????????

Document Sample
???????? Powered By Docstoc
					                   รายละเอียดเอกสารแนบท้ าย ขบ.02
                        ้
                    ค่ าไฟฟา ฎีกาเลขที่ 1711/54
                     ประจาเดือน สิงหาคม 2554
   หน่ วยงาน      รพ.สต.    เดือน     รหัสการไฟฟา ้           ้
                                        เลขการไฟฟา     จานวนเงิน
สสอ.สนม               มี.ค. 54                              385.94
สสอ.สนม               เม.ย. 54                              350.45
สสอ.สนม               พ.ค. 54                              968.30
สสอ.สนม               มิ.ย. 54                              913.63
                       รวม                           2,618.32                   รายละเอียดเอกสารแนบท้ าย ขบ.02
                         ้
                     ค่ าไฟฟา ฎีกาเลขที่ 1727 / 54
                      ประจาเดือน สิงหาคม 2554
   หน่ วยงาน      รพ.สต.     เดือน      รหัสการไฟฟา ้            ้
                                       หมายเลขผู้ใช้ ไฟฟา  จานวนเงิน
สสอ.ปราสาท    โชคนาสาม     มิ.ย. 54     06-12-1-01      901-003700          895.41

สสอ.ปราสาท    ทมอ        มิ.ย. 54     06-12-1-01      902-009600         1,500.43

สสอ.ปราสาท    โคกสะอาด     มิ.ย. 54     06-12-1-01      901-004000         1,234.36

สสอ.ปราสาท    บ้ านไทร     มิ.ย. 54     06-12-1-01      901-001900         1,689.95

สสอ.ปราสาท    ตานี       พ.ค. 54      06-12-1-01      901-00600         1,380.16

สสอ.ปราสาท    โคกยาง      มิ.ย. 54     06-12-1-01      901-008500         1,438.48

สสอ.ปราสาท    ปรื อ       พ.ค. 54     06-12-1-01      901-007900         1,886.77

สสอ.ปราสาท    บ้ านพลวง     มิ.ย. 54     06-12-1-01      902-008800         1,084.93

สสอ.ปราสาท    หนองใหญ่     มิ.ย. 54     06-12-1-01      902-00500         1,179.70

สสอ.ปราสาท    บ้ านปรื อ    มิ.ย. 54     06-12-1-01      901-010800          735.04

สสอ.ปราสาท    กันตรวจระมวล   มิ.ย. 54     06-12-1-01      901-001700          366.91

สสอ.ปราสาท    กันตรวจระมวล   พ.ค. 54     06-12-1-01      901-001700         2,382.45

สสอ.ปราสาท    เชื ้อเพลิง    มิ.ย. 54     06-12-1-01      902-008400         1,474.92

สสอ.ปราสาท    เชื ้อเพลิง    มิ.ย. 54     06-12-1-01      902-008401          38.74

สสอ.ปราสาท    บ้ านกระดาด    มิ.ย. 54     06-12-1-01      901-006800         1,172.40

สสอ.ปราสาท    บ้ านปราสาททนง  มิ.ย. 54     06-12-1-01      902-008300          877.19

สสอ.ปราสาท    บ้ านรันเดง    มิ.ย. 54     06-12-1-01      902-009700         2,393.40

สสอ.ปราสาท    สมุด       พ.ค. 54     06-12-1-01      901-007800         1,474.92

สสอ.ปราสาท    สมุด       มิ.ย. 54     06-12-1-01      901-007800         1,427.53

สสอ.ปราสาท    ประทัดบุ     มิ.ย. 54     06-12-1-01      902-009500         2,444.42

สสอ.ปราสาท    บ้ านทัพไทย    มิ.ย. 54     06-12-1-01      902-009800         1,183.33

สสอ.ปราสาท    บ้ านมะเมียง   มิ.ย. 54     06-12-1-01      901-014400          968.30  29,229.74

สสอ.ปราสาท    ตานี       มิ.ย. 54     06-12-1-01      901-006600         1,372.86

สสอ.ปราสาท    ตาเบา       มิ.ย. 54     06-12-1-01      901-007700         1,343.71

สสอ.ปราสาท    บ้ านปลัด     มิ.ย. 54     06-12-1-01      901-006700          928.20   3,644.77

สสอ.พนมดงรัก   จีกแดก      มิ.ย. 54     06-12-1-06      902-012000         1,161.47

สสอ.พนมดงรัก   จีกแดก      ก.ค. 54     06-12-1-06      902-012000         1,453.66

สสอ.โนนนารายณ์  บ้ านหนองใหญ่   มิ.ย. 54     06-04-6-02      901-170709         1,402.02

สสอ.โนนนารายณ์  บ้ านผา      มิ.ย. 54     06-04-6-02      901-002200         1,751.91

สสอ.โนนนารายณ์  บ้ านซาต     ม.ค. 54     06-04-6-02      901-295600          563.40
สสอ.โนนนารายณ์    บ้ านซาต       มิ.ย. 54  06-04-6-02  901-295600  815.22   1,378.62

สสอ.โนนนารายณ์    ระเวียง       มิ.ย. 54  06-04-6-02  901-001600  1,394.73

สสอ.สาโรงทาบ     บ้ านกะเลา      เม.ย. 54  06-04-3-03  062-332502  283.03

สสอ.สาโรงทาบ     บ้ านกะเลา      พ.ค. 54  06-04-3-03  062-332502  421.59

สสอ.สาโรงทาบ     บ้ านกะเลา      เม.ย. 54  06-04-3-03  062-332502  634.39

สสอ.สาโรงทาบ     บ้ านกะเลา      พ.ค. 54  06-04-3-03  062-332502  580.36

สสอ.สาโรงทาบ     เสม็จ        เม.ย. 54  06-04-3-03  049-277302  914.78

สสอ.สาโรงทาบ     สะโน         พ.ค. 54  06-04-3-03  092-014626  1,664.45

สสอ.สาโรงทาบ     โคกสะอาด       พ.ค. 54  06-04-3-03  012-038508  950.07

สสอ.สาโรงทาบ     บ้ านกระออม     พ.ค. 54  06-04-3-03  013-039107  797.00   9,860.08

สสอ.สาโรงทาบ     หนองฮะ        พ.ค. 54  06-04-3-03  039-220158  530.93

สสอ.สาโรงทาบ     ประดู่        พ.ค. 54  06-04-3-03  030-149945  1,270.81  1,176.50

สสอ.สาโรงทาบ     เสม็จ        พ.ค. 54  06-04-3-03  049-277302  968.30

สสอ.สาโรงทาบ     หมื่นศรี ใหญ่    พ.ค. 54  06-04-3-03  027-135958  844.37

สสอ.สาโรงทาบ     บ้ านหมื่นศรี ใหญ่  ม.ค. 54  06-04-3-03  027-135958  566.95

สสอ.สาโรงทาบ     บ้ านหมื่นศรี ใหญ่  ก.ค. 54  06-04-3-03  027-135958  609.55   4,904.63

สสอ.เมืองสุรินทร์  บุฤาษี        มิ.ย. 54  06-04-1-01  592-437302  1,230.71

สสอ.เมืองสุรินทร์  บ้ านตาอ็อง     มิ.ย. 54  06-04-1-01  654-371707  1,194.27

สสอ.เมืองสุรินทร์  กาเกาะ        พ.ค. 54               1,307.25

สสอ.เมืองสุรินทร์  กาเกาะ        มิ.ย. 54               1,172.40

สสอ.ศรี ณรงค์    บ้ านเกาะตรวจ    ม.ค. 54  06-12-2-01  902-591892  637.94

สสอ.ศรี ณรงค์    บ้ านเกาะตรวจ    ก.พ. 54  06-12-2-01  902-591892  680.52

สสอ.ศรี ณรงค์    บ้ านเกาะตรวจ    มี.ค. 54  06-12-2-01  902-591892  659.23

สสอ.ศรี ณรงค์    บ้ านเกาะตรวจ    เม.ย. 54  06-12-2-01  902-591892  581.15

สสอ.ศรี ณรงค์    บ้ านเกาะตรวจ    พ.ค. 54  06-12-2-01  902-591892  483.54

สสอ.ศรี ณรงค์    บ้ านเกาะตรวจ    มิ.ย. 54  06-12-2-01  902-591892  676.71

สสอ.กาบเชิง         ั
           บ้ านคูตน      ก.พ. 54  06-12-1-02  904-010600  694.73

สสอ.กาบเชิง     บ้ านสกล       มี.ค. 54  06-12-1-02  941-001100  914.30

สสอ.กาบเชิง     บ้ านโคกสะอาด    มี.ค. 54  06-12-1-02  904-010400  1,865.95

สสอ.กาบเชิง     บ้ านด่าน      มี.ค. 54  06-12-1-02  901-012900  747.96

สสอ.กาบเชิง     บ้ านตะเคียน     มี.ค. 54  06-12-1-02  901-010900  811.85

สสอ.กาบเชิง     บ้ านคูตน ั     มี.ค. 54  06-12-1-02  904-010600  1,468.45

สสอ.กาบเชิง     บ้ านตะเคียน     เม.ย. 54  06-12-1-02  901-010900  499.52

สสอ.กาบเชิง     บ้ านโนนสวรรค์    เม.ย. 54  06-12-1-02  901-009900  1,212.90  12,093.92

สสอ.กาบเชิง     บ้ านด่าน      เม.ย. 54  06-12-1-02  901-012900  698.27

สสอ.กาบเชิง     บ้ านสกล       เม.ย. 54  06-12-1-02  941-001100  963.58   1,990.43

สสอ.กาบเชิง     บ้ านโคกสะอาด    เม.ย. 54  06-12-1-02  904-010400  1,113.53

สสอ.กาบเชิง         ั
           บ้ านคูตน      เม.ย. 54  06-12-1-02  904-010600  1,102.88

สสอ.กาบเชิง     บ้ านสกล       มิ.ย. 54  06-12-1-02  941-001100  863.16

สสอ.กาบเชิง     บ้ านสระทอง     ก.ค. 54  06-12-1-02  906-015600  1,127.27  5,854.96

สสอ.เขวาสินริ นทร์  พระปื ด       มิ.ย. 54  06-04-1-01  334-147701  895.41

สสอ.เขวาสินริ นทร์  ปราสาททอง      มิ.ย. 54  06-04-1-01  371-408700  1,827.77

สสอ.เขวาสินริ นทร์  พระปื ด       ก.ค. 54  06-04-1-01  334-147701  1,416.56
สสอ.เขวาสินริ นทร์  ปราสาททอง    ก.ค. 54    06-04-1-01      371-408700         1,715.22

สสอ.ศีขรภูมิ     บ้ านจารย์   มิ.ย. 54   06-04-3-01      016-077318         3,322.80

สสอ.ศีขรภูมิ     บ้ านสาโรง   มิ.ย. 54   06-04-3-01      032-162602         2,134.61

สสอ.ศีขรภูมิ     บ้ านหนองจอก  มิ.ย. 54   06-04-3-01      035-190302          727.75

สสอ.ศีขรภูมิ     บ้ านตรมไพร   มิ.ย. 54   06-04-3-01      018-266103         2,269.47

สสอ.ศีขรภูมิ     บ้ านนาฮัง   มิ.ย. 54   06-04-3-01      053-287102         1,529.59

สสอ.ศีขรภูมิ     บ้ านเขนก    มิ.ย. 54   06-04-3-01      059-331729         1,201.57

สสอ.ศีขรภูมิ     บ้ านคาละแมะ  มิ.ย. 54   06-04-3-01      066-382518         1,033.91

สสอ.ศีขรภูมิ     หนองบัว     มิ.ย. 54   06-04-3-01      083-495806          709.53

สสอ.ศีขรภูมิ     บ้ านหนองโดน  มิ.ย. 54   06-04-3-01      081-505109          775.13

สสอ.ศีขรภูมิ     บ้ านยะยาน   มิ.ย. 54   06-04-3-01      109-602801         2,094.51

สสอ.ศีขรภูมิ     บ้ านผักไหม   มิ.ย. 54   06-04-3-01      120-617601         2,612.07

สสอ.ศีขรภูมิ     แตล       มิ.ย. 54   06-04-3-01      203-876990         1,321.85

สสอ.ศีขรภูมิ     นาท่ม      มิ.ย. 54   06-04-3-01      208-889946         3,289.99

สสอ.ศีขรภูมิ     กุดหวาย     มิ.ย. 54   06-04-3-01      263-066808          476.26

สสอ.ศีขรภูมิ     กุดหวาย     มิ.ย. 54   06-04-3-01      263-066833          21.40  28,333.97

สสอ.ศีขรภูมิ     นารุ่ง     มิ.ย. 54   06-04-3-01      279-130017         1,453.05

สสอ.ศีขรภูมิ     บ้ านหัวแรต   มิ.ย. 54   06-04-3-01      285-162533          654.85

สสอ.ศีขรภูมิ     บ้ านโคกสนวน  มิ.ย. 54   06-04-3-01      307-256983         1,536.87

สสอ.ศีขรภูมิ     ยาง       มิ.ย. 54   06-04-3-01      941-002500         1,168.76

    รวม                                            109,350.50
                    รายละเอียดเอกสารแนบท้ าย ขบ.02
                         ้
                      ค่ าไฟฟา ฎีกาเลขที่ 2108/54
                      ประจาเดือน สิงหาคม 2554
   หน่ วยงาน       รพ.สต.    เดือน     รหัสการไฟฟา ้            ้
                                      หมายเลขผู้ใช้ ไฟฟา  จานวนเงิน
สสอ.ปราสาท      โชคนาสาม    ก.ค. 54     06-12-1-01     901-003700         1,431.40

           ทมอ       ก.ค. 54     06-12-1-01     902-009600         2,503.29

           โคกสะอาด    ก.ค. 54     06-12-1-01     901-004000         1,698.44

           โคกยาง     ก.ค. 54     06-12-1-01     901-008500         1,705.86

           ตาเบา      ก.ค. 54     06-12-1-01     901-007700         1,765.20

           ปรื อ      ก.ค. 54     06-12-1-01     901-007900         2,273.33

           บ้ านพลวง    ก.ค. 54    06-12-1-01      902-008800         1,386.89

           บ้ านหนองใหญ่  ก.ค. 54    06-12-1-01      902-005500         1,835.67

           บ้ านปรื อ   ก.ค. 54    06-12-1-01      901-010800         1,283.05

           เชื ้อเพลิง   ก.ค. 54    06-12-1-01      902-008400         2,180.61

           เชื ้อเพลิง   ก.ค. 54    06-12-1-01      902-008401          378.06

           บ้ านกระดาด   ก.ค. 54    06-12-1-01      901-006800         1,642.81

           บ้ านรันเดง   ก.ค. 54    06-12-1-01      902-009700         2,458.77

           บ้ านมะเมียง  ก.ค. 54    06-12-1-01      901-014400         1,390.60  23,933.98
          บ้ านกันตรวจระมวล     ก.ค. 54  06-12-1-01  901-001700  4,621.09

สสอ.สังขะ      บ้ านโดง          ก.ค. 54  06-12-2-01  901-000607  2,392.02

          ทับทัน           ก.ค. 54  06-12-2-01  901-222300  2,039.67

          บ้ านตาแตรว        ก.ค. 54  06-12-2-01  902-706132  1,965.48

          บ้ านจารย์         มิ.ย. 54  06-12-2-01  903-010000  1,336.42  7,733.59

สสอ.ชุมพลบุรี    บ้ านสวนหม่อน       มิ.ย. 54  06-04-4-06  941-001500  650.05

          ยะวึก           ก.ค. 54  06-04-4-06  901-002800  2,221.41

          บ้ านโพนม่วง        ก.ค. 54  06-04-4-06  901-006200  1,338.68

          บ้ านกระเบื ้องเมืองใหม่  มิ.ย. 54  06-04-4-06  941-001800  1,258.92

          สระขุด           มิ.ย. 54  06-04-4-06  906-005200  450.75

          สระขุด           ก.ค. 54  06-04-4-06  906-005200  1,197.74

          บ้ านกระเบื ้องเมืองใหม่  ก.ค. 54  06-04-4-06  941-001800  1,471.96  8,589.51

สสอ.สนม       บ้ านหัวงัว        มิ.ย. 54  06-04-1-06  017-124716  1,081.28

          บ้ านนานวน         มิ.ย. 54  06-04-1-06  016-314280  1,162.80  2,244.08

สสอ.พนมดงรัก    ตาเมียง          ก.ค. 54  06-12-1-06  901-027000  1,731.83

สสอ.สาโรงทาบ    ประดู่           มิ.ย. 54  06-04-30-3  030-149945  1,405.66

          สะโน            มิ.ย. 54  06-04-30-3  092-014626  1,500.43

          เกาะแก้ ว         มิ.ย. 54  06-04-30-3  054-308403  982.87

          เสม็จ           มิ.ย. 54  06-04-30-3  049-277302  906.33

          หนองฮะ           มิ.ย. 54  06-04-30-3  039-220158  607.47

          โคกสะอาด          มิ.ย. 54  06-04-30-3  012-038508  899.05

          หมื่นศรี ใหญ่       มิ.ย. 54  06-04-30-3  027-135958  1,176.05

          บ้ านกะเลา         มิ.ย. 54  06-04-30-3  062-332503  702.23

          บ้ านกะเลา         มิ.ย. 54  06-04-30-3  062-332502  523.64

          บ้ านกระออม        มิ.ย. 54  06-04-30-3  013-039107  804.29  9,508.02

สสอ.โนนนารายณ์   โนน            ก.ค. 54  06-04-60-2  901-000401  3,934.94

          ระเวียง          ก.ค. 54  06-04-60-2  901-001600  1,917.27

          บ้ านผา          ก.ค. 54  06-04-60-2  901-002200  2,217.69

          บ้ านหนองใหญ่       ก.ค. 54  06-04-60-2  901-170709  2,054.51

          บ้ านซาต          ก.ค. 54  06-04-60-2  901-295600  1,212.58

สสอ.เมืองสุรินทร์  เพี ้ยราม         มิ.ย. 54  06-04-1-01  101-519300  1,190.79

          นาดี            มิ.ย. 54  06-04-1-01  906-165600  1,573.32

          เทนมีย์          พ.ค. 54  06-04-1-01  664-191232  1,533.24

          นาบัว           พ.ค. 54  06-04-1-01  989-098920  1,004.10

          นาบัว           มิ.ย. 54  06-04-1-01  989-098920  976.76

          ตั ้งใจ          พ.ค. 54  06-04-1-01  353-268640  731.39

          ตั ้งใจ          มิ.ย. 54  06-04-1-01  353-268640  975.59

          แกใหญ่           มิ.ย. 54  06-04-1-01  301-002590  676.71

          นาบัว           มิ.ย. 54  06-04-1-01  039-209000  1,052.13

          ตระแสง           มิ.ย. 54  06-04-1-01  013-072800  837.09

          คอโค            มิ.ย. 54  06-04-1-01  005-032100  1,919.57

          แสลงพันธ์         พ.ค. 54  06-04-1-01  306-037616  982.91

          แสลงพันธ์         มิ.ย. 54  06-04-1-01  306-037616  1,034.87
   ราม   มิ.ย. 54  06-04-1-01  903-082870  1,026.61

   สลักได  มิ.ย. 54  06-04-1-01  635-147584   931.85

   เฉนียง  มิ.ย. 54  06-04-1-01  023-130215  1,777.43  18,224.36

รวม                         39,069.37
        รายละเอียดเอกสารแนบท้ าย ขบ.02
           ้
        ค่ านาประปา ฎีกาเลขที่ 1712/54
          ประจาเดือน สิงหาคม 2554
หน่ วยงาน รพ.สต. เดือน รหัสการประปา จานวนเงิน
สสอ.สนม     ก.พ. 54            651.68
สสอ.สนม      มี.ค. 54          297.57
สสอ.สนม      เม.ย. 54         1,025.60
สสอ.สนม      พ.ค. 54          476.74
สสอ.สนม      มิ.ย. 54          191.21
          รวม           2,642.80
              รายละเอียดเอกสารแนบท้ าย ขบ.02
               อินเตอร์ เน็ต ฎีกาเลขที่ 2109/54
                 ประจาเดือน สิงหาคม 2554
  หน่ วยงาน     รพ.สต.        เดือน        หมายเลข  จานวนเงิน
สสอ.ปราสาท   ตาเบา        พ.ค. 54       6147354       809.53
        ตาเบา        พ.ค. 54       800204992     845.30

        บ้ านพลวง      พ.ค. 54       6147356      409.81

        บ้ านพลวง      พ.ค. 54      800196872       845.30

        ปราสาททนง      พ.ค. 54      800208599       763.50

        ปราสาททนง      พ.ค. 54      6147313        268.37

        ประทัดบุ      เม.ย. 54      6147363        909.87

        ประทัดบุ      เม.ย. 54      800205016       845.30

        ประทัดบุ      พ.ค. 54      800205016       845.30

        ประทัดบุ      พ.ค. 54      6147363        794.85

        บ้ านมะเมียง    พ.ค. 54      6157283        321.54   7658.67

สสอ.ท่าตูม   บ้ านปรีง      เม.ย. 54      800237479       845.30

        บ้ านปรีง      พ.ค. 54      800237479       845.30

         ่
        ทุงกุลา       เม.ย. 54      800254469       845.30

         ่
        ทุงกุลา       พ.ค. 54      800254469       845.30

        บ้ านตระมูง     เม.ย. 54      800357789       845.30

        บ้ านโสมน      มี.ค. 54      800439824       845.30

        โพนครก       เม.ย. 54      800326516       845.30

        โพนครก       พ.ค. 54      800326516       845.30

        หนองบัว       พ.ค. 54      800116929       845.30  7,607.70

สสอ.ปราสาท   โชคนาสาม      มิ.ย. 54      800205034       845.30

        โชคนาสาม      มิ.ย. 54      6147366        382.53

        โคกสะอาด      เม.ย. 54      6147455        319.93

        โคกสะอาด      มิ.ย. 54      6147455        348.82

        โคกสะอาด      มิ.ย. 54      800196870       845.30

        ตาเบา        มิ.ย. 54      800204992       845.30

        ตาเบา        มิ.ย. 54      6147354        886.44  4,473.62

        โคกสะอาด      เม.ย. 54      800196870       845.30

        บ้ านไทร      มิ.ย. 54      6147358        909.69
        บ้ านไทร       มิ.ย. 54      800204978     845.30

        หนองใหญ่       มิ.ย. 54      800196841     845.30

        หนองใหญ่       มิ.ย. 54      6147294      340.80

                            ยอดยกไป     23,526.38
              รายละเอียดเอกสารแนบท้ าย ขบ.02
               อินเตอร์ เน็ต ฎีกาเลขที่ 2109/54
                ประจาเดือน สิงหาคม 2554
  หน่ วยงาน     รพ.สต.        เดือน        หมายเลข  จานวนเงิน
                                ยอดยกมา  23,526.38
สสอ.ปราสาท   บ้ านปลัด      พ.ค. 54       6147231      329.57

        บ้ านปลัด      พ.ค. 54       800196840     845.30

        สมุด         เม.ย. 54      800205025     845.30

        สมุด         พ.ค. 54       800205025     845.30

        สมุด         มิ.ย. 54      800205025     845.30

        ประทัดบุ       มิ.ย. 54      800205016     845.30

        ประทัดบุ       มิ.ย. 54      6147363      903.90

        บ้ านทัพไทย     พ.ค. 54       800204523     845.30

        บ้ านมะเมียง     มิ.ย. 54      6157283      356.85  #######

        โชคนาสาม       เม.ย. 54      6147366      323.14

        ตาเบา        เม.ย. 54      6147354      924.97

        ตาเบา        เม.ย. 54      800204992     845.30

        บ้ านพลวง      เม.ย. 54      800196872     845.30

        บ้ านพลวง      เม.ย. 54      6147356      339.19

        ปราสาททนง      เม.ย. 54      800208599     563.54

        ปราสาททนง      เม.ย. 54      6147313      231.06

        บ้ านทัพไทย     เม.ย. 54      800204523     845.30

        บ้ านมะเมียง     เม.ย. 54      6157283      271.69  5,189.49

        โขคนาสาม       พ.ค. 54       6147366      339.19

        โชคนาสาม       พ.ค. 54       800205034     845.30

        หนองใหญ่       พ.ค. 54       6147294      319.93

        หนองใหญ่       พ.ค. 54       800196841     845.30  2,349.72
 รวม        37,727.71
 ภาษี   35259.54   352.6
คงเหลือ      37,375.11
                      รายละเอียดเอกสารแนบท้ าย ขบ.02
                       ค่ าโทรศัพท์ ฎีกาเลขที่ 1713/54
                         ประจาเดือน สิงหาคม 2554
   หน่ วยงาน       รพ.สต.      เดือน        หมายเลข    จานวนเงิน
สสอ.สนม                ก.พ. 54        044-589048         922.02
สสอ.สนม                มี.ค. 54       044-589048        1,037.90

สสอ.สนม                เม.ย. 54       044-589048        1,034.85

สสอ.สนม                พ.ค. 54       044-589048         812.24


               รวม                            3,807.01
               ภาษี                             35.58
              คงเหลือ                          3,771.43
                      รายละเอียดเอกสารแนบท้ าย ขบ.02
                       ค่ าโทรศัพท์ ฎีกาเลขที่ 1726 / 54
                         ประจาเดือน สิงหาคม 2554
   หน่ วยงาน       รพ.สต.       เดือน        หมายเลข   จานวนเงิน
สสอ.พนมดงรัก    จีกแดก      พ.ค. 54         044-552315A          631.3
          ตาเมียง      มิ.ย. 54        044-508124        793.89

สสอ.สังขะ      บ้ านจารย์    พ.ค. 54         044-504417        101.65

สสอ.กาบเชิง     ตะเคียน      เม.ย.54        044-147424         815.34

          บ้ านปราสาทเบง  เม.ย.54        044-147668         738.30

          ตะเคียน      พ.ค. 54        044-147424         841.02

สสอ.เมืองสุรินทร์  นาดี       พ.ค. 54        044-140641         802.50

          เทนมีย์      พ.ค. 54        044-141171         770.40

          กาเกาะ      เม.ย.54        044-576140         656.45

          กาเกาะ      พ.ค. 54        044-576140         644.25

          นาบัว       พ.ค. 54        044-143587         754.35

          นาบัว       พ.ค. 54        Y44-510059         695.50

          ตระแสง      พ.ค. 54        044-546319         776.82

          แสลงพันธ์     เม.ย.54        044-713139         745.15

          นาบัว       เม.ย.54        044-143587         808.92
           คอโค        พ.ค. 54  044-519298   738.30

           แกใหญ่       พ.ค. 54  044-516090   790.89

สสอ.ปราสาท      ทมอ         มี.ค. 54  044-503859   107.00

           เชื ้อเพลิง     เม.ย.54  044-042521   789.66

           เชื ้อเพลิง     พ.ค. 54  044-042521   796.08

สสอ.เขวาสินริ นทร์  ปราสาททอง      พ.ค. 54  044-582203   763.39

           ปราสาททอง      มิ.ย. 54  044-582203   882.32                รวม               15,443.48
                ภาษี                 144.33
                คงเหลือ              15,299.15
รายละเอียดเอกสารแนบท้ าย ขบ.02
 ค่ าโทรศัพท์ ฎีกาเลขที่ 1713/54
   ประจาเดือน สิงหาคม 2554
รายละเอียดเอกสารแนบท้ าย ขบ.02
 ค่ าโทรศัพท์ ฎีกาเลขที่ 1726 / 54
   ประจาเดือน สิงหาคม 2554
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                         ่ ่ั
                      ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
             เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                   ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
              P540001629     16/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านอุโลก อ.พนมดงรัก

              P540001630     16/08/2011   21,670.00   216.70    0.00   21,453.30
 นายสุรยา ชัยสามารถ
    ิ                                                 รพ.สต.ช่างปี อ.ศีขรภูมิ

              P540001631     16/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 นายวิรนตร ์ เอนกนวล
     ั                                                รพ.สต.ช่างปี่ อ.ศีขรภุมิ
 รานไมงามพันธุไมโดยนาย
 ้  ้    ์ ้
              P540001632     16/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
บุญตา หนองหวา  ้                                             รพ.สต.ศรี สุข อ.สาโรงทาบ
 โรงคาไมผู้ใหญคงโดย
   ้ ้   ่
              P540001633     16/08/2011   37,470.00   350.18    0.00   37,119.82
นางสาวนงนุ ช ้้โตเศรษฐี
         ้                                            รพ.สต.ศรี สุข อ.สาโรงทาบ
 โรงคาไมผูใหญคงโดย
   ้ ้ ้ ่
              P540001634     16/08/2011   50,000.00   467.28    0.00   49,532.72
นางสาวนงนุ ช ้้โตเศรษฐี
         ้                                            รพ.สต.ศรี สุข อ.สาโรงทาบ

              P540001635     16/08/2011   28,150.00   281.50    0.00   27,868.50
 นางพนา วิวาสุขุ                                             รพ.สต.แนงมุด อ.กาบเชิง

              P540001636     16/08/2011   28,050.00   280.50    0.00   27,769.50
 นายบุญคง สุขจิตร                                             รพ.สต.แนงมุด อ.กาบเชิง

              P540001637     16/08/2011   15,650.00   156.50    0.00   15,493.50
 นางสาวอุไรวรรณ บุญโสม                                          รพ.สต.แนงมุด อ.กาบเขิง
 รานเจียมเจริญพาณิชยโดย
 ้         ์
              P540001638     16/08/2011   37,020.00   370.20    0.00   36,649.80
นายเจียม โฉลกดี                                              รพ.สต.แนงมุด อ.กาบเชิง
        ิ
 รานบุญพรม อลูมเนียม
 ้
              P540001639     16/08/2011   49,967.00   499.67    0.00   49,467.33
โดยนายคูณ คงสุข                                              รพ.สต.แนงมุด อ.กาบเชิง
     ์    ิ
 ช่างฤทธิกระจกอลูมเนียม
              P540001640     16/08/2011   30,000.00   300.00    0.00   29,700.00
โดย นางสาวพรทิพย ์                                            รพ.สต.แนงมุด อ.กาบเชิง

              P540001641     16/08/2011   23,820.00   238.20    0.00   23,581.80
 นางระเบียบ สี ละมุลตรี                                          รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อ.กาบเชิง
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                 ่
                          เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                     (บาท)
               P540001642     16/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 นายสมปอง ปลืมกมล
       ้                                               รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อ.กาบเชิง

               P540001643     16/08/2011   10,000.00   100.00    0.00    9,900.00 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อ.กาบเชิ ง
       ้
 นายสมปอง ปลืมกมล

               P540001644     16/08/2011   40,000.00   400.00    0.00   39,600.00
 นางสาวเกษศิ รญานี มณีศรี
       ิ                                               รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อ.กาบเขิง

               P540001645     16/08/2011   36,750.00   367.50    0.00   36,382.50 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อ.กาบเชิ ง
     ี ั
 นางสาวจุรรตน์ ฉิมรัมย ์

               P540001646     16/08/2011   38,700.00   387.00    0.00   38,313.00
 นางสาวปัน พันธมาศ                                             รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อ.กาบเชิง

               P540001647     16/08/2011   15,700.00   146.72    0.00            ั
                                                 15,553.28 รพ.สต.คูตน อ.กาบเชิ ง
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001648     16/08/2011   38,000.00   355.14    0.00            ั
                                                 37,644.86 รพ.สต.คูตน อ.กาบเชิ ง
 หจก.สหะกล โอเอ
 บางกอก เมดิคอล
               P540001649     16/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                        ั
                                                      รพ.สต.คูตน อ.กาบเชิง

               P540001650     16/08/2011   30,000.00   300.00    0.00   29,700.00
 นางบุญทัน หาสุข                                                   ั
                                                      รพ.สต.คูตน อ.กาบเชิง

               P540001651     16/08/2011   40,000.00   400.00    0.00   39,600.00
 นายสุระชัย บุญครอง                                                 ั
                                                      รพ.สต.คูตน อ.กาบเชิง

               P540001652     16/08/2011   23,670.00   236.70    0.00            ั
                                                 23,433.30 รพ.สต.คูตน อ.กาบเชิ ง
 นายสุระชัย บุญครอง

               P540001653     16/08/2011   42,000.00   420.00    0.00            ั
                                                 41,580.00 รพ.สต.คูตน อ.กาบเชิ ง
 นางใสยอด บุดดาธรรม

               P540001654     16/08/2011   26,000.00   260.00    0.00   25,740.00 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.กาบเชิ ง
 นายวรเมธ กันสุมาโส
                  ้       ิ
      รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                           ่ ่ั
                        ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
               เลขทีใบแจ้งหนี้
                  ่
                           เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                      ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                       (บาท)
                P540001655     16/08/2011    5,670.00     0.00     0.00    5,670.00 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.กาบเชิ ง
         ่
 นายสมนึ ก ทองเหลือม

                P540001656     16/08/2011    7,450.00     0.00     0.00    7,450.00
 นางอรอุมา จองอยู่                                                รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.กาบเชิง

                P540001657     16/08/2011    7,050.00     0.00     0.00    7,050.00 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.กาบเชิ ง
 นางสมพงษ์ จิตคง

                P540001658     16/08/2011    5,150.00     0.00     0.00    5,150.00 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.กาบเชิ ง
         ่
 นายพันธ ์ ซ้อนกลิน

                P540001659     16/08/2011    6,350.00     0.00     0.00    6,350.00 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.กาบเชิ ง
 นายบุญมี แกวปุ่ม
      ้

                P540001660     16/08/2011    8,700.00    81.30     0.00    8,618.70
 หจก.สหะกล โอเอ                                                  รพ.สต.บ้านปราสาทเบง อ.กาบเชิง

                P540001661     16/08/2011   28,170.00    281.70     0.00   27,888.30 รพ.สต.บ้านปราสาทเบง อ.กาบเชิ ง
 นางบุญทัน หาสุข

                P540001662     16/08/2011   12,000.00    120.00     0.00   11,880.00
 นางบุญทัน หาสุข                                                 รพ.สต.บ้านปราสาทเบง อ.กาบเชิง

                P540001663     16/08/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.บ้านปราสาทเบง อ.กาบเชิ ง
 นางบุญทัน หาสุข

                P540001664     16/08/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00
 นายนิยม พอกแกว
       ้                                                  รพ.สต.บ้านปราสาทเบง อ.กาบเชิง

                P540001665     16/08/2011    8,450.00     0.00     0.00    8,450.00
 นายเดชาธร สวนหนองแวง                                               รพ.สต.บ้านปราสาทเบง อ.กาบเชิง

                P540001666     16/08/2011   14,050.00    140.50     0.00   13,909.50 รพ.สต.บ้านปราสาทเบง อ.กาบเชิ ง
 นางสถาพร แสวงสุข

                P540001667     16/08/2011   20,000.00    200.00     0.00   19,800.00 รพ.สต.บ้านสกล อ.กาบเชิ ง
 นายประสิ ทธิ ์ พิเรศรัมย ์
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                     ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                     (บาท)
               P540001668     16/08/2011   45,000.00    450.00     0.00   44,550.00 รพ.สต.ตะเคียน อ.กาบเชิ ง
 นายบูรพา พนารักษ์

               P540001669     16/08/2011    8,700.00    81.30     0.00    8,618.70 รพ.สต.ตะเคียน อ.กาบเชิ ง
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001670     16/08/2011   12,970.00    129.70     0.00   12,840.30 รพ.สต.ตะเคียน อ.กาบเชิ ง
 นายบูรพา พนารักษ์

               P540001671     16/08/2011   35,800.00    358.00     0.00   35,442.00
 นางสวาท ศรีบญเรือง
       ุ                                                 รพ.สต.ตะเคียน อ.กาบเชิง

               P540001672     16/08/2011   40,000.00    400.00     0.00   39,600.00
 นายบูรพา พนารักษ์                                               รพ.สต.ตะเคียน อ.กาบเชิง

               P540001673     16/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.ด่าน อ.กาบเชิ ง
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001674     16/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.ด่าน อ.กาบเชิ ง
 หจก.สหะกล โอเอ
 บางกอก เมดิคอล
               P540001675     16/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.ด่าน อ.กาบเชิ ง
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์

               P540001676     16/08/2011   24,970.00    249.70     0.00   24,720.30
 นายวิลย สะแกว
    ั   ้                                                 รพ.สต.ด่าน อ.กาบเชิง

               P540001677     16/08/2011   26,900.00    269.00     0.00   26,631.00 รพ.สต.ด่าน อ.กาบเชิ ง
 นางชมพร บูรณเจริญ
       ์

               P540001678     16/08/2011   26,900.00    269.00     0.00   26,631.00
 นางบุญกอง วงษเรืองศรี
       ์                                                รพ.สต.ด่าน อ.กาบเชิง

               P540001679     16/08/2011   26,900.00    269.00     0.00   26,631.00 รพ.สต.ด่าน อ.กาบเชิ ง
 นางประเนียม สะแกว
         ้
 ราน ไอที ดอทคอม
 ้
               P540001680     16/08/2011   14,670.00    137.10     0.00   14,532.90 รพ.สต.บ้านสระทอง อ.กาบเชิ ง
(ปราสาท) โดยนางธิดารัตน์
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                     ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
 ราน ไอที ดอทคอม
 ้                                    (บาท)
               P540001681     16/08/2011   10,000.00    93.45     0.00    9,906.55 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อ.กาบเชิ ง
(ปราสาท) โดยนางธิดารัตน์
 ราน ไอที ดอทคอม
 ้
               P540001682     16/08/2011   30,000.00    280.37     0.00   29,719.63 รพ.สต.ด่าน อ.กาบเชิ ง
(ปราสาท) โดยนางธิดารัตน์

               P540001683     16/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                                รพ.สต.บ้านสระทอง อ.กาบเชิง

               P540001684     16/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.บ้านสระทอง อ.กาบเชิ ง
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001685     16/08/2011   20,000.00    200.00     0.00   19,800.00
 นายชม สั งวรณ ์                                                รพ.สต.บ้านสระทอง อ.กาบเชิง
 บางกอก เมดิคอล
               P540001686     16/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.บ้านสระทอง อ.กาบเชิ ง
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์

               P540001687     16/08/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00
 นายชม สั งวรณ ์

               P540001688     16/08/2011   25,100.00    251.00     0.00   24,849.00 รพ.สต.บ้านสระทอง อ.กาบเชิ ง
 นางอรุณี สุขพินิจ
         ิ
 รานบุญพรม อลูมเนียม
 ้
               P540001689     16/08/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.บ้านสระทอง อ.กาบเชิ ง
โดยนายคูณ คงสุข

               P540001690     16/08/2011   24,900.00    249.00     0.00   24,651.00 รพ.สต.บ้านสระทอง อ.กาบเชิ ง
 นางอมรา มาลาทอง

               P540001691     16/08/2011   40,000.00    400.00     0.00   39,600.00 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อ.กาบเชิ ง
       ้
 นายสมปอง ปลืมกมล

               P540001692     16/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อ.กาบเชิ ง
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001693     16/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อ.กาบเชิ ง
 หจก.สหะกล โอเอ
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                        ่ ่ั
                     ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
            เลขทีใบแจ้งหนี้
               ่
                        เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                   ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
 บางกอก เมดิคอล                            (บาท)
             P540001694     16/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อ.กาบเชิ ง
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
        ิ
 การไฟฟ้าส่วนภูมภาค
             P540001711     17/08/2011    2,618.32     0.00     0.00    2,618.32
    ่
(ห้ามเพิมบัญชีเด็ดขาด

             P540001712     17/08/2011    2,642.80     0.00     0.00    2,642.80
         ิ
 การประปาส่วนภูมภาค
 บริษัท ทีโอที จากัด
             P540001713     17/08/2011    3,807.01    35.58     0.00    3,771.43
(มหาชน)
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม
             P540001725     19/08/2011    2,821.65    26.37     0.00    2,795.28
 จากัด (มหาชน)
 บริษัท ทีโอที จากัด
             P540001726     19/08/2011   15,443.48    144.33     0.00   15,299.15
(มหาชน)
        ิ
 การไฟฟ้าส่วนภูมภาค
             P540001727     19/08/2011   109,350.50     0.00     0.00   109,350.50
    ่
(ห้ามเพิมบัญชีเด็ดขาด
 บางกอก เมดิคอล
             P540001750     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.กระหาด อ.จอมพระ
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์

             P540001751     23/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.กระหาด อ.จอมพระ
 หจก.สหะกล โอเอ

             P540001752     23/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.กระหาด อ.จอมพระ
 หจก.สหะกล โอเอ

             P540001753     23/08/2011   34,670.00    346.70     0.00   34,323.30 รพ.สต.บ้านม่วง อ.จอมพระ
 นายจาลอง สมหวัง

             P540001754     23/08/2011   27,000.00    270.00     0.00   26,730.00 รพ.สต.บ้านม่วง อ.จอมพระ
 นายจาลอง สมหวัง

             P540001755     23/08/2011   21,000.00    210.00     0.00   20,790.00 รพ.สต.บ้านม่วง อ.จอมพระ
 นายทวี แกวบุร ี
     ้
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                         ่ ่ั
                      ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
             เลขทีใบแจ้งหนี้
               ่
                        เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                    ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
              P540001756     23/08/2011   62,650.00    625.50     0.00   62,024.50 รพ.สต.เมืองลีง อ.จอมพระ
 นายดี สุดโสม

              P540001757     23/08/2011   34,300.00    343.00     0.00   33,957.00 รพ.สต.ผือ อ.จอมพระ
         ิ
 นางธิดารัตน์ ศิ รดล

              P540001758     23/08/2011   97,000.00    970.00     0.00   96,030.00 รพ.สต.บ้านว่าน อ.จอมพระ
 นายสมชาย จารุวงศ์

              P540001759     23/08/2011   34,300.00    343.00     0.00   33,957.00 รพ.สต.บ้านว่าน อ.จอมพระ
 นางจิรารัตน์ กระแสเทพ

              P540001760     23/08/2011   39,200.00    392.00     0.00   38,808.00
 นายทาว ยอดสิ งห ์                                              รพ.สต.ผือ อ.จอมพระ
 บางกอก เมดิคอล
              P540001761     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.ผือ อ.จอมพระ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
              P540001762     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.ดงเค็ง อ.จอมพระ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
              P540001763     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์

              P540001764     23/08/2011   77,000.00    770.00     0.00   76,230.00 รพ.สต.เป็ นสุ ข อ.จอมพระ
     ่
 นายมิน มันหมาย

              P540001765     23/08/2011   35,670.00    356.70     0.00   35,313.30
 นางสมพวน พิมพทอง
       ์                                               รพ.สต.เป็ นสุข อ.จอมพระ

              P540001766     23/08/2011   34,420.00    344.20     0.00   34,075.80
 นายบุญมา พันงาม                                               รพ.สต.ดงเค็ง อ.จอมพระ

              P540001767     23/08/2011   27,000.00    270.00     0.00   26,730.00 รพ.สต.ดงเค็ง อ.จอมพระ
 นายบุญมา พันงาม

              P540001768     23/08/2011   27,000.00    270.00     0.00   26,730.00 รพ.สต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ
 นายสมหวัง อินทรสาราญ
        ์
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                     ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                     (บาท)
               P540001769     23/08/2011   88,420.00    884.20     0.00   87,535.80 รพ.สต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ
 นายสมหวัง อินทรสาราญ
         ์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001770     23/08/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ
    ่
เนียรริง จากัด
 นายธรรพณธร แกวโพรง
     ์  ้
               P540001771     22/08/2011   43,520.00    435.20     0.00   43,084.80
ใหญ่                                                      รพ.สต.บุแกรง อ.จอมพระ

               P540001772     23/08/2011   30,000.00    300.00     0.00   29,700.00
 นายวิชย แสนกลา
    ั    ้                                               รพ.สต.กระหาด อ.จอมพระ
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001773     23/08/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.กระหาด อ.จอมพระ
    ่
เนียรริง จากัด

               P540001774     23/08/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.กระหาด อ.จอมพระ
 นายจาเนียร สมรูป

               P540001775     23/08/2011   40,650.00    406.50     0.00   40,243.50
 นางสาวเยาวเรศ บุญสอน                                             รพ.สต.กระหาด อ.จอมพระ

               P540001776     23/08/2011   49,170.00    491.70     0.00   48,678.30 รพ.สต.ผือ อ.จอมพระ
 นายทาว ยอดสิ งห ์
 บางกอก เมดิคอล
               P540001777     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.ชุมแสง อ.จอมพระ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
               P540001778     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.บ้านว่าน อ.จอมพระ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
               P540001779     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.บ้านม่วง อ.จอมพระ
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์

               P540001780     23/08/2011   21,600.00    216.00     0.00   21,384.00 รพ.สต.บ้านรุ น อ.บัวเชด
 นางสาวปราง รูรักษา
       ้

               P540001781     23/08/2011   27,000.00    270.00     0.00   26,730.00 รพ.สต.นาสนวน อ.บัวเชด
 นายเจ็น ทิพยเป็ นรัตน์
       ์
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
               P540001782     23/08/2011   36,600.00   366.00    0.00   36,234.00
 นายฉนิล สุขเสริม                                             รพ.สต.บ้านนาสนวน อ.บัวเชด

               P540001783     23/08/2011   42,000.00   420.00    0.00   41,580.00 รพ.สต.บ้านนาสนวน อ.บัวเชด
 นายประหยัด สงสั ย
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001784     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05 รพ.สต.จรัส อ.บัวเชด
    ่
เนียรริง จากัด

               P540001785     23/08/2011   97,000.00   970.00    0.00   96,030.00 รพ.สต.จรัส อ.บัวเชด
 นายจตุพล พลแสน

               P540001786     23/08/2011   61,000.00   610.00    0.00   60,390.00 รพ.สต.บ้านรุ น อ.บัวเชด
 นายสวาง มากมี
   ่

               P540001787     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ผือ อ.จอมพระ

               P540001788     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ผือ อ.จอมพระ

               P540001789     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านว่าน อ.จอมพระ

               P540001790     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านว่าน อ.จอมพระ

               P540001791     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28 รพ.สต.เมืองลีง อ.จอมพระ
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001792     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86 รพ.สต.เมืองลีง อ.จอมพระ
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001793     23/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00 รพ.สต.เป็ นสุ ข อ.จอมพระ
 นางสมพวน พิมพทอง
       ์

               P540001794     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ดงเค็ง อ.จอมพระ
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                     ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                     (บาท)
               P540001795     23/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.ดงเค็ง อ.จอมพระ
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001796     23/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.เป็ นสุ ข อ.จอมพระ
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001797     23/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.เป็ นสุ ข อ.จอมพระ
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001798     23/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001799     23/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001800     23/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.บ้านม่วง อ.จอมพระ
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001801     23/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.บ้านม่วง อ.จอมพระ
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001802     23/08/2011   77,000.00    770.00     0.00   76,230.00
 นายเปลือง แสนกลา
    ้    ้                                               รพ.สต.เมืองลีง อ.จอมพระ

               P540001803     23/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                                รพ.สต.ชุมแสง อ.จอมพระ

               P540001804     23/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.ชุมแสง อ.จอมพระ
 หจก.สหะกล โอเอ
 รานนางเพ็ญนี ดาทอง
 ้
               P540001805     23/08/2011   23,020.00    230.20     0.00   22,789.80
โดย นางเพ็ญนี ดาทอง                                              รพ.สต.เมืองลีง อ.จอมพระ
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001806     23/08/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.เมืองลีง อ.จอมพระ
    ่
เนียรริง จากัด
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001807     23/08/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.เป็ นสุ ข อ.จอมพระ
    ่
เนียรริง จากัด
                   ้       ิ
       รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                 ่
                          เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                     ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์                              (บาท)
               P540001808     23/08/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.บ้านม่วง อ.จอมพระ
    ่
เนียรริง จากัด

               P540001809     23/08/2011   31,370.00    313.70     0.00   31,056.30 รพ.สต.บ้านว่าน อ.จอมพระ
 นายสมชาย จารุวงศ์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001810     23/08/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.ชุมแสง อ.จอมพระ
    ่
เนียรริง จากัด
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001811     23/08/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.บ้านว่าน อ.จอมพระ
    ่
เนียรริง จากัด
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001812     23/08/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.ผือ อ.จอมพระ
    ่
เนียรริง จากัด
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001813     23/08/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.ดงเค็ง อ.จอมพระ
    ่
เนียรริง จากัด
 รานวัชรศี ขรโดยนายอนุ ชา
 ้
               P540001814     22/08/2011   38,000.00    380.00     0.00   37,620.00
  วัชรศี ขร                                                  รพ.สต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ
 รานวัชรศี ขรโดยนายอนุ ชา
 ้
               P540001815     22/08/2011   14,820.00    148.20     0.00   14,671.80
 วัชรศี ขร                                                   รพ.สต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ

               P540001816     23/08/2011   42,500.00    425.00     0.00   42,075.00 รพ.สต.ตาคง อ.สังขะ
 นายยุทธศักดิ ์ โฉมเจริญ

               P540001817     23/08/2011   97,284.00    972.84     0.00   96,311.16 รพ.สต.บ้านม่วงมูล อ.ท่าตูม
 นางวิเชียร จันทา
 บางกอก เมดิคอล
               P540001818     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
               P540001819     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
               P540001820     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                      รพ.สต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                        ่ ่ั
                     ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
            เลขทีใบแจ้งหนี้
               ่
                        เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                   ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
 บางกอก เมดิคอล                            (บาท)
             P540001821     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.นาท่ม อ.ศีขรภูมิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
             P540001822     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
             P540001823     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.บ้านคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์

             P540001824     23/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.ยาง อ.ศีขรภูมิ

             P540001825     23/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.ยาง อ.ศีขรภูมิ
 หจก.สหะกล โอเอ

             P540001826     23/08/2011   52,850.00    528.50     0.00   52,321.50 รพ.สต.นาท่ม อ.ศีขรภูมิ
    ิ ั
 นายวุฒชย กองขันธ ์
      ่

             P540001827     23/08/2011   30,000.00    300.00     0.00   29,700.00
 นางสาวพลับพลึง บุญสม                                            รพ.สต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ

             P540001828     23/08/2011    4,270.00     0.00     0.00    4,270.00 รพ.สต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ
 นางสาวพลับพลึง บุญสม
 บางกอก เมดิคอล
             P540001829     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์                                                   รพ.สต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ
 บางกอก เมดิคอล
             P540001830     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
             P540001831     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
             P540001832     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
             P540001833     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.นารุ่ ง อ.ศีขรภูมิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                         ่ ่ั
                      ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
             เลขทีใบแจ้งหนี้
               ่
                        เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                    ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
 บางกอก เมดิคอล                             (บาท)
              P540001834     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.ยาง อ.ศีขรภูมิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
              P540001835     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์                                                    รพ.สต.บ้านยะยาน อ.ศีขรภูมิ
 บางกอก เมดิคอล
              P540001836     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.โคกสนวน อ.ศีขรภูมิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์

              P540001837     23/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ

              P540001838     23/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ
 หจก.สหะกล โอเอ

              P540001839     23/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.นารุ่ ง อ.ศีขรภูมิ

              P540001840     23/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.นารุ่ ง อ.ศีขรภูมิ

              P540001841     23/08/2011   38,750.00    387.50     0.00   38,362.50 รพ.สต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ
 นางลักษมี สี ทะรับ

              P540001842     23/08/2011   45,000.00    450.00     0.00   44,550.00 รพ.สต.บ้านบึง อ.รัตนบุรี
 นางอุไรวรรณ สวัสดี

              P540001843     23/08/2011   20,970.00    209.70     0.00   20,760.30 รพ.สต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี
 นางสุปราณี ทองจันทร ์

              P540001844     23/08/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00
 นางออนศรี สั นฐาน
   ่                                                    รพ.สต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี

              P540001845     23/08/2011   33,486.00    334.86     0.00   33,151.14 รพ.สต.บ้านบึง อ.รัตนบุรี
 นายพัฒน์ วรรณวงศ์

              P540001846     23/08/2011   36,000.00    360.00     0.00   35,640.00
 นายพัฒน์ วรรณวงศ์                                              รพ.สต.บ้านบึง อ.รัตนบุรี
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
               P540001847     23/08/2011   33,486.00   334.86    0.00   33,151.14
 นายจานงค ์ โพธิพันธ ์
        ์                                             รพ.สต.บ้านเบิด อ.รัตนบุรี

               P540001848     23/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00 รพ.สต.หนองเมธี อ.ท่าตูม
 นายสมาน แกลวกลา
      ้ ้

               P540001849     23/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00 รพ.สต.หนองเมธี อ.ท่าตูม
 นายสมาน แกลวกลา้  ้
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001850     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05 รพ.สต.บ้านโสมน อ.ท่าตูม
    ่
เนียรริง จากัด

               P540001851     23/08/2011   27,000.00   270.00    0.00   26,730.00 รพ.สต.บ้านโสมน อ.ท่าตูม
 นางนวลละออง ไวฉลาด
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001852     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05 รพ.สต.ม่วงมูล อ.ท่าตูม
    ่
เนียรริง จากัด
       ิ
 รานเกียรตินิมตรโดย นาย
 ้
               P540001853     23/08/2011   33,486.00   334.86    0.00   33,151.14 รพ.สต.ม่วงมูล อ.ท่าตูม
    ั
มิตรสุรตน์ นามโสม

               P540001854     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.หนองเมธี อ.ท่าตูม

               P540001855     24/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86 รพ.สต.หนองเมธี อ.ท่าตูม
 หจก.สหะกล โอเอ
 บางกอก เมดิคอล
               P540001856     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00 รพ.สต.หนองเมธี อ.ท่าตูม
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์

               P540001857     23/08/2011   30,000.00   300.00    0.00   29,700.00 รพ.สต.หนองเมธี อ.ท่าตูม
    ่
 นายเสงียม เหลาคม

               P540001858     23/08/2011   36,300.00   363.00    0.00   35,937.00
 นางสาวนันธิดา สาคะนิล                                           รพ.สต.บ้านทัพไทย อ.ปราสาท

               P540001859     23/08/2011   67,870.00   678.70    0.00   67,191.30
 นายเมธี สายรัตน์                                             รพ.สต.ตาเบา อ.ปราสาท
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                        ่ ่ั
                     ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
            เลขทีใบแจ้งหนี้
              ่
                       เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                  ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                  (บาท)
             P540001860     23/08/2011   71,850.00   718.50    0.00   71,131.50
 นางสุรช คิดดีจริง
    ั                                                รพ.สต.ตาเบา อ.ปราสาท

             P540001861     23/08/2011   42,950.00   429.50    0.00   42,520.50
 นายโยธิน ดวงประทีป                                          รพ.สต.ตาเบา อ.ปราสาท

             P540001862     23/08/2011   75,000.00   750.00    0.00   74,250.00 รพ.สต.ตานี อ.ปราสาท
 นางรัศมี ไดพรอม
      ้ ้

             P540001863     23/08/2011   44,250.00   442.50    0.00   43,807.50 รพ.สต.บ้านปรื อ อ.ปราสาท
 นางปราณีต ใจเดียว

             P540001864     23/08/2011   87,700.00   877.00    0.00   86,823.00 รพ.สต.บ้านพลวง อ.ปราสาท
 นางเกียว สาราญดี

             P540001865     23/08/2011   55,550.00   555.50    0.00   54,994.50
 นายกมล พงษชะอุมดี
      ์  ่                                            รพ.สต.ปราสาททนง อ.ปราสาท

             P540001866     23/08/2011   80,000.00   800.00    0.00   79,200.00
 นายสุระพงษ์ ขอจงสุข                                          รพ.สต.โชคนาสาม อ.ปราสาท

             P540001867     23/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 นายสุรตน์ สุบรรณาจ
    ั                                                รพ.สต.ปรื อ อ.ปราสาท

             P540001868     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28 รพ.สต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
 หจก.สหะกล โอเอ

             P540001869     24/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86 รพ.สต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
 หจก.สหะกล โอเอ

             P540001870     23/08/2011   78,670.00   786.70    0.00   77,883.30
 รานพูนทวี
 ้                                                  รพ.สต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
 บางกอก เมดิคอล
             P540001871     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00 รพ.สต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์

             P540001872     23/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00 รพ.สต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
 รานพูนทวี
 ้
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                     ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                     (บาท)
               P540001873     23/08/2011   35,000.00    350.00     0.00   34,650.00 รพ.สต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
 รานพูนทวี
 ้
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001874     23/08/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                    รพ.สต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี

               P540001875     23/08/2011   27,000.00    270.00     0.00   26,730.00 รพ.สต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี
 รานพูนทวี
 ้

               P540001876     23/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001877     24/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี
 หจก.สหะกล โอเอ
 บางกอก เมดิคอล
               P540001878     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี
ซอฟตแวร ์ จากัด
    ์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001879     23/08/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
    ่
เนียรริง จากัด

               P540001880     23/08/2011   89,715.00    897.15     0.00   88,817.85 รพ.สต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
 รานพูนทวี
 ้

               P540001881     23/08/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540001882     24/08/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
 หจก.สหะกล โอเอ
 บางกอก เมดิคอล
               P540001883     23/08/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์

               P540001884     23/08/2011   23,955.00    239.55     0.00   23,715.45
 นายประถม บุญโพด                                                รพ.สต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี

               P540001885     23/08/2011   80,000.00    800.00     0.00   79,200.00
 นายแสง ยินดีรมย ์
       ั                                                รพ.สต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                       ่ ่ั
                    ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
           เลขทีใบแจ้งหนี้
             ่
                      เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                 ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                 (บาท)
            P540001886     23/08/2011   43,955.00   439.55    0.00   43,515.45
 นายแสง ยินดีรมย ์
       ั                                           รพ.สต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี

            P540001887     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                           รพ.สต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี

            P540001888     24/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                           รพ.สต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
 บางกอก เมดิคอล
            P540001889     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                รพ.สต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี

            P540001890     23/08/2011   39,715.00   397.15    0.00   39,317.85
 รานพูนทวี
 ้                                                 รพ.สต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี

            P540001891     24/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 รานพูนทวี
 ้                                                 รพ.สต.หนองเรื อ อ.ชุมพลบุรี

            P540001892     24/08/2011   89,715.00   897.15    0.00   88,817.85
 รานพูนทวี
 ้                                                 รพ.สต.หนองเรื อ อ.ชุมพลบุรี

            P540001893     24/08/2011   30,955.00   309.55    0.00   30,645.45
 รานพูนทวี
 ้                                                 รพ.สต.หนองเรื อ อ.ชุมพลบุรี

            P540001894     23/08/2011   43,955.00   439.55    0.00   43,515.45
 นายแสง ยินดีรมย ์
       ั                                           รพ.สต.โพนม่วง อ.ชุมพลบุรี

            P540001895     23/08/2011   39,715.00   397.15    0.00   39,317.85
 รานพูนทวี
 ้                                                 รพ.สต.บ้านโพนม่วง อ.ชุมพลบุรี

            P540001896     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                           รพ.สต.บ้านโพนม่วง อ.ชุมพลบุรี

            P540001897     24/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                           รพ.สต.บ้านโพนม่วง อ.ชุมพลบุรี
 บางกอก เมดิคอล
            P540001898     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                รพ.สต.บ้านโพนม่วง อ.ชุมพลบุรี
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                 ่
                          เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์                             (บาท)
               P540001899     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.ศรี ณรงค์ อ.ชุมพลบุรี

               P540001900     23/08/2011   39,715.00   397.15    0.00   39,317.85
 รานพูนทวี
 ้                                                     รพ.สต.ศรี ณรงค์ อ.ชุมพลบุรี

               P540001901     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.ศรี ณรงค์ อ.ชุมพลบุรี

               P540001902     24/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.ศรี ณรงค์ อ.ชุมพลบุรี
 บางกอก เมดิคอล
               P540001903     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                    รพ.สต.ศรี ณรงค์ อ.ชุมพลบุรี

               P540001904     23/08/2011   92,960.00   929.60    0.00   92,030.40
 นายถวัลย ์ บุญเสริม                                            รพ.สต.ศรี ณรงค์ อ.ชุมพลบุรี
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001905     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.บ้านอ้อตลิ่งชัน อ.ชุมพลบุรี

               P540001906     23/08/2011   10,000.00   100.00    0.00    9,900.00
 นายประถม บุญโพด                                              รพ.สต.บ้านอ้อตลิ่งชัน อ.ชุมพลบุรี

               P540001907     23/08/2011    8,700.00   81.30    0.00    8,618.70
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.บ้านอ้อตลิ่งชัน อ.ชุมพลบุรี

               P540001908     23/08/2011   39,715.00   397.15    0.00   39,317.85
 รานพูนทวี
 ้                                                     รพ.สต.บ้านอ้อตลิ่งชัน อ.ชุมพลบุรี
 บางกอก เมดิคอล
               P540001909     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                    รพ.สต.บ้านอ้อตลิ่งชัน อ.ชุมพลบุรี

               P540001910     23/08/2011   33,670.00   336.70    0.00   33,333.30
 นายเกียรติณรงค ์ สมานทอง                                          รพ.สต.หนองเมธี อ.ท่าตูม
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001911     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.หนองเมธี อ.ท่าตูม
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์                             (บาท)
               P540001912     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.บ้านสะเอิง อ.ท่าตูม

               P540001913     23/08/2011   23,000.00   230.00    0.00   22,770.00
 นายเข็มชาติ บุญลอม
         ้                                             รพ.สต.บ้านสะเอิง อ.ท่าตูม

               P540001914     23/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 นายเข็มชาติ บุญลอม
         ้                                             รพ.สต.บ้านสะเอิง อ.ท่าตูม

               P540001915     23/08/2011   64,000.00   640.00    0.00   63,360.00
 นายพิเชษฐ พุฒภูงา                                             รพ.สต.บ้านสะเอิง อ.ท่าตูม

               P540001916     23/08/2011   38,850.00   388.50    0.00   38,461.50
 นางจิมลี่ ยิงใหญ่
       ่                                               รพ.สต.บ้านซาต อ.โนนนารายณ์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
        ์
               P540001917     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.บ้านซาต อ.โนนนารายณ์
 รานชาญพาณิชย ์ โดย
 ้
               P540001918     23/08/2011   47,820.00   478.20    0.00   47,341.80
นายชาญศิ ลป์ แสงทอง                                            รพ.สต.บ้านซาต อ.โนนนารายณ์
 รานชาญพาณิชย ์ โดย
 ้
               P540001919     23/08/2011   77,000.00   770.00    0.00   76,230.00
นายชาญศิ ลป์ แสงทอง                                            รพ.สต.บ้านซาต อ.โนนารายณ์
 บางกอก เมดิคอล
               P540001920     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.บ้านซาต อ.โนนนารายณ์

               P540001921     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านซาต อ.โนนนารายณ์

               P540001922     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านซาต อ.โนนนารายณ์

               P540001923     23/08/2011   55,000.00   550.00    0.00   54,450.00
 นายบุญเกิด ชอบกลา ้                                           รพ.สต.โนน อ.โนนนารายณ์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001924     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.โนน อ.โนนนารายณ์
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
 รานไมงามพันธุไมโดยนาย
 ้  ้    ์ ้                            (บาท)
               P540001925     23/08/2011   40,000.00   400.00    0.00   39,600.00
บุญตา หนองหวา
      ้                                               รพ.สต.โนน อ.โนนนารายณ์
 รานชาญพาณิชย ์ โดย
 ้
               P540001926     23/08/2011   67,670.00   676.70    0.00   66,993.30
นายชาญศิ ลป์ แสงทอง                                            รพ.สต.โนน อ.โนนนารายณ์
 บางกอก เมดิคอล
               P540001927     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.โนน อ.โนนนารายณ์

               P540001928     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.โนน อ.โนนนารายณ์

               P540001929     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.โนน อ.โนนนารายณ์

               P540001930     24/08/2011   56,000.00   560.00    0.00   55,440.00
 นางบุญเลียง พวงบุบผา
     ้                                                รพ.สต.คาผง อ.โนนนารายณ์
 บางกอก เมดิคอล
               P540001931     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
    ์                                                  รพ.สต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุ รินทร์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001932     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.สลักได อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001933     23/08/2011   26,350.00   263.50    0.00   26,086.50
 นายสุรยน มณีวงศ์
    ิ ั                                                 รพ.สต.สลักได อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001934     23/08/2011   43,110.00   431.10    0.00   42,678.90
 นายคิมหันต ์ ดมอุนดี
         ่                                            รพ.สต.สลักได อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001935     23/08/2011   49,950.00   499.50    0.00   49,450.50
 นายวน แกวแบน
     ้                                                 รพ.สต.สลักได อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001936     23/08/2011   43,290.00   432.90    0.00   42,857.10
 นางสุรช เป็ นสุข
    ั                                                  รพ.สต.สลักได อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001937     23/08/2011   27,320.00   273.20    0.00   27,046.80
 นายอารม ลาเลิศ
     ้                                                รพ.สต.นอกเมือง อ.เมืองสุ รินทร์
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์                             (บาท)
               P540001938     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.ราม อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001939     23/08/2011   26,350.00   263.50    0.00   26,086.50
 นายชรินทร ์ ชงโค                                             รพ.สต.สาโรง อ.เมืองสุ รินทร์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001940     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุ รินทร์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001941     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.ตาอ็อง อ.เมือง
 แสงพันการช่าง โดยนาย
               P540001942     23/08/2011   76,350.00   763.50    0.00   75,586.50
ราพันธ ์ ทองบูรณ ์                                             รพ.สต.นอกเมือง อ.เมือง

               P540001943     23/08/2011   15,000.00   150.00    0.00   14,850.00
 นายสุธาดา เริงรืน
         ่                                             รพ.สต.บุฤาษี อ.เมือง

               P540001944     23/08/2011    7,000.00   65.42    0.00    6,934.58
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านสาโรงโคกเพชร อ.เมือง

               P540001945     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านสาโรงโคกเพชร อ.เมือง

               P540001946     23/08/2011   75,520.00   755.20    0.00   74,764.80
 นายแกม จบไตรเภท                                              รพ.สต.ท่าสว่าง อ.เมือง

               P540001947     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านกาเกาะ อ.เมือง

               P540001948     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านกาเกาะ อ.เมือง

               P540001949     23/08/2011   27,000.00   270.00    0.00   26,730.00
 นางสาวศิ รนภา เริงรืน
      ิ     ่                                           รพ.สต.บุฤาษี อ.เมือง

               P540001950     23/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 นายสุรยา กองศิ ร ิ
    ิ                                                  รพ.สต.สาโรง อ.เมือง
                  ้       ิ
      รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
               P540001951     23/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 นายวิสิทธิ ์ ศรีน้อย                                           รพ.สต.คอโค อ.เมือง

               P540001952     23/08/2011   20,000.00   200.00    0.00   19,800.00
 นายสมยศ อานไทสง
     ่                                                รพ.สต.คอโค อ.เมือง

               P540001953     23/08/2011   25,000.00   250.00    0.00   24,750.00
 นายสมบูรณ ์ วสุวชร ์
         ั                                             รพ.สต.คอโค อ.เมือง

               P540001954     23/08/2011   24,720.00   247.20    0.00   24,472.80
 นายไตรสิ ทธิ ์ ภูมสุข
          ิ                                            รพ.สต.คอโค อ.เมือง

               P540001955     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.กาเกาะ อ.เมือง

               P540001956     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.กาเกาะ อ.เมือง

               P540001957     23/08/2011    8,700.00   81.30    0.00    8,618.70
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.นาดี อ.เมือง
 บางกอก เมดิคอล
               P540001958     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
    ์                                                  รพ.สต.นาดี อ.เมือง
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001959     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.นาดี อ.เมือง
 บางกอก เมดิคอล
               P540001960     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
    ์                                                  รพ.สต.บ้านสาโรงโคกเพชร อ.เมือง
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001961     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001962     23/08/2011    7,000.00   65.42    0.00    6,934.58
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001963     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุ รินทร์
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
               P540001964     23/08/2011   28,920.00   289.20    0.00   28,630.80
 นายสุรยา กองศิ ร ิ
    ิ                                                  รพ.สต.สาโรง อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001965     23/08/2011    7,000.00   65.42    0.00    6,934.58
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.สลักได อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001966     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.สลักได อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001967     23/08/2011    7,000.00   65.42    0.00    6,934.58
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บุฤาษี อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001968     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บุฤาษี อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001969     23/08/2011   35,000.00   350.00    0.00   34,650.00
 นายไพรัตน์ แกวลอย
       ้                                              รพ.สต.นาบัว อ.เมืองสุ รินทร์
 บางกอก เมดิคอล
               P540001970     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.ตระแสง อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001971     23/08/2011   10,000.00   100.00    0.00    9,900.00
 นายแสวง นุ ชนาจารย ์                                           รพ.สต.แกใหญ่ อ.เมืองสุ รินทร์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001972     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.คอโค อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001973     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.คอโค อ.เมืองสุ รินทร์

               P540001974     23/08/2011    7,000.00   65.42    0.00    6,934.58
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.คอโค อ.เมือง

               P540001975     23/08/2011   10,000.00   93.46    0.00    9,906.54
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.คอโค อ.เมือง

               P540001976     23/08/2011   27,000.00   270.00    0.00   26,730.00
 นายสามารถ ยังศิ ร ิ                                            รพ.สต.แกใหญ่ อ.เมืองสุ รินทร์
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
               P540001977     23/08/2011    7,000.00   65.42    0.00    6,934.58
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ท่าสว่าง อ.เมือง

               P540001978     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ท่าสว่าง อ.เมือง
 บางกอก เมดิคอล
               P540001979     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
    ์                                                  รพ.สต.ท่าสว่าง อ.เมือง
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001980     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.กระออม อ.สาโรงทาบ

               P540001981     23/08/2011   43,100.00   431.00    0.00   42,669.00
 นางจิรนันท ์ บุญเสริม                                           รพ.สต.หมื่นศรี อ.สาโรงทาบ
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540001982     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.ประดู่ อ.สาโรงทาบ
 รานทรัพยไพศาลโดย
 ้    ์
               P540001983     23/08/2011   70,320.00   703.20    0.00   69,616.80
นางสาวศิ โรรัตน์ ใยมุง                                           รพ.สต.หมื่นศรี อ.สาโรงทาบ
 รานทรัพยไพศาลโดย
 ้    ์
               P540001984     23/08/2011   49,300.00   493.00    0.00   48,807.00
นางสาวศิ โรรัตน์ ใยมุง                                           รพ.สต.หมื่นศรี อ.สาโรงทาบ
 รานทรัพยไพศาลโดย
 ้    ์
               P540001985     23/08/2011   67,000.00   670.00    0.00   66,330.00
นางสาวศิ โรรัตน์ ใยมุง                                           รพ.สต.ประดู่ อ.สาโรงทาบ
 รานทรัพยไพศาลโดย
 ้    ์
               P540001986     23/08/2011   61,070.00   610.70    0.00   60,459.30
นางสาวศิ โรรัตน์ ใยมุง                                           รพ.สต.ประดู่ อ.สาโรงทาบ

               P540001987     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.กระออม อ.สาโรงทาบ

               P540001988     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.กระออม อ.สาโรงทาบ
 บางกอก เมดิคอล
               P540001989     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.กระออม อ.สาโรงทาบ
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                         ่ ่ั
                      ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
             เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                   ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
          ั
 รานนภารัตนโดยนายมีชย
 ้    ์                              (บาท)
              P540001990     23/08/2011   92,170.00   921.70    0.00   91,248.30
  พิมพทอง
    ์                                                 รพ.สต.กระออม อ.สาโรงทาบ
          ั
 รานนภารัตนโดยนายมีชย
 ้     ์
              P540001991     23/08/2011   27,000.00   270.00    0.00   26,730.00
 พิมพทอง
   ์                                                  รพ.สต.กระออม อ.สาโรงทาบ

              P540001992     23/08/2011   44,500.00   445.00    0.00   44,055.00
 นายสมาน สระแกว
       ้                                              รพ.สต.กระออม อ.สาโรงทาบ

              P540001993     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.หนองฮะ อ.สาโรงทาบ

              P540001994     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.หนองฮะ อ.สาโรงทาบ
 บางกอก เมดิคอล
              P540001995     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์                                                  รพ.สต.หนองฮะ อ.สาโรงทาบ
      ิ
 รานเอวีสุรนทร ์ โดยนาง
 ้
              P540001996     23/08/2011   23,000.00   230.00    0.00   22,770.00
เพียงจันทร ์ สุภมารส
        ิ                                             รพ.สต.หนองฮะ อ.สาโรงทาบ
 รานทรัพยไพศาลโดย
 ้    ์
              P540001997     23/08/2011   27,000.00   270.00    0.00   26,730.00
นางสาวศิ โรรัตน์ ใยมุง                                          รพ.สต.หนองฮะ อ.สาโรงทาบ

              P540001998     23/08/2011   55,000.00   550.00    0.00   54,450.00
 นายเปี ยน สิ นสุพรรณ                                           รพ.สต.สะโน อ.สาโรงทาบ
 รานทรัพยไพศาลโดย
 ้    ์
              P540001999     23/08/2011   62,570.00   625.70    0.00   61,944.30
นางสาวศิ โรรัตน์ ใยมุง                                          รพ.สต.บ้านกะเลา อ.สาโรงทาบ

              P540002000     23/08/2011   21,100.00   211.00    0.00   20,889.00
 นางจินสาพร อัปกาญจน์                                           รพ.สต.บ้านกะเลา อ.สาโรงทาบ

              P540002001     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.สาโรงทาบ

              P540002002     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.สาโรงทาบ
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
 บางกอก เมดิคอล                             (บาท)
               P540002003     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์                                                   รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.สาโรงทาบ
          ั
 รานนภารัตนโดยนายมีชย
 ้    ์
               P540002004     23/08/2011   63,170.00   631.70    0.00   62,538.30
 พิมพทอง
   ์                                                   รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.สาโรงทาบ

               P540002005     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.สะโน อ.สาโรงทาบ

               P540002006     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.สะโน อ.สาโรงทาบ
 บางกอก เมดิคอล
               P540002007     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์                                                   รพ.สต.สะโน อ.สาโรงทาบ
          ั
 รานนภารัตนโดยนายมีชย
 ้    ์
               P540002008     23/08/2011   27,000.00   270.00    0.00   26,730.00
  พิมพทอง
    ์                                                 รพ.สต.สะโน อ.สาโรงทาบ
      ิ
 รานเอวีสุรนทร ์ โดยนาง
 ้
               P540002009     23/08/2011   23,000.00   230.00    0.00   22,770.00
เพียงจันทร ์ สุภมารส
        ิ                                             รพ.สต.สะโน อ.สาโรงทาบ
      ิ
 รานเอวีสุรนทร ์ โดยนาง
 ้
               P540002010     23/08/2011   23,000.00   230.00    0.00   22,770.00
เพียงจันทร ์ สุภมารส
         ิ                                             รพ.สต.เกาะแก้ว อ.สาโรงทาบ
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
        ์
               P540002011     23/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.สาโรงทาบ

               P540002013     23/08/2011    7,000.00   65.42    0.00    6,934.58
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.เกาะแก้ว อ.สาโรงทาบ

               P540002014     23/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.เกาะแก้ว อ.สาโรงทาบ
 บางกอก เมดิคอล
               P540002015     23/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.เกาะแก้ว อ.สาโรงทาบ

               P540002016     23/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.เสม็จ อ.สาโรงทาบ
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ   จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)    สุทธิ(บาท)
                                     (บาท)
               P540002017     23/08/2011    38,000.00   355.14    0.00    37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.เสม็จ อ.สาโรงทาบ
 บางกอก เมดิคอล
               P540002018     23/08/2011     9,630.00    90.00   0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์                                                    รพ.สต.เสม็จ อ.สาโรงทาบ
          ั
 รานนภารัตนโดยนายมีชย
 ้    ์
               P540002019     23/08/2011    27,000.00    270.00   0.00   26,730.00
  พิมพทอง
    ์                                                  รพ.สต.เสม็จ อ.สาโรงทาบ
      ิ
 รานเอวีสุรนทร ์ โดยนาง
 ้
               P540002020     23/08/2011    23,000.00    230.00   0.00   22,770.00
เพียงจันทร ์ สุภมารส
        ิ                                              รพ.สต.เสม็จ อ.สาโรงทาบ

               P540002021     23/08/2011    30,000.00    300.00   0.00   29,700.00
 นายสาร สาทิพจันทร ์                                             รพ.สต.เสม็จ อ.สาโรงทาบ

               P540002022     23/08/2011    15,700.00    146.72   0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.กะเลา อ.สาโรงทาบ

               P540002023     23/08/2011    38,000.00    355.14   0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.กะเลา อ.สาโรงทาบ
 บางกอก เมดิคอล
               P540002024     23/08/2011     9,630.00    90.00   0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
    ์                                                   รพ.สต.กะเลา อ.สาโรงทาบ
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002025     23/08/2011    23,000.00    214.95   0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                   35,850.5             รพ.สต.กะเลา อ.สาโรงทาบ

               P540002026     22/08/2011   3,836,013.31     9   0.00  3,800,162.72
 หจก.ทวีกจกอสรางสุรนทร ์
     ิ ่ ้  ิ                                             รพ.ปราสาท

               P540002027     25/08/2011    63,550.00    635.50   0.00   62,914.50
 นางเรณู ชะฎาทอง                                               รพ.สต.สาโรงทาบ อ.สาโรงทาบ

               P540002028     26/08/2011     8,700.00    81.30   0.00    8,618.70
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.เกาะแก้ว อ.สาโรงทาบ
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002029     26/08/2011    23,000.00    214.95   0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                   รพ.สต.บัวโคก อ.ท่าตูม
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
               P540002030     26/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ตระมูง อ.ท่าตูม

               P540002031     26/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ตระมูง อ.ท่าตูม
 บางกอก เมดิคอล
               P540002032     26/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.บ้านตระมูง อ.ท่าตูม

               P540002033     26/08/2011   68,670.00   686.70    0.00   67,983.30
 นายณัฐพงค ์ พิศงาม                                            รพ.สต.บ้านตระมูง อ.ท่าตูม
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002034     26/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.บ้านตระมูง อ.ท่าตูม

               P540002035     26/08/2011   45,000.00   450.00    0.00   44,550.00
 นางอาริยา พรมงาม                                             รพ.สต.บ้านตระมูง อ.ท่าตูม
 นายวัฒนธนาติกรณ ์ เสน
     ์
               P540002037     02/09/2011   45,450.00   454.50    0.00   44,995.50
จันตะ                                                   รพ.สต.หนองแวง อ.ศรี ณรงค์

               P540002038     26/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.คอนสวรรค์ อ.รัตนบุรี

               P540002039     26/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.คอนสวรรค์ อ.รัตนบุรี
 บางกอก เมดิคอล
               P540002040     26/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.คอนสวรรค์ อ.รัตนบุรี

               P540002041     26/08/2011   67,843.00   678.43    0.00   67,164.57
 นายสุพน นามพรม
    ิ                                                  รพ.สต.น้ าเขียว อ.รัตนบุรี

               P540002042     26/08/2011   33,846.00   338.46    0.00   33,507.54
 นายสุพน นามพรม
    ิ                                                  รพ.สต.น้ าเขียว อ.รัตนบุรี
 ราน ช เจริญยนต ์ โดย
 ้
               P540002043     25/08/2011   49,999.00   499.99    0.00   49,499.01
นางสุรพัชชา ภูมฐาน
        ิ                                              รพ.สต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
 ราน ช เจริญยนต ์ โดย
 ้                                   (บาท)
               P540002044     25/08/2011   72,369.00   723.69    0.00   71,645.31
นางสุรพัชชา ภูมฐาน
        ิ                                              รพ.สต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี
 รานน้องกานตออรคิดส์โดย
 ้     ์  ์
               P540002045     02/09/2011   39,520.00   395.20    0.00   39,124.80
  นางสุพตร เฉลียวไว
     ั                                                รพ.สต.โชคนาสาม อ.ปราสาท
 รานน้องกานตออรคิดส์โดย
 ้      ์  ์
               P540002046     02/09/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
  นางสุพตร เฉลียวไว
     ั                                                รพ.สต.โคกสะอาด อ.ปราสาท
 รานน้องกานตออรคิดส์โดย
 ้      ์  ์
               P540002047     02/09/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
  นางสุพตร เฉลียวไว
     ั                                                รพ.สต.ตาเบา อ.ปราสาท
 รานน้องกานตออรคิดส์โดย
 ้      ์  ์
               P540002048     02/09/2011   49,500.00   495.00    0.00   49,005.00
 นางสุพตร เฉลียวไว
    ั                                                  รพ.สต.บ้านกะดาด อ.ปราสาท

               P540002049     02/09/2011   78,000.00   780.00    0.00   77,220.00
 นางละเอือย นาคดี                                             รพ.สต.บ้านกะดาด อ.ปราสาท
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002050     02/09/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.บ้านรันเดง อ.ปราสาท
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002051     02/09/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.บ้านไทร อ.ปราสาท

               P540002052     02/09/2011   44,670.00   446.70    0.00   44,223.30
 นางสาวประไพ ตะลาโส                                            รพ.สต.ทมอ อ.ปราสาท

               P540002054     02/09/2011   39,715.00   397.15    0.00   39,317.85
 นายพิทกษ์ ชุ่มหอม
    ั                                                  รพ.สต.บ้านปรื อ อ.ปราสาท

               P540002055     02/09/2011   48,955.00   489.55    0.00   48,465.45
 นายผล ยอดจิตร                                               รพ.สต.ตานี อ.ปราสาท
 บางกอก เมดิคอล
               P540002057     02/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.บ้านอาปี ล อ.พนมดงรัก

               P540002058     02/09/2011   31,350.00   313.50    0.00   31,036.50
 นางเพชรสยาม อบอุน
         ่                                             รพ.สต.สะโน อ.สาโรงทาบ
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                            ่ ่ั
                         ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
                เลขทีใบแจ้งหนี้
                  ่
                           เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                      ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
          ั
 รานนภารัตนโดยนายมีชย
 ้    ์                                (บาท)
                 P540002059     02/09/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 พิมพทอง
   ์                                                     รพ.สต.เกาะแก้ว อ.สาโรงทาบ

                 P540002060     02/09/2011   40,000.00   400.00    0.00   39,600.00
 นายเทือน ชัยภา                                                รพ.สต.สะโน อ.สาโรงทาบ

                 P540002061     02/09/2011   40,000.00   400.00    0.00   39,600.00
 นาง สใบทอง บุญไทย                                               รพ.สต.เสม็จ อ.สาโรงทาบ

                 P540002062     02/09/2011   35,970.00   359.70    0.00   35,610.30
 นางราณี สุมาลุย ์                                               รพ.สต.เสม็จ อ.สาโรงทาบ

                 P540002063     02/09/2011   22,250.00   222.50    0.00   22,027.50
 นางภัทราพร พิมพทอง
        ์                                               รพ.สต.หนองฮะ อ.สาโรงทาบ

                 P540002064     02/09/2011   44,650.00   446.50    0.00   44,203.50
 นางประวีณา ศรีเพชร                                              รพ.สต.ศรี สุข อ.สาโรงทาบ

                 P540002065     02/09/2011   51,850.00   518.50    0.00   51,331.50
 นายนรินทร ์ สุขศรีเดน
           ่                                             รพ.สต.เกาะแก้ว อ.สาโรงทาบ
 รานนภารัตนโดยนายมีชย
 ้     ์     ั
                 P540002066     02/09/2011   61,820.00   618.20    0.00   61,201.80
 พิมพทอง
   ์                                                     รพ.สต.เกาะแก้ว อ.สาโรงทาบ

                 P540002067     02/09/2011   30,700.00   307.00    0.00   30,393.00
 นางบุญมา ศักดิวงศ์ทอง
        ์                                                รพ.สต.เสม็จ อ.สาโรงทาบ

                 P540002068     26/08/2011   49,370.00   493.70    0.00   48,876.30
 นายธนศั กดิ ์ จรรยาเลิศอดุล                                          รพ.สต.ศรี สุข อ.ศรี ณรงค์

                 P540002069     26/08/2011   89,800.00   898.00    0.00   88,902.00
 นางประทุมทอง สุขบารุง                                             รพ.สต.ศรี สุข อ.ศรี ณรงค์

                 P540002070     26/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                                รพ.สต.เกาะตรวจ อ.ศรี ณรงค์

                 P540002071     26/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                                รพ.สต.เกาะตรวจ อ.ศรี ณรงค์
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                 ่
                          เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
 บางกอก เมดิคอล                             (บาท)
               P540002072     26/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                    รพ.สต.เกาะตรวจ อ.ศรี ณรงค์

               P540002073     26/08/2011   87,715.00   877.15    0.00   86,837.85
 นางวรรณสิ ทธิ ์ แกววิเศษ
          ้                                            รพ.สต.เกาะตรวจ อ.ศรี ณรงค์

               P540002074     26/08/2011   30,205.00   302.05    0.00   29,902.95
 นางวรรณสิ ทธิ ์ แกววิเศษ
          ้                                            รพ.สต.เกาะตรวจ อ.ศรี ณรงค์

               P540002075     26/08/2011   45,750.00   457.50    0.00   45,292.50
 นางวรรณสิ ทธิ ์ แกววิเศษ
          ้                                            รพ.สต.เกาะตรวจ อ.ศรี ณรงค์

               P540002076     26/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.หนองแวง อ.ศรี ณรงค์

               P540002077     26/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.หนองแวง อ.ศรี ณรงค์
 บางกอก เมดิคอล
               P540002078     26/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์                                                   รพ.สต.ณรงค์ อ.ศรี ณรงค์
 บางกอก เมดิคอล
               P540002079     26/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
    ์                                                  รพ.สต.หนองแวง อ.ศรี ณรงค์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002080     26/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.หนองแวง อ.ศรี ณรงค์
 รานป้ายสี โฆษณาโดย
 ้
               P540002081     26/08/2011   22,220.00   222.20    0.00   21,997.80
นายสมศักดิ ์ จิตสมาน                                            รพ.สต.หนองแวง อ.ศรี ณรงค์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002083     26/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.เกาะตรวจ อ.ศรี ณรงค์

               P540002084     26/08/2011   23,970.00   239.70    0.00   23,730.30
 นายบุญเรือน บุญเยียม
          ่                                            รพ.สต.ณรงค์ อ.ศรี ณรงค์

               P540002085     26/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.ศรี สุข อ.ศรี ณรงค์
                   ้       ิ
      รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                            ่ ่ั
                         ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
                เลขทีใบแจ้งหนี้
                  ่
                           เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                      ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                      (บาท)
                 P540002086     26/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                                รพ.สต.ศรี สุข อ.ศรี ณรงค์
 บางกอก เมดิคอล
                 P540002087     26/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
    ์                                                    รพ.สต.ศรี สุข อ.ศรี ณรงค์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
                 P540002088     26/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                    รพ.สต.ศรี สุข อ.ศรี ณรงค์

                 P540002089     26/08/2011   76,500.00   765.00    0.00   75,735.00
 นาย ภานุ พงษ์ มงคล                                              รพ.สต.ศรี สุข อ.ศรี ณรงค์

                 P540002090     26/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                                รพ.สต.ณรงค์ อ.ศรี ณรงค์

                 P540002091     26/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                                รพ.สต.ณรงค์ อ.ศรี ณรงค์
 รานป้ายสี โฆษณาโดย
 ้
                 P540002093     26/08/2011   25,000.00   250.00    0.00   24,750.00
นายสมศักดิ ์ จิตสมาน                                              รพ.สต.ณรงค์ อ.ศรี ณรงค์

                 P540002094     26/08/2011   100,000.00  1,000.00    0.00   99,000.00
 นายบุญเรือน บุญเยียม
          ่                                              รพ.สต.ณรงค์ อ.ศรี ณรงค์

                 P540002095     26/08/2011   48,000.00   480.00    0.00   47,520.00
 นายธนศั กดิ ์ จรรยาเลิศอดุล                                          รพ.สต.ศรี สุข อ.ศรี ณรงค์
 ห้างหุ้นส่วนจากัด พีรภัทร
  ้
                 P540002097     24/08/2011   80,000.00   747.66    0.00   79,252.34
 สุรนทร ์
  ิ                                                     รพ.รัตนบุรี

                 P540002099     24/08/2011   46,469.00   434.29    0.00   46,034.71
 หจก.สุรนทรไทยพาณิชย ์
     ิ  ์                                                รพ.ลาดวน
 ห้างหุ้นส่วนจากัดเจตน์
                 P540002100     24/08/2011   77,299.00   722.42    0.00   76,576.58
เจริญ เฟอรนิเจอร ์
      ์                                                  รพ.ปราสาท
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
                 P540002101     24/08/2011   35,000.00   327.10    0.00   34,672.90
เนียรริง จากัด
    ่                                                    รพ.รัตนบุรี
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                           ่ ่ั
                        ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
               เลขทีใบแจ้งหนี้
                 ่
                          เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                     ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
 ห้างหุ้นส่วนจากัด พีรภัทร
  ้                                    (บาท)
                P540002102     24/08/2011    45,000.00   420.56    0.00   44,579.44
 สุรนทร ์
   ิ                                                    รพ.รัตนบุรี
        ิ
 การไฟฟ้าส่วนภูมภาค
                P540002108     02/09/2011    87,923.45    0.00   0.00   87,923.45
    ่
(ห้ามเพิมบัญชีเด็ดขาด
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม
                P540002109     01/09/2011    37,727.71   352.60   0.00   37,375.11
 จากัด (มหาชน)
 บจก. ยู.พี.เมดิคอล ซอล
                P540002110     26/08/2011   742,400.00  6,938.32    0.00   735,461.68
เตอร ์                                   28,083.1

                P540002111     25/08/2011   3,004,900.00    8    0.00  2,976,816.82
 หจก.สหะกล โอเอ

                P540002123     26/08/2011   160,000.00  1,495.33    0.00   158,504.67
 หจก.สุรนทรวรวุธ
    ิ ์                                                 รพ.ศีขรภูมิ
 รานบานนอกซิสเตมส์โดย
 ้ ้
                P540002124     30/08/2011    30,000.00   300.00   0.00   29,700.00
นายราเชนทร ์ สารศรี                                              รพ.สต.บัวโคก อ.ท่าตูม
 รานบานนอกซิสเตมส์โดย
 ้ ้
                P540002125     30/08/2011    30,000.00   300.00   0.00   29,700.00
นายราเชนทร ์ สารศรี                                              รพ.สต.หนองม่วง อ.ท่าตูม

                P540002126     01/09/2011    26,670.00   266.70   0.00   26,403.30
 นายพิเชษฐ พุฒภูงา                                              รพ.สต.สะเอิง อ.ท่าตูม

                P540002127     01/09/2011    41,250.00   412.50   0.00   40,837.50
 นางแดง รัตนะดี                                                รพ.สต.ดงเค็ง อ.จอมพระ

                P540002128     01/09/2011    42,020.00   420.20   0.00   41,599.80
 นายราพึง สมราศรี                                               รพ.สต.กระหาด อ.จอมพระ
 บางกอก เมดิคอล
                P540002129     01/09/2011     9,630.00   90.00   0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์                                                    รพ.สต.เมืองลีง อ.จอมพระ
 บางกอก เมดิคอล
                P540002130     01/09/2011     9,630.00   90.00   0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                     รพ.สต.เป็ นสุข อ.จอมพระ
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน            หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
 แสงพันการช่าง โดยนาย                          (บาท)
               P540002131     01/09/2011   96,670.00   966.70    0.00   95,703.30
ราพันธ ์ ทองบูรณ ์                                             เทนมีย ์ อ.เมือง

               P540002132     01/09/2011   26,350.00   263.50    0.00   26,086.50
 นายสุรยน มณีวงศ์
    ิ ั                                                 รพ.สต.บ้านนาบัว อ.เมือง

               P540002133     01/09/2011   25,000.00   250.00    0.00   24,750.00
 นายทองปวง ชืนยง
       ่                                               รพ.สต.ตาอ็อง อ.เมือง

               P540002134     01/09/2011   30,000.00   300.00    0.00   29,700.00
 นางลันทม พวงศรี                                              รพ.สต.แกใหญ่ อ.เมือง

               P540002135     01/09/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 นายสุรยน มณีวงศ์
    ิ ั                                                 รพ.สต.เพื้ยราม อ.เมือง

               P540002136     31/08/2011   40,850.00   408.50    0.00   40,441.50
 นายสั งวรณ ์ เจริญจิต                                           รพ.สต.สวาย อ.เมือง

               P540002137     31/08/2011   47,450.00   474.50    0.00   46,975.50
 นายปฤษฎางค ์ มาชัยภูม ิ                                          รพ.สต.สวาย อ.เมือง

               P540002138     31/08/2011   45,650.00   456.50    0.00   45,193.50
 นางสาวอรวรรณ เสมอภาค                                           รพ.สต.สวาย อ.เมือง

               P540002139     31/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 นายอาง ไชยศรีรมย ์
    ่     ั                                             รพ.สต.เมืองที อ.เมืองสุ รินทร์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002140     01/09/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.เฉนียง อ.เมือง

               P540002141     01/09/2011   20,000.00   200.00    0.00   19,800.00
 นางบุญศรี สารเพชร                                             รพ.สต.สาโรง อ.เมือง

               P540002142     01/09/2011   30,000.00   300.00    0.00   29,700.00
 นางพนม ทายาหอม                                              รพ.สต.สาโรง อ.เมือง
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002143     01/09/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.สาโรง อ.เมือง
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
               P540002144     01/09/2011    7,000.00   65.42    0.00    6,934.58
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ตาอ็อง อ.เมือง

               P540002145     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ตาอ็อง อ.เมือง

               P540002146     01/09/2011   10,000.00   100.00    0.00    9,900.00
 รานอานนทซัพพลาย
 ้   ์                                                 รพ.สต.เทนมีย ์ อ.เมือง

               P540002147     01/09/2011    8,000.00   80.00    0.00    7,920.00
 นายสุชย กงแกว
    ั   ้                                               รพ.สต.บ้านกาเกาะ อ.เมือง

               P540002148     01/09/2011   19,170.00   191.70    0.00   18,978.30
 นายเพลิน คิดกลา
        ้                                              รพ.สต.บ้านสาโรงโคกเพชร อ.เมือง

               P540002149     01/09/2011   19,170.00   191.70    0.00   18,978.30
 นายสามารถ ยังศิ ร ิ                                            รพ.สต.บ้านอาลอ อ.เมือง

               P540002150     01/09/2011   10,000.00   100.00    0.00    9,900.00
 รานอานนทซัพพลาย
 ้   ์                                                 รพ.สต.เพี้ยราม อ.เมือง

               P540002151     01/09/2011   30,000.00   300.00    0.00   29,700.00
 นายจิรพงษ์ ทันวัน                                             รพ.สต.เพื้ยราม อ.เมือง

               P540002152     01/09/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 นายจตุรงค ์ ตรงใจ                                             รพ.สต.เพี้ยราม อ.เมือง

               P540002153     01/09/2011   20,770.00   207.70    0.00   20,562.30
 นายสุรยน มณีวงศ์
    ิ ั                                                 รพ.สต.เพี้ยราม อ.เมือง
      ิ ั
 ราน สิ รชยเสาปุน โดย
 ้
               P540002154     01/09/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
นายวิชย โชคอังกูร
    ั                                                  รพ.สต.เฉนียง อ.เมือง
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002155     01/09/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.นาบัว อ.เมือง

               P540002156     02/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ปราสาททอง อ.เขวาฯ
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
               P540002157     02/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ปราสาททอง อ.เขวาฯ
 บางกอก เมดิคอล
               P540002158     02/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
    ์                                                  รพ.สต.ปราสาททอง อ.เขวาฯ
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002159     02/09/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.ปราสาททอง อ.เขวาฯ

               P540002160     02/09/2011   33,250.00   332.50    0.00   32,917.50
 นางศศิ พร ระวังชือ
         ่                                            รพ.สต.ปราสาททอง อ.เขวาฯ

               P540002161     02/09/2011   30,000.00   300.00    0.00   29,700.00
 นายคาพุทธ นุ ตโร                                             รพ.สต.ปราสาททอง อ.เขวาฯ

               P540002163     02/09/2011   66,170.00   661.70    0.00   65,508.30
 นายคาพุทธ นุ ตโร                                             รพ.สต.ปราสาททอง อ.เขวาฯ

               P540002164     30/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านโนนเปื อย อ.สนม

               P540002165     30/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านโนนเปื อย อ.สนม
 รานสงวนพาณิชยโดย
 ้      ์
               P540002166     30/08/2011   76,500.00   765.00    0.00   75,735.00
นายสงวน จิตบุญตรง                                             รพ.สต.หนองอียอ อ.สนม
 รานสงวนพาณิชยโดย
 ้      ์
               P540002167     30/08/2011   49,000.00   490.00    0.00   48,510.00
นายสงวน จิตบุญตรง                                             รพ.สต.หนองอียอ อ.สนม
 รานสงวนพาณิชยโดย
 ้      ์
               P540002168     30/08/2011   77,000.00   770.00    0.00   76,230.00
นายสงวน จิตบุญตรง                                             รพ.สต.โพนโก อ.สนม
 รานสงวนพาณิชยโดย
 ้      ์
               P540002169     30/08/2011   45,070.00   450.70    0.00   44,619.30
นายสงวน จิตบุญตรง                                             รพ.สต.โพนโก อ.สนม
 รานสงวนพาณิชยโดย
 ้      ์
               P540002170     30/08/2011   16,670.00   166.70    0.00   16,503.30
นายสงวน จิตบุญตรง                                             รพ.สต.บ้านสองห้อง อ.สนม
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
 รานสงวนพาณิชยโดย
 ้      ์                             (บาท)
               P540002171     30/08/2011   40,000.00   400.00    0.00   39,600.00
นายสงวน จิตบุญตรง                                             รพ.สต.บ้านสองห้อง อ.สนม
 รานสงวนพาณิชยโดย
 ้      ์
               P540002172     30/08/2011   79,170.00   791.70    0.00   78,378.30
นายสงวน จิตบุญตรง                                             รพ.สต.บ้านสาโรง อ.สนม
 รานสงวนพาณิชยโดย
 ้      ์
               P540002173     30/08/2011   84,500.00   845.00    0.00   83,655.00
นายสงวน จิตบุญตรง                                             รพ.สต.บ้านสาโรง อ.สนม
 รานสนมเซ็ นเตอรโดยนาง
 ้       ์
               P540002174     30/08/2011    7,683.00   76.83    0.00    7,606.17
นิรมล ลีอุดม
     ้                                                 รพ.สต.หนองระฆัง อ.สนม
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002175     30/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.โนนเปื อย อ.สนม

               P540002176     30/08/2011   48,500.00   485.00    0.00   48,015.00
 นางสาวราตรี คาจุล                                             รพ.สต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี
 ราน ป อักษรภัณฑโดย
 ้        ์
               P540002177     30/08/2011    8,100.00   81.00    0.00    8,019.00
นายปรีดา สุวรรณโภคา                                            สสอ.รัตนบุรี
 รานเสริมการคา โดย
 ้     ้
               P540002178     30/08/2011    5,940.00   59.40    0.00    5,880.60
นายสมเกียรติ ตันประเสริฐ                                          สสอ.จอมพระ

               P540002179     30/08/2011   69,670.00   651.12    0.00   69,018.88
 หจก.โชคทวีพูน                                               รพ.สต.จีกแดก อ.พนมดงรัก

               P540002180     30/08/2011   50,000.00   467.28    0.00   49,532.72
 หจก.โชคทวีพูน                                               รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก

               P540002181     30/08/2011   89,715.00   838.45    0.00   88,876.55
 หจก.โชคทวีพูน                                               รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก

               P540002182     30/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านอาปึ ล อ.พนมดงรัก

               P540002183     30/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านอาปึ ล อ.พนมดงรัก
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
               P540002184     30/08/2011   61,792.00   577.50    0.00   61,214.50
 หจก.โชคทวีพูน                                               รพ.สต.บ้านอาปึ ล อ.พนมดงรัก
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002185     30/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก

               P540002186     30/08/2011    7,000.00   65.42    0.00    6,934.58
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก
 บางกอก เมดิคอล
               P540002187     30/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
    ์                                                  รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002188     30/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.จีกแดก อ.พนมดงรัก

               P540002189     30/08/2011   31,650.00   316.50    0.00   31,333.50
 นางสวางจิตต ์ โยงรัมย ์
   ่                                                  รพ.สต.จีกแดก อ.พนมดงรัก

               P540002190     30/08/2011   37,350.00   373.50    0.00   36,976.50
 นางสาลี เรืองสุขสุด                                            รพ.สต.จีกแดก อ.พนมดงรัก

               P540002191     30/08/2011   13,155.00   122.94    0.00   13,032.06
 หจก.โชคทวีพูน                                               รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก

               P540002192     30/08/2011   25,000.00   233.64    0.00   24,766.36
 หจก.โชคทวีพูน                                               รพ.สต.จีกแดก อ.พนมดงรัก

               P540002193     30/08/2011   65,000.00   607.48    0.00   64,392.52
 หจก.โชคทวีพูน                                               รพ.สต.บ้านอาปึ ล อ.พนมดงรัก

               P540002194     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.จีกแดก อ.พนมฯ

               P540002195     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.จีกแดก อ.พนมดงรัก

               P540002196     30/08/2011   25,855.00   241.64    0.00   25,613.36
 หจก.โชคทวีพูน                                               รพ.สต.บ้านอุโลก อ.พนมดงรัก
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
               P540002197     30/08/2011   61,100.00   571.03    0.00   60,528.97
 หจก.โชคทวีพูน                                               รพ.สต.บ้านอุ่โลก อ.พนมดงรัก
 บางกอก เมดิคอล
               P540002198     30/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.จีกแดก อ.พนมดงรัก

               P540002199     30/08/2011   28,124.00   281.24    0.00   27,842.76
 นายชัยพร เงางาม                                              รพ.สต.ตระเปี ยงเตีย อ.ลาดวน

               P540002200     30/08/2011    9,500.00   88.78    0.00    9,411.22
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.โชคเหนือ อ.ลาดวน
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002201     30/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.โชคเหนือ อ.ลาดวน

               P540002202     30/08/2011   35,000.00   350.00    0.00   34,650.00
 นายปริญญา อัมหะธร                                             รพ.สต.บ้านตะเคียน อ.ลาดวน

               P540002203     30/08/2011   56,500.00   565.00    0.00   55,935.00
 นางสาวอุมาพร นาคเกียว
          ้                                           รพ.สต.โชคเหนือ อ.ลาดวน

               P540002204     30/08/2011   17,040.00   170.40    0.00   16,869.60
 นางชญาดา สกุลนามรัตน์                                           รพ.สต.ตระเปี ยงเตีย อ.ลาดวน

               P540002205     30/08/2011   96,670.00   966.70    0.00   95,703.30
 นายสาน จารัตน์                                              รพ.สต.โชกเหนือ อ.ลาดวน
 บางกอก เมดิคอล
               P540002206     30/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.บ้านโชกเหนือ อ.ลาดวน

               P540002207     30/08/2011   25,750.00   257.50    0.00   25,492.50
 นางสาวโศภา เหมาะหมาย                                           รพ.สต.บ้านตะเคียน อ.ลาดวน

               P540002208     30/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.โชกเหนือ อ.ลาดวน

               P540002209     30/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.โชกเหนือ อ.ลาดวน
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                         ่ ่ั
                      ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
             เลขทีใบแจ้งหนี้
               ่
                        เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                   ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                   (บาท)
              P540002210     01/09/2011   26,350.00   246.26    0.00   26,103.74
 หจก ธนัทนภา                                               รพ.สต.บ้านหนองยาว อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
              P540002211     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                  รพ.สต.บ้านหนองยาว อ.สังขะ

              P540002212     01/09/2011   64,120.00   641.20    0.00   63,478.80
 นายณัฏฐวัฒน์ วันถนอม
    ์                                                รพ.สต.บ้านหนองยาว อ.สังขะ

              P540002213     01/09/2011   49,770.00   497.70    0.00   49,272.30
 นายณัฏฐวัฒน์ วันถนอม
    ์                                                รพ.สต.บ้านชบ อ.สังขะ

              P540002214     01/09/2011   47,800.00   478.00    0.00   47,322.00
 นางฉวีวรรณ ตรงดี                                            รพ.สต.บ้านโคกชัย อ.สังขะ

              P540002215     01/09/2011   42,200.00   422.00    0.00   41,778.00
 นายณัฏฐวัฒน์ วันถนอม
    ์                                                รพ.สต.บ้านจารย์ อ.สังขะ

              P540002216     01/09/2011   66,620.00   622.62    0.00   65,997.38
 หจก ธนัทนภา                                               รพ.สต.บ้านโดง อ.สังขะ

              P540002217     01/09/2011   88,800.00   888.00    0.00   87,912.00
 นายสงกรานต ์ สรอยเพชร
        ้                                            รพ.สต.ขอนแตก อ.สังขะ

              P540002218     01/09/2011   49,000.00   490.00    0.00   48,510.00
 นายณัฏฐวัฒน์ วันถนอม
    ์                                                รพ.สต.ขอนแตก อ.สังขะ

              P540002219     01/09/2011   98,500.00   985.00    0.00   97,515.00
 นายณัฏฐวัฒน์ วันถนอม
     ์                                                รพ.สต.ขอนแตก อ.สังขะ
 รานรวมวิทยาโดยนางสา
 ้
              P540002220     01/09/2011   31,280.00   292.34    0.00   30,987.66
ริศา มุกดาอนันต ์                                            รพ.สต.บ้านชาเบง อ.สังขะ

              P540002221     02/09/2011    8,712.00   87.12    0.00    8,624.88
 นายณัฏฐวัฒน์ วันถนอม
    ์                                                รพ.สต.บ้านหนองยาว อ.สังขะ

              P540002222     01/09/2011   63,450.00   634.50    0.00   62,815.50
 นายอถร แอกทอง                                              รพ.สต.พระแก้ว อ.สังขะ
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                           ่ ่ั
                        ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
               เลขทีใบแจ้งหนี้
                 ่
                          เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                     ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
      ิ
 รานเอวีสุรนทร ์ โดยนาง
 ้                                    (บาท)
                P540002223     01/09/2011   23,000.00   230.00    0.00   22,770.00
เพียงจันทร ์ สุภมารส
        ิ                                              รพ.สต.บ้านหนองยาว อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
                P540002224     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                    รพ.สต.บ้านชบ อ.สังขะ

                P540002225     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.บ้านชบ อ.สังขะ

                P540002226     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.บ้านชบ อ.สังขะ
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
                P540002227     01/09/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                   รพ.สต.บ้านชบ อ.สังขะ

                P540002228     01/09/2011   75,550.00   755.50    0.00   74,794.50
 นางสั งเวียน ทวีเลิศ                                            รพ.สต.บ้านจารย์ อ.สังขะ

                P540002229     01/09/2011   24,500.00   245.00    0.00   24,255.00
 นางสาวสุภาวดี เป็ นดี                                            รพ.สต.ชาเบง อ.สังขะ

                P540002230     01/09/2011   26,350.00   246.26    0.00   26,103.74
 หจก ธนัทนภา                                                 รพ.สต.ขอนแตก อ.สังขะ

                P540002231     01/09/2011   76,350.00   713.55    0.00   75,636.45
 หจก ธนัทนภา                                                 รพ.สต.บ้านจารย์ อ.สังขะ
           ิ
 ห้างหุ้นส่วนจากัดสุรนทร ์
                P540002232     01/09/2011   46,000.00   429.90    0.00   45,570.10
กุสุมา                                                    รพ.สต.บ้านตาแตรว อ.สังขะ

                P540002233     01/09/2011   41,000.00   410.00    0.00   40,590.00
 นายสงกรานต ์ สรอยเพชร
        ้                                              รพ.สต.บ้านตาแตรว อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
                P540002234     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                    รพ.สต.บ้านโดง อ.สังขะ

                P540002235     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.บ้านโดง อ.สังขะ
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                         ่ ่ั
                      ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
             เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                   ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
              P540002236     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านโดง อ.สังขะ
 รานสั งขะคอมพิวเตอรโดย
 ้         ์
              P540002237     01/09/2011    6,100.00   61.00    0.00    6,039.00
นายสาทิต เหมาะทอง                                             รพ.สต.ตาคง อ.สังขะ

              P540002238     01/09/2011   93,820.00   938.20    0.00   92,881.80
 นายณัฏฐวัฒน์ วันถนอม
     ์                                                รพ.สต.ตาคง อ.สังขะ
      ิ
 รานเอวีสุรนทร ์ โดยนาง
 ้
              P540002239     01/09/2011   23,000.00   230.00    0.00   22,770.00
เพียงจันทร ์ สุภมารส
        ิ                                             รพ.สต.ตาคง อ.สังขะ

              P540002240     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านหนองยาว อ.สังขะ

              P540002241     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านหนองยาว อ.สังขะ

              P540002242     01/09/2011   26,350.00   246.26    0.00   26,103.74
 หจก ธนัทนภา                                               รพ.สต.บ้านซบ อ.สังขะ

              P540002243     01/09/2011   21,898.00   218.98    0.00   21,679.02
 นายณัฏฐวัฒน์ วันถนอม
    ์                                                 รพ.สต.บ้านหนองยาว อ.สังขะ

              P540002244     01/09/2011   38,460.00   384.60    0.00   38,075.40
 นายณัฏฐวัฒน์ วันถนอม
    ์                                                 รพ.สต.บ้านหนองยาว อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
              P540002245     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.ตาคง อ.สังขะ

              P540002246     01/09/2011   38,300.00   357.94    0.00   37,942.06
 หจก ธนัทนภา                                               รพ.สต.เทพรักษา อ.สังขะ

              P540002247     02/09/2011   47,300.00   473.00    0.00   46,827.00
 นายภาคภูม ิ มณฑล                                             รพ.สต.เทพรักษา อ.สังขะ

              P540002248     01/09/2011   75,350.00   704.21    0.00   74,645.79
 หจก ธนัทนภา                                               รพ.สต.เทพรักษา อ.สังขะ
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                         ่ ่ั
                      ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
             เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                   ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
 บางกอก เมดิคอล                            (บาท)
              P540002249     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.เทพรักษา อ.สังขะ

              P540002250     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.เทพรักษา อ.สังขะ

              P540002251     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.เทพรักษา อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
              P540002252     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.บ้านจารย์ อ.สังขะ

              P540002253     01/09/2011   49,200.00   492.00    0.00   48,708.00
 นางบาเพ็ญ สิ งหลี
        ์                                             รพ.สต.บ้านโดง อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
              P540002254     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.บ้านโคกชัย อ.สังขะ

              P540002255     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านโคกชัย อ.สังขะ

              P540002256     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านโคกชัย อ.สังขะ

              P540002257     01/09/2011   26,350.00   246.26    0.00   26,103.74
 หจก ธนัทนภา                                               รพ.สต.บ้านชาเบง อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
              P540002258     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.บ้านชาเบง อ.สังขะ

              P540002259     01/09/2011   46,850.00   437.85    0.00   46,412.15
 หจก ธนัทนภา                                               รพ.สต.บ้านโดง อ.สังขะ

              P540002260     01/09/2011   26,220.00   262.20    0.00   25,957.80
 นายณัฏฐวัฒน์ วันถนอม
     ์                                                รพ.สต.กระเทียม อ.สังขะ
      ิ
 รานเอวีสุรนทร ์ โดยนาง
 ้
              P540002261     01/09/2011   23,000.00   230.00    0.00   22,770.00
เพียงจันทร ์ สุภมารส
        ิ                                             รพ.สต.กระเทียม อ.สังขะ
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                           ่ ่ั
                        ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
               เลขทีใบแจ้งหนี้
                 ่
                          เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                     ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                     (บาท)
                P540002262     01/09/2011   60,500.00   565.42    0.00   59,934.58
 หจก ธนัทนภา                                                 รพ.สต.กระเทียม อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
                P540002263     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                    รพ.สต.กระเทียม อ.สังขะ

                P540002264     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.กระเทียม อ.สังขะ

                P540002265     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                               รพ.สต.กระเทียม อ.สังขะ

                P540002266     01/09/2011   48,670.00   486.70    0.00   48,183.30
 นายณัฏฐวัฒน์ วันถนอม
    ์                                                  รพ.สต.บ้านตาแตรว อ.สังขะ

                P540002267     02/09/2011   26,350.00   246.26    0.00   26,103.74
 หจก ธนัทนภา                                                 รพ.สต.บ้านตาแตรว อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
                P540002268     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                    รพ.สต.บ้านตาแตรว อ.สังขะ

                P540002269     01/09/2011   64,000.00   640.00    0.00   63,360.00
 นางสาวสิ รลกษณ ์ บุญเลิศ
      ิ ั                                                รพ.สต.พระแก้ว อ.สังขะ

                P540002270     01/09/2011   74,350.00   694.86    0.00   73,655.14
 หจก ธนัทนภา                                                 รพ.สต.พระแก้ว อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
                P540002271     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                    รพ.สต.พระแก้ว อ.สังขะ

                P540002272     01/09/2011   60,200.00   602.00    0.00   59,598.00
 นางนารี วรรณะศรี                                              รพ.สต.ทับทัน อ.สังขะ
           ิ
 ห้างหุ้นส่วนจากัดสุรนทร ์
                P540002273     01/09/2011   49,350.00   461.21    0.00   48,888.79
กุสุมา                                                    รพ.สต.ทับทัน อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
                P540002274     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                    รพ.สต.ทับทัน อ.สังขะ
                 ้       ิ
    รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                         ่ ่ั
                      ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
             เลขทีใบแจ้งหนี้
               ่
                        เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                   ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                   (บาท)
              P540002275     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                             รพ.สต.ทับทัน อ.สังขะ

              P540002276     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                             รพ.สต.ทับทัน อ.สังขะ

              P540002277     01/09/2011   66,550.00   665.50    0.00   65,884.50
 นายโรจนพงศ์ นิลแกว
         ้                                           รพ.สต.บ้านชบ อ.สังขะ

              P540002278     01/09/2011   60,220.00   562.80    0.00   59,657.20
 หจก ธนัทนภา                                               รพ.สต.พระแก้ว อ.สังขะ

              P540002279     01/09/2011   76,250.00   712.62    0.00   75,537.38
 หจก ธนัทนภา                                               รพ.สต.ดม อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
              P540002280     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                  รพ.สต.ดม อ.สังขะ

              P540002281     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                             รพ.สต.ดม อ.สังขะ

              P540002282     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                             รพ.สต.ดม อ.สังขะ

              P540002283     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                             รพ.สต.บ้านตาแตรว อ.สังขะ

              P540002284     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                             รพ.สต.บ้านตาแตรว อ.สังขะ

              P540002285     01/09/2011   21,600.00   216.00    0.00   21,384.00
 นายสงกรานต ์ สรอยเพชร
        ้                                            รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม 04 อ.สังขะ

              P540002286     01/09/2011   61,070.00   570.75    0.00   60,499.25
 หจก ธนัทนภา                                               รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม 04 อ.สังขะ
 บางกอก เมดิคอล
              P540002287     01/09/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                  รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม อ.สังขะ
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
               P540002288     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ทับทิมสยาม 04 อ.สังขะ

               P540002289     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม 04 อ.สังขะ

               P540002290     01/09/2011   50,000.00   467.29    0.00   49,532.71
 หจก ธนัทนภา                                                รพ.สต.บ้านโคกชัย อ.สังขะ
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002291     02/09/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.บ้านโคกชัย อ.สังขะ

               P540002292     01/09/2011   64,870.00   606.26    0.00   64,263.74
 หจก ธนัทนภา                                                รพ.สต.บ้านโคกชัย อ.สังขะ

               P540002293     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.พระแก้ว อ.สังขะ

               P540002294     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.พระแก้ว อ.สังขะ

               P540002296     01/09/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านชาเบง อ.สังขะ

               P540002297     01/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.บ้านชาเบง อ.สังขะ

               P540002298     01/09/2011   92,500.00   925.00    0.00   91,575.00
 นายนิวฒน์ สรอยจิตร
    ั   ้                                               รพ.สต.ดม อ.สังขะ

               P540002299     01/09/2011   93,700.00   875.70    0.00   92,824.30
 หจก ธนัทนภา                                                รพ.สต.ดม อ.สังขะ
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002300     01/09/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.ดม อ.สังขะ

               P540002301     01/09/2011   45,920.00   429.16    0.00   45,490.84
 หจก ธนัทนภา                                                รพ.สต.ทับทัน อ.สังขะ
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
               P540002302     01/09/2011   70,720.00   660.93    0.00   70,059.07
 หจก ธนัทนภา                                                รพ.สต.ทับทัน อ.สังขะ

               P540002303     30/08/2011   38,450.00   384.50    0.00   38,065.50
 นางกาจณะ สื บศรี                                             รพ.สต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์

               P540002304     30/08/2011   35,000.00   350.00    0.00   34,650.00
 นางสาวประดับ สาลีกล ุ                                           รพ.สต.บ้านผา อ.โนนนารายณ์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002305     30/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.บ้านผา อ.โนนนารายณ์

               P540002306     30/08/2011   44,000.00   440.00    0.00   43,560.00
 นางบังอร วรครุธ                                              รพ.สต.บ้านผา อ.โนนนารายณ์

               P540002307     30/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.คาผง อ.โนนนารายณ์

               P540002308     30/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.คาผง อ.โนนนารายณ์
 บางกอก เมดิคอล
               P540002309     30/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์                                                   รพ.สต.คาผง อ.โนนนารายณ์
 รานไมงามพันธุไมโดยนาย
 ้  ้   ์ ้
               P540002310     30/08/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
บุญตา หนองหวา  ้                                             รพ.สต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002311     30/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์

               P540002312     30/08/2011   15,700.00   146.72    0.00   15,553.28
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์

               P540002313     30/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์
 บางกอก เมดิคอล
               P540002314     30/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                    ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
 รานชาญพาณิชย ์ โดย
 ้                                   (บาท)
               P540002315     30/08/2011   75,220.00   752.20    0.00   74,467.80
นายชาญศิ ลป์ แสงทอง                                            รพ.สต.ระเวียง อ.โนนารายณ์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002316     30/08/2011   23,000.00   214.95    0.00   22,785.05
เนียรริง จากัด
    ่                                                  รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ อ.โนนนารายณ์

               P540002317     30/08/2011   19,770.00   197.70    0.00   19,572.30
 นางเปรียม แสงเหมาะ
    ่                                                 รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ อ.โนนนารายณ์

               P540002318     30/08/2011   53,900.00   539.00    0.00   53,361.00
 นางเปรียม แสงเหมาะ
    ่                                                 รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ อ.โนนนารายณ์

               P540002319     30/08/2011   23,000.00   230.00    0.00   22,770.00
 นางสาวประดับ สาลีกล
          ุ                                            รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ อ.โนนนารายณ์

               P540002320     30/08/2011    7,000.00   65.42    0.00    6,934.58
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.หนองใหญ่ อ.โนนนารายณ์

               P540002321     30/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.หนองใหญ่ อ.โนนนารายณ์
 บางกอก เมดิคอล
               P540002322     30/08/2011    9,630.00   90.00    0.00    9,540.00
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                   รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ อ.โนนนารายณ์

               P540002323     30/08/2011   67,000.00   670.00    0.00   66,330.00
 นางสาวประดับ สาลีกล
          ุ                                            รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ อ.โนนนารายณ์

               P540002324     29/08/2011   282,600.00  2,641.12    0.00   279,958.88
 หจก.ชือสุรนทรวัสดุ
    ่  ิ ์                                              รพ.พนมดงรัก

               P540002325     30/08/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก

               P540002335     01/09/2011   12,000.00   112.14    0.00   11,887.86
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540002341     01/09/2011   26,402.00   246.74    0.00   26,155.26
 หจก.สหะกล โอเอ
                  ้       ิ
      รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                         ่ ่ั
                      ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน         หมายเหตุ
             เลขทีใบแจ้งหนี้
               ่
                        เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                   ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
      ์
 รานสมศั กดิโฆษณาโดย
 ้                                  (บาท)
              P540002342     01/09/2011   41,400.00   414.00    0.00   40,986.00
นายนันทวัต คานิยม                                            รพ.ลาดวน

              P540002344     01/09/2011   11,397.00   106.51    0.00   11,290.49
 หจก.สหะกล โอเอ
 นางสาวพนาวรรณ บุญ
              P540002345     01/09/2011    5,000.00    0.00    0.00    5,000.00
สวัสดิ ์

              P540002346     02/09/2011   100,000.00  1,000.00    0.00   99,000.00
 นายสามารถ ยังศิ ร ิ                                           รพ.สต.บ้านอาลอ อ.เมือง

              P540002347     02/09/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 นางสาวรจนา มันหมาย
       ่                                             รพ.สต.สาโรง อ.เมือง

              P540002348     02/09/2011   50,000.00   500.00    0.00   49,500.00
 นางสาวชุลกร เครือเพชร
     ี                                               รพ.สต.สาโรง อ.เมือง

              P540002349     02/09/2011   10,000.00   100.00    0.00    9,900.00
 นางวรรณา อุมพิมาย
      ้                                              รพ.สต.กาเกาะ อ.เมือง

              P540002350     02/09/2011   46,100.00   461.00    0.00   45,639.00
 นางศรีวไล เจริญศิ ร ิ
    ิ                                                รพ.สต.กาเกาะ อ.เมือง

              P540002351     02/09/2011   20,170.00   201.70    0.00   19,968.30
 นายจุตศักดิ ์ เสกแสรง
     ิ      ้                                          รพ.สต.บ้านสกล อ.กาบเชิง
 ห้างหุ้นส่วนจากัด จ
              P540002352     02/09/2011   65,170.00   609.07    0.00   64,560.93
เจริญวงค ์ คอนสตรัคชัน
          ่                                          รพ.สต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ

              P540002353     02/09/2011   36,500.00   365.00    0.00   36,135.00
 นายพิทยา บัวสอน                                             รพ.สต.กุดหวาย อ.ศีขรภุมิ

              P540002354     02/09/2011    7,000.00   65.42    0.00    6,934.58
 หจก.สหะกล โอเอ                                             รพ.สต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ

              P540002355     02/09/2011   38,000.00   355.14    0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                             รพ.สต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                            ่ ่ั
                         ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน  ภาษีห ัก ค่าปร ับ  จานวนเงิน          หมายเหตุ
                เลขทีใบแจ้งหนี้
                  ่
                           เงิน   รวม (บาท)    ่ ่
                                       ณ ทีจาย  (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                       (บาท)
                 P540002356     02/09/2011     7,000.00   65.42    0.00    6,934.58
 หจก.สหะกล โอเอ                                                 รพ.สต.บ้านโคกสนวน อ.ศีขรภูมิ

                 P540002357     02/09/2011    38,000.00    355.14   0.00   37,644.86
 หจก.สหะกล โอเอ                                                 รพ.สต.บ้านโคกสนวน อ.ศีขรภูมิ
 ห้างหุ้นส่วนจากัด จ
                 P540002358     02/09/2011    30,000.00    280.37   0.00   29,719.63
เจริญวงค ์ คอนสตรัคชัน
          ่                                              รพ.สต.บ้านโคกสนวน อ.ศีขรภุมิ

                 P540002359     02/09/2011    36,000.00    360.00   0.00   35,640.00
 นายประดิษฐ ์ โถเล็ก                                               รพ.สต.บ้านโคกสนวน อ.ศีขรภูมิ
 รานสุคนธทิพย ์ โดย
 ้   ์
                 P540002361     31/08/2011    50,000.00    500.00   0.00   49,500.00
นายกฤษณุ ศรีจุด                                                 รพ.สต.ธาตุ อ.รัตนบุรี
 นายชูชาติ ปุยละเทิม MR
                 P540002362     01/09/2011    40,000.00    400.00   0.00   39,600.00
CHUCHAT PUYLATEAM                                                รพ.สต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี

                 P540002363     01/09/2011    36,684.00    366.84   0.00   36,317.16
 นายสมบัต ิ พุทธานุ                               10,514.0             รพ.สต.เบิด อ.รัตนบุรี

                 P540002364     02/09/2011   1,125,000.00     2   0.00  1,114,485.98
 หจก.สุรนทรประสานมิตร
    ิ   ์                                                 รพ.รัตนบุรี
          ์ ิ
 บริษัท สิ นรัตนันตสุรนทร ์
                 P540002365     02/09/2011   552,000.00  5,158.88    0.00   546,841.12
 จากัด                                                     รพ.รัตนบุรี

                 P540002366     09/09/2011    50,000.00    500.00   0.00   49,500.00   รพ.สต.ผักไหม อ.ศี ขรภูม ิ
 นายสุธรรม สมานไทย                                                 รพ,สต.บานหัวแรต อ.ศรีขร
                                                             ้

                 P540002367     09/09/2011    15,700.00    146.72   0.00   15,553.28 ภูม ิ
 หจก.สหะกล โอเอ

                 P540002368     09/09/2011    38,000.00    355.14   0.00   37,644.86 รพ.สต.บานหัวแรต อ.ศรีขรภูม ิ
                                                           ้
 หจก.สหะกล โอเอ

                 P540002369     09/09/2011    37,000.00    370.00   0.00   36,630.00 รพ.สต.หัวแรต อ.ศี ขรภูม ิ
 นางสาวจิรนันท ์ ดัชถุยาวัตร
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน        หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                     ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
 ห้างหุ้นส่วนจากัด จ                           (บาท)
               P540002370     09/09/2011   26,000.00    242.99     0.00   25,757.01 รพ.สต.บานขะเนก อ.ศี ขรภุม ิ
                                                          ้
           ่
เจริญวงค ์ คอนสตรัคชัน
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002371     09/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.ช่างปี่ อ.ศี ขรภูม ิ
    ่
เนียรริง จากัด

               P540002372     09/09/2011   27,000.00    270.00     0.00   26,730.00 รพ.สต.ช่างปี่ อ.ศี ขรภูม ิ
 นายสุธรรม สมานไทย

               P540002373     09/09/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.หนองโดน อ.ศี ขรภูม ิ
 หจก.สหะกล โอเอ                                                รพ.สต.หนองโดน  อ.ศี ขร

               P540002374     09/09/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 ภูม ิ
 หจก.สหะกล โอเอ
 บางกอก เมดิคอล
               P540002375     09/09/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.หนองโดน อ.ศี ขรภูม ิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
    ์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002376     09/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.หนองโดน อ.ศี ขรภูม ิ
    ่
เนียรริง จากัด

               P540002377     09/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.หนองโดน อ.ศี ขรภูม ิ
      ์
 นายดิน โพธิเงิน
 บางกอก เมดิคอล
               P540002378     09/09/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.บานหัวแรต
                                                          ้     อ.ศี ขรภูม ิ
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์                                                    รพ.สต.บานหัวแรต
                                                           ้     อ.ศี ขร
 รานลิปไชยโฮมเซ็ นเตอร ์
 ้
               P540002379     09/09/2011   27,000.00    252.34     0.00   26,747.66 ภูม ิ
(สาขา 2 )โดย นางรัศมี                                             รพ.สต.บานหัวแรต
                                                           ้          อ.ศี ขร
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002380     09/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 ภูม ิ
    ่
เนียรริง จากัด

               P540002381     09/09/2011   52,500.00    525.00     0.00   51,975.00  รพ.สต.ขางปี่
                                                            ่     อ.ศี ขรภูม ิ
 นางสุภาพ หลอแหลม
      ่

               P540002382     09/09/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28  รพ.สต.ช่างปี่  อ.ศี ขรภูม ิ
 หจก.สหะกล โอเอ
                  ้       ิ
      รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                           ่ ่ั
                        ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน        หมายเหตุ
               เลขทีใบแจ้งหนี้
                 ่
                          เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                      ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                      (บาท)
                P540002383     09/09/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.ช่างปี่  อ.ศี ขรภูม ิ
 หจก.สหะกล โอเอ
 นางสาวขวัญเรือน ดาษ
                P540002384     09/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.ตรมไพร    อ.ศี ขรภูม ิ
ทรัพย ์
 นางสาวขวัญเรือน ดาษ
                P540002385     09/09/2011   22,400.00    224.00     0.00   22,176.00 รพ.สต.ตรมไพร    อ.ศี ขรภูม ิ
ทรัพย ์
        ิ
 รานบุญพรม อลูมเนียม
 ้
                P540002386     09/09/2011   49,358.00    493.58     0.00   48,864.42 รพ.สต.ดาน อ.กาบเชิง
                                                           ่
โดยนายคูณ คงสุข

                P540002387     09/09/2011   50,000.00    500.00     0.00            ั
                                                   49,500.00 รพ.สต.คูตน อ.กาบเชิง
 นายสุระชัย บุญครอง

                P540002388     09/09/2011   34,400.00    344.00     0.00   34,056.00 รพ.สต.โนนสวรรค ์ อ.กาบเขิง
 นางระเบียบ สี ละมุลตรี                                            รพ.สต.บานปราสาทเบง อ.กาบ
                                                           ้

                P540002389     09/09/2011    9,450.00     0.00     0.00    9,450.00 เขิง
         ่
 นางเสาวนิต แกวหมืนไวย
       ้

                P540002390     08/09/2011   25,000.00    250.00     0.00   24,750.00  รพ.สต.แนงมุด อ.กาบเชิง
 นางคณิตตา เรืองกระจาย
 รานศรวิทยาโดย
 ้
                P540002391     09/09/2011    5,400.00    54.00     0.00    5,346.00 สสอ.กาบเขิง
นายคณิน ศรธฤทธิ ์
 นางสาวอัมพาพรรณ พงศ์
                P540002392     09/09/2011   25,000.00    250.00     0.00   24,750.00 รพ.กาบเชิง
ผลาดิสัย

                P540002393     09/09/2011   70,000.00    700.00     0.00   69,300.00 รพ.พนมดงรัก
 นาย ทวีลาภ ศรีสกุลเมฆี
 บริษัทเจนเซ่นอินเตอรกรุ๊ป
           ์
                P540002394     09/09/2011   89,997.70    841.10     0.00   89,156.60 รพ.พนมดงรัก
2003จากัด
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
                P540002395     09/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.บานจารย ์ อ.สั งขะ
                                                           ้
    ่
เนียรริง จากัด
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน       หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                     ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์                              (บาท)
               P540002396     09/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.เทพรักษา อ.สั งขะ
    ่
เนียรริง จากัด
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002397     09/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.บานตาแตรว อ.สั งข
                                                          ้
    ่
เนียรริง จากัด
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002398     09/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05  รพ.สต.ขอนแตก อ.สั งขะ
    ่
เนียรริง จากัด

               P540002399     09/09/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28  รพ.สต.ตาคง อ.สั งขะ
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540002400     09/09/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.ตาคง อ.สั งขะ
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540002401     09/09/2011   20,250.00    189.25     0.00   20,060.75  รพ.สต.ตาคง อ.สั งขะ
 หจก ธนัทนภา

               P540002402     09/09/2011   75,950.00    759.50     0.00   75,190.50 รพ.สต.กระเทียม อ.สั งขะ
 นางสมฤทธิ ์ ยงรัมย ์
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002403     09/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.บานทับทิมสยาม อ.สั งขะ
                                                          ้
    ่
เนียรริง จากัด

               P540002404     09/09/2011   65,650.00    656.50     0.00   64,993.50 รพ.สต.บานหนองยาว อ.สั งขะ
                                                          ้
 นางสาวณัฐชยา ฉัตรหลวง
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002405     09/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05  รพ.สต.พระแกว อ.สั งขะ
                                                             ้
    ่
เนียรริง จากัด
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002406     09/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05  รพ.สต.บานโดง อ.สั งขะ
                                                           ้
    ่
เนียรริง จากัด
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002407     09/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.บานชาเบง อ.สั งขะ
                                                          ้
    ่
เนียรริง จากัด

               P540002409     09/09/2011   48,500.00    485.00     0.00   48,015.00 รพ.สต.ศรีณรงค ์ อ.ชุมพลบุ
 นายเจริญรัฐกิจ แสงงาม
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน        หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                     ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)        ้
                                                        รพ.สต.กระเบืองเมืองใหม่ อ.
                                     (บาท)
               P540002410     09/09/2011   39,715.00    397.15     0.00   39,317.85 ชุมพลบุร ี
 รานพูนทวี
 ้
 บางกอก เมดิคอล
               P540002411     09/09/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00  รพ.สต.สระขุด อ.ชุมพลบุ
ซอฟตแวร ์ จากัด
    ์                                                          ้
                                                        รพ.สต.กระเบืองเมืองใหม่ อ.
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002412     09/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 ชุมพลบุร ี
    ่
เนียรริง จากัด                                                       ้
                                                        รพ.สต.กระเบืองเมืองใหม่

               P540002413     09/09/2011   73,955.00    739.55     0.00   73,215.45 อ.ชุมพลบุ
       ั
 นายแสง ยินดีรมย ์                                                    ้
                                                        รพ.สต.กรเบืองเมืองใหม่ อ.

               P540002414     09/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 ชุมพลบุ
       ั
 นายแสง ยินดีรมย ์

               P540002415     09/09/2011   89,715.00    897.15     0.00   88,817.85 รพ.สต.ยะวึก อ.ชุมพลบุ
 รานพูนทวี
 ้

               P540002416     09/09/2011   73,955.00    739.55     0.00   73,215.45  รพ.สต.ยะวึก อ.ชุมพลบุร ี
 รานพูนทวี
 ้

               P540002417     09/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00  รพ.สต.ยะวึก อ.ชุมพลบุร ี
 รานพูนทวี
 ้

               P540002418     09/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.ยะวึก อ.ชุมพลบุร ี
 รานพูนทวี
 ้                                                     รพ.สต.บานยางบออี รพ.ชุม
                                                          ้   ่

               P540002422     09/09/2011   100,000.00  1,000.00      0.00   99,000.00 พลบุร ี
    ี
 นายสุภร ์ ยามรัมย ์                                             รพ.สต.บานยางบออี รพ.ชุม
                                                           ้  ่

               P540002423     09/09/2011   43,000.00    430.00     0.00   42,570.00 พลบุร ี
    ิ
 นางสิ รนดา สั นโดษ                                                     ่
                                                       รพ.สต.บานอ้อตลิงชัน อ.ชุม
                                                           ้

               P540002431     09/09/2011   13,955.00    139.55     0.00   13,815.45 พลบุร ี
    ้
 หจก.ตังถาวรกอสราง
       ่ ้                                                     ่
                                                       รพ.สต.บานออตลิงชัน อ.ชุม
                                                           ้ ้

               P540002432     09/09/2011   20,000.00    200.00     0.00   19,800.00 พลบุร ี
    ้
 หจก.ตังถาวรกอสราง
       ่ ้
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                        ่ ่ั
                     ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน       หมายเหตุ
            เลขทีใบแจ้งหนี้
               ่
                        เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                   ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                    (บาท)
             P540002433     09/09/2011   73,955.00    739.55     0.00   73,215.45 รพ.สต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุ
 นายยอน ออนศิ ลา
     ่

             P540002434     09/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุร ี
 นายยอน ออนศิ ลา
     ่                                                      ้
                                                     รพ.สต.กระเบืองเมืองใหม่ อ.

             P540002435     09/09/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 ชุมพลบุร ี
 หจก.สหะกล โอเอ                                                    ้
                                                     รพ.สต.กระเบืองเมืองใหม่ อ.

             P540002436     09/09/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 ชุมพลบุ
 หจก.สหะกล โอเอ

             P540002437     09/09/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.สวนหมอน อ.ชุมพลบุร ี
                                                           ่
 หจก.สหะกล โอเอ                                              รพ.สต.สวนหมอน อ.ชุมพล
                                                            ่

             P540002438     09/09/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 บุร ี
 หจก.สหะกล โอเอ

             P540002439     09/09/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.ยะวึก อ.ชุมพลบุร ี
 หจก.สหะกล โอเอ

             P540002440     09/09/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.ยะวึก อ.ชุมพลบุ
 หจก.สหะกล โอเอ

             P540002441     09/09/2011   15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.สระขุด อ.ชุมพลบุร ี
 หจก.สหะกล โอเอ

             P540002442     09/09/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.สระขุด อ.ชุมพลบุร ี
 หจก.สหะกล โอเอ
 บจ ทริปเปิ ลที
             P540002443     09/09/2011    2,525.20    23.60     0.00    2,501.60
อินเทอรเน็ ต จากัด
    ์
        ิ
 การไฟฟ้าส่วนภูมภาค
             P540002444     09/09/2011   83,066.20     0.00     0.00   83,066.20
    ่
(ห้ามเพิมบัญชีเด็ดขาด

             P540002446     09/09/2011   10,414.42     0.00     0.00   10,414.42
        ิ
 การประปาส่วนภูมภาค
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน       หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                     ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
 บริษัท ทีโอที จากัด                           (บาท)
               P540002447     09/09/2011   41,693.24    389.66     0.00   41,303.58
(มหาชน)

               P540002449     09/09/2011   10,000.00    100.00     0.00    9,900.00 รพ.สต.บานหัวแรด อ.ศี ขรภูม ิ
                                                          ้
 นายเจียม ประภาสั ย

               P540002466     09/09/2011   19,470.00    194.70     0.00   19,275.30  รพ.สต.อาโพน อ.บัวเชด
 นายศรายุทธ น่าเนตร

               P540002482     09/09/2011   57,550.00    575.50     0.00   56,974.50   รพ.สต.เมืองที   อ.เมือง
 นางสาวศั นสนีย ์ พอคา
          ่ ้

               P540002483     09/09/2011   59,450.00    594.50     0.00   58,855.50  รพ.สต.เมืองที   อ.เมือง
 นางสั งเวียน ใบทอง

               P540002509     09/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.เมืองที อ.เมือง
 นายยวน บุญธรรม

               P540002536     09/09/2011   37,500.00    375.00     0.00   37,125.00   รพ.สต.ตากูก อ.เขวาฯ
 นางนงศรี หงษทอง
       ์

               P540002537     09/09/2011   34,900.00    349.00     0.00   34,551.00 รพ.สต.บึง อ.เขวาฯ
 นายปักชัย แทนแกว
       ่ ้

               P540002538     09/09/2011   22,050.00    220.50     0.00   21,829.50  รพ.สต.บึง อ.เขวาฯ
 นางพัทยา เงางาม

               P540002408     12/09/2011   82,455.00    824.55     0.00   81,630.45 รพ.สต.ศรีณรงค ์ อ.ชุมพลบุ
 นายเจริญรัฐกิจ แสงงาม
 บริษัท โมเดิรนไลฟ์เอนจิ
       ์
               P540002419     12/09/2011   23,000.00    214.95     0.00   22,785.05 รพ.สต.ศรีณรงค ์ อ.ชุมพลบุร ี
    ่
เนียรริง จากัด

               P540002420     12/09/2011   64,715.00    647.15     0.00   64,067.85  รพ.สต.สระขุด อ.ชุมพลบุร ี
 รานพูนทวี
 ้

               P540002421     12/09/2011   98,955.00    989.55     0.00   97,965.45 รพ.สต.สระขุด อ.ชุมพลบุร ี
 นายวิชาญ ยะวิใจ
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                           ่ ่ั
                        ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน        หมายเหตุ
               เลขทีใบแจ้งหนี้
                  ่
                           เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                       ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)  รพ.สต.สวนหมอน
                                                                ่     อ.ชุมพล
 บางกอก เมดิคอล                                (บาท)
                P540002424     12/09/2011     9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 บุร ี
ซอฟตแวร ์ จากัด
   ์
 บางกอก เมดิคอล
                P540002425     12/09/2011     9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 รพ.สต.ยะวึก อ.ชุมพลบุร ี
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                       รพ.สต.สวนหมอน
                                                               ่    อ.ชุม

                P540002426     12/09/2011    39,715.00    397.15     0.00   39,317.85 พลบุร ี
 รานพูนทวี
 ้                                                        รพ.สต.สวนหมอน
                                                               ่       อ.ชุม

                P540002427     12/09/2011    80,000.00    800.00     0.00   79,200.00 พลบุร ี
       ั
 นายแสง ยินดีรมย ์                                                รพ.สต.สวนหมอน
                                                               ่       อ.ชุม

                P540002428     12/09/2011    43,955.00    439.55     0.00   43,515.45 พลบุร ี
       ั
 นายแสง ยินดีรมย ์                                                      ้
                                                         รพ.สต.กระเบือเมืองใหม่    อ.
 บางกอก เมดิคอล
                P540002429     12/09/2011     9,630.00    90.00     0.00    9,540.00 ชุมพลบุร ี
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์                                                        รพ.สต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพล

                P540002430     12/09/2011    50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 บุร ี
    ้
 หจก.ตังถาวรกอสราง
        ่  ้
           ์ ิ
 บริษัท สิ นรัตนันตสุรนทร ์
                P540002451     12/09/2011   542,400.00  5,069.16      0.00   537,330.84   รพ.สต.ทมอ อ.ปราสาท
 จากัด                                   10,248.9
           ิ
 ห้างหุ้นส่วนจากัดสุรนทร ์
                P540002452     12/09/2011   1,096,640.00     7     0.00  1,086,391.03 รพ.สต.สระขุด อ.ชุมพลบุร ี
กุสุมา
 รานรวมวิทยาโดยนางสา
 ้
                P540002453     12/09/2011     9,180.00     0.00     0.00    9,180.00 สสอ.สั งขะ
ริศา มุกดาอนันต ์

                P540002454     12/09/2011    15,700.00    146.72     0.00   15,553.28 รพ.สต.บานจารย ์ อ.สั งขะ
                                                             ้
 หจก.สหะกล โอเอ

                P540002455     12/09/2011    38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.บานจารย ์ อ.สั งขะ
                                                             ้
 หจก.สหะกล โอเอ

                P540002456     12/09/2011    15,700.00    146.72     0.00   15,553.28   รพ.สต.ตรมไพร อ.ศี ขรภูม ิ
 หจก.สหะกล โอเอ
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                         ่ ่ั
                      ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน        หมายเหตุ
             เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                    ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                     (บาท)
              P540002457     12/09/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86  รพ.สต.ตรมไพร อ.ศี ขรภูม ิ
 หจก.สหะกล โอเอ

              P540002458     12/09/2011   20,400.00    204.00     0.00   20,196.00  รพ.สต.นาสนวน อ.บัวเชด
 นางปรีดาวรรณ เจียนงาม

              P540002459     12/09/2011   52,500.00    525.00     0.00   51,975.00
 นางธิราณี ใจงาม                                                รพ.สต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูม ิ

              P540002460     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.เบิด อ.รัตนบุร ี
 นายบล พิศิลป์                                                รพ.สต.หนองบัวบาน อ.รัต

              P540002461     12/09/2011   83,486.00    834.86     0.00   82,651.14 นบุร ี
 นายลี เบาเงิน
     ้

              P540002462     12/09/2011   72,233.00    722.33     0.00   71,510.67 รพ.สต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุร ี
 นายลี เบาเงิน
     ้                                                 รพ.สต.บานคอนสวรรค ์ อ.รัต
                                                          ้

              P540002463     12/09/2011    9,400.00     0.00     0.00    9,400.00 นบุร ี
 นางยนต ์ ชินศรี

              P540002464     12/09/2011   35,600.00    356.00     0.00                    ิ
                                                  35,244.00 รพ.สต.เทนมีย ์ อ.เมืองสุรนทร ์
 นายพเนิน บุญทัน

              P540002465     12/09/2011   35,250.00    352.50     0.00   34,897.50 รพ.สต.นาสนวน อ.บัวเชด
 นางสาววิลาวัลย ์ ขาวดี

              P540002467     12/09/2011    8,670.00    86.70     0.00    8,583.30 รพ.สต.ตาวัง อ.บัวเชด
 นายประสิ ทธิ ์ อินทรดี
           ์

              P540002468     12/09/2011   47,250.00    472.50     0.00   46,777.50  รพ.สต.ลุมระวี อ.จอมพระ
                                                            ่
 นายวีระพงษ์ สารสุข

              P540002469     12/09/2011   36,900.00    369.00     0.00   36,531.00  รพ.สต.เทนมีย ์ อ.เมือง
 นางสาวสมนุ ช กมลบูรณ ์
        ้
 นางสาวพรนภา ตังทรัพย ์
              P540002470     12/09/2011   47,500.00    475.00     0.00   47,025.00 รพ.สต.เทนมีย ์ อ.เมือง
โสภา
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                           ่ ่ั
                        ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน       หมายเหตุ
               เลขทีใบแจ้งหนี้
                 ่
                          เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                      ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                      (บาท)
                P540002471     12/09/2011   41,150.00    411.50     0.00   40,738.50 รพ.สต.บุฤาษี อ.เมือง
      ิ     ่
 นางสาวศิ รนภา เริงรืน

                P540002472     12/09/2011   39,000.00    390.00     0.00   38,610.00 รพ.สต.นาบัว อ.เมือง
 นางจินชวน เมืองไทย

                P540002473     12/09/2011   35,650.00    356.50     0.00   35,293.50 รพ.สต.คอโค อ.เมือง
         ั
 นายสมบูรณ ์ วสุวชร ์

                P540002474     12/09/2011   35,650.00    356.50     0.00   35,293.50  รพ.สต.คอโค อ.เมือง
       ั
 นายประชา วสุวชร ์

                P540002475     12/09/2011   35,650.00    356.50     0.00   35,293.50  รพ.สต.คอโค อ.เมือง
          ่
 นายแสงจันทร ์ งามยิง

                P540002476     12/09/2011   32,500.00    325.00     0.00   32,175.00  รพ.สต.แสลงพันธ ์ อ.เมือง
 นายอดิศร สรอยแกว
        ้

                P540002477     12/09/2011   24,170.00    241.70     0.00   23,928.30  รพ.สต.แสลงพันธ ์ อ.เมือง
 นายสมจิต สรอยแกว้
 รานสยามบล็อกโดยนาย
 ้
                P540002478     12/09/2011   49,360.00    493.60     0.00   48,866.40  รพ.สต.แสลงพันธ ์ อ.เมือง
            ้
นิเวศน์ วริทธิธรรม(แซ่ตัง)

                P540002479     12/09/2011   27,000.00    270.00     0.00   26,730.00 รพ.สต.บานกาเกาะ อ.เมือง
                                                           ้
 นางชิษณุชา ชัยเนตร

                P540002480     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00  รพ.สต.บานกาเกาะ อ.เมือง
                                                            ้
 นางชิษณุชา ชัยเนตร

                P540002481     12/09/2011   40,020.00    400.20     0.00   39,619.80 รพ.สต.นาดี อ.เมือง
 นายสามารถ ยังศิ ร ิ

                P540002484     12/09/2011   54,750.00    547.50     0.00   54,202.50 รพ.สต.แกใหญ่   อ.เมือง
 นางสาวลัดดา เผือกแกว
          ้

                P540002485     12/09/2011   20,170.00    201.70     0.00   19,968.30  รพ.สต.อูโลก อ.ลาดวน
                                                             ่
         ู
 นางเตือนใจ นพพิบลย ์
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                        ่ ่ั
                     ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน       หมายเหตุ
            เลขทีใบแจ้งหนี้
              ่
                       เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                   ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                   (บาท)
             P540002486     12/09/2011   70,000.00    700.00     0.00   69,300.00 รพ.สต.อูโลก อ.ลาดวน
                                                         ่
 นายสมพร มวงศรี
     ่

             P540002487     12/09/2011   35,000.00    350.00     0.00   34,650.00  รพ.สต.อูโลก อ.ลาดวน
                                                          ่
 นายสมพร มวงศรี
     ่

             P540002488     12/09/2011   38,500.00    385.00     0.00   38,115.00  รพ.สต.อูโลก อ.ลาดวน
                                                          ่
 นายชน นวนจันทร ์

             P540002489     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.ทุงกุลา
                                                         ่    อ.ทาตูม
                                                               ่
 นางสาวพูน อังสนุ

             P540002490     12/09/2011   33,550.00    335.50     0.00   33,214.50  รพ.สต.บานแร่
                                                         ้    อ.เขวาฯ
 นางหทัยรัตน์ ชมพู

             P540002491     12/09/2011    7,000.00    65.42     0.00    6,934.58 รพ.สต.นาดี อ.เมือง
 หจก.สหะกล โอเอ

             P540002492     12/09/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86 รพ.สต.นาดี อ.เมือง
 หจก.สหะกล โอเอ

             P540002493     12/09/2011   46,920.00    469.20     0.00   46,450.80  รพ.สต.ตระแสง อ.เมือง
 นางตาล บุตรช่วง

             P540002494     12/09/2011   39,630.00    396.30     0.00   39,233.70  รพ.สต.ตระแสง อ.เมือง
 นายมานพ ช่อมะลิ

             P540002495     12/09/2011   20,000.00    200.00     0.00   19,800.00 รพ.สต.ตระแสง อ.เมือง
 นางจันทา งามเชย

             P540002496     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00  รพ.สต.ตระแสง อ.เมือง
 นางสาเนียง ชนะสุข

             P540002497     12/09/2011   22,500.00    225.00     0.00   22,275.00 รพ.สต.ทาสวาง อ.เมือง
                                                        ่ ่
 นางภทรินทร ์ อยูนาน
         ่

             P540002498     12/09/2011   10,000.00    93.46     0.00    9,906.54 รพ.สต.นาบัว อ.เมือง
 หจก.สหะกล โอเอ
                  ้       ิ
      รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน        หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                 ่
                          เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                     ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                      (บาท)
               P540002499     12/09/2011   10,000.00    93.46     0.00    9,906.54 รพ.สต.นาบัว อ.เมือง
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540002500     12/09/2011   10,000.00    100.00     0.00    9,900.00 รพ.สต.ตาอ็อง อ.เมือง
 รานอานนทซัพพลาย
 ้   ์

               P540002501     12/09/2011   40,000.00    400.00     0.00   39,600.00  รพ.สต.นอกเมือง อ.เมือง
    ิ
 นางชุตกาญจน์ มานุ จา

               P540002502     12/09/2011   40,000.00    400.00     0.00   39,600.00 รพ.สต.นอกเมือง อ.เมือง
 นางกานดา จารัตน์

               P540002503     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00  รพ.สต.ทาสวาง อ.เมือง
                                                             ่ ่
 นางปราณี พยอมหอม                                                รพ.สต.บานสาโรงโคกเพชร
                                                            ้

               P540002504     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00  อ.เมือง
 นางสาอางค ์ สิ นสิ ทธิ ์

               P540002505     12/09/2011   49,700.00    497.00     0.00   49,203.00 รพ.สต.แกใหญ่ อ.เมือง
 นางทนุ ส่งคืน

               P540002506     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.เฉนียง อ.เมือง
       ่
 นางนงภาร กลินฟุ้ง

               P540002507     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00  รพ.สต.เฉนียง อ.เมือง
 นายสมชาย สบายดี

               P540002508     12/09/2011   63,150.00    631.50     0.00            ้
                                                   62,518.50 รพ.สต.ตังใจ อ.เมือง
 นายไพโรจน์ สั งเกตกิจ

               P540002510     12/09/2011   30,000.00    300.00     0.00   29,700.00 รพ.สต.ตาอ็อง อ.เมือง
       ่
 นายทองปวง ชืนยง

               P540002511     12/09/2011   40,000.00    400.00     0.00   39,600.00  รพ.สต.นอกเมือง อ.เมือง
        ้
 นางเพ็ญประภา ชินแกว
          ้

               P540002512     12/09/2011   40,000.00    400.00     0.00   39,600.00 รพ.สต.นอกเมือง อ.เมือง
 นางพรทิพย ์ ไชยพิมพ ์
                  ้       ิ
      รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                          ่ ่ั
                       ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน       หมายเหตุ
              เลขทีใบแจ้งหนี้
                 ่
                          เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                     ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                      (บาท)
               P540002513     12/09/2011   15,000.00    150.00     0.00   14,850.00  รพ.สต.ทาสวาง อ.เมือง
                                                            ่ ่
 นายแกม จบไตรเภท

               P540002514     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00  รพ.สต.นาดี อ.เมือง
    ิ ั
 นายสุรยน มณีวงศ์
 บางกอก เมดิคอล
               P540002515     12/09/2011    9,630.00    90.00     0.00    9,540.00      ้
                                                        รพ.สต.ตังใจ  อ.เมือง
ซอฟตแวร ์ จากัด
  ์

               P540002516     12/09/2011   74,750.00    747.50     0.00   74,002.50 รพ.สต.ตระแสง อ.เมอืง
 นางศุภวรรณ จรจรัญ

               P540002517     12/09/2011   73,650.00    736.50     0.00   72,913.50  รพ.นาดี อ.เมอืง
 นางสาอางค ์ สิ นสิ ทธิ ์

               P540002518     12/09/2011    7,000.00    65.42     0.00    6,934.58  รพ.สต.ตระแสง อ.เมือง
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540002519     12/09/2011   38,000.00    355.14     0.00   37,644.86  รพ.สต.ตระแสง อ.เมือง
 หจก.สหะกล โอเอ

               P540002520     12/09/2011   32,400.00    324.00     0.00   32,076.00  รพ.สต.ตาอ็อง อ.เมือง
 นางสาวนงลักษณ ์ เหลือดี

               P540002521     12/09/2011   17,500.00    175.00     0.00   17,325.00 รพ.สต.บานอาลอ อ.เมือง
                                                           ้
 นายชาตรี มีแกว
       ้

               P540002522     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.บานอาลอ อ.เมือง
                                                           ้
 นายชวน สาระพล

               P540002523     12/09/2011   31,250.00    312.50     0.00   30,937.50 รพ.สต.บานนาบัว อ.เมือง
                                                           ้
       ่
 นางเสาวนิต พึงตน

               P540002524     12/09/2011   31,200.00    312.00     0.00   30,888.00 รพ.สต.บานนาบัว อ.เมือง
                                                           ้
 นายโกศล เหมือนวาจา

               P540002525     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.บานกาเกาะ อ.เมือง
                                                           ้
 นางสาวฉวีวรรณ คลายบุตร
         ้
                  ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                           ่ ่ั
                        ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน       หมายเหตุ
               เลขทีใบแจ้งหนี้
                 ่
                          เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                      ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                      (บาท)
                P540002526     12/09/2011   76,550.00    765.50     0.00   75,784.50       ้
                                                         รพ.สต.เพียราม อ.เมือง
 นางสาวพรลักษณ ์ หอมขจร

                P540002527     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00  รพ.สต.นาบัว อ.เมือง
 นางเพชรรัตน์ อุมทรัพย ์
        ้

                P540002528     12/09/2011   95,500.00    955.00     0.00   94,545.00  รพ.สต.ราม อ.เมือง
 นายจาลอง ปัญญาเหลือ

                P540002529     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 รพ.สต.สลักได อ.เมือง
 นางสาวมีนาพร สายแสง

                P540002530     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00  รพ.สต.สลักได อ.เมือง
 นางสาวดวงหทัย เสริมศิ ร ิ                                            รพ.สต.บานสาโรงโคกเพชร
                                                             ้

                P540002531     12/09/2011   17,500.00    175.00     0.00   17,325.00  อ.เมือง
 นายสรรเสริญ นิลมวง
         ่                                                รพ.สต.บานสาโรงโคกเพชร อ.
                                                             ้

                P540002532     12/09/2011   50,000.00    500.00     0.00   49,500.00 เมือง
 นางรังสิ มา ช้างขวัญยืน

                P540002533     12/09/2011   19,000.00    190.00     0.00   18,810.00 รพ.สต.เฉนียง อ.เมือง
 นายละโหะ ขวัญยืน

                P540002534     12/09/2011   59,450.00    594.50     0.00   58,855.50  รพ.สต.ทับทัน  อ.สั งขะ
 นางประหยัด กาลังหาญ

                P540002535     12/09/2011   89,670.00    896.70     0.00   88,773.30  รพ.สต.บานหัวแรต อ.ศี ขรภูม ิ
                                                             ้
 นายเจียม ประภาสั ย

                P540002539     12/09/2011   31,900.00    319.00     0.00   31,581.00 รพ.สต.บานอาปึ ล อ.พนมดงรัก
                                                           ้
 นางหยาดฝน สิ นทบ

                P540002540     12/09/2011   41,750.00    417.50     0.00   41,332.50 รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก
 นางรุงตะวัน เพ็งเพชร
   ่

                P540002541     12/09/2011   35,550.00    355.50     0.00   35,194.50  รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก
 นางเหรียญ ไชยกุล
                 ้       ิ
     รายละเอียดการโอนจ่ายตรงผูขายประจาเดือน สงหาคม - ก ันยายน 54
                         ่ ่ั
                      ว ันทีสงโอน  จานวนเงิน   ภาษีห ัก  ค่าปร ับ  จานวนเงิน      หมายเหตุ
             เลขทีใบแจ้งหนี้
                ่
                         เงิน   รวม (บาท)     ่ ่
                                    ณ ทีจาย   (บาท)   สุทธิ(บาท)
                                     (บาท)
              P540002542     12/09/2011   33,500.00    335.00     0.00   33,165.00 รพ.สต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก
 นายพันดอน นารี

              P540002543     12/09/2011   34,250.00    342.50     0.00   33,907.50 รพ.สต.ปราสาททอง อ.เขวาฯ
 นางเย็นจิต มุมทอง

              P540002544     12/09/2011    6,669.00    62.33     0.00    6,606.67 รพ.สต.บานนานวน อ.สนม
                                                          ้
 หจก.สหะกล โอเอ

              P540002545     12/09/2011   34,420.00    344.20     0.00   34,075.80 รพ.สต.หนองฮะ อ.สาโรงทาบ
 นายเจริญรัตน์ ทิมธนสาร

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:60
posted:12/4/2011
language:Thai
pages:76