Logistyka (cwiczenia): by XR4AQ71

VIEWS: 207 PAGES: 10

									                                          Dr inż. Justyna Patalas
                     Logistyka (ćwiczenia):
Ćwiczenie 1:
Definicja logistyki, strategie logistyczne, cele logistyki, marketing na potrzeby logistyki

Zadanie 1.
Podaj cechy pojęcia logistyki.

Zadanie 2:
Logistyka to:
  1. Zintegrowany system planowania i kontrolowania
  2. Proces strategicznego zaradzania (planowanie, alokacja, controlling)
  3. Zintegrowany system planowania
  4. Sposób   działania obejmujący metody    zarządzani   na   szczeblu     operacyjnym
    w organizacji

Zadanie 3:
System logistyczny to:
  1. Koncepcja planowania, sterowania i organizacji i kontrolowania fizycznego obiegu towarów i
    jego informacyjnych uwarunkowań
  2. Zbiór elementów logistycznych powiązanych procesami transformacji
  3. Potencjał i „instrument” strategiczny marketingu
  4. Działalność zorientowana na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Zadanie 4:
Wymień fazy w kompleksowym procesie wdrażania i kształtowania systemu logistycznego

Zadanie 5:
Sieć dystrybucji przedsiębiorstwa składa się z dwóch zakładów produkcyjnych oraz trzech magazynów
wyrobów gotowych. Zdolności produkcyjne obu zakładów wynoszą 300 000 sztuk rocznie, a max
przepływ produktów poprzez magazyny M1, M2, M3 wynosi odpowiednio 200 000, 300 000, oraz 100
000. Roczne koszty utrzymania zapasów kształtują się na poziomie 2 mln złotych, natomiast średnie
koszty transportu jednostki produktu pomiędzy poszczególnymi ogniwami sieci oraz na obsługiwane
sieci zawiera tab. 1.

  Tabela 1.
              Z1        Z2        R1        R2       R3
     M1         0         2         5         5       5
     M2         2         1         5         3       2
     M3         2         2         1         1       3


  Roczny popyt na wyroby gotowe jest następujący:
  R1 – 100 000
  R2 – 200 000
  R3 – 200 000

  Kierownictwo przedsiębiorstwa ma podjąć decyzję o ewentualnej rekonfiguracji sieci dystrybucji.
  Rozpatrywane są dwa rozwiązania:
  1. Pozostawienie dotychczasowej sieci i optymalizacja strategii dystrybucji
  2. Likwidacja magazynów M1 i M2 oraz stworzenie centrum dystrybucyjnego
    w  miejscu   magazynu   M3,  co  pociągnie  za   sobą  wydatki inwestycyjne
    o wartości 2 mln PLN.
Wskaż rozwiązanie, przyjmując następujące założenia:
  1. Przedsiębiorstwo wytwarza na magazyn (strategia wytwarzania MTS)
  2. Poziom obsługi klienta - 100%
  3. Likwidacja dwóch magazynów spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania zapasów
  4. Wartość likwidacyjna magazynów wynosi 100 000 PLN
  5. Zarząd oczekuje 20% stopy zwrotu z nowej inwestycji
  6. Horyzont czasowy prowadzonych analiz wynosi 5 lat.                                                    1
Ćwiczenie 2:
Systemy logistyczne, zarządzanie logistyczne a zintegrowany system zarządzania.

Zadanie 1.
Jeżeli prognoza dziennego popytu o rozkładzie normalnym wynosi 15 sztuk dobra Y, prognoza
odchylenia standardowego popytu to 3 szt/dzień, średni okres realizacji zamówień jest równy 7 dniom,
wariancja zaś okresu realizacji zamówień to 1,5 dnia, a przedsiębiorstwo pragnie zapewnić obsługę
klienta na poziomie prawie 100% (co oznacza, ze k = 3), to jaki będzie poziom zamawiania?

Zadanie 2:
Indeks numer JR5603 – styczeń 2006. Oblicz wskaźnik obrotu, WOS bieżący, WOS średni, rotację

          W tygodniu 1    W tygodniu 2     W tygodniu 3     W tygodniu 4
Sprzedaż w szt.   75         0          135         26
Stan (w szt.)    55         250         115         300

Zadanie 3:
Dwie maszyny zostały zaprojektowane tak, aby produkować 100 jednostek każda w trakcie 10-
godzinnej zmiany. Podczas jednej zmiany maszyny są w rzeczywistości tylko przez 8 godzin i
produkują w sumie 140 jednostek. Jakie będą mierniki osiągnięć tego procesu produkcyjnego. Należy
określić mierniki osiągnięć tego procesu.

Zadanie 4:
Firma Merrit-Metal Co. zatrudnia 10 osób do produkcji 1000 silników elektrycznych miesięcznie, przy
bezpośrednich kosztach w wysokości 125000 EUR miesięcznie. Po niewielkiej reorganizacji 11
pracowników wytwarza 1200 silników w miesiąc przy koszcie 156 000 EUR miesięcznie. Jak można
mierzyć wyniki tego procesu produkcyjnego. Czy reorganizacja była skuteczna.

Zadanie 5
W ciągu dwóch kolejnych lat zebrano następujące informacje o procesie produkcyjnym:

                  2004     2005
Liczba wytworzonych jednostek    1000     1200
Cena sprzedaży           100 EUR    100 EUR
Zużyte surowce           5100 kg    5800 kg
Koszty zużytych surowców      20 500 EUR  20 500 EUR
Liczba godzin przepracowanych    4300     4500
Wynagrodzenia            52 000 EUR  58 000 EUR
Zużyta energia           10 000 kWh  14 000 kWh
Koszty zużytej energii       1000 EUR   1500 EUR
Pozostałe koszty          10 000 EUR  10 000 EUR


Jak w tym przypadku opisać produktywność?

Zadanie 6.
Maszyna została zaprojektowana do pracy 8 godzin dziennie 5 razy w tygodniu. Może ona
wyprodukować 100 jednostek / h, ale 10% czasu musi zostać poświęcone na przygotowanie i serwis.
W jednym tygodniu wystąpiły jednak awarie, produkcja wadliwych jednostek oraz wiele innych
problemów, które spowodowały, że wyprodukowano wtedy zaledwie 3000 jednostek. Jakie mierniki
należy zastosować, aby opisać przytoczone dane?
                                                 2
Zadanie 7:
Hala butelkowa składa się z trzech odrębnych części:
  1. Dwie maszyny butelkujące, każda z maksymalną przepustowością 100 litrów na minutę i
    jednogodzinnym średnim czasem obsługi,
  2. Trzy maszyny etykietujące, każda z maksymalną przepustowością 3000 butelek na godzinę i
    planowanym przestojem 30 minut dziennie.
  3. Strefa pakowania z przepustowością 10 000 skrzyń na dzień.
Hala jest ustawiona na napełnianie butelek litrowych i pakowanie skrzyń po 12 sztuk w
ciągu 12 godzinnego dnia pracy.

Jaka jest planowana wydajność hali?
Jaka jest efektywna wydajność hali?
Jeśli hala będzie pracować przy swojej wydajności efektywnej jaki będzie stopień
wykorzystania każdej operacji?
Jeśli w linii wystąpią usterki, które zredukują produkcję do 70 000 butelek, jaka będzie
wydajność każdej operacji?
                                              3
  Ćwiczenie 3:
  Systemy MRP I i MRP II, ERP i ERPII

  Zadanie 1:
  Sporządź plan potrzeb materiałowych dla wyrobów gotowych A i B, wykorzystując dane dotyczące
  operatywnego planu produkcji, struktury materiałowej wyrobów, zapasów i związanych z nimi
  czynników planistycznych oraz planowanych przyjęć oraz planowanych przyjęć.

  Tabela
  Operatywny plan produkcji dla wyrobów i B

  Okres(tydzień) 41      42      43       44      45     46      47     48     49
  Wyrób A    0      10      0       20      10     0      0      20     20
  Wyrób B    0      0       0       0      0      0      40     0      0

  Operatywny plan produkcji jest odbiciem potrzeb produkcji i obejmuje zgodnie z kalendarzem
  planistycznym tygodnie od 41 do 49 włącznie.


POZIOM 0
                     A                                     B           X          Y           m               X           Z

           3      1                2                    2
POZIOM 1
                     m                                   m

POZIOM 2                 5                                     4

  Zapasy i czynniki planistyczne

   Pozycja  Zapas bieżący  Czas realizacji    Metoda ustalania wielkości partii     Informacje dotyczące kosztów
   zapasu  na magazynie   zamówienia             dostawy
    A      10       1 dzień       Partia na partię (nie mniej niż 200            -
                                   sztuk)
    B       5      1 dzień           Partia na partię                 -
    X       20     2 tygodnie         Najniższy łączny koszt     Jednostkowy koszt utrzymania zapasu u
                                 jednostkowy         – 52 zł/rok, koszt zaopatrzenia Z-100 zł
    Y       20     2 tygodnie         Najniższy łączny koszt     Jednostkowy koszt utrzymania zapasu u
                                 jednostkowy         – 104 zł/rok, koszt zaopatrzenia Z-50 zł
    Z       50     4 tygodnie         Najniższy łączny koszt     Jednostkowy koszt utrzymania zapasu u
                                 jednostkowy         – 78 zł/rok, koszt zaopatrzenia Z-150 zł
    m       10     2 tygodnie      Stała liczba przedziału potrzeb              -  Planowane przyjęcia

  Okres(tydzień)     41    42      43      44      45     46     47     48     49
  Wyrób A        20    0      0      0      0      0      0      0      0
  Material Orlicy    10    0      0      0      0      0      0      0      0
                                                                  4
Zadanie 2:
Firma x produkuje dwa typy papci – damskie i męskie. Zagregowany plan produkcji zakłada produkcje
8000 szt. papci w przyszłym miesiącu i 6400 w miesiącu następnym. Aktualne zapasy wynoszą 500
szt. papci męskich i 300 damskich, natomiast zakład osiąga wydajność 2200 papci w tygodniu. Papcie
męskie stanowią zwykle 60% sprzedaży, natomiast aktualnie otrzymane zamówienia na następne
dostawy wynoszą:

  Tydzień       1     2       3      4       5       6
Papcie męskie  1400    1200     1000     700      300      -
Papcie damskie  2000    800      400      100      -       -

Sporządź główny plan produkcji na następne osiem tygodni.


Ćwiczenie 4:
Kolokwium
                                                5
Ćwiczenie 5:
Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie: logistyka procesów produkcji.

Zadanie 1:
Mając dane
  • Koszty materiałowe Km=160 EUR
  • Roczny program produkcji wyrobu Nw= 50 000 szt.
  • Ujednolicony fundusz czasu pracy Fj=4000 h
  • Przyjęta stopa procentowa q=28%
  • Empiryczny współczynnik straty czasu q=0,04

oraz dane dotyczące czasów podane w tabeli

Operacja      10    20    30   40   50    60     70     80
tpz        0,51  0,51   0,44   0,34  0,36   0,51     0,30  0,42
tj         0,02  0,04   0,08   0,08  0,07   0,03     0,04  0,07

Stawka godz.    14    14    16   14   16    16     18     16
prod. sg
Stawka godz.    10    10    12   10   12    12     14     12
przezb. sgp
    Km=160 zł         Nw=50 000 szt.    Fj=4000 h       pr=28%
    Q=0,04


Obliczyć:
  1. Koszt przezbrojenia dla każdej operacji Kp oraz sumę dla całego procesu produkcyjnego.
  2. Koszt robocizny dla każdej operacji oraz sumę dla całego procesu produkcyjnego.
  3. Wartość środków obrotowych Kuz ulegających zamrożeniu w trakcie trwania j-tej operacji.
  4. Obliczyć dla każdej operacji optymalną partię produkcyjną Sopt oraz dla całego procesu Sopt_śr.
  5. Obliczyć dla każdej operacji ekonomiczną partię produkcyjną Sek oraz wielkość średnią Sek_śr.
  6. Dla uzyskanych wielkości partii produkcyjnych Sopt oraz Sek_śr obliczyć wielkość kosztów
    całkowitych


Zadanie 2: Systemy produkcji rytmicznej

DANE WEJŚCIOWE:

Imię: NATALIA ( A = 7)
Nazwisko: SAWICKA ( B = 7 )
Miesiąc urodzenia: LISTOPAD ( D = 11)
    C = A + B = 14
Wyznaczyć:
  1. Program uruchomienia produkcji wyrobów
  2. Czas trwania zadań godzinowych przy założeniach: 260 dni, 2 zmiany, 8 godzin
  3. Takt produkcji
  4. Ekonomiczną wielkość partii produkcyjnej dla g=0,05
  5. Okres powtarzalności i skorygowany okres powtarzalności.
  6. Organizacja wielkości partii produkcyjnej.
  7. Liczbę zasobów technologicznych
  8. Harmonogram pracy gniazda produkcyjnego
                                                  6
Ćwiczenie 6:
Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie: logistyka procesów dystrybucji.

Zadanie 1:
Dostawca zlokalizowany w punkcie o współrzędnych (10,10) zaopatruje firmę produkcyjną
zlokalizowaną w punkcie (42,59). Z mapy wynika, że rzeczywista droga jest o 60% dłuższa od linii
prostej łączącej te punkty. Przemieszczanie 1000 kg ładunku na drodze 1km kosztuje 0,40 EUR/km.
Wyznaczyć łączny koszt lokalizacji, jeżeli prognozowany popyt wynosi 6 000 kg towarów tygodniowo.


Zadanie 2 Lokalizacja produkcji

Centrum logistyczne odbiera dostawy z trzech zakładów i dostarcza je do sześciu hurtowni.
Współrzędne lokalizacji magazynów zostały pokazane w tabeli. Wyznaczyć lokalizację magazynu w
oparciu o metodę środka ciężkości.

  Źródło        X         Y       Masa      X · masa    Y · masa
Zakład 1        40        20       100       4000      2000
Zakład 2        100        30       50       5000      1500
Zakład 3        80        60       50       4000      3000
Hurtownia 1       70        10       20       1400      200
Hurtownia 2      120        40       50       6000      2000
Hurtownia 3       20        70       80       1600      5600
Hurtownia 4       50        50       20       1000      1000
Hurtownia 5       70        100       10        700      1000
Hurtownia 6       30        40       20        600      800
    Razem                       400       24300     17100


Zadanie 3:
Siec dystrybucji przedsiębiorstwa produkcyjnego składa się z centrum dystrybucji, które obsługuje 3
sklepy detaliczne. Zaplanuj w ramach przedstawionej sieci przepływy dóbr wyrobu gotowego A
dysponując danymi zawartymi w tabeli 1 i tabeli 2 (zgodnie z procedurą DRP).

                        Producent


                     Centrum dystrybucji


                Sklep 1      Sklep 2      Sklep 3Tabela 1: podstawowe parametry sieci dystrybucji

         Czas dostawy    Zapasy      Zapasy      Wielkość   Realizowane
  Podmiot    z poprzedniego   minimalne     bieżące     dostawy z    dostawy
           ogniwa                      poprzedniego  (dostawy w
                                     ogniwa     drodze)
   CD       3 tyg.       500       2000       2000       0
   S1       1 tyg.       200       800        500       0
   S2       1 dzień       50       300        400       0
   S3       2 tyg.       200       200        800       800
                                            (1. tydzień)

Tabela 2: prognozy sprzedaży dla sklepów detalicznych


                                                   7
Prognoza sprzedaży              Tygodnie
wyrobu gotowego A

           1   2   3   4    5   6   7   8   9
    S1      120  150  200  180   160   120  180  160  200
    S2      100  120  80  120   140   160  180  200  200
    S3      200  150  120  90    90   100  110  130  150
                                      8
Ćwiczenie 7:
Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie: logistyka procesów obsługi klienta, Wymiana dokumentów
(EDI/WebEDI).

Zadanie 1:
Przedsiębiorstwo określiło następujące potrzeby materiałowe w okresie roku (patrz. Tabela).

Miesiące    1   2   3  4    5  6   7    8  9  10  11  12

Potrzeby    100  120 150 100 50     80  90   110 120 80  90  100


ponadto określono następujące koszty:

Koszty przygotowania jednego zamówienia – 200 zł
Cena produktu – 50 zł
Koszty przechowywania – 24% rocznie (2% miesięcznie).

Ustalić strategię dostaw w oparciu o algorytm Wagnera-Withina.

Zadanie 2:
Podaj mierniki obsługi klienta

Zadanie 3:
Podaj przykład macierzy obsługi klienta

Zadanie 4:
Zdefiniuj cykl realizacji zamówienia. Podaj jego składowe

Zadanie 5:
Zdefiniuj strukturze i sposób wykorzystania karty wyników ECR
                                                9
Ćwiczenie 8:
Nowe trendy w logistyce: e-business, B2B, B2C, wirtualne przedsiębiorstwo
Zadania:
  1. Podaj różnice w definicji: dane, informacja, wiedza, mądrość
  2. Podaj definicję „zarządzania wiedzą”
  3. Podaj procesy konwersji wiedzy w modelu Nonaki
  4. Narysuj schemat organizacji wirtualnej

Ćwiczenie 9:
Kolokwium.


ROZLICZENIE ĆWICZEŃ:

  1. Obecność obowiązkowa,
  2. Przygotowanie i przedstawienie referatu,
  3. Ocena z 2 kolokwiów.


Literatura:

  1.  Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 2000.
  2.  Abt S., Zarządzanie logistyczne w ćwiczeniach. Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1999.
  3.  Blaik P., Logistyka. PWE, Warszawa, 1996.
  4.  Korzeń Z., Podstawy logistyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1995.
  5.  Pohl H-CH. Zrządzanie logistyką, Poznań 1998
  6.  Skowronek Cz., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 1995.
  7.  Logistyka a Jakość – Dwumiesięcznik
  8.  Logistyka – Dwumiesięcznik
  9.  Gospodarka Materiałowa i Logistyka
  10.  Nowoczesny Magazyn
                                               10

								
To top