�ZGE�MIS NEDIR, NE SAGLAR by ka23jTy

VIEWS: 22 PAGES: 18

									              ÖZGEÇMĠġ NEDĠR, NE SAĞLAR?
Profesyonel iĢ hayatında sizin, arzuladığınız iĢ teklifini almanızı ve mülakat aĢamasına ulaĢmanızı
sağlayacak olan en etkili araç, kurallara uygun olarak tasarlanmıĢ Ģahsi hedeflerinizi, kabiliyetinizi
içeren özgeçmiĢinizdir. Bir çok kiĢi özgeçmiĢin iĢ baĢvurusunda formalite gereği hazırlanması gereken
bir belge olduğunu düĢünerek oldukça büyük bir yanılgıya düĢerler. Aksine, özgeçmiĢiniz sizi hiç
tanımayan yöneticiye kendinizi tanıtacak bir satıĢ belgesidir ve kesinlikle çok önemlidir. Diğer adaylar
arasında ön plana çıkmanız için özgeçmiĢinizin çok etkileyici ve dinamik olması gerekir. Ġyi bir
özgeçmiĢ:

  Okuyucunun,iĢverenin ilgisini çekmeli
  Hakkınızda iyi bir izlenim yaratmalı
  Sahip olduğunuz, baĢvurulan iĢle ilgili niteliklerinizi ön plana çıkarabilmeli

AMACI NEDĠR?

ÖzgeçmiĢiniz, iĢvereni baĢvurduğunuz pozisyona uygun niteliklere sahip olduğunuzu inandırmanın ilk
aĢamasıdır. Bu amacınızı özgeçmiĢinizde göstermeniz için içeriğinde bulundurmanız gerekenler ise:

  BaĢvurduğunuz iĢle doğrudan ilgili becerileriniz
  ĠĢle doğrudan ilgili profesyonel iĢ tecrübeniz
  Pozisyonu doğrudan ilgilendiren diğer adaylarda bulunmadığınıza inandığınız kiĢisel özellikleriniz
  BaĢvurulan iĢin gereklerini tam olarak anladığınızı doğrulayan bölümlerdir.

A ) ÖZGEÇMĠġĠNĠZĠ MÜMKÜN OLDUĞU ORANDA BASĠT OLARAK TASARLAYIN...

En iyi özgeçmiĢ en basit olarak hazırlanmıĢ olanıdır. Ülkemizde, ilan edilen herhangi bir pozisyon için
yüzlerce baĢvuru yapıldığını ve gerçekten zamanı kısıtlı olan yöneticinin her özgeçmiĢ için arzu edilen
oranda zaman bulamayacağını unutmayın.

B ) KISA OLMALI...

Ġdeal olan özgeçmiĢinizin bir A4 boyutundan (Tek Sayfa Kuralı) fazla olmamasıdır. Buna karĢın kiĢinin
tecrübesi arttıkça ve profesyonel iĢ hayatı daha uzun süreleri kapsadıkça ikinci sayfaya taĢmasının hiç
bir sakıncası yoktur. Eğer buna uygun format tespit edilirse, okuyucunun ilgisi arzu edilen oranda
çekilebilir. Çok az olmakla birlikte, bazı adayların el yazısı ile biyografi türü uzun özgeçmiĢ taraftarı
olduklarını görüyoruz. Bu tip özgeçmiĢlerin okuyucunun ilgisini kesinlikle çekmediğini unutmayın. El
yazısı ile özgeçmiĢ hazırlama yöntemini kullanan kiĢilerin bu düĢüncesi, ülkemizde iĢ baĢvurusu
yapılan bazı kuruluĢların adayları seçme yöntemi olarak grapholojiyi (el yazısı kullanılarak karakter
tahlili) kullandıklarını düĢünmelerinden kaynaklanmaktadır. Buna karĢın yapılan çağdaĢ araĢtırmalar
grafolojinin güveninirliğinin sıfır olduğunu ortaya çıkarmıĢtır.

C ) KOLAY OKUNABĠLMELĠ...

Amaç, okunaklı olmasını sağlamaktır. Ġdeal bir özgeçmiĢ kesinlikle el yazısı kullanılarak
oluĢturulmamalıdır. Mümkün olan en son teknolojiyi kullanmaya özen gösterin. Bilgisayarla yazılmıĢ
olan özgeçmiĢ en iyi sonucu verir. Yazı karakterlerini seçerken, göz yoran süslü karakterlerden uzak
durun. (En okunaklı yazı karakterlerinin Times New Roman veya Arial olduğu tespit edilmiĢtir. )
ĠĢverene büyüteç kullanmasını gerektirecek 10 puntodan küçük karakter kullanmayın. Gereğinden
fazla koyu (bold), yatık (italik) veya altı çizili paragraflara yer vermeyin. Kesinlikle figür kullanmayın.
Kullanılacak en uygun kağıt rengi beyazdır. Ama abartılı olmamak kaydı ile açık gri , fildiĢi renkli
kağıtların kullanılabileceğini de eklemek gerekir. Eğer yaratıcılık gerektiren bir pozisyona baĢvuru
yapıyorsanız, kağıt rengi ve yaratıcılığınızı ön plana çıkaracak birtakım logolar, figürler kullanmanızda
herhangi bir sakınca yoktur. Bu tip tasarımlara daha çok mimar, reklamcı veya tasarımcı
özgeçmiĢlerinde rastlanmaktadır.
Amacın okuyucunun sizden almayı arzuladığı bilgilerin mantıksal bir çerçevede sunulması olduğunu
unutmayın.

D ) POZĠSYONLA ĠLGĠLĠ OLMALI ...

ÖzgeçmiĢinizi değerlendiren iĢverenin, bu aĢamada kafasında iki soru bulunmaktadır.

  BaĢvuran Ģahıs bu iĢi baĢarabilir mi?
  Firma çalıĢanlarına uyum sağlayabilir mi?
  ÖzgeçmiĢinizde bu iki soruya sağlıklı cevap yeralmalıdır.

E ) OLUMLU BĠR ĠZLENĠM YARATMAK...

ĠĢverene, özgeçmiĢinizi hazırlarken zaman harcadığınızı, yazı karakterinden formatına kadar her türlü
detaya özen gösterdiğiniz imajını vermelisiniz. ÖzgeçmiĢiniz profesyonel görünmeli ve ilk anda dikkati
çekebilmelidir. Amacınız okuyucunun nitelikleriniz hakkında hemen bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
ÖzgeçmiĢiniz ve dolayısıyla sizle ilgili kötü imaj yaratacak bazı hatalar:

  ÖzgeçmiĢinizin veya ön mektubunuzun fotokopilerini göndermek,
  Ġmla hataları yapmak

El yazısı ile özgeçmiĢinizde değiĢiklik yapmak ( Genelde görülen adayın değiĢen telefon numarası,
adresi veya son pozisyonu ile ilgili bilgileri el yazısı ile yenilemesi ve eski bilgilerin üzerini
karalamasıdır.) Kesinlikle her baĢvuru için yeni özgeçmiĢ oluĢturun.

ÖZGEÇMĠġ YAZARKEN DĠKKAT ETMENĠZ GEREKEN TEMEL KURALLAR...

  Cümleleri ve paragrafları kısa tutun.( 10 satırdan daha fazla bilgiye yer vermeyin)
  Ön plana çıkmasını arzu ettiğiniz paragraflar için belirleyici yönlendirici iĢaretler kullanın. (büyük
  puntolu noktalar vs)
  Aynı ifadeyi sağlayan ağır bir tanımlama yerine basit anlatım tarzını tercih edin.
  BaĢarılarınızı tam anlamı ile desteklemek için muhakkak sayısal değerler kullanın.
  Diğer bir kiĢinin imla hataları için özgeçmiĢinizi okumasını sağlayın.
  BaĢvurulan iĢle doğrudan iliĢkili olmadığı sürece hobilerinize, gönüllü çalıĢmalarınıza yer
  vermeyin.
  Desteksiz olarak kendinizi övücü cümlelerden uzak durun. “Çok baĢarılı ve zeki bir
  araĢtırmacıyım” yerine “ Ġki büyük araĢtırma projesini tamamladım” tipi anlatım tarzını tercih edin.
  Konunuzla ilgili teknik terimleri herkes tarafından anlaĢılabilecek Ģekilde ifade etmeye çalıĢın.
  ÖzgeçmiĢinizi edilgen bir ifade oluĢturan “ Ahmet Yanılgan Ġstanbul‟da doğmuĢ ve üç satıĢ
  geliĢtirme projesi gerçekleĢtirmiĢtir” gibi yaklaĢımlardan uzaklaĢın.

ÖZGEÇMĠġLERDE EN SIK RASTLANAN ON YANLIġ

   Çok uzun özgeçmiĢ ( ideali A4 boyutu)
   Düzensiz, dağınık ve herhangi bir formata uyarlanmamıĢ
   El veya kötü bir daktilo yazısı
   Hiç bir Ģey ifade etmeyen uzun paragraflar
   Az veya eksik bilgi ( adres, telefon veya doğum tarihinin unutulması vs)
   Amaca veya pozisyona yönelik olarak hazırlanmamıĢ
   ÇağdaĢ özgeçmiĢlerde bulunması gerekmeyen, boy, kilo, sağlık durumu, eĢin veya çocukların
  adları okullar gibi ilgisiz bilgi
   Ġmla hataları
   AĢırı göz alan renkli kağıt kullanmak, fotoğraf(vesikalık fotoğraf hariç olmak koĢulu ile) veya
  referansları, kurs sertifikalarını ve diplomaları ilave etmek, dosya içerisinde sunum yapmak
   Ön yazı/mektup yazmamak
ÖZGEÇMĠġ FORMATLARI...

FORMAT SEÇĠMĠ...

ÖzgeçmiĢinizin formatını belirlemeden önce profesyonel iĢ hedeflerinizi tam anlamı ile tespit etmiĢ
olmalısınız. ÖzgeçmiĢinizde yer almasını istediğiniz konu baĢlıklarının, detayların dökümünü
yapmanızın ardından, profesyonel ve Ģahsi niteliklerinizin okuyucunun yoğun ilgisini çekebilecek bir
standart format oluĢturmanız gerekecektir. Kesinlikle arkadaĢlarınızın veya herhangi bir kitapta
gördüğünüz formatı kopyalamayın. Her adayın niteliklerinin, profesyonel hayatının değiĢiklikler
gösterdiğini unutmayın. Kendi tarzınızı oluĢturun. Bununla birlikte bazı çok sık kullanılan format
tiplerini de gözden geçirmenizde oldukça faydalı olacaktır. Seçilen formatın her kiĢi için farklı özellikler
taĢıması kadar doğal bir olgu olamaz. Bazı çağdaĢ format örnekleri:

KRONOLOJĠK

Ülkemizde en yoğun olarak kullanılan özgeçmiĢ formatıdır. En son bulunulan pozisyon en üstte yer
almak koĢulu ile profesyonel tecrübe tarihler muhakkak belirtilerek sıralanır. Son pozisyonunuza
mümkün olduğu kadar fazla yer vermelisiniz. Pozisyonunuzun titri ve firma ismi ön plana çıkarılır.
Profesyonel iĢ hayatınızdaki devamlılığı ve kariyer geliĢmenizi gösterir. ÇalıĢılan firmaların isimlerini
ve pozisyonları ön plana çıkarır. Kariyer ve profesyonel iĢ hedefleri, eğer iĢ hayatınızı destekliyorsa ve
çalıĢtığınız firma isimleri kariyerinize prestij sağlıyorsa bu formatı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

A ) KRONOLOJĠK ÖZGEÇMĠġ FORMATININ AVANTAJ SAĞLADIĞI DURUMLAR

  Son çalıĢtığınız iĢ yeri iyi biliniyor ve kariyerinize bir prestij sağlıyorsa,
  Eğer iĢ hayatınız boyunca aynı iĢ sahasında bulundunuzsa
  Kariyer geliĢiminiz bir geliĢim ve ilerleme gösteriyorsa
  Bulunduğunuz pozisyonlar etkileyici ise

Kronolojik format size avantaj sağlayacaktır.

B) KRONOLOJĠK ÖZGEÇMĠġ FORMATININ DEZAVANTAJ YARATTIĞI DURUMLAR

  Kariyer hedeflerinizde değiĢiklikler varsa
  Çok sık iĢ değiĢikliliği yaptınızsa
  YaĢınızın ön planda olmasını istemiyorsanız
  Aynı firma ve pozisyonda uzun süredir bulunuyorsanız
  ĠĢ hayatından uzun bir süre uzak kaldınızsa

Kronolojik formatı kullanmamanız Ģiddetle tavsiye edilir.

FONKSĠYONEL

Bu format türü, baĢarılı olduğunuz konuları, tecrübenizi ve güçlü olduğunuz özelliklerinizi, kariyer
hedefleriniz dahilinde destekleyici bir rol oynar. Sahip olunan pozisyonlar ve kronolojik iĢ hayatınız
tamamen gözardı edilir. Özellikle vurgulamak istediğiniz profesyonel niteliklerinizle ilgili esneklik
sağlar. ĠĢ hayatına giren yeni mezunlara, iĢ hayatından uzak kalmıĢ adaylara ve özellikle kariyer
değiĢikliği arzulayan kiĢiler için ideal format tipidir.

A ) FONKSĠYONEL ÖZGEÇMĠġ FORMATININ AVANTAJ SAĞLADIĞI DURUMLAR

  Bulunduğunuz pozisyonda kullanamadığınız nitelikleri vurgulamak istediğinizde
  Kariyer ( meslek dalı) değiĢikliği durumlarında
  ĠĢ hayatına yeni baĢlanıldığında
  Uzun süre iĢ hayatından uzak kalınan durumlarda
  ĠĢ hayatınızdaki kariyer geliĢiminiz arzu edilen ölçüde değilse
  ĠĢ hayatınızın büyük bölümü danıĢmanlık pozisyonları veya geçici iĢlerden oluĢuyorsa,
  Fonksiyonel formatı kullanabilirsiniz.

B ) FONKSĠYONEL ÖZGEÇMĠġ FORMATININ DEZAVANTAJ SAĞLADIĞI DURUMLAR:

  Eğer kariyerinizdeki büyümenizi ön plana almak istiyorsanız
  Eğitimci veya kamu sektörü çalıĢanı iseniz
  ĠĢinizde oldukca kısıtlı fonksiyonlarda görev aldınızsa
  Özellikle son çalıĢtığınız firmanın ismi oldukça prestijli ise,

Fonksiyonel özgeçmiĢ formatını kullanmayınız.

HEDEFE YÖNELĠK

Bu özgeçmiĢ formatı spesifik olarak ilan edilen veya baĢvurulan pozisyon için düzenlenebilir.
Öncelikle, ilan edilen veya baĢvurulan pozisyonunun talep ettiği nitelikler tespit edilir ve aday kendinde
varolan bu özelliklerden ön plana çıkarılması gerekenleri belirli bir format dahilinde ortaya koyar. Her
yeni durum için ayrı özgeçmiĢ yazılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Örneğin, pozisyon hızlı
tüketim malları sektörünü ilgilendiriyor ve bu sahadaki tecrübe önem kazanıyorsa, adayın bu alandaki
tecrübelerini ön plana çıkarmasına hedefe yönelik format tam anlamı ile yardımcı olur. Seçilen iĢ veya
pozisyon ile ilgili adaya esneklik sağlar ve özgeçmiĢin ön plana çıkmasında oldukça önemli bir rol
oynar. Hedeflenen alan veya pozisyonun niteliklerinin tam anlamı ile özümsendiğini ve bilinçli bir
baĢvuru olduğu imajını iĢveren üzerinde baĢarı ile yaratır.

A ) HEDEFE YÖNELĠK ÖZGEÇMĠġ FORMATININ AVANTAJ SAĞLADIĞI DURUMLAR

  ĠĢ hedefleriniz hakkında kafanızda herhangi bir Ģüphe yoksa
  Eğer profesyonel iĢ hayatınızda oldukça farklı konularda uzmanlaĢtınızsa ve her uzmanlık
  konunuz için ayrı bir özgeçmiĢ oluĢturmak istiyorsanız
  Tecrübe kazanmadığınız ama sahip olduğunuza inandığınız konuda çalıĢmayı arzuluyor ve bu
  yönünüzü ortaya koymak istiyorsanız,

Hedefe yönelik formatı kullanabilirsiniz.

B ) HEDEFE YÖNELĠK ÖZGEÇMĠġ FORMATININ DEZAVANTAJ SAĞLADIĞI DURUMLAR

  Aynı dönem içerisinde birden fazla iĢe baĢvurmak istiyorsanız
  Sahip olduğunuz özelliklerden tam olarak emin değilseniz

Hedefe yönelik özgeçmiĢ formatını kullanmayınız.

YABANCI DĠLDE ÖZGEÇMĠġ YAZMANIN KURALLARI

Özellikle son yıllarda, bir çok aday özgeçmiĢini yabancı dilde oluĢturmakta ve bu konuda büyük bir
çoğunluk oldukça ölçüsüz davranmaktadır. Bunun sebebi yabancı dil bilgisinin yanlızca yabancı dilde
özgeçmiĢ hazırlama yoluyla iĢverene aktarabileceği düĢüncesinde kaynaklanmaktadır.

TEK SAYFA KURALI

Adayın bu konuda oldukça tutucu olması ve ne olursa olsun bütün iĢ hayatını A4 boyutunda(dosya
kağıdı boyutu) bir sayfaya sığdırması gereklidir. Bilimsel olmayan bir anket çalıĢmasına göre özellikle
personel veya insan kaynakları yöneticileri bir sayfadan fazla olarak ifade edilmiĢ olan özgeçmiĢlerin
okunabilirlik veya dikkat çekme olasılıkların tek sayfa olarak düzenlenmiĢ özgeçmiĢlere göre yaklaĢık
% 20 veya üzeri Ģansının azaldığını belirtmiĢlerdir.
Yüzlerce özgeçmiĢ arasında ön plana çıkmak istiyorsanız on tane iĢ değiĢtirmiĢ veya üç üniversite bile
bitirmiĢ olsanız muhakkak özgeçmiĢinizi tek sayfaya sığdırın. Adından da anlaĢıldığı gibi söz konusu
olan özgeçmiĢinizdir; biyografiniz veya hayat hikayeniz değil!. Doğal olarak her kural da olduğu gibi,
tek sayfa kuralında da bazı istisnalar olabilir: Eğer profesyonel konunuz ile ilgili oldukça fazla sayıda
yazınız, baĢarıyla bitirdiğiniz iĢverenin ilgisini derhal çekecek oldukça fazla sayıda projeniz varsa, bir
sayfayı aĢmamak koĢulu ile ilave bir sayfa kullanabilirsiniz. Ama yinede bu tip ek bilgilerin mülakat
esnasında sunulmasında yarar vardır. Bu konudaki bir diğer istisnada, eğer personel danıĢmanlığı
firmalarına baĢvuruyorsanız ortaya çıkacaktır. Özellikle, değiĢik sektörlerde faaliyet gösteren
danıĢmanlık firmaları adaylar ile ilgili mülakat öncesi sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için aday
hakkında oldukça fazla bilgiye ihtiyaç duyarlar. Profesyonel danıĢman için kendinizi tanıtmakta
formatın veya sayfa sayısının çok önemli olmadığını, aksine hakkınızda verilebilecek her türlü bilgiyi
aktarmanızda büyük fayda olduğunu tek sayfa kuralına bir istisna olarak göstermekte yarar vardır.

ÖN YAZI KURALLARI

ÖzgeçmiĢin ayrılmaz bir parçası olan ön yazınızı oluĢtururken bazı önemli kuralları gözönüne
almalısınız. ÖzgeçmiĢinizi ne kadar kendinize özgü olarak oluĢturmaya çalıĢırsanız çalıĢın yine de
bazı temel ve vazgeçilmez kuralların dıĢına çıkamazsınız. Ama ön yazı (mektup) iĢ baĢvurunuzu bazı
kalıpların dıĢına çıkararak ĢahsileĢtirmeniz ve baĢvuru yaptığınız iĢverenle birebir iliĢki
sağlayabildiğiniz bir araçtır. ĠĢ baĢvurularınız sırasında ön plana çıkmanızda oldukça önemli bir araç
niteliği taĢıyan ön yazı hazırlanırken bazı temel kurallara dikkat edilmelidir.

A )ÖN YAZIDA ĠLGĠLĠ ġAHSIN ĠSMĠ BELĠRTĠLMELĠDĠR.

Ön yazı da kesinlikle iĢe alma kararını verecek kiĢi veya makam belirtilmelidir. Bunun için baĢvuru
öncesinde ilgili firma aranarak baĢvurunun kime yapılması gerektiği konusunda bilgi alınmalıdır. Ġlgili
kiĢiye hitabıyla baĢlayan önyazıların kesinlikle itici bir yöne sahip olduğunu unutmayın. Çünkü bu
Ģekilde yazılan ön yazılarının, adayın sadece adet yerini bulsun diye hazırladığının en büyük
göstergesidir. Ayrıca “ Ġlgili kiĢiye “ yazarak gönderdiğiniz özgeçmiĢinizin gerçek anlamda konuyla “
ilgili “ kiĢiye ulaĢacağından asla emin olamazsınız. Eğer firma içinden herhangi bir isim sağlamanız
mümkün değilse en son çare olarak “Ġnsan Kaynakları Bölümü” veya “Personel Bölümü” dikkatine
ibaresini ön yazınızda belirtebilirsiniz.

B ) STANDART FORMATLARA BAĞLI KALMADAN KENDĠ YAZIM TARZINIZI AKTARIN.

Personel departmanı çalıĢanları veya Ġnsan kaynakları uzmanları oldukça fazla sayıda özgeçmiĢ ve
dolayısıyla ön yazı ile karĢılaĢtıkları için oldukça hızlı bir Ģekilde baĢvuruları gözden geçirir ve
aradıkları bilgiye ulaĢırlar. Ön yazınızın okunmasını sağlamak için abartılı olmamak koĢulu ile standard
formatlar veya yazım tarzları dıĢına çıkmalısınız.

C ) NEDEN MÜLAKATA ALINMANIZ GEREKTĠĞĠ SORUSUNU ÖN YAZINIZDA CEVAPLAYIN.

Firmalar personel istihdamını ihtiyaçtan dolayı değil, istihdam edecekleri kiĢinin yaratacağı katma
değeri göz önüne alarak yaparlar. Bu bilginin ıĢığında bu aĢamada göz önünde tutulması gereken
prensip sizin firmadan beklentileriniz değil firmanın sizden ne fayda sağlayacağıdır. Bu yüzden,
iĢvereni önyazınız vasıtası ile firmasına ne kadar faydalı olacağınızı kanıtlamalı ve mülakat aĢamasına
geçmeyi hedeflemelisiniz.

D ) MÜLAKAT TALEBĠNĠZĠ BELĠRTĠN.

Ön yazınızın sonunda mülakat talebiniz muhakkak belirtmelisiniz. Bu sizin iĢi ve iĢvereni ne kadar
ciddiye aldığınız konusunda belirleyici bir koĢuldur. Daha ileri giderek mülakat için uygun olacağınız
tarih aralığını veya iĢvereni arayacağınız günü belirtebilirsiniz.

YENĠ MEZUNLARIN ÖZGEÇMĠġ FORMATI

   ĠĢ tecrübesini ön plana çıkarmayan fonksiyonel veya hedefe yönelik özgeçmiĢ formatı, en uygun
  format özelliğini taĢımaktadır. Yeni mezunların kendilerini tam anlamı ile ifade etmelerini sağlar.
  Üniversite hayatınızda yaptığınız iĢler ( part-time iĢ tecrübelerinizi de ilave edebilirsiniz)
 edindiğiniz sosyal veya konunuzla ilgili tecrübelerinizi ön plana çıkarmalısınız.
  Kendinize ne kadar güvendiğinizi ve eğitimini gördüğünüz konuya ne kadar hakim olduğunuzu
 belirtmekten kaçınmayın.
  Kesinlikle imla hatası yapmamaya özen gösterin ve özgeçmiĢinizi göndermeden önce objektif bir
 göz tarafından değerlendirilmesini sağlayın.
  DeğiĢik iĢ olanakları için değiĢik hedefe yönelik özgeçmiĢler hazırlayabilirsiniz. Fakat kesinlikle
 baĢvurduğunuz bir pozisyon veya firmaya kısa bir aralık sonrasında farklı özellikler veya format
 taĢıyan özgeçmiĢ göndermeyin. Ġki farklı format veya içerik iĢverenin kafasında soru iĢaretleri
 oluĢturabilir.
  ĠĢe baĢvuru prosedürlerinin oldukça uzun sürdüğünüde unutmadan, eğitiminizi bitirmeden önce
 formatınızı oluĢturmaya çalıĢın.

ÖZGEÇMĠġTE BULUNMASI/BULUNMAMASI GEREKENLER

 a. ADRES, TELEFON, CEP TELEFONU, ELEKTRONĠK POSTA ADRESĠ

   Adres tam ve eksiksiz yazılmalıdır. Posta kodu da hızlı eriĢim için ilave edilmelidir. Çünkü
   çoğu firma eğer baĢvurunuza olumsuz bir cevap verilecekse posta adresinizi kesinlikle talep
   ederler. Özellikle son senelerde adaylar en kolay iletiĢimi sağlayacak olan cep telefonu
   numaralarına da özgeçmiĢlerinde yer vermektedirler. Çünkü iĢyeri telefonundan adayın
   aranması, çalıĢtığı iĢyeri ve aday açısından sorun teĢkil edebilir. Aday sorulara rahat cevaplar
   veremez ve telefon mülakatı sağlıklı olarak gerçekleĢmez. Ayrıca ev telefon numarasına yer
   verilmesine ve hangi saat aralığında aranılması gerektiğininde belirtilmesinde büyük fayda
   vardır. En etkili ve gizli iletiĢim yöntemi olan elektronik posta adresinin bu kısımda yer alması
   da önemlidir.

 b. Ġġ ADRESĠ

   ĠĢ adresinin özgeçmiĢinizde yer almasına hiç gerek yoktur. Çünkü istihdam gibi oldukça gizlilik
   isteyen bir konu için Ģu anda çalıĢılan iĢyerine herhangi yazılı bir cevap gönderilmesi sakıncalı
   sonuçlar doğurabilir. Bir çok iĢveren özellikle red mektuplarını kendi antetli zarflarıyla
   göndermeyi tercih ederler. Gizlilik konusunda hassas davranmayı ihmal eden bir sekreterin
   kurbanı olabilirsiniz.

 c. DOĞUM TARĠHĠ

   Doğum tarihinin kesinlikle yazılması gereklidir. Ama detaylı olarak gün veya ayı içermesi
   gerekmez. Ülkemizde istihdam açısından doğum tarihinin çok önemi vardır. ĠĢe alma kararını
   doğrudan etkileyebilir. Amerika veya Avrupa‟ da bazı istihdam kanunları ve kuralları gereği
   aday hakkında herhangi bir ön yargıya yol açmaması için özgeçmiĢe doğum tarihinin
   yazılması yasaklanmıĢtır. Bu yüzden, Amerika veya Avrupa‟da geçerli olan özgeçmiĢ
   formatlarını kullanan bazı adayların doğum tarihlerini yazmayı ihmal ettikleri ve baĢvuruları ile
   ilgili olumsuz sonuçlar aldıkları gözlenmektedir.

 d. DOĞUM YERĠ

   Doğum yerinin özgeçmiĢinizde bulundurulmasına hiç gerek yoktur.

 e. ASKERLĠK GÖREVĠ

   Firmaların erkek adayları istihdam etme kararını en çok etkileyen faktörlerden biri de askerlik
   hizmetinin tamamlanmıĢ olması veya olmamasıdır. Erkek adayların, eğer bu görevlerini
   bitirmiĢlerse, bunu açık olarak belirtmeleri, eğer askerlik görevleri tecilli ise tecil edilen tarihi
   detaylı olarak not etmeleri gerekmektedir. Bu konu, istihdam aĢamasında herhangi bir yanlıĢ
   anlamaya ve zaman kaybına engel olmak için ayrıntılı olarak özgeçmiĢte yer almalıdır. Eğer
   yaĢınız fazla ise askerlik konusuna özgeçmiĢinizde yer vermenize gerek yoktur. ĠĢveren
   yaĢınız itibarı ile askerlik yaptığınızı kolaylıkla tespit edebilir.

f. ASKERLĠK SIRASINDA EDĠNĠLEN PROFESYONEL TECRÜBE

   Eğer askerlik göreviniz sırasında mesleğinizi devam ettirme Ģansını elde ettiyseniz
   özgeçmiĢinizde muhakkak yer verin. Aksi taktirde bu konuyu detaylandırmanıza gerek yoktur.

g. SAĞLIK DURUMU

   Sağlık durumunuzla ilgili bilgileri özgeçmiĢinizde belirtmeyin. Buna karĢın çalıĢmanızı
   doğrudan etkileyecek oranda bir sağlık engeli bulunuyorsa, bu durumun özgeçmiĢinizde
   detaylı olarak açıklanması zaman kaybını önleyecektir.

h. MEDENi HAL

   Medeni halinizi kesinlikle açık olarak belirtin: bekar, evli, dul veya boĢanmıĢ gibi. Bazı
   özgeçmiĢlerde eĢinden ayrılmıĢ adayların medeni hal bölümüne bekar yazdıkları
   görülmektedir. Bu durum sizi yanlıĢ bilgi verdiğiniz için zor duruma düĢürebilir. ĠĢveren için iĢe
   baĢvuran adayın bekar olması, eğer iĢ yoğun olarak seyahati gerektiriyorsa önemlidir.
   Ülkemizde, iĢverenler erkek adayın evli olmasının daha düzenli bir yaĢam sağlayacağı ve
   iĢine daha iyi sarılacağı önyargısı ile, evli adayları tercih etmektedirler. Buna karĢın bayan
   adaylar açısından bakılacak olursa; iĢveren genellikle bekar adayları tercih etmektedirler.
   Çünkü, bayan çalıĢanlara evliliğin getirdiği ek sorumluluklar dolayısıyla iĢin gerektirdiği sık
   seyahat programına uyum sağlamalarını engellemektedir.

i.  SÜRÜCÜ EHLĠYETĠ

   Eğer baĢvuru yapılan pozisyonda ehliyet gerekliliği ortaya konuyorsa belirtilmeli, aksi taktirde
   yer verilmemelidir.

j.  BOY, KĠLO, KAN GRUBU

   ÖzgeçmiĢinizde kesinlikle yer vermemeniz gereken bir bilgidir.

k. EġĠNĠN ADI SOYADI ÇOCUKLARIN ADLARI YAġLARI VE OKUDUĞU OKULLAR

   Bu tür aileye iliĢkin bilgilerin detaylı olarak özgeçmiĢinizde yer almasına profesyonel açıdan
   gerek yoktur. Mülakat sırasında, iĢ teklifi aĢamasına gelmeden önce iĢveren adayın aile
   hayatını zaten derinlemesine sorgulamayı isteyecektir.

l.  Ġġ TECRÜBESĠ

   ĠĢ tecrübesine ne ölçüde ve ne oranda yer vereceğiniz kullanmayı düĢündüğünüz özgeçmiĢ
   formatı ile doğru orantılıdır.

m. EĞĠTĠM; ÜNĠVERSĠTE, MASTER, DOKTORA

   Üniversite mezunları özgeçmiĢlerinde bitirdikleri üniversitelerine, bölümlerine ve mezuniyet
   yılına kesinlikle yer vermelidirler. Ayrıca mezuniyet derecesinin de bu konu baĢlığına ilave
   edilmesi faydalı olacaktır.

   Eğer lisans üstü dereceniz bulunuyorsa, eğitim durumunuzu belirten bu bölüme yine yüksek
   lisans veya doktora yaptığınız üniversiteyi, bölümü ve bitirme derecesini yazmanızda gerekli
   olacaktır. Akademik çalıĢmalarınız ve yazılarınız oldukça fazla ise ve bu bilgiler bir iĢe
  kabülünüz için gerekli ise, ayrı bir kağıt kullanmanız ve detaylı listenizi mülakat sırasında
  takdim etmeniz olumlu olacaktır. Devam ettiğiniz halde diploma alamadığınız
  üniversite/üniversiteleri bu bölümde kısaca belirtmeniz, iĢverenin eğitim hayatınızdaki
  sürekliliği görmesi açısından oldukça önemlidir. Üniversiteden mezuniyetiniz bir veya iki yıl
  olmuĢsa profesyonel tecrübenizi desteklemek için stajlarınızı da eğitim bölümüne
  ekleyebilirsiniz. Ayrıca yeni mezunların, mezuniyet belgelerini ve diplomalarını özgeçmiĢlerine
  iliĢtirdikleri gözlemlenmektedir. Bu aĢamada bunu yapmanıza hiç gerek yoktur.

n. EĞĠTĠM: LĠSE, ORTAOKUL, ĠLKOKUL

  Eğer baĢvurduğunuz pozisyon yabancı dil bilgisini ön planda tutuyor ve sizde yabancı dilde
  eğitim yapan bir lise veya ortaokuldan veya mesleğinizle ilgili bir meslek lisesinden mezun
  oldunuzsa bitirme derecesi ve yılı ile birlikte belirtmenizde fayda vardır. Aksi taktirde yer
  vermenize gerek yoktur.

o. YABANCI DĠL BĠLGĠSĠ VE SEVĠYESĠ

  BaĢvuru yaptığınız pozisyon yabancı dil bilgisi gerektiriyorsa muhakkak belirtilmelidir. Bu
  konuda dikkat edilmesi gereken nokta, yabancı dil bilgisi seviyeniz konusunda özgeçmiĢinizde
  gerçek ve tutarlı bilgi aktarmanızdır. Çoğu aday kendilerine avantaj sağlayacağı umuduyla
  yabancı dil bilgi seviyeleri konusunda abartılı yaklaĢımlarda bulunmaktadır. Gerçek anlamda
  bir yabancı dil bilgisine sahip olmadığı halde bu konudaki bilgisine mükemmel yazan adayları
  görmek artık personel veya insan kaynakları uzmanları için ĢaĢırtıcı bir olay olmaktan
  çıkmıĢtır. Fakat aday, bu yanlıĢ bilgi yüzünden özellikle mülakat sırasında oldukça zor
  durumda kalabilmektedir. Bu tip durumlarla karĢılaĢmamak için adayların yabancı dil bilgisi
  seviyelerini belirtirken abartıdan kesinlikle uzaklaĢmalarını ve dil seviyelerini destekleyici
  unsurlara (Yabancı dil kurs diplomaları, Yabancı dilde eğitim yapan kurumlardan mezuniyet
  belgeleri veya TOEFL sonuçları vs) muhakkak yer vermeleri gerekir. Yabancı dil seviyesini
  belirtmek için; Çok iyi, iyi, orta, az gibi kelimelerle yabancı dil bilginizi sınıflandırmanız uygun
  olacaktır.

p. PROFESYONEL EĞĠTĠMLER, SEMĠNERLER

  Profesyonel çalıĢanın kendine veya iĢveren tarafından personeline yapılan yatırımların en
  önemlisi, katılınan eğitimler ve seminerlerdir. Profesyonel yöneticiler özgeçmiĢleri incelerken
  özellikle alınan eğitimlerin üzerinde dururlar. ÖzgeçmiĢinizde kesinlikle detaylı olarak belirtin.
  Özellikle üst düzey ve orta kademe pozisyonlar için oldukça önem taĢırlar. Aldığınız eğitimlerin
  ve katıldığınız seminerlerin kısaca konu baĢlığını, yerini ve zamanını belirtmeniz faydalı
  olacaktır.

q. ÜYE OLUNAN KURULUġLAR

  Mesleğinizle doğru orantılı olmak kaydı ile ve baĢvurunuz sırasında size artı puan
  kazandıracağınıza inandığınız profesyonel kuruluĢlara üye iseniz ( Meslek Odaları, Barolar, ĠĢ
  adamları Dernekleri vs) bunlara özgeçmiĢinizde yer vermeniz faydalı olacaktır. Fakat
  baĢvurunuz veya mesleğiniz ile doğrudan iliĢkili olmayan dernek veya kuruluĢlara ( Spor
  klüpleri, yardım kuruluĢları vs) özgeçmiĢinizde yer vermenizin hiç bir anlamı yoktur.

r. HOBĠLER

  BaĢvurulan pozisyonla doğrudan ilgili ise kısa olmak kaydı ile hobilere yer vermekte fayda
  görülmektedir.

s. BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ

  Bilgisayar teknolojisinin yaygınlaĢması, her adayın belirli bir seviyede bilgisayar bilgisine sahip
  olması gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. Kısaca bildiğiniz paket programları sıralayabilirsiniz.
    Ama eğer baĢvurduğunuz pozisyon profesyonel bilgisayar tecrübesi gerektiriyorsa daha
    detaylı bir bilgiyi özgeçmiĢinizden ayrı bir kağıtta belirtmeniz daha faydalı olacaktır. Özellikle
    bilgisayar bilgisi gerektiren mühendislik pozisyonlarında mümkün olduğu kadar yazılım ve
    donanım bilginizi ortaya çıkaracak detay vermelisiniz.

  t. YURTDIġI SEYAHATLER

    Eğer bir referans noktası olarak yurtdıĢına yaptığınız seyahatler, baĢvurduğunuz pozisyonla
    (özellikle uluslararası pazarlama ve ihracat pozisyonları) doğrudan ilgili ise özgeçmiĢinizde
    kısaca belirtebilirsiniz. Profesyonel iĢ hayatınızla doğrudan ilgili değilse, yaptığınız turistik
    seyahatleri belirtmeniz kesinlikle çok gereksiz olacaktır.

  u. REFERANSLAR

    Referansların mülakat aĢaması veya daha sonrası iĢverenin talebi üzerine verilmesi daha
    uygundur. Bu aĢamada özgeçmiĢte yer verilmemeli ve “ referansların daha sonra istek üzerine
    temin edileceği “ kısaca yazılmalıdır. Özellikle yeni mezun adayların üniversite öğretim
    üyelerinin isimlerini veya tanıdıklarını, aile dostlarını özgeçmiĢlerine dahil ettikleri
    görülmektedir. Referans olarak gösterilecek Ģahısların, sadece profesyonel iĢ hayatınızda
    sizin iĢ performansınızı değerlendirme imkanı elde etmiĢ kiĢilerden oluĢması sağlanmalıdır.
    Bu açıdan yeni mezunların herhangi bir referans göstermelerine gerek yoktur.

  v. DĠĞER ÖZELLĠKLER

    Birçok aday diğer özellikler konu baĢlığı altında içki veya sigara içmediklerini, takım
    çalıĢmasına yatkın olduklarını veya seyahat için herhangi bir engelleri olmadığı gibi gereksiz
    bilgileri bulundurmaktadır. Bu tür bilgiler firma ile yapılacak olan mülakatlarda derinlemesine
    irdeleneceği için özgeçmiĢinizde bulundurmanıza gerek yoktur.

  w. FOTOĞRAF

Son yıllarda birçok firma personel ilanlarında özgeçmiĢ ile birlikte adayın vesikalık fotoğrafını da talep
etmektedirler. Bunun amacı adayın prezentasyonu hakkında ön bir bilgi alabilmektir. Eğer böyle bir
istekle karĢılaĢırsanız, fotoğrafınızı muhakkak özgeçmiĢinize ekleyin. Fotoğrafın sizin gerçek
görüntünüzü yansıttığına emin olun ve eski fotoğraflarınızı kullanmayın. Eğer elektronik posta aracılığı
ile özgeçmiĢinizi gönderiyorsanız bu formata fotoğrafınızı eklemeniz mümkündür. Fotoğraf özgeçmiĢin
sol veya sağ üst köĢesinde yer almalı mümkünse yapıĢtırılmalıdır.

  1. ÖZGEÇMĠġ ÖRNEKLERĠ
      1. KRONOLOJĠK ÖZGEÇMĠġ
         1. ĠNSAN KAYNAKLARI
              ĠHSAN AKARAL
              Ada Sok. 24/6 AdaĢehir
              Ġstanbul Tel: 0212 9329456
              Mobil: 0552 3452345
              e-mail: akaral@kariyer.net
PROFESYONEL Ġġ TECRÜBESĠ
1993 „den günümüze         SUN ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. Istanbul
                  Ġnsan Kaynakları Müdürü

                  1300 personele sahip olan dört fabrikanın personel ve
                  insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi,
                  stratejik insan kaynakları planlarının oluĢturulması
                  Üst yönetime insan kaynakları konusunda detaylı raporlar
                  hazırlanması
                  Ġnsan kaynakları ve personel bütçesinin idaresi
                  DeğiĢik fabrikalarda bulunan 14 insan kaynakları
                  uzmanının idaresi
                  Eğitim departmanının faaliyetlerinin takibi
1986- 1992             PETROL SANAYĠĠ A.ġ, Diyarbakır
                  Ġnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

                  Firmanın değiĢik bölgelerde yerleĢik olan personelinin
                  insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi
                  Eğitim ihtiyaçlarının tespiti
                  Personel bölümü ile birlikte maaĢ yapılarının tespiti
1982-1984             BORBANK, Ġstanbul
                  Personel Uzmanı

                  Personel Performans ölçme sisteminin oluĢturulması,
                  Ücretlendirme ve ücret araĢtırmaları
PROFESYONEL EĞĠTĠM
1995                Ġnsan Kaynakları Yönetimi Kursu, Ġsviçre, 1997
EĞĠTĠM               MBA Uluslararası ĠĢ Ġdaresi Okulu, ABD (1979 )
                  Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8
                  Petrol Mühendisliği, Lisans (1978)
Doğum Tarihi            20.12.1963
Medeni Durumu:           Evli
Bilgisayar Bilgisi         Word, Excel, Access veri tabanı uygulamaları
Askerlik              TamamlandıDĠKKAT ETMENĠZ GEREKENLER...

   En son iĢinizden baĢlamak üzere geriye doğru iĢlerinizi sıralayınız. En son iĢinize en
  çok yeri verdiğinizden emin olun
   Sadece son on yıllık veya son üç veya dört pozisyonu detaylı olarak açıklayın. Daha
  önce çalıĢtığınız pozisyonlar, baĢvurulan pozisyonla doğrudan ilgili ise özgeçmiĢinizde
  yer verin.
   Gün ve ayı belirtmektense sadece çalıĢılan yıl aralığını belirtin. Bu tip detayları mülakat
  sırasında belirtebilirsiniz.
   Uzun süre çalıĢtığınız fırmadaki değiĢtirdiğiniz her pozisyonu belirtmek zorunda
  değilsiniz.
   Bulunduğunuz değiĢik pozisyonlarda aynı fonksiyonları yerine getirdiyseniz, bu
  fonksiyonları tekrar tekrar yazmak yerine son pozisyonlarınızda gösterin.
   Pozisyon açıklamalarında sadece kısa ve öz bilgilere yer verin.
   BaĢvurduğunuz pozisyonun belirlenmiĢ olan niteliklerine uygun bilgileri özellikle son
  pozisyonunuzu da detaylı olarak belirtin.
   Eğer eğitiminiz (üniversite mezuniyetiniz, son beĢ sene içerisinde ise) en üstte yer
  verebilirsiniz. Tecrübenizin daha ön planda olması gerekiyorsa, eğitiminiz ile ilgili
  bölüme özgeçmiĢinizin sonunda yer vermelisiniz.


       1. FONKSĠYONEL ÖZGEÇMĠġ
          1. MÜHENDĠSLĠK
                  GÖKHAN YILMAZ
                  Büyük Sok. 34/7
                  Koru Sitesi
                  Ankara
GSM TEST MÜHENDĠSLĠĞĠ
                    ġebeke kurumu ve iĢletim sonrası test faaliyetleri
                    GSM sistem kurulusu ve testi
                    Malzeme tespiti ve logıstıği
                    GSM Tasarım ve tesis proje geliĢtirme
RADYO FREKANS MÜHENDĠSLĠĞĠ
                    Radyo frekans modüllerinin entegrasyonu
                    Sistem uyarlanması ve testi
                    ĠĢletim sistemleri geliĢtirilmesi
PROFESYONEL TECRÜBE
1995 den günümüze         A Telekomünükasyon Ltd., Ankara
                  Kıdemli RF Mühendisi
1992-1995             Sistem Mühendislik Hizmetleri A.ġ, Ġstanbul
                  Telekomünikasyon Mühendisi
EĞĠTĠM               ODTÜ, Elektrik, Elektronik Mühendisliği, Lisans, 1991
                  Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı
Doğum Tarihi            1967
Medeni Durumu:           Bekar
Bilgisayar Bilgisi         Windows uygulamalrı, Pascal, Fortran, LAN/WAN
                  uygulamaları
YABANCI DĠL            Ġyi derecede Ġngilizce bilgisi
KURSLAR              NMT Sistem Uygulamaları, Finlandiya, 1996
                  GSM Uygulamaları, Ġstanbul, 1996
Askerlik              TamamlanmıĢtırDĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER

  Uzman olduğunuz alanı belirleyen ve kısaca tanımlayan üç veya dört paragraf
  oluĢturun.
  Bu paragrafları önem ve öncelik sırasına göre sıralayın.
  Her fonksiyonel alan için baĢarılarınızı veya projelerinizi sıralayın.
  Uzmanlık alanınızla iliĢkilendirilebilecek profesyonel olmayan iĢ dıĢı niteliklerinizi de
  belirleyin ve önem sırasına göre belirtin.
  Eğer son beĢ sene içersinde üniversiteden mezun olduysanız en üste, aksi taktirde
  özgeçmiĢinizin en altında eğitim durumunuza yer verin.
  ÇalıĢtığınız iĢ yerlerini, firma ismi, yer ve pozisyonu ihmal etmeden kısaca belirtin.


      1. HEDEFE YÖNELĠK ÖZGEÇMĠġ
         1. LOJĠSTĠK
                  PAMĠR AYDIN
                  Anı sokak 13/4 Çankaya
                  Ankara
                  Tel: 0543 3453432
PROFESYONEL HEDEF         Çok uluslu bir firmada Lojistik Müdürü olarak çalıĢmak
NĠTELĠKLER             Sevkiyat ekibini oluĢturmak ve yönetmek
                  Nakliye rutlarındaki aksaklıkları tespit ederek ve rut
                  sistemini kontrol etmek
                  Depo stoklarını tespit etmek ve minimum hata ile
                  çalıĢmasını sağlamak
                 Konu ile ilgili personelin eğitimini sağlamak
BAġARILAR            Ürün ambalaj kolilerinden tasarruf sağlayacak ve ambalaj
                 projesini geliĢtirdim ve uygulanmasını sağladım.
                 Yaptığım detaylı çalıĢmalarla, firmama en hijyenik ve
                 düzenli depo ünvanını kazandırdım.
PROFESYONEL TECRÜBE
1997 den günümüze        AYCAN GIDA A.ġ
                 Ġstanbul
                 Lojistik ve Sevkiyat ġefi
1994-1996            AKÇELĠK LTD.
                 Ankara
                 Depo ve Sevkiyat Memuru
EĞĠTĠM              Dokuz Eylül Üniversitesi, ĠĢletme, 1991
DOĞUM TARĠHĠ           1971
YABANCI DĠL           Almanca - Az
KURSLAR, SEMINERLER       Depo Yönetimi ve Lojistik, Ġzmir, 1997
                 Lojistik Semineri, 1997, Ġstanbul
ASKERLĠK             Tamamlandı
SÜRÜCÜ BELGESĠ          VarDĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER

  Hedefe yönelik özgeçmiĢ oluĢturabilmek için kesinlikle profesyonel bır iĢ ve kariyer
  hedeflerinizin var olması gerekir. Aksi taktirde, bu tip bir özgeçmiĢ formatı size yarardan
  çok zarar getirecektir.
  Nitelikleriniz ve baĢarılarınız kesinlikle iĢ hedefıniz ile doğru orantılı ve destekleyici
  boyutta olmalı, baĢarı ve nitelikleriniz kısa ve amaca yönelik olmalıdır. Yedi veya sekiz
  paragraf yeterli olabilir.
  BelirlenmiĢ nitelikleriniz “Ne yapabileceğiniz sorusuna tam olarak karĢılık
  verebilmelidir.” BaĢarılarınız ise Ģimdiye kadar ne yaptığınız sorusuna sağlıklı ve
  bütünleyici cevap verebilmelidir.
  Profesyonel tecrübeniz ve eğitiminiz kesinlikle arka planda yer almalıdır. Bunun için
  özgeçmiĢinizin en alt kısmını kullanmalısınız.
  ÖzgeçmiĢ Tek Sayfa kuralına uymalıdır.
  Yeni mezunların, nitelikleriniz ve baĢarılarınız kısmına, stajlarında elde ettikleri
  tecrübelerini yazmaları yeterlidir.
      1. KRONOLOJĠK
         1. SATIġ YÖNETĠMĠ
                Alper Özer
                Hale Sok. 21/8
                Maçka Ġstanbul
                Tel: 0767-4356709
                E-mail: ozer@kariyer.net
        Ġġ TECRÜBESĠ
        1997 - 1998   ĠLAÇ ÜRETĠM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ.
                Ġstanbul
                SatıĢ ġefi
                Aylık satıĢ hedeflerinin ve kampanyalarının oluĢturulması
                SatıĢ hedeflerinin satıĢ elemanlarına da-ğıtılarak ilgili ay içinde takibi
                Aylık ve dönemsel bazda satıĢ raporlarının hazırlanarak üst yönetime sunulması
                Elemanların rut planlarının oluĢturularak, takiplerinin yapılması ve rut/satıĢ oranlarının d
        performans takibi
1992-1997   SAĞLIK ÜRÜNLERĠ ÜRETĠM LTD.
        Ġstanbul
        MüĢteri Temsilcisi
        Aylık bazda alınan hedeflerin rut/satıĢ disiplini içinde gerçekleĢtirilmesi
        MüĢterilerin satıĢ ve tahsilat performanslarının değerlendirilmesi
EĞĠTĠM     Ġstanbul Teknik Üniversitesi
        Lisans, ĠĢletme Mühendisliğ-i, 1990
KURSLAR    Temel SatıĢ ve Rut Disiplini Eğitimi, 1997, Ġstanbul
        Ekip OluĢturma ve GeliĢtirme, 1996, Ġstanbul
        SatıĢ ve MüĢteri ĠliĢkilerinde Mükemmellik, 1995, Ġzmir
BĠLGĠSAYAR Windows programları
BĠLGĠSĠ
DOĞUM     1966
TARĠHĠ
MEDENĠ     Evli, 2 çocuklu
DURUM
YABANCI    Ġngilizce- Orta
DĠL
ASKERLĠK    Tamamlandı
DURUMU
SÜRÜCÜ     Var
EHLĠYETĠ

Referanslar daha sonra temin edilecektir.
2. KRONOLOJĠK
               1. FĠNANS, MUHASEBE
        Ahmet Cömert
        Çiçek Sok. No:12/4 Ada Gardenya 4/21
        MaviĢehir Istanbul
        (0219)7865454 - 0532 9234565
        E-mail : comert@ kariyer.net
 Ġġ TECRÜBESĠ
 1994 –1998  ULUSLARARASI BĠLGĠSAYAR A.ġ
        Ġstanbul
        Muhasebe - Finansman Müdürü
 1993-1994   TEZGÖR ELEKTRONiK A.ġ
        Istanbul
        Muhasebe Müdürü
 EĞĠTĠM
 1992     Gazi Üniversitesi
        Ankara
        Yüksek Lisans, Maliyet Muhasebesi
 1989     Ankara Üniversitesi
        Ankara
        Lisans, Maliye Bölümü
 KURSLAR    Tek Düzen Hesap Planı Uygulama Semineri, 1997, Ankara
        Maliyet Muhasebesi, 1996, Ġstanbul
        Windows Excel Kursu, 1995, Ankara
 BĠLGĠSAYAR Logo Gold, Mikro, Eta, Windows 95
 BĠLGĠSĠ
 DOĞUM     1968
 TARĠHĠ
 MEDENĠ    Evli
 DURUM
 ASKERLĠK    Levazım Asteğmen, 1993
 DURUMU     Ankara Orduevi, Maliyet Muhasebesi Kısım Amiri
 YABANCI    Almanca - Orta
 DĠL      Ġngilizce- Az
 Referanslar daha sonra temin edilecektir.
3. KRONOLOJĠK
               1. ĠNSAN KAYNAKLARI
                  Aysu Aras
                  Pınar Sok. Çam Mah.
                  17/3 Altunizade 0stanbul
                  (0216) 9365453 - 0572 9222488
                  aras@ kariyer.net
 EĞĠTĠM
 1993               Columbia Business School
                  USA
                  Yüksek Lisans, Ġnsan Kaynakları Yönetimi ve
                  Organizasyonel DavranıĢ
 1991               Ġstanbul Teknik Üniversitesi
                  Lisans, ĠĢletme Yönetimi
 1986               Saint Benoit Lisesi
                  Ġstanbul
                  Diploma (Fransızca eğitim)
 Ġġ TECRÜBESĠ
 1993 – 1998           TEZGAH ÜRETĠM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ.
                  Ġstanbul
                  Ġnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı
                  Ġnsan Kaynakları planlaması yapmak ve uygulanmasını
                  sağ-lamak
                  Performans de-ğerlendirme sistemlerini oluĢturmak
                  Personel alımı ile ilgili sistemlerin oluĢturulmasını sağ-
                  lamak
                  Personel oryantasyonu, motivasyonu ve ödüllendirme
                  sistemleri ile ilgili çalıĢmaları yürütmek
 1993-1996            Ġnsan Kaynakları Uzmanı
                  Personelin eğ-itim ihtiyaçlarının belirlenerek, uygun eğ-
                  itim programlarının organizasyonu
                  Ücretlendirme politikaları ile ilgili piyasa araĢtırmalarını
                  yapmak
 1993-1993            KAYNAK TEKNOLOJĠSĠ A.ġ
                  Ġstanbul
                  Eğitim Uzmanı
 KATILDIĞI KURSLAR        Personel Seçme ve YerleĢtirme, 1994, Hollanda
                  Motivasyon, 1996, Ġstanbul
                  Ücretlendirme politikaları, 1995, Ġstanbul
 BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ        Word, Excel, Lotus
 DOĞUM TARĠHĠ           1969
 MEDENĠ DURUM           Evli
 YABANCI DĠL           Ġngilizce- Ġyi
                  Fransızca - Ġyi
 ÜYE OLUNAN KURULUġLAR      Yönetim DanıĢmanları Derneği
                  Ġnsan Kaynakları Derneği
      BOġ ZAMAN AKTĠVĠTELERĠ      Internet
      Referanslar daha sonra temin edilecektir.
    4. KRONOLOJĠK
                    1. BĠLGĠSAYAR UZMANI
                       Meysun Ġkitel
                       27 Ada Gardenya 4/21 D:9
                       MaviĢehir Istanbul
                       (0219) 7865454 - 0532 9234565
                       E-mail: meysun@ kariyer.net
      Ġġ TECRÜBESĠ
      1997 – Günümüze         ERKART ġĠRKETLER GRUBU
                       Ġstanbul
                       Bilgi ĠĢlem Mühendisi
                       Grub içerisinde yer alan 2 server ve 30 bilgisayara
                       donanım ve yazılım desteği
                       Windows 95 sisteminin kurulumu ve IPX/SPX protokol
                       desteği
                       MS Office uygulamaları ile ilgili destek
      1996-1997            OGM MÜHENDĠSLĠK
                       Istanbul
                       Teknik Servis ġefi
                       9 kiĢiden oluĢan servisin idaresi
                       Firma müĢterilerine yerinde teknik destek
                       Bilgisayar donanım arızalarının giderilmesi
      EĞĠTĠM
      1995               Ankara Üniversitesi
                       Lisans, Elektronik Mühendisliği
      YABANCI DĠL           Orta Derecede Ġngilizce
      DOĞUM TARĠHĠ           1971
      MEDENĠ DURUM           Bekar
      BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ        Novell 4.11, Unix SCO 5.2, TCP-IP, Windows NT 4.0,
                       Lotus Smart, Access, Visual Basic, Oracle Uygulamaları
      KURSLAR             Oracle uygulamaları, Ġstanbul, 1997
                       Windows NT Uygulamaları, Ankara, 1995
      Referanslar daha sonra temin edilecektir.    5. FONKSĠYONEL
                    1. SATINALMA MÜDÜRÜ
               Hüseyin Ederoğlu
               Yazıcı Sokak. No: 37/6 Büyükyalı
               Ġstanbul
               Cep Telefonu: 0492 2349495
               E-mail: eder@kariyer.net
SATINALMA
  Tespit edilen ürünlerin satınalma bölümü ile birlikte katalog çalıĢmalarının yapılması
  Satın alınan ürünlerin spesifikasyonlar uygunluğunun tespiti ve malzeme sağlayıcı
  firmalarla doğrudan görüĢme yapma
  Satınalma spesifikasyonlarının, satınalma bölümü ile birlikte tespiti

ÜRETĠM PLANLAMA

  SatıĢtan gelen sipariĢlerin zaman ve malzeme sağlama açısından kontrolü
  Gelen taleplere göre üretim planlamasını Üretim Planlama Müdürü ile birlikte
  oluĢturmak
  Yeni projeler için gerekli simulasyon çalıĢmalarını yapmak ve yöneltme planlarını
  Üretim iĢ akıĢlarını çıkararak, ilgili çalıĢma talimatlarını hazırlamak
  SatıĢ Müdürlüğü‟nün talebine göre üretimi tamamlanan ürünlerin sevkiyata
  hazırlanmasını sağlamak

LOJĠSTĠK

  Malzemelerin, ambara ve üretim alanlarına aktarılmasını koordine etmek ve ambarların
  yönetim ve düzenini sağlamak
  Üretimi tamamlanan ürünlerin spesifikasyonlara uygun olarak depolanmasını,
  taĢınmasını, sevkedilmesini ve korunmasını sağlamak
Ġġ TECRÜBESĠ
1998- Günümüze          TEKNĠK KAZAN ÜRETĠM A.ġ
                 Ankara
                 Malzeme Analisti
1996-1998            DENA ELEKTRONĠK LTD.
                 Ankara
                 ĠĢ AkıĢı Analiz ġefi
EĞĠTĠM              Gazi Üniversitesi
                 Ankara
                 Lisans, Endüstri Mühendisi (1995)
ASKERLĠK             Tamamlandı
BĠLGĠSAYAR            Dos, Windows, MRP II
KURSLAR             AutoCad 12 Temel Kursu, 1994
                 Ġngilizce Dil Kursu (6 kur) 1997
YABANCI DĠL           Ġngilizce- Orta
MEDENĠ DURUMU          Evli
DOĞUM TARĠHĠ           1969
Referanslar iĢ görüĢmesi aĢamasında temin edilecektir.      1. HEDEFE YÖNELĠK
         1. YENĠ MEZUN
                 Sevda ÖztaĢ
                 Ada Sok. No: 80/98
                 Yenibahçe Ankara
                 Tel: 0675 2349569
                 E-mail: oztas@kariyer.net
PROFESYONEL KARĠYER       ÇOK ULUSLU BĠR FĠRMADA MUHASEBE YÖNETĠCĠSĠ
HEDEFĠ:             OLMAK
NĠTELĠKLER

  Muhasebe programlarının kullanılması ve diğerlerinin eğitimi
  Muhasebe kayıtlarının yapılması ve değerlendirilmesi
  MüĢteri firmaların hesaplarının denetlenmesi
  Muhasebenin yeni oluĢturulan mevzuatlar uygun hale getirilmesi
  Ġlgili defterlerin tutulması ve raporların hazırlanması
  Muhasebe otomasyonu ile ilgili eğitim verilmesi

PROJELER/BAġARILAR

  Yeni muhasebe otomasyon sisteminin firmaya uyarlanma projesini geliĢtirek baĢarı ile
  uyguladım.
  Firma içerisinde, ilgili defterlerin daha kontrollü bir biçimde denetlenebilmesi için bir
  proje geliĢtirdim.
  MüĢteri denetimlerinde büyük baĢarı sağladım.
  Günlük iĢ akıĢı ile ilgili bir proje geliĢtirdim
PROFESYONEL Ġġ TECRÜBESĠ
1997-günümüze          KATĠP MUHASEBE BÜROSU
                 Ankara
                 Muhasebe Yardımcısı
1996-1996            PRAG CHEMICALS INCORPORATED.
                 Poland
                 Muhasebe stajı( 2 ay)
EĞĠTĠM              Ortadoğu Teknik Üniversitesi
                 Ankara
DOĞUM TARĠHĠ           1976
YABANCI DĠL           Ġngilizce- Ġyi
BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ        Excel, Logo, Lotus

								
To top