HULWARANG BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 2 BANGHAY

Document Sample
HULWARANG BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 2 BANGHAY Powered By Docstoc
					      BANGHAY- ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 2
           GRAMATIKA AT PAGBASA
       IKAAPAT NA MARKAHAN – UNANG LINGGO


I.  ANG PAKSA / MGA KASANAYAN / MGA KAGAMITAN


     Paksa           :  Ang Nagbabagong Asya : Pilipinas
     Pamagat ng Texto     :  Ang Pananakop
     Uri ng Texto       :  Deskriptiv / Impresyonistic
     Kagamitan         :  Larawan
     Gamit ng Wika       :  Pagkokontrast
     Istruktura ng Wika    :  Pagtanggi at Pagtanggap – Keywords
     Kasanayang Pampag-iisip  :  Pagsalungat at Pagsang-ayonII.  MGA INAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW)

   A. Naibibigay ang sariling kaalaman sa paksa batay sa pamagat at pag-
     uugnay ng karanasan at sariling obserbasyon ukol dito.

   B. Naipaliliwanag ang mga kaisipan sa texto ayon sa t tema at paniniwala
     ng may-akda.

   C. Natutukoy ang tono ng texto sa pamamagitan ng tiyak na bahagi at uri
     nito.

   D. Natutukoy ang mga salitang nagpapahayag ng pagtanggap at pagtanggi
     na ginamit sa pagkakabuo o istruktura ng texto.

   E. Nakasusulat ng iba pang texto sa pamamagitan       ng  salitang
     nagpapahayag ng pagtanggi at pagtanggap.
380                      BSE-Kagawaran ng Edukasyon
III.   PROSESO NG PAGKAKATUTO

     UNANG ARAW

     Mga Panimulang Gawain

       Pagganyak

       1. Pagpapakita ng larawan na may kaugnayan sa paksa.           Korea         Hapon         Tsina
             Singapore           Pilipinas       2. Pagpapangkat ng mga mag-aaral at       pagpili ng bansang
         nagustuhan o naibigan nila.

       3. Pagbibigay ng gabay na tanong sa bawat pangkat tulad ng :

           Bakit ninyo naibigan ang larawan ng bansang inyong naibigan?

           Anu-ano ang nais ipabatid ng larawan?

           Ano ang inyong pananaw mula sa larawan?

    B. Pagbabahaginan ng mga kasapi ng pangkat.

    C. Pagbabahagi ng lider ng bawat pangkat sa klase ng buong kaisipan.

    D. Pagbibigay ng feedback ng mga nakinig.

       Sumasang-ayon ka ba o hindi?

       Sa inilahad ng inyong kamag-aral ukol sa bansang Pilipinas, sa inyo
       bang palagay may pagbabago na ba ang bansang Pilipinas? Bakit?
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                           381
   Paglalahad :

     1. Pagpapakita ng larawan ng Pilipinas noon at ngayon.


           Noon                Ngayon
     2. Pagbibigay-puna ng mga mag-aaral ng pagbabago na    mayroon
      ang Pilipinas.

     3. Pabubuin ang mga mag-aaral ng isang salitang ilalapat sa texto
      “Pananakop”.

     4. Pagbibigayin ng guro ang mga mag-aaral ng kanilang pang-unawa
      sa salitang nabuo. Pabibigyan ito ng reaksyon ayon sa sumusunod
      na tanong:

        Ano ang nais ipabatid ng pamagat?
                  Pamagat
        Magbahagi ng sariling kaalaman ukol sa pagbabago ng iyong
        kapaligiran.

        Mag-ugnay ng sariling karanasan na maiaangkop sa pagbabago.

        Magbahagi ng karanasan ng ibang tao na may kaugnayan sa
        paksa.
382                      BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   E. Pagpapabasa sa texto. “Ang Pananakop”

                 ANG PANANAKOP
   Ang Pilipinas ay bansang matatagpuan sa Timog-Silangang Asya. Ito ay
napapaligiran ng iba’t ibang anyong tubig. Dahil sa lokasyon at taglay nitong
kayamanan tunay nga namang umakit ito ng atensyon sa mga karatig na mga
bansa tulad ng Espanya, bansang Hapon, at Amerika. Ang bansa ay nagtataglay
ng mga kayamanan na humihikayat sa mga dayuhan. Oo, patuloy itong sinakop at
inangkin ang kalayaan ng mga banyagang mananakop.

    Kung ating iisipin bagamat ang bansa at ang ating mga ninuno ay
naisailalim ng iba’t ibang pamamahala. Tinaglay ng ating kasaysayan ang
dalawang uri ng impluwesyang dulot ng pananakop. Impluwensyang di na
mabubura sa buhay at kultura ng ating lahi. Makikitang sa simula talagang
naghirap ang mga ninuno natin sapagkat itinuring silang mga alipin sa sariling
bayan. Totoong marami sa kanila ay inalipusta, inagawan ng ari-arian at
pinagsamantalahan sa panahon ng mga Kastila. Mangyari pa naging sunud-
sunuran sila sa lahat ng gawain o iutos sa kanila. Walang nagawa ang mga ito
gustuhin man nilang lumaban sapagkat di sapat ang kanilang sandata laban sa
mga manlulupig kung kaya’t walang pakundangang sinamantala ito ng mga
mandarayuhan.

    Sa kabilang dako, matapos ang kahirapan at pang-aaping naranasan ng
mga ito sa ipinakilalang Kristiyanismo sa bansa. Hindi lang iyon kundi totoo rin
silang nagkaroon ng pormal na edukasyon na siyang pinakakontribusyon ng mga
Amerikano sa ating bansa. May mga negatibong impluwensya din sila tulad ng
ugaling manyana habit at ningas kugon na naging ugali na rin ng ating mga
ninuno. Kung ating pagbabalik-tanawin ang mga pangyayaring ito, sana’y hindi na
ito muling nangyari pa sapagkat walang nagnanais na muling dumanas ng
pinagdaanan ng mga kapwa nating Pilipino. Ngunit sa panahong ito nakita natin
ang kabayanihan ng mga Pilipino upang makalaya sa pagkakagapos sa
pagkaalipin. Tunay ngang kahanga-hanga ang kabayanihang ipinamalas ng mga
bayani tulad nina Andres Bonifacio, Jose Rizal, Apolinario Mabini at marami pang
iba. Napatunayan nila ang pagmamahal sa bayan ay di mababayaran ng anumang
salapi.

    Matapos ang pananakop, wala man tayo sa panahong ito kung saan
lubusang naranasan ng mga Pilipino ang mga epekto ng pananakop na hinding-
hindi pa rin dapat mawala sa kulturang Pilipino ang mga pagbabago sa ating mga
ninuno.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                         383
    F. Pagbubuod ng bawat pangkat sa texto (Pag-uulat).

        Pangkat 1 : AGN


   Alam Na           Nais Malaman      Nalaman Na


   Ano ang alam mo sa Ano ang nais mo pang Ano ang nalaman mo
   pananakop sa Pilipinas? malaman ukol sa na    pagkatapos
               paksa?     basahin ang texto?


        Pangkat 2 at 3 : Concentric Circle


                  Pangkat 3


                   Pangkat
                    2
           Isang maliit na circle/bilog ng miyembro ng grupo ang kasama
        ng malaking bilog. Ang nasa bilog na panloob ay mag-uusap tungkol
        sa isang tapik “Ang Pananakop” samantalang ang nasa bilog na
        panlabas ay makikinig. Pagkatapos ay pagpapalitin ang dalawang
        pangkat.

        Pangkat 4 : Habi ng Paghahambing


                   PILIPINAS                  Kaibahan ng
                  Pananakop ng      Amerikano                     Kastila384                         BSE-Kagawaran ng Edukasyon
     Pangkat 5 : Paabanikong Pagsusuri ng Impormasyon

                   5
              4          6
          3                  7


      2                         8


            1                9
                Mga impormasyon at
                 Mahahalagang
                 Pangyayari sa
                  Pilipinas
   PAGTALAKAY SA ARALIN

   IKALAWANG ARAW

   A. Panimulang Gawain :

    Pagganyak :

     1. Pagpapabalita ng guro sa nakaraang aralin sa mga mag-aaral.
       (Dayad) (Pag-uusap ng dalawang mag-aaral).

     2. Pagbibigay ng mga mag-aaral ng reaksyon.

          Tama ba ang impormasyong narinig?

          Tama ba ang pagkakasunud-sunod ng pangyayari?

     3. Pagbabalik-tanaw sa textong lunsaran. “Pagbubuod”.

   B. Pagpapakahulugan sa mga salita, parirala o pangungusap na hindi
    maunawaan batay na rin sa pagkakagamit nito sa texto.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                     385
   C. Pagpapalalim ng Kaalaman. Papangkatin ang mga mag-aaral sa
     walo. Magkakaroon ng bahaginan batay sa mga sumusunod :

      Pangkat 1 at 2 : Paghahango ng mga kaisipan sa texto at
              pagpapaliwanag ukol dito.         Kaisipan             Paliwanag
      Pangkat 3 at 4 : Pagpapabuo ng poster sa mga mag-aaral batay sa
              kaisipang nakapaloob sa texto.

      Pangkat 5 at 6 : Pagpapapili ng mga palagay at bahagi ng texto na
              nagpapahayag ng paniniwala. Suriin at ibigay ang
              kaisipang pinalulutang.

    FAN – FACT ANALYZER
                 5
               4    6
            3         7
          2              8
       1                   9
      Paniniwala                Kaisipan
386                      BSE-Kagawaran ng Edukasyon
     Pangkat 7 at 8 : Pagkuha ng tema sa texto ng dalawang pangkat.
              Umaayon ka ba o hindi?


    DEBATE :   Ito ay pagtatalo tungkol sa mainit na isyu. Ang layunin ay
           hikayatin ang mga tagapakinig na maniwala sa kanilang
           opinyon kaysa pag-atake ng kalaban.   D. Pagbabahagi sa klase ng kinalabasan ng pangkatang talakayan.

   E. Pagkuha ng feedback mula sa iba pang mag-aaral ukol sa
    pangkatang talakayan.


    Patnubay na Tanong :

         Malinaw ba ang mga kaisipang inilahad sa texto?

         Ano ang tema at paniniwala ng may-akda sa texto?


   IKATLONG ARAW

   A. Panimulang Gawain

    Pagganyak:  Pagpapakita ng larawan ng Pilipinas na may angking
           katangian.


      Yamang        Yamang         Yamang
      Lupa         Kalikasan        Dagat
   B. Pagpapangkat sa mga mag-aaral upang makapagbigay ng sariling
    opinyon ukol sa larawan.

   C. Pagpapabasa ng kaugnay na texto. “Panahon ng Amerikano sa
    Pilipinas”.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                         387
          PANAHON NG AMERIKANO SA PILIPINAS
    Pilipinas … dating isang luntiang paraiso na naging tila isang pangarap na
lamang simula nang ito’y sakupin ng iba’t       ibang bansa. Isa na sa
pinakaimpluwensyang pananakop sa Pilipinas ay ang ginawa ng mga Amerikano.
Nagtagumpay ang mga ito na sakupin hindi lamang ang teritoryo ng bansa kundi
lalo’t higit ang kaisipan at kulturang Pilipino. Mahusay at makamandag nitong
nabulag at hanggang sa kasalukuyang pinapatay ang kaangkinang Pilipino dulot
ng kaisipang kolonyalismo.

    Kung ang mga Kastila ay gumamit ng relihiyon upang alipinin ang Pilipinas.
Ang mga Amerikano naman ay kabalintulaang edukasyon ang matagumpay at
epektibong nagpahina ng nasyonalismo at makabayang disposisyon. Sa unang
tingin maganda ang ipinakitang “malasakit” ng mga Puti ; pagpapaaral sa mga
Pilipino, pagtatayo ng mga paaralan at unibersidad at pagbabago ng uri ng
pamahalaan.

   Ngunit sa kabila ng mga “biyayang” ito ang kanilang tunay na pakay ay
kolonyalismo, maangkin ang katauhan ng Pilipino upang sa kalaunan at kabuuan
ay maangkin naman ang buong Pilipino.   D. Pagsusuri sa binasa.

     Gabay na tanong :

          Anu-ano ang mga damdaming nakapaloob sa texto? Anu- ano
           ang mga salitang ginamit upang patunayan ang damdamin ng
           mga salitang nasa bilog?
            Pagmamalaki           Panghihinayang
          Anu-anong paglalarawan sa texto ang inilahad?
388                       BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   E. Pagbibigay ng guro ng kaukulang input.


   Tandaan :

         TONO – tumutukoy sa damdamin at kilos na naghahari sa texto.

      Maaaring ang texto ay nanlilibak, malungkot, nagagalit, masaya,
   o kaya naman ay mabilis, mabagal, papataas, pababa. Makikilala ang
   mga ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga tiyak na salitang ginamit
   ng manunulat.

      URI – DESKRIPTIV IMPRESYUNISTIK – nagpapakita ng
   pansariling pananaw lamang ng sumulat.
   F. Pagpapabasang muli ng lunsaran.

   G. Pagsusuri ng tono at uri ng texto (Lunsaran).

     Pangkatan :

         Ano ang inyong naramdaman nang mabasa ninyo ang texto?
         Bakit?


            Pangkat 1       Pangkat 2
           Positibo    Damdamin
 Bakit                                Bakit
                        Negatibo
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                           389
        Paano mapatutunayang ang texto ay matatawag na deskripitiv
        impresyunistik?


             Deskriptiv / Impresyunik
                 Patunay
                 Patunay
   PAGSUSURING GRAMATIKAL

   IKAAPAT NA ARAW

   A. Panimulang Gawain

    Pagganyak :

      1. Pagtatalo ukol sa paksang “Sino ang higit na nakapagbigay ng
       kaunlaran sa Pilipinas; Ang Kastila ba o ang mga Amerikano?”


   B. Pagbibigay ng guro ng kailangang input upang makilala ang mga
     salita at pangungusap na nagtataglay ng pagtanggi at pagtanggap.
    Pagtanggi – mga pahayag na nagsasaad ng pagsalungat, pagtaliwas
          at ng negatibong reaksyon. Tulad ng : Hindi, ayaw, di-
          totoo, at iba pa.

    Pagtanggap – mga pahayag na nagsasaad ng pagkilala, pagpayag,
          pagsang-ayon, at ng positibong reaksyon. Tulad ng :
          Oo, sige, tunay, totoo at iba pa.390                     BSE-Kagawaran ng Edukasyon
    C. Pagpapalalim ng Kaalaman. Muling pagpapabasa ng textong
      lunsaran.

    D. Pangkatang pagsusuri sa mga salita, parirala o pangungusap na
      nagpapahayag ng pagtanggi at pagtanggap.


       Pangkat 1 at 2 : Mga salitang nagpapahayag ng pagtanggi at
               pagtanggap na ginamit sa pagbuo ng mga
               pangungusap.


                   Salita
                                  TOTOO


                           Pagtanggap
        Pagtanggi                       OO


HINDI                 Pangungusap
       Pangkat 3 at 4 : Mga parirala na nagpapahayag ng pagtanggi at
               pagtanggap na ginamit sa pagbuo ng pahayag.                Parirala
      Pagtanggi              Pagtanggap              Gamitin sa pagbuo
               ng pahayag
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                      391
      Pangkat 5 at 6 : Mga pangungusap na nagpapahayag ng pagtanggi
              at pagtanggap na ginamit sa pagbuo ng talata.                 Pangungusap
         Pagtanggap               Pagtanggi
                    Talata


    Pangkat 7 at 8 : Mga salita na nagpapahayag ng pagtanggi at
             pagtanggap upang maipahayag ang paniniwala ng
             may-akda.


                    Salita


           Pagtanggi             Pagtanggap


                   Paniniwala
   E. Pagbabahaginan ng napag-usapan sa pangkat.

   F. Pagkuha ng feedback mula pa sa ibang mag-aaral.

    Patnubay na Tanong :

        Natukoy ba ang mga salitang nagpapahayag ng pagtanggap at
        pagtanggi na ginamit sa pagbuo ng texto?

        Anu-ano ang mga ito?
392                       BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   G. Pagpapalalim sa paksa batay sa mga sumusunod na tanong :

        Paano nakatulong ang mga salitang nagpapahayag ng pagtanggi
        at pagtanggap upang mapalinaw ang mga impormasyon sa
        texto? Patunayan.

   H. Pagbubuod ng mga kaalamang natamo sa talakayan

        Bakit mahalaga na malaman mo ang tamang paggamit ng mga
        salitang nagpapahayag ng pagtanggi at pagtanggap sa pagbuo
        ng isang textong Deskriptiv? Patunayan.


IV.  EVALWASYON

   IKALIMANG ARAW

   A. Panimulang Gawain

    Pagganyak : Pagbibigay ng mga mag-aaral ng modernisasyong hatid
          ng mga dayuhan.             Modernisasyonng hatid ng
               mga dayuhan na
               ginagamitan ng :
      Pagtanggi                  Pagtanggap   B. Pagbasa ng isa pang halimbawa ng textong deskriptiv. “Sa Pag-
     asam ng Pagbabago Resulta ay Ano?”
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                      393
   SA PAG-ASAM NG PAGBABAGO … RESULTA AY ANO?

    Tunay na dumanas ang Asya ng mahabang panahon ng Kolonisasyon sa
ilalim ng maimpluwensyang bansa. Isa ang Pilipinas na maituturing na naging
makasaysayan ang karanasan sa yugtu-yugtong pananakop. Sadya marahil na
naghahangad ng malawakang pagbabago ang ating bansa noong mga panahong
yaon kaya’t nahikayat sa matatamis na pangakong matatamasa ang lalong higit na
kagalingan, kaunlaran sa kamay ng mga dayuhan. Ang pangako at
pinagkasunduan ay talagang pinanghahawakan at inasahan ng bawat isa sa pag-
asang matatamo ang mga pagbabagong inaasam.

    Sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan ng mga dayuhan, wari’y
namalayan ng mga kolonyang bansa na higit na kapakinabangan at
pananamantala ang napala ng mga sumakop. Namuhay sila ng lubos na
kasaganaan at tunay na nagtamasa dahil sa masasabing ang lahat ng isinagawa
nilang modernisasyon gaya ng mabilis na pagpapalaganap ng komunikasyon at
urbanisasyon ng mga daungan ay pawang pabor sa mga taga-kanluran. Ang mga
batas na pinairal ay nakatutok sa malayang kalakalan o pagpasok ng mga
produkto ng mga dayuhan sa pamilihan ng mga bansang sakop. Mayroon nga
tayong sapat na hilaw na materyales na gagamitin upang magkaroon ng
kasiguruhan sa pagbebenta ng mga ito. May pagkakataon pang malayang
nakapapasok ang mga ito na wala ng buwis na ipinapatong. Ang maluwag na
paglalabas-masok ng kanilang produkto ay masasabing tunay na naging dahilan
ng pagbabago sa panlasa ng kolonyang bansa kaya kinasanayan ay hinanap-
hanap ang maraming produktong dayuhan.

    Hindi lamang ang kabuhayan ang pinagtutuunan ng mga mananakop
bagkus ay inihawa tayo sa kanilang masalimuot na paniniwala. Iminulat sa
pananampalataya, kaisipan at mga kaalamang maka-kanluranin na tuluyang
sumira sa pagtitiwala sa kagalingan ng pangkultura ng mga Asyano. Nagpasimula
tayong mag-isip hindi para sa sariling bansa kundi sa paanong ang maunlad na
panlipunang buhay ng mga dayuhan ay magagaya o makakamit. Ang
makabagong sibilisasyon ng mananakop ay itinuring na mataas ang uri
samantalang ang sinakop ay nasa mababang antas lamang. Nang sikapin naming
abutin ang mataas na pedestal na kanilang kinalalagyan at mangahas na hingin
ang pangakong paglingap ay ano ang ating napala? Oo, lalong iniba ang ating
pagkatao, hinamak ang dangal at sa huli’y digmaan ang kinahantungan ng mga
nagnais na makipagtunggali sa kanilang kapangyarihan.

    Sa malawakang pagbabago at kaginhawaan na ating inasam totoong
tayo’y nawalan ng sariling tatak na pagkakakilanlan. Hindi na naging dalisay ang
ating balat na tanda ng pagkahawa sa malakas na kulay ng impluwensya ng mga
dayuhan.394                      BSE-Kagawaran ng Edukasyon
    Masasabi nga na sa bawat pagbabagong hangarin resulta’y pagbabago pa
rin, dahil sadyang walang permanente sa mundo kundi pagbabago.


   C. Pagsusuri sa binasang texto batay sa tono.                damdamin
                            damdamin
    damdamin
                 TONO                damdamin
   D. Pagsusuri sa binasang texto na gamit ang tema, paniniwala, mga
     salitang nagpapahayag ng pagtanggi at pagtanggap upang
     maipahayag ang mga sumusunod :

          TSART


    Paniniwala ng may-akda


    Pahayag ng may-akda


    Pagsang-ayon ng may-akda
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                       395
   E. Pagpapasulat ng textong deskripitiv impresyunitik na ibabatay sa
     isang paksa na napagkasunduan sa klase. Bago sumulat
     pabubuuin muna ng guro ng angkop na mga keywords ang mga
     mag-aaral.
           Pagtanggi

                         Pagtanggap
   F. Pagpapabasa ng ilan sa harap ng klase.

   G. Pagbibigay ng feedback ng guro tungkol sa narinig.

     Patnubay na Tanong :

        Malinaw bang nailahad ang ginawang gawain ng mga mag-aaral?

   H. Pagbubuod ng mga kaalamang napulot sa talakayan.
396                     BSE-Kagawaran ng Edukasyon

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1903
posted:12/4/2011
language:
pages:17