RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL by ka23jTy

VIEWS: 233 PAGES: 22

									                 RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
                     TINGKATAN DUA 2010

 Minggu       Nilai/unit
                     Kandungan akademik       Hasil pembelajaran      Aktiviti  Alatan  Catatan

 2      BIDANG          Percaya kewujudan Tuhan    Pada akhir pelajaran ,murid  Bercerita   Buku
(7-11/1)   PEMBELAJARAN 1:     asas kesejahteraan hidup    dapat:-                   teks
       NILAI BERKAITAN                     1.menjelaskan kepentingan   Latihan
       DENGAN          Agama benteng hidup manusia  agama sebagai panduan     kemahiran   Buku
       PERKEMBANGAN DIRI       Kepentingan dan      kehidupan seharian              nota
                       keperluan agama     (Pemikiran )
       1.1 Kepercayaan kepada     -sikap taat dan patuh  2 menyedari penting nya
         Tuhan            kepada suruhan Tuhan  ajaran agama dalam
       Keyakinan wujudnya        Agama memandu     kehidupan (Perasaan )
       Tuhan sebagai pencipta      manusia kearah     3. Mengamalkan ajaran
       alam dan mematuhi segala     kebaikan dan      agama dalam kehidupan
       suruhanNya berlandaskan     kesejahteraan hidup  (Tingkah Laku )
       pegangan agama masing-
       masing selaras dengan
       prinsip Rukun Negara.


  3    1.2 Amanah        Amanah menjamin        Pada akhir pelajaran murid  Sumbang    Buku
(14-18/ 1)  Sikap bertanggungjawab  perhubungan yang harmonis   dapat:-            saran     nota
       yang boleh menimbulkan                 1 Menjelaskan kepentingan   Perbincangan
       kepercayaan orang lain  Sikap amanah menimbulkan   mengamalkan sikap amanah   kumpulan
                    kepercayaan orang lain.    dengan anggota keluarga dan
                      Sikap amanah dalam    individu lain (Pemikiran).  Latihan
                       setiap perhubungan   2. Menyedari kepentingan
                       Anggota keluarga    amanah dalam setiap
                        Rakan sebaya ,warga   perhubungan ( Perasaan )
                        sekolah dan anggota   3.Mengamalkan cirri-ciri
                        masyarakat        amanah dalam pelbagai
                                     situasi (Tingkah laku)


  4
(21-25/1)  1.3 Harga diri       Sayang akan diri membentuk   Pada akhir pelajaran ,murid   Sumbangan   Buku
                     peribadi mulia         dapat :-            saran     nota
       Keupayaan dan keyakinan                   1.Menyenaraikan amalan     Perbincangan
       diri agar mampu memulia   Perlakuan yang baik       yang boleh menjejaskan     kumpulan
       dan menjaga maruah diri   membentuk jati diri       maruah diri ( Pemikiran )    latihan
       dalam kehidupan       * Tingkah laku yang       2. Menginsafi bahawa
                     merosakkan diri perlu dijauhi  tingkah laku yang
                      - Kumpulan kongsi gelap    merosakkan diri perlu dijauhi
                       Penyalahgunaan dadah    ( Perasaan)
                       Merokok           3.Menghindari amalan yang
                       Pergaulan bebas       boleh menjejaskan maruah
                                     diri ( tingkah laku )  5    1.4 Bertanggungjawab    Sikap bertanggungjawab   Pada akhir pelajaran,murid     Merancang   Buku
(28 – 1/2)                menjamin kesejahteraan   dapat:-               jadual waktu  nota
        Kesanggupan diri                   1. Menyenaraikan          sendiri
        seseoranguntuk      Amalan bertanggungjawab   tanggungjawab diri di rumah            Kad
        memikul dan       menjamin kesempurnaan tugas dan di sekolah. ( pemikiran )    Perbincangan  manila
        melaksanakan tugas                  2. Menyedari amalan         kumpulan
        serta kewajipan dengan  * Sikap bertanggungjawab  bertanggungjawab
        sempurna         dalam menjalankan tugas   menjaminkan kesempurnaan
                        Rumah         tugas (Perasaan )
                       Sekolah         3. Mengamalkan sikap
                       Masyarakat       bertanggungjawab dalam
                                   pelbagai situasi ( Tingkah
                                   laku)

  6    1.5 Hemah tinggi      Hemah tinggi mencerminkan   Pada akhir pelajaran ,murid   Kaitkan cerita  Buku
(4 – 5/2)                Peribadi mulia        dapat :-            dengan nilai-  teks
      Beradab sopan dan berbudi                 1.menyatakan pertuturn yang   nilai murni.
      pekerti mulia dalam     Tutur kata dan tingkah laku  terpuji serta berterima kasih          Kertas
      pergaulan seharian     terpuji            bagi menghormati orang lain   Latihan
                       menghormati orang    (Pemikiran )          kefahaman
                        lain         2.Menyedari kepentingan
                       berterima kasih     tutur kata dan tingkah laku
                                   terpuji serta berterima kasih
                                   bagi menghormati orang
                      *Jauhi sikap :       lain.(Perasaan )
                       angkuh         3.Mengamalkan pertuturan
                       bercakap besar     dan tingkah laku yang terpuji
                       mementingkan diri    serta berterima kasih sesuai
                                   dengan norma masyarakat
                                   ( Tingkah laku)
                                   4.Menjelaskan cara-cara
                                   bersikap positif( Pemikiran )
                                   5. Menyedari pentingnya
                                   tingkah laku yang bersopan.
                                   (Perasaan )
                                   6. Mengamalkan sikap positif
                                   dalam kehidupan ( Tingkah
                                   laku)
 7      1.6 Toleransi        Toleransi menjalin kemesran  Pada akhir pelajaran,murid   Latihan    Buku
(11 – 15/2)                               dapat :-                   nota
       Kesanggupan bertolak    Amalan toleransi       1.Mengenal pasti sikap     Ujian minda
       ansur ,sabar dan mengawal  mengekalkan hubungan yang   toleransi dalam perhubungan
       diri bagi mengelak     Mesra             anggota anggota keluarga,
       berlakunya pertelingkahan                 rakan sebaya warga sekolah
       dan perselisihan faham   * Toleransi dalam       dan masyarakat ( Pemikiran )
       demi kesejahteraan hidup.  perhubungan          2. Menyedari kepentingan
                      Anggota keluarga      sikap toleransi dalam
                      Rakan sebaya        perhubungan anggota
                      Warga sekolah        keluarga, rakan sebaya warga
                       Masyarakat         sekolah dan masyarakat
                                    (Perasaan )
                                    3. Mengamalkan sikap
                                    toleransi dalam perhubungan
                                    anggota keluarga,rakan
                                    sebaya, warga sekolah dan
                                    masyarakat ( Tingkahlaku )


 7      1.7 Berdikari        Berdikari membawa kejayaan  Pada akhir pelajaran murid   sumbangsaran  keratan
(11 – 15/2)                               dapat :-                   akhbar
       Kebolehan dan        Mampu menyelesaikan      1.Menyatakan kepentingan    Perbincangan
       kesanggupan melakukan    masalah,memupuk sikap     keupayaan menyelesaikan    Kumpulan    Buku
       sesuatu tanpa bergantung  berdikari           masalah secara individu            teks
       Kepada orang lain      Berupaya menyelesaikan    dan kumpulan (Pemikiran )
                     masalah secara individu dan  2. Memahami kepentingan
                     kumpulan           berdikari dalam
                                    menyelesaikan masalah
                                    ( Perasaan )
                                    3.Berupaya sendiri tanpa
                                    mengenal putus asa untuk
                                    mencapai kejayaan (tingkah
                                    laku)

  8     1.8 Kerajinan        Rajin dan usaha tangga    Pada akhir pelajaran, murid   latihan    Buku
(18 -22/2)                kejayaan.          dapat:-                    teks
                                    1.Menyatakan contoh-contoh   Membaca
       Usaha yang berterusan    Kegigihan dalam kehidupan  tindakan yang membawa      pantun
       penuh dengan semangat    seharian           kejayaan kepada diri dan
       ketekunan, kecekalan     * Kejayaan berpunca daripada keluarga (Pemikiran )
       kegigihan, dedikasi dan   usaha yang gigih       2. Menyedari kejayaan
       berdaya maju dalam       - Diri          berpunca daripada sikap
       melakukan sesuatu perkara    - Keluarga        kerajinan (Perasaan )
                       - Sekolah         3. Berusaha tanpa jemu, demi
                                    kepentingan diri, keluarga
                                    dan sekolah (Tingkah laku )

       1.11 Rasional        Sikap rasional membentuk   Pada akhir pelajaran, murid  Kuiz minda   Buku
                     pemikiran yang matang.    dapat :-                   teks
       Boleh berfikir                       1. Menyenaraikan pelbagai   Latihan
       berdasarkan alasan dan    Pemikiran terbuka menjamin  pilihan berdasarkan beberapa
       bukti yang nyata dan dapat  keputusan yang bijak     faktor sebelum membuat     Perbincangan  Buku
       mengambil tindakan        Keupayaan        keputusan (Pemikiran )            latihan
       berasaskan pertimbangan       menimbangkan      2. Menyedari kepentingan
       yang wajar.             pelbagai pilihan    membuat keputusan
                         berdasarkan beberapa  berdasarkan bukti,
                         factor sebelum     pengetahuan dan pengelaman
                         membuat keputusan   (Perasaan )
                        - Bukti yang kukuh   3. Membuat keputusan
                        - Pengetahuan      selepas menimbangkan
                        -  Pengalaman     pelbagai faktor (Tingkah
                                    laku)

 9      1.12 Kesederhanaan     Hidup sederhana asas     Pada akhir pelajaran,murid  Perbincangan
(25 –2 9/3)               kesejahteraan bersama     dapat:
       Bersikap tidak keterlaluan                1. Memahami sikap      sumbangsaran
       dalam membuat       Sikap sederhana dalam     kesederhanaan dalam
       pertimbangan dan tindakan hubungan            kehidupan ( Pemikiran )   Latihan
       sama ada dlam          Keupayaan         2 Menyedari kepentingan
       pemikiran,pertuturan atau     mengimbangi      mengamalkan sikap
       perlakuan tanpa          kepentingan diri dan  kesederhanaan( Perasaan )
       mengabaikan kepentingan      oranglain        3. Mengambil tindakan
       diri dan orang lain       Pergaulan        dengan mengambil kira
                       Membantu mengikut    kepentingan diri dan orang
                        kemampuan diri     lain (Tingkahlaku )
 10
 11
       UJIAN SELARAS BERFOKUS
       CUTI PERT. PENGGAL 1
11     BIDANG PEMBELAJARAN 2 Kasih sayang asas keluarga      Pada akhir pelajaran, murid Permainan  Buku
(17-21/3)  NILAI BERKAITAN         bahagia          dapat :                 teks
      DENGAN KEKELUARGAAN                    1. Menyenaraikan aktiviti  latihan
                       Kebahagian keluarga    yang menunjukkan perasaan        radio
      2.1 Kasih sayang terhadap    tanggungjawab bersama   kasih sayang di kalangan
        keluarga              kasih dan sayang  anggota keluarga
                          terhadap anggota  (Pemikiran)
      Perasaan cinta, kasih dan sayang    keluarga      2. Menyedari kepentingan
      yang mendalam dan berkekalan      Hubungan keluarga  perasaan kasih sayang
      terhadap keluarga            yang hharmonis   antara anggota keluarga
                                    (Perasaan )
                                    3. Mengamalkan tingkah
                                    laku yang menunjukkan
                                    wujudnya kasih saying
                                    dalam sesebuah keluarga
                                    (Tingkah laku )
                                    4. Menjelaskan ciri-ciri
                                    keluarga bahagia
                                    (Pemikiran )
                                    5. Menghargai ikatan
                                    kekeluargaan yang
                                    harmonis
                                    ( Perasaan )
                                    6. Menyayangi ibu bapa
                                    dan anggota keluarga yang
                                    lain
                                    ( Tingkah laku )
12      2.2 Hormat dan taat kepada    Pegangan agama menjamin   Pada akhir pelajaran ,murid  Sketsa   Buku
(24 -28/3)    anggota keluarga       keluarga bahagia       dapat             antara   teks
       Memuliakan setiap anggota     Hormat dan taat kepada ibu  1.Menyenaraikan perlakuan   kumpulan
       keluarga dengan berinteraksidan  bapa tuntutan agama     yang menunjukkan sikap
13      memberi layanan secara         Kedudukan ibu bapa   hormat dan taat kepada
(24 -28/3)  bersopan untuk mewujudkan        mengikut persektif  ibubapa (Pemikiran )     latihan
       keluarga yang harmoni          agama         2. Menyedari kepentingan
                            Islam,Buddha,     menghormati ibubapa
                            Hindu, Sikh dan    ( Perasaan )
                            Kristian       3.Memulia dan mentaati
                                       ibubapa seperti ajaran
                                       agama
                                       ( Tingkah laku )

14      2.3 Mengekalkan nradisi      Tradisi kekeluargaan     Pada akhir pelajaran,murid
(30/3 -4/4)    kekeluargaan         warisan berharga       dapat:-
                        * Amalan adat        1.Mengenalpasti adat dn
       Menerima,menghormati,       menghidupkan tradisi     tradisi yang diamalkan oleh
       mengamalkan sesuatu kebiasaan   kekeluargan         keluarga (Pemikiran)
       adat dan kepercayaan yang     * Amalan tradisi oleh    2. Menghargai dan
       diwarisi secara turun temurun   keluarga sejak turun     berbangga dengan adat dan
       dalam keluarga          temurun           tradisi yang diamalkan
                        * Sambutan sesuatu      oleh keluarga (Perasaan )
                        perayaan bersama keluargta  3. Mematuhi adat dan
                                       tradisi yang diamalkan oleh
                                       keluarga (Tingkah laku)
 15     2.4 Tanggungjawab terhadap     Maju diri demi kebahagian  Pada akhir pelajaran,murid     Latihan    Buku
(7 – 11/4)    keluarga            hidup berkeluarga      dapat:-                     teks
                        * Bertanggungjawab     1.Menyatakan kepentingan
       Kewajipan yang harus        memajukan diri dan     memajukan diri dan keluarga           Pantun
       dilaksanakan oleh setiap      keluarga          dalam pendidikan dan kerjaya (          Puisi
       individu terhadap keluarga untuk   - Pendidikan       Pemikiran )
       melahirkan keluarga          Kerjaya         2. Berbangga dengan kejayaan
       bahagia,meningkatkan imej dan                 anggota keluarga dalam
       menjaga maruah keluarga.                    pendidikan dan kerjaya
                                      (Perasaan )
                                      3. Menjalankan tanggungjawab
                                      terhadap keluarga dengan belajar
                                      bersungguh untuk memajukan
                                      diri dan keluarga ( Tingkah laku
                                      )


       BIDANG PEMBELAJARAN 3 Persekitaran berkualiti         Pada akhir pelajaran, murid    Perbincanga  Buku
       NILAI BERKAITAN        kesejahteraan bersama      dapat:-              n       teks
       DENGAN ALAM SEKITAR                      1 Menjelaskan cara -cara
                      Keceriaan sekolah        menjaga kebersihan dan       Sumbangsara
16      3.1 Menyanyangi dan      tanggungjawab bersama      menceriakan kawasan sekolah    n
(14 -18/4)  menghargai alam sekitar.    * Tanggungjawab         (pemikiran )
                      memelihara dan         2. Menghargai persekitaran
       Kesedaran tentang perlunya   memulihara persekitaran     sekolah yang ceria dan menarik
       memelihara dan memulihara   sekolah             (Perasaan )
       alam sekitar untuk mengekalkan  * Kebersihan dan       3. Mengamalkan tanggungjawab
       keseimbangan ekosistem     penghijauan persekitaran    menjaga persekitaran sekolah
                      sekolah             (Tingkah laku )
 17     3.3 Kemapanan alam sekitar   Perlindungan santuari     Pada akhir pelajaran, murid     Perbincanga
(21 -25/4)                 hidupan tanggungjawab     dapat :-               n kumpulan
       Pengekalan keseimbangan alam  bersama            1. Menyatakan ciri-ciri persisiran  dan
       sekeliling sebagai                      pantai yang bersih (Pemikiran )   pembentanga
       tanggungjawab bersama untuk  Zon persisiran pantai perlu  2. Menyedari kepentingan       n
       kesejahteraan hidup      dilindungi          melindungi kawasan persisiran
                                     pantai (Perasaan)          Latihan
                          Pembangunan      3. Melibatkan diri dalam
                          terkawal di zon    melindungi zon persisiran pantai
                          persisiran pantai   (Tingkah Laku )

                      * Pengekalan kawasan     4. Menyediakan cara-cara untuk    Sumbangsara keratan
                      terumbu karang untuk     mengekalkan kawasan terumbu     n      akbar
                      pembiakan hidupan marin    karang untuk pembiakan hidupan
                                     marin. (Pemikiran)          Latihan    Buku
                                     5. Menyedari pentingnya              teks
                                     kawasan terumbu karang di
                                     kekalkan (Perasaan)
                                     6. Menyokong usaha dalam
                                     pemuliharaan kawasan termbu
                                     karang (Tingkahlaku)
 17      3.4 Peka tehadap isu-isu alam   Bencana alam ialah    Pada akhir pelajaran murid dapat  Perbincanga  Buku
(21 – 25/4)    sekitar.            fenomena semula jadi   1.Mengenalpasti kesan bencana   n       nota
                                      alam, kepada alam sekitar
       Prihatin terhadap persoalan yang  Peka terhadap kejadian  (Pemikiran)
       berkaitan dengan alam sekeliling  bencana alam demi     2. Menyedari bahaya kesan
       dan berusaha menyelesaikannya.   keselamatan bersama    bencana alam (Perasaan)
                                      3. Mengambil langkah-langkah
                         *Kesan bencana alam   yang khusus untuk mencegah
                         kepada alam sekitar    bencana (t/laku)
                                      4. Mengenalpasti langkah-
                                      langkah persediaan dalam
                         *Persediaan menghadapi  menghadapi bencana alam      Sumbangans
                         bencana alam       (Pemikiran)            aran
                                      5. Menyedari pentingnya
                                      persediaan dalam menghadapi
                                      bencana alam (Perasaan)
                                      6. Melibatkan diri dalam
                                      aktiviti-aktiviti persediaan
                                      menghadapi bencana alam
                                      (Tingkah laku)
       BIDANG PEMBELAJARAN 4 Nikmat keselesaan hidup        Pada akhir pelajaran, murid   Perbincanga  Buku
       NILAI BERKAITAN        tanda kemakmuran Negara   dapat:-             n       Teks
       DENGAN PATRIOTISME                     1. Memahami betapa pentingnya  Buku skrap
                      Kemudahan awam dan      kemudahan awam dan sosial           Edaran
  18    4.1 Cinta akan Negara     perkhidmatan social negara  yang disediakan oleh kerajaan  Perbincanga
(28 /4– 2/5)                Tanggungjawab bersama    kepada masyarakat (Pemikiran )  n
       Perasaan sayang dan bangga                 2. Menyedari tanggungjawab
       kepada Negara serta meletakkan * Perasaan bangga dengan   menjaga kemudahan awam dan    Latihan
       kepentingan Negara melebihi  kemudahan awam dan      perkhidmatan sosial negara
       kepentingan diri        perkhidmatan negara     bersama-sama (Perasaan )
                                     3. Menggunakan kemudahan
                       * Sikap bertanggungjawab  awam dan perkhidmatan sosial
                       menjaga kemudahan awam   dengan baik walau di mana
                       dan sosial yang terdapat  berada (Tingkah laku )
                       dalam Negara.        4. Menyenaraikan cara menjaga
                                     kemudahan awam yang
                                     disediakan (pemikiran )
                                     5. Menyedari kepentingan
                                     menjaga kemudahan awam
                                     kepada semua lapisan
                                     masyarakat (perasaan)
                                     3. Menjaga dan tidak
                                     merosakkan kemudahan awam
                                     (Tingkahl aku )
19-20    PEPERIKSAAN PERTENGA       -HAN TAHUN

  21    4.2 Taat setia kepada Raja dan
(9/5 – 13/6)   Negara            Raja dan pemimpin ialah   Pada akhir pelajaran, murid  Perbincangan  Buku
                       payung Negara        dapat:-                    teks
      Kepatuhan dan kesetiaan yang                 1. Menyenaraikan tatalaku   Sumbangsara
      berkekalan kepada Raja dan    Kesetiaan terhadap raja dan yang sesuai dalam majlis    n
      Negara              Negara adalah kewajipan   yang dihadiri oleh pembesar
                       bagi setiap rakyat     negara (pemikiran)
                                     2. Menyedari pentingnya
                       Tata laku dalam majlis   tatalaku yang sesuai ketika
                       yang dihadiri oleh     menghadiri majlis-majlis
                       pembesar Negara       rasmi. (Perasaan )
                                     3. Menunjukkan tatalaku
                         Taat setia kepada raja yang sesuai dalam majlis
                         dan Negara       yang dihadiri oleh Raja atau
                          - Hari Kebangsaan   Pembesar Negara
                          - Hari keputeraan dan (Tingkahlaku )
                           pertabalan raja.   4. Mengetahui hari-hari
                                     kebesaran Negara
                                     (Pemikiran )
                                     5. Menyedari pentingnya
                                     sikap taat setia kepada raja
                                     dan Negara ( Perasaan )
                                     6. Menyertai program-
                                     program sambutan Hari
                                     Kebangsaan (tingkah laku)
     4.3 Sanggup berkorban untuk
       Negara            Sanggup berkorban demi   Pada akhir pelajaran, murid
     Kerelaan melakukan atau     kebajikan masyarakat dan  dapat:-
     menyerahkan sesuatu termasuk   kemakmuran Negara     1. Menyenaraikan aktiviti
     nyawa sebagai tanda kebaktian                aktiviti kemasyarakatan
     untuk Negara.          Kesanggupan melibatkan   ( Pemikiran )
                      diri dalam aktiviti    2. Menyedari kepentingan
                      kemasyarakatan       aktiviti- kemasyarakatan
                                   ( Perasaan )
                      * Sedia mengorbankan    3. Mengambil bahagian
                      masa dan tenaga dalam   dalam aktiviti- aktiviti
                      kerja-kerja amal.     kemasyarakatan (T/ laku )
                       -Ekonomi
                       -Kesihatan

 23    4.4 Kasih sayang         Kasih sayang asas     Pada akhir pelajaran, murid  Lagu-lagu  Buku
16-20/6                  kesejahteran hidup     dapat:-            patriotik  teks
      Kepekaan dan perasaan cinta                1. Menjelaskan pentingnya   Latihan   Radio
     yang mendalam serta       Kasih dan sayang semua   menyayangi semua hidupan
     berkekalan yang lahir daripada  hidupan didunia      di dunia. (Permikiran)     Membuat   Keratan
     hati yang ikhlas                      2. Meluahkan perasaan     kutipan   akhbar
                         Sayangi semua    sayang kepada semua      akhbar
                         hidupan       hidupan di dunia. (Perasaan)
                          -Manusia      3. Menyayangi sesama      Buku skrap
                         - Fauna       manusia dan tidak
                          -Flora       memusnahkan haiwan dan
                                   tumbuhan.(Tingkah laku)
 24      4.5 Keadilan          Keadilan menjamin      Pada akhir pelajaran, murid  Kuiz minda   Buku
(30/6 – 4/7)                  kesejahteraan bersama    dapat:                     teks
        Tindakan dan keputusan yang                                Latihan
        saksama serta tidak berat sebelah Keadilan membentuk     1. Menjelaskan cirri-ciri           Buku
                         budaya sekolah       keadilan yang membentuk    Perbincangan   latihan
                           Keadilan di sekolah  budaya sekolah. (Permikiran)
                            tanggungjawab    2. Menyedari pentingnya
                            bersama.      nilai keadilan di sekolah.
                            - Hukuman dan    (Perasaan)
                              ganjaran     3. Menerima dan
                           - Layanan antara   mengamalkan prinsip
                              Murid      keadilan di sekolah. (Tingkah
                           - Kemudahan      laku)25       BIDANG PEMBELAJARAN 5 Persekitaran              Pada akhir pelajaran, murid  Bercerita     Buku
(7 – 11/7)   NILAI BERKAITAN:NILAI    mempengaruhi           dapat :-                     teks
        BERKAITAN DENGAN HAK pertumbuhan kanak-kanak.        1.megetahui t/jawab ibu bapa  Latihan
        ASASI MANUSIA                        terhadap mereka        Kefahaman     Buku
                        Tanggungjawab ibu      (permikiran)                   nota
        5.1 Melindungi hak kanak-    bapa memastikan       2.mengetahui hak kanak-
        kanak              anak-anak          kanak untuk mendapat
        membela,memberi naungan dan   mendapat          kehidupan sempurna
        memelihara hak kanak bagi    kehidupan          (perasaan)
        menjamin kehidupan mereka    sempurna          3.melibatkan diri dalam
        yang sempurna          Pendidikan          aktiviti melindungi kanak-
                        Perlindungan         kanak (tingkah laku)
                                                               Edaran
26       5.2 Menghormati hak wanita   Pengiktirafan hak wanita   Pada akhir pelajaran, murid  Sumbangsaraan
(14 – 18/7)                   menjamin pembangunan    dapat:-                     Kerata
       Melindungi dan mengiktiraf    insan.           1.menyenaraikan peranan    Perbincangan    n
       wanita sebagai individu yang   Hak wanita tanggungjawab  dan hak wanita dalam     kumpulan      akhbar
       boleh memberi sumbangan      bersama           masyarakat (permikiran)
       dalam pembangunan keluarga       peka terhadap hak   2.menghargai jasa dan     Latihan      Buku
       masyarakat dan negara          wanita        peranan wanita (perasaan)            teks
                             - hal-hal     3.bersikap terbuka dan
                               kebajikan   mengiktiraf wanita sebagai
                             - peluang     golongan yang berpotensi,
                               kenaikan   berkebolehan dan bermaruah
                               pangkat    (tingkah laku)
                             - pengekplota
                               sian iklan


27      5.3 Melindungi hak        Majikan yang prihatin    Pada akhir pelajaran, murid  Sumbangsaraan   Buku
(21 -25/7)  pekerja              meningkatkan produktiviti  dapat:                      nota
                        negara           1.menyenaraikan peranan    Perbincangan
       Menghormati , menghargai dan   Majikan prihatin pekerja  majikan dalam menjaga     kumpulan
       mengiktiraf perkihidmatan, jasa  berjaya           kepentingan pekerja
       dan sumbangan golongan                    (permikiran)         Latihan
       pekerja dalam pembangunan     Tanggungjawab majikan    2.Menyedari pentingnya
       negara              dalam menjaga keselasaan  majikan menjaga kebajikan
                        tempat kerja peluang    pekerja (perasaan)
                        mempertingkatkan kerjaya  3.menyokong bahawa
                         Kemudahan berekreasi   kebajikan pekerja merupakan
                                      tanggungjawab majikan
                                      (tingkah laku)


 28      5.4 Menghormati hak        Golongan kurang berupaya  Pada akhir pelajaran, murid  Kaitkan cerita  Buku
(28/7– 1/8)  golongan kurang upaya     insan ciptaan Tuhan.     dapat :-           dengan nilai-  teks
       Membela dan memlihara hak   Prihatin terhadap golongan  1.Menjelaskan cara-cara    nilai murni
       inidividu untuk menjadi    kurang berupaya.       membari layanan dan              Kertas
       pengguna yang berilmu,     Golongan kurang berupaya   sokongan kepada golongan   Latihan     mahjong
       mendapat perkhidmatan serta  memerlukan sokongan     kurang upaya (pemikiran)   kefahaman
       barangan yang berkualiti dan  daripada pelbagai pihak   2.Menginsafi tentang
       tidak mudah eksploitasi      Keluarga         masalah yang dihadapi oleh
                        Rakan sebaya       golongan orang kurang
                        Anggota masyarakat    berupaya (perasaan)
                                     3.Memberi layanan dan
                                     sokongan yang baik kepada
                                     golongan yang kurang upaya
                                     (tingkah laku)


       5.5 Menghormati hak      Kesedaran pengguna tanda   Pada akhir mata pelajaran,  Kaitkan cerita   Buku
 29     pengguna            masyarakat penting.     murid dapat:-         dengan nilai-   teks
(4 – 8/8)                  Pendidikan penggunaan    1.Mengenal pasti hak     nilai murni
       Membela dan memlihara hak   asas kepekaan pengguna.   pengguna untuk                  Kertas
       individu untuk menjadi     Kepekaan pengguna      mendapatkan perlindungan   Latihan      mahjo
       pengguna yang berilmu,     terhadap hak dan       dan meklumat tentang     kefahaman     ng
       mendapat perkhidmatan serta  tanggungjawab        barangan dan perkihdmatan
       barangan yang berkualiti dan  Maklumat barang dan     (permikiran)
       tidak mudah eksploitasi    perkhidmatan suapaya     2.Menyedari peranan
                       mudah membuat pilihan    pendidikan kepenggunaan
                       dan mengelakkan penipuan   (perasaan)
                       Perlindungan daripada    3.Membela dan mmelihara
                       penggunaan barang dan    hak pengguna (tingkah laku)
                       perkhidmatan yang
                       merbahayakan.
30           UJIAN SELARAS     BERFOKUS 2

       BIDANGPEMBELAJARAN 6 Undang – undang            Pada akhir pelajaran, murid   Sumbangsaran  Edaran
       NILAI BERKAITAN DENGAN menjamin kesejahteraan       dapat
       DEMOKRASI       hidup masyarakat          1. Menyenaraikan sekurang-   Perbincangan  Kerata
31                                    kurangnya 3 undang-undang    kumpulan    n
(25 – 29/8)  6.1 Mematuhi peraturan dan   Undang-undang menjamin   jalan raya (pemikiran)             akhbar
       undang-undang         keselamatan di jalan raya  2. Menyedari kepentingan    Latihan
                                     mematuhi undang-undang             Buku
       Menerima dan mematuhi     Patuhi undang-undang dan  dan peraturan jalan raya            Teks
       peraturan dan undang-     peraturan jalan raya    (perasaan)
       undangyang telah ditentukan                3. Mematuhi peraturan dan
       tanpa mengira sesiapa dan di  Tidak terlibat dalam    undang-undang jalan raya
       mana seseorang itu berada   perbuatan yang menyalahi  bagi menjamin keselamtan
                       undang-undang jalan raya  diri dan orang lain
                       Perlumbaan haram      (tingkah laku)
                       Memandu tanpa lesen    4. Mengetahui keselamatan
                       Memandu dalam keadaan   jalan raya (pemikiran)
                       mabuk           5. Menginsafi terhadap kesan
                       Kecuaian penjalan kaki   buruk perbuatan menyalahi
                                     undang-undang jalan raya
                                     (perasaan)
                                     6. Mengamalkan perlakuan
                                     bersopan santun di jalan raya
                                     (tingkah laku)
       6.2 Kebebasan bersuara      Kebebasan bersuara    Pada akhir pelajaran murid  Sumbangsaran  Buku
32                       mencerminkan keluarga   dapat:-                   nota
(1 – 5/9)  Kebebasan berucap dan       berfikiran terbuka    1.Memahami adab yang betul  Perbincangan
       mengeluarkan fikiran dengan                 semasa memberi pendapat    kumpulan
       batasan tertentu bagi menjaga   Amalam bermusyawarah   dalam perbincangan keluarga
       keselamatan dan ketenteraman   sebagai budaya hidup   (pemikiran)          Latihan
                        berkeluarga sebagai    2.Menyedari kepentingan
                        kebebasan mengeluarkan  amalan bermusyawarah
                        pendapat dalam      sebagai budaya hidup
                        perbincangan keluarga   berkeluarga (perasaan)
                                     3.Berbincang dengan anggota
                                     keluargadalam suasana yang
                                     harrmoni (tingkah laku)

       6.3. Kebebasan beragama      Kebebasan beragama    Pada akhir pelajaran, murid  Sumbangsaran  Edaran
 33                      lambing masyarakat    dapat:-
(8 – 12/9)  Kebabasan setiap individu untuk  majmuk          1.Menyenaraikan jenis     Perbincangan  Kerata
       mengganti dan mengamalkan     Rakyat Malaysia      perayaan keagamaan yang    kumpulan    n
       agamanya seperti yang       merayakan pelbagai    disambut di Malaysia             akhbar
       diperuntukkan dalam        upacara keagamaan     (pemikiran)          Latihan
       perlembagaan Malaysia       *Kebabasan meraikan    2.Meneydari pentingnya            Buku
                         upacara keagamaan    menghormati upacara             teks
                         -Sambutan Maulidur   keagamaan orang lain
                         Rasul(Islam)      (perasaan)
                         -Hari Wesak(Buddha)   3.Meraikan upacara
                         -Thaipusan(Hindu)    keagamaan sendiri dan
                         -God Friday(Kristian)  menghormati upacara
                         -Hari Vasakhi(Sikh)   keagamaan orang lain
                                     (tingkah laku)
       6.4. Penglibatan diri dalam    Minda yang sihat melalui  Pada akhir pelajaran, murid  Sumbangsaran  Buku
       pembangunan negara        aktiviti yang bermanafaat  dapat :-                   nota
34                                                     Perbincangan
(15 -19/9)  Kebebasan untuk melibatkan diri  Aktiviti kemasyarakatan   1.Menyenaraikan aktiviti luar kumpulan
       dalam pelbagai aktiviti      dijayakan bersama      sekolah yang membina dan
       pembangunan negara dengan                   berfaedah (pemikiran)     Latihan
       mematuhi peraturan, undang-    Penyertaan dalam aktiviti  2.Menyedari pentingnya
       undang dan perlembagaan      sekolah yang membina dan  melibatkan diri dalam aktiviti
       Malaysia             berfaedah.         yang berfaedah (perasaan)
                        Aktiviti kebajikan dengan  3.Melibatkan diri dalam
                        masyarakat setempat     aktiviti yang berfaedah
                                      (tingkah laku)

       6.5. Sikap keterbukaan      Sikap terbuka tanda     Pada akhir pelajaran, murid  Perbincangan
                        kematangan fikiran     dapat:-
35      Bersedia memberi dan menerima   Teguran yang membina    1. Memahami konsep      Sumbangsaran
(22 – 29/9)  pandangan pembaharuan dan     penting untuk kebaikan   keterbukaan dalam bidang
       kritikan selaras dengan      bersama           akademik, kokurikulum serta  Latihan
       kebenaran fakta dan norma     Pendapat dan teguran    bimbingan dan kaunseling
       masyarakat Malaysia        diterima dengan sikap    (pemikiran)
                        terbuka           2. Menyedari pentingnya
                        Akademik Kokurikulum    sikap keterbukaan dan
                        Bimbingan dan kaunseling  menerima pendapat dan
                                      teguran (perasaan)
                                      3. Menerima pandangan dan
                                      teguran orang lain (tingkah
                                      laku)
       BIDANG PEMBELAJARAN      Perpaduan masyarakat
       7:               tunggak kesejahteraan    Pada akhir pelajaran murid   Bercerita   Buku
       NILAI BERKAITAN        negara           dapat :-                   teks
35      DENGAN KEAMANAN DAN                    1. Memahami konsep       Latihan
(22 – 29/9)  KEHARMONIAN          -semangat kejiranan     kejiranan (pemikiran)     kefahaman   Buku
                       membentuk kesejahteraan   2. Melahirkan perasaan            nota
       7.1 Hidup bersama secara    masyarakat konsep      gembira semasa berkunjung
         aman            kejiranan sebagai amalan  ke rumah jiran (perasaan)
                       dalam kehidupan       3. Mengamalkan budaya
       Hidup berbaik-baik di antara  bermasyarakat kunjungan   kunjung-mengunjungi
       satu sama lain dengan     muhibbah (rumah terbuka,  sesama jiran (tingkah laku)
       mengutamakan kedamaian dan   ziarah menziarahi, saling
       keharmonian hidup tanpa    membantu, hari keluarga)
       mengira agama, bangsa dan
       budaya


       7.2 Saling membantu dan    Hidup sepakat membawa    Pada akhir pelajaran, murid
       bekerjasama          berkat           dapat:-            Sumbangsaran  Edaran
                                     1.Menyenaraikan aktiviti
        Usaha yang baik dan membina  Pemuafakatan masyarakat   pemuafakatan dalam       Perbincangan  Kerata
       yang dilakukan bersama pada  untuk kebaikan bersama.   melaksanakan tugas       kumpulan    n
       peringkat Individu, Komuniti  * Pemuafakatan dalam    kemasyarakatan (pemikiran)          akhbar
       dan Negara untuk mencapai   melaksanakan tugas     2..Menyedari pentingnya    Latihan
       sesustu matlamat        kemasyarakatan.       semangat bermuafakat dalam          Buku
                        - gotong royong      masyarakat (perasaan)             teks
                        - rukun tetangga     3.Melibatkan diri dalam
                        - JKK Kampung       pelbagai aktiviti masyarakat
                        Program kemuafakatan   untuk kesejahteran bersama
                                     (Tingkah laku )
  35    7.3 Saling menghormati     Kesejahteraan antara    Pada akhir pelajaran, murid  Sumbangsaran  Buku
(22-29/9)  antara negara          negara menjamin       dapat:-                    nota
                       kemakmoran sejagat.     1. Menerangkan kepentingan   Perbincangan
       Menghargai dan memuliakan    Amalan hormat        bertolak ansur dan hormat   kumpulan
       hubungan antara negara untuk  menghormati antara negara  menghormati antara negara
       menjamin kesejahteraan     menjamin kemantapan     (Pemikiran )          latihan
       masyarakat           ekonomi.          2. Menyedari pentingnya
                       Perasaan tolak ansur dan  sikap tolak ansur dan hormat
                       menghormati antara negara  menghormati demi
                       untuk kesepakatan      kesepakatan serantau
                       serantau.          (Perasaan )
                                     3. Mengamalkan nilai saling
                                     menghormati antara negara
                                     untuk kemakmuran sejagat
                                     (Tingkah laku )

 MINGGU 36              CUTI AIDIL FITRI
 MINGGU 37 - 40           ULANGKAJI
 MINGGU 41 & 42           PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

   Disediakan oleh:            Disemak oleh:              Disahkan oleh:


   …………………………               …………………………..             ………………………..
   (Cik Thilakawathi Narainasamy     (Pn.Victoria A/P Arulupan)       (Pn.Latipah Bt Ahmad Sudan)
                       Ketua Panitia Pen.Moral        GK.Kemanusiaan

								
To top