Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Yoshitoshi - iSites

VIEWS: 3 PAGES: 24

									Prefix  Part no.    Image  Title Japanese  Title
                         Transliteration
          0
          1      うるささう:寛政年 Urusa-sō: Kansei
                間処女之風俗  nenkan shojo no
                     fūzoku
          2      しだらなささう:寛 Shidaranasa-sō:
                政年間京都芸子風 Kansei nenkan
                俗     Kyōto geiko no
                     fūzoku
          3      いたさう:寛政年間 Ita-sō: Kansei
                女郎の風俗   nenkan joro no
                     fūzoku
          4      あつたかさう:寛政 Attaka-sō: Kansei
                年間町家後家の風 nenkan chōka goke
                俗     no fūzoku
          5      ひんがよささう:享 Hinagaya-sō:
                和年間宮女之風俗 Kyōwa nenkan
                     kanjo no fūzoku
6  けむさう:享和年間 Kemu-sō: Kyōwa
   内室之風俗   nenkan naishitsu
        no fūzoku
7  つめたさう:文化年 Tsumeta-sō: Bunka
   間めかけの風俗  nenkan mekake no
        fūzoku
8  あつさう:文政年間 Atsu-sō: Bunsei
   内室の風俗   nenkan naishitsu
        no fūzoku
9  おもしろさう:文政 Omoshiro-sō:
   年間奥女中の風俗 Bunsei nenkan
        okujochū no fūzoku
10  しなやかさ:天保年 Shinayaka-sō:
   間傾城之風俗  Tenpō nenkan
        keisei no fūzoku
11  さむさう:天保年間 Samu-sō: Tenpō
   深川仲町芸者風俗 nennkann
        Fukagawa
        Nakamichi geisha
        fūzoku
12  おもたさう:天保年 Omota-sō: Tenpō
   間深川かるこの風 nenkan Fukagawa
   俗     karuko no fūzoku
13  みたさう:天保年間 Mita-sō: Tenpō
   御小性之風俗  nenkan okosho no
        fūzoku
14  にあいさう:弘化年 Niai-sō: Koka
   間廓の芸者風俗  nenkan kuruwa no
        geisha fūzoku
15  めがさめさう: 弘 Megasame-sō:
   化年間むすめの風 Koka nenkan
   俗     musume no fūzoku
16  かゆさう:嘉永年間 Kayu-sō: Kaei
   かこゐものの風ぞ nenkan kakoi-mono
        no fūzoku
17  むまさう:嘉永年間 Muma-sō: Kaei
   女郎之風俗   nenkan joro no
        fūzoku
18  かいたさう:嘉永年 Kaita-sō: Kaei
   間おかみさんの風 nenkan o-kamisan
   俗     no fūzoku
19  じれつたさう 嘉 Jire-tsuki-sō: Kaei
   永年間   nenkan anego no
   鳶妻之風俗  fūzoku
20  たのしんでゐさう: Tanoshindei-sō:
   嘉永年間師匠之風 Kaei nenkan shisho
   俗     no fūzoku
21  あいたさう嘉永年 Aita-sō: Kaei
   間おいらんのふう nenkan kuruwa no
   俗    geisha fūzoku
22  のみたさう:安政年 Nomita-sō: Ansei
   間町芸者俗二酌人 nenkan
   之風俗    machigeisha zoku
        ni shakunin no
        fūzoku23  にくらしさう:安政 Nikurashii-sō:
   年間名古屋嬢之風 Ansei nenkan
   俗     Nagoya-jo no
        fūzoku
24  すゞしさう:明治五 Suzushii-sō: Meiji
   六年以来芸妓の風 nen irai geigi no
   俗     fūzoku
25  おきがつきさう:明 Ogatsuki-sō: Meiji
   治年間西京仲居之 nenkan saikyō
   風俗    nakai no fūzoku
26  かわゆらしさう:明 Kawayurashi-sō:
   治十年以来内室の Meiji jūnen irai
   風俗    naishitsu no fūzoku
27  暗さう:明治年間妻 Kura-sō: Meiji
   君の風俗   nenkan saikun no
        fūzoku
28  あぶなさう:明治年 Abuna-sō: Meiji
   間当時芸妓の風俗 nenkan toji geigi no
        fūzoku
29  はずかしさう:明治 Hazukashii sō: Meiji
   年間むすめの風俗 nenkan musume
        no fūzoku
30  ねむさう:明治年間 Nemu-sō: Meiji
   娼妓の風俗   nenkan shogi no
        fūzoku
31  うれしさう:明治年 Ureshii-sō: Meiji
   間当今芸妓之ふう nenkan tokon geigi
   そく    no fūzoku
32  遊歩がしたそう:明 Sanpogashita-sō:
   治年間妻君之風俗 Meiji nenkan saikun
        no fūzoku
Title Translation    Series Japanese  Series       Series Translation Object type
                      Transliteration
             風俗三十二相      Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
                                of Customs and
                                Manners
Looking tiresome: the  風俗三十二相      Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a virgin                     of Customs and
of the Kansei era                       Manners
Looking relaxed: the 風俗三十二相        Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a Kyoto                     of Customs and
geisha of the Kansei                      Manners
era (1789-1801)
Looking in pain: the   風俗三十二相      Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a                        of Customs and
prostitute of the Kansei                    Manners
era (1789-1801)
Looking warm: the    風俗三十二相       Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of an urban                     of Customs and
widow of the Kansei era                    Manners
(1789-1801)
Looking refined: the   風俗三十二相      Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a court                     of Customs and
lady during the Kyōwa                     Manners
era (1801-1804)
Looking smoky: the   風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a                   of Customs and
housewife in the Bunsei               Manners
era (1801-1804)
Looking chilly: the  風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a                   of Customs and
concubine of the Bunka                Manners
era
Looking hot: the    風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a                   of Customs and
housewife in the Bunsei               Manners
era (1818-1830)
Looking amused: the  風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a high                 of Customs and
ranking maid in the                 Manners
Bunsei era (1818-1830)
Looking feminine: the 風俗三十二相   Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a 'castle               of Customs and
toppler' of the Tenpō                Manners
era
Looking frozen: the   風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a                   of Customs and
Fukagawa Nakamichi                  Manners
geisha in the Tenpō era
Looking weighted   風俗三十二相   Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
down: the appearance                 of Customs and
of a waitress at                   Manners
Fukagawa in the Tenpō
era (1830-1844)Looking inquisitive: the 風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a maid                 of Customs and
in the Tenpō era (1830-                Manners
144)
Looking suitable: the  風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a brothel                of Customs and
geisha of the Koka era                Manners
Looking as if she is  風俗三十二相   Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
waking up: the                    of Customs and
appearance of a                    Manners
maiden of the Koka era
(1844-1848)Looking itchy: the   風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a kept                 of Customs and
woman of the Kaei era                 Manners
(1848-1854)
Looking tasty: the   風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a                    of Customs and
prostitute during the                 Manners
Kaei era
Looking as if she wants 風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
to change: the                    of Customs and
appearance of a                   Manners
proprietress of the Kaei
era (1848-1854)Looking as if somebody 風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
is about to arrive: the               of Customs and
appearance of a                   Manners
fireman's wife in the
Kaei era (1848-1854)Looking as if she is  風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
enjoying herself: the                of Customs and
appearance of a                   Manners
teacher during the Kaei
period (1848-1584)Looking eager to meet  風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
someone: the                     of Customs and
appearance of a                   Manners
courtesan of the Kaei
period (1848-1534)Looking as if she wants 風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
a drink: the appearance               of Customs and
of a town geisha, a so-               Manners
called wine server, in
the Ansei era (1854-
1860)


Looking disagreeable: 風俗三十二相   Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
the appearance of a                 of Customs and
Nagoya princess of the                Manners
Ansei era (1854-1860)
Looking cool: the     風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a geisha                 of Customs and
in the fifth or sixth year               Manners
of Meiji
Looking capable: the   風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a Kyoto                  of Customs and
waitress in the Meiji era                Manners
Looking cute: the    風俗三十二相   Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a                     of Customs and
housewife in the tenth                 Manners
year of Meiji (1877)
Looking dark: the    風俗三十二相   Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a wife                  of Customs and
during the Meiji era                  Manners
Looking like a     風俗三十二相    Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
dangerous situation:                  of Customs and
the appearance of a                   Manners
contemporary geisha of
the Meiji era (1867-
1912)


Looking shy: the   風俗三十二相    Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a young                  of Customs and
girl of the Meiji era                  Manners
(1868-1912)
Looking sleepy: the    風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a harlot                 of Customs and
of the Meiji era (1867-                Manners
1912)
Looking delighted: the  風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
appearance of a                    of Customs and
present day geisha of                 Manners
the Meiji era (1867-
1912)Looking as if she is   風俗三十二相  Fūzoku sanjūni sō  Thirty-two Aspects nishiki-e
enjoying a stroll: the                 of Customs and
appearance of a Lady                  Manners
of the Meiji era
Material  Dimension    Description              Date     Artist
      value
paper   13 by 5 inches  Title page.                  1888 Tsukioka
      (33 by 14.5                             Yoshitoshi
      centimeters)
paper   ōban       Bijin-ga. Young woman in an      February 25, Tsukioka
              elaborate uroko ("fish scale")     1888     Yoshitoshi
              patterned robes teasing a cat.
paper   ōban       Bijin-ga. A young female entertainer February 25, Tsukioka
              in a robe printed with a design of  1888     Yoshitoshi
              sparrows relaxing.
paper   ōban       Bijin-ga. A lower-class prostitute  February 25, Tsukioka
              biting her hankerchief in pain as she 1888     Yoshitoshi
              receives a tattoo on her left forearm
              of her lover's name.
paper   ōban       Bijin-ga. A merchants wife reading a March 2,    Tsukioka
              novel under a kotatsu, upon which a 1888      Yoshitoshi
              cat is sleeping.
paper   ōban       Bijin-ga. An aristocratic woman in   April 13,  Tsukioka
              four layered traditional red and white 1888     Yoshitoshi
              robes, holding a cypresswood fan.
paper  ōban  Bijin-ga. A woman narrows her eyes May 19,      Tsukioka
        as she fans smoke away from her.  1888        Yoshitoshi
paper  ōban  Bijin-ga. A young mistress in      April 5, 1888 Tsukioka
        elaborate robes holds tissues             Yoshitoshi
        between her teeth as she washes
        her hands in an ornate water
        fountain.paper  ōban  Bijin-ga. A young housewife bent     March 10.  Tsukioka
        over a writing desk receives a      1888     Yoshitoshi
        treatment of burning moxa to her
        back.
paper  ōban  Bijin-ga. A maid of aristocratic birth  February 12, Tsukioka
        looks out over a red lacquered      1888     Yoshitoshi
        veranda.
paper  ōban  Bijin-ga. A courtesan of the highest   April 1, 1888 Tsukioka
        grade dressed in many layer of             Yoshitoshi
        brocade robes, with numerous
        ornate hairpins.
paper  ōban  Bijin-ga. A young geisha of the    February 25, Tsukioka
        unlicensed Fukagawa district battling 1888     Yoshitoshi
        through the snow with her bamboo
        umbrella.
paper  ōban  Bijin-ga. A harried-looking waitress October 4,  Tsukioka
        carrying a portable table loaded with 1888    Yoshitoshi
        food for a party.
paper  ōban  Bijin-ga. A young maid looks out April 14,    Tsukioka
        from between two bamboo screens. 1888       Yoshitoshi
paper  ōban  Bijin-ga. A young female enterainer April 24,   Tsukioka
        dressed as a fashionable young man 1888      Yoshitoshi
        for a festival procession.
paper  ōban  Bijin-ga. A young woman looking    March 22,  Tsukioka
        dishevelled, having just woken up.  1888    Yoshitoshi
paper  ōban  Bijin-ga. Semi-naked young woman   September  Tsukioka
        with a dishevelled appearance     16,1888   Yoshitoshi
        emerging from a mosquito net.
paper  ōban  Bijin-ga. A lower grade prostitute  March 3,  Tsukioka
        eating battered shrimp under a full  1888    Yoshitoshi
        moon in late summer.
paper  ōban  Bijin-ga. A prosperous proprietress      1888 Tsukioka
        buying adonis plants in anticipation        Yoshitoshi
        of the lunar new year.
paper  ōban  Bijin-ga. A fireman's wife anxiously February 12, Tsukioka
        awaiting the return of her husband; 1888     Yoshitoshi
        his heavily padded coat hung on the
        wall behind her.
paper  ōban  Bijin-ga. A female shamisen teacher November 3, Tsukioka
        holding her instrument.       1888    Yoshitoshi
paper  ōban  Bijin-ga. An off-duty courtesan of a  October 15, Tsukioka
        high grade waiting for her lover    1888    Yoshitoshi
        amongst falling cherry blossoms.
paper  ōban  Bijin-ga. An intoxicated lower class     1888 Tsukioka
        geisha holds out a full saké cup.         Yoshitoshi
paper  ōban  Bijin-ga. An elaborately dressed       1888 Tsukioka
        daughter of a wealthy household          Yoshitoshi
paper  ōban  Bijin-ga. A geisha in a thin blue robe May 4, 1888 Tsukioka
        rests her chin on her right hand as        Yoshitoshi
        she looks out the window of a
        pleasure boat on a summer evening.
paper  ōban  Bijin-ga. A young waitree removes   May 15,   Tsukioka
        her hairpin to attend to an untrimmed 1888     Yoshitoshi
        wick in a paper collapsible lamp.
paper  ōban  Bijin-ga. A young mother holding her April 15,   Tsukioka
        young son who is half-tucked into  1888     Yoshitoshi
        her robes.
paper  ōban  Bijin-ga. An upper-class woman     March, 1888 Tsukioka
        lighting a lamp beside her futon in        Yoshitoshi
        early evening.
paper  ōban  Bijin-ga. A young woman lifts her  May 1, 1888 Tsukioka
        robes and holds onto a wooden post        Yoshitoshi
        for support as she steps onto a boat
        (unseen).
paper  ōban  Bijin-ga. A shy young girl bites her  November,  Tsukioka
        sleeve out of embarrassment.      1888    Yoshitoshi
paper  ōban  Bijin-ga. A low ranking prostitute  April 20,  Tsukioka
        taking a nap.            1888     Yoshitoshi
paper  ōban  Bijin-ga. A young woman in a light      1888 Tsukioka
        summer robe at night catching           Yoshitoshi
        fireflies.
paper  ōban  Bijin-ga. Young woman in Western   June 22,   Tsukioka
        dress looking over her shoulder   1888     Yoshitoshi
        holding an umbrella, surrounded by
        irises.
Artist    Artist seal  Publisher  Block carver
Signature
Yoshitoshi ga        Tsunashima
              Kamekichi
Yoshitoshi ga 大蘇 (in gourd- Tsunashima Wada Hori Yū
       shaped    Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in gourd- Tsunashima Wada Hori Yū
       shaped    Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Hori Yū
       rectangular  Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Koku
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yu
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Koku
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in gourd- Tsunashima Wada tō
       shaped    Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada tō
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Koku
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada tō
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Horikō Yokichi
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yu
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Koku
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Hori Yū
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Yamamoto tō
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Wada tō
       circular   Kamekichi
       cartouche)
Yoshitoshi ga 大蘇 (in    Tsunashima Horikō Wada
       circular   Kamekichi tō
       cartouche)

								
To top