TATABAHASA DEWAN by umo2jN

VIEWS: 225 PAGES: 21

									TATABAHASA DEWAN

SIRI 1:      VARIASI BAHASA DAN BAHASA BAKU

Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Makin besar
jumlah penuturnya, makin luas daerah penyebaran bahasa itu, dan makin
banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. Demikian
juga halnya dengan bahasa Melayu.     Dalam rangka Malaysia, di
Semenanjung Tanah Melayu sahaja sudah terdapat berbagai-bagai dialek,
seperti dialek Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka,
dan Johor. Demikian juga terdapat variasi-variasi bahasa Melayu yang
wujud oleh sebab faktor-faktor sosial, seperti latar belakang pendidikan,
jenis pekerjaan, dan kedudukan sosioekonomi penutur yang berbeza-beza.

Hakikat bahasa dan variasi-variasinya sudah lama diakui oleh ahli-ahli
bahasa. Namun apabila mereka merujuk sesuatu bahasa tertentu, misalnya
bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, mereka mempunyai gambaran
tentang satu kesatuan bahasa, yang walaupun mempunyai berbagai-bagai
kelainan, masih terdiri daripada satu keseluruhan. Daripada beberapa
variasi satu bahasa, satu variasi tertentu dipilih sebagai mewakili bahasa
tersebut dan variasi inilah yang menjadi ukuran apabila kita merujuk sifat
umum bahasa tersebut. Dalam bidang ilmu bahasa, variasi yang dipilih
untuk mewakili satu bahasa secara menyeluruh itu disebut bahasa standard
atau bahasa baku.

Bahasa Melayu baku ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang
daripada berbagai-bagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang.
Dengan tujuan untuk difahami, tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan
ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak
variasi yang bersifat bahasa Melayu umum, yang dari segi sejarahnya
berasaskan dialek bahasa Melayu Johor Riau. Variasi ini, yang sekarang
dikenal sebagai bahasa Melayu baku, ialah variasi yang digunakan dalam
sistem pendidikan (bahasa sekolah), dalam semua situasi rasmi seperti
dalam ucapan-ucapan, mesyuarat dan persidangan dan dalam media massa.

(Tajuk akan datang: Ragam Bahasa)
TATABAHASA DEWAN

SIRI 2:      RAGAM BAHASA

Bahasa Melayu mempunyai berbagai-bagai variasi dan ragam.        Secara
umumya ia dapat dibahagikan kepada empat, iaitu:
 (i)  Ragam bahasa Melayu lisan;
 (ii) Ragam bahasa Melayu tulisan;
 (iii) Bahasa-bahasa daerah; dan
 (iv) Laras-laras bahasa Melayu Moden.

Ragam Bahasa Melayu Lisan

Bahasa Melayu lisan ialah ragam bahasa yang digunakan ketika bercakap
sesama sendiri. Terdapat dua jenis ragam ini, iaitu jenis “cakap mulut”,
yang digunakan antara orang-orang Melayu, dan “bahasa pasar”, ragam
yang digunakan antara orang-orang Melayu dengan kaum atau bangsa lain
atau antara kaum-kaum dan bangsa lain.

Susunan gaya bahasa cakap mulut itu mudah, dengan ayat-ayat yang
ringkas dan perkataan-perkataan yang terpotong-potong atau tertinggal,
misalnya tak untuk tidak, nak untuk hendak, dah untuk sudah, kak untuk
kakak dan sebagainya. Kadang-kadang terdapat penggunaan perkataan
yang tidak pernah digunakan dalam bahasa surat, misalnya kok dan dek,
pulak dan jugak.

Bahasa pasar disebut juga “bahasa kacukan” kerana sememangnya satu
sifat ragam bahasa ini ialah sifat kacukannya. Dalam hal ini banyak
terdapat unsur bahasa-bahasa asing yang digunakan. Bahasa pasar ini
ialah bahasa yang terdiri daripada perkataan-perkataan bahasa Melayu
tetapi dengan jalan bahasa dan susuk ayat bahasa-bahasa lain, seperti
bahasa Cina, bahasa Tamil, dan sebagainya.

Contoh bahasa pasar:
   “Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak: tidak lama dia nanti
   cukup baik dan sihat. Pertama-pertama itu budak kecil mesti selalu
   cukup bersih. Nas boleh tunjuk apa macam mahu kasi mandi itu
   budak. Lagi satu mesti ingat-ingat kasi itu budak makan dia punya
   emak punya susu saja, jangan susu lain. Itu emak punya susu dia
   punya makan yang lebih baik sekali, lagi lebih bersih dan senang
   boleh dapat, tidak kena belanja.”
                 (Petikan daripada Pelita Bahasa Melayu)
Setengah-setengah daripada bentuk dan susunan ragam yang bukan
bahasa Melayu ini telah begitu sebati dalam penggunaannya sehingga
orang Melayu sendiri tidak sedar lagi akan keasingannya dan menyangka
bahawa betuk-bentuk itu ialah bentuk-bentuk bahasa Melayu tulen,
misalnya apa mahu, boleh bikin, kasi tahu, banyak mahal, sedikit masa,
jagan bilang sama dia, itu macam, saya punya adik, dan sebagainya.

(Tajuk akan datang: Ragam Bahasa Melayu Tulisan (Bahasa Surat)
TATABAHASA DEWAN

SIRI 3:   Ragam Bahasa Melayu Tulisan (Bahasa Surat)

Ragam bahasa Melayu tulisan ialah variasi bahasa Melayu yang digunakan
dalam konteks tulisan. Susunan variasi ini lebih lengkap, tersusun, tinggi,
dan halus sifatnya, dengan beberapa perkataan dan frasa yang jarang-
jarang digunakan dalam bahasa Melayu lisan. Demikian juga beberapa
bunyi dilafazkan berbeza sedikit daripada variasi lisan, misalnya bunyi r.
Variasi bertulis ini menggunakan juga sistem imbuhan yang lengkap dan
sempurna, dan jarang-jarang perkataan dipotong-potong seperti yang
berlaku bagi variasi bahasa Melayu lisan. Datang dari mana? Dan Anda
tinggal di mana? tidak pernah mejadi Datang mana? Dan Tinggal mana?,
misalnya.

Bahasa Melayu jenis bahasa surat ini digunakan hanya dalam konteks
menulis dan dalam situasi-situasi formal. Jika bentuk ini dibawa dalam
perbualan biasa, kesannya agak janggal dan akan menjadi bahan tertawa.
Mengikut Za’ba, “jika ia orang Melayu dihitungkan dia mengada-ngada dan
jika ia bukan orang Melayu maka dihitungkan dia orang yang tidak biasa
bercampur dengan orang-orang Melayu”.

Bahasa-Bahasa Daerah

Yang dikatakan bahasa-bahasa daerah atau loghat atau dialek ialah jenis
bahasa yang digunakan dalam percakapan di sesuatu daerah atau bahagian
negeri yang mempunyai pelat sebutan yang khas bagi daerah itu yang
berbeza pula daripada sebutan-sebutan umum yang digunakan di negara
ini. Antara ciri-ciri yang menjadikan satu bahasa daerah berbeza daripada
yang lain termasuklah kepelatan bunyi sebutan, gaya lagu sewaktu
menuturkannya, dan perbezaan dari segi perkataan dan ungkapan-
ungkapan tertentu.

(Tajuk akan datang: Laras Bahasa Melayu Moden)
TATABAHASA DEWAN

SIRI 4:   Laras Bahasa Melayu Moden

Bahasa Melayu dapat memperkatakan apa sahaja bidang ilmu dan kegiatan
selaras dengan kemajuan dunia masa kini. Pada peringkat universiti
hampir semua bidang ilmu diajarkan dalam bahasa Melayu, daripada bidang
sastera, ekonomi, undang-undang, dan pertanian hingga kepada bidang
kejuruteraan, fizik, perubatan, dan psikologi. Demikian juga dalam konteks
mata pelajaran di sekolah-sekolah dan institusi-institusi lain; semuanya
dapat diperkatakan dalam bahasa Melayu.

Dalam bidang perhubungan sehari-hari, bahasa Melayu digunakan dengan
luasnya untuk memperkatakan apa sahaja hal dan keadaan yang perlu
diperkatakan, daripada yang sebiasa-biasanya kepada yang tinggi-tinggi
dan rumit sifatnya. Bahasa Melayu luas juga digunakan sebagai bahasa
surat-menyurat rasmi, dalam perbincangan di Parlimen, dan sedang
diusahakan untuk digunakan dengan luasnya di mahkamah-mahkamah dan
sektor swasta.

Kesimpulannya, bahasa Melayu pada masa ini ialah satu bahasa yang
berpotensi tinggi, yang benar-benar menjadi alat perhubungan penutur-
penuturnya, alat untuk menyampaikan buah fikiran dan perasaan. Dalam
menjalankan tugas-tugas ini, bahasa Melayu telah banyak mengalami
perubahan, membuat penyesuaian dari segi bentuk dan gaya, selaras
dengan perkara yang diperkatakan dan suasana tatkala memperkatakan
benda atau hal-hal tertentu.   Perkataan-perkataan yang digunakan
berbeza, bergantung pada benda yang diperkatakan, sama ada tentang
proses fizik, penyakit tertentu, falsafah, seni bina atau perlawanan
badminton.

Kalau kita membaca sesuatu petikan dan bertemu dengan perkataan-
perkataan seperti separuh masa pertama, jaringan gol kedua, dan
tendangan yang kuat, maka jelas perkara yang diperkatakan itu ialah sukan,
khasnya bola sepak. Dan jika terdapat perkataan-perkataan seperti saham,
indeks perusahaan, dan pelabur, maka jelas bahasa ini merupakan bahasa
Melayu yang sedang menghuraikan satu aspek bidang ekonomi, iaitu
pasaran saham.

(Tajuk akan datang: Morfologi)
TATABAHASA DEWAN

SIRI 5:   MORFOLOGI

Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan
penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk
bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang
bermakna.   Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada
berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan
dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan
berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam
golongan yang sama. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji
struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem.
Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau
yang menjalankan tugas nahu.    Perkataan ialah bentuk bahasa yang
terkecil juga, tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri
sendiri dalam ayat.

Sesuatu perkataan itu dibentuk daripada satu morfem atau lebih.
Perkataan ajar, misalnya, terdiri daripada satu morfem, tetapi perkataan
mengajar pula mengandungi dua morfem, iaitu meng- dan ajar. Ada
perkataan yang mengandungi lebih daripada dua morfem.

Morfem boleh bersifat bebas atau terikat. Morfem bebas ialah morfem
yang dapat wujud bersendirian. Sebaliknya, morfem terikat ialah morfem
yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Sebagai contoh, perkataan
sekolah dan laut ialah morfem-morfem bebas, tetapi imbuhan ber- dalam
bersekolah dan –an dalam lautan ialah morfem-morfem terikat, oleh
sebab unit-unit itu tidak boleh wujud tanpa kata dasar.

Kesimpulannya, proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah
proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu.
Dalam kebanyakan bahasa proses pembetukan perkataan melibatkan
pengimbuhan.

(Tajuk akan datang: Imbuhan)
TATABAHASA DEWAN

SIRI 6:  IMBUHAN

Imbuhan dimaksudkan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada
bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya.
Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut:
   awalan,
   akhiran,
   sisipan, dan
   apitan.


 Bentuk                       Contoh
          Pengertian
Imbuhan
Awalan   Imbuhan yang ditambah pada ber-     berjalan
      bahagian hadapan kata dasar ter-     terambil

Akhiran  Imbuhan yang ditambahkan -an       lautan
      pada bahagian belakang kata -kan     panjangkan
      dasar

Sisipan  Imbuhan yang diselitkan di -em-     g + em + uruh
      antara unsur-unsur  kata        (kata dasar guruh)
      dasar

Apitan   Imbuhan yang ditambahkan ke-...-an    kedudukan
      serentak pada hadapan dan pe-...-an   pedalaman
      pada belakang kata dasar

Catatan:
Penjelasan lebih lanjut berhubung imbuhan ini akan dihuraikan dalam bab
Kata Kerja, insya Allah.

(Tajuk akan datang: PERKATAAN )
TATABAHASA DEWAN

SIRI 7:    PERKATAAN

Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna, yang
terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa.
Perkataan dapat dijeniskan sebagai berikut:
   kata  tunggal,
   kata  terbitan,
   kata  majmuk, dan
   kata  ganda.

Kata Tunggal

Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk
kata dasar, yakni yang tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata
dasar yang lain. Contohnya:
   itu
   bakal

Kata tunggal terbahagi kepada dua jenis. Jenis pertama, kata tunggal yang
merupakan unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat.
Misalnya:
   (i)  Itu?
   (ii) Bakal!
   (iii) Saya.

Jenis kedua ialah kata tugas, iaitu unit yang tidak dapat berdiri sendiri
tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk
melaksanakan tugas nahunya. Sebagai contoh, bentuk-bentuk condong
dalam contoh-contoh yang berikut ialah kata tugas:
   (i)  di mana?
   (ii) untuk siapa?
   (iii) ke Johor

Kata akronim tergolong juga ke dalam kata tunggal. Kata akronim ialah
perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan
beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Contohnya:
   (i) MARA    -   Majlis Amanah Rakyat
   (ii) pawagam   -   panggung wayang gambar
Kata Terbitan

Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang
mendapat atau menerima imbuhan, baik awalan, sisipan, akhiran atau
apitan. Misalnya:
   mendukung (men + dukung)
   dipukul   (di + pukul)
   makanan   (makan + an)
   biarkan   (biar + kan)
   mengakui (meng + aku + i)
   pertunjukan (per + tunjuk + an)
   gemuruh   (g + em + uruh)

Kata Majmuk

Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau
lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna
tertentu. Misalnya:
   air mata
   meja makan
   kerani kanan
   bedahari kehormat
   sudut tepat

Kata Ganda

Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau
mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara
keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu, dan dengan imbuhan
atau tanpa imbuhan. Misalnya:
   kanak-kanak
   lelaki
   bertubi-tubi
   membohong-bohongi
   memperkecil-kecil

(Tajuk akan datang: PEMBENTUKAN KATA)
TATABAHASA DEWAN

SIRI 8:    PEMBENTUKAN KATA (a. Kata Tunggal)

Bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada
bentuk bersifat tunggal, ada yang dibentuk hasil proses pengimbuhan,
pemajmukan, dan penggandaan.


Bentuk Kata      Jenis/Keterangan          Contoh
Bentuk Kata (i)    Satu suku kata    yu, ru, am, cat, wang, bah,
Tunggal          amat terhad    tin, bin, lap, sen, roh, jong,
             antaranya pinjaman dan, stor, pruf, dril, gred,
             daripada bahasa-  skel, brek, krim, trak, draf,
             bahasa asing    dram.
        (ii)  Dua suku kata     aku, uda, apa, itu, ela, esa,
             banyak dalam bahasairi, ubi, ibu, aib, air, aur,
             Melayu       ais, adik, emas, ubat, alas,
                       ikan, izin, orang, usang,
                       ulat, ekor, undi, abdi,
                       ambil, embun, dua, jua,
                       jauh, liar, jala, beta, kapal,
                       jarum, lampu, janji,
                       bangsal, sunting.
        (iii)  Tiga suku kata    cuaca, tiada, biawak,
             agak kecil     siamang, usia, semua,
             pola-pola susunan deria, tempua, keruan,
             konsonan-vokalnya sekian, mengkuang,
             agak banyak    bankuet, utara, aroma,
             banyak daripadanya ijazah, angkasa, menteri,
             kata pinjaman   ilmiah, akaun, belalang,
                       tempurung, belanja,
                       sempurna, kelongsong.
        (iv)  Empat suku kata dan biduanda, sederhana,
            lebih         laksamana, sentiasa,
             kebanyakannya kata bidadari, salasilah,
             pinjaman      sentimeter, singgahsana,
                       mesyuarat, universiti,
                       kosmopolitan,
                       maharajalela.
Selain kata-kata seperti di
atas, kata akronim juga
tergolong ke dalam jenis kata
tunggal.

Akronim ialah kata singkatan    Bernama – (Berita Nasional
yang terbentuk dengan       Malaysia)
                  Gapena – (Gabungan Penulis
menggabungkan huruf awal      Nasional)
suku kata atau gabungan      Mara – (Majlis Amanah Rakyat)
kombinasi huruf awal dan suku   ubahsuai – (ubah sesuai)
kata daripada satu rangkai     kugiran – (kumpulan gitar
kata, dan ditulis serta      rancak)
dilafazkan sebagai kata yang
wajar.
Kata akronim boleh ditulis
dengan tiga cara:

(i) Akronim yang terbentuk     TH – (Tabung Haji)
   daripada gabungan      ABIM – (Angkatan Belia
   beberapa huruf awal     Islam Malaysia)
   rangkai kata yang
   disingkatkan,
   keseluruhannya ditulis
   dengan huruf besar, jika
   kata nama khas.
(ii) Akronim yang terbentuk    tabika – (taman bimbingan
   daripada gabungan huruf   kanak-kanak)
                  ubahsuai – (ubah sesuai)
   awal dan / atau suku kata  kugiran - (kumpulan gitar
   ditulis dengan huruf kecil  rancak)
   keseluruhannya, jika bukan  purata - (pukul rata)
   kata nama khas.
(iii) Jika akronim yang      Bernama – (Berita Nasional
   terbentuk daripada      Malaysia)
                  Gapena – (Gabungan Penulis
   gabungan huruf awal dan /  Nasional)
   atau suku kata itu menjadi  Mara – (Majlis Amanah Rakyat)
   kata nama khas, kata itu   Pernas – (Perbadanan Nasional)
   ditulis bermula dengan    Intan – (Institut Tadbiran Awam
   huruf besar.         Negara)
                  Petronas - (Petroleum Nasional)
                  Proton - (Perusahaan Automobil
                  Nasional)
(Tajuk akan datang: PEMBENTUKAN KATA (b. Kata Terbitan))
TATABAHASA DEWAN

SIRI 9:  PEMBENTUKAN KATA (b. Kata Terbitan)


Bentuk Kata    Jenis/Keterangan          Contoh
Bentuk Kata Kata terbitan dihasilkan
Terbitan  melalui proses pengimbuhan.
      Berdasarkan kedudukannya
      pada kata dasar, imbuhan
      dapat dibahagikan kepada
      empat jenis:
       (i) awalan, yang hadir
          sebelum kata dasar;
       (ii) akhiran, yang hadir
          sesudah kata dasar;
       (iii) apitan, yang hadir
          secara mengapit kata
          dasar, iaitu dua
          bahagian imbuhan hadir
          serentak di awal dan
          akhir kata dasar;
       (iv) sisipan, yang hadir di
          celahan kata dasar.
      1. Kata terbitan berawalan
            awalan kata nama   pe- (pelari, perakus)
                      pem- (pembawa, pembuat)
                      pen- (pendatang, pendua)
                      peng- (penggali, penggubal)
                      penge- (pengebom,
                      pengetin)
                      pel- (pelajar)
                      per- (perasap, perbara)
                      pe- (pesara, pesakit)
                      ke- (ketua, kelipat)
                      juru- (juruukur, juruwang)
                      maha- (mahasiswa,
                      mahaguru)
                      tata- (tatabuku, tatabahasa)
                      pra- (prasejarah, prakata)
               sub- (subkelas, subsistem)
               supra- (suprakelas,
               supranasional)
               eka- (ekabahasa, ekawarna)
               dwi- (dwibahasa, dwifungsi)
     awalan kata kerja  me- (melawan, merasa)
               mem- (membawa,
               membilang)
               men- (mendaki, mendakwa)
               meng- (menggali,
               menggiling)
               menge- (mengecat,
               mengekod)
               memper- (memperisteri,
               memperhamba)
               ber- (berjalan, berganti)
               be- (beraja, berasa)
               bel- (belajar, belunjur)
               ter- (terjebak, terbentuk)
               di- (diatur, ditimbang)
               diper- (diperisteri,
               dipercepat)
     awalan kata adjektif ter- (terbesar, terputih)
               te- (teruncing, terendah)
               se- (secantik, secerah)
2. Kata terbitan berakhiran
     akhiran kata nama  -an (pakaian, jahitan)
               -wan (sasterawan,
               angkasawan)
               -man (budiman, seniman)
               -wati (seniwati)
               -isme (nasionalisme,
               sosialisme)
               -in (hadirin, muslimin)
               -at (hadirat, muslimat)
               -ah (sultanah, ustazah)
     akhiran kata kerja  -kan (buatkan, gunakan)
               -i (turuti, duduki)
3. Kata terbitan berapitan
     apitan kata nama   pe-...-an (pelaksanaan,
               perasaan)
          pem-...-an (pembuatan,
          pembinaan)
          pen-...-an (pentakrifan,
          pendapatan)
          peng-...-an (penggunaan,
          pengguguran)
          penge-...-an (pengehadan,
          pengesahan)
          per-...-an (persalinan,
          perkuburan)
          pel-...-an (pelajaran)
          ke-...-an (kelainan,
          kelebihan)
apitan kata kerja  me-...-kan (memainkan,
          melukakan)
          men-...-kan (mendermakan,
          mentakrifkan)
          mem-...-kan
          (membaharukan,
          membaikkan)
          meng-...-kan
          (menggunakan,
          menggandakan)
          menge-...-kan
          (mengepinkan,
          mengecamkan)
          ber-...-kan (beralaskan,
          berlaukkan)
          di-...-kan (dibiarkan,
          digunakan)
          me-...-i (melalui, memasuki)
          men-...-i (mencurigai,
          mendendami)
          mem-...-i (membaharui,
          membohongi)
          meng-...-i (menganggotai,
          menggauli)
          di-...-i (didekati, dimulai)
          diper-...-kan
          (diperdengarkan,
          diperlihatkan)
                      diper-...-i (diperingati)
                      memper-...-kan
                      (memperdengarkan,
                      memperjuangkan)
                      memper-...-i
                      (memperingati)
                      ke-...-an (kehausan,
                      kepanasan)
           apitan kata adjektif  ke-...-an (keinggerisan,
                      kearaban)
      4. Kata terbitan bersisipan
           sisipan kata nama   -el- (kelengkeng, telunjuk,
                      kelabut)
                      -er- (keruping, seruling,
                      serabut)
           sisipan kata adjektif -el- (kelebak, selerak,
                      gelembung)
                      -er- (serabut, gerigi)
                      -em- (gemilang, semerbak,
                      gemerlap)
                      -in- (sinambung)

(Tajuk akan datang: PEMBENTUKAN KATA (c. Kata Majmuk))
TATABAHASA DEWAN

SIRI 10:  PEMBENTUKAN KATA (c. Kata Majmuk)


Bentuk Kata     Jenis/Keterangan          Contoh
Bentuk Kata Berdasarkan jenisnya, ia
Majmuk   dipisahkan kepada tiga
      kelompok:
      (iv) terdiri daripada       gambar rajah
         rangkaian kata bebas     biru laut
                       tengah hari
                       kuning langsat
                       Perdana Menteri
                       Duta Besar
                       Naib Canselor
                       Ketua Setiausaha Negara
       (v) berbentuk istilah khusus  model linear
                       garis pusat
                       pita suara
                       kertas kerja
                       batu kapur
       (vi) mendukung maksud      kaki ayam
          kiasan (simpulan bahasa)  buah hati
                       bulan madu
                       tumbuk rusuk
                       makan angin
       1. Bentuk yang telah mantap:
          mantap sebagai satu    antarabangsa
          perkataan yang utuh;   beritahu
          dieja sebagai satu    bumiputera
          perkataan         jawatankuasa
                       kakitangan
                       kerjasama
                       setiausaha
                       sukarela
                       suruhanjaya
                       tandatangan
                       tanggungjawab
                       warganegara
                pesuruhjaya
Terdapat sejumlah perkataan
dalam golongan kata tertentu
yang secara lazim dieja
bercantum:
   kata nama        peribadi
                peribahasa
                hulubalang
                dinihari
                perikemanusiaan
   kata adjektif      sukacita
                dukacita
   kata sendi nama     kepada
                daripada
   kata hubung       apabila
                manakala
                padahal
                darihal
                barangkali
                kadangkala
                apakala
                walhal
   kata tanya        bagaimana
2. Penggandaan kata majmuk
   melibatkan        alat-alat tulis
   penggandaan unsur    balai-balai raya
   pertama sahaja      suku-suku kata
                jirim-jirim organik
                Naib-Naib Canselor
                Ketua-Ketua Menteri
Satu kecualian:        pesuruhjaya-pesuruhjaya
   yang melibatkan     warganegara-warganegara
   bentuk yang telah    tandatangan-tandatangan
   mantap;         jawatankuasa-jawatankuasa
   penggandaannya      setiausaha-setiausaha
   melibatkan
   keseluruhan unsur
3. Pengimbuhan kata majmuk
(i) apabila kata majmuk    campur aduk  bercampur aduk
          menerima imbuhan yang   litar selari  berlitar selari
          merupakan awalan atau   ambil alih  mengambil alih
                       temu bual  ditemu bual
          akhiran sahaja, ejaannya
                       daya serap  daya serapan
          tetap terpisah
       (ii) apabila kata majmuk    campur aduk  mencampuradukkan
                       daya serap  kedayaserapan
          menerima imbuhan yang
                       garis pusat  menggarispusatkan
          merupakan apitan,     satu padu  menyatupadukan
          ejaannya menjadi      urus niaga  diurusniagakan
          bercantum

Peringatan: Kata majmuk tidak menggunakan sempang (-), kecuali ketika
penggandaan pada kata ganda.

(Tajuk akan datang: PEMBENTUKAN KATA (d. Kata Ganda))
TATABAHASA DEWAN

SIRI 11:  PEMBENTUKAN KATA (d. Kata Ganda)


Bentuk Kata     Jenis/Keterangan           Contoh
Bentuk Kata Terdapat tiga jenis
Ganda    penggandaan:
       1.   Penggandaan penuh
          menggandakan
          keseluruhan kata dasar
          sama ada kata dasar itu
          mengandungi imbuhan
          ataupun tidak
          penggandaan penuh yang    pulau-pulau
          terjadi pada kata dasar   buku-buku
          yang tidak ada imbuhan    cantik-cantik
          menggandakan seluruh     minum-minum
          kata dasar          mata-mata
          kata nama yang        pemimpin-pemimpin
          mengandungi imbuhan     pelatih-pelatih
          juga boleh digandakan    persatuan-persatuan
          sepenuhnya, iaitu      kehendak-kehendak
          termasuk imbuhan sekali
       2. Penggandaan separa
          menggandakan
          sebahagian kata dasar
          sahaja
          kata dasar boleh
          merupakan kata tunggal
          ataupun kata terbitan
          penggandaan boleh
          berlaku di hadapan atau
          di belakang kata dasar
       Penggandaan separa yang      laki  lalaki  lelaki
       berlaku pada kata dasar tunggal  jari  jajari  jejari
       lazimnya melibatkan        siku  sisiku  sesiku
       pengulangan suku kata       rambut  rarambut  rerambut
       pertamanya, dan letak       langit  lalangit  lelangit
       gandaannya pada bahagian
       hadapan kata dasar. Vokal
dalam bentuk gandaan itu
mengalami proses pelemahan
menjadikannya vokal e pepet.
Penggandaan separa yang       di belakang kata dasar:
berlaku pada kata dasar yang        berlari-lari
berimbuhan hanya              mencari-cari
menggandakan kata dasar           berturut-turut
utama dan tidak melibatkan         terdiri-diri
imbuhannya sekali.             sepandai-pandai
   berlaku terhadap        di hadapan kata dasar:
   golongan kata kerja dan        kasih-mengasihi
   kata adjektif             cinta-mencintai
   boleh terletak di           kejar-mengejar
   belakang atau di hadapan       tolong-menolong
   kata dasar untuk kata         bantu-membantu
   kerja tertentu
3. Penggandaan berentak
    menggandakan kata
    dasar mengikut rentak
    bunyi tertentu dalam
    kata dasar itu
    seluruh kata dasar
    digandakan
    bunyi-bunyi tertentu
    diulang atau diubah
Penggandaan berentak boleh
dibahagikan kepada tiga
jenis:
(i) penggandaan berentak   sayur-mayur
  pengulangan vokal    kuih-muih
  (penggandaan yang        selok-belok
  mempunyai ciri-ciri       lauk-pauk
  persamaan pada bunyi-bunyi
  vokal tertentu, iaitu terdapat
                   gotong-royong
  ciri-ciri keharmonian vokal)   cerai-berai
(ii) penggandaan berentak      gunung-ganang
   pengulangan konsonan      bukit-bukau
  (penggandaan yang mempuyai    mandi-manda
  ciri-ciri persamaan pada     batu-batan
  bunyi-bunyi konsonan
  tertentu)
                   bolak-balik
(iii) penggandaan berentak      anak-pinak
   bebas (penggandaan yang    saudara-mara
        tidak mengandungi ciri-ciri  lintang-pukang
        persamaan pada bunyi vokal  titik-bengik
        atau konsonan)


Peringatan: Kata ganda menggunakan sempang (-), berbeza dengan kata
majmuk yang tidak menggunakannya.

(Tajuk akan datang: GOLONGAN KATA)

								
To top