Tuan 09

Document Sample
Tuan 09 Powered By Docstoc
					ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
                  LỊCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012
                      Tuần 09 Ngày 26/09/2011 đến 02/10/2011
THỨ  TIẾT         TÊN MÔN HỌC       LỚP   PHÒNG    GVHD 1 GVHD 2 GVHD 3 Ghi Chú  GV Vắng
    1-5  TH Cơ sở dữ liệu            CTK33  A6     T Bình  Luyện  Thắng         x
    1-4  TH Lập trình cơ sở dữ liệu       CTK33CD A21.3    Cường   Trang              x
 2
   7-10  TH Lập trình hướng đối tượng      CTK34CD A6      Lương   Thắng  Trang         x
   7-10  TH Phát triển ứng dụng web với .NET  CTK33CD A21.3    Luyện   D Linh             x
    1-4  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1  CTK34CD A6      T Bình  Lương  Thắng         x
    1-4  TH Phát triển ứng dụng web với .NET  CTK33CD A21.3    Luyện   D Linh             x
 3
   7-10  TH Lập trình hướng đối tượng      CTK34CD A6      Lương   Luyện  Trang         x
   7-10  TH Mạng máy tính            CTK34  A21.3    Khánh   T Anh              x
    1-4  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1  CTK34  A6     T. Minh  V Linh  Thắng         x
    1-5  TH Lập trình cơ sở dữ liệu       CTK33CD A21.3    Cường   Trang              x
 4
   7-10  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1  CTK34CD A6      T Bình  Quý   Thắng         x
   7-10  TH Phát triển ứng dụng web với .NET  CTK33CD A21.3    Luyện   D Linh             x
    1-5  TH Lập trình hướng đối tượng      CTK34CD A6      Lương   Luyện  Thắng         x
 5
   7-10  TH Lập trình web            CTK33  A6     Cường   Thắng  D Linh         x
    1-5  TH Công cụ và môi trường lập trình 1  CTK34CD A6      Lương   Trang  Thắng         x
 6  7-10  TH Lập trình web            CTK33  A6     Cường   Trang  D Linh         x
   11-13  TH Lập trình mạng           CTK34CD A6      Khánh   T Anh              x
    1-5  TH Cơ sở dữ liệu            CTK33  A6     T Bình  Thắng  Lương         x
 7
   7-10  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1  CTK34  A6     T. Minh  V Linh  Lương         x
    1-4  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1  CTK34CD A6      T Bình  Quý   Lương         x
CN   1-4  TH Mạng máy tính            CTK34  A21.3    Khánh   T Anh              x
   7-10  TH Lập trình web            CTK33  A6     Cường   Trang  D Linh         x

                                Đà Lạt, ngày 25 tháng 09 năm 2011
              P. Trưởng Khoa                Người lập bảng
ThS. Đặng Thanh Hải  Nguyễn Hữu Dương
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
                    LỊCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012
                        Tuần 08 Ngày 19/09/2011 đến 25/09/2011
THỨ  TIẾT         TÊN MÔN HỌC        Số Tiết LỚP   PHÒNG    GVHD 1 GVHD 2 GVHD 3 Ghi Chú  GV Vắng
    1-4  TH Công cụ và môi trường lập trình 1      CTK33  A6     Lương   V Linh  Thắng
    1-4  TH Lập trình cơ sở dữ liệu           CTK33CD A21.3    Cường   Trang
 2  7-10  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1       CTK34  A6     T. Minh  V Linh  Thắng
   7-10  TH Phát triển ứng dụng web với .NET       CTK33CD A21.3    Luyện   D Linh
   11-13  TH Lập trình hướng đối tượng          CTK34CD A6      Lương   Thắng  Trang
    1-5  TH Công cụ và môi trường lập trình 1      CTK33  A6     Lương   V Linh  Thắng
 3  7-10  TH Lập trình hướng đối tượng          CTK34CD A6      Lương   Thắng  Trang
   7-10  TH Phát triển ứng dụng web với .NET       CTK33CD A21.3    Luyện   D Linh
    1-4  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1       CTK34  A6     T. Minh  V Linh  Thắng
 4   1-4  TH Lập trình cơ sở dữ liệu           CTK33CD A21.3    Cường   Trang
   7-10  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1       CTK34CD A6      V Linh  Quý   Trang
    1-5  TH Lập trình hướng đối tượng          CTK34CD A6      Lương   Luyện  Trang
 5  7-10  TH Lập trình web                CTK33  A6     Cường   Thắng  D Linh
   7-10  TH Phát triển ứng dụng web với .NET       CTK33CD A21.3    Luyện   Trang
    1-4  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1       CTK34CD A6      V Linh  Lương  Thắng
 6  7-10  TH Cơ sở dữ liệu                CTK33  A6     Trang   Quý   Lương
   11-13  TH Lập trình web                CTK33  A6     Cường   Trang  D Linh
    1-4  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1       CTK34CD A6      V Linh  Thắng  Lương
CN
   7-10  TH Lập trình web                CTK33  A6     Cường   Trang  D Linh

                                    Đà Lạt, ngày 17 tháng 09 năm 2011
              P. Trưởng Khoa                    Người lập bảng
             ThS. Đặng Thanh Hải                  Nguyễn Hữu Dương
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
                    LỊCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012
                        Tuần 07 Ngày 12/09/2011 đến 18/09/2011

THỨ  TIẾT        TÊN MÔN HỌC         LỚP     PHÒNG   GVHD 1 GVHD 2 GVHD 3   Ghi Chú  GV Vắng
    1-4  TH Công cụ và môi trường lập trình 1  CTK33    A6    Lương Trang  Thắng
    1-4
 2
   7-10  TH Lập trình hướng đối tượng      CTK34CD   A6    Lương  Luyện  Trang
   7-10
    1-4  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1   CTK34    A6    T. Minh V Linh  Lương
    1-4  TH Lập trình cơ sở dữ liệu       CTK33CD   A21.3   Cường Trang
 3
   7-10  TH Lập trình hướng đối tượng      CTK34CD   A6    Lương Quý     Trang
   7-10
    1-4
    1-5
   7-10
 4
    7-9
   7-10
   11-13
    1-4
    1-4
 5  7-10  TH Cơ sở dữ liệu            CTK33    A6    T Bình  Quý
   7-10  TH Bảo trì máy tính           CTK33CD   A21.3   Lộc   T Anh
   11-13
    1-4  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1   CTK34CD   A6    T Bình  Quý
    1-5  TH Bảo trì máy tính           CTK33CD   A21.3   Lộc   T Anh
   7-10  TH Cơ sở dữ liệu            CTK33    A6    T Bình  Quý
 6
   7-10
   7-10
   11-13
    1-4
    1-5  TH Bảo trì máy tính           CTK33CD   A21.3   Lộc   T Anh
   7-10  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1   CTK34CD   A6    T Bình  Quý
 7
   7-10
   7-10
   11-13
    1-4  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1   CTK34CD   A6    T Bình  Quý
    1-4
CN
   7-10  TH Bảo trì máy tính           CTK33CD   A21.3   Lộc   T Anh
   7-10

                                Đà Lạt, ngày 11 tháng 09 năm 2011
              P. Trưởng Khoa                Người lập bảng
ThS. Đặng Thanh Hải  Nguyễn Hữu Dương
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
                    LỊCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012
                        Tuần 06 Ngày 05/09/2011 đến 11/09/2011
THỨ  TIẾT         TÊN MÔN HỌC        LỚP    PHÒNG  GVHD 1 GVHD 2 GVHD 3   Ghi Chú  GV Vắng
    1-4
    1-5
 2  7-10  TH Lập trình web            CTK33   A6    Cường  Thắng  Luyện
   7-10
    7-9
    1-4  TH Công cụ và môi trường lập trình 1  CTK33   A6    Lương  Trang  Thắng
    1-5
    1-4
 3
   7-10
   7-10
   7-10
    1-4  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1   CTK34   A6    T. Minh V Linh  Lương
    1-5
   7-10  TH Lập trình web            CTK33   A6    Cường  Thắng  Trang
 4
    7-9
   7-10
   11-13
    1-4
    1-5
    1-5
 5   1-5
   7-10  TH Công cụ và môi trường lập trình 1  CTK33   A6    Lương  Thắng  Luyện
   7-10  TH Lập trình cơ sở dữ liệu       CTK33CD  A21.3  Cường  Trang
   11-13
    1-4  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1   CTK34   A6    T. Minh Thắng  V Linh
    1-5
   7-10  TH Lập trình hướng đối tượng      CTK34CD  A6    Lương  Cường  Trang
 6
   7-10
   7-10
   11-13
    1-4
    1-5
   7-10
 7
   7-10  TH Lập trình cơ sở dữ liệu       CTK33CD  A21.3  Cường  Trang
7

   7-10
   11-13
   1-5
   1-4
CN
   7-10  TH Lập trình hướng đối tượng  CTK34CD   A6    Lương  Cường  Trang
   7-10

                            Đà Lạt, ngày 01 tháng 09 năm 2011

             P. Trưởng Khoa             Người lập bảng
            ThS. Đặng Thanh Hải          Nguyễn Hữu Dương
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
                    LỊCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012
                        Tuần 05 Ngày 29/08/2011 đến 04/09/2011
THỨ  TIẾT         TÊN MÔN HỌC        LỚP    PHÒNG  GVHD 1 GVHD 2 GVHD 3   Ghi Chú  GV Vắng
    1-4
    1-5
 2  7-10
   7-10
    7-9
    1-4  TH Bảo trì máy tính           CTK32   A6    Lộc   Cường  Thắng
    1-5
    1-4
 3
   7-10
   7-10
   7-10
    1-4  TH Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1   CTK34   A6    T. Minh T Bình  Quý
    1-5
   7-10
 4
    7-9
   7-10
   11-13
    1-4  TH Bảo trì máy tính           CTK32   A6    Lộc   Khánh  Thắng
    1-5
    1-5
 5   1-5
   7-10
   7-10
   11-13
    1-5
    1-5
   7-10
 6
   7-10
   7-10
   11-13
    1-4  TH Bảo trì máy tính           CTK32   A6    Lộc   Khánh  Thắng
    1-5
   7-10  TH Công cụ và môi trường lập trình 1  CTK33   A6    Lương  T Bình  Quý
 7
   7-10  TH Bảo trì máy tính           CTK33CD  A21.3  Lộc   Khánh  T Anh
7

   7-10
   11-13
   1-5
   1-4  TH Bảo trì máy tính       CTK33CD   A6    Lộc   Khánh  T Anh
CN
   7-13
   7-10

                            Đà Lạt, ngày 28 tháng 08 năm 2011

             P. Trưởng Khoa            Người lập bảng
            ThS. Đặng Thanh Hải          Nguyễn Hữu Dương

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:12/3/2011
language:Vietnamese
pages:9