Psicologia by hedongchenchen

VIEWS: 29 PAGES: 6

									PRESENTACIÓ PSICOLOGIA

            PROGRAMACIÓ ologia
Objectius generals:

En acabar la matèria, l'alumne/a ha de ser capaç de:

1...Caracteritzar la dimensió teòrica i pràctica de la psicologia, assenyalant-ne
els trets més importants i les limitacions, relacionant-la amb les altres ciències i
camps del saber.


2...Assolir el coneixement dels principis i formulacions bàsiques de la
psicologia, i aplicar-los a l'explicació de fenòmens relatius al comportament
humà individual i col·lectiu.


3...Reconèixer les correlacions biològiques, psicològiques, socials i culturals del
comportament humà, i entendre com aquests factors són les condicions que
fan possible l'acció lliure i racional.


4...Identificar les expressions de la psicologia que s'han incorporat al llenguatge
quotidià i usar-les amb rigor.


5...Analitzar i valorar el comportament propi i aliè des de les aportacions de la
psicologia.

6...Rebutjar els intents de manipulació o dirigisme del comportament per part
de persones, grups o institucions, i especialment dels que se serveixen dels
mitjans de comunicació de masses per persuadir els seus receptors.


7...Valorar de manera positiva la independència de criteri, la coherència i la
racionalitat en l'elecció d'objectius vitals i en la presa de decisions orientades a
l'acció.


Continguts

1.Introducció a la psicologia:
L’explicació psicològica del comportament humà: Bases fisiològiques de la
conducta.
2. La Psicoanàlisi
3. El conductisme
4. Piaget i la psicologia cognitiva
5. Psicologia humanista
6. Psicologia social

Procediments

1...Localització i selecció de fonts d'informació adequades per a la realització
de treballs escrits i la preparació de debats.


2...Lectura, anàlisi, resum i esquematització de textos.

3...Utilització de tècniques simples d'obtenció d'informació en psicologia.

4...Ús correcte de la terminologia psicològica a les exposicions orals i els
treballs escrits.

5...Descripció i anàlisi en termes psicològics d'algun aspecte de la realitat
propera a l'alumne.

6...Participació en debats. Exposició raonada d'idees alienes i opinions pròpies
en l'entorn de la psicologia.

7...Realització d'experiments senzills.

8...Confecció de protocols d'observació i d'enquestes.

9...Elaboració de treballs d'investigació relacionats amb algun apartat del
currículum.

Valors, normes i actituds

1...Interès per descobrir els fonaments i les correlacions del comportament
propi i aliè.

2...Valoració crítica de les aportacions de la psicologia.

3...Presa de posició davant un ús incorrecte dels continguts de la psicologia.

4...Consciència de la necessitat de ser rigorosos en l'observació i la
interpretació dels
comportaments humans.


5...Valoració positiva de la diversitat humana.

6...Valoració negativa d'actituds discriminatòries.

7...Adopció d'actituds obertes davant la confrontació d'opinions.
                     1
Objectius terminals

1...Explicar els trets característics de la psicologia, les seves finalitats, mètodes
de treball i camps d'aplicació.

2...Relacionar la psicologia amb les altres ciències i camps del saber.

3...Caracteritzar les aportacions d'algunes escoles psicològiques.

4...Distingir les contribucions de la psicologia d'altres contribucions no
científiques en l'explicació del comportament.

5...Explicar les principals    estructures  biològiques  implicades   en  el
comportament humà.

6...Situar l'ésser humà al context evolutiu i distingir el comportament humà del
comportament animal.

7...Descriure el models de funcionament dels principals processos psicològics.

8...Explicar el dinamisme de la personalitat i la vida afectiva de l'ésser humà.

9...Contextualitzar i relativitzar el resultat de les tècniques d'anàlisi en
psicologia.

10...Reconèixer les influències socioculturals en el comportament i valorar-ne la
importància.

11...Identificar alguns mecanismes bàsics del comportament individual i social.

12...Mostrar actituds de tolerància i comprensió davant el fet diferencial.

13...Realitzar treballs utilitzant les referències bibliogràfiques adients.

14...Exposar oralment i per escrit anàlisis i opinions sobre el comportament
humà. Usar amb propietat la terminologia treballada a l'assignatura.


15...Dissenyar activitats de recollida d'informació empírica escollint el tipus més
adient d'instruments per a la situació que cal analitzar.

16...Realitzar  experiments   simples  relacionats  amb  alguns    processos
psicològics.

17...Valorar les aportacions de la psicologia a la configuració de la imatge i el
coneixement de l'ésser humà.


18...Ser conscient que l'anàlisi i la valoració dels comportaments propis i aliens
ha de ser rigorosa.


                      2
METODOLOGIA I AVALUACIÓ
La matèria optativa de psicologia s’imparteix al llarg de dues hores setmanals.
Durant el curs es realitzaran diferents activitats pràctiques que tindran un gran
pes en la nota final de cadascun dels trimestres: 20% a un 30 % en funció de
les activitats realitzades . La resta de la nota s’obtindrà de la prova trimestral.
Aquesta prova serà de característiques pràctiques amb l’objectiu de resoldre
situacions amb la informació obtinguda al llarg dels diferents temes treballats.
En el cas de suspendre un trimestre es podrà recuperar en el trimestre
següent.

Es fomentarà el treball en grup en totes les activitats que es realitzin en la
matèria de psicologia.

S’haurà de realitzar un treball en grup sobre algun tema relacionat amb la
psicologia: El treball a realitzar al 3r trimestre tindrà les següents
característiques:

Treball de psicologia:
  1- Crear un grup de treball elegint una problemàtica psicològica: depressió,
   autoestima, problemes de memòria, inadaptació escolar o social,
   drogaaddicció, relacions socials en l’empresa, intel·ligència emocional,
   relacions familiars, fòbies, condicionaments i aprenentatge, psicologia
   evolutiva, etc.
  2- Buscar diferents fonts d’informació sobre el tema: revistes o llibres
   especialitzats, premsa, pàgines web, etc.
  3- Analitzar els aspectes que caldrà treballar des de aquesta disciplina.
   Àmbit d’intervenció.
  4- Programa d’acció davant del problema o qüestió plantejada.
  5- Reflexió sobre la problemàtica elegida i la intervenció considerada.
  Pla de treball:

  1- Es programa les sessions de presentació de la recerca psicològica,
   dues sessions per grup una per presentar el tema a desenvolupar i
   l’altre l’exposició sobre el tema elegit.
  2- Al final del primer trimestre es presentarà un esquema d’actuació
   possible dels diferents plans d’acció(1a. sessió)
  3- Durant el segon trimestre es desenvoluparà la proposta d’intervenció
   destacant els diferents àmbits de la psicologia que intervenen.
  4- Exposició a classe del treball realitzat i lliurament del treball realitzat al
   3r trimestre.                     3
Creació de casos

Creació de casos ficticis amb la finalitat d’aprofundir en la problemàtica
psicològica i conèixer algunes teràpies que es poden utilitzar per tal de guarir o
ajuda al pacient. Aquest tipus d’activitat pretén desenvolupar la creativitat de
l’alumnat i, al mateix temps, contribuir a crear empatia i comprensió amb el
pacient i el terapeuta.
Aquests casos es poden filmar i posteriorment analitzar-los entre tots.


Respostes i consells sobre temes vinculats a la psicologia

Elaborar petits comunicats que podem introduir en la pàgina de l’institut o
publicar a la revista del centre.

Per la consulta i ampliació de coneixement relacionats amb aquestes activitats
es realitzaran consultes telemàtiques com per exemple:

www.psi.uba.ar
www.psiquiatria.com
www.psinet.com
www.psiconet.com
www.psicologinfantil.com
www.copc.org
www.grupocero.org
www.behaviorism.org
www.loshorcones.org
www.inteco.cl
www.jlmoreno.com

etc.
Aquestes activitats també tenen com a finalitat ajudar a els alumnes i les
alumnes a saber seleccionar la informació que poden obtenir per internet o
mitjançant diferents llibres especialitzats.


Al llarg de la matèria s’utilitzaran diferents recursos didàctics que tenen
l’objectiu d’aclarir els continguts treballats i a més poder relacionar les diferents
teràpies psicològiques amb els documents, pel·lícules, etc.
Una altra estratègia d’aprenentatge a utilitzar serà el visionat de pel·lícules i el
posterior comentari i realització d’una reflexió escrita. La contribució d’aquest
treball escrit d’anàlisi té un pes d’un 20% de la nota total.

Les pel·lícules que veurem seran les següents:

    El sistema nerviós humà (documental)          Bases fisiològiques
    Freud passió secreta (J. Huston)            Psicoanàlisi
    La naranja mecànica (Stanley Kubrick)          Conductisme
    Los amantes del círculo polar (Julio Medem)       Psi. Cognitiva


                     4
 Secretos y mentiras (Mike Leight)  Psi. Humanista
 El Crisol (Nicholas Hytner)     Psi. Social
                 5

								
To top