Docstoc

huntington - PDF

Document Sample
huntington - PDF Powered By Docstoc
					DE DUIF - Nr. 16 - blz. 18


   DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON ...
EEN ZAAK VAN ONS ALLEMAAL !
Wie gezond is heeft vele wensen ... wie ziek    woningstichting WSG en De Riethorst
is heeft maar één wens en dat is terug       Stromenland de handen in elkaar geslagen
gezond worden ! Veel van onze medemen-       om te komen tot een prachtige eigen woon-
sen hebben af te rekenen met een ziekte of     zorgvoorziening voor deze cliëntengroep.
een aandoening die de kwaliteit van hun       De realisatie daarvan zal naar verwachting in
leven grondig verstoort. Het is voor velen     2008 voltooid zijn en met deze woonvoor-
onder ons de “ver van mijn bed show” ...      ziening willen WSG en De Riethorst
zonder kwade bedoelingen uiteraard ...       Stromenland ervoor zorgen dat de
maar we hebben zo’n druk leven dat we er      Huntington-cliënten, ook na opname, zoveel
gewoon niet bij stil staan dat veel van onze    mogelijk ruimte voor eigen leven behouden
medemensen het lang niet zo goed hebben       en daarmee een concrete bijdrage leveren
als wij zelf. Iemand moet ons daar op attent    aan de kwaliteit van hun resterende leven.
maken ... en dan trekken we even de rem       Prof. Dr. Jos M.G.A. Schols (Universiteit van
op !                        Tilburg en Maastricht) en Mr. Drs. F.J.M.
De ziekte van Huntington is een erfelijke      Staal (Voorzitter Raad van Bestuur De
aandoening die bepaalde delen van de her-      Riethorst Stromenland) vonden in Cor de
senen aantast ... en de symptomen openba-      Heijde (directeur van een bouwmaatschap-
ren zich meestal tussen de 35 en 40 jaar. De    pij die zich vooral bezig houdt met het bou-
ziekte uit zich o.a. in onwillekeurige bewe-    wen van projecten in de gezondheidszorg)
gingen die langzaam verergeren, verstande-     de ideale bondgenoot om een actie op touw
lijke achteruitgang en een verscheidenheid     te zetten om fondsen te werven voor dit pro-
aan psychische symptomen. De ziekte leidt      ject. Ook het onderzoek naar de oorzaak
gemiddeld na een zestiental jaren tot de      van deze ziekte staat nog in de kinder-
dood van de patiënt, meestal door bijko-      schoenen en om dit landelijk te organiseren             Cor de Heijde ... innitiatiefnemer en drijvende kracht achter deze aktie.
mende oorzaken zoals longontsteking. De       is veel meer geld nodig.
ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte                                                          Daarom ... en omdat het lot van onze mede-
... en in Nederland lijden ongeveer 1600                                                            mens een zaak van ons allemaal is ... werd
mensen aan deze ziekte ... en circa 5000
mensen lopen het risico deze ziekte te krij-            I nter netv er koop !                                    er beroep gedaan op duivenmelkers met het
                                                                                hart op de juiste plaats ! Zij deden hun duit
gen. Het is voorlopig niet mogelijk om deze     Bieden op deze fantastische schenkingen is enkel mogelijk via internet                   al in het zakje door een duif te schenken uit
ziekte te genezen of zelfs het verloop af te                                                          het kruim van hun kolonie. Hun schenkingen
remmen.                       www.deduif.be en wel vanaf donderdag 17 april. De internetverkoop loopt af op               worden hieronder gepubliceerd en ook de
De vaak nog jonge patiënt wordt geleidelijk     zaterdag 3 mei en alle informatie is te vinden op onze website.                      internetverkoop zal door “De Duif” georga-
steeds meer hulpbehoevend en dat legt een                                                            niseerd worden.
zware last op zijn gezin. Uiteindelijk ontstaat   Het is ook mogelijk om een schriftelijk bod neer te leggen bij Rik Hermans, e-mail             Aan jullie allemaal ... duivenmelkers die
een volledige verpleegbehoefte en thuis blij-    rik.cindy@telenet.be of fax 00 32 (0)3 484 62 67.                             gelukkig nog met volle teugen van het leven
ven is niet meer mogelijk. Vroeger werden                                                            kunnen genieten ... laat jullie ook van de
veel Huntington-patiënten opgenomen in        Voor alle info: Rik Hermans, tel. 00 32 (0)498 505 737.                          beste kant zien. Laat jullie waardering voor
een psychiatrisch ziekenhuis ... tegenwoor-     Op internet is het actuele bod per duif te vinden, en wekelijks zal in “De Duif ” het           de initiatiefnemers en de schenkers blijken
dig is daar het verpleegtehuis in de plaats                                                           ... en help de medemens door eens diep in
gekomen. Nederland kent op dit ogenblik       voorlopig bod van de schenkingen gepubliceerd worden.                           de buidel te tasten voor de goede zaak ! Het
vijf verpleegtehuizen die gespecialiseerd zijn                                                         is een cliché ... ik weet het ... maar God zal


                          www.deduif.be
in de behandeling van deze patiënten ... en                                                           het jullie lonen !
De Riethorst Stromenland is er daar één
van. In Geertruidenberg hebben de


    1. FRANS BELLETER              Marseille 2000 ... 106e Nat. Dax ZLU 1999 ...   2005.
                          196e Nat. Pau 2001 en komt uit de kruising    In 2007 deed hij bovendien zijn stunt van Le
    Hollandsediepstraat 11           Belleter x Theo Ernest.              Mans 2005 nog eens dunnetjes over door 1e
    4709 HP NISPEN (NL)             G.M.: NL96-9668043 “Anne”             Nat. Blois R.5 5087 d. te winnen naast tal van
    Tel.: 00 31 (0)165 365 638          Nestzuster “Magic”, 37e Nat. St. Vincent en 90e  andere kopprijzen.
                          Nat. Dax. Komt uit “Stamdoffer” (Rommers x    Hier voor de Huntington-aktie een duifke uit het
                          Van Peer) x “Lady” (Oostenrijk x Suijkerbuijk).  allerbeste in de aanbieding!
                          MOEDER:     NL02-0256828    “DOCHTER
                          ACTION”                      VADER: NL04-2128578 “DE ZEEUW”
                          Moeder van o.a. 16e Bordeaux en 75e Nat.     Directe zoon van Le Mans-winnares
                          Perpignan 2007.                  “Kerkduifje”!
                          G.V.: NL97-9739196 “Action”            G.V.: NL02-5236751 “Zoon Brommertje”
                          Topvlieger en -kweker. Geboren uit de kruising  Komt uit “Grote Witpen” (zoon “Late van de 04”
                          Belleter x Theo Ernest. Dubbele kleinzoon     x “Uno Duivin”) x “Brommertje” (1e Libramont
                          “Soustons” (Belleter) en kleinzoon van      3666 d. en 1e Niergnies 5322 d.).
                          “Juffertje” en “Moeder Barcelona 1 en 2” (Theo  G.M.: NL03-5301440 “Kerkduifje”
                          Ernest).                     1e Nat. Le Mans 99104 d. en snelste van
                          G.M.: NL96-9668001 “De José”           120.936 d. Werd ook nog 1e Prov. en 8e Nat.
                          1e lokaal Tarbes en 6e nationaal. Dochter 18e   Asduif Midfond. Komt uit “Kleine Figo” (broer
                          Nat. Pau ... kleindochter 9e Nat. Pau.      “Figo”) x “Witkopje” (dochter “Late van de 04” x
                                                   “Uno Duivin”). Tenslotte volle zuster van
                                                   “Kannibaal”, superduif met olympische titel ...
                                2. KEES BOSUA             3x eerste prijs en topkweker!               doen voor vriend Cor door een broer van zijn
                                 Oudendijk 65             MOEDER: NL02-5236718 “PEPPER”               Barcelona-winnares ... en puur ingeteeld naar
                             3318 AG DORDRECHT (NL)            OLYMPIADEDUIF HALVE FOND PORTO 2005            de “Klamper” van Cor de Heijde te schenken!
                             Tel.: 0031 (0) 786 162 779         1e Chantilly 2589 d. ... 2e Etampes 3747 d. ... 2e
                              keesbosua@hetnet.nl            Chateauroux 324 d. ... 5e Pont St. Max 1684 d.      VADER: NL00-2117637 “DE WITPEN”
     f.belleter@wanadoo.nl                                    ... 7e Chantilly 12.108 d. ... 8e Chantilly 5087 d. ...  Direct Cor de Heijde en volle broer “Nick”, 1e
                                                   9e Ablis 3090 d. ... 12e Bourges 2032 d. ... 15e     NPO Bordeaux 5478 d.
NL07-3755499 “DOCHTER JONGE ACTION”                                  Strombeek 4208 d. ... 20e Putte 5774 d. ... 20e      Is de stamvader op het hok Bungeneers, en
(geschelpt witpen - doffer)                                      Hensies 3367 d.                      vader “Queen Tonny”, 1e Nat. Barcelona 2005
                                                   Uit een jong van “Pepper” kweekte Wieger de        13.066 d. en 4e Internat. 25.835 d. ... maar ook
Frans behoort tot de top van de Brabantse en                             Bruin al 3e Prov. Asduif jong Afd. Friesland in      nog vader van o.a. twee duiven die 51e en 62e
Zuid-Nederlandse overnacht-wereld. Tal van                              2006.                           nationaal vliegen.
kopprijzen, gekoppeld aan vele kampioen-                               G.V.: NL98-5870010 “Dunne”                Is bovendien al grootvader van 16e Nat. Pau
schappen hebben zijn ster doen rijzen.                                1e Beste jonge duif van Nederland WHZB 1998        2007 en 67e Nat. Irun jaarse 2007 ... terwijl ook
We noemen er voor de vuist weg enkele van de                             en directe zoon van “Porky” x “Miss Marbella”!      de nakweek van “Queen Tonny” veelbelovend
laatste jaren: 1e Kampioen Overnacht Fondclub                             G.M.: NL97-5739323 “Donna”                is, want drie kleinkinderen van haar werden in
Zuid Nederland ... 10e en 12e Nationaal                                1e Peronne 3079 d. en rechtstreeks uit het        2007 binnen de 7 minuten geconstateerd van
Kampioen Grote Fond NPO 2006 en 2007 ... 1e                              “Bange Koppel”!                      Irun jaarlingen.
en 6e PROV. KAMPIOEN GROTE FOND BRA-                                                              G.V.: DV05031-95-2 “Sahib”
BANT 2000 in 2006 en 2007 ... 8e Gouden                                                             Via Interpalomas Lofts / De Weerd een zoon
Barcelonaduif ZLU 2004-2006 met de “Flyer”                                 3. FRANS BUNGENEERS                 van 1e Nat. Barcelona 1994 x “Nathalie” (volle
(won o.a. 19e Nat. Perpignan en 41e Nat.                                     Schawijkstraat 99               zuster    “De   Weerdduivin”,    moeder
Barcelona) etc. Enkele topresultaten in 2007                                    2520 RANST (B)                “Barcelonaduif” en dochter “Gouden Kruk”).
waren zeker 39e Nat.Bordeaux ZLU ... 38e en 99e                                Tel.: 00 32 (0)3 353 7516             G.M.: NL96-9659727 “Diamantje”
Nat. Tarbes ... 28e en 32e Nat. Irun ... 75e Nat.                             frans.bungeneers@telenet.be             Een gouden kweekster ... en ook moeder van
Perpignan en 43e en 60e Nat. Montauban.                                                             “Don John”, 1e Prov. Dax 3962 d. en 3e Nat.
Frans’ schenking voor Huntington tenslotte is                             B07-6164049 “BROER QUEEN TONNY”              18323 d.
iets uit twee schitterende duiven ... bovendien                            (doffer)                         “Diamantje” is dochter van “Broer Perpignan”
beide kinderen van topduif “Action”!        NL07-2141704 “ZOON PEPPER”                                         (zoon “Klamper”) x “Barcelonaduif” (1e, 7e, 15e
                          (blauw - doffer)                 Frans Bungeneers ... als auteur van een leerrijk     Nat. Perpignan ... 21e Nat. Barcelona en doch-
VADER: NL01-0158521 “JONGE ACTION”                                  boek kreeg hij heel wat topduiven in handen ...      ter “Klamper”).
16e NAT. ASDUIF GROTE FOND NPO 2006         Kees Bosua ... de stuntman van de         maar de prestaties op eigen hok mogen zeer        MOEDER: B00-3040218 “SIOENTJE”
met 30e Nat. St. Vincent 16621 d. ... 92e Nat.   Nederlandse duivensport ... sierde zijn palma-  zeker ook gezien worden. Zo won Frans als         Direct Luc & Hilde Sioen en moeder van “Queen
Mont de Marsan 11326 d. en 186e Nat. St.      res de laatste jaren op met o.a. 4x Gouden Duif  absoluut hoogtepunt 1e NATIONAAL BARCE-          Tonny”. Geboren uit nestbroer x nestzus.
Vincent 16515 d. Hij werd daarmee tevens 4e     Nederland ... 1e Nat. Kampioen Halve Fond     LONA 2005 met “Queen Tonny” ... en - naar         G.V.: B98-3005218 “Zoon Brecht”
Prov. Asduif Brabant 2000.             2003 en 2004 ... 1e Nat. Asduif jong NPO 2004   eigen zeggen - dankt hij een groot deel van zijn     Komt uit “Brecht” (Beste Belgische Fondduif
G.V.: NL97-9739196 “Action”             ... 1e en 2e Nat. Le Mans 99.104 d. 2005 en als  successen aan de onvoorstelbaar taaie De         1992 met o.a. 4e S-Nat. Brive ... 25e Nat.
Won 94e Nat. Dax ZLU 2001 ... 89e Nat.       uitschieter liefst 4 Olympiadeduiven in Porto   Heijde-duiven. Vandaar dat hij nu iets terug wil     Barcelona en 29e Nat. Perpignan en gespeeld
                                                                                         DE DUIF - Nr. 16 - blz. 19
door Remi Hoebrechts), de tegenwoordige                                   Landen Cup 2003 ... 1e Nat. Asduif jonge bij     8. B. (FRAN) JANSEN & CO.
stamvader van de kolonie Sioen x “Briljantje”                                zowel De Reisduif als Ave Regina etc.              Dorstseweg 11 A
(dochter “Klamper” De Heijde via Jan                                     “Euro” werd bij H-C al vader van “Angela”, 1e         4854 NA BAVEL (NL)
Hermans).                                                  Noyon 2252 d. ... en in 2007 via Eijerkamp         Tel.: 00 31 (0)161 432 828
G.M.: B98-3005217 “Dochter Briljantje”                                    ook van 1e Bad Kreuznach 1570 d. (bij            franjansen@eurxs.com
Eveneens uit “Brecht” x “Briljantje” evenals haar                              Herman Niessing). Ook de 1e Nat. Asduif jong
bestbroer 00-218.                                              Nederland WHZB en Best of the Best (bij Bert
                                                       Berends) is een kleindochter van de “Euro”.
                                                       G.V.: B00-6549276 “Vader Euro”
                                                       Broer van o.a. “404” (7x 1e). Zoon van “Super
   4. WILLEM DE BRUIJN                                          799” (superkweker uit kruising Van Dyck x
    Oud-Reeuwijkseweg 15                                         Houben) x “700 Duivin” (100 % Maurice
    2811 KB REEUWIJK (NL)                                        Hasendonckx).
    Tel.: 00 31 (0)182 394 194                                      G.M.: B00-6141430 “Moeder Euro”
    www.willemdebruijn.com                                        Ook moeder van o.a. 1e Noyon 1909 d. ... 1e
                                                       Toury 1200 d. etc.
                                                       Is halfzuster “Wonderaske” (beste jonge duif
                                                       België 2001) en dochter van “Favoriet” (100%
                                                       Hasendonckx     en   topkweker)   x
                                                       “Goudklompje” (Hasendonckx x Gijzen).
                                                       MOEDER: NL06-1762706 “LADY BLOIS”
                             te zich van het best denkbare Hollandse fond-    1e NAT. R.8 BLOIS 5963 d.
                             soort aan ... en de successen bleven niet lang   3e Nationaal Blois 71.450 d.
                             uit. Wat heet ... het eerste grote succes werd in  G.V.: NL04-1680250 “Vader Lady Blois”
                             2007 al geboekt met 1e Nat. Zone C. Irun 2598    Broer van topvlieger “Rome”.
                             jaarse ... tevens goed voor 4e nationaal 8967 d.  Zoon van “Kleinzoon Hekje” (Janssen-
                             Collectief won Alain op deze vlucht met 10 jaar-  Arendonk) x “Dochter Troyesduifke” (Janssen
                             se mee trouwens 4e, 43e en 89e nationaal ... en   x Meulemans uit Wonderboy 917 x Troyes
                             speciaal voor Cor de Heijde ... waar hij een    Duifke)
                             goede vriendschap mee opbouwde ... schenkt     G.M.: NL04-1566545 “Moeder Lady Blois”       NL07-3719830 “INTEELT PERPIGNAN”
                             Alain niets meer of minder dan zijn 89e nationaal  100% Gommaar Leysen.                (blauw witpen - duivin)
                             Irun ! Of een buitengewoon gebaar voor een     Komt uit B03-529 (lijn fameuze “03) x B03-
                             buitengewoon goed doel!               265 (kleindochter “Goede 160”, 5x 1e).       Fran Jansen is een vaste waarde op de ZLU-
                                                                                 vluchten ... en werd in 2007 nog 1e kampioen
                             VADER: NL04-2173759 “ZOON DON                                      overnacht in de sterke Union De Baronie ...
                             MICHEL”                                                 maar ook 4e Marathon en 7e Generaal FBZ ... en
                             Direct Cor de Heijde en een zeer talentrijk kwe-    7. FIRST PRIZE PIGEONS              15e ZLU Fondpsiegel cat. 4. Enkele andere
                             ker.                                Hool 52               hoogtepunten: Winnaar Europabeker 2004 ... 1e
NL06-1071859 “ZOON GILBERT”               G.V.: NL96-9659671 “Don Michel”              5469 KC KELDONK (NL)             Nat. Marathon 10 get. 2004 ... 2e W.E.S.M. 10
(blauw witpen - doffer)                 1e Asduif ZLU Perpignan 1999-2001 en 1e          Tel.: 00 31 (0)30 220 2114          get. 2004 ... 2e ZLU Fondspiegel 2006 (cat. 3) en
                             Asduif ZLU Dax 2000-2001 met o.a. 17e en 21e       www.first-prize-pigeons.nl           2005 (cat. 4) ... 5e Keizer Grote Fond ZLU 2006
Willem hoort al sinds jaar en dag bij de beste      Nat. Perpignan en 39e en 58e Nat. Dax ZLU. Eén                             en 2003 en nog veel meer kampioenschappen.
liefhebbers van Nederland. Zijn palmares wordt      der huidige topkweker op het hok Cor de                                 Voor vriend Cor ... en voor Huntington natuurlijk
opgesmukt door 2x Beste Liefhebber WHZB ...       Heijde.                                                 ... schenkt Fran een duivinneke uit het beste
3x Beste Duivin en 3x Beste Doffer ... diverse      Zoon van “De Perpignan” x “Theelen Duif”.                                wat hij onder de pannen heeft ... dus uit twee
nationale (asduif)titels NPO ... Olympiadeduif      G.M.: NL00-0035356 “Kleindochter St.                                  absolute stervliegers, beide uit Frans oerdegelij-
Liévin en in 2007 liefst 3 provinciale danwel      Vincentduif”                                              ke basis Theelen-Van Peperstraten!
NPO-overwinningen: 1e en 4e NPO Bourges         Won o.a. 74e Nat. Barcelona 7875 d. en komt uit
12905 d. ... 1e, 2e, 3e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e NPO   “Zoon Natasja” (De Weerd) x “Dochter St.                                VADER: NL00-0026982
Breisach 8445 d. ... 1e en 2e Prov. Ablis 2764 d.    Vincentduif”.                                              85-170-827-1575 Nat. Perpignan ... 106-364
etc.                           MOEDER: NL05-1815372                                          Nat. Dax ZLU ... 350-660 Nat. Bordeaux ... 731-
Voor Cor de Heijde en de Huntington-aktie        Direct Kurvers-De Weerd en al direct moeder                               1677 Nat. Barcelona ... 1329e Nat. Marseille
schenkt Willem een doffer van 2006 ... uit zijn     van “Mister Irun”.                                           Miste nooit! Wint als jaarling prijs van Bordeaux
absolute topkweker “Gilbert” ... een super-       G.V.: NL04-1265431                                           ... en daarna jaarlijks zijn twee prijzen op de
schenking!                        Won in 2007 de 11e Nat. Barcelona 7520 d. en                              ZLU.
                             23e Internat. 25.716 d.                                         G.V.: NL93-9346773
VADER: B00-4108907 “GILBERT”               Komt uit de fantastische “Bali King” (11e Nat.                             10x prijs overnacht.
Direct Gilbert Meire ... gespeeld door Willem de     Perpignan en 33e Nat. Marseille) x dochter                               Komt uit “Zoon 784” (Jan Theelen) x
Bruijn en winnaar van 5e Asduif Allround West      “Perpignan King” (Perpignan King won 3e, 21e,                              “Kleindochter Liesbeth” (Jan Theelen).
Europese Landen Cup 2001 en 8e Beste Doffer       30e, 43e en 78e Nat. ZLU en werd 1e Internat.                              G.M.: NL93-9346792 “Perpignan Duivin”
WHZB 2002 met 1e Bourges 392 d. ... 2e Ablis       Asduif ZLU 2002).                                            Wint 16e en 17e Nat. Perpignan ... en 20e, 174e
2333 d. (1e van 496 d.) ... 6e La Ferte B. 3280 d.    G.M.: NL01-2332186                                           en 448e Nat. Pau.
(1e van 315 d.) ... 7e St. Ghislain 2570 d. ... 11e   Komt uit 93-134 (45e Nat. Barcelona) x “Dochter                             Dochter van “Zoon Barcelona” (Van
Duffel 6792 d. etc.                   Kleine Blauwe”.                                             Peperstraten) x “Dochter 450” (Jan Theelen).
EEN ABSOLUTE TOPKWEKER ... en vader van                                   NL08-1722127 “ZOON/DOCHTER LEO”           MOEDER: NL00-0027005
“Olympic Anita” (Olympiadeduif Halve Fond                                                            33e Nat. Dax ZLU ‘03 ... 87e Bordeaux FBZ ‘02
Porto met 1e Nat. Vichy 2460 d. en 1e Interprov.                               Evert Diepeveen en Roel van den Burg sticht-    ... 120e Nat. Barcelona ‘05 ... 170e Nat. Pau ‘04
Toury 1984 d. bij Michel Vanlint) ... “Boreas” (5e      6. HANS EIJERKAMP &              ten in 2001 het kweekcentrum First Prize      ... 188e Nat. Perpignan ‘04 ... 348e Nat.
Beste Doffer WHZB) ... 02-305 (1e Chateauroux
981 d.) ... 02-359 (1e Ablis 575 d.) ... “Bellona” (1e
                                  ZONEN                  Pigeons. Dit kweekcentrum richt zich uitslui-
                                                       tend op het kweken van jonge duiven met
                                                                                 Perpignan ‘05 ... 726e Nat. Dax ZLU ‘02 etc.
                                                                                 G.V.: NL97-9720616 “Zoon Perpignan Duivin”
Ablis 414 d. en moeder 9e Nat. Asduif Halve           Cortenoeverseweg 82             specifieke kwaliteiten voor de ééndaagse en     Komt uit “Vincent” (9e Nat. St. Vincent en 100%
Fond KBDB) ... “Isabeau” (1e Peronne 5688 d.          6971 JK BRUMMEN (NL)             overnachtfond. Om daarin succesvol te zijn     Theelen) x “Perpignan Duivin” 93-792.
en moeder 4e Nat. Ablis 17730 d.) ... 03-095 (1e        Tel.: 00 31 (0)575 538 555          schaften ze zich diverse nationale toppers en    G.M.: NL97-9720891
Pithiviers 1070 d. ... 1e Vierzon 231 d. en 1e          www.eijerkamp.com             overwinnaars aan, waaronder 1e Nat. Dax S.1     57e Nat. Perpignan ... 204e Nat. Dax ZLU en
Blois 254 d.) ... 06-719 (1e Ablis 547 d.) en 06-                              14.965 d. ... 1e Nat. St. Vincent S.2 7370 d. ...  488e Nat. Pau.
784 (1e Duffel 3929 d.). etc.                                        1e Nat. Dax S.1 18.211 d. en 1e Gouden       Komt uit “Zoon 499” (Theelen) x 88-399
Tenslotte is “Gilbert” nog vader van “Little                                 Barcelona Duif ZLU (A. van Haaren).         (Theelen, uit “Broer 508” x “Halfzus Moeder
Tiger”, die bij G&S Verkerk vader is van                                   Daarnaast gingen ze samenwerkingsverban-      10”).
“Sponge Bob” (Olympiadeduif All Round                                    den aan met diverse Nederlandse tophokken
Oostende met 1e NPO Blois 20755 d. ... 1e                                  zodat die topduiven daar voor nakweek kun-
Chantilly 6762 d. ... 1e Peronne 6017 d. etc.) en                              nen zorgen en de nazaten van de FPP-win-
“Puma” (1e Peronne 4860 d.).                                         naars duchtig getest kunnen worden.             9. FAM. HERBOTS
G.V.: B92-4300004 “De Blauwe”                                        Voor de Huntington-aktie komen Roel en             Dungelstraat 37
Komt uit “Roste Verheye” x “De Denterghem”.                                 Evert met een duifje uit Nationale Asduif       3440 HALLE-BOOIENHOVEN (B)
G.M.: B97-4417961 “Dochter Bourges”                                     “Leo”!                          Tel.: 00 32 (0)11 789 190
Dochter van “Den Bourges” x 94-297.                                                                   www.herbots.com
MOEDER: NL04-2055238 “MOEDER BORE-            NL07-1375091 “ZOON EURO x LADY           VADER: NL01-1540276 “LEO”
AS”                           BLOIS”                       1e NAT. ASDUIF GROTE FOND NPO 2005.
Moeder van “Boreas” ... 06-719 en 06-784.        (blauw witpen - doffer)               Werd gespeeld door J.S. Steenbeek & Zn. /
G.V.: NL01-1892694 “Apollo”                                         Leo de Waart en won 6e NPO Brive 7600 d. ...
4e Nat. Asduif Halve Fond NPO met o.a. 1e Pont      De familie Eijerkamp ... of de hokken Hans     61e Nat. Bergerac 20131 d. ... 28e NPO
St. Max 3777 d. ... 4e Strombeek 4492 d. ... 4e     Eijerkamp & Zonen en Lotte Eijerkamp ...      Angouleme 5235 d. ... 34e NPO Brive 8094 d.
Pont St. Max 4274 d. ... 7e Ablis 6409 d. ... 13e    waren in 2007 misschien wel de sterksten van    ... 5e NPO Perigueux 4955 d. ... 16e Nat.
Chateauroux 9010 d. etc.                 Nederland. Ze rijgden een palmares aaneen,     Bergerac 17160 d. etc. Kortom een echte
Is bovendien vader van diverse winnaars en        zelden gezien! Enkele hoogtepunten: 1e NPO     supercrack!
kopvliegers waarbij 1e tegen 764 d. ... 1e tegen     Noord Orleans 5165 d. ... 1e Arras 2120 d. ...   G.V.: NL00-4044299 “Vader Leo”
608 d. ... 8e tegen 22409 d. etc.            1e Haasrode 4060 d. ... 1e Orleans 3043 d. ...   100 % Frans van Wel via Leo v.d. Waart / H.
G.M.: B00-6212429 “Janet Jackson”            1e Boxtel 4131 d. ... 1e Offenburg 1781 d. ... 1e  de Bruijn.
Uit de Janssen-basis van Van Elsacker-Jepsen.      Chantilly 9765 d. ... 1e NPO Peronne 4331 d.    G.M.: NL00-1581011 “Moeder Leo”
                             en natuurlijk 1e Nat. R.8 Blois 5963 d.       Uit de kruising Frans van Wel (broer van
                             En ondanks de vele aanvragen heeft de fami-     vader/moeder 5e en 25e Nat. Barcelona) x
                             lie Eijerkamp besloten aan de Huntington-      Leo v.d. Waart (25e Nat. Barcelona 2000).
  5. DRS. ALAIN DELHOVE                aktie iets van het allerbeste te schenken,     MOEDER:     NL01-1561550    “KLEIN-
      Rue du Bercau 17               namelijk een zoon van superduif “De Euro” x     DOCHTER OUD DOFFERTJE I”
      1495 MARBAIS (B)               Blois-winnares Lady Blois”... een schitterende   Komt van de combinatie Krouwel-Polmann.
     Tel.: 00 32 (0)71 877 513            geste!                       G.V.: NL89-2753499 “Lichte 99”
                                                       Volle broer van “Vader Cynthia” (1e Internat.
B06-1512005 “MISTER IRUN”                VADER: B03-6192564 “DE EURO”            Barcelona 1999).
(licht geschelpt - doffer)                Direct Heremans-Ceusters en voor een klein     100 % Van der Wegen en kleinzoon “Oud
                             fortuin aangekocht door de Eijerkamp-familie.    Doffertje” 58-753 en “Barcelona” 65-862.      B07-2232889 “DOCHTER SUPER FLYER”
* 89e NAT. IRUN ‘07 (918 km.)       8964 d.    Hij won o.a. 1e Quievrain 2687 d. ... 1e      G.M.: NL89-1809991 “Albertine”           (blauw - duivin)
 7e interprov. 902 d.                  Quievrain 2516 d. ... 2e Quievrain 4924 d. ... 2e  Direct Albert Simons uit “Oud Doffertje I” 71-
                             Quievrain 360 d. ... 4e Quievrain 2120 d. ... 8e  224 x 84-807, zuster 1e Internat. Barcelona     De Herbots-familie voorstellen is als een open
Drs. Alain Delhove ... een fondhok in opbouw       Quievrain 1683 d. etc. en werd daarmee met     1987 Chrétien Vanoppen (Van der Wegen x       deur intrappen. Ze wonnen alles wat er te win-
waar we nog veel van zullen horen! Alain schaf-     overmacht 1e Asduif Snelheid West Europese     Kuypers).                      nen is ... en waren in 2007 nog goed voor 1e en
DE DUIF - Nr. 16 - blz. 20
3e Asduif West Europese Landen Cup ... 8e        11. JAN HOOYMANS               aankopen zoals de “31” van Jan de Weert        G.M.: NL97-2253106 “Alma”
Nat. Kampioen en 5e Nat. Asduif Grote Halve        Noordbeemdenweg 2              maakten ze naam ... en ook op de vluchten       Zuster “Noble Blue” (vader “Mister Ermerveen”
Fond ... enzovoorts!                   5331 LG KERKDRIEL (NL)            speelden ze tussen de kampioenen. Sinds        en “Miss Ermerveen”) en “Gilmour” (grootvader
Dat ze het hart op de goede plaats hebben        Tel.: 00 31 (0)418 661 000          vader Jos overleed ging Wim alleen verder ... en    2 NPO-winnaars).
bewezen ze recent nog door hun organisatie                               ook nu weer met het nodige succes. Zo won hij     Dochter van “Beatrixdoffer” x “Golden Lady”.
van een uitermate succesvolle liefdadigheids-                             in het recente verleden nog o.a. 1e Prov.       MOEDER: NL03-1732019 “MALADI”
verkoop ten bate van het Sint-Gerardus-insti-                             Perpignan 2006 (9e nat. 6765 oude) ... en in      Dochter van twee superduiven ... en daarnaast
tuut Diepenbeek. En toen ze hoorden van het                              2007 90e en 128e Nat. Pau 2157 d. ... 95e, 184e    halfzuster van “Kleine Dirk” ... “Annelies” en tal
Huntington-project aarzelden niet en tover-                              en 224e Nat. Barcelona 12.612 d. ... 123e en      van andere toppers!
den ze een prachtig duivinneke tevoorschijn                              143e Nat. Irun 8967 jaarse ... 48e, 89e, 150e en    G.V.: NL00-4728193 “Ermerveen’s Hope”
... perfect gemaakt voor de kleine fond!                                172e Nat. Narbonne 5051 d. etc. Kortom ... een     1e Olympiadeduif Allround Liévin 2003 ... 2e
                                                    seizoen de naam Kempeneers waardig!          Nat. Asduif Fond NPO met o.a. 1e NPO Orleans
VADER: B05-5129543 “SUPER FLYER”                                    Ondertussen ging broer Valere op eigen naam      9188 d. ... 1e Boxtel 2397 d. en 2e NPO Ablis
1e S-NAT. MONTLUCON 14.856 d. ... 141e                                 van start in Westerlo ... en afgelopen seizoen     13020 d.
Nat. Bourges 11933 d. ... 292e Nat. Bourges                              wist hij zich al als 15e Nat. Cahors 5892 oude te   Komt uit “Jonker Doffer” x “Judy” (dochter
11252 d. etc.                                             klasseren. Goed bloed verloochent zich zelden!     “Gentil” x “Golden Lady”).
Werd gespeeld bij Pierre Dries alvorens naar                              De broers Kempeneers schenken hier ook weer      G.M.: B96-6286060 “Golden Lady”
de Herbots-elitestal te verhuizen.                                   iets van het allerbeste!                Direct Dirk Van Dyck uit de “Kannibaal” (1e Nat.
G.V.: B04-5015054                                                                       Asduif Halve Fond KBDB 1996).
Als ei van Jan v.d. Pasch uit “Broer Super                               VADER: B01-5098049 “WILLY”               Werd bij Koopman een duivin van onschatbare
Crack” x “Dochter Truuske”.                                      1e S-NAT. JARNAC 6856 d. 2002             waarde ... en is moeder van “Kleine Dirk” ...
G.M.: B01-4383347                                           Grootvader 1e Prov. Bordeaux 2005 bij Albert      “Annelies” etc.
Direct Freddy Vandenheede uit “Flop” (1e                                Willems.
Dourdan 620 d. en zoon “Zitter”, 4x 1e) x                               G.V.: B99-5251734 “Albert”
“Moemoe” (uit “Merho” x “Belle”).                                   Komt uit “Zoon Arnold” (1e Internat. Barcelona
MOEDER:    B05-8015108    “DOCHTER                               1997 V. Vanheusden) x “Dochter Gerda” (1e          14. COMB. KURVERS-
OLYMPIADE”
Komt van Irene Beelen ... direct uit de super-  NL07-2007557 “KLEINZOON        GOUDEN
                                                    Internat. Barcelona 1996 Willems-Thoné).
                                                    G.M.: B00-5221181 “Nicole”
                                                                                     DE WEERD
crack “Olympiade”.                BARCA”                        Komt uit “Zoon Primus” (uit “Primus Inter            Ravensbosstraat 24
G.V.: B02-8002119 “De Olympiade”         (donker geschelpt - doffer)             Pares” Pros Roosen) x “Inteelt Gerda” (uit zoon        6336 XH HULSBERG (NL)
Olympiadeduif Porto ... 2e Nat. Kampioen                                x dochter “Gerda”).                      Tel.: 0031 (0) 45 405 1921
KBDB ... 1e en 2e Prov. Asduif KBDB etc.     Jan Hooymans ... goed bevriend met Cor de      MOEDER: DV01485-04-86                    kurvers-deweerd@planet.nl
G.M.: B04-8013772                 Heijde en ook uitermate succesvol met diens     Direct Bernd Mornowski en winnares 76e Nat.
Een dochterke van 099-99 x “Prere Donkere     duiven ! Enkele stuntuitslagen van de laatste    Bordeaux 1275 d. en 303e Nat. Limoges 1403 d.
Ameye”                      jaren voor Jan zijn o.a. 2e en 7e Nat. Bergerac   G.V.: NL94-1352211 “Broer 87”
                         ‘05 17160 d. ... 3e Nat. Barcelona ‘05 7491 d. ...  Gebr. Vroegindewey en vader van o.a. 1e Nat.
                         3e en 12e Nat. Bergerac 17483 d. ‘06 en in 2007   Beziers 2004 ... 23e Nat. Marseille 2003 etc.
                         vijf tophonderd-noteringen op de grote fond.     Komt uit “Nestbroer 481” (zoon “Gouden
 10. HERMANS-HOEKSTRA               Ook op de dagfond echter vlamt Jan regelma-     Kweker”) x “Kleindochter Gouden Crack” (Piet
      Molenstraat 44            tig met o.a. 14e, 34e, 38e, 47e NPO Le Mans ‘05   Lazeroms).
    5581 VK WAALRE (NL)            10245 d. ... 12e, 13e, 46e, 97e NPO Orleans ‘06   G.M.: DV01485-96-1247
   Tel.: 00 31 (0)40 221 5575         9040 d. en 6e NPO Offenburg ‘07 7151 d. ... 13e,   Komt uit “Doffertje 244” (stamvader Mornowski
       deduif@iae.nl            19e, 20e, 40e, 61e, 97e NPO Orleans ‘07 8200 d.   en direct Albert Simons uit “ De 16”) x “1281”
                         en 12e, 39e, 40e, 62e NPO Bourges 4342 d.      (moeder 1e Nat. Pau 1992).
                         Voor Huntington schenkt Jan iets van het aller-
                         beste ... pure inteelt naar de “Perpignan” en
                         “Klamper” van vriend Cor.
                                                     13. GERARD & CORNEEL
                         VADER: NL06-1266368 “ZOON GOUDEN
                         BARCA”
                                                        KOOPMAN
                         Een inteeltproduct naar “Alec” ... de beste kwe-          Ermerveen 17
                         ker van Jan ... en zoon van twee kopvliegers!       7814 VB ERMERVEEN (NL)
                         G.V.: NL03-1353948 “Don Leo”                Tel.: 0031 (0) 591 552 713
                         Won o.a. 45e, 332e, 976e Nat. Perpignan en           gkoop17@xs4all.nl
                         753e Nat. St. Vincent.
                         Komt uit topkweker “Alec” (zoon “Perpignan”                                 NL07-1087281 “DOCHTER SENSATION I”
                         Cor de Heijde) x “Irene” (kleindochter “Klamper”                              (licht geschelpt - duivin)
                         Cor de Heijde).
                         G.M.: NL99-11426+35 “Gouden Barca ZLU”                                   Lei Kurvers en Henk de Weerd ... zij wonnen al
                         Werd Gouden Barcelonaduif ZLU met o.a. 3e,                                 zo’n beetje alles wat er te winnen valt op grote
                         171e, 307e, 874e Nat. Barcelona en 70e Nat.                                 fondgebied. Het is ook ongelooflijk als je ziet
                         Brive 6590 d.                                                wat hun duiven voor prestaties bijeen vliegen.
                         Komt uit “Alec” (zoon “Perpignan” De Heijde) x                               Niet één of misschien twee jaar top... nee drie,
                         “Fluweeltje” (G.J. Braam uit “     De                                 vier, en zelfs vijf jaar achtereen rijgen ze de kop-
                         Bergerac” (1e Zuid) x 2e Nat. Perpignan).                                  prijzen aaneen. Enkele van hun toppers zijn
                         MOEDER: NL04-1038844 “DOCHTER PER-                                     zonder twijfel “Malaysia King” (1e Internat.
NL07-2062880 “ZUS MISS WAALRE”          PIGNAN”                                                   Perpignan) en “Perpignan King” (1e Internat.
(geschelpt - duivin)               Direct Cor de Heijde.                                            Asduif ZLU met 5x top 100).
                         G.V.: NL93-9345564 “De Perpignan”                                      Ook 2007 was weer een jaar zoals we van Lei
Jan Hermans en Cor de Heijde werden in de     Won o.a. 7e, 59e en 59e Nat. Perpignan en 63e                                en Henk gewoon zijn, met als absolute uitschie-
loop der jaren goede vrienden. Dat blijkt wel   Internat. Tarbes en is de opvolger van zijn vader                              ter natuurlijk de snelste serie 2 internationaal op
uit het feit dat Cor lukte met het beste van   “De Klamper” op het hok Cor de Heijde.                                   Barcelona, met 20e en 23e internat. tegen 25716
Jan ... en andersom. Zo kwamen o.a.        G.M.: NL94-1597171 “Gouden Blauw”                                      d. ... nationaal goed voor 10-11-74 tegen 7520
“Briljantje” (dochter “Klamper” en dubbel     Moeder van o.a. 3e Nat. Soustons 10953 d. ... 4e                              d. In de ZLU-kampioenschappen stonden ze
overgrootmoeder 1e Nat. Barcelona bij       Nat. Dax 16377 d. en 6e Nat. Carcassonne                                  natuurlijk ook weer veelvuldig vermeld met o.a.
Bungeneers) en “Inteelt Klamper” (grootvader   3167 d. ... en komt uit “De Turbo” x “St.                                  1e Meeste Prijzen ZLU en 5e Keizer Grote Fond
2 nationale winnaars) van de hokken in Made    Vincentduif” (26e en 44e Nat. St. Vincent en                                ZLU.
naar Waalre.                   dochter “Klamper”).                 NL07-4736464 “INTEELT GOLDEN LADY”
Jan kreeg zelfs de “Klamper” voor enige tijd                              (blauw - doffer)                    VADER: NL98-1698417 “SENSATION I”
op zijn hokken te leen ... en wil voor vriend                                                         Won o.a. 6e Nat. Pau 2792 d. ... 26e Nat.
Cor iets van het beste schenken!                                    Gerard Koopman ... hij blijft de wereld verba-     Perpignan 7195 d. ... 28e Tijdrace Mont Ventoux
                             12. WIM & VALERE               zen ! Met een ongekende dominantie op de        ... 52e Nat. Bordeaux ZLU 7112 d. ... 62e Nat.
VADER: NL99-1221673 “DONKERE 73”
Werd bij Gerard Koopman vader van “Miss
                               KEMPENEERS                dagfond ... met een spelsysteem afgestemd op
                                                    die vluchten in het bijzonder ... rolt hij jaarlijks
                                                                               Dax ZLU 4328 d. ... 72e Nat. Dax ZLU 140e Nat.
                                                                               Perpignan 7083 d. 336e Nat. Perpignan 2004
Waalre”, de wonderduivin met 1e Nat. St.         Diestersteenweg 408             diverse van de (slechts) vijf NPO-vluchten die     etc.
Vincent R.4 1334 d. (snelste van 15.122 d.) ...    3850 NIEUWERKERKEN (B)             elke afdeling in Nederland kent op. Natuurlijk     Is broer van “Sensation II”, 13e Internat. St.
1e Nat. NPO Ruffec 1835 d. (snelste van         Tel.: 00 32 (0)475 740 876           gaat dat niet zonder superduiven ... en daarvoor    Vincent 1337 d. ... 17e Nat. Perpignan 7195 d. ...
4338 d.) ... 12e Nat. Bergerac S.4 3232 d. ...                             is zijn Gentil/Golden Lady-dynastie over de hele    42e Prov. Cahors 5931 d. ... 45e Nat. Dax ZLU
42e Nat. NPO Ablis 10.030 d. en in 2007 al                               wereld bekend en gegeerd. Tallozen slaagden      4108 d. ... 97e Nat. Bordeaux ZLU 2699 d. etc.
grootmoeder van “Miss Maliwan”, 1e Nat. St.                              dan ook met de inbreng van de Koopman-dui-       G.V.: NL95-2452594
Vincent 25807 d. (opnieuw bij Koopman).                                ven.                          Doffer “Weekend Koppel”, dat zijn naam kreeg
G.V.: NL96-1105074 “Halfbroer Beatrix”                                 Op dagfondgebied was Gerard in 2007 weer        omdat drie zonen in één weekend in de top 52
Rechtstreeks Gebr. Kuypers. Komt uit “Vader                              ongenaakbaar met o.a. 1e NPO Orleans 9670 d.      vlogen, namelijk 14e Nat. Dax 19.125 d. ... 45e
Beatrix” x “Zwart 56” (Kleindochter “13                                ... 1e Nat. Asduif Dagfondspiegel (4 vluchten) en   Nat. Dax ZLU 4108 d. en 52e Nat. Bordeaux
Duivin”).                                               2e Nat. Asduif Fond NPO (3 vluchten).         7112 jrl.
G.M.: NL94-0071247 “Donkeroogske 247”                                 Daarnaast nog enkele knalprestaties op oneloft     Is 100 % Thei Bours, maar ook weer met de
Geboren uit samenkweek met Jos Thoné uit                                races in China en zeer recent natuurlijk nog 2e in   Kurvers-inbreng via “Halfbroer Super 570”.
“Kuyper 57” (stamvader, direct Kuypers uit                               de Million Dollar Race in Zuid-Afrika! En ook op    G.M.: NL93-1521903
“Zoon Spin 07”) x “Inteelt Diego”.                                   grote fondgebied deed Gerard van zich spre-      Dochter van de “060”, een ferme klepper op de
MOEDER: NL99-1221652 “BLAUW DON-                                    ken. Na “Miss Waalre” werd de grote fond een      fond.
KEROOGSKE”                                               nieuwe uitdaging met als (voorlopig) hoogte-      Vormt samen met de “594” het “Weekend
Werd op het hok van Gerard Koopman moe-                                punt 1e en 7e Nat. St. Vincent 25.807 d. (1-3-22-   Koppel”
der van “Miss Waalre”, die wonderduivin                                29 etc. sector 4 1313 d. en 7/9).           MOEDER: NL00-2434074 “ZUS LION KING”
met 2x 1e nationaal in amper 2 weken tijd ...                             Hier schenkt Gerard echter nog iets uit zijn      Volle zuster van “Lion King”, medewinnaar
G.V.: NL95-9538722 “Inteelt Klamper”                                  sublieme dagfondbasis ... ingeteeld naar won-     W.E.S.M. 2005 met o.a. 47e Nat. Bordeaux ...
Ook grootvader van o.a. 1e Nat. NPO                                  derfee “Golden Lady”!                 50e Nat. Perpignan ... 67e Nat. Pau ... 74e Nat.
Bergerac 6924 d.                                                                       Dax ZLU ... 129e Nat. Perpignan ... 144e Nat.
Rechtstreeks van Cor de Heijde uit “De                                 VADER: NL05-1936728 “ZOON BRANCO”           Dax ZLU etc.
Perpignan” x “St. Vincentduif” (o.a. 26e en 44e                            Is zoon van topkweker “Branco” en halfbroer      Bovendien zelf moeder van 05-234, 283e Nat.
Nat. St. Vincent en dochter “Klamper”).                                van o.a. “Zebran” (vader “Lei”, 2e NPO Bourges     Carcasonne ‘06 ... 597e Nat. Bordeaux ‘06 en
G.M.: NL94-1773643 “Zus Rikky”          NL07-5000301 “ZOON 1e S-NAT. JARNAC”         7155 d. en “Wonder Lady”, 1e Nat. R.10 Orleans     771e Nat. Barcelona ‘07.
Komt van Harrie Bax en is volle zuster van    (rood - doffer)                   5163 d. 30 min. los).                 G.V.: NL91-2849524 “De 524”
“Rikky” ... 1e internat. Barcelona 1993 bij Jan                            G.V.: NL94-2227820 “Branco”              Zoon van het stamkoppel “090” x “Bax Duivin”
Theelen. Is volledig ingeteeld naar het stam-   Wijlen vader Jef en zoon Wim Kempeneers zijn     Olympiadeduif Allround Basel 1997. Uit de       ... broer “Perpignan King” ... “Mistral King” ...
koppel Kuypers “07” x “69”!            een begrip in de fondwereld. Met legendarische    oude basis “Ons Louis” x “Zuster Eric”.        “Marseille King” etc. en zelf winnaar van 8e en
                                                                                          DE DUIF - Nr. 16 - blz. 21
16e Nat. Bordeaux ... 17e Nat. Marseille ... 37e en                             zonder meer hun allerbeste beentje voor ...
91e Nat. Perpignan etc.                                           want ze schenken niets minder dan een jonge
G.M.: NL98-1648742 “Klinkers Duivin”                                     duif uit hun internationale Marseille-winnaar
Zus van o.a. 2e Nat. Bordeaux ... 4e Nat. Dax                                “Beauty Marseille”!
ZLU ... 11e Nat. Perpignan en 14e Nat.
Bordeaux. Komt uit 94-800 x 94-797.                                     VADER: B95-5295724 “BEAUTY MARSEIL-
                                                       LE”
                                                       1e INTERNAT. MARSEILLE ‘01 19.622 d ... 6e
                                                       prov. Dax ... 12e prov. Marseille ... 4e Artenay
     15. COR LEIJTENS                                          1783 d. etc.
       Langereijt 15                                         Bovendien grootvader van 1e Prov. St. Vincent
     OOSTELBEERS (NL)                                          2006 en 1e Prov. St. Vincent 2007!
    Tel.: 0031 (0) 135 141 492                                      G.V.: B87-5020399 “De Narbonne”
    Fax: 0031 (0) 135 144 981                                       Stamvader Nouwen-Paesen. Winnaar van 1e
                                                       Prov. Narbonne en 2e Prov. Montauban.
                                                       Is vader 1e Internat. Marseille ... grootvader 1e  B07-4235778 “KLEINKIND KING JUNIOR”
                                                       Internat. St. Vincent en 14x 1e provinciaal ... en
                                                       overgrootvader 1e Nat. Barcelona ‘07 Harinck-    De broers Nikolaas en Thomas en hun vader
                                                       Poelmans.                      Carlo Gyselbrecht zijn samen met huisvriend
                                                       Hij komt nog uit de “Blauwe Carlens”         Martin Degraeve het brein achter de duivensi-
                                                       (Catrysse x Willequet) x 152-86.           te PIPA. Meesterkweker Carlo kweekte o.a. 1e
                           tepunten zijn zonder meer 1e Gouden Vleugel      G.M.: B91-5055514 “Dochter Barcelona         Internat. Barcelona 1995, gespeeld bij
                           2006 ... 1e Barcelona Masters 2006 en Winnaar     Duivin”                       (groot)vader Remi, en ook op de hokken van
                           Trofee Baskenland 2007. Barcelona is “zijn”      Komt uit “Perpignan” (1e prov. en 13e Nat.      Martin Degraeve-Gyselbrecht zijn al tal van
                           vlucht ... en vanaf 2004 werd jaarlijks aan de     Perpignan) x “Barcelona Duivin” (1e nat.       kopduiven gevallen. De laatste tijd zijn de elite-
                           absolute kop begonnen met 17e, 84e, 13e en       Barcelona duivinnen 1991).              kweekhokken nog eens danig versterkt met
                           68e nationaal ... maar ook op de andere vluch-     MOEDER: NL04-4151597 “PEDRO”             diverse topduiven ... en “PIPA” schenkt hier
                           ten wordt geëxcelleerd met in 2007 o.a. 7e en     Afkomstig van Pedro Ruigrok, Wellerlooi.       dan ook een duifke uit enkel bewezen lijnen.
                           10e Nat. Perpginan (2e en 3e internat. duivinnen)   G.V.: NL97-1929408
                           ... 19e, 86e en 118e Nat. Irun jaarlingen ... en als  Direct Gebr. Kuypers en nog kleinzoon van de     VADER: B05-3180209 “JONGE BETTINI
                           klap op de vuurpijl 1e internat. euregio San      “Matterne” 786-73 (grootvader “Beatrix” en      209”
                           Sebastian 1805 d.                   overgrootvader “Zwartje”).              G.V.: B01-3203394 “Bettini”
                                                       G.M.: NL03-4134051                  Komt van de hokken Malfait en won 1e Nat.
                           VADER: B01-4056900 “900”                Direct Nouwen-Paesen (als ei). Komt uit een     Dax 6176 d. en verder nog 83e Nat. Dax 5026
                           1e lokaal San Sebastian 2003 en 47e          kleinzoon van de “Narbonne”.             d. ... 13e Nat. Perpignan 7537 d. ... 87e Nat.
                           Internationaal.                                               Castres 4101 d. etc. Hij is een zoon van “De
                           Volle broer van o.a. 75e Nat. Albi 5063 d.                                 Ontsnapten” (zoon 210-88, olympiadeduif
NL08-4107602 “ZOON/DOCHTER 907”            G.V.: B99-4350476                                              fond) x “Dochter Limoges”.
                           Uit de kwekers                         18. NOEL PEIREN               G.M.: B03-4414432 “Zuster Jumbo”
Cor en Harrie Leijtens behoren al jaren tot de    G.M.: B00-3274203                       Torhoutsesteenweg 196            Uit de kruising Carteus x Van der Wegen ... en
top van Nederland. Echter het spreekwoord:      Goede kweekduivin uit de kruising Vermote x           8210 ZEDELGEM (B)              zuster “Jumbo”, 3e Nat. Beziers 5866 d. ... 2e
“bescheidenheid siert de mens” gaat zeker       Florizoone.                          Tel.: 00 32 (0)50 209 670          Nat. Montauban 6901 d. ... 61e Internat. Dax
voor hen op!                     MOEDER: B05-4344646 “WITPEN 46”                                       17526 d. ... 81e Nat. Perpignan 6489 d. etc.
Op het verzoek om een schenking voor de        48e Zone St. Vincent 2677 d. (176e Nat. 7525                                MOEDER: B04-4297833 “SARAH”
Huntington-aktie toverden ze dan ook iets van     d.) ... 66e Nat. Perpignan 5547 d. ... 292e inter-                             G.V.: B96-4483504 “King Junior”
het allerbeste uit hun hoge hoed ... namelijk     nat. euregio San Sebastian 2007 etc.                                    96e Nat. Barcelona 13966 d. ... 78e Nat.
een jong duifke uit de twee absolute toppers     Is volle zuster van de “Marseille”, 3x 1e lokaal                              Barcelona 13659 d. ... 220e Nat. Narbonne
van 2007!                       Marseille en nationaal 72/5738 ... 46/4398 en                                7325 d. en zoon van “King”, 61e Nat.
                           21/3911 d. naast 140e Nat. Pau 2157 d.                                   Barcelona en 96e Nat. Limoges.
VADER: NL04-4155907 “907 VAN AMORE’S         G.V.: B00-3127222 “Vader Marseille”                                     G.M.: B99-4448969 “Eva”
DIRK”                         Won knappe prijzen uit Chateauroux ... Cahors                                Grootmoeder van 24e Nat. St. Vincent 5101 d.
1e BESTE DOFFER VAN NEDERLAND WHZB          ... Limoges ... Beziers en Narbonne. Komt uit                                en dochter van “Turbo” (96e Internat.
2007                         de kruising Aarden x Van der Wegen x Van                                  Barcelona 20925 d. en halfbroer 1e Internat.
1e Asduif alle vluchten CC Midebo 2007        Bruane.                                                   Barcelona 1995) x “Bijou” (direct A&L van der
1e Asduif dagfond club 2006              G.M.: B00-3256861 “Pau Duivin”                                       Wegen en moeder 82e Nat. Barcelona).
1e Asduif navluchten CC Midebo R.2 2005        Super kweekduivin en dochter van “Broer
Won o.a. 3e Strepy 1496 d. ... 3e Harchies 711    Goldfinger” (Emiel Denijs) x “Dochter Black
d. ... 6e La Souterraine 808 d. ... 6e Etampes    Glory”.
1482 d. ... 9e Vervins 906 d. ... 9e Blois 704 d.                                                             20. PROS ROOSEN
... 10e Chimay 2036 d. ... 12e Peronne 3741 d.                                                                Holrakkerstraat 85
... 13e Laon 2445 d. etc.                                                                           3510 KERMT (B)
G.V.: NL02-2173502 “Amore’s Dirk”              17. NOUWEN-PAESEN                                             Tel. / Fax 00 32 (0)11 25 18 70
Direct Koopman uit het titanen-koppel “Kleine           Kaulillerweg 72                                            www.prosroosen.com
Dirk” (2x 1e NPO) x “Amoré” (olympiadeduif          3990 GROTE BROGEL (B)
Fond Liévin). Eén der absolute aktuele top-          Tel.: 00 32 (0)11 633 415
kwekers op de Leijtens-hokken.                annypaesen@pandora.be              B07-3196338 “DONKER 38”
G.M.: NL98-1436324                                              (donker geschelpt - duivin)
Een knap vliegduivinneke. Won o.a. 2e
Houdeng 1120 d. ... 3e St. Ghislain 1941 d. ...                               Noel Peiren ... een grootheid in de Belgische
5e St. Ghislain 2067 d. ... 5e Peronne 1416 d.                                duivensport sinds jaar en dag. Wie herinnert
... 7e Houdeng 2574 d. etc.                                         zich niet zijn legendarische jaar 2004 met o.a.
MOEDER: NL05-4004811 “JACKY BLUE”                                      1e Nat. Bourges 23.667 oude en 8 dagen later
1e NAT. R.3 BLOIS 4187 d. 2007!                                       1e Nat. Brive 19487 oude ... of zijn onovertrof-
Tevens 1e NPO / Afd. 3 Blois 6451 d.                                     fen Barcelona-resultaat in 2005 met 13e, 34e,
1e Asduif Vitesse/Midfond CC Midebo R.2                                   37e, 90e, 95e, 127e etc. nationaal tegen 12.998
2006.                                                    d.
Won verder nog 2e Creil 2257 d. ... 3e Strepy                                Maar ook het seizoen 2007 mocht er zijn met
976 d. ... 4e Isnes 1322 d. ... 10e Morlincourt                               als absoluut hoogtepunt 6e Nat. Barcelona
1523 d. etc.                                                 12612 oude ... maar ook nog 44e Nat. Brive
G.V.: NL97-2005600 “Blauwe Jack”                                       etc.
Komt via Brouwers-Kodama uit “De Nieuwe
Raket” x “Ottey”.                                              VADER: B01-3263909 “BRECHTJE”
Een topkweker die bij Leijtens vader is van o.a.                               Direct Luc Sioen (als ei). Halfbroer van
98-313 (1e St. Quentin 5777 d.) ... 00-558 (1e                                “Sioentje”, vader 1e Nat. Barcelona Frans
Asduif alle vluchten CC Midebo ... 12e Beste                                 Bungeneers.
Duivin WHZB ... 1e Houdeng 2232 d.) en groot-                                G.V.: B98-3005218 “Zoon Brecht”
vader van “Daphne” (1e NPO Limoges 5927 d.                                  Komt uit “Brecht” (Beste Belgische Fondduif     B07-5112332 “HALFZUS BLAUWE PRINS”
... 1e Vervins 4243 d. ... 4e en 10e Beste Duivin                              1992 met o.a. 4e S-Nat. Brive ... 25e Nat.      (duivin)
WHZB ... 4e en 8e Prov. Asduif Fond ... 1e en 4e                               Barcelona en 29e Nat. Perpignan en gespeeld
Asduif CC Midebo etc.).                B08-5059283 “ZOON/DOCHTER BEAUTY            door Remi Hoebrechts), de tegenwoordige       Pros Roosen ... wie kent hem niet? De nestor
G.M.: NL02-4145135 “De Mooie”             MARSEILLE”                       stamvader van de kolonie Sioen x “Briljantje”    van de Limburgse duivensport is zonder twijfel
Dochter “Lambear” ... en winnares van 1e                                   (dochter “Klamper” De Heijde via Jan         één der meest succesvolle Belgische melkers
Vervins 4438 d. ... 1e Vervins 1784 d. ... 1e St.   Nouwen-Paesen ... een naam die synoniem        Hermans).                      aller tijden. Hij won provinciaals van kort tot ver
Ghislain 1543 d. ... 2e Houdeng 1495 d. etc.     staat voor de zware fond ... en dat hebben ze     G.M.: NL93-350 “Brugemann Duivin”          ... werd algemeen wereldkampioen ... olympia-
                           reeds bij herhaling bewezen! In 2001 zetten ze     Direct Gebr. Brugemann uit “Orhan” (5e Nat.     dedeelnemer ... winnaar van de nationale klas-
                           dat nog maar eens overduidelijk in de verf met     Barcelona en 12e Nat. Perpignan) x “Marlene”     sieker uit Bourges ... won de Primus
                           de 1e internationaal Marseille 19622 d ! Maar     (57e Nat. Pau en moeder 41e Nat. Marseille).     Interpares-titel van de Brugse Barcelonaclub...
  16. ETIENNE MEIRLAEN               hun palmares met een gouden randje vermeldt      MOEDER: B01-3039813                 hij was Gouden Duif-winnaar ... en staat nu
      Broekstraat 61              ook nog 1e internat. Barcelona duivinnen ... 1e    Direct Luc Sioen (als ei).              nog altijd tussen de kampioenen.
  9831 ST. MARTENS-LATEM (B)             nat. St. Vincent ... 2e nat. kampioen grote fond    G.V.: NL94-1170201 “Halfbroer Myra”         Anno 2007 bezit Pros met o.a. “Flits” ...
   Tel. (0032) (0) 475 20 52 26           K.B.D.B. ... 2e nat. Marathonkampioen ... 1e      Zoon van “518” x “Moeder Myra” (“Myra” won      “Blauwe Prins” ... “Tarzan” etc. nog diverse
  etienne.meirlaen@skynet.be            nat. Perpignan duivinnen ... 4 x provinciaal      8e en 45e Nat. Barcelona).              absolute topduiven ... en uit de oerbasis van
                           kampioen grote fond etc. In 2007 wonnen ze       G.M.: NL93-350 “Brugemann Duivin”          deze toppers schenkt Pros een schitterend
B07-4360379 “ZOON 900”                van Barcelona nog 28e, 45e en 111e nationaal      Direct Gebr. Brugemann uit “Orhan” x         duifke. Het bloed dat dit duifje voert zit in 80%
(blauw - doffer)                   alsmede het 3-jaars klassement bij de Brugse      “Marlene”. Haar nestbroer groeide uit tot de     van het hele hokbestand Pros Roosen ... en ze
                           Barcelona Club.                    stamvader op de hokken van Jaap Mazee &       is nauw verwant aan topvlieger “Blauwe Prins”
Sinds zijn herstart in 1999 bouwde Etienne      Dat hun duiven op andere hokken ook uiter-       Zn.                         (2e Prov. Vierzon 6926 d. ... 4e Nat. Bourges
gestaag aan een fondstam van pure klasse,       mate succesvol zijn, is genoegzaam bekend                                  12754 d. en 11e Nat. Bourges 10759 d.).
voornamelijk gebaseerd op de rassen Van        want sinds 2001 werd met Nouwen-
Damme-Boddaert, Oostkamp ... Club Brugge-       Paesenbloed 7x (inter)nationaal gewonnen! De                                VADER: B06-5100752 “752 FREDDY”
icoon Antoine Van Hove (Gyselbrecht -         Genkse tandem Harinck-Poelmans bewijst dat         19. PIPA ELITE CENTRE              Zoon van de “Topkweker Freddy” ... een lijn
Florizoone) ... Gubbelmans, Diepenbeek ... en     in 2007 eens te meer, want hun 1e Nat.              Eentveldstraat 18             waar zovelen reeds mee slaagden!
in Nederland Cor de Heijde, Made ... en        Barcelona 2007 is 50 % Nouwen-Paesen (lij-           9910 KNESSELARE (B)             G.V.: B94-4407032 “Topkweker Freddy”
Wijnands en Zoon, Maastricht.             nen “Narbonne” en “Rhone Prinses”).              Tel.: 00 32 (0)9 374 3887          Aangekocht op de verkoop De Rauw-Sablon,
. De resultaten volgden direct en enkele hoog-    Voor de Huntington-aktie zetten Jaak en Dirk             www.pipa.be              en daar vader van o.a. “Dromer” (thans top-
DE DUIF - Nr. 16 - blz. 22
kweker bij Koopman) en grootvader “Lucky            22. JOS THONE              JONGE DUIF 2008 OP AFSPRAAK             25. JO VAN SCHIJNDEL &
77” (1e Nat. Asduif Fond KBDB Limbourg). Bij            Kruisstraat 7
Roosen vader van o.a. “Blauwe Prins”.               3668 AS (B)             Dirk Van Dyck en wijlen vader Louis ... sinds        ZONEN
Hij is zoon van “Antigoon” (Freddy             Tel.: 00 32 (0)89 657 520         ze met hun “Kannibaal” de 1e Nat. Asduif             Papendijk 34
Vandenheede) x “Het Krijt” (Freddy                www.thone.be             Halve Fond KDBD veroverden in 1996 ... en            GEFFEN (NL)
Vandenheede).                                             uiteindelijk ondanks een fenomenaal bod          Tel.: 00 31 (0)73 532 1874
G.M.: B02-5065272 “Klein Zwart”                                    besloten hem niet te verkopen ... zal hun
Dochter van “De Nationaal” (1e Nat. Bourges                              naam voor eeuwig in de duivensportannalen
9759 d. ... 1e Prov. Orleans 2327 d. ... 1e                              rondwaren. De “Kannibaal” ontpopte zich tot
Chateauroux 405 d. / 6e S-Nat. 13235 d. etc)                              een uitzonderlijk kweker en is mede verant-
x “Dochter Computer II Junior” (moeder                                 woordelijk voor de aktuele topsuccessen bij
“Tarzan”).                                               vele melkers op de wereld.
MOEDER: B03-5241862 “WITTIKSKE CHA-                                  Echter ... we willen ook Dirk van Dyck niet
TEAUROUX”                                               tekort doen ... want 2007 was een echt top-
Moeder van de superieure “Blauwe Prins”, 2e                              jaar met 22 eerste prijzen ... tal van kam-
Prov. Vierzon 6926 d. ... 4e Nat. Bourges 12754                            pioenschappen (met in Union Antwerpen
d. en 11e Nat. Bourges 10759 d.!                                    Oost 2e Kampioen Jaarlingen ... 3e Algemeen
G.V.: B92-6451510 “De Chateauroux”                                   Kampioen ... 2e en 4e Asduif oud en 4e en 8e
R. Schots en winnaar 1e Prov. Chateauroux                               Asduif jaarse) en o.a. 2e Prov. (met miniem
4080 d. en 14e Nat. Bourges 18567 d.                                  verschil van 0,21 m/m) en 4e Nat. Gueret
Vader “Tarzan”, 1e Nanteuil 511 d. ... 1e                               12586 j.d. op een keiharde vlucht.
Bourges 301 d. en 14e Nat. 14.207 d. ... 1e                              Dirk zit momenteel met zijn voet voor weken
Bourges 110 d. en 9e Nat. 9893 d. ... 1e Melun                             in het gips en kan amper op de hokken
237 d. ... 1e Nanteuil 229 d.                                     komen. Hij was dus niet in staat om een duif-
Vader “Flits”, 5x 1e met 1e Prov. Melun 694 d.                             je uit te gaan zoeken voor Huntington. Echter
en snelste van 2318 d. ... 8e Nat. Bourges                               ... iedereen die hem kent weet dat hij het hart
10759 d. etc.                                             op de juiste plaats heeft ... en hij heeft ons
G.M.: B00-5150456 “Bourgeske”                                     beloofd een jong uit de kwekers uit te zoeken
4e Nat. Bourges 23.957 d. en dochter van       B07-5080144 “KLEINZOON SARS”           ... iets “goeds” dus !
“Primus Nationaal I” (via Herbots) x “Dochter    (blauw witpen - doffer)                                       BON JONGE DUIF 2008
Computer II Junior”.                                                                   BROER / ZUS 50e NAT. MONTAUBAN
                           Jos Thoné werkte zich op tot een monument
                           in de duivensport! Geen beter allround hok in                            Jo van Schijndel en zijn zonen John en Gerard
                           België ... en misschien zelfs niet in de hele     24. MICHEL VANLINT              ... eigenaars van een groot bouwbedrijf en net
      21. GERT-JAN               wereld ! Hij wint net zo makkelijk op 100 ...       Bogaerdenstraat 33            als Cor gepassioneerd door de duivensport.
                                                       3440 ZOUTLEEUW (B)
      TIMMERMANS                als op 1100 kilometer en zijn palmares wordt
                           dan ook gesierd door vele titels zoals olym-      Tel. 0032 (0) 475 75 79 58
                                                                             Ook de paardensport kan hen bekoren, want
                                                                             vriend en stalmeester Piet Raijmakers won in
       Papendijk 31              piadeduif snelheid ... nationaal kampioen           www.vanlint.be            2006 nog goud met het Nederlands team op
    5386 EB GEFFEN (NL)             jonge duiven ... wereldkampioen ... 3-voudig                            het WK springruiters met “Van Schijndel’s
    Tel.: 0031 (0)73 532 5467           Gouden Duif-winnaar ... meermaals natio-                              Curtis”!
   gj.timmermans@hetnet.nl            naal en internationaal winnaar ... enzovoorts!                           Maar ook met de duiven wordt hard gespeeld.
                           In 2007 werd Jos ook weer afgevlagd als                               Zo wonnen ze in het verleden 2e Nat. Perpignan
                           kampioen en winnaar in vele vele kampioen-                             1998 ... 2e en 3e Nat. Bordeaux 2001 ... snelste
                           schappen ... en enkele van de voornaamste                              serie 5 eerste getekenden Barcelona 2001 en
                           titels zijn 1e Asduif Grote Fond West                                de jongste twee seizoenen nog 20e Nat. Mont
                           Europese Landen Cup ... 1e S-Nat. Asduif                              de Marsan 2006 ... 26e Nat. Barcelona 2006 ...
                           Centrum & Oost ... 1e Prov. Asduif Fond oude                            37e Nat. Perpignan 2006 ... 50e en 58e Nat.
                           duiven KBDB ... 1e Prov. Asduif halve fond                             Mont de Marsan 2007 ... 50e Nat. Montauban
                           jaarlingen KBDB ... 5 vermeldingen in de                              2007 ... 57e Nat. Perpignan 2007 etc.
                           Nationale Kampioenschappen KBDB en win-                               Jo ... Gerard en John bouwden hun overnacht-
                           naar van de Gouden Duif-competitie Zware                              stam op met het beste van Wim Muller en
                           Fond.                                                Antoon van Haaren ... en dan vooral met het
                                                                             bloed van diens wereldberoemde “150”. Hun
                           VADER: B04-5026134 “GOLDEN DIOGO”                                  schenking is een bon voor een jonge duif uit een
                           Schitterende duif ... sublieme pedigree !                              bewezen kweekkoppel ... nog ingeteeld naar
                           G.V.: B99-5091317 “Diogo”                                      deze supercrack!
                           Won o.a. 21e Nat. Barcelona 2001 en 51e
                           Internat. Bordeaux 2000.                                      VADER: NL02-0258897 “KLEINZOON 50”
                           Komt uit “Stradivarius” (2e S-Nat. Asduif                              Vader van 50e Nat. Montauban
                           Fond en zoon van “Vader Poco” x “Dochter                              G.V.: NL91-2579377 “Zoon 50”
                           Diego Armando Barcelona”) x “Dina” (doch-                              A. van Haaren.
                           ter van de Barcelona-winnaars “Kirui” x      B07-2156541 “ZOON BRIAN”             Toplieger en -kweker!
                           “Poco”).                     (blauw - doffer)                 Won zelf o.a. 17e Nat. Soustons en 80e Nat. St.
                           G.M.: B03-5071237 “Oetsie”                                     Vincent ... en is vader van o.a. 7e Nat. St.
NL08-3858344 “KLEINKIND CHE”             1e Nat. Asduif Allround Ave Regina 2005.     Michel speelt pas vijf jaar in België ... maar  Vincent en 21e Nat. Dax!
                           Dochter van “Pegasus” (uit “Arnoldus” x      won al meer dan de meesten in 50 jaar !      Komt uit “De 150” die o.a. 29e Nat. St. Vincent
Als kleine jongen had de 36-jarige Gert-Jan     “Yama”) x “Nestzus Sini” (“Sini” werd 1e     In 2003 werd subliem begonnen met de jon-     ... 31e Nat. Bergerac en 84e Nat. Perpignan
Timmermans reeds enkele jaren duiven. Oude      Asduif Allround West Europese Landen Cup.     gen ... om in 2004 vernietigend toe te slaan   won.
liefde roest niet ... en in 2003 werd besloten    Ze komen uit “Sarso” (zoon Nationaal I      met 1e Nat. La Souterraine 3096 d. en 1e Nat.   G.M.: NL00-0088548 “Dochter Perpignan”
om - naast een druk zakelijk bestaan - als ont-   Schellens) x “Dochter Napoleon”).         Vichy 2460 d.                   Een duivinneke van edelen bloede ... en doch-
spanning de duivensport te hervatten.        MOEDER:     B03-5071670   “DOCHTER     In 2005 had Michel allereerst een olympia-    ter van “Broer Madonna” (Wim Muller) x
Niets aan het toeval overlatend haalde Gert-     SARS”                       deduif en vervolgens won hij wederom een     “Madame Noir” (2e Nat. Perpignan en klein-
Jan duiven bij de beste liefhebbers als daar zijn  Direct uit het kweekfenomeen “Sars” !       nationaal ... de koninginnevlucht Bourges     dochter “150” Van Haare,).
Trio Gijbels ... Comb. v.d. Werf en Fam.       G.V.: B95-5055105 “Sars”             werd bekroond met 1e Nat. 32.724 d. Ook in    MOEDER: NL00-0088415 “DOCHTER
Eijerkamp. Voor de overnacht werden duiven      Vader van o.a. “Jutta” (1e Prov. en 2e Nat.    2006 klom Michel weer op het hoogste       SUPER KWEKER”
aangeschaft bij Gebr. Kuypers ... Ben        Vichy 11510 d. en 1e Prov. La Souterraine) ...  schavotje met o.a. 1e Nat. La Souterraine     Moeder 50e Nat. Montauban ... en zuster 24e
Hageman en tenslotte Cor de Heijde. En al is     “Magna Carta” (1e S-Nat. Asduif 2007) ... en   13.965 d. en 1e Nat. Zone C. Gueret 1310 d.    Nat. Perpignan!
de stam nog in opbouw ... en de tijd beperkt ...   grootvader “Dora Mar” (1e Prov. en 2e Nat.    en 2007 was goed voor vele nationale kop-     G.V.: NL87-2483723 “Superkweker”
de eerste resultaten onder vleugels van verzor-   Bourges 11252 d. ... 7e Nat. Argenton 5001    prijzen naast 1e Interprov. Blois 2836 d. en   Via Dhr. Aldus uit de kruising Janssen x
ger Jan zijn veelbelovend met o.a. 38e en 130e    d. ... 15e Nat. Bourges 12549 d. ... 10x 1e ...  snelste van 5199 d.                Aarden. It’s all in a name ... want hij is vader
NPO Bergerac ‘06 4855 d. ... en in 2007 o.a.     1e Nat. Asduif Halve Fond Ave Regina).                               van o.a. 2e Nat. Ruffec ... 5e Nat. Brive ... 10e
31e NPO Chateauroux 6619 d. ... 11e Beste duif    Zoon van “Nationaal 1” Karel Schellens (1e    VADER: NL04-2055223 “BRIAN”            Nat. Ruffec ... 14e Nat. Pau ... 28e Nat.
Kring Oss ... en 30e, 32e, 37e, 60e, 74e 154e en   Nat. Bourges en 1e Prov. Orleans).        1e NAT. ASDUIF BDS 2005. Won o.a. 1e       Bordeaux ... 32e Nat. Brive ... 53e Nat. Marseille
158e Prov. Irun en 210e en 276e Prov. Dax 5021    G.M.: B00-5041356 “Patsy”             Toury 572 d. ... 7e Nat. Bourges 21.940 d.    ... 58e Nat. Perpignan ... 98e Nat. St. Vincent ...
d.                          Moeder van “Ovi”, 3e Nat. Asduif Grote Halve   en 9e Nat. Bourges 12755 d.            en grootvader van o.a. 2e Nat. St. Vincent
                           Fond KBDB 2007.                  Werd gespeeld door Michel Vanlint ... en     Sector 3 (11e Nat. 40000 d.) ... 11e Internat. Dax
VADER: NL05-2103260 “ZOON MISS SAI-         Dochter van 98-986 (uit “Zoon Arnoldus” x     gekweekt door Willem de Bruijn.          etc.
GON”                         “Isis”) x 98-891 (Dochter “Bourges” Dirk Van   G.V.: NL00-2463652                G.M.: NL94-1728363 “Madame Noir”
Direct Eijerkamp en in zijn eerste jaar als kwe-   Dyck).                      Komt via A. Nauwelaerts uit 98-575 (17x 1e    En deze witte raaf won o.a. 2e Nat. Perpignan
ker al vader van 15e Morlincourt 3662 d. en 44e                            Dourdan).                     5479 d. (9e internat. 16025 d. en 2e internat.
Haasrode 5210 d. Een belofte!                                     Is ook vader van o.a. 1e Toury 903 d.       2969 dv.) en 146e Nat. Barcelona 7047 d.
G.V.: NL94-2534676 “Arko”                                       G.M.: NL01-1892402 “Rhea”             Ze is dochter van “Zoon Kruisbek” (Wim Muller
Eentje uit de kruising Klak (Generaal 05) x        23. DIRK VAN DYCK              Is  moeder   van   “Olympic  Anita”,   uit “Kruisbek” x “Zus Madonna”) x 89-312,
Janssen (Moeder Bandit Boy) ... en grootvader         Driehoekstraat 74            Olympiadeduif Halve Fond Porto en 1e Nat.     dochter “150” Van Haaren en moeder van 10e
van o.a. 1e Sens 1632 d. ... 1e Huy 2431 d. ... 1e     2240 ZANDHOVEN (B)             Vichy bij Michel Vanlint.             Nat. Bergerac ... 36e Nat. Barcelona etc.
Niergnies 783 d. etc.                   Tel.: 00 32 (0) 3 484 5816         Komt uit “Zieke 2” (Ad Schaerlaeckens) x
G.M.: NL99-1863473 “Miss Saigon”                                    97-565 (7e Beste Duivin WHZB en 1e Asduif
Werd 2e Nat. Asduif Vitesse WHZB in 2000                                Samenspel en moeder 1e Nat. Asduif jong
met o.a. 2e Minderhout 16639 d. ... 8e St.                               NPO 2000).
Ghislain 11275 d. en 11e Minderhout 18914 d.                              MOEDER: B03-2101314 “ASTONIA”           26. COMB. VAN WANROOIJ
MOEDER: NL06-1764790 “DOCHTER CHE”                                   1e Momignies 199 d. ... 3e Toury 1493 d. .. 5e          Elst 9
Direct Eijerkamp ... en halfzuster van topper                             Tours 267 d. en won 34 prijzen op halve         5386 KB GEFFEN (NL)
“Shilpa”, 1e NPO Noord Orleans 5165 d.                                 fond in 2005 en 2006.                 Tel.: 00 31 (0)73 532 1963
G.V.: NL04-1560084 “Che”                                        G.V.: B97-2407108                 john.van.wanrooij@vanwanrooij.nl
1e NPO Orleans ... 1e Arras 9641 d. ... 7e NPO                             Zoon 1e Prov. en 6e Nat. Asduif Halve Fond
Orleans 6122 d. ... 9e NPO Orleans 18184 d.                              KBDB x “Blauw Herbots” (lijn “Ieverige”).     2 JONGE DUIVEN 2008
etc.                                                  G.M.: B98-2214489 “Dochter Goede         BROER / ZUS “ORLEANS DUIFKE”
Komt uit “Zoon Tornado” x “Britt” (dochter                               Jaarling”
Chicago).                                               Komt uit “Goede Jaarling” (1e Dourdan 2734    De combinatie Van Wanrooij is een bekende
G.M.: NL03-1918616 “Chantal”                                      d.) x “Dochter Worldchamp” (grootmoeder      naam in de Oost-Brabantse duivensport.
Dochter van “Chicago” (1e St. Ghislain 4362 d.)                            1e Nat. Bourges 1996).              Aanvankelijk werd de combinatie gevormd
x “Miss Saigon” (2e Nat. Asduif Vitesse WHZB                                                       door vader Wim en diens zwager, doch later
2000).                                                                          kwam daar broer Cees bij. Na het overlijden
Is volle zuster van “Abel” ... “Kain” ... “Britt”                                                    van vader Wim nam zoon John diens plaats in,
etc.                                                                           en de Comb. van Wanrooij was - mede door
                                                                                         DE DUIF - Nr. 16 - blz. 23
                          pen (tal van nationale asduiven verbleven kor-     Olympiadeduif Midfond Zuid-Afrika ... 2e Beste        30. COR DE HEIJDE
                          tere of langere tijd op de Veenstra-hokken) en     Doffer WHZB ... 10e Nat. Asduif Oud WHZB             Fresiastraat 28
                          een stam duiven die van haast ongeëvenaarde      etc. Komt uit “Ultra Koppel” en is vader van         4921 HC MADE (NL)
                          kwaliteit is, gebaseerd op de soorten Van Loon     “Toto” (6e Beste Doffer WHZB) ... “Selectra” (2e      Tel. (0031) (0) 162 683 215
                          (Van der Veen) ... Koopman en Van Dyck.        Asduif jong Midden-Nederland) ... “Alonso” (1e        cjdeheijde@xs4all.nl
                          Topresultaten in 2007 waren 1e Asduif All       Bourges 5194 d. en 3e NPO en 5e NPO Blois)
                          Round West Europese Landen Cup (Dortmund        ... “Aurora” (1e St. Quentin 1508 d.) etc.
                          2008) en 1e Nat. Asduif Fond NPO met respec-      Zijn volle broer “Orlando Super Champion”
                          tievelijk “Evita” en “Prima Donna” ... twee      werd 1e Olympiadedoffer Allround Zuid-Afrika
                          sublieme duivinnen die samen 5 titels bij       1999 en beste van de wereld!
                          WHZB in de wacht sleepten.               G.M.: NL97-5774226 “226 van ‘97”
                          Uit de hoge hoed werd voor het goede doel       100% Willem de Bruijn met in de stamboom 3e
                          een laatje uit “Golden Wing” tevoorschijn geto-    beste duivin WHZB ... broer 1e beste duivin
                          verd ... een crack uit de Veenstra-kweekstal      WHZB etc.
                          die 8 zuivere eersten won!               MOEDER: NL06-1829098 “SALINA”
                                                      Een fantastische duivin met dito pedigree!
                          VADER: NL03-1707825 “GOLDEN WING”           G.V.: NL97-2524427 “Vito”
                          1e Wychen 2502 d. ... 1e Gennep 2026 d. ... 1e     Rechtstreekse zoon van het “Ultra Koppel” en
                          Duffel 1742 d. ... 1e Boxtel 1656 d. ... 1e Meer    volle broer van de toppers “Zigo” ... “Orlando
het vele werk van hokverzorger Rien Clement -    1549 d. ... 1e Duffel 914 d. ... 1e St. Ghislain 357  Super Champion” etc.
gered. Meer zelfs, de laatste jaren groeiden zij  d. etc.                        G.M.: NL05-2161014 “Diva”
uit tot één van de toppers in het Oost-       Werd gespeeld door K. de Boer en gekocht        1e Nat. Asduif Dagfond WHZB en 2e Nat.
Brabantse met tal van kopprijzen en kam-      door Pieter en Gea Veenstra.              Asduif Dagfond NPO in 2006 voor Edwin
pioenschappen.                   G.V.: NL99-1559577 “Ooievaar”             Hoogland. Won o.a. 1e Bourges 2220 d. (2e
Zo werden ze in 2006 o.a. 1e Kampioen Oude     Afkomstig van Koers & Zoon en kleinzoon        NPO 7075 d.) ... 1e Orleans 3841 d. (4e NPO
Duiven Midfondclub Rayon A ... 1e Prov. Asduif   “Super Kweker” en “Ooievaar” (ras A. v.d.       11337 d.) en 2e Bourges 3098 d. (12e NPO
Dagfond ... 3e Prov. Asduif jong ... Winnaar    Hoek).                         9503 d.).                      A. NL06-1186674 “ZOON PERPIGNAN”
Zuiderkempen Eendagscup etc.            G.M.: NL94-4255674                   Is bovendien weer kleindochter van “Ultra      (donker geschelpt - doffer, geboren okto-
2007 was dan weer goed voor 1e           Via J.A. Pouw afkomstig van Koers & Zoon.       Doffer” ... die fantastische kweker die vader is   ber 2006)
Keizergeneraal C.C. Oss (evenals in 2006 trou-   Komt uit de Meulemans-basis “Prins” en         van “Zigo” ... “Orlando Super Champion” etc.     of
wens) ... 1e Generaal Kampioen Midfondclub     “Kadet”.
Rayon A met 1e en 2e Asduif ... 2e Prov.      MOEDER: NL05-1909293 “DOCHTER MR.                                      B. NL07-3724628 “DOCHTER PERPIGNAN”
Kampioen Fond jong onaangew. en als klap      BLUE”                                                    (geschelpt - duivin, laat jong 2007)
op de vuurpijl 1e NPO ORLEANS 6589 jonge      Volle zuster van o.a. 4e NPO Strombeek 22152
duiven met het “Orleansduifke”.           d. en 16e NPO Blois 5656 d.                 29. HARRIE EN ROGER               Cor de Heijde ... de grote initiator van deze
En speciaal voor de Huntington-aktie schen-
ken ze niet één ... maar twee jonge duiven
                          G.V.: NL02-5255446 “Mr. Blue”
                          1e en 3e Beste Doffer WHZB 2004 en 2003.
                                                           WIJNANDS                  Huntington-aktie ... en één der beste fondspe-
                                                                                lers van het laatste decennium. Grotendeels
2008 uit het koppel waar dit wonderduifke uit    Tevens 1e Prov. Asduif 2004 en vader van 4e en          Tongerseweg 118              verantwoordelijk voor deze successen zijn zijn
geboren is!                     5e Menen 26380 d. etc.                   6214 BD MAASTRICHT (NL)             legendarische    “Klamper”   (o.a.  vader
                          Komt uit “Mister Surhuizum” (direct Koopman         Tel.: 00 31 (0)43 343 2097           “Barcelonaduif”, 1e, 7e en 15e Nat. Perpignan
VADER: NL05-1603238                 en broer “Mister en Miss Ermerveen”) x “Super                                en 21e Nat. Barcelona en “St. Vincentduif”, 26e
Won o.a. 1e Chimay 691 d. en 5e Creil 2853 d.    Kweekster” (A. v.d. Veen).                                         en 44e Nat. St. Vincent) en zijn zoon en nieuwe
vooraleer in 2006 op het kweekhok geplaatst     G.M.: B00-6367184 “Yzra”                                          stamvader “De Perpignan” (4x top 63 nationaal),
te worden. Werd in 2007 meteen vader van 07-    Direct Dirk Van Dyck uit de “Kannibaal”. Ook                                die weer (groot)vader is van o.a. “Don Michel”
366 “Orleansduifke” dat schitterde met 1e NPO    nog moeder van o.a. 1e en 2e Boxtel 1752 d. en                               (1e Nat. Asduif ZLU Perpignan 1999-2001 en 1e
Orleans 6589 d. en 51e NPO Orleans 9042 d.     2e Gennep 2685 d.                                              Nat. Asduif ZLU Dax 2000-2001 met o.a. 17e en
en 8e Prov. Asduif Fond jong Afdeling 3.                                                            21e Nat. Perpignan en 39e en 58e Nat. Dax
G.V.: NL99-4006528 “De Parel”                                                                  ZLU) ... “Monique” (10e Nat. Perpignan en 12e
Afkomstig van dorpsgenoot Jo Schutjes. Won                                                           Nat. Dax ZLU) ... 3e Nat. Barcelona (Jan
als jong nog 1e Houdeng 1530 d. en komt uit                                                           Hooymans) ... “Perpignan Duivin” (17e en 50e
“Stamdoffer 2” x “Kweekduif 393” (100 %         28. CO & PIET VERBREE                                          Nat. Perpignan en 88e Nat. Barcelona) ... “Mooi
Janssen / T. van Herpen en 1e Orleans 446 d.).           Parklaan 6                                          Grijs” (8e Nat. St. Vincent en grootmoeder 1e
“De Parel” is broer van o.a. “Blauwe 36”, 1e        3881 CT PUTTEN (NL)                                         NPO Bergerac 7340 d.) ... etcetera.
Strombeek 7734 d. ... 1e Chantilly 1112 d. ... 1e     Tel.: 0031 (0) 341 353 288                                      Ook op andere hokken stroomt het “Klamper”-
Haasrode 467 d. en “De Favoriet”, 1e St.          www.combverbree.nl                                         bloed rijkelijk ... en zonder mensen te willen
Ghislain 2466 d. ... 1e Morlincourt 990 d. ... 1e                                                        overslaan noemen we hier slechts enkele van
Haasrode 1548 d.                                                                        de vele topduiven zoals “Queen Tonny”, 1e Nat.
G.M.: NL02-4179650                                                                       Barcelona 13.066 d. 2005 Frans Bungeneers ...
Komt van L.B. Auwens.                                                                      “Miss Waalre”, 1e Nat. St. Vincent 1334 d. (snel-
MOEDER: NL04-0464014                                                                      ste van 15122 d.) en 1e NPO Ruffec 1835 d. in
Knappe vliegster die op het kweekhok gezet is                                                          2004 en grootmoeder 1e Nat. St. Vincent ‘07
naar aanleiding van de prestaties van dochter                                                          25.807 d. bij Gerard Koopman ... “Super Marty”,
“Orleansduifke”!                                                                        1e Nat. Mont de Marsan ‘06 11.367 d. en 1e NPO
G.V.: B97-6374741 “Boxer”                                         NL07-1053614 “DOCHTER CHAMP”             Bergerac ‘05 5071 d. bij M. Beset & Zn.
Direct Rene Renders en ook bekend als                                   (geschelpt - duivin)                 Kortom ... een rijtje legendarische duiven zowel
“Super Bokser”. Won 1e Quievrain 197 d. ... 2e                                                         op eigen als andermans hok ... stuk voor stuk
Dourdan 441 d. ... 2e Dourdan 362 d. ... 4e                                Wie herinnert zich niet de record-verkoop van    verwant aan de legendarische “Klamper” en zijn
Dourdan 459 d. ... 4e Dourdan 731 d. ... 4e                                vader en zoon Wijnands afgelopen december?      zoon “De Perpignan”. En alhoewel deze laatste
Orleans 352 d. ... 5e Melun 302 d. ... 5e Sens                               De klasse die hun kolonie herbergt werd meer     al van 1993 is ... en nog maar af en toe bevrucht
1058 d. en nog 8x in de top 10. Werd 3e Asduif                               dan erkend wereldwijd ... en hun duiven gin-     ... schenkt Cor speciaal voor “zijn” aktie een
Halve Fond Oud-Turnhout 2002.                                       gen als zoete broodjes weg. Niet verwonderlijk    (ingeteeld) jong uit deze supercrack. Koper kan
Komt uit stamvader “Boxer” (vader/grootvader                                trouwens want hun palmares wordt gesierd       kiezen tussen A (doffer 2006) of B (duivin 2007)
tal van winnaars en broer 7e Nat. Asduif Halve                               door 8 (inter)nationale overwinningen ... 1e     ... en mag met grote zekerheid zeggen dat het
Fond KBDB) x “Dochter Witpen” (Fernand                                   Gouden Barcelonaduif ... Nationaal Marathon     de laatste is die ooit uit “De Perpignan” ver-
Mariën en vaste duivin “Boxer”).                                      Kampioen etc. De lijst met referenties is dan    kocht is!
G.M.: NL95-2240592                                             ook schier onuitputtelijk ... en voor het goede
                                                      doel tapten Harrie en Roger - nooit te beroerd    VADER: NL93-9345564 “DE PERPIGNAN”
                                                      om een duif te schenken - nog eens uit het      7e Nat. Perpignan 5024 d.
                          NL08-1158551 “AMORINA”                 patersvaatje!                    59e Nat. Perpignan 4342 d.
                          (duivin)                                                  59e Nat. Perpignan 3985 d.
   27. PIETER VEENSTRA                                          VADER: NL98-1716265 “CHAMP”             63e Internat. Tarbes 4066 d.
       Skieding 14              Vader Co en zoon Piet ... al jaren bij de beste    Koop 3 in de verkoop van december ... en win-    Vader/grootvader van tal van toppers!
    9222 LB DRACHTSTER              liefhebbers van Nederland. Aan topduiven        naar van 3e Prov. Montlucon 4845 d. ... 6e Nat.   G.V.: NL84-1870149 “De Klamper”
      COMPAGNIE (NL)              geen gebrek ... want ze zijn de trotste bezitters   Bordeaux 7112 d. en 8e Nat. Pau 2758 d.!       Direct Piet Lazeroms uit “Zoon 226” x
   Tel. (0031) (0) 512 364 598          van vier verschillende olympiadeduiven !De       Op het kweekhok werd “Champ” bovendien        “Sprenkels Duivin” ... en één der beste kwekers
   veenstrapigeons@planet.nl           laatste was “Olympic Osuga” ... die 1e Ned.      vader van 5 verschillende nationale kopvlie-     ooit uit de Nederlandse fondsport.
                          Olympiadeduif Midfond Oostende werd en         gers ... of 14e Nat. Bordeaux 4220 d. ... 32e Nat.  G.M.: NL83-753990 “Mooi Donker”
                          tevens 1e Asduif West Europese Landen Cup       Bordeaux 4626 d. ... 41e Nat. Munchen 2007 ...    Eveneens direct Piet Lazeroms.
                          2006. Zijn opvolg(st)er heeft zich ondertussen     71e Nat. Marseille 8730 d. ... 54e Nat. Bordeaux   MOEDER: NL05-0516504 “KLEINDOCHTER
                          ook al weer aangekondigd, want superduivin       3235 d. en 101e Nat. Perpignan 5294 d.        PERPIGNAN”
                          “Misa” 06-507 werd 2e Ned. Asduif Allround       Bovendien is “Champ” volle broer van “Pipo”     Geboren uit samenkweek met Fran Jansen.
                          West Europese Landen Cup 2007 terwijl ze        (vader 1e Internat. Bordeaux 9001 d.)        G.V.: NL98-9829154 “Zoon Perpignan”
                          ook nog een nominatie op zak had als 3e        G.V.: NL97-2005586 “Blauwe Brouwers”         Komt direct uit “De Perpignan” x “Diamantje”
                          Asduif Midfond West Europese Landen Cup.        Direct Jaak & Wil Brouwers uit “Zoon 10” x      (dochter “Broer Perpignan” x “Barcelonaduif” ...
                          Tevens werd ze 2e Prov. Asduif ... en 1e Asduif    “Juweeltje”, beide direct Theelen en een top-    en moeder van “Nick” 1e NPO Bordeaux 5479
                          oud en totaal in de Regio tegen 350 leden.       kweker bij Wijnands.                 d. ... “Don John” 1e Prov. Dax 3962 d. en 3e Nat.
                          Tenslotte werd ze afgevlagd als 3e Nat. Asduif     G.M.: NL94-2015191 “Dochter Perpignan”        18.323 d. en grootmoeder 1e Nat. Barcelona
                          Allround en 7e Nat. Asduif Jaarlingen Best of     Komt uit “De Perpignan” (1e Nat. Perpignan      Bungeneers).
                          the Best.                       6070 d.) x “Dochter Kleine Jo”.           G.M.: NL93-9346792 “Perpignan Duivin”
                          Voor de Huntington-aktie komen Co en Piet       MOEDER: NL06-1764589 “DOCHTER SALI-         Fran Jansen. Wint 16e en 17e Nat. Perpignan en
                          voor de dag met een halfzus van een van hun      NERO”                        20e Nat. Pau ... is een topkweekster en komt uit
                          andere toppers ... “Amora”!              Samenkweek familie Eijerkamp & Wijnands.       de kruising Van Peperstraten x Theelen.
                                                      G.V.: NL03-2312657 “Salinero”
                          VADER: NL98-2205043 “VADER AMORA”           Won 1e Nat. Bergerac en 2e NPO Perigueux bij         Steun Huntington!
                          Werd vader van superduivin “Amora”, die 1e       Driesen in Didam alvorens naar de Ponderosa
                          St. Quentin 3479 d. ... 1e Orleans 1929 d. ... 1e   getransfereerd te worden.              Indien U de Huntington-aktie financieel wenst
                          Orleans 3769 d. ... 1e Strombeek 410 d. ... 1e     G.M.: NL02-2071088 “Zus Barca 727”          te steunen is dat mogelijk door Uw bijdrage
                          Niergnies 3147 d. en 1e Etampes 3591 d. wint.     Koop 9 uit de verkoop en moeder van “Late      over te maken op bankrekening Rabobank nr.
                          Hij is ook nog vader van bv. “Safira”, 1e Duffel    Simpson”, 1e Nat. Marseille 3679 d. 2005.      1430.55.364 t.n.v. Stichting Bevordering
NL07-1180558 “ZOON/DOCHTER GOLDEN          843 d. ... 2e Strombeek 622 d. ... 2e Orleans     Bovendien dochter van “Blauwe Vanoppen” x      Wetenschappelijk Onderzoek Chronische Zorg
WING”                        1136 d. ... 5e Duffel 7522 d. ... 6e Troyes 2352    “Dochter Bordeaux” en volle zus van “Gouden     (S.B.W.O.C.Z.) o.v.v. Duivenactie Huntington.
                          d. ... 9e Harchies 8591 d. etc. wint.         Barcelona” (1e Gouden Barcelonaduif ZLU       Voor alle informatie kunt U ook contact op
Pieter en Gea Veenstra zijn al jaren internatio-  Tenslotte nog vader/grootvader van tal van       2001-2002-2004 met 76e, 88e en 183e Nat.       nemen met Cor de Heijde, cjdeheijde@xs4all of
naal bekend ... natuurlijk vooral door hun uit-   andere toppers. Met recht een supervererver.      Barcelona en 13e Nat. Perpignan).          tel. 00 31 (0)6 5133 5871. Bij voorbaat reeds
slagen ... maar ook door hun sublieme aanko-    G.V.: NL97-2524534 “Olympic Zigo”                                      van harte bedankt!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:265
posted:12/4/2011
language:Dutch
pages:6