Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PowerPoint presentasjon (PowerPoint download)

VIEWS: 3 PAGES: 22

									Elektronisk handel
  i Forsvaret
     -
  Presentasjon
    for
Høgskolen i Molde
 Tirsdag 7 mai 2002
        Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
Presentasjonens inndeling

• Historikk – bakgrunn (Lt Elnes)

• Markedsplass og innkjøpskort som en integrert del
 i Forsvarets logistikk (Lt Larsen)
         Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
Historikk og bakgrunn
       Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
        Hvorfor omstilling?


"Omstillingen skal gi oss et tidsmessig forsvar for
 nasjonal sikkerhet og internasjonalt engasjement”
”En kraftfull omstilling er nødvendig for å
 opprettholde Forsvarets troverdighet!”
 Forsvaret befinner seg i en dyp og vedvarende strukturell krise.
 Dette slås fast i Stortingsproposisjon 45 (2000-2001).
            Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
      Forsvaret må:


• kutte 5000 lønningsposer
• spare 2 milliarder på drift per år
• fjerne 2 millioner m2 bygningsmasse


   for å finansiere det nye Forsvaret!
       Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
             ARGUS

• Forsvarssjefens omstillingsprogram – en av de mest
 omfattende omstillinger i offentlig sektor noensinne
• Ansvar for helhetlig koordinering og overvåking av
 omstillingen
• Hovedprosesser
  – Rasjonalisering og effektivisering av Forsvarets freds- og
   støttevirksomhet
  – Gjennomføring av strukturelle endringer som følge av St.prp. 45 (2000-
   2001)
  – Omstilling av Forsvarets logistikkfunksjoner mht fremtidig virksomhet,
   styring og organisering som følge av St.prp. 55 (1999-2000)
  – Samlokalisering av strategisk forsvarsledelse
  – Koordinering av avhending og nyetablering innen EBA i hele Forsvarets
   organisasjon• Prosessforbedringer en viktig leveranse!

         Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
    Prosessforbedringer


 Prosjekt 2.2
 Etterforsyning
    -
1 av 14 iverksatte
 forbedringstiltak
      Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
    Prosjekt 2.2 Etterforsyning• Delprosjekter
 1.  Forsvarets operasjonssenter for avtaleinngåelser
 2.  Forsyningskonsept (forbruksmateriell)
 3.  Elektroniske handelsløsninger
 4.  Tilsyn- og kontroll
        Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
  Prosjekt 2.2 Etterforsyning
 Mål og
strategier
     Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
         OVERORDNET MÅL
• redusere Forsvarets driftskostnader.
  – med særlig fokus på:
    • integrerte forsyningskonsepter
    • sentralt inngåtte avtaler med lokale avrop
    • elektroniske handelsløsninger
    • kontroll- og tilsynsapparat


• budsjett innsparelser 350 millioner NOK i forhold til
 1999-situasjon


• skal realiseres innen 31 desember 2004
         Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
      Påvirke tre hovedprosesser
                             LEVERANDØRER
        INNKJØPSPROSESSEN
FORSVARET
            VARELEVERANSEPROSESSEN
        BETALINGSPROSESSEN


         Sammenhengen !
         Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
        Forbedrede prosesser
            GEVINSTER REALISERT

       Sentrale Rammeavtaler - lokale avrop
                               LEVERANDØRER
         INNKJØPSPROSESSEN

       Markedsplass – brukere bestiller selv
FORSVARET
             VARELEVERANSEPROSESSEN


      Forenklet forsyningskjede – direkte levering
           BETALINGSPROSESSEN

      Innkjøpskort løsninger - færre fakturaer
           BETALINGSPROSEPROSESSEN

      Tilsyn og kontroll – Bedre rammeavtaler
           Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
Markedsplass
   og
 innkjøpskort
     Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
                        ”Top til top” linje          FLO
                        Stikkprøvekontroll          merkantilt


                         Økonomirapporter
                         ”Faktura-hotell”
                Bestilling/
        Kriger/     avrop
        Bruker
                                      Regional Støtte

Varelevering  Varemottak

        Avvik?
                                          RSF
                   Markedsplass
        Ordremottak/
        -bekreftelse                         Samlefaktura
                  Produktkataloger

                       Etablere verktøyene

                 Faktura for leveranse
     Leverandør        Betaling                     Betaling
                 Avvik?               Innkjøpskort

                       Rammeavtaler
                Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
        Oversiktsbilde; Forsyningskonseptet e-mil
                                                                  &

                        For alle brukere                     Initiell
                  &*                    Med koordinasjon     innkjøpskort
                                                    opplæring


                                                                 Opplæring
                                                      Initiell
                  &                                  markedsplass
                                                     opplæring


                                                         Fullmakts-          Støtte
Bestilling av                                     Infrastruktur       opplæring
           Avsendte
  varer       varer

                                                        Brukeropplæring
                                                                               Evaluering
                           Krediterings-
                Varelevering     informasjon         Betalings
         anmodning                    Betaling
                  &                  &*

                                                                  &
                                                                            Kontoinformasjon
                                                                            til økonomisystemet


                           Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
                                                      FLO/ops
                                                                                     Gå til start
  Infrastruktur                                       Etabler Forsvarets
                                               fullmantspolicy for
                                   Formidle          e-handel
                                 fullmaktspolicy
                                             Etabler Forsvarets prod
                                             .segmenter for m-plass
                                   Forsvarets
                                 prod.segmenter     Etabler Forsvarets prod
                                 på markedsplass     .segmenter for p-card

                                   Forsvarets       Valg av leverandør                Rammeavtale
                                 prod.segmenter
                                 på markedsplass
                                                Leverandør-
                                                 aktivering       Avtalt kvalitet og
                                                             fremdriftsplan
                                               Koble varelinje/
                                               lev. mot artskonto                    Artsinfo.

                                                  &
                         Avdeling          M-plass                          Varelev           P-card       RSF
              Bruker
Fullmakts-                                                         Etablere elektronisk    Etablere artsinfo.-
                   Opplæring av                           Produkt- og
opplæring                                                          pris- og prod.katalog      kobling
                   fullmaktsgiver                           priskatalog     for avtalt sortement


Tilgang til                              Synlige         Avtaleforvalte
                                                              Oppdatering av prod.-
 internett                              prod.- og          prod.- og
                                                                og priskatalog
                                  priskatalog         priskatalog
          Brukere
                     Etabler
         kobler seg til
                    fullmakts-
          internett                                                                Etablere
                     struktur                                   Brukerinfo              kost.sted
                   inkl. kost.sted                                 inkl.kost.sted
 Initiell                                  Fullmakts-      Forvalte                          kobling
markedsplass                                 matrise      fullmakter
 opplæring                                                                           Lage
                                                           Kortnummer
                                                                              innkjøpskort
  Initiell
                                 Etablere bruker på     Brukerinfo med
innkjøpskort
                                 markedsplassen       kortnummer
 opplæring

          Bruker får                                                               Utstedelse av
          opplæring            Aktivert                                                innkjøpskort
                         innkjøpskort

          Bruker får                     Forvalt
          rettigheter   Brukernavn            tilgangs-
                  og passord           informasjon

Ny/ repeterende                                           &
brukeropplæring
                              Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
                                                                                    Gå til start
Bestilling                                   M-plass
                                             &
          Bruker          Avdeling                    FLO/ops             Varelev                   P-card      RSF


Produkt på      Produkt ikke på
markedsplass     markedsplass

  Bruker
 initierer
 bestilling                       Bestilling av
 (Autom.                       forbruksmateriell                       Mottak av
anvisning)                                           Best. fra                Autorisasjons-
                                                           bestilling      forespørsel
                                                rammeavt.
           Bruker
                      Sjefen                                    Sende                  Behandling av
           initierer                      Genererer
                    godkjenner                                 autorisasjons-                autorisasjon
           spesiell                       bestilling
                    elektronisk                                 forespørsel
          forespørsel


                                                                                       Autorisasjon
                                                                    Autorisasjon            ikke akseptert
        +                                                              avvist                                                                            Autorisasjon
                                                                             akseptert

                                                           Behandler
                                                            bestilling     Godkjent
                                      Status       Ordre
                         Ordre                                og utsteder    autorisasjon
                                      ordre-       bekr.                                 +
                         status          bekreftelse                 ordrebekr.
 Info om
  avvist
autorisasjon

            Sjekk
            ordre-
                                                      Send varer                                Avsendte
           bekreftelse
                                                                                           varer

                                                        Send
                                                       betalings-                               Betalings-
        +                                                                                  anmodning
                                                      anmodning
                                                       (faktura)


                                                             +


                                             &
                                     Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
                                                              Gå til start
Levering                      M-plass
                               &
       Bruker       Avdeling             FLO/ops             Varelev          P-card      RSF                                                                 Materiell-
Avsendte                                                             kontroll
 varer
                                                        Rapporter
                                                                 Materiell-
    Motta varer                                                        regnskap
     Kvitter
                      Registrerem
    varemottak   Mottaks-                    Avviks-
                       ottaks-
           melding                    melding
                       melding                    Motta
                                             avviks-
                                             melding                                             Håndtere
                                              avvik                                          Send
                                        krediterings-                     krediterings-
                                        informasjon                      informasjon                                                   Send nye           Avsendte
                                                    varer            varer
                                                +
                               &
                       Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
                                                                                     Gå til start
Betaling                                        &
          Bruker          Avdeling          M-plass      FLO/ops         Varelev            P-card           RSF
                                                                      Motta                   Betalings-
                                                                     betalings-                  anmodning
                                                                     informasjon

                                                                      Reg. og
                  Monitorer                               Motta               lagre
                  inngåtte                              betaling              bet.info
                 forpliktelser

                                                             E-overføring
                 Avvik       Ikke avvik                               av penger

               Send
             avviksmelding                                                  Betale ihht
                                                                     bet.info

                                  Oppdat. bet.info                           Synliggjøre
                     +            tilgjengelig på web                            utbetalt
     Monitorer                                                             faktura
     inngåtte
    forpliktelser

                                  Avviksmelding
    Avvik       Ikke avvik                 fra Forsvaret
                                                                     Avviks-                    krediterings-
  Send                                                                håndtering                   informasjon
avviksmelding                                            Behandle avviks-
                                                    melding fra
                                                    Forsvaret
                                                                  Avvik         Ikke avvik
        +
                                                               Melding om
                                                                avvik

                                                                                     Motta
                                                          Melding om        +       Samle-   samlefaktura
                                                          kreditering               faktura
                                                                                     Betal
                                                                      Utsted
                                                                                    samlefaktura
                                                                    samlefaktura
                                                                     kontert
                                                                                     Overfør
                                                    Informert
                                                                                    kontiinfo til
                                                    om avvik                     E-overføring
                                                                                    Ø.system
                                                                             av penger

                                                                      Motta
                                                                    samlebetaling
                                                                                             Til Ø-system
                                            &
                                Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
                                                                  Gå til start
Opplæring                               &
      Bruker  Avdeling        M-plass            FLO/ops     Opplæring-           P-card  RSF
                                              institusjon
                 Gi opplæring         Opplæring av                    Gi opplæring
                  i bruk av          superbruker                     i bruk av
                 markedsplass                                   innkjøpskort


                          Innitiell
                         markedsplass                    Innitiell
                         opplæring                    innkjøpskort
                                                  opplæring


  Opplæring
  av bruker


                  Oppdater                                    Oppdater
                 opplæring av                    Etablere          opplæring av
                 markedsplass                   opplæring          innkjøpskort

                            Oppdatert
                            opplæring av                 Oppdatert
                            markedsplass                 opplæring av
                                                  innkjøpskort           Ny/ repeterende                        Gjennomføre
           brukeropplæring                        opplæring
                                   &
                     Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
                                                                                          Gå til start
Støtte                                                                      &
          Bruker             Avdeling    M-plass                                  FLO/ops             Varelev.    P-card  RSF
                                                                        &
                                         Tilbakemelding
                       Identifisert              missnøye                          Håndterer
                       missnøye
                                                                       identifisert
                                      Løsning på                             missnøye
        &                              missnøye

                              Respons fra
            Bruker                markedsplass        Anmodning om
          identifiserer              help-desk          markedsplass
            avtale-
                                              støtte
           problemer
                       Generelle                                                      Avklar
  Bruker                                                                          avtaleproblemer
                       spørsmål
identifiserer
 verktøy-
 problemer                Ekstraordinære
                       behov

                    Svar på avtale
        &            avklaringer
                                                         Superbruker
                                                          respons


                                               Behov for lev. støtte     Støtte tilgjengelig
                 Bruker
                anmodning
                 om støtte                            Kontakt          Responderer
                                   Markedsplass      leverandører med       med lokal støtte
                                    støtte        behov om støtte        til bruker

                                                                                           Respons fra
                Svar på                                                         Anmodning om        innkjøpskort
                bruker                                                          innkjøpskort         help-desk
               anmodning                            Responderer med                        støtte
               om støtte                            støtte til bruker
                                                                             Innkjøpskort
                                                                              støtte

                                                           +                                                                         &

                                                                         &
                                  Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø
           Vi leverer !
• Nye ressursbesparende forsyningskonsept
 • Direkte levering
 • Leverandørstyrt etterfylling
 • In-plant
• Revitaliserte og forenklede
 innkjøpsrutiner ved bruk av Forsvarets
 Rammeavtaler,
 • sentrale avtaler lokale avrop
 • tilknytning til den offentlige
 markedsplass
• Forenklede betalingsrutiner ved bruk av
 bl a innkjøpskort
 • reduserte transaksjonskostnader
• Et kost-effektivt tilsyns-og kontroll regime
 • monitorering - stikkprøve-kontroll
        Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø

								
To top