Docstoc

Slajd 1

Document Sample
Slajd 1 Powered By Docstoc
					 Stowarzyszenie Przyjaciół
Podkarpackiej Rodziny Szkół
  im. Jana Pawła II
  http://www.podk.rodzina.szkol.webpark.pl
     „Wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca.
     Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr,
     które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach.”„Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie
jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania –
w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej
wartości i treści duchowych, jakie składają się
na kulturę danego narodu.”„Należy też stwierdzić, że rozwój kultury duchowej w XIX wieku przygotował
Polaków do tego wielkiego wysiłku, który przyniósł narodowi odzyskanie
niepodległości. Polska skreślona z map Europy i świata, w roku 1918
zaistniała na nich z powrotem i od tego czasu istnieje na nich ciągle.”
                        Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”
       Zjazd założycielski stowarzyszenia odbył się 2 czerwca 2001 r.
       w 10. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Rzeszowie. Wzięło w nim
       udział 58 osób z 20 szkół Podkarpacia. Uczestnicy spotkania
       podjęli uchwały o założeniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu
oraz wybrali komitet założycielski.
    W dniu 11 stycznia 2006 r. stowarzyszenie otrzymało status organizacji
pożytku publicznego.

                        Najważniejsze uprawnienia,
                        jakie przysługują
                        stowarzyszeniu z mocy prawa:
                      • możliwość wypowiadania się
                        w sprawach publicznych

                      • prawo pozyskiwania środków
                        pieniężnych w postaci
                        darowizn, zapisów oraz
                        z prowadzenia działalności
                        gospodarczej włącznie

                      • możliwość współpracy z innymi
                        stowarzyszeniami oraz
                        organami władzy państwowej
                        i samorządowej
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste:
    umiłowanie historii, tradycji, języka
    czy samego krajobrazu ojczystego.
 Jest to miłość, która obejmuje również dzieła
     rodaków i owoce ich geniuszu (...)
  Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich
         obywateli i jako taka,
      jest też wielkim obowiązkiem.”
              Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”
    Stowarzyszenie realizuje wartości
       patriotyczne poprzez:
• Rozwijanie więzi narodowych i wychowanie
  w duchu miłości do ojczyzny poprzez propagowanie
  postaci Jana Pawła II
•  Kształtowanie postawy szacunku wobec symboli
  narodowych, religijnych i państwowych
•  Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny
  związek z krajem ojczystym przez uczestnictwo
  w spotkaniach, uroczystościach i konkursach
•  Rozbudzanie szacunku dla polskiego dziedzictwa
  kulturowego, uświadomienie jego roli w nawiązaniu
  do słów Ojca Świętego: „Naród jest tą wielką
  wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade
  wszystko właśnie kultura. Naród istnieje „z kultury”
  i „dla kultury”
•  Organizację spotkań i przedsięwzięć sprzyjających
  kształtowaniu tożsamości narodowej w powiązaniu
  z tożsamością regionalną
•  Uczestnictwo w uroczystościach, nabożeństwach,
  świętach kościelnych i patriotycznych
         W chwili obecnej imię Jana Pawła II nosi ponad 70 szkół
         województwa podkarpackiego. W ramach działań
         stowarzyszenia zorganizowano blisko 80 imprez, spotkań,
         pielgrzymek, akcji charytatywnych i przedsięwzięć, m.in.

• konkursy recytatorskie, poetyckie, literackie, informatyczne, matematyczne,
  plastyczne - SP nr 23 Rzeszów, SP Gorzyce, SP Oleszyce, SP Piwoda,
  SP nr 12 Stalowa Wola, Gimnazjum Tyczyn
•  turnieje sportowe, biegi przełajowe - SP nr 23 Rzeszów, SP nr 12 Stalowa
  Wola, SP Zarzecze, SP Gorzyce
•  rajdy piesze - SP Świebodna, SP Jawornik Polski
•  festiwale piosenki - SP Oleszyce
•  przeglądy twórczości - ZS Pysznica
•  spotkania członków stowarzyszenia: dyrektorów, nauczycieli, katechetów -
  SP nr 23 Rzeszów
•  innowacje pedagogiczne i programy edukacyjne – SP nr 23 Rzeszów,
  SP nr 12 Stalowa Wola, SP Zarzecze, SP Gorzyce
•  ogólnopolskie zjazdy przedstawicieli szkół im. Jana Pawła II -
  SP Klimkówka, SP Oleszyce, SP i Gimnazjum Zarzecze
             Realizacja treści patriotycznych
          PODKARPACKI KONKURS RECYTATORSKI
             „POLSKA LIRYKA RELIGIJNA”
       organizator: Szkoła Podstawowa nr 23 w Rzeszowie
Organizatorom konkursu przyświecają następujące cele:
• przybliżenie uczniom twórczości literackiej Jana Pawła II oraz innych twórców,
• rozwijanie uzdolnień recytatorskich uczniów,
• odkrywanie dzieci utalentowanych i wrażliwych na piękno polskiej poezji,
• tworzenie więzi przynależności do wspólnoty państwowej, społecznej
 i regionalnej,
• kształtowanie postaw patriotycznych
 poprzez recytację utworów
 polskich poetów.

Karol Wojtyła, Jan Twardowski,
Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Słowacki,
nie szczędzili sił i talentu,
wypowiadając się na temat miłości
ojczyzny i drugiego człowieka,
oraz zachęcali do postępowania zgodnie
z kodeksem moralnym prawdziwego Polaka.
             Realizacja treści patriotycznych
             PODKARPACKI RAJD PIESZY
        organizator: Szkoła Podstawowa w Świebodnej
  Jan Paweł II kochał młodzież i z troską o jej wychowanie starał się
     zachęcać do miłego i pożytecznego spędzania czasu.
  Taką „małą ojczyzną”, jaką dla Jana Pawła II były Beskidy, dla organizatorów
Podkarpackiego Rajdu Pieszego są również strony im najbliższe, a więc piękny
pagórkowaty teren Ziemi Podkarpackiej. Przygotowując trasy rajdu, starali się
podkreślić walory swojej „małej ojczyzny”, i również za przykładem Patrona,
mając na uwadze wychowanie młodzieży, pragnęli uczyć ją patriotyzmu,
pokazując jej rodzimą przyrodę, tradycje, historię, która zapisana jest
w zabytkach i różnych miejscach, mijanych przez uczestników rajdu.
             Realizacja treści patriotycznych
               LITERACKIE DUMANIA
       organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli

„Literackie dumania…” to tysiące chwil zamkniętych w słowach prostych i szczerych,
barwne opowieści o dniu dzisiejszym, o marzeniach, radościach, rozczarowaniach
i lęku.
Udział uczniów w konkursie sprzyja:
• Wyrabianiu poczucia dumy narodowej
poprzez przybliżenie sylwetki wielkiego
Polaka – Jana Pawła II
• Kształtowaniu postaw patriotycznych
poprzez rozwijanie i pielęgnowanie
polszczyzny oraz dbałość o kulturę
języka ojczystego.
Poezja otwiera bramy duszy,
staje się źródłem nowych przestrzeni
myślowych. Młodzi poeci piszą o pięknie
otaczającego świata, o niepokojach
dnia codziennego, o świecie pełnym bólu,
nienawiści, ale też o ogromnej miłości
Papieża do dzieci całego świata.
             Realizacja treści patriotycznych
     DIECEZJALNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
          organizator: Zespół Szkół w Pysznicy

„...Miłość, wolność, godność to skała
Na której człowiek swój Dom buduje...”
                       Anna Moliszewska SP nr 9 im. Jana Pawła II
                       w Tarnobrzegu (II nagroda 2005)

     Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pysznicy podjął się zadania integracji
szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej, w ramach
Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży, który odbywa się
od 2001 roku. Przegląd twórczości poetyckiej i plastycznej uczniów stwarza
szerokie możliwości w zakresie:
• promowania talentów dzieci i młodzieży,
• realizacji zadań wychowawczych w oparciu
 o wartości płynące z nauczania Patrona.
„..aby rodzina nie przestawała być
Bogiem silna...”
     Te słowa Jana Pawła II stały się
inspiracją do przemyśleń i twórczej pracy
w ramach V Diecezjalnego Przeglądu
Twórczości Dzieci i Młodzieży.
        Wybrane wydawnictwa pokonkursowe


• W maju 2003 r. stowarzyszenie wydało książkę z wyróżnionymi
  pracami oraz listami uczestników konkursu „Bóg bogaty w miłosierdzie”
  - książka została wręczona Ojcu Św. Janowi Pawłowi II


       • W październiku 2003 r. w Radiu Via zostały nagrane
        utwory uczniów wyróżnionych w III Konkursie Poetyckim
        „Literackie dumania”.
        Z tej okazji została nagrana płyta CD.

     • W październiku 2004 r. w Radiu Via miała miejsce
      sesja nagraniowa uczniów wyróżnionych w IV Konkursie
      Recytatorskim "Polska liryka religijna".
      Z tej okazji została również nagrana płyta CD.

       • Dorobkiem każdego Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci
        i Młodzieży są antologie prac plastycznych i literackich, wydane
        w formie albumu oraz prezentowane na stronie internetowej:
        www.szkola.pysznica.pl/przeglad/.
         Realizacja treści patriotycznych

          „Nasza mała Ojczyzna” –
     Małgorzata Bębenek i Małgorzata Merklinger ,
„Nad tę ziemię świętszej nie ma” – Małgorzata Fleszar – Burman,
            SP 23 Rzeszów  Ponieważ patriotyzm jest postawą społecznie pożądaną,
powinien być w odpowiedni sposób kształtowany. Dlatego
staje się dziś ważnym problemem moralnym, a jednocześnie
pilnym zadaniem pedagogicznym.
Patriotyzmu nie można uchwalić, ani narzucić siłą, można
jedynie do niego wychowywać, szanując wolną decyzję
jednostki.
Wychowanie patriotyczne jest dzisiaj historyczną
koniecznością chwili.
  Niżej zaprezentowane innowacje realizowano na lekcjach
historii, plastyki, godzinach wychowawczych i zajęciach
pozalekcyjnych przez trzy lata w kl. IV – VI.
          Realizacja treści patriotycznych

    Innowacja „NASZA MAŁA OJCZYZNA” – autorzy:
     Małgorzata Bębenek i Małgorzata Merklinger
            SP 23 Rzeszów
   Człowiek dla swych duchowych i życiowych potrzeb winien
identyfikować się ze swoim siedliskiem, miejscowością i regionem,
ze swoją „Małą Ojczyzną”. Na to wszystko składa się architektura,
kultura, tradycje i obyczaje. W związku z tym narodził się pomysł
integracji międzyprzedmiotowej historii i plastyki, która jest
rozszerzeniem ścieżki edukacyjnej, regionalnej – dziedzictwo kulturowe
w regionie.

   W tym przedsięwzięciu chodzi przede
wszystkim o to, aby za pomocą szkolnej
edukacji zachęcić młodzież z jednej strony
do lepszej ochrony i pielęgnacji rodzimego
dziedzictwa, a z drugiej, aby wychować ją
do życia z nim w pełnej symbiozie.
              Realizacja treści patriotycznych
          Innowacja „NASZA MAŁA OJCZYZNA”
       Małgorzata Bębenek i Małgorzata Merklinger
              SP 23 Rzeszów
• Cele - kształtowanie postaw
  patriotycznych poprzez:
•  rozwijanie zainteresowania kulturą,
  tradycjami rodziny, miasta, własnego
  regionu,
•  rozwijanie szacunku do tradycji regionu
  i rozumienie ich związku z kulturą rodziny,
  miasta,
•  uczestnictwo w życiu kulturalnym
  najbliższego środowiska i regionu,
•  umacnianie więzi uczuciowej ze swoją
  miejscowością, regionem,
•  poznanie tradycji swojej rodziny jako
  podstawowej jednostki społecznej,
•  udział w uroczystościach patriotycznych
  w swoim mieście i regionie,
•  poszerzenie wiedzy o swoim mieście,
  jego dziedzictwie,
•  zaznajomienie uczniów z wybranymi
  ważniejszymi zagadnieniami historii
             Realizacja treści patriotycznych
       Innowacja „Nasza mała Ojczyzna”
 Małgorzata Bębenek i Małgorzata Merklinger - SP 23 Rzeszów
• Gromadzenie przez uczniów i nauczycieli pamiątek po przodkach, dawnych
   narzędzi pracy, eksponatów regionalnych.
• Organizowanie uroczystych wieczorów z okazji Dnia Niepodległości
   dla społeczności szkolnej i rodziców, efektem czego jest nagrana płyta
   z programem patriotycznym „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij o mnie”.
• Prowadzenie lekcji w Okręgowym i Etnograficznym Muzeum w Rzeszowie.
• Uczestnictwo w wycieczkach
po swoim mieście oraz regionie.
• Poznawanie przez uczniów dawnej
i współczesnej architektury Rzeszowa
i okolic, a także ciekawych zabytków,
pomników, miejsc pamięci narodowej.
• Wykonanie folderów, albumów
 z zabytkami, pomnikami Rzeszowa
 i regionu.
• Organizowanie szkolnych konkursów,
wystaw związanych z historią, tradycją
miasta i regionu.
             Realizacja treści patriotycznych

    Innowacja „NAD TĘ ZIEMIĘ ŚWIĘTSZEJ NIE MA” –
    autor Małgorzata Fleszar – Burman SP 23 Rzeszów

• Współpraca z Instytutem Pamięci
Narodowej i uczestnictwo w konferencjach,
wykładach sesjach naukowych, wystawach.
• Przygotowanie wieczorów patriotycznych
z okazji odzyskania przez Polskę
niepodległości, czego efektem była nagrana
płyta „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże
zapomnij o mnie”.
• Przeprowadzenie konferencji „Zbrodnie UB
i NKWD na Rzeszowszczyźnie” dla nauczycieli
rzeszowskich szkół”.
• Organizowanie lekcji muzealnych
w Okręgowym Muzeum w Rzeszowie.
• Udział uczniów w wycieczkach regionalnych
oraz ulicami Rzeszowa, na których poznają
miejsca pamięci.
• Organizowanie konkursów historycznych.
 „Oczywiście trzeba bezwzględnie unikać
pewnego ryzyka: tego ażeby ta niezbywalna
funkcja narodu nie wyrodziła się
w nacjonalizm (....)

W jaki sposób można wyzwolić się
od tego zagrożenia?

Myślę, że sposobem właściwym jest patriotyzm (...).
Patriotyzm, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym
narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą
do uporządkowanej miłości społecznej”
                  Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:12/3/2011
language:Polish
pages:17