To�n d�n kh�ng chi?n, ng�y 12-12-1946 by 2tcaz3Z0

VIEWS: 11 PAGES: 5

									Toàn dân kháng chiến, ngày 12-12-1946


                          I
                Cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta
1. Mục đích

- Đánh phản động thực dân Pháp xâm lược; giành thống nhất và độc lập.

2. Tính chất

- Trường kỳ kháng chiến, toàn diện kháng chiến.

3. Chính sách

- Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân Pháp.

- Đoàn kết với Mên, Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do, hoà bình.

- Đoàn kết chặt chẽ toàn dân.

- Thực hiện toàn dân kháng chiến.

- Bảo vệ dân; được lòng dân.

- Nêu tên "Hội liên hiệp quốc dân" mà cổ động kháng chiến.

- Phải tự cấp, tự túc về mọi mặt.

4. Cách đánh

- Triệt để dùng du kích, vận động chiến.

- Bảo toàn thực lực, kháng chiến lâu dài.

- Phá hoại nhiều hơn bắn; triệt để làm cho địch đói, khát, què, mù, điếc, câm, tiêu hao, mệt mỏi, chán nản.

- Vừa đánh vừa võ trang thêm; vừa đánh vừa đào tạo thêm cán bộ.

5. Giai đoạn kháng chiến

Ba giai đoạn:

a) Giai đoạn phòng ngự: có thể vạn bất đắc dĩ phải tạm thời bỏ những thành thị lớn sau khi kháng chiến
quyết liệt ở đó. Chú ý: phải luôn luôn quấy nhiễu những nơi tạm bỏ.

b) Giai đoạn cầm cự: giữ vững vị trí, tiêu hao lực lượng địch, bồi bổ thực lực mình.                                                     1
c) Giai đoạn phản công: phản công toàn thể, lấy lại toàn bộ đất nước.

                           II
                     Chương trình kháng chiến

1. Đoàn kết toàn dân.

2. Thực hiện quân, chính, dân nhất trí.

3. Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống bọn phản động thực dân Pháp.

4. Đoàn kết với hai dân tộc Mên, Lào và các dân tộc bị áp bức trong khối Liên hiệp Pháp.

5. Thân thiện với các dân tộc Tàu, Xiêm, Diến Điện, ấn Độ, Nam Dương và các dân tộc yêu chuộng dân
chủ, hoà bình trên thế giới.

6. Động viên nhân lực, vật lực, tài lực, thực hiện toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ
kháng chiến.

7. Đánh Pháp, tiễu phỉ, trừ gian.

8. Giành quyền độc lập, bảo toàn lãnh thổ, thống nhất Trung, Nam, Bắc.

9. Củng cố chế độ cộng hoà dân chủ.

10. Bảo vệ sinh mệnh và tài sản cho toàn dân và ngoại kiều.

11. Tǎng gia sản xuất, thực hiện kinh tế tự túc.

12. Hết sức sản xuất võ khí.

                           III
                    Cơ quan chỉ đạo kháng chiến

1. Về đoàn thể: có "trung kiên chỉ đạo kháng chiến".

2. Về Chính phủ: trên có Chính phủ kháng chiến và Ban Thường vụ Quốc hội.

Dưới có Uỷ ban kháng chiến các khu, các tỉnh, v.v. gồm đại biểu quân, dân, chính họp thành.

3. Về Mặt trận dân tộc thống nhất: có "Uỷ ban Liên hiệp quốc dân ủng hộ kháng chiến" cho toàn quốc, do
"Hội liên hiệp quốc dân" lập ra, bao gồm đại biểu các đảng phái, các tầng lớp, các tôn giáo, các dân tộc.

Nhiệm vụ của Uỷ ban này là hiệu triệu nhân dân tham gia kháng chiến, cổ lệ binh sĩ và làm cho cuộc
kháng chiến thật là của toàn dân.

                           IV
                                     1)
                  Những điều rǎn trong khi kháng chiến

1. Dân:
                                                      2
1.- Không đi lính cho Pháp.

Không nộp thuế cho Pháp.

Không bán lương thực cho Pháp.

Không mua hàng của Pháp.

Không dẫn đường cho Pháp.

Không làm việc cho Pháp.

Không lộ tin tức cho Pháp.

2- Phải đoàn kết chặt chẽ.

Phải đánh giặc, trừ gian.

Phải tǎng gia sản xuất.

Phải ủng hộ Chính phủ kháng chiến.

Phải tiếp tế bộ đội.

Phải báo tin cho bộ đội.

Phải giúp đỡ đồng bào tản cư.

2. Quân:

1- Không hàng giặc.

Không để mất súng.

Không bắn phí đạn.

Không xâm phạm tính mệnh, tài sản của dân.

Không xâm phạm tín ngưỡng của dân.

Không ngược đãi tù binh.

2- Phải ủng hộ Chính phủ kháng chiến và Hồ Chủ tịch.

Phải bảo vệ tính mệnh, tài sản cho dân.

Phải kính trọng và giúp đỡ dân.

Phải sĩ quan và binh lính một lòng.
                            3
Phải tuân lệnh cấp trên.

Phải phục tùng kỷ luật.

                          V.
              Khẩu hiệu tuyên truyền trong thời kỳ kháng chiến
1. Những khẩu hiệu chính

1- Toàn dân đoàn kết!

Kháng chiến lâu dài!

2- Liên hiệp dân Pháp!

Đánh thực dân Pháp!

3- Bảo toàn lãnh thổ!

Giữ vững chủ quyền!

4- Đánh đổ chính quyền bù nhìn!

Củng cố cộng hoà dân chủ!1

5- "Việt Nam nhất định độc lập!

Trung, Nam, Bắc nhất định thống nhất!"

                       (Hồ Chủ tịch)

2. Những khẩu hiệu lẻ tẻ

a) Chính trị:

1- Hãy gia nhập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam !

2- ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh!

3- Thà chết không trở lại đời nô lệ!

4- Hoa - Việt tương trợ!

5- Bảo vệ ngoại kiều!

6- Việt nam độc lập, thống nhất muôn nǎm!

7- Quân dân một lòng!                                        4
b) Quân sự:

1- Toàn dân kháng chiến!

Kháng chiến khắp nơi!

2- Đuổi giặc, tiễu phỉ, trừ gian!

3- Triệt để dùng chiến thuật du kích!

4- Mỗi phố là một mặt trận!

Mỗi làng là một pháo đài!

5- Mỗi viên đạn một quân thù!

6- Cướp súng giặc bắn giặc!

7- Hết sức quấy rối quân địch!

8- Giữ bí mật quân sự là cứu nước!

9- Theo gương kháng chiến anh dũng của đồng bào Nam Bộ!

10- Kháng chiến nhất định thắng lợi!

c) Kinh tế:

1- Tǎng gia sản xuất để kháng chiến!

2- Giữ gạo nuôi lính!

3- Vừa kháng chiến vừa kiến quốc!

d) Vǎn hoá:

1- Chống mù chữ, chống xâm lǎng!

2- Cần, kiệm, liêm, chính: kháng chiến thắng lợi!

3- Vǎn nghệ sĩ giúp kháng chiến!
Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.
1) Chỉ nơi nào Pháp lập chính quyền bù nhìn mới nêu khẩu hiệu này ra


                                    5

								
To top