PUNIM SEMINARIK -ROLI I TREGJEVE FINANCIARE NE EKONOMI [Autosaved] by LINDI_890

VIEWS: 4,693 PAGES: 18

									 Fakullteti i Shkencave të Aplikuara të
       Biznesit – Pejë
    Punim Seminarik Tema :
VENDI DHE ROLI I TREGJEVE FINANCIARE NE
        EKONOMI
 Punuar:ARLIND MORINA

    PROFESORI :
    Prof.Dr.ARTAN
        NIMANI
              Përmbledhje

                       HYRJE

            VENDI DHE RROLI I TREGJEVE FINANCIARE NE
                    EKONOMI
             AKTIVI REAL DHE KERKESAT (PRITJET)
                   FINANCIARE
            KORNIZA PËR ANALIZË MAKROEKONOMIKE TË
                RRJEDHËS FINANCIARE

                   NORMA E INTERESIT

              POLITIKA MONETARE DHE FISKALE
e shtunë, 2011-12-03  STUDENTI '''ARLIND MORINA'''       2
• HYRJE


  Me qëllim të shpalosjes së rolit dhe vendit të
 tregjeve financiare në ekonomi, në vijim, do të
prezantojmë gamën e koncepteve dhe kornizave
makroekonomike të cilat reflektojnë në sistemin
ekonomik, respektivisht në sistemin financiar të
          një vendi.


e shtunë, 2011-12-03  STUDENTI '''ARLIND MORINA'''  3
•  Teoria e sistemeve , çdo vend e trajton si një sistem i cili ngërthen në vete shumë
  nënsisteme. Kështu, mund të mund të flasim për sistemin politik, sistemin legjislativ, sistemin
  ekonomik dhe shumë sisteme të tjera. Nga aspekti i analizës sonë të tregjeve financiare,
  sistemi ekonomik determinon shumë çështje me interes në zhvillimin e sistemit financiar të
  një vendi: në veqanti, në zhvillimin e tregjeve dhe instrumenteve financiare.
• Cdo sistem sistem ekonomik karaktecozohet me disa veqori shquese. Ndër to, më shquese
  janë : dinamizimi, liberalizimi dhe kompleksiteti.
• . Secili sistem ekonomik përballet me ndryshime të përhershme të cilat sistemin e mbajnë
  gjithmonë në një gjendje të (jo) ekuilibrit. Por, në kushtet zhvillimit bashkëkohor të
  ekonomisë së tregut, për një funksion normal të çdo sistemi, fleksibiliteti, gjegjësisht nevoja
  e sistemit që të jetë i hapur është komponentë e domosdoshme.
• Sistemi financiar, si nënsistem i sistemit ekonomik dhe politik të çdo vendi, shquhet me
  veqoritë e tij specifike të cilat rezultojnë nga klima politike, nga karakteri i të drejtave të
  pronësisë, nga niveli i zhvillimit ekonomik, nga kriza legjislative e cila e favorizon ose jo
  krijimin e institucioneve të mirëfillta të ekonomisë së tregut dhe nga shumë faktorë e
  indikatorë të tjerë.
• Sistemin financiar e përbëjne shumë elemente : që nga institucionet dhe pjesëmarrësit
  financiar (banka qendrore, bankat komerciale, bankat e kursimeve, asociacionet kreditore
  dhe të kursimit, kompanitë e sigurimeve, fondet e pensioneve, etj) e deri te tregjet dhe
e shtunë, 2011-12-03         STUDENTI '''ARLIND MORINA'''
  instrumentet financiare.                                    4
   Elementet më të rëndësishme të sistemit
         financiar janë :
                  Tregjet
                 financiare,
               Pjesëmarrësit
               dhe ndërmjetësit
                financiarë,
                Instrumentet
                 financiare.

e shtunë, 2011-12-03  STUDENTI '''ARLIND MORINA'''  5
   AKTIVI REAL DHE KERKESAT (PRITJET) FINANCIARE
•  Secili që vrojton reagimin e tregjeve financiare ndaj njohurive dhe thashethëmeve lidhur me
  ndryshimet në politikën monetare të bankave qendrore dhe njoftohet me ndryshimet në Bruto
  produktin vendor (GDP) ose të inflacionit, do të vlerësojë lartë rëndësinë e të të kuptuarit të
  influencës së zhvillimit makroekonomik në nivelin e çmimeve të letrave me vlerë.
•  Qëllimi ynë është, në vijim, të paraqesim përmbledhtasi kornizën e mardhënieve të ndërsjellta
  ndërmjet ndryshimeve në aktivitete ekonomike në tërsi, në politikën monetare dhe fiskale dhe
  në ndryshimet në bilancin e pagesave ndërkombëtare, në njëren anë dhe çmimeve të letrave me
  vlerë, në anën tjetër.
•  Do të fillojmë me disa nocione themelore për kapitalin, kursimin dhe formulimin e kapitalit real.
  Në fakt, efekti i çdo ekonomie është krijimi i fondit të kapitalit real (si distinkt nga ai financiar) në
  formë të tokës dhe të burimeve natyrore,ndërtesave, inventarit, pajisjeve prodhuese,
  produkteve të qëndrueshme dhe infrastrukturës publike, siç janë rrugët dhe shkollat. Pra, kemi
  të bëjmë me active reale “të prekshme – të trupëzuara” (tangible assets) dhe active reale “jo të
  prekshme – jo të trupëzuara” (intangible assets) në veqanti konsiderohet kapitali njerëzor dhe
  sistemet organizative, të krijuara nga firmat, qeveritë dhe entitetet profitabile gjatë aktiviteteve
  të tyre të mëhershme.
•
•   Modeli i përgjithshëm i aktivit real dhe i kërkesave financiare, në ekonominë e një vendi, sipas
  modelit amerikan, të aprovuar nga Bordi i Rezervave Federale, është paraqitur në Tabelën nr. 1.
•   Sipas strukturës së këtij modeli. Çdo bilanc duhet te plotësojë kriterAin e këtij barazimi:
•   Aktivi real + Aktivi financiar = Pasivi + Vlera neto
   e shtunë, 2011-12-03        STUDENTI '''ARLIND MORINA'''                    6
e shtunë, 2011-12-03  STUDENTI '''ARLIND MORINA'''
                           7
     KORNIZA PËR ANALIZË MAKROEKONOMIKE TË
         RRJEDHËS FINANCIARE
•   Modeli i përgjithshëm i aktivit real dhe i kërkesave financiare me të dhëna konkrete, të shprehura
   në para, na tregon se këto kategori janë në një gjendje kontinuele të fluksit (rrjedhës) për shkak
   të këtyre proceseve:
•   Autoritete monetare ndryshojn ofertën për para
    • Sektori qeveritar arrinë suficit ose deficit, me ç’rast ndikon në ndryshimin e ofertës për
   obligacione qeveritare
    • Efektet e kapitalit të ri të krijuar
    • Shumë aktive ekzistuese të kapitalit, me përjashtim të tokës, janë të zhvlerësuara
    • Paraqiten lloje të reja të kërkesave financiare dhe atë për herë të parë
    • Numri i popullsisë dhe numri i fuqisë punëtore aktive ndryshon në strukturë dhe në madhësi
   kuantitative
    • Janë prezente efektet e sektorit të jashtëm
    • Sektorët jofinanciar i përshtasin bilancet e tyre konform me kushtet ekonomike.
•   Këto protofole përshtatje, në vazhdimsi determinojnë ofertën dhe kërkesën për letra me vlerë
   dhe, si rrjedhim, është me interes për studimin e tregjeve financiare. Andaj, që të kuptohen këto
   ndryshime, këto përshtatje, duhet që të analizohet rrjedha financiare, si formë distinktive e
   kapitalit – ”stok-ut” (ang. stock) në ekonomi.

  e shtunë, 2011-12-03       STUDENTI '''ARLIND MORINA'''
                                                  8
            Llogaria kombëtare
  Në përgjithësi, llogaria kombëtare (kontabiliteti në nivel vendi) paraqet dy
                agregate kryesore:
Bruto produkti vendor
(BPV):                   Të hyrat kombëtare :
•  [ndërsa në anglisht ky quhet      •  paraqesin shumën e të gjitha llojeve të
  Gross Domesic Product (           pagesave, siç janë: pagesat javore dhe
  GDP) dhe si GDP përdoret          mujore, dividentat, profitet nga
  kudo, në të folurit e            ndërmarrjet jokorporative, intereset
  zakonshëm (pa e ditur            me qiratë.
  kuptimin e saktë)], i cili
  paraqet vlerën e treguat të të     •  Rëndësi të veqantë për tregjet
  gjitha produkteve dhe            financiare paraqesin të dhënat e
  shërbimeve të prodhuara           Llogaritarisë kombëtare për kursimet
  gjatë një periudhe të caktuar        dhe investimet, sepse funksioni
  kohore. Ky është i ndarë në         ekonomik I këtyre tregjeve është, pos
  katër komponente:              tjerash, të ndihmojë në alokimin e
   – shpenzimet private të konsumit,     kursimeve në përdorim profitabil (në
   – bruto investimet private         veqanti në formë të kapitalit) dhe të
    vendore,                 ndihmoj kapitalin e gjertanishëm
   – blerjet qeveritare të produkteve     financiar përmes kursimeve vijuese që
    dhe shërbimeve,             gjenerojnë investime shtesë tepër
   – eksportet neto.             atraktive.
e shtunë, 2011-12-03    STUDENTI '''ARLIND MORINA'''               9
NDËRSA, TË KUPTUARIT E KURSIMIT, SIPAS
NORMAVE TË LLOGARITARISË BASHKËKOHORE
DHE SEKTORËVE TË EKONOMISË KU KY NDODH,
MBËSHTETET NË KËTO KONDITA:

  • Në sektorin e ekonomive familjare, kursimi është, thjeshtë, diferencë midis
  të hyrave personale, pas pagimit të taksave dhe shpenzimeve të konsumit
     • Profitet e firmave të bizneseve jo korporative (partneriteti dhe
  pronësia solo) I atribohen ekonomive familjare, të cilat janë rrjedhojë e
  fondit të amortizimit, ndahen për të zëvëndësuar asetet e tyre kapitale
     • Në sektorin e biznesit korporativ, kursimi është i barabart me të
  ardhurat e ruajtura (të hyrat e mbetura pas pagesës së dividenteve dhe
  taksave) dhe (ose) plus fondin e amortizimit që quhet “depresiacion”
  (zhvlerësim; humbje e vlerave)
     • Në sektorin qeveritar – publik (përfshirë nivelin qëndror dhe lokal),
  kursimi paraqet diferencën midis të hyrave vijuese (shumica janë taksa) dhe
  shpenzimeve (blerje të gjësendeve dhe të sherbimeve dhe transferi i
  pagesave).
     • Nga pikëpamja e ekonomiksit të teorisë financiare në Shtetet e
  Bashkuara, kursimi nga “mbetja e botës” është baras me importet neto të
e shtunë, 2011-12-03     STUDENTI '''ARLIND MORINA'''
  Shteteve të Bashkuara të produkteve dhe shërbimeve.              10
                u
      Rrjedha e llogarisë së fondeve
•  Edhe në këtë skemë na         •  Neto fitimi nga aktivi financiar
  paraqiten dy kategori të          përfshinë:
  veçuara: bruto kursimet dhe       •  depozitat në instrumentet
  bruto investimet. Bruto           financiare (përfshirë valutat),
  kursimet përfshijnë neto
  kursimet plus fondet e         •     obligacionet qeveritare,
  amortizimit, ndërsa bruto        •     interesat e tjerë fiks
  investimet më së shumti
  shkojnë mea format e kapitalit       (përfsshirë obligacionet e
  real (objektet e banimit dhe        qeverive komunale dhe
  produktet e qëndrueshme).          obligacionet e firmave
  Pjesa e mbetur shkon në neto        korporative si dhe hipotekat),
  fitimin nga aktivi financiar
  dhe është me interest ë         •     fondet e aksioneve të
  veqantë për analizën e           zakonshme.
  tregjeve financiare.
                      •     fondet e pensioneve,
                        etj..
  e shtunë, 2011-12-03  STUDENTI '''ARLIND MORINA'''
                                        11
  Transaksionet                     Kurset e këmbimit të
  ndërkombëtare                     valutave

•  Ekonomitë e shteteve të zhvilluara dhe jo vetëm      • Që të këmi një mprehtësi të të analizuarit të të
  ato, të cilat kanë tregje të zhvilluara financiare,      dhënave nga transaksionet ndërkombëtare,
  jane gjithnjë e më shum të integruara dhe të         duhet që të vlerësohen kurset e këmbimit të
  ndikuara nga trendet e globalizimit të ekonomisë       valutave. Meqenëse Kosova nuk ka valutë të
                                 saj nacionale, ndërsa Euro-ja është si një mjet
  botërore. Kjo e shton domosdoshmërinë e vënies
                                 pagese dhe mjet përllogaritjeje, ne si shembull
  së theksit në rëndësinë e rrjedhës financiare nga       ilustrativ do ta marrim dollarin amerikan, si
  sektori i jashtëm, respektivisht nga vendet e tjera      valutën më të fortë dhe më stabile, tanimë të
  të botës me të cilat ka afarizëm çdo vend që         afirmuar kudo në botë.
  pretendon të ketë lidhje biznesi në përmasa        • Vlera ndërkombëtare e dollarit amerikan
  globale botërore.                       përcaktohet nga dy masa vlerash :vlera e
•  Që ta kemi këtë koncept makroekonomik më të          dollarit bazohet në tregtimin e Shteteve të
  qartë, duhet t’i japim disa sqarime për agregatet       Bashkuara me secilën nga këto vende.
  më kryesore te Llogaritarisë kombëtare, që         • Masa e parë e vlerës së këmbimit, që quhet
  reflekton nga transaksionet ndërkombëtare. Sipas       “nominale”, pranon vlerat e këmbimit ashtu siç
  definicionit, te hyrat nga jashtë janë të barabarta      janë të kuotizuara në tregjet e parasë, ndërsa
                                 masa tjetër, që quhet “reale”, inkorporon
  me pagesat e jashtme. Kjo është ekuivalente me
                                 përshtatjen që i bëhët shkallës së inflacionit në
  bilancin e llogarisë rrjedhëse, siç është i njohur në     Shtetet e Bashkuara dhe në secilin vend tjetër
  ekonominë ndërkombëtare, i cili është definuar të       respektiv.
  jetë i barabartë me bilancin e llogarisë kapitale.     •  Duhet shtuar se indekset e tilla nuk janë
•  Diferenca midis eksporteve të mallrave dhe          plotësisht të plota, sepse bazohet vetëm në
  importeve të mallrave quhet bilanc tregtar, ndersa      dhjetë vendet më të zhvilluara, ndërsa nuk
  diferenca midis komponenteve të tjera të bilancit       merret, fjala vjen, Meksiko dhe Kina që janë
  të llogarisë rrjedhëse, nganjëherë është i referuar      partner shumë të rëndësishëm të tregtisë
  për bilancin e gjësendeve të padukshme.            amerikane.
   e shtunë, 2011-12-03           STUDENTI '''ARLIND MORINA'''
                                                    12
      NORMA E                 Norma e interesit në
     INTERESIT                ekonominë Barter
                           Do të marrim, si objekt analize, një situatë
 Deri tani, në shtjellimet tona, ne ishim të    hipotetike të ekonomisë së thjeshtësuar
preokupuar me kornizën e koncepteve të cilat    (barter), ku do të kemi vetëm një instrument
kanë të bëjnë me stoqet dhe rrjedhën        financiar, një obligacion afatmesëm, për të
sistematike të aseteve reale dhe financiare.    vlerësuar çmimin e tij: në një ekonomi të
Dhe, si rrjedhojë, shtrohet çështja e çmimit të   tillë, të thjeshtëzuar, do ta marrim në
këtyre aseteve, që përkon me analizën        konsiderim faktin hipotetik se nuk ka firma të
makroekonomike të çështjeve që kanë rëndësi     korporatizuara dhe, si rrjedhim, nuk ka as
të veqantë për tregjet financiare.         letra me vlerë – aksione.

•   Disa çështje me rëndësi të veqantë, për    •  Në këtë ekonomi, blerës të
   cilindo problem, nuk janë gjithmonë        obligacioneve (si burim i të ardhurave
   simplekse: as më tepër, ato kanë një        mund të jetë edhe krediti) janë ekonomi
   dozë të përhershme të kompleksitetit.       familjare, ndërsa shitës janë firmat të
   Prandaj, që të shtjellohen këto koncepte,     cilat përdorin emitimin e obligacioneve
   nevoitet metoda e induksionit qe nga        për të siguruar, respektivisht për të blerë
   gjykimet e veqanta të arrijmë në          produkte kapitale.
   përfundime logjike të përgjithshme, të
   cilat do të jemi në gjendje t’i
   implementojmë në botën reale të
   tregjeve financiare.
  e shtunë, 2011-12-03      STUDENTI '''ARLIND MORINA'''
                                               13
                           Introduksimi i parasë: norma
Huamarrja shtetërore                 nominale dhe reale e interesit
•  Huamarrja shtetërore është një          Obligacionet e shitura, të emituara nga firmat ose
  marrëveshje e shkruar e cila përmbanë
                            qeveritë dhe të blera nga ekonomitë familjare,
  rregulla për të drejtat dhe detyrimet e
  palëve, kushtet dhe mënyrat sipas te cilave     tanimë janë të denominurara dhe paguajnë
  shteti siguron fonde apo më shum          interes në para. Por, vështersitë paraqiten kur
  huadhënës dhe dispozita për shlyerjen e       tentohet të vlerësohet vlera e parasë në
  huave.                       “masën” e gjësëndeve që nuk blehen. Pra,
                            ekziston pasiguri e vlerës së ardhshme të
•  Ekonomia barter, e analizuar kësisoji, mund
                            parasë e cila nuk është konstante.
  të përdoret, gjithashtu, si shëmbull për të
  hedhur dritë në efektet e politikës fiskale të
  një vendi.                    •  Kjo mënyrë ekonomike e të menduarit shpie
                             deri te relacioni vijues ndërmjet normës së
•  Siç pamë, firmat shesin obligacione deri në
                             interesit dhe inflacionit, që shprehet përmes
  momentin kur norma e interesit është e
                             Teoremës së Irving Fisherit, në librin e tij
  barabartë me produktivitetin marxhinal të
  kapitalit. Ndërsa, ekonomitë familjare        “Theory of Interest“
  blejnë obligacione konform me të ardhurat              •   i = r + Ie
  e tyre. Norma e interesit do të ketë rritje aq  •  Supozimi që ndodhet në Teoremën e Fisherit
  sa të bëjë vend, të krijoj klimë të volitshme    më shumë është një përgjithësim i çështjes se
  për huamarrje shtetërore, përmes të cilës      sa që mund të takohet në praktikë. Bota reale
  financohet punësimi i ri. Por, ky financim      ka performanca më të komplikuara.
  me borxh, shpejt apo ngadalë, herët a vonë,
  duhet të kompenzohet nga të ardhurat e
  shtuara nga taksat
e shtunë, 2011-12-03
                  STUDENTI '''ARLIND MORINA'''
                                                  14
 POLITIKA MONETARE DHE FISKALE
 Rezultantë e gjithë asaj që u tha deri me tani është se, në vijim, jemi të gatshëm që të merremi me disa çështje
makroekonomike, të cilat kanë peshë tepër të madhe për tregjet financiare. E para nga këto është efekti i
politikës monetare, një nga dy metodat kryesore, krahas politikës fiskale, me të cilat qeveria tenton të ndikoj në
gjëndjen e ekonomisë. Fjala vjen, në SHBA, politika monetare iu është besuar Bordit të guvernatorëve të
Sistemit të rezervave federale.

Oferta për para                       Kërkesa për para
•   • Baza monetare është e barabartë me qarkullimin
   e monedhës jashtë bankave, plus kërkesat
   depozituese të bankave komerciale në Fed (bankë     • Gatishmeria e firmave individuale dhe e biznesit
   qendrore):                        që të kenë asete në formë të parasë, në rënd të
•     • M1 është i barabartë me bazën monetare,      parë varet nga:
   plus kërkesën e depozitëve në bankat komerciale,    • përfitimet e mundshme që presin të kenë nga
   çeqet e udhëtarëve, dhe depozitat e tjera të       këto asete në para, dhe
   pagueshme:                       • kostoja oportune.
•     • M2 është i barabartë me M1, plus kursimet    • Nese shikojmë agregatin e ekonomive familjare
   dhe depozitet afatshkurtëra, aksionet në shumë      dhe firmave, kërkesa për para paraqitet si
   fonde në tregjet e parasë dhe instrumentet e sigurta   funksion i dy variablave:
   financiare afatshkurtëra:
                               •
•     • M3 është i barabartë me M2, plus depozitet
                               • indikatori i vlerës monetare të transaksioneve
   afatgjata dhe instrumentet e tjera të sigurta
                                (zakonisht është GDP-ja nominale),
   afatshkurtëra:
                               • indikatorit të normës relevante të interesit
•     • L është i barabartë me të gjitha asetet likuide,
                                (zakonisht është norma afatshkurtër e interesit,
   duke përfshirë M3, bonot e thesarit, bonot e
                                siç është për njërin nga bonot e thesarit).
   kursimit dhe letrat komerciale.
  e shtunë, 2011-12-03          STUDENTI '''ARLIND MORINA'''
                                                     15
Objektivat e                    Politika fiskale dhe buxheti
politikës monetare                 qeveritar
•  Në shumë vënde, qellimet e        • Politika fiskale konsiston në    ekonomisë (për sektorin
  politikës monetare janë të         aksionet përkatëse të qeverisë   jopublik): kjo gjithashtu mund
                        që të ndryshojë nivelin dhe     të ndikojë edhe në amzën e
  pandryshueshme: shtimi           përbërjen (strukturën) e      aseteve likuide që disponon
  ekonomik joinflator, me një nivel      shpenzimeve publike dhe të të    qeveria. Kjo rrjedhë është e
  të larte të punësimit, ku duhet të     hyrave nga tatimet dhe taksat.   tillë pavarësisht nga
  merret parasysh gjithsesi bilanci i   • Të hyrat nga tatimet dhe       ndryshimet në bilancin
                        taksat, për shëmbull, do të     buxhetor me efektet e
  pagesave.                  rriten kur ekonomia gjendet në   politikës fiskale.
                        një kohë të shtimit ekonomik •     Kanali i dytë i ndikimeve
•  Në Shtetet e Bashkuara, në         të shpejt (bumit ekonomik),     rezulton nga shkaku s epolitika
  Japoni dhe në disa vende të tjera      edhe pse normat e taksave      fiskale mund të ndryshojë
  industriale të zhvilluara, shtimi      mbesin të njëjta. Vetem       nivelin e aktivitetit ekonomik
  ekonomik i arsyeshëm dhe niveli i      ndryshimi i normave të       në sektorin privat: në këtë
                        tatimeve dhe taksave përbën     menyrë e ndryshon bilancin
  tolerueshëm i papunësisë,          një shëmbull të politikës      midis burimeve të hargjimeve
  përafërsisht mund të mbahen në       fiskale.              të fondeve në ekonominë në
  një nivel të caktuar nese norma     •  E tëra ndërlidhet me tregjet    tërësi.
  reale e interesit në afat të gjatë     financiare. Pse? Sepse suficiti
  dhe e inflacionit, së bashku, të      ose deficiti buxhetor
                        (qeveritar) ndikon në tregjet e
  jenë nën 5%.                letrave me vlerë përmes dy
                        kanaleve kryesore:
                       • I pari pason nga fakti se suficiti
                        ose deficiti në sektorin publik,
                        normalisht e ndryshon ofertën
                        e letrave me vlerë të qeverisë
                        për mbetjen tjetër të
  e shtunë, 2011-12-03         STUDENTI '''ARLIND MORINA'''                   16
               Përfundim

Si rrjedhim logjik i tërë kësaj që shtruam më lartë, këte teme seminarike do
ta përmbyllim me një diskutim të shkurtër rreth interaksionit midis politikës
  fiskale dhe politikës monetare. Ështe i shkurtër sepse në shumë vende
   industriale (përfshirë këtu edhe SHBA, Britaninë e Madhe, Japoninë,
 Gjermaninë) ky interaksion është minimal, ndërsa bankat qendrore nuk e
   kanë për obligim të ndihmojnë financimin e deficitit buxhetor, duke i
ruajtur, kështu normat e e ulëta të interesit. Kjo realizohet përmes drejtimit
  të operacioneve në tregun e hapur të bonove të thesarit, duke i dhënë
 shtytje indirekte, përmes lartësisë së posedimit të portofolit të bonove të
  thesarit, por kjo e dhënë është e një rëndësie fare të vogël. Normalisht,
bankat qendrore nuk merren (bëjnë tregti të shitblerjes) me letra me vlerë,
 siç janë bonot e thesarit dhe nuk u japin kredi direkte qeverive federale
                  (qendrore).
      FALEMINDERIT PER
     VEMENDJEN TUAJ...END
     SHOW PRESENTATION...
     ’’’’MIKROEKONOMIA’’’’
e shtunë, 2011-12-03  STUDENTI '''ARLIND MORINA'''
                           18

								
To top