02Askebyprotokoll1789 1838 by uB24oe

VIEWS: 25 PAGES: 210

									            Askeby sockenstämmoprotokoll 1789 -1838.

                1789 den 26 Maii efter Laga pålysning Söndagen den 10de
                Dito, sedan Bön blef hållen i Kyrkan, blef Allmän Sochne-
                stämma företagen i den ordning som följer:


1o  Uplästes Kyrke- och Fattig Cassa Räkningarne; som ärkändes och i Församlingens
närwaro med underskrift verificerades.
                         1                2
2o    Därnäst upgaf Hr: Lands Cammererare Ekeroth till Sochne Magazins Bolagets
underrättande Magazins Räkenskapsboken och wisade, at ifrån dess första inrättning ifrån och
med åren 1775, 1776 och 1777. Insättningarne bestigit in alles till 72 ¾ Tunnor Råg och 62 ¾
Tunnor Korn, enligt Boken pagina 28 som mäst Årligen på ränta blifvit utlånt, och så för-
kofvradt: at deraf ifrån Magazinet, år efter annat, i Spannemål in natura blifwit efter Boken
pag. 585 utgifwit och afskrifwit, återgifne insättningar till bortflötte; för smärre reparationer
wid Prästegårdshusen och Magazinet, wacktmästarens belöning, samt med Bolagets goda
minne och bewilljande Christeliga Kiärleks- och barmhertighets wärk wid åtskillige tillfällen
och olyckshändelser, sammanräknadt till 54 Tunnor 3 fierd. 3 Kapp: Råg och 22 Tunnor 5
fierd: 3 Kappor Korn, samt dessutom, som mera är; har Magazinet genom spannemåls
förwandlande i penningar på 10 Års tid utgiordt, alla de utgifter, som Sochnen tillbort genom
         3
Sammanskotter till nybyggnader och Taktäckning samt materialers inkiöp och reparatiner i
Prästegården och Fattigstufwan, samt Magazinets flere gånger utwidgande, Samfälte
Brobygneder och wäghållande, utsände fullmägtigers från Socken, wid många tillfällen
belönande, som af Kyrke Journalerne. Kan inhäntas, och efter Sammandrag i Magazins boken
pagina 584 till när warande tid utgiör en summa till 269:Rdr: 15. skilling 11 runst: Specie;
Hwaraf doch Sochnen eller Magazinet änu är skyldig till Kyrkan 51. Rdr 40: S. 11. runst:
genom hwilken Hushållning, under nämde 10 År, Sochnen warit lindrad med Sammanskotter
till utgifter, sammanräknadt a 215. dalr. 14 öre Koppm. af helgården och proportionaliter. Och
dertill med, under största förundran wises, af samma Räkenskapsbok pagina 583 och 127
Behållningen wara i Spannemål 193. Tun. 6. fierdingar Råg, och 122. Tun. 2 Kap. Korn,
                                                dels
hwaraf belöper på hwarje Halfegårds lott a 2 3/8 Tun: Råg och 1½ tunna Korn. ers till de ¼
Hemmans åboer som med dem giordt lika insättning, men mindra afräkningar a 3. Tunnor: 4
                                                delen
fierd. 2 Kapp. Råg och 2 Tun: 2 fierd. Korn, och så widare, som samma utredning wisar. ¼
           1
som ½ del lotter, 1 /8 Tn Råg, 6. fierd. Korn, ¼ parts lotter 1 Tn Råg 6. fierdn. Korn.
                 1
En hel Extra lott 4¾ Tun. Råg 3 /8 Tn Korn.

3o    Äfwen föredrogs Hafre Magazins Räkenskapsboken, som utwisar, at sedan, genom
Kyrkomedlens förskott 1783 blifwit inkiöpt för 45: Rdr 24 S:--- 34 Tunr. 1.fierding Hafre, har
samma genom utlåning a 6 Kpp. ränta på Tunn. förkofradts, så wida, desse Åren, at genom 25
Tr. 5 fierd: 2 kapp: försälgning, til Kyrkan blifwit återbetalt, 43: Rd: 2 S. 2 rst. Och behållning
utlånt, som boken wisar till mångas hugnande understöd, i denna wårens swåra foderbrist, en
Summa af 68. Tunn. 4. fierdingar, som öfwerstiger dubbelt emot inkiöpet. Hwarpå nu icke är
större skuld till Kyrkan, än allenast 2. Rd. 22 S: 10. runst: som när det lilla blifwit betalt, hela
detta Hafre Magazin tillfallit Sochnen samfält; dock så, at afträdande från Hemman, icke äga
derpå göra något anspråk, såsom icke någon den minsta utgift anmält på anlägningen.                                                  1
4o   I betracktande af den underbara wälsignelse, som Magazins inrättningen wid god
hushållning, utan skackervi(?) tillbringat; så är det en glad tillgång, som Bolaget har wisat,
wid behöfwandes undsättning och olyckshändelser, som är ett lån till honom, som på weder-
giällningsdagen belönar med obeskrifwerlig Sällhet; dem som deruti icke söka sin egne
berömmelse; Så han och Bolaget nu, af medlidande bewiljat Soldaten Biörnlunds Hustru, som
under mannens bortowarelse i fält wid Ryska gränsen, lidit Känbaraste olycka i det, hennes
enda Ko och ett ungnöt störtat, till något understöd utur Magazinet, En tunna och fyra fierdr.
Råg, at förwandla i penningar till en Ko inkiöpande. (Anders Björnlund på Nr 93 stupar i Finland
1790-05-19)

5o    I anledning af Allmänna tryckte tidningar giöres wälment föreställning, till
behierteligit öfverwägande till widare: I stället för det, uti andra Landsorter uti Riket, större
Sochner, af sine äldre stadgade Sochen Magaziner friwilligt offererat och skänkt Kongl. Maijt
                                           r
och Kronan ansenlige Spannemål till Armeéns understöd i Finland: 150 o 200 Tun Om icke
detta Hederwärda lilla Bolag torde finna för godt, till någon upmuntran och Kiärleksbetyg för
uti Fält Commenderade Ryttare, och de nu, emot Fienden i Krig wistande Soldater, hwilka
med mycken oro, wako och äfwentyrsamt uthärdad Kiöld, måste som lefwande murar, freda
Riket för Fienteliga infall, då wi deremot, med de wåra lefwa i stillhet och sofwa i fred och ro
i wåra Hyddor.
Altså, som trohet och Kiärlek för Konung fosterlandet bör wara Krigmäns hedrande
Caraccteur; derföre de wåga lif och blod; så är ock i lika måtto, de Hemmawarandes friwilliga
börd, deremot betyga dem tacksam ärkänsamhet, som dess mera giör fäderneslandet och
hembygden Kiär hos dem at tappert förswara. För den skull synes billigt och rådeligit öfwer-
enskomma och förorda: Om Ryttare eller Soldat blifwer i fält swåre bleserad och lytt,
meddeles honom årligen efter omständigheter hiepelig pension i spannemål af Magazinet,
Äfwen så, om någon dör för fiendehand; så åtniuter Enkan, så länge hon lefwer ogift, till
någon hugswalelse, pension, hwilket nu endast andrages, för, at af Bolaget tagas i öfwer-
wägande och minne; såsom det länder till heder och äfwen till förmån wid inträffande
wacanser af nya tillsättningar.
     Efter Hr. Cornett Fredenbergs föreställning, skulle det blifwa Bolaget hedrande, och
hos Askeby Sochens Soldater kiärkommit, om par tunnor Råg förwandlas i pengar och dem
tillsändes, hälst de icke mindre wåga hälsa och Lif för Rusthållarnes än Rothållarnes trygg
och säkerhet, och måst lefwa på en utblottad, fattig och dyr Ort, i ständelig osäkerhet om lif
och lemmar.

6o  Bewiljades hel fattigdel till blinda Pigan Lisken Andersdotter i Stubbekulla, och till
Blombergs Hustru Catharina Clasdotter som ofärdig i ena handen, half fattigdel.

7o   I betraktande af det answar, som Pastor tillika med Kyrkewärdar och Föresåndare
åligger, efter Kongl. Författningar och Biskopswicitations Protocollet för Kyrkans- och
Fattigmedlens säkerhet och förkofring; at sielfwa upfylla hwad som brister; Så beslöts, at
       4          5
Sexmännen , med Rotemästarnes biträde skola utpanta Kyrko- och Fattig Cassafordringar,
som förut på allmän Sochenstämma är af de skyldige ärkände; men likwäl icke på anmaning
godwilligt inbetales, till undwika för dem, widare omgång och kostnad.

8o   Beslöts at på den 10. Juni till Prästegårdens loge aflemna en ståck till logbotten, 12½
al: lång, och 8 tums plank deraf i lilländan, som då skall besigtigas. 1 af helgård.

9o   Samma dag anställes Besigtning på Klockstapelen och antecknas bristfälligheterne till
Reparerande.
                                              2
 o
10   Så wida det förmärkes blifwa skiälige priser på Kiära och Bräder, så anmodas Kyrke-
föreståndaren och Kyrkewärdarne om inkiöp deraf till Kyrkans och Klockstapelens behof, at
upläggas.

11o  Förbiudes Kortspel, hwarmed ungdom förledes och Helgedagar missbrukas, at de som
dermed beträdes skall plikta Sexton skilling till de fattiga, eller sitta 1. dag i straffestocken.
Men Huswärden, som hyser sådant sällskap, pliktar dubbelt eller 32 skilling. I öfrigt är det
Sexmännens åliggande, at hwar i sitt district efterspörjia hwarest som förmenes sådant
öfwas,eller annat oskick.

12o   Uplästes någon del, innehållet af förre Sochnestämmebesluten, hwilka beständigt böra
i agttagas; och derföre i denna bok ifrån pagina 2 äro tecknade till minnes: widare fortsättes
med upläsande wid sammanträdet till detta protocolls afhörande och underskrift.
 o
13    Wid detta tillfället infant sig efter kallelse Sprutmästarne i Sochnen, med de inkiöpte
Wattesprutorne, dels för at tillse, det de hålles färdige till bruk, dels för öfning, at dem rätt
kunna handtera.
  Till befordra skyndsamhet med Sprutorne till Eldswådor, så skall den Sprutmästare, som
först ifrån annat Sprutlag ankommer till elden med Sprutan undfår af samfälte medel 16. skil.
  Hafwes i minne, at så fort mögiiligdt är anskaffas brandtäcken till Sprutlagen.

14o   Wid detta Protocolls justering den 7. Junii Samtyckte Bolaget 5§. samt angående
                     ne
Soldaterne at nu till början tilsända de 3 som i Finland legat gränsewakt, hwardera En Rp:-
och Nystens Hustru En Tn Råg.
        Således wara beslutidt och öferenskommit, intyga
                           Nils N: Aurelius.
 Olof Olsson Juby,   John Olofsson, Jöns Nilsson Öijby,    Olof Olofsson Öfverstad,
 Phär Phärsson Nartomta,     Jonas Phärsson Gåslöt,   Petter Svensson Juby.

                      ***
    1789 den 19. Junii Bewiljade Bolaget till Soldaten Flärdqvist hustru som samma
dag utlemnades                    4 F Råg
samma dag Björnlunds hustru bekom          1 T. 4 F
      Nystens hustru              1:
                           _______ 3 Tr Råg
    ( Soldaterna Flärdqvist, Nr 92, och Björnlund, Nr 93, dör i Finland, medan Nysten, Nr 74, såras.)
den 10 junii afsändt i bref på borfå(?) till GeLieutnant von Wilskman, de 3 Rdr; att tillställes
Soldaterne den 28 Juli ankom tacksägelse bref ifrån Ge, Lieutnanten v: Wilskman å
Soldaternes wägnar utom Finska gränsen af den 10 Dito. för dem tilsände pengl: Hustrurne
skiänkte Råg, samt för löftet för framtiden, som den 2 Augusti afkunnades för Församl:
                         ***                                                      3
                1789. den 6. Decembr blef efter laga pålysning allmän
                Sochnestämma hållen och afhandlades:

1o   Pastor frågade efter om något oskick spörjes, såsom osämja emellan ägta Folk eller
                             r
grannar, lättsinnigt swärjande, otucht och snatterier? Rs Sådant icke förspordts.

2o   Om någon hafwer för sed, at bewista Krogen före och under Gudstjensten, eller elljest
därstädes, missbruka Helgedagar emot Christelige Förbud och Kongl. Förordningar samt om
Kortspel? Swarandes at icke eller förmärkts.

3o   Om löst Folk någonstädes inrymts, emot flere Sochnestämmebeslut, Församlingen
oåtspord? Swarat, icke wara händt.

4o  Om någon af Sochnens Fattighjon besöker andra Sochner, at hämta allmosor,
hwarmed den giör sig förlustig sin fattigdel? dertill swarades ock: wara obekant.

5o   Anmältes till fattigdels åtniutande. Fredrichs och Johan Nilssons Enkor samt Enkan
Hustru Margaretha wid Juby, Hwilka en hwar ömade; men som Sochnen är liten och redan 13
personer niuta Fattigdel, så skulle deras ringa del, ännu mera förminskas, och fögo gagna;
dock will församlingen, hafwa desse, i wänligit minne, då de giöra besök: och tänka för dem
på något understöd framdeles.

6o   Ärindrades om qwarlåtenskapens i agttagande efter afledna Fattighjon, at komma
Fattig Cassan till godo.

7o   Befullmägtigade Ryttare, af båda Compagnierne, aflade Tacksägelse till Magazins-
Bolaget, för hederliga löftet wid sisthållne sochenstämma, om understöd till illa bleserade i
Krig eller deras Enkor, som dö i fäldt.

8o    Pastor yttrade sin tanke, at låta borttaga det ohyggliga ryckle wid Kyrkegaflen på
Prästegården, som nyttjats till Swale för Källaren under Tornafdelningen; Hwilket För-
samlingen med så mycket mera wälbehag anser, som private Träbyggnader äro otillåteliga
nära wid Kyrkor, är mere olofl: derwid fogas: Och i dess ställe upföra en skickelig Swale af
sten, som icke misskläder. derwid de som anmodas och äga tillfälle, bidraga med förut bruten
eller utsedd tjenlig stens framförande.
                                              de
9o    Uplästes Restlängden på obetalt lånespanemål till Sochen Magazinet, och jämväl 8
och 10.§§ af Bolagsreglerne, som innehålla: at hos dem som Restera efter det hållne
Restmötet med betalninger, skall Spannemålen genast utmätas, tillika med 8 skilling
witesböter för försummelsen och utmätningskostnaden derjemte, inom Årets slut, hwilka
böter, till befrämja Magazinetz wälbestånd genom Föreståndarnes wärksamhet, at indrifwa
Resterne, dem anslås till någon ärkänsla för deras beswär.

10o    Sluteligen inCasserads Kyrkemarken och ljuspenningarne.
         Således wara passerat betyga
            Nils N:Aurelius

   Isac Moselius,  Jöns Nilsson Öijeby,  Olof Olofsson Juby,   Johan Olofsson Öijeby.

                                                 4
                       ***
                1790, den 2 Maii, efter 14. dagar förut skiedd pålysning, blef
                Ordinarie Sochnestämma hållen, då följande blef afhandladt.

1o   Uplästes Kyrke= och Fattig Casse Räkenskaper, utan någon annan anmärkning, än at
de som icke betalt Intresset7 på sine giorde låner, blefwo lånerne upsagde, at med Capital och
ränta inbetalas eller utsökas nästa höst.

2o   Beslöts, at inkiöpa Tjera och öfwerstryka Klåckestapelen i höst.
                 6
3o   Anmältes om nytt Telgde inläggande uti Prästegårdsstallet i höst. till hwilket behof,
Kyrkeföreståndaren och Bygningswärden, Nemndemannen Olof Olsson äger giöra förslag,
och befordra till wärkställighet.

4o   Äfweledes om Bodtakets lagande wid samma tillfälle, eller dess förinnan om
angelägen- heten så fordrar.
 o
5   Till Sockenskomakare antogs på pröf drängen Oluf Larsson, från Rystads Sochen.

6o    Anmältes fölljande till understöd wid Sochn Magazinets öpnande, och Bewiljades:
Olof Larsson i Öijebytorp 1 tunna Råg, till Nils Larsson i Fleret ½ Tunna Råg ¼ Tunna Korn,
                                            n
som båda lidit af eldswåda. Och till Soldatehustrune Fläderqwist Enka. Pension ¼ T : Råg ¼
 n              n     n                    n     n
T Korn, Nystens Hustru ¼ T Råg ¼ T Korn, Björnlunds Hustru likaledes ¼ T Råg ¼ T
                        dls n            1  n
Korn. Andre Fattige: Ryttaren Greks Enka ¼ T Korn: Öfverstens dito /8 T Korn. Nils i
      n                        n     n
Ängen ¼ T . Till Peter Johanssons Swärmoder i Juby ¼ T Råg ¼T Korn.
                    r
     Dessutom uttogs till miöl 3 T . 1½ F. Råg, hwaraf deles till Fattigstufwan och andra
fattighjon, som betalas af Fattig Cassan. och det öfrige försäljes för Contant, lika som förlidet
år, at kiöpas Spannemål i stället i höst.
                    7
7o   De som icke inbetalt Interessen på lån, blefw upsagde, at Clarera lånen i höst eller
utmätas.
       Således wara öfwerenskommit och beslutat intyga
           Nils N. Aurelius
    Olof Olofsson Juby,      Johan Olofsson Juby,     Jöns Nilsson Öijeby,
     Kyrkoföreståndare
        Olof Johansson Öfverstad,       Hans Pehrsson Askeby

                       ***
            1790: den 28. November. blef Allmän Sochenstämma hållen
            efter 14 dagar föruts skiedd påslysning, då följande afgiordes:

1o Afhöldts fattigdel för Hustrun Margareta wid Juby och Fredriks Enka, som bewiljades
med wilkor: om de wilja låta upteckna deras ägendom till fattig Cassans säkerhet, Derwid
Sexmannen och Rusthållaren Johan Olofsson i Öfverstad ärindrade: at enär något fattighjon
nödgas anwända något af dess tillhörighet til uppehålle; så bör det ske med närmaste Sexman
                                          8
och Kyrkewärds kunskap, at kunna intygas wid dödstiman till förekomma underslef och
oredor; Hwilket samtyckes, wara rådeligt, och skall efterlefwas hädanefter.

                                                 5
                             9
2o   Bewiljades Enkan Stina Larsdotter, få flötta [sic] till Fattigstufwan enär framdeles
rum för henne, där gifwes.

3o   Herr Bokhållaren Nauman afsade sig beswäret med Fattigsammanskotten och utdel-
ningarne, i anseende till ålder och swag hälsa: och betackades för dess i många år derwid
hafde beswär och wälsinnade wård om de fattigas bästa. Hwarefter Nämdemannen och
Kyrkeföreståndaren Olof Olofsson anmodades, at i stället biträda wördige Prästerskapet wid
intägter och utdelningarne.

4o  Beslöts at låta förfärdiga en ny Kapperåck åt Kyrkowäktaren till instundade Högtid,
Hwarom Kyrkoföreståndaren med Sockenskräddaren draga försorg, som efter upgifwande
Räkning betalas af Kyrkans medel: derefter den förslitne Råcken af lemnas till Kyrkewäktare
Öhrgrens egen nytta.

5o   Sochenmannen och Arrendatoren Nils Andersson i Stora Greby lofwade, at skiänka en
skallra till wäcktare Käppen.

6o   Till Sochenskomakare antogs Johannes Siöberg ifrån Wårdsberg Sochen.

7o   Med Herr Bokhållaren Nauman instämde större delen, och beslöts, at alla Sochnens
samfälte utgifter skall för Bolaget utgiöras af Sochen Magazinet, och de som icke äro deruti
deltagare, måste till årlige Kyrkeräkningstider, ärsätta deras proportion uti utgifterne.
Doch anmärktes till framdeles ärindran, huruledes derigenom blifwe märkelig minskning uti
de ordinarie Hemmanslotterne, som hittils ock, widkändts, så många och stora utgifter.
Kyrkowäktaren Johan Olofsson bewiljades betalning för bestyret om Prästeg: Stallets
inredning.

8o   Kyrkeföreståndaren klagade öfwer, bemött owilja wid skiuts- och dagswärkens
utbådande, hos en och annan, till allmän bygnad. I anledning deraf uplästes i Lagboken 6§ af
26. Capit: Bygninga Balken till warning: den plickt och det answar, som de motwillige äro
                        10
underkastade; Hwilka böter efter mynt valvation 1777 äro fördubblade.

9o    Anders Andersson i Fläret anförde ganska missnöje öfwer trängsel med utom Sochnen
boende i Magazinet wid Spannemåls utlämningar, at det måtte rättas. Äfwen ock öfwer
Comministern Herr Magister Moselii bewiljade belöning för otröstelig möda och beswär med
Sockenbarnens förkofring i läsande och Christendomskunskapen, hwaruti Anders Andersson
afsade sig deltagandet af fri Magazinslott, som tog i betracktande.
När aldenstund den författning är gjord och i agt tagen, at Kyrkowäcktaren som wackt-
hafwande wid Magazinet warit tillsagd, at icke inlåta någon utsochneboende i Magazinet förr
än Insochneboende undfått deras förnöijlse af behöfwande lån; Så förfaller det Klagomål af
sig sielft, hälst af lånanteckningen liusligen fans, at Anders Andersson är långt mera skyldig
till Magazinet, än som ägt fondera, och mera än någon af hans likar; Men Bolaget räknar för
heder och ganska förmånlig inkomst, få hushålla: at ehuru aldrig blifwit utom Sochnen med
lysning eller anbud någon utsochnebo hitlockad, at låna, likwäl detta Magazin så kunbart i
orten, at ifrån 4. Härader, 14 Sochner, nödstälte låntagare sig infunnit, som ganska betydeliger
rikta Magazinet med intressen; utan det frågas förolämpa Sochenboerne, och för den skull
icke bordt afwisas ohulpne, då tillgången medgifwit.
Och hwad angår, Herr Comminister Moselius missunnes, i des knappa wilkor med barnerikt
hushåll, den wälförtjänta belöning för Sochenbarnens flitiga inöfning i läsande och kunskap

                                                6
och med delning till fattige läsebarns ett stycke bröd; Då äger icke en eller annan, at uphäfwa
                ne
det, som med goda skiäl på 2 Sochenstämmor blifwit belefwas och beslutit. Kan icke eller
särskilt redogiöras för Anders Andersson samma Magazins lott. Och förekommer hans
påstående så sällsammare, som är kiänd för äga Christendomskunskap, hwarmed det icke kan
förenas, som han wet Guds wilja: den som kan giöra den fattige och få de förtienande godt,
och icke giör, honom är det synd: och om wi giöre godt, skola, wi icke tröttas derwid; som är
kunskapens utöfning, annars länder den till större fördömelse, som wet Guds wilja och icke
giör derefter. Och därest Anders Andersson missnöijd framhärdar; Så åstundas långt häldre, at
han skiljer sig ifrån Bolaget och Magazinet, och återhämter sin insättning, som utom hans lott,
ändock kan bestå, och han betalar samfälte utgifterne i sin mohn med Contant; än at Bolaget
skall wara beswärad af någon missnöjd, egensinnig medlem.Och således honom öpet lemnadt,
sig derpå besinna till nästa utlåningsterminat wällja. Doch will förmodas, och häldre ursäcktas
hans anförande, såsom af obetänksamt förhastande.

10o   På Herr Kyrkoherdens bewekande föreställning bewiljades fadren gamla Sochen-
mannen och Snickaren Anders Erichsson eftergift på sitt, med Sonen innehafde Magazinslån,
en half fjer Råg, och en half fjr Korn, som ock instämmer med Magazinsinrättningen.
   o
11   Som Klockaren Liungberg icke äger egen häst, at färdas med och uphämta sin lön i
Sochnen; Så lofwades enhälligt, benägit den till honom hemföra efter beqwämlighet; dock
årligen innan Thomasmässan.

12o   Från Finska kriget med frid nyligen hemkomne Soldaten Nysten, aflade hedrande
ärkänsam tacksäijelse till Bolaget för den wälbewågenhet, som honom och hans Kammerader,
samt deras Hustruer blifwit wederfaren, som sees af Sochenstämme Protocollen, den 26. Maji
1789 §.14. och nästl: Wallborgmässe Sochenstämme §.6. Hwarwid glädien uprördes öfwer
den efterlängtade hugnelige Freden, af konungens lyckeliga återkomst ifrån de många
ewäntyrgliga lifsfaror, samt med fägnad fått emottaga wåra Kärkomna Trupper, samt heder
återkomne Krigshieltar. Hwilket satte Bolaget i omtanke på hwad sinneligit sätt, denne stora
glädjens Högtideligen kunde möijeligen utmärkas i samlag med det kiärkomna segrande
manskap, under den högstas innerliga lof och pris, samt tillika de fattigas glada undfägnande?
    Således wara passerat och Beslutat betyga.      Nils N: Aurelius

Olof Olofsson Juby, Jöns Nilsson Öijeby, Johan Olofsson Juby, Johan Olofsson Öfverstad

                        ***
            1791. den 1 Maii, sedan 14 dagar föruth, är derom af Predikstolen
            pålyst, blef ordinarie SochneStämma med Askeby Församling och
            följande eränden afgiorde.

1o    Uplästes, ärkändes och underskrefwos Kyrkans och Fattigas Räkningar.
 o
2    Äfwenock, för försåld Sochen Magazins Spannemål, hwaraf till Sochnens samfälte
utgifter detta år finnes utbetalt till 35. Rd: 35 S 4: r. hwarwid anmärktes, at iho som icke är
deltagare i Magazins Bolaget, betalar Contant till Magazins Cassan dess proportion deruti.

3o    Gamla Kyrkowäktaren Örgren några och 80. år, anmälte sin oförmögenhet och swaga
syn, icke längre förmår förestå den syslan, och anhölt om afskied, med förbehåll, at i sin
lifstid få åtniuta wanlige Kyrkewäcktare- och Orgelwärkstrampare lönen; derpå Pastor med

                                                 7
Församlingen föllo med sitt wal på- afskiedade Soldaten Magnus Wettergren- som med det
wilkor åtog sig Kyrkewäcktaresyslan ifrån denna dag; doch ansåg Församlingen skiäligt till
någon ärkänsla tillägna honom Wettergren wanlige orgeltrampare lönen och en Collect; utom
den Collect som Örgren är förbehållen. Och betackades Örgren för dess trogna wård om
Kyrkans tillhörigheter.
Waktmästare lönen wid SochenMagazinet, som Örgren redan upburit för innewarande år. som
derefter framdeles tillfaller Wettergren.

4o   Ärindrade Kyrkeföresåndaren Olof Olofsson om Kyrkotakets Tjerande med rödfärga:
hwilket pröfwades nödigt till takets bestånd och anmodades Kyrkeförestånderan med
Kyrkowärdarne, at uptinga behöfwelig Tiära, god och säker för så billigt pris som gifwes,
hwartill ock kiöpes en Tunna rödfärg eller efter behofwet.

5o   Äfwenledes ärindrade Kyrkowärden Johan Olofsson, Tjonde logens omtäckande i År,
som ock ansågs behöfligit; och derföre anmodades med Kyrkeföreståndaren upgifwa förslag
på halm och takwirke, at uträknas beloppet på Hemmantalen, och derefter anställa
Täckningen innan midsommaren.

6o   Bewiljades af Fattigmedel förskott, inkiöpa 2 a 3 Tolfter walda furubräder till
likkistors förfärdigande: hwarwid Kyrkoföreståndaren åtagit sig tillsynen, at KyrkoCassan
derigenom icke giöres lidande; utom det, som fordras till utfattige uslingars begrafning.

7o   Förestälte Pastor: at anledningar gifwes tro, det den Weneriska siukan ock inkommit i
Sochnen, och derföre förmante Församlingen till noga upmärksamhet: at de som äro dermed
behäftade owägerligen infinna sig i tid, och oförsummerligen i Linkiöping hos Prowincial
Medicus, Herr Doctor Lodin, och söka bot, innan siukdommen går förwida och blifwer
obotelig, samt smittan alt widare utbredes i Hus och Byelag. Och at de, som weta sig wara
beswärade af denna siukdom, wid den Hel: Nattwardens begående, häldre begiära få anamma
de Hel: Sacramenter enskielt i Sacrestugan, än bekymra med-Communicanter wid offenteliga
nattwards begående.
    Fattige som icke mägta betala medicamenter, äga at medhafwa Prästebewis till
Doctorn, at undfå medicamenter gratis, utan betalning.

8o    Androg ock Hr: Kyrkoherden, drängen Eric Mårtenssoni Juby, högstbeklagliga
tillstånd, till rådgiörande, hwad medel och utwäg månde widtagas, till säkerhet, i hans
grufweliga raseri af Hufwudswaghet både för Hans gamla föräldrar, at icke bära händer på
dem efter hotelser, och för Bygranner, at icke sätta Byen i eldbrand: i anseende till denna
siukdom Continuerat i flere år, och försök till bättring är giord med Föräldrarnes känbaraste
kostnader och wacktkarls underhållande tillika på Lazarettet i Linkiöping: härwid kunde nu
icke annat lämpeligt råd upfinnas; än det Hr: Kyrkoherden med Sochenstämmeprotocolls
bewis täcktes i ödmiukhet ansöka hos Högwälborne Herr Baron, Landshöfdingen och
Commendeuren af Kongl. Swärdsorden med Stora korset, och Högwördige Herr Biskopen
och ledamot i Kongl. Nordstierneorden, at nådigt bewilja: det föräldrarne tillåtes, i så
högstbeklagelit tillstånd honom få inlösa uti Wadstena siukhus, för sådane uslingar: med det
wilkor: om han framdeles blifwer restituerad till återwunnit förstånd och hälsa, får återkomma
till Sochnen, utan afseende på kostnaden till inlösen.
     Församlingen smickrar sig i hopp om nådigt bewiljande, hälst som denna lilla Sochen
ombeflitadt sig om Sammanskotter i många år till Kongl. Lasarettet och årligen dyrt betalt sin
Kronotionde till till Krono Hospitalet i Linkiöping; men icke någon usling från Sochnen niutit
hjelp deraf.
                                               8
 o
9   Anmältes wäl åtskillige fattige till fattigdels åtniutande; men som de äro nog många,
som dela den lilla fattiginkomsten, at om flere tillökes, hjelpen för de förre woro till föge
understöd. måste för den skull förbida tiden, hälst Hungersnöden för det närwarande, icke är
tryckande, och liknas Guds wälsignelse för nästa år: doch bewiljade Bolaget af Magazinet,
understöd till följande wid nästa utlåning, at åtniuta gratis. neml. I Ryska Kriget dödskiutne
Soldaten Fläderqwist och Biörnlunds Enkor, hwardera 1 halfspan Råg, 1 halfp: Korn,
Öfwerstedts Enkas skuld till Magazinet eftergifwes, 4fl. Korn: Bräckl. Jungfr: Methander,
som Församlingens Prästedotter; men som intet förmår någon besöka om understöd,
bewiljades 1. halfspan Råg och 1 halfsp Korn.
Gamla beskiedelige Ryttaren Sim. Öfverberg, i uselt tillstånd 1. halfspan Råg. Enkan Stina
Larsdot: 1. halfsp. Korn. Afl: Ryttaren Greks Enka för sina barn 1. halfsp: Korn.
Och 1½ tun: Råg 1¼ Tun Korn. Från(?) till dem högsta på Intresse (Vad menas?).

10o  Till slut förnyade Herr Kyrkoherden de förr giorde påminnelsen om Läsebarnens
framställande under Gudstiensterne i Choret, at den wackra och upbyggliga sedwanan, som
gamla i unge åren hållit, icke afläggas i sielfswåld.
        Sålunda wara afhandlat och beslutat, betygas.   Nils N.Aurelius

    Olof Olofsson Juby,  Nils Nilsson Öijeby,  Jan Olofsson Juby,  Carl Nauman,
     Kyrkeföreståndare              Kyrkewärd
            Olof Jansson Öfverstad

                        ***
    1791. den 15:Maii, då Församlingen förut war sammankallad at på denna dag afhöra
nästföregående Sochenstämme Protocoll, och sedan i dess närwaro behehörigen[sic] under-
skrifwas, blef Extra Sochenstämma, hållen till undersökning om det ryckte, som utspridt om
drängen Måns Månsson, i tjenst hos Lars Nilsson uti Stemne: at hafwa bedriwit tidelag=synd.
    Till detta ohygeliga rykte har tjenstepigan Maja Stina Sjöberg gifwit första anledning
genom obetänksam utlåtelse för sitt Husbondefolk, Bokhållaren Nauman: At sig hafwa sedt
drängen hafwit till sådan gerning med en ko misstänkte åtbörder: Hwaraf Bokhällaren
Nauman tagit anledning säkert misstänka drängen för brottslig och rycktet om honom
utkommit.
    Pigan Maja Stina förekallades, at giöra berättelse om förerettandet, under förmaning at
i så granlaga ewäntyrligit mål, hålla sig, wid rena sanningen. Men hon kunde icke utlägga
någon minsta sannolik liknelse till, at drängen hafwit upsåt, at giöra den gierning, än mindre
wärkstält; ty ärkände hon med ånger sitt obetänksamma wederstyggeliga brott, och giorde
drängen Måns Månsson oskyldig, frij med afbön: at hennes oförståndiga tillmäle förlåta?
    Bokhållaren Nauman kunde icke neka till, det han i anledning af pigans utlåtelser wara
den första, som rycktet utkommit.
    Och emedan pigan Maja Stina återkallat sin fantastiska sielfgiorda ogrundade
inbillning och utlåtandet, samt förklarat drängen Måns Månsson oskyldig och derföre giordt
honom nu ofentelig afbön; Så ansågo Pastor och Kyrkorådet med Församlingen skiäligit, icke
widare giöra wäsende af detta sladder; än ålägga merbemälte Piga, at plikta till Sochnens
FattigCassa En Riksdr: och Bönsöndagen den 29 dennes sitta i Straffståcken.
    Och Bokhållaren Nauman, som af hennes ogrundade rallt11, utan föregångit, drängens
och hennes wederbörliga förhör skiedt, lättsinnigt utkommit nämnde ryckte, pliktar till Fattig
Cassan Twå Riksdaler till ärindran i allmänhet om warsamhet, icke på gissningar, komma
oskyldiga i ondt wanrykte, och i synnerhet sådant, som äwentyrar det kiäraste, äran och lifwet
Till hämmande af detta rycktet, förelades Tre Riksdal: witesböter till FattigCassan för den
                                                9
eller de, som dermed umgå till meranämde drängs Måns Månssons wanheder och förklening,
omtalar.
    Om böternas infordrande till FattigCassan besörja Kyrkowärdarne med Sexmäns
biträde.
    Wid upläsandet anmärktes misstaget efter stympat Pro Memoria; det böterna böra
fördelas 2. Rdr: till dr: Måns M. och 1 Rdr.: till Fattig Cassan.
        Således wara ransakat, undersökt och beslutit, betyga.
                Nils N: Aurelius
      Olof Olofsson Juby,    Jöns Nilsson Öijeby, Johan Olofsson Juby,
        Kyrkioföreståndare
    Olof Johansson Öfverstad,   Phär Phärsson Nartomta,   Jonas Pärsson Jårdslött

Ofwanskrefne Protocoll blef afkunnat å Predikstolen den 29 Maii, då ock samma dag, pigan
undergeck Ståckstraffet.
                        ***
    1791: den 4. September, på Tacksägelsedagen öfwer Konungens lyckeliga hemkomst
af dess långa utrikes resa från warma badet wid Spa, sammanträdde Askeby Sochenmän till
öfwerläggning om sättet, at i dag teckna deras glädje med något wälgiörandeoch tillika
tacksam ärkänsla för den härliga och lyckliga, skiörd och bärgning, hwarmed Gud nådeligen
wälsignadt och frögdat denna ort:
Hwarvid ärindrades om den af Herr Prosten Magister Askegren i Allmänna trykta
Tidningarna anförde hjertömande beskrifning om den grufwliga olyckshändelse, medelst
                            te
häftig eldswåda, som nyligen öfwergåt 14 Åboer på 8 Hemman på flacka Slättbygden uti
Aska Härad, Hagebyhöga Sochen och Aska By, som inom par timmar af Gud endast lemnadt
 ne
2 Badstufwor öfrige för så många, at luta sig till: Och jemwäl ytterligare af samma Tidningar
ärfares med hugnad, den endan wärkadt på många, utom detta Läns boende, som blifwit
wäckte och rörde till Kristelig medlidande understöd; utan, at upgifwa sine namn; Så hafwa
ock denne lilla Sochen låtit desse sine likars största nöd, trycka på allas hjertan, och utmärkt
sig, icke eller wara derwid känslolösa och låta, så hjerte- och siälaömande föreställning falla
på hårda stenar; men uti blödiga medlidande hjertan, hälst som den timade olyckan är obotelig
större och widsträktare, än den kan hjelpas af de olyckligas hemort; som föranlåtit Herr
Probsten, så widlöftigt anmäla deras åkomne stora uselhet, at behjertas af Christmilda
medborgare. Och för den skull Sochnemännen, af Christelig kierlek öfwerenskommit till ett
Tackoffer på denna Tacksägelsedag, aflemna utaf Sochne Magazins fonden Åtta Riksdaler
Specie, jemte det som dessutom kan medfölja, af medlidandes tillskott, at genom Herr
Landskammreraren Ekeroths försorg ofördröijeligen öfwesändas till wälbem: Herr Probst,
hwilken ifrån denna Sochen är en hedrande gren och ättelägg, at af honom utdelas efter
urskillning, i mohn åt dem, som nöden hårdast trycker, och minsta understöd hafwa af Släckt
och anhöriga under hjertelig önskan at Gud tänkes wärka och böija mångas hjertan, till de
många nödlidandees hjelp och understöd: Och nådeligen beware wår ort, för slikt elände, som
Askaborne är stadda uti.
    Sålunda wara öfwerenskommit och beslutat betyga på församlingens wägnar.

    På tvären på denna sida (No 38) är skrivet:
    Jämwäl deltagande i Magazinets utgift; men dessutom af medlidande har Herr Kyrko-
    herden gifwit 1 Rd: Hr: Landskammreraren Ekeroth 1: Rd: Hr. KronoBefal: Bergius
    1: Rd. och Arrendatoren Nils And: i Sta. Greby 24 skil. således afsändt från Sochnen
    11 Rdr. 24 S:
           Nils N. Aurelius
    Olof Olofsson Juby,       Johan Olofsson Juby,    Jöran Nilsson Öijeby.
                                              10
                       ***
               År 1791. den 4 Decembr, efter 14 dagar förut skiedd pålysning,
               blef ordinarie Sochnestämma hållen med Askeby Församling.

1o  Då på efterfrågan, icke något oskick i Församlingen förspordes.
Och anmältes icke flere ärenden än det:

2o   Bolaget behjertade förra Sochenskomakarens Peters siukdom och ganska elände med
hustru och barn: Och fast än, han sielf, det genom lastwärd lefnad sig öfwerdragit, bewiljades
honom från Sochen Magazinet 2. fierd. Råg och 2 fierdingar Korn, samt af Fattig Cassa
medlen En Riksd. Cr: 16 skilling: Hwaröfwer Nemdeman och Kyrkeföreståndaren Olof
Olsson håller hand och tillsyn, at det till rätta behof anwändes och icke missbrukas.
Äfwenledes bewiljades Enkan Stina Larsdott. på Wallen 2 fierdr. Råg. Enkan Anna Lisa i
Holmetorp 2 fierdr. Råg och Enkan Stina Askelöf för sina Barn 2 fierdr. Råg.
  Dernäst insamlades Kyrkemarken och Julljuspenningarne, Hwareften Under Guds nåd - och
wälsignelse tilönskan, Församlingen åtskildes.
                    Således wara passerat intyga
                         Nils N: Aurelius

  Olof Olofsson Juby Kyrkioföreståndare   Johan Olofsson Juby,   Jöns Nilsson Öijeby

                      ***
           År 1792 d:6. Maii efter 14 dagar förut skiedd kungörelse af
           Predikstolen blef Allmän Sochenstämma hållen, då följande förekom.

1o   Uplästes Kyrkans- och Fattigmedels Räkenskaperne för nästledit år, som befunnes till
alla delar wälhållne och ricktige.

2o   Bewiljades af Magazins Bolaget till gamla orkelösa Ryttarne Sim: Öfverberg (på Nr
36) och Örgren (på Nr 40) i deras elände hwardhera en half span Råg.

3o    Unga Sochenmannen och Rusthållaren Sven Larsson i Solberga proponerade och
påstod, at Extra Spannemåls lotterne i Sochne Magazinet, böra och måste af Insättarne derutur
återtages; Men som det nu aldeles stridande mot Magazinets inrättning 1775 och Bolags-
reglernes 2:§ som upmuntrar till Extra Insättningar, för at så mycket mera utwidga Magazinet,
at tillgå, för nödstälta medborgare, som ock bewiseligen af utlåningsanteckningarne är, at
inhämta: Då HemmansInsättarne warit i behof af egne andelar, och dels behöft låna deröfwer
af frilotterne som ock dessutom, deras Ryttare, Soldater och Torpare, samt utsochne nöd-
lidande, hvilka i deras nöd wälsignadt dem, som så wäl besörgdt för de nödlidandes und-
sättning: Och hwarigenom wises, hwad de enskilte Extra lotterne särdeles gagnadt orten i
swåra år, som tilldragit denna lilla Sochen wida omkring, framför andra Sochner, ganska
heder för Sochnens hielpeliga Magazin och des hedrande förwaltning. at icke förtiga de
ganska många, dels stora betydande och årliga utgifter för Sochnen, från inrättningen, som
hemmanslotterne utgiordt, som medtagit fördubblat mera än sielfa Insättningarne; Hwadan de
Extra enskiltes Spannemåls qwantum af Råg och Korn öfwerstiger de ordinarie hemmans-
lotterne i det om frilotterne skulle efter Sven Larssons påstående återtagas, så, förlorade
Magazinet sitt nu stora anseende, och snöpligen nedsattes och förringades. Hälst som de
enskilte frilotterne består den lilla belöningen till Magazins Syslomännen; utan
                12
Hemmanslotternes gravation . Och befruchtas af årsgrödans utseende, beklageligen bådas för
                                              11
en swår tid nästa år, det Gud nådeligen afwände; men i sådant tillstånd updagades, hwad
ganska känbar saknad, samt förlust skulle yppas för myckenhet fattige och nödstälte, om icke
frilotterne då äro at tillgå; som det är den högstas vishet, omskiften af ömnoga och
otillräcklige, swaga Sädesår: och de förnuftige taga till wara i den goda tiden, at bewaras för
undergång i den swåra; och sträcka omtankar, äfwen för fattige med-Christna. Besinnande, då
man mätt är, och hägring warda kan.
     Altså bör Sven Larsson låta sig öfwertygas, at Magazins Inrättningen långt före hans
tid i Sochnen, och för närwarande, är grundadt på skiäl och förnuft, till icke allenast enskilte,
utan ock med-Christnas understöd, då hungersnöd trycker.
  Om Sven Larsson ensamt afsagt sig meddeltagande i Spannemålets omskyfling till dess
Conservation åt allmänt wäl, så gäller icke egen wilja, at störa Allmän öfwerenskommelse och
beslut och i händelse af hans utblifvande, anlitas någon som för hans räkning uppfyller
skyldigheten, hvilkens belöning sedan utsökes efter befattningarne om allmänt beslut, genom
utmätningstvång. Hvilket Sven Larsson, i öfrigt kännes för en beskiedelig Sockneman händer
till underrättelse: och till evätyrs(?) honom lika tänkande.
     I detta protokoll finnes en lite lapp fastklistrat i marginalen med ett tillägg lydande:
                     P.M.
 Ovärdige medborgaren och Bolagsdelägare äro de som häldre ser SochenMagazinet
förskämmas af o...nad(?), än de wårda en liten stund till förekomma skadan med omskyffling:
endast för, att icke oförsedt råka till, att omröra en eller annan tunna säd mera, än dennas
lotter belöpa men gierna se, att att andra hafva omak, äfven af deras säd, allenast de undgå på
minsta sätt gagna till allmänt väl: gå då säldan låta sin egne förskämmas det bör icke nekas
dem nogräknade hemmanslottägare, för hel halfgård lott at afträda ifrån skyfflingen så snart
de omrördt emellan 4 och 5. Tunnor; och om de så behaga mäta med tunnan : men icke
underlåta skyldigheten för deras del.
    Obamligit(?) räknas ibland medborgare; hwilka likwäl ensidigt undandraga sig
öfwerenskomne medborgeliga skyldigheter.

4o   Påminte Pastor, at ingen underlåter, utan laga förfall, infinna sig wid den Allmäna
Gudstjänsten.

5o    Och at icke af syndig wana, besöka Krogen på helgdagarna, och ohelga Herrans Sabat.
        Således wara passerat intyga        Nils N: Aurelius
        Jöns Nilsson Öijeby,     Johan Olofsson Juby
                            ***
              !792 den 9 December, efter 14 dagars förut skedd pålysning blef
              ordinarie Sochnestämma hållen, då följande blef afhandlat.
                                         13
1o   Uplästes det af Hr. LandsCamreraren insände Pro Memor : hwarwid ingen hade at
             14
ärindra, som lades ad acta i kyrkoboken, til framdeles minne. ( Detta PM är bevarat och är
inbunden i slutet - sid 563- av volym Askeby KI:2. Avskrift av detta PM finnes som bilaga i denna avskrift.)

2o   Uplästes Bolagsreglorne angående Magazinet, tillika de med ets(?) utmärkte
paragrapherna i de senare årens Protocoller.

3o   Änkan Hustru Stina Larsdotter bewiljades at komma i fattigstugan dock utan fattigdel,
och det med större rättighet, än de redan antagne, således böra de lämna henne rum.

4o    Påminte om wedbränslet i fattigstuga.
                                                        12
 o
5   Till Rotmästare i Askeby rote förordnades Rusthållaren Anders Larsson uti Askeby.
                        ne
6o   Bewiljades Kyrkowäktaren Wetterdren 2 collecter årligen, så länge han tjenar utan
lön.
7o   Påminte Församlingen enhälligt om sa...ningräfningen(?) på Kyrkogården, och till
dess förekommande föreslogs att ett hängelod skulle sättas på den ena dörren af lilla
Wapehuset.

8o   Bewiljades åt Nils Andersson i Ängen, dess eländiga hustru och fem små fattiga barn,
af Magazinet en halfspan Råg och en Dito Korn, samt sex daler kopparm. til köttpenning utaf
fattig Cassan.

9o   Arrendetorparen Nils Andersson i Stora Greby anmälte huru wida förr afträdande
hemmansbrukaren Snickaren Anders Ericsson i Fläret kunde hafwa någon fordran i Socken-
Magazinet at förränta, som väl af klåckaren Mäster Ljungberg blef beswarat; men til ingen
uplysning wid slike tilfällen omomdes(?) at Eric Andesson fådt sin insättning genom obetalte
lån ärsatt, och Sonen Anders Andersson ärsatt, ...ll(?)Magazinet och honom äfven godtgiordt
wid sitt afträde; men hwad afkastningen angår, så kan intet godtgöras emot Bolags Reglornas
1§: såsom til det mästa är anwände til Sochnens samfälte utgifter; men hwad däraf kan wara
något öfwerskott, tyckes wara skäligt at sidsta tilträdaren Jonas Larsson friwilligt gifwer
någon ärsättning til sin företrädare, för den förmon, som hemmansdelen däraf gagnar wid
samfälte utgifter, som han i stället undwiker.
Men sedan hemmans ersättnigarne i år blifvit återtagne och Magazinet, åter kan hinna
tilstyrka torde framdeles gamla Anders Ericsson som flere gånger lagt hand wid Sochen
Magazinets ..låndgande(?) ihogkommes med litet understöd af Magazinet enligt Bolag-
Reglornes 1sta §

           Således wara passerat och öfwerenskommit betyga
           under Hr Kyrkoherdens opasslighet
       Isac Moselius            Olof Olofsson i Juby, kyrkoföreståndare
    Johan Olofsson,   Jöns Nilsson Öijeby, Olof Johansson Öfverstad
     Kyrkvärd        Kyrkovärd

                       ***
           1793 d: 9 Maji blef, efter föregången laga pålysning, ordinarie Sockne-
           stämma hållen med Askeby Lofl. Församling, då följande saker
           förehades och afgordes.

1mo  Frågades om något wore at påminna mot Socknestämmans utlysning? Hwartill
svarades at den skedt i sin ordning.
 do
2    Öfwersågos, godkändes och underskrefwos Kyrko= och Fattig=Cassans Räkenskaper
för det senast framflutna året.

3o    Frågades om någon hade at påminna mot Gudstjensten förrättand, eller at den ej skedt
i sin laga ordning? Hwartill svarades: at ingen oordentlighet därwid förefallit.

4o  Påmintes om det beslut som tagits är på Socknestämman d. 26 Maji 1789 till före-
kommande förderfweliga Kort-spelet, och som detta beslut winnen ny styrka genom den
                                              13
nyligen utfärdade Kongl. Förordning i samma ämne, så yrkades alfwarligen dess efterlefnad.

5to   Bewiljades hel fattigdel åt Änkan Margareta Johansdotter i Juby, som af ålder,
sjukdom och utblottade wilkor är utom stånd at bärja sig, och dessutom stärkes henne nu
straxt 24 S. af Fattig Cassan:

6to   Upstod frågan om Magazinets förwaltning då flere påstodo: at hwar och en Insocknes-
bo, som behöfde låna Spannemål ur Magazinet, öfwer det quantum, som han efter sin lott har
rättighet at fordra, borde framför Utsockne-boar få låna af Extra-lotterna. Men som enligt all
ägande Rätt och sjelfwa grund-reglorna för Magazinet, de som insatt extra-lotter äga at fritt
disponera denna sin egendom, så kan ej betagas, at utlåna dem åt hwem de wilja; dock
förmodas at de Insockne-bore, som behöfwa Spannemåls-lån, och anlita Extra-lotternas ägare,
blifwa at dem efter tillgångarna hulpne.

7o   Beslöts at till mera ordnings winnande och förekommande af alt missnöje, en sådan
anstalt detta år och alt framgent skall widtagas, at några månader för Magaziets öppnande till
utlåning, skola Socknemännerna sammankallas; och hawar för sig upgifwa huru mycket
Spannemål han behöfwer låna, samt Extra-lotternas ägare utlåta sig, huru mycket de kunna
umbära, så at hwar och en får weta huru mycket han för det året ur Magazinet får låna. För at
nu genast winna detta ändamål, sammankomma Sockneborna nästa Söndag efter slutad
Gudstjenst och upgifwa huru stora lån de åstunda wid nästförestående utdelning.

8o  D: 16 Maji nästkommande, eller nästa söndag, faststäldes till uttagning af Råg på
Magazinet.

9o   Beviljades enhälligt at Klåckaren Mästar Ljungberg nu genast 4 Rdr af Hafre-Maga-
zinet för dess besvär med Församlingens Räkenskaper, och äfwen så mycket framgent för
hwarje år.

10o   Bewiljades den sjuka Jungfru Melander af Sockne-Magazinet en halfspan Råg;
Snickaren i Fläret Anders Ericsson, som lidit genom eldsvåda; en halfspan Råg, och eftergift
af den halfspan Korn som han wid sista utdelningen lånte, samt Grönlunds Änka en fjerding
Råg.

11o   Samtyckte Församlingen at den sjuka afskedade Kyrkowacktaren Örgren skall ur
Fattig-Cassan bekomma 1 Rdr, för hwilka penningar han får af fattig-mjölet, hwilket efter
behofwen honom tilldelas af Klåckaren Mästar Ljungberg.

12o   Till Socknens fattigas undsättning i detta swåra år widtogs den anstalt, at 3 Tunnor
Råg, och 3 Tunnor Korn skola uttagas ur Magazinet, och med Kyrko-skjuts föras till qwarns,
samt malas; då mjölet lämnas till Mästar Ljungberg, som åtager sig mödan med mjölets
försäljning till de fattige; på hwilken spannemål till de fattiges lindring det låga pris åsatt är, at
Rågen beräknas till 3 Rdr. och Kornet till 2 Rdr. 16 S Tunnan, hwarefter priset på mjölet bör
jämkas.
    Widare war denna gång intet at föredraga utan Socknestämman slöt med wälsignelses
tillönskan.
         Således wara afhandlat och beslutat intyga under Herr Kyrkoherdens
         sjuklighet, på dess anmodan      Nils Aurelius
                            Pastor i Örtomta


                                                  14
    Olof Olofsson Juby, Johan Olofsson,   Jöns Nilsson Öijeby,
    Magnus Olofsson Öfverstad,    Olof Iaensson Öfverstad

                       ***
        1793 d. 8 Dec. blef efter laga pålysning detta årets andra Allmänna Socken
        stämma hållen men Askeby Lofl. Församling, i närvaro af Kyrkans Före-
        ståndare, Wärdar, Sexmän och menige Allmoge, då följande saker före-
        hades och afgordes.

1mo  Ärkändes at Socknestämman lagligen är utlyst.

2do  Betaltes Kyrkomarken och Ljuspenningen för detta år med 4 Schill. af Hemmanet.

3tio  Beslöts at Kyrkowacktarelönen för detta år skall delas till hälften mellan Örgrens
Änka och Wettergren, som halfva året gordt tjensten; hvarjämte Änkan så länge hon lefwe får
                    ne
en Collect Trettonde dag Jul, utom de 2 årliga Collecter, som efter wanligheten tillfalla
Kyrkowacktaren, och lofwade äfwen Församlingen at för Örgren Änka draga försorg, sedan
lönen gått ifrån henne.

4to  Efter Kyrkoherdens och Församlingens enhälliga beslut kommer alt Offrande i Kyrkan
wid Barndop at uphöra.

5to  Som ingen Sockneskomakare nu är i Församlingen antages Sockneskomakaren i
Örtomta Mäster Petter Lundberg at till Michaeli nästa år gå Församlingen till handa.

6to   Kyrkowacktarne skall ha sina tillsyn at ungdomen ej går på Läcktaren och där ökar
trängseln, utan hwar Husfader lofwade tillhålla sine Söner och drängar at sitta i de tilldelte
bänkarna nedre i Kyrkan.
    Widare denna gång intet at föredraga, utan Stämman slöts med Wälsignelses
tillönskan.
    År och dag föreskrifna
                   In fidem Protocolli Nils N: Aurelius

    Olof Olofsson,          Ian Olofsson Juby, Jöns Nilsson Öijeby
                         Kyrkowäcktare
        Magnus Olofsson Öfverstad, Olof Johansson Öfverstd
                   Sexmän

                       ***
        År 1794 d, 11 Maji blef efter föregången laga utlysning Allmän Ordinarie
        Socknestämma hållen med Askeby Lofl.Församling; närewarande Kyrkans
        Wärdar, Sexmän och menige Allmoge då följande förehades och afgordes:

1mo  Uplästes, godkändes och underskrefwos Räkenskaperna för Kyrkan och Fattig-
Cassornas inkomst och utgift under förledne år.

2do  Som Kyrko-Föreståndaren Olof Olofsson nu är flyttad ur Församlingen, så war
angelägit at i dess ställe antaga en annan Kyrko Föreståndare, och föll Församlingens för-
troende på Sexmannens och Rusthållaren Olof Johansson i Öfverstad, som äfven åtog sig
förenämde sysla.
                                                 15
 tio
3   Föreslog Pastor at på SockneMagazinet uttaga och till mjöl låta mala några Tunnor
Råg, för at komma de fattige till undsättning under den dyra tider som nu inträffat, hwilket
Församlingen ädelmodigt bewiljade beslöts at 6 Tunnor Råg till detta behof skall uttagas, och
             mt
mjölet säljas till 5 Sr k ltt.

4o   Till föreståndare och förwaltare af FattigCassans utgift och utkomst waldes Klåckaren
Mästar Ljungberg .

5o  Uplästes ett Memorial af Bokhällaren Carl Nauman, hwari han ödmjukeligen anhåller
om understöd för sin af långwarig sjukdom beswärade dotter, hwarpå henne beviljades af
Magazinet årligen en half tunna Råg, så länge hennes nu warande elende fortfar.

6o   Beslöts at de förfallna stenpelare wid Kyrko-portarna skola när lägligt blir borttagas
och nya pelare af uthuggen gråsten i stället upsättas, som waragtiga äro. Äfwen kom man
öfwerens at gålfwet i Kyrkan och stora gången skola lagas innewarande sommar.

7o   Rotemästarne Germund Olofsson och Nils Nilsson i Fläret afsade sig dessa förrätt-
ningar och antogos i deras ställen Sven Larsson i Solberga, och Salmon Johansson i Seländer.

8o   Anmälte flere af Församlingens Ledamöter at de önskade ett litet sammanskott i
penningar bewiljas åt Herr Magister Enelius, som till Församlingens fullkomliga nöje
förwaltar sitt ämbete, såsom Kyrkoherdens medhjelpare. detta förslag antog Församlingen
enhälligt, och under förklarande af största wälbehag öfwer Herr Magister Enelius ömhet och
nit i ämbetet, bewiljades ett sammanskott, som Klåckaren Mäster Ljungberg mottager och till
Magister Enelius öfwerlemnar.

9o    Magazinsföreståndare Olof Johansson i Öfverstad och Peter Petersson i Nartomta
afsade sig denna sysla och i dennes ställe antogs Sven Larsson i Solberga och Jöns Carlsson i
Fläret till Magazins Föreståndare.

10o   Uplästes det af salig. Landskamreraren Ekeroth författade och hittils förseglade sista
anordnande om hans ägande Lotter i Askeby Socken Magazin, hwarwid samtelige Bolaget
yttrade sig så willigt som skyldigt at efterkomma det som detta förordnade åstundas, håls
Bolaget i wördsam hogkomst förwarar den myckne möda och wisa inrättningen som denne
Magazinet Stiftare för gemensamma saken gordes.

    Widare war denna gång intet at föredraga, utan Stämman slöts med bön och
    wälsignelses tillönskan.
    Således afhandlat wara intygas under Kyrkoherdens min Kära Faders sjuklighet.
                      Nils Aurelius
                       Pastor i Örtomta
    B.Bergius   Isac Moselius Carl Brossteit(?)  Johan Olofsson Juby
 Jöns Nilsson Öijeby, Peter Persson Nartomta, Petter Svensson Juby, Olof Olofsson Juby

                       ***
            År 1794 den 8 December blef efter förut skedd kungörelse detta årets
                15
            Solenne Socknestämma hållen med Askeby Lofl.Församling då
            följande förehades och beslutades.

                                                 16
1o   Tillspordes Församlingen om Socknestämman var lagligen utlyst från Prädikstolen
hvartill svarades Ja.

2o   Förfrågades om Gudstjensten hålles uti ordentlighet eller om de hade något at påminna
vid sina Lärares Lära och Lefverne, som besvarades med enhälligt Nej.

3o   Tillspordes Sexmän om någon oordentlighet i Församlingen hade försports men
besvarades med Nej.

4o    Förehades den vigtiga angelägna sak angående Apotekares Nyströms eldslägnings-
ämne. Efter noga öfverläggning beslutades fast under trogna önskningar at alldrig måtte
behöfvas, det minst kostsamma af detta förvaringsmedel skal hafvas i beredskap, och för at få
detta i den snaraste värkställighet togs det beslut at hvar halfgård vid 16 Skl Vite för den som
till nästa Kyndersmässa intet hafver försett sig med 6 Kannor Stark lut och 6 dito rifven eller
malen Lera. Hvilket Vite, om någon skulle uragtlåta sin förbindelse, Sprutmästarn i sin rote
genast äger rättighet at uttaga och sjelf till belöning detta Vite behålla.

5o   Såsom inga Sprutmästare vore tillsatte uti Nartomta och Öfverstad Rotar altså
utnämdes Petter Pehrsson i Nartomta at vara Sprutmästare i den förra och Germund Olofsson
i Öfverstad uti den senare.
                     ne
6o   Vid föreställningen der af at de 2 Collecter äro otillräcklige som beviljade blifvit till
upmuntran för dem som mäst utmärka sig för snälle i sin Christendoms Kunskap vid sin första
Nattvardsgång, så beslutades at de pänningar som samlade äro skola användas till Psalm-
böckers inköpande som böra utdelas bland de som under de förslutne åren blifvit lofvade;
men icke ärhålligt någon bok. och desse Collecter hädanefter som samlas nu lika som förr
skola köpas Caticheser för at delas emellan fattige barn då de begynna läsa utantil.

7o   Gordes föreställning af Rusthållaren Petter Svensson i Juby om intet Socknens barn
hädanefter hvarje Söndag i Sacristigan kunde få höra och examineras uti sin Christendom:
Detta togs i öfvervägande och beslutades at barnen hela sommaren igenom skola uti Sacristian
framkomma och där förhöras; men de öfrige årets Tider skola de nu som förut infinna sig i
Stämna. Herr Vic. Past. Morelius gorde ärhindran här vid nämligen at det skulle falla alt för
svårt för Honom at i Sacristigan förhöra barnen de söndagar hans Prädiko-Tour voro utan
föreslog v. Past: Moselius at V. Past Enelius dela med Honom besväret hvilket han förklarade
sig gerna villa göra.

8o   Öfverenskommo de närvarande Församlingens Ledamöter at i stället för gamla Sten
Stolpar vid Kyrkogårdens portar såsom förfallne och fara at snart kullfalla det Ekestolpar
skola köpas och på vinterföret hemföras för at när läglighet gifves antingen i vår eller i
Sommar dem i stället nersätta.
 o
9    I anseende till förekommande bevekande skäl beviljades Torparen Johan Andersson i
Herresveden, at i sin lifstid ingen skulle utfodra den Tredje delen i qvarlåtenskapen efter hans
afledna Hustru som borde tillfalla Askeby Sockens Fattig Cassa; men efter hans död skall den
uttagas:

10o  Gamla Änkan Stina Örgren lofvades i anseende till dess skröplighet och elände en half
Fattigdel.

                                               17
 o
11   Restlängden öfver obetalt Spannemål till Socken Magazinet upplästes och för ricktig
ärkändes.
       Vidare var denna gång intet at föredragas utan Socknestämman slöts med
       välsignelsers tillönskan.      Så afhandlat beslutat intyga
                          Sv. Fr. Enelius
                              v.P.

    Olof Johansson Öfverstad,    Johan Olofsson Juby,    Jöns Nilsson Öijeby
       Kyrkovärd
                       ***      .
       År 1795 den 7. Julii förättades enligit förut skiedd Laga pålysning, under-
       tecknad tillträdande Pastor Allmän Ordinarie Sockenstämma med Askeby
       vällofl. församling i följande ämnen.

                        §:1.
  Företeddes Kyrko- och Fattig Cassornes Summariska Räkenskaper enligt Specialerne ifr:
den 1. Maji 1794 til samma dag 1795, hvilka af Vicarien Herr Sven Fredr: Enelius voro
författade och i Räkenskaps boken införde uplästes, godkändes och underskrefwos. Wid detta
tillfälle frågade Pastor efter Lazaretts Räkningen, hvilken redan af ofvanbemälte Herr
Vicarien Enelius för församlingen var upläst, underskrefven och Hr. Härads Prosten in Dublo
insänd.
                        §:2.
  Med ömaste upmuntran förestälte Pastor angelägenheten af Veneriska smittan tidiga
uptäckande i fall den olyckligtvis inrotat sig i församlingen, på det, enligt författningar,
tjenliga medel til förekommande af dess vidare utbredande må Kurär hållas. I f...klan(?) at
denna farliga smitta i flera hus sig inrotat ehuru ingen direte(?) det uptäcka ville trodde
församlingen bäst och säkrast vara om Provincal Medecius Herr Doctor Lodin genom Pastor
härom blefve underrättad, med anmodan at mot sjuts och betalnings ärhållande för dess
besvär till socknen vid tillfälle utresa och rotwis en noga undersökning verkställa. Til Herr
Doctors betalning bevilljades et sammanskott hvilket, när summan blir bekant bör efter
Hemmantalet utgöras.
                        §:3.
  Bewiljades nedanskrefne Socknens mäst behöfwande fattiga såsom råg och hjelp til
brödfödan, utur Socken Magazinet 1. Tunna och 16 Kappar råg nämligen: Ingeborg Nilsdr.,
Catarina Hansdr. och Anna Hansdr. i fattigstufwan; Enkan Maria Holmgren på Juby ägor,
Pigan Lisken i Stubbekulla; Askelöfs Enka; Måns i Grankälla, Jonas Pehrson på Öijeby ägor,
Anna i Gåselöt samt Brita Clasdr. på Askeby ägor, och undfår äfwen, med församlingens
bifall sistnämde Brita Clasdr. 2. Rdr af fattig Cassan hwilka penningar Mäster Ljungberg
mottager och efter behof åt hänne utdelar. Wid detta tillfälle samtyckte ock fösamlingen til
nya fensters insättande uti fattigstufvan.

                        §:4.
 Föredrogs om icke för likhet med andra församlingar och flere skäl kyrkowäktarnes käpp
kunde bortläggas? Hwar til församlingen gav sit allmäna bifall för, at kyrkowäktare likväl
hädanefter som hit tils efterser det skick ock ordning under gudstjensten bibehålles, och
därföre åtnjuter sin vanliga lön tillika med en Collect om året.

                       §:5.
 Rörande de förfallna pelare vid Kyrkoportarne, afgjordes nu med församlingens enhälliga
samtycke, at nya i stället af uthuggen gråsten skola upsättas lika höga som sielfwa ringmuren
                                               18
med en Knapp upp i ändan, då portarne äfven böra göras nya, samt de förvrängta granarne
omkring Kyrkogården ränsas och putsas, hvilket alt innan hösten, om möjieligit är, af veder-
börande Kyrkoföreståndare verkställas bör.

                         §:6.
  Undfick efter trägit anhållande Rusthållaren Olof Johanson i Öfverstad afskied ifrån sin
innehafda Kyrkoföreståndare besällning; ock anmodade nu Pastor och fösamlingen Herr
Kronobefallningsman Botvid Bergius samt Kyrkovärden och Rusthållaren Jöns Nilson i
Öijeby at samma beställning gemensamt sig åtaga. Hwartill de, med församlingens allmänna
nöje, gåfvo sitt bifall. Till Kyrkovärd efter Jöns Nilson i Öijeby utnämdes Rusthållaren Olof
Nilson därstädes.
                         §:7.
  Åtog sig på anmodan Klåckaren Mäster Ljungberg at emot 1. Rs 16 Ses. årligen behållning
hålla Klädtvätt och Åblater til Kyrkan.
                         §:8.
  Til någon lättning för Herr Vice Pastor Moselius vid barnaunderwisningen, hvilken hädan-
efter årligen hela sommaren igenom emellan(?) annan gången och sammanrigningen alla
söndagar i Sacristian kommer at förrättas; låfvade Pastor Lindhagen så dela med honom detta
arbete, at då hans Prediko-tour är, förhör Pastor barnen och tvärt om. De som på öfrige årets
tider villja låta sina barn läsa; kan det skie hemma hos Herr v. Pastor i Stemna och behåller
han för denna sin oförtrutna möda den honom af Magazinet årligen bewiljade Spannemålen.

                        §:9.
  Afsade sig Skomakaredrängen Anders Larson som sedan förledne Michaeli gådt på prof at
wilja blifva antagen til Sockenskomakare; hvartill i hans ställe sig nu anmälte Skomakar-
ängen Eric Samuelson från Wårdsberg, som, enligt församlingens nu afgifna bifall nästa
Michaeli på prof antages, försedd med rigtiga bevis om Christendom och frägd samt
försvarliga arb...n (?) hwarefter han, då sådane prof af färdighet, flit och beskiedlighet
ådagalägges, med hwilka församlingen kan finna sig nögd, til Sockenskomakare skal antagas.

                        §:10.
  Emellan nu tillträdande Kyrkoherden Daniel Lindhagen och församlingen träffades
följande öfwerenskommelse och accord, rörande smör och qwiktionde, ärter med öfrige
mindre tjonde persedlar at af hwart hemman åliger betalar 2. Rsr och proportionaliter af de
mindre, hvilka penningar, efter förut skiedd pålysning, böra enhälligt til honom i medlet af
September månad aflemnas. Påsköronen betalas särskilt wid Påsketiden, sedan äfven därom
blifvit pålyst.
                    §:11.
                16
  Uplästes M: V: Consistorii Circulair N: 284: §:2. angående den af Kongl: Majt. i nåder
beviljade stamboken för staden Hios upbrända Kyrka; Och sedan Pastor på det ömaste
upmuntrat församlingen at härtil med sina friilliga gåfwor Christeligen biträda, låfvade hvar
och en at med et gladt hjerta gifva efter råd och lägenhet, Til insamlingen af dessa gåfvor
pålyses nästa söndag.

                      §:12.
  Til Rotmästare efter Jonas Månson i Juby antogs Carl Peter Jonson i Nartomta. Til Sexmän
utnämdes i Juby rote, Jonas Månson; i Öfverstad rote Jonas Larson och i Greby rote Sven
Larson.
                      §:13.
 Tillkännagaf Klåckaren Mästar Ljungberg nödwändigheten af at nytt bårtäckes inkiöpes
                                             19
tillika med en ny Altarduk hwartil församlingen gaf sit bifall så at Altarduken köpes af
Bomulls Lärft.
     Sedan ingen ting widare war at andraga slöt denna sammankomst med wälsignelses
tillönskan.
     Och förestående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och godkänt intyga å
egna och församlingens wägnar den 26 Julii 1795
        Denna skrivare har genomgående skrivit son- namnen med ett s.

    Dan: Lindhagen         B: Bergius.        Isac Moselius
    J Örtegren,       Jöns Nilsson Öijeby,       Johan Olofsson Juby,
                                     LOS
    Olof Nilsson Öijeby,           Lars Åmansson Greby
        ONS                    LAS

                      ***
            År 1795 den 30 November hölts, efter föregången laga pålysning
            Ordinari Sockenstämma, då följande förehades och afgjordes.

                      §:1.
  Inbetaltes läspenningar och Kyrkomarken med 4S. hvart helt hemman och Proportionaliter
af de mindre. Äfven inlemnades fattigsäden 8 Kappar af fullgården och penningar 8 Sr; Wid
detta tillfälle skiedde äfven utdelningen.

                        §:2:
  Rörande Socken Magazinet hwarom nu fråga upkom woro intäcktsdagar utlystid til den 1
och 2 December. Härwid blef på Klåckaren Ljungbergs ärindran som Magazinsräkningarne
förer öfverenskommit och beslutat, at för mera redighet skull, hvar och en som lån äger, bör
på en gång hela lånet och ej litet i sender inbetalas, äfven påmintes om den plikt, som i förra
Sockenstämman blifvit utsatt för dem som på utlyste dagen ej betala.

                       §:3.
  I afseende på den gamla och förfallne Klåckstapeln, om hwars reparatoin frågan nu upkom,
tyckte församlingen bäst wara och med författningar öfwerenstämmande at framdeles företaga
en ny tornbyggnad på wästra ändan af Kyrka, til hwilken ända Stiftbyggmästare Seurling i
                              17
Linköping skall anmodas at författa ordenteliga desseinen , så wäl som kostnadsförslagen
hvilka sedermera till Högwederbörlig ort komma at insändas för at pröfwas, gillas eller
omgöras.
                       §:4.
  Bewiljades Grönlunds Enka på Juby ägor half fattigdel samt rum uti fattigstufwan, så snart
något ledigt sig där yppar, med wilkor at all hännes nu befinteliga lilla ägendom äfven de
penningar som kunna finnas, genast af wederbörande Kyrkowärdar til Cassans säkerhet
upskrifwes. Äfwenledes undfick med församlingens bifall Enkan Stina Larsdotters i fattig-
stufwan siuka dotter Anna Caisa Johansdr. 1 Rdr af fattigCassan. Bränsle skulle nu äfwen till
Fattigstufvan anskaffas.
                       §:5.
  Enligt Syneförrättningen å Askeby Kyrkoherde Boställe af den 1 September innewarande
år hwilken och nu uplästes rörande de hus som församlingen efter Lag bör swara före; anhöll
Pastor om skyndsam wärkställighet både af de nybyggnader och bristfälligheters förbättrande,
som där finnas uptagne, hwilket församlingen låfwade, så at nya brygghusbyggnaden med
Kölna18 kommer at företagas nästa wåhr hwilket timber och öfrige materialer i winter skola
anskaffas. Wid samma tilfälle böra äfven tak och andra smärre felaktigheter hjelpas. Hwad
                                                20
åter Sätesbyggningen angår kommer den sedermera och så snart medhinnas kan at undergå
ändring och förbättring.
    Således wara öfwerenskommit och beslutat intyga å egna ochförsamlingens
    wägnar.
                     Dan: Lindhagen
                          Pastor
   B:Bergius, J Örtegren,     Jöns Nilsson,    Sven Larsson Solberga
Olof Nilsson Öijeby,Jonas Olofsson Juby, Jonas Larsson Öfversta, Nils Nilsson.

                      ***
            År 1796 den 3. Maji blef efter förut skiedd laga pålysning Ordinarie
            Socknestämma hållen med Askeby församling i följande ämnen.

                      §:1.
 Företeddes Kyrko- och Fattig Cassornes Summariska Räkenskaper fr: d: 1. Majii 1795 til
samma dag 1796. uplästes, godkändes och underskrefwos. Äfwen uplästes Lazaretts Räk-
ningen från och till samma tid, godkändes och underskrefs.

                        §:2.
  Frågade Pastor om några olaga inflyttningar sig i församlingen tilldragit, el: från andra
församlingar någen lösdrifware och lättingar, som med tiggande besvära, kringstryka? Hwar
til swarades at en wid namn Nils, stor och medelåldrig karl med friska färdiga lemmar sig
inom församlingen uppehållit i en tid omkring 8 år i början som dräng; men sedermera som
lätting och tiggare, utan at någonsin hafva uptedt bewis om Christendom och frägd, under
före- gifwande af mindre redighet i förståndet. Ock som denne Nils skal wara född i Kimstad
socken, blef enligt författningen beslutit at han som är från denna församling bortgådt; men
efter wanligheten torde snart återkomma; af ingen, på dess egit ounderwikeliga answar hysas
skulle; utan straxt hos Pastor angifwas, som genast will besörja om mannens wederbörliga
transport til födelseorten.
                        §:3.
  Påmintes åter om de förfallna pelare wid Kyrkoportarna om hvilkas upsättjande af
uthuggen gråsten tilförene blifwit beslutat; men som sådan sten swårligen nu kan ärhållas
komma de, likasom tillförene (OBS tillförene stavades olika i samma mening) af tegel at upmuras och
rappas. Granarne på Kyrkogården skola äfwen putsas; Bänkarne i kyrkan samt stengålfwet på
gången lagas, hwilket alt innan hösten bör werkställas.

                       §:4.
  Uplästes på Herr Kronobefallningsman Bergii begäran salig Herr Landtkamreraren
Ekeroths sista anordnande om dess ägande lotter i Askeby Socken-Magazin, hwilket
anordnade tillförene wid Sockenstämman den 11 Majii 1794. för församlingen blifwit upläst
med dess gemensamma yttrande; at så willigt, som skyldigt efterkomma hwad som detta
förordnande åstundades til en wördsam hugkomst och den myckna möda och wisa inrättning,
som denne Magazinets Stiftare för gemensamma saken gjordt. pag: 50. I anseende härtil
förekom nu så mycket mera underligt och oförwäntat at någre af församlingens ledamöter,
ibland hwilka äfwen den som altid warit en ifrig talare för denna inrättning samt ofwan
åberopat Sockenstämmoprotocoll underskrifwit, med hetta kunde påstå; det Extralotterne af
Magazinet borde uttagas hwilket icke allenast är stridande emot Bolagsreglorne och allmäna
beslut; utan ock uphäfwer all wördsam hugkomst för Stiftarens möda, förringar Magazinets
anseende samt förvandlar alla de i wälsignelser som behöfwande låntagare både innom och
utom Socknen urgjutit öfwer denna nyttiga inrättning, i förbannelser. Herr Kronobefallnings-
                                              21
man Bergius gaf härvid tillkänna, at ofwannämde salig Herr Kamererarens anordnade nu
kommer at gå i sin verkställighet och låfwade äfven, at för församlingen och Bolaget wisa
Magazinets anseneligande tilwäxt och förkofring.

                        §:5.
  Förekom Skomakare drängen Eric Samuelson, som sedan förledne Michaeli warit i
församlingen på prof, för at af lemna sit yttrande om han til Sockenskomakare ville blifwa
antagen el: ej. I anseende här til frågade Pastor församlingen huru han sig under proftiden
upfördt och om han til nöjies arbetat; då Eric Samuelson, som Människia måtte undergå den
gemensamma lagen at berömmas af en och lastas af en annan, hvilket gjorde at han för-
modligen af förhastande afsade sig församlingen; men som hans proftid ej slutar sig förr än
nästa Micaeli; torde han emedlertid besinna sig; församlingen bättre lära känna honom och
hans arbete af dem han tillitas, och således framdeles innan hösten om hans antagande wid en
Extra förut pålyst sammankomst afgöras.
                        §:6.
  Wid efterfrågan af Pastor om eldens wårdande och brandredskapens widmaktshållande;
blef öfverenskommit och beslutat at sprutorne, hvilka befunktades felaktige, böra efterses och
lagas; bottshakar anskaffas tillika med Apotekaren Nyströms eldsläckningsämne, enligit förut
fattat beslut så at hwar half gård bör wara försedd med 6. Kannor stark lut och 6. dito rifwen
eller malen lera, vid i pag: 51. hwaröfwer Sprutmästarne hwar i sin rote bör hafwa en noga
upsigt. Äfven befants nödigt, at sprutorne under sommartid flera gånger med sprutande af
watten böra försökas, för at undwika den olägenheten at torka och gistna.

                       §:7.
  Enligt förut fattade beslut böra grafwarne på Kyrkogården öpnas i ordning och efter
författningarne gräfwas 3. alnar djupa i jorden. Skulle på wissa ställen några swårigheter
möta, få de likwäl icke wara grundare än 2 och ½ aln.

                       §:8.
  Wid Pastors wänliga ärindran om den nya Brygghusbyggnaden i Prästgården, låfwade
församlin. med det första den samma företaga under Herr Krono Befallnings man Bergie och
daneman Jonas Larsson inseende i Öfverstad, som detta beswär sig benägit åtogo. Äfwen
komma med församlingens bifall alla mindre reparationer af hwad namn de wara må, i
sommar at werkställas.
                       §:9.
  Tillkännagaf Klåckaren Ljungberg det 7.st: bundne Exemplar af den Christelige Under-
såten, tillika med några inbundne Psalmböcker ännu finnas i Kyrkan; med förfrågan, om de 7.
Exemplaren kunde få försäljas och Psalmböckerne åt fattiga och i Christendomen snälla barn
utdelas; hwilket blef bewiljat.
                       §:10.
  Upwiste Klåckare Ljungberg en författad upteckning på Enkan Brita Grönlunds lilla lösa
ägendom, som efter wärdering bestigit sig till 11 Rdr 4r. hwilken upteckning til fattig Cassans
framtida säkerhet i Kyrkan kommer at förwaras. Wid detta tillfälle bewiljades efter Måns
Larson i Grankällan som haft hel fattigdel, dess Enka Sara Lena Månsdr. samt Marta Claes-
dotter hwardera en half.
                       §:11.
  På begäran,undfick Rusthållaren Johan Olofson i Juby afskied från sin i flere år innehafda
Kyrkowärda beställning, och utwaldes i dess ställe Nämdemannen Lars Åmanson i lilla
Greby. Till Magazinsföreståndare efter Johan Olofson i Juby; utnämdes Nils Nilson därstädes
och efter Olof Nilson i Öjieby Salmon Johanson i Seländer och komma hädanefter
                                               22
Kyrkowärdane at gå med håfven, lika som i andra församlingar.

                       §:12.
 Upviste Klåckaren Ljungberg redo och räkning för Socknens enskilta inkomster och
utgifter från d: 1. Maji 1795 til samma dag 1796, hwilken uplästes och godkändes.
    At föregående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och godkändt intyga å
egna och församlingens wägnar den 29 Maji 1796.
                          Dan: Lindhagen
                             Pastor
 B Bergius, J Örtegren, Jöns Nilsson,   Lars Åmansson, Olof Nilsson,    Johan Olofsson
                       Grey       Öijeby     Juby

 Wid upläsandet och justeringen af föregående Protocolls 5§ och sedan församlingens
Pluralitet yttrat sig ej hafwa något emot Eric Samuelsons person, upförande och arbete, blef
han, som sig nu äfwen besinnat, til Sockenskomakare antagen; med tillsägelse at å weder-
börlig ort skyndsammast fullmakt anskaffa, samt wid alla tillfällen församlingen med et sedigt
upförande och förswarlige arbetare tillhandagå.    In fidem      Dan Lundhagen
                                        Pastor
                     ***
           År 1796 den 30 November förrättades, efter förut skiedd pålysning,
           Ordinarie Socknestämma, som följer.

                        §:1.
   Så, oaktadt det swåra urwädret, större delen af församlingens ledamöter, Kyrkoföre-
ståndare, Kyrkowärdar, Rotmästare, sexmän med flere woro samlade, börjades Socken-
stämman, med öfwerenskommelsen, at de frånwarande få låta sig nöja med hwad de när-
warande besluta.
                        §:2.
  Inbetaltes Ljuspenningar, Kyrkomark, Fattigsäd och fattigp: hwarwid inga restantier för de
förra åren befunnos.
                        §:3.
   Wid efterfrågan om Socken-Magazinets tillstånd; berättade Herr Krono-Befallningsman
Bergius som Magazinets förvaltare och redowisare, at utlåningen för i år war 50 Tunnor 8
Kap: Råg samt 47 T. 8 Kap: Korn, och inneliggande voro 187 Tunnor Råg samt 40 Tunnor
och 5 Kap: Korn. I Hafre Magazinet war alt utlånt och befants behållningen där med räntan
bestiga sig till 122 tunnor 2 Kappar. Betalningsterminen af den i år utlånta spannemålen
pålyses nästa söndag til den 13. December med ärindran om den plikt för dem, som på utlysta
dagen ej betaler.
                        §:4.
  Betackade Pastor församlingen för det nya Brygghuset, med wänlig ärindran om de, til
denne byggnad af Kyrko-Cassan förskuten penningars skyndsamma inbetalande; Och låfwade
Herr Kronobefallningsman Bergius at til detta Protocolls justering hafva hela omkostnings
Summan uträknad och på hemmantalen efter oförmedlingen, enligt lag, reparterad, hwilken
Summa 14 dagar därefter, sedan pålyst blifwit, enhälligt och utan rest skall betalas och Cassan
godtgöras.
                        §:5.
   Upläste Pastor för församlingen Bankekindas Wälloflige HäradsRätts Utslag af den 9 Junii
1796 rörande den omtwistade Källare och Sockne-Kättilen; hwilket utslag, med flere i målet
tillhörige documenter bland Kyrkans handlingar för nu och en framtida efterrättelse kommer
at förwaras.
                                               23
                        §:6.
  I afseende på Sätesbyggningen i Prästegården, som wid laga husesynen af d: 7. September
1795 icke allenast befants, efter hwad Lag stadgar, både til sin ....(bläckplump) för låg, utan
ock till tak, syllar, murar, fenster och gålf m:m: så förfallne at hon helt och hållit blifwit
utsynt; om ej nu tilltredande Pastor yttrat sig, på frågan härom at för sin del och sin tid dåck ej
någon Lag för en efterträdare, wara nögd med den gamla byggningen, så wida församlingen
på hänne wille göra en total reparation, samt påhugga några warf31 för at ofwan till fylla hwad
underdelen kan brista; påminte nu Pastor om en snar wärkställighet häraf hälst han omöjiligen
i hänne, sådan som hon nu befinnes, längre kan wara bebodd och bärgad. Församlingen
yttrade härwid sin tanke wara, at med det första anmoda Herr Byggmästare Seurling i
Linköping at resa ut för at med honom i detta ämne få råda hwad bäst och säkrast wara kan,
på det timber och andra behofwen på detta winterföre må kunna anskaffas och byggnaden
nästa wår företagas.
                        §:7.
  Bewiljade församlingen sin nu warande Pastor lika som tillförne warit brukeligit, årligen et
lass Råwed af hwart halft hemman, som til honom på winterföre, efter därom skiedd
pålysning bör framköras, mot undfägningars ärhållande. Til fattigstufwan skulle äfwen
bränsle efter wanligheten anskaffas, lassen hos Klåckaren angifwes, som dem för redighet och
rättelse skull antecknar.
     Och föregående Protocoll är för församlingen upläst. justerat och godkändt, intyga å
egna och församlingens wägnar d: 18 December1796.
                                Dan Lindhagen
                                 Pastor
 B;Bergius,  J Örtegren, Lars Åmansson, Olof Nilsson, Jonas Larsson, Bengt Kindahl
                Greby      Öijeby     Öfversta    Holmetorp

                       ***
            År 1797. den 9 Maji blef efter förut skiedd Laga pålysning, Allmän
            Ordinarie Sockenstämma hållen med denna församling, då under-
            skrefne ämnen förestältes och afgjordes.

                      §:1.
 Uplästes Kyrko- och Fattig Cassornes nu författade Summariska Räkenskaper från den 1.
Maji 1796 til samma dag 1797: tillika med Lazaretts Räkningen från och till samma tid;
hwilka för riktiga godkändes och underskrefwos.

                       §:2.
  Frågade Pastor om de 7. Exemplaren af den Christeliga Undersåten, enligt förut fattadt
Socknestämmo Beslut, ännu för Kyrkans räkning woro försålde? Hwartil Klåckare Ljungberg
bejakades; men at penningarne ej woro influtne; utan skola med det första af honom
indrifwas, Cassan som dem förskutit, til godo komma, och i nästa års Räkenskaper inflyta.

                       §:3.
  Rörande granarne omkring Kyrkogården, om hwilkas ränsande och putsande til förene
blifwit beslutit; men ännu ej werkstält; trodde församlingen, i anseende därtill at större delen
af dem woro förwäxte och för Ringmuren skadelige, bäst och nyttigast wara dem aldeles
borttaga, så wida de ej beqwämligen och utan skada, Kyrkogården til prydnad, wid
anställande försök, kunna agas(?), putsas och bibehållas.


                                                24
                       §:4.
   Förekom Askelöfs Enka, som af Veneriska smittan warit och ännu i hög grad är angrepen,
ehuru hon däremot nyttjat flere Curer; med anhållan at til Medicamenters kiöpande än
yttermera få någon hjelp och bewiljade församlingen hänne en af Fattig Cassan 1 Rdr. 24 Sr.
Hwad åter gåssen Sven Askenberg angår, som sig nu äfwen wid Socknestämman instälte, och
man fruktade med samma olyckliga smitta wara behäftad; trodde församlingen försigtigast
wara om han af Provincial Medicus Herr Professor Lodin i Linkiöping först blifwa besigtigad
till hwilken ända Sven Askenberg, med Pastors föreskrift och recommendation skyndsamt hos
bemälte Herr Professor bör sig inställa och wisas.

                       §:5.
  Bewiljades hel fattigdel åt afledne torparen Rehns swagasinta och ofärdiga son Gustaf på
Öfverstad ägor med hwilkor at hans fäderne arf, som sades wara 16 Rdr. 32 S, kommer efter
dess död, Fattig Cassan til godo. Äfwen undfick Grönlunds Enka i Fattigstufwan full fattigdel.

                        §:6.
  I anledning af inlupne klagomål däröfwer at församlingens ungdom och gåssar under
Gudstjensten skola föra stimm och oljud på Läktare i Kyrkan, hwarigenom upmärksamme
åhörare, som där hafwa sina stolsrum, blifwa störde i sin andakt; fattades det beslutet: at
ungdomen och gåssarne som ej hafwa gådt til Nattwarden, ingalunda hädenefter får sitta på
Läktare, hwaröfwer Kyrkoväktare Wettergren bör hafwa noga tillsyn utan böra de antingen
sitta i stolarna hos sina föräldrar, därest rum så medgifwer, eller ock hälst fram uti Choret
enligt bruk och likhet med andra församlingar.

                       §:7.
  Förekom Sockenskomakaren Eric Samuelson, som därtil allena för et år sedan blifwit
antagen, och i anledning däraf at flere Skoflickare inom socken finnas, af hwilka en stor del
mot författningar och honom til förfång skola sig betjena, afsade sig församlingen; dåck så at
han för skoarbetet answarar til nästa Micaeli, under hwiken tid han torde sig besinna.

                      §:8.
  Företedde och upläste för församlingen Herr KronoBefallningsman Bergius en af honom
författad Redowisning för Askeby Socken-Magazins Bolag sedan 1793 tilockmed 1796 års
slut och befandts Magazinets hela Behållning wara: 236 Tunnor 2 fjerd: ¾ Kappe Råg; samt
91. Tunna 7. fjerd: Korn. Äfwen war behållningen i Hafre Magazinet 122 Tunnor och 2.
Kappar. Wid detta tillfälle upwiste äfwen Klåckare Ljunberg redo för Socknens enskilta
Cassa.

                        §:9.
  Ehuru tilförne ej warit brukeligit at Rotmästrarne gjordt några dagswerken wid Kyrko- och
Prästgårds bygganden; blef likwäl nu, i stöd af församlinens gemensamma påstående beslutat:
at de hädanefter från dylika dagswerken ej äro fritagne.
                               (Ingen underskrift.)

    At förestående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och godkändt intyga å
egna och församlingens wägnar den 28 Maji 1797.
  Dan: Lindhagen, B:Bergius,     Isac Moselius,  J.Örtegren,   J:S:Molander,
  Jöns Nilsson,    Johan Olofsson,     Lars Åmansson,      Nils Nilsson

                       ***
                                                25
            År 1797. den 30 November förrättades efter förut skiedd Laga
            pålysning Allmän Ordinarie Sockenstämma med denna församling.

                      §:1.
 Inbetaltes efter därom skiedd pålysning Ljuspenningar, Byggningsmark, Fattigsäd och
Kiöttpenningar och befunnos, wid efterfrågan, inga restanter för de förra åren.

                        §:2.
  Til den från Socken-Magazinet utlånta Spannemålens inbetalande utsattes på wederbörande
föreståndares begäran, dag til den 13 nästkommande December hvarom nästa söndag til lån-
tagares efterrättelse skal pålysas med ärindran om den plikt Magazins reglorne ålägga dem
som på utlysta dagen ej betala.
                        §:3.
  Påminte Pastor församlingen om de til Prästegårdsbyggnaden af Kyrko- och Fattig Cassan
bewiljade och gjorda förskotters skyndsamma inbetalande; då Herr KronoBefallningsMan
Bergius på församlingens anmodan benägit åtog sig, at til detta protocolls justering, enligit
annotationer och verificationer, hafwa hela omkostnads Summan på hemmantalen
      19
reparterad , hwilken repartition då för församlingen upläses och hwarefter dag til dess
godtgörande utsättes.
                        §:4.
  Ärindrade äfven Pastor församlingen om fortsättningen af Prästegårdsbyggnaden nästa wår;
angående öfverrummens inredning, wäggarnes diktning med måssa utwändigt, och deras
leerslående inwändigt; knutarnes betäckning med bräder, och hwad mera, som enligt Lag och
sista husesynen nödigt tarfwas; då enhälligt afgjordt och beslutat blef, at fortsättningen häraf,
så tidigt nästa wåhr bör taga sin början, at alt kan wara färdigt innan bärgningstiden inträffar;
              20
börandes bräder, halftross , spik med öfrigt nödige materialer på detta winterföre under
beting och för contanter anskaffas; hwarom, så wäl som om werkställigheten wederbörande
tillförordnade Fullmäktige draga försorg.

                       §:5.
  Enligt så wäl författningar som ock i anledning af de täta olyckshändelser, hwilka genom
wådeld timat Öfverby åbor i Törnvalla socken; lemnade Pastor församlingen upmuntrande
ärindringnar om Eldens försigtiga wårdande, samt Sprutornes och öfriga brandredskapens
widmaktshållande. Församlingen beklagade högligen de olycklige och låfwade i detta
angelägna ämne använda all möjlig wård och försigtighet.

                       §:6.
  Wid efterfrågan om någon olagliga inflyttningar skiedt i socken eller om någon mot för-
fattningar hyser kringstrykande personer; berättades: at Blomberg på Askeby ägor flere
gånger skal hafwa hyst en liderlig kringstrykare wid namn Bergfast med hustru och barn.
Detta gaf församlingen anledning til sådant beslut: At om Blomberg mera hyser Bergfast eller
någon annan kringstrykare blir han Lagligen tilltald och hustrun sin fattigdel förlustig.

                       §:7.
  Framkiöres risbränsle efter wanligheten til Fattigstufwan och bewiljades afledne Grenadie-
ren Askenbergs fattiga barn 1 Rdr. af Fattig Cassan.

 Åt förestående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och godkändt, intyga å egna och
församlingens wägnar den 17 December 1797.

                                               26
                               Dan Lindhagen
                                Pastor
        B: Bregius,  J:Örtegren,   Jöns Nilsson,     Nils Nilsson

                      ***
           År 1798 den 8 Maji förättades efter förut skiedd Laga pålysning
           Ordinarie Sockenstämma i följande ämnen.

                      §:1.
 Företeddes Kyrko och FattigCassornes Summariska Räkenskaper från d.: 1 Maji 1797 till
samma dag 1798, tillika med Lazarettsräkningen från och till samma tid, hwilka efter upläsan-
det för riktiga godkändes och wederbörligen underskrefwos.

                        §:2.
                                die   de
  I anledning af nästföregående Sockenstämmo Protocolls 3 och 4 Paragrapher, påminte
Pastor än yttermera så wäl om fortsättningen af Prästegårds Byggnaden nu i wåhr; som om de
af Kyrko- och Fattig Cassorne gjorda förskotters inbetalande, hälst han, som i synnerhet står i
answar för förwaltningen och redogörelsen, Kunde igenom sin efterlåtenhet, ehuru wälment,
ådraga sig answar. Församlingen ärkände detta ; dåck önskade Pluraliteten, i anseende til nu
warande penninge brist, at med inbetalandet af desse förskotter få wänta til hösten eller
nästkommande November månad; hwilket, mot Interessens ärläggande, Pastor sålunda
bewiljade, at, då pålysning til förenämde tid om inbetalningen framdeles skier alla, utan rest,
fullgöra sin skyldighet; dem likwäl obetaget nu genast efter den på hemmanstalen uprättade
repartion, hafva tillfälle at betala, äfwen med löpande interessen från medio Oktober förledit
år. Wid detta tillfälle ärindrade äfwen Pastor församlingen om dess gamla skuld till Kyrkan,
hwilken ärkändes, och skal, efter så wäl nu, som til förene gjorda beslut af dess enskilta Hafre
Magazin betalas, kommandes emedlertid nämde Magazin at wara til säkerhet och borgen för
Kyrkan.
                        §:3.
                 ne
  Upwistes för församlingen 2 unga Mäss siortor, en Altarduk och et Kalk-Kläde, hwilka
delar af Mässskruden, såsom högst nödwändige, i anseende til de gamla som befunnos aldeles
                                           ne
utslitne och obrukbare; nu för kyrkans medel woro inkiöpte och förfärdigade. De 3 gamla
Mäss siortorne skulle försäljas.
                        §:4.
  Aflemnade Pastor 4 inhäftade Exemplar af Doctor Wadströms underrättelser om Veneriska
siukdomens botande, utgifen til almogens nytta, hwilka för Kyrkans räkning inkiöpte med 16
Sr, bland dess öfriga böcker förwaras samt til deras uplysning, som dem innom församlingen
åstunda utlånas med däröfwer förd anteckning af Klåckare Ljungberg.

                       §:5.
  Bewiljades af Sockne Magazinet til de fattigas hjelp och understöd 3. Tunnor och 6
Kappar Råg, som til miöl males och mot contant betalning för 12 Sr penning af Klåckare
Ljungberg utlemnas.
                       §:6.
  Efter afledna Enkan Catarina Hansdr. blefwo i Fattigstufwan intagen inhyses Jonas
Pehrson och dess Hustru på Öijeby ägor, med af Pastor lemnade förmaningar til et gudfruktigt
stilla och fridsamt lefwene, så wida de wilja behålla så wäl sin fattigdel, som detta dem nu
bewiljade boningsrum.


                                               27
                      §:7.
        ne
  Utdeltes 3 Psalmböcker åt nedanskrefne Communion barn hwilka under förhören
ådagalagt de wackraste framsteg i Christendoms Kundskapen; näml: Gåssen Peter Olofson i
Nartomta; Flickan Anna Lisa hos Öfverstedt, och gåssen Peter Nilson på Stemna ägor.
 Til Rotmästare efter Anders Larsson i Askeby utnämdes Lars Nilson i Stemna.

    At förestående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och godkändt, betyga å
egna och församlingens wägnar d: 28 Maji 1798
 Dan: Lindhagen,  B Bergius, J Örtegren, Jöns Nilsson Öijeby, Nils Nilsson Juby
    Pastor

                     ***
           År 1798 den 30 November blef efter förut skiedd Laga pålysning
           Ordinarie Sockenstämma hållen som följer:

                       §:1.
  Inbetaltes, efter derom skied pålysning, Ljuspenningar, Byggningsmark, fattigsäd och
Kiöttp: hwarwid inga restanter befunnos, och skulle äfwen på eftermiddagen skie fattig-
utdelning.
                       §:2.
  Wid efterfrågan om de förleden wåras skiedde utlåttningars inbetalande til Socken
Magazinet; blef, anseende til närwarande sädesbrist, och sedan Magazinet efter Extra lotternas
uttagande, nu mera endast består af Socknens Ordinarie lotter; med delägarnes enhälliga
öfwerenskommelse så beslutit: At de lån som utsocknesboer ärhållit, böra med därå löpande
interesse utan rest indrifwas, sedan de därom blifwit kundgjorde och answara i öfrigt
        21
cautionisterne för werkställigheten häraf; men at insoknes endast må betala räntan wid
Capitalernes innestående til nästa höst för dem, som ej hafwa större lån än de i proportion
efter insättningen böra ärhålla. Likaledes skulle efter nu fattade beslut til församlingens
enskilta Hafre Magazin insoknes endast betala sin interessen in natura dem likwäl obetagit,
som kunna prestera Capitalen; men och utsoknesboer däremot, efter ärhållen kundgörelse på
utsatt dag utan rest aflemna sina Hafre-lån med Capital och ränta antingen in natura eller
Contant för tunnan betalas 3 Rdr hwarföre äfwen wederbörande borgesmän answara.

                       §:3.
  Ärindrade Pastor församlingen ömt och wälment, lika som tilförene skiedt, om eldens
försigtiga wårdande samt sprutornes och den öfriga brandredskapnes widmakthållande. Då
alla med enstämmig röst låfwade, at i så wiktigt ärende anwända all möjilig wård och
försigtighet. Til Sprutmästare i Öfverstad Rote waldes nu Rusthållaren Magnus Månson.

                        §:4.
   Beviljades ofärdiga och fattiga Enkan Margareta Holmberg i Juby husrum i Fattigstufwan,
med hwilkor, at dess på tomten i förenämde by stående stufwa i hwilken hon tillförne bodt,
skal orubbad på stället tils widare stå qwar och nu genast af wederbörande Kyrkowärdar til
fattig Cassans säkerhet antecknas och wärderas; så wida gumman will åtnjuta så wäl sin i flere
år innehafda fattigdel, som det nu i fattigstufwan hänne biwiljade husrum. Wid detta tillfälle
undfick äfwen på församlingens öma föreställning Enklingen Johan Anderson i Hersveden
dubbel fattigdel.

 At föregående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och godkändt, intyga å egna
och församlingens wägnar d. 23 December 1796
                                               28
 Dan:Lindhagen, J Örtegren, Jöns Nilsson, Olof Nilsson, Lars Ånarson, Johan Olofson

                       ***
            År 1799 den 7. Maji förrättades efter förut skiedd Laga pålysning
            Ordinarie Sockenstämma med denna församling, då följande förehades
            och afgjordes.

                       §:1.
 Företeddes, uplästes, godkändes och underskrefwos Kyrko- och Fattig Cassornes Sum-
mariska Räkenskaper från d: 1. Maji 1798 till samma dag 1799. Äfwen upwistes Lasaretts
          22
Räkningen in duplo af Pastor författad; uplästes och riktig befunnen; wederbörligen under-
skrefs.
                       §:2.
  Då ännu ganska många i församlingen resterade med de till Prästegårdsbyggnaden utur
Kyrko Cassan gjorda förskotters inbetalande, ehuru därom flere gånger blifwit pålyst, och
hwilke förskottsmedel, enligt Sockenstämmo Protocollets 2.§: den 8 Maji förledidt år utan
rest med löpande interessen bordt wara inbetalte uti sistledne November månad; påminte
Pastor nu åter härom: då i afseende på närwarande svåra tid och penningebrist, då de
                                     ibidem
resterande anhöllo, at med betalningen härå mot ränta ännu få delation     tils nästkommande
Andersmässo-Socken- stämma; hwilket dem således bewiljades, at om då efter pålysning ej
enhällig betalning skier följer Laga åtgärd. Wid detta tillfälle låfwade äfven, på församlingens
begäran, Herr Kronobefallningsman Bergius, at wid detta Protocolls justerande, wisa redo för
hela omkostnaden till Prästegårdsbyggnaden, på det Herr Byggmästare Seurling, som ännu
wore obetald och det församlingen med missnöjie kände, skyndsamt måtte ärhålla sin
betalning.

                        §:3.
  Inlemnade Peter Eliason, ägare af ½ rusthåll Öjieby, at til Sockenstämmo Protocollet
skrifteligit författat memorial, så lydande: Ehuru jag är yngling och nyss infyttat till för-
samlingen, har jag at ifrån min barndom hördt ryktet om Askeby berömwärda och stora
magazin; men just nu beklagligen går åter ryktet, at det skal luta til total undergång; til hwars
afhjelpande jag will upgifwa följande Exempel, nämligen: Först och främst böra alla skänker
och så kallade löner indragas, och Magazinsförwaltare hwarje Andersmässo Sockenstämma
efter tour och utan lön ombytas; dåck likwäl bör det åligga hwarje Magazinsförwaltare, innan
han ifrån syslan träder, hwarje höst, utan någon rest, infordra den af honom utlånta spanne-
målen och til sin efterträdare efter räkning i händer lemna; skälig betalande endast åt den, som
förer räkningen kan wäl icke wägras; men om desse mina här gjorde föreställningar
efterlefdes och wordte stadfästade försäkrar jag, at Magazinet innan kortt tid här efter skulle
komma til sin förra högd igen. Öjieby d:7. Maji 1799
                        Peter Eliason.
     I anledning häraf, och sedan församlingens Pluralité sig med detta anförande förenat,
på den grund, at Magazinet genom sin lotternes uttagande blifwit wida förminskat och skulle
hädanefter genom sådane skänkers och löners årliga utbekommande at mer och mer
förswagas, ty komma de 3. tunnor Råg och 1 Tunna Korn, hwilka för barna underwisningen
warit Herr Vice Pastor Moselius bewiljade, enligt Sockenstämmobesluten af åren 1785, 1786
och 1795, härigenom at aldeles uphöra; dåck låfwade församlingen på Pastors öma före-
ställningar at ej lemna Herr vice Pastorn, denne sin gamle, trogne och nitiske Lärare til
förgätenheten, utan i det stället efter råd och ämne årligen öka något i spannemål på dess

                                                29
ordinarie lön.
  Magazins föreståndarnes löner åter, hwilka endast af frilotterne warit dem bewiljade,
tyckas, sedan desse lotter nu mera äro uttagne, försvinna af sig sielfwa, och hawa ock en, utan
lön, wara angelägne om at wårda sin egendom; börandes altså föreståndare årligen
Andersmässo tiden, om så öfwerenskommes, i tour ombytas ock ej från sysslan förr afträda,
än spannemålen med sina interessen för det året i Magazinet är indrifwen, eller ock för
resterne answara. Samma förbindelse bör äfwen åligga nu warande föreståndare för deras
förwaltningstid. Björnlunds Enka behåller sin Enkehjelp.

                      §:4.
  Sedan Kyrkowäktareledigheten här i församlingen af Pastor i allmäna tidningarne den 23
Januari innewarande år blifwit kundgjord och ingen sökande inom förloppet af den i
Tidningen för Kyrkobetjente utsatte ansökningstid sig anmält, mer än afskedade Ryttaren
Hans Juberg på Juby ägor (Nr 46); ty blef han ock nu med Pastors och församlingens
gemensamma bifall til Kyrkowäktare antagen; Kommandes Juberg at under förra
Kyrkowäktare Enkans nu warande nådår då han syslan förestår få med hänne dela lönen, at
Enkan upbär densamma af Öfverstad och Greby Rotar och Juberg af de öfrige. Til
                                     ne
Orgeltrampare antogs Isac Pehrson på Öfverstad ägor med beviljande af 2 årliga Collecter
om hwilkas pålysning och insamlande Pastor wid tjenliga tillfällen bestyrer.

                      §:5.
 Wid efterfrågan om eldens wårdande och brandredskapens widmaktshållande, blef
öfwerenskommit, at, jämte Sprutan, twänne båttshakar altid böre finnas wid hwarje Rote.


                      §:6.
 Bewiljade Församlingen Pastor på därom af honom gjord föreställning, i anseende til
              rs
närwarande tids dyrhet 24 S tillökning på smör och qwicktjonde rättigheterne m: m: så at
                      dr  r
hädanefter betalas af hwart helt hemman 2. R 24 S och proportionaliter af de mindre.

                        §:7.
   Undfick med Pastor och församlingens bifall fattiga Enkan Sara Lena i Grankällan på
Stemna ägor dubbel fattigdel; äfwen ock undfår Enkan Kierstin Jonsdotter på Öfverstad ägor
   r
16 S wid hwarje fattigutdelning så länge tils något fattigrum blifwer ledigt, då hon där
kommer at intagas.
                        §:8.
   Efter nämdemannen Lars Ånarson i lilla Greby utnämdes danerman Lars Nilson i Stemna
till kyrkwärd.
                              sr
     Wid justeringen af 6§: ärböd[sic] församlingen 2 R 32 S af hwart helt hemman och
proportionaliter af de mindre, med undslippande af den tillförene, bewiljade weden. Så at
Pastor sielf kiöper och anskaffar wed i skogsbygden, til hwars hemkiörande församlingen
låfwade hjelpa och biträda på winterföre, när Pastor därom tilsäger. Detta hedrande anbud
antog Pastor med tacksägelse
     Och föregående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och godkändt intyga å
egna och församlingens wägnar den 16 Junii 1799.

    Dan Lindhagen,   J Örtegren,   Jönns Nilsson Öijeby,   Olof Nilsson
    Johan Olofsson Juby,         Lars Nilson Stämna


                                               30
                      ***
         År 1799 den 3 December blef, efter förut skiedd Laga pålysning, allmän
         Ordinarie Sockenstämma hållen med denna församling i nedanskrefne ämnen.

                       §:1.
  Inbetaltes, efter därom skiedd pålysning, Ljusp:, Byggningsmark, fattigsäd och Kött-
penningar, och skulle äfwen på eftermiddagen skie fattig utdelning. Wid detta tillfälle
bewiljades fattiga och ofärdiga Pigan Annika Andersdr. Greberg för denna gången under hopp
om förbättring, 8 kappar Råg och 8. dito Korn af Magazinet, samt någon hjelp med penningar
utur fattigCassan; Äfwen undfår med Pastor och församlingens bifall, Enkan Kierstin Jonsdr.
              r
på Öfverstads ägor i 24 S . En Riksdaler.
                       §:2.
  Rörande Socken-Magazinet hwarom nu frågan upkom, och intäktesdag redan til den 5.
December war utlyst; blef med församlingens enhälliga beslut stadgat; at strängeligen både
efter Magazins Reglorne och flere Socknestämmobeslut förhållas skulle; så at all Spanne-
målen utan rest wid wederbörandes answar indrifwas; på det Magazinet som nu endast är
Socknens, må wid påträngande nöd wara tillgängeligit. Herr Kronobefallningsman Bergius
yttrade härwid at de 4. Tunnor Råg och 4 Tunnor Korn, hwilka dess Stiuffader i lifstiden Herr
Cammereraren Elias Ekeroth på Öfverstad af sin i Magazinet ägande, men nu mera af
arfwingarne uttagen frilott genom skriftelig Disposion skänkt och Testamenterat til bemälte
Magazins ewärdeliga ägo; nu mera efter Testators wilja så böra föräntas, at Räntan däraf 16
Kappar Råg och 16 dito Korn årligen tillfaller en af församlingens mäst behöfwande uslingar
och fattige: Dih som ingen större usling och eländig nu inom församlingen kunde nämnas, än
Enkan Maria Olofsdrs ofärdiga och svagsinta Son Gustaf på Öfverstad ägor ty blefwo desse
16 Kappar Råg och 16 dito Korn honom bewiljade.

                        §:3.
  Företedde Pastor en restlängd på alla dem, som ännu ej inbetalt de til Prästegårdsbyggna-
den, af Kyrko Cassan ärhållna förskotten, hwilken uplästes och befants med sinna interessen
                 r
utgöra en Summa af 60 Rdr 21S 7½ r. Häraf inbetaltes efter föregående Sockenstämmo
                       r
Protocolls 2.§. skiedd pålysning 20 Rdr 27S 3.r. och bör resten, så wida Laga åtgärd will
undwikas, enhälligt och aldra sist wid detta Protocolls justerande wara inbetald.

                       §:4.
  Till Magazins föreståndare efter Sven Larson i Solberga och Jöns Carlson i Fläret;
utnämdes Nils Nilson i Fläret och Magnus Månson i Öfverstad, hwilka wid nu skieende
intäckt böra wara närwarande och förwaltningen emottaga med det answar Magazins Reglo
och Protocollsbeslut stadgar.
                       §:5.
  Wid efterfrågan om sprutornes och den öfriga brandredskapens widmaktshållande, samt
eldens försigtiga wårdande, hwar til församlingen sade sig anwända all möjlig omtanke wahr-
samhet; waldes til Sprutmästare efter Hans Person i Askeby, Anders Larson därstädes, och
efter Nämdeman Lars Ånarson i lilla Greby; Bokhållaren Jonas Örtegren på stora Greby.

    At förestående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och godkänt intyga å egna
och församlingens wägnar d: 22 Dec: 1799.      Dan: Lindhagen
                             Pastor
  B: Bergius,   J Örtegren,  Jöns Nilsson,  Nils Nilsson Juby,  Johan Olofson ibid.


                                              31
                     ***
                   te
           År 1800 den 6 Maji blef efter förut skiedd laga pålysning allmän
           Ordinarie Sockenstämma hållen i följande ämnen,

                       §: 1.
  Uplästes Kyrko- och Fattig Cassornes Summariska Räkenskaper från d:1. Maji 1799 til
samma tid 1800, tillika med Lazaretts räkningen, godkändes och wederbörligen under-
skrefwos.
                       §: 2.
 Som några ännu funnos restera med inbetalningen af de utur Kyrko-Cassan til Prästegårds-
byggnaden ärhållna förskotter och hvilkas inbetalande enligit Sockenstämmobeslut flera
gånger är pålyst; blef nu på Pastors därom gjorda ärindran sålunda slutat: at dess rester efter
författad restlängd, skyndsammast af Rotmästarne komma att infordras, och i händelse owillig
betalning lagligen utsökas.

                        §: 3.
  Wid efterfrågan om Socknens gamla skuld til Kyrkan, för hvilken Hafre Magazinet är i
borgen, och som nu wid Räkenskapernas redowisning genom obetalte och till Capitalet lagde
interessen, enligt Specialerne befandts wara 51 Rdr 31 S 5 r yttrade Herr Krono Befallnings-
man Bergius, i afseende til de penningar, han å församlingens wägnar för försåld Hafre och
wid andra tillfällen upburit; sig sålunda til Kyrko Cassan wilja betala denna Sockenes skuld,
at han mot sin skrifteliga förbindelse får äga den som lån därstädes; hwilket sålunda bevilja-
des, at Herr Kronobefallnings man inlemnar för skrifningen, försedd med wederhäftige
Borgensmän, till Justeringen af detta Protocoll i annor händelse förblifwer skulden lika som
till förene, Sockenes och Hafre Magazinet i borgen och säkerhet.

                       §: 4.
                            o
  Uplästes Maxime Venerande Cosistorii Circulair N 324 rörande Fattig wården inom för-
samlingarna, hwarefter, och på Pastors äfven i ämnet gjorda föreställningar, denna
hederwärda församling ädelmodigt beviljade sina fattiga 2. Tunnor Råg af Sockne Magazinet
för en ganska skiälig och Christelig betalning a 4 Rdr Tunnan, hvilka penningar af Fattig
Cassan til Magazinet kommer at ärläggas; och skulle äfven, wid nu skiende fattig utdelning,
utom Socknens Ordinarie Fattig dels ägare, Majia på Öfverstads ägor ärhålla 4 kappar, samt
Askenbergs fattiga Enka och barn 8 Kappar.

                       §: 5.
  På begäran endledigades och tillsattes å nyo undanskrenfne Socknemän til följande syslor;
näml: til Sexman efter Peter Pehrson i Nartomta; Carl Peter Jonson ibid:; Til Rotmästare. efter
Sven Larson i Solberga. Lars Olofson i Öfverstad; efter Lars Nilson i Stemna; Magnus
Anderson i Askeby och efter Salomon i Seländer Jonas Larsson den äldre i Fläret; Til
Magazinsföreståndare, efter Salomon i Seländer; Peter Eliason i Öjiby och efter Nils Nilson i
Juby. Carl Peter Jonson i Nartomta; Till Sprutmästare efter Pehr Pehrson den äldre i Nar-
tomta; Pehr Pehrson den yngre ibid: och efter Nils Nilson i Fläret, Jöns Carlson ibid: ---

    Och förestående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och godkändt, intyga å
    egna och församlingens wägnar d: 25 Maji 1800.        Dan: Lindhagen
                                Pastor
     Bergius   J Örttgren  Jöns Nilsson Joh: Askegren    Lars Nilsson  ---sson(?)

                          ***
                                              32
               År 1800 den 2. December blef efter förut skiedd Laga på-
               lysning Allmän Ordinarie Sockenstämma hållen, som följer:

                       §: 1.
 Inbetaltes liuspenningar, Byggningsmark, Fattigsäd och kiöttpenningar och kommer äfven
på eftermiddagen fattigutdelning at förrättas. Wid detta tillfälle undfick med Pastors och
Församlingens bifall Enkan Kierstin Jonsdotter på Öfverstad ägor dubbel fattigdel och Enkan
Sara Lena Grankällan rum i Fattigstufwan.

                        §: 2.
                                            n
  Aflemnade Pastor et til kyrkan ankommit Exemplar af Herr Öfverjägmästaren Mag
Hagelins genom trycket utgifna Samling af Handlingar om nödige anstalter emot Rofdjurnes
förökelse; Hvarefter och sedan äfwen M:V: Consistorii Circulair N: 329.§:3; i detta ämne
blifvit upläst. samt Pastor i anledning däraf genom lämpliga föreställningar sökt leda för-
samlingens upmärksamhet på nödvändigheten af föreskrefna kraftiga och skyndsamma
anstalter til werkställigheten häraf; Yttrade sig församlingens ledamöter, och Sockenmän,
under wördsam ärkänsla för Herr Öfverjägmästares nit, at de innom sin lilla krets i detta
wiktiga ärende skulle bruka alla möjiliga försiktighets medel och anstalter, ehuru de ej kunde
inga i några entreprenaders anställande eller sammanskotters bevilljande.

                        §: 3.
  I anseende därtill at de fläste lån i Kyrko- och Fattig Cassorne befunnos wara utlämnade på
blotta förskrifningar, utan den behöriga säkerhet Lag föreskrifwer, hwarigenom weder-
börande kunna ådraga sig et äfwentyrligt answar; ty blef nu på Pastors därom gjorda före-
ställningen en gång för alla afgjordt; at alla de som wenta sig af ofwannämde Cassor hafva
några lån på blotta förskrifningar böra till detta protacolls justerande antingen prestera lös
silfver pant eller inteckning å fast gods eller ock sätta fullgiltig borgen så wida de ej genast
från sina lån wilja blifwa upsagde. Likaledes upsägas ock de, som årligen til den 1. Maji efter
därom skiedd pålysning ej inbetala sina interessen. Kommandes hädanefter inga låner större
el: mindre, at ärhållas utan behörig säkerhet.

                      §: 4.
 Til Kyrkoföreståndare efter Rusthållaren Jöns Nilson i Öjiby waldes Rusthållaren Johan
Olofson i Juby; och til Sexmän Jöns Carlson i Fläret och Anders Larson i Askeby.

    Af förestående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och godkändt intyga å
egna och församlingens wägnar d: 28 December 1800.
    Dan: Lindhagen Pastor                Anders Lundvall
    Olof Nilsson     Johan Olofsson         C---son(?)

                       ***
            År 1801. den 5. Maji förrättades, efter förut skiedd Laga pålysning,
            Ordinarie Sockenstämma i underskrefna ärenden.

                       §: 1.
 Sedan frågan om Sockenstämman Laga utlysning til denna dag blifwit besvarad med et
enhälligt Ja; företogos Kyrko- och Fattig Cassornes Summriska Räkenskaper från d: 1. Maji
1800 till samma tid 1801, uplästes, godkändes och underskrefwos. Likaledes Lasaretts
Räkningen från och til samma tid.

                                               33
                       §:2.
  Rörande Socken-Magazinet, så wäl som dess enskilta Hafre Magazin Hwaror nu fråga
upkom; wisade Herr Krono Befallningsman Bergius genom Hufvud Räkningarnes upläsande
desse Magazines wärkeliga förkofringar; til fortsättande hwaraf Magazins Reglor och Socken-
stämmo beslut wid intäkt och utlåningar altid och noga böra iakttagas.

                        §: 3.
  I stöd så wäl af författningar som flere på dem grundade och författade Sockenstämmo-
beslut rörande fattigwården, tiggeriets hämmande och olaga inflyttningar m:m:; ärindrade
Pastor församlingen om desse författningars och fattade besluts noga efterlefnad till
undwikande af de olägenheteroch det answar som öfverträdelser medförer. Wid detta tillfälle
                                    r
bewiljades Blombergs Hustru dubbel fattigdel och Enkan Anna Nilsd husrum i fattigstufwan.
Likaledes undfår med Pastors och församlingens bifall för denna gången fattiga och ofärdiga
                                  r            r
gåssen Anders Nilson på Wallen 2 Rdr och Enkan Maria Bengtsd på Öfverstads ägor 1 Rd af
fattig Cassan.
                        §: 4.
  Til winnande af mera prydnad inwändigt i Kyrkan genom några skieende ändringar och
förbättringar; blef med Pastors och församlingens öfwerenskommelse så afslutat at Herr Stift
Byggmästar Seurling i ämnet skulle kallas och höras; hwarefter och sedan han sig yttrat,
werk- ställigheten häraf enligt författningar och om sig så göra låter, nästa wåhr kommer at
före- tagas.
                        §: 5.
  Som några nödige mindre reparationer wid Prästegården, enligt sista Syneförrättningen,
ännu woro owerkställde, ärindrade Pastor wänligen därom; och sedan werkställigheten häraf
blifwit bifallen at nu i Sommar företagas; åtog sig på församlingens anmodan Rusthållaren
och Kyrko-föreståndare Johan Olofson i Juby ombestyrandet emot ärsättning för dagen samt
dagswärkens utgörande i tour och efter kallelse.

                       §: 6.
 I anseende til det gamle bårtäckets ålder och skröplighet skal et nytt inkiöpas af swart
           ne
walmar til lika med 2 grafkistor. Til Kyrkowärd efter Rusthållaren Olof Nilson i Öjieby
utnämdes Rusthållaren Nils Nilson i Juby och kommer kyrkowärdarnes lön af Cassan
hädanefter at uphöra. Till Sexman efter Jonas Månson i Juby waldes Anders Anderson
därstedes och efter Sven Larson i Solberga; Lars Olofson i Öfverstad.

    At förestående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och godkändt intyga å
egna och församlingens wägnar den 31 Maji 1801. Dan: Lindhagen
                            Pastor
    J Örtegren   Jan Ljungberg Johan Olofsson     Nils Nilsson  Lars Nilsson
                     Juby          Juby      Stämna

                      ***
           År 1801 den 1. December blef, efter förut skied Laga pålyst
           Ordinarie Socken stämma hållen i underskrefne ämnen.

                       §: 1.
 Inbetaltes liuspenningar, byggningsmark, Fattigsäd och Köttpenningar och förrättades på
                                             r
eftermiddagen fattigutdelning. Wid detta tillfälle beviljades Wettergrens Enka Anna Persd
dubbel fattigdel.

                                               34
                        §: 2.
  Rörande utlåningars inbetalande till Socken Magazinet, hwarom nu fråga upkom och en in-
täktsdag, efter pålysning redan förewarit; blef nu, i anseende til den swaga skiörd hwaröfwer
flera klagade, med wederbörandes bifall för i år så beslutat, at förhållandet med inbetalningen
må skie efter Sockenstämmo beslutet af den 30 November 1798 §:2. Til förwaltare af de
penningar, som redan influtit och hedanefter inflyta för utur Magazinerne försåld, eller med
Contanter, i stället för in natura betald Spannemål; utnämdes Herr Bokhållaren Örtengren i
Stemna och Rusthållaren Olof Nilson i Öjiby; hwilka wid justeringen af detta protocoll,
förwaltningen med contanter och utestående reverser emottaga och därföre årligen wid Maji
Sockenstämma redovisas.
                        §: 3.
  Hwad Tiggeriets hämmande och olaga inflyttningar angår ärindrade Pastor församlingen
om, hwad så wäl författningar som på dem flere grundade Sockenstämmobeslut i detta ämne
til noga efterlefnad föreskrifwa. Likaledes påmindes om eldens wårdande, sprutornes och den
öfriga brandredskapens widmaktshållande, hwaröfver Sprutmästarne hwar i sin Rote böra
hafwa en noga tillsyn.
  Til Sexman efter Jonas Larson i Öfverstad, utnämdes Rusthållaren Magnus Månson
därstädes.

    At förestående Protocoll är upläst, justerat och godkändt, intyga å egna och
    församlingens wägnar d: 20 Dec: 1801.
                   Dan: Lindhagen
                     Pastor
    J Örtengren  Olof Nilsson    Johan Olofsson    Nils Nilsson

                      ***
           År 1802 den 11 Maji förrättades, efter förrut skiedd laga pålysning,
           allmän Ordinarie Sockenstämma på sätt som följer.-

                       §: 1.
  Sedan på Pastor tillfrågan om Sockenstämmans laga pålysning intet war at påminna; före-
teddes, uplästes, godkändes och underskrefwos Kyrko- och Fattig Cassornes Summariska
Räkenskaper enligt Specialerne och utlåningslängderne, ifrån d:1. Maji 1801 till samma dag
1802.
 Likaledes Lazaretts Räkningen från ock till samma tid.

                       §; 2.
  I afseende på den til församlingen ankomna och från Predikstolen uplästa restlängd rörande
förmögenhetsafgiftens betalande för år 1801, på hwilken Askeby Socken-Magazin mot all
förmodan och med för församlingens missnöjie äfwen befants wara upfördt; frågade
wederbörande Herr Kronobefallningsman Bergius huru så kunnat tillgå, hälst han åtagit sig
denna afgift af de penningar han til Magazinet är skyldig, i laga tid godtgöra. Bemälte Herr
Kronebefallningsman svarade, at det hos honom kommit i glömska; men låfwade nu säkert, at
ofannämde förmögenhets afgift skyndsammast clarera, hwilket församlingen önskade måtte
gå i sin werkställighet til undwikande af de olägenheter och den wahnheder, som åtföljer
försummelsen.

                     §: 3
 Bewiljades Askenbergs Enka och dess fattiga barn på Askeby ägor, samt inhyses Nils
Andersons siuka son Anders på Wallen och Juby ägor af FattigCassan hwardera 2 Rdr.
                                               35
                                        r
Likaledes undfår för denna gången af Socken Magazinet Enkan Lena Svensd på Juby ägor 8
Kappar Råg samt Olof Larson på Nartomta ägor 8 Kappar dito.

                       §: 4.
  Til Magazinsföreståndare efter Nils Nilson i Fläret waldes Jonas Larson den äldre där-
                                  24
städes, och efter Magnus Månson i Öfverstad Lars Olofson ibidem . Til Rotmästare efter Lars
Olofson i Öfverstad utnämdes Magnus Månson därstädes, och efter Carl Peter Jonson i
Nartomta Anders Anderson ibidem.
    At förestående Sockenstämmo Protocoll är för församlingen upläst, justerat och till
alla delar godkändt intyga å egna och Församlingens wägnar d 23 Maji 1802.
                       Dan: Lindhagen
                         Pastor.
J Örtengren, Jan Ljungberg, Johan Olofsson Juby, Nils Nilsson Juby, P Elisaon i Öjieby

                     ***
           År 1802 den 30 November blef efter förut skiedd Laga pålysning
           Ordinarie Sockenstämma hållen sålunda.

                        §: 1.
  Wid denna Stämmas Lagliga utlysande war, på Pastors därom till församlingen gjorda
fråga, intet at påminna äfwen som wid inbetalningen och upbörden af Ljuspenningar,
Byggningsmark, fattigsäd ock Kiöttpenningar, som af Klåckaren förrättas och nu redan, enligt
pålysning för sig gådt, befunnes inga restantier; samt skulle nu tillika på eftermiddagen
fattigutdelning förrättas.
                        §: 2.
                 ts
  Upläste Pastor Kongl: Maji nådiga skrifwelse til Dom-Capitlet i Linköping om Kyrko-
hedarnes plikt wid lösdrifwares angifwande, samt Dom-Capitlets därpå grundade Ämbetsbref
under N: 6.til Stiftets Prästerskap; Hwarefter och sedan Pastor anmanat församlingen, at på
                    ts
det sätt ock i den ordning Kongl: Maji förnyade Tjensthjon Stadgar af den 21 Augusti 1739
1. Art: §: 2. föreskrifwer; upgifwa hos Kyrkoherden de i Socken befintliga lösdrifware.
låfwade församlingens respective ledamöter och Sockenmän sig denna förordning til
underdånig och noga efterrättelse ställa.

                       §: 3.
  Widgående utlåningars inbetalande til Socken-Magazinet, hwarom nu fråga upkom och en
intäktsdag redan förewarit; förhålles efter Magazinsreglorne och på dem flere grundade
Sockenstämmo beslut.
                       §: 4.
  Påminte Pastor efter wanligheten församlingen wälment om eldens wårdande och brand-
redskapens widmaktshållande til förekommande i möjligaste måtto af det förödande elände
som elden, denna gräsliga gäst, genom sina utom ordentliga utbrott, medförer. Slutligen, och
                                    r
då intet mera war at andraga, beviljades fattiga Enkan Maria Bengtsd på Öfverstad ägor årlig
hjelp uti penningar, lika med dem, som hafwa hel fattigdel, hwarefter denna sammankomst
slöts under wälsignelsers tillönskan.
    Och förestånde Protocoll är för församlingen upläst, justerat och till alla delar god-
    kändt, intyga å egna och församlingens wägnar.
                    Dan Lindhagen
                     Pastor

 Johan Olofsson, Nils Nilsson, Juby, Olof Nilsson,     Isak Ljungberg,  And. Svensson

                                               36
                      ***
            År 1803 den 10 Maji blef efter förut skiedd Laga pålysning
            allmän Ordinarie Sockenstämma hållen, som följer.

                       §: 1.
  Sedan wid Stämmans laga utlysning intet war at påminna ej eller några laga förfall för de
frånwarande, på Pastors därom gjorda tillfrågan, at anmäla. Företeddes Kyrko- och Fattig
Cassornes Summariska räkenskaper från d: 1. Maji 1802 til samma dag 1803, uplästes,
godkändes och wederbörligen underskrefwos. Likaledes Lasaretts Räkningen från och til
samma tid.
                       §: 2.
                ts
  Upläste Pastor Kongl: Maj nådiga förordning rörande Saltpetter tillwerkning i riket af den
26 Oktober 1801; äfwen Kongl: Krigs Collegii skrifwelse til Landshöfdinge Embetet i
sammma ämne af d: 20 Januari 1803; Tillika med Konungens Befallningshafwandes därpå
grundade erindran til Länets samtelige Hemmansägare om beredande af tjenlige öfwerens-
kommelser til Saltpetteres anskaffande i natura 1805; samt äfwen i stöd häraf uplästes
Kammererens och Kronobefallnigsman Berggren skrifteliga Kungörelse af d: 26 April 1803
angående Socken- fullmäktig i detta ärende, samt utstakande af något beqämt ställe inom
församlingen til Saltpet- teres lefwererande wid sammanträdet i Linköping d: 21 Maji.
 I anledning häraf, och sedan församlingens respective ledamöter och Sockenmän sins
emellan samrådats och öfwerenskommit; wäldes til fullmäktig Rusthållaren Johan Olofson i
Juby och blef lefweringstället utsatt wid Akeby, såsom närmast allmänna wägen.

                       §: 3.
  Till Kyrkowärd efter Lars Nilson i Stemna som nu begärte afskied, utnämdes Jöns Carlson
i Fläret. Til Magazins föreståndare efter Peter Eliason i Öjieby; Lars Nilson i Stemna och til
Rotmästare efter Magnus Månson i Öfverstad; Anders Larson därstädes.

                       §: 4.
                 r
 Bewiljades Enkan Lena Svensd på Juby ägor 8 Kappar Råg af Socken-Magazinet; Olof
                          r
Larson på Nartomta ägor 8 Kappar och Brita Jönsd i Nartomta 4 Kappar. Äfwen undfår med
                                      r
Pastor och församlingens bifall fattiga Pigan Anna Grenberg i Vadet 1. Rd af Fattig Cassan.
    Och förestående Prottocoll är för församlingen upläst, justerat och godkänt intyga å
egna och församlingens wägnar
.                       Dan Lindhagen
                        Pastor
Bergius, J Örtegren,  A Walberg, Johan Olofsson Juby,   Nils Nilsson, Jöns Carlsson

                      ***
            År 1803 den 30 November förrättades, efter förut skiedd pålysning.
            Ordinarie Sockenstämma sålunda som följer.

                       §: 1.
 Frågade Pastor om enligt skiedd pålysning, ljuspenningar, Byggningsmark, fattigsäd, och
Kjöttpenningar enhälligt och utan rest woro inbetalte? Hwartil af Klåckaren Ljungberg som
upberandet af desse medel hafwer, swardes Ja.                                              37
                       §: 2:
  Rörande utlåningars inbetalande til Sochne Magazinet, hwarom nu fråga upkom och
derårne(?) intäcktsdagar redan förewarit, förhålles efter Magazins Reglorna och flere derom
tillförene fattade Sockenstämmobeslut.

                       §: 3.
  Upläste Pastor Konungens Befallningshafwande allmänna Kungörelse af den 14 November
                     ne
1803, hvilken äfwen från Predikstolen 2 gånger är upläst, rörande Saltpetter beredningen ,
enligt Kongl: förordningen af den 26 Oktober 1801, hwarefter och sedan Pastor i detta
angelägna ärende förestält församlingens hemmansboar om nödwändigheten och nyttan af
skyndsamma öfwerenskommelser rörande jordsamling och gemensam sjudning: Låfwade
Herr Kronobefallningsman Bergius at i emnet författa ett Project, som han trodde för denna
lilla församling skulle til ändamålets vinninde blifwa lämpligast Capitain Välborne Herr
Franz Leche på Stora Greby, talade i saken med all Patriotisme förställande icke alenast
äfwntyret af försummelsen, utan och nyttan af wärkställigheten, med löfte at blifwa den
                                           25
första, som med församlingens gemensamma bitrede wille foga anstalt til plantladans
anlägning, tjenlig jordsamling och gemensam sjudning. Widare wille församlingens
Ledamöter och Sochnemän sammantreda för at fatta et afgörande beslut och wärkställighet.

                       §: 4.
  Som flera obehagliga ryckten inlupit det inom församlingen skulle finnas sådana som
hafwa den Ogudaktiga plägseden at på Sön- och Högtidsdagar före och under Gudstjensten
besöka Krogen hwärwid Askeby, och sådant är alldeles stridande mot ordning skick och
allmänna för- fattningen; ty blef nu öfwerenskommit och beslutat at Kyrkans Sns:män derföre
på hwarje Sön- och Högtidsdag bör hafwa noga upseende. De brotsliga hos Pastor anmäla på
det båda köpare och Säljare til Laglig näps, genom Kronobetjeningens åtgärd måtte blifwa
befodrade.

                       §: 5.
  Wid minnet af de rysliga förödelsen, som eldswådan nyligen förorsakat i Norrköping
ärindrade Pastor wälment, til förekommande af olika fasanswärda olyckshändelser, om
eldens försigtiga wårdande och Brandredskapens widmaktshållande. Äfwen påmintes om
risbränsles framkörande til Fattigstufwan.
    Sedan ej något mera war at andraga slöts denna sammankomst under Wälsignelsens
                              26
    tillönskan.                 In fidem Protocolli
                          Dan Lindhagen
                            Pastor
   Och förestående Protocoll är upläst, justerat och godkänt intyga
 B Bergius, Axel Wahlberg, Olof Nilsson Öijeby,      Nils Nilsson,  Jöns Carlsson


                      ***
           År 1804 den 8 Maji blef efter förut skjedd Laga pålysning Ordinarie
           Sockenstämma hållen i följande ämnen.

                     §: 1.
 Företeddes Kyrko och fattig Cassornes Summariska Räkenskaper ifrån d: 1. Maij 1803 til
samma dag 1804 ; uplästes, godkändes och underskrefwos fr. och til samma dag.


                                               38
                       §: 2.
                       o
  Uplästes M:D: Consistorie ämbetsbref N 3 §2 om befrämjande af Vacination och Elevers
antagande därtil, hwarefter och sedan Pastor förestält församlingen ej mindre vacinationstiden
wishet och lyckliga följder för det mänskeliga slägtet; är den framgång, hwarmed detta äga
koppympningssätt blifwit wedertaget och wärkstält; samt den beredwillighet hwarmed
Provincial Med: Herr Doctor Norius (Noräus?) förklarat sig wilja emotaga Elever som inom
en tid af 9 dygn kunna lära Cå....a(?) ympningsättet m. m.; Önskade församlingen det deras
Organist och Klåckaren Isak Ljunfberg, som i så många andra yrken hafwer en god fattnings-
gåfwa, lätta händer och god syn, wille antaga sig denna Befattning; Hwartil han ej war aldeles
obenägen.
                       §: 3.
 Förestälts nödwändigheten af Kyrko och Prästgårds takens tjerande nu i sommar, men blef
på församlingens begäran härmed upskjutit til nästa år. Emellertid betinges och inköpes tjära,
på det wärkställigheten häraf tidigt må kunna företagas nästa sommar.

                       §: 4.
  Enligt församlingens gemensamma påstående, hvilket ock syntes wara både billigt och
rättwist kommer sammanrignigen hedanefter på Socknens hemmantal at indelas, så at ½ gård
hwara i Tour för ringningen hwarje Söndag och Heljedag, jämte answarar för klåckornas
wårdande.
                       §: 5.
  Till undwikande af Oljud och Stoj under Gudstjänsten; hwaröfwer nu klagades; få
Gossarne hädanefter ej sitta på Läktaren utan antingen framme uti Koret i Kyrkan eller i
stolarne hos sina föräldrar och husbönder, hwaröfver kyrkowäcktare här hafwa noga
upseende.
                       §: 6.
  Beviljades Commenister Enkan Dahlbeck ½ Tunna råg af Magazinet; Enkan Lena Svens-
dotter på Juby äg ¼ Tunna, Brita Jonsdotter i Nartomta 4 Kapp: ; Olof Larsson ibidem 4.
Kappar. Och Orgeltramparen Isak Perhson årligen 8. kap: Råg af Magazinet.

                     §: 7.
 Upwiste och upläste Herr Bokhållaren Örtgren som Magazins förwaltare en Summarisk
räkning öfver Magazinets Bolags Cassa som slöts i behållningen med 105 Rd 33 S: 6/.

    In fidem Protocolli      Dan Lindhagen
                     Pastor
   At förestående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och till alla delar
godkändt; intyga å egna och församlingens wägnar:

J Örtegren; Joh:..gren, Isak Ljungberg, Johan Olofsson Juby, Nils Nilsson, P: Eliasson Öijeby

                      ***
            År 1804 den 4 December blef efter förut skjedd laga pålysning, allmän
            Ordinarie Sockenstämma hållen, som följer.

                      §: 1.
 Inbetaltes ljuspenningar, Byggningsmark, fattigsäd och kjöttpenningar, hwarvid inga räster
befunnos, och skier på eftermiddagen utdelning til de fattiga.


                                              39
                       §: 2.
 Uplyste Pastor at af Capitaine wälborne Herr Franz Leche på St: Greby författat skrifteliget
Project rörande Saltpetter tillwärkningen inom Socken, hviket wäderbörande med wördnads-
full tacksamhet ärkände och antog, såsom lämpligast til ändamålets winnande. Emelertid
skulle om wärkställigheten vidare rådgöras och projectet til en framtida efterrättelse i Kyrkan
förwaras.
                       §:3.
  Påminte Pastor nödwändigheten af fähusets reparation i Prästegården, hwad Tak och gålf
m: m: ingår. Församlingen ansåg ärindran ganska rättwis och lofvade wärkställigheten häraf
nästa sommar, hvartil nödvändige Matrialien nu på vinterföre anskaffas.

                      §: 4.
 I anseende til upkomna twistigheter rörande gamla Lån i Socken-Magazinet, blef nu i stöd
af Organisten Ljungbergs begäran, som förre räkenskaperne med församlingens enhälliga
öfverenskommelse, at låta honom utlysa en bolagsstämma, då alla delägare böra sig inställa,
vid förlust af all vidare talan.

                      §: 5.
 Beviljades Enkan Stina Eriksdotters ofärdiga son Nils på Öfverstad ägor ½ Fattigdel.

           In fidem Protocolli Dan: Lindhagen
       Upläst, justerat och godkändt intyga.
 J Örtegren, Johan Olofsson, Nils Nilsson, Jöns Carlsson, Salmon Johansson.

                     ***
           År 1805 den 7 Maji blef efter förut skied Laga pålysning, Allmän
           Ordinarie Sockenstämma hållen, som följer.

                       §: 1.
  Sedan, på Pastors gjorda tillfrågan, wid Stämmans Laga utlysning intet war at påminna
företeddes och uplästes Kyrko och Fattig Cassornes Summariska Räkenskaper från d: 1. Maji
1804 til samma dag 1805; Likaledes Lazaretts Räkningen från och till samma tid hwilka, jäm-
förde med Specialerne, godkändes och underskrefvos.

                      §: 2.
 Påmindes å nyo om Kyrkotakets tjärande. Fähusets högst nödwändiga reparation i Präste-
gården; samt eldstadens å nyo upmurande i Sacristian; hwilket alt i denna sommar bör
werkställas genom wederbörande Kyrkoföreståndares åtgärd och tillsyn.

                       §: 3.
 Enligt Pastors nu med församlingen förnyade öfwerenskommelse utgöres smörtjonden
hädanefter in natura efter Lag och aflemnas enhälligt i Juli månad efter skiedd pålysning; men
                            n
de öfrige Pastoralier betalas tils widare med 1 Rd. 16 S Riksgäld eller däremot swarande
banco af hvart helt hemman och proportionaliter af de mindre.

                       §: 4.
 Til Kyrkoföreståndare efter Herr Kronobefallningsman Bergius, utnämdes Organisten och
Rusthållaren Isac Ljungberg. Til Magazinsföreståndare efter Lars Olofson i Öfverstad, Anders
Anderson i Juby; och efter Jonas Larson i Fläret den äldre; Jonas Larson den yngre;

                                               40
                       §: 5.
                                            ne
  Bewiljades, med församlingens allmänna bifall unge Studenten Sam: Nils Moselius, 3
Tunnor Råg af Sockne Magazinet, såsom någon hjelp till dess Studiers idkande och fort-
sättjande, hwilka försäljas genom Kyrkowärden Jöns Carlson i Fläret, som penningarne
bemälte Student sedermera tillställer. Äfwen undfår efter Gustaf Rehn fattiga Enkan Stina
Ericsdr. och dess barn på Öfverstad ägor, i 3 års tid ½ Tunna Råg och ½ dito Korn af Socken
Magazinet, som taga sin början nästa wåhr 1806.
    Til Rotmästare i Flärby Rote antogs Jonas Larson den yngre.

               In fidem Protocolli     Dan Lindhagen
                                Pastor
    At förestående Protocoll är för församlingen upläst, justerat och godkändt intygas å
    egna och församlingens wägnar.
J Scherman, A. Wahlberg, J Örtegren, Isak Ljungberg, Johan Olofsson, Nils Nilsson Juby

                      ***
                       dje
               År 1805. den 3 December förrättades efter Laga pålysning
               Ordinarie Soken stämma sålunda.

                       §: 1.
 Frågade Pastor om, enligt skiedd pålysning, Ljuspenningar, Byggningsmark, Fattigsäd och
Kjöttpenningar före stämman woro inbetalte? Då församlingens närvarande Ledamöter och
                                te
Socknemän swarade att de wid sisthåltne Bolagsstämma den 12 Mars sistledne öfverens-
kommit och beslutit, att så wäl Fattigsäden som penningarne hädan efter betalas af Socken-
Magazins fonderne, hälst Magazinet kommit til den styrka, att det kan tåla något derutaf
använda til Bolagets samfälta utgifter.
                       §: 2.
  Hvad tiggeriets hämmande och olaga inflyttningar angår, ärindrade Pastor församlingen om
hwad så wäl författningar, som flere på dem grundade Sockenstämmobeslut til åtlydnad före-
skrifva.
                       §: 3.
  Förestälte Pastor Församlingen om icke Socken Magazinet borde deltaga uti omkostnaden
af Kyrkotakets förledne sommar skedde Tjärande, hälst nämde Magazin under samma tak har
sina förwarings rum åt säden; hwilket wederbörande ärkände wara ganska rättvis, och bevilja-
                   r
des af Magazins Cassan därtil 10 Rd .
                       §: 4.
  Till Kyrkostäderska antogs Askelunds swaga Hustru Stina på Skogen, med ärhållande en
full fattigdel och från hon äfven i dag wid skeende utdelning emottaga den första.

           In fidem Protocolli.     Dan: Lindhagen
                           Pastor.

                      ***
           År 1806. den 16 Maji blef, efter förut skedd pålysning Allmän
           Ordinarie Sochne Stämma hållen på sätt som följer.

                       §: 1.
  Sedan på Pastors därom gjorda fråga, vid Stämmans laga utlysning intet war att påminna,
företogos Kyrko och Fattig Cassornes Summariska Räkenskaper från den 1 Maji 1805 till
                                               41
samma dag 1806, hvilka jämnförde med Specialerne uplästes, godkändes och underskrefwos.
Likaledes Lazaretts Räkningen från och till samma tid.

                       §: 2.
  Påminte Pastor om högst nödwändige större Reparationer wid Prästegården, såsom nya
fensters insättande i Mannbyggningen, brygghus. Fähus och Bodtakens betäckande och
förbättrande, hvilket att församlingen fant wara högst angeläget och bör innan hösten wärk-
ställas genom vederbörande Kyrkoföreståndares tilsyn och åtgärd.

                        §: 3.
  In til Kyrkotakets tjärande enliget förra Protocollets 3: §: af Magazins Cassan bewiljade
    r
10 Rd inbetaltes nu til Kyrkan af Herr Bokhållaren Örtegren i Stämna; nämnde Magazins
Cassa Förwaltare.
                        §: 4.
  Lät Pastor för församlingen upvisa ett för Kyrkans Medel inköpt och förfärdigat, nytt
                           ne
Bårtäcke af Swart Kläde med sina frantsar jämte 2 kistor, för hwars bruk och nyttjande,
                              r          r
enliget, nu träffat öfverenskommande beslut; betales 5 S 4rs: Banco eller 8 S Riksgäld. De
                                  r       r
åter som ännu wilja begagna sig af det gamla betalar derföre 2 S Banco eller 3 S Riksgäld.

                       §: 5.
  Till Kyrkoföreståndare efter Rusthållaren Johan Olofsson i Juby waldes Rusthållare Nils
Nilsson därstädes; Till Kyrkowärd efter Nils Nilsson Rusthållaren Lars Olofsson i Öfverstad.
Till Rotmästare efter Anders Andersson i Nartomta, Hindric Samuelsson i Juby. Till Sexman
efter Jöns Carlsson i Fleret; Salmon Johansson i Seländer; och slutligen bewiljades Isak
                            r
Perssons Enka Cajsa Erikdotter på Öfverstad ägor 1 Rd Riksm: af Fattig Cassan för det att
Hon ömt wårdar och skjöter fattiga, sjuka och swaga Wettrgrens Enka.

           In fidem Protocolli      Dan: Lindhagen
                            Pastor
             ne
    Och förestående 2 Sockenstämmo Protocoller äro för församlingen upläste,
    justerade och til alla delar godkände, intyga å egna och församlingens wägnar.

  J Örtegren,  Isak Ljungberg,  N. Nilsson,   Joh.Olofsson,  Lars Olofsson,
  C Ericsson(?),   Jonas Larsson

                     ***
           År 1806 den 4 December förrättades, efter förut skiedd Laga pålysning,
           Ordinarie Sockenstämma sålunda:

                       §: 1.
  Hvad inbetalningen af ljuspenningar, Byggningsmark, fattigsäd och Kiöttpenningar angår;
tagas desse utgifter hädanefter af Socken-Magazins fonderne enligt Sockenstämmo Protocolls
beslut af d: 3. December 1805 §:1. De åter, som ej äga någon insättningslott i Magazinet
betala desse utskylder efter hemmantal, lika som tilförene skiedt och brukeligit warit.

                      §: 2.
  Uplästes Kongl. Majts ankomna Nådiga Circulair bref af d: 27. Maji 1806 rörande Kyrkors
Brandförsäkring, tillika med Dom-Kapitlets i Linköping däröfwer utfärdade Ämbets Bref af
d: 6. Augusti samma år; hwarefter och sedan Pastor yrkat hos församlingen den skiäliga

                                                42
omtanken, at sig af samma Nådiga Förordning begagna och sin Kyrka låta Brandförsäkra;
trodde wederbörande sig härutinnan få äga, om icke fritt wal, någon betänknings tid, icke af
misstroende för inrättningen, eller en illa förstådd hushållning för Kyrko-Cassan, utan i stöd
af Kongl: Majts Nådiga Kundgörelse om inrättning til en allmän Brandförsäkring af d: 15.
April 1782, som uttryckeligen sålunda stadgar: Dåck förklare wj tillika, och härwid icke något
twång skal äga rum, utan thet på hwars och ens behag ankomma, at theruti ingå eller ej.

                        §: 3.
  Ärindrade Pastor å nyo församlingen om Vaccinations nytta och förmån, med upmuntringar
til wederbörande föräldrar, at ej af misstänka och ogrundade fördomar förakta; utan til sina
barns räddning från äfwentyrliga följder, begagna sig af detta nya och säkra koppympnings-
sätt. Pastor låfwade, at då flere på en gång i ämnet hos honom angifwa sig, will han draga
försorg om werkställigheten genom någon lärd och kunnig Vaccinatör.

                       §: 4.
  Med Pastors och Församlingens gemensamma bifall antogs uti Fattigstufwan efter gl.
Enkan Anna Nilsdotter, Enkan Sara Jonsdotter i Wadet som äfwen ärhåller ½ fattigdel.
Öfwerstens Enka Ingrid Hansdotter får hel fattigdel, och bekomma desse begge i dag för
första gången hwardera sin lott wid den skiende utdelningen.
                           In fidem Protocolli
                              Dan: Lindhagen
                               Pastor

                      ***
           År 1807. den 8 Maji blef efter förut skiedd laga pålysning, Allmän
           Ordinarie Socknestämma hållen på sätt som följer.

                      §: 1.
 Företeddes Kyrko- och Fattig Cassornes Summariska Räkenskaper från d: 1. Maji 1806 til
samma dag 1807; hwilka jämnförde med Specialerne, uplästes, godkändes och
underskrefwos. Likaledes Lasaretts Räkningen från och til samma tid.

                       §: 2.
  Som någre låntagare af Kyrko- och Fattig Cassomedele ej årligen betala sina interessen,
oaktadt därom skiedde både särskilta ärindringar och allmänna pålysningar; skola de med
Pastors och församlingens nu träffade öfwerenskommelse och beslut från sina lån upsägas,
                                           27
eller ock förnya sina skuldsedlar med tilökning af pant eller antaglig proprie Borgen .

                      §: 3.
                                 r
  Bewiljades Enkan Chatarina Eriksdotter på Öfverstad ägor 2Rd af Fattig Cassan därföre at
hon wårdar och sköter fattige och swaga Wettergrens Enka. Til Sexman efter Salomon Johan-
son i Seländer utnämdes Jonas Larson den yngre i Fläret och efter Lars Olofson i Öfverstad
Anders Andersson därstädes.
                   In fidem Protocolli Dan Lindhagen
                               Pastor
    At förestående twänne Socknestämmo Protocoller äro för församlingen upläste,
    justerade och til alla delar godkände intyga å egna och församlingens wägnar.

Isak Ljungberg, Nils Nilsson Juby, Johan Olofsson, Anders Andersson Juby, Lars Olofsson.

                                               43
                     ***
           År 1807 den 4. December blef, efter förut skiedd Laga pålysning,
           Ordinarie Socknestämma hållen, som följer.

                       §: 1.
  Inbetalningen til Socknens fattige äfwen som liusp: och Byggningsmark hwarom Pastor nu
påminte; werkställes efter Sockenstämmo Protocoll beslutet af d: 4 December 1806 §1., och
af lemnade Herr Bokhållaren Jonas Örtegren i Stemna, som Magazins Casso förwaltare, til
           r  r
detta ändamål 8 Rd 14 S 3 runstucken Riksgäld.

                        §: 2.
  Ärindrade Pastor åter å nyo om inbetalninger af Socknens gamla skuld til Kyrkan, hwarom
wid flere Sockenstämmor blifwit påmint, och för hwilken skuld Hafre Magazinet är i borgen;
då afgjordt och beslutat blef, at de af bemälte Magazins Cassa utlånte contanter skynd-
sammast af wederbörande borde indrifwas och at quantum Hafre nästa wåhr wid Magazinets
öpnande försäljas, på det denna skulden, med därå flerårige löpande interessen, en gång til
Kyrkan blifwa betald.
                        §: 3.
  Kyrkans utwändiga reparationer, hwad stenfoten och withmening angår, hwarom nu fråga
wäktes; befunnos nödwändige, och böra, efter träffad öfwerenskommelse emellan Pastor och
församlingen, nästa sommar werkställas, så wida ej några, nu okända hinder, dess förinnan
skulle möta.
                        §: 4.
  Bewiljades Enkan Sara i Fattigstufwan hel dubbel, och Landbergs Enka Anna Nilsdr. på
Öfverstad ägor half fattigdel.
                In fidem Protocolli Dan Lindhagen
                            Pastor
                      ***
           Kriget mot Ryssland börjar i feb 1808.

           År 1808 den 10 Maji förrättades Allmän Ordinarie Sockenstämma
           Efter därom förut skiedd Laga pålysning.

                      §: 1.
  Företeddes Kyrko och Fattig Cassornes Summariska Räkenskaper från d: 1 Maji 1807 til
samma dag 1808; äfwen som Lazaretts Räkningen från och til samma tid; uplästes, godkändes
och wederbörligen underskrefwos.
                      §: 2.
 Med Kyrkans utwändiga reparation, enligt beslutet i föregående Protocolls 3.§; upskiutes til
nästa år, i anseende til flere mellankommande hinder och mötande swårigheter.

                      §: 3.
  För at freda Kyrko-wallen, hwarom nu fråga wäcktes, skola med träffad enhällig öfwerens-
kommelse twänne grindar på församlingens bekostnad förfärdigas och upsättas där som
lägligast kan pröfwas och finnas.
                  In fidem Protocolli Dan Lindhagen

    Och förestående 2ne Protocoller äro upläste, justerade och godkände intyga.
       J Örtegren,   Nils Nilsson,      E: Eliasson

                                              44
                      ***
               År 1808 den 1. December blef, efter förut skiedd laga
               pålysning, Allmän Ordinarie Sockenstämma hållen.

                         §: 1.
  Upläste Pastor Bankekinds Wällofl: Härads Rätts Domslut och därpå grundade utdrag utur
Domboken af den 17 September 1808, rörande ändring i den gamla Brandstods föreningen af
den 28 Februari 1761, hwaröfwer församlingen inom Häradet genom Socken-Ombud blifwit
hörde, samt gemensamt ingådt at innom sig sielfwa i hwar sin Socken samla en fond eller så
kallad Cassa til afbrända hus genom timade eldswådor. I detta ärende och då nödigt
pröfwades at et project til uprättande af en Brandstods förening borde författas; önskade
församlingen enhälligt, det Capitain Wälborne Herr Franz Leche på Stora Greby täktes åtaga
sig författandet af denna förening och låfwade Pastor med flere Socknens ledamöter honom i
ödmjukhet härom anmoda.
                         §: 2.
  Inlemnade Herr Comminister Scherman et till Protocollet här hos bifogat Memorial,
hwilket uplästes så lydande- - - - (Var finnes denna Memorial?)
Efter upläsandet häraf fattade Pastor och församlingen det beslut at detta Memorial genom
Protocolls utdrag borde skyndsammast Högbemälte Herr Baron Och Öfwesten Baner på
Björkvik i djupaste ödmjukhet communiceras, innan någon anstalt om denna ålderstegen och
medömkanswärda mannens wård och skiötsel kunde af Socknen widtagas, hwaröfwer
församlingen äfwen önskade få afwakta med det första et höggunstigt swar til en framtida
uplysning och efterrättelse.
                         §: 3.
  Bewiljades fattiga siuka och ofärdiga flickan, Anna Stina Larsdotter Askenberg på Askeby
      r  r
ägor 1 Rd 16 S Riksgäld af Fattig Cassan. Likaledes undfår Enkan Maria Bergsdotter på
Öfwestads ägor ½ fattigdel.
                 In fidem Protocolli      Dan Lindhagen
                                Pastor
                      ***
               År 1809 den 9 Maji förrättades Allmän Ordinarie
               Sockenstämma i följande ämnen.

                       §: 1.
  Sedan på därom gjord tilfrågan, wid Stämmans Laga pålysning intet war at påminna;
företeddes och uplästes Kyrko- och Fattig Cassornes Summariska Räkenskaper från d:1. Maji
1808 til samma dag 1809; tillika med Lazaretts Räkningen från och til samma tid, godkändes
och wederbörligen underskrefwos.
                       §: 2.
  Upläste Captaine Wälborne Herr Franz Leche på Stora Greby en af honom, på för-
samlingens ödmjuka anmodan författad Brandstodsförening inom denna församlingen i stöd
af Bankekinds Härads Rätts Domslut och utdrag af Domboken den 17 September 1808. Sedan
denna förening efter upläsandet med församlingens enhälliga samtycke och bifall blef gillad
och antagen; kommer den wid justeringen af detta protocoll at wederbörligen underskrifwas
til framtida Laglig efterlefnad. Til deputerande eller Cassaföreståndare waldes följande fyra
gode män: Anders Månson i Nartomta; Lars Olofson i Öfverstad, Jöns Carlson i Fläret och
Bengt Danielson i Askeby.
                       §: 3.
  Bewiljades afskiedade Lifgrenadieren Carl Nysten på Nyble ägor (Nr 73) i afseende til den
olycka eldswåda honom öfwergådt, 4 Rdr Banco af Fattig Cassan; 1. Tunna Råg af Socken
                                               45
           r
Magazinet, samt 16 S banco af hwart helt hemman, och proportionaliter af de mindre, hwilka
penningar af Rotemästarne upbäras. Äfwen undfår med Pastor och församlingens bifall Enkan
Maria Börjesdotter på Juby ägor 1. Riksdaler Riksgäld af fattig Cassan.
               In fidem Protocolli    Dan. Lindhagen
                                Pastor
              ne
    At föreskrefne 2 Sockenstämmo Protocoller äro upläste, justerade och godkände
    intyga å egne och församlingens wägnar.
     J.Örtegren, Nils Nilsson Juby,  P: Eliasson,  Jonas Larsson

                     ***
     Freden med Ryssland undertecknad i Fredrikshamn den 17 september 1809.

                 År 1809 den 7. december blef, efter förut skiedd Laga
                 pålysning, Ordinarie Sockenstämma hållen sålunda:

                       §: 1.
  Upkom frågan om Pigan Lena Jonsdotter i Juby, som förleden Michaeli frisk och färdig
med Prästbeskied flyttade från Wårdsberg hit til Askeby; men under sin tjenstetid hos Simon
Pehrson i Juby ådrog sig en förkylning i den ena foten hwaraf hon blef så ofärdig at hon
nödgades betjena sig af träben, och således till all widare tjenst oförmögen, medhafwande en
dotter wid namn Anna Maja. Församlingen trodde wid första påseendet at denna Piga borde
tilhöra Wårdsbergs församling, därifrån hon war kommen; men wid närmare pröfning befans
enligt författningar sedan hon anwändt sin sista friska tjenstetid här i församlingen, at hon nu
                                   r
mera borde höra hit. Hänne bewiljades således 8 Kappar Råg 1. Rd i penningar af fattig
Cassan, Risbränsle af Juby och rum i fattigstufwan när någon ledighet yppas.

                      §: 2.
 Som Kyrkowäktares Kappråck befans gammal och utsliten, skulle med Pastors och
Församlingens bifall en ny anskaffas af mörkgrådt kläde eller walmar för kyrkans medel.

                     §: 3.
 Til Brandstodsföresåndare efter Bengt Danielson i Askeby; Waldes Nämdeman Jöns
Svenson i Nyble.
           In fidem Protocolli     Dan: Lindhagen
                              Pastor
             Justerat och godkändt intyga.  (Några namnteckningar finnes ej)

                        ***
             År 1810 den 17 Maji förrättades Allmän Ordinarie Sockenstämma.

                      §: 1.
  Sedan wid Stämmans Laga pålysning, på Pastors därom gjorda tilfrågan, intet war at
påminna; förrättades Kyrko- och Fattig Cassornes Summariska Räkenskaper fr:d:1. Maji 1809
til samma dag 1810, uplästes, godkändes och underskrefwos, tillika med Lazaretts räkningen
från och til samma tid.
                      §: 2.
  Bewiljades Landbergs Enka på Öfverstads ägor och Enkan Maria Bengtsdr. därstädes full
fattigdel. Äfwen undfår Kierstin Andersdr. på Juby ½ fattigdel.
               In fidem Protocolli. Dan:Lindhagen
                             Pastor
                                               46
                       ***
                År 1810 den 4 December förrättades Allmän Ordinarie
                Sockenstämma efter förut skiedd Laga utlysning.

                       §: 1.
  Upkom frågan om nya Kyrkoportars förfärdigande utaf Järn såwäl til prydnad för Kyrko-
gården som deras framtida bestånd och wahraktighet; men då frågan wäktes om betalnings-
sättet, trodde församlingen at omkostnads utskylderne borde tagas af Kyrko Cassan, hwartil
Pastor nekade, såsom stridande mot författningar rörande stängselwården omkring Kyrko-
gårdar, hwilken församlingens ledamöter hwar för sig sielfwa böra bygga och widmakthålla.

                       §: 2.
  Bewiljades wahnsinniga Askelunds Son Johan på Askeby ägor ½ fattigdehl; äfwen Land-
                          r
bergs Enka på Öfverstads ägor för denna gången 4 Rd Riksgäld af fattig Cassan. Til sexman
efter Carl Peter Jonson i Nartomta; utnämdes Anders Månson därstädes.
                In fidem Protocolli    Dan: Lindhagen
                                 Pastor
    Justerat och godkänt intyga. (Inga underskrifter)

                       ***
                År 1811. den 15 Maji blef, efter förut skiedd Laga pålysning,
                Ordinarie Sockenstämma hållen, som å andra sidan följer.

                       §: 1.
 Företeddes Kyrko och Fattig Cassornes Summariska Räkenskaper från d: 1. Maji 1810 till
samma dag 1811. uplästes, godkändes och underskrefwos; likaledes Lazaretts Räkningen från
och til samma tid.
                       §: 2.
 Til Rotmästare för Stemna och Askeby rotar waldes, efter Magnus Anderson, Johannes
Jönson i Stemna.
                       §: 2.
  När något ledigt rum blifwer i fattigstufwan äger, med Pastors och församlingens bifall,
Enkan Maria Bengtsdr. på Öfverstads ägor första rättigheten at där intagas.

          In fidem Protocolli    Dan: Lindhagen
                         Pastor

                       ***
                År 1811. den 4 December förrättades Allmän Ordinarie
                Sockenstämma efter därom skiedd Laga pålysning.

                      §:1.
 Företogs fattigutdelningen efter vanligheten i sin ordning, Hwartil åtgick i penningar 11
Rdr baco, samt i Spannemål 3 Tunnor och 6. Kappar.

                        §; 2.
 Til Orgeltrampare efter Nysten waldes afskiedade Lifgrenadieren Erik Askelöf (Nr 43.
Fransk krigsfånge 1806-1810.); men Enkan behåller lönen til d: 1. Maji.                                                47
                      §: 3.
  Bewiljades flere Lius i Kyrkan wid stora gången Juldagen än tilförnen på Organisten
Ljungbergs därom gjorda ärindran.
                  In fidem Protocolli  Dan Lindhagen
                                Pastor

                      ***
               År 1812 den 14 Maji efter skiedd Laga pålysning, blef
               Allmän Ordinarie Sockenstämma hållen, som följer.

                       §: 1.
  Uplästes Kyrko- Fattig Cassornes Summariska räkenskaper från d: 1 Maji 1811 til samma
dag 1812, äfwen som Lazaretts räkningen från och til samma tid, godkändes och under-
skrefwos.
                       §: 2.
 Uplästes Kongl: Majits nådiga skrifwelse af den 29 Januari innewarande år angående Jord-
gummors eller Barnmorskors antagande en eller flere i hwarje församling efter deras olika
widd och folkmängd; hwarefter, och sedan Pastor gjordt alla tjenliga föreställningar om
      ts
Kongl: Maji hulda omsorg för dess trogne undersåtares bästa i detta wigtiga ärende; trodde
och önskade denna lilla församling, som med glädje omfattade detta tillfälle at gå Konungens
wälgörande afsigt til mötes; få och kunna förena sig med näst gräntsande Örtomta socken och
sedan någon skicklig person til denna sysla kunnat blifwa känd och antagen, under en
sammankomst med denna och Örtomta församlings ledamöter eller deputerade öfwerens-
komma och besluta så wäl om underwisnings bekostnaden som aflönande.

                      §: 3.
  Til Kyrkowärd efter Rusthållaren Jöns Carlson i Öjieby som nu afsade sig denna sysla
waldes Sockenmannen Johannes Jönson i Stemna. Til Rotmästare efter Jonas Larson den
yngre i Fläret utnämdes Rusthållaren Nils Olofson i Öjieby och till Sexman efter Rusthållaren
Anders Larson i Askeby, Nämdeman Lars Olofson därstädes.

                      §: 4.
  Anmälte Corporalen Lindquist med dess hustru Anna Stina Gomeliidotter, samt Enkan
Lena Nilsdotter på lilla Greby ägor hwardera sin åstundan, at, i anseende till deras siukdom,
få nyttja Medevid Hälsobrunn, hwartil de begära få något understöd.

           In fidem Protocolli  Dan: Lindhagen
                        Pastor

                      ***
               År 1812 den 15 December, efter förut skiedd Laglig kallelse
               blef Allmän Ordinarie Sockenstämma förrättad.

                       §.1.
  Som fattigutdelning äfwen till denna dagen war utlyst och nu wid Stämmans början redan
werkstäld så i penningar som spannemål. hwilken senare tages af Socken-Magazinet, enligt
Sockenstämmobeslut, för alla dem, som där äro lottägare; erindrade Organisten Ljungberg, at
1
 /8del Öjiby och 1. Helt Askeby Storgård, som ej hafwa del uti Magazinet resterar för flera år
med fattigsäden, om Hwars skyndsamma inbetalning Rotmästraren skola dem allfvarligen
tillsäga.
                                               48
                       §.2.
 Beviljades Fattiga och nyligen blefna Enkan Kierstin Andersdr. på Askeby ägor med
Pastors och församlingens gemensamma bifall rum uti Fattigstufwan, så wida flere än de som
nu där äro, kunna inrymmas. Wid detta tillfälle undfick äfwen med lika bifall för denna
                                        r
gången under dess siuklighet Enkan Stina Eriksdotter på Öfverstads ägor 2 Rd Banco af
fattigkassan.
                       §.3.
 Wäktes fråga om nödwändigheten af en Sockenstugas nybyggande enligit Lag och för-
fattningar, samt för den nytta skull som samtelige Sockenmännerna wid åtskilliga tillfällen af
sådana rum kunna hafwa; hwarom, i anseende till så få nu närwarande Socknens ledamöter,
widare wid en i ämnet utlyst Extra Sockenstämma kommer at slutas och afgöras.
        In fidem Protocolli Dan Lindhagen
                     Pastor

      ne
    At 2 förestående Protocoller äro upläste Justerade och godkände intyga å
    egna och församlingens wägnar.
    I Ljunberg Lars Olofsson i Juby Anders Andersson Nils Olofsson Öijeby

                      ***
               År 1813 den 7 Maji blef, efter förut skiedd Laga pålyst
               Allmän Ordinarie Sockenstämma hållen sålunda.

                       §.1.
  Sedan, på Pastors därom gjorda tillfrågan wid Stämmans Lagliga utlysning ej något war at
påminna; förteddes Kyrko- och Fattig Cassornes Summariska Räkenskaper från d: 1 Maji
1812 til samma dag 1813, tillika med Lazaretts Räkningen från och til samma tid, hwilka,
jämförde med Lån- och Specialförteckningarne, uplästes, godkändes och wederbörligen
underskrefwos.
                       §.2.
  Påminte Pastor om nödvändigheten af Stallstakets betäkning wid Prästgården samt sten-
fotarnas rappning kring manbyggningen hvartill församlingen lemnade sitt bifall at werkställa
til nästa höst.
                       §.3.
  Blef öfwerenskommit mellan Pastor och församlingen och för qvicktionden och ärterna
                  r  r                      r
m:m: hädanefter, i stället för 1 Rd 16 S Riksgäld, betalas af hvart helt hemman 2 Rd samma
mynt och proportionaliter af de mindre.
                       §.4.
  Undfick med Pastrors och församlingens gemensamma bifall inhystes Nils Larson och dess
Hustru Majia Ersdotter på Stemna ägor samfäldt dubbel fattigdel. Tillika låfwades dem till
                   ne
deras förfallna stugas betäckning 2 Råghalms Kärfwar af hwart hemman nästa höst.

                      §.5.
 Beviljades undanskrefen Socknens mäst behöfwande Fattige, som ej åtnjuta fattigdel, för
              r
detta året et understöd 16 S Banco.
Juby Rote; Solbergs Enka Kirstin Andersdotter, Jubergs Enka Anna Jacobsdr. Isak Svensons
Enka Anna Maja Abrahamsdr. och gamla Juboms Enka Catarina Danielsdr;
Öfverstad Rote Enkan Landsbergs dotter Lena Pehrsdotter; Öfvermans Enka Brita Caisa
Jonsdr; Afskiedade Lifgrenadiern Öfverstedt och dess Hustru samfält Enkan Caisa Ericdr. och
Pigan Caisa Wettergren,

                                              49
Greby Rote. Græks Enka Lena Nilsdotter
Öijeby Rote. Enklingen Lars Pehrson.
Flärby Rote. Enkan Lisa Bergström.
Stemna Rote Enkan Caisa Fredriksdotter.
Askeby Rote. Enkan Anna Cajsa Samuelsdr. i Wadet och gamla Askenbergs Enka Stina
Jonsdotter.
                       §.6.
 Till kyrkoföreståndare efter Rusthållaren Nils Nilson i Juby waldes Anders Månson i
Nartomta, och til Kyrkowärd efter Lars Olofson i Öfwerstad, Anders Andersson i Juby, til
Rotmästare efter Henrik Salmonson waldes Brukaren Johannes Larson i Juby.
  Justerat och godkänt intyga å egna och församlingens wägnar. Dan: Lindhagen
                                   Pastor
I Ljungberg, Nils Nilsson i Juby, And: Månsson i Nartomta, Jöns Carlsson i Öijeby, Nils Måns.

                       ***
            År 1813 den 1 Augusti, efter af Pastor förut skedd kallelse til en Extra
            Sockenstämma, sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter
            Sockenmän för at öfverenskomma och foga sådane anstalter till
            wärkställighet af Vaccinations befrämjande inom denna Socken, som
            Kongl: Majts. Nådiga Circulair af den 9 December 1812 innehåller och
            föreskrifver.

1mo  Uplästes ånyo nämnde Nådiga Circulair, hvilket förut från Predikstolen blifvit
kundgjort, hvarefter Pastor med tjenliga föreställningar upmanade Församlingen til ett
lydsamt och noga iagttagande deraf.

2do  Som ingen Vaccinateur ännu vore antagen, ej eller någon dertil skicklig och öfvad
inom socknen kunde föreslås, anmälte sig Organisten och Klock: C: Törnbom nästgräntsande
Svinstad Församling, som det med god framgång och lycka utlöfvat, at äfven som Wacci-
nateur wilja ansvara för denna sokn [sic]; Och blef han vid med enhälligt bifall dertill
antagen.

3tio  Till Vaccinations Föreståndare waldes Församlingens Organist och Klockare Isak
                                           km 28
Ljungberg, som, jemte den årliga Collecten äfven emottager och förvarar de medel H
annars till ändamålets winnande kunna inflyta, i stöd af den öfverenskommelse, som nu
träffades att wid alla Barnaföderskors Kyrkotagning skulle en frivillig penning gifvas efter
hvar och ens behag och heder.
  Jämväl tillkommer Vaccinations Föreståndaren at i samråd med Vaccinateuren ombestyra
dagen och utsätta stället til wärkställigheten hvarom sedermera från Predikstolen pålyses, till
vederbörandes efterrättelse       In Fidem Protocolli Dan: Lindhagen
                                   Pastor
    Justerat och godkänt, intyga å egna och församlingens vägnar.
        Anders Andersson       Johannes Jonsson
                 Kyrkovärdar.

                      ***
            År 1813 den 9 December, efter förut skedd laga pålysning blef allmän
            Ordinarie Sockenstämma hållen.                                               50
                     §:1.
 Redan före Stämmans början war utdelning til Socknens fattige så i spannemål, som
penningar, enligt pålysning och Sockenstämmobeslut af den 3 December !805 värkstäld.

                         §:2.
 Sedan Kyrkowacktar sysslan genom Hans Jubergs död blifvit ledig, och endast afskjedade
Lifgrenadieren Eric Askelöf som Sökande sig anmält; ty blef han och nu Pastors och För-
samlingens bifall till kyrkowacktare utnämnd och antagen; Och emedan Askelöf under
Jubergs sjukdom alt sedan 14 dagar före Michaeli detta år bestridt denna tjenst och den
samma nu under tjensteåret fortsätter; så pröfvade Pastor och Församlingen, sedan Askelöf
förklarat sig ej willig hafva något med Enkan, angående ersättning för dess tjenstgörande
under denna tid, at befatta, billigt och rättvis det lönen för tjensteåret dem emellan så borde
delas, at Askelöf upbär af den samma för Öijeby och Öfverstad rotar och brukare af de fem
öfrige rotarne, tillka med Collecten 13 dag Jul.
 Askelöf undfår äfven Collect framdeles.
 Till Orgeltrampare efter Askelöf samt at tillika wara Wacktmästare wid Magasinet antogs
Afskjedade Lifgrenadieren Olof Ljungström (Nr 45, krigsskadad, fransk fånge 1806-1810) med
bewiljande af en Collect.

                       §:3.
               ts
 Upläste Pastor Kongl Maj nådiga skrifwelse af den 7 September 1813 till Östergötlands
innewånare, rörande plan til ett Hushålls sällskap, allmänt för ett helt län; hvilken, til deras
läsning och uplysning, som deruti åstunda blifva medlemmar, bland Kyrkans handlingar,
förvaras.
        Justerat och granskadt, intyga å egna och församlingens wägnar.
            Dan, Lindhagen
             Pastor

Anders Månsson i Nartomta, Anders Andersson i Juby, Jon Carlsson i Öijeby Johannes Jönsson

                      ***
            År 1814 den 10. Maji blef efter förut skiedd Lagliga pålysning
            Ordinarie Sockenstämma hållen som följer.

                      §:1.
 Sedan wid Sockenstämmans utlysning, på Pastors därom gjorda tillfrågan, intet war at
påminna; företogos Kyrkans och Fattig-Cassornes Summariska Räkenskaper ifrån d. 1. Maji
1813 til samma dag 1814; tillika med Lazaretts Räkningen från och till samma tid; Uplästes,
godkändes och underskrefwos.
                      §:2.
 Upläste Pastor M: V: Consistorii Resolution af d: 23. Mars innevarande år öfver Kyrko-
wäktare Enkan Stina Larsdotter därstädes anförde beswär så lydande- - - I anledning häraf
och med församlingens blotta wälwilja utan afseende på någon rättighet, pröfwades billigt, at
                                     ne
Stina Larsdotter lika som Wettergrens Enka, för i år får upbära lönen af 2 Rotar Öfverstad
och Greby; och Askelöf af de öfrige.
 Detta utslag kommer bland kyrkans handlingar at förwaras til en framtida efterrättelse.

                       §:3.
 Tillkännagaf församlingen at Magnus Molander i Skogstorp på Stemna ägor intagit och på
längre tid hos sig härbergerat sin son Skomakargesällen från Linköping Julius Molander, som
                                             51
med sig äfwen ditfördt en okänd qvinsperson, och som desse personer, i synnerhet den senare,
hemligen och olagligen sig i församlingen innästlat så böra de genom wederbörande Rote-
mästare alfwarligen tillsägas och genast från församlingen afgå, til undwikande af de följder,
som författningar föreskrifwa.

                        §:4.
 Anmälte Rusthållaren Anders Lundberg i Juby, lagl: tillförordnad förmyndare för afledne
Pigan Catarina Pehrsdotters oägta och omyndige lilla Son Peter i Holmetorp, där modern sist
tjente och blef död; at dess qwarlåtenskap til barnets upfostran wore aldeles otilräckeligit;
med begäran at af församlingen få någon hjelp; hwarom widare wid Magazins Bolags
Stemman kommer at afgöras. Emedlertid beviljades för denna gången åt barnet af Fattig
       r  r
Cassan 1. Rd 16 S Banco.
                        §:5.
 Till kyrkowärd efter Rusthållaren Anders Anderson i Juby som nu för sin siuklighet begärte
afskied; waldes Rusthållaren Anders Larson i Öfverstad; och til Rotmästare efter nämde
Anders Larson utnämndes Rusthållaren Lars Svenson i Solberga.

        In fidem Protocolli      Dan Linhagen
                        Pastor
  Upläst, godkänd och justerat intyga å egna och församlingens wägnar d: 19. Junii 1814.
Samuel Ekeroth, J Ljungberg, Lars Olofsson, Joh. Olofsson Juby, Anders Månsson Nartomta.

                       ***
                   te
           År 1814 den 6 December förrättades, efter förut skiedd Laga
           kallelse, Ordinarie Sockenstämma i nedanskrefne ämnen:

                       §:1.
 Som fattigutdelningen äfwen til denna dagen war utlyst så i penningar som i spannemål,
hwilken senare tages af Socken-Magazinet, för alla dem, som däri äro lottägare; tillkännagaf
                                            1
Organisten Ljungberg at Anders Anderson den yngre i Öfverstad för sin åboende tid på /8del
Öijeby, som ej äger någon del i Magazinet är skyldig 4 kappar. Likaledes Peter Jacobson för
sin 4 åriga brukningstid af Askeby Storgård 16 kappar. Häröfwer yttrade sig församlingen at i
brist på godwillig betalning, hwarom de böra tillsägas, följer genast Lagsökning.

                        §:2.
 Rörande den projecerade SockenstufwuByggnadens werkställighet, hwarom nu fråga
                       die
upkom enligt Sockenstämmo Protocollets 3 § af den 15 December 1812, och detta ämne af
Pastor i sin kallelse til denna Stämman uttryckligen blifwit utsatt med tillkänna gifwande, at
de frånwarande enligt författningen, få låta sig nöjia med hwad de närwarande besluta.
öfwerenskommo församlingens närwarande ledamöter at timber därtill, om sig så göra låter,
på winterföre skal framskaffas efter det ritningsförslag af byggnadens upförande i längd, höjd
och bredd som den antagande byggmästaren kommer at upgifwa och inför Pastor och försam-
lingen upwisa och lemnar Pastor byggnings platsen på Prästgårdstomt emellan fattigstufwan
och stallssomen(?).
                        §:3.
  Påminte Pastor om eldens wårdande, samt sprutorens och den öfriga brandredskapens
widmaktshällande; hwarwid församlingens närwarande ledamöter yttrade sig at alla brist-
fälligheter af dessa mot timande eldswådor så högst nödwändiga förswarsmedel; skola tils
nästa Walborgsmässa Sockenstämma wara completterade och då upwisas. Den som
                                              52
härutinnan uraktlåter sin skyldighet, bör enligt församlingens öfwerenskommelse betala til
Socknens Fattige 2. Rs. banco.
                        §:4.
 Upstod frågan om olagliga inflyttningar uti församlingen hwarwid nu i synnerhet, som wid
sisthållne Walborgmässo Sockenstämma anmältes, det åboerne å torpet Skogstorp på Stemna
ägor, intagit och ännu hyser en för församlingen okänd qwinsperson som säger sig wilja ingå
ägtenskap med deras Son Skomakaregesällen från Linköping Julius Molander; men som desse
personer anses siuklige och i en framtid kunde komma församlingen til tunga. Således
påstodo Sockenmännerna enhälligt det ägaren af halfwa kronoskatte Augments Hemmanet
Stemna Johannes Jönson och Knut Håkanson på hwars ägor detta Hemman Skogstorp är
belägit, skola gifwa sin skrifteliga förbindelse ifrån sig, at om desse inflyttades framtida
bergning draga försorg så at de icke komma försmalingen till någon last, eller dem aflysa eller
ock til dem detta Hemman i deras lifstid helt och hållet öfwerlåta.

             In fidem Protocolli   Dan: Lindhagen
                           Pastor
         Upläst, justerat och godkändt intyga å egna och församlingens wägnar.
    Johan Olofsson, Juby, I.Ljungsberg, And: Månsson, Nartomta, Lars Olofsson, Övferstad.

                       ***
             År 1815 den 19 Mars sammanträdde, efter laga skedd kallelse,
             Askeby Församlings Resp: Socknemän uti Sacrestigan till extra
             Sockenstämma, hvarvid följande erenden förehades och afgjordes.

                       §:1.
 Som Inventeringen den 7 dennes befants och af Hr: Contracts: Prosten anmärktes, att de
                                       29
flästa Skuldsedlar i Kyrko- och Fattig Cassorna icke voro med laga Caution försedde,
hvilket till kyrkans säkerhet nödvändigt bör vara, ej eller årliga Räntan inbetald; så tillsade nu
Ordföranden och Kyrkovärdarna, att alla låntagare i Kyrko och Fattig Cassorna skola,
                                                ne
Söndagen den 9 Aprill, inbetala alla resterande Interessen, samt förse sina Skuldbref med 2
Vederhäftiga Borgensmän, i hvilket annat fall skuldsedeln anses förfallen och lånet upsagt.

                     §:2.
 Då Ordföranden väckte frågan, angående Afledne Fattiga Pigan Brita Stina Samuelsdotters
 ne
2 Oägte Barns försorg och vårdnad vidtogs följande utvägar:

1mo Åtog sig Isak Nilsson i Grankällan, att till nästa Wallborgmässo draga försorg om det
yngsta emot ersättning af 1 Sr Riksgäld i veckan.

2do Åtog sig Skomakaren Emanuel Broström, att försörja det älsta Barnet till förutnämnda tid,
och förband sig, att inlemna räkning på hvad som under tiden åtgått.
 tio
3 Beviljade Församlingen Broström ½ Tunna Råg, i ersättning för det han försorgt och
husbergadt nämnde Piga och dess Barn till närvarande tid.

4to Anmälte Församlingen, det nämnde Piga Brita Stina Samuelsdotter före sin död i vittnes
närvaro bekänt och uptäckt Fadren till sitt yngsta Barn; hvarföre Församlingen fant nödigt och
enhälligt påstodo, att saken, innan nästkommande laga Ting, borde hos Krono Länsmannen
anmälas till instämmande; på det rätta BarneFadren må uptäckas och till Barnets försorg för-
bindas, samt Församlingen derigenom befriad från en alt försvår och onödig tunga.
                                              53
                       §:3.
 Anmälte Församlingen, att Torparen Anders Nilsson i Herrsveden intagit en af Försam-
lingen redan såsom lös och obehörig till Spinnhuset förvisad Qvinsperson, benämnd Johanna
Jortberg, och beslöt, det nämnde Torpare skulle af Rotmästaren tillsägas, att genast afvisa
Johanna Jortberg, på det hon på en framtid icke måtte komma Församlingen till last. Försum-
mar Anders Nilsson detta, bindes på honom ensam alt ansvar för alla möjlige följder, utan
minsta biträde af Församlingen.

    Vidare var denna gång icke att anföra, utan Stämman afslöts under välsignelse.
           30
       Ut supra         in fidem     Carl Isr: Lindhagen
                                  V: Past:
 Upläst, justeradt och faststält den 27 Mars 1815, intyga å egne och Församlingens vägnar:

J.Fr: Scherman,    Lars Okofsson,      O Ljungberg, Johan Olofsson i Juby

 På utsatt dag den 9 Aprill instälde sig låntagarena uti Kyrko och Fattig Cassorne och satte
sådan säkerhet för sina lån, att vi undertecknade nu kunna åtaga och ansvara för Cassornas
förvaltning, och dess fodringars indrifvande; utom för Herr Kyrkoherden Dan: Lindhagens
Lån, från hvilket han oss skrifteligen befriade.
            Askeby som ofvan. Carl Isr: Lindhagen
                           V: Pastor:
        Anders Larsson          Johannes Jonsson
                 Kyrkovärdar.

                      ***
           År 1815 den 9 Maji Sammanträdde Askeby Församlings Respe:
           Ledamöter till allmän Valborgsmässo Sockenstämma, då följande
           ärender förehades och afgjordes.

                      §:1.
 Sedan frågan, om Stämman vore lagligt utlyst blifvit besvarades med Ja! företeddes Kyrko-
och Fattig Cassornes Års Räkenskaper, hvilka godkändes och underskrefvos.

                        §:2.
  Förestälte Ordföranden Församling om Ordning vid Gudstjensten, samt upstälte de puncter
i allmäna författningar, som tjena till befrämjande häraf; och att drifvande utom Kyrkan under
Gudstjensten, som understundom blifvit anmärkt, måtte förekommas, och att den vanan, att
tillbringa Gudstjensten i Vapenhuset, hvarefter man hvarken rektigt kan se eller höra Prästen,
men äger mera tillfälle till samtal och förströelse i Andakten, måtte aftagas, och isynnerhet då
kyrkan är tillräckligt stor för Socknens folkstock; beslöt Församlingen, det kyrkodörarna från
Prädikans början och till dess slut skola vara tillykta, samt kyrkoväktaren under tiden tillse,
om någon förter sig med dylika ogudaktigt drifvande under Gudstjensten, samt sådant genast
anmäla, på det den varnartige må för Församlingen inställas, varnas och näpsas. Äfven
anmältes, att vid Auctioner och andra sammankomster fylleri och dryckenskap af någon
föröfvats, samt oljud dervid ofta åstadkommit; hvarför Församlingen öfverenskommo: att
hvarochen [sic.] och isynnerhet Rotmästarne böra sådant vid dylika tillfällen noga efterse och
anmäla, på det den som dermed beträder måtte, efter Kongl: Majts förordning af den 24
Augusti 1813, behandlas.

                                                54
                      §:3.
 Frågade Ordföranden, om några olaga inflyttningar blifvit skedda, samt om Lösdrifvare
befinnes i Socknen, som besvarades med enhälligt Nej.

                       §:4.
 Upvistes, enligt Sockenstämmo beslut af den 6 December 1814, Brandresskapen [sic.], som
befants mycket bristfällig; men som en svårighet att i hast få Sprutorna lagade, förebars; fant
Församlingen billigt att för denna gång eftergifva de i nämnde Protocoll utstakade böter, dock
med det förbehåll, att Sprutorna skola vara completterade till början af Julii månad detta år, då
intet skonsmål för böternas ärläggande gifves den trässkande. Och till Ordnings vinnande i
detta angelägna målh; tillsattes följande Sprutomästare, som för Brandresskapen skola vara
ansfvarige, såvida Sprutan icke vid något allmänt bruk blifvit skadad, då hela Roten derföre
ansvarar; nemligen: Juby Rote: Anders Andersson, Nartomta: Magnus Månsson, Öfverstad:
Magnus Månsson, Greby: Carl Magnus Johansson, Öjieby : Nils Olofsson, Fläret: Johan
Salmonsson, Stemna: Johannes Jonsson och Askeby: Lars Olofsson.

                        §: 5.
                                   mo
 Företogs om fattiga Barns försorg, hvarvid följande afgjordes: 1 Beviljades Isak Nilsson i
           co
Grankjellan 4 Rd B för afledna Pigan Brita Stina Samuelsdotters yngsta barns försorg,
                                do
hvilket nu till lättnad för Församlingen, med döden afgått. 2 För nämnda Pigas älsta Barns
                                 co
omvårdnad beviljades Nils Andersson på Wallen 5Rd 36 S B ; hvilken äfven åtog sig att än
vidare på 1. år draga försorg för detta barn emot 1½ Tunna Råg och ½ Tun: Korn samt 4 Rd
 co
B .i ärsättning; och tillsattes Jonas Persson i Juby att hafva upsikt öfver, att detta barn af
vederböranden tillbörligen vårdas, samt använda Moderns qvarlåtenskap till barnens behof
                      tio
och derföre för Församlingen redovisa. 3 Mottog Afsked: Lifgr: Eric Öfverfeldt Gossen
Petter Pehrsson i Fattigstugan, att honom på 1 år föda och vårda, emot 1½ Tunna Råg och ½
Tun: Korn i ärsättning.
                        §:6.
                                            co
 Beviljade Församlingen Förstärkningskarlen Magnus Holm belöning af 4 Rdr. B för sin
tjenstgöring i felt och dermed förknippade mödor. Äfven beviljades Enkan Maja Ericsdotter
på Stemma ägor full fattigdel, samt Enkan Stina Ericsdotter i vintergatan ett understöd för
         co
detta år 24 S. B .
                        §:7.
          ne
 Som fordom 2 Collecter om året af Församlingen varit beviljade till inköp af Böcker till
Nattvardsbarnen, men detta med tiden kommit ur bruk; ty anhöll nu Ordföranden, om icke
Församlingen ville ingå på ett dylikt sammanskott till detta nyttiga ändamål; hviket af
                      ne
Församlingen bejakades, och stadfäste 2 Collecter om året å de dagar Pastor utställer, samt
updrogs honom derutom, att på Socken MagazinsBolagsStämman anmäla om icke något
understöd af MagazinsCassan till samma ändamål kunde beviljas.

                       §:8.
 Anmärkte Pastor om bristfällighet på kyrkotaket, samt Botaket uti prästegården; äfven som
att fylla kyrkogården på södra sidan vore af nöden; hvilket alt Församlingen beslöt i sommar
verkställa, samt gärdesgårdarna på ömse sidor kyrkogatan nedgräfva och gatan vintertiden
yppen hålla, och äger kyrkoföreståndaren detta alt tillse och ombestyra. Vid detta tillfälle
yttrade sig äfven Orlganisten och Klockaren Isak Ljungberg, att vilja putsa Lönnerna omkring
kyrkogården emot ärhållning af löfvet; hvilket beviljades, med den förbindelsen å hans sida,
att ej derigenom skada träden, som äro kyrkogårdens prydnad.

                                               55
                       §: 9.
 Anmälte sig Drängen Samuel Pettersson att efter sin afledne Fader få blifva antagen till
Sockenskräddare, hvilket af Församlingen beviljades, alldenstund han, för skicklighet i arbetet
och stadighet i upförandet, är allmänt känd.

                       §:10.
 Afsade sig Johannes Jönsson i Stemna Kyrkovärdskapet, och tillsattes i hans ställe Nämnde-
mannen Lars Olofsson i Askeby; äfven afsade sig Anders Månsson i Nartomta kyrkoföre-
stånareskapet och tillsattes Nils Månsson i Öfverstad. Till Sexmän utvaldes: Johan Salmons-
son i Seländer, Nils Olofsson i Öjieby och Lars Svensson i Solberga.

 Som ingen ting mera denna gång var att anföra, afslöts stämman under tillönskan af Guds
välsignelse.     Askeby ut supra     in fidem     Carl I: Lindhagen
                                   V:Past:

 Upläst, justeradt och faststäldt den 28 Maji 1815 intyga å egne och Församlingens vägnar:
Sam: Ekeroth, Johan Olofsson Juby, Anders Andersson Juby, Anders Månsson Nartomta.

                      ***
            År 1815 den 3 December, efter laga skedd kallelse, sammanträdde
            Askeby Församlings Ledamöter till Allmän Andersmässo
            Sockenstämma då följande förehandlades och afgjordes.

                        §: 1.
 Vidtogs angående den i Protocollerna af den 15 December 1812 och 6 December 1814
projecterade Sockenstugu-Bygnaden, som afslöts nästa vår skulle upföras, och virke dertill nu
under vintern framföras, enligt det förslag, som Nämndemannen Lars Olofsson å Församling-
ens vägnar, i likhet med Svinstad Sockenstugu Bygnad, upgifvit: nemligen, att Bygnaden
                                       31
skulle innehålla 30 Alnar (17,7 m) i Längd, 10 (5.9 m) i bredd och 16 Hvarf hög: bestående
           ne
på nedra botten af 2 Stugor med kamrar, samt ofvan 2ne Flygel-Kamrar och med tegeltak
föres: och tillförordnades Klockaren Ljungberg, att enligt detta gifna förslag upgöra räkning
på hvad sig belöper å hvarje hemman, och Församlingen sedermera sammanträda 14 dagar
härefter för att slut påstående i Ämnet gifva.

                        §:2.
 Företogs om Fattigvården; hvarvid beviljades Enklingen Jöns Jönsson i Löfsveden hel
fattigdel med vilkor att han öfverlåter sin lilla egendom till fattig Cassan; Äfven ½ tillökning
på Pigan Lisken Andersdotters i Stubbekulla förr hafvda Fattigdel.

 Som intet vidare denna gång var ärindra, slöt Stämman med välsingnelse
       Askeby ut supra           in fidem Carl Lindhagen
                                 V:Pastor
                   Tillägg.
                         o
                       1
 Enligt förra Protocollet inlemnade i dag Org: Ljungberg den äskade Ritningen och
                            32
beräkningen om beloppet af virke på hvarje oförmedlat hemman, hvilken af Församlingen
antogs till efterföljd; samt öfverenskom Församlingen, att Gamla Klosterbygnaden skulle
blifva den plats, på hvilken Sockenstugu Bygnaden skall upresas; och tillsattes kyrko-

                                                56
föreståndaren, att utsätta de dagar då timret skall framköras, samt då vara närvarande för att
detsamma emottaga och besiktiga enligt den uprättade beräkningen; Den som då ej på den
                                              co
utsatta dagen sig infinner, eller laga förfall anmäler, betalade församlingen med 8 S B . böter,
hvilka tvåskiftes tillfaller de fattige och kyrkföreståndaren för sitt i så måtto onödiga besvär.
                        o
                        2
 Som skrifvelse från Prosten Wiridén ankommit angående Svinstads församlings åstundan,
att gå i förening med Askeby om en Barnmorskas antagande för dessa Socknar; ty anmälte
Ordföranden detta ömma ärende för Församlingen, med förslag, att utvälja Deputerand, hvilka
med Svinstad församling i ämnet kunde öfverlägga, men på hvilket förslag församlingen icke
ville ingå, utan upskjöt tills vidare målet; förebärande, att inom Socknen äga en Enka, som är
kunnig nog till deras biträde.
        Askeby den 17 December 1815      Carl I: Lindhagen
                             V: Pastor
  Detta tillika med förestående Protocoll är upläst, justeradt och faststäldt intyga ut supra
 Johan Olofsson Juby, Nils Månsson Öfverstad, And Andersson Juby, And Larsson Öfverstad


                       ***
  År 1816 den 25 Februari efter laga skedd kallelse i stöd af Konungens Höga Befallnings-
                dje
hafvandes kungörelse af den 3 innevarande Månad angående sammanskott till ett
Correctionshus inrättade sammanträdde Askeby Församling till allmän Sockenstämma, och
efter noga öfvervägande om inrättningens verkliga nytta för samhället, men Församlingens
oförmåga (i afseende på den betydliga missväxt flere år inträffat och nödiga utgifter Försam-
lingen för eget och dess nödtorftiga medlemmars bästa måste vidkännas) att räcka samhället
den hjälpsamma hand den önskat, öfverenskommo likväl och beslöto att af sin Magazins-
Cassa ett för alt och för hela Församlingen, undantagande Capitains Bostället 1½ Stora Greby,
hvilket i nämnde Cassa icke äger del, utbetala omrörde Inrättning 12 Rdr Banco, så snart
penningar af Höga Vederbörande till ändamålet reqvireras.

                       §:2.
 Anmältes om Backstugu Hjonet Askelunds Hustrus usla och sjukliga tillstånd och dess i thy
fall oförmåga att vårda dess svagsinte och vanlyttige Son Johan Petter, hvarvid beslöts, att
Församlingen med görligaste första skulle honom inlösa på Wadstena Hospital om Höga
vederbörande dertill Bifall gifver.
                Askeby som ofvan   in fidem Carl I. Lindhagen
                                   Vic: Pastor

   Upläst, justerat och faststäldt Söndagen den 3 Mars 1816 intyga å egna och
Församlingens vägnar. Sam: Ekerot, Anders Larsson Öfverstad, Nils Olofsson Öijeby.


                       ***
            År 1816 den 7 Maij, efter laga skedd kallelse, sammanträdde Askeby
            församlings Ledamöter till Allmän Walborgmässo sokenstämma, då
            följande Ärenden förehades och afgjotdes.

                      §:1.
 Räkenskaperne för det förflutna året företeddes, godkändes och underskrefwos.

                                                 57
                        §:2.
 Till säker efterrättelse, så för Lärarna, som Församlingen, blef öfverenskommit, det Pastor
och Comminister, hvar sin vecka, växelvis: ansvara för soknebuden, hvilket hvarje söndag
skall från Prädikstolen tillkännagifva.

                        §:3.
  Anförde Ordföranden om Lösdrifvare och olaga inflyttningar, hvarvid församlingen anmälte
det en vid namn Hans Carlson med hustru från Wårdsberg soken olaga mot jordägarens
tillstånd inflyttadt på Juby ägor, samt för öfrigt sig hos Pastor ej behörigen anmält; Hvarföre
församlingen beslöt, at Rotmästaren skulle nämnde Hans Carlson och dess Hustru genast från
soken afvisas; samt Lifgr. Petter Jubom(Nr 47), som på eget bewåg dem mottagit, enligt förut
skedd öfverenskommelse innom Församlingen böta 24 S: Banco til soknens fattige.

                        §:4.
  Föreslogs om Fattigvården; hvarvid församlingen insåg och anmärkte
 mo
1    . det årliga sammanskottet vara otilräckligt, i synnerhet som fattighjonen de senare
åren märkiligen tilltagit; hvarföre beslöts, at hädanefter, i stället för En half span, 3 fjerdingar
af varje helt hemman årligen skall betalas; dock om de fattige, det Gud gifve, skulle i soknen
förminska, sammanskottet blifver som fordom en halfspan, hvilket Pastor och fattigföre-
ståndaren det året skall tillkännagifva.
  do
 2    Angående Vedkörning til fattifghuset anmärktes at icke som förr hvar och en efter
behag och tillfälle må framköra det nödiga risbränslit, utan, på det ordning må vinnas, och
tillbörlig upteckning och besigtning af Lasset må kunna värkställas, alla i hvarje rote, efter
derom skedd pålysning, skola på en dag denna sin pligt fullgöra.
 tio
3     Nu anmälte äfven Enkan Brita Jönsdotter, Enkan Stina Jonsdotter och Jonas Svensson
med Hustru på Askeby ägor, såsom i största behof af understöd; hvarvid blef öfverenskom-
mit, at Enkan Brita Jönsdotter skulle åtnjuta hel fattigdel samt inflytta i fattighuset: Enkan
Stina Jonsdotter äfven hel fattigdel, och förbandt sig församlingen at i höst reparera denne
senares stugutak och förskaffa henne nödigt risbränsle till dess rum i fattighuset blifver ledigt,
då hon äger första rätt at der inflytta: Jonas Svensson och dess hustru beviljas hvardera half
fattigdel; Och skall detta alt vid nästa utdelning taga sin början; hvaremot deras lilla egendom
skall tillfalla fattigCassan efter deras död; men af fattigföreståndaren nu genast upteknas och
ej af dem sjelfva bortyttras utan Pastors och föreståndarens serskilta tillstånd.
   o
  4   Förbandt sig Nils Anderson på Wallen och Eric Öfverstedt på Öfverstads ägor at ännu
på ett år försörja de åt dem anförtrodda fattiga barn emot samma betalningsvilkor som
tillförene.
                        §:5.
  Företogo om Brandredskapens vidmagthållande, då de flästa af Församlingens sprutor voro
på stället, proberades och godkändes; men för at vinna bättre ordning i detta för enskilt väl så
vigtiga mål och i tid förekomma olyckshändelser, tillsattes en Brandsyn af 4 män, neml:
Anders Lundberg i Juby, Lars Svensson i Solberga, Johan Salmonson i Seländer och Anders
           ka ne
Person i Öijeby, h 2 gånger om året, nemb. höst och våhr skola öfver hela församlingens
byar och gårdar, besigtiga alla hus med eldstäder, tak och skorstenar at de äro i Laga stånd,
samt at en Bosshake i varje rote och en lång stege i hvarje by eller Enstaka hemman altid äro
til hands; Och öfver denna besigtning serskilt protocoll föra, och det vid hvarje Ordinarie
Soknestämma upvisa - Den nu utnämde Brandsynen skall minst 14 dagar förut innan
besigtning företages allmänt, å Prädikstolen tillkännagifva tid och stället dertil - då det åligger
hvarje Jordägare eller Jordinnehafvare at til den utsatta tiden hafva sine tak, eldsäder och

                                                 58
skorstenar i försvarligt stånd; Befinner Brandsynen då sådant vara försummat, legas genast för
                                           co
Reparation på egarens egen bekostnad och böter serskilt för försummelsen Två Rdr B ,
samma bot vare äfven för hvarje tillförordnad Brandsyning man om den sin skyldighet
uraktlåter.
                        §:6.
 Rörande soknestugans upförande, uplästes nu utsyningsprotocollet af byggnadsplatsen,
Utdraget af H:V: Domcapitlets Protocoll samt byggnadsförslag och Entrprendes Contract,
hvilket alt til efterrättelse antogs, och komma dessa Documenten at bredevid detta Protocoll
infästas och förvaras.

                       §: 7.
 Anmärktes om behofvet af en vidare reparation på Kyrkotaket, och blef öfverenskommit at
materialer dertill nu skola anskaffas och Reparation nästa vår företagas; Äfven beslöts at ny
förstugutrapp vid Pastorsbyggningen i sommar skall uppföras.

                        §: 8.
 Tillsattes Organist Isak Ljungberg at vara föreståndare för SaltpetterSjuderie Bolaget, til
ordning och rättelse för det samma ett Bolags Reglemente upsätta och förete, samt dessutom
                                               33
detta alt noga förvalta och derföre redovisa; hvaremot församlingen beviljade honom Ett ltt
af öfverskotts Saltpettern i årlig lön.

                        §: 9.
 Anhöll Organisten och Klockaren Isak Ljungberg, at för serskildte Affairer få flytta ur
soken till sin son i Örtomta; hvilket af pastor och församlingen beviljades - deremot at han i
alla fall för Syslans rigtiga förrättande ansvarar, hvilket hvilket han utlofvade, och förbant sig
Rusthållaren och Klockare Candidaten Anders Lundberg i Juby at å Ljungbergs vägnar svara
för åderlåtning och serskilte göremål, som i veckan kan förefalla.

  Vidare var denna gång icke at anföra, utan Soknestämman uplöstes och Församligen
åtskilides under välsignelsers tilönskan.  Ut supra.  Carl I Lindhagen
                                  V: Past:

   Upläst, justeradt och faststäldt Söndagen den 18 Maji 1816 intyga å egna och
   Församlingens vägnar
 B.Ljungberg, Anders Andersson Juby, Johan Olofsson Juby, Nils Olofsson, A Lundberg.

                        ***
             År 1816 den 7 Julii sammanträdde Askeby Församling till Allmän
             Sockenstämma, för att, enligt Kongl: Majts nådiga Reglemente af den
             6 Mars detta år, öfverlägga om vaccination inom Socken, hvarvid
             följande afslöts:
 mo
 1    Förbant sig Församlingen till underdånig åtlydnad af hvad nämnde, nu uplästa, Kongl:
     Majts: nådiga Reglemente i detta afseende bjuder
   do
 2    Faststäldes den i Protocollet af den 1 Augusti 1813 antage Vaccinateur Carl Törnbom
     i Svinstad, hvilken sålunda äger de utkomne författningar i ämnet till obrotslig efter-
     rättelse.


                                                59
  tio
 3    Utvaldes Organisten Isak Ljungberg och Hr: Samuel Ekeroth i Öfverstad till Vaccina-
     tionsföreståndare, som hafva Kongl: Majts nådiga Reglemente till efterlefnad.
                   Askeby som ofvan

     Å egna och Församlingens vägnar   Carl Lindhagen
                         Vic: Pastor     Lars Olofsson i Askeby       Nils Månsson i Öfverstad

                      ***
            År 1816 den 27 November, efter laga skedd kallelse, sammanträdde
            Askeby Församlings Ledamöter till allmän Andersmässo
            Sockenstämma, der följande förehades och afgjordes.

                        §: 1.
  Upvistes Protocollet på den i Socken förrättade Brandsyn af den 11 dennes, hvaruti
befunnos åtskillige bristfälligheter på åtskillige ställen, men som denna inom Församlingen
gjorda författning, är ny, och således okunnoghet [sic] om rätta sammanhanget kunde före-
bäras af många, ansåg Församlingen billigt, att denna gång eftergifva de ålagde Böterna; men
med ansvar likväl för alla dem, som hafva påsynta bristfälligheter, att noga tillse det ingen
eldsvåda derigenom måtte upkomma; och om någon olyckshändelse derigenom skulle tima,
vill Församlingen derå göra afseende vid utdellandet af brandstod; men till mera beqvämlig-
                               ta
het för Gårdsägarna beslöt nu Församlingen, att härefter, 8 dagars tid efter skedd Brandsyn
skall lemnas till verkställighet af det påsynta, då ingen vidare misskundsamhet sedermära
gifves den träskande, utan Brandsynen förhåller sig efter Protocollet af den 7 Maji detta år.

                        §: 2.
  Anmälte Ordföranden om den af Högvördige Prästeståndet vid sista Riksdagen gjorda Pro-
position om Håfgångens afskaffande, såsom störande Andakten; hvarvid, efter noga öfver-
läggning, Församlingen fant lämpligast och best at Håfven hädanefter kommer att i kyrkan
circulera, just då Publicationerna upläses ifrån Prädikstolen; och att, som klockaren då hafver
andra sig ålagda göromål att förrätta, Kyrkovärdarna hädenefter skola hvarje Söndag verk-
ställa denna förrättning; hvilket alt kommer att taga sin början ifrån publica upläsandet af
detta Protocoll.

                        §: 3.
 Till ordningens vinnande vid Dagsverkens utgörande, blef öfverenskommit, det kyrkföre-
ståndaren skall utbåda hvarje karledagsverke innan kl: 6 aftonen förut, och alla köredags-
verken i så god tid förut, som honom möjligit är efter bevisligen undfången kännedom om
huru många sådana Dagsverken i veckan kunna komma att utgå; försummar kyrk-
föreståndaren detta blifver ansvaret på honom om något stillestånd i arbetet derigenom
händer, men sedan han detta alt iakttagit, åligger det hvarje bodad Dagsverksutgörare att med
välvilja efterkomma alt honom blifvit tillsagt, försummas detta, lege kyrkföreståndaren för
den träskande till hvad pris som hälst, hvilket af honom genast måste ärsättas.

                        §: 4.
 Rörande Sockenstugans inredning, öfverenskom Församlingen, att kyrkföreståndaren med
det första skall, vid åtskilliga närbelägna Tegelbruk, efterhöra prisen och beskaffenheten af
dervarande Tak- och Murtegel, samt inkomma med berättelse deröfver, då Församlingen vill
utvälja det tjenligaste; hvarefter Kyrkföreståndaren bör anstalta om dess hemforslande på
                                               60
detta Vinterföre; äfven som framskaffa Trädmaterialier efter det förslag, som Klockaren
Ljungberg åtog sig med det första upföra.

                       §: 5.
 Anmälte Ordföranden om Lill-klockans bristfälliga tillstånd; hvarvid Församlingen allment
påyrkade, att föranstaltande genast måtte tagas till dess omgjutning; och åtog sig gunstligt Hr:
Öfversteliutenant Rehnberg, att med Gellgutaren [sic] i Jönköping derom brefväxla, och
sedermera Församlingen underrätta.

                       §: 6.
  Ordföranden föredrog nu, enligt Landshöfdinge-Embetets Kungörelse af den 26 September
detta år, om öfverflödets inskränkning inom Församlingen; hvarvid blef öfverenskommit, att
alla så kallade Husförhörs-Calas nu afskaffas och härefter aldeles äro förbudne, samt vid
andra samqväm såsom Bröllop Graföhl med flera af hvad namn de hafva må, endast 4 rätter
                     co
Mat får begagnas, och det alt vid 2 Rdr B Vite till Sockens fattige; men föröfrigt, hvad alt
annat öfverflöd angår, ansåg sig Församlingen icke kunna taga något beslut, som blefve
gällande; utan underkastade sig Kongl: Majts: nådiga välbehag i detta afseende, och afbida i
underdånighet i från Thronen en mera allmän och mera gällande författning i detta för hela
Riket så vigtiga mål.
    Som ingenting vidare denna gång var att anföra, afslöts Stämman under tillönskan af
    Herrens välsignelse.     Askeby ut Supra     Carl Lindhagen
                                 Vic: Past.

    Upläst, justeradt och faststäldt Söndagen den 8 December 1816 intyga å egna och
    Församlingens vägnar.
I:Ljungberg, Johan Olofsson Juby, Nils Månsson, Andres Larson Öfverst, And Andersom Juby.


                    Protocoll.
 Sedan Sockenstämman den 27 November förlidit År, blef af Församlingen beslutadt, att
Lillklockan, såsom sprucken borde omgutas; och i sådant afseende, Hr: Fabriqveur Fries från
Jönkoping, efter anmodan, sig härstädes instälde den 29 derpå följande December, för att
klockorna bese och med Församlingen accodera; fant de då närvarande af Församlingens
Ledamöter, i samråd med nämde Fries i afseende på Stora Klockans oskapliga förne grofva
Metall och i följd deraf,dåliga ljud och svårighet att ringa, samt dess utom för alt desto säkrare
få klockorna harmoniskt välljudande; bäst och rådigast, att omguta båda klockorna, och
uprättade Hr: Fabriqveur Fries ett accordsContract på omkostnaden af denna omgutning: men
som då ganska få Socknemän voro närvarande, sammankallades Församlingen till Allmän
Sockenstämma på denna dag; då de Fläste och förnämste af Sockens ledamöter voro när-
varande, och enhelligt öfverenskommo och beslöto, att så Stor-Klockan som Lill-Klockan
skola på Kyrko-Cassans bekostnad omgutas, samt antogo det nu uplästa och af nämnde Fries
upsatte Contract, och det samma till fastställelse och ömsesidig efterlefnad underskrefvo; och
kommer således denna omgutning af Askeby klockor att i våhr företagas; sedan likväl
Högvördige Domcapitlet dertill sitt bifall gifvit; sålunda öfverenskommit och beslutat intyga:
        Askeby den 19 Jan; 1817.    Carl Lindhagen
                          Vic: Past:

            På egna och församlingens vägnar
    JWiikius    Lars Olofsson    Nils Olofsson           Lars Svensson


                       ***
                                                61
                Protocoll hållit vid Extra Sockenstämman den 2 Mars 1817.

 Sedan afgjort och fastäldt blifvit, att Askeby klockor i Våhr skulle omgjutas, ansåg Försam-
lingen den Gamla Stapeln både för trång och klen, att bara de nya klockorna, i synnerhet som
de komma, att blifva vida tyngre och större än de gamla; hvarför Församlingen vore i
betänkande att bygga Thorn eller Klockstol; hvilket afseende Hr: Directeur Holmberg utkal-
lades för att med Församlingen i Ämnet rådgöra; vid hvilket tillfälle de då närvarande Leda-
möter voro, på nämnde Directeurs inrådan, sinnade, att Torn helst borde upbyggas; men som
ganska få då voro närvarande, blef öfverenskommit, att Allmän Sockenstämma till denna dag
i Ämnet skulle utlysas; som ock skedt, hvid hviken H:Kr: ÖfversteLieutenant Rehnberg på
Stora Greby samt öfriga Resp Ledamöter voro nästan mangrant samlade, och i saken öfver-
lade: det Thornbygnad, så nära på de stora Utgifter, som i år blifva gjorda vid klockornas
gjutning och Sockenstugans bygnad, skulle blifva alt för mycket tryckande för Församlingen;
utan fant lämpligare och beslöto, att, till dess en Cassa till Thornbygnaden blefve grundad och
ökt, en Klockstol, lika den i Örtomta eller Gistad skulle upföras, till hvars bygnad Gamla
Stapelns virke skulle begagnas. Ock åtog sig Organisten Ljungberg, på Församlingens
anmodan, att med det första upgöra Ritning och Förslag på upförandet heraf, och dermed till
Församlingen inkomma, hvarefter de bristande Materialierna skulle anskaffas och arbetet
företagas. Sålunda öfverenskommit och beslutat intyga:

         Ut Supra       Carl Lindhagen
                     Vic: Past:

            Å egna och Församlingens vägnar
    U Rehnberg   N:f Rosander, G Ljungberg Lars Olofsson        Nils Månsson

                       ***
            År 1817 den 9 Maji efter laga skedd kallelse blef Allmän
            Walborgsmässo Sockenstämma hållen med Askeby Församling,
            der följande Ärenden förekommo och beslöts.

                     §: 1.
 Årets räkenskaper upvistes godkändes och underskrefvos.

                        §: 2.
  Ordföranden frågade om någon hade att anföra mot Gudstjenstens ordentliga gång, som
besvarades med nej: hvarefter Orföranden upmanade Församlingen, att isynnerhet tillhålla
tjenstefolket, att mera flitigt bevista allmänna Gudstjensten, och i allmänna lefvernet upföra
sig dygdigt och anständigt; samt tillhålla de små Läsebarnen att flitigare än tillförne bevista
för- hören om Söndagsmorgnarna; och beviljade Församlingen 4 Rdr Banco till inköp af
böcker åt detta Årets Nattvardsbarn.
                        §: 3.
                     mo
  Vidtogs om Fattigvården hvarvid 1 beviljades Asklunds Son Johan Petter i Fattigdel för i
År ½ Tunna Råg och ¼ Tunna Korn, samt Hustru Anna Jacobsdotter på Juby ägor för det hon
honom vårdar af Magazinet lika mycket Spannemål; och skall Fattigföreståndaren vid första
                                                do
tillfälle upköpa åt honom nödiga kläder och deröfver till Församlingen inlemna Räkning. 2
                               tio
Beviljades Jonas Svensson på Askeby Ägor full Fattigdel: 3 Afskedade Lifgrenadier
Öfverfält (Nr 40) förbant sig att emottaga och till nästa Walborgsmässa vårda och försörja
                                ne
Gossarna Petter Persson och Johan Eric emot ärsättning af 3 Tunnor Råg, 1 Tunna Korn,
samt 12 Rdr Riksgäldsedlar.

                                                62
                        §: 4.
 Brandsyningsmännen upviste Protocoll öfver förrättad Brandsyn samt bristfälligheterna
dervid; och Rotmästarna tillsades; att i nästinstundande Vecka hvar i sin Rote tillse om det
påsynta blifvit fullgjort, och med berättelse derom inkomma, hvarefter de ålagda Böterna hos
den träskande komma att uttagas. Vid detta tillfälle afsade sig Johan Salmonsson i Seländer
och Lars Svensson i Solberga att vara Brandsyningsmän, och tillsattes Anders Larsson i
                                          de
Öfverstad, samt Rotmästarne ålades att hvar i sin Rote åtfölja Brandsynen i den 4 Brand-
syningsmans ställe, för att äga bättre kännedom vid återsynens verkställande.

                       §: 5.
 På tillfrågan om några olagliga inflyttningar händt i Församlingen, svarades nej.

                       §: 6.
  Nils Månsson i Öfverstad afsade sig att vara Kyrkföreståndare och tillsattes i hans ställe
Rusth: Anders Andersson i Juby. Johannes Larsson i Juby och Johannes Jonsson i Stemna
afsade sig Rotmästarebefattningen, och tillsattes i deras ställen Jonas Persson i Juby och
Magnus Andersson i Askeby; äfven afsade sig Anders Månsson i Nartomta och Anders
Andersson i Juby att vara Sexmän, och tillsattes Johannes Larsson i Juby och Anders
Månsson den yngre i Nartomta.
                       §: 7.
  Enligt 11:§ af Kongl: Majts nådiga Förordning af den 27. Februari detta År om KyrkoRåds
tillsättande, utvalde Församlingen till Kyrkoråd: Öfverstelieutenanten och Riddaren Hr: Ulric
Rehnberg, Secreteraren Rosander, Organisten Ljungberg och Johan Olofsson i Juby, hvilka
tillika med Pastor och Kyrkovärdar äga nämnde nådiga förordnig till en noga efterrättelse; och
komma enligt denna förordning, hedanefter Magazins Bolagets, BrandstodsCassans och
Saltpettersbolagets Räkenskaper, att vid de allmänna Sockenstämmorne Redovisas.

 Sedan intet mera var att anföra, aflystes Stämman under tillönskan af Herrans välsignelse.
            Askeby ut Supra    Carl I Lindhagen
                        Vic: Past.

   Upläst, justeradt och faststäldt Söndagen den 18 Maji 1817 intyga å egne och
   Församlingens vägnar:
 Sam: Ekeroth,   JLjungberg, Johan Olofsson Juby,   Nils Månsson, Nils Nilsson.

                        ***
        Sedan Kongl: Majts nådiga Förordning, om Sockenstämmors hållande,
        ankommit och kungjord blifvit, hvarest anbefalles, att redogörelsen för
        Socken-Magaziner, äfven der skall föredragas och granskas; så på laga skedd
        kallelse af Vicarius Pastoris, sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter
        och Delägare i Socken-Magazinet till Allmän Sockenstämma, der följande
        förehades:

                        §: 1.
  Magazins-Bolags Reglementerne uplästes, hvarvid anmärktes, att, tvärtemot nämnde
Reglemente, flere utlåningar blifvit gjorda, för hvilka Församlingen äger ringa eller ingen
säkerhet: men som ingen Inventering blifvit anstäld vid Föreståndarnes af- och tillsättning,
kunde Bolaget icke med säkerhet besämma, hvilka af Magazinets förra Föreståndare, derföre
skulle ansvara; utan beslöto, att de nu varande Föreståndare skola söka att nästa Höst indrifva
alla osäkra Låner, eller och laga, att säker Borgen för dem blifver stäld, och sedan, enligt
                                               63
ofvannämnde Reglemente, gå i eget ansvar för alla herefter blifvande utlåningar; hvarföre det
ock endast tillkommer Föreståndarne att pröfva, hvilka som äro säkra, att de må bekomma
några Låner eller icke. Bokföraren, som icke äger någon talan vid utlåningen, ansvarar endast
för Räkenskapernas riktighet.
                       §: 2.
  Räkenskaperna upvistes, godkändes och underskrefvos.

                      §: 3.
 Beviljades Nils Anderssons Enka på Wallen, att i år bibehålla sin afledne mans gratial af
             ne              ne
Magazinet, bestående af 2 Fjärdingar Råg, äfvensom 2 Fjärdingar beviljades Orgtrampa-
ren Isaks Enka på Öfverstads ägor.

                        §: 4.
 Rusthållaren Anders Lundberg i Juby begärte afsked som Magazins-Föreståndare, hvilket
beviljades och tillsattes i dess ställe Bonden Anders Månsson den yngre i Nartomta.

                      §: 5.
 På Saltpetters Bolagets anmodan , hade nu Organisten Ljungberg uprättat ett project till
Bolags-Reglemente, som uplästes och af Bolaget antogs till efterlefnad.

    Askeby den 26 Maji 1817.           in fidem
                         Carl I Lindhagen
                           Vic:Past:

    Upläst, justeradt och faststäldt den 15 Junii 1817 intygar å egne och Försam. vägnar.
        Sam: Ekeroth      I: Ljungberg     Nils Nilsson


                       ***
           Protocoll hållit vid Sockenstämman den 24. Augusti 1817:

                        §: !.
  I anledning af Konungens höga Befallningshafandes Skrifvelse till Consistorium af den 20
              34                       35
Julii och Ven: Consistorii derå utfärdade Ämbetsbref af den 26 ejusdem , angående Fattig-
vården och Tiggeriets hämmande, upmuntrade nu Ordföranden Församlingen, att taga de visa
anstalter, som till ändamålets vinnande fodras, i hvilket afseende Församlingen tillförne sig så
hedrande utmärkt, att sällan några Tiggare härifrån med sitt kringstrykande besvärat andra
Socknar; Men, på det i framtiden ännu mera ordning må vinnas i detta Ämne, och i
betraktande af sakens vigt och noga omtanka; utvalde Församlingen Orföranden jemte Secret:
Rosander och Organisten Ljungberg, hvilka till nästa Andersmässo Sockenstämma böra hvar
för sig upge bästa sättet till grundläggande af en varaktig Fattigvård samt det säkraste medel,
att förekom- ma Tiggeriet med ett Reglemente för Förvaltningen och Ordningen deraf.

                      §: 2.
 Ordföranden förestälte äfven nu, om nyttan och nödvändigheten af iakttagandet af hvad
konungens höga Befallningshafvandes nu uplästa kungörelse, rörande Öfverflödets inskränk-
ning, bjuder, hvarvid Församlingen sade sig ej kunna taga andra mått och steg, än hvad den
redan under den 27. November 1816 beslutat.


                                                64
                       §:3.
  Som Församlingen nu anskaffat nya klockor, hvilka hafva medtagit större delen af Kyrko-
Cassans Medel, fant Församlingen billigt besluta, det klocklegan för efterringningar hedan-
efter kommer att förhöjas till 16 S Banco för hvarje timma, som ringes; dock aldrig under
detta pris, om än Ringningen räkte mindre tid; och att, då Lik begrafvas på Söndags
eftermidagar eller hvardagar får förringningen och efteringningen tillsamman ej utgöra mera
än en timma. Vid Likens upbärande börjas Ringningen för alla utan undantag från Östra hållet
vid närmsta Wadsbacken; från Westra hållet vid Juby By, och från södra vid början af Askeby
gärde. Härvid anmärkte Ordföranden tillika om klockornas tillbörliga vård och föreslog, det
Församlingen borde anskaffa säkra Ringkarlar, och icke öfverlemna klockorna som hitils
kanhända dels åt okunniga dels oruliga drängar, hvilket Församlingen likväl afslog, och
framhärdade i sitt påstående, det Ringningarna måste gå på lika sätt som tillförne, hvarföre
Ordföranden afsade sig kunna hafva upsikt öfver klockorna eller för dem å KyrkoCassans
vägnar ansvara.
            Askeby ut Supra        Carl I Lindhagen
                               Vic: Past:

        Upläst, Justeradt och faststäldt den 14 Sept: 1817, intyga:
        Johan Olofsson i Juby;         Lars Svensson i Solberga

                       ***
               1817. den 28. September.

                       §: 1.
  Föreslog Orföranden om Trädplantering vid den nya Kyrkovägen, hvarvid Församlingen
öfverenskom, att anskaffa 1. Träd från hvarje ½ förmedladt hemman helst Ask eller Lönn,
                   ra
men i brist deraf, Asp; tillika med 4 stafvar med tillbehör till hvarje träd, hvilka skola
framföras efter skedd pålysning; och åtog sig Ordföranden att anskaffa en pålitlig man som
vid Trädens nedsättning biträder.
                       §: 2.
  Beviljade Församlingen till fattiga Pigan Stina Nilsdotter af Magazins Cassan 10 Rd
Riksgäld utom den förut anslagna Spannemål.
            Askeby ut Supra.        in fidem Carl I Lindhagen
                              Vic: Past.
        Sam: Ekeroth          Lars Olofsson

                      ***
            År 1817 den 5 December blef Allmän Andersmässo Socken-
            stämma hållen med Askeby Församling der följande förehades.

                      §: 1.
 Ordförtanden upläste vissa stycken i Kyrkolagen och andra Författningar, som röra
Gudstjenstens värdiga bruk och ett anständigt och Christeligt upförande.

                       §: 2.
 Det i Protocollet af den 24 Augusti i detta År äskade project till ett Reglemente för Fattig-
vården framlades, uplästes och till efterlefnad antogs.

                       §: 3.
 Beviljades Askelunds vanlytte Son Johan Petter att genast inflytta i Fattighuset, der han
skall vårdas af Enkan Stina Jönsdotter, som derföre ärhåller ½ Tunna Säd i ärsättning.
                                               65
                      §: 4.
  Angående Socken Magazinet, blef öfverenskommit; att alla som nu äga Låner i Magazinet
eller framdeles kunna få, de må vara Insocknes eller Utsocknes, skola gifva bevitnad
förskrifning å Lånet och äfven Borgen när så af Magazinsföreståndarena äskas.

                       §: 5
 Rekenskaperna för Saltpetters Bolaget upvistes, godkändes och underskrefvos, då äfven
öfverskottsmedlen till hvarje delägare lefvererades.

                    §: 6.
 Antogs Drängen Jonas Andersson i Askeby, att ett år gå på prof som Sockenskomakare.

                       §: 7.
 Beslöts, att Taktegel till Sockenstugan skall i Vinter anskaffas och Sockenstugan i vår så
inom som utom färdiggöras.
    Sedan intet vidare var att framföra, uplöstes Stämman under tillönskan af Herrens
    välsignelse.      Askeby Sockenstuga ut Supra
                   Carl I Lindhagen
                     Vic: Past:

Upläst, Justeradt och faststäldt den 4 Januari 1818 intyga å egna och Församlingens vägnar.

 Johan Olofsson Juby, I Ljungberg, Nils Olofsson Öijeby, Anders Larsson, Lars Olofsson

                        ***
                År 1818 den 8. Februarii.
                    ra
  Sedan Magazins Föreståndarna 4 särskilte gånger utlyst intäkt på Magazinet, med det
oaktadt ett obetydligt qvantum influtit, funno de sig i nödvändighet att begära allmän Socken-
stämma i ämnet, hvarföre Församlingen blef lagligen kallad och i dag sammanträdde, då
Magazins Föreståndarna, för sin egen säkerhet, egenteligen påstodo, att med alla nu varande
låner må förfaras efter §:4. i Protocollet af den 5 Dec: 1817; hvarföre Rästlängden uplästes,
alla ålades gifva förskrifning å sitt lån; och blef särskildt i rästlängden anmärkt, hvilka tillika
skulle anskaffa borgen, och hvilka fodringar som promt skulle indrifvas. Detta alt åligger
Låntgarena[sic] att iaktaga, och på en från Prädikstolen utlyst dag sig infinna för att då
fullgöra hvad dem sålunda blifvit ålagt, vid försummelse häraf indrifvas Fordringarna genast.-

    Vid Protocollets Justering denna dag blef af Församlingen utsedd Rusthållaren Anders
Andersson i Juby att under kongringningen på ½ år hvarfe timma vara tillstädes och tillse att
ringningen ordentligt tillgår och att klockorna med varsamhet vårdar emot 2 Rsr. Banco
ärsättning, som utgår helften af kyrkoCassanoch helften af Församlingen.-
    Sålunda beslutat intyga.    Askeby Sockenstuga den 15 Febr: 1818
                       Carl I Lindhagen
                           Vic. Pastor

    Nils Månsson i Öfversta      Johan Olofsson       Anders Andersson i Juby

                      ***
                   Protocoll.
    Efter Laga kallelse sammanträdde Askeby Församling till Allmän Sockenstämma, der
Årets Mantalslängd granskades och underskrefs, hvarefter vahl anstäldes till Ledamöter förd
förestående BeredningsComite, då Rösterna föllo på följande:
                                                66
    Af Ståndspersoner: Hr. Secr: Rosander och Organisten Ljungberg
    Af Bondeståndet   Johan Olofsson i Juby och Anders Larsson i Öfverstad.
       Askeby Sockenstuga den 8 Mars 1818. Carl Lindhagen
                            Vic. Past.
       Anders Andersson      Nils Olofsson

                      ***
           År 1818 den 15 Maji blef efter laga skedd kallelse Allmän Walborg-
           Mässo Sockenstämma hållen der följande förehades och afgjordes.

                        §:1.
    Ordföranden förestälte om ett noga iaktagande och anständigt bruk af Allmännna
Gudstjensten, isynnerhet att alla små Läse-Barn böra den flitigare bevista, då Gossarna skola
hafva sina rum på bänkarna i Choret, hvartill Föräldrar och Husfäder böra dem allvarligen
hålla. Vid detta tillfälle beviljades äfven Nattvardsbarnen i År af MagazinsCassan 4 Rdr
Banco till premiiBöcker.
                        §:2.
    Kyrko- och Fattig-Cassornas samt LasaretsMedlens uplästes, godkändes och
underskrefvos.
                        §:3.
    Som extra understöd af Magazinet för i År beviljades Enkan Anna Jacobsdotter på
                                       dr
Juby ägor 3. Fjerdingar Råg och 1. Fjerding Korn- Enkan Anna Stina Nils på Holmetorp ¼
Tunna Råg-. Enkan Cajsa Ericsdotter på Öfverstads ägor ¼ Tunna Råg. Lars Abrahamssons
                                        o o
Enka på Öfverstads ägor 1. Fjerding Råg- Solbergs Enka på Juby Ägor 1 D D . Askelöfs
         o   o                         ne
Enka i Juby 1. D D . Äfven beviljades Askelunds Son i Fattigstugan 2 kappar Jordpäron af
hvarje helt hemman; och åtog sig Öfverfäldt, att ännu på ett år draga försårg om de honom
                                        co
anförtrodde Gossar för lika betalning som tillförene med tillägg af 4. Rdr B för läsnings
lärande.
                        §:4.
    Ingeck Församlingen, att i Sommar lägga Tegeltak på Spanmåls Boden i Prästegården,
samt Rödfärga Sockenstugan, Prästegårdsbyggningen och Brygghustaket.

                        §:5
    Vid den i våhr förrättade Brandsyn var ingenting att anmärka, men afsade sig Anders
Persson i Öjieby att vara Brandsyningsman och tillsattas i hans ställe Samuel Olofsson i
Öjieby. Äfven öfverenskoms att ingen af Församlingen utvald Tjensteman får afsäga sig sin
                       ne
anförtrodda tjenst förr än han tjent minst i 3 År.

                       §:6.
    Magazinets Räkenskaper företeddes, ärkändes och underskrefvos; och beslöts, att 15.
Tunnor Hafvra årligen skola säljas, för hvilka inköpes Korn, att dermed öka KornMagazinet.
Äfven blef öfverenskommit, att de Förmedlade Hemmannen i Socken skola, i ärsättning för
utgifterna i Magazinet till Sockenstugubygnaden ensamma bestå Tegel på Sockenstugu Taket.

                       §:7.
    Beviljades Orgtramparen Jungström af Magazinet ¼ Tunna Råg i påökning af sin lilla
OrgtrampareLön.
    Sedan intet mera var att anföra, uplöstes Stämman under tillönskan af Herrens
välsignelse.
                                              67
        Askeby Sockenstuga ut Supra               Carl Lindhagen
                                     Vic: Past

    Upläst justerat och faststält den 31 Maji 1818, intyga:
    I: Ljungberg, Nils Olofsson,    Johan Olofsson i Juby,   Anders Andersson i Juby.

                       ***
               Protocoll hållit å Allmäna Sockenstämman med
               Askeby Församling den 23 Augusti 1818.

                       §:1.
    Som kyrkföreståndaren Anders Andersson i Juby försummat, att fullgöra de i Socken-
stämman den 15 förledne Maji till Verkställighet beslutne Reparationer i Prästegården, ock
icke ens på tillsägelse af Rotmästaren sig vid sådana Reparationer inställdt, så fant Försam-
lingen nödigt, isynnerhet som Anders Andersson sjelf yttrade sig dermed nöjd, att honom
från Syslan förafskeda, och annan Kyrkföreståndare utväljas, på det de öfriga göromålen, som
ännu i Höst kunna återstå, ej må afstanna och försummas.

                       §:2.
    Upviste Anders Andersson Redogörelse för den tid han Syslan förestått, hvarvid intet
vidare var att anmärka, än att Dagsverken icke voro i Journalen upförda, samt att den nya
Kyrkföreståndaren äger Räkenskaperna granska och med Anders Andersson liqvidera.

                        §:3.
    Utvalde Församlingen med enhälliga Röster Rusthållaren Anders Isaksson i Öfverstad
att han, ehuru frånvarande, ville åtaga sig förtroendet, att vara Kyrkföreståndare, och Syslan
genast tillträda, alldenstund han varit och är känd, så i denna Församling som den hvar ifrån
han kommit för en skicklig, förståndig och driftig Ordningsman.
    Vidare var icke lagligen att anföra utan Sockenstämman uplöstes under välsignelsen.
        Askeby Sockenstuga Ut Supra      Carl Lindhagen
                             Vic: Past:

 Upläst, Justeradt och fastäldt den 30. Augusti 1818 intyga å ägne och Församlingens
vägnar.
    Sam: Ekeroth,   Lars Olofsson,   Nils Nilsson,   Johan Olofsson i Juby

                       ***
    År 1818 den 20. September sammanträdde Askeby Församling och utvalde till Ombud
           36
vid Året Markegång : Rusth: Lars Svensson i Solberga, samt. Vid inrättandet af Corrections-
huset till Deputerad: Organisten Isak Ljungberg.
    Vidare öfverenskom Församlingen att gamla Fattigstugan skall begagnas till up-
förande af ett Wedskul vid nya Fattighuset, hvilket i Höst kommer att upföras, och åtog sig
Askelöf att för 1. Rdr: om dagen med biträde af tillräckliga Dagsverken det samma uppbygga.
        Askeby Sockenstugan som ofvan. Carl Lindhagen.
                             Vic. Past.

  Sam: Ekeroth,   Johan Olofsson i Juby,   Lars Olofsson.    Nils Månsson Öfverstad

                       ***
                    Protocoll.
     Öfverenskom Församlingen att den till de fattige anslagne Spannemålet skulle för i År
Rågen utgå af Magazinet, men Kornet betalas af Hemmanen; och får äfven ärter betalas i
stället för korn af den, som så önskar.
                                                 68
    Askeby Sockenstuga den 25 Oktober 1818 Carl Lindhage
                            Vic: Past:
         Sam: Ekeroth,    A Månsson(?),      Lars Olofsson

                      ***
            År 1818 den 22 November blef efter laga skedd kallelse, Allmän
            Ordinarei Sockenstämma hållen der följande förehades.

                         §:1.
     Påminte Ordföranden om ett värdigt och anständigt Bruk af Allmänna Gudstjensten,
hvarvid anmärktes, att flera tagit sig den ovanan att gå i andras Benkrum, hvarigenom trängsel
och oordning tilldrager sig i Kyrkan, hvarföre Protocollerna af år 1737 och 1789 förnyades,
som utstakar ett Vite af 1 stop Vin till Kyrkan för den som olofligen går i annans Bänkrum.
(Bänk stavas ibland med ”e” och ibland med ”ä”.)Äfven förnyades Protocollet af den 15 sistledne
Maji, som ålägger de små Läsegåssarna att sitta fram uti Choret under Gudstjensten. Dess-
utom upmuntrade Ordföranden Ordningsmän och Husfäder att hava noga upsikt på ung-
domens upförande samt med Råd och förmaningar söka bidraga till Ordning och sedlighet.

                       §:2.
    Tillfrågades om olaga inflyttningar sig tilldragit och om lösdrifvare finnas i Socken,
                                               dr
hvarvid upgafs som försvarslösa: Avsked. Gardisten Olof Askelöf; Pig: Maja Brita Samuels
                                      ne
på Öfverstads ägor, samt Flickan Anna Maja i Fattigstugan; af hvilka de 2 förstnämnde vid
Mantalsskrifningen den 23 dennes hade anskaffat sig laga försvar.

                        §:3.
    Förestälte Ordförande om de Gamla Kyrkoportars bristfälliga tillstånd, hvarvid blef
beslutat, att nya KyrkoPortar af Jern till Södra Porten skola till nästa Wåhr beställas och
förfärdigas.
                        §:4.
    Föreslog Ordföranden om nyttan af inrättandet af ett Sockne-Apothech efter Prof: och
Ridd: af Pontins föreskrift; då Församlingen enhälligt beslöt, att till Fond för inköpandet af de
nödvändigaste Medicamenter, en lista skulle genom Rotmästarna utgå i Församlingen; derå
hvar och en finge anteckna sina frivilliga gåfvor. Af dessa Medicamenter äger Församlingen
sig begagna, de Rikare mot ärsättning och Fattighjon gratis. Och updrog Församlingen
Ordförande att om alt detta draga försorg.

                        §:5.
                          37
    Rörande Sockne-Magazinet blef belefvat , att Magazins-Föreståndarne i År skola
söka indrifva så mycket möjligt är, men isynnerhet interessena; samt att 25 Tunnor Hafra
skola i År försäljas till Cassans förmon; och att således Låntagare får lösa Hafra mot 8 Rdr.
Rs: Tunnan. De af Öfverfält i år tillsläpte kläder åt de honom anförtrodde fattiga Gossar,
skulle äfven af MagazinsCassan honom ärsättas.

                       §:6.
    Protocollet vid den i Höst förrättade Brandsyn företeddes, hvarvid blef anmärkt att
Rusth: Bengt Kindahl i Holmetorp träskat att iståndsätta de honom påsynte bristfälligheter,
                   ta
hvarföre han ålades, att detta inom 8 dagar verkställa vid det Vite Församlingens faststälte
öfverenskommelse utsätter.


                                                69
                        §:7.
    Beslöts att tegel till Sockne Stugan och Boden i Prästegården nu skall anskaffas och i
vinter framköras, hvilken kostnad kommer att bestridas efter oförmedlat Hemmantal och
redan förut fattade öfverenkommelser; och kunner härvid tills vidare de innestående Salpetters
Medelen användas; och äfven Lån göras af Magazins-Cassan. Äfven updrog Församlingen
Kyrkföreståndaren Isaksson att uphandla härtill behöfliga Bräder och Lattor, samt föranstalta
om de unga Trädens vidare Conservering.

    Sedan ingenting mera var att anföra afslöst Stämman under tillönskan af Herrens
välsignelse.
       Askeby Socken-Stuga ut Supra     Carl I Lindhagen
                              Vic:Past

  Att förestående Protocoll är upläst, justerat och faststält intyga å egna och Församlingens.
        Askeby Sockenstuga den 29 November 1818
 I Wickius, Johan Olofsson,    A: Hansson,    Anders Larsson,   Magnus Månsson

                       ***
    Sedan Svar från Högloflige SerphimerOrdens Gillet ankommit, att Fattighjonet Johan
                                         co
Petter Askelund nu genast får inlösas på Wadstena Hospital emot 33 Rdr 14 S B samt nödiga
gång- och Sängkläder, sammanträdde Askeby Församling, och öfvernskom att dess Medel,
skulle tagas af de influtne SaltpetersMedel; och förbant sig fläre välsinnade ledamöter af
Församlingen att skänka honom hvarje handa behöflige kläder, hvarjemte Nämndemannen
Lars Olofsson i Askeby åtog sig att mot 5 Rdr:Rjl: honom till Wadstena förskaffa.
    S:D: Föredrogs, om Visitations anställande i Församlingen för Veneriska Smittan, som
af Församlingen gemensamt önskades, med ödmjukaste anhollan att Konungens Höga Befall-
ningshafvande täcktes bestämma huru vida den tillförordnade Doctorn för slik Visitation bör
åtnjuta något arfvode eller icke.
        Askeby den 14. Febr. 1819.      Carl I Lindhagen
                               Vic:Past:
    Nils Rosander,     Nils Månsson i Öfverstad,     Anders Lundberg

                       ***
    År 1819. den 7 Mars sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter för att enligt
BevilningsFörordningens föreskrifter välja ledamöter till Årets BeredningsComité, hvar,vid
Rösterna föllo på Följande:af:
    Ridderskapet: Hr: Öfversteliutenanten Rehnberg
    Ståndspersoner: Hr: Secret: Rosander och Org: Ljungberg
    Bondestånder: Johan Olofsson i Juby, Lars Svensson i Solberga.

    Askeby Sockenstuga ut supra      Carl I Lindhagen
                         Vic: Past
            Sam: Ekeroth               A:Heldsson

                        ***
            År 1819 den 18 Maji sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter,
            efter laga skedd kallelse, till Allmän Walborgsmässo Sockenstämma,
            der följande förhandlades och afgjordes.

                     §:1.
    Cassornas Räkenskaper för Året uplästes, godkände och underskrefvos.
                                               70
                       §:2.
   På tillfrågan, om olagliga Inflyttningar sig tilldragit i Församlingen sedan sista
Socken- stämman, svarades Nej.
                       §:3
                        co
   Beviljades af MagazinsCassan 4. Rdr: B till inköpandet af Böcker åt Läsebarnen.

                      §:4.
    Sedan Församlingens antagne Vaccinatör, Organisten Törnbom i Svinstad afsagt sig
detta Besvär, anhöll nu Församlingen, det Ordföranden Vic:Past: Carl I Linhagen ville åtaga
sig detta för Församlingen så angelägna ärende, hvilket Orföranden sig åtog, sedan han likväl
först om saken kan få inhämta någon kännedom.

                        §:5.
    Anmälte och anhöll Fattiga Hustrun Anna Perdotter på Juby ägor samt Pigan Eva Lisa
   dr
Carls i Juby om Församlingens förord till fritt begagnande af Helsobrunn, hvilket dem
beviljades.
                        §:6.
    Anmälte Brandsynen, att Rusth: Kindahl i Holmetorp träskar att fullgöra, de på hans
gård ofta påsynte bristfälligheter, hvarföre Församlingen fant skäligt, att belägga honom med
de Böter Reglementet utstakar, så vida Reparation ej verkställes innan nästa veckas slut.

                        §:7.
     Till Ordnings vinnande vid kyrkovaktarens aflöning, som hittils skedt af Matlagen48,
hvarigenom dess lön blifvit berydligt förminskad, genom flere gemtebruks antagande, beslöt
nu Församlingen, att hedanefter betala 4. Kappor på helt Hemman, och proportionaliter af de
mindre.
                        §:8.
     Afsade sig Lars Svensson i Solberga att vara Rotmästare i Öfverstads Rote och
tillsattes i dess ställe Lars Olofsson i Öfverstad; äfven afsade sig Anders Andersson i Juby att
vara SprutMästare och tillsattes Jonas Persson ibidem.

                       §:9.
    Beslöts att under detta År för Kyrko-Cassans räkning anskaffa en ny Mässhake i den
förslitnes ställe.
                       §:10
    Magazinets Räkenskaper uplästes, ärkändes och underskrefvos.

                        §:11.
     Anmälte Församlingen sig vara sinnad, att, under nu varande Pastors Vacant, söka
återfå till kyrkan den hittills under Prästegården häfdade så kallade kyrklyckan, som förmenes
egenteligen vara Kyrkans Jord; och åtog sig Kyrkföreståndaren Anders Isaksson att härom
ombestyra.
                        §:12.
     SaltpetterBolagets Räkenskaper redovistes för Åren 1817 och 1818 och till Riktig-
heten ärkändes.
                        §:13.
     Utvaldes Org: J.Ljungberg och Johan Olofsson i Juby som Ombud,att hafva tillsyn
öfver Prästegårds Skog under Pastors Vacanten.

                                               71
    Sedan ingenting vidare var att anföra afslöts Stämman med Välsignelsen.
    Askeby Sockenstuga som ofvan.         in fidem Carl I Lindhagen
                                   Vice:Past:

 Upläst, justerat och faststäldt den 31. Maji 1819. intyga å egna och Församlingens vägnar
   Sam: Ekeroth, A:Hansson, Nils Månsson, Lars Svensson, Nils Olofsson.

                       ***
    År 1819 den 17 October sammanträdde Askeby Magazins Delägare och beslöto, att
FattigsSpannemålen, för i år bör sålunda utgå, att alt Korn och hälften af Rågen utgår af
Hemmanen och åbostående, Hälften af Rågen af Magzinet.
       Askeby Sockenstuga som ofvan      Carl I Lindhagen
                             Vic: Past:
        Sam: Ekeroth      Johan Olofsson     Anders Larsson

                      ***
               År 1819 den 24. November blef Allmän Ordinarie Sockne
               Stemma med Askeby Församling hållen, hvarefter följande
               förehades och afgjordes:

                     §:1.
   Församlingen tillfrågades, om någon hade att anföra mot Stemmans lagliga Utlysning,
som besvarades med gemensamt Nej.

                       §:2.
    Förnyades 1.§: af Protocollet den 22. Novb: 1818, rörande ett tidigare Bruk af
allmänna Gudstjensten, samt att noga iakttagande af sina rätta Bänkrum i Kyrkan; hvarvid
Kyrkovaktaren tillsades, att häröfver om Söndagarna hålla noga upsigt; och om någon träder i
annans Bänk, den samma genast till sitt rätta Bänkrum återföra.

                       §:3.
    Rotmästarna Tillsades, att noga efterhöra, om någon af de indelte Fattighjonen
beträddes med Tiggande så utom som inom Församlingen, och det genast inför Kyrko-Rådet
anmälas, på det den felaktige må undergå den näpst. som Reglementet för Fattigvården
föreskrifver. Äfven som Församlingen ärindrades, att Ordentligare framköra Risbränsle till
Fattighuset efter pålysning, och låta upteckna det af Fattigföreståndaren, vid påföljd, att såsom
resterande blifva ansedd.
                       §:4.
    Fattigfondens Räkenskaper uplästes, godkändes och underskrefvos; hvarvid Johan
                                     dra
Askelund på Askeby ägor såsom ganska usel uptogs som Fattighjon i 2 Classen.

                       §:5.
    Afsked: Lifgr: Öfverfäldt upviste Räkning på klädespersedlar han tillsläppt åt de
honom anförtrodde Gossar, hvilken Räkning, sedan den af Vederbörande blifvit till sin
riktighet granskad och bestyrkt, skulle af MagazinsCassan Öfverfäldt godtgöras.

                       §:6.
    Drängen Isak Andersson i Juby, Skomakaren Rulander med Hustru på Lilla Greby
            dr
ägor och Pigan Inga Nils i Öfverstad; hvarföre Ordningsmännen anmodades, att genast
tillsäga nämnde Personer, att till Mantalsskrifningen den 3. nästkommande December ofelbart
                                             72
anskaffa sig laga försvar; i hvilket vidrigt fall Församlingen vill förhållandet på Vederbörlig
Ort anmäla, till undergående af det ansvar, som Författningarna för Lösdrifvare föreskrifva.

                         §:7.
    BrandsynsLängden uplästes och Rotmästarna tillsades att genast efterse om det
påsynta blifvit iståndsatt, och i vidrigt fall förhållandet till ansvar inberätta; hvarvid
Församlingen tillika beslöt; att de Eldstäder, som efter förrättad Brandsyn, icke genast så
lagas; att de utan våda kunna begagnas, skola af Bransynen medelst nedrifning göras
obrukbara.

                      §:8.
    Öfverenskom Församlingen att det i Protocollerna den 18 Maji och den 22. November
1818 fattade beslut, rörande SockenstuguTakets Tegelteckning, skall nu sättas i verkställighet
genom kyrkoföreståndarens försorg; på sätt som nämnde Protocoller föreskrifva.

  Sedan ingen ting vidare var att anföra uplöstes Stämman under tillönskan Guds
välsignelse                        Carl I Lindhagen
                                  Vic: Past:
    Upläst, justeradt och faststäldt den 5. Dec. 1819. intyga
    N:Filip Rosander, Sam: Ekeroth,     Nils Månsson,    Lars Olofsson.

                     ***
   År 1820. den 5 Maji sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter, hvarvid Årets
MantalsLängd granskades och underskrefs hvarefter Val till Ledamöter i Årets Berednings-
Comitè anstäldes; så följande:
   Af Riddeskapet och Adeln: Hr ÖfversteLieut: Rehnberg
   Af Ståndsperson       Organisten Ljungberg och Hr: Samuel Ekeroth
   Af Bondeståndet       Johan Olofsson i Juby och Lars Svensson i Solberga

    Askeby Sockenstuga som ofvan.     Carl I Lindhagen
                         Vic: Past:
        AD Sommelius,     J Wickius,   Nils Månsson Öfverstad

                      ***
            År 1820 den 12 Maji blef Allmän Ordinarie Sockenstämma hållen med
            Askeby Församling, der följande förehades och Afgjordes.

                     §:1.
    Sockenstämmans Lagliga Utlysning erkändes.

                     §:2.
    Kyrko- och Fattig-Cassornas Räkenskaper uplästes, godkändes och underskrefvos.

                      §:3.
    Lösdrifvare efterfrågades, men Församlingen sade sig ej äga kännedom om några
sådana, utom de förr anmälte; med hvilka kraftiga åtgärder skulle vidtagas.

                        §:4.
    Rörande Brandsynen föredrogs, att Rusth. Kindahl i Holmetorp, oaktadt flera påmin-
nelser nu som förr träskar att fullgöra och iståndsätta de påsynte Bristfälligheter, vådliga för
                                                 73
elden, hvarföre Församlingen beslöts, att de i Brandstods Reglementet bestämda Böter, för
försummelse härutinnan, skola af Rotmästaren och Sexman hos Kindahl utfodras; äfven som,
enligt SaltpeterSjudariBolaget, böter för försummad betalning af Lönen till SjuderiVerk-
mästaren.- Föröfrigt upmanades Sprutmästarna att vid ansvar hålla Brandresskapen i felfritt
Stånd.
                       §:5.
         ta dje   de
    Blefvo 1 , 3 och 4 §§ i Fattig-Reglementet af den 5. December 1817 på det sätt
ändrade, att ansvar för in- och utmätningar till de Fattige pålägges MagazinsFöreståndarne,
och Kyrkoväktarna således derifrån befriade.

                        §:6.
                                       ne
     Öfverenskom Församlingen, att af Fattig-Magazinet skulle uttagas 2 Tunnor Råg och
   o
1. D Korn, och genom Fattigföreståndarens försorg förmalas samt sedermera till de Fattige
för tillverkad Spånad utbetalas, på sätt och till pris, som närmare med V.Past: kan bestämmas.

                       §:7.
                                 dr
   Anmälte sig Lifgr: Jungströms Hustru samt Pig: Eva Carls och Stina Nilsdotter om
Församlingens förord till fritt bruk af Medvi Helsobrunn, hvilket dem beviljades.

                       §:8.
    Afsade sig Samuel Pettersson att vara Sockneskräddare, och antogs af Församlingen, i
hans ställe SkräddareDrängen Johan Petter Hummer att vara Sockneskräddare; hvarföre han
äger hos Konungens höga Befallningshafvande om Fullmakt anhålla.

                        §:9.
    Till Ledamot i Kyrko-Rådet utvaldes i Secret: Rosander ställe Hr: Sam: Ekeroth i
Öfverstad. Härvid afsade sig äfven Jonas Persson i Juby och Lars Olofsson i Öfverstad att
vara Rotmästare och tillsattes i deras ställe Magnus Månsson i Nartomta och Carl Magnus
Johansson i Stolpantorp, och till Sexman antogs Jöns Persson i Juby; äfven afsade sig Anders
Larsson i Öfverstad, att vara Brandsynings Man och tillsattes i stället Rusth: Nils Månsson i
Öfverstad.
                        §:10.
    Åtog sig Skräddaren Samuel Pettersson i Örtomta, att emottaga, kläda och föda Fattige
                                              co
Gossen Petter Pettersson mot ersättning af 1½ Tunna Råg och ½ Tun: Korn samt 10 Rdr: B .
På samma villcor åtog sig Skomakaren Petter Jonsson på Juby ägor att kläda och föda fattiga
Gossen Johan Eric Johansson.
                        §:11.
    Magazinets Räkenskaper uplästes, godkändes och underskrefvos, vid hvilket tillfälle
Församlingen äfven beslöt, att Comminister, Klockare och Organist skola för i År aflönas af
Hemmanen på sätt Församlingarna föreskrifva; samt att de Penningar som inflyta i Magazinet
för Spannemål skola användas till Spannemål igen; och att för de öfriga Contanta Penningar
skola Lagliga Reverser inlemnas och i kista å Magazinet förvaras. Äfven beviljade För-
samlingen afskrifning å Olof Larsson och Askelöfs Enkas skulder i Magazinet, som således
försvinna.
                        §:12.
    SaltpettersBolagets Räkenskaper uplästes och underskrefvos och ÖfverskottMedlen
för året utdelades.                                              74
                     §:13.
   Beviljade Församlingen Organisten Ljungberg, att till Fähus begagna Fattig-
Vedskullen.

        Sedan intet vidare var att anföra afslöts Stämman med Välsignelsen.
        Askby Sockenstuga som ofvan      Carl I: Lindhagen
                               Vic: Pasr:

 Uppläst, justeradt och faststäldt den 28. Maji 1820 intyga å egna och församlingens vägnar.
    I:Ljungberg,   Lars Olofsson,   Nils Månsson,   Nils Olofsson.

                       ***                    .
            År 1820 den 29 Oktober efter Laga kallelse sammanträdde Askeby
            Församlings Ledamöter till Allmän Ordinarie Sockenstämma, der
            följande Ärenden föredrogos.

                         §:1.
     Tillfrågades om olaga Inflyttningar sig nu tilldragit, som besvarades med Nej; men
upgåfvos Drängen Olof Olofsson i Seländer och Pigan Inga Jönsdotter i Öfverstad såsom
Försvarslöse, hvilka således som Lösdrifvare komma att behandlas; och tillkännagafs dess-
                                    dr
utom, att en SmedDräng Blomberg och en Piga Maja Brita Samuels obehörigen vistas i
Församlingen, hvilka Ordningsmän och Rotmästare genast från Församlingen skola afvisas
äfven som allvarligen tillsäga de Qvinspersoner, som hafva oägta Barn, och hos andra till hus
sitta, att till nästa Mantalsskrifning anskaffa sig laga Försvar, vid följd att i annor händelse till
Tukthus blifva anmälte.
                         §:2.
     Upgåfvo Brandsyningsmännen, att vid den nu förrättade Brandsynen ingen ting varit
att anmärka.
                         §:3.
     Fattig-Magazinets Räkenskaper uplästes, godkändes och underskrefvos; hvarvid För-
samlingen beslöt att Fattig-Spannemålen för i År bör så utgå, att Rågen tages af Sockne-
Magazinet och Kornet af Hemmanen.
                         §:4.
                              dr
     Beviljade Församlingen att åt Enkan Cajsa Clas på Askeby ägor iståndsätta dess
förfallna Stugutak på det sätt, att Nyble och Stemna Byar bestå Torf och arbete, och öfriga
          ne
Byar tillsläppa 2 Suddar Halm af hvart halft Förmedlar Hemman.

                        §:5.
    Beslöto, att det bestälda Teglet till Sockenstugutaket ej skall hemköras förr än på
Vinterföre.
                        §:6.
    Till Ledamot i Kyrkorådet utvaldes Rusth: Nils Nilsson i Juby; och till Upsyningsman
öfver PrästgårdsSkog Rusth: Anders Lundberg ibid.

        Som intet vidare var att anföra, uplöstes Stemman under välsignelse.
               Carl I Lindhagen
                  Vic: Past:

 Upläst, justerat och faststäldt den 5. Nov. 1820 intyga å egna och Församlingens vägnar:
  I:Ljungberg, Nils Månsson, Nils Olofsson, Lars Olofsson, Lars Andersson.

                        ***
                                                  75
    År 1821 den 18 Februarii sammanträdde Askeby Församling då Årets MantalsLängd
granskades och underskrefs, hvarefter Val anstäldes till Ledamöter i Årets BeredningsComité,
då rösterna föllo på följande:

    Af Riddarskapet och Adeln: Hr: ÖfversteLieutn. Rehnberg
    Af StåndsPersoner:     Hr: Ekeroth och Org. Ljungberg
    Af BondeStåndet:      And:Lundberg i Juby och Nils Olofsson i Öijeby
   Vid samma tillfälle utvaldes Organ. Sten Ljungberg till Ombud vid sammanträdet i
Lagmansalen i Linköping rörande Hemmansklyfningen i Riket.

    Askeby Sockenstuga som ofvan       Carl I Lindhagen
                            Vic. Past.

                      ***
       År 1821. den 4. Mars efter Laga skedd Kallelse sammanträdde Askeby
       Församling till allmän Extra Sockenstämma der följande förehades:

                       §:1.
    Ordföranden och Kyrkovärdarna tillkännagåfvo, att alla Låntagare och med Vinsäd
             ne
Rästerande skola inom 3 veckor sina Lån och rester antingen inbetala eller derföre sätta
säker i Pant eller Borgen, i hvilken annor händelse det Lagligen kommer att indrifvas. Vid
samma tillfälle utvalde Församlingen Hr: Ekeroth i Öfverstad och Anders Lundberg i Juby till
                              sta
Revisorer af Kyrko- och FattigCassorna till Redogörelse 1 Maji.

                       §:2.
     Upmanade äfven Ordföranden Magazinsföreståndarna, att söka ställa slik säkerhet
äfven för Magazinet; hvarvid Magazinsföreståndarne i samråd med Församlingen jämväl
                                            ne
beslöto att med Magazinet och dess Cassa taga enahanda mått och steg; så att inom 3 Veckor
full säkerhet för alla der varande Låner måste sättas vid laglig påföljd; och utvaldes
Organisten Ljungberg, Lars Svensson i Solberga och Rusth: Nils Olofsson i Öjieby att vara
Förvaltare för MagazinsCassan. Fant Församlingen icke för godt, att, efter som förr beslutat
blifvit, uphandla någon Spannemål för i år, utan dermed hafva fördrag.

                      §:3.
    Beviljades Organisten Ljungberg, som nu kommer att inflytta i Sockenstugan, att få
insätta Saker i Klockstolen och Kyrkboden, blott det ej står i vägen.
        Askeby som ofvan. Carl I: Lindhagen
                     Vic: Past:

    Sam: Ekeroth,     I Ljungberg,      Lars Olofsson,  Nils Olofsson.

                       ***
            År 1821 den 13. Maji blef efter laga skedd pålysning Allmän Ordinarie
            Walborgmässo Sockenstämma hållen, der följande förehades.

                      §:1.
    På tillfrågan om Församlingen hade något att anmärka mot Gudstjenstens ordentliga
hållande, besvarades med Nej.
                      §:2.
    Kyrko och FattigCassornasRäkenskaper uplästes, erkändes och underskrefvos.

                                               76
                       §:3.
    Anhöll Pigan Stina Nilsdotter i Fattigstugan om Församlingens förord till sitt nytjande
af Medevi helsobrun, hvilket bevisades.
                       §:4.
    Till Ombud vid blifvande Husesynen i Prästegården utvaldes Hr: Commissarien
Dahlgren och Nämndeman Lars Olofsson i Askeby; samt vid blifvande Inventeringen Hr:
Coms: Dahlgren och Rusth: Lars Svensson i Solberga.

                        §:5.
    Afsade sig Lars Svensson i Solberga, Nils Olofsson i Öjieby och Johan Salmonsson i
Seländer att vara Sexmän, och tillsattes i deras ställe Petter Andersson i Askeby, Petter
Persson i Öjieby och Arvid Olofsson i Fläret.
    Äfven inlemna Kyrkoföreståndare Anders Isaksson en skriftelig anhållan att från
Kyrkoföreståndaretjensten blifva entledigad, men som Isaksson ej var närvarande och gjorde
redo för sin förvaltning, kunde Församlingen derå intet afseende göra.

                      §:6.
    Magazinets Cassa Räkning upvistes; erkändes och underskrefvos; men som brist
inträffat både af Råg och Korn, fant Församlingen skäligt att med Räkenskapernas
granskning på Spannemålen upskjuta, till MagazinFöreståndaren fått ommäta Spannemålen,
och redo på bristen.
                      §:7.
                         ne
    Beviljades Socknens antagne Vaccinateur 2 Tunnor Hafra i årlig Lön.

 Som ingenting vidare var att anföra uplöstes stämman under tillönskan af Guds välsignelse.
   Askeby Sockenstuga som ofvan     Carl J: Lindhagen
                         Vic: Past:

    C.G.Dahlgren,    Lars Svensson,    Jonas Pehrsson,   Nils Olofsson.

                       ***
     År 1821. den 17. Junii sammanträdde, efter kallelse, Askeby Församlings Ledamöter
för att i Herr HofRättsCommisarien Dahlgrens ställe, som mellankomne hinder afsagt sig
Fullmägtigskapet vid Husesynen i Prestgården i morgon, välja ett annat Socken Ombud,
hvartill enhälligt utsågs Herr Ekeroth på Öfverstad. Ut supra     In fidem
                                A Wimermark
                       ***
            År 1821. den 25 Junii hölls, efter laglig kallelse extra ordinarie Socken-
            stämma med Askeby Församling, då följande ärenden förekommo:

                       §:1.
    Sedan undertecknad Pastor hälsat Församlingen respective Ledamöter, med hvilka han
nu för första gången höll ett sådant sammanträde, som detta, och önskat, att enighet och sämja
altid måtte råda i deras öfverläggningar, bejakades enhälligt på hans framstälda fråga, att
denna Sockenstämma var i laglig ordning utlyst.

                       §:2.
    Tillkännagaf Ordföranden, att laga Af och tillträdes Husesyn blifvit hållen å Kyrko-
herde Bostället d. 18. denna månad; och Församlingens till nämnde Syn valde Ombud Herr
Ekeroth i Öfverstad och Nämndemanen Lars Olofsson i Askeby anmälte nu, att Husrötan å
Socknens hus upgått till 270 Rd: 24 S., å Pastors till 249 Rd: 30 S. 11. rst, samt å Torpen till
                                                77
87 Rd: 37. S. 6.rst. alt i Banco, och att Härads Syne Rätten ålagt Församlingen, att till den 1.
Oktober detta år hafva reparationerne i Sätesbyggningen och Fähuset verkstälde, men å de
öfrige husen lemnat anstånd till samma tid nästa år. Likaledes anmältes, att som rummen i
Sätesbyggningen ej hafva den högd Författningarne utstaka, så hade, på Consistorii Ombudets
derom veckta frågan, Härads Syne Rätten tillstyrkt, att byggnads vinden, som är både hög och
rymlig, inredes till ett rum, hvartill kostnaden ansågs obetydlig emot den prydnad huset
derigenom får, och den verkeliga nytta och beqvämlighet det skulle medföra.
    Pastor, som i anseende till byggnadens nu varande beskaffenhet, och då intet rum
finnes, som ej tarfvar reparation, icke kunnat hitflytta sin hustru och sitt hushåll, och således
måste sakna de beqvämligheter, som för hvar och en äro högst behöflige, önskade, att
Församlingens resp. Ledamöter ville nu öfverlägga om detta ämne, och gå i författning om
reparationernes verkställande.
    Efter rådplägning härom stadnade Församlingens Ledamöter i det beslut, att så väl
reparationerne, som den förslagne inredningen af vinden i byggningen, hvartill timmer tages
på Boställets skog, skulle genast företagas, de förre efter accord och räkning, och den sednare
genom entreprenad, och blef Kyrkoföreståndaren Herr Isaksson anmodad, att verkställa detta
Församlingens beslut, och att dertill använda de penningar, som för Magazinets fordran i
framledne Herr Kyrkoherden Lindhagens Sterbhus, skola af dess Concursomassa
utbekommas.
                        §:3.
    Enligt Församlingens beslut vid sistledne Walborgmässo Sockenstämma §.6.,
företäddes Räkenskaperna på Magazinets Spannemåls förråd, hvilka uplästes, godkändes och
underskrefvos; och blef vid detta tillfälle Kyrkovärden Anders Larsson i Öfverstad vald till
Magazins föreståndare efter Anders Månsson i Nartomta, som på begäran erhöll afsked.

                       §:4:
    Till Ombud vid det sammanträde med Extra Rothållare, som enligt Konungens
Befallningshafvandes kungörelse af den 6. i denna månad kommer att hållas i Lagmanssalen i
Linköpings Slott d. 12. instundande Julii kl. 9. f.m. angående aflemnande af en Häst i stället
för en fullt beklädd karl, om Kongl. Majt skulle blifva nödsakad, att upbåda Extra Roteringen,
valdes Församlingens Kyrkoherde.
                       §:5.
    Beviljades Enkorne efter Jonas Larsson den äldre och den yngre i Fläret, som vid
Fattigregleringen blifvit uteglömde, 8. kappar säd hvardera ur FattigMagazinet.
    Sammankomsten slöts med välsignelse.      In fidem C Wimermark

    År 1821. den 8. Julii blef föregående Protocoll, vid dertill lagligen kungjordt Samman-
träde, upläst, justeradt och erkändt riktigt, betyga Askeby Sockenstuga ut supra
             Å Församlingens vägnar.
    Carl J: Lindhagen, AD Sommelius, CG Dahlgren, A: Hansson, And Lundberg.

                       ***
               År 1821. d. 5. Augusti sammanträdde, efter laga kallelse,
               Askeby Församlings Ledamöter i extra Sockenstämma,
               då följande ärender förekommo.

                      §:1.
    Till Socken Ombud vid det till morgondagen utlyste Häradsboarnes Sammanträde i
Fillinge, angående Kronoskjutsskyldighetens reglerande, valdes Rusthållarne Lars Svensson i
Solberga och Nils Månsson i Öfverstad.
                                             78
                        §:2.
    Tillkännagaf Ordföranden, att Förmyndaren för Fattigstuguhjonet Pigan Stina Nils-
dotter aflemnat, jämte Förmyndareräkning, återstoden af hennes arfomedel 11. Rs. 25.S. 5 rst.
                1                        ne
Riksgmt eller 7. Rs. 32 S. 11 /3 rst. Banco, hvaraf henne beviljades, väf till 2 lintyg, då hon
den sjelf anskaffar och till betalning företer.

                        §:3.
    Anmältes, att Gossen Nils Nilsson, som afledna Pigan Lena Persdotter Landberg på
Öfverstads ägor intagit i Socknen, vore efter hennes död lemnad sig sjelf, utan vård, då han
likväl är i den ålder, att han både behöfde lära att läsa och annat nyttigt för sin framtid. För-
samlingens Ledamöter beslöto, efter öfverläggning, att som detta barns Moder Pigan Greta
Persdotter Landberg lefver och tjenar i Gistad Socken, så skulle Ordningsmannen i Öfverstad
antyda henne, att genast afhämta sin Son, i annat fall hade hon att vänta, att han tillsändes
henne.
         In fidem    Wimermark
    Justerad och erkänd d.12. Aug 1821 ityga: Lars Olsson A: Hansson

                       ***
                År 1821. d. 12. Augusti sammanträdde, efter behörig kallelse,
                Askeby Församlings Ledamöter i följande ärender.

                       §:1.
    Kyrkoföreståndaren Herr Isacsson, på hvars begäran Församlingens resp Ledamöter
nu voro kallade, önskade, till förekommande af klander i den honom updragne verkstäl-
ligheten af reparationerne och nybyggnaden å KyrkoherdeBostället, att de ville:
1mo   yttra sig om det förslag till Köksmurens och Kakelugnarnas omsättande samt en ny
Kakelugns upförande i öfra våningen, jämte rummens revettering i den nedras som Bygg-
mästaren Bergström och Kakelugnsmakaren Zetterblad uprättadt och nu uplästes; och
2do   förklara huru många nya dörrar och fensterlufter, som bestås i nybyggnaden af öfra
våningen.
    I anledning häraf yttrade Församlingens Ledamöter, att som det i första puncten
omnämde Förslag tyckes vara alt för drygt, så ansåg de det bäst, att anmoda Herr Hansson, att
antingen pruta med Bergström och Zetterblad, eller, om de icke ville nedsätta sina priser, ingå
                                         dra
accord med andre, som gjorde detta arbetet för lindrigare betalning; och hvad 2 puncten
angår, förklarade Församlingens Ledamöter, att som nybyggnaden en gång är beviljad, så
borde den ock completteras, hvartill 6. fensterlufter och 2. dörrlufter äro nödvändiga.

                        §:2.
    Uplästes ett Anförande till Protocollet af Herr HofRättsCommisarien Dahlgren, så
lydande: Hindrad Ec........(se handlingarne). Och som detta icke innefattar något stridande
emot de åtgärder, som redan blifvit af Församlingen vidtagne, så ansågs all vidare öfverlägg-
ning derom öfverflödig.
                        §:3.
    Som Församlingen förekommit alla nu varande Pastors önskningar i afseende på för-
ändringar och nybyggnad i Sätesbyggningen vid hans Boställe, så ansåg han för en ringa gärd
af sin erkänsla, att afstå från det anspråk på äganderätten till Kakelugnnarne i nedre våningen,
som af Företrädarens Concuoronaisa blifvit honom öfverlemnad; hvilket till framtida säkerhet
antecknas.

                                                79
                        §:4.
    Slutligen yttrade Herr Isacsson, att han af egna angelägenheter ofta vore hindrad, att
lemna den tillsyn, till det å PastorsBostället nu påstående arbete, som är nödig, och önskade
derföre, att Församlingens Ledamöter ville välja någon som deltog med honom deri; och som
detta skjäl ansåg välgrundadt, så valdes Nämndemannen Lars Olofsson i Askeby dertill,
hvilken ock benägit lofvade åtaga sig detta besvär:          In fidem
                              Wimermark
                        ***
    År 1821. d. 19. Augusti sammanträdde Askeby Församlings Kronoskjutsskyldige
innevånare, och valde till sine Ombud i frågan derom, Rusthållarne Nils Månsson i Öfverstad
och Lars Svensson i Solberga.                     In fidem
                              Wimermark
                        ***
    År 1821. d. 23. September sammanträdde efter kallelse Askeby Församlings
Ledamöter för att afhöra den Förteckning på försåld Spannemål från denna Socken vid
Norrköpings Magazin, som ankommit. Efter upläsningen deraf, erkändes hon riktig och
underskrefs.                             In fidem
                              Wimermark
                        ***
    År 1821.d. 30. September hölls, efter laglig kallelse, extra ordinarie Sockenstämma
med Askeby Församling, då, till följe af Konungens Befallningshafvandes kungörelse af d.
12. i denna månad angående Markegångssättningen för detta år, Rusthållaren Nils Månsson i
Öfverstad valdes till Socknens Ombud dervid, hvilken har att sig ställa nämde kungörelse till
efterrättelse.                            In fidem
                              Wimermark
                        ***
           de
    År 1821. d. 7 Octobr. sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter, och beslöto,
att som ingen ville emot betalning vårda och sköta sjukliga Drängen Carl Eric    , (I original-
ldokumentet är efter Eric lämnat ett tomrum, troligen tänkte prästen senare skriva in efternamnet Troligtvis är
namnet Månsson.) så skulle han underhållas en dag på hvarje matlag i socknen.
                                       In fidem
                                    Wimermark
                      ***
    År 1821. d. 14. Octobr. sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter och på
begäran af kyrkoföreståndaren, valdes Herr HofRättsCommissarien Dahlgren, Rusthållaren
Anders Andersson i Juby, Lars Svensson i Solberga och Peter Persson i Öjeby, att afsyna från
Byggmästarne nybyggnad och reparationerne å PastoriBostället.
                                  In fidem
                              Wimermark
                      ***
               År 1821.d. 28. October hölls efter föregåene laglig
               kallelse, allmän Michelsmässo Sockenstämma med
               Askeby Församling, då följande ämnen förekom:

                       §:1.
     Erkändes, på tillfrågan, denna Stämma vara lagligen utlyst.

                     §:2.
   Sade sig Församlingens Ledamöter icke känna, att några olaga inflyttningar skjedt i
Socknen.
                                                       80
                       §:3.
    Upmanades Församlingens Brandmästare, att vid nu skeende Brandsyner med
noggrannhet och stränghet fullgöra sin pligt, hälst skonsamhet och efterlåtenhet kan lägga
grund till icke allenast den vårdlöses utan många fleres olycka.

                        §:4.
     Inlemnades och uplästes följande Anförande till Protocollet:
     Af en utsatt resa hindrad, att mig infinna, får jag för Församlingen tillkännagifva, det
jag i följd af mig lemnadt updrag öfvervarit Besigtningen å verkstälda Byggnader och
reparationerna vid PastorsBostället, hvarvid i afseende på arbetets verkställande icke befans
något anmärkningsbart; hvaremot det icke kunde undfalla mig och öfrige SockneOmbuden,
att Boställsinnehafvaren särskildt låtit verkställa åtskilliga nödige och nyttige förbättringar vid
inredet uti Byggningen, för hvilka han eller dess Sterbhus vid ett blifvande afträde äger
ostridig rätt till ersättning; men då detta kunde gifva anledning till tvister i framtiden, ansåg
jag och öfrige Ombud det vara lämpligast, att Församlingen äfven betalar sednast nämde
förbättringar, med undantag af de, som äro gjorde blott för egen beqvämlighet; i hvilket
afseende med Boställsinnehafvaren öfverenskoms, att Församlingen skall betala, utom hvad
förut är beslutadt, upförningen och inredningen med kakelugn till lilla kammaren i öfra
våningen, samt fensterflyttningen å nedra botten, hvaremot Herr Kongl. HofPredikanten icke
fordrar någon ersättning för afskiftningen i östra rummet af öfra våningen eller för en
derstädes upförd nu kakelugn, utan aflemnar Byggningen såsom Församlingens tillhörighet,
så inredd till väggar, golf , fönster och kakelugnar, som den nu befinnes, neml: å nedra botten
              ne
med förstuga, Sal och 2 kamrar, samt kök med skafferi, och å öfra botten Salong samt en
       ne
större och 3 mindre kamare, alla rummen, undantagande Salen och Köket försedde med
kakelugnar.
     Denna öfverenskommelse, som nu öfverlemnades till Församlingens godkännande
eller förkastande, hoppas jag en hvar skall finna billig, och hvarigenom all disput om ägande-
rätten till påbygnaden och inredningen är förekommen.
         Holmetorp den 28 October 1821             C:G: Dahlgren
     Församlingens samtelige Ledamöter gillade helt och hållit denna öfverenskommelse,
som till framtida efterrättelser ordagrannt i Protocollet införes.

                       §:5.
    Sedan Församlingen nu mera på ett så berömligt sätt satt Sätesbyggningen i Präst-
gården i stånd, frågade Ordföranden om icke dess resp Ledamöter skulle vilja sträcka sin
omtanke om nämnde byggnads completterande ännu längre, och i afseende på den osäkerhet
om lif och egendom, som nu försports genom våldsverkare, som inom kort tid föröfvat både
inbrottsstölder och mord, bekosta luckor för fenstren i nedra våningen.- Denna Ordförandes
anhållan beviljades, och Kyrkoföreståndaren anmodades, att genast gå i författning om dess
verkställande.

                        §:6.
     Granskades och godkändes Fattigmagazinet Räkenskaper, hvarvid uplästes de project,
som Kyrkorådet vid dess Sammanträde d. 22. i denna månad §.4. funnit skäligt förelägga
Församlingen om indragning af nämde Magazin, på de grunder nämde §. innehåller. Försam-
lingen tog detta project i noga öfvervägande, och med erkännande af det grundade skälen
dertill beslöt, att FattigMagazinet aldeles uphör, och att den deruti nu befintlige spannemål
användes till den för detta år gjorda anordning för Socknens fattige, samt att återstoden ingår i
nästa års utdelning, hvartill fyllnaden sammanskjutes af Hemmanen i Socknen; kommandes

                                                81
sedermera Kyrkorådets årliga Anordning till de Fattige, att efter fördelning utskrifvas af hem-
manen, på det sätt, att nödigt öfverskott altid blifver till extra understöd, för hvilket det skall
åligga Fattigföreståndarne, att visa behörig redo.

                        §:7.
    Herr HofRättsCommissarien Dahlgren, som redan haft godheten att hos Konungens
Befallningshafvande söka Socknens befrielse från vården af sjukliga Drängen Carl Eric
Månsson, anmodades, att på de nya skjäl, som företedt sig, å Församlingens vägnar förnya
denna ansökan jämte påståendet om ersättning för den kostnad, som på nämde Dräng blifvit
använd.
                        §:8.
    Anmältes, att Gossen Peter Persson, som Församlingen inaccoderat hos Skräddaren
Petersson i Örtomta, stryker omkring Socknen på uslaste sätt klädd och utöfvar åtskilliga
skälmstycken.- I ovisshet om antingen Gossens okynne eller vanvård af Fosterföräldrarna är
orsak dertill, beslöts att Skräddaren Petersson skulle kallas inför Kyrkorådet nästa Söndag, att
förklara sig, och uplysa sammanhanget härmed.

                       §:9.
    Kyrkoföreståndaren Herr Isacsson anhöll om afsked från din beställning, under
förbindelse att fullborda nybyggnaden af Prästegården och med det första afgifva räkning så
väl derå, som å sin öfriga förvaltning.- Ehuru ogerna denna anhållan emottogs kunde den
dock icke afslås, hvarföre Församlingen, med erkänsla af Herr Isacsson möda, valdes till dess
efterträdare i nämde Beställning Rusthållaren Anders Lundberg i Juby.

    Sammankomsten slöts med välsignelsen.         In fidem
                              Wimermark
                       ***
    År 1821. d. 4. November sammanträdde, efter kallelse Askeby Församlings
Ledamöter och på Kyrkoföreståndarens Lundbergs framstäldta fråga hvar bräder skulle tagas
till Luckorne i Prestgården, updrogo honom, att uphandla dem; hvarefter församlingen
Ledamöter lemnade Torparen Landström på St. Greby ägor det tillstånd, som Kyrkorådets
Protocoll för denna utvisar.             In fidem
                          Wimermark
                       ***
                År 1821. den 18. November sammanträdde Askeby
                Församlings Ledamöter efter lagliga kallelser, hvarvid:

                        §:1.
    Protocollerne för d. 28. sistl. October och 4. November uplästes, justerades och
erkändes riktige.
                        §:2.
    Vid väckt fråga hvar penningar skulle tagas till godtgörande af de kostnader vid
nybyggnaden i Prestgården, hvartill de anordnade medlen icke förslå, beslöto Församlingens
Ledamöter, att dertill skulle användas de räntor, som ännu äro obetalte, och de Capitaler, som
af Magazins Cassan äro utlånte till utom Socknen boende, hvilka af Magazinsföreståndarne
genast upsäges.
            Upläst och erkändt, intyga Å Församlingens vägnar
            Lars Olofsson,     AIsacsson,      And: Lundberg

                        ***
                                                 82
    År 1821. den 2. December upviste Saltpetters Bolagets Föreståndare Org: Ljungberg
Bevis å den för i år tillverkade Saltpettern inom socken, som utgjorde 12. Ltt, hvilket bevis af
Församlingen påtecknades. Actum ut Supra.       Carl I Lindhagen
                             Loco Pastoris
        AD Sommelius          And:Larsson      Lars Olofsson
          Sergeant

                       ***
            År 1822. d. 3. Martii höls, efter laga kallelse, extra Sockenstämma med
            Askeby Församling i nedannämde ämnen.

                      §:1.
    Granskades och godkändes detta års MantalsLängder för denna Socken hvarvid
anmältes såsom inflyttade till Herrsveden, men icke annorstädes Skatteskrifne: Torparen
Anders Gustafsson jemte hustru och Dotter Charlotta, hvilka å MantalsLängden antecknades.

                      §:2.
    Till Ledamöter af innevarande års BeredningsCommitée i denna Socken valdes Herr
Öfverste Liuetenanten och Riddaren Rehnborg, Herr Samuel Ekeroth, Organisten Ljungberg
samt Rusthållaren Anders Lundberg i Juby och Nils Olofsson i Öjeby.
               In fidem   Wimermark

                       ***
            År 1822. den 21. April hölls, efter laga kallelse, extra Sockenstämma
            med Askeby Församling, hvarvid följande ärenden förekommo.

                        §:1.
     Då Församlingens Ledamöter nu, efter laglig kallelse sammanträdt, för att afgifva sitt
utlåtande öfver de af Höglofl. Kongl. SundhetsCollegio projecrerade åtgärder till befrämjande
af en närmare upsigt öfver hälsotillståndet inom Församlingarne, föredrogos icke allenast
Herr Kongl. LifMedici och Riddaren Doctor af Pontini och herr Profeisoren Doctor
Trafvenfelti afgifne Betänkanden, utan Församlingens Ledamöter anmanades ock att lemna
all upmärksamhet åt ett ämne, som åsyftade allmänt väl.
     Efter öfverläggning härom yttrade Församlingens Ledamöter, att som det är Pastors
och KyrkoRådets gemensamma pligt, att vaka öfver sedligheten inom Socknen, och Pastors
enskildta, att vid inträffade farsoter hos Konungens Befallningshafvande påkalla Läkares
biträde; och som Församlingen redan dels genom vidtagna beslut om måttlighets iakttagande i
lefnadssättet, som haft den bästa verkan, och dels genom inrättandet af ett SockenApothek,
som, i grund af derom erhållit gunstligt löfte, skall öfverlemnas i Fru ÖfversteLieutenantskan
Rehnborgs vård, hvilken ädla Fru hittils icke anlenast med lyckligaste framgång föreskrifvit
Läkmedel, utan ock med egen ospard kostnad gratis utdelat dylika till de fattige och behöfv-
ande, sökt att både förekomma sjukdomar, och i möjligaste måtto bereda tillgångar till
botemedel, då de inträffa , så trodde Församlingens Ledamöter någon vidsträktare författning
i detta afseende vara öfverflödig inom denna lilla Socken, så mycket mera, som dess läge af
  dels
1¼ mil från Linköping; lemnar vid påkommande behof tillfälle till de skickligaste Läkares
biträde.

                       §:2.
    Upvistes ett till Socken Apothek väl inrättadt och med större och mindre flaskor
        38          co
försedt Skatull , som emot 10.Rs:B till köps erbjöds hvilket anbud Församlingens Leda-
                                                83
                                             co
möter antogo; hwarefter Herr Commenister Lindhagen aflemnade de 19. Rs 10 rst. B ; som
Församlingen till detta ändamål sammanskjutit.

                      §:3.
    Till Revisorer af Kyrko och FattigCassornes Räkenskaper för detta år valdes Herr
Ekeroth och Rusthållaren Anders Lundberg i Juby.
                      In fidem   Wimermark

                      ***
            År 1822. den 17. Maji hölls, efter laga kallelse, allmän ordinarie
            Walborgmässo Sockenstämma med Askeby Församling, då följande
            ärenden förekommo:

                      §:1.
    På derom framstäld fråga erkände Församlingens Ledamöter, att denna Stämma
ganska lagligt utlyst.
                      §:2.
    Med mycken tillfredsställelse emottog undertecknad Pastor det bifall som Försam-
lingens Ledamöter lemnade sine Lärares åtgärder vid Gudstjenstens förrättande och under-
visnigen i Christendomen.
                      §:3:
    Sedan Kyrko och FattigCassornes Räkenskaper blifvit af vederböramde Revisorer
granskade, uplästes, godkändes och underskrefvos de nu af Församlingen.

                        §:4.
    Likaledes uplästes, godkändes och underskrefvos ej mindre Lazarettets än Socken
Magazinets Räkenskaper.
                        §:5.
    Tillkännagaf Ordföranden, att förre Kyrkoföreståndaren Herr Isacsson hos honom
anmält, det han, i anseende till inträffadt dödsfall i hans hus, vore hindrad att idag afgifva
Räkenskap för kostnaderne till gjorde reparationer och förändringar å Sätesbyggningen i
Prestgården, och anhöll, att Församlingen dels ville lemna honom anstånd dermed till
justeringen af detta Protocoll, och dels välja Revisorer, som dessförinnan granskade hans
Räkenskaper. För- samlingens Ledamöter beviljade det äskade anhållandet, och valde till
Revisorer Herr Commi- nister Lindhagen och Herr HofRättsCommisarie Dahlgren.

                          §:6.
    Till Stallets ombyggnad i enlighet med hvad Husesynen å Prestegården innehåller,
beslöto Församlingens Ledamöter, att af hvarje hemman skulle lemnas en timmerståck, 14.
                                39
alnar lång (8.6 m) och 7. tum i lilla ändan, samt 2. par hång ; Och accoderades med Kyrko-
väktaren Askelöf, att han, med tillhjelp af nödige dagsverken, hvilka Kyrkoföreståndaren
upbådar, verkställer denna byggnad, och lemnar huset aldeles complett till inanrede och
                      de mynt
dörrar samt i tak m.m., för Tio Rs Riksgl     - Hvad åter Fähuset angår, så anmeldes
Organisten Ljungberg , att till Protocolljusteringen uprätta ett förslag på reparationerne derå,
om hvilkas fullbordande Församlingens Ledamöter då vilja fatta beslut.

                       §:7.
    Fattighjonet Pigan Stina Nilsdotter lemnas Församlingens förord till åtnjutande af
Lasarettsförmånerne vid Medevi hälsobrunn. De vanliga utgifterna till hennes resa bestrides

                                                 84
af de penningar, som Herr Comminister Lindhagen anmäler sig hafva emottagit hennes
      40
Lägersman .
                       §:8.
    Till Brandmästare efter Kyrkoföreståndaren Lundberg, som anhöll om afsked från
denna befattning, förordnades Jonas Persson i Juby; och yrkade Församlingens Ledamöter, att
Brandsynerne med det första verkställes, hvarvid Sprutornes vård noga och strängt bör
undersökas.
                       §:9.
    Organisten Ljungberg företedde räkning för förl. års Saltpettertillverkning samt
qvittona å den Saltpetterskatt, som han för Socknen erlagt, äfvensom han till utdelning på
hemmanen framlade den tillverkningskostnad, som han af Kronan upburit; hvilka penningar
Församlingens Ledamöter beslöto skulle, i stället för Sammanskott, envändas, att betala för
sjukliga Drängen Carl Eric Månssons vård hos Anders Månsson i Nartomta för 91. dagar, och
hos Magnus Månsson derstädes för 56. dagar, samt för den tid han vistas hos Nämnedman
Lars Olofsson i Askeby. Anders Månsson och Magnus Månsson, som voro närvarande,
                                            m
emottoga genast och qvitterade hvar och en sin fordran för nämnde tid, efter 8 S Riksg om
dagen.
                       §:10.
    Då frågan om sjuklige Drängen Carl Eric Månssons vård nu var väckt, ansågs
Församlingens Ledamöter det vara tjenligast, att nästa Söndag från Predikstolen kungöra, det
de, vare sig Torpare eller LifGrenadier, som vilja åtaga sig hans skötsell och underhåll, kunna
vid Protocolljusteringen anmäla sig till accords uprättande derom, hälst hans kringförande i
Socknen vore både besvärligt och anseende till hans sjukdom vådeligt.

                         §:11.
     Som Gossen Nils Nilsson, hvilken efter Församlingens beslut d. 5. Aug. förledet år,
skulle lemnas i sin uti Gistad Församling tjenande Mors Pigan Greta Persdotter Landbergs
händer, blifvit af sistnämnde Församling afvist och åter hitsänd, så anmodades Kyrkovärden
Anders Larsson i Öfverstad, att lagligen tillsäga Modern, det hon genom laga medel skall
tillhållas, att bidraga till sitt barns uppehälle och upfostran, så framt icke moderskänslan
skulle drifva henne, att sjelf villigt fullgöra en så helig pligt.

                        §:12.
    Slutel. tillkännagaf Pastor, att som det sätt, hvarpå tionde af Ärter, humle, hampa, lin,
rovor och kål, samt Qvicktionden af Sochnen utgöres, så litet svarar emot de rättigheter För-
fattningarne tillägga en Pastor, och äfven detta obetydliga beräkningssätt så illa fullgöres, att
denna ringa afgift af flere icke blifvt erlagd för det förflutna året; så ansåg han sig föranlåten,
att härmedels upsäga den öfverenskommelse, som hans Företrädare om nämde tionde uprättat,
och lemnade i Socknens innevånares fria val, att antingen utgöra denna tionde efter 1681. års
Kongl. Förordning, eller med honom ingå nytt accord, hvartill han, till underdånig åtlydnad af
Kongl. Majts Nådiga bref d. 17. Maji 1810, vore ganska villig. Och då Församlingen yrkade,
att Pastor måtte yttra sig hvad han fordrade, svarades, att han i likhet med hvad som i andra
kringliggande Socknar betalas, trodde Tre Rs:Banco, i stället för de hittils erlagde Två Rs:
Rikg. icke vara för mycket då derjemte alt annat förblef på hittils följda sättet. Vidare öfver-
läggning härom upskjöts till justeringen af detta Protocoll, i kallelsen hvartill detta ämne
skulle till föredragande omnämnas.
    Sammankomsten slöts i bön och välsignelse            In fidem
                                    Wimermark


                                                85
                       ***
           År 1822. den 9. Junii sammanträdde Askeby Församlings
           Ledamöter i extra Sockenstämma i följande ärenden.

                      §:1.
    Kallelsen till denna Stämma erkändes laglig.

                      §:2.
    Uplästes, justerades och erkändes Protocollet för Sockenstämman den 17. sistl. Maji.

                       §:3.
    Upläste Kyrkoföreståndaren Isacsson afgifne Redovisning för omhänderhafde medel
under sitt Kyrkoförestånderskap, så väl till Byggnaden af Prestegården, som andre utgifter,
hvilka af Församlingens utsedde Revisorer blifvit granskade. Denna Redovisning erkändes till
alla delar med den erindran, att de penningar, som blifvit sammanskjutne till tegeltak å
Socknebyggningen icke vore uptagen, hvilket Hr Isacsson erkände, med tillägg, att hans
mening är att fullgöra denna taktäckning och därföre icke uptagit denna summa i Räkningen.

                       §:4.
    I afseende på Fähusets reparation beslöto Församlingens Ledamöter, att nämde hus
urrödjes på dagsverken, hvarefter Församl. att taga ytterligare beslut om verkställigheten af
reparationen, då genom denna urrödning [sic] behofven bäst uptäckas.

                       §:5.
    Till Kyrkovärd efter Rusthållaren Anders Larsson i Öfverstad, som Församlingen med
saknad och erkänsla beviljade afsked, valdes Rusthållaren Lars Svensson i Solberga.

                       §:6.
    Till Brandmästare efter Rusthållaren Nils Månsson i Öfverstad, som på begäran erhöll
afsked, valdes Hr. Ekeroth.
                       §:7.
    Upvistes SockenApoteket försedt med behöriga medicamenter och beslöts, att de i
Socknen, som gratis vilja njuta medicamenter, skola upvisa Pastors Bevis, att de äro i behof
deraf. Alla andra betalar hvad de erhålla, utan förbindelse för Fru Öfverste Lieutenantskan
Rehnberg som haft godheten åtaga sig besväret härmed, att derföre redovisa. Wid Michel-
mässo Sockenstämma vill Församlingen yttra sig om Sammanskott till Apotekets under-
hållande.
                       §:8.
    Till Premiiböcker för de Barn, som utmärka sig för flit och upmärksamhet vid sin
första Nattvardsgång, äfven som de små hvilka utmärka sig, anslog Församl. för detta år 5. Rs
Banco ur MagazinsCassan men för de följande endast 4 Rs. Banco, jämte det, att Församl.
updrog sina Lärare, att vid Husförhören jämte Sammanskottet till Lasarettet, samla frivilliga
gåfvor till detta ändamål.
                       §:9.
    Slutligen öfverenskommo Församlingens Ledamöter med sin Pastor om Qvicktionden
på följande sätt:
    Att af hvarje helt förmedlat hemman betales Två Rs: Banco och En famn Ved icke
under fem Qvarter lång, skolandes penningarne erläggas hvarje år d. 1. October och Veden
emellan Thomas och Paulomässodagen.- Härifrån undertagne ½ Västergården i Öfverstad och
1½ Lilla Greby, som för denna tionde betala á Tre Rs 16S Banco på hemmanet, samt ½
                                               86
Solberga, som betalar in natura, så framt icke särskildt accord derom träffas med Pastor.-
    Pastor anmärkte härvid uttryckeligen att i ofvannämde accord ingår de i 12.§. af
Protocollet d.17. sistl. Maji upräknade persedlar, men icke Smörtionden.

                     §:10.
    Den förtorkade Lönnen å Kyrkogården får Organisten Ljungberg hugga.

                       §:11.
    Herr Isacsson anmäler att Herr Comminister Lindhagen innehar till låns af För-
samlingen 2. tolfter bräder, och 1000. spik, hälften á 3: och andra hälften á 4.tum.
        Upläst och erkändt.           Ut supra
                           Wimermark
                Å Församlingens vägnar
Sam: Ekeroth, A Isacsson, Johan S Strömbäck, Lars Olofsson, Nils Månsson, Nils Nilsson
                       41
    Upläst, tillika med Besvärsanvisning deröfver från Predikstolen den 16 Junii 1822.
                         Carl J:Lindhagen

                      ***
    År 1822. den 24. Junii sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter i extra Socken-
    stämma och, efter föreställning derom af Ordföranden, beslöts, att ett understöd af 8.
    Tunnor Råg till Norrköpings stads genom branden d. 12 i denna Månad olycklige
    Innevånare skulle sammanskjutas af hemmanen i Socknen, hvilka 8. Tunnor som nu
    tages ur Magazinet och genom kyrkoskjuts försändas till Norrköping, fördelas på
    Socknen efter förmedlat hemmantal, och nästa höst godtgöra Magazinet.        In
    fidem
                                Wimermark

                      ***
                   År 1822 den 14. julii sammanträdde Askeby
                   Församlings Ledamöter i följande ärender.

                       §:1.
    Till att besigtiga den uppförde Stallbyggnaden i Prestgården valdes Herr Ekeroth,
Nämndemannen Lars Olofsson i Askeby, Rusthållaren Lars Svensson i Solberga och Anders
Andersson i Juby.
                       §:2.
    Beslöts att Fähusets reparation i Prestgården skulle en timmerstock 10. alnar lång (5,9
m) och ett bräde, aflemnas af 2 hemman tillhopa öfver hela Socknen, och lofvade Herr
Ekeroth att tillsläppa Syllen, som framdeles kommer att honom till godo räknas.

                      §:3.
    Anstäldes entreprenadsAuction på sistnämnde byggnad, och som ingen fant sig dertill
                                     mt
hugad, så öfverenskoms med Organisten Ljungberg, att han för 10. Rs Riksg och 32
Sockendagsverken verkställer denna reparation.

                       §:4.
    Inlemnade Nämndemannen Lars Olofsson i Askeby en honom från Kakelugnsmakaren
Lars Ekvall i Linköping tillsänd räkning på det arbete, som Ekvall förledit år förrettat i Prest-

                                               87
gården, med påstående om betalning; men som de af Ekvall upsatta Kakelugnar äro icke
alenast till Kackelpannorna [Sic] så fula, utan ock till upsättningen så förfuskade, att
åtminstone de tre nya äro nästan obrukbara, så ansåg Församlingen sig icke förr kunna gå i
författning om denna räknings godkännande, än Ekvall fullgjort sin öfverenskommelse och
lemnat från sig ett arbete, som kan godkännas; och anmodades Herr HofRättsCommisarien
Dahlgren, att, å Församlingens vägnar, genom lagliga medel, dertill nödga honom.
                        In fidem
                      Wimermark

                       ***
           År 1822. den 15 September sammanträdde Askeby Församlings
           Ledamöter efter laglig kallelse till extra ordinarie Sockenstämma,
           hvarvid afgjordes, att:

    Kyrkoföreståndaren föranstaltar om Byggningens och Stallets rödfärgande i Prest-
gården, och dertill uphandlar behörige requisita, hvartill penningar tages ur MagazinsCassan;
samt att
    Förre Kyrkoföreståndaren Herr Isacsson skulle anmodas, att uprätta fördelning på
hemmanen af kostnaderne till Byggnaden dersädes.       In fidem
                              Wimermark

                     ***
       År 1822. d. 22. September sammanträdde efter laga kallelse Askeby För-
samlings Ledamöter, och i anledning af Konungens Befallningshafvandes kungörelse af d. 5. i
denna månad, valdes Nämndemannen Lars Olofsson i Askeby till sitt Ombud för att fullgöra
hvad nämde kungörelse föreskrifver om Markegångssättningen för detta år.
                             In fidem
                           Wimermark

                      ***
               År 1822. den 21 Oktober hölls, efter laglig kallelse,
               ordinarie Michelsmässo Sockenstämma med Askeby
               Församling, då följande ärenden förekommo:

                      §:1.
    Erkändes, på frågan derom, denna Stämma vara lagligen utlyst.

                        §:2.
    Som flyttningstiden ännu icke inträffadt, så kunde inga olaga inflyttningar upgives,
men Byordningsmännen anmanades, att hafva ett vaksamt öga deröfver, och om några sådana
tima, dem genast anmäla.
                        §:3.
    Till ledamot i KyrkoRådet efter framledne Rusthållaren Nils Nilsson i Juby, valdes
Rusthållaren Nils Olofsson i Öjeby.
                        §:4.
    Anförde undertecknad Pastor, att han med glädje erkänner, det Församlingens äldre
Ledamöter gifva en berömlig föresyn af den allmäna Gudstienstens bevistande, men att han
deremot med ledsnad erfarit, att ungdomen och de barn, som hunnit den ålder, att de kunna
deltaga deri, merendels altid saknas, hvardan nödvändigt skall hända, att den vana, som de i
yngre åren fått, att åsidosätta Gudstjensten och använda Sön och Helgdagarne till allehanda,
                                               88
till äfventyrs syndiga och lättsinniga nöjen, skall följa dem i tilltagande åren, och och beröfva
dem många upmuntringar till dygden, mycken tröst i bekymren; han önskade derföre, att
någon rättelse måtte ske häri, och tviflade ej, att ju alla vältänkande skola bidraga till
häfvande av denna osed.- Med välvilja emottogo Församlingens Ledamöter denna välmenta
erinran, och lofvade, att icke allenast flitigt medföra sina barn till Guds hus, utan ock tillhålla
sine tjenare och underhafvande, att fullgöra denna heliga pligt.

                        §:5.
     I grund af hvad i föregående § anföres, väcktes af flere Församlingens Ledamöter
klagan öfver det oskick, som skjer i kyrkan dermedelst, att obehörige personer intränga sig i
andras bänkrum, så att rätta ägarne ofta måste söka sig rum hos andra, ett förhållande, som
helt och hållit strider emot alla öfverenskommelser och åstadkommer mycken förargelse. Till
förekommande häraf beslöts, att Bänkdelningen skulle å nyo upläsas från Predikstolen och 8
S Banco böter utan förskoning uttages af den, som bryter deremot, af Torpare, om de intaga
andra rum, än sina anvisata stolar, och af Drängar om de finnes på annat ställe än Läktaren,
undantagandes de dagar då de begå HH Nattvard.- LifGrenadierer, Torpare och Inhysehjons
Söner skola sitta i Choret, och döttrarna hos sine Mödrar, till dess de första gången begått HH
Nattvard; och finnas de på annat ställe i kyrkan, eller försumma de Gudstjensten utan giltigt
                       co
förfall, så uttges af deras Föräldrar 8 S B böter för hvarje gång, hälst det beror af dem, att
tillhålla sina barn, att fullgöra detta stadgande.

                      §:6.
    Tillkännagåfvo Brandmästarne, att Brandsynerne redan voro förrättade, och att dervid
icke funnits några anmärkningsvärda bristfälligheter..

                        §:7.
    Anmälte Pastor, att inga Rotmästare eller Sexmän infunno sig till uplysningars med-
delande, då KyrkoRådet förleden gårdag var tillsammans för att reglera de fattigas underhåll;
och som genom brist af slika uplysningar mången fattig kan blifvit lidande, så trodde han det
vara angelägit att vidtaga något beslut till förekommande häraf. I anledning häraf beslöts, att
alla Fattige, utom de i första classen, som icke antingen sjelfe, eller genom Rotmästare och
Sexmän anmälas hos KyrkoRådet blifva förlustige sin fattigdel; och blifva Rotmästare och
Sexmän dem ansvarige för deras förlust, derest de fattige kunna bevisa, att de anmält sig hos
dem, med begäran: att deras nöd föredrages KyrkoRådet.

                      §:8.
    Angående Drängen Carl Eric Månsson, som återkommit, beslöts, att han går på
                      dels
Socknen och underhålles en dag på hvarje ¼ hemman. Början dermed skjer i Öjeby;-
yttrandes Församlingen härvid sin önskan, att Herr HofRättsCommisarien Dahlgren ville
befodra frågan om denna usling till skyndsamt slut, skolandes Församlingen med tacksamhet
ersätta både kostnad och besvär dervid.

                        §:9.
    Enligt beslut i §.7. af Sockenstämmo Protocollet d. 9. Junii sistl. öfverenskommo För-
samlingens Ledamöter, att till SockenApotekets underhåll årligen sammanskjuta En skilling
Banco af hvarje mantalsskrifven person, intill dess ett så stort Capital deraf upkommer, att
räntan deraf blir tillräcklig till Apotekets underhåll. Pastor låter genom Rotmästarene upbära
detta Sammanskott och blir förvaltaren af Cassan.


                                                 89
                        §:10.
    I anledning af anmäld klagan om oordentlighet vid Comministerns äfven som
Organistens Spannemåls aflöning, förbundo sig Församlingens Ledamöter, att omkring
Tomasdagen noga fullgöra sin pligt i detta afseende då upbördsdagen dertill fjorton dagar
förut från Predik- stolen kungöres.
                        §:11.
    Underrättades församlingen, att som samtelige Innehafvarne af Askeby by vid nu
hållen gärdesgårdsdelning derstädes afsagt sig all hägnadsskyldighet vid gatan, som från
Prestegårds ladugård går uptill norra kyrkoporten, hälst denna gata icke finnes å någon
Charta, så har dervid blifvit beslutit, att nämnde gata skulle till Prestegårdens trädgård intagas,
hvilket beslut Pastor dock icke förr ville verkställa, än han derom underättat Församlingen.
Ehuru Församlingen trodde denna gata vara en uråldrig kyrkoväg, ville de dock öfverlemna
regleringen af denna tvist till de hemman, som draga största nyttan deraf. Pastor förklarade sig
genast beredvillig, att afstå med alla anspråk derå endast ingen rubbning i gärdesgårds-
delningen derigenom sker, hvarföre Juby, Nartomta och Öfverstads nuvarande innehafvare,
som ansågo denna gata oumbärlig för sin beqvämlighet, förklarade att de ville med
Storgården i Askeby öfverens- komma om denna hägnad.

                       §:12.
     Företeddes och godkändes Fattigföreståndarens Räkenskaper, hvarvid beslöts, att då
Sammanskottet till de Fattige upbäres, skola äfven de Åtta Tunnor Råg, som Magazinet för-
skjutit till Norrköpings olyckliga innevånare såsom en gåfva af Församlingen, uppbäras.

                        §:13.
    Som Torpare, Daglönare och Inhysermän i Socknen nästan allmänt underlåtit att
fullgöra sina skyldigheter till Pastor, så anmanade Församlingens Ledamöter honom, att till
Protocollsjusteringen kalla dem, och öfverenskomma med dem om något visst.

                       §:14.
    De sex dagsverken, som Organisten Ljunberg har att fordra på reparation å Fähuset i
Prestgården, får han godtgöra sig efter markegångspris ur MagazinsCassan.

                       §:15.
    Blinde Asklund erhöll på begäran, tillstånd att inflytta i Fattigstugan, hvarefter den
stuga, som han å Prestegårds ägor bebodt, tillfaller Prestgården.

    Vidare var ej något att anföra, utan slöts Sammankomsten med bön och välsignelse.
           Ut supra    In fidem    Wimermark

    Upläst och erkänt vid extra ordinarie Sockenstämma d.17. November intyga
    Å församlingens vägnar Nils Olofsson, Lars Olsson, Petter Andersson

                      ***
                    de
            År 1822. den 17 November hölls efter laglig kallelse allmän extra
            ordinarie Sockenstämma med Askeby Församling i följande ärenden.

                      §1.
   Uplästes, justerades och underskrefs Protocollet för Sockenstämman den 21. sistl.
October.

                                                 90
                       §:2.
    Organisten Ljungberg, såsom SaltpetterBolagets Föreståndare, anmälte till påteckning
af Församlingen det Bevis om 15. ltt (lispund) Saltpetter, som genom Werkmästaren Nils
Rosvall blifvit innevarande åt tillverkad vid Öfverstad, hvilken påteckning genast verkstäldes.

                        §:3.
    Till Följe af 13. §. i Protocollet den 21. sistledne October, voro Torpare, Daglönare
Backstugu och Inhyserhjon i Socknen kallade, att öfverenskomma om sine skyldigheter
utgörande till Församlingens Pastor, hvarvid, sedan de Kongl. Författningar voro upläste, som
bestämma hans rättigheter, och Pastor förklarat sig icke vilja göra alla de anspråk gällande,
som han i grund deraf ägde, frivilligt afgjordes, att, med undantag af dem, som bebo skatte-
lagda Torp och derföre erlägga tionde, skola alla Torpare årligen på kallelse och på egen kost
hvardera göra honom ett Karldagsverke,- alla Daglönare, Inhyse och Backstuguhjon likaledes
ett Karldagsverke, hvarvid de få mat vid Prestgården, samt alla af qvinnokönet, som bo i
Backstugor eller inhyses årligen spinna två marker blånor; och skall denna öfverenskommelse
å Predikstolen upläsas nästa Söndag till deras efterrättelse, som, ehuru kallade, nu icke voro
närvarande.
            Ut supra     In fidem    Wimermark

    Upläst i Askeby kyrka den 24 November 1822 tillika med Besvärsordning der....
    af Isr: Lindhagen. ( Svårläst rader.)

                     ***
           År 1822. d. 8 December hölls, efter laglig kallelse, extra ordinarie
           Sockenstämma med Askeby i nedanskrefne ämne.

                        §:1.
     Till följe af Konungens Befallningshafvandes på Kongl Majt nådigste befallning och
Riksens Höglofl. Ständers beslut grundade kungörelse af d. 18. sistl. November, som
Söndagen d. 1. i denna månad blef från Predikstolen härstädes upläst, hade nu efter laglig
kallelse, Krono, Krono Skatte och Frälse Skatte hemmans Ägare af Bondeståndet i denna
Socken, som tillförne icke hört till annat RiksStånd eller någon ordinarie beställning i Rikets
tjenst innehaft, sammanträdt, för att välja SockenOmbudel. el. Electorer till det Riksdags-
manna Val, som, i afseende på den lagtima Riksdag, hvilken är beramad att börja i Stockholm
d.15.Januari nästkommande år, kommer att hållas å Bjurs(?)holmen d. 11. i innevarande
månad med Memmings, Skärkinds, Åkerbos, Bankekinds och Hanekinds Härader, hvarvid,
sedan alla obehöriga personer voro afviste, Församlingens ofvannämnde Ledamöter valde till
Ombud el. Elector för denna Socken Nämndemannen Lars Olofsson i Askeby.

            In fidem  Wimermark
        Petter Andersson, Jonas Olofsson, Arvid Olofsson, Sexmän

                       ***
               År 1823. den 9 Januarii hölls efter behörig kallelse, allmän
               extraordinarie Sockenstämma med Askeby Församling, då
               följande ämnen,efter pålysning, förekommo

                       §:1.
    Anmältes, att Herrar Bäckström och Westman genom bref till Hr Isacsson, under
hotelse af lagsökning, fordrat den räkning försträckte varor till byggnaden af Prestegården,
                                                91
som de långt för detta afgifvit godtgjord; och beslöto Församlingens Ledamöter att utom hvad
som finnes i MagazinsCassan, och Stora Grebys ännu obetalta andel i byggnadskostnaden,
skulle till denna och öfrige oleqiuderade räkningars betalande, ur Magazinet försäljas Tjugo
Tunnor Hafre, dock inte under 5½ Rs Riksgl. tunnan, hvarom Magazinsföreståndaren äga att
draga försorg.
                        §:2.
     Uti ingifvit Anförande till Protocollet tillkännagaf Herr Comminister Lindhagen, hur
han af sjuklige Drängen Carl Eric Månsson, som nu vistas i Stämma, blifvit förleden gårdag,
då Herr Comministern besökte afskedade LifGrenadieren Öfverstedt dels för att accordera
med honom om Carls underhåll den dag då det tillkom Hr Comministern att föda och vårda
honom, och dels för att efterfråga Carls uppförande, som åtkommit en Bränvins Butell,
hvilken han urdruckit och deraf blifvit ursinnig och tillfogat folker i huset flere olägenheter,
öfverfallen med den våldsamhet, att endast en snabb flygt kunde rädda hans lif undan Carls
mordiska hand, som tillgripit en yxa; hvardan Hr Comministern ansåg nödigt att något medel
vidtogs, som kunde skydda både honom och andra för en så farlig människa, hvars kringående
i Socknen dessutom i afseende på den sjukdom, hvarmed han är behäftad, kan hafva ganska
menliga följder. Sedan detta Anförande var upläst, och af de närvarande Stämnaboarne besan-
nadt, samt de hvilka förleden natt och på förmiddagen hållit vård öfver Carl Eric Månsson
intygat, att han äfven sedan ruset var afgångit och sansningen återkommit, fortfarit med
mordiska upsåt emot Herr Comminister Lindhagen, beslöta Församlingens Ledamöter, öfver-
lemna denna för Samhället farliga människa till vederbörande KronoBetjening, som icke lär
underlåta, att med honom vidtaga de åtgärder som kunna trygga människors lif, för en så
ursinnig och våldsam människa; hvilket beslut antecknades å Herr Comministerns Anförande,
för att aflemnas till KronoLäns- mannen Wettergren jämte Carl Eric Månsson, som med
Gästgifvareskjuts, på Fattigkassans bekostnad, genast afföres till Unnerstad.
                                In fidem
                                Wimermark
                        ***
            År 1823 den 2 Martii hölls, efter laglig kallelse extra ordinarie
            Sockenstämma med Askeby Församling, i nedanstående ämnen:

                       §:1.
    Granskades detta årets Mantalslängder och underskrefvos, sedan de erinringar, som
dervid gjordes, blifvit derå tecknade.
                       §:2.
    Waldes till Ledamöter af detta års BeredningdCommiteè, som i morgon kommer att
hållas, H. ÖfversteLieutenanten och Riddaren Rehnberg, H: Samuel Ekeroth, Organisten
I.Ljungberg, Mämndemanen Lars Olofsson i Askeby och Kyrkoföreståndaren And. Lundberg
i Juby.
                       §:3.
    Wid Drängen Carl Eric Månssons arrestering var det nödigt, att förse denna usling,
som var nästan naken, med en råck. En sådan inköptes för 5. Rs: Riksgl., hvilka Försam-
lingens Ledamöter beslöto skulle ur FattigCassan betalas, äfven som Kyrkoväktaren Asklöf,
    ne
som i 3 dagar hållit vård om honom och en dag gifvit honom mat derföre godtgöres med 1.
Rs: 12 S och Afskedade LifGrenadieren Öfverstedt för lika vård och mathållning erhåller 1.
Rs: 12. S Riksgl., alt ur FattigCassan
                       §:4.
    Till Rotmästare i Stämma och Askeby Rote förordnades Anders Nilsson i Askeby
Storgård.

                                               92
                       §:5.
    Kyrkoföreståndaren Lundberg updrogs, att upmana Herr Isacsson att ombesörja, det
takteglet till Sockenbyggnaden, hvartill han redan upburit medlen, blir i veckan efter denna,
hemfördt, på det närvarande goda före icke må försumas.
         Ut supra              In fidem   Wimermark

                      ***
               År 1823. den 9 Martii sammanträdde Askeby Församlings
               Ledamöter efter laga kallelse, för att i extra ordinarie
               Sockenstämma öfverlägga om följande ärende.

                       §:1.
     Ordföranden underrättade Församlingens Ledamöter, att Drängen Carl Eric Månsson
den 6. i denna månad blifvit från Slottshäcktet i Linköping till Socknen återsänd, enligt
Konungens Befallningshafvandens Beslut af d. 3. dennes, hvilket till communication med
Församlingen blifvit genom Protocoll Utdrag Ordföranden tillstäldt. Sedan detta Beslut var
upläst, anmanades Församlingens Ledamöter att yttra sig, om de, efter den anvisning deri
lemnades, ville deröfver anföra Besvär? Efter öfverläggning härom besvarades denna fråga på
det sätt, att som besvärstiden är fyra månader, och man dessförinnan borde förmoda Utslag i
frågan emellan denna och Rydstads Församlingar om skyldigheten att vårda Carl Eric
Månsson, så ansågs det bäst, att förbida utgången deraf inan någon åtgärd vidtogs till
klagomål öfver Konungens Befallningshafvandes nu kungjorde Beslut.

                         §:2.
     Såsom följd af det i föregående §. omrörde ämne, väcktes fråga om sättet till Carl Eric
Månssons underhåll och vård. Herr Comminister Lindhagen yttrade härvid, att han så mycket
mindre underkastade sig vådan af, att i sin tour hysa honom i sitt hus, som han sjelf erfarit
denna uslings våldsamhet, och yrkade derföre, att han antingen måtte inaccorderas hos någon,
som åtog sig hans vård eller inqvartering i Fattigstugan, i hvilket fall Herr Comministern
gerna ville bidraga till denna kostnad, i mån af det hemmantal, som han innehar. Härmed
förenade sig Rusthållaren Nils Månsson i Öfverstad; men alla de öfrige Församlingens när-
varande Ledamöter, som dels af erfarenheten visste, att ingen i Socknen finnes som skulle
vilja åtaga sig Carl Eric Månssons vård för längre tid, dels ock insågo omöjligheten af att
inqvartera honom i Fattigstugan bland gamla och ofärdiga qvinnor och en blind Gubbe, hvilka
han under en syslolös lefnad till äfentyrs skulle ej blott oroa, utan och misshandla, funno det
bättre, att han, på sätt hittils skjedt, underhålles och vårdas en dag på hvarje fjerdedels hem-
man, hvarföre, och som pluraliteten förenade sig härom, detta kommer iakttagas; och
anmodades Byordningsmännen, att hvar och en på sitt ställe, hafva noga tillsyn deröfver, att
ingen i sin tour, undandrager sig skyldigheten att vårda och underhålla Carl Eric Månsson,
och att intet tillfälla till starka drycker lemnades honom, hälst hans sjukdom derigenom för-
värras, och hans häftiga sinne äggas. Ut supra          In fidem   Wimermark

     År 1823 den 22. Martii blef föregående Protocoll för Församlingen, dertill lagligt
kallad, upläst och erkändt, med det tillägg, att ingen, som har Carl Eric Månsson i sin vård må
tillåta honom, att göra besök på andra ställen, och minst bevista Auktioner, vid ansvar att
uprätta alt hvad genom en slik vårdslösa vård kan hända.       Ut supra

    Å Församlingens vägnar. Wickius    Lars Olofsson Lars Svensson

                       ***
                                                93
            År 1823. den 27. Aprill hölls efter slutad Gudstienst Extra
            Sockenstämma med Askeby Församling i Kyrkans Sacristia,
            då nedannämnde ämnen förekomo.

                         §:1
    Tillkännagaf Ordföranden, att tjufvar natten mellan d. 22. och 23. denna månad genom
järngallrens sönderbrytande för östra fenstret inbrutit sig i Sacristian, der de öpnat ett med
säkert lås förvaradt skåp och derur borttagit af der liggande Collectmedel 2. Rs: 6 S. Banco.-
Han upmanade derföre Församlingens Ledamöter, att sedan de besett spåren efter desse
nidningars våldsverkan, gå i öfverläggning om säkraste sättet, att för framtiden skydda
kyrkans egendom. Efter öfvervägande häraf beslöts, att nämnde norra fenster uphugges och
göres större, samt förses med ett tätt galler af så kalladt grofvaste harfpinnejärn, samt att norra
fenstret, som är så litet, att det ej gifver något ljus, utan endast föder osäkerhet aldelas igen-
muras; och updrogs Kyrkovärdarne att skyndsammast gå i författning härvid.

                      §:2.
    Till Revisor af Kyrkio och FattigCassornes Räkenskaper för detta år valdes Herr
Ekeroth och Isacsson.
            Ut supra       In fidem  Wimermark

                       ***
                År 1823. den 9 Maji hölls efter laglig kallelse allmän
                Walborgmässo Sockenstämma med Askeby Församling,
                hvarvid följande ärenden förekommo:

                     §:1.
    Erkände Församlingens Ledamöter, på tillfrågan, att denna Stämma är lagligen utlyst.

                       §:2.
     Likaledes instämde de samtelige deri, att Gudstjensten och undervisningen till deras
tillfredsställelse besörjes.
                       §:3.
     Sedan Kyrko och FattigCassornes Special och Sumariska Räkenskaper blifvit af
veder- börande Revisorer granskade, uplästes de nu, äfven Lazaretts Räkningen, godkändes
och underskrefvos.
                       §:4.
     Magazinets Räkenskaper blefvo likaledes upläste, godkände och underskrifne.

                       §:5.
    Saltpettertillverkningen i Bolag kommer att hädanefter uphöra hälst hvar och en ansåg
det lindrigare, att med penningar erlägga sin årliga afgift; dock ville Församlingen veta sine
medintressenter Gistad Församlings beslut, hvilket Herr Isacsson updrogs att inhämta, och till
Protocollsjusteringen meddela denna Församling, som då vill vidtaga sitt afgörande beslut.

                     §:6.
    Påmintes om Brandsynernes förrättande i tillbörlig tid.

                      §:7.
    Pigan Sara Jönsdotter i Stämna, som anhöll om Församlingens förord till fritt
nyttjande af Lasarettsförmånerne vid Medevi Brunn, fick löfte om detta förord, jämte så
                                                94
mycket penningar ur FattigCassan, som åtgå till Brunnsafgifterna, då hon företer Läkares
Bevis, att Brunsvattnet är henne nyttigt; men som hon äger nog styrka för att gå, så afslogs
hennes begäran om skjuts.
                       §:8.
    Förestälde Pastor nödvändigheten af reparationers fullbordande å Församlingens hus i
Prestgården. Kyrkoföreståndaren updrogs att betinga taktegel, och upgöra förslag så väl till
desse reparationer, som till dem, hvilka fordras på Sockenbyggningen, der tråssningen förbätt-
ras å Organistens rum, och golvet omlägges i Fattigstugan, sedan fyllning blifvit verkställd.

                        §:9.
     Vad kostnaden till förenämnde reparationer angår, beslöto Församlingens Ledamöter,
att för de hemman, som hafva del i Magazinet skulle dess Cassa erlägga hälften och den andra
hälften fördelas på deras hemman efter förmedling.- Tråssningens förbättrande å Organistens
rum, sker genom Sockendagsverken.
                        §:10.
     Pastor erinrade om nödvändigheten att företaga reparation å Kyrkan, och Försam
lingens Ledamöter, som medgåfvo den, anmodade honom, att hos Herr Prosten Dandenelle i
Åtvid, betinga bräder, hälst han är känd för att hafva de bästa i orten.
     Härvid väckte Nämndemannen Lars Olofsson i Askeby den frågan: Om icke Försam-
lingen skulle finna det både prydligt och nyttigt, att Predikstolen flyttades öfver Altaret, hälst
de som sitta på norra sidan nederst i Kyrkan och på Läktaren nu icke se Predikanten och
dermedelst icke kunna med nog fästad upmärksamhet höra honom, hvarjämte han förmodade,
att denna kostnad skulle blifva ganska ringa? Efter öfverläggning härom funno Församlingens
Ledamöter detta project ganska väl grundadt, och anmodade Organisten Ljungberg att verk-
ställa detta mot betalning.
                        §:11.
     Undertecknad, som fått Församlingens updrag, att af de anslagne medlen förse Socken
Apotheket med nödiga medicamenter, tillkännagaf, att det nu, hvad de fleste droguer angår,
                                     ne
är aldeles tomt, och att han saknar medel, att fylla det, hälst endasr 2 Rotmästare upburit det
överenskomna sammanskottet, hvilket i sig sjelf otillräckligt, blifvit minskadt derigenom, att
oförståndet hos en och annan till och med förmögen Socknens Ledamot nekat erlägga det.
Denna nyttiga inrättning är således i fara att förfalla. Till att förekomma detta förfall skänkte
Pastor sin årliga Påskören för hela sin tjenstetid, med undantag af Torpare, Inhyse och
Backstuguhjon samt Gerningsmänen, med förbehåll, att Rotmästarne upbära dessa medel
jemte det anslgna Sammanskottet, och att ingen efterlåtenhet vid denna upbörd får äga rum.

                        §:12.
    Pastor tillkännagaf med ledsnad, att han af många mötes med största tröghet i upfyl-
landet af det med honom ingångna Contract om Qvicktionden. De äro icke få, som ännu
resterar med de penningar, som skulle erläggas i October månad förledet år, och den Ved som
bordt framföras, sist till förleden Paulomässa. Han hoppades, att de tredskande efter denna på-
minnelse skulle fullgöra sin pligt och icke sätta honom i den obehagliga nödvändigheten att
påkalla kraftigare åtgärder.

                       §:13.
    Magazinets föreståndare anmälte, att ett fenster å Magazinet vore underkastadt
mycken osäkerhet, och att åtskilliga andra säkerhetsmått voro nödiga. Församlingen updrog
dem, att af Cassans medel besörja allt hvad till Magazinets säkerhet finnes nödigt.


                                                95
 Sammankomsten slöts med bön och välsignelse     In fidem   Wimermark

                      ***
               År 1823. den 1 Junii sammanträdde Askeby Församlings
               Ledamöter efter laglig kallelse hvarvid.

                      §:1.
    Protocollet för sist hållne Walborgmässo Sockenstämma uplästes och godkändes.

                        §:2.
    Uplästes Landshöfdinge Embetets Utslag af d. 28 sistl. April i frågan med Rystads
Församling om sjuklige Drängen Carl Eric Månssons underhåll, och som Askeby Församling
tappat denna fråga, så anmodades dess Ledamöter Herr HofRätts Commissarien Dahlgren, att
ej mindre öfver detta Utslag, än det den 3. sistl. Mars i avseende på nämnd Dräng gifne,
anföra Besvär å Församlingens vägnar i Höglofl. Kongl. Kammar Collegium.

                      §:3.
    Sedan underrättelse inkommit, att äfven Gistad Församling uphört med Saltpeter-
sjudningen, så kommer nu Bolaget, att aldeles uphöra

         Ut supra      In fidem           Wimermark

          Upläst och och erkänt intyga å Försmalingens vägnar.
        CG Dahlgren     Lars Olofsson     Petter Andersson

                       ***
            År 1823. den 15 Junii sammanträdd, efter laglig kallelse, Askeby
            Församling i extra Sockenstämma.

                        §:1.
    Församlingens Ledamöter, som voro kallade, att, sedan Predikstolen nu var flyttad
öfver Altaret, yttrade sig, om de icke funno tjenligare och med kyrkans prydnad mera enligt,
att öppna det tillmurade fenstret på östra gafveln, och deri anbringa en transparent, hvari ordet
Jehovah, omgifvit af en så kallad gloria synes, än att åter upsätta det tunga och oformliga
Predikostolstaket? Församlingens Ledamöter, som förklarade sig mycket nöjda med den redan
skjedda förändringen, yttrade efter öfverläggning, att de fullkomligt gillade detta förslag, som
de trodde, skulle på en gång blifva både ganska vackert och gifva mera ljus åt Kyrkan.
                In fidem   Wimermark

                        ***
                                               96
            År 1823. den 10 Augusti sammanträdde Askeby Församlings
            Ledamöter på laglig kallelse i följande ärende.

    Till fullföljande af nödiga reparationer i kyrkan, och i synnerhet Bänkarnas
omsättning, ansågo Församlingens Ledamöter minst 22 tolfter goda bräder vara behöflige,
hvilket Nämnde- man Lars Olofsson i Askeby berättade kunna erhållas i Örsätter emot 2. Rs
16.S Riksg. tolften och penningarnes erläggande nästkommande Oktober månad. Han
anmodades altså, att å Församlingens vägnar afsluta köp härom.
                        In fidem Wimermark

                      ***
            År 1823. den 26 October hölls efter laglig kallelse allmän Michels-
            mässo Sockenstämma hvarvid följande ämnen förekommo.

                    §:1.
    Erkändes denna Sockenstämma vara lagligen utlyst.

                      §:2.
    Olaga inflyttningar kunde så mycket mindre upgifvas, som flyttningstiden efter sidsta
Författningarne ännu icke inträffat, men Byordningsmän, Rotmästare och Sexmän
anmanades, att derest några sådana skje, dem hos Pastor tillkännagifva.

                        §:3.
    Uplästes och godkändes den af Kyrko Rådet d.19. i denna månad reglerade Statlista
för de fattige, hvarvid endast den förändringen gjordes att de som fått sig tilldelat 12. kappar,
erhåller dem i råg; och förenade sig Församlingens Ledamöter, på Nämndemannen Lars
Olofssons project, i det beslut, att de 9. Tunnor 24. kappar råg, som utgöra behofvet för de
fattige detta år, tagas ur Magazinet.
                        §:4.
    Anmälte Ordföranden, och flere Församlingens Ledamöter instämde deri, att sjuklige
Drängen Carl Eric Månsson är i största behof af kläder. Församlingen anmodade derföre
Nämndemannen Lars Olofsson, att på någon Auction inropa de kläder hvaraf Carl är i behof,
hvilka FattigCassan sedermera betalar.
                        §:5.
    På väckt fråga af Kyrkoföreståndaren Lundberg om reparationerne så väl i Prest-
gården som å Sockenstugubyggningen, beslöto Församlingens Ledamöter, att Pastor, jämte
Organisten Ljungberg, samt kyrkovärdar och kyrkoföreståndaren skulle utgöra en Committeé,
som kallar förre kyrkoföreståndaren Herr Isacsson, att redovisa för de medel, som han till
detta ändamål emottagit, samt för hela sin förvaltning.

                        §:6.
    Wederbörande anmanades, att vid Brandsynerne noga undersöka Brandredskapen, och
der något felar, strängt anbefalla dess anskaffande.

                        §:7.
    Rusthållaren Anders Larsson i Öfverstad föreslog Församlingens Ledamöter, att nu
fatta det beslut, att då begrafningar inträffa på Sön eller Helgdagd förmiddagar, Gudstjensten i
så måtto upskjutes, att sammanrigningen icke skier förr än liken äro framkomna, om dermed
ock skulle dröja öfver den för Gudstjensten bestämda tiden. I anledning af detta förslag
                                               97
förklarade Ordföranden, att som en sådan öfverenskommelse icke alrenast vore orimlig inom
                      dels
en Socken, der nästan ingen har mera än ¼ mil till kyrkan, utan ock stridande emot
Författningarne och ländande till otaliga missbruk och oordentligheter, så kunde han lika litet
uptaga detta till öfverläggning, som han ärnade emottaga och följa någon emot Lag och
ordning stridande föreskrift; hvadan denna väckta fråga så mycket mera förföll, som ingen af
Församlingens öfrige Ledamöter fant sig befogad till missnöje öfver den ordentlighet, som i
denna Församling företrädesvis för andra iakttages med Gudstjensten.

                         §:8.
     Widare trodde Anders Larsson sig böra upmana Församlingens Ledamöter, att beifra
de Fattigas sak, som ansåg vore af Pastor orätt belastade med Spånads och dagsverksskyldig-
het, äfven häri blef Anders Larsson icke biträdd, och Pastor förklarade, att han icke trodde sig
förbunden, att på detta ställe svara till Anders Larssons otidiga och illa öfverlagda tillmälen,
om han ock vore försedd med fullmagt dertill, utan att han, om han anser sig hafva skäl och
rättighet dertill, ägde å vederbörlig ort anföra klagomål; men ville likväl, till Anders Larssons
tillfredsställande uplysa, att intet Fattighjon blifvit af honom på minsta sätt belastad, och att
han med Inhysehjon och Backstugusittare hade en frivillig och laga kraftvunnen öfverens-
kommelse om spånad och dagsverken, som visserl. icke svarar emot de rättigheter Författ-
ningen honom tillägga.
                 Sammankomsten slöts i bön och välsignelse
                     Ut supra    In fidem  Wimermark

                       ***
            År 1823. den 23. November sammanträdde Askeby Församlings
            Ledamöter efter kallelse till justering af föregående Protocoll, hvarvid

                        §:1.
     Protocollet uplästes och erkändes, utom det att Rusthållaren Anders Larsson begärdte
till anteckningen, att han vid sina påståender ingalunda var otidig:

                       §:2.
    På förslag af Kyrkovärden, Nämndemannen Lars Olofsson beslöto Församlingens
Ledamöter, att på Auction skulle försäljas åtskilligt kyrkan tillhörigt skräp och inventarier,
hvilket af Rusthållarne Anders Larsson i Öfverstad, samt Nils Olofsson och Peter Persson i
Öjeby utgalras.                 In fidem   Wimermark
            Lars Olofsson And: Lundberg Nils Olofsson Petter Pärsson

                      ***
            År 1823. d. 30. November hölls ordinarie Sockenstämma med
            Askeby Församling i nedanstående ärenden:

                       §:1.
    Ordföranden anmälte, att sjuklige Drängen Carl Eric Månsson hos honom har till-
kännagifvit, att en man i Svinstads Socken erbjudit sig bota hans fallandesot emot erhållande
af 6. Rs Riksm. om det lyckades, men i annat fall intet, dock äskade han derpå Församlingens
förbindelse till penningarnes betalande. Församlingens Ledamöter ingingo gerna häri, och
anmodade Ordföranden, att å Församlingens vägnar utfärda en sådan förbindelse, men med
uttryckligt förbehåll om 3 månaders pröfvotid efter fulländad cur, inan nämnde summa
erlägges.

                                                 98
                        §:2.
     På åtskillige Socknens innevånares begäran, voro de Församlingens Ledamöter, som
äro tiondegifvare till Hospitalet i kungörelsen om denna Stämma uttryckel. kallade, att vid
detta tillfälle öfverlägga om de åstundade, att för innevarande år upsäga nämnde tionde till
betalande in natura, och dertill välja ett gemensamt Ombud, hvarigenom besväret, att för
hvarje hemman särskildt verkställa denna upsägning kunde undvikas. Efter denna öfver-
läggning förenade sig alla derom, och anmodade Rusthållaren och Gästgifvaren Peter
Andersson i Askeby, att, såsom lagligt Ombud, i laga tid hos Wederbörande upsäga till
erläggande in natura detta års Hospitalet anslagne tiondespannemål af Askeby Socken; Och
skulle Utdrag af Protocollet såsom Fullmagt honom tillställas.

                         §:3.
    Slutl. beslöts, att detta Protocoll, i anseende till skyndsamheten med dess expedierande
skulle anses såsom justeradt.
                     In fidem   Wimermark

Upläst och erkändt på allmän Sockenstämma d. 7. Dec. 1823 intyga å Församlingens vägnar.
       Peter Pärsson,    Nils Månsson i Öfverstad,   Anders Nilsson

   Något protokoll från sockenstämman den 7 dec 1823 finnes ej. Möjligt är att denna
stämma behandlade endast justering av protokollet från stämman den 38 nov 1823.

                       ***
           År 1823.d. 21. Dec. sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter
           till extra ordinarie Sockenstämma, då följande föredrogs:

                       §:1.
    Communicerades Församlingens Ledamöter Kongl. KamarCollegii Utslag af d. 14
sistl. October, som frikänner denna Församling från Drängen Carl Eric Månssons vårdande,
och underhållande, och ålägger Rystads Socken det samma; och emedan fyra månaders
besvärs tid är lemnad, så updrogs åt Nämndemanen Lars Olofsson i Askeby, att genast
communicera Rystad Församling detta Utslag; och skulle Nämndemannen för sitt besvär
beräkna sig ett kyrkoskjuts.
                       §:2.
    Tillkännagafs att, enligt Församlingens beslut d.26. sistl. Oct., en Päls och ett par
byxor inropade på Auction hos Kyrkoväktaren Askelöf för Carl Eric Månssons räkning.
                    In fidem Wimermark

                       ***
           År 1824. d. 8. Februarii sammanträdde Askeby Församlings
           Ledamöter till extra ordinarie Sockenstämma, hvarvid följande
           ärenden förekommo:

                       §:1.
 Rusthållaren Anders Larsson i Öfverstad valdes, att såsom Ombud för denna Socken, som
 äga valrättighet, till Riksdagsman i Bondeståndet, bevaka deras rätt vid det sammanträde å
 Rusthållet Bjuriholmen, som resp. Herr Domshafvande utsatt till d. 18. i denna månad kl 10.
 f.m, angående det anspråk på tillökning af förut öfverenskommit eller anslagit arfvode, som
 Riksdagsmannen för all...ggen (?) i denna Domsaga Anders Andersson i Skafvesta gjort.
                                              99
                        §:2.
     Nämndemannen Lars Olofsson i Askeby anmodades, att i egenskap af Ombud för
 Kronnoskjutsskyldige i denna Socken, på första rättegångsdagen af detta Härads lagtima
 Winter Ting i Fillinge d.5. instundande April, inför HäradsRätten välja Deputerade, hvilka
 intill påföljande årets första Lagtima Ting fortfara att granska KronoBetjeningens förda
 Kronoskjutslängder och marchrouter.

                        §:3.
    Beslöts att Kyrkoföreståndaren skulle gå i författning att låta hemföra de vid Örsäter
 för Kyrkans räkning uphandlade 22. tolfter bräder, hvarvid tiden så borde afpassas, att i fall
 något vinterföre skulle inträffa, de kyrkoskjutsskyldige icke genom denna hämtning blifva
 hindrade i de körslor, som de i denna barvinter nödgats upskjuta. In fidem
                                 Wimermark

                       ***
            År 1824. den 21. Martii hölls, efter laga kallelse, extra ordinarie
            Sockenstämma med Askeby Församling i nedanstående ämnen:

                      §:1.
    Justerades och godkändes innevarande års Mantalslängd.

                       §:2.
    Till Ledamöter i detta års Berednings Committée valdes:
 Herr ÖfversteLieutenanten och Riddaren Rehnberg, Herr Samuel Ekeroth, Organisten
 Ljungberg, Rusthållaren Nils Olofsson i Öjeby och Nämndemannen Lars Olofsson i Askeby.

                       §:3.
     I anledning af Domhafvandens utfärdade Kungörelse valdes Nämndemannen Lars
 Olofsson i Askeby till Ombud för denna Socken, att å andra rättegångsdagen af instundande
 Häradets Vinter Ting ej allenast emottaga underrättelse om innehållet af hittills gjorda räken-
                        42
 skaper på Häradernes enskildta lott i Sakören , samt besluta om betalningen af Häradets
 skuld, än äfven likmätigt Kongl. Brefvet d.4. sistl. December, derom vidare för blifvande
 räkenskaper öfverenskomma.-                 In fidem
                              Wimermark
                       ***
     År 1824 d.28. Martii sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter och valde
 Nämndemannen Lars Olofsson i Askeby till Ombud för denna Socken vid den nya
 Snöplogsregleringen, som anställes å andra rättegångsdagen af instundande Vinter Ting i
 Häradet.                          In fidem
                              Wimermark

                       ***
            År 1824. den 19. April sammanträdde på kallelse Askeby Församlings
            Ledamöter och afgjorde i extra Sockenstämma Följande ärender:

                   §:1.
 Att Wadsbron, som tillhörer denna Församling att underhålla, och på hvilken nu finnes
åtskillige hål, repareras af Nämdemannen Lars Olofsson i Askeby emot beräknade af ett
kyrkodagsverke.
                                               100
                    §:2.
    Att Drängen Carl Eric Månsson, sedan Kongl. KamarCollegii utslag vunnit laga
kraft,afföres till Rystad på ett kyrkoskjuts, och att till mera säkerhet en karl på kyrko-
dagsverke upbådas, att honom åtfölja.                  In fidem
                                   Wimermark

                       ***
    År 1824. den 2. Maji valdes vid lagligen utlyst Sockenstämma Rusthållaren Nils
Olofsson i Öjeby och Anders Lundberg i Juby till Revisorer af Kyrkans och FattigCassans
Räkenskaper för det förflutna året.               In fidem
                                Wimermark

                      ***
            År 1824 den 14 Maji hölls allmän Walborgmässo Sockenstämma
            med Askeby Församling, hvarvid följande ärenden förekommo:

                      §:1.
    Kallelsen till denna Stämma erkändes vara lagligen skedd.

                        §:2.
    På tillfrågan erkändes, att Gudstjensten ordenteligen blifvit förrättad, samt Lärarne
upfyllt sina pligter.
                        §:3.
    Efter vederbörlig revision af Församlingens dertill valde Ombud, uplästes nu Kyrko
och FattigCassornes Specialer och Summariska Räkningar, godkändes och underskrefvos,
äfvensom Förteckningen på inflytne Lazarettsmedel från d. 1. Maji 1823. till s. d. detta (”år”
bortglömt.)

                         §:4.
     Uplästes SockenApotekets Räkenskaper, hvaremot ingen hade något att påminna; men
som, oaktadt Ordförandens föreställningar om den stora nyttan af denna inrättning emot den
obetydliga kostnaden, någre Församlingens Ledamöter yrkade, att den måtte uphöra, och att
de i annat fall helt och hållet undandraga sig att dertill bidraga så beslöts enhälligt, att Försam-
lingen skulle kallas till justeringen af detta Protocoll, att yttra sig huruvida härmed skall
fortfaras.
                         §:5.
     Uplästes konungens Befallningshafvandes kungörelse af d. 18. December förledit år,
som anmanar Församlingarne, att, till åtlydnad af Kongl Majt. nådiga vilja, göra sådana inrätt-
ningar inom sig, som kunna bereda de Jordbrukare, hvilkas växande gröda kan af hagel, frost,
vattenflöd eller andra oförutsedda och ej afvärjbara olyckshändelser komma att skada och
förderfvas, en efter förlusten någorlunda lämpad ersättning.- Med djup känsla af underdånig
vördnad och tacksamhet emottog hvarje Församlingens Ledamot detta nya nådiga vedermäle
af Konungens Faderliga omvårdnad om sitt folk, och önskade, att kunna ådalägga sin under-
såtlige tillgifvenhet genom ett oinskränkt upfyllande af Dess höga, välgörande afsigter; men
då de sakna förmåga, att till detta goda ändamål göra någon särskild inrättning, så är det en
glädje för dem, att Socknen äger ett redan någorlunda betydande Magazin inrättadt huvud-
sakeligen i denna afsigt, hvars förråd de beslöto, att genom ytterligare använda god hus-
hållning, bringa derhän, att ett stort qvantum spannemål blir inneliggande, som vid inträffande
olyckhändelser af missväxt m.m. kunde åtminstone lemna den olycklige något understöd.

                                                101
                        §:6.
    Såsom följd af föregående § beslöto Församlingens Ledamöter, att ingen Råg
disponeras ur Magazinet förr än dess Behållning upgått till 150. Tunnor, så att omkring 100.
Tunnor kunna altid ligga i förlag till hjelp i nödens stund. På lika sätt får intet Korn derur
disponeras förr än quantum stiger till 100. Tunnor; och som en del hemman icke äro delaktiga
i Magazinsfonden, och följaktligen aldrig deraf kunna erhålla understöd, så skulle anmanas,
att nu göra insättning deri.
                        §:7.
    Magazinets Räkenskaper uplästes, godkändes och underskrefvos, hvarvid det beslut
fattades, att den Hafra, som nu är inneliggande skall till högsta pris försäljas och råg för den
deraf upkommande summa i höst inköpas.

                        §:8.
     Som det är en omöjlighet, att vid en Sockenstämma med tillbörlig noggranhet granska
Magazinets Räkenskaper och undersöka dess tillstånd, så beslöto Församlingens Ledamöter,
att en allmän BolagsStämma skulle årligen hållas i Maji månad, och updrogo sin Pastor, att
dertill utsätta dag, samt 14. dagar förut derom från Predikstolen kungöra på samma sätt, som
till en Sockenstämma.
                        §:9.
     Förra Kyrkoföreståndaren Isacsson hade insändt en Räkning på uptagne Tegel-
penningar, samt emottagne penningar af Stora Greby för dess andel i kostnaden vid
                                    mt
byggnaden i Prestgården, jämte sistnämde medel 39. Rd: 46. S: Riksgl ; och hade Isacsson å
                                            mt
denna Räkning tecknat, att han till Församlingen är skyldig 71.Rd: 37.S. 9. rst. Riksgl . - Wid
denna räkning gjordes den anmärkning, att Hr Isacsson bör ärlägga ränta för 3. år, som han
                                             ne
innehaft desse penningar, utan att efter bestämmelse använda dem, samt visa redo för 2
tolfter bräder ärnade till knutarnas beklädande å Socknebyggningen.

                         §:10.
    Då till underdånig följd af Kongl. Majts nu uplästa, nådiga Skrifvelse till Högvördige
DomCapitlet af den 3. Dec. förledet år, angående öfverenskommelser inom Församlingarne
om tiden till den offenteliga Gudstjenstens början, Församlingen upmanades, att öfverlägga
och yttra sig om en viss tima dertill alla tider af året, instämde dess samtelige Ledamöter i den
önskan, att med Gudstjensterne måtte få fortfara hädanefter, som hittils, nämligen från d.1.
Maji till d.1.Octobr, kl. 9. f.m. och derifrån till d.1. Maji kl. 10.; och voro de öfvertygade, att
Högvördige DomCapitlet finner denna tid så lämplig, att det icke lärer underlåtas, att befordra
dess bibehållande.
                         §:11.
    Förordnades följande Syslomän:
Till Sprutmästare i Askeby Rote Rusthållaren Peter Andersson derstädes, och i Juby Rote
Rusthållaren Peter Andersson derstädes
Till Brandmästare efter Rusthållaren Samuel Olofsson i Öjeby, Rusthållaren Peter Persson
derstädes
Till Rotmästare i Öjeby Rote Rusthållaren Samuel Olofsson derstädes, och i Juby Rote
Rusthållaren Johannes Gustafsson derstädes
Till Magazinsförvaltare efter Rusthållaren Nils Olofsson i Öjeby, dess Broder Rusthällaren
Samuel Olofsson derstädes.
                         §:12.
    På begäran beviljades Församlingens bifall till Sockenskomakaren Jonas Andersson
anhållan om Avsked.

                                                102
                         §:13.
     Innhysemannen Johan Månsson på Lilla Greby ägor, Drängen Anders Joashimsson på
Öfverstad och Pigan Brita Cajsa Persdotter på Stora Greby anhöllo om Församlingens förord
om vanligt understöd ur FattigCassan till nyttjande af Medevi hälsobrunn; och som de äro
ganska sjuklige, och derjämte fattige och behöfvande, så lemnades dem, såsom kände för god
frägd, Församlingens bifall; skolandes Pastor och Kyrkovärdarne dertill utfärda vederbörlige
Bevis.
                         §:14.
     Angående Reparationerns fortsättande i inre kyrkan beslöt Församlingen att upskjuta
sitt beslut till nästa Söndag åtta dagar till, då extra Sockenstämma hålles, hvartill För-
samlingen på vederbörligt sätt kallas, och Organisten Ljungberg uprättar förslag.

                        §:15.
    Fostergossen Johan Eric Johansson, som varit inaccorderad hos Torparen Peter
Jonsson på Juby ägor, flyttas nu tills vidare till Torparen Emanuel Broström på Stämna ägor,
emot samma vilkor, som hos den förre.
                        §:16.
    Sedan Saltpettertillverkningen i Socknen, efter tagit beslut, uphördt, och Pannan följd-
akteligen är öfverflödig, valdes, på anmälan af Gistads Församling, Rusthållaren Anders
Larsson i Öfverstad till denna Församlinga Ombud, att i gemenskap med förstnämne Försam-
lings Deputerade gå i författning om berörde Pannas försäljande.
    Sammankomsten slöts med bön och välsignelse       In fidem
                               Wimermark

                      ***
           År 1824. den 23 Maji hölls extra ordinarie Sockenstämma
           med Askeby Försanling i nedanstående ärenden:

                        §:1.
     Till följe af §.14. i Sockenstämmo Protocollet d. 14. i denna månad, hade Församling-
ens Ledamöter, efter laglig kallelse, sammanträdt att öfverlägga om reparationerne å Kyrkan,
hvartill Organisten Ljungberg inlemnade Förslag; men som desse reparationer äro af den
beskaffenhet, att de dels icke kunna verkställas, förr än de, enligt Kongl. Författningarne
blifvit å högre ort pröfvade och gillade, dels fordra undersökning af Byggmästare, så beslöts,
att desse reparationer hvila, till dess det ena och andra blifvit fullgjordt.

                       §:2.
    Uplästes den räkning, som Herr HofKamereraren Dahlgren afgifvit på bestridde
utgifter och arvoden i målet angående Drängen Carl Eric Månsson, samt emot Kakelugns-
makaren Ekvall, äfvensom rörande Magazinets fordringar af Comminister Lindhagen i Heda
och af framledne Liutenant Trozelli. Räkningen godkändes och beslöts at hvad första målet
angår betales räkningen af FattigCassan, och i afseende på de sednare ur MagazinCassan, som
likväl infordrar de hemmans anpart, som ej hafva del i Magazinet, men äro deltagare i saken
med Ekvall.
                       §:3.
    Beviljades Inhysemannen Samuel Nilsson på Öfverstads ägor Församlingens förord
samt vanliga afgifter till Lazarettsförmåner vid Medevi Hälsobrunn.

                     §:4.
    Förklarade Församlingens Ledamöter, att de ansågo öfverflödigt välja något Ombud
                                           103
till sammanträdet d.7. nästkommande Julii, angående utgörande af en årlig afgift intill nästa
Riks- dag till Veneriska smittan hämmande.        In fidem
                         Wimermark

                       ***
                År 1824. den 27. Maji sammanträdde efter laglig kallelse
                Askeby Församling, hvarvid följande förehades:

                      §:1.
     Uplästes och godkändes Protocollerne för Sockenstämmorne den 14. och 23. i denna
månad.
                       §:2.
    Beslöto Församlingens Ledamöter enhälligt, att SockenApotheksinrättningen uphör;
och önskade att Fru Öfverstelieutenantskan Rehnberg ville emottaga ApotheksSchatullet
såsom ett ringa vedermäle af Församlingens erkänsla för hennes med denna inrättning hafda
möda.
                       §:3.
                            ne                 43
    Kyrkoföreståndaren updrages att årligen med 2 kyrkoökedagsverken låta broga
kyrkogatan, och som denna gata nu tarfva det, så skulle han genast gå i författning derom,
äfvensom, då årstiden så passar tillhålla vederbörande att plantera träd där de äro utgångna vid
denna gata, och tillbörligen sköta dem.

     Upläst och erkändt.             Ut supra Wimermark

           Å Församlingens vägnar
        Sam: Ekeroth    Lars Olsson        Lars Svensson

                       ***
    År 1824, den 30. Maji sammanträdde, på kallelse Askeby Församlings Ledamöter i
Sockenstugan, och, i anledning af KronoLänsmannens i dag från Predikstolen uplästa Kun-
görelse, öfverenskommo, att genom Kungörelse nästa Söndag utlysa entreprenad Auction på
nybyggnad eller reparation af den bro i Alléen vid Ekenäs, som tillhör denna Församling att
underhålla; och skulle emedlertid Nämndemannen Lars Nilsson i Askeby med biträde af
Socknemannen Johan Salmonsson i Seländer undersöka bristfälligheterna å nämnde bro, och
derefter upgöra förslag.
                   In fidem    Wimermark

                       ***
     År 1824. d. 13. Junii sammanträdde Askeby Församling Ledamöter på kallelse, att
ytterligare öfverlägga om reparationen å bron vid Ekenäs, då Nämndemannen Lars Olofsson
berättade, att han efter anmodan undersökt nämnde bro och funnit bristfälligheterne så stora,
att de icke utan känbaraste kostnad skulle denna årstid kunna afhjelpas, men trodde sig kunna
af vederbörande utverka anstånd dermed till nästa år, då man i vinter kunde anskaffa nödiga
materalier; emedlertid hade Socknemannen Johan Salmonsson i Seländer lofvat, att genast
anbringa å den samma nya ledstänger och några andra små reparationer, utan afräkning i
                                          ne
brons väsenteliga reparation, endast han derföre fick beräkna ett kyrkoskjuts och 2 kyrko-
dagsverke, som af Församlingen beviljades.
                               In fidem
                              Wimermark

                                              104
                      ***
               År 1824. den 20. Junii sammanträdde efter kallelse
               Askeby Församling Ledamöter i följand ärende:
.
    Tillkännagaf Ordföranden, att Fru Öfverste Lieutenanskan Rehnborg, som jämte den
mäst lysande föresyn af Gudsfruktan och dygd, lemnat denna Församling så många prof af en
                                  44
verksam välgörenhet, hade till Kyrkan förärat ett nytt Antependium och altarduk af
      45
Cambridge , med utsydda blommor, samt broderad öfverklädsel med breda silkesfransar till
Dynan på Altaret, hvilket alt nu upvistes, och erinrade om skyldigheten, att för denna gåfva
betyga Församlingens tacksamhet: Alla dess närvarande Ledamöter, innerligen lifvade af
denna känsla för detta nya prof af Fru Öfverste Lieutenanskans välvilja, valde Kyrkovärdarne,
jämte Rusthållarne Anders Larsson i Öfverstad, Anders Nilsson i Nartomta och Nils Olofsson
i Öjeby, att utgöra en Deputation, som under Pastors anförande, på någon af honom utsättande
dag, inställer sig på Stora Greby och förklarar Församlingens vördnad och tacksamma er-
känsla för denna dyrbara gåfva, jämte dess önskan för detta vördnadsvärda Herrskaps
beständiga välgång. Ut supra          In fidem  Wimermark

                        ***
    År 1824. den 18. Julii sammanträdde, på kallelse, Askeby Församlings Ledamöter,
i anledning af Krono Länsmannens i dag från Predikstolen upläste kungörelse, af innehåll, att
Bron vid Ekenäs är så förfallen, att man icke utan lifsfara kan färdas deröfver, updrogo Nämn-
demannen Lars Olofsson i Askeby, att efter räkning låta reparera henne, så att, Församlingen
blir utan ansvar, och att till förestående omläggning betinga det ekevirke, som Församlingens
Ledamöter icke kunna sjelva åstadkomma.        In Fidem
                                    Wimermark
                        ***
                     de
            År 1824. den 8 Augusti sammanträdde Askeby Församlings
            Ledamöter efter laglig kallelse, i extra ordinarie Sockenstämma i
            följande ärende:

    Som taket å Boden i Prestgården är så bristfälligt, att flere dropp göra henne nästan
obrukbar, så hade Pastor kallat Församlingen, att gå i författning om verkställighet af den
täckning med tegel, som enligt HäradsSyneRättens Utslag bordt vara fullgjord till hösten
1822. i annat fall yrkade han, att Församlingen skulle ersätta honom den skada, som genom
ett längre uppskof kunde tima: Med förtrytelse deröfver, att detta, hvartill Sammanskott redan
skjedt icke af Kyrkoföreståndaren Isacsson var verkstäldt, ålade Församlingen nu varande
Kyrkoföreståndare Lundberg, att af Isacsson upbära penningar och genast i denna vecka
uphandla och med Sockenskjuts låtet hemföra tegel och nödiga materialier, samt ofördröjligen
besörja täckningen af nämnde Bod.                    In fidem
                                    Wimermark

                       ***
               År 1824. d. 19 September hölls efter laga kallelse
               allmän extra Sockenstämma med Askeby Församling.

                        §:1.
    Beslöts, att taktegel till Boden i Prestgården skulle denna vecka ofelbart hemskaffas,
och att penningar dertill, såväl som till öfriga behof vid denna Taktäckning skulle tagas af

                                              105
                        mt
dem, som kunna vara öfrige af de 50 Rs Riksg , som Kyrkoföreståndaren Lundberg emottagit
af Hr Isacsson, och hvad vidare erfordras tillsläppes af den sistnämnde och afräknas på hans
skuld till Församlingen.
                       §:2.
    Rusthållaren Lars Svensson i Solberga valdes till Församlingens Ombud, att iakttaga
hvad Konungens Befallningshafvandes i dag från Predikstolen upläste Kungörelse före-
skrifver i afseende på markegångssättningen för detta år.

                        §:3.
     Anders Jonsson i Gåslöt anhöll om något understöd för sin blinda dotter, som någon
tid varit på Lasarettet i Linköping, att undergå operation för starren. Doctorerne hafva
slutligen förklarat att operationen ej kunde skje på Lasarettet, utan måste ett ljust och dragfritt
                                     co
rum dertill hyras. Till denna hyra lofvade Församlingen att med 5. Rs B ur FattigCassan
bidraga, då nämnde operation kommer att gå i verkställighet.

                        §:4.
    Blinda Asklund får 2. skjortor.
                        In fidem Wimermark

                       ***
                        de
                År 1824. den 18 Oktober hölls, efter lagliga kallelser,
                allmän Michelsmässo Sockenstämma med Askeby
                Församling, då följande ärenden afhandlades.

                      §:1.
    Kallelsen till denna Stämma erkändes laglig.

                      §:2.
    Inga olaga Inflyttningar voro nu anmälda.

                        §:3.
    Den af KyrkoRådet upgjorda regleringen för de Fattige gillades utan någon
förändring.
                        §:4.
    Organisten Ljungberg redoviste, till Församlingens nöje, för sin upbörd och
förvaltning såsom Fattigföreståndare; hvarefter han, i anseende till sin tilltagande ålder, anhöll
om afsked från denna befattning. Ogerna emottog Församlingen denna Ljungbergs begäran,
men kunde på de af honom anförda grundade skjälen, icke vägra den samma. Med tacksamhet
och erkänsla för alla hans härvid hafda osparda möda entledegades han från denna post, och
utnämndes till Fattigföreståndare i hans ställe Rusthållaren Peter Andersson i Juby.

                       §:5.
    Sedan inrättningen af Socken Apotek uphördt och Pastor nu mera är i fri disposition af
sina Påskören, förklarade han nu, att han afstod dem till KyrkoCassan, såsom ett bidrag till
Predikostolens reparation, med vilkor, att af Rotmästarne årligen noggrannt upbäras, så tidigt,
att de kunna ingå i årliga Räkenskaperne; dock undantagas från desse Påskörens contanta
erläggande, Torpare, Gerningsmän, Inhyses och Backstuguhjon, med hvilka Pastor har
särskildt contract.


                                                106
                        §:6.
     Beslöt Församlingens Ledamöter, att Christi Himelfärdsdagen nästkommande år
begynna med den nya Psalmbokens bruk och nyttjande vid vår Gudstjenst; och anmodade till
den ändan sin Pastor, att så väl å Boktryckeriet, som hos Bokbindare i Linköping efterfråga
priset på dylika böcker, samt till hvars och ens val anskaffa åtskillige editioner, hvarefter För-
samlingens samtelige Ledamöter kallas, att vid justeringen af detta Protocoll anmäla huru
många exemplar, och af hvilken Uplaga de åstunda; äfvesom de, hvilka önska sig gamla
Evangelii boken bunden vid nya Psalmboken då kunna blifva underrättade om kostnaden
dertill.

                       §:7.
     Herr Öfverste Lieutenant Rehborg och Församlingens Pastor anmodades, att med
vederbörande Disponent af Ekenäs accordera om Ekar, 8 alnar långa ch 16. tum fyrkant, till
bron vid Ekenäs.-
                       §:8.
     Som Socknen är i behof både af Skomakare och Smed, så anmodades Församlingens
Ledamöter, att dertill efterfråga och upmuntra skickliga personer; varandes Församlingen
villig, att om en snäll och beskedlig Smed erhålles, för honom upbygga nödiga boningsrum.-

    Som ingenting vidare var att anföra, så slöts Sammankomsten med välsignelsen och
bön.                     In fidem   Wimermark

     År 1824. den 7. November justerades och erkändes föregående Protocollet, vid hvilket
tillfälle beslöts, att Bärlistor inköpes af KyrkoCassan, intyga   Å församlingens vägnar.
         Sam: Ekeroth Lars Olofsson      Petter Andersson


                      ***
            År 1824. d. 5. December hölls, efter laga kallelse, extra ordinarie
            Sockenstämma med Askeby Församling i nedanstående ämne.

                        §: 1.
    Anmälte Pastor, att han vid Mantalsskrifningen förleden Thorsdag protesterat emot
den från Svinstad Församling till Lilla Greby ägor inflyttade Daglönaren Magnus Carlson
Törning och dess hustru skattskrifvande i denna Socken, intill dess Församlingen blifvit hörd
och därtill bifall gifvit, på den grund, att mannen snart är 51 år, och hustrun nära 57. år
gammal, behäftad med mångårig fallandesot, enligt deres medförda Prest Bevis; och som nu
varande ägare af Lilla Greby Herr Capitainen Talén, hvilken vid detta hjonelags antagande
säkert icke blifvit underrättad om deras tillstånd, icke var tillstädes vid Skatteskrifningen, och
således icke kunde anmodas, att vidtaga de åtgärder som både hans egit och denna Sockens
väl påkallar, så trodde Pastor sig böra, i grund af Kongl. Kungörelsen d. 5. Dec. 1788,
inhämta Församlingens utlåtande huruvida desse personer skola återförvisas till Svinstad eller
qvarstadna, i hvilket sednare fall de ännu kunna till Skatteskrifning anmälas. Församlingens
Ledamöter, som lika deras Pastor, trodde, att Herr Capitainen Talén varit okunnig om desse
personers tillstånd då de antogos, och att han vid uptäckt deraf säkert skulle sjelf afskeda dem,
om han vore närvarande, ansågo deras ålder, och än mera hustruns oboteliga sjukdom varande
gällande skjäl, att med stöd af ofvannämde Kongl. Kungörelse, afslå deras inflyttning och
återförvisa dem till Svinstad Socken.
    Den med detta Beslut missnöjde äger, att å 21. dagar efter deraf erhällendet hos
Konungens Befallningshafvande anföra Besvär, och bör han, enligt Kongl. Majts Kungörelse
                                                107
af d. 24. Mars detta år, sist nästföljande Söndag efter delfåendet, hos Församlingens Pastor,
eller den Präst, som Gudstjensten förrättar, sine tillämnade Besvär anmäla, och deröfver bevis
taga.                                  In fidem
                                   Wimermark
         Upläst och erkändt, intyga å Församlingens vägnar
        EG Dahlgren,      Sam: Ekeroth,     A:D: Sommelius

                      ***
               År 1825. den 6. Martii hölls extra Sockenstämma med
               Askeby Församling då följande ärende förekom:

    Till följe af Konungens Bafallningshafvandes denna dag upläste Kungörelse, valdes
till Ledamöter af innevarande års Berednings Commitée:
    Herr Öfverste Lieutenanten och Riddaren Rehnborg, Herr HofKamereraren Dahlgren,
Herr Samuel Ekeroth, Nämndemannen Lars Olofsson i Askeby och Rusthållaren Nils
Olofsson i Öjeby.                      In fidem
                              Wimermark
                       ***
    År 1825. den 13 Marii sammanträdde, efter laga kallelse Askeby Församlings Leda-
möter i extra Sockenstämma, och justerade detta års Mantals Längd för denna Socken, hvilket
på Längden antecknades.                   In fidem
                              Wimermark

                       ***
               År 1825. d. 20. Martii hölls extra Sammanträde, efter laga
               kallelse med Askeby Församling i följande ämne.

     Som en beklaglig eldsvåda i förledne vecka öfvergått Skäggestad i Törnevalla Socken,
hvarvid Arrendator Olof Göransson förlorat alt sitt bohag och spannemål, och nästan naken
med hustru och barn undkommit lågorne, och Pastor känner Församlingens böjelse, att hasta
till den olyckliges undsättning, så hade han kallat dess resp. Ledamöter, öfvetygad att få
emottaga ett nytt bevis på deras välgörande. Han hade ej eller missräknat sig derpå, ty knapt
var afsigten af sammanträdet nämnd, förr än Församlingens Ledamöter enhälligt beviljade en
       r    r        r
gåfva af 2. T Råg 2. T Korn och 2. T Hafre ur Magazinet till den olyckliges understöd.
                                  In fidem
                                  Wimermark
                       ***
                År 1825. den 27. Mars sammanträdde Askeby
                Församlings Ledamöter i följande ärende:

    Till följe af Herr Domhafvandens i dag från Predikstolen upläste kungörelse, valdes
Nämndemannen Lars Olofsson i Askeby, att vara Socknens Ombud vid den reglering, som å
andra rättegångsdagen af nästkommande laga WinterTing med Bankekinds Härad inför
HäradsRätten företages till bestämmande af skyldigheten för visse Socknar eller delar af
Tingslaget eller Häradet, att utse Nämdemän, samt således fördela Häradet i vissa Nämde-
mans districter.                      In fidem
                              Wimermark                                              108
                      ***
           År 1825. den 1. Maji. hölls, efter laga kallelse extra ordinarie
           Sockenstämma med Askeby Församling i nedanstående ämnen:

                      §:1.
   Till Rivisorer af Kyrko och FattigCassornes Räkenskaper för nu förflutna året valdes
Herr HofKamereraren Dahlgren och Herr Ekeroth.

                          §:2.
    Herr Capitain C.G. Taleéns hos Konungens befallningshafvande anförde och till
Pastor och Församlingens utlåtande remitterade Besvär öfver Daglönaren Magnus Carlson
Törnings och dess hustru återförvisande till Svinstad Församling genom Sockenstämmo
Beslut d.5. Dec. förledet år uplästes, hvarefter, och sedan Ordföranden upmanat Försam-
lingens Ledamöter att häröfver fritt och otvunget yttra sina tankar, Herr Hof. Kamreraren
Dahlgren inlemnade följande anförande till Protocollet: ”Öfver i fråga varande Besvärskrift
etz- (Se Acterna) (Detta har ej hittats i denna kortserie.)
    Efter upläsandet häraf förklarade Församlingens Ledamöter enhälligt att de voro af
Herr HofKamrerarens tankar, och begärde att detta Anförande skulle genom Protocolls
Utdrag inlemnas till Konungens Befallningshafvande såsom deras Förklaring.

                       §:3.
   Uplästes och af Församlingen erkändes och underskrefs en af Herr Asesorn och
Kronobefallningsmann Tollin insänd Restläng af Kronoräntor af åtskillige personer i
Socknen, hos hvilka tillgångar saknas till deras erläggande.

                      §:4.
   Slutligen tillkännagaf Ordföranden, att Protocollet för denna dag justeras nästa
Söndag, d. 8. denna månad.         Ur supra        In fidem
                                  Wimermark
   Upläst och erkänt å extra Sockenstämma d.8. Maji 1825 intyga
   Arvid Olofsson        Lars Svensson      Lars Olofsson

                       ***
                       de
               År 1825. den 18 Maji hölls, efter laga kallelse, allmän
               Walborgmässo Sockenstämma med Askeby Församling,
               hvarvid följande ärenden förekommo:
                       §:1.
    Erkändes kallelsen till denna Stämman vara laglig.

                       §:2.
    Förklarade Församlingens Ledamöter sig ganska nöjda både med Lärarne och den
ordentlighet, som vid Gudstjänsten iakttages.

                     §:3.
   Kyrko och FattigCassornes, af utvalde Rvisorer förut granskade, så väl Special, som
Summariska Räkenskaper uplästes, godkändes och underskrefvos.

                      §:4.
    Lazarettsräkningen uplästes likaledes, erkändes och underskrefs.

                                             109
                        §:5.
                               o
    Uplästes Högvördige DomCapitlets ÄmbetsBref N 8. §.1. förledet år, angående
Biblars Utdelning till Ungdomen vid deras första Nattvardsgång, och som ämnet var till
öfverläggning nämndt i kallelsen till denna Stämma, så upmanades Församlingens Ledamöter,
att taga det i öfvervägande och derom fatta beslut. Efter öfverläggning härom förklarade de,
att de ansågo afsigten så vacker, att de ej ville neka sig den tillfredsställelsen, att dertill efter
förmåga bidraga, och utfäste sig derföre, att till detta ändamål årligen betala 24. skillingar
Banco af hvarje helt hemman, och proportionaliter af de mindre.

                        §:6.
    Pigan Brita Persdotter på St. Greby, och avskedade LifGrenadieren Öjers hustru hade
anmält sig till erhållande af Församlingens förord till Lazarettsförmånernes njutande vid
                                          mt
Medevi Hälsobrunn. Dem beviljades detta jämte Brunnsafgiften och 5. Rs: Riksg till fram
och återresa ur Fattig Cassan.
                        §:7.
    Pastor anmälte, att åtskillige reparationer å stora byggningen i Prestgården voro
nödvändige. Församlingen utnämnde Herr Ekeroth, Nämndeman Lars Olofsson i Askeby och
Rusthållaren Anders Larsson i Öfverstad, att dem undersöka, och vid justeringen af detta
Protocoll upgifva.
                        §:8.
    Angående af reparationer å kyrkan beslöts:
 o
1    att norra kyrkoporten göres af järn, hvarom Kyrkoföreståndaren accorderar med
samma smed, som förfärdigade södra kyrkoporten;
 o
2    att kyrkoföreståndaren anskaffar någon säker man, som tjärar kyrkotaket och dertill
upgör förslag, hvarefter Rusthållaren Peter Andersson i Askeby betingar tjäran; och
 tio
3    att reparationerne inuti kyrkan upskjutes, hvarföre de upköpta bräderna genom
kyrkoföreståndarens försorg inlägges i kyrkoboden; samt
 to
4    att Kyrkoföreståndaren låter i höst nedhugga granarna runt kyrkogården, som nu mera
äro för gamla och till en del förtorkade, och i deras ställe plantera Ask och lönn omkring hela
kyrkogården.
                        §:9.
    Anmälte Pastor, det han befarade, att Veneriska smittan börjat inorta(?) sig i Socknen,
och föreslog derföre Församlingens Ledamöter, att hos Konungens Befallningshafvande
begära förordnande för någon Läkare till allmän visitations anställande. Församlingens
                                              co
Ledamöter biföllo icke allenast detta, utan öfverenskommo ock, att sammanskjuta 1. S B af
hvarje person till en liten vedergällning för Läkarens möda, samt att med kyrkoskjuts både
hämta och återföra honom, hälst de hoppades, att någon af Linköpings Läkare skulle dertill
förordnas.
                        §:10.
    Wid Brandsynernes förrättande hade på åtskilliga ställen funnits, väggar, som ingingo
i murarne; och som detta är högst vådligt, så beslöt Församlingen, att den hos hvilken vid
nästa Brandsyn en slik vägg finnes, skall, om olycka timar, vara förlustig alt understöd af
Socknen.
                        §:11.
    Påminte Ordföranden om fullbordandet af reparationerne å bron vid Ekenäs, hvarmed
han trodde, att upskof ej längre borde hafvas. Församlingens Ledamöter ansågo det vara bäst
updraga denna reparation åt någon viss person emot betalning och bestämda dagsverken, samt
anmodade Anders Andersson i Nybygget, att deröfver upgöra förslag. Hvad virke dertill angår
                                                 110
skulle af 22. hemman i Socknen utgöras af hvardera en upskrädd ekståck 7 alnar lång, 9. tum
bred och 6. tum tjock; de återstående hemmansdelarna skulle tillsläppa virke af furu till Led-
stänger.
                       §:12.
                       ne
    För Fattighuset inköper FattigCassan 2 nya Psalmböcker.

                       §:13.
    Förordnades följande Syslomän:
Till KyrkoRåd efter Organisten Ljungberg Rusthållaren Anders Larsson i Öfverstad,
till Vaccinationsföreståndare efter Organisten Ljungberg, Nämdeman Lars Olofsson i Askeby
till Kyrkovärd efter Nämndeman Lars Olofsson, Rusthållaren Peter Andersson i Juby,
till Kyrkoföreståndare efter Rusthållaren And. Lundberg, Rusthållaren Nils Nilsson i Juby,
till Brandmästare Rusthållaren Lars Nilsson i Juby,
till Sexman efter Rusthållaren Peter Persson i Öjeby, Rusthållaren Olof Jönsson derstädes,
till Byordningsman och Sprutmästare i Stämna Rote Carl Jonsson i Nybble.

                         §:14.
    Förklarade alla tillstädesvarande Socknens Ledamöter sig vilja årligen sammanskjuta
till underhåll för en ko åt Organisten Ljungberg af hvarje halft hemman en halmsudd och ett
Lispund Hö; och skulle i förmodan, att hela Församlingen deri ingår, detta ämne uptagas i
kallalsen till justeringen af detta Protocoll, såsom då förekommande till ytterligare beslut.

                      §:15.
   Sluteligen tillkännagaf Ordföranden, att detta Protocoll kommer att justeras den 29. i
denna månad.
   Sammankomsten slöt i bön och välsignelse. Ut supra         In fidem
                                   Wimermark

                      ***
               År 1825. den 29. Maji sammanträdde i extra Sockenstämma
               Askeby Församling, hvarvid förekommo följande ärenden:

                      §:1.
    Uplästes, justerades och erkändes Protocollet för d. 18. i denna månad.

                       §:2.
    Som undertecknad Pastor tillkännagaf, att de i 8.§ beslutade Järnportar icke kunna mot
Författningarne bekostas af KyrkoCassan, så stadgade Församlingen, att de i stället på Sock-
nens räkning göras af träd, och att Kyrkoföreståndaren derom drager försorg.

                    §:3:
   Öfverläggningen om Ekenäs bro upskjutes till nästa Söndag emedlertid undersöker
Kyrkoföreståndaren och Nämdeman i Askeby belägenheten m.m., i grund af de upgifter
Anders Andersson i Nybygget nu lemnat.

                     §:4.
   Förra Sockenskomakaren Nils Wälin från Örtomta förklarar sin åstundan, att blifva
Sockenskomakare i denna Församling, hvarföre han nu antogs på prof till hösten.


                                              111
                      §:5.
   Sedan kungörelsen till denna Stämma innehållet af 14. § i Protocollet vid sistl. Wal-
borgmässo Sockenstämma var kungjort till öfverläggning i dag, förnyade Församlingens
Ledamöter nu löftet till Organisten Ljungberg om det föreslagne underhållet till en ko.

                       §:6.
    Kyrkoföreståndaren updrogs att verkställa nödiga reparationer å Kakelugnar och
murar, samt brädslå norra väggen och anbringa nödiga järnplåtar samt tjära taket å stora
Byggningen i Prästgården.
                       §:7.
    Som klagomål inlupit, att Kafveln för sammanringningen icke fortskaffas i tillbörlig
ordning, hvadan rigningen ofta blifvit försummad, så öfverenskommo Församlingens Leda-
möter, att updraga Organisten Ljungberg, att uprätta en längd och derefter hvarje Söndag
kungöra hvilken det tillhör att nästa gång ringa, hvarefter den som sedermera försummar sin
skyldighet pligtar till delning emellan dem, som förrättar ringningen i dess ställe, och Bok
Cassan Sexton Skillingar Banco.                   In fidem
                                   Wimermark
    Upläst och erkänt intyga å Församlingens vägnar
        Nils Nilsson Petter Andersson     Lars Svensson

     Att föregående Sockenstämmo Protocoller för den 18. och 29. Maji detta år i dag
blifvit från Predikstolen upläst, med tillsägelse att den eller de, som deremot vilja anföra
besvär kunna hos Ordföranden få anvisning dertill, samt att besvärstiden räknas från denna
dag, och att den missnöjde bör sådant tillkännagifva sist nästa Söndag hos Pastor eller den
Prestman, som Gudstjensten förrättar intyga. Askeby Sacristia den 5. Junii 1825.-
            Sam: Ekeroth      Lars Olofsson

                       ***
               År 1825. d. 5. Junii sammanträdde Askeby Församlings
               Ledamöter i extra Sockenstämma och beslöto:

                      §:1.
    Att Nämdeman Lars Olofsson i Askeby nästa Söndag utlyser entreprenad Auction å
brobyggnaden vid Ekenäs och kungörelse derom nämner att Socknen består nödigt virke, 48
karldagsverken och så många ökedagsverken, som profvas behöflige. Wid Auctionen upgöres
förslag af Socknens Ombud Rusthållarne Anders Larson i Öfverstad och Nils Nilsson i Juby,
som kungöres före utropet. Onsdagen d. 15. blir Auction eftermiddagen och förmiddagen
samma dag aflemn. alla hemman i Socknen den förr bestämda Eke stocken. Den 20. i denna
månad börjas arbetet, hvilket anmäles Kronobetjeningen. Ut Supra    In fidem
                                   Wimermark
Upläst och erkänt: CG Dahlgren Sam: Ekeroth     Petter Persson

                       ***
               År 1825. den 10. Julii sammanträdde Askeby
               Församling i följande ärender:

                      §:1.
    Beslöt Församlingens Ledamöter, att den Murare, som nu reparerar spislen i Fattig-
stugan, äfven skall reparera Bakugnen hos Organisten och omsätta kakelugnen i Östra Vinds-
kammaren i Sockenbyggningen.
                                             112
                        §:2.
    Till bestridande af Utgifterne för reparationerne i Prestgården och Sockenbyggnaden
beslöts att den Summa, som Herr Isacsson innehar från sin Upbörd såsom Kyrkoföreståndare,
skulle af Rusthållerne Nils Månsson och Lars Olofsson i Öfverstad upsägas hos honom till
prompt inbetalning.                      In fidem
                                Wimmermark
                        ***
            År 1825. den 31 Julii sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter
            och efter laglig kallelse, i extra Sockenstämma afgjordes följande:

                       §:1.
    Till Församlingens Ombud vid den oeconomiska Besigtning, som kommer att hållas å
Kyrkoherde Bostället den 11. i denna månad, valdes Herr Ekeroth och Nämdemanen Lars
Olofsson i Askeby.
                       §:2.
    På Kyrkoföreståndarens förslag beslöto Församlingens Ledamöter, att ett Wedskull till
Fattigstugan skulle inköpas för 11. Rs Riksgl. af Nämndemanen Lars Olofsson i Askeby, om
hvars upförande å tjenlig plats Kyrkoföreståndaren derefter går i författning.

                       §:3.
    Som Församlingens Ledamöter ansågo sig icke behöfva göra något sammanskott till
de redan gjorde reparationerne, äfvensom till bron vid Ekenäs m.m. så länge penningar af
fordna sammanskotter borde finnas, hvilka förre Kyrkoföreståndaren Herr Isacsson vid sin
redogörelse bordt aflemna, så anmodades Nämdemannen Lars Olofsson att förelägga Herr
Isacsson, att inom åtta dagar inbetala desse penningar, som i annat fall genast lagligen
utsökes; emedlertid bestrides de i fråga varande utgifterne af de medel, som kunna finnas i
Magazins- Cassan.                    In fidem
                           Wiimermark

                       ***
    År 1825 den 9 Oktober sammanträdde, efter laga kallelse, Askeby Församlings Leda-
möter i extra Sockenstämma och valdes Rusthållaren Nils Nilsson i Juby, att, såsom Ombud
för Socknen, iakttaga hvad Konungens Befallningshafvandes kungörelse af d. 21 Sept. sistl.
före- skrifver i afseende på Markegångssättningen för innevarande år.  In fidem
                                    Wimermark

                      ***
           År 1825. den 17. Oktober hölls allmän Michelsmässo Sockenstämma
           med Askeby Församling, hvarvid följande ärenden förekommo:

                      §:1.
    På tillfrågan erkände Församlingens Ledamöter kallelsen till denna Stämma vara
lagligen skjedd.

                        §:2.
    Inga olaga inflyttningar vore nu att anmärka; och lofvade undertecknad Pastor, att vid
instundande flyttningstid tillse att inga sådana personer intagas i Socknen, om hvilka man
kunde befara, att de skola komma Församlingen till last.

                                             113
                       §:3.
    Den af KyrkoRådet uprättade Statlistan för de Fattige, äfvensom Fattigföreståndarens
räkenskaper för det förflutna året uplästes och godkändes.

                      §:4.
    Som Skomakaren Nils Wålin hvarken företett vederbörlige Bevis på sin frägd, eller
under pröfvotiden svarat emot Socknebornes billiga väntan, så ansågo Församlingens Leda-
möter sig icke kunna antaga honom till Sockenskomakare.

                        §: 5.
    I anledning af Kronolänsmannens från predikstolen förleden gårdag upläste kun-
görelse, att 3. Rdr Banco reparation blifvit påsynt Wadsbron, updrogs åt Kyrkoföreståndaren,
att undersöka bristfälligheterne och låta laga dem.

                       §: 6.
    Den förr beslutade planteringen å Kyrkogården och Södra Kyrkogatan skall i denna
höst verkställas. Organisten Ljungberg åtog sig detta med förbehåll af nödiga dagsverken; och
skulle genom kungörelse å Predikstolen nästa Söndag Församlingens innnevånare anmanas,
att genom gåfvor af Lönn, Ask och Castanieträd bidraga till detta ändamål.- De Granar, som
bortrödjas af Kyrkogården tillfalla Ljungberg såsom en liten erkänsla för hans besvär.

                        §:7.
    På åtskillige Församlingens Ledamöters klagan deröfver, att norra Kyrkogatan är af
Innehafvaren af Storgården i Askeby stängd och inlagd till dess byggningstomt, utan att annat
                                       46
medel för kyrkobesökandes beqvämlighet vore vidtagit, än en usel Stäta , hvarpå de ej sällan
sönderrifva sina kläder; beslöto Församlingens Ledamöter, att Innehafvare af Storgården
skulle kallas till justeringen af detta Protocoll, och föreständigas, att antingen uprätta tjänlig
och ordentlig grind i stället för nu varande Stätan, eller uphägna den borttagna gärdesgården,
så att gående och åkande kunna der framkomma; viljandes Församlingen draga försorg, att de
 ne
2 andra grindarne vid nämnde gata komma i behörigt stånd.

                        §:8.
    Ordföranden tillkännagaf, att afledne Enkan Duktig efterlemnade Gosse Nils utan all
vård stryker omkring nästan naken, och ehuru 15. år gammal, sysslolös, hvadan han, som
frisk och färdig, skall i framtiden blifva en förderfvad , lastfull och oduglig människa. Härvid
anmärktes, att nämnde Gosse har ett litet arf, och att Rusthållaren Anders Carlsson i Solberga
är hans Förmyndare, hvilken nu frånvarande altså skulle, genom Kyrkvärden Rusthållaren
Lars Svensson i Solberga, anmanas, att fullgöra sin Förmyndarepligt.

                      §:9.
   Till understöd för sjuka och sängliggande Inhysemannen Salomon Salomonsson i
Wippen på Askeby Storgårds ägor anslogs 2.Rs Banco ur FattigCassan.

                      §:10.
                                            de
   Slutligen tillkännagaf Ordföranden, att detta Protocoll justering Söndagen den 30 i
denna månad, hvarefter Sammankomsten slöts med bön och välsignelse.

        Ut supra                In fidem Wimermark


                                               114
                        ***
                År 1825 den 30 October sammanträdde Askeby
                Församl. efter laga kallelse då:

                      §:1.
    Protocollet för d. 17 i denna månad uplästes, justerades och godkändes.

                        §:2.
    Innehafvaren af Storgården i Askeby var tillstädes och förklarade sig icke vilja hålla
den i 7.§ af Protocollet den 17. denna månad omnämnde grind för norra kyrkogatan; hvaremot
Församlingens samtelige Ledamöter, som icke vilja afstå sin rätt att begagna denna gata, till-
sade honom, att, så vida han ej ville upsätta i fråga varande grind hade han att skylla sig sjelf,
om det nu uprättade ledet blir nedrifvet.

       Upläst och erkändt. Ut Supra       Å Församlingens vägnar
    Sam: Ekeroth    Nils Nilsson        Samuel Olofsson

                      ***
            År 1825. den 4.December hölls efter laglig kallelse allmän extra
            ordinarie Sockenstämma med Askeby Församling i följande ämnen:

                        §:1.
    I anledning af Konungens Befallningshafvandes kungörelse d. 14. sistl. Nov; som
uplästes, föredrogs till Församlingens Ledamöters öfverläggning och yttrande, om de vilja
                              47
antaga det uti nämde kungörelse föreslagna Luddringssätt för Wargar, så mycket mer
behöfligt, som denns Socken, på ett ovanligt sätt, är plågat af dessa rofdjur.- Enhälligt antogo
Församlingens Ledmöter detta förslag, och anmodade Nämdemannen Lars Olofsson i
Askeby, att, i samråd med Jägeri Betjeningen, draga försorg om verkställigheten deraf på den,
i deras tankar, tjenligaste platsen Juby Lund; och skall kostnaden dertill, som af det valda
Ombudet förskjutes, efter fördelning af Församlingen ersättas.

                       §:2.
    Då Pastor till Församlingens yttrande skulle föredraga Drängen Hans Perssons inflytt-
ning, som enligt dess medförda PrestAttest är behäftad med Lungsot, företedde dess
Husbonde Rusthållaren Nils Månsson i Öfverstad Bevis af LasarettsLäkaren Doctor Berger,
att Hans Persson är frisk och färdig och ingalunda är behäftad med Lungsot, hvadan hans
inflyttning medgafs.                     In fidem
                              Wimermark

  Upläst och erkänt af Församl. dertill laga kallad d.11 Dec 1825 intyga å Församl. vägnar
       Sam: Ekeroth And: Larsson        Petter Andersson

                      ***
    År 1826. den 5. Februari sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter enligt Doms-
hafvandes förleden Söndag upläste kungörelse, och valde Nämdemannen Lars Olofsson i
Askeby, att såsom Ombud för denna Socken å första rättegångsdagen af instundande Winter
Ting, inför Härads Rätten välja Deputerade, som intill påföljande årets lagtima Ting fortfara
att granska Kronobetjeningens förda Kronoskjutslängder och Marcherouter.
                              In fidem Wimermark

                                               115
                      ***
           År 1826 den 26 Februarii sammanträdde Askeby Församlings Leda-
           möter i extra Sockenstämma, då efter kallelsen skedt tillkännagifvande
           derom, följande ärende förekom:

                       §.1.
     Anmälte Rusthållaren Anders Carlsson i Solberga att sedan han af Lofl. Härads Rätten
blifvit förordnad till Förmyndare för afledne Enkan Duktigs efterlemnade Son Nils Peter
Jönsson, har han vidtagit all möjeliga medel till att återföra denna vanartade Gosse på en god
väg, men förgäfves.- För att lära honom. läsa och undervisas i Christendom hade han
inaccorderat honom hos den för detta yrke väl kända Wärngren i Svinstad Socken, från
hvilken han nu för andra gången rymt, utan att, oaktadt efterspaning, kunnat återfinnas.
Förmyndaren trodde derföre ingen annan utväg öfrig, än att hos Konungens Befallnings-
hafvande anhålla, ej mindre om allmän lysning efter denna Gosse, än att han för att hejdas i
sin ondska måtte blifva intagen antingen å Arbetshuset i Linköping eller Spinnhuset i
Norrköping; doch ville han först deröfver inhämta Församligens tankar deröfver, hälst denna
gosse, jämte den afledne modren, njutit understöd af Fattigmedelen, inan Förmynderskapet
updrogs honom. Med ledsnad afhörde Församlingen berättelsen om denna redan 16 år gamla
Gosses fortfarande vanart; och som Församlingens Ledamöter känna hans oseder och olust till
arbete, samt veta, att de goda åtgärder Förmyndaren vidtagit till hans förbättring varit frukt.
lösa, så ansågo de den utväg För- myndaren nu ärnade taga, att hos Konungens Befallnings-
hafvande begära lysning efter nämde Gosse och dess intagande antingen på Arbetshuset i
Linköping eller Spinnhuset i Norrköping vara den enda möjliga till hans förbättrande; för-
modade Församlingens Ledamöter, att Konungens Befallningshafvande så mycket mindre
lärer neka höggunstigt bifall dertill, som denna Socken äfven bidragit till det förras
grundläggande.

                       §.2.
    Som den i föregående § nämde Ansökan till Konungens Befallningshafvande
förmodel. snart lärer af Rusthållaren Anders Carlsson göras, och han dertil ansöker del af
detta Protocoll, så beslöto Församlingens Ledamöter, att anse det såsom justeradt, så att
Utdrag deraf genast får utfärdas.                  In fidem
                                  Wimermark

                      ***
           År 1826. den 5. Martii hölls extra Sockenstämma med Askeby
           Församling, i nedannämde genom kallelse kungjord ämnen:

                      §:1.
    Justerades och godkändes Protocollet för d. 26. sistledne Februarii.

                         §:2.
     Till följe af 4.§. 1. Art. i Kongl. Majts nådiga kungörelse af d.20. Januarii 1824.
angående OdlingsLån, uplästes den af Herr Assessorn och KronoBefallningsmannen C:A:
Tollin, med biträde af Hr KronoLänsmannen H.Wettergren och tillkallad Nämnd den 11. Aug.
sistledit år hållna Syn å den Mosse, som äges af Rusthållaren Knut Håkansson i Unnerstad vid
 dels
¼ Krono Skattehemmanet Stämma; innehållande detta Syninginstrument vederbörlig
beskrifning å denna Mosse, jämte bestämd tid och sätt till odlingen samt förslag på kostnaden

                                               116
dertill; hvarefter tillkännagafs, att nämnde Besigtningsinstrument blir i undertecknad Pastors
förvar i fjorton dagar, under hvilken tid hvar och en, som det åstundar, äger att det samma
genomse och deröfver göra anmärkningar.

                      §:3.
    Till MantalsLängdernes justerande, hvartill tiden nu var för inskränkt valdes jämte
Pastor, Nämdeman Lars Olofsson i Askeby och Rusthållaren Nils Nilsson i Juby, som å Förs.
vägnar underskrifva anmärkningarne såsom gjorda å denna dag.

                      §:4.
                                 r
    Till Ledamöter af detta års Berednings Committeé utsågos H ÖfversteLeutenanten
             r           r
och Riddaren Renborg, H Hofkam: Dahlgren, H Ekeroth, Nämdemannen Lars Olofsson i
Askeby och Rusthållaren Nils Olofsson i Öjeby.

                     §:5.
   Beviljades Enkan Beata Zachrisdotter i Wadet, som är högst usel och eländig, Tre Rs
Banco ur FattigCassan.                     In fidem
                                Wimermark

     Upläst och erkändt intyga å Församlingens vägnar. Ut supra
         Lars Olofsson     Nils Nilsson     Lars Svensson


                       ***
    År 1826. d.7. Maji sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter, efter laglig
kallelse, och valde till Revisorer af Kyrko och FattigCassornes Räkenskaper för förflutna året
Herr Sam. Ekeroth och Rusthållaren Anders Lundberg; samt till Revisorer af Magazinets
Räkenskaper Herr Hofkamreraren Dahlgren och Herr Ekeroth.     In fidem
                                  Wimermark

                        ***
                År 1826.d. 22. Maji hölls, efter laga kallelse, allmän
                Walborgmässo Sockenstämma med Askeby Församling.

                          §:1.
     Erkändes, på tillfrågan, kallelsen till denna stämma hafva i ganska laglig ordning
skjedt.
                         §:2.
    Likaledes erkände Församlingens Ledamöter, att Gudstjensten och Presterskapets
åtgärder till deras nöje och tillfredsställelse förrättades.

                        §:3.
     Kyrko och FattigCassornes af de utsedde Revisorernes granskade Räkenskaper
uplästes, godkändes och underskrefvos. Härvid beslöts, att som KyrkoCassans inkomster äro
så små och dess utgifter ofta stora, så att föga hopp om dess tillväxt för framtiden företer sig;
men FattigCassan deremot både hunnit till den tillväxt i Capital, att räntorne nästan äro
tillräcklige till dess behof, och dess extra inkomster betydligare, så skulle alt, som från d.1. i
denna månad och hädanefter samlas på Bröllopp och Begrafningar delas lika emellan bägge
dessa Cassor.

                                                117
                        §:4.
    Uplästes, godkändes och underskrefvos Lazarettsräkningen, äfvensom BibelCassans
räkenskaper, hvarvid Ordföranden tillkännagaf, att åtskillige Församlingens Ledamöter varit
så känslolöse, att de vägrat erlägga det af Församlingen öfverenskommne årliga Samman-
skottet till Biblar för Nattvardsbarnen, hemställandes till Församlingen, om laglige åtgärder
skulle påkallas för att förmå de tredskande, att fullgöra öfverenskommelsen. Detta bejakades
så mycket mera, som Församlingens Ledamöter i annat fall ansågo, att Socknestämmo Beslut
och öfverenskommelser skulle tjena till ingenting.

                        §:5.
    Följande hafva anmält sig till erhållande af Församlingens förord och vanligt
understöd af Fattigmedlen för att kunna detta år vinna Lazarettsförmånerne vid Medevi
HälsoBrunn:
    LifGrenadieren Öjers hustru Enkan Brita Cajsa Hansdotter på Askeby ägor och
Torparen Jonas Asklöfs på Öjeby ägor Son Carl Jonas Peter; hvilka Församlingen lofvade till
förord, jämte skjutsningar och Brunnsafgiften ur FattigCassan, när de förete vederbörande
Läkare Bevis, att Brunnsvattnet är dem gagneligt.-

                       §:6.
    På anmälan derom att Fähustaket i Prestgården samt Tiondelogen tarfar reparation
updrogo Församlingens Ledamöter Kyrkoföreståndaren Nils Nilsson i Juby, att genast föran-
stalta Takfästen å Fähuset, som sedermera i September månad, då halm, hvarpå nu är brist,
kan åstadkommas, täckes. Äfven undersöker Kyrkoföreståndaren hvilka reparationer logen
betarfvar, och derom äfvensom om nödiga materialer af halm, hång och dylikt till bägge desse
hus, lemnar Församlingen uplysning vid justeringen af detta Protocoll.

                       §:7.
    Företedde Kyrkoföreståndaren Räkning på kostnaderne för Nybyggnaden af Bron vid
Ekenäs, Reparationer å Socknebyggningen förledet år, Inköp och upphuggning m.m. af ett
Vedskull vid Fattigstugan, samt nya Kyrkoportar å norra sidan om kyrkan, utgörande jämte
handpenningar 10. Rs på bräder till ersättning af dem, som låntes af Kyrkan till Byggningens
bestående i Prästgården tillsammans 143. Rs: 21. S. 11. rst Riksgl., hvartill han ur Magazins-
Cassan erhållit 87. Rs och önskade nu, att Församlingen ville gå i författning, att ersätta
honom resten med 56. Rs: 21. S. 11. rst Riksgl.- Räkningen godkändes och beslöts att
sammanskott skulle ske till dess gäldande.

                       §:8.
    I afseende till de Fattige beslöts, att:
    Enkan Chatarina Claësdotter i Blomstugan inflyttar i Fattigstugan, och att dess stuga
försäljes af Fattigföreståndaren för FattigCassans räkning; att
    Enkan Beata Zachrisdotter i Wadet efterlemnade äldsta Son Johan Peter, som snart är
15. år gammal, får kläder af FattigCassan, så snart han hos Fattigföreståndaren styrker, att han
antagit tjenst, samt att
    Anders Jonssons i Gåslöth blinda Dotter får om Doctor Westring lofvar att bota henne
         co
genast 5. Rs: B ur FattigCassan, och om hon blir bra framdeles ett understöd till Läkarens
vedergällning; och slutel., att
    Enkan Beata Zachrisdotter yngsta Son Carl Fredric, 5. år gammal, af Fattigförestånda-
ren inaccorderas hos något beskedligt folk, hvarom han nästa Söndag låter kungöra på predik-
stolen.

                                              118
                       §:9.
    Rusthållaren Lars Svensson i Solberga anhöll om afskjed såsom Kyrkovärd, och då
Församlingen, som med tacksamhet erkänner sin saknad af honom i denna post, icke kunde
afslå hans begäran, så valdes Rusthållaren Nils Olofsson i Öjeby till Kyrkovärd i hans ställe.

                        §.10.
     Organisten Ljungberg tillkännagaf, att Kakelugnen på det rum han bebor genom
omsättningen förledet år blifvit aldelas oduglig. Han anhöll derföre, att Församlingen ville
bestå kalk, lera och ett eller annat dagsverke, så ville han sjelf besörja omsättningen; hvilket
beviljades.
                        §:11.
     Anförde åtskillige Församlingens Ledamöter, att Församlingens af medömkan vid
Sockenstämman d.18. Maji 1819 hade beviljat Kyrkoväktaren Askelöf för sin gamla sjuka
och merendels sängliggande hustru den förhöjning på lönen, att, i stället för en kappe säd af
     48
Matlaget , få upbära fyra kappar af hvarje helt hemman och proportion af de mindre; men
som orsaken till detta medlidande genom hustruns för flere år sedan timade död, uphördt, så
ansågo de nu icke vara för tidigt, att återkalla denna förhöjning, och hädanefter erlägga till
honom efter vanligheten en kappe af hvarje Matlag bland hemmansbrukande. Ehuru Ord-
föranden sökte upmuntra dem att fortfara i sin välvilja emot Askelöf, fortfarande enständigt i
sitt påstående, och alla öfriga Församlingens närvarande Ledamöter instämde äfven enhälligt
deri. Till förekommande af oreda härvid förklarades, att om någon brukar flere hemmandelar
inom samma by, så räknas det blott för ett matlag, men skulle han ock med egit folk bruka
hemmansdelar å andra ställen, så beräknas hvarje sådant ställe som ett särskildt Matlag.

                       §:12.
    Undertecknad Pastor beklagade sig ej mindre deröfver, att den öfverenskomna Weden
med den tröghet inbetalas, att de fläste dermed resterar ej blott för ett utan för tvänne år; än
deröfver att de dagsverken, som han af Torpare, Inhyses och Backstuguhjon skulle hafva
sällan erhållas, då han behöfver dem, emedan de ursägtar sig dermed, att de äro kallade af
Husbonden. Han erinrade derföre Församlingens Ledamöter om innehållet af 1810 års Kongl.
Författning; och Församlingens Ledamöter lofvade benägit, att han hvarken i ena eller andra
afseendet skulle hädanefter få orsak att klaga.

                       §:13.
    Sedan ingen ting vidare var att anföra, tillkännagaf Ordföranden, att Protocollet för
denna Stämma justeras Söndagen d.4. nästkommande Junii, hvarefter Sammankomsten slöts
med Bön och välsignelse.
                               In fidem
                               Wimermark

        År 1826. d.4. Junii justerades och erkändes å allmän extra Sockenstämma
Protocollet för d.22. sistledne Maji, hvarvid Församlingens Ledamöter, utom Nämdemanen
Lars Olofsson i Askeby, Rusthållaren Lars Svensson i Solberga och Hemmansbrukaren
Johannes Hansson i Stemma, biföllo den ändring i beslutet om Kyrkoväktarens lön, att de så
länge Asklöf (Borde nog stå Askelöf.) lefver; erlägga till honom fyra kappar af hemmanet och
proportionaliter af de mindre i årlig; intyga
                     Å församlingens vägnar
            O Walén     CG Dahlgren     Sam: Ekeroth

                       ***
                                               119
               År 1826 d. 10. September sammanträdde Askeby
               Församlings Ledamöter, efter laglig kallelse, till extra
               ordinarie Sockenstämma i nedannämde ärenden:

                       §:1.
    Till följe af Konungens Befallningshafvandes kungörelse af d.24. sistledne Augusti,
som uplästes, valdes Nämdemannen Lars Olofsson i Askeby till Deputerad för denna Socken
                                       de
vid Sammankomst af Länets och Norrköpings Stads Deputerade, som dem 17 nästin-
stundande October hålles å LandsContoiret i Linköping till öfverläggning rörande förstnämde
Stads bidrag till Länets allmäna Curhusinrättning.

                      §:2.
    Att, i egenskap af Ombud för denna Socken, iakttaga hvad Konungens Befallnings-
hafvandes kungörelse af den 24. sistl. Augusti angående Markegångssättningen för
innevarande år föreskrifver, valdes Nämdemannen Lars Olofsson i Askeby.

                       §:3.
    Som Domhafvanden kallat de valde SockneOmbuden, att d.6. i denna månad samman-
träda för att uprätta PrisCourant m.m., så medgifver icke tiden någon justerings utlysande för
2.§. af detta Protocoll, hvarföre Församlingens Ledamöter öfverenskommo, att anse denna
dagens Protocoll såsom justerat.           In fidem    Wimermark

                      ***
           År 1826. d. 23. October hölls, efter lagliga kallelser, allmän Michels-
           mässo Sockenstämma med Askeby Församling i följande ämnen:

                      §:1.
    Erkändes kallelsen till denna Stämma laglig.

                        §:2.
    Då olaglig inflyttningar efterfrågades, tillkännagåfvo åtskillige Församlingens Leda-
möter, att ägaren till ¼ Stämma och Gåslöth, Rusthållaren Knut Håkansson i Unnerstad låtit
en hustru med ett litet barn inflytta i Stämna; och som detta barn skulle framdeles kunna
komma Socknen till last, så anmodade Församlingen sin Pastor att ej emottaga nämde hustrus
Bevis till inskrifning, så mycket mindre, som hennes man lefver och är boende i Svinstads
Socken, och hon icke är lagligen skild från honom.

                        §:3.
    Uplästes Fattigföreståndarens Räkenskaper, samt den Statlista för de Fattige, som
KyrkoRådet d.16. i denna månad uprättat, hvilket alt af Församlingen gillades och godkändes;
hvarvid Församlingens Ledamöter biföllo, att Gossen Peter Persson, som ej fått någon tjenst i
höst, och som derjemte är vid den ålder, att han nästa år skall första gången begå HH.Natt-
vard, må njuta ännu ett halft års underhåll efter samma beräkning, som hittils.

                        §.4.
     Beslöt Församlingens Ledamöter, att den länge omtalade betäckning med tegel å
Sockenbyggnaden skulle företagas, hälst det nu varande brädtaket annars blir oduglit, och att
dertill skulle användas de af Isacson influtne medel.- Hvad åter Fähustaket i Prestgården
angår, så ville Församlingen göra sammanskott till taktegel, men som nu varande röste anses

                                              120
för högt dertill, så borde det rifvas, och sedan ett par hvarf blifvit pålagda väggarne, åter
upbygges mindre högt, men mera passande för ändamålet.- Om förslag till alt detta besörjer
Kyrkoföreståndaren till Protocolls justeringen.

                        §:5.
     Tillkännagafs, att sedan Herr Isacsson afflyttat till Svinstads Socken, hade samtlige
Öfverstads innevånare valt Rusthållaren Anders Larsson till Byordningsman efter honom,
hvilket val Församlingen gillade.
                        §:6.
     Den anhållan, som en och annan innehafvarne af Stämna anmält, att Församlingen
ville förordna en annan Byordningsman i stället för Carl Jönsson, som bor så aflägsit, att han
icke möjeligen kan fullgöra sitt åliggande, trodde Församlingen sig så mycket mindre kunna
bifalla, som Carl Jönsson, nu frånvarande, icke afsagt sig denna sysla och något af honom
begånget fel icke blifvit upgifvit; varande Församlingens Ledamöter af den öfvertygelse, att
det icke är dem tillständigt att vidtaga någon åtgärdt emot en man, som är försedd med en
högre autoritets förordnande.
                        §:7.
     Kungjordes Församlingens Ledamöter, att detta Protocoll justeras Söndagen d.5.
nästkommande November.
     Sammankomsten slöts med bön och välsignelse.          In fidem
                                    Wimermark

                        ***
                År 1826. d. 5 Nov. sammanträdde, efter laglig kallelse,
                Askeby Församlings Ledamöter till extra Sockenstämma,
                efter laglig kallelse. [sic]

                      §:1.
    Uplästes och godkändes Protocollet för Sockenstämman den 23. sistl. Oct.

                        §.2.
    Tillkännagaf Kyrkoföreståndaren, att taktegel ej kan erhållas vid Gränsholmen, och
anhöll derföre om upskof med det förslag, som §.4. i Prot. d. 23. sistl. Oct, omtalar, till dess
han vid Sjöberga fått efterfråga dylikt tegel.

                       §:3.
    Beviljade Församlingen Pastors förslag, att Fattigföreståndaren må inaccordera fattige
gossen Peter Johan Gustafsson hos någon, som lärer honom läsa, om ock kostnaden skulle
                       ne
stiga så högt, som för hvardera af de andra 2 gossar för hvilka Församlingen dragit försorg.
                           In fidem    Wimermark
    Upläst och erkändt Ut supra Nils Nils. Nils Olofsson Lars Svensson

                       ***
                År 1826. d. 12. November hölls extra ordinarie
                Sockenstämma med Askeby Församling i följande ämne:

                          §:1.
    Pastor tillkännagaf, att Pigan Lena Andersdotter, som tjent i Fläret, och efter laga
städsel sist förflutne flyttnigstid flyttat till S:Lars, har hos honom anmält, det hon, som

                                                121
befunnits vara i hafvande tillstånd, blifvit af Presterskapet derstädes nekad, att der qvarblifva,
och till denna Socken återvist, anhållande, att få härstädes uppehålla sig; och önskade han, att
Församlingens Ledamöter ville herom yttra sig. Efter behörig öfverläggning förklarade de
enhälligt, att som nämnde Piga är lagligen stadd, och hennes hafvande tillstånd hvarken kan
betaga henne egenskapen att vara arbetsför, eller är något, hvarföre hon kan drifvas ur tjenst,
än mindre ur Församlingen, så ansågo de henne, utan laga skjäl, hafva blifvit återvist till
denna Socken, afslogs dess inflyttning.
     Den härmed missnöjde, äger att å Tjuguförsta dagen efter deraf erhållen del, anföra
Besvär hos Konungens Befallningshafvande, och bör han, enligt Kongl. Majts nådiga Kun-
görelse af d.24. Mars 1824., sist nästföljande Söndag efter delfåendet hos Församlingens
Pastor, eller den Prest, som Gudstjensten förrättar, sina tillämnade Besvär anmäla och
deröfver taga Bevis.
                        §:2.
     Som detta Protocoll inan justering möjeligen kan ske, torde äskas utskrifvit, så
förklarade Församlingens Ledamöter sig vilja anse det justeradt.
                                In fidem Wimermark

    1826 d.10 December sammanträdde Askeby Församling efter laga kallelse, och
oaktadt gjord förklaring i §2. Protocollet d.12. sistl. November, på Pastors begäran justerade
nämnde Protocoll, erkändes och gillade det, intyga ut supra.
                Å församlingens vägnar
    Nils Nilsson Anders Larsson      Nils Olofsson  Petter Andersson

                       ***
                År 1827 d. 28 Januarii hölls efter laga kallelse extra Socken
                stämma med Askeby Församling i nedanstående ämnen:
.

                       §:1.
    Kyrkoföreståndaren föreslog att vid Fivelsbo upköpa de bräder, som Socknen lånt af
Kyrkan 13. tolfter 4. bräder, men som Församlingen ansåg olämpligt att detta foderlösa år resa
så lång väg så skulle handlen upsägas, och vill Församlingen, i fall uptagningen afslås få
annat vilkor än handpenningens behållande hålla Kyrkoföreståndaren skadeslös.

                     §.2.
   Takteglet till Sockenbyggningen och Prestegårds Fähus beställes vid Sjöberga hvartill
sammanskott göres så snart Kyrkoföreståndaren sådant påkallar.     In fidem
                                  Wimermark
       Upläst och erkänt betyga Ut supra Å församlingens vägnar.
   Lars Olofsson     Nils Månsson     Petter Pärsson

                       ***
                År 1827. den 11. Februarii hölls, efter laga kallelse, extra
                Sockenstämma med Askeby Församling i följande ämnen:
        .
                       §:1.
    Uplästes det Besvär, som S: Lars Församling hos Konungens Befallningshafvande
anfört öfver Pigan Lena Andersdotters vägrade återflyttning till denna Socken, sedan hon,
efter laga städsel i October månad förledet år, tillträdt tjenst i S’Lars; och som Församlingens
Ledamöter ansågo de skjäl till sitt vägrande, hvilka Protocollet d. 12. sistl. November inne-
                                               122
håller, vara tillräcklige till ådagaläggande af S: Lars Församlings ofog, så skulle ett Utdrag
ur nämnde Protocoll utskrifvas, och i stället för den anbefaldte Förklaringen ingifvas till
Konungens Befallningshafvande, dock vill Församlingens Ledamöter hafva tillagt, ehuru det
ej kan verka på hufvudfrågan, att Lena Andersdotter i Besvären anförde upgift, det hon
betingat sig husrum i denna Socken, är så mycket mera ogrundad, som ingen af dem, icke en
gång hennes fordna Husbonde, hos hvilken hon altid gjort besök då hon efter afflyttningen
varit i Askeby Socken, vet det minsta derom.

                       §:2:
    Berättade Pastor, att en Piga vid namn Anna Stina Johansdotter inflyttat till Lilla
Greby i egenskap af Amma och medfört en årsgammal Son men att han vägrat anteckna
henne och barnet i Församlingens HusförhörsLängder förr än säkerhet kunde visas, att barnet
ej kommer denna Socken till tunga. I detta afseende hade han genom ÄmbetsBref till
PastorsEmbetet i Egebyborna, der barnet är födt, äskat den Församlingens förbindelse, att
draga försorg för barnet i fall modren skulle dö eller komma i författning att ej kunna sjelf
föda och upfostra det, så framt det icke genast skulle dit återsändas.
    En sådan förbindelse daterad d. 31. sistl. Januarii hade ankommit, och uplästes. För-
samlingens Ledamöter godkände den samma och gillade sin Pastors åtgärd.

                         §:3.
    Pastor tillkännagaf, att Pigan Sara Carlsdotter, som 1823. kom till denna Socken ifrån
Törnevalla och nu tjenar i Öjebytorp, skall, enligt vad som hos honom blifvit anmält, för
omkring en månad sedan, hitfört sitt 6.åriga flickebarn och inaccorderat det hos Lif-
Grenadieren Kleis (Här avses troligen Kleist på nr 43.). Han yrkade Församlingens utlåtande om
detta barn skall återsändas till Törnevalla, och i fall dess emottgande vägras frågan göres
anhängig hos Konungens Befallningshafvande, eller får qvarblifva? Efter öfverläggning
härom yttrade Församlingens Ledamöter, att som denna Piga har godt vitsord om skicklighet i
                                            mt
sin tjenst och derjämte äger ett arf, som hos Förmyndare innestår, af 150 Rs Riksgl , så
trodde de att det ej vore att befara det barnet, som efter Kleises utsago är friskt och raskt, skall
komma Socknen till last, hvadan de biföllo, att det får qvarblifva.

                       §:4.
    Sedan således de ärenden, som till förekommande blifvit utlyste, voro afgjorde,
tillkännagaf Ordföranden, att detta Protocoll justeras nästa Söndag den 18. i denna månad
                               In fidem
                               Wimerma

    År 1827 d. 18 Feb. blef detta Protocoll för Församlingen lagligen kallad, upläst,
justeradt och erkänt intyga; Å Församlingens vägnar.
    Lars Olofsson i Juby,     Lars Nilsson i Juby,    Petter Andersson


                      ***
            År 1827. den 11 Martii sammanträdde, efter laglig kallelse, Askeby
            Församlings Ledamöter i extra Sockenstämma, hvarvid:

                       §:1.
    Innevarande års Mantals Längd granskades, och sedan de deröfver gjorde anmärk-
ningar blifvit å sjelfva Längden antecknade, underskrefvos såsom gillade.

                                                123
                      §:2.
    Till Ledamöter af detta års Beredninings Committee valdes Herr HofKamreraren
Dahlgren, Herr Ekeroth, Nämdemannen Lars Olofsson och Rusthållaren Nils Olofsson i
Öjeby.                            In fidem
                              Wimermark
                      ***
                   År 1827. d. 18 Martii sammanträdde Askeby
                   Församling Efter laglig kallelse, och

                      §:1.
    Justerades och godkändes Protocollet för d.11. i denna månad.

                      §:2.
    Valdes Nämdemannen Lars Olofsson i Juby, att såsom Församlingens Ombud å första
rättegångsdagen af detta Härads instundande Winter Ting granska Kronobetjeningens förda
Kronoskjutslängder och Marcherouter.    Ut supra   In fidem   Wimermark

Å Församlingens vägnar.    Petter Pärsson    Nils Månsson Petter Andersson
                       ***
                   År 1827. den 15 April hölls efter laga kallelse,
                   extra ordinarie Sockenstämma med Askeby
                   Församling, hvarvid följande ärender förekommo:

                          §.1.
     Som under nu varande dyrhet på spannemål och andra födoämnen, utvägar för de
fattige, att förtjena sitt uppehälle blifvit helt och hållit stängde, och de, med bästa vilja att
arbeta, icke kunna undgå, att med tiggarstafven söka sitt bröd, så hade Pastor, efter samråd
med flere Församlingers aktningsvärde Ledamöter, kallat Församlingen till öfverläggning om
medel, att lätta de fattigas tryckande börda. På framstäld fråga derom förklarade Försam-
lingens Ledamöter ädelmodigt, att de gerna ville bidraga till behöfvandes understöd, hvilka,
efter upgift af de från hvarje by i Socknen närvarande, voro följande:
Juby.       Enkan Stina Andersdotter             1:
Nartomta     Enkan Anna Stina Nilsdotter           1.
         Enkan Cajsa Nilsdotter              1.
Öfverstad     Stina Ericsdotter                1.
         Gamla Öfverfeldt                 1.
Lilla Greby Stålts barn                      5.
         Afskedade LifGrenadieren Solberg         2.
St. Greby     Magnus Rulanders barn              3.
Öjeby       Afskedade LifGrenadieren Öjer och barn      3.
         LifGrenadieren Östers barn            2.
         Jonas Asklöfs barn                6.
Fläret      Enkan Maja Brita Jonsdotters barn        2.
Stämna      Eric Anderssons barn               2.
Askeby      gamla Botvid och hustru             2.
                               ________
                                Sa 32.-

till hvilka understöd beviljades 8. kappar Råg af helt hemman och proportionaliter af mindre,
                                             124
hvarigenom hvarje person af de antecknade får 6. kappar spannemål; och skulle derjemte af
FattigCassan uphandlas 2. Tunnor Sill till utdelningen ibland dem. Upbörden af berörde
Spannemål, äfvensom utdelningen så väl deraf som af Sillen updrogs åt Föreståndarne för
Magazinet och Fattigvården.- Härvid kom och i betraktande, att mången torde afsatt sitt
spannemåls förråd till nästa bärgning så knapt, att det svårligen skulle tola ett sådant afdrag,
som i fråga varande Sammanskott. Till afböjande af detta hinder beslöts, att de som sådant
åstunda, kunna emot vanlig ränta få ur Magazinet låna sin andel, hvardan Magazinsföre-
ståndarne å den blifvande upbördsdagen böra ofelbart vara tillstädes.

                       §.2.
    Med underdånig vördnad och tacksamhet afhörde Församlingens Ledamöter Kongl.
Majts. genom Dess Befallningshafvande Länets innevånare gjord Nådiga tillbud, att få på
Norrköpings Magazin efter markegångspris köpa korn, men förklarade tillika, att de Gudi lof
icke äro i behof af detta sädesslag.
                       §.3.
    Som Wadsbron nu befinnes högst bräcklig, så anmodades Kyrkoföreståndaren, att
genast låta reparera henne så mycket, att hon blir brukbar till dess han funnit en skickelig och
kunnig man, som sätter om henne, emot den betalning, hvarom han accorderar, samt med
dagsverken och körslor af Socknen.
                       §:4.
    Till Revisorer af Kyrko och FattigCassornes Räkenskaper för innevarande år valdes
Herr HofKamreraren Dahlgren och Herr Ekeroth.

                      §:5.
   Att vid nästinstundande Ting i Häradet vara Socknens Ombud i frågan om den af
Sågägare äskade tillökningen i Sågarelönen, valdes Nämdemannen Lars Olofsson i Juby.

                      §:6.
     ne
    2 Längder för verkstäld kronoskjuts med Ekevirke uplästes och underskrefvos.

                      §:7.
   Sluteligen tillkännagaf Ordföranden, att detta Protocoll justeras nästa Söndag d.22. i
denna månad.                        In fidem Wimermark
                      ***
               År 1827 d.22. April sammanträdde Askeby Församlings
               Ledamöter efter laga kallelse och

                        §.1.
    Justerades och erkändes Protocollet för d. 15. i denna månad med den förändringen att
Stålt får för 4. barn, Solberg för 1. barn, Rulander för 2., Öjer för 2., Jonas Asklöf för 4., i
hvilkas ställe:
Anders Jonssons i Gåslöt blinda dotter     1.
Skomakaren Jonas Anderssons barn        1.
Gamla Johan Mårtensson             1.
Göstring                    1.
Juboms hustru                  1.
Cators Enka                   1. ______
                           6.
få vardera det bestämda understödet.

                                               125
        Upläst och erkänt . Ut supra          In fidem    Wimermark
            Å Församlingens vägnar
        Carl Ir: Lindhagen  Nils Månsson        Petter Andersson

    År 1827 d.22. April blefvo 1,2, och 3.§§ af föregående Sockenstämmo Protocollet för
d.15. i denna månad, äfvsom Protocollet för denna dag upläste från Predikstolen i Askeby
kyrka, hvarvid tillkännagafs, att den missnöjde bör anmäla Besvär hos Konungens Befallning-
hafvande inom kl. 12. å 21 dagen härefter, och att honom åligger att nästkommande Söndag
hos Pastor eller den Prest, som Gudstjensten förrättar sina tillärnade Besvär anmäla och
deröfver Bevis taga, intyga Ut supra         Carl Ir: Lindhagen

        Sam: Ekeroth      And Holmertz      Petter Andersson

                         ***
    År 1827. d.6. Maji sammanträdde efter kallelse Askeby Församlings Ledamöter och
valde med anledning af Krono Länsmannens i dag från Predikstolen upläste kungörelse
Rusthållaren Olof Jönsson i Öjeby, att vara Socknens Ombud vid Wäglottsägarnes samman-
träde i Fillinge d.15. dennes kl. 9. f.m. för att öfverenskomma och besluta om nya Wägpålars
anskaffande i likhet med de nu varande.            In fidem    Wimermark

                       ***
            År 1827 d. 25. Maji hölls allmän Walborgmässo Sockenstämma
            med Askeby Församlingen, hvarvid följande ärender förekommo:

                      §:1.
    På Ordförandens fråga erkändes kallelsen till denna Stämma laglig.

                        §:2.
     Emot Presterskapets åtgärder vid Gudstjensten, Undervisningen m.m. hade Försam-
lingens Ledamöter intet att erinra, utan förklarade enhälligt sitt bifall och sin tillfredsställelse
med sin Lärare.
                        §:3.
     Kyrko och FattigCassornes samt Lazarettets Räkenskaper uplästes erkändes och
underskrefvos.
                        §:4.
     Ordföranden tillkännagaf, att Bibel Cassans Räkenskaper nu icke kunde föredragas i
anseende dertill, att Sammanskottet ännu icke till fullo influtit, och inga Biblar ännu vore att
tillgå till inköp och utdelning, men snart förväntas från Stockholm.

                       §:5.
    Följande hade anmält sig att besöka Medevi Brunn, och fingo Församlingens löfte om
förord och vanligt understöd till Brunnsafgifter och skjuts, så framt vederbörlige LäkareBevis
företes: Enkan Brita Cajsa Hansdotter på Askeby ägor, Gossen Carl Jonas Peter Asklöf på
Öjeby ägor samt Pigan Ulrika Carolina Göstring på Flärets ägor.

                       §:6.
    Herr Öfversten och Riddaren Rehnborg, som haft den godheten, att correspondera med
Rikets yppersta Läkare till förmån för blinde Pigan Margaretha Andersdotter i Gåslöt, före-
                 49
tedde ett bref från Hr. Archiatern m.m. Hagströmer, hvari lofvades henne, att få inkomma på
Kongl. Lazarettet i Stockholm, så vida en Doctor Retzius, som instundande Pingst kommer
                                             126
till Gusum, och som hon derstädes bör besöka, finner hennes åkomma sådan, att den kan
hjelpas. I anledning häraf beviljade Församlingens Ledamöter, som med vördnadsfull
tacksamhet erkände Herr Öfverstens välgörande bemödande, att henne ur FattigCassan må
        co
lemnas 3. Rs B till resan till Gusum, och om bemälte Herr Doctor Retzius finner det nödigt,
                        co
att hon inställer sig i Stockholm, 13 Rs 32 S B till resekostnad upp och ned för henne och
Modern, som förmodel. åtföljer sitt barn och öfverlemnar henne i vederbörande händer.

                        §:7.
    I afseende på Reparationer å Församlingens hus i Prestgården beslöts:
     mo
    1 att bristfälligheterne å Logen skulle af Kyrkoföreståndaren undersökas, och vid
justeringen af detta Protocoll upgifvas, hvarefter de först såsom högst nödvändige företages;
och
     o
    2 att till Fähustaket, hvars röste förändras efter §.4. Prot. d.23. Oct. förledet år,
upköpes 2000. taktegel, hvartill Sammanskott göres, och till vars hemförande kyrkoföre-
ståndaren upbodar skjuts.
                        §.8.
    Tillkännagaf Kyrkoföreståndaren, att han nu omsider erhållit de af Hr. Isacsson upbur-
ne medel, och beslöto Församlingen, att desse medel, såsom sammanskjutne af förmedlade
hemman, skola användas till Socknebyggningens betäckande med tegel.

                       §:9.
     Begärde Pastor Församlingens yttrande, huruvida framledne Sergeanten Wickii lån i
                          co
KyrkoCassan d.6. Mars 1818; stort 33. Rs 16.S B , för hvilket Herr Comminister Lindhagen
och Herr And. Isacsson varit Löftesmän, får sedan den förre erlagt sin hälft, och återstoden
blifvit bevakad i Wikii och Isacssons Concurs, till så stor del afsktifvas i KyrkoCassans
räkenskaper, som bristen kan blifva, då Concurs Utredningen efter fallen dom skjer, eller om
då varande Pastor och Kyrkovärdar, som gjorde denna utlåning skola derföre ansvara? Efter
öfverläggning yttrade Församlingen, att som både Låntagare och Löftesmän, den tid lånet
skjedde, voro ansedde fullkomligt vederhäftige, och KyrkoCassans fordran blifvit behörigen
bevakad, så kunde ingen ersättning af Pastor och Kyrkovärdar äga rum, utan borde den
omnämne afskrifningen ske.
                       §:10.
     Till det genom blinda Asklunds död ledigt blifna rummet i Fattigstugan utnämdes
Enkan Stina Ericsdotter i Öfverstad.
                       §:11.
  Waldes till
Byordningsmän     i Öfverstad Herr Ekeroth
            i Askeby Rusthållaren Peter Andersson
            i Stemna Johannes Hansson och
            i Fläret Lars Jonsson Till
Kyrkoråd        Rusthållaren Lars Svensson i Solberga efter Rusthållaren And. Larsson
            i Öfverstad, som afflyttat Församlingen
Rotmästare       i Lilla Greby Rote Rusth. Kinnander i Öfverstad
            i Stemna Rote Carl Jönsson i Nyble
            i Öjeby Rote Lars Jonsson i Fläret. Till
Sexman         Hans Svensson i Fläret.

                    §:12.
    Anmodade Församlingens Ledamöter Herr Öfversten och Riddaren Rehnborg och sin
                                             127
Pastor att med någon kunnig Målare öfverenskomma om Predikstokens fullbordande, hälst de
ansågo, att utgifterne dertill ej kunde på annat sätt än såsom Förskott komma KyrkoCassan till
last, sedan Pastor skänkt sina Påskören till detta ändamål.

                       §:13.
    Som Kyrkans Mässeskrud är i den mån af ålder och slitning förtärd, att den befinnes
nästan obrukbar, så updrogs åt Pastor och KyrkoWärdar, att så fort som möjligt skje kan låta
förfärdiga en ny Mässhake.
                       §.14.
    Wid föreställningen af den Tornbyggnad och de reparationer i Kyrkan, som nöd-
vändigheten synes snart påkalla, hvartill kyrkans nu varande medel och de obetydliga årliga
inkomsterne af denna lilla Församling icke på långliga tider blifva tillräckelige, trodde
Församlingens Ledamöter ingen annan utväg öfrig till erhållande af medel dertill, än att hos
                          50
Kongl. Majt i underdånighet bönfalla om Stambok och Collect öfver hela Riket; och skulle
man derföre vara omtänkt på förberedelserna till en sådan underdånig Ansökan.

                       §:15.
    Tillkännagaf Ordföranden att den af Församlingen beviljade Sillen till de fattige vore
upköpt och utdelad, hvarvid de 32. personer, som voro utnämde fingo 15. marker hvardera,
                                            ne
och återstoden utdeltes till Fattigstuguhjonen, som bekommo ½ lispund hvardera. De 2 toma
tumnnorne föreslog Pastor borde tillfalla Fattigföreståndaren såsom ringa belöning för hans
besvär vid Utdelningen. Detta project gillades enhälligt af Församlingen.

                       §:16.
    Tillkännagafs att detta Protocoll justeras nästkommande Annandag Pingst d.4.in-
stundande Junii.
       Sammankomsten slöts med bön och välsignelse.    In fidem
                                 Wimermark

                        ***
                    År 1827. d.4. Junii sammanträdde efter laga
                    kallelse Askeby Församlings Ledamöter då

                       §:1.
    Protocollet för sist hållne Walborgmässo Sockenstämma d. 25. sistl. Maji uplästes,
justerades och erkändes.
                       §:2.
    Kyrkoföreståndarens förslag till reparationerne i Prästegården gillades och
påtecknades och skulle obetalta räntorne i MagazinsCassan infordras och användas till
utgifterne för dem.

                         §:3.
                            a         co
    Gossen Peter Persson får till understöd ¼ T Råg och 3. Rs B ur fattigCassan, med
uttryckeligt vilkor, att han till nästa höst skaffa sig tjenst och icke ligga Församlingen till last.
        Upläst och erkänt intyg
                     Å Församlingens vägnar
        Lars Svensson      Petter Andersson         Petter Andersson

                        ***

                                                 128
            År 1827. d. 10. junii sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter
            till extra Sockenstämma efter laga kallelse i nedanstående ämne:

                        §:1.
     I anledning af Konungens Befallningshafvandes kungörelse af d. 2. i denna månad,
hade Församlingens Ledamöter blifvit kallade, att bestämdt yttra sig, om de åstundade något
understöd af Korn från Norrköpings KronoMagazin, emot erläggande af 9.Rs 24.S. Banco för
tunnan, och till hvilket belopp, hälst förrådet å bemälte Magazin, så framt besämda reqvisitio-
ner icke inkomma till d. 25. dennes, användas till annat ändamål. Detta tillbud förnyades nu
för Församlingens Ledamöter, som förklarade, att sedan Socken Magazinet någorl. försett
deras behof, och de Fattige genom Sammanskott blifvit så understödde, att bland dem någon
brist ej kunde skäligen befaras, trodde de sig icke börja betjena sig af detta goda tillbud, till
äfventyrs till förfång för mera behöfvande.

                       §:2.
    Uplästes och behörigen underskrefs en AfkortningsLängd på Personelle Kronoutskyl-
der för sistledit år.                   In fidem
                             Wimermark
                       ***
           År 1827. d. 8 Julii sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter i
           extra Sockenstämma då följande ärenden förekom:

                      §:1.
    Från Häradsskrifvare Contoiret hade JordeBoken för denna Socken, blifvit insänd med
begäran, att den i dag vid Sockenstämman måtte upläsas och bevis derom påtecknas. I anled-
ning deraf blef denna Jordebok nu för den sammankallade Församlingen upläst och bevis
derom påtecknadt med Pastors och åtskilligi Sockenmäns underskrift.      In Fidem
                                       Wimermark
                      ***
            År 1827. den 9. September hölls, efter laglig kallelse, extra ordinarie
            Sockenstämma med Askeby Församling i följande ämnen:

                        §:1.
    Till Ombud för denna Socken vid det Val, som d.17. i denna månad inför Bankekinds
Lofl. Härads Rätt anställes till Ledamöter af den enligt Kongl. Majts Nådiga Stadga om
Skiftes Verket i Riket d.4. sistl. Maji blifvande Ägodelnings Rätten, utsågs Nämdemanen Lars
Olofsson i Juby.
                        §:2.
    Nämdemannen Lars Olofsson i Juby valdes, att i egenskap af Ombud för denna
Socken iakttaga hvad Konungens Befallningshafvandes kungörelse af d.3. i denna månad om
Marke- gångssättningen för innevarande år föreskrifver.       In fidem
                                  Wimermark

                       ***
            År 1827. den 7 October hölls extra Sockenstämma med Askeby
            Församling, hvarvid följande ärenden förekommo.

                      §:1.
    Till följe af resp. Herr Domshafvandens i dag från Predikstolen upläste kungörelse,
valdes Nämdemannen Lars Olofsson i Juby att vara Socknens Ombud vid den öfverens-
                                               129
           de
kommelse, som den 9 denna månad inför Lofl. Härads Rätten skall upgöras mellan Härads-
boarne, angående reparation af Taket m.m. på Tingshuset i Fillinge.-

                         §:2.
    Tillkännagaf Pastor, att förre Skattemannen Johannes Jönsson som 1825. flyttade från
Stämna till Styrstads Församling, anmält sin önskan, att återflytta till denna Socken, såvida
Församlingen dertill gifver sitt bifall. I anledning häraf yttrade Församlingens Ledamöter, att
de gerna biföllo hans inflyttning, om han visar, att de medel han äger till sitt uppehälle på
                       51
ålder- domen, äro nedsatte i så taka händer , att deras förlust ej kan befaras.
                                    In fidem Wimermark

                       ***
            År 1827. den 29 Oktober hölls efter lagliga kallelser allmän
            Michelsmässo Sockenstämma med Askeby Församling, hvarvid
            följande ärenden förekommo:

                       §:1.
    På fråga derom erkändes kallelsen till denna Stämma laglig.

                       §:2.
    Ingen olaga Inflyttningar voro nu kända; och som den laga Inflyttningsdagen ännu ej
inträffat, så anmodade Församlingens Ledamöter sin Pastor, att vid de förestående Hus-
förhören strängt granska inflyttningarne, och derest några olagliga skulle finnas dem hos För-
samlingen anmäla.
                       §:3.
    Sedan Fattigföreståndarens Räkenskaper voro upläste och godkände, uplästes den af
KyrkoRådet uprättade Statlistan för det d.20. i denna månad började året, hvilken äfven
godkändes. Härvid fattade församlingen det beslutet, att om någon, som icke blifvit anmäld
och uptagen på fattigstaten skulle komma i behof, skall der åligga det hemman, på hvars ägor
han bor, att draga försorg om honom.
                       §:4.
    Påmintes om Brandsynernes snara alfvarsamma verkställande.

                     §:5.
    BibelCassans Räkenskaper, som af anförde orsaker icke kunde föredragas vid sist
hållne Walborgmässo Sockenstämma, blefvo nu företedde, gillade och underskriffne.

                        §.6.
    Till fullbordande af de långt före detta beslutade reparationerne å taket på Socken-
byggnaden samt Fähuset i Prestegården, updrogs Kyrkoföreståndaren, att upköpa 4000.
taktegel vid Sjöberga samt nödig spik. Till kostnadens bestridande härvid skulle de 83 Rd 3.S
       mt
10 rs Riksgl , som Kyrkoföreståndaren enligt nu företedd räkning innehar, användes, sedan 3
Rd. Bco deraf blifva afräknade till den nyss upsatta Wägvisaren, samt Församlingen samman-
skjuta 2. Rd. Riksgl. af hvarje hemman. Skulle nämde summa och Sammanskott icke vara
tillräckelig, vilja Församlingens Ledamöter efter fullgjordt arbete och erhållen räkning derpå,
sammanskjuta bristen.
                        §:7.
                                        ne
    Orgeltramparen Jungström anhöll, att få de honom på lön anslagne 3 årliga Collec-
terne förvandlade i Spannemål; och som Församlingen icke kunde förbigå den tillökningen

                                              130
han fått i sin tjenstbefattning genom Kungl. Påbudet om Musik i Kyrkorne hela året igenom,
så ansågo dess Ledamöter billigt, att icke allenast bevilja hans anhållan, utan ock i så måtto
förbättra hans lönevilkor, att han, i ett för alt får årligen tre halfspann Råg och en halfspann
Korn ur Magazinet, jämte rättighet, att i samma proportion upbära lön af de hemman, som
icke äro delägare i Magazinet.
                         §:8.
    Som Fattigstuguhjonen beklagat sig att de vid sina tilltagande år icke kunna förmå, att
städa och barra kyrkan, så ville Församlingens Ledamöter på det sätt lindra dem i denna
skyldighet, att Fattigföreståndaren accorderade med någon, som emot Tre Rs Banco årligen af
FattigCassan hvarje Sön och Högtidsdag tillräckligen barrar Kyrkan, Sacristian och Vapen-
husen, och de således endast bestordo sopningen.

                      §.9.
    Kyrkoföreståndaren anmodades, att med Kyrkodagsverken låta broa43 kyrkogatan, från
kyrkogården bortföra upgräf sten, samt genom tillräcklig leras påförande på Wadsbron, stadga
fyllningen och tilltäppa de hol, som upkomma genom grusets nedrinnande emellan stenarne.

                       §:10.
    Som ingen ting var att vidare anföra, så tillkännagaf Ordföranden, att detta Protocoll
justeras Söndagen d.11. nästkommande November.-
       Stämman slöts med bön och välsignelse.         In fidem
                                   Wimermark

    År 1827 den 11. November justerades och erkändes föregående Protocoll för d.29.
sistl. October af Församlingens dertill lagligen kallad, intyga.

Å Församlingens vägnar.    Lars Olofsson    Petter Andersson  Anders Carlsson

    År 1827. d.18. November blefvo 2.3.6. och 7. §.§. af föregående Sockenstämmo
Protocoll för d.29. sistl. October upläste från Predikstolen i Askeby Kyrka med tillkänna-
gifvande, att den missnöjde bör anföra Besvär deröfver hos Konungens Befallnings- hafvande
före kl.12. å Tjuguförsta dagen härefter, och att det åligger honom, att nästkommande Söndag
hos Pastor eller den tjenstförrättande Presten sina tillärnade Besvär anmäla och deröfver Bevis
taga, intyga.                  Ut supra
        Lars Olofsson     Nils Månsson      Lars Svensson

                      ***
            År 1827. d. 18 Nov. hölls efter laglig kallelse allmän extra ordinarie
            Sockenstämma med Askeby Församling i nedannämde ärenden:

                       §:1.
     Sedan Krono Befallningsmannen i orten, Herr Aisisor C.A.Follin genom Embetsbref
af d.5. i denna månad begärt, att Församlingens Ledamöter måtte kallas, för att, till följe af
2.Cap. 7. och 8. §§. i Kongl. Majts nådiga stadga af den 4. Maji detta år om Skiftesverket i
           ne
Riket, välja minst 2 Gode män, som vid förefallande ägoskiften kunna påkallas, hade de nu
efter laglig kallelse sammanträdt i allmän extra ordinarie Sockenstämma.
     Efter upläsandet af nämnde §.§. i den höga Stadgan började Walet till förenämnde
Gode Män, hvarvid Herr Ekeroth i Öfverstad erhöll sex röster, Nämdeman Lars Olofsson i
Juby Tre röster och Rusthållaren Lars Svensson i Solberga Tre röster, och som Församlingen

                                                131
    ne
ansåg 2 Gode Män vara nog för denna lilla Socken, så anstäldes lottning emellan de tvänne
sednare, som på det sättet utföll, att Nämdemannen Lars Olofsson erhöll den afgörande;
hvadan Herr Samuel Ekeroth och han upgifvas såsom af Församlingen valde. Ut supra.
                       In fidem
                        Wimermark

          Upläst och erkändt intyga Å Församlingens vägnar
       Nils Månsson     Petter Andersson   Petter Andesson

                      ***
           År 1827. d. 25 November sammanträdde Askeby Församlings
           Ledamöter i extra ordinarie Sockenstämma, efter laglig kallels,
           hvarvid:

    På Ordförandens anmälan, att Drängen Eric Apelskog, som tjent hos Kindahl i Holme-
             ne
torp, är med hustru och 2 barn husvill, och anropar Församlingens medlidande om något
understöd, beviljade Församlingens Ledamöter honom, som är svag och okunnig nästan till all
                      mt
slags arbete, för denna gång Tio Rs: Riksgl. till Hushyra.    In fidem
                                 Wimermark
                       ***
               År 1828 d.20. Januari sammanträdde på kallelse
               Askeby Församling i följande ärende:

Till följe af Domshafvandens i dag från predikstolen upläste kungörelse, valdes Nämde-
mannen Lars Olofsson i Juby, att såsom Ombud för denna Socken deltaga i det å första rätte-
gångsdagen af instundande Winter Ting i Häradet blifvande val till Deputerade, att granska
Kronobetjeningens förda KronoskjutsLängder och Marchrouter.
                          In fidem  Wimermark

                     ***
                   dra
           År 1828. den 2 Mars hölls, efter laglig kallelse, extra ordinarie
           Sockenstämma med Askeby Församling i nedanstående ämnen:

                       §:1.
    Granskades, godkändes och påtecknades de från Häradsskrifvare Contoriet insände
Mantals Längderne för detta år.
                       §:2.
    Till Ledamöter i Socknens Berednings Committeé för detta år valdes Her Hof-
Kamereraren Dahlgren, Herr Ekeroth, Nämdemannen Lars Olofsson i Juby och Rusthållare
Nils Olofsson i Öjeby.                       In fidem
                                Wimermark
                       ***
            År 1828. d. 20 April sammanträdde, på laglig kallelse, Askeby
            Församlings Ledamöter i extra ordinarie Sockenstämma och

   Valde till Revisorer af Kyrko och FattigCassornes Räkenskaper för det förflutna året
Herr HofKamereraren Dahlgren och Herr Ekeroth.      In fidem
                             Wimermark


                                             132
                      ***
            År 1828 den 13. Maji blef allmän Valborgmässo Sockenstämma
            hållen med Askeby Församling, der följande förehades:

                     §:1.
    Stämmans lagliga utlysning erkändes.

                       §:2.
    Gudstjensterns och alla andra prästeliga förrättningars lagliga och ordenteliga gång
erkändes af Församlingen med mycken tillfredsställelse.

                       §:3.
    Kyrko- och Fattig-Cassornas Räkenskaper samt Lazarets-Räkningen upplästes god-
kändes och underskrefvos; men Bibel-Cassans Räkenskaper kunde ej redovisas förr än vid
October Månads Stämma emedan hvarken inkomster eller utgifter derförinnan kunna
bestämmas.
                       §:4.
    Beviljade Församlingen sitt Förord, till fritt nyttjande af Medevi Helsobrun, at Enkan
         dr
Brita Cajsa Hans , Gossen Carl Jonas Askelöf och Ulr: Carolina Göstring, men understöd
       ne                      co
endast åt de 2 sistnämnde med sammanlagde 5. Rdr: B .

                         §:5.
     Kyrkoföreståndaren Nils Nilsson i Juby företedde genom Lars Olofsson ibid: en
Räkning å de Församlingens Medel, han om hand hafver, efter hvilken Församlingen äger en
behållning af 52. Rdr 39S och 10.rst Rgs: som ännu hos Kyrkoföreståndaren innestå. Denna
Räkning, som var på ett löst Papper, uplästes och underskrefs; hvarvid Församlingen önskade,
att Kyrkföreståndaren måtte föra sine Räkningar i en inbunden Bok, på det de må kunna
förvaras till framtida efterrättelse; samt att han till Protocollets justering äfven måtte göra redo
för alla de Materialier, som blifvit inköpta för Kyrkans och Församlingens Räkning.

                       §:6.
    Anmälte Hr: Öfversten och Riddaren Rehnberg, samt Församlingens öfriga Ledamöter
sin önskan, att de tillförene vid flere Stämmor förehafde och beslutna ärender: såsom Predik-
stolens Målning, Mässe-Skrud och Lik-Kistors anskaffande, måtte skyndsammast sättas i
verkställighet och sist inom nästa Sockenstämma, att flere påminnelser derom ej måtte
behöfvas. Likaledes att Golfvet å Stora Kyrkogången åtminstone tilsvidare så lagas och
jemnas, att den med beqvämlighet kan begagnas.

                      §:7.
    Till Tjenstemän valdes: Rotmästare i Juby Lars Nilsson Sexman. Benct Kinnander i
Öfverstad, Brandsyningsmän: Magnus Månsson i Nartomta och Anders Carlsson i Nyble.

                        §:8.
    Comminister Lindhagen tillkännagaf, att han i afseende på sin förestående flyttning, ej
längre än i år kunde bestrida Vaccination, men med tillsättning af annan Vaccinateur kunde
Församlingen ej nu taga någon befattning.
                        §:9.
    Protocollets justering utsattes till Annan Dag Pingst, hvarefter Stämman slöt med
välsignelsen.

                                                133
           År och Dag föreskrifvne        in fidem
                             Carl Isr. Lindhagen
                               Lois Pastoris    Upläst, justerat och erkänt den 26: Maji 1828. intygas å Församlingens vägnar.
        Lars Svensson     Lars Olofsson     Samuel Olofsson

                       ***
               År 1828. d. 7 Sept. höllos extra Sockenstämma
               med Askeby Församling i nedanstående ämnen:

                       §:1.
    På Kyrkoföreståndarens begäran, valdes Nämdemannen Lars Olofsson och Kyrko-
värden Peter Andersson i Juby, att afsyna de reparationer som blifvit gjorda genom afsk.
LifGrenadieren Öfverstedt, så väl i Prästegården, som å Församlingens öfrige byggnader.

                       §:2.
    Till fullbordande af täckningen å Församlingens byggnader, samt att godtgöra Orga-
nisten Ljungberg 80. af honom lånta Taktegel, skulle de 100. tegel som Rusrhållaren Lars
Svensson i Solberga lånt af Församlingen användas, jämte 350, som köpas vid Sjöberga och
med kyrkoskjuts hemföras.
                       §:3.
                   52
    Beslöts att inlägga nya telden i Prestgårdens Stall, hvartill åtgår en enda ståck, som
Församlingen anhöll måtte få hugga å Prestgårdens ägor.

                       §4.
    Till följe af Domhafvandens i dag från Predikstolen upläste kungörelse, valdes
                                       te
Nämdemannen Lars Olofsson i Juby, att såsom Ombud för denna Socken å 6 Rättegångs-
dagen af snart infallande Hösteting, eller den 20. i denna månad afsyna den å Tingsbygg-
naderne vid Fillinge denna Sommar verkstälda reparation.      In fidem
                                     Wimermark

                      ***
           År 1828. d. 21 September hölls efter laglig kallelse extra ordinarie
           Sockenstämma med Askeby Församling i nedanstående ämnen:

                         §:1.
    Till följe af Konungens Befallningshafvandes på Kongl Majts nådigste Befallning och
                                 de
Rikets Höglofl Ständers Beslut grundade kungörelse af den 8 innevarande September
månad, som förleden Söndag blef från Predikstolen upläst, hade nu, efter laglig kallelse,
Krono, Krono Skatte och Frälse Skattehemmans ägare af Bondeståndet i denna Socken, som
tillförne icke hört till annat Riks Stånd, eller någon ordinarie Beställning i Rikets tjenst
innehaft, sammanträdt, för att utse SockneOmbud eller Electorer till det Riksdagsmanna Val,
som, i afseende på den lagtima Riksdag, hvilken är beramad att börjas i Stockholm den 4.
nästkommande November, kommer att hållas å Bjursholmen Onsdagen den 24. i denna
månad med Memmings, Skärkinds, Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds Härader, hvarvid,
sedan alla obehöriga personer blifvit afvista, Församlingens ofvannämde Ledamöter valde till
Ombud eller Elector för denna Socken Nämdemannen Lars Olofsson i Juby.


                                               134
                      §:2.
    Att i egenskap af Ombud för denna Socken iakttaga hvad Konungens Befallnings-
hafvandes Kungörelse af d. 4. i denna månad angående Markegångssättningen för inne-
varande år föreskrifver, valdes Nämdemannen Lars Olofsson i Juby.
            Ut supra          In fidem Wimermark

    Bengt Kinander     Olof Jönsson       Hans Swänson     Sexmän

                      ***
           År 1828. d. 20. October hölls, efter lagliga kallelser, allmän
           ordinarie Michelmässo Sockenstämma med Askeby Församling,
           hvarvid följande ärenden förekommo:

                      §:1.
    På framstäld fråga derom, erkändes kallelsen till denna Stämma laglig.

                        §:2.
    Inga olagliga inflyttningar var kända.

                      §:3.
    Upläste Fattigföreståndarens Räkenskaper, som gillades och underskrefvos, äfvensom
KyrkoRådets d. 14. i denna månad uprättade Anordning till de Fattiges underhåll under det
ingående året till alla delar erkändes.
                      §:4.
    BibelCassans Räkenskaper för innevarande år uplästes, godkändes och underskrefvos.

                       §:5.
    Då Bibel Cassans Räkenskaper nu förevarit till granskning, kunde det ej undgå För-
samlingens Ledamöters upmärksamhet, att någre Hemmansinnehafvare varit ovärdige nog, att
neka erlägga ett genom laga kraftvunnet Socknestämmo Beslut stadgadt Sammanskott till ett
så vackert ändamål; och på det desse icke måtto inbilla sig att genom sitt förhållande äfven
gifva andra den tankan, att man efter behag kan fullgöra eller icke fullgöra laga kraftvundne
Socknestämmo Beslut, så beslöto Församlingens Ledamöter enhälligt, att anmoda Herr Hof-
Kamreraren Dahlgren lagligen utsöka desse restantier jämte kostnaden till deras utbekom-
mande.
                       §:6.
                                               co
    Widare ansågo Församlingens Ledamöter billigt, att den summa 13. Rs 28.S 9.rst B
som Bibel Cassan 1826 lånt ur Fattig Cassan må ur sistnämde Cassa afföras.

                        §:7.
    Som det missbruk visat sig vid den vackra stiftelsen med Biblars utdelande till Natt-
vardsbarnen, att åtskilliga, just vid den tiden då Barnen anmäla sig till Nattvardsgång, intagit
Anhöriga och Slägtingar från andra Socknar, för att här åtkomma en Bibel, och derefter låtit
dem genast bortflytta; så beslöto Församlingens Ledamöter, att Biblar hädanefter icke tilldelas
andra Barn, än dem, som altid vistas i Socknen, eller åtminstone Michelsmässan förut
inflyttat, så framt de icke med Föräldrar inkommit d.14. föregående Mars.

                      §:8.
    Wid Brandsynernes efterfrågande, förnyades skyldigheten för Rotmästarne, att tillse

                                              135
om de påsynte reparationerne blifvit verkstälde; och på det detta måtte så mycket säkrare
kunna skje, skall det åligga Brandsynen, att till Rotmästarne skriftligen upgifva icke alllenast
de brister, som blifvit anmärkte, utan ock tiden, hvartill de skola vara reparerade, samt det
vite, som blifvit förelagt; hvilket vite Rotmästarne genast uttaga hos dem, som genom sin
uraktlåtenhet blifvit dertill förfallne.
    Herr Öfversten och Riddaren Rehnberg anmärkte härvid, att Brandsyn aldrig blifvit
hållen i St. Greby, och att förhållandet skall vara lika vid Öjebytorp; och som Församlingen
icke kunde neka, att ju desse militaire Boställen äro delaktiga uti Socknens Brandstods fond,
HafreMagazinet, så skulle Brandsyn nu genast och sedan årligen å dem anställas.

                      §:9.
   Till Sexman efter afledne Rusthållaren Peter Andersson i Askeby utnämdes Johannes
Hansson i Stemna, och till Sexman i Juby Rote Rusthållaren Nils Zachrisson derstädes.

                        §:10.
     På Fattigföreståndarens klagan, att Veden till Fattigstugan ojämt erlägges, beslöts, att
hvarje lass skall innehålla hälften stadig Ved och hälften Ris; samt att då ved behöfves Fattig-
föreståndaren pålyser en viss dag till dess erläggande, hvarvid Rotmästaren i den lefvererande
Roten bör vara tillstädes och anteckna dem som uteblifva, af hvilka han sedermera uttager
   co
32S B för lasset.
                        §:11.
     Likaledes klagar Fattigföreståndaren deröfver, att den till de Fattige anslagne spanne-
målen med den tröghet erlägges, att han svårligen kan bestrida de vanliga utdelningarne; Till
förekommande häraf stadgade Församlingen, att Fattigsäden skall oafkortat inbetalas samma
dag, som SockenMagazinets intägt omkring Andersmässan vanligen skjer.

                       §:12.
Till detta Protocolls justerande utsattes Söndagen d.2. nästkommande November.
Sammankomsten slöts med Bön och välsignelse. Ut supra In fidem Wimermark

    Upläst, justeradt å erkänt d.2. November 1828 intyga å Församlingens vägnar
        U Rehnberg       G Dahlgren     Lars Olsson

    År 1828 d. 9 Nov. blef föregående Socknestämmo Protocoll för den 20 sistl. Oct.
upläst från Predikstolen i Askeby Kyrka, med tillkännagifvande att den missnöjde kan hos
Ordföranden få anvisning till Besvärs anförande, och att han sist nästa Söndag bör sådant
anmäla hos Pastor, eller den Prestman som Gudstiensten förrättar och deröfver bevis taga,
intyga. Askeby sacristia.   Ut supra
    U Rehnberg      Carl Ir Lindhagen   Petter Anderson

                       ***
            År 1829 d. 11. Januarii hölls, efter laglige kallelser, extra
            ordinarie Sockenstämma med Askeby Församling, i nedanstående
            kungjorde ämnen.

                       §.1.
    På fleres yttrande önskan, hade Pastor till denna dag kallat Församlingens Ledamöter,
att öfverlägga om utvägar till fördrifvande af den skara af Wargar, som på någon tid ofredat
Socknen, och på flere ställen gjort skada. Församlingens fleste Ledamöter voro nu tillstädes,

                                               136
och alla deltogo i den klagan. Flere exempel anfördes på den skada desse vilddjur förorsakat
Socknens Innevånare, och den djerfhet de hafva, att invid gårdarne och under människors
ögon gripa sina rof, äfvensom att de äro så litet skygga, att det är en verkelig våda, att färdas å
vägarne inom Socknen. Emot detta onda, ansågo de att Skall vore det enda medlet; men som
Socknens personal är för liten, att enskildt anställa det, och ett Skall inom Socknen skulle
tjena till ingen ting, hälst odjuren, indrifna i nästgränsande Socken, snart skulle återvända, så
trodde det vara bäst, att hos Konungens Befallninghafvande ödmjukast anhålla, det orders om
Skall inom Bankekinds Härad måtte utfärdas till Vederbörande Jägeri Betjening, hvars pligt
det lärer vara, att sjelfmant härom draga försorg, ehuru de ännu aldrig hört dem, såsom det
berättas skje i andra Län, vidtaga någon åtgärd härtill. Denna Församlingens anhållan anmo-
dades Pastor, att, genom Utdrag af Protocollet, till Konungens Befallningshafvande framföra.

                        §:2.
    Den utlysta öfverläggningen om kyrkans inre reparation upskjutes till nästa Söndag,
hvartill Kyrkoföreståndaren inkallar sådane män, med hvilka förslag och accord kunde
upgöras.
                        §:3.
    På det intet hinder måtte möta, att ju förr dess häldre expediera den i §.1. omnämde
Ansökan hos Konungens Befallningshafvande, beslöto Församlingens Ledamöter, att förklara
detta Protocoll justeradt.   Ut supra                In fidem
                                   Wimermark
                             de
    Upläst och erkänt i extra Sockenstämma den 18 Januari 1829 ityga.
            Å Församlingens vägnar
        Sam:Ekeroth      Nils Månsson       Lars Olsson

                       ***
                År 1829 den 18. Januari hölls extra Sockenstämma
                med Askeby örsamling i nedanstående ämne:

                       §:1.
    Till följe af Församlingens beslut förleden Söndag, och efter i dag från Predikstolen
skjedd kallelse, hade Församlingens Ledamöter nu sammanträdt, för att ytterligare öfverlägga
om den ofta omtalta reparationen i kyrkan, hvarvid

                        §.2.
     Frågan framstäldes om Församlingen ville detta år företaga reparation? Härtill
svarades ja; men då vid öfverläggningen om huru denna reparation skulle verkställas och huru
långt den skall sträcka sig, samt då till uplysning härom det project blef upläst, som Orga-
nisten Ljungberg redan år 1824. uprättadt, skiljaktigheter i meningarne upstodo, och sådana
förändringar förekommo, som utan Konungens nådiga tillstånd icke få verkställas; så beslöto
Församlingens Ledamöter, att en Byggmästare skulle tillkallas, och af Kyrko Cassan betalas,
som icke allenast undersöker de föreslagne ändringarne, utan ock upgör en ritning på kyrkan
inre och yttre utseende med blifvande Torn och författar deröfver vederbörligt kostnadsförslag
, som till Konungens Befallningshafvande insändes, för att genom dess försorg öfverlemnas
till Kongl. Öfver Intendents Embetet öfverseende och Kongl. Majts nådiga stadsfästelse.

                      §:3.
    Till Bänkarnes ombyggnad, som man hoppas kunna i Sommar verkställas, måste de
Bräder användas, som Församlingen lånt af Kyrkan till Pastorsbyggningens beklädnad. Desse

                                                137
infordras af Kyrkoföreståndaren efter fördelning på hemmanen, och skola bräderne vara minst
7. alnar långa och 9. tum breda i lilla ändan.

                       §:4.
    Detta Protocoll justeras i dag 14: dagar till d. 1. nästkommande Februari
                                In fidem
                                Wimermark

   År 1829. den 1. Februari blef föregående Protocoll för d. 18. sistl. Januari för Askeby
Församling upläst, justerat och erkänt intyga       Å Församlingens vägnar
       Sam Ekeroth       Lars Olofsson    Nils Månsson

                      ***
           År 1829. den 1. Martii sammanträdde efter kallelse Askeby
           Församling i nedanstående ämnen:

                       §:1.
    Föredrogos till granskning årets MantalsLängd, hvilken granskning Församlingen
updrog sin Pastor, jämte Rusthållarne Peter Andersson och Anders Lundberg i Juby att
verkställa, och å Församlingens vägnar underskrifva.

                      §:2.
    Till Ledamöter af innevarande års Berednings Commitée valdes Herr HofKamereraren
Dahlgren, Herr Ekeroth, Nämdemannen Lars Olofsson i Juby och Rusthållaren Nils Olofsson
i Öjeby.                               In fidem
                                Wimermark

    År 1829. den 3.e Maji sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter, efter laglig
kallelse, och valde till Revisorer af Kyrko och Fattig Cassornes Räkenskaper för detta år Herr
Hofkamreraren Dahlgren och Herr Ekeroth.              In fidem
                                  Wimermark
                       ***
    Nedanstående protokoll har förmodligen varit skriven på en lös lapp, och sedan satts
in i protokollsboken. Sidnummer saknas och baksiden saknar helt text.

           År 1829. den 15. Mars sammanträdde efter laga kallelse Askeby
           Församlings Ledamöter till Extra Sochenstämma för att höras:
    o          53
    1 Om Correctionisten Isac Andersson, på Stockholms Corrections Hus, utlösning
derifrån och inflyttning i Socknen, hvartill Församlingen nekade, så vida ej Carl Jönsson i
Nyble som nämde Corectionist utlösa skulle, vill ikläde sig fult ansvar för hans Person.
     o
    2 Att den Bibel, som afledne Nils Duktig efterlemnat, skulle som en erkänsla lemnas
till Torp: Orström för dess hulda vård om nämnd Yngling, hvilket af Församlingen beviljades.
    Askeby Sacristia som ofvan       Carl Iso Lindhagen
                         Loci Pastoris
              Å Församlingens vägnar
        And Lundberg           Petter Andersson
                   Slut på det lösa bladet.                                              138
                        ***
            År 1829 den 18. Maji hölls efter laglig kallelser, allmän Walborgmässo
            Sockenstämma med Askeby Församling, hvarvid nedanstående ärenden
            förekommo:
                        §:1.
    På tillfrågan erkändes kallelsen till denna Stämman laglig.

                         §:2.
    Enhälligt erkände Församlingens Ledamöter att deras Lärare till deras tillfridsställese
fullgjorde sina pligter, så väl i anseende till Gudstjänsten, som undervisningen.

                      §:3.
   Kyrko och FattigCassornes, af de tillförordnade Revisorerne granskade, Special och
Summariska Räkenskaper uplästes, godkändes och underskrefvos.

                      §:4.
    Likaledes uplästes, godkändes och underskrefs Lasaretts Räkningen.

                       §;5.
    Ofärdiga Pigan Ulrica Carolina Göstring på Flärets ägor, som förledit år med fördel
brukat Medevi Brunn, beviljades äfven för detta Församlingens förord till Lazarettsförmåner-
nes njutande, jämte vanlig Brunnsafgift och skjutslega ur Fattig Cassan.

                       §:6.
                          ne
    På Ordförandens anmälan, att golfven i de 2 västra rummen i Prestergårdsbygg-
ningen så sjunkit, att desse rum, genom golfdrag svårligen kunna bebos någon vinter,
anmodade Församlingen Kyrkoföreståndaren, att genast draga försorg om deras omläggning.

                        §:7.
    Till Byordningsman i Askeby förordnades Gudmund Persson och i Öjeby Rusthållaren
Nils Olofsson.
                        §:8:
    Erindrade Ordföranden, att som Socknen, genom Comminister Lindhagens afflyttning
saknar Vaccinateur, så borde sådan nu antagas. Fru Johanna Törnqvist hade dertill anmält sig;
men som Församlingen snart väntade sin nya Comminister, så ville de först inhämta hans
yttrande, huruvida han vill åtaga sig detta besvär.

                        §:9.
    Kyrkoföreståndaren Nils Nilsson i Juby begärde afskjed, men anhåller om upskof med
redogörelsen för sin förvaltning till Protocollsjusteringen. Församlingens Ledamöter, som
ogerna emottogo hans anhållan om afsked, förklarade honom sin tacksamhet för sin hittils
hafda möda, och beviljade det äskade upskofvet. De valde genast till hans Efterträdare Rust-
hållaren Lars Svensson i Solberga.

                        §:10.
    Som Wadbron är högst bristfällig, så anmodades Nämdemannen Lars Olofsson i Juby,
att derå anställa Syn, samt vid Protocollsjusteringen afgifva förslag om dess reparerande.                                              139
                        §:11.
    Herr HofKameraren Dahlgren anmälte till Protocollet, att han afsäger sig Kyrkodags-
verkens utgörande för Holmetorp efter förmedladt hemmantal, utan yrkar sin rätt att utgöra
dem efter Författningarne.
                        §:12.
    Herr Öfverste och Riddaren Rehnberg inlemnade ett kostnadsförslag till en ny Mäss-
               co
hake, upgående till 120 Rdr B . Församlingens Ledamöter erkände med tacksamhet Herr
Öfverstens omtanke, och antogo förslaget med den skillnad att den nya Mässhaken blir af
Silkessammet i stället för bomullssammet, öfvertygade att det förras varaktighet ersätter den
större kostnaden.
                        §:13.
    Det Protocoll, som blifvit hållit vid nu förrättade Brandsyner inlemnades, uplästes och
skall nästa Söndag upläsas på Predikstolen.

                         §:14.
    Tillkännagafs, att en hafvande Qvinnsperson inflyttat på Juby Wall i Torparen Carl
Adam Månssons stuga. Denna qvinna skulle genom Rotmästaren tillsägelse, att genast
afflytta, i annat fall skulle hon afföras till den Församling, hvariftån hon kommit, hvars Fattig
Cassan affodras skjutslegan.
                         §:15.
    Till detta Protocolls justerande utsatte Orföranden Söndagen d.31. i denna månad.
         Sammnkomsten slöts med bön och välsignelse.      In fidem
                                    Wimermark

                       ***
                År 1829 d. 31 Majii hölls efter laga pålysning extra
                Sockenstämma med Askeby Församling.

                        §:1.
    Protocollet för sist hållne Walborgmässso Sockenstämma den 18. denna månad,
uplästes, justerades och erkändes.
                        §:2.
    Kyrkoföreståndarens i §.9. omnämde redogörelse uplästes och erkändes, samt öfver-
lemnas jämte det deri uptagne Saldot till tillträdande Kyrkoföreståndare.

                      §.3.
    Nämdeman Lars Olofsson i Juby inlemnade förslag till Wadsbrons reparation och
Anders Carlsson samt Carl Jönsson i Nyble åtogo sig verkställa detta för in alles 5. Rdr.
Banco.                          In fidem
                             Wimermark
       Upläst och erkänt intyga   Å församlingens vägnar
       Sam:Ekeroth      Lars Olofsson     Gudmund Petterson

                       ***
                År 1829. den 6. september höls efter laga kallelser Extra
                Sockenstämma med Askeby Församling i följande ärender:

                     §:1.
    Enligt LandshöfdingeEmbetets i dag åtta dagar sedan från Predikstolen uppläste Kun-

                                               140
görelse af d: 21 sistl Augusti valdes Nämndemannen Lars Olofsson i Juby, att i egenskap af
Ombud för denna Socken iakttaga hvad nämnde kungörelse föreskrifveri afseende på Marke-
gångssättningen för detta år.
                       §:2.
    Att enligt Domshafvandens kallelse af d: 25 sistl. såsom Ombud för denna Socken
inställa sig inför Bankekinds HäradsRätt å andra Rättegångsdagen af instundande HösteTing,
Onsdagen d: 16 i denna månad för att jämte öfrige Häradsboerne, höras och fr..... (?)om den
vilja Taxa vad Vägarelön(?) i Virke eller Penningar, som af HäradsRätten kommer att
föreslås, valdes Rusthållaren Peter Andersson i Juby.(Vad gäller det?)  Ut supra
            In fidem             Er Hen Berglund
                           i Pastors ställe uppå dess anmodan

     Upläst och erkändt intygas    Å Församlingens vägnar
     Lars Olofson     Nils Månson    Gudmund Petterson

                       ***
    År 1829. den 4. October sammanträdde Askeby Församling efter laglig kallelse, då
Pastor tillkännagaf, att Torparen Nils Nilsson i Källtorp på Lilla Greby ägor varit länge sjuk,
och att sjukdomen vore af den tvätydige beskaffenhet, att han ansåg Läkares undersökning
nödvändig, men som Nils Nilsson tillgångar vore så små, att han icke ens kunde bekosta sig
skjuts till Linköping, än mindre till Wadstena. i fall Läkaren pröfvar det nödigt, så frågade
Pastor, om icke Församlingen biföll, att skjuts kunde af fattig Cassan honom bestås? Försam-
lingen medgaf detta, och skulle Fattigföreståndaren accordera om skjuts till hvilketdera stället
behofvet påkallade.                         In fidem
                                   Wimermark
                       ***
                År 1829 den 22. October hölls, efter laga kallelse, allmän
                ordinarie Michelmässo Sockenstämma med Askeby
                Församling, hvarvid följande ärenden förekommo.

                       §:1.
     På Ordförandens fråga derom, erkändes kallalsen till denna Stämman vara lagligen
skjedd.
                       §:2.
     Inga olaga inflyttningar hade Församlingens Ledamöter att anmäla.

                       §:3.
     BibelCassans Räkning för innevarande år uplästes, erkändes och underskrefs.

                      §4.
    KyrkoRådes Anordning för de Fattiges underhåll från d.20. i denna månad till samma
dag 1830, uplästes jämte KyrkoRådets d.19. dennes deröfver hållna Protocoll, som alt gillades
och gokändes.
                      §:5.
    Uplästes Fattigföreståndarens Räkenskaper för flutne årets Upbörd och Utdelningar till
de fattige, som erkändes och underskrefvos.

                       §:6.
    Till Vaccinationens bestridande efter Comminister Lindhagen, antogs Fru Johanna
Törnqvist med samma lönevilkor, som han, räknade från början af nästa år; dock måste hon i
detta afseende undergå vederbörlig examen.
                                            141
                       §:7.
    Brann [sic] och Rotmästare voro ej tillstädes, men de närvarande Socknens Ledamöter
voro förvissade derom, att hvad Bransynen påsynt voro verkstäldt.

                         §:8.
     Nu varande Kyrkoföreståndare yrkar, att få redogörelse af förre Kyrkoföreståndaren
Rusthållaren Nils Nilsson i Juby på materalier och dylikt, som tillhör kyrkan, hvarom den sist-
nämde skulle tillsägas.
                         §.9.
     Anmälte Organisten Ljungberg att Församlingens beslut om betäckning med tegel af
de hus, som han nyttjar icke blifvit till fullo verkstäldt, hvadan han, i synnerhet hvad Fähuset
angår lider mycken skada på sitt foder, och anhåller derföre, att denna betäckning snart måtte
skje, eller honom tillåtas att täcka med halm. Wid undersökning härom befanns att de till tegel
sammanskjutne medel blifvit använde till Wadsbrons reparerande, hvarföre Föreståndaren
äger, att af Församlingen upbära desse reparationsmedel, och använda dem till inköp af 350.
st takpannor, som anses åtgå till nämde taktäckning.

                      §:10.
    Som hinder möta, att Söndagen d.1. nästkommande November justera detta Protocoll,
så beslöto Församlingens Ledamöter, att denna justering skall ske d.9. samma månad.

  Sammankomsten slöts med bön och välsignelse. Ut supra          In fidem
                                      Wimermark

    År 1829 d. 8. November uplästes, justerades och erkändes förestående Protocoll, med
den ändringen i §.9., att penningar till taktegels inköpande tages ur Magazins Cassan hvadan
sammanskottet försvinner, intygar. Askeby Sacristia Ut supra.
            Å Församlingens vägnar
       Lars Olofsson       Lars Nilsson     Petter Pehärson

                       ***
               År 1829 d. 24 November hölls, efter föregående lagl. kallelser,
               extra ordinarie Sockenstämma med Askeby Församling i
               följande ämne:

    Då, enligt kallelsen till denna Stämma, de vid nu slutade Husförhör, aflemnade Prest-
Bevis för inflyttade pröfvades, funnos ej flere personer, emot hvilkas inflyttning Försam-
lingens Ledamöter hade något att påminna, än en man, vid namn Lars Persson, som med
       ne
hustru och 2 barn inflyttat till Lilla Greby. Denne man, enligt Bevis från Östra Ryd, född d.
2. Oct 1772., ansågs både för sin ålder och svaga kroppsställning ej kunna länge genom arbete
förtjena sitt och hustru och barns uppehälle; Hustrun, 46. år gammal hade i beviset ett
                           de
tvätydigt vittnesbörd om sin frägd; Sonen Carl på 13 året gammal, så ofärdig, att han enligt
                                      de
Beviset, icke ens kunnat bevista Förhören, och Dottern Anna Britta på 7 året.- Ett hjonelag i
denna usla belägenhet och utan andra medel till sin bärgning än en Drängstat, ansåg
Församlingen skulle snart komma Socknen till last, hvadan, med den rätt Författningarne
gifva, dess Leda- möter enhälligt afslogo inflyttningen; och skulle, till följe häraf Beviset
genast återlemnas Lars Persson med åtecknadt afslag på hans och hustrus och barns antagande
i Socknen.

                                              142
    Den härmed missnöjde äger hos Ordföranden begära anvisning till Besvärs anförande;
dock bör sådant sist nästa Söndag efter delfåndet gifvas Pastor, eller den Prest som Guds-
tjensten förrättar tillkänna, och Bevis deröfver tagas.
    Sluteligen tillkännagaf Ordföranden, att detta Protocoll justeras i dag åtta dagar till.
                            In fidem Wimermark

     År 1829 den 6. Dec. blef ofvanstående Protocoll för Askeby Församling, lagligen
dertill kallad, upläst, justeradt och erkändt intyga     Å Församlingens vägnar
         Sam:Ekeroth       Magnus Månsson   Lars Jonasson

                        ***
    År 1830. den 24. Januari sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter i extra
Sockenstämma, att till följd af Domhafvandens denna dag från Predikstolen upläste Kungörel-
se, utse ett Sockenbud, som å första rättegångsdagen instundande Vinter Ting inför Härads
Rätten deltager i Val af Revisorer öfver Kronobetjeningens förda Kronoskjutslängder och
Marchrouter; till hvilket Ombud Nämdemannen Lars Olofsson i Juby enhälligt kallades;
intygar
                                   Wimermark
                        ***
                År 1830. d. 7. Mars hölls, efter åtta dagar förut skjedd
                kallelse, extra ordinarie Sockenstämma med Askeby
                Församling i nedanstående änen:

                        §:1.
    Årets Mantals Längd föredrogs och granskades; men som Församlingens Ledamöter
ansågo tiden dertill för inskränkt, så updrogs de sin Pastor, att jämte Nämdemannen Lars
Olofsson och Kyrkovärden Peter Andersson i Juby granska och å Församlingens vägnar dem
underskrifva.
                        §:2.
    Församlingen utsåg till Ledamöter af innevarande års BeredningsCommittée Herr
Hofkamreraren Dahlgren, Herr Sam: Ekeroth, Nämdemannen Lars Olofsson i Juby och
Rusthållaren Nils Olofsson i Öjeby.                  In fidem
                                    Wimermark

                       ***
               År 1830 d. 25. Martii hölls, efter laga kallelse extra Socken-
               stämma med Askeby Församling i följande ämne.

    Till följe af Konungens Befallningshafvandes allmänna kungörelse d.11. i denna
månad, hade Församlingens Ledamöter: blifvit kallade att i dag i extra Sockenstämma välja
ett Socken Ombud till den Sammankomst, som af KronoLänsmannen blir utsatt, för att
gemensamt med Ombuden från de öfriga Socknarne i Häradet, utse en Deputerad för hela
Häradet, hvilken bör infinna sig å Slottet i Linköping den 20. nästkommande April Kl.11.f.m.,
att med Häradsfull- mägtige från hela Länet öfverlägga om bästa medlen till Rofdjurens
utrotande. Församlingens Ledamöter utsågo i anledning häraf Rusthållaren och Kyrkovärden
Peter Andersson i Juby som Ombud för denna Socken vid nämnde af KronoLänsmannen
utsättande Samanträde
                               In fidem
                               Wimermark
                        ***
                                             143
               År 1830 den 18 April hölls, efter laga kallelse, extra Socken-
               stämma med Askeby Församling i följande ämne:

    I anledning af resp: Domshafvandens kallelse voro till idag Församlingens Ledamöter
anmanade, att i extra Sockenstämma sammanträda, för att välja ett Sockne-Ombud, som å de
betalningsskylldiges vägnar infinner sig i Fillinge Tingshus Tisdagen d: 23 i denna månad,
och inför HäradsRätten yttrar sig öfver Riksdagsmannens och Nämndemannens Olof
Olofsson i Fillinge gjorda ansökan, att få de för honom för sistförflutna Riksdagmöte
anslagne 2 Rdr Bco dagtractamente förhöjt till 2 Rdr 32S samma mynt; och blef till detta
Ombud för denna Socken vald Rusthållaren Nils Månsson i Öfverstad.
    In fidem
                                Eric Henr Berglund
                                  L.P.
    Upläst, justeradt och erkändt, intyga, ut supra. Å Församlingens vägnar
    Lars Olofsson     Petter Andersson        Nils Olofsson

                      ***
               År 1830 den 2 Maji hölls efter laga kallelse, extra Socken-
               stämma med Askeby Församling i följande ämne:

                      §:1.
   Till Revisorer af Kyrko och Fattig-Cassornes Räkenskaper för nu förflutne år valdes
Herr Hofkamreraren Dahlgren på Holmetorp och Herr Ekeroth i Öfverstad.

                        §:2.
    Sedan till följe af Högv: DomCapitlet genom ÄmbetsBrefvet No 4 d: 26 sistl. Martii
utfärdade befallning, Församlingen blifvit lagligen kallad, att i allmän Sockenstämma å denna
dag afhöra det yttrande, som Rikets Höglofl. Ständer meddelat om Fabriksidkarens Eken-
marks berömlige bemödanden att utbreda allmän kännedom om Väfverihandteringen, samt
högbemäldte Ständers önskan att den Bok om Drälls- och Moatt-väfnad samt faconerade
Bomullstyger, som Ekenmark utgifves, må blifva känd och kringspridd i Landsorterne, och
detta yttrande blifvit uppläst, uppmuntrade Ordföranden Församlingens Ledamöter att nitälska
för utbredandet af denna nyttiga och vackra konst, och att i detta afseende antingen ensamt
eller Församlingen gemensamt köpa nämnde Bok, som med sine Plancher erhålles för det låga
         co
priset af 2Rdr B .
    Församlingens Ledamöter, bland hvilke äro få Ståndspersoner, som hafva döttrar och
hvilkas villkor medgifva att läsa denna bok, svarade i allmänhet, att så högt de värderade
Ekenmarks bemödande, trodde de likväl, att deras hustrur och döttrar icke utan enskild
undervisning skulle kunna draga fördel af i frågavarande Bok, och ansågo derföre utan nytta
för dem, att enskildt eller gemensamt reqvirera något exemplar.
    Slutligen tillkännagafs att detta Protocoll justeras i dag åtta dagar till
                                    In fidem
                                 Er,Henr, Berglund

    År 1830 den 9 Maji blef ofvanstående Protocoll för Askeby Församling uppläst och
erkändt, intyga              Å Församlingens vägnar
    Lars Persson     Samuel Olofsson        Petter Andersson


                      ***
                                              144
                År 1830. den 24. Maji hölls, efter laga kallelse allmän
                Walborgmässo Sockenstämma med Askeby Församling,
                hvarvid följande äreder förekommo:

                      §:1.
    Kallelsen till denna Stämma erkändes, på fråga derom, som lagligen skjedd.

                      §:2.
    Församlingens Ledamöter vitsordade enhälligt, att deras Lärare så väl vid Guds-
tjenstens, som undervisningen svarade emot deras önskan.

                      §:3.
    Kyrko och FattigCassornes Special och Summariska Räkningar, behörigen granskade
af de valde Revisorerne, äfvensom Lazaretts Räkningen uplästes, erkändes och underskrefvos.

                       §.4.
     Då Ordförande efterfrågade den husliga lefnaden i Församlingen, svarade åtskillige
dess Ledamöter, att ehure Gud i lof den i allmänhet är ganska god, måste de dock med smärta
       ne
anmäla, att 2 ställen gifves i Socknen, der en efter deras förmodan syndig och lastbar lefnad
herskar, det ena i Wadet på Stora Greby ägor, der Statdrängen Nils Nilsson och Pigan Sophia
Kryberg, efter begånget enkelt hor, som vållat Nils Nilsson skillnad från sin hustru, fortfara
att bo tillsamman; och det andra på Lilla Greby ägor, der afskedade Gardisten Olof Asklöf
och Pigan Maja Brita Samuelsdotter skola lefva tillhopa och sammanaflat flera barn; hvarföre,
och då Presteskapets varningar och förmaningar icke kunnat verka på desse lastfulla
människors förbättring; Församlingen hänsköt till sitt KyrkoRåd, att låta kalla dem, och derest
äfven detta icke kan förmå dem till förbättring och skillnad från hvarandra, vidtaga de
utvägar, som Lagen stadgar, och befordra dem till vederbörlig näps.

                      §:5.
    Pigan Ulrica Carolina Göstring, som anhöll om Församlingens förord till Lazaretts
förmånernes njutande vid Medevi HälsoBrunn beviljades denna begäran, jämte Brunns-
afgiften och Skjutslegan ur FattigCassan.

                        §:6.
     Pastor yrkade, att de reparationer i PrestByggningen, som förledet år skulle verk-
ställas, och hvilkas uraktlåtande ådragit honom en den svåraste sjukdom, måtte ofördröjeligen
företagas. Församlingens Ledamöter ålade Kyrkoföreståndaren att utan upskof lägga hand vid
desse reparationer af Golf, Trappa och Tak, samt såsom orden lydde, alt hvad som finnes
nödigt.
                        §:7.
     Församlingens Vaccinationsföreståndare tillsades alfvarligen, att fullgöra sin pligt, så
att icke Vaccinationen detta år, likasom förledit, blir försummad.

                        §:8.
    Pastor yttrade, att då han hade den tillfridsställelsen, att till Protocollet upgifva, att den
nya Messhaken af svart silkessammet med Silfvergaloner är till Församlingens nöje färdig
           co
och kostar 160: Rdr B , hade han ock den glädjen anmäla, att den gamla aldeles odugliga
svarta Messhaken, vore på det sättet förnyad, att fyra Fruar i Församlingen, Fru Öfverstinnan
Rehnborg, Fru Prostinnan Wimermark, Fru HofKamererskan Dahlgren och Fru Ekeroth

                                                 145
bekostat nytt Bomullssammet till den samma och låtit helt och hållit omgöra den; samt att
Messskjortorne voro i så måtto förbättrade, att Prostinnan Wimermark skänkt en ny af
     54
Såckerduk med spetsar, och reparerat en af de gamla med krage och linningar samt spetsar.

                     §:9.
   Beviljades Organisten Ljungberg Ostmjölk årligen, som aflemnas på den dag, som
genom kungörelse å Predikstolen utsättes.

                       §:10.
    På derom väckt fråga beslöts, att Predikstolen skulle genast göras färdig, och anmoda-
des Herr HofKamereraren Dahlgren att jämte KyrkoRådet derom afsluta accord med skicklig
Målare.
                       §:11.
    Likaledes beslöts, att Bänkarne i kyrkan göres nya denna Sommar, åtminstone till
stora hvalfbågen, och att Kyrkoföreståndaren genast derom går i författning, sedan Herr
HofKamereraren och KyrkoRådet derom afslutat accord med någon pålitlig Snickare.

                       §:12.
    Inhysemannen Eric Andersson på Stemna ägor, anhöll, att Församlingen i anseende
till hans svaga hälsa ville tilldela honom något understöd af fattigmedlen. Församlingens
Ledamöt- er hänskjöto till KyrkoRådet, att tilldela honom hvad tillgångarna medgifva, utan
att derföre anse honom för ordinarie Fattihjon.

                       §:13.
    På Fattigstuguhjonens anhållan bevijades dem ur Cassan medel att betala huggarelön
för de 4. famnar Wed, som redan voro huggna, äfvensom att arfvode för vedhuggning till
Fattigstugan årligen erlägges ur FattigCassan.

                        §:14.
    Uplästes de bristfälligheter, som befunnits vid de d.19. i denna månad hållne Brand-
syner i Socknen; och som månge åsidosatt de påsynte reparationerne inom föreskrifven tid,
och gjort sig skyldige till det bestämde vitet, vill dock Församlingen lemna dem ännu åtta
dagar till verkställande af desse påsynte reparationer, hvarefter Rotmästare och Sexmän
visitera, uttaga vitet och göra de ställen. som finnas vådliga, aldeles obrukbara.

                        §;15.
    Till Rotmästare i Stemna Rote förordnades Håkan Knutsson derstädes och till Sexman
antogs Anders Andersson i Nartomta.
                        §:16.
    Protocollets justering utsattes till d.6. instundande Junii.

    Sammankomsten slöts med bön och välsignelse.        In fidem
                                  Wimermark
                       ***
               År 1830 d. 6 Junii hölls extra Sockenstämma med
               Askeby Församling, då följande förekom.

                       §:1.
    Justerades och erkändes Protocollet för d.24. sistl Maji, endast med förändringen i §9.
att de orden tilläggas, aflemnas af dem, som behaga.
                                              146
                       §:2.
    Organisten Ljungbergs begäran, att hans lån i Magazins Cassan måtte få innestå, på
det vilkor att församlingen frikallat Cassaförvaltarne för dera ansvar emot det han pantsätter
sin lösa egendom, på hvilka han företer förteckning, blef afslagen.

                       §:3.
    Under Kyrkoföreståndaren Lars Svensson i Solberga sjuklighet, anmodades Herr
Ekeroth att förestå kyrkoföreståndareskapet.
                                In fidem
                                Wimermark
    Upläst och erkändt intyga   Å Församlingens vägnar
        Sam:Ekerotf      Lars Olsson     Gudmund Persson

                        ***
           År 1830. den 26. Julii hölls efter laga kallelser allmän extra
           ordinarie Sockenstämma med Askeby (Ordet Församling
           bortglömt.) i följande ämne.

                      §:1.
    På tillfrågan erkände Församlingens Ledamöter Stämman vara lagligen utlyst.

                       §:2.
   Frågade Ordföranden om, sedan Bänkarne i kyrkan voro nygjorde, de äskade ny
Bänkdelning, hvartill det enhälligt svarades: Ja.

                       §:3.
    Öfverenskommo Församlingens Ledamöter, att delningen skjer efter oförmedladt
hemmantal; och som de oförmedlade hemmanen vid nu gjord reparation utgjort 7. dagsverken
mera än de förmedlade, så erbjödo sig de sistnämde, att på det sätt godtgöra de oförmedlade,
att de 42. dagsverken, som de tillsammans utgjort, beräknas dem vid framdeles skeende
påfordran af Kyrkodagsverken.

                       §:4.
    Widare beslöto de att Lottning skulle skje med slutna sedlar, hvarefter Bänkrummen
utdelades till de Bänklag, som Pastor hade föreslagit, och vid hvilken delning Bänkarne å
                        o
Mans och Qvinssidan åtföljes, samt Bänkarne N 1. tilläggas Kyrkoherde Bostället och Lilla
Greby Stomhemman.
                       §:5.
    Därefter anstäldes berörde Lottning, enligt hvilken följande delning uprättades
       o
Bänkarne N                                     Mantal
 1. Kyrkoherde Boställe med Stommen Lilla Greby                    1
 2. Solberga 1. Stolpantorp 1. Öjebytorp 1.                      3.
 3. Lilla Greby                                    3.
 4. Seländer 1. Fläret 2.                               3.
 5. Öjeby                                       3.
 6. Askeby Storg. 1. Gästgifvareg 1. Nyble 1.                     4.
 7. Juby Sörgården 1. Stålg. 1. Mellang. 1.                      3.
 8. Juby Brunnsg. 1. Källg. 1. Norrg. 1.                        3.

                                              147
                     1                        3
 9. Stämnas Österg. 1. Sörg. 1. Gåslöt /8. Bostället ¼.                2 /8
 10. Juby Österg 1. Nartonta Storg. 1. Mellang. 1.                   4.
 11. Holmetorp 1. Nartomta Österg. 1. Norrg. 1.                    3.
 12. Stora Greby                                    3.
 13. Öfverstad Bergg. 1. Källg. 1. Södra Mellang. 1.                  3.
 14. Öfverstad Westerg. 1. Norra Mellang. 1. Österg. 1.                3.
 15. Organisten
 16. Kungshagen och Öfverstad Utjord.
 17. Socknens Gerningsmän
 18. 19. 20. LifGrenadierer
 21 och 22 Torparne
 På Qvinsidan som har flera Bänkar tillslogos
 18, 19, 20. Lifgrenadierernes hustrur
 21, 22, 23, 24. Torpares och Inhysesmäns hustrur samt Pigor.
 25 Fattighjonen
Bänkarne på Läktaren förbehålles åt Socknens Drängar och Torpare

                       §:6.
    Förnyades det den 17. Maji 1799. stadgade vitet 8.S Banco för den som första g. gör
intrång i Bänkarne och om han ytterligare förnyar denna osed, så fördubblas berörde vite.

                       §:7.
    Beslöto Församlingens Ledamöter, att hvarje Bänklag bekostar regel för sin Bänk,
som icke får derifrån tagas; och lära LifGrenadierer, Torpare, för sig och sine hustrurs bänkar
icke underlåta att förse sina bänkar med dylik stängsel. Desse Reglar lofvade Församlingens
Ledamöter att till den 6. nästkommande Augusti hafva i ordning, med behörig spik, så att att
de då under Kyrkoföreståndarens upsigt kunna föreslås.

                      §:8.
    Uplästes detta Protocoll erkändes och underskrefs, hvarefter Stämman slöts med bön
och välsignels.                  Ut supra
                          Wimermark
                      Å Församlingens vägnar
    Lars Svensson,    Lars Olofsson Nils Månsson,      Lars Nilsson,
    Nils Nilsson,  Petter Pehärson,   Anders Carlson,    Gudmund Peterson.

    År 1830 den 1 Augusti blef ofvanstående Protocoll uppläst från Predikstolen i Askeby
Kyrka hvarvid följande Besvärsanvisning meddelades:
    Den härmed missnöjde äger att före klåckan Tolf å Tjugondeförsta dagen härefter,
eller om Helgdag då infaller, dagen derefter sina Besvär hos Konungens Befallningshafvande
ingifva; bifoge ock sina Besvär ej allenast det öfverklagade beslutet, utan äfven bevis när
detsamma kungjordes; och bör den med Beslutet missnöjde sist nästa Söndag hos Församling-
ens Pastor eller den Prest, som Gudstjensten förrättar, sina tillämnade Besvär anmäla, och
deröfver bevis taga. Intyga ut supra         Er,Henr, Berglund
                              Comm:
           A.G.Svensson          N Ignell
              Secreterare        Adj. P &P

                       ***

                                               148
                År 1830. d. 15 Aug. hölls efter laga kallelse, Extra
                Sockenstämma med Askeby församling i följande ämne:.

      I anledning af Konungens Befallningshafvandes kungörelse d.31. sistl. Julii utsågo
 Församlingens Ledamöter Herr Samuel Ekeroth i Öfverstad att såsom Fullmägtig för denna
 Socken inställa sig på den ort, som Kronofogden utsätter, välja en Deputerad för Häradet, som
 infinner sig i Slottet och Lagmanssalen i Linköping d.3. nästinstundande September kl.9. f.m,
 för att afgöra om en Commiteé med nödiga Suppleanter, att intill nästa Riksdag revidera och
 granska Räkenskaperna jämte Styrelse och Förvaltningen af Curhusinrättningen, samt utsätta
 bidraget till Lazarettet och följande årets sammanskott.
                                        In fidem
                                        Wimermark
              Justerat och erkändt d. 22. Aug 1830. intyge
                  Å Församlingens vägnar.
      Petter Andersson        Samuel Olofsson        Curt Petter Pehärsson

                       ***
            År 1830 den 19. September hölls, efter laglig kallelser, extra
            ordinarie Sockenstämma med Askeby Församling, i följande ämnen:

                       §:1.
  Uplästes de Besvär Herr Öfversten och Riddaren Rehnberg, samt Ägarne af Källgården och
Berggården, jämte Södra Mellangården och Östergården i Öfverstad anfört öfver Bänkdelningen
d.26 sistl. Julii, och af Konungens Befallningshafvande blifvit till Församlingens hörande
remitterade; hvarefter, och sedan Ordföranden förestält Församlingens Ledamöter det obehagliga
i en tvist med ett Herrskap, som så länge varit älskadt och hög- aktadt ibland oss, och emellan
fredliga Medlemmar i ett Christeligt Samhälle, Herr Hof- kamereraren Dahlgren anförde, att han
förmente denna enighet snart kunde återställas genom en liten jämkning i nämde Bänkdelning,
till hvilken Församlingens Ledamöter ock förklarade sig benägne. Att föreslå sättet till denna
jämkning updrogo Herr Hofkamereraren och Försam- lingens Ledamöter Ordföranden, som
genast gjorde följande project: Att Bänkarne så väl å Mans som Qvinssidan tillfalla:
     o
    N . 1. St Greby och Kyrkoherde Bostället, hälften hvardera
      2. Holmetorp1. Öfverstad Källgård 1. Öjebytorp 1.
      3, 4, 5, 6, 7, 8. förblifva vid förra delningen
                           1
       9. Stämna Österg 1. Sörg. 1. Gåslöt /8, Organisten
      10.lika med förra delningen
      11. Stolpantorp 1. Nartomta Östterg. 1. Norrgården 1.
      12. Solberga 1., Öfverstad Bergg. 1., Södra Mellang. 1.
      13. Öfverstad Wästerg. 1. Norra Mellang. 1. Östergården 1.
      14. St Greby och Kyrkoherde Bost. med lilla Greby Utjord, hälften hvardera
      15. Comminister Bostället Stämna
      16. Se. lika förra delningen

     Detta project gillade Församlingens Ledamöter enhälligt, och anmodade Herr Hof-
 Kamereraren Dahlgren samt Nämdemannen Lars Olofsson i Juby, att föreslå Herr Öfversten
 och öfrige Besvärander detsamma, hvarefter, om det antages, Pastor nästa Söndag kallar
 Församlingens Ledamöter, att Söndagen derpå enhälligt Sammanträda för att underskrifva
 Bänkdelningen, eller i annat fall afgifva Förklaring på de anförda Besvären.


                                              149
                        §:2.
    Sedan Herr HofKamreraren tagit afträde, berättade Ordföranden, att Herr HofKamre-
raren och dess Fru skänkt till Kyrkan Tvänne nya, vackra och rikt förgylda Nummertaflor, för
hvilka Församlingen borde vara omtänkt, att ådagalägga sin tacksamhet. Med liflig rörelse af
detta Herrskaps godhet emottogs denna underrättelse, och Församlingens Ledamöter, som
trodde, att en offentelig tacksägelse från Predikstolen skulle såra detta Herrskaps välgören-
hetskänsla, updrogo sin Pastor, att åtföljd af Kyrkovärdarne och Nämdemannen Lars Olofsson
i Juby samt Rusthållaren Peter Persson i Öjeby till dem frambäre deras tacksamhetsgärd jämte
försäkran om Församlingens sanna högaktning och tillgifvenhet.

                       §:3.
    Som beslutet 1.§ genast skall verkställas, så ville Församlingen anse detta Protocoll
såsom justeradt.                          In fidem
                                  Wimermark
                       ***
              År 1830 den 26. Sept. hölls, efter laga kallelse, extra
              Sockentämma med Askeby Församling i följande ärende:

                       §:1.
    Till följe af Konungens Befallningshafvandes förleden Söndag upläste Kungörelse af
d.13. denna månad om Markegångssättningen för innnevarande år, valdes, att såsom Ombud
för denna Socken iakttaga hvad nämde kungörelse bjuder Rusthållaren Peter Andersson i
Juby.
         Upläst och erkändt Ut supra    In fidem Wimermark
    Lars Olofson      Lars Svensson       Anders Andersson

                      ***
               År 1830 den 3. Okt. hölls, efter laga kallelse, extra Socken-
               stämma med Askeby Församling i följande ärender:

                       §:1.
    Sedan Herr Öfversten och Riddaren Rehnberg förklarade sig nöjd med det förenings-
projectet, som gjordes d.19. Sept. och Församlingen antagit det förslag Hr Ekerot nu gjort, att
        o
Bänkrummet N 1, å båda sidor begagnas af nu varande Pastor under dess lifstid, och efter
             o
hans död det rum som N 2. blifvit tillagt Öfverstads Källgård, så uphöra deras besvär öfver
Bänkdelningen den 26. sistl Julii, hvarom ProtocollsUtdrag skulle i stället för Förklaring till
Konungens Befallningshafvande insändas.
                          In fidem Wimermark
        Uppläst och erkänmdt intyga. Å Församlingens vägnar
  U Rehnberg, CG Dahlgren, RD Sommelius, Lars Olofsson,          Sven Larsson


                       ***
               År 1830 den 22 October hölls efter laga kallelse allmän
               ordinarie Michaelimässo Sockenstämma med Askeby
               Församling i följande ärenden:

                     §:1.
    På förfrågan erkändes Sockenstämman vara lagligen utlyst.

                                               150
                       §:2.
    Inga olagliga Inflyttningar voro att anmäla.

                      §:3.
    Bibel-Cassans Räkningar skola vid justeringen af detta Protocoll företes.

                       §:4.
    Fattigföreståndarens räkenskaper för in- och utmätningar af Fattig-Säden upplästes;
underskrefvos och godkändes.
                       §:5.
    Vid Kyrko Rådets anordning för de fattige för nu gående år anmälte Församlingen att
Enkan Al...(?) Anna Stina Nilsdotter på Nartomta ägor, som, ehuru hon är högst fattig, likväl
är för blygsam att begära någon tillökning i sin lilla fattigdel, får för detta år utur Fattig-
         co
Cassan en Rdr B . Och beslöts af Församlingen, att vid Intägten af Sammanskottet till de
Fattige, skulle alla beräknas jämna kappar, hvarigenom väl något kunde blifva öfrigt det ena
året; men som derigenom uppkom en behållning till påföljande år, så förlorade ingen ting
dervid, utan vanns deremot vid Intägten mera redighet genom undvikande af Bråk-tal.

                      §:6.
    Till Rotmästare i Juby och Nartomta Rote efter Lars Nilsson i Juby förordnades
Anders Andersson i Nartomta, och till Rotmästare i Öfverstad efter Kinnander, Rusthållaren
Peter Persson i Västergården därstädes.

                       §:7.
    Ingaf tillförordnade Kyrkoföreståndaren Ekeroth en Räkning på åtskillige verkställde
Reparationer uti Prostegården samt å Kyrkoporterne, till ett belopp af 53 Rdr 23 S Rgsmt.
hvarpå han uppburit 37 Rdr 24 S samma mynt och som Församlingen ansåg det vara bättre att
sammanskjuta denna Summa än att tillgripa Magazins-Cassan, som blifver mera nödvändig
till behöflig utvändig reparation å Kyrkan, hvilket nästa Sommar måste verkställas, så skulle
KyrkoFöreståndaren fördela Summan efter Hemmantalet och uppbära den af Församlingen.

                     §:8.
   Anmodades Hr HofKamreraren Dahlgren att fullborda å Vapenhuset den Reparation
som KyrkoFöreståndaren Ekeroth börjat, men låtit afstanna.

                         §:9.
     Nästa Söndag anmanas Församlingens Ledamöter att, till ordningens vinnande under
det tvisten om Bänkdelningen fortfar, intaga sina Bänkar efter rangeringen under den 19 sist-
ledne September.
                         §:10.
     Anförde Pastor till Protocollet, att på det framtiden ej måtte tänka sig honom lättsinnig
                                      o
nog, att med glömska af efterträdares rätt hafva afstådt Bänkrummen N 1 blott han i sin
lifstid fick begagna dem, ville han förklara att han afsäger sig den honom vid Sockenstämman
                                       o
den 3 sistl. October tillagde rättighet och genast tillträder nyttjande af N 2. Hvarken är han
böjd att betaga andra sin rätt, på hvad sätt den än kann [sic] vara vunnen, ej eller äro hvarken
han eller hans Hustru lågtänkte nog att gratis villja nyttja annat (Först har här stått ”högre”
men som ändrats till ”annat”.) rum än dem tillhör. De ärna derföre icke begagna det rumm
[sic], som Församlingen först lika frivilligt tillade Pastors-Bostället, som Pastor, till enig-

                                               151
hetens åter- ställande förklarade sig villig att lämna; hälst han är ganska nöjd om ock sidsta
rummet blifvit dem tilldelt, öfvertygad att i Guds Hus är ingen skillnad till personer och att
rummet hvarken upphöjer eller förnedrar.

                       §:11.
    Sedan Pastor tillkännagifvet att Protocollet justeras Söndagen den 31 denna Månad
slöts Sockenstämman med Bön och Välsignelse.
                            In fidem Wimermark

    År 1830 den 31 October blef förestående Protocoll för Askeby Församling uppläst och
erkändt, intyga å Församlingens vägnar.  Samuel Olofson    Bengt Kinnander


                       ***
               År 1831. d. 30. Januarii sammanträdde Askeby
               Församlings Ledamöter på kallelse, i följande ämne:

                      §:1.
    Till Ombud för denna Socken, att å första rättegångsdagen vid nästkommande i
Häradet inträffande Winter Ting utse Deputerade, som intill påföljande årets lagtima Ting
granska Kronobetjeningens förda KronoskjutsLängder och Marche Router, valdes
Rusthållaren Nils Månsson i Öfverstad.           In fidem
                              Wimermark

                      ***
            År 1831. den 13. Februarii hölls efter laga kallelse extra
            Socken stämma med Askeby Församling i följande ämne:

                       §:1.
     Sedan Församlingens Pastor, efter en långvarig sjukdom, nu blifvit så till hälsan åter-
stäld, att han kunnat utöfva någon tjenstebefattning, hade han till idag kallat Församlingens
Ledamöter, att afgifva förklaring öfver de besvär, hos Konungens Befallningshafvande, som
äro tecknade med Ägarens af Källgården och Berggården i Öfverstad namn, samt Ägarnes af
Södra Mellangården och Östergården derstädes, öfver Bänkdelningen, som d.26. Julii förledet
år uprättades i Askeby Kyrka.

                        §:2.
     Efter upläsandet af de förstnämde besvär, instämde Församlingens Ledamöter
enhälligt i den anmärkningen, att de hvarken äro skrifne eller underskrifne af Id.....? (Tillägg
inskrivet mellan raderna), eller försedde med Författares namn eller behörig Fullmagt, som skall
vara bifogad, icke särskildt inlemnad, hvarförutan, i grund af Kungl. Kungörelse den 29. junii
1773 och d.1. October 1812, någon pröfning af målet icke äger rum. Till följe häraf undan-
drogo de sig alt svaromål, så mycket mera, som de tro Ägaren af Öfverstad Källgård bör vara
mycket nöjd, sedan Församlingens Pastor vid en sednare jämkning, frivilligt afstått Bänk-
       o
rummen N 1. till honom och Herr Öfver- sten och Riddaren Rehnborg, hvilken i anledning
deraf återtagit sina Besvär; och hvad Öfverstads Utjord angår hvarken hans eller andra
                                   ne
Utjordar i Socknen utgjort några dagsverken till Kyrkan, men de 3 Lilla Greby, Öfverstads
och Kungshagen fått bänkrum derföre, att de mer än ett Århundrade haft sig sådana tildelte.


                                               152
                       §:3.
     Upläsates de Besvär, som blifvit af Konungens resp. Befallningshafande remiterade
till Församlingens förklaring, och äro tecknade med Ägarnes af Södra Mellangården och
Östergården i Öfverstad namn, öfver Bänkdelningen d. 26 Julii förledet år, hvarpå Försam-
lingens Ledamöter enhälligt svarade, att ehuru desse Besvär i sig sjelfve böra förkastas, såsom
saknande de handlingar 9.§ i Kongl Majts nådiga Förordning om Sockenstämmor och Kyrko
Råd af d. 26 Feb. 1817. föreskrifver, samt icke innehållande något med bevis styrkt skjäl, som
          3 dels            ne
kan tillintetgöra 37 /8 hemmans beslut emot 2 , som likväl vid sjelfva delningen voro ense
derom, hällst det är byggt på den enda och lagliga grunden vid Kyrkobyggnad, oförmedledt
hemmantal; så ville de dock åberopa sig Kongl Kungörelse den 29 Junii 1773 och d.1.
October 1812., som stadgar, att då Besvär ej äro af Sakägaren skrifvne eller egenhandigt
undertecknade, eller försedda med Författarens namn och bifogade med behörig fullmagt,
någon pröfning af målet ej äger rum, och påstå att desse besvär, såsom olagliga, måtte ogillas,
om ock Besväranderne å fataliedagen, eller derefter, skulle särskildt inlemnat så väl den ene,
som andra handlingen
.                       §:4.
     Tillkännagaf Ordföranden, att detta Protocoll justeras i dag åtta dagar till den 20. af
innevarande månad.                  In fidem Wimermark

     År 1831 den 30 Februarii blef ofvanstående Protocoll för Askeby Församling lagligen
dertill kallad, uppläst, justeradt och erkändt, intyga:
                 Å Församlingens vägnar
     Petter Andersson        Olof Jönsson    G Pettersson

                      ***
               År 1831 den 6 Martii hölls, efter laglig kallelse, extra Socken-
               stämma med Askeby Församling i följande ärender:

                       §:1.
    Föredrogo till granskningen detta årets MantalsLängd, men som Församlingens
Ledamöter ansågo att tiden dertill för inskränkt, så updrogo de sin Pastor, att jämte Nämde-
mannen Lars Olofsson och Kyrkovärden Peter Andersson i Juby, att denna granskning
verkställa, och å Församlingens vägnar underskrifva.

                        §:2.
    Till Ledamöter af innevarande års BeredningsCommitteé utsågos Herr Hof-
kamereraren Dahlgren, Herr Samuel Ekeroth, Nämdemannnen Lars Olofsson i Juby och
Rusthållaren Nils Olofsson i Öjeby.
                        §. 3.
    Till underdånig åtlydnad af 4.§ i Kungl. Majts nådiga Förordning angående rättighet
för ägare af Kronoskattehemman, och berustade Säterier samt Stadsjord af Kronoskattenatur,
att förvärfva sig fri disposionsrätt öfver ekeskog samt maste och storverksträd af d.28.
Oktober 1830, valdes till Ledamöter i den Committeé, som nämnde §, förordnar Herr Hof-
Kamereraren Dahlgren, Nämdeman Lars Olofsson i Juby och Rusthållaren Samuel Olofsson i
Öjeby.
                        §:4.
                                            55
    Till erhållande af Gagners Catechetiska LäroBok anmälte sig de Subseribetor , som å
särskild Lista blevfo tecknade.                   In fidem
                                   Wimermark

                                              153
                      ***
               År 1831 den 10 April hölls efter lagliga kallalser, extra
               Sockenstämma med Askeby Församling i följande ärender:

                      §:1.
   Till Revisorer af Kyrko och FattigCassornes Räkenskaper för nu gående år valdes
Herr Hofkamrer Dahlgren på Holmetorp och herr Ekeroth i Överstad.

                       §:2.
    Uplästes Konungens Befallningshafvandes allmäna Kungörelse af den 19 sistl Martii
som kallar Rothållare af Kongl. Första Lifgrenadier Regementet, att på de ställen, som
nämnde Kungörelse utstakar, genom Socknens valda Ombud, sammanträda med högbemälte
                              56
Konungens Befallningshafvande i fråga om årlig Passevolance af sju Rdr Banco af hvarje
Rote, med vilkor som samma Kungörelse innehåller. I anledning häraf valdes af Rotehållarne
inom denna Socken till deras Ombud Hemmansägaren Magnus Månsson i Nartomta.
                                      In fidem
                                      Wimermark
           Upläst och erkänt intyga
       Håkan Knutsson         Lars Jonsson     Nils Olofsson

                      ***
               År 1831. den 16 Maji hölls efter tvenne laga kallelser,
               allmän Walborgmässo Sockenstämma med Askeby
               Församling, hvarvid följande ärenden förekommo:

                      §:1.
    Kallelsen till denna Stämma, erkändes, på tillfrågan, laglig.

                        §:2.
    Inga oordentligheter i sammanlefnaden inom Församlingen förspordes, och med
glädje kunde Pastor vitsorda den gudaktighet, som råder hos de äldre, och den åhåga som
visar sig hos de yngre, att söka tillväxt i Christendomskunskapen. Församlingens Ledamöter
yttrade ock sin tillfredställelse med sina Lärares åtgärder.

                      §:3.
    Kyrko och FattigCassornes Räkenskaper, som blifvit af de valde Revisorerne
behörigen granskade, uplästes, godkändes och underskrefvos.

                        §:4.
    Som Församlingens Ledamöter af de uplästa Räkenskaperne funnit, att de betydlige
reparationer, som förledit år i kyrkan, medtagit mycket af Kyrkans Cassa, så väcktes, med en
berömdvärd enighet, förslag om årligt sammanskott till denna Cassa. En annan yrkade en half
tunna Råg årligen, men de fleste trodde 8. kappar vara mera enligt med deras tillgångar.
Följden häraf blef det beslut, att af hvarje helt förmedladt hemman betales årligen i penningar,
efter markegångspris, Åtta kappar Råg, och proportionaliter af de mindre; och som detta
Sammanskott icke var till öfverläggningsämne vid denna Sockenstämma utlyst, så skulle det
vid justeringen af Protocollet förekomma, och i kallelsen dertill vederbörligen tillkännagifvas.


                                              154
                      §:5.
    Uplästes, gillades och underskrefvos Lazaretts Räkningen.

                        §:6.
    SkomakareDrängen Lars Ericsson från Wårdsberg, som företett icke allenast Prester-
skapets därstädes bevis om god frägd och Christendoms kunskap, utan ock sin Mästares bevis
om skicklighet i sitt yrke, antogs till Sockenskomakare i Askeby, hvartill han bör hos
Konungens resp. Befallningshafvande anmäla sig till erhållande af vederbörligt förordnande.

                        §:7.
     Instälde sig Sockenskräddaren Hummer och klagade deröfver, att så många obehörige
personer sysselsatte sig med Skräddar hantverket i Socknen, att han hvarken kunde hålla
tillbörliga Drängar, eller ensam förtjena så mycket, att han förmådde erlägga till Kongl. Majt
och Kronan sin årliga skatt. Ehuru Församlingen, som lemnar Hummer det bästa vitsord både
för sitt upförande och sin konst, medgifver, att hans klagomål äro mycket väl grundade, tror
hon dock icke sig tillständigt, att till hämmande af denna oordning vidtaga någon åtgärd, utan
anser det vara Hummers egen sak, att på ett eller annat sätt söka rättelse däri.

                        §:8.
    Uplästes den hållna Brandsynen, som nästa Söndag skall å predikstolen upläsas, med
föreläggande af 14. dagar till bristfelligheternas reparation.

                       §:9.
    Beklagade sig Pastor öfver den tröghet han röner hos Församlingens Ledamöter att
inbetala icke allenast hans Wederlag, utan ock Kyrkans Winsäd samt Kyrko och FattigCassor-
nes Räntor. Han och Kyrkovärdarne nödgas derföre förklara, att den som icke före den 1.
Maji hvarje år inbetalar förfallne Räntor och förenämde medel, blir genast upsagd från lånen,
och de öfrige medlen genom Restlängder öfverlemnande till vederbörande Executor, utsökte.

                      §:10.
    Updrogs Kyrkoföreståndaren att undersöka Kyrkans yttre bristfälligheter, och att inan
bärgningstiden besörja deras reparation.
                      §:11.
                ne
    Den säd, som genom 2 Fattigstuguhjons död, blifvit öfrig, äger KyrkoRådet att
genast utdela till de mäst behöfvande.
                      §:12.
    Peter Elidsons i Öjeby Enka får vid den i höst skeende fattigregleringen understöd.

                       §13.
                          ne
    Beslöts att Fattigstuguhjonen får årligen 2 Qvarnskjuts.

                       §:14.
    Kyrkoföreståndaren tillsades att af Församlingen upbära och godtgöra Herr Ekeroth
den räkning, som §7. i Protocollet för Sockenstämman d.22. Oct. förl. år omförmäler, samt
                                  co
betalningen för reglarne för Bänkarne i kyrkan, beräknade till 8.S B styck.

                      §:15.
    Till Kyrkovärd efter Rusthållaren Nils Olofsson i Öjeby valdes Rusthållaren Samuel
Olofsson derstädes, till Sexman i Öjeby Rote efter Rusthållaren Olof Jönsson, Rusthållaren

                                              155
Anders Persson derstädes, samt till Brandmästare efter afledne Anders Carlsson i Nyble och
Lars Nilsson i Juby, som begär afsked, Anders Andersson i Nartomta och Lars Jonsson i
Fläret.
                       §:16.
    Slutel. sedan Ordföranden utsatt den 29. i denna månad till Protocollets justerande,
slöts denna Sammankomst med Bön och välsignelse.          In fidem
                                  Wimermark
                       ***
               År 1831. den 29 Maji hölls efter lagliga kallelser extra
               Socken stämma med Askeby Församl. hvarvid förekom.

                    §:1.
    Erkände Församlingens Ledamöter kallelsen till denna Stämma vara laglig.

                      §:2.
    Justerades och erkändes Protocollet för Sockenstämman d.16. i denna månad.

                       §:3.
    Det i §.4 af Protocollet den 16. i denna månad beviljade Sammanskott till kyrkan 8.
kappar Råg af hvarje förmedlat hemman, erkändes nu af alla utom följande oförmedlade
hemman:
    Askeby ½ Gudmund Persson, ¾ Nartomta Anders Nilsson, ¼ ibidem Peter Svensson,
½ Storgården Askeby Håkan Jonsson, 2. hemman Fläret, hvilka yrka beräkningen efter
oförmedladt.                            In fidem
                                  Wimermark
        Upläst och erkändt intyga    Å församlingens vägnar
        Sam: Ekeroth      Nils Månson      Lars Olofson


    År 1831 den 5 junii blefvo 4 och 9 §§ af Protocollet den 16 förledne Maji samt 3§ af
Protocollet under den 29 i samma månad uppläste från Predikstolen i Askeby Kyrka tillika
med vederbörlig Besvärs-anvisning; intyga
           Er, Henr, Berglund          N: Ignell.

    Sedan Stämman d.29 sistl Maji var afslutad, men Församlingens Ledamöter ännu icke
voro åtskiljde, anhöll Rusthållaren Lars Svensson i Solberga om afskjed från Kyrkoföre-
ståndare tjensten, hvilket beviljades, och blef Rusthållaren Lars Nilsson i Juby genast vald
och utnämnd till hans Efterträdare; intygar: Wimermark


                       ***
           År 1831 d.24. Julii hölls, efter kallelse, extra Sammanträde med så väl
           Askeby Församlings Ledamöter, som Delägare i Askeby Magazin.

                       §:1.
    Sedan ett lindrigare anbud, både i afseende på Murarearfvode och materialier, blifvit
gjordt till den beslutade utvändiga reparation å kyrkan, hade icke allenast, Församlingens
Ledamöter, utan ock Delägarne i Magazinet blifvit kallade, att i Extra Sockenstämma öfver-
lägga derom. Med detta anbud voro alla nöjda, och endast Rusthållaren Nils Månsson i
Öfverstad och Lars Svensson i Solberga bestridde, att genast gå i verkställighet af i fråga
                                              156
varande reparation i anseende till den bråa [sic] tiden, hvaremot Herr HofKamereraren
Dahlgren påstod, att då beslutet om denna reparation var laga kraftvunnit, och borde i år
verkställas, hvartill en sednare årstid vore otjenlig, så skulle den eller de, som genom sitt
nekande vållade icke allenast upskof, utan ock att det förmånliga anbudet gick Församlingen
ur händerna, ersätta skillnaden i den kostnad, som härigenom förorsakades.- Efter denna
öfverläggning anmodades Kyrkoföreståndaren, att genast gå i författning om detta arbete, och
öfverenskoms med honom, att han anskaffar ställningsspiror och bomar för 2. Rdr: 24.S
Riksgl: som af Församlingen bekostas.
                        §:2.
     Anmodade Församlingens Ledamöter Herr HofKamereraren Dahlgren, att vara denna
Sockens Ombud vid den Sammankomst, som den instundande 9. Augusti kl.10. f.m. hålles
med Linköpings Stads Äldste samt Bankekinds och Åkerbo Häraders Ombud, att undersöka
brist- fälligheterne å Stångebro, samt öfverenskomma om sättet, att dem reparera.-

                        §:3.
     På Pastors tillkännagifvande, att Tionde Logen vore otillräckelig att inrymma tionden
                                         57
af Socknen, beslöts Församlingens Ledamöter, att så snart skje kan, en Gnöst blir upsatt
intill nämde Loge, hvartill Pastor lofvade fyra tjog haverhalm.

                      §:4.
    Detta Protocoll justeras nästa Söndag, men i afseende på murarearbetet skulle det
anses såsom justeradt.                   In fidem
                              Wimermark

    År 1831 den 31. julii blef detta Protocoll justeradt och af Församlingen erkändt,
hvarvid Rusthållaren Nils Månsson i Öfverstad protesterade emot Gnöst-byggnaden, intyga
               Å Församlingens vägnar
    Cl Dahlgren      Lars Olsson       Samuel Olofsson


    År 1831 den 7 Augusti blef 3§ af Protocollet af den 24 uti förledne månad uppläst från
Predikstolen i Askeby Kyrka, tillika med vederbörlig Besvärs-anvisning; intyga:
           Er, Henr, Berglund      N Ignell

                         ***
            År 1831. den 28. Augusti, sammanträdde Askeby Församling,
            efter laglig kallelser, till extra Sockenstämma i följande ärenden:

                       §.1.
     I anledning af 5.§ i Kungl. Kungörelsen af d. 9. sistledne Julii om hvad iakttagas bör i
händelse farsoten Cholera skulle inom Riket yppas, valdes till Sundhets Nämnd. Herr Hof-
Kamereraren Dahlgren, Herr Comminister Berglund, Herr Ekeroth, Kyrkoföreståndaren Lars
Nilsson i Juby, Rusthållaren och Kyrkovärden Samuel Olofsson i Öjeby, samt Hemmans-
brukaren Lars Jonsson i Fläret.
                       §:2.
     Som Församlingen insåg att nämde höga kungörelse var af det omfång, att den omöj-
ligen inom den korta tiden af en Sockenstämma kan till alla delar skärskådas, och beslut der-
efter tagas, så anmodade Församlingen Herr HofKamereraren, att i anledning derefter upgöra
ett förslag, som sedermera granskadt af Sundhets Nämnden, med det första förelägges För-
samlingen.
                                               157
                      §:3.
    Till Socken Ombud vid den Oeconomiska Besigtning, som den 5. instundande
September hålles å Församlingens Kyrkoherde Boställe, valdes Herr HofKamereraren
Dahlgren och Herr Ekeroth; men skulle Herr HofKamereraren vara hindrad, så företräder
Nämdemannen Lars Olofsson i Juby hans ställe.

                       §:4.
    Att i egenskap af Ombud för denna Socken iakttaga hvad Konungens Befallnings-
hafvandes i dag från Predikstolen uplästa kungörelse stadgar i afseende på Markegångsätt-
ningen för detta år, valde Församlingens Ledamöter Rusthållaren och Kyrkovärden Peter
Andersson i Juby.
                           In fidem Wimermark
                       ***
                   År 1831. den 18. September, hölls efter laga kallelse
                   extra ordinarie Sammankomst och Sockenstämma
                   med Askeby Församling i nedanstående ämne:

                        §,1.
     Till följe af församlingens beslut d. 28. sistl. Augusti, och sedan Pastor i Kungörelse
till denna Stämma anmanat Församlingens Ledamöter, att enhälligt inställa sig, voro de nu
talrikt samlade, och fattade till underdånig åtlydnad af Kungl. Majt. nådiga kungörelse af d. 9.
sistl. Julii följane beslut:
      o
     1: Att, jämte den redan valde Sundhets Nämden, Rotmästare i Socknens fyra Rotar,
hafva upsigt öfver sjukvården och till Ordföranden i Nämden inberättar hvilka förändringar i
hälsotillståndet sig tilldraga, och om af insjuknade någon finnes, som saknar egna tillgångar
för att af de sina kunna blifva vårdad.
      o                       ne
     2: Till Sjukhus utsågos följande ställen, der 2 rum finnes, ett för de sjuke och ett för
de tillfrisknande:
     för Askeby och Stämna Rote               Gåslöth,
     för Juby, Nartomta och Holmetorp            Nartomta Norrgård
     för Öfverstad, Solberga och Greby Rote         Öfverstads Berggård
     för Öjeby, Öjebytorp och Färet med Seländer       Tomten och Berget i Fläret
Här vid anmärkes, att ingen utflyttning ur de bestämda rummen kommer i fråga förr än
behofvet kräfver, och att den utflyttande inrymmes hos närmaste grannar, och erhåller ersätt-
ning för flyttningskostnaden.
      tio
     3: Hvarje helt hemman bekostar och håller i beredskap en Säng, med:
     1. Madrass och 2. kuddar
     1. Täcke,
     2. par Lakan,
samt för hvarje rote
     4. Skjortor och 4. Lintyg
     2. Sängtäcken
     2. st Nattråckar
     4. par Strumpor.
hvarförutan på första tillsägelse af den, som har upsigt öfver sjukvården, Roten sammam-
skjuter kok och dryckes kärl m.m.
      o                           ne
     4: Hvarje Rote utser och hos Ordföranden anmäler 2 Sköterskor hvilka hvardera
aflönas med 32. S: Banco dagligen. Likbärare utses för hela Socknen. Åtta, som för hvarje Lik
erhåller Två Rdr Banco, men hvarje Rote besörjer särskildt graföppningen.- Kunna desse

                                               158
personer icke frivilligt erhållas, hvarom försök genast bör göras, anställes lottning emellan
alla, utan annat undantag af person, än de, som innehafva ordinarie publik tjenst; dock må det
vara den, på hvilken lotten faller, obetingat, att i sitt ställe lega en annan.
      o
     5: Så snart sjukdomen inbryter i Riket, det Gud nådel. afvände! inköpes af Pastor
medicamenter af Fattig Cassans medel förskottvis äfvensom öfriga nödvändigheter för de
fattige; och böra Magazinsföreståndarne indrifva och hafva i beredskap erfordelig Spannemål.
      o
     6: Begrafningsplats anlägges i gränsen af Öfverstad och Solberga, och utses af H:
Comminister Berglund och Herr Ekeroth.
      o
     7: Lemnar hvarje Husvärd på tillsägelse hvad för de sjuke från dess gård påkallas.
     De vidare åtgärder som i detta afseende pröfvas nödige, öfverlemnas till Sundhets
Nämden.
            Ut supra        In fidem Wimermark

    År 1831 d. 25. September justerades och erkändes föregående Protocoll, dock hän-
skjöts beslutet om Sjukhus i Öfverstad Berggård till Sundhets Nämdens vidare öfverläggning
på grunder, som H. Ekeroth för henne vill framlägga, intyga
                       På Församlingens vägnar
        Sam: Ekeroth     Nils Olofsson     S Svensson

                      ***
                   År 1831. den 19. Oktober hölls, efter laga kallelser,
                   allmän Michelmässo Sockenstämma med Askeby
                   Församl, hvarvid följande ämnen förekommo:

                      §:1.
    Erkände Församlingen på tillfrågan, sig vara lagligt kallade till denna Stämman.

                      §:2.
    Voro ingen olaga inflyttningar af Församlingens Ledamöter kända.

                     §:3.
    Godkändes och underskrefvos BibelCassans Räkenskaper för detta år.

                        §:4.
    Likaledes erkändes och underskrefvos Fattigföreståndares Räkenskaper, äfvensom
KyrkoRådets uprättade Anordning för de fattige uplästes och af Församlingen med bifall
afhörde.
                        §:5.
    På Organisten Ljungbergs gjorda erinran, att hans knappa vilkor icke medgåfvo
honom, att emottaga sin lön på lika sätt som hittils, af den ene då, och den andre en annan
gång, beslöto Församlingens Ledamöter, att alla skulle inbetala hans lön den dagen, som han
genom pålysning utsätter.
                        §:6.
    I anseende till den skada det från lilla Vapenhustaket rinnande rägn och snövatten gör
på kyrkoväggen, beslöt Församlingen, att Kyrkoföreståndaren föranstaltar om Rännor af
Järnbleck, till förekommande häraf.

                      §:7.
    Det förslag, som Ordföranden gjorde till en Nykterhetsförening inom Försl. upsköts

                                               159
till nästa Sockenstämma, då Församlingens Ledamöter, genom kallelse dertill kunde under-
rättas, att detta ämne förekommer till öfverläggning.

                        §:8.
    Utsattes Protocollets justering till nästa Söndag d.23. i denna månad.

        Ut supra           In fidem  Wimermark

                      ***
                   År 1831 d.23 Oct sammanträdde Askeby
                   Församling efter laga kallelse, då

                      §:1.
    Sockenstämmo Protocollet för d.19. i denna månad uplästes justerades och erkändes.

                       §:2.
    Beviljades Apelskog tils vidare Fyra Riksdaler Banco till hushyra, hvilken Fattigföre-
ståndaren utdelar, hälften vid hvarje Fattig Utdelning, tillser att de komma dem som herber-
gera honom med hustru och barn till godo.                In fidem
                                        Wimermark
    Upläst och erkändt intyga.       Å Församlingens vägnar
    Lars Olsson       Gudmund Petersson       Lars Nilsson

                      ***
           År 1831 den 30. Oktober, hölls efter kallelse Extra Sockenstämma
           med Askeby Församling, hvarvid följande ärende förekom:

     I anseende till f.d. Torparen vid Lilla Greby Johannes Perssons olyckliga belägenhet,
att sjelf sjuk, såsom Hans Hustru, wara utan husrum för sig och de sina, beslöt Församlingen,
att ur FattigCassan utbetala 4. Rdr Banco till dem, som honom herbergerar. In fidem
                                        N.Ignell
             Samuel Olofson            Lars Svensson

                       ***
               År 1832. den 4. Martii hölls efter åtta dagar förut
               skjedd laglig kallelse, extra ordinarie Sockenstämma
               med Askeby Församling i nedanstående ämnen:

                       §:1.
    Föredrogs till granskning innevarande års MantalsLängd; men som Församlingens
Ledamöter ansågo tiden dertill för inskränkt, så anmodade de sin Pastor, att jämte Nämde-
mannen Lars Olofsson och Kyrkoverden Peter Andersson i Juby granska denna Längd, och
den samma å Församlingens vägnar underskrifva.

                      §:2.
    Till Ledamöter af detta årets BeredningsCommitté för Askeby Socken valdes Herr
HofKamereraren C.G.Dahlgren, Herr Samuel Ekeroth, samt Rusthållaren Nils Olofsson i
Öjeby och Skattemannen Magnus Månsson i Nartomta.           In fidem
                                    Wimermark

                                              160
                       ***
            År 1832 den 23 April hölls, efter lagliga kallelser extra ordinarie
            Sockenstämma med Askeby Församling i följande ämnen:

                       §:1.
    Till följe af Konungens Befallningshafvandes kungörelse d. 31. sistlene Mars valdes
Rusthållaren Gudmund Petersson i Askeby, att såsom Ombud för denna Socken d. 22. näst-
kommande Maji kl. 10. f.m. infinna sig i Fillinge Tingshus och der deltager i valet af en
Fullmägtig för Häradet, som den 5. derpå följande Junii inställer sig på Lagmanssalen i
Linköping för att med högbemälte Konungs Befallningshafvande öfverlägga om Djurläkares
antagande och aflöning.
                       §:2.
    Updrog Församlingens Ledamöter Herr HofKamereraren Dahlgren och Herr Ekeroth
att såsom Rivisorer granske Kyrko och FattigCassornes Räkenskaper för innevarande år.
                                   In fidem
                                   Wimermark

    År 1832. d.6. Maji sammanträdde Askeby Församlings Ledamöter och valde till
Socken Ombud vid det sammanträde , som, efter KronoLänsmannen Wettergrens i dag från
predikstolen upläste kungörelse nästa Fredag d.11. dennes hålles i Fillinge, för att undersöka
och föreslå kostnaden till nödige reparatiner å Tingshuset dersädes, Rusthållaren Sven
Svensson i Juby.                          In fidem
                                  Wimermark
                       ***
                        de
                År 1832. den 18 Maji hölls, efter laglig kallelse, allmän
                Walborgmässo Sockenstämma med Askeby Församling,
                hvarvid följande ärenden förekommo:

                      §:1.
     På frågan derom erkände Församlingens Ledamöter denna Stämma vara lagligen
utlyst.
                      §:2.
    Likaledes förklarade Församlingens Ledamöter sig vara ganska nöjde med sin Lärares
åtgärder vid Gudstjänstens förrättande och Församlingens vård.

                      §:3.
    Kyrko och FattigCassornes Specialier och Summariska Räkenskaper, som blifvit af de
utvalde Revisorerne granskade, uplästes, godkändes och underskrefvos.

                       §:4.
     LasarettsRäkningen uplästes likaledes, erkändes och underskrefs.

                        §:5.
    Till erhålllande af Församlingens förord och nödigt understöd att gratis få njuta
Lazaretts förmånerne vid Medevi Brunn detta år, anmälte sig afskedade LifGrenadieren Peter
Juboms hustru Cajsa Tyrsdotter på Juby ägor, och Pigan Brita Stina Månsdotter på Stämna
ägor, hvilket beviljades med vilkor, att de inan detta Protocoll justeras förete vederbörligt
Läkare bevis, att Brunnsvattnet är dem gagneligt.


                                               161
                       §:6.
    Uplästes de vid nu fulländade Brandsyner befundne bristfälligheter, och beslöts, att de
nästa Söndag skulle från Predikstolen kungöras, hvarefter Rotmästarne om 14 dagar under-
söka huruvida desse bristfälligheter äro afhulpne, och i annat fall taga laga mått och steg.

                       §:7.
    Till Sockenskomakare efter Lars Ericsson, som numera ingått i krigstjenst, antogs
Skomakare Drängen Anders Jonsson i Kroken, hvilken det åligger att hos Konungens resp.
Befallningshafvande anmäla sig till erhållande af vederbörligt förordnande.

                       §:8.
    Enkan Anna Cajsa Fredriksdotter utnämdes till ett ledigt rum i Fattigstugan, dit hon
inflyttar nästkommande Michelsmässa.- Olof Carlsson på Juby ägor får ett extra understöd för
              a
sin sjuka hustru en half T Råg, och Eric Apelskog till Begrafningshjelp för sitt döda barn
1. Rdr 16.S ur Fattigcassan.
                       §9.
    Utnämdes
    till Sexman Rusthållaren Peter Persson i Öfverstad,
    till Rotmästare i Juby och Nartomta Rotar Rusthållaren Sven Svensson i Juby
            i Öjeby Rote Rusthållaren Olof Jönsson i Öjeby
    till Brandsynsman Rusthållaren Peter Andersson i Juby

                        §:10.
     Att vara Ombud för de extra Rotar, som kunna finnas inom denna Församling, vid
               te
Extra Rothållares till den 5 nästkommande Junii beramade Sammanträde å LagmnasSalen i
Linköping, valdes Församlingens Pastor, Kongl. HofPredikanten och Contracts Prosten
Wimermark.
                        §:11.
     Werkställigheten af Församlinhens beslut den 24. Julii förledit år om upförandet af
Gnöst i Prestgården updrogs åt Kyrkoföreståndaren, som nästa söndag pålyser om virke och
dagsverken, hvartill laggilda karlar böra sändas, i annat fall äger Kyrkoföreståndaren att lega
till hvilket pris som helst.
                        §:12.
     Om golfvens reparerande i Prestgården anmodades Kyrkoföreståndaren, att genast gå i
författning.
                        §:13.
     Ordföranden upläste Kongl. Majts under d.3. sistledne Mars till Stiftets Biskop aflåtne
nådiga skrifvelse, och Herr Biskopen och Commendeuren Doctor Wallenbergs till underdånig
följd deraf d.21. samma månad till Stiftets Presterskap utfärdade Ämbets Bref, hvarigenom
detta Presterskap upmanas, att vid hvarje tillfälle, som kunde yppas, på bästa sätt, och med allt
det inflytande, dess Ämbetsutöfning och dess förhållande till Allmänheten måste på tänke-
sättet medföra, verka till nykterhets och sedlighetens befrämjande inom Församlingen. Med
djup känsla af vördnad och tacksamhet för Konungens nådiga och Faderliga omtankar för sitt
folks väl,voro Församlingens Ledamöter genast färdige, att med underdånig lydnad möta sin
Konungs välgörande afsigter och ingingo enhälligt i följande Måttlighets förening:
      o
     1: Bruket af bränvin eller andra destillerade sprituosa tillåtes icke något barn, som ej
fyllt 15, års ålder. Den som tillåter eller lemnar en sådant barn dylik förtäring erlägger Tio
Riksdaler Banco i böter till Församlingens FattigCassa.
      o
     2: Hvarje Dräng, som icke super bränvin el: andra destillerade spirituosa erhåller af

                                               162
sin Husbonde Fem Riksdaler Banco årligen såsom belöning.
     o
    3: Ingen Bränvinssäd eller Bränvin till Jul får gifvas något tjenstehjon.
     o
    4: Vid Calaser, Bröllop, Begrafningar och dylika tillfällen får icke bjudas eller emot-
tagas mer än Tvänne ordentliga supar vid måltiden.
     o
    5: Mellan måltiderne hemma eller borta får icke gifvas eller emottagas någon sup, och
bruket att tragtera kommande och gående med bränvin uphör aldeles. Och
     o
    6: Förbinder sig alla, som nyttja bränvin, heder och ära, att iakttaga måttlighet i bruket
deraf, och alla vilja med avsky och förakt anse icke allenast den, som öfverlastar sig, utan ock
den, som olofligt håller Bränvin till afsalu.
    Denna öfverenskommelse skall hvarje år från Predikstolen upläsas.

                         §:14.
     Organisten och Klockaren Isac Ljundberg, som i 51. år varit i Församlingens tjenst,
och nu genom ålderdom och thy åtföljande bräckligheter finner sig oförmögen, att till
Församlingens fulla nöje kunna bestrida sin tjenst, önskade att Församlingen ville bevilja
honom afskjed, och dervid hafva afseende på hans utkomst på gamla dagar. Församlingens
Ledamöter, som med oro förutsett denna stund, då de skulle förlora en man, som ur så många
skäl ägt deras förtroende och tillgifvenhet, kunde icke ogilla Ljungbergs fattade och nu fram-
stälda beslut, och ansågo både billighet och erkänsla fordra, att han under sina återstående
                                             58
dagar, som icke kunna blifva månge, bibehåller hela lönen, med undantag sportlarne samt
bebor, i sin lifstid, ett af de rum i Socknebyggningen, som han hittils innehaft; dock kommer
han, att för tjenstens utöfning ansvara, in till dess en Efterträdare hunnit förordnas och
tillträda Syslan.

                        §:15.
    Sedan Organisten och Klockaren Ljungberg, enligt föregående §., begärt och erhållit
afskjed från sin innehafvande tjenst, med bibehållande af hela lönen, var det nu nödigt, att
afse lön för en blifvande Efterträdare. Efter öfverläggning härom, stadnade Församlingens
Ledamöter i det beslut, att en blifvande Klockare och Organist njuter i årlig lön, utom sportlar
och husrum, Fyra Tunnor Råg och Fyra Tunnor Korn af Socknens Magazin, så länge
Ljungberg lefver, men efter hans död den vanliga lönen af Socknen; och skall i följd häraf,
denna syssla såsom ledig annonceras i Post och Inrikes Tidningen, till Sökanders under-
rättelse.
                        §:16.
    Slutligen tillkännagaf Ordföranden, att detta Protocoll justeras den 31. innevarande
Maji månad.
    Sammankomsten slöts med Bön och välsignelse.
        Ut supra            In fidem Wimermark

                      ***
                   År 1832. den 31 Maji sammanträdde Askeby
                            ne
                   Församling efter 3 laga kallelser.

                      §:1.
   Uplästes, justerades och erkändes Procollet för sist hållne Walborgmässo Socken-
stämma den 18. i denna månad med undantag af §.13.

                      §: 2.
    Föredrogs det i början af denna månad ankomne af Wårdsbergs Församling d.4. Maji
                                               163
1831. gjorde, och af Svinstad d. 3. Junii samma år bifallna project, att gemensamt med
Askeby Församling deltaga i kostnaden till en examinerad Barnmorska antagande och hennes
underhåll. Efter öfverläggning härom yttrade sig Församlingen att som man bor Liköpings
Stad så nära, att en Barnmorskas biträde kan derifrån lika lätt erhållas, som af en för desse 3.
Socknar antagen, om denne skulle till äfventyrs redan vara kallad ytterst i Svinstads Socken,
och erfarenheten dessutom visat, att slika personer kunna i nöden föga uträtta, utan man vid
svårare tillfällen måste påkalla Läkarens biträde, så undandrogo de sig det föreslagna del-
tagandet i Barnmorskas antagande och underhåll.
                           Ingen underskrift av pastorn.
        Upläst och erkändt intyga  Å Församlingens vägnar
        Lars Olofson     Bengt Kinnander   Gudmund Peterson

                      ***
               År 1832. den 8 Julii hölls efter laglig kallelser extra Socken-
               stämma med Askeby Församling i följande ämnen.

                       §:1.
    Uplästes Kongl. Witterhets, Historie och Antiqvitets Academiens d.17. sistl April
aflåtne skrifvelse, och Högvärdige DomCapitlets i anledning deraf utfärdade ÄmbetsBref af
d.30. Maji, hvari Presterskapet anmodas inhämta tillförlitliga underrättelser om de dagars
namn i Almnackan, vid hvilken Allmogen fäster någon synnerlig upmärksamhet. Sedan
Ordföranden upmanat Församlingens Ledamöter, att uplysa honom härom, svarade de, att
endast:
    Jan.d.25. Paul,-Febr.d.2. Maria Kyrkog. eller Kyndelsmässodagen, Maji d.3.
Korsomässan, - d.18.Eric,- d.25. Urbanus, Julii d.21. 7.Sofvare och Nov.1. Alla Helgon,
ansågos af dem för bemärkelsedagar.

                         §:2.
    Communicerades Församlingen den Oeconomiska Besigtning, som d.5. Sept förledet
år blifvit hållen å Pastors Bostället, och först d.5. i denna månad blifvit af H: Krono
Befallnongs- mannen Follin insänd. Församlingen anmodade Kyrkoföreståndaren att
undersöka och verkställa de deri ålagde reparationer.         In fidem
                                    Wimermark

                      ***
               År 1832. den 9. September hölls, efter laglig kallelse, extra
               Sockenstämma med Askeby Församling i följande ärende:

    Till följe af Konungens Befallningshafvandes i dag åtta dagar sedan från Predikstolen
uplästa kungörelse af d.23. sistl Augusti, valde Församlingens Ledamöter Rusthållaren Gud-
mund Petersson i Askeby, att, såsom Ombud för denna Socken, iakttaga hvad nämde Kun-
görelse stadgar i afseende på Markegångssättningen för detta år. In fidem
                                  Wimermark

                      ***
                                   ne
               År 1832. den 23. September hölls efter 2 laga kallelser extra
               Sockenstämma med Askeby Församling i följande ämne:

   Som ny Klockare och Organist snart är att förvänta, och de boningsrum, som skola
honom inrymmas äro högst bristfällige, så upmanades Församlingens resp. Ledamöter. att gå i
                                            164
författning om icke blott deras, utan hela Sockenbyggnadens reparation, Efter öfverläggning
updrogo Församlingens Ledamöter Kyrkoföreståndaren, att undersöka bristerne i synnerhet
den blifvande Klockarens rum, och föranstalta om deras reparation, hvartill medel tages ur
Magazins Cassan.                           In fidem
                                   Wimermark
                        ***
                    År 1832. den 16 October hölls efter lagliga
                    kallelser allmän ordinarie Michelmässo
                    Sockenstämma med Askeby Församling.

                      §:1.
    På tillfrågan derom, erkändes denna Stämma vara lagligen utlyst.

                      §:2.
    BibelCassans Räkenskaper uplästes, erkändes och underskrefvos.

                      §:3.
    Likaledes uplästes, gillades och underskrefvos Fattigföreståndarens Redogörelse för
FattigSpannemålen; hvarefter KyrkoRådets i dag uprättade Anordning för de Fattige under
instundande, med d. 20. dennes begynnande år, för Fördelnings Ledamöter uplästes.

                        §:4.
    Då detta årets Brandsyner efterfrågades, anmälte Rotmästarne, att de af Brandsynen
påsynte förbättringar, voro på alla ställen fullgjorde.

                      §:5.
                          co
   Beviljade Församlingen för denna gång Två Rs: B understöd ur FattigCassan åt
Magnus Rylanders på St.Greby ägor, älsta usla Son.

                        §:6.
    Justering af detta Protocoll utsättes till den 28. i denna månad.
                            In fidem Wimermark

    Justerat och erkänt d. 28. Oct 1832.    Å församlingens vägnar
        CG Dahlgren      Sam: Ekeroth    Lars Olofsson

                      ***
               År 1832 den 28 October hölls efter 14 dagar förut
               skedd laga kallelse allmän Sockenstämma med
               Askeby Församling i följande ärende:

                      §:1.
    Sedan de till den genom Organisten och Klockaren Isac Ljungbergs afskedstagande
lediga förenade Organist och Klockaretjensten föreslagne aflaggt sina vederbörliga prof, näml
Organist-Candidaterne Eric Rinqvist å d.30 sistl September och G. Rehnholm å d. 7 Octob.
samt Organisten N.F. Strand å d:14 i samma månad, och Församlingen å sistnämnde dag
äfven som Söndagen d:21 och i dag blifvit från Predikstolen i Askeby Kyrka kallad till nu å
allmän Sockenstämma anställa ett lagligt Organist och Klockare val, sammanträdde dess
Ledamöter i Sockenstugan.

                                             165
                          §:2.
     Den till detta Val upprättade VoteringsLängd upplästes, justerades och gillades till
 efterrättelse vid detta tillfälle, hvarefter och sedan Församlingen på fråga om någon vore med
                                     dra
 de Förslagne i den skylldskap eller Svågerlag deri Äktenskap efter 2 Cap. Giftemåls Balken
 ej byggas må, och hvarföre på den beslägtade ej bör voteras, svaras Nej, Församlingen under-
 rättades om skriftliga och mundtliga Fullmagters inrättande, hvarom äfven Kungörelserne om
 Valet lämnat upplysning; samt tillsades, att Kongl. Brefvet af d.12 Sept 1798 förbjuder
 Rösternes delning på mera än en af de Föreslagne, samt att afgifva rösterna efter skedt
 upprop och vid justeringen.
                          §:3.
     Efter desse förberedelser företogs Valet, hvarvid följande fullmagter och Voterings-
 sedlar inlämnades. No.1, på Rehnholm, No.2 på dito, No.3 på dito, No.4 på Strand, No5 på
 Rehnholm, No,6 på Strand: i anledning häraf och sedan Pastor lämnat sina röster på
 Organisten Strand, Vallängden uppsummerades med den följd att Organist Cand: Eric
 Ringqvist erhöll ingen, G. Rehnholm 9¼ och Organ. N.F. Strand 391/80 Röster, hvilket belopp
 för Församling- en kunngjordes.
                          §:4.
     Justerades ValProtocollet, som tillika med Vallängden på stället underskrefs.
Slutligen gafs anvisning till Besvärs anförande. Ut supra        In fidem
                                   Wimermark
                  Å Församlingens vägnar
  CG Dahlgren Er,Henr, Berglund Sam: Ekeroth Lars Olofson Bengt Kinnander

                       ***
             År 1832. den 18 November hölls efter föregången laglig kallelse,
             extra Sockenstämma med Askeby Församling i följande ämnen:

                        §:1.
     Ordföranden hade kallat Församlingens Ledamöter, för att väcka deras åtanka på den
                de
 hungersnöd, hvari flere 1000 af våre Landsmän i Rikets norra Län sig befinna, och erinra
 dem om den stora Christendomspligten att bryta den hungrige sitt bröd. Knapt var detta
 nämndt förr än de enhälligt biföllo det och beslöto, att genom Rotmästarne skulle uphämtas
 frivilliga gåfvor af alla Socknens innevånare, af alla stånd och åldrar, i mån af hvad deras
 hjertan afse och deras tillgångar medgifvo; och skulle denna insamling genast skje, och Gifva-
 rens namn derefter från Predikstolen upläsas.

                          §:2.
    Anmälte Ordföranden, att Pigan Cajsa Davidsdotter, som förleden flyttningstid
 undfick bevis till Svinstad Socken; derifrån blifvit återförvist till denna i anseende till en
 åkomma i handen, som gör henne till någon tid oförmögen till strängare arbete.
 Församlingens Ledamöter förklarade, att de icke ville neka henne att vistas i Socknen, med
 förbehåll, att hon icke blir Fattigstaten till last, och så vårdar sin sårade hand, att hon ju förr
 dess häldre kan ingå i laga tjenst.
                          In fidem
                          Wimermark

     Justerat och godkänt d. 2. Dec.1832 intyga. Å Församlingens vägnar.
         Lars Olofsson     Peter Pehrsson   Lars Nilsson


                                                  166
                       ***
                År 1832 den 2 Decemb. hölls efter laglig kallelse, extra
                Sockenstämma med Askeby Församling i följande ämnen:

    Då nu till pröfning af den borgen, som den till Organist och Klockare i denna För-
samling, genom laga kraftvunnit Val utsedde Nils Fredric Strand, insändt för Askeby Kyrkas
Orgelverk och öfrige tillhörigheter, Församlingens Ledamöter hade sammanträtt, blef denna
Borgensförbindelse så lydande: För det i Askeby Kyrka befindtlige Orgelverk tillika med
nämnde Kyrkas öfrige tillhörigheter, som Organisten Nils Fredrik Strand, såsom Organist och
Klockare i Askeby Församling, har att ansvara, gå vi undertecknade, båda för en och en för
båda i full borgen och förbinde vi oss således, att hålla förutnämnde Kyrka och Församling
skadeslös för all skada, som af vårdlöshet och vanskötsel å ofvannämnde saker tima kan.
        Mossebo den 14 November 1832
    Sven Jonsson             Simon Simonsson
      bomärke                 bomärke

Att ofvanstående Löftesmän vid bomärkens undertecknande erkänna sin afgifne förbindelse,
äfven som att de såsom Hemmansägare af Mossebo af Ringarums Församling, hvar för sig
äro kände för säkre och vederhäftige i och för den borgensförbindelse de sig ofvan iklädt,
intyg     Mossebo d.14 November 1832.      Johan Eric Bäck
                         Brukspredikant vid Gusum
    Uppläst och af Pastor och Församlingen antagen och gillad Ut supra Wimermark
                   Å Församlingens vägnar
        Lars Olofsson     Lars Olsson      Lars Svensson

                       ***
                År 1833 den 13 Januarii sammanträdde, efter laga kallelse,
                Askeby Församlings Ledamöter till extra Sockenstämma i
                följande ämne:

                        §:1.
    Sedan Församlingen valde Organisten N.F. Strand erhållet Högvärdige Dom Capitlets
Fullmagt, hvilken nu uplästes, hade han till i dag blifvit kallad, att aflägga den tjenste Ed, som
Författningarne stadga. Strand nu tillstädes, aflade med tre finger på den H. Skriften denna Ed
hvarefter han af Församlingens Ledamöter lyckönskades och välkomnades.

                      §:2.
    Beviljades Strand ur MagazinsCassan tio Rs Riksg till flyttningkostnad emellan
Gusum och Söderköpings Stad, der Församlingen vill möta honom på utsättande dag med
                              ne
Fyra par hästar af Kyrkoskjutsen; och beräknas detta för 2 skjuts af hvarje skjutsande.-
                                In fidem Wimermark
                      ***
               År 1833. d. 10. Martii hölls, efter lagliga kallelser, extra
               Sockenstämma med Askeby Församling i Följande ämnen:

                      §:1.
   Innevarande års MantalsLängder föredrogos till granskning, hvarvid Församlingens
Ledamöters som ansågo tiden dertill för mycket inskränkt, anmodade sin Pastor, att jämte
Nämdemannen Lars Olofsson och Kyrkovärden Peter Andesson i Juby dem genomgå och å
Församlingens vägnar underskriva.
                                             167
                       §:2.
    Till Ledamöter af detta årets Berednings Commiée för denna Socken, valdes Herr
HofKamereraren C.G. Dahlgren, Herr Samuel Ekeroth samt Rusthållern Nils Olofsson i
Öjeby och Skattemannen Magnus Månsson i Nartomta.
                                 In fidem
                                  Wimermark
                       ***
                      de
               År 1833.den 8 April hölls, efter lagliga kallelser, extra
               Sockenstämma med Askeby Församling i följande ärender:

                      §:1.
    Till Revisorer af Kyrko och FattigCassornes Räkenskaper för detta år valdes Herr
HofKamereraren Dahlgren och Herr Ekeroth; äfvensom till Revisorer af Magazinets Räken-
skaper Herr HofKamereraren Dahlgren och Nämdemannen Lars Olofsson i Juby utsågos.

                        §:2.
    Sedan Håfståcken, som förvarar Collectmedlen, åter har blifvit våldförd, hade Pastor
kallar Församlingens Ledamöter, att rådslå om större säkerhet för desse medel, och beslöts,
efter öfverläggning, att Organisten uprättar en Lista, hvari Kyrkovärdarne, sedan de hvarje
Sön och Helgdag räknat den influtne Collecten, antecknar summan deraf, som Organisten
emottage i sitt förvar, och blifver årligen derföre ansvarig.    In fidem Wimermark

                      ***
               År 1833. den 12. Maji hölls, efter kallelse, extra Socken-
               stämma med Askeby Församling i nedanstående ämne:

                        §:1.
    På åtskillige Socknens innevånares begäran, sammanträdde Församlingens Ledamöter
efter kallalse, att, sedan Wargar hela vintren och synnerligast förleden vecka, till stor mängd,
strukit omkring i Socknen, och varit så närgångne, att de till och med på ljusa dagen, under
människors ögon, fällt flere kreatur, öfverlägga om utvägar till deras fördrifvande, så mycket
mera som den tid snart är inne, då Boskapen skall utsläppas på bete, och större förluster äro
att befara. Efter öfverläggnig härom, som alla voro öfvertygade, att desse rofdjur,genom ett
Sockenskall blott skulle förjagas öfver Socknens gräns, hvarvid de säkerligen genast åter-
vände, beslöto Församlingens Ledamöter, att anmoda Herr HofKamreraren Dahlgren, att hos
Konungens höga Befallningshafvande framställa nödvändigheten af ett allmänt Skall öfver
Bankekinds Härad; och anhålla att befallning derom måtte utfärdas till Jägeri Betieningen,
hvilken icke nu, som 1829 lärer, bland andra undanflygter, kunna förebära årstidens
otjenlighet.
                        §:2.
    På det att föregående § måtte genast kunna expedieras, öfverenskommo Försalingens
Ledamöter, att detta Protocoll skulle anses justeradt.
                               In fidem Wimermark

                       ***
               År 1833 den 22 Maji hölls, efter lagliga kallelser, allmän
               Walborgmässo Sockenstämma med Askeby Församling,
               hvarvid följande förehades:


                                               168
                        §:1.
    Erkändes, på tillfrågan, kallelsen till denna Stämma hafva lagligen skjedt.

                       §:2.
    På frågan derom förklarade Församlingens Ledamöter sig ganska tillfridstälde med
sine Lärares åtgärder, äfvensom att inga anmärkningar emot sammanlefnaden i Socknen å
deras sida ägde rum.
                       §:3.
    Kyrko och FattigCassornes Specialier och Summariska Räkningar, som af utsedde
Revisorer blifvit granskade, blefvo nu för Församlingen upläste och af dess Ledamöter erkän-
de och underskrifne.
                       §:4.
    Lazaretts Räkningen uplästes, godkändes och underskrefs.

                       §:5.
    Om Församlingens förord och vanligt understöd till Lazarettsförmånernes vinnande
vid Medevi Hälsobrunn detta år, anhöllo Pigan Brita Stina Månsdotter på Stämna ägor, som
förledit år med fördel nyttjade Brunnsvattnet, samt Kyrkstäderskan Hustrun Anna Cajsa
Botvidsdotter på samma ägor, och ofärdiga Nils Samuelssons hustru Lena Cajsa Månsdotter
       te
med sin på 5 året gamla Son Samuel Johan på Öfverstads ägor; Och som för dem alla, utom
gossen, Läkarebevis blifvit företedde, så beviljades deras anhållan, äfven för barnet, om
Läkarebevis inan justeringen af detta Protcoll företes.

                        §:6.
     Uplästes det Protocoll, som blifvit hållit vid årets Brandsyner, hvaraf befunnes, att
bristfälligheterne voro ganska få. Rotmästarne tillsades, att inom vanlig tid undersöka
huruvida desse blifvit iståndsatte.
                        §:7.
                                                co
     Beviljades Rulanders sjuka son på St Greby ägor äfven i år ett understöd af 2 Rs B ur
FattigCassan.
                        §:8.
     Anmäler Kyrkoföreståndaren, att diktning är högst behöflig å Sockenbyggningen,
samt att Stallet i Prestgården repareras. I anledning häraf beslöt Församlingen att nödiga
penningar härtill tagas ur Magazins Cassan, och dagsverken, samt halm och dylikt utskrifves
af hemmanen.
                        §:9.
     Fru Törnqvist, som uphör att vaccinera sedan Församlingen med sin nya Organist fått
en vederbörl. examinerad Vaccinateur, anhåller genom Ordföranden, att Församlingen ville
tilldela henne 1829 års lön för vaccinateurer så mycket mera, som genom saknad af Vacci-
nateur nämde år, antalet af barn, som det följande året 1830, vaccinerades blef så mycket
större. Efter öfverläggning härom yttrade Församlingens Ledamöter enhälligt, att som ingen
öfverenskommelse blifvit slutad om något visst antal barn, som skola årligen vaccineras, så
kunde Fru Törnqvist icke begära arfvode för ett år, då hon ingen vaccination förrättat. Hvad
åter den nu tillträdande Vaccinateuren angår, blifva lönevilkoren de samma som hittils.

                      §:10.
    Wid väckt fråga om fördelningen af rummen och Uthusen Afträdande och Tillträdande
                                    de
Organister emellan, uplästes 14.§ af Sockenstämmo Protocollet den 18 .Maji 1832, hvarvid
Församlingens Ledamöter enhälligt påstodo, att det borde förblifva.--- Orgaisten Strand för-

                                               169
klarade dock frivilligt, att han icke ville neka Ljungberg, att få i köket låta bestrida sin mat-
lagning. Uthusen tillkomma i grund af åberopade 14.§. den tjenstgörande nya Organisten att
ensam använda.
                        §:11.
    Förklarade Församlingens Ledamöter enhälligt, att det hö och halmfoder, som Orga-
nisten Ljungberg förr njutit, skulle hädanefter tillfalla Organisten Strand, hvar och en, som
ville, dock obetingat, att derjämte understödja den förstnämde.

                        §:12.
     Då Ladugårdshusen således frångått Organisten Ljungberg, påstod han att få borttaga
inanredet i fähuset, hvilket han sade sig sjelf hafva bekostat. För att undvara tvist härom
erbödo [sic] Församlingens Ledamöter, att för inanredet betala Två Rd. Riksg., och för fyra
tjog taktegel, dem Ljungberg sade sig hafva att fordra, Två Rd: 16.S. samma mynt, med
vilkor, att desse penningar afskrifvas på Ljungbergs skuld i Magazins Cassan, hvarpå
Ljungberg ingick.
                        §:13.
     Till Sexman efter Rusthållaren Benct Kinnander utnämdes dess Måg Lars Magnus
Jonsson i Öfverstad, och till Brandsynsman efter Magnus Månsson i Nartomta Nils Månsson
derstädes.
                        §:14,
     Anförde Nämdemannen Lars Olofsson i Juby, att som Organisten Strand ådagalagt en
utmärkt skicklighet i åderlåtning, och derjämte med outtröttelig bredvillighet hastar, att der-
med bistå alla, äfven de fattigaste, som i detta afseende påkalla honom, så ansåg Nämdeman-
nen billigt, att Församlingen till hans upmuntran att fortfara i sitt berömliga förhållande, hälst
han icke kan vänta någon vedergällning af de fläste, borde öfverenskomma om någon årlig
afgift till honom. Församlingens Ledamöter förklarade sig benägna dertill, och beslöto, efter
öfver- läggning, och på Herr HofKamreraren Dahlgrens project, att årligen till Strand erlägga
en halfspan Råg af varje helt hemman.- Strand framträdde och betygade sin vördnadsfulla
tacksamhet för detta nya prof af Församlingens godhet.

                      §:15.
   Som ingen ting var vidare att anföra, så tillkännagafs, att detta Protocoll justeras
Söndagen den 2. nästkommande Junii och Sammankomsten slöts med bön och välsignelse.
                           In fidem   Wimermark

    År 1833. den 2. Junii justerades och erkändes ofvanstående Protocoll endast med den
förändringen, att afgiften af en halfspann Råg årligen till Strand för åderlåtning uphör så snart
han kommer i åtnjutande af ordinarie Organist och Klockare lön.

                        §:2.
     Afskedade LifGrenadieren Peter Thorn begär få med sin hustru inflytta. Detta afslogs
till dess Thorn visar, att de hafva sin utkomst för framtiden.

    Upläst och erkänt intyga    Ut supra        Å Församlingens vägnar
       Sam: Ekeroth       Lars Olofson      Gudmund Peterson

                       ***
                År 1833. den 30 Junii höls, efter lagliga kallelser, extra Socken-
                stämma med Askeby Församling i följande utlyste ärender:

                                                170
                       §:1.
    Afskedade LifGrenadieren Peter Thorns förnyade begäran, att med hustru få inflytta i
Församlingen, ansågo dess Ledamöter sig icke kunna emot sitt d.2. i denna månad gifna
afslag bifalla.
                       §:2.
    Sedan Konungens Befallningshafvande genom Resolition af d.14. innevarande månad
afslagit Församlingens, genom Herr Hofkamereraren Dahlgren gjord ansökan om Härads-
Skall, blef nu icke allenast nämnde Resolution Församlingen meddelad, utan ock Herr Hof-
Kamererarens ansökan, samt ÖfverJägmästarens förklaring och Häradsboarnes afgifne
yttrande upläst. Församlingens Ledamöter förklarade derefter, att förberörde af Herr Hof-
Kamereraren å deras vägnar gjorda ansökan, vore aldeles enligt med deras mening, och
anmodade Herr Hofkamereraren att hos Konungens Befallningshafvande anhålla om Besvärs-
anvisning öfver i fråga varande Resolution, samt dem å anvisade ort anföra och fullfölja.

                      §:3.
    De betydliga reparationer, som Krono Länsmannen Wettergren påsynt den så kallade
Wadsbron, åtog sig Nämdeman Lars Olofsson i Juby sig att fullgöra emot erhållande af Fem
Rd, Riksgl.. samt samt nödiga dagsverken af Socknen.
        Ut supra                 In fidem Wimermark

                      ***
               År 1833 den 22. Sept hölls, efter laga kallelser, extra Socken-
               stämma med Askeby Församling, i följande ärender:

                      §:1.
    I anledning af Konungens Befallningshafvandes i dag åtta dagar uplästa kungörelse
valdes Rusthållaren och Kyrkoföreståndaren Lars Nilsson i Juby, att såsom Ombud för denna
Socken iakttaga hvad berörde Kungörelse i afseende på blifvande Markegångssättning för
detta år stadgar.
                      §:2.
    Att vara denna Sockens Ombud vid Åkerbo Häradsboers sammanträde i Kumla d.28. i
denna månad, angående förnyad förening om vintervägarnes skottning och i ordning hållande,
valdes Frälseägaren Magnus Månsson i Nartomta.      In fidem Wimermark

                      ***
               År 1833. den 21. October hölls, efter lagliga kallelser, allmän
               Michelsmässo Sockenstämma med Askeby Församling, hvarvid
               följande ärenden förekommo:

                       §:1.
    Lagligheten af kallelsen till denna Stämma erkändes enhälligt.

                       §:2.
     Uplästes, erkändes och underskrefvos ej mindre BibelCassans än Fattigföreståndarens
för fattigvården förda Räkenskaper.
                       §:3.
     Wid efterfrågan huruvida de vid Brandsynerne ålagde reparationer voro fullgjorde,
anmälta Brandsynomästaren, att de i Nartomta Norrgård befundne brister å murarne, ehuru
vådliga, ännu icke voro reparerade. I anledning häraf updrogs Rusthållarne Peter Rersson och
Magnus Jonsson i Öfverstad, att tillsäg ägarinnan till nämnde gård, afledne Rusthållaren Nils
                                              171
Månssons i Öfverstad Enka, att, så vida icke desse reparationer inom åtta dagar fullgöres,
anses hon förfallen till det stadgade vitet, och murarne göres aldeles obrukbara.

                        §:4.
    I anledning af nu anmälte klagomål öfver det intrång, som obehörige personer göra i
Bänkarne i kyrkan beslöt Församlingen: att då slikt intrång skjer anmäles det hos Kyrko-
väktaren, som genast utleder den obehörige ur Bänken, och att denne, om han vägrar åtlyda
Kyrkoväktarens anmaning, pligtar 16.S. Banco, hvaraf hälften tillfaller FattigCassan och
andra hälften Kyrkoväktaren.-
    Hvad Utsocknes personer angå, som vilja bevista Gudstjensten i vår kyrka, förklarade
Församlingens Ledamöter, att de gerna, så vidt möjligt är, inrymma dem i sina Bänkar, då de
höfligt och anständigt anmäla sig derom.
                        §: 5.
    På anmälan derom, att ljusen från de på väggarne i kyrkan hängande triangler icke
spride tillräcklig uplysning till dem, som i bänkarne sitta längre från väggarne updrogs åt
Kyrko Rådet att undersöka huru detta skall afhjelpas, och att inan Jul gå i författning derom.

                      §:6.
    Rusthållaren Peter Persson begärde afsked från Rotmästare befattningen i Öfverstad
Rote, hvarföre Lars Andersson i Öfverstad valdes dertill.

                        §:7.
    Anhöllo flere Församlingens Ledamöter, att den ordning vid Nattvardsgången måtte
blifva stadgad, att Hustrurne åtföljde sine Män till Nattvardsbordet, och icke såsom hittils
skjedt, männerne först hustrurne derefter; Och som detta ansågs öfverensstämma med den
anständighet och högtidlighet, som bör utmärka denna heliga förrättning, och derjämte så lätt
kan iakttagas i ett Tempel, der, såsom vårt, hvarje hemman har Bänkrum, både å mans och
qvinssidan, midt för hvarandra, så beslöts, att hädanefter, då vid Nattvardsgångar mannen går
ur sin Bänk för att framträda till Altaret, hustrun genast förenar sig med honom på Kyrko-
gången, hvarigenom de utan att trängas med andra kunna gemensamt nalkas Jesu Altar och
der knäböja. Af lika omtanka för anständighet vid denna heliga förrättning ville Församlingen
hafva Ungdomen upmanad, att så tidigt framgå till Altaret, och icke såsom hittils ofta skjedt
stora luckor blifva emellan de communicerande; och förbundo sig Församlingens Ledamöter,
att hvar och en förklara för de sina detta beslut, samt visa dem det anständiga tilbörliga af dess
iakttagande.
                        §:8.
    Förra Organisten Ljungberg lät fråga om Församlingen ville lösa det Contoir, som han
säger sig på egen bekostnad uprättat i Öfra våningen af Sockenbyggningen. Församlingen
affärdade genast någre af sine Ledamöter att undersöka värdet deraf. Desse ansågo detta
Contoir rikliga betalt med 2. Rs: Banco, men som Ljungberg då desse ärbjödes honom afslog
anbudet, så lofvade Nämdemannen Lars Olofsson i Juby, att uprätta ett dylikt för den nämde
Summan, sedan Ljungberg borttagit sitt.
                        §:9.
    Justeringen af detta Protocoll utsattes till d. 3. instundande November hvarefter Sam-
mankomsten slöts med bön och välsignelse. Ut supra
                                 In fidem Wimermark

    År 1833. d. 3. Nov. justerades och erkändes Protocollet för den 21. sistledne October,
intyga.            Å Församlingens vägnar
       Lars Olofsson      Lars Nilsson    Johannes Hansson
                                              172
                       ***
                År 1833. den 24. November, hölls efter lagliga kallelser, almän
                extra Sockenstämma med Askeby Församling i följande ärende:

                        §:1.
     Sedan Husförhören nu blifvit slutade, och Mantalskrifningen i veckan förestår,
önskade Pastor, att Församlingens Ledamöter ville pröfva de sedan flyttningtiden inkomne
PrestBevis, och deröfver utlåta sig, på det Presterskapet icke måtte stadna i något ansvar för
deras intagande. Desse Bevis granskades således, och anmärltes.
 mo
1 Drängen Carl Abrahamssons och Pigan Sara Lisa Herbs i Nartomta, samt Drängen
Anders Larssons i Holmtorp bevis sakna intyg om Arbetsförmåga. Pastor skulle derföre af
deras Husbönder, som icke voro närvarande, söka uplysning derom.
 do
2 Drängen Peter Johanssons i Öfverstad medförde Bevis innehåller väl, att han i Wånga,
hvarifrån han kommit, blifvit ansedd ofärdig och derföre befriad från mantal; men som
Församlingens Ledamöter enhälligt intygade, att hans oförsel icke är honom hinderlig att
fullgöra hvilket slags arbete som hälst, så beslöts, att hans inflyttning icke skulle bestridas.
 tio
3 Om Pigan Marian Svensdotter voro Församlingens Ledamöter försäkrade, att hon icke
blifvit antagen i laga tjenst i Stolpantorp, utan endast inhyrd af den lastfulle afskedade Gardis-
ten Olof Asklöf, med hvilken hon haft ett barn; och som denne Asklöf sjelf icke varit mantal-
skrifven i denna Församling, sedan han 1830 tog Bevis härifrån till Nämdön, utan att derifrån
återföra något, och derjämte har en annan qvinna i Socknen med hvilken han haft 6. oägta
barn och sedan öfvergifvit, så var Församlingen öfvertygad, att samma syndiga lefnad skulle
upstå med denna, och anmodade derföre Pastor, att afvisa henne från Socknen, och till den
ändan låta genom Rotmästaren återställa henne det hitförde PrestBeviset.
                                     In fidem
                                    Wimermark
     Upläst och justerat d.1. Dec. 1833 intyga    Å Församlingens vägnar.
        Lars Nilson       Petter Andersson        Lars Svensson

                       ***
                År 1833 den 15. December hölls efter laglig kallelse, extra
                Sockenstämma med Askeby Församling i nedanstående ämne:

                       §: 1.
    Till följe af Konungens Befallningshafvandes på Kongl. Majts. nådiga Riksdags
kallelse grundade kungörelse, som förleden Söndag blef från Predikstolen upläst, hade nu,
lagligen kallade, Krono, Krono Skatte och Frälseskatte hemmans ägare af Bondeståndet i
denna Socken, som tilförne icke hört till något annat Riksstånd eller någon ordinarie Beställ-
ning i Rikets tjenst innehaft, sammanträdt, för att utse Socken Ombud eller Electorer till det
Riksdagsmanna Val, som, i afseende på den Urtima Riksdag, hvilken är beramad att börja i
Stockholm den 15. Januarii nästkommande år kommer att hållas å Bjurholmen Onsdagen den
  de
18 i denna månad med Memmings, Skärkinds, Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds Härader,
hvarvid, sedan alla obehörige personer voro afviste, Församlingens ofvannämde Ledamöter
valde till Ombud eller Elector för denna Socken Rusthållaren Samuel Olofsson i Öjeby.
         Ut supra                   In fidem
                               Wimermark
         Johannes Hansson           Nils Larsson


                                               173
        Pastor Clas Wimermark avled den 25 jan 1834 vid en ålder av 84 år.

                       ***
               Protocoll hållet vid Extra Ordinarie Sockenstämma
               med Askeby Församling d: 16 Februarii 1834.

    Enligt skedd kallelse hade Församlingens resp. Ledamöter nu sammanträdt för att
välja Ombud, hvilke å Församlingens vägnar skola vara närvarande vid den till d:21 i denna
månad utsatta Inventering af alla under PastorsEmbetets vård stående Cassor samt Kyrkans
öfrige tillhörigheter; och valdes nu Herr Sam. Ekeroth i Öfverstad och Nämndemann Lars
Olofsson i Juby att förberörde Inventering, såsom Församlingens Deputerade öfvervara.
        Ut supra                  Er,Henr, Berglund
                                V, Po. Com.

        Uppläst och erkändt, intyga å Församlingens vägnar:
        S,Svensson      Olof Jönsson     Samuel Olofsson

                       ***
               Protocoll hållet vid allmän Extra Ord: Sockenstämma
               med Askeby Församling den 9 Martii 1834:

                       §;1.
     I anledning af Konungens resp: Befallningshafvandes till Ordföranden ankomne
skrifvelse, rörande Ynglingen Nils Peter Öhrlings antagande till stadig syselsättning hos
pålitlig Husbonde inom denna Församling, förekom nu detta erände[sic], hvarvid Brukaren
Peter Persson i Öjebytorp. här i Socknen, förklarade sig villig att berörde Yngling i tjenst
emottaga, hvar med Församlingen förklarade sig villig att berörde Yngling i tjenst emottaga,
hvarmed Församlingen förklarade sig så mycket mera tillfredsställd, som Peter Persson är
känd såsom en beskedlig och ordentlig Man och man därjämte hoppades att den, beklagligen
så vilseförde Ynglingen Nils Peter Öhrling, genom en förståndig behandling ännu kunde
återföras på en bättre väg.
                       §:2.
     Företeddes och undertecknades detta år hit ankomne Mantals och Skatteskrifnings
Längd.
                       §:3.
     Till Ledamöter af detta års BeredningsCommitée för Askeby Socken valdes Herr
Fältväbeln A.D. Sommelius, Herr S:Ekeroth samt Rusthållarne Peter Persson i Öfverstad och
Sv: Svensson i Juby.
         Ut supra       Er,Henr: Berglund
                    V Past. et. Comm.

    År 1834 den 16 Martii uppläst, justeradt och godkändt intyga å Församlingens vägnar:
       Lars Olofson      Johannes Hansson       Samuel Olofsson

                       ***
               Protocoll hållet vid allmän Extra Sockenstämma
               med Askeby Församling den 16 Martii 1834.

    Som förnyad Entreprenad Auction å verkställande af en större och vidlyftigare
reparation och ombyggnad af så kallade Stångebro vid Linköping blifvit utsatt att hållas inför
                                              174
Vällofl. Magistraten i nyssnämde Stad, Måndagen den 24 dennes kl. 12 på dagen; så anmoda-
des Herr HofKamreraren C.G. Dahlgren, att å denna Församlings vägnar berörde Auction
öfvervara och såsom dess Ombud, dervid talan föra, förklarade sig Församlingen nöjd med
hvad Herr Hofkamreraren dervid lagligen gör och låter.
                                 Ut supra
                                 Er. Henr: Berglund
                                   V.P. vC
    Uppläst och erkändt, intyga å Församlingens vägnar: (Namnteckningar saknas.)

                       ***
               Protocoll hållet vid lagligen utlyst, allmän Extra Ord. Socken-
               stämma med Askeby Församling den 23 Martii 1834.

    Församlingens Ledamöter hade blifvit kallade för att utvälja Deputerade, hvilke, jämta
undertecknad Vicarius Pastoris, skola hafva uppsigt och vård om Kyrkoherde Boställers Skog
under nuvarande Pastors ledighet; och valdes nu i sådant afseende Rusthållaren Lars Nilsson i
Juby och Johannes Hansson i Stämna, och anmärkte Församlingens Ledamöter härvid, att all
Skogshugge; utan förutgången vederbörlig ursyning och stämpling, å Kyrkoherde Boställets
skog, kommer att anses såsom åverkan, samt enligt lag och särskilldt vites-förbud att åtalas
och beifras.     Ut supra        Er,Henr: Berglund
                          V.P.
           Uppläst och erkändt, intyga å Församlingens vägnar:
    Petter Andersson       Samuel Olofsson       Lars Nilsson
        Uppläst från Predikstolen Annansag Påsk d. 31 Marrs 1834 af
                                 A.G. Bergman

                       ***
               Protocoll hållet vid allmän Extra Ordin. Sockenstämma med
               Askeby Församling i Sockenstugan den 27. April 1834.

    Sedan flere af Församlingens Ledamöter yttrat sin åstundan att under nu varande
Kyrkoherde ledighet öfverenskommelse om Prästrättigheternes utgörande måtte upprättas,
hade Ordföranden, efter laglig kungörelse derom kallat Församlingens resp. Ledamöter, att i
förberörde ändamål sammanträda. Sedan ärendet nu blifvit framstält instämde alla Försam-
lingens närvarande Ledamöter i en sådan åstundan. Såsom en förberedande åtgärd beslöts att
välja visse Debuterade, som skola organisera sig till en Committée hvilken upprättar ett
Förslag till alla af Socknen utgående Prästrättigheters utgörande och som sedermera å allmän
Sockenstämma framlägger sitt Förslag till Församlingens pröfning. Såsom Församlingens
Deputerade och Ledamöter i den blifvande Commitéen valdes: Högvälborne Herr Grefve
Falkenberg på St. Greby; Herr HofKamreraren Dahlgren; Herr Ekeroth; Nämndeman Lars
Olofsson för Juby By; Skattemannen Magnus Månsson för Nartomta; Rusthållaren Håkan
Knutsson för Solberga och Stämna; Herr Lieutnant Talén för L: Greby; Rusth: Peter Persson
för Öijeby; Bruk: Lars Jansson för Fläret; Rusth: Lars Svensson för Nybble: Gästgifvaren
Gudmund Pettersson för Askeby; och stadgades därjämte att ägare och Innehafvare af enstaka
Hemman och gårdar skola hafva rättighet att uti Committens arbeten och rådplägningar
deltaga.
                Ut supra    Er,Henr: Berglund
                         v. P o Comm.

                      ***
                                             175
               År 1834 den 4 Maji sammanträdde Församlingens Ledamöter
               efter behörig kallelse, då följande ärenden förekommo:

                     §:1.
    Upplästes och godkändes förestående SockenstämmoProtocoll.

                      §:2.
    Till Revisorer af Kyrko- och FattigCassornes Räkenskaper valdes Herr Hofkamere-
raren Dahlgren och Herr Ekeroth, samt såsom Suppleant Nämndemannen Lars Olofsson i
Juby, hvilke bägge sednare jämte Hr Hofkamrer. Dahlgren utsågos att granska Magazinets
Räkenskaper.     Ut supra              Er,Henr: Berglund

       Uppläst och godkändt och godkändt: [sic]
       Lars Nilsson     S Svensson           S.M. Jönson

       Den 11 Maij Å Predikstolen uppläst intygar.
          R.D. Sommelius        A.G. Bergman

                       ***
               Protocoll hållet vid allmän Ordinarie Valborgmässo Socken-
               stämma med Askeby Församling i Sockenstugan den 28 Maji
               1834.
                       §:1.
    På tillfrågan om Sockenstämman var lagligen utlyst, svarades enhälligt: ja.

                       §:2.
    Kyrko- och Fattig- Cassornas så väl specielle som Summariska Räkenskaper, som af
utsedde Revisorer förut blifvit granskade och riktiga befunne, upplästes nu godkändes och
underskrefvos.

                     §:3.
    Upplästes, godkändes och underskrefs Lazaretts Räkning.

                      §:4.
    Vid Gudstjenstens ordentliga förrättande och bevistande var intet att anmäla.

                       §:5.
    Några olaga inflyttningar eller oordentligheter i Sammanlefnaden inom Församlingen,
voro icke på derom gjord tillfrågan, att angifva.

                        §:6.
    Om Församlingen Förord och vanligt understöd till Lazaretts-förmoners vinnande vid
Medevi HälsoBrunn detta år, anhöllo Pigan Brita Stina Månsdotter på Stämna ägor, Hustru
Anna Cajsa Botvidedotter på samma ägor, Hustru Lena Cajsa Månsdotter och dess Son Nils
Magnus Nilsson på Öfverstads ägor, och som de alle förledet år med mycken nytta begagnat
HälsoBrunnen och Församlingen derjämte vitsordade deras fattigdom och medellöshet, så
beviljades deras anhållan, samt att de i likhet med förra året, skulle bekomma, utom den
                  co                 co
vanliga Lazaretts-afgiften 1 Rdr B för person, dessutom Tio Rdr B till Skjuts; desse
penningar till lika delning emellan dem alla.

                                            176
                       §:6. (Det är två §6 i detta protokoll!)
    Tillkännagaf Ordföranden att i afseende till Nattvardsbarnens talrikhet detta år,
befunnos de vanlige Medlen till Biblars Inköp för denna gång otillräcklige. Efter någon
öfverläggning beslöt Församlingen att det bristande skulle bestridas af Fattig-Cassans medel
och att äfven för dem skulle inköpas detta år nödige Premii-Böcker åt de små Läse-Barnen.

                        §:7.
     Upplästes det Protocoll, som blifvit hållet vid årets Brandsyner, hvaraf befanns att
bristfälligheterne voro ganska få. Rotmästarne tillsades att inom vanlig tid undersöka
huruvida desse blifvit i ståndsatte.
                        §:8.
     Som Bron vid vägen upp till Kyrkan är sjunken, så anmodades Kyrkoföreståndaren att
låta omsätta densamma, hvilket ofördröjligen skall verkställas.

                       §:9.
    Församlingen beslöt att såsom bevis på dess välvilja erbjuda Herr Pastor Bergman en
årlig Collect, som upphämtas efter derom skedd pålysning. På anhållan af Kyrkovaktaren
Askelöf beviljade honom Församlingen en Collect årligen utom den han hittills på Trettonde-
dag Jul fått uppbära.

                        §:10.
    I anseende till svårigheten för Fru Prostinnan Wimermark att efter sin afflyttning
emottaga och förvara den Ved, som Församlingen under Nådårstiden till Henne har att
aflämna, lät bemälte Fru Prostinna anmäla sin önskan, att Församlingen ville lösa den med
penningar. Församlingen yttrade, att den inte i detta afseende vägrade ett allamänt och äfven
för de frånvarande förbindande beslut, men ansåg att hvar och en med nöje skulle herutinnan
gå Fru Prostinnans önskan till mötes: dock kunde de närvarande icke erbjuda högre betalning
för hvarje famn Ved än 1Rs 32 S Rgmt.     (En bläckplump försvårar tolkningen.)

                       §:11.
    Anhöll Torparen Rulander om något understöd till Begrafningskostnaden för dess
                             co
afledne Son; och beviljade Församlingen dertill 2 Rs B af Fattig-Cassan. I anledning häraf
fördes Församlingens omtanka på behofvet att stadga något viss uti penningar, för hvilken
Summa de ordinarie Fattighjonen begrafningskostnad må bestridas, och beslöts nu att detta
                           co
afseende att FattigCassan dertill skall lemna 3 Rs B i ett för alt och med hvilka penningar
äfven likkistan skall betalas.
                       §:12.
    Anmältees afl. Daglönaren Anders Stålts Enka på Lilla Greby ägor till intagande uti
Fattighuset. Församlingen vägrade enhälligt denna begäran, dels emedan berörde Enka äger
tvenne hemmavarande Barn för hvilkas emottagande i Fattighuset icke finnes nödigt
utrymme, dels medan Enkan hvarken är så gammal eller så sjuklig att hon kan göra billigt
anspråk på att ännu komma i åtnjutande af en förmon, som endast är beredd åt den hjälplöse
sjuklingen eller kraftlösa ållderdomen [sic]. Likväl ville Församlingen tillåta henne att fort-
farande få uppbära det extra Understöd af Fattigvården, som redan i mannens lifstid blifvit
beviljad.
                       §: 13.
    Beslöts att Sockenstugan under Sommaren skall repareras invändigt till rappning m.m.
och försättas i det anständiga skick, som kan vara passande för ett Församlingens Sessions-
rum. Kyrko Föreståndaren skall härom draga försorg.

                                              177
                         §: 14.
    Framlemnade Rusthållaren Sven Svensson i Juby Bankekinds Lofl: HäradsRätt Utslag
i målet mellan denna Församlings KyrkoRåd och Fattighjonet, Enkan Stina Larsdotter. Efter
uppläsandet häraf anmodades Ordföranden af Församlingen, att från Domhafvanden i Orten
skyndsamt begära Besvärsanvisning, och förklarade Församlingen sin önskan, att KyrkoRådet
måtte fullfölja målet till högre Rätt till ändrings vinnande, samt att kostnaden dertill skall af
FattigCassan bestridas.

                       §:15.
    Klagades deröfver att Arrendatorn af Askeby Prästg. skulle obehörigt begagna För-
samlingens dervarande inmurade KopparKittel. Efter någon öfverläggning beslöt
Församlingen att den tills vidare må där förblifva orubbad, så framt den blott begagnas till
Bryggd; men skulle den gagnas till något annat ändamål, skall den genast utbrytas och ställas
under något säkert förvar.
                       §:16.
    Som ingen ting var att vidare anföra, så tillkännagafs, att detta Protocoll justeras Sön-
dagen den 8 Junii och Sockenstämman upplöstes efter bön och välsignelse.
                   Ut supra    Er,Henr, Berglund
                             V.Past. Comm.

    År 1834 den 8 Junii är förestående Protocoll uppläst, Justeradt och godkändt betyga:
    Å församlingens vägnar: Lars Olofsson Samuel Olofsson Lars Nilsson

    Upläst från Predikstolen vid allmän Gudstjenst den 15 Junii 1834 med gifven Besvärs-
anvisning intyga.       AG Bergman      Samuel Olofsson

                       ***
                    Protocoll hället vid Extra Sockenstämma med
                    Askeby Församling den 1 Junii 1834.

     Sedan Ordföranden i dag kallat Församlingen och KyrkoRådet samtelige Ledamöter,
att efter Gudstjänstens slut sammanträda i anledning af den å Bankekinds Lofl HäradsRätts
Utslag mellan denna Församlings KyrkoRåd och Fattighjonet Enkan Stina Larsdotter af Herr
Domhafvanden tecknade Besvärsanvisning, i följd hvaraf, om Målet skall fullföljas, Besvären
böra vara till Kongl: Maj:ts och Rikets Högl: Götha HofRätt ingifne för kl. 12 på dagen den
12 i denna månad, hade nu Församlingens och Kyrko Rådets Ledamöter sig infunnit, för att
öfver detta ämne rådgöra och besluta. Sedan ärendet af Ordföranden blifvit framstält och på
tillfrågan om målet skulle till Kungl: HofRätten fullföljas, svarades allmänt ja, hvarefter
Församlingen uppdrog Ordföranden och jämte Nämdeman Lars Olofsson i Juby, anmoda
någon Lagfaren Man att åtaga sig detta måls utförande, till hvilket ändamål Fullmagt för det
blifvande Ombudet genast uppsattes och af Ordföranden samt KyrkoRådets Ledamöter
undertecknades. I anseende till härvid nödig skyndsamhet skulle detta Protocoll anses såsom
genast justeradt
        Ut supra     E.Henr. Berglund
                  V. Past. Commi.
            Upläst å Predikstolen den 15 junii intygas
            Alf Bergman          Samuel Olofsson

               ***
                                               178
                Protocoll hållet vid laglig utlyst Extra Sockenstämma
                med Askeby Församling den 6. Julii 1834.

                    §: 1.
    Församlingens Ledamöter hade blifvit kallade att öfverlägga och besluta om vidtagan-
det af någon åtgärd i afseende till den öfverhand tagande Svampningen omkring Altaret.
Sedan förhållandet noga blifvit besigtigadt, yttrades enstämmigt: att all denstund
Altarbyggnaden redan förledet år, till förekommande af dylik svampning varit nedtagen och
denna svampning nu åter med sådan häftighet och utsträckning gripit omkring sig, att det
angripna trädvirket icke kunde rubbas utan att alldelas förfalla;- så kunde för närvarande
ingenting annat dervid göras, än att Kyrkostäderskan, mot lämplig betalning, skall hvarje
Lördag med varsamhet borttaga den framskjutande svampen, förmodade Församlingen att
Altarbyggnaden sålunda skall äga bestånd till nästa Sommar.
                    §: 2.
                                        co
    Af förekomme anledningar beslöts Församlingen att för 2 Rd 32 S. B inköpa det af
Organisten Ljungberg i öfra våningen af Sockenbyggningen uppförda Contor.
               Ut supra    .E.Henr. Berglund
                        V. Past. Commi.
  År 1834 den 13 Julii är detta Protocoll uppläst och erkändt intyga å Församlingens vägnar.
       Samuel Olofsson         Lars Olofson      Petter Andersson

                        ***
                Protocoll hållet vid Extra Ordinarie Sockenstämma med Askeby
                Församling i Sockenstugan den 31. Augusti 1834.

                      §:1.
    Upplästes, justerades och underskrefs den hit ankomna Afkortnings-Längden.

                         §: 2.
    Som Cholera-Farsoten, ty värr! nu utbrytit äfven inom Länet, så föreställdes Försam-
lingen så väl behofvet att anskaffa penningar till bestridande af behöflige utgifter, i den olyck-
liga hänelse att Farsoten skulle hemsöka äfven denna Socken, som ock att bestämma sättet,
hvarpå desse penningar af Församlingen skulle utgöras. Församlingens resp. Ledamöter
beslöto härvid, att alla utgifter i och för detta ändamål skola bestridas af Magazins-Cassan
                                       co
samt att Cassans Förvaltare skulle anmodas att skynsamt hafva 200 rd B i beredskap till
Sundhets Nämndens disposition. Om Cassans Förvaltare icke ägde penningar att aflemna så
skyndsamt, som behofvet möjligen kunde fordra det, så skulle Sunhets Nämnden äga att för
Magazins- Cassan räkning och på dess säkerhet upptaga Lån.

                      §: 3.
   Om anskaffande af de för Sjukhusen erforderliga Nattråckar hade Herr
HofKamreraren Dahlgren föranstaltat; och skall kostnaden för dem äfven bestridas af
Magazins-Cassan.

                      §:4.
    Sexmännen åtogo sig att i alt lemna Sundhets-Nämnden lika biträde med Rotmästarne.
    Ut supra                  E.Henr. Berglund
                              v. Past.
        CG Dahlgren       Samuel Olofsson         Lars Svensson

                                               179
                      ***
                  Protocoll hållet vid Extra Ordin. Sockenstämma
                  med Askeby Församling d: 14. Sept 1834.

                      §:1.
    I anledning af Konungens Befallningshafvandes i dag 8 dagar sedan upplästa
Kungörelse, valdes Rusthållaren och Kyrkovärden Samuel Nilsson i Öjeby att såsom Ombud
för denna Socken iakttaga, hvad berörde Kungörelse i afseende på Markegångssättningen för
detta år stadgar.
                      §:2.
                       59
    Tvänne Ljus-Armstakar af Composetion skulle af framledne Herr Contacte Prosten
Wimermarks Sterbhus inköpas för Kyrkans Räkning, i händelse de kunde få inhällas för 2, Rd
    co
32 S B .
        Ut supra          E.Henr. Berglund
                       V. Past. Commi.

    Uppläst och godkändt intyga Å Församlingens vägnar (Underskrifter saknas.)

                       ***
               Protocoll hållet vid Allmän Ordinarie Michaelismässo-
               Sockestämma med Askeby Församling i Sockenstugan
               den 24 Octob: 1834.

                     §:1.
    Sockenstämmans lagliga utlysning erkändes allmänt.

                      §:2.
    På derom gjord efterfrågan voro inga olagliga inflyttningar kände.

                       §:3.
    Bibel-Cassans Räkenskaper företeddes, upplästes och godkändes. Härvid anmärktes
                                             co
att framl Contact-Prosten Wimermarks Sterbhus dertill ägde en fordran af 4 Rdr 29S 9ö B ,
hvilka penningar Församlingen uppdrog undertecknad Ordförande att återbetala af de till
denna Cassa först inflytande medel.
                       §:4.
    Likaledes upplästes och godkändes Fattig-Föreståndarens för Fattigvården förde
Räkenskaper.
                       §:5.
    I följe af Välb. Herr Lagmannen Och Ridd. von Rööks kungörelse af den 25 sistl
Augusti rörande HösteTingens tidigare början på året, valdes, såsom denna Församlings
Ombud, Rusthållaren Sven Svensson i Juby att, å, Kungörelsen utsatt dag och tid, den 25
nästkommande November, infinna sig i Fillinge Tingshus, för att i berörde afseende yttrande
afgifva.
                       §:6.
    Då detta årets Brandsyner efterfrågades, anmälte Rotmästarne att de af Brandsynen
påsynte förbättringar redan voro verkställde.

                       §:7.
    Efter afledne Nils Zachrisson i Juby valdes till Sexman Nils Månsson i Nartomta.

                                             180
                       §:8.
    Då frågan slutligen väcktes om ändring uti Ljushållningen i Kyrkan vid Julottan samt
upphäfvande af Församlingens fordna Beslut om bidrag till Inköp af Biblar till Nattvards-
barnen, förklarade Ordföranden att dessa ämnen, som voro af en allmän vigt, men icke till
denna Sockenstämma såsom föremål för öfverläggning utlyste, nu ej kundes upptagas.
Genom kungörelse skulle Församlingen kallas att öfver dem yttra sig den dag, då detta
Protocoll justeras.
                       §:9.
    Slutligen tillkännagafs att detta Protocoll justeras om Söndag 8 dagar till den 2
nästkommande November, hvarefter Sammankomsten slöt med Bön och välsignelsen.
    Ut supra                Er, Henr, Berglund
                            v.Past.

   1834 den 2 November är förestående Protocoll uppläst och godkändt, intyga å
Församlingens vägnar.
       Sam: Ekeroth     S, Svensson     Petter Persson

                        ***
                Protocoll hållet vid Extra Ord. Sockenstämma med
                Askeby Församling den 2 Nov: 1834.

                          §:1.
    Då nu frågan förekom om förändring af Ljushållningen i Kyrkan under Julottan,
beslöts, att i stället för det hittills beslutade Trianglarne, skall i hvarje Bänk, ett stycke från
väggen, anbringas ljuspipor af trä i likhet med dem som redan begagnas uti Bänkarne vid
sidan af gången, dock skola de nya innehålla ¾ Aln i längd utom trapprummet. Kyrkoföre-
ståndaren ombesörjer deras förfärdigande mot möjligast billiga pris. Det årliga inköpet af Talg
för Kyrkans behof, bestämdes nu till 2 Ltt 12 tt. (Ca 25 kg.)

                      §:2.
    Rörande upphörandet af det beviljade Sammanskottet till Biblars inköp och utdelning
åt Nattvards-Ungdomen, yttrades allmänt, att Församlingen ville förblifva vid de Beslut
härom, som redan blifvit fattade.      Ut Supra   E,Henr, Berglund
                                 v.p.
  1834 den 16 Hovember är detta Protocoll uppläst och godt; intyga å Församlingens vägnar;
    Petter Andersson      Samuel Olofsson        Gudmund Pettersson

                        ***
                Protocoll hållet vid lagl utlyst Sockenstämma med Askeby
                Församling i Sockenstugan den 4 Januari 1835.

                        §:1.
    Efter vederbörlig, fjorton dagar förut skedd kallelse, hvarom äfven så väl som i dag
åtta dagar sedan som jämväl idag förnyad erinran blifvit från Predikstolen lemnad, hade nu
denna Församlings Ledamöter sammanträdt för att, efter den, på egen begäran, från sin
innehafda Nämndemannabefattning endtledigade Nämndemannen Lars Olofsson i Juby
anställa Val till återbesättande af denna tjenst bland en af Församlingens bosatte Bönder. Till
upplysning om Valets lagbehöriga gång upplästes nu Kongl Majt Nådiga Förordning af d. 18
Dec 1833, hvarefter upprop till Rösternes afgifvande skedde efter särskildt upprättad Val-
längd.
                                              181
                        §:2.
    Sedan Voteringen nu var slutad, upplästes Vallängden samt erkändes anteckningens
riktighet af de afgifne rösterna, hvarefter, vid Rösterna uppsummering befanns, att Lars
Magnus Jonsson i Öfverstad erhållit 8 Röster, Gudmund Petersson i Askeby 7- Sven
Svensson i Juby 4.- Samuel Olofsson i Öijeby 2- Peter Fredrik Nilsson i Juby 1 och Peter
Andersson ibm 1. Röster och att sålunda Lars Magnus Jonsson i Öfverstad bekommit de fleste
Rösterna till Nämndeman i denna Församling. Den uppsummerade Vallängden upplästes
ånyo, godkändes och underskrefs, och blef äfven detta Protocoll derefter uppläst, godkändt
och undertecknadt.
        Ut supra            Er,Herm, Berglund
                           V.P.
            Å Församlingens vägnar
  Samuel Olofsson    Gudmund Pettersson     Håkan Knutsson    Lars Svensson

    Upläst i Askeby Kyrka den 11 Januari 1835 med gifven besvärsanvisning intyga
           A G Bergman            Samuel Olofsson

                        ***
                Protocoll hållet vid lagligen utlyst Allmän Extra ordinarie
                Sockenstämma med Askeby Församling den 15 Martii 1835.

                       §: 1.
    I anseende till närvarande dyrhet på födoämnen och och därjämte bristande arbete-
förtjenst för de Fattige inom Socknen, beslöt Församlingens resp. Ledamöter att till någon
lättnad och förtjenst för de verkligen behöfvande, till en början hemköpa 4 ttd (lispund) Lin att
utlemnas till Spånad mot en nu bestämd betalning af 8 á 10 S. tt (skålpund) för Blångarn samt
20 à 28 S. tt för Tåggarn, alt efter som Spånaden blifvit väl verkställd. Kyrkovärden Peter
Andersson hade den godheten åtaga sig hela bestyret härmed, endast mot ersättning för linets
häckling. Fattig-Cassan förskjuter erforderlige penningar, och skall det spunna Garnet så fort
ske kan, å Auction försäljas.

                        §:2.
    Af Magazinet förledne Sommar förmalde Spannemål beslöts nu att meddela följande
understöd: till afsked: Lifgr. Öijer 1½ ttd Rågmjöl och ½ ttd Kornmjöl; till Öhrström 3 ttd
Rågmjöl och 1 ttd Kornmjöl; till Broström 1½ ttd Rågmjöl och ½ ttd Kornmjöl samt till Aske-
löfs Enka i Juby 1 ttd Rågmjöl och ½ ttd Kornmjöl, hvarjämte, i anseende till hennes sjukdom
och derunder saknad omvårdnad, henne lemnades tillstånd att genast inflytta i Fattigstugan
och därstädes tills vidare få visstas.

                       §:3.
    Erindrades Församlingen om den behöfliga och lagliga åtgärden mot ut-Socknes
Tiggare, som möjeligen här kunna kringvandra, att hemforsela dem till den Församling de
höra och hvars Fattig-Cassa derföre får ersätta skjutslegan.- Skulle deremot några Fattige från
denna Socken besvära annan Socken med bettlande och blifva derifrån hit med skjuts åter-
förde, så skall en sådan, om han äger fattigdel, blifva densamma förlustig, samt dessutom eho
han vara månde, vara skyldig, att med hvad han äger, ersätta Fattig-Cassan den sålunda
åbragta kostnaden, eller om ingen tillgång dertill finnes, aftjena den med arbete. Är det Barn
eller omyndig stånde Föräldrar eller Målsmän i samma ansvar.

                                               182
                      §:4.
    Upplästes Kongl. HofRättens utslag i målet mellan denna Församlings KyrkoRåd och
Enkan Stina Larsdotter, men upskjöts all öfverläggning i detta ämne till i dag 8 dagar till,
hvartill Församlingen äfven i dag genom Kungörelse blifver kallad för att då yttra sig öfver ett
förmodadt erbjudande om förening i detta mål.

                     §:5.
    Den ankomna Mantals- och Skattskrifnings-Längden företeddes och underskrefs.

                      §:6.
    Till Ledamöter af detta års Berednings-Committeè för Askeby Socken valdes Herr
Fältväbeln A.D. Sonmelius, Herr S. Ekeroth samt Rusthållarne Sven Svensson i Juby och
Peter Persson i Öfverstad.

    Slutligen tillkännagafs att detta Protocoll kommer att justeras Söndagen den 22
dennes.
            Ut supra           Er,Henr, Berglund
                              v. Past.

    1835 den 22 Martii är förestående Protocoll uppläst och riktigt befunnit; intyga å
Församlingens vägnar, hvarvid äfven tillkännagafs att Askenbergs Hustru vid ofvannämde
Utdelning bekommit 1ttd Rågmjöl och ½ ttd Kornmjöl; hvilket tillskott nu äfven gillades.

        Sam: Ekeroth      Samuel Olofsson         S, Svensson

    Uppläst från Predikstolen i Askeby Kyrka den 25 Martii 1835, med gifven Besvärs-
anvisning, intyga:  (Namnteckningar saknas.)

                        ***
                Protocoll hållit vid lagligen utlyst allmän Extra Ordin. Socken-
                stämma med Askeby Församling i Sockenstugan den 22 Martii
                1835.

                      §:1.
    Upplästes och godkändes det i dag åtta dagar framhållne Sockenstämmo-Protocoll.

                        §:2.
     Företogs det under §4 i SockenstämmoProtocollet af den 15 dennes omförmäldte och
till i dag, enligt derom skedd laglig kallelse, uppskjutne ärende, rörande Rättegången mellan
denna Församlings Kyrko Råd, såsom Föreståndare för härvarande Fattigvård, och Fattig-
hjonet, Enkan Stina Larsdotter, hvarvid till öfverläggning och beslutande framstäldes,
huruvida berörde Rättegång skulle ytterligare fullföljas eller förening ingås, enligt de villkor,
som å Enkans sida nu kunde erbjudas, och närmare öfverenskommas. Sedan Kongl Hofrättens
Utslag i målet blifvit uppläst förekom HofKamreraren Herr C. G. Dahlgren å Enkans vägnar,
enligt fullmagt, och anförde: att Han alldrig åtagit sin utförandet af denna Rättegång mot den
Församling, af hvilken Han var en Ledamot, utan ofvanberörde Enkas afgifna försäkran, att
fult ersätta Fattigvården det understöd hon åtniutit;- att en sådan skyldighet, i sakens före-
varande skick, mindre grundade sig i Lag och Lagliga Rättigheter att den utkräfva som
fastmer i den moraliska förbindelsen, att Enkan, efter lyckligen förändrade omständigheter
icke borde förgäta eller lemna obelönt en i nödens tid erhållen hjelp;- hvarefter Herr
                                                183
HofKamreraren slutligen å hennes vägnar erbjöd Fattig-Cassan en Summa af 400 Rd Rgmnt
eller 266 Rdr 32 S Banco Transport-Sedlar. Under öfverläggningen härom upplystes att
ofvannämde Enka, som 1819 inflyttade i Fattighuset med åtnjutande af ordinarie Fattig Stat,
under tiden erhållit ett understöd som beräknadt i penningar, uppgått till omkring 200 Rd
Rgmnt.- Församlingens Ledamöter togo derefter i öfvervägande så väl obehaget som
kostnaden af en Rättegång, som till sitt resultat vore så mycket mera oviss, som KyrkoRådets
begäran att få Enkans egendom ställd under Förmyndare-vård, blifvit afslagen både i Härads
Rätt och Hof Rätt;- att om denna begäran äfven af Kongl Majts ogillades, torde möjeligen
efter Enkans död litet eller intet af Enkans hennes egendom qvarfinnas för Fattigvården att
erhålla.
     Efter öfvervägande af alt detta stannade Församlingens talrikt tillstädesvarande Leda-
möter utan motsägelse af någon enda, i följande Beslut: Enkan Stina Larsdotter skall till
Församlingens Fattig-Cassa skyndsamt afgifva sin Skuldförbindelse å 266 Rd 32 S Banco
Transport-Sedlar att betalas Sex månader efter hennes död, utan någon Ränta till berörde tid.
Denna föbindelse skall till Fattig-Cassans säkerhet intecknas uti Enkans nu ägande ¼ Hem-
man Juby Stålgården; hvaremot Församlingen förbinder sig afstå med den började Rätte-
gången, samt att efter Enkans död icke vidare göra någon pretention på hennes då qvar-
lemnade egendom.- Härmed förklarade sig Herr HofKamreraren Dahlgren å Enkans vägnar,
fullkomligen nöjd äfvensom Enkans närvarande Slägtingar, Sonen, Lifgrenadieren Anders
Sabel i Skrukeby och Dotter-Dottrens Lena Stina Larsdotters Man, Hemmansbrukaren Nils
Johan Olofsson i Sörstad.-
     Sedan öfverläggningarne i detta ärende sålunda voro slutade äfven som vid justeringen
                                        60
af detta Protocoll anmälte Ordföranden, att han för sin del ansåg sig saligtig till Högv: Dom
Capitlet i Linköping inberätta den nu afslutade Föreningen med ödmjuk anhållan om Dess
höggunsteliga Utlåtande huruvida saken dervid får förblifva eller om målet ytterligare bör
full- följas.-

    Slutligen tillkännagafs att detta Protocoll skall justeras Mariabebådelsedag, Onsdagen
den 25 dennes. Ut supra.        E,Henr, Berglund
                      v. past

1835 den 25 Martii är förestående Protocoll uppläst och till alla delar rigtigt befunnet intyga
    Askeby Sockenstuga som ofvan                 Å Församlingens vägnar
Petter Andersson Lars Nilsson.    Petter Pehrsson Johannes Hansson Lars Svensson

 Uppläst från Predikstolen i Askeby Kyrka d: 28 Martii 1835 med gifven Besvärsangig
intyga:
           Samuel Olofsson           Petter Andersson

                       ***
               Protocoll hållit vid utlyst allmän Extra Ordin.Socken-
               stämma med Askeby Församling den 28 Martii 1835.

    I anledning af Herr KronoBefallningsmannen Herr Al. Follins i dag ankomna och från
Predikstolen uppläste Kungörelse, rörande åtskillige bristfälligheter af vidsträcktare och
svårare art, som å Stångebro yppat sig under verkställigheten af förut påsynte reparationer,
hvadan de Brohållningsskyldige kallades, att sjelfve eller genom Ombud sammanträda till
öfverläggning i ämnet, Tisdagen, den 7 instundande April kl. 9 f.m. å Rådhuset i Linköping,
hade nu denna Församlings Ledamöter inträdt i Sockenstugan; och valdes HofKamreraren
Herr C.G. Dahlgren, att, såsom denna Församlings Ombud, i förberörde Sammanträde
                                               184
deltaga: förklarade sig Församlingen nöjd med hvad Herr HofKamreraren å dess vägnar,
dervid lagligen gör och låter.
    Detta Protocoll skall af Församlingen nu utsedde Ledamöter, hemma hos
Ordföranden i morgon, å Församlingens vägnar justeras och underskrifvas.Ut supra
                              Er,Henr, Berglund
                                 v. past.

    Uppläst och erkändt intyga å Församlingens vägnar: Stämna d. 29 Martii 1835.
           Petter Andersson           Lars Nilsson

    I volymen Askeby KI:2 sid 369 (kort 7/10) börjar protokollen från kyrkorådet med
start år 1817. Dessa protokoll slutar på sida 401 (kort 8/10) med protokollet från den 3 nov
1837. Sockenprotokollen återkommer på sid 417 (kort 8/10). Av någon anledning är
sockenprotokollet den 22 april 1838 på sida 402. Sidorna 405 - 415 saknas helt. Förmodligen
är dessa helt blanka varför de ej har avfotograferats.

                       ***
               Protocoll hållet vid lagl. utlyst allmän Extra Ordinarie
               Sockenstämma med Askeby Församling den 17 Maji 1835.

                      §:1.
   Till Revisorer af Kyrko och FattigCassornas Räkenskaper för nu förflutne Ecclesiastik
År valdes Herr BruksInspectoren Asker på Holmetorp och Herr Ekeroth i Öfverstad samt till
granskning af Magazinets Räkenskaper, jämt Herr Asker, undertecknad v.Pastor.

                       §:2.
    Till följd af Konungens Resp Befallningshafvandes i Linköping allmänna Kungörelse
af den 25 sistlidne April valdes Skattemannen Magnus Månsson i Nartomta att såsom Ombud
för Rothållarne inom denna (här skulle det nog stå ”Församling”.) infinna sig å Häradets
Tingsställe Onsdagen d: 20 i denna Månad, kl 9 f:m. i det afseende förberörde Allmäna
Kungörelse omförmäler.         Ut supra          In fidem
                       Er,Henr, Berglund
                          v.past.

                       ***
               Protocoll, hållet vid lagligen utlyst allmän ordinarie
               Valborgmässo Sockenstämma med Askeby Församling i
               Sockenstugan den 29 Maji 1835.

                       §;1.
    Kyrko- och Fattig-Cassornes så väl Specielle som Summariske Räkenskaper, hvilke af
utsedde Revisorer förut blifvit granskade och riktiga befunno, upplästes nu, godkändes och
underskrefvos..
                       §:2.
    Upplästes, godkändes och undertecknades Lasarettsräkningen.

                       §:3.
    Vid Gudstjens ordentliga förrättande och bevistande samt ordningen i Församlingen
var intet att anmärka.

                                            185
                        §:4.
    Om Församlingens förord och vanligt understöd till Lazarettsförmoners vinnande vid
Medevi HälsoBrunn detta år anhöllo: Hustru Anna Cajsa Botvidsdotter på Stämna ägor,
Hustru Lena Cajsa Månsdotter och dess Son Nils Magnus Nilsson på Öfverstads ägor, Torp.
Öhrströms Dotter Lena Cajsa på Juby ägor och Enkan Stina Persdotter på St. Greby ägor; och
                                         ne
som de trenne förstnämnde förledet år med nytta begagnat HälsoBrunnen och de 2 sednare,
enligt nu förevisade Läkare-betyg voro tillstyrkte att den begagna, och Församlingen derjemte
vitsordade deras fattogdom och medelöshet, så beviljades deras anhållan samt att de af Fattig-
                                       co
Cassan skulle erhålla den vanliga afgiften till Brunns-Lazarettet med 1 Rd B för hvarje
                                      co
person. Fattig-Cassan betalar äfven deras fram- och återskjuts med 7 Rd B .

                        §:5.
    Såsom Församlingens Ombud vid blifvande, nödig befunnen Besigtning å Försam-
lingens Hus i Prästegården äfven som å dess häfd, valdes Herr Leiutnant Talén, Herr Ekeroth,
Byggmästare Peter Jönsson samt Rusthåll: Petter Persson i Öijeby och såsom Suppleant
Nämdemannen Lars Magnus Jonsson i Öfverstad förklarade sig Församlingen nöjd med hvad
desse Ombud dervid göra och låta.
                        §:6.
    Upplästes det Protocoll, som blifvit hållet vid den nyligen förrättade Brandsyn, hvaraf
befanns, att bristfälligheterna voro ganska få. Rotmästarne tillsades att i vanlig tid undersöka
huruvida desse brister blifvit iståndsatte.
                        §:7.
    Tillkännagaf Ordföranden, att i anseende till Nattvards Barnens talrikhet detta år,
befunnos nu åter de vanlige medlen till Biblars inköp otillräcklige. Efter någon öfverläggning
uppdrog Församlingen åt Barnens Lärare Hr Pastor Bergman, att efter eget godtfinnande
inköpa Biblar och skall Fattig-Cassan, efter Räkning, utlägga det bristande tillgångarne. Här-
efter beslöt äfven Församlingen att framdeles att inga flera Biblar skola inköpas än som Bibel-
Cassans medel kan bekosta; att äfven smärre Böcker kunna i stället inköpas och utdelas och
att denna utdelning skall ske såsom belöning och efter Barnens visade flit och Christeliga
uppmärksamhet under tiden af deras undervisning.

                      §:8.
    Till Rotmästare efter Håkan Knutsson i Stämna förordnades Johannes Arfvidsson i
Askeby; efter Olof Jönsson i Öijeby, Carl Peter Persson i Fläret;- Efter Sven Svensson i Juby,
Eric Gustaf Nilsson ibm.- Till Brandsynsman efter Peter Andersson i Juby valdes Sven Svens-
son ibm. och efter Lars Jonsson i Fläret Gudmund Petersson i Askeby.

                      §:9.
                        co
    Till Kyrko-Städerskan beviljades 32 S B för dess besvär med Svampens borttagande
i Kyrkan under förledne Sommar; dock yrkades att hon med mera noggranhet skulle förrätta
städningen, än hittills någon gång skedt.
                      §:10.
    Detta Protocoll skall justeras Annandag Pingst den 8.nästkommande Junii.

    Sedan ingen ting vidare var att anföra slöts Sockenstämman med bön och Sång.
       Ut supra        Er,Henr, Berglund
                       v. Past.
                                              186
    I anseende till NattvardsBarnens Confirmation den 8 Julii sammanträdde Försam-
lingens resp. Ledamöter i dag, efter derom skedd laglig kallelser, då förestående Protocoll
upplästes och godkändes, intyga. Askeby Sockenstuga den 14 Junii 1835.
            Å Församlingens vägnar.
        Lars Nilsson      Lars Jonsson     Lars Svensson
    Uppläst i Predikstolen den 21 Junii 1835 intyga
            Clais Abr. Asker           A.G. Bergeuali(?)

                       ***
                   Protocoll hållet vid Extra Ordinarie Sockenstämma
                   med Askeby Församling den 20. September 1835.

    I anledning af Konungens Befallningshafvandes i dag 8 dagar sedan upplästa Allmäna
Kungörelse af den 7 denna Månad, rörande Markegångssättningen i Länet för innevarande år,
valdes Rusthållaren Lars Nilsson i Juby, att såsom Ombud för denna Församling iakttaga
hvad berörde Kungörelse i detta afseende stadgar.
           Ut supra        Er, Henr, Berglund

                        ***
            Protocoll, hållet vid allmän ordinarie Michaelismässo Sockenstämma
            med Askeby Församling i Sockenstugan den 28 October 1835.

                      §:1.
                Sockenstämmans lagliga utlysning erkändes.

                      §:2.
   På derom gjord efterfrågan voro inga olaga inflyttningar eller några oordningar inom
Församlingen att anmärka.
                      §:3.
   Bibel-Cassans Räkenskaper företeddes, upplästes och såsom godkände, underskrefvos.

                        §:4.
    Likaledes upplästes, godkändes och undertecknades Fattig-Föreståndarens förde
Räkenskaper.
                        §:5.
    Upplästes KyrkoRådets, i dag före Sockenstämmans början uppgjorde Förslag till
Fattigstat för nu ingågna året, som oförändradt antogs och gillades. Kyrkoföreståndaren Lars
                       ne
Nilsson i Juby tillkännagaf härefter, att de 3 Tunnor Spannemål, som Magazins Bolaget låtit
förmala förledet år till möjligen påkommande behof vid den då befarade Cholera-Farsoten, nu
vore helt och hållet utdelade till Fattiga inom Socknen, enligt Församlingens anordnande.

                         §:6.
     Tillkännagaf Ordföranden det Högv: DomCapitlet i Linköping genom Embetsbref
upp- manades Stiftets Prästerskap att hvar och en inom sine Församlingar söka bereda något
Sammanskott till de genom Cholera Farsoten i Wadstena Stads Församling i många värnlösa
Barn. Församlingens Ledamöter, som härvid med rörelse erindrade sig den synnerliga Nåd vi
åtnjutit att ända hittills blifvit befriade från härjningarne af denna förödande Farsot, beslöto,
att ett frivilligt Sammanskott i förberörde afseende skulle insamlas vid de snart blifvande
Husförhören och hoppades att äfven de mindre bemedlade ej skulle underlåta att dertill lemna

                                               187
en skärf, som ett bevis af deras medlidsamhet för de många Fader och Moderlösa Små, af
deras tacksamhet mot den milda Försyn, som så nådigt bevarat oss under så väl det förflutna
som detta år.
                        §:7.
    Påmindes Brandsyns-männen att till Rotmästarne lämna utdrag af den hållne Brand-
synerne, att må komma i tillfälle att efterse det de påsynte bristfälligheterne blifvit iståndsatte.

                       §:8.
    Som ingen förklarade sig att i tjänst antaga häktade Drängen Nils Peter Öhrling, så
uppskjöts detta ärende till nästa Söndag, då det, enligt skedd Kungörelse, å Extra Socke-
stämma förekommer.
                       §:9.
    I anledning af Herr KronoBefallningsmannen Tolléns Kungörelse, rörande anläg-
gandet och underhållandet af en ny väg ifrån Säby Säteri i Vist Socken förbi Hedingstorps
                         61
Hemman till Malmvik Grufvas gamla konsthus i Åtvid socken, valdes till Ombud för denna
Församling Rusthållaren Sven Svensson i Juby, hvilken således äger att inför Bankekinds
Lofl Härads Rätt i Fillinge å Onsdagen den 25 instundande November Kl. 9 f:m: sig infinna
och å denna Församlings vägnar sig häröfver yttra.

                       §:10.
    Om de Rum i Kyrkoherde Bostället som Pastor Bergman bebor, tarfva Reparation, så
uppdrog Församlingen åt Byggmästaren Peter Jönsson och Kyrkoföreståndaren Lars Nilsson i
Juby att efterse och skyndsamt låta verkställa hvad som erfordras för att göra desse Rum drag-
fria och varma.
                       §:11.
    Som Byggmästare Peter Jönsson i Juby af Enkan Stina Larsdotter inköpt hennes förut
ägande ¼ Hemman Juby Stålgård och enligt Köpebrefvet, som upplästes, iklädt sig hennes
förbindelse med Fattig-Cassan; på sätt Sockenstämmo Protocollet af den 22 Martii detta år
utvisar, så aflemnade nu Peter Jönsson sin till Fattig-Cassan stälda, egenhändigt underteck-
nade Skuld-förbindelse å 400 Rdr Rgmt. Då Församlingen nu erhållit full säkerhet för den af
Enkan ingående förbindelsen, ansågs icke någon Inteckning behöflig.

                        §:12.
     Väcktes frågan om de af Nämndemanen Lars Olofsson i Juby, i anseende till den
befarade Cholera Farsoten förledet år betingade 12 st Likkistor. Härvid upplyste Ordföranden
att blott en hade blifvit aflemnad, men att fulla antalet redan blifvit till Nämndeman Lars
Olofsson betaldt efter öfverenskommet pris. Församlingen yttrade nu att Nämndemannen Lars
Olofsson må äga till instundande November månads slut, så många af de betingade Likkistor-
na aflemna, som då kan finnas färdiga; men att återstående skola af honom med penningar
godtgöras Fattig-Cassan efter den betalning, som han redan uppburit.

                      §:13.
   Slutligen tillkännagafs att detta Protocoll justeras Söndagen den 8 nästkommande
November hvarefter Sockenstämman slöts med Bön och välsignelsen.
       Ut supra            Er,Henr, Berglund
                            v.P.

   År 1835 den 8 November är förestående Protocoll uppläst och godkändt, intyga å
Församlingens vägnar: S Svensson Lars Nilsson Magnus Månsson

                                                188
    Upläst från Predikstolen i Askeby Kyrka Onsdagen den 15 November 1835 af
               A.G.Bergman     AD Sommelius

                       ***
               Protocoll hållit vid lagl. utlyst Extra Ordin. Socken-
               stämma med Askeby Församling den 1 Novemb:1835.

                         §:1.
    I följd af ankommen skrivelse från vice Krono Länsmanen Hr. C. Lundstad af d: 24
nyssförflutne October månad, deruti anhållan göres, att Askeby Församling måtte vid Extra
Sockenstämma höras, huruvida det för häktade och för stöld afstraffade Drängen Nils Peter
Öhrling finnes tillfälle till någon stadig tjenst hos pålitlig husbonde inom denna Socken, hade
Församlingens Ledamöter genom kungörelse af den 25 i förberörde månad, hvilken äfven i
dag förnyades, blifvit kallade att uti nämnde afseende sammanträda.
    Så väl i kallelserna till denna Sockenstämma som äfven sedan Församlingens Leda-
möter nu kommit tillstädes framställde undertecknad Ordförande såsom en Christelig pligt för
hvar och en att, så vida möjligt vore, söka återföra från brottets väg den Yngling, som ännu
genom Christelig tillsyn och omvårdnad måhända kunde räddas från ytterligare fördärf; hvar-
jämte Ordföranden androg att Nils Peter Öhrling, som är född den 28 December 1817, snart är
18 år gammal och sålunda gagnbar till arbete i andras tjenst samt att han äger någorlunda
Christendomkunskap, fastän han, genom egen ovilja att begagna Presterskapets ytterligare
undervisning, ej ännu begått Herrens heliga Nattvard.
    Icke någon enda inom Församlingen fanns likväl villig att emottaga ofvannämnde
Dräng i sin tjenst, ehuru de lemnade honom det vitsord, att han från den tid i Martii 1834, då
han från Läns häktet emottogs af Brukaren Peter Persson i Öijebytorp och ända till dess han
omkring Februari månad detta år från honom olofligen afvek, hade uppfört sig klanderfritt; i
hvilket omdöme Ordföranden äfven, i hvad honom vetterligt, förenade sig. Det förmodades
äfven att en mindre vårdad tillsyn under hans yngre år, gifvit honom böjelse för ett kring-
strykande lefnadssätt.
                         §:2.
    Detta Protocoll skulle anses såsom genast justeradt. Ut supra Er.Henr, Berglund
                                       v.P.
                       ***
               Protocoll hållet vid lagligen utlyst allmän Extra Ordin.Socken-
               stämma med Askeby Församling den 22 Novemb. 1835.

                       §:1.
    Församlingens resp. Ledamöter, som blifvit kallade att rådgöra och besluta om an-
skaffande, under nu tillstundande Vinter, af behöflige Materialier till blifvande reparationer å
Församlingens hus i Prästegården, förenade sig efter förutgången öfverläggning, uti det
beslut, att för ofvannämnda behof uppköpa och vid först blifvande tjenligt väglag, genom
Sockenskjuts, hitföra 2 Tolfter valda Bräder, 1 Tolft halftråss, ½ Tolf 2 tums Plank, omkring
13 tum breda i lilla ändan och 4 st Torr-Granar till Bjälkar, utgörande i längd hvad behofvet
fordrar och minst 10 tum i lilla ändan.
                       §:2.
    Som Församlingen förutsåg nödvändigheten att nästa Sommar låta ombygga den
genom Svampning redan förfallna Altar-ringen, så beslöts nu äfven att för Kyrkans räkning i
berörde ändamål uppköpa och hemföra 2 tolfter valda Bräder och 1 tolft halftråss.
  Detta Protocoll skall justeras den 29 dennes.   Ut supra    Er.Henr, Berglund

                                               189
   1835 den 29 November är förestående Protocoll uppläst och erkändt intyga å
Församlingens vägnar.          Samuel Olofsson

                       ***
               Protocoll, hållet vid lagl. utlyst Allmän Extra Ordin. Socken-
               stämma med Askeby Församling den 27 December 1835.

                       §:1.
    Församlingens Ledamöter voro till i dag sammankallade för att höras och sig utlåta
öfver hvad Kongl. Majts Nådiga skrifvelse af den 4 sistl. November meddelad uti Konungens
Resp. Befallningshafvandes Allmänna Kungörelse den 14 dennes, innehåller. Sedan högst-
berörde Nådiga skrifvelse blifvit uppläsen och innehållet af densamma framställds, yttrade
Försam- lingens Ledamöter enstämmigt, att de, under närvarande förhållanden, icke kunde
åtaga sig gemensam ansvarighet för de af Socknen utgående Krono-utskyllders årliga
betalning, på sätt den Nådiga skrifvelsen omförmäler.

                      §:2.
    Tillkännagafs att detta Protocoll kommer att justeras den 1 nästkommande Januarii.
           Ut supra               Er,Henr, Berglund
                                  v.P.

   År 1835 d: 1 Januarii är förestående Protocoll uppläst och godkändt intyga å
Församlingens vägnar.
   Samuel Olofsson        Lars Nilson      G,Pettersson

                       ***
               Protocoll hållet vid lagl. utlyst allmän Extra Ordin. Socken-
               stämma med Askeby Församling den 5 Martii 1836.

                          §:1.
     Till Ledamöter af detta års Berednings-Commitée för Askeby Socken valdes Hr. Fält-
väbeln A.D. Sommelius, Hr.Sam. Ekeroth, Gästgifvaren Gudmund Petersson i Askeby och
Rusthållaren Peter Persson i Öfverstad.
                          §:2.
     Företogs till granskning, den ankomna Mantals- och Skatt-skrifnings Längden, som
derefter lemnades till Organisten Strand, för att, under ingående veckan, vara hos honom att
tillgå, hvarefter den i 8 dagar till, skall till justering och undertecknande företes.

                       §:3.
    Beviljades Enkan Brita Stina Andersdotter, som nu vistas i Fattigstugan 6 kappar Råg
af den FattigSäd, som nu qvarfinnes efter afl. Fattighjonet Brita Andersdotter.
           Ut supra        Er,Henr; Berglund
                          v.P.
    År 1836 den 13. Martii är detta Protocoll uppläst och godkändt, intyga.
       Petter Andersson        Lars Nilsson     Petter Persson

                       ***
               Protocoll hållet vid lagl. utlyst allmän Extra ordin. Socken-
               stämma med Askeby Församling den 4. April 1836.

                                               190
                        §:1.
                                   62
     Uppläste Ordföranden en af f.d. Lantmäteri-Auskultanten Isak Ljungberg ingifven
skrifvelse, deruti bemälte Ljungberg anförer: att han i anseende till ögonsvaghet och annan
                                                de
sjuklighet vore urståndsatt att förskaffa husrum och nödigt uppehälle åt sig och sitt på det 4
året varande Flickebarn samt anhåller att Församlingen ville afhjälpa desse behof. För-
samlingens Ledamöter, som talrikt voro tillstädes, yttrade bestämdt och enhälligt, att de icke
ansågo behöfligt att afgifva något svar på en slik obehörig anhållan, alldenstund Ljungberg
icke varit boende eller sig uppehållit på sednast förflutne 7 á 8 år, utan yrkade att Ljungberg
såsom försvarslös och till denna Församling icke hörande, borde af vederbörande By-
Ordningsman, med Sockenskjuts genast afföras och inställas hos KronoLänsmannen i Orten
till den ytterligare åtgärd, som Författningarne medgifva.

                       §:2.
    Till Revisor af Kyrko- och FattigCassorne för det snart tilländalöpande Ecclesiastigre-
året valdes Herr BruksInspector Asker och Herr S.Ekeroth, samt af Magazinets Räkenskaper
för samma tid undertecknad Ordförande jämte Hr Asker.

    Slutligen tillkännagafs att detta Protocoll kommer att justeras nästa Söndag.
        Ut supra        Er,Henr, Berglund
                        v.P.

    Uppläst och godkändt, d: 10 April 1836, intyg å Församlingens vägnar:
       Petter Jönsson    Samuel Olofsson       Sven Svensson

    År 1836 fick Askeby en ny pastor,nämligen Samuel Gustaf Örtengren, f 1792 död
1864, flyttar till Horn 1860. Det har, om man läser Herdaminnen, förmodligen stormat en hel
del runt bemälte pastor.
                       ***
                År 1836 d: 19 Maji, efter Laga Kallelse, hölls Allmän
                Walborgsmässo Sockenstämma med Askeby Församling,
                hvarvid följande ärenden förekommo:

                       §:1.
     Den Ordentliga och Lagliga kallelsen till denna Stämma bejakades, på derom skedd
tillfrågan.
                       §:2.
     Enhälligt vitsordade Församlingen dess Lärares Ordentlighet, så väl i Gudstjenstens
förrättaning, som i Undervisningens ombesörjande.

                        §:3.
     Kyrko och FattigCassornas Speciela och Summariska räkningar, efter skedd gransk-
ning af dertill valde Revisorer, äfvensom Lazarettsräkningen, upplästes, erkändes och under-
skrefvos, då äfven V.Pastors Hr. Comminister Berglund redovisade den inom Socknen skedda
insamling till de Barn i Wadstena Stad, som genom Cholera farsoten blifvit Fader och Moder-
lösa; Och förklarade sig Församlingen vid detta tillfälle sin innerliga hjertliga tacksamhet, för
den utmärkta ordning, skicklighet och omsorg, hvarmed Herr Comministern, till försam-
lingens stora belåtenad och tillfridsställelse skött och Vårdat Socknens angelägenheter under
sitt anförtrodda Pastors Vicariat.


                                                191
                        §:4.
     Till åtnjutande af Lazarettsförmåner vid Medevi hälsobrunn anhöllo följande om
församlingens förord: neml.Gossen Nils Magnus Nilsson på Öfverstad Eg., Enkan Stina
Persdotter på St. Greby eg., flickan Lena Cajsa Öhrström samt Kyrkovaktaren Asklöfs Hustru
Catarina Samuelsdotter, af hvilka de trenne förstnämde redan förut med fördel begagnat
Brunnen och den sednare nu företedde vederbörligt Läkare Betyg. Församlingen biföll deras
begäran och beviljade dem vanlig Brunnsafgift jämte Skjutslegan ur fattigCassan, samt dess-
                   co
utom ett extra Understöd af 1 Rd B till Hustru Lena Cajsa Månsdotter. som för sitt barns
vård, måste till Medevi afresa.
                        §: 5.
     Beslöts nu, att verkställigheten af Altar Ringens Nybyggnad i Choret skulle genom
Entreprenad Auction, som efter skedd utlysning anställes d. 28 d. kl.4. e.m. upplåtas åt den
minstbjudande, med ålagd förbindelse, att hafva den färdig till Midsommaren. Hvarvid i
afseende på svårigheten, att anskaffa fullkomligt torrt och pålitligt wirke, man öfverenskom
derom, att i stället för de brukta speglar nu nyttja spjälar efter någon passande och vacker
modell, samt att hela Yttre fotpallen skulle stoppas och med kläde öfverdragas. Till förekom-
mande af framtida Svampning, skulle golfet upptagas, matjorden bortforföras, grafven under
altaret fyllas och botten under hela altar-ringen tegelbeläggas.

                        §: 6.
    I afseende på den äfven till i dag utlysta frågan om Reparation eller Nybyggnad af
Caractershuset vid Pastors Bostället stadnade Församlingens Ledamöter, som alt för väl insett
det både kostsamma och dock Ändmålslösa af en fullkomlig och laggiltig reparation, vid det
enhälliga beslutet, att uppföra en Ny Envåningsbyggnad med Winds Rum och Obrutit tak,
som skall vara färdig till inflyttning Hösten 1840; då Pastor under tiden skall bebo den gamla
byggningen, som derefter för Församlingens räkning kommer att försäljas.
    Om Storleken af den Nya Byggnaden, sättet för dess verkställande med Öfriga dit
hörande Omständigheter skulle framdeles vid utsatt sammanträde öfverenskommas och
beslutas.
                        §:7.
    Tillkännagaf Pastor, att Inventeringen emellan honom och den afträdande Vicarius
Pastoris var af Contracts Prosten utsatt till den 26 dennes; och att Församlingen så väl härtill,
                                        ne
som till den i Junii Månad blifvande af och tillträdessynen borde utse minst 2 Deputerade
med skyldighet, att bevaka församlingens Rätt ; Hvarefter enhälligt Valdes, såsom Försam-
lingens Ombud vid bägge dessa tillfällen, med rättighet, att göra och besluta, Herr Sam. Eke-
roth i Öfverstad och Byggmästaren Petter Jönsson i Juby.

                        §:8.
    Sedan Organisten Strand nu mera efter den aflidne Organisten Ljungberg tillträder den
Ordinarie Klockare och Organist Lönen, och det befanns, att denna Lön understiger den, som
Strand hittils på extra Stat innehaft under sin tjenstgöring i Församlingen, så beslöt Försam-
lingen, att den gamla Klockare lönen ½ Tunna af hvarje helt hemman hädanefter Årligen
skulle utgå endast i Råg, samt att Strand dessutom, såsom tillökning årligen skulle bekomma
 ne
2 Tunnor Korn af Magazinet. Dock förbehöll sig församlingen, att denna nu beviljade
förmån endast kommer att gälla Strand under hans tjensttid och icke för hans efterträdare.

                     §:9.
    Till Ledamot i Egodelnings Rätten Valdes Nämdemannen Lars Magnus Jonsson i
Öfverstad, sedan Nämdemannen Lars Olofsson i Juby förklarat sin åstundan, att på sina gamla

                                               192
dagar blifva ifrån denna befattning befriad.

                       §:10.
    Till Kyrkoföreståndare valdes Gudmund Pettersson, sedan Lars Nilsson i Juby efter 5
års redlig förvaltning nu afsade sig denna befattning. Till Sexmänner utsågos för Stämna Rote
Rusthållaren Håkan Knutsson och för Öijeby Rote Johan Salomonsson i Seländer, efter
Johannes Hansson, som afflyttat Socknen och Anders Persson i Öijeby, hvilken nu afsade sig
befattningen.
                       §:11.
                           r    r
    För FattigCassans räkning inköpes för 20 Rd Rlgld en stuga på Wallen, hvaruti tills
vidare And: Öijers Enka och barn få husrum, åt hvilka nu af Magazinet tilldelades såsom
extra understöd ¼ Tunna Råg.
                       §:12.
    Slutligen, sedan d. 29 i denna Månad blifvit utsatt till Protocollets justerande,
upplöstes Stämman under bön och Välsignelse.          In Fidem
                            Sam,Gust, Örtengren

   Föresående Socknestämmo Protocoll af d. 19 dennes, är i dag uppläst, justeradt och
godkändt; betyga Askeby d. 29 Maji 1837 Å Församlingens Vägnar
       Er,Henr, Berglund     Lars Nilsson      Petter Jönsson

    Förestående Protocoll jämte Besvärsanvisning är i dag från Predikstolen uppläst,
betyga Askeby Kyrka Sacristia den 29 Majii 1836
           Er,Henr, Berglund          Petter Andersson

                       ***
                   Protocoll hållit vid Extra Sockenstämma med
                   Askeby Församling d. 29 Majii 1836.

                       §: 1.
     Med anledning af Konungens Respective Befallningshafvandes skrifvelse d. 14 Maji
d. År, sammanträdde i dag Församlingens Ledamöter till Extra Sockenstämma för att Yttra
sig i afseende på de nämde skrifvelse Äskade Upplysningar angående häktade förre Landt-
mätari Auscultanten Isak Ljungberg; hvarvid, sedan Konungens Höga BefallningsHafvandes
skrifvelse blifvit Uppläst, Församlingen Yttrade sig:

                        §: 2.
     Att f. d. Landtmäteri Auscultanten Isak Ljungberg, född 1789 d. 11 febr. i Askeby,
sedan han genom ett lättjefullt, sedeslöst och Oordentligt lefnadsätt ruinerat och till hög grad
af Armod bragt sin Åldrige och tillförne ganska välmående Fader, numera afliden, Organisten
Ljungberg härstädes; sedan han genom sitt förhållande och brottsliga uppförande 1825 blifvit
lagligen skild vid en Aktningsvärd Hustru och efter att hafva narrat och bedragit åtskilliga af
                          ra
Församlingens ledamöter, samt efter sig lemnat 4 Värnlösa barn tunga för sin Fader och
Församlingen, han i slutet af 1828 eller i början af 1829 flyttat till Linköping. Ljungberg har
ock i sist nämde Stad, der han altsedan lärer upphålla sig, ingått ett Nytt Äktenskap, och i
detta Äktenskap sammanaflat 1 Flickebarn, som föddes 1832 i Augusti och döptes i då
Varande Comministern i Stadsförsamlingen Nordwall i hvars Embetsgård Ljungberg vid detta
tillfälle bodde. Härstädes har Ljungberg aldrig sedan 1828 varit Skattskrifven, ej eller sedan
nämde År Communicerat; hvardan och då denna församlings medlemmar, som alla består af

                                              193
Jordbrukare, med kännedom af Ljungbergs oförmåga och förda Vandel, förklarade sig icke
kunna taga honom i tjenst, ej eller kände något sätt hvarpå Ljungberg härstädes skulle på
lofligt sätt försörja sig och barn utan att falla fattigvården till last, så hoppades församlingen,
att Konungens Höga Befallningshafvande, i Kraft af dess eget stadgande i Kungörelsen af
d.15 Decemb. 1804, icke blott skulle förskona Askeby Socknemän ifrån Ljungberg och hans
barns emottagande, utan ock rättvisligen Ålägga Linköpings Stadsförsamling att bibehålla
Honom och det i Staden födda barnet. Aldenstund nu bevisligt är att Nämde Församling icke
allenast hyst Ljungberg utöfver de stadgade 10 Månader, utan ock hela 7 åren, och dymedelst
stillatigande medgifvit hans inflyttning och följaktligen afsagt sig rättigheten att sedermera
vid uppkommande fråga om fattigunderstöd skilja honom ifrån sig.
     År och dag som förut skrifvit står:           In fidem
                             Sam,Gust, Örtengren

        Uppläst och Justerat samma dag betyga å Församlingens vägnar:
        Petter Jönsson i Juby    Jonas Arvidsson i Askeby

                       ***
                    Protocoll hållet vid Extra Sockenstämma med
                    Askeby Församling den 31 Julii 1836.

    Efter skedd pålysning hade nu Församlingens Ledamöter sammanträtt för att yttra sig
och besluta öfver afl. Skomakaren Em. Broströms efterlämnade Enka Sara Mattisdotter gjorda
anhållan att i Fattigstugan blifva intagen. Som berörde Enka var ålderstigen, ofärdig och
utfattig samt således oförmögen att sig sjelf vårda och försörja, så beviljades hennes begäran;
hvarföre hon äger, att genast i Fattigstugan inflytta till åtnjutande af ordinarie Fattigdel,
hvilken till sitt belopp, vid den blifvande regleringen af Fattig-staten nästa höst kommer att
bestämmas; och skulle hon emedlertid af den inneliggande Fattigsäden nu erhålla ¼ Tunna
Råg.           In fidem            Er,Henr, Berglund
                              Vic Pastor

                       ***
                    Protocoll vid Extra Sockenstämma med
                    Askeby Församling d. 2 Oct. 1836.

    I anledning af Konungens Befallningshafvandes i dag Åtta dagar sedan Upplästa
Allmäna Kungörelse om Markegångssättning i Länet för innevarande År, Valde församlingen,
såsom sitt Ombud, Kyrkoföreståndaren, Rusthållaren Gudmund Pettersson i Askeby;
åliggande honom att ställa sig till efterrättelse hvad förberörde Kungörelse i detta afseende
Bjuder.                     Ut Supra       In fidem
                                 Sam,Gust, Örtengren
                        ***
                    Protocoll vid Extra Sockenstämma med
                    Askeby församling d.9.Oct. 1836

    Med anledning af Konungens befallningshafvandes skrifvelse med begäran af
förklaring på den af förre Landtmäteri Auscultanten I Ljungberg gjorde anhållan om försvar
och Underhåll, för sig och sitt barn, antingen af Linköpings Domkyrko Församling eller af
denna, anträdde Församlingens Ledamöter och med åberopande af den förklaring som de i
samma hänseende under d. 29 Maji detta År till Konungens Befallningshafvande aflåtit,
anmodade Pastor att å deras vägnar Svaromål aflemna i enlighet med deras förut yttrade och
                                             194
som de tro på författningen och rättvis billighet grundade anspråk, att från emottagandet af
Ljungberg och hans barn aldeles varde frikallade.          In fidem
                                Sam,Gust, Örtengren

                       ***
                   Protocoll vid Andersmässo Allmänna
                   Sockenstämma d. 2. November 1836.

                     §.1.
    Sockenstämman lagliga utlysning erkändes.

                      §:2.
    Inga Olaga inflyttningar hade församlingen sig bekant.

                       §:3.
    Räkenskaperne för BibelCassan, äfvensom de, hvilka Fattigföreståndaren fört öfver
fattigintäkten och Utdelningar, företeddes, godkändes och Underskrefvos.

                       §: 4.
    Det förslag, som Kyrko Rådet vid sitt sammanträde i dag uppgjort för fattigförsörj-
ningen under Året, antogs och gillades oförändradt; och skulle dertill Upptagne behofver,
                                    ne
fattigsammanskott för i År af Församlingen utgå med 12 Kpr Råg och 2 Kpr Korn af varje
                                            dra
helt hemman. Och förbandt sig församlingen till Ordnings vinnande, att mangrant på 2
intäktsdagen för Magazinet denna säd, utan rest lefverera; då Fattigföreståndaren, härom
     ne
pålysen 2 Söndagar förut. De resterandes namn blifva derefter från Predikstolen uppläste.

                         §:5.
    Till förberedande Åtgärder för den vid sista Wallborgsmässo Sockenstämma beslutna
Prestegårdsbyggnaden valdes af Församlingen en Commitée, hvars Ledamöter utgöres af
Comministern Herr Pastor H. Berglund, Herr Sam: Ekeroth , Kyrkoföreståndaren Gudm.
Pettersson, Skattefrälsemannen Magnus Månsson i Nartomta och Brukaren Lars Jonsson i
Fläret.
                         §: 6.
    Då den till i dag utlyste frågan angående Sockenskjutsens närmare bestämmande
skulle företagas, inlemnade Arrendatoren af Holmetorp Herr Inspector A. Asker en så lydande
skrift:
    ”Anförande till Protocollet vid Andersmässo Sockenstämma med Askeby Församling
       dra
År 1836 d. 2 Nov.
    ” Anhålles om granskning af Längden öfver utgjorde skjutsar och Dagsverken till
Kyrkan, Prest och Klockare Boställen, sedan 14 Mars förlidne År, för att undersöka, huruvida
icke för Holmetorps och tilläfventyrs flere blifvit belastade med skjuts och Dagsverken
utöfver skyldigheten. Vid fördelningen så väl häraf, som andra mera, till Prestegårdsbyggnad,
påstår, att det oförmedlade Hemmantalet tages till måttstock, och särskildt i afseende på
skjutsen, att Miltalet tages i beräkning, så att icke, som någon gång skall hafva händt, ett
Lättskjuts på en half till 1¼ Mil kommer att motsvara en Skogsresa på flera Mil etz. Samt att
Dagverken utgöres efter matlag ett i sender af matlaget.
    Bland annat, som onekligen tarfar rättelse, är det oskick att buda skjutsning och Dags-
verken, ofta sent på Aftonen dagen förut, då man icke kan vara beredd. Jag påstår derföre, att
de skyldiheter till Kyrka, Preste och Klockare Boställens byggnad och Reparationer, hvilka

                                                195
under hvarje vecka åligga HemmansInnehafvare måtte från Predikstolen Söndagen förut
Kungöras”
                 Holmetorp d. 2 Nov. 1836
                     Claes Abr. Asker.
     Församlingen tog detta i Öfvervägande och förklarade att som Rusthållaren Lars
Nilsson i Juby redan sistledne Wallborgsmässo Sockenstämma lemnade sin befattning, såsom
Kyrkoföreståndare och för sin förvaltning erhållit Församlingens bifall och fulla decharge,
han också icke nu kunde skäligen förbindas, att uppvisa några längder eller till något ansvar
ställas. Hvaremot nu varande Kyrkoföreståndareen Gudmund Pettersson i Askeby förklarade
sig beredvillig, att hålla förteckningen öfver de skjuts och Dagsverken som i han tjenstetid
blifvit eller framdeles blifva uppbudade, när som hälst tillhanda för hvar och en af Försam-
lingen, som det åstundar. Församlingen, som i detta Kyrkoföreståndarens tillbud fann ett
vedermäle af Ordningssinne och rättskänsla, trodde sig, med lemnad frihet åt hvar och en att
begagna sig af Kyrkoföreståndarens tillbud, för framtiden dock böra stadga den Ordning, att
Förteckningen öfver de Utgågne Sockneskjuts och Dagsverken vid Wallborgsmässo
Sockenstämma Årligen framlemnas till granskning och Uppläsning, samt att Jour och
Ordningslistan deröfver i Sockenstugan Uppspikas.
     Likaledes stadgades: att de såkallade Långskjutsar, som beräknas från 2 till 3½ Mil,
          ne
skola gälla för 2 mindre; och i händelse Vägens längd något öfverskrider detta Miltal, skall
det ersättas den skjutsande, antingen med penningar eller en kortare skjuts vid annat tillfälle.
                         ne
Alla såkallade Långskjuts skola uppbudas 2 dagar förut, samt alla tillfälliga Dagsverken
sednas kl. 6 den föregående aftonen. Att vid alla arbeten, som regelmässigt fortgå en längre
tid, såsom vid större Reparationer och Nybyggnad touren för veckan utstakas och kundgöres
antingen genom pålysning eller budskickning förstår af sig sjelf. Genom detta stadgande
trodde sig församlingen bäst undvika de Olägenheter, hvaröfver Herr Inspectoren i sitt
anförande klagat, utan att genom pålysning från Predikstolen vid förekommande angelägna
tillfällen utsätta sig för ett befaradt skadligt dröjsmål. Hvad åter Hr. Inspectorens påstående
om Dagsverkens utgörande efter matlag, samt att Byggnads och reparationsskyldigheters
utgörande till Kyrkan, Prest och Klockare bohl. skall beräknas efter Oförmedladt Hemmantal,
så är derom i lag stadgadt och genom öfverenskommelse församlingens Ledamöter emellan,
sedan långliga tider beslutadt och häfdvunnit; hwadan Församlingen, som är fullkomligt
öfvertygad, att Herr Inspectoren icke vill göra någon rubbning af den Ordning, som inom
Socknen i alla tider varit Öflig, tror Öfverflödigt att häröfver yttra sig, så mycket mindre, som
detta ämne ej varit till Öfverläggning på denna Sockenstämma Utlyst.

                      §:7.
     Åtskilliga af Församlingens Ledamöter tillkännagåfvo Socknens stora behof af Ett
Nytt Grus och Sandtag, sedan det gamla vid Askeby vägen nu mera befinnes vara för
ändamålet odugligt. Och som tillika upplystes, att en Rik och Ömnig tillgång på god Grustäkt
befanns straxt innanför den gamla, på Kongshagens Egor, så beslöt församlingen, att genom
skriftlig ansökan vid Bankekinds loflige Häradsrätt, emot skälig ersättning af Kongshagens
egare Hög. välborne Herr Baron Adelsvärd anhålla rättigheten till Grustag på förenämde egor.

                       §:8.
    Till Rotmästare för Juby och Nartomta rote valdes Brukaren Johanns Andersson i
Juby, samt för Öijeby Rote Rusthållaren Petter Persson i Öijeby, sedan de förre Rotmästaren
Eric Gustaf Nilsson i Juby och Carl Petter Persson i Fläret, hvilka bägge flytta från för-
samlingen begärt sitt afsked.


                                               196
                                63
 Vid justeringen tillades: Att Församlingen beslöt att kafderne öfver Vindsfönstren på
Socknestugan skulle plåtbeläggas, samt att den kostnadsberäkning som Organisten Strand
ingifvit på verkstäld Målning å Klockare Rummen skulle för denna gång af Församlingen
           co
ersättas med 5 Rdr B .     S.G.Ö.

   Sedan justeringen af detta Protocoll blifvit utsatt till Söndagen d. 6 Nov, slöts
Stämman under Bön och Välsignelse.     Ut supra      in fidem
                           Sam,Gust, Örtengren

    Uppläst och Justeradt Söndagen d. 6 Nov. 1836 betyga å Församlingens vägnar:
    Er.Henr.Berglund   Sam: Ekeroth. G Pettersson.    Samuel Olsson.

    År 1836 den 13 November är förestående Protocoll uppläst från Predikstolen i Askeby
Kyrka, jämte besvärsanvisning; intyga   Er, Henr, Berglund

                       ***
               Protocoll hållit vid Vederbörligen utlyst Sockenstämma
               med Askeby Församling d. 20 November 1836.

                        §: 1.
     På begäran af Herr Inspector Asker i Holmetorp sammanträdde i Dag Församlingens
Ledamöter, för att afgöra den väckta frågan om rätt fördelning af Skjuts, Dagsveks och Bygg-
nads skyldighetens utgörande till Kyrka, Socknestuga, Prest och Klockare bohl; hvarvid Herr
Inspector inlemnade en så lydande skrift: Sedan Vid Andersmässa Sockenstämma ## Se
handl.
                        §: 2.
     Enär af gamla Sockenstämmo Protocoller, så väl som af de äldre af Församlingens
innevånare inhämtades, att Skjuts och Dagsverken samt Byggnadsskyldigheter till Preste-
gårds, Socknestugans och Klockare bohls. byggnad och reparation, äfvensom till Kyrkan
hittils i enlighet med Allmänna Lagens föreskrift utgått efter Oförmedlat hemmantal, så
hvarken vill eller åstundade församlingen, att häruti göra någon ändring; utan skulle dessa
skyldigheter framdeles såsom hittils efter Lag och författning utgöras. Efter detta förklarande
trodde församlingen all anledning till tvist emellan sig och Inspector Asker häfven. Hvad åter
Herr Inspectorns Öfrige påstående beträffar, så ansåg församlingen, sin hittils vidtagne åtgjärd
till Ordnings vinnande för lämpligast och derföre icke i behof af någon ändring; men i
                                  ne
afseende på ordningen för Dagsverken, stadgades att ej mer än 2 i sender eller för hvarje
gång skulle uppbudas å hvarje helt Oförmedladt hemmantal.            Ut supra
Den härmed Missnöjde Vc(Vad menas?)                    In fidem
                                    S.G. Örtengren
     Uppläst å Predikstolen med besvärsanvisning d. 27 Nov. intygas.
         AD Sommelius                 Samuel Olofsson
                        ***
                    Protocoll, hållet vid lagl utlyst Sockenstämma
                    med Askeby Församling den 5. Februarii 1837.

                     §: 1.
   Tillkännagaf undertecknad at han af Herr Kyrkoherden Örtengren blifvit anmodad att
såsom Ordförande leda öfverläggningarne vid närvarande sammanträde.


                                              197
                        §: 2.
    Uppläste Ordföranden följande Betänkande af Byggnads-Commitèen, som här
ordagrant intages:-
    Enligt kallelse hade Askeby Församlings Byggnads-Commitèe nedanstående dag
sammanträtt för att rådgöra i till deras uppdrag hörande ärende.
 §1. Herr Kyrkoherden Örtengren förklarade att, efter närmare vunnen kännedom om
Caractars byggnadens brukbarhet och bestånd för en längre kommande tid, ville han icke
påyrka den beviljade nybyggnaden under sin här blifvande Ämbets-tid, utan endast att För-
samlingen skyndsamt måtte ombesörja erforderlige, nödige reparationer, hvarigenom Herr
Kyrkoherden äfven åsyftade en lättnad i de bördor, som redan trycka Församlingen i
allmänhet.

 §2. Byggnads-Commitéens Ledamöter, som i detta förslag igenkände ett prof af Herr
Kyrkoherdens välvillighet, antogo för deras del detsamma med verklig erkänsla. Då ostridigt
finnes att Byggningen, för att kunna begagnas de återstående bestämde 4 åren, i alla fall måste
undergå nödig reparation, så medför det nu en långvarigare nytta att använda en ringare
Summa dertill, då nybyggnad därigenom kan sparas.

 §3. Följande reparationer ansågos för ändamålet nödige: Taket efterses äfsom plåtarne; nya
Takrännor anskaffas och en liten lagning å Skorstenen verkställes, hvarjämte hela taket
tjäras.- Väggarna skola å yttre sidorna diktas, där så behöfves och om nödigt pröfvas, till fullo
brädfordras samt rödfärgas.- Fönster och dörrar skola försättas i erforderligt skick och För-
stugutrappan repareras:- Stenfötterna skola repareras och ett dike upptagas vid norra lång-
väggen: Fönsterluckorna lagas: I stället för den stora tungkakelugnen i Salongen skulle en
mindre rörspisel uppföras. I brist af något utrymme, som vanligen kan ägas å en vinne, och
här icke finnes, skulle ett Contor inrättas i Salen på nedre botten.-
     Askeby Prästg: d.1 Febr.1837.

  Er,Henr, Berglund. Sam: Ekeroth. Magnus Månsson. Gudmund Petersson. Lars
Jonsson.
                        §: 3.
     Efter uppläsande häraf togs detta ärende till noga öfvervägande och förklarade sig
Församlingens Ledamöter härefter enhälligt nöjde så väl med Herr Kyrkoherdens gjorda
erbjudande som med Byggnads-Commitèens derpå grundade förslag samt beslöto, att de så-
som nödige ansedde reparationerne, skola nästkommande Sommar verkställas. Dock fäste
Församlingen härvid det villkor, att sedan nu föreslagne reparationer blifvit verkställde, inga
nya förändringar med Byggningen måtte äskas, utan att det endast må ålägga vederbörande
Församlingens Ledamöter, att, enligt lag, underhålla den i det skick hon derigenom blifvit
försatt.        Protocollet kommer att justeras nästa Söndag
         Ut supra       Er.Henr. Berglund

   År 1837 den 12 Februarii är förestående Protocoll upplästs och godkänts, intyga å
Församlingens vägnar:    Sam: Ekeroth   Lars Svensson   Samuel Persson

                       ***
               Protocoll vid Extra Sockenstämma d. 5 Martii 1837.

                       §:1.
    På begäran af Kyrkoföreståndaren voro Församlingens Ledamöter till i dag samman-
kallade för att rådgöra i afseende på Materialier anskaffande till den blifvande reparationen så
                                               198
väl å Kyrkans tak, som å Prestegården. Härvid beslöts följande:

                      §:2.
    Erfoderlige Bräder uppköpes af Kyrkoföreståndaren, hvartill Penningar uttages af
Kyrko och MagazinsCassorne. Spån till takläggning tillsläppes af hvarje hemmansinne-
hafvare, sedan uträkning skedt huru mycket sig på hemmanet belöper.

                        §:3.
    Till i dag var äfven Utlyst Val till Ledamöter i BeredningsCommiteen, hvartill utsågs
Rusthållaren Nils Olofsson i Öijeby, Håkan Knutsson i Stämna, samt Herr Samuel Ekeroth i
Öfverstad och Inspector Asker i Holmetorp.

                         §: 4.
    Sedan Gossen Carl Johan Askenberg nu mera på sitt 18 år, icke tyckes på något sätt
vilja visa några tecken till förbättring, utan fast mera ådagalägger en fortfarande benägenhet
för vanarter, lättja och kringstrykande lefnadssätt, och på fadrens anmodan, som från Predik-
stolen nödgats efterlysa sin Son, fattade församlingen det beslut, att nämde Carl Joh. Asken-
berg, skulle, sedan han nödtorftigen blivit uppklädd försändas till Landshöfding Embetets
förfarande, med anhållan om hans insättande å Linköpings Correctionshus.

        År och dag som förut skrifvit står. In fidem
                        Sam,Gust, Örtengren
                 dra
  Vid justeringen förändrades 2 § sålunda att Spånen Uppköpes af Kyrkoföreståndaren.
        Uppläst och justerat d.12 Mars 1837 betyga å församlingens vägnar:
           Nils Olofsson     Samuel Olofsson

                       ***
               Protocoll hållit vid Walborgsmässo allmänna Sockenstämma
               med Askeby Församling d. 2 Junii 1837.

                        §:1.
    Att denna Stämma i Laglig tid blifvit utlyst äfvensom att församlingens Lärare trogit
och väl uppfylt sine pligter så väl i lefnad, som i Gudstjenstens och den Allmänna Undervis-
ningens Ordentliga handhafvande.
                        §:2.
    Företeddes, granskades och godkändes Kyrko och fattigCassornas Räkenskaper, samt
förteckningen öfver Influtne Lazarettsmedel hvilka alla förut blifvit Öfversedda, granskade
och Underskrifna af församlingens dertill utsedde Revisorer.

                        §:3.
     Till fritt begagnande af Medevi hälsobrunn anmältes Gossen Nils Magnus Nilsson på
Öfverstads Egor, flickan Lena Caisa Öhrström, Kyrkovaktare Asklöfs Hustru Cath. Samuels-
dotter, hvilka samtelige tillförne med fördel begagnat detta Hälsovatten. Församlingen biföll
                                          co
deras begäran, beviljade den vanliga Brunnsafgiften, jämte Skjutslegan 6 Rdr 8 S B för
hvilken summa En af Församlingens ledamöter åtog sig att fram- och återskjutsen ombesörja.
                          co
Derjämte beviljades ett Extra Understöd 1 Rdr B till Hustrun Lena Cajsa Månsdotter, som
för sitt barn vårdande måste till Medevi afresa.


                                              199
                        §:4.
                  na
    Ett Extra Understöd af ¼ T Råg beviljades åt varje af följande personer: Lundwall i
Skogstorp, Lif-Grenadieren Udds Svärmoder Br:C Hansdotter, Afskedade Lif-Grenadieren
Askenberg, Inhysesmannen And. Nilsson i Wippen, samt Anders Jonsson i Gåslöth. Vid
                                  co
samma tillfälle beviljade Församlingen ett Understöd af Tio Rdr B åt aflidne Statkarlen
Johannes Larssons Son Johan August nu 13 år gammal hvilka penningar af Gossens Moder
Pigan Carin Schelin få lyftas emot Quitto, samt förbindelse, att församlingen hädanefter är
frikallad från alla Utgifter för nämde gosses räkning.

                        §: 5
     Enär Församlingen trodde sig finna, att KyrkoCassan för närvarande befinner sig i det
skick, att de vanliga Utgifterna kunna bestridas, utan det tillskott, som under namn af Torn-
                1  na
byggnads afgift utgått med /8 T Råg på hvarje helt oförmedladt Hemman; och tillika upplyst
är, att denna Afgift endast blifvit för Obestämd tid Antagen, så beslöts enhälligt, att denna nog
betungande skatt skulle från och med detta År tills Vidare upphöra, eller till dess behofvet
eller omständigheterna annorlunda kräfva, då Församlingen ville rådgöra och besluta
tjenligaste sättet till fyllande af ...y..kommande(?) brister.
Till vinnande af en mera bestämd Ordning, stadgades, att alla Ränteinbetalningar, så väl i
Kyrka som Fattig och Magazins Cassorne skola Ovillkorligen erläggas vid Utlyst Möte, som
kommer att hållas hvarje År i slutet af April Månad. Kommande i fall af Uraktlåtanhet eller
försummelse häraf Lånen, att anses såsom Uppsagda och till inbetalning förfallna. Och skulle
till vinnande af mera enhet i Räkenskapernas förande de äldre skuldförbindelserna utbytas
emot Nya som alla ställes på denna sista April.

                        §: 6.
    Vid frågan huruvida församlingen hade sig bekant Någon sådan Vanartad, sedeslös
och förargelig lefnad som kunde blifva föremål för Öfverläggning vid denna Stämma;
Anmäldes försvarslöse Personen Anders Svensson, nu boende på Fläret Eg: Och såsom nu
Allmänneligen intygades, att Nämde Person icke blott dagligen i lättja, fylleri, slagsmål och
kif, och i sitt Hus förskingrar och förstör hvad hans fattiga Hustru kan förskaffa till sitt och
små barnens lifsnäring, samt på ett Tyranniskt och Våldsamt sätt med Hugg och slag
behandlar sin Maka och barn, utan och tillika utom hus visar ett så våldsamt och obändigt
lynne, samt under sitt rusiga tillstånd utfar med sådana hotelser och Ord, att han är vådlig för
grannar och samhälle; så beslöt Församlingen, att anmäla och försända honom till Konungens
Höga Befallningshafvandes vidare förvarande.
    Likaledes klagade Församlingens Ledamöter allmänneligen öfver det Oskick, som
inom denna församling är rådande, att åtskillige under namn af Ystmöten anställa Dansgillen
och Lekstugur om Helgdagarne och dertill låcka och inbjuda tjenstefolk som derigenom oftas
försumma sina skyldigheter och förledes till ett Uppförande, som är skadligt för dem sjelva i
samma mån det väcker ledsnad och oro hos deras husbönder och Matmödrar; hvadan för-
                            co
samlingen ansåg lämpligt att stadga ett Vite af 32 S B så väl för den, som vid sådana
Ystgängen Upplåter sina Hus till begagnande, som för hvar och en tjenare, som Utan Hus-
bondes tillstånd och sålunda olofligen bevistar sådana Dansgillen.

                        §:7.
     Till Ledamot i ByggnadsComitteen efter Petter Jönsson i Juby utsågs Rusth. P.
Persson i Öijeby. Till Sexman för Juby och Nartomta Rote valdes Jaen Andersson i Nartomta,
i stället för Nils Månsson, som flyttat från Socknen; hvarefter sedan justeringen af detta

                                               200
Protocoll blifvit utsatt d. 11 Junii upplöstes stämman med Bön och Välsignelse.
    År och dag som ofvan.          In Fidem
                     Sam; Gust; Örtengren

        Justerat d. 11 Junii 1837 betyga å församlingens vägnar:
        Clais Abr: Asker    Nils Olofsson        Sam: Ekeroth

                        ***
                Protocoll hållet vid lagl. utlyst allmän Extra Ordinarie Socken-
                stämma med Askeby Församling den 9 Julii 1837.

                         §; 1.
     Som vid närmare påseende blifvit utrönt, att Kyrkotaket behöfver en större reparation
än som förmodat var, uppgafs nu de befunne bristerna jämte behofvet af deras snara afhjelp-
ande. Sedan Församlingens Ledamöter tagit detta ärende i noga öfvervägande, beslöts
enhälligt följande: Kyrkotaket skall genast i sommar, då det finnes nödigast, med spån
repareras samt helt och hållet bestrykas med Tjära, hvilken bör blandas med någon tjenlig
tillsatts, som gör densamma fast och täckende, och ansågs 8 Tunnor Tjära för behofvet
              64
tillräcklige; - Nya hufdar skola läggas å taket samt alla brädfodringar omkrings detsamma
försättes i det skick, att inget rägn eller snöyra må kunna intränga och göra skada å hvalf eller
takresning, hvarjämte äfven de bjelkar, som af sådan orsak nu redan till någon del blifvit af
röta angripen, skola brädfordras,- och skulle 10 Tolfter Bräder för sådant ändamål uppköpas.
Till Spånläggningen, hvartill Kyrkan nu redan ägde 1700 st: skulle ytterligare hemköpas 3000
st: Spån. Slutligen yttrades den önskan, att Kyrkoföreståndaren Gudmund Pettersson i Askeby
måtte med den skyndsamhet ombesörja förberörde reparationer, att de, åtminstone till träd-
arbetet, så vidt möjligen ske kan, må vara verkställde innan Sädesbärgningen tager sin början.

                       §:2.
    Detta Protocoll kommer att justeras nästa Söndag den 16 dennes. Församlingens
Ledamöter uppdrogo Kyrkoföreståndaren, att emedlertid, till tidens vinnande, genast gå i
författning om uppköp af de till desse reparationer nödige materialier.
               Ut supra    Er, Henr, Berglund
                         loco Pastoris
    1837 den 16 Julii är detta Protocoll uppläst och riktigt befunnet, intyga å Församling-
ens vägnar.  Samuel Olofss.     Petter Andersson,    Lars Svensson.

                       ***
                    Protocoll hållit vid Allmän Andersmässo
                    Sockenstämma d. 3 November 1837.

                       §:1.
    Att Församlingen till denna Sockenstämma blifvit i Laga Ordning kallad erkändes
och bejakades.
                       §:2.
    På frågan, huruvida Någon sådan Olaga inflyttning skett, som kunde blifva föremål för
klander eller ändring, förklarade Församlingens Ledamöter sig icke Ega kunskap eller känne-
dom om någon sådan.
                       §:3.
    Sedan Kyrkorådet , som före Socknestämman samma dag sammanträdt, i särskildt
Upprättadt förslag anordnat fattig Utdelningen för Året, blef detta förslag till alla delar gilladt
                                                201
och stadsfästat. Särskild Extra fattiganslag blef dessutom beviljad:
                              Råg
  Åt Anders Svenssons Hustru och barn på Flärets eg. 16 kpm
    Anders Nilssin i Wijpen               8 do
                        co
    Anders Lundvall         1 Rdr B       16 do

                       §:4.
     Såväl BibelCassans som fattigföreståndarens räkenskaper befunnos till alla delar
riktiga, godkändes och Underskrefvos.

                       §:5.
    Såsom Åtskillige af Församlingens medlemmar tillkännagåfvo sin Välmenta Önskan,
att Något Understöd måtte lemnas åt Jan Salmonsson i Selländer, såsom en hjelp och lättnad i
den betydliga förlust, han nyligen genom Vådeld lidit, beslöt Församlingen, att genom
Kungörelse näste Söndag å Predikstolen kalla samtelige Magazinsbolagets Ledamöter till
Extra sammanträde den 12 dennes, för att Öfverlägga och besluta i detta ämne. Sedan nu
ingen ting mera var att afgöra, slöts Stämman Under bön och Välsignelse.
     År och Dag som förut.
                       Sam,Gust, Örtengren

    Justaret d. 5 November.   Gudmund Pettersson     S.Svensson
    Uppläst från Predikstolen den 18 Nov 1837 af Er, Henr, Berglund


                      ***
                   Protocoll vid Lagligt Utlyst Sockenstämma med
                   Askeby församling d.11. febr. 1838.

                       §:1.
    Till följe af ankommen skrifvelse från KronoLänsmannen Wettergren, hade Försam-
lingen, genom i dag 14 dagar sedan skedd Kungörelse, blifvit kallade till sammanträde, för att
invälja Nämdeman, efter Lars Magnus Jonsson i Öfverstad, som vid sistledne höstting afsagt
sig denna befattning; hvarvid, sedan Kongl Majts förordning af d. 18 Decemb. 1823 blifvit
uppläst och den i Afseende på Ändamålet upprättade Val-listan justerad och såsom gällande
antagen, församlingens närvarande ledamöter, efter upprop afgåfvo sina röster.

                        §:2.
    Efter slutad votering, upplästes Val-längden å nyo och rösternas riktiga anteckning
erkändes; hvarefter, sedan Uppsummering skett, befanns att Håkan Knutsson i Stämna
bekommit enhällig kallelse af alla Närvarande med ett antal af 18 röster; hvadan han, genom
detta församlingens utmärkta förtroende nu sålunda blifva utsedd till den lediga Nämde-
mannstjensten. Hvilket honom genom utdrag ur detta Protocoll skulle meddelas. Sålunde
förrättad slutades Stämman under bön och Välsignelse.
        Askeby som Ofvan        Sam; Gust; Örtengren

        Samuel Olofsson    Gudmund Pettersson    S,Svensson
   Uppläst å Predicstolen d.18 feb.1838 betyga Petter Andersson Samuel Olofsson

                       ***

                                              202
                   Protocoll, hållit vid Extra sammanträde
                   med Askeby församling d.18 febr. 1838.

                         §: 1.
    Församlingens Ledamöter, som i dag blifvit sammankallade för att höras öfver förre
Torparen Anders Svenssons framställda begäran att han, såsom försvarslös och här inom
församlingen egande Hustru och fem Minderårige barn, måtte tillåtas annorstädes förskaffa
sig tjenst och laga försvar, utan att den eller de församlingar, der Anders Svensson i tjenst
antages skulle betungas med Vård och Underhåll för nämde Hustru och barn, biföllo enhälligt
denna Anders Svenssons begäran, med det förbehåll, att Anders Svensson af sin blifvande
arbetsförtjenst måtte till sin famillis understöd, åsätta så Mycket som hans fadershjerta och
omständigheter tillåter; hvilket genom utdrag af detta Protocoll skulle honom till bevis
meddelas.    Askeby som ovan         In fidem   Sam; Gust; Örtengren

                      ***
               År 1838 d. 11 Martii hölls Extra Sockenstämma med
               Askeby församling då följande Ärenden afgjordes:

                       §:1.
    Till följe af Konungens Befallningshafvandes Upplästa Kungörelse och efter skedd
Laglig Kallelse valdes till Ledamöter af innevarande Års BeredningsComittèe:
    Hr Borgmästaren Elgerus, Hr Samuel Ekeroth, Rusthållaren Nils Olsson i Öijeby och
Nämdemannen Håkan Knutsson i Stämna.

                         §:2
     På kallelse af KronoLänsmannen Wettergren, hade församlingen likaledes tills i dag
blifvit inlyst, att utse Ombud till det i Fillinge blifvande sammanträdet med Snöploglaget; och
Utsågs härtill Skattefrälse HemmansEgaren Magnus Månsson i Nartomta, med full rättighet
att å församlingens vägnar i detta hänseende göra och besluta.
             Askeby som Ofvan.         In fidem
                             SamGust; Örtengren

                      ***
                   Protocoll hållit vid Extra Sockenstämma
                   med Askeby församling d.22 April 1838.

                      §:1.
    Sedan Församlingen i nu varande Egare af L.Greby Herr Borgmästaren C.F. Elgerus
vunnit en likaså Upplyst och Kunnig, som högaktad och värderad medlem, så yttrade
församlingen den enhälliga önskan att Herr Borgmästaren, som nu invaldes till Ledamot i
Kyrkorådet täktes såsom ett prof af Socknemännens förtroende och uppmärksamhet, denna
Post emotttaga och i de förekommande ärenden bistå församlingen med sina insigtsfulla Råd
och Mogna erfarenhet:
                      §:2.
    Sedan Pastor tillkännagigvit det Landshöfdinge Embetets Utslag af d. 31 Mars d.å,
hvarigenom Landtmäteri Auscultanten Isak Ljungberg och hans Yngste dotter blifvit till-
dömde, att af Askeby församlings fattigmedel vårdas och underhållas till Pastors Expedition
ankommit, så förklarade församlingen sig med detta Utslag Missnöjd, och anhöll att Herr
Borgmästare Elgerus gunstbenägit ville åtaga sig, att detta mål föra församlingens talan och
Klagomålet inför KammarCollegium inom föreskrifven tid fullfölja.
                                              203
                       §:3.
    Till Församlingens Ombud vid de under nu tillstundande Vinterting förekommande
mål, så väl i afseende på Snöplogs indelningslängders stadsfästelse, som frågan om
Reparation å Tingshuset, samt förhöjning af Sågtaxan, utsågs Nämdemannen Håkan Knutsson
i Stämna, som altså åligger att föra församlingens talan och i allen måtto dess rätt och bästa
bevaka.
                       §:4.
    Till Värderings Män af den skadeersättning, som Brandstodslaget bör utgå till Lars
Nilsson, hvars stuga i Juby under sistförflutne vecka genom en Olycklig vådeld nedbrunnit,
utsågos följande Socknemän: Nämdeman Håkan Knutsson i Stämna, Rusthållarne Nils
Olofsson och Petter Persson i Öijeby, samt Brukaren Lars Jonsson i Fläret; och Åligger det
desse, att efter nu i ingågne veckan verkstäld besigtning, nästkommande Söndag inför
Magazinsbolagets interessenter aflemna så väl uppgift på den lidna skadan, som förslag till
den ersättningskostnad Magazinsbolaget kan komma att vidkännas.
         Askeby Sockenstuga, som ofvan        In fidem
                            Sam,Gust, Örtengren
                       ***
                    Protocoll hållet vid Extra Sockenstämma
                    med Askeby Församling d. 10 Junii 1838.

                       §: 1.
     Församlingens Ledamöter, som förut beslutat att öfverklaga Landshöfdinge Embetet
Utslag i målet mellan Linköpings Stad och denna församling, angående Vård och Underhåll
för förre Lantmäteri Auscultanten Ljungberg och dess dotter, sammanträdde i dag och utsågo
till sin fullmägtig Herr Borgmästaren C.F. Elgerus i Greby, som altså genom Utdrag af detta
Protocoll skulle befullmägtigas att Församlingens talan i CammarCollegio utföra dess rätt och
bästa bevaka.
            In fidem Sam; Gust, Örtengren

                       ***

                                  Bilaga.

    Avskrift av det PM som omnämnts i Askeby sockenstämma den 9 dec 1792 § 1.
Detta PM; som finnes i volym Askeby KI :2 sid 563 och som är något skadat, är på 4
handskrivna sidor. Avskriften är gjord så att varje rad i avskriften är lika som samma rad i
originalhandlingen.

           Pro Memoria til Sochnestämman den 9. Dec. 1792.

    Som under snart 40. år. som jag hafwit äran
    wara en medlem uti denne Askeby Sochen, har
    det icke varit mig owanligt inhämta; at
    ibland unga tillkomne Hemmansägare de (i)
    början gått hafwande med oro, at wid Sochne-
    stämma få tillfälle föra ordet och utmär(ka)
    deras förstånd, at föreställa ändring uti förre(?)
    på mogna skiäl grunder fasrstälte öfwerens-
    kommelser och Sochnestämmebeslut; och wilja lof-
                                              204
wa och hafwa styrelsen rättad, efter deras godtycke.
Och kan hända af andra warit styrkte, uti deras
tänkesätt, som roat sig åt: huru det will slå
ut för dem; Men sedan de blifwit uplyste och
öfwertygade, om deras förhastande misstag, beslu-
tat sig, om hedrande förtanka och foglighet.
  Dels kan ock sådant tilldragits af okunnig-
het om faststälte författningar, som också torde
wara anledning till grubbel och gräl angå-
ende Sochne Magazins inrättningen, som äf-
wen hos äldre, at författningar derom kun-
nat kommit i förgätenhet, hälst som wid st...(?)
hållne Sochnestämma blifwit förglömt; före...
la Magazinet eller Sochnens förmån af fri-
lotternes bewiljade lönande Hushyror;
  Ty wore wäl giordt, om Tiden och tålamod
medgifwer wid denne Sochnestämma, som mine
giöremål infalla, at offenteligen upläsas Ma-
gazins Reglerne och deras namn, som på Försam-
lingens wägnar dem underskrifwit, at skingra
mörkret för de nykomna; till hwilken ända Boken
insändes, at upläsa ifrån pagina 572. och
hwad som kan medhinnas af senare årens
öfwerenskommelser och beslut enligt Protocollen
i synnerhet af den 12 October 1777 §.§.§. 4. 5. och 6.

År 1779. Ns. den 17 Decembr. 1781: den 30 Novembr.
1789 den 6. och 20. Decembr. de öfrige Protocoller
       r
och många § angående Bewillningar till Byggan-
den, gåfwor och allmosor wore nu för widlöftigt,
som kan en annan gång upläsas.
  Magazins Boken pagina 444. utwisar med
dag och dato, at ifrån 1777, utur Magazinet
blifwit försåldt, till samfälte utgifter, Byggnader,
                            r
skänker, gåfwor och allmosor uttagit till 131: Tun
    r          r     r
2 fierd Råg och 40: Tun 7 fierd Korn, oberäknat Ma-
gazins förwaltarnes ringa belöning af frilotterne,
Hwartill sedan tillkommit de tillbaka- eller åter-
tagne Hemmans ordinarie insättningar 29. Tunnor
    r              r
2 fierd Råg och 26 Tun. 3.fierd Korn; Tillsammans
med Ryttarens Greks Enkas liqviderade Insättning
             r     r         r
hopa räknadt 162. Tun 4. fierd Råg och 68 Tun
     r
2. fierd Korn; Och ändoch äger Magazinet bestånd.
  Hwilket de okunnige och kort-tänkte
icke weta eller förstår, at ärkänna;
  Äfwen som de, hwilka icke eller weta efter-
sinna, det Sochnen samfält äger ett Hafre-
Magazin, som sig sjelft betalat och förleden
wår innehölt Ett-hundra-fyra Tunnor 4. fier-
                              205
dingar Hafre, hvaraf sedan något blifwit
förwandlat i penningar, at tillgå till sam-
fälte utgifter, som på min föreställning och
anstalt kommit Sochnen till godo, utan nå-
gon skillings utgift af Sochnen.
  Men twärt om, skall gifwas de som obetänk-
samt kunna ondgiöras, då de icke; emot aftal
wid utlåning, få betala lån med så slum(?)
eller blandad, som de behaga: oansedt Intres-
                   r
set blef nedsatt ifrån 6. till 4. Kapp á Tunnan
i den afsigt, at få ren oblandad hafre uti
Magazinet, till Socknens förmån.

  Den tid i början lån gjordes till Ryttar
hästarnes Sommar-underhåll var icke c....(?)
noggrant och kunde passera, då nöden dref
at hålla till godo, at antaga sådan, som
fandts; Men de som nu will låna, frågar
efter ren hafre till utsäden, och således Ma-
gazinet måste förses med ren och strid Hafre
om Sochnen skall winn förmån af utsock-
nebors låntagare: Emedan flere ut-
Sochne boende, dels genom bref och dels mun-
teligen hos mig efterfrågat, om de uti
detta Sochne Magazin kunde få låna strid
och ren swarthafre; tjenligt till utsäde; Och
jag icke annorlunda kunnat swara, än
som sig förhållit, twätydigt: Hvilka jag
sedan förmärkt, af utlåning boken, sig der-
ifrån afhållit, och icke lånat.
  Uti hela Landshöfdingedömet finnes icke något
enda Hafre Magazin, mera än uti denna Sochen
som länder både till heder och särdeles fö...(?)
För den skull bör icke misstyckas, då en del wäl-
tänkta för Sochnen, ombeflita sig Magazinets
förbättring, tycka illa wara, at andra med-
ägande wilja det försämra och skada.
  De tillkomne nya medborgare, som icke ha-
wa afseende på egen och samfält förmån af
Magazinet, motwilligt satt sig emot Bola-
gets öfwerenskommelse och beslut den 12. Octo.
1777. §. och undraga sig ifrån den ringa
mödan efter ordning deltaga i Sädens om-
skyflande til förekomma dess skada, häldre
underlåta wårda egen del, än at i minsta
mån gagna Samhället och det allmänne
torde doch uplysas, huru skamligit det a..(?)
utmärka sig för, at egenwilligt söndra och
skilja sig ifrån de wälgiörande medlem-

                          206
mars sorgfällighet, för det allmäna bästa;
Och fördenskull lärer Hederwärda Bolaget fin-
na skiäligt uplifwa öfwerenskommelsen
den 12 Octobr 1777 med förelägga de treskan-
de i skyfflingen, at Föreståndarne äga an-
taga någon annan till omskyffling, uti
den uteblifwandes ställe, och belöningen
hos den sidstnämde genom Kronobetjenings bi-
träde utsöka.
  Det gifwes wäl dem, som eldfänas(?) och
gräla, at Magazins föreståndare oftare
skola ombytas i tour; men af Siutton
Års ärfarenhet, har man försökt, det icke
wara allom gifwit med lika drift, dertil
wara tjenlig, at wårda sin så betydande
Ägendom, som uti Magazinet är förwa-
rad. Och då förwaltningen är under så
trowärdiga och säkra händar, som ombe-
flita sig söka Magazinets säkerhet och för-
kofring; Så mår man däråt sig gladja, och
icke gräla.
  Äfwenledes med Kyrkewärdskap, som
man ärfarit när Kyrkewärden icke be-
talt Interesset på sine flere Kyrkolån, min-
dre på Capital, gärna låtit andras intressen
och lån få innestå okrafde, till mycken
oreda.
     Öfwerstad den 8. Decembr 1792
         Elias Ekeroth
Upläst på Sochnestämman den 9. December 1792 Pagina 4
                            207
                  Noter.
1
   Landskamererare. ”L. är chef för Landskontoret, med huvuduppgift att kontrollera att
   kronans skatter och avgifter flyter in. Före 1719 benämns han länsbokhållare.” (Ofs)
2
   Sockenmagazin. ”Sockenmagasin, magasinsförening, bondeorganisationer, vilka
   förvarade spannmål, som utlånades el. återlämnades till insättarna. S. uppstodo vid
   1700-talets början och uppmuntrades av livligt av statsmakterna, som i s. sågo ett
   medel att minska behovet av statlig utdelning av spannmål under nödår. Antalet s.
   växte starkt 1740 - 60, men en 1759 utfärdad bestämmelse, att samtliga bönder i en
   socken skulle tvångsvis anslutas till s. om majoriteten så beslöt, hejdades uppkomsten
   nya s.till 1800-talets början. 1813 medgavs, att s:s fonder finge användas till
   fattigvårdsutgifter etc., vilken 1843 vidgades därhän, att stämman finge handlägga alla
   frågor, som berörde s. Sedan 1863 förordnades, att spannmålsfonderna finge
   förvandlas i penningfonder, skedde i regel detta. 1832 funnos 989 s. senast tillgängliga
   uppgifter äro från 1905 då 198 s. funnos. S. hade urspr. tänkts som prisreglerande
   organ men blevo i praktiken högst betydelsefulla bankinrättningar, där fattiga bönder
   fingo sina kreditbehov tillfredsställda. Då räntorna användes till fattigvård, skolväsen
   etc., kommo dessa utgifter att övervältras på de fattigaste bönderna.” Sv Uppslagsbok
   1935.
3
   Sammanskott kallades det alltid när sockenbönderna sköt till pengar till något
   gemensamt projekt eller till de fattiga. Hemmanets storlek avgjorde summans storlek.
   (Åsbo)
4
   Sexman. S. var kyrkans ordningsman och var ledamot av kyrkans styrelse.
   Ursprungligen hade s uppsikt över kyrkans tionde. S. utsågs av sockenstämman.
   Ämbetet upphörde 1862. (NE)
5
   Rotemästare/Rotmästare. Hade hand om ordningsfrågor, insamling av avgifter,
   brandsyn mm. i roten. Rotemästaren utsågs av sockenstämman. (Ekeby)
   Rote. En socken är indelad i ett antal r., som ligger till grund för div. aktiviteter. Man
   skiljer mellan soldatrote, fattigrote, brandrote, husförhörsrote, skjutsningsrote, post-
   rote etc R:s syfte är, skapa jämnstora grupper på vilka bördorna fördelades rättvist.
   (Ofs)
6
   Telgde. Telde. Golv. (Glos)
7
   Interesse. Ränta. (SAO)
8
   Underslev. Förskingring, bedrägeri. (Ofs)
9
   [Sic]. Sic användes under stundom för att understryka ett uppseendeväckande eller
   egendomligt citatord faktiskt är rätt återgivet. (NE)
10
   Valvation. Valvera. Uppskatta, beräkna. (SAO) År 1777 trädde en sk myntrealisation
   rum för att få ordning på myntsystemet. (Vkd)
11
   Rallt. Ralleri, skvaller, sladder. (Ofs)
12
   Gravation. Betydande, tung. (Ofs)
13
   Pro Memor. (latin) Promemoria, PM (SU)
14
   Ad acta. (latin) Lagt till handlingarna. (Ofs)
15
   Solenne. Solenn, högtidlig, festllig. (SAO)
16
   M.V. Consistorii. Maxime Venerandum Cansistori. Högvärdiga Konsistoriet. Dvs
   domkapitlet.
17
   Desseinen. Dessäng (fra. Dessin). Ritning, teckning, utkast. (SAO)
18
   Kölnan. Torkhus för lin. (Dalin)
                                              208
19
   Repartera. Fördela kostnader. (SU)
20
   Halvtross. ”Halvplank eller halvtross kallas grövre bräder som håller minst
   3,7 cm (1½ tum) .... användes företrädesvis till golv.” (SAO.)
21
   Cautionister. Borgensman. (Ofs)
22
   In duplo. Från det latinska ordet duplus som betyder dubbel. (Latin-Svensk ordbok:)
23
   Delation. (latin delátion) angivelse, anklagelse. (FO) Här avses nog uppskov.
24
   Ibidem. Samma ställe, ort. (Ofs)
25
   Plantlada. Lada där salpetersjudningen utfördes.
26
   In fidem. (lat.) till bekräftelse, till bestyrkande (av riktigheten/ trovärdigheten. (Ofs)
27
   Proprieborgen. Borgen såsom för egen skuld. (Ofs)
28    km
   H : Förmodligen hans kungliga majestät.
29
   Kaution. Borgen (SAO)
30
   Ut supra. Som ovan. (Ofs)
31
   Varv. Ett varv på ett liggtimmerhus är lika med tjockleken - höjden - på en
   liggtimmerstock
32
   Oförmedlat. Ett hemman som ej är förmedlat. Förmedling är: ”nedsättning av mantalet
   el. räntan (skatten) eller båda delar, vanl. endast mantalet. Skattegård får inte f. utan
   skatterättens förlust.” (Ofs)
33
   ltt. Lispund = 8,5 kg.
34
   Ven: Consistorii. Venerandum Consistorium = Värdiga Domkapitlet.
35
   Ejustem. Samma (månad). (Ofs)
36
   Markegång. Vid markegången bestämdes markegångtaxan. Markegångstaxan var
   värdet på varor och tjänster, officiell prislista. M. användes för att översätta betalning
   in natura till pengar och motsatsen. Taxan upprättades vart år i samtliga län. (Ofs)
37
   Beleva. Anta, godkänna. (Ofs)
38
   Skatull. Schatull, skrin. (LF)
39
   Hång. ...snarast en bildning till stammen i Hänga eftersom ifrågavarande stänger
   fästes hängande över takåsen....” (SAO)
40
   Lägersman. Lägersmål är ett mål om könsumgänge mellan ogifta. L. var åtalbart till
   1855. (Ofs)
41
   Besvärsanvisning. ”Den härmed missnöjde äger att före klåckan Tolf å Tjugonde
   första dagen härefter, eller om Helgdag då infaller, dagen derefter sina Besvär hos
   Konungens Befallningshafvande ingifva; bifoge ock sina Besvär ej allenast det
   öfverklagade beslutet, utan äfven bevis när detsamma kungjordes; och bör den med
   Beslutet missnöjde sist nästa Söndag hos Församlingens Pastor eller den Prest, som
   Gudstjensten förrättar, sina tillämnade Besvär anmäla, och deröfver bevis taga.”
   Citatet är från Askeby sockenstämmoprotokoll 1830 den 26 juli.
42
   Saköre. Böter. (Ofs)
43
   Broa. Broa vägar: påföra småsten, kvistar etc.då vägarna är gyttjiga osv. (Ofs)
44
   Antependium. Altarförhänge. (SU)
45
   Cambridge. Förmodligen en sorts väv.
46
   Stäta. Stätta är en trappa över en gärdesgård (SAO)
47
   Luddning. Lägga ut dött djur som lockbete för rovdjur. Djuret kan även vara förgiftat.
   (Osf)
48
   Matlag. Hushåll på landsbygden där fadern ej står i enskild tjänst; hushållet som grund
   för beskattning på landsbygden. (Ofs).
49
   Archianter. Arkianter, förste livmedikus. (SAO)
50
   Stambok. Längd för anteckning av bidrag till kyrkobyggnad i församling, som fått
                                              209
    tillstånd att insamla sådana. (SU)
51
    Taka händer. En juridisk term som innebär, att en omtvistad sak inlämnas i förvar hos
    en opartisk person tills tvisten är avgjord. (Ofs)
52
    Telden. Golv. (Glos)
53
    Correctionist. Korrektionist detsamma som tukthusfånge. (Ofs)
54
    Såckerduk kan ev stå säckerduk. Vad är detta?
55
    Subseribetor. Subsidiera, understödja. (Ofs)
56
    Passevolance. Passevolans ”(mil) ackordssystem, där kronan mot viss ersättning
    överlåter anskaffningen av manskapets beklädnadsutrustning. P. infördes 1791 och
    från 1812 ordnas hela beklädningen enl. p.” (Ofs)
57
    Gnöst. Gnyst. Utbyggnad vid loge eller lada. (SAO)
58
    Sportlar. Biförtjänster. (SAO)
59
    Composetion. Komposition. Sammansättning, utarbetning; anordning, gruppering.
    (FO)
60
    Saligtig. Ordet har förmodligen ingen anslutning till ordet salig - lycklig. frälst. Det
    passar bättre in på ordet sakligt enl. SAO ”baserade på föreliggande relevanta fakta”.
61
    Konsthus. Hus som inneslöt ett konsthjul (eller turbin), överbyggnad över ett konsthjul
    (eller turbin). (SAO)
62
    Lantmäteriauskultant. Lantmäteribiträde. (Ofs)
63
    Kafderna öfver vindsfönstren. Kan detta motsvara de fönsterbleck som vi i dag har
    över fönstren?
64
    Huvden. ”Innan nockpannorna togs i bruk hade husen en trähuv d.v.s. en taknock av
    virke.” (Åsbo.)

    Källor:
Dalin  Ordbok över svenska språket. FA Dalin.
Ekeby  Ekeby Sockenstämmoprotokoll 1787-1818. J Birath
FO   100 000 Främmande ord, C.M Ekbohrn.
Glos  Glosarium över föråldrade eller ovanliga ord i svenska språket. 1914. FA Dahlgren.
HSS   Hembygdsforska Steg för Steg. Per Fredriksson, Kjell Andersson.
LF   Lilla fokus.
Lfs   Läsebok för släktforskare. H Anderö.
NE   Nationalencyklopedin.
NF   Nordisk Familjlebok.
Ofs   Ordbok för släktforskare. K Andersson H Anderö
SAO   Svenska akademiens ordlista.
SDi   Svensk dialektlexikon, J,E. Rietz.
SU   Svensk Uppslagsbok 1929.
VKD   Vad Kostatade det? LO Lagerqvist, E Nathorst-Böös.
Åsbo  Åsbo sockenprotokoll 1700-1802, Gunilla Kindberg.
                                              210

								
To top