CSTs Parent Guide (Tagalog) - Standardized Testing and Reporting

Document Sample
CSTs Parent Guide (Tagalog) - Standardized Testing and Reporting Powered By Docstoc
					Parent/Guardian Guide to the 2008 California Standards Tests; Questions and Answers about the CSTs
T08-207 Tagalog, Arial font
Page 1 of 4
                    STAR
    2008 Pinagpantay-pantay na Programang Pagsusulit at Pag-uulat
      (Standardized Testing and Reporting, STAR Program)


  Patnubay ng Magulang/Taga-
  bantay sa Mga Pamantayang
    Pagsusulit ng California
 (California Standards Tests, CSTs)
Ang mga Pamantayang Pagsusulit ng California (California Standards Tests, CSTs) ay
ibinibigay sa mga estudyanteng nasa ikalawa hanggang ika-labing-isang baitang bilang bahagi
ng Pinagpantay-pantay na Programang Pagsusulit at Pag-uulat (Standardized Testing and
Reporting, STAR Program). Tanging ginawa para sa mga pampublikong paaralan ng
California, ang mga CST ay naglalaan ng impormasyon na maaaring gamitin upang suriin
kung gaano kahusay nakakamit ng mga estudyante ang mga nilalamang pamantayan ng
California. Ang mga pamantayang ito ay naglalarawan sa kaalaman at mga kakayahang dapat
matutunan ng mga estudyante sa bawat baitang. Ang mga nilalamang pamantayan para sa
lahat ng mga paksa at baitang na sinulit ay makikita sa Web page ng mga Nilalamang
Pamantayan sa http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/.

Mga Tanong at Mga Sagot Tungkol sa mga CST
Sino ang kumukuha ng mga CST?
Lahat ng mga estudyanteng sumasali sa Programang STAR ay kumukuha ng mga CST. Ang
hindi lang kasali ay ang mga estudyante ng espesyal na edukasyon na ang kanilang mga
indibidwal na programang edukasyon (individualized education programs, IEPs) ay nagsasaad
na sila ay kumuha ng Kapalit na Pagsusuri ng Kabatiran ng California (California Alternate
Performance Assessment, CAPA) o ng Ibinagay na Pagsusuri ng California (California
Modified Assessment, CMA).

Ano ang ginagawa upang tulungan ang mga estudyanteng may kapansanan na
kumukuha ng mga CST?
Ilan sa mga estudyanteng may kapansanan ay maaaring mangailangan ng mga pagkakaiba
Parent/Guardian Guide to the 2008 California Standards Tests; Questions and Answers about the CSTs
T08-207 Tagalog, Arial font
Page 2 of 4

sa pagsusulit, mga pagsasaayos, at/o mga pagbabago para makakuha ng mga CST. Ang mga
ito ay nakalista sa Matrix 1. Matrix ng mga Pagkakaiba sa Pagsusulit, mga Pagsasaayos, at
mga Pagbabago para sa Pagbibigay ng mga Pang-estadong Pagsusuri ng California (Oktubre
2007), na makikita sa Web page ng Pagsusulit ng Estudyante sa
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/.

Ang mga pagkakaiba sa pagsusulit ay pinapahintulutan para sa sinumang estudyanteng
karaniwang gumagamit nito sa silid-aralan. Ang mga pagsasaayos at pagbabago ay dapat
nakasaad sa bawat IEP ng estudyante o Planong Seksiyong 504. Walang pagsusulit sa ibaba
ng itinalagang baitang ng estudyante ang pinapahintulutan.


Ano ang ginagawa upang tulungan ang mga estudyanteng mag-aaral ng Ingles?
Sa panahon ng pagsusulit, ang mga mag-aaral ng Ingles ay maaaring gumamit ng Ingles-
tungo-sa-pangunahing wika na mga pagsasalin-wikang talahulugan o mga listahan ng salita
na karaniwang ginagamit sa silid-aralan. Itong mga talahulugan o mga listahan ng salita ay
maaaring hindi maglakip ng mga katuturan o pormula. Ang mga mag-aaral ng Ingles ay
maaaring gumamit nitong mga taluhulugan o mga listahan ng salita para sa lahat ng mga
paksa ng mga CST, maliban sa sining ng wikang-Ingles. Ang mga mag-aaral ng Ingles ay
maaari ring magkaroon ng mga direksiyon ng pagsusulit na maisaling-wika para sa kanila at
magtanong ng mga pampalinaw na tanong sa kanilang pangunahing wika para sa lahat ng
mga paksang sinulit sa mga CST, kasama ang sining ng wikang-Ingles. Ang mga
pagkakaibang pinapahintulutan para sa mga mag-aaral ng Ingles ay nakalista sa Matrix 2.
Matrix ng mga Pagkakaiba sa Pagsusulit para sa Pagbibigay ng Pang-estadong Pagsusuri ng
California para sa mga Mag-aaral ng Ingles (Oktubre 2007), na makikita sa Web page ng
Pagsusulit ng Estudyante sa http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/.

Anu-anong mga baitang at mga paksa ang sinusulit sa mga CST?

Ang sumusunod na mga baitang at mga paksa ay sinusulit:

   Ikalawa, ikatlo, ika-apat, ika-anim at ika-pitong mga baitang
    •  sining ng wikang-Ingles*
    •  Matematika

   Ika-limang baitang
    •  sining ng wikang-Ingles
    •  Matematika


* Ang mga estudyanteng nasa ika-apat at ika-pitong mga baitang ay magkokompleto din ng gawaing pagsusulat bilang bahagi
  ng CST sa sining ng wikang-Ingles.
Parent/Guardian Guide to the 2008 California Standards Tests; Questions and Answers about the CSTs
T08-207 Tagalog, Arial font
Page 3 of 4

    •  Agham

   Ika-walo, ika-siyam at ika-labing-isang mga baitang
    •  sining ng wikang-Ingles
    •  Matematika
    •  Agham
    •  Kasaysayan-panlipunang agham (maaaring angkop o di-angkop sa ika-siyam na
      baitang)

   Ika-sampung baitang
    •  sining ng wikang-Ingles
    •  Matematika
    •  Agham**
    •  Kasaysayan-panlipunang agham (maaaring angkop o di-angkop sa ika-sampung
      baitang)


Anong nilalaman ang sinusulit sa mga CST?
Mayroong tatlong uri ng mga CST at lahat ay batay sa mga nilalamang pamantayan ng
California:

   Mga CST na batay sa mga nilalamang pamantayan para sa partikular na baitang at
    paksa, gaya ng ikalawang baitang na matematika at ika-sampung baitang na sining ng
    wikang-Ingles.

   Katapusan-ng-kurso na mga CST na ibinibigay sa pangalawang mga baitang na batay sa
    mga nilalamang pamantayan para sa partikular na mga kurso, gaya ng matematika,
    agham, at kasaysayan-panlipunang agham.

   Mga CST na naglalakip sa mga nilalamang pamantayan para sa partikular na paksa
    para sa higit sa isang baitang, gaya ng ika-limang baitang na agham.


Anu-anong mga uri ng tanong ang makikita sa mga CST?
Ang mga tanong para sa lahat ng mga CST, maliban sa mga gawaing pagsusulat sa ika-apat
at ika-pitong mga baitang, ay nasa uring may maraming-mapagpipilian (multiple-choice). Ang
mga estudyante ay binibigyan ng tanong at hinihinging pumili ng tamang sagot mula sa
apat na posibleng mga mapagpipilian. Ang mga nailabas nang tanong sa CST mula sa
naunang mga pagbibigay ay inilagay para sa publikong pagtingin sa Web page ng STAR
sa http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/resources.asp.

** Karamihan sa mga estudyanteng nasa ika-sampung baitang ay kumukuha ng dalawang pagsusulit sa agham.
Parent/Guardian Guide to the 2008 California Standards Tests; Questions and Answers about the CSTs
T08-207 Tagalog, Arial font
Page 4 of 4Para sa CST sa sining ng wikang-Ingles, ang mga estudyanteng nasa ika-apat at ika-pitong
mga baitang ay sumasagot sa mga tanong na may maraming-mapagpipilian at isang gawaing
pagsusulat (dikta). Ang iskor sa gawaing pagsusulat ay isinasama sa mga resulta ng mga
tanong na may maraming-mapagpipilian upang maglahad ng isang pangkalahatang iskor at
antas ng kakayahan para sa CST sa sining ng wikang-Ingles.


Paano higit na maunawaan…
Kung ikaw ay may mga karagdagang katanungan tungkol sa mga CST, mangyari lamang
itanong ang mga ito sa guro, taga-payo, o opisina ng paaralan ng iyong estudyante. Maaari ka
ring makakita ng mga sagot sa iyong mga katanungan tungkol sa mga CST sa Web page ng
STAR sa http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/resources.asp. Ang mga nilalamang pamantayan ng
California ay maaaring repasuhin sa Web page ng mga Nilalamang Pamantayan sa
http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/.

Tungkol sa Programang Maagang Pagsusuri…
Dagdag pa sa mga pagsusulit ng Programang STAR, ang mga estudyante sa ika-labing-isang
baitang ay maaaring sumali sa Programang Maagang Pagsusuri (Early Assessment Program,
EAP). Ang EAP ay isang pinagsama-samang pagsisikap ng Kagawaran ng Edukasyon ng
California (California Department of Education, CDE), Lupon ng Edukasyon ng Estado (State
Board of Education, SBE), at Unibersidad ng Estado ng California (California State University,
CSU). Ang layunin nitong programang pagsusuri ay upang tulungang malaman ang antas ng
kahandaan ng estudyante para sa gawaing-pangkolehiyo sa Ingles at/o matematika. Ang
detalyadong impormasyon tungkol sa EAP ay makikita sa Web site ng CSU sa
http://www.calstate.edu/eap/ (Labas na Pinagmulan).
[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): As a form of assistance to LEAs,
the California Department of Education (CDE) offers this translation free of charge.
Because there can be variations in translation, the CDE recommends that LEAs confer
with local translators to determine any need for additions or modifications, including
the addition of local contact information or local data, or modifications in language to
suit the needs of specific language groups in the local community. If you have
comments or questions regarding the translation, please e-mail the Clearinghouse for
Multilingual Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.]