Lokalna razvojna strategija 2008 dokoncna by y3A0OW5

VIEWS: 94 PAGES: 154

									    LOKALNA RAZVOJNA
  STRATEGIJA OBMOČJA LAS PO
     POTEH DEDIŠČINE
    OD IDRIJCE DO KOLPE


Osnova za izdelavo lokalne razvojne strategije območja lokalne akcijske skupine po
poteh dediščine od Idrijce do Kolpe je Razvojni program podeţelja po poteh dediščine
od Idrijce do Kolpe, izdelan oktobra 2006. Pri izdelavi programa so sodelovali: Janez
Mate, Janko Debeljak, Lili Mahne, Ljuba Juţnič, Alenka Henigman v sodelovanju z
lokalnimi koordinatorji občin: Bloke, Cerknica, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Logatec,
Loška dolina, Loški Potok, Ribnica, Sodraţica, Velike Lašče, posameznimi člani
programskega sveta zavoda PO-PPD Od Idrijce do Kolpe, člani LAS ter pribliţno 200
udeleţenci na delavnicah .

             Zavod PO-PPD Od Idrijce do Kolpe
                Ribnica, februar 2008
KAZALO

1. UVOD .................................................................................................................................... 5
  1.1. RAZVOJNI PROGRAM PODEŢELJA V SKLADU Z UREDBO SVETA O
     PODPORI ZA RAZVOJ PODEŢELJA IZ EKSRP ZA 2007-2013 ............................. 5
  1.2. LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA ....................................................................... 6
2. ZNAČILNOSTI OBMOČJA LAS ........................................................................................ 8
  2.1. SPLOŠNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ................................................................. 8
  2.1.1. VELIKOST OBMOČJA .............................................................................................. 8
   2.1.2. UTEMELJITEV GEOGRAFSKE ZAOKROŢENOSTI OBMOČJA ..................... 9
   2.1.3. STRUKTURNE DANOSTI OBMOČJA ................................................................. 9
  2.2. GOSPODARSKI POLOŢAJ......................................................................................... 25
   2.2.1. GLAVNE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN STANJE NA PODROČJU
   GOSPODARSTVA .......................................................................................................... 26
   2.2.2. STOPNJA BREZPOSELNOSTI NA OBMOČJU LAS ........................................ 30
  2.3. DEMOGRAFSKE IN SOCIOLOŠKE ZNAČILNOSTI .............................................. 32
   2.3.1. ŠTEVILO IN GOSTOTA PREBIVALCEV .......................................................... 32
   2.3.2. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA............................................................... 34
   2.3.3. IZOBRAZBENA STRUKTURA PREBIVALSTVA ............................................ 38
   2.3.4. STANJE NA PODROČJU IZOBRAŢEVANJA IN KULTURE .......................... 40
  2.4. OPIS DOSEDANJIH AKTIVNOSTI ........................................................................... 42
   2.4.1. IZKUŠNJE V PRIPRAVI RAZVOJNIH PROGRAMOV IN USPEŠNOST
   IZVAJANJA..................................................................................................................... 42
   2.4.2. VKLJUČENOST OBMOČJA V DRUGE RAZVOJNE PROGRAME ................ 44
   2.4.3.OPIS USPEŠNO IZVEDENIH PROJEKTOV IN NASTALIH PRODUKTOV ... 47
   2.4.4. OBSTOJEČE RAZVOJNE STRUKTURE NA OBMOČJU................................. 49
3. SWOT ANALIZA RAZVOJNIH MOŢNOSTI .................................................................. 53
4. RAZVOJNA VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI ..................................................................... 56
  4.1. VIZIJA OBMOČJA ...................................................................................................... 56
  4.2. IZBRANA TEMA IN CILJI ....................................................................................... 56
  4.3. PRIORITETNE NALOGE RAZDELJENE PO CILJU, H KATEREMU
     PRISPEVAJO, S PRIČAKOVANIMI REZULTATI IN CILJNIMI SKUPINAMI . 57
5. STRATEGIJA ZA IZVEDBO ............................................................................................. 61
  5.1.OPIS PRIPRAVE STRATEGIJE PO PRISTOPU »OD SPODAJ NAVZGOR«.......... 61
  5.2.OCENA TERMINSKEGA NAČRTA ZA DOSEGANJE CILJEV PREDVIDENIH V
     STRATEGIJI ................................................................................................................ 62
  5.3. RAZMEJITEV INOVATIVNIH IN OBSTOJEČIH AKTIVNOSTI ......................... 130
  5.4. PRENOSLJIVOST STRATEGIJE NA DRUGA OBMOČJA ................................... 132
  5.5. OCENA TRAJNOSTI STRATEGIJE ........................................................................ 132
  5.6. OPIS MOŢNIH RAZPOLOŢLJIVIH FINANČNIH VIROV .................................... 134
  5.7. OPIS SPREMLJANJA IN OCENJEVANJA IZVAJANJA LOKALNE RAZVOJNE
     STRATEGIJE Z INDIKATORJI .............................................................................. 139
   5.7.1. OCENJEVANJE IZVAJANJA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE .......... 139
   5.7.2. OCENJEVANJE DELOVANJA LAS ................................................................ 142
   5.7.3. KRITERIJI ZA IZBIRO PROJEKTOV LAS ..................................................... 143
6. USKLAJENOST Z OSTALIMI PROGRAMI IN POLITIKAMI ..................................... 144
7. VIRI IN LITERATURA .................................................................................................... 153
8. PRILOGE ........................................................................................................................... 154
                                                                      2
PREGLEDNICE
Preglednica 1 : Površina po posameznih občinah ...................................................................... 8
Preglednica 2: Druţinske kmetije po KZU, ekon. obsegu in del. sili, 2000 ............................ 10
Preglednica 3:Druţinske kmetije po velikostnih razredih KZU po občinah, 2000 ................. 11
Preglednica 4: Ekološke kmetije po občinah ........................................................................... 13
Preglednica 5: Prikaz površin gozda in gozdnatosti po občinah .............................................. 14
Preglednica 6: Seznam ekološko pomembnih območij v občinah Kostel, Kočevje, Ribnica,
Sodraţica, Loški Potok, Dobrepolje, Velike Lašče, Bloke, Loška dolina, Cerknica in Logatec
.................................................................................................................................................. 16
Preglednica 7: Seznam območij Natura 2000 v občinah Kostel, Kočevje, Ribnica, Sodraţica,
Loški Potok, Dobrepolje, Velike Lašče, Bloke, Loška dolina, Cerknica in Logatec ............... 16
Preglednica 8: Površina območja Natura 2000 po posameznih občinah ................................. 17
Preglednica 9: Skupno število zavarovanih območij po občinah – povzeto iz seznama
zavarovanih območij po občinah, ki je priloţen v prilogi ........................................................ 18
Preglednica 10: Skupno število naravnih vrednot po občinah ................................................. 19
Preglednica 11: Površine varovanja vodnih virov................................................................... 19
Preglednica 12: Krajinska območja nacionalne prepoznavnosti zaradi kulturnega ali
simbolnega pomena v programskem območju Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe: ........ 20
Preglednica 13: Skupno število enot nepremične kulturne dediščine po občinah ................... 20
Preglednica 14: število poslovnih subjektov v RS po občinah in po področjih Standardne
klasifikacije dejavnosti na dan 31.3.2007 ................................................................................ 26
Preglednica 15: Podjetja (C-K) po občinah 2004, Slovenija ................................................... 27
Preglednica 16: Bruto investicije v nova osnovna sredstva po namenu investiranja letno, 2004,
Slovenija ................................................................................................................................... 27
Preglednica 17: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti, Slovenija, Popis 2002
.................................................................................................................................................. 28
Preglednica 18: Prenočitvene zmogljivosti po vrstah nastanitvenih objektov ......................... 28
Preglednica 19: Turistično informacijski centri in turistične agencije po občinah v letu 2006
.................................................................................................................................................. 29
Preglednica 20: Registrirane brezposelne osebe glede na stopnjo izobrazbe , 31.12.2004 ..... 30
Preglednica 21: Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah, Slovenija............................. 30
Preglednica 22 : Pregled skupnega števila registriranih brezposelnih oseb, ţensk in starih do
26 let na dan 31.12.2004 po upravnih enotah .......................................................................... 31
Preglednica 23: Število prebivalcev po spolu .......................................................................... 32
Preglednica 24 : Prebivalstvo po starostnih skupinah, občine, 31.12.2006 ............................. 32
Preglednica 25: Gostota prebivalcev na km² v letu 2005 ......................................................... 33
Preglednica 26: Naravno gibanje in skupni prirast prebivalstva po občinah v letih 1995-2005
(absolutni podatki in kazalniki), Slovenija letno ...................................................................... 34
Preglednica 27: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi in spolu, občine, Slovenija,
popis 2002 ................................................................................................................................ 38
Preglednica 28: Število registriranih brezposelnih oseb v RS po občinah, stanje 31.12.2005 39
Preglednica 29: Ostale organizacije, ki delujejo na razvoju podeţelja na projektnem
območju .................................................................................................................................... 40
Preglednica 30: Pregled programov CRPOV in ostalih razvojnih programov vezanih na
podeţelje po posameznih občinah ........................................................................................... 42
Preglednica 31: Projekti regijskega značaja ............................................................................. 44
Preglednica 32: Programi čezmejnega sodelovanja ............................................................... 45
Preglednica 34: PROJEKTI SKUPNEGA REGIONALNEGA ZNAČAJA ........................... 65
Preglednica 35: PROJEKTI OŢJEGA – LOKALNEGA ZNAČAJA ................................... 103                                                                          3
Preglednica 36: Finančna sredstva po posameznih oseh ter deleţ sofinanciranja Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP) ................................................................. 135
Preglednica 37: razdelilnik sredstev za občine in partnerje LAS ........................................... 137
                                                         4
1. UVOD

1.1. RAZVOJNI PROGRAM PODEŢELJA V SKLADU Z UREDBO SVETA O
PODPORI ZA RAZVOJ PODEŢELJA IZ EKSRP ZA 2007-2013


Razvojni programi podeţelja so ena od osnov za izvajanje ukrepov osi Leader* v novem
programu razvoja podeţelja 2007-2013, ki ga Republika Slovenija pripravlja za novo
programsko obdobje.V letu 2005 je MKGP izdalo pisno obvestilo, da Projekt Po poteh
dediščine od Idrijce do Kolpe ustreza razvojnemu programu podeţelja z naslovom »Od Idrijce
do Kolpe«.

V avgustu 2005 se je Zavod PO-PPD Od Idrijce do Kolpe prijavil na razpis MKGP za
pridobitev sredstev za sofinanciranje dopolnitve obstoječega razvojnega programa podeţelja
in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin (LAS) zaradi prilagoditve predlogu Uredbe Sveta o
podpori za razvoj podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP)
za programsko obdobje 2007-2013.
Vloga je bila odobrena in aktivnosti za dopolnitev so se pričele v oktobru 2005.
Regionalni razvojni program podeţelja Od Idrijce do Kolpe je bil nadgradnja
prvotnega programa z vsebinami, ki so metodološko definirane za vsa podeţelska
območja v Sloveniji in ki se organizirajo za program Leader.

Izvedene so bile delavnice na terenu:
  - 1 Izobraţevalna delavnica za lokalne koordinatorje, KSS in razvojne agencije na
   območju za podporo in aktivno sodelovanje pri uresničevanju Predloga Uredbe Sveta
   o podpori za razvoj podeţelja iz EKSRP
  - 4 delavnice Investiranje na kmetiji – analiza stanja na kmetijah, animacija za pripravo
   na Leader projekte, povečanje investicijskih sposobnosti kmetij
  - 2 delavnici s strokovnimi sluţbami za dopolnitev programa z novimi programskimi
   vsebinami
  - 4 delavnic z zainteresiranimi občani, društvi in ostalimi za pripravo RPP
  - 4 delavnice za spodbujanje inovativnosti na podeţelju - predstavitev izkušenj
   Avstrije pri Leader sredstvih
  - 1 izobraţevalna delavnica za formiranje LAS
  - 2 delavnice za uskladitev in dopolnitev programa.

Pri dopolnjevanju programa so sodelovali:
  - predstavniki občin,
  - predstavniki KSS,
  - Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o.,
  - NEC Cerknica,
  - Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje
  - Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
  - Ministrstvo za kulturo,
  - Predstavniki TIC-ov,
  - Predstavniki društev in ostalih vladnih in nevladnih institucij na območju.

*pojasnilo Leader :
LEADER se je, kot pobuda Skupnosti, pričel izvajati leta 1991 in sedaj prehaja ţe v četrto generacijo. Njegov namen je
izboljšati razvojne moţnosti na podeţelju ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Osnovni cilj
ukrepov LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti ter izboljšanje zaposlenosti in diverzifikacija dejavnosti na podeţelju.                                                              5
Njihova glavna vloga pa je spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeţelskih območjih in
širjenje inovativnosti. Pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim akterjem, ki ţeljo poiskati in razviti lokalne
pobude za razvoj podeţelja in sodelovati pri njihovi izvedbi. To so tako predstavniki javnih in zasebnih institucij na
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni , kot tudi vsi ostali zainteresirani člani podeţelske skupnosti. Povzeto po :Pristop
Leader:osnovni vodič, Evropska komisija 2006
1.2. LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

Lokalna razvojna strategija območja LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe je
dopolnjen Regionalni razvojni program podeţelja od Idrijce do Kolpe v skladu z
zahtevami MKGP. Pri izdelavi programa so sodelovali: Janez Mate, Janko Debeljak,
Lili Mahne, Ljuba Juţnič, Alenka Henigman v sodelovanju z lokalnimi koordinatorji
občin: Bloke, Cerknica, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Logatec, Loška dolina, Loški
Potok, Ribnica, Sodraţica, Velike Lašče, posameznimi člani programskega sveta
zavoda PO-PPD Od Idrijce do Kolpe, člani LAS ter pribliţno 200 udeleţenci na
delavnicah. Med udeleţenci na delavnicah so bili prisotni tudi ciljne skupine – mladi,
mladi brezposelni, brezposelni na kmetijah, starejše brezposelne ţenske.

Pristop LEADER temelji na izvajanju lokalnih razvojnih strategij, ki ga spremljajo jasni in
pregledni postopki, podpora ustreznih javnih sluţb in potrebna tehnična pomoč za prenašanje
dobre prakse.
Sedem temeljnih načel pristopa LEADER celovito usmerja razvoj na podeţelskih območjih.
Vsako načelo se pozitivno dopolnjuje in povezuje z ostalimi skozi ves postopek izvajanja in
ima trajne učinke na dinamiko podeţelskih območij ter sposobnost reševanja razvojnih
problemov.
Temeljna načela pristopa LEADER so:¹
1. Lokalne razvojne strategije izhajajo iz območja
Po Uredbi sveta (ES) 1698/2005 se lokalna razvojna strategija izvaja na povezanem območju,
ki zagotavlja dovolj kritične mase na področju človeških in ekonomskih virov. Območje mora
biti manjše, homogeno, druţbeno povezano ozemlje, ki temelji na skupni tradiciji in lokalni
identiteti, ljudje pa imajo občutek pripadnosti oziroma skupne potrebe ter pričakovanja. Na
takšnem območju je mogoče prepoznavanje lokalnih prednosti, slabosti, nevarnosti in
priloţnosti. Prepoznati je mogoče endogene razvojne potenciale in glavne omejitve za
trajnostni razvoj. To omogoča ciljno naravnanost ukrepov, opredeli resnične potrebe in
izkorišča lokalne konkurenčne prednosti.

2. Pristop »od spodaj navzgor«
Od vseh sedmih značilnosti pristopa LEADER je pristop »od spodaj navzgor« najbolj
specifičen. To pomeni, da lokalni akterji sodelujejo pri sprejemanju odločitev glede strategije
in pri izbiri prednostnih nalog, ki jih je na njihovem lokalnem območju potrebno izvesti.
Izkušnje so pokazale, da pristop »od spodaj navzgor« dopolnjuje klasične ukrepe, ki se
izvajajo na nacionalni in regionalni ravni na način »od zgoraj navzdol«. S tem se doseţejo
boljši rezultati na lokalnem nivoju. Politika razvoja podeţelja, ki sledi temu pristopu, mora
biti oblikovana in se izvajati tako, da kar najbolje zadovolji potrebe skupnosti, kateri je
namenjena. Tako se spodbuja lokalne interesne skupine, da prevzamejo pobudo in sodelujejo.
Ta način se je pokazal kot uspešen predvsem v tistih drţavah EU, ki imajo strukturne
probleme v kmetijstvu, saj daje veliko priloţnosti za izboljšanje kakovosti ţivljenja na
podeţelju. Med lokalne akterje prištevamo širše prebivalstvo, ekonomske in druţbene
interesne skupine, predstavnike javnosti in zasebne institucije, ki ţivijo in delujejo na nekem


                                                              6
območju. Pomembno je, da se skozi posvetovanja, dialog in pogajanja med sodelujočimi
akterji doseţe soglasje.

3. Lokalne akcijske skupine (LAS): Javno-zasebna partnerstva
Ustanovitev lokalnega partnerstva, imenovanega »lokalna akcijska skupina (LAS)« je izvirna
in pomembna lastnost pristopa LEADER. LAS ima nalogo, da opredeli in izvede lokalno
razvojno strategijo ter sprejme odločitve o razdelitvi in upravljanju finančnih sredstev. LAS
so pri spodbujanju trajnostnega razvoja učinkovite, če zdruţujejo razpoloţljive človeške in
finančne vire ter spodbujajo lokalne akterje k izvajanju skupnih projektov z večsektorskim
multiplikacijskim učinkom. Lokalne akcijske skupine temeljijo na tripartitnem partnerstvu,
sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne druţbe. Na ravni
odločanja morajo ekonomski in socialni partnerji ter drugi predstavniki civilne druţbe
(kmetje, kmečke ţenske, mladi in njihova zdruţenja) predstavljati vsaj 50% lokalnega
partnerstva. LAS se lahko ustanovijo z namenom da pridobijo dostop do podpore LEADER,
ali pa so osnovane na ţe obstoječih partnerstvih.

4. Povezani in večsektorski ukrepi oz. aktivnosti
LEADER ni sektorski razvojni program; lokalna razvojna strategija mora imeti večsektorske
temelje / načela, povezovati mora več sektorjev dejavnosti. Ukrepi in projekti, ki jih zajemajo
lokalne razvojne strategije, morajo biti med seboj povezani.

5. Inovativnost
Inovativni pristop k razvoju podeţelskih območij je ena glavnih značilnosti pristopa
LEADER, zato imajo LAS pri izbiri aktivnosti in načinu izvedbe ukrepov, ki jih ţelijo
podpreti, veliko mero svobode. Potrebe po inovacijah je treba razumeti v širšem smislu.
Pomenijo lahko razvoj in predstavitev novega proizvoda, nove tehnologije, nove organizacije
ali novega trga. Ta skupna opredelitev inovacije velja tako za podeţelska, kot tudi za urbana
območja. Podeţelska območja imajo zaradi svoje majhne gostote prebivalstva in razmeroma
nizke ravni človeških in fizičnih virov, šibkejše povezave z raziskovalnimi in razvojnimi
središči zato teţje uvedejo velike novosti, čeprav je to seveda mogoče.
Inovacije na podeţelskih območjih lahko pomenijo:
-     prenos in prilagoditev inovacij, razvitih drugod,
-     posodobitev tradicionalnih oblik znanja in izkušenj, ter
   - iskanje novih rešitev za trajne teţave podeţelja, ki jih druge politike oz. intervencije
     niso mogle zadovoljivo in trajno odpraviti.

6. Povezovanje v mrežo
Povezovanje v mreţo pomeni izmenjavo doseţkov, izkušenj in znanja med skupinami
LEADER, podeţelskimi območji, upravami in organizacijami, vključenimi v razvoj podeţelja
znotraj EU, ne glede na to ali so neposredni upravičenci do sredstev programa LEADER. Je
tudi način za prenašanje dobre prakse, razširjanje inovacij in spodbujanje pridobivanja znanja,
pridobljenega na lokalnem nivoju. Tvori vezi med ljudmi, projekti in podeţelskimi območji
ter tako lahko premaga izolacijo, s katero se srečujejo nekatere podeţelske regije. Pomaga
spodbujati izvedbo projektov sodelovanja in omogoča povezovanje skupin LEADER med
seboj.

7. Sodelovanje
Sodelovanje je sedma značilnost pristopa LEADER in po svojem namenu presega
povezovanje v mreţe. LAS izvajajo skupne projekte z drugimi skupinami, ki so oblikovane na
podoben način / pristop, kot LAS, v drugi regiji, drugi drţavi članici EU ali celo tretji drţavi.


                                                7
Sodelovanje lahko pripomore skupinam LEADER k razširitvi njihovih lokalnih dejavnosti, ali
pa zagotovi dovolj kritične mase za uspešno izvajanje projektov. Projekti sodelovanja niso
samo običajna izmenjava izkušenj ampak vključujejo oprijemljiv skupni projekt, za katerega
je najbolje, da ga upravlja skupna struktura.

¹ - Povzeto po:Pristop Leader: osnovni vodič. Evropska komisija 20062. ZNAČILNOSTI OBMOČJA LAS


2.1. SPLOŠNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

2.1.1. VELIKOST OBMOČJA

Zemljevid območja z označenimi mejami občin vključenimi v Razvojni program podeţelja
po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe prilagamo v prilogi.

Skupna velikost projektnega območja je 1 820 km².

V območje LAS-a je povezanih 11 občin: Logatec, Cerknica, Bloke, Loška dolina, Loški
Potok, Sodraţica, Dobrepolje, Velike Lašče, Ribnica, Kočevje Kostel na osnovi
regionalnega razvojnega programa podeţelja Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe.
Območje LAS-a obsega posamezne dele treh statističnih regij: del regije jugovzhodna
Slovenija( 957,4 km2: občine Kostel, Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodraţica) , del osrednje
Slovenske regije ( 206,3 km2: občini Dobrepolje, Velike Lašče) in del Notranjsko kraške
regije ( 656,3 km2 :občine Cerknica, Bloke, Loška dolina, Logatec).
Del območja poteka ob mejni reki Kolpi, ki meji z Hrvaško.

Preglednica 1 : Površina po posameznih občinah
OBČINA              POVRŠINA km²             %

Bloke                          75,1         4,1
Cerknica                        241,3        13,3
Dobrepolje                       103,1         5,6
Kočevje                        563,7          31
Kostel                          56,1         3,1
Logatec                        173,1         9,5
Loška dolina                      166,8         9,2
Loški Potok                      134,5         7,4
Ribnica                        153,6         8,4
Sodraţica                        49,5         2,7
Velike Lašče                      103,2         5,7
Skupaj                         1820         100
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, Register prostorskih enot
                                              8
2.1.2. UTEMELJITEV GEOGRAFSKE ZAOKROŢENOSTI OBMOČJA

Regionalni razvojni program je nadgradnja prvotnega razvojnega projekta podeţelja, kateri
se je pričel razvijati pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano leta
1999, z namenom revitalizacije podeţelskega prostora po vzoru projekta Po poteh dediščine
Dolenjske in Bele krajine.
Program Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe lahko opredelimo kot regionalno mreţo
naravnih, kulturnih znamenitosti in turističnih storitev na območju med Idrijco in Kolpo,
oblikovano v okviru natančno določene turistične ponudbe in ki naj bi turistom omogočala
prijetno in pestro bivanje v času do enega tedna.
Rdeča nit zaokroţenega območja je naravna in kulturna dediščina.
Program je nastajal po fazah. Prva faza, to je preveritvena faza se je končala julija 1999,
druga faza projekta, uvajalna faza je trajala eno leto in se je končala julija 2000, od avgusta
2000 pa je projekt v izvedbeni fazi in se realizira s projekti kot so promocijskimi materiali,
označevalnimi tablami, izobraţevalnimi aktivnostmi,..

Prvotno so bile v program vključene še občine Idrija, Cerkni in Osilnica.
Občini Idrija in Cerkno sta v letu 2005- 2006 sodelovali v dveh razvojnih programih
podeţelja. Ker zahteve MKGP za dopolnitev ne dovoljujejo vključenosti posamezne Občine
v dveh razvojnih programih podeţelja, sta se Občin Idrija in Cerkno odločili, da sodelujeta v
Razvojnem programu podeţelja za severozahodni višinski del Severne Primorske, ki ga vodi
Posoški razvojni center.
 Občina Osilnica, ki je prvotno sodelovala v programu Po poteh dediščine od Idrijce do
Kolpe, ni pa pristopila k ustanovitvi Zavoda PO-PPD Od Idrijce do Kolpe, je podala pisno
obvestilo, da ne pristopa k dopolnitvi Razvojnega programa podeţelja od Idrijce do Kolpe,
zato se območje občine Osilnica v aktivnosti priprave dopolnitev razvojnega programa
podeţelja od Idrijce do Kolpe ni vključilo.

2.1.3. STRUKTURNE DANOSTI OBMOČJA

Območje LAS-a leţi v Kraško Dinarskem svetu. Glede na krajinske makroregije, spada
območje v kraško krajino notranje Slovenije. Prevladuje kraški svet z visokimi kraškimi
planotami, polji, med katerimi je največje slovensko kraško polje, na katerem nastaja in
izginja največje slovensko jezero – presihajoče Cerkniško jezero, Planinskim poljem ter
številnimi rekami ponikalnicami, kot je npr. kraška reka Ljubljanica, ki izvira na hrvaški
strani in nato teče preko programskega območja in kar sedemkrat ponikne in se zopet pojavi
šele nazadnje kot reka Ljubljanica, kraškimi jamami, vrtačami, udornicami in skritimi
brezni.
Za območje je značilna izjemna biotska raznovrstnost.
Večstoletni človekovi napori za oblikovanje tega prostora kot njegovega bivalnega in
proizvodnega prostora, kot kulturne krajine in naselij v njej, ţivljenje v tem prostoru, prav
tako izkazujejo veliko pestrost oblik, pomenov in simbolike, kulturno raznovrstnost.

Nekatera območja so posebno vredna in ohranjena, zato so varovana kot naravni parki,
krajinska območja nacionalne prepoznavnosti zaradi kulturnega ali simbolnega pomena ali
kot naravne vrednote in kulturna dediščina.. Ohranjanje narave in kulturnih značilnosti
tega prostora še zlasti v kompleksnejših, varovanih območjih, so temeljnega pomena za
ohranjanje naravne raznovrstnosti in kulturne identitete posameznih okolij. Omogočanje
njihovega nenasilnega spoznavanja pa je temelj trajnostno naravnanega turizma na
podeţelju in razvojna priloţnost za lokalno prebivalstvo.


                                               9
Najvišji vrhovi dosegajo malo več kot 1200 m nadmorske višine, medtem ko večina krajev
leţi na višini med 400 in 500 metri nad morjem, z izjemo Bloške planote, Loškega Potoka
in Babnega polja, kateri leţijo na nadmorski višini med 700 in 800 metri.
Podnebje je zmerno celinsko z dolgimi zimskimi obdobji in obilico sneţnih padavin.
Temperaturne razlike med posameznimi letnimi časi so zelo velike.      Najniţje zimske
temperature se znajo spustiti tudi do – 34, medtem ko letne temperature narastejo do 38.

Pokrajina območja spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije. Za območje je
značilna izjemno visoka biotska raznovrstnost in ohranjenost narave. Tu se nahaja
osrednji ţivljenjski prostor velikih zveri. Največji naravni sistem predstavljajo gozdovi, ki na
nekaterih območjih prekrivajo tudi več kot 80% celotne površine. Na Kočevskem se nahaja
šest ohranjenih pragozdov s skupno površino 217 ha. Krajinski park Rakov Škocjan,
Notranjski regijski park.


KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Preglednica 2: Druţinske kmetije po KZU, ekon. obsegu in del. sili, 2000
Občina     Vsa     Kmet.    Skupna    Ekonomska Delovna        Delovna
        kmetijska Zemljišča ekonomska     velikost  sila v       sila v
        zemljišča v       velikost   druţinskih kmetijstvu      kmetijstvu
        v uporabi uporabi- kmečkih      kmetij   (PDM)        na
        (ha)    samo    gospodarstev (ESU)              druţinskih
              druţinske (ESU)                      kmetijah
              kmetije                          (PDM)
              (ha)
Bloke     2.363,27  2.363,27  650,40    650,40   235,93       235.93
Cerknica    4.325,62  4.313,62  1.411,80   1.227,80  630,56       601,69
Dobrepolje 2.208,53    2.208,53  945,40    945,40   462,28       462,28
Kočevje    4.448,99  2.610,99  2.824,70   884,90   489,50       142,75
Kostel
Logatec    3.807,18  3.807,18  1.602,10   1.602,10  569,81       569,81
Loška     1.526,33  1.526,33  454,50    454,50   241,65       241,65
dolina
Loški     1.492,85  1.492,85  387,90    387,90   211,25       211,25
Potok
Ribnica    2.811,01  2.811,01  1.138,20   1.138,20  567,25       567,25
Sodraţica 769,75      769,75   223,30    223,30   121,08       121,08
Velike     2.046,78  2.046,78  784,70    784,70   392,82       392,82
Lašče
Skupaj
Vir: Statistični urad RS, Objava: Si-STAT podatkovni portal
                                               10
Preglednica 3:Druţinske kmetije po velikostnih razredih KZU po občinah, 2000
          Druž. kmetije po velikost. razredih KZU po občinah, SLO 2000 po
            spremenljivkah: občine , Velikostni razredi po površini KZU
         Skupaj    >0 -< 2    2-<5     5 - < 10    >=10
SLOVENIJA        86320     22997    30380      22053    10890
 Bloke           223       11      36       76     100
 Cerknica         612       89      148      233     142
 Dobrepolje        414      111      109      134     60
 Kočevje          177       41      59       34     43
 Kostel           52      21       z        z     z
 Logatec          462       51      141      121     149
 Loška dolina       260       55      78       85     42
 Loški Potok        211       20      58       81     52
 Osilnica          51      19       z        z     z
 Ribnica          549      106      225      168     50
 Sodražica         145       19      62       51     13
 Velike Lašče       361       62      122      130     47
Vir: Statistični urad RS, Objava: Si-STAT podatkovni portal


Kmetijska gospodarstva so se na območju oblikovana skozi zgodovino poselitve in načinom
preţivljanja na tem geografskem in klimatskem okolju. Območje je bilo še nekaj desetletij
nazaj tipično agrarno, zaradi industrializacije pa je bistveno spremenilo svojo gospodarsko
strukturo.
Klasično kmetijstvo je izredno upadlo. Osnovne dejavnosti so: ţivinoreja, reja drobnice,
mlečna proizvodnja in poljedelstvo, predvsem v samooskrbni vlogi kmetije.
Usmeritev kmetijstva je glede na naravne pogoje predvsem v ţivinorejo, v največjem delu
govedorejo s proizvodnjo mleka in prirejo mesa, ovčereja je bolj zastopana na območju
Kočevskega, reja konj pa je prisotna na celotnem območju Prevladuje absolutni travnati svet,
poljedelstvo pa je namenjeno kot tehnološka dopolnitev ţivinoreji in za samooskrbo
gospodinjstev. Število kmetij, ki se ukvarjajo z ţivinorejo je v upadanju. Deleţ »slepih
kmetij« (kmetije, ki samo obdelujejo svoje površine ali pa samo uveljavljajo subvencije) se
relativno povečuje. Skupno vseh kmetij, ki se kakorkoli ukvarjajo z obdelavo kmetijskih
zemljišč pa je v upadanju, kar je normalna posledica glede na ekonomske zakonitosti.

Velikost kmetijskih gospodarstev je prikazana v statističnih podatkih popisa kmetij v letu
2000. Še bolj realni pa so podatki o kmetijah, ki vlagajo subvencijske vloge v kmetijstvu.
Starostna struktura lastnikov oziroma upravljavcev kmetij je zelo visoka, ocenjuje pa se, da je
povprečna starost v območju prehoda iz aktivnega dela v upokojitev.

Zaradi neustreznosti kmetijskih površin (teţjo obdelovalni pogoji, razdrobljenost, lastniška
struktura) in odpiranje trga kmetijskih proizvodov tuji konkurenci daje kmetijstvo vse manj
prihodkov kmečkim gospodarstvom, kar se posledično odraţa v iskanju virov dodatnih
zasluţkov in zaraščanju kmetijskih površin. Stanje je alarmantno predvsem v Kostelu in
Kočevju, kjer je kulturna krajina ţe skoraj izginila, po ostalih območjih pa se kaţe tendenca k
opustitvi negovanja kulturne krajine.

Po drugi strani se je treba zavedati, da lahko z večjimi organizacijskimi posegi (npr.
komasacijo) in spremembo dejavnosti v območjih dediščinske kulturne krajine kot posebnih


                                              11
topografsko razmejenih delih krajine, ki so nastali s součinkovanjem človeških in naravnih
dejavnikov ter ponazarjajo razvoj človeške druţbe v času in prostoru, izgubimo tiste vrednote,
ki prostor izluščijo iz anonimnosti in mu dajo posebno vrednost in razvojni potencial. Zato je
ob vseh razmišljanjih in uvajanju sprememb potrebno najti konstruktivne rešitve za
ohranjanjem ţelene krajinske zgradbe in potrebnim napredkom, npr.: ohranjanje značilnosti in
posebnosti krajinske zgradbe (lastnosti krajinskih prvin: vode, vegetacije, reliefa in
zakonitosti njihove razporeditve v prostoru), značilnosti parcelne delitve in prostorskih
razmerij (strnjena naselja in stiki naselbin z obdelovalnimi površinami, prostorski poudarki in
drobna členjenost kmetijskih površin), ohranjanje kolikor mogoče nespremenjenega razmerja
med kulturami (travinje, njive, sadovnjaki, gozd), preprečevanje zaraščanja kmetijskih
površin in spreminjanja gozdih robov, vzdrţevanje antropogenih strukturnih prvin: teras,
ţivic, ograj, kozolcev, staj, senikov ipd., vzdrţevanje zakonitosti obstoječega omreţja poti in
druge infrastrukture, ohranjanje značilnih tradicionalnih stavb oziroma gospodarskih poslopij,
razmeščenih v krajini, kot so kozolci, stanovi, skednji, seniki v njihovi izvirni postavitvi,
velikosti ter rabi, način povezave s stavbno in naselbinsko dediščino (ohranitev robov
poselitve, zaokroţanje obstoječe strukture naselij, preprečevanje razpršene pozidave) in
izvajanje sanacij, kjer je potrebno, za odpravo vidnejših poškodb.


Od dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je najbolj zastopana izdelava »SUHE ROBE«, saj je
ta dejavnost tradicionalno prisotna ţe več stoletij. Izdelava tradicionalnih izdelkov iz tega
območja se zaradi tehnoloških, ekonomskih zahtev trţišča marsikje spreminja v osnovno
dejavnost.

Ključni problem nadaljnjega razvoja kmetijstva na območju je velika parcelna
razdrobljenost, ter mnoţica ostarelih lastnikov in solastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Zaraščanje marginalnih kmetijskih območij se bo še nadaljevalo zaradi opuščanja kmetovanja
ostarelih kmetij. Kvalitetnejše kmetijske površine pa bodo z zdajšnjim načinom in takšni
podpori kmetijstvu še nadalje uporabljene za kmetovanje.
Na tem področju se je vzpostavilo nekaj kmečkega turizma z manjšimi nočitvenimi
kapacitetami - 10 turističnih kmetij.
Kot dopolnilna dejavnost na kmetijah je najbolj zastopana predelava , obdelava, dodelava
lesa, čebelarstvo, opravljanje del s kmetijsko mehanizacijo in dopolnilna dejavnost povezana
s pridelavo (vrtnarstvo, drevesničarstvo, perutninarstvo).
Zelo slabo so zastopane dopolnilne dejavnosti s področij predelave kmetijskih pridelkov
(zlasti predelava mesa in mleka), tradicionalnimi znanji, ki izhajajo iz kmetijske dejavnosti
(peka kruha) in dopolnilne dejavnosti v povezavi s pridobivanjem energije na različne načine
(vodna energija, biomasa).
Glede na število registriranih posameznikov kot osebno dopolnilno delo ( po podatkih UE
enot na področju ) izstopa območje Upravne enote Kočevje - 204 in Ribnice - 85, v občini
Cerknica – 41, Dobrepolje – 31, Kostel - 3, Loška dolina - 8, Bloke – 5, Logatec – 9.
Osebno dopolnilno delo je najbolj zastopano v nabiranju in prodaji gozdnih sadeţev in
zelišč, sledi izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je moţno izdelovati na domu, občasna
pomoč v gospodinjstvu, občasno varstvo otrok in pomoč starejšim in izdelovanje izdelkov
domače in umetnostne obrti.
                                              12
Preglednica 4: Ekološke kmetije po občinah
občina     število eko kmetij površina kmet. zemljišč usmeritev kmetije

 Bloke            21           369 gov.,drobnica,konji

 Cerknica           18           189 gov.,ovce,konji

 Dobrepolje           3           32 Govedoreja

 Kočevje           33          2063 Živinoreja

 Kostel             3           42 Živinoreja

 Logatec            6          102 govedoreja-meso in mleko, kozjereja, konjereja,

 Loška dolina         11           148 govedo,konji

 Loški Potok          9          107 govedo, ovce

 Ribnica           19           230 12 živinorejskih, 7 mešanih

 Sodražica           3           19 govedo, ovce

 Velike Lašče          4           69 živinoreja

SKUPAJ        130 kmetij         3370 ha

Vir: Podatki o ekoloških kmetijah so povzeti po subvencijskih vlogah v kmetijstvu za leto
2006, KSS.
Razvoj ekološkega kmetovanja na tem področju je precejšen, vendar ne zadošča vsem
potrebam povpraševanja po ekološki hrani, zlasti na področju zelenjave in ţitaric. Večinoma
so to samooskrbne manjše kmetije, le dva dosegata omembe vredne rezultate z vidika trţnih
potreb ( izdelava soka iz rdeče pese in ekološkega mleka).Velik je interes za vzrejo konj in
kot dopolnilna dejavnost se organizirajo jahalni klubi, ki razvijajo tekmovalne in rekreacijske
jahalne športe. V Ribnici deluje visoko kakovostni zasebni vzrejni konjeniški center Ugar,
ki je v letu 2006 postal prepoznaven z organizacijo tekem v preskakovanju ovir v svetovnem
merilu.

Glede na naravne danosti prostora in splošno stanje v kmetijstvu je potreben usmerjen in
povezan razvoj ekološkega kmetijstva. Za območje je značilna izjemna biotska raznovrstnost
( NATURA 2000), in krajinska raznovrstnost (območja nacionalne prepoznavnosti,
dediščinske kulturne krajine), ki sta osnovni stalnici ekološkega kmetovanja, ohranjanja
kakovostnega bivalnega okolja, utrjevanja lastne identitete in ustvarjanja pogojev za razvoj
različnih dejavnosti (turizem, rekreacija).
 Majhnost parcel in teţki pridelovalni pogoji so ţe znani omejitveni dejavnik za intenzivno
količinsko pridelavo hrane. Alternativa je pridelava zdrave, kakovostnejše hrane na ekološki
način. To lahko pridelujejo tudi manjši kmetje za potrebe domačega trga ( trţnice v središčih)
in bodočega individualnega gosta v programu alternativnega turizma na tem področju.
                                                  13
Preglednica 5: Prikaz površin gozda in gozdnatosti po občinah
     Občina    Površina ha   Pov. gozda   Gozdnatost
                      ha       %
  Bloke           7.510     3.680       49
  Cerknica         24.130     16.324      67,6

   Dobrepolje        10.310     7.543      73,1
   Kočevje         56.338     45.989      81,6
   Kostel           5.563     4.321      77,7
   Logatec         17.310     11.642      67,2
   Loška dolina       16.680    13.707      82,1
   Loški Potok       13.436     10.510      78,2
   Ribnica         15.370     10.488      62,2
   Sodraţica         4.951     3.290      66,4
   Velike Lašče       10.320     7.030      68,1
   Skupaj         181.918    134.524      73,9
Vir: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje Postojna in Ljubljana

 Naslednja tabela je pridobljena iz podatkov Zavoda za gozdove Slovenije. Procent
negozdnih površin se spušča pod 26% skupnih površin. Če upoštevamo še podatke o
zaraščanju v negozdnem prostoru, vidimo, da je v nadaljnjem zaraščanju cca 5% negozdnih
površin.

Lastniška struktura
Značilnost lastniške strukture delimo v tri segmente:
  - V privatnem gozdu je izrazito razdrobljena posestna struktura. Tako sicer lastniki
    razpolagajo z nekaj ha gozda, kateri pa je razdrobljen na več parcel (lahko tudi 10 in
    več). Tako je kmetijstvo na takih področjih postalo nedonosno, kar se kaţe na
    šibkejšem letnem poseku lesa. Tako se ocenjuje, da v lastniških gozdovih dosegamo
    tudi 50% niţji posek, kot bi ga dopuščal letni prirast gozda.
  - Drugi del predstavljajo veliki privatni lastniki, ki so dobili vrnjene gozdove
    (denacionalizacija). Ti najpogosteje organizirajo svoj posek v dovoljeni meri (tudi
    zaposlujejo gozdne storitvene delavce)
  - Zadnji segment predstavlja gozd v drţavni lasti, ki je najbolj značilen na področju
    Občine Kočevje. V teh gozdovi drţava podeljuje koncesije le izvajalcem, ki
    sistematično skrbijo za gozdno bogastvo.

Izkoriščenost gozdov
Izkoriščenost gozdov bomo prikazovali preko dveh elementov: ekonomske in socialne (in
ostale) vrednosti gozda. Stroka ocenjuje, da so splošne koristi, ki jih gozd daje, najmanj
desetkrat večje od vrednosti ekonomsko izrazljivih proizvodov.
1. Ekonomska vrednost gozdov
Izkoriščenost gozdov glede na moţen posek je zadnja leta padala predvsem zaradi manjšega
poseka v privatnih gozdovih manjših lastnikov. Naslednji problem, ki se pojavlja, je direkten
izvoz lesa (hlodovine) s področja (predvsem Italija in Avstrija). Ţe je opazen upad domačega
lesa na ţagah in pri oskrbi domače lesne proizvodnje.
Sicer je ugodno razvitih nekaj večjih proizvodnih podjetji vezanih na les: Lik Kočevje, Inles
Ribnica, Stolarna Dobrepolje, Brest Cerknica., ipd. Na področju deluje tudi veliko število
(predvsem kočevsko ribniški del) malih podjetnikov (1-10 zaposlenih), ki opravljajo
dejavnost povezano z lesom:


                                             14
  -  posek in spravilo lesa,
  -  transport,
  -  razrez lesa (razrez hlodovine in izdelava drobnih elementov: deske, trami..),
  -  sušenje lesa,
  -  obdelava lesa: izdelava lesenih izdelkov domače in umetnostne obrti, izdelava
    polizdelkov za lesno industrijo (noge za pohištvo, ročaji, drugi elementi) in izdelava
    izdelkov: stavbno pohištvo (okna, vrata, parket..), palete in pohištvo (izdelava večjih
    serij lesenih izdelkov ali manjše serije in izdelava po naročilu),
  -  in s tem v povezavi trgovina: prodaja hlodovine, razrezanega lesa in izdelkov.

Z gozdom je tudi povezana dejavnost nabiranja gozdnih sadeţev in zelišč, ki omogoča
prebivalcem na deţeli dodaten zasluţek. Najbolj razširjeno je nabiranje gob in zdravilnih
gozdnih in travniških rastlin (lipa, bezeg, glog, šipek, rman in druge). Na terenu je
organiziranih tudi nekaj odkupnih mest za gozdne sadeţe in zelišča. Domačini za lastne
potrebe nabirajo tudi celo vrsto drugih rastlin: maline, jagode, lešnike, kostanj, orehe,
borovnice ipd.
Poseben segment v ekonomiki gozdov predstavlja še lovstvo. Lovci so dobro organizirani v
več društev in v sodelovanju z OE Zavoda za gozdove obvladujejo lov v gozdovih in skrbijo
za ravnovesje ţivalskih vrst. V tem okviru deluje več gojitvenih lovišč. Del lovstva se ţe trţi
(odstrel ţivali), ni pa skoraj nikjer del celovite turistične ponudbe, ki bi omogočala tudi ostale
dejavnosti povezane z ţivalmi (foto lov, opazovanje, raziskovanje gozda ipd.).
2. Socialna funkcija gozda
Ta del predstavljajo ostale funkcije gozda: rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna,
higienska, zdravstvena, funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine in drugih vrednot
okolja. Vsekakor je na področju ta del z vidika ekonomike zelo slabo izkoriščen. Omembe
vredna so predvsem področja, ki so povezana s turizmom ( Kolpa, Cerkniško jezero... ostali
del pa se je s tega vidika šele začel razvijati.
V tej povezavi so na celotnem območju dejavna predvsem lokalna planinska društva, z
vrisanimi kartami moţnih pešpoti, društva gozdarjev, lovska, ribiška in druga društva, ki
delujejo le v okvirih svojih interesov in se ne povezujejo v celovito turistično ponudbo kraja
(območja).

Alternativni gozdni viri – biomasa
Veliko manjših podjetnikov in nekaj večjih ţe uporabljajo lesno energijo - energija iz
biomase za ogrevanje in ostale toplotne potrebe. Nekaj mest ima tudi delno zgrajeno
infrastrukturo za ogrevanje na biomaso: Kočevje - nova peč na biomaso 2005, Ribnica (Inles).
Vsekakor je področje izkoriščanja energije biomase še premalo razvito.

Obnovljivi viri energije
Območje je izjemno bogato z obnovljivim virom energije – biomaso, saj ga večinoma
pokrivajo gozdovi.
Les, kot vir energije postaja zaradi izrednega tehničnega napredka pri razvoju kurilnih naprav
ter zaradi nestabilnih cen fosilnih goriv, ponovno vedno bolj zanimiv za široko uporabo.

Les sodi med obnovljive vire energije (OVE). Lesna biomasa je postala sinonim za sodobno
in učinkovito rabo lesa v energetske namene in sem uvrščamo:
 - les iz gozdov, ki je primeren za energetsko rabo,
 - les iz površin, ki niso gozd (površine v zaraščanju, kmetijske površine, urbane površine…),
 - lesne ostanke primarne in sekundarne industrije ,
 - odsluţen neonesnaţen les.


                                                15
NARAVNE VREDNOTE

Preglednica 6: Seznam ekološko pomembnih območij v občinah Kostel, Kočevje,
Ribnica, Sodraţica, Loški Potok, Dobrepolje, Velike Lašče, Bloke, Loška dolina,
Cerknica in Logatec
            IME                  OBČINE
                          Kostel, Kočevje, Ribnica,
                          Sodraţica, Loški Potok,
 Kočevsko
                          Dobrepolje, Bloke, Loška
                          dolina
 Kolpa                       Kostel, Kočevje, Loški Potok
 Ribniška dolina                  Ribnica, Sodraţica
 Kadice, Mateča voda in Bistrica          Sodraţica, Bloke
 Skednevnica                    Dobrepolje
 Podpeška jama                   Dobrepolje
 Potiskavec                     Dobrepolje
                          Velike Lašče, Bloke,
 Krimsko hribovje - Menišija
                          Cerknica, Logatec
 Ljubljansko barje                 Velike Lašče
 Mišja dolina z Velikimi logi            Velike Lašče
                          Bloke, Loška dolina, Cerknica,
 Notranjski trikotnik
                          Logatec
 Bloščica                      Bloke
 Loško polje                    Loška dolina
 Sneţnik – Pivka                  Loška dolina
 Slivnica                      Cerknica
 Kozje stene pri Slivnici              Cerknica
 Medvedje brdo                   Logatec
 Ţejna dolina                    Logatec
 Zelena dolina                   Logatec
 Dolina Črnega potoka                Logatec
 Jezerc                       Logatec
 Trnovski gozd in Nanos               Logatec
                           Kostel, Kočevje, Ribnica,
 Osrednje območje ţivljenjskega prostora velikih  Sodraţica, Loški Potok,
 zveri                       Dobrepolje, Bloke, Loška
                          dolina, Cerknica, Logatec
Vir: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, april 2006


Preglednica 7: Seznam območij Natura 2000 v občinah Kostel, Kočevje, Ribnica,
Sodraţica, Loški Potok, Dobrepolje, Velike Lašče, Bloke, Loška dolina, Cerknica in
Logatec
         IME           STATUS       OBČINE
 Kočevsko-Kolpa                    Kostel, Kočevje, Ribnica,
                    PosVO     Sodraţica, Loški Potok
 Kočevsko                       Kostel, Kočevje, Ribnica,
                    pPosVO    Sodraţica, Loški Potok,


                                            16
         IME           STATUS       OBČINE
                           Dobrepolje, Bloke, Loška
                           dolina
 Rinţa                 pPosVO    Kočevje
 Ribniška dolina            pPosVO    Ribnica
 Dolenja vas pri Ribnici        pPosVO    Ribnica
 Mateča voda in Bistrica        pPosVO    Sodraţica, Bloke
 Skednevnica              pPosVO    Dobrepolje
 Kompoljska jama - Potiskavec      pPosVO    Dobrepolje
 Podpeška jama             pPosVO    Dobrepolje
 Krimsko hribovje - Menišija             Velike Lašče, Cerknica,
                    pPosVO    Logatec
 Bloščica                pPosVO    Bloke
 Notranjski trikotnik                 Bloke, Loška dolina,
                    pPosVO    Cerknica, Logatec
 Sneţnik - Pivka            PosVO     Loška dolina, Cerknica
 Javorniki - Sneţnik          pPosVO    Loška dolina, Cerknica
 Cerkniško jezero            PosVO     Cerknica
 Planinsko polje            PosVO     Cerknica, Logatec
 Kozje stene pri Slivnici        pPosVO    Cerknica
 Medvedje brdo             pPosVO    Logatec
 Jezerc pri Logatcu           pPosVO    Logatec
 Ţejna dolina              pPosVO    Logatec
 Trnovski gozd - Nanos         pPosVO    Logatec
Legenda:
PosVO – posebno varstveno območje
pPosVO - potencialno posebno varstveno območje
Vir: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, april 2006


Preglednica 8: Površina območja Natura 2000 po posameznih občinah
OBČINA            Površina Natura Deleţ v občini v
               2000 ha      %
Bloke                 1504,57        20,04
Cerknica               9651,022        39.99
Dobrepolje               742,95          7.2
Kočevje                47644,27        85,79
Kostel                 5608,58         100
Logatec                7835,65        45,26
Loška dolina             11596,62        69,51
Loški Potok              11427,94        84,97
Ribnica                6769,95        44,06
Sodraţica               1538,45        31,09
Velike Lašče              1593,57        15,44
Skupaj celotno območje        107451,5        59,03
Vir: MOP, Agencija RS za okolje, www.sigov.si/mop http://pspp.arso.sigov.si/pspp                                            17
Zemljevid Slovenije z označenimi območji Nature 2000
Na posebnih varstvenih območjih kot je Natura 2000, ki pokriva kar     59% celotnega
programskega območja se bo biotsko raznovrstnost, zlasti habitate rastlinskih in ţivalskih
vrst, ki so posebnega pomena za Evropsko skupnost, moralo ohranjati z rabo prostora, ki
omogoča vzpostavitev ali vzdrţevanje ugodnega stanja teh vrst.


Preglednica 9: Skupno število zavarovanih območij po občinah – povzeto iz seznama
zavarovanih območij po občinah, ki je priloţen v prilogi
OBČINA            Število zavarovanih območij s
               statusom naravnega
               spomenika, spomenika
               oblikovane narave,
               krajinskega parka, regijskega
               parka
Bloke             13
Cerknica           34
Dobrepolje          3
Kočevje            1
Kostel            -
Logatec            50
Loška dolina         21
Loški Potok          -
Ribnica            -
Sodraţica           1
Velike Lašče         3
Skupaj celotno območje    126
Vir: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Ljubljana
                                            18
Preglednica 10: Skupno število naravnih vrednot po občinah
– povzeto iz seznama naravnih vrednot po občinah, ki je priloţen v prilogi
OBČINA            Število naravnih
               vrednot
Bloke                     1
Cerknica                    -
Dobrepolje                  48
Kočevje                   133
Kostel                    27
Logatec                     -
Loška dolina                  -
Loški Potok                  27
Ribnica                    38
Sodraţica                   9
Velike Lašče                  7
Skupaj celotno območje            290
Vir: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Ljubljana


Na območju je 126 zavarovanih območij, od tega ima status naravnega spomenika 115 enot,
status spomenika oblikovane narave 9 enot, status krajinskega parka ena enota – Rakov
Škocjan in ena enota s statusom regijskega parka- Notranjski regijski park.
Od skupnega število naravnih vrednot je drţavnega pomena kar 111 naravnih vrednot,
medtem ko so preostale v skupnem številu 179 lokalnega pomena.

Vode so najbolj ranljiv obnovljivi naravni vir. Še posebej je zaradi kraškega terena potrebno
nameniti večjo pozornost varovanju voda.
V športno rekreacijske namene se izkorišča reko Kolpo, Cerkniško jezero, Kočevsko jezero,
Bloško jezero.
Precej površin leţi tudi v območjih varovanja vodnih virov.

Preglednica 11: Površine varovanja vodnih virov
OBČINA           POVRŠINA km² Ocenjena površina
                        varovanja vodnih
                        virov v %
Bloke                   75,1        35%
Cerknica                 241,3       88,8%
Dobrepolje                103,1         8%
Kostel                  56,1        20%
Logatec                 173,1       10,5%
Loška dolina               166,8        80%
Loški Potok               134,5        60%
Sodraţica                 49,5        10 %
Velike Lašče               103,2        15%
Vir: lokalne skupnosti
                                             19
KULTURNA DEDIŠČINA

Prepoznavnost z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine
Z ohranjanjem    in vzpostavljanjem kulturne in simbolne      prepoznavnosti krajine
zagotavljamo večjo privlačnost območij, specifične razvojne moţnosti, kvalitetno bivalno
okolje in moţnosti za identifikacijo prebivalstva s svojim in nacionalnim teritorijem. Kulturno
in simbolno prepoznavnost ter doţivljajsko vrednost oblikujejo pestra kulturna krajina,
stavbna in naselbinska dediščina podeţelja, pogojena s klimatskimi , geološkimi, reliefnimi in
zgodovinskimi razmerami ter naravne vrednote z izrazitimi in prepoznavnimi lastnostmi.
Dejavniki prepoznavnosti so vizualna kakovost, stopnja ujemanja med značilnostmi rabe in
rabo prostora, sestavljenost krajinske zgradbe s kombinacijami oblik naravnih in kulturnih
prvin, avtentičnost in pričevalnost zgradbe, kakovost umeščenosti grajenih struktur in
vzorcev, zgodovinski ali simbolni pomen posameznih delov ali celote, kar vse (lahko, če se
ohranja) predstavlja večjo doţivljajsko kvaliteto posameznih krajinskih območij.

Območja, ki so na drţavni ravni v Strategiji prostorskega razvoja prepoznana, da imajo
tovrstne moţnosti, so naslednja :

Preglednica 12: Krajinska območja nacionalne prepoznavnosti zaradi kulturnega ali
simbolnega pomena v programskem območju Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe:
Občina      Ime območje
Bloke      Cerkniško polje
Loška dolina   Cerkniško polje
Cerknica     Cerkniško polje
Kočevje     Dolina Kolpe pod
         Starim trgom
Loška dolina   Grad Sneţnik
Loški Potok   Loški Potok
Logatec     Planinsko polje
Logatec     Planinsko polje


- tabela s seznamom nepremične kulturne dediščine po posamezni občini je priloţena v
prilogi

Preglednica 13: Skupno število enot nepremične kulturne dediščine po občinah – povzeto
iz seznama Podatki o nepremični kulturni dediščini, ki je priloţen v prilogi,
               Število enot nepremične kulturne dediščine

OBČINA     Arhe Prof Sakr Sakr Mem Vrtn Nasel Kult Zgod Ostal Skup
        ološk ana alna alno orial oarhi binsk urna ovins o  aj
         a  stav. stav. profa na tektu  a kraji ka
        ded. ded. ded. na    ded. rna ded. na kraji
                 stav.   ded.      na
                 ded.
Bloke      12  12  15   1          2      42
Cerknica    57  59  31      3    4  11      165
Dobrepolje    4   9  33     24  1  6         77
Kočevje     45  67  32      9  1  11  3  2  6 176


                                              20
Kostel      4   17   13       1       5               40
Logatec     25   85   38      40   5   4    1           198
Loška dolina   28   29   21   1   36   1   7               123
Loški Potok    3   24   11   1   20       3    2           64
Ribnica     10   59   31      34   5   7    3           149
Sodraţica     3    3   10       1                      17
Velike Lašče 14     35   19       6   1   9    1           85
Skupaj     205   399 254     3  174   14   56   23   2    6   1136
celotno
območje
Vir: Ministrstvo za kulturo, Register nepremične kulturne dediščine, 6.9.2006

Iz tabele je razvidno, da je celotno območje izjemno bogato z raznovrstno nepremično
kulturno dediščino. Prevladuje profana stavbna dediščina, zlasti domačije, stanovanjske hiše,
hlevi, mlini ipd., kateri sledita sakralna (cerkve) in profana sakralna dediščina (kapelice), v
večjem številu sta prisotni tudi arheološka in memorialna dediščina. Skupaj je v registru za
projektno območje na dan 6.9.2006 vpisanih 1136 enot nepremične kulturne dediščine. Med
njimi 70 enot predstavlja vrhunski doseţek ustvarjalnosti oziroma ključno ali redko
ohranjeno dokazilo določenega obdobja zgodovinske preteklosti , med katerimi je 22 enot
ţe razglašeno za spomenik drţavnega pomena, za ostale pa se razglasitev še pripravlja.
Nadaljnjih 135 enot je spomenikov lokalnega pomena, torej imajo zaradi svojih značilnosti
poseben pomen za oţje ali širše lokalno območje. Vsi spomeniki in preostala nepremična
dediščina pa imajo pomen kot ohranjene kulturne ali prostorske značilnosti krajine ali naselij.
V območju je tudi 56 območij naselbinske dediščine, pri čemer so posebej vasi, vaška jedra
ali zaselki najbolj ogroţena varstvena kategorija, ki pospešeno izgublja svoje kulturne
značilnosti. Kar 23 enot je dediščinske kulturne krajine, katere varstvo in ohranjanje zahteva
poseben pristop in trud. V postopku vpisa pa je bilo na dan 6.9.2006 še 267 enot nepremične
kulturne dediščine za celotno območje. Seznam je priloţen v prilogi. Zaradi značilnosti
projektnega območja je moţno vso navedeno kulturno dediščino obravnavati kot t. i.
podeţelsko dediščino.

V letih 2000-2005 je v projektnem območju potekalo 30 spomeniško varstvenih akcij za
prezentacijo in usposabljanje posameznih objektov za kulturno funkcijo in ustrezno,
večinoma novo rabo. To so turistično prvovrstno zanimivi objekti, kot so npr. Grahovo 62
(„fuţina“), grad Sneţnik, grad Turjak, več cerkva, grad in trško naselje Kostel, grad
Fridrihštajn, katerih obnova pa poteka počasi, tudi zato, ker je njihova bodoča raba še nejasna.
Akcije se – z izjemo trškega naselja Kostel - ne nanašajo na varovana območja, kot so
naselbinska jedra ipd.

Vsa nepremična kulturna dediščina je sestavina krajine in bivalnega okolja in priča o
kulturnih značilnostih in zgodovini prostora, o ljudeh, ki tam ţive. Potrebno je varovati njene
kulturne lastnosti v avtentični pričevalnosti in jo vključevati v ţivljenje sodobne druţbe,
zlasti varovana območja naselbinske dediščine s programi revitalizacije in rehabilitacije, z
razvijanjem etnoloških in arheoloških parkov, tematskih poti itd. – slednje je tudi vitalnega
pomena za njen nadaljnji obstoj.
Dediščina je vrednota v premalo okoljih. Prebivalci območja se premalo zavedajo njenega
pomena, je še ne uveljavljajo kot svojo kulturno pravico in se ne zavedajo dovolj razvojnih
moţnosti, ki jih nudi, zlasti na področju turizma in obrti.. Potrebno je več ozaveščanja tako
med mladimi kot med starejšimi. Dober primer ozaveščanja o vrednotah dediščine so osnovne
šole ob rimskem zapornem zidu (Velike Lašče, Loški potok, Stari trg, Bloke), ki otroke v


                                               21
osnovnih šolah preko različnih predmetov ozaveščajo o vrednotah rimskega zapornega zidu.
Premalo se zavedajo znatnejših koristi, ki jih prinaša ohranjanje in razvijanje večjih
varovanih območij – naselbinskih jeder, krajinskih območij, tematskih poti, kulturnih vrednot
v naravnih parkov, v smeri ustvarjanja posebnih lokalnih kulturnih okolij, z obogatitvijo z
novo kulturno infrastrukturo, povezavo snovne in nesnovne dediščine/znanj in razvijanje
lokalno pogojene nove ustvarjalnosti. Prav tako je pri vzdrţevanju, adaptacijah in obnovah
objektov kot pri odločanju za nove objekte, ter pri oblikovanju novih produktov / storitev
premalo sodelovanja med institucijami znanja in lokalnimi prebivalci (kmetijami, podjetji,
društvi, zasebnimi lastniki). Premalo je dediščina vključena tudi pri trţenju turističnih in
izobraţevalnih programov v projektnem območju.
Domača in umetnostna obrt, izdelki z geografsko označbo, poreklom, blagovne znamke
in ostala pomembna območja in izdelki

Območje je zaradi naravnih danosti izjemno bogato z izdelki domače in umetnostne obrti.

Prevladuje izdelovanje izdelkov iz lesa, tako imenovana suha roba. Nastanek je bil pogojen z
veliko poraščenostjo narave z gozdom in razdrobljenostjo kmetij. Tako so prebivalci začeli
izdelovati izdelke iz lesa, ki so jih potrebovali v vsakdanjem ţivljenju, bodisi pri delu v
gospodinjstvu, drugih hišnih opravilih ali pa pri poljedelstvu. Tradicija izdelovanja suhe robe
se prenaša iz roda v rod ţe več stoletij in je ţiva še danes.
Na območju najdemo preko 400 izdelovalcev suhe robe. Izdelki suhe robe so razvrščeni v
suhorobarske panoge: obodarstvo, podnarstvo, rešetarstvo, ţličarstvo, kuhalničarstvo,
posodarstvo, zobotrebčarstvo, pletarstvo, mizarstvo, strugarstvo, orodjarstvo, spominkarstvo,
poslikava in sestavljanje izdelkov.

Z geografsko označbo „Ribniška suha roba“ so zaščiteni predmeti iz lesa, ki so skozi
zgodovino postali tradicionalni izdelki na območju občin Ribnica, Sodraţica, Loški Potok,
Kočevje, Dobrepolje, Velike Lašče in Bloke.

V juţnem delu ribniške doline se je zaradi naravnih danosti poleg suhe robe uspešno
razvijalo skozi stoletja tudi lončarstvo, ki je druţinam predstavljalo poleg kmetijstva dodatni
vir zasluţka Danes še vedno lončari kar nekaj lončarjev, ki svoje izdelke izdelujejo še vedno
na tradicionalni način.
 V letu 2006 je v Ribnici pod okriljem Miklove hiše na novo zaţivela Muzejska trgovina z
izdelki suhe robe, ki nosijo geografsko označbo in lončarskimi izdelki.

Območje zaradi svoje neokrnjenosti nudi izjemno ugodne pogoje tudi za pridelavo visoko
kakovostnega medu.
Označba geografskega porekla Kočevski med zdruţuje čebelarje področnih čebelarskih
društev iz Kočevje, Ribnica, Velike Lašče, Videm Dobrepolje in Dolenjske Toplice. Pod
označbo geografskega porekla Kočevski gozdni med se prodaja smrekov, lipov, hojin in
gozdni med.

Na juţnem delu območja ob dolini reke Kolpe na območju občin Kočevje, Kostel in Osilnica
pridelujejo iz avtohtonih vrst sadja Kostelsko rakijo. Kostelska rakija ima svojo blagovno                                              22
znamko. Pridobivajo jo po postopku destilacije ene ali več vrst     avtohtonega sadja po
tehnologiji dvakratne prekuhe

Občina Cerknica je 2002 z odlokom razglasila Notranjski regijski park, ki obsega površino
celotne občine Cerknica, izključena so naselja. Prav tako je bilo območje parka 2005 vpisano
na seznam svetovno pomembnih mokrišč – Ramsar območje.

Območje projekta je bogato z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine. V sklopu
Strategije prostorskega razvoja Slovenije je Drţavni zbor RS sprejel določena krajinska
območja kot temelje slovenske prepoznavnosti (krajinska območja nacionalne prepoznavnosti
zaradio simbolnega in kulturnega pomena) – v programskem območju so v celoti ali delno
naslednja: Planinsko polje, Cerkniško polje z Bloško planoto, širše območje gradu
Sneţnik, Loški Potok, Dolina Kolpe s Starim trgom, ki jih odlikuje ohranjenost, posebnost
in številčnost kulturnih prvin, vključno znanj in obrti (območja so tudi v etnološki
regionalizaciji slovenskega ozemlja posebna območja), kot tudi prisotnost najpomembnejše
kulturne dediščine, ki vključuje tudi dediščinsko kulturno krajino in drţavno pomembne
kulturne spomenike. Z ohranjanjem in vzpostavljanjem kulturne in simbolne prepoznavnosti
krajine zagotavljamo večjo privlačnost območij, specifične razvojne moţnosti, kvalitetno
bivalno okolje in moţnosti za identifikacijo prebivalstva z nacionalnim teritorijem.
Območja imajo izreden turistični potencial, ki - z delno izjemo Cerniškega polja - še ni
kompleksno prepoznan in razvit.

Projektno območje ime izjemen potencial za zaščito tudi ostalih avtohotnih izdelkov in
pridelkov kot so bloške smuči, ostrnice, polhova mast, jed „kavra“, bloški krompir,
Sneţniški Javorniški med,...
Bloke so poznane kot zibelka starega ljudskega bloškega smučanja Starodavne bloško-
vidovske smuči so izredna in svojevrstna posebnost, s katero se lahko ponaša celotna
Slovenija. Zaradi svoje iznajdljivosti in spretnosti so si tamkajšni ljudje izdelovali smuči kar
sami. Danes tradicionalno izdelovanje bloških smuči počasi izginja v pozabo.
Celotno območje je v okviru programa Od Idrijce do Kolpe razvilo svojo prepoznavnost
preko logotipa in celostne podobe ter skupnimi programi Po poteh dediščine od Idrijce do
Kolpe.
Na območju občin Loška dolina, Cerknica in Bloke ter Velike Lašče so za potrebe turizma
razvili program enodnevnih turističnih paketov pod skupnim naslovom Krpanova deţela.


Notranjsko kraška regija kot ekoregija:

Ţupani Notranjsko kraških občin so podpisali Programska izhodišča za razvoj Notranjsko
Kraške regije kot ekoregije, ki temelji na štirih stebrih:
  - oblikovanju infrastrukture regije
  - oblikovanju znaka kakovosti ekoregije in promociji načel ekoregije
  - zagotovitvi vključenosti in sodelovanja pri izvedbi strategije ekoregije
  - internacionalizaciji Notranjsko kraške regije.
Vsak steber ima svoje razvojne prioritete, ki na svoj način prispevajo k strategiji trajnostnega
razvoja. Vse štiri stebre je treba razvijati istočasno in v sodelovanju zasebnega in nevladnega
sektorja z lokalnimi, regionalnimi n nacionalnimi institucijami.
Ker del občin iz razvojnega programa podeţelja leţi na območju Notranjsko kraške regije, je
smiselno razmišljati o razširitvi ekoregije na celotno območje razvojnega programa
podeţelja.


                                               23
2.1.4. STANJE INFRASTRUKTURE

Cestno omreţje
Mimo Cerknice in Logatca poteka hitra cestna povezava mednarodnega pomena v smeri
Koper – Ljubljana.
Od Ljubljane do Kočevja in naprej proti Delnicam poteka regionalna cestna povezava
čezmejnega pomena.
Na omreţja cest mednarodnega in čezmejnega pomena se navezuje cesta od Unca do Ţlebiča
ter od Kočevja do Novega mesta.
Medobčinska in lokalna središča se povezujejo z regionalnimi in lokalnimi cestnimi
povezavami, katera so v projektnem območju večinoma v zelo slabem stanju. Regionalna
cesta čezmejnega pomena od Ljubljane proti Delnicam je izrazito prometna, še posebej v
poletnih mesecih ter potrebna razširitve in temeljite prenove. Ravno tako regionalna cestna
povezava od Unca do Ţlebiča je zaradi vsakodnevnega teţkega tovornega prometa v zelo
slabem stanju.
Javni potniški promet preko avtobusnih povezav redno poteka do večjih občinskih središč,
medtem ko ima večina krajev slabe dnevne avtobusne povezave
Ţelezniška povezava za potniški promet poteka v smeri od Seţane proti Ljubljani in zajema
območje občine Cerknica in Logatec. Ostalo območje nima ţelezniškega potniškega prometa.
V smeri Ljubljana Kočevje poteka samo tovorniški ţelezniški promet.
Na območju zasledimo izrazito pomanjkljivo ţelezniško povezava za potniški promet.
Omreţje kolesarskih poti je razvito samo po posameznih občinah, večina občin nima
urejenih kolesarskih poti. Obstoječe niso širše regionalno povezane.
Omreţje planinskih pešpoti je zelo dobro razvito na območju. Čez del območja poteka tudi
evropska pešpot E7 in E6.
Ponekod so urejene posamezne tematske poti. Po dolţini izstopa tematska pot ob rimskem
zidu (Claustra Alpium Iuliarum), doslej dolga 55 km, ki povezuje celotno območje.
Na območju je urejeno tudi letališča za ultra lahka letala . V Kočevski občini se nahaja
letališče Novi Lazi za eno in dvosedeţna letala. Malo manjše letališče pa ureja tudi privatnik
v Ribnici, na polju med Bregom, Breţami, Sajevcem in starim stadionom
 Na območju občine Dobrepolje je v prihodnosti v prostorskem planu predviden prostor za
ultra lahka letala.


Komunalna in energetska infrastruktura

Komunalna in energetska infrastruktura ne dosega standardov opremljenosti in ne sledita
potrebam gospodarskega razvoja. V preteţnem delu regije je vodooskrba nezadostna. Deleţ
prebivalstva, priključenega na vodovod ne presega 90%, kar je precej pod drţavnim
povprečjem, ki znaša 98%. Poleg pomanjkanja sistemov oskrbe z vodo je eden večjih
problemov tudi kvaliteta cevovodov, pri čemer je zaskrbljujoče predvsem dejstvo, da gre za
zastarele in tehnično neustrezne materiale.
Zaradi razpršene pozidave, ki je tipična za podeţelje, je značilno pomanjkanje ustreznih
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kar je pomemben dejavnik pri
zmanjševanju okoljskih vrednosti v regiji. Na ravni regije dosega deleţ prebivalcev, ki ni
priključen na te sisteme, okoli 75%. Slabo so opremljene občine Bloke, Loška dolina, Loški
Potok, Sodraţica, Kostel in Ribnica ter Kočevje, kjer razen mest in nekaterih večjih naselij
kanalizacijskih omreţij in čistilnih naprav sploh ni. V večjem delu območja je potrebno
urediti kanalizacijske sisteme, saj se v manjših krajih še vedno kanalizacija izliva v bliţnje
reke in potoke.


                                              24
Telekomunikacijsko omreţje je le deloma razvito. Vzroke je potrebno iskati v naravnih
značilnostih terena, v izredno razpršeni gradnji in obmejni legi območja. Nekatera naselja v
dolini Loškega Potoka in območij ob Kolpi ne sprejemajo drţavnega televizijskega in
radijskega programa. Svoje pove tudi podatek, da le 25 odstotkov prebivalcev na podeţelju
uporablja internet.

Ravnanje z odpadki

Kočevsko - ribniška subregija je najmanj homogena pri sistemu ravnanja z odpadki. Občini
Kočevje in Kostel odlagata odpadke na obstoječem odlagališču Mozelj, ki se bo zapolnilo do
leta 2009. Na odlagališču se deponirajo nesortirani odpadki, tako da je pričakovati
zapolnjenost v prihodnjih letih. Občine Ribnica, Sodraţica in Loški Potok odlagajo odpadke
na odlagališče Mala Gora, ki se bo zapolnilo do leta 2010.
Kot za večji del ekonomsko razvitega sveta pa velja tudi za naše področje: količina odpadkov
stalno narašča.2.2. GOSPODARSKI POLOŢAJ

Glede na regionalni vidik prednostnih območij se regiji Notranjsko – kraška in Jugovzhodna
Slovenija uvrščata v seznam regij B, ki so tik za seznamom najbolj zaostalih regij v Sloveniji,
medtem ko se občini Dobrepolje in Velike Lašče nahajata v Osrednje slovenski regiji, ki jo
štejemo v seznam regij D.
Glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi
in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (UL št. 59, 2000), se za ekonomsko šibko območje
(v letu 1997 je znašala bruto osnova za dohodnino na prebivalca manj ali enako kot 80%
odstotkov drţavnega povprečja) štejejo občine Kostel, Loški Potok in Sodraţica.

Za območja s strukturnimi problemi ( v katerih je stopnja registrirane brezposelnosti v
prvem polletju 1999 za več kot 20 odstotkov presegala drţavno povprečje) se štejejo občine
Kočevje, Kostel, Loški Potok, Velike Lašče. Za območja s strukturnimi problemi v katerih je
deleţ delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu od skupnega števila prebivalstva v oktobru
1999 presegel za več kot 20 odstotkov drţavno povprečje, se štejejo občine: Dobrepolje,
Kočevje, Loška dolina, Loški Potok, Velike Lašče.

V kategorijo območja z omejenimi dejavniki, kjer deleţ površine z omejenimi dejavniki
presega 50 odstotkov površine in kjer je bil indeks rasti prebivalstva v obdobju 1999 pod 96,
spada občina Loški Potok.
Za razvojno omejevana obmejna območja se štejejo občine ob meji s Hrvaško, če leţi več
kot polovica površine v deset kilometrskem obmejnem pasu. To so občine: Kočevje, Kostel,
Loška dolina, Loški Potok.
                                              25
  2.2.1. GLAVNE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN STANJE NA PODROČJU
  GOSPODARSTVA

  Preglednica 14: število poslovnih subjektov v RS po občinah in po področjih
  Standardne klasifikacije dejavnosti na dan 31.3.2007
        SKUPAJ Kmetijs    Ribištvo Rudarst   Predelo  Oskrba z   Gradbe    Trgovina,   Gostinst
           vo, lov,   in    vo     valne   električno  ništvo    popravila   vo
           gozdars    ribiške       dejavno  energijo,         motornih
           tvo      storitve       sti    plinom in         vozil in
                                  vodo           izdelkov
                                               široke
                                               porabe


SLOVENIJA    156712   2852    222    139   19079     464   18192      25296    9107
11 OBČIN      4471    164     4     3    876      6    550       574    204
Bloke        104     3     0     0     27      0     18        8     7
Cerknica      811    29     1     0    111      1    111       125     30
Dobrepolje     223     4     0     0     53      1     34       24     7
Kočevje       905    52     1     1    134      1     77       113     47
Kostel        50     4     0     0     6      0     2        7     5
Logatec       907     7     0     0    168      2    158       128     38
Loška dolina    195    19     0     0     32      0     21       15     16
Loški Potok     96    19     0     0     13      0     10        5     8
Osilnica       24     5     1     0     1      0     3        1     3
Ribnica       674    12     1     2    168      1     67       88     27
Sodraţica      174     3     0     0     75      0     17       22     5
Velike Lašče    308     7     0     0     88      0     32       38     11


        Promet,  Finančn  Poslova  Dejavnosti Izobra Zdravst    Druge     Zasebn   Eksteritori
        skladišč  o     nje z   javne    ževanj vo in     javne,    a     alne
        enje in  posredn  nepremi  uprave in  e   socialno    skupne in   gospodi  organizaci
        zveze   ištvo   čninami,  obrambe,      varstvo    osebne    njstva z  je in
                  najem in  obvezno              storitvene  zaposle  združenja
                  poslovn  socialno             dejavnosti  nim
                  e     zavarovanje                   osebjem
                  storitve

SLOVENIJ
A         9475    1570   26543     2945  2191    3956     34675      0       6
11 OBČIN      312     26    491      131   63    122      945      0       0
Bloke        15     0     6       3    2     0      15      0       0
Cerknica      64     4    94      22   11     20      188      0       0
Dobrepolje     22     0    19       9    2     8      40      0       0
Kočevje       55     4    138      23   15     45      199      0       0
Kostel        2     0     4       2    1     0      17      0       0
Logatec       69     6    114      20   15     17      165      0       0
Loška dolina    11     1    12       6    2     3      57      0       0
Loški Potok     7     2     2       8    1     0      21      0       0
Osilnica       2     0     1       2    0     0       5      0       0
Ribnica       47     7    68      19    6     17      144      0       0
Sodraţica      3     2     8       6    2     2      29      0       0
Velike Lašče    15     0    25      11    6     10      65      0       0
                                                       26
Vir: AJPES, http:// www.ajpes.si/docDir/statistično raziskovanje/PRS/PRS-podatki iz
poslovnega registra na dan 31.03.2007

Preglednica 15: Podjetja (C-K) po občinah 2004, Slovenija
                  Prihodek
           Št. podjetij (mio SIT) Št. oseb,ki delajo
SLOVENIJA          93697 13763310       606811
Bloke             61    3537        262
Cerknica           460   41125       2425
Dobrepolje          131    8187        646
Kočevje            525   41719       3571
Kostel             20    315         44
Logatec            587   45314       2880
Loška dolina          87   23237       1513
Loški Potok          46    2543        171
Osilnica            12    424         45
Ribnica            446   28466       2166
Sodraţica           95    6637        430
Velike Lašče         143    3854        325
Vir: Statistični urad Republike Slovenije


Preglednica 16: Bruto investicije v nova osnovna sredstva po namenu investiranja letno,
2004, Slovenija           bruto  investicije Investicije v    Investicije
                      nove      v        Investicije v
          (SIT)          zmogljivosti  rekonstrukcijo vzdrţevanje
SLOVENIJA           1001549953    559009770   358741754     83798430
Bloke               320887        z     283279         z
Cerknica             4473594     2012905    2302541      158148
Dobrepolje             125292      65925     36724       22643
Kočevje              3531831     1531253    1629620      370958
Kostel                  z       z        z        z
Logatec              2644256     1490797     863809      289649
Loška Dolina           1743430        z    1719636         z
Loški Potok                z       z        z        z
Osilnica                 -       -        -        -
Ribnica              2630807     1256456    1193159      181191
Sodraţica             492306        z     397930         z
Velike Lašče            353537      298564     11544       43430
Vir: statistični urad Republike Slovenije
                                               27
Preglednica 17: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti, Slovenija, Popis
2002
             skupaj    kmetijske    nekmetijske     storitvene    neznano
SLOVENIJA        818304       32649      311180      431494      42981
Bloke            584        40        309        217       18
Cerknica          4440        137       1948       2172      183
Dobrepolje         1414        45        570        743       56
Kočevje          6580        613       2766       2975      226
Kostel           233        15        78        120       20
Logatec          5135        206       2036       2714      179
Loška dolina        1531        46       1025        435       25
Loški Potok         717        45        401        234       37
Osilnica          130         3        51        48       28
Ribnica          3575        148       1343       1953      131
Sodraţica          718        43        296        354       25
Velike Lašče        1549        157        431        919       42
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002

Statistični podatki izkazujejo koncentracijo delovno aktivnega prebivalstva in podjetij v
večjih centrih (Logatec, Kočevje, Ribnica, Cerknica) in izkazujejo trend razvoja nekmetijskih
dejavnosti. Največ poslovnih subjektov na projektnem območju je zaslediti na področju
storitvenih dejavnosti, sledijo predelovalna dejavnost, trgovina in gradbeništvo ter poslovanje
z nepremičninami, najem in poslovne storitve Večjo stopnjo usmerjenosti v kmetijske
dejavnosti je zaslediti na kočevskem in cerkniškem.
Na projektnem območju je v Cerknici zaslediti največ investicij v osnovna sredstva in sicer
tako v nove zmogljivosti kot v rekonstrukcijo. To je posledica načrtnega in dolgoročno
zastavljenega programa v ureditev poslovne cone Podskrajnik. V Kočevju izkazujejo največ
investicij v vzdrţevanje osnovnih sredstev.
Občine Logatec, Cerknica, Kočevje in Ribnica imajo pribliţno enako število podjetniških
enot. Večina malih podjetnikov svojo dejavnost opravlja na domačih naslovih, sledijo prostori
proizvodnih con, ki so ostanki večjih podjetij prejšnjega sistema in poslovne cone, ki so bile
vzpostavljene v preteklih letih. Občine Cerknica, Kočevje, Ribnica in Sodraţica ţe izvajajo
investicijska vlaganja v izgradnjo novih (večjih) gospodarskih con za razvoj proizvodnih,
obrtnih, storitvenih, poslovnih in trgovskih dejavnosti, v prostorskih načrtih so tudi večja
področja, ki predstavljajo potencial za nove poslovne cone.

Ostale občine razpolagajo z manjšimi lokalnimi gospodarskimi conami, ki nudijo lokacijo
drobnemu podjetništvu v bliţini občinskih središč, ki so prilagojena povpraševanju na lokalni
ravni ter zagotavljajo delovna mesta predvsem lokalnemu prebivalstvu.

Preglednica 18: Prenočitvene zmogljivosti po vrstah nastanitvenih objektov

OBČINA      Vrste objektov         Število    Število sob  Število leţišč
                         objektov
Bloke            Penzion          1        6       18
              Prenočišča         1        6       12
Cerknica           Hotel           1       13       26                                              28
              Gostišče         8       5       37
             prenočišča        11      28       114
           Turistične kmetije       4      15       43
              Apartma          4       4        7
              Domovi          1      11       30
Dobrepolje           -           0       0        0
Kočevje           Hoteli          1      21       55
             Prenočišča         1       1       60
          Planinski domovi in koče     1       4       33
            Drugi domovi        11      30       61


Kostel           Kampi          1       10       40
            Počitniške hiše       1       2       7
           Turistične kmetije      2       10       23
         Drugi domovi (CŠOD-dom      1       13       59
               Fara)
Logatec          Gostišča         2      12       27
           Turistične kmetije       1      10       20
            Sobodajalstvo        2      12       28
              Hostel          1       2       36
Loška dolina       Prenočišča         2       6       15
           Turistična kmetija       1      10       22
Loški Potok          -           0       0        0
Ribnica        Turistična kmetija       2       5       26
             Prenočišča         2              51
Sodraţica           -           0       0        0
Velike Lašče          -           0       0        0
SKUPAJ                       63      193      850
Vir: lokalne skupnosti, 2007

Na območju imamo skupaj registriranih prenočitvenih zmogljivosti za 850 gostov, kar je
občutno premalo glede na povpraševanja gostov, ki jih beleţijo v turistično informacijskih
centrih. V treh občinah pa celo ni ponudbe prenočitvenih kapacitet. V prihodnje se bo
potrebno načrtno usmeriti v povečanje obstoječih in razvoj novih prenočitvenih kapacitet.


Preglednica 19: Turistično informacijski centri in turistične agencije po občinah v letu
2006
OBČINA     Turistično informacijski
        centri in turistične agencije
Bloke             -
Cerknica         TIC Cerknica
            Tur Servis d.o.o.
Dobrepolje           -
Kočevje     Center za promocijo in razvoj
            turizma Kočevje
         TA Kompas Novo mesto,
           Podruţnica Kočevje                                            29
Kostel           TIC Kostel
Logatec      Turistična pisarna Naklo
Loška dolina    Javni zavod za kulturo in
           turizem Grad Sneţnik
Loški Potok           -
Ribnica      Turistično informacijski
               center
Sodraţica            -
Velike Lašče   Javni zavod Trubarjevi kraji
          Turistično ifnormativna
             pisarna Rašica
         Parnas, Zavod za kulturo in
         turizem Velike Lašče, OE
         Turistična agencija Parnas


2.2.2. STOPNJA BREZPOSELNOSTI NA OBMOČJU LAS

Preglednica 20: Registrirane brezposelne osebe glede na stopnjo izobrazbe , 31.12.2004
OBČINA    SKUPAJ            STOPNJA IZOBRAZBE
             I    II    III   IV    V    VI    VII+
SLOVENIJA 90728      32262  4936   1037   20995  24846  2078   4574
Bloke     39     12   0     0    7    14    2     4
Cerknica   337     91   16    3    78    110   8     31
Dobrepolje  87     33   2     2    21    25    2     2
Kočevje    1026    446   91    9    249   196   10    25
Kostel    15     3    2     0    7    3    0     0
Logatec    186     45   9     4    55    53    8     12
Loška dolina 100     39   3     3    19    26    2     8
Loški Potok 59      17   8     3    18    11    1     1
Ribnica    320     97   23    8    94    79    2     17
Sodraţica   68     27   6     6    18    7    2     2
Velike Lašče 59      22   0     0    14    19    1     3
SKUPAJ    2296    832   160    38    580   543   38    105
SKUPAJ %   100     36,2  6,7    1,6   25,3   23,7   1,6    4,6
Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Preglednica 21: Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah, Slovenija
                  2003    2004    2005
SLOVENIJA             10,9    10,3    10,2
Bloke                6,2    5,3    5,7
Cerknica               7,3    7,3    7,2
Dobrepolje              5,3    5,7    5,6
Kočevje              15,3    15,1    14,8
Kostel                7,9    7,6    6,0
Logatec               4,6    3,6    3,6
Loška dolina             5,4    5,3    5,5                                           30
Loški Potok             7,2     6,9     7,5
Ribnica               8,6     8,3     8,7
Sodraţica              8,9     7,9     8,1
Velike Lašče             6,7     4,0     5,0

 Vir:SURS, Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP)- delovno aktivno
prebivalstvo Zavod RS za zaposlovanje – registrirane brezposelne osebe

Preglednica 22 : Pregled skupnega števila registriranih brezposelnih oseb, ţensk in
starih do 26 let na dan 31.12.2004 po upravnih enotah
                Brezposelnost 31.12.2004
Upravna enota     Vsi      Ţenske    Stari do 26
                          let
Cerknica        476      238      114
Grosuplje       1043     564      210
Kočevje        1096     551      375
Ljubljana       11527     5755     2517
Logatec        186      108      45
Ribnica        427      206      113
Vir: Zavod RS za zaposlovanje


Povprečna stopnja brezposelnosti na območju LAS je v letu 2003 znašala 7,58 %, leta 2004 se
je zniţala na 7%, v letu 2005 pa se je dvignila na 7,06%

Veliko število aktivnega prebivalstva se vozi v sluţbo izven svojega območja bivanja,
predvsem v glavno mesto Ljubljano. Najbolj pereč problem brezposelnosti je zabeleţen v
občini Kočevje, v kateri je stopnja brezposelnosti v letu 2005 znašala kar 14,8%, kar je
bistveno več od drţavnega povprečja. Na območju je glede na strukturo izobrazbe
prebivalstva starega več kot 15 let (Popis 2002) kar 4.9% prebivalstva z visoko
dodiplomsko izobrazbo, kar je znašalo leta 2002 2617 prebivalcev.
Glede na vir podatkov iz zavoda za zaposlovanje je bilo na dan 31.12.2004 registriranih
brezposelnih oseb na območju z visoko izobrazbo in več kar        4,6% od skupno
brezposelnih oseb. Hitrejša rast konkurenčnosti razvoja podeţelja bi se v prihodnje morala
okrepiti z delovnimi mesti za izobraţeno delovno silo.
Od skupnega števila brezposelnih oseb zavzemajo ţenske 50% deleţ v upravnih enotah
Cerknica, Kočevje, Ljubljana, medtem ko je deleţ brezposelnih ţensk višji v upravnima
enotama Grosuplje, kjer zavzema 54% in v Logatcu, koder znaša 58%, medtem ko je v
upravni enoti Ribnica samo 48%. Deleţ mladih do 26 let se giblje nekje okrog 20 do 26% v
vseh upravnih enotah, izjema je upravna enota Kočevje, koder znaša kar 68%.
                                            31
2.3. DEMOGRAFSKE IN SOCIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

2.3.1. ŠTEVILO IN GOSTOTA PREBIVALCEV

Na projektnem območju prebiva 64 307 prebivalcev.

Preglednica 23: Število prebivalcev po spolu
OBČINA            Število       Moški      Ţenske
              prebivalcev
               skupaj
Bloke             1578        810       768
Cerknica           10284        5127       5157
Dobrepolje           3544        1749       1795
Kočevje            16292        7965       8327
Kostel             629        316       313
Logatec            11343        5623       5720
Loška dolina          3640        1785       1855
Loški Potok          1958        981       977
Ribnica            9266        4619       4647
Sodraţica           2038        1032       1006
Velike Lašče          3735        1874       1861
Skupaj            64307       31881      32426
Vir:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002

Preglednica 24 : Prebivalstvo po starostnih skupinah, občine, 31.12.2006
Občine Skupa 0-4     5-9  10-  15-  20-  25-  30-  35-     40-  45-
     j            14   19   24   29   34   39     44   49
Bloke  1638   55   69   104  127  123  100  97   108     135  119
Cerknic 10848 509     524  581  748  781  741  775  789     881  862
a
Dobrep 3719    200   205  185  263  280  268  228  254     303  290
olje
Kostel  681   28   18   22   20   30   45   45   44     42   53
Kočevj 16812 725     705  820  1039 1178 1416 1190 1038        1276  1389
e
Logatec 12150 666     725  780  884  810  899  909  1028    1016  909

Loška   3906   186   210  212   223  230   256  311   314   262  299
dolina
Loški   2046   88   92   121   143  149   135  129   140   141  155
Potok
Ribnica  9246   423   486  601   726  711   681  615   672   746  699

Sodraţi  2193   106   99   104   141  162   169  151   158   149  177
ca
Velike  4070   214   201  208   252  255   287  325   281   297  310
Lašče


                                               32
Skupaj  67309  3200  3334  3738  4566  4709  4997  4775  4826    5248    5262

Občine  50-   55-   60-   65-   70-   75-   80-   85-   90-   95-    100+
     54   59   64   69   74   79   84   89   94   99
Bloke   102   93   60   84   101   81   40   28   7    5     -
Cerknic  730   637   428   566   527   400   222   94   38   15     -
a
Dobrep  223   178   185   190   185   157   84   21   16   3     1
olje
Kostel  48   54   41   50   47   50   25   12   4    3     -
Kočevj  1528  1172  652   789   774   630   340   110   27   13     1
e
Logatec  828   615   478   490   488   357   151   75   34   7     1

Loška   256   231   181   231   218   167   76   20   17   6     -
dolina
Loški   140   108   65   108   116   103   63   32   17   1     -
Potok
Ribnica  671   504   331   412   375   317   178   65   23   10     -

Sodraţi 140    146  79   126   110   96   48   18    11  4       2
ca
Velike   297   243  193   174   198   165  97   55    10  7       1
Lašče
Skupaj 4919 3981 2693 3220 3139 2523 1224 530              184  74      6
Vir:Statistični urad Republike Slovenije, Statistične informacije, št. 36/2007

Preglednica 25: Gostota prebivalcev na km² v letu 2005
OBČINA            Število prebivalcev na km²

Bloke               22
Cerknica              45
Dobrepolje             36
Kočevje              30
Kostel               12
Logatec              68
Loška dolina            23
Loški Potok            15
Ribnica              60
Sodraţica             44
Velike Lašče            83
Vir: statistični urad Republike Slovenije, raziskovanja demografskih statistik, Objava:
Statistični letopis 2002, Statistični letopis 2005, Rezultati raziskovanj

Na projektnem območju prebiva 64307 prebivalcev, od tega 32426 oseb ţenskega spola kar
je 50,4% skupnega prebivalstva, za 0,4% več ţensk od oseb moškega spola.
Od skupnega števila prebivalcev, razdeljenih na starostne skupine, zavzema največ
prebivalcev skupina od 45 do 49 let in sicer 5262, medtem ko najmlajša skupina otrok le                                                  33
 3200 skupnega števila. Bistven upad je zaslediti pri starostni skupini 80 let, ko se iz
 predhodne skupine 70 do 75 let število prebivalcev prepolovi iz 2523 na 1224.
 Glede na povprečno slovensko gostoto naseljenosti, ki je v letu 2005 znašala 99 prebivalcev
 na km², je projektno območje zelo redko naseljeno. Povprečno ţivi na območju 39,8
 prebivalcev na km². Kot izjemno redko poseljene izstopajo predvsem občine Kostel, Loški
 Potok, Bloke, Loška dolina, Kočevje. V občini Velike Lašče je zabeleţena porast iz 35
 prebivalcev na km² v letu 2000 na kar 83 prebivalcev na km² v letu 2005, predvsem zaradi
 priseljevanja mestnih ljudi iz Ljubljane.
 Glede na regionalno členitev podeţelskih območij po kriterijih OECD, je celotno območje
 izrazito podeţelsko. Kriterij gostote prebivalcev po OECD do 150 prebivalcev/km² .

 Medobčinska središča na projektnem območju so mesta: Logatec, Kočevje, Ribnica,
 Cerknica, ki pa ne štejejo več kot 10.000 prebivalcev.

 2.3.2. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA

 Preglednica 26: Naravno gibanje in skupni prirast prebivalstva po občinah v letih 1995-
 2005 (absolutni podatki in kazalniki), Slovenija letno
Očine     Živoroje
       ni –
       moški in
       ženske
       skupaj
       1995   1996  1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005
 Slovenija    18980 18788 18165 17856 17533 18180 17477 17501 17321 17961 18157
   Bloke*      ¤   ¤   ¤  ¤  14  10  12  13  12   9  13
 Cerknica     105  109  107  93  103  91  91  81  111  108  99
Dobrepolje*     45   33  49  31  43  45  31  37  39  45  41
 Kočevje*     157  153  139 138  136  144  141  148  137  150  151
  Kostel*      ¤   ¤   ¤  ¤   4   4   4   6   5   9   6
  Logatec     135  127  124 145  130  134  108  133  105  112  130
   Loška
  dolina*    54   74   55   46   42    46  46   31   40   30   35
Loški Potok    26   23   11   16   26    23  18   19   23   14   14
  Ribnica*    138  107  121  121   77    91  115   77   90   91   76
 Sodražica*     ¤   ¤   ¤   ¤   14    23  23   23   10   25   22
   Velike
   Lašče    41   28   35   34   36    35   40  40   46   38   42
 Projektno
 območje
  skupaj     701  654  641  624  625   646  629  608  618  631   629
       Živoroje
       ni -
       moški
       1995   1996  1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005
 Slovenija    9741  9710 9323 9256 9049  9368 9064 9025 8930 9101 9355
   Bloke*     ¤   ¤   ¤  ¤  11   3   9  7  8  5   8
 Cerknica     52   55  54  48  45   44  51  45  58  51  58
Dobrepolje*     23   13  28  14  21   19  13  22  20  23  26
 Kočevje*     79   67  81  72  60   69  65  70  75  75  84
  Kostel*     ¤   ¤   ¤  ¤  3   2   3  2  1  7   4
  Logatec     62   70  71  78  69   67  55  71  55  61  69
   Loška     26   42  34  15  21   21  25  14  16  14  18                                             34
  dolina*
Loški Potok    14  10   6   4  15   11  10  10  14   5   4
  Ribnica*    69  62  56  61  32   49  56  47  49  45  44
 Sodražica*     ¤   ¤   ¤   ¤   7   11  13  12   5  14  11
   Velike
   Lašče    20  16  21  13  13   16  21  20  27  25  18
 Projektno
 območje
  skupaj     345  335  351 305 297  312  321 320 328 325 344
       Živoroje
       ni -
       ženske
       1995   1996  1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005
 Slovenija    9239  9078 8842 8600 8484  8812 8413 8476 8391 8860 8802
   Bloke*      ¤   ¤   ¤  ¤  3   7   3  6  4  4   5
 Cerknica      53   54  53  45  58   47  40  36  53  57  41
Dobrepolje*     22   20  21  17  22   26  18  15  19  22  15
 Kočevje*      78   86  58  66  76   75  76  78  62  75  67
  Kostel*      ¤   ¤   ¤  ¤  1   2   1  4  4  2   2
  Logatec      73   57  53  67  61   67  53  62  50  51  61
   Loška
  dolina*    28  32  21  31  21   25  21  17  24  16  17
Loški Potok    12  13   5  12  11   12   8   9   9   9  10
  Ribnica*    69  45  65  60  45   42  59  30  41  46  32
 Sodražica*     ¤   ¤   ¤   ¤   7   12  10  11   5  11  11
   Velike
   Lašče    21  12  14  21  23   19  19  20  19  13  24
 Projektno
 območje
  skupaj     356   319  290 319 328  334  308 288 290  306  285
       Umrli -
       Skupaj
       1995    1996  1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005
 Slovenija   18968 18620 18928 19039 18885 18588 18508 18701 19451 18523 18825
   Bloke*      ¤   ¤   ¤  ¤  21   28  24  16  21  16  24
 Cerknica      99  107  100  99 104   95  111  90 116  103  92
Dobrepolje*      40   33  41  28  51   45  33  46  30  31  29
 Kočevje*     159   159  142 177 145  147  140 144 152  133  159
  Kostel*      ¤   ¤   ¤  ¤  11   15  17  19  11  11  10
  Logatec      87   82  86  79  71   84  74  85  87  75  84
   Loška
  dolina*    71  59  71  69  32   41  30  42  35  27  38
Loški Potok    24  18  30  28  29   28  25  35  28  21  31
  Ribnica*    111  127  122  98  77   72  80  84  91  81  89
 Sodražica*     ¤   ¤   ¤   ¤  24   26  20  22  31  22  25
   Velike
   Lašče    33  43  45  40  37   33  37  42  42  34  30
 Projektno
 območje
  skupaj    624  628  637 618 602  614  591 625 644 554 611
      Umrli -
      moški
      1995   1996  1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005
 Slovenija   9630  9498 9649 9726 9671  9557 9654 9696 10075 9479 9413
   Bloke*     ¤   ¤   ¤  ¤  9   16  15  4  9  3  12                                        35
 Cerknica     51   56  46  44  45   49  45  48  59  45   37
Dobrepolje*    20   13  20  13  25   22  17  23  12  12   14
 Kočevje*     85   87  80  94  76   82  80  76  82  75   92
  Kostel*     ¤   ¤   ¤   ¤   5   8   6   9   9   7   5
  Logatec     40   41  54  39  36   35  34  39  36  38   39
   Loška
  dolina*    30   32  31  31  14   14  16  20  15  12   22
Loški Potok    11   9  11  10  10   15  14  17  19  11   16
  Ribnica*    61   62  64  51  39   32  48  47  45  33   41
 Sodražica*     ¤   ¤   ¤   ¤   8   18   9   9  18  14   14
   Velike
   Lašče    10   19  21  20  21   19  21  21  24  15   17
 Projektno
 območje
  skupaj     308   319  327 302 288  310  305 313 328 265 309
       Umrli -
       ženske
       1995    1996  1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005
 Slovenija    9338   9122 9279 9313 9214  9031 8854 9005 9376 9044 9412
   Bloke*      ¤   ¤   ¤  ¤  12   12   9  12  12  13  12
 Cerknica      48   51  54  55  59   46  66  42  57  58  55
Dobrepolje*      20   20  21  15  26   23  16  23  18  19  15
 Kočevje*      74   72  62  83  69   65  60  68  70  58  67
  Kostel*      ¤   ¤   ¤  ¤  6   7  11  10  2  4   5
  Logatec      47   41  32  40  35   49  40  46  51  37  45
   Loška
  dolina*    41   27  40  38  18   27  14  22  20  15   16
Loški Potok    13   9  19  18  19   13  11  18   9  10   15
  Ribnica*    50   65  58  47  38   40  32  37  46  48   48
 Sodražica*     ¤   ¤   ¤   ¤  16   8  11  13  13   8   11
   Velike
   Lašče    23   24  24  20  16   14  16  21  18  19   13
 Projektno
 območje
  skupaj     316   309  310  316  314 304  286  312  514 289 302
       Naravni
       prirast -
       Skupaj
       1995    1996  1997 1998 1999 2000   2001 2002 2003 2004 2005
 Slovenija      12   168  -763 -1183 -1352 -408 -1031 -1200 -2130 -562 -668
   Bloke*       ¤   ¤   ¤   ¤  -7 -18  -12  -3  -9  -7 -11
 Cerknica       6   2   7  -6  -1  -4  -20  -9  -5  5  7
Dobrepolje*       5   0   8   3  -8  0  -2  -9   9  14  12
 Kočevje*      -2   -6   -3  -39  -9  -3   1   4  -15  17  -8
  Kostel*       ¤   ¤   ¤   ¤  -7 -11  -13  -13  -6  -2  -4
  Logatec      48   45   38  66  59  50  34  48  18  37  46
   Loška
  dolina*    -17  15  -16  -23   10   5  16  -11   5  3   -3
Loški Potok     2   5  -19  -12   -3  -5  -7  -16  -5  -7  -17
  Ribnica*     27  -20  -1  23   0  19  35   -7  -1  10  -13
 Sodražica*     ¤   ¤   ¤   ¤  -10  -3   3   1  -21  3   -3
   Velike
   Lašče     8  -15  -10  -6   -1   2   3   -2  4   4   12
 Projektno
 območje     77   26   4   6  23   32  38  -17  -26  77   18                                        36
  skupaj
       Naravni
       prirast -
       moški
       1995    1996  1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005
 Slovenija     111   212  -326 -470 -622 -189  -590 -671 -1145 -378 -58
   Bloke*       ¤   ¤   ¤  ¤  2 -13   -6  3  -1  2  -4
 Cerknica       1   -1   8  4  0  -5   6  -3  -1  6  21
Dobrepolje*       3   0   8  1  -4  -3  -4  -1   8  11  12
 Kočevje*      -6   -20   1 -22 -16 -13  -15  -6  -7  0  -8
  Kostel*       ¤   ¤   ¤  ¤  -2  -6  -3  -7  -8  0  -1
  Logatec      22   29   17  39  33  32  21  32  19  23  30
   Loška
  dolina*    -4   10    3   -16    7    7    9   -6   1   2   -4
Loški Potok     3   1   -5   -6    5   -4   -4   -7   -5   -6   -12
  Ribnica*     8   0   -8   10   -7   17    8   0   4   12    3
 Sodražica*     ¤   ¤    ¤    ¤   -1   -7    4   3  -13   0   -3
   Velike
   Lašče    10   -3   0   -7   -8   -3   0   -1   3   10     1
 Projektno
 območje
  skupaj      37   16   24  3  9   2  16  7  0  60  35
       Naravni
       prirast -
       ženske
       1995    1996  1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005
 Slovenija     -99   -44  -437 -713 -730 -219  -441 -529 -985 -184 -610
   Bloke*       ¤   ¤   ¤  ¤  -9  -5  -6  -6  -8  -9  -7
 Cerknica       5   3   -1 -10  -1   1  -26  -6  -4  -1  -14
Dobrepolje*       2   0   0  2  -4   3   2  -8  1  3   0
 Kočevje*       4   14   -4 -17  7  10  16  10  -8  17   0
  Kostel*       ¤   ¤   ¤  ¤  -5  -5  -10  -6  2  -2  -3
  Logatec      26   16   21  27  26  18  13  16  -1  14  16
   Loška
  dolina*    -13    5  -19   -7    3   -2   7   -5    4   1   1
Loški Potok    -1    4  -14   -6   -8   -1   -3   -9    0   -1   -5
  Ribnica*    19   -20   7   13    7    2   27   -7   -5   -2  -16
 Sodražica*     ¤    ¤   ¤    ¤   -9    4   -1   -2   -8   3   0
   Velike
   Lašče    -2   -12  -10    1   7    5   3   -1   1   -6   11
 Projektno
 območje
  skupaj     40   10   -20    3   14    30   22   -24  -26   17   -17
Vir: Statistični urad RS, Objava: SI-STAT podatkovni portal


Statistični kazalci nam kaţejo, da je zaslediti bistveni upad ţivorojenih v letu 2005 glede na
leto 1995 in sicer za kar 10.2%.
Zaskrbljujoč je podatek, da je bilo glede na spol število ţivorojenih ţensk v letu 2005 za kar
20% manj v odnosu na leto 1995.
Skupni naravni prirast je iz 77 v letu 1995 padel na 18 v letu 2005, kar znaša 76,7%.
Naravni prirast moških je pribliţno na enaki ravni, v letu 1995 je zanšal 37, v letu 2005 pa 35,
medtem ko se je naravni prirast ţensk zmanjšal iz 40 na -17 v letu 2005.                                               37
2.3.3. IZOBRAZBENA STRUKTURA PREBIVALSTVA

Preglednica 27: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi in spolu, občine, Slovenija,
popis 2002
                                  Izobrazba
                                                 Visoka
    Občina      Skupaj    brez in        nižja in   srednja
                                               dodiplomska
                   nepopolna  osnovna  srednja   strokovna   višja
                                                in visoka
                   osnovna        poklicna  in splošna
                                               podiplomska
Skupaj Slovenija     1663869    115556   433910   452292    447049   84044    131018
Skupaj projektno
območje           53121    4836    15131    15214     12816   2278    2846
Bloke            1290     170     410     304      289    55     62
Cerknica           8528     651    2347    2354     2179    459     538
Dobrepolje          2903     359     876     830      646    99     93
Kočevje           13833    1714    3543    4377     3069    517     613
Kostel            573     66     134     193      124    21     35
Logatec           9096     614    2621    2458     2364    409     630
Loška dolina         3017     273     946     832      683    145     138
Loški Potok         1615     132     707     424      276    44     32
Ribnica           7437     442    2119    2139     1980    328     429
Sodražica          1711     150     577     422      406    67     89
Velike Lašče         3118     265     851     881      800    134     187

                                 Izobrazba
                                                Visoka
   Občina      Moški     brez in        nižja in   srednja
                                               dodiplomska
                  nepopolna  osnovna  srednja   strokovna   višja
                                                in visoka
                   osnovna        poklicna  in splošna
                                               podiplomska
Skupaj Slovenija     804286    46492   169509   280373    206915    36083    64914
Skupaj projektno
območje          26110     2081    6041    9695     5913    948    1432
Bloke            649      77     159     207      145    27     34
Cerknica          4219     263     968    1533      975    202     278
Dobrepolje         1425     162     359     538      291    27     48
Kočevje          6726     676    1371    2745     1396    227     311
Kostel           288      19     45     128      70     6     20
Logatec          4451     256    1083    1538     1101    157     316
Loška dolina        1465     131     332     528      325    75     74
Loški Potok         801      71     281     287      125    20     17
Ribnica          3687     213     855    1374      912    132     201
Sodražica          856      76     243     270      191    32     44
Velike Lašče        1543     137     345     547      382    43     89

                                 Izobrazba
                                                Visoka
   Občina      Ženske     brez in        nižja in   srednja
                                               dodiplomska
                  nepopolna  osnovna  srednja   strokovna   višja
                                                in visoka
                   osnovna        poklicna  in splošna
                                               podiplomska
Skupaj Slovenija     859583    69064   264401   171919    240134    47961    66104
Skupaj projektno
območje          27011     2755    9090    5519     6903   1330    1414
Bloke            641      93     251     97      144    28     28
Cerknica          4309    388    1379    821    1204   257     260
Dobrepolje         1478    197    517    292     355    72     45
Kočevje           7107    1038    2172    1632    1673   290     302
Kostel            285     47     89     65     54    15     15
Logatec           4645    358    1538    920    1263   252     314
Loška dolina        1552    142    614    304     358    70     64
Loški Potok         814     61    426    137     151    24     15
Ribnica           3750    229    1264    765    1068   196     228
Sodražica          855     74    334    152     215    35     45
Velike Lašče        1575    128    506    334     418    91     98
Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002

Statistični podatki nam kaţejo, da je na projektnem območju od skupnega prebivalstva starega
15 let in več glede na skupno slovensko prebivalstvo večji odstotek v prebivalstvu z
nepopolno osnovno izobrazbo, z osnovno in niţjo srednjo poklicno, medtem ko je odstotek
prebivalstva s končano srednjo strokovno, višjo, visoko ali visoko podiplomsko niţji od
slovenskega povprečja. Največje odstopanje je opaziti pri prebivalstvu z končano visoko in
visoko podiplomsko, kjer je za 2,5% niţje povprečje na projektnem območju od slovenskega.
Glede na spol ima za 1,3% več ţensk od moških višjo izobrazbo, deleţ visoke in visoke
podiplomske je pribliţno enak moškemu, , za 2,9% je večji deleţţensk s sredno strokovno
šolo, medtem ko je moških z niţjo srednjo poklicno za #% več kot ţensk. Bistveno
odstopanje je opaziti pri osnovni izobrazbi, saj je moških s končano samo osnovno izobrazbo
na projektnem območju 23% , medtem ko je oseb ţenskega spola kar 33%.

Preglednica 28: Število registriranih brezposelnih oseb v RS po občinah, stanje
31.12.2005
  Občina       število        Od vseh deleţ po stopnji izpbrazbe v %
          vsi    ţenske  I. in II.  III. in   V.    VI.   VII. in
                           IV.              VIII.
   Bloke      42     14    42,9    31     19    2,4    4,8
  Cerknica     338     172    31,1    24    34,6    2,7    7,7
 Dobrepolje     86     46    43    24,4    22,1    2,3    8,1
  Kočevje    1267     759    47,9    28,7    19,6    1,5    2,4
   Kostel     19     10    47,4    42,1    10,5    -     -
  Logatec     204     110    33,3    26    29,9    2,9    7,8
 Loška dolina    99     50    35,4    23,2    32,3    4    5,1
 Loški Potok     68     33    36,8    32,4    22,1    -    8,8
  Ribnica     365     184    36,2    32,1    24,4    2,7    4,7
  Sodraţica     67     29    46,3    29,9    17,9    4,5    1,5
Velike Lašče     92     42    35,9    27,2    26,1    2,2    8,7
Vir: Zavod RS za zaposlovanje
                                             39
2.3.4. STANJE NA PODROČJU IZOBRAŢEVANJA IN KULTURE

Institucije znanja
Območje je enakomerno zastopano z osnovnimi šolami. Srednje šole se nahajajo samo v
Kočevju in sicer gimnazija Kočevje, Srednja tehniška šola in Srednja ekonomska šola.
Ljudska univerza je prav tako locirana v Kočevju, s svojim programom za tretje ţivljenjsko
obdobje deluje tudi po sosednjih občinah. Prebivalci iz območja občin Logatec, Cerknica,
Bloke, Loška dolina gravitirajo na podobne institucije v Postojno ali Ljubljano.
Visokošolskih programov na projektnem območju ni. Glasbene šole so v občinskih središčih
večjih občin, medtem ko je Javni sklad za ljubiteljske in kulturne dejavnosti ravno tako
prisoten po večini občin.
Na območju delujejo območne enote Zavoda za gozdove, Kmetijsko svetovalne sluţbe,
Obrtne zbornice.
Regionalne razvojne agencije nimajo sedeţa na projektnem območju. Del občin spada pod
Regionalno razvojno agencijo za Jugovzhodno Slovenijo, ki ima sedeţ v Novem mestu, del
občin pod Regionalno razvojno agencijo za Notranjsko kraško regijo s sedeţem v Pivki, del
občin pa pod regionalno razvojno agencijo za Osrednjo Slovenijo s sedeţem v Ljubljani. Na
območju delujeta dva razvojna centra in sicer Razvojni center Kočevje Ribnica in Notranjsko
ekološki center.
Za varstvo premične kulturne dediščine skrbi muzejska mreţa po principu strokovne in
teritorialne matičnosti, ki pa je v obravnavanem območju na nekaterih vitalnih področjih še
pomanjkljiva. V projektnem območju delujejo Notranjski muzej Postojna za 4 občine
projektnega območja za področja etnologije, arheologije, likovne umetnosti, zgodovine in
premične naravne dediščine, nadalje Pokrajinski muzej Kočevje – Šeškov dom za območje
občin Kočevje, Kostel in Loški Potok za področje zgodovine.
V Ribnici deluje Javni zavod Miklova hiša, ki je izjemno kvalitetna kulturna institucija na
območju, saj zdruţuje poleg knjiţnice še umetnostno galerijo in muzej z več stalnimi
razstavami. V občini Velike Lašče Trubarjeva domačija, Levstikov dom (Spominska soba
Josipa Stritarja in Frana Levstika) v občini Dobrepolje   je na novo zaţivel obnovljeni
Jakličev dom kot Informacijsko dokumentacijski center umetnikov Franceta in Toneta Kralja.
Po ostalih občinah so prisotni privatni muzeji kot npr. Muzej Jezerski hram v Cerknici,Vaški
muzej in galerija- keramična delavnica Laze, vojaški muzej v Logatcu, zaslediti je interes za
novimi etnološkimi zbirkami, ki bi jih prebivalci ţeleli strokovno urediti na podeţelju v
obliki muzejev.
Za materialno in vsebinsko varstvo nepremične kulturne dediščine skrbi Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, območna enota Ljubljana za vse občine projektnega območja.

V območju še ni multimedijskih centrov kot dela mreţe v vseh dvanajstih statističnih regijah
po Sloveniji, katere vzpostavitev spodbuja Ministrstvo za kulturo od leta 2003. Namenjeni
so sodobni kulturno umetniški produkciji, njeni promociji, povezovanju različnih kulturno
umetniških praks ter organizaciji vsebinskih in podpornih programov.

Preglednica 29: Ostale organizacije, ki delujejo na razvoju podeţelja na projektnem
območju
OBČINA           Nevladne organizacija

Bloke             TD Bloke, Društvo za zdravo ţivljenje, Konjeniško
                društvo Divji konji, Športna društva, Kulturno umetniška
                društva, glasbene, vokalne skupine in zbori, Konjerejsko
                društvo Martin Krpan, Društvo rejcev drobnice,


                                             40
        Čebelarsko društvo
Cerknica    Notranjski regijski park, Notranjski ekološki center, Vitra
        Center za uravnoteţen razvoj, Zavod Jezerski hram, TD
        Menišija, TD Notranjska, TD Rakek, Pustno društvo,
        Društvo podeţelskih ţena klasje, Jamarsko društvo,
        športna društva, kulturno umetniška društva, planinska
        društva, Ljoba Jenče s.p.- sv. umet. pevka, pravljičarka
Dobrepolje   TD Podgora, TD Dobrepolje, Društvo podeţelskih ţena,
        Kulturno umetniška društva, Športna društva, Čebelarsko
        društvo, Planinsko društvo, glasbene, vokalne skupine in
        zbori, Kulturno društvo godba Dobrepolje
Kočevje    Turistično društvo Kočevje, Turistično športno društvo
        kulturno društvo Orel Kočevska Reka, Športno turistično
        društvo Krokar, Društvo podeţelskih ţena, čebelarska
        društva, ekološko društvo Kočevje, Društvo za zdravo
        prehrano, Društvo narava, moč, energija, Društvo
        keramikov Kočevje, Društvo izdelovalcev unikatnih
        izdelkov Kočevje, društvo umetnostnih ustvarjalcev,
        Društvo ustvarjalcev, kulturno umetniška društva,
        Jamarsko društvo, športna društva, gozdarsko društvo,
        ovčerejsko društvo Kočevje, glasbene vokalne skupine in
        zbori.
Kostel     Grad Kostel Ustanova – Fundacija za ureditev in oţivitev
        grajskega naselja,Turistično športno društvo Kostel,
        Kulturno društvo Fara, Kostelsko društvo, Prifarski
        muzikanti, Društvo kostelskih ţena Neţica, Klub
        Slovenija, Sadjarsko društvo Riţni Kostel, Kulturno
        društvo Vaške muzikante.
Logatec    Kulturno turistično društvo Hotedršica, TD Lanski vrh,
        TD Logatec, TD medvedje brdo in rovtarski ţib, Društvo
        podeţelskih ţena Rovte, društvo kmečkih in podeţelskih
        ţena Logatec, Turistično- kulturno –športno društvo
        Grajski pa, Turistično- kulturno –športno društvo
        Grčarevec, Društvo popotovalec, Jamarsko društvo
        Logatec, Čebelarsko društvo, kulturno umetniška društva,
        športna društva, planinska društva, ostala društva
        povezana s kmetijstvom.
Loška dolina  , Javni zavod za kulturo in turizem Grad Sneţnik, Društvo
        za oţivljanje starih običajev, TD Loška dolina, Društvo
        podeţelskih ţena, Klasje, Društvo en-trn, Kulturno
        umeniška društva, športna društva, Čebelarsko društvo,
        Planinsko društvo, Pihalni orkester Kovinoplastike Loţ,
        glasbeno vokalne skupine in zbori.
Loški Potok  TD Loški Potok, Tur. rekreativni Nevtralia klub,
        Polharsko društvo Jazbina, Društvo za ohranitev spomina
        na bolnico Ogenjca, Kulturno športno društvo Draga,
        Športna društva, Planinsko društvo, vokalni zbori.
Ribnica    TD Ribnica, TD Grmada, Vaško etnološko društvo
        Hrovača, Društvo podeţelskih ţena, Pustno društvo Goriča
        vas, Kulturno umetniška društva, Športna društva,


                                       41
                planinsko društvo, glasbene, vokalne skupine in zbori,
                Pihalna godba, čebelarska društva.
Sodraţica           TD Sodraţica,Turistično športno društvo Jazbec,
                Tamburaški orkester Sodraţica, Klub harmonikarjev
                Urška, Društvo prijateljev glasbe.
Velike Lašče          Parnas- Zavod za kulturo in turizem, Javni zavod
                Trubarjevi kraji, sedeţ Društva Claustra Alpium Iuliarum,
                Društvo za ohranjanje dediščine, TD Rašica, TD
                Kurešček, Društvo podeţelskih ţena, Čebelarsko društvo
                Velike Lašče, Kulturno umetniška društva in zavodi,
                Planinsko društvo, športna društva, glasbene, vokalne
                skupine in zbori.

Na celotnem območju deluje Društvo Dinaricum, ki povezuje območje Dinaridov za
trajnostni razvoj. Tudi Društvo Claustra Alpium Iuliarum, ki ima sicer sedeţ v Velikih
Laščah, deluje v širšem projektnem območju in tudi izven njega in celo mednarodno,
prvenstveno v okviru šolskih okolišev.

Na celotnem projektnem območju potekajo v okviru OOZ permanentna izobraţevanja mikro
in malih podjetij s področja davčnih in računovodskih predpisov, uvajanja informacijsko
komunikacijskih tehnologij ter tujih jezikov – na vseh OOZ so prisotne še dodatne potrebe po
znanjih.
V več lokalnih okoljih se razvijajo multimedijski centri, ki so predvsem priloţnost za mlade
(Bloke, Cerknica,…), ki so s takšnim pristopom bolj motivirani, da si ustvarijo pogoje za
delo in bivanje v lokalnih okolji.
KSS izvaja stalna usposabljanja za kmetije (osnovna in dopolnilna dejavnost).
V več lokalnih okoljih delujejo skupine za vseţivljenjsko učenje (študijski kroţki, centri
znanja,…)


2.4. OPIS DOSEDANJIH AKTIVNOSTI

2.4.1. IZKUŠNJE V PRIPRAVI       RAZVOJNIH PROGRAMOV IN USPEŠNOST
IZVAJANJA

Na območju se je v obdobju 1993-2004 izvajalo več programov celostnega razvoja podeţelja
in obnove vasi in ostalih razvojnih programov vezanih na razvoj podeţelja.

Preglednica 30: Pregled programov CRPOV in ostalih razvojnih programov vezanih na
podeţelje po posameznih občinah

Zap.  OBČINA        PROGRAMI CRPOV, SAPARD in ostali razvojni
Št.             programi vezani na podeţelje
1.   Bloke           Vodovod Mramorovo – Hiteno, 2002, Sapard
                 Vodovod Hiteno-Zales, 2004, Sapard
2.   Cerknica         Ureditev turistično rekreacijske infrastrukture na
                  Cerkniškem jezeru
                 prenova vasi Ţerovnica
                 - Menešija – ureditev učno rekreacijskih poti in
                  prostorov za piknike


                                              42
3.   Dobrepolje         Celostni razvoj podeţelskega območja Dobrepolje
                  in Struge ter obnove nekaterih vasi, 1999
4.   Kočevje           Geografska označba porekla blaga – Kočevski
                  med, 2001
                  CRPOV program za območje Stare cerkve, 2000
5.   Kostel           Dostopna pot do gradu Kostel, 2000
                  Garancijska shema Dolenjske (Kostel, Kočevje,
                  Loški Potok), 2001 – še traja
                  Podjetniški kroţki v osnovnih šolah, 2001 – 2003
                  Regionalni razvojni program za JV Slovenijo,
                  2001 – še traja
                  poimenovanje blaga Kostelska rakija 2002
                  Projekt Turistična cona po Kolpi in Gorjancih,
                  2004
                  Prostorski razvoj Pokolpja
                  Ureditev sejmiščnega prostora pri Fari, 2004
6.   Logatec           program CRPOV za Hotedršico (1995 – 2002)
                  program CRPOV za območje KS Laze-Jakovica
                  (2001-2002)
                  Akcijski programi za obdobje 2001-2011
                  Na natečaj za dodelitev sredstev iz programa
                  SAPARD so za leto 2003 kot I. prioriteto prijavili
                  investicijo izgradnje VODOVODA ROVTE, na
                  odseku Zajele-Zgornje Brdo in Kriţajeva dolina-
                  Pusti grič.
7.   Loška dolina        Razvojni program CRPOV za naselji Kozarišče in
                  Šmarata ter območje gradu Sneţnik, 2001
                  CRPOV za območje naselij Babno polje in
                  Vrhnika pri Loţu v občini Loška dolina, 2003
8.   Loški Potok         Projekt celostnega razvoja podeţelja in obnove
                  vasi v krajevnih skupnostih Loški Potok in Draga,
                  2000
9.   Ribnica           Celostni razvoj podeţelja – KS Sveti Gregor,
                  1993.
                  Celostni razvoj podeţelja in obnova vasi – Travna
                  Gora, 1997.
10.   Sodraţica          Celostni razvoj podeţelja in obnova vasi – Travna
                  Gora, 1997 – v katerega spada tudi del območja iz
                  občina Sodraţica in sicer: naselja Lipovščica,
                  Nova Štifta in Ravni Dol.
11.   Velike Lašče        Uvajalni del projekta CRPOV v treh zaselkih v KS
                  Velike Lašče in Rob (Velika Slevica, Veliki
                  Osolnik, Dvorska vas), 1994
                  Občina Velike Lašče, Katalog razvojnih
                  potencialov deţele suhe robe, 1997
                  Na podeţelju je priloţnost zame, 2004-2005.

Vir. Podatki lokalnih skupnosti

Skupne ugotovitve:

                                             43
  -  večina razvojnih programov podeţelja je le delno uresničenih,
  -  programi so bili premalo usmerjeni v oblikovanje turističnih produktov in storitev ter
    kakovosti,
  -  projekti so se večinoma ukvarjali s pripravo razvojnih strategij naselij ali skupine
    naselij ter so imeli v izvedbeni fazi rezultat v urejanju infrastrukture,
  -  pri terenskem delu smo ugotovili pomanjkanje sposobnosti samoorganiziranja,
    sodelovanja, prevzemanja odgovornosti ter oblikovanja skupnih odločitev.
  -  večina nosilcev projektov so lokalne skupnosti, zato je za slabo realizacijo verjetno
    potrebno poiskati vzroke tudi v pomanjkanju sredstev v občinskih proračunih,
  -  pomanjkanje razvojnih in projektnih znanj,
  -  premalo strokovnjakov za delo na razvojnih projektih,
  -  v lokalnih in regionalnih okoljih ni še razvite projektne kulture,
  -  premajhen pretok znanja in informacij do splošne, politične in strokovne javnosti,
  -  najboljši rezultati so bili na projektih, kjer so bili vključeni partnerji, ki ţe imajo
    reference z drugih projektov in se del določene inštitucionalne mreţe. V enaki meri pa
    se uspešni projekti, kjer so vključeni podjetniki z jasnimi poslovnimi cilji.

Na območju 11 občin se je v obdobju 2005-2006 uspešno izvedel tudi Razvojni program
podeţelja Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe v skladu z uredbo sveta o podpori za
razvoj podeţelja iz EKSRP 2007-2013. Nosilec projekta je bil Zavod Po-PPD Od Idrijce do
Kolpe s sedeţem v Ribnici. Pri programu so sodelovali lokalni koordinatorji občin, udeleţenci
na delavnicah, posamezni člani programksega sveta zavoda Po-PPD Od Idrijce do Kolpe in
posamezni strokovnjaki.


2.4.2. VKLJUČENOST OBMOČJA V DRUGE RAZVOJNE PROGRAME

Preglednica 31: Projekti regijskega značaja
Zap. OBČINA         regionalni razvojni programi vezani na podeţelje
Št.
1.   Kočevje, Loški    Garancijska shema: ugodna posojila za podjetniške
    Potok, Kostel     investicije
2.   Kočevje, Ribnica,   Štipendijska shema Dolenjske: subvencioniranje
    Loški potok,     kadrovskih štipendij podjetnikom
    Sodraţica,Kostel
3.   Kočevje, Kostel, ,  Regionalni razvojni program za JV Slovenijo, 2001 –
    Ribnica, Sodraţica, 2006 in 2007-2013
    Loški potok
4.   Dobrepolje in     Regionalni razvojni program za Osrednjo Slovenijo, 2001
    Velike Lašče     – 2006 in 2007-2013
5.   Bloke, Cerknica,   Regionalno razvojni program za Notranjsko Kraško
    Loška dolina     regijo, 2001-2006 in 2007- 2013
6.   Kočevje, Kostel,   Program Phare – Razvoj podjetništva na podeţelju JV
    Ribnica, Sodraţica, Slovenije (nosilec RRA JV Slovenije)
    Loški Potok
7.   Kočevje, Ribnica   Program Equal – Romski zaposlitveni center (nosilec
               Občina Škocjan)

3    Vse občine področja Lokalni podjetniški centri: pomoč podjetnikom pri
              začetku in razvoju poslovanja in informiranje


                                              44
4.   Vse občine področja Program vavčarskega svetovanja: subvencionirano
              svetovanje 100% potencialnim podjetnikom in 50 %
              delujočim podjetjem.
5.   Vse občine področja VEM, Vse na Enem Mestu: omogoča podjetniku
              registracijo s.p. in spremembe registracije na enem mestu.
              VEM vsem ciljnim skupinam omogoča tudi razvojna
              znanja in informacije
6.   Občine: Kočevje,  Geografske in turistične označbe na območju Natura 2000
    Kostel, Ribnica,  - Regionalni razvojni program vezan na območje Nature
    Sodraţica, Loški  2000 -
    Potok

Vsi projekti so ţivi, se izvajajo in razvijajo (razen podjetniški kroţki, ki so izgubili drţavno
finančno podporo in Phare – Razvoj podjetništva na podeţelju JV Slovenije, ki je uspešno
zaključen ter Equal, ki se leta 2007 končuje).
Vsi ostali projekti so razvojnega in povezovalnega značaja (občine, razvojni centri, obrtne
zbornice, zavodi, podjetniki, regionalne agencije, vladne sluţbe in ministrstva in ostale
institucije). Na njih letno preverjamo učinke in rezultate in predstavljajo ta trenutek rdečo nit
podpore podjetništvu in razvoju na podeţelju.

V projektnem območju se izvajajo tudi programi čezmejnega sodelovanja:

Preglednica 32: Programi čezmejnega sodelovanja
program        Nosilni   Slovenski  Čezmejni         Vsebina     Leto
           partner   partnerji  partnerji                 izvedbe
Agenda 21 za reko   Občina   Društvo   Udruga za         Skupna      2006-
Ljubljanico      Cerknica  Lovrenc,  zdravi ţivot       čezmejna     2008
                 Zavod    Trebuhovica        turistično
                 Jezerski               rekreacijska
                 hram,                 infrastruktura,
                 Inštitut za              tradicionalne
                 biologijo               čezmejne
                                    prireditve,
                                    skupno
                                    čezmejno
                                    gospodarsko
                                    sodelovanje
Valis Colapis (dolina   Občina    Kočevje,    Ozalj,     Skupni     2006….
Kolpe)          Črnomelj   Loški      Kamanje,    projekti
                    potok,     Ţakanje,    turizma,
                    Osilnica,    Ribnik,     ekologije,
                    Kostel,     Netretič,    gospodarstva
                    Semič,     Bosiljevo,
                    Črnomelj    Generalski
                            Stol

Ohranimo vode čiste    Občina    Komunala    Grad Čabar   Skupne      2005,
             Loška     Cerknica            rešitve za    2006,
             dolina    d.o.o., RRA           ohranitev    2007
                    Notranjsko           varstva


                                                 45
                  kraške           podzemnih in
                  regije           nadzemnih
                                voda
Svet Kolpe      Občina    Zavod PO   Grad     Naravno     2005 -
           Kostel    PPD od    Delnice,   zdravilišče v
                  Idrijce do  Čabar,    zgornje
                  Kolpe,    Općini Brod  kolpski dolini
                  občine    Moravice,   – projekt
                  Osilnica,   Skrad     oblikovanja
                  Kočevje,          celostne
                  Črnomelj          ponudbe
                                regenerativno
                                trajnostnega
                                turizma na
                                podeţelju
Turistična cona po  PC Novo   Občina    Grad Čabar,  - skupno     2003
Kolpi in Gorjancih  mesto    Bloke,    Grda,     oblikovanje
                  Loška     Delnice,   turistične
                  dolina,    Općina Brod  cone
                  Loški     Moravice,   - razvoj
                  Potok,    grad     dopolnilnih
                  Osilnica,   Vrbovsko,   dejavnosti,
                  Kostel,    Općina    - nova
                  Kočevje,   Bosiljevo,  delovna
                  Črnomelj,   Općina    mesta
                  Metlika,   netretić,
                  Novo     Općina
                  mesto,    Ribnik,
                  Šentjernej  Općina
                         Ţakanje,
                         Grad Ozalj,
                         Općina
                         Ţumberak
Regionalni projekti  PC Novo   Vse občine  Enako zgoraj Skupni      2004…
           mesto    JV      in druge   projekti
                  Dolenjske          turizma,
                  regije           ekologije,
                                gospodarstva
Čezmejno sodelovanje Društvo    Biotehniška  Veterinarski Priprava     2006-
pri          Dinaricum  fakulteta   fakultet   predloga     2007
upravljanju,ohranjanju       Univerze v  Sveučilište u skupne
in raziskovanju          Ljubljani,  Zagrebu,   strategije
dinarske populacije        Zavod za   Hrvatske   upravljanja z
risa                gozdove    šume-     risom med
                  Slovenije,  Uprava šuma Slovenijo in
                  Zavod     podruţnica  Hrvaško,
                  Symbiosis,  Delnice,   mreţa
                  Zavod RS   Nacionalni  partnerstev za
                  za varstvo  park     koordinirano,
                  narave,    Risnjak,   kompleksno


                                            46
                    Lovska     Drţavni     varstvo risa
                    zveza      zavod za    na območju
                    Slovenije    zaštitu     Notranjsko
                            prirode     kraške regije,
                                    Jugovzhodne
                                    Slovenije,
                                    Primorsko-
                                    goranske in
                                    Karlovačke
                                    ţupanije na
                                    Hrvaškem
Čezmejno sodelovanje s Hrvaško
Obmejne slovenske in hrvaške občine so bile vedno povezane, tako z vidika razvoja
gospodarstva, kulture in šolstva. Meja med sedanjima sosednjima drţavama je bila odprta in
je omogočala nemoten prehod in dostop do zemljišč, ki so jih imeli drţavljani na obeh straneh
meje. Povezave so bile pomembne tudi zaradi pretoka delovne sile. Dokaz o povezanosti
drţavljanov z obeh strani meje je tudi uspešno izveden razpis Interreg IIIA na slovenski strani
in CARDS na hrvaški strani.

Preglednica 33: Programi transnacionalnega     sodelovanja
program     Nosilni    Slovenski       Mednarodni    Vsebina      Leto
        partner    partnerji       partnerji              izvedbe
Program     Regija Molise Društvo        Italija     Razvoj       2004 -
Arheosites   – Italija,  Claustra       Slovenija    metodologije    2006
        slovenski   Alpium        BIH       za učinkovito
        partner    Iuliarum       Črna Gora    upravljanje
                          Romunija     arheoloških
                                   območij


2.4.3.OPIS USPEŠNO IZVEDENIH PROJEKTOV IN NASTALIH PRODUKTOV

Program Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe se je začel razvijati pod okriljem
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z namenom revitalizacije podeţelskega
prostora v letu 1999 po vzoru projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine.
V program so vključene občine na območju med Idrijco in Kolpo:
Cerkno, Idrija, Logatec, Cerknica, Loška dolina, Bloke, Loški Potok, Sodraţica, Ribnica,
Velike Lašče, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica.

Program Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe lahko opredelimo kot regionalno mreţo
naravnih, kulturnih znamenitosti in turističnih storitev na območju med Idrijco in Kolpo,
oblikovano v okviru natančno določene turistične ponudbe in ki naj bi turistom omogočala
prijetno in pestro bivanje v času do enega tedna.
Program je nastajal po fazah. Prva faza, to je preveritvena faza se je končala julija 1999, druga
faza projekta, uvajalna faza je trajala eno leto in se je končala julija 2000, od avgusta 2000 pa
je projekt v izvedbeni fazi in se realizira s projekti kot so promocijskimi materiali,
označevalnimi tablami, izobraţevalnimi aktivnostmi,..
Garancijska shema Dolenjske (Kostel, Kočevje, Loški Potok) in Štipendijska shema
Dolenjske: Vključene občine: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodraţica, Loški potok.

                                                 47
Letno razdeljene kvote za ugodnejša podjetniška posojila in mikrokredite ter letno razdeljenih
več deset štipendij v povezavi z občinami in podjetniki.
Podjetniški kroţki v osnovnih šolah, 2001 – 2003: Kostel, Kočevje, Ribnica, Sodraţica.
Letno izvedeni najmanj trije podjetniški kroški (3 OŠ) na območju. Letno izdelani poslovni
načrti za določene podjetniške ideje in predstavitev teh idej na regionalnem in drţavnem
tekmovanju.
Regionalni razvojni programi: sodelovanje pri pripravi strateškega in izvedbenaga dela
RRP. Umeščanje lokalnih razvojnih prioritet v RRP. Informiranje lokalnega okolja o RRP.
Sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacija (v letu 2007 je bilo prijavljenih za cca 12
mio Eur regionalnih projektov) .
Program Phare – Razvoj podjetništva na podeţelju JV Slovenije (nosilec RRA JV
Slovenije): Vključene občine: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodraţica, Loški potok.
Uspešno zaključen program, ki je obsegal analizo stanja, razvojnih trendov, problemsko
analizo, cilje in ostale elemente, ki so pomembni za podjetništvo v naši regiji, vse do ukrepov
in predlogov projektov. V izvedbenem delu se je navezoval na RRP in na pripravo analiz za
vzpostavitev Leader območja.
Program Equal – Romski zaposlitveni center (nosilec Občina Škocjan): vključene občine:
Kočevje, Ribnica. Sicer vključenih preko 40 partnerjev iz cele Slovenije in tujine. Izdelane
analize moţnosti vključevanja romov v zaposlitve, animiranje romov in podjetnikov. Lansko
leto ustanovljen zavod, ki bo postav vezni člen med romi delodajalci in ostalimi razvojnimi
inštitucijami v okolju. Zavod bo deloval v Novem mestu.
Projekti podpore in razvoja podjetništva: Program vavčerskega svetovanja, e-Vem, Mreţa
lokalnih pospeševalnih centrov: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodraţica, Loški potok,
Dobrepolje, Velike Lašče, Bloke, Loška dolina, Cerknica.
Ti programi vključujejo letno več sto podjetnikov, potencijalnih podjetnikov, mladih, kmetov,
občanov, društev, inštitucij…., s ciljem podpore in razvoja podjetništva in različnih projektov
v okolju.
Program oblikovanj podjetniškega grozda ob tematskih poteh v občini Velike Lašče.
Oblikovano je razvojno partnerstvo treh podjetij, turistične agencije, podjetniške agencije,
Društva CAI ter Univerze na Primorskem.
Blagovna znamka Notranjski park in Krpanova deţela- izvedena je zaščita blagovnih
znamk ter definiranje obsega storitev, ki jih znamke zaobsegajo. Potrebna je nadgradnja v
smislu oblikovanja pravilnika kakovosti ter oblikovanj mreţe izvajalcev.
Projekt Razvojno aktiviranje Notranjskega regijskega parka – Oblikovano je razvojno
partnerstvo občine Cerknica, Parkovne uprave Notranjskega parka, Notranskega muzeja,
Turističnega društva Notranjska ter Notranjskega ekološkega centra za oblikovanje
infrastrukture in podpornega okolja za delovanje mreţe 65 ponudnikov turizma in prireditev v
občini Cerknica.

Projekt LIFE natura –projekt Presihajoče Cerkniško jezero, ki ga je prijavil Notranjski
regijski park. Namen projekta je postaviti pogoje, ki bodo dolgoročno zagotavljali ugodne
pogoje ogroţenim habitatnim tipom presihajočega jezera ter s tem ugodne pogoje za
gnezditev ogroţenih vrst ptic, za ţivljenje dvoţivk, metuljev in drugih ţivali. S projektom
bomo vzpodbudili prijaznejši odnos ljudi do narave in njene biotske raznolikosti. Projekt
pomembno prispeva k boljšemu ozaveščanju ljudi in s tem varstvu narave. Predvidene
aktivnosti projekta so: izdeava dokumentacije in pilotna izvedba za renaturacijo vodotokov,
odkupi zemljišč, ki so trajno namenjeni varstvu narave, nakup kmetijske mehanizacije za
naravi prijazno košnjo, izdelava načrta upravljanja, akcije ozaveščaanj in izobraţevanja za
ohranjanje biotske pestrosti območja. Predviden zaključek projekta je 2009. Nosilec projekta
je Notranjski regijski park. Partnerji na projektu so Občina Cerknica, Inţeniring za vode

                                              48
d.o.o. in Biotehniška fakulteta – oddelek za biologijo. Projekt sofinancira tudi Ministrstvo za
okolje in prostor.2.4.4. OBSTOJEČE RAZVOJNE STRUKTURE NA OBMOČJU

ZAVOD PO-PPD OD IDRIJCE DO KOLPE
Začasno upravljavsko zdruţenje projekta, ki so ga sestavljale občine sedaj vključene v LAS,
se je konec leta 2002 preimenovalo v pravno formalno institucijo Zavoda za pospeševanje
turizma in oţivljanje podeţelja Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, skrajšano Zavod PO-
PPD Od Idrijce do Kolpe. Ustanovitelji zavoda so sodelujoče občine oz. njihove institucije.
Z zaposlenim direktorjem je zavod začel delovati januarja 2004.
Organi Zavoda PO- PPD Od Idrijce do Kolpe so:
- svet zavoda, katerega sestavljajo ustanovitelji: Občina Bloke, Lokalna turistična
organizacija Laufar Cerkno, Občina Cerknica, Lokalna turistična organizacija LTO Idrija,
zavod za pospeševanje turizma, Grad Kostel – Ustanova-fundacija za ureditev in oţivitev
grajskega naselja, Občina Logatec, Občina Loška dolina, Področni center za razvoj
gospodarstva za občine Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodraţica, Velike Lašče;
predstavnik KGZ, predstavnik TD, obrtne zbornice, članov zavoda in delavcev zavoda
Svet zavoda predvsem obravnava in sprejema programe dela in razvoja zavoda, letne
obračune in finančne načrte zavoda
- programski svet sestavljajo     strokovnjaki iz različnih področij naravne in kulturne
dediščine, podeţelja, turizma, ki jih imenujejo ustanoviteljice in člani zavoda in so zadolţeni
za vsebinske predloge dela zavoda.
- direktor in zbor članov zavoda.
Zavod PD-PPD Od Idrijce do Kolpe deluje na naslednjih področjih:
  - trţenje in promocija
  - izobraţevanje
  - razvoj podproduktov
  - urejanje infrastrukture
  - razvoj in raziskave
  - informiranje, ki poteka preko spletne strani, lokalnih časopisov, drugih lokalnih,
    regionalnih in nacionalnih medijev.

Na območju delujejo tri regionalne razvojne agencije s sedeţem izven območja:
  - za Jugovzhodno Slovensko regijo: Razvojni center Novo mesto d.o.o. s sedeţem
   v Novem mestu ki pokriva občine območja LAS-a: Kostel Kočevje, Ribnica,
   Sodraţica in Loški Potok; Dejavnost RC Novo mesto d.o.o. je usmerjena k razvoju
   mikro, majhnih in srednje velikih podjetij in podjetnikov. Vizija RC Novo mesto
   d.o.o. na tem področju delovanja je, da postane RC Novo mesto d.o.o. center, kjer
   dobi podjetnik vse storitve za začetek poslovanja, delujoča podjetja pa storitve, ki jih
   potrebujejo pri poslovanju in rasti (»one stop shop«). Na področju regionalnega
   razvoja izvaja RC Novo mesto d.o.o. naloge, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju
   skladnega regionalnega razvoja in naloge, ki jih izvajajo regionalne razvojne agencije
   v javnem interesu. RC Novo mesto d.o.o. kot regionalna razvojna agencija je stičišče
   različnih informacij, idej, programov, pobud in mesto, kjer se rojevajo razvojna
   partnerstva in zavezništva (info-točka in povezovalec) in se pripravljajo regijski
   razvojni programi, ki kandidirajo za drţavna in evropska razvojna sredstva in jih RC
   Novo mesto d.o.o. tudi izvaja. Cilji Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. so

                                               49
    vzpostavljati podporno okolje za podjetnike, mesto za povezovanje razvojnih
    partnerjev in vzpostaviti učinkovito mreţo zunanjih sodelavcev ter svetovalcev za
    zagotavljanje usposobljenih kadrov širokega profila, ki bodo uresničevali pričakovanja
    in zastavljene cilje v RRP za JV Slovenijo.
  -  RRA Notranjsko kraške regije s sedeţem v Pivki, ki zavzema občine iz območja
    LAS-a: Cerknica, Bloke, Loška dolina, Logatec.
  -  RRA Ljubljanske urbane regije s sedeţem v Ljubljani, ki pokriva občini iz
    območja LAS-a: Velike Lašče in Dobrepolje.


Na območju delujeta dva Podjetniška centra:
  - Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. s sedeţem v Kočevju, ki deluje za občine:
   Kočevje, Kostel, Ribnica, Sodraţica, Loški Potok,Velike Lašče, Dobrepolje.Razvojni
   center Kočevje Ribnica, neprofitni d.o.o., je nastal leta 2006 z zdruţitvijo razvojnega
   centra Pokolpje, katerega je ustanovila Občina Kočevje s člani lokalne razvojne
   koalicije leta 2000, in Področnega centra za razvoj gospodarstva iz Ribnice. Namen
   ustanovitve razvojnega centra je pospeševanja gospodarstva na območju občine
   Kočevje, Ribnica, Sodraţica, Velike Lašče, Loški potok, Dobrepolje, Kostel in
   Osilnica, ter povezovanja podjetnikov in podjetij z območnimi zbornicami, občinami,
   drţavnimi in drugimi institucijami, ki vplivajo na gospodarski razvoj. Cilji so: razvoj
   okolja v katerem ţivimo, razvoj podjetništva, zmanjševanje brezposelnosti, odpiranje
   novih delovnih mest, izkoriščanje poslovnih priloţnosti, povečanje privlačnosti naših
   krajev, splošni dvig kvalitete ţivljenja naših občanov. Ciljne skupine Razvojnega
   centra Kočevje Ribnica d.o.o. so tako obstoječi kot tudi novi in potencialni podjetniki,
   mladi strokovnjaki, kmetje, institucije v lokalnem okolju in drţava.
  - Notranjsko ekološki center s sedeţem v Cerknici, ki deluje za občine: Cerknica,
   Bloke, Loška dolina, Logatec.
   NEC je organiziran kot zasebni zavod in ima vzpostavljeno mreţno podporno okolje
   za razvoj podjetništva in podeţelja in sicer v Cerknici, Novi vasi in v Starem trgu pri
   Loţu.
  - Občine Logatec trenutno ne pokriva nobeden podjetniški center.
  -

Na območju delujejo širše na razvoju podeţelja tudi zasebni zavodi:
  - PARNAS- Zavod za kulturo in turizem s sedeţem v Velikih Laščah.
  - ENO – Zavod za razvoj človeških potencialov v Svetu Kolpe, s sedeţem v Kostelu
  - Zavod Symbiosis, Zavod za naravovarstveno raziskovanje in izobraţevanje s
   sedeţem v Grahovem.
  - Jezerski hram – zavod za naravno in kulturno dediščino s sedeţem v Dolenjem
   jezeru.
  - Area Gea – zavod za razvoj in izobraţevanje s sedeţem v Cerknici
  - Vitra, Center za uravnoteţen razvoj s sedeţem v Cerknici.
Na novo sta bila na območju ustanovljena v letu 2007 tudi javna zavoda:
  - Javni zavod Trubarjevi kraji v Velikih Laščah
  - Javni zavod za kulturo in turizem Grad Sneţnik v Loški dolini

Moţnosti uporabe obstoječih struktur so odvisne od stopnje razvitosti kompetenc zaposlenih v
posameznih inštitucijah, od stopnje razvitosti in kakovosti storitev, ki jih obstoječe strukture
nudijo ter v veliki meri tudi od finančnih sposobnosti in oblikovanih referenc obstoječih

                                               50
struktur. Predvsem pa je moţnost izrabe odvisna od sposobnosti in pripravljenosti sodelovanja
ter ţe vzpostavljene stopnje zaupanja ciljnih skupin uporabnikov obstoječih struktur.

LAS bo morala izbrati upravljalca oz. izvajalca potrjenega razvojnega programa podeţelja.
Sedanje stanje na zavodu z enim zaposlenim ne bo moglo biti konkurenčno pri
administrativnem strokovnem servisu za izvajanje projektov, saj izkušnje iz tujine govorijo,
da je za uspešno izvedbo potrebna projektno usposobljena strokovna ekipa, ki ima pregled
nad celotnim dogajanjem v projektnem prostoru tako iz vidika potrebnih projektov kot tudi
vidika moţnosti za sofinanciranje. Potrebno bo namreč zagotoviti interdisciplinarno pripravo
projektnih predlogov in njihovo učinkovito izvajanje, saj gre za preplet aktivnosti priprave in
izvajanje projektov tako na področju razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti, razvoja
podjetništva, domače obrti, infrastrukture, turizma in še česa.

Primeri uspešno izvedenih projektov iz naslova razvojnih programov podeţelja in delujočih
LAS-ov po Evropi izhajajo iz obstoječih razvojnih agencij, katerim upravljanje z LAS-om
oz. izvedbe projektov predstavljajo samo en del njihove dejavnosti, ki se uspešno
interdisciplinarno vključuje tudi na ostala področja njihovega delovanja.
Moţnosti uporabe obstoječih struktur so odvisne tudi od stopnje razvitosti kompetenc
zaposlenih v posameznih institucijah, od stopnje razvitosti in kakovosti storitev, ki jih
obstoječe strukture nudijo ter v veliki meri tudi od finančnih sposobnosti in oblikovanih
referenc obstoječih struktur. Predvsem pa je moţnost izrabe odvisna od sposobnosti in
pripravljenosti sodelovanja ter ţe vzpostavljene stopnje zaupanja ciljnih skupin uporabnikov
obstoječih struktur.

Ocenjujemo, da sta s sedeţem na območju razvojnega programa podeţelja za
upravljalsko funkcijo primerni dve razvojni agenciji, ki ţe v obstoječih aktivnostih
pokrivata več občin in sicer: Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. in Notranjsko
ekološki center.

Z ostalimi inštitucijami bi bilo smiselno povezati moči pri oblikovanju mreţe inštitucij, ki bi s
svojimi strokovnjaki za svoja področja lahko zagotavljali učinkovito in pravočasno pomoč za
vse potrebne aktivnosti.

Razvojna mreţa različnih inštitucij, zunanjih strokovnjakov, drţavnih inštitucij, občin …. je
ţe 10 let v nastajanju. Najbolj povezovalni elementi so ravno Zavod po poteh dediščine od
Idrijce do Kolpe in oba lokalna podjetniška centra ter občine, ki so v različnih kombinacijah
izpeljali ţe celo vrsto projektov in v njih gradili različna poslovna, mreţna in projektna
partnerstva. Zato načrtujemo tudi v tej strategiji razvoja podeţelja, sistematično nadgrajevati
inštitucionalne mreţe, ki bodo zagotavljale kakovostno pokritost razvoja podeţelja.
                                               51
52
3. SWOT ANALIZA RAZVOJNIH MOŢNOSTI

PREDNOSTI                                SLABOSTI
                                      - območje se nahaja v treh statističnih regijah (Notranjsko –
 -  regija z izjemnim bogastvom naravnih in kulturnih resursov,      kraška, Dolenjska, Ljubljanska),
 -  izjemno visoka stopnja biotske in kulturne raznovrstnosti na     - pomanjkljivo razvita lokalna in regionalna cestna
   celotnem območju,                           infrastruktura , oznake na avtocesti,
 -  veliko dragocene kulturne krajine in naravnih območij, ki so     - ţelezniška infrastruktura dostopna samo za del območja ,
   primerna za varovanje ali so ţe zavarovana (območje Nature      - nezadostna komunalna infrastruktura,
   2000, Notranjski regijski park, Kočevski park, Dinarski prostor,   - splošna neurejenost naselij,
   območja nacionalne prepoznavnosti, dediščinske kulturne       - pomanjkljivo gospodarjenje z odpadki in odpadnimi vodami
   krajine..),                              (povečana občutljivost zaradi kraškega terena) - intenzivno
 -  celotno kraško območje,                        kmetijstvo negativno vpliva na biotsko raznovrstnost in
 -  ohranjena obseţna gozdnata območja z območji pragozdov,        onesnaţuje podtalnico,
 -  bogati vodni viri (presihajoče Cerkniško jezero, reka Kolpa,     - nizka stopnja okoljske osveščenosti med prebivalstvom,
   podtalnice,..),                           - razdrobljena posestna struktura,
 -  območja izjemnih kulturnih krajin in na nacionalni ravni       - zaraščanje kulturne krajine zaradi opuščanja kmetovanja,
   sprejetih krajinskih območij nacionalne prepoznavnosti zaradi    - premajhna podpora ekološkemu kmetovanju, primanjkuje
   kulturnih in simbolnih vrednot – Planinsko polje, Cerkniško      izobraţevanja,
   polje, Dolina Kolpe pod Starim trgom, območje gradu Sneţnik,     - ni kadra, ki bi s kmetijami delal razvojno,
 -  majhna onesnaţenost kmetijskih površin,               - neusklajenost s prostorskimi akti še posebej za kmetijske
 -  prepoznavni kmetijski produkti (kočevski med, kostelska rakija,    investicije,
   ţelodec,..),                             - ni nosilcev razvoja podeţelja na lokalnih ravneh,
 -  prisoten tradicionalni način kmetovanja,               - premajhna informiranost ljudi na kmetijah o moţnostih
 -  številni objekti kulturne dediščine,                  zavarovanj,
 -  izjemna nesnovna dediščina,                     - obstoječi hlevi so neoptimalno prilagojeni delu – zahtevajo
 -  vključenost v sosedske programe – velik del območja poteka       preveč dela,
   ob Hrvaški meji,                           - slabo vedenje oz. zavedanje dediščine kot tur. potenciala,
 -  del območja poteka ob glavni prometnici proti morju,         - slaba dostopnost in urejenost naravne in kulturne dediščine,
 -  bliţina večjih mest ostanki rimskih zapornih zidov,         - pomanjkanje turistične kulture,


                                                                      53
  -  dobro razvit osnovnošolski in srednješolski program,       -slabo razvita turistična infrastruktura – tematske poti, tur.
  -  dostopnost izobraţevalnih programov za odrasle.          objekti, prenočitvene kapacitete,slaba povezanost ponudnikov,
                                    - gostinci nabavljajo hrano raje v Ljubljani kot pri domačih
                                     kmetih,
                                    - neusklajen odkup biološkega mleka na lokalnem nivoju,
                                    - kmetije ne izpolnjujejo pogojev za prijavo na razpise,
                                    - pomanjkanje delovnih mest za visoko izobraţen kader, mladi
                                     kadri odhajajo v večja mesta, pomanjkanje znanja,
                                    - pomanjkljivo komuniciranje in sodelovanje med okoljskimi in
                                     naravovarstvenimi pobudami,
                                    - nepovezano delovanje institucij na drţavnem in lokalnem
                                     nivoju,
                                    - prisotna pasivnost prebivalcev,
                                    - demografska ogroţenost večjega dela območja,
                                    - izgubljanje pravih vrednot med mladimi, nezdrav način
                                     ţivljenja,
                                    - pomanjkanje strateških razvojnih odločitev občin, vizij
                                     razvoja.
PRILOŢNOSTI                             NEVARNOSTI
 - ureditev podeţelskih naselij v kvalitetno ţivljenjsko in delovno  - izjemno veliko območje, ki se ne povezuje po naravni poti,
   okolje,                              - zaradi Schengenske meje je oteţeno prehajanje v Slovenijo,
 - večji poudarek na razumevanju lastne identitete območja,      - nenačrtovan razvoj in nepovezanost storitev,
 - območje lahko postane prepoznavno z blagovno znamko eko      - nezadostno usklajevanje med sektorji kmetijstva, turizma,
   regije, ki upošteva ekološke standarde na vseh področjih,      naravne in kulturne dediščine ter med javnim in privatnim
   ustvarjanje dodane vrednosti,                    sektorjem,
 - moţnosti za razvoj ekoturizma in raziskovalnih centrov- razvoj   - z nadaljevanjem intenzivnega kmetijstva in pomanjkljivo
   Univerze za raziskovanje krasa na tem območju, večja        kanalizacijsko infrastrukturo, se utegne onesnaţevanje okolja
   prepoznavnost Dinarskega prostora doma in v svetu – svoja      nadaljevati,
   blagovna znamka,                         - vse starejša struktura nosilcev kmetij,
 - prepoznavanje in izraba naravnih in kulturnih potencialov na    - slabo prilagajanje trţni ekonomiji in skupnemu trgu EU,
   smotrni način,                          - premalo sredstev za izvajanje programov,
 - prednostna priloţnost lokalnih skupnosti v varovanih območjih   - morebitne prevelike omejitve varstva narave in kulturne


                                                                  54
  kulturnih krajin v prepoznavanju, ohranjanju in razvoju        dediščine zavirajo razvojne pobude,
  prepoznavnih značilnosti in vrednot varovanih območij       -  negotov dobiček in povpraševanje,
  kulturnih krajin,                         -  nestrokovno obnavljanje objektov kulturne dediščine,
-  razvoj potrebne turistične infrastrukture in ustvarjanje novih  -  preveliko število obiskovalcev,
  delovnih mest,                          -  konkurenča ponudba masovnega turizma,
-  ohranjanje nematerialne dediščine in znanj povezanih z njo,    -  nadaljevanje bega moţganov,
-  oblikovanje kulturnih grozdov,                  -  naraščanje negativnih pojavov med prebivalstvom povezanih z
-  mednarodno primerljive tematske poti – rimska dediščina,       nespoštovanjem narave,
-  hitrejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega      -  ustvarjanje nekreativnega okolja.
  kmetovanja,
-  skupno trţenje ekoloških produktov,
-  trţenje blagovnih znamk,
-  povezovanje kmetijstva, in storitvenih dejavnosti,
-  pospeševanje gospodarskih dejavnosti, ki temeljijo na lokalnih
  virih,
-  dodana vrednost na izdelke suhe robe,
-  ureditev statusov za izdelovalce domače obrti,
-  razvoj točk ogrevanja z biomaso,
-  grozdenje podjetij,
-  prepoznavanje in izraba človeških potencialov v skladu z zakoni
  narave,
-  uvajanje novih programov usposabljanja glede na potrebe
  ciljnih skupin.
                                                                  55
4. RAZVOJNA VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI


4.1. VIZIJA OBMOČJA

 Na osnovi SWOT analize in delavnic, ki so bile organizirane tako za strokovne sluţbe kot
ciljne skupine prebivalcev, je za obdobje 2007-2013 za razvoj podeţelja oblikovana sledeča
razvojna vizija programskega območja:

Ţivljenje na podeţelju naj postane prednost.

Ţelimo postati konkurenčno območje s kvalitetnim ţivljenjskim in delovnim okoljem
ter urejeno infrastrukturo.
Prebivalci smo ekološko osveščeni in se naravni viri prepoznavajo in uporabljajo na
smotrni način.
Prepoznavamo vrednote prostora in ustvarjamo delovne pogoje za visoko izobraţen
kader preko raziskovalno izobraţevalnih centrov znanja.


Podeţelje je prostor, kjer se ohranjajo tri ključne vsebine človekovega razvoja: človek s
svojimi vrednotami, narava in umetnost harmoničnega sobivanja med naravo in človekom. To
je včasih zagotavljalo visoko kvaliteto ţivljenja ob primernem standardu. Vse to je danes
izredno ogroţeno, stalnica pa tudi na podeţelju pomeni predvsem standard. Zato bo potrebno
v tem prostoru predvsem dvigovati kakovost ţivljenja in zadrţati standard na ustreznem
nivoju. Trajnostni razvoj bo omogočen ob upoštevanju ekoloških standardov, naravne,
kulturne in človeške potenciale prostora bo potrebno inovativno povezati, kar bo ustvarilo
dodano vrednost na vseh področjih bivanja in postopoma ustvarilo ţeleni cilj.
4.2. IZBRANA TEMA IN CILJI

Za temo oz. rdečo nit celotnega območja LAS-a smo glede na predhodno izvedene aktivnosti
projekta Po Poteh dediščine od Idrijce do Kolpe ohranili tudi v nadaljevanju naravno in
kulturno dediščino območja.

Na delavnicah za dopolnitev RPP smo z razvojnimi sluţbami in udeleţenci definirali cilje, ki
jih lahko na podlagi swot analize strnemo v tri ključne dolgoročne cilje do konca leta
2013:

  1. ureditev prostora v kvalitetno ţivljenjsko in delovno okolje,
  2. razvoj naravnih, kulturnih in človeških potencialov,
  3. doseganje večje prepoznavnosti območja.
                                             56
4.3. PRIORITETNE NALOGE RAZDELJENE PO CILJU, H KATEREMU
PRISPEVAJO, S PRIČAKOVANIMI REZULTATI IN CILJNIMI SKUPINAMI

1. CILJ
Ureditev prostora v kvalitetno ţivljenjsko in delovno okolje

PRIORITETNA NALOGA ZA DOSEGO CILJA
 - razvoj produktov in izbor produktov vezanih na :
    o izboljšanje turistične infrastrukture na podeţelju,
    o ohranitev biotske raznovrstnosti in varovanje voda in tal,
    o vzdrţevanje kulturne krajine, ohranitev kulturne dediščine, domače obrti
    o koriščenje alternativnih virov energije.

CILJNE SKUPINE:
   - kmetije,
   - gospodarski subjekti in institucije,
   - informacijski centri,
   - lokalne skupnosti, društva,
   - ţenske, mladi in ostali prebivalci območja.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
- urejena turistična infrastruktura,
- dvig ozaveščenosti o vrednotah kulturne krajine, kulturne dediščine, domače obrti,
- revitalizacija objektov kulturne dediščie
- sanacija naravnih spomenikov oz. naravne dediščine
- dvig ozaveščenosti o pomenu biotske raznovrstnosti, čistih voda in tal,
- dvig ozaveščenosti o pomenu ekološke hrane,
- dvig ozaveščenosti o izrabi alternativnih virov energije

TERMIN: obdobje 2008 - 2013

2. CILJ
razvoj naravnih, kulturnih in človeških potencialov za višjo dodano vrednost

PRIORITETNE NALOGE ZA DOSEGO CILJA:
 - razvoj in izbor produktov vezanih na :
    o razvoj dopolnilnih dejavnosti in ekoloških kmetij,
    o razvoj razvojno raziskovalnih centrov,
    o razvoj zbirk naravne in kulturne dediščine,
    o dvig kvalitete turistične ponudbe in storitev,
    o razvoj človeških virov, osveščanje in izobraţevanje ljudi in obstoječih sluţb
      na območju.

CILJNE SKUPINE:
   - kmetije,
   - turistični sektor, gospodarski subjekti,
   - strokovne inštitucije,
   - slovenski in evropski izobraţevalno raziskovalni centri,
   - informacijski centri,


                                            57
    - lokalne skupnosti, društva,
    - ţenske in mladi,
    - posamezniki,
    - mikro podjetja in mala podjetja.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
 - povečano število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
 - povečano število ekoloških kmetij,
 - razvojno raziskovalni centri,
 - povečano število zbirk naravne in kulturne dediščine,
 - povečano število ponudnikov, ki dosegajo minimalne in specializirane standarde
   kakovosti,
 - povečano število animacijskih predavanj, usposabljanj, svetovanj, mentorstev,
 - nova delovna mesta iz Leader projektov,
 - ohranjena delovna mesta iz Leader projektov,
 - nova podjetja iz Leader projektov.

TERMIN: obdobje 2008 - 2013

3. CILJ:
doseganje večje prepoznavnosti območja

PRIORITETNE NALOGE ZA DOSEGO CILJA:
 - Razvoj in izbor produktov vezanih na:
   o delovanje in mreţenje informacijskih centrov,
   o institucionalni razvoj in delovanje LAS ter sodelovanje z ostalimi LAS v Sloveniji
    in tujini,
   o mreţenje ponudnikov, podjetnikov,
   o obveščanje javnosti,
   o učinkovitejše trţenje območja,
   o učinkovitejše trţenje naravne in kulturne dediščine,
   o učinkovitejše trţenje in razvoj blagovnih znamk.

CILJNE SKUPINE:
   - nosilci objektov kulturne dediščine, naravne dediščine
   - posamezniki,
   - kmetije, gospodarski subjekti in institucije,
   - informacijski centri,
   - lokalne skupnosti, društva,
   - prebivalci območja.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

  -  povečano število informacijskih centrov
  -  informacijski centri povezani v mreţno delovanje – vzpostavljen pretok informacij
  -  uspešno delujoča lokalna akcijska skupina,
  -  vzpostavljena partnerstva med LAS-i in transnacionalna partnerstva
  -  obveščena javnost
  -  vzpostavljene ostale mreţe partnerstev
  -  povečano število muzejskih zbirk,


                                              58
  -  povečano število nočitev,obiskovalcev,
  -  povečano število vodenih ogledov, promocijskega materiala,
  -  učinkovitejše trţenje blagovnih znamk,- dopolni glede na indokatorje

TERMIN: obdobje 2008 - 2013


Cilji, prioritetne naloge, pričakovani rezulati in indikatorji v tabeli:

CILJI      PRIORITETNE       PRIČAKOVANI       INDIKATORJI
LOKALNE     NALOGE          REZULTATI
 RAZVOJNE
STRATEGIJ
E
CILJ 1:     Izboljšanje turistične  Urejena turistična   -  število urejenih tematskih poti
Ureditev     infrastrukture na    infrastruktura     -  število urejenih javnodostopnih zbirk
prostora v    podeţelju                    -  število   in  kilometri  urejenih
kvalitetno                              kolesarskih poti
ţivljenjsko in                          -  število urejenih informacijskih središč
delovno okolje                          -  metri urejenih dostopnih poti do
                                   objektov   kulturne  in  naravne
                                   dediščine
                                 -  število     usmerjavalnih    in
                                   informacijskih tabel do naravne in
                                   kulturne dediščine
                                 -  število opazovalnic za ptice
                                 -  število novih turističnih produktov
                                 -  število  novih   ali  obnovljenih
                                   prenočitvenih objektov
         Vzdrţevanje kulturne   Dvih ozaveščenosti   -  število predavanj,
         krajine, ohranitev    o vrednotah         izobraţevalnih
         kulturne dediščine,   kulturne krajine,      delavnic,
         domače obrti       kulturne dediščine,     taborov
                     domače obrti      -  število promocijsko
                                   izboraţevalnega gradiva
                     Revitalizacija     -  Število obnovljenih objektov, ki
                     objektov kulturne      imajo pomen kulturne dediščine
                     dediščine
                     Sanacija naravnih    -  Število    saniranih   naravnih
                     spomenikov oz.       spomenikov
                     naravne dediščine    -  Število sanirane naravne dediščine
         Ohranitev biotske    Dvig ozaveščenosti   -  število predavanj,
         raznovrstnosti in    o pomenu biotske      izobraţevalnih delavnic,
         varovanje voda in tal  raznovrstnosti, čiste    taborov
                     vode in tal       -  število promocijsko
                                   izobraţevalnega gradiva
                     Dvig ozaveščenosti   -  število predavanj,
                     o pomenu ekološke      izobraţevalnih delavnic,
                     hrane            taborov
                                 -  število prom.
                                    izboraţevalnega
                                   gradiva
         Koriščenje        Dvig ozaveščenosti   -  število predavanj,
         alternativnih virov   o izrabi           izobraţevalnih


                                                   59
         energije         alternativnih virov    delavnic,
                     energije         taborov
                                -  število prom.
                                  Izboraţevalnega
                                  Gradiva
CILJ 2:     Razvoj dopolnilnih    Povečano število   -  število   ekoloških   kmetij   s
Razvoj      dejavnosti in      ekoloških kmetij     certifikatom
naravnih,    ekoloških kmetij     Povečano število   -  število usposobljenih za registracijo
kulturnih in               registriranih       dopolnilnih dejavnosti
človeških                 dopolnilnih      -  število  registriranih  dopolnilnih
potencialov za              dejavnosti        dejavnosti
višjo dodano   Razvoj razvojno     Razvoj razvojno    -  število mentorskih ur za svetovanje
vrednost     raziskovalnih centrov  raziskovalnih     -  število urejenih   dokumentacij za
                     centrov          prijave na razpise
         Razvoj zbirk naravne   Povečano število   -  število novih zbirk
         in kulturne dediščine  zbirk naravne in   -  število dopolnjenih zbirk
                     kulturne dediščine
         Dvig kvalitete      Povečano število   -  število prejetih priznanj za doseganje
         turistične ponudbe in  ponudnikov, ki      kakovosti
         storitev         dosegajo minimalne  -  število ponudnikov, ki uvajajo znak
                     in specializirane     kakovosti
                     standarde kakovosti


         Razvoj   človeških  Nova delovna mesta  -  število novih delovnih mest
         virov osveščanje in   iz Leader projektov
         izobraţevanje ljudi in  Ohranjena delovna   -  število ohranjenih delovnih mest
         obstoječih sluţb na   mesta iz Leader
         območju.         projektov
                     Število novih     -  število novih podjetij iz Leader
                     podjetij iz Leader    projektov
                     projektov
CILJ 3:     Delovanje in       Vzpostavitev novih  -  Število novih informacijskih centrov
Doseganje    mreţenje         informacijskih      pri ponudnikih
večje      informacijskih      centrov        -  Število novih TIC
prepoznavnost  centrov         Mreţenje       -  Skupne aktivnosti
i območja                 informacijskih
                     centrov
         institucionalni razvoj  Institucionalni    -  Delovanje LAS
         in delovanje LAS ter   razvoj LAS in     -  Število projektov   med  LAS  v
         sodelovanje z      čezmejno ter       Sloveniji in tujini
         ostalimi LAS v      transnacionalno
         Sloveniji in tujini,   sodelovanje
         Mreţenje         Mreţe         -  Skupne aktivnosti
         ponudnikov,       ponudnikov,      -  Dogovori (pogodbe) o sodelovanju
         podjetnikov       podjetnikov
         Obveščanje javnosti   Obveščena javnost   -  Promocijski material
                                -  Število člankov
                                -  Število intervjujev, izjav
         Učinkovitejše trţenje  Povečano število   -  Število vodenih izletov
         območja         obiskovalcev     -  Evidenca o obiskovalcih v TIC
                     Povečano število   -  Evidenca o številu nočitev pri
                     nočitev          ponudnikih
                                -  Število ponudnikov, ki plačujejo


                                                  60
                                 turistično takso
        učinkovitejše trţenje  Večji obisk naravne  -  Število vodenih ogledov
        naravne in kulturne   in kulturne      -  Število promocijskih materialov
        dediščine        dediščine       -  Število ponudnikov, ki izvajajo
                                 trţenje – registracija ponudnika za
                                 trţenje
                               -  Poročilo ponudnika o trţenju
        Učinkovitejše trţenje  Povečana       -  Število zaščitenih blagovnih znamk
        in razvoj blagovnih   prepoznavnost       na Uradu za intelektualno lastnino
        znamk          blagovnih znamk    -  Promocijski materiali
5. STRATEGIJA ZA IZVEDBO

5.1.OPIS PRIPRAVE STRATEGIJE PO PRISTOPU »OD SPODAJ NAVZGOR«


V letu 2005 je MKGP izdalo pisno obvestilo, da Projekt Po poteh dediščine od Idrijce do
Kolpe ustreza razvojnemu programu podeţelja z naslovom »Od Idrijce do Kolpe«.

V avgustu 2005 se je Zavod PO-PPD Od Idrijce do Kolpe prijavil na razpis MKGP za
pridobitev sredstev za sofinanciranje dopolnitve obstoječega razvojnega programa podeţelja
in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin (LAS) zaradi prilagoditve predlogu Uredbe Sveta o
podpori za razvoj podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP)
za programsko obdobje 2007-2013.
Vloga je bila odobrena in aktivnosti za dopolnitev so se pričele v oktobru 2005.
Regionalni razvojni program podeţelja Od Idrijce do Kolpe je nadgradnja prvotnega
programa z vsebinami, ki so metodološko definirane za vsa podeţelska območja v
Sloveniji in ki se organizirajo za program Leader.

Izvedene so bile delavnice na terenu:
  - 1 Izobraţevalna delavnica za lokalne koordinatorje, KSS in razvojne agencije na
   območju za podporo in aktivno sodelovanje pri uresničevanju Predloga Uredbe Sveta
   o podpori za razvoj podeţelja iz EKSRP,
  - 4 delavnice Investiranje na kmetiji – analiza stanja na kmetijah, animacija za pripravo
   na Leader projekte, povečanje investicijskih sposobnosti kmetij,
  - 2 delavnici s strokovnimi sluţbami za dopolnitev programa z novimi programskimi
   vsebinami,
  - 4 delavnic z zainteresiranimi občani, društvi in ostalimi za pripravo RPP
  - 4 delavnice za spodbujanje inovativnosti na podeţelju - predstavitev izkušenj
   Avstrije pri Leader sredstvih,
  - 1 izobraţevalna delavnica za formiranje LAS,
  - 2 delavnice za uskladitev in dopolnitev programa.

Pri dopolnjevanju programa so sodelovali:
  - predstavniki občin,
  - predstavniki KSS,
  - Razvojni center d.o.o. Kočevje Ribnica,
  - NEC Cerknica,


                                               61
  -  Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje,
  -  Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
  -  Ministrstvo za kulturo,
  -  Predstavniki TIC-ov,
  -  Predstavniki društev in ostalih vladnih in nevladnih institucij na območju.

Občini Idrija in Cerkno sodelujeta v dveh razvojnih programih podeţelja. Ker zahteve
MKGP za dopolnitev ne dovoljujejo vključenosti posamezne Občine v dveh razvojnih
programih podeţelja, sta se Občini Idrija in Cerkno odločili, da sodelujeta v Razvojnem
programu podeţelja za severozahodni višinski del Severne Primorske, ki ga vodi Posoški
razvojni center.
 Občina Osilnica, ki je prvotno sodelovala v programu Po poteh dediščine od Idrijce do
Kolpe, ni pa pristopila k ustanovitvi Zavoda PO-PPD Od Idrijce do Kolpe, je podala pisno
obvestilo, da ne pristopa k dopolnitvi Razvojnemu programu podeţelja od Idrijce do Kolpe,
zato se območje občine Osilnica v aktivnosti priprave dopolnitev razvojnega programa
podeţelja od Idrijce do Kolpe ter pripravo lokalne razvojne strategije ni vključilo.

V letu 2007 so na projektnem območju potekale aktivnosti za dokončno formiranje LAS:
  - animacija partnerjev: sestanki, posveti in delavnice na občinah, z društvi in ostalimi
    predstavniki nevladnega sektorja po posameznih občinah za vključitev v LAS,
  - posveti na območju posamezne občine za določitev predstavnika v organ odločanja
    LAS,
  - pridobivanje pristopnih izjav za vključevanje partnerjev v LAS,
  - objava člankov v lokalnih medijih in na internetni strani,
  - zbiranje predlogov izvedbenih projektov,
  - izdelava oz. dopolnitev razvojnega programa podeţelja v lokalno razvojno strategijo,
    pravilnik,
  - izdelava pravilnika za delovanje LAS,
  - podpisana izjava o sodelovanju v LAS,
  - vzpostavitev baze podatkov o članih LAS.


5.2.OCENA TERMINSKEGA NAČRTA ZA DOSEGANJE CILJEV PREDVIDENIH V
STRATEGIJI

CILJ         PRIORITETNE         TERMIN IZVEDBE
           NALOGE            PROJEKTOV
                         LETNO V   VSAKOLETNO
                         OBDOBJU   DO KONCA
                         2007-2013  2013 in naprej
Ureditev prostora  Izboljšanje turistične    ●
v kvalitetno     infrastrukture na
ţivljenjsko in    podeţelju
delovno okolje    Ohranitev biotske      ●
           raznovrstnosti in
           varovanje voda in tal,
           Vzdrţevanje kulturne     ●
           krajine, ohranitev
           kulturne dediščine,
           domače obrti
           koriščenje alternativnih   ●


                                             62
          virov energije
Razvoj naravnih,  Razvoj dopolnilnih      ●
kulturnih in    dejavnosti
človeških      Razvoj razvojno       ●
potencialov za   raziskovalnih centrov,
višjo dodano
vrednost      Razvoj zbirk naravne in   ●
          kulturne dediščine,

          Dvig kvalitete turistične  ●
          ponudbe in storitev,

          Razvoj človeških virov,           ●
          osveščanje      in
          izobraţevanje ljudi in
          obstoječih  sluţb  na
          območju.

Doseganje večje   Delovanje in mreţenje            ●
prepoznavnosti   informacijskih centrov,
območja
          Institucionalni razvoj in          ●
          delovanje LAS ter
          sodelovanje z ostalimi
          LAS v Sloveniji in tujini,
          Mreţenje ponudnikov,             ●
          podjetnikov,
          Obveščanje javnosti,             ●
          Učinkovitejše trţenje    ●
          območja,
          Učinkovitejše trţenje    ●
          naravne in kulturne
          dediščine,

          Učinkovitejše trţenje in   ●
          razvoj blagovnih znamk.


Za uspešno izvajanje Lokalne razvojne strategije bodo ključno vlogo imele aktivnosti,
ki se bodo odvijale znotraj lokalne akcijske skupine in sicer.

  -  Formiranje lokalne akcijske skupine z vsemi potrebnimi organi 2007- začetek 2008.
  -  Potrditev lokalne razvojne strategije in sprejem Pravilnika o delovanju lokalne
    akcijske skupine – začetek 2008.
  -  Oddaja vloge na razpis MKGP za izbor in potrditev LAS, upravičenih do sredstev za
    izvajanje pristopa Leader, začetek 2008.
  -  Zagotovitev sofinancerskega deleţa za delovanje lokalne akcijske skupine začetek
    2008.
  -  Delovanje lokalne akcijske skupine 2008 - 2013 in naprej.
  -  Animacija obstoječih in novih partnerjev LAS 2008 – 2013 in naprej.


                                            63
  -  Vključevanje novih članov v LAS 2008 – 2013 in naprej.
  -  Obveščanje partnerjev in javnosti o aktivnostih LAS 2008 – 2013 in naprej.
  -  Vsakoletno zbiranje projektnih predlogov 2008 -2013 in naprej.
  -  Letno ocenjevanje in izbor projektnih predlogov 2008 – 2013 in naprej.
  -  Dopolnjevanje lokalne razvojne strategije glede na potrebe projektnega območja 2008-
    2013 in naprej.
  -  Vsakoletno izvajanje projektov v skladu z lokalno razvojno strategijo 2008-2013 in
    naprej.
  -  Iskanje dodatnih virov financiranja za izvajanje lokalne razvojne strategije
    2008-2013 in naprej.


Implementacija projektov
V nadaljevanju navajamo preglednice projektov za dosego zgoraj navedenih ciljev.
Pri posameznem projektu so navedene ključne aktivnosti, nosilci izvajanja, območje
izvajanja, leto izvedbe in moţni viri financiranja.

Projekti so bili zbrani na delavnicah , predlagani s strani občin, vladnih in nevladnih institucij
ter posameznikov v obdobju oktober 2005 – oktober 2007.

Razporejeni so glede na posamezno os (prva kolona) iz Uredbe sveta o podpori za razvoj
podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP):
OS 1 – povečanje konkurenčnosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju
OS 2 – izboljšanje okolja in pokrajine
OS 3 – kakovost ţivljenja na podeţelju in diverzifikacija podeţelskega gospodarstva
OS 4 – Leader

Projekti so glede na vsebino in območje izvajanja razdeljeni na projekte:
  - skupnega regionalnega značaja,
  - lokalnega značaja
  - individualne vsebine.


Pri individualnih vsebinah smo navedli samo vsebine, ki so bile zbrane na podlagi
izpolnjenih projektnih obrazcev s strani zainteresiranih posameznikov, dodatne informacije o
posameznem projektu so na voljo na sedeţu Zavoda PO-PPD Od Idrijce do Kolpe.

Sestavni del Razvojnega programa podeţelja Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe in
Lokalne razvojne strategije območja so tudi projekti, ki se nanašajo na strateške cilje
navedenega programa in so vključeni v Program Razvoja Podjetništva na podeţelju JV
Slovenije, v Regionalni razvojni program za JV Dolenjsko regijo, Regionalni razvojni
program Notranjsko kraške regije in Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
ter programi Ljudske univerze v Postojni in Kočevju vezani na izobraţevanje odraslih
prebivalcev.
                                                64
Preglednica 34: PROJEKTI SKUPNEGA REGIONALNEGA ZNAČAJA

O  IME PROJEKTA       KLJUČNE            NOSILEC    PARTNER   TRAJANJ    VIRI FINANCIRANJA *
S               AKTIVNOSTI                 JI –     E
                                     območje   PROJEKT    JAVNI     PRIVATNI
                                     izvajanja  A       SEKTOR     SEKTOR
1,  Animacija, motivacija  -  Predavanja s področja   Javni sektor, Vse občine  2008-2013   -občine
4  in izvajanje         kmetijstva, ohranjanja  KGZS                   - Leader
   strokovnih predavanj     podeţelja, eko                           -JAPTI
   in delavnic za        standardov,zdravje v                        - programi
   osnovne in dopolnilne    odvisnosti od                           VŢU
   dejavnosti na kmetijah    pridelane hrane v
                 verigi do potrošnika,..
1,  raziskovalna razvojna  -  moţnosti posamezne    Javni sektor, KGZS,    2008 – 2013  LEADER     Zasebniki
4  študija za kmetije      kmetije za osnovne in   zasebni    Vse občine         MKGP –     podjetja
                 dopolnilne dejavnosti   sektor                  raziskovalni
                                                   projekti
1,  Varovanje okolja s    -  Povečati konkurenčno   Javni sektor, KGZS, Vse  2008, 2009  LEADER     Zasebniki
2,  povečano   ekološko    sposobnost kmetij z    zasebniki   občine           Projekti    Podjetja
4  pridelavo in skozi      ekološko pridelavo                         čezmejnega   Nevladne
   izvajanje ukrepov za   -  Predavanja, delavnice                       in       organizacije
   preprečevanje      -  Organizacija                            transnaciona
   onesnaţevanja okolja     pridelave                             lnega
               -  Promocija in trţenje                        sodelovanja
                 kmetijskih pridelkov                        Program
               -  Strokovna pomoč in                         LIFE+
                 podpora investicijam                        (okolje /
                 na kmetijah                            narava)
                                                   JAPTI –
                                                   vavčarsko
                                                   svetovanje
                                                   Kmetijski


                                                                  65
                                            sklad
1,  Model   upravljanja  -  organizacija in     Javni sektor  KGZS     LEADER     Zasebniki
4  kulturne krajine –      načrtovanje               Biotehniška  Projekti    Podjetja
   ohranjanje  kulturne    prireje/predelave            fakulteta,  čezmejnega   Nevladne
   krajine z ohranjanjem    avtohtonih rastlin in          MK,      in       organizacije
   kmetijstva in kvalitet    ţivali v kmetijski           Slovenija   transnaciona
   kulturne krajine       pridelavi                Nostra    lnega
               -  animacija in              Vse občine  sodelovanja
                 motivacija za
                 doseganje in
                 prepoznavanje
                 vrednot oz. kvalitet v
                 prostoru
               -  določitev strukturnih
                 elementov, ki
                 določajo krajino in
                 njeno prepoznavnost
               -  prepoznavanje
                 nosilcev vzdrţevanje
                 kulturne krajine
               -  določitev aktivnih in
                 pasivnih površin za
                 obdelavo
               -  načrti za obnovo
                 kulturne dediščine v
                 kulturni krajini
               -  vzpostavitev sistema
                 za upravljanje
                 kulturne krajine
1,  Moţnosti         -  poskusni model za    Javni sektor  KGZS,     LEADER     Podjetja
4  alternativnih  virov    kulture – poljščine,          MKGP,Vse   Projekti    Zasebniki
   energije           naravne surovine            občine    čezmejnega   Nevladne


                                                           66
                                                 in      organizacije
                                                 transnaciona
                                                 lnega
                                                 sodelovanja
                                                 Program
                                                 LIFE+
                                                 (okolje)
                                                 Direktni EU
                                                 programi za
                                                 alternativne
                                                 vire energije
                                                 MOP, MG
4  Finančne garancijske   -  nastavitev garancijske Javni sektor,  Vse občine  2008-2013  LEADER    Zasebniki,
  sheme za investicijsko    sheme v okviru     zasebniki                 Občine,    podjetja
  sposobnost kmetij      skupne institucije                        banke,
               -  vloţitev sredstev s                       zavarovalni
                 strani občin, javnega                      ce
                 sklada RS za                           MKGP
                 regionalni razvoj in
                 ohranjanje
                 poseljenosti
                 slovenskega podeţelja
1  Preprečevanje      -  priprava        Javni sektor  Cerknica,   2008-2013  MKGP,    Lastniki
  zaraščanja kmetijskih    dokumentacije,             Dobrepolje,        občina    zemljišč
  površin           izvedba za               Kostel          Projekti
                 komasacije,              Loški           čezmejnega
                 melioracije,              Potok,          in
                 namakanje ob              Ribnica,         transnaciona
                 upoštevanju              Logatec          lnega
                 strukturnih elementov,                      sodelovanja
                 ki določajo krajino in
                 njeno prepoznavnost


                                                                67
1  Dvigovanje       -  investicije v osnovno  Zasebni     Vse občine  2008-2013  MKGP     Zasebniki,
   konkurenčnosti       kmetijsko dejavnost   sektor                   Sklad za   podjetja
   kmetijstva z      -  investicije v                            regionalni
   investicijami v       dopolnilne dejavnosti                        razvoj
   osnovno kmetijsko
   dejavnost in v
   dopolnilne dejavnosti
1,  Nacionalni poklicni   -  animacija        KGZS,      Vse občine,  2008-2013  LEADER    zasebniki
4  certifikati       -  organiziranje      javni sektor  NEC            Projekti
                 izobraţevanja za :                         čezmejnega
                 peko kruha,predelavo                        in
                 sadja, zelišč,                           transnaciona
                 interpretatorja                           lnega
                 podeţelske dediščine,                        sodelovanja
               -  za registracijo                           Ministrstvo
                 dopolnilnih dejavnosti                       za delo
                 na kmetijah                             Ministrstvo
                                                   za šolstvo
2,  Natura 2000 –        -  akcijski načrt za  Javni sektor,  KGZS,     2008 -2013  MOP,     Lastniki
3,                  ohranitev      zasebni     Razvojni          MKGP,    zemljišč
4                  varovanih vrst in  sektor,     center           Leader,
                   habitatnih tipov v  ZGS/GDM     Kočevje          občina
                   območjih               Ribnica,          Kostel,
                 -  izobraţevanje            ZVN, BF,          Loški Potok
                   lastnikov parcel           DD             Projekti
                 -  popis parcel                          čezmejnega
                 -  predstavitev             Vse občine         in
                   območja – brošura,                       transnaciona
                   knjiga, film                          lnega
                   ureditev z                           sodelovanja
                   usmerjevalnimi                         LIFE+
                   tablami


                                                                68
               -  oblikovanje
                 izobraţevalnega
                 centra znanja v
                 Kostelu
2  Mednarodno       - izmenjava izkušenj   Javni sektor  DD, GDM,   2008-2013   Leader,
   sodelovanje gozdarjev  - konference       (ZGS)     KGZS, vse         Projekti
   v Dinaridih       - ustanovitev skupne   Zasebni    občine           čezmejnega
   Promocija Dinaridov     pobude za       sektor                  in
                 ohranitev                            tansnacional
                 Dinaridov                            nega
               - promocijski in                          sodelovanja,
                 izobraţevalni filmi                       MOP
                 o Dinaridih
3,  Centri znanja      - prepoznavanje      - javni    Vse občine  2008-2013   LEADER
4                vrednot prostora   sektor ,                 Projekti
               - vzpostavitev      privatni                 čezmejnega
                 centrov znanja za:  sektor                  in
               - velike zveri-                           transnaciona
                 Strmec                             lnega
               - Natura –Kostel                          sodelovanja
               - ekološko                             Ministrstvo
                 kmetijstvo                           za šolstvo
               - domačo in                             Ministrstvo
                 umetnostno obrt -                        za delo
                 Ribnica                             Ministrstvo
               - čebelarstvo                            za kulturo
               - les                                JAPTI
               - jamarstvo                             (program
               - Cerkniško jezero                         VEM)
3,  Mreţni center znanja  - oblikovanje mreţe    Mreţni     Vse občine  2008 – 2013  LEADER
4              centrov znanja -     center –                 Min. za
               izmenjavo informacij,   sodelovanje                šolstvo in


                                                        69
              informiranje,      ponudnikov               Andragoški
              svetovanje, zbiranje   znanja na                center
              povratnih informacij,  celotnem                Slovenije
              promocija, trţenje    projektnem               JAPTI
                           območju –                Programi
                           koordinator               Čezmejnega
                           Zavod po                in
                           poteh                  transnaciona
                           dediščine od              lnega
                           Idrijce do               sodelovanja
                           Kolpe
3,  Akcija urejanja    -  animacija      Javni sektor Ribnica    2008-2013  Občina,   vaščani
4  podeţelske         domačinov             (Hrovača),         vaške
   naselbinske      -  izdelava podlag za        Loška           skupnosti,
   dediščine – vasi in    urejanje             dolina,          Leader,
   ureditev turističnih    naselbinske            Loški           Projekti
   vasi            dediščine - vasi         Potok,           čezmejnega
                (dokumentacija          Kočevje,          in
                stanja in študije,        Cerknica          transnaciona
                programi varstva,         (Dolenja          lnega
                rabe, razvoja,          vas, Dolenje        sodelovanja
                urejanja,             jezero),          Ministrstvo
                predstavitve,           Velike           za okolje in
                upravljanja;           Lašče           prostor
                prostorski akt)          (Gradeţ),         Ministrstvo
              -  izdelava podlag za        Kostel(Fara,        za kulturo
                obnovo 3-5            Oskrt),          Ministrstvo
                objektov v            Bloke,           za
                varovanem             Logatec,          energetiko
                območju              (Laze-
                (dokumentacija          Jakovica),
                stanja, študije,         Dbrepolje


                                                          70
  programi, načrti),
  izvedba obnove in  Vse občine
  predstavitve
-  obnova in
  prezentacija
  najznačilnejših
  tradicionalnih
  strukturnih
  elementov
  (vodnjaki, škarpe,
  mostovi in brvi,
  jezovi, kozolci,
  izveski, obzidja,
  kapelice, javna
  obeleţja, parki,
  drevesa,
  mlinščice,… )
-  ohranjanje
  nematerialne
  kulturne dediščine
  in oţivljanje
  tradicionalnih
  znanj in obrti za
  nove izdelke in
  ustvarjalnost
-  oblikovanje in
  ponudba lokalnih
  kulturnih poti in
  druge rekreacijske
  infrastrukture
-  podporna kulturna
  infrastruktura –


                   71
  obnova kulturnega
  doma, knjigarna,
  rezidenčni in
  multikulturni
  center, odprto
  gledališče, ipd.
-  urejanje javnih
  prostorov ,
  komunalne
  infrastrukture in
  parkirišč
-  dodatna
  informiranja o
  vrednotah,
  virtualne
  predstavitev,
  osveščanje,
  usposabljanje,
  izobraţevanje o
-  informacijska
  oprema
  (zagotovitev
  lokacij,
  oblikovanje,
  oprema)
-  izoblikovanje
  standardov za
  turistične vasi
-  izdelava tabel z
  zemljevidi in
  opisom lokacij
-  promocija in


            72
                trţenje
                tradicionalnih hiš
                pod skupno
                blagovno znamko
              -  druga
                informacijska
                infrastruktura
              -  oblikovanje
                kulturno-turističnih
                grozdov
3,  Ureditev podeţelske  -  animacija      Javni sektor  Cerknica,  2008-2013  Leader    krajani
4  urbane naselbinske    domačinov              Ribnica,        Projekti
   dediščine - mestnih  -  izdelava podlag za         Kočevje,        čezmejnega
   jeder           urejanje urbane           Logatec,        in
                naselbinske             Loška          transnaciona
                dediščine – mest in         dolina         lnega
                trgov                            sodelovanja
                (dokumentacija                       Občine
                stanja, študije,                      Ministrstvo
                programi varstva,                      za kulturo
                rabe, razvoja,                       MOP
                urejanja,
                predstavitve,
                upravljanja;
                prostorski akt)
              -  izdelava podlag
                (dokumentacija
                stanja, študije,
                programi, načrti),
                izvedba obnove in
                predstavitve več
                posameznih


                                                         73
  objektov-kulturnih
  spomenikov v
  varovanem
  območju
-  obnova in
  prezentacija
  najznačilnejših
  tradicionalnih
  strukturnih
  elementov (npr.
  mostovi in brvi,
  trţnica, sejmišče,
  jezovi, izveski,
  obzidja, kapelice,
  javna obeleţja,
  parki, drevesa, .)
-  ohranjanje
  nematerialne
  kulturne dediščine
  in oţivljanje
  tradicionalnih
  obrti za nove
  izdelke in
  ustvarjalnost
-  oblikovanje in
  ponudba lokalnih
  kulturnih poti in
  druge rekreacijske
  infrastrukture
-  podporna kulturna
  infrastruktura –
  obnova kulturnega


             74
  doma, knjigarna,
  rezidenčni in
  multikulturni
  center, odprto
  gledališče, ipd.
-  urejanje javnih
  prostorov ,
  komunalne
  infrastrukture in
  parkirišč
-  dodatna
  informiranja o
  vrednotah,
  virtualne
  predstavitev,
  osveščanje,
  usposabljanje,
  izobraţevanje o
-  informacijska
  oprema
  (zagotovitev
  lokacij,
  oblikovanje,
  oprema)
-  izvedba - fizična
  ureditev mestnih
  jeder
-  oblikovanje
  turistične ponudbe,
  ki bo privabila
  obiskovalce
-  Ureditev


             75
               informacijske
               infrastrukture
3,  Revitalizacija   -  animacija in     Javni sektor, Vse občine  2008-2013  Ministrstvo lastniki
4  objektov kulturne    motivacija      zasebni                za kulturo,
   dediščine        lastnikov objektov  sektor,                Leader,
               kulturne dediščine  mreţe                 občine
               za njihovo      ponudnikov               Projekti
               ohranjanje      kulturnih               čezmejnega
               animacija       storitev                in
               domačinov                          transnaciona
             -  izdelava podlag                       lnega
               (dokumentacija                        sodelovanja
               stanja, študije,
               programi, načrti),
               izvedba varstvenih
               del, revitalizacije
               in rehabilitacije
             -  vključevanje
               objektov kulturne
               dediščine za
               potrebe turistične
               dejavnosti,
               povezovanje z
               drugimi občinami
               (tematske poti
               kulturne dediščine-
               priprava skupnega
               turističnega
               produkta)
             -  ureditve za tur.
               obisk
             -  promocijske


                                                         76
               aktivnosti
             -  organizacija in
               povezovanje z
               lokalnimi
               kulturnimi klastri,
               usposabljanje
4  Ohranjanje      -  animacija       Javni sektor  Vse občine  2008-2013  Leader
   tradicionalnega     domačinov
   stavbnega izročila  -  izobraţevanje za
               lastnike objektov
               in izvajalcev za
               vzdrţevanje in
               obnavljanje
               tradicionalnih
               stavb - tradicija s
               sodobnostjo
3,  Vzpostavitev     -  raziskave       Etnološki   Vse občine  2008– 2013  Projekti    Zasebniki
4  muzejskih zbirk in    materialne in     muzej,                  čezmejnega   Podjetja
   programov po (v)     nematerialne     lastniki                 in       Nevladne
   objektih kulturne    dediščine                           transnaciona  organizacije
   dediščine      -  zbiranje in odkup                       lnega
               predmetov,                           sodelovanja,
               dokumentiranje                         MK, Leader
               nesnovne
               dediščine,
               obdelava gradiva
             -  fizična ureditev za
               proučevanje,
               varstvo,
               predstavitev in
               shranjevanje
               gradiva


                                                              77
              -  organiziranje
                vsebinskih
                programov za
                trţenje
3  vzpostavitev skupnih  -  nastavitev in    Javni sektor, TIC-i    2008-2013  LEADER     Zasebniki
  tematskih poti       izvedba modela    zasebniki   območja         Projekti    Podjetja
  območja in fizična     upravljanja             NRP           čezmejnega   Nevladne
  ureditev          tematske poti, ki se        Vse občine        in       organizacije
                bo preizkusil na                      transnaciona
                enem tipu                          lnega
                kolesarske,                         sodelovanja
                konjeniške, učne in                     Ministrstvo
                kulturne poti                        za kulturo
              -  osnovna analiza in                     Program
                konceptualni načrt                     LIFE+
                tematske poti in                      (okolje /
                trţenja: opredelitev                    narava)
                tematskih vsebin,
                izvedba trţne
                raziskave, priprava
                podrobnih
                standardiziranih
                informacij o
                tematskih
                vsebinah,
                oblikovanje
                regionalne
                tematske »krajine«,
                z dodatnimi
                tematskimi
                podpornimi
                vsebinami, razvoj


                                                             78
  celotne tematske
  poti in
  organizacijske
  strukture, priprava
  marketinškega
  načrta
-  Implementacija
  tematske kulturne
  poti in trţenja:
  tekoče
  obveščanje,usposa
  bljanje in
  izobraţevanje,
  promocija,
  motiviranje
  končnih
  uporabnikov; CD
  ROM o tematski
  kulturni poti na
  spletnih straneh,
  distribucija
  informacij,
  aranţmajev in
  ponudb preko
  interneta
-  Projekt
  inovativnega
  upravljanja in
  trţenja tematske
  kulturne poti v
  regiji: razvoj
  regionalnih/lokalni


             79
  h turističnih poti,
  oblikovanje
  virtualnega
  tematskega centra
  (on-line podatki za
  interno in eksterno
  komuniciranje);
  proaktivno
  vključevanje
  incoming agencij,
  operatorjev in
  gospodarstva.
-  vzpostavitev mreţe
  upravljavcev tem.
  Poti
-  promocijska
  gradiva
-  označevanje in
  spremljajoča
  infrastruktura
-  organizacija
  dogodkov na
  tematskih poteh
-  prenos modela
  upravljanja na
  ostale poti
-  povezovanje s
  sosednjimi
  občinami, regijami,
  Hrvaško
-  dokumentacija in
  fizične ureditve


             80
                tematskih poti
                (pešpoti,
                naravoslovne,
                učne,
                arheološke,čarovni
                ške,kolesarske,..)
                po posameznih
                občinah
              -  zloţenke
3,  Ureditev planinskih  -  trasiranje,             Vse občine  2008-2013-  Občina
4  poti, planinskih koč  -  promocijska                          Transnacion
                gradiva                            alno in
              -  obnove planinskih                       čezmejno
                koč                              sodelovanje
3,  Promocijski material  -  promocijske      Javni sektor, Vse občine  2008-2013  Leader
4                zloţenke v skladu s  zasebni
                celostno podobo    sektor
                projekta
              -  turistične karte
              -  spletne strani
3,  Raziskovalni in    -  vodenje in      Lokalne    GDM, ZGS,  2008-2013  LEADER     Zasebniki
4  naravoslovni turizem    izpeljava       razvojne   Vse občine        Projekti    Podjetja
                preprostejših     institucije               čezmejnega   Nevladne
                raziskav,                           in       organizacije
                inventarizacij                        transnaciona
                                               lnega
                                               sodelovanja
                                               Program,
                                               LIFE+
                                               (narava /
                                               okolje)
                                               Ministrstvo


                                                              81
                                                  za šolstvo
3,  Vključevanje sakralne    -  oblikovanje     Javni sektor, Vse občine  2008-2013   LEADER     Zasebniki
4  dediščine, arheološke      turističnih     zasebniki                Projekti    Podjetja
   in zgodovinske         produktov in                         čezmejnega   Nevladne
   dediščine, v tur.        programov,                          in       organizacije
   ponudbo           -  raziskava, analiza                      transnaciona
                   in konceptualni                        lnega
                   načrt razvijanja                       sodelovanja
                   dediščine in                         Ministrstvo
                   trţenja,                           za kulturo
                 -  označevanje,                         Občine
                   postavitev
                   informacijskih
                   tabel,
                 -  promocijske
                   zloţenke,
                 -  ureditev točk za
                   obisk.
3,  Spodbujanje         -  organiziranje    Javni in   Vse občine  2008 – 2013  LEADER
4  prireditev z          prireditev vezanih  zasebni                 Občine
   etnološkim značajem       na dediščino     sektor in                Min. za
                 -  promocija, trţenje  društva                 kulturo
                 -  mreţno                            Program
                   povezovanje                          KULTURA
                                                  Programi
                                                  čezmejnega
                                                  in
                                                  transnaciona
                                                  lnega
                                                  sodelovanja
3,  Izboljšanje       -  potrebno je izboljšati Javni sektor, Vse občine   2008-2013   LEADER    Zasebniki
4  dostopnosti do       dostopnost do lokacij zasebniki                  Projekti   Podjetja


                                                                 82
   kulturne dediščine in   naravne in kulturne                       čezmejnega Nevladne
   naravnih znamenitosti   dediščine                            in      organizacije
               - izboljšati                            transnaciona
                opremljenost ključnih                      lnega
                prometnic       z                     sodelovanja
                označevalnimi tablami                      Ministrstvo
                – primer avtoceste pri                      za kulturo
                izvozu Unec                           Občine
               - izboljšati in zgraditi
                informacijsko    in
                oglaševalsko
                infrastrukturo
               - povečati dostopnost v
                smislu poznavanja in
                interpretacije vrednot,
                (predstavitve vrednot,
                organizacija razstav,
                izobraţevanje)
3,  Produkt »kali in     - obnova kalov in    Javni sektor, Vse občine   2008-2013  Leader,   lastniki
4  izviri«            izvirov,       zasebni                 MKGP,
                - oblikovanje      sektor                  Občine
                  skupnega                           Projekti
                  turističnega                         čezmejnega
                  produkta                           in
                                                 transnaciona
                                                 lnega
                                                 sodelovanja
                                                 Ministrstvo
                                                 za kulturo
3,  Obnova mlinov,      -  raziskava, analiza  javni sektor,  Vse občine  2008-2013  Leader,   Lastniki
4  kovačij in ţag        in konceptualni   zasebni                 MKGP,Obči mlinov
                  načrt razvijanja   sektor                  na Kostel


                                                               83
  dediščine mlinov,   Projekti
  kovačij in ţag ter  čezmejnega
  njihovega trţenja   in
-  izdelava smernic   transnaciona
  za obnovo       lnega
  objektov in      sodelovanja
  pripadajoče      Sodelovanje
  infrastrukture    z Fakulteto
-  obnova celotnega   za
  kompleksa muzeja   arhitekturo
  na prostem      in Fakulteto
  Hlepinov mlin pri   za krajinsko
  izviru Goriškega   arhitekturo
  Breţička
-  obnova muzeja na
  prostem Veselov
  mlina in ţage pri
  izviru Ţerovniščice
-  muzeja na prostem
  Skansen Fuţina v
  Grahovem –
  obnova mlina in
  kovačije
-  kovačija v Bilpi,
-  mlini ob Kolpi,
  Gorenja Juškova
  domačija v Čepljah
-  Šribarjev mlin v
-  Rovtah – Logatec
-  Malenca v Lazih,
  Grbac,Ţlebe,
  Srobotnik (Kostel)


                     84
               -  Mlin v Travniku
               -  Mlini v Iški
               -  Mlini ob Zvirščici
                  in Cerkniščici
               - Mlini ob Ribnici
              - označevanje,
                postavitev
                informacijskih tabel
              - promocijski material
              - povezava obnovljenih
                mlinov, ţag, kovačij
                v tematsko pot
3,  Obnova vodnjakov     - evidentiranje     Javni in  Hidrovod,  2008-2013  LEADER
4               - raziskave, kontrole zasebni   Kočevje,         Helios –
                  kvalitete     sektor   vse občine        MOP
               - obnova                          Programi
                                             čezmejnega
                                             sodelovanja

                                             Min. za
                                             kulturo
3,  Gozdarski muzej – po   -  muzeji v gozdnem  GDM/ZGS  Podjetja,  2008-2013  LEADER
4  poteh gozdarjenja      prostoru in v         občine          Projekti
                 naseljih (orodja,                    čezmejnega
                 predstavitve,                      in
                 oglarjenje,                       transnaciona
                 arheologija ..)                     lnega
                                             sodelovanja

3,  Razgledišča in      -  3 razgledni stolpi GDM/ZGS  Razvojni   2008-2013  Leader     Zasebniki
4  počivališča v        na vrhovih, več        center          Projekti    Podjetja
   gozdnem prostoru –      počivališč s klopmi      Kočevje         čezmejnega   Nevladne


                                                           85
                  in mizami           Ribnica,         in       organizacije
                                 ostale          transnaciona  (lovci,
                                 občine          lnega     ornitologi,,
                                              sodelovanja  …)
                                              Občine
                                              Program
                                              LIFE+
                                              (okolje/nara
                                              va)
                                              MOP

3,  Opazovalnice za ptice   -  izgradnja      GDM,    Razvojni   2008-2013  LEADER     Zasebniki
4  ob vodah           opazovalnic:          center          Projekti    Podjetja
                -  Kočevsko jezero        Kočevje,         čezmejnega   Nevladne
                -  Kočevsko Reško         Občine          in       organizacije
                  jezero             Ribnica,         transnaciona  (lovci,
                -  Cerkniško jezero        Kočevje,         lnega     ornitologi,,
                -  Reka Ribnica          Logatec,         sodelovanja  …)
                -  Planinsko polje        NRP,           Občine
                -  Zgibanke, plakati       Dobrepolje        Program
                                              LIFE+
                                              (okolje/nara
                                              va
                                              MOP
3,  Sanacija naravnih     -  Pridobivanje          Vse občine  2008-2013  Leader
4  spomenikov          strokovnih mnenj
                - Fizično izvajanje
                  sanacij naravnih
                  spomenikov
                  (lipe,..)
3,  Park Kočevsko-Kolpa   - vzpostavitev      Lokalne  Občine,   2008-2013  LEADER     Zasebniki
4                parkovnih osnov v   razvojne  Razvojni         Projekti    Podjetja


                                                             86
                  mejah, katere bodo    institucije  center          čezmejnega   Nevladne
                  usklajene z občinami,         Kočevje         in       organizacije
                  namenjenih turizmu           Ribnica,         transnaciona  (lovci,
               -   načrt upravljanja           GDM, ZGS         lnega     ornitologi,,
                                                  sodelovanja  …)
                                                  Občine
                                                  Program
                                                  LIFE+
                                                  (okolje/nara
                                                  va
                                                  MOP
3,  Oţivitev domačih       -  ohranjanje starih  Javni sektor, Vse občine  2008-2013  Leader, MK
4  obrti               znanj izdelovanja  zasebni
                    domače obrti     sektor
                  - spodbujanje starih
                    znanj za nove
                    izdelke in
                    ustvarjalnost
                  - Center domače in
                    umetnostne obrti v
                    Ribnici
3,  OBMOČJA           - priprava metodoloških  Javni sektor, Cerknica,  2008-2013  LEADER     Lokalna
4  NACIONALNE           izhodišč za       zasebni    Kostel,         Občine     mreţna
   PREPOZNAVNOSTI         vrednotenje kulturnih,  sektor    Loška          RRP- NKR    institucional
   (Cerkniško polje,       socialnih in              dolina.         RRP –LUR    na struktura
   Dolina Kolpe pod        gospodarskih              Loški          Transnacion
   Starim trgom, Grad       razvojnih potencialov         Potok,          alni in
   Sneţnik, Loški Potok,     kulturne dediščine           Logatec         čezmejni
   Planinsko polje)       -   izdelava pilotnih                      programi
                  (podrobnejših)                         MG, MKGP
   Mreţa za razvoj        strokovnih zasnov                        MŠ, MOP;
   kulturne dediščine ter     varstva dediščine za                      Min. za


                                                                  87
   naravnih vrednot     izbrano območje                        kulturo
   območij         -   priprava pilotne
                krajinske zasnove kot
                ustreznega
                prostorskega akta za
                varstveno
                kompleksnejša
                območja
               -   priprava
                metodoloških izhodišč
                za pripravo
                upravljavskih načrtov
                in izdelava pilotnega
                upravljavskega načrta
               -   Proučitev in
                priprava izvedljivih
                ukrepov za ohranjanje
                kulturnih in naravnih
                vrednot v sodelovanju
                z lokalnim
                prebivalstvom

3,  OBMOČJA         -   Ustanovitev in    Javni sektor, Cerknica,  2008-2013
4  NACIONALNE        vzpostavitev uradne   zasebni    Kostel,
   PREPOZNAVNOSTI      oblike sodelovanja z   sektor    Loška
   (za vsako posebej:    javnostjo na              dolina.
   Cerkniško polje,     medobčinski ravni za          Loški
   Dolina Kolpe pod     razvoj kulturne            Potok,
   Starim trgom, Grad    dediščine ter naravnih         Logatec
   Sneţnik, Loški Potok,   vrednot Planinskega
   Planinsko polje)     polja
               -   izdelava


                                                    88
             strokovnih zasnov
             varstva dediščine za
             območje
           -    Celostna,
             medlokalna priprava
             pravnega varstva
             območij za enotno
             upravljanje podprta s
             strani javnosti
           -    priprava krajinske
             zasnove kot ustreznega
             prostorskega akta za
             varstveno
             kompleksnejša
             območja
           -    Izdelava
             upravljavskega načrta
           -    Proučitev in
             priprava izvedljivih
             ukrepov za ohranjanje
             kulturnih in naravnih
             vrednot v sodelovanju
             z lokalnim
             prebivalstvom

3,  Kulturna       -  Vzpostavitev     Javni sektor, Vse občine  2008 – 2013  LEADER
4  infrastruktura      mreţe        zasebni                 Ministrstvo
               multikulturnih    sektor                  za kulturo
               centrov na                          Programi
               projektnem                          čezmejnega
               območju, ki                          in
               omogočajo                           transnaciona


                                                      89
                  izvedbo kulturnih                 lnega
                  dogodkov,                     sodelovanja
                -  spodbujanje
                  občutka
                  pripadnosti
                  območju in
                  prepoznavanj
                  kvalitet prostora
                -  Vzpostavitev
                  mreţe rezidenčnih
                  centrov na
                  projektnem
                  območju, ki
                  omogočajo bivanje
                  na projektnem
                  območju z
                  vključevanjem
                  aktivnega
                  doţivljanja
                  dediščine območja
                -  Obnova kulturnih
                  domov
                -  Druga kulturna
                  infrastruktura
3,  Ureditev vstopnih     -  določitev      Javni sektor  Kostel,    LEADER     Zasebniki
4  turistično rekreacijskih    namembnosti v    Zasebni    Cerknica,   Projekti    Podjetja
   točk na jezera in reke     prostorskih planih  sektor     Kočevje,   čezmejnega   Nevladne
   ter naravnih kopališč   -  pridobitev             Bloke,    in       organizacije
                  investicijsko            Logatec(Pla  transnaciona
                  tehnične              ninsko    lnega
                  dokumentacije in          polje)    sodelovanja
                  gradbenih                     Občina


                                                          90
                dovoljenj                           Kostel
              -  izvedba na terenu                       Program
              -  načrti upravljanja                       LIFE+
                za reke in jezera in                      (okolje)
                povezovanje z                         MOP
                drugimi ponudniki
              -  ureditev vstopnih
                točk za
                čolnarjenje,
                ureditev naravnih
                kopališč
              -  ureditev bregov,
                čiščenja, prehodi
3,  Ureditev kampov,    -  priprava projektne   Javni sektor, Kočevje,   2008-2010  MG       Zasebniki
4  kampi za avtodome     dokumentacije     zasebni    Kostel,          Programi    podjetja
              -  priprava in      sektor    Loški Potok        čezmejnega
                ureditev kampov,           Loška           in
                avtodomov,              dolina,          transnaciona
                šotorišč               Bloke           lnega
              -  promocija                           sodelovanja
              -  organiziranje                         Občine
                skupne sluţbe za                        Kmetijski
                vzdrţevanje                          sklad
                                                Sklad za
                                                regionalni
                                                razvoj
3,  Kakovost in blagovne  -  analiza obstoječih   Javni sektor, Vse občine  2008-2013  LEADER     Zasebniki
4  znamke, in         blagovnih znamk,    zasebni                 Programi    Podjetja
   spodbujanja domačih    izdelkov z geogr.   sektor                 čezmejnega   Nevladne
   obrti           označbo, izdelkov                       in       organizacije
                s poreklom,                          transnaciona
                izdelkov                            lnega


                                                               91
  tradicionalnega               sodelovanja
  značaja                   MG
-  pridobivanje                MKGP
  certifikatov
-  uvajanje novih in
  marketinške ackije
  za uveljavljanje
-  Kočevski med     Kočevje,  2008-2013  LEADER     Zasebniki
-  promocija, trţenje  Kostel         Programi    Podjetja
  blagovne znamke               čezmejnega   Nevladne
-  nacionalna                 in       organizacije
  poklicna                  transnaciona
  klasifikacija za              lnega
  čebelarja                  sodelovanja
                        MG
                        MKGP
-  med Loške doline   Loška   2008-2013  LEADER     Zasebniki
-  polhovi produkti   dolina         Programi    Podjetja
                        čezmejnega   Nevladne
                        in       organizacije
                        transnaciona
                        lnega
                        sodelovanja
                        MG
                        MKGP
-  Kostelska rakija   Kostel   2008-2013  MKGP,     Zasebniki
                        Leader,    Podjetja
                        občina     Nevladne
                        Kostel     organizacije
-  Bloški vol, Bloška  Bloke   2008-2013  LEADER     Zasebniki
  klobasa                   Programi    Podjetja
-  Bloški med                 čezmejnega   Nevladne


                                       92
                                             in       organizacije
                                             transnaciona
                                             lnega
                                             sodelovanja
                                             MG
                                             MKGP
            -  Bloški smučar            Bloke     2008-2013  LEADER     Zasebniki
                                             Programi    Podjetja
                                             čezmejnega   Nevladne
                                             in       organizacije
                                             transnaciona
                                             lnega
                                             sodelovanja
                                             MG
                                             MKGP
                                             Ministrstvo
                                             za kulturo
            -  suha roba              Ribnica,         LEADER     Zasebniki
                                Sodraţica,        Programi    Podjetja
                                Loški           čezmejnega   Nevladne
                                Potok,          in       organizacije
                                Velike          transnaciona
                                Lašče,          lnega
                                Bloke Loška        sodelovanja
                                dolina          MG
                                             MKGP
                                             Ministrstvo
                                             za kulturo
3,  Claustra Alpium  -  delo s šolami     Društvo    Logatec,   2008-2013  Transnacion
4  Iuliarum     -  raziskava, študija,  CAI Velike  Loška           alno in
              koncept        Lašče, šole  dolina,Blok        čezmejno
              predstavitve in    in Zavod za  e, Velike         sodelovanje


                                                            93
                 urejanja       gozdove   Lašče,          Občine
               -  označevanje            Loški Potok        MK
                 lokacij in poti                       RRP LUR
               -  izdelava                           LEADER
                 kartografskih
                 osnov za rimski
                 zaporni zid
3,  PLANINSKO POLJE     -  Ustanovitev in    Javni sektor, Logatec,   2008-2013  LEADER
4  Mreţa za razvoj       vzpostavitev     zasebni    Cerknica
   kulturne dediščine ter    uradne oblike     sektor
   naravnih vrednot       sodelovanja z
   Planinskega polja      javnostjo na
                 medobčinski ravni
                 za razvoj dediščine
                 ter naravnih
                 vrednot
                 Planinskega polja
               -  Celostna,
                 medlokalna
                 priprava zaščite in
                 urejanja
                 varovanega
                 območja
                 Planinskega polja
                 za enotno celostno
                 ohranjanje in
                 upravljanje
                 podprta s strani
                 javnosti
               -  izdelava podlag za
                 urejanje
                 Planinskega polja


                                                     94
  kot krajinskega
  območja
  nacionalne
  prepoznavnosti
  (dokumentacija
  stanja in študije,
  programi varstva,
  rabe, razvoja,
  urejanja,
  predstavitve,
  upravljanja;
  prostorski akt kot
  načrt izvedljivih
  zaščitnih in
  urejevalskih
  ukrepov za
  ohranjanje
  kulturnih in
  naravnih vrednot,
  sprejemljivih za
  lokalno
  prebivalstvo
-  obnova in
  prezentacija
  najznačilnejših
  tradicionalnih
  strukturnih
  elementov kulturne
-  ohranjanje
  nematerialne
  kulturne dediščine
  in oţivljanje


             95
                tradicionalnih
                znanj in obrti
              -  oblikovanje in
                ponudba lokalnih
                tematskih poti in
                druge rekreacijske
                infrastrukture
              -  dodatna
                informiranja o
                vrednotah,
                virtualne
                predstavitve,
                osveščanje,
                usposabljanje,
                izobraţevanje
              -  informacijska
                oprema
                (zagotovitev
                lokacij,
                oblikovanje,
                oprema)
              -  druga podporna
                infrastruktura
3,  Svet Kolpe – vitalno  -  vzpostavitev tur.  Javni sektor  Kostel,  2008-2013  LEADER     Zasebniki
4  energijski centri     produkta –             Kočevje,        Projekti    Podjetja
                trajnostnega            HR           čezmejnega   Nevladne
                visoko                           in       organizacije
                kakovostnega                        transnaciona  (lovci,
                turizma                          lnega     ornitologi,,
              -  oprema in ureditve                     sodelovanja  …)
                posameznih krajev                     Občine
                – 30 (fizična in                      Program


                                                             96
                   informacijska) in                     LIFE+
                 -  oblikovanje                        (okolje/nara
                   programov po                       va
                   krajih                          MOP
                                                Ministrstvo
                                                za kulturo
                                                Ministrstvo
                                                za
                                                gospodarstv
                                                o
4  Izobraţevalni center   -  izgradnja centra    BF, javni  ZGS,     2008-2013  LEADER     Zasebniki
  za velike zveri Strmec  -  programi,        sektor   občine,          Projekti    Podjetja
                 izobraţevanje            Razvojni         čezmejnega   Nevladne
                 raziskave              center          in       organizacije
                                   Kočevje          transnaciona  (lovci,
                                   Ribnica,         lnega     ornitologi,,
                                   Zavod PO-         sodelovanja  …)
                                   PPD Od          Občina
                                   Idrijce do        Kočevje
                                   Kolpe           Program
                                                LIFE+
                                                (okolje/nara
                                                va
                                                MOP, Min.
                                                za šolstvo
                                                Min. za
                                                znanost
4  inovativne rešitve z     -  izdelava tehnične  Javni,   Vse občine  2008- 2013  MOP
  velikim             dokumentacije z   zasebni                LEADER
  demonstracijskim in       aktivnim      sektor                Programi
  transferabilnim         vključevanjem                       čezmejnega
  učinkom (Biološke        javnosti                         in


                                                               97
  čistilne naprave)     -  inovativne                          transnaciona
                 tehnične rešitve s                      lnega
                 praktično izvedbo                       sodelovanja
                 ter ozaveščanjem                       Life Okolje
                 javnosti
               -  vključevanje
                 delujočih ČN v
                 sistem
                 vseţivljenjskega
                 učenja
               -  priprava tehnične
                 dokumentacije in
                 iskanje rešitev za:
                 vasi, ki nimajo
                 zadosti
                 uporabnikov za
                 neposreden vir
                 financiranja,
                 ponudnike, koče
4  Štipendijska shema za   -  pravilnik za     Javni sektor  vse občine  2008-2014  Interreg III  podjetja
  razvoj kadrov s        podeljevanje                         A, Leader,
  področja turizma,       štipendij                           MKGP,
  gostinstva, upravljanja  -  organiziranje                         občina
  in načinov ohranjanja     specifičnih                          Kostel
  naravne in kulturne      programov                           Vse občine
  dediščine in         (upravljanje in
  kmetijstva          načini ohranjanja
                 dediščine,
                 ekološko
                 kmetijstvo,
                 geomantija,..)
4  Raziskovalna študija –  -  študija z več     Lokalne    GDM, ZGS,  2008-2013  LEADER


                                                             98
  izdelava predloga     variantami,     razvojne   Razvojni         MKGP
  turistične obore za    moţnostmi za    institucije  center          Občine
  predstavitev ţivali    razvoj turizma          Kočevje          MVŠ
  Dinaridov         (fotolov,             Ribnica,         Programi za
                izobraţevanje)          občine          transnaciona
                                              lno in
                                              čezmejno
                                              sodelovanje
                                              LIFE
                                              (narava/okol
                                              je)
4  Center za dinarsko   -  študija, izdelava  BF, lokalne  ZGS, občine 2008-2013   LEADER
  jelovo- bukove       projektne      razvojne                MKGP
  gozdove – študija     dokumentacije    institucije               Občine
                                              MVŠ
                                              Programi za
                                              transnaciona
                                              lno in
                                              čezmejno
                                              sodelovanje
                                              LIFE
                                              (narava/okol
                                              je)
4  Razvojne študije za  -  animacija      Javni,    Vse občine  2008 –2013  Občina
  domačine        -  borze znanja    zasebni                 Kostel
              -  centri znanja    sektor                 JAPTI –
              -  prepoznavanje in                      vavčarsko
                izraba lokalnih                       svetovanje
                razvojnih virov
4  Mentorstvo za razvoj  -  evidentiranje in  Nec      Razvojne   2008-2009  LEADER
                usposobitev 20   Cerknica,   agencije,         program,
                mentorjev za           KSS, vse         občine


                                                     99
             spremljanje           občine
             posameznikov za
             razvoj (20 urni
             tečaj)
          -  spremljanje 100
             posameznikov, da
             začnejo razvijati
             nove dejavnosti
             (diverzifikacija,
             kakovost bivanja,
             ekološko
             kmetovanje) –
             vsak mentor
             spremlja
             5 posameznikov
             (1 leto)
          -  razvojna
             koordinacija
             mentorjev (1 x
             mesečno delovni
             sestanek, 2 letna
             usposabljanja,
             evalvacija
             izvedenih
             aktivnosti)
          -  oblikovanje mreţe
            100 novih nosilcev
            dejavnosti in
             mentorjev
4  Permanentno   -  Osveščanje in    Javni sektor, Zainteresira 2008-2013  Občine
  izobraţevanje    izobraţevanje    zasebni    ni            RRP – za
             javnosti      sektor    posamezniki       vse


                                                100
               -  izobraţevanje           TIC             vključene
                 lokalnega             Ribnica,          regije
                 prebivalstva,           Kostel,           LEADER
                 ozaveščanje za           Kočevje,          VŢU (min.
                 turizem              Bloke, vse         za delo in
               -  računalniško            občine           MŠ)
                 opismenjevanje,
                 jezikovno
                 izobraţevanje
               -  ogledi primerov
                 dobrih praks
4  Ozaveščanje        -  predavanja,     Zasebni     Vse občine  2008-2013   Občine
  prebivalcev     na    primeri dobrih   sektor     Komunalna          LEADER
  vodozbirnih območjih     praks,       gospodinjst  podjetja          Life Okolje
  za trajnostni razvoj   -  aktivno      va, šole,   Razvojne          Programi
                 vključevanje    kmetije,podj  agencije          čezmejnega
                 domačinov v     etja      Zavodi za          sodelovanja
                 aktivnosti     na območjih  zdravstveno         Kohezijski
                 (Izobraţevanje za  varstva    varstvo           sklad
                 ohranjanje pitne  vodnih
                 vode na kraškem   virov
                 terenu
                 mikrobiološka
                 onesnaţenja)
               -  primerni načini
                 odvajanja voda
               -  urejenost
                 kanalizacij
               -  zalivanja z
                 gnojevko
4  Izobraţevanje za     -  seminarji,     Javni sektor  Vse občine  2008 – 2013  Občina
  prijave na javne       delavnice,                           Kostel


                                                        101
  razpise,         -  spremljanje in                        JAPTI –
                 usmerjanje                          vavčarsko
                 ponudnikov                          svetovanje
4  Izobraţevanje       -  usposabljanje in   - javni    Vse občine  2008-2013   Občine
  vodičev,  vodnikov,     certificiranje    sektor,    in             LEADER
  spremljevalcev        vodičev za projekt  zasebniki   zainteresira        Programi
                 Po poteh dediščine         ni             čezmejnega
                 od Idrijce do           posamezniki        sodelovanja
                 Kolpe               TIC Ribnica        ZRSZ
               -  čezmejno
                 sodelovanje s
                 Hrvaško
4  Mreţenje ponudnikov    -  enotna povezava   Javni sektor, Vse občine   2008-2013  MG _
  za trajnostni razvoj     med ponudniki    zasebni    in             ERDF
  (prenočišča gostilne,     storitev       sektor    zainteresira        Min. za
  prireditve, storitve za  -  vzpostavitev            ni             kulturo
  dobro počutje)        enotnega              ponudniki,         LEADER
                 informacijskega          TIC Ribnica        Programi
                 sistema                            čezmejnega
                                                in
                                                transnaciona
                                                lnega
                                                sodelovanja
4  Heritage Conservation   -  Vključitev v     Notranjski  Vse občine   2008-2013  LEADER
  Network (HCN)         globalno       ekološki                 Programi
                 partnersko mreţo   center                  kulture
                 HCN                              Programi
               -  Organizacija                         čezmejnega
                 'hands-on'                          in
                 mednarodnih                          transnaciona
                 delavnic za                          lnega
                 ohranjanje                          sodelovanja


                                                        102
                  dediščine                           Zasebna
                                                 sponzorstva
                                                 in donacije
4  Mednarodno         -  vzpostavljanje    Razvojne          2008-2013  Programi
  sodelovanje           kontaktov      agencije                 čezmejnega
                -  povezovanje                          in
                -  skupni projekti                        transnaciona
                                                 lnega
                                                 sodelovanja
                                                 Občine
                                                 RRP – vseh
                                                 vključenih
                                                 regij
Preglednica 35: PROJEKTI OŢJEGA – LOKALNEGA ZNAČAJA
O IME PROJEKTA     KLJUČNE AKTIVNOSTI NOSILEC/  PARTNERJ            TRAJANJE   VIRI FINANCIRANJA
S                     INVESTITI I , območje           PROJEKTA
                      OR    izvajanja                  JAVNI     PRIVATNI
                                                 SEKTOR     SEKTOR
1  Podpora kmetijam z   -    pomoč pri       Javni sektor, Logatec,   2008 -2013  Občine
  dopolnilno           investicijah     zasebni    Dobrepolje,        LEADER
  dejavnostjo                     sektor    Kočevje,          RRP vseh
                                    Kostel           regij
1  Vzpostavitev trţnice  -    projektna       Javni sektor, Ribnica    2008-2013  Občina,Lea
                  dokumentacija     zasebni                 der
              -    zagotovitev in    sektor
                  ureditev prostora
              -    mreţa proizvajalcev                                                              103
2  Premena smrekovih    -  študija        ZGS     GDM, BF   2008-2012  Projekti   zasebnik
  monokultur v mešane                                   čezmejnega
  gozdove na                                        in
  kočevskem                                        transnaciona
                                               lnega
                                               sodelovanja
                                               Program
                                               LIFE+
                                               (narave /
                                               okolje)
3  Odkupi kmetijskih    -  nakup kmetijskih in  Notranjski  Cerknica  2008-2013  LIFE narava
  zemljišč za trajno     gozdnih zemljišč na  regijski park             Programi
  varovanja narave      zavarovanem      (NRP)                 čezmejnega
                območju za rast                       in
                ogroţenih                          transnaciona
                rastlinskih vrst ter                     lnega
                ostale biotske                        sodelovanja
                pestrosti
3  Nakup kmetijske     -  nakup strojne     NRP     NRP     2008-2013  LIFE narava
  mehanizacije za       mehanizacije za                       Programi
  košnjo poplavnih      košnjo 400 ha                        čezmejnega
  travnikov          močvirskih                          in
                travnikov in 50 ha                      transnaciona
                suhih travnikov na                      lnega
                območju                           sodelovanja
                Notranjskega parka
3  Renaturacija kanjona  -  projekt priprave    NRP     NRP     2006 –2013  LIFE narava
  Zale in ureditev poti    dokumentacije                        Programi
              -  fizična izvedba                       čezmejnega
                                               in
                                               transnaciona
                                               lnega


                                                           104
                                               sodelovanja
3  Renaturacija     -  renaturacija      NRP      NRP     2007-2010   LIFE narava
  vodotokov na       nekdanjih                           Programi
  Cerkniškem jezeru     meandrov in                          čezmejnega
               izravnava strug                        in
                                               transnaciona
                                               lnega
                                               sodelovanja
4  Obnova travniških   -  animacija,       Kostel,          2008 - 2013  MKGP,
  sadovnjakov do      izobraţevanje     Bloke,                 Interreg
  predelave       -  evidentiranje     Ribnica                 IIIA,
               dreves, obrezovanje                      Leader,
               do predelave                          Občina
             -  postavitev                           Kostel
               stiskalnice za
               naravni sok
             -  oblikovanje pravno
               formalne skupine
4  Ureditev travniških  -  izdelava projekta –  Lokalne    GDM, ZGS,  2008-2013   LIFE
  sadovnjakov v       študija, popis     razvojne   KGZ,           narava/okolj
  kočevarskih vaseh     stanja, sadnih sort,  institucije  Občina          e
               zaraščanja,             Kočevje          Programi
               moţnosti obnovitve                       čezmejnega
               rezi,..)                            in
                                               transnaciona
                                               lnega
                                               sodelovanja
4  Sadovnjak starih   -  obnova sadovnjaka   Cerknica   NRP     2008-2013   LIFE narava
  drevesnih sort      ob Cerkniškem                         Programi
               jezeru                             čezmejnega
             -  drevesnica za                         in
               reprodukcijo starih                      transnaciona


                                                      105
                 jabolčnih sort                        lnega
               -  sušilnica sadja in                      sodelovanja
               -  čebelnjak
3,  Napisne table in    -  izdelava in     Javni sektor  Vse občine  2008-2013  Občina
4  smerokazi za naselja,    postavitev tabel
   znamenitosti
3,  Ureditev tematskih   -  dokumentacija    Javni sektor  Vse občine  2008-2013  Občina
4  poti (kolesarske,    -  fizična ureditev                       MK
   pešpoti, učne,     -  zloţenka                           Transnacion
   naravoslovne,                                       alno in
   čarovniška                                        čezmejno
   transverzala...)                                     sodelovanje
                                                RRP
                                                (NKR/LUR,
                                                JVS)
3  Ureditev kolesarskih  -  dokumentacija    Javni sektor, Velike    2008- 2013  Občina,    Zasebniki
   poti (Velike Lašče –  -  vzpostavitev mreţe  zasebniki   Lašče           RRP
   Retje, Mišja dolina     upravljavcev
   proti Karlovici)    -  promocijsko
                 gradivo
               -  označevanje in
                 spremljajoča
                 infrastruktura
               -
3  Razglasitev       -  priprava              Logatec   2008-2013  Občina
   spomenikov         dokumentacije
   lokalnega pomena    -  občinski odloki
3,  Podpora zasebnim                        Logatec,         MKGP
4  investitorjem za                        Loška           MK
   prenočišča                           dolina,          Občine
                                   Kostel,
                                   ,Bloke


                                                             106
3,  Izdelava turistične  -  izdelava turističnih  Javni sektor, Bloke,    2008-2013   Občina
4  karte           zemljevidov v     zasebni    Loški Potok  Loški Potok  Programi
                obliki zloţenke    sektor    Logatec,          čezmejnega
                                   Cerknica,          sodelovanja
                                   Kostel,           RRP JVS
                                   Loška
                                   dolina,
                                   Dobrepolje,
                                   Sodraţica
3,  Izdelava        -  izdelava zloţenk za  Javni sektor, Sodraţica,  2008-2013   Občina
4  promocijskih zloţenk    posamezne       zasebni    Kostel,           RRP JVS
                znamenitosti v     sektor    Loška            MG
                skladu s celostno          dolina,
                podobo projekta           Logatec,
                                   Bloke,
                                   Dobrepolje
3  Izdelava celostne   -  izdelava celostne   Javni sektor Kočevje    2008-2013   Občina
   podobe Kočevske      podobe regije in                         RRP JVS
                Kočevske znotraj                         MG
                le-te
3  Kočevska v sliki in  -  knjiga                GDM, ZGS,  2008-2013   Občina
   besedi         -  videofilm               Razvojni          MK
                                   center           Projekti
                                   Kočevje          čezmejnega
                                   Ribnica          in
                                                 transnaciona
                                                 lnega
                                                 sodelovanja
3  Izdelava celostne   -  izdelave celostne   Javni sektor  Cerknica   2008-2013   Občina
   podobe Cerknice      podobe za območje                        MG
                občine Cerknice                         RRP NKR
3  Izdelava celostne   -  izdelave celostne   Občina /    Velike    2007-2008   Občina


                                                        107
   podobe občine Velike    podobe za območje   Javni zavod  Lašče
   Lašče            občine Velike     Trubarjevi
                 Lašče         kraji
3  Ureditev vstopne    -  ureditev parkirišča         Cerknica,  2007-2013  Občina
   informacijske točke   -  tur. Inf. Center z          NRP           Projekti
   na Cerkniško jezero s    urejenim inf.                         čezmejnega
   predstavitvijo       Sistemom                           sodelovanja
   območja kot         promocijskih info
   krajinskega območja     tabel in ostalo
   nacionalne         ponudbo
   prepoznavnosti
3  Informacijski učni   -  obnova stare OŠ v  NRP       Cerknica  2008-2013  Občina
   center v Grahovem      Grahovem v učni                        RRP NKR
                 center za                           Projekti
                 spoznavanje biotske                      transnaciona
                 pestrosti                           lnega in
                 Cerkniškega jezera                      čezmejnega
                                                sodelovanja
                                                MŠ
                                                MOP
                                                MKGP
2,  Center znanja Kostel  -  kulturna krajina kot Lokalni     Kostel   2008-2013  Občina
3                učni poligon,    sektor                  RRP JVS
               -  ekološko kmetijstvo                      Projekti
                 (od pridelave do                       transnaciona
                 predelave in trţenja                     lnega in
                 )                               čezmejnega
               -  sobivanje v                          sodelovanja
                 NATURI 2000                          MŠ
                                                MOP
                                                MKGP
3  SVET KOLPE       -  gradnja vasi v    Javni sektor  Kostel   2006 –2013  LEADER    Zasebniki


                                                            108
    ekološko        avtohtonem stilu                      Projekti   Podjetja
    zdraviliška vas  -  organiziranje                       čezmejnega Nevladne
    Fara I- III faze    pravno formalne                      in      organizacije
               oblike za                         transnaciona
               poslovanje in                       lnega
               trţenje celotnega                     sodelovanja
               produkta                          Občina
             -  Hiša tradicije                       Kostel
             -  oprema                           Program
             -  ureditev turistično                    LIFE+
               informacijskega                      (okolje/nara
               centra                           va
                                             MOP
                                             Ministrstvo
                                             za kulturo
                                             Ministrstvo
                                             za
                                             gospodarstv
                                             o
                                             Ministrstvo
                                             za zdravstvo
3  Raziskovalno     -  ustrezni       Javni sektor, Cerknica  2008-2013  Občina
  naravoslovni šolski    izobraţevalni     zasebni               RRP NKR
  center Notranjske     program        sektor                Projekti
                                             čezmejnega
                                             in
                                             transnaciona
                                             lnega
                                             sodelovanja
                                             Projekti EU
                                             za naravo
                                             ZRSZ


                                                           109
3  Muzej slovenskega in  -  ureditev prostorov  Javni sektor, NRP      2008-2013   Občina
  svetovnega jamarstva    in muzejske zbirke  zasebni                  RRP NKR
                           sektor                  MK
                                                Projekti
                                                čezmejnega
                                                in
                                                transnaciona
                                                lnega
                                                sodelovanja
                                                Projekti EU
                                                za naravo
3  Muzej Cerkniškega   -  obnova Kravanjeve   Javni sektor  Cerknica,  2008-2013   Občina
  jezera in okolice     hiše v mestnem            Notranjski         RRP NKR
                jedru                regijski          MK
              -  muzejska               park,           Projekti
                predstavitev             Notranjski         čezmejnega
                nekdanjega in            muzej           in
                sedanjega ţivljenja                       transnaciona
                v širši okolici                         lnega
                Cerkniškega jezera                       sodelovanja
                                                Projekti EU
                                                za naravo
3  Muzej trdoţivosti   -  raziskave, zbiranje  Etnološki   Kostel    2008 – 2013  MK, občina
  slovenskega naroda   -  zbiranje in odkup   muzej                   Kostel
  na gradu Kostel      etno predmetov                         Projekti
              -  fizična ureditev                        čezmejnega
                prostorov                            sodelovanja
              -  organiziranje
                pravno formalne
                oblike
3  Muzej starega     -  priprava       Javni,     Dobrepolje  2008-2013   Občina
  kmečkega orodja      dokumentacije     zasebni                  RRP LUR


                                                       110
              -  ureditev prostorov  sektor                 MK
                in zbirke
3  Muzej na Hrušici –   -  dokumentacija    javni sektor  Logatec   2008-2013  Občina
  Lanišče Lašče kot del  -  ureditev                           RRP LUR
  velike tematske poti                                   MK
  Claustra Alpium
  Iuliarum
3  Etnografski zbirki   -  zbiranje,      Ljoba Jenče  Cerknica,  2008-2013  Občina
  Ljobe Jenče         dokumentiranje                        MK

3  Vzpostavitev zbirke   - zbiranje in odkup   Lastniki,   Velike   2008-    Občina,   Zasebniki,
  kmečkega orodja      predmetov       Občina/Javn  Lašče    2013     MK
  (Ilijev kozolec v    - evidentiranje     i zavod
  Retjah)         posameznih predmetov   Trubarjevi
              (Mestni muzej      kraji
              Ljubljana)
3  Muzej Bloškega     - zbiranje predmetov,  Zasebni    Bloke    2008-2013  Občina
  smučarja        - ureditev prostorov,  sektor                 RRP NKR
                dostopa                            MK
                                               Projekti
                                               čezmejnega
                                               in
                                               transnaciona
                                               lnega
                                               sodelovanja
3  Nadgradnja etnološke  -  zbiranje in odkup  Zasebniki,  Velike    2008-2013  Občina,   Zasebniki
  zbirke v Stritarjevi    predmetov      Občina    Lašče           MK
  kašči na Podsmerki   -  evidentiranje    /Javni zavod
                posameznih      Trubarjevi
                predmetov (Mestni  kraji
                muzej Ljubljana)
3  Rimski zid – Velike   -  vzpostavitev     Zasebniki,   Velike   2008- 2013  Občina,   Zasebniki


                                                            111
  Lašče kot del velike      informacijskih točk  Občina,     Lašče           MK,
  tematske poti       -  gradnja rimske    Javni zavod                RRP
  Claustra Alpium        utrdbe        Trubarjevi
  Iuliarum                       kraji


3  Ureditev podstrešja v   -  odkup od KZ      Občina     Velike   2008-     Občina,
  Levstikovem domu        Velike Lašče     Velike     Lašče    2013     MK
  (preselitev        -  ureditev prostorov  Lašče /Javni
  spominskih sob)      -  postavitev ţe     zavod
                  obstoječih      Trubarjevi
                  predmetov       kraji
                -  evidentiranje
                  predmetov

3  Etno hiša v Ravnem     -  ureditev prostorov  Zasebni     Sodraţica  2008-2013   Občina, MK
  dolu pri Sodraţici       za muzej       sektor, javni
                - evidentiranje      sektor
                  predmetov
                - promocija in trţenje
3  Ureditev muzeja     Ureditev stavbe       Bojan      Pudob    2008 – 2010  LEADER
  Kolarstva v Pudabu   Ureditev zbirk        Štefančič    (Loška          Min. za
              Promocijska gradiva     Pudob      dolina)          kmetijstvo
              Vključitev v mreţo                           Min. za
              ponudnikov                               kulturo
                                                  Lastna
                                                  sredstva
3  Tradicionalna       -  odkup kmetije     Lokalni     Kostel   2008 – 2013  MKGP,
  vrhhlevna kostelska    -  priprava podlag,   sektor                  MK,
  hiša s kmetijo         koncepta varstva in                       Projekti
                  predstavitve,                          čezmejnega
                  načrtov obnove                         sodelovanja


                                                         112
             -  fizična obnova in
               ureditev
             -  zbiranje in odkup
               etno predmetov in
               starega orodja
             -  oţivitev s
               specialnimi
               programi za
               osnovno funkcijo in
               turizem
3  Obnova in priprava  -  priprava podlag,    Javni sektor  Cerknica,  2008-2013  Min. za
  stare Notranjske     koncepta varstva in          TD           kulturo
  kmetije         predstavitve,             Menešija        Občina
               načrtov obnove                         RRP NKR
             -  obnova in priprava                       Projekti
               stare kmetije z                        čezmejnega
               vsem potrebnim                         in
               kmečkim orodjem,                        transnaciona
               ki se je uporabljalo                      lnega
               do leta 1960 za                        sodelovanje
               skupinske oglede                        MKGP
               šolarjev in ostalih                      Zasebni
               obiskovalcev                          sektor
3  Gradeţ – prenova   -  izdelava podlag za   Zasebni     Velike   2008-2013  Občina
  vasi           urejanje        sektor, javni  Lašče          Zasebni
               naselbinske      sektor                 sektor
               dediščine – vasi                        RRP – LUR
               (dokumentacija                         Projekti
               stanja in študije,                       transnaciona
               programi varstva,                       lnega
               rabe, razvoja,                         sodelovanja
               urejanja,                           MK


                                                      113
  predstavitve,     Vlagatelji –
  upravljanja;      npr.
  prostorski akt)    predstavniki
-  ohranjanje      incoming
  obnovljene       tur.
  sušilnice sadja    Agencije
  Gradeţ         Zavarovalni
-  organizacija      ce
  delavnic        Banke
  tradicionalnih     Sklad za
  opravil        regionalni
-  stalna razstava na   razvoj
  temo zgodovine
  Gradeţa
-  projektiranje in
  realizacija projekta
  spominska soba
  Marije Kogoja
-  projektiranje in
  realizacija projekta
  ureditve izvira
  Mrzlice
-  projektiranje in
  realizacija projekta
  ureditve Kogojeve
  poti
-  ohranjanje gradišča
  na Sloki gori –
  dostop
-  ohranjanje kozolca
  z izvlečno diro za
  sušenje prosa


                     114
             -  ureditev letnega
               kopališča
             -  ureditev vaške ceste
               in odvajanje
               meteornih voda,
               kanalizacije,
               posodobitev
               telekomunikacijske
               ga omreţja
             -  skupno trţenje
3  Obnovitev grajskega  -  celostna podoba   Zasebni    Logatec  2008-2013  Občina
  kompleksa Logatec   -  ureditev dostopa in sektor, javni             Čezmejno
               parkirišča      sektor                sodelovanje
             -  obnova gradu,                       Transnacion
               muzej, restavracija,                   alno
               prireditve                        sodelovanje
                                            MK
                                            MG
                                            Zasebni
                                            sektor

3  Celostna podoba za  -  izdelava podlag za         Loška   2008-2013  Občina
  krajinsko območje     urejanje varovane          dolina        Čezmejno
  nacionalne        krajine                          sodelovanje
  prepoznavnosti Grad    (dokumentacija                      Transnacion
  Sneţnik (grajski     stanja in študije,                    alno
  kompleks Sneţnik,     programi varstva,                     sodelovanje
  Kozarišče in       rabe, razvoja,                      MK
  Šmarata)         urejanja,
               predstavitve,
               upravljanja;
               prostorski akt)


                                                   115
             -  celostno ohranjanje
               varovanega
               območja
               (posamezni
               spomeniki,
               tradicionalni
               strukturni elementi
               krajine, lokalne
               kulturne poti,
               kulturni grozd… )
             -  celostna podoba
             -  ureditev
               informacijske in
               prometne
               infrastrukture –
               dostopa in
               parkirišča
             -  vključitev
               domačinov v tur.
             -  Osveščanje,
               ozaveščanje,
               virtualne
               predstavitve,
3  Obnova gradu Loško  -  priprava podlag,   Cerknica  2008-2013  Občina
  pri Cerknici       koncepta varstva in             Čezmejno
               predstavitve,                sodelovanje
               načrtov obnove                Transnacion
             -  fizična obnova                alno
             -  informacijska                sodelovanje
               infrastruktura                MK
               obnova ruševin
               grajskega


                                            116
              kompleksa
            -  vzpostavitev
              jahalno
              izobraţevalnega
              centra
3  Ureditev gradu   -  priprava podlag,   Javni sektor, Občina    2008-2013  Občina
  Fridrihštein      koncepta varstva in  zasebni    Kočevje,         Čezmejno
              predstavitve,     sektor    zainteresira       sodelovanje
              načrtov obnove           ni            Transnacion
            -  obnova gradu            posamezniki       alno
            -  oţivitev grajskega                      sodelovanje
              kompleksa s                         MK
              prireditvami
            -  oblikovanje
              turističnega
              produkta Po poteh
              Veronike Deseniške
3  Grajski kompleks  -  priprava podlag,          Kostel   2008-2013  Občina
  Kostel         koncepta varstva in                     Čezmejno
              predstavitve,                        sodelovanje
              načrtov obnove                        Transnacion
            -  obnova gradu                         alno
            -  muzej                            sodelovanje
            -  restavracija                         MK
            -  prireditve
3  Grad Turjak:    -  priprava podlag,   MK, Občina  Velike   2008-2013  Občina,
    - vzpostavitev    koncepta varstva in  Velike    Lašče          MK,
     muzejskih     predstavitve,     Lašče /
     zbirk       načrtov obnove    Javni zavod
    - vzpostavitev  -  zbiranje in odkup   Trubarjevi
     knjiţnice     predmetov       kraji
            -  fizična ureditev


                                                    117
                prostorov, nakup
                opreme
              -  zbiranje in nakup
                knjiţnega gradiva
3  Obnova mlinov po    -  priprava podlag,   Občina/Javn  Velike   2008-2013  Občina,    Zasebniki
  Iški (Krvava Peč)     koncepta varstva in  i zavod    Lašče          MK,
                predstavitve,     Trubarjevi               RRP
                načrtov obnove     kraji v
              -  fizična obnova     sodelovanju
              -  informacijska     z ZVKD in
                infrastruktura     Tehniškem
                           muzejem
                           Slovenije
3  Označitev vasi     -  priprava podlag,    Društvo    Kočevje   2008-2013  Občina
  Kočevskih Nemcev      koncepta varstva in  Kočevskih               Čezmejno
                predstavitve,     Nemcev                 sodelovanje
                načrtov obnove                        Transnacion
              -  celostna podoba                        alno
                tabel                             sodelovanje
              -  izdelava, postavitev                     MK
              -  zloţenka
3  Vas slikarja Maksima  -  preureditev vasi    Javni sektor  Cerknica,  2008-2013  Občina
  Gasparija         Selšček v vas             TD           Čezmejno
                slikarja Gasparija z         Menešija        sodelovanje
                rojstno hišo in                        Transnacion
                muzejem ter vso                        alno
                potrebno                           sodelovanje
                infrastrukturo                        MK
              -  priprava podlag,
                koncepta varstva in
                predstavitve,
                načrtov obnove


                                                            118
               -  izvedba
3  Hribci na svojem     -  vzpostavitev     Javni sektor  Cerknica,  2008-2013   Občina
                 doţivljajskega            TD            Čezmejno
                 parka v gozdu,ki bo         Menešija         sodelovanje
                 prikazoval zgodbo                       Transnacion
                 po istoimenski                         alno
                 knjigi Marjana                         sodelovanje
                 Mančka                             MK

3  Obnova oţage v      -  priprava podlag,   Javni sektor, Ribnica –  2008-2013   Občina
  Dolenji vasi         koncepta varstva in  zasebni    Muzej           Čezmejno
                 predstavitve,     sektor    Miklova          sodelovanje
                 načrtov obnove           hiša            Transnacion
               -  obnova oţage                          alno
               -  lončarski etnološki                      sodelovanje
                 turistični produkt                       MK
               -  lončarska pot
3  Obnova ruševin      -  obnova cerkvenega                2008-2013   Občina,Čez
  cerkvice sv.         poslopja                            mejno
  Kancijana v       -  informacijska                         sodelovanje
  Rakovem Škocjanu       infrastruktura                         Transnacion
                                                alno
                                                sodelovanje
                                                MK
3  Prireditveni prostor –  -  obnova objekta            Kostel   2008 – 2009  Občina ,
  Ajbelj          -  ureditev zunanjih                       privatni
                 površin                            kapital
               -  ureditev starega
                 vaškega
                 pokopališča
3  Knjiţnično        -  izdelava projektne          Ribnica   2008-2013   Min za
  informacijski center     dokumentacije                         kulturo


                                                       119
  Marof         -  obnova prostorov                       Občina
                za osrednjo                         RRP JVS
                knjiţnico                          Projekti
              -  kongresna dvorana                      čezmejnega
              -  predstavitveni                        in
                prostor za zlate                       transnaciona
                oltarje iz Ortneške                     lnega
                kapele                            značaja
3  Vzpostavitev      -  multimedijska     Občina     Velike  2008-     Občina,
  informacijskega in     infrastruktura    Velike     Lašče   2013     MK
  multimedijskega                 Lašče/ Javni
  centra središča na                zavod
  Trubarjevi domačiji               Trubarjevi
                           kraji
3  Vzpostavitev      -  ureditev prostorov  Knjiţnica   Velike  2008-     Občina,
  knjiţnice v Domu    -  nakup knjiţnega    Preţihov    Lašče   2013     MK
  krajanov Turjak (kot    gradiva        Voranc,
  del Knjiţnice                  Občina
  Preţihov Voranc)
3  Ureditev vaškega    -  priprava podlag ,   Zasebni,    Ribnica  2008-2013
  jedra v Hrovači      koncepta varstva in  javni sektor
                predstavitve,
                načrtov
              -  celostna ureditev
                jedra s Škrabčevo
                domačijo, kovačijo,
                čebelarskim
                centrom
3  Obnova stavbe     -  priprava podlag,           Kostel  2008 – 2013  Občina ,
  »ţupnišče« Banja      koncepta varstva in                     projekti
  Loka            predstavitve,                        čezmejnega
                načrtov obnove                        sodelovanja


                                                      120
             -  fizična ureditev
               prostorov
             -  večnamenski vaški
               prostor
             -  vsebinska
               obogatitev tudi s
               turistično ponudbo
3  Obnova doma za   -  gasilski dom z            Cerknica –  2008-2013  Občina
   kulturno, športni    društvenimi             Begunje         RRP NKR
   turistični namen    prostori za kulturne,                     Programi
               športne in turistične                     čezmejnega
               prireditve in                         in
               aktivnosti                          transnaciona
                                              lnega
                                              sodelovanja
                                              MG

3  Projekt Kočevsko  -  ureditev objektov,   Javni sektor, Kočevje   2008-2013  Občina
   jezero         sprehajalnih poti,   zasebni                MOP
               igrišč (projekt ţe   sektor                Projekti
               izdelan)                           čezmejnega
                                              in
                                              transnaciona
                                              lnega
                                              sodelovanja
                                              MG
                                              RRP JVS
3,  Gozdne koče     -  ureditev lovskih in   Javni sektor, Kočevje,  2008-2013  MKGP
4              gozdarskih koč za    zasebni    Bloke          Projekti
               turistične namene,   sektor                čezmejnega
             -  oblikovanje                          in
               turističnega                         transnaciona


                                                     121
                 programa                             lnega
                 »preţivetje v                          sodelovanja
                 naravi«
3  Turistično naselje    -  priprava        Zasebni     Loški Potok  2008-2010  Občina    Agrarna
  Novi Kot           dokumentacije     sektor, javni               Projekti   skupnost
               -  animacija       sektor                  čezmejnega
                 domačinov                            sodelovanja
               -  obnove                              MG
                                                 RRP JVS
3  Ureditev         -  ureditev lokacije   Zasebni     Društvo    2008-2013  Čezmejno in
  konjeniškega centra   -  prireditve       sektor     Lovrenc          transnaciona
                                    (Cerknica),        lno
                                    Bloke, Ugar        sodelovanje
                                                 MG
                                                 RRP NKR
                                                 Občina
                                                 MKGP
3  Kulturni, upravni in  -  priprava projekta za  Javni sektor  Kostel    2008-2013  Občina
  izobraţevalni center v    kulturni, upravni in                       Min. Za
  Kostelu           izobraţevalni center                       kulturo
  (multikulturni center)    v središčnem delu                        Čezmejni in
                 Fare                               transnaciona
               -  ureditev lastništva                       lni projekti
               -  lokacijski načrt                         RRP JVS
3  Nakup in ureditev    -  ustanovitev      Notranjski   Občina    2008    Čezmejno
  ekološke kmetije       ekološke kmetije in  regijski    Cerknica         sodelovanje,
                 informacijskega    park,                   Leader
                 centra ter centra za  DOPPS
                 izobraţevanje
3  Smučarski center na   -  študija, priprava    privatni    Bloke           Občina
  Blokah            dokumentacije     sektor            2008-2013  Čezmejno
               -  fizična izvedba                         sodelovanje


                                                             122
                                                RRP NKR
                                                Sklad za
                                                regionalni
                                                razvoj
3  Smučišče Ulaka     -  posodobitev      Zasebni,    Loška     2008-2013  Občina
                smučišča in      javni sektor  dolina          Čezmejno
                smučarskih naprav                       sodelovanje
                                                RRP NKR
                                                Sklad za
                                                regionalni
                                                razvoj

3  Skakalno rekreacijski  -  posodobitev naprav  Zasebni,    Loški Potok  2008-2010  Občina
  center Retje        in ureditev športne  javni sektor               Čezmejno
                infrastrukture                         sodelovanje
                                                RRP JVS
                                                Sklad za
                                                regionalni
                                                razvoj
3  Smučišče in tekaške   -  ureditev tekaških   Zasebni,    Bloke     2008-2013  Občina
  proge na Blokah       prog in športne    javni sektor               Čezmejno
                infrastrukture                         sodelovanje
              -                                 RRP NKR
                                                Sklad za
                                                regionalni
                                                razvoj
3  Smučišče v Dolgi    -  ureditev naprav,   Javni sektor, Kočevje    2008-2013  Občina
  vasi            okolice,       zasebni                 Čezmejno
                spremljajočih     sektor                  sodelovanje
                objektov                            RRP JVS
                                                Sklad za
                                                regionalni


                                                       123
                                                 razvoj
3  Smučišče Izver     -  razširitev smučišča  Javni sektor, Sodraţica   2008 – 2013  Občina
              -  ureditev športne    zasebni                  Čezmejno
                infrastrukture     sektor                   sodelovanje
                                                 RRP JVS
                                                 Sklad za
                                                 regionalni
                                                 razvoj
3  Športni center     -  ureditev smučarskih Javni sektor, Logatec      2008-2013   Občina
  Sekirica ( smučarsko    tekaških prog za tek zasebni                   Čezmejno
  središče in tekaške    na smučeh      sektor                    sodelovanje
  proge v Logatcu                                       RRP JVS
                                                 Sklad za
                                                 regionalni
                                                 razvoj
3  Ureditev smučarskih  -  ureditev smučarskih  Javni sektor,  Kočevje   2008-2013   Čezmejno
  tekaških prog za tek    tekaških prog za tek  privatni                  sodelovanje
  na smučeh- Kočevska    na smučeh       sektor                   RRP JVS
3  Ureditev tekaških   -  ureditev smučarskih  Javni sektor,  Dobrepolje  2008 -2013  Občina,
  prog za tek na       tekaških prog za tek  privatni                  RRP
  smučeh           na smučeh       sektor
3  Ureditev poti za tek  -  dokumentacija     Javni sektor,  Velike    2008-2013   Občina,    Zasebniki
  na smučeh (Dvorska   -  vzpostavitev mreţe   zasebniki    Lašče           RRP
  vas, Kijane, …)      upravljavcev
              -  promocijsko
                gradivo
              -  označevanje in
                spremljajoča
                infrastruktura
3  Smučišče Lazec     -  ureditev smučišča   Javni sektor, Loški Potok  2013     Občina
                           zasebni
                           sektor


                                                              124
3  Športni center Travna   -  odkup zemljišč   Zasebni    Sodraţica   2008-2013  Občina,
  Gora            -  priprava      sektor                  sklad za
                  dokumentacije                        regionalni
                -  izgradnja centra                      razvoj
3  Povezovanje lesne     -  koordinacija,   Javni sektor, Kočevje    2008-2013  ERFD
  industrije –          izvajanje     zasebni                 Čezmejno
  podjetniški grozd                 sektor                  sodelovanje
                                                Podjetniški
                                                sklad
                                                Sklad za
                                                regionalni
                                                razvoj
  Čistilne naprave po    -  projektna             Ribnica,   2008-2013  Interreg
  vaseh             dokumentacija,          Kostel,          IIIA, občine
                  izvedba              Loška           Kohezijski
                                   dolina,          sklad
                                   Bloke
  Biomasa         Projekt ogrevanja z           Ribnica,   2008-2013  Občina
              biomaso in izvedba            Loška           RRP NKR
                                   dolina,          Projekti
                                   Loški           čezmejnega
                                   Potok,          sodelovanja
                                   Dobrepolje,        EU projekti
                                   Bloke,          za
                                   Kočevje,         alternativne
                                   Kostel,          vire energije
                                   Velike          in okolje
                                   Lašče           MOP
                                                Sklad za
                                                regionalni
                                                razvoj
  Investiranje v       -  priprava      Javni sektor  Vse občine  2008-2013  Občine


                                                        125
občinske ceste in      dokumentacije,               MOP
pločnike, mostove ter  -  fizična izvedba               RRP NKR/
občinske urbane                             JVS
površine in zelenice,                          Projekti
ter parkirišča,                             čezmejnega
počivališča, igrišča,                          sodelovanja
avtobusna
postajališča,odvodnja
vanje, javna
razsvetljava
Izgradnja        -  priprava     Bloke,    2010-2013  Občina
kanalizacijskega      dokumentacije   Dobrepolje,        Kohezijski
omreţja         -  fizična izvedba  Ribnica,         sklad
                       Cerknica,         MOP
                       Loški           RRP
                       Potok,          /NKR/JVS
                       Kostel,          Projekti
                       Velike          čezmejnega
                       Lašče           sodelovanja
Vodovod         -  priprava     Bloke,    2008-2013  RRP
              dokumentacije   Dobrepolje,        NKR/JVS
            -  obnovitev,    Ribnica,         Občine
              dograditev    Cerknica,         Projekti
                       Kostel          čezmejnega
                                    sodelovanja
Ojačitev električnega  -  izvedba      Vse občine  2008-2013  Min. za
omreţja v več vaseh                           energetiko
                                    Projekti
                                    čezmejnega
                                    sodelovanja
                                    RRP /NKR,
                                    JVS


                                           126
*za projekte se predvideva sofinanciranje strukturnih sklado
                                127
Seznam individualnih projektov:
 -  Investicije v osnovne kmetijske dejavnosti

 -  Investicije v nakup zemljišč, opreme in infrastrukture

 -  Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 -  Investicije v komunalno infrastrukturo – vodovod, kanalizacija,..

 -  Preusmeritve v ekološko kmetovanje

 -  Ekološko kmetovanje

 -  Investicije v predelavo kmetijskih produktov

 -  Obnove travniških sadovnjakov

 -  Investicije v prestavitev kmetij

 -  Investicije v čebelarstvo

 -  Investicije v konjeniške centre

 -  Ureditev kmetij za predstavitev dediščine na kmetiji

 -  Centri znanja – demonstracijski centri na ekoloških kmetijah

 -  Razvoj didaktičnih kmetij

 -  Ureditev učnih prostorov

 -  Investicije v razvoj turističnih kmetij

 -  Investicije v razvoj ostalih prenočitvenih kapacitet

 -  Vključevanje v mreţo ponudnikov prenočišč

 -  Investicije v razvoj športno rekreativne infrastrukture

 -  Investicije v kulturno prireditvene prostore

 -  Investicije v vaške muzeje

 -  Investicije v ureditev galerij

 -  Investicije v ureditev muzejskih zbirk

 -  Revitalizacija objektov kulturne dediščine


                                     128
-  Izdelava promocijskega materiala

-  Organizacija kulturnih prireditev

-  Organizacija športnih prireditev

-  Investicije v domače obrti

-  Alternativna izraba energije

-  Rastlinske čistilne naprave

-  Investicije v lesno predelovalno industrijo, galanterijo.
                                129
5.3. RAZMEJITEV INOVATIVNIH IN OBSTOJEČIH AKTIVNOSTI

CILJ LRS        PRIORITETNE          NADGRADNJA  NOVE
            NALOGE             OBSTOJEČIH  AKTIVNOSTI
                           AKTIVNOSTI,
                           KI SO SE ŢE
                           IZVAJALE NA
                           OBMOČJU
Cilj 1:        Izboljšanje turistične     ●
Ureditev prostora v  infrastrukture na
kvalitetno       podeţelju
ţivljenjsko in
delovno okolje     Vzdrţevanje kulturne      ●       ●
            krajine, ohranitev kulturne
            dediščine, domače obrti

            Ohranitev biotske       ●       ●
            raznovrstnosti in varovanje
            voda in tal

            Koriščenje alternativnih    ●       ●
            virov energije


Cilj 2:        Razvoj dopolnilnih       ●       ●
Razvoj naravnih,    dejavnosti in ekoloških
kulturnih in      kmetij
človeških
potencialov za višjo  Razvoj razvojno               ●
dodano vrednost    raziskovalnih centrov


            Razvoj zbirk naravne in    ●       ●
            kulturne dediščine


            Dvig kvalitete turistične   ●       ●
            ponudbe in storitev


            Razvoj človeških virov            ●
            osveščanje in izobraţevanje
            ljudi in obstoječih sluţb na
            območju.

Cilj 3:        Delovanje in mreţenje     ●       ●
Doseganje večje    informacijskih centrov
prepoznavnosti
območja
            Institucionalni razvoj in          ●
            delovanje LAS ter
            sodelovanje z ostalimi LAS
            v Sloveniji in tujini,                                         130
           Mreţenje ponudnikov,              ●
           podjetnikov


           Obveščanje javnosti              ●           Učinkovitejše trţenje    ●         ●
           območja


           Učinkovitejše trţenje    ●         ●
           naravne in kulturne
           dediščineINOVATIVNA povezava različnih sektorjev ob uporabi lokalnih virov in lokalne tradicije
poteka v projektih, ki podpirajo izvedbo lokalne razvojne strategije, npr:
 - Razvojno aktiviranje Notranjskega parka – povezujejo se muzeji, park, društva, ponudniki,
občina
- Upravljanje natura območij: poteka povezovanje med Notranjskim regijskem parkom,
Upravo za vode, MOP, občino Cerknica
- Trajnostni razvoj za reko Ljubljanico – povezovanje javnega in zasebnega sektorja: občina
Cerknica, Nacionalni inštitut za biologijo, društva
- projekt Alpe Lakes – mednarodna povezava: NEC, občinaCerknica, Nacionalni inštitut za
biologijo in 14 mednarodnih partnerjev iz območja alpskih drţav
- projekt Notranjskega ekološkega centra: Slovenska mreţa za interpretacijo dediščine –
naravno in kulturno dedišino se vključuje kot razvojni vir za nova delovna mesta na območjih
dediščine
-Eko kooperativa – povezovanje ekoloških kmetij za učinkovito trţenje ekoloških izdelkov
Kočevske
- Notranjski park – poteka povezovanje za učinkovito upravljanje Natura območja
- projekti razvojne naloge za UVE in OVE v okviru Vitre
- projekt Strategija Notranjsko kraške regije kot ekoregije : povezovanje občin: Bloke,
Cerknica, Logatec, Loška dolina
- Geografske in turistične označbe na območju Nature 2000 – povezujejo se občine
Kočevje, Kostel, Ribnica, Sodraţica, Loški Potok, ponudniki izdelkov s pridobljeno
geografsko označbo blaga: ribniška suha roba, kostelska rakija, kočevski med in strokovne
institucije ter ponudniki na tematskih poteh v sklopu projekta.
- Svet Kolpe – inovativni projekt izdelave turističnega produkta Zdravilna pokrajina za telo,
dušo, duha ob zgornjem toku rekie Kolpe – od Čabra do Starega trga oz. na hrvaški strani
Rosalnice ob Kolpi. Povezujejo se občine na slovenski in hrvaški strani, ponudniki in
posamezna društva ter institucije.

Inovativnost v vseh ţe delujočih projektih in tudi v predlaganih projektih lokalne razvojne
strategije je sodelovanje med različnimi sektorji na javnem področju, zasebnem in
ekonomskem področju.
 Cilj projektov lokalne razvojne strategije je izobraţevanje, povezovanje ljudi in krepitev
zavesti oz. odgovornosti vsakega posameznika za kvalitetno ţivljenje in ustvarjanje


                                             131
ugodnega bivalnega in delovnega okolja. Inovativni pristop se odraţa tudi v tem, da je
prioriteta vsakega delovanja, tudi ekonomskega , trajnostni razvoj območja in ohranjanje
naravnih resursov ob dodajanju dodane vrednosti..


5.4. PRENOSLJIVOST STRATEGIJE NA DRUGA OBMOČJA

Projektno območje bo razvijalo sistem pilotnih projektov in primerov dobrih praks na
posameznih lokacijah, ki bodo prenosljivi v druga področja projektnega območja in tudi v
druga LAS območja po Sloveniji in v tujini ter predvsem na čezmejno območje Hrvaške.
Pretok znanj in informacij bo potekal med vsemi člani LAS , partnerji v projektih in
podpornimi institucijami redno preko elektronske pošte in na srečanjih LAS, ter ob
predstavitvi uspešno zaključenih projektov. V projekte se bo še posebej vključevalo mlade in
na ta način razširilo in pridobilo strokovni kader na projektnem območju za uspešno izvajanje
projektov v prihodnosti.
Projektno območje meji na sosednje območje LAS po poteh dediščine Dolenjske in Bele
krajine, ki se je ţe do sedaj povezovalo preko različnih aktivnosti za razvoj naravne in
kulturne dediščine in bo tudi v prihodnje sodelovalo skupaj na projektih, ki so v skladu z
obema lokalnima razvojnima strategijama. Juţni del projektnega območja ob meji s Hrvaško,
se ţe sedaj aktivno čezmejno povezuje in se bo skupno sodelovanje še nadgradilo in razširilo
na širše območje. Ravno tako ţe potekajo pogovori za povezovanje tudi z mednarodnimi
LAS - TRANSINTERPRET – mednarodni projekt.


5.5. OCENA TRAJNOSTI STRATEGIJE

Skladno z Uredbo Sveta EU o podpori za razvoj podeţelja, mora pristop Leader vsebovati
naslednje prvine:
  - območne lokalne razvojne strategije, ki so namenjene dobro opredeljenim
   sub-regionalnim podeţelskim območjem;
  - lokalna javno-zasebna partnerstva ("lokalne akcijske skupine, sestavljene iz
   predstavnikov javnega sektorja, civilne druţbe in privatnega sektorja);
  - pristop od spodaj navzgor, ki vključuje pristojnost odločanja lokalnih akcijskih
   skupin pri izdelavi in izvedbi lokalne razvojne strategije;
  - več-sektorsko pripravo in izvedbo strategije, ki temelji na vzajemnem delovanju med
   akterji in projekti iz različnih sektorjev lokalnega gospodarstva;
  - izvajanje / uporabo inovativnih pristopov;
  - izvajanje projektov sodelovanja;
  - vzpostavitev mreţe lokalnih partnerstev.

Za trajnost lokalne razvojne strategije bo odgovorna lokalna akcijska skupina, sestavljena iz
različnih partnerjev javnega in zasebnega, ekonomskega sektorja ter civilne druţbe.
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA LEADER OBMOČJA PO POTEH DEDIŠČINE
OD IDRIJCE DO KOLPE bo
- sodelovala pri pripravi lokalne razvojne strategije in je odgovorna za njeno izvedbo,
- imenovala     Organ odločanja - UPRAVNI ODBOR, ki izbere upravljavca,
  administrativnega in finančnega vodjo LAS in druge potrebne organe/strukture v LAS,
- vzpostavila učinkovit in pregleden sistem za oceno in izbiro projektov,
- ocenila projekte in zagotovi, da so izbrani v skladu s cilji in nameni lokalne razvojne
  strategije – za to bo pooblastila Upravni odbor LAS,


                                              132
-  LAS letno pošlje izbor projektov za prihodnje (naslednje) leto skupaj s finančnim načrtom
  v potrditev LEADER pisarni,
-  LAS ali njegov pooblaščenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev,
-  LEADER pisarni predloţila letno poročilo, v katerem so opisani izvedeni projekti in
  aktivnosti v preteklem letu,
-  LEADER pisarni pošiljala zahtevane podatke za vse indikatorje, ki so predpisani na ravni
  programa,
-  pooblaščeni predstavnik LAS bo sklepal pogodbe in podpisoval finančne transferje ,
-  pooblaščeni predstavnik LAS zastopa in predstavlja odgovorno osebo za urejanje vseh
  pravno - administrativnih zadev.

Upravni odbor LAS bo kot organ odločanja odgovoren za izbor projektov za izvajanje
lokalne razvojne strategije. Izbrani projekti bodo morali slediti ciljem lokalne razvojne
strategije in biti trajnostno naravnani. Kriterije za izbor projektov bo potrdil LAS.
Lokalna razvojna strategija je dolgoročno naravnana in se bo skozi programsko
obdobje tudi lahko dopolnjevala. Po končanem programskem obdobju 2013, se bodo
zaradi dolgoročne naravnanosti projekti še vedno lahko izvajali, s tem da bo Upravljalec
poskušal pridobiti ostale vire financiranja.

Za delovanje LAS in za posamezne projekte bodo v programskem obdobju 2007-2013
sofinancerski deleţ zagotavljale občine iz projektnega območja. Za ostale projekte bodo
nosilci projektov morali zagotavljati sofinancerske deleţe, glede na vrsto projekta.

Nosilec administrativno-strokovnega managementa izvajanja lokalne razvojne stretegije
bo v programskem obdobju 2007 – 2013: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Kočevje.

Dosedanje izkušnje delovanja lokalnih akcijskih skupin iz tujine kaţejo na to, da je za
uspešno delovanje, koordiniranje in izvajanje projektov potrebna izkušena in strokovno
usposobljena ekipa, ki ima pregled nad celotnim dogajanjem v prostoru z vidika potrebnih
projektov kot tudi z vidika moţnosti sofinanciranja. Tako bo Razvojni center Kočevje Ribnica
za določene potrebe upravljanja sodeloval tudi z Notranjskim ekološkim centrom s sedeţem
v Cerknici.
Z ostalimi inštitucijami se bo oblikovala mreţa inštitucij, ki bodo s svojimi strokovnjaki za
svoja področja lahko zagotavljali učinkovito in pravočasno pomoč in kakovostno pokritost
razvoja podeţelja na območju LAS-a

Primeri uspešno izvedenih projektov iz naslova razvojnih programov podeţelja in delujočih
LAS-ov po Evropi izhajajo iz obstoječih razvojnih agencij, katerim upravljanje z LAS-om
oz. izvedbe projektov predstavljajo samo en del njihove dejavnosti, ki se uspešno
interdisciplinarno vključuje tudi na ostala področja njihovega delovanja.

Tako bo tudi po letu 2013 neodvisno od Leader programa na Razvojnem centru še vedno
delovala usposobljena ekipa strokovnjakov, ki se bodo tudi v prihodnje zavzemali za izvedbo
razvojnih projektov na projektnem območju in nudili vso potrebno pomoč potencialnim
nosilcem projektov pri koordinaciji, prijavi in izvedbi aktivnosti, ki bodo v skladu z
nadaljnimi cilji Leader območja.
                                             133
5.6. OPIS MOŢNIH RAZPOLOŢLJIVIH FINANČNIH VIROV

SLOVENIJA IN KOHEZIJSKA POLITIKA V OBDOBJU 2007-2013

Pravno podlago za črpanje sredstev kohezijske politike predstavlja Uredba Sveta o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu, ki jo dopolnjujejo bolj podrobne uredbe za posamezen sklad in sicer
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Uredba
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socilanem skladu in uredba Sveta o
ustanovitvi Kohezijskega sklada.
Na osnovi nacionalnega strateškega referenčnega okvirja, ki opredeljuje generalno strategijo
drţave članice EU, je Slovenija pripravila Operativne programe za obdobje 2007-2013,
kateri imajo enako funkcijo kot Enotni programski dokument za obdobje 2004-2006 in torej
v pravnem smislu predstavljajo pravno podlago za črpanje sredstev Evropskih skladov.

Operativni programi za obdobje 2007-2013:
  - Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
  - Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
  - Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013


1. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
Razvoje prioritete so:
  - konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
  - gospodarsko razvojna infrastruktura
  - povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
  - razvoj regij
  - tehnična pomoč
Za vseh pet razvojnih prioritet bo v programskem obdobju 2007-2013 na voljo za črpanje
1.709.749.522 eur sredstev EU in 301.720.511 eur sredstev nacionalne udeleţbe.

2. Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
 Razvojne prioritete programa so:
  - spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
  - spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
  - razvoja človeških virov in vseţivljenjskega učenja
  - enakost moţnosti in spodbujanje socialne vključenosti
  - institucionalna in administrativna usposobljenost
  - tehnična pomoč
Z vseh 6 razvojnih prioritet bo v programskem obdobju 2007 -2013 na voljo za črpanje
755.699.370 eur sredstev EU in 133.358.712 eur sredstev nacionalne udeleţbe


3. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013
Razvojne prioritete so:
  - ţelezniška infrastruktura
  - cestna in pomorska infrastruktura
  - prometna infrastruktura
  - ravnanje s komunalnimi odpadki


                                             134
  - varstvo okolja – področje voda
  - trajnostna energija
  - tehnična pomoč
Za vseh sedem prioritet bo v programskem obdobju 2007-2013 za črpanje sredstev na
razpolago 1.635.599.744 eur sredstev EU in 288.635.254 eur sredstev nacionalne udeleţbe.

4. Program razvoja podeţelja
Podlago oz. referenčni okvir za pripravo Programa razvoja podeţelja 2007-2013 predstavlja
Nacionalni strateški načrt razvoja podeţelja (NSNRP). NSNRP opredeljuje prednostne naloge
na področju politike razvoja podeţelja. Prednostne naloge so zasnovane v skladu s
prednostnimi nalogami Skupnosti na področju politike razvoja podeţelja.
NSNRP je pripravljen za obdobje 2007-2013.
Republika Slovenija bo s Programom razvoja podeţelja (v nadaljevanju PRP) 2007 - 2013
izvajala izbrane ukrepe vseh štirih osi, opredeljenih v Uredbi (ES) št. 1698/2005, izhajajoč iz
analize stanja in zastavljenih ciljev ter prioritet na osnovi Strateških smernic Skupnosti in
NSN.
1. os: Konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva
2. os: Izboljšanje okolja in podeţelja
3. os: Kakovost ţivljenja in diverzifikacija
4. os: Leader
Za vse štiri osi je namenjenih skoraj 1,16 mrd €, od tega znaša prispevek Skupnosti (EKSRP)
dobrih 900. 266.729 €, preostali del pa predstavljajo nacionalna sredstva.

Preglednica 36: Finančna sredstva po posameznih oseh ter deleţ sofinanciranja
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP)
         Javna sredstva (mio €)
OS
         Skupaj     EKSRP sredstva % na os EKSRP
1. os       399       300      33,28
2. os       587       470      52,22
3. os       132       99      11,00
4. os       33       27      3,00
Tehnična pomoč 6         4       0,50
Skupaj      1157      900      100,00

Leader - 4.os PRP
Podpora iz 4. osi tega ukrepa je namenjena izvajanju prednostnih projektov, opredeljenih v
lokalni razvojni strategiji Leader območja.


CILJ 3
Evropsko teritorialno sodelovanje 2007-2013
Cilj Evropsko teritorialno sodelovanje je eden izmed treh ciljev kohezijske politike 2007-
2013. Skupno mu je namenjenih 2,52% vseh kohezijskih sredstev oziroma 7,75 mrd €.
V novi finančni perspektivi 2007-2013 se bo čezmejno, transnacionalno in medregionalno
sodelovanje, ki trenutno poteka v okviru programov INTERREG III 2004-2006, nadaljevalo v
sklopu programov Evropskega teritorialnega sodelovanja na notranjih mejah EU in v okviru
Instrumenta za predpristopno pomoč ob zunanji meji EU. Slovenski partnerji bodo tako lahko
sodelovali v okviru 5 čezmejnih programov, 4 transnacionalnih programov in 3
medregionalnih programov. Operativni programi so trenutno v pripravi in morajo biti še
usklajeni in odobreni.


                                              135
Skupno bo slovenskim partnerjem na voljo 13 programov:
  -  Operativni program Slovenija – Italija
  -  Operativni program Slovenija - Avstrija
  -  Operativni program Slovenij – Madţarska
  -  Operativni program Slovenija – Hrvaška
    1. Konkurenčnost ekonomije:
    • Turizem in razvoj podeţelja
    • Razvoj podjetništva
    2. Trajnostno upravljanje in razvoj
    • Varstvo narave, kulture in trajnostni razvoj
    • Varstvo okolja
    3. Sobivanje na zunanji meji EU
    • Ukrepi čezmejnega sodelovanje in izmenjava izkušenj
  -  Operativni program Jadranska pobuda 2007-2013
  -  Operativni program Območje Alp
  -  Operativni program Srednja Evropa
  -  Operativni program Jugovzhodna Evropa
  -  Operativni program Mediteran
  -  Operativni program Interreg IVC
  -  Operativni program Interact II
  -  Operativni program Espon
  -  Operativni program Urbact


OBČINE
Občine so ţe dosedaj sofinancirale vse aktivnosti na projektu Po poteh dediščine od Idrijce do
Kolpe in bodo tudi v nadaljevanju ohranile oz. povečale sofinancerske deleţe tako za
upravljanja LAS kot tudi za izvedbo Leader projektov.
Za leto 2008 je predvideno sofinanciranje občinza delovanje LAS 0,61 eur/prebivalca.

PARTNERJI
Lokalna akcijska skupina predstavlja javno - zasebno partnerstvo na opredeljenem Leader
območju.
 LAS mora imeti svoj tekoči račun (TR) z razdeljenimi postavkami (konti) za posamezen
namen. Na tem računu se zbirajo tudi lastna sredstva LAS . To so sredstva partnerjev, članov,
donacije,.. LAS lastna sredstva uporabi za sofinanciranje svojega delovanja, izvedbo
projektov in sodelovanje.


 PREDVIDENI FINANČNI IZRAČUNI ZA LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD
IDRIJCE DO KOLPE

Predvideni finančni zneski so narejeni na osnovi izračuna predvidenih sredstev, ki jih
potencialno Leader območje Po poteh dediščine od Idrijce lahko pridobi na razpisu MKGP.
Pri izračunih smo uporabili formule iz Navodil in priporočil za izvajanje pristopa Leader v RS
v programskem obdobju 2007-2013, MKGP.
LAS bo izvedla preverjanje dodatnosti sredstev letno, ob koncu leta pri pripravi predlogov
projektov za izvedbo v naslednjem letu. Na podlagi dosedanjih navodil in simulaciji
izračunov, bo LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe letno lahko pridobila nekje okrog
200.000 eur sofinancerskega deleţa. Načelo dodatnosti bo izpolnjeno, v kolikor bo LAS                                             136
uspela porabiti pridobljena sredstva in zagotoviti sofinancerski deleţ tako za upravljanje
LAS-a kot za izvedbo projekotv.

V nadaljevanju podajamo razpredelnice s predvidenimi moţnimi viri sofinanciranja delovanja
LAS-a in izvedbenih projektov letno.

Preglednica 37: razdelilnik sredstev za občine in partnerje LAS
           RAZDELILNIK SREDSTEV ZA OBČINE IN PARTNERJE LAS

                      UPRAV
                      LJANJE       IZVEDBENI PROJEKTI
OBČINA        Doseda     Št.    Nov     Sofinanciranje
                                  Varianta Varianta
            nji     preb.   deleţ     Občin 1 Občine 1 Privat
           deleţ         upravljanja   100%   80%   20%
           upravlja        0,61Eur/pr
            nja
Občina Bloke       977    1.632    1.004      5.019    4.015      1.004
Občina         3.405    10.799
Cerknica                     6.642     33.212    26.570      6.642
Loška dolina       1.678   3.844    2.364     11.822     9.458      2.364
Logatec         3.480   11.871    7.302     36.509    29.207      7.302
cerkniško skupaj    9.540   28.146    17.312     86.562    69.250     17.312
 Dobrepolje       1.402    3.690    2.270     11.348     9.079      2.270
 Loški Potok      1.077    2.036    1.252     6.262     5.009      1.252
 Ribnica        2.879    9.232    5.679     28.393    22.714      5.679
 Sodraţica       1.077    2.181    1.342     6.708     5.366      1.342
 Velike Lašče      1.602    3.997    2.459     12.293     9.834      2.459
 Kostel          801     691     425     2.125     1.700       425
 Kočevje        2.854   16.819    10.345     51.726    41.381     10.345
kočevsko-       11.692   38.646    23.771    118.855    95.084     23.771
ribniško
VSE SKUPAJ       21.232   66.792    41.083    205.417   164.333      41.083
                         41.083    205.417


MOŢNO SOFINANCIRANJE Z NASLOVA LEADER
                                  PRAVILO, DA JE LAHKO
Upravljanje                        68.300 UPRAVLJANJE NAJVEČ
                                  20% OD IZVEDENIH PROJEKTOV
Projekti                         178.200 IN RAZLIKO
                                  LAHKO PRERAZPOREDIMO
Skupaj sofinanciranje                   246.500 NA PROJEKTE
                                  Na te vrednosti smo naredili preračune.
PO PRERAČUNU - ZMANJŠANJE


                                               137
STROŠKOV UPRAVLJANJA IN PRENOS NA
PROJEKTE
Upravljanje             41.083
Projekti              205.417
Skupaj               246.500
                       138
5.7. OPIS SPREMLJANJA IN OCENJEVANJA IZVAJANJA LOKALNE RAZVOJNE
STRATEGIJE Z INDIKATORJI

5.7.1. OCENJEVANJE IZVAJANJA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE
CILJI     PRIORITETNE  PRIČAKOVA INDIKATORJI  VRSTA DOKAZIL
LOKALNE     NALOGE        NI
 RAZVOJNE               REZULTATI
STRATEGIJE
CILJ 1:     Izboljšanje     Urejena      -  število urejenih   -  zaključno poročilo
Ureditev     turistične      turistična      tematskih poti      z fotografijami
prostora v    infrastrukture na  infrastruktura  -  število     in  -  zaključno poročilo
kvalitetno    podeţelju                 kilometri        z fotografijami
ţivljenjsko in                       urejenih
delovno okolje                       kolesarskih poti
                            -  število urejenih   -  zaključno poročilo
                              informacijskih      z fotografijami
                              središč
                            -  metri   urejenih  -  zaključno poročilo
                              dostopnih poti do    z fotografijami
                              objektov
                              kulturne    in
                              naravne
                              dediščine
                            -  število       -  zaključno poročilo
                              usmerjavalnih in     z fotografijami
                              informacijskih
                              tabel do naravne
                              in    kulturne
                              dediščine
                            -  število       -  zaključno poročilo
                              opazovalnic za      z fotografijami
                              ptice
                            -  število   novih  -  opis produkta, cenik
                              turističnih       ali  pro-mocijsko
                              produktov        gradivo
                            -  število novih ali  -  zaključno poročilo
                              obnovljenih       z fotografijami
                              prenočitvenih
                              objektov
                            -  število urejenih   - zaključno poročilo z
                              javnodostopnih    fotografijami
                              zbirk


         Vzdrţevanje     Dvih       -  število       -  vabilo, lista priso -
         kulturne krajine,  ozaveščenosti o    predavanj,        tnih, zapisnik oz.
         ohranitev kulturne  vrednotah       izobraţevalnih      tekst predavatelja
         dediščine, domače  kulturne       delavnic,      -  izdelano gradivo
         obrti        krajine,       taborov
                   kulturne     -  število
                   dediščine,      promocijsko
                   domače obrti     izboraţevalnega
                              gradiva
                   Revitalizacija  -  Število       -  Poročilo     in                                                139
                     objektov        obnovljenih       fotografija prej in
                     kulturne        objektov,    ki    potem
                     dediščine        imajo   pomen
                                 kulturne
                                 dediščine
                     Sanacija      -  Število saniranih  -  Poročilo in foto-
                     naravnih        naravnih         grafija prej in
                     spomenikov oz.     spomenikov        potem
                     naravne       -  Število sanirane
                     dediščine        naravne
                                 dediščine
          Ohranitev biotske   Dvig        -  število       -  vabilo, lista priso-
          raznovrstnosti in   ozaveščenosti      predavanj,        tnih, zapisnik oz.
          varovanje voda in   o pomenu        izobraţevalnih      tekst predavatelja
          tal          biotske         delavnic,      -  izdelano gradivo
                     raznovrstnosti,     taborov
                     čiste vode in tal  -  število
                                 promocijsko
                                 izobraţevalnega
                                 gradiva
                     Dvig        -  število       -  vabilo, lista priso-
                     ozaveščenosti o     predavanj,        tnih, zapisnik oz.
                     pomenu         izobraţevalnih      tekst predavatelja
                     ekološke hrane     delavnic,      -  izdelano gradivo
                                 taborov
                               -  število prom.
                                 izboraţevalnega
                                 gradiva
          Koriščenje      Dvig        -  število       -  vabilo, lista priso-
          alternativnih virov  ozaveščenosti o     predavanj,        tnih, zapisnik oz.
          energije       izrabi          izobraţevalnih     tekst predavatelja
                     alternativnih      delavnic,      -  izdelano gradivo
                     virov energije      taborov
                               -  število prom.
                                 Izboraţevalnega
                                 Gradiva
CILJ 2:      Razvoj dopolnilnih  Povečano      -  število ekoloških  -  fotokopija
Razvoj naravnih,  dejavnosti in     število         kmetij      s    certifikata
kulturnih in    ekoloških kmetij   ekoloških        certifikatom
človeških                kmetij
potencialov za              Povečano      -  število       -  fotokopija potrdila
višjo dodano               število         usposobljenih za     o   opravljenem
vrednost                 registriranih      registracijo       usposabljanju
                     dopolnilnih       dopolnilnih     -  seznam registriranih
                     dejavnosti       dejavnosti        dopolnilnih
                               -  število         dejavnosti
                                 registriranih
                                 dopolnilnih
                                 dejavnosti
          Razvoj razvojno    Razvoj       -  število       -  poročilo z zapisniki
          raziskovalnih     razvojno        mentorskih ur za   -  dokumentacija za
          centrov        raziskovalnih      svetovanje        prijavo na razpis
                     centrov       -  število urejenih
                                 dokumentacij za                                                  140
                                prijave na razpise
         Razvoj zbirk      Povečano     -  število   novih  -  poročilo      in
         naravne in kulturne  število zbirk     zbirk           fotografije
         dediščine       naravne in    -  število        -  izjave   pristojne
                     kulturne       dopolnjenih        javne sluţbe o
                     dediščine       zbirk           ustreznosti zbirk
         Dvig kvalitete     Povečano     -  število prejetih   -  kopija priznanj za
         turistične ponudbe   število        priznanj za        doseganje kakovosti
         in storitev      ponudnikov, ki    doseganje
                     dosegajo       kakovosti
                     minimalne in   -  število        - kopija potrdila o
                     specializirane    ponudnikov, ki     znaku kakovosti
                     standarde       uvajajo znak
                     kakovosti       kakovosti


         Razvoj človeških    Nova delovna   - število novih      -  M1/M2 obrazec
         virov osveščanje in  mesta iz Leader   delovnih mest
         izobraţevanje ljudi  projektov
         in obstoječih sluţb  Ohranjena     - število ohranjenih   - poročilo nosilca
         na območju.      delovna mesta    delovnih mest       projekta
                     iz Leader
                     projektov
                     Število novih   - število novih      - poročilo in izpis iz
                     podjetij iz     podjetij iz Leader    sodnega registra
                     Leader       projektov
                     projektov
CILJ 3:      Delovanje in      Vzpostavitev   -  Število  novih -    Poročilo       in
Doseganje večje  mreţenje        novih         informacijskih      fotografija
prepoznavnosti  informacijskih     informacijskih    centrov    pri
območja      centrov        centrov        ponudnikih
                              -  Število  novih
                                TIC
                     Mreţenje     -  Skupne       -   Poročilo
                     informacijskih    aktivnosti
                     centrov
         institucionalni    Institucionalni  -  Delovanje LAS    -   Letno poročilo
         razvoj in delovanje  razvoj LAS in   -  Število projektov -    Poročila o izvedeni
         LAS ter        čezmejno ter     med LAS v         projektih
         sodelovanje z     transnacionalno    Sloveniji in tujini
         ostalimi LAS v     sodelovanje
         Sloveniji in tujini,
         Mreţenje        Mreţe       -  Skupne        -  Poročila o skupnih
         ponudnikov,      ponudnikov,      aktivnosti        aktivnostih
         podjetnikov      podjetnikov
         Obveščanje       Obveščena     -  Promocijski      -  Izdelano    pro-
         javnosti        javnost        material         mocijsko gradivo
                              -  Število člankov    -  Fotokopije člankov,
                              -  Število          izjav
                                intervjujev, izjav
         Učinkovitejše     Povečano     -  Število vodenih    -  evidence s strani
         trţenje območja    število        izletov          turističnih agencij
                     obiskovalcev   -  Evidenca     o    iz območja
                                obiskovalcih v    -  evidence s strani                                                  141
                            TIC           TIC
                 Povečano     -  Evidenca     o  -  Evidenca      o
                 število nočitev    številu nočitev     nočitvah s strani
                            pri ponudnikih      ponudnika
                          -  Število       -  Evidenca o številu
                            ponudnikov, ki      ponudnikov,    ki
                            plačujejo        plačujejo turistično
                            turistično takso     takso
       učinkovitejše    Večji obisk    -  Število vodenih   -  Poročila
       trţenje naravne in  naravne in      ogledov         turističnih agencij
       kulturne dediščine  kulturne     -  Število       -  Izdelano    pro-
                 dediščine       promocijskih       mocijsko gradivo
                            materialov
       Učinkovitejše    Povečana     -  Promocijski     -  Izdelano gradivo
       trţenje in razvoj  prepoznavnost     materiali      -  Kopije potrdil o
       blagovnih znamk   blagovnih     -  Število         zaščiti blagovnih
                 znamk         zaščitenih        znamk
                            blagovnih znamk
                            na Uradu za
                            intelektualno
                            lastnino


5.7.2. OCENJEVANJE DELOVANJA LAS
INDIKATOR          ŠTEV  ŠTEVILO        VRSTA DOKAZIL
              ILO UDELEŢENCEV
                 ∑  M Ţ
Izvedeni projekti na                   Zaključna poročila
območju LAS
Izvedeni projekti                     Zaključna poročila
medregijskega sodelovanja
med LAS
Izvedeni projekti                     Zaključna poročila
transnacionalnega
sodelovanja med LAS
Skupno število vključenih                 Izjava o sodelovanju
projektnih partnerjev na
projektih
Število izvedenih projektov                Pogodba o financiranju projekta
z deleţem privatnega
sofinanciranja
Izvedene animacijske                   -  Vabila,   liste   prisotnih,
aktivnosti za Leader                     zapisniki, teksti predavateljev
projekte                         - Ocenjevalni listi
Izvedena posamezna                    Lista prisotnih, poročilo
svetovanja za društva,                  Svetovalca
podjetja, kmetije, občine,
posameznike
Izvedena izobraţevanja za                 Lista prisotnih, zapisniki
nosilce in izvajalce Leader
projektov                                             142
5.7.3. KRITERIJI ZA IZBIRO PROJEKTOV LAS


Izločitveni faktor: projekt se mora obvezno izvajati na območju LAS, mora biti v skladu z
lokalno razvojno strategijo, imeti izdelano finančno konstrukcijo in ne sme se financirati iz
drugih evropskih sredstev.

                                          DA   NE

Projekt se nahaja na območju LAS
Pojekt je v skladu s cilji lokalne razvojne strategije
Projekt je v skladu z razvojnimi pobudami na lokalni, nacionalni in EU ravni
Projekt ima finančno konstrukcijo in vire financiranja
Projekt se ne financira iz drugi skladov EU
Projekt prispeva k ohranjanju kulturne dediščine
Projekt prispeva k ohranjanju naravne dediščine
Projekt prispeva k varovanju okolja
Skupaj
Vsak DA= 1 točka


                                          TOČKE 1-3
Število občin vključenih v projekt (1 občina=1 točka, 2 občini= 2 točki, 3
občine in več=3 točke)
Financiranje (sofinancerski deleţ do 20% =1 točka, 20-30%= 2 točki, 50% in
več = 3 točke)
Ocena trajnosti projekta po zaključku pomoči javnih sredstev
Inovativnost – kaj pomeni projekt za lokalno skupnost oz. okolje
V kolikšni meri projekt prispeva k razvoju novih dejavnosti, ustvarja/ohranja
delovna mesta
Ali projekt prispeva k skladnemu razvoju celotnega območja LAS
Ali projekt vključuje marginalne skupine,mlade, ţenske
Ocena moţnosti prenosa rezultatov na druga območja LAS
Upravljanje projekta – ocena referenc in sposobnosti izvajalca projekta
Skupaj

Skupaj točk:

Moţno število točk: 35
Projekt mora imeti skupaj vsaj polovico točk.
                                              143
6. USKLAJENOST Z OSTALIMI PROGRAMI IN POLITIKAMI

Skladnost s Strategijo razvoja Slovenije
Strategija razvoja Slovenije (SRS) predstavlja institucionalni in razvojni okvir nacionalnega
razvoja. Izhaja iz nacel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Osredotoca se na
gospodarska vprašanja ter vkljucuje socialna, okoljska in druga razvojna vprašanja.
Drţavni razvojni program predstavlja izvedbeni dokument Strategije razvoja Slovenije, ki
se osredotoča na investicijsko-razvojne prioritete za uspešno realizacijo SRS. DRP je
predviden kot način za »prevedbo« strateških usmeritev v konkretne in s proračunskimi
moţnostmi skladne programe in projekte. DRP tako predstavlja osnovo Nacionalnega
strateškega referenčnega okvira. DRP predstavlja instrument, ki bo zagotovil največjo moţno
komplementarnost dejavnosti, ki bodo sofinancirane s sredstvi EU in tistimi, ki se bodo
financirale iz drugih javnih virov. Zajema celovito razvojno investicijsko politiko drţave, ki je
po vsebini (ciljih in prioritetah) usklajena s SRS, programom reform in Lizbonsko
strategijo, glede financiranja pa z drţavnim proračunom in z realnimi moţnostmi za
financiranje iz drugih virov. Cilji DRP in njegovih prioritet so oţji od ciljev SRS, ki pokrivajo
vse strateške naloge (npr. tudi reforme in spremembe zakonodaje) in osredotočeni na
nacionalne in regijske projekte, ki predstavljajo investicije v razvoj).
Razvojno investicijske prioritete DRP so:
  1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast,
  2. učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in
    kakovostna delovna mesta,
  3. učinkovita in cenejša drţava,
  4. moderna socialna drţava in večja zaposlenost ter
  5. povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.
Prioritetne naloge v LRS:
    pospeševanje gospodarskih dejavnosti, ki temeljijo na lokalnih virih,
    razvoj razvojnih raziskovalnih centrov znanja,
    dvig kvalitete turistične ponudbe in storitev,
sledijo prioriteti SRS :
Učinkovito ustvarjanje, prenos in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna
delovna mesta ter ukrepu SRS:
 Povečanje gospodarske učinkovitosti in obsega vlaganj v raziskave in razvoj
Prioritetne naloge v LRS :
    mreţenje ponudnikov, podjetnikov,
    razvoj človeških virov
sledijo prioriteti SRS:
Konkurenčno gospodarstvo ter ukrepu SRS:
Spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti
Prioritetne naloge v LRS:
   izboljšanje infrastrukture na podeţelju,
   ohranitev biotske raznovrstnosti in varovanje voda in tal,
   vzdrţevanje kulturne krajine,
   koriščenje alternativnih virov energije,
   učinkovitejše trţenje in razvoj blagovnih znamk,
sledijo prioriteti SRS:
Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja ter ukrepom SRS:
Izboljšanje gospodarjenja s prostorom, Integracija okoljevarstvenih meril v sektorske politike
in potrošniške vzorce, razvoj nacionalne identitete in kulture.


                                               144
Slovenija je z namenom doseganja večje blaginje oblikovala »paket« velikih osrednjih
projektov in Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2013.
Osrednji razvojni projekti DRP:
  - povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
  - učinkovito upravljanje z okoljem,
  - institucionalna usposobljenost in administrativna usposobljenost
  - mobilnost razvoju za podporo gospodarskemu razvoju
Prioritetne naloge iz LRS
      o revitalizacijo objektov kulturne dediščine,
      o povečano število muzejskih zbirk in učinkovitejše trţenje naravne in kulturne
        dediščine,
      o učinkovitejše trţenje in razvoj blagovnih znamk
      o dvig kvalitete turistične ponudbe in storitev,
se skladajo z osrednjim razvojnim projektom DRP: Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov.
Prioritetne naloge iz LRS:
      o ohranitev biotske raznovrstnosti in varovanje voda in tal, vzdrţevanje kulturne
        krajine, koriščenje alternativnih virov energije ekološko kmetovanje,
        dopolnilne dejavnosti, pospeševanje gospodarskih dejavnosti, ki temeljijo na
        lokalnih virih,
      o razvoj razvojno raziskovalnih centrov znanja,
se skladajo z osrednjim razvojnim projektom DRP: Učinkovito upravljanje z okoljem.
Prioritetne naloge iz LRS
      o institucionalni razvoj (LAS) in čezmejno ter transnacionalno sodelovanje,
      o institucionalni okvir mreţe za razvoj podeţelja z usklajenim delovanjem
        navznoter,
      o mreţenje ponudnikov, podjetnikov,
      o razvoj človeških virov, osveščanje in izobraţevanje ljudi in obstoječih sluţb
        na območju.
se skladajo z osrednjim razvojnim projektom DRP: Institucionalna usposobljenost in
administrativna usposobljenost
Prioritetna naloga iz LRS:
      o izboljšanje infrastrukture na podeţelju
se sklada z osrednjim razvojnim projektom DRP: Mobilnost razvoju za podporo
gospodarskemu razvoju


Skladnost s Strategijo prostorskega razvoja
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) je temeljni drţavni dokument o usmerjanju
razvoja v prostoru. Opredeljuje izhodišča, cilje razvoja in globalno zasnovo prostorskega
razvoja drţave, podaja razvojne usmeritve za posamezne prostorske sisteme, poselitev,
infrastrukturo in krajino ter določa ukrepe za njihovo izvajanje. SPRS določa tudi usmeritve
za razvoj posameznih prostorskih sistemov na regionalni in lokalni ravni. Ukrepi RRP, ki
podpirajo usmeritve SPRS za razvoj na regionalni in lokalni ravni:

Prioritetne naloge LRS :
   izboljšanje infrastrukture na podeţelju
   pospeševanje gospodarskih dejavnosti, ki temeljijo na lokalnih virih,
   koriščenje alternativnih virov energije


                                             145
   razvoj razvojno raziskovalnih centrov znanja,
   dvig kvalitete turistične ponudbe in storitev
   ohranitev biotske raznovrstnosti in varovanje voda in tal
   mreţenje ponudnikov, podjetnikov
Sovpadajo s sledečimi usmeritvami SPRS za razvoj na regionalni in lokalni ravni:
  - Razvoj gospodarske javne infrastrukture
  - Razvoj prometne infrastrukture
  - Razvoj energetske infrastrukture
  - Oskrba z vodo in odvajanje in cišcenje odpadne in padavinske vode

Prioritetne naloge LRS :
   vzdrţevanje kulturne krajine,
   ekološko kmetovanje, dopolnilne dejavnosti,
   revitalizacija objektov kulturne dediščine,
   povečano število muzejskih zbirk in učinkovitejše trţenje naravne in kulturne
    dediščine,
   učinkovitejše trţenje in razvoj blagovnih znamk,
   institucionalni razvoj (LAS) in čezmejno ter transnacionalno sodelovanje,
   institucionalni okvir mreţe za razvoj podeţelja z usklajenim delovanjem navznoter,
   razvoj človeških virov, osveščanje in izobraţevanje ljudi in obstoječih sluţb na
    območju.
Sovpadajo s sledečimi usmeritvami SPRS za razvoj na regionalni in lokalni ravni:
  - Razvoj krajine
  - Prepoznavnost Slovenije z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine
  - Naravne kakovosti krajine
  - Raba naravnih virovNacionalni strateški načrt razvoja podeţelja (NSN)
Nacionalni strateški načrt razvoja podeţelja opredeljuje prednostne naloge na področju
politike razvoja podeţelja. Prednostne naloge so bile zasnovane v skladu s prednostnimi
nalogami Skupnosti na področju razvoja podeţelja. Nacionalne prednostne naloge in
aktivnosti so izbrane na način in v obliki, da omogočajo ustvarjanje sinergij z drugimi
javnofinančnimi inštrumenti na področju kmetijske politike, zlasti pa na področju ekonomske
in socialne kohezije ter okolja.
Nacionalne prednostne naloge po posameznih oseh NSN:
  - Nacionalne prednostne naloge prve osi bodo z dvigom konkurenčnosti nacionalnega
    kmetijstva in povezane ţivilskopredelovalne industrije ter gozdarstva prispevale k
    močnemu in dinamičnemu evropskemu agroţivilstvu.
  - Nacionalne prednostne naloge druge osi bodo usmerjene na ohranjanje kmetijske
    krajine v območjih z neugodnimi razmerami za kmetovanje, spodbujanju okolju
    prijaznih kmetijskih praks in izboljšanju dobrega počutja domačih ţivali.
  - Nacionalne prednostne naloge tretje osi bodo usmerjene v izboljšanje zaposlitvenih
    moţnosti na podeţelju in izboljšanju kakovosti ţivljenja.
  - Nacionalne prednostne naloge četrte osi bodo usmerjene v pridobitev strokovnih
    znanj, animacijo območij, vzpostavitev javno-zasebnih lokalnih partnerstev in
    razvojnih strategij, podpori izvajanja lokalnih razvojnih strategij ter podpori pri
    sodelovanju in povezovanju med lokalnimi akcijskimi skupinami.                                            146
Regionalni razvojni program podeţelja Od Idrijce do Kolpe, ki je osnova za lokalno razvojno
strategijo, je bil narejen v skladu s smernicami MKGP in vse prednostne naloge LRS se
skladajo s posameznimi osmi NSN.

Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (RNUST)
RNUST je temeljni strateški dokument slovenskega turizma, ki povzema nekatere temeljne
koncepte iz Strategije razvoja turizma 2002-2006 in jih nadgrajuje s potrebami ţelenega
razvoja slovenskega turizma oz. jim postavlja nove prioritete glede na doseţeno stopnjo
uveljavljanja v preteklem strateškem obdobju.
V RNUST 2007-2011 so opredeljene naslednje politike:
- politika razvoja turističnih destinacij, s katero se skladajo prioritetne naloge LRS:
   revitalizacija objektov kulturne dediščine,
   povečano število muzejskih zbirk in
- politika razvoja človeških virov s katero se skladajo prioritetne naloge LRS:
    razvoj človeških virov
- politika trţenja in promocije s katero se skladajo prioritetne naloge LRS:
    učinkovitejše trţenje in razvoj blagovnih znamk
    učinkovitejše trţenje naravne in kulturne dediščine,
- politika trajnostnega in regionalnega razvoja s katero se skladajo prioritetne naloge LRS:
   ohranitev biotske raznovrstnosti in varovanje voda in tal,
   vzdrţevanje kulturne krajine,
   koriščenje alternativnih virov energije,
- politika zagotavljanja kakovosti s katero se skladajo prioritetne naloge LRS:
    dvig kvalitete turistične ponudbe in storitev
    mreţenje ponudnikov, podjetnikov,
   institucionalni razvoj (LAS) in čezmejno ter transnacionalno sodelovanje,
    institucionalni okvir mreţe za razvoj podeţelja z usklajenim delovanjem navznoter
- politika razvoja informacijske tehnologije s katero se skladajo prioritetne naloge LRS:
    pospeševanje gospodarskih dejavnosti, ki temeljijo na lokalnih virih,
- politika razvoja poslovnega okolja in investicij s katero se skladajo prioritetne naloge LRS:
    izboljšanje infrastrukture na podeţelju,
    razvoj razvojnih raziskovalnih centrov znanja
- politika spodbujanja raziskav in razvoja v turizmu.

Nacionalni program za kulturo
Nacionalni program za kulturo je strateški dokument razvoja kulturne politike v Sloveniji.
Nacionalni program za kulturo najprej opredeljuje splošne prioritete kulturne politike v
obdobju 2004-2007: Ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, Spodbujanje kulturne
raznolikosti, Zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost, Kulturna
vzgoja kot ustvarjalna vzgoja in kot vzgoja za ustvarjalnost, Izobraţevanje za poklice v
kulturi, Kultura kot kategorija razvoja: kultura kot generator gospodarskega razvoja,
človeških virov, kvalitete ţivljenja in socialne kohezivnosti, Neposredna podpora
ustvarjalcem, Informatizacija v kulturi, Posodobitev javnega sektorja v kulturi, Sodelovanje z
nevladnimi organizacijami. Nacionalni program za kulturo nadalje opredeljuje področja
javnega interesa za kulturo in področja kulture, na katerih se kulturne dobrinezagotavljajo kot
javne dobrine. Sledi konkreten izvedbeni del programa, v katerem so na posameznih
področjih kulture predvideni cilji in ukrepi, opremljeni s pričakovanimi učinki in kazalci za
spremljanje uresničevanja ciljev in ukrepov, ki kulturo bistveno bolj kot doslej vpenja v druga
področja in teţi k sinergiji z njimi.


                                               147
S splošnimi prioritetami Nacionalnega programa za kulturo so v skladu sledeče prioritete
LRS:
   revitalizacija objektov kulturne dediščine,
   povečano število muzejskih zbirk
   učinkovitejše trţenje kulturne dediščine
   učinkovitejše trţenje in razvoj blagovnih znamk
   razvoj človeških virov


Nacionalni program varstva okolja (NPVO)
Junija 2005 je Vlada RS sprejela predlog Nacionalnega programa varstva okolja, ki določa
cilje in rpednostne naloge na tem področju in je skladen tudi z zahtevami EU na področju
varstva okolja. Sestavna dela sta tudi Nacionalni program upravljanja z vodami in nacionalni
program varstva narave. Glaven prioritete, ki izhajajo iz okoljskih strateških dokumentov na
ravni EU in Slovenije in se vključujejo v LRS so:
       - okolju prijazni načini kmetovanja, ki se odraţajo v ohranjanju rodovitnosti tal,
       - varovanje okolja,
       - ohranjanje biotske raznovrstnosti,
       - ohranjanje tradicionalne podeţelske krajine,
s katerimi so usklajene prioritetne naloge LRS:
    ohranitev biotske raznovrstnosti in varovanje voda in tal,
    vzdrţevanje kulturne krajine,
    koriščenje alternativnih virov energije,

Regionalni razvojni programi (RPP)
Regionalni razvojni programi so temeljni programski dokumenti na regionalni ravni, ki
opredeljujejo razvojne prednosti regije in vsebujejo finančno ovrednotene programe
spodbujanja razvoja v regiji.V letu 2006 so Regionalne razvojne agencije pripravile RPP za
obdobje 2007-2013. RPP-ji sovpadajo z novim programskim obdobjem kohezijske politike
Evropske unije.

Regionalni razvojni program razvojne regije jugovzhodna Slovenija 2007-2013
Iz območja LAS- so v RPP razvojne regije JV Slovenija vključene naslednje občine:
Kočevje, Kostel, Ribnica, Loški Potok, Sodraţica.
Prioritete RPP razvojne regije JV Slovenija so:
      - povezanost regije znotraj in navzven,
      - institucije za razvoj in prenos znanja,
      - skupno trţenje,
      - večje razvojne moţnosti in kakovost ţivljenja.
Vse prioritete LRS so usklajene s prioritetami RPP razvojne regije JV Slovenija.

Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007-2013
Iz območja LAS-a so v RPP Notranjsko- kraške regije vključene občine: Cerknica, Bloke,
Logatec, Loška dolina.
Prioritete RPP Notranjsko-kraške regije so:
      - eko razvoj Notranjsko kraške regije,
      - znanje za pospeševanje globalne konkurenčnosti,
      - dostopna in podporna infrastruktura.
Vse prioritete LRS sovpadajo s prioritetami RPP Notranjsko-kraške regije.                                              148
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
Iz območja LAS-a so v RPP Ljubljanske urbane regije vključeni občini: Dobrepolje, Velike
Lašče.
Prioritete RPP Ljubljanske urbane regije so:
      - sodelovanje v regiji,
      - dostopnost
      - učinkovito izobraţevanje in usposabljanje za ustvarjalnost
      - odpiranje svetu
      - ekološka in kulturna mreţa.
Prioritete LRS so ravno tako v skladu z vsemi prioritetami RPP Ljubljanske urbane regije.

Skladnost Lokalne razvojne strategije z dokumenti na lokalni ravni:

Občina Bloke
Management turistične destinacije Bloke, september 2005
Ključni razvojno investicijski projekti turistične destinacije, ki sovpadajo s cilji LRS se
nanašajo na investicije v ureditev osnovne javne infrastrukture, investicije v turistično
infrastrukturo, ki  se nanaša na nove turistične proizvode, tematske poti in
nastanitvene kapacitete, posredne investicije in aktivnosti za vzpostavitev
konkurenčnega in učinkovitega razvoja, turizma v turistični destinaciji.
Načrt razvojnih programov Občine Bloke je narejen za obdobje 2007-2010. V
nadaljevanju navajamo projekte, ki so zavedeni v načrtu razvojnih programov in ki sovpadajo
s cilji LRS:
       - sofinanciranje obnove sakralnih objektov
       - sofinanciranje obnove spominskih obeleţij
       - objektu kulturne dediščine v Fari 17 menjava oken in fasad.
       - muzej Bloški smučar
       - sofinanciranje nakupa sani
       - projektna dokumentacija za športno dvorano

Občina Cerknica:
V dokumentu Strategija turistične destinacije Cerknica 2007-2013, so izpostavljeni
skupni cilji, ki sovpadajo s cilji LRS:
           o Trţenje naravnih danosti preko svoje ponudbe.
         o Razvijati svojo ponudbo (kakovostno dopolnjevanje).
         o Povezovanje ponudnikov in institucij.
         o Pridobivanje finančnih sredstev.
         o Povečanje ponudbe (turistične in dopolnilne).
         o Izboljšanje skupne promocije in trţenja.
         o Trţenje storitev prijazno ljudem in naravi .
         o Informiranje in usmerjanje obiskovalcev.
         o Izobraţevanje ponudnikov, občanov in mladih.
         o Turistične prireditve in skupni projekti.
         o Izboljšati ponudbo na turističnih točkah.
         o TIC – nevtralen povezovalec med ponudniki.


                                            149
          o Motivacija za urejenost krajev.

Občina Dobrepolje:
Načrt razvojnih programov Občine Dobrepolje je narejen za obdobje 2007-2010. V
nadaljevanju navajamo projekte, ki so zavedeni v načrtu razvojnih programov in ki sovpadajo
s cilji LRS:
       - ureditev Podpeške jame
       - projekt ureditve središča naselja Mala vas
       - projekt ureditve središča naselja Cesta
       - ureditev centra v Strugah
       - ureditev centra Vidma
       - Jakličev dom
       - Turistično informativna pisarna
       - Športna igrišča
       - Postavitev zbirk in nabava eksponatov
       - Ureditev lokacije sv. Anton

Občina Kočevje:
Strategija turizma Občine Kočevje je trenutno v fazi sprejemanja. V strategiji
so zavedeni cilji, ki sovpadajo s cilji LRS:
Kratkoročni cilji (2008,2009)
          o ureditev okolice in osnovne infrastrukture na območju
          o ureditev obstoječih turističnih točk in ureditev dostopa do njih
          o postavitev enotnih označevalnih tabel za turistične točke in
            znamenitosti
          o večja zasedenost obstoječih turističnih zmogljivosti z oblikovanjem
            privlačnih turističnih programov na osnovi obstoječe turistične ponudbe
          o spodbujanje izdelovanja domačih izdelkov, njihovo trţenje
          o usposobiti ponudnike za kakovostno oblikovanje in trţenje turističnih
            storitev
          o oganiziranje in izvajanje izobraţevanj za posameznike, posredno ali
            neposredno
          o povezanih s turistično dejavnostjo
          o spodbujati investiranje obstoječih ponudnikov v programsko
            popestritev in
          o izboljšanje kakovosti ponudbe
          o oblikovanje celostne grafične podobe območja
          o začetek pridobivanja investitorjev za naloţbe v turistične objekte
          o začetek pridobivanja lokacijskih dovoljenje in sprememba prostorsko
          o ureditvenih planov
          o potrditev predlaganih investicij
          o doseči zavedanje domače javnosti o pomenu razvoja turizma
          o doseči organizacijsko povezanost vseh turističnih ponudnikov
Dolgoročni cilji (2010-2013)
      o območje občine razviti v turistično destinacijo z jasno prepoznavnimi
        turističnimi proizvodi (športno-rekreativni, naravni in kulturni turizem,
        doţivljajski turizem)
      o doseči povezanost med turističnimi produkti na turističnem območju od
        Turjaka do Kolpe in vključevanje v turistično ponudbo Slovenije ter širše                                              150
      o povečati število kapacitet v nastanitvenih obratih in gostilnah, dvig kvalitete
       za zahtevnejšega gosta, oblikovati nove dodatne programe
      o povečati število delovnih mest v turizmu
      o nove investicije v nastanitvene kapacitete in infrastrukturo
      o ureditev Kočevskega jezera
      o ureditev sankališča in smučišča
      o ureditev gradu Fridrihštajn in dati nove vsebine
      o ureditev parkirnega reţima in dostopa ob reki Kolpi
      o ureditev novih muzejskih zbirk in sob (Peter Kozler)
      o doseči prepoznavnost turističnih točk
      o vzpostavitev destinacijskega managementa
      o izboljšati kakovost ţivljenja lokalnega prebivalstva

Občina Kostel:
Načrt razvojnih programov Občine Kostel je narejen za obdobje 2007-2011. V
nadaljevanju navajamo projekte, ki so zavedeni v načrtu razvojnih programov in ki sovpadajo
s cilji LRS:
       - Svet Kolpe / hiša tradicije
       - Večnamenski objekt Banja Loka
       - Informacijsko središče
       - Svet Kolpe
       - Očistimo bregove Kolpe in Čabranke

Občina Logatec:
Načrt razvojnih programov Občine Logatec je narejen za obdobje 2008-2012. V
nadaljevanju navajamo projekte, ki so zavedeni v načrtu razvojnih programov in ki sovpadajo
s cilji LRS:
       - Obnova Kulturnega doma v Gornjem Logatcu
       - Celostni razvoj podeţelja v Lazah
       - Izdelava usmerjevalnih tabel v Logatcu
       - Izdelava idejnega projekta Sekirica
       - Izdelava idejnega projekta Igrišče Hotedršica
       - Obnove – varstvo naravne in kulturne dediščine
       - Obnova Narodnega doma v Logatcu
       - Otroška igrišča

Občina Loška dolina:
Načrt razvojnih programov Občine Loçka dolina je narejen za obdobje 2007-2010. V
nadaljevanju navajamo projekte, ki so zavedeni v načrtu razvojnih programov in ki sovpadajo
s cilji LRS:
       - prenova športnih igrišč
       - grajski kompleks Sneţnik
       - večnamenska športna dvorana

Občina Loški Potok:
Načrt razvojnih programov Občine Loški Potok je narejen za obdobje 2007-2011. V
nadaljevanju navajamo projekte, ki so zavedeni v načrtu razvojnih programov in ki sovpadajo
s cilji LRS:
       - sofinanciranje obnove kapele Mali Log
       - nakup sani za izdelavo tekaškh prog


                                            151
      -  nakup košev za igrišče

Občina Ribnica:
Načrt razvojnih programov Občine Ribnica je narejen za obdobje 2007-2011. V
nadaljevanju navajamo projekte, ki so zavedeni v načrtu razvojnih programov in ki sovpadajo
s cilji LRS:
       - obnova oţage v Dolenji vasi
       - obnove in vzdrţevanje sakralnih objektov
       - preureditev grajskega kompleksa
       - športna igrišča

Občina Sodraţica:
Načrt razvojnih programov Občine Sodraţica je narejen za obdobje 2008-2012. V
nadaljevanju navajamo projekte, ki so zavedeni v načrtu razvojnih programov in ki sovpadajo
s cilji LRS:
       - ureditev trga
       - vzdrţevanje sakralnih objektov
       - športna dvorana

Občina Velike Lašče:
Načrt razvojnih programov Občine Velike Lašče je narejen za obdobje 2007-2010. V
nadaljevanju navajamo projekte, ki so zavedeni v načrtu razvojnih programov in ki sovpadajo
s cilji LRS:
       - Levstikov dom
       - Trubarjeva domačija
       - Dom krajanov Rob
       - Dom krajanov Turjak
       - Ilijev kozolec
       - Stritarjeva kašča
       - Grad Turjak
       - Sakralni objekti
       - Športno rekreacijski center Rašica
       - Ureditev smučarske skakalnice Dvorska vas
       - Igrišča po vaseh.
                                            152
7. VIRI IN LITERATURA

 1. Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004
 2. Nacionalni strateški načrt razvoja podeţelja 2007 – 2013, marec 2006, Ministrstvo za
   kmetijstvo in prehrano
 3. Drţavni razvojni program – DRP 2007 – 2013, maj 2006, Sluţba Vlade RS za lokalno
   samoupravo in regionalno politiko
 4. Uredba sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
   podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja, Uradni list EU,
   21.10.2005
 5. Register nepremične kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo
 6. Ministrstvo za kulturo - stanje RKD na dan 08.09.2006
 7. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana – seznam naravnih vrednot, ekološko
   pomembnih območij, Natura območij in zavarovanih območij, april 2006
 8. Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011
 9. Arhiv projekta Po poteh dediščine Od Idrijce do Kolpe
 10. Turistična cona po Kolpi in Gorjancih, 2003
 11. Razvoj podjetništva na podeţelju za JV Slovenije, 2006
 12. Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp),
 13. Regionalni razvojni program za JV Slovenijo 2002 – 2006
 14. Regionalni razvojni program za JV Slovenijo 2007 – 2013
 15. Regionalni razvojni program za Notranjsko kraško regijo 2007 – 2013
 16. Regionalni razvojni program za Ljubljansko urbano regijo 2007-2013
 17. Nacionalni strateški referenčni okvir, Sluţba Vlade za lokalno samoupravo in
   regionalno politiko
 18. Smernice varstva kulturne dediščine za pripravo SPRO in PRO
 19. Statistični urad Republike Slovenije 2005
 20. Statistični letopis 2000, 2005, 2006
 21. Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj,
   2002
 22. Interno gradivo partnerjev v projektu ( Kmetijsko gozdarski zavod, Razvojni center
   Kočevje Ribnica, Notranjski ekološki center)
 23. Načrti razvojnih programov občin
 24. Strategija turizma Občina Kočevje
 25. Staretgija turistične destinacije Cerknica
 26. Spletna stran: http://www.mkgp.gov.si/
 27. Spletna stran: http://www.gov.si/mop/
 28. Spletna stran: http://www.mvzt.gov.si/
 29. Spletna stran: http://www.kgzs.si/
 30. Spletna stran: http://www.gov.si/zgs/
 31. Spletna stran: http://www.dendro.bf.uni-lj.si/gozdv/okvir.htm
 32. Zavod za zaposlovanje(http://www.ess.gov.si)
                                            153
8. PRILOGE

 Zemljevid območja – označeno območje razvojnega programa podeţelja Po poteh
 dediščine od Idrijce do Kolpe na drţavni topografski karti

 Seznam ekološko pomembnih območij, Natura območij, seznam naravnih vrednot in
 zavarovanih območij

 Podatki o  nepremični kulturni dediščini, seznam območij nacionalne krajinske
 prepoznavnosti, sofinanciranje spomeniškovarstvenih projektov v letih 2000 - 2005
                                        154

								
To top