CRVEN KRST NA REPUBLIKA MAKEDONIJA by M3LX7MSk

VIEWS: 186 PAGES: 11

									     CRVEN KRST NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
          OP[TINSKI ORGANIZACIJA
            KRIVA PALANKA


             PROGRAMA
       *ZAEDNI^KI RAZVOJ NA ZAEDNICATA*
  Op{tinski tim za zaedni~ka brza procena Kriva Palanka
Vizija       na       Programata        ZRZ
Vizija na op{tinskiot tim

Zaednicite    go    imaat    osnovnoto   pravo
Mislata potekuva i ne vodi
da bidat vklu~eni vo donesuvaweto na            kon
celta. Podgotveni sme
odluki koi direktno vlijaat na nivniot        da go
ostvarime na{iot plan
`ivot


           I  Z  V  E   [  T  A  J
                   od

  Rabotilnicata za obuka na ZRZ timot za *Zaedni~ka brza
            procenka*(ZBP)
           OOCK Kriva Palanka

Vreme na odr`uvawe: 02-04.02.2007 godina

Predava~i-edukatori
            g-|a Qupka Petkovska
            g-n Vasil Apostolov

Celna grupa: Romska naselba "Edinstvo"
   Ovaa lokalna zaednica e odbrana kako celna grupa na
op{tinskiot   ZRZ  tim  po  izvr{enata  analiza za
najzagrozenite kategorii na ranlivi grupi vo op{tinata.
Spored programata }e bidat opfateni okolu 500 `iteli koi se
soo~uvaat so ogromni potrebi vo sevkupnoto `iveewe. Ovaa
zaednica e soo~ena so golemi egzistencijalni problemi,
nesoodvetni stanbeni uslovi, higienski naviki, nepismenost,
nere{eni infrastrukturni potrebi i    golem broj drugi
pote{kotii, koi ne se vo mo`nost samite da gi re{at. Pomo{
od bilo kakov vid, za niv e neophodna, pa zatoa ZRZ timot
odlu~i, vo soglasnost so programskite celi na proektot, da
ja  pomogne tokmu  ovaa  zaednica  vo  ubla`uvaweto i
podobruvaweto na nivniot standard i kvalitet na `ivot.

                *
   Vo ramkite na dolgoro~nite vizii i strategii na
Crveniot krst na RM koi sekoga{ se vo ~ekor so novite
predizvici za pribli`uvawe do ranlivite i marginalizirani
kategorii na koi im e neophodna pomo{ za socijalizirawe so
op{testvenite grupi i strukturi, OO na Crveniot Krast od
Kriva Palanka se vklu~i vo Programata za zaedni~ki razvoj
na zaednicata i e podgotvena da dade svoj pridones vo
ostvaruvaweto na zaedni~kata cel- zaednicite da bidat
vklu~eni vo donesuvaweto odluki koi direktno vlijaat na
nivniot `ivot. So podr{ka na stru~ni lica od nacionalnoto
dru{tvo, Op{tinskiot ZRZ tim pomina tridnevna obuka na koja
bea zapoznaeni so glavnite o~ekuvawa i celi koi gi sodr`i
programata i bea iskristalizirani pravcite kon koi treba da
se pridr`uva timot za utvrduvawe na prioritetnite problemi
koi treba da se re{avaat vo odbranata zaednica.
   Preku kreativni, dinami~ni i proniklivi prezentacii i
ve`bi  koi  iniciraa  aktivno  u~estvo  na   site
~lenovi,op{tinskiot tim uspea da dobie celosna slika za
fazite i na~inot na realizacija na programata. Pritoa, bea
vkomponirani site specifiki od prethodno izbranata lokalna
zaednica, romskata naselba *Edinstvo*, {to rezultira{e so
efikasnost  vo sproveduvaweto  na  obukata i  direktno
prilagoduvawe na ve`bite kon site segmenti koi ja zasegaat
celnata grupa.
   Timot  gi  definira{e  principite  na  rabota  i
su{testvenite zada~i koi treba da gi sprovede. Sekoj od
svoj stru~en aspekt , participira{e so idei i sopstveni
razmisluvawa kako najednostavno i najdobro da se upotrebat
raspolo`ivite kapaciteti, da se rangiraat problemite spored
prioritetot, da se utvrdat nadle`nostite na odgovornosti i
da se izdvoi potrebata koja mo`e da bide podr`ana od
Crveniot krst preku ZRZ Programata. Najgolem pridones od
obukata e {to ~lenovite jasno gi definiraa potrebnite formi
na nivnoto u~estvo vo pomagaweto na zaednicata, faktorite
koi treba da bidat vklu~eni, nastapot na terenot i
identifikuvaweto na potrebite i problemite na ranlivoto
naselenie.
   Od osobeno zna~ewe e {to ovoj proekt dobi podr{ka od
lokalnata samouprava i relevantnite vladini institucii koi
aktivno se vklu~ija vo
nego i se podgotveni, so svoite raspolo`ivi resursi, da
u~estvuvaat vo sproveduvaweto na programata.

Op{tinski ZRZ tim Kriva Palanka

      Ime i prezime       Pretstavnik na

 1.  Anka Stojanovska      OO na CK -koordinator
 2.  Qup~o Nikolovski      OO na CK
 3.  Dobre Stevanovski      OO na CK
 4.  Andrijana Ilievska     OO na CK-mladi
 5.  Katerina Hristova      Organizacija na `eni
 6.  Pero Milkovski       Fudbalski sojuz
 7.  Valentina Angelovska    Lokalna samouprava
 8.  Du{ko Arsovski       Rakovoditel na Sektorot
                  za  Lokalen  ekonomski
                  razvoj
 9.  Sveto Angelovski      Pretsedatel na Sovetot na
                  op{tinata
 10.  Cveta Kostovska       SOU*\or~e Petrov*
 11.  Elizabeta Despotovska    Centar  za  socijalni
                 raboti
 12.  @aklina Cvetkovska    Novinar
 13.  Faik Demirovski      Romska naselba *Edinstvo*
 14.  Hristina Stoisavqevi}   Romska naselba*Edinstvo
 15.  Vitez Asanovski      Romska naselba *Edinstvo*
   Op{tinskiot tim go so~inuvaat stru~no i najrazli~no
profilirani li~nosti od op{tinata koi dobro ja poznavaat
strukturata na izbranata ranliva zaednica*Edinstvo*.Vo nego
se vklu~eni aktivisti i volonteri na OO na CK, pretstavnici
na socijalnite i drugi vladini institucii, pretstavnici na
lokalnata samouprava, nevladiniot sektor i mediumite, kako
i pretstavnici od samata zaednica opfatena so programata.
   Na rabotilnicata prisustvuva{e i Pretsedatelot na OO
na CK na Kriva Palanka, d-r Branko Stamenkovski, a nea ja
slede{e i Zoran  Bikov
od Del~evo, koja op{tina e izbrana za realizacija na ZRZ
programata vo slednata faza na CK na RM.
   Dosega{noto iskustvo na ~lenovite na op{tinskiot tim
od raboteweto so romskata zaednica be{e od golema pomo{ pri
transpozicijata na ve`bovnata rabotilnica so postavenosta i
standardite na odbranata lokalna zaednica.


Rabotilnica - prv den
Agenda:
   1. Otvarawe na rabotilnicata
   2. Celi na obukata i programata
   3.Pretstavuvawe na Me|unarodnoto dvi`ewe na Crveniot
krst
   4. ZRZ pregled
   5.[to e potreba?

   Na samiot po~etok na rabotilnicata   bea pretstaveni
koordinatorot na ZRZ programata za Makedonija, g-|a Qupka
Petkovska od Crveniot krst na RM i volonterot na OO na CK
od op{tina Kisela Voda, g-n Vasil Apostolov koj dosega ima
direktno u~estvo i iskustvo vo sproveduvaweto na ovoj
proekt.
   Potoa be{e izvr{eno me|usebno zapoznavawe na ~lenovite
na op{tinskiot ZRZ tim i pretstaveni nivnite o~ekuvawa od
rabotilnicata i od programata. Zaedni~ki be{e zaklu~okot
deka rabotilnicata }e gi podgotvi za nivnata uloga i
efikasno sproveduvawe na programata, od koja pak o~ekuvaat,
deka so zaedni~ka brza procena, }e uspeat da ja potpomognat
zaednicata da go podobri kvalitetot na `iveewe i da se
dobli`i kon ostanatite op{testveni grupi.
   Pri prezentacijata na programata i nejzinite celi
be{e poso~eno deka taa se sproveduva vo zemjite kade
nacionalnite dru{tva se podgotveni da se soo~at so procesot
na promeni i da odgovorat na potrebite vo site sferi.
Makedonija vo ovaa programa, ~ija cel e dobli`uvawe na
nacionalnite dru{tva do ranlivite grupi, e vklu~ena ve}e 5-
ta godina, a taa dava mo`nosti lu|eto od najnisko nivo da
odlu~at sami da gi re{avaat problemite.
   Na  prviot den  od rabotilnicata, od  strana na
sekretarot na OO na CK na Kriva Palanka, g-|a Anka
Stojanovska,  be{e pretstaveno i Me|unarodnoto dvi`ewe na
Crveniot krst i Crvenata polumese~ina, nivnite na~ela i
principi, kako i strategijata za razvoj.
   So pregledot na *Zedni~kata brza procena* (ZBP) be{e
voo~eno deka
ovaa programa se razlikuva od voobi~aenite proektni
aktivnosti so koi problemite i sferite na dejstvuvawe gi
odbiraat isklu~ivo odredeni organizacii, bez participirawe
na celnata grupa. ZBP pak, ima za cel samo da go pottikne
ranlivoto naselenie da gi definira svoite prioritetni
potrebi, dodeka CK se pojavuva vo uloga na koordinator i
opservator koj nastojuva so svoite raspolo`ivi kapaciteti
da ja potpomogne lokalnata zaednica vo samostojnoto
re{avawe na problemite.Toa go ostvaruva preku devette
predvideni  fazi  od podgotovka,  direktna opservacija,
terenska rabota, identifikacija i procenka na problemite,
pa  se  do  odreduvawe  na  prioritetnata  potreba,
implementacija i evaluacija na proektot, po {to se
procenuva dali se postignati o~ekuvanite rezultati i dali
mo`e timot da se povle~e i da raboti vo nova zaednica ili
na drugi zna~ajni problemi vo istata zaednica.Vo ovoj
proces se animiraat i mnogu drugi zna~ajni faktori koi
mo`at da bidat *predizvikani* da i pomognat na ranlivata
grupa, vo ramkite na svoite nadle`nosti i odgovornosta koja
ja imaat kon nea. Na ovoj na~in se doa|a do seopfatni
informacii i dokumentirani podatoci koi }e bidat od
dolgoro~na korist za zaednicata.
   Kako  isklu~itelno  va`na ve`ba  na  obukata be{e
definiraweto na toa {to e potreba i nivnoto rangirawe,
sopred  Maslovata  hierarhija na  potrebi,  koi  se
klasificirani kako fiziolo{ki potrebi, sigurnost, socijalni
potrebi, samodoka`uvawe(po~ituvawe) i samorealizacija. So
ovaa klasifikacija, u~esnicite imaa mo`nost da bidat
upateni na sferite vo koi tie mo`at da pomognat, a koi se
vo soglasnost so kriteriumite na nacionalnoto dru{tvo i na
ZRZ programata voop{to.

Rabotilnica- vtor den

Agenda:
   1. Pregled na denot, ve`ba
   2. [to e zaedni~ka rabota?
   3. Kako da se sprovede ZBP
   4. Karakteristiki na ZBP
    -Pregled na tehniki i instrumenti na ZBP
    -Pregled na sekundarni izvori
   5. Direktna opservacija
   6. Polu-struktuirano intervju
   7. Prioretitizirawe/rangirawe
   8. Zaedni~ko mapirawe


   Vtoriot  den  od  rabotilnicata be{e  najzna~aen
programski del od obukata, ispolnet so brojna ve`bovna
metodologija, koja im pomogna na ~lenovite na op{tinskiot
tim da go osoznajat prakti~niot na~in na rabota i zada~ite
kon koi treba da se pridr`uvaat pri sproveduvaweto na
celokupniot  proekt.  So tipologijata na  u~estvo  bea
razraboteni potrebnite vidovi na participacija so koi be{e
definirano u~estvoto na site strukturi vo razvivaweto na
programata. Koga stanuva zbor za ZRZ programata, poseno
be{e istaknato funkcionalnoto i interaktivno participirawe
i potrebata od dijalog pome|u nadvore{nite i vnatre{ni
strukturi, vo funkcija na postignuvaweto na odr`liv razvoj
na proektot. Za poeksplicitno pretstavuvawe na zada~ite i
dvonaso~nata komunikacija, kako i site rizici i predizvici
na koi mo`e da naide op{tinskiot tim, be{e improvizirana
ve`ba na sredba i pribirawe na informacii vo romskata
zaednica *Edinstvo*.
   Golemo vnimanie be{e posveteno na ZBP koja so
kombinirani  metodi, tehniki  i instrumenti ovozmo`uva
lokalnata zaednica samata da analizira, planira i da
dejstvuva vo nasoka na razvojot na zaednicata. ZBP  treba
da im dade samo pottik na `itelite od ranlivata zaednica da
ja prezemat glavnata uloga vo kreiraweto na `ivotnite
uslovi i iskoristuvaweto na potencijalite za podobruvawe na
sevkupnata sostojba. Site seopfatni informacii, dobieni
preku anketi, diskusii, neposredni opservacii i sredbi,
kako i koristewe na pove}e izvori pri generiraweto na
podatocite, se nameneti i }e gi koristi samoto lokalno
naselenie. So spektarot na raznovidni tehniki i instrumenti
treba da se navleze vo su{tinata na bitisuvaweto na
ranlivoto naselenie, vrz osnova na {to }e bidat izgotveni i
planovite za akcija.
   Direktnata opservacija i polu-struktuiranoto intervju
pak, se del od terenskata rabota  na ZBP timot, za da se
detektira poso~eniot lokalitet i da se formuliraat temite
koi se predmet na analizirawe, a koi ponatamu treba da
bidat razrabotuvani, zaedno so lokalnoto naselenie.So
samoto toa }e se izdefiniraaat odnosno rangiraat i mapiraat
najzna~ajnite problemi i vitalni potrebi  koi ja zasegaat
lokalnata zaednica. Vo ovoj proces, va`no mesto zazema
golemata rabotilnica na koja samite pripadnici na ranlivata
grupa }e gi isfrlat vo prv plan prioritetnite potrebi koi
se tretiraat so ZRZ programata. Osven nedostatocite, na
ovoj na~in, }e bidat percepirani i perspektivnite planovi
za sakanite promeni vo sopstvenoto opkru`uvawe.
Rabotilnica- tret den

Agenda:
   1. Pregled na  denot
   2. Analizi od  `ivotot
   3. Podgotovka  na proekt
   4. Podgotovka  za terenska rabota
   5. Evaluacija  i zatvarawe na rabotilnicata

Zavr{niot del od obukata be{e posveten na analizata od
`ivotot   koja e    zna~ajna za utvrduvawe na socio-
ekonomskite karakteristiki vo zaednicata.Odnosno, taa e
potrebna za da    se vnimava da bidat opfateni site
diferencijalni i varijabilni potrebi na naselenieto koi se
razlikuvaat vo zavisnost od polot, etni~kata i verska
pripadnost,  vozrasta,  imotnata sostojba, zanimawata,
obrazovnata struktura i sli~no.Zada~a na timot e da bidat
opfateni site mo`ni strukturi preku kalendarite na dnevni,
semejni, sezonski i drugi aktivnosti. Celta na `ivotnata
analiza e da se konkretiziraat naj{irokite zaedni~ki
potrebi, a posebno onie na naj~uvstvitelnite grupi na koi
im e potrebna i najgolema pomo{. Posle toa mo`e da se
planira i dizajnira proektot koj ranlivoto naselenie }e go
realizira so podr{ka na Crveniot krst.
   Na krajot od rabotilnicata, ~lenovite na timot
izvr{ija podelba na zada~ite za podgotovka na terenskata
rabota.
                *
   Rabotilnicata zavr{i so evaluacija na obukata, pri {to
od strana na op{tinskiot  ZRZ tim ednoglasno be{e oceneto
deka ova e edna od retko inovativnite i kreativni
rabotilnici koi dosega se sprovedeni. Posebno be{e izrazena
golema  blagodarnost  do  predava~ite-prezenteri  na
programata, g-|a Petkovska i g-n Apostolov, koi so svoeto
iskustvo i dinami~no vodewe na rabotilnicata, dadoa ogromen
pridones za aktiven anga`man   na site u~esnici i nivna
analiti~na podgotovka za realizacija na ZRZ programata i
ZBP vo izbranata zaednica.

Zabele{ka

   Vo me|uvreme bea izvr{eni site podgotovki i zavr{en
golem del od terenskata rabota, a op{tinskiot tim ve}e gi
izvlekuva na povr{ina najgorlivite problemi i potrebi so
koi se soo~uva lokalnoto naselenie.

                Op{tinska  organizacija  na
  Crven krst Kriva Palanka

  proekt koordinator

  Anka Stojanovska

								
To top