ISPITNA PITANJA SA PODTEMAMA by M3LX7MSk

VIEWS: 54 PAGES: 82

									       UPRAVNO PRAVO
        ISPITNA PITANJA
 (za studente upisane 2006. godine - “Bolonja”)


NAPOMENA: Ispitna pitanja vaţe od januarskog ispitnog roka
2009. godine

LITERATURA: S.Lilić, Upravno pravo (i Upravno procesno
pravo), Pravni fakultet, Beograd, 2008.
1. TEORIJSKI POJAM UPRAVE

   Odredjivanje teorijskog pojma uprave prema prirodi
   delatnosti
   Teorijski pojam drţavne uprave (Georg Jelinek)
   Uprava i klasni koncept drţave i prava (R. Lukić)
   Teorijski pojam uprave kao javne sluţbe (L. Digi)
   Uprava kao sistem ljudske saradnje
2. UPRAVA KAO VLAST I UPRAVA KAO JAVNA SLUŢBA

   Upravna funkcija kao pravna funkcija drţavne vlasti
   Uprava kao funkcija drţavne vlasti koja je podvrgnuta
   posebnom (kogentnom) pravnom reţimu vršenja
   Uprava i socijalna drţava
   Teorija javnih sluţbi (Leon Digi)
   Autoritativne i neautoritativne, pravne i nepravne
   aktivnosti
   Uprava kao delatnost kojom drţava ostvaruje svoje
   socijalne ciljeve
3. PRAVNO-POLITICKE KONCEPCIJE O UPRAVI

   Uprava kao pravna funkcija drţavne vlasti
   Uprava i podela vlasti
   Uprava i izvrsna vlast
   Uprava u parlamentarnom i predsedniĉkom sistemu
   Upravna delatnost i upravna vlast
   Pravna drţava, legalitet i legitimitet upravnog
   delovanja
4. UPRAVA I PODELA VLASTI

   Uprava kao pravna funkcija drţavne vlasti
   Razlika izmedju upravne i izvrsne vlasti
   Uprava u parlamentarnom i predsedniĉkom sistemu
   Upravna delatnost i upravna vlast
5. PRAVNA DRŢAVA, LEGALITET I LEGITIMITET
UPRAVNOG DELOVANJA

   Koncept pravne drţave kao nuţna predpostavka za
   vladavinu prava
   Princip vladavine prava
   Legalitet upravnih odluka
   Legitimitet (opravdanost) upravnog delovanja
   Savremeni odnos izmedju legaliteta i legitimiteta
   upravnog delovanja
6. SOCIO-TEHNOLOSKE TEORIJE O POJMU UPRAVE

   Upravna delatnost i organizovani ljudski rad
   Upravna (pravna) pragmatika – kameralisti
   Koncepcije o naucnoj organizaciji rada
   Funkcije upravljanja (PODSCORB)
   Redefinisanje savremene upravne funkcije drţave
7. UPRAVA KAO SISTEM ZA SOCIJALNU REGULACIJU

     Savremeni teorijski pojam uprave
     Uprava kao system ljudske saradnje za socijalnu
     regulaciju
     Socijalna regulacija
     Sistemski pristup i opsta teorija sistema
     Kibernetska modelistika
     Socijalna funkcija uprav
8. SISTEMSKI PRISTUP I KIBERNETSKA MODELISTIKA

   Uprava kao sistem ljudske saradnje za socijalnu
   regulaciju
   Opšta teorija sistema i sistemski pristup u
   odredjivanju pojma uprave
   Kibernetska modelistika i kibernetski model uprave
   Uprava kao vršenje transduktorskih aktivnosti
9. FUNKCIONALNI POJAM UPRAVE U MATERIJALNOM I
FORMALNOM SMISLU

   Odredjivanje pojma uprave prema sadrţini delatnosti
   Uprava kao vlast, uprava kao javna sluţba
   Funkcionalni pojam uprave u formalnom smislu
   Normativistićka škola (Hans Kelzen) i formalna
   obeleţja upravne delatnosti
   Razlika izmedju funkcionalnog i organizacionog pojma
   uprave
10. . ORGANIZACIONI POJAM UPRAVE

   Uprava kao posebna organizaciaj
   Razlika izmedju funkcionalnog i organizacionog pojma
   uprave
   Pojam upravne organizacije
   Vrste upravnih organizacija (drţavna, nedrţavna i
   javna uprava)
   Vrste i oblici organa uprave
11. POJAM I ELEMENTI ORGANIZACIJE

   Uprava kao posebna organizacija
   Pojam upravne organizacije
   Normativni i subjektivni element organizacije (cilj i
   kadrovi)
   Materijalni i statusni element organizacije (sredstva i
   autonomija)
   Strukturalni element organizacije (organizaciono
   povezivanje)
12. PRINCIP FORMIRANJA ORGANA

   Realni princip
   Personalni princip
   Teritorijalni princip
   Resorni i funkcionalni princip
   Inokosni i kolegijalni princip
   Hijerarhijski princip i subordinacija
13. PRINCIP CENTRALIZACIJE I DECENTRALIZACIJE
(DEKONCENTRACIJA)

   Centralizacija kao upravljanje iz centra
   Modaliteti centralizacije
   Dekoncentracija kao blaţi oblik centralizacije
   Decentralizacija kao upravljanje iz više centara
   Decentralizacija u kontekstu Ustava RS iz 2006 godine
   Sistem duplog koloseka
14. JAVNA , DRŢAVNA I NEDRŢAVNA UPRAVA

   Javna, uprava kao system upravnih organa i upravnih
   organizacija
   Drţavna uprava
   Nedrţavna uprava
   Upravna javna ovlascenja
15. POJAM OVLASĆENJA UPRAVE (UPRAVNA JAVNA
OVLAŠĆENJA)

   Upravna javna ovlasćenja kao ovlašćenja za vršenje
   uprave, poverena zakonom
   Upravna javna ovlašćenja za rešavanje u upravnim
   stvarima, vodjenje sluţbene evidencije, i vršenje
   inspekcijskog nadzora
   Odredjivanje vrste i obima poverenih javnih
   ovlašćenja
   Vrste nedrţavnih subjekata sa upravnim javnim
   ovlašćenjima (javne agencije, javne ustanove i javna
   preduzeća
16. POZITIVNOPRAVNI POJAM UPRAVE U
FUNKCIONALNOM SMISLU

   Poslovi drţavne uprave prema Ustavu Srbije i Zakonu
   o drţavnoj upravi
   Uĉestvovanje u oblikovanju politike vlade i praćenje
   stanja
   Izvršni poslovi (Izvršavanje zakona i drugih opštih
   akata, rešavanje u upravnim stvarima, vodjenje
   evidencija, izdavanje javnih isprava, preduzimanje
   upravnih radnji
   Inspekcijski nadzor
   Staranje o javnim sluţbama, struĉni poslovi, razvojni
   poslovi
17. POZITIVNOPRAVNI POJAM UPRAVE U
ORGANIZACIONOM SMISLU

   Upravni organi kao vršioci poslova drţavne uprave
   Organi uprave prema Zakonu o drţavnoj upravi i
   Zakonu o ministarstvima
   ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstva,
   posebne organizacije
   upravni okruzi
   Nedrţavni subjekti sa upravnim javnim ovlascenjima
18. TRADICIONALNA (UŢA) KONCEPCIJA O PREDMETU
UPRAVNOG PRAVA

   Upravno pravo kao drţavno pravo- G. Jelinek
   Upravno pravo kao skup normi podvrgnutih
   posebnom pravnom reţimu vršenja politiĉke vlasti (P.
   Dimitrijevic)
   Klasna koncepcija predmeta upravnog prava (R.
   Lukic)
   Uticaj Sovjetske teorije o drţavi i pravu na nasu teoriju
   upravnog prava
   Upravno pravo kao vršenje upravne vlasti
19. SAVREMENA (ŠIRA) KONCEPCIJA PREDMETA
UPRAVNOG PRAVA

   Upravno pravo kao vršenje javnih sluţbi (L. Digi)
   Upravno pravo kao vid “kulturne misije” drţave (Sl.
   Jovanović)
   Upravno pravo kao ograniĉenje vlasti (M. Ilić)
   Upravno pravo kao pravo koje reguliše vršenje i
   organizaciju javne uprave i vršenje upravne delatnosti
   (N. Stjepanović)
2O. NEGATIVNO ODREDJIVANJE PREDMETA UPRAVNOG
PRAVA

   Upravno pravo kao “ostatak” pravnih normi koje
   preostanu nakon sto ostale grane prava utvrde svoje
   predmete (Oto Majer)
   Uprava kao “ostatak” od sudstva ( Lazo Kostić)
   Kombinacija pozitivnog i negativnog metoda u
   odredjivanju predmeta upravnog prava (S lavoljub
   Popović)
21. UPRAVNO PRAVO EVROPSKE UNIJE

   EU kao oblik regionalne integracije
   Pravo EU (tzv. Evropsko pravo)
   Izvori prava EU
   Naĉela upravnog prava EU i tzv. Evropski upravni
   prostor
   Znacaj Evropskog suda pravde u stavranju upravnog
   prava EU
22. . UPRAVNO PRAVO I PRAVNI SISTEM

   Upravno pravo kao deo pravnog sistema
   Upravno pravo kao grana pravnog sistema
   Odnos upravnog prava prema drugim granama prava
   (ustavno, gradjansko, krivicno, radno, finansijsko)
23. OSNOVNI INSTITUTI UPRAVNOG PRAVA

   Upravna stvar i upravni postupak
   Upravni akt i upravna radnja
   Upravni nadzor
   Upravni spor
24. ZNAĈAJ UPRAVNOG PRAVA I REFORMA UPRAVNOG
SISTEMA

   Orijentacija ka pragmaticnom pristupu pojma
   upravnog prava
   Predpostavke koje doprinose razvoju savremene
   drţavne uprave (fer odnos uprave i gradjana,
   transparentnost upravne procedure, efikasnost
   upravnog delovanja)
   Strategija reforme drţavne uprave u Srbiji (2004)
25. NAUKA I SISTEM UPRAVNOG PRAVA

   Upravne nauke i nauka upravnog prava
   Opšti i posebni deo upravnog prava
   Savremene tendencije razvoja nauke upravnog prava
   (uprava u sluţbi gradjana)
   Karakteristike nauke upravnog prava kod nas
26. OPŠTE I POSEBNO UPRAVNO PRAVO

   Opšte upravno pravo
   Posebno upravno pravo
   Opšte i posebne upravne situacije
   Naĉelo lex specialis derogat legi generali
27. UPRAVNO MATERIJALNO I UPRAVNO PROCESNO
PRAVO

   Pravne norme koje utvrdjuju prava i obaveze i pravne
   norme koje utvrdjuju postupak ostvarivanja prava i
   obaveza
   Razlika izmedju materijalnog i peocesnog prava
   Pojam i predmet upravnog procesnog prava
   Odnos upravnog procesnog i upravnog materijalnog
   prava
28. NASTANAK I RAZVOJ NAUKE UPRAVNOG PRAVA

   Francuska i Drţavni savet (Dikrok, Okok, E. Laferijer)
   Nastanak nauke upravnog prava u Nemackoj (F. Majer,
   Servej, Oto Majer)
   Nastanak nauke upravnog prava u Austriji
   Nastanak nauke upravnog prava u zemljama
   anglosaksonskog pravnog sistema
   Nastanak nauke upravnog prava u Srbiji
29. METOD PROUĈAVANJA UPRAVNOG PRAVA

   Metodologija prava i pravnih nauka
   Pravni metod
   Metodi opšteg karaktera pri prouĉavanju upravnog
   prava
   Posebni metodi pri prouĉavanju upravnog prava
   Sistemski metod i opšta teorija sistema
30. IZVORI UPRAVNOG PRAVA

   Opšta obeleţja izvora upravnog prava
   Brojnost, raznovrsnost i promenljivost pravnih izvora
   upravnog prava
   Vrste izvora upravnog prava
   Najvaţniji zakonski izvori upravnog prava
31. USTAV KAO IZVOR UPRAVNOG PRAVA

   Ustav kao neposredni izvor upravnog prava
   Ustav kao posredni izvor upravnog prava
   Odredbe Ustava Srbije o drţavnoj upravi
32. ZAKON KAO IZVOR UPRAVNOG PRAVA

   Zakon kao primarni i najvaţniji formalni izvor
   upravnog prava
   Opšta pravila i opšte karakteristike zakona kao izvora
   upravnog prava
   Zakoni koji su izvori upravnog prava u oblasti
   organizacije uprave
   Zakoni koji su izvor upravnog prava u oblasti
   upravnog postupka
   Zakoni koji su izvor upravnog prava u oblasti sudske
   kontrole upravnog akta
   Odnos opšteg i posebnog zakona u oblasti uprave
33. PODZAKONSKI OPŠTI AKTI KAO IZVORI UPRAVNOG
PRAVA

   Podzakonski opšti akti organa uprave (pravilnik,
   naredba,uputstvo,obavezna instrukcija, struĉno
   uputstvo, objašnjenje)
   Podzakonski opšti pravni akti Narodne Skupštine kao
   izvori upravnog prava (pravni i politiĉki akti)
   Akti Predsednika Republike kao izvori upravnog prava
   Podzakonski opšti akti Vlade kao izvori upravnog
   prava (uredba, odluka, rešenje, zakljuĉak,
   memorandum o budţetu, deklaracija)
   Opšti akti nedrţavnih subjekata kao izvori prava
34. SUDSKE ODLUKE KAO IZVORI UPRAVNOG PRAVA

   Uslov pod kojim sudska odluka postaje izvor
   upravnog prava
   Naĉelni stavovi i naĉelna pravna mišljenja
   Sudske odluke kao formalni i stvarni izvori prava
35. POSLOVI DRŢAVNE UPRAVE

   Drţavna uprava u organizacionom smislu
   Drţavna uprava u funkcionalnom smislu
   Poslovi drţavne uprave (Zakon o drzavnoj upravi)
36. DRŢAVNI SLUŢBENICI I NAMEŠTENICI U UPRAVI
SRBIJE

   Drţavni sluţbenioci (Zakon o drţavnim sluţbenicima,
   Zakon o spreĉavanju sukoba nteresa pri vršenju
   javnih f-ja)
   Nameštenici
   Kadrovski plan
   Visoki sluţbeniĉki savet
37. DRŢAVNI SLUŢBENICI I SUKOB INTERESA

   Drţavni sluţbenici i Zakon o spreĉavanju sukoba
   interesa pri vršenju javnih funkcija
   Ministri i drţavni sekretari
   Zakon o drţavnim sluţbenicima spreĉavanje sukoba
   interesa
38. POKRAINSKA UPRAVA U SRBIJI

   Pokrainska uprava prema Ustavu Srbije 2006.
   AP Vojvodina i AP Kosovo i Metohija
   Uprava u Vojvodini (Zakon o utvrdjivanju odredjenih
   nadleţnosti autonomne pokraine 2002)
   Organizacija i poslovi drţavne uprave u Vojvodini
   Pokrainska uprava na Kosovu i Metohiji
   Rezolucija 1244 SB UN
39. LOKALNA SAMOUPRAVA U SRBIJI

   Organizacija lokalne samouprave prema Zakonu o
   lokalnoj samoupravi
   Lokalni organi vlasti (predsednik, skupština, veće,
   uprava)
   Nove institucije lokalne samouprave (ombudsman,
   menadţer, arhitekta, savet za razvoj i zaštitu)
   Zaštita lokalne samouprave
40. NEDRŢAVNA UPRAVA I JAVNE SLUŢBE U SRBIJI

   Nedrţavni subjekti kao vršioci upravne delatnosti
   Upravna javna ovlašćenja
   Nedrţavni subjekti prema Zakonu o drţavnoj upravi
   Srbije (2002)
   Javne sluţbe prema Zakonu o javnim sluţbama
41. JAVNE AGENCIJE-POJAM I PRAVNA PRIRODA

   Javne agencije prema Zakonu o javnim agencijama i
   prema Zakonu o ministarstvima (“javne” i “drţavne”
   agencije)
   Javne agencije i javna ovlašćenja
   klasifikacija javnih agencija
   Javne agencije u širem i uţem smislu
   Funkcionalna svojstva javnih agencija
42. ELEKTRONSKA UPRAVA

   Tehnologija i znanje kao faktori proizvodnje u
   savremenoj drţavi
   Pojam e-uprave (front office, back office i net)
   Tri osnovna faktora e- uprave (otvorena drţavna
   uprava, on-line usluge, povezivanje drţavnih organa)
   E-uprava u Evropskoj uniji
43. AKTI UPRAVE

   Pojam i vrste akata uprave
   Razgraniĉenje izmedju akata uprave i upravnih akata
   Upravni propisi (u uţem i širem smislu)
   Upravni akti
   Upravne radnje
   Upravni ugovori
44. UPRAVNI PROPISI

   Upravni propisi kao opšti pravni akti
   Upravni propisi u širem smislu (zakoni, uredbe)
   Upravni propisi u uţem smislu (podzakonski opšti akti
   organa uprave)
   Vrste upravnih propisa u uţem smislu (pravilnici,
   naredbe, obavezne instrukcije, struĉna uputstva,
   objašnjenja)
45. POJAM I OBELEŢJA UPRAVNOG AKTA

   Upravni akt prema vaţećim propisima
   Konkretnost i jednostranost kao obeleţja upravnog
   akta
   Zasnovanost na zakonu i pravno dejstvo upravnog
   akta
   Upravna stvar kao osnovno obeleţje upravnog akta
   Ovlašćeni donosilac i postupak donošenja
   upravnog akta
   Autoritativnost i izvršnost upravnog akta
   (favorabilni i onerozni upravni akti)
46. AUTORITATIVNOST KAO ELEMENT UPRAVNOG AKTA

   Autoritativnost kao prinudnost i nametanje
   odredjenog ponašanja
   Upravna delatnost i upravna vlast
   Podela na favorabilne i onerozne upravne akte
   Upravna delatnost kao javna sluţba
47. VRSTE UPRAVNIH AKATA

   Pozitivni i negativni upravni akti
   Konstitutivni i deklarativni upravni akti
   Vezani i slobodni upravni akti
   Jednostrani i zbirni upravni akti
   Neautoritativni i autoritativni upravni akti
   Formalni i neformalni upravni akti
   Pogrešni upravni akti
48. POZITIVNI I NEGATIVNI UPRAVNI AKTI

   Kriterijum razlikovanja
   Pozitivni upravni akt kao akt koji proizvodi neku
   promenu u pravnom poredku
   Negativni upravni akt kao akt koji odbija promenu u
   pravnom poredku
   Donošenje pozitivnih i negativnih upravnih akata
   Pravosnaţnost
   Negativni upravni akt i “ćutanje uprave”
49. KONSTITUTIVNI I DEKLRATIVNI UPRAVNI AKTI

   Kriterijum razlikovanja
   Donošenje konstitutivnih i deklarativnih upravnih
   akata
   Vremensko dejstvo konstitutivnih i deklarativnih
   upravnih akata
   Vrste konstitutivnih upravnih akata (prema modalitetu
   promene koju izazivaju u pravnom poredku, prema
   sadrţini)
   Vrste deklarativnih upravnih akata
50. VEZANI I SLOBODNI (DISKRECIONI) AKTI

   Kriterijum na osnovu koga je izvršena podela
   (inicijativa za donošenje akta i sadrţina akta)
   Vezani upravni akti
   Slobodni upravni akti i pravno vezani delovi
   Necelishodni upravni akti
   Mešoviti upravni akti
51. UPRAVNI AKTI PO ZAHTEVU STRANKE I UPRAVNI AKTI
PO SLUŢBENOJ DUZNOSTI
   Kriterijum na osnovu kog je izvršena podela
   (inicijativa za donošenje upravnog akta)
   Priznavanje prava i utvrĊianje obaveze
   Pozitivni i negativni upravni akti
   Favorabilni i onerozni upravni akti
52. RUŠLJIVI I NIŠTAVI UPRAVNI AKTI

   Pojam rušljivog ništavog akta
   Pojam ništavog upravnog akta
   Praktiĉan znaĉaj podele upravnih akata na rušljive i
   ništave
   Razgraniĉenje rušljivih od ništavih upravnih akata u
   zakonodavstvu
53. PRAVNO DEJSTVO UPRAVNIH AKATA

   Predpostavka zakonitosti upravnog akta
   Poĉetak pravnog dejstva upravnog akta
   Prestanak pravnog dejstva upravnog akta
   Konaĉnost i izvršnost upravnog akta
   Pravosnaţnost i upravni akti
54. PRAVOSNAZNOST, KONAĈNOST I IZVRŠNOST
UPRAVNOG AKTA

   Pojam pravosnaţnosti upravnog akta
   Formalna i materijalna pravosnaţnost upravnog akta
   Pojam konaĉnosti upravnog akta
   Pojam izvršnosti upravnog akta
   Vremensko nastupanje pravosnaţnosti, konaĉnosti i
   izvršnosti upravnog akta
55. UPRAVNI AKTI I KOMPJUTERSKA TEHNOLOGIJA

   Naĉin primene kompjuterske tehnologije u procesu
   donošenja upravnog akta
   Raĉunarski primerene upravne stvari
   Raĉunarski neprimerene upravne stvari
   Znaĉaj kompjuterske tehnologije
56. UPRAVNE RADNJE

   Upravne radnje kao materijalni akti uprave
   Vodjenje sluţbenih evidencija (dokumentovanje i
   izdavanje uverenja)
   Saopštavanje i primanje izjava
   Prinudne radnje i mere
   Shvatanja o izjednaĉavanju upravnih radnji sa
   radnjama prinude kao posledica koncepta o upravi
   kao funkciji vlasti
57. UPRAVNI UGOVORI

   Pojam upravnog ugovora
   Nastanak i razvoj upravnih ugovora
   Upravni ugovori u našem pravu (Zakon o javnim
   sluţbama, Zakon o koncesijama Srbije)
   Upravni ugovori kao ugovori o vršenju javnih sluţbi
58. UPRAVNI NADZOR

   Opšti pojam nadzora
   Pjam upravnog nadzora u formalnom i materijalnom
   smislu
   Upravni nadzor kao posebna vrsta pravnog nadzora
   Vrste upravnog nadzora (nadzor nad zakonitošcu
   rada, nad zakonitošcu akata, inspekcijski nadzor)
59. INSPEKCIJSKI NADZOR

   Inspekcijski nadzor kao specijalizovani oblik upravnog
   nadzora
   Karakteristike inspekcijskog postupka (zapisnik,
   prigovor, rešenje, ţalba)
   Odgovornost i ovlašćenja inspektora
   Upravna inspekcija kao posebna inspekcija koja
   obavlja nadzor nad vršenjem upravnih poslova
60. UPRAVNA INSPEKCIJA

   Upravna inspekcija kao oblik nadzora nad radom
   organa drţavne uprave
   Upravna inspekcija kao nadzor nad organima kojima
   su povereni poslovi drţavne uprave
   Upravni inspektor
   Ministarstvo nadleţno za poslove uprave
61. EKOLOŠKA INSPEKCIJA

   Pojam inspekcijskog nadzora
   Pojam ekološke inspekcije (Zakon o zaštiti ţivotne
   sredine)
   Ministarstvo zaštite ţivotne sredine i inspector za
   zaštitu ţivotne sredine
   Agencija za zaštitu ţivotne sredine
   Zaštita ţivotne sredine i lokalna samouprava
   (Sekretarijat za zaštitu ţivotne sredine)
   Perspektiva unapredjena ekološke inspekcije u Srbiji
62. . POJAM KONTROLE UPRAVE, POLITIĈKA I PRAVNA
KONTROLA UPRAVE

   Pojam kontrole u širem i uţem smislu
   Pravna kontrola uprave (upravna i sudska kontrola
   uprave)
   Politiĉka kontrola uprave (kontrola koju stvaraju
   politiĉki subjekti)
   Posebni oblici kontrole uprave (javni tuţilac i
   ombudsman)
63. UPRAVNA KONTROLA UPRAVE

   Upravna kontrola uprave kao oblik pravne kontrole
   uprave
   Obeleţja upravne kontrole uprave
   Obeleţja unutrašnje administrativne kontrole
   (instanciona kontrola i sluţbeni nadzor)
   Oblici spoljne administracione kontrole (inspekcijski
   nadzor i nadzor nad samoupravom)
   Nadzor nad radom nedrţavnih subjekata kojima je
   povereno vršenje javnih ovlašćenja
64. SUDSKA KONTROLA UPRAVE

   Sudska kontrola uprave kao osnovni oblik pravne
   kontrole uprave
   Sudska vlast (Ustav RS 2006)
   Uredjenje sudova (Zakon o uredjenju sudova Srbije
   2001)
   Posredni oblići sudske kontrole uprave (kriviĉne stvari
   i gradjanske stvari)
   Neposredni oblici sudske kontrole uprave (upravni
   spor)
65. JAVNO TUZILAŠTVO I KONTROLA UPRAVE

   Javno tuţilaštvo
   Ovlašćenja javnog tuţioca (ovlašćenja procesnog
   karaktera)
   Zahtev za zaštitu zakonitosti
   Javni tuţilac u upravnom postupku
   Javni tuzilac u upravnom sporu
66. OMBUDSMAN I KONTROLA UPRAVE

   Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava
   Preobraţaji javnog prava (L. Digi)
   Izveštaj ombudsmana o stanju ljudskih prava i radu
   uprave
   Ovlašcenja ombudsmana u kontroli rada uprave
   Ombudsman i kontrola uprave u Srbiji
67. USTAVNA ŢALBA I KONTROLA UPRAVE

   Ustavna ţalba kao posebno pravno sredstvo (Ustav iz
   2006)
   Ustavna ţalba i ţalba ustavnom sudu
   Modaliteti ţalbe Ustavnom sudu
   Ustavna ţalba i zaštita ljudskih i manjinskih prava u
   Srbiji
   Ustavna ţalba i pravo na sudjenje u razumnom roku
   Ustavni sud i ustavna ţalba (zakon o ustavnom sudu)
68. VRSTE PRAVNE ODGOVORNOSTI UPRAVE

   Krakteristike pravne odgovornosti uprave
   Odgovornost i kontrola uprave
   Politiĉka odgovornost uprave
   Ministarska odgovornost
   Odgovornost drţavnih sluţbenika
   Materijalna i disciplinska odgovornost
69. ODGOVORNOST ZA ŠTETU PRIĈINJENU RADOM
UPRAVE

   Naknada štete u gradjanskom i upravnom pravu
   Objektivna odgovornost drţave za priĉinjenu štetu
   Subjektivna odgovornost drţave za priĉinjenu štetu
   Naknada štete prema Ustavu RS 2006
   Uslovi pod kojima postoji osnov odgovornosti uprave
   za priĉinjenu štetu
70. POJAM I VRSTE ĆUTANJA UPRAVE

   Ćutanje uprave kao poseban oblik propuštanja rada
   uprave
   Ćutanje uprave u širem smislu
   Ćutanje uprave u uţem smislu
   Ćutanje uprave i upravni postupak
   Ćutanje uprave i upravni spor
71. POJAM I OSNOVNA NAĈELA UPRAVNOG POSTUPKA

   Upravni postupak kao postupak donošenja upravnog
   akta
   Opšta i osnovna naĉela upravnog postupka
   Najznaĉajnija naĉela uptravnog postupka
   Znaĉaj naĉela zakonitosti
72. UPRAVNA STVAR KAO PREDMET UPRAVNOG
POSTUPKA

   Upravna stvar kao obeleţje upravnog akta
   Upravna stvar kao predmet upravnog postupka
   Pojam upravne stvari u širem i uţem smislu
   Priznavanje prava kao modalitet upravne stvari
   Utvrdjivanje obaveze kao modalitet upravne stvari
73. POKRETANJE UPRAVNOG POSTUPKA

   Oficijelna i stranaĉka maksima u upravnom postupku
   Spajanje više stvari u jedan postupak
   Izmena zahteva stranke
   Odustajanje od zahteva stranke
   Poravnanje u upravnom postupku
74. UĈESNICI U UPRAVNOM POSTUPKU

   Glavni i eventualni uĉesnici u upravnom postupku
   Stranka kao uĉesnik u upravnom postupku
   Organ kao uĉesnik u upravnom postupku
   Svedoci, veštaci, tumaĉi i struĉni pomagaĉi stranke
   kao uĉesnici u upravnom postupku
75. REŠENJE I ZAKLJUĈAK U UPRAVNOM POSTUPKU

   Rešenje kao akt kojim se rešava o glavnoj (upravnoj)
   stvari
   Zakljuĉak kao akt kojim se rešava o pitanjima u vezi sa
   postupkom donošenja akta
   Forma i sastavni delovi rešenja
   Ţalba protiv rešenja i njeno suspenzivno dejstvo
   Ţalba koja se izjavljuje protiv zakljuĉka i njeno dejstvo
76. ŢALBA U UPRAVNOM POSTUPKU

   Dejstva ţalbe u upravnom postupku
   Suspenzivno dejstvo roka za ţalbu
   Predaja i podnošenje ţalbe u upravnom postupku
77. UPRAVNI SPOR O ZAKONITOSTI UPRAVNOG AKTA I
UPRAVNI SPOR PUNE JURISDIKCIJE
   Kasacioni karakter upravnog spora za poništaj
   upravnog akta
   Predmet upravnog spora za poništaj upravnog akta
   Meritorni karakter spora pune jurisdikcije
   Predmet upravnog spora pune jurisdikcije
   Uslovi za vodjenje spora pune jurisdikcije po vaţeĉim
   propisima
78. UĈESNICI U UPRAVNOM SPORU
   Uĉesnici u upravnom sporu
   Stranke u upravnom sporu
   Zainteresovano lice kao stranke u upravnom sporu
79. TUŢBA I TUŢBENI ZAHTEV U UPRAVNOM SPORU
   Tuţba kao pravno sredstvo kojim se pokreće upravni
   spor
   Rok i predaja tuţbe u upravnom sporu
   Tuţbeni zahtev – sadrţaj tuţbe u upravnom sporu
   Zahtev za odlaganje izvršenja rešenja
80. PRESUDA I REŠENJE U UPRAVNOM SPORU
   Presuda kojom se tuţbeni zahtev odbija i presuda
   kojom se tuţbeni zahtev uvaţava
   Kasacioni karakter presude
   Meritorni karakter presude
   Rešenje o odbaĉivanju tuţbe i rešenje o obustavi
   upravno. sudskog postupka
81. IZVRŠENJE PRESUDE U UPRAVNOM SPORU
   Obaveza izvršenja rešenja kada je rešenje poništeno
    presudom
   Obaveza izvršenja kada rešenje nije poništeno
    presudom
   Sluĉajevi kada sudska presuda, odnosno sudsko
    rešenje ne zamenjuje upravni akt

								
To top