Pravo na mirno uzivanje imovine -ekonomska, socijalna i kulturna by M3LX7MSk

VIEWS: 0 PAGES: 12

									 Pravo na mirno uzivanje imovine -
ekonomska, socijalna i kulturna prava
      - korupcija -

   Problem korupcije u Republici
       Hrvatskoj

Senija Ledic – sutkinja Općinskog suda u Splitu

         Skopje, 18. do 21. listopada, 2006.godine
 BORBA PROTIV KORUPCIJE I
  PERCEPCIJA KORUPCIJE
- Kod građana je raširena predodžba o duboko
  korumpiranom društvu koja se može promijeniti
  4 podrucja u kojima je visok rizik korupcije:
  političke stranke, zdravstvo, sudstvo i lokalna
  samouprava
  Nesklad izmedju javne percepcije o rasirenosti
  pojave korupcije i javnog mnijenja
  Tansparency international svrstao Hrvatsku na
  70.mjesto po percepciji korupcije (1999. na 74.
  mjestu; 2001. na 51.mjsetu od 90 zemalja)
         Korupcija
  - korupcija, globalni problem
  - korupcija u tranzicijskim zemljama
  usporava demokratski i gopodarski razvoj
  - napori medjunarodne zajednice u borbi
  protiv korupcije
  - prikljucivanje RH borbi protiv korupcije
  -RH clanica Skupine drzava za borbu
  protiv korupcije (GRECO)
    Potpisivanje i prihvacanje:

  Konvencije UN o korupciji (8.studenoga 2000.g.)
  Protokola uz Konvenciju UN o korupciji (17.
  rujna 2003. g.)
  Gradjansko-pravne Konvencije UN o korupciji (5.
  lipnja 2003.g.)
  Konvencija UN o transnacionalnom
  organiziranom kriminalu (Palermo, 2000.,
  potpisao predsjednik RH)
  preporuke Vijeća Europe
  Izmjene i uskladjivanje unutarnjeg
       zakonodavstva
  - Novele Kaznenog zakona
  Koruprivna kaznena djela: zlouporaba u
  postupku stečaja, nelojalna konkurencija u
  vanjskotrgovinskom poslovanju, primanje
  mita, davanje mita, primanje mita u
  gospodarskom poslovanju, davanje mita u
  gospodarskom poslovanju,zlouporaba
  obavljanja duznosti drzavne vlasti,
  protuzakoito poslovanje
  Izmjene i uskladjivanje unutarnjeg
       zakonodavstva
  - Zakon o odgvornosti pravnih osoba za
  kaznena djela
  - Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije I
  organiziranog kriminala
  - Zakon o sprjecavanju sukoba interesa u
  obnasanju javnih duznosti
  Izmjene i uskladjivanje unutarnjeg
       zakonodavstva
  -Zakon o odgovornosti pravnih osoba za
  kaznena djela
  - Zakon o sprječavanju pranja novca
  - Zakon o pravima na pristup
  informacijama
  - Zakon o zastiti svjedoka
  - Zakon o zastiti osobnih podataka
    NACIONALNI PROGRAM ZA
    SUZBIJANJE KORUPCIJE
       2006-2008
sadrzi okvir mjera za suzbijanje korupcije i
rokova za tijela zakonodavne, izvrsne i sudbene
vlasti koja ce ih provoditi
do 30. lipnja 2006.
    Zakon o sukobu interesa
    Dorada Zakona o primopredaji vlasti
    Plan ukidanja i spajanja sudova i DO
    Program ubrzane privatizacije
do 30. rujna 2006.
    Zakon o financiranju političkih stranaka
    Dopuna Zakona o pravu na pristup informacijama
    Izmjena Zakona o izborima za tijela lokalne samouprave
    Nadzor poslova u kojima je država partner
    Promjene u donošenju i trošenju državnog proračuna
  NACIONALNI PROGRAM ZA
  SUZBIJANJE KORUPCIJE
     2006-2008
do 31 .listopada 2006.
    Informativna kampanja o štetnosti korupcije
do 31. ožujka 2007.
    Mjere suzbijanja korupcije u zdravstvu
do 31. svibnja 2007.
    Državni dužnosnici moraju se povući iz
    operativnog vođenja tvrtki u vlasništvu države
do 30. lipnja 2007.
    Otklanjanje utjecaja administracije u područjima
    gospodarstva u kojima je nepotrebna
         Zakljucak
  - bitan kvalitativni pomak u stvaranju
  normativnih pretpostavki za ucinkovitije
  suprotstavljanje korupciji
  - neodgovarajuca primjena
  - kontinuirano nazadovanje na indeksu
  percepcije korupcije

								
To top