Sadr�aj by ILp425l6

VIEWS: 76 PAGES: 115

									REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
Uprava za socijalnu skrb
 GODIŠNJE STATISTIĈKO IZVJEŠĆE O PRIMIJENJENIM PRAVIMA SOCIJALNE
SKRBI, PRAVNOJ ZAŠTITI DJECE, MLADEŢI, BRAKA, OBITELJI I OSOBA LIŠENIH
 POSLOVNE SPOSOBNOSTI, TE ZAŠTITI TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENIH
       OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2009. GODINI
              Zagreb, kolovoz 2010.
                   KAZALO

                                          Str.

1. KORISNICI I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI…………………………......................... 1

1-1. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U REPUBLICI
   HRVATSKOJ U RAZDOBLJU 2006. - 2009. ………………………………………....            1

1-2. KORISNICI I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U REPUBLICI
   HRVATSKOJ U 2009. GODINI……………………………………………………………………               2

1-3. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U REPUBLICI
   HRVATSKOJ – PREGLED PO ŢUPANIJAMA – (stanje 31.12.2009.)…..…………...……..    18

  1-3.1. ZAGREBAĈKA ŢUPANIJA…..……………………………………..…….……….............        20
  1-3.2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŢUPANIJA……...…………………………………...…...……          21
  1-3.3. SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŢUPANIJA………..…………………………………......……          22
  1-3.4. KARLOVAĈKA ŢUPANIJA……………………………………………………………. ...             23
  1-3.5. VARAŢDINSKA ŢUPANIJA……….……………………………………………..………..             24
  1-3.6. KOPRIVNIĈKO-KRIŢEVAĈKA ŢUPANIJA……………………………...…………........        25
  1-3.7. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA….………….……………………..…..…….          26
  1-3.8. PRIMORSKO-GORANSKA ŢUPANIJA...……………………………….….................. …     27
  1-3.9. LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA…………………………...…………............................… …  28
  1-3.10. VIROVITIĈKO-PODRAVSKA ŢUPANIJA…………………….…………………...........        29
  1-3.11. POŢEŠKO-SLAVONSKA ŢUPANIJA………………………………....................….……     30
  1-3.12. BRODSKO-POSAVSKA ŢUPANIJA………………………………………..………........          31
  1-3.13. ZADARSKA ŢUPANIJA……………………………………..………………….…………              32
  1-3.14. OSJEĈKO-BARANJSKA ŢUPANIJA……………………………...………………..........        33
  1-3.15. ŠIBENSKO-KNINSKA ŢUPANIJA……...…………………………………………..........        34
  1-3.16. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŢUPANIJA…….……………….………..……….………           35
  1-3.17. SPLITSKO-DALMATINSKA ŢUPANIJA...………………………………............………       36
  1-3.18. ISTARSKA ŢUPANIJA………………………………………………………….……... ....           37
  1-3.19. DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA…………………….………........…… …         38
  1-3.20. MEĐIMURSKA ŢUPANIJA……………………………………………………..…………              39
  1-3.21. GRAD ZAGREB……………………………………………………………….………........             40

1-4. OBUHVAĆENOST STANOVNIŠTVA SA STALNOM POMOĆI U
   REPUBLICI HRVATSKOJ (stanje 31.12.2009.)………..…..…………………………………….3641

 1-4.1. PREGLED PO ŢUPANIJAMA I CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB……..……… …        41
 1-4.2. PREGLED PO UREDIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB GRADA ZAGREBA...……      45
 1-4.3. OBUHVAĆENOST STANOVNIŠTVA (U%) SA STALNOM POMOĆI
    U ŢUPANIJAMA (GRAF)……………….…………...…………..……..                46
                     I
1-5. BROJ DOMOVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ,
   SMJEŠTENIH KORISNIKA I ZAPOSLENIKA U 2009. GODINI…………………..    47

2. SREDSTVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ………………….       48

 2-1. DRŢAVNA SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB…………………………………..       48
 2-2. DRŢAVNI IZDATCI ZA SOCIJALNU SKRB ………………………………………..      49
 2-3. UDJEL DRŢAVNIH IZDATAKA ZA SOCIJALNU SKRB U BRUTO
    DOMAĆEM PROIZVODU …………………………………………………………            50
 2-4. LOKALNI I REGIONALNI IZDATCI ZA SOCIJALNU SKRB………………………    50
 2-5. IZDATCI ZA MATERIJALNE OBLIKE (PRAVA) SOCIJALNE SKRBI……………….  51

3. OBITELJSKO PRAVNA ZAŠTITA U REPUBLICI HRVATSKOJ
  U 2009.GODINI ……………………………………………………………………….             52

4. ZAŠTITA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENIH OSOBA U
  REPUBLICI HRVATSKOJ U 2009. GODINI ……………………………………….        65

5. ZAŠTITA DJECE I MLADEŢI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU U
  REPUBLICI HRVATSKOJ U 2009. GODINI ……………………………………….        71
                  II
                                        -1-
                      1. KORISNICI I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI
           1-1. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ
                     U RAZDOBLJU 2007. - 2009. (materijalni oblici skrbi)
I DRŽAVNA POMOĆ
            VRSTA POMOĆI / NAKNADE                 2007.       2008.   2009.
1. Pomoć za uzdrţavanje/Stalna pomoć
  1.1. ukupno pomoći (samcima i obiteljima)                46,720      42,541   43,246
  1.2. ukupno obuhvaćenih osoba                     102,953      92,819   94,849
2. Osobna invalidnina                            15,223      15,653   16,332
3. Doplatak za pomoć i njegu                        74,897      76,872   79,631
4. Naknada plaće roditelju djeteta s teţim smetnjama u razvoju koji
  koristi dopust, odnosno radi s polovicom punog radnog vremena       6,835       7,621   7,566
  radi njege djeteta
5. Jednokratna pomoć (samcima i obiteljima)¹ )               115.2604)     76.1994)  81.3554)
6. Pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja (6.1.+ 6.2.)     11.4775)     11.0725)  10.1125)
  6.1. u domu socijalne skrbi                        7,357
  6.2. u udomiteljskoj obitelji                       4,120
7. Pomoć u prehrani                             1.0456)     1.0146)  1.1536)
8. Pomoć za odjeću i obuću¹)                             1.8564)     2.9484)       4.7024)
                   )                            4)        4)
9. Podmirenje pogrebnih troškova¹                            991      1.103        1.3484)
10. Jednokratna novĉana pomoć za kupnju udţbenika za osnovnu i srednju
                                            2.3193)     2.0463)      15.9643)
  školu za socijalno ugroţene uĉenike¹ )
11. Naknada do zaposlenja                               3,309       3,127        3,384
12. Pomoć i njega u kući                               1.5256)      2.3346)       2.4036)
13. Smještaj djece i mladeţi u udomiteljsku obitelj                  2,080       1,940        1,955
14. Smještaj odraslih i starijih osoba u udomiteljsku obitelj             3,439       3,213        3,150
15. Smještaj djece i mladeţi u dom socijalne skrbi² )                  3,734      3,809        3,797
16. Smještaj odraslih i starijih osoba u dom socijalne skrbi² )             9,911      10,248       10,210
17. Jednokratni dodatak za sluĉaj smrti korisnika stalnog smještaja           2205)      4345)        4195)
18. Podmirenje troškova smještaja u uĉeniĉki dom                    2747)      2227)        1907)
19. Pravo na status roditelja njegovatelja                        242      1,398        1,873
II LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (samcima i obiteljima)         24,440      32,575      27,456
2. Pomoć za ogrjev (samcima i obiteljima)¹)                    46,660      46,889      41,538
Izvor: podaci Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (temeljem obrade podataka prikupljenih od centara za socijalnu skrb).
Metodološka objašnjenja:
    - Broj korisnika iskazan je sa stanjem krajem godine, osim kod jednokratnih pomoći kod kojih je iskazan ukupan broj
pomoći u izvještajnoj godini.
    - Za korisnike prikazanih prava u r.br. 1. do 19. (drţavna pomoć) sredstva su osigurana preko ministarstva ovlaštenog za
djelatnost socijalne skrbi (osim za korisnike prava r.br.11. za koja sredstva su osigurana na poziciji Fonda za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja financira se iz proraĉuna općina,
gradova i Grada Zagreba. Pomoć za ogrjev financiraju ţupanije.
    - Isti korisnik moţe dobiti istodobno više razliĉitih pomoći, ako ispunjava propisane uvjete.
Bilješke:
1)
   Kod jednokratnih pomoći iskazan je broj pomoći u izvještajnoj godini.
2)
   Broj korisnika za koje drţava plaća cijenu usluga (troškove smještaja) u cijelosti ili djelomiĉno (podaci centara za
   socijalnu skrb).
3)
  Broj uĉenika koji su primili jednokratnu pomoć za nabavku obveznih školskih udţbenika. Uĉenicima smještenim u
  domovima socijalne skrbi navedeni su udţbenici osigurani u sklopu materijalnih troškova (izdataka) tih domova.
4)
  Jednokratna pomoć objedinjuje jednokratnu pomoć, jednokratnu pomoć za potrebe školovanja,
  pomoć za nabavku potrebne odjeće i obuće te pomoć za podmirenje pogrebnih troškova.

5)
  Pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja i jednokratni dodatak za sluĉaj smrti korisnika stalnog
  smještaja oblici su skrbi izvan vlastite obitelji.
6)
  Pravo na pomoć i njegu u kući sastoji se od prava na pomoć i njegu u kući, pomoć u prehrani i struĉnu
  pomoć u obitelji .
7)
   Pomoć za podmirenje troškova smještaja u uĉeniĉki dom sastavni dio je stalne pomoći. Tu je prikazan broj
   korisnika ĉija je visina stalne pomoći uvećana za iznos troškova smještaja u uĉeniĉkom domu ako je ĉlan obitelji,
   polaznik srednje škole i smješten je u uĉeniĉki dom .
                               -2-
         GODIŠNJE STATISTIĈKO IZVJEŠĆE O KORISNICIMA I POMOĆIMA
         U SOCIJALNOJ SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2009. GODINI
                            I
                    DRŢAVNA SOCIJALNA SKRB


                            A
                                   Broj korisnika /   Broj pomoći u
Redni                                  pomoći sa    razdoblju od 1. 1.
            PRAVA U SOCIJALNOJ SKRBI
 broj                                 stanjem na dan   do 31. 12. 2009.
                                    31. 12. 2009.
 1                    2                  3         4
 I   STALNA POMOĆ
    1. samac                             22,169
    2. obitelj                            21,077
    ukupno pomoći ( 1. + 2.)                     43,246
 II   JEDNOKRATNA POMOĆ
    1. u novcu                                      77,411
    2. u naravi                                      3,944
    ukupno (1. + 2.)                                   81,355
     - od toga pomoći za potrebe školovanja                        15,964
    - broj korisnika obuhvaćenih s pomoći za potrebe školovanja    17,695
    - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                      4,702
    - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                   4,889
    - od toga za pogrebne troškove                             1,348
    - od toga pomoći u iznosu većem od peterostrukog iznosa
      osnovice za ostvarivanje prava po osnovi                       173
      socijalne skrbi (uz suglasnost Ministarstva)
    - broj razliĉitih korisnika (samci i obitelji) kojima
                                               47,182
      je jednom ili više puta odobrena pomoć u 2009. godinu
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU
    1. u punom iznosu (100% osnovice)                54,067
    2. u smanjenom iznosu (70% osnovice)               25,564
    ukupno (1. + 2.)                         79,631
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
    Ukupno pomoći                                     2,403
    Ukupno korisnika                          1,288
 V   OSOBNA INVALIDNINA
    1. u punom iznosu (250% osnovice)                15,782
    2. u smanjenom iznosu (125% osnovice)                550
    ukupno (1. + 2.)                         16,332
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                       3,384
                                      -3-
  1                2                                    3            4
  VII   PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM
      SMETNJAMA U RAZVOJU
      1. na dopust za njegu djeteta                                4,456
      2. na rad s polovicom punog radnog vremena
                                                     3,110
        radi njege djeteta
      ukupno (1. + 2.)                                       7,566
VIII    SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
  a)   SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI *
      1. dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi                      1,246
       1.1. drţavni dom                                       888
       1.2. nedrţavni dom                                      358
      2. dom za tjelesno ili mentalno oštećenu djecu i
                                                     4,238
        odrasle osobe
       2.1. drţavni dom                                      3,366
       2.2. nedrţavni dom                                      872
      3. dom za djecu i mladeţ s poremećajima u ponašanju                      820
       3.1. drţavni dom                                       820
       3.2. nedrţavni dom                                      -
      4. dom za starije i nemoćne osobe                              3,515
       4.1. drţavni dom                                      2,162
       4.2. nedrţavni dom                                     1,353
      5. dom za psihiĉki bolesne odrasle osobe                           3,860
       5.1. drţavni dom                                      3,133
       5.2. nedrţavni dom                                      727
      6. dom za djecu ovisnike o drogama ili drugim
        opojnim sredstvima i dom za odrasle osobe
                                                     136
        ovisnike o alkoholu, drogama ili drugim opojnim
        sredstvima
       6.1. drţavni dom                                       -
       6.2. nedrţavni dom                                      136
      7. dom za djecu i odrasle osobe - ţrtve obiteljskog
        nasilja                                          192
       7.1. drţavni dom                                       -
       7.2. nedrţavni dom                                      192
      smještaj u drţavni dom – ukupno
                                                    10,369
      (1.1.+2.1.+3.1.+4.1.+5.1.+6.1.+7.1.)
      smještaj u nedrţavni dom – ukupno
                                                     3,638
      (1.2.+2.2.+3.2.+4.2.+5.2.+6.2+7.2.)
      Sveukupno (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              14,007
* Iskazani su podaci o korisnicima smještenim u drţavni dom (osnivaĉ Republika Hrvatska) i nedrţavni dom (osnivaĉ jedinica lokalne
  ili podruĉne samouprave; udruga; vjerska zajednica; trgovaĉko društvo; druga pravna ili fiziĉka osoba) za koje je cijenu smještaja,
  u cijelosti ili djelomiĉno, plaćala drţava.
                               -4-
1                    2             3   4
b)  SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ
   1. korisnici
    1.1. djeca i mladeţ                    1,955
    1.2. odrasle i starije osobe                3,150
    ukupno korisnici (1.1. + 1.2.)               5,105
   2. broj udomiteljskih obitelji na podruĉju mjesne
    nadleţnosti centra za socijalnu skrb
    2.1. u kojima su smještena djeca i mladeţ         1,332
    2.2. u kojima su smještene odrasle i starije osobe     1,303
    ukupno udomiteljske obitelji (2.1. + 2.2.)         2,635
c)  SMJEŠTAJ ILI BORAVAK U OBITELJSKOM DOMU
   1. korisnici
    1.1. djeca i mladeţ                     39
    1.2. odrasle i starije osobe                464
    ukupno korisnici (1.1. + 1.2.)               503
   2. broj obiteljskih domova na podruĉju mjesne nadleţnosti
    centra za socijalnu skrb
    2.1. za djecu i mladeţ                   6
    2.2. za odrasle i starije osobe              105
    ukupno obiteljskih domova(2.1. + 2.2.)           111
   3. dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi       35
    3.1. boravak                        2
    3.2. smještaj                        33
   4. dom za tjelesno ili mentalno oštećenu djecu i
                                  11
    odrasle osobe
    4.1. boravak                         -
    4.2. smještaj                        11
   5. dom za djecu i mladeţ s poremećajima u ponašanju       -
    5.1. boravak                         -
    5.2. smještaj                        -
   6. dom za starije i nemoćne osobe               328
    6.1. boravak                         -
    6.2. smještaj                       328
   7. dom za psihiĉki bolesne odrasle osobe           128
    7.1. boravak                         -
    7.2. smještaj                       128
   8. dom za djecu ovisnike o drogama ili drugim opojnim
    sredstvima i dom za odrasle osobe ovisnike o         -
    alkoholu, drogama ili opojnim sredstvima
    8.1. boravak                        -
    8.2. smještaj                        -
   9. dom za djecu i odrasle osobe - ţrtve obiteljskog nasilja  1
    9.1. boravak                        -
    9.2. smještaj                        1
    boravak - ukupno
    (3.1.+ 4.1.+ 5.1.+ 6.1.+ 7.1.+ 8.1.+ 9.1.)          2
    smještaj - ukupno
    (3.2.+ 4.2.+ 5.2.+ 6.2.+ 7.2.+ 8.2.+ 9.2.)         501
   Sveukupno boravak i smještaj (3. do 9.)           503
                                      -5-
  1                    2                              3            4
  d)    1. pomoć za osobne potrebe za korisnike stalnog smještaja                            10,112
       2. jednokratni dodatak za sluĉaj smrti korisnika stalnog smještaja                         419
       3. pomoć pri ukljuĉivanju djeteta i mlaĊe punoljetne osobe s
         tjelesnim ili mentalnim oštećenjem u programe redovnih                             257
         predškolskih ili školskih ustanova
       4. novĉana pomoć za pokriće troškova prijevoza radi
         osposobljavanja za rad ili samozbrinjavanje                                   150
       5. financijska potpora studentima - korisnicima skrbi izvan
                                                                 48
         vlastite obitelji kojima je prestao stalni smještaj
       Ukupno pomoći (1. do 5.)                                             10,986
  e)   Smještaj ili boravak korisnika ostvaruje se kao*
      1. stalan smještaj                                     17,276
      2. tjedni smještaj                                      459
      3. privremeni smještaj                                    177
      4. cjelodnevni boravak                                    470
      5. poludnevni boravak                                    1,099
      6. povremeni boravak                                     134
      7. organizirano stanovanje                                  142
       Ukupno (1. do 7.)                                    19,757
  IX   PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                       1,873
  X    SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU
      POSEBNIH TEŠKOĆA SAMACA I OBITELJI
      (ukupno u tekućoj godini)
      1. prevladavanje nedaća i teškoća u svezi s bolešću,
       starošću, smrću ĉlana obitelji, problemima u odgoju djece,                            61,420
       invalidnošću i dr.
      2. organiziranje uĉenja, raspolaganje novcem, voĊenje
        kućanstva, nabava odjeće, ukljuĉivanje u javne kuhinje,                             22,143
        klubove
      3. pronalaţenje posla, rješavanje problema stanovanja                                3,838
      4. pravo na struĉnog prevoditelja radi prevladavanja
        komunikacijskih i mobilnih teškoća,u postupcima                                  214
       ostvarivanja prava iz socijalne skrbi
      5. pravna i druga pomoć u svezi sa sklapanjem/raskidom
                                                                2,248
        ugovora o doţivotnom uzdrţavanju i drugi pravni poslovi
      6. ostalo                                                     81,394

      Ukupno (1. do 6.)                                                 171,257
*Iskazuju se podaci o korisnicima smještenima u domove socijalne skrbi, udomiteljske obitelji, obiteljske domove i organizirano stanovanje.
                             -6-
                           B

I STALNA POMOĆ                            na dan 31.12.2009.

1. Broj osoba koje dobivaju stalnu pomoć
1.1. samci (red. br. I toĉ. 1. na str. 1.)                     22,169
1.2. ĉlanovi obitelji koje dobivaju stalnu pomoć                  72,680
ukupno osoba (1.1. + 1.2.)                             94,849

2. Broj osoba prema osobnim znaĉajkama             ţenske osobe     svega
  i spolu
2.1. samac                           10,072       22,169
2.2. odrasla osoba - ĉlan obitelji               20,434       38,734
2.3. dijete do navršenih 7 g. - ĉlan obitelji          5,674       11,998
2.4. dijete s više od 7 do 15 g. - ĉlan obitelji         7,705       15,684
2.5. dijete s više od 15 do 18 g. - ĉlan obitelji,
   odnosno do završetka redovnog školovanja          3,069       6,264
  2.5.1. od toga s više od 18 do
                                  871       1,581
      navršenih 26 godina
ukupno osoba (2.1. do 2.5.)                   46,954       94,849


3. Broj osoba prema dobi
  3.1. do navršenih 7 godina                           11,198
  3.2. više od 7 do 15                              15,430
  3.3. više od 15 do 18                              5,859
  3.4. više od 18 do 30                              9,386
  3.5. više od 30 do 40                              11,523
  3.6. više od 40 do 50                              13,869
  3.7. više od 50 do 60                              11,613
  3.8. više od 60 do 65                              5,733
  3.9. više od 65 do 75                              5,770
  3.10.više od 75 godina                              4,468
ukupno osoba (3.1. do 3.10.)                            94,849


4. Dio osoba iz toĉke 2. koje primaju
  povećani iznos pomoći
4.1. potpuno radno nesposobna
                                          11,871
   odrasla osoba koja ţivi sama
4.2. potpuno radno nesposobna
                                          7,590
   odrasla osoba koja ţivi u obitelji
4.3. trudnica nakon 12 tjedana trudnoće
                                           494
   i rodilja do 2 mj. nakon poroda
4.4. dijete samohranog roditelja                          4,035
ukupno osoba (4.1. do 4.4.)                            23,990
                                          -7-
                                                               na dan 31.12.2009.
5. Osobe ĉija je visina stalne pomoći uvećana za iznos
  troškova smještaja u uĉeniĉkom domu ako je ĉlan obitelji,
  polaznik srednje škole i smješten je u uĉeniĉkom domu
  5.1. dio osoba iz toĉke 2.2 - ĉlan obitelji polaznik srednje škole*                               126
  5.2. priznato pravo obitelji za ĉlana - polaznika srednje škole **                               41
 5.3. priznato pravo polazniku srednje škole, smještenom u
   uĉeniĉkom domu, neovisno o njegovim prihodima ili                                       23
   prihodima njegove obitelji ***
Ukupno (5.1. do 5.3.)                                                        190
                                                       ţenske osobe     svega
6. Broj osoba prema radnom statusu i spolu
6.1. nezaposlen – radno sposoban (6.1.1. do 6.1.6.)                               19,737      39,786
   6.1.1. bez škole                                              2,791       5,344
   6.1.2. nezavršena NSS                                            4,658       9,515
   6.1.3. NSS                                                 6,295      13,115
   6.1.4. SSS                                                 5,552      10,904
   6.1.5. VŠS                                                  263        550
   6.1.6. VSS i više                                               178        358
6.2. zaposlen                                                   168        455
6.3. obavlja samostalnu djelatnost                                         17        31
6.4. umirovljenik                                                 636       1,425
6.5. poljodjelac                                                  489       1,100
6.6. ostali (6.6.1. do 6.6.3.)                                         25,907      52,052
    6.6.1. djeca i mladeţ do završetka redovitog školovanja
       (najdulje do 26 godina)                                      15,016      30,626
    6.6.2. odrasla potpuno radno nesposobna osoba
       (koja nije umirovljenik)                                      8,366      17,205
     6.6.3. drugi                                               2,525      4,221
ukupno osoba (6.1. do 6.6.)                                           46,954      94,849


7. Broj stalne pomoći prema obliku davanja
7.1. u novcu                                                           43,190
7.2. u naravi                                                            55
7.3. u obliku zajma                                                         1
ukupno pomoći (7.1. do 7.3.)                                                   43,246


8. Broj obitelji korisnika stalne pomoći
  prema broju ĉlanova
8.1. - 2 ĉlana                                                           6,983
8.2. - 3 ĉlana                                                           4,847
8.3. - 4 ĉlana                                                           4,365
8.4. - 5 ĉlanova                                                          2,294
8.5. - 6 ĉlanova                                                          1,339
8.6. - 7 i više ĉlanova                                                      1,249
ukupno obitelji (8.1. do 8.6.)                                                  21,077


*  ĉl. 16 stavak 4, ** ĉl. 16 stavak 5, *** ĉl. 16 stavak 6 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
  ( " Narodne novine ", br. 79/07)
                                   -8-
                                                    na dan 31.12.2009.

9. Broj obitelji korisnika stalne pomoći
  prema broju djece u obitelji
9.1. jedno dijete                                              4,694
9.2. dvoje djece                                               5,032
9.3. troje djece                                               2,954
9.4. ĉetvero djece                                              1,423
9.5. petero djece                                               875
9.6. šestero djece                                               594
9.7. sedmero i više djece                                           918
9.8. obitelji bez djece                                           4,587
ukupno obitelji (9.1. do 9.8.)                                       21,07710. Broj samaca i ĉlanova obitelji prema vrsti prihoda
  koji ostvaruju na temelju*
10.1. radnog odnosa (plaća i dr.)                                       623
10.2. samostalne djelatnosti                                          33
10.3. poljoprivredne djelatnosti                                        388
10.4. mirovinskog osiguranja                                         1,576
10.5. novĉane naknade za nezaposlenu osobu                                  1,392
10.6. porodiljne naknade                                            921
10.7. obveze uzdrţavanja                                           1,338
10.8. drţavne potpore za poljoprivredu,                                    167
   šumarstvo i ribarstvo
10.9. drugog izvora                                             2,780
10.10. bez prihoda                                             74,368
ukupno osoba (10.1. do 10.10.)                                       83,586

11. Broj nositelja stalne pomoći (samaca ili
  glava obitelji) prema stupnju obrazovanja
11.1. bez škole                                               5,445
11.2. nepotpuna osnovna škola                                        11,016
11.3. potpuno osnovnoškolsko obrazovanje                                  14,373
11.4. završena srednja škola                                        11,601
11.5. završena viša škola                                           485
11.6. završeno visokoškolsko obrazovanje                                    326
ukupno nositelja pomoći (11.1. do 11.6.)                                  43,246


12. Broj samohranih roditelja korisnika
  stalne pomoći                                              2,331

13. Broj korisnika stalne pomoći
  koji su bez ikakvog prihoda
13.1. samci                                                 20,105
13.2. obitelji                                               24,607
ukupno korisnika (13.1. + 13.2.)                                      44,712

'- * osoba koja je ostvarila više razliĉitih prihoda iskazana je po osnovi svakog ostvarenog prihoda
                                 -9-                                                  na dan 31.12.2009.
14. Broj korisnika stalne pomoći (samaca i obitelji)
  prema duljini ostvarivanja prava
14.1. do navršenih 6 mjeseci                                       4,198
14.2. više od 6 mjeseci do 1 godine                                   4,408
14.3. više od 1 do 2 godine                                       8,214
14.4. više od 2 do 5 godina                                       10,499
14.5. više od 5 do 10 godina                                      10,406
14.6. više od 10 godina                                         5,521
ukupno korisnika (14.1. do 14.6.)                                    43,246

15. Broj korisnika stalne pomoći (samaca / obitelji
  / ĉlanova obitelji) sa stanjem 31.12.2009.
  koji su tijekom 2009.g. ostvarili pravo na
15.1. jednokratnu pomoć (15.1.1.+15.1.2.)                                31,155
    15.1.1. samci                                          13,423
     15.1.1.1. od toga u iznosu većem od peterostrukog
                                                      887
           iznosa osnovice
    15.1.2. obitelji                                         17,732
     15.1.2.1. od toga u iznosu većem od peterostrukog
                                                      193
           iznosa osnovice
15.2. doplatak za pomoć i njegu                                     6,830
15.3. osobnu invalidninu                                         1,254
15.4. pomoć i njegu u kući                                         561
    15.4.1. organiziranje prehrane                                  1,255
    15.4.2. uslugu pomoći i njege u kući                                202
15.5. pomoć za podmirenje troškova stanovanja (15.5.1.+15.5.2.)                     10,914
    15.5.1. samci                                           4,070
    15.5.2. obitelji                                         6,844
15.6. pomoć za ogrjev (15.6.1.+15.6.2.)                                 27,283
    15.6.1. samci                                          11,814
    15.6.2. obitelji                                         15,469
       PODACI O ZAHTJEVIMA I ODOBRAVANJU STALNE POMOĆI U 2009. GODINI
1. Broj zahtjeva za odobrenje stalne pomoći (SP) podnesenih
 od 1.1. do 31.12.2009. godine (1.1. + 1.2.) :                     11,636
  1.1. od toga samci        4,893       1.2. od toga obitelji   6,743
2. Broj zahtjeva za SP odobrenih od 1.1. do 31.12.2009. godine (2.1. + 2.2.) :      9,693
  2.1. od toga samci        3,871      2.2. od toga obitelji    5,822
3. Broj zahtjeva za SP odbijenih od 1.1. do 31.12.2009. godine (3.1. + 3.2.):       482
  3.1. od toga samci        194        3.2. od toga obitelji   288
4. Broj SP odobrenih od 1.1. do 31.12.2009. temeljem postupaka pokrenutih po sluţbenoj
  duţnosti CZSS-a (4.1.+ 4.2.) :                2,143
  4.1. od toga samci        872        4.2. od toga obitelji       1,271
5. Broj zahtjeva za SP za koje je od 1.1.do 31.12..2009. obustavljen postupak
 (5.1. + 5.2.) :             492
  5.1. od toga samci        239        5.2. od toga obitelji   253
6. Broj zahtjeva za odobrenje SP u postupku rješavanja na dan 31.12.2009. godine (6.1. + 6.2.) :
 (6.1. + 6.2.) :              849
 6.1. od toga samci         380        6.2. od toga obitelji   469
                                       - 10 -


II DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

1. Broj zahtjeva za odobrenje doplatka u razdoblju od 1.1. do 31.12.2009.:
 - podnesenih :   21,426     - odobrenih : 13,885                    - odbijenih :  3,216
2. Broj doplataka odobrenih od 1.1. do 31.12.2009. temeljem postupaka pokrenutih
  po sluţbenoj duţnosti CZSS-a :          1,988
3. Broj zahtjeva za odobrenje doplatka za koje je od 1.1. do 31.12.2009.
  obustavljen postupak:      1,014
4. Broj zahtjeva za odobrenje doplatka u postupku rješavanja na dan 31.12.2009. :                    3,799

                                                    na dan 31.12.2009.
                                                 ţenske osobe svega
5. Broj korisnika prema iznosu doplatka i spolu
5.1. u punom iznosu (100% osnovice)                                31,527        54,067
5.2. u smanjenom iznosu (70% od osnovice)                             15,334        25,564
ukupno osoba (5.1. + 5.2.)                                     46,861        79,631

6. Broj osoba prema dobi
6.1. do navršenih 7 godina                                                743
6.2. više od 7 do 15 godina                                               1,534
6.3. više od 15 do 18 godina                                               1,120
6.4. više od 18 do 45 godina                                               8,302
6.5. više od 45 do 65 godina                                              22,229
6.6. više od 65 godina                                                 45,703
ukupno osoba (6.1. do 6.6.)                                               79,631


III OSOBNA INVALIDNINA
1. Broj korisnika prema iznosu invalidnine i spolu                        ţenske osobe  svega
1.1. u punom iznosu ( 250 % osnovice )                               7,175        15,782
1.2. u smanjenom iznosu ( 125 % osnovice )                              235         550
ukupno osoba (1.1. + 1.2.)                                     7,410        16,332

2. Broj korisnika prema dobi
2.1. do navršenih 7 godina                                           2,018
2.2. više od 7 do 15 godina                                           2,979
2.3. više od 15 do 18 godina                                          1,579
2.4. više od 18 do 45 godina                                          6,989
2.5. više od 45 do 65 godina                                          2,352
2.6. više od 65 godina                                              415
ukupno osoba (2.1. do 2.6.)                                           ###############


IV POMOĆ I NJEGA U KUĆI *
Broj korisnika prema vrstama usluga
1. organiziranje prehrane                                                1,289
  1.1. nabava i dostava gotovih obroka u kuću                                      1,153
  1.2. nabava ţiveţnih namirnica                                             104
  1.3. pomoć u pripremanju obroka                                             32
2. obavljanje kućnih poslova                                               533
3. odrţavanje osobne higijene                                               278
4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba                                       303
ukupno usluga (1. do 4.)                                                 2,403
- * korisnik koji je ostvario više razliĉitih usluga iskazan je po osnovi svake vrste usluga
                               - 11 -


                                    na dan 31.12.2009.
V SMJEŠTAJ U DRŢAVNI I NEDRŢAVNI DOM SOCIJALNE SKRBI
1. Broj korisnika (po vrsti i dobi) za koje troškove
  smještaja u cijelosti ili djelomiĉno plaća drţava
1.1. dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi                1,142
1.2. dijete i mlaĊi punoljetnik s poremećajima u ponašanju          834
1.3. dijete ĉiji roditelji nisu u mogućnosti
   privremeno brinuti o djetetu                       88
1.4. trudnica 3 mj. prije poroda ili roditelj s
   djetetom do 6 mjeseci                           10
1.5. tjelesno ili mentalno oštećena osoba                  4,422
     1.5.1. dijete                            1,624
     1.5.2. odrasla osoba                        2,798
1.6. osoba ovisna o alkoholu, drogi ili drugim opojnim sredstvima       322
     1.6.1. dijete                             7
     1.6.2. odrasla osoba                         315
1.7. starija i nemoćna osoba, te psihiĉki bolesna osoba           6,999
     1.7.1. starija i nemoćna osoba                   3,536
     1.7.2. odrasla psihiĉki bolesna osoba                3,457
     1.7.3. maloljetna psihiĉki bolesna osoba               6
1.8. ţrtva obiteljskog nasilja                        188
     1.8.1. dijete                             96
     1.8.2. odrasla osoba                         92
1.9. ţrtva trgovanja ljudima                          2
ukupno korisnika ( od 1.1. do 1.9.)                     14,007

2. Broj djece smještene na temelju:
2.1. Zakona o socijalnoj skrbi                        2,700
2.2. Obiteljskog zakona                           1,097
ukupno djece (2.1.+2.2.)                           3,797


VI SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ
1. Broj korisnika po kategorijama
1.1. dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi                1,378
1.2. dijete i mlaĊi punoljetnik s poremećajima u ponašanju           30
1.3. dijete ĉiji roditelji nisu u mogućnosti
                                       206
   privremeno brinuti o djetetu
1.4. dijete i mlaĊi punoljetnik smješten iz drugih razloga
                                       43
   koji su u njegovom interesu
1.5. trudnica 3 mj. prije poroda ili roditelj s
                                        3
   djetetom do 6 mj.
1.6. tjelesno ili mentalno oštećena osoba                   918
     1.6.1. dijete                            250
     1.6.2. odrasla osoba                         668
1.7. psihiĉki bolesna osoba, osoba ovisna o
                                       764
   alkoholu, drogi ili drugim opojnim sredstvima
     1.7.1. dijete                             38
     1.7.2. odrasla osoba                         726
1.8. starija i nemoćna osoba                         1,752
1.9. dijete oboljelo od AIDS-a                         4
1.10. ţrtva obiteljskog nasilja (1.10.1.+1.10.2.)               7
     1.10.1. dijete - ţrtva obiteljskog nasilja              6
     1.10.2. odrasla osoba - ţrtva obiteljskog nasilja           1
1.11. ţrtva trgovanja ljudima                          -
ukupno korisnika ( 1.1. do 1.11.)                      5,105
                                 - 12 -                                              na dan 31.12.2009.

2.  Broj korisnika prema dobi
2.1. do navršenih 7 godina                                    289
2.2. više od 7 do 15                                       1,009
2.3. više od 15 do 18                                       496
2.4. više od 18 do 21                                       176
2.5. više od 21 do 30                                       112
2.6. više od 30 do 40                                       166
2.7. više od 40 do 50                                       301
2.8. više od 50 do 60                                       473
2.9. više od 60 do 65                                       448
2.10. više od 65 do 70                                      761
2.11. više od 75 godina                                      874
ukupno korisnika ( 2.1. do 2.11.)                                5,105


3. Broj djece smještene na temelju:
3.1. Zakona o socijalnoj skrbi                                  1,274
3.2. Obiteljskog zakona                                      681
ukupno djece (3.1.+3.2.)                                     1,955


4. Broj osoba smještenih na podruĉju:
4.1. mjesne nadleţnosti CZSS koji je donio rješenje o smještaju                 3,543
   4.1.1. od toga djece                                    1,322
4.2. drugih CZSS, a za koje je matiĉni centar donio                       1,562
   rješenje o smještaju
   4.2.1. od toga djece                                     628
ukupan broj osoba (4.1. + 4.2.)                                 5,105


ukupan broj djece (4.1.1. + 4.2.1.)                               1,955VII TRAŢITELJI AZILA, AZILANTI, STRANCI POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM
  I STRANCI POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM

A) TRAŢITELJI AZILA

1. Broj traţitelja azila sa stanjem 31. 12. 2009. koji su tijekom 2009. godine ostvarili
  pravo na novĉanu pomoć u iznosu od 20 % osnovice
1.1. samac                                             17
1.2. obitelj                                             6
   1.2.1. ĉlanovi obitelji                                    24
ukupno traţitelja azila (1.1. + 1.2.)                                23
ukupno osoba (1.1. + 1.2.1.)                                    41
                                - 13 -B) AZILANTI
1. Broj azilanata sa stanjem 31. 12. 2009. koji su tijekom 2009. godine ostvarili pravo na
1.1. stalnu pomoć (1.1.1. + 1.1.2.)                              4
   1.1.1. samac                                      3
   1.1.2. obitelj                                     1
     1.1.2.1. ĉlanovi obitelji                              5
          ukupno osoba (1.1.1. + 1.1.2.1.)                     8
1.2. jednokratnu pomoć (1.2.1.+ 1.2.2.)                           964
    1.2.1. samac                                     208
      1.2.1.1. od toga u iznosu većem od peterostrukog iznosa osnovice          1
    1.2.2. obitelj                                    756
     1.2.2.1. od toga u iznosu većem od peterostrukog iznosa osnovice           -
1.3. doplatak za pomoć i njegu (1.3.1.+ 1.3.2.)                       774
  1.3.1. u smanjenom iznosu                                 448
  1.3.2. u punom iznosu                                   326
1.4. osobnu invalidninu                                   215
1.5. pomoć i njegu u kući                                   36
    1.5.1. organiziranje prehrane                             29
    1.5.2. uslugu pomoći i njege u kući                          27
1.6. pomoć za podmirenje troškova stanovanja (1.6.1.+ 1.6.2.)                 -
    1.6.1. samac                                      -
    1.6.2. obitelj                                     -
1.7. pomoć za ogrjev (1.7.1.+ 1.7.2.)                             -
    1.7.1. samac                                      -
    1.7.2. obitelj                                     -
1.8. skrb izvan vlastite obitelji (1.8.1.+ 1.8.2.)                      1
    1.8.1. u dom socijalne skrbi                              -
    1.8.2. u udomiteljsku obitelj                             1
2. Broj azilanata i ĉlanova obitelji kojima je osiguran smještaj kroz sklapanje
  ugovora o najmu stana (sukladno Zakonu o azilu i Pravilniku o smještaju
  traţitelja azila, azilanta, stranac pod supsidijarnom zaštitom i stranca
  pod privremenom
  2.1. samac                                        4
  2.2. obitelj                                       6
  Ukupno (2.1.+2.2.)                                    10

C) STRANAC POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM

1. Broj stranaca pod supsidijarnom zaštitom sa stanjem 31. 12. 2009.
  koji su tijekom 2009. godine ostvarili pravo na
1.1. stalnu pomoć (1.1.1. + 1.1.2.)                              1
   1.1.1. samac                                      1
   1.1.2. obitelj                                     -
     1.1.2.1. ĉlanovi obitelji                              -
          ukupno osoba (1.1.1. + 1.1.2.1.)                     1
1.2. jednokratnu pomoć (1.2.1.+ 1.2.2.)                           962
    1.2.1. samac                                     206
      1.2.1.1. od toga u iznosu većem od peterostrukog iznosa osnovice          -
    1.2.2. obitelj                                    756
     1.2.2.1. od toga u iznosu većem od peterostrukog iznosa osnovice           -
1.3. doplatak za pomoć i njegu (1.3.1.+ 1.3.2.)                       772
  1.3.1. u smanjenom iznosu                                 446
  1.3.2. u punom iznosu                                   326
1.4. osobnu invalidninu                                   215
1.5. pomoć i njegu u kući                                   36
    1.5.1. organiziranje prehrane                             29
    1.5.2. uslugu pomoći i njege u kući                          31
                               - 14 -
1.6. pomoć za podmirenje troškova stanovanja (1.6.1.+ 1.6.2.)              187
   1.6.1. samac                                    149
   1.6.2. obitelj                                   38
1.7. pomoć za ogrjev (1.7.1.+ 1.7.2.)                          621
   1.7.1. samac                                    402
   1.7.2. obitelj                                   219
1.8. skrb izvan vlastite obitelji (1.8.1.+ 1.8.2.)                    55
   1.8.1. u dom socijalne skrbi                            20
   1.8.2. u udomiteljsku obitelj                            35
2. Broj stranaca pod supsidijarnom zaštitom i ĉlanova obitelji kojima je
  osiguran smještaj kroz sklapanje ugovora o najmu stana (sukladno
  Zakonu o azilu i Pravilniku o smještaju traţitelja azila, azilanta, stranac
  pod supsidijarnom zaštit
 2.1. samac                                        2
 2.2. obitelj                                       1
 Ukupno (2.1.+2.2.)                                    3

D) STRANAC POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM

1. Broj stranaca pod privremenom zaštitom sa stanjem 31. 12. 2009.
  koji su tijekom 2009. godine ostvarili pravo na novĉanu pomoć u
  iznosu od 50 % osnovice
1.1. samac                                         2
1.2. obitelj                                        1
   1.2.1. ĉlanovi obitelji                                5
ukupno (1.1. + 1.2.)                                    3
ukupno osoba (1.1. + 1.2.1.)                                7

VIII JEDNOKRATNA POMOĆ ZA POTREBE ŠKOLOVANJA
Broj korisnika kojima je iz drţavnih sredstava odobrena naslovna pomoć za školsku
godinu 2009./2010.
1. kao korisnicima stalne pomoći                            13,425
2. kao ĉlanovima socijalno ugroţene obitelji koja nije
                                             3,178
  korisnik stalne pomoći
3. smještenima u udomiteljsku obitelj                          1,092
ukupno korisnika (1. do 3.)                               17,695


IX JEDNOKRATNA POMOĆ ZA POGREBNE TROŠKOVE

Broj korisnika kojima je iz drţavnih sredstava odobrena naslovna pomoć u 2009. godini
1. za korisnika stalne pomoći                               955
2. drugo                                          393
ukupno korisnika (1. do 2.)                               1,348
                                   - 15 -


                              II
                           UDOMITELJSTVO
                                                    na dan 31.12.2009.
1. Broj udomitelja prema dobi
1.1. do navršenih 30 godina                                          110
1.2. više od 30 do 40 godina                                          335
1.3. više od 40 do 50 godina                                          798
1.4. više od 50 do 60 godina                                          906
1.5. više od 60 godina                                             486
ukupno udomitelja (1.1. do 1.5.)                                       2,635

2. Broj udomitelja prema spolu
2.1. ţenski                                                 2,236
2.2. muški                                                   399
ukupno udomitelja (2.1. + 2.2.)                                       2,635

3. Broj udomitelja prema stupnju obrazovanja
3.1. bez škole                                                 18
3.2. nepotpuna osnovna škola                                          216
3.3. potpuno osnovnoškolsko obrazovanje                                    859
3.4. završena srednja škola                                         1,346
3.5. završena viša škola                                            106
3.6. završeno visokoškolsko obrazovanje                                     84
3.7. drugo                                                    6
ukupno udomitelja (3.1. do 3.7.)                                       2,635

4. Broj udomitelja prema stambenom statusu
4.1. vlasnik stana                                               339
4.2. vlasnik kuće                                              1,987
4.3. ţivi u zajednici s roditeljima                                      151
4.4. stan/kuća u najmu                                             93
4.5. drugo                                                   65
ukupno udomitelja (4.1. do 4.5.)                                       2,635

5. Broj udomitelja prema vrsti prihoda koji ostvaruju na temelju*
5.1. radnog odnosa (plaća i dr.)                                        896
5.2. samostalne djelatnosti                                           71
5.3. poljoprivredne djelatnosti                                        351
5.4. mirovinskog osiguranja                                          897
5.5. novĉane naknade za nezaposlenu osobu                                    57
5.6. porodiljne naknade                                             13
5.7. obveze uzdrţavanja                                             20
5.8. drţavne potpore za poljoprivredu,
                                                        105
   šumarstvo i ribarstvo
5.9. drugog izvora                                               398
5.10. bez prihoda                                               127
ukupno (5.1. do 5.10.)                                            2,935
6. Broj udomitelja prema braĉnom statusu
6.1. samac                                                   402
6.2. u braĉnoj/izvanbraĉnoj zajednici/u zajedniĉkom kućanstvu
                                                       2,233
   s drugim srodnicima
ukupno udomitelja (6.1. + 6.2.)                                       2,635

'- * osoba koja je ostvarila više razliĉitih prihoda iskazana je po osnovi svakog ostvarenog prihoda
                             - 16 -                                  na dan 31.12.2009.

7. Broj udomitelja prema vrsti udomiteljstva
7.1. srodniĉko                               813
   7.1.1. djeca i mladeţ                        517
   7.1.2. odrasle i starije osobe                    296
7.2. nesrodniĉko                             1,822
   7.2.1. djeca i mladeţ                        835
   7.2.2. odrasle i starije osobe                    987
ukupno udomitelja (7.1. + 7.2.)                     2,635

8. Broj udomitelja prema broju smještenih korisnika
8.1. djeca i mladeţ (8.1.1. do 8.1.3.)                  1,151
   8.1.1. - 1 korisnik                         646
   8.1.2. - 2 korisnika                         326
   8.1.3. - 3 korisnika                         179
8.2. odrasla i starija osoba (8.2.1. do 8.2.4.)             1,194
   8.2. 1. - 1 korisnik                         490
   8.2.2. - 2 korisnika                         164
   8.2.3. - 3 korisnika                         156
   8.2.4. - 4 korisnika                         384
8.3. više od troje djece i mladeţi                     51
8.4. više od ĉetiri odrasla korisnika                   50
8.5. bez korisnika                            189
ukupno udomitelja (8.1. do 8.5.)                     2,635


9. Broj udomitelja koji ostvaruju osobnu naknadu prema broju
  smještenih korisnika
9.1. djeca i mladeţ (9.1.1. do 9.1.3.)                  1,171
   9.1.1. - 1 korisnik                         637
   9.1.2. - 2 korisnika                        321
   9.1.3. - 3 korisnika                        213
9.2. odrasla i starija osoba (9.2.1. do 9.2.4.)             1,245
   9.2.1. - 1 korisnik                         504
   9.2.2. - 2 korisnika                        153
   9.2.3. - 3 korisnika                        165
   9.2.4. - 4 korisnika                        423
ukupno udomitelja (9.1. + 9.2.)                     2,416

10. Broj udomitelja koji su
  10.1. prošli prvu edukaciju                      1,400
  10.2. prošli dodatno osposobljavanje                 1,813

11. Broj dozvola na dan 31.12.2009. godine
  11.1. od toga za djecu i mladeţ                    1,312
  11.2. od toga za odrasle i starije osobe               1,265
ukupno (11.1. + 11.2.)                          2,577
12. Broj danih dozvola od 1.1. do 31.12.2009. godine
  12.1. od toga za djecu i mladeţ                    399
  12.2. od toga za odrasle i starije osobe                350
ukupno (12.1. + 12.2.)                          749

13. Broj oduzetih dozvola od 1.1. do 31.12.2009. godine
13. 1. za djecu i mladeţ                         55
13. 2. za odrasle i starije osobe                     43
ukupno (13.1. + 13.2.)                          98
                                     - 17 -
                    LOKALNA I REGIONALNA SOCIJALNA SKRB1. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
  (financirana iz proraĉuna jedinica lokalne samouprave)
  '- stanje 31.12. 2009. -

    Broj korisnika pomoći (samaca i obitelji) : 27.4562. POMOĆ ZA OGRJEV
  (financirana iz proraĉuna jedinica podruĉne samouprave - ţupanija)
  '- od 1.1. do 31.12. 2009. -

    Broj korisnika pomoći (samaca i obitelji) : 41.538
IZVOR : podaci Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi temeljem obrade podataka prikupljenih od centara za
     socijalnu skrb i Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb Grada Zagreba.


SKRAĆENICA
   CZSS - centar za socijalnu skrb

ZNAK
    - nema pojave
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
- 24 -
- 25 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -
                                                                        - 29 -
                                          1-3. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - KONAĈNI PODACI
                                                          - PREGLED PO ŢUPANIJAMA -
                                                             (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                                           ŢUPANIJA
 R
                PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                             2. Krapinsko-  3. Sisaĉko-                  6. Koprivniĉko-  7. Bjelovarsko-  8. Primorsko-           10. Virovitiĉko-  11. Poţeško-
 br.                                               1. Zagrebaĉka                 4. Karlovaĉka  5. Varaţdinska                            9. Liĉko-senjska
                                                          zagorska   moslavaĉka                    kriţevaĉka    bilogorska    goranska              podravska     slavonska
 I  STALNA POMOĆ :
    1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                             1,445      796      2,955      2,397      1,558      1,063       1,611      1,315       625        1,580       887

    2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                 3,207      1,166     7,178      5,732      3,067      2,527       3,926      2,372       1,144       3,566      1,973
 II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
    1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini                            5,025      2,473     4,993      5,061      2,705      1,693       2,104      3,779       1,301       2,072       931

    - od toga za školovanje                                    687       201      1,333      1,119      690       717        779       459        176        571       353
    - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                         384       200      679       396       119       304        51       257        330        61        107
    - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                      277       107      175       441       66        124        146       192        123        122       129
    - od toga za pogrebne troškove                                 81       50      141         81     77        57        65        40        24         36        22
    2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć
    u izvještajnoj godini                                    2,850      1,504     2,812      2,120      1,872      1,122       1,005      2,872       960        1,671       502

 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                  3,313      2,766     3,268      4,638      4,984      2,667       4,078      5,350       1,051       2,649      1,466

 IV  POMOĆ I NJEGA U KUĆI
    Ukupno korisnika                                       117       116       5         70     45        16        39        42        -         168        8
    Ukupno pomoći                                         263       150       8       272       455        16        108        99        -         168        8
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                      890       567      785       464       746       436        515       1,275       209        502       337
 VI  NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                     412       151      113       101       166        85        185        85        22         44        76
    SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI

    SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                       484       181      380       291       374       439        297        94        45         235       60
 VII
    SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                           57       13       50         26     76        20        18        14        9         25        -
    POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                    835       488      315       326      1,000       695        505       554        233        267       246

VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                             130       136       58         85     116        66        79        38        6         42        38

    PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA
 IX  DOPUST ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG                        519       347      208       136       220        66        74       367        38         64        50
    VREMENA RADI NJEGE DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH
    TEŠKOĆA SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                      11,002     3,618     5,313      11,075     10,779      11,199      6,097      4,757       302        604       1,045


 XI  SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                       873       753      592       489       523       298        462       869        278        291       367

LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                            1,138      1,060     2,064      1,291      639       355       1,174      3,723       249        460       642
XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                            1,773      1,535     3,882      2,532      591       2,281       2,123      1,171       666        757       294
                                                                              - 30 -
DRŢAVNA POMOĆ
                                                                                                 ŢUPANIJA                                                 UKUPNO
 R
                  PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                      12. Brodsko-            14. Osjeĉko-   15. Šibensko-   16. Vukovarsko-    17. Splitsko-             19. Dubrovaĉko-                 21. Grad   HRVATSKA
 br.                                                          13. Zadarska                                           18. Istarska              20. MeĊimurska              (1.-21.)
                                                      posavska              baranjska     kninska      srijemska      dalmatinska               neretvanska                   Zagreb
  I  STALNA POMOĆ :
                                                      2,562       1,983       5,559       3,798       3,110        3,012        787         588         1,508         4,107    43,246
    1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)
    2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                    5,912       3,766      12,266       8,379       7,108        6,056        1,243         973         5,232         8,056    94,849
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                      4,504       2,310       8,732       3,317       4,989        5,504        2,670        1,005         3,429        12,758    81,355
    1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
    - od toga za školovanje                                      1,098       279       1,923       742        1,020         876         196         158         1,214         1,373    15,964
    - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                            123        152        404        390        199          87         14         82          169          194     4,702
    - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                         272        11        429        772        250          70         1          9          358          815     4,889
    - od toga za pogrebne troškove                                    83        49        188         50        62          71         23         20          55          73      1,348
    2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć
    u izvještajnoj godini                                       3,051       1,315       4,559       1,587       3,426        3,199        1,587         584         1,484         7,100    47,182


 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                     3,316       3,354       5,420       4,249       3,303        11,485        2,114        1,993         2,458         5,709    79,631

 IV  POMOĆ I NJEGA U KUĆI
    Ukupno korisnika                                           56        79        139         -        132          31         15         16          29          165     1,288
     Ukupno pomoći                                            85        79        171         -        191          45         35         31          36          183     2,403
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                         697        596       1,019       490        858         1,913        616         553          664         2,200    16,332
 VI  NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                        188        57        428         62       173         196         95         53          92          600     3,384
    SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI

    SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                          340        82        443         41       156         224         80         30          220          609     5,105
 VII
    SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                              36         3        47         -        15          8          4          -          30          52      503

    POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                       487        85        763         61       151         325         517         234          180         1,845    10,112

 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                138        64        199         39        82         174         66         59          78          180     1,873

    PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA
 IX  DOPUST ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG                            77        141        220        109         91         2,253        246         282          192         1,866     7,566
    VREMENA RADI NJEGE DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH
    TEŠKOĆA SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                         2,381       1,847      14,707       2,873       5,270        9,004       15,120        7,276         2,888        44,100    171,257

 XI  SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                          268        428        784        480        441         1,423        780         316          452         2,840    14,007
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                1,087       2,478       3,544       499        833         2,952        1,391         94          347         1,436    27,456
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                               2,845       1,902       6,635       3,221       1,637        4,232        787         691         1,087         896     41,538

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju
             financiraju ţupanije.
            2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala
             drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
-  nema pojave
                                                                               - 20 -
                                        1-3.1. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U ZAGREBAĈKOJ ŢUPANIJI
                                                - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB -
                                                       (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                                    CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
                                                                                                                                 UKUPNO
 R
                   PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                                                                                                  ŢUPANIJA
 br.                                                     1. Dugo Selo 2. Ivanić Grad     3. Jastrebarsko   4. Samobor  5. Sv.Ivan Zelina   6. Velika Gorica    7. Vrbovec    8. Zaprešić   (1.-8.)

  I   STALNA POMOĆ :
                                                          106        206        209        118        93          285         186        242     1,445
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)
     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                        248        404        304        231        143         1,010        410        457     3,207
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                          366        481        370        645        210         1,448        479       1,026    5,025
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                          45        94         79        48        57          171         83        110     687
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                22        12         5         6         13          288         -        38      384
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                             3         -         -        1         21          252         -          -    277
     - od toga za pogrebne troškove                                       3        18         19        5         8          13          8          7     81
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                          366        357        233        457        47          734         48        608     2,850
     izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                         204        545        554        324        337         497         472        380     3,313
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                           -        16         -        63         -           -         -        38      117
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                                -        61         -        137         -           -         -        65      263
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                             61        95         81        145        63          229         72        144     890

 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                           36        44         25        64        24          76         48        95      412
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI

 VII  SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                              35        87         40        33        27          82         135        45      484
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                 5         15         7         9         2          11         4        4       57
   POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                            40        161         92        135        52          94         125        136     835
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                    17        23         11        14         10          19         22        14     130
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                         41        36         60        117        34          186         41          4    519
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
                                                          670        53        1,950       1,532        814         5,193        467        323    11,002
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini
 XI   SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                             83        89         94        103        54          179         84        187     873
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                    75        281        100        231        14          60         140        237     1,138
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                   161        232        212        193        107         342         360        166     1,773

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba,
             te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne
               domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
-  nema pojave
- 21 -
                                                                     - 21 -
                           1-3.2. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŢUPANIJI
                               - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) I PODRUŢNICAMA CZSS -
                                             (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                  CZSS ODNOSNO PODRUŢNICA CZSS (PO CZSS)                          UKUPNO
R. br.                PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                       1. Donja Stubica   2. Krapina    3. Pregrada    4. Zabok     5. Klanjec    6. Zlatar Bistrica  ŢUPANIJA
                                                        CZSS        CZSS      PO CZSS       CZSS      PO CZSS        CZSS       (1.-6.)
  I   STALNA POMOĆ :
                                                         113        253        158        84        45          143       796
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)
     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                       214        415        199        97        56          185       1,166
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                         799        590        292        508        88          196       2,473
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                         15         67         -        81        26          12        201
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                              10         4         2        148        24          12        200
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                           32         -         2        36        21          16        107
     - od toga za pogrebne troškove                                      7         5         4         9        10          15        50
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                         264        590        134        307        46          163       1,504
     izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                        359        778        319        523        192          595       2,766
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                         33         5         18        27         1          32        116
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                             33         5         18        28         1          65        150
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                           69         173         5        134        38          148       567
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                          32         41         -        39        12          27        151
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                            23         40         2        47        22          47        181
 VII  SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                -         8         -        1         -          4        13

     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                         142        37         2        101        64          142       488
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                   19         30         -        40         8          39        136
   PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA
 IX DOPUST ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA                            49         90         -        148        12          48        347
   RADI NJEGE DJETETA
 X SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
                                                         200         -         -       1,059       324         2,035       3,618
   SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini
 XI SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                              138        239        74        126        49          127       753
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                   260        111        95        174        13          407       1,060
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                  251        417        177        285        187          218       1,535

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina,
               gradova i Grada Zagreba,te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene
               korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
 -  nema pojave
                                                                    - 22 -
                                     1-3.3. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U SISAĈKO-MOSLAVAĈKOJ ŢUPANIJI
                                         - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) I PODRUŢNICAMA CZSS -
                                                      (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                             CZSS ODNOSNO PODRUŢNICA CZSS (PO CZSS)
                                                                                                                                UKUPNO
 R                                                                                                                        8. Hrvatska
                    PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                          1. Sisak     2. Dvor      3. Glina    4. Topusko      5. Kutina      6. Novska     7. Petrinja          ŢUPANIJA
 br.                                                                                                                       Kostajnica
                                                          CZSS     PO CZSS        CZSS     PO CZSS        CZSS        CZSS        CZSS             (1.-8.)
                                                                                                                           CZSS
  I   STALNA POMOĆ :
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                    787       152        305        313        450          179        583        186    2,955

     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                        1,944       296        696        687        1,314         394       1,439       408    7,178
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini                                  1,207       87        874        846        805          337        556        281    4,993

     - od toga za školovanje                                          259        25        125        214        140          114        291        165    1,333
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                -        14        113        397         68          6         70        11     679
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                             -        23         38        25         1          -         61        27     175
     - od toga za pogrebne troškove                                       12        11         33        38         15          3         14        15     141
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
     izvještajnoj godini                                            630        55        874        172        467          95        392        127    2,812

 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                         983       194        361        226        435          399        475        195    3,268
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                           3         -         -         -         -          -         2         -      5
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                                6         -         -         -         -          -         2         -      8
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                             294        21         24        32        130          105        142        37     785
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                            47        4         10         3         46          -         -        3     113
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI

     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                              142        20         50        31         67          35         16        19     380
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                 3         1         9         8         24          3         -        2     50
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                           137        20         -         -         59          49         19        31     315
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                     19        1         4         -         9          11         -        14     58
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                         82        3         4         -         61          13         44        1     208
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                 903        -         -       1,180       3,050          -        132        48     5,313

 XI   SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                             251        14         42        17        131          49         67        21     592
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                    605        75        285         -        314          268        121        396    2,064
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                   1,037       155        330        310        471          293        691        595    3,882

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.

Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada
            Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
           2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne
             domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
-  nema pojave
                                                          - 23 -
                              1-3.4. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U KARLOVAĈKOJ ŢUPANIJI
                                - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) I PODRUŢNICAMA CZSS -
                                             (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                   CZSS ODNOSNO PODRUŢNICA CZSS (PO CZSS)                          UKUPNO
R. br.                 PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                       1. Karlovac    2. Ogulin      3. Ozalj    4. Vojnić    5. Duga Resa      6. Slunj     ŢUPANIJA
                                                        CZSS        CZSS      PO CZSS     PO CZSS       CZSS         CZSS       (1.-6.)
  I   STALNA POMOĆ :
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                  1,262       369        100       167        329         170       2,397

     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                       3,481       772        152       335        690         302       5,732
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                         2,690       594        115       352        741         569       5,061
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                         615       263         35        89         73          44       1,119
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                               293        50         1        52         -          -        396
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                            157       275         -         -         -          9        441
     - od toga za pogrebne troškove                                      27        6         2        23         14          9         81
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                         970       205         89       352        443          61       2,120
     izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                        1,479       597        346       275        1,470         471       4,638
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                         22         -         -        -         46          2        70
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                              132        -         -        -        138          2        272
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                            196        88         38        19         89          34        464
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                          43        11         11        1         22          13        101
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                             94        54         37        33         32          41        291
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                11         4         2         1         8           -        26
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                          92        67         49        33         3          82        326
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                   40         8         4         4         25          4        85
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                        74        27         14        -         19          2        136
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                6,241       460         -       1,773       2,600         1       11,075

 XI SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                               247        74         43        9         71          45        489
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                   713       335         93        -        150          -       1,291
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                  1,204       463         97       193        401         174       2,532

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina,
             gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
            2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene
             korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
-  nema pojave
                                                            - 24 -
                     1-3.5. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U VARAŢDINSKOJ ŢUPANIJI
                            - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) -
                                     (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB                  UKUPNO
R. br.                PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                                                               ŢUPANIJA
                                                       1. Ivanec     2. Ludbreg    3. Novi Marof     4. Varaţdin
                                                                                               (1.- 4.)
  I   STALNA POMOĆ :
                                                         332        156         203          867        1,558
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)
     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                       641        323         309         1,794       3,067
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                         751        299         282         1,373       2,705
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                         201        76         54          359        690
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                               67        2          40          10         119
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                            49        -          4          13         66
     - od toga za pogrebne troškove                                      34        7          15          21         77
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                         531        154         358          829        1,872
     izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                        818        831        1,081         2,254       4,984
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                         16         -         12          17         45
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                              112         -         310          33         455
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                           158        86         130          372        746
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                          39        13         33          81        166
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                             94        74         53          153        374
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                18        5          5          48         76
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                         167        77         621          135        1,000
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                   21        12         28          55         116
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA
 IX   DOPUST ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA                          4         35         42          139        220
     RADI NJEGE DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                               5,497       2,141        100         3,041       10,779

 XI SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                              139        34         72          278        523
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                    -        74         33          532        639
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                   -        157         208          226        591

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja
               se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci
               odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno.
               Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
 -  nema pojave
                                                           - 25 -
            1-3.6. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U KOPRIVNIĈKO-KRIŢEVAĈKOJ ŢUPANIJI
                      - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) -
                               (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                             CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB             UKUPNO
R. br.                  PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                                                      ŢUPANIJA
                                                          1.ĐurĊevac    2. Koprivnica     3.Kriţevci     (1.-3.)
  I   STALNA POMOĆ :
                                                            272        533         258        1,063
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)
     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                          713       1,335         479        2,527
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                            418        877         398        1,693
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                            147        474         96          717
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                  40        212         52          304
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                               24         73         27          124
     - od toga za pogrebne troškove                                         6         30         21           57
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                            83        770         269        1,122
     izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                           592       1,132         943        2,667
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                            11         5          -          16
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                                 11         5          -          16
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                               91        219         126          436
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                             18         41         26           85
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                               107        179         153          439
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                   1         8         11           20
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                             86        332         277          695
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                      11        26         29          66
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                           15        30         21          66
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                  1,667       9,295         237       11,199

 XI SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                                  69        159         70          298
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                      21        300         34          355
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                     466       1,447         368        2,281

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova
               stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba,te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne
               skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili
               djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
 -  nema pojave
                                                    - 26 -
                    1-3.7. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŢUPANIJI
                         - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) I PODRUŢNICAMA CZSS -
                                       (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                             CZSS ODNOSNO PODRUŢNICA CZSS (PO CZSS)                    UKUPNO
R. br.                 PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                      1. Bjelovar   2. Ĉazma 3. Garešnica 4. Daruvar 5. Grubišno Polje            ŢUPANIJA
                                                       CZSS      CZSS    CZSS    CZSS    PO CZSS                (1.-5.)
  I   STALNA POMOĆ :
                                                         540       270        327        293        181         1,611
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)
     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                       1,384      643        701        842        356         3,926
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                         922       268        468        258        188         2,104
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                         229       121        176        209        44         779
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                               17       15         -        10         9          51
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                            11       4         -        5         126         146
     - od toga za pogrebne troškove                                      17       6         23        10         9          65
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                         396       186        110        146        167         1,005
     izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                        1,680      707        779        545        367         4,078
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                         4        -         -        22        13          39
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                              4        -         -        72        32         108
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                           250       70         50        101        44         515
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                          83       9         28        56         9         185
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                            119       73         38        48        19         297
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                6        6         1        5         -          18
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                         288       38         76        69        34         505
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                   46       4         12        9         8          79
   PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA
 IX DOPUST ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA                            32       6         15        19         2          74
   RADI NJEGE DJETETA
 X SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
                                                         2,441     2,344        66        602        644         6,097
   SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini
 XI SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                              214       66         62        104        16         462
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                   751       323         -        44        56         1,174
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                  567       343        299        575        339         2,123

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz
             proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
            2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se
             na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
-  nema pojave
                                                                         - 27 -
                                          1-3.8. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŢUPANIJI
                                              - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) I PODRUŢNICAMA CZSS -
                                                            (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                                  CZSS ODNOSNO PODRUŢNICA CZSS (PO CZSS)
                                                                                                                                            UKUPNO
 R
                   PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                          1. Rijeka    2. Delnice     3. Ĉabar    4. Vrbovsko    5. Cres-Lošinj    6. Crikvenica      7. Rab        8. Krk     9. Opatija  ŢUPANIJA
 br.
                                                          CZSS     PO CZSS      PO CZSS     PO CZSS       CZSS         CZSS        PO CZSS        CZSS        CZSS    (1.-9.)

  I  STALNA POMOĆ :
    1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                    872        138          35       68        26          83          6         38         49    1,315

    2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                        1,478       366          53       113        26          163          15         85         73    2,372
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
    1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini                                  2,614       474          55       231        125          32          18         54         176    3,779

    - od toga za školovanje                                          216        128          11       60         2           5          7         22         8     459
    - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                73        62          34       56        10           6          3          9         4     257
    - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                             24        73          16       69         -           6          1          2         1     192
    - od toga za pogrebne troškove                                       11         6          -       1         7           3          5          3         4     40
    2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
    izvještajnoj godini                                            2,058       205          29       231        113          32          16         54         134    2,872

 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                         3,530       476          152      202        154         198          131        174         333    5,350
 IV  POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                          35         -          -        -         5           -          -          -         2     42
    Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                               90         -          -        -         5           -          -          -         4     99
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                             860        66          20       26        39          70          51         48         95    1,275
 VI  NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                            67         6          -       2         2           -          -          2         6     85
    SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI

    SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                              62         9          2       8         1           4          1          6         1     94
 VII
    SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                 11         1          -        -         -           1          -          -         1     14
    POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                           400         8          -        -         -          55          -         39         52     554
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                    23         2          -       4         2           -          1          1         5     38
    PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX  ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                         262         -          4       19         9          24          4         13         32     367
    DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
    SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                 1,344       711          29       308        357         879          729        195         205    4,757

 XI  SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                             539        62          17       15        44          55          19         28         90     869
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                   2,569       477          53       14        138         290          75         69         38    3,723
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                   477        367          38       68        26          97          17         36         45    1,171

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za
               ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je
               cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
 -  nema pojave
                                                           - 28 -
                    1-3.9. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U LIĈKO-SENJSKOJ ŢUPANIJI
                      - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) I PODRUŢNICAMA CZSS -
                                    (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ

                                                         CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) ODNOSNO
                                                             PODRUŢNICA CZSS (PO CZSS)                  UKUPNO
 R
                   PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                                                            ŢUPANIJA
 br.                                                      1. Gospić    2. Korenica      3. Senj     4. Otoĉac    (1.-4.)
                                                          CZSS      PO CZSS       CZSS      PO CZSS

  I   STALNA POMOĆ :
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                    77        259         79        210     625

     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                         125        477         79        463     1,144
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                           129        317        304        551     1,301
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                           28        20         65        63     176
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                 3        290         37        -      330
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                             97         -         26        -      123
     - od toga za pogrebne troškove                                        1         7         3         13     24
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
     izvještajnoj godini                                             77        258        304        321     960

 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                          299        311        196        245     1,051
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                           -         -          -        -      -
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                                -         -          -        -      -
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                             54        36         63        56     209
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                            4         6         4         8      22
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI

     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                               9         8         20        8      45
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                  2         2         5         -      9
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                           98        68          -        67     233
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                     5         -         1         -      6
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                         16         6         10        6      38
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                  87        60          -        155     302

 XI   SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                              96        61         51        70     278
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                     147        55         47        -      249
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                    141        269         48        208     666

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja
               (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi.
               Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno.
               Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
 -  nema pojave
                                                           - 29 -
                1-3.10. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U VIROVITIĈKO-PODRAVSKOJ ŢUPANIJI
                     - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) I PODRUŢNICAMA CZSS -
                                  (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                              CZSS ODNOSNO PODRUŢNICA CZSS
                                                                                           UKUPNO
 R
                   PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                          1. Slatina   2. Orahovica    3. Virovitica   4. Pitomaĉa  ŢUPANIJA
 br.
                                                           CZSS     PO CZSS       CZSS      PO CZSS     (1.- 4.)

  I   STALNA POMOĆ :
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                    602        170        668        140     1,580

     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                        1,541       297        1,332       396     3,566
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                          1,216       134        612        110     2,072
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                           199        27         287        58     571
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                 -        11         46        4      61
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                              -        85         35        2      122
     - od toga za pogrebne troškove                                        7        12         17        -      36
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
     izvještajnoj godini                                            1,216       134        268        53     1,671

 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                          795        324        1,216       314     2,649
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                           -         -         152        16     168
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                                -         -         152        16     168
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                             155        72         238        37     502
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                            16         3         25        -      44
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                              80        14         131        10     235
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                  -         1         22        2      25
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                           109        37         95        26     267
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                     29        11         2         -      42
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                         19         6         39        -      64
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                  -         -         508        96     604

 XI   SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                              100        29         152        10     291
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                     139        321         -        -      460
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                    591        166         -        -      757

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja
               (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi.
               Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno.
               Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
 -  nema pojave
                                                          - 30 -
          1-3.11. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U POŢEŠKO-SLAVONSKOJ ŢUPANIJI
                     - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB -
                            (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                        CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
                                                                               UKUPNO
 R
                   PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                                                ŢUPANIJA
 br.                                                       1. Pakrac       2. Poţega       (1.-2.)

  I   STALNA POMOĆ :
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                    294          593         887

     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                         628         1,345        1,973
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                           219          712         931
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                           104          249         353
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                 31          76         107
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                              78          51         129
     - od toga za pogrebne troškove                                        6           16         22
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                           31          471         502
     izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                          340         1,126        1,466
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                            -          8          8
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                                 -          8          8
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                              73          264         337
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                            19          57         76
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                               27          33         60
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                  -           -          -
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                            90          156         246
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                     10          28         38
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                          -          50         50
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                  82          963         1,045

 XI   SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                              82          285         367
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                     642           -         642
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                    294           -         294

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje
               troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev
               (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne
               domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu
               smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
 -  nema pojave
                                                          - 31 -
          1-3.12. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U BRODSKO-POSAVSKOJ ŢUPANIJI
                     - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB -
                            (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                        CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
                                                                               UKUPNO
 R
                   PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                          1.Nova        2.Slavonski      ŢUPANIJA
 br.
                                                         Gradiška        Brod         (1.-2.)

  I   STALNA POMOĆ :
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                    1,056         1,506        2,562

     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                        2,504         3,408        5,912
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini                                   1,687         2,817        4,504

     - od toga za školovanje                                           574          524         1,098
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                 33          90          123
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                              20          252         272
     - od toga za pogrebne troškove                                        49          34         83
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                          1,197         1,854        3,051
     izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                         1,850         1,466        3,316
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                           36          20         56
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                                65          20         85
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                             298          399         697
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                            77          111         188
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                              202          138         340
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                  17          19         36
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                           175          312         487
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                     41          97         138
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                          29          48         77
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                  780         1,601        2,381

 XI SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                                 49          219         268
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                     276          811         1,087
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                    1,205         1,640        2,845

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje
               troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev
               (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne
               domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu
               smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
 -  nema pojave
                                                          - 32 -
                               1-3.13. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U ZADARSKOJ ŢUPANIJI
                                - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) I PODRUŢNICAMA CZSS -
                                              (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                   CZSS ODNOSNO PODRUŢNICA CZSS (PO CZSS)
                                                                                                             UKUPNO
 R
                   PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                         1. Zadar     2. Graĉac     3. Obrovac     4. Pag     5. Benkovac     6. Biograd na  ŢUPANIJA
 br.
                                                         CZSS      PO CZSS      PO CZSS      PO CZSS       CZSS        moru CZSS    (1.-6.)

  I   STALNA POMOĆ :
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                  714        448        368        16        291          146     1,983

     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                      1,517       766        697        27        489          270     3,766
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                        1,146       425        210        18        337          174     2,310
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                         179        6         38         -        56          -      279
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                              116        34         2         -         -          -      152
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                            6        5         -         -         -          -      11
     - od toga za pogrebne troškove                                      32        5         2         -         5          5      49
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                         756        321        26        18        20          174     1,315
     izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                       1,716       161        282       134        538          523     3,354
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                         22         -         -         -        57          -      79
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                              22         -         -         -        57          -      79
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                           430        13        17        22        69          45      596
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                          43         -         -         -        7           7      57
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                             49        7         3         -        15          8      82
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                2        1         -         -         -          -       3
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                          2        19         -        8         56          -      85
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                   32        4         6        3         12          7      64
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                       107        1         6        2         13          12      141
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                823         -        140        -        444          440     1,847

 XI   SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                            272        13        16        18        77          32      428
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                  2,200        94         -        1        173          10      2,478
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                  714        438        373        15        362          -      1,902

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.

Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna
             općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
            2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene
             korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
-  nema pojave
                                                          - 33 -
                             1-3.14. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U OSJEĈKO-BARANJSKOJ ŢUPANIJI
                                        - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB -
                                               (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                        CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
                                                                                                            UKUPNO
 R
                   PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                                 2. Donji               4. Beli                      ŢUPANIJA
 br.                                                     1. Osijek             3. Valpovo             5. Đakovo       6. Našice   (1.-6.)
                                                                Miholjac              Manastir
  I   STALNA POMOĆ :
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                  1,426       257        597       1,598       893          788    5,559

     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                      2,928       507        1,279      3,781       1,973         1,798   12,266
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini                                 3,009       586        1,279      1,858       1,176         824    8,732

     - od toga za školovanje                                         366        82        79        649        422          325    1,923
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                              253        54         33        44        18          2     404
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                            -         30        353        35         -          11     429
     - od toga za pogrebne troškove                                      66        6         48        43        14          11     188
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                        1,661       265        544       1,090       513          486    4,559
     izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                       1,100       324        334       812       1,351         1,499    5,420
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                         42         -        45         -        52          -     139
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                              62         -        45         -        64          -     171
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                           289        46        91        127        257          209    1,019
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                          153        18        71        56        67          63     428
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                            126        35        49        116        46          71     443
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                40         -         -        7         -          -     47

     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                         220         -        49        196        173          125     763

 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                   34        17        22        40        50          36     199
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                       114        10        16        7         48          25     220
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                               4,122       3,296       5,018       45       1,590         636    14,707

 XI   SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                            327        31        19        142        156          109     784
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                   893        18        644       1,508       286          195    3,544
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                  1,399       809        618       1,638       1,400         771    6,635

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.

Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna
              općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
            2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene
             korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
-  nema pojave
                                                         - 34 -
              1-3.15. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŢUPANIJI
                        - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB -
                               (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                          CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
                                                                                  UKUPNO
 R
                   PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                                                    ŢUPANIJA
 br.                                                     1. Šibenik     2. Knin      3. Drniš     (1.-3.)

  I  STALNA POMOĆ :
    1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                   1,415       1,977        406      3,798

    2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                       2,241       5,582        556      8,379
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
    1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini                                  1,510       1,617        190      3,317

    - od toga za školovanje                                          205        476        61       742
    - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                22        368         -       390
    - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                             24        748         -       772
    - od toga za pogrebne troškove                                       18        25         7       50
    2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                         1,340        57        190      1,587
    izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                        2,282       1,276        691      4,249
 IV  POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                          -         -         -        -
    Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                               -         -         -        -
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                            323        105        62       490
 VI  NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                           45        12         5       62
    SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
    SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                              22        14         5       41
 VII
    SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                 -         -         -        -
    POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                           -         -        61       61
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                    29        7         3       39
    PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX  ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                         69        24        16       109
    DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
                                                         2,029       576        268      2,873
    SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini
 XI SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                               314        92        74       480
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                   455         -        44       499
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                   448       2,011        762      3,221

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova
               stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina,gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju
               financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova
               socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala
               drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
 -  nema pojave
                                                             - 35 -
                1-3.16. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŢUPANIJI
                     - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) I PODRUŢNICAMA CZSS -
                                  (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                         CZSS ODNOSNO PODRUŢNICA CZSS (PO CZSS)
                                                                                         UKUPNO
 R
                   PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                        1. Vinkovci      2. Vukovar    3. Ilok    4. Ţupanja  ŢUPANIJA
 br.
                                                        CZSS          CZSS     PO CZSS       CZSS    (1.-4.)

  I  STALNA POMOĆ :
    1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                   1,220        886       83       921     3,110

    2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                       2,567        2,015      187       2,339    7,108
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                         2,311        955       126       1,597    4,989
    1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
    - od toga za školovanje                                          294         247       23       456     1,020
    - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                21         114        3       61      199
    - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                             75         170        5        -      250
    - od toga za pogrebne troškove                                       22         22        6       12      62
    2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
    izvještajnoj godini                                           2,017        624       87       698     3,426

 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                        1,365        772       110       1,056    3,303
 IV  POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                          32         36        -       64      132
    Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                               32         39        -       120     191
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                            410         215       26       207     858
 VI  NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                           110         29        2       32      173
    SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
    SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                              26         82        5       43      156
 VII
    SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                 12         1        2        -      15
    POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                           -         3        24       124     151
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                    42         24        2       14      82
    PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX  ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                         52         12        -       27      91
    DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
    SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                 438         -        -       4,832    5,270

 XI  SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                             105         177       25       134     441
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                    -         552       99       182     833
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                    -         665       99       873     1,637

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova
               stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju
               financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova
               socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala
               drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
 -  nema pojave
                                                                                     - 36 -
                                                     1-3.17. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŢUPANIJI
                                                          - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) I PODRUŢNICAMA CZSS -
                                                                        (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                                              CZSS ODNOSNO PODRUŢNICA CZSS (PO CZSS)
                                                                                                                                                                     UKUPNO
 R                                                                                                 6. Braĉ-                                                              ŢUPANIJA
 br.
                   PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                          1. Split     2. Hvar     3. Kaštela     4. Solin      5. Vis        7. Imotski  8. Omiš                 9. Sinj     10. Trogir    11. Makarska     12. Vrgorac
                                                                                                   Supetar                                                               (1.-12.)
                                                          CZSS      PO CZSS      PO CZSS      PO CZSS      PO CZSS         CZSS    CZSS                 CZSS        CZSS       CZSS        PO CZSS
                                                                                                   CZSS
  I   STALNA POMOĆ :
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                   1,133        14        216        226        30        69        232        210        505        220        47         110     3,012

     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                       2,348        20        545        413        38        96        508        442       1,064        329        84         169     6,056
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                         1,771        35        805        686        64        257        193        294        895        200        145         159     5,504
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                          382         6        69        173         5        10         -         89         -         41        43         58      876
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                6         4        11         4         16         7         -         -         -         1         -         38      87
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                             -        24        16        17         6         -         -         -         -         3         -         4      70
     - od toga za pogrebne troškove                                       22         1         3         5         7         -         2         6        21         1         -         3      71
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                          788        30        394        372        10        87        158        169        895        107        94         95     3,199
     izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                        3,348       195        863        848        95        565        1,399       815       2,135        595        230         397     11,485
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                          22         -         9         -         -         -         -         -         -         -         -          -      31
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                               36         -         9         -         -         -         -         -         -         -         -          -      45
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                            799        34        169        125        15        57        144        95        228        111        109         27     1,913
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                           63         -        22        14         5         3        14         20        28         17         5         5      196
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                             102         2         9        25         -         4        37         3        28         4         8         2      224
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                 3         -         -         -         -         -         1         -         -         -         4          -      8
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                           77         7        78         -         -        54         -         -         -         46        36         27      325
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                    61         6        18        12         1         4        13         3        28         15         7         6      174
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                        929        20        232        204         8        52        200        128        265         96        96         23     2,253
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
                                                         2,486       130       1,097        983        29         -         -         -         -         44       1,355        2,880     9,004
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini
 XI SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                               720        13        147        126        20        54        68         61        92         63        28         31     1,423
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                   2,060        -        125        425        53         6         -         43         -        187        50         3      2,952
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                   1,264        14        207        702        37        180        498        220        639        248        107         116     4,232

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina,gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
            2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili
             djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
-  nema pojave
                                                                 - 37 -
                                      1-3.18. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U ISTARSKOJ ŢUPANIJI
                                      - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS) I PODRUŢNICAMA CZSS -
                                                    (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                          CZSS ODNOSNO PODRUŢNICA CZSS (PO CZSS)
                                                                                                                          UKUPNO
 R
                    PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                           1. Buje     2. Labin      3. Pazin      4. Buzet      5. Poreĉ        6. Pula      7. Rovinj  ŢUPANIJA
 br.
                                                           CZSS       CZSS        CZSS      PO CZSS        CZSS         CZSS        CZSS    (1.-7.)

  I  STALNA POMOĆ :
    1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                      126         92        53         16         79         357         64     787

    2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                          196        134        67         22         126         620         78     1,243
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                            403        374        196        64         207         1,263        163     2,670
    1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
    - od toga za školovanje                                            11         10        8         -         17         145         5     196
    - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                  -          -        1         -         -          13         -     14
    - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                               -          -        -         -         -           1         -     1
    - od toga za pogrebne troškove                                         -         1         5         2         1           9         5      23
    2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
                                                            193        247        196        36         99         691        125     1,587
    izvještajnoj godini
 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                           260        303        208        62         158         948        175     2,114
 IV  POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                            -          -        -         9         -           6         -     15
    Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                                 -          -        -         11         -          24         -     35
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                               70         66        47         18         72         281         62     616
 VI  NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                             10         27        5         4         11          28         10     95
    SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI

    SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                                14         8         7         -         5          39         7      80
 VII
    SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                   -          -        1         -         -           3         -     4
    POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                             42         4        92         8         48         277         46     517
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                      1         19        4         3         6          22         11     66
    PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX  ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                           31         14        28         3         27         124         19     246
    DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
    SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                   8,543        2,831       79         59        1,519        1,378        711    15,120

 XI  SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                               126         97        88         18         72         348         31     780
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                      387        359        58         58         1          514         14     1,391
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                     172        139        53         30         3          337         53     787

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina,
               gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u
               drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
 -  nema pojave
                                                             - 38 -
                1-3.19. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U DUBROVAĈKO-NERETVANSKOJ ŢUPANIJI
                             - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB -
                                    (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
                                                                                              UKUPNO
 R
                    PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                                    2. Korĉula-                    ŢUPANIJA (1.-
 br.                                                        1. Dubrovnik             3. Metković     4. Ploĉe    4.)
                                                                     Lastovo
  I   STALNA POMOĆ :
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                      274        30        195         89     588

     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                           406        49        410        108     973
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                             360        77        356        212     1,005
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                             42         8         87         21     158
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                   24         5         -         53      82
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                                6         3         -         -      9
     - od toga za pogrebne troškove                                          8         5         1         6      20
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
     izvještajnoj godini                                               145        42        269        128     584

 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                            820        239        498        436     1,993
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                             16         -         -           -    16
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                                  31         -         -           -    31
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                               272        74        151         56     553
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                              26         7         14         6      53
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI

     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                                 11         8         9         2      30
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                    -         -         -           -    -
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                             156        73         5           -    234
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                       12        14         21         12      59
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                           159        35         50         38     282
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                   1,473       275        343        5,185    7,276

 XI   SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                                154        73         68         21     316
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                       47        28         19           -    94
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                      270        89        224        108     691

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja
               (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina,gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi.
               Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala drţava u cijelosti ili djelomiĉno.
               Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
 -  nema pojave
                                             - 39 -
                1-3.20. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U MEĐIMURSKOJ ŢUPANIJI
                         - PREGLED PO CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB -
                                (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                          CZSS ODNOSNO PODRUŢNICA CZSS
                                                               (PO CZSS)
                                                                                   UKUPNO
 R
                    PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI                                                   ŢUPANIJA (1.-
 br.                                                                         3. Mursko
                                                                   2. Prelog             3.)
                                                          1. Ĉakovec             Središće
                                                                    PO CZSS
                                                                           PO CZSS
  I  STALNA POMOĆ :
    1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                     1,075       192        241      1,508

    2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                          3,950       548        734      5,232
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
    1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini                                    2,731       359        339      3,429

    - od toga za školovanje                                            1,029       74        111      1,214
    - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                                  109        32        28       169
    - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                               116       148        94       358
    - od toga za pogrebne troškove                                         42        8        5       55
    2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
    izvještajnoj godini                                              1,019       175        290      1,484

 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                           1,692       467        299      2,458
 IV  POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                            18        5        6       29
    Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                                 18        9        9       36
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                               612        18        34       664
 VI  NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                              76        6        10       92
    SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
    SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                                187        17        16       220
 VII
    SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                   27        3        -       30
    POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                             154        17        9       180
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                      60        16        2       78
    PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX  ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                           192        -        -       192
    DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
    SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                   2,207       367        314      2,888

 XI SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                                 414        34        4       452
LOKALNA I REGIONALNA QOMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                      234        52        61       347
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                     742       136        209      1,087

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova
               stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju
               financiraju ţupanije.
              2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova
                socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala
                drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
         - 40 -
Znakovi :
-  nema pojave
                                                                               - 40 -
                                                      1-3.21. BROJ KORISNIKA I POMOĆI U SOCIJALNOJ SKRBI U GRADU ZAGREBU
                                                            - PREGLED PO UREDIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB -
                                                                    (stanje 31. 12. 2009.)

DRŢAVNA POMOĆ
                                                                                            UREDI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB                                              UKUPNO
 R                                                                                                                                                        CZSS
                   PRAVO U SOCIJALNOJ SKRBI
 br.                                                     1. Centar    2. Ĉrnomerec    3. Dubrava    4. Maksimir   5. Medvešĉak 6. Novi Zagreb     7. Pešćenica    7. Sesvete    9. Susedgrad   10. Trešnjevka    11. Trnje  ZAGREB
                                                                                                                                                         (1.-11.)
  I   STALNA POMOĆ :
     1. Ukupno pomoći (samaca i obitelji)                                   256        182        895        209        141        477        502        287        294        613       251     4,107

     2. Ukupno obuhvaćenih osoba                                       361        278       2,022       278        182        913       1,319       599        553       1,066       485     8,056
  II  JEDNOKRATNA POMOĆ:
                                                         433       1,040       2,970       850        425       2,133       1,295       790        722       1,429       671    12,758
     1. Ukupno pomoći u izvještajnoj godini
     - od toga za školovanje                                          10        43        418        46        11        130        263        160        110        98        84     1,373
     - od toga za nabavku potrebne odjeće i obuće                               2         11        75         -         -         -         23        -         1         -       82     194
     - od toga za nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu                            415        26        87         -         -         -        157        -         1         -       129     815
     - od toga za pogrebne troškove                                       5        8         10         3         7         6         7         8         3         8        8      73
     2. Razliĉiti korisnici (samci i obitelji) kojima je jednom ili više puta odobrena pomoć u
     izvještajnoj godini                                           198        980       1,603       320        294        756        801        655        307        830       356     7,100

 III  DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU                                        210        319        897        350        220       1,033        528        631        557        631       333     5,709
 IV   POMOĆ I NJEGA U KUĆI
                                                          2        29        16         6         5        43        10         6         31        11        6     165
     Ukupno korisnika
     Ukupno pomoći                                               2        29        20         6         5        52        10         6         32        11        10     183
 V   OSOBNA INVALIDNINA                                            68        134        368        147        70        361        176        191        251        328       106     2,200
 VI   NAKNADA DO ZAPOSLENJA                                           35        26        82        43         9        87        56         69        69        103        21     600
     SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI
     SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ DJECE I ODRASLIH                             19        37        120        66        29        83        50         48        55        76        26     609
 VII
     SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM DJECE I ODRASLIH                                 1        6         9         6         -         6         5         5         2         11        1      52
     POMOĆ ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE STALNOG SMJEŠTAJA                          120        139        287        56        182        248        124        149        111        295       134     1,845
 VIII PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA                                    6        14        48        10         3        38        12         16        16        13        4     180
     PRAVO RODITELJA DJETETA S TEŢIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST
 IX   ODNOSNO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE                        49        147        244        160        67        325        116        163        267        260        68     1,866
     DJETETA
 X   SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
     SAMACA I OBITELJI - u izvještajnoj godini                                1,471       3,853       7,110       1,310       3,289       5,817       3,064       558       1,493      12,658      3,477    44,100

 XI SMJEŠTAJ U DOM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU I ODRASLE                               116        135        387        127        172        483        211        194        324        547       144     2,840
LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
 XII POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA                                    72        71        246        91        58        151        207        109        148        208        75     1,436
 XIII POMOĆ ZA OGRJEV - u izvještajnoj godini                                    -        -         -         -         -         -         -         -         -         -        -     896

Izvor: Podaci prikupljeni od centara za socijalnu skrb.
Metodološke napomene: 1. Sredstva za iskazani broj korisnika i pomoći (r.br.I do XI) osigurana su iz drţavnog proraĉuna, osim za pomoć za podmirenje troškova stanovanja (r.br.XII), koja se financira iz proraĉuna općina, gradova i Grada Zagreba, te za pomoć za ogrjev (r.br.XIII), koju
             financiraju ţupanije.
            2. Pod rednim brojem XI – Smještaj u dom socijalne skrbi za djecu i odrasle, iskazani su podaci centara za socijalnu skrb, a ne domova socijalne skrbi. Iskazani podaci odnose se na smještene korisnike u drţavne i nedrţavne domove, za koje je cijenu smještaja plaćala
             drţava u cijelosti ili djelomiĉno. Podaci se odnose na stanje krajem 2009. godine.
Znakovi :
-  nema pojave
                       - 41 -
    1-4.  OBUHVAĆENOST STANOVNIŠTVA SA STALNOM POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ
         1-4.1. PREGLED PO ŽUPANIJAMA I CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB
                   ( stanje 31. prosinca 2009.)
Red.  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB (CZSS),  BROJ     BROJ OSOBA  UDJEL (%) BROJA OSOBA
br.  - PODRUŽNICA CZSS,         STANOVNIKA  KORISNIKA  KORISNIKA STALNE POMOĆI U
    ŽUPANIJA                    STALNE    BROJU STANOVNIKA (4:3)
                            POMOĆI
 1.          2.           3.      4.         5.
 I  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
 1.  Dugo Selo               28,724     248          0.9
 2.  Ivanić Grad              28,167     404          1.4
 3.  Jastrebarsko              29,697     304          1.0
 4.  Samobor                54,963     231          0.4
 5.  Sv. Ivan Zelina            17,790     143          0.8
 6.  Velika Gorica             70,137    1,010          1.4
 7.  Vrbovec                29,178     410          1.4
 8.  Zaprešić                51,040     457          0.9
    Ukupno I               309,696    3,207          1.0
 II  KRAPINSKO-ZAGORSKA
    ŽUPANIJA
 1.  Donja Stubica             27,273     214          0.8
 2.  Krapina                25,609     415          1.6
 3.  - Pregrada               16,119     199          1.2
 4.  Zabok                 35,430     97          0.3
 5.  - Klanjec               10,281     56          0.5
 6.  Zlatar Bistrica            27,720     185          0.7
    U k u p n o II            142,432    1,166          0.8
 III  SISAČKO-MOSLAVAČKA
    ŽUPANIJA
 1.  Sisak                 69,808    1,944          2.8
 2.  - Dvor                 5,742     296          5.2
 3.  Glina                  9,868     696          7.1
 4.  - Topusko                6,998     687          9.8
 5.  Kutina                 40,129    1,314          3.3
 6.  Novska                 20,805     394          1.9
 7.  Petrinja                23,413    1,439          6.1
 8.  Hrvatska Kostajnica           8,624     408          4.7
    U k u p n o III            185,387    7,178          3.9
 IV  KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 1.  Karlovac                66,447    3,481          5.2
 2.  - Ozalj                11,708     772          6.6
 3.  - Vojnić                5,495     152          2.8
 4.  Ogulin                 23,445     335          1.4
 5.  Duga Resa               23,227     690          3.0
 6.  Slunj                 11,465     302          2.6
    U k u p n o IV            141,787    5,732          4.0
                - 42 -
1.          2.     3.   4.   5.
V   VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1.  Ivanec          39,796   641    1.6
2.  Ludbreg          21,254   323    1.5
3.  Novi Marof        28,309   309    1.1
4.  Varaţdin         95,410  1,794    1.9
   Ukupno V         184,769  3,067    1.7
VI  KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
   ŽUPANIJA
1.  ĐurĎevac         27,063   713    2.6
2.  Koprivnica        60,669  1,335    2.2
3.  Kriţevci         36,735   479    1.3
   U k u p n o VI      124,467  2,527    2.0
VII  BJELOVARSKO-BILOGORSKA
   ŽUPANIJA
1.  Bjelovar          64,100  1,384    2.2
2.  Čazma           14,752   643    4.4
3.  Daruvar          25,608   701    2.7
4.  - Grubišno Polje      10,836   842    7.8
5.  Garešnica         17,788   356    2.0
   U k u p n o VII      133,084  3,926    3.0
VIII PRIMORSKO-GORANSKA
   ŽUPANIJA
 1. Rijeka           191,647  1,478    0.8
 2. - Delnice          15,686   366    2.3
 3. - Čabar           4,387   53    1.2
 4. - Vrbovsko          6,047   113    1.9
 5. Cres-Lošinj         11,347   26    0.2
 6. Crikvenica         20,160   163    0.8
 7. - Rab            9,480   15    0.2
 8. Krk             17,860   85    0.5
 9. Opatija           28,891   73    0.3
   U k u p n o VIII     305,505  2,372    0.8
 IX LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
 1. Gospić           17,493   125    0.7
 2. - Korenica          9,293   477    5.1
 3. Senj            11,467   79    0.7
 4. - Otočac          15,424   463    3.0
   U k u p n o IX       53,677  1,144    2.1
 X VIROVITIČKO-PODRAVSKA
   ŽUPANIJA
 1. Slatina           26,181  1,541    5.9
 2. - Orahovica         13,107   297    2.3
 3. Virovitica         43,636  1,332    3.1
 4. - Pitomača         10,465   396    3.8
   Ukupno X          93,389  3,566    3.8
                  - 43 -
1.          2.       3.    4.   5.
XI  POŽEŠKO-SLAVONSKA
   ŽUPANIJA
1.  Pakrac            15,529   628    4.0
2.  Poţega            70,302  1,345    1.9
   U k u p n o XI        85,831  1,973    2.3
XII  BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

1.  Nova Gradiška         52,416  2,504    4.8
2.  Slavonski Brod        124,349  3,408    2.7
   U k u p n o XII       176,765  5,912    3.3
XIII ZADARSKA ŽUPANIJA
 1. Zadar             117,935  1,517   1.3
 2. - Gračac            3,923   766  19.5
 3. - Obrovac            4,716   697  14.8
 4. - Pag              5,063    27   0.5
 5. Benkovac            14,072   489   3.5
 6. Biograd n/m          16,336   270   1.7
   U k u p n o XIII       162,045  3,766   2.3
XIV OSJEČKO-BARANJSKA
   ŽUPANIJA
 1. Osijek            147,109  2,928    2.0
 2. Donji Miholjac         19,070   507    2.7
 3. Valpovo            32,160  1,279    4.0
 4. Beli Manastir         42,633  3,781    8.9
 5. Đakovo             52,260  1,973    3.8
 6. Našice             37,274  1,798    4.8
   U k u p n o XIV       330,506  12,266    3.7
XV ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

1. Šibenik            77,489  2,241   2.9
2. Knin              21,555  5,582  25.9
3. Drniš             13,847   556   4.0
  U k u p n o XV        112,891  8,379   7.4
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
  ŽUPANIJA
 1. Vinkovci            90,875  2,567    2.8
 2. Vukovar            54,241  2,015    3.7
 3. - Ilok             8,351   187    2.2
 4. Ţupanja            51,301  2,339    4.6
  U k u p n o XVI        204,768  7,108    3.5
                             - 44 -
 1.            2.               3.     4.   5.
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA
    ŽUPANIJA
 1. Split                       197,514    2,348    1.2
 2. - Hvar                       11,103      20    0.2
 3  - Kaštela                     36,479     545    1.5
 4. - Solin                       30,572     413    1.4
 5. - Vis                        3,637      38    1.0
 6. Brač-Supetar                    14,031      96    0.7
 7. Imotski                       33,253     508    1.5
 8. Omiš                        25,739     442    1.7
 9. Sinj                        51,432    1,064    2.1
 10. Trogir                       25,650     329    1.3
 11. Makarska                      26,673      84    0.3
 12. - Vrgorac                      7,593     169    2.2
    U k u p n o XVII                 463,676    6,056    1.3
XVIII ISTARSKA ŽUPANIJA
 1. Buje                        25,588     196    0.8
 2. Labin                        24,131     134    0.6
 3. Pazin                        18,587      67    0.4
 4. - Buzet                       6,457      22    0.3
 5. Poreč                        26,229     126    0.5
 6. Pula                        85,167     620    0.7
 7. Rovinj                       20,185      78    0.4
    U k u p n o XVIII                206,344    1,243    0.6
 XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA
    ŽUPANIJA
 1. Dubrovnik                      65,208     406     0.6
 2. Korčula                       22,053     49     0.2
 3. Metković                      24,775     410     1.7
 4. Ploče                        10,834     108     1.0
    U k u p n o XIX                 122,870     973     0.8
 XX MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
 1. Čakovec                       73,288    3,950    5.4
    - Prelog                     25,585     548    2.1
 2. - Mursko Središće                  19,553     734    3.8
    U k u p n o XX                  118,426    5,232    4.4
 XXI GRAD ZAGREB
 1. Zagreb                       779,145    8,056    1.0
    U k u p n o XXI                 779,145    8,056    1.0
 S V E U K U P N O I-XXI               4,437,460    94,849    2.1

Izvor : Podaci centara za socijalnu skrb i Popis stanovništva 2001.
                             - 45 -
     1-4.2. PREGLED PO UREDIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB GRADA ZAGREBA

                       ( stanje 31. prosinca 2009.)
Red.br. UREDI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB      BROJ        BROJ OSOBA    UDJEL (%) BROJA OSOBA
                         STANOVNIKA     KORISNIKA     KORISNIKA STALNE POMOĆI U
                                   STALNE      BROJU STANOVNIKA (4:3)
                                   POMOĆI

 1.            2.               3.         4.            5.

 1.  Centar                     42,822         361             0.8
 2.  Črnomerec                   48,225         278             0.6
 3.  Dubrava                    97,332        2,022             2.1
 4.  Maksimir                    57,488         278             0.5
 5.  Medveščak                   42,841         182             0.4
 6.  Novi Zagreb                  125,166         913             0.7
 7.  Pešćenica                   58,283        1,319             2.3
 8.  Sesvete                    59,212         599             1.0
 9.  Susedgrad                   80,478         553             0.7
 10.  Trešnjevka                   122,031        1,066             0.9
 11.  Trnje                     45,267         485             1.1

 Ukupno                        779,145        8,056             1.0Izvor: Podaci teritorijalnih ureda Centra za socijalnu skrb Grada Zagreba i Popis stanovništva 2001.
- 46 -
- 47 -
- 48 -
- 49 -
  - 50 -
.
                                     - 46 -                          1-4.3. OBUHVAĆENOST STANOVNIŠTVA (U %)
                                 SA STALNOM POMOĆI
                                U ŽUPANIJAMA (GRAF)
                               ( stanje 31. prosinca 2009.)
                                                          Istarska 0.60


             Sisačko-moslavačka 3.87          Brodsko-posavska 3.34 Šibensko-kninska 7.42
                                                          Zagrebačka 1.04
   Virovitičko-podravska 3.82                                              Primorsko-goranska 0.78
                                                              Krapinsko-zagorska 0.82
 Karlovačka 4.04

                                                               Grad Zagreb 1.03


                                                              Dubrovačko-neretvanska 0.79

                                                                  Splitsko-dalmatinska 1.31

Međimurska 4.42
                                                                   Varaždinska 1.66

                                                                  Koprivničko-križevačka 2.03
 Osječko-baranjska 3.71
                                                                  Ličko-senjska 2.13

      Požeško-slavonska 2.30                                              Bjelovarsko-bilogorska 2.95
                  Zadarska 2.32

                          Republika Hrvatska 2.14
                                               Vukovarsko-srijemska 3.47
                         - 47 -

     1-5. BROJ DOMOVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ,
        SMJEŠTENIH KORISNIKA I ZAPOSLENIKA U 2009. GODINI
                       (stanje 31.12.2009.)
R.          VRSTA DOMA         BROJ         BROJ          BROJ
br.                       DOMOVA        KORISNIKA1)      ZAPOSLENIH2)
   1            2              3.          4.           5.
   Drţavni i nedrţavni domovi
   1.
   socijalne skrbi - ukupno (2.+3.)
                              224        25,523          9,835
 2. Drţavni domovi socijalne skrbi –
   ukupno (2.1. do 2.4.)
                              70         8,636          4,167
 2.1. Drţavni domovi socijalne skrbi za
   djecu bez odgovarajuće roditeljske          14          782           501
   skrbi
 2.2. Drţavni domovi socijalne skrbi za
   djecu i mladeţ s poremećajima u           11         1,011          462.5
   ponašanju
 2.3. Drţavni domovi socijalne skrbi za
   tjelesno ili mentalno oštećenu djecu i        26         3,543        1,975.5
   odrasle osobe
 2.4. Drţavni domovi socijalne skrbi za
                              1          78           20
   starije i nemoćne osobe3)
 2.5. Drţavni domovi socijalne skrbi za
   psihiĉki bolesne odrasle osobe            18         3,222          1,208
   3.  Nedrţavni domovi socijalne skrbi –
     ukupno (3.1. do 3.7.)              154        16,887          5,668
 3.1. Nedrţavni domovi socijalne skrbi za
   djecu bez odgovarajuće roditeljske          2          188           109
   skrbi
 3.2. Nedrţavni domovi socijalne skrbi za
   tjelesno ili mentalno oštećenu djecu i        11         1,130          489
   odrasle osobe
 3.3. Nedrţavni - ţupanijski domovi
   socijalne skrbi za starije i nemoćne         46         10,502          3,289
   osobe
 3.4. Nedrţavni – drugi domovi socijalne
   skrbi za starije i nemoćne osobe           82         4,108          1,503
 3.5. Nedrţavni domovi socijalne skrbi za
   psihiĉki bolesne odrasle osobe            9          805           235
 3.6. Nedrţavni domovi socijalne skrbi za
   ovisnike o alkoholu, drogama i            2          95           36
   drugim opojnim sredstvima
 3.7. Nedrţavni domovi socijalne skrbi za
   djecu i odrasle osobe – ţrtve             2          59           7
   obiteljskog nasilja
Izvor: podaci domova socijalne skrbi kojih je osnivaĉ Republika Hrvatska (drţavni domovi), ţupanija i
   drugi osnivaĉi (nedrţavni domovi).
Bilješke:
1)
   Iskazan ukupan broj korisnika.
2)
  Nisu iskazani zaposleni na odreĊeno vrijeme koji su bili zamjena za zaposlenike na bolovanju i sliĉno, radi
izbjegavanja dvostrukog iskazivanja podataka (zaposlenih) za isto radno mjesto. Vjeţbenici su uraĉunati.
3)
 U koloni 3 (Broj domova) i koloni 5 (Broj zaposlenih) iskazani su podaci samo Doma za starije i nemoćne osobe
"Majka Marija Petković", Blato, s obzirom da su podaci Doma za starije i nemoćne osobe i tjelesno ili mentalno
oštećeno osobe "Metković", Metković,iskazani kod Drţavnih domova socijalne skrbi za tjelesno ili mentalno oštećenu
djecu i odrasle osobe (2.3.) u koloni 3 i koloni 5.
                              - 48 -
            2. SREDSTVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ

                2-1. DRŢAVNA SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB U
                      U RAZDOBLJU 2007. - 2009.
           (Iz drţavnog proraĉuna i vlastitih prihoda drţavnih ustanova socijalne skrbi)


                                                            - u kn

                      2007.               2008.            2009.
   IZVORI SREDSTAVA
                      iznos      %       iznos      %      iznos       %
1. Drţavni proraĉun
  - ukupno (1.1. do 1.4.)       2,385,731,557   95.9    2,624,862,514   96.1  2,876,424,081     96.3

1.1. pomoći i naknade u
   socijalnoj skrbi         1,579,247,385   63.5    1,600,376,441   58.6  1,820,299,413     60.9

1.2. bruto plaće i druga primanja
   zaposlenika drţavnih
   ustanova socijalne skrbi
   (centara za socijalnu skrb i    595,680,993   23.9     655,818,872   24.0   679,845,044     22.8
   drţavnih domova socijalne
   skrbi)

1.3. materijalni troškovi i drugi
   izdaci drţavnih domova       158,582,592   6.4      251,549,122   9.2    256,400,245     8.6
   socijalne skrbi

1.4. izdaci za nabavu, izgradnju i
   investicijsko odrţavanje       52,220,586   2.1      117,118,078   4.3    119,879,379     4.0
   kapitalnih sredstava


2. Vlastiti prihodi drţavnih
                     101,568,139   4.1      105,744,600   3.9    110,229,244     3.7
  ustanova socijalne skrbi*
S V E G A (1. + 2.)           2,487,299,696 100.0      2,730,607,114 100.0     2,986,653,325 100.0

IZVOR: podaci Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.BILJEŠKE:
* Vlastite prihode ĉine: naplaćena participacija od korisnika smještenih u drţavnim domovima socijalne skrbi
 (plaćanje cijene usluga / smještaja), prihodi od dopunske gospodarske i negospodarske djelatnosti domova socijalne
 skrbi (prihodi od radionica za ostruĉavanje korisnika, ugostiteljske djelatnosti, iznajmljivanja prostorija i dr.),
 donacije, kapitalni prihodi, prihod od Republiĉkog fonda "Kralj Zvonimir" (za prognanike i izbjeglice u domovima
 socijalne skrbi) i drugi prihodi.
** U 2009. godini prihodu od 2.986.653.325 kn treba dodati prihod od igara na sreću 54.201.916 kn, prihod od
 darovnice 2.202.404 kn te preneseni višak prihoda iz prethodne godine 29.653.044 kn, što ĉini ukupni prihod od
 3.072.710.689 kn.
- 49 -
                              - 49 -
                2-2. DRŢAVNI IZDACI ZA SOCIJALNU SKRB U
                      RAZDOBLJU 2007.-2009.
         (iz drţavnog proraĉuna i vlastitih prihoda drţavnih ustanova socijalne skrbi)                                                       - u kn

      NAMJENA             2007.             2008.          2009.
     (vrsta izdataka          iznos     %      iznos    %     iznos     %

1. Pomoći i naknade u socijalnoj     1,597,123,847  63.7   1,683,439,747  62.0  1,913,645,082   64.5
  skrbi (1.1. do 1.3.)

  1.1. socijalna pomoć izravno     1,293,118,795  51.5   1,362,551,655  50.2  1,555,922,246   52.5
    korisniku
  1.2. naknada za smještaj
    korisnika u nedrţavne       179,333,453   7.2    201,303,438   7.4   218,791,740    7.4
    (regionalne, privatne i t.sl.)
    domove socijalne skrbi

  1.3. naknada za smještaj       124,671,599   5.0    119,584,654   4.4   138,931,096    4.6
     korisnika u udomiteljsku
     obitelj
2. Bruto plaće i druga primanja
  zaposlenika drţavnih ustanova
  socijalne skrbi (centara za      595,680,993   23.7    655,818,872  24.2   679,845,044   22.92
  socijalnu skrb i drţavnih
  domova socijalne skrbi)
3. Materijalni troškovi i drugi
  izdatci drţavnih ustanova       205,184,032   8.2    217,663,514   8.0   217,064,076    7.3
  socijalne skrbi
4. Izdatci za nabavu, izgradnju i
  investicijsko odrţavanje        111,037,557   4.4    156,730,579   5.8   155,835,297    5.3
  kapitalnih sredstava
 S V E G A (1. do 4.)          2,509,026,429  100.0   2,713,652,712  100.0  2,966,389,499   100.0

IZVOR: podaci Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

BILJEŠKA:
* U 2009. godini izdacima od 2.966.389.499 kn treba dodati izdatke igara na sreću 54.368.251 kn, te izdatke
 darovnice 3.472.533 kn i ukupni izdaci iznose 3.024.230.283 kn.
                               - 50 -

        2-3. UDJEL (%) DRŢAVNIH IZDATAKA ZA SOCIJALNU SKRB U BRUTO
            DOMAĆEM PROIZVODU U RAZDOBLJU 2007. - 2009.           NAMJENA
                                  2007.         2008.        2009.
          (vrsta izdataka)

1. Pomoći i naknade u socijalnoj skrbi                 0.51        0.49         0.57


2. Bruto plaće i druga primanja
  zaposlenika drţavnih ustanova socijalne               0.19        0.19         0.2
  skrbi


3. Materijalni troškovi i drugi izdatci
  drţavnih domova socijalne skrbi
                                             0.06         0.07
                                    0.074. Izdatci za nabavu, izgradnju i
  investicijsko odrţavanje kapitalnih                 0.04        0.05         0.05
  sredstava u socijalnoj skrbi


 S V E G A (1. do 4.)                       0.81         0.79         0.89

 Bruto domaći proizvod (mln. kn.)                314,223.0      342,159.0       333,063.0


IZVOR: podaci Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Drţavnog zavoda za statistiku (Statistiĉke informacije 2010.).      2-4. LOKALNI I REGIONALNI IZDACI ZA SOCIJALNU SKRB U 2009. GODINI

1. Iznos lokalnih izdataka ( iz proraĉuna jedinica lokalne samouprave )
  1.1. ukupno za socijalnu skrb / socijalni program          2.517.349.250 kn
  1.2. od toga za pomoć za podmirenje troškova stanovanja         58.992.132 kn

2. Iznos regionalnih izdataka za pomoć za ogrjev
  ( iz proraĉuna jedinica podruĉne / regionalne samouprave)           39.520.196 kn


Izvor : podaci Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb
    Grada Zagreba, te centara za socijalnu skrb.
                                      - 51 -
                   2-5. IZDACI ZA MATERIJALNE OBLIKE (PRAVA)
                                        1)
                   SOCIJALNE SKRBI U RAZDOBLJU 2007. - 2009.

I DRŽAVNA POMOĆ                                                  - u kn
        VRSTA POMOĆI / NAKNADE                        2007.    2008.          2009.
1. Stalna pomoć                                   440,921,570  418,785,479       492,517,434
2. Doplatak za pomoć i njegu                            331,797,723  344,427,364       434,444,904
3. Pomoć i njega u kući (3.1. do 3.2.)                               10,988,288       12,038,547
  3.1. pomoć i njega u kući                             5,361,732   4,411,350        3,488,475
  3.2. pomoć u prehrani                               7,063,947   6,576,938        8,550,072
4. Osobna invalidnina                                179,872,479  187,676,214       239,459,917
5. Pomoć za uzdrţavanje djeteta                                               22,111,631
6. Naknada plaće roditelju djeteta s teţim smetnjama u razvoju
  koji koristi dopust, odnosno radi s polovicom punog radnog            154,380,194  179,799,316       54,703,271
  vremena radi njege djeteta
7. Skrb izvan vlastite obitelji                           899,416,397  964,680,732     1,016,377,029
   7.1. Smještaj djece i mladeţi u udomiteljsku obitelj              47,773,950   45,587,361      51,824,935
   7.2. Smještaj odraslih i starijih osoba u udomiteljsku obitelj         76,897,649   73,997,293      87,106,161
                                   3)              459,920,606      469,255,261
   7.3 Smještaj djece i mladeţi u drţavni dom socijalne skrbi           426,557,431
   7.4. Smještaj odraslih i starijih osoba u drţavni dom
                                          161,877,428  174,819,861       179,262,268
     socijalne skrbi 3)
   7.5. Naknada za smještaj u nedrţavne domove socijalne
        4)                                 179,333,453  203,188,832       218,791,740
     skrbi
   7.6. Pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja             6,976,486   7,166,779       10,136,664
     7.6.1. 7.6.2.)
     (7.6.1.u+domu socijalne skrbi                        4,112,910   4,511,281        5,720,111
     7.6.2. u udomiteljskoj obitelji                       2,863,576   2,655,498        4,416,552
8. Osposobljavanje za samostalan ţivot i rad                     10,299,788    195,830         120,978
9. Osobna naknada udomitelju                             2,179,058   20,738,251       24,300,486
10. Pravo na status roditelja-njegovatelja                        47,475   31,012,681       70,360,433
11. Drugi oblici i pomoći i drugi izdaci socijalne skrbi              102,839,060  110,344,066       118,084,136
12. Jednokratna pomoć                                45,396,997   51,417,386      78.800.1382)
  12.1. pomoć za školovanje i obvezne školske udţbenike                944,068     740,501       18,494,860
  12.2. pomoć za nabavku potrebne odjeće i obuće                   654,572     494,718        653,861
   12.3. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova                   4,383,646    3,291,147       2,866,040
   12.4. jednokratna novĉana pomoć                         39,414,711   46,891,020       56,785,377
UKUPNO (1. do 12.)                             2,185,558,706     2,320,065,607     2,563,318,904
II LOKALNA I REGIONALNA POMOĆ
1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (financirana iz
                                        54,567,675     60,047,688      58,992,132
  proraĉuna jedinica lokalne samouprave)
2. Pomoć za ogrjev (financirana iz proraĉuna jedinica
                                        42,047,119     44,137,238      39,520,196
  podruĉne / regionalne samouprave)
IZVOR: podaci Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, općina, gradova i Grada Zagreba, te centara za socijalnu skrb.
BILJEŠKE:
1)
  Sredstva za prikazane oblike (prava) socijalne skrbi (r.br. 1. do 12.) osigurana su iz drţavnog proraĉuna i vlastitih prihoda
  drţavnih ustanova socijalne skrbi. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja financira se iz proraĉuna općina, gradova i
  Grada Zagreba. Podaci o utrošenim sredstvima za tu pomoć prikupljeni su putem centara za socijalnu skrb.
2)
  Utrošena sredstva za jednokratnu pomoć, s izdacima za nabavku obveznih školskih udţbenika za socijalno ugroţene
  uĉenike.
3)
  Iskazani iznosi odnose se na materijalne troškove i druge izdatke, te bruto plaće i druga primanja zaposlenika drţavnih
  domova socijalne skrbi kojih je osnivaĉ Republika Hrvatska.
4)
  Iskazani iznosi odnose se na utrošena sredstva za plaćanje cijene usluga (smještaja) u domovima socijalne skrbi kojih nije
  osnivaĉ Republika Hrvatska, nego druge pravne i fiziĉke osobe (regionalni, privatni i t.sl. domovi).

NAPOMENA: Osim iskazanih 2.563.318.904 kn utrošenih sredstava u 2009. godini za drţavne materijalne oblike socijalne
skrbi, u 2009. godini utrošeno je još iz drţavnog proraĉuna za djelatnost centara za socijalnu skrb 247.235.298 kn, za kapitalne
izdatke 155.835.297 kn, za pomoći savezima i udrugama 54.368.251 kn i za druge programe ( darovnice i dr.) 3.472.533 kn, što
iznosi ukupno 3.024.230.283 kn.
- 52 -
- 53 -
- 54 -
                         - 52 -
   OBITELJSKO PRAVNA ZAŠTITA U REPUBLICI HRVATSKOJ
           U 2009. GODINI
     (PRIKAZ PRIMJENE ODREDBI OBITELJSKOG ZAKONA IZ NADLEŢNOSTI
             CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB)

                                     Broj
A) ZAŠTITA BRAKA

1. Datih mišljenja o opravdanosti zahtjeva maloljetnika za prijevremeno
                                      165
  sklapanje braka (ĉl. 26. st.4. OZ) - ukupno
  1.1. od toga negativnih                         10
2. Datih mišljenja o opravdanosti zahtjeva za sklapanje braka osoba
  potpuno lišenih poslovne sposobnosti ili nesposobnih za rasuĊivanje    6
  temeljem ĉl. 27. st. 4. OZ -ukupno
  2.1. od toga negativnih                          3
3. Podnesenih tuţbi za poništaj braka - ukupno (3.1. do 3.4.)         -
  Od toga temeljem:                             -
  3.1. ĉl. 26. OZ                              -
  3.2. ĉl. 27. OZ                              -
  3.3. ĉl. 28. OZ                              -
  3.4. ĉl. 29. OZ                              -
4. Posredovanje prije razvoda braka
  4.1. pokrenutih postupaka posredovanja                 4,421
  4.2. posredovanje provedeno, odnosno okonĉano             3,547
  4.3. obavijest sudu o neodazivu (ĉl. 47. st. 2.)             289
  4.4. obavijest sudu o odustanku (ĉl. 47. st. 3.)             122
  4.5. postupaka posredovanja koji nisu okonĉani             480
5. Drugi posredovatelji
  5.1. dostavljenih mišljenja (ĉl. 50. st. 1.)              128


B) RODITELJI I DJECA
1. Priznanje majĉinstva i oĉinstva pred centrom
                                      462
  za socijalnu skrb (ĉl. 56. OZ) - ukupno (1.1. + 1.2.)
  1.1. od toga priznanje majĉinstva                     2
  1.2. od toga priznanje oĉinstva                     460
2. Pokrenutih postupaka radi utvrĊivanja
  majĉinstva (ĉl.73. OZ)                          4

3. Pokrenutih postupaka radi utvrĊivanja
  oĉinstva (ĉl.73. OZ)                           69

4. Zahtjeva za suglasnost centra za promjenu
                                      129
  osobnog imena djeteta - ukupno (4.1. + 4.2.)
  4.1. od toga datih pozitivnih mišljenja                 109
  4.2. od toga datih negativnih mišljenja                 20
                          - 53 -

                                       Broj


C) RODITELJSKA SKRB
1. Broj djece maloljetnih majki                        196
2. Broj maloljetnih majki                           169
3. Zahtjeva djeteta za zaštitu svojih prava (ĉl. 89. OZ)            98
4. Obavijesti policije o postupanju u sluĉajevima
  nepoštivanja ĉlanka 95.st.2. OZ                      1,162

5. Odluka suda da samo jedan roditelj skrbi
  o djetetu (ĉl. 99. st. 2.)                         27

6. Odluka suda s kojim roditeljem će dijete
  ţivjeti i o susretima i druţenju s drugim                 2,603
  roditeljem (ĉl. 100. st.1. OZ) - ukupno
  6.1. odluka suda da će dijete ţivjeti s majkom              2,228
  6.2. odluka suda da će dijete ţivjeti s ocem                375
  6.3. odluka suda o ograniĉenju susreta i druţenja (ĉl. 100. st. 2. OZ)  126
  6.4. odluka suda o zabrani susreta i druţenja               47
7. Odluka suda o sadrţaju roditeljske skrbi (ĉl.101.OZ)            25
8. Nova odluka suda o skrbi za
  dijete (ĉl.102.OZ) - ukupno (8.1. do 8.2.)                 462

  8.1. od toga donijetih novih odluka                    372
  8.2. od toga odbijenih zahtjeva                      90
9. Odluka centra o povjeravanju
  djeteta na ĉuvanje i odgoj drugoj osobi ili                141
  ustanovi bez pristanka roditelja (ĉl.103. OZ)
  9.1. zbog odsutnosti roditelja                       46
  9.2. zbog sprijeĉenosti roditelja                     24
  9.3. zbog bolesti roditelja                        25
  9.4. drugi razlozi                             46
10. Odluka suda o daljnjoj skrbi za dijete (ĉl.105. OZ)            54
11. Odluka suda o oduzimanju djeteta (ĉl.106. OZ)               49
12. Odluka suda o susretima unuka
                                       112
  s bakom ili djedom (ĉl. 107. st.1. OZ)
  12.1. od toga odbijenih zahtjeva                      7
13. Odluka suda o susretima i druţenju
                                        13
  djeteta sa sestrom ili bratom (ĉl. 107. st. 2.OZ)
  13.1. od toga odbijenih zahtjeva                       -
14. Odluka suda o susretima i druţenju s bivšim roditeljevim
  izvanbraĉnim drugom, odnosno bivšom maćehom ili oĉuhom           2
  (ĉl. 107.st.3 OZ)
  14.1. od toga odbijenih zahtjeva                       -
15. Dobivenih obavijesti o kršenju djetetovih prava (ĉl. 108)        3,981
  15.1. od toga dobivenih obavijesti od suda (ĉl. 108. st. 4)        557
                         - 54 -

                                      Broj
16. Pravomoćnih odluka dostavljenih centru (ĉl. 108. st.5.)         692

17. Datih mišljenja i prijedloga sudu s kojim
  roditeljem će dijete ţivjeti i o susretima i              4,010
  druţenjima s drugim roditeljem - ukupno (16.1. do 16.4.)
  17.1. od toga prijedlog da djeca ţive s majkom (a + b)         3,289
     a) u skladu sa sporazumom roditelja               2,210
     b) bez sporazuma roditelja                    1,079
  17.2. od toga prijedlog da djeca ţive s ocem (a + b)           551
     a) u skladu sa sporazumom roditelja                283
     b) bez sporazuma roditelja                     268
  17.3. drugoj osobi                            90
  17.4. ustanovi                              80
18. Sluĉajeva u kojima je centar bio nazoĉan provoĊenju
                                       60
  ovrhe koju je provodio sud
19. Sluĉajeva postupanja po Konvenciji o otmici djece            12
  18.1. od toga prema djeci koja su odvedena iz Republike Hrvatske     5

D)  ZAŠTITA PRAVA I DOBROBITI DJETETA
 1. Upozorenja roditeljima na pogreške i propuste
                                      4,851
  u skrbi i odgoju djeteta (ĉl. 109. OZ) - ukupno
  1.1. broj roditelja kojima je izreĉena ova mjera            6,942
     1.1.1. od toga za oboje roditelja                 4,656
     1.1.2. od toga samo majci                     1,059
  1.2. broj djece ĉijim je roditeljima izreĉena ova mjera        8,291
 2. Ukupan broj nadzora nad roditeljskom skrbi
                                      3,913
  koje je centar provodio tijekom tekuće godine
 3. Broj odluka centra o nadzoru nad roditeljskom
  skrbi kad roditelji ţive zajedno (ĉl. 110. OZ) izreĉenih        1,518
  tijekom tekuće godine - ukupno
 4. Broj odluka centra o nadzoru nad roditeljskom skrbi
  u sluĉajevima kad roditelji ţive odvojeno izreĉenih          1,143
  tijekom tekuće godine - ukupno
  4.1. od toga izreĉeno samo jednom roditelju               449
  4.2. broj djece ĉijim roditeljima je izreĉena ova mjera        3,537
 5. Broj voditelja mjere nadzora nad roditeljskom skrbi za tekuću godinu  2,076
  5.1. od toga djelatnika centra                      612
  5.2. od toga vanjskih suradnika                    1,464
 6. Odluka suda o oduzimanju prava roditelju
                                      587
  da ţivi sa svojim djetetom (ĉl. 111. OZ) - ukupno (6.1.+ 6.2.)
  6.1. od toga samo jednom roditelju                   228
  6.2. od toga za oboje roditelja                     359
  6.3. broj djece ĉijim je roditeljima oduzeto pravo da
                                      864
     ţive s njima - ukupno (6.3.1. do 6.3.4):
     6.3.1. djece do navršenih 5 godina                 185
     6.3.2. djece u dobi od 5 do 10 godina               239
     6.3.3. djece u dobi od 10 do 14 godina               242
     6.3.4. djece u dobi od 14 do 18 godina               198
                         - 55 -

                                  Broj
7. Odluka o vraćanju prava roditelju da ţivi
  sa svojim djetetom                        59

8. Odluka suda o upućivanju djeteta u ustanovu
                                  175
  socijalne skrbi (ĉl.112. OZ) - ukupno (8.1. do 8.3.)
  8.1. djece u dobi od 8 do 10 godina                32
  8.2. djece u dobi od 10 do 14 godina               48
  8.3. djece u dobi od 14 do 18 godina               95
9. Prijedloga centra za oduzimanje
                                  177
  roditeljske skrbi (ĉl.114. OZ) - ukupno
  9.1. od toga samo jednom roditelju                89
  9.2. djece za ĉije roditelje je pokrenut postupak
                                  263
    oduzimanja roditeljske skrbi - ukupno (9.2.1. do 9.2.4.)
    9.2.1. djece do navršenih 5 godina             107
    9.2.2. djece s više od 5 do 10 godina            81
    9.2.3. djece s više od 10 do 14 godina            50
    9.2.4. djece s više od 14 do 18 godina            25
  9.3. roditelja za koje je centar predloţio
                                  171
     oduzimanje roditeljske skrbi
10. Prijavljenih sluĉajeva grubog zanemarivanja roditeljskih
                                  3,109
  duţnosti i prava
  10.1. od toga prijava iz vrtića                  61
  10.2. od toga prijava iz škole                  600
  10.3. od toga prijava od zdravstvenih ustanova          145
  10.4. od toga prijava od policije               1,107
  10.5. od toga prijava od graĊanstva               286
  10.6. od toga prijava od strane drugih subjekata         292
  10.7. od toga prema saznanju djelatnika CZSS tijekom
     provedbe postupaka za ostvarivanje oblika socijalne    618
     skrbi ili obiteljsko-pravne zaštite
11. Prijavljenih sluĉajeva zlorabe roditeljskih duţnosti i prava
                                  2,374
   (prema vrsti zlorabe)
  11.1. od toga tjelesno odnosno duševno nasilje nad djetetom  2,261
  11.2. od toga spolno iskorištavanje djeteta            57
  11.3. od toga navoĊenje djeteta na društveno
                                   56
     neprihvatljivo ponašanje
12. Prijavljenih sluĉajeva zlorabe roditeljskih duţnosti
                                  2,506
  (prema izvoru prijave)
  12.1. od toga prijava iz škole odnosno vrtića          208
  12.2. od toga prijava od zdravstvenih ustanova          95
  12.3. od toga prijava od policije               1,451
  12.4. od toga prijava od graĊanstva               199
  12.5. od toga prijava od strane drugih subjekata         217
  12.6. od toga prema saznanju radnika CZSS tijekom
     provedbe postupaka za ostvarivanje prava iz socijalne   336
     skrbi ili obiteljsko-pravne zaštite
                          - 56 -

                                        Broj
13. Prijavljenih sluĉajeva zlostavljanja djece od strane
                                        1,267
  drugih osoba (prema vrsti zlostavljanja)
  13.1. tjelesno ili duševno nasilje nad djetetom              1,148
     13.1.1. od toga od strane ĉlanova obitelji               648
  13.2. spolno iskorištavanje djeteta                      84
     13.2.1. od toga od strane ĉlanova obitelji               28
  13.3. navoĊenje djeteta na društveno neprihvatljivo ponašanje         34
     13.3.1. od toga od strane ĉlanova obitelji               20
14. Prijavljenih sluĉajeva zlostavljanja djece od strane
                                        980
  drugih osoba (prema izvoru prijave)
  14.1. od toga prijava iz vrtića                       16
  14.2. od toga prijava iz škole                       115
  14.3. od toga prijava od zdravstvenih ustanova                36
  14.4. od toga prijava od policije                      528
  14.5. od toga prijava od graĊanstva                     63
  14.6. od toga prijava od strane drugih subjekata               75
  14.7. od toga prema saznanju radnika CZSS tijekom
     provedbe postupaka za ostvarivanje prava iz socijalne         149
     skrbi ili obiteljsko-pravne zaštite
15. Broj djece zateĉene u prosjaĉenju                      33
  15.1. od toga djece zateĉene u prosjaĉenju s roditeljem           16
  15.2. od toga djece u dobi do 5 godina                    6
  15.2. od toga djece u dobi od 5 do 10 godina                 11
  15.2. od toga djece u dobi od 10 do 15 godina                16
  15.2. od toga stranih drţavljana                       2
16. Odluka suda o vraćanju roditeljske skrbi                   13
17. Obavijesti policije o intervenciji u obitelji               8,739
18. Evidentiranih sluĉajeva nasilja u obitelji                11,744
  18.1. od toga prema djeci                         2,775
  18.2. prema drugim ĉlanovima obitelji                   8,969
19. Odluka suda o zabrani pribliţavanja djetetu (ĉl.116. OZ)           53
  19.1. od toga zabrana roditelju                       52
     19.1.1. od toga majci                         13
     19.1.2. od toga ocu                          39
  19.2. od toga zabrana baki ili djedu                     1
  19.3. od toga zabrana sestri ili bratu                     -
20. Broj zahtjeva centra roditeljima za polaganjem raĉuna o
                                        198
  upravljanu imovinom djeteta (ĉl. 118. st. 1. OZ)
  20.1. odluka centra da roditelj glede upravljanja
                                         23
     imovinom djeteta ima poloţaj skrbnika (ĉl. 118. st.2. OZ)
  20.2. zahtjeva sudu za odreĊivanje mjere osiguranja (ĉl. 118. st.3. OZ)   24
21. Odobrenja za otuĊenje ili opterećenje
  imovine djeteta (ĉl. 261. OZ)                       1,912
                        - 57 -

                                        Broj

E) SMJEŠTAJ DJECE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
1. Djeca smještena u djeĉje domove ĉiji je osnivaĉ
                                         873
  Republika Hrvatska na dan 31.12.2009. - ukupno (1.1. do 1.2.)
  1.1. temeljem Obiteljskog zakona                       477
  1.2. temeljem Zakona o socijalnoj skrbi                    396
2. Djeca smještena u djeĉje domove drugih osnivaĉa, te kod subjekata koji
  pruţaju skrb izvan vlastite obitelji temeljem ĉl. 105. Zakona o socijalnoj  420
  skrbi na dan 31.12.2009.- ukupno (2.1.+ 2.2.)
  2.1. temeljem Obiteljskog zakona                       192
  2.2. temeljem Zakona o socijalnoj skrbi                    228
  UKUPNO 1. + 2.                               1,293
3. Djeca smještena u djeĉje domove ĉiji je osnivaĉ
                                         460
  Republika Hrvatska tijekom tekuće godine - ukupno (3.1.+3.2.)
  3.1. temeljem Obiteljskog zakona                       260
  3.2. temeljem Zakona o socijalnoj skrbi                    200
4. Djeca smještena u djeĉje domove drugih osnivaĉa te kod subjekata koji
  pruţaju skrb izvan vlastite obitelji temeljem ĉl. 105. Zakona o socijalnoj  153
  skrbi, tijekom tekuće godine - ukupno (4.1.+4.2.)
  4.1. temeljem Obiteljskog zakona                        84
  4.2. temeljem Zakona o socijalnoj skrbi                    69
  UKUPNO 3. + 4.                                613
5. Djeca za koju je prekinut smještaj u djeĉjim domovima ĉiji je osnivaĉ
                                         276
  Republika Hrvatska tijekom tekuće godine - ukupno (5.1. do 5.5.)
  5.1. zbog vraćanja u naravnu obitelj                     128
  5.2. zbog premještaja u udomiteljsku obitelj                  40
  5.3. zbog premještaja u drugu ustanovu                     28
  5.4. zbog posvojenja                              42
  5.5. ostalo                                  38
6. Djeca za koju je prekinut smještaj u djeĉjim domovima drugih osnivaĉa
  te kod subjekata koji pruţaju skrb izvan vlastite obitelji temeljem
                                         82
  ĉl. 105. Zakona o socijalnoj skrbi, tijekom tekuće godine
  - ukupno (6.1. do 6.5.)
  6.1. zbog vraćanja u naravnu obitelj                      39
  6.2. zbog premještaja u udomiteljsku obitelj                  5
  6.3. zbog premještaja u drugu ustanovu                     9
  6.4. zbog posvojenja                              15
  6.5. ostalo                                  14
  UKUPNO 5. + 6.                                358
7. Djeca smještena u udomiteljsku obitelj na dan 31.12.2009. - ukupno      1,553
  7.1. temeljem Obiteljskog zakona                        728
  7.2. temeljem Zakona o socijalnoj skrbi                    825
8. Djeca smještena u udomiteljsku obitelj tijekom tekuće godine
                                         482
  - ukupno (8.1. + 8.2.)
  8.1. temeljem Obiteljskog zakona                       255
    8.1.1. od toga u obitelj srodnika                     52
  8.2. temeljem Zakona o socijalnoj skrbi                    227
    8.2.1. od toga u obitelj srodnika                     53
                         - 58 -

                                       Broj
9. Djeca kojoj je prekinut smještaj u udomiteljskoj obitelji
                                       210
  tijekom tekuće godine - ukupno (9.1. do 9.5.)
  9.1. zbog vraćanja u vlastitu obitelj                   92
  9.2. zbog premještaja u djeĉji dom                     17
  9.3. zbog premještaja u drugu ustanovu                   23
  9.4. zbog posvojenja                            17
  9.5. drugo                                 61
10. Djeca s ispunjenim pretpostavkama za posvojenje - ukupno         277
  10.1. od toga djece u dobi do navršenih 5 godina             65
     10.1.1. od toga djece ometene u psihofiziĉkom razvoju        8
  10.2. od toga djece u dobi 5 do 10 godina                 69
     10.2.1. od toga djece ometene u psihofiziĉkom razvoju        20
  10.3. od toga djece u dobi 10 do 14 godina                73
     10.3.1. od toga djece ometene u psihofiziĉkom razvoju        29
  10.4. od toga djece u dobi 14 do 18 godina                70
     10.2.1. od toga djece ometene u psihofiziĉkom razvoju        19

F) POSVOJENJE
1. Posvojenja - ukupno                            116
  1.1. od toga sa stranim drţavljanima                    8
  1.2. od toga po srodnicima                         10
    1.2.1. od toga strani drţavljani                    1
2. Posvojenja po oĉuhu ili maćehi - ukupno                  30
  2.1. od toga posvojitelj oĉuh                       30
    2.1.1. od toga strani drţavljanin                   1
  2.2. od toga posvojiteljica maćeha                     -
    2.2.1. od toga strani drţavljanin                   -
3. Broj posvojitelja - ukupno                        485
  3.1. od toga braĉnih parova                        226
  3.2. od toga samaca                             7
  3.3. od toga oĉuha/maćehi                         26
4. Posvojenje s obzirom na dob djeteta- ukupno                137
  4.1. djece do navršene 1. godine                      15
  4.2. djece u dobi od 1 do 5 godina                     60
  4.3. djece u dobi od 5 do 10 godina                    46
  4.4. djece u dobi od 10 do 14 godina                    8
  4.5. djece u dobi od 14 do 18 godina                    8
5. Ukupan broj posvojene djece                        137

6. Posvojenje s obzirom na dob posvojitelja - ukupno (6.1. do 6.4.)     137
  6.1. braĉni par                              103
    6.1.1. oboje mlaĊi od 35 godina                    12
    6.1.2. jedan mlaĊi od 35 godina, drugi do 40 godina          11
    6.1.3. jedan mlaĊi od 35 godina, drugi stariji od 40 godina      14
    6.1.4. oboje u dobi od 35 do 40 godina                16
    6.1.5. jedan u dobi od 35 do 40 godina, drugi stariji od 40 godina  15
    6.1.6. oboje u dobi od 40 do 50 godina                29
    6.1.7. oboje stariji od 50 godina                   6
                          - 59 -

                                   Broj
  6.2. samac                              6
     6.2.1. ţena                           4
        6.2.1.1. mlaĊa od 35 godina               1
        6.2.1.2. u dobi izmeĊu 35 i 40 godina          1
        6.2.1.3. u dobi od 40 do 50 godina            -
        6.2.1.4. starija od 50 godina              2
     6.2.2. muškarac                         2
        6.2.2.1. mlaĊi od 35 godina               1
        6.2.2.2. u dobi izmeĊu 35 i 40 godina          1
        6.2.2.3. u dobi izmeĊu 40 i 50 godina          -
        6.2.2.4. stariji od 50 godina              -
  6.3. maćeha                             -
        6.3.1. mlaĊa od 35 godina                -
        6.3.2. u dobi izmeĊu 35 i 40 godina           -
        6.3.3. starija od 40 godina               -
  6.4. oĉuh                              28
        6.4.1. mlaĊi od 35 godina                11
        6.4.2. u dobi izmeĊu 35 i 40 godina           9
        6.4.3. stariji od 40 godina               8

  Raskid posvojenja
7. Zahtjeva za raskid posvojenja - ukupno (7.1.+ 7.2.)          1
  7.1. od toga donijeto rješenja o raskidu               1
  7.2. od toga odbijeno zahtjeva za raskid               -

  Potencijalni posvojitelji

8. Zaprimljenih prijedloga za posvojenje
                                   8,493
  tijekom tekuće godine - ukupno
  8.1. od toga od stranih drţavljana                 132
9. Broj izraĊenih mišljenja o podobnosti za posvojenje vašeg centra
                                    291
  tijekom tekuće godine
  9.1. od toga pozitivnih mišljenja                  281
  9.2. od toga negativnih mišljenja                  10

10. Potencijalnih posvojitelja s pozitivnim mišljenjem
  za posvojenje, na listi ĉekanja na dan 31. 12. tekuće godine   6,154

  - od toga broj onih koji su na listi ĉekanja dulje od 3 godine  3,280
11. Odluka centra o upisu posvojitelja
                                    78
  kao roditelja (ĉl. 141. OZ)
                           - 60 -

                                        Broj

 G) SKRBNIŠTVO
 1. Osoba pod skrbništvom na dan 31.12.
                                        19,255
  tekuće godine - ukupno (1.1.+ 1.2.)
  1.1. odraslih osoba pod skrbništvom                    17,944
     1.1.1. od toga radnik centra vrši duţnost skrbnika           3,746
  1.2. maloljetnih osoba pod skrbništvom                   1,311
     1.2.1. od toga radnik centra vrši duţnost skrbnika           297
 2. Odrasle osobe pod skrbništvom                       17,944
  2.1. broj potpuno lišenih poslovne sposobnosti               16,011
     2.1.1. od toga u tekućoj godini                    1,406
   2.2. broj djelomiĉno lišenih poslovne sposobnosti             1,931
     2.2.1. od toga u tekućoj godini                     297
 3. Maloljetne osobe pod skrbništvom                      1,311
   3.1. broj maloljetnih osoba bez oba roditelja                481
   3.2. broj maloljetnih osoba ĉiji su roditelji lišeni roditeljske skrbi    475
   3.3. broj maloljetnih osoba ĉiji su roditelji maloljetni           97
   3.4. broj maloljetnih osoba pod skrbništvom iz razloga
                                         258
     navedenih u ĉl. 152. st.1. toĉka 4.
   3.5. broj djece stranih drţavljana ili djece bez drţavljanstva        26
 4. Povjeravanje djece pod skrbništvom na ĉuvanje
                                        1,311
   i odgoj (ĉl. 153. st.2 OZ) - ukupno (4.1. do 4.4.)
   4.1. maloljetnih štićenika povjerenih srodniĉkoj obitelji          338
   4.2. maloljetnih štićenika povjerenih udomiteljskoj obitelji        324
   4.3. maloljetnih štićenika povjerenih domovima socijalne skrbi       249
  4.4. maloljetnih štićenika povjerenih skrbniku                400
     4.4.1. od toga broj skrbnika - obveznika uzdrţavanja           130
     4.4.2. od toga broj skrbnika - udomitelja                149
 5. Smještaj punoljetnih štićenika - ukupno (5.1. do 5.5.)           17,944
  5.1. punoljetnih štićenika koji ţive u vlastitoj obitelji          9,430
  5.2. punoljetnih štićenika smještenih u srodniĉku obitelj          2,081
  5.3. punoljetnih štićenika smještenih u udomiteljsku obitelj        1,097
  5.4. punoljetnih štićenika smještenih u ustanovu              4,836
  5.5. punoljetnih štićenika smještenih u bolnici                500

Djeca strani drţavljani pod skrbništvom

 1. Broj djece stranih drţavljana stavljenih pod skrbništvo u tekućoj godini
                                         64
  (ukupno 1.1. + 1.2.)
  1.1. muška djeca                               47
  1.2. ţenska djeca                               17
 2. Djeca strani drţavljani pod skrbništvom s obzirom na dob (ukupno 2.1.
                                         70
  do 2.4.)
  2.1. djece do navršene 3 godine                        1
  2.2. djece u dobi od 3 do 7 godina                       2
  2.3. djece u dobi od 7 do 14 godina                      15
  2.4. djece u dobi od 14 do 18 godina                     52
                          - 61 -

                                         Broj
3. Skrbnik za djecu strane drţavljane ili djecu bez drţavljanstva          79
  3.1. djelatnik CZSS                               33
  3.2. strani drţavljanin s kojim je dijete zateĉeno                41
    3.2.1. od toga u srodstvu s djetetom                    12
  3.3. drugo                                    5
4. Povjeravanje djece stranih drţavljana                      40
  4.1. srodniĉkoj obitelji                             3
  4.2. udomiteljskoj obitelji                            -
  4.3. domu socijalne skrbi                            23
  4.4. drugo                                    14
   Ovlasti u poslovima skrbništva
1. Pokrenutih postupaka za lišenje poslovne sposobnosti              2,204
  1.1. od toga po obavijesti od nadleţnih tijela iz ĉl. 198. st. 2, alineja 1.   374
  1.2. od toga po obavijesti od braĉnog druga                   333
   1.3. od toga po obavijesti od djece osobe za koju je pokrenut postupak    343
   1.4. od toga po obavijesti od roditelja                    282
   1.5. od toga po obavijesti drugih srodnika                  269
   1.6. od toga po obavijesti unuĉadi                       27
   1.7. od toga po obavijesti drugih ĉlanova kućanstva (snaha, zet)        56
   1.8. po obavijesti lijeĉnika/zdravstvene ustanove               520
2.  Zapoĉetih postupaka stavljanja pod skrbništvo
                                         1,919
   tijekom tekuće godine
   2.1. od toga okonĉanih postupaka                       1,444
3.  Osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti
                                         1,406
   u tekućoj godini
4.  Osoba djelomice lišenih poslovne sposobnosti
                                          297
   u tekućoj godini
5.  Popis i opis imovine štićenika                        862
6.  Odobrenja datih skrbniku da poduzme vaţne
                                         1,232
   mjere glede osobe štićenika
7.  Odobrenje za otuĊenje ili opterećenje imovine štićenika           3,456
   7.1. od toga za sklapanje ugovora o uzdrţavanju                 36
8. Sluĉajeva promjene skrbnika                           887
9. Odluka o prestanku skrbništva                         1,270
10. Odluka o prestanku da roditelj skrbi nakon punoljetnosti            75
   10.1. Sudskih odluka o vraćanju poslovne sposobnosti              49
                           - 62 -

                                        Broj

   Nadzor i pomoć u izvršavanju poslova skrbništva
1. Broj obilazaka štićenika smještenih u drugoj obitelji            3,373
2. Broj obilazaka štićenika smještenih u ustanovu                3,837
3. Dostavljenih izvješća skrbnika                       16,957
4. Dostavljenih mišljenja lijeĉnika prema ĉl. 165. OZ              1,215
5. Dostavljenih izvješća posebnih skrbnika (ĉl. 169. st. 3.)          2,405
6. Broj skrbnika koji ostvaruju mjeseĉnu naknadu
  za vršenje skrbniĉke duţnosti                         245

7. Broj štićenika za koje se ostvaruje mjeseĉna naknada
  za vršene skrbniĉke duţnosti                         364

8. Broj skrbništva za poseban sluĉaj (poseban skrbnik) - ukupno         8,939
  8.1. od toga kolizijskih skrbništava (ĉl. 168. st. 1. toĉ. 3.OZ)       612
  8.2. od toga kolizijskih skrbništava za djecu po ĉl. 167. st. 1. toĉ. 1.   347
     8.2.1. od toga kolizijskih skrbništava po ĉl. 167. st. 1. toĉ. 2.    758
     8.2.2. od toga kolizijskih skrbništava po ĉl. 167. st. 1. toĉ. 3.    188
     8.2.3. od toga kolizijskih skrbništava po ĉl. 167. st. 1. toĉ. 4.    114
9. Broj skrbnika kojima je ovlast ograniĉena                    58
  9.1. od toga skrbništava u kojima pojedine poslove obavlja
                                         17
  sluţbenik centra (ĉl. 177. st. 2. OZ)
10. Broj posebnih skrbnika koji su za skrbniĉki rad
                                        1,713
  dobivali naknadu u tekućoj godini - ukupno
  25.1. od toga posebnih skrbnika-odvjetnika                 1,684
11. Broj odluka centra o ostvarivanju roditeljske skrbi
  nakon punoljetnosti (ĉl. 163.)                        902

12. Broj odluka centra o promjeni skrbnikau
  sluĉaju promjene nadleţnosti                         28

13. Izjavljenih ţalbi maloljetnog štićenika
  koji je navršio 15 godina ţivota (ĉl. 203. st. 1. OZ)             1

14. Izjavljenih ţalbi štićenika djelomice lišenih
  poslovne sposobnosti (ĉl. 203. st. 1. OZ)                   16

15. Prituţbi na rad skrbnika - ukupno                       95
   15.1. od toga podnijeli štićenici                      42
   15.2. od toga podnijeli srodnici                       47
   15.3. od toga podnijela pravosudna tijela                   -
   15.4. od toga podnijela tijela drţavne uprave,
      lokalne samouprave                            -

   15.5. od toga podnijele zdravstvene ustanove                 6
   15.6. od toga podnijele prosvjetne ustanove                  -
                           - 63 -

                                        Broj

H)  UZDRŢAVANJE
 1. Postupaka koje je centar pokrenuo pred sudom za
                                        112
  uzdrţavanje maloljetnika (ĉl. 234. st.1. OZ)
  1.1. od toga za djecu smještenu izvan vlastite obitelji           23
 2. Sklopljenih nagodbi pred centrom
  za socijalnu skrb (ĉl. 230. st.1. OZ)                    147

 3. Sluĉajeva pristanaka ovršenika uzdrţavanja na isplatu
  uzdrţavanja bez provoĊenja ovršnog postupka (ĉl. 350. OZ)          81

 4. Ovršnih prijedloga centra radi ovrhe
  odluke o uzdrţavanju (ĉl. 237. i 234. st. 2. OZ)              156

  4.1. od toga za djecu smještenu izvan vlastite obitelji           17
  4.2. od toga temeljem ĉlanka 234. st.2.                   96
 5. Broj pokrenutih postupaka radi donošenja mjere osiguranja radi
  uzdrţavanja od strane centra po ĉlanku 234. st.3.              80

 6. Upisanih odluka o uzdrţavanju (ĉl. 235. st.1. OZ)             4,161
  6.1. od toga uzdrţavanje za unuka                       11
  6.2. od toga uzdrţavanje za pastorka                      1
 7. Broj obavijesti dostavljenih roditeljima temeljem ĉlanka 237. OZ      2,903
 8. Broj regresnih zahtjeva prema roditelju-ovršeniku
                                        847
  uzdrţavanja (ĉl. 244. OZ)
 9. Broj podnesenih kaznenih prijava temeljem ĉlanka 237. st.4.        1,068
10. Broj odluka o privremenom uzdrţavanju djeteta (ĉl. 352. OZ)        2,008
11. Sluĉajeva postupanja po Konvenciji o ostvarivanju alimentacijskih
                                         52
  zahtjeva u inozemstvu
  11.1. od toga pravomoćnih i ovršnih odluka                  23
  11.2. od toga obveznik uzdrţavanja dao kod centra pristanak
                                         4
     na ovrhu na plaći ili drugom stalnom primanju
12. NaĊene djece - ukupno (12.1.+ 12.2.)                      -
   12.1. djece koju su roditelji ostavili u rodilištu, a nisu dali valjanu
                                          -
      ispravu o svom identitetu
   12.2. drugo                                  -
                             - 64 -

                                            Broj

   MANIPULACIJA PRAVIMA DJETETA TIJEKOM RAZVODA
   BRAKA, PREKIDA BRAĈNE ILI IZVANBRAĈNE ZAJEDNICE
   RODITELJA
   Broj intervencija CSS u susretima i druţenju roditelja s kojima dijete ne
1.1. ţivi i u sluĉajevima drugih manipulativnih ponašanja jednog ili oba
   roditelja u odnosu na dijete                            2653

1.2.
   Broj djece na koje se intervencija odnosila                    3136
   Broj UPOZORENJA izreĉenih roditeljima zbog nepoštivanja djetetovog
   prava na susrete i druţenja s roditeljem s kojim ne ţivi (ĉl. 109
1.3. Obiteljskog zakona)
   ukljuĉujući manipulativne oblike ponašanja koji rezultiraju iskljuĉivanje
   drugog roditelja i umanjivan                            1424
   Broj odluka CSS o odreĊivanju nadzora nad izvršavanjem roditeljske
   skrbi (ĉl. 110 OZ) u pogledu ostvarivanja djetetovog prava na
1.4. kontinuirani razvoj odnosa s oba roditelja i zaštitu od manipulativnih
   oblika ponašanja jednog ili oba roditelja
   potrebno je i                                    573

    Broj sluĉajeva/intervencija u kojima struĉni tim CSS procjenjuje da se
2.1.
    radi o manipulaciji djetetovim pravom na susrete i druţenje od strane
    roditelja s kojim dijete živi uslijed ĉega se susreti ne odrţavaju         -
2.1.1
.   Broj sluĉajeva/intervencija                            379
2.1.2 Broj djece                                     498
.   Broj sluĉajeva/intervencija u kojima struĉni tim CSS procjenjuje da se
   radi o manipulaciji djetetovim pravom na susrete i druţenje od strane
2.2.
   roditelja s kojim dijete živi uslijed ĉega se susreti i druţenja realiziraju se
   u smanjenom opsegu u odnosu na pos                          0
2.2.1
.   Broj sluĉajeva/intervencija                            752
2.2.2
.   Broj djece                                    1020
   Broj sluĉajeva/intervencija u kojima struĉni tim CSS procjenjuje da se
   radi o izloţenosti djeteta manipulirajućim ponašanjima roditelja s kojim
3.  dijete ne živi tijekom susreta i druţenja                      -
3.1. Broj sluĉajeva/intervencija                             778
3.2. Broj djece                                     1074

    Izvor : Podaci centara za socijalnu skrb (CZSS).
    Znakovi :
    -  nema pojave
                     - 65 -     4. ZAŠTITA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENIH OSOBA U
          REPUBLICI HRVATSKOJ U 2009. GODINI


       4-1. PRIKAZ BROJA OSOBA S TJELESNIM ILI MENTALNIM
      OŠTEĆENJEM U TRETMANU CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB1. Tjelesno ili mentalno oštećena djeca
  u tretmanu na dan 31. 12. 2009.              15,641

2. Tjelesno ili mentalno oštećene odrasle osobe
  u tretmanu na dan 31. 12. 2009.              78,371

3. Vještaĉenja radi utvrĊivanja radne sposobnosti,
  postojanja trajnih ili privremenih promjena u
  zdravstvenom stanju, te vrste i stupnja tjelesnog     4,125
  ili mentalnog oštećenja
 3.1. pokrenuti postupci vještaĉenja tijekom 2009. godine  23,695
    3.1.1. od toga djece                  6,285
 3.2. okonĉani postupci vještaĉenja tijekom 2009. godine
                               19,872
   ( pokrenuti u 2009. godini)
    3.2.1. od toga djece
                               4,032
4. Tjelesno ili mentalno oštećena djeca smještena u
  dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi,      210
  na dan 31. 12. 2009.

5. Tjelesno ili mentalno oštećene osobe mlaĊe od
  50 godina smještene u dom za starije i nemoćne osobe,    271
  na dan 31. 12. 2009.

6. Tjelesno ili mentalno oštećene osobe smještene
  u dom za psihiĉki bolesne odrasle osobe,          1,509
  na dan 31. 12. 2009.
7. Tjelesno ili mentalno oštećene osobe koje su pod
                               8,547
  skrbništvom na dan 31.12.2009.
    - od toga djece                     382
                                                            - 66 -
                                      4-2. BROJ PRIMIJENJENIH PRAVA TIJEKOM 2009. GODINE S OBZIROM NA VRSTU OŠTEĆENJA - DJECA


          Vrsta                   OŠTEĆENJA
                   OŠTEĆENJE VIDA               OŠTEĆENJA  DEFORMACIJE, MOTORIĈKA ILI                                  ORGANSKI        VIŠE
            oštećenja                                                    MENTALNA RETARDACIJA
                                SLUHA      GOVORNO-   FUNKCIONALNA OŠTEĆENJA                        POREMEĆAJI POREMEĆAJI UVJETOVANI       VRSTA
                                                                                                    PSIHOZE     UKUPNO
                                        GLASOVNE  POJEDINIH ORGANA I ORGANSKIH                       RAZVOJA  OSOBNOSTI  DUŠEVNI       OŠTEĆE
                  slabovidnost  sljepoća  nagluhost gluhoća KOMUNIKACIJE      SUSTAVA                                      POREMEĆAJI       NJA
Prava                                                              laka   umjerena  teţa  teška

1.   Stalna pomoć          50      6     4    3     14          152           50     21    2    4    11     -     4      7    175   503

    Pomoć za podmirenje
2.                   2      -     -   1      -           23           4      6    2    -    2     2     4      3    17   66
    troškova stanovanja

3.   Doplatak za pomoć i      62      121    66   181     202         1,297          177     64    36    37    70     35     60     64    1,033  3,505
    njegu
   a) u punom iznosu         32      108    27   96     112          730           56     43    18    19    29     24     22     15    616   1,947
   b) u smanjenom iznosu       30      13    39   85     90          567           121     21    18    18    41     11     38     49    417   1,558

4.   Pomoć i njega u kući      2      1     3    1      -           99           3      6    -    -    -     -     -      -    61   176

   a) organiziranje prehrane     1      -     1    -      -           29           -      -    -    -    -     -     -      -    4    35
    obavljanje kućanskih
   b)                 -      -     -   -      -           14           -      -    -    -    -     -     -      -     -   14
    poslova
    odrţavanje osobne
   c)                 -      -     -   1      -           9            -      -    -    -    -     -     -      -     -   10
    higijene
    zadovoljavanje drugih
   d)                 1      -     -   -      -           17           -      -    -    -    -     -     -      -     -   17
    svakodnevnih potreba
    struĉna pomoć u
   e)                 1      1     2    -      -           30           3      6    -    -    -     -     -      -    57   100
    obitelji(patronaţa)
5.   Osobna invalidnina       25      84     27   110     45          1,827          102     378   214   104    95     38     42     46    3,001  6,138

  a) u punom iznosu          21      83     23   102     42          1,708          89     341   200   102    89     37     38     43    2,763  5,681
  b) u smanjenom iznosu        4      1     4    8      3          119           13     37    14    2    6     1     4      3    238   457
6.  Naknada do zaposlenja       1      -     3    6      3           25           62      8    2    -    3     1     3      6    91   214
   Skrb izvan vlastite
7.                   26      37     64   60     104          338           381     175   62    52    45     9     12     16    1,043  2,424
   obitelji
   a) stalni smještaj         9      10     17   16     21          131           181     86    42    41    12     5     4     13    454   1,042
    - u dom socijalne skrbi     7      10     10   6     17          105           87     73    38    40    7     5     3     12    328   748
    - u obiteljski dom       -      -     -   -      -           4            4      1    -    -    2     -     -      1    13   25
    - u udomiteljsku obitelj    2      -     7    10     4           22           90     12    4    1    3     -     1      -    113   269
   b) tjedni smještaj         6      5     11   11     9           51           109     18    3    7    23     -     -      3    167   423
    - u dom socijalne skrbi     6      5     9    7      8           49           89     13    2    4    22     -     -      2    152   368
    - u obiteljski dom       -      -     -   -      -           -            -      -    -    -    -     -     -      -    3    3
    - u udomiteljsku obitelj    -      -     2    4      1           2           20      5    1    3    1     -     -      1    12   52
                                                              - 67 -
            Vrsta                   OŠTEĆENJA     OŠTEĆENJA  DEFORMACIJE, MOTORIĈKA ILI                                  ORGANSKI        VIŠE
                     OŠTEĆENJE VIDA                                          MENTALNA RETARDACIJA
             oštećenja                 SLUHA      GOVORNO-   FUNKCIONALNA OŠTEĆENJA                        POREMEĆAJI POREMEĆAJI UVJETOVANI       VRSTA
                                                                                                      PSIHOZE     UKUPNO
                                          GLASOVNE  POJEDINIH ORGANA I ORGANSKIH                       RAZVOJA  OSOBNOSTI  DUŠEVNI       OŠTEĆE
                    slabovidnost  sljepoća  nagluhost gluhoća KOMUNIKACIJE      SUSTAVA                                      POREMEĆAJI       NJA
Prava                                                                laka   umjerena  teţa  teška
 c) privremeni smještaj          -      -     -   -     2           12            2      -    -    -    3     -     -      -    5    24
 d) cjelodnevni boravak          3      2     6    9     7           36           25     19    3    3    3     -     5      -    97   218
 e) poludnevni boravak           4      12     18   16     10          71           57     37    10    1    3     3     3      -    249   494
   f) povremeni smještaj         3      8     11   8     55          37            4     13    4    -    1     1     -      -    69   214
 g) organizirano stanovanje        1      -     1    -     -           -            3      2    -    -    -     -     -      -    2    9

   pomoć za osobne
 h) potrebe korisnika           11      8     12   9     7           60           179     75    24    19    13     2     3      3    349   774
   stalnog smještaja

      jednokratni dodatak za
   i)                  1      1     -   -     -           -            -      -    -    -    -     -     -      -    6    8
      sluĉaj smrti
     pomoć za ukljuĉivanje u
   j) programe redovnih         48      29     8    4     2           21            6      3    -    -    -     -     -      -    15   136
     škola (integracija)
 k) troškovi prijevoza radi
   osposobljavanja
   za samostalan rad i          1      2     2    3     3           15           56      2    -    -    4     -     -      -    32   120
   samozbrinjavanje

 l) finacijska potpora
                      0      0     0    0     0           1            -      -    -    -    -     -     -      -    2    3
   studentima
 8. Status roditelja
   njegovatelja              2      3     0    3     3           135           4     14    50    28    3     2     6      4    805   1,062

 9. Jednokratna pomoć           40      55     35   63     83          583           183     128   80    67    37     62     53     137   1,601  3,207

   Savjetovanje i
 10. pomaganje u              202     255    202   396    1,055         4,578          997     572   427   224   599    113    210     112   5,256  15,198
   prevladavanju
   posebnih teškoća
      Pravo roditelja djeteta s
11.    teţim smetnjama u        23      26     22   49    122          2,520          80     84    45    10    222     28     12     10    1,386  4,639
      razvoju:

 a) dopust za njegu djeteta        14      11     10   28     70          1,763          23     28    21    5    173     11     8      7    711   2,883

 b) rad s polovicom punog
   radnog vremena radi          9      15     12   21     52          757           57     56    24    5    49     17     4      3    675   1,756
   njege djeteta
                                                            - 68 -
                                   4-3. BROJ PRIMIJENJENIH PRAVA TIJEKOM 2009. GODINE S OBZIROM NA VRSTU OŠTEĆENJA - ODRASLE OSOBE


          Vrsta                   OŠTEĆENJA
                   OŠTEĆENJE VIDA               OŠTEĆENJA  DEFORMACIJE, MOTORIĈKA ILI                                  ORGANSKI        VIŠE
            oštećenja                                                    MENTALNA RETARDACIJA
                                SLUHA      GOVORNO-   FUNKCIONALNA OŠTEĆENJA                        POREMEĆAJI POREMEĆAJI UVJETOVANI       VRSTA
                                                                                                    PSIHOZE      UKUPNO
                                        GLASOVNE  POJEDINIH ORGANA I ORGANSKIH                       RAZVOJA  OSOBNOSTI  DUŠEVNI       OŠTEĆE-
                  slabovidnost  sljepoća  nagluhost gluhoća KOMUNIKACIJE      SUSTAVA                                      POREMEĆAJI        NJA
Prava                                                              laka   umjerena  teţa  teška

1.   Stalna pomoć          178     93    114   102    103          2,150          374     184   67    19    25    212    303     730   2,814  7,468

    Pomoć za podmirenje
2.                   29      12     38   22     16          792           73     19    13    5    -     31     73     163   330   1,616
    troškova stanovanja

3.   Doplatak za pomoć i      972    1,274    535   1,627   852         23,461          617     536   316   192   195    631    1,777   3,084  27,001  63,070
    njegu
   a) u punom iznosu         735     847    212   372    686         15,807          293     359   249   166   130    487    1,287   2,394  20,234  44,258
   b) u smanjenom iznosu       237     427    317   1,255   164          7,436          323     176   67    21    65     144     490    670   6,741  18,533

4.   Pomoć i njega u kući      13      24     9    11     1           630           31     38    18    12    1     86     39     23    375   1,311

   a) organiziranje prehrane     5      14     4    2     -           297           22     14    6    4    1     14     20     14    200   617
    obavljanje kućanskih
   b)                 5      4     2    4     -           126           6     12    7    3    -     21     10     3    66   269
    poslova
    odrţavanje osobne
   c)                 2      2     2    3     -           86            3      6    3    3    -     21     4      2    49   186
    higijene
    zadovoljavanje drugih
   d)                 1      3     1    2     -           100           -      6    1    2    -     21     5      4    50   196
    svakodnevnih potreba
    struĉna pomoć u
   e)                 3      1     2    -     7           54            4      8    7    17    1     9     2      2    29   146
    obitelji(patronaţa)

5.   Osobna invalidnina       50      63     22   51     47          1,242          259    1,003   886   435    53    102    371     425   3,941  8,950

   a) u punom iznosu         40      61     15   45     38          1,114          230     958   857   413    52     92    363     412   3,723  8,413
   b) u smanjenom iznosu       7      2     5    6     3           95           25     37    23    5    -     10     6     11    199   434

6.   Naknada do zaposlenja     67      14     51   97     52          368         1,292      47    2    -    47     10     21     22    918   3,008

    Skrb izvan vlastite
7.                   38      40     22   19     21          1,106          345     666   461   253    24    112    585     950   2,568  7,210
    obitelji
   a) stalni smještaj        22      37     17   9     18          1,022          272     421   360   228    19    104    565     896   1,925  5,915
    - u dom socijalne skrbi    13      15     12   6     7           658           184     337   323   212    15     76    447     686   1,320  4,311
    - u obiteljski dom       -      1     -    -     1           39            7     15    1    2    2     2     24     48    101   243
    - u udomiteljsku obitelj    9      21     5    3     10          297           81     69    36    14    2     26     94     156   504   1,327
   b) tjedni smještaj         8      -     -   1     1           40           13     20    13    6    1     4     13     35    169   324
    - u dom socijalne skrbi     6      -     -   1     1           18           10     14    12    5    1     3     8     30    98   207
    - u obiteljski dom       -      -     -    -     -           2            -      -    -    -    -     -      -     1     -    3
    - u udomiteljsku obitelj    2      -     -    -     -           20            3      6    1    1    -     1     5      4    71   114
                                                           - 69 -
          Vrsta                   OŠTEĆENJA     OŠTEĆENJA  DEFORMACIJE, MOTORIĈKA ILI                                  ORGANSKI        VIŠE
                  OŠTEĆENJE VIDA                                          MENTALNA RETARDACIJA
           oštećenja                SLUHA      GOVORNO-   FUNKCIONALNA OŠTEĆENJA                        POREMEĆAJI POREMEĆAJI UVJETOVANI       VRSTA
                                                                                                   PSIHOZE     UKUPNO
                                        GLASOVNE  POJEDINIH ORGANA I ORGANSKIH                       RAZVOJA  OSOBNOSTI  DUŠEVNI       OŠTEĆE
                 slabovidnost  sljepoća  nagluhost gluhoća KOMUNIKACIJE      SUSTAVA                                      POREMEĆAJI       NJA
Prava                                                             laka   umjerena  teţa  teška
  c) privremeni smještaj       1      -     -   -     -           5            1      1    -    -    -     -     1      -    8    17
 d) cjelodnevni boravak        2      -     1    4     1           8           10     65    22    8    3     -     3      -    106   233
  e) poludnevni boravak        4      -     1    4     1           27           34     121   48    5    -     3     2     18    279   547
  f) povremeni smještaj        -      3     -   1     -           4            3      6    3    -    -     -      -     -    36   56
 g) organizirano stanovanje      1      -     3    -     -           -           12     32    15    6    1     1     1      1    45   118

   pomoć za osobne
 h) potrebe korisnika        23      27     8    8     14          745           196     295   259   142    11     87    331     625   1,208  3,979
   stalnog smještaja

    jednokratni dodatak za
  i)                 -      1     1    -     1           47            8      6    3    1    6     -     6      9    91   180
    sluĉaj smrti
   pomoć za ukljuĉivanje u
  j) programe redovnih        -      -     -   -     2           2            -      -    -    -    -     -      -     -    4    8
   škola (integracija)
 k) troškovi prijevoza radi
   osposobljavanja
   za samostalan rad i        1      -     -   -     1           3            4      -    -    1    -     -      -     -    7    17
   samozbrinjavanje

  l) finacijska potpora
   studentima            2      -     -   -     -           -            -      -    -    -    -     -      -     -    3    5

  8. Status roditelja
                    -      2     -   3     -           168           8     18    22    40    2     1     5      7    741   1,017
   njegovatelja


  9. Jednokratna pomoć        112     153    75   126    168          2,085          489     250   158   133    10    326    453     664   4,470  9,672


   Savjetovanje i
   pomaganje u
 10.                 355     655    253   559    279          7,894        1,755      932   882   337   361    960    2,120   1,354  11,002  29,698
   prevladavanju
   posebnih teškoća
   Pravo roditelja djeteta s
11. teţim smetnjama u         2      1     3    -     6           149           12     36    16    6    8     1     3      5    195   443
   razvoju:
  a) dopust za njegu djeteta     1      1     -    -     3           52            4      -    -    1    3     -     -      1    25    91
  b) rad s polovicom punog      1      -     3    -     3           97            8     36    16    5    5     1     3      4    170   352
                                                                                      - 70 -
4-4. BROJ TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENIH OSOBA S OBZIROM NA DOB I VRSTU OŠTEĆENJA (NA DAN 31.12.2009.)


                                                                      VRSTA OŠTEĆENJA                                                                                 UKUPNO
Dob
korisnika                                oštećenje govorno-                                                            organski uvjetovani
        oštećenje vida        oštećenje sluha                   tjelesna invalidnost    mentalna retardacija      poremećaji razvoja   poremećaji osobnosti                       psihoze         više vrsta oštećenja        broj             %
                                   glasovne komunikacije                                                            duševni poremećaji

do     ukupno       žene   ukupno        žene  ukupno      žene   ukupno      žene   ukupno      žene   ukupno       žene   ukupno      žene   ukupno        žene  ukupno      žene   ukupno        žene  ukupno      žene  ukupno       žene
navršene 3
        29        15       50       21    35       12     1,103      529    90       37       153     67      7       2       11       5     0        0       644      300    2,122      988     2.2       1.9
godine
više od 3 do
        57       24      113       49    176      62     1,598      723    226      108       145     67      16       5       33       13     9        2       1,264      572    3,637      1,625    3.8       3.2
7
više od 7 do
        126       64      188       89    199      70     1,731      837    635      304       133     53      41       17       71       40    40       16       2,285      996    5,449      2,486    5.6       4.9
14
više od 14
        70       28       79       38    52       23     576       256    438      191       62     24      30       13       37       15    17        7       944      432    2,305      1,027    2.4       2.0
do 16
više od 16
        53       25       81       35    52       16     513       247    526      257       69     26      46       25       51       29    29        9       994      452    2,414      1,121    2.5       2.2
do 18
više od 18
        79       36      101       51    47       18     690       315    716      354       48     20      66       28       106       51    108       46       1,385      653    3,346      1,572    3.5       3.1
do 21
više od 21
        169       89      204       92    56       19     1,167      583    1,746      861       122     48      144      69       197       95    534       246      2,753      1,264   7,092      3,366    7.3       6.6
do 29
više od 29
        336       164      548       263    73       34     2,784      1,482   2,637      1,268      116     71      298      127      466      217    1,325      639      4,723      2,325  13,306      6,590    13.7      13.0
do 45
više od 45
        726       363      979       472    98       45     6,694      3,455   2,310      1,109      64     27      421      185      706      360    2,132      1,008      7,983      4,133  22,113     11,157    22.9      21.9
do 65
više od 65   1,147      649      809       404    732      348    14,110      8,661   839       418       44      24     173       92       662      354   1,048      565      15,353      9,425  34,917     20,940    36.1      41.2
Ukupno     2,792      1,457     3,152      1,514   1,520      647    30,966     17,088  10,163      4,907      956     427     1,242      563      2,340     1,179   5,242      2,538     38,328     20,552  96,701     50,872    100.0      100.0
%        2.9       2.9      3.3       3.0    1.6      1.3     32.0       33.6   10.5       9.6      1.0     0.8     1.3      1.1       2.4      2.3    5.4       5.0      39.6       4,,4   100.0      100.04-5. BROJ OSOBA S MENTALNOM RETARDACIJOM S OBZIROM NA DOB (na dan 31.12.2009.)

Dob                                                     MENTALNA RETARDACIJA                                                                                 UKUPNO
korisnika
                    laka                         umjerena                         teža                          teška                          broj                           %

            svega             žena           svega            žena           svega             žena            svega             žena           svega              žena           svega            žena
do
navršene 3
godine         40               14            33             13             16              6             11               3            100               36            1.0             0.7
više od 3
do 7          91               39            70             34             45              21             33              16            239               110            2.3             2.2
više od 7
do 14         296              139            201             99            106              48             59              24            662               310            6.4             6.2
više od 14
do 16         242              104            121             55             61              29             44              20            468               208            4.5             4.2
više od 16
do 18         275              141            164             74             80              41             48              24            567               280            5.5             5.6
više od 18
do 21         388              199            200             92             98              40             61              30            747               361            7.3             7.3
više od 21
do 29         903              457            514             253            253              121            154              69            1,824              900            17.7            18.1
više od 29
do 45         1,068             531            769             385            532              237            267              119           2,636              1,272           25.6            25.7
više od 45
do 65          723              363            667            334            607             275             260              122           2,257              1,094           21.9            22.0
više od 65       200              106            255            120            188             100             157              70            800               396            7.8             8.0
Ukupno         4,226             2,093           2,994           1,459           1,986             918            1,094             497           10,300              4,967           100.0            100.0
%            41.0              42.1           29.1            29.4            19.3             18.5            10.6             10.0           100.0              100.0
                           - 71 -
    ZAŠTITA DJECE I MLADEŢI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
         (podaci za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2009.)


                                         Broj


I DJECA, MALOLJETNICI I MLAĐI PUNOLJETNICI S
 S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

1. Broj evidentirane djece, maloljetnika i mlaĊih punoljetnika s poremećajima
u ponašanju prema kojima su poduzimane potrebne mjere
                                         19,241
(ukupno 2. + ukupno 3. + ukupno 4.)

2. Broj djece s poremećajima u ponašanju (od 8 – 14 godina ) u evidenciji
                                          4,086
  CZSS - ukupno
   Od toga : - muški                               3,231
        - ţenski                               855
2.1. Broj prijavljene kazneno neodgovorne djece (poĉinitelji kaznenih djela)    1,121
3. Broj maloljetnika s poremećajima u ponašanju
                                         10,420
  (od 14 – 18 godina) u evidenciji CZSS - ukupno
  Od toga : - muški                               8,581
        - ţenski                              1,839
  3.1. maloljetnici – poĉinitelji kaznenih djela                 5,573
  3.2. maloljetnici poĉinitelji prekršaja                     4,050
4. Broj mlaĊih punoljetnih osoba (18 - 23 g.) s poremećajima u ponašanju u
                                          4,735
evidenciji CZSS - ukupno
  - sa kojima se provodi savjetovališni rad temeljem Zakona o socijalnoj skrbi   328
  - poĉinitelji kaznenih djela                          3,421
  - poĉinitelji prekršajnih djela                         1,014
  Od ukupnog broja : - muški                           4,281
           - ţenski                            454

II POSTUPANJE PREMA DJECI I MLADEŢI S POREMEĆAJIMA
  U PONAŠANJU

1. Mjere zaštite prava i dobrobiti djeteta i maloljetne osobe s poremećajem u
ponašanju temeljem Obiteljskog zakona prema dobi
 Broj poduzetih mjera tijekom 2009. godine - ukupno                5,467
  1.1. prema djeci (8 - 14 godina)                        1,617
  1.2. prema maloljetnicima (14 - 18 godina)                   3,850
                            - 72 -
                                          Broj 2. Broj poduzetih mjera obiteljsko-pravne zaštite u interesu djece i        5,465
maloljetnika s poremećajima u ponašanju prema vrsti
  2.1. Upozorenje roditeljima na pogreške i propuste u skrbi o djetetu       4,123
  2.2. Nadzor nad izvršenjem roditeljske skrbi                    967
  2.3. Oduzimanje roditelju pravo da ţivi sa svojim djetetom i da ga odgaja       72
  2.4. Povjeravanje djeteta ustanovi socijalne skrbi
                                             41
    (domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi)
  2.5. Povjeravanje djeteta na ĉuvanje i odgoj drugoj osobi               18
  2.6. Povjeravanje djeteta s poremećajima u ponašanju ustanovi socijalne skrbi   238
  2.7. Lišenje roditeljske skrbi                             2
  2.8. Mjere za zaštitu imovinskih interesa djece                     4
3. Broj poduzetih mjera socijalne skrbi temeljem                  8,796
  Zakona o socijalnoj skrbi - ukupno
  3.1. Privremena skrb izvan vlastite obitelji djetetu koje je zateĉeno
                                             93
    u skitnji bez nadzora roditelja ili odraslih osoba
  3.2. Priznavanje prava na skrb izvan vlastite obitelji
                                           296
    maloljetnoj osobi u obliku smještaja
  3.3. Jednokratna novĉana pomoć                           867
  3.4. Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća          7,127

  3.5. Cjelodnevni boravak u domu socijalne skrbi                    17
  3.6. Poludnevni boravak u domu socijalne skrbi                   401
4. Smještaj u dom socijalne skrbi (ĉl. 68 )                      712
  4.1. djeca i maloljetnici                             650
  4.2. mlaĊi punoljetnici                                62


III. DJECA I MLADEŢ ZATEĈENA U SKITNJI
1. Broj djece i mladeţi zateĉenih u skitnji – hrvatski drţavljani za koju
                                           495
  je djelatnik CZSS bio pozvan intervenirati u vrijeme pripravnosti
   Od toga: - muški                                 326
        - ţenski                                169
2. Broj djece i mladeţi zateĉenih u skitnji –strani drţavljani            126
   Od toga: - muški                                 104
        - ţenski                                22
                           - 73 -
                                        BrojIV. MALOLJETNICI I MLAĐI PUNOLJETNICI S
  PROBLEMIMA OVISNOSTI
1. Broj maloljetnih osoba koje su bile evidentirane i u tretmanu zbog
  problema ovisnosti (alkohol i droge)
  1.1. alkohol                                  423
  1.2. droge                                   475
  Ukupno (1.1. + 1.2.)                              898
   Od toga: - muški                               754
       - ţenski                              144
2. Broj mlaĊih punoljetnih osoba koje su bile evidentirane i u tretmanu zbog
  problema ovisnosti (alkohol i droge)
  2.1. alkohol                                  260
  2.2. droge                                   576
  Ukupno (2.1. + 2.2.)                              836
  Od toga: - muški                               747
        - ţenski                                89
3. Broj osoba s problemom ovisnosti – poĉinitelji kaznenih i
  prekršajnih djela
  3.1. maloljetne osobe (do 18 g.)                        587
  3.2. mlaĊe punoljetne osobe (18-23 g.)                     738
 Ukupno (3.1. + 3.2.)                             1,325
  Od toga: - muški                              1,184
       - ţenski                               141
4. Broj osoba koje su temeljem rješenjem CZSS smještene na lijeĉenje
  i postupak odvikavanja u dom/ustanovu/terapijsku zajednicu
  4.1. maloljetne osobe (do 18 g.)                        2
  4.2. mlaĊe punoljetne osobe (18-23 g.)                     39
  4.3. odrasli                                  81
  Ukupno (4.1. do 4.3.)                             122
   Od toga: - muški                               107
         - ţenski                             15
5. Broj maloljetnih osoba za koje je potrebno osigurati kapacitet u
                                           56
  terapijskoj zajednici - ukupno
   Od toga: - muški                                 41
        - ţenski                                15
6. Broj osoba kojima je izreĉena sigurnosna mjera – obveznog lijeĉenja
                                           75
  od ovisnosti (temeljem ĉlanka 30. ZSM). - ukupno
  Od toga: - muški                                 61
       - ţenski                                14
7. Broj osoba kojima je izreĉena sigurnosna mjera – obvezno psihijatrijsko
                                           22
  lijeĉenje zbog duševnih poremećaja - ukupno
   Od toga: - muški                                21
        - ţenski                                1
                           - 74 -
                                        Broj


8. Broj djece i mladeţi s udruţenim smetnjama kojima je nuţno
  osigurati psihijatrijski tretman
  8.1. djeca (do 14 godina) - (a+b)                       130
    a) realizirano                               82
    b) nerealizirano                              48
  8.2. maloljetnici (14 -18 godina) - (a+b)                   220
    a) realizirano                              129
    b) nerealizirano                              91
  8.3. mlaĊi punoljetnici (18- 21 godina) - (a+b)                 81
    a) realizirano                               22
    b) nerealizirano                              59
  ukupno (8.1. do 8.3.)                             431

V. VRŠNJAĈKO ZLOSTAVLJANJE

9. Broj evidentiranih osoba zbog vršnjaĉkog zlostavljanja
  9.1. djeca (do 14 godina)                           821
  9.2. maloljetnici (14 -18 godina)                       843
  9.3. mlaĊi punoljetnici (18- 21 godinu)                    229
  ukupno (9.1. do 9.3.)                            1,893
  Od toga: - muški                               1,605
       - ţenski                              288
10. Broj inicijalnih dojava zaprimljenih od:
  10.1. škole                                  734
  10.2. policijske postaje                          1,171
  10.3. zdravstvene ustanove                           32
  10.4. roditelja                                73
  10.5. drugo                                  129
  ukupno (10.1. do 10.5.)                           2,139

11. Poduzete mjere temeljem Obiteljskog zakona prema sudionicima
  vršnjaĉkog zlostavljanja
  Upozorenje roditeljima na pogreške i propuste u skrbi o djetetu       1,012
  Nadzor nad izvršenjem roditeljske skrbi                    204
  Oduzimanje roditelju pravo da ţivi sa svojim djetetom i da ga odgaja      3
  Povjeravanje djeteta ustanovi socijalne skrbi (domovi za djecu bez
                                           1
  odgovarajuće roditeljske skrbi)
  Povjeravanje djeteta na ĉuvanje i odgoj drugoj osobi                -
  Povjeravanje djeteta s poremećajima u ponašanju ustanovi socijalne skrbi     18
  Lišenje roditeljske skrbi                             -
  Mjere za zaštitu imovinskih interesa djece                     2
                            - 75 -
                                        Broj


12. Poduzete mjere socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi
  prema sudionicima vršnjaĉkog zlostavljanja
  Privremena skrb izvan vlastite obitelji djetetu koje je zateĉeno u skitnji
                                            11
  bez nadzora roditelja ili odraslih osoba
  Priznavanje prava na skrb izvan vlastite obitelji maloljetnoj osobi
                                            31
  u obliku smještaja
  Jednokratna novĉana pomoć                            49
  Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća           1,003
  Cjelodnevni boravak u domu socijalne skrbi                    9
  Poludnevni boravak u domu socijalne skrbi                    17
 12.1 Smještaj u dom socijalne skrbi (ĉl. 68 )
    12.1.1. djeca i maloljetnici                          48
    12.1.2. mlaĊi punoljetnici                            3
    ukupno (12.1.1. + 12.1.2.)                           51

VI. PODUZIMANJE MJERA PREMA POĈINITELJIMA
  KAZNENIH DJELA
1. Broj posebnih izvješća o obiteljskim prilikama na zahtjev drţavnog
                                         3,055
  odvjetnika za mladeţ
2. Broj izvješća na zahtjev suca za mladeţ                    2,296
3. Broj osoba prema kojima su temeljem ĉl. 64 Zakona o sudovima za
  mladeţ uvjetovane posebne obveze u predpripremnom postupku
  3.1. maloljetnici                               1,035
  3.2. mlaĊi punoljetnici                             695
  ukupno (3.1. do 3.2.)                             1,730
4. Broj posebnih obveza koje su izvršene temeljem ĉl. 64 Zakona o
                                         1,929
  sudovima za mladeţ - ukupno (4.1. do 4.4.)
  4.1. da prema vlastitim mogućnostima poprave ili nadoknade štetu        291
  4.2. da se ukljuĉi u rad humanitarnih organizacija               919
  4.3. da se podvrgnu postupku odvikavanja od droge                198
  4.4. nešto drugo                                521
5. Broj djece i mladeţi s poremećajima u ponašanju
  upućene na opservaciju
  5.1. za potrebe sudskog postupka                         48
  5.2. za potrebe centra temeljem Zakona o upravnom postupku           222
  ukupno (5.1. + 5.2.)                              270
  Od toga: - muški                                193
       - ţenski                                77
6. Za potrebe sudskog postupka troškove je podmirio
  6.1. sud                                     31
  6.2. socijalna skrb                               107
                           - 76 -
                                        BrojVII. SANKCIJE I ZAŠTITNE MJERE IZREĈENE MALOLJETNICIMA
   I MLAĐIM PUNOLJETNICIMA
1. Broj osoba kojima su izreĉene nove sankcije zbog poĉinjenih kaznenih
                                        1,030
  djela od 1.1. do 31.12.2009.
2. Maloljetnici kojima je sud izrekao sudski ukor                 550
3. Maloljetnici i mlaĊi punoljetnici prema kojima je provoĊena odgojna mjera
  – upućivanje u centar za odgoj
  3.1. upućivanje u centar za odgoj na neprekidni boravak            90
  3.2. u trajanju od nekoliko sati                        24
  ukupno (3.1.+ 3.2.)                              114
  3.3. Broj izvršenih mjera - upućivanje u centar za odgoj tijekom 2009.
     godine iz razloga:
    3.3.1. zbog neizvršavanja obveza tijekom provoĊenja mjere pojaĉanog
                                           15
       nadzora
    3.3.2. zbog neizvršavanja posebne obveze                    26
    3.3.3. izvršavanje zasebne odgojne mjere upućivanja u centar za odgoj
                                         104
       u 2009. godini
4. Maloljetnici i mlaĊi punoljetnici prema kojima je provoĊena odgojna
  mjera pojaĉane brige i nadzora (PBIN) tijekom 2009. godine          1,343
  - ukupno
   4.1. broj novoizreĉenih mjera u 2009. godini                 573
   4.2. Broj maloljetnika prema kojima je odgojnu mjeru
      pojaĉane brige i nadzora provodio
      4.2.1. struĉni radnik CZSS-a nadleţan za te poslove, redovna
                                         497
         djelatnost
      4.2.2. vanjski suradnik CZSS-a                     581
      4.2.3. radnik CZSS-a izvan svog radnog vremena u ulozi vanjskog
                                         192
         suradnika
   4.3. Broj vanjskih suradnika kojima je povjereno provoĊenje odgojne
                                         324
      mjere pojaĉane brige i nadzora tijekom 2009. godine
      4.3.1. broj maloljetnika prema kojima su postupali           533
   4.4. Broj maloljetnika kod kojih je odgojna mjera povjerena na
                                           19
      provoĊenje drugoj ustanovi
5. Broj mjera pojaĉane brige i nadzora uz koje su izreĉene jedna
                                         526
  ili više posebnih obveza
6. Maloljetnici i mlaĊi punoljetnici prema kojima je provoĊena
  odgojna mjera pojaĉane brige i nadzora uz dnevni boravak              60
  u odgojnoj ustanovi
   Od toga: - maloljetnici                             46
         - mlaĊi punoljetnici                        14
                           - 77 -
                                        Broj


7. Posebne obveze – broj izreĉenih mjera od strane suda za mladeţ kao
  zasebna odgojna mjera temeljem ĉlanka 9. Zakona o sudovima za mladeţ :
  - da se ispriĉa oštećeniku                          126
  - da prema vlastitim mogućnostima popravi ili nadoknadi štetu         88
  - da redovito pohaĊa školu                           87
  - da ne izostaje s radnog mjesta                        14
  - da se osposobljava za zanimanje ...                     53
  - da prihvati zaposlenje i ustraje                       38
  - da se ukljuĉi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove komunalnog
                                         478
    ili ekološkog znaĉenja
  - da se uzdrţi od posjećivanja odreĊenih lokala, kloni društva
                                           41
   odreĊenih osoba
  - da se podvrgne struĉno medicinskom postupku ili postupku
                                         128
   odvikavanja od droge ili drugih ovisnosti
  - pojedinaĉni ili skupni rad u savjetovalištu                 323
  - da sudjeluje na teĉajevima za struĉno osposobljavanje            19
  - da ne napušta trajnije mjesto prebivališta ili boravišta           4
  - da se radi provjere znanja prometnih propisa upućuje u ustanovu
                                            8
    za osposobljavanje vozaĉa
   ukupno                                   1,316
8. Ukupan broj osoba (djece, maloljetnika i mlaĊih punoljetnika) smještenih
  u dom socijalne skrbi za djecu i mladeţ s poremećajima u ponašanju       717
  tijekom 2009. godine po dobi:
  8.1. samo nova rješenja
     8.1.1. djeca (do 14 godina)                       83
     8.1.2. maloljetnici (14 -18 godina)                   177
     8.1.3. mlaĊi punoljetnici (18- 21 godinu)                17
     ukupno (8.1.1. do 8.1.3.)                        277
  8.2. rješenja od ranije, smještaj traje i u 2009. godini
     8.2.1. djeca (do 14 godina)                       72
     8.2.2. maloljetnici (14 -18 godina)                   307
     8.2.3. mlaĊi punoljetnici (18- 21 godinu)                61
     ukupno (8.2.1. do 8.2.3.)                        440
  8.3. Broj osoba smještenih u domove tijekom 2009. godini
     po pravnoj osnovi
     8.3.1. maloljetnici i mlaĊi punoljetnici smješteni po odluci suda
                                           92
        (odgojna mjera upućivanja u odgojnu ustanovu)
     8.3.2. smješteni temeljem Obiteljskog zakona              138
     8.3.3. smještenih temeljem Zakona o socijalnoj skrbi          357
     ukupno (8.3.1. do 8.3.3.)                        587
   Od toga: - muški                              471
         - ţenski                            116
  8.4. Broj maloljetnika i mlaĊih punoljetnika kojima su (temeljem
     ĉlanka 72. Zakona o sudovima za mladeţ) tijekom pripremnog
     postupka privremeno odreĊene mjere
   8.4.1. stavljanje pod nadzor centra za socijalnu skrb              8
   8.4.2. smještaj u ustanovu socijalne skrbi radi pomoći i zaštite         9
    - ukupno                                    17
                           - 78 -
                                          Broj


  8.5. Troškove smještaja u dom socijalne skrbi snosio je:
   8.5.1. sud                                     14
   8.5.2. socijalna skrb temeljem rješenja CZSS                    99
9. Maloljetnici i mlaĊi punoljetnici prema kojima je provoĊena odgojna mjera
                                             35
  upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu tijekom 2009. godine-ukupno
   Od toga: - maloljetnika                               23
        - mlaĊih punoljetnika                           12
  9.1. Broj novoizreĉenih mjera u 2009. godini                      75
  9.2. Broj maloljetnika i mlaĊih punoljetnika kojima je sud odredio
   9.2.1. provoĊenje mjere psihijatrijskog lijeĉenja u posebnoj odgojnoj
                                             12
      ustanovi
   9.2.2. provoĊenje postupka odvikavanja od alkohola i droga              33
10. Maloljetnici i mlaĊi punoljetnici prema kojima je provoĊena odgojna mjera
                                           155
   upućivanje u odgojni zavod tijekom 2009. godine - ukupno
   Od toga: - maloljetnika                             113
        - mlaĊih punoljetnika                         42
   Od ukupnog broja: - muški                            140
             - ţenski                           15
   10.1. Broj novoizreĉenih mjera u 2009. godini                   82
11. Broj osoba koje su izdrţavale kaznu - upućivanja u
                                             57
  maloljetniĉki zatvor tijekom 2009. godine - ukupno
   Od toga: - muški                                   57
        - ţenski                                  -
   11.1. Broj novoizreĉenih mjera u 2009. godini                    25
12. Broj osoba kojima je odreĊen pridrţaj kazne maloljetniĉkog zatvora
                                           171
  (rok kušnje u 2009. godini, odnosno izvršene)
  12.1. Tijekom pridrţaja kazne maloljetniĉkog zatvora izvršena je
    - samo odgojna mjera pojaĉane brige i nadzora                   70
    - uz odgojnu mjeru pojaĉane brige i nadzora izvršene su i posebne obveze     85
13. Broj maloljetnika i mlaĊih punoljetnika kojima je odreĊen uvjetni otpust
                                             30
  tijekom izvršavanja zavodske mjere
  - tijekom uvjetnog otpusta odreĊeno je provoĊenje PBIN-a               29
                            - 79 -
                                          BrojVIII. IZVRŠAVANJE OBVEZA TEMELJEM ZAKONA O PREKRŠAJIMA
1. Broj izraĊenih izvješća o obiteljskim prilikama (socijalna anamneza)
                                           1,216
  na zahtjev suca za prekršaje, a u prekršajnim postupcima prema maloljetnicima

2. Prekršajne sankcije – izvršavanje odgojnih mjera prema maloljetnicima
  2.1. Broj maloljetnika prema kojima je sudac za prekršaje izrekao odgojnu
    mjeru - upućivanje u centar za odgoj i to:
    2.1.1. na odreĊeni broj sati tijekom dana (najmanje 8 i najdulje 14 dana)    86
    2.1.2 izrekao kaznu maloljetniĉkog zatvora                   15
       - ukupno                                 101
    2.1.3. Posebne obveze izreĉene u prekršajnom postupku:
        - da se ispriĉa oštećeniku                         39
        - da prema vlastitim mogućnostima popravi ili nadoknadi štetu
                                              23
         nastalu prekršajem
        - da se uzdrţi od posjećivanja odreĊenih mjesta i kloni društva
                                              36
         odreĊenih osoba koje na njega štetno utjeĉu
        - da se podvrgne postupku odvikavanja od droge ili druge
                                              56
         ovisnosti
        - da se radi uĉenja ili provjeravanja znanja prometnih propisa
                                              85
         uputi u nadleţnu ustanovu za osposobljavanje vozaĉa
        - da se ukljuĉi u rad humanitarnih organizacija ili na poslove
                                            422
         komunalnog ili ekološkog znaĉenja
        - da se ukljuĉi u rad športskih ili drugih sekcija uz pedagoški
                                              13
         nadzor u školi
        - da se ukljuĉi u pojedinaĉni ili skupni rad u savjetovalištu za
                                            105
         mlade
        - ukupno                                779

IX. POSTTRETMANSKI PRIHVAT I POMOĆ
  Pruţena u 2009. godini
  - maloljetnicima                                   87
  - mlaĊim punoljetnicima                               124
                            - 80 -
                                         BrojX. OBVEZE KOJE PROIZLAZE TEMELJEM ZAKONA O
 IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA
 (u daljnjem tekstu ZIKZ) djelokrug rada – opći socijalni rad
 Naputak – Kl.br. 550-01/02-01/199, ur.broj: 524-04/3-02-02-3/8
1. Broj izraĊenih socijalnih anketa za odrasle osobe upućene na izdrţavanje    2,776
  kazne zatvora
2. Broj izraĊenih preporuka socijalnog radnika za odgodu izvršavanja kazne
  zatvora uruĉenih kaţnjeniku kao prilog uz njegovu molbu za odgodu        646
  (temeljem ĉl. 54. ZIKZ toĉ. 9. st. 3.)
3. Postupanje tima za zaštitu braka i obitelji u svezi s ĉl. 111. ZIKZ
                                             3
  koji se odnosi na zaštitu majĉinstva
  3.1. Broj donesenih suglasnosti odnosno odluka o ostanku djeteta uz
                                             1
    majku temeljem njenog zahtjeva do navršene treće godine ţivota djeteta
 3.2. Broj poduzetih mjera za smještaj djeteta                     3
 3.3. Broj osoba na izdrţavanju kazne zatvora i uĉestalost poduzetih mjera       8
   - najmanje jedan puta u 3 mj. posjetili zatvorenicu i utvrdili odnos
                                             1
    majke s djetetom
   - poduzeli druge mjere za zaštitu djeteta, ( broj djece)              4
4. Broj osoba preminulih za vrijeme izvršavanja kazne zatvora za koje su
                                             -
  podmireni troškovi pokopa (ĉl. 114. st. 3. ZIKZ)
5. Broj osoba za koje su podmireni troškovi lijeĉenja (osobe koje po otpustu
                                             1
  nemaju sredstava za lijeĉenje, ĉl. 167. ZIKZ)
6. Broj sluĉajeva za koje je
  6.1. donesena odluka o korištenju otpusta – izradom izvješća
                                          843
    odnosno mišljenja CZSS
  6.2. izvršena odreĊena obveza javljanja u centar za socijalnu skrb
                                          458
    (temeljem ĉl. 160. ZIKZ) tijekom uvjetnog otpusta
7. Broj otpuštenih zatvorenika za koje je CZSS odredio savjetnika
                                            37
  za pripremu i provedbu pomoći poslije otpusta   Znakovi :
   -  nema pojave
- 81 -
- 82 -
- 83 -
- 84 -
- 85 -
- 86 -
- 87 -
- 88 -
- 89 -
- 90 -

								
To top