Science Safety (Hmong) - Science (CA Dept of Education) by DustinHarris

VIEWS: 5 PAGES: 4

									Safety Regulations for Science Students and Student Science Safety Contract
T07-046 Hmong; Arial font
Page 1 of 4                         [APPENDIX F]
              [SAMPLE]
   COV KEV CAI SIV KHOOM RAU COV MENYUAM KAWM SCIENCE
   Thaum ua hauj lwm rau hauv chav tshawb fawb science, nej yuav muaj qee txoj hauj lwm uas txawv cov nyob
rau lwm hoob qhia ntawv. Nej yuav siv tej khoom thiab twj uas, yog hais tias tsis ua zoo siv los sis siv yuam kev,
yuav muaj peev xwm ua tau raug mob los sis tsis zoo rau lwm tus neeg thiab rau nej tus kheej.
   Chav tshawb fawb science yog ib qho chaw puaj phais rau ua hauj lwm yog hais tias nej, uas yog tus menyuam
kawm ntawv, ua tib zoo npaj, ceev faj, thiab maj mam ua. Cov txheej txheem nram no yog cov yuav tau ua raws:

1. Qhia txhua yam uas raug mob rau tus nai khu tam sid, txawm raug me me xwb los yuav tau qhia, piv txwv li qhia
yog muaj khub hnyiab, kos, hlais, los sis kua tom nqaij chwv rau daim tawv nqaij los sis rau cov ris tsho.
2. Nyeem cov hauj lwm yuav ua rau hauv chav tshawb fawb kom npaj tau ua ntej tuaj rau hauv hoob. Ua tib zoo ua
raws txhua yam kev cob qhia kom ua. Ua zoo cim cov kev hloov hauv tus txheej txheem thaum tus nai khu hloov.
3. Txhua yam science project los sis cov kev sim khoom uas nej tus kheej npaj mas yuav tsum nug tus nai khu seb
nws puas kam nej ua tso.
4. Tsuas pub siv cov khoom thiab twj uas yog cov tus nai khu tso cai rau nej siv xwb.
5. Qhia kiag rau tus nai khu tam sid yog muaj ib yam twj twg tsis ua hauj lwm zoo lawm.
6. Tu tej kua dej uas tsis tom nqaij uas nrog rau hauv pem teb los sis chaw ua hauj lwm tam sid.
7. Looj cov iav thaiv qhov muag, raws nraim li tus nai khu tau qhia, txhua lub caij uas nej ua hauj lwm rau hauv
chav tshawb fawb. Cov iav thaiv qhov muag yuav tsum coj tas li thaum uas siv tej kua tshuaj uas kub/tom tau tawv
nqaij, thaum rhaub kua dej, thiab thaum ua lwm yam uas muaj peev xwm raug taus mob rau ob lub qhov muag.
8. Tej dej txaws thiab pa tshuaj ntawm tej kua tshuaj mas yog ib qho raug taus mob rau cov neeg uas coj cov nplooj
iav plooj ntsiab muag. Yog li no, cov menyuam kawm ntawv yuav tsum tau coj yam tsom iav uas txawb ntawm taub
ntswg xwb (coj rau txheej sab hauv mam coj lub iav loj thaiv) rau txhua lub sij hawm nyob hauv hoob los sis mus
yuav ib lub tsom iav thaiv dej txaws thiab muab coj txhua zaus uas ua hauj lwm nrog kua tshuaj thiab pa tshuaj.
9. Cov menyuam uas muaj tawv nqaij to ntawm txhais tes yuav tsum looj hnab looj tes los sis raug zam tsis txhob
hais kom ua tej yam hauj lwm hauv chav tshawb fawb.
10. Tsis txhob cia li nqa ib qho twj kub kub los sis kua tshuaj uas ua taus mob mus hla ze ib pab menyuam kawm
ntawv.
11. Ua zoo xyuas cov ntawv lo thiab cov lus cob qhia siv twj. Xyuas kom cov khoom thwj yuav tsum ua zoo siv
kom yog yog.
12. Paub txog seb cov kua tshuaj uas nej siv puas yog cov ua tau raug mob. Paub txog tias daim ntawv qhia siv
khoom (material safety data sheet-MSDS) nyob rau qhov twg thiab daim ntawv sau li cas qhia txog yam kua tshuaj
uas nej siv.
13. Tsis txhob saj los sis xuas tes kov ib yam kua tshuaj twg li, tsuav yog hais tias nai khu tsis tau hais kom ua.
14. Sim tus ntxhiab ntawm cov kua tshuaj raws muab nej txhais tes los cheb cov pa saum lub ncauj ntim kua tshuaj
thiab nyob ib cag deb tsawv mam li hnia.
15. Txwv tsis pub haus los sis noj khoom hauv chav tshawb fawb thiab hauv tej twj siv ua kev tshawb fawb.
16. Siv lub kav ntim dej (tsis txhob siv qhov ncauj) thaum uas ntsuas los sis yuav muab tus kav nqus dej nqus ib qho
dej me me mus rau lwm qhov.
17. Thaum uas tab tom muab kua rhaub rau hauv ib lub kav rhaub dej, tsis txhob xauj rau ntawm lub ncauj kav los
sis muab tus kav tig hau mus rau ib tus tib neeg twg thaum tseem ua li no.
18. Tsis txhob rov muab cov kua tov tshuaj (reagents) laub rau tej hwj ntim, los yog muab cov hau ntsaws hwj sib
hloov, los yog muab cov hau ntsaws hwj cia rau ntawm lub rooj.
19. Txhua zaus uas yuav tov cov kua acids kom tsuag, yuav tsum muab cov kua acids xub laub rau cov dej, tsis yog
muab dej laub rau acids. Maj mam do cov kua dej kom thiaj li tsis kub sai sai.
20. Tsis txhob muab tes coj los so ntsej muag, qhov muag, thiab ris tsho thaum uas tseem siv kua dej, ntshav, twj,
los sis khoom siv hauv chav tshawb fawb. Ntxuav tes thiab ntxuav kom huv huv thaum uas siv chav tshawb fawb
tag lawm.
Safety Regulations for Science Students and Student Science Safety Contract
T07-046 Hmong; Arial font
Page 2 of 4
21. Yog hais tias ua kua acid los sis alkali kub rau tawv nqaij, ces mus tso dej ntxuav thaj chaw ntawd tam sim
ntawd kom ntxuav huv si. Yog hais tias nkag rau qhov muag lawm, ces mus tso dej ntxuav rau ntawm tus kav tso dej
ntxuav qhov muag es ntxuav li 15 nas-this tsis txhob tua dej li. Qhia tej yam no rau nej tus nai khu tam sid.
22. Paub txog hais tias tus ciav tso dej ntxuav ib ce, tus kav tso dej ntxuav qhov muag thiab ntsej muag, daim pam
vov hluav taws, lub taub tua hluav taws, lub npov nias kom ceeb toom hluav taws, thiab cov chaw tawm kiav yog
nyob rau qhov twg.
23. Paub txog cov txheej txheem tias yuav ua cas thaum muaj hluav taws los sis av qeeg.
24. Muab tes tsho ntev quav kom luv dua lub caj dab tes. Yuav tsum tsis txhob coj tej saw uas ntev thiab cab sab,
thiab tej qhw ntsej los sis nplaib uas loj loj, thiab tsis txhob hnav ris tsho uas loj dhau thaum nyob hauv chav tshawb
fawb.
25. Muab plaub hau ntev khawm thaum uas ua hauj lwm hauv chav tshawb fawb.
26. Rau khau uas vov tag nrho cov ntiv taw, txhob cia li rau khau khiab xwb, thaum nyob hauv chav tshawb fawb.
27. Tu cov chaw ua hauj lwm kom huv si. Hauv pem teb thiab txoj kev yuav taug mus los mas yuav tsum cheb kom
tsis txhob muaj twj los sis khoom dawm tau ko taw li.
28. Zes tus nplaim hluav taws siv pa nkev kom raws nraim li qhov tus nai khu tau qhia kom zes xwb. Xyuas kom
tsis txhob muaj neeg siv tej khoom txais tau hluav taws nyob ze (xws li cawv cuaj caum los sis acetone).
29. Ua tib zoo kawg kiag thaum uas siv tus nplaim hluav taws. Txhob cia tob hau thiab ris tsho mus nyob ze rau tus
nplaim thiab muab tua kom txhob ua hauj lwm thaum uas tsis siv lawm.
30. Siv ib daim pam vov hluav taws (nres, vau, thiab da) los mus tua nplaim taws uas kub rau ib tug neeg twg.
31. Muab tej khoom khib nyiab hauv chav tshawb fawb pov tseg kom raws li tus nai khu tau qhia kom pov. Siv cov
thoob khib nyiab uas tau muab cais sib txawv (txhob cia li pov rau tib lub thoob khib nyiab) thaum pom tej nram no:

• Yaj hauv, ntawv sim kua tshuaj, txhais ntoo, pas dig hniav, thiab lwm yam
• Tej iav uas tawg lawm los sis yuav pov tseg
• Khaub hlab, ntaub so, los sis lwm cov khoom nqus dej uas tau muab siv los nqus cov khoom thiab kua uas zes cig
• Cov khoom thiab kua uas ua tau raug mob los sis tom nqaij

32. Muab cov ntawv nyeem, hnab es khoom thiab lwm yam tso rau qhov chaw cia khoom. Tsuas nqa cov ntawv
kawm thiab ntawv sau mus rau tom chav ua hauj lwm xwb.
33. Txwv tsis pub cov menyuam kawm ntawv mus nyob rau tom chav cia khoom los sis chav rau cov nai khu ua
hauj lwm yog hais tias tsis tau kev tso cai los ntawm tus nai khu.
34. Yog yuav txiav ib lub kav iav uas tsis loj heev, ces siv rab txiab txiav kav los kos kom tau tob. Ces muab ib daim
ntawv so dej los qhwv yav kav ua ntej yuav siv nej ob tus ntiv tes xoo los thawb kom yav kav iav lov. Muab cov tog
qab sub hluav taws kom foob.
35. Thaum uas yuav nyom iav, tos kom daim iav txias tso mam li muab los tuav. Iav kub kub thiab txias txias los
saib ces yeej zoo tib yam. Yog yuav sim seb ib qho khoom puas kub ces muab koj sab qaum tes coj los tso ze rau
ntawm qhov khoom.
36. Ntsuas kom cov qhov hum cov kav ntxig thaum uas yuav ntxig tej kav iav mus rau ib lub qhov ntsaws. Yog tias
tsis yoj, ces yuav tsum xub muab ib tus tho qhov los mus rua kom lub qhov loj zog tso. Siv dej los sis kua glycerin
coj los pleev lub qho ntsaws thiab yav kav iav kom thiaj ntsaws tau yooj yim, thiab siv ntawv so tes los npog thiaj
tsis raug tes. Mam li maj mam ntswj (tsis txhob thawb) yav kav iav mus rau cov qhov ntsaws.
37. Tshem tag nrho cov iav uas tawg lawm ntawm tej chaw ua hauj lwm los sis hauv pem teb sai li sai tau. Tsis
txhob cia li siv tes mus khaws; siv tus khaub rhuab thiab ib lub cib laug los cheb iav.
38. Qhia rau tus nai khu tam sid yog tias ib yam twj muaj iav lov piv txwv li tus kav iav ntsuas kub thiab txias.
39. Taws cov twj siv fais fab thaum yus tes qhuav thiab nyob rau tej qho tsis ntub dej xwb.
40. Thaum yuav rho ib txoj hlua ntsia fais fab tim lub qhov ntsia los, mas tuav kiag ntawm lub pob mam rho, tsis
txhob cia li rub txoj hlua xwb.
41. Thwm tag nrho cov tsiaj nyob hauv chav tshawb fawb science yam li lawv yog neeg; txhais tau hais tias nav
thwm lawv thiab ua zoo tu lawv.
42. Txhua zaus ua kev tshawb fawb mas yuav tau thwm hais tias yog ib yam tseem ceeb thiab txaus coj kom zoo.
43. Txhua zaus yuav tsum tu chav tshawb fawb ua ntej uas tawm mus.
44. Cov menyuam kawm ntawv thiab nai khu yuav tsum muab xub npus thiab dej ntxuav tes ua ntej tawm chav
tshawb fawb mus.
Ceeb Toom: Yog ua yuam ntau zaus los sis txhob txwm ua yuam cov kev cai no mas yuav txwv tsis pub siv chav
tshawb fawb thiab tej zaum yuav raug rho tawm hoob. Thov nyeem “Menyuam Daim Ntawv Yeem ua Raws Cai
Siv Science” nyob rau nplooj nram qab no.
Safety Regulations for Science Students and Student Science Safety Contract
T07-046 Hmong; Arial font
Page 3 of 4
          Menyuam Daim Ntawv Yeem ua Raws Cai Siv Science
[School:] ___________________________ [Teacher:] ___________________ [Date:] ____________

[Student’s name:] ______________________________________________________________________

Tus menyuam tau txais lus cob qhia meej txog txoj kev siv, tes hauj lwm, thiab tej chaw nyob ntawm cov nram no:
  Ntaub thaiv xub ntiag, hnab looj tes                     ❑
  Hnab khoom npaj los tu kua tshuaj nchuav                   ❑
  Khoom tiv thaiv qhov muag (tsom iav, looj ntsej muag, daim thaiv ib ce)   ❑
  Lub txee ntxuav qhov muag, tus tsuag dej, thiab chaw tsuag dej        ❑
  Lub taub tua hluav taws                           ❑
  Daim pam vov hluav taws                           ❑
  Hnub khoom npaj los qhwv tes taw to los sis kub hnyiab            ❑
  Chaw zes taws (nplaim, qhov cub, microwave) thiab cov kev siv tej no     ❑
  Cov ntawv qhia siv khoom (lus Askiv, hu ua MSDSs)              ❑
  Cov thoob ntim khib nyiab cais tso iav, kua tshuaj, yaj hauv, ntawv, ntoo  ❑

  Tus menyuam kawm ntawv yuav coj raws li daim ntawv “Cov Kev Cai Siv rau Cov Menyuam Kawm Science”
kom thiaj zam tau teeb meem thiab kev raug mob rau nws tus kheej los sis rau lwm tus thiab nws yuav:

  • Ua raws nraim li tas nrho cov lus cob qhia ntxiv uas tus nai khu qhia.
  • Coj yam paub tab txhua lub sij hawm thaum nyob hauv chav tshawb fawb.

  Sau rau hauv qab no qhia txhua yam khoom uas tus menyuam siv tsis tau los sis fab (e.g., fab nroj tsuag, tsiaj,
hmoov nroj, zaub mov, kua tshuaj, muv plev) uas yuav ua tau teeb meem rau tus menyuam thaum nws nyob hauv
chav tshawb fawb los sis thaum coj mus xyuas lwm qhov chaw:  Khij lub npov no yog hais tias tus menyuam siv cov yas plooj iav rau hauv lub qhov muag: ❑

Menyuam Lav Lus

  Kuv muaj nyob ntawm kuv no thiab kuv twb tau nyeem daim ntawv “Cov Kev Cai Siv rau Cov Menyuam
Kawm Science” thiab kuv txaus siab ua raws li cov kev cai ntawd txhua lub sij hawm thaum nyob rau hauv chav
tshawb fawb. Kuv twb tau txais cov lus cob qhia meej raws li tau cim saum toj no lawm.


Tus menyuam kos npe                                    Hnub

Niam Txiv los sis Tus Saib Xyuas Lav Lus

   Kuv twb tau nyeem daim ntawv “Cov Kev Cai Siv rau Cov Menyuam Kawm Science” thiab kuv tso cai rau tus
menyuam uas tau kos nws npe rau kab lus saum toj no koom nrog cov hauj lwm hauv chav tshawb fawb uas yuav
siv ntau yam twj thiab khoom siv, suav tag nrho tej yam uas tau piav los lawm. Kuv koom tes nrog hais kom tus
menyuam ua raws li cov kev cai puaj phais uas tau muaj no.


Niam txiv los sis tus saib xyuas kos npe                         Hnub
Safety Regulations for Science Students and Student Science Safety Contract
T07-046 Hmong; Arial font
Page 4 of 4
Rov xa daim ntawv uas teb thiab xee npe tuaj rau [DISTRICT ADDS CONTACT NAME AND INFORMATION]
ua ntej [DISTRICT ADDS THE DATE BY WHICH THE SIGNED FORM IS TO BE RETURNED.]
[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): As a form of assistance to
LEAs, the California Department of Education (CDE) offers this translation free of
charge. Because there can be variations in translation, the CDE recommends that
LEAs confer with local translators to determine any need for additions or
modifications, including the addition of local contact information or local data, or
modifications in language to suit the needs of specific language groups in the
local community. If you have comments or questions regarding the translation,
please e-mail the Clearinghouse for Multilingual Documents (CMD) at
cmd@cde.ca.gov.]

								
To top