BYGGETEKNIKERNES INDEX SERVICE BIS v/A by ILp425l6

VIEWS: 79 PAGES: 71

									BYGGETEKNIKERNES INDEX SERVICE BIS v/A. Borup (Lise Borup) cvr nr: 33194013
Vodroffs Tværgade 5 C, 6. #220, 1909 Frederiksberg C
Tlf. 33 243469 e-mail: lise.borup@get2net.dk www.lisesbibliotek.dk

Frederiksberg d. 24.5.2011BIS KODE TABEL 2 - ANLÆG OG DERES BESTANDDELE


INFO
Publikation nr: 05/2008 - 75 sider
Dokument nr: 1
Emnekoder: *c324
1. udgave: 20.2.1994
Gældende udgave: 24.5.2011
Generel information:
En tidligere udgave af BIS Kode tabel 2 for anlæg og deres bestanddele blev i september 2008 præsenteret på en
international ISO workshop om klassifikation i byggeriet i Stockholm - hvor det blev diskuteret, om
klassifikationsstandarden ISO 12006-2 trængte til opdatering. Den overordnede og principielle redegørelse for BIS Kode
systemet ligger i en temmelig forældet udgave som publikation nr. 03/2008 på www.lisesbibliotek.dk.
Det samlede BIS kode system med dets 13 tabeller er præsenteret i 'BIS kode systemet - tabelredegørelser og oversigt'
som Publikation nr. 07/2009 - og udsendes i ajourførte udgaver sammen med udsendelsen af de enkelte tabeller.
Nye udgaver af tabelredegørelsen og af BIS kode systemets enkelte tabeller vil blive placeret på www.lisesbibliotek.dk
efterhånden, som de bliver revideret - og webmasteren har tid til at få dem lagt ind.
Findesteder: www.lisesbibliotek.dk under 'BIS kode systemets tabeller' og under Publikationer, Lises computerfil bis-c2


INDHOLD
1. Introduktion
2. Formålene med BIS kode systemet og BIS kode tabel 2
     Om BIS kode tabellernes principielle 'bokstekster' og kodede referencer
     Viden, informationer og data om anlæggene hos byggeriets primære aktører
     Viden, informationer og data om anlæggene hos byggeriets sekundære aktører
     Viden, informationer og data om anlæggene hos byggeriets øvrige aktører
     Mapning mellem klassifikationerne i BIS kode tabel 2 og NACE klassifikationerne fra Eurostat
3. Kildematerialet til BIS kode tabel 2
     Anvendte kilder til de primære anlægsklassifikationer i gruppe 21-27
     Anvendte kilder til de sekundære anlægsklassifikationer i gruppe 28
4. Oversigt over hovedgrupperne i BIS kode tabel 2
5. Oversigt over hovedgrupper og undergrupper i BIS kode tabel 2
6. Oversigt over de detaljerede grupper i BIS kode tabel 2
7. Anlæggene og deres bestanddele
8. Skema over kategorier og grupper/klasser i BIS kode tabel 2
9. Oversigt over BIS kode tabel 2's relationer og referencer til det samlede BIS kode system
10. De vilkårlige klassifikationer af anlæg, bygninger og rum i forløbet af deres livscyklus


1. INTRODUKTION
Koderne i BIS kode tabel 2 identificerer de fysiske anlæg eller anlægs- og ejendomskomplekser, som omfatter
infrastrukturen vedr. både 'det byggede miljø' og vore mere eller mindre regulerede landskaber og hav.
Anlæggene og deres dele bygges og drives i vore land- og havområder for at facilitere eller danne rammerne om
bygværker ifm
- kyst- og landbeskyttelse
- landindvinding
- transport og trafik
- indvinding af mineralske, metalliske og organiske råmaterialer, brændsler
- fremstillingsvirksomheder
- forsyninger af el, varme, gas, tele, post, vand, kloak, affaldsbehandling
- forretninger, privat og offentlig service, organisationer og foreninger
- uddannelse, sundheds- og socialvæsen, kultur, forlystelser, sport og boliger
De enkelte typer af anlæg eller anlægskomplekser består af flere eller mange bestanddele - hvoraf nogle er konstruktive
medens andre består af tekniske installationer og indretningsudstyr. Nogle af disse bestanddele er specielt tilknyttet
pågældende anlæg - men ofte er bestanddelene klassificeret i andre af BIS kode systemets tabeller - tabel 2 indeholder
derfor et stort - men langt fra komplet - antal eksempler og referencer til disse mulige bestanddele og deres koder.

I enkelte af hovedgrupperne for anlægstyperne er der udviklet detaljerede klassifikationer for gruppens specielle dele - se
markeringerne * i afsnit 4 'Oversigt over hovedgrupperne i BIS kode tabel 2'.

BIS kode tabel 2 indgik tidligere i en samlet udgave af BIS kode tabel 2 og 3, idet de nuværende to tabeller blev skilt ad i
hver sin tabel i 2010.


2. FORMÅLENE MED BIS KODE SYSTEMET OG BIS KODE TABEL 2 - ANLÆG OG DERES BESTANDDELE
BIS kode systemets tabeller præsenterer og repræsenterer en special ontologi med fastlagte ord/termer ifm byggeriets
viden, informationer og data. For 'at få styr på tingene' i byggeriets forskellige faser og aktiviteter eksisterer der et behov
for 'et fælles sprog', som omfatter navnene på byggeriets begreber og dertil korresponderende/tilsvarende objekter, og
som er præsenteret i en dækkende helhed af systematisk sammenhængende klasser.

Disse navne er derfor forsynet med identificerende notationer i form af klassifikationskoder, så byggeriets
begreber/objekter kan søges, findes og udveksles manuelt og elektronisk i byggeriets mange informationssystemer.

I praksis vil alle almindelige og specielle begreber/objekter, som er virksomhedsspceifikke eller indgår i domæne-, sags-
eller projektspecifikke systemer - herunder de specifikke BIM Building Information Models - således kunne mappes til
begreberne/objekterne i det ontologiske 'fælles sprog', som BIS kode systemet er tænkt som og er baseret på.

For etableringen af de praktiske løsninger for denne mapning har de domæne, sags- eller projektspecifikke
modelbaserede informationssystemer et behov for, at der udvikles specielle identificerende 'referencekoder'. Disse
identificerende 'referencekoder' som fx IFD koder fra International Framework Dictionary er en forudsætning for, at der
kan mappes mellem begreberne/objekterne i det ontologiske klassifikationssystem og begreberne/objekterne i det
modelbaserede virksomheds-, domæne-, sags- eller projektspecifikke informationssystem.

Når disse systemløsninger er noget indviklede, skyldes det, at de er baseret på klassetænkninger ifm både ontologiske
og logiske del-helheder.

Om BIS kode tabellernes principielle 'bokstekster' og kodede referencer
Der er i alle BIS kode systemets tabeller under de enkelte grupper indført en del eksempler på principielle forklaringer i [ ]
paranteser - som en slags 'bokstekst' - fra brugbart kildemateriale - så brugerne kan læse, hvad objekterne/produkterne
principielt er for nogle 'ting', og hvad de principielt kan bruges til.
Ligeledes er der under tabellernes enkelte grupper suppleret med en meget stor mængde kodede referencer oplyst i ( )
paranteser. Disse kodede referencer er et helt uundværligt værktøj, for at give brugeren en mulighed for præcise
søgeresultater.

De identificerende klassifikationer i BIS kode tabel 2 for de infrastrukturelle anlæg/anlægskomplekser og deres dele har
meget brede anvendelsesmuligheder som grundlag for, at man 'kan få styr på tingene'. Mest aktuelt har samfundet
behov for klassifikationer, som kan danne grundlag for, at man kan 'få styr på anlæggenes bæredygtighed' vedr. energi,
miljø og ressourceforbrug. Man har et ligeså vigtigt behov for, at man kan 'få styr på anlæggenes økonomi'.

Dertil kommer alle de andre formål eller anvendelser som er beskrevet efterfølgende.

Viden, informationer og data om anlæggene hos byggeriets primære aktører
Projektering, udførelse og den daglige drift af de enkelte anlæg eller anlægskomplekser foregår helt decentralt hos
byggeriets primære aktører med de detaljerede ansvar for at have styr på et anlæg og dets bestanddele. De kan derfor
have brug for meget detaljerede klassifikationer af alle bestanddelene.
Rådgivere og udførende kan også bruge systemets koder til registreringer af deres know how eller erfaringer i deres
interne databaser ifm referencer til udførte anlægsprojekter - herunder af deres viden og informationer om energi- og
miljøforhold ifm specielle anlægstyper og -dele.

Viden, informationer og data om anlæggene og deres bestanddele vedrører således byggeriets primære aktører som
bygherrer, rådgivende arkitekter og ingeniører, udførende, materialeproducenter og -leverandører samt
driftsherrer/driftsorganisationer.

Viden, informationer og data om anlæggene hos byggeriets sekundære aktører
Anlæggene skal også baseres på lovgivning, planlægges, administreres og forvaltes.
Først og fremmest hos ejere, lejere og ifm stat, regioner og kommuner - herunder 'myndighedsbehandlingen' af
anlæggene og registreringer i registre for landsdækkende samordning som fx BBR Bygnings- og Boligregistret. De har
som regel kun brug for en mere overordnet og grov detaljering af kategorierne eller klasserne for anlæggene og deres
bestanddele

Viden, informationer og data om anlæggene og deres bestanddele vedrører således byggeriets sekundære aktører som
ejere, lejere, aktører i stat, regioner og kommuner, aktører vedr. økonomi og jura og hos forsyningsselskaber.

Viden, informationer og data om anlæggene hos byggeriets øvrige aktører
Viden, informationer og data for anlæggenes og deres bestanddele vedrører endeligt af en række andre aktører -
herunder udspecialiserede brancheorganisationer, institutioner og virksomheder vedr. forskning, udvikling, uddannelse,
standardisering og service - herunder Dansk Standard, softwareproducenter og -leverandører mv.

I afsnit 7 om anlæggene og deres bestanddelene beskrives om deres typer og dele

I afsnit 8 vises et skema over kategorier og grupper/klasser i BIS kode tabel 2.

I afsnit 9 vises en oversigt over anlæggenes relationer og referencer til alle de anlægsdele, som er
grupperede/klassificerede i andre tabeller i det samlede BIS kode system - herunder tabeller for bygningsdele, tekniske
installationer, indretninger, materialer mv.

I afsnit 10 forklares om de vilkårlige klassifikationer af anlæg, bygninger og rum i forløbet af deres livscyklus.

Mapning mellem klassifikationerne i BIS kode tabel 2 og NACE klassifikationerne fra Eurostat
I Danmark er der aktuelt oprettet en 'Domænebestyrelse for Bolig, Byggeri og Forsyning' under EBST Erhvervs- og
Byggestyrelsen. De fysiske anlæg eller anlægskomplekser, der er klassificeret i BIS kode tabel 2, udgør rammerne om
samfundets økonomiske aktiviteter. Der kan således mappes mellem BIS kode tabellens grupper 221-276 og grupperne i
Eurostats NACE system, idet der er en 1-1 relation imellem grupperne i de to systemer.

Da BIS kode tabel 2 for anlæg og deres bestanddele er baseret på de fysiske anlæg, har behovet for at afdække dem
imidlertid resulteret i flere grupper, som ikke kan mappes direkte til NACE klassifikationerne.
I første række findes disse anlæg i grupperne 211 til 218 for vandområder, landområder og disses overordnede
konstruktive forhold.
Endvidere har afdækningen af anlæg for boliger, boligtyper resulteret i klassifikationer med en omfattende underopdeling
af gruppe 277, da boligerne udgør et meget omfattende domæne. Der er også foretaget detaljerede klassifikationer i
grupperne 281-287 for 'Sekundære anlæg i terræn'. Endeligt er der oprettet en kategori eller gruppe for 'Tomme anlæg' -
dvs anlæg, bygninger mv som ikke er i brug - som er klassificeret i grupperne 291-294.


3. KILDEMATERIALET TIL BIS KODE TABEL 2

Anvendte kilder til de primære anlægsklassifikationer i gruppe 21-27
Her er anvendt eget arbejde 'Klassifikation af almindelige, specielle og flerfunktionelle bygninger, anlæg og komplekser'
fra d. 20.2.1994 - et arbejde som er baseret på klassifikationerne af økonomiske aktiviteter og deres resultater ifølge
'Dansk Branchekode 1993', 2. udgave 1996 (Danish Industrial Classification of All Economic Activities), som er den
danske udgave af NACE klassifikationerne fra Eurostat. Gruppe 277.2 for boligtyper under 'Anlæg til boliger' er baseret
på grupperingerne i BBR Bygnings- og BoligRegistret.
Initiativtager til arbejdet var Peter Hauch, der var faglig sekretær i det daværende Koordineringsudvalg for byggeriets edb
anvendelse, idet udvalget var blevet rådspurgt af Matrikelstyrelsen ifm ajourføringen af Bygnings- og BoligRegistret BBR.
NACE klassifikationerne har direkte relationer til UN's systemer for industrielle klassifikationer af alle økonomiske
aktiviteter - og har sine rødder i de gamle Toldnomenklaturer fra 1800-tallet.
Se yderligere referencer til forklaringer og definitioner af systemer fra Eurostat og UN vedr. aktiviteter, arbejder og
ydelser i afsnit 3 Kildematerialet til BIS kode tabel A - arbejder og ydelser.

Anvendte kilder til de sekundære anlægsklassifikationer i gruppe 28
Her er anvendt egen fortolkning af SfB systemets bygningsdelstavle med de specielle grupper for 'bygningsdele' i terræn,
idet underopdelingen er baseret på forekommende produktinformation ifølge registreringerne i BIS indexet med
byggeriets produktinformation.


4. OVERSIGT OVER HOVEDGRUPPERNE I BIS KODE TABEL 2
* markererer at hovedgruppen er udviklet med detaljerede klassifikationer og deres koder.

21 Terrænanlæg
    211 Vandområder og landområder
     *212 Forstærkninger, erosionsbeskyttelse, bærelag ifm undergrund
     *213 Dræning og jordforbedringer
     *214 Omprofilering, erosionsbeskyttelse, reguleringer og restaurering af landskaber, jord, vand, vandløb
     *215 Støttevægge, gabioner, terrasseringer og volde i terræn
     216 Kyst- og landbeskyttelsesanlæg
     217 Landindvindingsanlæg
     218 Anlæg i undergrund
22 Bro- og tunnelanlæg, anlæg for transport og trafik
     221 Anlæg, hjælpe- og formidlingsvirksomheder for transport generelt
     222 Bro- og tunnelanlæg
     223 Anlæg for vejtransport og -trafik
     224 Anlæg for jernbanetransport og -trafik
     225 Anlæg for kabelbaner
     226 Lufttrafikanlæg
     227 Vandtrafikanlæg, havne- og kanalanlæg
     228 Rørtransportanlæg, pipelines
23 Indvindingsanlæg, anlæg for landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri og industrier for animalske og vegetabilske
produkter
     231 Indvindingsanlæg for kul, olie, naturgas, metaller og mineralske råstoffer
     232 Anlæg for landbrug
     233 Anlæg for gartneri
     234 Anlæg for skovbrug
     235 Anlæg for dyreavl
     237 Anlæg for fiskeri og fiskeavl
     238 Anlæg for industrier for nærings- og nydelsesmidler, tekstiler, beklædning og lædervarer
24 Anlæg for fremstillingsindustri inkl. byggepladser
     241 Anlæg for træ- og papirindustrier, grafiske industrier
     242 Anlæg brændstoffer og brændsler, kemiske industrier, gummi- og plastindustrier
     243 Anlæg for sten-, ler- og glasindustrier og industrier for mineralske byggematerialer
     244 Anlæg for jern- og metalindustrier, maskinindustrier
     245 Anlæg for husholdningsapparater, kontormaksiner og edb udstyr
     246 Anlæg for andre elektriske maskiner og apparater, telemateriel
     247 Anlæg for industrier for medicinsk udstyr, instrumenter, ure, smykker, musikinstrumenter,
     sportsrekvisitter mv
     248 Anlæg for transportmiddelindustrier og møbelindustrier
     249 Anlæg for genbrugsindustrier, byggepladser samt bygge- og anlægsvirksomheder
25 Anlæg for forsyninger af el, varme, gas, tele, post, vand, kloak, affaldsbehandling
     251 Anlæg og net for energiforsyning af el, varme og gas
     252 Anlæg og net for telekommunikation, post
     253 Anlæg og net for vandforsyning
     254 Anlæg og net for spildevand
     255 Anlæg for affald og renholdelse, lossepladser, forbrændingsanlæg
26 Anlæg for forretning, privat og offentlig service, organisationer og foreninger
     261 Anlæg for forretningsvirksomheder for handel, reparation
     262 Anlæg for hotel- og restaurationsvirksomheder, vaskerier mv
     263 Anlæg for servicevirksomheder for financiering, ejendomme, forretninger, udlejning
                                                         g
     264 Anlæg for selvstændig virksomhed med naturvidenskabelig og teknologisk forskning, udvikling, service o
rådgivning, laboratorier, tests
     265 Anlæg for selvstændig virksomhed med samfundsvidenskabelig og humanisk forskning, udvikling,
     service og rådgivning
     266 Anlæg for offentlige tjenester og administrationer
     267 Anlæg for offentlige tjenester og administrationer vedr. forsvar og beskyttelse
     268 Anlæg for organisationer, foreninger
27 Anlæg for uddannelser, sundheds- og socialvæsen, kultur, forlystelser, sport og boliger
     271 Anlæg for uddannelser
     272 Anlæg for sundhedsvæsen
     273 Anlæg for socialvæsen
     274 Anlæg for kultur
     275 Anlæg for teatre, koncerter, radio- og TV virksomhed, pressebureauer, biografer, forlystelser
     276 Anlæg for idræt, sport, frilufts- og fritidsaktiviteter
     277 Anlæg for boliger, boligtyper
28 Sekundære anlæg i terræn
     *281 Småbygninger og -anlæg i terræn inkl. overdækkede læsteder
    *282 Fritstående høje master, tårne i terræn
    *283 Tanke, beholdere, bassiner i terræn
    *284 Mindre broer, tunneler og kanaler i terræn
    *285 Trapper, tribuner og ramper i terræn
    *286 Belægninger, beplantninger i terræn
    *287 Mure, hegn, rækværker, trafikværn, støjværn i terræn
29 Tomme anlæg, ruiner, fortidslevninger
    291 Tomme anlæg der ikke er i brug
    292 Konstruktive og tekniske anlægsdele der ikke er i brug
    293 Tomme bygninger der ikke er i brug
    294 Tomme bygningsarealer eller -rum der ikke er i brug
    295 Ruiner, fortidslevninger
    296 Gamle anlæg, ruiner af tekniske installationer


5. OVERSIGT OVER HOVEDGRUPPER OG UNDERGRUPPER I BIS KODE TABEL 2

21 TERRÆNANLÆG
211 Vandområder og landområder
    211.10 Havområder
    211.20 Småøer
    211.25 Nationalparker, fredede arealer, rekreative arealer
    211.30 Landbrugsarealer - anlæg med landbrug, gartneri, dyreavl mv
    211.33 Skove
    211.35 Søer, åer, vandløb, kilder
    211.40 Andre landskabstyper fx moser, enge, overdrev, marsk, klitter, hede mv
    211.50 Byer, bymæssige bebyggelser
    211.60 Specielle industri- og handelskvarterer
    211.70 Specielle boligkvarterer, anlæg med enligtliggende boliger
    211.80 Rekreative arealer i byer
212 Forstærkninger, erosionsbeskyttelse, bærelag ifm undergrund
    212.0 Undergrundsforstærkninger
    212.1 Erosionsbeskyttelse af undergrundskonstruktioner
    212.2 Materialeadskillende og filtrerende lag
    212.3 Drænlag
    212.4 Bærelag, trykbeskyttende lag
    212.5 Miljøbeskyttende lag
    212.6 Overfladearmering i terræn
    212.7 Beklædninger og belægninger i terræn for beplantede arealer
213 Dræning og jordforbedringer
    213.1 Anlæg med grøfter
    213.2 Anlæg med stenfaskiner mv
    213.3 Anlæg med drænhuller
    213.4 Anlæg med jordforbedringer
214 Omprofilering, erosionsbeskyttelse, reguleringer og restaurering af landskaber, jord, vand, vandløb
    214.1 Anlæg med omprofilering af landskaber
         214.11 Anlæg med omprofilering af landskaber ifm vej- og jernbaneanlæg
         214.13 Anlæg med omprofilering af landskaber ifm byggemodning til anlægskomplekser
         214.15 Anlæg med omprofilering af landskaber ifm andre reguleringer af landskaber
    214.3 Erosionsbeskyttelse af landskaber, jord
         214.31 Anlæg til regulering af jordskred
         214.33 Anlæg til regulering af sand- og jordfygning
         214.35 Anlæg til erosionsbeskyttelse ved vandløb, søer og damme
    214.5 Anlæg til reguleringer af floder, åer, vandløb, vand
         214.51 Anlæg til reguleringer af flow i floder, åer, vandløb
         214.53 Anlæg til reguleringer af højdeforskelle i floder, åer, vandløb
         214.55 Anlæg til reguleringer af floder, åer, vandløb ifm kunstvanding
         214.57 Anlæg til reguleringer af vand ifm kunstige søer
    214.7 Anlæg med restaurering af vådområder, vandløb, åer
215 Støttevægge, gabioner, terrasseringer og volde i terræn
    215.1 Spunsvægge - permanente
    215.2 Støttemure, gabioner, glacier
         215.21 Støttemure i beton
         215.22 Støttemure, gabioner, glacier i sten, murværk
         215.24 Støttemure, gabioner mv i jord
         215.26 Støttemure i andre materialer
    215.4 Terrasseringer af skråninger i terræn
    215.6 Støjvolde
216 Kyst- og landbeskyttelsesanlæg
    216.1 Bølgebrydere
    216.2 Moler
    216.3 Fangedæmninger
    216.4 Diger
    216.5 Sluseanlæg i fangedæmninger
217 Landindvindingsanlæg
    217.1 Dæmninger, inddæmninger, diger
    217.2 Sluseanlæg i dæmninger
    217.3 Afvandingskanaler, -grøfter, drænede arealer
    217.5 Aftipnings- og deponeringspladser for opfyldningsjord og -materialer
218 Anlæg i undergrund
    218.1 Tunneler, ledningsanlæg i undergrund (terræn)
    218.2 Anlæg i bjergrum, -huler
    218.3 Anlæg i gamle miner
    218.4 Anlæg i gamle vandcisterner
    218.5 Anlæg i gamle kassematter og andre forsvarsbygværker i undergrund
    218.6 Anlæg for lagre i bjergrum, gamle miner, kassematter

22 BRO- OG TUNNELANLÆG, ANLÆG FOR TRANSPORT OG TRAFIK
221 Anlæg til hjælpevirksomheder for transport generelt
    221.1 Anlæg for hjælpe- og formidlingsanlæg for passagertransport
    221.2 Anlæg for hjælpe- og formidlingsanlæg for godstransport
    221.3 Godslaste- og losningsanlæg (uanset transportmåde)
    221.4 Godsterminaler inkl. containerterminaler
    221.5 Oplagrings- og pakhusanlæg
    221.6 Anlæg for skibsmæglere, speditørvirksomheder, vejere og målere, stevedorvirksomheder
    221.7 Anlæg for udlejning og leasing af transportmidler
    221.8 Anlæg for rejse- og turistbureauer mv
222 Bro- og tunnelanlæg i terræn og off shore
    222.1 Vejbroer
    222.2 Jernbanebroer
    222.3 Komb. vej- og jernbanebroer
    222.4 Oplukkelige broer
    222.5 Vejtunneler
    222.6 Jernbanetunneler
    222.7 Komb. vej- og jernbanetunneler
223 Anlæg for vejtransport og -trafik
    223.1 Veje, gader, stier, pladser
         223.11 Motorveje
         223.12 Andre offentlige veje
         223.13 Fortove
         223.14 Interne veje i forskellige anlæg og bebyggelser
         223.15 Fodgænger- og cykelstier
         223.16 Pladser
    223.3 Anlæg for rastepladser
    223.4 Betalingsanlæg for betalingsveje, -broer, -tunneler
    223.5 Parkeringsanlæg - med og uden betaling
    223.6 Anlæg for bilservice for reparation og vedligeholdelse, benzintanke, brændstoftankanlæg
    223.7 Anlæg for bustransport
    223.8 Anlæg for taxikørsel
    223.9 Anlæg for hestevognskørsel
224 Anlæg for jernbanetransport og -trafik
    224.1 Jernbaneanlæg for passager- og godstransport med fjerntog og regionaltog
    224.2 Anlæg for S-togstrafik i byområder og deres omegne
    224.3 Anlæg for automatisk jernbanetransport herunder førerløse togvogne i byområder og deres omegne
    224.4 Anlæg til letbanetransport i byområder og deres omegne
    224.5 Jernbaneanlæg til godstransport
    224.6 Anlæg for specielle masse-transport systemer inkl. forsøgs- og udviklingsanlæg
    224.7 Sporvognsanlæg, anlæg for trolleybusser i rutefart med stoppesteder
    224.8 Interne skinnetransportanlæg i indvindings, fremstillings- og forsyningsvirksomheder, større
    handelsvirksomheder, hospitalskomplekser mv
225 Anlæg for kabelbaner
226 Lufttrafikanlæg
    226.1 Lufthavne for ruteflyvning, charterflyvning og taxiflyvning
    226.5 Helicopterlandingspladser
    226.7 Opsendelsesstationer for satellitter og rumfartøjer
227 Vandtrafikanlæg, havne- og kanalanlæg
    227.1 Anlæg for skibsfart til havs eller i kystfarvande
    227.3 Anlæg for skibstransport ad indre vandveje af passager og gods
    227.5 Fyrtårne mv, lodsstationer, overvågningstationer for søtransport
    227.6 Anlæg for bugseringsvirksomheder
    227.7 Anlæg for bjergnings- og redningsstationer
    227.8 Badevandsanlæg
228 Rørtransportanlæg, pipelines
    228.1 Rørtransportanlæg i havet
    228.2 Rørtransportanlæg på landjorden

23 INDVINDINGSANLÆG, ANLÆG FOR LANDBRUG, GARTNERI, SKOVBRUG, FISKERI OG INDUSTRIER FOR
ANIMALSKE OG VEGETABILSKE RÅVARER
231 Indvindingsanlæg for kul, olie, naturgas, metaller og mineralske råstoffer
    231.1 Indvindingsanlæg for kul, brunkul, tørv
    231.2 Indvindingsanlæg for råolie og naturgas - offshore og i terræn
    231.4 Brud/miner for indvinding af metalliske råstoffer
    231.5 Stenbrud
    231.6 Grus-, sand- og lergrave
    231.7 Brud/miner for indvinding af mineraler til kemiske produkter og gødningsstoffer
    231.8 Saltindvindingsanlæg
    231.9 Andre anlæg for indvinding af andre råstoffer
232 Anlæg for landbrug
    232.1 Landbrugsanlæg med agerbrug
    232.2 Landbrugsanlæg med svineavl
    232.3 Landbrugsanlæg med kvægavl
    232.4 Landbrugsanlæg med blandet drift
    232.7 Landbrugsmaskinstationer
233 Anlæg for gartneri
    233.1 Gartnerianlæg på friland
    233.2 Gartnerianlæg med drivhuse
    233.3 Planteskoler
    233.4 Frugtplantager
234 Anlæg for skovbrug
    234.1 Forstplanteskoler
    234.2 Juletræs- og pyntegrøntproduktionsanlæg
    234.3 Produktionsanlæg for tømmer, brænde og flis
    234.4 Materielstationer for skovbrugsmaskiner
235 Anlæg for dyreavl
    235.1 Anlæg for heste- og fåreavl
    235.2 Anlæg for fjerkræavl
    235.3 Anlæg for pelsdyravl
    235.4 Anlæg for biavl
    235.5 Anlæg for gede- og kaninavl, vildtopdræt
    235.6 Anlæg for kenneler, dyrepensioner
    235.7 Insemineringsvirksomheder
    235.8 Anlæg/virksomheder for klipning af dyr, hundesoigneringsvirksomheder
236 Anlæg for fiskeri og fiskeavl
    236.1 Anlæg for håndtering af fangster
    236 5 Dambrug
    236 7 Havbrug inkl. østers- og muslingeopdræt
237 Industrier for nærings- og nydelsesmidler, tekstiler, beklædnings- og lædervarer
    237.1 Anlæg for industrier for animalske råvarer
    237.2 Anlæg for industrier til behandling og fremstilling af vegetabilske råvarer
    237.3 Anlæg for industrier for animalske og vegetabilske råvarer
    237.4 Anlæg for industrier til behandling og fremstilling af drikkevarer
    237.5 Anlæg for tobaksfabrikker
    237.6 Anlæg for tekstilindustrier
    237.7 Anlæg for beklædningsindustrier
    237.8 Anlæg for læderindustrier

24 ANLÆG FOR FREMSTILLINGSINDUSTRI INKL. BYGGEPLADSER
241 Anlæg for træ- og papirindustrier, grafiske industrier
    241.1 Anlæg for træindustrier
    241.2 Anlæg for papirindustrier
    241.3 Anlæg for grafiske industrier
242 Anlæg for brændstof- og brændselsindustrier, kemiske industrier, gummi- og plastindustrier
    242.1 Anlæg for mineralolieindustrier, brændstof- og brændselsindustrier
    242.2 Anlæg for industrier for basiskemikalier
    242.3 Anlæg for industrier for pesticider og andre agrokemiske produkter
    242.4 Anlæg for industrier for maling, lak, trykfarver mv samt tætningsmaterialer
    242.5 Anlæg for industrier for farmaceutiske råvarer og medicinalvarefabrikker
    242.6 Anlæg for industrier for sæbe, rengørings- og rensemidler samt polermidler, parfyme og toiletmidler
    242.7 Anlæg for industrier for andre kemiske produkter
    242.8 Anlæg for industrier for kemofibre, gummi- og plastprodukter
243 Anlæg for sten, ler- og glasindustrier og industrier for mineralske byggematerialer
    243.1 Anlæg for industrier for glas og glasprodukter
    243.2 Anlæg for industrier for keramiske produkter undtagen byggematerialer
    243.3 Anlæg for industrier for keramiske fliser og kakler
    243.4 Anlæg for teglværker
    243.5 Anlæg for industrier for cement, kalk og gips
    243.6 Anlæg for industrier for produkter af beton, cement og gips
    243.7 Anlæg for stenhuggere
    243.8 Anlæg for industrier for andre ikke-metalholdige mineralske produkter
244 Anlæg for jern- og metalindustrier, maskinindustrier
    244.1 Anlæg for industrier for fremstilling af metal
    244.2 Anlæg for jern- og metalvareindustrier
    244.3 Anlæg for maskinindustrier for motorer og andre maskiner
    244.4 Anlæg for industrier for traktorer og maskiner til land- og skovbrug
    244.5 Anlæg for industrier for værktøjsmaskiner
    244.6 Anlæg for industrier for maskiner til specielle formål
    244.7 Anlæg for industrier for våben og ammunition
245 Anlæg for industrier for andre elektrisk maskiner og apparater, telemateriel
    245.1 Anlæg for industrier for elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller
    245.2 Anlæg for industrier for elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer mv
    245.3 Anlæg for industrier for isolerede ledninger og kabler inkl. kableforbindere
    245.4 Anlæg for for akkumulator- og tørelementfabrikker, batterifabrikker
    245.5 Anlæg for industrier for elektriske lamper og belysningsarmaturer
    245.6 Anlæg for industrier for andet elektrisk udstyr
    245.7 Anlæg for industrier for telemateriel
246 Anlæg for industrier for husholdningsapparater, kontormaskiner og edb udstyr
    246.1 Anlæg for industrier for husholdningsapparater
    246.3 Anlæg for industrier for kontormaskiner og edb udstyr
247 Anlæg for industrier for medicinsk udstyr, instrumenter, ure, smykker, musikinstrumenter, sportsrekvisitter
samt en meget blandet landhandel af virksomheder med forskellige produkter
    247.1 Anlæg for industrier for medicinsk udstyr og kirurgisk udstyr
    247.2 Anlæg for industrier for navigations-, måle- og kontrolapparater
    247.3 Anlæg for industrier for industrielt procesudstyr/-anlæg
    247.4 Anlæg for industrier for optiske instrumenter og fotografiske udstyr
    247.5 Anlæg for industrier for ure, smykker, guld- og sølvvarer
    247.6 Anlæg for industrier for musikinstrumenter
    247.7 Anlæg for industrier for sportsrekvisitter
    247.8 Anlæg for andre fremstillingsvirksomheder
248 Anlæg for transportmiddelindustrier og møbelindustrier
    248.1 Anlæg for transportmiddelindustrier
    248.3 Anlæg til møbelindustrier for stole og andre siddemøbler, møbelpolstrere
    248.4 Anlæg til møbelindustrier for kontor- og butiksmøbler undtaget stole
    248.5 Anlæg til møbelindustrier for køkkeninventar mv
    248.6 Anlæg til møbelindustrier for andre møbler til boliger, møbellakererier
    248.7 Anlæg til madrasfabrikker
249 Anlæg for genbrugsindustrier, byggepladser samt bygge- og anlægsvirksomheder
    249.1 Anlæg for genbrugsindustrier
    249.2 Anlæg for byggepladser og virksomheder med forberedende byggepladsarbejder
    249.3 Anlæg for byggepladser og virksomheder for opførelse af bygninger og anlæg
    249.4 Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af tagdækning og andre anlæg som kræver
    specialisering
    249.5 Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af bygningsinstallationer
    249.6 Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af andre bygningsarbejder
    249.7 Anlæg for virksomheder for udlejning af entreprenørmateriel (med betjeningspersonale)

25 ANLÆG FOR FORSYNINGER AF EL, VARME, GAS, TELE, POST, VAND, KLOAK, AFFALDSBEHANDLING
251 Anlæg og net for energiforsyning af el, varme, gas
    251.1 Anlæg for forsyning af el og anlæg for kombineret forsyning af el og fjernvarme
    251.2 Andre anlæg for forsyning af elenergi og mekanisk energi
    251.3 Anlæg for forsyning af varne
    251.4 Anlæg for gasforsyning
    251.7 Anlæg for forsyning af brændselsstoffer, brændsler
252 Anlæg og net for telekommunikation, post
    252.1 Anlæg for telekommunikationsselskaber
    252.2 Anlæg for telekommunikation via kabel
    252.3 Anlæg for trådløs tele-, mobiltelefoni-, radio- og TV kommunikation
    252.5 Anlæg for telegraf, telefax
    252.6 Anlæg for post- og pakkedistribution
    252.7 Anlæg for kurertjeneste og udbringning af dagblade
253 Anlæg og net for vandforsyning
    253.1 Anlæg for vandboringer, vandbrønde for grundvand
    253.2 Indvindingsanlæg for søvand og havvand
    253.3 Vandværker
    253.4 Vandrensningsanlæg
    253.5 Vandreservoirer, cisterner, vandtårne
    253.6 Vandforsyningsnet
    253.7 Vandingsanlæg, vandingskanaler
254 Anlæg og net for spildevand
    254.1 Anlæg for spildevandsnet, kloaknet
    254.2 Rensningsanlæg for spildevand
    254.3 Nedsivningsanlæg for spildevand
    254.4 Slambehandlingsanlæg
    254.5 Slamsugningsstationer
    254.6 Anlæg for overfladevand, regnvand
    254.7 Regnvandsbassiner, regnvandsfaskiner, regnvandsnedsivningsanlæg, regnvandstanke
    254.8 Kloakvæsenets administrations-, -service- og -velfærdsbygninger
255 Anlæg for affald og renholdelse, lossepladser, forbrændingsanlæg
    255.1 Anlæg til affaldsindsamling og -transport
    255.2 Affaldsbehandlingsanlæg
    255.3 Affaldsbehandlingsanlæg for forurenet affald
    255.4 Lossepladser, varige deponeringsanlæg
    255.5 Anlæg for forbrændingsanstalter
    255.6 Anlæg for materiel til fejning og spuling af gader og veje, gangstier, parkeringspladser mv
    255.7 Anlæg for materiel til rydning af sne og is på veje, gangstier, parkeringspladser, start- og
    landingsbaner
    255.8 Renovations- og renholdelsesvæsenets administrations-, -service- og -velfærdsbygninger

26 ANLÆG FOR FORRETNING, PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICE, ORGANISATIONER OG FORENINGER
    261.1 Anlæg for agenturhandelsvirksomheder
    261.2 Anlæg for engroshandelsvirksomheder
    261.3 Anlæg for detailhandelsvirksomheder, butikker
    261.4 Anlæg for reparationsværksteder
262 Anlæg for hotel- og restaurationsvirksomheder, vaskerier, renserier mv
     262.1 Anlæg for hoteller, moteller, feriepensionater, kroer med restauration, konference- og
     kursusejendomme til korttidsophold
     262.2 Campingpladser og andre faciliteter til korttidsophold
     262.3 Anlæg for restaurationer, kantiner og cateringvirksomhed
     262.4 Anlæg for beværtninger, diskoteker, kaffebarer mv
     262.5 Anlæg for vaskerier og renserier
     262.6 Anlæg for frisør- og skønhedssaloner, motions- og solcentre
     262.7 Anlæg for andre virksomheder for personlig service/hjælp
     262.8 Anlæg for bedemænd og begravelsesvæsen
263 Anlæg for servicevirksomheder for financiering, ejendomme, forretninger, udlejning mv
     263.1 Anlæg for pengeinstitutter
     263.2 Anlæg for virksomheder ved. anden financiering
     263.3 Anlæg for forsikringsvirksomheder
     263.4 Anlæg for servicevirksomheder ifm pengeinstitutter, financierings- og forsikringsvirksomheder
     263.5 Anlæg for virksomheder ifm fast ejendom
     263.6 Anlæg for anden forretningsservice
     263.7 Anlæg for virksomheder ifm udlejning af biler, maskiner, udstyr mv
264 Anlæg for selvstændig virksomhed med naturvidenskabelig og teknologiske forskning, udvikling, service-
og rådgivning, laboratorier, tests
     264.1 Anlæg for selvstændige institutioner og virksomheder med forskning og udvikling inden for
     naturvidenskab og teknik.
     264.2 Anlæg for teknologiske service- og rådgivningsvirksomheder
     264.3 Anlæg for virksomheder ifm databehandling
     264.6 Anlæg for laboratorier, tekniske afprøvnings- og analysevirksomheder
265 Anlæg for selvstændig virksomhed med samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning, udvikling,
service- og rådgivning
     265.1 Anlæg for selvstændige institutioner og virksomheder med forskning og udvikling inden for
266 Anlæg for offentlige tjenester og administrationer
     266.1 Anlæg for generelle offentlige tjenester
     266.2 Anlæg for offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold
     266.3 Anlæg for socialforsikring
     266.4 Anlæg for offentlig administration vedr. erhverv, infrastuktur mv
     266.5 Anlæg for offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed
     266.6 Anlæg for samfundet som helhed
     266.7 Anlæg for kongehuset
     266.8 Anlæg for eksterritoriale internationale institutioner og organisationer
267 Anlæg for offentlige tjenester og administrationer vedr. forsvar og beskyttelse
     267.1 Anlæg for offentlige tjenester og administrationer vedr. forsvar og civilforsvar
     267.2 Forsvarsanlæg
     267.3 Anlæg for domstole og fængselsvæsen
     267.4 Anlæg for politiet
     267.5 Anlæg for brandvæsen og redningskorps
268 Anlæg for organisationer og foreninger
     268.1 Anlæg for arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
     268.2 Anlæg for faglige, oplysende foreninger
     268.3 Anlæg for fagforeninger
     268.4 Anlæg for politiske partier
     268.5 Anlæg for organisationer og foreninger i øvrigt
     268.6 Anlæg for religiøse organisationer, begravelsesvæsener
     268.7 Anlæg for internationale organisationer mv

27 ANLÆG FOR UDDANNELSE, SUNDHEDS- OG SOCIALVÆSEN, KULTUR, FORLYSTELSER, SPORT OG
BOLIGER
271 Anlæg for uddannelsesvirksomheder
    271.1 Anlæg for børne- og ungdomsskoler
    271.2 Anlæg for gymnasier og erhvervsfaglige skoler
    271.3 Anlæg for videregående uddannelsesinstitutioner med integreret forsknings- og udviklingsaktiviteter
    271.4 Institutioner for ungdoms- og voksenundervisning
    271.5 Anlæg for køreskoler
272 Anlæg for sundhedsvæsen
    272.1 Anlæg for hospitaler
    272.2 Anlæg for alment praktiserende læger
    272.3 Anlæg for praktiserende speciallæger
    272.4 Anlæg for praktiserende tandlæger og kliniske tandteknikere
    272.5 Anlæg for sundhedsvæsen i øvrigt
    272.6 Anlæg for dyrlæger for behandling af husdyr og kæledyr
273 Anlæg for socialvæsen
    273.1 Anlæg for sociale foranstaltninger med institutionsophold
    273.2 Anlæg for sociale foranstaltninger uden institutionsophold
    273.3 Anlæg for andre sociale foranstaltninger
274 Anlæg for kultur
    274.1 Anlæg for biblioteker
    274.2 Anlæg for arkiver
    274.3 Anlæg for museer
275 Anlæg for teatre, koncerter, radio- og TV virksomhed, pressebureauer, biografer, forlystelser
    275.1 Anlæg for udøvende kunstnerisk virksomhed og for selvstændigt udøvende kunstnere
    275.2 Anlæg for drift af teater- og koncertsale
    275.3 Anlæg for film- og videoproduktion
    275.4 Anlæg for film- og videoformidling
    275.5 Anlæg for radio- og TV virksomhed
    275.6 Anlæg for pressebureauer for nyhedsstof, fotos og artikler til medierne
    275.7 Anlæg for forlystelsesparker
    275.8 Anlæg for anden forlystelsesvirksomhed
276 Anlæg for idræt, sport, frilufts- og fritidsaktiviteter
    276.1 Anlæg for haller og udendørs anlæg for idræt, sport og svømning
    276.2 Anlæg for specielle idræts- og sportsgrene
    276.3 Anlæg for idrætsklubber og andre sportsaktiviteter
    276.4 Anlæg for frilufts- og fritidsaktiviteter
    276.5 Anlæg for lotteri- og anden spillevirksomhed
    276.6 Anlæg for andre fritidsaktiviteter
277 Anlæg for boliger, boligtyper
277.1 Boligtyper for 'private husholdninger MED og UDEN ansat medhjælp'
277.2 Boligtyper ifølge BBR Bygnings- og BoligRegistret
277.3 Boligtyper i døgninstitutioner for omsorg og forsorg
277.4 Boligtyper i institutioner for uddannelse
277.5 Boligtyper i institutioner for forsvar og beskyttelse
277.6 Boligtyper i boligorganisationer og -foreninger
277.7 Boligtyper i andre organisationer og foreninger
277.8 Boligtyper for korttidsophold
277.9 Boligtyper som er vilkårlige

28 SEKUNDÆRE ANLÆG I TERRÆN
281 Småbygninger og -anlæg i terræn inkl. overdækkede læsteder
     281.1 Toiletbygninger, toiletkabiner - offentlige
     281.2 Overdækninger, læskure, venterum, busstop, rygelæ og -pavilloner
     281.3 Små bygninger for alm. service
     281.4 Små bygninger/huse ifm drift af tekniske installationer
     281.5 Små bygninger/skure ifm velfærd - faste og mobile
     281.6 Små bygninger/skure/overdækninger til opbevaring - faste og mobile
     281.7 Portaler, pyloner, galger, standere, steler til skilte, signaler
     281.8 Podier, scener i terræn
282 Fritstående høje master, tårne i terræn
     282.20 Fritstående høje master i terræn
     282.30 Fritstående tårne i terræn
283 Tanke, beholdere, bassiner i terræn
     283.10 Tanke, beholdere, bassiner i terræn i murværk
     283.20 Tanke, beholdere, bassiner i terræn i beton in situ
     283.30 Tanke, beholdere, bassiner i terræn med støttevægselementer i beton
     283.40 Små svømmebassiner
     283.50 Små bassiner til have, park og byrum
     283.60 Overdækninger, låg, telte, flydelåg til tanke, beholdere, bassiner i terræn
284 Mindre broer, tunneler og kanaler i terræn
     284.10 Gang (og cykel) broer i terræn
    284.20 Rør- og kabelbroer i terræn
    284.30 Tunneler/teknikgange mellem bygninger til transport og installationer
    284.40 Gang- og stitunneler i terræn
    284.50 Tunneler til underføringer af vandløb
    284.60 Rør- og kabeltunneler i terræn
    284.65 Underjordiske rør- og kabeltunneler i bygningskomplekser mellem bygningskældre
    284.70 Åbne kanaler, grøfter i terræn
285 Trapper, tribuner og ramper i terræn
    285.10 Trapper i terræn i beton og murværk
    285.20 Trapper i terræn i stål og jern
    285.30 Trapper i træ i terræn
    285.40 Trappetrin til trapper i terræn
    285.50 Trappegelændere til trapper i terræn
    285.70 Tribuner i terræn
    285.80 Ramper i terræn
286 Belægninger og beplantninger i terræn
    286.10 Belægninger i terræn med sten og blokke
    286.20 Udv. belægninger i træ
    286.30 Belægninger i terræn med fliser
    286.35 Belægninger i terræn med mosaiksten - frostfri
    286.40 Belægninger i terræn med løse fyldmaterialer
    286.45 Udv. belægninger i fugefri beton in situ
    286.50 Udv. asfaltbelægninger
    286.55 Udv. plastbelægninger
    286.60 Udv. tæppe- og måttebelægninger
    286.65 Udv. belægninger med blindeledeelementer, advarsler, opmærkninger
    286.70 Udv. sikkerhedsbelægninger
    286.75 Udv. sportsbelægninger, belægninger til legepladser
    286.77 Specielle banebelægninger til start- og landingsbaner i lufthavnsanlæg
    286.80 Beplantede arealer
287 Mure, hegn, rækværker, trafikværn, støjværn i terræn
    287.10 Hegnsmure og -diger
    287.20 Hegn, hegnsporte og -låger i stål, jern og metaller
    287.25 Hegn i træ inkl. porte og låger
    287.30 Hegnsstolper
    287.33 Mobile hegn
    287.35 Specielle hegn, sikkerhedshegn
    287.40 Udv. rækværker, sikkerhedsrækværker
    287.45 Støjværn, støjskærme og -mure i terræn
    287.50 Vindskærme i terræn
    287.55 Hække
    287.57 Lave støtte- og plantemure
    287.60 Trafikspærringer, trafikværn
    287.65 Trafikspærringer - midlertidige
    287.70 Vejafgrænsninger
    287.80 Udv. adgangskontrol og overvågning
    287.85 Parkeringsudstyr

29 TOMME ANLÆG, RUINER, FORTIDSLEVNINGER
291 Tomme anlæg der ikke er i brug
292 Konstruktive og tekniske anlægsdele der ikke er i brug
293 Tomme bygninger der ikke er i brug
294 Tomme bygningsarealer eller -rum der ikke er i brug
295 Ruiner, fortidslevninger
    295.1 Ruiner, rester af bygninger
    295.2 Bygværker til begravelser
    295.3 Kultiske bygværker
    295.6 Forsvarsbygværker
296 Gamle anlæg, ruiner af tekniske installationer
    296.1 Gamle anlæg, ruiner af installationer til vand og vandkraft
    296.2 Gamle anlæg, ruiner af installationer til afløb
    296.3 Gamle anlæg, ruiner af installationer til vindkraft
     296.5 Gamle anlæg, ruiner af installationer til affald, møddinger


6. OVERSIGT OVER DE DETALJEREDE GRUPPER I BIS KODE TABEL 2
('Bevægelige' bygninger i rummet - herunder rumstationer, satellitter er placeret i gruppe 935.4)

21 TERRÆNANLÆG

211 Vandområder og landområder
[Anlægstyperne vedr. vand- og landområder er en helt overordnet klassifikation, som i første række har relationer til
lands- og kommuneplanlægningen - og bør derfor ajourføres, så klasserne svarer til eventuelle systemer fra lands- og
kommuneplanlægningen. De specifikke anlæg og bygninger i vand- og landområderne er placeret i grupperne 212-294]

(Broer og tunneler er placeret i gruppe 222)
(Adgangsveje i terræn ifm vand- og landområder er placeret i gruppe 223)
(Mindre broer og tunneler i terræn ifm vand- og landområder er placeret i gruppe 284)
(Trapper i terræn ifm vand- og landområder er placeret i gruppe 285)
(Belægninger i terræn er placeret i gruppe 286)
(Hegn i terræn ifm vand- og landområder er placeret i gruppe 287)
(Tomme anlæg, ruiner, fortidslevninger er placeret i gruppe 29)

     Anlægstyper
     211.10 Havområder
         Fjorde. sunde
     211.20 Småøer
     211.25 Nationalparker, fredede arealer, rekreative arealer
         Fredede landskaber inkl. kystarealer
         Fredede skove
         Fredede søer, åer, vandløb
         Rekreative arealer, grønne områder
         (Anlæg for idræt, sport, frilufts- og fritidsaktiviteter er placeret i gruppe 276)
     211.30 Landbrugsarealer - anlæg med landbrug, gartneri, dyreavl mv
     (Anlæg for landbrug er placeret i gruppe 232)
     (Anlæg for gartneri er placeret i gruppe 233)
     211.33 Skove
     (Anlæg for skovbrug er placeret i gruppe 234)
     211.35 Søer, åer, vandløb, kilder
     211.40 Andre landskabstyper fx moser, enge, overdrev, marsk, klitter, hede mv
         samt ørkener, sletter, stepper, arealer med permafrost, islandskaber, gletschere, bjerge, dale
     211.50 Byer, bymæssige bebyggelser
         Landsbyer, småbyer
         Middelstore byer
         Store byer med over 100.000 indbyggere
         Metropoler/Bymæssige regioner med over 1.000.000 indbyggere
     211.60 Specielle industri- og handelskvarterer
     (Anlæg for fremstillingsindustrier er placeret i gruppe 237, 241 til 249)
     (Anlæg for forretninger er placeret i gruppe 261)
         Anlæg med enligtliggende industrier og handelsvirksomheder
     211.70 Specielle boligkvarterer, anlæg med enligtliggende boliger
     (Anlæg for boliger, boligtyper er paceret i gruppe 277)
         Parcelhuskvarterer
         Tæt/lav boligbebyggelser
         Etageboligkvarterer
         Sommerhuskvarterer
         Haveforeninger, kolonihavebebyggelser
         Haveforeninger med helårshuse
         Permanente barakbyggelser
     211.80 Rekreative arealer i byer
     (Anlæg for idræt, sport, frilufts- og fritidsaktiviteter er placeret i gruppe 276)
         Parker
         Grønne arealer
         Legepladser
         Friluftsscener og -tilskueranlæg
         Idrætsanlæg og andre friluftsanlæg
         Andre byrum

212 Forstærkninger, erosionsbeskyttelse, bærelag ifm undergrund
(Bærelags- og beskyttelseskonstruktioner til bygninger er placeret i gruppe 262.10)
    Anlægstyper
    212.0 Undergrundsforstærkninger
    212.1 Erosionsbeskyttelse af undergrundskonstruktioner
         Konstruktioner
         212.11 Jordforankringer med jordankre
         212.12 Injektioner af forstærkende materialer
         212.13 Geonetkonstruktioner
              Specielle materialer
              212.13 10 Geonet
    212.2 Materialeadskillende og filtrerende lag
         Konstruktioner
         212.21 Konstruktioner med geotekstiler
              Specielle materialer
              212.21 10 Geotekstiler
    212.3 Drænlag
    (Drænmåtter til drænlag for belægninger til udv. dæk, tagterrasser mv er placeret i gruppe 351 30 10)
    212.4 Bærelag, trykbeskyttende lag
    (Bærelag for vejbelægninger er placeret i gruppe 223.3)
    (Bærelag for bygninger er placeret i gruppe 321)
    212.5 Miljøbeskyttende lag
    (Geomembraner er placeret i gruppe 131 47)
         Konstruktioner
         212.51 Beskyttelsesnet for membraner og ledninger/rør
              Specielle materialer
              212.51 10 Beskyttelsesnet til membran- og ledningsbeskyttelse
         212.52 Markeringsnet, -tekstiler, -tape for forurenet jord, ledninger
              Specielle materialer
              212.52 10 Markeringsnet og -tekstiler for forurenet jord, ledninger
         212.53 Membraner til beskyttelse mod spredning af gasser og kemikalier
         (Fugt- og Radonspærrere til terrændæk, kælderdæk er placeret i gruppe 131 43)
         (Kemikaliemembraner er placeret i gruppe 131 48)
    212.6 Overfladearmering i terræn
         Konstruktioner
         212.61 Konstruktioner til overfladearmering med net
              Specielle materialer
              212.61 10 Net til overfladearmering
    212.7 Beklædninger og belægninger i terræn for beplantede arealer
    (Græsbelægninger og græsarmeringsmaterialer er placeret i gruppe 256.80 10)
    (Beplantninger, græs er placeret i gruppe 717)
         Konstruktioner
         212.71 Konstruktioner med vækst- og plantemåtter
         (Vækstmedier i stenuld er placeret i gruppe 152 11 10)
         212.72 Konstruktioner for ukrudtsbekæmpelse
         (Træflis til ukrudtsbekæmpelse er placeret i gruppe 152 70 20)
              Specielle materialer
              212.72 10 Fiberdug til ukrudtsbekæmpelse

213 Dræning og jordforbedringer
(Tekniske installationer og udstyr til dræning af vand er placeret i BIS kode tabel 4 og 5)
(Forureningsoprensninger er placeret i gruppe 255)
     Anlægstyper
     213.1 Anlæg med grøfter
     213.2 Anlæg med stenfaskiner mv
     213.3 Anlæg med drænhuller
     213.4 Anlæg med jordforbedringer
          Dybdepløjning
          Ændringer af jordtyper
214 Omprofilering, erosionsbeskyttelse, reguleringer og restaurering af landskaber, jord, vand, vandløb
(Tekniske installationer og udstyr til reguleringer af vand, vandløb er placeret i BIS kode tabel 4 og 5)
    Anlægstyper
    214.1 Anlæg med omprofilering af landskaber
    (Anlæg til reguleringer af vand ifm kunstige søer ifm omprofileringer af landskaber er placeret i gruppe
     214.57)
          214.11 Anlæg med omprofilering af landskaber ifm vej- og jernbaneanlæg
          214.13 Anlæg med omprofilering af landskaber ifm byggemodning til anlægskomplekser
          214.15 Anlæg med omprofilering af landskaber ifm andre reguleringer af landskaber
    214.3 Erosionsbeskyttelse af landskaber, jord
          214.31 Anlæg til regulering af jordskred
          214.33 Anlæg til regulering af sand- og jordfygning
          214.35 Anlæg til erosionsbeskyttelse ved vandløb, søer og damme
    214.5 Anlæg til reguleringer af floder, åer, vandløb, vand
          214.51 Anlæg til reguleringer af flow i floder, åer, vandløb
          214.53 Anlæg til reguleringer af højdeforskelle i floder, åer, vandløb
          214.55 Anlæg, dæmninger, stemværker til opdæmning/opstemning af vand
          (Fangedæmninger til landbeskyttelse er placeret i gruppe 216.3)
          (Dæmninger, inddæmninger, diger til landindvinding er placeret i gruppe 217.1)
          (Dæmninger til el-producerende vandkraftværker er placeret i 251.23 10)
              214.55 Anlæg til opdæmning/opstemning af vand i floder, åer, vandløb ifm kunstvanding
              214.55 Anlæg til opdæmning/opstemning af vand ifm kunstige søer, damme
          214.57 Anlæg til reguleringer af vand ifm kunstige søer
              214.57 Anlæg til reguleringer af vand ifm kunstige søer i gamle grus- og kalkgrave
              214.57 Anlæg til reguleringer af vand ifm kunstige søer ifm omprofileringer af landskaber
    214.7 Anlæg med restaurering af vådområder, vandløb, åer

215 Støttevægge, gabioner, terrasseringer og volde i terræn
(Lave støtte- og plantemure er placeret i gruppe 287.57)
     Anlægstyper
     215.1 Spunsvægge - permanente
     (Katodisk beskyttelse af spunsjern i jord og vand er placeret i gruppe 172 30)
          Konstruktioner
          215.11 Spunsvægge i spånsprofiler
          (Spunsprofiler i stål er placeret i gruppe 114 35 10)
          215.12 Spunsvægsforankringer
              Specielle materialer
              215.12 10 Ankerstænger til forankring af spunsvægge
              (Alm. ankerstænger og forankringer er placeret i gruppe 187 50)
     215.2 Støttemure, gabioner, glacier
          Konstruktioner
          215.21 Støttemure i beton
          215.22 Støttemure, gabioner, glacier i sten, murværk
          (Sprængsten, kløvede sten i naturlige sten er placeret i gruppe 111 02)
          (Bearbejdede murblokke og -sten, glacissten i Natursten er placeret i gruppe 111 10)
          (Murblokke, -sten i beton er placeret i gruppe 111 20)
              215.22 10 Støttemure mv i natursten
              (Blokke i natursten er placeret i gruppe 111 10)
              215.22 20 Støttemure mv i betonblokke
              (Blokke i beton er placeret i gruppe 111 20 20)
              215.22 30 Støttemure mv i teglsten
          215.24 Støttemure, gabioner mv i jord
              215.24 10 Støttemure mv i forstærket eller armeret jord
              Specielle materialer
              215.24 20 Blokke/Madrasser i naturfibre til støttemure, gabioner og diger
          215.26 Støttemure i andre materialer
     215.4 Terrasseringer af skråninger i terræn
     215.6 Støjvolde

216 Kyst- og landbeskyttelsesanlæg
(Tekniske installationer og udstyr til kyst- og landbeskyttelsesanlæg er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Sprængsten, kløvede sten i naturlige sten er placeret i gruppe 111 02)
(Bearbejdede murblokke og -sten, glacissten i Natursten er placeret i gruppe 111 10)
(Murblokke, -sten i beton er placeret i gruppe 111 20)
(Ballaststen, -blokke er placeret i gruppe 152 23)
(Adgangsveje til kyst- og landbeskyttelsesanlæg er placeret i gruppe 223)
(Mindre broer og tunneler ifm kyst- og landbeskyttelsesanlæg er placeret i gruppe 284)
(Trapper ifm kyst- og landbeskyttelsesanlæg er placeret i gruppe 285)
(Aut. systemer til styring, overvågning af kyst- og landbeskyttelsesanlæg er placeret i gruppe 526 11)
     Anlægstyper
     216.1 Bølgebrydere
     216.2 Moler
     216.3 Fangedæmninger
     (Dæmninger, inddæmninger, diger til landindvinding er placeret i gruppe 217.1)
     216.4 Diger
     216.5 Sluseanlæg
     (Installationer og udstyr til sluseanlæg er placeret i gruppe 411 5)
          Alm. anlægsbygninger
          Service- og velfærdsbygninger i kyst- og landbeskytttelsesanlæg

217 Landindvindingsanlæg
(Tekniske installationer og udstyr til landindvindingsanlæg er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Bearbejdede murblokke og -sten, glacissten i Natursten er placeret i gruppe 111 10)
(Adgangsveje til landindvindingsanlæg er placeret i gruppe 223)
(Installationer og udstyr til dræning i terræn er placeret i gruppe 412)
(Aut. systemer til styring, overvågning af landindvindingsanlæg er placeret i gruppe 526 13)
      Anlægstyper
      217.1 Dæmninger, inddæmninger, diger
      (Dæmninger til opdæmning/opstemning af vand er placeret i gruppe 214.55)
      (Fangedæmninger til landbeskyttelse er placeret i gruppe 216.3)
      217.3 Afvandingskanaler, -grøfter, drænede arealer
      217.5 Sluseanlæg
      (Installationer og udstyr til sluseanlæg er placeret i gruppe 411 5)
      217.5 Aftipnings- og deponeringspladser for opfyldningsjord og -materialer
           Alm. anlægsbygninger
           Service- og velfærdsbygninger i landindvindingsanlæg

218 Anlæg i undergrund
('Bevægelige' bygninger i rummet - herunder rumstationer, satellitter er placeret i gruppe 935.4)
(Tekniske installationer og udstyr til anlæg i undergrund er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
    Anlægstyper
    [Anlæg i undergrund er både i terræn og off shore.
    Der findes også eksempler på, at underjordiske anlæg bruges ifm grundforskning af specielle fysiske
    forhold]

     218.1 Tunneler, ledningsanlæg i undergrund (terræn)
     (De overordnede forsyningsnet og specifikke installationer og udstyr for el, gas, fjernvarme og -køling, tele,
     vand, spildevand i terræn er placeret i grupperne 411 til 418)
         218.11 Vandtunneler og -brønde til bortledning af smeltevand fra bjerge, skråninger
         [Man har i mere end 2000 år brugt smeltevand fra bjerge til vanding og alm. vandforsyning - se
          afsnit 4.1 om Hydraulik i BIS kode tabel 4]
         218.13 Tunneler til ledninger
         (Mindre underføringer, tunneler for ledninger i terræn er placeret i gruppe 284)
         218.14 Underboringer for rør til 'trækning' af kabler og rør
     218.2 Anlæg i bjergrum, -huler
     218.3 Anlæg i gamle miner
     (Anlæg for igangværende miner for indvinding af kul, mineralmalme er placeret i gruppe 231)
     218.4 Anlæg i gamle vandcisterner
     (Anlæg for igangværende vandreserviorer i undergrund er placeret i gruppe 411)
     218.5 Anlæg i gamle kassematter og andre forsvarsbygværker i undergrund
     (Anlæg for igangværende forsvarsbygværker i undergrund er placeret i gruppe 266)
     218.6 Anlæg for lagre i bjergrum, gamle miner, kassematter
     (Anlæg for lagre af af brændstoffer og materialer i undergrund er placeret i gruppe 417)
     (Inventar, materiel, udstyr til lagre er placeret i gruppe 828)
22 BRO- OG TUNNELANLÆG, ANLÆG FOR TRANSPORT OG TRAFIK
(Tekniske installationer for anlæg til transport og trafik er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Aut. systemer til styring og overvågning af trafikanlæg i terræn er placeret i gruppe 526 12)
(Transportsystemer til trafikanlæg er placeret i gruppe 601 2)
(Aut transportsystemer til trafikanlæg er placeret i gruppe 602 1)
(Selvkørende transportmateriel er placeret i gruppe 67)
(Andet udstyr, materiel til transport, løft, bevægelse er placeret i gruppe 68)


221 Anlæg til hjælpevirksomheder for transport generelt
(Betalingsanlæg for betalingsveje, -broer, -tunneler er placeret i gruppe 223.4)

     Anlægstyper
     221.1 Anlæg for hjælpe- og formidlingsanlæg for passagertransport
         221.11 Anlæg for trafikknudepunkter med terminaler for passagertransport ifm bus, jernbane, skib
         og fly
     221.2 Anlæg for hjælpe- og formidlingsanlæg for godstransport
         221.21 Anlæg for trafikknudepunkter med godsterminaler jernbane, skib og fly
         221.23 Anlæg for vognmandscentraler, fragtmandscentraler
         221.25 Anlæg for flytteforretninger
             Lagre til opbevaring af flyttegods
     221.3 Godslaste- og losningsanlæg (uanset transportmåde)
     221.4 Godsterminaler inkl. containerterminaler
     221.5 Oplagrings- og pakhusanlæg
         221.51 Siloanlæg
         221.52 Tankanlæg
         221.53 Bulkanlæg til håndtering af masser/solids
         221.54 Kølehuse, isværker
         221.55 Pakhuse
         221.57 Andre opbevaringsanlæg som fx møbelopbevaring, pelsopbevaring
     221.6 Anlæg for skibsmæglere, speditørvirksomheder, vejere og målere, stevedorvirksomheder
         221.61 Anlæg for skibsmæglere
         221.62 Anlæg for speditørvirksomheder for vej-, sø- og luftfragt
         221.64 Veje- og målestationer
         221.66 Anlæg for stevedorvirksomheder vedr. lastning og losning
     221.7 Anlæg for udlejning og leasing af transportmidler
         221.71 Anlæg for udlejning af personbiler, små lastvogne, motorcykler, campingvogne og
         campere
         221.72 Anlæg for udlejning af transportcontainere til land-, luft- og søtransport
         221.73 Anlæg for udlejning af last- og varebiler, anhængere, sættevogne, trailere
         221.74 Anlæg for udlejning af busser
         221.75 Anlæg til operationel leasing af jernbanemateriel
         221.76 Anlæg til udlejning af skibe
             Anlæg til udlejning af skibe og både uden besætning til erhvervsmæssige formål
             Anlæg til udlejning af skibe og både med besætning
             Anlæg til udlejning af specialfartøjer - fx sandsugere, boreplatforme off shore
             Anlæg til operationel leasing af skibe og både med eller uden vedligeholdelse
             Anlæg til udlejning af lystbåde
             Anlæg til udlejning af robåde
         221.77 Anlæg til udlejning af luftfartøjer
             Anlæg til udlejning af luftfartøjer uden og med besætning
             Anlæg til operationel leasing af luftfartøjer med eller uden vedligeholdelse
     221.8 Anlæg for rejse- og turistbureauer mv
         221.81 Anlæg for turistbureauer med integreret udlejning af ferieboliger
         221.82 Anlæg for turistbureauer - turarrangerende
         221.83 Anlæg for rejsebureauer - billetudstedende
         221.84 Anlæg for turistguidevirksomhed

222 Bro- og tunnelanlæg i terræn og off shore
(Tekniske installationer og udstyr til broer og tunneler er placeret i BIS kode tabel 4 og 5)
(Bærelagskonstruktioner med erosionsbeskyttelse, drænlag, adskillende lag, beskyttende lag og armering er placeret i
gruppe 212)
(Vandtunneler, tunneler for ledninger i undergrund er placeret i gruppe 218.1)
(Anlæg for trafikknudepunkter, hjælpevirksomheder for godstransport, udlejning af transportmidler mv er placeret i
gruppe 221)
(Betalingsanlæg er placeret i gruppe 223.4)
(Adgangsveje til bro- og tunnelanlæg er placeret i gruppe 223)
(Broer og tunneler for vandtransport/akvadukter for bådetrafik er placeret i gruppe 227.34)
(Mindre broer som fx gangbroer, rør- og kabelbroer er placeret i gruppe 284)
(Mindre tunneler og lukkede kanaler er placeret i gruppe 284)
(Trapper ifm bro- og tunnelanlæg er placeret i gruppe 285)
(Trækstangs- og kabelsystemer til bæreværk til bygningskonstruktioner er placeret i gruppe 318)
(Aut. systemer til styring og overvågning af bro- og tunnelanlæg er placeret i gruppe 526 12)
(Materiel og udstyr til bro- og tunnelanlæg er placeret i gruppe 812)

    Anlægstyper
    222.1 Vejbroer
        222.11 Anlæg for hævede fritstående veje
        Brotyper
        222.12 Vejbroer i murværk
             Konstruktive anlægsdele
             Brofæster, brobaner, brounderstøtninger, broophængninger
        222.13 Vejbroer i beton
             Broer i beton støbt in situ
             Broer i betonelementer
             Konstruktive anlægsdele
             Brofæster, brobaner, brounderstøtninger, broophængninger
                 Specielle materialer
                 Broelementer i beton
        222.15 Vejbroer i stål
             Stålbroer med stålsektioner
             Hængebroer med kabelsystemer
             Trækstagsbroer
             Konstruktive anlægsdele
             Brofæster, brobaner, brounderstøtninger, broophængninger
                 Specielle materialer
                 Skråstag, pæle, stænger, ankerbolte
        222.17 Vejbroer i træ
             Konstruktive anlægsdele
             Brofæster, brobaner, brounderstøtninger, broophængninger
    222.2 Jernbanebroer
        Brotyper
        222.21 Jernbanebroer i murværk
        222.23 Jernbanebroer i beton
             Broer i beton støbt in situ
             Broer i betonelementer
             Konstruktive anlægsdele
             Brofæster, brobaner, brounderstøtninger, broophængninger
                 Specielle materialer
                 Broelementer i beton
        222.25 Jernbanebroer i stål
             Stålbroer med stålsektioner
             Hængebroer med kabelsystemer
             Trækstagsbroer
             Konstruktive anlægsdele
             Brofæster, brobaner, brounderstøtninger, broophængninger
                 Specielle materialer
                 Skråstag, pæle, stænger, ankerbolte
        222.27 Jernbanebroer i træ
             Konstruktive anlægsdele
             Brofæster, brobaner, brounderstøtninger, broophængninger
    222.3 Komb. vej- og jernbanebroer
        Brotyper
        222.31 Broer i murværk
        222.33 Broer i beton
             Broer i beton støbt in situ
             Broer i betonelementer
             Konstruktive anlægsdele
             Brofæster, brobaner, brounderstøtninger, broophængninger
                  Specielle materialer
                  Broelementer i beton
        222.35 Broer i stål
             Stålbroer med stålsektioner
             Hængebroer med kabelsystemer
             Trækstagsbroer
             Konstruktive anlægsdele
             Brofæster, brobaner, brounderstøtninger, broophængninger
                  Specielle materialer
                  Skråstag, pæle, stænger, ankerbolte
    222.4 Oplukkelige broer
             Vippebroer - endelte og to-delte
             Svingbroer
             Hejsebroer
             Konstruktive anlægsdele
             Brofæster, brobaner, brounderstøtninger, broophængninger
    222.5 Vejtunneler
             Konstruktive tunneldele
    222.6 Jernbanetunneler
             Konstruktive tunneldele
    222.7 Komb. vej- og jernbanetunneler
        Tunneltyper
        222.71 Udgravede tunneler
        222.73 Borede tunneler
        222.75 Sænketunneler
             Specielle materialer
             Tunnelelementer i beton

223 Anlæg for vejtransport og -trafik
(Tekniske installationer og udstyr til anlæg for vejtransport og -trafik er placeret i BIS kode tabel 4 og 5)
(Forstærkninger af undergrund er placeret i gruppe 212)
(Bærelagskonstruktioner med erosionsbeskyttelse, drænlag, adskillende lag, beskyttende lag og armering er placeret i
gruppe 212)
(Anlæg for omprofilering af landskaber ifm vej- og jernbaneanlæg er placeret i gruppe 214.1)
(Anlæg for trafikknudepunkter, hjælpevirksomheder for godstransport, udlejning af transportmidler mv er placeret i
gruppe 221)
(Trapper i terræn ifm vejanlæg er placeret i gruppe 285)
(Belægninger på veje, stier, pladser, gader mv er placeret i gruppe 286)
(Udv. asfaltbelægninger er placeret i gruppe 286.50)
(Trafikspærringer, trafikværn er placeret i gruppe 287.60)
(Midlertidige trafikspærringer, trafikværn er placeret i gruppe 287.65)
(Vejafgrænsninger som pæle, reflekser mv er placeret i gruppe 287.70 10)
(Autoværn, betonblokke til kabelautoværn er placeret i gruppe 287.70 40)
(Installationer og udstyr til dræning og afløb ifm veje, pladser mv er placeret i gruppe 412)
(Luftledninger og master for vejbelysning mv er placeret i gruppe 510)
(Aut. systemer til styring og overvågning af vejanlæg i terræn er placeret i gruppe 526 12)
(Vejbelysningsarmaturer og trafiksignaler er placeret i gruppe 547)
(Elektroniske trafikskilte er placeret i gruppe 583)
(Transportsystemer til trafikanlæg er placeret i gruppe 601 2)
(Aut. transportsystemer til trafikanlæg er placeret i gruppe 602 1)
(Selvkørende transportmateriel er placeret i gruppe 67)
(Andet udstyr, materiel til transport, løft, bevægelse er placeret i gruppe 68)
(Trafik- og vejskilte er placeret i gruppe 761 50)
(Master, portaler, rammer, galger for vejskiltninger er placeret i gruppe 812 1)
(Materiel, udstyr som fx blinklygter til vejsikkerhed er placeret i gruppe 812 3)
(Materiel, udstyr til betalinger er placeret i gruppe 812 5)
(Parkeringsbilletautomater, parkeringsmateriel til parkeringshuse er placeret i gruppe 812 6)
(Materiel, udstyr til brændstofanlæg og autoværksteder er placeret i gruppe 812 7)

    Anlægstyper
223.1 Veje, gader, stier, pladser
(Vejbroer og konstruktioner for hævede fritstående vejanlæg er placeret i gruppe 222.1)

    223.11 Motorveje
         Konstruktive anlægsdele
         Vejbaner, rabatter
             Kørefelter
             Rabatter, midterrabatter, siderabatter
             Sideområder
         Bærelag til belægninger
         osv
    223.12 Andre offentlige veje
         Motor-trafikveje
         Landeveje
         Gader
         Konstruktive anlægsdele
         Vejbaner, rabatter
             Kørefelter
             Rabatter, midterrabatter, siderabatter
             Sideområder
         Bærelag til belægninger
         osv
    223.13 Fortove
         Konstruktive anlægsdele
         Rabatter, midterrabatter, siderabatter
         Sideområder
         Bærelag til belægninger
         osv
    223.14 Interne veje i forskellige anlæg og bebyggelser
         Konstruktive anlægsdele
         Vejbaner, rabatter
             Kørefelter
             Rabatter, midterrabatter, siderabatter
             Sideområder
         Bærelag til belægninger
         osv
    223.15 Fodgænger- og cykelstier
         Fodgængerstier
         Cykelstier
         Konstruktive anlægsdele
         Rabatter, midterrabatter, siderabatter
         Sideområder
         Bærelag til belægninger
         osv
    223.16 Pladser
         Konstruktive anlægsdele
         Vejbaner, rabatter
             Kørefelter
             Rabatter, midterrabatter, siderabatter
             Sideområder
         Bærelag til belægninger
         osv
    Alm. anlægsbygninger
    Vejvæsenets administrations-, -service- og velfærdsbygninger

223.3 Anlæg for rastepladser
    Konstruktive anlægsdele
         Vejbaner, rabatter
             Kørefelter
             Rabatter, midterrabatter, siderabatter
             Sideområder
         Bærelag til belægninger
         osv
         223.31 Specielle bygninger på rastepladser
         (Butikker er placeret i gruppe 261)
         (Restaurationer er placeret i gruppe 262)
         (Toiletbygninger er placeret i gruppe 281.10)
         Alm. indretningsudstyr
         (Udendørs møbler til rastepladser er placeret i gruppe 713)

    223.4 Betalingsanlæg for betalingsveje, -broer, -tunneler

    223.5 Parkeringsanlæg - med og uden betaling
        Anlægstyper
        223.51 Garageanlæg, parkeringshuse, parkeringskældre, overdækkede bilparkeringsanlæg
        (Små fritliggnede carporte, garager til parcelhuse er placeret i gruppe 711 10 10)
        223.52 Parkeringskontrolanlæg for gadeparkering
        223.53 Bilparkeringsarealer, -pladser med betaling
        223.54 Bilparkeringsarealer, -pladser uden betaling
        223.55 Cykelparkeringsanlæg med betaling
        223.56 Cykelparkeringsarealer uden betaling
        223.57 Anlæg for vinteropbevaring af campingvogne
        Konstruktive anlægsdele
             Vejbaner, rabatter
                 Kørefelter
                 Rabatter, midterrabatter, siderabatter
                 Sideområder

    223.6 Anlæg for bilservice for reparation og vedligeholdelse, benzintanke, brændstoftankanlæg
    (Anlæg for handel med biler er placeret i gruppe 261)
    (Specielt materiel til anlæg for bilservice er placeret i gruppe 812 7)
         223.61 Anlæg for reparation og vedligeholdelse af biler, motorcykler
         223.63 Anlæg for servicestationer med og uden kiosksalg, salg af dagligvarer
              Anlæg for benzintanke/brændstoftanke
              Opladestationer for batterier til el-biler
         223.65 Anlæg for reparation og vedligeholdelse af cykler, knallerter

    223.7 Anlæg for bustransport
        223.71 Anlæg for busterminaler, -stationer og stoppesteder
        (Læskure, overdækninger, busstop er placeret i gruppe 281.2)
        223.73 Anlæg for bustransportvirksomheder
             Anlæg for offentlig bustransport i rutefart med faste stoppesteder
             Anlæg for skolebuskørsel
             Anlæg for handicap-minibusser
             Anlæg for turistbusser og udflugtsbusser
             Anlæg for lufthavnsbusser
    223.8 Anlæg for taxikørsel

    223.9 Anlæg for hestevognskørsel

224 Anlæg for jernbanetransport og -trafik
(Tekniske installationer til jernbaneanlæg er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Anlæg for omprofilering af landskaber ifm vej- og jernbaneanlæg er placeret i gruppe 214.1)
(Anlæg for trafikknudepunkter, hjælpevirksomheder for godstransport, udlejning af transportmidler mv er placeret i
gruppe 221)
(Jernbanebroer og konstruktioner for fritstående jernbaneanlæg er placeret i gruppe 222.1)
(Adgangsveje til jernbaneanlæg, perroner mv er placeret i gruppe 223)
(Mindre broer og tunneler ifm jernbaneanlæg er placeret i gruppe 284)
(Trapper i terræn er placeret i gruppe 285)
(Platforme er placeret i gruppe 334.40)
(Gangbroer er placeret i gruppe 334.50)
(Master, portaler, rammer, galger til kørestrømsanlæg for el-tog er placeret i gruppe 510)
(Materiel til signalanlæg til jernbaner er placeret i gruppe 547)
(Transportsystemer til trafikanlæg er placeret i gruppe 601 2)
(Aut. transportsystemer til trafikanlæg er placeret i gruppe 602 1)
(Selvkørende transportmateriel er placeret i gruppe 67)
(Andet udstyr, materiel til transport, løft, bevægelse er placeret i gruppe 68)
(Materiel, udstyr til jernbanestationer, perroner, jernbanespor er placeret i gruppe 811)

     Anlægstyper
     [Jernbaneanlæg inkluderer anlæg under jorden i tunneler og højbaneanlæg]

     224.1 Jernbaneanlæg for passager- og godstransport med fjerntog og regionaltog
         Konstruktive anlægsdele
         224.11 Jernbanesporanlæg
             Konstruktioner
             Specielle bærelag til skinneanlæg
             Skinnekonstruktioner
             Kabelkanaler
                 Specielle materialer
                 Ballastmaterialer
                 Jernbanesveller
                 Jernbaneskinner
                 Betonelementer til kabelkanaler
         224.12 Perronanlæg
         224.13 Adgangsanlæg til perroner

         Specielle anlægsbygninger
         224.14 Jernbanestationer
         224.15 Jernbaneværksteder
         224.16 Jernbanevaskehaller mv
         Alm. anlægsbygninger
         Jernbaneadministrations-, -service- og velfærdsbygninger

     224.2 Anlæg for S-togstrafik i byområder og deres omegne
         Konstruktive anlægsdele
         224.21 Jernbanesporanlæg
             Konstruktioner
             Specielle bærelag til skinneanlæg
             Skinnekonstruktioner
             Kabelkanaler
                  Specielle materialer
                  Ballastmaterialer
                  Jernbanesveller
                  Jernbaneskinner
                  Betonelementer til kabelkanaler
         224.22 Perronanlæg
         224.23 Adgangsanlæg til perroner
         Specielle anlægsbygninger
         224.24 Jernbanestationer
         224.25 Jernbaneværksteder
         224.26 Jernbanevaskehaller mv
         224.27 Jernbaneremiser
         Alm. anlægsbygninger
         Jernbaneadministrations-, -service- og velfærdsbygninger

     224.3 Anlæg for automatisk jernbanetransport herunder førerløse togvogne i byområder og deres omegne
         Konstruktive anlægsdele
         224.31 Jernbanesporanlæg
             Konstruktioner
             Specielle bærelag til skinneanlæg
             Skinnekonstruktioner
             Kabelkanaler
                  Specielle materialer
                  Ballastmaterialer
                  Jernbanesveller
                  Jernbaneskinner
                  Betonelementer til kabelkanaler
         224.32 Perronanlæg
         224.33 Adgangsanlæg til perroner
         Specielle anlægsbygninger
         224.34 Jernbanestationer
         224.35 Jernbaneværksteder
         224.36 Jernbanevaskehaller mv
         224.37 Jernbaneremiser
         Alm. anlægsbygninger
         Jernbaneadministrations-, -service- og velfærdsbygninger

     224.4 Anlæg til letbanetransport i byområder og deres omegne
         Konstruktive anlægsdele
         224.41 Jernbanesporanlæg
              Konstruktioner
              Specielle bærelag til skinneanlæg
              Skinnekonstruktioner
              Kabelkanaler
                   Specielle materialer
                   Ballastmaterialer
                   Jernbanesveller
                   Jernbaneskinner
                   Betonelementer til kabelkanaler
         224.42 Perronanlæg
         224.43 Adgangsanlæg til perroner
         Specielle anlægsbygninger
         224.44 Jernbanestationer
         224.45 Jernbaneværksteder
         224.46 Jernbanevaskehaller mv
         224.47 Jernbaneremiser
         Alm. anlægsbygninger
         Jernbaneadministrations-, -service- og velfærdsbygninger

     224.5 Jernbaneanlæg til godstransport
     224.6 Anlæg for specielle masse-transport systemer inkl. forsøgs- og udviklingsanlæg

     224.7 Sporvognsanlæg, anlæg for trolleybusser i rutefart med stoppesteder
     224.8 Interne skinnetransportanlæg i indvindings, fremstillings- og forsyningsvirksomheder, større
     handelsvirksomheder, hospitalskomplekser mv

225 Anlæg for kabelbaner
(Tekniske installationer til kabelbaner er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Transportsystemer og udstyr til kabelbaner er placeret i gruppe 657)

226 Lufttrafikanlæg
(Tekniske installationer til lufthavnsanlæg er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Anlæg for trafikknudepunkter, hjælpevirksomheder for godstransport, udlejning af transportmidler mv er placeret i
gruppe 221)
(Adgangsveje til lufthavnsanlæg mv er placeret i gruppe 223)
(Mindre broer og tunneler ifm lufthavnsanlæg er placeret i gruppe 284)
(Trapper ifm lufthavnsanlæg er placeret i gruppe 285)
(Udv. asfaltbelægninger er placeret i gruppe 286.50)
(Platforme er placeret i gruppe 334.40)
(Gangbroer er placeret i gruppe 334.50)
(Aut. systemer til styring og overvågning i lufthavne er placeret i gruppe 526 1)
(Trafiklys i lufthavne er placeret i gruppe 548)
(Transportsystemer til trafikanlæg er placeret i gruppe 601 2)
(Selvkørende transportmateriel er placeret i gruppe 67)
(Andet udstyr, materiel til transport, løft, bevægelse er placeret i gruppe 68)
(Materiel, udstyr til lufthavne er placeret i gruppe 814)
     Anlægstyper
     226.1 Lufthavne for ruteflyvning, charterflyvning og taxiflyvning
          226.11 Start- og landingsbaner, taxibaner
          (Specielle belægninger til start- og landingsbaner i lufthavne er placeret i gruppe 286.77)
          Konstruktive anlægsdele
         226.12 Banesystemer
         226.13 Specielle lufthavnsbygninger for tekniske funktioner
         Specielle anlægsbygninger
             Lufthavnshangarer
             Flyveledelsestårne
             Flyreparationsværksteder for reparation af fly og hovedeftersyn af fly og flymotorer
             Godshåndteringsanlæg
             Passagerbaggageanlæg
         226.15 Specielle lufthavnsbygninger for passagerer
         Specielle anlægsbygninger
             Anlæg for passagerterminaler for passager til ruteflyvning og charterflyvning
             Anlæg for passager til taxiflyvning, rundflyvning
         Alm. anlægsbygninger
         Lufthavnsadministrations- og velfærdsbygninger

    226.5 Helicopterlandingspladser
    226.7 Opsendelsesstationer for satellitter og rumfartøjer

227 Vandtrafikanlæg, havne- og kanalanlæg
(Tekniske installationer og udstyr til havne- og kanalanlæg er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Blokke i Natursten til havnekajer, bolværk er placeret i gruppe 111 10)
(Anlæg for trafikknudepunkter, hjælpevirksomheder for godstransport, udlejning af transportmidler mv er placeret i
gruppe 221)
(Adgangsveje til havne- og kanalanlæg mv er placeret i gruppe 223)
(Anlæg for havnerundfarter og havnebusser er placeret i gruppe 227.3
(Anlæg for skibsværfter til bygning og reparation af skibe og både er placeret i 248.1)
(Mindre broer og tunneler ifm havne- og kanalanlæg er placeret i gruppe 284)
(Trapper ifm havne- og kanalanlæg er placeret i gruppe 285)
(Platforme er placeret i gruppe 334.40)
(Gangbroer er placeret i gruppe 334.50)
(Aut. systemer til styring og overvågning af havne, kanaler er placeret i gruppe 526 12)
(Transportsystemer til trafikanlæg er placeret i gruppe 601 2)
(Selvkørende transportmateriel er placeret i gruppe 67)
(Andet udstyr, materiel til transport, løft, bevægelse er placeret i gruppe 68)
(Materiel, udstyr til havne, vandtrafik er placeret i gruppe 813)
     227.1 Anlæg for skibsfart til havs eller i kystfarvande
          Anlægstyper
          227.11 Havne med blandede funktioner
               Konstruktive anlægsdele
               Kajer, brygger, pierer, pontonanlæg
               Dokanlæg
                    Specielle materialer
                    Havnetømmer i genbrugsplast
          227.12 Godshavne
          227.13 Fiskerihavne
          227.14 Færgehavne og havne for krydstogtskibe
               Havneterminaler
          227.15 Havneanlæg for udflugts- og turistbåde for sejlads i kystnære områder
          227.16 Havne for lystbåde, marinaer
               Bådebroer, bådeoplægspladser
          227.17 Flådehavne
          Alm. anlægsbygninger
          Havneadministrations-, -service- og -velfærdsbygninger

    227.3 Anlæg for skibstransport ad indre vandveje af passager og gods
    [Anlæg for skibstransport ad indre vandveje omfatter anlæg i åer, floder, kanaler, søer og i havneområder]
        Anlægstyper
        227.31 Kanalanlæg
        227.32 Kanalsluseanlæg
        (Installationer og udstyr til kanalsluseanlæg er placeret i gruppe 411)
        227.33 Stationer for kanal- og kanalsluseanlæg
        227.34 Broer og tunneler for vandtransport/akvadukter for bådetrafik
        227.35 Anlæg for havnerundfarter og havnebusser
         227.36 Anlæg for udflugts- og turistbåde i søer, åer, kanaler
     227.5 Fyrtårne mv, lodsstationer, overvågningstationer for søtransport
     227.6 Anlæg for bugseringsvirksomheder
     227.7 Anlæg for bjergnings- og redningsstationer
         Anlæg for dykkervirksomheder og frømandsvirksomheder
     227.8 Badevandsanlæg
         Konstrktive anlægsdele
         Badebroer

228 Rørtransportanlæg, pipelines
(Tekniske installationer og udstyr til pipelines er placeret i gruppe 417)
(Aut. systemer til styring og overvågning af pipelines er placeret i gruppe 526 17)
     Anlægstyper
     228.1 Rørtransportanlæg i havet
          228.11 Rørtransportanlæg til gasser
          228.13 Rørtransportanlæg til væsker
     228.2 Rørtransportanlæg på landjorden
          228.21 Rørtransportanlæg til gasser
          228.23 Rørtransportanlæg til væsker


23 INDVINDINGSANLÆG, ANLÆG FOR LANDBRUG, GARTNERI, SKOVBRUG, FISKERI OG INDUSTRIER FOR
ANIMALSKE OG VEGETABILSKE RÅVARER
(Adgangsveje til indvindingsanlæg, anlæg for landbrug mv er placeret i gruppe 223)
(Småbygninger i terræn er placeret i gruppe 281)
(Mindre broer og tunneler ifm indvindingsanlæg, anlæg for landbrug mv er placeret i gruppe 284)
(Trapper i terræn ifm indvindingsanlæg, landbrugsanlæg mv er placeret i gruppe 285)
(Platforme er placeret i gruppe 334.40)
(Gangbroer er placeret i gruppe 334.50)

231 Indvindingsanlæg for kul, olie, naturgas, metaller og mineralske råstoffer
(Tekniske installationer og udstyr til indvindingsanlæg er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Anlæg i undergrund for gamle miner er placeret i gruppe 218)
(Laboratorier i indvindingsanlæg er placeret i gruppe 264.65)
(Platforme og gangbroer er placeret i gruppe 334)
(Automationssystemer for mekaniske anlæg i indvindingsindustri er placeret i gruppe 518 10)
(Aut. systemer til styring og overvågning af indvindingsanlæg for olie, gas mv er placeret i gruppe 526 3)
(Materiel, udstyr til indvindingsanlæg er placeret i gruppe 816 1)
     Anlægstyper
     (Anlæg for vandindvinding og -forsyning er placeret i gruppe 253)
     231.1 Indvindingsanlæg for kul, brunkul, tørv
          231.11 Kulmineanlæg
          231.12 Kulbehandlingsanlæg - vask, sortering, pulverisering
          231.13 Kulbehandlingsanlæg - agglomeringsanlæg
          231.16 Brunkulslejer, tørvelejer

     231.2 Indvindingsanlæg for råolie og naturgas - offshore og i terræn
         231.21 Råolie- og naturgasboringer, boreplatforme/borerigge
             Semi-submersible boreplatforme
             [Opererer på havdybder 500-3000 m]
             Jack-up boreplatforme
             [Opererer på havdybder på 25-150 m]
             Barge (borepram)
             [Opererer på havdybder på 5-50 m]
             Landboreplatforme/Landrigge
         231.23 Anlæg til behandling af råolie og naturgas
             Fortætnings- og genforgasningsanlæg
             Gasafsvovlingsanlæg

     231.4 Brud/miner for indvinding af metalliske råstoffer
         Alm. anlægsbygninger
         Administrations-, service- og velfærdsbygninger
     231.5 Stenbrud
         231.51 Kalkbrud, kalkminer (inkl. gipssten og anhydrit)
         231.52 Skiferbrud
         231.53 Granitbrud
         231.55 Marmor- og kalkstensbrud
         Alm. anlægsbygninger
         Administrations-, service- og velfærdsbygninger

     231.6 Grus-, sand- og lergrave
         231.61 Anlæg for sten, grus- og sandindvinding til havs - ralgravning
         231.63 Grusgrave
         231.65 Lergrave
         Alm. anlægsbygninger
         Administrations-, service- og velfærdsbygninger

     231.7 Brud/miner for indvinding af mineraler til kemiske produkter og gødningsstoffer
         Mergelgrave, jordbrugskalkgrave

     231.8 Saltindvindingsanlæg
         231.81 Saltindvindingsanlæg - fra undergrunden
         231.83 Saltindvindingsanlæg - fra inddampning af havvand
         231.85 Saltbehandlingsanlæg for knusning, rensning, raffinering

     231.9 Andre anlæg for indvinding af andre råstoffer
         Moler- og kiselguhrbrud
         osv

232 Anlæg for landbrug
(Tekniske installationer og udstyr til landbrug er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Anlæg til fremstilling af produkter fra landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri og fiskeavl er placeret i gruppe 238)
(Anlæg for vanding, vandingskanaler er placeret i gruppe 253.7)
(Laboratorier i landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri og fiskeavl er placeret i gruppe 264.65)
(Automationssystemer for mekaniske anlæg i landbrug og levnedsmiddelindustri er placeret i gruppe 518 15)
(Aut. systemer til styring og overvågning af anlæg for landbrug er placeret i gruppe 526 14)
(Transportbånd, -materiel til landbrug er placeret i gruppe 64 og 67)
(Materiel, udstyr til landbrug, gartneri, skovbrug, dyre- og fiskeavl er placeret i gruppe 826)
     Anlægstyper
     232.1 Landbrugsanlæg med agerbrug
     232.2 Landbrugsanlæg med svineavl
     232.3 Landbrugsanlæg med kvægavl
     232.4 Landbrugsanlæg med blandet drift
     232.7 Landbrugsmaskinstationer
          Tekniske anlægsdele
          Gylletanke
          Bulkanlæg
          Korn- og foderstofsiloer
          Specielle landbrugsbygninger
          Lader
          Stalde
               Specielle materialer
               Staldgulve, tremmegulve til svinestalde
               Vægelementer i massive teglsten til stalde

233 Anlæg for gartneri
(Tekniske installationer og udstyr til gartneri er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Aut. systemer til styring og overvågning af anlæg for gartneri er placeret i gruppe 526 14)
     Anlægstyper
     233.1 Gartnerianlæg på friland
     233.2 Gartnerianlæg med drivhuse
     233.3 Planteskoler
     233.4 Frugtplantager
          Specielle anlægsbygninger
          Drivhuse
          Alm. anlægsbygninger
          Administrations-, service- og velfærdsbygninger

234 Anlæg for skovbrug
(Tekniske installationer og udstyr til skovbrug er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
    Anlægstyper
    234.1 Forstplanteskoler
    234.2 Juletræs- og pyntegrøntproduktionsanlæg
    234.3 Produktionsanlæg for tømmer, brænde og flis
    234.4 Materielstationer for skovbrugsmaskiner
          Alm. anlægsbygninger
          Administrations-, service- og velfærdsbygninger

235 Anlæg for dyreavl
(Tekniske installationer i anlæg for dyreavl er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
    Anlægstyper
    235.1 Anlæg for heste- og fåreavl
    235.2 Anlæg for fjerkræavl
          Bygninger til kyllingeopdræt
    235.3 Anlæg for pelsdyravl
          Bygninger til minkopdræt
    235.4 Anlæg for biavl
    235.5 Anlæg for gede- og kaninavl, vildtopdræt
    235.6 Anlæg for kenneler, dyrepensioner
    235.7 Insemineringsvirksomheder
    235.8 Anlæg/virksomheder for klipning af dyr, hundesoigneringsvirksomheder
          Alm. anlægsbygninger
          Administrations-, service- og velfærdsbygninger

236 Anlæg for fiskeri og fiskeavl
(Tekniske installationer i anlæg for firskeri, fiskeavl er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Aut. systemer til styring og overvågning af anlæg for fiskeavl er placeret i gruppe 526 14)
     Anlægstyper
     236.1 Anlæg for håndtering af fangster
     236 5 Dambrug
     236 7 Havbrug inkl. østers- og muslingeopdræt
          Alm. anlægsbygninger
          Administrations-, service- og velfærdsbygninger

237 Industrier for nærings- og nydelsesmidler, tekstiler, beklædnings- og lædervarer
(Tekniske installationer og udstyr til industrier for nærings- og nydelsesmiddelindustrier mv er placeret i BIS kode tabel 4,
5 og 6)
(Laboratorier i anlæg for nærings- og nydelsesmidler mv er placeret i gruppe 264.65)
(Automationssystemer for mekaniske anlæg for levnedsmiddelindustri er placeret i gruppe 518 15)
(Aut. systemer til styring og overvågning af anlæg for levnedsmiddelindustri er placeret i gruppe 526 14)
(Transportbånd, -materiel til levnedsmiddelindustri er placeret i gruppe 64 og 67)
     Anlægstyper
     237.1 Anlæg for industrier for animalske råvarer
          237.11 Anlæg for slagterier, kødforarbjdningsindustrier, fiske- og skaldyrsindustrier
          237.13 Anlæg for fjerkræslagterier inkl. dybfrostanlæg og anlæg for fremstilling af fjer og dun

     237.2 Anlæg for industrier til behandling og fremstilling af vegetabilske råvarer
         237.21 Anlæg for kartofler
         237.23 Anlæg for frugt- og grøntsagssaft og -produkter

     237.3 Anlæg for industrier for animalske og vegetabilske råvarer
         237.31 Anlæg for animalske og vegetabilske olier samt fedtstoffer
         237.32 Anlæg for mejeriprodukter
         237.33 Anlæg for mølleriprodukter, stivelsesprodukter
              Anlæg til møller
              Anlæg til korn
              (Installationer og udstyr til luftteknisk transport og behandling af korn er placeret i gruppe
              426 1)
                  Tørrerier
                  Renserier
                  Sorterere
                  Bejdsere
                  Coatere
         237.34 Anlæg for færdige foderblandinger
         237.35 Anlæg for industrier for brød, kager og kiks
         237.36 Anlæg for sukkerfabrikker, chokolade- og sukkervarefabrikker
         237.37 Anlæg for industrier for pastaprodukter o.lign.
         237.38 Anlæg for industrier for te, kaffe, krydderier og smagspræparater mv

     237.4 Anlæg for industrier til behandling og fremstilling af drikkevarer
         237.41 Anlæg for industrier for spiritus, snaps, bitter, brandy, likører
         237.42 Anlæg for industrier for råsprit, ethylalkohol, sprit
         237.43 Anlæg for industrier for vin baseret på druer
         237.44 Anlæg for industrier for frugtvin, vermouth mv
         237.45 Anlæg for bryggerier
         237.46 Anlæg for maltfabrikker
         237.47 Anlæg for mineralvandsfabrikker
         237.48 Anlæg for andre alkoholfrie drikkevarer

     237.5 Anlæg for tobaksfabrikker

     237.6 Anlæg for tekstilindustrier
         237.61 Anlæg for industrier for behandling og spinding af tekstilfibre
         237.62 Anlæg for væverier
         237.63 Anlæg for industrier for færdigbehandling af tekstiler af ikke-egen produktion
         237.64 Anlæg for industrier for færdige tekstilvarer undtagen beklædning
              Anlæg for sejlmageri inkl. presenninger, flag- og teltfabrikker
              Anlæg for industrier for boligtekstiler
                  Anlæg for industrier for gardinstoffer, rullegardiner, sengetæpper, møbelhynder
                   mv
                  Anlæg for industrier for sengelinned, dækketøj, håndklæder, viskestykker mv
                  Anlæg for industrier for vattæpper, dyner, puder, soveposer mv
              Anlæg for industrier for andre færdige tekstilvarer
                  Anlæg for industrier for redningsveste, faldskærme
                  Anlæg for industrier for maskinovertræk mv
                  Anlæg for industrier for tekstilstoffer til el-tæpper
                  Anlæg for industrier for håndvævede tapisserier
         237.65 Anlæg for industrier for andre tekstiler
              Anlæg for tæppefabrikker
              Anlæg for rebslagerier
              Anlæg for fiskenetfabrikker
              Anlæg for industerier for fiberdug, -varer
              Anlæg for industrier for filt og øvrige tekstiler
         237.66 Anlæg for industrier for trikotagestoffer
         237.67 Anlæg for industrier for strikkede eller hæklede varer pga egne pro. stoffer

     237.7 Anlæg for beklædningsindustrier

     237.8 Anlæg for læderindustrier


24 ANLÆG FOR FREMSTILLINGSINDUSTRI INKL. BYGGEPLADSER
(Tekniske installationer og udstyr til fremstillingsindustrier er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Laboratorier i fremstillingsindustrier er placeret i gruppe 264.65)
(Platforme og gangbroer er placeret i gruppe 334)
(Automationssystemer for mekaniske anlæg for fremstillingsindustri er placeret i gruppe 518 20 til 518 55)
(Aut. systemer til styring og overvågning af anlæg for fremstillingsindustrier er placeret i gruppe 526 15)
(Transportsystemer, transportbånd, -materiel til fremstillingsindustri er placeret i gruppe 60, 62, 63, 64, 65 og 67)
(Materiel, udstyr til fremstillingsindustrier er placeret i gruppe 827)
241 Anlæg for træ- og papirindustrier, grafiske industrier
    Anlægstyper
    241.1 Anlæg for træindustrier
        241.11 Anlæg for industrier for udsavning, høvling og imprægnering af træ
             Anlæg for savværker
             Anlæg for træimprægneringsindustrier
        241.12 Anlæg for industrier for krydsfiner, spånplader, træfiberplader, træbetonplader
        241.13 Anlæg for industrier for bygningstømmer og snedkeriartikler
             Anlæg for industrier for trælister, ramme- og møbellister
             Anlæg for industrier for trægulve
             Anlæg for industrier for træbjælker/-dragere og tagspær
             Anlæg for industrier for vinduer, døre, rammetræ/vindues- og dørprofiler
             Anlæg for industrier for trætrapper, gelændere mv
             Anlæg for industrier for træelementer, tagkassetter o.lign.
             Anlæg for industrier for skurvogne, pavillonbygninger o.lign.
        241.14 Anlæg for træemballagefabrikker
             Anlæg for industrier for pakkasser, tremmekasser, tromler mv
             Anlæg for industrier for lastpaller
             Anlæg for industrier for bødkervarer, tønder, kar, baljer, bøtter
        241.15 Anlæg for industrier med andre træprodukter
        241.16 Anlæg for industrier for varer i kork, strå og flettematerialer
    241.2 Anlæg for papirindustrier
    241.3 Anlæg for grafiske industrier
        241.31 Anlæg for udgiver- og forlagsvirksomhed med/uden eget trykkeri
        241.32 Anlæg for trykning- og servicevirksomhed ifm trykning
        241.33 Anlæg for virksomheder for reproduktion af indspillede medier

242 Anlæg for brændstof- og brændselsindustrier, kemiske industrier, gummi- og plastindustrier
    Anlægstyper
    242.1 Anlæg for mineralolieindustrier, brændstof- og brændselsindustrier
        242.11 Anlæg for industrier til koksfremstilling mv
        242.12 Anlæg for industrier/raffinaderier for fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
             Anlæg for raffinaderier for motorbrændstof fx benzin, gas- og dieselolie
             Anlæg for raffinaderier for brændstof fx let og svær fuleolie, brændgasser
             Anlæg for raffinaderier for oliebaseret smøreolie eller -fedt inkl. spildolie
             Anlæg for industrier for produkter til den petrokemiske industri
        242.13 Anlæg for industrier for fremstilling af biobrændstoffer og biobrændsler
             Anlæg for industrier for fremstilling af bio-motorbrændstoffer, bioethanol
             Anlæg for industrier for fremstilling af biobrændsler, biogasser
        242.14 Anlæg for produktion af flaskegas
        242.17 Anlæg for industrier for oparbejdning af nukleart brændsel
    242.2 Anlæg for industrier for basiskemikalier
        242.21 Anlæg for industrier til fremstilling af industrigasser
        242.22 Anlæg for industrier for farvestofefr og pigmenter
        242.23 Anlæg for industrier for andre uorganiske basiskemikalier
        242.24 Anlæg for industrier for andre organiske basiskemikalier
        242.25 Anlæg for industrier for kunstgødning mv
        242.26 Anlæg for industrier for basisplastfremstilling
        242.27 Anlæg for industrier for syntetiske gummifremstilling
    242.3 Anlæg for industrier for pesticider og andre agrokemiske produkter
    242.4 Anlæg for industrier for maling, lak, trykfarver mv samt tætningsmaterialer
    242.5 Anlæg for industrier for farmaceutiske råvarer og medicinalvarefabrikker
    242.6 Anlæg for industrier for sæbe, rengørings- og rensemidler samt polermidler, parfyme og toiletmidler
    242.7 Anlæg for industrier for andre kemiske produkter
        242.71 Anlæg for industrier for fremstilling af sprængstoffer mv
        242.72 Anlæg for limfabrikker
        242.73 Anlæg for industrier til fremstilling af æteriske olier
        242.74 Anlæg for industrier til fremstilling af fotokemiske produkter
        242.75 Anlæg for industrier til fremstilling af uindspillede medier
        242.76 Anlæg for industrier til fremstilling af andre kemiske produkter
    242.8 Anlæg for industrier for kemofibre, gummi- og plastprodukter
        242.81 Anlæg for industrier for kemofibre, regererede og syntetiske fibre
        242.82 Anlæg for industrier for gummiprodukter
         242.83 Anlæg for industrier for halvfabrikata i plast
         242.84 Anlæg for industrier for plastrør og -slanger, plaststænger og -profiler
         242.85 Anlæg for industrier for plastemballage
         242.86 Anlæg for industrier for bygningsartikler i plast
         242.87 Anlæg for industrier for andre plastprodukter

243 Anlæg for sten, ler- og glasindustrier og industrier for mineralske byggematerialer
(Tekniske installationer og udstyr er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
    Anlægstyper
    243.1 Anlæg for industrier for glas og glasprodukter
    243.2 Anlæg for industrier for keramiske produkter undtagen byggematerialer
    243.3 Anlæg for industrier for keramiske fliser og kakler
    243.4 Anlæg for teglværker
    243.5 Anlæg for industrier for cement, kalk og gips
    243.6 Anlæg for industrier for produkter af beton, cement og gips
    243.7 Anlæg for stenhuggere
    243.8 Anlæg for industrier for andre ikke-metalholdige mineralske produkter
          243.81 Anlæg for industrier med slibemidler
          243.82 Anlæg for asfalt-, tagpap- og stenuldfabrikker

244 Anlæg for jern- og metalindustrier, maskinindustrier
(Tekniske installationer og udstyr er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
    Anlægstyper
    244.1 Anlæg for industrier for fremstilling af metal
          244.11 Anlæg for jern- og stålværker
          244.12 Anlæg for rørindustrier
          244.13 Anlæg for industrier for andre jern- og stålhalvfabrikata
          244.14 Anlæg for industrier for ikke-jernholdige metaller
          244.15 Anlæg for industrier for støbning af metalprodukter
    244.2 Anlæg for jern- og metalvareindustrier
          244.21 Anlæg for industrier for metalkonstruktioner og dele heraf
          244.22 Anlæg for industrier for tanke og beholdere af jern/stål og metal
          244.23 Anlæg for industrier for dampkedler mv udntagen centralvarmekedler
          244.24 Anlæg for industrier for smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal,
          pulvermetal
          244.25 Anlæg for industrier for behandling og coating af metal
          244.26 Anlæg for industrier for bestik, værktøjer, låse og beslag
          244.27 Anlæg for industrier for metaltønder, trådvarer, bolte, skruer mv
          244.28 Anlæg for industrier for andre metalprodukter
              Anlæg for skiltefabrikker
              Anlæg for industrier for sanitets- og husholdningsartikler i metal
              Anlæg for industrier for andre metalprodukter
    244.3 Anlæg for maskinindustrier for motorer og andre maskiner
          244.31 Anlæg for industrier for motorer og turbiner (ikke til fly, biler og knallerter)
          244.32 Anlæg for industrier for pumper og kompressorer
          244.33 Anlæg for industrier for haner og ventiler
          244.34 Anlæg for industrier for aksler, lejer og udvekslinger
          244.35 Anlæg for industrier for ovne og fyringsaggregater
          244.36 Anlæg for industrier for løfte- og håndteringsudstyr
          244.37 Anlæg for industrier for fryse-, køle-, ventilations- og klimaanlæg
          244.38 Anlæg for industrier for andre maskiner
    244.4 Anlæg for industrier for traktorer og maskiner til land- og skovbrug
    244.5 Anlæg for industrier for værktøjsmaskiner
    244.6 Anlæg for industrier for maskiner til specielle formål
          244.61 Anlæg for industrier for maskiner til nærings- og nydelsesmidler
          244.62 Anlæg for industrier for maskiner til beklædnings- og læderindustri
          244.63 Anlæg for industrier for maskiner til papir- og papindustri
          244.64 Anlæg for industrier for maskiner til andre specielle formål
    244.7 Anlæg for industrier for våben og ammunition

245 Anlæg for industrier for andre elektrisk maskiner og apparater, telemateriel
(Tekniske installationer og udstyr er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
    Anlægstyper
     245.1 Anlæg for industrier for elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller
     245.2 Anlæg for industrier for elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer mv
     245.3 Anlæg for industrier for isolerede ledninger og kabler inkl. kableforbindere
     245.4 Anlæg for for akkumulator- og tørelementfabrikker, batterifabrikker
     245.5 Anlæg for industrier for elektriske lamper og belysningsarmaturer
     245.6 Anlæg for industrier for andet elektrisk udstyr
     245.7 Anlæg for industrier for telemateriel

246 Anlæg for industrier for husholdningsapparater, kontormaskiner og edb udstyr
(Tekniske installationer og udstyr er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
    Anlægstyper
    246.1 Anlæg for industrier for husholdningsapparater
          246.11 Anlæg for industrier for elektriske husholdningsapparater
          246.12 Anlæg for industrier for ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne
    246.3 Anlæg for industrier for kontormaskiner og edb udstyr
          246.31 Anlæg for industrier for kontormaskiner
          246.32 Anlæg for industrier for edb-maskiner og andet edb-udstyr

247 Anlæg for industrier for medicinsk udstyr, instrumenter, ure, smykker, musikinstrumenter, sportsrekvisitter
samt en meget blandet landhandel af virksomheder med forskellige produkter
(Tekniske installationer og udstyr er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
    Anlægstyper
    247.1 Anlæg for industrier for medicinsk udstyr og kirurgisk udstyr
          247.11 Anlæg for industrier for kanyler og sprøjter
          247.12 Anlæg for industrier for høreapparater og dele hertil
          247.13 Anlæg for industrier for elektrodiagnostiske apparater
          247.14 Anlæg for industrier for inventar til medicinsk og dental brug
          247.15 Anlæg for industrier for røntgenapparater, tandlægeapparatur,
          respirationsapparater, ortopædiske artikler, proteser mv
    247.2 Anlæg for industrier for navigations-, måle- og kontrolapparater
          247.21 Anlæg for industrier for navigationsudstyr
          247.22 Anlæg for industrier for måleudstyr til forbrug, tryk mv i væsker og gasser
          247.23 Anlæg for industrier for udstyr til måling eller kontrol af elektriske størrelser
          247.24 Anlæg for industrier for instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser
          247.25 Anlæg for industrier for andet måle- og kontroludstyr
    247.3 Anlæg for industrier for industrielt procesudstyr/-anlæg
          247.31 Anlæg for industrier for termostater og andre instrumenter til automatisk regulering og
          dele hertil
          247.32 Anlæg for industrier for konstruktion og samling af kontinuerligt virkende industrielle
          processtyringsanlæg
          247 33 Anlæg for industrier for konstruktion og samling af automatiske produktionsanlæg
          bestående af forskellige maskiner, håndteringsudstyr og centraliseret kontrolapparatur
    247.4 Anlæg for industrier for optiske instrumenter og fotografiske udstyr
    247.5 Anlæg for industrier for ure, smykker, guld- og sølvvarer
          247.51 Anlæg for industrier for ure
               Anlæg for industrier for ure af enhver art herunder ure til instrumenttavler, urkasser og
               urværker af enhver art
               Anlæg for industrier for apparater til tidskontrol og tidsmåling fx parkometre,
               tidsafbrydere, flexure
               Anlæg for industrier for urdele
          247.52 Anlæg for industrier for smykker, guld- og sølvvarer
    247.6 Anlæg for industrier for musikinstrumenter
    247.7 Anlæg for industrier for sportsrekvisitter
    247.8 Anlæg for andre fremstillingsvirksomheder
          herunder virksomheder for bijouterivarer, børstefabrikker, stearinlysfabrikker, fabrikker for
          barne- og klapvogne, paaplyer, parasoller, lampeskærme, penne, pencils, farvebånd, tændstikker,
          piber, kamme, karusseller, luftgynger, linoleum og andre hårde gulvbelægninger som ikke er af
          plast, udstopning af dyr mv

248 Anlæg for transportmiddelindustrier og møbelindustrier
(Tekniske installationer og udstyr er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
    Anlægstyper
    248.1 Anlæg for transportmiddelindustrier
         248.11 Anlæg for industrier til fremstilling af biler
             Anlæg for bilfabrikker
             Anlæg for karosserifabrikker
             Anlæg for industrier for dele og tilbehør til motorkøretøjer
         248.12 Anlæg for industrier for bygning og reparation af skibe og både
             Anlæg for skibsværfter
         248.13 Anlæg for bådbyggerier
         248.14 Anlæg for industrier til fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv
         248.15 Anlæg for flyfabrikker og -værksteder
         248.16 Anlæg for industrier til fremstilling af motorcykler, cykler, invalidekøretøjer mv
         248.17 Anlæg for industrier til fremstilling af andre transportmidler
             herunder trillebøre, bagagevogne, indkøbsvogne, trækvogne, sækkevogne, buffetvogne
     248.3 Anlæg til møbelindustrier for stole og andre siddemøbler, møbelpolstrere
     248.4 Anlæg til møbelindustrier for kontor- og butiksmøbler undtaget stole
     248.5 Anlæg til møbelindustrier for køkkeninventar mv
     248.6 Anlæg til møbelindustrier for andre møbler til boliger, møbellakererier
     248.7 Anlæg til madrasfabrikker

249 Anlæg for genbrugsindustrier, byggepladser samt bygge- og anlægsvirksomheder
(Tekniske installationer og udstyr til genbrugsvirksomheder er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Materiel og værktøjer til byggeplads er klassificeret i BIS kode tabel B)
     Anlægstyper
     249.1 Anlæg for genbrugsindustrier
          249.11 Anlæg for genbrugsindustrier for metalaffaldsprodukter
          249.12 Anlæg for genbrugsindustrier for ikke-metalaffaldsprodukter
     249.2 Anlæg for byggepladser og virksomheder med forberedende byggepladsarbejder
          249.21 Anlæg og byggepladser for virksomheder for nedrivning og jordarbejder
          249.22 Anlæg og byggepladser for virksomheder for funderingsundersøgelser
     249.3 Anlæg for byggepladser og virksomheder for opførelse af bygninger og anlæg
          249.31 Anlæg og byggepladser for virksomheder for opførelse, forandring, restaurering og
          vedligeholdelse
          249.32 Anlæg og byggepladser for virksomheder for udgravning af kælder/byggegrube
          249.33 Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af anlægsarbejder
               Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af veje, stier inkl. udlægning af
               asfalt
               Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af jernbaner
               Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af flyvepladser
               Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af af stadioner, svømmeanlæg,
               tennisbaner, golfbaner og faciliteter på badestrande
               Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af sejlløb, trafik- og fiskerihavne,
               lystbådehavne, sluser, dæmninger og diger
               Anlæg og byggepladser for virksomheder for sandsugning med henblik på uddybning
               Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af vandløbsregulering
               Anlæg og byggepladser for virksomheder for opmudringsarbejder
               Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af arbejder under vandet
     249.4 Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af tagdækning og andre anlæg som kræver
     specialisering
          249.41 Anlæg og byggepladser for virksomheder for tagdækning
          249.42 Anlæg og byggepladser for virksomheder for murværk
          249.43 Anlæg og byggepladser for virksomheder for brolægning
          249.44 Anlæg og byggepladser for virksomheder for kloakker
          249.45 Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af stilladser
          249.46 Øvrige anlæg og byggepladser for virksomheder som kræver specialisering
     249.5 Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af bygningsinstallationer
          249.51 Anlæg og byggepladser for virksomheder for elektroinstallationer
          249.52 Anlæg og byggepladser for virksomheder for isoleringsarbejder
          249.53 Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af VVS-installationer mv
     249.6 Anlæg og byggepladser for virksomheder for udførelse af andre bygningsarbejder
          249.61 Anlæg og byggepladser for virksomheder for stukkatørarbejder
          249.62 Anlæg og byggepladser for virksomheder for tømrer- og snedkerarbejder
          249.63 Anlæg og byggepladser for virksomheder for gulvbelægninger, vægbeklædninger,
          gulvafhøvlinger
          249.64 Anlæg og byggepladser for virksomheder for malearbejder og glarmesterarbejder
         249.65 Anlæg og byggepladser for virksomheder for andet færdiggørelsesarbejde
     249.7 Anlæg for virksomheder for udlejning af entreprenørmateriel (med betjeningspersonale)
         Alm. anlægsbygninger
         Administrations-, -service- og velfærdsbygninger ifm fremstillingsanlæg


25 ANLÆG FOR FORSYNINGER AF EL, VARME, GAS, TELE, POST, VAND, KLOAK, AFFALDSBEHANDLING
(Tekniske installationer og udstyr til anlæg for forsyning af el, varme, gas, tele, vand, kloak mv er placeret i BIS kode
tabel 4, 5 og 6)
(Indvindingsanlæg for brændsler er placeret i gruppe 231)
(Automationssystemer for mekaniske anlæg for kraft-varmeværker og andre forsyningsanlæg er placeret i gruppe 518
60)
(Aut. systemer til styring og overvågning af kraft-varmeværker og andre forsyningsanlæg er placeret i gruppe 526 16)
(Transportbånd, -materiel til kraft-varmeværker og anden forsyningsindustri er placeret i gruppe 60, 64 og 67)

251 Anlæg og net for energiforsyning af el, varme, gas
(Installationer og udstyr til energianlæg er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Installationer og udstyr til indvinding/genindvinding og behandling af brændstoffer er placeret i gruppe 416)
(Installationer og udstyr til transport og lagre for brændstoffer er placeret i gruppe 417)
(Luftledninger, master til stømforsyning mv er placeret i gruppe 510)
(Højspændingsledninger og -master er placeret i gruppe 529)
(El-værksmateriel, el-generatorer er placeret i gruppe 529)
(Vind- og vanddrevne el-generatorer er placeret i gruppe 529)
(Solcelleanlæg er placeret i gruppe 529)
(Materiel til nedgravede kabelnet til strømforsyning er placeret i gruppe 533)
(Materiel, udstyr til energiforsyningsanlæg er placeret i gruppe 816 5)

     Anlægstyper
     251.1 Anlæg for forsyning af el og anlæg for kombineret forsyning af el og fjernvarme
         251.11 Elværker
              251.11 Elværker - kulfyrede
              251.11 Elværker - gasfyrede
              251.11 Elværker - oliefyrede
              251.11 Elværker - affaldsfyrede
              251.11 Elværker - biobrændselsfyrede
              251.11 Elværker - flerbrændselsfyrede
              251.11 Elværker - atomkraftfyrede
              Tekniske anlægsdele
              Understationer/transformerstationer
              (Transformatorstationer er placeret i gruppe 529)
              Elforsyningsnet inkl. højspændingnet
              (Luftledninger, master til stømforsyning mv er placeret i gruppe 510)
              (Højspændingsledninger og -master er placeret i gruppe 529)
              (Materiel til nedgravede kabelnet til strømforsyning er placeret i gruppe 533)

         251.12 Kraftvarmeværker
         (Fjernvarmeværker er placeret i gruppe 251.31)
         Alm. anlægsbygninger
         251.17 Administrations-, -service- og velfærdsbygninger for elværker

     251.2 Andre anlæg for forsyning af elenergi og mekanisk energi
     Anlægstyper
         251.21 Anlæg for vindkraft, vindmøller til elenergi
         (Vindturbiner, -generatorer er placeret i gruppe 529)
             Konstruktive anlægsdele
             Nedramningspæle til havmøller
             Vindmøllefundamenter
             Vindmølletårne
             Vindmøllevinger
         251.22 Anlæg for vindkraft til direkte overførsel af mekanisk energi
         (Vindmøller for mekanisk drift af kornmøller og pumpeanlæg i terræn er placeret i gruppe 560)
         251.23 Anlæg for vandkraft til elenergi
         [Vandmøller/vandturbiner omdanner energi i det strømmende vand til mekanisk energi eller via
     en dynano til elektrisk energi]
         251.23 10 Magasinvandkraftværker med opdæmmet vand
              Konstruktive anlægsdele
              251.23 10 Dæmninger til el-producerende vandkraftværker
              (Dæmninger til opdæmning/opstemning af vand er placeret i gruppe 214.55)
              (Fangedæmninger, diger til landbeskyttelse er placeret i gruppe 216.3)
              (Dæmninger til landindvindingsanlæg er placeret i gruppe 217.1)
                   Sluseanlæg, sluseporte
                   (Installationer og udstyr til sluser i anlæg for landbeskyttelse og
                   landindvinding er placeret i gruppe 411.5)
                   (Installationer og udstyr til sluser i opdæmninganlæg for dæmninger til
                   el-producerende vandkraftværker er placeret i gruppe 411.7)
         251.23 20 'Elv'vandkraftværker ved elve/floder i bjergegne med kraftig vandstrøm
     251.24 Anlæg for vandkraft med vandmøller, vandhjul
     [Vandkraftanlæg med vandmøller, vandhjul leverer direkte mekanisk energi]
     251.25 Anlæg for bølgeenergi
     251.26 Anlæg for tidevandsenergi
     251.27 Kraftanlæg med direkte energiomdannelser
         Solenergianlæg/Solcelleanlæg
         Værker med termoelektriske generatorer
         Værker med isotopbatterier, brændstofceller mv
     Alm. anlægsbygninger
     Administrations-, -service- og velfærdsbygninger for forsyningsanlæg

251.3 Anlæg for forsyning af varme
Anlægstyper
    251.31 Fjernvarmeværker
    251.32 Fjernvarmeforsyningsnet
    251.33 Geotermiske anlæg for central varmeforsyning
    251.35 Anlæg for decentral forsyning af sol- og jordvarne
    Tekniske anlægsdele
    (Installationer og udstyr til kedler mv i kraftvarmeværker, fjernvarmeværker er placeret i gruppe
445)
    Alm. anlægsbygninger
    251.37 Administrations-, -service- og velfærdsbygninger for varmeværker

251.4 Anlæg for gasforsyning
Anlægstyper
    251.41 Gasværker, koksværker
    251.42 Anlæg for rensning og raffinering af naturgas
    251.43 Anlæg for lokal transformation af naturgas til bygas
    251.44 Gasforsyningsnet
    251.45 Gaslagre
    Konstruktive anlægsdele
    Tekniske anlægsdele
    (Installationer og udstyr til gasforsyning i terræn er placeret i gruppe 414)
    Alm. anlægsbygninger
    Administrations-, -service- og velfærdsbygninger for forsyningsanlæg

251.7 Anlæg for forsyning af brændselsstoffer, brændsler
Anlægstyper
    251.71 Anlæg for olie- og benzinforsyning
    (Anlæg for olieraffinaderier er placeret i gruppe 242.1)
          Olie- og benzinlagre
    251.72 Anlæg for biogasser, biobrændstoffer, bioethanol
    251.73 Anlæg for biobrændsler
          Anlæg for brændselspiller
          Anlæg for affaldstræ
          Anlæg for halm og andre biobrændsler fra landbruget
    251.75 Anlæg for kul- og koksforsyning
    251.76 Anlæg for brændeforsyning
    Tekniske anlægsdele
    (Installationer og udstyr til anlæg for transport og lagring af brændstoffer, brændsler er placeret
     i gruppe 417)
         Alm. anlægsbygninger
         Administrations-, -service- og velfærdsbygninger for forsyningsanlæg

252 Anlæg og net for telekommunikation, post
(Tekniske installationer og udstyr til teleanlæg er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Luftledninger og master til telekommunikation i terræn er placeret i gruppe 510)
(Fastnet tele- og datakommunikation i anlæg og bygninger er placeret i gruppe 582)
(Antenner til telekommunikation er placeret i gruppe 587)
(Materiel, udstyr til telekommunikationsanlæg er placeret i gruppe 815)
     Anlægstyper
     252.1 Anlæg for telekommunikationsselskaber
     252.2 Anlæg for telekommunikation via kabel
          252.21 Anlæg for kabelsystemer til fastnettelefoni og TV-programmer
               Anlæg for kabelsystemer til fastnettelefoni
               Anlæg for kabelTV
          252.22 Anlæg for kabelsystemer for tele- og datanet på landjorden
          252.23 Anlæg for søkabler for tele- og datakommunikation
          252.24 Anlæg for relæstationer for telekommunikationskabler
          Alm. anlægsbygninger
          252.27 Administrations-, -service- og velfærdsbygninger for teleanlæg via kabler
     252.3 Anlæg for trådløs tele-, mobiltelefoni-, radio- og TV kommunikation
          252.31 Anlæg for transmissionstårne og -antenner
          252.32 Anlæg for modtagelsesantenner
          252.33 Anlæg for satellitkommunikation
          Konstruktive anlægsdele
               Teletårne og master
          Alm. anlægsbygninger
          252.37 Administrations-, -service- og velfærdsbygninger for luftbårne teleanlæg
     252.5 Anlæg for telegraf, telefax
     252.6 Anlæg for post- og pakkedistribution
     Anlægstyper
          252.61 Anlæg for sortering af post og pakker
          252.62 Anlæg for udlejning af postbokse
          252.63 Anlæg for postkasser
          252.64 Anlæg for modtageres brev- eller postkasser
          Alm. anlægsbygninger
          252.67 Administrations-, -service- og velfærdsbygninger for post- og pakkeforsyningsanlæg

     252.7 Anlæg for kurertjeneste og udbringning af dagblade
         252.71 Anlæg for budforretninger
         Alm. anlægsbygninger
         252.77 Administrations-, -service- og velfærdsbygninger for kurer- og udbringsningsanlæg

253 Anlæg og net for vandforsyning
(Tekniske installationer og udstyr til anlæg for vandforsyning er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Anlæg til reguleringer af floder, åer, vandløb, vand ifm kunstvanding mv er placeret i gruppe 214.5)
(Laboratorier i vandforsyningsanlæg er placeret i gruppe 264.65)
(Mindre tanke, beholdere. bassiner i terræn er placeret i gruppe 283)
(Installationer og udstyr for vandforsyning i terræn er placeret i gruppe 411)
(Materiel, udstyr til vandforsyningssanlæg er placeret i gruppe 817 1 og 817 2)
      Anlægstyper
      253.1 Anlæg for vandboringer, vandbrønde for grundvand
      253.2 Indvindingsanlæg for søvand, havvand og smeltevand
           253.21 Indvindingsanlæg for søvand
           253.22 Indvindingsanlæg for havvand
           253.22 Indvindingsanlæg for overfladevand, regnvand
           253.24 Indvindingsanlæg for smeltevand fra bjerge, skråninger
           (Vandtunneler og -brønde til bortledning/indvinding af vand/smeltevand fra bjerge og skråninger
            er placeret i gruppe 218.1)
      253.3 Vandværker
      (Installationer og udstyr til vandværker er placeret i gruppe 420 2)
      253.4 Vandrensningsanlæg
     253.5 Vandreservoirer, cisterner, vandtårne
     253.6 Vandforsyningsnet
     253.7 Vandingsanlæg, vandingskanaler
         Tekniske anlægsdele
         (Installationer og udstyr for vandingsanlæg er placeret i gruppe 411 4)
         (Installationer og udstyr for vandingskanaler er placeret i gruppe 411 72)
         Alm. anlægsbygninger
         Vandvæsenets administrations-, -service- og velfærdsbygninger

254 Anlæg og net for spildevand
(Tekniske installationer og udstyr til anlæg for spildevand er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Laboratorier i spildevandsanlæg er placeret i gruppe 264.65)
(Gangbroer er placeret i gruppe 334.50)
(Installationer og udstyr til kloak i terræn er placeret i gruppe 412)
(Installationer og udstyr til rensningsanlæg for spildevand er placeret i gruppe 413 1)
(El-installationer og udstyr til spildevandsanlæg er placeret i gruppe 574)
      Anlægstyper
      254.1 Anlæg for spildevandsnet, kloaknet
      254.2 Rensningsanlæg for spildevand
      254.3 Nedsivningsanlæg for spildevand
      254.4 Slambehandlingsanlæg
      254.5 Slamsugningsstationer
      254.6 Anlæg for overfladevand, regnvand
      254.7 Regnvandsbassiner, regnvandsfaskiner, regnvandsnedsivningsanlæg, regnvandstanke
      254.8 Kloakvæsenets administrations-, -service- og -velfærdsbygninger
          Alm. anlægsbygninger

255 Anlæg for affald og renholdelse, lossepladser, forbrændingsanlæg
(Tekniske installationer og udstyr til anlæg for spildevand er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Geomembraner til forureringsbeskyttelse er placeret i gruppe 131 47)
(Installationer og udstyr til anlæg for affald er placeret i gruppe 413)
      Anlægstyper
      255.1 Anlæg til affaldsindsamling og -transport
          255.11 Anlæg til indsamling af affald
          255.12 Anlæg til tømning af affaldsbeholdere, der er offentligt tilgængelige
          255.13 Anlæg til transport af affald
          255.14 Anlæg til udlejning af affaldscontainere til husholdninger
      255.2 Affaldsbehandlingsanlæg
          255.21 Affaldsbehandlingsanlæg for sortering, knusning, kompostering mv
      255.3 Affaldsbehandlingsanlæg for forurenet affald
          255.31 Affaldsbehandlingsanlæg for forurenet jord
          255.32 Interim anlæg til fjernelse af forurenet jord
          255.33 Anlæg for oppumpning af oliespild
          255.34 Anlæg for forureningsbegrænsning, -inddæmning
          255.35 Anlæg for destruktion af farligt affald
      255.4 Lossepladser, varige deponeringsanlæg
          255.41 Specielle varige deponeringsanlæg for farligt affald
          255.42 Anlæg for knusning, dumpning, nedgravning eller nedpløjning af affald
      255.5 Anlæg for forbrændingsanstalter
      255.6 Anlæg for materiel til fejning og spuling af gader og veje, gangstier, parkeringspladser mv
      255.7 Anlæg for materiel til rydning af sne og is på veje, gangstier, parkeringspladser, start- og
      landingsbaner
          Alm. anlægsbygninger
      255.8 Renovations- og renholdelsesvæsenets administrations-, -service- og -velfærdsbygninger


26 ANLÆG FOR FORRETNING, PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICE, ORGANISATIONER OG FORENINGER
[Bæreværk, bygningsdele, bygningskonstruktioner og overflader til anlæggenes bygninger er placeret i grupperne 310 til
377]

(Tekniske installationer og udstyr til forretninger, kontorer mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Adgangsveje til anlæg for forretning, service, uddannelse, sundhed, kultur, boliger er placeret i gruppe 223)
261 Anlæg for forretningsvirksomheder for handel, reparation
(Transportsystemer og -materiel til butikker, butikscentre mv er placeret i gruppe 61, 62, 64 og 67)
(Materiel og udstyr til lagre er placeret i gruppe 828 1)
(Materiel og udstyr til butikker er placeret i gruppe 834)
     Anlægstyper
     261.1 Anlæg for agenturhandelsvirksomheder
         261.11 Anlæg for agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr,
          tekstilmaterialer og halvfabrikata
         261.12 Anlæg for agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til
         industrien
         261.13 Anlæg for agenturhandel med tømmer og andre bygningsmaterialer
         261.14 Anlæg for agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flymaskiner
         261.15 Anlæg for agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
         261.16 Anlæg for agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
         261.17 Anlæg for agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler
         261.18 Anlæg for agenturhandel med andet specialiseret sortiment
         261.19 Anlæg for agenturhandel med blandet sortiment
     261.2 Anlæg for engroshandelsvirksomheder
         261.21 Anlæg for engroshandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter og levende dyr
         261.22 Anlæg for engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
         261.23 Anlæg for engroshandel med tekstiler, beklædning, husholdningsartikler mv
         261.24 Anlæg for engroshandel med råvarer og halvfabrikata (ikke landbrugsprodukter) samt
          affaldsprodukter
         261.25 Anlæg for engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør
         261.26 Anlæg for anden engroshandel
     261.3 Anlæg for detailhandelsvirksomheder, butikker
         261.31 Anlæg for ikke-specialiserede detailforretninger
               Anlæg for kolonialhandel
               Anlæg for døgnkiosker
               Anlæg for supermarkeder
               Anlæg for varehuse, stormagasiner
         261.32 Anlæg for detailandel med nærings- og nydelsesmidler
         261.33 Anlæg for detailhandel med farmaceutiske og medicinske artikler, kosmetik og toiletartikler
         261.34 Anlæg for detailhandel med andre varer i specialiserede butikker
               Anlæg for detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler, skotøj og lædervarer
               Anlæg for detailhandel med møbler, tæpper og andre bolitekstiler, belysningsartikler,
               køkkendstyr mv
               Anlæg for detailhandel med elektriske husholdningsapparater, radio- og Tv-udstyr samt
               musikinstrumenter
               Anlæg for detailhandel med senkram, byggematerialer, maling og tapet
                    Anlæg for isenkramforretninger
                    Anlæg for byggemarkeder
                    Anlæg for farve- og tapetforretninger
               Anlæg for bog- og papirhandlere
               Anlæg for anden detailhandel fra specialbutikker
               Meget detaljeret med ialt 20 hovedgrupper
         261.35 Anlæg for detailhandel med brugte varer
         261.36 Anlæg for detailhandel bortset fra butikshandel
               Anlæg for detailhandel fra postordre- og internetvirksomheder
               Anlæg for detailhandel fra stadepladser og markeder
               Anlæg for anden detailhandel bortset fra butikshandel
                    Anlæg for salgsautomater
     261.4 Anlæg for reparationsværksteder
     (Anlæg for reparationsværksteder af alle slags transportmidler er placeret i gruppe 223 til 227)
     (Anlæg for bilservice vedr. reparation, benzintanke mv er placeret i gruppe 223)
     (Materiel og udstyr til reparationsværksteder er placeret i gruppe 827 1)
     (Anlæg for reparationsværksteder for biler, cykler mv er placeret i gruppe 223)
         261.41 Anlæg for reparationsværksteder for varer til personligt brug eller husholdningsbrug
         Alm. anlægsbygninger
         261.47 Administrations-, -service- og -velfærdsbygninger for forretningsvirksomheder for handel,
         reparation, udlejning

262 Anlæg for hotel- og restaurationsvirksomheder, vaskerier, renserier mv
(Tekniske installationer og udstyr til hoteller, vaskerier mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Automationssystemer for mekaniske anlæg i storkøkkener, erhvervsvaskerier er placeret i gruppe 518 70)
(Almindeligt indretningsinventar og -udstyr, møbler mv er placeret i grupperne 721, 722, 723, 724, 726 og 730)
(Specielt inventar og udstyr til storkøkkener er placeret i gruppe 827 4)
(Specielt inventar og udstyr til fælles vaskerier er placeret i gruppe 838 1)
(Specielt inventar og udstyr til personlig pleje mv er placeret i gruppe 838 2)
(Specielt inventar og udstyr til restaurationer er placeret i gruppe 851)
(Specielt inventar og udstyr til motion, fitness er placeret i gruppe 856 7)
(Specielt inventar og udstyr til hoteller, campingpladser er placeret i gruppe 885)
     Anlægstyper
     262.1 Anlæg for hoteller, moteller, feriepensionater, kroer med restauration, konference- og
     kursusejendomme til korttidsophold
          262.11 Anlæg for hoteller med restauration samt konference- og kursuscentre
          262.12 Anlæg for hoteller uden restauration
     262.2 Campingpladser og andre faciliteter til korttidsophold
          262.21 Anlæg til vandrehjem
          262.22 Anlæg til campingpladser
          262.23 Anlæg til feriecentre og andre faciliteter til kortidsophold
     262.3 Anlæg for restaurationer, kantiner og cateringvirksomhed
          262.31 Anlæg for restaurationer
              Anlæg for restaurationer der leverer mad ud af huset
          262.32 Anlæg for cafeer, cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv
          262.33 Anlæg for selskabslokaler, forsamlingshuse
          262.34 Anlæg for kantiner
          262.35 Anlæg for catering og diner transportable
     262.4 Anlæg for beværtninger, diskoteker, kaffebarer mv
          262.41 Anlæg for værtshuse, bodegaer mv
          262.42 Anlæg for diskoteker og natklubber
          262.43 Anlæg for kaffebarer
     262.5 Anlæg for vaskerier og renserier
          262.51 Anlæg for erhvervs- og institutionsvaskerier
          262.52 Anlæg for selvbetjeningsvaskerier mv
              Anlæg for offentligt tilgængelige selvbetjeningsvaskerier
              Anlæg for boligorganisationers selvbetjeningsvaskerier
          262.53 Anlæg for renserier
     262.6 Anlæg for frisør- og skønhedssaloner, motions- og solcentre
          262.61 Anlæg for frisørsaloner
          262.62 Anlæg for skønheds- og hudpleje
          262.63 Anlæg for helsecentre, motionscentre
          262.64 Anlæg for tyrkiske bade, saunaer og dampbade
          262.65 Anlæg for solarier
              Specielle anlægsbygninger
              Helsecentre, motionscentre/fitnesscentre
              Badeanstalter
              Solarier, solcentre
     262.7 Anlæg for andre virksomheder for personlig service/hjælp
          262.71 Anlæg for astrologiske og spiritistiske aktiviteter
          262.72 Anlæg for sociale aktviteter, der udøves af fx escort-bureauer, kontakt-bureauer,
          ægteskabsbureauer
          262.73 Anlæg for slægtsforskningsbureauer
          262.74 Anlæg for skopudsere, dragere
          262.75 Anlæg for grafologer
          262.76 Anlæg for tatovører
     262.8 Anlæg for bedemænd og begravelsesvæsen
          262.81 Anlæg for bedemænd
          262.82 Anlæg for ligkistemagasiner
          262.83 Anlæg for kapeller
              Anlæg for kapeller på kirkegårde
              Anlæg af kapeller på krematorier
              Anlæg for institutionskapeller på hospitaler og plejehjem
          262.84 Anlæg for kirkegårde som ikke drives af menighedsrådene
          262.85 Anlæg for krematorier
263 Anlæg for servicevirksomheder for financiering, ejendomme, forretninger, udlejning mv
(Tekniske installationer og udstyr til kontorer, banker mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Almindeligt inventar, møbler mv til kontorer er placeret i gruppe 721 30)
(Inventar, udstyr til banker, håndtering af værdier er placeret i gruppe 832)
(Udstyr til kontorer er placeret i gruppe 833)
(Standardiserede kontorbygninger er placeret i gruppe 920 20)
(Præfab. kontorbygninger er placeret i gruppe 940)
     Anlægstyper
     263.1 Anlæg for pengeinstitutter
          263.11 Anlæg for Nationalbank
          263.13 Anlæg for banker, sparekasser og andelskasser
     263.2 Anlæg for virksomheder ved. anden financiering
          263.21 Anlæg for financiel leasing
          263.22 Anlæg for anden kreditformidling
               Anlæg for realkreditinstitutter
               Anlæg for andre kreditinstitutter
          263.23 Anlæg for financielle institutioner i.a.n.
               Anlæg for investeringsforeninger og -selskaber
               Anlæg for fondsmæglerselskaber
               Anlæg for financielle holdingselskaber
               Anlæg for financieringsvirksomhed i øvrigt
     263.3 Anlæg for forsikringsvirksomheder
          263.31 Anlæg for livsforsikringsselskaber
          263.32 Anlæg for pensionsforsikringsselskaber
          263.33 Anlæg for andre forsikringsselskaber
     263.4 Anlæg for servicevirksomheder ifm pengeinstitutter, financierings- og forsikringsvirksomheder
          263.41 Anlæg for fondsbørs
          263.42 Anlæg for børsmæglervirksomheder
          263.43 Anlæg for anden servicevirksomheder ifm pengeinstitutter, financierings- og
          forsikringsvirksomheder
               Anlæg for værdipapircentralen
               Anlæg for pengeinstitutternes betalingsservice
               Anlæg for realkreditmæglere
               Anlæg for investeringsrådgivning
               Anlæg for vekselkontorer, vekselerer
               Anlæg for forsikringsagenturer
               Anlæg for anden servicevirksomhed ifm forsikringsvirksomhed
     263.5 Anlæg for virksomheder ifm fast ejendom
     (Anlæg for ejer- og lejeboliger er placeret i gruppe 277)
          263.51 Anlæg for virksomhed ifm udstykning af egen fast ejendom
          herunder gennemførelse af udstyknings- og byggeprojekter
          263.52 Anlæg for virksomhed ifm køb og salg af fast ejendom for egen regning
          263.53 Anlæg for virksomhed ifm udlejning og forvaltning af egen fast ejendom
               Anlæg for virksomhed ifm udlejning og forvaltning af almennyttige boligselskaber
               Anlæg for udlejning og forvaltning af handicapegnede boliger samt ældreboliger
               Anlæg for udlejning og forvaltning af ungdomsboliger
               Anlæg for udlejning og forvaltning af kollegier
               Anlæg for virksomhed ifm for udlejning og forvaltning af private andelsboligforeninger
               Anlæg for virksomhed ifm udlejning og forvaltning af andre boliger - herunder private
               boligselskaber, pensionater, møblerede boliger mv
               Anlæg for virksomhed ifm udlejning og forvaltning af erhvervsejendomme
          263.54 Anlæg for formidling og udlejning af fast ejendom på kontraktbasis
               Anlæg for ejendomsmæglere
               Anlæg for boliganvisning
               Anlæg for ferieboliganvisning
          263.55 Anlæg for administration af fast ejendom på kontrakbasis
               Anlæg for ejendomsadministrationskontorer
               Anlæg for administration af varmeregnskaber
               Anlæg for forretningsførerselskabers administration for almennyttige
               boligselskaber
               Anlæg for ejerforeninger
                    Anlæg for ejerlejlighedsforeninger
                    Anlæg for grundejerforeninger og kolonihaveforeningers adminstrative
                  aktivitet
     263.6 Anlæg for anden forretningsservice
         263.61 Anlæg for advokatvirksomhed
         263.62 Anlæg for revisions- og bogføringsvirksomhed
         263.63 Anlæg for virksomheder ifm meningsmåling og markedsanalyse
         263.64 Anlæg for virksomheder ifm virksomhedsrådgivning
             Anlæg for landbrugskonsulenter
             Anlæg for anden virksomhedsrådgivning
                  Anlæg for virksomheder ifm rådgivning og bistand til virksomheder og offentlige
                  institutioner
                  Anlæg for virksomheder ifm public relations og kommunikation
                  Anlæg for vieksomheder ifm udformning af regnskabs- og omkostningssystemer
                  og budgetkontrolprocedurer
             Anlæg for ikke-financielle holdingselskaber
         263.65 Anlæg for reklame- og markedsføringsbureauer
             Anlæg for reklamebureauer
             Anlæg for anden reklamevirksomhed og reklameformidling
                  Anlæg for dekoratørvirksomheder
                  Anlæg for virksomheder ifm opsætning af udendørs reklamer
                  Anlæg for virksomheder ifm indretning af udstillingslokaler
                  Anlæg for virksomheder ifm opsætning af reklamer på biler og busser
                  Anlæg for virksomheder ifm medierepræsentation, dvs salg af tid og plads for
                  forskellige reklamemedier
                  Anlæg for virksomheder ifm luftreklamering
                  Anlæg for virksomheder for distribution eller levering af reklamemateriale eller
                  vareprøver
                  Anlæg for virksomheder for distribution af annonce- og distriktsblade
                  Anlæg for virksomheder for udlejning af plads til reklamer
         263.66 Anlæg for formidlingsvirksom af arbejdskraft
             Anlæg for arbejdformidlinger
             Anlæg for vikarbureauer
             Anlæg for virksomheder ifm rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse
         263.67 Anlæg for virksomheder ifm detektiv- og overvågningsbureauer
         263.68 Anlæg for virksomheder for rengøring
             Anlæg for virksomheder for alm. rengøring
             Anlæg for virksomheder for specialiseret rengøring
             Anlæg for virksomheder for vinduespolering
             Anlæg for virksomheder for skorstensfejning
             Anlæg for virksomheder for desinfektion og skadedyrsbekæmpelse
         263.69 Anlæg for anden forretningsvirksomhed i øvrigt
             Anlæg for fotografiske virksomheder
             Anlæg for pakkerier mv
             Anlæg for adresseringsbureauer, tolkning og anden kontorservice
             Anlæg for virksomheder ifm kreditvurdering og kreditværdihedsoplysning
             Anlæg for virksomheder ifm kongres-, messe- og udstillingsvirksomheder
     263.7 Anlæg for virksomheder ifm udlejning af biler, maskiner, udstyr mv
         263.71 Anlæg for virksomheder ifm biludlejning
         263.72 Anlæg for virksomheder ifm udlejning af andre transportmidler
         263.73 Anlæg for virksomheder ifm udlejning af andre maskiner og udstyr
             Anlæg for virksomheder ifm udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr
             Anlæg for virksomheder ifm udlejning af entreprenørmaskiner og -udstyr
             Anlæg for virksomheder ifm udlejning af edb-maskiner, edb-udstyr og kontormaskiner
             Anlæg for virksomheder ifm udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
                  Meget omfattende liste!!!!!
         263.74 Anlæg for virksomheder ifm udlejning af af varer til personligt brug og til brug i
         husholdninger
                  Meget omfattende liste!!!!!!

264 Anlæg for selvstændig virksomhed med naturvidenskabelig og teknologiske forskning, udvikling, service-
og rådgivning, laboratorier, tests
(Tekniske installationer og udstyr til kontorer, laboratorier mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Anlæg for integreret forskning og udvikling indenfor naturvidenskaber og teknologi på universiteter og andre institutioner
for højere uddannelser er placeret i gruppe 271)
(Anlæg for integreret forskning og udvikling indenfor teknologier i private virksomheder for indvindingsindustri og
fremstillingsindustri er placeret i grupperne 231, 237 og 241-249)
      Anlægstyper
      264.1 Anlæg for selvstændige institutioner og virksomheder med forskning og udvikling inden for
      naturvidenskab og teknik.

    [Naturvidenskabelig og teknologisk forskning og udvikling omfatter:
    - Grundforskning
    Virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt uden primært sigte på
    bestemte praktiske mål eller anvendelser
    - Anvendt forskning
    Virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt - først og fremmest med
    sigte på bestemte praktiske mål eller anvendelser
    - Udviklingsarbejde
    Anvendelsen af viden med henblik på at fremstille nye materialer, produkter, processer, metoder, systemer
    eller tjenester, eller at forbedre sådanne, som eksisterer

    Anlæggene omfatter selvstændige institutioner og virksomhed med systematiske undersøgelser og kreativt
     arbejde vedrørende forskning og udvikling inden for naturvidenskab (matematik, fysik, astronomi, kemi,
                                                         f
     biologi, medicin, geologi, landbrug mv). Formålet hermed er at erhverve ny viden og forbedre anvendelsen a
denne viden.

    Eksempler på anlæg for selvstændige institutioner:
    Forskningscentret Risø, Statens Seruminstitut, Danmarks Geologiske Undersøgelser, Statens
    Byggeforskningsinstitut, Danmarks Meteorologiske Institut.
    Endvidere findes der en lang række af udspecialiserede institutter for forskning og udvikling
    som er integrerede dele af universiteterne og andre institutioner for højere uddannelser]

    264.2 Anlæg for teknologiske service- og rådgivningsvirksomheder
        264.21 Anlæg for teknologiske institutioner
        264.22 Anlæg for rådgivende ingeniører
             Anlæg for rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
             Opdelt i 7 kategorier
             Anlæg for rådgivende ingeniører indefor produktions- og maskinteknik
             Opdelt i 4 kategorier
        264.23 Anlæg for virksomheder ifm opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
        264.24 Anlæg for arkitektvirksomhed
             Anlæg for arkitektvirksomhed ifm bygningskonstruktioner og projekeringsarbejde
             Anlæg for arkitektvirksomhed ifm tilsyn med byggearbejder
             Anlæg for arkitektvirksomhed ifm bygherrerådgivning
             Anlæg for arkitektvirksomhed ifm byplanlægning
             Anlæg for arkitektvirksomhed ifm indretningsopgaver inkl. design af indretningsudstyr
        264.25 Anlæg for virksomhed ifm formgivning og industrielt design
        264.26 Anlæg for have- og landskabsarkitekter
        264.27 Anlæg for virksomheder ifm geologiske undersøgelser og prospektering
        264.28 Anlæg for landinspektører mv
        264.29 Anlæg for anden teknisk rådgivning
             Anlæg for patentbureauer

    264.3 Anlæg for virksomheder ifm databehandling
        264.31 Anlæg for konsulentvirksomheder vedr. hardware
        264.32 Anlæg for virksomheder ifm udvikling og konsulentbistand vedr. software
        264.33 Anlæg for virksomheder ifm databehandling
        264.34 Anlæg for virksomheder ifm databaseværter og -formidlere
        264.35 Anlæg for virksomheder ifm reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb-udstyr
        264.36 Anlæg for andre virksomheder ifm databehandling
        264.37 Teknologiske informationsvirksomheder
        264.38 Andre virksomheder med teknologisk service, teknologiske produkter mv

    264.6 Anlæg for laboratorier, tekniske afprøvnings- og analysevirksomheder
    (Installationer og udstyr til laboratorier er placeret i BIS kode tabel 4 og 5)
    (Aut. systemer til styring og overvågning af udstyr i laboratorier er placeret i gruppe 526 77 3)
    (Materiel og udstyr til laboratorier er placeret i gruppe 873)
     (Specielle rum for laboratorier er placeret i gruppe 960 26)
         264.61 Anlæg for kontrol af levnedsmidler
         264.62 Anlæg for teknisk afprøvning og kontrol
         264.63 Anlæg for miljøtekniske målinger og analyser
         264.64 Anlæg for andre målinger og tekniske analyser
         264.65 Anlæg for specialiserede laboratorier
              Anlæg for laboratorier i indvindingsanlæg
              Anlæg for laboratorier i anlæg for landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri og fiskeavl
              Anlæg for laboratorier i fremstillingsindustri
              Anlæg for laboratorier i vandforsyningsanlæg
              Anlæg for laboratorier i spildevandsanlæg
              Anlæg for laboratorier ifm retsmedicin og politi
              Anlæg for laboratorier på skoler og højere uddannelses- og forskningsinstitutiner
              Anlæg for laboratorier på hospitaler og sundhedsvæsen i øvrigt

265 Anlæg for selvstændig virksomhed med samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning, udvikling,
service- og rådgivning
(Tekniske installationer og udstyr til kontorer mv er placeret i BIS kode tabel 4 og 5)
(Anlæg for integreret forskning og udvikling indenfor samfundsvidenskaber og humaniora på universiteter og andre
institutioner for højere uddannelser er placeret i gruppe 271)
(Tekniske installationer og udstyr til kontorer mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
      Anlægstyper
      265.1 Anlæg for selvstændige institutioner og virksomheder med forskning og udvikling inden for
      samfundsvidenskab og humanistisk videnskab

     [Samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning og udvikling omfatter:
     - Grundforskning
     Virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt uden primært sigte på
     bestemte praktiske mål eller anvendelser
     - Anvendt forskning
     Virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt - først og fremmest med
     sigte på bestemte praktiske mål eller anvendelser
     - Udviklingsarbejde
     Anvendelsen af viden med henblik på at fremstille nye materialer, produkter, processer, metoder, systemer
     eller tjenester, eller at forbedre sådanne, som eksisterer

     Anlæggene omfatter selvstændige institutioner og virksomhed med systematiske undersøgelser og kreativt
     arbejde vedrørende forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
     (økonomi, psykologi, sociologi, jura, lingvistik og sprog, kunst mv)
     Formålet hermed er at erhverve ny viden og forbedre anvendelsen af denne
     viden.
     Eksempler på anlæg for selvstændige institutioner:
     Socialforskningsinstituttet, Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut???, Center for
     udviklingsforskning]

         Alm. anlægsbygninger

266 Anlæg for offentlige tjenester og administrationer
(Tekniske installationer og udstyr til kontorer mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Almindeligt inventar, møbler mv til kontorer er placeret i i gruppe 721 30)
(Materiel og udstyr til afstemninger er placeret i gruppe 831)
(Materiel og udstyr til kontorer er placeret i gruppe 833)
(Materiel og udstyr til statslige virksomheder vedr. forsvar og beskyttelse er placeret i gruppe 837)
(Standardiserede kontorbygninger er placeret i gruppe 920 20)
(Præfab. kontorbygninger er placeret i gruppe 940)
     Anlægstyper
     [Indenfor de forskellige resortministerier findes der en række forskellige direktorater og styrelser]

     266.1 Anlæg for generelle offentlige tjenester
         266.11 Anlæg for folketing
         266.12 Anlæg for regering
         266.13 Anlæg for stats-, indenrigs-, kirke- og justitsministerier
             Anlæg for overøvrigheder
         266.14 Anlæg for finans-, skatte- og økonoministeriet
             Anlæg for landsskatteret
         266.15 Anlæg for told- og skatteregionerne
         266.16 Anlæg for økonomiskeforvaltninger og skatteforvaltninger i kommunerne
         266.17 Anlæg for Danmarks Statistik
     266.2 Anlæg for offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold
         266.21 Anlæg for sundhedsministeriet
             Anlæg for regionale tjenester og administrationer vedr. hospitalsvæsenet
         266.22 Anlæg for miljøministeriet
         266.23 Anlæg for undervisningsministeriet
         266.24 Anlæg for socialministeriet
         266.25 Anlæg for kulturministeriet
         266.26 Anlæg for forvaltninger i kommunerne
             Anlæg for socialforvaltninger i kommunerne
             Anlæg for skoleforvaltninger i kommunerne
             Anlæg for sundhedsforvaltninger i kommunerne
             Anlæg for forvaltninger vedr. kultur, sport, rekreative områder, miljøkontrol nv i
              kommunerne
     266.3 Anlæg for socialforsikring
     [Omfatter anlæg for lovpligtige socialsikringsordninger inkl ordninger uden bidragspligt, hvor midlerne
     hovedsagelig hidrører fra det offentlige]

         266.31 Anlæg for arbejdsløshedskasser
         266.32 Anlæg for ATP
         266.33 Anlæg for Lønmodtagernes Dyrtidsfond
         266.34 Anlæg for Lønmodtagernes Garantifond
     266.4 Anlæg for offentlig administration vedr. erhverv, infrastuktur mv
         266.41 Anlæg for ministerier for erhverv, videnskaber
         266.42 Anlæg for ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri
         266.43 Anlæg for ministerier for administration af regional- og egnsudvikling
         266.44 Anlæg for trafikministerium, farvandsvæsenet, Statens Istjeneste
         266.45 Anlæg for energiministeriet
         266.46 Anlæg for arbejdsministeriet, forligsinstitutionen, arbejdsretten
         266.47 Anlæg for konkurrenceråd, finanstilsyn og forbrugerråd
         266.48 Anlæg for kommunale tekniske forvaltninger
     266.5 Anlæg for offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed
         266.51 Anlæg for Statens indkøb
         266.52 Anlæg for Statens IT-styrelse
         266.53 Anlæg for Statens Regnskabsdirektorat
         266.54 Anlæg for Rigsrevisionen
         266.55 Anlæg for drift og administration af egne og lejede bygninger
              Anlæg for Slots- og Ejendomsstyrelsen
     266.6 Anlæg for samfundet som helhed
         266.61 Anlæg for udenrigsministerium
         266.62 Anlæg for danske ambassader og konsulater i udlandet og repræaentationer ved
         internationale organisationer
         266.63 Anlæg for aktiviteter ifm kulturelle fremstød og anden informationsvirksomhed i udlandet
              Specielle anlægsbygninger
              Folketing og rådssale
              Statslige repræsentationslokaler
     266.7 Anlæg for kongehuset
         266.71 Anlæg for Hofmarskallatet
         266.73 Anlæg for kongehusets boliger og repræsentationslokaler
     266.8 Anlæg for eksterritoriale internationale institutioner og organisationer
         266.81 Anlæg for UN og dets særorganer, regionale organer mv
         266.82 Anlæg for EU, OECD, Toldsamarbejdet, Den Internationale Valutafond og Verdensbanken
         266.83 Anlæg for aktiviteter i diplomatiske repræsentationer og konsulater når disse opgøres i
         opholdslandet, men ikke når de opgøres i det land de repræsenterer

267 Anlæg for offentlige tjenester og administrationer vedr. forsvar og beskyttelse
(Tekniske installationer og udstyr til kontorer, forsvarsanlæg mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
    Anlægstyper
    267.1 Anlæg for offentlige tjenester og administrationer vedr. forsvar og civilforsvar
         276.11 Anlæg for forsvarsministeriet
         276.12 Anlæg for forsvarskommandoen
         276.13 Anlæg for hærens adm.
         273.14 Anlæg for flådens adm.
         273.15 Anlæg for flyvevåbnets adm.
         273.16 Anlæg for hjemmeværnets adm.
         273.17 Anlæg for civilforsvarets adm.
         273.18 Anlæg for forsvarets efterretningsvirksomhed

     267.2 Forsvarsanlæg
     Anlægstyper
         267.21 Anlæg for kasserner
         267.22 Anlæg for flåden
         267.23 Anlæg for flyvevåbnet
         267.24 Anlæg for militære øvelser

     267.3 Anlæg for domstole og fængselsvæsen
     Anlægstyper
         267.31 Anlæg for domstole, civil- og kriminalretter og retsvæsen
             Anlæg for anklagemyndigheden
             Anlæg for retsmedicinsk virksomhed
         267.32 Anlæg for fængselsvæsen
             Anlæg for fængselsforvaltning, resocialiseringsforanstaltninger og kriminalforsorg
             Anlæg for fængsler

     267.4 Anlæg for politiet
     Anlægstyper
         267.41 Anlæg for det regulære politikorps og offentligt støttede hjælpekorps
         267.42 Anlæg for havnepoliti
         267.43 Anlæg for grænsepoliti
         267.44 Anlæg for kystvagter
         267.45 Anlæg for registering af udlændinge
         267.46 Anlæg for laboratorieundersøgelser
         267.47 Anlæg for administration af strafferegistre
         267.48 Anlæg for politiets efterretningsvirksomhed

     267.5 Anlæg for brandvæsen og redningskorps
     [Anlæg for brandvæsen og redningskorps omfatter kommunale brandvæsener og private redningskorps
     ifm brandforebyggende foranstaltninger, brandbekæmpelse, redning af mennesker og dyr, hjælp ved civile
     katastrofer, oversvømmelser, trafikulykker mv]

     Anlægstyper
         267.51 Anlæg for alarmcentraler
         267.52 Anlæg for forvaltning af ambulancetransport
         267.53 Anlæg for stationer for brandvæsen og redningskorps
             Anlæg for brandstationer
             Anlæg for stationer for redningskorps
                 Anlæg for stationer for redningskorps til havs
                 Anlæg for stationer for bekæmpelse af miljøkatastrofer i terræn og off shore

268 Anlæg for organisationer og foreninger
(Tekniske installationer og udstyr til kontorer mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
    Anlægstyper
    268.1 Anlæg for arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
          268.11 Anlæg for brancheforeninger
              Anlæg for centrale landsdækkende brancheforeninger
          268.12 Anlæg for handelskamre
          268.13 Anlæg for håndværkerlaug
          268.14 Anlæg for landboforeningernes landsorganisationer
          268.15 Anlæg for lokale erhvervsråd
          268.16 Anlæg for centerforeninger
    268.2 Anlæg for faglige, oplysende foreninger
          268.21 Anlæg for udspecialiserede brancheforeninger
        268.23 Anlæg for lærde selskabers virksomhed
    268.3 Anlæg for fagforeninger
    268.4 Anlæg for politiske partier
    268.5 Anlæg for organisationer og foreninger i øvrigt
    Anlægstyper
        268.51 Anlæg for lejerforeninger
        268.52 Anlæg for friluftsorganisationer
        [omfatter spejderorganisationer, campingorganisationer og Dansk Vandrelaug]
        268.53 Anlæg for andre politiske og ideologiske organisationer
        [omfatter organisationer som arbejder for beskyttelse og forbedring af vilkårene for særlige grupper
        fx etniske grupper, minoritetsgrupper - herunder forbrugerorganisationer, Dansk Cyklist
        Forbund, FDM, borgerinitiativer, protestbevægelser og miljø- og økologibevægelser,
        Dyreværnsforeninger]
        268.54 Anlæg for andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner
        [omfatter firmærkeklubber, haveselskaber, musikforeninger, kunstforeninger, lokalhistoriske
        foreninger, litterære foreninger og film- og fotoklubber]
              Anlæg for støtteforeninger til lokal radio og TV
        268.55 Anlæg for selskabelige foreninger, loger mv
        [omfatter selskabelige foreninger og foreninger, hvis formål er socialt samvær som fx
        rotary-klubber, loger]
              Anlæg for elevråd, personaleforeninger, hjemstavnsforeninger og håndværkerforeninger
              Anlæg for Danske Studerendes Fællesråd
              Anlæg for ungdomsorganisationer, studenterforeninger, klubber og broderforbund mv
              Anlæg for husmoderforeninger
    268.6 Anlæg for religiøse organisationer, begravelsesvæsener
    (Anlæg for kirkegårde og kapeller som ikke drives af menighedsrådene er placeret i gruppe 262.8)
    (Tekniske installationer og udstyr til kontorer, kirker mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
    Anlægstyper
        268.61 Anlæg for den danske folkekirke
              Anlæg for menighedsråd og -kasser
                  Anlæg af menighedsrådsfaciliteter
              Anlæg for kirker og kirkegårde inkl. kirkegårdskapeller i det omfang at
              de drives af menighedsrådene
                  Anlæg af kirker
                  Anlæg af kirkegårde
        268.62 Anlæg for den romersk-katolske kirke
              Anlæg for menighedsråd og -kasser
                  Anlæg af menighedsrådsfaciliteter
              Anlæg for kirker og kirkegårde inkl. kirkegårdskapeller i det omfang at
              de drives af menighedsrådene
        268.63 Anlæg for frikirker
              Anlæg for menighedsråd og -kasser
                  Anlæg af menighedsrådsfaciliteter
              Anlæg for kirker i det omfang at de drives af menighedsrådene
        268.64 Anlæg for Jehovas vidner, missionsselskaber mv
              Anlæg for menighedsråd og -kasser
                  Anlæg af menighedsrådsfaciliteter
              Anlæg for missionshuse i det omfang at de drives af menighedsrådene
        268.65 Anlæg for det mosaiske trossamfund
              Anlæg for menighedsråd og -kasser
                  Anlæg af menighedsrådsfaciliteter
              Anlæg for synagoger i det omfang at de drives af menighedsrådene
        268.66 Anlæg for islamiske trossamfund
              Anlæg for menighedsråd og -kasser
                  Anlæg af menighedsrådsfaciliteter
              Anlæg for moskeer i det omfang at de drives af menighedsrådene
        268.67 Anlæg af klostre, refugier
        268.68 Anlæg for andre trossamfund

    268.7 Anlæg for internationale organisationer mv
    [Aktiviteterne i diplomatiske repræsentationer og konsulater når disse opgøres i opholdslandet, men ikke  å
                                                          r
                                                          n
de opgøres i det land de repræsenterer]
    (Anlæg for administration og drift af ambassader og konsulater er placeret i gruppe 266)
     (Tekniske installationer og udstyr til kontorer mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
     Anlægstyper
         268.71 Anlæg for De Forenede Nationer (FN/UN) og dets særorganer, regionale organer mv
         268.72 Anlæg for den Europæiske Union (EU)
         268.73 Anlæg for Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udviklinng (OECD)
         268.74 Anlæg for Toldsamarbejdsrådet
         268.75 Anlæg for Den Internationale Valutafond
         268.76Anlæg for Verdensbanken


27 ANLÆG FOR UDDANNELSE, SUNDHEDS- OG SOCIALVÆSEN, KULTUR, FORLYSTELSER, SPORT OG
BOLIGER

271 Anlæg for uddannelsesvirksomheder
(Tekniske installationer og udstyr til uddannelsesanlæg mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Laboratorier i skoler og videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner er placeret i gruppe 264.65)
(Almindeligt inventar, møbler til kontorer er placeret i gruppe 721 30)
(Udstyr til kontorer er placeret i gruppe 833)
(Møbler, inventar og udstyr til skoler er placeret i gruppe 871)
(Specielle rum til undervisning mv er placeret i gruppe 960 24)
     Anlægstyper
     271.1 Anlæg for børne- og ungdomsskoler
          271.11 Anlæg for folkeskoler o.lign.
               Anlæg for folkeskoler
               Anlæg for friskoler
               Anlæg for private grundskoler
          271.12 Anlæg for specialskoler for handicappede
          271.13 Anlæg for ungdoms- og efterskoler
               Anlæg for ungdomskostskoler
               Anlæg for klubber i tilknytning til ungdoms- og efterskoler
     271.2 Anlæg for gymnasier og erhvervsfaglige skoler
          271.21 Anlæg for gymnasier, studenter- og HF kurser
          271.23 Anlæg for erhvervsskoler
               Anlæg for skoler med pædagogiske uddannelser
                    Anlæg for børnehave- og fritidspædagogseminarier
                    Anlæg for socialpædagogiske seminarier
               Anlæg for skoler med handels- og kontoruddannelser
                    Anlæg for alm. handelsskoler
                    Anlæg for bank- og forsikringsskoler
                    Anlæg for told- og skatteskolen
               Anlæg for skoler med industri- og håndværkeruddannelser
                    Anlæg for tekniske skoler
                    Anlæg for de teknologiske institutters særskilte undervisningsaktiviteter
               Anlæg for skoler med landbrugs- og levnedsmiddeluddannelser
                    Anlæg for landbrugsskoler
                    Anlæg for husholdningsskoler
                    Anlæg for økonomaskoler
               Anlæg for skoler med transportuddannelser
                    Anlæg for søfarts-, skipper- og navigationsuddannelser
                    Anlæg for maskinist- og maskinmesterskoler
                    Anlæg for land- og lufttransportskoler
               Anlæg for skoler med sundheds- og omsorgsuddannelser
                    Anlæg for sygeplejeskoler
                    Anlæg for skoler for social- og sundhedsuddannelserne
                    Anlæg for skoler for hospitalslaboranter, apotekerassistenter, fodterapeuter,
                    afspændingspædagoger o.lign.
               Anlæg for politi- og forsvarsskoler
                    Anlæg for politiets og fængselsvæsenets skoler
                    Anlæg for forsvarets skoler

     271.3 Anlæg for videregående uddannelsesinstitutioner med integreret forsknings- og udviklingsaktiviteter
     (Anlæg for selvstændige virksomheder med forskning og udvikling er placeret i grupperne 264 og 265)
     [Forskning og udvikling omfatter:
- Grundforskning
'Virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt uden primært sigte på
bestemte praktiske mål eller anvendelser'
- Anvendt forskning
'Virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt - først og fremmest med
sigte på bestemte praktiske mål eller anvendelser'
- Udviklingsarbejde
'Anvendelsen af viden med henblik på at fremstille nye materialer, produkter, processer, metoder, systemer
eller tjenester, eller at forbedre sådanne, som eksisterer'

Anlæggene for forskning og udvikling omfatter integrerede institutter med systematiske undersøgelser og
kreativt arbejde vedrørende forskning og udvikling.

Forskning og udvikling indenfor naturvidenskaber og teknologi omfatter matematik, fysik, astronomi, kemi,
biologi, medicin, geologi, landbrug mv
Forskning og udvikling indenfor samfundsvidenskaber og humanistiske videnskaber omfatter økonomi,
psykologi, sociologi, jura, lingvistik og sprog, kunst mv

Formålet hermed er at erhverve ny viden og forbedre anvendelsen af denne viden]

    271.31 Anlæg for universiteter (læreanstalter, højskoler mv)
        Anlæg for universitetscentre
        [Universitetscentre indeholder oftest 'blandede landhandler' af uddannelser med
        integrerede aktiviteter indenfor forskning og udvikling. Centrene er almindeligvis placeret
        samlet på et bestemt sted i en by eller bymæssigt sted, men kan også være placeret
        meget langt fra hinanden geografisk set]
    271.32 Anlæg for læreanstalter med pædagogiske uddannelser
        Anlæg for Danmarks Lærerhøjskole (skiftet navn)
        Anlæg for lærerseminarier samt husholdnings- og håndarbejdsseminarier
        Anlæg for Statens Erhvervspædagogiske Uddannelser
    271.33 Anlæg for læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser
        Anlæg for musikkonservatorier
        Anlæg for skoler for billedkunst
        Anlæg for teater- og filmkunst
        Anlæg for journalisthøjskoler
        Anlæg for biblioteksskoler
        Anlæg for konservatorskoler
    271.34 Anlæg for samfundsvidenskabelige uddannelser
        Anlæg for handelshøjskoler
        Anlæg for sociale højskoler
    271.35 Anlæg for tekniske læreanstalter
        Anlæg for tekniske højskoler (har skiftet navn)
        Anlæg for teknika
        Anlæg for arkitektskoler
    271.36 Anlæg for landbrugsvidenskabelige uddannelser
        Anlæg for landbrughøjskolen (har skiftet navn)
    271.37 Anlæg for sundhedsuddannelser
        Anlæg for tandlægehøjskolen
        Anlæg for farmaceutiske højskoler
        Anlæg for jordemoderskoler
        Anlæg for sygeplejerskehøjskoler
        Anlæg for terapeutskoler
    271.38 Anlæg for officersskoler
    271.39 Anlæg for 'åbent universitet'

271.4 Institutioner for ungdoms- og voksenundervisning
Anlægstyper
     271.41 Anlæg for skoler med erhvervsrettet voksenundervisning
          Anlæg for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)
          Anlæg for forvaltningshøjskoler
          Anlæg for efteruddannelseskurser
     271.42 Anlæg for folkehøjskoler, ungdomshøjskoler
     271.43 Anlæg for andre skoler med almendannende voksenundervisning
             Anlæg for oplysningsforbundenes undervisningsaktiviteter (aftenskoler)
             Anlæg for voksenundervisningscentre (VUC)
             Anlæg for enkeltfagskurser på HF
             Anlæg på produktions- og daghøjskoler
             Anlæg for indvandrerundervisning
             Anlæg for idrætshøjskoler
         271.44 Anlæg for undervisning i øvrigt
             Anlæg for musik-, sprog- og brevskoler

     271.5 Anlæg for køreskoler

272 Anlæg for sundhedsvæsen
(Tekniske installationer og udstyr til anlæg for sundhedsvæsen mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Laboratorier på hospitaler og øvrige sundhedsvæsen er placeret i gruppe 264.65)
(Aut. systemer til styring og overvågning af udstyr på hosptaler mv er placeret i gruppe 526 74 1)
(Almindeligt inventar, møbler til kontorer er placeret i gruppe 721 30)
(Møbler til kantineindretninger er placeret i gruppe 721 10 50)
(Garderobeindretninger er placeret i gruppe 737)
(Alm. møbler, inventar og udstyr til hospitaler er placeret i gruppe 841 1)
(Specielt inventar og udstyr til hospitaler er placeret i gruppe 841 2)
(Specielt inventar og udstyr til klinikker er placeret i gruppe 841 5)
(Møbler, inventar og udstyr til børnehaver er placeret i gruppe 843)
(Møbler, inventar og udstyr til plejehjem er placeret i gruppe 844)
(Inventar og udstyr til dyrehospitaler er placeret i gruppe 846)
(Specielle rum til hospitaler, sygepleje er placeret i gruppe 960 25)
     Anlægstyper
     272.1 Anlæg for hospitaler
     [Anlæg for hospitaler, sanatorier, klinikker omfatter både offentlige og private institutioner]

         272.11 Anlæg for universitetshospitaler med faciliteter for undervisning, forskning og udvikling
         (Anlæg for universiteter er placeret i gruppe 271)
         272.12 Anlæg for hospitaler
             Anlæg for offentlige hospitaler
             Anlæg for private hospitaler
         272.13 Anlæg for specielle hospitalsbygninger
             Specielle hospitalsbygninger
             Hospitalsbygninger med komb. funktioner
             Akutmodtagelser
             Skadestuer
             Ambulatorier
             Undersøgelses- og behandlingsbygninger
             Sengebygninger
             Specielle undervisningsbygninger
             Patienthoteller, hospitser
             Bygninger for lig
             Hospitalskapeller
         272.14 Anlæg for øvrige hospitalsbygninger
             Alm. hospitalsbygninger
             Alm. administrations-, service- og velfærdsbygninger
             herunder køkkener, værksteder, sengecentraler osv
         272.15 Anlæg for sanatorier
             272.15 Anlæg for offentlige sanatorier
             272.15 Anlæg for private sanatorier
         272.16 Anlæg for klinikker
             272.16 Anlæg for offentlige klinikker
             272.16 Anlæg for private klinikker
         272.17 Anlæg for revalideringscentre
             272.17 Anlæg for offentlige revalideringscentre
             272.17 Anlæg for private revalideringscentre
     272.2 Anlæg for alment praktiserende læger
         272.21 Anlæg for praktiserende læger med selvstændig praksis
         272.22 Anlæg for lægehuse for alm. læger
     272.3 Anlæg for praktiserende speciallæger
         272.31 Anlæg for praktiserende speciallæger med selvstændig praksis
         272.32 Anlæg for lægecentre og ambulatorier for praktiserende speciallæger
              Anlæg for alkoholambulatorier
         272.33 Anlæg for røntgenklinikker
     272.4 Anlæg for praktiserende tandlæger og kliniske tandteknikere
         272.41 Anlæg for praktiserende tandlægevirksomhed, der udøves som almindelig eller
         specialiseret behandling
              Anlæg for tandlæger med selvstændig praksis
              Anlæg for tandlægeklinikker og -ambulatorier
              Anlæg for kommunal tandpleje
         272.43 Anlæg for praktiserende kliniske tandteknikere
     272.5 Anlæg for sundhedsvæsen i øvrigt
         272.51 Anlæg for medicinske laboratorier, lægelaboratorier
         272.52 Anlæg for blodbanker spermbanker og organbanker integreret på hospitaler
         272.53 Anlæg for hjemmesygepleje og sundhedspleje
              Anlæg for den kommunale hjemmesygepleje
              Anlæg for sundhedsplejen i relation til mindre børn
         272.54 Anlæg for praktiserende jordemødre og jordemodercentre
         272.55 Anlæg for fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter
              Anlæg for ergoterapeuter
         272.56 Anlæg for psykologisk rådgivning
              Anlæg for praktiserende psykologer
              Anlæg for skolepsykologiske tjenester
         272.57 Anlæg for kiropraktorer, fodplejere
         272.58 Anlæg for bedriftssundhedstjenesten
              Anlæg for bedriftssundhedscentre og branchebedriftssundhedstjenester
         272.59 Anlæg for kuranstalter, naturlæger mv
     272.6 Anlæg for dyrlæger for behandling af husdyr og kæledyr
         272.61 Anlæg for dyrehospitaler
         272.62 Anlæg for ambulancetransport af dyr

273 Anlæg for socialvæsen
(Tekniske installationer og udstyr til anlæg for socialvæsen mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Almindeligt inventar, møbler til kontorer er placeret i gruppe 721 30)
(Møbler til kantineindretninger er placeret i gruppe 721 10 50)
(Garderobeindretninger er placeret i gruppe 737)
(Møbler, inventar og udstyr til børnehaver er placeret i gruppe 843)
(Møbler, inventar og udstyr til plejehjem er placeret i gruppe 844)

     Anlægstyper
     273.1 Anlæg for sociale foranstaltninger med institutionsophold
         273.11 Anlæg for sociale døgninstitutioner for børn og unge
             Anlæg for spædbørnshjem og børnehjem
             Anlæg for skolehjem
             Anlæg for ungdomshjem og -pensioner
             Anlæg for børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap
             Anlæg for svangre- og mødrehjem
         273.12 Anlæg for familiepleje og socialpædagogiske behandlingskollektiver
         273.13 Anlæg for stofmisbrugere og alkoholskadede
         273.14 Anlæg for døgninstitutioner for voksne med handicap
             Anlæg for psykiatriske plejehjem
         273.15 Anlæg for plejehjem og beskyttede boliger
             Anlæg for institutioner og særligt indrettede lejligheder med tilknyttet personale
             Anlæg for daghjem for ældre på et plejehjem eller en del af en integreret plejeordning
             Anlæg for integrerede plejeordninger på plejecentre, ældrecentre
         273.16 Anlæg for forsorgshjem mv
             Anlæg for forsorgshjem, optagelseshjem, beskyttet pensionat
             Anlæg for hjemløse
             Anlæg for krisecentre

     273.2 Anlæg for sociale foranstaltninger uden institutionsophold
         273.21 Anlæg for sociale foranstaltninger, rådgivning og andre tjenesteydelser
             Anlæg for ydelser fra offentlige institutioner
             Anlæg for ydelser fra private organisationer
                  Anlæg for ydelser fra katastrofehjælpsorganisationer
         273.22 Anlæg for dagplejemødre
             Anlæg for dagplejemødre formidlet af kommunen
             Anlæg for dagplejemødre uden offentlig støtte
         273.23 Anlæg for vuggestuer
         273.24 Anlæg for børnehaver
             Anlæg for skovbørnehaver
             Anlæg for legestuer
         273.25 Anlæg for fritidshjem
             Anlæg for fritidshjem
             Anlæg for skolefritidshjem
             Anlæg for fritidsklubber for børn
             Anlæg for skolefritidsordninger og skolepasningsordninger
             Anlæg for byggelegepladser
         273.26 Anlæg for aldersintegrerede institutioner
             Anlæg for særlige daginstitutioner for børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap
             Anlæg for legesteder
         273.27 Anlæg for fritidsklubber for unge

     273.3 Anlæg for andre sociale foranstaltninger
         273.31 Anlæg af centrale faciliter for hjemmehjælpsordninger
         273.32 Anlæg for dagcentre for ældre mv
             Anlæg for åbne dagcentre for pensionister
             Anlæg for åbne dagcentre med særlige optagelsesbetingelser for ældre og handicappede
              med behandlingsbehov
         273.33 Anlæg for revalideringsinstitutioner
             Anlæg for revalideringsklinikker
             Anlæg for beskyttede værksteder
             Anlæg for særlige dagcentre/daghjem for voksne med vidtgående fysiske og psykiske
              handicap
         273.34 Anlæg for flygtningecentre, asylcentre
         273.35 Anlæg for foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål
             Anlæg for landsforeninger og lokale foreninger for ældre, syge og handicappede og/eller
             med sygdomsbekæmpende eller socialt formål
             Anlæg for disse foreningers oplysningsvirksomhed, indsamlingsvirksomhed, udgivelse
             af medlemsblade o.lign.
         273.36 Anlæg for legater og fonde med velgørende formål
             Anlæg for medarbejderfonde
         273.37 Anlæg for andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
             Anlæg for støttepædagoger uden for institutionerne
             Anlæg for hjælpemiddelcentraler
             Anlæg for rådgivningscentre for børn og unge
             Anlæg for rådgivning for alkohol- og narkoskadede
             Anlæg for familierådgivning

274 Anlæg for kultur
(Tekniske installationer og udstyr til anlæg for kultur mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Aut. systemer til styring og overvågning af udstyr i anlæg for kultur er placeret i gruppe 526 75)
(Almindeligt indretningsinventar og -udstyr til anlæggenes bygninger og udenomsværker er placeret i BIS kode tabel 7)
(Specielt inventar og udstyr til scener, koncertsale, teatre, biografer, cirkus er placeret i gruppe 852)
(Specielt inventar og udstyr til vandsport, svømmebassiner er placeret i gruppe 854)
(Specielt inventar og udstyr til sports- og motionsanlæg er placeret i gruppe 856)
(Specielt inventar og udstyr til religiøse anlæg er placeret i gruppe 863)
(Specielt inventar og udstyr til zoo, botaniske haver, museer, kunstgallerier mv er placeret i gruppe 875)
(Specielt inventar og udstyr til biblioteker er placeret i gruppe 876)
     Anlægstyper
     274.1 Anlæg for biblioteker
          274.11 Anlæg for folkebiblioteker
          274.12 Anlæg for skolebiblioteker
          274.13 Anlæg for forsknings- og universitetsbiblioteker
     274.2 Anlæg for arkiver
          274.21 Anlæg for Rigsarkivet
         274.22 Anlæg for Landsarkiver
         274.23 Anlæg for specialarkiver
     274.3 Anlæg for museer
         274.31 Anlæg for kunstmuseer
             Anlæg for kunstudstillinger med entre
         274.32 Anlæg for kunstindustrimuseer
         274.33 Anlæg for naturhistoriske museer
         274.34 Anlæg for videnskabelige og teknologiske museer
         274.35 Anlæg for historiske museer
             Anlæg for national- og egnshistoriske museer
             Anlæg for historiske bygninger, monumenter
             Anlæg for andre historiske specialmuseer
             Anlæg for militærmuseer
         274.36 Anlæg for udendørs-museumsanlæg
             Anlæg for frilandsmuseer
             Anlæg for bymuseer
             Anlæg for skibsmuseer
         274.37 Anlæg for botaniske og zoologiske haver
             Anlæg for botaniske haver
                 Palmehuse, orangerier
             Anlæg for zoologiske haver
             Anlæg for akvarier
             Anlæg for dyreparker
             Anlæg for naturreservater

275 Anlæg for teatre, koncerter, radio- og TV virksomhed, pressebureauer, biografer, forlystelser
(Tekniske installationer og udstyr til anlæg for teatre, forlystelser mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Anlæg for aviser, udgiver- og forlagsvirksomhed er placeret i gruppe 241)
(Anlæg for oplysende og kulturelle foreninger og institutioner er placeret i gruppe 268)
(Aut. systemer til styring og overvågning af udstyr i anlæg for underholdning mv er placeret i gruppe 526 75)
     Anlægstyper
     275.1 Anlæg for udøvende kunstnerisk virksomhed og for selvstændigt udøvende kunstnere
          275.11 Anlæg for atelierer, værksteder, øvelokaler
          275.12 Anlæg for restaurering af kunstværker
     275.2 Anlæg for drift af teater- og koncertsale
          275.21 Anlæg for teatre, operaer, balletscener
               Anlæg for produktionsværksteder for scenerekvisitter
               Anlæg for lydstudier
          275.22 Anlæg for koncerter
          275.23 Anlæg for udendørs teater- og koncertscener
          275.24 Anlæg for kultur- og aktivitetshuse
          275.25 Anlæg for billetbureauer
     275.3 Anlæg for film- og videoproduktion
          275.31 Anlæg for filmproduktionsvirksomheder
               Anlæg for filmstudier og -laboratorier
     275.4 Anlæg for film- og videoformidling
          275.41 Anlæg for distribution, salg og udlejning af film eller bånd
          (Anlæg for engros- og detailsalg af bånd, cd'er, dvd'er mv er placeret i gruppe 261)
          (Anlæg for udlejning af bånd, cd'er, dvd'er til personligt brug er placeret i gruppe 263)
          275.42 Anlæg for biografer
               Anlæg for udendørsbiografer
          275.43 Anlæg for filmklubaktiviteter
          275.45 Anlæg for andre fremvisningsfaciliteter på fx storskærme på offentligt tilgængelige steder
     275.5 Anlæg for radio- og TV virksomhed
          275.51 Anlæg for udsendelse af radio- og tv-programmer
               Anlæg for udsendelsesstudier for fx nyhedsformidling
          (Anlæg for drift af kabel-tv og radio- og tv-antenner og transmission via relæer eller satellitter er
          placeret i gruppe 252)
          275.52 Anlæg for produktion af radio- og tv-programmer
               Anlæg for produktionsstudier
               Anlæg for produktionsværksteder
          275.53 Anlæg for produktion og udsendelse af TV
               Anlæg for publikum-studier
    275.6 Anlæg for pressebureauer for nyhedsstof, fotos og artikler til medierne
        275.61 Anlæg for pressebureauer med nyhedsstof
        275.62 Anlæg for foto- og billedbureauer
        275.63 Anlæg for freelance journalister og pressefotografer
    275.7 Anlæg for forlystelsesparker
        275.71 Anlæg for udendørs stationære forlystelsesparker
             Anlæg for tivolier, legelande, sommerlande
             Anlæg for veteranbaner
             Anlæg for vandlande
        275.73 Anlæg for omrejsende tivoli
    275.8 Anlæg for anden forlystelsesvirksomhed
        275.81 Anlæg for planetarier
        275.82 Anlæg for cirkus
        275.83 Anlæg for dukketeatre
        275.84 Anlæg for danseskoler
        275.85 Anlæg for balletskoler

276 Anlæg for idræt, sport, frilufts- og fritidsaktiviteter
(Tekniske installationer og udstyr til sportsanlæg mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Aut. systemer til styring og overvågning af udstyr i anlæg for sport mv er placeret i gruppe 526 75)
(Specielt inventar, materiel og udstyr til sport er placeret i gruppe 856)
     Anlægstyper
     276.1 Anlæg for haller og udendørs anlæg for idræt, sport og svømning
          276.11 Anlæg for idræts- og sportshaller
          276.12 Anlæg for udendørs idræts- og sportsfaciliteter
          276.13 Anlæg for svømmehaller
          (Anlæg for vandlande er placeret i gruppe 275.7)
          276.14 Anlæg for friluftsbade
     276.2 Anlæg for specielle idræts- og sportsgrene
     (Specielle organisations- eller klubdrevne sportsaktiviter inkl. organisations- og klubdrevne
     idrætsanlæg er placeret i gruppe 276.3)
          276.21 Anlæg for atletik, atletikstadioner
          276.22 Anlæg for fodbold, fodboldbaner
          276.23 Anlæg for håndbold, rugby, volleyball, basketball, squash, tennis, badminton, golf
          276.24 Anlæg for bowlingbaner
          276.25 Anlæg for boksning, brydning, kampsport
          276.26 Anlæg for skøjtebaner
          276.27 Anlæg for vintersport
               Anlæg for isskøjtebaner
          276.28 Anlæg for væddeløbsbaner for heste, hunde
               Anlæg for stalde til væddeløbsheste og -hunde
          276.29 Anlæg for væddeløbsbaner for biler og motorcykler
               Anlæg for garager til væddeløbsbiler
     276.3 Anlæg for idrætsklubber og andre sportsaktiviteter
     (Anlæg for idrætsforbund, idrætsorganisationer, idrætsklubber inluderer både anlæg for alm.
     sportsaktiviteter under gruppe 276.1 og egne anlæg for specielle sportsaktiviteter i gruppe 276.2)
          276.31 Anlæg for aktiviteter der udøves af professionelle sportsfolk, dommere, tidtagere,
          instruktører, læger, trænere mv
          276.32 Anlæg for idrætsforbund, idrætsorganisationer, idrætsstøtteforeninger og idrætsklubber
          276.33 Anlæg for andre sportsaktiviteter
               Anlæg for bodybuildingklubber
               Anlæg for skydeklubber
               Anlæg for folkedanseklubber
               Anlæg for skak-, dam-, domino- og kortklubber
               Anlæg for rideskoler
               Anlæg for jagt som sport og fritidsinteresse
     276.4 Anlæg for frilufts- og fritidsaktiviteter
     (Anlæg for nationalparker, naturparker er placeret i gruppe 211.25)
     (Anlæg for offentligt tilgængelige parker og grønne arealer i byer er placeret i gruppe 211.70)
     (Anlæg for offentligt tilgængelige legepladser i byer er placeret i gruppe 211.70)
          276.41 Anlæg for offentligt tilgængelige strandparker
          (Inventar og udstyr til byrum, parker og haver er placeret i gruppe 710)
          276.42 Anlæg for søbadeanstalter
              Anlæg af udstyr fx badehuse, liggestole
         276.43 Anlæg for offentligt tilgængelige sportsanlæg og -udstyr i parker og byrum
         276.44 Anlæg til udlejning af transportmidler, der anvendes som led i rekreative aktiviteter
              Anlæg til udlejning af cykler
              Anlæg til udlejning af vandcykler
              Anlæg til udlejning af heste
         276.45 Anlæg til udlejning af jagt- og fiskerirettigheder
         276.46 Anlæg til drift af fiskedamme til sportsfiskeri
         276.47 Anlæg for hundetræning
     276.5 Anlæg for lotteri- og anden spillevirksomhed
         276.51 Anlæg for casinoer
         276.52 Anlæg for spillecafeer
         276.53 Anlæg for spilleklubber?????
         276.54 Anlæg for totalisatorspil
         276.55 Anlæg for tipstjeneste
         276.56 Anlæg for klasselotteriet
         276.57 Anlæg for lotto
         276.58 Anlæg for indskudsboder, totalisatortjenester
     276.6 Anlæg for andre fritidsaktiviteter
         276.61 Anlæg for audition for rollebesættelse ifm film, tv-teater og anden teatervirksomhed

277 Anlæg for boliger, boligtyper
(Tekniske installationer og udstyr til boliger er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Aut. systemer til styring og overvågning af rum, installationer og udstyr i boliger er placeret i gruppe 526 2, 526 3, 526 4,
526 6 og 526 7)
[Anlæg for boliger udgør langt den største andel af vore bygværker, idet alle mennesker har et behov for en bolig - dvs et
sted at være fra vugge til grav - enten det er et varigt sted, et midlertidigt sted eller et vilkårligt sted.

De økonomiske aktiviteter, der direkte og indirekte relaterer sig til vore anlæg for boliger er klassificeret/registreret i flere
forskellige grupper ifølge 'Dansk Branchekode' for Danish Industrial Classification of All Economic Activities', som er
Danmarks Statistiks udgave af EU's NACE system. I branchekodesystemets gruppe 95 præsenteres en boligtype for
private husholdninger, idet der forklares: 'Private husholdninger med ansat medhjælp - omfatter virksomhed i private
husholdninger, der udøves af tjenestepersonale fx husassistenter, kokke, tjenere, gartnere, chauffører, portnere,
huslærere, sekretærer, babysittere'
Der findes også boliger, som er registrerede ifølge BBR Bygnings- og Boligregistret, og vilkårlige boliger hist og her]

Gruppe 277 for 'Anlæg for boliger' omfatter således forskellige boligtyper - herunder

277.1 Boligtyper for 'private husholdninger MED og UDEN ansat medhjælp'
277.2 Boligtyper ifølge BBR Bygnings- og BoligRegistret
277.3 Boligtyper i døgninstitutioner for omsorg og forsorg
277.4 Boligtyper i institutioner for uddannelse
277.5 Boligtyper i institutioner for forsvar og beskyttelse
277.6 Boligtyper i boligorganisationer og -foreninger
277.7 Boligtyper i andre organisationer og foreninger
277.8 Boligtyper for korttidsophold
277.9 Boligtyper som er vilkårlige

De forskellige boligtyper repræsenterer både leje- og ejerboliger og gratis boliger

(Byer, bymæssige bebyggelser er placeret i gruppe 211.50)
(Boligkvarterer med parcelhuse, etageboliger, sommerhuse, haveforeningshuse er placeret i gruppe 211.70)
(Tekniske installationer og udstyr til boliganlæg mv er placeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6)
(Præfab. boliger er placeret i gruppe 940 50)

     Anlægstyper
     277.1 Boligtyper for 'private husholdninger MED og UDEN ansat medhjælp'

     [Generelle vilkår for private husholdninger
     Anlæggene for boliger med deres boligtyper for private husholdninger er rammer om mange forskellige
     aktiviter i selve boligerne i kraft af husholdningsmedlemmernes egen arbejdsindsats - herunder til
     administration og organisation af husholdningens egne forhold; omsorg og pasning af husholdningens raske
     og syge medlemmer - børn, voksne, gamle og hus- eller kæledyr; indkøb af husholdningens fornødenheder;
     madlavning, oprydning, rengøring og vask; opdragelse og oplæring af husholdningens børn, voksne og
     kæledyr; sikring og beskyttelse af husholdningens medlemmer og løsøre osv osv.

    Men alle de aktiviteter eller arbejdsopgaver, som udføres af de private husholdningers egne medlemmer     i
deres egne boliger, er ikke registreret nogen steder i vore offentlige registre eller datasystemer med data vedr. vore
økonomiske aktiviteter.
    De er derfor ikke medtaget i den økonomiske statistik for aktiviteter hos Danmarks Statistik, i vores
    Nationalregnskab og i opgørelser over vores BruttoNationalProdukt BNP.

     Internationalt foregår der derfor sporadiske diskussioner om, at disse vilkår ikke giver 'et fyldestgørende
     billede' af et samfunds menneskelige og økonomiske kapaciteter eller ressourcer - men en ændring af
     klassifikationerne af de økonomiske aktiviteter og resultaterne deraf - er vist ikke lige det der står for døren
     - nu og her i 2010. Emnet repræsenterer i øvrigt også spræng- eller konfliktstof ifm med statsmagtens
     beføjelser og deraf følgende rolle ifm offentlige og private aktiviteter ifm vore husholdninger og deres
     medlemmer.

     Boliger for private husholdninger omfatter både leje- og ejerboliger

     Boligtyper til private husholdninger MED ansat hushjælp kan inkludere faciliteter
     for den ansatte medhjælp - herunder au pair, husassistenter, kokke, tjenere, gartnere, chauffører,
     portnere, huslærere, sekretærer, babysittere, hjemmesygeplejersker osv

     I praksis er det imidlertid kun større boliger, som er i stand til at rumme - eller som giver særskilt plads eller
     rum - til en ansat hushjælp, så de kan bo hos deres arbejdsgiver. De kan derfor selvfølgelig bo et andet
     sted. Men for alle boliger med ansat medhjælp gælder selvfølgelig Arbejdstilsynets krav til indretninger og
     udstyr af ansattes arbejdspladser - uanset de bor der eller ej]

         Boligtyper for private husholdninger
         277.11 Historiske boliger, slotte, herregårde mv
         277.12 Stuehuse til landejendomme
         277.13 Eenfamiliehuse, parcelhuse
         277.14 Række-, kæde- og dobbelthuse med sammenbyggede enfamilie-boliger
         277.15 Boligejendomme, flerfamilieboliger
              277.15 En-etages boligejendomme med familie-lejligheder
              277.15 En-etages boligejendomme med blandede lejlighedstyper
              277.15 Fler-etages boligejendomme med familie-lejligheder
              277.15 Fler-etages boligejendomme med blandede lejlighedstyper
              277.15 Kollegier, klublejligheder
              277.15 Ungdomsboliger
              277.15 Ældreboliger, handicapegnede boliger
         277.16 Sommerhuse, fritidshuse
         277.17 Haveforeningshuse, kolonihavehuse
         277.18 Udlejede enkeltværelser

     277.2 Anlæg med boligtyper ifølge BBR Bygnings- og BoligRegistret
         Boligtyper ifølge BBR
         277.21 Bygninger til helårsbeboelse
             Stuehus til landbrugsejendom (110)
             Fritliggende eenfamilehus (parcelhus) (120)
             Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne) (130)
             Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem
             enhederne) (140)
             Kollegium (150)
             Døgninstitution (plejehjem, aldersdomshjem, børne- og ungdomshjem) (160)
         277.22 Bygninger til fritidsformål
             Sommerhus (510)
             Bygning til ferieformål mv, bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehejm o.lign.) (520)
             Kolonihavehus (540)

     277.3 Anlæg med boligtyper i døgninstitutioner for omsorg og forsorg for børn, unge, voksne og ældre
     [Døgninstitutioner kan både være offentligt og privatdrevne og financierede]

     (Anlæg for døgninstitutioner for børn og unge er placeret i gruppe 273.11)
(Anlæg for døgninstitutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede er placeret i gruppe 273.13)
(Anlæg for døgninstitutioner for voksne med handicap er placeret i gruppe 273.14)
(Anlæg for plejehjem, beskyttede boliger er placeret i gruppe 273.15)
(Anlæg for forsorgshjem, beskyttede pensionater, krisecentre, herberger for hjemløse er placeret i gruppe
273.16)
    Boligtyper i døgninstitutioner
    277.31 Værelser til enkeltpersoner i døgninstitutioner
    277.32 Værelser til to personer i døgninstitutioner
    277.33 Værelser til 3-6 personer og sovesale i døgninstitutioner
    277.35 Lejligheder til enkeltpersoner i døgninstitutioner
    277.36 Lejligheder til ægtepar i døgninstitutioner

277.4 Anlæg med boligtyper i institutioner for uddannelse
(Anlæg for kostskoler, efterskoler for børn og unge er placeret i gruppe 271.1)
(Anlæg for erhvervsskoler er placeret i gruppe 271.23)
(Anlæg for kursuscentre er placeret i gruppe 262.11)
    Boligtyper i uddannelsesinstitutioner
    277.41 Værelser i kostskoler og efterskoler for børn og unge
    277.42 Boliger i erhvervsskoler
         Sygeplejerskeboliger
    277.43 Værelser i kursuscentre

277.5 Anlæg med boligtyper i institutioner for forsvar og beskyttelse
(Anlæg for kasserner er placeret i gruppe 267.21)
(Anlæg for fængsler er placeret i gruppe 267.32)
    Boligtyper i kasserner, fængsler mv
    277.51 Boliger i kasserner
    277.53 Boliger/celler i fængsler

277.6 Anlæg med boligtyper i boligorganisationer og -foreninger
[Boliger i boligorganisationer og -foreninger omfatter både leje- og ejerboliger]

(Almennyttige boligselskaber er placeret i gruppe 263.53)
(Private andelsboligforeninger er placeret i gruppe 263.53)
(Haveboligforeninger på lejede grunde er placeret i gruppe 263.53)
(Andre organisationer for udlejning af boliger - herunder private boligselskaber, pensionater, møblerede
lejligheder er placeret i gruppe 263.53)
(Kolonihaveforeninger er placeret i gruppe 263.53)
(Ejerlejlighedsforeninger er placeret i gruppe 263.55)
(Grundejerforeninger er placeret i gruppe 263.55)
(Beboerrepræsentantskaber og -bestyrelser for lejere i almennyttige og private boligselskaber er placeret
 i gruppe 268.5)
(Lejerforeninger er placeret i gruppe 268.5)
      Boligtyper i boligorganisationer og -foreninger
      277.61 Enfamiliehuse, parcelhuse
      277.62 Række-, kæde- og dobbelthuse med sammenbyggede enfamilie-boliger
      277.63 Boligejendomme, flerfamilieboliger
          277.63 En-etages boligejendomme med familie-lejligheder
          277.63 En-etages boligejendomme med blandede lejlighedstyper
          277.63 Fler-etages boligejendomme med familie-lejligheder
          277.63 Fler-etages boligejendomme med blandede lejlighedstyper
          277.63 Kollegier, klublejligheder
          277.63 Ungdomsboliger
          277.63 Ældreboliger, handicapegnede boliger
      277.64 Sommerhuse, fritidshuse
      277.65 Haveforeningshuse, kolonihavehuse
      277.66 Pensionater
      277.67 Møblerede lejligheder

277.7 Boligtyper i andre organisationer og foreninger
(Anlæg for kirkegårde, gravpladser som ikke drives af menighedsråd er placeret i gruppe 262.84)
(Anlæg for kirkegårde, gravpladser som drives af menighedsråd er placeret i gruppe 268.6)
(Klostre, refugier er placeret i gruppe 268.67)
         Boligtyper i klostre, refugier og gravpladser
         277.71 Boliger i katolske klostre
         277.72 Boliger i andre klostre
         277.73 Boliger i refugier for mere kortvarige ophold
         277.75 Gravpladser på kirkegårde

     277.8 Anlæg med boligtyper for korttidsophold
     (Anlæg af hoteller, moteller, feriepensionater mv er placeret i gruppe 262.1)
     (Anlæg af feriehytter, hytter, vandrehjem, feriekolonier, campingpladser og lejligheder til korttidsophold
     er placeret i gruppe 262.2)
     (Anlæg for hospitaler, sanatorier, klinikker er placeret i gruppe 272.1)
         Boligtyper for korttidsophold
         277.81 Udlejede enkeltværelser, dobbeltværelser og ferielejligheder på hoteller
         277.82 Udlejede lejligheder i feriehytter og sommerhuse
         277.83 Feriekolonier, Vandrehjem
         277.84 Campingspladser for opstilling af egne mobile campingvogne/beboelsesvogne
         277.85 Fremlejede boliger
         277.86 Midlertidige boliger for arbejdere, indvandrere og flygtninge
         277.88 Værelser og senge på hospitaler, sanatorier, klinikker mv

     277.9 Anlæg med boligtyper som er vilkårlige
     [De vilkårlige boligtyper omfatter både registrerede boliger og ikke registrerede boliger samt 'accepterede'
     og ulovlige boliger]

         Boligtyper som er vilkårlige
         277.91 Vilkårlige boliger på ejede ejendomsarealer -
              herunder boliger af naturmaterialer, affalds- og genbrugsmaterialer
         277.92 Vilkårlige boliger på offentligt tilgængelige ejendomsarealer -
              herunder boliger af naturmaterialer, affalds- og genbrugsmaterialer
         277.93 Vilkårlige boliger på besatte ubrugte ejendomsarealer -
              herunder boliger af naturmaterialer, affalds- og genbrugsmaterialer
         277.94 Vilkårlige boliger i besatte ubrugte bygninger eller bygningskomplekser
              herunder boliger i ubrugte besatte byejendomme, fabrikskomplekser mv
         277.95 Vilkårlige boliger/lejer i det fri - evt. med læ og liggeunderlag
              herunder boliger/lejer med lidt læ og liggeunderlag eller medbragt læ og liggeunderlag
         277.97 Vilkårlige boliger for nomader
         Vilkårlige boliger for nomader er steder hvor man flytter sig med årstider og levevilkår i kraft af
         naturen - herunder lapper der flytter sig efter rensdyrenes levesteder, eskimoer der flytter sig med
     fangstmulighederne for sæler og andre havdyr, romaer der flytter sig efter hvor de nemmest muligt
     kan skaffe sig materielle levevilkår osv


28 SEKUNDÆRE ANLÆG I TERRÆN
(Udv. platforme og gangbroer til bygværker for indvindings- og fremstillingsindustri samt transportanlæg er placeret i
gruppe 334)

281 Småbygninger og -anlæg i terræn inkl. overdækkede læsteder
    Anlægstyper
    281.1 Toiletbygninger, toiletkabiner - offentlige
    (Præfab. toiletrum, toiletkabiner er placeret i gruppe 980 40)
    281.2 Overdækninger, læskure, venterum, busstop, rygelæ og -pavilloner
    (Konstruktioner til regnly, indgangsoverdækninger/-tage er placeret i gruppe 352 75)
         281.20 10 Læskure
         281.20 20 Venterum, busstop
         281.20 30 Læskure, venterum på jernbanestationer
         281.20 40 Udendørs rygelæ
    281.3 Små bygninger for alm. service
    (Offentlige telefonbokse er placeret i gruppe 838 43)
         281.3 10 Turistinformationer
         281.3 20 Kiosker
    281.4 Små bygninger/huse ifm drift af tekniske installationer
    (Præfab. bygninger, rum er placeret i gruppe 940 og 980)
    (Containersystemer er placeret i gruppe 980 10)
          281.40 10 Transformerhuse
          281.40 15 ADSL teknikhuse
          281.40 20 Maskinhuse
               Specielle materialer
               281.40 20 10 Betonelementer til maskinhuse
          281.40 25 Komponentskabe/-huse
          281.40 30 Pumpestationshuse
          281.40 40 Huse for drift af køle-fryseanlæg
          281.40 50 Små interim. bygninger/skure ifm drift af tekniske installationer
          (Præfab. rum, skure er placeret i gruppe 980)
          (Containersystemer er placeret i gruppe 980 10)
          (Skure, containere ifm byggepladser er placeret i gruppe B11)
               281.40 50 10 Mobile Power packs, strømforsyninger
               281.40 50 20 Mobile laboratorier
               281.40 50 30 Mobile kontrolrum
               281.40 50 40 Mobile kedelanlæg for varme, damp
     281.5 Små bygninger/skure ifm velfærd - faste og mobile
     (Skure, containere ifm byggepladser er placeret i BIS kode tabel B)
          281.50 10 Mandskabsskure
          281.50 20 Toilet- og sanitetsskure
     281.6 Små bygninger/skure/overdækninger til opbevaring - faste og mobile
     (Miljøstationer til affaldscontainere er placeret i gruppe 817 7)
          281.60 10 Materialeskure
     281.7 Portaler, pyloner, galger, standere, steler til skilte, signaler
     (Master, portaler, galger, rammer til kørestrøm til el-tog er placeret i gruppe 510)
     [Master, portaler, galger til vejskiltning er placeret i gruppe 812 1)
          Specielle materialer
          281.70 10 Steler i beton
          281.70 30 Steler i stål
     281.8 Podier, scener i terræn
     (Udendørs tribumer er placeret i gruppe 285.70)
     (Indendørs podier, scener er placeret i gruppe 334.55)

282 Fritstående høje master, tårne i terræn
[Fritstående høje bygværker skal - ifølge lovgivningen - have advarselsmarkeringer af hensyn til luftfarten]

(Pyloner til store broer er placeret i gruppe 222.1)
(Stiger og lejdere til høje master er placeret i gruppe 335.70)
(Opragende tårne, spir på bygninger er placeret i gruppe 338 10)
(Installationer og udstyr til skorstene er placeret i gruppe 450)
(Skorstene integrerede i kraftvarmeværker, fjernvarmeværker, forbrændingsværker, industrielle anlæg med ovne og i
kedelcentraler er placeret i gruppe 450 1)
(Master til luftledningsanlæg er placeret i gruppe 510)
(Master, portaler, rammer, galger til kørestrømsanlæg for el-tog er placeret i gruppe 510)
(Højspændingsmaster er placeret i gruppe 529)
(Antennemaster er placeret i gruppe 587)
(Master, portaler, rammer, galger for vej- og trafikskilte er placeret i gruppe 812 1)
(Høje fritstående bygninger/skyskrabere er placeret i gruppe 930 3)

     Anlægstyper
     282.20 Fritstående høje master i terræn
     (Belysningsmaster med projektører er placeret i gruppe 510)
     (Højspændingsmaster er placeret i gruppe 529)
     (Antennemaster er placeret i gruppe 587)

     282.30 Fritstående tårne i terræn
     (Vægge i udv. trappetårne til bygninger er placeret i gruppe 263.80 30)
     (Fritstående klokketårne til kirker er placeret i gruppe 268.6)
     (Opragende tårne, spir på bygninger er placeret i gruppe 368)
     (Tårne til vindmølleinstallationer i terræn og off shore er placeret i gruppe 416 25)
          282.31 Fritstående udsigtstårne til forskellige formål

283 Tanke, beholdere, bassiner i terræn
[Tanke, beholdere, bassiner, som indgår som en integreret del af installationer for behandlinger og forsyninger, er
klassificeret i BIS kode tabel 4 for Installationer og udstyr for vand/væsker, masser/solids, gasser]

(Små svømmebassiner er placeret i gruppe 283.40)
(Små bassiner til have, park og byrum er placeret i gruppe 283.50)
(Betonelementer til åbne kanaler i terræn er placeret i gruppe 284.70 30 10)
(Tanke, beholdere til vand i terræn er placeret i gruppe 411 27)
(Tanke i spildevandsanlæg er placeret i gruppe 413 11 15)
(Beholdere til modtagelse og opbevaring af affald i terræn er placeret i gruppe 413 32 10)
(Gylletanke i landbrugsvirksomhederne er placeret i gruppe 413 36 30)
(Brændstoftanke til gas og olie i terræn er placeret i gruppe 417 6)
(Siloer, beholdere til biobrændsler i terræn er placeret i gruppe 417 63)
(Siloer, beholdere til materialer, saltlagre i terræn er placeret i gruppe 417 7)
     Anlægstyper
     283.10 Tanke, beholdere, bassiner i terræn i murværk

     283.20 Tanke, beholdere, bassiner i terræn i beton in situ

     283.30 Tanke, beholdere, bassiner i terræn med støttevægselementer i beton
         Specielle materialer
         (Specielle L-formede støttevægselementer til støttevægge og -mure i terræn er placeret i gruppe
         215)
         283.30 10 L-formede betonelementer til støttemure til tanke, beholdere og bassiner terræn
         (Materiel, kabelsystemer til sammenspænding af støttemurselementer er placeret i gruppe
         151 65 30)

     283.40 Små svømmebassiner
     (Materiel og udstyr til svømmebassiner er placeret i gruppe 854 1)
         Konstruktioner
         283.40 00 Små svømmebassiner - uspecificeret
         283.40 10 Små svømmebassiner i beton støbt in situ
         283.40 15 Små svømmebassiner i betonelementer
         (L-formede betonelementer til støttemure til tanke, beholdere og bassiner terræn er placeret i
         gruppe 283.30 10)
         283.40 30 Små svømmebassiner i stålsektioner
         283.40 50 Små svømmebassiner i sektioner i glasfiberarm. plast
              Specielle materialer
              283.40 00 10 Bassinkanter til små svømmebassiner
              283.40 00 50 Overdækninger til små svømmebassiner
              283.40 15 10 Betonelementer til små svømmebassiner
              283.40 15 20 Stålsektioner til små svømmebassiner
              283.40 15 30 Plastsektioner til små svømmebassiner

     283.50 Små bassiner til have, park og byrum
     (Installationer og udstyr til fontæner, springvand i terræn er placeret gruppe 411 3)
          Konstruktioner
          283.50 00 Bassiner - uspecificeret
          283.50 10 Bassiner i jord med folier
          (Vandtætte gummi- og plastfolier er placeret i gruppe 131 47)
          283.50 30 Bassiner i beton støbt in situ
              283.50 30 10 Soppebassiner i beton støbt in situ
          283.50 35 Bassiner i betonelementer
          (L-formede betonelementer til støttemure til tanke, beholdere og bassiner terræn er placeret i
          gruppe 283.30 10)
          283.50 40 Bassiner i stålsektioner
          283.50 50 Bassiner i sektioner i glasfiberarm. plast
              Specielle materialer
              283.50 00 10 Bassinkanter til have- og parkbassiner

     283.60 Overdækninger, låg, telte, flydelåg til tanke, beholdere, bassiner i terræn

284 Mindre broer, tunneler og kanaler i terræn
    Anlægstyper
284.10 Gang (og cykel) broer i terræn
(Gangbroer i og imellem bygninger er placeret i gruppe 334.50)
    Konstruktioner
    284.10 05 Gangbroer i murværk
    284.10 10 Gangbroer i beton støbt in situ
    284.10 15 Gangbroer i betonelementer
         Specielle materialer
         284.10 15 xx Præfab. gangbroelementer i beton
    284.10 20 Gangbroer i stålkonstruktioner
         Specielle materialer
         284.10 20 xx Præfab. stålsektioner til gangbroer i stål
    284.10 25 Gangbroer i trækstangs- og kabelsystemer
    284.10 30 Gangbroer i trækonstruktioner
    284.10 35 Gangbroer i limtræskonstruktioner
    284.10 40 Gangbroer i elementer i plastkomposit

284.20 Rør- og kabelbroer i terræn
    Konstruktioner
    284.20 10 Rør- og kabelbroer i beton
    284.20 30 Rør- og kabelbroer i stål
         Specielle materialer
         284.20 10 Elementer i beton til rør- og kabelbroer
         284.20 15 Stålkonstruktioner til rør- og kabelbroer

284.30 Tunneler/teknikgange mellem bygninger til transport og installationer

284.40 Gang- og stitunneler i terræn
    Konstruktioner
    284.40 05 Murede gang- og stitunneler i terræn
    284.40 10 Gang- og stitunneler i beton in situ i terræn
    284.40 15 Gang- og stitunneler med tunnelelementer i beton
    284.40 20 Gangtunneler med tunnelrør og -sektioner i profilerede stålplader
        Specielle materialer
        284.40 20 10 Tunnelrør i profileret stålplade til gang- og stitunneler

284.50 Tunneler til underføringer af vandløb
    Konstruktioner
    284.50 05 Murede vandløbstunneler i terræn
    284.50 10 Vandløbstunneler i beton in situ i terræn
    284.50 15 Vandløbstunneler med tunnelelementer i beton
    284.50 20 Vandløbstunneler med tunnelrør og -sektioner i profilerede stålplader
         Specielle materialer
         284.50 20 10 Tunnelrør i profileret stålplade til vandløbsunderføringer

284.60 Rør- og kabeltunneler i terræn
    Konstruktioner
    284.60 15 Rør- og kabeltunneler med tunnelelementer i beton
    284.60 20 Rør- og kabeltunneler med tunnelrør og -sektioner i profilerede stålplader
    284.60 30 Røroverdækninger i profileret stålplade

284.65 Underjordiske rør- og kabeltunneler i bygningskomplekser mellem bygningskældre

284.70 Åbne kanaler, grøfter i terræn
(Grøfter i anlæg til dræning er placeret i gruppe 213)
(Afvandingskanaler til landindvindingsanlæg er placeret i gruppe 217)
     Konstruktioner
     284.70 10 Kanaler, grøfter i jord
     284.70 30 Kanaler, grøfter i beton
          Specielle materialer
          284.70 30 10 Betonelementer til åbne kanaler
     284.75 Lukkede kanaler i terræn
     Konstruktioner
     284.75 00 Lukkede kanaler - uspecificeret
          284.75 10 Lukkede kanaler i beton til vand
          284.75 30 Lukkede rør- og elkabelkanaler i terræn
          (Kabelkanaler ifm jernbaneanlæg er placeret i gruppe 224)
               Specielle materialer
               284.75 10 Lukkede kanalelementer i beton
285 Trapper, tribuner og ramper i terræn
(Beslag og befæstigelser til trapper er placeret i gruppe 185 20)
(Trappetrin til trapper i terræn er placeret i gruppe 285.40)
(Trappegelændere til trapper i terræn er placeret i gruppe 285.50)
(Ramper i terræn er placeret i gruppe 285.80)
(Trapper til og i bygninger er placeret i gruppe 335)
     Anlægstyper
     285.10 Trapper i terræn i beton og murværk
          Konstruktioner
          285.10 10 Udv. trapper i beton - støbt in situ
          285.10 20 Udv. ligeløbstrapper i betonelementer - 1-løbs, 2-løbs og 3-løbs
               Specielle materialer
               285.10 20 10 Trappeelementer i beton til udv. ligeløbstrapper i beton
          285.10 80 Udv. trapper i murværk
     285.20 Trapper i terræn i stål og jern
          Konstruktioner
          285.20 20 Udv. ligeløbstrapper med vangeprofiler i stål - 1-løbs, 2-løbs og 3-løbs
               Specielle materialer
               285.20 20 10 Trappevangeprofiler i stål til udv. trapper
               (Vangeprofiler i stål med standardprofiler er placeret i gruppe 114 25)
          Konstruktioner
          285.20 60 Udv. spindeltrapper i stål og jern
               285.20 60 10 Udv. spindeltrapper i stål
               285.20 60 20 Udv. spindeltrapper i støbejern
               285.20 60 30 Udv. spindeltrapper i smedejern
     285.30 Trapper i træ i terræn
          Konstruktioner
          285.30 20 Udv. ligeløbstrapper i træ - 1-løbs, 2-løbs og 3-løbs
          (Træprofiler/tømmer er placeret i gruppe 115 10 01)
          (Limtræsprofiler i standardprofiler er placeret i gruppe 115 20)
     285.40 Trappetrin til trapper i terræn
     (Udv. sikkerhedsbelægninger er placeret i gruppe 286.70)
          Konstruktioner
          285.40 10 Udv. trappekonstruktioner med trappesten i natursten
          (Trappesten i natursten er placeret i gruppe 112 15)
          285.40 15 Udv. trappekonstruktioner med trappesten i beton
          (Trappesten i beton er placeret i gruppe 112 25)
          285.40 20 Udv. trappekonstruktioner med trappetrin i naturstensplader
          (Plader i natursten er placeret i gruppe 132 10)
          285.40 25 Udv. trappekonstruktioner med trappetrin i betonplader
          (Plader i beton er placeret i gruppe 132 20)
          285.40 40 Udv. trappekonstruktioner med trappetrin i riste
          (Riste i galv. stål er placeret i gruppe 126 10)
          (Riste i rustfrit stål er placeret i gruppe 126 20)
          (Riste i plastkompositter er placeret i gruppe 126 70)
          285.40 45 Udv. trappekonstruktioner med trappetrin i dørkprofiler
          (Dørkprofiler i stål og aluminium er placeret i gruppe 126 80)
          285.40 50 Udv. trappekonstruktioner med trappetrin i træplanker
          (Træplanker i Nåletræ er placeret i gruppe 115 10 07)
          (Træplanker i Løvtræ/Hårdttræ er placeret i gruppe 115 15 07)
     285.50 Trappegelændere til trapper i terræn
     (Stålprofiler som standardprofiler i stangstål, vinkelstål mv er placeret i gruppe 114 15)
     (Stålprofiler som standardprofiler i rustfrit stangstål, vinkelstål mv er placeret i gruppe 114 40)
     (Stålprofiler som standardprofiler i galvaniseret stangstål, vinkelstål mv er placeret i gruppe 114 45)
     (Stålrør som standardprofiler er placeret i gruppe 118 25)
     (Rustfri stålrør som standardprofiler er placeret i gruppe 118 30)
     (Glasbeslag er placeret i gruppe 185 10)
     (Beslag og befæstigelser til trappegelændere er placeret i gruppe 185 20)
(Alm. gelændere og rækværker er placeret i gruppe 344)
     Konstruktioner
     285.50 10 Trappegelændere i profiler med balusterplader
     (Trådgitre i jern og stål er placeret i gruppe 124)
     (Strækmetal er placeret i gruppe 125)
     (Riste er placeret i gruppe 126)
     (Plader som standardplader i stål og metaller er placeret i gruppe 133)
     (Perforerede plader i stål er placeret i gruppe 133 20 53)
     (Hærdet glas placeret i gruppe 141 45)
     (Hærdet og lamineret glas er placeret i gruppe 141 50)
          Specielle materialer
          285.50 10 10 Trappegelændere med stålprofiler og trådgitre
          285.50 10 15 Trappegelændere med stålprofiler og strækmetal
          285.50 10 20 Trappegelændere med stålprofiler og riste
          285.50 10 30 Trappegelændere med stålprofiler og plane stålplader
          285.50 10 25 Trappegelændere med stålprofiler og perforerede stålplader
          285.50 10 40 Trappegelændere med stålprofiler og aluminiumplader
          285.50 10 45 Trappegelændere med stålprofiler og sikkerhedsglas
     285.50 40 Trappegelændere i tremmeværk
     (Smedejernsprofiler som standardprofiler er placeret i gruppe 114 11)
     (Stålprofiler som standardprofiler er placeret i gruppe 114 15)
     (Profiler i rustfrit stål som standardprofiler er placeret i gruppe 114 40)
     (Aluminiumprofiler som standardprofiler er placeret i gruppe 114 60)
     (Balustre, mæglere og håndlister i træ er placeret i gruppe 344 50)
          Specielle materialer
          285.50 40 10 Trappegelændere i tremmeværk i smedejern
          285.50 40 15 Trappegelændere i tremmeværk i stål
          285.50 40 25 Trappegelændere i tremmeværk i aluminium
          285.50 40 30 Trappegelændere i tremmeværk i træ
     285.50 50 Trappegelændere med wiresystemer og -net
     (Wiresystemer og wirenet er placeret i gruppe 123)

285.70 Tribuner i terræn
(Anlæg for uddannelser er placeret i gruppe 271)
(Anlæg for udendørs teatre er placeret i gruppe 275)
(Anlæg for idræt, sport er placeret i gruppe 276)
(Mobile udendørs tribuner er placeret i gruppe 852 15)
     285.70 Udv. tribunekonstruktioner i blokke, sten, fliser
     285.70 Udv. tribunekonstruktioner i beton støbt in situ
     285.70 Udv. tribunekonstruktioner i betonelementer
     (Standardiserede sportstribuneelementer i beton er placeret i gruppe 920 70)
     285.70 Udv. tribunekonstruktioner i lette stålkonstruktioner
     285.70 Udv. tribunekonstruktioner i træ

285.80 Ramper i terræn
(Vangeprofiler i stål til ramper er som standardprofiler placeret i gruppe 114 25)
(Vangeprofiler i træ til ramper er som standardprofiler placeret i gruppe 115 10)
(Ramper til og i bygninger er placeret i gruppe 335.80)
(Mobile ramper er placeret i BIS kode tabel 6 for installationer og udstyr til løft og transport og i 840 2 med
udstyr til handicappede)
      Konstruktioner
      285.80 50 Udv. rampekonstruktioner i blokke, sten og fliser
      (Blokke, sten og fliser til belægninger i terræn er placeret i gruppe 286)
      285.80 60 Udv. rampekonstruktioner i beton støbt in situ
      285.80 65 Udv. rampekonstruktioner i betonelementer
           Specielle materialer
           285.80 65 20 Betonelementer - L-formede til støttevægge
      285.80 70 Udv. rampekonstruktioner i lette stålkonstruktioner
      (Riste i galv. stål er placeret i gruppe 126 10)
      (Dørkplader og perforerede plader i galv. stål er placeret i gruppe 133 20)
      285.80 75 Udv. rampekonstruktioner i dørkprofiler i aluminium
      (Dørkprofiler i aluminium er placeret i gruppe 126 80)
      285.80 80 Udv. rampekonstruktioner i lette trækonstruktioner
286 Belægninger og beplantninger i terræn
(Belægningssten i glas er placeret i gruppe 112 45)
(Fliser i polymerbeton er placeret i gruppe 138 29)
(Bærelagskonstruktioner i terræn er placeret i gruppe 212)
(Udv. belægninger på udv. dæk, altaner, terrasser, tagterrasser er placeret i gruppe 361)
(Linieafvandingssystemer til overfladebelægninger er placeret i gruppe 412)
      Anlægstyper
      286.10 Belægninger i terræn med sten og blokke
          Konstruktioner
          286.10 10 Belægninger i terræn med sten og blokke i natursten
          (Belægningssten og -blokke i natursten er placeret i gruppe 112 10)
               Specielle materialer
               286.10 10 15 Brosten, chaussesten i natursten
               286.10 10 15+01611 Specielle brosten, chaussesten i granit
               286.10 10 20 Kantsten i natursten
               286.10 10 20+01611 Kantsten i granit
               286.10 10 25 Kantblokke og -sten, plantemursblokke, brudfliser til lave afgrænsninger,
               lave støttemure i natursten
               286.10 10 30 Bordursten i natursten
               286.10 10 35 Vandrendeblokke, kinnekullerender i natursten
          286.10 20 Belægninger i terræn med sten og blokke i beton
               Specielle materialer
               286.10 20 10 Brosten, chaussesten i beton
               286.10 20 20 Kantsten i beton
               286.10 20 30 Kantblokke og -sten, knækfliser til lave afgrænsninger, lave støttemure
               286.10 20 40 Bordursten i beton
               286.10 20 50 Vandrendeblokke, kinnekullerender i beton
               286.10 20 60 Græsarmeringssten i beton
          286.10 30 Kanalblokke i polymerbeton til overfladeafvandinger
          286.10 40 Belægninger i terræn med sten, belægningsklinker i tegl - frostsikre
          (Belægningssten i tegl er placeret i gruppe 112 30)
          286.10 50 Belægningsklodser i træ
          (Belægningsklodser i træ er placeret i gruppe 112 40)
      286.20 Udv. belægninger i træ
      (Brædder og profiler i træ er placeret i gruppe 115)
      (Træbelægninger til udv. dæk, altaner, terrasser, tagterrasser er placeret i gruppe 361)
          Konstruktioner
          286.20 00 Udv. bræddebelægninger - uspecificeret
          286.20 10 Udv. bræddebelægninger
               Specielle materialer
               286.20 10 30 Rillede skridsikre brædder
          286.20 20 Udv. belægninger med fliser i træprofiler
      286.30 Belægninger i terræn med fliser
          Konstruktioner
          286.30 10 Belægninger i terræn med fliser i natursten
          (Belægningsfliser i natursten er placeret i gruppe 138 10)
               Specielle materialer
               286.30 10 10 Specielle naturstensfliser til udv. belægninger
          286.30 15 Belægninger i terræn med fliser i naturstenskomposit
          (Belægningsfliser i naturstenskomposit er placeret i gruppe 138 15)
          286.30 20 Belægninger i terræn med betonfliser
          (Belægningsfliser i beton er placeret i gruppe 138 20)
               Specielle materialer
               286.30 20 10 Kørebanefliser
               286.30 20 20 Fortovsfliser
               286.30 20 30 Havefliser
               286.30 20 40 Betonfliser med frilagte natursten
               286.30 20 50 Store betonfliser
               286.30 20 70 Interaktive betonfliser med indstøbt elektronik, lys mv
               286.30 20 75 Fliser i flydestøbt beton
          286.30 25 Belægninger i terræn med ædelbetonfliser - frostfri
          (Belægningsfliser i ædelbeton er placeret i gruppe 138 23)
      286.30 30 Belægninger i terræn med terrazzofliser, fliser i marmorsplit - frostfri
      (Terrazzofliser er placeret i gruppe 138 25)
      286.30 40 Belægninger i terræn med teglfliser, teglklinker - frostfri
      (Teglfliser er placeret i gruppe 138 30)
      286.30 50 Belægninger i terræn med keramiske fliser - frostfri
      (Keramiske belægningsfliser er placeret i gruppe 138 40)
      286.30 55 Belægninger i terræn med fliser i glas
      (Alm. glasfliser er placeret i gruppe 138 70)
      286.30 60 Belægninger i terræn med gummifliser
      286.30 65 Belægninger i terræn med fliser i støbt plast
      (Fliser i støbt plast er placeret i gruppe 138 75)
286.35 Belægninger i terræn med mosaiksten - frostfri
(Mosaiksten er placeret i gruppe 138 80)
286.40 Belægninger i terræn med løse fyldmaterialer
(Fyld- og tilslagsmaterialer er placeret i gruppe 152)
      Konstruktioner
      286.40 10 Udv. belægninger med jordbeton
      286.40 20 Udv. belægninger med grus
            286.40 20 20 Udv. belægninger med stabilgrus
            286.40 20 20 Udv. belægninger med grusbeton
            286.40 20 30 Udv. belægninger med asfaltgrus
      286.40 20 Udv. belægninger med småsten, perlegrus
      286.40 25 Udv. belægninger med skærver
      286.40 30 Udv. belægninger med picksten
      286.40 40 Udv. belægninger med macadam med ensartede stenlag
            286.40 40 10 Udv. belægninger med vandbunden macadam med ensartede stenlag
            286.40 40 20 Udv. belægninger med asfaltbundet macadam med ensartede stenlag
      286.40 50 Udv. belægninger med teglskærver
286.45 Udv. belægninger i fugefri beton in situ
(Cementbaserede mørtler/beton til undergulve er placeret i gruppe 156 50)
(Fugefri belægninger i beton er placeret i gruppe 156 60 10)
(Slidlagsbeton, slidlagsmørtler er placeret i gruppe 156 60 15)
(Fugefri belægninger med højstyrkecementmørtler (Densit) er placeret i gruppe 156 60 20)
(Fugefri belægninger i terrrazzo er placeret i gruppe 156 60 50)
(Fugefri gulvbelægninger indv. og udv. - uspecificeret - er placeret i gruppe 156 80)
(Bærelægskonstruktioner i terræn er placeret i gruppe 212)
(Fliser i flydestøbt beton er placeret i gruppe 286.30 20 75)
(Gulvbelægninger i beton, betongulve er placeret i gruppe 374 20 50)
      Konstruktioner
      286.45 10 Udv. betonbelægninger i styrkeklassificeret støbemasse
      286.45 15 Udv. flydemørtelbelægninger
      286.45 20 Udv. belægninger med højstyrkecementmørtler
      286.45 25 Udv. belægninger med højstyrkebeton - CRC stålfiberarm. beton
      286.45 30 Udv. betnbelægninger med indstøbte sålprofiler
      286.45 40 Udv. belægninger i terrazzo
286.50 Udv. asfaltbelægninger
(Cementbaserede mørtler/beton til undergulve er placeret i gruppe 156 50)
(Bærelægskonstruktioner i terræn er placeret i gruppe 212)
(Asfaltbelægninger på udv. dæk er placeret i gruppe 371 20)
(Asfaltgulve er placeret i gruppe 374 20 70)
      Konstruktioner
      286.50 10 Udv. asfaltbelægninger - slidlag
            Specielle materialer
            286.50 10 10 Asfaltbetonslidlag med alm stenmaterialer
            286.50 10 20 Asfaltbetonslidlag med knust klippemateriale
                286.50 10 205 Lys asfaltbetonslidlag med knust klippemat. af lyse/hvide sten
            286.50 10 30 Pulverasfalt til slidlag
            286.50 10 40 Slidlag i farvet asfalt
            286.50 10 45 Skærvemastik til slidlag
            286.50 10 50 Støjreducerende slidlag/Drænasfalt
            286.50 10 55 Asfaltbetonslidlag med Densit - Densiphalt
            286.50 10 60 Specielle bitumenbundne slidlag
                286.50 10 603 Bitumenbundne armerede slidlag
          286.50 20 Udv. asfaltbelægninger - bindelag/mellemlag
              Specielle materialer
              286.50 20 10 Asfaltbeton-bindelag
              286.50 20 30 Specielle bitumenbundne bindelag
          286.50 25 Udv. asfaltbelægninger - bærelag
          (Bærelægskonstruktioner i terræn er placeret i gruppe 212)
              Specielle materialer
              286.50 25 10 Grusasfaltbeton til bærelag
              286.50 25 20 Genbrugsasfalt til bærelag
              286.50 25 30 Specielle bitumenbundne bærelag
          286.50 30 Specielle udv. asfaltbelægninger
              Specielle materialer
              286.50 30 10 Specielle asfaltbelægninger til broer
              286.50 30 20 Specielle asfaltbelægninger til industripladser, lufthavne
              286.50 30 30 Specielle asfaltbelægninger til stier
              286.50 30 40 Specielle asfaltbelægninger til landbruget
          286.50 50 Udv. belægninger med støbeasfalt
    286.55 Udv. plastbelægninger
    (Cementbaserede mørtler/beton til undergulve er placeret i gruppe 156 50)
    (Slidlag i plast indv. og udv. er placeret i gruppe 156 55)
    (Plastlægninger på udv. dæk, altaner, tagterrasser er placeret i gruppe 361 20)
          Specielle materialer
          286.55 10 Udv. akrylbelægninger
          286.55 20 Udv. epoxybelægninger
          286.55 30 Udv. polyurethanbelægninger
    286.60 Udv. tæppe- og måttebelægninger
    (Indv. tæppe- og måttebelægninger er placeret i gruppe 374)
    286.65 Udv. belægninger med blindeledeelementer, advarsler, opmærkninger
    (Vejafgrænsninger, vejkantmarkeringer er placeret i gruppe 287.70)
          Specielle materialer
          286.65 10 Betonelementer, -fliser, in situ støbt beton med blindeledeelementer
          286.65 15 Keramiske fliser med blindeledeornamentik
          286.65 20 Blindeledesøm, blindeledeelementer
          286.65 25 Advarselsmarkeringer på udv. belægninger
              286.65 25 10 Advarselsmarkeringer på perroner
          286.65 30 Kantbelægninger, kantmarkeringer til udv. belægninger
          286.65 35 Integreret lys og signaler i udv. belægninger
          286.65 40 Reflekser til udv. belægninger
          286.65 45 Stribemalinger til udv. belægninger
          286.65 50 Markeringsmalinger til udv. belægninger
          286.65 55 Vejsøm
    286.70 Udv. sikkerhedsbelægninger
    286.75 Udv. sportsbelægninger, belægninger til legepladser
          286.75 10 Sportsbelægninger i grus, sand
          286.75 12 Grus af knust tegl, tennisbanegrus
          286.75 15 Sportsbelægninger i græs
          286.75 20 Sportsbelægninger i kunstgræs
          286.75 25 Sportsbelægninger i gummigranulat
          286.75 30 Sportsbelægninger i plast
          286.75 40 Faldunderlag
    286.77 Specielle banebelægninger til start- og landingsbaner i lufthavnsanlæg
    286.80 Beplantede arealer
    [Den egentlige klassifikation og nomenklatur af arter af træer, buske, klatreplanter og -buske, blomster,  ø
                                                           -
                                                          lg
og knoldvækster, bunddækkeplanter, græsser er placeret i gruppe 044 under byggeriets råmaterialer]

     (Træer, buske, planter, græsser mv er ifølge deres alm. navne placeret i gruppe 717)
         Konstruktioner
         286.80 10 Græsbelægninger
              Specielle materialer
              (Græsarmeringssten i beton er placeret i gruppe 286.10 20 60)
              286.80 10 20 Græsarmeringsmaterialer - uspecificeret
              286.80 10 50 Græsarmeringsriste i støbejern
         286.80 20 Plantebede
         286.80 30 Bede med buske, busketter
         286.80 50 Træbevoksninger
         286.80 70 Slyngplanter til bygninger, pergolaer mv

287 Mure, hegn, rækværker, trafikværn, støjværn i terræn
(Støttemure og støjvolde i terræn er placeret i gruppe 215)
    Anlægstyper
    287.10 Hegnsmure og -diger
    (Sten til mure og diger er placeret i gruppe 111)
         Konstruktioner
         287.10 10 Hegnsmure, havemure i natursten
         287.10 20 Hegnsmure i beton støbt in situ
         287.10 25 Hegnsmure i betonelementer
         287.10 30 Stendiger
         287.10 40 Hegnsmure, havemure i mursten i tegl
    287.20 Hegn, hegnsporte og -låger i stål, jern og metaller
    (Trådnet, trådgitre er placeret i gruppe 124)
    (Portbeslag og portautomatik er placeret i gruppe 181 60)
    (Indv. rækværker, gelændere i stål er placeret i gruppe 344 25)
         Konstruktioner
         287.20 10 Hegn, hegnsporte og -låger i stål
              Specielle materialer
              287.20 10 10 Fletværkshegn inkl. porte og låger
              287.20 10 15 Hegn med svejste gitre inkl. porte og låger
              287.20 10 20 Hegn med pressegitre inkl. porte og låger
              287.20 10 25 Hegn i strækmetal
              (Strækmetal er placeret i gruppe 125)
              287.20 10 30 Hegn i wirer, wiresystemer
              (Wirer, wiresystemer er placeret i gruppe 123)
              287.20 10 35 Pladehegn inkl. porte og låger
                   287.20 10 35 Pladehegn med glas inkl. porte og låger
              287.20 10 40 Balusterhegn inkl. porte og låger
              287.20 10 50 Hegnsporte, hegnslåger i stål
                   287.20 10 50 10 Hegnsporte, hegnslåger i stål - hængslede
                        287.20 10 50 10 10 Hegnsporte, hegnslåger - hængslede - manuelle
                        287.20 10 50 10 20 Hegnsporte, hegnslåger - hængslede - automatiske
                   287.20 10 50 20 Hegnsporte, hegnslåger - skydeporte og -låger
                        287.20 10 50 20 10 Hegnsporte, hegnslåger - skydeporte og -låger -
                         manuelle
                        287.20 10 50 20 20 Hegnsporte, hegnslåger - skydeporte og -låger -
                         automatiske
         287.20 15 Hegn, rækværker, hegnsporte og -låger i smedejern
         (Indv. rækværker, gelændere i smedejern er placeret i gruppe 344 15)
              Specielle materialer
              287.20 15 10 Hegn, rækværker i smedejern
              287.20 15 30 Hegnsporte, hegnslåger i smedejern
              (Portbeslag og portautomatik er placeret i gruppe 181 60)
         287.20 20 Hegn, rækværker i aluminiumprofiler
         (Indv. rækværker, gelændere i aluminiumprofiler er placeret i gruppe 344 30)

    287.25 Hegn i træ inkl. porte og låger
    (Pergolasystemer er placeret i gruppe 711 20)
        Konstruktioner
        287.25 10 Tremmerækværker i træ
             287.25 10 50 Dekorationsdele til træhegn
        287.25 20 Plankerækværker, bræddehegn
        287.25 30 Raftehegn
        287.25 40 Palisadevægge
        287.25 50 Pilehegn
        287.25 70 Hegnsporte, hegnslåger i træ
        (Portbeslag og portautomatik er placeret i gruppe 181 60)
    287.30 Hegnsstolper
        Konstruktioner
     287.30 10 Murede hegnsstolper
     287.30 15 Hegnsstolper i beton
     287.30 20 Hegnsstolper i stålprofiler
     287.30 30 Hegnsstolper i træ
287.33 Mobile hegn
(Trafikspærringer - midlertidige er placeret i gruppe 287.65)
(Byggepladshegn er placeret i BIS kode tabel B)
     287.33 30 Hegnssektioner
     287.33 40 Hegnsklodser i beton til mobile hegn
287.35 Specielle hegn, sikkerhedshegn
     Konstruktioner
     287.35 10 Lave fodhegn, kanthegn
     287.35 15 El-hegn
     (Installationer og udstyr til el-hegn er placeret i gruppe 572 7)
     287.35 20 Pigtrådshegn, pigtrådsholdere
     287.35 30 Hegn til hundegårde, dyreinternater mv
     287.35 35 Dyre- og vildthegn
     287.35 37 Husdyrhegn
     287.35 50 Snehegn
287.40 Udv. rækværker, sikkerhedsrækværker
(Altanrækværker er placeret i gruppe 334.60 50)
(Trappegelændere er placeret i gruppe 335.50)
(Indv. rækværker og rækværker ifm bygninger er placeret i gruppe 344)
     Konstruktioner
     287.40 10 Sikkerhedsrækværker i by- og gaderum
     287.40 15 Brorækværker
     287.40 20 Motorvejsrækværker
287.45 Støjværn, støjskærme og -mure i terræn
(Støjvolde er placeret i gruppe 215)
     Konstruktioner
     287.45 10 Trafikstøjskærme - evt. opdelt på materialer
     287.45 20 Støjskærme i by- og gaderum
287.50 Vindskærme i terræn
     Konstruktioner
     287.50 10 Læhegn
     287.50 20 Vindskærme i by- og gaderum
287.55 Hække
(Hækplanter er placeret i gruppe 717 20)
287.57 Lave støtte- og plantemure
(Alm sten og blokke til murværk er placeret i gruppe 111)
(Picksten, marksten er placeret i gruppe 111 01)
(Alm. støttemure i terræn er placeret i gruppe 215)
(Specielle kantblokke og -sten, knækfliser i beton er placeret i gruppe 286.10 20 30)
(Lave fodhegn, kanthegn er placeret i gruppe 287.35.10)
     Konstruktioner
     287.57 10 Plantemure støbt i beton in situ
     287.57 15 Plantemure i picksten, marksten
     287.57 20 Plantemure i murværk
     287.57 25 Plantemure i stablede knækfliser i beton
     287.57 30 Plantemure i bjælkeprofiler, sveller
     287.57 35 Plantemure i træstammer
     287.57 40 Plantemure i palisadekonstruktioner
     287.57 50 Plantemure i pladekonstruktioner
287.60 Trafikspærringer, trafikværn
     Konstruktioner
     287.60 10 Bomme
          Specielle materialer
          287.60 10 10 Bomme - manuelt betjente
          287.60 10 20 Automatiske bomanlæg
          287.60 10 30 Stibomme
     287.60 20 Kæder
     (Kæder til afspærringer er placeret i gruppe 122 40 20)
     287.60 30 Pullerter, steler
               Specielle materialer
               287.60 30 10 Pullerter i granit
               287.60 30 20 Pullerter i beton
               287.60 30 30 Mobile pullerter i stål med automatik
               287.60 30 40 Pullerter i stål uden automatik
               287.60 30 50 Pullerter i støbejern
               287.60 30 60 Pullerter i træ
          287.60 40 Trafik-chikaner - faste og mobile
          287.60 50 Vejbump
          287.60 60 Bilspærrere
     287.65 Trafikspærringer - midlertidige
     (Mobile hegn er placeret i gruppe 287.33)
          Konstruktioner
          287.65 10 Trafikværn med betonbjælkeelementer
               287.65 10 10 Betonbjælkeelementer
          287.65 20 Udstyr til midlertidige trafikspærringer
               287.65 20 10 Spyd, lægter, kegler, afspærringsbånd, refleksplanker
     287.70 Vejafgrænsninger
     (Vejstriber, blindeledemarkeringer er placeret i gruppe 286.65)
     (Specielle kantbelægninger er placeret i gruppe 286.65 30)
          Konstruktioner
          287.70 10 Vejkantmarkeringer
               Specielle materialer
               287.70 10 10 Vejkantpæle
               287.70 10 20 Vejkantreflekser
               287.70 10 30 Trafiksøm, vejkantmarkeringer, selvlysende kantmarkeringer
          287.70 40 Autoværn
               Specielle materialer
               287.70 40 10 Autoværn i stål
               287.70 40 15 Autoværn med stålrør
               287.70 40 20 Autoværn i beton
               287.70 40 30 Betonblokke til kabelautoværn
               287.70 40 40 Autoværn i træ
               287.70 40 50 Interim. autoværn
          287.70 60 Påkørselsdæmpere
     287.80 Udv. adgangskontrol og overvågning
     (Automatiske låsesystemer er placeret i gruppe 182 20)
     (Elektisk og elektronisk udstyr til adgangskontrol og overvågning er placeret i gruppe 585)
          Konstruktioner
          287.80 10 Anlæg med vendekors, personkarrusseller
          287.80 30 Porte, låger med adgangskontrolanlæg
          287.80 40 Udv. adgangskontrol og overvågning af indhegnede arealer, områdesikring
          287.80 50 Udv. 'crowdmanagement' med barierer, pits
     287.85 Parkeringsudstyr
          287.85 10 P-billetautomater
          287.85 20 P-vogtere for reservation af parkeringspladser

29 TOMME ANLÆG, RUINER, FORTIDSLEVNINGER
Tomme eller ubrugte anlæg, bygninger mv kan enten ombygges til at rumme andre funktioner, eller de kan nedrives.
I en nedrivningsproces bliver anlægget eller bygningen til en byggeplads, idet den er rammen om
nedrivningsentreprenørens aktiviteter.
(Tomme anlæg, anlægsdele eller bygninger under nedrivning er placeret i gruppe 249.21)
(Tomme anlæg og tomme bygninger, der er besatte til boliger, er placeret i gruppe 277.9)

291 Tomme anlæg der ikke er i brug
292 Konstruktive og tekniske anlægsdele der ikke er i brug
293 Tomme bygninger der ikke er i brug
294 Tomme bygningsarealer eller -rum der ikke er i brug
295 Ruiner, fortidslevninger
(Væg- og loftsmalerier, relieffer, mosaikarbejder er placeret i gruppe 784)
(Skulpturer, skulpturelle dekorationer er placeret i gruppe 785)
(Ornamenter, stuk er placeret i gruppe 786)
(Smedejerns-, støbejerns- og kobbersmedekunst er placeret i gruppe 787)
    295.1 Ruiner, rester af bygninger
    295.2 Bygværker til begravelser
        Gravkamre
    295.3 Kultiske bygværker
        Stensætninger, skibssætninger
    295.6 Forsvarsbygværker
296 Gamle anlæg, ruiner af tekniske installationer
    296.1 Gamle anlæg, ruiner af installationer til vand og vandkraft
    296.2 Gamle anlæg, ruiner af installationer til afløb
    296.3 Gamle anlæg, ruiner af installationer til vindkraft
    296.5 Gamle anlæg, ruiner af installationer til affald, møddinger


7. ANLÆGGENE OG DERES BESTANDDELE
Anlæggene og deres anlægstyper består af mange forskellige dele - herunder specielt og generelt anvendelige
anlægsdele.

I et konkret anlæg eller anlægskompleks, der er nyopført, er alle bestanddelene 'sat på plads' - og udgør herved en
fastlagt og hierarkisk ordnet helhed, hvor man kan underopdele det nybyggede anlæg og dets bestanddele ned til den
mindste skrue eller beslag. Et klassifikationssystem ordnet på disse præmisser er således projektspecifikt, men kan ikke
bruges til systemer for byggeriets generelt anvendelige viden, informationer og data - når de skal ordnes så de søges og
findes. Disse forhold giver selvsagt problemer mht kreationerne af byggeriets elektroniske informationssystemer, da vi
har behov for, at de både skal kunne håndtere de projektspecifikke såvel som de generelt anvendelige data.

Dertil kommer at anlæggene ændrer sig i forløbet af deres livscyklus, hvilket er forklaret i afsnit 9 'De vilkårlige
klassifikationer af anlæg, bygninger og rum i forløbet af deres livscyklus.

7.1 De centrale anlægsdele
De centrale anlægsdele omfatter de specielle konstruktive og tekniske dele samt specielle bygninger, som med deres
bestanddele udfører anlæggets hovedfunktioner.

Nogle af de konstruktive anlægsdele befinder sig uafskærmet udendørs som fx delene af et dæmningsanlæg og delene
af et vejanlæg, jernbaneanlæg eller lufthavnsanlæg
Andre af de centrale anlægsdele består af specielle og alm. bygninger, som fx rummer funktionerne i et hospitalsanlæg,
universitetsanlæg eller boligbebyggelse
Andre af de centrale anlægsdele består af specielle og alm. rum, som fx rummer funktionerne i et hospitalsanlæg,
universitetsanlæg eller boligbebyggelse.

Nogle af de tekniske anlægsdele befinder sig uafskærmet udendørs som fx delene af et olierafinaderi eller af et
rensningsanlæg for spildevand.
Andre af de tekniske anlægsdele er indeholdt i bygninger som fx fabrikshaller, kraft/varmeværker.

7.2 De udv. konstruktive anlægsdele som indgår i anlæggene
De udvendige konstruktive anlægsdele omfatter delene i kyst- og landbeskyttelsesanlæg, landindvindingsanlæg,
bro- og tunnelanlæg, anlæg for transport og trafik, indvindingsanlæg, anlæg for landbrug, gartneri mv samt de udvendige
dele af fremstillingsindustrier og forsyningsanlæg
Nogle af de konstruktive anlægsdele i anlæg for trafik, ofshore indvindingsanlæg og fremstillingsanlæg omfatter i
realiteten uafskærmede bygninger i en eller flere etager med dertil hørende søjler, bjælker, dæk eller platforme samt evt.
forbindelsesgange og gangbroer.

7.3 De udv. tekniske anlægsdele som indgår i anlæggene
De udvendige tekniske anlægsdele omfatter delene i kyst- og landbeskyttelsesanlæg, landindvindingsanlæg,
indvindingsanlæg samt de udvendige dele af fremstillingsindustrier og forsyningsanlæg.

7.4 De tekniske installationer der indgår i de udvendige anlægsdele og i anlæggenes bygninger
Omfanget af de tekniske installationer, der indgår i de udvendige tekniske anlægsdele og i anlæggenes bygninger, er
meget stort, idet tekniske anlægsdele kan består af en, flere eller mange forskellige installationer.
De tekniske installationer repræsenterer klassifikationsmæssigt deres helt egne domæner vedr. anlæggenes brug og
behandling af væsker, gasser, varme, køling, luftbehandling, el til energi og kommunikation og installationer til løft og
transport. De tekniske installationer er klassificeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6 (tabel 6 er endnu ikke udviklet).

7.5 De specielle bygninger og deres rum som indgår i anlæggene
I forbindelse med de fleste anlæg findes der helt specielle bygninger og rum, der udfører anlæggets hovedfunktion på det
givne tidspunkt. Men med tiden bliver både anlæg, bygninger og rum måske brugt til andre funktioner, og vil derfor
klassifikationsmæssigt blive forsynet med andre klassifikationskoder. Dette betyder i praksis, at klasserne for anlæg og
specielle bygninger og rum i BIS kode tabel 2 er vilkårlige. Dette forhold er forklaret nærmere i afsnit 9 'De vilkårlige
klassifikationer af anlæg, bygninger og rum i forløbet af deres livscyklus.

7.6 De almindelige bygninger og deres rum som indgår i anlæggene
I forbindelse med de fleste anlæg findes der almindelige bygninger, der rummer administation, service og velfærd. Her
kan koder for et anlægs almindelige kontorbygning evt. suppleres med en kode for standardiserede eller præfab
kontorbygninger fra BIS kode tabel 9 fx kan en præfab pavillonbygning til kontor i en grusgrav kodes med kombinationen
af 231.xx+940 10. De almindelige bygninger omfatter også servicebygninger som fx anlæggets værksted og lager eller
varmecentral - samt velfærdsbygninger der rummer faciliter for anlæggets ansatte - herunder spiserum/kantine,
omklædnings-, bade- og toiletfaciliteter. Typer og former for bygninger og rum, præfab. bygninger og rum og
standardiserede byggesystemer er klassificeret i BIS kode tabel 9.

7.7 De bygningsdele, bygningskonstruktioner og specielle materialer som indgår i anlæggenes bygninger og rum
Bygningsdele til bæreværk, bygningsdele i og under terræn, primære bygningsdele, kompletterende bygningsdele,
overflader på bygningsdele og deres konstruktioner og specielle materialer er klassificeret i BIS kode tabel 3.

7.8 De sekundære anlægsdele
De sekundære anlægsdele i terræn består af småbygninger, læsteder, store fritstående master og tårne, bassiner, tanke,
siloer og beholdere, mindre broer, tunneler og kanaler, trapper og ramper, belægninger og beplantninger samt hegn,
rækværker, trafikværn mv. De sekundære anlægsdele er klassificeret i gruppe 28.

7.9 Anlægsdelenes konstruktioner
Alle de konstruktive anlægsdele består af forskellige konstruktioner, der er baseret på anvendelsen af de forskellige
materialer - herunder mineralske materialer som tegl, beton, materialer i stål og metaller, materialer i træ og materialer i
kunststoffer.

7.10 De specielle materialer der indgår i de konstruktive anlægsdele
De specielle materialer til konstruktionerne i anlægsdelene er specielle i den forstand, at de kun kan anvendes i en
specifik konstruktion knyttet til en specifik anlægsdel.

7.11 De generelt anvendelige materialer der indgår i de konstruktive anlægsdele
De generelt anvendelige materialer til konstruktionerne i anlæggene er generelt anvendelige i den forstand, at de kan
anvendes i flere eller mange af de konstruktioner, som er knyttet til et specifikt anlæg. De generelt anvendelige
materialer er klassificeret i BIS kode tabel 1.

7.12 De råmaterialer som indgår i anlæggene og deres bestanddele
Alle de råmaterialer som indgår i de specielle og almindelige byggematerialer, som bruges til alle anlæggene og deres
bestanddele, er klassificeret i BIS kode tabel 0.

7.13 Det alm. materiel, inventar og udstyr der indgår i anlæggene
Det generelt anvendelige eller alm. materiel, inventar og udstyr til anlæggene er generelt anvendeligt i den forstand, at
det kan anvendes i flere eller mange anlæg, bygninger eller rum. Det alm. materiel, inventar og udstyr er klassificeret i
BIS kode tabel 7.

7.14 Det specielle materiel, inventar og udstyr der indgår i anlæggene
Det specielle materiel, inventar og udstyr til anlæggene er specielt i den forstand, at det kan kun kan anvendes i et
bestemt anlæg, bygning eller rum. Det specielle materiel, inventar og udstyr er klassificeret i BIS kode tabel 8.


8. SKEMA OVER KATEGORIER OG GRUPPER/KLASSER I BIS KODE TABEL 2

Primære anlæg og anlægstyper ifølge grupperne 21 til 27
    Anlægstyper - primære
        Konstruktive anlægsdele
             Konstruktioner
                  Specielle materialer
        Tekniske anlægsdele
             *Installationer
                  *Specielle tekniske installtioner
        Specielle anlægsbygninger
        Almindelige anlægsbygninger
        *Alm. indretningsudstyr
        *Specielt indretningsudstyr
Sekundære anlæg og anlægstyper ifølge gruppe 28
    Anlægstyper - sekundære
        Konstruktioner
            Specielle materialer

* de tekniske installationer er klassificeret i BIS kode tabel 4, 5 og 6.
* Alm. og specielt indretningsudstyr er klassificeret i BIS kode tabel 7 og 8.


9. OVERSIGT OVER BIS KODE TABEL 2's RELATIONER OG REFERENCER TIL DET SAMLEDE BIS KODE
SYSTEM
Under de forskellige anlæg findes der mange referencer til specifikke koder for grupper i andre BIS kode tabeller, som
klassificerer anlæggene og deres bestanddele - herunder bygningerne og deres rum. Det fremgår af kodens første ciffer,
hvilken tabel den 'kommer fra' - idet cifret 1 markerer en kode fra BIS kode tabel 1, 3 markerer en kode fra BIS kode tabel
3, 4 markerer en kode fra BIS kode tabel 4, 8 markerer en kode fra BIS kode tabel 8 og 9 markerer en kode fra BIS kode
tabel 9 osv.

Koderne i BIS kode kode tabel 2 for anlæg og deres bestanddele repræsenterer klassifikationer ifølge principperne for
BIS kode systemet som et kompositions-klassifikationssystem.
Disse principper er med en række eksempler på kodningerne beskrevet i den overordnede og principielle beskrivelse af
BIS kode systemet, som findes i en ældre udgave som Publikation nr. 03/2008 på www.lisesbibliotek.dk

BIS kode systemet - tabelredegørelser og tabeloversigter findes i Publikation nr. 07/2009 på www.lisesbibliotek.dk


Oversigt over BIS kode kode 2's relationer og referencer til det samlede BIS kode system

Anlæggenes råmaterialer er klassificeret i BIS kode tabel 0

Anlæggenes generelt anvendelige materialer er klassificeret i BIS kode tabel 1

Anlæggenes bygningers bestanddele/bygningsdele - inkl. bestanddele af uafskærmede bygninger - er klassificeret i BIS
kode tabel 3

Anlæggenes installationer og udstyr for væsker, gasser, varme, køling og luftbehandling er klassificeret i BIS kode tabel
4

Anlæggenes installationer og udstyr for EL, kommunikation og sikkerhed er klassificeret i BIS kode tabel 5

Anlæggenes installationer og udstyr for transport, løft, bevægelse er klassificeret i BIS kode tabel 6

Anlæggenes alm. indretningsinventar og udstyr er klassificeret i BIS kode tabel 7

Anlæggenes specielle indretningsinventar og udstyr er klassificeret i BIS kode tabel 8

Anlæggenes generelle typer og former for bygninger og rum, præfab. bygninger og rum og standardiserede
byggesystemer er klassificeret i BIS kode tabel 9

Arbejder og ydelser ifm med anlæggene er klassificeret i BIS kode tabel A

Materiel/værktøjer til byggeplads og drift er klassificeret i BIS kode tabel B

Egenskaber hos anlæggene og deres bestanddele er klassificeret i BIS kode tabel P


På baggrund af arbejdet med BIS kode tabel 4 har det vist sig umuligt at udskille de specielle tekniske installationer til
procesanlæg. Derfor bliver der ikke - som det var planlagt på et tidligere tidspunkt - udviklet noget BIS kode tabel 6 -
procesanlæg/installationer til indvindings-, fremstillings- og forsyningsanlæg. Som resultat af denne erfaring, medførte
det lediggjorte tabel-hovedciffer, at det oprindelige BIS kode tabel 2 - som inkluderede både anlæg og bygningsdele -
kunne adskilles i 2 systemer - et med BIS kode tabel 2 for Anlæg og deres bestanddele og et med BIS kode tabel 3 for
bygningsdele til bæreværk, afskærmninger og rum - herunder primære bygningsdele. kompletterende bygningsdele og
overflader.


10. DE VILKÅRLIGE KLASSIFIKATIONER AF ANLÆG, BYGNINGER OG RUM I FORLØBET AF DERES
LIVSCYKLUS

Med tiden i forløbet af et anlægs livscyklus bliver anlæg måske brugt til andre funktioner, og vil derfor
klassifikationsmæssigt blive forsynet med andre klassifikationskoder. Dette betyder i praksis, at anlægsklasserne i BIS
kode tabel 2 er vilkårlige. Anlæggenes specielle bygningsklasser i grupperne 21-27 i BIS kode tabel 2 er endnu mere
vilkårlige - det som i BIS kode tabel 910 kaldes for bygningstyper efter anvendelse. Og rumklasserne er de mest
vilkårlige - det som i BIS kode tabel 950 kaldes for rumtyper efter anvendelse, idet man uafladeligt ændrer på, hvad
rummene bruges til.

I praksis betyder det 'omregistreringer' af alle anlæggene, bygningerne og rummene - med ændring af registrets
klassifikationskoder. Fx ændres kode 251.4 for en gasbeholder til kode 275.2 for et teater og kode 272.1 for et
hospitalsanlæg til kode 271.3 for et universitetsanlæg.

								
To top