??????????????????????

Document Sample
?????????????????????? Powered By Docstoc
					        ้
มีแนวข้อสอบผูคุมนํ้ามาให้ดูครับ
1.การเก็บนํ้าวิเคราะห์โลหะต้องเติม...HNO3...
2.วิเคราะไซยาไนด์เติม...NaOH...
3.โรงงานหมายถึง....
4.ก๊าชใดติดไฟได้...NH4..
5.ขั้นตอนโคแอกคูเลชัน...กวนเร็ ว-กวนช้า
             ่
6.ก๊าชชนิดไดกําจัดเชื้อโรคได้ดีที่สุดระหว่าง..โอโซน กับ คลอรี น ข้อนี้ เป็ นที่ถกกันมากที่สุดนะครับ และออก 5
ครั้งติดแล้วครับ
7.นํ้าเสี ยตาม พรบ.35 คือ....
8.การใหลของนํ้าในถังดักทรายที่เหมาะสมคือ..0.3 เมตร/วินาที
                                   ั
ปล.มีอีกเยอะครับนี่เป็ นเพียงตัวอย่างบางข้อใครมีเพิ่มเติมก็มาแชร์กนได้นะครับ จะได้สอบผ่านกันทุกคน
โอกาศหน้าจะเอามาให้อีกนะครับ
-Cr มาจากนํ้าทิ้งอุตสาหกรรมฟอกหนัง
- ก๊าซติดไฟได้ CH4 (มีเทน)
- การเก็บตัวอย่างนํ้า เพื่อดูค่า F/M เก็บนํ้าเข้าดูค่า BOD, นํ้าบ่อเติมอากาศดูค่า MLVSS
- เดี๋ยวคิดออกแล้วมาบอกใหม่
       ้
ก่อนอื่นแก้ขอ4.ครับ ก๊าซติดไฟคือ CH4 ครับ ไม่ใช่NH4 ผมพิมพ์ผิดครับ ขอโทษด้วย
9.โรงงานบางประเภทมีการอนุโลมให้ค่าบางค่าเกินมาตรฐานได้ มีค่าอะไรบ้าง..และอนุโลมให้ไม่เกินเท่าไหร่
10.วัชพืชที่นิยมเติมบ่ Facultative คือ....
11.การทําแห้งสลัจด์ดวยวิธิอดกรองลดความชื้นได้กี่ %
            ้    ั
12.การกําจัดกลิ่นเหม็นในเส้นท่อใช้สารไรครับ..Cl2 หรื อเปล่า.
13ท่อทนแรงดันคือ...
14.กระดาษกรองที่เล็กที่สุดคือขนาดได..
15.การไทรเทรต BOD ใช้สารไร..
19.เราจะแก้ไขปั ญหากลิ่นเหม็นในบ่อเหม็นได้อย่างไรครับ
20.โรงงานย้อมสี ควรมีการบําบัดแบบไดจึงจะเหมาะสมครับ
21.คํานวณ Solids 1 ข้อ..
22.คํานวณ F/M 1ข้อ..
23.คํานวณ MLSS 1 ข้อ.
24.การเติมเหล็ก ควรเติมในรู ปใด
25.ปรอททําให้เกิดโรค..มินามาตะ.
26.แคดเมี่ยมทําให้เกิดโรค..อิไต อิไต..
                   ์
27.ค่าใดบอกถึงปริ มาณสารอินทรี ยในนํ้าเสี ย..VS...
28.เช็ควาล์วทําหน้าที่..
29.การออกแบบ Sump (สถานีสูบ) ควรคํานึงถึงอะไรมากที่สุด.
30.ค่า DO ในถังตกตะกอนควนเป็ นเท่าใด.
31.ประสิ ทธิภาพของ Granular Activated Carbon ดูจากอะไร..
32.กระบวนการที่ใช้ Granular activated Carbon เรี ยกว่าอะไร...
            ํ
33.พารามิเตอร์ใดไม่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐนํ้าทิ้ง..
34.การกําจัดสาหร่ ายใช้สารเคมีใด..ใช่คลอรี นหรื อเปล่าครับ
16.หาแรงม้า 1 ข้ต่อมอเตอร์ 3เฟส สลับกันปั๊ มทํางานครับ แต่จะหมุนกลับด้าน ต้องสลับขั้วใหม่
ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้หรื อยังแนวข้อสอบนี้
-หา svi
-ให้ อายุตะกอน ให้ BOD ให้หาอัตราการไหล
-หา Flow rate ของระบบ Tricking
-หา Qจากสูตรwire 90 H=15cm
-แบคทีเรี ยที่ช้ ีบ่งว่า เอเอสมีประสิ ทธิภาพคือ..โรติเฟอร์
ถ้าหาเจออีกเดี๋ยวมาบอกใหม่นะคะ


ส่วนอันนี้เป็ นสรุ ปย่อ
            ้
สรุ ปข้อสอบที่เคยสอบผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษนํ้า
          ํ
รายวิชาที่สอบมีจานวน 4 วิชา จํานวน 100 ข้อ ดังนี้
1. กฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่ของผูควบคุมดูแลและผูปฏิบติงานประจําฯ จํานวน 15 ข้อ
                           ้       ้ ั
2. ทฤษฎีการบําบัดมลพิษ – มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการบําบัดมลพิษชนิดต่างๆ จํานวน 35 ข้อ
3. เทคนิคการควบคุมระบบบําบัดมลพิษ มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ
ที่จะพบในระหว่างการเดินระบบบําบัดมลพิษ จํานวน 35 ข้อ
4. เทคนิคการวิเคราะห์มลพิษ – มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์มลพิษประเภทต่างๆ จํานวน 15 ข้อ
(หมายเหตุ ข้อมูลรายวิชาที่สอบนี้ มาจากการชี้แจงของกรอ. ใน web board ของ website
http://www.diw.go.th)
1.ข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายสิ่ งแวดล้อม-
          ้       ้ ั
นํ้าและหน้าที่ของผูควบคุมและผูปฏิบติงานประจําระบบบําบัดมลพิษฯ(15 ข้อ)
1) ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับ 8 พ.ศ. 2537
กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดินออกเป็ น 5 ประเภท
2) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 “โรงงาน”หมายถึง อาคาร สถานที่
                 ํ
หรื อยานพาหนะที่ใช้เครื่ องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อมีคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
3) การแบ่งขนาดโรงงานตามประเภท ชนิ ด หรื อขนาด แบ่งออกเป็ น 3 จําพวก ได้แก่
ก.โรงงานจําพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด
                      ั     ้
ขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทนทีโดยไม่ตองขออนุญาต(โดยมากเป็ นโรงงานขนาดเล็กที่มีเครื่ องจัก
รไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจะถูกจัดให้เป็ นโรงงานจําพวกที่1 ทุกขนาด)
ข.โรงงานจําพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด
ขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบก่อน(โดยมากเป็ นโรงงานขนาดกลางที่มี
เครื่ องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน )
ค.โรงงานจําพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด
ขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน(โดยมากเป็ นโรงงานขนาด
ใหญ่ที่มีเครื่ องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานเกิน 50
                               ่
คนยกเว้นโรงงานที่มีผลกระทบสิ่ งแวดล้อมสูงจะถูกจัดให้อยูในจําพวกที่3 ทุกขนาด )
4) ค่ามาตรฐานกําหนดลักษณะนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศหระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2
                 ้
พ.ศ. 2539 กําหนดค่าอุณหภูมิตองไม่มากกว่า 40 องศาเซลเซียส ,
โรงงานบางประเภทได้รับการอนุโลมให้มีค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งได้สูงกว่าปกติ เช่น
- นํ้าเสี ยจากโรงฆ่าสัตว์ โรงงานทําแป้ ง โรงงานทํากิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ งเช่น ขนมปั ง ก๋ วยเตี๋ยว,
                                   ่             ั
โรงงานสิ่ งทอหรื อเส้นใย,โรงงานหมัก ฟอกหนังสัตว์, โรงงานทําเยือหรื อกระดาษ โรงงานเคมีภณฑ์,โรงงานยา,
ห้องเย็น อนุโลมให้ใช้ค่า BOD 60 มก./ล.
- โรงงานทําเครื่ องปรุ ง,ผลิตอาหารสัตว์, สิ่ งทอหรื อเส้นใย, หมัก ฟอกหนังสัตว์, เยือ กระดาษ อนุโลมให้ใช้ค่า
                                          ่
COD 400 มก./ล.
5) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง “การกําหนดประเภท ชนิ ด และขนาด ของโรงงาน
กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสี ย มลพิษหรื อสิ่ งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
                          ้
กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแลสําหรับระบบป้ องกันสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ พ.ศ.
2545” กําหนดประเภทของบุคคลากรด้านสิ่ งแวดล้อมประจําโรงงาน ไว้เป็ น 3 ประเภท คือ
    ้                             ้ั
1. ผูควบคุมดูแลระบบป้ องกันสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ ประกอบด้วยผูจดการสิ่ งแวดล้อม
     ้
และผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษนํ้า,อากาศ,กาก
     ้ ั
2. ผูปฏิบติงานประจําระบบป้ องกันสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ
3.
   ั       ํ          ้                           ้
บริ ษทที่ปรึ กษาที่ทาสัญญารับจ้างเป็ นผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ(มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผูควบคุมระบบ
บําบัดมลพิษ)
            ้
6) ชนิดและโรงงานที่ตองมีบุคลากรด้านสิ่ งแวดล้อมประจําโรงงาน ได้แก่
-โรงงานที่มีปริ มาณนํ้าเสี ยตั้งแต่ 500
ลบ.ม./วัน(ยกเว้นนํ้าหล่อเย็น)หรื อมีความสกปรกก่อนเข้าระบบบําบัดตั้งแต่ 100 กก./วัน ขึ้นไป
-โรงงานที่ใช้สารโลหะหนักหรื อสารพิษในกระบวนการผลิตที่มีปริ มาณนํ้าเสี ยตั้งแต่ 50 ลบ.ม./วันขึ้นไป
-โรงงานที่ก่อมลพิษสูง ได้แก่
1) โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนขนาดตั้งแต่ 10 เมกกะวัตต์ข้ ึนไป
2)
              ั
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีที่ใช้วตถุดิบซึ่งได้จากการกลันนํ้ามันปิ โตรเลียมหรื อจากการแยกก๊าซธรรมชาติขนาดตั้งแต่
                         ่
100 ตัน/วันขึ้นไป
3) อุตสาหกรรมกลันนํ้ามันปิ โตรเลียมทุกขนาด
         ่
4) อุตสาหกรรมแยกหรื อแปรสภาพก๊าซธรรมชาติทุกขนาด
5) อุตสาหกรรมผลิตสารออกฤทธิ์หรื อยากําจัดศัตรู พืชหรื อสัตว์โดยกระบวนการทางเคมีทุกขนาด
6) อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมีทุกขนาด
7) โรงงานปรับคุณภาพของเสี ยรวมทุกขนาด(โรงงานลําดับที่ 101)
8) อุตสาหกรรมนํ้าตาล – นํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ ทุกขนาด
– กลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส ตั้งแต่ 20 ตัน/วันขึ้นไป
                  ั
9) โรงงานจัดการกากของเสี ยและวัตถุอนตรายทุกขนาด(โรงงานลําดับที่ 105 และ 106)
10) โรงงานเหล็กและเหล็กกล้า – มีเตาอบกําลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตัน/วัน ขึ้นไป
– มีเตาหลอมเหล็กปริ มาตรรวมตั้งแต่ 5 ตัน/ครั้ง ขึ้นไป
11) โรงงานคลอ-แอลคาไลน์ที่ใช้ NaCl เป็ นวัตถุดิบที่มีการผลิตตั้งแต่ 100 ตัน/วันขึ้นไป
12) โรงงานปูนซีเมนต์ทุกขนาด
                                      ํ
13) โรงงานถลุงแร่ หรื อหลอมโลหะซึ่ งมิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรื อเหล็กกล้าที่มีกาลังการผลิตตั้งแต่ 50
ตัน/วันขึ้นไป
        ่        ํ
14) โรงงานเยือกระดาษที่มีกาลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตัน/วันขึ้นไป
      ู้                         ้
7)กรณี ที่ผควบคุมระบบบําบัดมลพิษนํ้าถูกเพิกถอนใบทะเบียนผูประกอบกิจการโรงงานต้องดําเนินการจัดหาผูค         ้
วบคุมใหม่มาแทนภายใน 90 วัน, ในกรณี ที่ผควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ไม่สามารถปฏิบติหน้าที่ตามที่กาหนด
                       ู้                      ั       ํ
                      ั
ต้องระบุปัญหาและเหตุผลเป็ นลายลักษณ์อกษรรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายใน 15 วันทําการ,
ในกรณี ที่ไม่ประสงค์จะควบคุมระบบบําบัดมลพิษประจําโรงงานอีกต่อไปต้องแจ้งให้กรมโรงงานทราบเป็ นลายลั
    ั    ้           ํ
กษณ์อกษรไม่นอยกว่า 7 วัน ที่จะไม่ดาเนินการดังกล่าว
8) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง
           ้
กําหนดให้โรงงานที่ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสี ยต้องติดตั้งเครื่ องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์พิเศษและเครื่ องมือหรื อเครื่ อง
อุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547 โดยกําหนดให้
1.1 โรงงานที่มีปริ มาณนํ้าทิ้งเกิน 10,000 ลบ.ม./วัน ขึ้นไป
1.2 โรงงานที่มีปริ มาณนํ้าทิ้งเกิน 3,000 ลบ.ม./วัน ขึ้นไป ถึง10,000 ลบ.ม./วัน หรื อมีปริ มาณ Influent
BOD Load ตั้งแต่ 4,000 กก./วัน ขึ้นไป
ประกาศเพิ่มเติม(ฉบับที่2) ในปี 2548 เพิ่มข้อ 1.3 และ1.4 (อาจจะออกข้อสอบ
เก็งว่าน่าจะออกข้อสอบเรื่ องนี้)
1.3 โรงงานที่มีปริ มาณนํ้าทิ้งตั้งแต่ 1,000 ลบ.ม./วัน ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3,000 ลบ.ม./วัน (มีผลบังคับใช้ 14 ม.ค.
2549)
1.4 โรงงานที่มีปริ มาณนํ้าทิ้งตั้งแต่ 500 ลบ.ม./วัน ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,000 ลบ.ม./วัน (มีผลบังคับใช้ 14 ก.ค.
2549)
       ํ
ให้โรงงานที่กาหนดในข้อ 1.1-1.4 ต้องติดเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมคือ
2.1
ติดตั้งเครื่ องวัดอัตราการไหลของนํ้าทิ้งออกจากโรงงานและติดตั้งมาตรวัดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าสําหรับระบบบําบั
ดนํ้าเสี ยโดยสามารถให้สญญาณไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงงานเพื่อบันทึกข้อมูลแ
              ั
ละแสดงข้อมูลย้อนหลังได้อย่างต่อเนื่อง
ประกาศเพิ่มเติม(ฉบับที่2) ในปี 2548 แก้ไขข้อ2.2 เป็ นดังนี้
2.2 ติดตั้งเครื่ องตรวจวัดค่าบีโอดี
หรื อค่าซีโอดีของนํ้าทิ้งที่สามารถให้สญญาณไฟฟ้ าได้อย่างต่อเนื่องและส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงงานเพื่
                    ั
อบันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูลย้อนหลังได้อย่างต่อเนื่องโรงงานใดจะติดตั้งเครื่ องดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอ
บจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อรายงานการระบายนํ้าทิ้งออกจากโรงงานเข้ากับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
                                 ํ
เว้นแต่โรงงานที่ไม่มีการระบายนํ้าทิ้งออกจากโรงงานและโรงงานที่นานํ้าทิ้งไปบําบัดที่โรงงานปรับสภาพของเสี
      ้
ยรวมไม่ตองติดตั้งเครื่ องมือดังกล่าว
9) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
                           ้
เรื่ องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสี ยต้องติดตั้งเครื่ องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์
พิเศษและเครื่ องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2548)
       ้
โรงงานที่ตองติดตั้งเครื่ องวัดบีโอดีได้แก่ โรงงานลําดับที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,13, 15, 16, 17, 19,
20,และ 52 ซึ่ งประกอบกิจการเกี่ยวกับ สัตว์ซ่ ึ งมิใช่สตว์น้ า, นํ้านม, สัตว์น้ า, นํ้ามันจากพืชหรื อสัตว์
                             ั ํ         ํ
หรื อไขมันจากสัตว์, ผัก พืช ผลไม้, เมล็ดพืชหรื อหัวพืช, อาหารจากแป้ ง, นํ้าตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน
หรื อพืชอื่นที่ให้ความหวาน, เครื่ องปรุ งเครื่ องประกอบอาหาร, อาหารสัตว์, ต้มกลันหรื อผสมสุรา,
                                            ่
ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์, มอลต์หรื อเบียร์,นํ้าดื่ม เครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นํ้าอัดลม นํ้าแร่ , ยาง ตามลําดับ
        ้
โรงงานที่ตองติดตั้งเครื่ องวัดซีโอดีได้แก่ โรงงานลําดับที่ 22, 24, 29, 38, 40, 42, 44, และ49
ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับ สิ่ งทอ,ถักผ้า หรื อเครื่ องนุ่งห่ม หรื อฟอกย้อมสี หรื อแต่งสําเร็ จผ้า ,หมัก ชําแหละ อบ
ป่ น บด ขัด แต่ง เคลือบ สี หนังสัตว์, ผลิตเยือหรื อ กระดาษ, กิจการเกี่ยวกับ เยือ กระดาษ หรื อกระดาษแข็ง,
                        ่                ่
   ั
เคมีภณฑ์ สารเคมี วัสดุเคมีซ่ ึงมิใช่ปุ๋ย, ยางเรซินสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
และกลันนํ้ามันปิ โตรเลียมตามลําดับ
    ่
         ้
โรงงานที่ตองติดตั้งเครื่ องวัดบีโอดีและซีโอดี ได้แก่ โรงงานลําดับที่ 101 ปรับคุณภาพของเสี ยรวม
10) มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งนํ้าดิบเพื่อการประปา
กําหนดพื้นที่ซ่ ึงไม่อนุญาตให้มีการตั้งหรื อขยายกิจการโรงงานบางประเภท สรุ ปได้ดงนี้ คือ  ั
          ํ
โรงงานที่มีน้ าทิ้งประกอบด้วยสารพิษประเภทโลหะหนักรวมทั้งวัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตรและสารเคมีอื่นๆที่เป็
นพิษ,โรงงานที่มีความสกปรกในนํ้าทิ้งมากกว่า 1 กก.บีโอดี/วัน เขตควบคุมคือ อ.บางไทร อ.บางปะอิน จ.
อยุธยา, อ.สามโคก อ.เมือง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
2.ข้อสอบเกี่ยวกับทฤษฎีการบําบัดมลพิษนํ้า(35 ข้อ)
1) การเจริ ญเติบโตและเพิมปริ มาณอย่างรวดเร็ วของสาหร่ ายเนื่ องจากมีสารไนโตรเจนและฟอสเฟตสู งเรี ยกว่า
              ่
ปรากฎการณ์ Eutrophication
2) ไนโตรเจนที่พบในนํ้าเสี ยมี 4 ชนิด คือ1. แอมโมเนียไนโตรเจน 2. สารอินทรี ยไนโตรเจน 3.  ์
ไนไตรต์(NO2-) และ 4.ไนเตรต(NO3-)
การกําจัดไนโตรเจน โดยวิธี ไนทริ ฟิเคชัน-ดีไนทริ ฟิเคชัน ขั้นตอนแรกคือ ปฏิกิริยา ไนทริ ฟิเคชัน
                      ่        ่                    ่
(เป็ นปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ทาให้แอมโมเนี ยไนโตรเจนและสารอินทรี ยไนโตรเจน
                ํ                     ์
ถูกออกซิไดซ์เป็ นไนไตรต์และไนเตรต โดยออโทโทรฟิ กแบคทีเรี ย Nitrosomonas และ Nitrobacter
ตามลําดับ ;ใช้ออกซิเจน 4.6 กก./NH4+ 1 กก.) ปฏิกิริยา ดีไนทริ ฟิเคชัน    ่
เป็ นปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ทาให้ไนไตรต์และไนเตรต ถูกเปลี่ยนเป็ นก๊าซไนโตรเจน
               ํ
โดยแฟคัลเททีฟแบคทีเรี ย(ในสภาพที่มีอากาศหายใจโดยใช้ออกซิเจน ในสภาพที่ไม่มีอากาศหายใจโดยใช้
ไนไตรต์หรื อไนเตรต)
3) วิธีการกําจัดฟอสฟอรัสมีการพัฒนาเพื่อใช้ในการกําจัดพร้อมกับไนโตรเจนและบีโอดีคือกระบวนการ
Modified Bardenpho Process, UTC Process, Modified UTC Process
4) วิธีการบําบัดนํ้าเสี ยที่มีแคดเมียม คือ ตกตะกอนด้วยไฮดรอกไซด์ ที่pH 10.5 หรื อสู งกว่า
5) วิธีการบําบัดนํ้าเสี ยที่มีตะกัว คือ ตกตะกอนด้วยไฮดรอกไซด์ ที่pH 9.5-10
                 ่
ด้วยการเติมปูนขาวหรื อโซดาไฟเพื่อให้เกิดการตกตะกอนผลึกในรู ปตะกัว(Precipitation)
                                     ่
จากนั้นจึงกําจัดตะกัวออกโดยกระบวนการโคแอกกูเลชันด้วยสารส้ม
           ่                  ่
6) วิธีการบําบัดนํ้าเสี ยที่มีอาร์ เซนิก(สารหนู) คือ ดูดซับร่ วมกับการตกตะกอนโดยใช้ปูนขาว
สารส้มและเฟอร์ริกคลอไรด์
    ํ
7) วิธีบาบัดนํ้าเสี ยที่มีโครเมียมเฮกซาวาเลนซ์ คือ รี ดิวส์ให้เป็ น Cr 3+โดยการเติมสารเคมีเช่น
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฟอรัสซัลเฟต หรื อ
เกลือซัลไฟต์แล้วทําให้ตกตะกอนผลึกด้วยไฮดรอกไซด์(โดยเติมปูนขาวหรื อโซดาไฟ )
8) วิธีการบําบัดนํ้าเสี ยที่มีไซยาไนด์ โดย ออกซิ เดชันสองชั้นด้วยไฮโปรคลอไรด์เรี ยกว่า Alkali
                            ่
chlorination ใช้สารเคมี 2 ชนิดคือโซดาไฟและคลอรี น มี 2 ขั้นตอน คือ 1. ในสภาวะที่เป็ นด่าง
คลอรี นจะออกซิไดซ์ไซยาไนด์ให้เป็ นไซยาเนต 2. ที่ค่าพีเอชประมาณ 7-8
ไซยาเนตจะถูกเปลี่ยนเป็ นไนโตรเจนโดยการเติมคลอรี นหรื อไฮโปคลอไรด์
                         ์
9) การบําบัดนํ้าเสี ยซึ่งมีสารประกอบอินทรี ยของปรอท(Organic
         ิ               ์       ่
Mercury)ใช้วธีออกซิ เดชันให้สารอินทรี ยของปรอทอยูในรู ปคลอไรด์โดยใช้คลอรี น
                ่
               ่
จากนั้นจึงตกตะกอนให้อยูในรู ปสารประกอบซัลไฟด์

3.ข้อสอบเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมระบบบําบัดมลพิษนํ้า(35 ข้อ)
1) การวัดอัตราการไหลของนํ้าด้วยเวียร์
1. เวียร์ (Weir) ชนิดสี่ เหลี่ยม
Q = 1.84 LH 1..5
Q = อัตราไหลของนํ้าเสี ย, ลบ.ม./วินาที
L = ความยาวของสันเวียร์ , เมตร
H = ความสูงของระดับนํ้าเหนือสันเวียร์ , เมตร
ตัวอย่างข้อสอบ เวียร์สี่เหลี่ยมที่มีความยาวสันเวียร์ 0.5 เมตร ความสูงนํ้าเหนือสันเวียร์ 0.18 เมตร
มีอตราไหลของนํ้ากี่ลบ.ม./ชม.
  ั
แทนค่าตามสูตร
Q = 1.84 (0.5)(0.18) 1..5
= 0.070258 ลบ.ม./วินาที
= 0.070258 x 60 x 60 = 252.93 ลบ.ม./ชัวโมง
                   ่
                  ั
2. เวียร์ (Weir) ชนิ ดสามเหลี่ยมใช้วดอัตราไหลของนํ้าเสี ยที่มีปริ มาณน้อยมีแบบ 60o และ 90o
แบบ 60o Q = 0.85 H 2..5
แบบ 90o Q = 1.47 H 2..5
Q = อัตราไหลของนํ้าเสี ย, ลบ.ม./วินาที
H = ความสูงของระดับนํ้าจากจุดยอดของสามเหลี่ยม, เมตร
2) ระบบโปรยกรอง(Tricking Filter) มีองค์ประกอบคือ 1.ระบบกระจายนํ้าเข้า(Distribution system)
2. ตัวกรอง(Filter media) 3. ระบบระบายนํ้าทิ้ง(Underdrain system) หลักการทํางาน
                                         ํ
คือนํ้าเสี ยจะถูกปล่อยให้ไหลผ่านชั้นตัวกรองโดยระบบกระจายนํ้าเข้ามีหน้าที่ทาให้พ้ืนที่ภาคตัดขวางของตัวกรอง
                      ์      ่                   ์
ได้รับนํ้าเสี ยเท่ากันทุกส่วน ซึ่งจุลินทรี ยที่เกาะติดอยูบนตัวกรองจะทําการย่อยสลายสารอินทรี ยในนํ้าเสี ย
    ํ
นํ้าที่บาบัดแล้วจะถูกส่งไปยังถังตกตะกอนเพื่อแยกสลัดจ์ออกแล้วจึงระบายนํ้าส่วนใสทิ้ง
3) ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ( Rotating Biological Contactor, RBC)มีส่วนประกอบ ดังนี้ 1.
แผ่นหมุนชีวภาพ(Biodisk) 2. Reactor คือ จุลินทรี ยที่เกาะอยูบนผิวแผ่นหมุน
                               ์       ่
              ์ ั                  ์
การหมุนทําให้จุลินทรี ยสมผัสนํ้าเสี ยและเกิดการกําจัดอินทรี ยสารในนํ้าเสี ย 3. Sedimentation tank
คือถังตกตะกอน หลักการทํางานคล้ายระบบโปรยกรอง ต่างตรงที่มีการหมุนแผ่นชีวภาพที่มีจุลินทรี ยเ์ กาะ
อัตราการหมุนมีผลต่อการบําบัดคือ เป็ นการเพิ่มจํานวนครั้งของการสัมผัสระหว่างนํ้าเสี ยกับจุลินทรี ย ์
ช่วยเพิ่มอัตราการเติมอากาศ
4) ระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบเอเอส(Activated Sludge) ประกอบด้วยส่ วนสําคัญอย่างน้อย 2 ส่ วนคือ
ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน หลักการทํางานของระบบเอเอสเป็ นวิธีที่เลียนแบบธรรมชาติ
โดยใช้ปฏิกิริยาชีวเคมี ขั้นตอนการทํางานของระบบเริ่ มตั้งแต่น้ าเสี ยถูกส่งเข้าสู่ถงเติมอากาศ
                                  ํ        ั
ซึ่งมีสลัดจ์อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ภายในถังมีภาวะแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยแบบใช้ออกซิเจน
                                                 ์
        ่                    ์            ่
มลสารที่อยูในนํ้าเสี ยถูกใช้เป็ นอาหารของจุลินทรี ยและถูกย่อยสลายให้อยูในรู ป CO2และ H2O
เมื่อจุลินทรี ยเ์ จริ ญเติบโตและขยายพันธุ์ต่อไป จะรวมตัวเป็ นก้อนใหญ่เรี ยกว่าฟล็อกหรื อสลัดจ์
จากนั้นจึงแยกสลัดจ์ออกจากนํ้าโดยการตกตะกอน
            ่ ้
สลัดจ์ที่แยกตัวอยูกนถังตกตะกอนส่วนหนึ่งถูกสูบกลับไปยังถังเติมอากาศ
อีกส่วนหนึ่งเป็ นสลัดจ์ส่วนเกิน(Excess sludge) ซึ่งต้องทิ้งเพือรักษาปริ มาณ
                                     ่
จุลินทรี ยในระบบให้มีค่าเหมาะสม
      ์
วิธีควบคุมการทํางานของระบบเอเอส
                         ์
1) การควบคุมอัตราส่ วนอาหารต่อจุลินทรี ยในระบบ (Food to Microorganism Ratio, F/M ratio)
ควบคุมโดยรักษาอัตราส่วนของนํ้าหนักบีโอดีที่ส่งเข้ามาบําบัดต่อนํ้าหนักจุลินทรี ยซ่ ึงวัดในรู ปของแข็งแขวนลอย
                                            ์
                 ่               ์
(MLSS) เรี ยกค่าควบคุมนี้วา อัตราส่ วนอาหารต่อจุลินทรี ย(Food to Microorganism Ratio, F/M
ratio) สามารเขียนเป็ นสมการได้ดงนี้  ั
F/M ratio = อัตราการไหลของนํ้าเสี ย(ลบ.ม./วัน) x บีโอดี (มก./ล.)
ปริ มาตรของถังเติมอากาศ(ลบ.ม.) x MLSS(มก./ล.)
                                          ์
แบ่งรู ปแบบการทํางานของกระบวนการเอเอสตามอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรี ยได้เป็ น 3 ประเภท คือ
อัตราการบําบัดสูง
(High Rate), อัตราการบําบัดธรรมดา(Conventional Rate), และอัตราการบําบัดตํ่า (Low Rate or
Extended Aeration) โดยมีช่วงการทํางานตามค่า F/M ratio คือ 0.5-2.0, 0.2-0.5, และ 0.05-0.15
ต่อวัน ตามลําดับ
อัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรี ย(์ F/M) คืออัตราส่วนนํ้าหนักสารอินทรี ยต่อนํ้าหนักจุลินทรี ย ์ โดยปกติค่า F/M
                                       ์
ของระบบเอเอส ควรควบคุมเป็ น 0.20-0.40 กก.บีโอดี ต่อ กก.MLVSS ต่อวัน
                                   ์่
หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งงว่าการควบคุมค่าอัตราส่วนภาระอินทรี ยตอปริ มาตรถังเติมอากาศ (Organic Loading
, OL)
OL = BOD (มก./ล) x Flow rate(ลบ.ม./วัน) กก.บีโอดี ต่อ ลบ.ม ต่อวัน
V (ลบ.ม.) x 1,000

2) การควบคุมอายุสลัดจ์( Sludge Retention Time, SRT)
                 ์      ่
หมายถึงระยะเวลาเฉลี่ยที่จุลินทรี ยหมุนเวียนอยูในระบบ
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรี ย ์
ในการควบคุมระบบจะต้องทดลองหาค่าอายุสลัดจ์ที่เหมาะสม
                     ั                 ั
โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าอายุสลัดจ์กบคุณภาพนํ้าทิ้ง สามารถเขียนสมการได้ดงนี้
               ์
SRT = นํ้าหนักของจุลินทรี ยในถังเติมอากาศ
           ์
นํ้าหนักของจุลินทรี ยที่ออกจากระบบต่อวัน
รู ปแบบการทํางานของกระบวนการเอเอสแบบอัตราการบําบัดสูง (High Rate),
อัตราการบําบัดธรรมดา(Conventional Rate), และอัตราการบําบัดตํ่า (Low Rate or Extended
Aeration) มีค่าอายุสลัดจ์ คือ น้อยกว่า 3 วัน, 5-15 วัน และ มากกว่า 20 วัน ตามลําดับ

3)การควบคุมอายุสลัดจ์ในถังเติมอากาศ (Mean Cell Residence Time)
                    ์ ่
อายุสลัดจ์ หมายถึง ระยะเวลาที่จุลินทรี ยอยูในถังเติมอากาศ คํานวณได้จาก
นํ้าหนักของแข็งแขวนลอย(MLSS)ในถังเติมอากาศต่อนํ้าหนักของแข็งแขวนลอย(SS)ที่ออกจากระบบในแต่ล
ะวัน
อายุสลัดจ์ (วัน) = MLSS (มก./ล) x ปริ มาตรถังเติมอากาศ(ลบ.ม)

4) เวลากักพักนํ้า(Hydraulic Retention Time, HRT)
ระบบเอเอสธรรมดาเวลากักพักนํ้าที่เหมาะสม คือ 6-12 ชัวโมง
                           ่
              ํ
การคํานวณหาระยะเวลาที่น้ าถูกกักพักในถังที่มีการไหลต่อเนื่อง
มีค่าเท่ากับปริ มาตรของถังเติมอากาศหารด้วยอัตราการไหลของนํ้า เขียนเป็ นสมการได้ดงนี้
                                        ั
เวลากักพักนํ้า (ชม) = ปริ มาตรถังเติมอากาศ(ลบ.ม)
อัตราการไหลของนํ้า(ลบ.ม./ชม)
5)การควบคุมอัตราการทิ้งสลัดจ์ส่วนเกิน(Excess Sludge)
สามารถคํานวณได้หลายวิธี เช่น คํานวณจากอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรี ย(์ F/M), จากค่าอายุสลัดจ์,
จากดุลมวลสาร
                      ์
(1) คํานวณจากอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรี ย(F/M) ถ้าทราบค่า F/M ก็สามารถคํานวณค่า M เป็ น MLSSได้
           ํ     ั
และเปรี ยบเทียบค่าที่คานวณได้กบค่าที่ได้จากการตรวจวัด MLSS นํ้าในถังเติมอากาศ
ถ้า M ที่คานวณได้ น้อยกว่าค่า MLSS จาการตรวจนํ้าแสดงว่ามีสลัดจ์ส่วนเกิน
      ํ
ซึ่งสามารถหานํ้าหนักสลัดจ์ส่วนเกินได้จาก ผลต่าง MLSS x ปริ มาตรถังเติมอากาศ
และหาปริ มาตรสลัดจ์ส่วนเกินได้จากนํ้าหนักสลัดจ์ส่วนเกินหารด้วยความเข้มข้นของสลัดจ์สูบกลับ
(2) คํานวณจากค่าอายุสลัดจ์
นํ้าหนักของ SS ที่ออกจากระบบต่อวัน = นํ้าหนัก MLSS ในถังเติมอากาศ/อายุสลัดจ์
นํ้าหนักของ SS ที่ออกจากระบบ = นํ้าหนักสลัดจ์ส่วนเกิน + นํ้าหนัก SS ในนํ้าทิ้ง
ปริ มาณสลัดจ์ส่วนเกิน = นํ้าหนักสลัดจ์ส่วนเกิน/ความเข้มข้นสลัดจ์ส่วนเกิน
(3) ดุลมวลสารมี 2 แบบคือ ดุลมวลสารในถังเติมอากาศ และ ดุลมวลสารในถังตกตะกอน
ดุลมวลสารในถังเติมอากาศ โดย
มวลสารเข้าถังเติมอากาศ = มวลสารออกจากถังเติมอากาศ
(SSนํ้าเข้าถังเติมอากาศx อัตราการไหลเข้าของนํ้าเสี ย) +
(ความเข้มข้นของสลัดจ์สูบกลับxอัตราการสูบสลัดจ์กลับ)
= MLSS ในถังเติมอากาศ x อัตรานํ้าล้นจากถังเติมอากาศ
โดยอัตรานํ้าล้นจากถังเติมอากาศ = อัตราการไหลเข้าของนํ้าเสี ย + อัตราการสูบสลัดจ์กลับ
ดุลมวลสารในถังตกตะกอน โดย
มวลสารเข้าถังตกตะกอน = มวลสารออกจากถังตกตะกอน
MLSS ในถังเติมอากาศ x อัตรานํ้าล้นจากถังเติมอากาศ =
(SSนํ้าทิ้งx อัตราการไหลทิ้งของนํ้าเสี ย) + (ความเข้มข้นของสลัดจ์สูบกลับxอัตราการสูบสลัดจ์กลับ) +
(ความเข้มข้นของสลัดจ์ส่วนเกินxอัตราการสูบสลัดจ์ส่วนเกินทิ้ง)
โดยอัตรานํ้าล้นจากถังเติมอากาศ = อัตราการไหลเข้าของนํ้าเสี ย + อัตราการสูบสลัดจ์กลับ

6) ดัชนีปริ มาตรสลัดจ์(Sludge Volume Index, SVI)
= ปริ มาตรสลัดจ์ที่ตกตะกอนใน 30 นาที (มล./ล)
ความเข้มข้นของตะกอน (มก./ล)
                               ่
โดยปกติระบบบําบัดนํ้าเสี ยเอเอส ค่าดัชนีปริ มาตรสลัดจ์มีค่าอยูระหว่าง 80-120 มล./ก. ถ้าเกิน 200 มล./ก.
จะตกตะกอนไม่ดี ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากแบคทีเรี ยเส้นใยเกิดขึ้นในถังเติมอากาศ

7) การควบคุมดูแลถังตกตะกอน
ทําได้โดยกําหนดระดับความลึกของชั้นสลัดจ์สะสมในถังตกตะกอน เช่น ไม่เกิน 1 ใน 3
ของขนาดความจุของถังตกตะกอนเป็ นต้น
ปริ มาตรสลัดจ์สะสม(ลบ.ม.) = นํ้าหนักสลัดจ์ที่เข้าสู่ถงตกตะกอน(กก./วัน)
                           ั
ความเข้มข้นของสลัดจ์สะสมในถังตกตะกอน(มก./ล.)
8) การเติมธาตุอาหาร
ในถังเติมอากาศ BOD:N:P:Fe ในนํ้าเสี ยควรมีค่า 100:5:1:0.5
นํ้าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรมมักจะขาดธาตุอาหาร ซึ่งเป็ นสาเหตุให้เกิดการไม่จมตัวของสลัดจ์(Bulking
Sludge) จึงต้องตรวจสอบปริ มาณธาตุอาหาร ถ้ามีค่าตัวใดตัวหนึ่ งขาดไปก็จะต้องมีการเติมสารเคมีให้เพียงพอ
วิธีการคํานวณหาธาตุอาหารที่จาเป็ น ํ
(1) คํานวณปริ มาณบีโอดี (BOD Loading)
                      ้
(2) เปรี ยบเทียบลักษณะนํ้าเสี ยกับลักษณะที่ตองการ
                   ้
(3) คํานวณปริ มาณธาตุอาหารที่ตองการเพิ่ม
                 ้
(4) คํานวณปริ มาณสารเคมีที่ตองเติม
ตัวอย่าง อัตรานํ้าเสี ยเข้าระบบเอเอส 2,000 ลบ.ม./วัน นํ้าเสี ยมีค่า
BOD 400 มก./ล. สารเคมีทีใช้เติม Urea 45% N
N 4 มก./ล. Trisodium Phosphate 18% P
P 2 มก./ล. Ferric Chloride 30% Fe
Fe 0.4 มก./ล.
   ํ
วิธีทา 1. คํานวณปริ มาณบีโอดี BOD x อัตราการไหลของนํ้าเสี ย = 800 กก./วัน
                      ้
2. เปรี ยบเทียบลักษณะนํ้าเสี ยกับลักษณะที่ตองการ
นํ้าเสี ย BOD:N:P:Fe = 400 : 4 : 2 : 0.4 = 800 : 8 : 4 : 0.8
ต้องการ BOD:N:P:Fe = 100 : 5 : 1 : 0.5 = 800 : 40 : 8 : 4
            ้
3. ปริ มาณธาตุอาหารที่ตองการเพิ่ม
N = 40 - 8 = 32 กก./วัน
P = 8 - 4 = 4 กก./วัน
Fe = 4 - 0.8 = 3.2 กก./วัน
        ้
4. สารเคมีที่ตองเติม
เติม Urea 45% N = 32/0.45 = 71.1 กก./วัน
เติม Trisodium Phosphate18% P = 4/0.18 = 22.2 กก./วัน
เติม Ferric Chloride 30% Fe = 3.2/0.30 = 10.7 กก./วัน

4.ข้อสอบเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์มลพิษนํ้า(15 ข้อ)
1) การเก็บตัวอย่างนํ้าเพื่อวิเคราะห์โลหะหนักต้องเติม HNO3 ถึง pH < 2 (เพื่อละลายโลหะ
ป้ องกันการตกผลึก)
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างนํ้า ประกอบด้วย ขวดเก็บตัวอย่าง มักเป็ นขวดโพลีเอทิลีน ขนาด 500-1000 มล.
           ํ
ยกเว้นการวิเคราะห์น้ ามันและไขมันต้องใช้ขวดแก้ว
สําหรับขวดเก็บแบคทีเรี ยต้องเป็ นขวดแก้วหรื อขวดโพลิโพรพิลีน
  ่
ที่ผานการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วปิ ดด้วยกระดาษอะลูมิเนียมฟอยล์ ห้ามเปิ ดขวดก่อนเก็บตัวอย่าง
การเก็บตัวอย่างพวกโลหะหนัก,นํ้ามันและไขมันต้องล้างขวดเก็บตัวอย่างด้วย กรดไนตริ ก(HNO3) ก่อนใช้งาน
และถ้าเป็ นพวกยาฆ่าแมลงต้องล้างขวดด้วยตัวทําละลายอินทรี ยก่อนใช้งาน
                               ์
               ้    ั
ปริ มาตรของตัวอย่างนํ้าที่ตองการ มีต้ งแต่ 100-1000 มล.
    ่ ั               ้
ขึ้นอยูกบจํานวนและชนิดพารามิเตอร์ที่ตองการวิเคราะห์ เช่น ต้องการวิเคราะห์ คลอรี นตกค้าง, ไซยาไนด์,
ทีดีเอส, นํ้ามันและไขมัน, ไนโตรเจน, ยาฆ่าแมลง ต้องเก็บตัวอย่างนํ้าเสี ยอย่างน้อย 1000 มล. เป็ นต้น
2) การรักษาตัวอย่างนํ้า เพื่อป้ องกันการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตัวอย่างในช่วงเวลาหลังการเก็บ
ก่อนการตรวจวิเคราะห์ ทําได้โดยการเติมสารเคมี การแช่เย็นที่ 4 oC
      ่ ั          ้
ซึ่งขึ้นอยูกบชนิดพารามิเตอร์ที่ตองการตรวจ เช่น แคลเซียม คลอไรด์ ฟลูออไรด์ สามารถเก็บที่อุณหภูมิหองได้ ้
                            ้
ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆต้องแช่เย็นที่ 4 oC พารามิเตอร์ที่ตองมีการเติมสารเคมีเพื่อรักษาตัวอย่าง ได้แก่ - ซีโอดี,
แอมโมเนีย, ทีเคเอ็น, ไนเตรต-ไนไตรต์, นํ้ามันและไขมัน, ฟี นอล, ทีโอซี ต้องเติม กรดซัลฟูริก(H2SO4) ถึง
pH<2
- ไซยาไนด์ เติม NaOH ถึง พีเอช > 12 และเก็บในที่มืดพร้อมแช่เย็นที่ 4 oC
- ความกระด้าง, โลหะ,โลหะละลาย เติม กรดไนตริ ก(HNO3) ถึง pH<2 วิเคราะห์ภายใน 6 เดือน
บีโอดีตองวิเคราะห์ภายใน 6 ชม. พีเอช , ความขุ่น,ไซยาไนด์ ภายใน 24 ชม. อื่นๆ วิเคราะห์ภายใน 7 วัน
    ้
3)วิธีการเก็บตัวอย่างนํ้า มี 2 แบบ คือ แบบจ้วง(grab)กับแบบผสมรวม(composite)
หลักการเก็บตัวอย่างนํ้าเสี ยแบบผสมรวม คือ
           ั
4) SVI คือ ดัชนีวดปริ มาตรสลัดจ์ หน่วย มล./ก. หาได้จาก SV30 x 1000/ SS
SV30 คือ ปริ มาตรสลัดจ์ที่ตกตะกอนในเวลา 30 นาที หน่วย มล./ล. SS คือค่าที่วเิ คราะห์ได้จากตัวอย่างใน
Lab หน่วย มก./ ล.
5) การวิเคราะห์ค่าดีโอ และ บีโอดีสาหรับนํ้าเสี ย ควรทําการเจือจาง(Dilution) ให้เหมาะสม
                   ํ
การทําการเจือจางควรทําเป็ น Percent Mixture (เช่นนํ้าเสี ยสกปรกมาก ทําการเจือจาง 5% Mix
          ั
หมายความว่า ใช้ตวอย่างนํ้าเสี ย 5 ml ละลายในนํ้าเจือจาง(Dilutor) 100 ml) แต่ละ Dilution
ควรมีการใช้ออกซิเจนในนํ้า คือ DO0-DO5 มากกว่า 2 มก./ล. และมี DO5 อย่างน้อย 0.5 มก./ล
                                ั
ถ้าเจือจางตัวอย่างนํ้าเสี ยมาก(%Mix ตํ่า เช่น 0.5%Mix คือใช้ตวอย่างนํ้าเสี ย 5 ml
ละลายในนํ้าเจือจาง(Dilutor) 1000 ml) อาจจะทําให้ค่าปริ มาณออกซิเจนหมดไปตั้งแต่วนที่2-3 แล้ว ค่า
                                            ั
DO5 จึงเป็ น 0 มก./ล จะทําให้ไม่สามารถคํานวณค่าที่แท้จริ งได้
                                 ั
ถ้าเจือจางตัวอย่างนํ้าเสี ยน้อย( %Mix สูง เช่น 50% Mix คือใช้ตวอย่างนํ้าเสี ย 500 ml
ละลายในนํ้าเจือจาง(Dilutor) 1000 ml) อาจจะทําให้ค่าปริ มาณออกซิเจนมีเหลือมาก แล้ว ค่า DO5 มีค่าสูง
มก./ล อาจจะทําให้ค่า BOD ตํ่ากว่าค่าที่แท้จริ งได้
ถ้ามีสารที่ถูกออกซิไดซ์โดยออกซิเจนโมเลกุลได้ เช่น Fe2+, SO32-,S2-, Aldehyde
อาจทําให้ค่าดีโอในแหล่งนํ้าลดลงด้วย
6) ในการวิเคราะห์หาโลหะหนัก จําเป็ นต้องมีการเตรี ยมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์
             ้
โดยการแยกเอาโหะที่ตองการวิเคราะห์ออกจากนํ้าเสี ยเพื่อลดการรบกวนจากสารอินทรี ย ์
                                  ํ
และกําจัดปัจจัยอื่นที่มีผลรบกวนต่อการวิเคราะห์ เทคนิคการแยกที่นามาใช้ได้แก่
ก. การชะละลายส่วนที่เป็ นโลหะ มี 2 แบบ
1. เติมกรด HNO3 หรื อ HCl 5 มล. ลงในตัวอย่าง 100 มล. ต้มให้เดือดประมาณ 10 นาที
   ั
ใช้กบตัวอย่างที่แทบจะไม่มีความขุ่น
2. การย่อยด้วยกรดโดยเติม HNO3 หรื อ HCl 5 มล.ลงในตัวอย่าง 100 มล.ให้ความร้อนจนปริ มาตรเหลือ
            ั
ประมาณ 15 มล. ใช้กบตัวอย่างที่มีสารแขวนลอยอนินทรี ย ์ เช่น ไฮดรอกไซด์, ซัลไฟด์, ฟอสเฟต ฯลฯ
ข. การย่อยสลายสารอินทรี ย ์ จําเป็ นต้องทําให้หมดไป หรื อให้ลดลงในระดับที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์ มี
2 วิธี
1. ย่อยด้วยกรดโดยเติม HNO3 5-10 มล. ลงในนํ้าตัวอย่าง 100 มล. แล้วให้ความร้อนบนเตาไฟฟ้ า
จนปริ มาตรของเหลวเหลือประมาณ 10 มล. จึงเติม HNO3 5 มล. และ H2SO4 5 มล.
ให้ความร้อนจนเกิดควันสีขาว ของ H2SO4 ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรองส่วนที่ไม่ละลายออก
     ั
ใช้ได้กบตัวอย่างหลายชนิด แต่ไม่เหมาะกับการวิเคราะห์โดย Flame Atomic Absorption และ ICP
เนื่องจากมีกรด H2SO4 เหลือตกค้างอยู่
3. ย่อยด้วยกรดโดยเติม HNO3 และ HClO4 ขั้นตอนเหมือน 1. แต่ เปลี่ยนจากการเติม H2SO4 5 มล.เป็ น
                 ั              ์
HClO4 10 มล. ใช้ในกรณี ที่ตวอย่างประกอบด้วยสารอินทรี ยที่ถูกออกซิไดซ์ได้ยาก
    ้
แต่ตองระวังมากเพราะอาจเกิดระเบิดได้
ค. การสกัดด้วยตัวทําละลาย (sovent Extraction) อ่านเพิ่มเติม หน้า 7-66
         ในตําราระบบบําบัดมลพิษนํ้าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
         7) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม บับที่ 2 พ.ศ. 2539 เรื่ อง
                                       ิ
         กําหนดคุณลักษณะของนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานกําหนดให้ใช้วธีการตรวจสอบโลหะหนักดังนี้
                                ิ
         1. Zn, Cr, Cu, Cd, Ba, Pb, Ni, Mn ให้ใช้วธี AAS ชนิด Direct Aspiration หรื อ Plasma
         Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plasma:ICP)
                  ิ
         2. As, Se, ให้ใช้วธี AAS ชนิด Hydride Generation หรื อ Plasma Emission Spectroscopy
         ชนิด Inductively Coupled Plasma:ICP
                ิ
         3. Hg ให้ใช้วธี AAS Cold Vapor Technique

         แล้วพรุ่ งนี้เจอกันคร้าบบบบบบบบ
                             ้      ้
                       แนวข้อสอบ ผูควบคุมมลพิษนำ

อ             ถำม                                 ตอบ
              ่
       Chlorine เติมทีไหน ทาหน ้าทีอะไร
                     ่                                    ้
                                     ขันตอนสุดท ้ายของระบบบาบัด ใช ้เพือฆ่าเชือโรค
                                      ้                ่
          ระบบ RBC มีอะไรบ ้าง                  แผ่นหมุนชีวภาพ , Reactor และ ถังตกตะกอน
          Check Valve คืออะไร                     อุปกรณ์ป้องกันไม่ให ้น้ าไหลย ้อนกลับ
       ี
      วิธการหา Settable Solid ทาได ้อย่างไร          ้          ้
                                 ตังกรวย Imhove Cone ทิงให ้ตกตะกอน 60 นาที หน่วยเป็ น ml/l
        ่
  แบคทีเรียทีแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบ AS คืออะไร                     Rotifer
      กาจัด CN- โดยใช ้กระบวนการอะไร                        Chlorination
   ไฮโปคลอไรด์ อิออนกับ(Ocl) กับ กรดไฮโปคลอรัส
                                        HOCl มีปสภ.การกาจัดดีกว่า OCl
       (HOCl) อย่างไหนดีกว่ากัน
    คลอรีนทาปฏิกริยากับแอมโมเนีย แล ้วได ้อะไร       คลอรีนรวมตกค ้าง (Monochloramine, Dichloramine, Trichloramine)
                                           ่
                              คลอรีน - อาจทาให ้เกิดกลิน และสารก่อมะเร็ง แต่จะเหลือตกค ้างในน้ า หาง่าย
                                       ราคาถูก กาจัดสาหร่ายและตะใคร่น้ าได ้
       คลอรีนกับโอโซนต่างกันอย่างไร
                                                  ่
                               โอโซน - เป็ นก๊าซไม่เสถียรทาลายสี กลินได ้ ราคาแพง ละลายน้ าได ้น ้อย
                                                   ้
                                 ไม่เหลือตกค ้างในน้ า ทาให ้จลท.ปนปั อนลงน้ าได ้อีก ปสภ.สูงกว่า
            SVI คืออะไร                           SV30 *1000 / SS
                                           ่
                             ปริมาณความสกปรกของน้ าเสียทีไหลออกจากแหล่งกาเนิดต่อการไหลเข ้าระบบบ
          Shock Load คืออะไร
                                    มากกว่าปกติอย่างกระทันหันในบางช่วงเวลา
                                    น้ าจากกระบวนการผลิต จากการล ้าง จากน้ าหล่อเย็น
       น้ าเสียอุตสาหกรรม หมายถึงอะไร
                                        จากการใช ้ของพนั กงานและน้ าอืนๆ
                                                       ่
                      ้
       Activate Carbon ประสิทธิภาพขึนกับอะไร                             ้ ่
                                      Surface Area และ Iodine number ทังคูต ้องสูง ประสิทธิภาพจะดี
          ่      ่
     การแลกเปลียนไอออนหากเสือมสภาพจะทาอย่างไร                       ฟื้ นฟู (Regeneration)
           ระบบใดเป็ นระบบไร ้อากาศ                             UASB
      CH4, H2O, H2S ก๊าซใด ทาให ้เกิดการกัดกร่อน          ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เพราะทาปฏิกริยากับออกซิเจนได ้ กรดซัลฟิ วริก
                     ี่
        การคานวณอัตราการไหลเวียร์สเหลียม
                       ่                          Q = 1.84LH1.5
        น้ าเสีย SS มากใช ้ อะไรวัดอัตราการไหล                       Parshall Flume
            TKN บอกอะไรได ้บ ้าง                          Organic-N , NH3-N
           ่
        pH ทีควบคุมตามกฎหมายเท่ากับเท่าไร                           5.5 - 9
           ่
       Temp ทีควบคุมตามกฎหมายเท่ากับเท่าไร                           <40 C
              ี่
        พารามิเตอร์ทต ้องวัดทันทีหลังเก็บตัวอย่าง                    pH, Temp , DO , Cl2
                    ่
             Jar Test ทาเพืออะไร              ่        ี่           ่         ี่
                                  เพือหาปริมาณสารเคมีทเหมาะสม, สภาพแวดล ้อมทีเหมาะสมและสารเคมีทเหมา
                    ่
              EQ มีหน ้าทีอะไร                      ปรับคุณภาพน้ าเสียและปรับอัตราการไหล
           Coaugulant Aid มีอะไรบ ้าง                       Bentonite Clay, polymer
   ถ ้ามีการเก็บตัวอย่างน้ าทีใช ้ขวดพลาสติกคุณภาพตา ราคาถูก
                 ่          ่
                                                    ฟี นอล
              จะมีสารใดปนเปื้ อน
       ปรากฎการณ์ Eutrophication เกิดจากอะไร                        สารอาหารมาก
                ่
        ถ ้าต ้องการเพิมไนโตรเจนต ้องเติมอะไร                         ยูเรีย
       การลดกลินเหม็นในเส ้นท่อต ้องเติมสารอะไร
           ่                                     ปูนขาว และโซดาไฟ

      ก๊าซใดทีเกิดจากระบบการไม่ใช ้อากาศ แล ้วติดไฟ
          ่                                          CH4

          อุปกรณ์อะไรใช ้กวาดตะกอนผิวน้ า                          Skimer
      ่            ่ ุ
    เครืองมือชนิดใดมีความแม่นยาทีสดในการวัดอัตราการไหล                   Electromagnatic meter
  กระบวนการบาบัดน้ าเสียโครเมียมใช ้อะไรเติมเพือลด โครเมียมหก
                         ่
                                                    FeSO4
             เป็ นโครเมียมสาม
   ถ ้าขวดเก็บตัวอย่างมีผงซักฟอกไม่ควรนาไปเก็บตัวอย่างอะไร                    ฟอสเฟต
.          ข ้อใดคือ Tertiary Treatment                         กาจัดฟอสฟอรัส
     กาจัด คลอรีน ในการวิเคราะห์ COD ต ้องเติมสารใด                       HgSO4
        ถ ้าหากผู ้ควบคุมไม่สามารถดาเนินการได ้
                                                     ่
                                         ภายใน 15 วัน นับจากวันทีไม่สามารถดาเนินการได ้
                        ่
           ต ้องแจ ้งกรมโรงงานภายในกีวัน
        ถ ้าหากผู ้ควบคุมไม่ประสงค์จะดาเนิน การ
                                                          ่
                                              ไม่น ้อยกว่า 7วัน ก่อนทีจะไม่ทา
                        ่
          ต ้องแจ ้งกรมโรงงานภายในกีวัน
       ถ ้าหากผู ้ควบคุมมลพิษถูกเพิกถอนใบอนุญาต
                                                      ั ่ ู
                                            ภายใน 90 วัน นับแต่วนทีถกเพิกถอน
                        ่ ั
         บริษัทต ้องจัดหามาแทนภายในกีวน
                                ่
   ถ ้าหากผู ้ควบคุมถูกยึดใบอนุญาตจะถูกจากัดสิทธิเป็ นเวลากีปี               3 ปี หลังจากถูกเพิกถอน
                     ี่
             ใบอนุญาตมีอายุกปี                          ่           ่
                                           หลังจากทีออกให ้ 3 ปี หลังจากทีอนุญาต
     ข ้อจากัดของการใช ้เวียร์ในการวัดอัตราการไหลคืออะไร                 ห ้ามมีของแข็งแขวนลอยสูง
            ้
     จุดสาหรับติดตัง Buffle guage ต ้องห่างจากเวียร์เท่าไร            ไม่น ้อยกว่า 4 เท่าของความสูงเหนือสันเวียร์
                                               ่              ่ ิ
                                          ความเร็วทีรางคิดเป็ น 80%ของความเร็วทีผวน้ า
                           ั
   ความเร็วของการไหลในรางกับความเร็วผิวน้ าสัมพันธ์กนอย่างไร
                                                 v = 0.8 v surface
               ่
  ความเร็วของการไหลในท่อเพือป้ องกันการตกตะกอนเท่ากับเท่าไร                     0.6 m/s
                                  ใช ้กับน้ าแปรปรวนการเก็บไหลต่อเนือง คุณภาพสม่าเสมอ โดยน้ าทีแปรปรวนมาก
                                                   ่             ่
       Composit ใช ้วัดตัวอย่างทีมลักษณะอย่างไร
                    ่ ี
                                                              ้
                                            BOD 4 Hr/time, แปรปรวนน ้อย 12 Hr/ครัง
         ขวดใหม่ มักมีสารอะไร                           ปรอทซัลเฟต
     การล ้างขวดเก็บตัวอย่างควรล ้างด ้วยสารใด                     กรดโครมิก
                               เติม MnSO4 Alkali Iodine Azide โดยไม่ให ้สัมผัสกับอากาศ และใช ้ฝาขวดแบ
             ่     ่
     เก็บตัวอย่างเพือวิเคราะห์คา DO อย่างไร
                                              Ground joint
          ่    ี้
         ทีห ้วยคลิตพบปั ญหาใด                            ตะกั่ว
     ตัว Titrant ในการวิเคราะห์ BOD คืออะไร                    โซเดียมไทโอซัลเฟต
  ความเร็วไหลผ่านกรวดทรายของระบบ Grit Removal
                                               0.3 m/s
           เป็ นเท่าไหร่
                   ่
        scrapper arm มีหน ้าทีอะไร                             ่
                                            กวาดตะกอนทีก ้นถัง
                  ่
          Baffle มีหน ้าทีอะไร                     ้
                                        กันตะกอนลอยไม่ให ้หลุดออกจากน้ า
      Primary Sludge มีความเข ้มข ้นเท่าไร                     2.5-5.5% solids
     Secondary Sludge มีความเข ้มข ้นเท่าไร                     0.5-1.2% solids
MonoChloramine, DiChloramine TriChloramine รวมเรียกว่า                    ้
                               Combined Residual Chlorine ฆ่าเชือโรคน ้อยกว่า Free residual Chlorine แ
            อย่างไร                               ่
                                            อยูในน้ านานกว่า
 Microfilter (MF), Ultrafilter (UF), Reverse Osmosis (RO)
                                              MF>UF>RO
         จงเรียงลาดับ ขนาดรูพรุน
                                           ้         ้
                                   Acetongenesis ขันตอนการย่อยสลายทังหมด Acidogenesisp
      Acetongenesis คือกระบวนการอะไร
                                     ย่อยเป็ นกรดอินทรีย ์ Methanogenesis ได ้ก๊าซมีเทน
            PAO คืออะไร                      Phosphorus Accumulation Organisms
                                                                 ้
                              แสดงองค์ประกอบของระบบโดยแสดงค่าระดับต่าง ๆ เช่นค่าระดับน้ า ค่าระดับพืน
        Hydraulic Profile บอกอะไร
                                           ค่าระดับท่อ
       ข ้อใดถือว่าเป็ นโรงงานตาม พรบ.                 ่    ้             ้
                                     เครืองจักรตังแต่ 5 แรงม ้า หรือ คนงานตังแต่ 7 คน
     ่            ้ ่ ี ่
โรงงานเยือกระดาษ สามารถปล่อยน้ าทิงทีมคา COD เท่าไหร่                  ไม่เกิน 400 mg/l
                       ้ ่ ี
โรงงานฟอกย ้อม และโรงฟอกหนัง สามารถปล่อยน้ าทิงทีมค่า
                                             ไม่เกิน 60 mg/l
          BOD เท่าไหร่
                ้ ่ ี ่
 โรงงานฟอกหนังสามารถปล่อยน้ าทิงทีมคา TKN เท่าไหร่                    ไม่เกิน 100 mg/l
        มาตรฐาน TDS เท่ากับเท่าใด                         ไม่เกิน 3000 mg/l
       รายงาน EIA มีหน่วยงานใดควบคุม                              ่
                                        สานั กงานนโยบายและแผนสิงแวดล ้อม
                    ่
       แหล่งน้ าผิวดินแบ่งเป็ นกีประเภท                        5 ประเภท
     สูตรโมเลกุลของ microorganism คือข ้อใด                       C5H7NO2
    O3 เป็ น N2 Bact. ใช ้สารอาหารมาจากแหล่งใด                        ิ
                                         เมทานอล กรดอะซิตก สารอินทรีย ์
             ่ ี
      ปั จจัยอะไรทีมผลต่อ Tricking Filter                     Hydrualic Loading
       สารใดใช ้ในการ fix น้ าเสียทีมโลหะ
                     ่ ี                        เติม HNO3
    อัตราส่วน Contact- Stabilization เท่ากับเท่าไร                     1:4
          ้
         ขันตอนการกาจัด Sludge             Preminary-Thickening-Stabilization-Condition-Dewatering-Dispose
       เราใช ้อะไร preserve ในการ DO                      MnSO4 + Modify Azide
           ่ ี          ่ ุ
    เมมเบรนชนิดใดทีมขนาด Pore Size เล็กทีสด                     Reverse Osmosis

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:166
posted:12/3/2011
language:Thai
pages:14