Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Undervisningsbeskrivelse - DOC 4 by Ua4DeN1t

VIEWS: 69 PAGES: 9

									Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin        maj 2007
Institution     Esbjerg Handelsgymnasium

Uddannelse      hhx

Fag og niveau    Tysk fortsætter B

Lærer(e)       Jens Frederik Justsen

Hold         2 tyb-h1-JFJ


Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1  Tysk musik projektopgave

Titel 2  Landeskunde Deutschland

Titel 3  Geschichte 1945 - 2005

Titel 4  Grammatisk forløb

Titel 5  Tværfagligt forløb om Rechtsextremismus

Titel 6  Forretningstysk

Titel 7  Thema: Liebe

Titel 8  Die deutsche demokratische Republik (DDR)

Titel 9  Firma Profil

Titel   Schule in Deutschland
10
                                 Side 1 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside

Titel 1            Tysk musik - projektopgave

Indhold            Hjemmesider for de respektive kunstnere:
                - Rammstein
                - DJ Ötzi
                - Die Prinzen
                - Wir sind Helden
                - Nena
                - Die Toten Hosen

                Skriftlig rapport om valgt kunstner
                Musikvideoer
                Audiovisuel præsentation


Omfang             7 moduler

Særlige fokuspunkter      Redegøre, forstå, opleve og samtale om æstetiske udtryksformer på tysk
                Skriftligt fremstilling på tysk
                IT-kompetencer i relation til informationssøgning på Internettet
                IT-kompetencer i relation til audiovisuel præsentation af kunstner
                Udvikle lyttekompetence
                Præsentationsteknik

Væsentligste arbejdsformer IT informationssøgning
              Audiovisuel præsentation
              Skriftligt arbejde: rapport + oversættelse af sangtekst
              projektarbejdsform
              refleksionsark til portfolio


Retur til forside
                                             Side 2 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside

Titel 2        Landeskunde Deutschland

Indhold        Kompendium med tekster fra Goethe instituttet om demografiske,
            erhvervsmæssige og samfundsforhold i Tyskland

            Gruppearbejde med udarbejdelse af skriftlig rapport og præsentation af et
            selvvalgt Bundesland.

            Nyhedsudsendelser fra TV

            Aflevering af version af side fra kompendiet.


Omfang         8 moduler

Særlige fokuspunkter Udvikle kendskab til tyske samfundsforhold
           Udvikle ordforråd, træning af gloser
           Træning af oversættelse
           Træning af oplæsning
           IT kompetencer i forbindelse med informationssøgning på tyske hjemmesider
           med samfunds- og erhvervsmæssigt indhold.


Væsentligste      Klasseundervisning
arbejdsformer     IT informationssøgning og præsentation
            Anvendelse af Goethe instituttets hjemmeside
            skriftligt arbejde: bearbejdede tekster, glosetræning, version
            refleksionsark til portfolio


Retur til forside
Titel 3           Geschichte 1945-2005

Indhold           Gennemgang af de vigtigste historiske begivenheder i nyere tysk
               historie
               Materiale, plancher fra Goetheinstituttet

               Litteratur:
               Klaus Kordon: ”Die Lisa”
               Glaardgaard, Jette et alii: ”Wunderzeit”, København, 2001, s. 6-11

                                             Side 3 af 9
              Årstal i tysk historie, ”Deutschland” nr. 2, 1995


Omfang           8

Særlige fokuspunkter    Udvikle elevernes kendskab til tysk historie, kultur og samfundsforhold
              Oversættelse tysk-dansk
Væsentligste        Klasseundervisning
arbejdsformer        Gruppearbejde
Titel 4           Grammatisk forløb

Indhold           Ventus: IT-baseret grammatikundervisning

              Personlige stedord & tilbagevisende stedord
              Ordstilling i hoved- og bisætninger
              Forholdsord med akkusativ og dativ
              Repetition af stof fra grundforløb

Omfang           6

Særlige fokuspunkter    Grammatisk sikkerhed i skrift og tale
              Oversættelse
              Redegørelse og diskussion af grammatiske problemstillinger i
              skriftlig tysk


Væsentligste arbejdsformer Virtuel arbejdsform
              Tavlegennemgang af grammatiske emner og problemer
              Tavlegennemgang af elevernes skriftlige produktion
                                              Side 4 af 9
Titel 5           Tværfagligt forløb med dansk og engelsk om højreekstremisme

Indhold
              www.wikipedia.de : Rechtsextremismus in Dänemark und
              Deutschland, Geschichte, Kleidung und mehr.
              Internetsider: NPD & JN.
              www.bild.de : 21.04.2006 + 24.04.2004:
              Deutsch-Äthiopier ins Koma geprügelt, Seine Tochter: Lieber
              Gott, lass Papa nicht sterben“.
              „Er wurde halbtot geprügelt – sein Handy nahm alles auf“
              „Was geschah wirklich in der Potsdamer Prügelnacht?“
              „Polizei nimmt zwei verdächtige Schläger fest“

              Kortfilm: Schwarzfahrer
Omfang           6

Særlige fokuspunkter
              Søgning på højreekstremistiske hjemmesider i Tyskland.
              Udvikle kendskab til tysk historie & samfundsforhold.
              Kendskab til vigtigste tyske medier og søgning på disses
              hjemmesider.


Væsentligste arbejdsformer Virtuel arbejdsform
              Klassegennemgang og diskussion
Titel 6     Forretningstysk/Grammatik

Periode     Uge 35-38 2006

Indhold     ”Sehr geehrte Damen und Herren”, Tysk Handelskorrespondance for niveau B,
         Ventus, 1999, s.1-48.
           ”Forespørgsel”: opgave 1, 2, 3, 7 s. 16ff
           ”Tilbud”: opgave 4, s. 27
           ”Ordre”: opgave 1, 3 s. 35f
           ”Ordrebekræftelse”: opgave 4, s. 46.

         ”Auf den richtigen Weg”, tysk grammatik for niveau B og A, Ventus, 2005
           Opgave C, D, E, F s. 56f

                                            Side 5 af 9
             Opgave D, E s. 59f
             Opgave A s. 61f
             Opgave D, E s. 64
             Opgave A, B, C, D, E, F s. 55ff
             Opgave A, B, C, D, E, F, G s. 58ff
             Opgaver til dobbeltstyrede præpositioner + genitiv

Omfang     4 uger

Særlige
fokuspunkter       udtrykke sig skriftligt på tysk med et basalt ordforråd og grundlæggende
             grammatisk korrekthed
             anvende grundlæggende erhvervsrelateret terminologi og fraseologi i
             arbejdet med virksomhedens eksterne og interne kommunikation,
             mundtligt og skriftligt
             Udbygning af ordforråd

Væsentligste  Klasseundervisning
arbejdsformer  Skriftligt arbejde
        Internetbaseret
Titel 7     Thema: Liebe

Periode
Uger/skoleår  Uge 39-46 2006
Indhold
        Pahlke_Grygier, Sabine: Das Café Positiv, Kbh, 1995
           Skriftlige arbejdsspørgsmål
           Referatskrivning
           Informationssøgning om HIV/AIDS på Internettet
           Klassediskussioner og samtale

        Tykwer, Tom: Lola rennt, tyskforlaget, 1998
           Skriftlige arbejdsspørgsmål
           Klassediskussioner og samtale
           Opgaver fra tyskforlagets hjemmeside om ”Lola rennt”, Thema: ”Geld”,
           ”Glück/Pech”
           Arbejde med begrebskort med fokus på diskussion på tysk mellem eleverne
           samt skabelsen af et overblik over bogens handling.

          Film: ”Lola rennt ”

Omfang     5 uger

Særlige         læse og forstå lettere, nyere, autentiske tysksprogede tekster
fokuspunkter      redegøre for og samtale om ukendte emner på tysk med et basalt
                                            Side 6 af 9
             ordforråd, brug af faste vendinger og udtryk samt relevante
             kommunikationsstrategier og redegøre for og diskutere kendte emner på
             tysk med et varieret ordforråd, herunder argumentere for deres
             synspunkter
            forstå, opleve og samtale om tysksproget litteratur og andre æstetiske
             udtryksformer
            anvende viden om nyere, tysk litteratur på en reflekterende måde i
             mundtlig kommunikation.”
            Begrebskort til diskussion på tysk

Væsentligste       Klasseundervisning,
arbejdsformer      virtuelle arbejdsformer
             anvendelse af fagprogrammer
             skriftligt arbejde
Titel 8     Die deutsche demokratische Republik (DDR)

Periode
Uger/skoleår  Uge 47 – 50, 2006
Indhold     Rusch, Claudia, ”Meine freie deutsche Jugend”, Systime, 2003
           ”Die Stasi hinter der Küchenspüle”
           ”Die Hauptabteilung VIII im Märchenwald”
           “Honeckers kandierter Apfel”
           “Die Jugendweihe”
           “Mauer mit Banane”
           “FKK am Mittelmeer”
           “Der Verdacht”

        Rosenbohm, Hans-Otto et alii: “Deutschland – Geschichte, Geographie,
        Gesellschaft, Gyldendal, 1992:
           S. 59-77, 81-85

        Fra:
            de.wikipedia.org/wiki/Stasi: ”Ministerium für Staatsicherheit”
            de.wikipedia.org/wiki/Markus_Wolf: ”Markus Wolf”
            de.wikipedia.org/wiki/Robert_Havemann: ”Robert Havemann”
            de.wikipedia.org/wiki/Freikörperkultur: “Freikörperkultur”
            www.tyskforlaget.dk: ”Goodbye Lenin – daglivliv i DDR”

        Film:
           Goodbye Lenin, herunder udarbejdelse af filmanmeldelse af samme
           Das Leben der Anderen

        Andet:

             Tysk stil niveau B, Højere Handelseksamen juni 2006.

                                             Side 7 af 9
Omfang       4 uger

Særlige           Forstå og forholde sig perspektiverende til indholdet af autentiske,
fokuspunkter         tysksprogede fiktions- og sagprosatekster hhv. tysksprogede elektroniske
               medier om samfundsmæssige og kulturelle forhold
               Forstå, opleve og samtale om tysk litteratur og film
               Informationssøgning på Internettet om relevante emner i forhold til det
               overordnede forløb
               Opnå forståelse for og viden om tysk kultur og historie
               Styrkelse af ordforråd
Retur til forside

Titel 9        Firma Profil

Indhold        - Projektarbejde, firmaer valgt: Bayer, Siemens AG, Haribo, BASF,
            Volkswagen

            Projektbeskrivelse:

                1. Virksomhedens idé
                2. Virksomhedens image
                3. mission/koncept
                4. produkter
                5. regnskab
                6. historie
                7. fakta om virksomheden: ledelse, ansatte, selskabsform, geografisk
                  placering, datterselskaber etc.
                8. organisation
                9. SWOT analyse af virksomheden

            - Udarbejdelse af projekt
            - Fremlæggelse af projekt

Omfang         14 moduler

Særlige               -  gruppearbejde
fokuspunkter             -  informationssøgning
                   -  viden om erhvervsmæssige forhold i Tyskland.
                   -  progression

Væsentligste      Klasseundervisning
arbejdsformer     Projektarbejdsform
            Skriftligt arbejde


                                               Side 8 af 9
Retur til forside


Titel 10      Schule in Deutschland

Indhold       Brennpunkt Deutsch 4/2006: Schönes Schülerleben?

               -  Schul- und Lehrjahre
               -  Politiken 08.04.2006: Tysklands skolepolitik slået fejl
               -  Hannig, Mariekje: Die Ratten aus dem Internet. + Aufgaben
               -  Weinrich, Gerd: Unsere Schule ist toll – das Schulsystem blöd.
               -  Information 27.02.2007: Tysklands tabere går i Hauptschule
               -  Information 27.02.2007: Rütli har ikke ændret noget.

               -  lytteøvelser til teksterne
               -  opgaveløsning


Omfang       Anvendt uddannelsestid: 8 moduler

Særlige            -  forstå og forholde sig perspektiverende til indholdet af
fokuspunkter           autentiske tysksprogede tekster om samfundsforhold.
               -  Kontrastivt i forhold til det danske uddannelsessystem
               -  Mundtlig sprogfærdighed
Væsentligste    Klasseundervisning
arbejdsformer
Retur til forside
                                             Side 9 af 9

								
To top