????? by Ua4DeN1t

VIEWS: 0 PAGES: 69

									                               ‫فهرست جداول بخش ششم : انرژی های تجدیدپذیر‬
                                     ‫جدول (1-6) : مشخصات حوضه های مهم آبریز کشور‬
                                     ‫جدول (2-6) : برآورد ظرفیت طرح های برق آبی کشور‬
          ‫جدول (3-6) : برآورد ظرفیت طرح هاي برق آبي كشور به تفكیك استان ها و وضعیت طرحها تا پایان سال 5831‬
        ‫جدول (4-6) : مشخصات عمومي نیروگاه هاي برق آبي در دست بهره برداري بزرگ، متوسط، كوچك، میكرو و میني‬
            ‫جدول (5-6) : ظرفیت اسمي و تولید نیروگاه هاي برق آبي در دست بهرهبرداري وزارت نیرو در سال 5831‬
                           ‫جدول (6-6) : ظرفیت طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي كشور‬
                          ‫جدول (7-6) : مشخصات عمومي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي بزرگ‬
 ‫جدول (8-6) : ظرفیت قابل نصب، انرژي متوسط ساالنه و میزان سرمایهگذاري طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي بزرگ‬
                    ‫جدول (9-6) : مشخصات عمومي طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي متوسط‬
‫جدول (01-6) : ظرفیت قابل نصب، انرژی متوسط ساالنه و میزان سرمایهگذاري طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي متوسط‬
                         ‫جدول (11-6) : مشخصات طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي كوچك‬
                    ‫جدول (21-6) : میزان سرمایهگذاري طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي كوچك‬
                ‫جدول (31-6) : مشخصات طرح هاي در دست مطالعه نیروگاه هاي برق آبي بزرگ، متوسط و كوچك‬
    ‫جدول (41-6) : مشخصات طرحهاي در مرحله شناخت، شناسایي و پتانسیل یابي نیروگاه هاي برق آبي بزرگ، متوسط و كوچك‬
                               ‫جدول (51-6) : وضعیت پروژه های بادی کشور به تفکیک استان ها‬
                             ‫جدول (61-6) : مشخصات سایت های توربین های بادی نصب شده کشور‬
              ‫جدول (71-6) : زمان بهره برداري، محل نصب و توان توربین های بادی نصب شده تا پایان سال 5831‬
                          ‫جدول (81-6) : تولید برق از نیروگاههاي برق بادي طي سال هاي 58-7731‬
                          ‫جدول (91-6) : مشخصات پروژههاي مطالعاتي و اجرایي مربوط به انرژي باد‬
                   ‫جدول (02-6) : سرمایهگذاري انجام شده و مورد نیاز پروژههاي بادي در دست اجرا یا مطالعه‬
                             ‫جدول (12-6) : تعداد ایستگاه های بادسنجی در استان های مختلف کشور‬
                 ‫جدول (22-6) : مشخصات پروژههاي فتوولتائیك در حال بهره برداري مربوط به انرژی خورشیدی‬
                               ‫جدول (32-6) : تولید برق خورشیدی کشور طی سال های 58-7731‬
                    ‫جدول (42-6) : مشخصات پروژههاي خورشیدي در دست اجرا و بهره برداري وزارت نیرو‬
                     ‫جدول (52-6) : سرمایهگذاري انجام شده و مورد نیاز براي اجراي پروژههاي خورشیدي‬
                    ‫جدول (62-6) : مشخصات پروژههاي خاتمه یافته و اجرایی مربوط به انرژی زمین گرمایی‬
                                ‫جدول (72-6) : سرمایهگذاري براي اجراي پروژههاي زمین گرمایي‬
                       ‫جدول (82-6) : مشخصات پروژههاي پیل سوختي و هیدروژن خورشیدي وزارت نیرو‬
                      ‫جدول (92-6) : مشخصات پروژههاي انرژي وانادیومي، بیوماس و بیوگاز وزارت نیرو‬
       ‫جدول (03-6) : سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجرای پروژههاي پیل سوختی، هیدروژن، بیوماس و بیوگاز وزارت نیرو‬
                              ‫جدول (13-6) : ظرفیت پروژه های نیروگاهی برق تجدیدپذیر غیردولتی‬
                            ‫جدول (23-6) : مشخصات پروژه های نیروگاهی برق تجدیدپذیر غیر دولتی‬
                               ‫فهرست جداول بخش ششم : انرژی های تجدیدپذیر‬
                                     ‫جدول (1-6) : مشخصات حوضه های مهم آبریز کشور‬
                                     ‫جدول (2-6) : برآورد ظرفیت طرح های برق آبی کشور‬
          ‫جدول (3-6) : برآورد ظرفیت طرح هاي برق آبي كشور به تفكیك استان ها و وضعیت طرحها تا پایان سال 5831‬
        ‫جدول (4-6) : مشخصات عمومي نیروگاه هاي برق آبي در دست بهره برداري بزرگ، متوسط، كوچك، میكرو و میني‬
            ‫جدول (5-6) : ظرفیت اسمي و تولید نیروگاه هاي برق آبي در دست بهرهبرداري وزارت نیرو در سال 5831‬
                           ‫جدول (6-6) : ظرفیت طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي كشور‬
                          ‫جدول (7-6) : مشخصات عمومي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي بزرگ‬
 ‫جدول (8-6) : ظرفیت قابل نصب، انرژي متوسط ساالنه و میزان سرمایهگذاري طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي بزرگ‬
                    ‫جدول (9-6) : مشخصات عمومي طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي متوسط‬
‫جدول (01-6) : ظرفیت قابل نصب، انرژی متوسط ساالنه و میزان سرمایهگذاري طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي متوسط‬
                         ‫جدول (11-6) : مشخصات طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي كوچك‬
                    ‫جدول (21-6) : میزان سرمایهگذاري طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي كوچك‬
                ‫جدول (31-6) : مشخصات طرح هاي در دست مطالعه نیروگاه هاي برق آبي بزرگ، متوسط و كوچك‬
    ‫جدول (41-6) : مشخصات طرحهاي در مرحله شناخت، شناسایي و پتانسیل یابي نیروگاه هاي برق آبي بزرگ، متوسط و كوچك‬
                               ‫جدول (51-6) : وضعیت پروژه های بادی کشور به تفکیک استان ها‬
                             ‫جدول (61-6) : مشخصات سایت های توربین های بادی نصب شده کشور‬
              ‫جدول (71-6) : زمان بهره برداري، محل نصب و توان توربین های بادی نصب شده تا پایان سال 5831‬
                          ‫جدول (81-6) : تولید برق از نیروگاههاي برق بادي طي سال هاي 58-7731‬
                          ‫جدول (91-6) : مشخصات پروژههاي مطالعاتي و اجرایي مربوط به انرژي باد‬
                   ‫جدول (02-6) : سرمایهگذاري انجام شده و مورد نیاز پروژههاي بادي در دست اجرا یا مطالعه‬
                             ‫جدول (12-6) : تعداد ایستگاه های بادسنجی در استان های مختلف کشور‬
                 ‫جدول (22-6) : مشخصات پروژههاي فتوولتائیك در حال بهره برداري مربوط به انرژی خورشیدی‬
                               ‫جدول (32-6) : تولید برق خورشیدی کشور طی سال های 58-7731‬
                    ‫جدول (42-6) : مشخصات پروژههاي خورشیدي در دست اجرا و بهره برداري وزارت نیرو‬
                     ‫جدول (52-6) : سرمایهگذاري انجام شده و مورد نیاز براي اجراي پروژههاي خورشیدي‬
                    ‫جدول (62-6) : مشخصات پروژههاي خاتمه یافته و اجرایی مربوط به انرژی زمین گرمایی‬
                                ‫جدول (72-6) : سرمایهگذاري براي اجراي پروژههاي زمین گرمایي‬
                       ‫جدول (82-6) : مشخصات پروژههاي پیل سوختي و هیدروژن خورشیدي وزارت نیرو‬
                      ‫جدول (92-6) : مشخصات پروژههاي انرژي وانادیومي، بیوماس و بیوگاز وزارت نیرو‬
       ‫جدول (03-6) : سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجرای پروژههاي پیل سوختی، هیدروژن، بیوماس و بیوگاز وزارت نیرو‬
                              ‫جدول (13-6) : ظرفیت پروژه های نیروگاهی برق تجدیدپذیر غیردولتی‬
                            ‫جدول (23-6) : مشخصات پروژه های نیروگاهی برق تجدیدپذیر غیر دولتی‬
 ‫هاي برق آبي بزرگ‬

‫هاي برق آبي متوسط‬
                    ‫جدول (1-6) : مشخصات حوضه های مهم آبریز کشور‬


‫طول (کیلومتر)‬  ‫مساحت (کیلومتر مربع)‬      ‫سرچشمه‬        ‫نام حوضه‬


  ‫059‬        ‫00006‬        ‫کوههای زاگرس جنوبی‬          ‫کارون‬
                    ‫سرچشمه های کوههای اشترانکوه،‬
  ‫015‬        ‫00042‬                             ‫دز‬
                          ‫سالن، مالو‬
  ‫009‬        ‫00034‬         ‫خرم آباد، یافته، ایالم‬       ‫کرخه‬
‫ظرفیت کل تولید‬  ‫پتانسیل کل تولید‬
 ‫انرژی برق آبی‬  ‫انرژی برق آبی‬
 ‫(مگاوات)‬    ‫(گیگاوات ساعت)‬

 ‫00031‬       ‫00003‬
  ‫0525‬       ‫0009‬
  ‫5613‬       ‫0006‬
         ‫جدول (2-6) : برآورد ظرفیت طرح های برق آبی کشور‬
‫ظرفیت (مگاوات)‬           ‫نوع نیروگاه‬
 ‫912.2756‬                    ‫در دست بهره برداری‬
 ‫001.7295‬                        ‫در دست اجرا‬
 ‫001.01321‬                 ‫در دست مطالعه و آماده اجرا‬
 ‫072.81601‬                       ‫در مرحله شناخت‬
‫986.72453‬                            ‫جمع‬
‫جدول (3-6) : برآورد ظرفیت طرح هاي برق آبي كشور به تفكیك استان ها و وضعیت طرحها تا پایان سال 583‬
            ‫در دست مطالعه و‬
                                 ‫در دست اجرا‬        ‫در دست بهرهبرداري‬
              ‫(2)‬
                 ‫آماده اجرا‬                                    ‫نام استان‬
            ‫توان‬                                 ‫توان‬     ‫تعداد‬
                    ‫تعداد نیروگاه‬  ‫توان (مگاوات)‬  ‫تعداد نیروگاه‬
           ‫(مگاوات)‬                               ‫(مگاوات)‬   ‫نیروگاه‬
            ‫933‬          ‫3‬       ‫001‬         ‫1‬      ‫53‬      ‫2‬      ‫آذربایجان شرقي‬
           ‫8.972‬        ‫)4(‬
                        ‫01‬     ‫7.22‬         ‫1‬      ‫6‬      ‫1‬      ‫آذربایجان غربي‬
            ‫32‬          ‫2‬       ‫-‬         ‫-‬     ‫450.0‬      ‫1‬           ‫اردبیل‬
            ‫602‬          ‫2‬       ‫5.8‬         ‫1‬     ‫3.85‬      ‫2‬          ‫اصفهان‬
            ‫574‬          ‫2‬       ‫084‬         ‫1‬      ‫-‬      ‫-‬            ‫ایالم‬
            ‫4.91‬          ‫1‬      ‫4.91‬         ‫1‬      ‫-‬      ‫-‬           ‫بوشهر‬
            ‫5.8‬          ‫1‬       ‫74‬         ‫1‬     ‫5.862‬      ‫4‬           ‫تهران‬
           ‫7.3212‬         ‫)7(‬
                        ‫7‬     ‫0201‬        ‫)6(‬
                                           ‫2‬   ‫93‬      ‫1‬    ‫چهارمحال و بختیاري‬
            ‫41‬          ‫1‬       ‫-‬         ‫-‬     ‫90.0‬      ‫2‬          ‫خراسان‬
          ‫58.7162‬        ‫)8(‬
                       ‫43‬      ‫3063‬         ‫4‬     ‫5995‬      ‫6‬         ‫خوزستان‬
            ‫611‬          ‫1‬       ‫-‬         ‫-‬      ‫-‬      ‫-‬           ‫زنجان‬
            ‫5.6‬          ‫1‬       ‫-‬         ‫-‬      ‫-‬      ‫-‬           ‫سمنان‬
             ‫-‬          ‫-‬       ‫-‬         ‫-‬      ‫-‬      ‫-‬    ‫سیستان و بلوچستان‬
            ‫4.25‬          ‫5‬       ‫311‬         ‫2‬     ‫52.21‬      ‫2‬           ‫فارس‬
             ‫-‬          ‫-‬       ‫-‬         ‫-‬      ‫-‬      ‫-‬           ‫قزوین‬
             ‫-‬          ‫-‬       ‫-‬         ‫-‬      ‫-‬      ‫-‬             ‫قم‬
            ‫12‬          ‫2‬       ‫-‬         ‫-‬      ‫-‬      ‫-‬         ‫كردستان‬
            ‫4.01‬          ‫2‬       ‫-‬         ‫-‬     ‫4.23‬      ‫1‬           ‫كرمان‬
            ‫71‬         ‫)9(‬
                        ‫3‬      ‫2.7‬         ‫1‬      ‫-‬      ‫-‬         ‫كرمانشاه‬
           ‫8.812‬        ‫)01(‬
                        ‫5‬      ‫-‬         ‫-‬     ‫8.61‬      ‫6‬    ‫كهگیلویه و بویراحمد‬
            ‫6‬           ‫1‬       ‫-‬         ‫-‬      ‫-‬       ‫-‬           ‫گلستان‬
            ‫921‬        ‫)21,11(‬
                         ‫4‬     ‫8.2‬         ‫1‬     ‫17.78‬      ‫4‬            ‫گیالن‬
           ‫8725‬        ‫)41(‬
                         ‫61‬    ‫054‬          ‫1‬     ‫36.1‬      ‫3‬            ‫لرستان‬
           ‫57.543‬          ‫01‬    ‫5.3501‬      ‫)51(‬
                                           ‫2‬  ‫580.1‬      ‫3‬           ‫مازندران‬
            ‫-‬            ‫-‬     ‫-‬          ‫-‬     ‫6.51‬      ‫2‬           ‫مركزي‬
            ‫3‬           ‫1‬      ‫-‬          ‫-‬      ‫-‬      ‫-‬           ‫هرمزگان‬
            ‫-‬            ‫-‬     ‫-‬          ‫-‬      ‫8.2‬      ‫1‬            ‫همدان‬
            ‫-‬            ‫-‬     ‫-‬          ‫-‬      ‫-‬      ‫-‬             ‫یزد‬
          ‫1.01321‬         ‫411‬     ‫1.7295‬         ‫71‬    ‫912.2756‬    ‫14‬             ‫جمع‬
                            ‫1) تفاوت اعداد با ارقام ترازنامه سال هاي قبل به علت بررسيهاي مجدد می باشد.‬
  ‫2) پروژه هاي كهگول، چشمه میشي و مشترك كهگول و چشمه میشي استان كهگیلویه و بویراحمد فاز مطالعاتي آماده براي اجرا مي باشند.‬
‫3) این طرح ها شامل: حوضه ارس (آذربایجان شرقي)، حوضه ارومیه (آذربایجان غربي)، حوضه تالش (گیالن)، پل رود، سرد آبرود، هراز،‬
                                                 ‫و چشمه كیله (مازندران) مي باشند.‬
                                                 ‫4) شامل بسته ارومیه نیز می باشد.‬
 ‫5) حوضه شاپور دالکی با توان 9573 مگاوات در استان های بوشهر، فارس و خوزستان و حوضه مارون جراحی با توان 071 مگاوات در‬
                                ‫خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد تنها در استان خوزستان لحاظ شده است.‬
                                     ‫6) شامل بسته اردل نیز می باشد.‬
                             ‫7) شامل پكیج چهارمحال و بختیاري نیز می باشد.‬
                                  ‫8) شامل پكیج خوزستان نیز مي باشد.‬
                                   ‫9) شامل پكیج كرمانشاه نیز مي باشد.‬
                                  ‫01) شامل پكیج كهگیلویه نیز مي باشد.‬
                              ‫11) شامل بسته هاي 1 تا 6 شمال نیز مي باشد.‬
           ‫21) طرح حوضه ساحلی خزر استان های گیالن، مازندران و گلستان را در برمی گیرد.‬
                         ‫31) شامل حوضه تالش و حوضه مرداب انزلی می باشد.‬
                                   ‫41) شامل بسته لرستان نیز مي باشد.‬
‫51) پروژه زنجیره اي سرداب رود به جهت مسائل زیست محیطي متوقف شده، بنابر این رقم آن لحاظ نشده است.‬
                                        ‫61) با احتساب حوضه ها .‬
        ‫(1)‬
         ‫ضعیت طرحها تا پایان سال 5831‬
   ‫مطالعه در مرحله شناخت(3)،‬

 ‫طرح هاي شناسایي و پتانسیل یابي‬
  ‫توان‬          ‫تعداد‬
 ‫(مگاوات)‬        ‫نیروگاه‬
  ‫031‬         ‫حوضه ارس‬
 ‫27.87‬        ‫حوضه اروميه‬
  ‫042‬            ‫1‬
  ‫-‬            ‫-‬
              ‫)5(‬
 ‫0001‬             ‫1‬
  ‫)5(‬
               ‫-‬
  ‫-‬            ‫-‬
  ‫-‬            ‫-‬
  ‫-‬            ‫-‬
             ‫)5(‬
 ‫54.2365‬            ‫7‬
  ‫577‬            ‫2‬
  ‫-‬            ‫-‬
  ‫-‬            ‫-‬
  ‫591‬            ‫1‬
  ‫-‬            ‫-‬
  ‫-‬            ‫-‬
  ‫-‬            ‫-‬
  ‫-‬            ‫-‬
  ‫002‬            ‫1‬
  ‫092‬            ‫1‬
  ‫05‬        ‫حوضه گرگان دشت‬
             ‫)31(‬
 ‫001‬              ‫2‬
 ‫074‬            ‫1‬
 ‫1.7541‬           ‫7‬
  ‫-‬            ‫-‬
  ‫-‬            ‫-‬
  ‫-‬            ‫-‬
  ‫-‬            ‫-‬
             ‫)61(‬
‫72.81601‬             ‫72‬

            ‫عاتي آماده براي اجرا مي باشند.‬
      ‫گیالن)، پل رود، سرد آبرود، هراز، چالكرود‬


      ‫ن جراحی با توان 071 مگاوات در استان های‬
‫جدول (4-6) : مشخصات عمومي نیروگاه هاي برق آبي در دست بهره برداري بزرگ، متوسط، كوچك، میكرو و میني‬
         ‫نام‬        ‫نام‬       ‫سال‬       ‫نام‬        ‫نام‬
         ‫سد‬       ‫رودخانه‬    ‫بهره برداري‬    ‫استان‬      ‫نیروگاه‬
                                            ‫نیروگاه هاي بزرگ:‬
          ‫الر‬       ‫الر‬       ‫7631‬     ‫تهران‬         ‫نیروگاه آبي كالن‬
        ‫عباسپور‬      ‫كارون‬      ‫28-6531‬    ‫خوزستان‬         ‫شهید عباسپور‬
        ‫كارون 3‬      ‫كارون‬     ‫)1(‬
                           ‫58-3831‬   ‫خوزستان‬            ‫كارون 3‬
       ‫مسجد سلیمان‬     ‫كارون‬      ‫28-1831‬    ‫خوزستان‬          ‫مسجد سلیمان‬
          ‫دز‬        ‫دز‬       ‫05-1431‬    ‫خوزستان‬               ‫دز‬
         ‫كرخه‬       ‫كرخه‬      ‫28-1831‬    ‫خوزستان‬              ‫كرخه‬
                                           ‫نیروگاه هاي متوسط :‬
        ‫ارس‬        ‫ارس‬       ‫0531‬    ‫آذربایجان شرقي‬            ‫ارس‬
        ‫مغان‬      ‫دامغان رود‬     ‫1831‬    ‫آذربایجان شرقي‬         ‫شوط مغان‬
       ‫زاینده رود‬    ‫زاینده رود‬     ‫9431‬      ‫اصفهان‬           ‫زاینده رود‬
      ‫امیركبیر (كرج)‬     ‫كرج‬       ‫0431‬       ‫تهران‬            ‫امیركبیر‬
         ‫لتیان‬      ‫جاجرود‬      ‫66-8431‬      ‫تهران‬              ‫لتیان‬
        ‫طالقان‬      ‫طالقان‬      ‫5831‬       ‫تهران‬             ‫طالقان‬
                                 ‫چهارمحال و‬
          ‫-‬       ‫كوهرنگ‬      ‫48-3831‬                   ‫كوهرنگ‬
                                 ‫بختیاري‬
         ‫مارون‬      ‫مارون‬      ‫3831‬      ‫خوزستان‬            ‫مارون‬
        ‫درودزن‬       ‫كر‬       ‫8631‬       ‫فارس‬            ‫درود زن‬
         ‫جیرفت‬      ‫هلیل رود‬     ‫6731‬      ‫كرمان‬             ‫جیرفت‬
      ‫سفید رود (منجیل)‬   ‫سفید رود‬     ‫3431‬       ‫گیالن‬           ‫سفید رود‬
         ‫ساوه‬      ‫قره چاي‬      ‫5731‬      ‫مركزي‬             ‫وفرقان‬
                                            ‫نیروگاه هاي كوچك:‬
         ‫مهاباد‬      ‫مهاباد‬     ‫1531‬    ‫آذربایجان غربي‬           ‫مهاباد‬
          ‫-‬       ‫زاینده رود‬    ‫5731‬      ‫اصفهان‬             ‫گالب‬
          ‫-‬        ‫ششپیر‬      ‫3731‬       ‫فارس‬      ‫شهید طالبي (سپیدان)‬
                                 ‫كهگیلویه و‬
          ‫-‬        ‫پل كلو‬     ‫5831‬                     ‫پل كلو 2‬
                                 ‫بویراحمد‬
                                 ‫كهگیلویه و‬
          ‫-‬        ‫پل كلو‬     ‫3831‬                     ‫پل كلو 1‬
                                 ‫بویراحمد‬
                                 ‫كهگیلویه و‬
          ‫-‬        ‫كریك‬      ‫5831‬                     ‫كریك 3‬
                                 ‫بویراحمد‬
                                 ‫كهگیلویه و‬
          ‫-‬        ‫كریك‬      ‫5831‬                     ‫كریك 2‬
                                 ‫بویراحمد‬
          ‫-‬      ‫پكیج كهگیلویه و‬   ‫2831‬     ‫كهگیلویه و‬     ‫یاسوج 7 (پل كلو 4)‬
                 ‫بویراحمد‬            ‫بویراحمد‬
          ‫-‬       ‫چالكرود‬     ‫3731‬      ‫مازندران‬          ‫جنت رودبار‬
         ‫ساوه‬       ‫قره چاي‬     ‫6731‬      ‫مركزي‬             ‫آسیابك‬
          ‫-‬       ‫گاماسیاب‬     ‫8731‬      ‫همدان‬            ‫گاماسیاب‬
                                        ‫نیروگاه هاي میني و میكرو:‬
          ‫-‬        ‫)3(‬
                          ‫1831‬      ‫اردبیل‬             ‫كرنق‬
          ‫-‬       ‫سر رود‬      ‫6631‬      ‫خراسان‬             ‫سر رود‬
          ‫-‬        ‫)4(‬
                          ‫3831‬      ‫خراسان‬              ‫گرني‬
                                 ‫كهگیلویه و‬
        ‫بند كخدان‬      ‫كخدان‬      ‫5831‬                      ‫كخدان‬
                                 ‫بویراحمد‬
          ‫-‬        ‫)5(‬
                          ‫0731‬      ‫گیالن‬              ‫ارده‬
          ‫-‬       ‫ناو رود‬     ‫3831‬      ‫گیالن‬               ‫ناو‬
‫-‬   ‫خلیان‬      ‫3831‬       ‫گیالن‬               ‫خلیان‬
‫-‬   ‫مار بره‬      ‫0831‬       ‫لرستان‬            ‫دره تخت 2‬
‫-‬   ‫مار بره‬      ‫4831‬       ‫لرستان‬            ‫دره تخت 1‬
‫-‬    ‫-‬        ‫3831‬       ‫لرستان‬              ‫سیرم‬
‫-‬    ‫-‬        ‫3831‬      ‫مازندران‬             ‫درجان‬
‫-‬    ‫-‬        ‫3831‬      ‫مازندران‬              ‫مران‬
    ‫2) جریاني.‬  ‫1) 0051 مگاوات تا پایان سال 4831 به بهره برداري رسیده است.‬
  ‫5) از آب چشمه.‬                 ‫4) پایاب ایستگاه پرورش ماهي.‬
          ‫توسط، كوچك، میكرو و میني‬
‫حجم كل مخزن‬    ‫ارتفاع سد‬
‫)میلیون مترمكعب(‬
          ‫از پي (متر)‬


   ‫‪‬‬        ‫701‬
  ‫9313‬       ‫002‬
  ‫0572‬       ‫502‬
   ‫032‬       ‫771‬
  ‫0643‬       ‫302‬
  ‫0037‬       ‫721‬

  ‫0531‬        ‫04‬
    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
  ‫0541‬       ‫001‬
   ‫502‬       ‫081‬
   ‫59‬       ‫701‬
   ‫024‬       ‫061‬
    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
  ‫0021‬       ‫561‬
   ‫399‬        ‫78‬
   ‫963‬       ‫331‬
  ‫5671‬       ‫601‬
   ‫392‬       ‫821‬

   ‫032‬       ‫74‬
   ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
   ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬       ‫)2(‬
              ‫4‬

    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬

    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬

    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬

    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬       ‫)2(‬
              ‫3‬
    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
 ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
 ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
 ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
 ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
 ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
 ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
  ‫3) خروجي آب كشاورزي.‬
‫‪ ‬ارقام در دسترس نميباشند.‬
‫جدول (5-6) : ظرفیت اسمي و تولید نیروگاه هاي برق آبي در دست بهرهبرداري وزارت نیرو در سال 5831‬

         ‫ظرفیت نیروگاه ها (مگاوات)‬           ‫سال‬
                                       ‫استان‬            ‫نام نیروگاه‬
                               ‫بهرهبرداري‬
     ‫كل ظرفیت‬    ‫ظرفیت هر واحد‬    ‫تعداد واحدها‬
                                                       ‫نیروگاه هاي بزرگ:‬
     ‫5.511‬        ‫5.83‬         ‫3‬     ‫7631‬      ‫تهران‬              ‫نیروگاه آبي كالن‬
     ‫0002‬        ‫052‬         ‫8‬     ‫28-6531‬    ‫خوزستان‬                ‫شهید عباسپور‬
     ‫0002‬        ‫052‬         ‫8‬     ‫58-3831‬    ‫خوزستان‬                    ‫كارون 3‬
     ‫0001‬        ‫052‬         ‫4‬     ‫28-1831‬    ‫خوزستان‬                  ‫مسجد سلیمان‬
      ‫025‬         ‫56‬         ‫8‬     ‫05-1431‬    ‫خوزستان‬                          ‫دز‬
      ‫004‬        ‫3.331‬        ‫3‬     ‫28-1831‬    ‫خوزستان‬                         ‫كرخه‬
     ‫5.5306‬        ‫-‬         ‫43‬                                         ‫جمع‬
                                                      ‫نیروگاه هاي متوسط :‬
                                                               ‫(1)‬
      ‫22‬         ‫11‬         ‫2‬     ‫0531‬    ‫آذربایجان شرقي‬                   ‫ارس‬
      ‫31‬         ‫5.6‬         ‫2‬     ‫1831‬    ‫آذربایجان شرقي‬                ‫شوط مغان‬
                                                         ‫(1)‬
      ‫5.55‬        ‫5.81‬         ‫3‬     ‫9431‬      ‫اصفهان‬                   ‫زاینده رود‬
                                                            ‫(1)‬
      ‫09‬         ‫54‬         ‫2‬     ‫0431‬      ‫تهران‬                    ‫امیركبیر‬
      ‫54‬        ‫5.22‬         ‫2‬     ‫66-8431‬     ‫تهران‬                      ‫لتیان‬
      ‫81‬         ‫9‬         ‫2‬      ‫5831‬      ‫تهران‬                        ‫طالقان‬
      ‫93‬         ‫31‬         ‫3‬     ‫48-3831‬    ‫چهارمحال و‬                   ‫كوهرنگ‬
                                       ‫بختیاري‬
      ‫57‬         ‫57‬         ‫1‬      ‫3831‬      ‫خوزستان‬                     ‫مارون‬
      ‫01‬         ‫5‬         ‫2‬      ‫8631‬       ‫فارس‬                     ‫درود زن‬
      ‫4.23‬        ‫2.61‬        ‫2‬      ‫6731‬      ‫كرمان‬                      ‫جیرفت‬
      ‫5.78‬        ‫5.71‬        ‫5‬      ‫3431‬       ‫گیالن‬                    ‫سفید رود‬
      ‫4.01‬        ‫2.5‬        ‫2‬      ‫5731‬      ‫مركزي‬                      ‫وفرقان‬
     ‫8.794‬         ‫-‬         ‫82‬                                         ‫جمع‬
                                                       ‫نیروگاه هاي كوچك:‬
                                                              ‫(1)‬
       ‫6‬         ‫3‬         ‫2‬      ‫1531‬    ‫آذربایجان غربي‬                     ‫مهاباد‬
      ‫8.2‬        ‫8.2‬         ‫1‬      ‫5731‬      ‫اصفهان‬                       ‫گالب‬
                                                   ‫(2)‬
      ‫52.2‬        ‫57.0‬         ‫3‬      ‫3731‬      ‫فارس‬            ‫شهید طالبي (سپیدان)‬
                                      ‫كهگیلویه و‬
       ‫4‬         ‫2‬         ‫2‬      ‫5831‬                             ‫پل كلو 2‬
                                       ‫بویراحمد‬
                                      ‫كهگیلویه و‬
       ‫4‬         ‫2‬         ‫2‬      ‫3831‬                             ‫پل كلو 1‬
                                       ‫بویراحمد‬
                                      ‫كهگیلویه و‬
       ‫3‬         ‫5.1‬         ‫2‬      ‫5831‬                              ‫كریك 3‬
                                       ‫بویراحمد‬
                                      ‫كهگیلویه و‬
      ‫5.2‬        ‫52.1‬         ‫2‬      ‫5831‬                              ‫كریك 2‬
                                       ‫بویراحمد‬
                                      ‫كهگیلویه و‬        ‫(2)‬
      ‫5.2‬        ‫52.1‬         ‫2‬      ‫2831‬                    ‫یاسوج 7 (پل كلو 4)‬
                                       ‫بویراحمد‬
                                                        ‫(3)‬
      ‫1‬         ‫5.0‬         ‫2‬      ‫3731‬     ‫مازندران‬                 ‫جنت رودبار‬
      ‫2.5‬         ‫6.2‬         ‫2‬      ‫6731‬      ‫مركزي‬                    ‫آسیابك‬
                                                           ‫(2)‬
      ‫8.2‬         ‫4.1‬         ‫2‬      ‫8731‬      ‫همدان‬                    ‫گاماسیاب‬
     ‫50.63‬         ‫-‬        ‫22‬                                         ‫جمع‬
                                                ‫(3)‬
                                              ‫:‬     ‫نیروگاه هاي میني و میكرو‬
                                                              ‫(2)‬
     ‫450.0‬       ‫450.0‬         ‫1‬      ‫1831‬      ‫اردبیل‬                        ‫كرنق‬
                    ‫560.0‬      ‫560.0‬       ‫1‬     ‫6631‬     ‫خراسان‬              ‫سر رود‬
                    ‫520.0‬       ‫52.0‬       ‫1‬     ‫3831‬     ‫خراسان‬               ‫گرني‬
                                                 ‫كهگیلویه و‬
                     ‫8.0‬       ‫8.0‬       ‫1‬     ‫5831‬                      ‫كخدان‬
                                                 ‫بویراحمد‬
                    ‫521.0‬      ‫521.0‬      ‫1‬     ‫0731‬     ‫گیالن‬               ‫ارده‬
                     ‫60.0‬       ‫60.0‬      ‫1‬     ‫3831‬     ‫گیالن‬                ‫ناو‬
                    ‫520.0‬      ‫520.0‬      ‫1‬     ‫3831‬     ‫گیالن‬               ‫خلیان‬
                                                              ‫(2)‬
                     ‫9.0‬       ‫54.0‬      ‫2‬     ‫0831‬     ‫لرستان‬             ‫دره تخت 2‬
                     ‫86.0‬       ‫43.0‬      ‫2‬     ‫4831‬     ‫لرستان‬             ‫دره تخت 1‬
                     ‫50.0‬       ‫50.0‬      ‫1‬     ‫3831‬     ‫لرستان‬               ‫سیرم‬
                     ‫50.0‬       ‫50.0‬      ‫1‬     ‫3831‬    ‫مازندران‬              ‫درجان‬
                    ‫530.0‬      ‫530.0‬      ‫1‬     ‫3831‬    ‫مازندران‬              ‫مران‬
                    ‫968.2‬        ‫-‬       ‫41‬                             ‫جمع‬

                   ‫912.2756‬        ‫-‬       ‫89‬                            ‫جمع كل‬
‫1) خود مصرفي مربوط به این نیروگاه ها شامل دو بخش داخلي و خارجي (فني و غیرفني) مي باشد. در بقیه نیروگاه ها فقط خودمصرفی داخلی (فني) آنها‬
                                                              ‫لحاظ شده است.‬
              ‫3) خارج از شبكه مي باشند.‬      ‫2) نیروگاه هاي مذكور در سال 1831 تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي بودهاند.‬
                                                      ‫‪ ‬ارقام در دسترس نميباشند.‬
               ‫ت نیرو در سال 5831‬

 ‫خود مصرفي‬   ‫تولید ناویژه ساالنه‬
‫(مگاوات ساعت)‬  ‫(مگاوات ساعت)‬
 ‫7061‬       ‫490381‬
 ‫67021‬      ‫4264454‬
 ‫0006‬       ‫9561893‬
 ‫8285‬       ‫5491934‬
 ‫7867‬       ‫2717552‬
 ‫0022‬       ‫907249‬
 ‫89353‬      ‫30210661‬

 ‫9662‬       ‫69019‬
  ‫36‬       ‫28807‬
 ‫43134‬      ‫071992‬
 ‫7095‬       ‫974861‬
 ‫2766‬       ‫21897‬
   ‫‪‬‬        ‫1723‬
 ‫0411‬       ‫65217‬
 ‫7021‬       ‫086194‬
  ‫601‬       ‫71334‬
  ‫21‬         ‫‪‬‬
 ‫3848‬       ‫038762‬
  ‫37‬         ‫‪‬‬
 ‫66494‬      ‫3976851‬

  ‫8455‬       ‫45931‬
   ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
   ‫‪‬‬       ‫95811‬
   ‫‪‬‬       ‫00261‬

   ‫‪‬‬        ‫1902‬

   ‫‪‬‬         ‫‪‬‬

   ‫‪‬‬         ‫‪‬‬

   ‫‪‬‬       ‫85431‬
   ‫31‬        ‫134‬
  ‫502‬       ‫4572‬
   ‫46‬       ‫0386‬
  ‫0385‬       ‫77576‬


   ‫‪‬‬         ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬         ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬         ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬       ‫0047‬
    ‫‪‬‬         ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬         ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬         ‫‪‬‬
   ‫35‬        ‫3242‬
    ‫‪‬‬        ‫281‬
    ‫‪‬‬         ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬         ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬         ‫‪‬‬
   ‫35‬       ‫50001‬
  ‫74709‬      ‫87556281‬
‫شد. در بقیه نیروگاه ها فقط خودمصرفی داخلی (فني) آنها‬

               ‫) خارج از شبكه مي باشند.‬
‫جدول (6-6) : ظرفیت طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي كشور‬
‫ظرفیت (مگاوات)‬             ‫شرح‬
  ‫0.0745‬                 ‫نیروگاه هاي برق آبي بزرگ‬
  ‫6.814‬                 ‫نیروگاه هاي برق آبي متوسط‬
   ‫5.83‬                 ‫نیروگاه هاي برق آبي كوچك‬
 ‫1.7295‬                            ‫جمع‬
             ‫جدول (7-6) : مشخصات عمومي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي بزرگ‬
  ‫ارتفاع سد از‬
           ‫نوع سد‬     ‫نام سد‬   ‫نام رودخانه‬    ‫نام استان‬       ‫نام نیروگاه‬
   ‫پي (متر)‬
   ‫081‬     ‫بتني دو قوسي‬   ‫سیمره‬    ‫سیمره‬       ‫ایالم‬                ‫سیمره‬
   ‫032‬     ‫بتني دو قوسي‬   ‫كارون 4‬    ‫كارون‬    ‫چهارمحال و بختیاري‬            ‫كارون 4‬
          ‫(1)‬
   ‫771‬         ‫سنگریزه‬ ‫مسجد سلیمان‬   ‫كارون‬      ‫خوزستان‬      ‫طرح توسعه مسجد سلیمان‬
          ‫(1)‬
   ‫871‬       ‫سنگریزه‬   ‫گتوند علیا‬   ‫كارون‬      ‫خوزستان‬             ‫گتوند علیا‬
   ‫851‬     ‫بتني غلتكي وزني‬   ‫رودبار‬   ‫رودبار‬      ‫لرستان‬           ‫رودبار لرستان‬
                   ‫لرستان‬
                                           ‫سیاه بیشه (تلمبه ذخیره اي):‬
          ‫(3)‬
    ‫58‬         ‫سنگریزه‬  ‫سیاه بیشه‬   ‫چالوس‬      ‫مازندران‬          ‫سد باال دست‬
          ‫(3)‬
   ‫401‬         ‫سنگریزه‬  ‫سیاه بیشه‬   ‫چالوس‬      ‫مازندران‬          ‫سد پایین دست‬
‫2) قسمتي از آن در سال 1831 به بهره برداري رسیده است.‬                ‫1) سنگریزه با هسته رسي‬
‫درصد پیشرفت كار تا‬   ‫سال‬    ‫حجم كل مخزن‬
 ‫پایان سال 5831‬   ‫بهرهبرداري‬  ‫(میلیون مترمكعب)‬
    ‫14‬       ‫9831‬      ‫0023‬
   ‫57.14‬       ‫9831‬      ‫0912‬
           ‫)2(‬
   ‫4.98‬       ‫6831‬      ‫032‬
   ‫8.05‬       ‫9831‬      ‫0054‬
   ‫8.21‬       ‫1931‬       ‫822‬

   ‫2.54‬       ‫7831‬      ‫5.3‬
            ‫7831‬      ‫6.3‬
       ‫3) سنگریزه با روكش بتني‬       ‫داري رسیده است.‬
‫جدول (8-6) : ظرفیت قابل نصب، انرژي متوسط ساالنه و میزان سرمایهگذاري طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي‬

        ‫انرژي متوسط ساالنه (گیگاوات ساعت)‬  ‫ظرفیت قابل نصب نیروگاه (مگاوات)‬       ‫نام نیروگاه‬

                ‫058‬                ‫084‬                        ‫سیمره‬
               ‫7012‬                ‫0001‬                       ‫كارون 4‬
              ‫)2(‬
                ‫0073‬              ‫)1(‬
                                  ‫0002‬                 ‫توسعه مسجد سلیمان‬
                                                    ‫(3)‬
               ‫0524‬                ‫0051‬                   ‫گتوند و توسعه آن‬
                ‫689‬                ‫054‬                    ‫رودبار لرستان‬
               ‫0521‬                ‫0401‬               ‫سیاه بیشه (تلمبه ذخیره اي)‬
               ‫34131‬                ‫0745‬                          ‫جمع‬
                            ‫1) 0001 مگاوات از كل ظرفیت طرح به مرحله بهرهبرداري رسیده است.‬
                                       ‫2) شامل طرح مسجد سلیمان و توسعه آن ميگردد.‬
                                              ‫3) دو واحد از آن توسعه مي باشد.‬
             ‫ت اجراي نیروگاه هاي برق آبي بزرگ‬
     ‫كل سرمایهگذاري (میلیارد لاير)‬

‫تا پایان سال 5831‬        ‫مورد نیاز‬
   ‫3861‬             ‫4174‬
   ‫4303‬             ‫8668‬
   ‫7784‬             ‫1355‬
   ‫3135‬             ‫0989‬
   ‫606‬             ‫0422‬
   ‫1212‬             ‫9245‬
  ‫43671‬            ‫27463‬
           ‫جدول (9-6) : مشخصات عمومي طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي متوسط‬
       ‫حجم كل مخزن‬   ‫ارتفاع سد از‬
                         ‫نوع سد‬     ‫نام رودخانه‬  ‫نام استان‬     ‫نام سد‬
      ‫(میلیون مترمكعب)‬   ‫پي (متر)‬
        ‫2161‬        ‫‪‬‬     ‫خاكي با هسته رسي‬    ‫ارس‬    ‫آذربایجان‬          ‫خدا آفرین‬
                                         ‫شرقي‬
                                        ‫آذربایجان‬
        ‫071‬        ‫79‬     ‫خاكي با هسته رسي‬    ‫نازلو‬                   ‫نازلو‬
                                         ‫غربي‬
        ‫586‬       ‫511‬      ‫بتنی دو قوسی‬     ‫شاپور‬    ‫بوشهر‬      ‫رئیس علی دلواری‬
        ‫810.0‬       ‫‪‬‬         ‫-‬        ‫الر‬     ‫تهران‬           ‫لوارک‬
                       ‫سنگریزه ای با هسته‬
        ‫0021‬       ‫561‬                ‫مارون‬    ‫خوزستان‬        ‫توسعه مارون‬
                          ‫رسی‬
         ‫41‬       ‫5.01‬       ‫تنظیمي‬       ‫دز‬    ‫خوزستان‬   ‫نیروگاه آبي سد تنظیمي دز‬
                       ‫سنگریزه ای با هسته‬    ‫ُ‬
        ‫044‬        ‫57‬                 ‫كر‬     ‫فارس‬      ‫مالصدرا (تنگ براق)‬
                          ‫رسی‬
        ‫0041‬       ‫521‬     ‫بتني قوسي وزني‬    ‫قره آغاج‬   ‫فارس‬       ‫سلمان فارسی (قیر)‬
        ‫051‬       ‫831‬      ‫بتنی دو قوسی‬     ‫تجن‬    ‫مازندران‬         ‫شهید رجایی‬
‫1) كارهاي ‪ BOT‬روي آن انجام شده اما كارهاي اجرایي آن انجام نشده است. به همین دلیل درصد پیشرفت كار صفر مي باشد.‬
                                           ‫‪ ‬ارقام در دسترس نميباشند.‬
‫درصد پیشرفت كار تا‬   ‫سال‬
 ‫پایان سال 5831‬   ‫بهرهبرداري‬
    ‫‪‬‬        ‫6831‬
    ‫5‬        ‫9831‬
   ‫2.19‬        ‫‪‬‬
   ‫6.45‬       ‫6831‬
    ‫‪‬‬        ‫8831‬

   ‫(1)0‬       ‫0931‬
   ‫1.98‬        ‫‪‬‬
   ‫6.87‬       ‫6831‬
   ‫8.46‬       ‫6831‬
           ‫پیشرفت كار صفر مي باشد.‬
‫جدول (01-6) : ظرفیت قابل نصب، انرژی متوسط ساالنه و میزان سرمایهگذاري طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي متوسط‬

                         ‫ظرفیت قابل نصب نیروگاه (مگاوات)‬     ‫نام نیروگاه‬

                               ‫0.001‬                      ‫خدا آفرین‬
                               ‫7.22‬                        ‫نازلو‬
                               ‫4.91‬                  ‫رئیس علي دلواري‬
                               ‫0.74‬                        ‫لوارك‬
                                ‫57‬                     ‫توسعه مارون‬
                                ‫82‬               ‫نیروگاه آبي سد تنظیمي دز‬
                               ‫0.001‬                 ‫مالصدرا (تنگ براق)‬
                               ‫0.31‬                 ‫سلمان فارسي ( قیر)‬
                               ‫5.31‬                     ‫شهید رجایي‬
                              ‫6.814‬                         ‫جمع‬
                                              ‫‪ ‬ارقام در دسترس نميباشند.‬
           ‫یزان سرمایهگذاري طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي متوسط‬
    ‫كل سرمایهگذاري (میلیارد لاير)‬
                     ‫انرژي متوسط ساالنه (گیگاوات ساعت)‬
‫تا پایان سال 5831‬      ‫اجرای طرح‬
    ‫‪‬‬            ‫‪‬‬           ‫572‬
    ‫‪‬‬            ‫058‬           ‫85‬
    ‫‪‬‬            ‫065‬           ‫69‬
   ‫062‬           ‫914‬           ‫151‬
   ‫087‬            ‫‪‬‬           ‫5831‬
    ‫‪‬‬            ‫‪‬‬           ‫271‬
    ‫‪‬‬           ‫6.536‬          ‫071‬
    ‫‪‬‬           ‫0001‬           ‫05‬
   ‫06‬            ‫081‬           ‫13‬
  ‫0011‬          ‫6.4463‬          ‫8832‬
                              ‫(1)‬
                                ‫جدول (11-6) : مشخصات طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي كوچك‬
                     ‫قابلیت تولید ساالنه‬   ‫ظرفیت قابل‬    ‫سال‬
                                               ‫سال شروع‬     ‫استان‬       ‫نام پروژه‬
                      ‫(گیگاواتساعت)‬     ‫نصب (مگاوات)‬  ‫بهرهبرداري‬
                         ‫7.83‬        ‫5.8‬     ‫9831‬    ‫6831‬      ‫اصفهان‬       ‫نیروگاه زاینده رود‬
                                                                    ‫(3)‬
                         ‫001‬         ‫02‬      ‫9831‬    ‫6831‬   ‫چهارمحال و بختیاري‬         ‫بسته اردل‬
                        ‫72.42‬         ‫2.7‬      ‫‪‬‬     ‫6831‬      ‫كرمانشاه‬            ‫پیران‬
                        ‫25.32‬         ‫8.2‬     ‫9831‬    ‫6831‬       ‫گیالن‬       ‫نیروگاه سفید رود‬
                        ‫07.37‬         ‫4.71‬      ‫-‬     ‫8631‬      ‫مازندران‬    ‫زنجیره اي سرداب رود‬
                      ‫)4(‬
                         ‫94.681‬      ‫)4(‬
                                     ‫5.83‬    ‫-‬      ‫-‬                        ‫جمع‬
‫1) بنا بر آخرین اصالحات شركت توسعه منابع آب و نیروي ایران، پروژه هاي البرز (پاشا كال)، گلورد نكاء، آق چاي، چپر آباد، شفا رود، شهر بیجار، رامهرم‬
                  ‫(جره)، ماملو (دروازه)، نرماشیر (نساء) و سد نمرود در مرحله مطالعاتي قرار دارند و لذا به جدول (31-6) منتقل شدند.‬
 ‫2) ‪ EPC‬روش طرح و اجرا است. زماني كه مطالعات فاز 1 تمام شد، شركت پیمانكار برنده مناقصه، مجموعه فعالیت هاي طرح و اجرا را انجام مي دهد و‬
                                             ‫مرحله مطالعات فاز (2) و احداث سد و نیروگاه آغاز مي شود.‬
                                      ‫ً‬
                 ‫3) بسته اردل شامل سه نیروگاه عزیز آباد، آبسرده و دو پالن است كه مجموعا 001 گیگاوات ساعت انرژي تولید مي كند.‬
                   ‫4) پروژه زنجیره اي سرداب رود به جهت مسائل زیست محیطي متوقف شده بنابر این رقم آن در جمع لحاظ نشده است.‬
                                                           ‫‪ ‬ارقام در دسترس نميباشند.‬
                   ‫ارتفاع از پي‬
       ‫وضعیت طرح‬
                     ‫(متر)‬
 ‫)2(‬
    ‫انجام مناقصه اجرا به روش ‪EPC‬‬   ‫51.8‬
 ‫انجام مناقصه اجرا به روش ‪EPC‬‬       ‫‪‬‬
 ‫انجام مناقصه اجرا به روش ‪EPC‬‬       ‫3‬
 ‫انجام مناقصه اجرا به روش ‪EPC‬‬       ‫8‬
‫متوقف به جهت مسائل زیست محیطي‬      ‫جریاني‬
         ‫-‬            ‫-‬
     ‫لورد نكاء، آق چاي، چپر آباد، شفا رود، شهر بیجار، رامهرمز‬
                       ‫ل (31-6) منتقل شدند.‬
      ‫صه، مجموعه فعالیت هاي طرح و اجرا را انجام مي دهد و‬

                       ‫ت انرژي تولید مي كند.‬
                         ‫جمع لحاظ نشده است.‬
            ‫جدول (21-6) : میزان سرمایهگذاري طرح هاي در دست اجراي نیروگاه هاي برق آبي كوچك‬
                   ‫سرمایهگذاري انجام شده تا پایان سال 5831‬
                            ‫(1)‬                 ‫نام پروژه‬
                     ‫جمع ریالي و ارزي (میلیارد لاير)‬
                            ‫)2(‬
                               ‫0‬            ‫نیروگاه سد تنظیمي زاینده رود‬
                            ‫)2(‬                       ‫(3)‬
                              ‫0‬                      ‫بسته اردل‬
                            ‫)2(‬
                              ‫0‬                        ‫پیران‬
                            ‫)2(‬
                              ‫0‬              ‫نیروگاه سد تنظیمي سفید رود‬
                             ‫‪‬‬                   ‫زنجیره سرداب رود‬
              ‫1) این اعداد شامل هزینه هاي ارزي نیز مي باشند كه به صورت ریالي در نظر گرفته شده است.‬
                                         ‫2) هزینه اي صورت نگرفته است.‬
‫3) بسته اردل شامل نیروگاه هاي عزیز آباد، آبسرد و دوپالن است كه به صورت ‪ EPC‬از سال 6831 وارد مرحله اجرا مي گردد.‬
                                           ‫‪ ‬ارقام در دسترس نميباشند.‬
              ‫نیروگاه هاي برق آبي كوچك‬
  ‫كل سرمایهگذاري اجراي طرح‬
  ‫جمع ریالي و ارزي (میلیارد لاير)‬

       ‫1.821‬
        ‫572‬
         ‫‪‬‬
        ‫4.3‬
         ‫‪‬‬
                   ‫ر نظر گرفته شده است.‬

‫صورت ‪ EPC‬از سال 6831 وارد مرحله اجرا مي گردد.‬
‫جدول (31-6) : مشخصات طرح هاي در دست مطالعه (1) نیروگاه هاي برق آبي بزرگ، متوسط و كوچك‬
   ‫ارتفاع سد از‬
              ‫نام رودخانه‬       ‫نام استان‬        ‫سد و نیروگاه‬
    ‫پي (متر)‬
                         ‫آذربایجان شرقي –‬
     ‫8‬          ‫ارس‬
                        ‫از جانب خاك ایران‬   ‫(2)‬
                                      ‫طرح برق آبي ارس جریاني‬
                         ‫آذربایجان شرقي –‬
     ‫21‬          ‫ارس‬
                        ‫از جانب خاك ارمنستان‬
     ‫‪‬‬        ‫قزل اوزن‬        ‫آذربایجان شرقي‬      ‫سد مخزني شهریار (استور)‬
     ‫641‬         ‫گالس‬         ‫آذربایجان غربي‬               ‫سردشت‬
     ‫621‬        ‫زاب كوچك‬        ‫آذربایجان غربي‬             ‫سد شیواشان‬
     ‫‪‬‬     ‫صوفي چاي – باراندوز چاي‬   ‫آذربایجان غربي‬           ‫بسته اول ارومیه‬
      ‫‪‬‬          ‫زاب‬        ‫آذربایجان غربي‬           ‫بسته دوم ارومیه‬
     ‫801‬         ‫آق چاي‬        ‫آذربایجان غربي‬               ‫آق چاي‬
     ‫64‬         ‫اشنویه‬       ‫آذربایجان غربي‬               ‫چپر آباد‬
      ‫‪‬‬        ‫سیمینه رود‬      ‫آذربایجان غربي‬        ‫سد مخزني سیمینه رود‬
      ‫‪‬‬         ‫شهر چاي‬       ‫آذربایجان غربي‬         ‫سد مخزني شهر چاي‬
      ‫‪‬‬        ‫دریك چاي‬       ‫آذربایجان غربي‬           ‫بسته سوم ارومیه‬
     ‫86‬        ‫ده موسي قلي‬      ‫آذربایجان غربي‬        ‫سد غازان چاي (قطور)‬
     ‫201‬         ‫دره رود‬         ‫اردبیل‬           ‫سد عمارت (مشیران)‬
      ‫‪‬‬     ‫قطور سویي – كركر چاي‬      ‫اردبیل‬                ‫بسته اردبیل‬
     ‫‪‬‬      ‫بهشت آباد – كوهرنگ‬      ‫اصفهان‬                 ‫بهشت آباد‬
      ‫‪‬‬         ‫قمرود‬         ‫اصفهان‬            ‫سد مخزني كوچري‬
     ‫351‬         ‫سیمره‬        ‫ایالم – لرستان‬              ‫سازبن‬
      ‫‪‬‬         ‫كرخه‬        ‫ایالم – خوزستان‬            ‫حوضه كرخه‬
      ‫‪‬‬         ‫شاپور‬          ‫بوشهر‬         ‫سد مخزني رئیسعلي دلواري‬
     ‫98‬        ‫جاجرود‬          ‫تهران‬              ‫ماملو (دروازه)‬
     ‫062‬         ‫خرسان‬       ‫چهارمحال و بختیاري‬             ‫خرسان 2‬
     ‫991‬         ‫كارون‬       ‫چهارمحال و بختیاري‬            ‫سد كارون 5‬
     ‫281‬         ‫خرسان‬       ‫چهارمحال و بختیاري‬             ‫خرسان 1‬
     ‫571‬         ‫خرسان‬       ‫چهارمحال و بختیاري‬             ‫خرسان 3‬
     ‫702‬         ‫بازفت‬       ‫چهارمحال و بختیاري‬               ‫بازفت‬
      ‫‪‬‬      ‫حوضه-هاي كارون‬     ‫چهارمحال و بختیاري‬      ‫پكیج چهارمحال و بختیاري‬
      ‫‪‬‬          ‫-‬       ‫چهارمحال و بختیاري‬           ‫زنجیران یاسوج‬
      ‫‪‬‬        ‫هریر رود‬         ‫خراسان‬            ‫سد مخزني دوستي‬
     ‫031‬         ‫كارون‬         ‫خوزستان‬          ‫كارون 2 – جریاني‬
     ‫302‬          ‫دز‬          ‫خوزستان‬           ‫نیروگاه دوم سد دز‬
     ‫)3(‬
                ‫كلو‬          ‫خوزستان‬          ‫نیروگاههاي رودكلو‬
     ‫131‬         ‫چیتي‬          ‫خوزستان‬               ‫سد چیتي‬
     ‫53‬          ‫دز‬          ‫خوزستان‬       ‫سد و نیروگاه جریاني سد دز‬
     ‫56‬        ‫شور اللي‬         ‫خوزستان‬                ‫سد گزي‬
     ‫721‬        ‫شور اللي‬         ‫خوزستان‬          ‫سد و نیروگاه شور 2‬
     ‫321‬         ‫جیروك‬          ‫خوزستان‬          ‫سد و نیروگاه شور 1‬
      ‫‪‬‬         ‫كارون‬         ‫خوزستان‬      ‫نیروگاه آبي سد تنظیمي گتوند‬
 ‫89‬      ‫زهره‬        ‫خوزستان‬                ‫سد زهره 1‬
 ‫1.73‬      ‫كارون‬        ‫خوزستان‬      ‫افزایش ارتفاع سد تنظیمي گتوند‬
 ‫02‬       ‫سمه‬        ‫خوزستان‬                 ‫لیراب 4‬
 ‫36‬      ‫زهره‬        ‫خوزستان‬                ‫سد زهره 2‬
 ‫5.12‬      ‫تالوگ‬        ‫خوزستان‬                 ‫تالوگ 2‬
 ‫5.99‬      ‫تالوگ‬        ‫خوزستان‬                 ‫تالوگ 1‬
 ‫55‬      ‫اعالء‬        ‫خوزستان‬               ‫سد زیر زرد‬
 ‫22‬       ‫سمه‬        ‫خوزستان‬                 ‫لیراب 5‬
 ‫79‬      ‫صیدون‬        ‫خوزستان‬                ‫صیدون 3‬
 ‫5.74‬      ‫مارون‬        ‫خوزستان‬           ‫نیروگاه سد آریوبرزن‬
 ‫311‬     ‫رود زرد‬        ‫خوزستان‬             ‫رامهرمز (جره)‬
  ‫‪‬‬      ‫كرخه‬        ‫خوزستان‬         ‫نیروگاه سد تنظیمي پاي پل‬
  ‫2‬      ‫آب سفید‬       ‫خوزستان‬              ‫سادات حسیني‬
 ‫97‬      ‫هركش‬        ‫خوزستان‬            ‫سد و نیروگاه تراز‬
  ‫‪‬‬     ‫رود زرد‬        ‫خوزستان‬                 ‫ابوالعباس‬
                                      ‫(4)‬
 ‫95‬  ‫خیرآباد سرشاخه زهره‬     ‫خوزستان‬                 ‫سد خیر آباد‬
  ‫‪‬‬      ‫باال رود‬       ‫خوزستان‬                   ‫باال رود‬
 ‫461‬       ‫دز‬        ‫خوزستان‬                ‫سد ابوالفارس‬
 ‫5.4‬      ‫شیوند‬        ‫خوزستان‬             ‫سد و نیروگاه شیوند‬
                                    ‫(4)‬
 ‫06‬      ‫رود تلخ‬       ‫خوزستان‬                ‫سد رود تلخ‬
                                    ‫(4)‬
 ‫301‬      ‫صیدون‬        ‫خوزستان‬                 ‫سد صیدون‬
‫57.71‬     ‫جراحي‬        ‫خوزستان‬                  ‫رامشیر‬
 ‫2.21‬      ‫مارون‬        ‫خوزستان‬          ‫نیروگاه سد انحرافي شهدا‬
 ‫53.7‬      ‫مارون‬        ‫خوزستان‬         ‫نیروگاه سد انحرافي جایزان‬
  ‫‪‬‬   ‫كارون – كرخه – دز‬     ‫خوزستان‬               ‫پكیج خوزستان‬
  ‫‪‬‬     ‫قزل اوزن‬        ‫زنجان‬                     ‫سد مشمپا‬
 ‫5.38‬     ‫نمرود‬         ‫سمنان‬                  ‫سد نمرود‬
 ‫651‬    ‫شول فهلیان‬        ‫فارس‬                 ‫سد پارسیان‬
  ‫‪‬‬     ‫قره آغاج‬        ‫فارس‬           ‫سد مخزني سلمان فارسي‬
  ‫‪‬‬     ‫فیروز آباد‬        ‫فارس‬              ‫سد مخزني هایقر‬
  ‫‪‬‬     ‫قره آغاج‬        ‫فارس‬         ‫سد مخزني میرزاي شیرازي‬
  ‫‪‬‬     ‫فیروز آباد‬        ‫فارس‬         ‫سد مخزني تنگاب فیروزآباد‬
  ‫‪‬‬      ‫چومان‬        ‫كردستان‬                 ‫سد چومان‬
  ‫‪‬‬     ‫كاوه رود‬        ‫كردستان‬             ‫سد مخزني گاویشان‬
  ‫‪‬‬    ‫شور جیرفت‬        ‫كرمان‬               ‫سد شور جیرفت‬
 ‫111‬       ‫نساء‬        ‫كرمان‬               ‫نرماشیر (نساء)‬
 ‫55‬     ‫هواسان‬        ‫كرمانشاه‬                ‫سد هواسان‬
  ‫‪‬‬     ‫سیروان‬        ‫كرمانشاه‬                 ‫سد داریان‬
  ‫‪‬‬   ‫كنگیر – سیروان‬      ‫كرمانشاه‬               ‫بسته كرمانشاه‬
 ‫551‬      ‫زهره‬      ‫كهگیلویه و بویراحمد‬              ‫سد چمشیر‬
    ‫پل كلو – چشمه میشي –‬
 ‫‪‬‬               ‫كهگیلویه و بویراحمد‬          ‫(5)‬
                                      ‫پكیج كهگیلویه‬
       ‫كهگول‬
 ‫‪‬‬     ‫پكیج كهگیلویه‬    ‫كهگیلویه و بویراحمد‬  ‫(6)‬
                              ‫مشترك كهگول و چشمه میشي‬
 ‫‪‬‬      ‫كهگول‬      ‫كهگیلویه و بویراحمد‬                ‫(6)‬
                                            ‫كهگول‬
                  ‫‪‬‬       ‫پكیج كهگیلویه‬      ‫كهگیلویه و بویراحمد‬             ‫(6)‬
                                                              ‫چشمه میشي‬
                  ‫‪‬‬         ‫گرگان‬           ‫گلستان‬                      ‫گلستان‬
                  ‫‪‬‬         ‫شفارود‬           ‫گیالن‬               ‫سد مخزني شفا رود‬
                  ‫‪‬‬          ‫-‬        ‫گیالن – استانهاي ساحلي خزر‬        ‫بسته-هاي 1 تا 6 شمال‬
                 ‫731‬        ‫شفا رود‬           ‫گیالن‬                     ‫شفا رود‬
                 ‫5.49‬        ‫زیلكي‬            ‫گیالن‬                   ‫شهر بیجار‬
                 ‫513‬        ‫بختیاري‬           ‫لرستان‬                     ‫بختیاري‬
                  ‫‪‬‬         ‫دز‬          ‫لرستان – خوزستان‬                 ‫حوضه دز‬
                 ‫77‬         ‫دز‬            ‫لرستان‬                 ‫دز 2 – جریاني‬
                 ‫002‬         ‫كرخه‬            ‫لرستان‬                    ‫سد پاعلم‬
                 ‫012‬     ‫زالكي از سر شاخه دز‬        ‫لرستان‬                       ‫لیرو‬
                 ‫061‬         ‫كشكان‬           ‫لرستان‬                  ‫كوران بوزان‬
                 ‫23‬         ‫دز‬            ‫لرستان‬                 ‫دز 1 – جریاني‬
                 ‫83‬         ‫دز‬            ‫لرستان‬                 ‫دز 3 – جریاني‬
                 ‫731‬         ‫كشكان‬           ‫لرستان‬                  ‫تنگ معشوره‬
                 ‫65‬         ‫كرخه‬            ‫لرستان‬               ‫كرخه 2 – جریاني‬
                 ‫74‬         ‫سزار‬            ‫لرستان‬               ‫سزار 3 – جریاني‬
                 ‫76‬         ‫سزار‬            ‫لرستان‬               ‫سزار 1 – جریاني‬
                 ‫84‬         ‫سزار‬            ‫لرستان‬               ‫سزار 2 – جریاني‬
                 ‫56‬         ‫سزار‬            ‫لرستان‬               ‫سزار 4 – جریاني‬
                  ‫‪‬‬          ‫-‬            ‫لرستان‬                  ‫بسته لرستان‬
                 ‫48‬         ‫آبسرده‬           ‫لرستان‬               ‫سد آبسرده (بزهل)‬
                 ‫081‬         ‫هراز‬           ‫مازندران‬                    ‫سد متگل‬
                  ‫‪‬‬        ‫سه هزار‬          ‫مازندران‬                  ‫سه هزار 1‬
                  ‫‪‬‬        ‫سه هزار‬          ‫مازندران‬                  ‫سه هزار 2‬
                  ‫‪‬‬        ‫دو هزار‬          ‫مازندران‬                    ‫دو هزار‬
                 ‫095‬          ‫نمار‬          ‫مازندران‬                  ‫نمارستاق 2‬
                 ‫321‬         ‫كسیلیان‬          ‫مازندران‬                   ‫سد كسیلیان‬
                 ‫87‬         ‫بابلرد‬          ‫مازندران‬                ‫البرز (پاشا كال)‬
                 ‫081‬          ‫نمار‬          ‫مازندران‬                  ‫نمارستاق 1‬
                  ‫‪‬‬        ‫چهل چاي‬          ‫مازندران‬              ‫چهار نیروگاه گلستان‬
                 ‫311‬          ‫نكاء‬          ‫مازندران‬                   ‫گلورد نكاء‬
                  ‫‪‬‬         ‫رودان‬           ‫هرمزگان‬               ‫سد مخزني سمیالن‬
                  ‫-‬                                               ‫جمع‬
‫1) به علت اینكه تعدادي از طرح ها مطالعاتي است، لذا تفاوت هایي بین اعداد فوق و اعداد سال هاي پیش وجود دارد كه در نتیجه تصحیح مطا‬
                                    ‫وجود دارد. همچنین بعضي از طرح هاي مطالعاتي حذف شده اند.‬
‫2) مقادیر فوق متعلق به ایران بوده و به ترتیب ظرفیت قابل نصب و قابلیت تولید ساالنه برای کشور ارمنستان 031 مگاوات و 008 گیگاوات‬
‫3) در نیروگاه هاي رود كلو ارتفاع سد از پي به چهار واحد ‪ DD, CC, BB, AA‬تقسیم مي شود، كه ارتفاع هر كدام از آنها به ترتیب: 81 ، 9‬
           ‫4) اعتباري به آنها داده نشده و برنامه نیروگاه برایشان در نظر گرفته نشده است، بنابر این وضعیت طرح نامعلوم است.‬
                                               ‫5) مذاكره براي اجراء به روش ‪. BOT‬‬
  ‫6) پروژه هاي كهگول، چشمه میشي و مشترك كهگول و چشمه میشي استان كهگیلویه و بویراحمد فاز مطالعاتي آماده براي اجرا مي باشند.‬
                                                   ‫‪ ‬ارقام در دسترس نميباشند.‬
                        ‫رگ، متوسط و كوچك‬
‫قابلیت تولید ساالنه‬  ‫ظرفیت قابل نصب‬  ‫حجم كل مخزن‬
 ‫(گیگاواتساعت)‬      ‫(مگاوات)‬   ‫(601مترمكعب)‬

   ‫528‬         ‫431‬       ‫0005‬

   ‫008‬         ‫031‬       ‫0005‬
   ‫963‬         ‫57‬       ‫1591‬
   ‫912‬         ‫051‬       ‫016‬
   ‫902‬         ‫04‬       ‫044‬
   ‫101‬         ‫2.83‬       ‫‪‬‬
    ‫56‬         ‫91‬       ‫‪‬‬
    ‫73‬          ‫9‬       ‫‪‬‬
   ‫42.51‬         ‫6.6‬       ‫‪‬‬
   ‫5.71‬         ‫6‬       ‫025‬
   ‫5.52‬         ‫6‬       ‫122‬
    ‫‪‬‬          ‫5‬       ‫‪‬‬
    ‫11‬          ‫‪‬‬       ‫781‬
   ‫8.22‬         ‫21‬       ‫543‬
    ‫56‬         ‫11‬       ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬         ‫002‬        ‫‪‬‬
    ‫83‬          ‫6‬       ‫851‬
   ‫275‬         ‫573‬      ‫0061‬
    ‫‪‬‬         ‫001‬        ‫‪‬‬
    ‫69‬        ‫4.91‬       ‫586‬
    ‫23‬         ‫5.8‬        ‫‪‬‬
   ‫9861‬         ‫085‬      ‫4032‬
   ‫079‬         ‫065‬      ‫3102‬
  ‫2.9121‬        ‫463‬      ‫1921‬
   ‫7001‬         ‫003‬       ‫877‬
   ‫057‬         ‫042‬       ‫054‬
   ‫3.863‬        ‫3.57‬        ‫‪‬‬
   ‫4.12‬        ‫4.4‬        ‫‪‬‬
    ‫‪‬‬         ‫41‬      ‫0521‬
   ‫1522‬        ‫0001‬       ‫791‬
   ‫4731‬         ‫027‬      ‫0633‬
   ‫852‬         ‫541‬      ‫82.22‬
   ‫891‬         ‫88‬      ‫5.587‬
   ‫035‬         ‫58‬       ‫23‬
   ‫191‬         ‫08‬       ‫461‬
   ‫6.751‬         ‫76‬       ‫315‬
   ‫6.861‬        ‫5.06‬      ‫7.951‬
   ‫252‬         ‫05‬        ‫‪‬‬
 218   48   127
158.8  36   29.9
46.42  31.8   8
 131  30.4  127
 85.8  30   0.88
 72.3  26  229.3
    21.6   76
33.78  11    8
24.28  10  12.83
 47   10   6.99
49.78   9    
 55.5   8   18.5
 35.2   7    
 13.2   6   110
 27.3   5    
 15.2   5  160.6
 11.5   4    
 7.3   4  113.4
 27.5  3.75  0.005
     3.5   60
 16.3  2.8   66
16.97  2.5   
 11.7   2    
 5.6  0.7   
     4.3   
126.6  116    
 16   6.5   
 80   20   625
 50   13  1400
 15   12   205
 17.5   5    
 7.6  2.4   
     10   261
 24   11   550
 28.2  5.4   
 43.4   5    
     10   144
        200
 25   7    
     75  1800
    135   

11.8  4.6   
 7.5  2.4   
       ‫5‬         ‫8.1‬        ‫‪‬‬
       ‫‪‬‬         ‫6‬       ‫بدون مخزن‬
      ‫83‬         ‫11‬        ‫901‬
      ‫535‬        ‫501‬         ‫‪‬‬
      ‫4.14‬         ‫7‬         ‫‪‬‬
      ‫52‬         ‫6‬         ‫‪‬‬
     ‫4892‬        ‫0051‬        ‫4484‬
     ‫0034‬        ‫0511‬         ‫‪‬‬
     ‫2.1511‬        ‫094‬         ‫‪‬‬
     ‫4911‬        ‫034‬        ‫7213‬
     ‫5201‬        ‫423‬        ‫025‬
      ‫936‬        ‫482‬        ‫2204‬
     ‫7.135‬        ‫522‬         ‫‪‬‬
      ‫615‬        ‫512‬         ‫‪‬‬
      ‫793‬        ‫761‬        ‫0461‬
      ‫502‬        ‫811‬        ‫221‬
     ‫6.972‬        ‫501‬         ‫‪‬‬
     ‫1.382‬        ‫001‬         ‫‪‬‬
     ‫2.552‬        ‫59‬         ‫‪‬‬
     ‫5.351‬        ‫75‬         ‫‪‬‬
      ‫53‬         ‫21‬         ‫‪‬‬
     ‫20.11‬         ‫6‬         ‫55‬
      ‫852‬         ‫48‬        ‫053‬
     ‫9.141‬        ‫5.76‬         ‫‪‬‬
     ‫6.831‬        ‫9.56‬         ‫‪‬‬
      ‫511‬        ‫9.06‬         ‫‪‬‬
      ‫3.07‬        ‫3.52‬         ‫‪‬‬
       ‫‪‬‬         ‫61‬        ‫161‬
      ‫6.72‬        ‫01‬        ‫051‬
      ‫9.91‬        ‫5.7‬       ‫54.0‬
       ‫‪‬‬        ‫56.5‬         ‫‪‬‬
       ‫‪‬‬         ‫3‬         ‫‪‬‬
      ‫71‬         ‫3‬        ‫463‬
    ‫91.18813‬      ‫1.01321‬        ‫-‬
‫ل هاي پیش وجود دارد كه در نتیجه تصحیح مطالعات است و امكان تغییر مجدد آنها‬

        ‫کشور ارمنستان 031 مگاوات و 008 گیگاوات ساعت ميباشد.‬
 ‫د، كه ارتفاع هر كدام از آنها به ترتیب: 81 ، 9/81 ، 71 و 59 متر مي باشد.‬
                         ‫عیت طرح نامعلوم است.‬

                 ‫حمد فاز مطالعاتي آماده براي اجرا مي باشند.‬
‫جدول (41-6) : مشخصات طرحهاي در مرحله شناخت (1)، شناسایي و پتانسیل یابي نیروگاه هاي برق آبي بزرگ، متوسط و كوچ‬
        ‫(مگاوات)‬  ‫ظرفیت قابل نصب‬       ‫نام رودخانه‬           ‫نام استان‬     ‫سد و نیروگاه‬
              ‫031‬              ‫ارس‬            ‫آذربایجان شرقي‬         ‫حوضه ارس‬
             ‫27.87‬           ‫دریاچه ارومیه‬         ‫آذربایجان غربي‬        ‫حوضه ارومیه‬
              ‫042‬            ‫قزل اوزن‬             ‫اردبیل‬             ‫پیر تقي‬
             ‫0001‬             ‫سیمره‬              ‫ایالم‬             ‫ایالم 1‬
             ‫9573‬            ‫شاپور – هله‬        ‫بوشهر ، فارس، خوزستان‬    ‫حوضه شاپور دالكي‬
             ‫4451‬             ‫كارون‬             ‫خوزستان‬          ‫حوضه كارون‬
                                         ‫خوزستان، كهگیلویه و‬
              ‫071‬           ‫جراحي - زهره‬                     ‫حوضه مارون جراحي‬
                                            ‫بویراحمد‬
              ‫051‬              ‫زهره‬             ‫خوزستان‬            ‫چم باستان‬
              ‫1.5‬              ‫پوتر‬             ‫خوزستان‬     ‫نیروگاه زنجیره اي پوتر‬
              ‫6.3‬              ‫دز‬             ‫خوزستان‬      ‫نیروگاه سد انحرافي دز‬
              ‫57.0‬             ‫زهره‬             ‫خوزستان‬     ‫نیروگاه سد انحرافي آسك‬
              ‫594‬             ‫قزل اوزن‬             ‫زنجان‬              ‫نمهیل‬
              ‫082‬             ‫قزل اوزن‬             ‫زنجان‬             ‫پاوه رود‬
              ‫591‬              ‫زهره‬              ‫فارس‬            ‫حاج قلندر‬
              ‫002‬              ‫سیمره‬             ‫کرمانشاه‬        ‫گرشا – گدار پیر‬
              ‫092‬              ‫مارون‬          ‫كهگیلویه و بویراحمد‬         ‫سد كالت‬
              ‫05‬              ‫گرگان‬             ‫گلستان‬       ‫حوضه گرگان دشت‬
              ‫31‬         ‫قلعه - رودخانه - سیاه زكي‬         ‫گیالن‬       ‫حوضه مرداب انزلي‬
              ‫78‬       ‫آق اولد - گرگان رود - نادرود- شفا‬      ‫گیالن‬            ‫حوضه تالش‬
                             ‫رود‬
              ‫074‬              ‫زالكي‬            ‫لرستان‬               ‫زالكي‬
                      ‫هراز- پل رود- چالكرود - سرداب‬
              ‫056‬                          ‫گیالن، مازندران‬      ‫حوضه ساحلي خزر‬
                             ‫رود‬
            ‫5.771‬               ‫هراز‬            ‫مازندران‬              ‫پل رود‬
            ‫131‬              ‫سرد آبرود‬           ‫مازندران‬            ‫سرد آبرود‬
            ‫311‬               ‫چالوس‬            ‫مازندران‬              ‫چالوس‬
            ‫2.911‬         ‫چشمه كیله (2 هزار و 3 هزار)‬       ‫مازندران‬               ‫هراز‬
            ‫5.391‬              ‫چالكرود‬           ‫مازندران‬            ‫چشمه كیله‬
            ‫9.27‬             ‫سرد آبرود‬           ‫مازندران‬              ‫چالكرود‬
           ‫72.81601‬              ‫-‬               ‫-‬                 ‫جمع‬
     ‫1) این طرح ها شامل: حوضه ارس، حوضه ارومیه، حوضه تالش، پل رود، سرد آبرود، هراز، چالكرود و چشمه كیله مي باشند.‬
                    ‫2) حذف بعضي از طرح ها نسبت به سال قبل به علت نداشتن توجیه فني – اقتصادي مي باشد.‬
                                                 ‫‪ ‬ارقام در دسترس نميباشند.‬
         ‫(2)‬
            ‫رق آبي بزرگ، متوسط و كوچك‬
‫(گیگاوات ساعت)‬  ‫قابلیت تولید ساالنه‬
      ‫82.803‬
      ‫96.321‬
       ‫036‬
       ‫3641‬
        ‫‪‬‬
        ‫‪‬‬
         ‫‪‬‬
       ‫392‬
       ‫2.11‬
       ‫3.52‬
       ‫6.6‬
       ‫0721‬
       ‫509‬
        ‫‪‬‬
       ‫885‬
       ‫035‬
        ‫‪‬‬
        ‫‪‬‬
       ‫162‬
       ‫3331‬
         ‫‪‬‬
       ‫4.584‬
       ‫692‬
       ‫803‬
       ‫772‬
       ‫493‬
       ‫561‬
     ‫74.3769‬
                    ‫شمه كیله مي باشند.‬
                        ‫جدول (51-6) : وضعیت پروژه های بادی کشور به تفکیک استان ها‬
   ‫جمع‬       ‫در دست مطالعه‬     ‫در دست اجرا‬      ‫در دست بهره برداری‬
                                                   ‫استان‬
              ‫ظرفیت‬      ‫ظرفیت‬
      ‫تعداد‬                    ‫تعداد‬   ‫ظرفیت (کیلووات)‬  ‫تعداد‬
             ‫(کیلووات)‬    ‫(کیلووات)‬
      ‫821‬       ‫-‬      ‫01462‬     ‫)2(‬
                              ‫14‬   ‫)1(‬
                                   ‫04354‬     ‫78‬           ‫گیالن‬
       ‫-‬      ‫00006‬      ‫-‬       ‫-‬      ‫-‬       ‫-‬           ‫قزوین‬
       ‫64‬       ‫-‬      ‫06251‬     ‫)3(‬
                              ‫42‬    ‫06431‬      ‫22‬          ‫خراسان‬
       ‫1‬       ‫-‬       ‫-‬       ‫-‬      ‫01‬       ‫1‬       ‫آذربایجان شرقی‬
      ‫571‬      ‫00006‬     ‫07614‬     ‫56‬     ‫01885‬     ‫011‬             ‫جمع‬
        ‫1) ظرفیت طرح های مذکور در راستای احداث 09 مگاوات توربین برق بادی در منطقه گیالن و قزوین می باشد.‬
‫2) شامل یك توربین برق بادي موحد به ظرفیت 01 كیلووات و 04 توربین با ظرفیت 00462 كیلووات در منطقه گیالن – رودبار‬
                                  ‫(از طرح توسعه نیروگاه بادي 09 مگاواتي) مي باشد.‬
 ‫3) شامل نیروگاه بادی وحیدی با ظرفیت 06 کیلووات و 32 توربین بادی در منطقه بینالود با ظرفیت 00251 کیلووات می باشد.‬
      ‫جمع‬
 ‫ظرفیت‬
‫(کیلووات)‬
 ‫05717‬
 ‫00006‬
 ‫02782‬
  ‫01‬
‫084061‬

 ‫در منطقه گیالن – رودبار‬
          ‫جدول (61-6) : مشخصات سایت های توربین های بادی نصب شده کشور‬
   ‫توربینهای نصب شده‬
               ‫شهرستان‬    ‫استان‬       ‫سایت‬       ‫نیروگاه بادی‬
‫ظرفیت (کیلووات)‬   ‫تعداد‬
  ‫006‬        ‫1‬    ‫رودبار‬    ‫گیالن‬         ‫بابائیان‬
  ‫02541‬       ‫22‬    ‫رودبار‬    ‫گیالن‬         ‫پسکوالن‬
  ‫0512‬        ‫4‬    ‫رودبار‬    ‫گیالن‬         ‫رودبار‬
                                            ‫منجیل‬
  ‫02211‬       ‫71‬    ‫رودبار‬    ‫گیالن‬         ‫سیاهپوش‬
  ‫05231‬       ‫13‬    ‫رودبار‬    ‫گیالن‬          ‫منجیل‬
  ‫0063‬       ‫21‬    ‫رودبار‬    ‫گیالن‬         ‫هرزویل‬
  ‫00231‬       ‫02‬   ‫نیشابور‬   ‫خراسان‬                    ‫بینالود‬
  ‫062‬       ‫2‬    ‫نیشابور‬   ‫خراسان‬               ‫ونتیس (دیزباد)‬
   ‫01‬       ‫1‬    ‫تبریز‬  ‫آذربایجان شرقی‬  ‫دانشگاه سهند تبریز‬       ‫سهند‬
  ‫01885‬      ‫011‬     ‫-‬      ‫-‬             ‫جمع‬
‫جدول (71-6) : زمان بهره برداري، محل نصب و توان توربین های بادی نصب شده تا پایان سال 5831‬
    ‫توان توربین (کیلووات)‬  ‫زمان نصب و راه اندازی‬          ‫شماره توربین‬
     ‫005 = 005 × 1‬       ‫بهمن ماه 37‬                       ‫منجیل 1‬
     ‫055 = 055 × 1‬        ‫مهر ماه 67‬                       ‫منجیل 6‬
     ‫003 = 003 × 1‬        ‫مهر ماه 67‬                      ‫منجیل 31‬
     ‫009 = 003 × 3‬       ‫مرداد ماه 67‬                 ‫منجیل 11، 21، 41‬
    ‫0021 = 003 × 4‬        ‫مهر ماه 67‬                 ‫منجیل (7 الی 01)‬
    ‫0022 = 055 × 4‬        ‫آبان ماه 77‬                  ‫منجیل (2 الی 5)‬
    ‫0012 = 003 × 7‬       ‫اسفند ماه 77‬                ‫منجیل (51 الی 12)‬
    ‫0011 = 055 × 2‬      ‫فروردین ماه 28‬                 ‫منجیل (22 و 32)‬
    ‫0561 = 055 × 3‬       ‫بهمن ماه 28‬                 ‫منجیل (62 الی 82)‬
    ‫0011 = 055 × 2‬      ‫فروردین ماه 38‬                  ‫منجیل 92 و 03‬
     ‫055 = 055 × 1‬       ‫خرداد ماه 38‬                      ‫منجیل 52‬
    ‫0011 = 055 × 2‬       ‫بهمن ماه 38‬                  ‫منجیل 42 و 13‬
    ‫006 = 006 × 1‬        ‫آذر ماه 18‬                      ‫بابائیان 1‬
    ‫0891 = 066 × 3‬       ‫خرداد ماه 38‬                ‫پسکوالن (9 الی 11)‬
                            ‫پسکوالن 21، 51، 31، 2، 1، 3، 4، 41، 5، 7،‬
    ‫0627 = 066 × 11‬       ‫بهمن ماه 48‬
                                                  ‫8‬
    ‫0825 = 066 × 8‬       ‫اسفند ماه 48‬     ‫پسکوالن 6، 12، 41، 61، 71، 02، 81، 91‬
     ‫005 = 005 × 1‬       ‫بهمن ماه 37‬                      ‫رودبار 2‬
    ‫0561 = 055 × 3‬       ‫بهمن ماه 77‬                  ‫رودبار 1، 3 ، 4‬
     ‫009 = 003 × 3‬       ‫آبان ماه 87‬                 ‫هرزویل 8، 9، 01‬
     ‫003 = 003 × 1‬       ‫آبان ماه 28‬                     ‫هرزویل 1‬
    ‫0012 = 003 × 7‬       ‫دی ماه 28‬            ‫هرزویل 3، 4، 5، 6، 7، 11، 21‬
     ‫003 = 003 × 1‬       ‫بهمن ماه 28‬                      ‫هرزویل 2‬
    ‫02211 = 066 × 71‬      ‫مرداد ماه 58‬                      ‫سیاهپوش‬
    ‫00231 = 066 × 02‬       ‫سال 38‬                          ‫بینالود‬
     ‫062 = 031 × 2‬        ‫سال 48‬                     ‫ونتیس (دیزباد)‬
     ‫01 = 01 × 1‬        ‫سال 58‬                       ‫سهند تبریز‬
       ‫تا پایان سال 5831‬
  ‫محل نصب‬
   ‫منجیل‬
   ‫منجیل‬
   ‫منجیل‬
   ‫منجیل‬
   ‫منجیل‬
   ‫منجیل‬
   ‫منجیل‬
   ‫منجیل‬
   ‫منجیل‬
   ‫منجیل‬
   ‫منجیل‬
   ‫منجیل‬
   ‫منجیل‬
  ‫پسکوالن‬

  ‫پسکوالن‬

   ‫پسکوالن‬
   ‫رودبار‬
   ‫رودبار‬
   ‫هرزویل‬
   ‫هرزویل‬
   ‫هرزویل‬
   ‫هرزویل‬
   ‫سیاهپوش‬
   ‫خراسان‬
   ‫خراسان‬
‫دانشگاه سهند تبریز‬
          ‫جدول (81-6) : تولید برق از نیروگاههاي برق بادي طي سال هاي 58-7731‬
‫تعداد توربین‬  ‫كل ظرفیت اسمي (كیلووات)‬          ‫منطقه‬             ‫سال‬

  ‫52‬         ‫0099‬             ‫منجیل، رودبار‬           ‫7731‬
  ‫82‬         ‫00801‬           ‫منجیل، رودبار، هرزویل‬         ‫8731‬
  ‫82‬         ‫00801‬           ‫منجیل، رودبار، هرزویل‬         ‫9731‬
  ‫82‬         ‫00801‬           ‫منجیل، رودبار، هرزویل‬         ‫0831‬
  ‫82‬         ‫00801‬           ‫منجیل، رودبار، هرزویل‬
  ‫1‬         ‫)1(‬
             ‫006‬            ‫گیالن، بابائیان‬          ‫1831‬
  ‫92‬         ‫00411‬               ‫جمع‬
  ‫24‬         ‫05261‬           ‫منجیل، رودبار، هرزویل‬
  ‫1‬         ‫)1(‬
             ‫006‬            ‫گیالن، بابائیان‬          ‫2831‬
  ‫34‬         ‫05861‬                ‫جمع‬
  ‫05‬         ‫08902‬         ‫منجیل، رودبار، هرزویل، پسکوالن‬
  ‫1‬          ‫006‬             ‫گیالن، بابائیان‬
                                            ‫3831‬
  ‫5‬         ‫0033‬             ‫خراسان، بینالود‬
  ‫65‬         ‫08842‬                ‫جمع‬
                          ‫(2)‬
  ‫07‬         ‫02143‬              ‫گیالن، منجیل‬
  ‫02‬         ‫00231‬             ‫خراسان، بینالود‬
                         ‫(4)‬
                                            ‫4831‬
  ‫2‬          ‫062‬               ‫خراسان، ونتیس‬
  ‫77‬         ‫08574‬                ‫جمع‬
                          ‫(2)‬
  ‫78‬         ‫04354‬              ‫گیالن، منجیل‬
  ‫02‬         ‫00231‬             ‫خراسان، بینالود‬
                         ‫(4)‬
  ‫2‬          ‫062‬               ‫خراسان، ونتیس‬         ‫5831‬
  ‫1‬          ‫01‬               ‫سهند تبریز‬
  ‫011‬        ‫01885‬                ‫جمع‬
        ‫مالحظات: خودمصرفي، با توجه به نوع توربین بین 5/0 تا 1 درصد تولید سالیانه می باشد.‬
         ‫1) در سال هاي 18 و 28 به دلیل نیاز به رفع نواقص توربین، تولید آنها كاهش یافته است.‬
            ‫2) شامل منطقه منجیل، رودبار، هرزویل، بابائیان، سیاهپوش و پسکوالن می گردد.‬
                            ‫3) این مقدار تولید مربوط به 5 توربین مي باشد.‬
     ‫4) پروژه به صورت تحقیقاتی بوده و به علت تولید پایین به شبکه برق سراسری متصل نمی باشد.‬
                                        ‫5) رقم ناچیز مي باشد.‬
‫تولید ناویژه برق‬
‫(كیلووات ساعت)‬
 ‫39629571‬
 ‫57044053‬
 ‫86514563‬
 ‫21165633‬
 ‫57093103‬
  ‫132241‬
 ‫60318203‬
 ‫08040472‬
  ‫349612‬
 ‫32012672‬
 ‫28935693‬
  ‫000787‬
 ‫9840706‬
 ‫17411564‬
 ‫47386336‬
‫)3(‬
  ‫5526147‬
  ‫765711‬
 ‫69120907‬
‫593662001‬
 ‫12829742‬
  ‫034452‬
   ‫)5(‬

‫646313521‬
                         ‫جدول (91-6) : مشخصات پروژههاي مطالعاتي و اجرایي مربوط به انرژي باد‬


           ‫ظرفیت طرح‬   ‫درصد پیشرفت كار تا‬  ‫سال‬
                                  ‫سال شروع‬   ‫موقعیت جغرافیائي‬      ‫نام پروژه‬
           ‫(كیلووات)‬   ‫پایان سال 5831‬  ‫بهرهبرداري‬


                                                    ‫طرح فن-آوری انرژیهای نو‬
                                                       ‫(1)‬
           ‫00482‬        ‫75‬      ‫6831‬     ‫0831‬      ‫خراسان‬           ‫نیروگاه بادي بینالود‬
                                                        ‫(2)‬
            ‫06‬        ‫)3(‬
                      ‫05‬     ‫6831‬     ‫2831‬      ‫بجنورد‬              ‫توربین وحیدی‬
                                                          ‫(2)‬
            ‫01‬         ‫05‬      ‫6831‬     ‫2831‬    ‫گیالن - منجیل‬           ‫توربین موحد‬
            ‫-‬         ‫54‬      ‫8831‬     ‫2831‬     ‫كل كشور‬          ‫تهیه اطلس باد كشور‬
           ‫00006‬       ‫)3(‬
                      ‫01‬     ‫8831‬     ‫4831‬      ‫قزوین‬        ‫مزرعه بادی 06 مگاوات‬
                                                     ‫طرح توسعه نیروگاه بادی‬
           ‫)5(‬
              ‫00009‬     ‫86‬      ‫6831‬     ‫8731‬    ‫گیالن - رودبار‬   ‫احداث 09 مگاوات توربین بادي‬
              ‫1)02 واحد از 34 واحد به بهره برداری رسیده و مابقی با ظرفیت 00251 کیلووات در دست اجرا می باشد.‬
                                             ‫2) خارج از شبکه سراسری برق می باشد.‬
                                 ‫3) درصد پیشرفت مربوط به بخش مطالعات امکان سنجی می باشد.‬
                           ‫4) پروژه به صورت تحقیقاتی اجرا می شود و میزان تولید سالیانه آن پایین است.‬
‫5) از طرح 09 مگاواتی توربین برق بادی، 43/54 مگاوات آن به بهره برداری رسیده است. پیش بیني مي گردد تا انتهاي سال 68 اقدامات‬
                                                ‫به ظرفیت 4/62 مگاوات انجام شود.‬
 ‫قابلیت تولید ساالنه‬
 ‫انرژي ( میلیون كیلووات‬
     ‫ساعت)‬      ‫عمر مفید‬
              ‫(سال)‬
     ‫421‬        ‫02‬
     ‫-‬         ‫02‬
     ‫)4(‬
              ‫02‬
     ‫-‬         ‫-‬
     ‫091‬        ‫02‬

   ‫002-033‬        ‫02‬
‫مي گردد تا انتهاي سال 68 اقدامات نصب 04 توربین‬
                ‫جدول (02-6) : سرمایهگذاري انجام شده و مورد نیاز پروژههاي بادي در دست اجرا یا مطالعه‬
                  ‫سرمایهگذاري انجام شده تا پایان سال‬
‫كل سرمایهگذاري الزم‬
                         ‫5831‬                      ‫نام پروژه‬
      ‫ارزي (هزار دالر)‬   ‫ریالي (میلیون لاير)‬  ‫ارزي (هزار دالر)‬
                                                       ‫طرح فن آوری انرژیهای نو‬
        ‫00051‬         ‫66871‬        ‫00051‬                           ‫نیروگاه بادي بینالود‬
           ‫-‬         ‫004‬          ‫-‬                ‫توربین وحیدی (محور عمودی 06 کیلووات)‬
           ‫-‬         ‫036‬          ‫-‬                ‫توربین موحد (محور عمودی 01 کیلووات)‬
           ‫-‬        ‫95942‬          ‫-‬                         ‫تهیه اطلس باد كشور‬
                                       ‫برداشت اطالعات از ایستگاه هاي ثبت آمار (مطالعات امکانسنجی‬
           ‫-‬        ‫0003‬          ‫-‬
                                                       ‫نیروگاه 06 مگاوات جرندق)‬
           ‫-‬          ‫-‬          ‫-‬                     ‫احداث مزرعه بادی 06 مگاواتی‬
                                                        ‫طرح توسعه نیروگاه بادی‬
           ‫-‬        ‫754457‬          ‫-‬      ‫احداث و بهره برداری از نیروگاه بادی منجیل به ظرفیت 09 مگاوات‬
     ‫كل سرمایهگذاري الزم‬

‫ریالي (میلیون لاير)‬


   ‫74004‬
   ‫0051‬
   ‫059‬
   ‫00014‬

   ‫0003‬

  ‫000006‬

  ‫7544421‬
            ‫جدول (12-6) : تعداد ایستگاه های بادسنجی در استان های مختلف کشور‬
‫تعداد ایستگاه بادسنجی‬  ‫نام استان‬        ‫تعداد ایستگاه بادسنجی‬  ‫نام استان‬
     ‫4‬               ‫فارس‬       ‫2‬         ‫آذربایجان شرقی‬
     ‫2‬              ‫کرمان‬       ‫1‬         ‫آذربایجان غربی‬
     ‫1‬             ‫کردستان‬       ‫1‬              ‫اردبیل‬
     ‫1‬             ‫کرمانشاه‬       ‫4‬             ‫اصفهان‬
     ‫2‬              ‫گلستان‬       ‫2‬             ‫بوشهر‬
     ‫1‬               ‫گیالن‬       ‫1‬              ‫تهران‬
     ‫1‬             ‫مازندران‬       ‫5‬         ‫خراسان رضوی‬
     ‫1‬              ‫مرکزی‬        ‫2‬          ‫خراسان شمالی‬
     ‫2‬             ‫هرمزگان‬       ‫1‬          ‫خراسان جنوبی‬
     ‫2‬               ‫همدان‬       ‫4‬              ‫سمنان‬
     ‫5‬                ‫یزد‬      ‫5‬        ‫سیستان و بلوچستان‬
            ‫جدول (22-6) : مشخصات پروژههاي فتوولتائیك در حال بهره برداري مربوط به انرژی خورشیدی‬
       ‫عمر مفید‬   ‫ظرفیت طرح‬    ‫سال‬
                           ‫سال شروع‬  ‫منطقه پروژه (استان)‬       ‫نام پروژه‬
       ‫(سال)‬     ‫(كیلووات)‬  ‫بهرهبرداري‬
        ‫52‬       ‫03‬     ‫1831‬    ‫9731‬      ‫تهران‬                 ‫03 كیلووات‬
        ‫52‬       ‫21‬     ‫9731‬    ‫8731‬       ‫یزد‬            ‫توسعه نیروگاه دربید یزد‬
                                           ‫(1)‬
        ‫52‬       ‫52‬     ‫9731‬    ‫8731‬      ‫سمنان‬         ‫توسعه نیروگاه سر كویر سمنان‬
‫1) ظرفیت کل طرح توسعه نیروگاه سر کویر سمنان 79 کیلووات می باشد. در دی ماه سال 58، 01 کیلووات دیگر از ظرفیت پنل های‬
                ‫نصب شده در سایت به شبکه سراسری برق متصل شد و ظرفیت عملی معادل 52 کیلووات گردید.‬
 ‫نوع اتصال‬
  ‫به شبكه‬
‫متصل به شبكه‬
‫خارج از شبكه‬
‫متصل به شبكه‬
 ‫ات دیگر از ظرفیت پنل های‬
                   ‫جدول (32-6) : تولید برق خورشیدی کشور طی سال های 58-7731‬
‫)کیلووات ساعت(‬
   ‫جمع‬     ‫نیروگاه سر کویر سمنان‬   ‫نیروگاه دربید یزد‬   ‫03 کیلووات فتوولتائیک‬    ‫سال / شرح‬
  ‫00012‬       ‫00012‬            ‫-‬            ‫-‬          ‫7731‬
  ‫00002‬       ‫00002‬            ‫-‬            ‫-‬          ‫8731‬
  ‫00458‬       ‫00037‬          ‫00421‬            ‫-‬          ‫9731‬
  ‫001011‬       ‫00069‬          ‫00141‬            ‫-‬          ‫0831‬
           ‫)1(‬
  ‫00194‬        ‫00541‬         ‫00111‬          ‫00022‬         ‫1831‬
  ‫054121‬       ‫05436‬          ‫00801‬          ‫00054‬         ‫2831‬
  ‫002041‬       ‫00338‬           ‫0098‬          ‫00054‬         ‫3831‬
           ‫)2(‬                        ‫)2(‬
  ‫00035‬        ‫00052‬         ‫00081‬           ‫00001‬        ‫4831‬
  ‫00097‬       ‫00002‬          ‫00071‬          ‫00024‬         ‫5831‬
             ‫1) كاهش تولید به دلیل تغییرات دستگاه های قدیمی و انجام اصالحات در نیروگاه بوده است.‬
                    ‫2) به دلیل تست آزمایش و تعمیر، مقداری از برق تولیدی ثبت نگردیده است.‬
                    ‫جدول (42-6) : مشخصات پروژههاي خورشیدي در دست اجرا و بهره برداري وزارت نیرو‬
                     ‫سال‬              ‫منطقه پروژه‬
                          ‫سال شروع‬                          ‫نام پروژه‬
                   ‫بهرهبرداري‬
                                     ‫(استان)‬
                    ‫1831‬     ‫9731‬   ‫یزد، خراسان، سیستان و اصفهان‬              ‫آبگرمكن خورشیدي‬
                                                 ‫(2)‬
                    ‫6831‬     ‫5831‬     ‫قزوین، زنجان و گیالن‬        ‫برق رسانی به 06 خانوار روستایی‬
                    ‫6831‬     ‫3831‬       ‫تهران، طالقان‬                ‫01 كیلووات فتوولتاییك‬
                                ‫تهران، ساختمان معاونت امور‬
                    ‫6831‬     ‫5831‬                            ‫3/4 کیلووات فتوولتاییک‬
                                     ‫انرژی‬
                    ‫8831‬     ‫8731‬       ‫فارس، شیراز‬                ‫نیروگاه خورشیدي شیراز‬
                                                            ‫1) متر مربع‬
                  ‫2) سیستم های مذکور تا انتهای سال 5831 برای 03 خانوار روستایی نصب و راه اندازی گردیده است.‬
‫3) از آنجا که قرار است این سیستم در سیستم پایلوت هیدروژن به کار رود و هنوز این امر انجام نشده، لذا درصد پیشرفت 09 درصد ذکر شده است.‬
‫نوع اتصال به‬  ‫عمر مفید‬   ‫ظرفیت طرح‬   ‫درصد پیشرفت كار تا‬
  ‫شبكه‬    ‫(سال)‬    ‫(كیلووات)‬    ‫پایان سال 5831‬

   ‫-‬      ‫02‬      ‫)1(‬
                ‫2314‬       ‫001‬
‫خارج از شبکه‬   ‫02‬         ‫08‬      ‫05‬
‫خارج از شبکه‬   ‫52‬         ‫01‬      ‫)3(‬
                          ‫09‬
‫خارج از شبکه‬   ‫51‬       ‫3.4‬        ‫05‬
‫خارج از شبکه‬   ‫02‬       ‫052‬        ‫38‬

                               ‫ی گردیده است.‬
             ‫مر انجام نشده، لذا درصد پیشرفت 09 درصد ذکر شده است.‬
            ‫جدول (52-6) : سرمایهگذاري انجام شده و مورد نیاز براي اجراي پروژههاي خورشیدي‬

‫كل سرمایهگذاري الزم برای طرح‬    ‫سرمایهگذاري انجام شده تا پایان سال 5831‬
                                              ‫نام پروژه‬
           ‫ارزي‬         ‫ریالي‬        ‫ارزي‬
          ‫(هزار دالر)‬     ‫(میلیون لاير)‬     ‫(هزار دالر)‬
            ‫-‬         ‫0054‬          ‫-‬        ‫برق رسانی به 06 خانوار روستایی‬
            ‫-‬         ‫0011‬          ‫-‬             ‫01 کیلووات فتوولتاییک‬
            ‫-‬           ‫)1(‬
                                 ‫-‬            ‫3/4 کیلووات فتوولتاییک‬
            ‫-‬         ‫29702‬          ‫-‬            ‫نیروگاه خورشیدی شیراز‬
‫1) طرح مذكور در ابتدا یك سیستم 5 كیلوواتي بوده كه پس از راه اندازي تست اولیه، تغییر كاربري داده است و سرمایه گذاري‬
                                             ‫جدیدي صورت نگرفته است.‬
 ‫كل سرمایهگذاري الزم برای طرح‬

  ‫ریالي‬
‫(میلیون لاير)‬
 ‫0007‬
 ‫0511‬
  ‫05‬
 ‫43446‬
‫اربري داده است و سرمایه گذاري‬
               ‫جدول (62-6) : مشخصات پروژههاي خاتمه یافته و اجرایی مربوط به انرژی زمین گرمایی‬
            ‫درصد پیشرفت‬
     ‫ظرفیت طرح‬              ‫سال‬
      ‫(مگاوات)‬
            ‫کار تا پایان سال‬         ‫سال شروع‬  ‫استان‬            ‫نام پروژه‬
             ‫5831‬
                     ‫بهره برداری‬
       ‫55‬       ‫43‬       ‫2931‬     ‫5731‬   ‫اردبیل‬          ‫نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر‬
                                                ‫- اکتشاف پتانسیل میدان با‬
         ‫-‬     ‫001‬       ‫3831‬     ‫7731‬   ‫اردبیل‬
                                               ‫حفاری سه حلقه چاه عمیق‬
                                                   ‫- فاز توسعه میدان:‬
      ‫4-3‬       ‫13‬       ‫8831‬     ‫4831‬   ‫اردبیل‬           ‫نصب پایلوت 4-3 مگاوات‬
                                       ‫حفاری توسعه ای و توصیفی به منظور نصب‬
       ‫05‬       ‫43‬       ‫2931‬     ‫4831‬   ‫اردبیل‬             ‫(1)‬
                                                   ‫نیروگاه 05 مگاواتي‬
                                          ‫(2)‬
      ‫)3(‬
         ‫001‬     ‫5‬         ‫-‬     ‫4831‬   ‫اردبیل‬        ‫استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی‬
‫2) به دلیل عدم تأمین بودجه، این پروژه متوقف شده است.‬          ‫1) در مرحله مذاکره با مشاور و پیمانکار می باشد.‬
            ‫‪ ‬ارقام در دسترس نميباشند.‬                          ‫3) مگاوات حرارتی‬
‫نوع اتصال‬ ‫قابلیت تولید ساالنه‬
‫انرژی (میلیون کیلوواتساعت) به شبکه‬

‫متصل به‬
          ‫014‬
 ‫شبکه‬
  ‫-‬         ‫-‬


  ‫-‬         ‫●‬
  ‫-‬         ‫●‬

  ‫-‬        ‫4.053‬
             ‫پروژه متوقف شده است.‬
                         ‫جدول (72-6) : سرمایهگذاري براي اجراي پروژههاي زمین گرمایي‬
                 ‫سرمایهگذاري انجام شده تا‬
‫كل سرمایهگذاري الزم برای طرح‬
                   ‫پایان سال 5831‬
                                         ‫نام پروژه‬
           ‫ارزي‬
                   ‫(میلیون لاير)‬
          ‫(هزار دالر)‬
                    ‫000582‬                     ‫نیروگاه زمین گرمایي مشكین شهر‬
          ‫00008‬       ‫000021‬            ‫اکتشاف پتانسیل میدان با حفاری سه حلقه چاه عمیق‬
                    ‫000561‬                            ‫فاز توسعه میدان‬
                                  ‫(1)‬
            ‫-‬          ‫-‬             ‫توسعه کاربرد استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی‬
                               ‫1) به دلیل عدم تأمین بودجه، این پروژه متوقف شده است.‬
 ‫كل سرمایهگذاري الزم برای طرح‬
  ‫ریالي‬
‫(میلیون لاير)‬


‫000008‬


 ‫0004‬
                      ‫جدول (82-6) : مشخصات پروژههاي پیل سوختي و هیدروژن خورشیدي وزارت نیرو‬
                 ‫سال‬           ‫منطقه‬       ‫نوع‬
                       ‫سال شروع‬                           ‫نام پروژه‬
                ‫بهرهبرداري‬
                              ‫پروژه‬      ‫فنآوري‬
                 ‫2831‬     ‫2831‬    ‫تهران‬       ‫‪SPE‬‬                ‫پیك سایي با پیل سوختي‬
                                                 ‫خرید پیل سوختي 2/1 کیلووات احداث‬
                 ‫4831‬     ‫4831‬    ‫طالقان‬     ‫پیل سوختی‬
                                                          ‫پایلوت آزمایشگاهی‬
                                       ‫(1)‬
                 ‫4831‬     ‫5731‬    ‫طالقان‬                   ‫هیدروژن خورشیدی و پیل سوختی‬
                               ‫(2)‬    ‫ساخت اجزای پیل‬   ‫ساخت صفحات دو قطبی پلیمری ترمو‬
                 ‫6831‬     ‫5831‬
                                      ‫سوختی‬           ‫پالستیک برای پیل سوختی پلیمری‬
                                              ‫خرید، نصب و راه اندازی پیل سوختی 52‬
                 ‫6831‬     ‫5831‬    ‫طالقان‬     ‫پیل سوختی‬
                                                  ‫کیلووات پلیمری و تجهیزات جانبی آن‬
                  ‫(4)‬                                  ‫(3)‬
                        ‫1831‬    ‫کل کشور‬       ‫-‬                 ‫کمیته راهبردی پیل سوختی‬
                                       ‫(6)‬     ‫پروژه پایلوت فناوری هیدروژن در مقیاس نیمه‬
                 ‫6831‬     ‫5731‬    ‫طالقان‬
                                                                ‫صنعتی‬
                                              ‫تهیه و تحویل 001 کیت آموزشی پیل سوختی‬
                 ‫7831‬     ‫1831‬    ‫کل کشور‬   ‫تحقیقاتی و ترویجی‬              ‫(7)‬
                                                            ‫به مدارس نمونه‬
                                                 ‫طراحی و ساخت پیل سوختی پلیمری 5‬
                 ‫8831‬     ‫5831‬    ‫طالقان‬     ‫پیل سوختی‬
                                                       ‫کیلووات با هدف دانش فنی‬

                              ‫1) تولید، مایع سازی، ذخیره سازی و عرضه هیدروژن و سیستم فتوولتائیک.‬
     ‫2) هدف از ساخت اجزاي پیل سوختي دست یابي به تكنولوژي و دانش پیل سوختي است و منطقه پروژه تاکنون تعیین نگردیده است.‬
‫3) این کمیته در سال های 48 و 58 پیگیری تصویب سند راهبرد ملی توسعه فناوری پیل سوختی و انجام فعالیت های مرتبط با دبیرخانه و هم‬
                                             ‫چاپ بولتن را در دست اجرا داشته است.‬
              ‫4) برنامه عملیاتی تدوین شده در بازه زمانی 51 ساله (سه برنامه 5 ساله) از زمان تصویب سند انجام خواهد شد.‬
                            ‫5) فعالیت های مرتبط با کمیته راهبردی پیل سوختی به صورت مستمر می باشد.‬
                                       ‫6) تولید، مایع سازی، ذخیره سازی و عرضه هیدروژن.‬
                           ‫7) تعداد 001 کیت تهیه گردیده که به مرور زمان به مدارس تحویل داده خواهد شد.‬
      ‫عمر مفید‬   ‫ظرفیت طرح‬   ‫درصد پیشرفت كار تا‬
             ‫(كیلووات)‬    ‫پایان سال 5831‬
      ‫(سال)‬
        ‫-‬       ‫-‬        ‫001‬
     ‫0051ساعت‬     ‫2.1‬        ‫001‬
       ‫02‬       ‫-‬        ‫001‬
        ‫-‬       ‫-‬        ‫05‬

     ‫0053 ساعت‬     ‫52‬        ‫06‬
      ‫تحقیقاتی و‬             ‫(5)‬
               ‫-‬
      ‫ترویجی‬
       ‫02‬      ‫002‬        ‫55‬

        ‫-‬       ‫-‬        ‫58‬

       ‫هنوز‬
              ‫5‬         ‫02‬
     ‫مشخص نشده‬


                  ‫طقه پروژه تاکنون تعیین نگردیده است.‬
‫ختی و انجام فعالیت های مرتبط با دبیرخانه و همچنین به روزرسانی وب سایت و‬

                           ‫سند انجام خواهد شد.‬
                   ‫جدول (92-6) : مشخصات پروژههاي انرژي وانادیومي، بیوماس و بیوگاز وزارت نیرو‬
                       ‫منطقه‬       ‫نوع‬
             ‫سال شروع‬                                    ‫نام پروژه‬
                       ‫پروژه‬      ‫فنآوري‬
                                            ‫(1)‬
              ‫1831‬       ‫تهران‬     ‫ذخیره انرژی‬            ‫ساخت سیستم انرژی وانادیومی تک سل (تحقیقاتی)‬
                                        ‫(1)‬
              ‫4831‬       ‫طالقان‬     ‫ذخیره انرژی‬        ‫ساخت استک نیمه صنعتی باتری اکسایشی کاهشی وانادیم‬
                                      ‫ساخت استک صنعتی باتری وانادیمی برای کاربرد در‬
              ‫4831‬       ‫طالقان‬     ‫ذخیره انرژی‬                  ‫(1 و 2)‬
                                                          ‫نیروگاههای تولید پراکنده‬
              ‫4831‬       ‫طالقان‬     ‫ذخیره انرژی‬          ‫ساخت استک صنعتی برای کاربری تولید پراکنده‬
              ‫7731‬       ‫کل کشور‬     ‫پتانسیل سنجی‬                              ‫بیوماس‬

              ‫3831‬       ‫شیراز‬
                              ‫پتانسیل سنجی‬     ‫امکان سنجی نصب نیروگاه زیست توده در 2 منطقه کشور‬
              ‫2831‬       ‫مشهد‬
                                ‫(5)‬
              ‫4831‬       ‫کل کشور‬                    ‫انجام مطالعات به منظور احداث نیروگاه زیست توده‬
              ‫4831‬       ‫کل کشور‬    ‫پتانسیل سنجی‬                    ‫پتانسیل سنجی منابع زیست توده‬
              ‫6831‬       ‫مرکزی‬     ‫مطالعه و تولید‬                   ‫امکان سنجی تولید بیوگاز ساوه‬
                        ‫1) این سه پروژه در سال گذشته تحت عنوان (ساخت استک پیل وانادیومی) بوده است.‬
             ‫2) انجام این پروژه منوط به اتمام پروژه «ساخت استک نیمه صنعتی باتری اکسایشی کاهشی وانادیم» می باشد.‬
‫3) در حال حاضر طبق آخرین برآورد قابلیت تولید ساالنه 44/7 میلیون کیلووات ساعت از محل دفن زائدات جامد فعلی شهری در شهر شیراز‬
‫4) در حال حاضر طبق آخرین برآورد قابلیت تولید ساالنه 78/4 میلیون کیلووات ساعت از محل دفن زائدات جامد فعلی شهری در شهر مشهد‬
                                             ‫5) پتانسیل سنجی (زائدات جامد شهری)‬
‫عمر مفید‬  ‫ظرفیت طرح‬  ‫درصد پیشرفت كار تا‬
                      ‫سال بهرهبرداري‬
      ‫(كیلووات)‬   ‫پایان سال 5831‬
 ‫(سال)‬
 ‫02>‬    ‫10.0‬      ‫001‬        ‫4831‬
 ‫02>‬       ‫1‬      ‫59‬        ‫6831‬

 ‫02>‬      ‫05‬      ‫-‬        ‫8831‬
 ‫02>‬      ‫05‬      ‫-‬         ‫7831‬
  ‫-‬       ‫-‬     ‫001‬        ‫9731‬
      ‫)3(‬
 ‫31‬     ‫0601‬      ‫001‬        ‫4831‬
      ‫)4(‬
 ‫31‬     ‫056‬      ‫001‬        ‫4831‬
‫حداقل 02‬  ‫00001‬       ‫02‬        ‫7831‬
  ‫-‬     ‫-‬        ‫41‬        ‫8831‬
 ‫02‬     ‫006‬       ‫01‬        ‫7831‬

                               ‫» می باشد.‬
            ‫ن زائدات جامد فعلی شهری در شهر شیراز وجود دارد.‬
            ‫ن زائدات جامد فعلی شهری در شهر مشهد وجود دارد.‬
    ‫جدول (03-6) : سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجرای پروژههاي پیل سوختی، هیدروژن، بیوماس و بیوگاز وزارت نیرو‬
              ‫سرمایهگذاري انجام شده تا پایان سال 5831‬
                  ‫ریالي‬         ‫ارزي‬                   ‫نام پروژه‬
                ‫(میلیون لاير)‬      ‫(هزار دالر)‬
                  ‫81‬           ‫-‬         ‫ساخت صفحات دو قطبی پلیمری ترموپالستیک برای پیل سوختی‬
             ‫52 درصد قرارداد معادل‬                ‫خرید و نصب و راه اندازی پیل سوختی 52 کیلووات پلیمری و‬
                              ‫-‬
                  ‫817‬                                        ‫تجهیزات جانبی آن‬
                 ‫859‬            ‫-‬                         ‫کمیته راهبری پیل سوختی‬
                                          ‫(1)‬
                ‫56372‬          ‫0022‬              ‫پروژه پایلوت فناوری هیدروژن در مقیاس نیمه صنعتی‬
                                      ‫(2)‬
                 ‫592‬            ‫-‬         ‫تهیه و تحویل 001 کیت آموزشی پیل سوختی به مدارس نمونه‬
                  ‫(3)‬                 ‫طراحی و ساخت پیل سوختی پلیمری 5 کیلووات با هدف كسب دانش‬
                              ‫-‬
                                                               ‫فنی‬
                 ‫003‬           ‫-‬            ‫ساخت استک نیمه صنعتی باتری اکسایشی کاهشی وانادیم‬
                  ‫(4)‬                ‫ساخت استک صنعتی باتری وانادیمی برای کاربرد در نیروگاههای‬
                              ‫-‬
                                                               ‫تولید پراکنده‬
                 ‫0071‬           ‫-‬              ‫انجام مطالعات به منظور احداث نیروگاه زیست توده‬
                 ‫005‬            ‫-‬                        ‫پتانسیل سنجی منابع زیست توده‬
                 ‫005‬            ‫-‬                      ‫امکان سنجی تولید بیوگاز در ساوه‬
                                ‫1) به علت عدم خرید سانتریفیوژ، پیشرفتی در پروژه حاصل نشده است.‬
‫2) بخشی از کیت های آماده به مدارس تحویل داده شده اند و مابقی چنانچه درخواستی از طرف مدارس باشد تحویل داده و یا در نمایشگاه ها ار‬
 ‫3) این پروژه به دلیل آنکه در مرحله فراخوان مناقصه اسناد است و مرحله طراحی آن انجام نشده تا پایان سال 5831 هزینه ای نداشته است.‬
                                    ‫4) انجام این پروژه منوط به اتمام پروژه نیمه صنعتی می باشد.‬
            ‫بیوماس و بیوگاز وزارت نیرو‬
  ‫كل سرمایهگذاري الزم برای طرح‬
   ‫ریالي‬        ‫ارزي‬
 ‫(میلیون لاير)‬     ‫(هزار دالر)‬
   ‫092‬          ‫-‬
  ‫1782‬          ‫-‬
  ‫8532‬          ‫-‬
  ‫00006‬         ‫0003‬
   ‫592‬          ‫-‬
  ‫7482‬          ‫-‬

   ‫023‬          ‫-‬

  ‫0005‬          ‫-‬
  ‫0057‬          ‫-‬
  ‫0077‬          ‫-‬
  ‫0003‬          ‫-‬

‫س باشد تحویل داده و یا در نمایشگاه ها ارائه خواهند شد.‬
        ‫پایان سال 5831 هزینه ای نداشته است.‬
                  ‫جدول (13-6) : ظرفیت پروژه های نیروگاهی برق تجدیدپذیر غیردولتی‬
‫(مگاوات)‬
      ‫نیروگاه های‬    ‫نیروگاه های‬    ‫نیروگاه های‬
  ‫جمع‬                                      ‫نام پروژه‬
      ‫آبی کوچک‬      ‫زیست توده‬      ‫بادی‬
 ‫1.084‬    ‫4.3‬        ‫7.42‬        ‫254‬       ‫پروژه های دارای مجوز احداث (مطالعه شده)‬
 ‫6.325‬    ‫6.01‬        ‫09‬        ‫324‬                ‫پروژه های در دست مطالعه‬
  ‫05‬     ‫-‬         ‫-‬        ‫05‬           ‫پروژه های در مرحله تشکیل پرونده‬
                                      ‫(1 )‬
  ‫215‬     ‫-‬         ‫-‬        ‫215‬               ‫پروژه های بدون مجوز مطالعه‬
 ‫7.5651‬   ‫0.41‬       ‫7.411‬       ‫7341‬                  ‫جمع ظرفیت مطرح شده‬
      ‫1) منظور پروژه هایي مي باشند كه مجوز مطالعه از سوي سازمان انرژي هاي نو ایران دریافت نكرده اند.‬
              ‫جدول (23-6) : مشخصات پروژه- های نیروگاهی برق تجدیدپذیر غیر دولتی‬
             ‫ظرفیت پیشنهادی‬
 ‫محل احداث نیروگاه‬                      ‫نام شرکت متقاضی‬
              ‫(مگاوات)‬
                                            ‫نیروگاههای بادی‬
    ‫جرندق‬        ‫001‬                                ‫برق قائم 1‬
     ‫بینالود‬       ‫001‬                                ‫برق قائم 2‬
    ‫سیاهپوش‬        ‫321‬                            ‫آرین ماهتاب گستر‬
     ‫بینالود‬       ‫001‬                           ‫نیروگاه بادی رویان‬
  ‫رودبار- توتکابن‬      ‫9‬                          ‫نیروگاه بادی ارگ جم‬
 ‫بام سیاهپوش – رودبار‬     ‫02‬                        ‫شرکت توسعه توان پایدار‬
     ‫منجیل‬        ‫06‬                              ‫فراز بدیع آسیا‬
‫نهبندان – خراسان جنوبی‬    ‫01‬                            ‫فجر سدید نهبندان‬
    ‫چابهار‬       ‫)1(‬
                ‫243‬                     ‫شهد جنوب منطقه آزاد چابهار‬
 ‫نصرت آباد زاهدان‬       ‫01‬                                ‫فراگامان‬
  ‫آذربایجان غربی‬       ‫001‬                  ‫مبتکران برتر قرن/ رویال قمر ترکیه‬
  ‫اردبیل و صائین‬       ‫001‬                    ‫صبا نیرو/ سرمایه گذاری بوعلی‬
   ‫آذربایجان‬       ‫)1(‬
                ‫001‬                               ‫افزا محیط‬
    ‫دیزباد‬         ‫02‬                              ‫رعد نیشابور‬
 ‫اشتهارد – ماهدشت‬        ‫3‬                               ‫شیالن گام‬
  ‫نیکویه – سراب‬       ‫001‬                     ‫مؤسسه ا، ایوازیان و همکاران‬
    ‫دیزباد‬       ‫)1(‬
                ‫001‬                 ‫آتیه کارکنان صنعت آب و برق خراسان‬
‫مورچه خورت اصفهان‬       ‫01‬                          ‫شرکت گلبهار سپاهان‬
   ‫نامشخص‬          ‫01‬                            ‫شرکت پیک دریا‬
   ‫نامشخص‬          ‫01‬                       ‫شرکت تجارت پارس سکال‬
    ‫سمنان‬         ‫01‬                             ‫کوهستان سمنان‬
                                         ‫نیروگاه های زیست توده‬
    ‫مشهد‬         ‫6/0‬              ‫شهرداری مشهد – سازمان بازیافت و تبدیل مواد‬
    ‫شیراز‬        ‫650.1‬      ‫سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز/ نیرو سابین آریا‬
    ‫ساری‬         ‫5.11‬                    ‫کارآوران/ انرژی تجدیدپذیر شرق‬
    ‫ساری‬         ‫5.11‬                       ‫فن آوران انرژی پاک آسیا‬
  ‫بابل، نکا، نوشهر‬      ‫72‬                                ‫مهکام‬
    ‫نوشهر‬         ‫2.1‬                               ‫مازیران‬
    ‫تهران‬         ‫05‬                             ‫اوکسین صنعت‬
    ‫رشت‬          ‫8.11‬                    ‫شرکت صنعت محیط سبز پارسیان‬
    ‫تبریز‬         ‫)2(‬
                                         ‫کود آلی شهرداری تبریز‬
                                         ‫نیروگاه های آبی کوچک‬
   ‫سفید رود‬        ‫4.3‬                                 ‫فرآب‬
  ‫آذربایجان شرقی‬       ‫6.0‬                              ‫سهند نصب‬
  ‫استان فارس‬        ‫01‬                              ‫ای من – سرو‬
                     ‫1) مجوز مطالعه فاز 1 به ظرفیت 01 مگاوات را دارا می باشند.‬
                                        ‫2) نامشخص می باشد.‬

								
To top