??????? 1

Document Sample
??????? 1 Powered By Docstoc
					พระบรมราโชวาท
...ถ้ าครู ไม่ ห่วงประโยชน์ ที่ควรจะห่ วง หันไปห่ วงอานาจ ห่ วง
                    ั
ตาแหน่ ง ห่ วงสิ ทธิ และห่ วงรายได้ กนมากๆเข้ าแล้ ว จะเอาจิตเอาใจ
ที่ไหน มาห่ วงความรู้ ความเจริญของเด็ก ความห่ วงในสิ่ งเหล่ านั้น
ก็จะค่ อยๆบั่นทอนทาลายความเป็ นครู จนหมดสิ้น จะไม่ มีดอะไร  ี
          ั
เหลือไว้ พอที่ตวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ ได้ ความเป็ นครู ก็
จะไม่ มีค่าเหลืออยู่ให้ เป็ นที่เคารพบูชาอีกต่ อไป
     ิ
ความภาคภูมใจสู งสุ ดของชาวสตรีอ่างทอง
             ถ้ วยพระราชทาน
                  ิ
       สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกต์ิ พระบรมราชินีนาถ

  ถ้ วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี
ผลงานบางส่ วนจากการแข่ งขันของนักกีฬาบาสเกตบอล
โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ได้ รับการเผยแพร่ ทางสื่ อมวลชน
*** ชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ ***
                                ิ
         ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน   ้
     รายการ Sponsor Thailand Championship “2002 – 2006,2008 ”
      ชนะเลิศติดต่ อ 4 ปี ซ้ อน ( 2003 - 2006 )และ 5 ปี ติดต่ อของรายการ
    ปี 2002 ที่ จ.นครราชสีมา               ปี 2003 ที่ กรุงเทพมหานคร                  ปี 2005 ที่ จ.จันทนบุรี


   ปี 2004 ที่ กรุงเทพมหานคร                ปี 2006 ที่ จ.นครราชสีมา

                  ปี 2008 ที่ จ.ราชบุรี
*** ชนะเลิศบาสเกตบอล 3 คน      ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ ***
          ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน   ้
            รายการ VITAMILK ON 3 ครั้งที่ 3
      ชนะเลิศติดต่ อ 2 ปี ซ้ อน ( 2549 – 2550) และ 3 ปี ติดต่ อของรายการ
   ชนะเลิศรุ่น 15 ปี ปี 2550                ชนะเลิศรุ่น18 ปี ปี 2550
                 ชนะเลิศรุ่น 18 ปี ปี 2549
          *** ชนะเลิศบาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ***
                 ของ การกีฬาแห่ งประเทศไทย
          ชนะเลิศติดต่ อ 4 ปี ซ้ อน ( 2547 – 2550 ) และ 5 ปี ของรายการ
“พังงาเกมส์ ” จ.พังงา ปี 2545                      “สุ โขทัยเกมส์ ” จ.สุ โขทัย ปี 2547
“พญาแลเกมส์ ” จ.ชัยภูมิ ปี 2548  “ลาปางเกมส์ ” จ.ลาปาง ปี 2549  “เมืองคนดีเกมส์ ” จ.สุ ราษฏร์ ฯ ปี 2550
       *** กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่ งประเทศไทย ***
  ชนะเลิศติดต่ อ 2 ปี ซ้ อน ( 2547-2548 ) และ ปี 2541 , 2543
“ จันทบุรีเกมส์ ” จ.จันทบุรี ปี 2541                               “กระบี่เกมส์ ” จ.กระบี่ ปี 2543                       “ รถม้ าเกมส์ ”จ.ลาปาง ปี 2548


“ ฉลามชลเกมส์ ” จ. ชลบุรี ปี 2547                           “ ตักศิลาเกมส์ ” จ.มหาสารคาม ปี 2549(รองชนะเลิศ)
                    “ ชุ มพรเกมส์ ” จ.ชุ มพร ปี 2550(รองชนะเลิศอันดับ 2)
           *** กีฬาแห่ งชาติ ***


               “ ราชบุรีเกมส์ ” จ.ราชบุรี ปี 2547 (รองชนะเลิศ)
“ สุ พรรณบุรีเกมส์ ” จ.สุ พรรณบุรี                 “ นครศรีธรรมราชเกมส์ ” จ.นครศรีธรรมราช
 ปี 2549 (รองชนะเลิศอันดับ 2 )                     ปี 2550 (รองชนะเลิศอันดับ 2 )
กีฬานักเรียน สานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
                    ่
     (กรมพลศึกษา /กระทรวงการท่ องเทียวและกีฬา)
 รุ่น 14 ปี
    - ชนะเลิศ ปี 2544, 2548
    - รองชนะเลิศ ปี 2542, 2544
 รุ่น 16 ปี
    - ชนะเลิศ ปี 2547,2550
    - รองชนะเลิศ ปี 2536-2537, 2541 -2543
 รุ่น18 ปี
    - ชนะเลิศ ปี 2538, 2539,2540,2547 ,2548
    - รองชนะเลิศ ปี 2541 -2542 , 2544,2546,2550
    กีฬานักเรียนกองทัพอากาศ
รุ่น14 ปี
   - ชนะเลิศ ปี 2544, 2548
   - รองชนะเลิศ ปี 2549
รุ่น16 ปี
   - ชนะเลิศ ปี 2550-2551
   - รองชนะเลิศ ปี 2542,2548-2549
รุ่น18 ปี
   - รองชนะเลิศ- ปี 2540 , 2542,2544, 2550-2551
รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลตัวแทนทีมชาติไทย
      เยาวชนและ นักเรียนไทย
           จานวน 20 คน

  1. มนต์ รัก เครือรัตน์     2. ศรินยา แก่ นแก้ ว
  3. นฤมล บ้ านหมู่        4. ชโรทัย สุ ขสมวงษ์
  5. สิ นจัย กุนไธสง               ้
                  6. พรชนก ลีภัยรัตน์
  7. ดวงนภา ปาสมัน        8. บุษยากร เฉลยสมัย
         ้
  9. วรรณวิภา อิมคา        10. นัดดา ทองท้ วม
  11.วราภรณ์ เปี ยอยู่      12. ณัฐธิดา เครือทิวา
          ่
  13.ชลดา เอียมสาอางค์       14. สุ ภัคจิรา บุญเลิศ
  15.ปัฐญา บ้ านหมู่        16. สุ ภาพร การมิตรี
 17.ขนิษฐา มูลมานัส        18. สุ รีย์ พรหมราช
 19.ฤมลชนก ดอกสายหยุด       20.ธิดาพร ไม้ หอม
ตัวแทนทีมชาติไทย/เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย
          จานวน 20 คน
                                     ิ
                     จากปี 2533 – 2550 นักกีฬา 71 ชีวตที่เข้ า
                       ระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา ด้ วย
                       ความสามารถด้ านกีฬาบาสเกตบอล
                       ในระดับปริญญาตรี 55 คน ปริญญา
                       โท 16 คน โดยจบการศึกษาประกอบ
                       อาชีพแล้ว 44 คน   ปี 2548 – 2550 จานวน 27 คนทีกาลัง
                 ่                                ่
                                             นักกีฬาทีศึกษาตามโครงการ
ศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยเอกชนระดับ                          ความสามารถพิเศษด้ านกีฬา
ปริญญาตรี 11 คน ปริญญาโท 4 คน                            บาสเกตบอลมหาวิทยาลัยรัฐบาล
และ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรัฐบาล 11 คน                         33 คน มหาวิทยาลัยเอกชน 38 คน

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:12/3/2011
language:Thai
pages:13