????????????????????? ... - PowerPoint 10 by Ua4DeN1t

VIEWS: 23 PAGES: 39

									                          1

    ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมการพลศึกษาและกีฬา
 ในระบบการศึกษา : ข้ อมูลจากการประชุมระหว่ าง
                  ่
 ประเทศสาหรับรัฐมนตรีและเจ้ าหน้ าทีระดับสู ง
 ทางพลศึกษาและกีฬา ครั้งที่ 4
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2547 ณ กรุ งเอเธนส์ ประเทศกรีซ

     โดย ดร. จรวยพร ธรณินทร์
       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                             2

                ้
          ขอบข่ ายเนือหา
1. ลาดับเหตุการณ์ สาคัญของโลกด้ านการพลศึกษาและกีฬา
            ่
2. ข้ อเสนอแนะจากทีประชุม MINEPS ครั้งที่ 1-3
             ้
3. ข้ อค้ นพบ/ ข้ อมูลพืนฐานจากการประชุมที่จัดโดย
  ความร่ วมมือระหว่ างองค์ กรระดับโลก
4. ข้ อมูลประเทศไทยในการจัดการพลศึกษาและกีฬาในระบบการศึกษา
5. ข้ อเสนอแนะจากการประชุม MINEPS ครั้งที่ 4
6. การค้ นหาข้ อมูลจากแหล่ งเรียนรู้ ต่าง ๆ
                                  3
ลาดับเหตุการณ์ สาคัญของโลกด้ านพลศึกษาและกีฬา
ปี 1952 (พ.ศ.2495) การประชุมสมัยสามัญ - ผนวกเรื่องพลศึกษาและกีฬา
          ของยูเนสโก ครั้งที่ 7  เป็ นภารกิจหนึ่งของยูเนสโก

ปี 1976 (เมษายน พ.ศ.2519)
 จัดประชุมระหว่ างประเทศระดับรัฐมนตรี    - ประกาศปฏิญญาสากล
 และเจ้ าหน้ าที่อาวุโสด้ านพลศึกษาและกีฬา  ว่ าด้ วยการพลศึกษาและ
 (International Conference of Ministers &        ่
                        กีฬาเพือปวงชน 10
 Senior Officials Responsible for Physical   ประการ
 Education and Sport, MINEPS I ปารีส ฝรั่งเศส
                                   4
ปี 1977 (พ.ศ.2520)
 จัดตั้งคณะกรรมการระหว่ างรัฐบาล   - ภารกิจ : ประสานความร่ วมมือ
 ด้ านการพลศึกษาและกีฬา         ในระดับสากลกับประเทศสมาชิก
 (Intergovernmental Committee for
 Physical Education and Sport CIGEPS)
ปี 1988 (พฤศจิกายน พ.ศ.2531)
 จัดประชุม MINEPS II - ประเมินและติดตามการปฏิบัติตามปฏิญญา
 ที่กรุงมอสโก รัสเซีย  สากล 10 ประการ
                     ่
           - ร่ วมกับโครงการเพือการพัฒนา
            แห่ งสหประชาชาติ (UNDP)
           - ลงนามแถลงการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการ
            โอลิมปิ คสากล (IOC) ช่ วยประเทศกาลังพัฒนา
                                  5


ปี 1992 (พ.ศ.2535)
 จัดประชุมระหว่ างประเทศ    - ข้ อเสนอแนะทั่วไปในการนาปฏิญญา
 ด้ านพลศึกษาและกีฬาที่ตูนีเซีย สู่ การปฏิบัติ


ปี 1995 (พ.ศ.2538)
 จัดประชุมระหว่ างประเทศ    - จัดร่ วมระหว่ าง IOC, WHO, และ
 ด้ านพลศึกษาและกีฬาที่แคนาดา   UNESCO
                                     6
ปี 1999 (พ.ศ.2542)
 จัดประชุม MINEPS III - ประกาศปฏิญญาปุนตา เดลเลเต
 ที่เมือง Punta del Este           ี ้
             - ส่ งเสริมการใช้ กฬาพืนบ้ านสร้ างความ
 ประเทศอุรุกวัย (Uruguay) เข้ มแข็งของชุมชน
             - กาหนดจริยธรรมในการเล่ น/ แข่ งขันกีฬา
             - รับรอง Berlin Agenda for Action
                  ให้ บรรจุพลศึกษาในหลักสู ตรโรงเรียน
                            ี
                  ให้ เด็กหญิง/ สตรีมส่วนร่ วมในกีฬา
                  จัดกีฬาให้ ผู้สูงอายุและคนพิการ
                  ต่ อต้ านการใช้ สารกระตุ้น
                       ี ้
                  อนุรักษ์ กฬาพืนเมือง
                                       7
ปี 2003 (มกราคม พ.ศ.2546)
 จัดประชุ มโต๊ ะกลมรัฐมนตรี 1. ส่ งเสริมพลศึกษาและกีฬาให้
 พลศึกษาและกีฬา (Round      บรรจุในหลักสู ตรและให้ เป็ น
 Table of Ministers of Physical การศึกษาตลอดชีวต    ิ
 Education and Sport)
                2. คุ้มครองเยาวชนที่เป็ นนักกีฬา
 ที่ยูเนสโก ปารีส ฝรั่งเศส
                 - ไม่ ฝึกหนักจนสุ ขภาพโทรม เครียด
                             ่
                   ไม่ มีเวลาเล่นกับเพือน
                 - ไม่ มีการซื้อตัวนักกีฬาที่เป็ นนักเรียน
                  นักศึกษา (ฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ
                  ทางการกีฬา)
                      8

           ่
 - โกงด้ วยวิธีเล่นทีไม่ เป็ นมาตรฐาน
    ่
   เพือหวังชนะ
 - คุ้มครองสิ ทธิเด็กทางสุ ขภาพร่ างกาย
   จิตใจ
  - ให้ จัดการศึกษาที่เหมาะกับนักกีฬา
3. ยกร่ างกฎหมายระหว่างประเทศ
    ่
  เพือขจัดการใช้ สารกระตุ้น ร่ วมกับ
  World Anti-doping Agency
  (WADA)
                                    9
ปี 2003 (ตุลาคม พ.ศ.2546)
  ่
 ทีประชุ มสมัยสามัญของยูเนสโก             ่
                  - เสนอร่ างกฎหมายเพือขจัดการใช้
                   สารกระตุ้น
 การประชุ มยูเนสโก ในระดับภูมิภาค - เรื่องการพัฒนาครู พลศึกษาและ
 ที่เมือง Bamako, Mali       กีฬา
 ที่สานักใหญ่ ยูเนสโก ปารีส ฝรั่งเศส - มอบรางวัล World Awards
                    For Humanism in Sport ให้ แก่
                    ผู้อานวยการยูเนสโก, Prince
                    Albert of Monaco, และนักร้ อง
                    Ray Charles
                                10

ปี 2004 (19 มกราคม พ.ศ.2547)
  ที่ยูเนสโก ปารีส  - การลงนามร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการ
            โอลิมปิ กสากลกับยูเนสโก ในการทางาน
            ร่ วมกัน

ปี 2004 (กรกฎาคม พ.ศ.2547)
  ที่ยูเนสโก ปารีส                    ่
           - รับมอบคฑาคบไฟโอลิมปิ ก 2004 ซึ่งวิงผ่ าน
            ประเทศฝรั่งเศส โดยเจ้ าภาพจากประเทศกรีซ
                                  11
ปี 2004 (2547)
 ร่ วมกับ Council of Europe’s Convention - จัดร่ างอนุสัญญาต่ อต้ าน
 Against Doping, และ WADA         การใช้ สารกระตุ้น
ปี 2004 (6-8 ธันวาคม 2547)
 จัดประชุ ม MINEPS IV     - พิจารณาร่ างอนุสัญญาต่ อต้ าน
 ที่กรุ งเอเธนส์ ประเทศกรีซ    การใช้ สารกระตุ้น
                - การติดตามการจัดการเรียนการสอน
                 พลศึกษาและกีฬาในระบบการศึกษา
                    ั
                - สตรีกบการมีส่วนร่ วมในการกีฬา
                - ให้ เตรียมเสนอการจัดปี สากลด้ าน
                 พลศึกษาและกีฬาในปี 2005
                                    12
ปี 2005 (10-15 มกราคม 2548)
 การประชุ มผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 3    - พิจารณาร่ างอนุสัญญาต่ อต้ าน
 (Meeting of Experts ซึ่งครั้งแรก      การใช้ สารกระตุ้น
   ั
 ได้ จดเมื่อ 19-23 มกราคม 2547 ครั้งที่ 2
 วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2547)
ปี 2005 (3 ตลาคม 2548)
      ุ        - จะรับรองร่ างอนุสัญญาต่ อต้ าน
 การประชุ มสมัยสามัญ      การใช้ สารกระตุ้น
 ครั้งที่ 33 ของยูเนสโก   - จะเสนอให้ ปี 2005 (พ.ศ.2548) เป็ นปี
                สากลด้ านพลศึกษาและกีฬา) โดย
                ให้ สหประชาชาติเป็ นผู้ประกาศปี 2005
                (พ.ศ.2548 ปี สากลแห่ งพลศึกษาและกีฬา)
                                13
รายงาน/ เอกสาร/ ร่ างอนุสัญญา/ ปฏิญญา เป็ นความร่ วมมือระดับโลก
 1. ปี 2000 (2543) UNESCO และ International Council for
   Health, Physical Education, Recreation, Sport Dance
   (ICHPER-SD) จัดทารายงานเรื่อง “For a Commitment
   Towards the delivery of quality of physical education to
   School Children/Youth worldwide” ความพยายามยก
                        ่
   ระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียนทัวโลก
                              14
2. มิถุนายน 2002 (2545) ร่ วมกับ International Council of
  Sport Seince and Physical Education (ICSSPE)
  จัดทารายงานเรื่องจริยธรรมและคุณค่ าของกีฬาสาหรับ
          ้
  นักเรียน ในการปองกันการใช้ สารกระตุ้น
3. พฤศจิกายน 2002 (2542) ร่ วมกับ CIGEPS, Council of
  Europe) ยกร่ าง “Global convention against doping”
4. ปี 2002-2003 ยกร่ าง International Charter for the
  Promotion and preservation of traditional games and
  Sports.
                             15
       ข้ อเสนอแนะจาก MINEPS
              ่            ่
2.1 ข้ อเสนอแนะของคณะทีประชุมรัฐมนตรีและเจ้ าหน้ าทีอาวุโส
  ด้ านพลศึกษาและกีฬา ครั้งที่ 1 (1976/2519)
MINEPS I : การพลศึกษาและกีฬามีความสาคัญต่ อการพัฒนา
            ั่
      เศรษฐกิจที่ยงยืน
    ิ          ั
1. ใช้ กจกรรมกีฬาเป็ นดัชนีวดความเจริญทางสั งคมของประเทศ
  และถือเป็ นการลงทุนทางสั งคม (Human Investment)
2. รัฐบาลต้ องผลักดันนโยบายให้ ประชาชนเล่ นกีฬาและ
  สนับสนุนงบประมาณ
                             16

                     ่ ี
3. รัฐบาลสนับสนุนการจัดกิจกรรมพลศึกษาทีมคุณภาพ
   ่                     ิ ั
  เพือเสริมการลงทุนด้ านสาธารณสุ ขและการลดอุบัตภย
                     ี ่
4. ให้ ออกมาตรการลด/ ยกเว้ นภาษีอุปกรณ์ กฬาทีนาเข้ าจาก
  ต่ างประเทศ
5. ประกาศให้ ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามปฏิญญาสากล
  ว่ าด้ วยการพลศึกษาและกีฬา
                              17
 1976 (2519) MINEPS I กฎบัตร/ ปฏิญญาสากลว่ าด้ วย
 การพลศึกษาและกีฬา (International Charter of Physical
 Education and Sport)
               ั ้
1. พลศึกษา/ กีฬา เป็ นสิ ทธิข้นพืนฐานสาหรับทุกคน
2. พลศึกษา/ กีฬา เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการศึกษาและจัดให้
  ตลอดชีวต  ิ
3. ต้ องจัดให้ สนองความต้ องการของบุคคลและสั งคม
                     ่ ี
4. การสอน/ ฝึ ก/ บริหาร ต้ องใช้ บุคลากรทีมคุณสมบัตเิ หมาะสม
5. จาเป็ นต้ องจัดสนามอุปกรณ์ ให้ เพียงพอ
                                18

6. การวิจัย ติดตาม ประเมินผล ช่ วยพัฒนาการพลศึกษา/ กีฬา
7. ต้ องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมไปด้ วย
8. ต้ องจัดทาระบบฐานข้ อมูล
9. ขอการสนับสนุนจากสื่ อมวลชนร่ วมส่ งเสริมเชิงสร้ างสรรค์
10. ต้ องมีสถาบัน/ องค์ กรพลศึกษา/ กีฬา ระดับชาติมีส่วนร่ วม
  พัฒนา
                                 19
            ่              ่
2.2 ข้ อเสนอแนะของคณะทีประชุมรัฐมนตรีและเจ้ าหน้ าทีอาวุโส
  ด้ านพลศึกษาและกีฬา ครั้งที่ 2 (1988/2531)
                            ั ้
MINEPS II : พลศึกษาและกีฬาคือส่ วนสาคัญทีเ่ ป็ นสิ ทธิข้นพืนฐาน
                                 ิ
      ด้ านการพลศึกษาและเป็ นกระบวนการศึกษาต่ อเนื่องตลอดชีวต
                 ้      ั
1. พลศึกษา/ กีฬาเป็ นสิ ทธิข้ันพืนฐานที่ใช้ พฒนาคน
                         ิ
2. พลศึกษาเป็ นส่ วนสาคัญของการศึกษาตลอดชีวตช่ วยให้ สุขภาพดี
        ิ
  มีคุณภาพชีวตที่ดี
                  ้
3. ส่ งเสริมการจัดมหกรรมกีฬาพืนบ้ านทั้งในระดับประเทศและ
  ระหว่ างประเทศ
4. การจัดกิจกรรมกีฬาให้ สอดแทรกการสอนคุณธรรมจริยธรรม
                                20
            ่              ่
2.3 ข้ อเสนแนะของคณะทีประชุมรัฐมนตรีและเจ้ าหน้ าทีอาวุโส
  ด้ านพลศึกษาและกีฬา ครั้งที่ 3 (1999/2542)
MINEPS III : ความร่ วมมือในกิจกรรมใหม่ ทางพลศึกษาและกีฬา
       รวมการสร้ างจริยธรรมความประพฤติเมื่อเล่นกีฬา
          ่
1. ให้ มีการแลกเปลียนข้ อมูล การประชุ มสั มมนา การฝึ กอบรม
  ระหว่ างประเทศ
               ้
2. ให้ โรงเรียนได้ สอนถึงการปองกันการใช้ สารกระตุ้นในการเล่ น
  และแข่ งขันกีฬา
                        ้
3. ขอให้ ประเทศสมาชิกสนับสนุนโครงสร้ างขั้นพืนฐานทาง
  วิชาพลศึกษาและกีฬา และพัฒนาหลักสู ตรให้ ทันสมัย
                                  21
4. จัดให้ มีหน่ วยสั นติภาพทางพลศึกษาและกีฬา (PE Peace Corps)
5. กาหนดพฤติกรรมจริยธรรมทางการกีฬา
 (1) กีฬาต้ องปราศจากการใช้ สารกระตุ้น
 (2) ผู้ฝึกสอน/เจ้ าหน้ าที่/องค์ กรกีฬาต้ องไม่ สนับสนุนใช้ สาร
   กระตุ้นในนักกีฬา
                   ิ
 (3) ต้ องจัดกีฬาด้ วยความบริสุทธิยุตธรรม
 (4) ส่ งเสริมสุ ขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา
                                22

 (5) ส่ งเสริมทุกคนเข้ าถึงกีฬาได้ อย่ างเสมอภาค
 (6) ต้ องส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
           ่
 (7) ต้ องจัดกีฬาเพือการพัฒนาความเข้ มแข็งของชุ มชน/องค์ กร
6. ขอให้ สนับสนุนในการเตรียมประกาศให้ ปี 2005 เป็ นกีสากล
  ทางการพลศึกษาและกีฬา
                                 23
             ้
  3. ข้ อเสนอ/ ข้ อมูลพืนฐานจากองค์ กรวิชาชีพระดับโลก
3.1 ข้ อเสนอของ International Council of Sport Science and
                  ่
  Physical Education (ICSSPE) เกียวกับการจัดการพลศึกษา
  ที่มีคุณภาพในปี 1999
1. จัดให้ เด็กทุกคนมีโอกาสฝึ กทักษะและสร้ างเจตคติในการเล่ น
  กีฬาต่ อเนื่องไปตลอดชีวติ
           ่
2. ต้ องจัดกิจกรรมทีบูรณาการทั้งร่ างกาย จิตใจ และคุณธรรม
               ิ
3. ต้ องให้ นักเรียนได้ ใช้ วชาพลศึกษาซึ่งเป็ นวิชาเดียวในโรงเรียน
   ่             ี   ่
  ทีให้ โอกาสฝึ กร่ างกายให้ มการเคลือนไหวและมีบุคลิกดี
                                 24
                      ่
4. ฝึ กนักเรียนให้ ค้นพบความถนัดในชนิดกีฬาทีจะนาไปเล่ น
    ่
  เมืออายุมากขึน้
                              ื่
5. ฝึ กให้ เด็กรู้ จักควบคุมร่ างกายตนเองและเคารพสิ ทธิผ้ ูอน
            ิ      ่
6. ฝึ กให้ นักเรียนใช้ กจกรรมกีฬาเพือสร้ างสุ ขภาพ
7. ให้ โอกาสนักเรียนได้ แข่ งขันต่ อสู้ อย่ างสร้ างสรรค์
              ่
8. ค้ นพบตนเองชอบกีฬาใดเพือใช้ เป็ นกิจกรรมนันทนาการ
    ่
  เมือออกไปสู่ โลกของการทางาน
                                 25
9. ต้ องจัดกิจกรรมพลศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการศึกษา
   ่ ี
  ทีมคุณภาพทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
                          ี
10. ต้ องให้ สถานศึกษาจัดหาสนามและอุปกรณ์ กฬาและให้ ใช้
  บริการได้ ประโยชน์ สูงสุ ด
       ่                       ่
11. มีทุนเพือการพัฒนาครู ผ้ ูสอน/ ผู้ฝึก เช่ นเดียวกับวิชาอืน ๆ
12. ต้ องจัดกิจกรรมพลศึกษาให้ สมดุลกับพุทธิศึกษา
  จริยศึกษา และหัตถศึกษา
                     ่ ้
13. ต้ องจัดกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาเพือปองกันพฤติกรรม
  สร้ างความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษา
                                 26
3.2 ข้ อค้ นพบในบทบาทวิชาพลศึกษาจากการประชุ มสั มมนาระดับโลก
 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาไว้ 2 ลักษณะ คือ การจัดไว้ เป็ นวิชา
  พลศึกษาในหลักสู ตร และในกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
                        ่
 2. กิจกรรมพลศึกษาในระบบการศึกษาทีมีคุณภาพจะถูกใช้ ประโยชน์
           ิ
  - ฝึ กทักษะชีวตประจาวัน
  - ให้ รู้ จักการมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ
  - รู้ จักปรับตนเองให้ เข้ ากับกลุ่ม/ สิ่ งแวดล้ อม
  - ฝึ กการเป็ นพลเมืองดี
                                   27
      ่
3. โลกเปลียนไปโดยมีการใช้ เทคโนโลยีช้ันสู ง เมืองกระจายตัว และ
                  ้
  มีความเป็ นประชาธิปไตยมากขึน ส่ งผลให้ เด็กรุ่ นใหม่ ไม่ เข้ าใจ
                   ้
  มีความเป็ นประชาธิปไตยมากขึน ส่ งผลให้ เด็กรุ่ นใหม่ ไม่ เข้ าใจ
                       ั
  วัฒนธรรมดั้งเดิมที่คนต้ องแข็งแรงต่ อสู้ กบความอยู่รอด
                 ่ ้
4. นักเรียนที่เรียนวิชาพลศึกษาเพิมขึน ไม่ มีผลกระทบต่ อผล
  การเรียน ในทางกลับกันโปรแกรมการสอนพลศึกษาที่ดีช่วย
  พัฒนานักเรียน มีการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
5. กิจกรรมพลศึกษาเป็ นวิชาที่เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลางเคารพ
  ต่ อสิ ทธิเสรีภาพส่ วนบุคคล ความเสมอภาคทางเพศและสร้ าง
  สั นติภาพ
                                 29
3.3 ข้ อค้ นพบในการจัดการพลศึกษา/ กีฬาในระบบการศึกษาทีมีการ   ่
  รายงานในหลายประเทศ
 1. จานวนชั่วโมงสอนวิชาพลศึกษาน้ อย/ ลดลงไป 30% เพือนาไปใช้ ่
  สอนวิชาการอืน่
            ั            ่        ้
 2. วิชาพลศึกษาจัดให้ กบนักเรียนอายุ 9-14 ปี ยิงเรียนชั้นสู งขึน
             ่
  จานวนชั่วโมงเรียนยิงลดลงหรือกลายเป็ นเพียงวิชาเลือก
                 ่
 3. ผลงานวิจัยพบว่าเงิน 40 บาท ทีลงทุนในกิจกรรมพลศึกษา
  จะประหยัดค่ ารักษาพยาบาล 120 บาท
 4. ร้ อยละ 31 ของประเทศสมาชิกรายงานว่ ามีสนามและอุปกรณ์
  กีฬาที่พอเพียง
                                 29

5. ลดจานวนกิจกรรมพลศึกษาแต่ ปัญหาความรุนแรงของ
              ่ ้
  นักเรียน นักศึกษา กลับเพิมขึน

   ่
6. เมือมีการวิจัยเปรียบเทียบนักเรียนอายุ 6-12 ปี เรียนกิจกรรม
                  ั
  พลศึกษา 5 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ กบนักเรียนที่เรียนเพียง 1 คาบ
  (40 นาที) ต่ อสั ปดาห์ พบว่ าเด็กทีเ่ รียนกีฬามากกว่ ามีผล
  การเรียนและความสาเร็จในทุกด้ านดีกว่ า
                               30
         ่          ี ื
7. โรงเรียนทีจัดกิจกรรมกีฬาได้ ดคอโรงเรียนที่เข้ มแข็งและ
              ่
  ส่ งผลให้ เป็ นโรงเรียนทีน่าอยู่น่าทางาน
8. การละเลยกิจกรรมพลศึกษาทาให้ ต้องจ่ ายค่ ารักษาพยาบาล
      ้
  สู งขึน ข้ อมูลของยุโรปพบว่ ากิจกรรมพลศึกษาช่ วยลดค่ า
  ค่ ารักษาพยาบาลได้ 77.8 ล้ านเหรียญ ในปี 1995 และช่ วย
     ี     ึ้       ่
  ให้ มผลผลิตดีขน 1-3% หรือเพิมมูลค่ าจาก 2 เหรียญ เป็ น
           ่            ่
  5 เหรียญ ในเงินทีลงทุนไป 1 เหรียญ ทั้งทีค่าใช้ จ่ายในการ
  จัดกิจกรรมพลศึกษา/ กีฬา ใช้ เพียง 191 ล้ านเหรียญ
                               31
4. ข้ อมูลประเทศไทยในการจัดพลศึกษาและกีฬาในระบบการศึกษา
  4.1 สถานภาพปัจจุบน  ั
   1. ปฏิรูปการศึกษา
         ่
      - เปลียนหลักสู ตรพลศึกษา
      - ปรับวิธีสอน + มีการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
   2. ปฏิรูประบบราชการ
      - มีกระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา
      - วิทยาลัยพลศึกษาได้ ยกระดับเป็ นสถาบันอุดมศึกษา
      - บทบาทของการกีฬาแห่ งประเทศไทย
      - การทางานข้ ามกระทรวง/ บูรณาการ
                                 32
             3 มติ ครม.
                   ่
1) มติ ครม. 23 ก.ค. 2545 - ใช้ สถานทีราชการ/ รัฐวิสาหกิจเล่ นกีฬา
                          ่
2) มติ ครม. 12 พ.ย. 2545 - ส่ งเสริมเด็กเล่ นกีฬาเพือแก้ ปัญหา
              ยาเสพติด
3) มติ ครม. 19 พ.ย. 2545 - ให้ ศธ+สธ รณรงค์ เล่ นกีฬาและให้ บุคคล
              ภายนอกไปใช้ สนามในสถานศึกษา
                                ่
4) มติ ครม. 2 ม.ค. 2546 - ให้ จัดระบบคัดเลือกและส่ งเสริมเด็กทีมี
              แววพัฒนาเป็ นนักกีฬา
                                 33


5) มติ ครม. 14 ม.ค. 2546 - ให้ ทุกส่ วนราชการใช้ ประโยชน์ สนาม
              กีฬาที่มีอยู่
6) มติ ครม. 4 มี.ค. 2546 - ให้ ส่วนราชการแก้ ปัญหายาเสพติด
              ในสถานศึกษาโดยให้ เล่ นกีฬา
7) มติ ครม. 23 มี.ค. 2546 - ส่ งเสริมให้ เยาวชนเล่ นฟุตบอล
8) มติ ครม. 20 เม.ย. 2546 - ให้ สร้ างสนามกีฬาในทุกตาบล
                            34

4.2 การจัดทา RoadMap พัฒนากีฬา
- มอบกระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงต่ าง ๆ
 จัดทาแผนพัฒนากีฬา
- การประกาศเจตนารมณ์ ที่ประเทศไทยจะขอสมัครเป็ น
 ประเทศเจ้ าภาพจัดการแข่ งขันโอลิมปิ ก ปี ค.ศ. 2016
                              35
4.3 ปัญหา/ อุปสรรค์ การพัฒนาพลศึกษา/ กีฬาของประเทศไทย
          ิ
1. ใช้ ครู ไม่ มีวุฒพลศึกษาสอนวิชาพลศึกษา เพราะอัตรากาลัง
  ข้ าราชการครู ขาดแคลน
2. การวัดประเมินผลที่เน้ นทักษะ ทาให้ เด็กบางคนไม่ ชอบ
  วิชาพลศึกษา
3. การสอบคัดเลือกเข้ ามหาวิทยาลัยประเมินด้ วยวิชาการ
  วิชาพลศึกษามีเพียง 1 คาบ/ สั ปดาห์ เด็กไม่ สนใจ
4. สนาม/ อุปกรณ์ ในหลายโรงเรียนใช้ สอนได้ บางชนิดกีฬา
  โอกาสไม่ เปิ ดสาหรับการสอนอีกหลายชนิด
5. ครู พลศึกษาขาดขวัญกาลังใจความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ
                            36
4.3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลศึกษา/ กีฬา
               ่
1. ใช้ การเมืองเป็ นตัวขับเคลือน
2. ส่ งเสริมการทางานบูรณาการข้ ามกระทรวง
  - บทบาท ศธ. ใช้ สนามกีฬาโรงเรียน
  - บทบาท สธ. :รวมพลคนเสื้อเหลือง/ เมืองไทยแข็งแรง
      ่
    เพือลดค่ าใช้ จ่ายในหลักประกันสุ ขภาพ
  - บทบาท มท. ให้ อปท. บริหารจัดการกีฬาท้ องถิ่น
3. พัฒนาครู ไม่ มีวุฒิ ให้ มีเทคนิคการสอน
                               37
      ่
4. ปรับเพิมวิชาพลศึกษาให้ เป็ น 2 คาบ/ สั ปดาห์ ในการศึกษา
     ้
  ขั้นพืนฐาน รวม ปวช.
  - ให้ เป็ นวิชาเลือกบังคับในสถาบันอาชีวศึกษา
  - เป็ นวิชาเลือกเสรีในทุกมหาวิทยาลัย
5. จัดทุนการศึกษาสาหรับนักกีฬาช้ างเผือก แต่ ต้องมี
  การสอนเสริม + ระบบดูแลนักเรียน
                     ่
6. ส่ งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมพลศึกษาทีมีคุณภาพ
  ให้ เป็ นดัชนีหนึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษา
                            ิ
7. จัดกิจกรรมกีฬาไว้ ในการศึกษานอกระบบ/ การศึกษาตลอดชีวต
                        38
5. ข้ อเสนอแนะจากการประชุ ม MINEPS ครั้งที่ 4
  6-8 ธันวาคม 2547 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
                     39
6. การค้ นหาข้ อมูลจากแหล่ งข้ อมูล
 ยูเนสโก       www.unesco.org
 โอลิมปิ คสากล    www.ioc.org
 WADA         www.aahperd.org
 องค์ การอนามัยโลก  www.who.org
 ICHPER-SD      www.ichpersd.org
 ICSSPE        www.icsspe.org
 AAHPER        www.aahperd.org

								
To top