meting1 52

Document Sample
meting1 52 Powered By Docstoc
					                รายงานการประชุม
    คณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ
                 ครั้งที่ 1/2552
        วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น.
         ณ ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
             ----------------------------------------------------

 ้
ผูมาประชุม
  1 นายวีระยุทธ    เอี่ยมอาภา          ้่
                          ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร
  2 นายสุริยะ     ประสาทบัณฑิตย์          ้่
                          รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร
  3 นายอภิชาติ     โตดิลกเวชช์            ้่
                          รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร
  4 พ.อ.จักราวุธ    สินพูลผล             ้          ่
                          รองผูอานวยการรักษาความมันคงฯ (ท)
  5 นายอรุณ      พุมเพรา          ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
  6 นายโสภณ      ชนะรัตน์          แทน อัยการจังหวัดสมุทรสาคร
  7 นายศาโรจน์     มะลิเถา          แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯ
  8 พ.ต.อ. ประทีป   ราญสระน้อย              ้ ั
                          แทน ผูบงคับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
  9 พ.อ.อ.ปั ญญา    สระทองอุ่น         หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
  10 น.ส.วันทนี ย ์  รื่นสุทธิ         แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
  11 นายอัครสิน       ู
             วิบลย์เสน         แทน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
  12 นายวีระศักดิ์   ขันไชย           โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
  13 นายอิศเรศ     ฐิติมานะกุล        ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
  14 นายชาญชัย     อมรศิริประภา                ้
                          แทน หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
  15 นางปิ ยะสวัสดิ์  ตรีระแพทย์               ้ั
                          แทน ผูจดการการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจังหวัด สค.
  16 นายสายัณห์    เอิบอิ่ม                ้ั
                          แทน ผูจดการสานักงานประปาสมุทรสาคร
  17 พ.อ.สุชาติ    ผ่องพุฒิ           ้ ั
                          ผูบงคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1
  18 นายไพศาล     สาราญทรัพย์        นายอาเภอเมืองสมุทรสาคร
  19 นายสมบูรณ์    บุญแสงทิพย์        นายอาเภอกระทุ่มแบน
        ั
  20 นายนิ วฒน์    รุ่งสาคร          นายอาเภอบ้านแพ้ว
  21 พ.อ.พงษ์เดช    จันทรฆาฎ              ั
                          สัสดีจงหวัดสมุทรสาคร
  22 นางเรืองแข    แสงคา           คลังจังหวัดสมุทรสาคร
  23 นายดนุ วส ั    นิ่ มไพบูลย์        แทน ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
  24 นางกัญญา     อัศวโกวิทกรณ์       สรรพากรพื้ นที่สมุทรสาคร 1
  25 นางสาวสุปาณี   ศรีปัญญาวิชญ์       สรรพากรพื้ นที่สมุทรสาคร 2
  26 น.ส.ศิริอร    ลีละบุตร          แทน สรรพสามิตพื้ นที่สมุทรสาคร
  27 นางกอบกาญจน์   ภาคสุข                       ั
                          แทน เกษตรและสหกรณ์จงหวัดสมุทรสาคร
  28 นายสุเทพ         ั
             ทิพย์รตน์         เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
  29 นายสมชาย     ปานทอง              ั ั
                          ปศุสตว์จงหวัดสมุทรสาคร
  30 นายจิตจรูญ    ตันติวาลา         ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
                    2
31  นายเจริญ    สุขาพันธ์          ั
                    สหกรณ์จงหวัดสมุทรสาคร
32  นายพิสิษฐ์     ู
          พิบลย์ศิริ     ผอ.โครงการชลประทานสมุทรสาคร
33  นายประสิทธิ์  สงนุ ย ้                 ั
                    แทน หัวหน้าสถานี พฒนาที่ดินสมุทรสาคร
34  นายวัฒนา    ฉิมแก้ว              ั
                    แทน ผอ.ศูนย์วิจยและพัฒนาประมงชายฝั ง่
35  นางมันทนา   หินอ่อน      หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
36  น.ส.ทิมาพร   พันเรือง               ั
                    แทน ผอ.ศูนย์วิจยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าฯ
37  นายบรรจง    สุยะพันธ์      ้
                    ผูอานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ
38  นางณัฎฐิรา   แพงคุณ       ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
39  นายชาญวิทย์  โยธนัง       แทน ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย จว.สค.
40  นายชัยสิทธิ์  สุริยจันทร์    รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาฯ
41  นางสุจิตรา   อินดนตรี      ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
42  นายธงไชย    ชมถนอม       แทน ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร
43      ั
   นายอภิรตน์   กิตติวรพันท์    ผอ.แขวงการทางสมุทรสาคร
44  นายวิเชียร   เปมานุ กรรักษ์   แทน หน.สานักงานการขนส่งทางน้ าที่ 3 สาขา สค.
45  นายจุฑาเทพ   แย้มงานเหลือ    สารวัตรงานเดินรถแขวงสมุทรสาคร
46  นายสันติ    บรรเทิงจิตร    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.สค.
47  นายสุรศักดิ์  ทองลูกดี                ั          ่
                    แทน ผอ.ศูนย์วิจยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั งอ่าวไทยฯ
48  นางยุพิน    ตาธุขน   ั                 ้
                    แทน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรป่ าชายเลนที่ 2
49  นายพจน์    ทับประทุม                     ั
                    แทน ผอ.สานักบริหารพื้ นที่อนุ รกษ์ 3
50  นายประพันธ์  เอี่ยมประสิทธิ์     ั
                    สถิติจงหวัดสมุทรสาคร
51  นายสุพล    ศรีทบทิม ั         ั
                    พาณิชย์จงหวัดสมุทรสาคร
52  นางพรรษวรรณ  จันทร์ดี      การค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร
53  นายพูนพงษ์   นัยนาภากรณ์    หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
54  นางวิมลมาลย์  เศรษฐีสมบัติ                ่
                    พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์ จว.สค.
55  นางสิริวิมล         ์
          ภู่หริยวงศ์สุข        ั
                    ผอ.ศูนย์พฒนาสังคม หน่ วยที่ 60
56  นายหาญ     นุ่ มเนี ยม    หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนสมุทรสาคร
57  นายบุญเลิศ   กันภัย       แทน พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
58  นายธวัชชัย   ชัยวัฒน์       ้ ั
                    ผูบญชาการเรือนจาจังหวัดสมุทรสาคร
59  นายกมลฉัตร   มงคลกิจ                   ้
                    แทน ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จว.สค.
60  นางวรรณธนา   รอดหิรญ    ั  แทน ผอ.สานักงานคุมประพฤติสมุทรสาคร
61  นางภาวดี    ศิริเมธารักษ์              ั
                    ผอ.สานักงานบังคับคดีจงหวัดสมุทรสาคร
62  นายกรีฑา    สพโชค       แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
63  นายประสิทธิ์  พูนจันทร์     แทน จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
64  นางอมรวัลย์  ทรัพย์ศุภวัฒน์   แทน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
65  นายบุญฤทธิ์  แสนพาน              ้
                    สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด สค.
66  นางจิราภรณ์  วงศาโรจน์            ั
                    ผอ.ศูนย์พฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดฯ
67  นายชานาญ    จุลสุวรรณ     ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางานพื้ นที่ 7
                      3
68  นายชัยรัตน์    เวชพานิ ช     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
69  นางคัทรียา     ยนตร์เปี่ ยม      ้
                      แทน ผูอานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
70  นายฉันท์      สุขสม           ้
                      แทน ผูอานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
71  นพ.สุรพงษ์     บุญประเสริฐ     ้
                      ผูอานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
72      ู
   นายวิสตร      เกษมสุข      ผอ.สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาสมุทรสาคร
73  นายอมร       จันตรา      แทน ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จว.สค.
74  นายประกิต     จันทร์ศรี     ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
75  นายสายัณห์     ตรีอุดม      ผอ.วิทยาลัยเทคนิ คสมุทรสาคร
76  นายสนธยา      จันทร์สมบูรณ์   ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
77  นางวีระวรรณ    เอื้ ออินดาพงศ์  แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
78  นายเจริญ      แจ่มใส      ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด สค.
79  นางอัจฉรา     กลิ่นสุวรรณ    แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
80  นางราตรี      โยธาสมุทร     แทน ผอ.นิ คมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
81  นายสุรีย ์     สุขกรรม             ั
                      ประชาสัมพันธ์จงหวัดสมุทรสาคร
82  นายปราโมทย์    ชาวเมืองโขง    วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
83  นางสมศรี      จินะวงษ์     ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนา จว.สค.
84  น.ส.วารุณี     กอสินประเสริฐ   แทน สนง.คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จว.สค.
85  นายอิทธิพล     ไทยกมล      ผอ. จัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
86  พ.ต.อ. พงษ์ศกดิ์
          ั   ชูนาค        ้
                      ผูกากับการ สภ. เมืองสมุทรสาคร
87  พ.ต.ต. สิทธิพงษ์  สิงห์แสง          ้
                      แทน ผูกากับการ สภ. กระทุ่มแบน
88  พ.ต.อ. ประเสริฐ  เงินยวง        ้
                      ผูกากับการ สภ. บ้านแพ้ว
89  ร.ต.อ.หญิง พรหมพร พูลทรัพย์     แทน สารวัตรใหญ่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง สค.
90  นายอุดร      ไกรวัตนุ สสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
91  นายกุลวัชร     หงษ์คู      นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
92  นายสมยศ      พงษ์สวัสดิ์    แทน นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
93  นางธนิ ษฐา     บุญช่วย      แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ้อมน้อย
94  นายพุฒิพงศ์    เอิบเกษร     แทน นายกเทศมนตรีตาบลเกษตรพัฒนา
95  นายศักดิ์ชย
        ั    ตั้งวิทย์โมไนย  แทน นายกเทศมนตรีตาบลหลักห้า
96  นายบุญส่ง     สุขโขทัย     ผอ. สกสค.
97  นางเพ็ญสุข     เบญจพันธุ ์       ้ั
                      ผูจดการธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสาคร
98  นายเกรียงเดช    ลิปอารยะกุล       ้ั
                      ผูจดการส่วนบริการลูกค้าฯ
99  น.ส.อุบลพันธ์   ทองพันธุ ์                   ์
                      แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณียสมุทรสาคร
100  นายชาตรี      เชื้ อสกุล    ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท.สมุทรสาคร
101  นายสุรชัย     โสตถีวรกุล    ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
102  นายสุภโชติ     นวลปาน      ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
103  นายปรีชา      ศิริแสงอาราพี   ประธานศูนย์ประสานงานภาคองค์กรเอกชน
                         4
 ้
ผูไม่มาประชุม
  1 นางสาวสายฝน     ขุนซะ      หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จว.สค.         มีราชการ
  2 นางสาวเกษสุดา    ภูสะพาน     ผูอานวยการ กกต.ประจาจังหวัดสมุทรสาคร มีราชการ
                       ้
  3 นางรุจิวรรณ     ผลัญชัย     ผอ.สานักอานวยการประจาศาลจังหวัด สค. มีราชการ
  4 พ.ต.ท.สนธยา     เพชรพลอยดี    สารวัตรสถานี ตารวจน้ า 4 กก. 4 กองบังคับการตารวจน้ า มีราชการ
  5 นายเทพรัตน์     ศรีนิเวศน์    นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแพ้ว               มีราชการ
  6 นายชาตรี      โพธิ์อบ     นายกเทศมนตรีตาบลบางปลา                มีราชการ
  7 นายสุเทพ      จิรจินดาลาภ   ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์               มีภารกิจ
  8 นายสมเกียรติ    ศริ       ผูจดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
                        ้ั                        มีภารกิจ
  9 นายสุเทพ      จิรจินดาลาภ   ผูจดการธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร มีภารกิจ
                        ้ั
 10 น.ส.ศรีวิลาศ     กฤษณะพันธ์    ผูจดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ
                        ้ั                        มีภารกิจ
 11 นายสุรพันธ์     เด็ดขาด     ผอ.ธนาคาร ธกส.                    มีภารกิจ

 ้
ผูเข้าร่วมประชุม
  1 นางปนัดดา        เพ็งแปน ้      หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  2 น.ส.บุษบา        ธรรมรักษ์       หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ
  3 นายสุรสิทธิ์      รุ่งเรืองศิลป์    หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  4 นายธงชัย        นุ ชนา        หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ
  5 นายเสรี         โกมลเปลิน       ้
                          ปองกันจังหวัดสมุทรสาคร
  6 นายชีระวิทย์      อานวยรุ่งเรือง    ผช.จ่าจังหวัดสมุทรสาคร
  7 นางอรวรรณ        เอี่ยมจ้อย           ้
                          หัวหน้าผูตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาคร
  8 นายคนึ ง        ทองเที่ยง               ่   ั
                          นักจัดการงานทัวไปปฏิบติการ สนจ.สค.
  9 นายเอกคณิต       รัตนบุรี       รอง ผอ.สพท.สมุทรสาคร
  10 น.ส.อุษา        เย็นอุทก       ผอ.รร.สมฤดีสมุทรสาคร


ก่อนระเบียบวาระการประชุม
             1 ) ช ม วิ ดี ทั ศ น์ “ต า ม ค น ต า ม ง า น
                    ้
     การปฏิ บัติราชการของผูว่าราชการจังหวัดสมุท รสาคร” ประจ าเดื อนมกราคม 2552
     (สานักงานประชาสัมพันธ์จงหวัด) ั
             2) มอบประกาศเกี ย รติคุ ณ ผู ้มี จิ ต ศรัท ธาบริ จ าคเงิ น เป็ นเจ้า ภาพร่ ว ม
     จัด พิ ธี ถวายดอกไม้จัน ทน์ และเผาดอกไม้จัน ทน์ พระราชทานเพลิ ง พระศพ สมเด็ จ
     พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ ากั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ น ทร์
     จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร เ มื่ อ วั น ที่ 1 5 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 5 1 จ า น ว น 7 ร า ย
     (สานักงานจังหวัด)
                        5
           3 ) ม อ บ โ ล่ ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ แ ล ะ เ กี ย ร ติ บั ต ร
     แก่คณะกรรมการบริหารศูน ย์บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
     ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2551 จานวน 2 รางวัล (สานักงานเกษตรจังหวัด)

          4) แนะนาส่วนราชการที่ต้งขึ้ นใหม่
                        ั
            (1) สานักงานสรรพากรพื้ นที่สมุทรสาคร 2
              นางสาวสุปาณี ศรีปัญญาวิชญ์ ตาแหน่ งสรรพากรพื้ นที่สมุทรสาคร 2
              ตั้ง อยู่ 249 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อ มน้อ ย อ.กระทุ่ ม แบน
              จ.สมุทรสาคร
            (                  2              )
     สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุ
     ทรสาคร
                               ้
              นายบุญส่ง สุขโขทัย ตาแหน่ งผูอานวยการสานักงานฯ
              ตั้งอยู่ ณ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาสมุทรสาคร
          5) แนะนาตัวหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาใหม่
              นายวิเชียร เปมานุ กรรักษ์
              ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานขนส่งทางน้ าที่ 3 สาขาสมุทรสาคร
              ย้ายมาจาก หัวหน้าสานักงานขนส่งทางน้ าที่ 3 สาขาเพชรบุรี
          6) แนะนาตัวประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
              นายอุดม ไกรวัตนุ สสรณ์
              ตาแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
             1.1 ขอเชิญร่วมเฝ้ ารับเสด็จฯ
                ด้ว ยพระเจ้า วรวงศ์เ ธอ พระองค์เ จ้า ศรี รัศ มิ์ พระวรชายาในสมเด็ จ
     พระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุ ฎราชกุ มาร จะ เสด็ จทรงบ าเพ็ ญ พระกุ ศล
     ทอดผ้า ป่ าสามัค คี โ ครงการสายใยรัก แห่ ง ครอบครัว ฯ เพื่ อ สมทบทุ น สร้า งหอฉัน -
     หอสวดมนต์          วั ด สุ น ทรสถิ ต (อ าแพง) ต าบลอ าแพง อ าเภอบ้า นแพ้ว
     จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 1 กุ มภาพั น ธ์ 2552 เวลา 09.09 น.
     และหน่ วยงานภาคีบูรณาการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตั้งองค์ผาป่ า รวม 13  ้
     กอง ดังนี้
                         ้
                กองที่ 1 องค์ผาป่ าสามัคคีส่วนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
     สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรศมิ์ฯ   ั
                กอ งที่ 2        –     12        (รว ม 11 กอ ง )
     จากกรุ งเทพมหานคร /ศู น ย์ น มแม่ แ ห่ ง ประเทศไท ย กระทรวงสาธารณสุ ข
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมัน คงของมนุ ษย์     ่
                            6
      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
                                      ่
      กระทรวงแรงงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทัวประเทศ
              กองที่ 13 จตุรมิตร 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม
      ราชบุรี และสมุทรสงคราม


                  จังหวัดสมุ ทรสาคร แจ้งเชิญชวน หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
                    ่
      ตลอดจนประชาชนทัวไป ร่วมบริจาคเงินสมทบพิธีบาเพ็ญกุศลทอดผ้าป่ าสามัคคีฯ ทั้งนี้
      ส่ ว นกลางและจั ง หวั ด ได้ร่ ว มกั น ส ารวจพื้ นที่ แ ละมอบหมายภารกิ จ ในเบื้ องต้ น
      เ มื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 2 3 ม ก ร า ค ม 2 5 5 2 เ ว ล า 1 0 . 0 0 น . ณ วั ด สุ น ท ร ส ถิ ต
      และจังหวัดได้ประชุมซักซ้อมและติดตามการมอบหมายภารกิจให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้
      อย และสมพระเกี ย รติ           เมื่ อ วัน ที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ
      ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
                   ขอเชิ ญ ท่ า นพร้อ มด้ว ยข้า ราชการ พนั ก งาน และสมาชิ ก ร่ ว ม เฝ้ า
      รั บ เสด็ จ ฯ โดยพร้อ มเพรี ย งกั น ควรถึ ง ก่ อ นเวลาเสด็ จ ฯ อย่ า งน้ อ ย 1 ชั ่ว โมง
      การแต่ ง กาย ข้า ราชการเครื่ อ งแบบชุ ด ปกติ ข าว ทหาร ต ารวจ กระบี่ ถุ ง มื อ
                   ่
      สาหรับประชาชนทัวไป ชุดสากลสุภาพ (สุภาพสตรีสวมกระโปรง)
มติที่ประชุม       รับทราบ
              1.2 ขอบคุณการต้อนรับ
                 1) คณะกรรมาธิ ก ารการพัฒ นาสัง คมและกิ จ การเด็ ก เยาวชน สตรี
      ผู ้ สู ง อ า ยุ ค น พิ ก า ร แ ล ะ ผู ้ ด้ อ ย โ อ ก า ส วุ ฒิ ส ภ า
      ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมประชุมปรึกษาหารือกับส่วนราชการของจังหวัดสมุทรส
      าคร เกี่ ย วกับ แรงงานต่ า งด้า ว เมื่ อ วัน ที่ 20 มกราคม 2552 ณ ห้อ งประชุ ม 401
      ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
                 2                                           )
                      ้
      คณะกรรมาธิการการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
      แ ล ะ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ฯ ส ภ า ผู ้ แ ท น ร า ษ ฎ ร
      ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ม า ศึ ก ษ า ดู ง า น เ กี่ ย ว กั บ ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น         ้
      และการแก้ไ ขปั ญหากรณี น้ า ทะเลกัด เซาะชายฝั ่ง เมื่ อ วัน ที่ 22 มกราคม 2552 ณ
      ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู ้ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ก า ร ช า ย ฝั ่ ง ม ห า ชั ย ต ะ วั น อ อ ก ต า บ ล โ ค ก ข า ม
      อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
                    ต า ม ที่ จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร โ ด ย ผู ้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด
      แ ล ะ ส า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จั ง ห วั ด
      ร่ ว ม กั บ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล โ ค ก ข า ม
      ได้ไ ปศึ ก ษาดู ง านโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ณ ศู น ย์ศึ ก ษาการพัฒ นา
      อ่ า ว คุ ้ ง ก ร ะ เ บ น จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี เ พื่ อ น า ม า ป รั บ ใ ช้
                             7
      แ ล ะ ข ย า ย ผ ล ใ น โ ค ร ง ก า ร ฟื้ น ฟู ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
      แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ป่ า ช า ย เ ล น ข อ ง จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร
      ซึ่งจะได้มาปรับใช้ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเป็ นศูนย์การเรียนรู ้
            ั ้
      เผยแพร่ให้กบผูสนใจ และนักศึกษา ต่อไป
มติที่ประชุม       รับทราบ
             1.3 การจัดงานเทศกาลอาหารทะเล
                จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กาหนด
      จัดงานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์
      ถึ ง 2 มี น าคม 2552 ณ บริ เ วณหน้ า เขื่ อ นศาลเจ้า พ่ อ หลั ก เมื อ งสมุ ท รสาคร
      โดยการจั ด งานดั ง กล่ า วเป็ นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครอง
      ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภ าคเอกชนในจั ง ห วั ด สมุ ทรสาคร จั ด ขึ้ นเป็ นประจ าทุ กปี
      เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร สู่ความเป็ นครัวของโลก
      ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว และแสดงศั ก ยภาพให้ป ระชาชนได้ป ระจั ก ษ์ ถึ ง มาตรฐาน
      อาหารทะเลที่สด สะอาด ปลอดภัย ในราคายุติธรรม
                 ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ง า น เ ร่ ง ด า เ นิ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
      แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร จั ด ง า น อ ย่ า ง ทั ่ ว ถึ ง ทุ ก ช่ อ ง ท า ง
      เพื่อที่จะได้เผยแพร่ชื่อเสียงจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป
มติที่ประชุม       รับทราบ
            1.4 การแต่งเครื่องแบบในการปฏิบตราชการ   ั ิ
               ต า ม ที่ ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ วั น ที่ 1 8 ธั น ว า ค ม 2 5 5 0
      เ ห็ น ช อ บ ใ ห้ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ช ว น ข้ า ร า ช ก า ร พ นั ก ง า น ลู ก จ้ า ง
      และพนักงานของหน่ วยงานภาครัฐ สวมเสื้ อสีเหลืองหรือสีชมพู ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
      2551 ถึงสิ้ นปี 2551 และจังหวัดสมุทรสาคร ได้กาหนดแนวทางให้ขาราชการ ลูกจ้าง   ้
      แ ล ะ พ นั ก ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
                    ั
      แต่งเครื่องแบบในการปฏิบติราชการทุกวันพฤหัสบดี นั้น
                เ พื่ อ ด า ร ง ไ ว้ ซึ่ ง เ กี ย ร ติ ย ศ ศั ก ดิ ศ รี วิ นั ย
      แ ล ะ จิ ต ส า นึ ก ก า ร เ ป็ น เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ที่ ดี แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม
      ป ร ะ ก า ร ส า คั ญ เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร ไ ด้ รู ้ จั ก ข้ า ร า ช ก า ร
      แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ อ ย่ า ง ทั ่ ว ถึ ง จึ ง ข อ ซั ก ซ้ อ ม แ น ว ท า ง ก า ร
                       ั
      แต่งเครื่องแบบในการปฏิบติราชการ ในปี 2552 ดังนี้
                        8
               1 . ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร       ลู ก จ้ า ง แ ล ะ พ นั ก ง า น
      ของทุ กหน่ วยงานแต่ ง เครื่ องแบบตามสั ง กั ด เพื่ อ ปฏิ บั ติ ราชการใ นวั น จั น ทร์
      ตั้งแต่วนจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
          ั                  เป็ นต้นไป
               2. ยกเว้น การรั บ เสด็ จ ฯ พิ ธี ส าคั ญ การประชุ ม ประจ าเดื อ น
      หรือการร่วมโครงการ/กิจกรรมใดๆ ที่สาคัญ
มติที่ประชุม      รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2      เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
                   จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดท ารายงานการประชุ ม ครั้งที่ 12/2551
      เมื่ อ วั น จั น ท ร์ ที่ 2 9 ธั น ว าค ม 2 5 5 1 เ วล า 0 9 .0 0 น. จ าน วน 2 8 ห น้ า
      ลงในเว็ บ ไซต์ ข องจั ง หวั ด สมุ ทรสาคร www.samutsakhon.go.th          หั ว ข้ อ
      “ประชุ ม ประจ าเดื อ น” และขอให้ค ณะกรมการจั ง หวั ด หั ว หน้ า ส่ ว นราชการฯ
      ได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะขอแก้ไขให้แจ้งฝ่ ายเลขานุ การฯ ภายในวันที่
      25 มกราคม 2552 หรื อ หากมี ก ารขอแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในวัน นี้ ฝ่ ายเลขานุ การฯ
      จะได้ดาเนิ นการต่อไป
มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551
ระเบียบวาระที่ 3                  ั ิ  ้
            เรื่อง นโยบายและแนวทางการปฏิบตของผูว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 5 ด้าน
ประธาน          3.1 การจัดระเบียบสังคม
                      ้
                1) กิจกรรมผูประสานพลังแผ่นดินฯ (ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/หาข่าว/ติดตาม)
                2) ตรวจร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ ต
                3) ตรวจสถานบริการ
                4) ตรวจร้านค้าของเก่า
                5) ตรวจปั สสาวะนักเรียน/กลุ่มเสี่ยง
                ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่ วยงาน แจ้งเจ้าหน้าที่ ให้ทราบ
        เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่อาจก่อเหตุความไม่สงบ เช่น การลักขโมย กลุ่มวัยรุ่นมัวสุม ่
        สถาน ที่ ไม่ เ ป็ นระ เบี ยบ เรี ยบ ร้ อ ย มลภ า วะ ข ยะ ก ลิ่ นเห ม็ น แ ละอื่ น ๆ
        ใ ห้ เ รี ย บ แ จ้ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ท ร า บ โ ด ย ทั น ที
        เพื่อที่จะได้ช่วยแก้ไขปั ญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้ น
มติที่ประชุม      รับทราบ
                     9
             ้
         3.2 การปองกัน และปราบปรามยาเสพติด
           ด าเนิ นการและประสานบู ร ณาการทุ ก มาตรการไปพร้ อ มกั น
ใช้มาตรการทางเครือข่าย “25 ตาสับปะรด” โดยกาหนดให้แต่ละหมู่บาน /ชุ มชน         ้
                                 ้
จัด ตั้ง ผู ้ป ระสานพลัง แผ่ น ดิ น ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ผู ้ใ หญ่ บ า นและผู ้น าชุ ม ชน หมู่บ ้า น /
ชุมชนละ 25 คน ดาเนิ นการ
          1) ด้านการปองกัน
                  ้
            - จัดตั้งและประชุ ม ผูประสานพลังแผ่นดิน “ 25 ตาสับปะรด ”
                        ้
เพื่อซักซ้อมการดาเนิ นการและค้นหา (X-ray และ Re-x-ray) ผูเสพ ผูจาหน่ าย และผูคา
                                    ้    ้        ้ ้
โดยเร่งด่วน
                               ้
            - ปิ ดล้อ มและตรวจค้น กลุ่ ม เป าหมาย และหมู่ บ ้า นเป าหมาย   ้
ผู ้เ สพให้ส่ ง ไปบ าบั ด ในค่ า ยก าแพงเพชรอัค รโยธิ น 4 เดื อ น ส าหรับ ผู ้ข าย/ผู ้ค ้า
ใ ห้ ด า เ นิ น ค ดี ต า ม ก ฎ ห ม า ย อ ย่ า ง เ ด็ ด ข า ด
โดยประสานความร่วมมือหน่ วยงานในกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิด

         - ก า ร ตั้ ง ด่ า น ต ร ว จ แ ล ะ ส กั ด ทุ ก ห มู่ บ้ า น แ ล ะ ทุ ก ต า บ ล
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อกดดัน และขจัดให้สิ้นไปโดยเร็ว
         - การแจ้งเบาะแสและรายงาน
   ้
ให้ผูประสานพลังแผ่นดินรายงานอาเภอทุกวัน และอาเภอรายงานทุกสัปดาห์
         - จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจของจังหวัด สืบสวน สอบสวน ปิ ดล้อม
จับกุม ยึดทรัพย์ และขยายผล
        2) การปราบปราม
          - ฝ่ ายตารวจ
          - สนธิกาลังฝ่ ายปกครอง และพลังประชาชน
           ด า เ นิ น ค ดี ต า ม ก ฎ ห ม า ย
หากมีความจาเป็ นต้องย้ายสับเปลี่ ยนหมุ นเวีย นเจ้าหน้าที่ ตารวจตามปอมยามต่ างๆ ้
ก็ควรรีบดาเนิ นการ เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นมากขึ้ น
        3) การบาบัดรักษา 2 ระบบ
          - สมัครใจ
          - บังคับบาบัด
         4) การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
          - สร้างความเข้าใจ ตระหนัก
          - ผลการดาเนิ นงานของภาครัฐ และประชาชน
        ใ ห้ ศ ต ส . อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ทุ ก แ ห่ ง
ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่ อง เป็ นรูปธรรม โดยใช้นโยบายของจังหวัด
2 5 ต า สั บ ป ะ ร ด          เ ป็ น ผู ้ ป ร ะ ส า น ง า น แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
                           10
      หากไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ นที่ ได้ ให้ รี บ แจ้ ง               ศตส .จ.สค.
      เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาต่อไป
มติที่ประชุม       รับทราบ
          3.3 การแก้ไ ขปั ญหาแรงงานต่ า งด้า ว จั ง หวั ด ได้ เ สนอมาตรการ
      และแนวทาง ในการแก้ไขปั ญหา การจัดระเบียบ “นาใต้ดินขึ้ นบนดิน” เสนอต่อ
                            ั
            1) รัฐมนตรี / รองนายกรัฐมนตรีที่รบผิดชอบ
            2) คณะกรมการบริหารแรงงานต่างด้าว (กบร.)
            3) คณะกรรมาธิการ ของวุฒิสภา
                          ้
            4) คณะกรรมาธิการ ของสภาผูแทนราษฎร
            5) สร้างความเข้าใจหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
                เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว
           ั
      มอบให้จดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เร่งสารวจความต้องการแรงงานของผูประกอบการ         ้
      มี ค วามต้อ งการ แรงงานประมาณเท่ า ไร ซึ่ ง คาดว่ า ประมาณ 100,000 คน
      โดย จั ง ห วั ด ส มุ ท ร สาค ร              จะ ประ กาศ รั บ ส มั ค ร แ รง งาน ไท ย
      เข้าทางานในสถานประกอบการก่อนที่จะเสนอรัฐบาลให้ประกาศขึ้ นทะเบียนแรงงานต่าง
      ด้      า        ว      ทั้      ง       ห      ม       ด
      และเมื่ อ มี ก ารขึ้ นทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้า วและประกั น สุ ข ภาพแรงงานต่ า งด้า ว
      ก็ จ ะติ ดต าม สถ าน กา รณ์ โ ร คร ะบ าด ได้ อ ย่ า ง ทั ่ ว ถึ ง โ ดย เฉ พ า ะโ รค วั ณ โร ค
      ซึ่ ง ทราบว่ า มี อ ยู่ ป ระมาณ 1,100 ราย อยู่ ใ นขั้ น แพร่ เ ชื้ อประมาณร้อ ยละ 50
                                  ้
      ซึ่งจะต้องรีบดาเนิ นการรักษาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อปองกันการแพร่ระบาดต่อไป
มติที่ประชุม       รับทราบ
              3.4 การแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อม (ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ)
                1) ทางบก ได้แ ก่ ปั ญหาขยะมูล ฝอย สิ่ ง ปฏิ กู ล ความไม่ ส ะอาด
        ความไม่เป็ นระเบียบเรียบร้อย น้ าเมือกปลา และถ่านหิน
                   การปรับปรุง
                   ต า ร ว จ ภู ธ ร จั ง ห วั ด แ ล ะ ข น ส่ ง จั ง ห วั ด
        ด า เ นิ น ก า ร ตั้ ง ด่ า น ต ร ว จ จั บ ร ถ บ ร ร ทุ ก ที่ ป ล่ อ ย เ มื อ ก ป ล า ล ง บ น ถ น น
            ้
        เพื่ อ ป องกั น อุ บั ติ เห ตุ บนถนน โดยเฉพาะถนนพระราม 2 เป็ นเส้ น ทางที่
        พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี นาถฯ
        และพระบรมวงศานุ วงศ์ ใช้เป็ นเส้นทางเสด็จฯ
                            11
                 แข วง กา ร ทา งส มุ ทร สา ค ร อง ค์ ก า ร บ ริ ห า รส่ ว นจั ง ห วั ด
        เ ท ศ บ า ล แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ทุ ก แ ห่ ง จั ด ชุ ด เ ฉ พ า ะ กิ จ
        ออกสารวจพื้ นที่เพื่อปรับปรุง       ภูมิทัศน์ การเก็บขยะมูลฝอย การเก็บปายเก่า้
        การปลู ก ต้น ไม้เ กาะกลางถนน             การปลู ก ต้น เฟื่ องฟ้ า การตั ด หญ้า
        ให้เกิดความสวยงาม เป็ นระเบียบเรียบร้อย

                2) ท า ง น้ า ปั ญ ห า น้ า เ น่ า เ สี ย จ า ก ชุ ม ช น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
        ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร ท า ใ ห้ แ ม่ น้ า ล า ค ล อ ง
        เกิดการเน่ าเสียใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้
                   การปรับปรุง
                   - การขุดลอก คูคลอง แม่น้ า
                   - การกาจัดวัชพืช และผักตบชวา
                   - คลองสวย น้ าใส
                   - การใช้สารจุลินทรีย ์ (EM)
                   - การสร้างจิตสานึ ก
                   - การสร้างเครือข่าย
                   ให้ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มจัง หวั ด ด าเนิ น การ
        จั ด ฝึ ก อ บ ร ม เ ค รื อ ข่ า ย ค ล อ ง ส ว ย น้ า ใ ส ข ย า ย ผ ล ล ง ไ ป สู่ ห มู่ บ้ า น / ชุ ม ช น
        ตลอดจนเยาวชนนักเรียน/นักศึกษา

             3) ทางอากาศ ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากปั ญหากลิ่ น จากโรงงานปลาป่ น
        และโรงงานอาหารสัตว์ นอกจากนั้นเกิดจากปั ญหาเสียง ฝุ่นละออง ควัน และเรื่องอื่น
        ๆ
               การปรับปรุง
               - ใช้มาตรการการประชาสัมพันธ์
               - การขอความร่วมมือ
               - การว่ากล่าวตักเตือน
               - การใช้มาตรการทางกฎหมาย
มติที่ประชุม        รับทราบ
              3.5 การส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร จะกาหนดให้ปี 2552
        เป็ นปี แห่งการท่องเที่ยวของจังหวัด
                (1) ท่าฉลอมย้อนยุค
                (2) ตลาดน้ าบ้านแพ้ว
                (3) เกษตรปลอดสารพิษ อาเภอบ้านแพ้ว
                (4) แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรมต่าง ๆ
                                ้
                (5) ศาลพันท้ายนรสิงห์ วีระบุรุษผูซื่อสัตย์ของไทย
                           12
                (6) แหล่งดูนกชายเลน
                (7) แหล่งดูหิ่งห้อยในคลองสุนัขหอน
                          ั
                (8) เครื่องเบญจรงค์อนลือชื่อ อาเภอกระทุ่มแบน
                (9) อาหารทะเลสด และรสชาติอร่อย มีขนบธรรมเนี ยมประเพณี
                (10) เทศกาลอาหารทะเล
                ใ ห้ ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
        ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง จั ง ห วั ด
        ต า ม อ า น า จ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เ พื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
        และส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวัด สมุ ท รสาคร โดยเฉพาะอ าเภอบ้า นแพ้ว
                                     ้
        นโยบายของจั ง หวั ด เกษตรปลอดสาร ให้จั ด ท าป ายประชาสั ม พั น ธ์ ข ้อ ความ
        “เ มื อ ง บ้ า น แ พ้ ว              กิ น พื ช ผั ก ผ ล ไ ม้ ป ล อ ด ส า ร ”
        เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ต ล า ด น้ า บ้ า น แ พ้ ว เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก
           ้
        แก่ผูที่ผ่านมายังจังหวัดสมุทรสาคร
มติที่ประชุม       รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง ติดตามผลการดาเนินงาน
           4.1 โ คร งก าร พั ฒ นา ศั ก ยภ า พข อง หมู่ บ้ า นแ ละ ชุ ม ช น (SML)
       ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี งบประมาณ 2551
ปลัดจังหวัด           จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร
      ด า เ นิ น ก า ร ต า ม โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ห มู่ บ้ า น แ ล ะ ชุ ม ช น ( SML)
      ตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประจ าปี งบประมาณ 2551 โดยแจ้ง ให้อ าเภอ
      แ ล ะ เ ท ศ บ า ล ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ป ร ะ ช า ค ม ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ โ ด ย เ ร็ ว
             ั             ั          ้
      กาชับให้ผู ้รบผิ ดชอบทุกฝ่ ายปฏิบติหน้าที่เป็ นเพียงผูแนะนา สนับสนุ น และเป็ นพี่เลี้ ยง
                               ้
      มิให้ไปครอบงาการเสนอโครงการของหมู่บาน/ชุมชน รวมทั้งระวังมิให้เกิดข้อร้องเรียน
      ในการชี้ นาโดยเด็ดขาด และให้อาเภอ/เทศบาล รวบรวมข้อมูลการประชาคมส่งจังหวัด
      นั บ แ ต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก า ร ป ร ะ ช า ค ม จ า ก ห มู่ บ้ า น / ชุ ม ช น
                           ั
      และสรุปผลรายงานความคืบหน้าให้จงหวัดทราบทุกสัปดาห์
                สรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บาน/ชุมช           ้
      น (SML) ตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประจ าปี งบประมาณ 2551
      จังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 27 มกราคม 2552
                         ่ ้
                 1) จานวนหมูบาน/ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร 352 หมูบาน/ชุมชน        ่ ้
                 2) เสนอขอโครงการทั้งสิ้ น                       ่ ้
                                              326 หมูบาน/ชุมชน
                     ่
                 3) อยูระหว่างดาเนิ นการ                         ่ ้
                                               11 หมูบาน/ชุมชน
                   - เทศบาลนครสมุทรสาคร           11 ชุมชน
                 4) โครงการที่เสนอขอเรียบร้อยแล้ว              438 โครงการ
                   แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท
                                13
                                 ้
                      (1) ด้านสาธารณูปโภคขันพื้ นฐาน       235 โครงการ
                      (2) ด้านการเกษตร               32 โครงการ
                      (3) ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้       59 โครงการ
                      (4) ด้านสวัสดิการชุมชน            85 โครงการ
                      (5) ด้านอื่น ๆ                27 โครงการ
                        ั
                    5) ได้รบการจัดสรรงบประมาณแล้ว          40 ชุมชน
                                       ่ ้
                      - อาเภอเมืองสมุทรสาคร 10 หมูบาน เป็ นเงิน 3,200,000 บาท
                      - เทศบาลเมืองอ้อมน้อย   23 ชุมชน เป็ นเงิน 2,300,000 บาท
                      - เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 7 ชุมชน เป็ นเงิน 7,550,000 บาท
                                         รวม 13,050,000 บาท
                    6) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ         เป็ นเงิน 12,000,000 บาท
                      คิดเป็ นร้อยละ 91.95
                จานวน
  ที่  อาเภอ/เทศบาล                 จานวนหมู่บ้าน/ชุ มชน ที่ส่งโครงการ แล้ว     รวมงบประมาณ       หมายเหตุ
             หมู่บ้าน/ชุ มชน)

                       S1  S2    S3    S  M    L   XL    รวม    ทั้งสิ้น (บาท)
  1   อ.เมืองฯ        116      0  0    3    20  34   23  36    113    32,450,000        -
  2   อ.กระทุ่มแบน      76      0  6    2    20  20   12  16    76    19,100,000        -
  3   อ.บ้านแพ้ว       98      0  0    0    13  53   25   7    98    25,800,000        -
                                                              เหลือ 11 ชุมชน
                32      0  0    0    0   0   0   6    6     2,100,000
  4   ทน.สมุทรสาคร                                                   ไม่ขอรับ 15 ชุมชน
  5   ทม.กระทุ่มแบน      7      0  0     0    0   0    3   4    7     2,300,000       -
  6   ทม.อ้อมน้อย      23      0  0     0    1   2   3   17   23     7,550,000       -
                                                               รวมเหลือ
      รวมทั้งสิ้น     352      0  6    5    54 109 66      86   326    89,300,000
                                                               26 มบ./ชช.

      รวมจานวนโครงการทั้งสิ้ น 438 โครงการ รวมเป็ นเงิน 89,300,000 บาท
  1. สาธารณูปโภคขั้นพื้ นฐาน  2. การเกษตร        3. ส่งเสริมรายได้/อาชีพ    4. สวัสดิการชุมชน      5. อื่น ๆ
    (จานวนโครงการ)     (จานวนโครงการ)         (จานวนโครงการ)       (จานวนโครงการ)     (จานวนโครงการ)

        235             32            59            85           27
     51,790,490 บาท        5,855,660 บาท       7,060,350 บาท      18,357,000 บาท     6,236,500 บาท

มติที่ประชุม         รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่อง เพื่อทราบ
            5.1 ผลการดาเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
เลขาฯ เหล่ากาชาดจังหวัด เ ห ล่ า ก า ช า ด จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร
     มีหน้าที่ภารกิจในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งในยามปกติ
     ยามเกิ ด ภั ย พิ บั ติ และภั ย สงคราม รวมทั้ ง ช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
                   14
                ่
ของสภากาชาดไทยอย่ า งสม า เสมอมา             โดยตลอดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่งกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร            โดยนางจุฑารัตน์ เอี่ยมอาภา
                           ั
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ออกปฏิบติภารกิจในช่วงเดือนมกราคม 2552
ดังนี้
          1) ออกรับบริจาคโลหิต              จานวน 224,000 ซีซี
          2) การบรรเทาทุกข์
            (1) ช่วยเหลือคนพิการ (นายอนิ รุจน์ ชื่นอิ่ม) 1 ราย
               เป็ นเงิน 1,000 บาท และช่วยเหลือเป็ นรายเดือน
                          ้
            (2) มอบเงินช่วยเหลือผูป่วยเอดส์ เป็ นค่าเดินทางในการรักษา
               เป็ นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
          3) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
            ( 1 ) โ ค ร ง ก า ร จั ง ห วั ด เ ค ลื่ อ น ที่ ป ร ะ จ า ปี 2 5 5 2
ประจ าเดื อนมกราคม 2 55 2 ณ วั ด กาห ลง ต .กาห ลง อ .เมื อ สมุ ท รสาคร
โดยการนาชุดอุปโภค บริโภคร่วมแจกราษฎรยากจน จานวน 30 ชุด เป็ นเงิน 15,000
บาท
            (2) มอบเงิ นช่ วยเหลื อให้กับผู ้สูงอายุ ที่ มีรายได้น้อย จ านวน
2 ราย ๆ ละ 3,000 บาท
            (3) เยี่ ย มผู ้ สู ง อายุ ณ ต าบลบางยาง จ านวน 3 ราย
โดยมอบเงินให้ รายละ 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
            (4) เยี่ ย มผู ้สู ง อายุ ณ ต าบลคลองมะเดื่ อ จ านวน 5 ราย
โดยมอบเงินให้ รายละ 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
            (5 ) ร่ วม งา นวั น เ ด็ ก แ ห่ งชา ติ จั ง ห วั ด ส มุ ท รส าค ร ณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมอบของขวัญ น้ าหวาน และไอศกรี ม
ให้แก่เด็กที่มา   ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว รวมเป็ นเงิน 14,830 บาท
            (6) โครงการเลี้ ยงอาหารกลางวัน เด็ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
วัดบางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รวมเป็ นเงิน 13,735 บาท
            (7) โครงการเลี้ ยงอาหารกลางวัน เด็ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
วัดธรรมโชติ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รวมเป็ นเงิน 13,590 บาท
            (8) สนั บ สนุ นค่ า อาหารกลางวั น เด็ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
บ้านสันดาบ อ.เมืองฯ เป็ นรายเดือน ๆ ละ 3,000 บาท
            4 ) เ ห ล่ า ก า ช า ด จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร
ไ ด้ จั ด ท า ส ล า ก ก า ร กุ ศ ล อ อ ก จ า ห น่ า ย
เพื่ อ หารายได้ เ ป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยของส านั กงานเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
โ ด ย ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ส่ ว น ร า ช ก า ร ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น
ร่ ว ม จ า ห น่ า ย ส ล า ก ก า ร กุ ศ ล เ ห ล่ า ก า ช า ด จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร
โดยให้ ส่ ง เงิ น ค่ า จ าหน่ ายสลากกาชาดฯ ภายในวั น ที่ 30 มกราคม 2551
                            15
      และก าหนดออกสลากกาชาด ในวัน ที่ 13 กุ ม ภาพัน ธ์ 2551 เวลา 16.00 น. ณ
      อาคารนิ วนามทอง สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
มติที่ประชุม       รับทราบ

           5.2 การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด เกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์
หัวหน้าสานักงานจังหวัด สรุปผลการดาเนิ นงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
     ในห้วงระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2551 – 15 มกราคม 2552 ดังนี้
             1) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวม 19 เรื่อง แยกเป็ น
               - สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3    จานวน 1 เรื่อง
               - สานักนายกรัฐมนตรี สายด่วน 1111       จานวน 15 เรื่อง
               - กระทรวงมหาดไทย               จานวน 3 เรื่อง
                              ิ
               2) เรื่องร้องเรียนที่แก้ไข/ยุตเรื่อง ในห้วงเดือนนี้ จานวน 22 เรื่อง
                 - กระทรวงมหาดไทย                 จานวน 1 เรื่อง
                 - สานักนายกรัฐมนตรี สายด่วน 1111        จานวน 16 เรื่อง
                 - ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด             จานวน 5 เรื่อง
               3) จังหวัดสมุทรสาคร รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปี 2547 ถึงปั จจุบน ั
                 รวม 1,139 เรื่อง
                 - แก้ไข/ยุติเรื่อง     1,112 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 97.63
                    ่
                 - อยูในระหว่างดาเนิ นการ     27 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 2.37
                  ขอให้ส่วนราชการ หน่ วยงาน ที่ เกี่ ย วข้องดาเนิ นการตรวจสอบ
      เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ กข์ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ นการ หรื อ เรื่ อ งค้ า งอยู่ ที่ หน่ วยงาน
      ใ ห้ เ ร่ ง ด า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง โ ด ย เ ร็ ว โ ด ย เ ฉ พ า ะ
      เ รื่ อ ง ที่ ไ ด้ รั บ แ จ้ ง จ า ก ส า นั ก ร า ช เ ล ข า ธิ ก า ร
                            ้
      ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต แ ห่ ง ช า ติ
      แ ล ะ ส า นั ก ง า น ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น
      ให้เร่งดาเนิ นการและรายงานผลการดาเนิ นภายในกาหนดตามห้วงระยะเวลาด้วย
มติที่ประชุม       รับทราบ
          5.3
                      ิ
      การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
               ้
      พ.ศ.2552 ของสภาผูเทนราษฎร วาระที่ 1 และของวุฒิสภา
หั  ว   ห น้ า ส า นั ก ง า น จั ง ห วั ด
      คณะรัฐมนตรีได้กาหนดประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
      ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 วาระที่ 1 (รับหลักการ) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552
      เว ลา 0 9 . 0 0 น. เ ป็ น ต้ น ไป ณ ห้ อ งป ระ ชุ ม อ าค าร     รั ฐ ส ภ า 1
                          16
      ในการประชุ ม ดั ง กล่ า ว อาจมี ก ารอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านและปั ญหา
             ั
      ในพื้ นที่จงหวัดสมุทรสาคร ให้ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาครดาเนิ นการ ดังนี้
                1 ) จั ด เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น อ ยู่ ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น ฯ
      เพื่ อ ติ ด ตามรับ ฟั ง การถ่ า ยทอดสดการประชุ ม ทางสถานี โ ทรทัศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย
                                             ั
      กรมประชาสัมพันธ์ และจัดทาคาชี้ แจงข้อมูลกรณีที่ถูกพาดพิง ตั้งแต่วนที่ 28 มกราคม
      2552 เวลา 09.00 น. เป็ นต้น ไป จนสิ้ นสุ ด การประชุ ม ฯ โดยขอให้แ จ้ง รายชื่ อ
      ต า แ ห น่ ง แ ล ะ ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ ห น่ ว ย ง า น
                          ั
      โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รบมอบหมายให้จงหวัดทราบั
                2) กรณี มีการรายงานข้อมูลให้ผู ้บังคับบัญชาทราบ ขอให้ส่งข้อมูลไป
      ศู น ย์ป ระสานงานจัง หวัด สมุ ท รสาครทราบด้ว ย ทางโทรศั พ ท์ / โทรสาร หมายเลข
      0 -3 4 4 1 -1 2 5 1 , 0 -3 4 4 1 -1 0 1 2 แ ล ะ ข่ า ย ม ห า ด ไ ท ย 6 2 3 2 0 ทั้ ง นี้
      จังหวัดจะได้ประสานกับห้องประสานงานของกระทรวงมหาดไทย ณ อาคารรัฐ สภา 2
      ชั้น 2       ห้อง 206 ทางโทรศัพ ท์ หมายเลข 0-2280-2997 โทรสารหมายเลข
      0-2280-2999 และข่ายกระทรวงมหาดไทย 55379,51379 ทราบโดยด่วนต่อไป
มติที่ประชุม       รับทราบ
             5.4
              ั ิ               ั ิ
      ผลการปฏิบตราชการตามคารับรองการปฏิบตราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปี
      2551 รอบ 12 เดือน
หั ว ห น้ า ส า นั ก ง า น จั ง ห วั ด        ส า นั ก ง า น ก . พ . ร . ร่ ว ม กั บ
      บริ ษั ท ที่ ป รึ กษ าด้ า นกา รปร ะเมิ นผล ของ ส านั กงา น ก .พ . ร. (บริ ษั ท ท ริ ส )
                             ั
      ได้เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบติราชการตามคารับรองการปฏิบติราชกา     ั
      ร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551             รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 16 มกราคม
      2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม 401 ศาลากลางจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
                        ั
      จากการประเมินผลการปฏิบติราชการฯ ตนเอง            (SAR ในรอบ 12 เดือน)
      ของจังหวัดสมุทรสาคร ค่าคะแนนที่ได้ 4.5568 โดยแยกเป็ นมิติ ดังนี้
                    ิ
                 มิตที่ 1 ด้านประสิทธิผล                 4.7250
                     ิ
                 มิตที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ             3.6000
                      ิ
                 มิตที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ                 4.7426
                       ิ
                 มิตที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร (PMQA)             5.0000
                ขอขอบคุ ณ เจ้า ภาพหลั ก และหน่ วยงานสนั บ สนุ นทุ ก ตั ว ชี้ วั ด
      ที่ช่วยดาเนิ นการตามตัวชี้ วัด ปี 2551 เกิดผลสาเร็จด้วยดี
มติที่ประชุม       รับทราบ

             5.5 การดาเนินงานของ กอ.รมน. จังหวัดสมุทรสาคร
                            17
รอง ผอ.รมน.จว.สค.
     ขอเสนอข้ อ มู ล ความเคลื่ อ นไหวด้ า น ความมั ่น คงภายในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
     ประจาเดือนมกราคม 2552 ดังนี้
                                        ่
                1) กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง ได้ลงนามจัดตั้ง
     กอ.รมน.จ. ทั ่ว ประเทศ และกรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ 15 มกราคม 2552
     เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้มี กอ.รมน.จ. ครบทุกจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
                2) ตามที่ กอ.รมน.จว.สค. ได้เ ชิ ญ ส่ ว นราชการ และหน่ ว ยงาน
     เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม จั ด ท า แ ผ น ค ว บ คุ ม แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว ข อ ง จั ง ห วั ด
                         ั
     เพื่อรองรับการประกาศเป็ นพื้ นที่อนอาจเกิดเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อความมันคงในราช        ่
     อาณาจั ก ร โดยขอให้                ส่ ว นราชการ และหน่ วยงาน ส่ ง ข้อ มู ล ให้
     ก อ . ร ม น . จ ว . ส ค . ภ า ย ใ น สิ้ น เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 5 2
     เพื่อที่จะได้รวบรวมบูรณาการแผนส่งให้ กอ.รมน. ภาค ต่อไป
                3) การติ ด ตามสถานการณ์ก ารจัด งานวัน ชาติ ม อญ หรื อ วัน ร าลึ ก
     ชนชาติ ม อญ ของกลุ่ ม ชมรมมอญกรุ ง เทพฯ ซึ่ ง ในปี 2551 จัด ที่ วัด บ้า นไร่ เ จริ ญ ผล
     ต าบลโคกขาม อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ส าหรั บ ปี 2552
     จะจัดงานในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2552 ณ วัดใหม่เจริญราษฎร์ ชุมชนบ้านคลอง 14
                                 ้
     เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยได้เชิญผูว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็ นประธาน
     ส า ห รั บ จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร ซึ่ ง ทุ ก ปี จ ะ จั ด ที่ วั ด สิ ริ ม ง ค ล ต า บ ล ท่ า ท ร า ย
     อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาหรับปี 2552 จะจัดงานในวันที่ 9-10
     กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 5 2 โ ด ย ใ ช้ ชื่ อ ง า น ว่ า ท า บุ ญ บ ร ร พ บุ รุ ษ
     รูป แบบการจัด งานจะเป็ นการท าบุ ญ แบบประเพณี ช าวมอญ ทั้ง นี้ กอ.รมน.จว.สค.
     ได้ประสานรายละเอียดการจัดงานกับทาง              วัดสิริมงคลเรียบร้อยแล้ว
                4) ตามที่ สื่ อ มวลชน และหนั ง สื อ พิ ม พ์ ล งข่ า วเรื่ อ งชาว โรฮิ ง ญา
     โดยเฉพาะหนั งสื อพิ ม พ์มติ ช น ฉบับวัน ที่ 21 มกราคม 2552 ได้ล งข่า วว่า ตรวจพบ
                      ั
     ชาวโรฮิงญา ในเขตพื้ นที่จงหวัดระนอง และสมุทรสาคร ในเรื่องดังกล่าว กอ.รมน.จว.สค.
     ได้ลงพื้ นที่ ตรวจสอบหาข่าว ปรากฏว่าไม่พบชาวโรฮิ งญา ในพื้ นที่ จังหวัดสมุ ทรสาคร
     แต่อย่างใด
ประธาน                     ้             ่
                เพื่ อ เป็ นการป องกัน ด้า นความมัน คงของจัง หวัด ให้ส่ ว นราชการ
                   ่
     หน่ วยงานด้านความมันคงที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม        รับทราบ
                            ั ิ
              5.6 การดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.จ.สค.)
                      18
                 ้
             1) ด้านปองกัน
ปลัดจังหวัด                      ้
               - ผลการด าเนิ น การป องกั น และแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ด
        ประจาเดือน มกราคม 2552
                        ้
                (1) กิจกรรมผูประสานพลังแผ่นดินฯ
                  - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
                  - หาข่าว
                  - ติดตาม ช่วยเหลือผูเ้ คยมีพฤติการณ์
                   รวมจานวน 1,181 ครั้ง 8,767 คน
                (2) ตรวจร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ ต 210 แห่ง
                (3) ตรวจสถานบริการ         42 ครั้ง 24 แห่ง
                (4) ตรวจร้านค้าของเก่า       42 แห่ง ตักเตือน 5 แห่ง
                (5) ตรวจโรงแรม           8 แห่ง
               - การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั ่นคงภายใน

        ตั้งด่ านตรวจค้น เพื่ อ สกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติ ดระดับตาบล รวม 3 อาเภอ
        (มกราคม 2552)
                   - จัดตั้งด่านตาบล 20 แห่ง/ครั้ง ระดับอาเภอ 6 แห่ง/ครั้ง
                   - ตรวจค้นรถยนต์            จานวน 648 คัน
                   - ตรวจค้นรถจักรยานยนต์        จานวน 862 คัน
                   - ตรวจค้นรถบรรทุกและอื่น       จานวน 54 คัน
                   - ตรวจค้นบุคคล            จานวน 617 ราย
มติที่ประชุม     รับทราบ
            2) ด้านการปราบปราม (ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร)
แทน ภ.จว.สค.        ผลการด าเนิ น งานห้ว งระว่ า งวั น ที่ 1-25 มกราคม 2552
                           ้ ้
       ดาเนินการจับกุมคดียาเสพติด 203 ราย/ ผูตองหา 203 คน ของกลางยาบ้า
       13,642.5 เม็ด กัญชา 14.94 กรัม ยาไอซ์ 4 กรัม และกระท่อมหนัก 19 กรัม
มติที่ประชุม     รับทราบ
           3) ด้านการบาบัดฟื้ นฟู (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)
                                 ้   ้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สรุ ปผลการบาบัดรักษาฟื้ นฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติด เดือน
      มกราคม 2552 ดังนี้
            1) จานวนผูเข้ารับการบาบัดรักษาทั้งหมด 130 คน
                  ้
              - รพ.สมุทรสาคร         33 คน
              - รพ.กระทุ่มแบน        37 คน
              - รพ.บ้านแพ้ว          5 คน
              - เรือนจาจังหวัดสมุทรสาคร   55 คน
                         19
                 2) ชนิดยาเสพติด
                  - ยาบ้า                 130 คน
                 3) บาบัดรักษาแบบ
                    ้
                  - ผูป่วยนอก                75 คน
                  - ชุมชนบาบัด               55 คน
                 4) ลักษณะการเข้ารับการบาบัด
                  - ระบบสมัครใจ               31 คน
                  - ระบบบังคับบาบัด             44 คน
                  - ระบบต้องโทษ               55 คน
                 5) ผลการบาบัดรักษา
                     ่
                  - อยูระหว่างบาบัดรักษา         119 คน
                  - ครบกาหนด                2 คน
                  - ขาดการรักษา               9 คน
ประธาน                                           ้
                จากการที่ ผู ้ว่ า ราชการจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ได้ไ ปเปิ ดป าย
        ต าบลสี ข าวปลอดยาเสพติ ด ของต าบลหนองนกไข่ อ าเภอกระทุ่ ม แบน
        จังหวัดสมุทรสาคร    เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552 นั้น ขอให้นายอาเภอทั้ง 3
        อาเภอ ขยายผลดาเนิ นการ ตาบลสีขาวปลอดยาเสพติด ให้ครบทุกตาบล
มติที่ประชุม      รับทราบ
             5.7 การคลัง และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
คลังจังหวัด           1) การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน (ตั้ งแต่ตนปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
                                       ้
        ถึ ง เ ดื อ น ม ก ร า ค ม 2 5 5 2 )      ร ว ม ทั้ ง สิ้ น 2 , 4 7 0 . 6 4 ล้ า น บ า ท
        จั ด เก็ บ รายได้ สู ง กว่ า ปี งบประมาณที่ ผ่ า นมา จ านวน 301.49 ล้า นบาท
        คิดเป็ นร้อยละ 13.90
                2) รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 จังหวัดสมุ ท รสาคร
           ั               ้
        ได้รบงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ตนปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 24 มกราคม
        2552 ทั้งสิ้ น 1,891.80 ล้านบาท เบิก จ่ ายแล้ว 1,040.89 ล้านบาท คิดเป็ น
        ร้อยละ 55.02 แยกเป็ น
                            ั
                  (1) งบประจา ได้รบเงินประจางวด        1 , 0 5 9 . 3 4 ล้ า น บ า ท
        เบิกจ่าย 680.24 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.21
                           ั
                  (2) งบลงทุน ได้รบเงินประจางวด        8 3 2 . 4 6 ล้ า น บ า ท
        เบิกจ่าย 360.65 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 43.32
                    20
         3) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
  ตั้งแต่ตนปี งบประมาณถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2552
      ้
   รายการ งบประมาณจัดสรร       เบิกจ่าย   ร้อยละเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละคงเหลือ
   ภาพรวม       1,891.801 1,040.887         55.02 850.914          44.98
   งบประจา      1,059.340 680.237          64.21 379.103          35.79
   งบลงทุน       832.461 360.650          43.32 471.811          56.68
   - อุดหนุ น      319.445 330.144         103.35    -            -
   -
      ั
   ครุภณฑ์
   ที่ดินฯ        513.016      30.506      5.95 482.510         94.05
        4 ) ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ง บ พั ฒ น า จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร ตั้ ง แ ต่
  ต้นปี งบประมาณถึงวันที่ 24 มกราคม 2552
   รายการ    งบประมาณจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละคงเหลือ
   ภาพรวม       302.800 3.707      1.22 299.093      98.78
   งบลงทุน       172.621     -      - 172.621     100.00
   งบประจา       130.179 3.707      2.85 126.472      97.15

        4 ) แ น ว ท า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ต า ม ม า ต ร ก า ร เ ร่ ง รั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี พ . ศ . 2 5 5 2
ให้ส่ ว นราชการเร่ ง ด าเนิ นการจั ด ซื้ อจั ด จ้า งและก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ไ ด้ร ้อ ยละ 70
               ั
ของวงเงินงบประมาณที่ได้รบ ภายในสิ้ นเดือนมกราคม 2552
        5) ล าดั บ การเบิ ก จ่ า ย งบประมาณ ของจั ง หวั ด สมุ ทรสาคร
เปรียบเทียบกับ 75 จังหวัด
          - ภาพรวม            ่ ั
                        อยูอนดับที่ 62
          - งบลงทุน            ่ ั
                        อยูอนดับที่ 39
          - งบพัฒนาจังหวัด         ่ ั
                        อยูอนดับที่ 20
        6) การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเพื่อกระจายรายได้และกระตุนเศรษฐกิจ  ้
           ขอให้ส่ ว นราชการเร่ ง รั ด การด าเนิ นการฝึ กอบรม /สั ม มนา
ในไตรมาสที่ 2-3 และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 20 มกราคม 2552
ให้ส่วนราชการพิจารณาปรับแผนการฝึ กอบรม/จัดประชุมสัมมนาและดูงานในประเทศ
ให้ม ากขึ้ น แทนการฝึ กอบรม/จัด ประชุ ม สัม มนา และดู ง านในต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้
           ้            ั
ให้ยกเว้นในกรณีที่มีขอตกลงหรือพันธกรณีกบองค์กรหรือหน่ วยงานในต่างประเทศหรือไ
  ั     ั
ด้รบการอนุ มติให้ดาเนิ นการก่อนหน้าที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้
                          21
รอง ผวจ.สค.           เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายของจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็ นไปตามมติคณะ
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รัฐมนตรี จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
                1) มติคณะรัฐมนตรี กาหนดให้ไตรมาสที่ 2 สิ้ นเดือนมีนาคม 2552
              ่
     ต้องเบิกจ่ายไม่ตากว่าร้อยละ 40 จากที่ท่านคลังจังหวัดได้รายงานผลการเบิ กจ่ายมานั้น
     ข ณ ะ นี้ จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร ผ ล ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ไ ด้ ร้ อ ย ล ะ 5 5 . 0 2
                ้
     ผลการเบิกจ่ายเกินเปาหมายร้อยละ 15.02 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณภาพรวม
     1,800 ล้านบาท เงินงวดยังไม่ได้โอนมา ตัวเลขการเบิกจ่ายที่ เกินอยู่ ร้อยละ 15.02
       ั
     ก็ยงต้องติดตามเร่งรัดกันต่อไป
                2 ) ก า ร ก่ อ ห นี้ ผู ก พั น ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี
     ซึ่งกาหนดให้สิ้นเดือนมกราคม 2552 จะต้องจัดซื้ อจัดจ้าง และก่อหนี้ ผูกพันให้ได้รอยละ      ้
     7 0 ข อ ง ว ง เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด้ รั บ ใ น เ รื่ อ ง ดั ง ก ล่ า ว ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ
        ั                            ้
     ได้จดประชุมส่วนราชการ หน่ วยงานที่มีงบลงทุน ได้ขอมูลสรุปดังนี้ ผลการจัดซื้ อจัดจ้าง
                 ้
     และก่อหนี้ ผูกพันได้รอยละ 59 จากงบประมาณ 800 กว่าล้านบาท ยังขาดอยู่ประมาณ
     ร้อ ยละ 11 เป็ นเงิ น งบประมาณ 80 กว่า ล้า นบาท โดยได้ป ระสานกับส่ ว นราชการ
     ทราบว่า มี จ านวน           6 โครงการ ก าลัง ด าเนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พัน ดัง นั้ น
     ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552            จะก่อหนี้ ผูกพันให้แล้วเสร็จอีก จานวน 80
     กว่าล้านบาท คาดว่าผลการการก่อหนี้ ผูกพัน             ณ วันที่ 15 กุ มภาพันธ์ 2552
     จะได้เกินร้อยละ 70
                3 ) ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ซึ่ ง ท่ า น ค ลั ง จั ง ห วั ด
     ได้แจ้งให้ทราบว่าจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในอันดับที่ 62 โดยที่ประชุ มได้วางมาตรการ
     ดังนี้
                   (1) แบ่ ง ยอดเงิ น งบประมาณของส่ ว นราชการ ออกเป็ น 3
     ส่วนดังนี้
                                 ั
                      - หน่ วยงาน ที่ได้รบงบประมาณที่เกิน 10,000,000 บาท
                                  ั
                      - หน่ วยงาน ที่ได้รบงบประมาณ         10,000,000 บาท
                                   ั
                      - หน่ วยงาน ที่ได้รบงบประมาณไม่ถึง 1,000,000 บาท

       โดยให้แ ต่ ล ะกลุ่ ม จัด อัน ดับ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บยอดการเบิ ก จ่ า ย จะท าให้ส่ ว นราชการ
       ห น่ ว ย ง า น เ กิ ด ก า ร ก ร ะ ตุ ้ น เ ร่ ง รั ด ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
       และก าหนดให้ห น่ ว ยงานท าสัญ ญาจ้า งโดยระบุ เ งื่ อ นไขไว้ใ นสัญ ญาจ้า งว่า สามารถ
                    ้
       เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าได้รอยละ 15 เพื่อเป็ นการเพิ่มยอดการเบิกจ่ายได้อีกทางหนึ่ ง
มติที่ประชุม       รับทราบ

            5.8 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
ผอ.เขตพื้ นที่การศึกษาฯ      กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกาศใช้ห ลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษา
      ขั้น พื้ นฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ซึ่ ง พัฒ นามาจากหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน
      พุ    ท   ธ    ศั  ก   ร    า  ช       2   5   4    4
                     22
โดยมี ก ารปรับ ปรุ ง แก้ไ ขจุ ด ที่ เ ป็ นปั ญหาอุ ป สรรคในการน าหลัก สู ต รสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ใ ห้ มี ค ว า ม ชั ด เ จ น แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ยิ่ ง ขึ้ น
โดยก าหนดให้โ รงเรี ย นต้ น แบบการใช้ห ลั ก สู ต รและโรงเรี ย นที่ มี ค วามพร้อ ม
ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น -พื้ น ฐ า น ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 2
ใ น ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1 -6 แ ล ะ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1 แ ล ะ 4
           ่
สาหรับโรงเรียนทัวไปเริ่มใช้ในปี การศึกษา 2553
            สานั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาสมุ ทรสาคร กาหนดให้ทุ ก โรงเรี ย น
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมกันในปี การศึกษา
2 5 5 2        นี้    จึ ง ก า ห น ด ใ ห้            “ปี     2 5 5 2
เป็ นปี แห่งการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551
ข อ ง จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร ”         โ ด ย ภ า ร กิ จ แ ร ก ที่ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร
ไ ด้ แ ก่ ก า ร จั ด ท า ก ร อ บ ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น
เพื่อให้ทุกโรงเรียนนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ไ ด้ ก า ห น ด ส ม ร ร ถ น ะ ส า คั ญ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
            สมรรถนะสาคัญของผูเรียน   ้
            1. ความสามารถในการสื่อสาร
            2. ความสามารถในการคิด
            3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
            4. ความสามารถในการใช้ทกษะชีวิต  ั
            5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
            คุณลักษณะอันพึงประสงค์
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
            2. ซื่อสัตย์สุจริต
            3. มีวินัย
            4. ใฝ่ เรียนรู ้
                ่
            5. อยูอย่างพอเพียง
               ่ ่
            6. มุงมันในการทางาน
            7. รักความเป็ นไทย
            8. มีจิตสาธารณะ
            โดยได้ดาเนิ นการ ดังนี้
            1) ส่ ง แบบสอบถามผ่ า นโรงเรี ย นไปยั ง บุ ค ลากรในโรงเรี ย น
                  ้
กรรมการสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียน
            2) จัด เวที ป ระชุ ม รับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู ้แ ทนองค์ก รภาครัฐ
และเอกชน ซึ่ งจะจัดประชุ มในวันที่ 16 กุ มภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
                            23
                   จึ ง ขอเชิ ญ ชวนหั ว หน้ า ส่ ว นทุ ก ท่ า น ได้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม แสดง
       ความคิดเห็นที่มีคุณค่าในการพัฒนาลูกหลานชาวสมุทรสาครให้เป็ นไปตามที่ชาวสมุทรส
       า ค ร ต้ อ ง ก า ร ต า ม วั น เ ว ล า แ ล ะ ส ถ า น ที่ ดั ง ก ล่ า ว
       เ พื่ อ น า ไ ป จั ด ท า ก ร อ บ ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร
       ส าหรั บ เป็ นแนวทางในการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาในปี การศึ ก ษา 2552
       ของทุกโรงเรียนต่อไป
ประธาน               ขอเพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีก 3 ข้อ ดังนี้
                   1. รักสิ่งแวดล้อม
                   2. ประชาธิปไตย
                   3. ทันสมัย
มติที่ประชุม        รับทราบ
              5.9 เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
                1) รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดสมุทรสาคร
                  (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)
ระเบียบวาระที่ 6      เรื่องอื่น ๆ
              6.1 การท่องเที่ยว
นายปรี ช า ศิ ริ แ สงอาร าพี เมื่ อ วัน ที่ 24 มกราคม 2552 มี ช าวบ้า นพบเห็ น กลุ่ ม ปลาโลมา
      ขึ้ นมาเล่ นน้ า บริ เวณศูน ย์ศึก ษาป่ าชายเลน ตาบลโคกขาม อาเภอเมือ งสมุ ท รสาคร
      จังหวัดสมุทรสาคร โดยพบว่าฝูงปลาโลมาขึ้ นมาเล่นน้ าประมาณ 2 ชัวโมง ถ้าหากว่า     ่
      ได้เ ก็ บ ภาพถ่ า ยไว้ไ ด้ จะได้น าไปเผยแพร่ ประชาสัม พันธ์เ ป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ดัง นั้ น
                    ั
      จึงขอให้ประชาสัมพันธ์จงหวัดลงพื้ นที่เพื่อเก็บภาพฝูงปลาโลมากลุ่มนี้
ประธาน            มอบประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ด าเนิ นการไปถ่ า ยภาพปลาโลมา
            ้
      เพื่อขึ้ นปายประชาสัมพันธ์เป็ นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป
              6.2 วัณโรค
น า ย แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด             อ ง ค์ ก า ร อ น า มั ย โ ล ก
      ได้ ขึ้ นท ะเบี ย นประเท ศที่ มี ก ารแ พร่ ร ะบาดของโรควั ณ โรคไว้ 23 ประเท ศ
      ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย อ ยู่ ใ น อั น ดั บ ที่ 2 2 จ า ก ก า ร ส า ร ว จ ข อ ง จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร
           ้
      พบว่าผูติดเชื้ อวัณโรค จานวน 932 ราย เป็ นคนไทย 600 ราย และต่างด้าว 332 ราย
             ้
      และได้คนหาสุ่มตรวจคนไทย จ านวน 5,000 ราย พบติ ดเชื้ อเสมหะบวก 349 ราย
      และตรวจสุ ข ภาพแรงงานต่ า งด้า ว จ านวน 70,000 ราย พบติ ด เชื้ อ 60 ราย
      ซึ่งต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
                          24
           6.3 งบพัฒนาจังหวัด
หน.สนจ.สค.        1 ) ง บ พั ฒ น า จั ง ห วั ด ก ร ณี ส่ ว น ร า ช ก า ร ส่ ว น ก ล า ง
                                       ้
     ไม่สามารถดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างได้ ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากผูว่าราชการจังหวัด
         ้่                       ั
     และรองผูวาราชการจังหวัดก่อนดาเนิ นการ ตามหนังสือที่จงหวัดได้แจ้งให้ทราบ แล้วนั้น
             2) โครงการฝึ กอบรม 40 โครงการ ของจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
                     ั
     ให้ส่วนราชการ หน่ วยงาน ปฏิบติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 20 มกราคม 2552
     โดยให้ยืมเงิ น ดาเนิ นตามโครงการได้ท้ังโครงการ โดยนาไปเข้าบัญชีของส่วนราชการ
     หน่ วยงาน และดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างต่อไป                3 )      ง บ ป ร ะ ม า ณ ปี               2 5 5 3
      จั ง หวั ด ได้จั ด ประชุ ม พิ จ ารณากลั ่น กรองโครงการเบื้ อง ต้น แล้ว ก่ อ นที่ จ ะเสนอ
      ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก บ จ . ป ร ะ ม า ณ ก ล า ง เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 5 2
      เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการต่อไป ขอให้ส่วนราชการ หน่ วยงานที่มีโครงการปี
      2553 จัดเตรียมรายละเอียดโครงการเสนอที่ประชุ มอีก               ครั้งหนึ่ ง ปั ญหาคือ
      ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ก น จ .
      ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ จั ด ป ร ะ ชุ ม ก า ห น ด ก ร อ บ ข อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ด้
      จึ ง ไ ม่ ท ร า บ ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ห รื อ ไ ม่ แ ต่ จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร
      ได้ดาเนิ นการจัดทางบประมาณปี 2553 ล่วงหน้าไปก่อน
  (นายคนึ ง ทองเที่ยง)                           (นายธงชัย นุ ชนา)
       ่    ั
นักจัดการงานทัวไปปฏิบติการ                          หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ
   ้
  ผูจดรายงานการประชุม                           ้
                                     ผูตรวจรายงานการประชุม

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:90
posted:12/3/2011
language:Thai
pages:24