Hospital Profile

Document Sample
Hospital Profile Powered By Docstoc
					                              Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008


                        1. ข้อมูลพื้นฐาน
                        ณ ธันวาคม 2552

1.1 ข้อมูลโรงพยาบาล (เพื่อการติดต่อสื่อสาร)
ชื่อโรงพยาบาล: (ภาษาไทย) โรงพยาบาลน้้าเกลี้ยง
         (ภาษาอังกฤษ) Namkliang Hospital
ที่อยู่ส้าหรับติดต่อทางไปรษณีย์: 62 หมู่ที่ 5 ต้าบลน้้าเกลี้ยง อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-609055 โทรสาร         045-609057 E-mail address -
(โปรดแนบแผนที่แสดงที่ตั้งของโรงพยาบาล)
1.2 เจ้าของ/ต้นสังกัด
โรงพยาบาลเอกชน
ชื่อเจ้าของ (บุคคล/บริษัท)
โรงพยาบาลรัฐบาล
ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) ส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ต้นสังกัดในพื้นที่     ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

1.3 ลักษณะบริการ
(ข้อมูลส่วนนี้จะช่วยก้าหนดผู้เยี่ยมส้ารวจที่เหมาะสมส้าหรับการประเมิน)
จานวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ)
     จ้านวนเตียงตามกรอบ/จ้านวนที่ขออนุญาต           30       เตียง
     จ้านวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม)   36       เตียง
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                             1
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008


ระดับของการให้บริการ
( / ) โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ต่้ากว่า 100 เตียง)
( ) โรงพยาบาลทั่วไป (ขนาด 100 เตียงขึ้นไป)
( ) โรงพยาบาลเฉพาะทาง
( ) โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลที่ให้การดูแลระดับตติยภูมิ

1.4 ผู้ประสานงาน
(ระบุชื่อบุคคลที่จะเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างโรงพยาบาลกับ พรพ.)
ชื่อ นางณปภัช ไกรวิเศษ             ต้าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
หน่วยงาน     ศูนย์ประสานงานคุณภาพ โรงพยาบาลน้้าเกลี้ยง
โทรศัพท์     045-609055 , 086-8783009 โทรสาร 045-609057
E-mail address: rat-krai@hotmail.com                   2. บริบทขององค์กร
                 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
2.1 ขอบเขตของการให้บริการ

(1) สาขาที่มีการให้บริการ
 -   สาขาอายุรกรรมทั่วไป
 -   สาขาศัลยกรรมทั่วไป
 -   สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
 -   สาขากุมารเวชกรรม
 -   สาขาทันตกรรม
 -   สาขากายภาพบ้าบัด
 -   การบริการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทย)
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                          2
                              Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

(2) ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร1
- สหวิชาชีพมีบุคลากรที่มีศักยภาพจบปริญญาโทและเฉพาะทางหลายสาขา
เช่นมีทันตแพทย์ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาปริทันต์ ประกาศนียบัตรทันตกรรมทั่วไป
เภสัชกรด้านเภสัชกรรมคลินิก
- ด้านการบริหารมีหัวหน้าพยาบาล จบเฉพาะทางด้านบริหารการพยาบาล และหัวหน้าบริหารจบ
ปริญญาโทด้านบริหาร ทีมน้าทุกระดับมีประสบการณ์เฉลี่ย 10 ปี
- ด้านชุมชน
มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและบุคลากรมีหลายระดับได้แก่พยาบาลจบปริญญาโทด้านการพยาบาลชุมชน
และด้านเวชปฏิบัติครอบครัว
- งานแผนไทย เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ หลักสูตรนวดแผนไทย 372 ชม.
- บุคลากรงานสิทธิบัตรมีความรู้ความสามารถท้าให้สามารถขึ้นทะเบียนบัตรทองมีความครอบคลุม 99.8%
สูงเป็นอันดับ1 ของจังหวัดและมีค่าความครอบคลุมสูงใกล้เคียงระดับประเทศ เป็นแหล่งศึกษาดูงานระดับจังหวัด
และระดับเขต
- สถานที่ท้างานน่าอยู่ น่าท้างาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน 5 ส ป้ายทอง

                ่
(3) บริการ / กลุ่มผู้ป่วยสาคัญทีต้องส่งต่อหรือจัดบริการโดยประสานความร่วมมือ
กลุ่มผู้ป่วยส่งต่อ
     - กลุ่มผู้ป่วย Acute Myocardial Infraction17 ราย
     - กลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรมที่ต้องได้รับการผ่าตัดเช่น Appendicitis 22 ราย
บริการที่ต้องประสานความร่วมมือ
     - กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ Investigate ด้วยการท้า CT Scan IVP GastroScope Endoscope
     - กลุ่มผู้ป่วยตา
     -กลุ่มผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่2009
     -กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือด
     -กลุ่มผู้ป่วยโรควัณโรค
     -กลุ่มผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
1
 ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร (organization’s greatest expertise) คือความสามารถที่มีความสาคัญในเชิงกลยุทธ์
                                               ้
ซึ่งทาให้เกิดความได้เปรียบผู้อื่น หรือผู้อื่นพยายามจะเลียนแบบ เช่น การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผูป่วยระยะสุดท้าย
การทางานกับชุมชน การผ่าตัดหัวใจ เป็นความสามารถที่ต้องพัฒนาให้เก่งขึ้นและจะไม่ยอมถ่ายโอนให้ผู้อื่นทาแทน
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                               3
                            Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

2.2 ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ2

(1) ระดับจังหวัด/เขต
    ประกอบด้วย 33,928 หลังคาเรือน ประชากร 1,443,011 คน มีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง (รพ.ศรีสะ-เกษ)
โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง (รพ.ประชารักษ์เวชการ) และโรงพยาบาลชุมชน 19 แห่ง
(ข้อมูลจากที่ท้าการปกครองจังหวัด ณ 30 มิถุนายน 2552)

(2) ระดับอาเภอ
มีเขตพื้นที่การปกครองทั้งหมด 6 ต้าบล 75 หมู่บ้าน ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ้านวน 45,818 คน
มีสถานีอนามัย 6 แห่ง รพ.สต. 1 แห่ง (ข้อมูลจากงานสิทธิบัตร ณ สิงหาคม 2552 )

(3) ระดับตาบล3
โรงพยาบาลน้้าเกลี้ยง มีพื้นที่เขตรับผิดชอบ จ้านวน 5 หมู่บ้าน ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ้านวน 3,175คน
ประชากรตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ้านวน 3,150 คน ( ข้อมูลจากงานสิทธิบัตร ณ สิงหาคม 2552
)

(4) ชุมชนหรือกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นเป้าหมาย (Targeted Customers)4
      ประชากรอ้าเภอน้้าเกลี้ยง ทั้งหมด 45,818 คน แยกเป็นกลุ่มอายุตามเกณฑ์ สปสช.ดังนี้ อายุ 0-5 ปี จ้านวน 3,644
คน คิดเป็นร้อยละ 7.95 อายุ 6-10 ปี จ้านวน 3,532 คน คิดเป็นร้อยละ 7.71 อายุ 11 – 20 ปี จ้านวน 7,432 คน
คิดเป็นร้อยละ16.22 อายุ 21-40 ปี จ้านวน 16,329 คน คิดเป็นร้อยละ 35.64 อายุ 41-60 ปี จ้านวน 10,406 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.71 อายุ 60 ปีขึ้นไป จ้านวน 4,588 คน คิดเป็นร้อยละ 10.01
และกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน จ้านวน
242 คน( 673) คิดเป็น 36%ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด HT 342 คน ( 647) คิดเป็น 53 % ของผู้ป่วยHT
กลุ่มเด็ก0-5 ปี เนื่องจากมีภาวะทุพโภชนาการสูงถึง 7.69 % ท้าให้เกิดภาวะเสี่ยงด้านต่างๆได้
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากพบว่ามารดามีภาวะโลหิตจาง 13.68 %ส่งผลท้าให้ทารกแรกเกิดน้้าหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์
                                    ่
อยู่ที่ 6.22 % และพบอัตราการเลี้ยงนมด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนอยูในเกณฑ์ต่้า 21.94 %.
2
                          ่            ่
 ระบุพื้นที่ จานวนประชากร (รวมทั้งจานวนเขตพื้นทีทางการปกครอง เช่น ตาบล หมูบ้าน ตามความเหมาะสม)
และหน้าที่รับผิดชอบ
3
           ั้                                  ั่
 เช่น ชุมชนในเขตที่ตงของโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้จัดบริการผสมผสานครอบคลุมมากกว่าพื้นที่ทวไป
4
    ุ
 ระบุชมชนหรือกลุ่มผู้รับบริการที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร
             ิ               ่
(ชุมชนเป้าหมายในที่นี้มใช่ชุมชนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย
แต่อาจจะเป็นการจาแนกกลุ่มตามระบบประกันสุขภาพ หรือด้วยวิธีอื่นๆ)
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                             4
                               Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
(1) จานวนบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามระดับการบริหาร5 และลักษณะงาน6
    ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น 95 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารระดับสูง 1 คน ผู้บริหาร ระดับกลาง 6 คน
ระดับต้น 7 คน และผู้ปฏิบัติงาน 81 คน
    แยกประเภทเป็น ข้าราชการ 49 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างนักเรียนทุน 10 คน ลูกจ้างประจ้า 8
คน ลูกจ้างชั่วคราว 29 คน

ผู้บริหารระดับสูง
                         ชื่อ          โทรศัพท์/โทรสา    e-mail
                                        ร       address
ประธานกรรมการ รพ.          นพ.กานต์ ประสมศรี           085-1353382
ผู้อ้านวยการ             นพ.กานต์ ประสมศรี           085-1353382
ประธานองค์กรแพทย์          นพ.กานต์ ประสมศรี           085-1353382
ผอ./รองฝ่ายการแพทย์         พญ.วิราภา เสนารักษ์
ผอ./รองฝ่ายบริหาร          นายอิทธิพล เหมือนมนัส        081-3891269
หัวหน้าพยาบาล            นางสาคร ศิริกุล           081-5457869
หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข       ทพ.บวร ลักษมีพิเชษฐ์
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม         ภก.มนชญา วงทาแต้ม          081-7181579
หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวฯ    นางจุฑาธิปต์ กิ่งมณี         085-4115471(2) จานวนบุคลากรจาแนกตามสาขาวิชาชีพที่สาคัญ

แพทย์
           สาขา                Full time (คน)      Part time (ชม./สัปดาห์)
- อายุรแพทย์                           -              -
- ศัลยแพทย์                           -              -
- สูตินรีแพทย์                          -              -
- กุมารแพทย์                           -              -
- ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์                     -              -


5
 เช่น ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น และผู้ปฏิบัติงาน
6
 เช่น ด้านคลินิก ด้านสนับสนุน ด้านการศึกษา
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                               5
                                Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

- จักษุแพทย์                           -             -
- โสตศอนาสิกแพทย์                        -             -
- วิสัญญีแพทย์                          -             -
- รังสีแพทย์                           -             -
- พยาธิแพทย์                           -             -
- แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู                      -             -
- แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป                     2             -
- ทันตแพทย์                           2             -
- แพทย์สาขาอื่นๆ (ระบุ)                     -             -

บุคลากรสาขาอื่น
                                 Full time (คน)        Part time
สาขา                                            (ชม./สัปดาห์)
                            ระดับปริญญา   ต่้ากว่าปริญญา7
- เภสัชกร                           2         -        -
- พยาบาลวิชาชีพ                       35          -        -
- พยาบาลเทคนิค                         -         -        -
- เทคนิคการแพทย์                        -         2        -
- รังสีเทคนิค                         -         1        -
- กายภาพบ้าบัด                         1         -        -
- สุขศึกษา                           -         -        -
- โภชนาการ                           1         1        -
- สังคมสงเคราะห์ /นักจิตวิทยา                 -         -        -(3) ประเภท / จานวน นักศึกษาและผู้อยู่ในการกากับดูแล
                ประเภทนักศึกษา                       จานวน (คน)
  1 นักเรียนผู้ช่วยหลักสูตรบริบาล โรงเรียนบริบาลอุบลฯ                    1
  2 นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ               4
  3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นวดแผนไทย หลักสูตร 372 ชม.                       3
               ผู้ที่อยู่ในการก้ากับดูแลขององค์กรแพทย์           จานวน (คน)


7
  หมายถึงการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                                6
                                    Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

   1   แพทย์หมุนเวียน ( Intern )                                      1
   2   เจ้าหน้าที่รังสี ลูกจ้างวุฒิ ม. 6 (รวมพนักงานเปล )                         5
   3   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์                                   2

 (4) สัดส่วนภาระงานกับจานวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทางาน)
    ( ที่มา :โปรแกรม Himpro ข้อมูล ปี 2552 )
  ผู้ป่วยนอกสาขา         8         ่
                      จ้านวนผู้ปวยนอกเฉลี่ย     ชม.ท้างาน OPD      ผป.นอก / ชม.แพทย์
            ต่อช่วงเวลา
                                      ของแพทย์
 ทั่วไป           ปี          4,911
อุบัติเหตุ          ปี          2,565
อายุรกรรม          ปี          33,369
ศัลยกรรม           ปี          3,111
สูติ-นรีเวชกรรม       ปี          809
กุมารเวชกรรม         ปี          11,168
ทั้งหมด                      55,933         8x3x22 = 528       8.8 / 1ชม.แพทย์


    ผู้ป่วยใน         ่
            จ้านวนผู้ปวย       จ้านวนพยาบาลวิชาชีพ        สัดส่วนผู้ป่วยหนัก/พยาบาลวิชาชีพ
            เฉลี่ยต่อวัน    เช้า    บ่าย    ดึก       เช้า     บ่าย    ดึก
ผู้ป่วยหนักทั้งหมด      1       1     1      1        1:1     1:1    1:1
( ประเภท3 /4)
ผู้ป่วยทั่วไปทั้งหมด     6        3       1       1     2:1      6:1       6:1
  ผู้ป่วยในสาขา        ่
            จ้านวนผู้ปวยในเฉลี่ยต่อเดือน  จ้านวนแพทย์ในสาขานั้น            ้
                                             สัดส่วนผูป่วยใน / แพทย์
อายุรกรรม         100 คน / เดือน
ศัลยกรรม          20 คน /เดือน
สูติ-นรีเวชกรรม      25 คน / เดือน
            (คลอด 18 คน / เดือน)
กุมารเวชกรรม       58 คน / เดือน
ทั่วไป           1 คน /เดือน
รวม            202 คน / เดือน              3         67 คน / แพทย์ 1 คน /เดือน
8
     ่                                              ่
 ให้ระบุชวงเวลาของข้อมูลที่นาเสนอ ซึ่งอาจจะเป็น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรือต่อปี ก็ได้ ตามข้อมูลทีมีอยู่
                         ่
โดยขอให้เป็นช่วงเวลาเดียวกันทั้งจานวนผู้ป่วยและชัวโมงการทางาน
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                                    7
                               Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

2.4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์
(1) สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ9
โรงพยาบาลน้้าเกลี้ยงตั้งอยู่บนถนนสายหลัก ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ เพียง 38 กิโลเมตร
     ่
มีเนื้อทีโดยรอบซึ่งเป็นส่วนจอดรถและส่วนสนับสนุนอื่นๆ บนเนื้อที่ 50 ไร่ เปิดให้บริการผู้ป่วยจ้านวน 36 เตียง
บริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ได้แก่
      - บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency Unit)
    - บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Ambulance)
    - บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Unit) และบริการรังสีวินิจฉัย
    - บริการห้องผ่าตัด (Operating Room)เฉพาะท้าหมันหญิง
    - บริการห้องคลอดและทารกแรกคลอด (Labor & Newborn Unit)
    - บริการกายภาพบ้าบัด (Physical Therapy Unit)
    - บริการแพทย์ทางเลือก (การแพทย์แผนไทย)
    - งานบริการเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

(2) เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สาคัญ10
    1. Defibrillation         2    เครื่อง
    2. NIBP              2    เครื่อง
    3. Ultrasound           2    เครื่อง
    4. Infusion Pump         3     เครื่อง
    5. EKG 12 lead          2    เครื่อง
    6. Monitor Saturation       3    เครื่อง
    7. Photo             1    เครื่อง
    8. Drop Tone           2    เครื่อง
    9. เครื่องตรวจ NST        1    เครื่อง
9
 ควรแสดงให้เห็นว่ามีโครงสร้างที่ทาให้ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมายสาคัญเข้าถึงโดยสะดวกได้อย่างไร
   ้
รวมทังข้อมูลที่แสดงความซับซ้อนในเรื่อง facility management
10
                                ่
  เน้นเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ (1) เกี่ยวข้องกับความเชียวชาญพิเศษของโรงพยาบาล หรือ (2) มีราคาสูง
ต้องการการบารุงรักษาเป็นพิเศษ ผู้ใช้งานต้องมีความรู้พิเศษ หรือ (3) มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสเกิดปัญหาทางจริยธรรม
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                                8
                            Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

                  ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
  2.5 โครงสร้างองค์กร (น้าเสนอด้วยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผู้รับผิดชอบ)

  (1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล                 ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้าเกลี้ยง
                     นายกานต์ ประสมศรี  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน          ฝ่ายทันตสาธารณสุข           งานเทคนิคบริการ
  นส.มนชญา วงทาแต้ม          นายบวร ลักษมีพิเชษฐ์          นายกานต์ ประสมศรี

  - งานบริการเภสัชกรรม                            -งานสิทธิบัตร
  - งานคุ้มครองผู้บริโภค                           -งานกายภาพบาบัด
  - งานแพทย์แผนไทย                              - งานชันสูตร
                                        -งานรังสีวินิจฉัย   ฝ่ายบริหารทั่วไป        ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวฯ           ฝ่ายการพยาบาล
 นายอิทธิพล เหมือนมนัส         นางจุฑาธิปต์ กิ่งมณี           นางสาคร ศิริกุล

- งานการเงินและบัญชี     -งานอนามัยแม่และเด็ก      - งานผู้ป่วยนอก
- งานพัสดุ          -งานควบคุมโรคติดต่อ      - งานผู้ป่วยใน
- งานธุรการ          -งานอาชีวอนามัย        -งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
- งานเวชระเบียน        -งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มอายุ - งานห้องคลอด
- งานยานพาหนะ         -               - งานห้องผ่าตัด
- งานซ่อมบารุง        งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ   -งานจ่ายกลาง ซักฟอก
- งานอาคารสถานที่       สัมพันธ์            -
- งานโภชนาการ         -งานคลินิกวัณโรค/คลินิกเอดส์  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุข
               -งานเยี่ยมบ้าน
- งานแผนงาน างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ / สร้าภาพจิต สุขภาพ
  (2) โครงสร้                        งเสริม
               - งานสุขศึกษา
  สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                          9
                             Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008


                 ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้าเกลี้ยง
                     นายกานต์ ประสมศรี


                   คณะกรรมการบริหารคุณภาพ     องค์กรแพทย์
   นายกานต์ ประสมศรี                     ศูนย์ประสานงานคุณภาพ
    องค์กรพยาบาล                        นางณปภัช ไกรวิเศษ
    นางสาคร ศิริกุล
       PCT                             HRD
 พญ.วิราภา เสนารักษ์ ประธาน                    นางสาคร ศิริกุล ประธาน
 นางสุภาพร วิเศษหมื่น เลขานุการ                 นส.มนชญา วงทาแต้ม เลขานุการ


        RM                               ENV
  นายกานต์ ประสมศรี ประธาน                   นายอิทธิพล เหมือนมนัส ประธาน
  นางวิรดา ผ่องศิลป์ เลขานุการ                  นางณปภัช ไกรวิเศษ เลขานุการ


        IC                               IM
  นายกานต์ ประสมศรี ประธาน                    นายบวร ลักษมีพิเชษฐ์ ประธาน
นางปรางทิพย์ ภิรมย์ เลขานุการ(ICN)                นส.เดือนเพ็ญ สุขเจริญ เลขานุการ


                       EQM
                  นางจุฑาธิปต์ กิ่งมณี ประธาน
                  นางสะแกวัลย์ วิเศษหมื่น


สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                            10
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

(3) โครงสร้างระบบกากับดูแลกิจการ / ธรรมาภิบาล11

การนิเทศงาน/การตรวจราชการระดับเขต                อนุกรรมการตรวจสอบภายใน รพ.
การประเมินจาก สปสช.
                 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
                    จ้านวน 15 คน

                                    การประเมินจัดล้าดับ
                                    (Ranking) จังหวัด

การนิเทศงานสาธารณสุข
ผสมผสานระดับจังหวัด
                            การตรวจสอบจาก สตง.
11
    ่
 ระบบทีจะกากับดูแลความโปร่งใสในการทางานของผู้บริหารระดับสูง เช่น Board ของโรงพยาบาล,
ระบบติดตามกากับของส่วนราชการต้นสังกัด
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                          11
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

(4) โครงสร้างของเครือข่ายบริการและเครือข่ายความร่วมมือ (ถ้ามี)


      คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ
            อาเภอน้าเกลี้ยง
             จานวน 41 คน
      ผู้อานวยการ รพ.น้าเกลี้ยง : ประธานกรรมการ
     สาธารณสุขอาเภอน้าเกลี้ยง : รองประธานกรรมการ              อนุกรรมการพัฒนาหน่วยปฐมภูมิ

              อนุกรรมการประกันสุขภาพ

              อนุกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

              อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและแพทย์แผนไทย

              อนุกรรมการสร้างสุขภาพ

              อนุกรรมการแผนงานและวิชาการ

              อนุกรรมการการเงินและงบประมาณ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                          12
                              Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

2.6 ผู้ป่วยและผู้รับผลงานสาคัญ
(1) กลุ่มผู้ป่วยที่สาคัญ12 และความต้องการของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม
   กลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน 242 คน
( 673) คิดเป็น 36%ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด HT 342 คน ( 647) คิดเป็น 53 % ของผู้ป่วยHT)
   กลุ่มเด็ก0-5 ปี เนื่องจากมีภาวะทุพโภชนาการ 7.69 %
  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากพบว่ามารดามีภาวะโลหิตจาง 13.68 %ส่งผลท้าให้ทารกแรกเกิดน้้าหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์
อยู่ท.ี่ .6.22 % และพบอัตราการเลี้ยงนมด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนอยู่ในเกณฑ์ต่้า 21.94 %.
สถิติเฉพาะในชุมชนที่รับผิดชอบเป็นอย่างไร มีการน้าข้อมูลนี้ไป empowerment ชุมชนเพื่อลดอัตราต่างๆอย่างไรบ้าง
กลุ่มเบาหวาน/ความดันที่ยังไม่มีประวัติโรคหัวใจแต่เสี่ยงอยู่มีกี่ % ในชุมชนไหนบ้าง จะให้กลุ่ม/keyman
ในชุมชนช่วยกันหาทางสนับสนุนการปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างไรบ้าง

(2) ผู้รับผลงานอื่นๆ13 และความต้องการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ได้มารับบริการเช่นกระทรวง อบต. รร. ชุมชน สอ. ส่วนราชการแยกหน่วยงาน
     ผู้รับผลงาน                         ความต้องการ
ครอบครัวเจ้าหน้าที่โรงพย ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการการบริการที่ดีเป็นพิเศษ ได้รับความ
าบาล               สะดวกสบายมากกว่าลูกค้าทั่วไป
กลุ่ม              ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการการบริการที่ดีเป็นพิเศษ ได้รับความ
อสม.และแกนน้าชุมชน        สะดวกสบายมากกว่าลูกค้าทั่วไป
                 หรือการบริการที่เท่าเทียมกับการบริการลูกค้าทั่วไป
ผู้มาใช้บริการตรวจสุขภาพ ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการความสะดวกสบายและมาตรฐานความน่าเชื่อถือในคุณภาพขอ
                 งการให้บริการ และบริการที่สะดวกรวดเร็ว
บริษัทประกันชีวิต         ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการบริการที่มีคุณภาพ , ความสะดวก , ความรวดเร็ว ,
                 ข้อมูลที่ชัดเจน , ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และการประสานงานที่ราบรื่น

2.7 ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก

(1) ผู้ส่งมอบที่สาคัญ / ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบ
 ผู้รับสิ่งส่งมอบจาก รพ.นก.     สิ่งส่งมอบ/ผลิตภัณฑ์               สิ่งรับมอบ/ผลิตภัณฑ์


12
  คือผลของการจาแนก (segment) ผู้ป่วยเป็นกลุ่มต่างๆ ตามลักษณะความต้องการที่คล้ายคลึงกัน เช่น ตามระบบการจ่ายเงิน
ตามลักษณะเศรษฐกิจสังคม ฯลฯ
13
                            ้
  เช่น เช่น ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูจ่ายเงิน ผู้ให้บริการอื่นในพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษา
สถาบันการศึกษา
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                                 13
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

โรงพยาบาลศรีสะเกษ       -สิ่งส่งตรวจ               -ผลวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ
               -ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ        -ผลการรักษา ผลการวินิจฉัย
               -                    ผู้ป่วยรับกลับดูแลต่อเนื่อง
               กลุ่มโรค/ภาวะที่ต้องแจ้งก่อนส่งต่อเช่น  -เวชภัณฑ์ยา/เลือด
               ไข้หวัด 2009
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 5  เครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์ต่างๆ       ผลสอบเทียบ ผลการซ่อมบ้ารุง
จังหวัดอุบลราชธานี      โครงสร้างทางกายภาพ            ผลการตรวจสอบโครงสร้างความปล
                                    อดภัย
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด  - รายงาน / ข้อมูลต่างๆ          -ส่งรายงานทันเวลา ถูกต้อง
ศรีสะเกษ           - ผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัด       - เงินงบประมาณ
ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ -รายงาน / ข้อมูลต่างๆ           -ข้อมูล / ข่าวสารต่างๆ
งชาติ สาขาเขต 10อุบลราชธานี                      -เงินงบประมาณ

 (2) บริการที่มีการจ้างเหมาจากภายนอก
- ยามรักษาความปลอดภัย ( รปภ.)
- แม่บ้านท้าความสะอาด

(3) การมีพันธสัญญาในการให้บริการ (เช่น บริษัทประกัน นายจ้าง)
- ส้านักงานประกันสังคม
- สปสช.
- กพร.

(4) การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม
เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของ
 -    นักศึกษาพยาบาลศาสตร์( ต่อเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 -    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหมอนวดแผนไทยที่อบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย
372 ชั่วโมง
    - นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                           14
                                Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008


                      ค. ความท้าทายขององค์กร
2.8 การแข่งขัน ความเติบโต ความสาเร็จ

(1) การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล
      วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 โรงพยาบาลน้้าเกลี้ยงเปิดให้บริการเป็น OPD
สาขาของโรงพยาบาลกันทรารมย์ อ้าเภอกันทรารมย์ โดยมีนายแพทย์วชิระ ปคุณวานิช
เป็นผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์
     พ.ศ. 2535 ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง โดยมีนายแพทย์ไพรัตน์ สระโสม
เป็นรักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงพยาบาลคนแรก
     พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538 มีนายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี
รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้าเกลี้ยง
     พ.ศ. 2538 – พ.ค. 2538 มีนายแพทย์อาวุธ แก้วภมร
รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้าเกลี้ยง
                                   ้
     พค. พ.ศ. 2538 – พ.ศ.2544 มีนายแพทย์อดุลย์ โบจรัส เป็นผูอ้านวยการโรงพยาบาล
     พ.ศ. 2540    ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
     พ.ศ. 2544 – 2548 มีนายแพทย์ เชิดชาติ วิทูราภรณ์ เป็นผู้อ้านวยการโรงพยาบาล
     พ.ศ. 2548 - 2549 นายแพทย์ก้าพล เติมอัครถาวร รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงพยาบาล
     พ.ศ. 2549 – พ.ค. 2550 นายแพทย์พนมเกียรติ ถาวร รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงพยาบาล
     พ.ค. พ.ศ. 2550 – 31 พ.ค.2552 นายแพทย์โชคชัย เรืองโรจน์
รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงพยาบาล
     31 พ.ค.2552 – ปัจจุบัน นายแพทย์ กานต์ ประสมศรี
รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้าเกลี้ยง

 (2) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
    - อยู่ใกล้โรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาลศรีสะเกษ) และโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่อ้าเภอเมืองเพียง 38
กิโลเมตร
    - มีโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียงระยะห่างประมาณ 15 กิโลเมตร แต่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กกว่า
โดยเป็นโรงพยาบาลลูกข่ายในโซน
    -    มี ห น่ ว ยตรวจสุ ข ภาพเคลื่ อ นที่ ข องศู น ย์ สุ ข ภาพเขต 7 ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย ครบครั น
เข้ามาบริการตรวจสุขภาพประจ้าปีเชิงรุกแก่กลุ่มผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรง และองค์กรรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในพื้นที่สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                                    15
                               Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

  ด้านชุมชน
     มีภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยน้าการร้าผีฟ้า ร้าแถน มาประกอบจังหวะเพื่อรักษาและส่งเสริมการออกก้าลังกาย
ด้านผู้ป่วย
     กลุ่ ม โรคที่ โ รงพยาบาลดู แ ลได้ ดี เช่ น กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อ โรควั ณ โรค พบอั ต รารั ก ษาหายขาด 100%
โรคเบาหวาน พบอัตราการควบคุมระดับน้้าตาลได้ดีมีแนวโน้มสูงขึ้น น่าจะเป็นความเชี่ยวชาญขององค์กรหรือไม่
ด้าน จนท.
 -    มีการท้างานเป็นทีมเช่นรางวัลกีฬา

            ่
(3) ความสาเร็จ ปัจจัยสูความสาเร็จ ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
    1.บุคลากรมีการท้างานเป็นทีม
    2.บุคลากรมีอายุเฉลี่ยอยู่ในวัยท้างาน
    3.มีสภาพคล่องทางการเงินดี QR CR I/E สูงกว่าเกณฑ์
    4.สถานที่ท้างานผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐาน 5 ส
    5.มีการจัดระบบการลดขั้นตอน จัดบริการOne Stop Service ในคลินิกพิเศษต่างๆ
    6.ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมมากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ สิทธิ์ว่างน้อย
    7.ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาลมากกว่าร้อยละ 80
    8.ประชาชน ผู้น้าชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือดี
    9.เทคโนโลยีด้านการสื่อสารครอบคลุมทุกพื้นที่
    10.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ

2.9 ความท้าทายที่สาคัญ

(1) โรคที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่14
     โรคเบาหวาน เพราะ จากการศึกษาข้อมูลปี 2552
พบว่าผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา พบว่า ร้อยละ
12.73 ผู้ป่วยมีวัฒนธรรมด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อระดับน้้าตาลในเลือดและภาวะแทรกซ้อน
ร้อยละ 8.33 ใช้ยาไม่ถูกต้อง ร้อยละ 9.18 มีภาวะ แทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 23.15 มีโคเลสเตอรอลสูง
ร้อยละ 36.53 มีไตรกลีเซอไรด์สูง และยังพบว่า มีอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน คือ
มีน้าตาลในเลือดต่้า ร้อยละ 2.33 มีน้าตาลในเลือดสูง ร้อยละ 0.62
14
 รพ.สามารถระบุโรคที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใช้เกณฑ์อะไร
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                                  16
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

      โรคไข้เลือดออก เนื่องจากในปี 2552 พบว่าอัตราป่วยด้วยไข้เลือดออก 92.30 / แสนประชากร
ในพื้นที่อ้าเภอน้้าเกลี้ยงสูงอยู่ในล้าดับที่ 4 ของจังหวัด และผลการสุ่มส้ารวจค่า BI ในหมู่บ้านพบค่าBI
อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
      โรคอุจจาระร่วง เนื่องจากพบว่าเป็นโรคที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาก ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
อัตราป่วย/แสนประชากรสูงกว่าเกณฑ์ของจังหวัด อีกทั้งจากการส้ารวจภาวะสุขภาพในชุมชนปี 2552
พบว่าครัวเรือนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 49.20
พฤติกรรมการใช้ช้อนกลางร้อยละ 11.40
แผนพัฒนาทางคลินิกและแผนท้างานกับชุมชนมีการน้าข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบการท้าแผนหรือไม่ ??

(2) โรคที่เป็นโอกาสพัฒนา หรือมีข้อจากัดในการให้บริการ
    AMI เนื่องจากอาการของโรคมีความรุนแรง โรงพยาบาลยังขาดศักยภาพในการดูแลทั้งด้านบุคลากร
อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ และในปีที่ผ่านมามีอุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตในตึกผู้ป่วยใน 1 ราย
     โรคไข้หวัดใหญ่ 2009
เนื่องจากเป็นโรคระบาดอุบัติใหม่ที่เกิดในเขตอ้าเภอน้้าเกลี้ยงสูงและมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

(3) เหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  เกิดเหตุการณ์ส้าคัญ คือ การเสียชีวิตของทารกแรกเกิด เมื่อ 10 มีนาคม 2545 ญาติ ผู้ป่วย
เรียกร้องค่าเสียหาย จากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นทีมน้าสูงสุดได้มีการทบทวนในเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น สาเหตุเกิดจากขาดการเฝ้าระวังและดูแลมารดาระหว่างรอคลอด
ได้จัดท้าแนวทางการดูแลมารดาและทารก จัดอัตราก้าลังเวรพยาบาลที่ห้องคลอด มีการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
อบรมพฤติกรรมบริการและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีก
จากเหตุการณ์ดังกล่าวท้าให้ทุกหน่วยงานมีความตระหนักในการค้นหา เฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
พร้อมทั้งด้าเนินการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

(4) ปัญหาสาคัญที่โรงพยาบาลกาลังพยายามแก้ไข
    ระบบบ่อบาบัดน้าเสียของโรงพยาบาลซึ่งน้้าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทีมน้าได้เรียนรู้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและพัฒนาปรับปรุงหลายครั้งแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเมื่อวันที่ 28 กรกฏคม
2552 ได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาปรับปรุงระบบให้ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง


(5) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ขององค์กร
-ด้าน จนท. มีความพึงพอใจในงานค่อนข้างต่้า
-ด้านผู้ป่วย ยังขาดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                           17
                            Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

 -ด้านชุมชน การเข้าถึงบริการ(รพ.) เดินทางมาไม่สะดวก
 3 เรื่องนี้อยู่ในยุทธศาสตร์หรือไม่ ชุมชนจะมีส่วนนร่วมอย่างไรในการแก้ปัญหาเหล่านี้ (ชุมชนพนักงานด้วย)

 2.10 การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้

 (1) ระบบการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
     - ใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (HA
 Standard 2008) เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพ โดยผสมผสานเครื่องมือการบริหารและเครื่องมือคุณภาพต่าง
 ๆ เช่น BSC , RCA ,5 ส., 3C-PDSA, 3P, Clinical tracer, Trigger Tools, SPA & Self Enquiry เป็นต้น
     - พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภายใต้โครงสร้างคุณภาพ 3 ระดับ คือ ระดับทีมน้า 1 ทีม
 แยกเป็นทีมน้าเชิงระบบ 7 ทีม ทีมประสานและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 1 ทีม และระดับหน่วยงาน 26 หน่วย
 โดยมีศูนย์ประสานงานคุณภาพ ท้าหน้าที่ประสานงานคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร
     - จัดให้มีการน้าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพของทีมน้า 1 ครั้งต่อปี
     - มีการท้า Internal Survey ทุกหน่วยงาน 2 ครั้งต่อปี
     - มีการท้า Quality round ไปตามหน่วยงานต่างๆ
     - ทุกทีม ทุกหน่วยตอบแบบประเมินตนเอง โดยใช้ SPA & Self Enquiry
     - ทุกทีมน้า ประชุมทีมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน


 (2) ระบบการเรียนรู้ของโรงพยาบาล
      กิจกรรม      ระยะเวลา              ผลลัพธ์
1. สร้างทีม FACILITATER     2545  มีแกนน้าในการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
                    ซึ่งประกอบด้วย ทันตแพทย์ 1 ท่าน เภสัชกร 1 ท่าน
                    และพยาบาล 3 ท่าน
                    ก่อให้เกิดการตื่นตัวและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ
                    ในหลายหน่วยงาน
2. เตรียมความพร้อมของ      2545- บุคลากรประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้าตึก,
บุคลากรให้ความรู้เรื่องการท้า  2549  หัวหน้างาน มีความรู้เรื่องการท้างานเป็นทีม
HA                   และตระหนักถึงความส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
                    แต่เนื่องจากบุคลากรมีหลายระดับและมีภาระงาน
                    ส่งผลให้การพัฒนาได้ไม่ครอบคลุมและช้า
                    การท้างานเป็นทีมดีขึ้น มีความคิดเชิงบวก
                    กล้าคิดและแสดงออกมากขึ้น

 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                           18
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

                    การประสานงานระหว่างหน่วยงานดีขึ้น
                    ซึ่งเป็นฐานส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพ ในปัจจุบัน
3.กิจกรรม 5 ส.        2541 -  1.มีการท้างานเป็นทีม บ่งความรับผิดชอบ
                2552   2.อาคาร สถานที่ ที่ท้างานสะอาด
                    3.มีสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร
                    4.ผ่านการประเมินมาตรฐาน 5 ส และรับมอบป้ายทอง 5 ส
                    วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
                    จากสถาบันพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน ดร.กัณฑิมา ศรีวิลัย
4.QA พยาบาล          2542 -  1.มีแนวทางการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติการ
                2552   พยาบาล ให้ได้มาตรฐานอย่างชัดเจน
                    2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา / ปรับปรุงใน หน่วยงาน
5.OD             2545 -  1.เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ในองค์กร
การสัมมนาพัฒนาองค์กร      2552   2.มีความภาคภูมิใจในองค์กร
                    3.มีความรัก ความผูกพันในองค์กร
                    4.มีความเคารพผู้บังคับบัญชา
6.OD + ESB          2547-   1.เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ ในองค์กร
               2551   2. มีความภาคภูมิใจในองค์กร
                    3.มีความรัก ความผูกพัน ในองค์กร
                    4.มีความเคารพในผู้บังคับบัญชา
                    5.มีการปรับปรุงพฤติกรรมบริการให้ดีขึ้น
                    6.เคารพในสิทธิผู้ป่วยมากขึ้น
7. ก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  2548   ทุกหน่วยงานก้าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย และแผนกลยุทธ์          และน้าแผนยุทธศาสตร์มาก้าหนดแนวปฏิบัติการของทุกกลุ่ม
                    งาน บางหน่วยงานก้าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
                    ไม่สอดคล้องกับโรงพยาบาล
8.จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพแ  กค.50   มีพยาบาลวิชาชีพประจ้าศูนย์
ละผู้ประสานงานคุณภาพ          ท้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านคุณภาพทั้งในและนอกองค์ก
                    ร ก้าหนดระบบเอกสารคุณภาพ
                    จัดท้าโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ
                    ทุกทีมคุณภาพ
                    โดยประสานวิทยากรคุณภาพทั้งในและนอกองค์กร
                    จัดท้าบอร์ด เพื่อสื่อสารการพัฒนาคุณภาพ
 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                          19
                            Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

                     และคอยอ้านวยความสะดวกแก่ทีมคุณภาพในทุกด้านที่เกี่ยว
                     ข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
9. มีการบริหารความเสี่ยง     2545- ทุกหน่วยงานวิเคราะห์กระบวนการหลัก
                ปัจจุบัน และค้นหาความเสี่ยง
                     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มี Risk Profile
                     ของโรงพยาบาลมีการรายงานและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็
                     นระบบและต่อเนื่อง
10. การประเมินตนเอง       2545- ทุกหน่วยงานประเมินตนเอง จัดท้า Unit Profile
                 2552  และด้าเนินการพัฒนาส่วนขาดอย่างต่อเนื่อง
                     บางหน่วยงานขาดความเข้าใจในการประเมินตนเอง
11.จัดตั้งทีมเยี่ยมส้ารวจภายใ  2548  ด้าเนินการเยี่ยมส้ารวจภายใน
น (ผ่านการอบรมจาก พรพ.)         ท้าให้ทุกหน่วยงานมีความตื่นตัวและพร้อมรับค้าแนะน้า
                     เพื่อหาโอกาสพัฒนา
12.จัดมหกรรม CQI        2551-2552 มีผลงานการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน /
                     ทีมคุณภาพมาน้าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
                     ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                     การพัฒนาคุณภาพในองค์กรและเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงาน
                     ต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น
13.รับการเยี่ยมเพื่อให้ค้าปรึก  2548  ประสานกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
ษา โดย พรพ.               เพื่อขอรับการเยี่ยมจากที่ปรึกษา พรพ. ท้าให้ทุกทีม
                     มีความมุ่งมั่นพัฒนาในส่วนขาด
                     มีการท้างานในทีมสหวิชาชีพมากขึ้น
                     มีความเข้าใจในการน้ามาตรฐานมาสู่การปฏิบัติ
                     และการเชื่อมโยงการท้างานมากขึ้น
14. การซ้อมแผนอัคคีภัย     2549-2551 -มีคู่มือปฏิบัติในการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยใน
                     โรงพยาบาล
                     -ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
                     เมื่อเกิดอัคคีภัยและติดประกาศให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
                     -เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ประมาณ 80%
                     ได้รับการอบรมการผจญเพลิง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                           20
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

15.           จัดทุกปีตั้งแ  -พบความไม่ปลอดภัย ในระบบไฟไลน์,
จัดโครงการวิศวกรรมความปล ต่ปี 2549-   ระบบไอน้้าที่ห้องซักฟอก,ระบบเตือนภัยจากอัคคีภัยตามอาค
อดภัยในโรงพยาบาลอย่างต่อ  2552     ารต่าง ๆ สภาพไม่ปลอดภัย ในระบบไฟฟ้า หลายหน่วยงาน
เนื่อง                  กลุ่มงานอ้านวยการ
                     ได้น้าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขสู่คณะกรรมการบริหาร
                     และได้รับการพิจารณาให้ด้าเนินการแก้ไข
16.              2549   มีคณะท้างาน
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุ        ซึ่งได้ด้าเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง
ขภาพ                   พบว่ามีส่วนขาดไม่มาก และก้าหนดแนวทางการพัฒนา
                     ได้รับการประเมินจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 อุบลราชธานี
                     และได้การรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ( Re-
                     accreditation เมื่อสิงหาคม 2552 )
17.การจัดการสอบเทียบเครื่อ  2550-   เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ของทุกหน่วยงาน
งมือและสิ่งอ้านวยความสะดว   ปัจจุบัน  ได้รับการสอบเทียบให้ได้มาตรฐาน บุคลากรทุกหน่วยงาน
ก                    มีความรู้ในการดูแล บ้ารุงรักษา ให้พร้อมใช้


18.ก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  2550   ฝ่ายแผนฯได้ระดมสมองบุคลากรทุกระดับ ทุกสาขาวิชาชีพ
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2550 -         วิเคราะห์ จุดอ่อน - จุดแข็งขององค์กร
2552                   และทบทวนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
                     จากนั้นน้าเสนอ ทีมน้า เพื่อก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
                     และแผนยุทธศาสตร์ ใหม่ โดยมีแผนจะใช้ Balance
                     Scorecard น้ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
                     ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA
19.จัดท้าแผนกลยุทธ์ปี 2553-   11   ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2552 และตัวชี้วัด
2555             กันยายน  น้าโอกาสพัฒนามาจัดท้าแผนกลยุทธ์ และก้าหนดเข็มมุ่งปี
                2552   2553


 (3) ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล
    1. ผ่านการรับรอง HA บันไดขั้นที่ 1 เดือน ตค.48
    2. ผ่านการรับรอง HPH ของกรมอนามัย เดือน สค.49 ( Re accreditation สิงหาคม 2552 )
    3. ผ่านการรับรอง HA งานยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ์ เดือน กค.49
 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                          21
                             Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

     4. รางวัลชนะเลิศ คุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยใน ของ สปสช. ปี 2550- 2551
     5. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยระดับดีมาก ของกรมการแพทย์ทางเลือก ปี 2550
- 2552
    6. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาสาธารณสุขจังหวัด (
ตัวแทนภาคไปแข่งที่กระทรวง) ปี 2550
    7. ผ่านการรับรอง HA บันไดขั้นที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551(ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2552 )
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                            22
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008


                     3. ทิศทางขององค์กร
3.1 ทิศทางองค์กร

(1) พันธกิจ

   1. ให้บริการผสมผสานครอบคลุมด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพ
   2. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
   3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

(2) วิสัยทัศน์
เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

(3) ค่านิยม
1. ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
2. เน้นการท้างานเป็นทีม
3.มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4.ใช้ข้อมูลที่เป็นจริง
5.อ้างอิงวิชาการ

                     เป้าประสงค์ (Goals)
1. ด้านผู้รับบริการ : ได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมและบูรณาการ ครอบคลุม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและเป็นที่พึงพอใจ
2. ด้านผู้ให้บริการ : มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย
3. ด้านองค์กร    : เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการไว้วางใจ เป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
-

3.2 วัตถุประสงค์และจุดเน้น (ช่วงปี 2553 - 2555)

  (1) แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหลัก และตัวชี้วัด
  กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ( SO )
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                          23
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
: เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และบริหารการเงินให้มีความมั่นคง
                                              2553
             ตัวชี้วัดหลัก              เป้าหมาย     2552  (ตค-พย.)
1.เพิ่มการขึ้นสิทธิ Ucในเขตอ้าเภอน้้าเกลี้ยง           >0.1%
2.อัตราการใช้พลังงานด้านสาธารณูปโภคลดลง              5%
3.อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน ( CR )               >2       3.08
4.อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน( I/E )                 >1       1.3

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัย และ
เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ( SO )
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.เพื่อพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
2.เพื่อจัดระบบเครื่องมือแพทย์และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมใช้งาน
                                               2553
             ตัวชี้วัดหลัก             เป้าหมาย    2552    (ตค-พย.)
1.อัตราการแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ปลอดภัย            100%   NA      ระหว่างด้าเนินการ
2.สถานที่ท้างานผ่านเกณฑ์ 5 ส อย่างยั่งยืน              ผ่าน   ผ่าน     ระหว่างด้าเนินการ
3.ระบบบ้าบัดน้้าเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน                ผ่าน   ไม่ผ่าน   ระหว่างด้าเนินการ
4.อัตราการส้ารองเครื่องมือทางการแพทย์ที่ส้าคัญครบถ้วน       >95%
5.เครื่องทางการแพทย์ส้าคัญมีมาตรฐาน                >95%   96.11%
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ( SO )
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ และปลอดภัย
                                                   2553
                                     เป้าหมา          (ตค-
               ตัวชี้วัดหลัก                  ย     2552    พย.)
1.อัตราตายผู้ป่วยใน                            ลดลง
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                            24
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

2.อุบัติการณ์ด้านคลินิกระดับG-I                      0%    0.15(1)
3. อัตราการพบภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต และการตัดอวัยวะรายใหม่         <3%
4. Re- Admission ของผู้ป่วย DM ด้วยภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัน        0%      0
5. อัตราการส่งต่อผู้ป่วย Acute MI ภายใน 30 นาที              100%     NA
6.อัตราการเกิดภาวะน้้าเกินในระหว่างการดูแลรักษา              0%      0
7.อัตราการRe visit โรคอุจจาระร่วง                     <5%
8.อัตราการเกิดภาวะShockในระหว่างการดูแลรักษาโรคอุจจาระร่วง         0%     NA
9.อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่2009          >90%     NA
10.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (overall hospital acquired              1.46(10
infection):พันวันนอน                            <3     )
                                           14.35(3 54.05(2
11. อัตราการเกิดภาวะBA:พันการเกิดมีชีพ                   <15     )    )
                                           76.62
12.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน          90%    /82.5  รอผล

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพและทางานอย่างมีความสุข ( WO )
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและท้างานอย่างมีความสุข
                                เป้าหมา             2553
              ตัวชี้วัดหลัก              ย    2552       (ตค-พย.)
1.ผลการประเมินสมรรถนะ(CC FC SPC) ผ่านเกณฑ์             80%    100%        รอผล
2. ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาCompetency ตามส่วนขาดส้าคัญ     80%    100%        รอผล
3. ร้อยละบุคลากรมีระดับความสุขปกติ                 80%    NA        รอผล
                                       66.76
4.ทีมน้า/หน่วยงานมีผลงานพัฒนาคุณภาพ ทีมน้า/หน่วยงานๆละ 1          (12เรื่อง    ระหว่างด้าเนินก
เรื่องต่อปี                            100%     )         าร
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มความร่วมมือของชุมชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพ (ST / WT )
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เพื่อลดอัตราป่วยของกลุ่มโรคที่สามารถป้องกันได้
                ตัวชี้วัดหลัก               เป้าหมา 2552       2553
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                           25
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

                                        ย         (ตค-
                                                 พย.)
ด้านบุคลาก 1.มีบุคลากรที่เป็นตัวอย่างด้านสุขภาพ               เพิ่มขึ้น  2 คน
ร     2.บุคลากรผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ระดับดีขึ้นไป         80%
      3.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก/แสนประชากร             < 50
      4.ค่าBi                              <=25    38.1
ด้านชุมชน 5.ค่าCi                                0
                                            21.94
ด้านผู้ป่วย  6.อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน         50%    %

ความท้าทายต่างๆในหน้า 13, 16,17 & 18 ยังนามากาหนดกลยุทธในการพัฒนาไม่ครบ
ตัวชี้วัดในกลยุทธ 3 ไม่สัมพันธ์กับข้อมูลในหน้า 13

 (2) เข็มมุ่ง
1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วงและAMI
2.พัฒนาระบบการดูแลกลุ่มแม่และเด็ก
3.ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                          26
                              Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008


                      4. ผลการดาเนินการ15
Target ของ KPI แต่ละตัว คือ เท่าไร

4.1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย
                       เป้าหมาย 3 ปีที่แล้ว     2 ปีที่แล้ว    ี่
                                              ปีทแล้ว   ปี2553
                               (พ.ศ.2550)   (พ.ศ.2551)   (พ.ศ.2552)  (ตค.-ธค.)
จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต
-การเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท                11       7       5
-การเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุ                  0        1       0
-การเสียชีวิตในห้องผ่าตัด                    0        0       0
-การเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด             0        0       0
-การเสียชีวิตของมารดา                      0        0       0
-MMR / 100,000 livebirth                     0        0       0
-Perinatal mortality rate (per 1000 LB)             0        0       0
-Neonatal mortality rate (per 1000 LB)              0        0     4.78(1)
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
-อัตราการติดเชื้อ CAUTI (/1000 cath day)            4.13       0     3.19 (1 )
-อัตราการติดเชื้อ VAP (/1000 vent day)              NA       NA       NA
-อัตราการติดเชื้อ SSI (%) การผ่าตัดTR              10(2)     12.5(3)    15 (3)
การกลับมารักษาซ้า
-ER revisit 48 ชม.
-Readmission ภายใน 28 วัน DM                   2       0       0
-Re-operation                           0       0       0
การคลอด
-ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด
* แผลฝีเย็บติดเชื้อ                      2.42(4)    2.43(4)    1.30(2)
* ตกเลือดหลังคลอด                        1.62      1.42      0
-อัตราการผ่าตัดคลอด                        0       0       0
   ้
ตัวชีวัดจาก Patient Safety Goals
-hand hygiene


15
                  ่
  หัวข้อที่เป็นตัวหนา คือหัวข้อทีควรคงไว้
              ั
ส่วนรายละเอียดที่อยู่ใต้หวข้อที่เป็นตัวหนาเป็นตัวอย่างเริ่มต้นให้โรงพยาบาลเห็นเป็นแนวทาง
                                ้
ซึ่งโรงพยาบาลควรกาหนดเพิ่มตามความเหมาะสม ถ้า รพ.มีขอมูลมากกว่า 3 ปี
ควรนาเสนอด้วยแผนภูมิเพื่อให้เห็นแนวโน้มของผลงาน และนาเสนอการคาดการณ์ผลงานด้วย
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                              27
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

 * อัตราการล้างมือถูกต้อง                51     57.14     88.46
-จ้านวนและอัตราการเกิดแผลกดทับ              NA      NA       0
LASA
- คู่ LASA of processing error              NA      50%     39.47 %
- Patient Identify
      * เวชระเบียนผิดคน              0.03     0.03     0.005
   ้
ตัวชีวัดเฉพาะโรคจาก PCT/CLT ต่างๆ
อัตราการ Readmit ด้วยภาวะแทรกซ้อน            5.26      0       0
เฉียบพลันจากโรคในผู้ป่วยเบาหวาน
อัตราผู้ป่วยAdmitด้วยภาวะ Hypoglycemia         3.52     1.13     2.33(15)
อัตราผู้ป่วยAdmitด้วยภาวะ Hyperglycemia        2.41     1.79     0.62(4)
อัตราการรักษาต่อเนื่อง                 97.22     95.76     94.53
อัตราผู้ป่วยได้รับการตรวจ Cr,TG,Chol          91.28     94.66     94.53
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
อัตราการรักษาหายในผู้ป่วยวัณโรค            83.3       90      90
อัตราการคัดกรองผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านTB         65.70      20     100
อัตราผู้ป่วยTBได้รับการตรวจHIV             80.30      100     100
อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยTB              3.03      5.33      10
อัตราการขาดนัดผู้ป่วยวัณโรค              14.78     8.21(6)    3.84
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                          28
                              Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

4.2 ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น
                    เป้าหมาย 3 ปีที่แล้ว        2 ปีที่แล้ว   ปีที่แล้ว     ปี2553
                               (พ.ศ.2550)   (พ.ศ.2551)   (พ.ศ.2552)   (ตค.-ธค.)
ความพึงพอใจของผู้ป่วย16
-ผู้ป่วยนอก                    75       80       79      80.43
-ผู้ป่วยใน                    89       81      83.16     82.66
คุณค่าจากมุมมองของผู้ป่วย17
-อัตราความพึงพอใจต่อความรวดเร็ว          NA       NA       NA      80.33
               ้
-อัตราความพึงพอใจต่อการให้ขอมูล          NA       NA       NA      96.67
-ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพบริการ           NA       NA       NA      83.66
คุณค่าจากมุมมองของผู้รับผลงานอืนๆ18
                 ่
-อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการในชุมชน      NA       NA      83.45     85.55
16
  เช่น ความพึงพอใจโดยรวม ความพึงพอใจต่อสาขาบริการที่สาคัญ
17
  เช่น ความพึงพอใจต่อความรวดเร็ว ต่อการให้คาอธิบาย ต่อพฤติกรรมบริการ ต่อการระงับความเจ็บปวด
18
                         ้     ้
  เช่น ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูจ่ายเงิน ผูให้บริการอื่นในพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษา
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                                 29
                               Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

4.3 ผลด้านการเงิน
                        เป้าหมาย 3 ปีที่แล้ว      2 ปีที่แล้ว   ปีที่แล้ว    ปี2553
                                (พ.ศ.2550)   (พ.ศ.2551)   (พ.ศ.2552)    (ตค.-ธค.)
รายได้และผลตอบแทนทางการเงิน
                ่
-รายได้ (หรือรายได้ต่อเจ้าหน้าที)
-อัตราก้าไรสุทธิ19
-อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์20
สภาพคล่อง
-อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio)21           1.03      1.01      3.41
-อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio)22            0.96      1.02      3.33
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
-ระยะเวลารอรับช้าระหนี้เฉลี่ย23
-อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์24
ความสามารถในการชาระหนี้
-ระยะเวลาช้าระหนีเ้ ฉลี่ย25
-อัตราส่วนหนี้สิ้นต่อสินทรัพย์26
-Days cash on hand27
19
  อัตรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin) = กาไรสุทธิ x 100 / ยอดขาย
20
  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) = กาไรสุทธิ x 100 / สินทรัพย์รวม
21
  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
22
  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้าคงคลัง) / หนี้สินหมุนเวียน
23
  ระยะเวลารอรับชาระหนี้เฉลี่ย (วัน) (average collection period หรือ days in account receivable) = ลูกหนี้การค้า
(ไม่รวมหนี้สูญ) / ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน
24
  อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover) = ยอดขาย / สินทรัพย์รวม
25
  ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน) (average payment period) = เจ้าหนี้การค้า (หนี้สิน) / ยอดซื้อเฉลี่ยต่อวัน
26
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt-to-Asset Ratio) = หนี้สินรวม / สินทรัพย์รวม
27
  Days cash on hand = เงินสดในมือ / ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                                 30
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

4.4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล
                     เป้าหมาย 3 ปีที่แล้ว   2 ปีที่แล้ว  ปีที่แล้ว  ปี2553
                           (พ.ศ.2550)  (พ.ศ.2551)  (พ.ศ.2552)  (ตค.-ธค.)
ความผูกพันและความพึงพอใจ
-ความพึงพอใจของบุคลากร                 71.8     65.9     67
-ดัชนีความผูกพันของบุคลากร                NA      NA      NA
 * ปัจจัยต่อความผูกพัน
-การพัฒนาบุคลากรและผู้น้า.                NA      NA     18 วัน / คน
*อบรม / เรียน
-Turn Over Rate
         ้
* อัตราขอย้าย(ได้ยาย)                  1.1     3.2      1.05
* อัตราการขอเปลี่ยนงาน                 2.38     2.15     2.11
ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
-ระดับอัตราก้าลัง                    NA      NA      NA
-ทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร
* ผลการประเมิน Core Competency              NA      100      100
* ผลการประเมิน Common Competency            92.8     97.9     96.26
* ผลการประเมิน Specific competency            NA      NA      NA
- ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาตามส่วนขาด         NA      100      100
บรรยากาศการทางาน
-สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ
-บริการและสิทธิประโยชน์
- ผลการส้ารวจบรรยากาศในองค์กร             71.8%     65.9%     63.2%
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                          31
                              Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

4.5 ผลด้านระบบงานและกระบวนการสาคัญ
                เป้าหมาย 3 ปีที่แล้ว            2 ปีที่แล้ว  ปีที่แล้ว  ปี2553
                              (พ.ศ.2550)  (พ.ศ.2551)  (พ.ศ.2552)  (ตค.-ธค.)
ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร
-อัตราความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ
-สถานที่ท้างานผ่านมาตรฐาน 5 ส         ทุกหน่วยงา ไม่ได้ด้าเนินก   80%     100%
                          น      าร
-                       ระดับดีมาก ระดับดีมาก    ระดับดีมาก  ระดับดีมาก  ระดับดีมาก
งานแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานบริ
การการแพทย์แผนไทย
              ั
ความพร้อมสาหรับภัยพิบติ / ภาวะฉุกเฉิน
- ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ปีละ 1 ครั้ง       1 ครั้ง   1 ครั้ง    1 ครั้ง   1 ครั้ง
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-อุบัติการณ์การเกิดระบบล่มการทุกสาเหตุ              0       0      0
-อัตราการส้ารองข้อมูล ทุกวัน                  100      100     100
-                                100      100     100
อัตราการส่งข้อมูลผู้ป่วยในการเบิกค่าใช้จ่ายบริ
การสาธารณสุข ทันเวลา
-                               99.85    99.95     99.94
อัตราความถูกต้องของการส่งเบิกข้อมูลผู้ป่วยใน
(DRG)
ระบบบริหารคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
-                               89.59    83.33     66.66
อัตราความครอบคลุมการส่งรายงานเฝ้าระวังคว
ามเสี่ยงของหน่วยงาน
         ั
-อัตราการเกิดอุบติการณ์ระดับ E-F ซ้้า             3.20(8)    0.28(3)   0.46(3)
-จ้านวนการเกิดอุบัติการณ์ระดับ G-I                0       5      2
-อัตราอุบัติการณ์ได้รับทบทวนและแก้ไข              73.41     99.62    96.13
การกากับดูแลวิชาชีพ
- ผลการประเมินQA กลุ่มการพยาบาล                 NA      NA     100%
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป 100%
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- อัตราการแยกขยะถูกต้อง              80%     77.77    81.81      60
ระบบบาบัดน้าเสีย
- น้้าเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน           ผ่านมาตรฐา   ไม่ผ่าน    ไม่ผ่าน    ไม่ผ่าน  ระหว่างปรับ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                              32
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

                         น                        ปรุง
ระบบเวชระเบียน
-อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน         78.38    83.46     81.77
-                             72      90      92.59
อัตราการร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิเรื่
องการเปิดเผยความลับ
ระบบยา
-ความคลาดเคลื่อนด้านยา( Medication
Error)ผู้ป่วยนอก
 - อัตราความผิดพลาดการสั่งจ่ายยา           0.29 (128)  0.05 (203)  0.30 (48)
 ( Prescribing error )
 -                          0.32 (138)  0.28(114)   0.14(22)
 อัตราความผิดพลาดจากกระบวนการก่อนจ่าย
 ยา (Processing error)                0.009(4)    0.01(5)   0.006(1)
- อัตราความผิดพลาดหลังจ่ายยา (Dispensing
error)
ความคลาดเคลื่อนด้านยา ( Medication
Error)ผู้ป่วยใน
 -                           0.31     0.29     0.19
 อัตราความผิดพลาดจากกระบวนการคัดลอกแ
 ละจัดยา ( Processing error)              0.26     0.27     0.25
-อัตราความผิดพลาดหลังจ่ายยา ( Dispensing
error )
ระบบบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- อุบัติการณ์การรายงานค่าวิกฤตล่าช้า           NA      NA      0
ระบบบริการตรวจทางรังสีวิทยา
- อัตราฟิล์มเสีย                     NA      NA
ระบบบริการโลหิต
- อุบัติการณ์การให้เลือดผิด            0    0      0       0
ระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
- อัตราการรายงานการเฝ้าระวังโรค              NA      NA     88.2%
ครบถ้วนทันเวลา
การวิจัยและพัฒนา
-สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                            33
                             Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

4.6 ผลด้านการนาองค์กร
                       เป้าหมาย 3 ปีที่แล้ว   2 ปีที่แล้ว  ปีที่แล้ว   ปี2553
                             (พ.ศ.2550)   (พ.ศ.2551)  (พ.ศ.2552)  (ตค.-ธค.)
การบรรลุผลตามกลยุทธ์ขององค์กร28
             ั
- อัตราการบรรลุตามตัวชี้วดขององค์กร       80%     66.67     91.67     66.674.7 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
                       เป้าหมาย  3 ปีที่แล้ว  2 ปีที่แล้ว  ปีที่แล้ว   ปี2553
                             (พ.ศ.2550)  (พ.ศ.2551)   (พ.ศ.2552)  (ตค.-ธค.)
บุคลากร
-เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปี           92.94       92.85    100
-กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           NA        100    100
-
อัตราการปรับเปลี่ยนภาวะสุขภาพไปในทางที่ดี
ขึ้น                             NA        NA    51.85
-                               NA        NA     4.6
ผลรวมของการประเมินความเครียดมากและปา
นกลาง
ด้านผู้ปวย่
                 ้
-อัตราผู้ป่วยเบาหวานคุมระดับน้าตาลได้ดี
(FBS 90 – 130 mg %)                     62.28       61.25   51.18
อัตราการคัดกรองเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่         91.50       60.26   20.73
มเป้าหมาย
                  ั
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ได้รบการปรับเปลี่         100       100     90
ยน พฤติกรรม
อัตราทารกแรกเกิดน้้าหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์                         6.22
อัตราRe admit ด้วยโรคอุจจาระร่วง
ชุมชน
-                               NA     1 (20%)    2 (40%)
                ้
มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้านสุขภาพในชุ
มชน ( 5 ชุมชน)

28
    ้
 ตัวชีวัดเกี่ยวกับกลยุทธ์ (และแผนปฏิบัติการ) ขององค์กรในหัวข้อนี้ ครอบคลุม
               ั
การบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบติการที่ไม่ถูกครอบคลุมด้วยหัวข้ออื่น
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                              34
                           Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2008

- ชุมชนพึ่งตนเองได้ (ชุมชนเข้มแข็ง)           NA       0     1(20%)
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 8 กันยายน 2551                          35

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:386
posted:12/3/2011
language:Thai
pages:35