??????????????? Descriptive by 49ajBu9

VIEWS: 34 PAGES: 36

									สถิติเชิงพรรณนา
Descriptive Statistics


  บัณฑิต วรรณประพันธ์
  สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสี มา
   ั ิ
สถิติกบชีวตประจาวัน
        ข้ อมูล             การนาไปใช้ ประโยชน์
อุณหภูมิสูงสุ ดและต่าสุ ดของจังหวัด   เตรี ยมเครื่ องแต่งกายให้เหมาะสม
      นครราชสี มา
 การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009           ป้ องกันตนเอง
   การพยากรณ์โชคชะตา        ประกอบการตัดสิ นใจและวางแผนดาเนิน
                            ชีวิต
    เวียงจันทร์ เกมส์        ตัดสิ นใจเลือกดูประเภทกีฬาที่ชอบ
 การต่ออายุใบประกอบโรคศิลปะ                  ั
                       ประกอบการปฏิบติงาน
ข้ อมูล & ตัวแปร
 ข้ อมูล : ข้ อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน (ข้ อความหรือตัวเลข) เกียวข้ องกับคน
                 ้             ่
 พืช สั ตว์ สิ่ งของ เช่ น จานวนวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยักที่
                            ่ ั
 ให้ บริการในโรงพยาบาล จานวนพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบติงานในกลุ่ม
          ิ
 งานเวชปฏิบัตครอบครัว ความคิดเห็นของพยาบาลเกียวกับการ  ่
 เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ฯ
 ตัวแปร : ข้ อมูลทีได้ จากการสั งเกต วัด สอบถามจากหน่ วยทีศึกษา
            ่                     ่
 โดยอาจเป็ นคน พืช สั ตว์ สิ่ งของ เช่ น รายได้ ของพยาบาลที่
     ิ
 ปฏิบัตงานเวรดึก พฤติกรรมการให้ บริการของพยาบาลแผนกผู้ป่วย
 นอก พฤติกรรมการออกกาลังกายของพยาบาลโรงพยาบาล...
ประเภทของข้ อมูล
 แบ่ งตามแหล่งทีมาของข้ อมูล
         ่
   Primary Data : การสั มภาษณ์ สั งเกตการณ์ ทดลอง เป็ นข้ อมูลดิบทียง
                                   ่ั
   ไม่ ได้ วเิ คราะห์
   - Focus group discussion
   - การสั งเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการอบรมฯของพยาบาล
   - การทดลองใช้ โปรแกรมสุ ขศึกษาในผู้ป่วยเบาหวาน
   Secondary Data: มีการวิเคราะห์ เบืองต้ นมาแล้ ว
                    ้
   - รายงานความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน DTP
   - สรุ ปผลการดาเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง
ประเภทของข้ อมูล
 แบ่ งตามเวลาของการเก็บรวบรวมข้ อมูล
   Time-series Data : เก็บรวบรวมเป็ นระยะ ต่ อเนื่อง
   - การวิจัยระยะยาว
   - การประเมินผลโครงการหลอดเลือดดี ชีวสดใส ี
   - การติดตามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
   Cross-sectional Data: เก็บ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
   - ผลการรณรงค์ OPV
   - การดาเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ ยงความดันโลหิตสู ง
ประเภทของข้ อมูล (ต่ อ)
 แบ่ งตามสเกลของหลักการวัดข้ อมูล
   สเกลแบ่ งกลุ่ม (Nominal Scale) : แบ่ งกลุ่มข้ อมูลโดยไม่ มีการเรียงอันดับ
   - เพศ ศาสนา อาชีพ คณะทีศึกษา ่
   - ถิ่นทีอยู่ เช่ น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ่
   - แผนกที่ปฏิบัติงาน เช่ น OPD IPD ER OR ฯลฯ
   - สาขาเฉพาะทางทีฝึกอบรม เช่ น เวชปฏิบัตทั่วไป การพยาบาลห้ อง
              ่            ิ
    ผ่ าตัด การพยาบาลผู้ป่วยหนัก

    สถิติทเี่ หมาะสม : ความถี่ ร้ อยละ ฐานนิยม การทดสอบแบบไค-สแควร์
ประเภทของข้ อมูล (ต่ อ)
 แบ่ งตามสเกลของหลักการวัดข้ อมูล
   สเกลอันดับ (Ordinal Scale) : ข้ อมูลที่อยู่ในแต่ ละกลุ่มจะแสดงความ
   แตกต่ าง (มากกว่ าหรือน้ อยกว่ า) แต่ ไม่ สามารถบอกปริมาณความแตกต่ าง
                 ่
   ได้ เช่ น ท่ านอยากทาอะไรเมือมีวันหยุด
          กิจกรรม             ลาดับที่
    -เที่ยวห้ างสรรพสินค้า           4
    -ดูทีวที่บ้าน/หอพัก
        ี                  1
    -ไปพักผ่อนต่ างจังหวัด           2
    -เล่นกีฬา                 3
ประเภทของข้ อมูล (ต่ อ)
 แบ่ งตามสเกลของหลักการวัดข้ อมูล
   สเกลอันดับ (Ordinal Scale) :
        ตัวแปร                  มาตรวัด
        ฐานะทางเศรษฐกิจ          ยากจน ปานกลาง รวย
            วัย           ทารก เด็ก วัยรุ่ น หนุ่มสาว
                          วัยกลางคน สู งอายุ
           ทัศนคติ          เห็นด้ วย เฉยๆ ไม่ เห็นด้ วย


 สถิติทเี่ หมาะสม : ค่ ามัธยฐาน ร้ อยละ และการทดสอบค่ าความสั มพันธ์ แบบให้ เรียงลาดับ
ประเภทของข้ อมูล (ต่ อ)
 แบ่ งตามสเกลของหลักการวัดข้ อมูล
   สเกลอันตรภาค (Interval Scale) :แสดงความแตกต่ าง (มากกว่ าหรือน้ อย
                             ี
   กว่ า) และสามารถบอกปริมาณความแตกต่ างได้ แต่ จะไม่ มศูนย์ แท้ เช่ น
   คะแนนสอบเป็ น 0 ไม่ ได้ หมายความว่ าไม่ มีความรู้
         ตัวแปร             มาตรวัด
     ผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาพยาบาล     A=4, B=3, C=2, D=1, F=0
        ระดับความคิดเห็น               ่
                      เห็นด้ วยอย่ างยิง เห็นด้ วย ไม่ แน่ ใจ
                                         ่
                       ไม่ เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิง

   สถิติทเี่ หมาะสม : ค่ าเฉลีย การกระจาย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและสหสั มพันธ์
                ่          ่
ประเภทของข้ อมูล (ต่ อ)
 แบ่ งตามสเกลของหลักการวัดข้ อมูล
   สเกลอัตราส่ วน (Ratio Scale) :แสดงความแตกต่ าง (มากกว่ าหรือน้ อย
   กว่ า) สามารถบอกปริมาณความแตกต่ างได้ มีศูนย์ แท้ และสามารถบวก
   ลบ คูณ หาร รวมทั้งหาอัตราส่ วนได้
         ตัวแปร           มาตรวัด
        ระดับความดันโลหิต       หน่ วยเป็ น mmHg. เช่ น 120/80,
        (Systolic/Diastolic)          145/92, 168/95
           ้
        ระดับนาตาลในเลือด           130, 140, 150

   สถิติทเี่ หมาะสม : ค่ าเฉลีย การกระจาย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและสหสั มพันธ์
                ่          ่
ประเภทของข้ อมูล (ต่ อ)
 แบ่ งตามสเกลของหลักการวัดข้ อมูล
   สเกลอัตราส่ วน (Ratio Scale) :แสดงความแตกต่ าง (มากกว่ าหรือน้ อย
   กว่ า) สามารถบอกปริมาณความแตกต่ างได้ มีศูนย์ แท้ และสามารถบวก
   ลบ คูณ หาร รวมทั้งหาอัตราส่ วนได้
         ตัวแปร           มาตรวัด
            ้
           นาหนัก           50 กก. 60 กก. 75 กก.
      จานวนพยาบาลในโรงพยาบาล...         40, 50, 60 คน
     ค่ าตอบแทนของพยาบาลต่ อเดือน      5,000 3,500 6,500 บาท

   สถิติทเี่ หมาะสม : ค่ าเฉลีย การกระจาย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและสหสั มพันธ์
                ่          ่
สรุปตัวอย่ างการวัดในมาตราต่ างๆ
   มาตราการวัด         ตัวอย่ างการวัด
    Nominal   เพศ กลุ่มเลือด สถานภาพสมรส ศาสนา เชื้อชาติ
                       ิ
                   ภาค สี ผวฯลฯ
    Ordinal   ระดับการศึกษา ยศข้ าราชการ ทหาร ตารวจ การ
          จัดเกรดคุณภาพสิ นค้ า ระดับความขยัน วัยต่ างๆ
    Interval   ระดับอุณหภูมิ การวัดทัศนคติ ระดับความพึง
           พอใจ ระดับความคิดเห็น ระดับสติปัญญา
    Ratio           ้
          อายุ ความสู ง นาหนัก ความดันโลหิต ปริมาณ
              ้
             นาตาลในเลือด การเต้ นของชีพจร
     ิ ื้
 สรุปสถิตพนฐานสาหรับข้ อมูลระดับต่ างๆ
   สถิติ             ระดับข้ อมูล
          Nominal  Ordinal      Interval  Ratio
  ความถี่      /     /         /    /
  ร้ อยละ      /     /         /    /
ฐานนิยม(Mode)     /     /         /    /
มัธยฐาน (Median)   X     /         /    /
    ่
ค่าเฉลีย (Mean)   X     X          /    /
 พิสัย (Range)    X     /         /    /
 ส่ วนเบี่ยงเบน   X     X          /    /
มาตรฐาน (S.D.)
ความแปรปรวน     X     X          /    /
การประมวลผลข้ อมูล
 การจัดการข้ อมูลอย่ างมีระบบ เพือนาไปใช้ อย่ างมี
                 ่
 ประสิ ทธิภาพ
   การเตรียมข้ อมูลเพือการประมวลผล (Input data)
            ่
   การประมวลผล (Processing data)
   การนาเสนอหรือแสดงผลลัพธ์ (Output data)
 การประมวลผลข้ อมูล (ต่ อ)
  Input data      Processing data    Output data

-การเก็บรวบรวมข้ อมูล  -การดึงข้ อมูล     -กราฟ
-การเปลียนสภาพ
    ่        -การเรียงลาดับข้ อมูล  -ตาราง
ข้ อมูล         -การรวบรวมข้ อมูล    -รายงาน
-การลงรหัส       -การคานวณและ
-การแก้ไข        เปรียบเทียบ
-การแปรสภาพข้ อมูล   -การวิเคราะห์ ข้อมูล
            ทางสถิติ
สิ่ งที่ต้องพิจารณาในการวิเคราะห์ ข้อมูล
 ชนิดของตัวแปร ได้ แก่ ตัวแปรเชิงปริมาณ และตัวแปร
 เชิงคุณภาพ
   ตัวแปรเชิงปริมาณ : จานวนบุตร จานวนการตั้งครรภ์ จานวนครั้งทีรับ
                                ่
                       ้
   วัคซีน จานวนครั้งที่ฝากครรภ์ ส่ วนสู ง นาหนัก ระดับความดันโลหิต
       ้
   ระดับนาตาลในเลือด ระดับความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจฯลฯ
   ตัวแปรเชิงคุณภาพ : เพศ การป่ วย สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับ
   การศึกษา แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน แผนกในการปฏิบัติงานใน
   โรงพยาบาล โปรแกรมสุ ขศึกษา ฯลฯ
   ชนิดของตัวแปร
                     ตัวแปร (Variables)

          เชิงคุณภาพ                          เชิงปริมาณ

   ไม่ มอนดับ
      ีั            ั
                 มีอนดับ            ไม่ ต่อเนื่อง           ต่ อเนื่อง

2 กลุ่ม    > 2 กลุ่ม เช่ น  ระดับการศึกษา        จานวนบุตร จานวน            ้
                                             ส่ วนสู ง นาหนัก
เช่ น เพศ   สถานภาพ      ความรุนแรงของโรค       การตั้งครรภ์
การป่ วย    สมรส อาชีพ
                                   ่
                                ค่าเฉลีย (Mean) มัฐยฐาน (Median) ฐานนิยม
 อัตรา(Rate) อัตราส่ วน (Ratio) สั ดส่ วน ( Proportion)    (Mode) พิสัย (Range) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                                (S.D.)
     ่
สถิตเิ พือการบรรยายข้ อมูล

อัตราส่ วน สั ดส่ วนและร้ อยละ
กราฟและแผนภูมิ
การหาตัวแทนของกลุ่ม
การหาความแตกต่ างภายในกลุ่ม
      ่
  สถิตเิ พือการบรรยายข้ อมูล
  ข้ อมูล + วิธีวเิ คราะห์               สารสนเทศ
       ทางสถิติ
                         -อายุเฉลียของพยาบาลในโรงพยาบาลนี้
                              ่
-อายุของพยาบาลแต่  -วิธีหาค่ าเฉลีย
                  ่       -สั ดส่ วนของพยาบาลทีมอายุต่ากว่ า 30 ปี
                                     ่ ี
ละคนทีทางานอยู่ใน
    ่      -วิธีหาค่ าสั ดส่ วน              ้
                         และตั้งแต่ 45 ปี ขึนไป
โรงพยาบาล...    -วิธีแจกแจงความถี่      -จานวนพยาบาลจาแนกตามช่ วงอายุ
                      -ต้ นทุนเฉลียของการให้ บริการผู้ป่วยเบาหวาน
                             ่
-ต้ นทุนการ     -วิธีหาค่ าเฉลีย่   -ร้ อยละของพยาบาลทีมต้นทุนการให้ บริการ
                                   ่ ี
ให้ บริการผู้ป่วย  -วิธีหาค่ าร้ อยละ  -ต้ นทุนการให้ บริการผู้ป่วยเบาหวานอยู่ระหว่ าง
เบาหวาน       -วิธีประมาณค่ า    ........
     ่
สถิตเิ พือการบรรยายข้ อมูล (ต่ อ)
อัตราป่ วย : จานวนผู้ป่วย / จานวนประชากรกลางปี
อุบัตการณ์ (Incidence rate): จานวนผู้ป่วยรายใหม่
   ิ
   ผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสู งรายใหม่
   ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดทีพงอินซูลนรายใหม่
              ่ ึ่   ิ
ความชุก (Prevalence rate): จานวนผู้ป่วยทั้งหมด
   ผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสู งโรงพยาบาล…ปี 2552
   ผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาล….ปี 2552
     ่
สถิตเิ พือการบรรยายข้ อมูล (ต่ อ)
อัตราส่ วน : เปรียบเทียบส่ วนย่ อยกับส่ วนย่ อยด้ วยกัน
  ่
 เพือให้ ทราบว่ าเป็ นกีเ่ ท่ าของกันและกัน
   รพ.แห่ งหนึ่งมีพยาบาลชายต่ อหญิงเป็ นอัตราส่ วน 3 ต่ อ 10
   พยาบาลทีจบการศึกษาระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก เป็ นอัตราส่ วน
        ่
   10:4:1
   ประชาชนนิยมดูทวช่อง 15 เป็ น 5 เท่ าของช่ อง 12
           ีี
   อัตราส่ วนของแพทย์ต่อประชากรเท่ ากับ 1:2,500
     ่
สถิตเิ พือการบรรยายข้ อมูล (ต่ อ)
สั ดส่ วน (Proportion): เปรียบเทียบส่ วนย่ อยกับ
 ส่ วนรวมทั้งหมด (ผลรวมเท่ ากับ 1.0 เสมอ)
   จากการศึกษา ชุ มชนแออัดแห่ งหนึ่งพบว่ า ประชาชนประกอบ
   อาชีพรับจ้ างรายวัน 40 คน เป็ นพนักงานบริษัท 30 คน เป็ น
   แม่ บ้าน พ่อบ้ าน 10 คน อีก 20 คนว่ างงาน

   ประชาชนในชุมชนแห่ งนีมีสัดส่ วนของการประกอบอาชีพ
                ้
   เท่ ากับ 0.4 0.3 0.1 และ 0.2 ตามลาดับ
       ่
  สถิตเิ พือการบรรยายข้ อมูล (ต่ อ)
 ร้ อยละ (Percentage): เปรียบเทียบต่ อ 100 (ผลรวมเท่ ากับ 1.0 เสมอ)
   สาขาวิชา      ชาย      หญิง       รวม
  แพทย์ ศาสตร์     28.6     25.9       27.0
  พยาบาลศาสตร์      30.1     25.3       27.4
   เภสัชศาสตร์     16.7     13.8       15.1
  สั ตว์ แพทย์ ศาสตร์  7.9      15.1       12.0
สั งคมศาสตร์ การแพทย์   4.0      4.2        4.1
  สาธารณสุ ขศาสตร์   12.7     15.7       14.4
     รวม       43.2     56.8       100.0
 กราฟและแผนภูมิ
  กราฟเส้ นตรง (Line Graphs) : ต้ องการแสดงการ
    ่
  เปลียนแปลงของข้ อมูลในช่ วงเวลาหนึ่งกับอีกเวลาหนึ่ง
           ่   ้           ี
        อัตราปวยโรคไขเลือดออกจังหวัดนครราชสมา
อตราปวย
 ั  ่           ปี 2542-2551
300
                  271.67


250
          233.53

200

150
                            120.66


100                                     71.46  71.46  73.13
                       67.06
 50
    10.85                            38.03
           8.33
 0
    2542   2543    2544   2545    2546   2547    2548  2549   2550  2551
                         ี
                         ป พ.ศ.

 ี่   ั
ทมา : สานกโรคต ิดต่อนาโดยแมลง ,2551 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กราฟและแผนภูมิ (ต่ อ)
 แผนภูมิแท่ ง (Bar Chart) : ต้ องการเปรียบเทียบปริมาณข้ อมูล
    18                                            17.00        ่
                                                      ค่า HI เฉลีย รอบที่ 1
                                                            ่
                                                      ค่า HI เฉลีย รอบที่ 2
    16
    14
    12               11.00
      9.00                9.67    9.67     9.67     9.67
    10     8.00 8.67                                  9.67
                           8.33           8.00
    8            7.33               7.33
    6
    4
    2
    0
        นค


              บว


                     ปา


                             บร


                                    นา


                                           สุ ร


                                                 ชัย
               ั ให
                             ุ ีร
                      กช
                                     งร
                                                   ภม
                                             ิน
          รร
                               ัมย
                                                   ูิ
                                             ทร
                       ่ อง
                                       อ
                 ญ่
           าช
                                        ง
                                 ์
                                              ์
            สี ม
              า
กราฟและแผนภูมิ (ต่ อ)
 แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) : ต้ องการแสดงค่ าหรือปริมาณของ
           ั
 กลุ่มหรือประเภทที่วด
                แจกั น
                    ภาชนะอืน ๆ ที่
                        ่     จานรองฯ
                1%
                      ไม่ใช ้     3%
                ้
            น้ าราดส วม     7%           ่
                               น้ าดืม
              4%
                                4%

       น้ าอาบ
       29%
                             น้ าใช ้
                             38%

          ่
       ภาชนะอืน ๆ ที่
         ใช ้
        14%
การหาตัวแทนของกลุ่ม
(Measures of Central Tendency)

 ฐานนิยม (Mode) : ค่ าของข้ อมูลชุดนั้นทีมีความถีหรือมีค่า
                      ่   ่
       ่
 ซ้ากันมากทีสุด (อาจไม่ มีหรือมีหลายค่ า)
   ระยะฟักตัว(วัน) ของโรคหนึ่งในเด็ก 7 คน เท่ ากับ
   12 9 6 9 18 9 10 Mode = ?
   ระยะฟักตัว(วัน) ของโรคหนึ่งในเด็ก 7 คน เท่ ากับ
   13 9 6 8 18 7 10 Mode = ?
 การหาตัวแทนของกลุ่ม (ต่ อ)
 มัธยฐาน (Median) : ค่ าทีมีตาแหน่ งอยู่ตรงกลางของข้ อมูล
              ่
 (เรียงลาดับ)
   ข้ อมูลทีมีจานวนเป็ นคี่
       ่
    -  หา Median ระยะฟักตัว(วัน) ของโรคหนึ่งในเด็ก 9 คน (3,7,4,5,7,6,7,8 5 )
    -  เรียงลาดับจากน้ อยไปมาก 3 ,4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8
    -  หาตาแหน่ งที่อยู่ตรงกลาง (n + 1) / 2 = 10 /2 = 5
    -  ตาแหน่ งที่ 5 มีค่า = 6 (Median = 6)
  การหาตัวแทนของกลุ่ม (ต่ อ)
 มัธยฐาน (Median) : ค่ าทีมีตาแหน่ งอยู่ตรงกลางของข้ อมูล
              ่
 (เรียงลาดับ)
   ข้ อมูลทีมีจานวนเป็ นคู่
       ่
    -  หา Median ระยะฟักตัว(วัน) ของโรคหนึ่งในเด็ก 10 คน (3,7,4,5,5,7,6,7,8 5 )
    -  เรียงลาดับจากน้ อยไปมาก 3 ,4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8
    -  หาตาแหน่ งที่อยู่ตรงกลาง (n + 1) / 2 = 11 /2 = 5.5
    -  ตาแหน่ งที่ 5.5 อยู่ระหว่ าง 6 กับ 7 มีค่า = (6 +7)/2 = 6.5 (Median = 6.5)
  การหาตัวแทนของกลุ่ม (ต่ อ)
 ค่ าเฉลีย (Mean) : ค่ าเฉลียทีได้ จากผลรวมของข้ อมูล แล้ วหารด้ วย
     ่         ่ ่
 จานวนข้ อมูลทั้งหมด
    -        ่
      ค่ าเฉลียระดับความดันโลหิตช่ วงบน ของผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสู ง
    -         ่
      ค่ าเฉลียระดับน้าตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวาน
    -      ่
      ค่ าเฉลียคะแนนสอบ
    -       ่
      ค่ าเฉลียผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาพยาบาล
    -          ่
      ค่ าเฉลียระยะฟักตัวของโรคอุจจาระร่ วงอย่ างแรง
    -           ่
      ค่ าเฉลียระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่ อการมารับบริการ
    ่
ค่ าเฉลีย (Mean)
 ระยะฟักตัวของโรคอุจจาระร่ วงอย่ างแรงในเด็ก 111 คน

          X              f   fx
          3             21    63
          4             11    44
          5             32   160
          6             19   114
          7             13    91
          8             15   120
         รวม             111   592
 Mean = 592/111 = 5.33 วัน
การหาความแตกต่ างภายในกลุ่ม
(Measures of Variability)

 ถ้ ามีค่าสู งแสดงถึงมีความแตกต่ างกันมาก
   พิสัย (Range) : เป็ นช่ วงระหว่ างคะแนนต่าสุ ดกับคะแนนสู งสุ ด
    • คะแนนการทดสอบหลังการอบรมฯ เท่ ากับ 12, 15 ,16 ,9 ,8, 7, 13,
     14, 10, 19, 10 คะแนน
    • พิสัยเท่ ากับ 19 – 7 = 12 คะแนน
การหาความแตกต่ างภายในกลุ่ม
(Measures of Variability)

 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
   เป็ นค่ าทีเ่ บี่ยงเบนออกจากค่ าเฉลีย เป็ นการวัดการกระจายที่ดี
                     ่
    ่
   ทีสุด
   S.D. = 40.70 18.37        32.83


                                 ่
  ข้ อมูลชุ ดที่ 1 มีการกระจายมากที่สุดหรือมีค่าแตกต่ างกันมากทีสุด
สิ่ งที่ต้องพิจารณาในการวิเคราะห์ ข้อมูล (ต่ อ)
 ชนิดของสถิติที่ใช้ ได้ แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
 Statistics) และสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
   สถิติเชิงพรรณนา : สารวจและอธิบายข้ อมูลทีรวบรวมมาแบบสรุป
                       ่
      ่
    เพือให้ เห็นภาพรวม เช่ น อัตราป่ วย อัตราตาย อัตราป่ วยตาย อัตราส่ วน
             ่
    สั ดส่ วน ค่ าเฉลีย ค่ ามัธยฐาน ค่ าฐานนิยม
   สถิติเชิงอนุมาน : การใช้ ค่าประมาณทีได้จากกลุ่มตัวอย่างเพืออธิบาย
                     ่           ่
                               ่
    ลักษณะของประชากร เช่ น การทดสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลีย การ
    ทดสอบความสั มพันธ์ การทดสอบความแตกต่ างของสั ดส่ วน
สิ่ งที่ต้องพิจารณาในการวิเคราะห์ ข้อมูล (ต่ อ)
 แนวทางการวิเคราะห์ ทางสถิติ
   การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing)
   - ผอ.รพช.แห่ งหนึ่งเชื่อว่ าน้าหนักเฉลี่ยของพยาบาลในโรงพยาบาลจะหนัก
   ประมาณ 50 กิโลกรัม
                            ่
   - โรงพยาบาลแห่ งหนึ่งคาดว่ าจะใช้ งบประมาณเฉลียในการประชาสั มพันธ์
   OPV ไม่ เกิน 100,000 บาท
   การคาดประมาณ :
   1. Point estimation
   2. Confidence interval (95% CI)
ขอบคุณครับ

								
To top