????? 1 - DOC 4 by Ua4DeN1t

VIEWS: 20 PAGES: 39

									                      บทที่ 1
                      บทนา

1. ข้ อมูลเบืองต้ นเกี่ยวกับหน่ วยงาน (ตามกรอบที่กาหนดให้โดยสังเขป ดังนี้)
       ้

ประวัติความเป็ นมา
      ปี พุทธศักราช 2507 หมวดวิชาคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนฝึ กหัดครู สกลนคร
เปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตร (ปก.ศ.) และกระทรวงศึกษาธิการยกฐานะโรงเรี ยนฝึ กหัดครู เป็ น
“วิทยาลัยครู สกลนคร” เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2513
     ปี พุทธศักราช 2518 หมวดวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาลัยครู สกลนคร
เปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรชั้นสู ง (ปก.ศ.สู ง) เอกคณิ ตศาสตร์
     ปี พุทธศักราช 2538
              ่ ั
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวได้ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏสกลนคร
           ั ั
ทาให้มีผลบังคับใช้ต้ งแต่วนที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ซึ่งชื่อ “วิทยาลัยครู สกลนคร”ตาม พ.ร.บ.
วิทยาลัยครู เป็ นอันยกเลิก เปลี่ยนเป็ น “สถาบันราชภัฏสกลนคร” ตาแหน่งต่างๆ
ในสถาบันราชภัฏได้เปลี่ยนแปลงไปตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ ซึ่งทาให้หมวดวิชาคณิ ตศาสตร์
เปลี่ยนเป็ นภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ทาการเปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู ง (ปก.ศ.สู ง) เอกคณิ ตศาสตร์ และปริ ญญาตรี (ค.บ. 4
ปี ) ทั้งภาคปกติและภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) โปรแกรมวิชาคณิ ตศาสตร์ 
     ปี พุทธศักราช 2545 ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิ ดสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี ) รุ่ นแรก
     ปี พุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏสกลนคร ได้รับสถาปนาเป็ น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้เปลี่ยนหลักสู ตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ.
5 ปี ) คณะครุ ศาสตร์ ส่ วนหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังเปิ ดสอนต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบน   ั
         ั
     ปัจจุบน ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ เปลี่ยนเป็ นสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ เปิ ดสอน 1
หลักสู ตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี ) และสาหรับครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี )
                     ่
เป็ นหลักสู ตรของคณะครุ ศาสตร์ ซึ่ งก็อยูในความดูแลรับผิดชอบร่ วมกันเรื่ อยมา

                         
                        
แผนยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน (ประกอบด้วย)
     ปรัชญา
     เรี ยนรู ้คู่จริ ยธรรม นาสู่ ปฏิบติ พัฒนาสังคม
                       ั
     วิสัยทัศน์
                                            ั
          ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการสอนคณิ ตศาสตร์ พัฒนางานวิจย การเรี ยน
การสอน และบริ การวิชาการคณิ ตศาสตร์
     พันธกิจ
        ด้านการจัดการศึกษา
          - จัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้มีการประกันคุณภาพ การศึกษา
             ต่อเนื่อง
          - ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็ นคนดี คนเก่ง ครู ดี และครู เก่งในอนาคต
          ด้านการวิจย  ั
                         ั
          - ส่ งเสริ มให้มีการทาวิจยด้านพัฒนาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
          - ส่ งเสริ มการทาวิจยที่ช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความ
                      ั
              ต้องการของท้องถิ่น
          ด้านการบริ การวิชาการแก่สังคม
          - ให้บริ การวิชาการทางคณิ ตศาสตร์ แก่ชุมชนท้องถิ่น
          - ให้บริ การทางวิชาการผลิตสื่ อทางคณิ ตศาสตร์ แก่โรงเรี ยนที่มีความต้องการ
          ด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
                                     ้
             ส่ งเสริ มให้มีการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทองถิ่นตลอดจนส่ งเสริ มให้
นักศึกษาทานุบารุ ง พระพุทธศาสนา โดยมีโครงการอบรมจริ ยธรรม
สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในชั้นปี ที่ 1
     วัตถุประสงค์
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการสอนคณิ ตศาสตร์
                     ั
        2. เพื่อพัฒนางานวิจย การเรี ยนการสอน และบริ การวิชาการคณิ ตศาสตร์
     นโยบาย
        จัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและส่ งเสริ มการทาวิจย    ั
                       
                      
          ่ ึ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพงประสงค์
                           ั
     1. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา มีทกษะในการบริ หารจัดการ
การแก้ปัญหาและนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง และสังคม
     2. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจิตสานึกต่อหน้าที่ของตนเองและส่ วนรวม
                    ้
     3. มีความใฝ่ รู้ และเรี ยนรู ้ดวยตนเองอย่างต่อเนื่ อง
                             ิ ั        ้
     4. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุ ภาพเรี ยบร้อย มีวนยและมีภาวะความเป็ นผูนา
        ั
     5. มีทกษะในการสื่ อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                            ิ
     6. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และมีวสัยทัศน์
     7. มีความรักในท้องถิ่น และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                      ั
     8. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ท้ งร่ างกายและจิตใจ

                       บัณฑิต มรสน.
         ม    มองโลกกว้าง คิดได้ไกล ใฝ่ เรี ยนรู้
         ร    ร่ วมเชิ ดชู คุณธรรม ตามวิถี
         ส    สื่ อสารได้ ทั้งไทย เทศ เป็ นอย่างดี
         น    นึกหน้าที่ เลิศวิชา พัฒนาสังคม

                        
                        
โครงสร้ างการบริหารงาน

                   นายศรีจันทร์ ทานะขันธ์
                ประธานสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ


     นายสุ นทร ไชยชนะ                    ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค
        กรรมการ                        กรรมการ

     นายพฤหัส กาภูศิริ                   ผศ.สมบูรณ์ ชาวชายโขง
        กรรมการ                        กรรมการ

     นายสอาด ม่ วงจันทร์                    ดร.มาลี ศรีพรหม
        กรรมการ                        กรรมการ


    นางสาวสมจิตร บุญเทียม                 นางสาวชนัญกาญจน์ แสงประสาน
    กรรมการและผูช่วยเลขานุการ
          ้                        กรรมการและเลขานุการ

   นางสาวนาฎลดา บุญก้ อน
      เจ้าหน้าที่ธุรการ

                      
                      
บุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
1. นายศรีจันทร์ ทานะขันธ์
  ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์ ระดับ 7
  การศึกษา
     ปี พ.ศ. 2527 ค.บ. คณิ ตศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
     ปี พ.ศ. 2538 วท.ม. การสอนคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประวัติการทางาน
   ช่ วงปี          หน้ าที่/ตาแหน่ ง             ่
                                   สถานทีทางาน
   2528    อาจารย์ 1 ระดับ 3            โรงเรี ยนบ้านโนนทอง สปอ.สังขะ
                             สปจ.สุ รินทร์
   2529    อาจารย์ 1 ระดับ 3            โรงเรี ยนบึงกาฬ อ.บึงกาฬ
                             จ.หนองคาย
   2533    หัวหน้าหมวดวิชาคณิ ตศาสตร์       โรงเรี ยนบึงกาฬ
       ั
 2541-ปัจจุบน อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  ตาแหน่ งบริหาร
     ปี พ.ศ. 2547 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     ปี พ.ศ. 2548 หัวหน้าสานักงานศูนย์นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     ปี พ.ศ. 2550 ประธานสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
              มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ประสบการณ์
     1. ประสบการณ์การสอน
       ปี พ.ศ. 2528     รับราชการสอนนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
       ปี พ.ศ. 2529-2540 รับราชการสอนนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย
                 ั
       ปี พ.ศ. 2541–ปัจจุบน รับราชการสอนนักศึกษาระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และ
                   ปริ ญญาโท
       รายวิชาที่สอนหรื อเคยสอน
                       ั
       - เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลส 1, 2 -    หลักคณิ ตศาสตร์
 -        ระบบจานวน -               คณิ ตศาสตร์เชิงตรรกศาสตร์


                        
                       


 -        การวิเคราะห์จานวนจริ ง -       โทโพโลยีเบื้องต้น
 -        สถิติและความน่าจะเป็ นเบื้องต้น -   พีชคณิ ตนามธรรม 1
                 ั
        - สมการเชิงอนุพนธ์ -          หลักการคณิ ตศาสตร์
 -        คณิ ตศาสตร์ประยุกต์ -         หลักการทางคณิ ตศาสตร์
 -        คณิ ตศาสตร์ เชิงวิเคราะห์ 2 -     ทฤษฎีเซต
 -        การสร้างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ -    ทฤษฎีจานวน
 -        การสร้างต้นแบบและการจาลองสถานการณ์
                   ้
        - โปรแกรมประยุกต์ดานวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
      2. ประสบการณ์การวิจัย

   ปี                      เรื่อง
   2543                         ั
         รู ปแบบการช่วยสอนคณิ ตศาสตร์ ในสภาพปั จจุบนและอนาคต

     3. ประสบการณ์ การควบคุมทยานิพนธ์
       ปี พ.ศ. 2548 เป็ นกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโท
แขนงคณิ ตศาสตร์ จานวน 6 คน
     4. ประสบการณ์การเป็ นวิทยากร
       ปี พ.ศ. 2543 เป็ นวิทยากรแกนนาของ สสวท.
บรรยายเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ให้แก่นกเรี ยน นักศึกษา ข้าราชการครู
                          ั
จากจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร
     5. ประสบการณ์การศึกษาอบรม และการดูงานในประเทศและต่ างประเทศ
       5.1 ในประเทศ

 ปี          เรื่องอบรม                         สถานที่
พ.ศ.
2541 อบรมวิทยากรแกนนาของ สสวท.                 สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโล

    อบรมการใช้งานโปรแกรมทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ       สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโล

    อบรมเทคนิคการสอนคณิ ตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโล
    15 ครั้ง
    เป็ นกรรมการประเมินการฝึ กอบรมโครงการของ สรภ.       ิ
                              ศูนย์วทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร



                       
                      


    เกี่ยวกับโครงการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์

       5.2 ต่ างประเทศ
          เป็ นกรรมการการฝึ กอบรม
           ้
ตามโครงการเงินกูธนาคารโลกเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
และนักศึกษา ณ ประเทศแคนาดา วันที่ 1 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2547
 ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ในด้ าน
         ั
     การวิจยทางด้านคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
 เอกสารประกอบการสอน/ตารา
     - คณิ ตตรรกศาสตร์ -           หลักการคณิ ตศาสตร์
-                ั
      เรขาคณิ ตและแคลคูลส 1, 2 -       ทฤษฎีเซต
 สื่ อการสอน
     - เวบไซต์สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ (http//math1.snru.ac.th)
     - เอกสารประกอบการสอน คณิ ตศาสตร์
-      เอกสารรายวิชาเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ ในรู ป PowerPoint
 บทความวิชาการ -

2. นายสุ นทร ไชยชนะ
  ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์ ระดับ 7
  การศึกษา
 -     กศ.บ.คณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางเขน
 -     วท.ม.การสอนคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประวัติการทางาน

   ช่ วงปี         หน้ าที่/ตาแหน่ ง              ่
                                   สถานทีทางาน
          ั
        ปฏิบติการสอนระดับมัธยมศึกษา 1 ปี
           ั
        ปฏิบติการสอนระดับอุดมศึกษา 34 ปี      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 2523-2524   หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล         วิทยาลัยครู สกลนคร
  2529    รองหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์         วิทยาลัยครู สกลนคร
  2535    หัวหน้าภาควิชาคณิ ตศาสตร์         วิทยาลัยครู สกลนคร
  2536    รองหัวหน้าสานักส่ งเสริ มวิชาการ      วิทยาลัยครู สกลนคร
 2536-2537   Counterpart โครงการ REC          วิทยาลัยครู สกลนคร


                         
                        


        พัฒนาโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผล
   2539    หัวหน้าภาควิชาคณิ ตศาสตร์           สถาบันราชภัฏสกลนคร
   2539    กรรมการสภาประจาสถาบัน             สถาบันราชภัฏสกลนคร
   2542    กรรมการสภาประจาสถาบัน             สถาบันราชภัฏสกลนคร
   2542          ิ
        หัวหน้าศูนย์วทยาศาสตร์            สถาบันราชภัฏสกลนคร
   2544    กรรมการสภาประจาสถาบัน             สถาบันราชภัฏสกลนคร

  ตาแหน่ งบริหาร
     - หัวหน้าภาควิชาคณิ ตศาสตร์
-      หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล
-      รองหัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์
-              ิ
      หัวหน้าศูนย์วทยาศาสตร์
-      ผูช่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ้
       ้
     - ผูอานวยการสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประสบการณ์
     1. ประสบการณ์การสอน
       - สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น
 -        สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับ อนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี
 -        สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับปริ ญญาตรี
 -        สอนระดับปริ ญญาโท สาขาหลักสู ตรและการนสอน สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
       รายวิชาที่สอนหรื อเคยสอน
       - สัมมนาทางคณิ ตศาสตร์        - คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
 -        คณิ ตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์ - คณิ ตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -        พัฒนาการทางคณิ ตศาสตร์ -      การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
 -        การวิเคราะห์จานวนจริ ง 1 -                   ิ
                           การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชาชีพคณิ ตศาสตร์
 -        ดีสครี ตและโครงสร้าง -       การสร้างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์
       - เรขาคณิ ตเบื้องต้น -         คณิ ตศาสตร์เชิงนามธรรม
     2. ประสบการณ์การวิจัย

   ปี                       เรื่อง
  2536   ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยครู สกลนคร
  2536   โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผล


                       
                      


  2544    การสร้างแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

      3. ประสบการณ์ การควบคุมวิทยานิพนธ์
       วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท สาขาหลักสู ตรและการสอน 3 ราย
      4. ประสบการณ์การเป็ นวิทยากร -
      5. ประสบการณ์การศึกษาอบรม และการดูงานในประเทศและต่ างประเทศ
       5.1 ในประเทศ
 ปี            เรื่องอบรม                    สถานที่       ระยะเวล
พ.ศ.
2529 เข้าร่ วมการฝึ กอบรมด้านคอมพิวเตอร์        มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบัน        60 วัน
   โปรแกรมสาเร็ จรู ป ภาษา COBOL, PASCAL       ราชภัฏจันทรเกษม
   การอ่านข้อมูลด้วยแสง OMR, BAR CODE        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
2540 การสร้างและการวิเคราะห์แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์   ณ มหาวิทยาลัยมหิดล            5 วัน
2541 Computations Mathematics             ณ มหาวิทยาลัยมหิดล            5 วัน
2541 เข้าร่ วมการฝึ กอบรม คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์     ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      21 วัน

       5.2 ต่ างประเทศ
 ปี                เรื่องอบรม                  สถานที่ ระยะเวลา
พ.ศ.
2539 การฝึ กอบรมทางการศึกษา                          ณ ศูนย์   60 วัน
   การพัฒนาสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์สาหรับนักเรี ยนที่เรี ยนช้าระดับประถมศึกษา RECSAM,
                                       MALAYSIA
                       ั
2540 การฝึ กอบรมคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ และการวิจยคณิ ตศาสตร์           ณ Edith
                                       Cowan
                                       University
                                       และ James
                                       cook
                                       University,
                                       Australia

                       
                       


   ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ในด้ าน
      การสอนคณิ ตศาสตร์
   เอกสารประกอบการสอน/ตารา
      - ภาษาเบสิ ค
 -      การคิดและการตัดสิ นใจ (ร่ วมเขียน)
สื่ อการสอน
      -
บทความวิชาการ
      -
3. นายพฤหัส กาภูศิริ
   ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์ ระดับ 7
   การศึกษา ม.ศ. 5 แบบ ก วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย
        ป.กศ. สู ง เอกคณิ ตศาสตร์ วิทยาลัยครู สกลนคร
                ั
        พ.บ. ประกาศนีบตรครู พิเศษมัธยม
        ศษ.บ.คณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
        กศ.ม.คณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
   ประวัติการทางาน
    ช่ วงปี        หน้ าที่/ตาแหน่ ง                ่
                                    สถานทีทางาน
   2521-2541 รับราชการสอน                 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา 20 ปี
        ั
  2541-ปัจจุบน รับราชการครู                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  ตาแหน่ งบริหาร
-
 ประสบการณ์
     1. ประสบการณ์การสอน
         ั
      ปฏิบติการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
30 ปี พ.ศ.
      รายวิชาที่สอนหรื อเคยสอน
      - การคิดและการตัดสิ นใจ -         คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
                 ิ
      - คณิ ตศาสตร์เพื่อชีวต -          พีชคณิ ตนามธรรม



                        
                       


        - เรขาคณิ ตนอกระบบยุคลิก -             ั
                              แคลคูลสและเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 1, 2, 3
        - โทโปโลยีเบื้องต้น -                   ั
                              สถิติเพื่อการวิจย
        - ระบบจานวน -               ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
        -         ั
          สมการเชิงอนุพนธ์สามัญ         - การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์
 -         ระบบจานวน -               คณิ ตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 2
 -         ดีสครี ตและโครงสร้าง -         คณิ ตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 1
 -         เรขาคณิ ตเบื้องต้น -          คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
 -         พีชคณิ ตเชิงเส้น -           การวิเคราะห์จานวนจริ ง 1
 -         การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1 -        พฤติกรรมการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
 -         การวิเคราะห์เวคเตอร์ -         สัมมนาคณิ ตศาสตร์
 -             ั
          แคลคูลสเบื้องต้น
      2.  ประสบการณ์การวิจัย
        –
      3.  ประสบการณ์ การควบคุมวิทยานิพนธ์
         –
      4.  ประสบการณ์การเป็ นวิทยากร
        - อาจารย์พิเศษสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครพนม
      5.  ประสบการณ์การศึกษาอบรม และการดูงานในประเทศและต่ างประเทศ
        5.1 ในประเทศ
 ปี                    เรื่องอบรม                       สถานที่
พ.ศ.
2542   การฝึ กอบรมแบบเข้มหลักสู ตรเจ้าหน้าที่การพัสดุของสางานสถาบันราชภัฏสกลนคร    สานักงานสภาสถาบันราชภ
2544   การใช้คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน โปรแกรมพื้นฐานและการใช้อินเตอร์เน็ต          สถาบันราชภัฏสกลนคร
2544        ้
     หลักสู ตรผูตรวจสอบคุณภาพภายใน                          สถาบันราชภัฏสกลนคร
2544   การอบรม “Geometry of Banach Span”                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545   คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตเบื้องต้น                      กระทรวงศึกษาธิการ
2546   การอบรม “ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์”                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        5.2 ต่ างประเทศ
         -
   ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ในด้ าน



                        
                       


     –
 เอกสารประกอบการสอน/ตารา
     –
 สื่ อการสอน
     –
 บทความวิชาการ
     -
4. นางมาลี ศรีพรหม
  ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์ ระดับ 7
  การศึกษา กศ.บ. วิทย์ – คณิ ต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุโลก
       กศ.ม. คณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
       ปร.ด. คณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประวัติการทางาน

  ช่ วงปี          หน้ าที่/ตาแหน่ ง               ่
                                   สถานทีทางาน
 2533-2535  ปฏิบติการสอน
          ั                   โรงเรี ยนนาหนองทุ่มวิทยา
                             อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 2535-2537    ั
        ปฏิบติการสอน, สารสนเทศ           โรงเรี ยนกุนนทีวรุ ทธารามวิทยาคม
                             กรุ งเทพ ฯ
      ั   ั
 2537-ปัจจุบน ปฏิบติการสอน                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  ตาแหน่ งบริหาร
     ปี พ.ศ. 2549-2550 ดารงตาแหน่ง
     รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     ประธานสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประสบการณ์
     1. ประสบการณ์การสอน
       - สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
       - สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับ อนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี
 -       สอนระดับปริ ญญาโท สาขาหลักสู ตรและการสอน สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
       รายวิชาที่สอนหรื อเคยสอน


                         
                        


 -               ั
        สมการเชิงอนุพนธ์สามัญ -       พีชคณิ ตนามธรรม 1
 -       กาหนดการเชิงเส้น -          การวิเคราะห์เวกเตอร์
 -       การสร้างต้นแบบและการจาลองสถานการณ์ - คณิ ตศาสตร์เชิงนามธรรม
 -       การสร้างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ -    คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
 -       พีชคณิ ตเชิงเส้น 1 -         คณิ ตศาสตร์เชิงนามธรรม      2. ประสบการณ์การวิจัย
   ปี                         เรื่อง
   2535    การศึกษาสมรรถภาพพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ใน
         จังหวัดชัยภูมิ วิทยานิพนธ์ กศ.ม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร
   2547    A mathematical model of the sequential transmission of the dengue virus infection
         Ph.D. thesis, Faculty of Science, Mahidol University

    3. ประสบการณ์ การควบคุมวิทยานิพนธ์
      ประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ สาขาหลักสู ตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จานวน 4 เรื่ อง
    4. ประสบการณ์การเป็ นวิทยากร
    5. ประสบการณ์การศึกษาอบรม และการดูงานในประเทศและต่ างประเทศ
      5.1 ในประเทศ
 ปี     เรื่องอบรม                    สถานที่             ระยะเวลา
พ.ศ.
2534 การผลิตสื่ อโดยใช้แผ่นใส      สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2538 อบรมวิทยากรแกนนา          จังหวัดอุดรธานี
       5.2 ต่ างประเทศ
 ปี พ.ศ.           เรื่องอบรม               สถานที่        ระยะเวลา
  2538    Improving Teaching Practices        ศูนย์เรคแซม ปี นัง ประเทศ    70 วัน
        Mathematic                 มาเลเซีย
   2549        ั
        อบรม (วิจย) ณ Unité            เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส     ก.ย.-ต.ค.
        BioMathématiques et Epidémiologie



                      
                      


       Ecole Nationale Veterinaire de Lyon
  2550        ั
       อบรม (วิจย) ณ Unité         เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส      ก.ย.-ต.ค.
       BioMathématiques et Epidémiologie
       Ecole Nationale Veterinaire de Lyon
  2551         ั
       อบรม (วิจย) ณ Unité         เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส      ก.พ.-ก.ค.
       BioMathématiques et Epidémiologie
       Ecole Nationale Veterinaire de Lyon
 ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ในด้ าน
    -
 เอกสารประกอบการสอน/ตารา
    -

 สื่ อการสอนบทความวิชาการ
          ั
     1. การวิจยเชิงคุณภาพ
     2. Destabilizing effect of the host immune status on the sequential transmission
dynamic of the dengue virus infection. Mathematical and Computer Modeling 2007 ;45:1053.
     3. 2005-2006 Distribution of dengue virus infection in Sakon Nakhon, a province in
northeastern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health (submitted).

5. นางสาวสมจิตต์ รัตนอุดมโชค
  ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช่วยศาตราจารย์ ระดับ 8
            ้
  การศึกษา วท.บ. คณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
        พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สาขาสถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

 ประวัติการทางาน

    ช่ วงปี            หน้ าที่/ตาแหน่ ง              ่
                                      สถานทีทางาน
   2532-2533    อาจารย์ประจาฝ่ ายการเงิน            วิทยาลัยครู สกลนคร
    2533     หัวหน้าฝ่ ายแผนงานและประเมินผล         วิทยาลัยครู สกลนคร
   2533-2537    อาจารย์ประจาศูนย์วจย ิั            วิทยาลัยครู สกลนคร
   2538-2541     ้
           ผูอานวยการสานักวิจย  ั            สถาบันราชภัฏสกลนคร
   2542-2546    ผูช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
             ้                     สถาบันราชภัฏสกลนคร


                       
                      


 2546-ต้นปี 2548   ประธานกลุ่มโปรแกรมวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ สถาบันราชภัฏสกลนคร
  ปลายปี 2547-             ั
           รองอธิการบดีฝ่ายวิจยและพัฒนา        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ั
   ปัจจุบน

                   ั
 ตาแหน่ งบริหาร รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยและพัฒนาประสบการณ์
   1. ประสบการณ์การสอน
     รายวิชาที่สอนหรื อเคยสอน
-     สถิติธุรกิจ                        ั
                            - คณิ ตศาสตร์ กบการตัดสิ นใจ
-     หลักสถิติ                  -  สถิติวเิ คราะห์ 1
     - คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน             -  คณิ ตศาสตร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1
     - คณิ ตศาสตร์สาหรับครู ประถม         -  ความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น
-             ั่
      คณิ ตศาสตร์ ทวไป              -  สถิติทางการศึกษา 1
     - สถิติเพื่อการวิจย ั             -  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
-     แผนแบบการทดลอง 1              -  การวิเคราะห์การทดถอย
-     เทคนิคการสุ่ มตัวอย่าง           -  การคิดและการตัดสิ นใจ
   2. ประสบการณ์การวิจัย

 ปี                       เรื่อง
25       ั
   กรรมการวิจยร่ วม เรื่ องการประเมินโครงการอีสานเขียว
32-
25
35
25       ั
   กรรมการวิจยร่ วม เรื่ องความต้องการบุคลากรของท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร นครพนม
33-  และมุกดาหาร
25
34
25    ั
   วิจย เรื่ อง
36            ่
   การศึกษาตัวแปรที่อยูนอกเหนือความสามารถทางด้านสถิติปัญญาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี



                      
                     


            ั
  ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ กบการตัดสิ นใจของนักศึกษาวิทยาลัยครู ใน
  สหวิทยาลัยอีสานเหนือ
   ั                      ้
25 วิจย เรื่ อง ความนิยมรับฟังรายการวิทยุชุมชนของผูบริ โภคในเขตจังหวัดสกลนคร
45 (งบสนับสนุนจาก วิทยุชุมชนสกลนคร)

    3. ประสบการณ์ การควบคุมวิทยานิพนธ์

    4. ประสบการณ์การเป็ นวิทยากร
5. ประสบการณ์การศึกษาอบรม และการดูงานในประเทศและต่ างประเทศ
        5.1 ในประเทศ
 ปี                เรื่องอบรม               สถานที่
พ.ศ.
                 ั
2532 การประชุมเชิงปฏิบติการ เรื่ อง          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
   การเขียนข้อเสนอโครงการวิจย      ั
             ั       ั
2534 การอบรมเชิงปฏิบติการวิจยเชิ งคุณภาพ :      วิทยาลัยครู เลย
                ้          ั
   กรณี การวิเคราะห์ขอมูลและการเขียนรายงานการวิจย
2535 การอบรม /                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
   สัมมนาตามโครงการการศึกษาต่อเนื่องหลักสู ตร
               ั
   สถิติสาหรับการวิจยทางสังคมศาสตร์
   รุ่ นที่ 14
2536 การอบรม เทคนิคการประเมินโครงการ         มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
                           สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
2536 การฝึ กอบรม เรื่ อง               กรมการฝึ กหัดครู ร่ วมกับ
   การประมวลผลข้อมูลสถิติดวยคอมพิวเตอร์้      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              ั
2537 การอบรมเชิงปฏิบติการ อนุกรมเวลาและการพยากรณ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป


                      
                     


2542 การอบรมเชิงปฏิบติการ ั                      ั
                               สถาบันวิจยพฤติกรรมศาสตร์
   เรื่ องอีคิวกับความสาเร็ จในการทางาน          มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2543 การฝึ กอบรมหลักสู ตร                  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           ้         ั
   การวิเคราะห์ขอมูลสาหรับงานวิจยด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
   SPSS บนวินโดว์ รุ่ นที่ 19
                 ้
2544 การฝึ กอบรมหลักสู ตร ผูตรวจสอบคุณภาพภายใน        สถาบันราชภัฏสกลนคร
   (Internal Auditor Training)
2544 การประชุมอบรม เรื่ อง                  คณะพยาลบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
            ้
   การฝึ กอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา
 ปี              เรื่องอบรม                    สถานที่
พ.ศ.
2545 การอบรมเรื่ อง                          ั
                               สถาบันวิจยพฤติกรรมศาสตร์
                  ้
   การแปลผลการวิเคราะห์ขอมูลด้วยคอมพิวเตอร์หลักสู ตรที่  มหาวิทยาลันศรี นคริ นทรวิโรฒ
   6, 9, 10, 13-16
                    ั
2545 การฝึ กอบรมหลักสู ตรวิธีการวิจยเชิงคุณภาพ        คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา

       5.2 ต่ างประเทศ

 ปี พ.ศ.       เรื่องอบรม               สถานที่        ระยะเวลา
2538-2539 Training on Action Research in    ศูนย์ฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม     2 เดือน
     science and Machination Teaching   ปี นัง ประเทศมาเลเซีย       18 วัน
     at the Primary and Secondary
     Levels
  2546  “Teaching Mathematics Training    University of Alberta, Edmonton, 6 สัปดาห์
     Program” The World Bank        Canada
     Secondary Education Quality
     Improvement (SEQI) Project

  ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ในด้ าน
-
                       
                      


 เอกสารประกอบการสอน/ตารา
                     ั
    เอกสารประกอบการสอน : คณิ ตศาสตร์ กบการตัดสิ นใจ

 สื่ อการสอน
     -

 บทความวิชาการ
    -

6. นางสาวสมบูรณ์ ชาวชายโขง
  ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
             ้
  การศึกษา
     วท.บ. สถิติประยุกต์     อุดรธานี
     สต.ม. สถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         ั
     ปั จจุบน กาลังศึกษา ปร.ด. สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประวัติการทางาน

  ช่ วงปี         หน้ าที่/ตาแหน่ ง               ่
                                   สถานทีทางาน
 2534-2539   นักสถิติ                  สถาบันราชภัฏสกลนคร
 2540        ั            ั    ั
        ปฏิบติการสอน/หัวหน้าฝ่ ายปฏิบติการวิจย       ั
                              สานักวิจย สถาบันราชภัฏสกลนคร
 2540-2543            ้
        หัวหน้าฝ่ ายสถิติขอมูล           สถาบันราชภัฏสกลนคร
 2543-2547       ้
        รองผูอานวยการสานักวางแผนและพัฒนา      สถาบันราชภัฏสกลนคร
 2548-2549    ้
        ผูอานวยการสานักวางแผนและพัฒนา        สถาบันราชภัฏสกลนคร

 ตาแหน่ งบริหาร -
  ประสบการณ์
     1. ประสบการณ์การสอน
       รายวิชาที่สอนหรื อเคยสอน
       - หลักสถิติ -                      ั
                            คณิ ตศาสตร์ กบการตัดสิ นใจ
       - ทฤษฎีความน่าจะเป็ น 1         - สถิติการศึกษา
 -       การวิเคราะห์การถดถอย -         สถิติเชิงคณิ ตศาสตร์



                       
                       


 -           ั
         การวิจยดาเนินงาน 1 -           การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
 -        สถิติธุรกิจ -              สถิติวเิ คราะห์ 1, 2
        - สถิติอนุพาราเมตริ ก -          สถิติเพื่อการวิจยั
 -        ชีวสถิติ   -              การคิดและการตัดสิ นใจ
 -        ความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น -               ้     ั
                             โปรแกรมประยุกต์ดานสถิติและการวิจย
 -        การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์    - สถิติเชิงคณิ ตศาสตร์ 1
       2. ประสบการณ์การวิจัย

   ปี พ.ศ.                      เรื่อง
    2544    การสร้างชุดการเรี ยนรายวิชาความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น เรื่ อง
                           ั
         “การทดสอบสมมุติฐาน” โดยเน้นปฏิบติการสาหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏปี
         ทุนโครงการ พวส. เป็ นคณะกรรมการวิจย   ั
   2543                               ั
         การศึกษาศักยภาพสถาบันราชภัฏสกลนคร ทุนสานักวิจย สถาบันราชภัฏสกลนคร
         เป็ นหัวหน้าคณะกรรมการวิจย ั

       3. ประสบการณ์ การควบคุมวิทยานิพนธ์ -
       4. ประสบการณ์การเป็ นวิทยากร -
       5. ประสบการณ์การศึกษาอบรม และการดูงานในประเทศและต่ างประเทศ
        5.1 ในประเทศ

 ปี                    เรื่องอบรม                          สถ
พ.ศ.
2535 หลักสู ตรระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หารวิทยาลัยครู                   วิทยาลัยครู นครปฐม
           ั
2535 สถิติเพื่อการวิจยทางสังคมศาสตร์                           สถาบันบัณฑิตพัฒน
                                                 ิั
                                             ศูนย์วจยเกษตร
2535              ั
     หลักสู ตรการฝึ กอบรมวิจยระดับกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             มหาวิทยาลัยเกษตรศ
2540   การออกแบบระบบฐานข้อมูล                              กรุ งเทพมหานคร
2542      ั
     การวิจยพื้นฐานสาหรับนักสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                      ั
                                             สมาคมวิจยสังคมศา
2543   หลักสู ตรพัฒนานักสร้างกระบวนการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่ วม            สานักงานสภาสถาบ


                      
                      


                       ั                     ั
2543 หลักสู ตรการเขียนแผนงานหรื อชุดโครงการวิจยเพื่อของบประมาณแผ่นดินในปี งบประมาณ สภาวิจยแห่งชาติ
   2545-2546

       5.2 ต่ างประเทศ
        -
 ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ในด้ าน
     -
 เอกสารประกอบการสอน/ตารา
     หลักสถิติ
 สื่ อการสอน
     -
 บทความวิชาการ
     -


7. นางสาวชนัญกาญจน์ แสงประสาน
  ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์ ระดับ 6
  การศึกษา วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประวัติการทางาน
   ช่ วงปี           หน้ าที่/ตาแหน่ ง             ่
                                   สถานทีทางาน
  2542-2543 พนักงานสอนคอมพิวเตอร์                ั
                              บริ ษท ICE group จากัด
              ั
  2545-2547 อาจารย์อตราจ้าง โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
       ั
 2547-ปัจจุบน อาจารย์ประจา สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ตาแหน่ งบริหาร
-         ้          ั
       รองผูอานวยการสถาบันวิจยและพัฒนา
     - กรรมการและเลขนุการ คณะกรรมการบริ หารสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
  ประสบการณ์
     1. ประสบการณ์การสอน
       รายวิชาที่สอนหรื อเคยสอน
 -       สถิติธุรกิจ             - ชีวสถิติ
 -       หลักสถิติ              - สถิติสาธารณสุ ข



                         
                         


 -       ความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น                ้     ั
                             - โปรแกรมประยุกต์ดานสถิติและวิจย
 -       ทฤษฎีความน่าจะเป็ นและสถิติ                 ั
                             - สถิติเพื่อการวิจย
 -       ทฤษฎีการตัดสิ นใจ                  ั
                             - การวิจยดาเนินงาน 1
 -       การคิดและการตัดสิ นใจ
      2. ประสบการณ์การวิจัย
   ปี พ.ศ.                       เรื่อง
    2546   ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มวิชาเอกคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาวิทยา-
        ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิ ตศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

      3. ประสบการณ์ การควบคุมวิทยานิพนธ์
       -
      4. ประสบการณ์การเป็ นวิทยากร
       -

      5. ประสบการณ์การศึกษาอบรม และการดูงานในประเทศและต่ างประเทศ
       5.1 ในประเทศ
 ปี                     เรื่องอบรม
พ.ศ.
             ั
2551 การอบรมเชิงปฏิบติการหลักสู ตร                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสก
                ั
   “แนวทางในการทาวิจยเชิงวิชาการภายใต้โครงการพัฒนานักวิจยใหม่” ั
2550 การฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้น                                สานักงานคณะกรรมก
   “หลักสู ตรการสร้างสื่ อบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์และหลักสู ตรการบริ หารจัดการระบบ
   TCULMS”
                 ้
2550 การฝึ กอบรมหลักสู ตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา หลักสู ตรที่ 2       สานักงานคณะกรรมก
   รุ่ นที่ 4
2549 การอบรมหลักสู ตรเตรี ยมวิทยากรอบรมเพื่อใช้ The Geometer’s Sketchpad ขั้นพื้นฐาน      สถาบันส่ งเสริ มการสอ
              ั
2549 การอบรมเชิงปฏิบติการ “การเสริ มสร้างสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้สาหรับครู มืออาชีพ”      มหาวิทยาลัยราชภัฏสก
               ั
2549 การอบรมเชิงปฏิบติการ หลักสู ตร                                     ั
                                                สมาคมนักวิจยในความ
                             ั
   เทคนิคการเขียนและวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจยเพื่อเสนอของบประมาณประจาปี
   พ.ศ. 2551 ตามมติคณะรัฐมนตรี
       5.2 ต่ างประเทศ


                          
                            ปี พ.ศ.          เรื่องอบรม          สถานที่         ระยะเวลา
   2550  การศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาบุคลากร ประเทศจีน            5 วัน
       ณ เมืองปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ในด้ าน
-
  เอกสารประกอบการสอน/ตารา
      เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น
  สื่ อการสอน
-
  บทความวิชาการ
-

8. นายสอาด ม่ วงจันทร์
  ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์ ระดับ 4
  การศึกษา
     ปี พ.ศ. 2541 วท.บ (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ปี พ.ศ. 2544 วท.ม. (วิทยาการคณานา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ปี พ.ศ. 2551 วท.ด. (คณิ ตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ประวัติการทางาน
   ช่ วงปี         หน้ าที่/ตาแหน่ ง              ่
                                   สถานทีทางาน
   2545    อาจารย์                  สถาบันราชภัฏสกลนคร
  2546-2551 ลาศึกษาต่อ                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   2551    อาจารย์                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  ตาแหน่ งบริหาร
      ปี พ.ศ. 2545 กรรมการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์ )

  ประสบการณ์
     1. ประสบการณ์การสอน



                       
                       


       ปี พ.ศ. 2545 อาจารย์ สถาบันราชภัฏสกลนคร
       ปี พ.ศ. 2547 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
       ปี พ.ศ. 2551 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       รายวิชาที่สอนหรื อเคยสอน
      - กาหนดการเชิงเส้น -               ั
                        สมการเชิงอนุพนธ์
-        คณิ ตศาสตร์ประยุกต์ -     คณิ ตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
-        ระบบจานวน -          การวิเคราะห์จานวนจริ ง
-        โทโพโลยีเบื้องต้น -      ดีสครี ตและโครงสร้าง
       - พีชคณิ ตเชิงเส้น -           ั
                        การวิจยดาเนินงาน 1
-            ั
         แคลคูลสและเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 1
      2. ประสบการณ์การวิจัย

  ปี                    เรื่อง
2547-2550 Parallel computing for turbulent wake dynamics in stratified fluid

      3. ประสบการณ์ การควบคุมวิทยานิพนธ์ -
      4. ประสบการณ์การเป็ นวิทยากร -
      5. ประสบการณ์การศึกษาอบรม และการดูงานในประเทศและต่ างประเทศ
       5.1 ในประเทศ
 ปี พ.ศ.         เรื่องอบรม             สถานที่      ระยะเวลา
  2546    Parallel computing         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  4 เดือน
  2549    Java programming          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  30 ชัวโมง
                                          ่
  2548    Moodle E-learning System      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  1 วัน

       5.2 ต่ างประเทศ -
 ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ในด้ าน
-     คณิ ตศาสตร์ / คณิ ตศาสตร์ประยุกต์



                         
                        


-            ้
      คอมพิวเตอร์ดานการคานวณ

 เอกสารประกอบการสอน/ตารา
-     เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กาหนดการเชิงเส้น
    - เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
-                        ั
     เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สมการเชิงอนุพนธ์สามัญ

 สื่ อการสอน
     -
 บทความวิชาการ
     - Parallel computing for implicit scheme, ANSCSE 8th , Suranaree University of
Technology, Thailand, 2005
     - Parallel numerical simulation of turbulent wake dynamics in stratified fluid.
ANSCSE 12th, Ubon Ratjathanee University, Thailand, 2008

9. นางสาวสมจิตร บุญเทียม
  ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์พิเศษประจา
  การศึกษา
     ปี พ.ศ. 2549 วท.บ. คณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
     ปี พ.ศ. 2550 กาลังศึกษา วท.ม. คณิ ตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประวัติการทางาน

     ช่ วงปี           หน้ าที่/ตาแหน่ ง              ่
                                      สถานทีทางาน
 ต้นปี 2549          ั
             ครู อตราจ้าง              โรงเรี ยนท่าจาปาวิทยา
 ปลายปี 2549       เจ้าหน้าที่ธุรการ           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
          ั
 ปลายปี 2549-ปัจจุบน   อาจารย์พิเศษ              มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  ตาแหน่ งบริหาร
-

  ประสบการณ์
     1. ประสบการณ์การสอน


                        
                        


           ั
      เป็ นครู อตราจ้างสอนนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย โรงเรี ยนท่าจาปาวิทยา
6 เดือนและสอนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 ปี 6 เดือน
      รายวิชาที่สอนหรื อเคยสอน
 -           ั
        แคลคูลสและเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 1     -    พีชคณิ ตเชิงเส้น 1
 -            ั
        แคลคูลสและเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 2         - พีชคณิ ตเชิงเส้น
 -       การคิดและการตัดสิ นใจ             - คณิ ตศาสตร์เชิงนามธรรม
     2. ประสบการณ์การวิจัย
      -
     3. ประสบการณ์ การควบคุมวิทยานิพนธ์
      -
     4. ประสบการณ์การเป็ นวิทยากร
      -
     5. ประสบการณ์การศึกษาอบรม และการดูงานในประเทศและต่ างประเทศ
      5.1 ในประเทศ
  ปี พ.ศ.         เรื่องอบรม              สถานที่      ระยะเวลา
   2550  ศึกษาดูงานพืชสวนโลก          จังหวัดเชียงใหม่        5 วัน
   2551  เข้าร่ วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาศิลปากร         4 วัน
       – คณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ยน ครั้งที่ 18 จังหวัดนครปฐม
       (สสวท.)

       5.2 ต่ างประเทศ
ปี พ.ศ.       เรื่องอบรม                 สถานที่       ระยะเวลา
           ิ
 2551 ศึกษาดูงานที่วทยาลัยสะหวันนะเขต      ณ                 1 วัน
                         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ในด้ าน
     -
  เอกสารประกอบการสอน/ตารา
-
  สื่ อการสอน
      -



                                  
                                  
  บทความวิชาการ
    -

2. ข้ อมูลพืนฐานการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (โดยสังเขป ดังนี้)
      ้
     ข้อมูลพื้นฐานการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
     2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.2 นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.3 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
     2.4 การดาเนิ นกิจกรรมและโครงการประจาปี สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
     2.5 ผลการดาเนิ นกิจกรรมและโครงการประจาปี สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
     2.6 หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     2.7 ข้อมูลของคณาจารย์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
งบประมาณและค่ าใช้ จ่ายงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษา......................................................................................................95,120 บาท
สนับสนุนการจัดทาสื่ อการซื้ อหนังสื อประกอบการสอน........................................................33,510 บาท
พัฒนาอาจารย์.......................................................................................................................... - บาท
     ั
การปฏิบติการภาคสนามของนักศึกษา.....................................................................................25,000 บาท
พัฒนาห้องเรี ยนและสานักงาน...............................................................................................185,000 บาท
การสัมมนาทางวิชาการของนักศึกษา.......................................................................................30,000 บาท
การดาเนินการสอนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์....................................................... - บาท
        ั
ประชุมเชิงปฏิบติการเพื่อพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และนาเสนอ………………………….… - บาท
ศึกษาดูงานของนักศึกษา.......................................................................................................... - บาท
การจัดทารายงานประจาปี .……………………………………………………………… - บาท

รวม                       368,630 บาท

      ี่
ครุ ภัณฑ์ ทได้ จัดซื้อ และคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
             ี่
      1. ครุ ภัณฑ์ ทใช้ ในการเรียนการสอน



                    
                    


-    เครื่ องคานวณเชิงกราฟ (Graphing Calculator)  จานวน  40 เครื่ อง
-    Projector Hatachi               จานวน  1 เครื่ อง
-    เครื่ องช่วยสอน                จานวน  1 เครื่ อง
-    เครื่ องคิดเลข (Science Calculator)      จานวน  26 เครื่ อง
  2. ครุ ภัณฑ์ สานักงาน
-    เครื่ องคอมพิวเตอร์              จานวน 10 เครื่ อง
-    เครื่ อง Printer               จานวน 7 เครื่ อง

                                     
                                    


การจัดกิจกรรม / โครงการในรอบปี
    ในระหว่างเดือนมิถุนายาน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
           ั                                           ั ิ
ได้ดาเนินโครงการให้นกศึกษาและบริ การสังคม เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้างความรู้ เพิมพูนสติปัญญา สามารถประยุกต์ใช้กบชีวตประจาวัน ดังนี้
                                       ่

         ชื่อโครงการ            ระยะเวลาดาเนินการ          ้
                                         กลุ่มเปาหมาย      แหล่งของงบประมาณ     จานวน (บาท)
1. โครงการแข่งขันความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์     สิ งหาคม พ.ศ. 2549    นักเรี ยน นักศึกษา     งบประมาณแผ่นดิน       10,000
2. โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษา ชั้นปี ที่ 1    มิถุนายน พ.ศ. 2549    นักศึกษา ชั้นปี ที่ 1   งบประมาณแผ่นดิน       5,000
3. โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน         ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. 2549  อาจารย์ นักศึกษา      งบประมาณการศึกษาเพื่อปวงชน  17,787
4. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป     มีนาคม พ.ศ. 2550     นักศึกษา ชั้นปี ที่ 3   งบประมาณแผ่นดิน       15,000
  Microsoft Office และ
การใช้เครื่ องคานวณ
  ทางคณิ ตศาสตร์
5. โครงการศิษย์เก่าคืนสู่ เหย้าและติดตามการมี  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550   บัณฑิต วท.บ. นักศึกษา งบประมาณแผ่นดิน          10,000
  งานทาของบัณฑิต
6. โครงการพัฒนาจริ ยธรรมและเจตคติที่ดีต่อ    ก.ค. - ก.ย. 2549     นักศึกษา ชั้นปี ที่ 1, 2  งบประมาณบริ หารการศึกษา   23,000
  คณิ ตศาสตร์

                                     
                                    


    และในระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ได้มีกิจกรรม / โครงการทั้งหมด 8
กิจกรรม / โครงการ ดังนี้

          ชื่อโครงการ           ระยะเวลาดาเนินการ         ้
                                         กลุ่มเปาหมาย     แหล่งของงบประมาณ  จานวน (บาท)
1.  โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษา ชั้นปี ที่ 1     มิถุนายน พ.ศ. 2550   นักศึกษา ชั้นปี ที่ 1 - 3  งบประมาณแผ่นดิน   5,000
2.  โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาก่อนฝึ กระสบการณ์   มิถุนายน พ.ศ. 2550   นักศึกษา ชั้นปี ที่ 3    งบประมาณแผ่นดิน   5,000
   วิชาชีพคณิ ตศาสตร์
3.             ั
   โครงการประชุมเชิงปฏิบติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ  กรกฎาคม พ.ศ. 2550   นักเรี ยน นักศึกษา ครู   งบประมาณแผ่นดิน   30,000
   ทางคณิ ตศาสตร์                                   ้
                                     อาจารย์ และผูสนใจ
4.                     ิ
   โครงการนิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชาชีพ   สิ งหาคม พ.ศ. 2550   นักศึกษา ชั้นปี ที่ 4    งบประมาณแผ่นดิน   20,000
5.  โครงการพัฒนาจริ ยธรรม             กันยายน พ.ศ. 2550   นักศึกษา ชั้นปี ที่ 2 - 3  งบประมาณแผ่นดิน   5,000
6.  โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน          กันยายน พ.ศ. 2550   อาจารย์ นักศึกษา      งบประมาณแผ่นดิน   26,140
7.  โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน          กันยายน พ.ศ. 2550   อาจารย์ นักศึกษา      งบบริ หารการศึกษา  19,280
8.  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึ กประสบ-   ตุลาคม พ.ศ. 2550    นักศึกษา ชั้นปี ที่ 4    งบประมาณแผ่นดิน   5,000
      ิ
   การณ์วชาชีพ
9.  โครงการฝึ กการจัดค่ายคณิ ตศาสตร์       กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551  นักศึกษา ชั้นปี ที่ 2, 4  งบประมาณแผ่นดิน   25,000

                    
                    


ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
    ระบบประกันคุณภาพใช้ ระบบ PDCA มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
     1. การจัดทาแผนและโครงการ (P : PLAN)
          ั
     2. ปฏิบติตามแผน และโครงการที่วางไว้ (D : DO)
     3. ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน (C : CHECK)
     4. นาผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุ งต่อไป (A : ACTION)
    P มีแผน
     1. วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของคณะ/พันธกิจหรื อไม่
              ้
     2. มีการกาหนดผูรับผิดชอบหรื อไม่ (รายบุคคล/คณะบุคคล)
     3. ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดไว้เหมาะสมหรื อไม่
     4. งบประมาณที่กาหนดเหมาะสมหรื อไม่
     5. มีการเสนอเพื่อขออนุมติก่อนดาเนินการหรื อไม่
                 ั
    D มีผลการดาเนินการตามแผน
     1. มีการกาหนดขั้นตอนหรื อวิธีการดาเนิ นการหรื อไม่
        ู้
     2. มีผรับผิดชอบดาเนินการได้ตามที่กาหนดไว้หรื อไม่
     3. มีการประสานงานกับผูที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร
                  ้
     4. สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดหรื อไม่
     5. สามารถดาเนินการได้ตามงบประมาณที่กาหนดไว้หรื อไม่
    C มีการประเมินการดาเนินการ
     1. ได้มีการกาหนดวิธี/รู ปแบบการประเมินหรื อไม่
     2. มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรื อไม่
     3. ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรื อไม่
     4. ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดาเนินการมีหรื อไม่
     5. ข้อดี/จุดแข็ง ของการดาเนินการมีหรื อไม่
    A มีการปรับปรุ งตามผลการประเมิน
     1. มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่คนพบ ้
     2. มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริ มข้อดี /จุดแข็งเพิ่มขึ้น
     3. มีการนาผลที่ได้จากการระดมสมอง (ข้อ 1 ,2)
เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะเพื่อพิจารณาสาหรับใช้ วางแผนครั้งต่อไป
     4. กาหนดกลยุทธ์ในการจัดทาแผนครั้งต่อไป
           ้
     5. กาหนดผูรับผิดชอบไปดาเนินจัดทาแผนครั้งต่อไป



                      
                     


       กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
       กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
เป็ นกระบวนการและมาตรฐานของการควบคุม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษา
     กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ที่สาคัญ คือ
     1. มีคณะกรรมการ การประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
     2. มีหน่วยงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
     3. มีการกาหนดนโยบาย
       ั
และแนวปฏิบติในการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
     4.
มีการนาระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
     5.
            ั
มีการกาหนดแผนปฏิบติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
     6. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
     7. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบติงาน และรายงานผลการดาเนินการ เพื่อจะนาไปสู่ การ
                    ั
ปรับปรุ ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

         ่
    ปัจจัยทีมีผลต่ อคุณภาพการศึกษา
    ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา หมายถึงปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการระบบ
และกระบวนการผลิต (Process) ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output/ Outcome)
ของการจัดการศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา
    สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ จะดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยคานึงถึงปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กาหนดไว้ 9 ประการคือ
    1. ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ ภารกิจองค์กร และแผนดาเนินงาน
    2. การเรี ยนการสอน
      2.1 หลักสู ตร
      2.2 การเรี ยนการสอน
      2.3 การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ ผลการเรี ยนของนักศึกษา
      2.4 สื่ อการสอน อุปกรณ์การศึกษาและวิจย ั
      2.5 ห้องสมุดและระบบสารสนเทศ
      2.6 สภาพแวดล้อมของการเรี ยนรู้



                       
                      


        2.7 อาจารย์
        2.8 บุคลากร
        2.9 นักศึกษาและบัณฑิต
      3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
           ั
      4. การวิจย
      5. การบริ การวิชาการแก่สังคม
      6. การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
                  ้
      7. ระบบการบริ หารและผูบริ หาร
      8. งบประมาณ
      9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
                            ้
      การประกันคุณภาพการศึกษา ต้องมีการกาหนดผูรับผิดชอบ แนวปฏิบติ  ั
และขั้นตอนการดาเนินการของแต่ละปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยรวม
               ั
ซึ่ งเป็ นผลรวมของการปฏิบติงานที่มีแผนและระบบเพื่อให้เกิดความมันใจว่าการจัดการศึกษาจะได้คุณภา
                                ่
พตามปณิ ธาน จุดมุ่งหมาย และภารกิจของสถาบัน

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจาสาขา
         ั
    1. นายศรี จนทร์ ทานะขันธ์           ประธานกรรมการ
    2. นายสุ นทร ไชยชนะ              กรรมการ
    3. นายพฤหัส กาภูศิริ             กรรมการ
    4. นางสาวสมจิตต์ รัตนอุดมโชค         กรรมการ
    5. นางมาลี ศรี พรหม              กรรมการ
    6. นางสาวสมบูรณ์ ชาวชายโขง          กรรมการ
    7. นางสาวชนัญกาญจน์ แสงประสาน         กรรมการและเลขานุการ
    8. นางสาวสมจิตร บุญเทียม           กรรมการและผูช่วยเลขานุการ
                                 ้

หน้ าที่
      1. พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
      2. มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
และมุ่งมันที่จะดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
     ่              ั

                       
                      


                  ั
     3. กาหนดนโยบาย แนวปฏิบติ และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน
และทัวด้าน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร
    ่                 ่
     4. ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างทัวด้าน
                          ่
โดยการควบคุมปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตลอดจนการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบโดยคานึงถึง ขวัญ และกาลังใจของบุคลากรทุกคนในองค์กร
รวมทั้งการกระตุนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และจิตสานึกที่มุ่งเน้นคุณภาพ
        ้
     5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งทบทวนผลลัพธ์
และระดับของความสาเร็ จในการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษา
     6. ปรับปรุ งคุณภาพของระบบ กระบวนการ และผลผลิตอย่างต่อเนื่ องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา บุคลากร นักศึกษา และบัณฑิต

แผนปรับปรุ งคุณภาพ
     สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ได้ปรับปรุ งคุณภาพตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
     1. การปรับปรุ งฐานข้ อมูลปั จจุบัน
                                      ั
        สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติได้ดาเนินการปรับปรุ งข้อมูลปัจจุบน
โดยมีเวบไซต์ของสาขาวิชา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การดาเนิ นงาน
โดยดาเนินงานตามโครงการประจาปี งบประมาณ ซึ่ งโครงการต่าง ๆ
จะมีการประเมินผลโครงการทุกครั้ง
เพื่อทราบผลประเมินโครงการและปรับปรุ งการดาเนินโครงการครั้งต่อไป
       ้
     เปาหมาย
        1. เพื่อพัฒนาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ
และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
                     ้
        2. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายผูสอน
         ั
     ตัวชี้วดความสาเร็จ
        1. ประสิ ทธิภาพของการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
        2. จานวนหลักสู ตรที่ได้รับการพัฒนา
        3.
การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
        4. จานวนนักศึกษาหลังปริ ญญาตรี ที่เพิ่มขึ้น
        5. จานวนเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ



                      
                      
      งบประมาณ
         สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติเสนอของบประมาณแผ่นดินเพื่อรดาเนินโครงการ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 140,420 บาท
              ่               ั
(หนึ่งแสนสี่ หมื่นสี่ ร้อยยีสิบบาทถ้วน) โดยวางแผนการปฏิบติ ดังนี้
      แผนปฏิบัติการ
                                             ั
        สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติได้ดาเนินประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการปฏิบติงาน
และดาเนินโครงการ จานวน 9 โครงการ ดังรายละเอียดข้างต้น

     2. แผนพัฒนาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2551-2555)
                                      ั
        สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติได้ดาเนินการปรับปรุ งข้อมูลปัจจุบน
โดยมีเวบไซต์ของสาขาวิชา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การดาเนิ นงาน
โดยดาเนินงานตามโครงการประจาปี งบประมาณ ซึ่ งโครงการต่าง ๆ
จะมีการประเมินผลโครงการทุกครั้ง
เพื่อทราบผลประเมินโครงการและปรับปรุ งการดาเนินโครงการครั้งต่อไป
       ้
     เปาหมาย
        1. เพื่อพัฒนาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ
และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
                     ้
        2. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายผูสอน
         ั
     ตัวชี้วดความสาเร็จ
        1. ประสิ ทธิภาพของการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
        2. จานวนหลักสู ตรที่ได้รับการพัฒนา
        3.
การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
        4. จานวนนักศึกษาหลังปริ ญญาตรี ที่เพิ่มขึ้น
        5. จานวนเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ
     งบประมาณ
        งบประมาณในการดาเนินโครงการ ในปี งบประมาณ 2551 - 2555 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
6,795,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีแผนการปฏิบติ ดังนี้ ั



                      
                      


     แผนปฏิบัติการ
                                          ั
      สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติได้ดาเนินประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการปฏิบติงาน
ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอโครงการที่จะดาเนินการในปี งบประมาณ 2551 – 2555 เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ดังตารางต่อไปนี้

ลาดับ    กิจกรรม   ระยะเวลาดาเนินงาน     งบ     ผู้รับ         ดัชนี
 ที่          เริ่มต้ น สิ้นสุ ด   ประมาณ   ผิดชอบ       ความสาเร็จ
 1 โครงการคลีนิกคณิ ตศ  พ.ศ.   พ.ศ.     210,000 สาขาวิชาค ประสิ ทธิภาพของการเรี ย
   าสตร์และสถิติ    2551   2555         ณิ ตศาสตร์ แ นรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคั
                             ละสถิติ    ญ
 2   โครงการพัฒนาชุดกา    พ.ศ.   พ.ศ.  800,000 สาขาวิชาค ประสิ ทธิภาพของการเรี ย
    รสอนเพื่อปรับพื้นฐา   2551   2555      ณิ ตศาสตร์ แ นรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
    น                         ละสถิติ
    ความรู้คณิ ตศาสตร์
 3   โครงการพัฒนาหลักสู   พ.ศ.   พ.ศ.  1,000,000 สาขาวิชาค    จานวนหลักสู ตรที่ได้
    ตรวท.ม.คณิ ตศาสตร์   2551   2555       ณิ ตศาสตร์ แ  รับการพัฒนา
    ประยุกต์                      ละสถิติ
 4   โครงการพัฒนาหลักสู   พ.ศ.   พ.ศ.   100,000 สาขาวิชาค    จานวนหลักสู ตรที่ได้
    ตรวท.บ.คณิ ตศาสตร์   2551   2555       ณิ ตศาสตร์ แ  รับการพัฒนา
    ประยุกต์                      ละสถิติ
 5   โครงการฝึ กหัดจัดค่าย  พ.ศ.   พ.ศ.   150,000 สาขาวิชาค    การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
    คณิ ตศาสตร์       2551   2555       ณิ ตศาสตร์ แ  กษาที่ครบถ้วนและสอดค
                              ละสถิติ    ล้องกับคุณลักษณะของบั
                                     ณฑิตที่พึงประสงค์
 6   โครงการพัฒนาการเรี   พ.ศ.   พ.ศ.   500,000  สาขาวิชาค การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
    ยนการสอน        2551   2555        ณิ ตศาสตร์ แ กษาที่ครบถ้วนและสอดค
                               ละสถิติ   ล้องกับคุณลักษณะของบั
                                     ณฑิตที่พึงประสงค์
 7   โครงการอบรมเทคนิค    พ.ศ.   พ.ศ.   210,000  สาขาวิชาค การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
        ั
    การปฏิบติงานสานักง   2551   2555        ณิ ตศาสตร์ แ กษาที่ครบถ้วนและสอดค
    านก่อนฝึ กประสบการ                  ละสถิติ   ล้องกับคุณลักษณะของบั



                         
                        


ลาดับ     กิจกรรม      ระยะเวลาดาเนินงาน    งบ     ผู้รับ         ดัชนี
 ที่               เริ่มต้ น สิ้นสุ ด  ประมาณ   ผิดชอบ        ความสาเร็จ
      ิ
    ณ์วชาชีพ                                ณฑิตที่พึงประสงค์
 8   โครงการปฐมนิ เทศก่     พ.ศ.    พ.ศ.   25,000  สาขาวิชาค   การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
    อนฝึ กประสบการณ์วิ     2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ  กษาที่ครบถ้วนและสอดค
    ชาชีพ                          ละสถิติ    ล้องกับคุณลักษณะของบั
                                        ณฑิตที่พึงประสงค์
 9   โครงการปฐมนิเทศนั     พ.ศ.    พ.ศ.   25,000  สาขาวิชาค   การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
    กศึกษาใหม่         2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ  กษาที่ครบถ้วนและสอดค
                                 ละสถิติ    ล้องกับคุณลักษณะของบั
                                        ณฑิตที่พึงประสงค์
 10   โครงการพัฒนาจริ ยธ     พ.ศ.    พ.ศ.   90,000  สาขาวิชาค   การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
    รรม            2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ  กษาที่ครบถ้วนและสอดค
                                 ละสถิติ    ล้องกับคุณลักษณะของบั
                                        ณฑิตที่พึงประสงค์
 11   โครงการปัจฉิมนิเทศ     พ.ศ.    พ.ศ.   25,000  สาขาวิชาค   การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
    นักศึกษาหลังฝึ กประ    2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ  กษาที่ครบถ้วนและสอดค
         ิ
    สบการณ์วชาชีพ                      ละสถิติ    ล้องกับคุณลักษณะของบั
                                        ณฑิตที่พึงประสงค์
 12   โครงการนิเทศนักศึก     พ.ศ.    พ.ศ.   100,000  สาขาวิชาค   การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
    ษาฝึ กประสบการณ์วชิ    2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ  กษาที่ครบถ้วนและสอดค
    าชีพ                           ละสถิติ    ล้องกับคุณลักษณะของบั
                                        ณฑิตที่พึงประสงค์
 13   โครงการพัฒนาทักษะ     พ.ศ.    พ.ศ.   100,000  สาขาวิชาค   การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
    การจัดกิจกรรมนักศึก    2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ  กษาที่ครบถ้วนและสอดค
    ษาหัวข้อการทางานเป็                   ละสถิติ    ล้องกับคุณลักษณะของบั
    นทีม                                  ณฑิตที่พึงประสงค์

 14   โครงการจัดหาครุ ภณั    พ.ศ.    พ.ศ.   200,000  สาขาวิชาค การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
    ฑ์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบ ั   2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ กษาที่ครบถ้วนและสอดค
    ติ                            ละสถิติ   ล้องกับคุณลักษณะของบั



                        
                        


ลาดับ     กิจกรรม      ระยะเวลาดาเนินงาน    งบ      ผู้รับ       ดัชนี
 ที่               เริ่มต้ น สิ้นสุ ด  ประมาณ    ผิดชอบ      ความสาเร็จ
    การคอมพิวเตอร์                             ณฑิตที่พึงประสงค์
 15   โครงการส่ งเสริ มควา    พ.ศ.    พ.ศ.   200,000  สาขาวิชาค การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
    มสามารถพิเศษ        2551    2555   200,000  ณิ ตศาสตร์ แ กษาที่ครบถ้วนและสอดค
    ทางคณิ ตศาสตร์                      ละสถิติ   ล้องกับคุณลักษณะของบั
                                        ณฑิตที่พึงประสงค์
 16   โครงการศิษย์เก่าคืนสู่   พ.ศ.    พ.ศ.   100,000  สาขาวิชาค การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
    เหย้าและติดตามการมี    2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ กษาที่ครบถ้วนและสอดค
    งานทา                           ละสถิติ   ล้องกับคุณลักษณะของบั
                                        ณฑิตที่พึงประสงค์
 17   โครงการทัศนศึกษาดู     พ.ศ.    พ.ศ.   200,000  สาขาวิชาค การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึ
    งาน            2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ กษาที่ครบถ้วนและสอดค
                                 ละสถิติ   ล้องกับคุณลักษณะของบั
                                        ณฑิตที่พึงประสงค์

 18   โครงการเปิ ดสอนหลั     พ.ศ.    พ.ศ.        สาขาวิชาค   จานวนนักศึกษาหลังปริ ญ
    กสู ตร           2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ  ญาตรี ที่เพิ่มขึ้น
    วท.ม.คณิ ตศาสตร์                     ละสถิติ
 19   โครงการความร่ วมมือ    พ.ศ.    พ.ศ.   600,000  สาขาวิชาค   จานวนเครื อข่ายความร่ วม
    ระหว่างมหาวิทยาลัยเ    2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ  มือทางวิชาการ
    พื่อจัดประชุมวิชาการ                   ละสถิติ
 20   โครงการอบรมเชิงปฏิ     พ.ศ.    พ.ศ.   800,000  สาขาวิชาค   จานวนเครื อข่ายความร่ วม
    บัติการการสอนคณิ ต     2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ  มือทางวิชาการ
    ศาสตร์และสถิติระดับ                    ละสถิติ
    มัธยมศึกษา
 21   โครงการแข่งขันความ     พ.ศ.    พ.ศ.   360,000  สาขาวิชาค    จานวนเครื อข่ายความร่ วม
    รู้ทางคณิ ตศาสตร์ ระดั   2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ  มือทางวิชาการ
    บการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   ละสถิติ
 22   โครงการคณิ ตศาสตร์     พ.ศ.    พ.ศ.   1,000,000 สาขาวิชาค    จานวนเครื อข่ายความร่ วม
    และเทคโนโลยีสู่ชุมช    2551    2555        ณิ ตศาสตร์ แ  มือทางวิชาการ



                      
                     


ลาดับ    กิจกรรม     ระยะเวลาดาเนินงาน    งบ    ผู้รับ       ดัชนี
 ที่            เริ่มต้ น สิ้นสุ ด  ประมาณ  ผิดชอบ      ความสาเร็จ
    น                         ละสถิติ
     3. แผนพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
        สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติได้ดาเนินการปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่
และในการปรับปรุ งหลักสู ตร
สาขาวิชาเล็งเห็นว่าควรพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาหลักสู ตร
และเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการพัฒนาหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
จึงวางแผนพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
       ้
     เปาหมาย
        1. เพื่อพัฒนาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ
และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
                     ้
        2. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายผูสอน
         ั
     ตัวชี้วดความสาเร็จ
        1. ประสิ ทธิภาพของการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
        2. จานวนหลักสู ตรที่ได้รับการพัฒนา
        3.
การส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
        4. จานวนนักศึกษาหลังปริ ญญาตรี ที่เพิ่มขึ้น
        5. จานวนเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ
     งบประมาณ
                       ่
        งบประมาณในการดาเนินงานอยูในปี งบประมาณ 2551 - 2555 ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย โดยมีแผนพัฒนา ดังนี้
     แผนปฏิบัติการ
        สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยในปี การศึกษา 2550
              ุ                         ั
สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีวฒิทางการศึกษาระดับปริ ญญาโท ศึกษาต่อระดับดุษฎีบณฑิต 1 คน
สนับสนุนอาจารย์พิเศษ ระดับปริ ญญาตรี ได้ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท 1 คน


                      
                      


                       ้
และวางแผนกาหนดกรอบอัตรากาลังบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนเพิ่มเติม
โดยมติที่ประชุมเสนอให้เพิ่มอัตรากาลัง ดังนี้
          ้
      1. สายผูสอน จานวน 7 คน ซึ่งสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท / เอก
จาแนกตามวุฒิและปี ที่จะจบ ดังตารางข้างล่างนี้
    คุณวุฒิ                   ปี งบประมาณ
                2552           2553         2554
1. คอมพิวเตอร์        1 อัตรา
2. คณิ ตศาสตร์        1 อัตรา         1 อัตรา        2 อัตรา
3. สถิติ 2 อัตรา
  3.1 ประกันภัย       1 อัตรา
  3.2 สถิติ                     1 อัตรา

      2. สายสนับสนุน จานวน 2 คน แบ่งเป็ นเจ้าที่ธุรการ 1 อัตรา
         ั
และเจ้าหน้าที่ปฏิบติการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา


								
To top