Jac - Tough cookie ne' beidio, ti'n dal yn

Document Sample
Jac - Tough cookie ne' beidio, ti'n dal yn Powered By Docstoc
					Catchphrase 2004: Ysbyty Brynaber - Week 57

Key Language

Prepositions followed by pronouns
Medru

New Words

Oerfel
Dishgled (o de) (SW)
Cysylltu
Trafod
Maddau
Disgwyl
Cyswllt
Ystyfnig fel mul
Hawl
Sefyllfa
Dryslyd
Wastad
Cymryd ochr
Sylweddoli
Trafferthu
Gwell i mi beidio
Bwydo
Clwt
Blin
Cymryd ochr
Yn bwysicach fyth
Beio
Sylweddoli
Trafferthu
Crefu
Ystafell newid
Well i mi beidio
Gwneud llanast
Gwlyb diferu
Yn wael
To
Diogel
Colli angor

Main Grammatical Points

Prepositions followed by pronouns

Brian says:  Y sefyllfa dw i ynddi rwan
        The situation I am in now

In Welsh we cannot end a sentence with a preposition which does take the pronoun form to which it
refers.
Ynddi:      in it is used because it refers back to the word sefyllfa – situation
It is grammatically incorrect to say
Y tŷ dwi’n byw yn
The house in which I live – y tŷ dw i’n byw ynddo
Yr esgidau mae hi’n sefyll ynddyn nhw
BBC Cymru Wales                  Catchphrase 2004: Brynaber Wk 57 - 1
The full forms of yn are:

Yno i
Ynot ti
Ynddo fe
Ynddi hi
Ynddon ni
Ynddoch chi
Ynddyn nhw

Jac Whelan says:      Dw i’n gwybod o brofiad neth wyt ti’n mynd trwyddo fo
              I know from experience what you are going through

Trwyddo fo – though it.   Again the it refers to profiad (a masculine noun)

The full forms of trwy are:
Trwyddo i
Trwyddot ti
Trwyddi hi
Trwyddo fe
Trwyddon ni
Trwyddoch chi
Trwyddyn nhw

Note that often in speech trwy is pronounced drwy.

Medru

Brian asks Wendy:         Sut fedri di gysgu?
Fedri di is from the veb ‘medru’ to be able to. It is generally heard in North Walian dialects.  In south
Wales the form is gallu.

The full forms of medru in the present tense ar:

Mi fedra i
Mi fedri di
Mi fedrith o
Mi fedrith hi
Mi fedrwn ni
Mi fedrwch chi
Mi fedran nhw

The negative forms are Fedra i ddim and the Question Forms Fedra i?
Note that the answers will depend on the person for example:

Fedri di nofio       Medra/Na Fedra
Fedrith o          Medrith/Na Fedrith
Fedran nhw         Medran/Na fedran
BBC Cymru Wales                     Catchphrase 2004: Brynaber Wk 57 - 2
Ysbyty Brynaber: Episode 169
Agnes is discussing her feelings towards Brian with Agnes.

Brian tells Jac Whelan that he has doubts about his decision to leave Agnes.

Relationships between Brian and Wendy are pretty fraught – the baby is not giving either of them any
rest – she’s crying day and night.

Geirfa

Oerfel         the cold weather
Dishgled (SW)      cup of tea
Cysylltu        to contact
Trafod         to discuss
Maddau         to forgive
Disgwyl         to expect
Cyswllt         contact
Ystyfnig fel mul    as stubborn as a mule
Hawl          a right
Sefyllfa        situation
Dryslyd         confused
Wastad         always

Golygfa 1

Jenny - Agnes.
Agnes - Jenny.
Jenny - Ga i ddod i mewn?
Agnes - Wrth gwrs. Dere i mewn o’r oerfel..
Jenny - Mae’n gas gen i’r tywydd oer yma...
Agnes - Dere drwodd i’r gegin. Dishgled?
Jenny - Os gweli di’n dda. Wyt ti wedi siarad hefo Brian wedyn?
Agnes - Nac ydw.
Jenny - Ydy o wedi trio cysylltu hefo ti?
Agnes - Jenny. Fel dw i wedi dweud wrthot ti fwy nag unwaith, dw i ddim eisiau trafod Brian. Na
trafod dim ‘da Brian chwaith...Pam wyt ti’n edrych arno i fel’na?
Jenny - Poeni ydw i.
Agnes - Does dim eisiau iti...
Jenny - Does dim rhaid iti faddau i Brian. Does neb yn disgwyl iti wneud hynny. Ddim rwan. Ddim
byth efallai. Ond dw i yn meddwl ei bod hi’n bwysig eich bod chi’ch dau mewn cyswllt rhywsut.
Agnes - Rydyn ni mewn cyswllt.
Jenny - Trwy lythyrau cyfreithiwr.
Agnes - Mae llythyrau cyfrieithiwr yn fy siwtio fi i’r dim.
Jenny - A’r plant?
Agnes - Jenny – plis!  Dw i ddim eisiau trafod hyn!

Golygfa 2

Jac - A beth wedyn?
Brian - Taflu’r ffôn i lawr.
Jac - Tantrum time all over again? Nutty, nutty!  Mae’r Mrs yn real tough cookie.
Brian - Rwyt ti’n iawn. Mae hi’n gallu bod yn ystyfnig fel mul.
Jac - A beth wyt ti’n mynd i wneud rwan?
Brian - Dw i ddim yn gwybod...
Jac - Tough cookie ne’ beidio, ti’n dal yn dad i Rhodri a Beca, met. Mae gen ti
bob hawl i’w gweld nhw, cofia...A fydd y ddau ohonyn nhw eisiau dy weld ti.
BBC Cymru Wales                   Catchphrase 2004: Brynaber Wk 57 - 3
Fydd y ddau ohonyn nhw eisiau gweld Wendy hefyd rhywbryd. A Vicky...So. Beth sydd ar dy
feddwl di?
Brian - Erbyn hyn, dw i ddim yn siwr os ydw i’n gwneud y peth iawn ai pheidio...
Jac - Beth?
Brian - Hyn. Y sefyllfa dw i ynddi rwan. Byw yn y fflat hefo Wendy. Ydw i wir eisiau Wendy?
Jac - Beth wyt ti’n ddweud? That it’s Agnes you really want? Better the devil you know? Dyna
beth wyt ti’n ddeud?
Brian - Dw i ddim yn siwr. Dw i mor ddryslyd. Efallai fy mod i eisiau’r ddwy. Efallai fy mod i eisiau Agnes
a Wendy...
Jac - Fel yna’n union ôn i, mêt. Rhwng Mrs No. 1 a Mrs No. 2. Roedd yna right old messy overlap...
Brian - Rwyt ti’n dallt sut dw i’n teimlo felly?
Jac - Dallt yn iawn. Dallt i’r dim. A dw i’n gwybod o brofiad beth rwyt ti’n mynd trwyddo fo. Ond
paid â phoeni: mae yna wastad rhyw olau ym mhen draw pob twnnel...
Brian - Wyt ti’n meddwl Jac?

Golygfa 3

Brian - Wendy...Beth wyt ti’n wneud?
Wendy - Trio cysgu...
Brian - Sut fedri di gysgu? Dwyt ti ddim yn clywed Vicky?
Wendy - You get up this time, I’ve had enough...
Brian - Ond fedra i mo’i bwydo hi... Dyna ni...Dyna ni...Mae Dadi yma rwan, Vicky...Mae Dadi yma...
Brian - Wyt ti’n mynd i’w chymryd hi? Mae hi eisiau bwyd...
Wendy - What am I? A twenty four hour milking-machine?
Brian - Ac mae eisiau newid ei chlwt hi hefyd.
Wendy - That’s your job, pal.
Brian - Cymera hi...
Wendy - Bring her here then.
Brian - Paid â bod yn flin.
Wendy - Blin? I just feel totally knackered all the time.
BBC Cymru Wales                   Catchphrase 2004: Brynaber Wk 57 - 4
Ysbyty Brynaber: Episode 170
Brian meets up with Jenny and tells her that he must start talking to his wife again.

Wendy is in quite a state – the baby will not stop crying – the whole situation is driving her mad.

Jenny Saunders calls at her old house. She’s welcomed by Jac Whelan. They discuss Dr Dic
Allen’s disappearance. Jac tells her that he knows the very man who can help her find her lost lover.

Geirfa

Bwydo          to feed
Clwt           nappy
Blin           bad tempered
Cymryd ochr       to take sides
Yn bwysicach fyth    more important still
Beio           to blame
Sylweddoli        to realise
Trafferthu        to trouble
Crefu          to plead
Ystafell newid      changing room
Well i mi beidio     I’d better not

Golygfa 1

Jenny - Brian?
Brian - Jenny...
Jenny - Dyma beth od dy weld ti yng nghantîn yr ysbyty ‘ma. Wyt ti am eistedd?
Brian - Diolch. Sori...
Jenny - Pam wyt ti’n deud sori?
Brian - Am dy fod ti wedi dy ddal yn y canol...
Jenny - Beth wyt ti’n feddwl…?
Brian - Rwyt ti’n gwybod beth dw i’n feddwl...Rhwng Agnes a fi.
Jenny - Brian, edrycha. Dw i ddim yn mynd i gymryd ochr neb. Dim ond poeni amdanoch chi’ch
dau ydw i. A dw i eisiau i bethau fod mor ...wel...yn iawn. Er mwyn Agnes. Ac er dy fwyn di. Ac
yn bwysicach fyth, er mwyn Rhodri a Beca...
Brian - Dw i’n amau fydd pethau’n iawn rhywsut
Jenny - Mae Agnes wedi ei brifo’n ofnadwy.
Brian - Ydy. Dw i’n gwybod ei bod hi…
Jenny - Ac alli di ddim ei beio hi?
Brian – Na alla. Na. Dw i ddim yn ei beio hi. Dw i wedi bod yn ffŵl.
Jenny - Rwyt ti wedi creu sefyllfa anodd iawn...
Brian - Anodd iawn. Fy mai i ydy hyn i gyd. Dw i yn sylweddoli hynny. Fy mai i a neb arall!
Ond mae’n rhaid imi ddechrau siarad hefo Agnes. Mae gynnon ni lot i’w drafod.

Golygfa 2

Wendy - O.K. Ble mae’r rhestr ‘na, Vicky? Oh, I don’t believe it!      Wy’n ffaelu credu hyn!  Beth
yffach sy’n digwydd i fi? Dw i wedi gadael y rhestr ar ôl yn y fflat! I could lie down and weep…!
Honestly! That’s all I need! O, plis paid â dechrau crio eto. Dw i’n crefu arnat ti. Plis, paid, babi.
Er mwyn Mami nawr – reit? Ti wedi gwneud dim byd ond crio ers bore yma. Paid ag embaraso fi o
flaen pawb, Vicky, plis! Dere inni fynd i’r ystafell newid... Vicky, plis bydd dawel! Plis! I really can’t
stand it! I really can’t stand it...!

Golygfa 3

Jenny - Ydych chi’n setlo i mewn yn iawn?
Jac - Ydw. Wrth fy modd yma. Mae o’n dŷ grêt...
BBC Cymru Wales                    Catchphrase 2004: Brynaber Wk 57 - 5
Jenny - Tŷ mawr i un person.
Jac - Ie.
Jenny - Dim ond wedi galw heibio ydw i...A dyma pam. Allweddi’r garej. Mi ddes i o hyd iddyn nhw
yn y fflat neithiwr...
Jac - Diolch yn fawr. Ond doedd dim eisiau i chi – beth ydy’r gair hefyd? – trafferthu – dyna fo –
trafferthu dod allan yma…
Jenny - Dim problem.
Jac - So.
Jenny - Well imi fynd…
Jac - Drinc? Gwin gwyn?
Jenny - Na. Well imi beidio. Dw i’n dreifio heno.
Jac - Wneith un bach ddim drwg ichi...
Jenny - Un bach iawn ‘te…
Jac - Dw i wedi bod yn meddwl...
Jenny – Beth?
Jac - Am hyn wnaethoch chi ddweud wrtho i yn y fflat...pryd oedd hi hefyd?...wythnos diwetha
rhywbryd? Am y cyn-denant. Doctor Allen...
Jenny - Richard...
Jac - Richard Allen, ie. Dyna chi....Wnes i ddeall yn iawn? Ond mi wnaethoch chi ddweud ei fod o
wedi neidio i’r môr i drio achub eich gŵr?
Jenny - Do.
Jac - Ond ddaeth neb byth o hyd i’w gorff o.
Jenny - Naddo.
Jac - Ydych chi’n meddwl ei fod o’n fyw o hyd?
Jenny - Ydw. Pam?
Jac - Dw i’n meddwl hynny hefyd.
Jenny - Ydych chi? Wir?
Jac - Ydw.
Jenny - O ddifri?
Jac - Beth petai Richard wedi nofio i’r lan? Beth wedyn? Diflannu? Peidio dweud wrth neb. Mae
lot o bobl wedi gwneud hynny cyn hyn. Ydych chi’n cofio John Stonehouse? Yr M.P. yna?
Jenny - Mae gen i rhyw frith gof...
Jac - Dw i’n meddwl y galla i helpu chi. Dw i’n meddwl alla i ddod o hyd i Richard Allen – yn fyw...
BBC Cymru Wales                  Catchphrase 2004: Brynaber Wk 57 - 6
Ysbyty Brynaber: Episode 171
Jac tells Brian that Friday night will be the night for their undercover operation on the yacht.

Wendy meets Jenny Saunders. They discuss the fact that Vicky is not able to sleep.

Later on at the flat with a gale howling outside Brian receives a phone call from Jac Whelan.
Yachts have lost anchor at the marina.

Geirfa

Gwneud llanast      to make a mess
Gwlyb diferu       soaking wet
Yn wael         poorly
To            roof
Diogel          safe
Colli angor       to slip anchor

Golygfa 1

Jac - Beth sy’n bod ar hwn...? Does dim petrol yn dod allan o’r ‘nozzle yma’...
Brian - …Sori, Jac – ond mae’r pwmp petrol yna ‘out of order’…
Jac - Ydy o?
Brian - Dw i ddim wedi rhoi’r notis i fyny eto. Cer yn ôl at y pwmp draw fan’cw...
Jac - Rôn i eisiau gair hefo ti hefyd, mêt.
Brian - Am beth?
Jac - Nos Wener ydi D-Day. Neu D-night...
Brian - D-night? Beth wyt ti’n feddwl?
Jac - Beth wyt ti’n feddwl dw i’n feddwl? Ffoniodd Duncan fi o Birmingham neithiwr.
Brian - Wel.
Jac - Ac mae o eisiau inni fynd allan nos Wener.
Brian - O.K. Ydy Duncan am ddod hefo ni?
Jac - Nac ydy. Jest ti a fi, mêt. So...
Jac - Sut wyt ti’n meddwl fydd y tywydd allan ar y môr?
Brian - Fydd rhaid imi tchecio.
Jac - Bydd. Mae hi’n bwysig dy fodi t’n tchecio, mêt. Achos y peth diwetha rwyt ti a fi isio ydy
gwneud llanast o bethau. A dweud y gwir, dw i ddim yn meddwl gallwn ni fforddio hynny. Mae’n
rhaid i nos Wener fynd fel watsh...

Golygfa 2

Wendy - O.K., babi, i ffwrdd â ni ar draws yr ffordd…
Jenny - Wendy.
Wendy - Doctor Rees.
Jenny - ‘Rydych chi’n wlyb diferu.
Wendy - Wel! Mae hi yn bwrw glaw.
Jenny - Ar fy ffordd i’r caffi acw ydw i. Alla i brynu coffi i chi?
Wendy – Dw i newydd gael un.
Jenny - Siwr?
Wendy - Ydw diolch. Ac mae cwpwl o bethau dw eisiau o’r siop cyn mynd yn ôl i’r fflat.
Jenny - A sut mae Victoria’n cysgu? Ddim yn dda?
Wendy - That’s a very sore point. Mae hi’n cysgu’n wael. Ac achos ei bod hi’n cysgu’n
wael...wel...dw i’n cysgu’n wael. Honestly, I got up this morning about 6.30 and looked at myself in
the mirror after feeding her I looked a bit yellow in the cheeks, like death warmed up...
Jenny - Maen nhw’n dweud fod pethau’n gwella hefo amser.
Wendy - O, ie? A pwy yw’r nhw yma ‘te?
Jenny - Pobl…
BBC Cymru Wales                    Catchphrase 2004: Brynaber Wk 57 - 7
Wendy - Fel mae Brian yn dweud, ’Ti’n siarad trwy dy het.’  You don’t know the half of it.  How could
you? Dwyt ti erioed wedi cael babi!
Jenny - Naddo. Digon gwir.
Wendy - Anyway, diolch am y chat. But I’ve got to go…

Golygfa 3

Brian - Mae’r storm yma wedi deffro’r babi rwan eto...
Wendy - Dy dro ti yw ei chodi hi’r tro yma...
Brian - Does gen i ddim bronnau, Wendy...
Wendy - Dw i’n totally knackered...
Brian - Dyna ni...Dyna ni...Wyt ti eisiau mynd at, Mami?
Wendy - Mae Mami ‘out of order’ dwed wrthi.
Brian - Mae Mami jest â marw eisiau dy weld ti eto.
Wendy - Mae Mami’n moyn mis o wyliau yn Lanzarote.
Brian - Mae Mami fan hyn, edrycha, Vicky...
Wendy - Dere â hi yma ‘te. Gwranda ar y gwynt yna. Ti’n siwr fod y to yn ddiogel? ...
Pwy sy yna nawr eto? Mae hi’n ddeg munud i ddau...!    Dy Agnes di, ie? Pull the plug out on the
stupid woman.
Brian - Helo?
Jac - Brian?
Brian - Jac? Beth sy’n bod?
Jac - Creisis.
Brian - Pa greisis?
Jac - Mae Duncan a fi yn cael ‘lock-in’ yn lounge bar y Marina Hotel rwan ac mae hi’n ‘panic stations’
yma..
Brian - Pam?
Jac - Mae dwy ‘yacht’ wedi colli angor yn yr harbwr – ac maen nhw’n bwrw yn erbyn y llongau eraill...
Brian - O yffach dân dyna’r cwbwl rydyn ni eisiau!
BBC Cymru Wales                   Catchphrase 2004: Brynaber Wk 57 - 8
Synopsis

Agnes has made it perfectly plain in a conversation with Jenny that she will have nothing at all to do
with Brian. Brian however is having second thoughts, particularly when he’s kept awake half the
night by his new born offspring. Wendy is none too happy either.

Jenny tells Jac Whelan about Dic Allen’s disappearance.    He tells her that he might be able to help
her find the young doctor

Jac tells Brian to prepare the yacht to go out to sea.  Unfortunately there was a fierce storm and
boats lost their anchors.

Test yourself
1. How would you say ’the room in which I work’ in Welsh?

  a)  yr ystafell dw i’n gweithio ynddi
  b)  yr ystafell dw i’n gweithio ynddo
  c)  yr ystafell dw i’n gweithio ynddyn

2. How would you say ‘the windows through which we look’ in Welsh?

  a)  y ffenestri rydyn ni’n edrych trwyddyn nhw
  b)  y ffenestri rydyn ni’n edrych trwyddi hi
  c)  y ffenestri rydyn ni’n edrych trwy

3. What form might you hear in north Wales for ‘he can’?

  a)  mae e’n gallu
  b)  mae o’n meddu
  c)  medrith o

4. What is the Welsh for ‘as stubborn as a mule’?

  a)  yn gryf fel mul
  b)  yn dawel fel mul
  c)  yn styfnig fel mul

5. What is the phrase for ‘a cup of tea’ in south Wales?

  a)  cwp o de
  b)  dishgled o de
  c)  tegell o de

6. What is the Welsh for ‘to take sides’?

  a)  cymryd ochr
  b)  newid ochr
  c)  symud ochr
BBC Cymru Wales                     Catchphrase 2004: Brynaber Wk 57 - 9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:8
posted:9/3/2009
language:Welsh
pages:9