CAM YMLAEN by DustinHarris

VIEWS: 0 PAGES: 5

									                                 GWERS 2


CYFLWYNYDD:      ANN M. JONES


NOD:         Trafod y tywydd


    Geirfa

    tanbaid     - very hot         heulog       - sunny
    chwilboeth   - scorching hot     clòs        - close
    crasboeth    - scorching hot     mwll        - close
    stormus     - stormy          gaeafol      - wintry
    hydrefol -   autumnlike       gwanwynol     - springlike
    hafaidd     - summery        main        - piercing, keen
    llithrig -   slippery        rhewllyd      - frosty
    gwlyb  -   wet           cawodlyd   -  showery
    cyfnewidiol   - changeable

    maleithiau   - chilblains (DC)     awel (b)    - breeze
    llosg eira     - chilblains (GC)     tymheredd    - temperature
    ysbaid (b)   - period        ysbeidiau   - periods
    llwydrew -   hoar frost     lliw haul     - suntan
    barrug     - hoar frost      lluwch(feydd) - snowdrift
    gwlith   -  dew          cawod(-ydd) - shower(s)
    machlud -    sunset       mellten (b)    - flash of lightning
    taran (b)    - thunder bolt       mellt      - lightning
    taranau     - thunder         rhagolygon   - forecast

    tywynnu -    to shine        rhynnu       -  to shiver
    fferru  -   to freeze (a person)  crynu       -  to tremble, shiver
    bygwth     - to threaten        llwydrewi   -  to cast hoar frost
    arllwys     - to pour          barugo       - to cast hoar frost
    tywallt     - to pour          codi        - to lift, brighten
    pistyllio -    to pour          copri (DC)    - to become dull
    dadmer     - to thaw (DC)     sglefrio      - to skate
    meirioli    - to thaw (GC)     gostegu      - to subside
    lluwchio -   to drift       gwlitho     -  to form dew
    machludo    - to set (sun)       ymestyn      - to lengthen
    cymylu     - to become cloudy     glasu       - to green up
RHAN 1      -      TYWYDD BRAF
Brawddegau posibl:

       Mae hi'n boeth, on'd yw hi?
       - It's hot, isn't it?

       Mae'r haul yn danbaid yn yr Eidal.
       - The sun is scorching in Italy.

     Fe gafodd Bob liw haul yn Mallorca.
     - Bob had a suntan in Mallorca.

   Fe gawson ni dywydd crasboeth yn Sbaen.
   - We had scorching hot weather in Spain.
   Mae hi'n chwilboeth allan heddiw.
    - It's scorching hot out today.

   Roedd hi'n fwll neithiwr, on'd oedd?
   - It was close last night, wasn't it?
   'Dw i ddim yn hoffi mellt a tharanau.
   - I don't like thunder and lightning.

   Beth ydy'r rhagolygon?
   - What's the forecast?
   Glywsoch chi ragolygon y tywydd neithiwr?
   - Did you hear the weather forecast last night?

   On'd ydy hi'n wanwynol heddiw?
   - Isn't it springlike today?

   Mae'r dyddiau'n ymestyn, on'd ydyn nhw?
   - The days are lengthening aren't they?RHAN 2      -    TYWYDD DRWG


Brawddegau posibl:

   Mae'r gwynt yn fain.
   - The wind is keen.
   Mae hi'n bwrw (glaw) yn drwm.
   - It's raining heavily.
   Roedd hi'n arllwys (tywallt) y glaw y bore 'ma ond mae hi'n codi nawr.
   - It was pouring with rain this morning but it's brightening up now.
   Mae hi'n pistyllio (bwrw) y bore 'ma.
   - It's tipping down this morning.

   Fe gawson ni gawodydd ddoe.
   - We had showers yesterday.
   Roedd hi'n gawodlyd iawn yn Ffrainc.
   - It was very showery in France.

   Fe gawson ni lwydrew neithiwr.
   - We had a frost last night.
   Mae hi'n llwydrewi heno.
   - It's freezing (casting a frost) tonight.

   Mae'r eira wedi lluwchio ond mae e'n dechrau dadmer (meirioli) nawr.
   - The snow has drifted but it is beginning to thaw now.

   Roeddwn i wedi fferru yn aros am y bws.
   - I was frozen waiting for the bus.
RHAN 3      -     PWYNTIAU GRAMADEG


 1. Remember we always refer to the weather in general as 'hi' (though it can be
 omitted)

       Mae (hi)'n braf y p'nawn 'ma, on'd ydy hi? (on'd yw hi?)
       - It's fine this afternoon, isn't it?     But if the word 'it' refers to the word 'tywydd' (weather) then it's masculine.

       Mae'r tywydd yn gyfnewidiol, on'd ydy e (o)? Ydy, mae e (o).
       - The weather is changeable, isn't it ? Yes, it is.
 2. There is a Soft Mutation in the adjectives which follow 'yn'.
   As you know, 9 consonants can undergo Soft Mutation:

     c>g     p>b  t>d  g>-   b>f    d>dd  ll> l  rh>r   m>f

              Mae'r tywydd yn boeth.
           Roedd hi'n wlyb ddoe.
         Oedd hi'n gawodlyd yno?

  but after 'yn', the consonants ll and rh are exceptions:

   slippery  -     llithrig -     yn llithrig
   frosty   -     rhewllyd    -  yn rhewllyd

         Roedd yr heol/y ffordd yn llithrig.
         Roedd hi'n rhewllyd neithiwr.


3. Adjectives may be modified by using the following:

   iawn      (very)  -  which follows the adjective
                  Roedd hi'n boeth iawn ddoe.

   eitha(f)  (quite) -   which comes between 'yn' and the adjective
                 Roedd hi'n eitha(f) poeth ddoe.

   rhy       (too) -  which comes between 'yn' and the adjective and causes
                a Soft Mutation
                Roedd hi'n rhy boeth ddoe.

   braidd   (rather) -   which precedes the adjective and 'yn'
                 Roedd hi braidd yn boeth ddoe.


4. Plural adjectives

  Some adjectives have plural forms which can be used with plural nouns. All
the main colours have plural forms - together with some other adjectives.

   cymylau duon           -  black clouds
   coed gwyrddion          -  green trees
   cawodydd trymion         -  heavy showers

   mynyddoedd mawrion -       big mountains
   dynion tewion          - fat men5. Idiomau a dywediadau      -    Idioms and sayings

   eira ˘yn bach          snow in March
                    -
                     (little lambs' snow)
   Yn wlyb at fy nghroen      - soaked to my skin
     [dy groen/ei groen          [my skin/his skin
           ei chroen ac ati]            her skin etc]
   mae'n gafael          - it's biting
 yn llygad yr haul     -     in direct sun (light)
 yn bwrw hen wragedd a ffyn -     raining cats and dogs
                      (old woman and sticks!)
   gwynt traed y meirw     -  east wind
                      (from the feet of the dead)
   Haf Bach Mihangel         - Indian Summer


6.   Diarhebion       -    Proverbs

   Eira mân, eira mawr.
   - Fine snow, heavy snow.

   Nid yn y bore mae canmol tywydd teg.
   - It isn't in the morning that one should praise fair weather.

   Un wennol ni wna' wanwyn.
   - One swallow doesn't make spring.

  Mawrth a ladd, Ebrill a fling.
- March slays, April flays.

								
To top