EUROPASS MOBILITY (DOC)

Document Sample
EUROPASS MOBILITY (DOC) Powered By Docstoc
					      Un Sistem Informaţional Descentralizat pentru emiterea
               documentelor Mobilitate Europass
                Athanassios Siaperas, Philippe Tissot
         * Cedefop (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale) Grecia
    Adrese de e-mail: athanassios.siaperas@cedefop.europa.eu, philippe.tissot@cedefop.europa.eu

Rezumat                             Tomcat/J2EE, bază de date HSQL, IText pentru crearea
                                de fişiere PDF, Apache Axis pentru Servicii Web.
Mobilitate Europass este un format standard pentru
                                Fiecare ţară are cel puţin un sistem instalat. Ţările mai
înregistrarea detaliată a studiilor internaţionale şi a
                                mari pot avea mai multe sisteme, de exemplu universităţile
experienţelor de lucru din altă ţară europeană (Uniunea
                                pot avea un sistem propriu. Fluxul de lucru prevede ca
Europeană şi Zona Economică Europeană). Natura
                                Partenerul trimiţător (de exemplu, Universitatea din
generală a documentului a necesitat implementarea unui
                                Atena) să se înregistreze la nodul local (de exemplu, NEC
multi-nod, un instrument electronic peer-to-peer, care să
                                – Centrul Naţional Europass). Acesta se conectează printr-
faciliteze şi să asigure completarea şi emiterea
                                o interfaţă web şi iniţiază o experienţă de Mobilitate
documentelor Mobilitate Europass. Sistemul foloseşte
                                Europass, introduce datele solicitate (de exemplu,
tehnologii precum Serviciile Web, criptarea digitală şi
                                descrierea abilităţilor şi competenţelor dobândite) şi în
fişierele XML/PDF. Acelaşi sistem poate fi eventual
                                final trimite acest document partenerului-gazdă. Când
utilizat ca platformă pentru gestionarea altor documente
                                experienţa este finalizată, partenerul-gazdă completează în
Europass, în special pentru Suplimentul de diplomă
                                locul rezervat pentru acesta (de exemplu, Foaia
Europass.
                                Matricolă), semnează documentul şi îl returnează
                                partenerului trimiţător. Partenerul trimiţător emite atunci
Cuvinte cheie: Europass, Servicii Web, Infrastructura      documentul Mobilitate Europass pentru titular, sub formă
Cheilor Publice (PKI), sistem informaţional descentralizat   de fişier PDF cu semnătură digitală şi ataşament XML.
Rezumat extins                         Implementarea unei PKI este făcută prin intermediul
                                Cedefop sau CommisSign ca Autoritate de certificare
Instrumentul de administrare al documentului Mobilitate     rădăcină. Valabilitatea documentului emis poate fi
Europass este un sistem informaţional descentralizat care    verificat:
facilitează crearea, elaborarea şi emiterea documentelor    a) prin instalarea certificatului rădăcină furnizat de
Mobilitate Europass. Europass este o iniţiativă a Comisiei   autoritatea de certificare, CommisSign (sau Cedefop).
Europene aprobată prin Decizia 2241/2004/CE a          Toate documentele PDF de mobilitate trebuie să aibă o
Parlamentului European şi a Consiliul din data de 15      parafă verde care înseamnă că informaţiile conţinute în
decembrie 2004 cu privire la „cadrul unic de transparenţă    document nu au fost modificate de la aplicarea semnăturii
pentru calificări şi competenţe”. Acesta este format din    şi că identitatea semnatarului este validă.
cinci instrumente: două dintre ele (CV Europass şi
Paşaport Lingvistic Europass) sunt completate chiar de     b) prin încărcarea documentului în pagina web a Europass,
cetăţeni, în timp ce celelalte trei (Europass Mobilitate,    unde poate fi verificată semnătura digitală.
Certificat Europass şi Suplimente de Diplomă Europass)     Opţiunile de instalare încep de la un wizard automat, care
sunt emise pentru titular de către autorităţile competente.   conţine toate componentele (server de aplicaţii, bază de
Documentul Mobilitate Europass are un caracter „semi-      date, biblioteci, etc.) până la unul complet personalizabil,
oficial” (nu la fel de oficial ca diploma, nici neoficial ca  pentru a se lega la infrastructura existentă (de exemplu,
un CV). De obicei este elaborat de două organizaţii       Server Oracle DB, etc.)
partenere: Partenerul trimiţător şi partenerul-gazdă.      Beneficiile sistemului sunt:
Schimburile de studenţi Erasmus reprezintă un exemplu
tipic de experienţă de Mobilitate până în prezent,       - valabilitatea documentelor complete (inclusiv statisticile
înregistrări ale experienţelor de Mobilitate din Europa     locale şi globale) pentru experienţele de mobilitate
(inclusiv Erasmus) au fost realizate utilizându-se în special  europeană;
formatul tipărit, cu ştampilă şi semnătură.           - reducerea sarcinilor de lucru şi a sarcinilor
Sistemul de management web pentru Mobilitate Europass      administrative implicate în elaborarea documentului
a fost creat şi implementat ca reţea multi-nod peer-to-peer   Mobilitate Europass;
a entităţilor software care funcţionează în fiecare ţară. Un  - promovarea Mobilităţii cetăţenilor în Europa, unul din
serviciu principal de denumire, găzduit de Cedefop,       obiectivele stabilite în declaraţia de la Bologna.
permite tuturor nodurilor să extragă adrese şi să
stabilească comunicarea cu alte noduri. Întreaga
comunicare este implementată prin Serviciile Web şi cu
                                1.  Introducere
utilizarea canalelor codate. Documentul Mobilitate       Europass a fost constituit prin Decizia nr. 2241/2004/CE a
Europass însuşi se bazează pe schema XML Europass.       Parlamentului European şi a Consiliului din data de 15
Sistemul se bazează pe tehnologii libere, Apache,        decembrie 2004, pe un cadru unic de transparenţă pentru
                                calificări şi competenţe, „un portofoliu de documente cu
având o denumire a mărcii şi o siglă comună, sprijinite de   Subiectul acestui document este prezentarea unui sistem
sisteme de informare adecvate” [1]               electronic elaborat pentru a facilita crearea, realizarea şi
                                emiterea Instrumentului de Mobilitate Europass.
Motivul fondator al Europass a fost stabilit printr-un
număr de declaraţii europene, începând cu cea de la       Iniţiativa Europass este implementată şi sprijinită de
Bologna din 1999: „Adoptarea unui sistem de note uşor      Cedefop [4], care a creat şi dezvoltă în mod activ portalul
de citit şi de comparat; Promovarea Mobilităţii;        Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), lansat în
Promovarea dimensiunii europene necesare”[2] şi         data de 31 ianuarie 2005). Acest site atrage peste 10 000
Consiliul European de la Copenhaga din 2002 „Sporirea      vizitatori zilnic.
transparenţei prin […] integrarea instrumentelor
existente cum ar fi CV european, Certificatul şi        2. Documentul de Mobilitate Europass
Suplimentele de diplomă, Cadrul European Comun de
referinţă pentru limbi şi Europass într-un cadru unic". [3]   Documentul Mobilitate Europass este creat pentru a
Publicul ţintă pentru Europass include:             înregistra toate experienţele europene de mobilitate ale
                                cetăţenilor pentru studii sau formare (de exemplu în cadrul
  •   Studenţi – persoane care caută locuri de muncă –    Programului European cum ar fi Erasmus, Leonardo, etc.)
     lucrători;                       şi care îndeplinesc criteriile specifice de calitate.
  •   Angajatori – Companii (Managementul          Documentul Mobilitate Europass are un caracter „semi-
     Resurselor Umane);                   oficial” (nu la fel de oficial ca diploma, nici neoficial ca
  •   Instituţii de învăţământ superior;           un CV). O parte este completată de partenerul trimiţător şi
                                o altă parte de către partenerul-gazdă. Un bun exemplu de
  •   Instituţii de educaţie şi formare.           Experienţe de Mobilitate îl reprezintă schimbul de studenţi
                                din cadrul programelor Socrates/Erasmus. Alte programe
Europass combină cinci instrumente europene care
                                includ Leonardo (VET), Comenius (şcoli), Youth.
promovează transparenţa, care au fost create independent
în ultimii cinci ani:                      Până în prezent, toată documentaţia cu privire la
                                Experienţele de Mobilitate din Europa (inclusiv Erasmus)
  •  CV Europass (introdus în pagina web a Cedefop      a fost realizată în principal pe suport de hârtie, cu ştampile
  în format DOC în 2002; 2,5 milioane de descărcări      tradiţionale şi semnături.
  până în 2004);
                                Dezvoltarea unui instrument electronic reprezintă o
  •  Paşaportul Lingvistic Europass (elaborat de       îmbunătăţire  pentru managementul  documentului
  Consiliul Europei, ca parte dintr-un Portofoliu       Mobilitate Europass.
  lingvistic european mai larg);
  •  Mobilitatea Europass (denumită anterior formare     3. Prezentarea generală a Sistemului de
  Europass, care a început să fie utilizată în Decembrie
                                  Management al Mobilităţii Europass
  1998);
  •  Suplimentul de Diplomă Europass (pentru         Sistemul de management pentru Mobilitatea Europass a
                                fost creat şi implementat ca reţea multi-nod peer-to-peer a
  învăţământ superior, introdus în aprilie 1997);
                                entităţilor software ce funcţionează în fiecare ţară. Un
  •  Suplimentul de Certificat Europass (pentru        serviciu principal de denumire, găzduit de Cedefop,
  Formare profesională şi Învăţământ).             permite tuturor nodurilor să extragă adrese şi să
                                stabilească comunicarea cu alte noduri. Toată
Primele două instrumente (CV Europass şi Paşaport
                                comunicarea este implementată prin Serviciile Web şi cu
Lingvistic) sunt completate de cetăţeni, în timp ce ultimele
                                utilizarea canalelor codate. Documentul Mobilitate
trei sunt emise de către autorităţile respective competente.
                                Europass se bazează pe schema XML Europass [5].
Suplimentul de Diplomă Europass oferă o descriere        Sistemul se bazează pe tehnologii libere, Apcahe
detaliată a notelor obţinute de titularii de diplome de     Tomcat/J2EE, baza de date HSQL, IText pentru crearea
învăţământ superior. Suplimentul fost creat în comun de     fişierelor PDF, Apache Axis pentru Servicii Web. Fiecare
către Comisia Europeană, Unesco şi Consiliul Europei.      ţară are cel puţin un sistem instalat. Ţările mai mari au mai
Conţine informaţii cu privire la: (a) calificarea titularului  multe noduri; de exemplu, universităţile au propriul nod.
(nume, nivelul, durata calificării, criterii de admitere,
admitere la continuarea studiilor, statut profesional); (b)   4. Sub-sistemele şi Arhitectura
conţinutul programului; (c) rezultate obţinute şi informaţii
privind emiterea sistemului naţional de învăţământ       Un nod NEC (Centrul Naţional Europass) este
superior.                            entitatea fundamentală a sistemului. O primă entitate este
                                instalată la Centrul Naţional Europass al ţării (denumit
Suplimentul de Certificat Europass descrie abilităţile,     aici „NEC”). Aceasta conţine toate bazele de date şi
competenţele şi calificările obţinute în educaţia şi      componentele aplicaţiilor solicitate pentru a activa
formarea profesională.                     Sistemul Mobilitate Europass într-un mod autonom. Baza
Mobilitatea Europass este un document al tuturor        de date conţine doar datele experienţelor de Mobilitate
perioadelor organizate (denumit experienţă de Mobilitate)    create de organizaţiile partenere înregistrare cu acest
pe care o persoană le petrece în altă ţară europeană pentru   NEC. Fiecare nod NEC conţine componentele solicitate
studii sau formare. Acesta înlocuieşte Europass formare     pentru îndeplinirea sarcinilor NEC şi administrarea
lansat în 1999.                         documentului Mobilitate Europass creat (sau găzduit) de
organizaţiile partenere ce aparţin acestui NEC. Interfeţele                            [6]. Cu această înregistrare, partenerul trimiţător primeşte
utilizatorului sunt aceleaşi în toate nodurile NEC, dar vor                            un nume de utilizator/o parolă, cu care se poate înregistra
acţiona în ansambluri de date separate. Astfel, ansamblul                             în interfaţa web a Mobilităţii Europass din nodul local.
de noduri NEC formează o arhitectură a reţelei grilă şi
                                                         Partenerul trimiţător începe o nouă experienţă de
schimbă între ele obiectele datelor de Mobilitate.
                                                         Mobilitate. Se conectează la interfaţa web a nodului local.
Toate aceste noduri NEC din reţeaua sistemului de                                 Introduce datele Titularului de document Mobilitate
management al mobilităţii sunt coordonate de un nod                                Europass. Dacă titularul a avut deja experienţă de
central, al cărui sarcină principală este să menţină                               Mobilitate în cadrul NEC, datele nu trebuie reintroduse.
înregistrarea nodurilor NEC în cadrul reţelei (o formă de                             Partenerul trimiţător completează de asemenea datele
nod de denumire servicii). Acest nod este denumit nodul                              obligatorii, cum ar fi descrierea (inclusiv obiectivul)
“Autorităţii Centrale”. Când este creat un nou nod, acesta                            experienţei de Mobilitate şi informaţiile partenerilor.
trebuie înregistrat în cadrul nodului Autorităţii Centrale,
                                                         Partenerul trimiţător localizează partenerul-gazdă. Acest
astfel încât celelalte noduri participante să poată fi
                                                         lucru se poate realiza prin căutarea unui cuvânt-cheie (de
informate de existenţa acestuia şi să poată să comunice cu
                                                         exemplu, „Aristotel”, pentru „Universitatea Aristotel din
acesta.
                                                         Salonic”), a unei ţări, etc. După ce l-a găsit, acesta trimite
Granularitatea cu privire la scalabilitate la nivelul                               partenerului-gazdă documentul completat pe jumătate.
aplicaţiei poate ajunge la nivelul Organizaţiei Partener.
                                                         Când experienţa de Mobilitate este finalizată, partenerul-
Cu alte cuvinte, fiecare organizaţie parteneră poate forma
                                                         gazdă completează partea sa (de exemplu, Foaia
un nod NEC care stă la dispoziţia propriului personal.
                                                         Matricolă şi/sau Aptitudinile şi Competenţele
Astfel, scalabilitatea şi capacitatea de extensie pot fi
realizate atât la nivelul hardware, prin adăugarea de                               dobândite pe durata experienţei), semnează digital
putere de procesare (unitatea centrală şi memoria), cât şi                            documentul şi îl returnează partenerului trimiţător.
la nivel de management.                                              Partenerul trimiţător emite atunci documentul de
                                                         Mobilitate Europass pentru titular, sub formă de fişier
                                                         PDF cu semnătură digitală şi ataşament XML.
                   NEC        InterNode       NEC
                   Node
                          Name
                            Communications

                                   Name
                                        Node                Documentul Mobilitate Europass este în cele din urmă
                         Services
                             Central
                                  Services
                                       InterNode
                                      Communications
                                                         arhivat şi poate fi recuperat în orice moment, de pildă
            InterNode
           Communications
                Name
                            Authority
                             Node
                                          InterNode
                                         Communications          pentru a fi emis din nou.
               Services
                                       Name
                   InterNode    Name
                                       Services
                 Communications   Services
      NEC
      Node                                      NEC
                      NEC
                      Node
                                              Node          6. Entităţi.
                                                           Titularul documentului Mobilitate Europass (de
                                                            exemplu, un student, un muncitor, un ucenic, un elev
              Partner
                               Partner
                               Org.
                                                            sau un profesor) este cel care trece prin experienţa de
               Org.
                                          Partner    Partner       Mobilitate. Partenerul trimiţător trimite titularului de
                                          Org.      Org.
                     Partner
                     Org.
                                                            document de Mobilitate Europass dintr-o ţară
                                                            europeană, diferită de cea în care acesta/aceasta
                                                            locuieşte. Însă, de obicei titularul nu este direct
     Citizens /
     Mobility
    Applicants
                                                            implicat în administrarea informaţiilor referitoare la
                                Citizens /
                                Mobility
                                                            experienţă.
                                Applicants

                                                         
                                                   Citizens /
                                                            Partenerul trimiţător are obligaţia de a trimite
                   Citizens /
                   Mobility                            Mobility
                   Applicants                           Applicants

                                                            Titularul la un Partener-gazdă dintr-o ţară străină.
                                                            Acesta poate fi o companie, o instituţie de formare, o
                                                            universitate sau alt tip de organizaţie. Partenerul
      Figura 1. Arhitectura şi entităţile principale.
                                                            trimiţător furnizează toate informaţiile referitoare la
                                                            Titular, organizaţia expeditoare şi organizaţia gazdă.
 NEC node                          Nod NEC                          Partenerul trimiţător semnează documentul final în
 InterNode Communications                  Comunicatii InterNod                   care sunt colectate toate informaţiile.
 Name Services                        Servicii pentru nume
                                                           Partenerul-gazdă răspunde de găzduirea Titularului
 Central Authority Node                   Nodul autoritatii centrale
                                                            de document Mobilitate Europass. Acesta asigură
 Partner Org.                        Org. partenera                      toate mijloacele necesare pentru o bună
Citizens / Mobility Applicant
                               Cetateni / solicitant de
                               mobilitate
                                                            implementare a studiilor sau experienţei de lucru.
                                                            Acesta poate fi o companie, o instituţie de formare, o
                                                            universitate sau alt tip de organizaţie. Partenerul-
5. Ciclul  de                viaţă             al     documentului          gazdă furnizează toate informaţiile cu privire la
  electronic                                                     aptitudinile dobândite de Titular pe durata
                                                            experienţei de studii. Dacă este vorba despre un
Ca prim pas, partenerul trimiţător (de exemplu,                                    schimb de studenţi, Partenerul completează Foaia
Universitatea din Atena) se înregistrează la nodul său                                 Matricolă cu notele şi creditele SECT/ ECVET [1]
local. Cel mai apropiat nod naţional (NEC) poate fi                                  corecte. În final, semnează electronic această parte a
localizat prin consultarea paginii web centrale Europass                                documentului şi îl returnează partenerului trimiţător.
  Produsul Experienţă de Mobilitate este un         Dacă este în formă electronică, vizitatorul poate verifica
   document PDF cu un ataşament XML şi semnătură       validitatea documentului fie prin semnătura digitală PDF,
   digitală generală (all-in-one). Când este tipărit,     fie prin încărcarea acestuia în portalul Europass.
   documentul este semnat şi ştampilat de NEC sau de     Imediat ce Partenerul trimiţător primeşte documentul
   organizaţia trimiţătoare.                 Mobilitate Europass completat, acesta îl utilizează pentru
                                a actualiza înregistrarea acestuia pentru titular în Sistemul
                                său informaţional. De pildă, o universitate poate integra
                                creditele mari obţinute pe durata schimbului Erasmus din
                                foaia matricolă a studentului în Sistemul Informaţional al
                                Universităţii.


                                9. Interconexiunea         cu    Sistemele
                                  Informaţionale         existente    ale
                                  universităţilor
                                Orice universitate ar putea găzdui un nod de Mobilitate
                                Europass.
                                Sursa şi arhitectura sistemului este deschisă şi accesibilă
                                pentru ca fiecare universitate să poată crea module
                                personalizate ale sistemului, în cooperare cu Cedefop,
                                pentru a realiza interconexiunea şi integrarea cu Sistemul
                                Informaţional personalizat.
                                Tehnologiile cheie utilizate, cum ar fi Serviciile web şi
                                schema XML asigură interconexiunea şi colaborarea.
 Figura 2. Documentul PDF Mobilitate Europass cu o
semnătură digitală (semnul V mare) şi un ataşament XML     10. Metode de implementare a aplicaţiei
            (agrafa)
                                Există trei metode principale de implementare pentru
                                instalarea Aplicaţiei Mobilitate Europass din cadrul NEC:
7. Semnătura digitală şi Certificatele
                                    O metodă standard de implementare care va
                                     instala toate componentele software standard cu
Implementarea unei PKI este făcută prin intermediul           un efort minim din partea Administratorului IT al
Cedefop sau CommisSign [8] (sau echivalentul acestora la         NEC. Această metodă de implementare este cât
nivelul UE) ca Autoritate de certificare rădăcină.            se poate de automatizată şi accesibilă, permiţând
Valabilitatea documentului emis pentru titular poate fi         astfel personalizarea configuraţiei minime. Se
verificată prin:                             recomandă această instalare.
                                    O metodă avansată de implementare va fi de
a) instalarea certificatului CA rădăcină CommisSign (sau         asemenea    furnizată   şi   va   permite
Cedefop), după care toate documentele PDF de Mobilitate         Administratorului NEC să aleagă ce componente
trebuie să aibă o parafă verde (semnul V mare), ce arată că       software doreşte să instaleze (server de bază de
informaţiile cuprinse în document nu au fost modificate şi        date, server de aplicaţii şi server web) şi ce
că identitatea semnatarilor este validă;                 alternative sunt suportate. Această metodă de
b) încărcarea documentului în pagina web a Europass,           implementare nu va fi la fel de automatizată ca
unde poate fi verificată semnătura.                   cea anterioară. Însă, ea oferă un ghid de instalare
                                     exact, care descrie etapele pentru fiecare dintre
                                     componentele software alternative suportate.
Fiecare nod NEC primeşte un certificat semnat de
Autoritatea de Certificare menţionată mai sus şi îl           Va fi de asemenea furnizată o metodă
utilizează pentru a semna Documentele de Mobilitate           personalizată de implementare care îi va asigura
Europass.                                Administratorului NEC doar fişierul executabil al
                                     aplicaţiei (adică fişierele jar şi scripturile
8. Unde utilizăm Documentul de Mobilitate                aplicaţiei) şi un ghid de configurare. Acest lucru
                                     permite unui administrator cu experienţă să
  Europass
                                     instaleze software-ul pe orice infrastructură dacă
Titularul va putea să adauge documentul Mobilitate            este format din componente software suportate.
Europass în Folder-ul Europass, portofoliul electronic de
competenţe şi calificări disponibile în portalul Europass.   11. Tehnologii utilizate
Dacă este tipărit, documentul Mobilitate Europass va      Pentru a facilita instalarea, se utilizează baza de date
cuprinde o trimitere către portalul Europass, unde       standard HypersonicSQL DB versiunea 1.8. HSQLDB
vizitatorul poate verifica validitatea documentelor tipărite,  este un motor de bază de date bazat pe tehnologie Java
prin introducerea codului.                   care este incorporat în aplicaţie pentru a evita instalarea
unui motor de bază de date. Pentru aplicaţii cum ar fi        1.  Documentaţia completă ce conţine statisticile
sistemul de Mobilitate în care majoritatea datelor sunt          locale şi globale va fi disponibilă pentru toate
stocate în sistemul de fişiere XML, se recomandă              Experienţele europene de Mobilitate (în funcţie
utilizarea unui astfel de motor de bază de date.              de ţară, de tipul de organizaţie parteneră, de
                                      program, etc.) [9].
Mai mult, întregul model de date ale Mobilităţii va fi
implementat, utilizând tehnologia de mapare obiectual-        2.  Sarcinile de lucru şi cele administrative
relaţională Hibernate. Aceasta ne permite să propunem o          implicate în completarea unui document
varietate de motoare de baze de date (inclusiv HSQLDB)           Mobilitate Europass sunt reduse; localizarea
în care aplicaţia poate funcţiona fără nici o modificare a         Titularilor/NEC/Partenerilor este mai uşoară prin
codului aplicaţiei.                            intermediul unei interfeţe web rapide, robuste,
                                      fiabile, intuitive şi accesibile.
              Serverului web Apache
                                   3.  Emiterea unui document Mobilitate Europass în
       HTTP                             format electronic va permite introducerea
                                      acestuia în Dosarul electronic Europass (un
                                      portofoliu electronic pentru documentele
                                      Europass) din cadrul schemei XML Europass.
               Servicii NEC
SOAP                                 4.  Acest sistem va promova Mobilitatea în Europa,
                                      un obiectiv permanent al Comisiei Europene din
                                      cadrul declaraţiei de la Bologna.

          Jakarta Struts         Apache Axis
                                 Mulţumiri
                                 Studiul original şi implementarea Sistemului Mobilitate
                                 Europass au fost realizate de compania Quality and
                                 Reliability, din Atena. (http://www.instore.gr)

          Hibernate ORM          HSQLDB    Referinţe
                                 [1] Decizia 2241/2004/CE a Parlamentului European şi a
                                   Consiliului din decembrie 2004 , privind Cadrul
                                   comunitar unic pentru transparenţa calificărilor şi
      Figura 3. Arhitectura Tehnologică.            competenţelor (Europass)
Pentru a permite instalarea rapidă şi cu costuri reduse a      http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor
sistemului de Mobilitate, serverul standard de aplicaţii       nav/Downloads/MiscDocs/EuropassDecision/navigat
furnizat pentru instrumentele de instalare este Tomcat        e.action
5.0.X. Acest container de servlet s-a dovedit a fi suficient   [2] Declaraţia de la Bologna din iunie 1999
de stabil şi de fiabil pentru a găzdui o aplicaţie cum este     http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/
Sistemul de Mobilitate.                       bologna_en.html
Pe lângă acest lucru, întreaga aplicaţie de Mobilitate este   [3] Declaraţia de la Copenhaga din decembrie 2002
implementată conform specificaţiilor J2EE Servlet 2.3 şi       http://ec.europa.eu/comm/education/copenhagen/inde
JSP 1.2. Aproape toate serverele de aplicaţii certificate      x_en.html
J2EE disponibile pe piaţă suportă aceste versiuni ale
specificaţiilor. Încă o dată, acest lucru permite aplicaţiei   [4] Cedefop – Centrul European pentru Dezvoltarea
Mobilitate să fie instalată într-o mare varietate de         Formării Profesionale, înfiinţat în 1975, este o
infrastructuri software. Instrumentele de instalare furnizate    agenţie a Uniunii Europene care ajută la promovarea
cu Aplicaţia Mobilitate conţin informaţii detaliate asupra      şi dezvoltarea învăţământului şi formării profesionale
modului de instalare al sistemului pe o selecţie de servere     din Uniunea Europeană (UE). Este centrul de
de aplicaţii.                            referinţă al UE pentru învăţământ şi formare
                                   profesională. http://www.cedefop.europa.eu
Arhitectura reţelei de Mobilitate se bazează pe protocolul
SOAP, adică toată comunicarea se realizează prin portul     [5] Schema XML Europass
TCP 80 (443 pentru conexiuni protejate), utilizând          http://europass.cedefop.europa.eu/xml/EuropassSche
serviciile web. Se utilizează implementarea Apache Axis a      ma_V1.0.xsd
protocolului SOAP, care poate fi desfăşurat pe orice       [6] Europass – Promovarea transparenţei calificărilor în
container de servlet cum ar fi Tomcat.                Europa. Sursa de referinţă pentru iniţiativa Europass:
Serverul web standard furnizat cu sistemul Mobilitate este      http://europass.cedefop.europa.eu
cea mai recentă versiune a Serverului web Apache.        [7] SECT – Sistemul European de Transferare şi
                                   Acumulare de Credite
12. Concluzii                            http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/e
                                   cts/index_en.html
Beneficiile sistemului sunt:
   ECVET – Sistemul European de Credite pentru
   Formare Profesională şi Training
   http://ec.europa.eu/education/ecvt/index_en.html
   http://www.ecvet.net
[8] Autoritatea de Certificare (CA) CommisSign
  http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/co
  mmissign/index_en.htm
[9] Comunicatul de la Berlin din 2003 menţiona: "Luaţi
  măsurile necesare pentru a îmbunătăţi calitatea şi
  domeniul de aplicare al datelor statistice în ceea ce
  priveşte      mobilitatea      studenţilor”
  http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor
  nav/Downloads/MiscDocs/Berlin/navigate.action
Cedefop (coordonatori proiect: Philippe Tissot (e-mail:
philippe.tissot@cedefop.europa.eu)   şi  Athanassios
Siaperas     (Departamentul  IT    –   e-mail:
athanassios.siaperas@cedefop.europa.eu) finanţează şi
coordonează studiile, dezvoltarea şi implementarea
resursei web Europass, în numele şi în strânsă colaborare
cu Comisia Europeană, Direcţia Generală pentru
Educaţie   şi  Cultură  (dl Carlo   Scatoli  -
carlo.scatoli@ec.europa.eu).

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:39
posted:12/3/2011
language:Romanian
pages:6