globalizacja - DOC by Bp2DOw3

VIEWS: 582 PAGES: 4

									Globalizacja
        1.Wiek wielkich przemian, pod red. M. Dobraczyńskiego, A. Jasińskiej, socjologia (globalizacja
        gospodarki)
        2.Społeczne problemy globalizacji, pod red. Z. Bloka, socjologia
        3.Wymiary życia społecznego- Polska na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Marody, socjologia
        (globalizacja; wyzwania i problemy)
        4.Cywilizacje w Czesie i przestrzeni, Zeszyt Naukowy nr 8, socjologia,
        5.Lokalny narodowy ponadnarodowy. Wymiary świata kreowanego przez media, pod red.
        A. Szocińskiego, socjologia
        6. Bogunia- Borowska M., M. Śleboda, Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności,
        socjologia.
        7.Krzysztofek K., Zrozumieć rozwój od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, socjologia,
        (globalne determinanty rozwoju społecznego)
        8.Otok S., Geografia polityczna, geografia
        9.Sztompka P., Socjologia, socjologia
        10.Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, pod red. B. Ponikowskiego, socjologia
        (transformacja polskiej gospodarki w kontekście globalnym)
        11.Niepokojąca współczesność, pod red. A. Mieszalskiej, socjologia
        12.Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, pod red.
        P. Błędowskiego, socjologia (szanse i zagrożenia młodego pokolenia w obliczu globalizacji i przystąpienia
        do UE)
        13.Beck U., Społeczeństwo ryzyka, socjologia, (globalizacja ryzyka cywilizacyjnego)
        14.Gorlach K., Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, socjologia,
        15.Giddens A., Socjologia, socjologia (zmieniający się świat)
        16.Cynarski W., Globalizacja a spotkanie kultur, socjologia
        17.Plenković J., Ekologia humanistyczna wobec globalizacji, ekologia
        18.Socjologia. Lektury, pod red. P. Sztompki, M. Kuci, socjologia (m.in. „Globalizacja: teoretyczne
        aspekty zmian” s. 679-697)
        19.Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, socjologia („Globalizacja społeczeństwa ludzkiego” s.
        93-102)
        20.Burszta W. J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, socjologia
        („Globalizacja i krążenie przekazów symbolicznych” s. 93-114)
        21.Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno – gospodarczej świata,
        turystyka (m.in. termin globalizacja, rozwój, migracje)
        22.Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, socjologia, („Globalizacja” s. 231)
        23.Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, świat, red. W. Wesołowski, J. Włodarek,
        socjologia, („Wiry globalizacji i gry europejskie: wartości i instytucje” s. 51, „Globalizacja, lokalność,
        tożsamość” s. 111)
        24.Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne, pod red. J. Krupy,
        J. Bilińskiego, turystyka, („Globalizacja przez turystykę. Globalizacja kulturowa a turystyka krajów
        rozwijających się i formy sprzeciwu wobec niej” s. 305)
        25.Appaduari A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, socjologia,
        26.Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, socjologia, („Globalizacja, czyli globalne z lokalnym” s. 174)
        27.Opieka a edukacja, red. P. Petrykowski, pedagogika, („Globalizm i demokracja a wychowanie” s. 61)
        28.Bard A. i in., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, socjologia, („Globalizacja, śmierć
        mass mediów, rozwój konsumtariatu” s. 130)
        29. Gelpi E., Praca: utopia na co dzień, pedagogika, („Globalizacja i jej konsekwencje dla pracy
        i kształcenia” s. 54)
        30.Sport – kultura – społeczeństwo, red. J. Kosiewicz, turystyka, ( „Turystyka jako symptom i czynnik
        procesów globalizacji” s. 199
        31.Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, [Białobłocki t. i in], socjologia,
        („Społeczeństwo informacyjne a globalizacja” s. 171)
        32.Kłopoty z tożsamością, red. M. Golka, socjologia, („Tożsamość w czasach globalizacji” s. 161)
        33.Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, socjologia,
        34.Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, red.
        K. Białobrzeska i in., socjologia, („Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane
        zagadnienia” s. 35, „W potrzasku globalizacji” s. 43)
        35.Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, red. J. Polakowska- Kujawa, socjologia,
        („Perspektywy państwa narodowego w kontekście integracji europejskiej i globalizacji” s. 75)
        36.Wolański N., Ekologia człowieka, tom 2, ekologia, („Przyszłość. Społeczeństwo
  postindustrialne. Globalizacja” s. 471)
  37.Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, red. E. Walkiewicz, pedagogika,
  („Rola edukacji w zglobalizowanym społeczeństwie” s. 41)
  38.Krawczyk Z., P turystyce i rekreacji. Studia i szkice, turystyka, („Turystyka w dobie globalizacji” cz.
  III)
  39.Urry J., Spojrzenie turysty, turystyka, ( „Globalizacja doświadczenia turystycznego” s. 223)
  40.Cybal- Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium
  socjopedagogiczne, socjologia, („Globalizacja współczesnego świata- apogeum czy zmierzch
  cywilizacyjny?” s. 17, „Społeczno- kulturowy wymiar procesów globalizacji” s. 60)
  41.Kubów A., Socjologia. Zarys problematyki i podstawowe pojęcia, socjologia, („Globalizacja” s. 149)
`  42.Współczesne wyzwania pracy socjalnej, red. J. Kędzior i in., socjologia, („Wpływ globalizacji na
  zachowania społeczne młodzieży, Nowe wyzwania dla pracy socjalnej” s. 109)
  43.Gilarek K., Państwo narodowe a Globalizacja – dynamika powstawania nowego ładu, socjologia,
  („Wyzwania doby globalizacji” s. 34, „Wymiary globalizacji” s. 39, „Globalizacja a inne koncepcje
  zmiany społecznej” s. 74, „Integracja europejska – skutek czy symptom globalizacji?” s. 111, „Od
  transformacji do globalizacji – Polska po 1989 roku” s. 142)
  44.Thompson J. B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, socjologia, („Globalizacja
  komunikowania” s. 153, „Pojawienie się globalnych sieci komunikowania” s. 155, „Współczesne wzory
  komunikowania globalnego: przegląd” s. 162, „Globalne rozpowszechnienie i lokalne przyswajanie
  przekazów: w kierunku teorii globalizacji mediów” s. 175, „Ku etyce odpowiedzialności globalnej” s.
  251)
  45.Kochan J., Życie codzienne w matriksie: filozofia społeczna w ponowoczesności, filozofia,
  („Globalizacja a uspołecznienie” s. 27)
  46.Człowiek w jednoczącej się Europie, [red. A. Królikowska], filozofia, („Globalny nastolatek” s. 33)
  47.Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, psychologia, („Globalizacja i jej znaczenie dla
  stosunków pracy” s. 28)
  48.Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, socjologia, („Globalizacja
  problemów zdrowotnych i starzenia się a rodzina“ s. 381)
  49.Dyktat, protest i integracja w kulturze, red. Z. Stachowcki, socjologia, („człowieka aglobalizacja.
  Globalna kultura czy globalna rewolucja?“ s. 255, „Tożsamośc i odrębnośc kulturowa mniejszości
  narodowej a procesy globalizacji (na przykłądzir mniejszości ukraińskiej w Polsce)“ s. 305)
  50.Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza
  i przeciwdzialanie, red. J. Królikowska, socjologia, („Bezpieczeństwo międyznarodowe u progu epoki
  globalizacji“ s. 27)
  51.Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, red. M. Ziemianowicz i in.,
  pedagogika, („Nadzieje i zagrożenia globalizacji” s. 181, „Urbanizacja versus globalizacja. Edukacja
  w obliczu marginalizacji społecznej” s. 198)
  52.Kwiatkowski S. M., Pedagogika pracy, pedagogika, („Globalizacja a kariery zawodowe” s. 45)
  53.Dąbrowska B. J., Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji, turystyka, („Innowacje
  w usługach a sukces rynkowy. Trendy rozwojowe usług turystycznych w warunkach globalizacji” s. 11,
  „Przedsiębiorstwo turystyczne i jego otoczenie w warunkach globalizacji. Problematyka zasobów
  ludzkich” s. 85)
  54.Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, socjologia,
  („Globalność i globalizacja” s. 516)
  55.Socjologia codzienności, red. P. Sztompka i in., socjologia, (Globalizacja i religia” s. 758)
  56.Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, pedagogika, („Pedagogika pracy
   i andragogika wobec europejskiej integracji i globalizacji – uwagi prowokacyjne” s. 217)
  57.Barney D., Społeczeństwo sieci, socjologia, („Globalizacja” s. 29)
  58.Baudrillard J., Duch terroryzmu, socjologia, (“Przemoc globalizmu” s. 89)
  59.Sport w stosunkach międzynarodowych, red. A. Polus, Turystyka, („Globalizacja sportu” s. 72)
  60.Klein N., Mury i wyłomy czyli bariery i szanse : doniesienia z linii frontu debaty o globalizacji,
  socjologia,
  61.Giddens A., Europa w epoce globalnej, socjologia,
  62.Castells M., Siła tożsamości, socjologia, („Inne oblicza ziemi: ruchy społeczne przeciwko nowemu
  porządkowi globalnemu” s. 75, „Globalizacja, utożsamienie i państwo: bezsilne państwo Czy państwo
  sieci?” s. 277)
  63.Sporek T., Sponsoring sportu w warunkach globalizacji : dylematy i wyzwania, Turystyka,
  („Globalizacja i wybrane problemy globalne wobec wyzwań rozwojowych” s.32, „Dążenie sportu
  w kierunku globalizacji” s. 59, „Problemy i wyzwania dla sponsoringu wobec procesu globalizacji” s.
  175)
64.Czajkowska – Majewska D., Człowiek globalny, socjologia, („Dzieci XXI wieku – globalna hańba” s.
144, „Globalizacja kobiet” s. 162)
65.Kultura polska kierunki i dynamika zmian, red. T. Bąk i in., socjologia, („Globalizacja a kultury
lokalne” s. 11)
66.Żukiewicz A., Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej:
przykład działalności Klubu Integracji Społecznej, socjologia, („Tendencje i perspektywy reintegracji
społecznej i zawodowej w dobie globalizacji” s. 159)
67.Misiak Wł., Globalizacja. Więcej niż podręcznik. Społeczeństwa – kultura – polityka. Z perspektywy
nowej struktury ładu światowego, socjologia
68.Epping R. Ch., Przewodnik po światowej ekonomii. 81 podstawowych pojęć i zagadnień, którymi
rządzi się współczesna ekonomia, ekonomia („Co to jest globalizacja?” s. 29)
69.Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, ekonomia
70.Gospodarka Polski wobec wyzwań globalizacji, red. I. Michałków, ekonomia
71.Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata,
ekonomia
72.Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, ekonomia
73.Nowak-Far A., Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach
wielonarodowych, ekonomia
74.Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, ekonomia
75.Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, ekonomia
76. Mierzejewski D.J., Bezpieczeństwo Europy ery globalizacji , polityka
77.Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, Pakulska T. i in., ekonomia
78.Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski,
polityka („Historyczny rozwój państw – Państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji” s.
252,„Zjawiska i problemy globalne” s. 839, „Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie” s.
1065 )
79.Staszczak D.E, Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny
marketing, ekonomia
80.Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, polityka („Problemy strategii w
epoce globalizacji” s. 265)
81.Heywood A., Politologia, polityka („Polityka globalna” s. 158)
82.Bednarski A., Pułapy i pułapki globalizacji, ekonomia
83.Bauman Z., Globalizacja, ekonomia
84.Bankowość wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, ekonomia
85. Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, 2010, polityka („Globalizacja – jej przejawy,
charakterystyka i konsekwencje dla rozwoju stosunków międzynarodowych” s. 823)
86.Rynki finansowe wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, Ryszard Wierzba, ekonomia
87.Stiglitz J.E., Globalizacja, ekonomia
88.Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe, red. Z.M. Nowak, ekonomia
89.Wpływ globalizacji na procesy rozwojowe współczesnego świata. Istota – uwarunkowania – tendencje,
red. W. Malendowski, ekonomia
90.Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, polityka („Polityczne implikacje globalizacji” s.
185)
91.Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji, red. K. Żukrowska, ekonomia
92.Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, red. A.
Kapiszewski, historia powszechna, („Świat arabski wobec globalizacji na początku XXI wieku. Zarys
problematyki” s. 69)
93.Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, red. J. Menkes, T. Gardocka, ekonomia
94.Kołodko G.W., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju
gospodarczego, ekonomia
95.Kłosiński K. i in., Globalizacja sektora usług w Polsce, ekonomia
96.Jedność i różnorodność – wyzwanie globalizacji, red. R. Stefański, ekonomia
97.Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, ekonomia
98.Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, zarządzanie
99.Muszyński J., Megatrendy a polityka, polityka („Globalizm żywnościowy” s. 102, „Telekomunikacja a
globalizacja” s. 168)
100.Finanse przedsiębiorstwa wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, zarządzanie
101.Teorie i casusy globalizacji, red. R. Becker, J. Marszałek-Kawa, polityka
102.Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej, red. A. Balcerzak, E. Rogalska, ekonomia
103.Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie, red. nauk. Karpińska A.,
pedagogika, („Globalizacja jako źródło przesileń w edukacji”, s. 30, „Konsekwencje procesu globalizacji
dla edukacji”, s. 37, „Globalny cel edukacji – realizacja idei uczenia się przez całe życie”, s. 47,
„Globalne procesy zmieniające świat wyzwaniem dla pedagogiki i edukacji”, s. 59, „Nauczyciel w
okowach czasu globalizacji”, s. 75)
104.Budyta – Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. socjologia
105.Bobako M., Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki
uznania, socjologia
106.Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, red. Horyń W., Maciejewski J., socjologia,
(„Globalizacja i andragogika” s.13)
107. Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, red. nauk. Duraj – Nowakowa K., Gruca
– Miąsik U., pedagogika, („Człowiek a społeczeństwo globalne: między sprzecznością a koniecznością
współistnienia” s.38)
108.Jakubczak R. i in., Globalizacja a terytorium narodowe, 2008, polityka
109.Kulig J., Meandry globalizacji XXI wieku, 2010, ekonomia
110.Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, red. B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, t. 2, 2008,
ekonomia
111. Świat u progu XXI wieku. Wybrane problemy, red. W. Malendowski,, 2003, polityka („Problemy
globalizacji we współczesnym świecie” s. 7)
112.Nacewski J. i in., Globalny rynek finansowy, 2007, ekonomia
113.Hryniewicz J.T., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego,2004, ekonomia
(„Wyzwania przyszłości – globalizacja i gospodarka oparta na wiedzy” s. 264)
114.Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi –
polityka pieniężna, zarządzanie
115.Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, 2007, zarządzanie („Globalizacja
Przedsiębiorstwa”, s. 481)
116.Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, 2005, ekonomia
(„Globalizacja” s. 9)
117. Street J., Mass media, polityka, demokracja, media, public relations („Świat wyobraźni:
Globalizacja a sieci władzy”, s. 143)
118.Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G. Kołodko, 2010, ekonomia
119.Kołodko G.W., Wędrujący świat, 2010, ekonomia („Globalizacja - i co dalej? (czyli skąd
przyszła globalizacja i jak wyjść na swoje w epoce ogólnoświatowych współzależności s. 92)
120.Kaczmarek T.T., Kto kieruje globalizacją? Think tanki – kuźnie nowych idei, 2011,
ekonomia
121.Ingham G., Kapitalizm, 2011, ekonomia („Globalizacja” s. 258)
122.Nowoczesne trendy w zarządzaniu, red. J. Gonicka, , 2011, zarządzanie („Konkurencja w
warunkach globalizacji” s. 11)
123.Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, 2010, ekonomia
124.Bariery rozwoju na progu XXI wieku. Wybrane problemy, red. T. Walasa, 2007, ekonomia
(„Bariery i możliwości rozwoju Europy XXI w. w obliczu postępującej globalizacji świata” s. 7;
„Globalizacja a integracja europejska” s. 21; „Przyszłość Europy w świecie zglobalizowanym” s.
37; „Próba adaptacji Unii Europejskiej do procesów globalizacji na przykładzie poprawy
konkurencyjności gospodarczej” s.45; „Antyglobaliści” jako konstelacja nowych ruchów
społecznych” s.215; „Terroryzm międzynarodowy w dobie globalizacji” s. 261)
125.Polska w Unii Europejskiej – próba bilansu, red. R. Piasecki, 2006, Unia Europejska
(„Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań integracji europejskiej i globalizacji” s. 163)
126.Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji, red. M. Koziński,
Polityka
127. Łukow W., Problemy wychowania w społeczeństwie globalnym, pedagogika („Globalizacja jako
nowy warunek wychowania” s. 61)
128.Wojnarowski D., Przemiany gospodarcze na świecie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, 2011,
ekonomia
129.Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, 2011, polityka („Globalizacja źródłem
intensyfikacji terroryzmu”, s. 95)

								
To top