???????????????? - Get as Excel by S3GS4f5D

VIEWS: 225 PAGES: 546

									                                    บัญชีท้ำยประกำศกระทรวงกำรคลัง
                          ่
                         เรือง กำรยกเว้นอำกรและลดอัตรำอำกรศุลกำกรสำหรับเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน-จีน (อจ.)
                                     ลงวันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2546
                                           ภำค 2
                                       พิกัดอัตรำอำกรขำเข้ำ
ประเภท ประเภทย่อย                     รำยกำร                     อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                                   พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
 01.01  0101.10  - - - สำหรับทำพันธุ์                                  0    0      0
     0101.901  - - - ม้ำ                                       0    0      0
     0101.909  - - - อื่น ๆ                                     10    5      0
 01.02  0102.10  - - - สำหรับทำพันธุ์                                  0    0      0
     0102.90  - อื่น ๆ                                        5    0      0
 01.03  0103.10  - - - สำหรับทำพันธุ์                                  0    0      0
     0103.91  - - น้ำหนักน้อยกว่ำ 50 กิโลกรัม                            5    0      0
     0103.92  - - น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป                          5    0      0
 01.04  0104.101  - - - สำหรับทำพันธุ์                                  0    0      0
     0104.109  - - - อื่น ๆ                                     10    5      0
     0104.201  - - - สำหรับทำพันธุ์                                  0    0      0
     0104.209  - - - อื่น ๆ                                     10    5      0
 01.05  0105.111  - - - สำหรับทำพันธุ์                                  0    0      0
     0105.119  - - - อื่น ๆ                                     10    5      0
     0105.121  - - - สำหรับทำพันธุ์                                  0    0      0
     0105.129  - - - อื่น ๆ                                     10    5      0
     0105.191  - - - สำหรับทำพันธุ์                                  0    0      0                                          หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                     รำยกำร                  อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                                พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0105.199  - - - อื่น ๆ                                 10     5     0
     0105.921  - - - สำหรับทำพันธุ์                              0     0     0
     0105.929  - - - อื่น ๆ                                 10     5     0
     0105.931  - - - สำหรับทำพันธุ์                              0     0     0
     0105.939  - - - อื่น ๆ                                 10     5     0
     0105.991  - - - สำหรับทำพันธุ์                              0     0     0     0105.999 - - - อื่น ๆ                                  10    5     0
 01.06  0106.111 - - - เฉพำะที่ใช้งำน ใช้บริโภคเนื้อ นม ไข่ ซึ่งนำเข้ำมำสำหรับทำพันธุ์      0    0     0
     0106.112 - - - เฉพำะที่องค์กำรสำธำรณะซึ่งไม่ได้ดำเนินกำรค้ำหำกำไร นำเข้ำมำ
             เพื่อแสดงในลักษณะที่เปิดให้ประชำชนดูได้เป็นกำรประจำ            0    0     0
     0106.119 - - - อื่น ๆ                                  10    5     0
     0106.121 - - - เฉพำะที่ใช้งำน ใช้บริโภคเนื้อ นม ไข่ ซึ่งนำเข้ำมำสำหรับทำพันธุ์      0    0     0
     0106.122 - - - เฉพำะที่องค์กำรสำธำรณะซึ่งไม่ได้ดำเนินกำรค้ำหำกำไร นำเข้ำมำ
             เพื่อแสดงในลักษณะที่เปิดให้ประชำชนดูได้เป็นกำรประจำ            0    0     0
     0106.129 - - - อื่น ๆ                                  10    5     0
     0106.191 - - - เฉพำะที่ใช้งำน ใช้บริโภคเนื้อ นม ไข่ ซึ่งนำเข้ำมำสำหรับทำพันธุ์      0    0     0
     0106.192 - - - เฉพำะที่องค์กำรสำธำรณะซึ่งไม่ได้ดำเนินกำรค้ำหำกำไร นำเข้ำมำ
            เพื่อแสดงในลักษณะที่เปิดให้ประชำชนดูได้เป็นกำรประจำ            0    0     0
     0106.199 - - - อื่น ๆ                                  10    5     0
     0106.201 - - - เฉพำะที่ใช้งำน ใช้บริโภคเนื้อ นม ไข่ ซึ่งนำเข้ำมำสำหรับทำพันธุ์      0    0     0                                           หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                      รำยกำร                    อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                                   พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0106.202 - - - เฉพำะที่องค์กำรสำธำรณะซึ่งไม่ได้ดำเนินกำรค้ำหำกำไร นำเข้ำมำ
             เพื่อแสดงในลักษณะที่เปิดให้ประชำชนดูได้เป็นกำรประจำ               0    0     0
     0106.209 - - - อื่น ๆ                                      10    5     0
     0106.311 - - - เฉพำะที่ใช้งำน ใช้บริโภคเนื้อ นม ไข่ ซึ่งนำเข้ำมำสำหรับทำพันธุ์          0    0     0
     0106.312 - - - เฉพำะที่องค์กำรสำธำรณะซึ่งไม่ได้ดำเนินกำรค้ำหำกำไร นำเข้ำมำ
            เพื่อแสดงในลักษณะที่เปิดให้ประชำชนดูได้เป็นกำรประจำ                0    0     0
     0106.319 - - - อื่น ๆ                                      10    5     0
     0106.321 - - - เฉพำะที่ใช้งำน ใช้บริโภคเนื้อ นม ไข่ ซึ่งนำเข้ำมำสำหรับทำพันธุ์          0    0     0
     0106.322 - - - เฉพำะที่องค์กำรสำธำรณะซึ่งไม่ได้ดำเนินกำรค้ำหำกำไร นำเข้ำมำ
            เพื่อแสดงในลักษณะที่เปิดให้ประชำชนดูได้เป็นกำรประจำ                0    0     0
     0106.329 - - - อื่น ๆ                                      10    5     0
     0106.391 - - - เฉพำะที่ใช้งำน ใช้บริโภคเนื้อ นม ไข่ ซึ่งนำเข้ำมำสำหรับทำพันธุ์          0    0     0
     0106.392 - - - เฉพำะที่องค์กำรสำธำรณะซึ่งไม่ได้ดำเนินกำรค้ำหำกำไร นำเข้ำมำ
            เพื่อแสดงในลักษณะที่เปิดให้ประชำชนดูได้เป็นกำรประจำ                0    0     0
     0106.399 - - - อื่น ๆ                                      10    5     0
     0106.901 - - - เฉพำะที่ใช้งำน ใช้บริโภคเนื้อ นม ไข่ ซึ่งนำเข้ำมำสำหรับทำพันธุ์ รวมทั้งผึ้ง    0    0     0
     0106.902 - - - เฉพำะที่องค์กำรสำธำรณะซึ่งไม่ได้ดำเนินกำรค้ำหำกำไร นำเข้ำมำ
            เพื่อแสดงในลักษณะที่เปิดให้ประชำชนดูได้เป็นกำรประจำ                0    0     0
     0106.909 - - - อื่น ๆ                                      10    5     0
 02.01              ่
     0201.10 - ทั้งตัวและครึงตัว                                  10    5     0
     0201.20 - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก                              10    5     0
     0201.30 - ไม่มีกระดูก                                     10    5     0
 02.02               ่
     0202.10 - ทั้งตัวและครึงตัว                                  10    5     0


                                            หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                      รำยกำร              อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                             พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0202.20  - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก                       10     5     0
     0202.30  - ไม่มีกระดูก                              10     5     0
 02.03  0203.11           ่
          - - ทั้งตัวและครึงตัว                          10     5     0
     0203.12  - - ขำหลัง ขำหน้ำ และส่วนตัดของขำดังกล่ำว ที่มีกระดูก          10     5     0
     0203.19  - - อื่น ๆ                                10     5     0
     0203.21            ่
          - - ทั้งตัวและครึงตัว                          10     5     0
     0203.22  - - ขำหลัง ขำหน้ำ และส่วนตัดของขำดังกล่ำว ที่มีกระดูก          10     5     0
     0203.29  - - อื่น ๆ                                10     5     0
 02.04  0204.10               ่
          - ลูกแกะทั้งตัวและครึงตัว สดหรือแช่เย็น                 10     5     0
     0204.21  - - ทั้งตัวและครึงตัว่                          10     5     0
     0204.22  - - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก                      10     5     0
     0204.23  - - ไม่มีกระดูก                             10     5     0
     0204.30                ่
          - ลูกแกะทั้งตัวและครึงตัว แช่เย็นจนแข็ง                 10     5     0
     0204.41  - - ทั้งตัวและครึงตัว ่                         10     5     0
     0204.42  - - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก                      10     5     0
     0204.43  - - ไม่มีกระดูก                             10     5     0
     0204.50  - เนื้อแพะ                                10     5     0
 02.05  0205.00  เนื้อม้ำ เนื้อลำหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง        10     5     0
 02.06  0206.10  - ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น                  10     5     0
     0206.21  - - ลิน้                                 10     5     0
     0206.22  - - ตับ                                 10     5     0
     0206.29  - - อื่น ๆ                                10     5     0
     0206.30  - ของสุกร สดหรือแช่เย็น                         10     5     0


                                        หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                   รำยกำร                   อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                               พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0206.41 - - ตับ                                    10     5     0
     0206.49 - - อื่น ๆ                                   10     5     0
     0206.80 - อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น                             10     5     0
     0206.90 - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง                             10     5     0
 02.07  0207.11 - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น                           10     5     0
     0207.12 - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง                           10     5     0
     0207.13 - - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น                     10     5     0
     0207.14 - - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง                     10     5     0
     0207.24 - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น                           10     5     0
     0207.25 - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง                           10     5     0
     0207.26 - - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น                     10     5     0
     0207.27 - - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง                     10     5     0
     0207.32 - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น                           10     5     0
     0207.33 - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง                           10     5     0
     0207.34 - - ตับชนิดที่มีไขมันมำก สดหรือแช่เย็น                     10     5     0
     0207.35 - - อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น                            10     5     0
     0207.36 - - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง                            10     5     0
 02.08  0208.10 - ของกระต่ำยหรือของกระต่ำยป่ำ                         10     5     0
     0208.20 - ขำกบ                                     10     5     0
     0208.30 - ของไพรเมต                                  10     5     0
     0208.40                              ้
         - ของปลำวำฬ ปลำโลมำชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลียงลูกด้วยนม
          ในอันดับเซตำเซีย) แมนำทีและพะยูน (สัตว์เลียงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)
                               ้                 10    5     0
     0208.50 - ของสัตว์เลือยคลำน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่ำ)
                ้                                10    5     0


                                        หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                    รำยกำร                    อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                                พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0208.90 - อื่น ๆ                                     10     5     0
02.09  0209.00 มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น สด แช่เย็น
         แช่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ แช่น้ำเกลือ ทำให้แห้งหรือรมควัน              10    5     0
02.10  0210.11 - - ขำหลัง ขำหน้ำ และส่วนตัดของขำดังกล่ำวที่มีกระดูก               10    5     0
     0210.12 - - เนื้อส่วนท้อง และส่วนตัดของเนื้อดังกล่ำว                   10    5     0
     0210.19 - - อื่น ๆ                                    10    5     0
     0210.20 - เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ                             10    5     0
     0210.91 - - ของไพรเมต                                   10    5     0
                                         ้
     0210.92 - - ของปลำวำฬ ปลำโลมำชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลียงลูกด้วยนม
            ในอันดับเซตำเซีย) แมนำทีและพะยูน (สัตว์เลียงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)
                                 ้                10    5     0
     0210.93 - - ของสัตว์เลือยคลำน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่ำ)
                 ้                                 10    5     0
     0210.99 - - อื่น ๆ                                    10    5     0
 03.01           ้
     0301.10 - ปลำเลียงสวยงำม                                 10    5     0
     0301.91 - - ปลำเทรำต์ (แซลโมทรุตตำ ออน-โค-ริน-คัส มำยคิส ออน-โค-
            ริน-คัส คลำร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตำ ออน-โค-ริน-คัส กิลี
            ออน-โค-ริน-คัส อำปำเช่ และ ออน-โค-ริน-คัส ครำยโซแกสเตอร์)          10    5     0
     0301.92 - - ปลำไหล (ชนิดแองกูลลำ)                             10    5     0
     0301.93 - - ปลำคำร์ป                                   10    5     0
     0301.99 - - อื่น ๆ                                    10    5     0
 03.02  0302.11 - - ปลำเทรำต์ (แซลโมทรุตตำ ออน-โค-ริน-คัส มำยคิส ออน-โค-ริน-คัส
            คลำร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตำ ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-
            คัส อำปำเช่ และ ออน-โค-ริน-คัส ครำยโซแกสเตอร์)               5     0     0                                         หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                   รำยกำร                   อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                              พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0302.12 - - ปลำแซลมอนแปซิฟิก(ออน-โค-ริน-คัส เนอรก้ำ ออน-โค-ริน-คัส กอสบูสก้ำ
           ออน-โค-ริน-คัส คีต้ำ ออน-โค-ริน-คัส ซำวิสก้ำ ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ
           ออน-โค-ริน-คัส มำซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) ปลำแซลมอน
           แอตแลนติก (แซลโมซำลำร์) และปลำแซลมอนดำนูบ (ฮูโกฮูโก)           5     0     0
     0302.19 - - อื่น ๆ                                  5     0     0
              ้
     0302.21 - - ปลำลินหมำพวกจักรผำน (เรนฮำร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดส
           ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)             5    0     0
     0302.22 - - ปลำเพลซ (พลูโรเนกเทสพลำเทสซำ)                       10    5     0
     0302.23 - - ปลำโซล (ชนิดโซเลีย)                            5    0     0
     0302.29 - - อื่น ๆ                                   5    0     0
     0302.31 - - ปลำแอลบำคอร์หรือปลำทูนำครีบยำว (ทูนนัสอะลำลังกำ)             5     0     0
     0302.32 - - ปลำทูนำครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบำคำเรส)                   5     0     0
     0302.33 - - ปลำสคิปแจ็กหรือปลำโอท้องแถบ                        5     0     0
     0302.34 - - ปลำบิกอำยทูนำ (ทูนนัสโอเบซัส)                       5     0     0
     0302.35 - - ปลำบลูฟินทูนำ (ทูนนัสทินนัส)                       5     0     0
     0302.36 - - ปลำเซำต์เทิร์นบลูฟินทูนำ (ทูนนัสแมคโคยิไอ)                5     0     0
     0302.39 - - อื่น ๆ                                  5     0     0
     0302.40 - ปลำเฮอร์ริง (คลูเพียฮำเรนกัส คลูเพียแพลลำซิไอ) ไม่รวมถึงตับและไข่      5     0     0
     0302.50 - ปลำค็อด (กำดัสมอร์ฮัว กำดัสโอแกก กำดัสมำโครเซฟำลัส) ไม่รวมถึงตับและไข่   5     0     0
     0302.61 - - ปลำซำร์ดีน (ซำร์ดินำพิลคำร์ดัส ชนิดซำร์ดินอป) ปลำซำร์ดิเนลล่ำ
           (ชนิดซำร์ดิเนลล่ำ) ปลำบริสลิงหรือปลำสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)
                         ่                       5     0     0
     0302.62 - - ปลำแฮดด็อก (เมลำโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)                   5     0     0
     0302.63 - - ปลำโคล (พอลลำชิอัสไวเรนส์)                        10    5     0


                                       หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                   รำยกำร                 อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                             พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0302.64 - - ปลำแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตรำลำซิกัส
           สคอมเบอร์จำโพนิกัส)                          5     0     0
     0302.65 - - ปลำฉลำมหนูและปลำฉลำมอื่น ๆ                       10    5     0
     0302.66 - - ปลำไหล (ชนิดแองกูลลำ)                         5     0     0
     0302.69 - - อื่น ๆ                                 5     0     0
     0302.70 - ตับและไข่                                5     0     0
 03.03  0303.11 - ปลำซอคอำยแซลมอน (เรดแซลมอน) (ออน-โค-ริน-คัส เนอรก้ำ)           5     0     0
     0303.19 - อื่น ๆ                                  5     0     0
     0303.21 - - ปลำเทรำต์ (แซลโมทรุตตำ ออน-โค-ริน-คัส มำยคิส ออน-โค-
            ริน-คัส คลำร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตำ ออน-โค-ริน- คัส กิลี
            ออน-โค-ริน-คัส อำปำเช่ และ ออน-โค-ริน-คัส ครำยโซแกสเตอร์)      5     0     0
     0303.22 - - ปลำแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซำลำร์) ปลำแซลมอนดำนูบ (ฮูโกฮูโก)       5     0     0
     0303.29 - - อื่น ๆ                                 5     0     0
              ้
     0303.31 - - ปลำลินหมำพวกจักรผำน (เรนฮำร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดส
            ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)           5     0     0
     0303.32 - - ปลำเพลซ (พลูโรเนกเทสพลำเทสซำ)                     10    5     0
     0303.33 - - ปลำโซล (ชนิดโซเลีย)                          5     0     0
     0303.39 - - อื่น ๆ                                 5     0     0
     0303.41 - - ปลำแอลบำคอร์หรือปลำทูนำครีบยำว (ทูนนัสอะลำลังกำ)            5     0     0
     0303.42 - - ปลำทูนำครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบำคำเรส)                  5     0     0
     0303.43 - - ปลำสคิปแจ็กหรือปลำโอท้องแถบ                      5     0     0
     0303.44 - - ปลำบิกอำยทูนำ (ทูนนัสโอเบซัส)                     5     0     0
     0303.45 - - ปลำบลูฟินทูนำ (ทูนนัสทินนัส)                      5     0     0


                                       หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                    รำยกำร                    อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                                พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0303.46  - - ปลำเซำต์เทิร์นบลูฟินทูนำ (ทูนนัสแมคโคยิไอ)                 5     0     0
     0303.49  - - อื่น ๆ                                   5     0     0
     0303.50  - ปลำเฮอร์ริง (คลูเพียฮำเรนกัส คลูเพียแพลลำซิไอ) ไม่รวมถึงตับและไข่      5     0     0
     0303.60  - ปลำค็อด (กำดัสมอร์ฮัว กำดัสโอแกก กำดัสมำโครเซฟำลัส) ไม่รวมถึงตับและไข่    5     0     0
     0303.71  - - ปลำซำร์ดีน (ซำร์ดินำพิลคำร์ดัส ชนิดซำร์ดินอป) ปลำซำร์ดิเนลล่ำ
             (ชนิดซำร์ดิเนลล่ำ) ปลำบริสลิงหรือปลำสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)
                           ่                      5     0     0
     0303.72  - - ปลำแฮดด็อก (เมลำโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)                   5     0     0
     0303.73  - - ปลำโคล (พอลลำชิอัสไวเรนส์)                        5     0     0
     0303.74  - - ปลำแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตรำลำซิกัส
             สคอมเบอร์จำโพนิกัส)                           5     0     0
     0303.75  - - ปลำฉลำมหนูและปลำฉลำมอื่น ๆ                        5     0     0
     0303.76  - - ปลำไหล (ชนิดแองกูลลำ)                           5     0     0
     0303.77  - - ปลำกะพงทะเล (ไดเซนทรำคัสลำแบรกซ์ ไดเซนทรำคัสพังตำตัส)           5     0     0
     0303.78               ั
          - - ปลำเฮก (ชนิดเมอร์ลกเซียส ชนิดยูโรไฟซีส)                  10    5     0
     0303.79  - - อื่น ๆ                                  5     0     0
     0303.80  - ตับและไข่                                  5     0     0
 03.04  0304.10  - สดหรือแช่เย็น                                5     0     0
     0304.20  - เนื้อปลำแบบฟิลเล แช่เย็นจนแข็ง                       5     0     0
     0304.90  - อื่น ๆ                                   5     0     0
 03.05  0305.10  - ปลำที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลตซึ่งเหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค           5     0     0
     0305.20  - ตับและไข่ ของปลำ แห้ง รมควัน ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ            5     0     0
     0305.30  - เนื้อปลำแบบฟิลเล แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ แต่ไม่รมควัน         5     0     0                                        หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                    รำยกำร                   อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                                พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0305.41 - - ปลำแซลมอนแปซิฟิก(ออน-โค-ริน-คัส เนอรก้ำ ออน-โค-ริน-คัส กอสบูสก้ำ
            ออน-โค-ริน-คัส คีต้ำ ออน-โค-ริน-คัส ซำวิสก้ำ ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ
            ออน-โค-ริน-คัส มำซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) ปลำแซลมอน
            แอตแลนติก (แซลโมซำลำร์) และปลำแซลมอนดำนูบ (ฮูโกฮูโก)            5     0     0
     0305.42 - - ปลำเฮอร์ริง (คลูเพียฮำเรนกัส คลูเพียแพลลำสซิไอ)               5     0     0
     0305.49 - - อื่น ๆ                                   5     0     0
     0305.51 - - ปลำค็อด (กำดัสมอร์ฮัว กำดัสโอแกก กำดัสมำโครเซฟำลัส)             5     0     0
     0305.591 - - - หูฉลำม                                  10    5     0
     0305.599 - - - อื่น ๆ                                  5     0     0
     0305.61 - - ปลำเฮอร์ริง (คลูเพียฮำเรนกัส คลูเพียแพลลำสซิไอ)               5     0     0
     0305.62 - - ปลำค็อด (กำดัสมอร์ฮัว กำดัสโอแกก กำดัสมำโครเซฟำลัส)             5     0     0
     0305.63 - - ปลำแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส)                         5     0     0
     0305.69 - - อื่น ๆ                                   5     0     0
 03.06  0306.11 - - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพำลินูรัส ชนิดพำนูลรัสชนิดจำซัส)
                                          ิ       5     0     0
     0306.12 - - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมำรัส)                           5     0     0
     0306.13 - - กุ้งอื่น ๆ                                 5     0     0
     0306.14 - - ปู                                     5     0     0
     0306.19 - - อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตำเซียที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลต
           ซึ่งเหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค                         5     0     0
     0306.21 - - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่นๆ (ชนิดพำลินูรัส ชนิดพำนูลรัส ชนิดจำซัส)
                                         ิ        5     0     0
     0306.22 - - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมำรัส)                           5     0     0
     0306.23 - - กุ้งอื่น ๆ                                 5     0     0
     0306.24 - - ปู                                     5     0     0


                                         หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                    รำยกำร                    อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                                 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0306.29 - - อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตำเซียที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลต
            ซึ่งเหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค                         5     0     0
 03.07  0307.10 - หอยนำงรม                                    5     0     0
     0307.21 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น                             5     0     0
     0307.29 - - อื่น ๆ                                    5     0     0
     0307.31 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น                             5     0     0
     0307.39 - - อื่น ๆ                                    5     0     0
     0307.41 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น                             5     0     0
     0307.49 - - อื่น ๆ                                    5     0     0
     0307.51 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น                             5     0     0
     0307.59 - - อื่น ๆ                                    5     0     0
     0307.60 - หอยสเนล นอกจำกหอยสเนลทะเล                            5     0     0
     0307.91 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น                             5     0     0
         - - เฉพำะเป๋ำฮื้อ                                 10    5     0
     0307.99 - - อื่น ๆ                                    5     0     0
         - - เฉพำะเป๋ำฮื้อ                                 10    5     0
 04.01  0401.10 - มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก                        10    5     0
     0401.20 - มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก                10    5     0
     0401.30 - มีไขมันเกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก                         10    5     0
 04.02  0402.10 - เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก   5     0     0
     0402.211 - - - ที่เหมำะสำหรับใช้เลียงทำรก ตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมศุลกำกรกำหนด
                      ้                            5     0     0
     0402.219 - - - อื่น ๆ                                   5     0     0
         - - -เฉพำะนมผงที่มีไขมันเกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก                 10    5     0


                                         หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                    รำยกำร                  อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                              พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0402.29 - - อื่น ๆ                                  5     0     0
         - - เฉพำะนมผงที่มีไขมันเกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก               10     5     0
     0402.91 - - ไม่เติมน้ำตำลหรือสำรทำให้หวำนอื่น ๆ                   10     5     0
     0402.99 - - อื่น ๆ                                  10     5     0
 04.03  0403.10 - โยเกิร์ต                                  5     0     0
         - - เฉพำะที่มีสภำพเหลว รวมทั้งข้น                      10     5     0
     0403.90 - อื่น ๆ                                   5     0     0
         - เฉพำะที่มีสภำพเหลว รวมทั้งข้น                       10     5     0
         - เฉพำะนมเปรียวและนมผงบัตเตอร์มิลค์
                  ้                              10     5     0
 04.04  0404.101 - - - ที่มีสภำพเหลว รวมทั้งข้น                        10     5     0
     0404.109 - - - อื่น ๆ                                 5     0     0
         - - - เฉพำะที่เติมน้ำตำลหรือสำรทำให้หวำนอื่นๆ                10     5     0
     0404.901 - - - ที่มีสภำพเหลว รวมทั้งข้น                        10     5     0
     0404.909 - - - อื่น ๆ                                 5     0     0
         - - - เฉพำะที่เติมน้ำตำลหรือสำรทำให้หวำนอื่นๆ                10     5     0
 04.05  0405.10 - เนย                                    10     5     0
     0405.20 - เดรีสเปรด                                 10     5     0
     0405.901 - - - มันเนย                                 5     0     0
     0405.909 - - - อื่นๆ                                 10     5     0
 04.06  0406.10 - เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจำกหำงนม (เวย์) และเคิร์ด     10     5     0
     0406.20 - เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง                        10     5     0
     0406.30 - เนยแข็งผ่ำนกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง                  10     5     0
     0406.40 - เนยแข็งชนิดบลูเวน                             10     5     0


                                         หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                      รำยกำร                       อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                                      พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0406.90 - เนยแข็งอื่น ๆ                                       10     5     0
 04.07  0407.001 - - - ไข่ฟัก                                         0     0     0

     0407.009  - - - อื่น ๆ                                       10    5     0
 04.08  0408.11  - - แห้ง                                         10    5     0
     0408.19  - - อื่น ๆ                                        10    5     0
     0408.91  - - แห้ง                                         10    5     0
     0408.99  - - อื่น ๆ                                        10    5     0
 04.09  0409.00  น้ำผึ้งธรรมชำติ                                      10    5     0
 04.10  0410.001  - - - รังนกนำงแอ่น                                    10    5     0
     0410.009  - - - อื่น ๆ                                       10    5     0
 05.01  0501.00  ผมคนที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้ำงหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งเศษผมคน            0    0     0
 05.02  0502.10  - ขนหมูและเศษขนหมู                                     0    0     0
     0502.90  - อื่น ๆ                                          0    0     0
 05.03  0503.00  ขนม้ำและเศษขนม้ำ จะทำเป็นแผงโดยมีหรือไม่มีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตำม             0    0     0
 05.04  0504.00  ไส้ ถุงกระเพำะ (แบลดเดอร์) และกระเพำะอำหำรของสัตว์ (นอกจำกของปลำ)
          ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ แช่น้ำเกลือ แห้งหรือรมควัน   10    5     0
 05.05  0505.10  - ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ และขนอ่อน                          5    0     0
     0505.90  - อื่น ๆ                                          5    0     0
 05.06  0506.10  - ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผ่ำนกรรมวิธีโดยใช้กรด           0    0     0
     0506.90  - อื่น ๆ                                          0    0     0
 05.07  0507.10  - เขี้ยวงำ รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงำ                           10    5     0
     0507.90  - อื่น ๆ                                         10    5     0


                                            หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                     รำยกำร                      อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                                    พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
 05.08  0508.00 หินปะกำรังและสิ่งที่คล้ำยกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่ำงง่ำยๆ แต่ต้องไม่จัดทำ
         มำกไปกว่ำนี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ ครัสตำเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม
             ้
         และลินทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่ำงง่ำยๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผง
         และเศษของสิ่งดังกล่ำว                                  10    5     0
 05.09  0509.00 ฟองน้ำธรรมชำติที่ได้จำกสัตว์                              10    5     0
 05.10  0510.00 อำพันขี้ปลำ คำสโตเรียม ชะมดเช็ด ชะมดเชียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้งหรือไม่
         ก็ตำม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ที่ใช้ในกำรทำผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม
         สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วครำวโดยวิธีอื่น             10    5     0
 05.11  0511.10 - เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ                            0    0     0
     0511.911 - - - กระเพำะปลำ                                     0    0     0
     0511.919 - - - อื่น ๆ                                       0    0     0
     0511.991 - - - เชื้อพันธุ์สัตว์เลียงสำหรับใช้ปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีกำรผสมเทียม
                      ้                                0    0     0
     0511.999 - - - อื่น ๆ                                       0    0     0
 06.01  0601.10 - หัว หน่อ แขนง เหง้ำ ตุ่มตำ และแง่ง ที่ยังไม่งอก                    10    5     0
     0601.20 - หัว หน่อ แขนง เหง้ำ ตุ่มตำ และแง่ง ที่งอกหรือมีดอก รวมทั้งต้นและรำกชิโครี่      10    5     0
 06.02  0602.10 - กิ่งชำที่ไม่มีรำก และกิ่งตอน                             10    5     0
     0602.20 - ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือลูกนัตที่บริโภคได้ จะติดตำหรือต่อกิ่ง
           หรือไม่ก็ตำม                                     10    5     0
     0602.30 - ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตำหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตำม              10    5     0
     0602.40 - กุหลำบ จะติดตำหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตำม                        10    5     0
     0602.90 - อื่น ๆ                                        10    5     0
 06.03  0603.10 - สด                                          10    5     0
     0603.90 - อื่น ๆ                                        10    5     0


                                          หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                      รำยกำร            อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                           พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
 06.04  0604.10  - มอสและไลเคน                            10     5     0
     0604.91  - - สด                               10     5     0
     0604.99  - - อื่น ๆ                             10     5     0
 07.01  0701.10  - ใช้สำหรับกำรเพำะปลูก                       10     5     0
     0701.90  - อื่น ๆ                              10     5     0
 07.02  0702.00  มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น                       10     5     0
 07.03  0703.10  - หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก                     10     5     0

     0703.20  - กระเทียม                             10    5     0
     0703.90  - ลีก และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ                10    5     0
 07.04  0704.10  - กะหล่ำดอกและบรอกโคลี                       10    5     0
     0704.20  - บรัสเซลสเปร้ำต์                          10    5     0
     0704.90  - อื่น ๆ                              10    5     0
 07.05  0705.11  - - ผักกำดหอมห่อหัว                         10    5     0
     0705.19  - - อื่น ๆ                             10    5     0
     0705.21               ่
          - - วิทลูฟชิโครี่ (ชิโคเรียมอินไทบัสพันธุ์โฟลิโอซัม)        10    5     0
     0705.29  - - อื่น ๆ                             10    5     0
 07.06  0706.10  - แคร์รอตและเทอร์นิป                        10    5     0
     0706.90  - อื่น ๆ                              10    5     0
 07.07  0707.00  แตงร้ำนและแตงกวำ สดหรือแช่เย็น                   10    5     0
 07.08  0708.10     ่
          - ถัวลันเตำ (พิซุมซำติวุม)                     10    5     0
     0708.20      ่
          - ถัวบีน (ชนิดวิกนำและชนิดฟำซิโอลัส)                10    5     0
     0708.90            ่
          - พืชผักตระกูลถัวอื่น ๆ                       10    5     0


                                      หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                   รำยกำร                  อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                             พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
 07.09  0709.10  - โกลบอำติโชก                              10     5     0
     0709.20  - หน่อไม้ฝรัง่                              10     5     0
     0709.30  - มะเขือม่วง                               10     5     0
     0709.40  - คื่นไช่ นอกจำกเซเลริแอก                        10     5     0
     0709.51  - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะกำริคัส                   10     5     0
     0709.52  - - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล                           10     5     0
     0709.59  - - อื่น ๆ                                10     5     0
     0709.60  - พริกในตระกูลแคบซิกัมหรือตระกูลพิเมนตำ                 10     5     0
     0709.70  - สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอรำเชสปิแนช (กำร์เดนสปิแนช)        10     5     0
     0709.90  - อื่น ๆ                                 10     5     0
 07.10  0710.10  - มันฝรัง ่                               10     5     0
     0710.21      ่
          - - ถัวลันเตำ (พิซุมซำติวุม)                       10     5     0
     0710.22       ่
          - - ถัวบีน (ชนิดวิกนำและชนิดฟำซิโอลัส)                  10     5     0
     0710.29  - - อื่น ๆ                                10     5     0
     0710.30  - สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอรำเชสปิแนช (กำร์เดนสปิแนช)        10     5     0
     0710.40  - ข้ำวโพดหวำน                              10     5     0
     0710.80  - พืชผักอื่น ๆ                              10     5     0
     0710.90  - พืชผักต่ำง ๆ ผสมกัน                          10     5     0
 07.11  0711.20  - ผลมะกอก                                10     5     0
     0711.30  - เคเปอร์                                10     5     0
     0711.40  - แตงร้ำนและแตงกวำ                            10     5     0
     0711.51  - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะกำริคัส                   10     5     0
     0711.59  - - อื่น ๆ                                10     5     0


                                        หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                     รำยกำร                  อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                                พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0711.90  - พืชผักอื่น ๆ รวมทั้งพืชผักต่ำง ๆ ผสมกัน                   10     5     0
 07.12  0712.20  - หอมหัวใหญ่                                  10     5     0
     0712.31  - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะกำริคัส                      10     5     0
     0712.32  - - เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลำเรีย)                        10     5     0
     0712.33  - - เจลลีฟังไจ (ชนิดทรีเมลลำ)                         10     5     0
     0712.39  - - อื่น ๆ                                   10     5     0
     0712.90  - พืชผักอื่น ๆ รวมทั้งพืชผักต่ำง ๆ ผสมกัน                   10     5     0
 07.13  0713.10     ่
          - ถัวลันเตำ (พิซุมซำติวุม)                           10     5     0
     0713.20      ่
          - ถัวมะแฮะ (กำร์แบนโช)                             10     5     0
     0713.31        ่
          - - ถัวบีนชนิดวิกนำมังโกเฮปเปอร์ หรือชนิดวิกนำรำดิอำตำวิลเซ็ก         10     5     0
     0713.32         ่
          - - ถัวแดงเมล็ดเล็ก (ฟำซิโอลัสแองกูลำริส หรือวิกนำแองกูลำริส)         10     5     0
     0713.33  - - คิดนีย์บีน รวมถึงไวต์พีบีน (ฟำซิโอลัสวัลกำริส)               10     5     0
     0713.39  - - อื่น ๆ                                   10     5     0
     0713.40  - ถัวแขก ่                                   10     5     0
     0713.50  - บรอดบีน (วิเซียฟำบำพันธุ์เมเจอร์) และฮอร์สบีน (วิเซียฟำบำพันธุ์อีคิวนำ
            และวิเซียฟำบำพันธุ์ไมเนอร์)                         10    5     0
     0713.90  - อื่น ๆ                                    10    5     0
 07.14  0714.10  - มันสำปะหลัง                                 10    5     0
     0714.20  - มันเทศ                                    10    5     0
     0714.90  - อื่น ๆ                                    10    5     0
 08.01  0801.11  - - ทำให้แห้ง                                 10    5     0
     0801.19  - - อื่นๆ                                   10    5     0
     0801.21  - - ทั้งเปลือก                                 10    5     0


                                           หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                     รำยกำร                อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                             พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0801.22 - - เอำเปลือกออก                              10     5     0
     0801.31 - - ทั้งเปลือก                               10     5     0
     0801.32 - - เอำเปลือกออก                              10     5     0
 08.02  0802.11 - - ทั้งเปลือก                                5     0     0
     0802.12 - - เอำเปลือกออก                               5     0     0
     0802.21 - - ทั้งเปลือก                                5     0     0
     0802.22 - - เอำเปลือกออก                               5     0     0
     0802.31 - - ทั้งเปลือก                                5     0     0
     0802.32 - - เอำเปลือกออก                               5     0     0
     0802.40 - เมล็ดเกำลัด (ชนิดคำสตำเนีย)                        5     0     0
     0802.50 - พิสตำชิโอ                                 5     0     0
     0802.90 - อื่น ๆ                                   5     0     0
 08.03  0803.00 กล้วยรวมถึงกล้ำย สดหรือแห้ง                         10     5     0
 08.04  0804.10 - อินทผลัม                                 10     5     0
     0804.20 - มะเดื่อ                                  10     5     0
     0804.30 - สับปะรด                                  10     5     0
     0804.40 - อโวกำโด                                  10     5     0
     0804.50    ่
         - ฝรัง มะม่วงและมังคุด                           10     5     0
 08.05  0805.10 - ส้มเปลือกบำง                               10     5     0
     0805.20 - ส้มแมนดำริน (รวมถึงส้มเขียวหวำนและส้มซัตสุมำ)
          รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิ้ง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ำยกัน        10    5     0
     0805.40 - เกรปฟรุต ้                                10    5     0                                        หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                  รำยกำร                  อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                             พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
              ่
     0805.50 - มะนำวฝรัง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) และมะนำว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย
          ซิทรัสลำติโฟเลีย)                            10    5     0
     0805.90 - อื่น ๆ                                  10    5     0
 08.06  0806.10 - สด                                    10    5     0
     0806.20 - แห้ง                                   10    5     0
 08.07  0807.11 - - แตงโม                                 10    5     0
     0807.19 - - อื่น ๆ                                 10    5     0
     0807.20 - มะละกอ                                  10    5     0
 08.08  0808.10 - แอปเปิ้ล                                 5    0     0
     0808.20 - แพร์และควินซ์                              10    5     0
 08.09  0809.10 - แอปริคอต                                 10    5     0
     0809.20 - เชอร์รี่                                 10    5     0
     0809.30 - ท้อ รวมถึงเนกทำรีน                            10    5     0
     0809.40 - พลัมและสโล                                10    5     0
 08.10  0810.10 - สตรอเบอร์รี่                               10    5     0
     0810.20 - รำสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่         10    5     0
     0810.30 - เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขำว หรือแดง และกูสเบอร์รี่               10    5     0
     0810.40 - แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่น ๆ ในตระกูลแวกซิเนียม        10    5     0
     0810.50 - กีวีฟรุต
             ้                                 10    5     0
     0810.60 - ทุเรียน                                 10    5     0
     0810.90 - อื่น ๆ                                  10    5     0

 08.11  0811.10 - สตรอเบอร์รี่                               10    5     0


                                      หน้าที่
ประเภท ประเภทย่อย                    รำยกำร                    อัตรำตำมรำคำร้อยละ
                                                พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
     0811.20 - รำสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขำว
          หรือแดง และกูสเบอร์รี่                             10    5     0
     0811.90 - อื่น ๆ                                     10    5     0
 08.12  0812.10 - เชอร์รี่                                    10    5     0
     0812.90 - อื่น ๆ                                     10    5     0
 08.13  0813.10 - แอปริคอต                                    10    5     0
     0813.20 - พรุน                                      10    5     0
     0813.30 - แอปเปิ้ล                                    10    5     0
     0813.40 - ผลไม้อื่น ๆ                                   10    5     0
     0813.50 - ลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน                        10    5     0
 08.14  0814.00 เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตง (รวมถึงแตงโม) สด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง
         หรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วครำวโดยแช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถันหรือน้ำยำกันเสียอื่นๆ   10    5     0
 27.01  2701.11 - - แอนทรำไซต์                                   0    0     0
 27.04  2704.00 โค้กและเซมิโค้กที่ได้จำกถ่ำนหิน จำกลิกไนต์หรือพีต จะทำให้เกำะหรือติดรวมกัน
         หรือไม่ก็ตำม รวมทั้งรีทอร์ตคำร์บอน                        0     0     0
                                        หน้าที่
(อจ.)
        ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์

         ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์
          ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์
           ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์
    ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ
                ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์ กัมพูชำและลำว
    ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์      ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์       ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์        ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์         ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์และเวียดนำม     ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์           ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์            ิ
    ยกเว้นฟิลปปินส์             ิ                           หน้าที่
   ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ลำวและเวียดนำม
        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ลำวและเวียดนำม
         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ลำวและเวียดนำม
          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
เวียดนำมได้สิทธิเฉพำะเป็ด ห่ำน ไก่งวง
และไก่ต๊อก
           ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ลำวและเวียดนำม
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว ิ

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว                    หน้าที่
   ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์


     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว


                  หน้าที่
       ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำวิ
ยกเว้นฟิลปปินส์    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์           ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์            ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์             ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์              ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์               ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                 ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                   ิ


                             หน้าที่
    ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ กัมพูชำ ลำวและเวียดนำม
          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ กัมพูชำ ลำวและเวียดนำม
           ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ กัมพูชำ ลำวและเวียดนำม
            ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ กัมพูชำ ลำวและเวียดนำม
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว   ิ
               ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ลำวและเวียดนำม
ยกเว้นฟิลปปินส์ ลำวและเวียดนำม ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์              ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์               ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                ิ

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์


                          หน้าที่
   ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ


     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ และกัมพูชำ
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ


     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                   หน้าที่
       ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์
     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์         ิ

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์


                      หน้าที่
     ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์


     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ


     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ


                     หน้าที่
       ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์         ิ                      หน้าที่
       ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์
     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์          ิ

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ


                       หน้าที่
           ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์


     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์           ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์            ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์             ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์              ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์               ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                 ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                  ิ


                            หน้าที่
           ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์           ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์            ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์             ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์              ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์               ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                 ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                   ิ


                             หน้าที่
   ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ลำวและเวียดนำม
ยกเว้นมำเลเซียสำหรับไข่ไก่และไข่เป็ด
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ลำวและเวียดนำม
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์          ิ

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ


                    หน้าที่
     ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์
     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์


     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ


                     หน้าที่
     ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ กัมพูชำและลำว
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ
ยกวันกัมพูชำสำหรับหอมหัวใหญ่
            ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และกัมพูชำ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และกัมพูชำ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และกัมพูชำ   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และกัมพูชำ    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และกัมพูชำ     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์           ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์            ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ กัมพูชำและลำว      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และกัมพูชำ         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์               ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ กัมพูชำและลำว          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                  ิ


                            หน้าที่
      ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ
              ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ กัมพูชำและลำว
ยกเว้นฟิลปปินส์       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์           ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว           ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์               ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว              ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์                   ิ


                             หน้าที่
     ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำวิ
ยกเว้นฟิลปปินส์    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์          ิ

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
           ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และกัมพูชำ
ยกเว้นฟิลปปินส์    ิ


                    หน้าที่
    ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำวิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และมำเลเซีย    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์           ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ มำเลเซีย กัมพูชำและลำว ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์             ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ มำเลเซีย กัมพูชำและลำว   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ กัมพูชำและลำว        ิ

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และเวียดนำม                         หน้าที่
    ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์


     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ลำวและเวียดนำม
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ลำวและเวียดนำม
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ มำเลเซีย กัมพูชำและลำว
          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ มำเลเซีย กัมพูชำและลำว
           ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ มำเลเซียและลำว
ยกเว้นฟิลปปินส์    ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์        ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์         ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์           ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์            ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์             ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์              ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และมำเลเซีย          ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และมำเลเซีย           ิ
ยกเว้นกัมพูชำสำหรับลำไย
ยกเว้นฟิลปปินส์                 ิ


                           หน้าที่
    ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์


     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
      ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
       ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
ยกเว้นฟิลปปินส์ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์ ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์  ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์   ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์และลำว  ิ

     ิ
ยกเว้นฟิลปปินส์
จีน บรูไนและสิงคโปร์

จีน บรูไนและสิงคโปร์
                   หน้าที่
                                                              41


                                                     บัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง
                                       เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (อจ.) (ฉบับที่ 2)
                                                      ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548
                                                            ภาค 2
                                                        พิกัดอัตราอากรขาเข้า

                                                                        อัตราอากร                             ่
                                                                                                     ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                     รายการ                หน่วย      2548       2550        2552     2553       2555
    ย่อย                                              ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                    ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
09.01  0901.90 - อื่น ๆ                                  กิโลกรัม    40   4.00   40   4.00   40     4.00 40   4.00   40   4.00 ยกเว้นเวียดนาม
09.03  0903.00 ชามาเต้                                   กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
09.04  0904.20             ั
        - พริกในตระกูลแคปซิกมหรือตระกูลพิเมนตาที่แห้งหรือบดหรือป่น         กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0                      ิ
                                                                                            0.00 ยกเว้นเวียดนาม ลาว พม่า และฟิลปปินส์
09.05  0905.00 วานิลา                                   กิโลกรัม    20   11.00   12   6.60   5     2.75  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
09.06  0906.10 - ไม่บดและไม่ป่น                              กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    0906.20 - บดหรือป่น                                 กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
09.07  0907.00 กานพลู (ผล ดอกและก้านดอก)                          กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
09.08  0908.10 - ลูกจันทน์เทศ                               กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    0908.20 - ดอกจันทน์เทศ                               กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    0908.30 - กระวาน                                  กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
09.09  0909.10               ๊
        - เมล็ดยี่หร่าหรือเมล็ดโป๊ยกัก                       กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    0909.20 - เมล็ดผักชี                                กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    0909.30 - เมล็ดเทียนขาว                               กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    0909.40 - เมล็ดคาราเวย์                               กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    0909.50 - เมล็ดเทียนข้าวเปลือก และจูนเิ ปอร์เบอร์รี่                กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
09.10  0910.10 - ขิง                                    กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0                  ิ
                                                                                            0.00 ยกเว้นเวียดนาม และฟิลปปินส์
    0910.20 - หญ้าฝรั่น                                 กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    0910.30 - ขมิน ้                                  กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    0910.40 - ไทม์และใบเบย์                               กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    0910.50 - หอมแขก                                  กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    0910.91 - - ของผสมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 (ข) ของตอนนี้               กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    0910.99 - - อื่น ๆ                                 กิโลกรัม    20   2.80   12   1.68   5     0.70  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
10.01  1001.10 - ข้าวสาลีดูรัม                               กิโลกรัม    -   0.75   -   0.50   -     0.25  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    1001.90 - อื่น ๆ                                  กิโลกรัม    -   2.06   -   1.38   -     0.69  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม และจีน
        - เฉพาะข้าวสาลี                               กิโลกรัม    -   0.75   -   0.50   -     0.25  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม และจีน
10.02  1002.00 ข้าวไรย์                                  กิโลกรัม    -   2.06   -   1.38   -     0.69  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม
10.03  1003.00 ข้าวบาร์เลย์                                กิโลกรัม    -   2.06   -   1.38   -     0.69  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม
                                                      42                                                                  อัตราอากร                             ่
                                                                                               ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ       หน่วย       2548       2550        2552     2553       2555
    ย่อย                                        ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                              ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
10.04  1004.00  ข้าวโอต                            กิโลกรัม    -   2.06   -   1.38   -     0.69  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม
10.05  1005.10  - ใช้สาหรับการเพาะปลูก                    กิโลกรัม    -   2.06   -   1.38   -     0.69  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และพม่า
10.07  1007.00  ข้าวซอร์กม ั                         กิโลกรัม    -   2.06   -   1.38   -     0.69  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม
10.08  1008.10  - บักก์วีต                          กิโลกรัม    -   2.06   -   1.38   -     0.69  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1008.20  - ข้าวฟ่างนกเขา                        กิโลกรัม    -   2.06   -   1.38   -     0.69  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1008.30  - ข้าวนก                           กิโลกรัม    -   2.06   -   1.38   -     0.69  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1008.90  - เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ                      กิโลกรัม    -   2.06   -   1.38   -     0.69  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม
11.01  1101.00  แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน                  กิโลกรัม    40   2.75   40   2.75   40     2.75 40   2.75   20   2.75 ยกเว้นเวียดนาม และจีน
11.02  1102.10  - แป้งข้าวไรย์                        กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1102.20  - แป้งข้าวโพด                         กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    1102.30  - แป้งข้าว                          กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย
    1102.90  - อื่น ๆ                           กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
11.03  1103.11  - - ของข้าวสาลี                        กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    1103.13  - - ของข้าวโพด                        กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    1103.19  - - ของธัญพืชอื่น ๆ                      กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1103.20  - เพลเลต                           กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และจีน
11.04  1104.12  - - ของข้าวโอต                        กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1104.19  - - ของธัญพืชอื่น ๆ                      กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1104.22  - - ของข้าวโอต                        กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1104.23  - - ของข้าวโพด                        กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    1104.29  - - ของธัญพืชอื่น ๆ                      กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1104.30  - เยิร์มของธัญพืช ทั้งอัน หรือที่ทาให้แบน ทาเป็นเกล็ดหรือบด  กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
11.05  1105.10  - แป้ง แป้งหยาบ และผง                            20    -   12    -    5      -  0    -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1105.20  - เกล็ด เม็ด และเพลเลต                            20    -   12    -    5      -  0    -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
11.06  1106.10               ่
         - ที่ทาจากพืชผักตระกูลถัวที่แห้งตามประเภทที่ 07.13              20    -   12    -    5      -  0    -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1106.20  - ที่ทาจากสาคูหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภทที่ 07.14           20    -   12    -    5      -  0    -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1106.30  - ที่ทาจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8                        20    -   12    -    5      -  0    -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
11.07  1107.10  - ไม่ได้คั่ว                         กิโลกรัม    -   2.06   -   1.38   -     0.69  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1107.20  - คั่วแล้ว                          กิโลกรัม    -   2.06   -   1.38   -     0.69  -   0.00   -   0.00 ยกเว้นเวียดนาม
11.08  1108.11  - - สตาร์ชทาจากข้าวสาลี                    กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1108.12  - - สตาร์ชทาจากข้าวโพด                    กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0                  ิ
                                                                                      0.00 ยกเว้นเวียดนาม และฟิลปปินส์
    1108.13  - - สตาร์ชทาจากมันฝรั่ง                    กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
                                                       43                                                                  อัตราอากร                             ่
                                                                                                ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ        หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                        ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                               ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    1108.14  - - สตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง                  กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0    0.00   0                  ิ
                                                                                      0.00 ยกเว้นเวียดนาม และฟิลปปินส์
    1108.19  - - สตาร์ชอื่น ๆ                       กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1108.20  - อินลนูิ                           กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
11.09  1109.00  กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่กตาม็             กิโลกรัม    20   1.37   12   0.82   5     0.34  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
12.02  1202.101  - - - ชนิดที่บริโภคได้                    กิโลกรัม    20   1.00   12   0.60   5     0.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1202.109  - - - อื่น ๆ                                 20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1202.201  - - - ชนิดที่บริโภคได้                    กิโลกรัม    20   1.00   12   0.60   5     0.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1202.209  - - - อื่น ๆ                                 20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
12.04  1204.00  ลินสีด จะทาให้แตกหรือไม่กตาม ็                        20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
12.05  1205.10  - เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่า                  20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1205.90  - อื่น ๆ                                   20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
12.06  1206.001  - - - ชนิดที่บริโภคได้                    กิโลกรัม    20   1.00   12   0.60   5     0.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1206.009  - - - อื่น ๆ                                 20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
12.07  1207.10  - เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม                       20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1207.20  - เมล็ดฝ้าย                                 20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1207.30  - เมล็ดละหุ่ง                                 5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1207.401  - - - ชนิดที่บริโภคได้                    กิโลกรัม    20   1.00   12   0.60   5     0.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1207.409  - - - อื่น ๆ                                 20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1207.50  - เมล็ดมัสตาร์ด                               20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1207.60  - เมล็ดดอกคาฝอย                               20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1207.91  - - เมล็ดฝิ่น                                20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1207.99  - - อื่น ๆ                                  20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
12.08  1208.10        ่
          - ทาจากถัวเหลือง                       กิโลกรัม    20   1.00   12   0.60   5     0.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
                 ่
          - เฉพาะแป้งถัวเหลืองพร่องไขมัน                กิโลกรัม    10   0.30   8   0.24   5     0.15  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1208.90  - อื่น ๆ                           กิโลกรัม    20   1.00   12   0.60   5     0.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
12.09  1209.10  - เมล็ดชูการ์บีต                               1    -    1    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1209.21  - - เมล็ดหญ้าลูเซอร์น (หญ้าแอลฟาลฟา)                     1    -    1    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1209.22  - - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริโฟเลียม)                      1    -    1    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1209.23  - - เมล็ดเฟสคิว                                1    -    1    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1209.24  - - เมล็ดหญ้าเคนตักกีบลู (โพพราเทนซิส)                    1    -    1    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1209.25  - - เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัมแลม และโลเลียมพีเรนนี)          1    -    1    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1209.26  - - เมล็ดหญ้าทิโมที                              1    -    1    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                        44                                                                    อัตราอากร                             ่
                                                                                                  ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ            หน่วย      2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                          ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                 ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    1209.29 - - อื่น ๆ                                      5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะเมล็ดบีตอื่นๆ                               1    -    1    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1209.30 - เมล็ดพืชลาต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่                  20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1209.91 - - เมล็ดพืชผัก                                   1    -    1    -   1      -  1     -   1     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1209.99 - - อื่น ๆ                                      1    -    1    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
12.10  1210.10 - ดอกฮ้อป ไม่บด ไม่ทาเป็นผงและไม่ทาเป็นเพลเลต                    20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1210.20 - ดอกฮ้อป บด ทาเป็นผง หรือทาเป็นเพลเลต รวมทั้งผงยางดอกฮ้อป             20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
12.11  1211.10 - รากชะเอม                                      1    -    1    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1211.20 - รากโสม                                 กรัม   20   2.10   12   1.26   5     0.53  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1211.30 - ใบโคคา                                กิโลกรัม   -   3.15   -   2.10   -     1.05  -    0.00   -    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1211.40 - ต้นฝิ่นแห้ง                             กิโลกรัม   -   3.15   -   2.10   -     1.05  -    0.00   -    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1211.901 - - - ไพเรทรัม                                  4.6    -   4.6    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1211.902 - - - พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล)
            ที่ใช้เป็น ยารักษาหรือป้องกันโรค                กิโลกรัม  -   3.15    -   2.10    -    1.05   -    0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1211.909 - - - อื่น ๆ                                   20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - - - เฉพาะเปลือกไม้บง                              10    -    8    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
12.12  1212.10 - โลคัสต์บีนรวมถึงเมล็ดโลคัสต์บีน                         20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1212.201 - - - ชนิดที่ใช้เป็นยารักษาหรือป้องกันโรค               กิโลกรัม  -   3.15    -   2.10    -    1.05   -    0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    1212.209 - - - อื่น ๆ                             กิโลกรัม  20   5.50   12   3.30    5    1.38   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
         - - - เฉพาะสาหร่ายทะเลที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตวุ้น     กิโลกรัม  5   1.50    5   1.50    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    1212.30 - เมล็ดแข็งและเนื้อในเมล็ดของแอปริคอต ท้อ (รวมทั้งเนกทารีน) หรือพลัม       20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1212.91 - - ชูการ์บีต                                   20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1212.991 - - - เมล็ดแตงโม                           กิโลกรัม  20  10.13   12   6.08    5    2.53   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และลาว
    1212.999 - - - อื่น ๆ                                   20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และลาว
12.13  1213.00 ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทา จะสับ บด อัด
         หรือทาเป็นเพลเลตหรือไม่กตาม  ็                          1   -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
12.14  1214.10 - ลูเซอร์น(แอลฟาลฟา) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต                    5   -     5    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    1214.90 - อื่น ๆ                                      5   -     5    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
13.01  1301.10 - ครั่ง                                      10   -     8    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1301.20 - กัมอะราบิก                                   10   -     5    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1301.90 - อื่น ๆ                                     10   -     5    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
13.02  1302.11 - - ฝิ่น                                     20   -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                                                    45                                                                อัตราอากร                             ่
                                                                                             ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ        หน่วย      2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                      ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                            ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    1302.12  - - จากชะเอม                              20    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1302.13  - - จากฮ้อป                               20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1302.14  - - จากไพเรทรัมหรือจากรากพืชที่มีโรทีโนน                20    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1302.191  - - - น้ารัก                        กิโลกรัม   -   2.48   -   1.65   -     0.83  -    0.00   -    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1302.199  - - - อื่น ๆ                              20    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
          - - - เฉพาะสิ่งสกัดจากวานิลาหรือวานิลาออลีโอเรซิน            10    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1302.20                       ิ
          - สารจาพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินก และเกลือของกรดเพกติก         5        5        0        0        0       ยกเว้นเวียดนาม
    1302.31  - - วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล                      10    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1302.32  - - วุ้นและยางข้น ที่ได้จากโลคัสต์บีน เมล็ดโลคัสต์บีน
            หรือเมล็ดกัวร์ จะดัดแปลงหรือไม่กตาม ็               20    -    5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1302.39  - - อื่น ๆ                              20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
14.01  1401.10  - ไม้ไผ่                          กิโลกรัม  0    -    0    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1401.20  - หวาย                           กิโลกรัม  0    -    0    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1401.90  - อื่น ๆ                          กิโลกรัม  20   1.58   12   0.95    5    0.40   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
14.02  1402.00  วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสาหรับยัดหรืออัด
          ไส้ใน (เช่น นุ่น ปุยพืช และพืชจาพวกสาหร่ายทะเล)
                    ้                 ็
          จะจัดทาขึ้นเป็นชันที่มีหรือไม่มีวัตถุรองรับหรือไม่กตาม  กิโลกรัม  20   1.58   12   0.95    5    0.40   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
14.03  1403.00  วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสาหรับทาไม้กวาด
          หรือแปรง (เช่น ซังข้าวฟ่าง ใยใบปาล์ม รากหญ้าแคะและ
          ใยที่ได้จากต้นป่าน) จะเป็นเข็ดหรือเป็นมัดหรือไม่กตาม็   กิโลกรัม  20   1.58   12   0.95    5    0.40   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
14.04  1404.10  - วัตถุจากพืชที่เป็นวัตถุดิบ ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลัก
           ในการย้อมสีหรือฟอกหนัง                 กิโลกรัม  20   0.55   12   0.33    5    0.14   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1404.20  - ใยฝ้าย (ลินเตอร์)                          4.6   -    4.6    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1404.90  - อื่น ๆ                               20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
15.01  1501.001  - - - ที่บริโภคได้                     กิโลกรัม  20   3.71   12   2.22    5    0.93   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1501.009  - - - อื่น ๆ                        กิโลกรัม  20   0.57   12   0.34    5    0.14   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
15.02  1502.001  - - - ที่บริโภคได้                     กิโลกรัม  10   0.30    8   0.24    5    0.15   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1502.009  - - - อื่น ๆ                        กิโลกรัม  10   0.30    8   0.24    5    0.15   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
15.03  1503.001  - - - ที่บริโภคได้                     กิโลกรัม  10   0.30    8   0.24    5    0.15   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1503.009  - - - อื่น ๆ                        กิโลกรัม  10   0.30    8   0.24    5    0.15   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
15.04  1504.101  - - - ที่บริโภคได้                     กิโลกรัม  10   0.30    8   0.24    5    0.15   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1504.109  - - - อื่น ๆ                        กิโลกรัม  10   0.30    8   0.24    5    0.15   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                                                      46                                                                  อัตราอากร                             ่
                                                                                               ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ         หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                        ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                              ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
   1504.201  - - - ที่บริโภคได้                      กิโลกรัม    10   0.30   8    0.24   5     0.15  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
   1504.209  - - - อื่น ๆ                         กิโลกรัม    10   0.30   8    0.24   5     0.15  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
   1504.301  - - - ที่บริโภคได้                      กิโลกรัม    10   0.30   8    0.24   5     0.15  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
   1504.309  - - - อื่น ๆ                         กิโลกรัม    10   0.30   8    0.24   5     0.15  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
15.05 1505.00   ไขขนสัตว์ และสารจาพวกไขมันที่ได้จากไขขนสัตว์(รวมถึงลาโนลิน)  กิโลกรัม    10   0.30   8    0.24   5     0.15  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
         เฉพาะลาโนลิน                         กิโลกรัม    1   0.03   1    0.03   0     0.00  0    0.0   0    0.01 ยกเว้นเวียดนาม
15.06 1506.001  - - - ที่บริโภคได้                      กิโลกรัม    10   0.30   8    0.24   5     0.15  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
   1506.009  - - - อื่น ๆ                         กิโลกรัม    10   0.30   8    0.24   5     0.15  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
15.08 1508.10   - น้ามันดิบ                           ลิตร     -   0.99   -    0.66   -     0.33  -    0.00   -    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   1508.90   - อื่น ๆ                             ลิตร     -   1.88   -    1.25   -     0.63  -    0.00   -    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะที่ไม่พึงบริโภค                      ลิตร     -   0.99   -    0.66   -     0.33  -    0.00   -    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
15.09  1509.10  - น้ามันดิบ (เวอร์จิน)                      ลิตร     -   5.25   -    3.50   -     1.75  -    0.00   -    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1509.90  - อื่น ๆ                             ลิตร     -   5.25   -    3.50   -     1.75  -    0.00   -    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
15.10  1510.00  น้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของน้ามัน
                          ็
         ดังกล่าว จะทาให้ บริสุทธิ์หรือไม่กตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลง
         ทางเคมี รวมถึงน้ามันหรือแฟรกชันของน้ามันดังกล่าวผสม
         กับน้ามันหรือแฟรกชันของน้ามัน ตามประเภทที่ 15.09        ลิตร    -   5.25    -   3.50   -    1.75    -    0.00   -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
15.12 1512.11   - - น้ามันดิบ                          ลิตร    20   0.57   12   0.34   5    0.14    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   1512.191  - - - ที่บริโภคได้                       ลิตร    20   3.71   12   2.22   5    0.93    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
   1512.199  - - - อื่น ๆ                          ลิตร    20   0.57   12   0.34   5    0.14    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
   1512.21   - - น้ามันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่กตาม ็           ลิตร    20   0.57   12   0.34   5    0.14    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
   1512.291  - - - ที่บริโภคได้                       ลิตร    20   3.71   12   2.22   5    0.93    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
   1512.299  - - - อื่น ๆ                          ลิตร    20   0.57   12   0.34   5    0.14    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
15.14 1514.11   - - น้ามันดิบ                          ลิตร    20   0.57   12   0.34   5    0.14    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
   1514.191  - - - ที่บริโภคได้                       ลิตร    20   0.62   12   0.37   5    0.16    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
   1514.199  - - - อื่น ๆ                          ลิตร    20   0.57   12   0.34   5    0.14    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
   1514.91   - - น้ามันดิบ                          ลิตร    20   0.57   12   0.34   5    0.14    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
   1514.991  - - - ที่บริโภคได้                       ลิตร    20   0.62   12   0.37   5    0.16    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
   1514.999  - - - อื่น ๆ                          ลิตร    20   0.57   12   0.34   5    0.14    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
15.15 1515.11   - - น้ามันดิบ                          ลิตร    -   1.50    -   1.00   -    0.50    -    0.00   -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
   1515.19   - - อื่น ๆ                           ลิตร    -   1.50    -   1.00   -    0.50    -    0.00   -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
   1515.21   - - น้ามันดิบ                          ลิตร    20   0.57   12   0.34   5    0.14    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                                                47                                                           อัตราอากร                             ่
                                                                                        ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ  หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                 ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                        ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
   1515.291  - - - ที่บริโภคได้                 ลิตร    20   3.71   12   2.22   5     0.93  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
   1515.299  - - - อื่น ๆ                    ลิตร    20   0.57   12   0.34   5     0.14  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
   1515.301  - - - ที่บริโภคได้                 ลิตร    20   3.71   12   2.22   5     0.93  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   1515.309  - - - อื่น ๆ                    ลิตร    20   0.57   12   0.34   5     0.14  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   1515.40   - น้ามันตังและแฟรกชันของน้ามันตัง          ลิตร    20   0.57   12   0.34   5     0.14  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
   1515.501  - - - ที่บริโภคได้                 ลิตร    20   3.71   12   2.22   5     0.93  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   1515.509  - - - อื่น ๆ                    ลิตร    20   0.57   12   0.34   5     0.14  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   1515.901  - - - ที่บริโภคได้                 ลิตร    20   3.70   12   2.22   5     0.92  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   1515.902  - - - น้ามันโจโจบาและแฟรกชันของน้ามันโจโจบา     ลิตร     1   0.02   1   0.02   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   1515.909  - - - อื่น ๆ                    ลิตร    20   0.57   12   0.34   5     0.14  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
15.16 1516.101  - - - ที่บริโภคได้                ไม่เหลว    20   3.70   12   2.22   5     0.92  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
                                  กิโลกรัม
                                   เหลว
                                   ลิตร
    1516.109 - - - อื่น ๆ                    ไม่เหลว   20   0.57   12   0.34   5    0.14    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                                  กิโลกรัม
                                   เหลว
                                   ลิตร
    1516.201 - - - จากมะกอก                   ไม่เหลว    -   5.25    -   3.50    -   1.75    -    0.00   -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                                  กิโลกรัม
                                   เหลว
                                   ลิตร
    1516.202 - - - จากลินสีด                  ไม่เหลว    -   1.50    -   1.00    -   0.50    -    0.00   -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                                  กิโลกรัม
                                   เหลว
                                   ลิตร
              ่    ่
    1516.203 - - - จากถัวลิสง ถัวเหลือง ปาล์ม และมะพร้าว    ไม่เหลว    -   1.24    -   0.83    -   0.41    -    0.00   -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                                  กิโลกรัม
                                   เหลว
                                   ลิตร
    1516.208 - - - จากพืชอื่น ๆ บริโภคได้            ไม่เหลว   20   3.70   12   2.22   5    0.92    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                                  กิโลกรัม
                                                   48                                                              อัตราอากร                              ่
                                                                                            ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                          รายการ  หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                    ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                           ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
                                      เหลว
                                      ลิตร
    1516.209 - - - จากพืชอื่น ๆ บริโภคไม่ได้             ไม่เหลว   20   0.57   12   0.34   5    0.14   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                     กิโลกรัม
                                      เหลว
                                      ลิตร
15.17  1517.10 - เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว             ไม่เหลว   20   5.00   12   3.00   5    1.25   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
                                     กิโลกรัม
                                      เหลว
                                      ลิตร
   1517.90 - อื่น ๆ                                20    -   12    -   5     -    0    -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
15.18 1518.001 - - - จากมะกอก                      ไม่เหลว    -   5.25   -   3.50   -    1.75   -   0.00   -    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                     กิโลกรัม
                                      เหลว
                                      ลิตร
    1518.002 - - - จากลินสีด                     ไม่เหลว    -   1.50    -  1.00   -   0.50   -   0.00   -    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                     กิโลกรัม
                                      เหลว
                                      ลิตร
              ่    ่
    1518.003 - - - จากถัวลิสง ถัวเหลือง ปาล์มและมะพร้าว       ไม่เหลว    -   1.24    -  0.83   -   0.41   -   0.00   -    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                     กิโลกรัม
                                      เหลว
                                      ลิตร
    1518.008 - - - จากพืชอื่น ๆ หรือจากสัตว์ บริโภคได้        ไม่เหลว   20   3.70   12   2.22   5    0.92   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                     กิโลกรัม
                                      เหลว
                                      ลิตร
    1518.009 - - - จากพืชอื่น ๆ หรือจากสัตว์ บริโภคไม่ได้      ไม่เหลว   20   0.57   12   0.34   5    0.14   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                     กิโลกรัม
                                      เหลว
                                      ลิตร
15.20  1520.00 กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ากลีเซอรอลและด่างกลีเซอรอล           10    -     8   -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
                                                      49                                                                 อัตราอากร                             ่
                                                                                              ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ         หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                       ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                              ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
15.21  1521.10 - ไขที่ได้จากพืช                         กิโลกรัม 10     0.50   8    0.40   5     0.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1521.90 - อื่น ๆ                             กิโลกรัม 10     0.50   8    0.40   5     0.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
15.22  1522.00 ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนาสารไขมันหรือไขที่ได้
        จากสัตว์หรือ พืชไปผ่านกรรมวิธี                  กิโลกรัม  10   0.30    8   0.24   5    0.15   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
16.01  1601.00 ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทาด้วยเนื้อสัตว์ส่วนอื่นของสัตว์
         หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่ง
        ที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก             กิโลกรัม  20  16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
16.02  1602.10 - ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน             กิโลกรัม  20  16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1602.20 - ตับสัตว์                            กิโลกรัม  20  16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1602.31 - - ไก่งวง                            กิโลกรัม  20  16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1602.32 - - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกส  ั                  กิโลกรัม  20  16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00             ิ
                                                                                          ยกเว้นเวียดนาม และฟิลปปินส์
    1602.39 - - อื่นๆ                             กิโลกรัม  20  16.67   12   10.00   5    4.17    5    4.17   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1602.41 - - ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง                   กิโลกรัม  20  16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00              ิ
                                                                                          ยกเว้นเวียดนาม และฟิลปปินส์
    1602.42 - - ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า                   กิโลกรัม  20  16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1602.49 - - อื่น ๆ รวมถึงของผสม                      กิโลกรัม  30  25.00   30   25.00   30   25.00   30   25.00   20   16.67               ิ
                                                                                          ยกเว้นเวียดนาม พม่า และฟิลปปินส์
    1602.50 - ของสัตว์จาพวกโคกระบือ                      กิโลกรัม  20  16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1602.90 - อื่น ๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทาจากเลือดสัตว์           กิโลกรัม  20  16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
16.03  1603.00 สิ่งสกัดและน้าคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้าจาพวก
        ครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ  กิโลกรัม  20  16.67   12   10.00   5    4.17   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
16.04  1604.11 - - ปลาแซลมอน                           กิโลกรัม  20  66.66   12   40.00   5   16.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1604.12 - - ปลาเฮอร์ริง                          กิโลกรัม  20  66.66   12   40.00   5   16.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1604.13 - - ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีเนลล่าและปลาบริสลิง หรือปลาสแปรต     กิโลกรัม  20  66.67   12   40.00   5   16.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1604.14 - - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา)         กิโลกรัม  20  66.67   12   40.00   5   16.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
        - - เฉพาะปลาทูนาบรรจุภาชนะผนึก                  กิโลกรัม  10  15.00   8   12.00   5    7.50   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1604.15 - - ปลาแมกเคอเรล                         กิโลกรัม  20  66.67   12   40.00   5   16.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1604.16 - - ปลาอังโชวี                          กิโลกรัม  20  66.66   12   40.00   5   16.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1604.19 - - อื่น ๆ                            กิโลกรัม  20  66.66   12   40.00   5   16.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1604.20 - ปลาที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ             กิโลกรัม  20  66.67   12   40.00   5   16.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1604.30 - คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์               กิโลกรัม  20  66.66   12   40.00   5   16.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
16.05  1605.10 - ปู                                     20   -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1605.20 - กุง้                                    20   -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า
    1605.30 - ลอบสเตอร์                                 20   -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
                                                         50                                                                    อัตราอากร                             ่
                                                                                                  ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ            หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                          ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                 ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    1605.40 - สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียอื่น ๆ                           20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1605.90 - อื่น ๆ                                      20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
17.02  1702.11 - - มีแล็กโทสตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ซึ่งคานวณในสภาพแห้ง
          และในรูปของแอนไฮดรัสแล็กโทส                          1    -    1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    1702.19 - - อื่น ๆ                                    20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    1702.20 - น้าตาลเมเปิลและน้าเชือมเมเปิล ่                         20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    1702.301 - - - ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี                           20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    1702.309 - - - อื่น ๆ                                   20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
                   ่
    1702.40 - กลูโคสและน้าเชือมกลูโคส ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้ง ตั้งแต่ ร้อยละ 20
          แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้าหนัก ไม่รวมถึงน้าตาลอินเวิร์ต            20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    1702.50 - ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี                          20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                    ่
    1702.60 - ฟรักโทสและน้าเชือมฟรักโทสอื่น ๆ ที่มีฟรักโทสใน
          สภาพแห้งเกินร้อยละ 50 โดยน้าหนัก ไม่รวมถึงน้าตาลอินเวิร์ต           20     -   12     -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
                       ่
    1702.901 - - - มอลโทสและน้าเชือมมอลโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี               20     -   12     -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
               ่
    1702.902 - - - น้าเชือมอื่น ๆ และน้าผึ้งเทียม                       20     -   12     -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1702.909 - - - อื่น ๆ                                   20     -   12     -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
17.03                   ่
    1703.101 - - - ที่เติมสารปรุงกลินรสหรือแต่งสี                       20     -   12     -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1703.109 - - - อื่น ๆ                            กิโลกรัม   -    0.06   -    0.04   -    0.02   -    0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                      ่
    1703.901 - - - ที่เติมสารปรุงกลินรสหรือแต่งสี                       20     -   12     -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1703.909 - - - อื่น ๆ                            กิโลกรัม   -    0.06   -    0.04   -    0.02   -    0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
17.04  1704.10 - หมากฝรั่งจะเคลือบน้าตาลหรือไม่กตาม ็               กิโลกรัม   20   16.67   12   10.00   5    4.17   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1704.90 - อื่น ๆ                               กิโลกรัม   20   16.67   12   10.00   5    4.17   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
18.01  1801.00 เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว              กิโลกรัม   20    2.20   12    1.32   5    0.55   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
18.02  1802.00 เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อและส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้           20     -   12     -    5     -    0     -    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
18.03  1803.10 - ไม่เอาไขมันออก                           กิโลกรัม   10    1.10   8    0.88   5    0.55   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1803.20 - เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางส่วน                   กิโลกรัม   10    1.10   8    0.88   5    0.55   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
18.04  1804.00 โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ามันของโกโก้                 กิโลกรัม   10    0.80   5    0.40   5    0.40   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
18.05  1805.00 ผงโกโก้ ที่ไม่เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ            กิโลกรัม   10    1.10   8    0.88   5    0.55   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
18.06  1806.10 - ผงโกโก้ที่เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ             กิโลกรัม   10    9.00   8    7.20   5    4.50   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1806.20 - ของปรุงแต่งอื่น ๆ เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง
          ที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม หรือเป็นของเหลว เพสต์ ผง
          เม็ด หรือลักษณะเป็นของกองอื่น ๆ บรรจุภาชนะหรือ
                                                            51                                                                       อัตราอากร                             ่
                                                                                                     ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                         รายการ           หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                             ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                    ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
          หีบห่อ น้าหนักสุทธิเกิน 2 กิโลกรัม                   กิโลกรัม    10   9.00   8   7.20   5     4.50  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   1806.31   - - มีไส้                                กิโลกรัม    10   9.00   8   7.20   5     4.50  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   1806.32   - - ไม่มีไส้                              กิโลกรัม    10   9.00   8   7.20   5     4.50  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   1806.90   - อื่น ๆ                                กิโลกรัม    10   1.40   8   1.12   5     0.70  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
19.01 1901.101   - - - ที่ปนนม                                      5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   1901.109   - - - อื่น ๆ                              กิโลกรัม    20   2.73   12   1.64   5     0.68  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
                                  ้
          - - - เฉพาะอาหารปรุงแต่งที่เหมาะสาหรับใช้เลียงทารก
             ซึ่งแพ้นม หรือขาดน้าย่อยแลคเตส                  กิโลกรัม   5   0.70     5  0.70    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1901.20  - ของผสมและแป้งที่จัดทาไว้สาหรับทาขนมจาพวก
           เบเกอรี่ตามประเภทที่ 19.05                      กิโลกรัม   20   2.73   12   1.64    5    0.68   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1901.901  - - - สิ่งสกัดจากมอลต์                                5    -    5    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1901.902                     ้
          - - - อาหารปรุงแต่งที่ปนนมสาหรับใช้เลียงทารก
             ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก                         5    -    5    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1901.909  - - - อื่น ๆ                              กิโลกรัม   20   2.75   12   1.65    5    0.69   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
          - - - เฉพาะอาหารปรุงแต่งที่เหมาะสาหรับใช้เลียงทารก ้
             ซึ่งแพ้นม หรือขาดน้าย่อยแลคเตส                  กิโลกรัม   5   0.70    5   0.70    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
19.02  1902.11  - - ใส่ไข่                               กิโลกรัม   20   6.67   12   4.00    5    1.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1902.19  - - อื่น ๆ                               กิโลกรัม   20   6.67   12   4.00    5    1.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
    1902.20                          ี     ็
          - พาสต้ายัดไส้ จะทาให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธอื่น หรือไม่กตาม       กิโลกรัม   20   6.67   12   4.00    5    1.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1902.30  - พาสต้าอื่น ๆ                             กิโลกรัม   20   6.67   12   4.00    5    1.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
    1902.40  - คัสคัส                                กิโลกรัม   20   6.67   12   4.00    5    1.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
19.03  1903.00  ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
          ทาจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน          กิโลกรัม   20   6.67   12   4.00    5    1.67   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
19.04  1904.10  - อาหารปรุงแต่งที่ทาจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธญพืชที่  ั
           ทาให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง                      กิโลกรัม   20   16.68   12   10.01   5    4.17   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1904.20  - อาหารปรุงแต่งที่ทาจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบหรือปิ้งหรือทาจาก
           ของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว
           อบหรือปิ้งแล้วหรือกับธัญพืชที่ทาให้พองฟูแล้ว             กิโลกรัม   20   16.68   12   10.01   5    4.17   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1904.30  - บัลเกอร์วีต                                    20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    1904.90  - อื่น ๆ                                       20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
19.05  1905.10  - ขนมปังกรอบ                              กิโลกรัม   20   16.67   12   10.00   5    4.17   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    1905.20  - ขนมปังขิงและขนมปังที่คล้ายกัน                     กิโลกรัม   20   16.67   12   10.00   5    4.17   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                                                   52                                                              อัตราอากร                             ่
                                                                                           ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ   หน่วย       2548       2550        2552     2553       2555
    ย่อย                                    ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                          ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    1905.31  - - บิสกิตหวาน                    กิโลกรัม    20   16.68   12   10.01   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1905.32  - - แวฟเฟิลและเวเฟอร์                 กิโลกรัม    20   16.68   12   10.01   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    1905.40  - รัสค์ ขนมปังปิ้งและผลิตภัณฑ์ปิ้งที่คล้ายกัน     กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    1905.90  - อื่น ๆ                       กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
20.01  2001.10  - แตงร้านและแตงกวา                  กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2001.90  - อื่น ๆ                       กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
20.02  2002.10  - มะเขือเทศ ทั้งผลหรือเป็นชิน ้           กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2002.90  - อื่น ๆ                       กิโลกรัม    30   25.00   30   25.00   30    25.00 30   25.00   20   16.67 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
20.03  2003.10  - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส           กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
    2003.20  - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล                  กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
    2003.90  - อื่น ๆ                       กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
20.04  2004.10  - มันฝรั่ง                      กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2004.90  - พืชผักอื่น ๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน         กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
20.05  2005.10  - พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน          กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
    2005.20  - มันฝรั่ง                      กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
         - เฉพาะแป้งมันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย   กิโลกรัม    20   3.67   12   2.20   5     0.92  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
    2005.40    ่
         - ถัวลันเตา (พิซุมซาติวุม)              กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2005.51  - - เอาเปลือกออก                   กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2005.59  - - อื่น ๆ                      กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2005.60  - หน่อไม้ฝรั่ง                    กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2005.70  - มะกอก                        กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2005.80  - ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา)         กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2005.90  - พืชผักอื่น ๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน         กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
20.06  2006.00  พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้และส่วนอื่นของพืชที่
                             ่
         ทาไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้าตาล (แช่อิ่ม เชือมหรือฉาบ)  กิโลกรัม   20   16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
20.07  2007.10  - ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน       กิโลกรัม   20   16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    2007.91  - - ผลไม้จาพวกส้ม                   กิโลกรัม   20   16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    2007.99  - - อื่น ๆ                      กิโลกรัม   20   16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
20.08  2008.11     ่
         - - ถัวลิสง                      กิโลกรัม   20   16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2008.19  - - อื่น ๆ รวมถึงของผสม                กิโลกรัม   20   16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2008.20  - สับปะรด                       กิโลกรัม   20   16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม จีน และพม่า
    2008.30  - ผลไม้จาพวกส้ม                    กิโลกรัม   20   16.67   12   10.00   5    4.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
                                                      53                                                                  อัตราอากร                             ่
                                                                                               ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                         รายการ      หน่วย       2548       2550        2552     2553       2555
    ย่อย                                        ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                              ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2008.40  - แพร์                            กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2008.50  - แอปริคอต                          กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2008.60  - เชอร์รี่                          กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2008.70  - ท้อรวมทั้งเนกทารีน                     กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2008.80  - สตรอเบอร์รี่                        กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2008.91  - - ยอดอ่อนต้นปาล์ม                      กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2008.92  - - ของผสม                          กิโลกรัม    20   16.67   12   10.00   5     4.17  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2008.99  - - อื่น ๆ                          กิโลกรัม    30   25.00   30   25.00   30    25.00 30   25.00   20   16.67 ยกเว้นเวียดนาม จีน และพม่า
20.09  2009.11  - - แช่เย็นจนแข็ง                        ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.12  - - ไม่แช่เย็นจนแข็งที่มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20           ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    2009.19  - - อื่น ๆ                            ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.21  - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20                    ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.29  - - อื่น ๆ                            ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.31  - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20                    ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.39  - - อื่น ๆ                            ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.41  - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20                    ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.49  - - อื่น ๆ                            ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.50  - น้ามะเขือเทศ                          ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.61  - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 30                    ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.69  - - อื่น ๆ                            ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.71  - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20                    ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.79  - - อื่น ๆ                            ลิตร    20   6.67   12   4.00   5     1.67  0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.80  - น้าผลไม้หรือน้าพืชผักอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง          ลิตร    30   10.00   30   10.00   30    10.00 30   10.00   20   6.67 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2009.90  - น้าผลไม้หรือน้าพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน               ลิตร    30   10.00   30   10.00   30    10.00 30   10.00   20   6.67 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2101.20          ้
         - สิ่งสกัด หัวเชือและสิ่งเข้มข้นของชาหรือของชามาเต้
                             ้
          และของปรุงแต่ง ที่มีสิ่งสกัด หัวเชือ หรือสิ่งเข้มข้นเหล่า
          นี้เป็นหลัก หรือที่มีชา หรือชามาเต้เป็นหลัก               20    -    12    -    5     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2101.30  - ชิโครี่คั่ว และของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด
              ้
          หัวเชือและสิ่งเข้มข้นและของของดังกล่าว                  20    -    12    -    5     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
21.02  2102.10  - ยีสต์ชนิดทวีตัวได้                            20    -    12    -    5     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย
    2102.20                ิ
         - ยีสต์ชนิดทวีตัวไม่ได้ จุลนทรีย์เซลเดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว         20    -    12    -    5     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2102.30  - ผงฟูปรุงแต่ง                               20    -    12    -    5     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                                                        54                                                                   อัตราอากร                             ่
                                                                                                 ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ          หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                         ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
21.03 2103.10        ่
         - ซอสถัวเหลือง                          กิโลกรัม    20   5.00   12   3.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   2103.20   - ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่น ๆ            กิโลกรัม    20   5.00   12   3.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   2103.30   - ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแต่ง        กิโลกรัม    20   8.33   12   5.00   5     2.08  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
   2103.901  - - - ผงปรุงรส                          กิโลกรัม    20   15.00   12   9.00   5     3.75  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   2103.909  - - - อื่น ๆ                           กิโลกรัม    20   5.00   12   3.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
21.04 2104.10   - ซุปและซุปข้น และของปรุงแต่งสาหรับทาซุปดังกล่าว         กิโลกรัม    20   3.45   12   2.07   5     0.86  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
   2104.20   - อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน       กิโลกรัม    20   3.33   12   2.00   5     0.83  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
21.05 2105.00   ไอศกรีมและน้าแข็งอื่น ๆ ที่บริโภคได้ จะมีโกโก้ หรือไม่กตาม ็          20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
21.06 2106.10   - โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน                      20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   2106.90   - อื่น ๆ                                    20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
                                ้
         - เฉพาะอาหารปรุงแต่งที่เหมาะสาหรับใช้เลียงทารก
           ซึ่งแพ้นมหรือขาดน้าย่อยแลกโตส                        5    -     5    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
         - เฉพาะอาหารเสริมสาหรับผู้ป่วยหนัก                       5    -     5    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
         - เฉพาะวิตามินผสม (Vitamin Premix) ที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์อาหาร         1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
22.01  2201.10  - น้าแร่ และน้าอัดลม                        ลิตร    -   1.50    -   1.00    -    0.50   -    0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    2201.90  - อื่น ๆ                                    0    -     0    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
22.02  2202.10  - น้า รวมถึงน้าแร่และน้าอัดลม ที่เติมน้าตาลหรือสารทา
          ให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลินรส่                 ลิตร    20   1.00   12   0.60    5    0.25    0   0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2202.90  - อื่น ๆ                              ลิตร    60   3.00   60   3.00   60    3.00   60   3.00   60    3.00  ยกเว้นเวียดนาม
22.03  2203.00  เบียร์ที่ทาจากมอลต์                        ลิตร    20   8.33   12   5.00    5    2.08    0   0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และสิงคโปร์
22.04  2204.10        ้
         - สปาร์กลิงไวน์                          ลิตร    20   6.67   12   4.00    5    1.67    0   0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม ลาว และพม่า
    2204.21  - - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า              ลิตร    20   6.67   12   4.00    5    1.67    0   0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม ลาว และพม่า
    2204.29  - - อื่น ๆ                             ลิตร    20   6.67   12   4.00    5    1.67    0   0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม ลาว และพม่า
    2204.30  - เกรปมัสต์อื่น ๆ                         ลิตร    20   3.33   12   2.00    5    0.83    0   0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
22.05  2205.10  - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า               ลิตร    20   6.67   12   4.00    5    1.67    0   0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม ลาว และพม่า
    2205.90  - อื่น ๆ                              ลิตร    20   6.67   12   4.00    5    1.67    0   0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม ลาว และพม่า
22.06  2206.00  เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไซเดอร์ เพอร์รี่
             ้
         และมีด) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก
         และของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับ
         เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น    ลิตร    20   3.33   12   2.00    5    0.83   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม ลาว และพม่า
22.07 2207.101  - - - ที่นาเข้ามาเพื่อแปลงสภาพทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
             หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมศุลกากรกาหนด             ลิตร    -   1.88    -   1.25    -    0.63    -   0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว และพม่า
                                                 55                                                            อัตราอากร                             ่
                                                                                         ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ      หน่วย    2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                  ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                         ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2207.109 - - - อื่น ๆ                       ลิตร   -   60.00   -   40.00   -    20.00  -    0.00   -    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว และพม่า
    2207.20 - เอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่น ๆ ที่แปลงสภาพแล้ว
          จะมีความแรง แอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม            ลิตร   -   1.88   -    1.25   -    0.63   -    0.00   -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว และพม่า
22.08                 ่    ่
    2208.20 - สุราได้จากการกลันไวน์องุนหรือเกรปมัสต์          ลิตร  20   40.00   12   24.00   5   10.00   0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม ลาว และพม่า
    2208.30 - วิสกี้                          ลิตร  20   40.00   12   24.00   5   10.00   0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม ลาว และพม่า
    2208.40 - รัมและทาเฟีย                       ลิตร  20   40.00   12   24.00   5   10.00   0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
    2208.50 - จินและเจนีวา                       ลิตร  20   21.67   12   13.00   5    5.42   0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม ลาว และพม่า
    2208.60 - วอดก้า                          ลิตร  20   40.00   12   24.00   5   10.00   0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม ลาว และพม่า
    2208.70 - ลิเคียวร์และคอร์เดียลส์                 ลิตร  20   40.00   12   24.00   5   10.00   0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม ลาว และพม่า
    2208.90 - อื่น ๆ                          ลิตร  20   40.00   12   24.00   5   10.00   0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม ลาว พม่า และสิงคโปร์
22.09  2209.00 น้าส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้าส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติก  ลิตร  20   2.00   12    1.20   5    0.50   0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
23.01  2301.10 - เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่น ที่ทาเป็นเพลเลต
          กากมันสัตว์ ที่เจียวน้ามันออกแล้ว               1    -     1   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2301.20 - ปลา หรือสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ สัตว์น้า
          ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น ที่ทาเป็นเพลเลต       15    -     8   -    5    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
         - เฉพาะปลาป่นที่มีโปรตีนน้อยกว่าร้อยละ 60             5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
23.02  2302.10 - ของข้าวโพด                            5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2302.20 - ของข้าว                              5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    2302.30 - ของข้าวสาลี                            5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2302.40 - ของธัญพืชอื่น ๆ                          5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2302.50 - ของพืชผักตระกูลถัว   ่                     5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
23.03  2303.10 - กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช และกากที่คล้ายกัน            5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2303.20 - กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่นๆที่ได้จากการผลิตน้าตาล        5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2303.30 - ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลัน    ่                5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
23.05  2305.00 กากน้ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการ
               ่
         สกัดน้ามันถัวลิสง จะบดหรือทาเป็นเพลเลตหรือไม่กตาม  ็      5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
23.06  2306.10 - ของเมล็ดฝ้าย                           5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2306.20 - ของลินสีด                            5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2306.30 - ของเมล็ดทานตะวัน                         5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2306.41 - - ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่า          5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะของเมล็ดเรป (คาโนลา)                   5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2306.49 - - อื่น ๆ                             5    -     5   -    0    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                                                               56                                                                          อัตราอากร                             ่
                                                                                                        ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ                หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                       ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
         - - เฉพาะของเมล็ดเรป (คาโนลา)                                 5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2306.50  - ของมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)                           5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2306.60  - ของผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์ม                               5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2306.70  - ของเยิร์มข้าวโพด                                      5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2306.90  - อื่น ๆ                                           5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
23.07  2307.00  ตะกอนที่ได้จากการหมักและบ่มไวน์ รวมทั้งอาร์กอล                        5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
23.08  2308.00  วัตถุที่ได้จากพืช เศษพืช กากและผลพลอยได้จากพืช
                      ็          ้
         จะทาเป็นเพลเลตหรือไม่กตาม ชนิดที่ใช้ในการเลียงสัตว์
         ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น                               5    -    5    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
23.09  2309.10         ั
         - อาหารสุนขหรือแมว จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก                         9.1    -    9.1    -    9.1    -    9.1    -    9.1    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2309.90  - อื่น ๆ                                          9.1    -    9.1    -    9.1    -    9.1    -    9.1    -                   ิ
                                                                                                    ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
24.02  2402.10  - ซิการ์ เชอรูตและซิการิลโลที่มียาสูบ                     กิโลกรัม   20   26.67   12   16.00   5    6.67    0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม จีน และมาเลเซีย
    2402.20  - บุหรี่ที่มียาสูบ                               กิโลกรัม   20   26.67   12   16.00   5    6.67    0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา จีน มาเลเซีย และพม่า
    2402.90  - อื่น ๆ                                    กิโลกรัม   20   26.67   12   16.00   5    6.67    0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม จีน มาเลเซีย และพม่า
24.03  2403.10                                   ็
         - ยาเส้นสาหรับสูบ จะมีของที่ใช้แทนยาสูบในอัตราส่วนเท่าใดหรือไม่กตาม      กิโลกรัม   20   26.67   12   16.00   5    6.67    0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา จีน และมาเลเซีย
    2403.91  - - ยาสูบชนิด "โฮโมจีไนส์" หรือชนิด "รีคอนสติติวเตด"              กิโลกรัม   20   26.67   12   16.00   5    6.67    0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม จีน และมาเลเซีย
    2403.99  - - อื่น ๆ                                   กิโลกรัม   20   26.67   12   16.00   5    6.67    0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม จีน และมาเลเซีย
25.01  2501.00  เกลือ (รวมถึงเกลือป่นสาหรับรับประทานและเกลือแปลงสภาพ)
          และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ จะเป็นสารละลายในน้าหรือเติมสารกันการจับตัว
                            ็
         หรือสารทาให้วัตถุไหลคล่องหรือไม่กตาม รวมทั้งน้าทะเล              กิโลกรัม   10   1.85     8  1.48    5    0.93   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และพม่า
25.02  2502.00  ไอออนไพไรต์ ที่ไม่ได้ย่างหรืออบ                               1    -     1   -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
25.03  2503.00  กามะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอนและชนิดคอลลอยด์                  1    -     1   -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
25.04  2504.10  - เป็นผงหรือเป็นเกล็ด                                    1    -     1   -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2504.90  - อื่น ๆ                                           1    -     1   -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
25.05  2505.10        ิ
         - ทรายซิลกาและทรายควอร์ตซ์                                  1    -     1   -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2505.90  - อื่น ๆ                                           1    -     1   -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
25.06  2506.10  - ควอร์ตซ์                                          1    -     1   -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2506.21  - - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ                                  1    -     1   -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2506.29  - - อื่น ๆ                                          1    -     1   -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
25.07  2507.00                             ี         ็
         เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู่ จะผ่านการเผา โดยวิธคาลซีเนชันหรือไม่กตาม         1    -     1   -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
25.08  2508.10  - เบนทอไนต์                                         1    -     1   -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2508.20  - ดินสาหรับฟอกสีและฟุลเลอร์เอิร์ท                              1    -     1   -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                                57                                                                           อัตราอากร                             ่
                                                                                                         ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ                  หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                 ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                        ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2508.30  - ไฟร์เคลย์                                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2508.40  - ดินอื่น ๆ                                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2508.50  - แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์                              1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2508.60  - มุลไลต์                                            1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2508.70  - ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
25.09  2509.00  ชอล์ก                                              5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
25.10  2510.10  - ไม่ได้บด                                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2510.20  - บด                                              1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
25.11  2511.10  - แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์)                                1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2511.20  - แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์)                             1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
25.12  2512.00  ดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ไทรโพไลต์ และ ไดอะโต
         ไมต์) และดินทรายที่คล้ายกัน จะผ่านการเผาโดยวิธี
                    ็
         คาลซีเนชันหรือไม่กตาม ที่มีความถ่วงจาเพาะปรากฏไม่เกิน 1                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
25.13  2513.11                ั
         - - ดิบหรือเป็นก้อนที่มีลกษณะไม่สม่าเสมอ รวมถึงหินพัมมิสที่ย่อย แล้ว ("บิมสกีส์")       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2513.19  - - อื่น ๆ                                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2513.20  - เอเมอรี คอรันดัมธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่น ๆ             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
25.14  2514.00                            ่      ี
         หินชนวน จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่เลือยหรือตัดโดยวิธอื่นให้เป็นก้อนเหลียม ่
                       ่           ่        ็
         หรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลียมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลียมจัตุรัส) หรือไม่กตาม              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
25.15  2515.11  - - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ                                  10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2515.12         ่         ี
         - - เพียงแต่เลือยหรือตัดโดยวิธอื่น ให้เป็นก้อนเหลียม  ่
                         ่           ่
           หรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลียมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลียมจัตุรัส)                  20    -    20    -    20    -    20    -    20    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2515.20  - อีคอสซิน และหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต สาหรับ
          ใช้ทาอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งหินอะลาบาสเตอร์                 10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
25.16  2516.11  - - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ                                  10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2516.12          ่         ี
         - - เพียงแต่เลือยหรือตัดโดยวิธอื่น ให้เป็นก้อนเหลียมหรือ ่
                     ่           ่
           เป็น แผ่นรูปสี่เหลียมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลียมจัตุรัส)                   20    -    20    -    20    -    20    -    20    -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    2516.21  - - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ                                  12.5    -   12.5    -   12.5    -    12.5    -   12.5    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2516.22           ่         ี
         - - เพียงแต่เลือยหรือตัดโดยวิธอื่น ให้เป็นก้อนเหลียมหรือ  ่
                      ่           ่
           เป็น แผ่นรูปสี่เหลียมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลียมจัตุรัส)                   20    -    20    -    20    -    20    -    20    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2516.90  - หินอื่น ๆ สาหรับใช้ทาอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง                    12.5    -   12.5    -   12.5    -    12.5    -   12.5    -  ยกเว้นเวียดนาม
25.17  2517.10  - กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอน
          กรีตใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวด
                                                              58                                                                         อัตราอากร                             ่
                                                                                                       ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ                 หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                               ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                      ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
                               ี         ็
          หินจากชายฝั่ง และหินฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธใช้ความร้อนหรือไม่กตาม               1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2517.20 - แมกคาดัมที่ได้จากขี้แร่ จากขี้ตะกอนหรือเศษที่คล้ายกัน
          จากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุตามประเภทย่อยที่ 2517.10
         รวมอยู่ด้วย หรือไม่กตาม็                                  1    -     1   -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2517.30 - แมกคาดัมคลุกน้ามันดิน                                   1    -     1   -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2517.41 - - จากหินอ่อน                                        1    -     1   -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2517.49 - - อื่น ๆ                                          1    -     1   -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
25.18                 ่       ี         ่
    2518.10 - โดโลไมต์ที่ไม่ได้ผานการเผาโดยวิธคาลซีเนชัน หรือไม่ได้ผานการเผาแบบซินเตอร์         1    -     1   -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                ่        ี
    2518.20 - โดโลไมต์ที่ผานการเผาโดยวิธคาลซีเนชัน หรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์               1    -     1   -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2518.30 - โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์                                    1    -     1   -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
25.19  2519.10 - แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ(แมกนีไซต์)                           1    -     1   -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2519.90 - อื่น ๆ                                           1    -     1   -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
25.20  2520.10 - ยิปซัม แอนไฮไดรต์                                     10    -     8   -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2520.201 - - - ปลาสเตอร์ที่ใช้ในการทาฟัน                               5    -     5   -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2520.209 - - - อื่น ๆ                                        10    -     8   -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
25.21  2521.00 ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียม
         คาร์บอเนต ชนิดที่ใช้สาหรับการผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์                     1    -    1    -    0    -     0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
25.22  2522.10 - ควิกไลม์                                          1    -    1    -    0    -     0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2522.20 - สเลกไลม์                                          1    -    1    -    0    -     0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2522.30 - ไฮดรอลิกไลม์                                        1    -    1    -    0    -     0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
25.23  2523.10 - ซีเมนต์เม็ด                                 เมตริกตัน   10   26.75   10   26.75   10   26.75   10   26.75   10   26.75  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    2523.21 - - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่กตาม ็                     เมตริกตัน   10   70.00   10   70.00   10   70.00   10   70.00   10   70.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย
    2523.29 - - อื่น ๆ                                  เมตริกตัน   10   26.75   10   26.75   10   26.75   10   26.75   10   26.75  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย
               ั
    2523.30 - อะลูมินสซีเมนต์                               เมตริกตัน   10   26.75   8   21.40   5   13.38    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    2523.90 - ไฮดรอลิกซีเมนต์อื่น ๆ                            เมตริกตัน   10   26.75   10   26.75   10   26.75   10   26.75   10   26.75  ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และพม่า
25.24  2524.00 แอสเบสทอส                                          1    -    1    -    0    -     0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
25.25  2525.10 - ไมกาดิบ และไมกาที่แยกเป็นแผ่นหรือไมกาที่แตก                        5    -    5    -    0    -     0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2525.20 - ผงไมกา                                           5    -    5    -    0    -     0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2525.30 - เศษไมกา                                          5    -    5    -    0    -     0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
25.26  2526.10 - ไม่ได้ย่อย ไม่เป็นผง                                    1    -    1    -    0    -     0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2526.20 - ย่อยหรือเป็นผง                                       1    -    1    -    0    -     0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
25.28  2528.10 - โซเดียมโบเรตธรรมชาติ และหัวแร่โซเดียมโบเรต
                                                         59                                                                    อัตราอากร                             ่
                                                                                                  ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ            หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                          ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                 ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
                      ี
           (จะผ่านการเผาโดยวิธคาลซีเนชันหรือไม่กตาม)็                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2528.90  - อื่น ๆ                                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
25.29  2529.10  - เฟลสปาร์                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2529.21  - - มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ 97 หรือน้อยกว่า โดยน้าหนัก             1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2529.22  - - มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ 97 โดยน้าหนัก                1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2529.30         ี      ี
         - ลูไซต์ เนฟิลน และเนฟิลนไซเอไนต์                         1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
25.30  2530.10  - เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนิดอัน เอกซแพนเด็ด             1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2530.20  - คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซัลเฟตธรรมชาติ)                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2530.90  - อื่น ๆ                                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
26.01  2601.11  - - ไม่ทาให้เกาะหรือติดรวมกัน                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2601.12  - - ทาให้เกาะหรือติดรวมกัน                            1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2601.20  - แร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้ว                            1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
26.02  2602.00                              ั
         สินแร่และหัวแร่แมงกานีส รวมถึงสินแร่และหัวแร่เฟอร์รูจินสแมงกานีส
                                   ่
          ที่มีแมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป โดยน้าหนักเมือคานวณในสภาพแห้ง       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.03  2603.00  สินแร่และหัวแร่ทองแดง                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.04  2604.00           ิ
         สินแร่และหัวแร่นกเกิล                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.05  2605.00  สินแร่และหัวแร่โคบอลต์                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.06  2606.00  สินแร่และหัวแร่อะลูมิเนียม                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
26.07  2607.00  สินแร่และหัวแร่ตะกัว ่                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.08  2608.00  สินแร่และหัวแร่สังกะสี                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.09  2609.00  สินแร่และหัวแร่ดีบุก                               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.10  2610.00  สินแร่และหัวแร่โครเมียม                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.11  2611.00  สินแร่และหัวแร่ทังสเตน                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.12  2612.10  - สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียม                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2612.20  - สินแร่และหัวแร่ทอเรียม                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.13  2613.10  - ย่างแล้ว                                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2613.90  - อื่น ๆ                                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.14  2614.00  สินแร่และหัวแร่ไทเทเนียม                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.15  2615.10  - สินแร่และหัวแร่เซอร์โคเนียม                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2615.90  - อื่น ๆ                                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
26.16  2616.10  - สินแร่และหัวแร่เงิน                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2616.90  - อื่น ๆ                                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                                  60                                                                             อัตราอากร                             ่
                                                                                                           ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ                    หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                   ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                          ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
26.17  2617.10  - สินแร่และหัวแร่พลวง                                        1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2617.90  - อื่น ๆ                                              1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
26.18  2618.00  เม็ดขี้แร่ (สแลกแซนด์) ซึ่งได้จากการผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้า                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
26.19  2619.00  ขี้แร่ ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร่) สเกลลิงและเศษอื่น ๆ
         ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า                                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
26.20  2620.11  - - ฮาร์ดซิงค์สเปลเตอร์                                      1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2620.19  - - อื่น ๆ                                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2620.21                        ่
         - - ตะกอนของน้ามันเบนซินชนิดเติมสารตะกัวและตะกอน
           ของสารกันเครื่องยนต์เคาะที่มีตะกัว ่                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2620.29  - - อื่น ๆ                                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2620.30  - มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่                                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2620.40  - มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่                                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2620.60  - มีอาร์เซนิก ปรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว
           ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น
           หรือใช้สาหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2620.91  - - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม หรือของผสมของ ของดังกล่าว                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2620.99  - - อื่น ๆ                                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
26.21  2621.10  - เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล                                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2621.90  - อื่น ๆ                                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
27.01  2701.11  - - แอนทราไซต์                                           0    -     0    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2701.12  - - ถ่านหินบิทูมินส ั                                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2701.19  - - ถ่านหินอื่น ๆ                                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2701.20                  ่       ้
         - ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลียม รูปไข่ และเชือเพลิงแข็งที่คล้ายกัน ซึ่งผลิตจากถ่านหิน       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
27.02  2702.10                 ็
         - ลิกไนต์จะทาเป็นผงหรือไม่กตาม แต่ไม่ทาให้เกาะหรือติดรวมกัน                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2702.20  - ลิกไนต์ที่ทาให้เกาะหรือติดรวมกัน                                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
27.03  2703.00  พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะทาให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่กตาม ็                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
27.04  2704.00  โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต
                            ็
         จะทาให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่กตาม รวมทั้งรีทอร์ตคาร์บอน                     0    -     0    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
27.05  2705.00             ๊         ๊
         ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์กาซ โพรดิวเซอร์กาซ และก๊าซ
         ที่คล้ายกัน นอกจากก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
27.06  2706.00        ่
         ทาร์ที่กลันจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต และทาร์อื่น ๆ ที่ได้จากแร่
                      ่           ็
          จะแยกเอาน้าออกหรือกลันเพียงบางส่วน หรือไม่กตาม รวมถึงรีคอนสติติวเตดทาร์         ร้อย   -   0.94    -   0.63    -    0.31    -   0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                                                                  61                                                                              อัตราอากร                              ่
                                                                                                            ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                         รายการ                  หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                    ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                          ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
                                                    กิโลกรัม
27.07  2707.10  - เบนโซล (เบนซีน)                                          1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2707.20          ี
         - โทลูโอล (โทลูอน)                                         1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2707.30  - ไซโลล (ไซลีน)                                           1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2707.40  - แนฟทาลีน                                             1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2707.50                         ่
         - ของผสมอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ซึ่งกลันได้ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไปโดยปริมาตร
                       ุ
           (รวมถึงส่วนสูญเสีย) ที่อณหภูมิ 250 องศา เซลเซียส โดยวิธเี อเอสทีเอ็ม ดี 86            1    -     1   -   0     -    0    -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
    2707.60  - ฟีนอล                                               1    -     1   -   0     -    0    -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
    2707.91  - - น้ามันครีโอโสต                                         1    -     1   -   0     -    0    -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
    2707.99  - - อื่น ๆ                                             1    -     1   -   0     -    0    -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
27.08  2708.10  - พิตช์                                         ร้อย    -   0.94    -  0.63   -    0.31   -   0.00   -    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                                    กิโลกรัม
   2708.20   - พิตช์โค้ก                                             1    -    1    -   0     -    0    -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
27.09 2709.00   น้ามันปิโตรเลียมดิบและน้ามันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินสั                        0    -    0    -   0     -    0    -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
27.10 2710.111  - - - น้ามันเบนซินและน้ามันที่คล้ายกัน สาหรับเครื่องยนต์                 ลิตร    -   0.01   -   0.01   -    0.00   -   0.00   -    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
   2710.119  - - - อื่น ๆ                                     ไม่เหลว   20   0.57   12   0.34   5    0.14   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                                    กิโลกรัม
                                                     เหลว
                                                      ลิตร
         - - - เฉพาะน้ามันอื่นๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิสูจน์แล้วว่านาเข้ามา
                  ่
            เพื่อใช้กลันเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม                       ไม่เหลว    1   0.03    1  0.03   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                                    กิโลกรัม
                                                     เหลว
                                                      ลิตร
         - - - เฉพาะน้ามันอื่นๆ ที่อธิบดีกรมศุลกากรได้พิสูจน์แล้วว่านาเข้ามาเพื่อใช้ในกระบวน
                                   ่
             การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี หรือเพื่อใช้กลันเป็นตัวทาละลาย(โซลเว้นท์)    ไม่เหลว    1   0.03    1  0.03   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                                    กิโลกรัม
                                                     เหลว
                                                      ลิตร
    2710.191 - - - น้ามันก๊าด (เคโรซีน) และน้ามันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน             ลิตร    -   0.01    -  0.01   -   0.00   -   0.00   -    0.00   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2710.192 - - - น้ามันดีเซลและน้ามันอื่น ๆ ที่คล้ายกันสาหรับเครื่องยนต์               ลิตร    -   0.01    -  0.01   -   0.00   -   0.00   -    0.00   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                ้           ั
    2710.193 - - - น้ามันเชือเพลิงหนักสาหรับใช้กบเตาบอยเลอร์                      ลิตร    -   0.01    -  0.01   -   0.00   -   0.00   -    0.00   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                                                                62                                                                           อัตราอากร                              ่
                                                                                                         ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                         รายการ                หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                 ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                        ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2710.194 - - - น้ามันอื่น ๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิสูจน์แล้วว่านาเข้ามา
                 ่
            เพื่อใช้กลันเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม                            1    -    1    -   0     -    0    -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2710.199 - - - อื่น ๆ                                   ไม่เหลว   20   0.57   12   0.34   5    0.14   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                                                  กิโลกรัม
                                                   เหลว
                                                   ลิตร
         - - - เฉพาะน้ามันอื่น ๆ ที่อธิบดีกรมศุลกากรได้พิสูจน์แล้วว่านาเข้ามาเพื่อใช้ใน
                                       ่
            กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี หรือเพื่อใช้กลันเป็นน้ามัน
               ่                ่
            หล่อลืนพื้นฐาน (ลูบเบส) หรือเพื่อใช้กลันเป็นตัวทาละลาย (โซลเว้นท์)     ไม่เหลว    1   0.03    1  0.03   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                                                  กิโลกรัม
                                                   เหลว
                                                   ลิตร
         - - - เฉพาะพาราฟินเหลว สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตคลอริเนเตตพาราฟิน        ไม่เหลว    1   0.03    1  0.03   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                                                  กิโลกรัม
                                                   เหลว
                                                   ลิตร
         - - - เฉพาะอัลฟาโอเลฟิน สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตผงซักฟอก            ไม่เหลว    1   0.03    1  0.03   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                                                  กิโลกรัม
                                                   เหลว
                                                   ลิตร
                       ิ                  ิ
    2710.91 - - ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนล (พีซีบีเอส) โพลิคลอริเนเต็ดเทอร์ฟีนล (พีซีทีเอส)
                        ิ
           หรือ โพลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนล (พีบีบีเอส)                    ไม่เหลว   20   0.57   12   0.34   5    0.14   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                                  กิโลกรัม
                                                   เหลว
                                                   ลิตร
    2710.99 - - อื่น ๆ                                     ไม่เหลว   20   0.57   12   0.34   5    0.14   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                                  กิโลกรัม
                                                   เหลว
                                                   ลิตร
27.11  2711.11 - - ก๊าซธรรมชาติ                                  กิโลกรัม   -   0.001    -  0.001   -   0.000   -   0.000   -   0.000 ยกเว้นเวียดนาม
    2711.12 - - โพรเพน                                     กิโลกรัม   -   0.001    -  0.001   -   0.000   -   0.000   -   0.000 ยกเว้นเวียดนาม
    2711.13 - - บิวเทน                                     กิโลกรัม   -   0.001    -  0.001   -   0.000   -   0.000   -   0.000 ยกเว้นเวียดนาม
                                                                   63                                                                              อัตราอากร                             ่
                                                                                                            ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                         รายการ                   หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                    ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                           ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2711.14       ี    ี   ี
         - - เอทิลน โพรพิลน บิวทิลนและบิวทาไดอีน                        กิโลกรัม    -   0.001   -   0.001   -    0.000  -   0.000   -   0.000 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2711.19  - - อื่น ๆ                                       กิโลกรัม    -   0.001   -   0.001   -    0.000  -   0.000   -   0.000 ยกเว้นเวียดนาม
    2711.21  - - ก๊าซธรรมชาติ                                    กิโลกรัม    -   0.001   -   0.001   -    0.000  -   0.000   -   0.000 ยกเว้นเวียดนาม
    2711.29  - - อื่น ๆ                                       กิโลกรัม    -   0.001   -   0.001   -    0.000  -   0.000   -   0.000 ยกเว้นเวียดนาม
27.12  2712.10  - ปิโตรเลียมเยลลี                                   กิโลกรัม    -    1.50   -    1.00   -     0.50  -    0.00   -    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    2712.20  - ไขพาราฟินที่มีน้ามันน้อยกว่าร้อยละ 0.75 โดยน้าหนัก                  กิโลกรัม    5    0.20   5    0.20   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    2712.90  - อื่น ๆ                                        กิโลกรัม    5    0.20   5    0.20   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
27.13  2713.11            ี
         - - ไม่ได้เผาโดยวิธคาลซีเนชัน                                     1     -   1     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2713.12         ี
         - - เผาโดยวิธคาลซีเนชัน                                        1     -   1     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2713.20  - ปิโตรเลียมบิทูเมน                                    ร้อย    -    0.75   -    0.50   -     0.25  -    0.00   -    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
                                                     กิโลกรัม
    2713.90  - กากอื่น ๆ ที่ได้จากน้ามันปิโตรเลียมหรือจากน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินส ั               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
27.14  2714.10             ั
         - หินดินดานบิทูมินสหรือหินน้ามัน และทาร์แซนด์                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2714.90  - อื่น ๆ                                               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
27.15  2715.00          ั
         ของผสมบิทูมินส ซึ่งมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ บิทูเมนธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน
                                       ั
          ทาร์ที่ได้จากแร่ หรือมีทาร์พิตช์ที่ได้จากแร่ (เช่น บิทูมินสแมส-ติก คัตแบก) เป็นหลัก         5    -     5    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
27.16  2716.00  พลังงานไฟฟ้า                                             0    -     0    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
28.01  2801.10  - คลอรีน                                               1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    2801.20  - ไอโอดีน                                              1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2801.30  - ฟลูออรีน และโบรมีน                                         1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
28.02  2802.00  กามะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน กามะถันชนิดคอลลอยด์                         1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
28.03  2803.00  คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคาร์บอนในรูปอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น)       กิโลกรัม   5   0.40    5   0.40    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
28.04  2804.10  - ไฮโดรเจน                                              1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2804.21  - - อาร์กอน                                             1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2804.29  - - อื่น ๆ                                              1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2804.30  - ไนโตรเจน                                              5    -     5    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2804.40  - ออกซิเจน                                              5    -     5    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2804.50  - โบรอน และเทลลูเรียม                                        1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2804.61        ิ    ้
         - - ที่มีซิลคอนไม่นอยกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้าหนัก                           1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2804.69  - - อื่น ๆ                                              1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2804.70  - ฟอสฟอรัส                                              1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2804.80  - อาร์เซนิก                                             1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                     64                                                                 อัตราอากร                             ่
                                                                                              ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                     รายการ          หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                       ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                             ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2804.90  - ซีลเี นียม                                1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.05  2805.11  - - โซเดียม                                1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2805.12  - - แคลเซียม                                1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2805.19  - - อื่น ๆ                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2805.30  - โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสมระหว่าง
                                  ็
           กันหรือ ระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าว หรือไม่กตาม           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2805.40  - ปรอท                                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.06  2806.10  - ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ)                       5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    2806.20  - กรดคลอโรซัลฟิวริก                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.07  2807.00             ่
         กรดซัลฟิวริก และโอเลียม                          5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.08  2808.00  กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก                         5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.09  2809.10  - ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2809.20  - กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก                      1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
28.10  2810.00  ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.11  2811.11  - - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก)                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2811.19  - - อื่น ๆ                                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2811.21  - - คาร์บอนไดออกไซด์                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2811.22      ิ
         - - ซิลคอนไดออกไซด์                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2811.23  - - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2811.29  - - อื่น ๆ                                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.12  2812.10  - คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์                        1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2812.90  - อื่น ๆ                                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.13  2813.10  - คาร์บอนไดซัลไฟด์                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2813.90  - อื่น ๆ                                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.14  2814.10  - แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้า                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2814.20  - แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสารละลายในน้า                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.15  2815.11  - - เป็นของแข็ง                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย
    2815.12  - - เป็นสารละลายในน้า (โซดาไลย์หรือโซดาเหลว)               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย
    2815.20  - โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช)                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2815.30  - เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.16  2816.10  - ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2816.40  - ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียม หรือแบเรียม       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                    65                                                                อัตราอากร                             ่
                                                                                             ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                     รายการ         หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                      ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                            ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
28.17  2817.00  สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์                  5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
28.18  2818.10                         ็
         - คอรันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่กตาม            1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2818.20  - อะลูมิเนียมออกไซด์ นอกจากคอรันดัมประดิษฐ์               1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    2818.30  - อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์                         1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.19  2819.10  - โครเมียมไตรออกไซด์                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2819.90  - อื่น ๆ                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.20  2820.10  - แมงกานีสไดออกไซด์                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2820.90  - อื่น ๆ                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.21  2821.10  - เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    2821.20  - ดินสี                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.22  2822.00  โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์
         ชนิดที่ใช้ในทางการค้า                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.23  2823.00  ไทเทเนียมออกไซด์                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
28.24  2824.10      ่
         - ตะกัวโมนอกไซด์ (ลิทาร์จ แมสซิคอต)                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2824.20       ่    ่
         - ตะกัวแดงและตะกัวส้ม                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2824.90  - อื่น ๆ                                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.25  2825.10  - ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2825.20  - ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์                      1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2825.30  - วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2825.40  - นิกเกิลออกไซด์และไฮดรอกไซด์                      1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2825.50  - ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์                      1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2825.60  - เจอร์เมเนียมออกไซด์ และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2825.70        ั
         - โมลิบดีนมออกไซด์และไฮดรอกไซด์                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2825.80  - พลวงออกไซด์                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2825.90  - อื่น ๆ                                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.26  2826.11  - - ของแอมโมเนียมหรือของโซเดียม                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2826.12  - - ของอะลูมิเนียม                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2826.19  - - อื่น ๆ                               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2826.20  - ฟลูออโรซิลเิ กตของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2826.30  - โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลูมิเนต (ไครโอไลต์สังเคราะห์)          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2826.90  - อื่น ๆ                                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.27  2827.10  - แอมโมเนียมคลอไรด์                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                           66                                                                      อัตราอากร                             ่
                                                                                                    ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ               หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                            ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                   ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2827.20  - แคลเซียมคลอไรด์                                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2827.31  - - ของแมกนีเซียม                                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2827.32  - - ของอะลูมิเนียม                                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    2827.33  - - ของเหล็ก                                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2827.34  - - ของโคบอลต์                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2827.35  - - ของนิกเกิล                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2827.36  - - ของสังกะสี                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2827.39  - - อื่น ๆ                                      1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2827.41  - - ของทองแดง                                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2827.49  - - อื่น ๆ                                      1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2827.51  - - โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม                        1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2827.59  - - อื่น ๆ                                      1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2827.60  - ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์                             1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.28  2828.10  - แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า และแคลเซียมไฮโพคลอไรต์อื่น ๆ        1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    2828.90  - อื่น ๆ                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
28.29  2829.11  - - ของโซเดียม                                    5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2829.19  - - อื่น ๆ                                      1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2829.90  - อื่น ๆ                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.30  2830.10  - โซเดียมซัลไฟด์                                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2830.20  - สังกะสีซัลไฟด์                                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2830.30  - แคดเมียมซัลไฟด์                                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2830.90  - อื่น ๆ                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.31  2831.10  - ของโซเดียม                                     5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2831.90  - อื่น ๆ                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.32  2832.10  - โซเดียมซัลไฟต์                                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2832.20  - ซัลไฟต์อื่น ๆ                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2832.30  - ไทโอซัลเฟต                                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.33  2833.11  - - ไดโซเดียมซัลเฟต                                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2833.19  - - อื่น ๆ                                      1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    2833.21  - - ของแมกนีเซียม                                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2833.22  - - ของอะลูมิเนียม                                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    2833.23  - - ของโครเมียม                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                                                          67                                                                      อัตราอากร                             ่
                                                                                                   ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ               หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                            ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                  ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2833.24  - - ของนิกเกิล                                    5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2833.25  - - ของทองแดง                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2833.26  - - ของสังกะสี                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2833.27  - - ของแบเรียม                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2833.29  - - อื่น ๆ                                      5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2833.30  - อะลัม                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    2833.40  - เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.34  2834.10  - ไนไตรต์                                      1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2834.21  - - ของโพแทสเซียม                                  5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2834.29  - - อื่น ๆ                                      5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะของบิสมัท                                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.35  2835.10  - ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์)                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2835.22  - - ของโมโนหรือไดโซเดียม                               1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2835.23  - - ของไตรโซเดียม                                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2835.24  - - ของโพแทสเซียม                                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2835.25  - - แคลเซียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต ("ไดแคลเซียมฟอสเฟต")                1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2835.26  - - ฟอสเฟตอื่น ๆ ของแคลเซียม                             1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2835.29  - - อื่น ๆ                                      1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2835.31  - - โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต)                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -              ิ
                                                                                             ยกเว้นเวียดนาม และฟิลปปินส์
    2835.39  - - อื่น ๆ                                      1    -    1    -    0     -   0    -    0    -               ิ
                                                                                             ยกเว้นเวียดนาม และฟิลปปินส์
28.36  2836.10  - แอมโมเนียมคาร์บอเนตชนิดที่ใช้ในทางการค้าและแอมโมเนียมคาร์บอเนตอื่น ๆ        1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2836.20  - ไดโซเดียมคาร์บอเนต                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2836.30  - โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (โซเดียมไบคาร์บอเนต)                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2836.40  - โพแทสเซียมคาร์บอเนต                                1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2836.50  - แคลเซียมคาร์บอเนต                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2836.60  - แบเรียมคาร์บอเนต                                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2836.70      ่
         - ตะกัวคาร์บอเนต                                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2836.91  - - ลิเทียมคาร์บอเนต                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2836.92  - - สตรอนเชียมคาร์บอเนต                               1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2836.99  - - อื่น ๆ                                      5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.37  2837.11  - - ของโซเดียม                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2837.19  - - อื่น ๆ                                      1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                                                      68                                                                 อัตราอากร                             ่
                                                                                               ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                         รายการ       หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                       ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                              ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2837.20  - ไซยาไนด์เชิงซ้อน                             1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.38  2838.00  ฟูลมิเนต ไซยาเนตและไทโอไซยาเนต                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.39  2839.11  - - โซเดียมเมตะซิลเิ กต                          1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    2839.19  - - อื่น ๆ                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    2839.20  - ของโพแทสเซียม                              1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2839.90  - อื่น ๆ                                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.40  2840.11  - - ชนิดที่ปราศจากน้า                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2840.19  - - อื่น ๆ                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2840.20  - บอเรตอื่น ๆ                               1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2840.30  - เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต)                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.41  2841.10  - อะลูมิเนต                                1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2841.20  - โครเมตของสังกะสีหรือของตะกัว   ่                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2841.30  - โซเดียมไดโครเมต                             1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2841.50  - โครเมตและไดโครเมตอื่น ๆ รวมทั้งเพอร์ออกโซโครเมต             1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2841.61  - - โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต                        1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2841.69  - - อื่นๆ                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2841.70  - โมลิบเดต                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2841.80  - ทังสเตต (วุลแฟรเมต)                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2841.90  - อื่น ๆ                                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
28.42  2842.10  - ซิลเิ กตสองเชิง และซิลเิ กตเชิงซ้อน รวมถึงอะลูมิโนซิลเิ กต
           จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่กตาม ็                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   2842.90   - อื่น ๆ                                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.43 2843.10   - โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   2843.21   - - เงินไนเตรต                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   2843.29   - - อื่น ๆ                                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   2843.30   - สารประกอบของทอง                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   2843.90   - สารประกอบอื่น ๆ และโลหะมีค่าเจือปรอท                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.44 2844.101   - - - ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ          0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   2844.109   - - - อื่น ๆ                               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   2844.201   - - - ยูเรเนียมและสารประกอบของยูเรเนียม พลูโตเนียม
              และสารประกอบของพลูโตเนียม                     0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2844.209  - - - อื่น ๆ                               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                               69                                                                          อัตราอากร                             ่
                                                                                                        ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                         รายการ                หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                       ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2844.301 - - - ยูเรเนียมและสารประกอบของยูเรเนียม ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม             0    -    0    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2844.309 - - - อื่น ๆ                                          1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                  ั
    2844.401 - - - ธาตุกมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบ
            กัมมันตรังสี รวมทั้งกากกัมมันตรังสี                          0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2844.409 - - - อื่น ๆ                                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
               ้                              ิ
    2844.50 - แท่งเชือเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นวเคลียร์       0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.45  2845.10 - เฮฟวีวอเตอร์ (ดิวเทอเรียมออกไซด์)                              0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2845.90 - อื่น ๆ                                            0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.46  2846.10 - สารประกอบของซีเรียม                                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2846.90 - อื่น ๆ                                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.47  2847.00 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะทาให้แข็งด้วยยูเรียหรือไม่กตาม    ็                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
28.48                            ็
    2848.00 ฟอสไฟด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่กตาม แต่ไม่รวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.49  2849.10 - ของแคลเซียม                                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
    2849.20 - ของซิลคอน   ิ                                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2849.90 - อื่น ๆ                                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.50                      ิ
    2850.00 ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลไซด์ และบอไรด์ จะนิยามไว้
                     ็
         ในทางเคมีหรือไม่กตาม นอกจากสารประกอบดังกล่าว
         ที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภทที่ 28.49 ได้ด้วย                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
28.51                             ่
    2851.00 สารประกอบอนินทรีย์อื่น ๆ (รวมถึงน้ากลันหรือน้าที่เป็น
         สื่อกระแสไฟฟ้าและน้าที่มีความบริสุทธิ์คล้ายกัน) อากาศ
                    ๊         ็
         เหลว (จะเอาแรร์กาซออกแล้วหรือไม่กตาม) อากาศอัด
         โลหะเจือปรอท นอกจากโลหะมีค่าเจือปรอท                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.01  2901.10 - ที่อิ่มตัว                                          5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2901.21 - - เอทิลน   ี                                        5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2901.22 - - โพรพีน (โพรพิลน)    ี                                  5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                   ี
    2901.23 - - บิวทีน (บิวทิลน) และไอโซเมอร์ของบิวทีน                           5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2901.24 - - บิวทา-1,-3-ไดอีน และไอโซพรีน                                5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2901.29 - - อื่น ๆ                                           5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.02  2902.11 - - ไซโคลเฮกเซน                                        1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2902.19 - - อื่น ๆ                                           5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2902.20 - เบนซีน                                            5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2902.30 - โทลูอน  ี                                          5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                          70                                                                      อัตราอากร                             ่
                                                                                                   ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ              หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                            ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                  ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2902.41  - - ออร์โท-ไซลีน                                   5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2902.42  - - เมตา-ไซลีน                                    5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2902.43  - - พารา-ไซลีน                                    5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2902.44  - - ไอโซเมอร์ผสมของไซลีน                               5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2902.50  - สไตรีน                                       5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2902.60  - เอทิลเบนซีน                                    5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2902.70  - คิวมีน                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2902.90  - อื่น ๆ                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
29.03  2903.11  - - คอลโรมีเทน (เมทิลคลอไรด์) และคลอโรอีเทน(เอทิลคลอไรด์)              1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะเมทิลคลอไรด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยากาจัดวัชพืช               0    -    0    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2903.12              ิ
         - - ไดคลอโรมีเทน (เมทิลนคลอไรด์)                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2903.13  - - คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน)                            0    -    0    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2903.14  - - คาร์บอนเตตระคลอไรด์                               5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2903.15                ิ
         - - 1, 2-ไดคลอโรอีเทน (เอทิลนไดคลอไรด์)                       5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2903.19  - - อื่น ๆ                                      1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                              ี
         - - เฉพาะ 1, 2-ไดคลอโรโพรเพน (โพรพิลนไดคลอไรด์) และไดคลอโรบิวเทน           5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะ 1, 1, 1-ไตรคลอโรอีเทน                           5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2903.21  - - ไวนิลคลอไรด์ (คลอโรเอทิลน) ี                           5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2903.22  - - ไตรคลอโรเอทิลน ี                                5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2903.23             ี
         - - เตตระคลอโรเอทิลน (เพอร์คลอโรเอทิลน)   ี                    5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2903.29  - - อื่น ๆ                                      5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2903.30  - อนุพันธ์ชนิดฟลูออริเนเต็ดโบรมิเนเต็ดหรือไอโอดิเนเต็ด
           ของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน                             5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
         - เฉพาะไอโอโดฟอร์ม                                 0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2903.41  - - ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน                              5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2903.42  - - ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน                              5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2903.43  - - ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน                             5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2903.44  - - ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน และคลอโรเพนตะ ฟลูออโรอีเทน               5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2903.45  - - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดอื่นๆ ที่มีฟลูออรีน และคลอรีนเท่านั้น       5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2903.46  - - โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรโมไตร
            ฟลูออโรมีเทน และไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน                    5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2903.47  - - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดอื่นๆ                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                              71                                                                         อัตราอากร                             ่
                                                                                                       ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ                  หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                               ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                      ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2903.49  - - อื่นๆ                                          5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2903.51  - - 1,2,3,4,5,6- เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2903.59  - - อื่น ๆ                                         1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2903.61  - - คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีน และพาราไดคลอโรเบนซีน                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2903.62                                       ิ
         - - เฮกซะคลอโรเบนซีนและดีดีที (1,1,1- ไตรคลอโร-2,2- บิส(พารา-คลอโรฟีนล)อีเทน)        1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2903.69  - - อื่น ๆ                                         1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
29.04  2904.10             ่
         - อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมูซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอทิลเอสเทอร์ ของอนุพันธ์ดังกล่าว        1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2904.20              ่      ่
         - อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมูไนโตร หรือหมูไนโตรโซ                         1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2904.90  - อื่น ๆ                                          1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
29.05  2905.11  - - เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์)                                1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2905.12  - - โพรแพน-1-ออล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และ โพรแพน-2-ออล
            (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)                                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.13  - - บิวแทน-1-ออล (นอร์มัลบิวทิลแอลกอฮอล์)                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.14  - - บิวทานอลอื่น ๆ                                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.15  - - เพนทานอล (อะมิลแอลกอฮอล์) และไอโซเมอร์ ของเพนทานอล                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.16  - - ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล์) และไอโซเมอร์ ของออกทานอล                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.17  - - โดเดแคน-1-ออล (ลอรีลแอลกอฮอล์) เฮกซะเดแคน-1-ออล (ซีทิลแอลกอฮอล์)
            และออกตะเดแคน-1-ออล (สเตียริลแอลกอฮอล์)                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.19  - - อื่น ๆ                                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.22  - - อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์                               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.29  - - อื่น ๆ                                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.31       ี
         - - เอทิลนไกลคอล (อีเทนไดออล)                               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.32        ี
         - - โพรพิลนไกลคอล (โพรเพน-1,2-ไดออล)                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.39  - - อื่น ๆ                                         5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.41  - - 2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซิเมทิล) โพรเพน-1,3-ไดออล (ไตรเมทิลออลโพรเพน)             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.42  - - เพนตะอีริทริทอล                                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.43  - - แมนนิทอล                                        1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.44  - - ดี-กลูซิทอล (ซอร์บิทอล)                                5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2905.45  - - กลีเซอรอล                                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.49  - - อื่น ๆ                                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.51  - - เอทคลอร์วินอล (ไอเอ็นเอ็น)                               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2905.59  - - อื่น ๆ                                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                              72                                                                          อัตราอากร                             ่
                                                                                                       ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ                  หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                      ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
29.06  2906.11  - - เมนทอล                                          5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2906.12  - - ไซโคลเฮกซานอล เมทิลไซโคลเฮกซานอลและไดเมทิลไซโคลเฮกซานอล                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2906.13  - - สเตอรอล และไอโนซิทอล                                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2906.14         ี
         - - เทอร์พินออล                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2906.19  - - อื่น ๆ                                          1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2906.21  - - เบนซิลแอลกอฮอล์                                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2906.29  - - อื่น ๆ                                          1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
29.07  2907.11  - - ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน) และเกลือของฟีนอล                         1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2907.12  - - ครีซอล และเกลือของครีซอล                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2907.13  - - ออกทิลฟีนอล โนนิลฟีนอล และไอโซเมอร์ของของเหล่านี้
            รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2907.14  - - ไซลีนอล และเกลือของไซลีนอล                               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2907.15  - - แนฟทอล และเกลือของแนฟทอล                                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2907.19  - - อื่น ๆ                                         5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2907.21  - - รีซอร์ซินอล และเกลือของรีซอร์ซินอล                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2907.22  - - ไฮโดรควิโนน (ควินอล) และเกลือของไฮโดรควิโนน                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2907.23             ิ
         - - 4,4'-ไอโซโพรพิลดีนไดฟีนอล (บิสฟีนอลเอไดฟีนล    ิ
            ออลโพรเพน) และเกลือของของดังกล่าว                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2907.29  - - อื่น ๆ                                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.08  2908.10  - อนุพันธ์ที่มีตัวแทนที่ (ซับสติติวเอนต์) ซึ่งเป็นฮาโลเจน
          และเกลือของอนุพันธ์ดังกล่าว                                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2908.20              ่
         - อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมูซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของอนุพันธ์ดังกล่าว           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2908.90  - อื่น ๆ                                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.09  2909.11  - - ไดเอทิลอีเทอร์                                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะไดเอทิลอีเทอร์ที่เข้ามาตรฐานตามเภสัชตารับของอังกฤษหรือสหรัฐบาลอเมริกา       0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2909.19  - - อื่น ๆ                                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2909.20            ิ            ิ
         - ไซเคลนิก ไซคลีนก หรือไซโคลเทอร์พีนกอีเทอร์และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด
           ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2909.30  - อะโรมาติกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟ
          เนเต็ดไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2909.41                    ี
         - - 2,2'-ออกซิไดเอทานอล (ไดเอทิลนไกลคอลไดกอล)                        5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2909.42                 ี
         - - โมโนเมทิลอีเทอร์ของเอทิลนไกลคอลหรือของไดเอทิลนไกลคอล ี                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                         73                                                                    อัตราอากร                             ่
                                                                                                  ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ             หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                          ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                 ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2909.43                 ี           ี
         - - โมโนบิวทิลอีเทอร์ของเอทิลนไกลคอลหรือของไดเอทิลนไกลคอล             5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2909.44                     ี          ี
         - - โมโนแอลคิลอีเทอร์อื่น ๆ ของเอทิลนไกลคอล หรือของไดเอทิลนไกลคอล         5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2909.49  - - อื่น ๆ                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2909.50  - อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด
           ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิด ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2909.60  - แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโทน
          เพอร์ออกไซด์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด
          ไนเตรเต็ด หรือชนิด ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว                  5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.10  2910.10           ี
         - ออกซิเรน (เอทิลนออกไซด์)                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2910.20               ี
         - เมทิลออกซิเรน (โพรพิลนออกไซด์)                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2910.30  - 1-คลอโร-2,3-อีพอกซิโพรเพน (อีพิคลอโรไฮดริน)                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2910.90  - อื่น ๆ                                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.11  2911.00                       ั
         อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟังก์ชนอื่นด้วย
               ็
         หรือไม่กตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด
         ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.12  2912.11  - - เมทานัล (ฟอร์มัลดีไฮด์)                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2912.12  - - เอทานัล (อะซีทัลดีไฮด์)                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2912.13  - - บิวทานัล (บิวทิรัลดีไฮด์ นอร์มัลไอโซเมอร์)                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2912.19  - - อื่น ๆ                                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2912.21  - - เบนซัลดีไฮด์                                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2912.29  - - อื่น ๆ                                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2912.30  - แอลดีไฮด์-แอลกอฮอล์                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2912.41  - - วานิลลิน (4-ไฮดรอกซิ-3-เมทอกซิเบนซัลดีไฮด์)                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2912.42  - - เอทิลวานิลลิน (3-เอทอกซิ-4-ไฮดรอกซิเบนซัลดีไฮด์)               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2912.49  - - อื่น ๆ                                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2912.50  - ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2912.60  - พาราฟอร์มัลดีไฮด์                               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.13  2913.00  อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือ
         ชนิดไนโตร-เซเต็ด ของผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 29.12                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.14  2914.11  - - อะซีโทน                                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2914.12  - - บิวทาโนน (เมทิลเอทิลคีโทน)                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2914.13  - - 4-เมทิลเพนแทน-2-โอน (เมทิลไอโซบิวทิลคีโทน)                  5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                           74                                                                       อัตราอากร                             ่
                                                                                                    ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ                หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                             ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                   ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2914.19  - - อื่น ๆ                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2914.21  - - การบูร                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2914.22  - - ไซโคลเฮกซาโนน และเมทิลไซโคลเฮกซาโนน                        1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2914.23  - - ไอโอโนน และเมทิลไอโอโนน                              1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2914.29  - - อื่น ๆ                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2914.31      ิ       ิ
         - - ฟีนลอะซีโทน (ฟีนลโพรแพน-2-โอน)                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2914.39  - - อื่นๆ                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2914.40  - คีโทน-แอลกอฮอล์ และคีโทน-แอลดีไฮด์                          1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2914.50                       ั
         - คีโทน-ฟีนอล และคีโทนที่มีออกซิเจนฟังก์ชนอื่น                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2914.61  - - แอนทราควิโนน                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2914.69  - - อื่น ๆ                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2914.70  - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด          1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
29.15  2915.11  - - กรดฟอร์มิก                                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.12  - - เกลือของกรดฟอร์มิก                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.13  - - เอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก                               1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.21  - - กรดอะซีติก                                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.22  - - โซเดียมอะซีเทต                                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.23  - - โคบอลต์อะซีเทต                                   1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.24  - - อะซีติกแอนไฮไดรด์                                 5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.29  - - อื่น ๆ                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.31  - - เอทิลอะซีเทต                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.32  - - ไวนิลอะซีเทต                                    1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.33  - - นอร์มัล-บิวทิลอะซีเทต                               5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.34  - - ไอโซบิวทิลอะซีเทต                                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.35  - - 2-เอทอกซิเอทิลอะซีเทต                               5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.39  - - อื่น ๆ                                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.40  - กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว        1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.50  - กรดโพรพิโอนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว                     1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.60  - กรดบิวทาโนอิก กรดเพนตะโนอิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว          1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.70  - กรดแพลมิติก กรดสเตียริก รวมทั้งเกลือและ เอสเทอร์ของกรดดังกล่าว            1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2915.90  - อื่น ๆ                                        1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
29.16  2916.11         ิ
         - - กรดอะคริลก และเกลือของกรดอะคริลก  ิ                        1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                                                        75                                                                    อัตราอากร                             ่
                                                                                                 ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ             หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                          ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2916.12  - - เอสเทอร์ของกรดอะคริลก ิ                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2916.13           ิ
         - - กรดเมทาคริลก และเกลือของกรดเมทาคริลก  ิ                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2916.14  - - เอสเทอร์ของกรดเมทาคริลก ิ                          1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2916.15  - - กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก หรือกรดลิโนเลนิก
           รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2916.19  - - อื่น ๆ                                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2916.20            ิ         ิ         ิ
         - ไซเคลนิก ไซคลีนกหรือไซโคลเทอร์พีนกโมโนคาร์ บอกซิลกแอซิด
           และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว
           รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว                        1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2916.31  - - กรดเบนโซอิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดเบนโซอิก                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2916.32  - - เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ และเบนโซอิลคลอไรด์                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2916.34        ิ               ิ
         - - กรดฟีนลอะซีติก และเกลือของกรดฟีนลอะซีติก                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2916.35              ิ
         - - เอสเทอร์ของกรดฟีนลอะซีติก                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2916.39  - - อื่น ๆ                                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.17  2917.11  - - กรดออกซาลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดออกซาลิก                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2917.12  - - กรดอะดิพิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดอะดิพิก                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2917.13  - - กรดอะเซลาอิก กรดเซบาซิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2917.14  - - มาเลอิกแอนไฮไดรด์                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2917.19  - - อื่น ๆ                                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2917.20             ิ         ิ
         - ไซเคลนิก ไซคลีนกหรือไซโคลเทอร์พีนกโพลิคาร์บอก
             ิ
           ซิลกแอซิด และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์
           ออกซิแอซิด ของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของ ดังกล่าว           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2917.31  - - ไดบิวทิลออร์โทฟทาเลต                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2917.32  - - ไดออกทิลออร์โทฟทาเลต                            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2917.33  - - ไดโนนิล หรือไดเดกซิลออร์โทฟทาเลต                      1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2917.34  - - เอสเทอร์อื่น ๆ ของกรดออร์โทฟทาลิก                      1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2917.35  - - ฟทาลิกแอนไฮไดรด์                              5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2917.36  - - กรดเทเรฟทาลิก และเกลือของกรดเทเรฟทาลิก                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2917.37  - - ไดเมทิลเทเรฟทาเลต                              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2917.39  - - อื่น ๆ                                   5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.18  2918.11  - - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2918.12  - - กรดทาร์ทาริก                                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                       76                                                                  อัตราอากร                             ่
                                                                                                ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ          หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                        ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                               ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2918.13  - - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก                      1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2918.14  - - กรดซิทริก                                 5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2918.15  - - เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทริก                       1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2918.16  - - กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนิก                1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2918.19  - - อื่น ๆ                                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2918.21          ิ
         - - กรดซาลิซิลก และเกลือของกรดซาลิซิลก   ิ                 1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2918.22               ิ
         - - กรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2918.23                  ิ
         - - เอสเทอร์อื่น ๆ ของกรดซาลิซิลก และเกลือของของดังกล่าว           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2918.29  - - อื่น ๆ                                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2918.30            ิ            ั
         - กรดคาร์บอกซิลกที่มีแอลดีไฮด์หรือคีโทนฟังก์ชนแต่ไม่มีออกซิเจน
              ั
          ฟังก์ชนอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด
          ของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2918.90  - อื่น ๆ                                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.19  2919.00  ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ และ
         แล็กโทฟอสเฟต รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟ
         เนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.20  2920.10  - ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ (ฟอสฟอโรไทโอเอต) และ
           เกลือของไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ รวมทั้งอนุพันธ์ชนิด
           ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตร
           เซเต็ดของของดังกล่าว                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2920.90  - อื่น ๆ                                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.21  2921.11  - - เมทิลอะมีน ได- หรือไตรเมทิลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2921.12  - - ไดเอทิลอะมีน และเกลือของไดเอทิลอะมีน                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2921.19  - - อื่น ๆ                                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2921.21       ี             ี
         - - เอทิลนไดอะมีน และเกลือของเอทิลนไดอะมีน                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2921.22           ี              ี
         - - เฮกซะเมทิลนไดอะมีน และเกลือของเฮกซะเมทิลนไดอะมีน             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2921.29  - - อื่น ๆ                                  1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2921.30             ิ         ิ
         - ไซเคลนิก ไซคลีนกหรือไซโคลเทอร์พีนกโมโน- หรือโพลิอะมีน
           และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2921.41        ี
         - - อะนิลน และเกลือของอะนิลน ี                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2921.42              ี
         - - อนุพันธ์ของอะนิลน และเกลือของของดังกล่าว                 1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2921.43         ิ         ิ
         - - ทอลูอดีนและอนุพันธ์ของทอลูอดีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว        1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                          77                                                                     อัตราอากร                             ่
                                                                                                   ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                    รายการ              หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                           ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                  ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
              ิ              ิ
   2921.44 - - ไดฟีนลอะมีนและอนุพันธ์ของไดฟีนลอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2921.45 - - 1-แนฟทิลอะมีน (อัลฟา-แนฟทิลอะมีน) 2-แนฟทิลอะมีน (เบตา-แนฟทิลอะมีน)
          และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2921.46 - แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เบ็นซ์เฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น)
         เดกซ์แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น)
         เฟนแคมฟามิน (ไอเอ็นเอ็น) เลเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น)
         เลแวมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมเฟนอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น)
         และเฟนเทอร์มีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2921.49 - - อื่น ๆ                                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                     ิี
   2921.51 - - ออร์โท-เมตา- พารา-ฟีนลนไดอะมีน ไดอะมิโนทอลูอน   ี
          และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                          ิ
        - - เฉพาะเอ็น-ไอโซโพรพิล-เอ็น-ฟีนล-พารา ฟีนลน  ิี
          ไดอะมีน (ไอพีพีดี) หรือเอ็น-1,3-ไดเมทิลบิวทิล-
               ิ     ิี
          เอ็น-ฟีนล-พารา ฟีนลนไดอะมีน (6พีพีดี)                      5    -     5    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2921.59 - - อื่น ๆ                                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
29.22 2922.11 - - โมโนเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว                      1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2922.12 - - ไดเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2922.13 - - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2922.14 - - เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2922.191 - - - เอแทมบูทอล รวมถึงเกลือ เอสเทอร์และอนุพันธ์อื่น ๆ
           ของของดังกล่าว สาหรับใช้ทายาบาบัดวัณโรค                    0    -     0    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2922.199 - - - อื่น ๆ                                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
        - - - เฉพาะดี - 2- อะมิโน- นอร์มัล- บิวทิล- แอลกอฮอล์                 0    -     0    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2922.21 - - กรดอะมิโนไฮดรอกซิแนฟทาลีนซัลโฟนิกและเกลือของกรดดังกล่าว              1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2922.22 - - อะนิซิดีน ไดอะนิซิดีน ฟีเนทิดีน และเกลือของของดังกล่าว               1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2922.29 - - อื่น ๆ                                       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   2922.31 - - แอมฟีพราโมน (ไอเอ็นเอ็น)
         เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น)
         และนอร์เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว               1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   2922.39 - - อื่น ๆ                                       1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   2922.41 - - ไลซีน และเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว                1    -     1    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   2922.421 - - - กรดกลูทามิกและโมโนโซเดียมกลูทาเมต                 กิโลกรัม   5   3.75    5   3.75    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และพม่า
                                                      78                                                                  อัตราอากร                              ่
                                                                                               ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ          หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                        ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                              ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
          - - - เฉพาะโมโนโซเดียมกลูทาเมต                 กิโลกรัม 10     7.50   8    6.00   5     3.75  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และพม่า
    2922.429  - - - อื่น ๆ                                1     -   1     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และพม่า
    2922.43             ิ
          - - กรดแอนทรานิลก และเกลือของกรดแอนทรานิลก    ิ             1     -   1     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2922.44  - - ไทลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของไทลิดีน                 1     -   1     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2922.49  - - อื่น ๆ                                 1     -   1     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2922.501                  ิ
          - - - กรดพารา-อะมิโน-ซาลิซิลก รวมถึงเกลือเอสเทอร์และ
             อนุพันธ์อื่น ๆ ของของดังกล่าว สาหรับใช้ทายาบาบัดวัณโรค       0    -     0    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   2922.509   - - - อื่น ๆ                               1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
29.23 2923.10   - โคลีน และเกลือของโคลีน                         1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   2923.20   - เลซิทิน และฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่น ๆ                    1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   2923.90   - อื่น ๆ                                 1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
29.24 2924.11   - - เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น)                        1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   2924.19   - - อื่น ๆ                                1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
   2924.21   - - ยูเรอีนและอนุพันธ์ของยูเรอีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว        1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   2924.23   - - 2-กรดอะซีทามิโดเบนโซอิก (กรดเอ็น-อะซีทิลแอนทรานิลก)  ิ
           และเกลือของของดังกล่าว                         1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2924.24  - - อีทินาเมต (ไอเอ็นเอ็น)                        1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2924.29  - - อื่น ๆ                                1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย
29.25  2925.11  - - แซกคาริน และเกลือของแซกคาริน                     1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2925.12  - - กลูเททิไมด์ (ไอเอ็นเอ็น)                       1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2925.19  - - อื่น ๆ                                1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2925.20  - อิมีน และอนุพันธ์ของอิมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว          1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
29.26  2926.10  - อะคริโลไนไทรล์                             1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2926.20  - 1-ไซยาโนกัวนิดีน (ไดไซยานไดอะไมด์)                   1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2926.30  - เฟนโพรพอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ
           เฟนโพรพอเร็กซ์ เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มิเดียต
                               ิ
           (4-ไซยาโน-2-ไดเมทิลอะมิโน-4,4-ไดฟีนลบิวเทน)               1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2926.90  - อื่น ๆ                                 1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
29.27  2927.00  สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซ หรือสารประกอบอะซอกซิ            1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
29.28  2928.00        ิ
          อนุพันธ์อนทรีย์ของไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซิลามีน              1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
29.29  2929.10  - ไอโซไซยาเนต                               1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    2929.90  - อื่น ๆ                                 1    -     1    -    0     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                               79                                                                          อัตราอากร                             ่
                                                                                                        ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ                  หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                       ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
29.30  2930.10  - ไดไทโอคาร์บอเนต (แซนเทต)                                  1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2930.20  - ไทโอคาร์บาเมต และไดไทโอคาร์บาเมต                              1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2930.30  - ไทยูแรมโมโน- ได- หรือเตตระซัลไฟด์                              1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2930.40  - เมไทโอนีน                                          1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2930.90  - อื่น ๆ                                           1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะไทโอเซมิคาร์บาโซน รวมทั้งเกลือเอสเตอร์ และ
          อนุพันธ์อื่น ๆ ของสิ่งดังกล่าวสาหรับใช้ทายาบาบัดวัณโรค                   0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.31  2931.00  สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอื่น ๆ                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.32  2932.11  - - เตตระไฮโดรฟิวแรน                                     1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2932.12  - - 2-ฟิวรัลดีไฮด์ (เฟอฟิวรัลดีไฮด์)                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2932.13  - - เฟอฟิวริลแอลกอฮอล์ และเตตระไฮโดรเฟอฟิวริลแอลกอฮอล์                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2932.19  - - อื่น ๆ                                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2932.21  - - คูมาริน เมทิลคูมาริน และเอทิลคูมาริน                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2932.29  - - แล็กโทนอื่น ๆ                                      1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2932.91  - - ไอโซแซฟโรล                                        1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2932.92  - - 1-(1,3-เบนโซไดออกซอล-5-อิล) โพรแพน-2-โอน                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2932.93  - - ไพเพอโรนอล                                        1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2932.94  - - แซฟโรล                                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2932.95  - - เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (ทุกไอโซเมอร์)                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2932.99  - - อื่นๆ                                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.33  2933.11  - - ฟีนาโซน (แอนติไพริน) และอนุพันธ์ของของดังกล่าว                      1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2933.19  - - อื่น ๆ                                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2933.21  - - ไฮแดนโทอิน และอนุพันธ์ของไฮแดนโทอิน                           1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2933.29  - - อื่น ๆ                                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    2933.31  - - ไพริดีน และเกลือของไพริดีน                                1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะไพริดีนที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยากาจัดวัชพืช                     0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2933.32  - - ไพเพอริดีนและเกลือของไพเพอริดีน                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2933.33  - - อัลเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) อานิเลอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) เบซิตราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น)
           โบรมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกซิน (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกไซเลต (ไอเอ็นเอ็น)
           ไดพิพาโนน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) คีโทเบมิโดน (ไอเอ็นเอ็น)
           เมทิลเฟนิเดต (ไอเอ็นเอ็น) เพนตาโซซีน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิดีน (ไอเอ็นเอ็น)
           เพทิดีน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มิเดียตเอ เฟนไซคลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) (พีซีพี)
                                                                   80                                                                               อัตราอากร                              ่
                                                                                                             ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ                      หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                     ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                           ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
          ฟีโนเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) พิพราดรอล (ไอเอ็นเอ็น)
          พิริตราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โพรพิแรม (ไอเอ็นเอ็น)
          และไตรเมเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น)รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว                       1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.39  - - อื่น ๆ                                               1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะไอโซนิโคตินไฮดราไซด์ รวมทั้งเกลือของเอสเตอร์และอนุพันธ์อื่น ๆ
          ของสิ่งดังกล่าว สาหรับใช้ทายาบาบัดวัณโรค                              0    -     0   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะอนุพันธ์ของไพริดีนที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยากาจัดวัชพืช                     0    -     0   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.41  - - เลวอร์ฟานอล (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเลวอร์ฟานอล                          1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.49  - - อื่น ๆ                                               1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.52  - - มาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทิวริก) และเกลือของมาโลนิลยูเรีย                      1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.53  - - อัลโลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) อะโมบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น)
          บิวทัลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวโตบาร์บิทัล ไซโคลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น)
          เมทิลฟีโนบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เพนโตบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) ฟีโนบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น)
          เซคบิวตาบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซโคบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น)
          และไวนิลบิทัล(ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว                        1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.54  - - อนุพันธ์อื่น ๆ ของมาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทิวริก) และเกลือของของดังกล่าว              1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.55  - - โลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโคลควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาควาโลน (ไอเอ็นเอ็น)
           และไซเพพรอล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว                        1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.59  - - อื่น ๆ                                               1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.61  - - เมลามีน                                              1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย
    2933.69  - - อื่น ๆ                                               1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2933.71  - - 6-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโพรแล็กแทม)                              5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.72  - - โคลบาแซม (ไอเอ็นเอ็น) เมทิไพรลอน (ไอเอ็นเอ็น)                           1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.79  - - แล็กแทมอื่น ๆ                                           1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.91  - - อัลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คามาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (ไอเอ็นเอ็น)
          โคลนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) คลอราซีเพท ดีลอราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
          ไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) เอสตาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลโลฟลาซีเพท (ไอเอ็นเอ็น)
          ฟลูไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไนตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
          ฮาลาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) โลราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ลอร์เมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
          มาซินดอล (ไอเอ็นเอ็น) เมดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไมดาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)
          ไนเมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไนตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) นอร์ดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
          ออกซาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) พราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
                                                                81                                                                            อัตราอากร                              ่
                                                                                                          ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ                    หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                  ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                        ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
           ไพโรวาเลโรน (ไอเอ็นเอ็น) ทีมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) เตตระซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
           และไตรอาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว                    1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2933.99  - - อื่น ๆ                                           1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
29.34  2934.10                  ั
         - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอนฟิวส์ไทอะโซลริง
           (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่กตาม)็                            1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2934.20  - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีเบนโซไทอะโซลริงซิสเต็ม
                            ็
          (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่กตาม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป                   1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2934.30  - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีฟีโนไทอะซีนริงซิสเต็ม
                              ็
          (จะเป็นชนิด ไฮโดรเจเนเต็ด หรือไม่กตาม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป                  1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2934.91  - - อะมิโนเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรติโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) โคลติอะซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
           โคลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์โตรโมราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) ฮาโลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)
           คีตะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโซคาร์บ (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)
           พีโมลีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนไดเมตราซีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนเมทราซีน (ไอเอ็นเอ็น)
           และซูเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว                    1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2934.99  - - อื่น ๆ                                           1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
         - - เฉพาะ 3-อะซิโด- 3- ดีออกซิทิมีดีน                              0    -     0   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
29.35  2935.00  ซัลโฟนาไมด์                                           1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
29.36  2936.10  - โพรไวตามิน ไม่ได้ผสม                                     1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2936.21  - - ไวตามินเอ และอนุพันธ์ของไวตามินเอ                              1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2936.22  - - ไวตามินบี 1 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 1                            1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2936.23  - - ไวตามินบี 2 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 2                            1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2936.24             ิ           ิ
         - - กรดดี-แพนโททีนก หรือดีแอล-แพนโททีนก (ไวตามินบี 3 หรือไวตามินบี 5)
            และอนุพันธ์ของของดังกล่าว                                 1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2936.25  - - ไวตามินบี 6 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 6                            1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2936.26  - - ไวตามินบี 12 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 12                           1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2936.27  - - ไวตามินซี และอนุพันธ์ของไวตามินซี                              1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2936.28  - - ไวตามินอี และอนุพันธ์ของไวตามินอี                              1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2936.29  - - ไวตามินอื่น ๆ และอนุพันธ์ของไวตามินดังกล่าว                         1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2936.90  - อื่น ๆ รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เข้มข้น                            1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
29.37  2937.11  - - โซมาโททรอปิน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของโซมาโททรอปิน              1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2937.12       ิ
         - - อินซูลน และเกลือของอินซูลนิ                                 1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2937.19  - - อื่น ๆ                                           1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
                                                       82                                                                   อัตราอากร                              ่
                                                                                                 ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ           หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                         ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                               ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2937.21 - - คอร์ทิโซน ไฮโดรคอร์ทิโซน เพรดนิโซน (ดีไฮโดร
           คอร์ทิโซน) และเพรดนิโซโลน (ดีไฮโดรไฮโดรคอร์ทิโซน)             1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2937.22 - - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของคอร์ทิโคสเตอรอยดัลฮอร์โมน            1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2937.23 - - อิสโตรเจนและโพรเจสโตเจน                           1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2937.29 - - อื่น ๆ                                   1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2937.31 - - อีพิเนฟริน                                 1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2937.39 - - อื่น ๆ                                   1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2937.40 - อนุพันธ์ของกรดอะมิโน                             1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2937.50 - พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบเซน และลิวโคทรีน อนุพันธ์
         และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว                  1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2937.90 - อื่น ๆ                                    1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
29.38  2938.10 - รูโทไซด์ (รูทิน) และอนุพันธ์ของรูโทไซด์                    1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2938.90 - อื่น ๆ                                    1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
29.39  2939.11 - - สิ่งเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง บูพรีนอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) โคเดอีน
          ไดไฮโดรโคเดอีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลมอร์ฟีน อีทอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น)
          เฮโรฮีน ไฮโดรโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ไฮโดรมอร์โฟน (ไอเอ็นเอ็น)
          มอร์ฟีน นิโคมอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิโคโดน (ไอเอ็นเอ็น)
          ออกซิมอร์โฟน (ไอเอ็นเอ็น) ฟอลโคดีน (ไอเอ็นเอ็น)
          เทบาคอน (ไอเอ็นเอ็น) และเทบาอีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว          1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2939.19 - - อื่น ๆ                                   1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
             ิ
    2939.21 - - ควินน และเกลือของควินน  ิ                         0    -     0   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2939.29 - - อื่น ๆ                                   1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2939.30 - กาเฟอีน และเกลือของกาเฟอีน                          1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2939.41 - - เอฟีดรีน และเกลือของเอฟีดรีน                        1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2939.42 - - ซิวโดเอฟีดรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของซิวโดเอฟีดรีน             1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2939.43 - - คาทีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของคาทีน                     1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2939.49 - - อื่นๆ                                    1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2939.51 - - เฟเนทิลลีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเฟเนทิลลีน                1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2939.59 - - อื่น ๆ                                   1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2939.61 - - เออโกเมทรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเออโกเมทรีน               1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2939.62 - - เออโกทามีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเออโกทามีน                1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    2939.63 - - กรดไลเซอร์จิก และเกลือของกรดไลเซอร์จิก                   1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
                                                             83                                                                         อัตราอากร                             ่
                                                                                                      ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ                 หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                               ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                     ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    2939.69 - - อื่นๆ                                          1    -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    2939.91 - - โคคาอีน เอกโกนีน ลีโวเมทแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น)
          เมทแอมเฟตามีนราเซเมท รวมทั้งเกลือ เอสเทอร์และอนุพันธ์อื่น ๆ ของของดังกล่าว       1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2939.99 - - อื่น ๆ                                         1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.40  2940.00 น้าตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส
         มอลโทส กลูโคส และฟรักโทส) ชูการ์อเี ทอร์ ชูการ์อะซีทัล
         และชูการ์เอสเทอร์ และเกลือของชูการ์อเี ทอร์ ชูการ์อะซีทัล
         และชูการ์เอสเทอร์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 29.37 29.38 หรือ 29.39            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
29.41  2941.10 - เพนิซิลลิน C766และอนุพันธ์ของเพนิซิลลิน ที่มีโครงสร้าง
          ของกรดเพนิซิลลานิก รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว                      5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    2941.20 - สเตรปโตไมซิน และอนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2941.30 - เตตระไซคลิน และอนุพันธ์ของเตตระไซคลิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                ิ                ิ
    2941.40 - คลอแรมฟีนคอล และอนุพันธ์ของคลอแรมฟีนคอล รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2941.50 - อีริโทรไมซิน และอนุพันธ์ของอีริโทรไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    2941.90 - อื่น ๆ                                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
29.42  2942.00 สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ                                   1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
30.01  3001.10 - ต่อมและอวัยวะอื่น ที่แห้ง จะทาเป็นผงหรือไม่กตาม ็                    1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3001.20 - สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่นหรือที่ได้จาก สิ่งที่ขับ
          ออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว                             1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3001.90 - อื่น ๆ                                          1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
30.02  3002.101 - - - แอนติซีราและผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาดัดแปลงที่ได้จาก
                           ี
            กระบวนการทางเทคโนโลยีชวภาพหรือไม่กตาม    ็                   0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3002.109 - - - อื่นๆ                                        1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3002.20 - วัคซีนใช้เป็นยาสาหรับมนุษย์                                0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3002.30 - วัคซีนใช้เป็นยาสาหรับสัตว์                                0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                       ิ
    3002.901 - - - เลือดสัตว์ที่จัดทาสาหรับใช้รักษาโรค ป้องกันโรค หรือวินจฉัยโรค            1    -     1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3002.909 - - - อื่น ๆ                                        0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
30.03  3003.10 - ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินซึ่งมีโครงสร้าง ของกรดเพนิซิลลานิก
          หรือมีสเตรปโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน                     10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะยาบาบัดมาเลเรีย                                   0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
               ี
    3003.20 - ที่มีปฏิชวนะอื่น ๆ                                    10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะยาบาบัดมาเลเรีย                                   0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                              84                                                                          อัตราอากร                             ่
                                                                                                       ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ                 หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                      ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
             ิ ิ
    3003.31 - - ที่มีอนซูลน                                        10   -    8    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะยาบาบัดมาเลเรีย                                    0   -    0    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3003.39 - - อื่น ๆ                                           10   -    8    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะยาบาบัดมาเลเรีย                                    0   -    0    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3003.40 - ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์แต่ไม่มีฮอร์โมน หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
          ตามประเภทที่ 29.37 หรือไม่มีปฏิชวนะ     ี                      10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
        - เฉพาะยาบาบัดมาเลเรีย                                    0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3003.90 - อื่น ๆ                                           10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
        - เฉพาะยาบาบัดมาเลเรีย                                    0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
30.04  3004.10 - ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินที่มีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก
          หรือมีสเตรปโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน                      10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
               ิ         ิ
        - เฉพาะควินน เกลือของควินน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ                      0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
              ี
    3004.20 - ที่มีปฏิชวนะอื่น ๆ                                     10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                ิ         ิ
        - เฉพาะควินน เกลือของควินน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ                      0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
              ิ ิ
    3004.31 - - ที่มีอนซูลน                                       10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                     ิ        ิ
        - - เฉพาะควินน เกลือของควินน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ                     0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                    ั
    3004.32 - - ที่มีอะดรีนลคอร์ทิโคสเตอรอยด์ฮอร์โมน รวมทั้ง
          อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว                    10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                      ิ        ิ
        - - เฉพาะควินน เกลือของควินน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ                     0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3004.39 - - อื่น ๆ                                          10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                       ิ        ิ
        - - เฉพาะควินน เกลือของควินน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ                     0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3004.40 - ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ แต่ไม่มี
                                         ี
          ฮอร์โมน หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 หรือไม่มีปฏิชวนะ              10    -    8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                 ิ         ิ
        - เฉพาะควินน เกลือของควินน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ                      0    -    0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3004.50 - ยารักษาหรือป้องกันโรคอื่น ๆ ที่มีไวตามินหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.36       10    -    8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                  ิ         ิ
        - เฉพาะควินน เกลือของควินน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ                      0    -    0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3004.90 - อื่น ๆ                                           20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                   ิ         ิ
        - เฉพาะควินน เกลือของควินน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ                      0    -    0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
        - เฉพาะยาเดสเฟอรัส (Desferal)                                 0    -    0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
        - เฉพาะยาต้านไวรัสเอดส์                                    0    -    0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
        - เฉพาะของปรุงแต่งที่เป็นยาบาบัดโรคตามเภสัชตารับมีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เกิน 5%         10    -    8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
30.05  3005.10 - ของที่ใช้แต่งแผลที่มีสารยึดติด และของอื่น ๆ ที่มี สารยึดติด                10    -    8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                         85                                                                     อัตราอากร                             ่
                                                                                                  ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ            หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                           ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                 ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
   3005.90 - อื่น ๆ                                        10   -    8    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
30.06 3006.10 - เอ็นเย็บแผล วัตถุใช้เย็บแผลที่คล้ายกัน และกาวเนื้อเยื่อ
                            ่
         สาหรับ ปิดแผลในทางศัลยกรรม ที่ผานการฆ่าเชือแล้ว  ้
                           ่     ้
         แลมิแนเรียและ แลมิแนเรียเต็นต์ที่ผานการฆ่าเชือแล้ว
                    ้
         รวมทั้งของใช้หามและซับเลือดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรม
                     ่
         หรือทันตกรรมที่ผานการฆ่าเชือแล้ว ้                        10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                        ่
   3006.20 - รีเอเจนต์ที่ใช้ในการตรวจกลุมเลือด                         10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                       ิ        ิ
   3006.301 - - - รีเอเจนต์ที่ใช้ในการวินจฉัยโรคที่ทาจากจุลนทรีย์                0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   3006.309 - - - อื่น ๆ                                    10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
              ุ            ุ
   3006.40 - ซีเมนต์อดฟันและของอื่นที่ใช้อดฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใช้ เสริมกระดูก         10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   3006.50 - หีบและชุดสาหรับปฐมพยาบาล                              10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   3006.60 - เคมีปรุงแต่งที่ใช้คุมกาเนิดซึ่งมีฮอร์โมนหรือมีผลิตภัณฑ์
         อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 หรือมีสเปอร์มิไซด์เป็นหลัก               10    -     8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   3006.70 - เยลปรุงแต่งที่ทาขึ้นใช้ในทางการแพทย์หรือสัตวแพทย์
                 ่
         เป็นสารหล่อลืนสาหรับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อการ
         ผ่าตัดทางศัลยกรรมหรือเพื่อการตรวจร่างกายทางกายภาพ
                  ่
         หรือเป็นสารเชือมต่อ (คับปลิงเอเจนต์) ระหว่างร่างกายกับเครื่องมือแพทย์       5    -    5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   3006.80 - ของเสียทางเภสัชกรรม                                20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
31.01 3101.00 ปุ๋ยจากสัตว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกันหรือจะผ่านกรรมวิธี
                   ็
        ทางเคมีหรือไม่กตาม รวมทั้งปุ๋ยที่ผลิตโดยการผสม
        ผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืชหรือ
                      ี
        โดยการผ่านกรรมวิธทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช                 0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
31.02 3102.10 - ยูเรีย จะเป็นสารละลายในน้าหรือไม่กตาม   ็                     5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
   3102.21 - - แอมโมเนียมซัลเฟต                                 10    -     5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   3102.29 - - อื่น ๆ                                      5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   3102.30 - แอมโมเนียมไนเตรต จะเป็นสารละลายในน้าหรือไม่กตาม    ็              10    -     5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   3102.40 - ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกับแคลเซียม
         คาร์บอเนต หรือกับสารอนินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย                   5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   3102.50 - โซเดียมไนเตรต                                    5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   3102.60 - เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรต กับแอมโมเนียมไนเตรต             5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   3102.70 - แคลเซียมไซยานาไมด์                                 5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   3102.80 - ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรต ที่เป็นสาร
                                                                86                                                                            อัตราอากร                             ่
                                                                                                         ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ                  หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                  ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                        ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
          ละลายในน้าหรือในสารละลายที่มีแอมโมเนีย                             5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3102.90  - อื่น ๆ รวมถึงของผสมที่ไม่ได้ระบุไว้ตามประเภทย่อยดังกล่าวข้างต้น                5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
31.03  3103.10  - ซุปเปอร์ฟอสเฟต                                         5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3103.20  - เบสิกสแลก                                           5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3103.90  - อื่น ๆ                                             5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
31.04  3104.10       ั
         - คาร์นลไลต์ ซิลไวต์ และเกลือโพแทสเซียมตามสภาพธรรมชาติอื่น ๆ                   5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3104.20  - โพแทสเซียมคลอไรด์                                       5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3104.30  - โพแทสเซียมซัลเฟต                                        5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3104.90  - อื่น ๆ                                             5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
31.05  3105.10  - ของในตอนนี้ที่ทาเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกันหรือที่
          บรรจุภาชนะซึ่งมีน้าหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม                      5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3105.20  - ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุปุ๋ยสามชนิดคือ
          ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม                                5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    3105.30  - ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียม ฟอสเฟต)                    5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    3105.40  - แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต)
          และของผสมของของดังกล่าว กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต
          (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)                                     5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3105.51  - - ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต                                    5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3105.59  - - อื่น ๆ                                           5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3105.60  - ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่น ๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม       5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3105.90  - อื่น ๆ                                            5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
32.01  3201.10  - สิ่งสกัดที่ได้จากควีบราโซ                                  10    -     5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3201.20  - สิ่งสกัดที่ได้จากแวตเทิล                                   10    -     5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3201.90  - อื่น ๆ                                            10    -     5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
32.02  3202.10  - สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง                              10    -     5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3202.90  - อื่น ๆ                                            10    -     5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
32.03  3203.00  วัตถุแต่งสีที่ได้จากพืชหรือสัตว์ (รวมถึงสิ่งสกัดที่ใช้ย้อมสี
         แต่ไม่รวมถึงแอนิมอลแบล็ก) จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่
         ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอน
         นี้ที่มีวัตถุแต่งสีซึ่งได้จากพืชหรือสัตว์เป็นหลัก                       10    -     5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
32.04  3204.11  - - สีย้อมชนิดดิสเพอร์สและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก                5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3204.12                           ็
         - - สีย้อมชนิดแอซิดจะพรีเมทัลไลส์หรือไม่กตามและสิ่ง
                                                                87                                                                            อัตราอากร                              ่
                                                                                                          ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ                    หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                  ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                         ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
           ปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก รวมทั้งสีย้อมชนิด
           มอร์แดนต์และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมชนิดมอร์แดนต์เป็นหลัก                   5    -     5   -    5    -    5    -    5    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3204.13  - - สีย้อมชนิดเบสิกและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก                  1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3204.14  - - สีย้อมชนิดไดเร็กและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก                  5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3204.15  - - สีย้อมชนิดแวต (รวมถึงที่ใช้ประโยชน์เป็นสารสี) และ
           สิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก                            1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3204.16  - - สีย้อมชนิดรีแอกทีฟและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก                 5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3204.17  - - สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารสีเป็นหลัก                            5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3204.19  - - อื่น ๆ รวมถึงของผสมของวัตถุแต่งสีตามประเภทย่อยที่
            3204.11 ถึง 3204.19 ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป                         1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3204.20          ิ
         - ผลิตภัณฑ์อนทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่าง ชนิดฟลูออเรสเซนต์          1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3204.90  - อื่น ๆ                                             5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
32.05  3205.00  คัลเลอร์เลก สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ ที่มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก        5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
32.06  3206.11  - - ที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ซึ่งคานวณในสภาพแห้ง         1    -     1   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3206.19  - - อื่นๆ                                            5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    3206.20  - สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารประกอบโครเมียมเป็นหลัก                       5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3206.30  - สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารประกอบแคดเมียมเป็นหลัก                      10    -     5   -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3206.41                     ั
         - - อัลตรามารีนและสิ่งปรุงแต่งที่มีอลตรามารีนเป็นหลัก                      10    -     5   -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3206.42  - - ลิโทโพน สารสีและสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีซิงค์ซัลไฟด์เป็นหลัก                10    -     5   -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3206.43  - - สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีเฮกซาไซยาโนเฟอร์เรต
            (เฟอร์โรไซยาไนด์และเฟอร์ริไซยาไนด์) เป็นหลัก                        10    -    5    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3206.49  - - อื่น ๆ                                           10    -    5    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3206.50  - ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์                           0    -    0    -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
32.07  3207.10  - สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทาให้ทึบแสง สีปรุงแต่ง และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน       10    -    5    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3207.20  - เอนาเมลและเกลซ เอนโกป (สลิป) และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน                    5    -    5    -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3207.30  - น้ายาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน                             10    -    8    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3207.40  - กลาสฟริตและแก้วอื่น ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ดหรือเกล็ด                       5    -    5    -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
32.08  3208.10  - ที่มีโพลิเอสเตอร์เป็นหลัก                                   20    -    20    -    20    -    20    -    20    -    ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย
    3208.20        ิ
         - ที่มีอะคริลกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก                        20    -    20    -    20    -    20    -    20    -    ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และลาว
    3208.90  - อื่น ๆ                                            20    -    20    -    20    -    20    -    20    -    ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
32.09  3209.10         ิ
         - ที่มีอะคริลกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก                        20    -    20    -    20    -    20    -    20    -    ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3209.90  - อื่น ๆ                                            20    -    20    -    20    -    20    -    20    -    ยกเว้นเวียดนาม
                                                    88                                                               อัตราอากร                              ่
                                                                                             ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                     รายการ       หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                     ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                            ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
32.10               ิ
    3210.00 สีทาอื่น ๆ และวาร์นชอื่น ๆ (รวมถึงเอนาเมล แลกเกอร์
        และดิสเทมเปอร์) สารสีน้าปรุงแต่งชนิดที่ใช้ตกแต่งหนังฟอก         20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
32.11  3211.00 ไดรเออร์ปรุงแต่ง                            10    -    5    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
32.12  3212.10 - แสตมปิ้งฟอยล์                             20    -    5    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3212.90 - อื่น ๆ                                20    -    5    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
32.13  3213.10 - สีเป็นชุด                               20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3213.90 - อื่น ๆ                                20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
32.14  3214.10 พัตตี้สาหรับยากระจก พัตตี้สาหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์
        สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมัน และมาสติกอื่น ๆ รวมทั้งสีโป๊        10    -   10    -   10    -   10    -    10    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3214.90 - อื่น ๆ                                20    -   20    -   20    -   20    -    20    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
32.15  3215.11 - - สีดา                          ไม่เหลว    5   2.50   5   2.50   0   0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                      กิโลกรัม
                                       เหลว
                                       ลิตร
    3215.19 - - อื่น ๆ                         ไม่เหลว    5   2.50    5  2.50   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
                                      กิโลกรัม
                                       เหลว
                                       ลิตร
    3215.90 - อื่น ๆ                          ไม่เหลว    5   2.50    5  2.50   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                      กิโลกรัม
                                       เหลว
                                       ลิตร
33.01  3301.11 - - ของเบอร์กามอต                     ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                      กิโลกรัม
                                       เหลว
                                       ลิตร
    3301.12 - - ของส้มชนิดออเรนจ์                   ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                      กิโลกรัม
                                       เหลว
                                       ลิตร
    3301.13 - - ของมะนาวฝรั่ง (เลมอน)                 ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                      กิโลกรัม
                                               89                                                           อัตราอากร                              ่
                                                                                         ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ  หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                 ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                       ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
                                  เหลว
                                   ลิตร
    3301.14 - - ของมะนาว (ไลม์)                ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                 กิโลกรัม
                                  เหลว
                                   ลิตร
    3301.19 - - อื่น ๆ                     ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                 กิโลกรัม
                                  เหลว
                                   ลิตร
    3301.21 - - ของเจอราเนียม                 ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                 กิโลกรัม
                                  เหลว
                                   ลิตร
    3301.22 - - ของมะลิ                    ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                 กิโลกรัม
                                  เหลว
                                   ลิตร
    3301.23 - - ของลาเวนเดอร์ หรือของลาแวนดิน         ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
                                 กิโลกรัม
                                  เหลว
                                   ลิตร
    3301.24 - - ของเพปเพอร์มินต์ (เมนทาไพเพอร์ริทา)      ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                 กิโลกรัม
                                  เหลว
                                   ลิตร
    3301.25 - - ของมินต์อื่น ๆ                 ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                 กิโลกรัม
                                  เหลว
                                   ลิตร
    3301.26 - - ของเวทิเวอร์                  ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                 กิโลกรัม
                                                 90                                                             อัตราอากร                              ่
                                                                                           ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ   หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                   ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                         ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
                                    เหลว
                                     ลิตร
    3301.29 - - อื่น ๆ                      ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
                                   กิโลกรัม
                                    เหลว
                                     ลิตร
    3301.30 - เรซินอยด์                      ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                   กิโลกรัม
                                    เหลว
                                     ลิตร
    3301.901 - - - ออลีโอเรซินที่สกัดแล้ว                    5    -     5   -   0     -    0    -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
    3301.909 - - - อื่น ๆ                     ไม่เหลว    5   3.93    5  3.93   0    0.00   0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                                   กิโลกรัม
                                    เหลว
                                     ลิตร
33.02  3302.10  - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม         5    -    5    -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3302.90  - อื่น ๆ                             5    -    5    -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
33.03  3303.00  หัวน้าหอมและน้าหอม                        20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย
33.04  3304.10  - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งริมฝีปาก                 20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3304.20  - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งตา                    20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3304.30  - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า           20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3304.91  - - เป็นผง จะอัดหรือไม่กตาม ็                  20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
    3304.99  - - อื่น ๆ                            20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย
33.05  3305.10  - แชมพู                             20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
    3305.20  - สิ่งปรุงแต่งสาหรับดัดหรือยืดผม                 20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    3305.30  - แล็กเกอร์สาหรับใช้กบผม ั                    20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    3305.90  - อื่น ๆ                             20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
33.06  3306.10  - ยาสีฟัน                            20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3306.20  - ด้ายใช้ทาความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟลอส)             10    -    8    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3306.90  - อื่นๆ                             20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
33.07  3307.10            ่
         - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กอน ระหว่างหรือหลังการโกนหนวด        20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3307.20           ่
         - สิ่งที่ใช้ดับกลินตัว และใช้ระงับเหงือ่             20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
                                                              91                                                                          อัตราอากร                             ่
                                                                                                       ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ               หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                      ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
   3307.30   - เกลือหอมและสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สาหรับใช้อาบน้า                       20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   3307.41                           ่
         - - "อะการ์บัตตี" และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ให้กลินหอมโดยการเผา                20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   3307.49   - - อื่น ๆ                                          20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   3307.901               ้
         - - - สารละลายที่ใช้ลางคอนแทกเลนส์หรือตาเทียม                        20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   3307.909  - - - อื่น ๆ                                         20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
34.01 3401.111             ิ
         - - - สบู่ ผลิตภัณฑ์อนทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว
                 ั                    ้
             ซึ่งมีลกษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชินหรือเป็นรูปทรง     กิโลกรัม   20   1.85   12   1.11    5    0.46   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
    3401.112  - - - กระดาษ แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ที่อาบซึม
             เคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก                  กิโลกรัม   20   3.75   12   2.25    5    0.94   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
    3401.191              ิ
         - - - สบู่ ผลิตภัณฑ์อนทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มี คุณสมบัติลดแรงตึงผิว
                  ั                    ้
             ซึ่งมีลกษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชินหรือเป็นรูปทรง     กิโลกรัม   20   3.75   12   2.25    5    0.94   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3401.192  - - - กระดาษ แวดดิ้ง สักหลาด และผ้าไม่ทอ ที่อาบซึม
             เคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก                  กิโลกรัม   20   3.75   12   2.25    5    0.94   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3401.20  - สบู่ในลักษณะอื่น ๆ                             กิโลกรัม   20   3.75   12   2.25    5    0.94   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3401.30            ิ
         - ผลิตภัณฑ์อนทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ ลด
                              ั
          แรงตึงผิวสาหรับทาความสะอาดซึ่งมีลกษณะเป็นของเหลว
          หรือครีมและจัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก จะมีสบู่หรือไม่กตาม ็         กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
34.02 3402.111  - - - โซเดียมลอริลซัลเฟตและโซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต             กิโลกรัม   10   1.50    5   0.75    5    0.75   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   3402.119  - - - อื่น ๆ                                 กิโลกรัม   10   2.00    5   1.00    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
         - - - เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยากาจัด วัชพืช         กิโลกรัม   0    -    0    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
         - - - เฉพาะฟอร์มัลดัไฮด์- คอนเดนเสต ของเกลือโซเดียม
             ของกรดแนฟทาลีนซัลโฟนิกที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีย้อม           กิโลกรัม   5   1.00    5   1.00    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3402.12  - - แคตไอออนิก                                กิโลกรัม   10   2.00    5   1.00    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยากาจัดวัชพืช          กิโลกรัม   0    -    0    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3402.13  - - น็อน-ไอออนิก                               กิโลกรัม   0    -    0    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3402.19  - - อื่น ๆ                                  กิโลกรัม   5   1.00    5   1.00    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
         - - เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยากาจัดวัชพืช          กิโลกรัม   0    -    0    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3402.201  - - - สารซักฟอก                                กิโลกรัม   20   3.30   12   1.98    5    0.83   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3402.209  - - - อื่น ๆ                                 กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
         - - - เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ามันบนผิวน้า    กิโลกรัม   5   1.00    5   1.00    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3402.90  - อื่น ๆ                                   กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
         - เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยากาจัดวัชพืช           กิโลกรัม   0    -    0    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
                                                                 92                                                                             อัตราอากร                             ่
                                                                                                          ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                         รายการ                  หน่วย      2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                   ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                         ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
         - เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ามันบนผิวน้า          กิโลกรัม   5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
         - เฉพาะโซเดียม เอ็น- เบนซิลซัลฟาเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีย้อม            กิโลกรัม   5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
34.03  3403.11                       ี
         - - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธของวัตถุทอหนังฟอก หนังเฟอร์หรือวัตถุอื่น ๆ          5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3403.19  - - อื่น ๆ                                             5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3403.91                        ี
         - - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธของวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์หรือวัตถุอื่น ๆ          5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3403.99  - - อื่น ๆ                                             5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
34.04  3404.10  - ทาจากลิกไนต์ที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี                              10    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3404.20                 ี
         - ทาจากโพลิ (ออกซิเอทิลน) (โพลิเอทิลนไกลคอล)  ี                          10    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3404.90  - อื่น ๆ                                              5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
34.05  3405.10                                ั
         - ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สาหรับใช้กบรองเท้า หรือเครื่องหนัง        20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3405.20  - ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันสาหรับ
          บารุงรักษา เฟอร์นเิ จอร์ พื้นหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ทาด้วยไม้                    20   -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   3405.30                              ั
         - ยาขัดเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สาหรับใช้กบตัวถังรถ นอกจาก ยาขัดเงาโลหะ           20   -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   3405.40   - เพสต์และผงสาหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สาหรับขัดถู                    20   -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   3405.90   - อื่น ๆ                                             20   -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
34.06 3406.00   เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งที่คล้ายกัน                                20   -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย
34.07 3407.001  - - - สิ่งปรุงแต่งสาหรับใช้ในทางทันตกรรมที่มีปลาสเตอร์เป็นหลัก                  5   -     5    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   3407.009  - - - อื่น ๆ                                           10   -     5    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
         - - - เฉพาะ " สารประกอบสาหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทางทันตกรรม"
             เว้นแต่ที่เป็นแผ่น เป็นรูปเกือกม้า เป็นแท่ง และลักษณะที่คล้ายกัน              5   -     5    -    0    -     0    -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
35.01  3501.10  - เคซีอน ิ                                           10   -     5    -    5    -     0    -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
    3501.90  - อื่น ๆ                                             10   -     5    -    5    -     0    -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
35.02  3502.11  - - แห้ง                                             10   -    10    -    10    -    10    -    10    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3502.19  - - อื่น ๆ                                            10   -    10    -    10    -    10    -    10    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3502.20  - แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีน
          ของหางนม(เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป                              10    -     5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   3502.90   - อื่น ๆ                                             10    -     5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
35.03 3503.001  - - - ไอซิงกลาส                                    กิโลกรัม  -   8.25    -   5.50    -    2.75   -    0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
   3503.009  - - - อื่น ๆ                                     กิโลกรัม  -   3.08    -   2.05    -    1.03   -    0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
35.04 3504.00   เพปโทนและอนุพันธ์ของเพปโทน สารโปรตีนอื่น ๆ และ
         อนุพันธ์ของสารโปรตีนเหล่านั้นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้
         ในที่อื่น ผงหนังดิบจะใส่โครมอลัมด้วยหรือไม่กตาม   ็                      5    -     5    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                                                             93                                                                        อัตราอากร                             ่
                                                                                                     ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ              หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                              ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                    ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
35.05  3505.10 - เดกซ์ทริน และโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ                            10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3505.20 - กาว                                           20   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
35.06  3506.10 - ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสาหรับใช้เป็นกาวหรือสารยึดติด ซึ่งจัดทาขึ้น
         เพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือสารยึดติด โดยมีน้าหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม  กิโลกรัม   -   3.08    -   2.05    -    1.03   -    0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3506.91 - - สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.13 หรือยางเป็นหลัก   กิโลกรัม   -   3.08    -   2.05    -    1.03   -    0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    3506.99 - - อื่น ๆ                                 กิโลกรัม   -   3.08    -   2.05    -    1.03   -    0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
35.07  3507.10 - เรนเนต และสิ่งเข้มข้นของเรนเนต                             10    -    5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3507.90 - อื่น ๆ                                         5    -    5    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
36.01  3601.00 ดินขับ                                          20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
36.02  3602.00 วัตถุระเบิด นอกจากดินขับ                                 20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
36.03  3603.00 สายชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก๊ปก้นกระสุนปืน หรือ
                     ้      ้
        แก๊ปหัวชนวนระเบิด เชือจุดระเบิด เชือปะทุไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิด               20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
36.04  3604.10 - ดอกไม้เพลิง                                      20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3604.90 - อื่น ๆ                                         20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
36.05  3605.00 ไม้ขีดไฟ นอกจากของจาพวกดอกไม้เพลิงตามประเภทที่ 36.04            กิโลกรัม   20   12.50   12   7.50    5    3.13   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
36.06        ้         ้
    3606.10 - เชือเพลิงเหลวหรือเชือเพลิงที่เป็นก๊าซเหลวบรรจุใน
         ภาชนะชนิดใช้บรรจุหรือเติมไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟที่
         คล้ายกัน และมีความจุไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร                   20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3606.90 - อื่น ๆ                                         20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
37.01  3701.10 - สาหรับเอกซเรย์                                     1    -    1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และจีน
            ์
    3701.20 - ฟิลมชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที                              20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                ์
    3701.30 - แผ่นและฟิลมอื่นๆ ที่ด้านใดก็ตามเกิน 255 มิลลิเมตร                   20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
        - เฉพาะชนิดใช้ในการแพทย์                                 10    -    8    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
        - เฉพาะสาหรับใช้ในการทาแม่พิมพ์                             15    -    8    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3701.91 - - สาหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)                          20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะสาหรับใช้ในการทาแม่พิมพ์                            15    -    8    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3701.99 - - อื่น ๆ                                        20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะชนิดใช้ในการแพทย์                                10    -    8    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะสาหรับใช้ในการทาแม่พิมพ์                            15    -    8    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
37.02  3702.10 - สาหรับเอกซเรย์                                     1    -    1    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
             ์
    3702.20 - ฟิลมชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที                              20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3702.31 - - สาหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)                          20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                                                                94                                                                           อัตราอากร                             ่
                                                                                                         ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ                   หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                 ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                        ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
        - - เฉพาะสาหรับใช้ในการทาแม่พิมพ์                                 15   -     8   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                       ิ
    3702.32 - - อื่น ๆ ที่มีซิลเวอร์ฮาไลด์อมัลชัน                               20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะชนิดใช้ในการแพทย์                                     10   -     8   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะสาหรับใช้ในการทาแม่พิมพ์                                 15   -     8   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3702.39 - - อื่น ๆ                                             20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะชนิดใช้ในการแพทย์                                     10   -     8   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะสาหรับใช้ในการทาแม่พิมพ์                                 15   -     8   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3702.41 - - มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน
          200 เมตร สาหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)                         20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
        - - เฉพาะสาหรับใช้ในการทาแม่พิมพ์                                15    -    8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    3702.42 - - มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน
         200 เมตร นอกจากที่ใช้ในการถ่ายรูปสี                              20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะสาหรับใช้ในการทาแม่พิมพ์                                15    -    8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3702.43 - - มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 200 เมตร                  20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะสาหรับใช้ในการทาแม่พิมพ์                                15    -    8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3702.44 - - มีความกว้างเกิน 105 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 610 มิลลิเมตร                    20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะชนิดใช้ในการแพทย์                                    10    -    8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะสาหรับใช้ในการทาแม่พิมพ์                                15    -    8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3702.51 - - มีความกว้างไม่เกิน 16 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 14 เมตร                 20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3702.52 - - มีความกว้างไม่เกิน 16 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 14 เมตร                   20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3702.53 - - มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร
         และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร สาหรับทาสไลด์                           20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3702.54 - - มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร
         และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร นอกจากสาหรับทาสไลด์                        20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    3702.55 - - มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร
         และมีความยาวเกิน 30 เมตร                                   20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
                ์
        - - เฉพาะฟิลมภาพยนตร์ที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร                         5    -    5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    3702.56 - - มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร                                 20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                 ์
        - - เฉพาะฟิลมภาพยนตร์                                       5    -    5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3702.91 - - มีความกว้างไม่เกิน 16 มิลลิเมตร                               20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
        - - เฉพาะชนิดใช้ในการแพทย์                                    10    -    8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3702.93 - - มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร       20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และจีน
                                                                95                                                                            อัตราอากร                              ่
                                                                                                         ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ                  หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                  ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                        ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
          - - เฉพาะชนิดใช้ในการแพทย์                                   10   -     8   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และจีน
                       ์
          - - เฉพาะฟิลมภาพยนตร์ที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร                        15   -     8   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    3702.94  - - มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 30 เมตร        20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และจีน
                        ์
          - - เฉพาะฟิลมภาพยนตร์ที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร                         5   -     5   -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และจีน
          - - เฉพาะชนิดใช้ในการแพทย์                                   10   -     8   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    3702.95  - - มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร                                20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
          - - เฉพาะฟิลมภาพยนตร์     ์                                 5   -     5   -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
          - - เฉพาะชนิดใช้ในการแพทย์                                   10   -     8   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
37.03  3703.10  - เป็นม้วนและมีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร                           20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และจีน
    3703.20  - อื่น ๆ สาหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)                           20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม จีน และพม่า
    3703.90  - อื่น ๆ                                            20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และจีน
37.04  3704.00             ์
          แผ่น ฟิลม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอ ใช้ในการถ่าย
               ่
          รูป ที่ถายหรืออัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ลาง   ้                          20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
37.05  3705.10  - สาหรับใช้ในการถ่ายทาออฟเซ็ต                                 15    -    8    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3705.20  - ไมโครฟิลม       ์                                   20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
                           ์
          - เฉพาะไมโครฟิลม ที่บันทึกข้อมูลแล้ว                              0    -    0    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3705.90  - อื่น ๆ                                           20    -    12    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
          - เฉพาะไมโครฟิลม ที่บันทึกข้อมูลแล้ว์                             0    -    0    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
          - เฉพาะที่ใช้ทาแม่พิมพ์                                    15    -    8    -    5    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
37.06 3706.101         ์
          - - - ฟิลมภาพยนตร์ซึ่งพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดี
                              ์
             กรมศุลกากรว่าเป็นฟิลมภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์
             และสถานที่ตามที่เป็นจริงโดยมิได้แต่งขึ้นหรือเป็น
                    ์
             ฟิลมภาพยนตร์ที่แสดงในด้านวิชาการ                             0    -     0    -    0    -    0     -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3706.102         ์
          - - - ฟิลมภาพยนตร์ที่ได้จากการถ่ายทาในต่างประเทศ
             นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 3706.101                   เมตร    -   3.75    -   2.50    -    1.25    -   0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
          - - - เฉพาะฟิลมภาพยนตร์ไทย   ์                          เมตร    -   1.13    -   0.75    -    0.38    -   0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    3706.103          ์
          - - - ฟิลมภาพยนตร์ที่ได้จากการถ่ายทาในประเทศนอก
             จากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 3706.101                    เมตร    -   1.13    -   0.75    -    0.38   -    0.00    -    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    3706.109  - - - อื่น ๆ                                         20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3706.901           ์
          - - - ฟิลมภาพยนตร์ซึ่งพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีกรม
                             ์
             ศุลกากรว่าเป็นฟิลมภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์และ
                                     ์
             สถานที่ตามที่เป็นจริงโดยมิได้แต่งขึ้นหรือเป็นฟิลม
                                                            96                                                                       อัตราอากร                             ่
                                                                                                    ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ                หน่วย    2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                             ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                   ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
             ภาพยนตร์ที่แสดงในด้านวิชาการ                           0    -    0    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3706.902       ์
          - - - ฟิลมภาพยนตร์ที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น                      20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3706.909  - - - อื่น ๆ                                 เมตร   -   0.38   -   0.25   -     0.13  -    0.00   -    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
37.07  3707.10  - อิมัลชันไวแสง                                    20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3707.90  - อื่น ๆ                                       20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
38.01  3801.10  - กราไฟต์เทียม                                     5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3801.20                  ่
          - กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึงคอลลอยด์                          5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3801.30  - คาร์บอเนเซียสเพสต์สาหรับทาอิเล็กโทรด และเพสต์ที่คล้ายกัน สาหรับบุผนังเตา       5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3801.90  - อื่น ๆ                                        5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
38.02  3802.10  - คาร์บอนกัมมันต์                                   5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3802.90  - อื่น ๆ                                       10    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
38.03  3803.00  ทอลล์ออยล์ จะทาให้บริสุทธิ์หรือไม่กตาม ็                        5    -    5    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
38.04  3804.00  ด่างที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม้ จะทาให้เข้มข้น แยกเอา
                           ี
          น้าตาลออก หรือจะผ่านกรรมวิธทางเคมีหรือไม่กตาม  ็
          รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แต่ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์ตามประเภทที่ 38.03             5    -     5   -    0     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
38.05  3805.10  - น้ามันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ามันวูดเทอร์เพนไทน์หรือน้ามันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์       5    -     5   -    0     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3805.20  - ไพน์ออยล์                                      5    -     5   -    0     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3805.90  - อื่น ๆ                                       5    -     5   -    0     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
38.06  3806.10  - โรซินและกรดเรซิน                                  0    -     0   -    0     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3806.20  - เกลือของโรซิน เกลือของกรดเรซิน เกลือของอนุพันธ์
           โรซิน หรือเกลือของอนุพันธ์กรดเรซิน นอกจากเกลือของโรซินแอดดัก            5    -     5   -    0     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3806.30  - เอสเทอร์กม ั                                    5    -     5   -    0     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3806.90  - อื่น ๆ                                       5    -     5   -    0     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
38.07  3807.00  วูดทาร์ น้ามันวูดทาร์ วูดครีโอโซต วูดแนฟทา พิตซ์ที่ได้
          จากพืชผักบริวเวอร์พิตซ์ และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันที่มี
          โรซิน กรดเรซินหรือพิตซ์ที่ได้จากพืชผักเป็นหลัก                    10    -    5    -    5     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
38.08  3808.10  - สารฆ่าแมลง                                     20    -    12    -    5     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
          - เฉพาะที่มิได้บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดัน ซึ่งอัดไว้ในตัว         0    -    0    -    0     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3808.20  - สารฆ่ารา                                      20    -    12    -    5     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
          - เฉพาะที่มิได้บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดัน ซึ่งอัดไว้ในตัว         0    -    0    -    0     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3808.30  - สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการงอกของพืช และ
           ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช                     20    -    12    -    5     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                                                               97                                                                          อัตราอากร                             ่
                                                                                                        ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ                 หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                       ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
         - เฉพาะสารฆ่าวัชพืชที่มิได้บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว        0    -    0    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3808.401 - - - ชนิดที่มีกรดน้ามันดินปนกับด่างแอลคาไล และชนิด
            อื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกาหนด                        0    -    0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3808.409 - - - อื่น ๆ                                         20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
         - - - เฉพาะที่มิได้บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดัน ซึ่งอัดไว้ในตัว           0    -    0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3808.901 - - - สารเบื่อหนู                                       0    -    0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3808.909 - - - อื่น ๆ                                         20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
         - - - เฉพาะที่มิได้บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดัน ซึ่งอัดไว้ในตัว           0    -    0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
38.09  3809.10 - ที่มีสารจาพวกอะมิเลเชียสเป็นหลัก                               5    -    5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3809.91 - - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน                   5    -    5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    3809.92 - - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน                   5    -    5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3809.93 - - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน                    5    -    5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
38.10  3810.10 - สิ่งปรุงแต่งสาหรับกัดล้างผิวโลหะ ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่น ๆ
          สาหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแล่นหรือการเชือม  ่                        5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3810.90 - อื่น ๆ                                            5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
38.11                      ่
    3811.11 - - ที่มีสารประกอบของตะกัวเป็นหลัก                               5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3811.19 - - อื่น ๆ                                           5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                   ั
    3811.21 - - ที่มีน้ามันปิโตรเลียมหรือน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินส                    5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3811.29 - - อื่น ๆ                                           5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3811.90 - อื่น ๆ                                            5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
38.12  3812.10 - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสาหรับยาง                            5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3812.20 - คอมพาวนด์พลาสติไซเซอร์สาหรับยางหรือพลาสติก                         10    -     5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3812.30 - สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตบิไลเซอร์
          อื่น ๆ สาหรับยางหรือพลาสติก                                 5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
38.13  3813.00 สิ่งปรุงแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) สาหรับเครื่องดับเพลิง
         ลูกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแล้ว                           0    -     0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
38.14  3814.00 ตัวทาละลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ผสม ที่ไม่ได้
         ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ลอกสีหรือลอกวาร์นช ิ                5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย
38.15            ิ
    3815.11 - - ที่มีนกเกิลหรือสารประกอบของนิกเกิลเป็นสารกัมมันต์                     5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3815.12 - - ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่าเป็นสารกัมมันต์                    5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3815.19 - - อื่น ๆ                                           5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    3815.90 - อื่น ๆ                                            5    -     5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                        98                                                                    อัตราอากร                              ่
                                                                                                  ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ            หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                          ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                 ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
38.16  3816.00 ซีเมนต์ มอร์ทาร์ คอนกรีต และของที่มีส่วนผสมคล้ายกัน
        ที่ทนไฟ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 38.01                     5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
38.17  3817.00 แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลแนฟทาลีนผสม นอกจาก
        ที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 27.07 หรือ 29.02                      5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
38.18  3818.00 ธาตุเคมีที่โด๊ปแล้วสาหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ มี
        ลักษณะเป็นแผ่นกลม เป็นเวเฟอร์หรือลักษณะที่คล้ายกัน
        สารประกอบเคมีที่โด๊ปแล้วสาหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์                0    -     0   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
38.19  3819.00 น้ามันเบรกไฮดรอลิก และของเหลวปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ใช้
        สาหรับการส่งกาลังไฮดรอลิก ที่ไม่มีหรือมีน้ามันปิโตรเลียม
                     ั
        หรือน้ามันจากแร่บิทูมินสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้าหนัก               20    -    12    -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
38.20  3820.00 สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็ง และของเหลวปรุงแต่งขจัดน้าแข็ง             5    -    5    -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
38.21              ้         ้ ิ
    3821.00 อาหารเพาะเชือปรุงแต่งสาหรับเลียงจุลนทรีย์                     5    -    5    -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
38.22  3822.00 รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้วจะมีวัตถุ
                  ็           ิ
        รองรับหรือไม่กตามสาหรับใช้ในการวินจฉัยหรือใช้ตาม
        ห้องปฏิบัติการ นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 30.02
                   ้
        หรือ 30.06 วัตถุอางอิงที่รับรองแล้ว                        5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
38.23  3823.11 - - สเตียริกแอซิด                                 10    -     5   -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3823.12 - - โอเลอิกแอซิด                                 10    -     5   -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3823.13 - - ทอลออยล์แฟตตี้แอซิด                              10    -     5   -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3823.19 - - อื่นๆ                                     10    -     5   -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3823.70 - แฟตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม                       10    -     5   -    5    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
38.24  3824.10 - สารยึดปรุงแต่งสาหรับทาแบบหล่อหรือแกนหล่อ                     5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
                 ิ
    3824.20 - กรดแนฟทีนกรวมทั้งเกลือที่ไม่ละลายน้าและเอสเทอร์ของกรดแนฟทีนก   ิ       5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3824.30 - เมทัลคาร์ไบด์ที่ผสมเข้าด้วยกันหรือที่ผสมกับสารยึดที่มี
         โลหะซึ่งไม่ได้เกาะหรือติดรวมกัน                         5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
                             ั
    3824.40 - สารเติมแต่งที่ปรุงแต่งแล้วสาหรับใช้กบซีเมนต์ มอร์ทาร์ หรือคอนกรีต        5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3824.50 - มอร์ทาร์และคอนกรีต ชนิดไม่ทนไฟ                          5    -     5   -    5    -    5    -    5    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3824.60 - ซอร์บิทอล นอกจากของตามประเภทย่อยที่ 2905.44                   5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3824.71 - - ของผสมที่มีอนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดของ
           อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่มีฟลูออรีนและคลอรีนเท่านั้น              5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3824.79 - - อื่นๆ                                     5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม
    3824.90 - อื่นๆ                                      5    -     5   -    0    -    0    -    0    -    ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                                                          99                                                                     อัตราอากร                             ่
                                                                                                   ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                     รายการ             หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                           ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                  ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
38.25  3825.10  - ขยะเทศบาล                                     5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3825.20  - ตะกอนจากน้าเสีย                                  5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3825.30  - ของเสียจากสถานพยาบาล                               5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3825.41  - - ชนิดฮาโลเจเนเต็ด                                5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3825.49  - - อื่น ๆ                                     5    -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    3825.50  - ของเสียที่เป็นของเหลวกัดล้างโลหะ น้ามันไฮดรอลิก
          น้ามันเบรคและของเหลวกันการเยือกแข็ง                       5    -    5    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3825.61  - - มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์                      5    -    5    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3825.69  - - อื่น ๆ                                     5    -    5    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    3825.90  - อื่น ๆ                                      5    -    5    -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
39.01  3901.10        ี
         - โพลิเอทิลนที่มีความถ่วงจาเพาะน้อยกว่า 0.94             กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00                    ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
                   ี
         - เฉพาะโพลิเอทิลนสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิต สายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  กิโลกรัม   10   2.00    8   1.60    5    1.00   0    0.00    0    0.00                     ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
                    ี
         - เฉพาะโพลิเอทิลนสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
          บรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์ หรือยูเอชที    กิโลกรัม   1   0.20    1   0.20    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์ ิ
    3901.20         ี
         - โพลิเอทิลนที่มีความถ่วงจาเพาะตั้งแต่ 0.94 ขึ้นไป          กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00               ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม จีน และฟิลปปินส์
                     ี
         - เฉพาะโพลิเอทิลนสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  กิโลกรัม   10   2.00    8   1.60    5    1.00   0    0.00    0    0.00                ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม จีน และฟิลปปินส์
    3901.30      ี
         - เอทิลน-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์                   กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
         - เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า         กิโลกรัม   10   2.00    8   1.60    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3901.90  - อื่น ๆ                               กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00                   ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
                      ี
         - เฉพาะโพลิเอทิลนสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  กิโลกรัม   10   2.00    8   1.60    5    1.00   0    0.00    0    0.00                    ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
39.02  3902.10  - โพลิโพรพิลน  ี                          กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00                     ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
         - เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า         กิโลกรัม   10   2.00    8   1.60    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์ ิ
    3902.20  - โพลิไอโซบิวทิลน     ี                     กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์  ิ
                        ี
         - เฉพาะโพลิไอโซบิวทิลน ที่นาเข้ามาผลิตน้ามันเครื่อง
          รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะชนิดลดควันขาว                กิโลกรัม   5   1.00    5   1.00    0    0.00   0    0.00    0    0.00                  ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
    3902.30       ี
         - โพรพิลนโคโพลิเมอร์                         กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00                   ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
         - เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า         กิโลกรัม   10   2.00    8   1.60    5    1.00   0    0.00    0    0.00                    ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
    3902.90  - อื่น ๆ                               กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์ิ
39.03  3903.11  - - ชนิดเอกซแพนซิเบิล                        กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์ ิ
    3903.19  - - อื่น ๆ                              กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์  ิ
    3903.20  - สไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคโพลิเมอร์           กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์   ิ
    3903.30  - อะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) โคโพลิเมอร์       กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40    5    1.00   0    0.00    0    0.00            ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม และฟิลปปินส์
                                                       100                                                                  อัตราอากร                             ่
                                                                                               ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ          หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                        ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                               ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    3903.90  - อื่น ๆ                            กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0                       ิ
                                                                                      0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
39.04  3904.10  - โพลิ(ไวนิลคลอไรด์)ที่ไม่ได้ผสมกับสารอื่นใด          กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0                        ิ
                                                                                      0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
    3904.21  - - ชนิดน็อนพลาสติไซด์                     กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0                         ิ
                                                                                      0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
    3904.22  - - ชนิดพลาสติไซด์                       กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์ิ
    3904.30  - ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์             กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์ ิ
    3904.40  - ไวนิลคลอไรด์โคโพลิเมอร์อื่น ๆ                กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์  ิ
    3904.50       ิ
         - ไวนิลดีนคลอไรด์โพลิเมอร์                   กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์   ิ
    3904.61  - - โพลิเตตระฟลูโอโรเอทิลน ี                  กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์    ิ
    3904.69  - - อื่น ๆ                           กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์     ิ
    3904.90  - อื่น ๆ                            กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์      ิ
39.05  3905.12            ั
         - - ที่เป็นดิสเพอร์ชนในน้า                   กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3905.19  - - อื่น ๆ                           กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3905.21             ั
         - - ที่เป็นดิสเพอร์ชนในน้า                   กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3905.29  - - อื่น ๆ                           กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3905.30                  ่ั            ็
         - โพลิ(ไวนิลแอลกอฮอล์) จะมีหมูอนไฮโดรไลส์อะซิเทต หรือไม่กตาม  กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3905.91  - - โคโพลิเมอร์                        กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3905.99  - - อื่น ๆ                           กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
39.06  3906.10  - โพลิ(เมทิลเมทาคริเลต)                    กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3906.90  - อื่น ๆ                            กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะคาร์บอนซิโพลิเมทิลน  ี                 กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
39.07  3907.10  - โพลิอะซีทัล                         กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3907.20  - โพลิอเี ทอร์อื่น ๆ                      กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3907.30  - อีพอกไซด์เรซิน                        กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3907.40  - โพลิคาร์บอเนต                        กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3907.50  - แอลคิดเรซิน                         กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3907.60         ี
         - โพลิเอทิลนเทเรฟทาเลต                     กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3907.91  - - ชนิดไม่อิ่มตัว                       กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3907.99  - - อื่น ๆ                           กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
39.08  3908.10  - โพลิอะไมด์-6 โพลิอะไมด์-11 โพลิอะไมด์-12 โพลิ-
          อะไมด์-6, 6 โพลิอะไมด์-6, 9 โพลิอะไมด์-6, 10 หรือ
          หรือ โพลิอะไมด์-6, 12                    กิโลกรัม   20    4.00    12    2.40    5    1.00    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    3908.90  - อื่น ๆ                            กิโลกรัม   20    4.00    12    2.40    5    1.00    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                                                             101                                                                         อัตราอากร                             ่
                                                                                                      ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ               หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                               ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                     ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
39.09  3909.10  - ยูเรียเรซิน และไทโอยูเรียเรซิน                      กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3909.20  - เมลามีนเรซิน                               กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3909.30  - อะมิโนเรซินอื่น ๆ                             กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3909.40  - ฟีโนลิกซิน                                กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3909.50  - โพลิยูรีเทน                                กิโลกรัม    20   4.00   12   2.40   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
39.10  3910.00    ิ
         ซิลโคน ในลักษณะขั้นปฐม                           กิโลกรัม    10   2.00   8   1.60   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
39.11  3911.10  - ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน อินดีนหรือคิวมาโรน-อินดีนเรซิน และโพลิเทอร์พีน  กิโลกรัม    10   2.00   8   1.60   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3911.90  - อื่น ๆ                                  กิโลกรัม    10   2.00   8   1.60   5     1.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
39.12  3912.11  - - ชนิดน็อนพลาสติไซด์                           กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3912.12  - - ชนิดพลาสติไซด์                             กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3912.20  - เซลลูโลสไนเทรต (รวมถึงคอลโลเดียน)                     กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3912.31  - - คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส และเกลือของคาร์บอก ซิเมทิลเซลลูโลส        กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3912.39  - - อื่น ๆ                                 กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3912.90  - อื่น ๆ                                  กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
39.13  3913.10         ิ
         - กรดแอลจินก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแอลจินก   ิ              กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    3913.90  - อื่น ๆ                                  กิโลกรัม    5   1.00   5   1.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
39.14  3914.00                        ่
         ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที39.01
          ถึง 39.13 เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม                     กิโลกรัม   5   1.00    5   1.00   0    0.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
39.15  3915.10  - ของโพลิเมอร์ของเอทิลน ี                         กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40   5    1.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3915.20  - ของโพลิเมอร์ของสไตรีน                           กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40   5    1.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3915.30  - ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์                        กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40   5    1.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    3915.90  - ของพลาสติกอื่น ๆ                             กิโลกรัม   20   4.00   12   2.40   5    1.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
39.16  3916.10  - ของโพลิเมอร์ของเอทิลน  ี                        กิโลกรัม   20   4.80   12   2.88   5    1.20    0    0.00   0    0.00             ิ
                                                                                                  ยกเว้นเวียดนาม และฟิลปปินส์
    3916.20  - ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์                        กิโลกรัม   20   4.80   12   2.88   5    1.20    0    0.00   0    0.00              ิ
                                                                                                  ยกเว้นเวียดนาม และฟิลปปินส์
    3916.90  - ของพลาสติกอื่น ๆ                             กิโลกรัม   20   4.80   12   2.88   5    1.20    0    0.00   0    0.00                       ิ
                                                                                                  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และฟิลปปินส์
39.17  3917.10  - ไส้เทียม (ปลอกไส้กรอก) ทาด้วยโปรตีนแข็งหรือวัตถุจาพวกเซลลูโลส       กิโลกรัม   5   1.25    5   1.25   0    0.00    0    0.00   0    0.00               ิ
                                                                                                  ยกเว้นเวียดนาม พม่า และฟิลปปินส์
    3917.21  - - ทาด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลน ี                       กิโลกรัม   20   4.67   12   2.80   5    1.17    0    0.00   0    0.00                     ิ
                                                                                                  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
    3917.22  - - ทาด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลน  ี                      กิโลกรัม   20   4.67   12   2.80   5    1.17    0    0.00   0    0.00                      ิ
                                                                                                  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
    3917.23  - - ทาด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์                     กิโลกรัม   20   4.67   12   2.80   5    1.17    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า
                                                                                                     ิ
                                                                                                  และฟิลปปินส์
    3917.29 - - ทาด้วยพลาสติกอื่น ๆ                            กิโลกรัม   20   4.67   12   2.80   5    1.17    0    0.00   0    0.00                         ิ
                                                                                                  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
                       ่
    3917.31 - - หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ที่ออนงอได้ มีความต้าน
                                                               102                                                                          อัตราอากร                              ่
                                                                                                        ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ                  หน่วย      2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                      ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
          ทานแรงดัน ต่าสุด 27.6 เมกะปาสกาล                       กิโลกรัม 20     4.80   12   2.88   5     1.20  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                                       ิ
                                                                                                 พม่า และฟิลปปินส์
    3917.32                                  ุ
         - - อื่น ๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย ไม่มีอปกรณ์ติดตั้ง  กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์    ิ
    3917.33                                 ุ
         - - อื่น ๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย มีอปกรณ์ติดตั้ง   กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์     ิ
    3917.39  - - อื่น ๆ                                   กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์         ิ
    3917.40  - อุปกรณ์ติดตั้ง                                กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0                         ิ
                                                                                              0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา พม่า และฟิลปปินส์
39.18  3918.10  - ทาด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์                        กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์      ิ
    3918.90  - ทาด้วยพลาสติกอื่น ๆ                              กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์       ิ
39.19  3919.10  - เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร                   กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์       ิ
         - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า           กิโลกรัม 10     2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์        ิ
         - เฉพาะที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปลาสเตอร์ปิดแผล              กิโลกรัม 20     5.00   12   3.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์         ิ
    3919.90  - อื่น ๆ                                    กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์ ิ
         - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า           กิโลกรัม 10     2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์  ิ
39.20  3920.10  - ทาด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลน  ี                         กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0                          ิ
                                                                                              0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา พม่า และฟิลปปินส์
         - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า           กิโลกรัม 10     2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา พม่า และฟิลปปินส์ ิ
    3920.20  - ทาด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลน   ี                        กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์         ิ
         - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า           กิโลกรัม 10     2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์          ิ
          - เฉพาะแผ่นโพลิเมอร์ BOPP ใช้ในการผลิตธนบัตร ที่นาเข้าโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  กิโลกรัม 10     1.00   8   0.80   5     0.50  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์           ิ
         - เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน 10 ไมครอน                      กิโลกรัม   0     -    0    -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์            ิ
    3920.30  - ทาด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน                           กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์   ิ
         - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า           กิโลกรัม 10     2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์    ิ
    3920.43               ้
         - - มีพลาสติไซเซอร์ไม่นอยกว่าร้อยละ 6 โดยน้าหนัก                กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า
         - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า          กิโลกรัม 10     2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า
    3920.49  - - อื่น ๆ                                   กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์        ิ
         - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า          กิโลกรัม 10     2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์         ิ
    3920.51  - - ทาด้วยโพลิ(เมทิลเมทาคริเลต)                         กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า
         - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า          กิโลกรัม 10     2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า
    3920.59  - - อื่น ๆ                                   กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และพม่า
         - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า          กิโลกรัม 10     2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และพม่า
    3920.61  - - ทาด้วยโพลิคาร์บอเนต                             กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และพม่า
         - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า          กิโลกรัม   5    1.25   5   1.25   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และพม่า
    3920.62             ี
         - - ทาด้วยโพลิ(เอทิลนเทเรฟทาเลต)                        กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
                                                       103                                                                  อัตราอากร                              ่
                                                                                                 ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                     รายการ           หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                        ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                               ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
        - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  กิโลกรัม    5   1.25   5   1.25   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
    3920.63 - - ทาด้วยโพลิเอสเทอร์ที่ไม่อิ่มตัว               กิโลกรัม    5   1.25   5   1.25   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    3920.69 - - ทาด้วยโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ                   กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และพม่า
        - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  กิโลกรัม    5   1.25   5   1.25   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และพม่า
        - - เฉพาะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กที่เหมาะทาเทปวีดีโอ       กิโลกรัม    20   5.00   12   3.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และพม่า
    3920.71 - - ทาด้วยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส                 กิโลกรัม    5   1.25   5   1.25   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า
    3920.72 - - ทาด้วยวัลแคไนซ์ไฟเบอร์                    กิโลกรัม    5   1.25   5   1.25   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า
    3920.73 - - ทาด้วยเซลลูโลสอะซีเทต                    กิโลกรัม    5   1.25   5   1.25   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า
    3920.79 - - ทาด้วยอนุพันธ์อื่น ๆ ของเซลลูโลส               กิโลกรัม    5   1.25   5   1.25   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า
    3920.91 - - ทาด้วยโพลิ(ไวนิลบิวทิรัล)                  กิโลกรัม    5   1.25   5   1.25   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
    3920.92 - - ทาด้วยโพลิอะไมด์                       กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
        - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  กิโลกรัม    10   2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
    3920.93 - - ทาด้วยอะมิโนเรซิน                      กิโลกรัม    5   1.25   5   1.25   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และพม่า
    3920.94 - - ทาด้วยฟีโนลิกเรซิน                      กิโลกรัม    5   1.25   5   1.25   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และพม่า
    3920.99 - - ทาด้วยพลาสติกอื่น ๆ                     กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
        - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  กิโลกรัม    10   2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
39.21  3921.11 - - ทาด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน                   กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                               ิ
                                                                                         พม่า และฟิลปปินส์
        - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  กิโลกรัม    10   2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                                ิ
                                                                                         พม่า และฟิลปปินส์
    3921.12 - - ทาด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์                กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
        - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  กิโลกรัม    10   2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
    3921.13 - - ทาด้วยโพลิยูรีเทน                      กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0                              ิ
                                                                                      0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
        - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  กิโลกรัม    10   2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0                               ิ
                                                                                      0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
                           ้
        - - เฉพาะที่เสริมให้แข็งแรง อัดเป็นชัน เสริมรอง หรือ
                  ี
           ประกบ โดยวิธที่คล้ายกัน ด้วยวัตถุทอ และนาเข้ามา
           เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า และของตาม ประเภทที่ 42.02  กิโลกรัม   20    4.50   12    2.70   5    1.13    0    0.00    0    0.00                          ิ
                                                                                            ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
    3921.14 - - ทาด้วยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส                 กิโลกรัม   5    1.25   5    1.25   0    0.00    0    0.00    0    0.00                     ิ
                                                                                            ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
    3921.19 - - ทาด้วยพลาสติกอื่น ๆ                     กิโลกรัม   20    4.67   12    2.80   5    1.17    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
        - - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  กิโลกรัม   10    2.50   8    2.00   5    1.25    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
    3921.90 - อื่น ๆ                             กิโลกรัม   20    4.67   12    2.80   5    1.17    0    0.00    0    0.00                        ิ
                                                                                            ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์
        - เฉพาะเทปสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า   กิโลกรัม   10    2.50   8    2.00   5    1.25    0    0.00    0    0.00                         ิ
                                                                                            ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์
                                                                 104                                                                            อัตราอากร                             ่
                                                                                                         ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ                 หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                  ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                        ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
        - เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน 10 ไมครอน                        กิโลกรัม    0   0.00   0   0.00   0     0.00  0    0.00   0                             ิ
                                                                                                0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์
39.22  3922.10 - อ่างอาบน้า ที่อาบน้าชนิดฝักบัว อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า              กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0                        ิ
                                                                                                0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา พม่า และฟิลปปินส์
    3922.20 - ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม                             กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
    3922.90 - อื่น ๆ                                      กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0                         ิ
                                                                                                0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา พม่า และฟิลปปินส์
39.23  3923.10 - กล่อง หีบ หีบโปร่ง และของที่คล้ายกัน                       กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
    3923.21 - - ทาด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลน ี                           กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0                              ิ
                                                                                                0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
                        ้
        - - เฉพาะถุงพลาสติกปลอดเชือเคลือบอะลูมิเนียมและมีฝาปิด               กิโลกรัม    1   0.25   1   0.25   0     0.00  0    0.00   0                               ิ
                                                                                                0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
        - - เฉพาะถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม                        กิโลกรัม    15   3.50   8   1.87   5     1.17  0    0.00   0                                ิ
                                                                                                0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
    3923.29 - - ทาด้วยพลาสติกอื่น ๆ                               กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์ ิ
                         ้
        - - เฉพาะถุงพลาสติกปลอดเชือเคลือบอะลูมิเนียมและมีฝาปิด               กิโลกรัม    1   0.25   1   0.25   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์  ิ
        - - เฉพาะถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม                        กิโลกรัม    15   3.50   8   1.87   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์   ิ
    3923.30 - ขวดขนาดใหญ่ ขวด ขวดคอคอด และของที่คล้ายกัน                    กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า
                                                                                                      ิ
                                                                                                   และฟิลปปินส์
    3923.40 - แกนม้วน กรวยม้วน กระสวยและของรองรับที่คล้ายกัน                  กิโลกรัม    5   1.25   5   1.25   0     0.00  0    0.00   0                          ิ
                                                                                                0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย พม่า และฟิลปปินส์
    3923.50 - จุก ฝาและที่ปิดครอบอื่น ๆ                             กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
    3923.90 - อื่น ๆ                                      กิโลกรัม    20   4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0                           ิ
                                                                                                0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
                  ๊     ั
         - เฉพาะถังบรรจุกาซธรรมชาติอดทาจากวัสดุผสม (คอมโพ
          สิท) เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยวัสดุผสมเสริมแรงด้วยใยแก้ว
         (เรนฟอร์ดไฟเบอร์กลาส) และหุ้มด้วยพสาสติกเรซิน (อีพอกซีเรซิน)           กิโลกรัม   10    2.35    8    1.88    5    1.18    0    0.00    0    0.00                      ิ
                                                                                                        ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
39.24  3924.10 - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และเครื่องครัว                       กิโลกรัม   20    4.67   12    2.80    5    1.17    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                                              ิ
                                                                                                        พม่า และฟิลปปินส์
    3924.90  - อื่น ๆ                                     กิโลกรัม   20    4.67   12    2.80    5    1.17    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
39.25  3925.10  - เรเซอร์วัวร์ แท้งก์ แว้ต และภาชนะสาหรับบรรจุที่คล้ายกัน มีความจุเกิน 300 ลิตร  กิโลกรัม   20    4.67   12    2.80    5    1.17    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
    3925.20  - ประตู หน้าต่าง และกรอบของของดังกล่าว รวมทั้งธรณีประตู              กิโลกรัม   20    4.67   12    2.80    5    1.17    0    0.00    0    0.00                          ิ
                                                                                                        ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า และฟิลปปินส์
    3925.30      ่          ่
         - บานเลือน ฉากบังตาหรือมูลี่ (รวมถึงบานเกล็ดนอน)
          และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว                กิโลกรัม   20    4.67   12    2.80    5    1.17    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                                              ิ
                                                                                                        พม่า และฟิลปปินส์
    3925.90 - อื่น ๆ                                      กิโลกรัม   20    4.67   12    2.80    5    1.17    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และพม่า
39.26  3926.10 - ของใช้สานักงานหรือโรงเรียน                            กิโลกรัม   20    4.67   12    2.80    5    1.17    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า
    3926.20 - เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย(รวมถึงถุงมือทุกชนิด)      กิโลกรัม   20    4.67   12    2.80    5    1.17    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
        - เฉพาะเครื่องแต่งกายสาหรับใช้ป้องกันสารเคมี ป้องกัน รังสี หรือใช้สาหรับผจญเพลิง  กิโลกรัม   10    2.50    8    2.00    5    1.25    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และพม่า
    3926.30 - อุปกรณ์ติดตั้งสาหรับเฟอร์นเิ จอร์ สาหรับตัวถังรถยนต์ หรือสิ่งที่คล้ายกัน     กิโลกรัม   20    4.67   12    2.80    5    1.17    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และพม่า
                                                        105                                                                   อัตราอากร                                 ่
                                                                                                     ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ           หน่วย      2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                         ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    3926.40 - รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ               กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และพม่า
    3926.90 - อื่น ๆ                               กิโลกรัม 20     4.67   12   2.80   5     1.17  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                                ิ
                                                                                          พม่า และฟิลปปินส์
         - เฉพาะเบาะรองรับการกระโดดจาดที่สูงเพื่อช่วยชีวิต          กิโลกรัม   0    0.00   0   0.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                                 ิ
                                                                                          พม่า และฟิลปปินส์
         - เฉพาะแบบพลาสติกที่พิมพ์รอยฟันแล้ว                 กิโลกรัม   0    0.00   0   0.00   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                                  ิ
                                                                                          พม่า และฟิลปปินส์
         - เฉพาะลูกกระสงสาหรับใช้ในการประมง                 กิโลกรัม 10     2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                          พม่า และฟิลปปินส์ิ
         - เฉพาะทุ่นกักน้ามัน                        กิโลกรัม 10     2.50   8   2.00   5     1.25  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                          พม่า และฟิลปปินส์ ิ
                  ั
         - เฉพาะครอบหูกนเสียง สิ่งอุดหูลดเสียง อุปกรณ์วัดไอของ
          สารอินทรีย์ หรือวัดไอของปรอทบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย  กิโลกรัม  10   2.50    8    2.00    5    1.25    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                                     ิ
                                                                                               พม่า และฟิลปปินส์
                   ั
         - เฉพาะเอ็นสาหรับใช้กบแรกเก็ตที่มีความยาวไม่เกิน
          15 เมตร และบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก               กิโลกรัม  10   2.50    8    2.00    5    1.25    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                                     ิ
                                                                                               พม่า และฟิลปปินส์
         - เฉพาะตาขอ ห่วงและตัวล็อค ที่นาเข้ามาเพื่อใช้ใน
          อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า และของตามประเภทที่ 42.02          กิโลกรัม  10   2.50    8    2.00    5    1.25    0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
                                                                                                     ิ
                                                                                               พม่า และฟิลปปินส์
40.01 4001.10                  ี           ็
         - น้ายางธรรมชาติ จะผ่านกรรมวิธพรีวัลแคไนเซซันหรือไม่กตาม            0    -     0     -    0     -     0     -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม และจีน
   4001.21  - - ยางแผ่นรมควัน                                0    -     0     -    0     -     0     -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม และจีน
   4001.22  - - ยางธรรมชาติที่กาหนดไว้ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)              0    -     0     -    0     -     0     -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม และจีน
   4001.291  - - - ในลักษณะขั้นปฐม                              0    -     0     -    0     -     0     -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม และจีน
   4001.292  - - - เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ                       20    -     5     -    5     -     0     -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม และจีน
   4001.301  - - - ในลักษณะขั้นปฐม                              0    -     0     -    0     -     0     -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
   4001.302  - - - เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ                       20    -     5     -    5     -     0     -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
40.02 4002.11  - - น้ายาง                                   20    -    12     -    5     -     0     -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.191  - - - ในลักษณะขั้นปฐม                             20    -    12     -    5     -     0     -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.192  - - - เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ                       20    -    12     -    5     -     0     -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.201  - - - ในลักษณะขั้นปฐม                             20    -    12     -    5     -     0     -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.202  - - - เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ                       20    -    12     -    5     -     0     -    0     -   ยกเว้นเวียดนาม
                                                          106                                                                      อัตราอากร                             ่
                                                                                                   ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                     รายการ              หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                            ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                  ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
   4002.311  - - - ในลักษณะขั้นปฐม                                 10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.312  - - - เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ                           10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.391  - - - ในลักษณะขั้นปฐม                                 10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.392  - - - เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ                           10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.41  - - น้ายาง                                      10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.491  - - - ในลักษณะขั้นปฐม                                 10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.492  - - - เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ                           10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.51  - - น้ายาง                                      10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.591  - - - ในลักษณะขั้นปฐม                                 10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.592  - - - เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ                           10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.601  - - - ในลักษณะขั้นปฐม                                 10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.602  - - - เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ                           10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.701  - - - ในลักษณะขั้นปฐม                                 10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.702  - - - เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ                           10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.801  - - - ของผสมที่ได้จากน้ายางธรรมชาติและน้ายางสังเคราะห์                 0   -    0    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.809  - - - อื่น ๆ                                     10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.91  - - น้ายาง                                      10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.991  - - - ในลักษณะขั้นปฐม                                 10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4002.992  - - - เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ                           10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
40.03 4003.00  ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะขั้นปฐมหรือเป็น แผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ         20   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
40.04 4004.00  เศษ เศษตัด และของทื่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง)
         รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จากสิ่งดังกล่าว                        20    -    12    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
40.05 4005.10  - ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลกา  ิ                        20    -    5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   4005.20                  ั
         - สารละลาย รวมทั้งดิสเพอร์ชนนอกจากของตามประเภทย่อยที่ 4005.11            20    -    5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   4005.91  - - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ                           20    -    5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   4005.99  - - อื่น ๆ                                     20    -    5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
40.06 4006.10  - แถบ "คาเมลแบล็ก" สาหรับหล่อดอกยางนอก                       20    -    5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   4006.90  - อื่น ๆ                                      20    -    5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
40.07 4007.00  ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทาด้วยยางวัลแคไนซ์                       20    -    5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
40.08 4008.111  - - - กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องติดผนัง                 กิโลกรัม   20   2.00   12   1.20    5    0.50   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
   4008.119  - - - อื่น ๆ                                    20    -    5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - - - เฉพาะแผ่นยางสาหรับปิดไม้ปิงปอง                        10    -    5    -    5     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                        107                                                                    อัตราอากร                              ่
                                                                                                 ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ           หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                          ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
    4008.191  - - - กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องติดผนัง                กิโลกรัม 20     2.00   12   1.20   5     0.50  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4008.199  - - - อื่น ๆ                                   20    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4008.211  - - - กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องติดผนัง                กิโลกรัม 20     2.00   12   1.20   5     0.50  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4008.219  - - - อื่น ๆ                                   20    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - - - เฉพาะแผ่นยางสาหรับปิดไม้ปิงปอง                       10    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   4008.291  - - - กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องติดผนัง                กิโลกรัม 20     2.00   12   1.20   5     0.50  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
   4008.299  - - - อื่น ๆ                                   20    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
40.09 4009.11            ุ
         - - ไม่มีอปกรณ์ติดตั้ง                              20    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย
   4009.12       ุ
         - - มีอปกรณ์ติดตั้ง                               20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย
   4009.21             ุ
         - - ไม่มีอปกรณ์ติดตั้ง                              20    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
   4009.22        ุ
         - - มีอปกรณ์ติดตั้ง                               20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
   4009.31   - - ไม่มีอปกรณ์ติดตั้ง ุ                             20    -    5    -   5      -  0     -   0     -                 ิ
                                                                                           ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และฟิลปปินส์
   4009.32         ุ
         - - มีอปกรณ์ติดตั้ง                               20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
   4009.41           ุ
         - -ไม่มีอปกรณ์ติดตั้ง                              20    -    5    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
   4009.42          ุ
         - - มีอปกรณ์ติดตั้ง                               20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
40.10 4010.11   - - เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านั้น                       20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   4010.12   - - เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุทอเท่านั้น                      20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   4010.13   - - เสริมให้แข็งแรงด้วยพลาสติกเท่านั้น                      20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   4010.19   - - อื่นๆ                                    20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   4010.31                            ่
         - - สายพานส่งกาลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลียม
                               ่
           คางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิม (วีริบด์)
           ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร       20    -    12    -    5     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    4010.32  - - สายพานส่งกาลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลียม ่
           คางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิม       ่
           (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร
           แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร                          20    -    12    -    5     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    4010.33  - - สายพานส่งกาลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลียม  ่
                                ่
           คางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิม (วีริบด์)
           ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร      20    -    12    -    5     -    0    -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    4010.34  - - สายพานส่งกาลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลียม   ่
           คางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิม        ่
           (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร
                                                              108                                                                       อัตราอากร                             ่
                                                                                                     ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ              หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                             ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                    ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
         แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร                                20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
   4010.35 - - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน
         60 เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร                         20    -     12    -    5    -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4010.36 - - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน
         150 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 198 เซนติเมตร                        20     -     12    -    5     -    0    -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   4010.39 - - อื่น ๆ                                        20     -     12    -    5     -    0    -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
40.11 4011.101 - - - ยางเรเดียล                              กิโลกรัม   30   34.50    30   34.50   30   34.50   30  34.50   20   23.00                         ิ
                                                                                                 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลปปินส์
   4011.109 - - - อื่น ๆ                                กิโลกรัม   30   21.50    30   21.50   30   21.50   30  21.50   20   14.33  ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลปปินส์ ิ
   4011.201 - - - ยางเรเดียล                              กิโลกรัม   30   34.50    30   34.50   30   34.50   30  34.50   20   23.00                      ิ
                                                                                                 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
   4011.209 - - - อื่น ๆ                                กิโลกรัม   30   21.50    30   21.50   30   21.50   30  21.50   20   14.33                       ิ
                                                                                                 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
                  ั
        - - - เฉพาะที่ใช้กบขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป             กิโลกรัม   20   14.50    20   14.50   20   14.50   20  14.50   20   14.50                        ิ
                                                                                                 ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิลปปินส์
               ั
   4011.30 - ชนิดที่ใช้กบอากาศยาน                            กิโลกรัม   20   14.50    12   8.70    5    3.63   0   0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                ั
   4011.40 - ชนิดที่ใช้กบจักรยานยนต์                          กิโลกรัม   30   21.50    30   21.50   30   21.50   30  21.50   20   14.33  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                 ั
   4011.50 - ชนิดที่ใช้กบรถจักรยาน                             เส้น   20  กิโลกรัม    12  กิโลกรัม   5  กิโลกรัม   0   0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย
                                                       ละ 2.33       ละ 1.40      ละ 0.58
                                                        บาทแต่       บาทแต่      บาทแต่
                                                       ต้องไม่ต่า     ต้องไม่ต่า    ต้องไม่ต่า
                                                        กว่าเส้น      กว่าเส้น     กว่าเส้นละ
                                                       ละ 2.33       ละ 1.40      0.58 บาท
                ั
    4011.61 - - ชนิดที่ใช้กบยานบกและเครื่องจักรสาหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้    กิโลกรัม   20   14.33    12   8.60   5    3.58   0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                 ั
    4011.62 - - ชนิดที่ใช้กบยานบกและเครื่องจักรสาหรับใช้ในการก่อสร้างหรือขนย้าย
          ในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อไม่เกิน 61 เซนติเมตร           กิโลกรัม   20   14.33    12   8.60    5    3.58   0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                  ั
    4011.63 - - ชนิดที่ใช้กบยานบกและเครื่องจักรสาหรับใช้ในการ
          ก่อสร้างหรือขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาด
          ขอบล้อเกิน 61 เซนติเมตร                         กิโลกรัม   20   14.33    12   8.60    5    3.58   0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    4011.69 - - อื่น ๆ                                 กิโลกรัม   20   14.33    12   8.60    5    3.58   0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                   ั
    4011.92 - - ชนิดที่ใช้กบยานบกและเครื่องจักรสาหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้    กิโลกรัม   20    3.75    12   2.25    5    0.94   0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                    ั
    4011.93 - - ชนิดที่ใช้กบยานบกและเครื่องจักรสาหรับใช้ในการ
          ก่อสร้างหรือขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อไม่เกิน 61 เซนติเมตร  กิโลกรัม   20   3.75     12   2.25    5    0.94   0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                     ั
    4011.94 - - ชนิดที่ใช้กบยานบกและเครื่องจักรสาหรับใช้ในการ
          ก่อสร้างหรือขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาด ขอบล้อเกิน 61 เซนติเมตร   กิโลกรัม   20    3.75    12   2.25    5    0.94   0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
    4011.99 - - อื่น ๆ                                 กิโลกรัม   20   14.33    12   8.60    5    3.58   0   0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                                                           109                                                                     อัตราอากร                             ่
                                                                                                  ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ            หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                           ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                 ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
40.12              ั
    4012.11 - - ชนิดที่ใช้กบรดยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอน และรถแข่ง)         กิโลกรัม 20    14.33   12   8.60   5     3.58  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
                  ั
    4012.12 - - ชนิดที่ใช้กบรถบัสหรือรถบรรทุก                    กิโลกรัม 20    14.33   12   8.60   5     3.58  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
                       ั
         - - เฉพาะชนิดอัดลมที่ใช้กบขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้ว
                      ั
          ขึ้นไป เว้นแต่ที่ใช้กบของตามประเภทที่ 87.11             กิโลกรัม  20   14.50    12   8.70    5    3.63   0    0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
                   ั
    4012.13 - - ชนิดที่ใช้กบอากาศยาน                         กิโลกรัม  20   14.33    12   8.60    5    3.58   0    0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
                    ั
    4012.191 - - - ชนิดที่ใช้กบของตามประเภทที่ 84.25 ถึง84.30 หรือประเภทที่ 87.01  กิโลกรัม  20   3.75    20   3.75   20    3.75   20    3.75   20   3.75   ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
    4012.192 - - - ชนิดที่ใช้กบรถจักรยาน
                     ั                         เส้น  30  กิโลกรัม    30  กิโลกรัม   30  กิโลกรัม   30  กิโลกรัม  20  กิโลกรัม   ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
                                                     ละ 3.50       ละ 3.50      ละ 3.50      ละ 3.50     ละ 2.33
                                                     บาทแต่       บาทแต่      บาทแต่       บาทแต่      บาทแต่
                                                     ต้องไม่ต่า     ต้องไม่ต่า    ต้องไม่ต่า    ต้องไม่ต่า    ต้องไม่ต่า
                                                     กว่าเส้น      กว่าเส้น     กว่าเส้นละ    กว่าเส้นละ     กว่าเส้น
                                                     ละ 3.50       ละ 3.50      3.50 บาท      3.50 บาท     ละ 2.33
    4012.199 - - - อื่น ๆ                              กิโลกรัม  30   10.75    30   10.75   30   10.75   30   10.75   20   14.33   ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
                         ั
         - - - เฉพาะชนิดอัดลมที่ใช้กบขอบล้อขนาดเกินกว่า 20
            นิ้วขึ้นไป เว้นแต่ที่ใช้กบของตามประเภทที่ 87.11
                        ั                    กิโลกรัม  20   14.50    20   14.50   20   14.50   20   14.50   20   14.50 ยกเว้นเวียดนาม และมาเลเซีย
                  ั
    4012.201 - - - ชนิดที่ใช้กบของตามประเภทที่ 84.25 ถึง 84.30 หรือประเภทที่ 87.01  กิโลกรัม  20   3.75    12   2.25    5    0.94   0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
                   ั
    4012.202 - - - ชนิดที่ใช้กบรถจักรยาน                        เส้น  20  กิโลกรัม    12  กิโลกรัม   5  กิโลกรัม   0   0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
                                                     ละ 2.33       ละ 1.40      ละ 0.58
                                                     บาทแต่       บาทแต่      บาทแต่
                                                     ต้องไม่ต่า     ต้องไม่ต่า    ต้องไม่ต่า
                                                     กว่าเส้น      กว่าเส้น     กว่าเส้นละ
                                                     ละ 2.33       ละ 1.40      0.58 บาท
   4012.209 - - - อื่น ๆ                               กิโลกรัม  20   14.33    12   8.60   5    3.58   0    0.00   0   0.00    ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
                            ั
        - - - เฉพาะยางนอกชนิดอัดลมสาหรับใช้กบอากาศยานที่ใช้
           แล้ว และเหมาะสาหรับนาเข้ามาหล่อดอก                 กิโลกรัม  0   0.00     0   0.00    0    0.00   0    0.00   0   0.00    ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
                        ั
        - - - เฉพาะชนิดอัดลมที่ใช้กบขอบล้อขนาดเกินกว่า 20
                       ั
           นิ้วขึ้นไป เว้นแต่ที่ใช้กบของตามประเภทที่ 87.11           กิโลกรัม  20   14.50    12   8.70    5   3.63    0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
   4012.901 - - - ยางตันหรือยางคูชน ั                        กิโลกรัม  20   3.75    20   3.75   20   3.75   20   3.75   20   3.75   ยกเว้นเวียดนาม
   4012.909 - - - อื่น ๆ                               กิโลกรัม  20   7.17    12   4.30    5   1.79    0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม
               ั
40.13 4013.10 - ชนิดที่ใช้กบรถยนต์นั่ง(รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง) รถบัสหรือรถบรรทุก   กิโลกรัม  30   21.50    30   21.50   30   21.50   30   21.50   20   14.33   ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย
                ั
   4013.20 - ชนิดที่ใช้กบรถจักรยาน                          กิโลกรัม  20   7.17    12   4.30    5   1.79    0   0.00   0    0.00   ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย
   4013.90 - อื่น ๆ                                  กิโลกรัม  30   10.75    30   10.75   30   10.75   30   10.75   20   7.17   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
                                                            110                                                                        อัตราอากร                              ่
                                                                                                     ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ              หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                              ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                    ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
40.14  4014.10  - ถุงยางคุมกาเนิด                                    20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4014.90  - อื่น ๆ                                        20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
40.15  4015.11  - - ใช้ในทางศัลยกรรม                                  20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4015.19  - - อื่น ๆ                                       20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
          - - เฉพาะถุงมือสาหรับเล่นกีฬา                              10    -    8    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
   4015.90   -อื่น ๆ                                         20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
40.16 4016.101   - - - กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องติดผนัง                  กิโลกรัม    20   2.00   12   1.20   5     0.50  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   4016.109   - - - อื่น ๆ                                      20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
          - - - เฉพาะลูกกระสงสาหรับใช้ในการประมง                         10    -    8    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
          - - - เฉพาะสิ่งอุดหูลดเสียงที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย                10    -    8    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    4016.911  - - - กระเบื้องปูพื้น                          กิโลกรัม    20   2.00   12   1.20   5     0.50  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม บรูไน และกัมพูชา
    4016.919  - - - อื่น ๆ                                      20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม บรูไน และกัมพูชา
    4016.92  - - ยางลบ                                        20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
          - - เฉพาะยางลบสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตดินสอ                      10    -    8    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
    4016.93  - - ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่น ๆ                             0    -    0    -   0      -  0     -   0     -              ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม และฟิลปปินส์
    4016.94                                   ็
          - - เครื่องป้องกันการกระแทกของเรือหรืออู่เรือจะอัดลม ได้หรือไม่กตาม           20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4016.95            ั
          - - ของอื่น ๆ ที่อดลมได้                                20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4016.991  - - - กระเบื้องติดผนัง                          กิโลกรัม    20   2.00   12   1.20   5     0.50  0    0.00   0                      ิ
                                                                                            0.00 ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และฟิลปปินส์
    4016.999  - - - อื่น ๆ                                      20    -   12    -   5      -  0     -   0     -                  ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และฟิลปปินส์
          - - - เฉพาะลูกกระสงสาหรับใช้ในการประมง                         10    -    8    -   5      -  0     -   0     -                   ิ
                                                                                               ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และฟิลปปินส์
          - - - เฉพาะสิ่งอุดหูลดเสียงที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย                10    -    8    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และฟิลปปินส์ิ
          - - - เฉพาะชนิดที่ใช้ทาแบบหล่อเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม         20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย และฟิลปปินส์ ิ
40.17 4017.001   - - - กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องติดผนัง                  กิโลกรัม    20   2.00   12   1.20   5     0.50  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
   4017.009   - - - อื่น ๆ                                      20    -   12    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
          - - - เฉพาะลูกกระสงสาหรับใช้ในการประมง                         10    -    8    -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
41.01  4101.20                         ่
          - หนังดิบทั้งตัวของสัตว์จาพวกโคกระบือ เมือเพียงแต่
                                   ่
           ทาให้แห้งมีน้าหนักต่อผืนไม่เกิน 8 กิโลกรัม เมือใส่เกลือ
                                  ่
           แล้วทาให้แห้งมีน้าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เมือสดหรือ
                             ี
           หมักเกลือหรือทาไว้ไม่ให้เสียโดยวิธอื่นมีน้าหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม          0    -    0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
          - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)                    10    -    5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
          - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น                           5    -    5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    4101.50  - หนังทั้งตัว มีน้าหนักเกิน 16 กิโลกรัม                        0    -    0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                                                              111                                                                          อัตราอากร                             ่
                                                                                                        ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ                หน่วย      2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                       ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
         - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)                        10    -   5     -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น                               5    -   5     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4101.90  - อื่น ๆ รวมถึงส่วนหลัง (บัตต์) ครึ่งของส่วนหลัง (เบนต์) และส่วนท้อง (เบลลีส์)         0    -   0     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)                        10    -   5     -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น                               5    -   5     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
41.02  4102.10  - มีขนติด                                           0    -   0     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4102.21  - - หมัก                                            0    -   0     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4102.29  - - อื่น ๆ                                           0    -   0     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)                       10    -   5     -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น                              5    -   5     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
41.03  4103.10  - ของแพะหรือลูกแพะ                                       0    -   0     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)                        10    -   5     -   5      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น                               5    -   5     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4103.20         ้
         - ของสัตว์เลือยคลาน                                      0    -   0     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้น                                    5    -   5     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4103.30  - ของสุกร                                           0    -   0     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)                         5    -   5     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4103.90  - อื่น ๆ                                            0    -   0     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)                         5    -   5     -   0      -  0     -   0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4104.11           ่
         - - ฟูลเกรม ไม่ผา รวมทั้งเกรนสปลิต                        กิโลกรัม   5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะฟอกโดยอะลัม (ทอว์เด็ด)                         กิโลกรัม 10     2.75   5    1.38   5     1.38  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะหนังฟอกของสัตว์จาพวกโคระบือ ผ่านการฟอก
            ขั้นต้นด้วยเกลือของโครเมียม (เวตบลู)                    กิโลกรัม  0    -    0     -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4104.19  - - อื่น ๆ                                    กิโลกรัม  5   1.40   5    1.40    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะฟอกโดยอะลัม (ทอว์เด็ด)                         กิโลกรัม  10   2.75   5    1.38    5    1.38   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะหนังฟอกของสัตว์จาพวกโคระบือ ผ่านการฟอก
            ขั้นต้นด้วยเกลือของโครเมียม (เวตบลู)                    กิโลกรัม  0    -    0     -    0     -    0     -    0     -  ยกเว้นเวียดนาม
    4104.41            ่
         - - ฟลูเกรน ไม่ผา รวมทั้งเกรนสปลิต                        กิโลกรัม  5   1.40   5    1.40    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    4104.49  - - อื่น ๆ                                    กิโลกรัม  5   1.40   5    1.40    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
41.05  4105.10  - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)                           กิโลกรัม  5   1.40   5    1.40    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
         - เฉพาะฟอกโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)                         กิโลกรัม  10   2.75   5    1.38    5    1.38   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    4105.30  - ในสภาพแห้ง (ครัสต์)                              กิโลกรัม  5   1.40   5    1.40    0    0.00   0    0.00    0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
                                                        112                                                                    อัตราอากร                             ่
                                                                                                 ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ          หน่วย       2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                          ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
41.06  4106.21 - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)                   กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
         - - เฉพาะฟอกโดยอะลัม (ทอว์เด็ด)                  กิโลกรัม    10   2.75   5    1.38   5     1.38  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4106.22 - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์)                       กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4106.31 - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)                   กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4106.32 - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์)                       กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4106.401 - - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)                  กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4106.402 - - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์)                     กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4106.91 - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)                   กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4106.92 - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์)                       กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
41.07  4107.11 - - ฟลูเกรน ไม่ผา่                         กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4107.12 - - เกรนสปลิต                            กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4107.19 - - อื่น ๆ                             กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4107.91 - - ฟลูเกรน ไม่ผา ่                        กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4107.92 - - เกรนสปลิต                            กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
    4107.99 - - อื่น ๆ                             กิโลกรัม    5   1.40   5    1.40   0     0.00  0    0.00   0    0.00 ยกเว้นเวียดนาม
41.12  4112.00 หนังฟอกที่จัดทาเพิ่มเติมภายหลังการฟอก หรือครัสติ้ง
         รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์จาพวก
                            ็
         แกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่กตาม นอกจาก
         หนังฟอกตามประเภทที่ 41.14                     กิโลกรัม   5   1.40    5   1.40   0    0.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
41.13  4113.10 - ของแพะหรือลูกแพะ                         กิโลกรัม   5   1.40    5   1.40   0    0.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    4113.20 - ของสุกร                              กิโลกรัม   5   1.40    5   1.40   0    0.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
               ้
    4113.30 - ของสัตว์เลือยคลาน                         กิโลกรัม   5   1.40    5   1.40   0    0.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    4113.90 - อื่น ๆ                              กิโลกรัม   5   1.40    5   1.40   0    0.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
41.14  4114.10 - หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเนชันชามัว)           กิโลกรัม   5   1.40    5   1.40   0    0.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    4114.20 - หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนเต็ด
          รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ                 กิโลกรัม   5   1.40    5   1.40   0    0.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
41.15  4115.10 - หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลัก ที่เป็น
         แผ่นหนา แผ่นบางหรือเป็นแถบ จะเป็นม้วนหรือไม่กตาม ็         กิโลกรัม   5   1.40    5   1.40   0    0.00    0    0.00   0    0.00  ยกเว้นเวียดนาม
    4115.20 - เศษตัดและเศษอื่น ๆ ของหนังฟอกปรือหนังอัด ที่ไม่
          เหมาะสาหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุ่นหนัง ผงหนังและหนังป่น         1    -    1    -    0     -    0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
42.01  4201.00 เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก สาหรับสัตว์ทุกชนิด
         (รวมถึงสายโยง เชือกจูง สนับเข่า ตะกร้อสวมปาก ผ้ารอง
                                                          113                                                                      อัตราอากร                              ่
                                                                                                    ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                       รายการ              หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                            ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                   ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
                           ั
         อาน กระเป๋าอานม้า เสื้อสาหรับสุนข และของที่คล้ายกัน) ทาด้วยวัตถุใดก็ตาม        20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
42.02 4202.11   - - ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์                 20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   4202.12   - - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ                           20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย
   4202.191  - - - ด้านนอกเป็นวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง                    20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   4202.199  - - - อื่น ๆ                                     20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   4202.21   - - ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์                 20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4202.22   - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ                         20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
   4202.29   - - อื่น ๆ                                      20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4202.31   - - ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์                 20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   4202.32   - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ                         20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และอินโดนีเซีย
   4202.39   - - อื่น ๆ                                      20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4202.91   - - ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์                 20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4202.92   - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ                         20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย
   4202.991  - - - ด้านนอกเป็นวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง                    20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   4202.999  - - - อื่น ๆ                                     20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
42.03 4203.10   - เครื่องแต่งกาย                                   20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4203.21   - - ที่ออกแบบเป็นพิเศษสาหรับใช้ในการกีฬา                       10   -     8   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4203.29   - - อื่น ๆ                                      20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4203.30   - เข็มขัดและสายสะพาย                                 20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม บรูไน และกัมพูชา
         - เฉพาะเข็มขัดสาหรับกีฬายกน้าหนักหรือกีฬายิมนาสติก                  10   -     8   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม บรูไน และกัมพูชา
    4203.40  - ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่น ๆ                       20   -    12   -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
42.04  4204.00  ของทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด ชนิดที่ใช้ในเครื่องจักร
         หรือในเครื่องใช้กล หรือเพื่อใช้ทางเทคนิคอย่างอื่น                  20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
42.05  4205.00  ของอื่น ๆ ทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด                         20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
         เฉพาะหนังรองมือสาหรับกีฬายิมนาสติก                         10    -    8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
42.06  4206.10  - เอ็นเย็บแผล                                    20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    4206.90  - อื่น ๆ                                      20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
                      ั
         - เฉพาะเอ็นสาหรับใช้กบแรกเก็ตที่มีความยาวไม่เกิน
          15 เมตร และบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก                       10    -    8    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
43.01  4301.10                 ั
         - หนังมิงค์ทั้งตัว มีหรือไม่มีหว หางหรืออุ้งเท้า                   1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    4301.30  - หนังลูกแกะชนิดต่อไปนี้ แอสทราคาน บรอดเทล
           คาราคัล เปอร์เซียน และลูกแกะที่คล้ายกัน ลูกแกะอินเดีย
                                                                 114                                                                             อัตราอากร                             ่
                                                                                                           ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                        รายการ                    หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                                   ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                                          ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
                                 ั
           จีน มองโกเลียหรือธิเบต ทั้งตัว มีหรือไม่มีหว หางหรืออุ้งเท้า                   1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    4301.60        ั               ั
         - หนังสุนขจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไม่มีหว หางหรืออุ้งเท้า                        1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    4301.70                   ั
         - หนังแมวน้าทั้งตัว มีหรือไม่มีหว หางหรืออุ้งเท้า                          1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    4301.80                      ั
         - หนังเฟอร์อื่น ๆ ทั้งตัว มีหรือไม่มีหว หางหรืออุ้งเท้า                       1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    4301.90              ้
         - หัว หาง อุ้งเท้า และชินหรือส่วนตัดอื่น ๆ ที่เหมาะสาหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์        1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
43.02  4302.11  - - หนังมิงค์                                            10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
    4302.13  - - หนังลูกแกะชนิดต่อไปนี้ แอสทราคาน บรอดเทล คาราคัล เปอร์เซียน
           และลูกแกะที่คล้ายกัน ลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลีย หรือธิเบต                   10    -    5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   4302.19   - - อื่น ๆ                                            10    -    5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   4302.20                ้
         - หัว หาง อุ้งเท้า และชินหรือส่วนตัดอื่น ๆ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน                10    -    5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   4302.30             ้
         - หนังทั้งตัว และชินหรือส่วนตัดของหนังดังกล่าวที่ประกอบเข้าด้วยกัน                10    -    5    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
43.03 4303.10   - เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย                        20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   4303.90   - อื่น ๆ                                             20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
43.04 4304.001  - - - เฟอร์เทียม                                          5    -    5    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   4304.009  - - - อื่น ๆ                                           20    -    12    -    5    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
44.01 4401.10                 ่     ั
         - ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิง มัดหรือมีลกษณะที่คล้ายกัน                        1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   4401.21   - - ไม้จาพวกสน                                           1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   4401.22   - - ไม่ใช่ไม้จาพวกสน                                        1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
   4401.30       ่
         - ขี้เลือย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทาด้วยไม้ จะเกาะหรือ
                                           ็
           ติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่กตาม                1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
44.02  4402.00                                       ็
         ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ทาจากเปลือกแข็งหรือนัต) จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่กตาม            0    -    0    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
44.03  4403.10          ี
         - ผ่านกรรมวิธใช้สีทา สีย้อม ครีโอโซต หรือสารรักษาเนื้อไม้อื่น ๆ                  1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    4403.20  - อื่น ๆ ที่เป็นไม้จาพวกสน                                     1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    4403.41  - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา                        1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    4403.49  - - อื่น ๆ                                             1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    4403.91  - - โอ๊ก (จาพวกเคอร์คัส)                                      1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    4403.92  - - บีช (จาพวกฟากัส)                                        1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
    4403.99  - - อื่น ๆ                                             1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
44.04  4404.10  - ไม้จาพวกสน                                            1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
    4404.20  - ไม่ใช่ไม้จาพวกสน                                         1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
44.05  4405.00  ฝอยไม้และผงไม้                                           1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม
44.06  4406.10  - ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ                                     1    -    1    -    0    -    0     -    0    -  ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
                                                 115                                                             อัตราอากร                             ่
                                                                                          ประเทศทีได้รับสิทธิประโยชน์
ประเภท ประเภท                      รายการ      หน่วย     2548       2550        2552      2553       2555
    ย่อย                                   ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ ตามราคา ตามสภาพ
                                         ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย ร้อยละ บาท/หน่วย
   4406.90  - อื่น ๆ                               1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
44.07 4407.101  - - - ที่ไส ขัดหรือต่อปลาย                      1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4407.109  - - - อื่น ๆ                             1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4407.241  - - - ที่ไส ขัดหรือต่อปลาย                      5   -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4407.249  - - - อื่นๆ                             1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4407.251  - - - ที่ไส ขัดหรือต่อปลาย                      5   -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4407.259  - - - อื่นๆ                             1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4407.261  - - - ที่ไส ขัดหรือต่อปลาย                      5   -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4407.269  - - - อื่นๆ                             1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4407.291  - - - ที่ไส ขัดหรือต่อปลาย                      5   -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   4407.299  - - - อื่นๆ                             1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และกัมพูชา
   4407.911  - - - ที่ไส ขัดหรือต่อปลาย                      5   -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4407.919  - - - อื่นๆ                             1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4407.921  - - - ที่ไส ขัดหรือต่อปลาย                      5   -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4407.929  - - - อื่นๆ                             1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4407.991  - - - ที่ไส ขัดหรือต่อปลาย                      5   -    5    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
   4407.999  - - - อื่นๆ                             1   -    1    -    0     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม และพม่า
44.08 4408.10  - ไม้จาพวกสน                            10   -    5    -    5     -   0    -    0    -   ยกเว้นเวียดนาม
   4408.31  - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติแล