06_Protokol_OS_Mroz

Document Sample
06_Protokol_OS_Mroz Powered By Docstoc
					                                                    Egz. 2                      Protokół


     kontroli  sprawdzającej  przeprowadzonej     w    dniu  08   kwietnia   2011  r.
w ośrodku szkolenia: Nauka Jazdy „TEST” Kazimierz Mróz, Os. Zachód B18/C3, 73 – 110
Stargard    Szczeciński,   wpisanego    pod  nr   007Z/OS     do  rejestru   Wojewody
Zachodniopomorskiego.


Kierownikiem     ośrodka   szkolenia     od   dnia    18    maja  2009     roku
jest Pan Kazimierz Mróz. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał kierownik ośrodka szkolenia.


    Kontrolę przeprowadzili:

    Pan Jacek Ząbik – kierownik Oddziału Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
     w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, pełniący funkcję
     przewodniczącego zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 6 /2011
     z dnia 15 marca 2011 roku;
    Pan   Marek  Zieliński  –  starszy    inspektor   w  Wydziale     Infrastruktury
     w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, na podstawie
     upoważnienia Nr 6 /2011 z dnia 15 marca 2011 roku.

Kontrolą objęte zostały miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia, tj.:
- zajęcia teoretyczne: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Pierwszej Brygady 35.

     Kontrola dotyczyła realizacji planu naprawczego dotyczącego zaleceń zawartych
w     wystąpieniu      pokontrolnym        Wojewody        Zachodniopomorskiego
z dnia 22 października 2010 roku (znak: znak I.3.0930-24/10-5 [JZ]), sporządzonym
w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w dniu 13 września 2010 roku w zakresie
funkcjonowania ośrodka szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

     Zakres kontroli sprawdzającej obejmował sprawdzenie::

  1) spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań dotyczących warunków wykonywania
     działalności  gospodarczej    w   zakresie   prowadzenia     ośrodka   szkolenia,
     w tym:

     a) aktualizacja danych w ewidencji działalności gospodarczej,                                                      1
                                             Egz. 2

      b) zapewnienie prowadzenia szkolenia przez wykładowców posiadających wiedzę,
       umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego szkolenia,


  2) zgodności prowadzonych szkoleń z obowiązującymi programami szkolenia,

  3) dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia, w tym dzienniki
      zajęć teoretycznych i karty zajęć praktycznych, rejestr wydanych zaświadczeń
      potwierdzających odbycie szkolenia okresowego w zakresie modułu szkolenia
      okresowego, wydane świadectwa kwalifikacji zawodowej,   Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy art. 19 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i         administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 h ustawy z dnia 6 września
2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U z 2007, Nr 125, poz. 874 z późniejszymi
zmianami) w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późniejszymi zmianami).                       Ustalenia


      W dniu 13 września 2010 roku została przeprowadzona kontrola problemowa
w zakresie funkcjonowania ośrodka szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz
drogowy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wystąpieniu pokontrolnym
znak I.3.0930-24/10-5 [JZ] z dnia 22 października 2010 roku Wojewoda Zachodniopomorski
zalecił:

   zgłaszanie zmiany danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia
      zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych, stosownie do przepisu
      art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
      (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) oraz aktualizacji danych w ewidencji
      działalności gospodarczej, zgodnie z przepisem art. 7d ustawy z dnia 19 listopada
      1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, ze zm.);

   wystawianie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia w zakresie modułu
      szkolenia okresowego, zawierających dane podane w przepisie §11 ust. 3
      rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia
                                               2
                                           Egz. 2

  kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314). Za datę
  przeprowadzenia   szkolenia należy rozumieć datę rozpoczęcia i datę zakończenia
  każdego modułu szkolenia okresowego. W związku z tym w każdym zaświadczeniu
  należy podać dodatkowo datę zakończenia szkolenia, która nie musi pokrywać się z
  datą wydania zaświadczenia. Każde zaświadczenie powinno posiadać datę
  rozpoczęcia  i  zakończenia   poszczególnego  modułu  szkolenia   okresowego,
  a nie okresu przeprowadzenia całości szkolenia okresowego prowadzonego w formie
  cyklu zajęć dla danej osoby. W przypadku szkolenia okresowego realizowanego
  w formie cyklu zajęć w świadectwie kwalifikacji zawodowej podaje się datę
  rozpoczęcia i datę zakończenia szkolenia, na podstawie zaświadczeń potwierdzających
  odbycie szkolenia w zakresie poszczególnych modułów szkolenia okresowego;

 założenie prawidłowego rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających odbycie
  szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć. Rejestr wydanych zaświadczeń powinien
  zawierać dane dla każdego zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia
  w  zakresie danego modułu    szkolenia okresowego, odpowiednio do przepisu
  §14 ust. 5 w/w rozporządzenia. W rejestrze umieszcza się numer zaświadczenia, datę
  jego wydania, imię i nazwisko osoby szkolonej, numer PESEL albo datę urodzenia
  w przypadku, gdy osoba    szkolono nie posiada    numeru PESEL, temat modułu
  szkolenia okresowego, kategorię prawa jazdy, dla której zajęcia były realizowane;

 przeprowadzanie   części  specjalistycznej  kursu  kwalifikacyjnego   wyłącznie
  po  zakończeniu   jego   części  podstawowej,   stosownie   do  przepisu
  §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców
  wykonujących przewóz drogowy;

 posiadanie wystawionych dla wykładowców posiadających odpowiednią wiedzę,
  umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego szkolenia
  certyfikatu trenera – wykładowcy. Z założenia zawartego w programie szkolenia:
  „Programy Szkolenia. Kwalifikacja wstępna. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona.
  Szkolenia okresowe. Dokumentacja systemu komputerowego i specjalistycznego
  oprogramowania wspomagającego proces kształcenia kierowców wykonujących
  przewóz drogowy” Wydanie II, Szczecin 2010 posiadanie w/w certyfikatu ma
  zapewniać prawidłowy przebieg zajęć ćwiczeniowych z zakresu wiedzy obejmującej
  dane moduły i bloki ćwiczeniowe oraz potwierdzać przeszkolenie z zakresu obsługi
  systemu specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia.

                                             3
                                          Egz. 2

  Trener – wykładowca posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne
  z danego zakresu tematycznego objętego szkoleniem powinien sprawować pełną
  kontrolę nad przebiegiem ćwiczeń. Potwierdzenie powyższego powinno być
  odzwierciedlone   wpisem   do   dziennika  zajęć  teoretycznych   przez
  wykwalifikowanego trenera – wykładowcę;

 dokonywanie    wpisów    do  dziennika   zajęć  teoretycznych    przez
  trenerów – wykładowców (legitymujących się certyfikatem trenera – wykładowcy),
  posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i wykształcenie do zapewnienia
  prawidłowego   szkolenia.  Spełnienie  powyższych   warunków     uprawnia
  trenera – wykładowcę do nadzorowania osób szkolonych w zakresie odpowiednich
  bloków programowych i modułów szkolenia okresowego;

 zapewnienie ciągłego nadzoru trenera – wykładowcy, posiadającego odpowiednie
  przygotowanie merytoryczne (wiedza, umiejętności i wykształcenie)    w zakresie
  poszczególnych zakresów tematycznych objętych programem szkolenia. Stosownie
  do przepisu § 12 ust.2 pkt 4 w/w rozporządzenia oprogramowanie wspomagające
  proces kształcenia powinno zapewnić, m.in. przeprowadzanie testu sprawdzającego
  wiedzę po każdym module szkolenia okresowego. Brak sprawowania ciągłego
  nadzoru nad procesem szkolenia przez trenera     - wykładowcę, posiadającego
  odpowiednie kwalifikacje może spowodować, iż nieudzielenie wyjaśnień lub
  odpowiedzi na pytanie zadane przez osobę szkoloną w trakcie zajęć przyczyni się do
  niezaliczenie danego modułu szkolenia okresowego. W konsekwencji, stosownie do
  przepisu §12 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia uniemożliwi to osobie szkolonej
  kontynuowanie szkolenia;

 zamieszczanie w dzienniku zajęć teoretycznych rubryki dotyczącej przerw pomiędzy
  poszczególnymi zajęciami teoretycznymi. Stosownie do przepisu:
  -  §12 ust. 3 łączny czas trwania zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie
  w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji
  wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz
  szkolenia okresowego w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin,
  - §12 ust. 4 w/w rozporządzenia przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami
  teoretycznymi nie mogą być dłuższe niż 15 minut, a łączny czas trwania przerw
  w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 90 minut.


                                            4
                                          Egz. 2

    Kierownik ośrodka pismem z dnia 22.11.2010 roku poinformował wojewodę
o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń zawartych
w przekazanym wystąpieniu pokontrolnym.

    W celu zweryfikowania realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego ustalono,
iż przedsiębiorca:

   nie zaktualizował danych w ewidencji działalności gospodarczej, w tym     miejsc
    prowadzenia ośrodka szkolenia, tj. miejsc przeznaczonych do prowadzenia jazdy
    w warunkach specjalnych (Test & Trading Safety Centre Sp. z o.o. Spółka
    komandytowa, 62 – 010 Pobiedziska Bednary 17 oraz Automobilklub Polski,
    ul. Powstańców Śląskich 127, 01 – 466 Warszawa),

   wystawia zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie modułu
    szkolenia okresowego, zawierające dane podane w przepisie §11 ust. 3 rozporządzenia
    Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców
    wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314) (załącznik 1),

   prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia
    okresowego w formie cyklu zajęć. W rejestrze brak jest odnotowanej daty wydania
    zaświadczenia rozumianej jako daty sporządzenia dokumentu, a nie daty odbioru
    zaświadczenia przez osobę szkoloną (załącznik 2),

   przeprowadza część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego po zakończeniu jego
    części podstawowej, stosownie do przepisu §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra
    Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,

   posiada certyfikaty trenera – wykładowcy, stosownie do założenia zawartego
    w programie szkolenia: „Programy Szkolenia. Kwalifikacja wstępna. Kwalifikacja
    wstępna przyśpieszona. Szkolenia okresowe. Dokumentacja systemu komputerowego
    i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia kierowców
    wykonujących przewóz drogowy” Wydanie II, Szczecin 2010 oraz dokumenty
    dotyczące kwalifikacji wykładowców. Wykładowcy za wyjątkiem kierownika ośrodka
    nie są osobami zgłoszonymi do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
    prowadzących ośrodek szkolenia (załącznik 3,4). Stwierdzono brak dokumentów
    potwierdzających kwalifikację i wiedzę wykładowcy, tj. p, Barbary Mróz;                                            5
                                            Egz. 2

   prowadzi dzienniki zajęć teoretycznych dla kursów kwalifikacyjnych zawierające
    między innymi imię, nazwisko oraz podpis trenera wykładowcy (załącznik 5),

   nie posiada systemu monitoringu nauki, składającego się z minimum czterech kamer
    i rekordera. Zapis o w/w monitoringu zawarty jest w złożonym przez przedsiębiorcę
    programie szkolenia, tj.„Programy Szkolenia. Kwalifikacja wstępna. Kwalifikacja
    wstępna przyśpieszona. Szkolenia okresowe. Dokumentacja systemu komputerowego
    i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia kierowców
    wykonujących przewóz drogowy” Wydanie II, Szczecin 2010, Wymagania techniczne
    dotyczące komputera oraz sali wykładowej, str.12,

   wydał świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia
    okresowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
    z dnia 1 kwietnia 2010 r. Stwierdzono brak wpisania wyrażenia „nie dotyczy”
    po treści „w dniu” oraz „w zakresie kategorii” (załącznik 6),

   prowadzi oddzielnie dla każdej osoby dziennik zajęć teoretycznych i kartę zajęć
    praktycznych (załącznik 5),

   prowadzi szkolenia okresowe w formie cyklu zajęć oraz kursy kwalifikacyjne na
    podstawie programu szkolenia: „Programy Szkolenia. Kwalifikacja wstępna.
    Kwalifikacja wstępna przyśpieszona. Szkolenia okresowe. Dokumentacja systemu
    komputerowego i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces
    kształcenia kierowców wykonujących przewóz drogowy” Wydanie II, Szczecin 2010;

   w dzienniku zajęć teoretycznych zamieszcza informacje dotyczące przerw pomiędzy
    poszczególnymi zajęciami teoretycznymi, np. 7 (90) (załącznik 5),

  Kierownik   ośrodka   przedłożył   zaświadczenie  o  posiadaniu  przez  pojazd
MAN TGL 12.250 4x2 BL systemu ABS, ASR i ESP (załącznik7).


Integralną część protokołu stanowią załączniki:
  1) Kopia zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia    w zakresie modułu szkolenia
    okresowego (nr 574/2011, 575/2011, 576/2011),
  2) Kopia 2 kartek rejestru wydanych zaświadczeń,
  3) Kopia certyfikatu ukończenia kursu trenera wykładowcy przez kierownika ośrodka wraz
    z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje,


                                              6
                                                          Egz. 2

  4) Kopia         9   certyfikatów    ukończenia     kursu      trenera      wykładowcy
     wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje,
  5) Kopia 7 kartek dziennika kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat.C. (KWPC/12/2011),
  6) Kopia      świadectwa   kwalifikacji  zawodowej   nr   38/2011      z   dnia  2011-04-05
     (szkolenie okresowe),
  7) Kopia zaświadczenia z dnia 03.03.2011 MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

     Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod pozycją nr 01/2011.


     Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których po podpisaniu jeden przekazano kontrolowanej
jednostce, a drugi a/a.
     Przed podpisaniem protokołu z kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem
pisemnych wyjaśnień przyczyny odmowy. Nie stanowi ona przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Kierownik kontrolowanej                         Kontrolujący:
   jednostki:


1) ………………………………                             1)……………………………
     (Miejsce, data i podpis)                         (Miejsce, data i podpis)
                                    2) …………………………………………..
                                          (Miejsce, data i podpis)
                                                            7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:12/3/2011
language:Polish
pages:7