Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Vietstock_Thong_tin_gioi_thieu_Khoa_PTKT_khoa_04

VIEWS: 9 PAGES: 2

									                             CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI VIỆT
      K      ọc Phâ                   c 1 – khoá 4
                   (Khai giảng 23/06/2009)


  1.     U
  - Nắm vững lý thuyế    ả    ọng trong phân tích kỹ thuật.
  - Hiể được nguyên tắc sử dụng phân tích kỹ thuật trong dự báo giá chứng khoán.
  - Xá định các tín hiệu mua bán theo những chỉ dẫn của phân tích kỹ thuậ ũ g hư hời điểm
   tham gia thị ường.
  - Sử ụ g được á ứ g ụ g c bản ủ h           h   h ỹ h ậ     ®.
  - Cách thức ử ụ g    g ụ ậ hậ ữ iệ i            ®.
  - Ứng dụng h    ch một    hiế  i hị ườ g hứ g h á iệ       .
  -  i     đượ    ả g iế hứ ữ g hắ để h       gi iế á h họ      g
     h   ự họ   ứ g ụ g   g hự ế.
  2.
  - Cá h đ    ư, nhân viên của á    hứ  i h h, sinh viên có nhu c u g ị iế hứ i
    h h hiệ đ i để nâng cao hiệu quả đ   ư.

  3. NỘI DUNG KHÓA HỌC
  3.1 Phân tích kỹ thuật – Nền tảng dự báo giá
   - Các giả đị h    ản của PTKT
   - Nhữ g     điểm sai l m v PTKT trong kinh doanh
   - Triết lý Phân tích kỹ thuật

  3.2 Xu hướng giá
   - Giá và kh i ượng
   - Đườ g x hướ g, đườ g ê h giá    á h xá đị h x hướng
   - Một s d g đồ thị thể hiện biế động giá: Củng c x hướ g       đảo chi  x hướ g; Đồ thị
    nến.

  3.3 Các Indicator cơ bản
   - Các chỉ s v    độ g (B i g , A R, CCI, A…)
   - Các chỉ báo v x g ượ g (      , ACD, R I…)
   - Chỉ báo Chu kỳ (các d ng Fibonacci)
   - Chỉ báo sức m nh thị ườ g ( FI, OB …)

  3.4 hực h nh:
   - Ứng dụng ph n m m PTKT MetaStock
   - Ứ g ụ g h    h ỹ h ậ ột        hiế  i hị ườ g hứ g h á      iệ   - ử ụ g
     g ụ ậ hậ ữ iệ i              .

4. THỜI GIAN HỌC & HỌC PHÍ
  - Khai giảng: ngày 23/06/2009.
  - Thời gian: từ 18:30 – 20:00, Thứ 3 và hứ 5 hàng tu n (từ 23/06/2009 đến16/07/2009).
  - T ng thời ượng:    i và 1 bu i offline
  - S lượng học viên t i đa 20 học viên / lớp.
  - S 11 Ti n Giang, P.2, Q.Tân Bình,     ồ Ch i h.
  - Học phí 2,500,000đ h họ iê (đ        gồ  i iệ họ ).


          Add: 11 Tien Giang, Ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
              Tel: (848) 2216 8488 - Fax: (848) 3848 7237
                    www.vietstock.com.vn
                             CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI VIỆT
5. PH Ơ  PHÁP HỌC
  - Học viên sẽ học tậ h   hư g há hiệ đ i, không gian học tập thân hiệ , hườ g x ê
    hả  ậ ,   đ i giữ giả g iê và học viên.
  -   h ế   g   g ới hự h h,   i họ iê được trang bị một á   h ế  ii
   t độ   , i đ t ph n m m MetaStock®    g ụ ậ hậ ữ iệ Vietstock Updater®.

6. CH Ơ     H
  - M i học viên được  g ột   “Niên giám doanh nghiệp niêm yế 200 ”.
  - iả    h họ iê h    gi đ g    á h   họ     ậc 2 ho c nâng cao và á
   Chư g    h hội hả    h ê      i     hứ .
    hi ch :  c vi n ch ư c hư n  ột tron các  c iả h c ph cao nh t.

7. GIẢNG VIÊN
  - Là nhữ g gười đượ đ      o nhi     trong & ước ngoài  ĩ h ực tài chính – hứ g
    h á , có kinh nghiệm thực tế ũ g hư i h ghiệm giảng d y tài chính t i á ườ g đ i học,
    giảng d  h á đ i ượng doanh nghiệp,     g  hứ g h á , các t chức tài chính.
  - Là nhữ g gười có kinh nghiệm     g iệ ứ g ụ g h   h ỹ h ậ i   C   iệ  .
            :
  - Th.s ê Đ Ch – ư ng bộ        Đ  ư i h h-Đ   i h ế Tp.HCM.
  - Ông h D Đ – ư g h g đ           ư hị ườ g iê   ế Công ty CP Quản lý quỹ ĐT
    CK An Phúc.
  - Tr Đức Duy – T ư ng nhóm PTKT Vietstock.
  - Nhóm chuyên viên nghiên cứu chứng khoán của Vietstock.

   MỌI THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
      h gC g C      i iệ (Vietstock)
   11 Ti n Giang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
   Tel: 08. 2216 8188 – Fax: 08. 3848. 7237
     Đức Thọ - 0982.446 306
   Email: thotd@vietstock.vn
          Add: 11 Tien Giang, Ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
              Tel: (848) 2216 8488 - Fax: (848) 3848 7237
                    www.vietstock.com.vn

								
To top