T?NH U? KON TUM �?NG C?NG by 2CxzIx

VIEWS: 22 PAGES: 3

									TỈNH UỶ KON TUM             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TUYÊN GIÁO             Kon Tum, ngày 19 tháng 7 năm 2011
    *
Số 15 - HD/BTGTU

                HƯỚNG DẪN
    tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm đấu tranh lưu huyết
        tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2011)
                 ______


   Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 15-9-2008 của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ về việc tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày
thành lập tỉnh Kon Tum;
   Căn cứ Quyết định số 53 /QĐ-BCĐ, ngày 13-6- 2011của Ban Chỉ đạo kỷ
niệm các ngày lễ lớn của tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 80 năm
đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2011);
  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ
niệm 80 năm đấu tranh Lưu huyết tại ngục Kon Tum như sau:
  I. Mục đích, yêu cầu:
   - Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên
cường, bất khuất, sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu
tranh Lưu huyết phản đối chế độ khổ sai của nhà tù đế quốc; hình ảnh những
người tù chính trị đã anh dũng ngã xuống vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do
cho Tổ quốc trên mãnh đất Kon Tum thân yêu. Ca ngợi những tấm gương anh
dũng, bất khuất của những chiến sĩ cách mạng, những cán bộ đảng viên, gương
người tốt, việc tốt trong công cuộc giải phóng, xây dựng và bảo vệ quê hương
Kon Tum nói riêng, cả nước nói chung. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu
nước, yêu cách mạng, tinh thần đoàn kết, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của
Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
   - Ghi nhớ công lao của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân các dân
tộc tỉnh Kon Tum đối với chiến sỹ cách mạng là tù chính trị nói riêng, các chiến
sỹ cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam anh hùng…nói
chung, đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và
trong công cuộc xây dựng, bảo vệ mảnh đất Kon Tum thân yêu. Từ đó, giáo dục
ý thức trách nhiệm, thái độ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong
các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”,....
   - Hình thức kỷ niệm phải đa dạng, phong phú về nội dung, có trọng tâm,
trọng điểm, tạo được ấn tượng sâu sắc, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng
viên và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống, đẩy nhanh các hoạt động thi
đua phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh quốc phòng, thực hiện thắng lợi
LSĐ.HD.15TG-60              2

   các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra.
   II. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm:
   1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm nổi bật:
   - Lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất, sự hy sinh cao cả
của chiến sỹ cách mạng trong cuộc đấu tranh Lưu huyết vì lý tưởng của Đảng, vì
độc lập, tự do của quê hương, dân tộc; làm cho nhân dân càng hiểu hơn về Đảng,
hiểu hơn về những người Cộng sản, về hình ảnh của các chiến sỹ ngã xuống để giữ
gìn khí thiết người Cộng sản mãi không phai trong tâm trí của nhân dân tỉnh Kon
Tum.
   - Ý nghĩa to lớn của cuộc đấu tranh Lưu huyết đã buộc bọn thực dân thống trị
Pháp phải thay đổi chế độ đối xử với tù chính trị, không chỉ ở Kon Tum, mà còn ở
các nhà tù khác trên toàn cõi Đông Dương. Trên cơ sở đó, nhân dân và các thế hệ
cách mạng về sau kế tiếp truyền thống trong sự nghiệp cách mạng bảo vệ và xây
dựng quê hương, đất nước.
   - Những đóng góp của các chiến sỹ cách mạng, cán bộ, đảng viên qua các thời
kỳ, những tấm gương điển hình tiên tiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây
dựng và bảo vệ quê hương Kon Tum.
   - Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo to lớn của Đảng bộ đối với sự nghiệp cách mạng
của tỉnh nhà trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ;
trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
   - Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn
hoá- xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh trong nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ khoá
XIII; thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra.
   2. Hình thức tổ chức kỷ niệm:
   Theo điều kiện thực tế, cụ thể, các địa phương, đơn vị, có thể tổ chức các hoạt
động kỷ niệm như:
   - Tổ chức tọa đàm về gương những chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu tranh
Lưu huyết; gặp mặt, toạ đàm về những tấm gương anh hùng lực lượng vũ trang,
anh hùng lao động, gương người tốt, việc tốt…trong công cuộc giải phóng, xây
dựng và bảo vệ quê hương Kon Tum.
   - Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Ngục Kon Tum và
cuộc đấu tranh Lưu huyết trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Các đoàn thể chính trị-xã
hội tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trong đoàn viên,
hội viên của mình bằng những hình thức phù hợp.
   - Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức trưng bày các hiện vật, hình
ảnh về Ngục Kon Tum và cuộc đấu tranh Lưu huyết.
   - Tổ chức các hoạt thể thao, văn hóa - văn nghệ, thông tin cổ động… về chủ
đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, và truyền thống cách mạng vẻ
vang của dân tộc.
   III. Tổ chức thực hiện:
LSĐ.HD.15TG-60              3
   - Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Mít tinh trọng thể kỷ
niệm 80 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết. Các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực
thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm trên địa
bàn bằng những hình thức phù hợp; các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh
công tác tuyên truyền trước, trong và sau ngày kỷ niệm, nhằm giáo dục truyền
thống, ý chí đấu tranh cách mạng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc
vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
   Khẩu hiệu tuyên truyền:
   - Tinh thần cuộc đấu tranh Lưu huyết (12-12-1931) bất diệt!
   - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
   Căn cứ Hướng dẫn này (và Đề cương tuyên truyền gửi kèm), các đảng bộ
trực thuộc tỉnh, các sở ngành liên quan, các đoàn thể chính trị xã hội, triển khai tổ
chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn, và tổng hợp báo cáo kết quả về Thường
trực Ban Tổ chức (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) trước ngày 17-12-2011.

Nơi nhận:                            TRƯỞNG BAN
- BCĐ kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh (B/c),
- Uỷ ban nhân dân tỉnh,
- Các thành viên BTC kỷ niệm 80 năm
đấu tranh Lưu huyết,
- Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch,
- Sở Thông tin- truyền thông,
- Thường trực các huyện uỷ, thành uỷ,            Trương Thị Ngọc Ánh
Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh,
- Các đoàn thể chính trị-xã hội,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

								
To top