Obec BRUSNO by Zj5GamFF

VIEWS: 423 PAGES: 55

									                Obec BRUSNO
      Povodňový plán záchranných prác
Dátum aktualizácie: 15.1.2011         Viera Krakovská
                        starostka obce
A/ TEXTOVÁ ČASŤ

  Povodňový plán záchranných prác obce Brusno (ďalej len PPZP) je vypracovaný
v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky MŢP č.
261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich
schvaľovania.


I.   Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

  Zámerom PPZP je vypracovanie súboru opatrení zameraných na záchranu ţivotov,
zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a ţivotného prostredia v čase nebezpečenstva
povodne, počas povodne a po povodni.
  Cieľom PPZP je včasné vyrozumenie určených osôb a orgánov za účelom zabezpečenia
úloh vyplývajúcich z mimoriadnej situácie. Súčasne zabezpečiť varovanie obyvateľstva a
jeho informovanie o vzniku mimoriadnej situácie na území obce Brusno, prijatých a
vykonávaných opatreniach na eliminovanie nebezpečenstva.

Povodňové záchranné práce

(1) Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu ţivotov, zdravia, majetku,
kultúrneho dedičstva a ţivotného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a
po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.
(2) Povodňové záchranné práce riadi obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja
podľa osobitného predpisu. Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi
okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme obec, obvodný úrad alebo obvodný
úrad v sídle kraja.
(3) Povodňovými záchrannými prácami sú:
a) hlásna povodňová sluţba,
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej
povodňou,
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane
výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a
telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
f) evakuácia,
g) dezinfekcia studní, ţúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých
zvierat a iných odpadov,
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z
komunikácií,
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
k) iné práce na záchranu ţivotov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a ţivotného
prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa
povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo
obce podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie.
(4) Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej
aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
Predkladanie správ, vyhodnocovanie výdavkov a povodňových škôd

(1) Priebeţné správy o povodňovej situácii predkladajú v čase od vyhlásenia do odvolania
a) II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie
1. správcovia drobných vodných tokov a vlastníci, správcovia a uţívatelia stavieb, objektov
alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území, a
zhotovitelia stavieb, ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné územie obvodnému
úradu ţivotného prostredia a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov,
2. správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, krajskému úradu
ţivotného prostredia, obvodnému úradu ţivotného prostredia a obvodnému úradu,
b) III. stupňa povodňovej aktivity okrem obdobia od vyhlásenia do odvolania mimoriadnej
situácie
1. obec obvodnému úradu a obvodnému úradu ţivotného prostredia,
2. obvodný úrad ţivotného prostredia krajskému úradu ţivotného prostredia,
3. krajský úrad ţivotného prostredia ministerstvu, ministerstvu vnútra a obvodnému úradu
v sídle kraja,
c) mimoriadnej situácie
1. obec obvodnému úradu,
2. obvodný úrad obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému úradu ţivotného prostredia,
3. obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu a krajskému úradu ţivotného
prostredia.
(2) Ústav vyhotovuje správu o povodňovej situácii,
v ktorej sú analyzované meteorologické príčiny a hydrologické príčiny a priebeh povodne.
(3) Správca drobných vodných tokov a osoby podľa
§ 17 ods. 3 písm. c) aţ e) predkladajú správu o vykonaných povodňových zabezpečovacích
prácach a o výdavkoch vynaloţených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác
správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 20 pracovných dní od času
odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
(4) Správca vodohospodársky významných vodných tokov vypracúva správu o vykonaných
povodňových zabezpečovacích prácach a výdavkoch vynaloţených na vykonávanie
povodňových zabezpečovacích prác z vlastných podkladov a zo správ predloţených podľa
odseku 3 a predkladá ju ministerstvu do 30 pracovných dní od času odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity.
(5) Vykonávanie povodňových záchranných prác a výdavky na vykonávanie povodňových
záchranných prác analyzuje a vyhodnocuje obec, obvodný úrad, obvodný úrad v sídle kraja a
ministerstvo vnútra podľa osobitného predpisu.
(6) Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a osoby vyhodnocujú povodňové škody na
majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo uţívaní. Vyhodnotenie povodňových škôd
predkladá
a) osoba obci, v ktorej katastrálnom území povodňová škoda vznikla,
b) obec na majetku obce a na majetku osoby obvodnému úradu ţivotného prostredia,
c) obvodný úrad ţivotného prostredia krajskému úradu ţivotného prostredia,
d) vyšší územný celok krajskému úradu ţivotného prostredia,
e) krajský úrad ţivotného prostredia ministerstvu a ministerstvu vnútra,
f) správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov
ministerstvu,
g) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
ministerstvu.
(7) Správnosť vyhodnotenia povodňových škôd overujú verifikačné komisie, ktoré ustanovujú
prednostovia obvodných úradov ţivotného prostredia a prednostovia krajských úradov
ţivotného prostredia.
(8) Vyhodnotenie povodňových záchranných prác v rozsahu potrebnom na vypracovanie
súhrnnej správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach predkladá
a) obvodný úrad obvodnému úradu ţivotného prostredia
a obvodnému úradu v sídle kraja do 20 pracovných dní od času odvolania II. stupňa
povodňovej aktivity,
b) obvodný úrad v sídle kraja krajskému úradu ţivotného prostredia do 25 pracovných dní od
času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

(9) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy predkladajú správu o následkoch
spôsobených povodňami najneskôr do 30 pracovných dní po odvolaní II. stupňa povodňovej
aktivity ministerstvu.
(10) Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
predkladajú:
a) vlastník, správca a uţívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na
vodnom toku alebo v inundačnom území, obci do 15 pracovných dní od času odvolania II.
stupňa povodňovej aktivity,
b) obec obvodnému úradu ţivotného prostredia do 20 pracovných dní od času odvolania II.
stupňa povodňovej aktivity,
c) vyšší územný celok a obvodný úrad ţivotného prostredia krajskému úradu ţivotného
prostredia do 25 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity,
d) krajský úrad ţivotného prostredia ministerstvu a ministerstvu vnútra do 30 pracovných dní
od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
(11) Ministerstvo v spolupráci s ministerstvom vnútra predkladá Správu o priebehu a
následkoch povodní na území Slovenskej republiky vláde Slovenskej republiky.

                    § 26 Obec

(1) Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území
obce.
(2) Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s obvodným úradom ţivotného
prostredia, s obvodným úradom, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru,
so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných
vodných tokov v katastrálnom území obce.
(3) Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred
povodňami tieto činnosti:
a) v oblasti prevencie
1. usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami
2. spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom
drobných vodných tokov a poverenými osobami pri vypracovaní, prehodnocovaní a
aktualizáciách predbeţného hodnotenia povodňového rizika,
3. spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky významných vodných
tokov na vyhotovení návrhov plánov manaţmentu povodňového rizika, ich prehodnocovaní a
aktualizácii, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami
situovaných v katastrálnom území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných
tokov, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia územie pred zaplavením počas
povodne,
4. spolupracuje v rámci svojich moţností na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu
pred povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú
odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo
podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, zmenšujú maximálny
prietok povodne alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým odtokom s ich
vlastníkmi, správcami alebo uţívateľmi,
5. spracúva povodňový plán zabezpečovacích prác, ak má drobný vodný tok alebo jeho
ucelený úsek v nájme alebo vo výpoţičke a tento predkladá na schválenie obvodnému úradu
ţivotného prostredia,
6. ukladá všeobecne záväzným nariadením obce povinnosť vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej
objekt môţe byť postihnutý povodňou a prikladá ich k povodňovému plánu obce,
7. vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové plány
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov podľa šiesteho bodu,
8. zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce
a vypracúva jej štatút, ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas
povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; obec o rozhodnutí zriadiť
povodňovú komisiu obce informuje obvodný úrad ţivotného prostredia,
9. zabezpečuje v rámci moţností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred
povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie a
udrţiavanie,
10. oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo uţívateľom
stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené v predmetnom vodnom toku, stavieb
kriţujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom území alebo v území
ohraničenom záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu
alebo v území, ktoré je pravdepodobne ohrozené povodňami,
11. zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú cez katastrálne
územie obce,
b) počas povodňovej situácie
1. vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity pre
územie obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo správcu
drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom bezodkladne obvodný
úrad ţivotného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného
záchranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor, správcu vodohospodársky
významných vodných tokov a ústav,
2. upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,
3. zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú sluţbu počas III. stupňa povodňovej
aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať,
spolupracuje pri jej organizácii so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a
prípadne so správcom drobného vodného toku,
4. dohliada, aby vlastníci, správcovia a uţívatelia stavieb, objektov a zariadení na území obce,
ktoré môţu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa
povodňového plánu záchranných prác,
5. vyţaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami,
pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov
6. ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej
situácie,
7. vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebeţné správy
o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu ţivotného
prostredia
8. operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred
povodňami,
c) po povodni
1. zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre ţivot ľudí a pre hospodársku činnosť na
povodňou zaplavenom území,
2. vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli
v katastrálnom území obce,
3. vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
ktorú predkladá obvodnému úradu ţivotného prostredia.
(4) Obec vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti
štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku tieto činnosti:
a) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe
informácie z územnoplánovacej dokumentácie a prípadne ďalšie informácie, ktoré môţu
prispieť k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii predbeţného hodnotenia
povodňového rizika,
b) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe
podklady potrebné na vyhotovenie, prehodnotenie a aktualizáciu mapy povodňového rizika,
c) koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania a
funkčného vyuţívania územia v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny s
opatreniami na ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom pláne manaţmentu
povodňového rizika,
d) zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového
ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny pri najbliţšom preskúmavaní
schváleného územného plánu podľa osobitného predpisu;12) ak obec nemá spracovaný
územný plán obce vyuţíva mapy povodňového ohrozenia v činnosti stavebného úradu,
e) ţiada správcu vodohospodársky významného vodného toku o vypracovanie návrhu rozsahu
inundačného územia alebo o navrhnutie zmeny rozsahu inundačného územia na obstaranie
územného plánu obce alebo územného plánu zóny v blízkosti neohradzovaného vodného
toku, jeho zmeny alebo doplnku,
f) spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a s poverenými
osobami pri vypracúvaní, prehodnocovaní a aktualizácii plánu manaţmentu povodňového
rizika, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných
na území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov alebo chránia
územie obce pred zaplavením povrchovým odtokom, zmenšujú maximálny prietok povodne,
chránia územie obce pred zaplavením vodou z vodného toku alebo chránia územie obce pred
zaplavením vnútornými vodami a navrhované preventívne opatrenia sú situované na území
obce.
(5) Obec okrem úloh podľa odsekov 3 a 4
a) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie ţivotov,
zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo ţivotného prostredia povodňou a ihneď o tom
informuje obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému,
alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, obvodný úrad ţivotného
prostredia, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,
b) zabezpečuje v rámci svojich moţností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými
prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác podľa osobitného
predpisu,
c) poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamţitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej
povodňou podľa osobitného predpisu,
d) určuje rozsah inundačného územia podľa osobitného predpisu a dokumentáciu určeného
inundačného územia odovzdáva orgánom územného plánovania
                               Povodňová komisia obce Brusno
                                                                               aktualizácia 15. 1. 2011
      titul                     zamestnávateľ              číslo tel.      číslo tel.                   číslo tel.
por.          funkcia
 č.    meno     v štábe                adresa                číslo tel.       e-mail       adresa bydliska      číslo tel.
    priezvisko                      funkcia                číslo tel.      číslo faxu                   číslo faxu

                                                                        Brusno ul.
 1.  Viera     predseda      Obec Brusno ,976 62 Brusno ul. Ondrejská 360/1      048/4194424   obecbrusno@stonline.sk   Zámlynie 786/38     048/4194519
    Krakovská                     starostka obce              0905447075      048/4194424                  0905447075
    Ing.              ATOTECH SK s.r.o. Sládkovičova 41 ,Banská Bystrica
 2.  Peter     podpredseda                                 048/4700163   peter.ivic@atotech.com    Brusno ul.      048/4194595
    Ivic                      Zástupca starostky obce           0903805161                  Lúka 728/83      0903805161
    JUDr.
 3.  Imrich      člen                 dôchodca               0908365298   imrich.kolpakl.@gmail.com   Brusno ul.      0908365298
    Kolpák                                                                 Lúka 690/47
    Bc.                 OR HaZZ Banská Bystrica, Komenského 25                               Brusno ul.       902395323
 4.  Branislav    člen                referent                                     Zámlynie 783/3
    Hudák
    Ing.             Okresné riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici, Komenského 27  048/4204303                  Brusno ul.
 5.  Jozef      člen            samostatný odborný inšpektor                 jozef.simecek@gmail.com   Pod Stráňou 90/5    0908949923
                                                        jozef.simecek@hazz.minv.s
    Šimeček                                                        k
                        DOKA DREVO s.r.o. Banská Bystrica                                Brusno ul.
 6.  Miroslav     člen          Obsluha technologických zariadení         0948249156                 Lúka 742/118      0948249156
    Hraško
                  Obec Brusno, Obecný úrad Brusno ul. Ondrejská 360/1      048/4194423                  Brusno ul.
                                                         dagmarsrniakova@mail.t-
 7.  Dagmar      člen                 SOR                 0903402867       com.sk       Zámlynie 787/15     048/4194687
    Srniaková

 8 9.           člen
                                    Krízový štáb obce Brusno
                                                                                 aktualizácia 15.1. 2011
      titul                    zamestnávateľ                 číslo tel.      číslo tel.                  číslo tel.
por.          funkcia
 č.    meno     v štábe                adresa                  číslo tel.       e-mail      adresa bydliska      číslo tel.
    priezvisko                     funkcia                  číslo tel.      číslo faxu                  číslo faxu
                     Obec Brusno, 976 62 Brusno ul. Ondrejská 360/1       048/4194424                 Brusno ul.      0905447075
 1.  Viera     predseda              starostka obce               0905447075    obecbrusno@stonline.sk  Zámlynie 786/38     048/4194519
    Krakovská                                                      048/4194424
    Ing.             ATOTECH SK s.r.o. Sládkovičova 41 ,Banská Bystrica                              Brusno ul.
 2.  Peter     podpredseda        zástupca starostky obce               048/4700163    peter.ivic@atotech.com   Lúka 728/83      048/4194595
    Ivic                                             0903805161                             0903805161
                  Obec Brusno,976 62Obecný úrad Brusno ul. Ondrejská 360/1     0903402867                  Brusno ul.
                                                           dagmarsrniakova@mail.t-
 3.  Dagmar      člen            samostatne odborný referent           048/4194423       com.sk      Zámlynie 787/15     048/4194687
    Srniaková                                           048/4194424      048/4194424
                                                                         Brusno ul.
 4.  Peter      člen           súkromný podnikateľ-elektrikár           0907886025    vrexim@stonline.sk    Zámlynie 782/36     0907886025
    Vrzal
                  Obec Brusno, 976 62 Obecný úrad Brusno ul. Ondrejská 360/1                           Brusno ul.
                                                           milanduriancik@mail.t-   Pod Brezinkou
 5.  Milan      člen            samostatne odborný referent           048/4194423       comsk         294/14        0904441302
    Ďuriančik                                           0904441302      048/4194424
                                                                        Banská Bystrica
    MUDr.                  Obvodné zdravotné stredisko Brusno                                ul.Stredná 16
 6.  Ladislav     člen              obvodný lekár                048/4194221                             0903506657
    Michalides                                          0903506657
    Ing.               Okresné riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici,Komenského27                         Brusno ul.
 7.  Jozef      člen            samostatný odborný inšpektor           048/4204303   jozef.simecek@gmail.com  Pod Stráňou 90/5     0908949923
                                                          jozef.simecek@hazz.minv.s
    Šimeček                                            0908949923         k

 8.           člen
                Obvodný úrad ţivotného prostredia Banská Bystrica
                                                         aktualizácia január 2011
por.   titul        zamestnávateľ         telefón      e-mail     adresa bydliska      telefón domov
 č.                           na pracovisko
     meno          adresa                                         telefón domov
    priezvisko        funkcia                 fax na pracovisko                 fax domov

      Ing.   Obvodný úrad ţivotného prostredia  0905 685 965             Bernolákova 16
                                     kosakova@bb.ouzp.sk
 1.   Jarmila   Skuteckého 19, Banská Bystrica   048/471 29 59             Banská Bystrica

    KOSÁKOVÁ         prednosta                                         048/411 33 28
                             Obvodná povodňová komisia Banská Bystrica
                                                                                 aktualizácia január 2011
       titul                     zamestnávateľ                              e-mail                 telefón domov
por.           funkcia                                      telefón
      meno                        adresa                                        adresa bydliska    telefón domov
 č.           v komisii                                    na pracovisko
     priezvisko                     funkcia                             fax na pracovisko               fax domov
    Ing.             Obvodný úrad ţivotného prostredia Banská Bystrica          048/471 29 59               Bernolákova 16
                                                             kosakova@bb.ouzp.sk
 1.  Jarmila     predseda       Skuteckého 19, Banská Bystrica               0905 685 965                Banská Bystrica
    Kosáková                      prednosta                                                    048/411 33 28
    Ing.                  Obvodný úrad Banská Bystrica                048/430 62 00                Laurinská 57     0905 668 771
 2.  Viktor     podpredseda      Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica              0910 555 500
                                                             Viktor.Marko@bb.vs.sk     Badín
    MARKO                       prednostka                   048/423 16 05     048/413 65 58
    Ing.             Obvodný úrad ţivotného prostredia Banská Bystrica          048/471 29 63                Javornícka 4
 3.  Vladimír     tajomník       Skuteckého 19, Banská Bystrica               0907 747 339
                                                              babjak@bb.ouzp.sk    Banská Bystrica
    BABJAK                       vedúci
                    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného                                  Druţby 4      048/423 02 93
    pplk. Ing.     vedúci              zboru                    048/420 43 00
                                                             martin.gazdik@hazz.minv.
 4.  Martin     technického      Komenského 27, Banská Bystrica               0907 700 062        sk       Banská Bystrica
    GAZDÍK       štábu              riaditeľ                               048/413 61 95
    Ing.                  Obvodný úrad Banská Bystrica                048/423 11 56                Radvanská 14     048/416 18 08
 5.  Peter       člen        Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica              048/430 62 40
                                                              Peter.Baros@bb.vs.sk   Banská Bystrica
    BAROŠ             vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia         0903 605 647      048/413 10 06
    pplk. Ing.          Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici      0905 479 325                Komenského 55
                                                             vladimir.piterka@minv.sk
 6.  Vladimír      člen           Okruţná 19, Banská Bystrica                                   Banská Bystrica
    Piterka                       riaditeľ
    Ing.                Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ BB         048/471 61 59                Brusno 807
 7.  Martin       člen        Partizánska cesta 69, Banská Bystrica           0903 806 526
                                                              martin.rybar@svp.sk
    RYBÁR                riaditeľ - Správa povodia horného Hrona                       048/471 61 58
                   Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a. s., Závod                         Tichá 4
    Ing.                             01                  048/471 75 32   poravec@stvps.sk
 8.  Pavel       člen       Partizánska cesta 73, Banská Bystrica            0905 247 966                Banská Bystrica
    ORAVEC                  výrobno-technický námestník
    Ing.              Lesy Slovenskej republiky, OZ Slovenská Ľupča           048/418 72 95  vladimir.masica@lesy.sk  Tajovského 14
9.  Vladimír   člen     Lichardova 52, Slovenská Ľupča        048/418 72 96                   Badín
   MASICA                 riaditeľ            0918 334 500
   doc. MUDr.       Regionálny úrad verejného zdravotníctva     048/436 77 48  kvetoslava.koppova@vzbb.   Kráľovohoľská 15
10.  Kvetoslava  člen     Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica     0903 570 205        sk        Banská Bystrica
   KOPPOVÁ,
   PhD.           vedúca odboru hygieny ŢP a zdravia                  048/436 77 47
   Ing.        Banskobystrická regionálna správa ciest, závod 11  048/472 39 10                 Priechod 115
11.  Pavol    člen     Majerská cesta 94, Banská Bystrica      0918 543 211
                                                 pstrecok@rscbb.sk
   STREČOK                 riaditeľ
   Ing.               Obvodný lesný úrad          048/471 29 15  frantisek.sagat.lbb@3s.lan   Gaštanová 5   048/480 07 90
12.  František  člen      Skuteckého 19, Banská Bystrica       0903 504 006       d.gov.sk      Banská Bystrica
   ŠAGÁT                  prednosta
   Mgr.         Okresný úrad pre cestnú dopravu a komunikácie   048/414 61 16                 Mičinská 32    048/414 15 23
13.  Eugen    člen      Skuteckého 19, Banská Bystrica       0908 978 865
                                               eugen.bertha@kud.gov.sk   Banská Bystrica
   BERTHA                  riaditeľ
   Ing.             Hydromeliorácie, š. p. Zvolen       036/631 28 53                 Slavianska 5/B
14.  Peter    člen       dislok. pracovisko Levice        0903 997 983
                                                 levice@hmsp.sk      Zlaté Moravce
   HAVETTA                                            036/630 81 21
   Ing.          Územná vojenská správa Banská Bystrica     0960 412 133                  Podháj 30    0908 596 094
15.  Miroslav   člen       ČSA 7, Banská Bystrica          0907 879 974
                                                miroslav.macik@mil.sk    Banská Bystrica
   MACIK               samostatný radca
   Ing.            Mestský úrad Banská Bystrica        048/433 04 11
                                                 ferianc@misbb.sk
16.  Stanislav  člen       ČSA 26, Banská Bystrica          0918 505 225
   FERIANC           vedúci odboru výstavby a ŢP
                    Obvodný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica

por.      titul      odbor       oddelenie          funkcia    telefón        e-mail       adresa bydliska  telefón domov
 č.                                            na pracovisko
        meno                                                                   telefón domov
       priezvisko                                            fax na pracovisko              fax domov
    Ing.                                        048/430 62 00   Viktor.Marko@bb.vs.sk   Laurinská 57   0905 668 771
 1.  Viktor                     prednosta              0910 555 500                  Badín
    MARKO                                        048/423 16 05     048/413 65 58
    Ing.         všeobecná                           048/430 62 70  Marian.Mikus@bb.vs.sk     Poľná 19    048/480 02 75
              vnútorná správa                         0911 911 146                Banská Bystrica
 2.  Marián                         vedúci odboru
                                                         048/423 16 02
    MIKUŠ
    Ing.         všeobecná     správne, štátneho    vedúca oddelenia  048/430 62 75  Dagmar.Albertova@bb.vs.sk
              vnútorná správa   občianstva a matrík
 3.  Dagmar
    ALBERTOVÁ
    JUDr.         všeobecná      priestupkové     vedúci oddelenia  048/430 63 20   Ivan.Matejko@bb.vs.sk
              vnútorná správa
 4.  Ivan
    MATEJKO                                                  048/414 76 80
    Ing.        civilná ochrana a                        048/423 11 56   Peter.Baros@bb.vs.sk   Radvanská 14   048/416 18 08
              krízové riadenie                        048/430 62 40                Banská Bystrica
 5.  Peter                          vedúci odboru
                                              0903 605 647     048/413 10 06
    BAROŠ
    Ing.        civilná ochrana a  civilná ochrana a    vedúci oddelenia  048/430 63 40   Jozef.Sekeras@bb.vs.sk  Okruţná 2406/33  045/5330 02 56
              krízové riadenie  krízové riadenie
 6.  Jozef                                        048/413 65 50                  Zvolen
    SEKERÁŠ                                       0903 605 649     048/413 10 06
   Ing.     civilná ochrana a koordinačné stredisko  vedúci oddelenia  048/430 63 43  Ondrej.Kolesar@bb.vs.sk   Radvanská 24   048/410 26 60
          krízové riadenie     IZS
7.  Ondrej                                  0903 533 116                Banská Bystrica
   KOLESÁR                                  048/413 32 58
   Ing.      ekonomický                         048/432 74 32  Marta.Babjakova@bb.vs.sk  Kráľovohoľská 13  0903 440 035
8.  Marta                     vedúca odboru        048/423 15 93               Banská Bystrica  048/417 38 07
   BABJAKOVÁ                                 048/430 63 00    048/413 60 44
   PaedDr.    organizačný                        048/430 62 20  Dasa.Kurjatkova@bb.vs.sk
9.  Dáša                     vedúca odboru        0910 901 775                Banská Bystrica
   KURJATKOVÁ
   Ing.      ţivnostenské                        048/430 62 12  Vladimir.Kucera@bb.vs.sk
           podnikanie                        0903 502 318
10. Vladimír                    vedúci odboru
                                                  048/413 54 60
  KUČERA
                        Krízový štáb Obvodného úradu Banská Bystrica
                                                                               aktualizácia 02. 12. 2010
     titul                    zamestnávateľ                    číslo tel.      číslo tel.               číslo tel.
por.         funkcia
 č.    meno    v štábe                adresa                     číslo tel.      e-mail    adresa bydliska     číslo tel.
    priezvisko                     funkcia                     číslo tel.     číslo faxu               číslo faxu
   Ing.                    Obvodný úrad Banská Bystrica               048/430 62 00             Laurinská 57     0905 668 771
                                                             Viktor.Marko@bb.v
 1.  Viktor     predseda          Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica             0910 555 500      s.sk       Badín
   MARKO                        prednosta                   048/423 16 05    048/413 65 58
   Ing.                   Obvodný úrad Banská Bystrica               048/423 11 56             Radvanská 14     048/416 18 08
                                                             Peter.Baros@bb.vs.s
 2.  Peter     podpredseda        Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica              048/430 62 40      k      Banská Bystrica
   BAROŠ             vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia          0903 605 647    048/413 10 06
   pplk. Ing.         Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici        0961 603 101    0918 670 688
                                                             silvia.haverlova@mi
 3.  Vladimír     člen            Okruţná 19, Banská Bystrica              0961 603 102      nv.sk
   PITERKA                        riaditeľ
                                                             martin.gazdik@hazz
   pplk. Ing.          Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru          048/412 46 51     .minv.sk      Druţby 4      048/423 02 93
                                                             riaditel@orhazzbb.s
            člen
 4.  Martin                Komenského 27, Banská Bystrica                048/420 43 01      k      Banská Bystrica
   GAZDÍK                       riaditeľ                     0907 700 062
   Ing.              Banskobystrická regionálna správa ciest, závod 11          048/472 39 10             Priechod 115     0907 222 569
 5.  Pavol      člen          Majerská cesta 94, Banská Bystrica             0918 543 211  pstrecok@rscbb.sk
   STREČOK                        riaditeľ
   Ing.             Obvodný úrad ţivotného prostredia Banská Bystrica           0905 685 965              Podlavická 25    048/413 01 65
 6.  Jozef      člen           Skuteckého 19, Banská Bystrica              048/471 29 59  gajdos@bb.ouzp.sk   Banská Bystrica
   GAJDOŠ                        prednosta
   Ing.             Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a. s., Závod 01  048/432 70 04                        048/419 73 87
 7.  Pavol      člen         Partizánska cesta 73, Banská Bystrica            0905 389 904  pbadinsky@stvps.sk
   BADÍNSKY                       riaditeľ
   MUDr.                Detská fakultná nemocnica s poliklinikou            048/472 65 01  jnosko@dsnbb.sk
 8.   Ján        člen                Banská Bystrica              0915 838 406    dsn@dsnbb.sk
     NOSKO                           riaditeľ
     MUDr.                 Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta     048/413 39 67
                                                              riaditelstvo@nspbb.s
 9.   Michal      člen                Banská Bystrica              0905 614 660        k
     BUCEK                          riaditeľ

              Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému ObÚ Banská Bystrica

                                                                            aktualizácia január 2011
         titul                zamestnávateľ                      e-mail                     telefón domov
                                         telefón
por. č.      meno       funkcia        adresa                                    adresa bydliska    telefón domov
                                        na pracovisko
       priezvisko                 odbor                      fax na pracovisko                   fax domov
     Ing.                   Obvodný úrad Banská                                 Radvanská 24     048/410 26 60
 1.   Ondrej       vedúci oddelenia
                             Bystrica        048/430 63 43    Ondrej.Kolesar@bb.vs.sk
                           Nám. Ľ. Štúra 1      0903 553 116                      Banská Bystrica
     KOLESÁR                    CO a KR        048/413 10 06        048/413 60 41
     Mgr.                   Obvodný úrad Banská                                  Môlča 110      048/414 78 19
 2.   Zuzana      samostatný radca pre     Bystrica        048/430 63 53    Zuzana.Kankova@bb.vs.sk
              vedenie dokumentácie    Nám. Ľ. Štúra 1      048/413 10 06                                 0907 217 985
     KANKOVÁ                    CO a KR                      048/413 60 41
     Mgr.                   Obvodný úrad Banská                                Stráţovská cesta 27   0907 568 881
              odborný radca pre      Bystrica        048/430 63 88    Juraj.Tuharsky@bb.vs.sk
 3.   Juraj      odbornú prípravu a     Nám. Ľ. Štúra 1      048/413 10 06                        Zvolen
                správca IS
     TUHÁRSKY                    CO a KR                      048/413 60 41


 Hasičská a záchranná sluţba - tiesňové volanie                  150, 112
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru                tel:  420 43 00 – operačné stred.
 Banská Bystrica                                  fax:  412 63 47 - operačné stred.
 Polícia tiesňové volanie                             112
 Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okruţná 18 (PZ Západ)           tel:    0961 603 756, 413 33 33,
 Banská Bystrica                                        413 33 11, 413 33 27
 Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ČSA 22 (PZ Východ)            tel:    0961 603 735, 412 49 46,
 Banská Bystrica                                        412 49 48
Rýchla zdravotnícka pomoc: tiesňové volanie     112
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta  tel:  441 11 11, 423 00 87,
Banská Bystrica                      413 94 57
III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová sluţba, hlásna povodňová sluţba
   a varovanie obyvateľstva


1 . VODNÉ TOKY PRETEKAJÚCE CEZ OBECRieka Hron – úsek 216,5 kilometer, k.ú. Brusno
Hranica katastra obce Brusno je uvádzaná na základe podkladov ROEP v smere
hodinových ručičiek. Rieka Hron km 215,790 (stred), km 215,795 ľavý breh rieky Hron,
ľavý breh rieky Hron po sútok s Čiernym Hronom, pravý breh Čierneho Hrona po
premostenie ţelezničnej trate, spodná strana premostenia ţelezničnej trate, rozhranie
pozemkov ţelezničnej trate a cesty III/06653, rozhranie pozemkov ţelezničnej trate
pozemkov bývania a rekreácie, rozhranie pozemkov ţelezničnej trate a pozemku rieky Hron
(ľavý breh rieky Hron po km 214,095).

V prípade výskytu extrémnych zráţok, resp. pri náhlom topení snehu môţe byť územie obce,
komunikácie a pod. zaplavené vnútornými vodami a vodami z povrchového odtoku.

Potoky v katastrálnom území obce Brusno:

Potok Brusnianka

Potok Sopotnica
2. Stupne povodňovej aktivity

  Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená
určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách. V
povodňových plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. Stupeň povodňovej
aktivity charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou.
  Keďţe vodočetná stanica sa na vodných tokoch pretekajúcich katastrom obce Brusno
nenachádza, vyhlasovanie stupňov povodňovej aktivity sa realizuje na základe bezprostrednej
situácie na vodných tokoch, resp. v záplavových oblastiach počas topenia snehu alebo prívalových
daţďov (vodné toky pretekajú okrajom obce, v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny).

Stupne povodňovej aktivity v    profiloch vodomerných staníc a     vodočetných staníc
v čiastkovom povodí nad obcouRIEKA HRON      vodočetná lata: BRUSNO

  Stupeň    Vodný stav       Kóta
 I. stupeň    140 cm
 II. stupeň   170 cm
 III. stupeň   200 cm


Potok Brusnianka
  Stupeň   Vodný stav        Kóta
 I. stupeň
 II. stupeň
 III. stupeň


Potok Sopotnica
  Stupeň    Vodný stav       Kóta
 I. stupeň
 II. stupeň
 III. stupeň
Miestne potoky Sopotnica a Brusnianka nemajú osadené vodočetné laty

Pri prívalových dažďoch extrémnej intezity na miestnych vodných tokov potoku Brusnianka
a potoku Sopotnica starostka obce môže vyhlásiť II. a III. stupeň povodňovej aktivity pre územie
obce aj bez dosiahnutia uvedených vodných stavov na vodočet Brusno
                    I. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY
           a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii
NASTÁVA        hladiny vody; spravidla je to stav, keď
        1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohrádzovanom vodnom toku; päta hrádze
        je prienik líca hrádze s terénom a tieţ časť hrádze pri tomto prieniku,
        2. hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary34) koryta neohradzovaného vodného toku,
          b)    na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických
          predpovedí a hydrologických predpovedí,
          c)    pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako
          hladina vnútorných vôd.
          a) pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň stanovenú povodňovým plánom a ak má hladina
ZANIKÁ       vody klesajúcu tendenciu
          b) na neohrádzovaných vodných tokoch, ak voda klesne pod brehovú čiaru
          c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch niţšia ako hladina
          vnútorných vôd a vnútorné vody moţno odvádzať samospádom                    II. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY
          a)  pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii
             hladiny vody; na neohrádzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne
SA VYHLASUJE       brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
          b)  počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou sluţbou moţno
             očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,
          c)  vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo na priepuste
             bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody   z koryta vodného toku,
          d)  pri chode ľadov na vyššie poloţených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa predpokladá vznik
             ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta vodného toku,
          e)  pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile, keď sa predpokladá
             vyliatie vody z koryta; účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi voda v
             smere odtoku,
          f)  pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrţí maximálna hladina vnútorných vôd
             stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby.                   III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY
          a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne,
          b) na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda
SA VYHLASUJE      zaplavuje priľahlé územie a môţe spôsobiť povodňové škody,
          c) na ohrádzovanom vodnom toku pri niţšom stave, ako je vodný stav určený pre III. stupeň povodňovej
            aktivity, ak II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak začne premokať hrádza, prípadne
            nastanú iné závaţné okolnosti, ktoré môţu spôsobiť povodňové škody,
          d) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo priepuste bariéru
            a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môţe spôsobiť povodňové škody,
          e) pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrţi, ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej
            zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha uţ začala tvoriť a voda sa vylieva z koryta
            vodného toku a môţe spôsobiť povodňové škody,
          f) pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom vyuţití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretrţitej
            prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej stavby,
          g) pri prívalových daţďoch extrémnej intenzity,
          h) pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha
             alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby. vodnej stavby.
            Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia územia a
            vzniku povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred povodňami môţe vyhlásiť ihneď III. stupeň
            povodňovej aktivity.
II. a III. stupeň   a) vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne,
povodňovej aktivity  b) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. alebo III. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa
sa odvoláva, keď     nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd.
            Po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený aţ do odvolania II. stupeň povodňovej aktivity,
            počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce.         II. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY A III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY
VYHLASUJE A
ODVOLÁVA        starosta obce pre územie obce
            prednosta obvodného úradu ţivotného prostredia pre územie viacerých obcí a pre územie obvodu
            prednosta krajského úradu ţivotného prostredia na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma, alebo
           viacerými územnými obvodmi kraja, ak ich predtým nevyhlásili prednostovia obvodných úradov
           ţivotného prostredia
            minister ţivotného prostredia SR na hraničných úsekoch vodných tokov, ak tým nepoveril iný
           orgán štátnej správy ochrany pred povodňami
                       MIMORIADNA SITUÁCIA SA
VYHLASUJE A      1. Na návrh orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity, ak hrozí
ODVOLÁVA        bezprostredné ohrozenie ţivotov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo ţivotného
             prostredia povodňou.
            Na vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie sa vzťahuje osobitný predpis. 35)

II. alebo III. stupeň povodňovej aktivity
  a) pre územie obce vyhlasuje a odvoláva starosta obce Brusno
  b) pre územie niekoľkých obcí toho istého okresu a pre územie okresu prednosta obvodného
    úradu ţivotného prostredia v Banskej Bystrici
  c) pre územie, ktoré presahuje územie okresu - Ústredná povodňová komisia,
  d) na hraničných tokoch Ústredná povodňová komisia, ak tým nepoverila iný povodňový
   orgán.
    Počas vyhlásených stupňov povodňovej aktivity je Obecná povodňová komisia zvolaná v
priestoroch objektu Obecného úradu v Brusne (zasadačka OÚ) odkiaľ riadi a koordinuje
záchranné a zabezpečovacie práce v súčinnosti s Obvodnou povodňovou komisiou, Okresným
riaditeľstvom HaZZ, Políciou SR, Slovenským vodohospodárskym podnikom (Správa horného
Hrona) a ostatnými zloţkami a organizáciami.
   Komunikácia s terénnymi pracovníkmi a hliadkami OPK je telefonická (mobil). Pre potreby
dostupnosti pri miestnom zisťovaní bude pouţité súkromné motorové vozidlo. V rámci
nasadzovania síl a prostriedkov budú pre potreby zabezpečovania poriadku a monitorovania stavu
zapojení aj občania obce.

   Povodňové škody - povodňová komisia obce v Brusne ihneď po povodni, prípadne ešte v
priebehu povodne začne so zisťovaním a ohodnocovaním škôd spôsobených povodňou pri vyliatí
vody z koryta potokov, prípadne vnútornými vodami a spolu so správou a návrhom opatrení
predloţí ich Obvodnej povodňovej komisii.
3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej sluţby a varovania obyvateľstva v obci


(1) Hlásna povodňová sluţba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s moţným vznikom
povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s vyuţitím
informačného systému civilnej ochrany zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie
orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zloţiek Hasičského a záchranného
zboru a obcí na povodňou ohrozenom území.

Hlásnu povodňovú sluţbu zabezpečuje:
a) ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sídlach krajov, obvodné úrady a obce,
b) ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov,
c) krajské úrady ţivotného prostredia a obvodné úrady ţivotného prostredia,
d) predpovedná povodňová sluţba.

Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie
centrum civilnej ochrany alebo obec.

(2) Varovanie obyvateľstva na území ohrozenom ničivými účinkami vody po vyhlásení III. stupňa
povodňovej aktivity vykonáva bezodkladne prostredníctvom siete sirén a miestnych informačných
prostriedkov varovným signálom „OHROZENIE VODOU“,

a) obvodný úrad v sídle kraja prostredníctvom krajskej siete sirén v prípade, ak sirény alebo
miestne informačné prostriedky neboli predtým aktivované obcou alebo ak hrozí bezprostredné
nebezpečenstvo a nemá informáciu o predchádzajúcom varovaní obyvateľstva obcou, alebo
právnickou osobou, alebo fyzickou osobou – podnikateľom,

b) právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ prostredníctvom svojho systému varovania
obyvateľstva a vyrozumenia osôb v prípade, ak sirény alebo miestne informačné prostriedky
neboli predtým aktivované obcou, alebo obvodným úradom, alebo obvodným úradom v sídle
kraja.

(3) Varovanie obyvateľstva na území ktorého je vyhlásená meteorologická výstraha 3. stupňa sa
vykonáva bezodkladne prostredníctvom siete sirén a miestnych informačných prostriedkov
varovným signálom „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ v znení odseku 2, písm. a) aţ c) tohto článku.

(4) Varovné signály   „OHROZENIE VODOU“, „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ a signál
„KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňa hovorenou informáciou v hromadných
informačných prostriedkoch

4. Správcovia vodných tokov na území obce – adresa, číslo telefónu, e-mail, fax


Správcovia vodných
 tokov na území      Adresa       Telefón      E-mail        Fax
   obvodu
Rieka HRON

Povodie Hrona š.p.  Partizánska cesta 69
           974 98 B. Bystrica
                       4142891   dispecing.hron.zv@svp.sk 4142887
Potok BRUSNINKA    Slovenská Ľupča
                    918334500   Vladimir.masica@lesy.sk  4187453
           Lichardova 52


Potok SOPOTNICA    Slovenská Ľupča
           Lichardova 52
                    918334500   Vladimir.masica@lesy.sk  4187453      p. Meniar 0918 334 501, zástupca riaditeľa lesov

IV. Povodňové záchranné práce

1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou

    Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou zabezpečené hlásnou
a varovnou povodňovou sluţbou obce je varovanie obyvateľstva pred nebezpečenstvom v mieste
vzniku, alebo moţného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach niţšie
leţiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a dotknuté
právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva im hlásenie potrebné na jej
hodnotenie a pokyny na riadenie opatrení na ochranu pred povodňami.


    Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje :

- varovnými signálmi prostredníctvom sirény

 "OHROZENIE VODOU" - šesť minútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými
účinkami vody.
    Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa
vyhlasuje signálom "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez
opakovania. Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú
hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

- ďalší spôsob varovania obyvateľstva: miestnym rozhlasom, megafón z motorového vozidla
v prípade, ţe bude vypnutá elektrická energia

- spôsob vyrozumenia právnických a podnikajúcich fyzických osôb
  Slovenský hydrometeorologický ústav      na  poţiadanie obci   poskytne  údaje
hydrometeorologickej situácii na tel.: 02/4774 331, 54771 192, 59415 497 fax: 02/ 54776 562,
e-mail: hips@shmu.sk prípadne na internetovej adrese www.shmu.sk
                    ŠTATÚT
               povodňovej komisie obce – BRUSNO
                       Čl. 1
              Postavenie obecnej povodňovej komisie
   Obecná povodňová komisia /ďalej len „komisia“/ je orgánom Obecného úradu Brusno na úseku
ochrany pred povodňami.

                       Čl. 2
                   Hlavné úlohy komisie

   (1) Povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred
povodňami.

    (2) Povodňová komisia

a) v oblasti prevencie
1. oboznamuje sa s predbeţným hodnotením povodňového rizika, mapami povodňového
ohrozenia a mapami povodňového rizika na území svojej pôsobnosti a s ich prehodnoteniami a
aktualizáciami,
2. oboznamuje sa s návrhom prvého plánu manaţmentu povodňového rizika, s návrhom na jeho
aktualizáciu na území svojej pôsobnosti a iniciatívne predkladá návrhy a pripomienky,
3. oboznamuje sa s hodnotením pokroku pri dosahovaní cieľov v pláne manaţmentu povodňového
rizika a predkladá návrhy na prehodnotenie a aktualizáciu opatrení na území svojej pôsobnosti pri
aktualizácii plánov manaţmentu povodňového rizika,
4. koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu pred
povodňami,
5. navrhuje opatrenia, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,

b) počas povodňovej situácie
1. sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie,
2. koordinuje a kontroluje činnosť povodňových komisií zriadených na niţšej úrovni a poskytuje
im potrebnú pomoc,
3. kontroluje vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác,
navrhuje opatrenia na zvýšenie ich účinnosti a na odstránenie zistených nedostatkov,
4. navrhuje vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
5. navrhuje alebo posudzuje návrh na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a vodných
stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie
umelej prietrţe na ochranu pred povodňami,
6. operatívne plní podľa vývoja povodňovej situácie ďalšie úlohy s cieľom zníţiť povodňové
riziko a minimalizovať povodňové škody,
7. navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie,

c) po povodni
1. prerokuje správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
2. navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili počas povodňovej situácie pri
vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác.

                         Čl. 3
                      Zloţenie komisie

1. Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, ďalších členov a vedúceho technického štábu.
2. Predsedom komisie je starostka obce Brusno, podpredsedom je zástupca starostu. Tajomníka, vedúceho
technického štábu a ďalších členov komisie menuje menovacím dekrétom starostka obce.                        Čl. 4
                     Rokovanie komisie

1. Komisia vykonáva svoju činnosť na schôdzkach, ktoré zvoláva predseda komisie podľa potreby a
povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za rok. Program rokovania určuje predseda komisie.
Komisia rokuje aj o úlohách, vyplývajúcich zo schválených povodňových plánov a kontroluje, ako ich
príslušné orgány zabezpečujú.
2. Schôdzky komisie sú neverejné.
3. So súhlasom predsedu komisie moţno na schôdzky komisie prizvať ďalšie osoby, ktorých účasť je pri
rokovaní komisie potrebná.
4. Rokovania komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie.
5. Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
6. V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môţe člena komisie zastupovať ním
poverený zástupca. Takto určený zástupca koná vţdy osobne, pričom zo zastúpenia vznikajú práva a
povinnosti zastúpenému.
7. O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje tajomník komisie záznam, ktorý sa archivuje
v dokumentoch komisie podľa platných predpisov. Člen komisie, ktorého stanovisko sa neprijalo, je
oprávnený ţiadať, aby sa to uviedlo v zázname.
8. V čase medzi schôdzkami komisie, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môţe rozhodnúť o vykonaní
neodkladných opatrení predseda komisie. O vykonaných opatreniach potom predseda informuje členov na
najbliţšej schôdzke komisie.

                         Čl. 5
                      Predseda komisie

1. Predseda komisie
a)   riadi prácu komisie
b)   informuje príslušné orgány o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach
c)   vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach
d)   kontroluje plnenie uznesení komisie
e)   vymenúva a odvoláva tajomníka komisie, vedúceho technického štábu komisie a jeho zástupcu,
ako aj ďalších členov technického štábu a komisie. Členov technického štábu vymenúva a odvoláva po
dohode s príslušnými orgánmi a organizáciami.
2. Predsedovi komisie sú priamo podriadení vedúci technického štábu a tajomník komisie.
3. Predsedu komisie v jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu podpredseda komisie.


                        Čl. 6
                    Technický štáb komisie

1. Technický štáb komisie je odborným, poradným a výkonným orgánom komisie.
2. Technický štáb zabezpečuje opatrenia komisie v čase od vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity,
pripravuje a predkladá komisii návrhy opatrení a vykonáva ich.
3. Vedúcim technického štábu je starostka obce.


                        Čl. 7
              Úlohy technického štábu povodňovej komisie

1. Technický štáb najmä
a)   navrhuje komisii vyhlásenie a odvolanie stupňov povodňovej aktivity na území obce
b)   sleduje vývoj povodňovej situácie a navrhuje komisii upozorniť povodňové komisie príslušných
mestských orgánov, organizácií, úradov štátnej správy, právnických a fyzických osôb na nevyhnutnosť
záchranných prác
c)   Navrhuje komisii vyţiadať pomoc jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojsk
Ministerstva vnútra SR
d)   navrhuje zapojenie občanov a pouţitie vecných prostriedkov na zásah v čase nebezpečenstva
povodne a počas povodne, ktorá môţe zapríčiniť ohrozenie ľudských ţivotov a váţne škody na majetku
e)   navrhuje komisii ţiadať o súhlas na manipuláciu na vodohospodárskych dielach v čase
nebezpečenstva povodne, počas povodne a pri odchode ľadov, a zamýšľané uvoľňovanie ľadových celín a
zátarás výbušninami
f)   podáva návrhy na poskytovanie pomoci presahujúcej rámec povodňových plánov
g)   podáva návrhy na prípravu a začatie evakuačných prác


                       Čl. 8
                 Zabezpečovanie činnosti komisie

1. Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie, najmä prípravu podkladov na
rokovanie, vykonáva tajomník komisie v spolupráci s príslušnými orgánmi obce, ktorých zástupcovia sú
členmi komisie.
2. Výdavky spojené s činnosťou komisie a cestovné výdavky členov a technického štábu sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov obce Brusno.

                        Čl. 9
                       Účinnosť
             Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho vydania.


Schválené OZ dňa : 28.3.2011                    uznesením č.:

                                Viera Krakovská
                                 starostka obce
                              predseda povodňovej komisie
2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb

URČENIE MIESTA NÁHRADNÉHO UBYTOVANIA

            počet evidovaných   náhradné ubytovanie
Lokalita, časť obce                            náhr. stravovanie
               domov        pre počet osôb
Kúpele Brusno
                52           211        Kúpele Brusno
Základná škola
                65           262        Základná škola
URČENIE UMIESTNENIA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

 - nemáme


3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení

Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu
nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v § 3 ods. 10 uvádza, ţe
evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia.
Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie, ako všeobecne záväzný právny
predpis jednoznačne stanovuje úlohy a opatrenia všetkým orgánom, organizáciám, právnickým
osobám a fyzickým osobám v oblasti ochrany obyvateľstva evakuáciou.

Riadenie evakuácie po jej vyhlásení

V objekte riadi evakuáciu právnická osoba alebo fyzická osoba prostredníctvom štábu CO.

V obci riadi a zabezpečuje evakuáciu starosta obce prostredníctvom evakuačnej komisie obce.
 ZOZNAM BUDOV OBČIANSKEHO VYBAVENIA, KTORÉ MÔŢU BYŤ OHROZENÉ POVODŇOU

  P.
              Adresa                     Majiteľ (Uţívateľ)
  č.
  1 Obecný úrad ,Ondrejská 360/1           Obec Brusno

  2   Zdravotné stredisko, Školská, 352/30     Obec Brusno

  3   Obchodná jednotka Kortex, Športová 535/1   Obec Brusno

  4                         Igor Hermánek
     Obchodná jednotka , Oremlaz ,č.416
  5                         Jednota Krupina
     Obchodná jednotka Jednota , Kúpeľná 66
     Lekáreň, Kúpeľná 66             Tatiana Medvecká


 ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH BUDOV A INÝCH OBJEKTOV, KTORÉ MÔŢU BYŤ OHROZENÉ POVODŇOU

Obec nemá hospodárske budovy, ktoré môţu byť ohrozené povodňami

                                     Majiteľ (Uţívateľ)
                Adresa
  P.č.
  1

  2

  3
ZOZNAM OBYVATEĽOV, KTORÝCH BUDE TREBA EVAKUOVAŤ V PRÍPADE POVODNE

Zoznam obyvateľov nie je vopred známy. Evakuačná komisia obce vyhodnotí aktuálnu situáciu podľa rozsahu ohrozenia povodňou a určí časť
obce, z ktorej bude treba evakuovať obyvateľov.

  P.č.        Adresa            Meno a priezvisko                Poznámka
  1.   Oremlaz 823/82, Brusno       Jana Samsonová
  2.   Oremlaz 821/80, Brusno       Michal Ţivický,          3
                       Mária Ţivická,
                       Viktória Ţivická
  3.   Oremlaz 819/78, Brusno       Boris Balco            4
                       Lucia Balcová
                       Viktória Balcová
                       Ema Balcová
  4.   Oremlaz 817/76, Brusno                        3
                       Ján Ivanič
                       Katarína Ivaničová
                       Ján Ivanič ml.
  5.   Oremlaz 815/74, Brusno       Martin Šanko
  6.   Oremlaz 813/72, Brusno       Tibor Karovič
  7.   Oremlaz 811/70, Brusno       Maria Burnisede
  8.   Oremlaz 809/68, Brusno       Miroslav Kelemach         3
                       Mária Kelemachová
                       Erik Kelemach
  9.   Oremlaz 807/66, Brusno       Martin Rybár, Ing.        1
  10.  Oremlaz 805/64, Brusno       Stanislav Sokol          1
  11.  Oremlaz 803/62, Brusno       Jaroslav Kosák, Ing.
12.  Oremlaz 447/60, Brusno  Anna Kochlicová   1
13.  Oremlaz 445/58, Brusno  Jozef Baďura     1
14.  Oremlaz 443/56, Brusno  Ľudmila Kršňavá   1
15.  Oremlaz 441/54, Brusno  Mária Štrbová    1
16.  Oremlaz 449/52, Brusno  Denisa Tomková    6
                Peter Tomka
                Lucia Tomková
                Ema Tomková
                Lúkáš Tomka
                Mária Ţivická
17.  Oremlaz 453/50, Brusno  Ľubomír Ţivický   3
                Denisa Ţivická
                Patrik Ţivický
18.  Oremlaz 439/46, Brusno  Ľubica Kováčiková  1
19.  Oremlaz 437/42, Brusno  Igor Hraško     7
                Ţelmíra Hrašková
                Marek Hraško
                Martin Kordík
                Marcela Kordíková
                Martin Kordík ml.
                Kristína Kordíková
20.  Oremlaz 435/40, Brusno  Jozef Voskár     3
                Ľubica Voskárová
                Lukáš Voskár
21.  Oremlaz 433/38, Brusno  Lukáč Chválik    5
                Kamil Fukas
                Zita Fukasová
                Erik Fukas
                Peter Chválik
22.  Oremlaz 431/36, Brusno  Melánia Majlišová  1
23  Oremlaz 429/34, Brusno  Mária Foltániová      2
24.  Oremlaz 427/32, Brusno  Dušan Pánik, MUDr.     2
                Katarína Pániková
25.  Oremlaz 425/30, Brusno  Mária Tišliarová      1
26.  Oremlaz 423/28, Brusno  Výskumný ústav zváračský
27.  Oremlaz 421/26, Brusno  Pavol Strelec       3
                Mária Strelcová
                Pavol Strelec ml.
28.  Oremlaz 419/24, Brusno  Viera Sokolová       2
                Viera Sokolová Ing.
29.  Oremlaz 417/22. Brusno  Janka Baláţová, Mgr.    4
                Vlastimil Baláţ
                Jakub Baláţ
                Matúš Baláţ
30.  Oremlaz 415/18, Brusno  Edita Ţabková       1
31.  Oremlaz 416/17, Brusno  Predajňa potravín
32.  Oremlaz 414/15, Brusno  Pavol Lihan        4
                Zuzana Lihanová
                Veronika Lihanová
                Viktor Lihan
33.  Oremlaz 412/13, Brusno  Bytový dom – 6       20
                Peter Hraško
                Nikol Hrašková
                Zuzana Hrašková
                Dušan Rybár
                Iveta Rybárová
                Terézia Rybárová
                Katarína Kelemachová
                Peter Kelemach
                Martina Kelemachová
                Jozef Pšenko
                Lýdia Pšenková
                Diana Pšenková
                Filip Pšenko
                Eva Fašungová
                Barbora Fašungová
                Richard Fašung
                Dezider Meliška
                Lenka Melišková
                Tomáš Meliška
                Lenka Melišková ml.

35.  Oremlaz 410/11, Brusno  Lesná správa-Slabecius,Húska  5
                Jozef Slabecius
                Ladislav Húska
                Nataša Húsková
                Martin Húska
                Peter Húska
36.  Oremlaz 408/9, Brusno  Ján Strýček          2
                Mária Srýčeková
37.  Oremlaz 406/7, Brusno  Jana Hiadlovská        5
                Jaroslav Hiadlovský
                Janka Hiadlovská
                Radko Majer
                Veronika Majerová
38.  Oremlaz 404/5, Brusno  Miroslav Nácar
49.  Kakatka 400/2, Brusno  Dušan Bubelíny         2
                Anna Bubelínyová
50.  Kakatka 522/16, Brusno  Mária Bakošová         1
51.  Kakatka 483/8, Brusno  Ladislav Kolenič        1
52.  Kakatka 514/1, Brusno  Gabriela Gemešová, MUDr.
53.  Kakatka 520/14, Brusno  Ľudovít Kováčik     1
54.  Kakatka 518/12, Brusno  Jolana Miklošová     3
                Jozef Mikloš
                Juraj Mikloš
55.  Kakatka 516/10, Brusno  Od Môcikov
56.  Kakatka 511/18, Brusno  Drahomíra Peťková    2
                Norbert Peľko
57.  Kakatka 509/37, Brusno  Marta Čiefová      2
                Juraj Čief
58.  Kakatka 505/33, Brusno  Ján Kováčik       4
                Mária Kováčiková
                Ján Kováčik ml.
                Miroslav Kováčik
59.  Kakatka 503/31, Brusno  Tatiana Zaveráková    5
                Viliam Zaverák
                Karolína Zaveráková
                Kristína Zaveráková
                Zaveráková
60.  Kakatka 499/27, Brusno  Marián Kollár      6
                Mária Kollárová
                Jana Luptáková
                Jozef Lupták
                Martin Lupták
                Janka Luptáková
61.  Kakatka 497/25, Brusno  Štefan Began       6
62.  Kakatka 493/23, Brusno  Marián Kollár ml.
63.  Kakatka 491/21, Brusno  Zdruţenie CDKR
64.  Oremlaz 413/4, Brusno  Peter Mokroš       1
65.  Oremlaz 411/2, Brusno  Mária Priškinová, Ing.  3
                Ján Priškin
                Maria Priškinová ml.
66.  Hronská 513/2, Brusno   Marta Slabeciusová    6
                Ján Slabecius
                Andrea Slabeciusová
                Filip Slabecius
                Kristián Slabecius
                Maroš
67.  Hronská 515/4, Brusno   Vojtech Lihan /Kurňava/  7

68.  Hronská 517/6, Brusno   Jozef Popelka       1
69.  Hronská 529/12, Brusno  Ján Kováčik        2
                Vladimír Kováčik
70.  Hronská 533/14, Brusno  Anton Galbavý       3
   Školská 352/30, Brusno  Zdravotné stredisko
   Športová 535/1, Brusno  Kortex, s.r.o.
71.  Športová 537/5, Brusno  Štefan Oravec       3
                Ján Oravec
                Emília Oravcová
72.  Športová 539/7, Brusno  Judita Gajdošová     1
73.  Športová 541/21, Brusno  Vladimír Geletka     1
74.  Športová 547/27, Brusno  Boris Balco        4
                František Mihalák     1
                Jaroslav Sanitra     4
                Emília Nikoléniová    1
                Vladimír Peťko      4
                Jarmila Mózerová     1
                Eva Môciková       2
                Emília Stanková      1
                Eva Havranová       2
                Marián Hronec         4
                Karol Krajčír         2
                Marián Karcel         1
                Tibor Lipka          2
                Janka Chromeková        1
                Zoltán Bartoš         2
                Ladislav Balko         2
                Miloš Majer          4
                Tomáš Oravec          4
                Marta Kajdová         2
                Mária Miklošová        1
                Magda Šuhajdová        6
                Ivan Šebeš           4
                Denisa Šebešová        1
                Ivan Barla           2
75.  Športová 545/19, Brusno  Michal Hajden         5
                Monika Hajdenová
                Michaela Hajdenová
                Barbara Bieliková
                Andrej Bielik
76.  Športová 547/27, Brusno  Slabecius Vladimír       4
                Slabeciusová Zlata+Šarinovci  5
                Mária Fortiaková        1
                Eva Kollárová         3
                Katarína Bellušová       1
                Fabínyová           2
                Július Mlynárčik        2
                Dušan Čordáš          2
                Ida Slobodová         1
                Kamil Fukas          1
                Ján Chamko           2
                Eva Valášková         1
                Miroslav Petrík        1
                Ţofia Luptáková        1
                 František Mlynárčik  2
                 Ján Ţabka       1
                 Drahomíra Šelestová  1
                 Šuták         1
                 Miroslav Kereš    1
                 Anna Kováčiková    1
                 Ľubica Veselovská   2
                 Mária Lihanová    2
                 Magda Vilmonová    1
                 Ľubica Ďuriančíková  1
77.  Ţelezničná 185/96, Brusno  Vladimír Kohút    4
                 Mária Kohútová
                 Vladimír Kohút ml.
                 Lucia Kohútová
78.  Ţelezničná 181/92, Brusno  Vladimír Kohút
79.  Ţelezničná 179/90, Brusno  Mikuláš Jarabák    5
                 Anna Jarabáková
                 Lenka Sokolová
                 Marian Sokol
                 Juraj Sokol
80.  Ţelezničná 177/88. Brusno  Peter Jarabák
81.  Ţelezničná 175/86, Brusno  Po Jozefovi Pejkovi
82.  Ţelezničná 173/84, Brusno  Ján Hláčik, Ing.   4
                 Alena Hláčiková
                 Tomáš Hláčik, JUDr.
                 Ľuboš Hláčik

83.  Ţelezničná 171/82, Brusno  Marian Tatárik    6
                 Eva Tatáriková
                 Mária Šušová
                 Martin Šuša
                 Martin Šuša ml.
                 Adam Šuša

84.  Ţelezničná 169/80, Brusno  Ján Plško      3
                 Valéria Plšková
                 Marek Plško
85.  Ţelezničná 167/72, Brusno  Igor Štefanovie
86.  Ţelezničná 163/76, Brusno  Anna Sekáčová
87.  Ţelezničná 157/68, Brusno  Ján Belica      6
                 Eva Belicová
                 Andrea Belicová
                 Michal Belica
                 Peter Belica
                 Peter Belica ml.
88.  Ţelezničná 151/64, Brusno  Ján Fortiak     4
                 Alica Fortiaková
                 Fortiak
                 Fortiak
89.  Ţelezničná 140/35, Brusno  OÚ stará budova
90.  Ţelezničná 138/33, Brusno  Štefánia Gonosová  1
91.  Ţelezničná 136/31, Brusno  Janka Hroncová    4
                 Ľudovít Hronec
                 Matej Hronec
                 Lucia Hroncová
92.  Ţelezničná 134/29, Brusno  Ján Chrastina    3
                 Chrastinová
                 Chrastinová
93.  Ţelezničná 132/27, Brusno  Anna Krakovská    5
                 Miroslava Sojaková
                 Peter Sojak
                 Lukáš Sojak
                 Petra Sojaková
94.  Ţelezničná 130/25, Brusno  Mária Miklošová     1
95.  Ţelezničná 128/23, Brusno  Mária Stolárová     5
                 Renáta Cambelová
                 Miloš Cambel
                 Matej Cambel
                 Jakub Cambel
96.  Ţelezničná 126/21, Brusno  Mária Krajčiová     1
97.  Ţelezničná 124/19, Brusno  Ján Chrastina      4
                 Matúš Turčan
                 Adam Turčan
                 Michaela Turčanová
98.  Ţelezničná 122/17, Brusno  Pavol Ďuriančik     4
                 Cecília Ďuriančiková
                 Ján Vaník
                 Magdaléna Vaníková

99.  Ţelezničná 120/15, Brusno  Ľuboš Hláčik, Ing.   5
                 Renáta Hláčiková Ing.
                 Michaela Hláčiková
                 Adam Hláčik
                 Zdenka Hláčiková
100 Ţelezničná 117/16, Brusno   Ján Hudák        9
                 Ján Hudák ml.
                 Dominika Hudáková
                 MiroslavaHudáková
                 Elena Hudáková
                 Patrik Hudák
                 Monika Zemanová
                 Andrej Zeman
                 Adriana Zemanová
101 Okruţná 144/2, Brusno  Poţiarna zbrojnica
102 Okruţná 112/7, Brusno  Jozef Plško        3
               Elena Plšková
               Michal Plško
103 Okruţná 142/9, Brusno  Mária Plšková, Ing.    1
104 Okruţná 146/4, Brusno  Jozef Schmidt       5
               Anna Schmidtová
               Daniela Nemčoková, Ing.
               Ivan Nemčok
               Marek Nemčok
105 Okruţná 150/6, Brusno  Mária Luptáková      2
               Iveta Luptáková
106 Okruţná 191/1, Brusno  Emília Plšková      6
               Igor Plško
               Renáta Plšková
               Adriana Plšková
               Anna Plšková
               Branislav Plško

107 Okruţná 182/40, Brusno  Anna Chamková       7
               Veronika Chamková
               Ľubomír Chamko
               Jozef Chamko
               Jozef Chamko
               Martin Chamko
               Daniel Chamko

108 Okruţná 184/42, Brusno  Mária Lunevová      6
               Adolf Lunev, Ing.
               Alena Mešťanová
               Milan Mešťan
               Lucia Mešťanová
                Simona Mešťanová

109 Okruţná 186/44, Brusno   Mária Luptáková
110 Okruţná 190/50, Brusno   Ladislav Kerti, Ing.   6
                Mária Kertiová Ing.
                Ladislav Kerti
                Mária Kertiová
                Sára Kertiová
                Jakub Kerti
111 Okruţná 192/52, Brusno   Vincent Hláčik      2
                Antónia Hláčiková
112 Okruţná 194/54, Brusno   Juraj Uhrík       4
                Beáta Uhríková
                Veronika Uhríková
                Beata Uhríková ml.
113 Okruţná 196/56, Brusno   Od Môcika        2
114 Okruţná 198/58, Brusno   Oľga Ledajová      2
                Roman Valúch , Ing.
115 Okruţná 200/60, Brusno   Ivan Gorný        2
116 Pod Stráňou 94/9, Brusno  Iveta Kubusová
117 Pod Stráňou 92/7, Brusno  Ľubomír Kašiar, Ing.
118 Pod Stráňou 90/5, Brusno  Jozef Šimeček      3
                Terézia Šimečková
                Jozef Šimeček
119 Pod Stráňou 88/3, Brusno  Hana Perútková, Ing.
120 Pod Stráňou 86/1, Brusno  Ján Longauer       3
                Judita Longaauerová
                Lenka Longauerová Mgr.
121 Kúpeľná 84/91, Brusno   Od Cambelov
122 Kúpeľná 80/89, Brusno  Ţivorová Valéria     2
              Ján Ţivor
123 Kúpeľná 78/85, Brusno  Anna Vrábová       1
124 Kúpeľná 76/83, Brusno  Anna Vrábová
125 Kúpeľná 74/81, Brusno  Merešovie
126 Kúpeľná 72/79, Brusno  Od Gajdošov
127 Kúpeľná 70/77, Brusno  Tomáš Hudák        1
128 Kúpeľná 68/75, Brusno  Richard Krakovský     3
              Veronika Krakovská
              Terezka Krakovská
129 Kúpeľná 62/69, Brusno  František Ďuriančik    4
              Mária Ďuriančíková
              František Ďuriančík ml.
              Zuzana Ďuriančíková
130 Kúpeľná 60/67, Brusno  Mária Kerešová      2
              Ján Kereš
131 Kúpeľná 58/65, Brusno  Gizela Ďuriančíková    1
132 Kúpeľná 56/63, Brusno  František Mucha      7
              Eva Muchová
              Muchová
              Marek Mucha
              Veronika Muchová
              Erika Maslenová
              Lucia Maslenová

133 Kúpeľná 54/61, Brusno  Alena Královenská     1
134 Kúpeľná 52/59, Brusno  Zdenko Huťa        10
              Monika Huťová
              Henrieta Huťová
              Monika Huťová
              Natália Huťová
              Patrik Kňaţko
              Anna Štubňová
              Jana Debnárová
              Sofia Debnárová
              Debnár
135 Kúpeľná 50/57, Brusno  Vítezslav Skřivánek   6
              Mária Skřivánková
              Marta Skřivánková Ing.
              Róbert Skřivánek Ing.
              Karolína Skřivánková
              Viktória Skřivánková
136 Kúpeľná 48/55, Brusno  Mária Skřivánková
137 Kúpeľná 46/53, Brusno  Blaţena Peťková     3
              Miroslav Peťko
              Mária Peťková
138 Kúpeľná 44/51, Brusno  Valéria Kasáčová     2
              Ladislav Kasáč
139 Kúpeľná 42/49, Brusno  Ján Kliment       4
              Jana Klimentová
              Ivana Klimentová
              Adam Kliment
140 Kúpeľná 40/45, Brusno  Helena Balcová      1
141 Kúpeľná 38/43, Brusno  Mária Merešová      1
142 Kúpeľná 36/41, Brusno  Vladimír Zelezník    5
              Miroslav Zelezník
              Ţaneta Zelezníková
              Ţaneta Zelezníková ml.
              Miroslav Zelezník ml.
143 Kúpeľná 34/39, Brusno  Jaroslav Pruţina     3
              Alena Pruţinová
              Jaroslav Pruţina ml.
144 Kúpeľná 32/37, Brusno  Ľubomír Bulla
145 Kúpeľná 30/35, Brusno  Ondrej Ďuriančík      6
              Zita Ďuriančíková
              Ondrej Ďuriančík ml.
              Martina Ďuriančíková
              Kristián Ďuriančík
              Marek Ďuriančík
146 Kúpeľná 28/33, Brusno  Peter Ďuriančík      5
              Mária Ďuriančíková Ing.
              Dana Daučíková Mgr.
              Tomáš Daučík
              Marcel Daučík
147 Kúpeľná 26/31, Brusno  Ján Zázrivec        4
              Ivana Zázrivcová
              Tadeáš Zázrivec
              Matúš Zázrivec
148 Kúpeľná 24/29, Brusno  Margita Sidorová, Mgr.   1
149 Kúpeľná 22/27, Brusno  Andrej Ďuriančík      4
              Erika Ďuriančíková
              Patrik Ďuriančík
              Dominik Ďuriančík
150 Kúpeľná 20/23, Brusno  Mária Ďuriančíková, Img.  1
151 Kúpeľná 18/21, Brusno  František Mihalák
152 Kúpeľná 16/19, Brusno  Mária Pančíková
153 Kúpeľná 14/17, Brusno  Anna Hrašková       1
154 Kúpeľná 12/15, Brusno  Emil Bíreš         2
              Mária Bírešová
  155 Kúpeľná 10/13, Brusno         Slavomír Pančuška         2
                       Jana Pančušková

  156 Kúpeľná 6/9, Brusno          Kúpele-plnička
  157 Kúpeľná 66/73, Brusno         COOP Jednota
  158 Kúpeľná 67/102, Brusno        Lekáreň Tatiana Medvecká
V časti obce Brusno bude potrebné evakuovať v čase povodní 211 obyvateľovi
V časti obce Ondrej nad Hronom bude potrebné v čase povodní evakuovať 262 obyvateľov
POČTY HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT, ktoré pred povodňou bude treba evakuovať

                                        Zvieratá (počet ks)
  P.č.       Adresa
                        Hovädzí         Kone         Ošípané  Hydina
  1.
  2.9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, mnoţstvá a opatrenia na zamedzenie
  znečistenia vody
 Na území obce nie sú uskladnené nebezpečné látky.

  P.č.     Organizácia           Objekt           Druh látky             Mnoţstvo
 1.
V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác
Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú
vopred dohodou.
                          Osoba zodpovedná
 Druh dopravného    Poskytovateľ dopravného
                            za poskytnutie    Číslo telefónu na          Číslo telefónu
 prostriedku, stroja,   prostriedku, stroja,                         Číslo mobilu           Číslo faxu   E-mailová adresa
                         dopravného prostriedku,   pracovisku             domov
   zariadenia        zariadenia
                           stroja, zariadenia
UNCO          RD Hronp.Roštárová     p. Ing. Roštárová    905826387
Traktor ZETOR                                048/ 41 94              048/41 048/41 94 obecbrusno@stonlin
              OBEC Brusno        p. Krakovská                905447075
                                        423                94519   424      e.sk
Mercedes AXOR                                                       048/41944 obecbrusno@stonlin
               Obec Brusno       p. Krakovská      048/4194423 905447075       048/4194519
                                                                24      e.sk
IVECO TEKTOR                                                        048/41944 obecbrusno@stonlin
               Obec Brusno       p. Krakovská      048/4194423 905447075       048/4194519
                                                                24      e,sk
             2. Zoznam členov obecného hasičského zboru
 Funkcia      Meno a priezvisko             Adresa               Telefónne číslo               Domov
 Veliteľ    Hudák Branislav, Bc.       Brusno, Zámlynie 783               0902/395323

 Strojník    Krajčír Karol          Brusno, Oremlaz 396               0902/186052

 Strojník    Kajda Ján            Brusno, Záhumnie 633               0903/541350

  Člen     Pančuška Martin         Brusno, Zámlynie 778               0902/425080

  Člen     Hraško Miroslav         Brusno, Lúka 742                 948249156
Člen  Ďuriančík František  Brusno, Lúka 674      0904/118150

Člen  Hláčik Ľuboš      Brusno, Ţelezničná 173   0904/522599

Člen  Hláčik Tomáš, JUDr.  Brusno, Ţelezničná 173   0904/501844

Člen  Hudák Ján       Brusno, Ţelezničná 116   0903/594925

Člen  Chválik Peter     Brusno, Oremlaz 433     0908/245427

Člen  Kolpák Imrich, Ing.  Brusno, Lúka 690      0915/645239

Člen  Kolpák Imrich, JUDr.  Brusno, Lúka 690      0908/365298

Člen  Oravec Michal     Brusno, Pod Brezinkou 300  0908/939654

Člen  Sáliš Pavol      Brusno, Rad 595       0907/162843

Člen  Slabecius Vladimír   Brusno, Športová 549    0903/538015

Člen  Šelest Jaroslav    Brusno, Ţelezničná, 117   0902/074145

Člen  Šimeček Jozef, Ing.  Brusno, Pod Stráňou 90   0908/949923

Člen  Uhrík Marek, Ing.   Brusno, Pod Dubinkou 911  0903/149610

Člen  Zázrivec Ján      Brusno, Kúpeľná 26     0908/888767

Člen  Zeman Andrej      Brusno, Ţelezničná 116   0907/818489
3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác

 Druh materiálu             Merná jednotka   Počet
 Tatra 815 CAS              ks         1
 PPS 12                 ks         1
 IVECO MAGIRUS              ks         1
                     ks
 Zoznam ďalšieho vybavenia (umiestneného na Obecnom úrade)
 Pršiplášte                10ks
 Gumové čiţmy              10pár
 Čerpadlá , plávajúce          1 ks

 Čerpadlo kalové             1 ks
 Záchranné vesty             4 ks
 záchranné koleso            1 ks

 Elektrocentrála             1 ks
 Záchranné lano dl 60 m         1 ks
 zásahová obuv              20
 zásahový odev              20
4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, ţúmp a obytných priestorov

    Miesto  Chloramin  Chlór  Persteril  Ajatin  Jodonal Septonex Orthosan   Kresol  Orthos
   uloţenia    B    vápno        tinkt.   B        HF         BF 45
5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových
  záchranných prác


                                      Adresa         Telefón na
 P.č.      Meno a priezvisko          Bydlisko                        Telefón byt
                                    zamestnávateľa      pracovisku
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
6. Zabezpečenie pomoci záchranných zloţiek integrovaného záchranného systému

VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území
  obce

Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
                             Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré
Názov subjektu  Adresa  Číslo telefónu  E-mail  Fax         sú uvedené v povodňovom pláne záchranných prác

                                 Meno          Adresa         Spôsob vyrozumenia
VII. Pomocná dokumentácia
Obsah dokumentácie

   I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác


   II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred
   povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu
1.  Obecná povodňová komisia – zoznam členov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby
vyrozumenia
2.  Krízový štáb obce – zoznam členov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyrozumenia
3.  Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Bystrici
4.  Obvodná povodňová komisia
5.  Technický štáb obvodnej povodňovej komisie
6.  Obvodný úrad v Banskej Bystrici
7.  Krízový štáb Obvodného úradu v Banskej Bystrici
8.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
9.  Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
10.  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
11.  Podľa potreby
a)  Poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluţby
b)  Závodné hasičské útvary


   III.Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová sluţba, hlásna povodňová
   sluţba a varovanie obyvateľstva

1.   Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie
2.   Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc
v čiastkovom povodí nad obcou
3.   Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej sluţby a varovania obyvateľstva v obci
4.   Správcovia vodných tokov na území obce – adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo
faxuIV.   Povodňové záchranné práce obce
1.    Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou
2.    Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb
3.    Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení

V.    Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác
1.   Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových
záchranárskych prác,
2.   Zoznam členov obecného hasičského zboru
3.   Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových
záchranárskych prác
4.   Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, ţúmp a obytných priestorov
5.   Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami
na výkon povodňových záchranných prác
6.   Zabezpečenie pomoci záchranných zloţiek integrovaného záchranného systému

  VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb –
   podnikateľov na území obce

  VII. Pomocná dokumentácia

  Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred
povodňami:

ZÁKONY
  Národnej rady Slovenskej republiky:
▪   č. 7/2010 Z. z. z 2. decembra 2009 o ochrane pred povodňami,
▪   č. 42/1994 Z. z. z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva,
▪   č. 387/2002 Z. z. z 21. júna 2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu,
▪   č. 129/2002 Z. z. z o integrovanom záchrannom systéme.

VYHLÁŠKY
 Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky:
▪   č. 259/2005 Z. z. z 23. mája 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou
na obdobie krízovej situácie,
▪   č. 204/2010 Z. z. z 28. apríla 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní
predpovednej povodňovej sluţby,
▪   č. 251/2010 Z. z. zo 17. mája 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd,
▪   č. 252/2010 z. z. zo 17. mája 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní
priebeţných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ a priebehu povodní, ich následkoch
a vykonaných opatreniach,
▪   č. 261/2010 Z. z. z 28. mája 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania,
▪   č. 313/2010 Z. z. z 22. júna 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbeţnom
hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní.

 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
   č. 75/1995 Z. z z 13. apríla 1995 o zabezpečovaní evakuácie,

   č. 303/1996 Z. z. zo 14. októbra 1996 na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu,

   č. 388/2006 Z. z. z 23. mája 2006, o podrobnostiach na zabezpečenie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,

    č. 523/2006 Z. z. z zo 14. augusta 2006, o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných
prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany,
    č. 599/2006 Z. z. z 12. októbra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na
civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu,
    č. 612/2008 Z. z. z 10. decembra 2008 o podrobnostiach poskytovania zobrazovania
informácií volajúcej stanice a poskytovania lokalizačných údajov koordinačnému stredisku alebo
operačnému stredisku integrovaného záchranného systému.


VIII. Prílohy
Obsahom prílohy povodňového plánu záchranných prác obce sú tabuľky, konkrétne prehľady,
schémy, zoznamy, databázy, ktoré sú potrebné na doplnenie textovej časti a grafickej časti
povodňového plánu záchranných prác.

B. Grafická časť
Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje

a)   predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar
prevzatých z príslušnej
      mapy povodňového ohrozenia,
b)   domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môţu byť zaplavené a bude potrebné z nich
vykonať evakuáciu,
c)   evakuačné trasy,
d)   objekty určené na núdzové ubytovanie,
e)   priestory na umiestnenie zvierat a materiálu,
f)   priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce,
g)   lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky,
h)   poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch,
i)   vyznačenie kritických miest kriţovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do
obcí, k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce.

     Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obci sa vypracúva
     na mapách v mierkach
     1 : 1 440, 1 : 2 880 alebo podľa konkrétnych podmienok a moţností alebo v digitálnej
     forme v geografickom informačnom
     systéme.
                                   POVODŇOVÝ DENNÍK
     Povodňový denník obecnej povodňovej komisie slúţi najmä na vedenie záznamov o:

1.    chronologickom priebehu a následkoch povodní,
2.    vykonávaných opatreniach na odstránenie následkov povodne
3.    vydávaných príkazoch s uvedením mien osôb, ktoré správu podali a prevzali,
4.    zaznamenanie presného času týchto informácií,
5.    priebeţnom prehľade o nasadených silách a prostriedkoch na výkon povodňových záchranných prác.

     Povodňový denník obecnej povodňovej komisie obsahuje najmä tieto údaje:

                                 Prijaté opatrenie,                     Meno zodpovednej
                Obsah prijatého, alebo                    Dátum a čas prijatia
                                  príkazy, rehľad                      osoby za vykonanie          Záznam
      Dátum         odoslaného hlásenia,                     opatrenia, uloţenia
                                 nasadených síl a                        opatrenia,         o splnení opatrenia,
      a čas        mená osôb, ktoré správu                       príkazu
                                  prostriedkov                         príkazu             príkazu
                 prijali , alebo odoslali
                                    a pod.
Povodňový denník tvorí časť 7 povodňového plánu záchranných prác a je neoddeliteľnou súčasťou tohto plánu. V zmysle čl. 2, pís. 1, bod i) Štatútu obecnej povodňovej komisie je za vedenie
povodňového denníka zodpovedný tajomník obecnej povodňovej komisie.
   Povodňová komisia obce bola ustanovená v súlade s § 27 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. Stanovište
povodňovej komisie je v budove: Obecný úrad, Brusno , tel..: 048/41 94 423
V Brusne, 15. januára 2011                      Vypracoval: Viera Krakovská

								
To top