298 1990 a 338 1991 by HC111203012210

VIEWS: 4 PAGES: 49

									____________________________________________________________
Systém ASPI - stav k 1.8.2005 do částky 107/2005 Sb. a 36/2005 Sb.m.s.
Obsah a text 298/1990 Sb. - poslední stav textu

                        298/1990 Sb.

                            ZÁKON
                      ze dne 19. července 1990

 o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

změna: 338/1991 Sb.

    K nápravě křivd způsobených řeholním řádům a kongregacím v padesátých letech, zejména
protiprávním odnětím jejich nemovitého majetku se Federální shromáţdění České a Slovenské
Federativní Republiky usneslo na tomto zákoně:

                             § 1

    (1) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 tohoto zákona se prohlašuje ke dni účinnosti
tohoto zákona za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací.

    (2) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 2 tohoto zákona se prohlašuje ke dni účinnosti
tohoto zákona za vlastnictví arcibiskupství olomouckého.

    (3) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 3 tohoto zákona se prohlašuje ke dni 1. srpna
1991 za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací.

    (4) Za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého se ke dni
účinnosti tohoto zákona prohlašuje téţ movitý majetek, který byl ke dni 10.4.1950 umístěn v
nemovitostech uvedených v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Sb. a v příloze č. 3 tohoto
zákona, pokud existuje a je známo, kde se uvedený movitý majetek nachází.

                             § 2

    Dnem účinnosti tohoto zákona zanikají nároky příslušných řádů a kongregací a
arcibiskupství olomouckého vůči dosavadním vlastníkům a uţivatelům majetku uvedeného v § 1 na
náhradu škody a neoprávněného majetkového prospěchu, včetně nároků na úhradu nájemného, pokud
vznikly v době od 1. ledna 1950 do dne účinnosti tohoto zákona.

                             § 3

     (1) Spory z uplatňování tohoto zákona rozhodují soudy.

     (2)  Orgány  geodézie  provedou  zápisy  změn  vlastnických  vztahů  vyplývajících  z  tohoto
zákona.

                             § 4

    (1) Vyklizení nemovitého majetku uvedeného v § 1, pokud slouţí k poskytování sluţeb
zdravotnických nebo sociálních anebo pro školství nebo kulturní či osvětovou činnost, se lze
domáhat jen po předchozím souhlasu orgánu stanoveného zákony národních rad.

    (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro nemovitý majetek uvedený v § 1 odst. 3, pokud
slouţí pro potřeby archivnictví.

    (3) O vyklizení nemovitého majetku uvedeného v § 1 uzavřou řeholní řády a kongregace s
dosavadními uţivateli nemovitostí, kteří je uţívají k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2, dohodu.
Nedojde-li k této dohodě, vzniká řeholním řádům a kongregacím nárok na vyklizení nemovitostí
uvedených v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Sb. a v příloze č. 3 tohoto zákona, které
slouţí k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto zákona, po uplynutí deseti let ode dne
účinnosti tohoto zákona. Uzavření dohody o uţívání bytů a nebytových prostor se řídí ustanoveními
občanského zákoníku, zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor a předpisy souvisejícími. Tento
závazek přechází na všechny další vlastníky v uvedené době.

    (4) Nedojde-li k dohodě o výši nájemného a podmínkách jeho placení mezi dosavadními
uţivateli nemovitostí, kteří je uţívají k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto zákona, a
řeholními řády, kongregacemi a arcibiskupstvím olomouckým, rozhodne o výši nájemného příslušný
orgán státní správy podle obecně platných cenových předpisů.
                        § 5

    Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

                       Havel v.r.
                      Dubček v.r.

                       Čalfa v.r.

                       Příl.1
                 Mužské kláštery v České republice

              Řád svatého Benedikta - opatství Emausy

Benediktinský klášter Praha - Emausy

čp. 320 klášterní budova se stavební plochou č.k. 1241, pozemky
č.k. 1236 stavební plocha (zahradní domek), 1238 stavební plocha
(budova nemocniční), 1251 ostatní plocha, 1237/1 zahrada, 1237/2
ostatní plocha, 1239 stavební plocha (dům č. 373), 1240 ostatní
plocha, 1242 stavební plocha (kostel), 1243 stavební plocha (kaple
sv. Václava), 1244/1 stavební plocha (schody), 1248/1 ostatní
plocha, 1248/2 ostatní plocha, 1249/1 ostatní plocha, 1249/2
ostatní plocha, 1250 zastavěná plocha (vrátnice)
Vlastník: Čs. stát - ČSAV Ústav teoretické a aplikované mechaniky
     Praha
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 23 pro obec Praha k.ú. Nové
Město

Řád svatého Benedikta - opatství Rajhrad

2. Benediktský klášter Rajhrad

čp. 1 klášterní budova, skleník, včelín, pozemky č.k. 2015
stavební plocha, 2016 stavební plocha, 2017 stavební plocha, 2018
stavební plocha, 2019 ostatní plocha, 2020 zahrada, 2021 zahrada,
2022 stavební plocha, 2023 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - ONV Brno-venkov
Uţivatel: FMNO
Zapsáno u SG Brno-venkov na LV č. 2 pro obec a k.ú. Rajhrad

Řád Bratří kazatelů (dominikánů) - československá provincie

3. Dominikánský klášter Praha

čp. 234 klášterní budova se stavební plochou č.k. 383, ostatní
plocha č.k. 384
Vlastník: Čs. stát - OPBH v Praze 1
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 10 pro obec Praha a k.ú. Staré
Město

4. Dominikánský klášter Uherský Brod

čp. 61 klášter se stavební plochou 13/2
pozemky č.k. 13/3 stavební plocha (dvůr), 13/4 stavební plocha
(nástavba), 214/1 zahrada, 214/3 zahrada
Vlastník: Čs. stát - MNV Uherský Brod
Uţivatel: Čs. stát ONV Uherské Hradiště
     Čs. stát - Komunální sluţby Uherský Brod
Zapsáno u SG Uherský Brod na LV č. 1 pro obec a k.ú. Uherský Brod

5. Dominikánský klášter Znojmo

čp. 313 budova se stavební plochou 379/1
Vlastník: Čs. stát - Stavební podnik s.p. Znojmo
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Znojmo na LV 995 pro obec a k.ú. Znojmo-město

Řád Menších bratří (františkánů), provincie svatého Václava
6. Františkánský klášter Praha

čp. 753 františkánský klášter se stavební plochou 660
Vlastník: Čs. stát - MV ČR
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 96 pro obec Praha a k.ú. Nové
Město

7. Františkánský klášter Hájek

čp. 43 klášterní budova se stavební plochou 86
pozemky č.k. 87 stavební plocha, 88 stavební plocha, 89 stavební
plocha, 311 ostatní plocha, 312/2 ostatní plocha, 318 ostatní
plocha, 335/2 ostatní plocha, 447/2 ostatní plocha, 447/3 ostatní
plocha, 451 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - FMNO
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-západ na LV č. 229 pro obec a k.ú. Červený
Újezd

8. Františkánský klášter Moravská Třebová

čp. 6 klášterní budova se stavební plochou 436/1
Vlastník: Čs. stát - Okresní stavební podnik Svitavy, Moravská
     Třebová
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Svitavy na LV č. 379 pro obec a k.ú. Moravská Třebová

9. Františkánský klášter Plzeň

č. 121 klášterní budova se stavební plochou 384
pozemky č.k. 373 ostatní plocha, 381 ostatní plocha, 383 stavební
plocha, 382 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Západočeské muzeum
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Plzeň-město na LV č. 5660 pro obec a k.ú. Plzeň

10. Františkánský klášter Uherské Hradiště

čp. 200 budova se stavební plochou 146/1
Vlastník: Čs. stát - PBH Uherské Hradiště
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Uherské Hradiště na LV č. 27 pro obec a k.ú. Uherské
Hradiště

Řád Menších bratří  (minoritů), provincie  sv. Cyrila  a Metoděje
v ČSFR

11. Minoritský klášter Opava

čp. 342 budova se stavební plochou 496/2
Vlastník: Čs. stát - ministerstvo vnitra ČR
Uţivatel: KS SNB Ostrava
Zapsáno u SG Opava na LV č. 33 pro obec a k.ú. Opava-město

č.k. 496/1 stavební plocha, 497 ostatní plocha, zahrada
Vlastník: Čs. stát - OS státní památkové péče a ochrany přírody
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Opava na LV č. 145 pro obec a k.ú. Opava

Řád Menších bratří (kapucínů), provincie českomoravská

12. Kapucínský klášter Praha - Hradčany

č.k. 331/1 zahrada, 332 zahrada (skleník)
Vlastník: Čs. stát - FMNO
Uţivatel: Ivo Novák, Praha 6, Guevarova 25 jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 11 pro obec Praha a k.ú.
Hradčany
13. čp. 100 Loretta se stavební plochou 181

pozemky č.k. 182 stavební plocha (Loretánská kaple), 183 stavební
plocha (kostel Narození Páně), 414/4 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - muzeum hl. m. Prahy
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 112 pro obec Praha a k.ú.
Hradčany

14. Kapucínský klášter Brno

čp. 303 budova se stavební plochou 297
č.k. 299 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Moravské muzeum
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV č. 191 pro obec Brno 1 a k.ú. Brno-město

15. Kapucínský klášter Sušice

čp. 1/III budova se stavební plochou 474/1
č.k. 146/1 ostatní plocha
Vlastník: FMNO
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Sušice na LV č. 120 pro obec a k.ú. Sušice

č.k. 146/2 zahrada
Vlastník: Čs. stát - MNV Sušice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Sušice na LV č. 1 pro obec a k.ú. Sušice

Řád křiţovníků s červenou hvězdou

16. Řeholní dům a fara Řevnice

čp. 20 budova se stavební plochou 1
č.k. 9 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - MNV Řevnice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-západ na LV č. 1 pro obec a k.ú. Řevnice

Kongregace Bratří Nejsvětější Svátosti (petrinů)

17. Mateřský dům České Budějovice

čp. 251 budova se stavební plochou č.k. 428,
čp. 250 budova se stavební plochou č.k. 427/1
pozemky č.k. 429 stavební plocha, 432 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Čs. automobilové opravny
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 279 pro obec a k.ú. České
Budějovice

18. Řeholní dům Písek

čp. 128 (126) budova se stavební plochou č.k. 168
Vlastník: Čs. stát - PBH Písek
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Písek na LV č. 7 pro obec a k.ú. Písek

Řád premonstrátský - opatství Strahov

19. Premonstrátský klášter Strahov

čp. 129 budova se stavební plochou č.k. 230
čp. 130 budova se stavební plochou č.k. 231
čp. 132 budova se stavební plochou 233
pozemky č.k. 232 zahrada, 234 ostatní plocha, 235 ostatní plocha,
236 zahrada, 237 ostatní plocha, 240 ostatní plocha, 271/1 ovocný
sad, 271/2 ovocný sad, 271/3 stavební plocha, 272 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Památník národního písemnictví na Strahově
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG  Praha-město na  LV  č.  101 pro  obec Praha  a k.ú.
Hradčany

čp. 302 budova se stavební plochou č.k. 247/2
čp. 301 budova se stavební plochou č.k. 247/3
Vlastník: Čs. stát - Čs. státní soubor písní a tanců
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 7 pro obec Praha a k.ú. Hradčany

č.k. 252 ostatní plocha
Vlastník: Sady, lesy, zahradnictví s.p., Praha
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 157 pro obec a k.ú. Hradčany

č.k. 254 ovocný sad, č.k. 293 ostatní plocha
Vlastník: Sady, lesy, zahradnictví s.p., Praha
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 57 pro obec a k.ú. Hradčany

č.k. 268/1 ostatní plocha, 268/2 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Památník národního písemnictví na Strahově
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 101 pro obec a k.ú. Hradčany

čp. 135 budova se stavební plochou 247/1
Vlastník: Čs. stát - OPBH Praha 1
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 9 pro obec a k.ú. Hradčany

čp. 155 budova se stavební plochou č.k. 198
čp. 133 budova se stavební plochou č.k. 270
pozemky č.k. 238 zahrada, 239 stavební plocha, 245 stavební
plocha, 246/1 zahrada, 248 ostatní plocha, 253 ostatní plocha,
269 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Památník národního písemnictví Strahov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 101 pro obec Praha a k.ú.
Hradčany

20. Řeholní dům Praha - Střešovice

čp. 130 budova se stavební plochou 39
pozemky č.k. 40/1 zahrada
Vlastník: Čs. stát - ÚNZ NVP
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č.     816 pro  obec Praha  a k.ú.
Střešovice

Řád premonstrátský - opatství Nová Říše

21. Premonstrátský klášter Nová Říše

čp. 1 klášterní budova se stavební plochou č.k. 2/1
čp. 2 budova se stavební plochou č.k. 3
pozemky č.k. 2/2 stavební plocha (kaple), 2/3 stavební plocha
(kaple), č.k. 1 zahrada, 2 zahrada, 5/1 d1 zahrada, 2591 zahrada,
5/1 d2 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - FMNO
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Jihlava na LV č. 455 pro obec a k.ú. Nová Říše

Kongregace  Nejsvětějšího  Vykupitele  (redemptoristů),  provincie
praţská

22. Kolej redemptoristů Tasovice

čp. 34 budova se stavební plochou č.k. 618
č.k. 619 zahrada
Vlastník: Čs. stát - MNV Hodonice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Znojmo na LV č. 1 pro obec a k.ú. Tasovice
Salesiáni Dona Bosca - salesiánská inspektorie sv. Jana Bosca

23. Salesiánský ústav Fryšták

čp. 26 budova se stavební plochou č.k. 601
čp. 27 budova se stavební plochou č.k. 600
č.k. 603 zahrada
Vlastník: Čs. stát - ONV Zlín
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Zlín na LV č. 2 pro obec a k.ú. Fryšták

24. Ústav pro pozdní povolání Mníšek

čp. 201 budova se stavební plochou č.k. 1023
čp. 191 budova se stavební plochou č.k. 1024
pozemky č.k. 1025/1 pastvina, 1025/2 ostatní plocha, 1026 zahrada,
1028 zahrada
Vlastník: Čs. stát - ONV Praha-západ
Uţivatel: Okresní ústav sociálních sluţeb Praha-západ
Zapsáno u SG Praha-západ na LV č. 2 pro obec a k.ú. Mníšek pod
Brdy

25. Salesiánský ústav Pardubice

čp. 2018 budova se stavební plochou č.k. 3555
č.k. 5092 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - MNV Pardubice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Pardubice na LV č. 1 pro obec a k.ú. Pardubice

Tovaryšstvo Jeţíšovo, česká provincie

26. Residence Praha 2

čp. 505 budova se stavební plochou č.k. 1901/2
Vlastník: Čs. stát - OPBH Praha 2
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č.11 pro obec Praha a   k.ú. Nové
Město

Řád premonstrátů opatství Teplá

27. Děkanství řádu premonstrátského

čp. 92 budova se stavební plochou č.k. 31
Vlastník: Čs. stát - Státní lázně Mariánské Lázně
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Cheb na LV č. 12 pro obec a k.ú. Mariánské Lázně

Řád svatého Augustina - opatství Staré Brno

28. Augustiánský klášter Brno

čp. 157 budova se stavební plochou č.k. 71/1
Vlastník: Čs. stát - ČSAV Geografický ústav v Brně
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno-město na LV č. 172 pro obec Brno a k.ú. Staré
Město

Řád cisterciácký - opatství Vyšší Brod

29. Cisterciácký klášter Vyšší Brod

čp. 136 budova se stavební plochou č.k. 138/2
Vlastník: Čs. stát - Ředitelství pošt Praha
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Český Krumlov na LV č. 439 pro obec a k.ú. Vyšší Brod

č.p. 137 budova se stavební plochou č.k. 137
č.k. 140 stavební plocha (klášter), 139 (kaple),    1405 ostatní
plocha, 1412 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče
     a ochrany přírody České Budějovice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Český Krumlov na LV č. 215 pro obec a k.ú. Vyšší Brod

č.k. 59 (kaple)
Vlastník: Čs. stát - MNV Vyšší Brod
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Český Krumlov na LV č. 1 pro obec a k.ú. Vyšší Brod

čp. 134 budova se stavební plochou č.k. 142
Vlastník: Čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče
     a ochrany přírody České Budějovice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Český Krumlov na LV č. 215 pro obec a k.ú. Vyšší Brod

č.k. 414 ostatní plocha, 167 stavební plocha (Wagenremise)
Vlastník: Čs. stát - Podnik bytového hospodářství Most
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Český Krumlov na LV č. 276 pro obec a k.ú. Vyšší Brod

č.k. 1407  zahrada
Vlastník:  Čs. stát - Ředitelství pošt Praha
Uţivatel:  jako vlastník
Zapsáno u  SG Český Krumlov na LV č. 439 pro obec a k.ú. Vyšší Brod

Řád Bratří kazatelů (dominikánů)

30. Klášter Bratří kazatelů u Panny Marie Růţencové

čp. 814 budova se stavební plochou č.k. 1985
Vlastník: Čs. stát - MÚNZ Plzeň
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 55 pro obec a k.ú. Plzeň

Řád křiţovníků s červenou hvězdou

31. Klášter křiţovníků Praha

čp. 191 budova se stavební plochou č.k. 70
pozemky č.k. 72 ostatní plocha, 74 stavební plocha, 75 stavební
plocha, 76 stavební plocha, 77 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - FMV
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 38 pro obec Praha a k.ú. Staré
Město

Řád premonstrátů - opatství Strahov

32. Klášter premonstrátů Milevsko

čp. 557 budova se stavební plochou č.k. 540/2
č.k. 540/3 (suška)
Vlastník: Čs. stát - Oseva krajský semenářský podnik Tábor
Uţivatel: JZD Kučeř,
     JZD Sepekov
Zapsáno u SG Písek na LV č. 26 pro obec a k.ú. Milevsko

čp. 571 (mateřská škola a budova) se stavební plochou 548
č.k. 1783 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Technické sluţby města Milevska
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Písek na LV č. 3 pro obec a k.ú. Milevsko

pozemky č.k. 1829/1 zahrada, 1829/2 zahrada
Vlastník: Čs. stát - ONV Písek
Uţivatel: MNV Milevsko
Zapsáno u SG Písek na LV č.2 pro obec a k.ú. Milevsko

čp. 563 (prelatura) se stavební plochou 540/1
č.k. 1780  ostatní plocha
Vlastník:  Čs. stát - MNV Milevsko
Uţivatel:  jako vlastník
Zapsáno u  SG Písek na LV č. 1 pro obec a k.ú. Milevsko

čp. 561 (stará úřední budova a stáje) se stavební plochou č.k.
530/1
č.k. 540/4 pozemková parcela
Vlastník: Čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče
     a ochrany přírody České Budějovice
Uţivatel: MNV Milevsko a JZD Sepekov
Zapsáno u SG Písek na LV č. 329 pro obec a k.ú. Milevsko

čp. 562 Zavoralův dům se stavební plochou č.k. 530/2
Vlastník: Čs. stát - ZVVZ koncern. podnik Milevsko
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Písek na LV č. 210 pro obec a k.ú. Milevsko

Řád premonstrátů - opatství Teplá

33. Klášter Teplá u Mariánských Lázní

čp. 7 budova se stavební plochou č.k. 3/6
čp. 8 budova se stavební plochou č.k. 3/7
čp. 9 budova se stavební plochou č.k. 3/8
čp. 10 budova se stavební plochou č.k. 3/9
čp. 11 budova se stavební plochou č.k. 3/10
čp. 13 budova se stavební plochou č.k. 46/1
čp. 12 budova se stavební plochou č.k. 50
pozemky č.k. 1 stavební plocha (kostel), 45/1 stavební plocha
(knihovna), 2 stavební plocha, 3/1 stavební plocha, 3/5 stavební
plocha, 45/2 stavební plocha, 50/2 ostatní plocha, 1 ostatní
plocha, 46/2 jiná stavba
Vlastník: Čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče
     a ochrany přírody v Plzni
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Karlovy Vary na LV č. 104 pro obec Teplá a k.ú.
Klášter Teplá

Řád premonstrátů - opatství Ţeliv

34. Klášter premonstrátů Ţeliv

čp. 52 budova se stavební plochou č.k. 89/3
čp. 88 (hrad Trčkův) se stavební plochou č.k. 89/13
čp. 115 (byt sládkův) se stavební plochou č.k. 89/15
čp. 122 konvent se stavební plochou č.k. 89/16
čp. 1 klášter se stavební plochou č.k. 89/19
čp. 213 (zahradní domek) se stavební plochou č.k. 90
čp. 126 budova se stavební plochou č.k. 160
čp. 119 budova se stavební plochou č.k. 89/12
pozemky č.k. 91 (provozovna), 212/5 zahrada, 213/4 zahrada, 220
zahrada, 221 pastva, 226 zahrada, 230 zahrada, 234 zahrada, 235
zahrada, 236 zahrada, 238 zahrada, 239 zahrada, 240/1 zahrada,
241/1 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Pelhřimov na LV č. 313 pro obec a k.ú. Ţeliv

Řád svatého Benedikta - opatství Břevnov

35. Klášter benediktinů Břevnov

čp. 1 klášter se stavební plochou č.k. 2
pozemky č.k. 3 zahrada, 11 stavební plocha, 12/2 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - FMV
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 13 pro obec Praha a k.ú. Břevnov

pozemky č.k. 5 stavební   plocha  (skleník),  6  stavební plocha
(zahradní dům), 7 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Sady, lesy, zahradnictví s.p. Praha
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 6 pro obec Praha a k.ú. Břevnov

pozemky č.k. 12/1 stavební plocha, 14 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Zemědělský nákup a zásobování koncern Praha
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 1537 pro obec Praha a k.ú.
Břevnov

      Muţské kláštery ve Slovenské republice

Řád Společnosti Jeţíšovy

36. Jezuitský klášter Bratislava

čp. 409 budova se stavební plochou č.k. 66
Vlastník: Čs. stát - Obvodní hospodářská správa školských zařízení
     a dětských jeslí Bratislava 1
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 628 pro obec Bratislava a k.ú.
Staré Město

37. Provincialát jezuitů Bratislava

čp. 15 budova se stavební plochou č.k. 68
Vlastník: Čs. stát - NVB
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 2 pro    obec Bratislava a k.ú.
Staré Město

38. Řeholní dům jezuitů Banská Bystrica

čp. 240 budova se stavební plochou č.k. 1784
Vlastník: Čs. stát - Státní vědecká knihovna Banská Bystrica
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Banská Bystrica na LV č. 835 pro obec a k.ú. Banská
Bystrica

39. Řeholní dům jezuitů Trnava

pozemky č.k. 61 stavební plocha, 114/2 stavební plocha, 115
zastavěná plocha včetně domu údajně čp. 487
Vlastník: Čs. stát - ONV Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na ev.l. 304 pro obec a k.ú. Trnava

40. Řeholní dům jezuitů Trnava

čp. 143 budova se stavební plochou č.k. 63
Vlastník: Čs. stát - Okresní bytový podnik Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na ev.l. 55 pro obec a k.ú. Trnava

Řád premonstrátský - opatství Jasov

41. Řeholní domy premonstrátů Košice

č.k. 796 stavební plocha, 797 stavební plocha s budovami původně
čp. 105, 106 a 107 (původní stavební parcely 946/2, 948 a 949)
Vlastník: Čs. stát - Krajské osvětové středisko Košice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Košice na LV č. 5 pro obec Košice a k.ú. Košice střed

Společnost svatého  Františka  Saleského  (salesiánů) - slovenská
inspektorie

42. Řeholní dům salesiánů Bratislava VI

čp. 552 budova se stavební plochou č.k. 10564
pozemky č.k. 10563/1 stavební plocha, 10563/2 stavební   plocha,
10563/3 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Pozemní stavby s.p. Bratislava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na ev.l. 56 pro obec Bratislava a  k.ú.
Nivy

43. Řeholní dům salesiánů Trnava-Kopánka

čp. 3033 budova se dvorem se stavební plochou č.k. 4588
pozemek č.k. 4586 ostatní plocha (hřiště)
Vlastník: Čs. stát - MNV Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 1 pro obec a k.ú. Trnava

č.k. 4587  stavební plocha
Vlastník:  Čs. stát - Zdroj Bratislava
Uţivatel:  jako vlastník
Zapsáno u  SG Trnava na LV č. 1938 pro obec a k.ú. Trnava

44. Řeholní dům salesiánů Ţilina

pozemky č.k. 4437/4 stavební plocha
č.k. 4437/3 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Podnik bytového hospodářství Ţilina
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Ţilina na LV č. 79 pro obec a k.ú. Ţilina

čp. 2806 budova se stavební plochou č.k. 4434
pozemky č.k. 4431 stavební plocha, 4432 stavební plocha, 4433
stavební plocha, 4435 stavební plocha, 4436 stavební plocha,
4437/1 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - MV SR
Uţivatel: Krajská správa SNB Banská Bystrica
Zapsáno u SG Ţilina na LV č. 2906 pro obec a k.ú. Ţilina

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů) na Slovensku

45. Klášter redemptoristů Bratislava

čp. 4493 budova se stavební plochou č.k. 3485/2
pozemky č.k. 3485/3 stavební plocha, 3485/4 stavební plocha,
3485/5 stavební plocha, 3485/6 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Slovenské energetické podniky Bratislava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 1017 pro obec Bratislava a k.ú.
Staré Město

čp. 955 budova se stavební plochou 3484
Vlastník: Čs. stát - Školská hospodářská správa města Bratislavy
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 3290 pro obec Bratislava a k.ú.
Staré Město

Společnost svatého Františka Saleského na Slovensku

46. Řeholní dům Trnava

čp. 1247 budova se stavební plochou č.k. 4387
Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 2467 pro obec a k.ú. Trnava

         Ţenské kláštery v České republice

Institut Blahoslavené Panny Marie (anglické panny)

47. Klášter anglických panen Štěkeň

čp. 1 zámek se stavební plochou č.k. 22
pozemky č.k. 24 stavební plochy (skleník), 25 stavební plocha
(prádelna), 3/1 ostatní plocha, 5 ostatní plocha, 6/4 ostatní
plocha, 22 ostatní plocha, 23 zahrada, 309/4 ostatní plocha,
333/2 d1 ovocný sad, d2 ostatní plocha, 1066/1 ostatní plocha,
1066/3 ostatní plocha, 1066/4 ostatní plocha, 1074/2 ostatní
plocha, 49 stavební plocha (budova čp. 23), 79 zahrada, 355
stavební plocha, 356 stavební plocha, 357 stavební plocha, 333/28
pozemková parcela
Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Strakonice
Uţivatel: jako vlastník
     MNV Štěkeň
Zapsáno u SG Strakonice na LV č. 208 pro obec a k.ú. Štěkeň

Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského

48. Řeholní dům Praha - ústav sv. Notburgy

čp. 321 budova se stavební plochou č.k. 960
pozemky č.k. 963 zahrada, 969/1 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Školská správa NVP
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 141 pro obec Praha a k.ú. Malá
Strana

čp. 321 (část) se stavební plochou č.k. 962
č.k. 961 zahrada
Vlastník: Čs. stát - ONV Praha 1
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 1 pro obec Praha   a k.ú. Malá
Strana

Řád cistarciaček v ČSFR

49. Klášter Porta Coeli Tišnov

pozemky č.k. 2/1 (klášter), 2/2 (probošství), 3 ostatní plocha,
4 zahrada, 5 ostatní plocha, 8 ostatní plocha, 14 zahrada, 15
ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče
     a ochrany přírody Brno
Uţivatel: jako vlastník
     Okresní muzeum Ivančice
Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 383 pro obec Tišnov a k.ú.
Předklášteří

Kongregace sester svatého Cyrila a Metoděje

50. Klášter Velehrad

čp. 142 ústav mrzáčků se stavební plochou č.k. 244
Vlastník: Čs. stát - ONV Uherské Hradiště
Uţivatel: MNV Velehrad
Zapsáno u SG Uherské Hradiště na LV č. 2 pro obec a k.ú. Velehrad

č.k. 547/73 pozemková parcela
Vlastník: Čs. stát - MNV Velehrad
Uţivatel: Jaroslav a Vladimír Němečkovi čp. 216, Velehrad
Zapsáno u SG Uherské Hradiště na LV č. 1 pro obec a k.ú. Velehrad

Kongregace Dcer Boţské Lásky

51. Mariánský ústav v Praze

čp. 527 budova se stavební plochou č.k. 2161
č.k. 2162 dvůr
Vlastník: Čs. stát - ČVUT Vojenská katedra
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 546 pro obec Praha a k.ú. Nové
Město

52. Marianum v Opavě

čp. 768 budova se stavební plochou č.k. 2667
čp. 886 budova se stavební plochou č.k. 2701/3
čp. 770 dům se stavební plochou č.k. 2669
pozemky č.k. 2666 ostatní plocha, 2701/2 stavební plocha (kostel),
2701/4 stavební plocha (kostel), 2701/1 zahrada, 2701/5 ostatní
plocha, 2701/6 ostatní plocha, 2668 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Opava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Opava na LV č. 1789 pro obec Opava a k.ú.
Opava-předměstí

Kongregace Dcer Nejsvětějšího Spasitele

53. Řeholní dům Znojmo

čp. 602 budova se stavební plochou č.k. 842/1
Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Znojmo
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Znojmo na LV    č. neuvedeno   pro   obec  a  k.ú.
Znojmo-město

pozemky č.k. 839/1 zahrada, 839/2 stavební plocha, 839/4 stavební
plocha, 842/2 stavební plocha (škola)
Vlastník: Čs. stát - MNV Znojmo
Uţivatel: jako vlastník
     SBD Znojemčan
Zapsáno u SG Znojmo na LV č. 1 pro obec a k.ú. Znojmo-město

Česká kongregace sester dominikánek

54. Klášter Bojkovice

čp. 537 budova se stavební plochou č.k. 651
čp. 540 budova se stavební plochou č.k. 652
pozemky č.k. 653 stavební plocha (komora), 3676/2 zahrada, 3690/2
zahrada, 3706/2 ostatní plocha,   3698/2 ostatní plocha, zb.
3706/2, 3698/2 zb., 5375/4 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Hospodářská správa škol a zařízení Jm KNV
     Brno
Uţivatel: jako vlastník
     Okresní správa silnic Uherské Hradiště
Zapsáno u SG Uherský Brod na LV č. 407 pro obec a k.ú. Bojkovice

55. Řeholní dům Praha 2, Černá ul.

čp. 1610 budova se stavební plochou č.k. 782
čp. 170 budova se stavební plochou č.k. 783
Vlastník: Čs. stát - Školská správa NVP
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 174 pro obec Praha a k.ú. Nové
Město

Kongregace školských sester de Notre Dame

56. Klášter Praha 4, Hornokrčská ul.

čp. 708 budova se stavební plochou č.k. 2029
čp. 709 budova se stavební plochou č.k. 2031
Vlastník: Čs. stát - Školská správa NVP
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 787 pro obec Praha a k.ú. Krč

Kongregace  sester Třetího  řádu  sv.  Františka pod  ochranou sv.
Rafaela

57. Řeholní dům Biskupice

7/8 celku
čp. 47 budova se stavební plochou č.k. 45
7/8 celku
č.k. 54 zahrada
Vlastník: Čs. stát - MNV Radkovice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Třebíč na LV č. 1 pro obec a k.ú. Biskupice

Kongregace sester  Neposkvrněného Početí Panny  Marie Třetího řádu
svatého Františka

58. Klášter Olomouc

čp. 114 budova se stavební plochou č.k. 539
č.k. 58/3 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Strojní a traktorová stanice s.p. Olomouc
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 122 pro obec a k.ú. Olomouc-město

Kongregace milosrdných sester Svatého Kříţe

59. Provinční dům Kroměříţ

čp. 1466 budova se stavební plochou č.k. 2005
pozemky č.k. 469/1 ovocný sad, 469/2 ostatní plocha, 469/5 ostatní
plocha, 469/6 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Kroměříţ
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kroměříţ na LV č. 1541 pro obec a k.ú. Kroměříţ

čp. 1461 budova se stavební plochou č.k. 2324
č.k. 453/1
Vlastník: Čs.  stát -  Okresní podnik  bytového hospodářství
     v Kroměříţi
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kroměříţ na LV č. 44 pro obec a k.ú. Kroměříţ

Kongregace sester sluţebnic Neposkvrněného Početí Panny Marie

60. Řeholní dům Ludgeřovice

čp. 495 budova se stavební plochou č.k. 526
č.k. 525 zahrada
Vlastník: Čs. stát - MNV Ludgeřovice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Opava na LV č. 1 pro obec a k.ú. Ludgeřovice

Kongregace školských sester řádu svatého Františka

61. Řeholní dům Praha 2, Lublaňská ul.

čp. 666 budova se stavební plochou č.k. 334
Vlastník: Čs. stát - ministerstvo vnitra ČR
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 136 pro     obec Praha  a k.ú.
Vinohrady

Kongregace Šedých sester Třetího řádu svatého Františka

62. Řeholní dům Praha 1, Bartolomějská ul.

čp. 294 budova se stavební plochou č.k. 299
čp. 296 budova se stavební plochou č.k. 297
čp. 308 klášter Šedých sester se stavební plochou č.k. 300
čp. 293 budova se stavební plochou č.k. 301
č.k. 303 zahrada
Vlastník: Čs. stát - FMV
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 38 pro obec Praha a k.ú. Staré
Město

Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul

63. Řeholní dům Kroměříţ

čp. 1553 nemocnice se stavební plochou č.k. 275
č.k. 329 zahrada
Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Kroměříţ
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kroměříţ na LV č. 1541 pro obec a k.ú. Kroměříţ

Řád svaté Voršily Římské unie

64. Klášter Praha

čp. 139 budova se stavební plochou č.k. 949
čp. 2070 budova se stavební plochou č.k. 950
pozemky č.k. 948/1 ostatní plocha, 948/2 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - ONV Praha 1
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 30 pro obec Praha a k.ú. Nové
Město

čp.1435 budova se stavební plochou 944/2
pozemky č.k. 944/1 stavební plocha, 944/3 ostatní plocha, 944/4
stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Národní divadlo
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 341 pro obec Praha a k.ú. Nové
Město

čp. 139 budova se stavební plochou č.k. 945/1
č.k. 948/3 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Výzkumný ústav endokrinologický
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 99 pro obec Praha a k.ú. Nové
Město

č.k. 2397 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Dopravní podnik hl. města Prahy
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 41 pro obec Praha a k.ú. Nové
Město

Kongregace  milosrdných  sester  Třetího  řádu  sv.  Františka
brněnských

65. Klášter Brno

čp. 107 budova se stavební plochou č.k. 179
čp. 110 budova se stavební plochou č.k. 178
čp. 112 budova se stavební plochou č.k. 177
čp. 516 budova se stavební plochou č.k. 176
pozemek č.k. 180 zahrada
Vlastník: Čs. stát - KÚNZ Brno
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV. č. 6 pro obec Brno a k.ú. Veveří

Kongregace milosrdných sester Třetího řádu sv. Františka opavských

66. Klášter Olomouc

čp. 851 budova se stavební plochou č.k. 186
Vlastník: Čs. stát - Stavoprojekt Olomouc
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 72 pro     obec  Olomouc a k.ú.
Olomouc-město

čp. 852 budova se stavební plochou č.k.185
Vlastník: Čs. stát - PBH Olomouc
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 15 pro     obec  Olomouc a k.ú.
Olomouc-město

Kongregace sester Těšitelek Boţského Srdce Jeţíšova

67. Klášter Praha 2
čp. 1609 budova se stavební plochou č.k. 1841
Vlastník: Čs. stát - OPBH Praha 2
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 11 pro obec   Praha a k.ú. Nové
Město

68. Klášter Rajhrad

čp. 324 budova se stavební plochou č.k. 256/1
pozemky č.k. 256/2 stavební plocha, 259 stavební plocha, 260
zahrada, 257 ostatní plocha, 261 ostatní plocha, 262 zahrada, 263
ostatní plocha a 264 zahrada
Vlastník: Čs. stát - FMNO
Uţivatel: jako vlastník
     Jihomoravské vodovody a kanalizace
Zapsáno u SG Brno-venkov na LV č. 557 pro obec a k.ú. Rajhrad

      Ţenské kláštery ve Slovenské republice

Kongregace Dcer Nejsvětějšího Spasitele

69. Řeholní dům Bratislava

č.k. 9002 stavební plocha, 8994   stavební plocha,  8996 stavební
plocha, 8990 stavební plocha, 8991  stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik  Bratislava
Uţivatel: jako vlastník
     s domy čp. 301, 306, 336  a 479
Zapsáno u SG Bratislava město na   ev. l.  45 pro obec  Bratislava
a k.ú. Staré Město

Kongregace řeholních kanovnic sv. Augustina de Notre Dame

70. Řeholní dům Bratislava

čp. 36 budova se stavební plochou č.k. 137/1
pozemky č.k. 136 hřiště, 137/2 hřiště a 137/5 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Obvodní hospodářská správa školských zařízení
     a dětských jeslí Bratislava 1
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 1628 pro obec Bratislava a k.ú.
Staré Město

71. Řeholní dům Bratislava

čp. 198 budova se stavební plochou č.k. 138
Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola výtvarných umění Bratislava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 1831 pro obec Bratislava a k.ú.
Staré Město

72. Řeholní dům Nováky

čp. 194 budova se stavební plochou č.k. 1711/1
pozemky č.k. 1712 park, 1711/3 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - MNV Nováky
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Prievidza na LV č. 1 pro obec a k.ú. Nováky

                        Příl.2

73. Nemovitý majetek arcibiskupství olomouckého

čp. 151 budova se stavební plochou č.k. 569
čp. 605 budova se stavební plochou č.k. 646/2
čp. 150 budova se stavební plochou č.k. 567
čp. 145 budova se stavební plochou č.k. 562
parcely č.k. 186 zahrada, 65 zahrada, 66 ostatní plocha, 569/2
stavební plocha (posluchárna), 64/4 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Univerzita Palackého, Olomouc
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 49 pro obec Olomouc a k.ú.
Olomouc-město

74. čp. 851 budova se stavební plochou č.k. 186
čp. 841 budova se stavební plochou č.k. 187
Vlastník: Čs. stát - Stavoprojekt, Olomouc
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 72 pro obec      Olomouc a k.ú.
Olomouc-město


                      Příl.3
               Mužské kláštery v České republice

Řád svatého Augustina - provincie Česká

1.Augustiánský klášter Bělá pod Bezdězem

čp. 42 dům se stav. plochou 242
Vlastník: čs. stát - Okresní bytový podnik Mladá Boleslav
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Mladá Boleslav na LV 72 pro obec a k.ú. Bělá pod
Bezdězem

pozemek: č.k. 91/1 zahrada
Vlastník: čs. stát - Severočeské papírny s.p. Štětí
Uţivatel: Okresní bytový podnik Mladá Boleslav
Zapsáno u SG Mladá Boleslav na LV č. 261 pro obec   a k.ú. Mladá
Boleslav

2. Augustiánský klášter Česká Lípa

čp. 297 se stavební plochou č.k. 944
pozemky č.k. 945 (kaple), 946 pastvina, 947 (kaple), 948 (ambit),
949 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - Okresní vlastivědné muzeum v Č. Lípě
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Česká Lípa na LV 711 pro obec a k.ú. Česká Lípa

3. Augustiánský klášter Dolní Ročov

čp. 1 se stav. plochou 1/1
pozemky č.k. 1/2 zast. plocha, č.k. 1 zahrada
Vlastník: čs. stát - OÚNZ Louny
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Louny na LV 84 pro obec a k.ú. Dolní Ročov

4. Augustiánský klášter Domaţlice

čp. 119 dům se stav. plochou 61/1
pozemek č.k. 3/1 zahrada
Vlastník: čs. stát - Městský národní výbor Domaţlice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Domaţlice na LV 1 pro obec a k.ú. Domaţlice

5. Augustiánský klášter Vrchlabí

čp. 213 dům se stav. plochou 165/2
pozemky č.k. 165/1 (kostel), 67 (zahrada)
Vlastník: Čs. stát - správa Krkonošského národního parku
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trutnov na LV 186 pro obec a k.ú. Vrchlabí

6. Augustiánský klášter Svatá Dobrotivá - Zaječov

čp. 1 se stav. plochou 65
pozemky č.k. 402/1 pastvina, 412/2 ost. plocha, 413/3 zahrada,
413/4 zahrada, 414/1 díl 1, 2 a 3 a zahrada, 414/2 zahrada, 415
ost. plocha, 416 ost. plocha, 1182 ost. plocha, 1183/1 ost.
plocha, 402/2 pastvina
Vlastník: čs. stát - Státní muzeum čsl. tělesné výchovy a sportu
     v Praze
Uţivatel: čs. stát - Státní muzeum čsl. těl. vých. v Praze, JZD
     Buzuluk v Oseku, MNV Zaječov
Zapsáno u SG Beroun na LV 384 pro obec a k.ú. Zaječov

Řád svatého Augustina - opatství Staré Brno

7. Augustiánský klášter Brno

čp. 907 se stav. plochou 9
Vlastník: čs. stát - Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV 308 pro obec Brno a k.ú. Staré Brno

pozemky č.k. 5/3 ost. plocha, 5/4 ost. plocha, 6 ost. plocha, 8
ost. plocha, 13 ost. plocha, 16/1 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - správa veřejného majetku Brno
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV 451 pro obec Brno a k.ú. Staré Brno

pozemky č.k. 10 ost. plocha, 15 ost. plocha,
Vlastník: čs. stát - Moravské muzeum v Brně
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV 352 pro obec Brno a k.ú. Staré Brno

pozemek č.k. 12 stav. plocha
Vlastník: čs. stát - Moravské muzeum v Brně
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV 249 pro obec Brno a k.ú. Staré Brno

pozemek č.k. 5/1 ost. plocha,
Vlastník: čs. stát - Městská správa komunikací Brno
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV 246 pro obec Brno a k.ú. Staré Brno

Řád svatého Benedikta - opatství Břevnov

8. Klášter Benediktinů Břevnov

pozemek č.k. 4 stav. plocha
Vlastník: Sady, lesy a zahradnictví, s.p. Praha
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV 6 pro obec a k.ú. Břevnov

sýpka (bez č.p.) na stav. ploše 12/1 jiţ vrácené
Vlastník: čs. stát, Zemědělský nákup a zásobování, koncern
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha 1 na LV 1537 pro obec a k.ú. Břevnov

hospodářské budovy na stav. ploše 12/2 jiţ vrácené
Vlastník: čs. stát - Federální ministerstvo vnitra
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV 13 pro obec a k.ú. Břevnov

9. Klášter Benediktinů Broumov

čp. 1 se stav. plochou 1/1
pozemky č.k. 146 kolna, 276 vodárna, 49 ost. plocha, 140 ost.
plocha, 730/2 zahrada, 730/4 ost. plocha, 141/2 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - Ministerstvo vnitra ČR
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Náchod na LV 888 pro obec a k.ú. Broumov

pozemky 285 stav. plocha se skleníkem, stav. plocha 286 s kolnou,
stav. plocha 451 s domem 251/I, stav. plocha 452 s kolnou, stav.
plocha 453 s domem 226/1, 723 zahrada, 724 zahrada, 725 zahrada,
726/1 zahrada, 726/2 zahrada, 727 zahrada, 728 zahrada,
Vlastník: čs. stát - Městský národní výbor Broumov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Náchod na LV 1 pro obec a k.ú. Broumov

Řád cisterciácký - opatství Vyšší Brod
10. Cisterciácký klášter Vyšší Brod

čp. 134 - část se stav. plochou 138/1, čp. 135 se stav. plochou
141, 215 stav. plocha s kolnou, 1404 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - Barvy, laky s.p. Praha 9
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kaplice na LV 393 pro obec a k.ú. Vyšší Brod

ost. plocha 1406
Vlastník: Čs. stát - Ředitelství pošt Praha
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kaplice na LV 1439 pro obec a k.ú. Vyšší Brod

pozemky č.k. 136 stav. plocha s kolnou, 1408 zahrada, 1409
zahrada, 1413 osst. plocha, 1415 ost. plocha
Vlastník: Čs. stát - Krajské středisko st. pam. péče a ochr.
     přírody Č. Budějovice
Zapsáno u SG Kaplice na LV 215 pro obec a k.ú. Vyšší Brod

Řád Bratří kazatelů - provincie česko-slovenská

11. Dominikánský klášter Litoměřice

čp. 92 se stav. plochou 156, čp. 273 se stav. plochou 157, pozemky
č.k. 161 zahrada, č.k. 162 zahrada
Vlastník: čs. stát - Státní statek v Litoměřicích
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Litoměřice na LV 102 pro obec a k.ú. Litoměřice

12. Dominikánský klášter Olomouc

čp. 578 se stav. plochou 8, zahrada č.k. 6
Vlastník: čs. stát - Lidová škola umění v Olomouci
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Olomouc na LV 276 pro obec a k.ú. Olomouc-město

Řád Menších bratří - františkánů provincie sv. Václava

13. Františkánský klášter Bechyně

čp. 39 se stav. plochou 266/2
pozemky č.k. 268 stav. plocha se sklepem, 269 stav. plocha, 265
stav. plocha s kolnou
Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Tábor
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Tábor na LV 1504 pro obec a k.ú. Bechyně

pozemek č.k. 267 zast. plocha
Vlastník: čs. stát - Domov mládeţe Bechyně
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Tábor na LV 58 pro obec a k.ú. Bechyně

pozemek č.k. 277 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - MěstNV Bechyně
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Tábor na LV 1 pro obec a k.ú. Bechyně

14. Františkánský klášter Dačice

čp. 21/III se stav. plochou 1641/1
pozemky č.k. 1645 ost. plocha, 1642/1 zahrada, 1642/2 zahrada,
16412 stav. plocha, 1641/3 stav. plocha
Vlastník: čs. stát - MěstNV Dačice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV 1 pro obec a k.ú. Dačice

pozemky č.k. 1638 stav. plocha, 1639/1 zahrada, 1639/2 zahrada
Vlastník: čs. stát - Sluţby, s.p. Dačice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV 376 pro obec a k.ú. Dačice
15. Františkánský klášter Hejnice

čp. 1 se stav. plochou č.k. 169
pozemek č.k. 257/1 zahrada
Vlastník: čs. stát - Severočeské muzeum Liberec
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Liberec na LV 610 pro obec a k.ú. Hejnice

pozemek č.k. 257/2 zahrada
Vlastník: Měst.NV v Hejnicích
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Liberec na LV 1 pro obec a k.ú. Hejnice

16. Františkánský klášter Hořovice

čp. 253 se stav. plochou 5
Vlastník: čs. stát - MěstNV Hořovice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Beroun na LV 1 pro obec a k.ú. Hořovice

pozemek č.k. 6 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Technické sluţby Hořovice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Beroun na LV 1698 pro obec a k.ú. Hořovice

17. Františkánský klášter Hostinné

čp. 119 se stav. plochou 212
pozemky č.k. 169/3
Vlastník: čs. stát - MěstNV Hostinné
Uţivatel: Muzeum Podkrkonoší Trutnov
Zapsáno u SG Trutnov na LV 1 pro obec a k.ú. Hostinné

pozemky č.k. 178/1 zahrada, 178/2 zahrada a ost. plocha
Vlastník: čs. stát - KRPA s.p. Hostinné
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trutnov na LV 102 pro obec a k.ú. Hostinné

pozemek č.k. stav. plocha 211 s kostelem
Vlastník: čs. stát - Muzeum Podkrkonoší Trutnov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trutnov na LV 438 pro obec a k.ú. Hostinné

18. Františkánský klášter Cheb

čp. 32 se stav. plochou 231
pozemek č.k. 24 zahrada
Vlastník: čs. stát - ONV Cheb
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Cheb na LV 2 pro obec a k.ú. Cheb

pozemek č.k. 230 stav. plocha s kostelem
Vlastník: čs. stát - Chebské muzeum v Chebu
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Cheb na LV 73 pro obec a k.ú. Cheb

19. Františkánský klášter Jindřichův Hradec

čp. 98/II se stav. plochou 1721/1
pozemky 1719 zahrada, 1721/2 stav. plocha, 1721/3 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - KÚNZ České Budějovice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV 3664 pro obec a k.ú. Jindř.
Hradec

pozemek č.k. 1722/1 zahrada
Vlastník: čs. stát - Technické sluţby města Jindř. Hradec
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV 3299 pro obec a k.ú. Jindř.
Hradec
20. Františkánský klášter Kadaň

čp. 474 se stav. plochou 1040, 1027 a kaplí
pozemky č.k. 1041 zahrada, 1042 zahrada, 1043 zahrada, 1044 ost.
plocha, 1045 ost. plocha, 1028 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - Kulturní správa ONV Chomutov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Chomutov na LV 1406 pro obec a k.ú. Kadaň

pozemky č.k. 1029 zahrada, 1031 zahrada, 1030 zahrada, 1039 ost.
plocha
Vlastník: čs. stát - Ministerstvo vnitra Praha
Uţivatel: čs. stát - Krajská správa SNB Ústí nad Labem a kult.
     správa Chomutov
Zapsáno u SG Chomutov na LV 69 pro obec a k.ú. Kadaň

21. Františkánský klášter Slaný

čp. 221 se stav. plochou 408, kostel se stav. plochou 407
pozemky č.k. 180 zahrada, 189 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - MěstNV Slaný
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Slaný na LV 1 pro obec a k.ú. Slaný

22. Františkánský klášter Turnov

čp. 65 se stav. plochou 521
pozemky č.k. 523/1 zahrada, 523/2 ost. plocha, 523/3 stav. plocha
Vlastník: čs. stát - MěstNV Trutnov
Uţivatel: jako vlastník a Potraviny Turnov
Zapsáno u SG Semily na LV 1 pro obec a k.ú. Turnov

23. Františkánský klášter Votice

čp. 1 se stav. plochou 2/1 - klášter
pozemek č.k. 1 ost. plocha zahrada
Vlastník: čs. stát - Tesla, Investiční elektronika, koncern Praha
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Benešov na LV 302 pro obec a k.ú. Votice

24. Františkánský klášter Zásmuky

čp. 26 se stav. plochou 170
pozemky 16/1 ovocný sad, 16/2 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - MěstNV Zásmuky
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kolín na LV 1 pro obec a k.ú. Zásmuky

pozemek č.k. 171 stav. plocha se stavbou
Vlastník: čs. stát - Okresní podnik sluţeb Kolín
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kolín na LV 477 pro obec a k.ú. Zásmuky

Řád Menších bratří - kapucínů

25. Kapucínský klášter Litoměřice

čp. 206 se stav. plochou 275/1
pozemky č.k. 276 zahrada, 277 zahrada, 2715 pastvina
Vlastník: čs. stát - MěstNV Litoměřice
Uţivatel: Domov mládeţe pedagogické školy a MěstNV Litoměřice
Zapsáno u SG Litoměřice na LV 1 pro obec a k.ú. Litoměřice

26. Kapucínský klášter Praha 1 - Hradčany

čp. 99 se stav. plochou 414/1
pozemky č.k. 411 ost. plocha, 415/1 zahrada
Vlastník: čs. stát - MNO
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV 11 pro obec Praha a k.ú. Hradčany
pozemky č.k. 409 zahrada, 410 zahrada
Vlastník: čs. stát - Kancelář prezidenta republiky
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV 34 pro obec Praha a k.ú. Hradčany

27. Kapucínský klášter Třebíč

čp. 30 se stav. plochou 205
pozemky č.k. 160/3 ost. plocha, 155 zahrada, 157/1 ost. plocha,
157/2 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - Stř. průmyslová škola strojnická v Třebíči
Uţivatel: jako vlastník a MěstNV Třebíč

pozemky č.k. 160/1 zahrada,  160/2 ost. plocha, 207 stav. plocha
Vlastník: čs. stát - MěstNV  Třebíč
Uţivatel: Stř. prům. škola  stroj. Třebíč, ČSTV TJ Třebíč, MěstNV
     Třebíč
Zapsáno u SG Třebíč na LV 1  pro obec a k.ú. Třebíč

Řád Menších bratří - minoritů

28. Minoritský klášter Český Krumlov

čp. 50 se stav. plochou 760
pozemek č.k. 919/1 zahrada
Vlastník: čs. stát - OPBH Český Krumlov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Čes. Krumlov na LV 57 pro obec a k.ú. Čes. Krumlov

29. Minoritský klášter Krnov

čp. 85 se stav. plochou 188
pozemky č.k. 190 zahrada, 189 stav. plocha
Vlastník: čs. stát - Čedok s.p. Praha 1
Uţivatel: Interhotel Imperiál Ostrava, OBP Bruntál
Zapsáno u SG Bruntál na LV 2474 pro obec Krnov a     k.ú. Horní
předměstí

pozemek č.k. 193 stav. plocha
Vlastník: čs. stát - Okresní bytový podnik Bruntál
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bruntál na LV 127 pro obec Krnov a k.ú. Horní
předměstí

Rytířský řád Křiţovníků s červenou hvězdou - křiţovníci

30. Řím.-kat. fara Klučenice

čp. 15 na stav. ploše 15/2
pozemek č.k. 38 zahrada
Vlastník: čs. stát - ONV Příbram
Uţivatel: Římskokatol. obec Klučenice
Zapsáno u SG Příbram na LV 2 pro obec a k.ú. Klučenice

pozemky č.k. 27 stavební plocha (budova), 28 stavební plocha
(budova), 15/3 stavební plocha (budova), 15/4 stavební plocha
(budova), 32 ostatní plocha, 33 zahrada
Vlastník: čs. stát - MNV Klučenice
Uţivatel: jako vlastník
     JZD Orlík Klučenice
Zapsáno u SG Příbram na 1. v.č. pro obec a k.ú. Klučenice

Suverénní maltézský rytířský řád (Maltézští rytíři)

31. Velkopřevorství, Praha 1 - Malá Strana

čp. 287 se stav. plochou 241, čp. 485 se stav. plochou 248, čp.
488 se stav. plochou 252
pozemky č.k. 242 ost. plocha, 249 ost. plocha, 250 stav. plocha
Vlastník: čs. stát - Národní muzeum v Praze
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV 22 pro obec Praha a k.ú. Malá Strana

pozemek č.k. 251 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - ONV v Praze 1
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV 1 pro obec Praha a k.ú. Malá Strana

Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři

32. Řeholní domy Brno - Štýřice

čp. 225 na stav. ploše 428, čp. 333 na stav. ploše 417
Vlastník: čs. stát - Podnik bytového hospodářství ONV I Brno
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV 10 pro obec Brno a k.ú Štýřice.

33. Řeholní dům Letovice

čp. 208 na stav. ploše 1320
Vlastník: čs. stát - OPBH Blansko
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Boskovice na LV 36 pro obec a k.ú. Letovice

34. Klášter Milosrdných bratří Nové Město nad Metují

čp. 59 na stav. ploše 279/1
pozemky č.k. 278/2 stav. plocha, 280 stav. plocha, 353 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - Tesla Roţnov pod Radhoštěm
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Náchod na LV 269 pro obec a k.ú. Nové Město nad
Metují

čp. 370 na stav. ploše 279/2
pozemky č.k. 1631 stav. plocha, 1666 stav. plocha
Vlastník: čs. stát - Učňovská škola Nové Město nad Metují
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Náchod na LV 1781 pro obec a k.ú. Nové Město nad
Metují

35. Kostel sv. Šimona a Judy - Praha 1 - Staré Město

kostel na  stav. ploše 967
Vlastník:  čs. stát - Symfonický orchestr hl. m. Prahy
Uţivatel:  jako vlastník
Zapsáno u  SG Praha na LV 261 pro obec Praha a k.ú. Staré Město

36. Řeholní dům Prostějov

čp. 2617 na stav. ploše 4738
pozemky č.k. 4723 ost. plocha, 4724 stav. plocha a jiná stavba,
4725 stav. plocha a jiná stavba, 4726/1 zahrada, 4726/2 zahrada
Vlastník: čs. stát - Bytový podnik města Prostějova
Uţivatel: čs. stát - OÚNZ Prostějov a vlastník
Zapsáno u SG Prostějov na LV 24 pro obec a k.ú. Prostějov

Řád zboţných škol (piaristé) - provincie českomoravská

37. Piaristická kolej Litomyšl

čp. 8 se stav. plochou 251
pozemky 462/2 zahrada, 462/3 zahrada
Vlastník: čs. stát - Střední pedagogická škola v Litomyšli
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Svitavy na LV 708 pro obec a k.ú. Litomyšl

pozemek č.k. 463 pastvina
Vlastník: čs. stát - KNV Hradec Králové, Krajské středisko státní
     památkové péče a ochrany přírody východočeského kraje se
     sídlem v Pardubicích
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Svitavy na LV 14 pro obec a k.ú. Litomyšl

Řád premonstrátů - opatství Strahov

38. Premonstrátský klášter Milevsko

čp. 558 se stav. plochou 539
Vlastník: čs. stát - Oseva, krajský semenářský podnik Tábor
Uţivatel: JZD Sepekov
Zapsáno u SG Písek na LV 26 pro obec a k.ú. Milevsko

pozemek č.k. 1835/2 ost. plocha - veřejná zeleň
Vlastník: čs. stát - MěstNV Milevsko
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Písek na LV 1 pro obec a k.ú. Milevsko

pozemky č.k. 1835/1 ost. plocha - veřejná zeleň, 1847 les
- zahrada
Vlastník: čs. stát - ONV Písek
Uţivatel: čs. stát - MěstNV Milevsko a čs. stát - Lesní závod
     Milevsko
Zapsáno u SG Písek na LV 2 pro obec a k.ú. Milevsko

pozemky č.k. 533/1 stav. plocha beze stavby, stavební plocha
533/2 beze stavby
Vlastník: čs. stát - ONV Písek
Uţivatel: jako vlastník a JZD Sepekov
Zapsáno u SG Písek na evidenčních listech 1222 a 5020 pro obec
a k.ú. Milevsko

39. Řím.-kat. fara Sepekov

čp. 1 na stavební ploše 43/1
Vlastník: čs. stát - Státní ţidovské muzeum Praha 1
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Písek na LV 518 pro obec a k.ú. Sepekov

40. Premonstrátský klášter Strahov

čp. 128 se stav. plochou 228
Vlastník: čs. stát - Památník národního písemnictví na Strahově
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV 101 pro obec Praha a k.ú. Hradčany

Řád premonstrátů - opatství Teplá

41. Premonstrátský klášter Teplá

stav. plocha 3/11 (jiná stavba), 4 ost. plocha - (veřejná zeleň),
5 ost. plocha - (veřejná zeleň), 6 zahrada, 10 ost. plocha
- (manipulační plocha), 61/2 ost. plocha - (ost. veřejná zeleň),
562/2 ost. plocha - (ost. komunikace), 612/3 vodní nádrţ umělá,
629 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - Kraj. stř. státní památkové péče a ochrany
     přírody v Plzni
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Karlovy Vary na LV 104 pro obec Teplá a k.ú. Klášter
Teplá

čp. 14 na stav. ploše 6/1, čp. 15 na stav. ploše 5, čp. 16 na
stav. ploše 43, stav. plocha 6/2 - (jiná stavba)
Vlastník: čs. stát - Agrokombinát Karlovy Vary
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG K. Vary na LV 22 pro obec Teplá a k.ú. Klášter Teplá

stav. plocha 40 - (jiná stavba)
Vlastník: Čs. stát - SEMPRA - Praha
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG K. Vary na LV 98 pro obec Teplá a k.ú. Klášter Teplá

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé)
42. Řeholní dům Frýdek

čp. 145 na stav. ploše 227, čp. 146 na stav. ploše 228 pozemky
č.k. 226 ost. plocha, 229 zahrada, 230 zahrada
Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Frýdek-Místek
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Frýdek-Místek na LV 1084 pro obec Frýdek-Místek
a k.ú. Frýdek

Salesiáni dona Bosca

43. Salesiánský chlapecký domov Praha - Kobylisy

čp. 640 se stav. plochou 1/1
pozemky č.k. 2/1 ost. plocha, 2/2 stav. plocha, 3/1 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - Středisko pro hosp. správu škol a školských
     zařízení NVP
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV 79 pro obec Praha a k.ú. Kobylisy

44. Salesiánský ústav Pardubice
pozemky č.k. 2316/82 neplodná půda, 2316/87 neplodná půda
Vlastník: čs. stát - MěstNV Pardubice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Pardubice na LV 1 pro obec a k.ú. Pardubice

45. Salesiánský ústav don Bosco, Ostrava 1

čp. 1949 se stav. plochou 2920/4
pozemky č.k. 2906/2 ost. plocha
Vlastník: Čs. stát - MNO
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Ostrava na LV 340   pro obec  Ostrava a  k.ú. Mor.
Ostrava

Společnost Boţského Spasitele (Salvatoriáni)

46. Kolej Salvatoriánů Krnov

čp. 712 se stav. plochou 1970
pozemek č.k. 1971 zahrada
Vlastník: čs. stát - Strojosvit s.p. Krnov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bruntál na LV 117 pro obec a k.ú. Krnov

Řád sluţebníků Panny Marie - servité

47. Klášter servitů Nové Hrady

čp. 2 na stav. ploše 43/1
pozemky č.k. 43/2 stav. plocha a jiná stavba, 45 stav. plocha
a jiná stavba, 70 ost. plocha, 71 ost. plocha ost. plocha
Vlastník: čs. stát - MěstNV Nové Hrady
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG České Budějovice na LV 1 pro obec a k.ú. Nové Hrady

Kongregace Školských bratří (Bratři křesťanských škol)

48. Řeholní dům Svatý Jan pod Skalou

čp. 1 se stav. plochou 18/1
pozemky č.k. 16 stav. plocha, č.k. 18/3 stav. plocha, 30 díl 1
ovocný sad, 30 díl 2 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - Federální ministerstvo vnitra Praha
Uţivatel: čs. stát - Správa SNB hl. m. Prahy a Stř. kraje
Zapsáno u SG Beroun na LV 333 pro obec Loděnice a k.ú. Svatý Jan
pod Skalou

čp. 16 na stav. ploše 1
pozemky č.k. 109 stav. plocha  s hospodářskou budovou,  110 stav.
plocha s hosp. budovou, 51 ost. plocha, 61 louka, 62 pastvina, 63
zahrada, 759 ost. plocha, 992/1 ost. plocha, 992/2 ost. plocha
Vlastník: čs. stát - Ministerstvo vnitra ČR
Uţivatel: čs. stát - MNV Loděnice
Zapsáno u SG Beroun na LV 176 pro obec Loděnice a k.ú. Svatý Jan
pod Skalou

pozemek č.k. 60 les
Vlastník: čs. stát - Operativní správa Potraviny
Uţivatel: Lesní závod Niţbor - čs. stát - Severočeské st. lesy
     Benešov
Zapsáno u SG Beroun na LV 30 pro obec Loděnice a k.ú. Svatý Jan
pod Skalou

49. Řím.-kat. fara Svatý Jan pod Skalou

čp. 2 se stav. plochou 26
pozemky č.k. 7/3 ost. plocha, 11 ost. plocha, 69/6 les
Vlastník: čs. stát - MěstNV Loděnice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Beroun na LV 1 pro obec Loděnice a k.ú. Svatý Jan pod
Skalou

50. Řeholní dům Praha 6 - Bubeneč

čp. 83 se stav. plochou 757
pozemek č.k. 758 zahrada
Vlastník: čs. stát - Školská správa ONV v Praze 6
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV 78 pro obec Praha a k.ú. Bubeneč

51. Johaneum - dům sirotků a učňů, Praha 2 - Salmovská

čp. 1538 se stav. plochou 1889
Vlastník: čs. stát - OPBH Praha 2
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV 11 pro obec Praha a k.ú. Nové Město

        Ţenské kláštery v České republice

Řád sester Alţbětinek

1. Klášter alţbětinek Praha

čp. 448 (klášter alţbětinek) se stavební plochou č.k. 1565 pozemek
č.k. 1569/1 zahrada
Vlastník: čs. stát - OÚNZ Praha 2
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 254 pro obec Praha a k.ú. Nové
Město

2. Řeholní dům Brno

čp. 207 (budova) se stavební plochou č.k. 762
pozemek č.k. 763 zahrada
Vlastník: čs. stát - Městská správa ústavu sociální péče Brno
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV č. 25 pro obec Brno a k.ú. Štýřice

3. Konvent alţbětinek Jablunkov

čp. 395 (budova) se stavební plochou č.k. 1152
čp. 600 (budova) se stavební plochou č.k. 1153 a č.k. 1154
čp. 234 (budova) se stavební plochou č.k. 1158
pozemky č.k. 1151 zahrada, 1141 ostatní plocha, 1155 ostatní
plocha, 1159 zahrada, 1157 ostatní plocha, 1165 ostatní plocha,
1167 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - OÚNZ Frýdek-Místek
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Třinec na LV 1586 pro obec a k.ú. Jablunkov
Institut Blahoslavené Panny Marie - anglické panny

4. Řeholní domy Nýrsko

čp. 302 (budova) se stavební plochou č.k. 346
pozemek č.k. 1028/3
Vlastník: čs. stát - FMV
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Klatovy na LV č. 117 pro obec a k.ú. Nýrsko

čp. 314 (budova) se stavební plochou č.k. 360
pozemek č.k. 341 pastva
Vlastník: čs. stát - Drůbeţnictví Xaverov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Klatovy na LV č. 642 pro obec a k.ú. Nýrsko

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

5. Řeholní dům České Budějovice

čp. 193 (budova) se stavební plochou č.k. 318
Vlastník: čs. stát - MV ČR
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 525 pro obec a k.ú. České
Budějovice

6. Provinční dům slezské provincie Město Albrechtice

čp. 171 (budova) se stavební plochou č.k. 1361
čp. 174 (budova) se stavební plochou č.k. 1362
Vlastník: čs. stát - OÚNZ Bruntál
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bruntál na LV č. 138 pro obec       a  k.ú. Město
Albrechtice

čp. 8 (budova) se stavební plochou č.k. 1358
Vlastník: čs. stát - Severomoravské pekárny a cukrárny Ostrava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bruntál na LV č. 172 pro obec a k.ú. Město
Albrechtice

7. Řeholní domy Moravské Budějovice

čp. 656 (budova) se stavební plochou č.k. 867
čp. 907 (budova) se stavební plochou č.k. 1005
pozemky č.k. 1006 stavební plocha (ostatní budovy), 1833 zahrada
Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Třebíč
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Třebíč na LV č. 1009 pro obec a k.ú. Moravské
Budějovice

8. Řeholní domy Praha 5 - Smíchov

čp. 102 a čp. 304 se stavebními plochami č.k. 3058 a č.k. 3060,
ostatní plocha č.k. 3059 a č.k. 3061 - zahrada
Vlastník: čs. stát - FMV
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 235 pro obec Praha a k.ú.
Smíchov

9. Sirotčinec a domov mládeţe Praha - Karlín

čp. 15 (budova) se stavební plochou č.k. 27
Vlastník: čs. stát - Školská správa ONV Praha 8
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 30 pro obec Praha a k.ú. Karlín

10. Řeholní dům Prachatice

čp. 142 (budova) se stavební plochou č.k. 148/1
Vlastník: čs. stát - Domov důchodců Prachatice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Prachatice na LV č. 1040 pro obec a k.ú. Prachatice

Řád cisterciácký - cisterciačky

11. Klášter Porta Coeli Tišnov

pozemek č.k. 2/3 stavební plocha (kaple)
Vlastník: čs. stát - MNV Tišnov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 1 pro obec Tišnov a k.ú. Předklášteří

pozemek č.k. 11 ostatní plocha, 13 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Státní statek Brno-venkov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 355 pro obec      Tišnov  a k.ú.
Předklášteří

pozemek č.k. 2/4 stavební plocha (zvonice), 1 ovocný sad, 2/1
ostatní plocha, 6 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče
     a ochrany přírody Brno
Uţivatel: jako vlastník
     Okresní muzeum Ivančice
Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 383 pro obec Tišnov a k.ú.
Předklášteří

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

12. Řeholní domy Brno - Lerchova ul.

čp. 344 budova se stavební plochou č.k. 312
pozemek č.k. 313
Vlastník: čs. stát - Ekonomická správa školských a kulturních
     zařízení Brno
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV č. 700 pro obec Brno a ú.k. Stránice

čp. 343 (budova) se stavební plochou č.k. 311
pozemek č.k. 310 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Hospodářská správa škol a školských zařízení
     Brno
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV č. 900 pro obec Brno a k.ú. Stránice

13. Klášter sester Velehrad

pozemek č.k. 547/292
Vlastník: čs. stát - MNV Velehrad
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Uherské Hradiště na LV č. 1 pro obec a k.ú. Velehrad

pozemek č.k. 547/158 zahrada
Vlastník: čs. stát - Okresní správa ústavní péče Uherské Hradiště
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Uherské Hradiště na LV č. 619 pro obec a k.ú.
Velehrad

Kongregace Dcer Boţské Lásky

14. Mariánský ústav Brno, Lidická 24

čp. 1867 (budova) se stavební plochou č.k. 3675
Vlastník: čs. stát - Závody silnoproudé elektrotechniky
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV č. 1331 pro obec Brno a k.ú. Černé Pole

15. Řeholní dům Brno, Nábř. kpt. Jaroše 25

čp. 1940 (budova) se stavební plochou č.k. 3605
pozemek č.k. 3606 zahrada
Vlastník: čs. stát - FMNO
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno-město na LV č. 1446 pro   obec Brno a k.ú. Černé
Pole

16. Řeholní dům Perná

pozemky č.k. 241 stavební plocha (klášter), 245/1 stavební plocha
(úřední budova)
Vlastník: čs. stát - MNV Perná
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Břeclav na LV č. 1 pro obec a k.ú. Perná

Česká kongregace sester dominikánek - dominikánky

17. Konvent dominikánek Brno

čp. 469 (budova) se stavební plochou č.k. 402
pozemek č.k. 403
Vlastník: čs. stát - MV ČR
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno-město na LV č. 102 pro obec Brno    II a k.ú.
Veveří

18. Řeholní domy Opava - předměstí

čp. 869 (budova) se stavební plochou č.k. 2611
čp. 1205 (budova) se stavební plochou č.k. 2609/1
čp. 878 (budova) se stavební plochou č.k. 2608/1
pozemky č.k. 2610 zahrada, 2609/2 ostatní plocha - zahrada,
2608/2 stavební plocha
Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Opava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Opava na LV č. 1789 pro obec Opava a k.ú.
Opava-předměstí

19. Řeholní dům Podivice

čp. 100 (budova) se stavební plochou č.k. 143
pozemek č.k. 142 stavební plocha (stodola)
Vlastník: čs. stát - FMNO
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Vyškov na LV č. 100 pro obec a k.ú. Podivice

20. Klášter dominikánek Střelice u Brna

čp. 312 (budova) se stavební plochou č.k. 2581
čp. 311 (budova) se stavební plochou č.k. 2582
pozemky č.k. 2590 sad, 2595 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Brno-venkov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno-venkov na LV č. 1079 pro obec a k.ú. Střelice

21. Klášter dominikánek Vlaštovičky u Opavy

pozemky č.k. 32/1 zahrada, 32/3 zahrada, 19 stavební plocha, 35
zahrada
Vlastník: čs. stát - MNV Opava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Opava na LV č. 1 pro obec Opava a k.ú. Vlaštovičky

Apoštolát františkánského sekulárního řádu

22. Dům apoštolátu Hrusice

čp. 73 (budova) se stavební plochou č.k. 134
Vlastník: čs. stát - FMV
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-východ na LV č. 669 pro obec a k.ú. Hrusice

pozemek č.k. 1728/1 zahrada
Vlastník: čs. stát - MNV Hrusice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha-východ na LV č. 1 pro obec a k.ú. Hrusice

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě

23. Řeholní dům Hradec nad Mor.

pozemky č.k. 1429 louka, 1428 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - ONV Opava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Opava na LV č. 2 pro obec a k.ú. Hradec nad Mor.

24. Řeholní dům Kopeček u Olomouce

čp. 115 (budova) se stavební plochou č.k. 288
pozemky č.k. 290 zahrada, 291 zahrada, 292 zahrada
Vlastník: čs. stát - MNV Olomouc
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 1 pro obec Olomouc a k.ú. Kopeček

25. Řeholní dům Litovel

čp. 45 (budova) se stavební plochou č.k. 327/1
pozemky č.k. 328 stavební plocha (jiná stavba čp. 44), 558
stavební plocha (jiná stavba), 360/1 zahrada, 359/1 zahrada,
360/2 zahrada
Vlastník: čs. stát - Severomoravské státní lesy Krnov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 58 pro obec a k.ú. Litovel

26. Franciscaneum Opava

pozemek č.k. 2290/3 zahrada
Vlastník: čs. stát - OÚNZ Opava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG   Opava na LV č.   51  pro  obec  Opava  a  k.ú.
Opava-předměstí

27. Řeholní dům Opava

čp. 1751 (budova) se stavební plochou č.k. 2290/27
pozemky č.k. 2290/24 stavební plocha (klášter), 2290/25 zahrada,
2290/22 stav. plocha s budovou
Vlastník: čs. stát - OÚNZ Opava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG   Opava na LV č. 51 pro    obec Opava a k.ú.
Opava-předměstí

28. Řeholní dům Tovačov

čp. 94 (budova) se stavební plochou č.k. 52/1
Vlastník: čs. stát - ONV Přerov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Přerov na LV č. 2 pro obec a k.ú. Tovačov

29. Řeholní dům Zlín

čp. 3242 (budova) se stavební plochou č.k. 3738
Vlastník: čs. stát - Vysoké učení technické v Brně
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Zlín na LV č. 1584 pro obec a k.ú. Zlín

pozemek č.k. 525/1 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Vysoké učení technické v Brně
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Zlín na LV č. 584 pro obec a k.ú. Zlín

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Brně

30. Řeholní dům Velký Újezd
čp. 7 (budova) se stavební plochou č.k. 11
pozemky č.k. 12 stavební plocha (márnice), 13 (chlévy), 18/1 (orná
plocha), 18/2 zahrada, 18/3 ostatní plocha, 18/4 ostatní plocha,
18/5 ostatní plocha, 18/6 ostatní plocha, 18/7 ostatní plocha,
18/8 ostatní plocha, 18/9 zahrada, 18/10 zahrada, 18/11 ostatní
plocha, 18/12 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Třebíč
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Třebíč na LV č. 27 pro obec Kojatice a k.ú. Velký
Újezd

31. Řeholní dům Ţernůvka

čp. 12 (budova) se stavební plochou č.k. 15
čp. 2 (budova) se stavební plochou č.k. 9
pozemky č.k. 35 orná plocha, 7/1 ovocný sad - ostatní plocha, 12
ovocný sad - ostatní plocha, 15/1 pastvina, 15/2 pastvina, 41/1
pastvina, 46/1 pastvina, 4/2 ostatní plocha, , 7/2 ostatní plocha,
31 ostatní plocha, 41/2 ostatní plocha, 41/3 ostatní plocha, 143
ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociální péče Kouřim
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 14 pro obec Nelepeč a k.ú. Ţernůvka

Kongregace školských sester sv. Františka

32. Dům (dříve dívčí gymnázium) Chrudim

čp. 291/IV (budova) se stavební plochou č.k. 1025
pozemek č.k. 1193/2 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - MěstNV Chrudim
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Chrudim na LV č. 1 pro obec a k.ú. Chrudim

33. Mateřinec školských sester Praha 6

čp. 33 na stavební ploše č.k. 633
pozemek 636 (garáţe)
Vlastník: čs. stát - Okresní kulturní dům v Praze 6
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV č. 76 pro obec a k.ú. Břevnov

čp. 139 na stavební ploše č.k. 641
Vlastník: čs. stát - ONV v Praze 5
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV č. 1685 pro obec a k.ú. Břevnov

pozemek č.k. 625 stavební plocha (se stavbou)
Vlastník: Čs. stát - Sady, lesy a zahradnictví Praha
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV č. 6 pro obec Praha a k.ú. Břevnov

34. Řeholní domy Praha - Vinohrady

čp. 585 na stavební ploše č.k. 117
čp. 586 na stavební ploše č.k. 116
Vlastník: čs. stát - Školská správa NVP
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV č. 133 pro obec Praha a k.ú. Vinohrady

35. Klášter školských sester Rokytnice v Orlických horách

čp. 107 na stavební ploše č.k. 251
pozemek č.k. 743/2 zahrada
Vlastník: čs. stát - ONV Rychnov nad Kněţnou
Uţivatel: Okresní ústav sociálních sluţeb Kvasiny
Zapsáno u SG Rychnov n/Kn. na LV č. 2 pro obec a k.ú. Rokytnice

36. Klášter školských sester Slatiňany
čp. 153 na stavební ploše 165
Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Chrudim
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Chrudim na LV č. 355 pro obec a k.ú. Slatiňany

37. Klášter školských sester Šlapanice

čp. 1 B na stavební ploše č.k. 58
čp. 22 B na stavební ploše č.k. 43
čp. 32 na stavební ploše č.k. 62
čp. 33 B na stavební ploše č.k. 56
čp. 34 B na stavební ploše č.k. 44
pozemky č.k. stavební plocha č.k. 41 zahrada, 105 dřevník, 47
zahrada, 53/1 sad, 54/2 ostatní plocha, 54/1 sad, 61 rybník, 79/1
sad, 79/2 zahrada, 85 sad, 86 zahrada, 87/1 sad
Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Kladno
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Slaný na LV č. 154 pro obec a k.ú. Šlapanice

Řád Bosých karmelitek

38. Klášter Bosých karmelitek Praha - Hradčany

čp. 184 na stavební ploše č.k. 124
pozemek č.k. 125 zahrada
Vlastník: čs. stát - ONV v Praze 1
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV č. 1 pro obec Praha a k.ú. Hradčany

Kongregace školských sester De Notre Dame

39. Řeholní dům sv. Josefa - České Budějovice

čp. 2034 na stavební ploše č.k. 4709
čp. 2035 na stavební ploše č.k. 4710
čp. 106 (staré) na stavební ploše č.k. 4708
pozemek č.k. 4693 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - FMNO
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 487 a záznam změn 17/80 pro
obec a k.ú. České Budějovice

40. Klášter sester Hradec Králové

čp. 813 na stavební ploše č.k. 942
pozemek č.k. 239/16
Vlastník: čs. stát - OÚNZ Hradec Králové
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Hradec Králové na LV č. 635 pro   obec a k.ú. Hradec
Králové

41. Řeholní dům Kardašova Řečice

čp. 1 stavební plocha č.k. 1
čp. 121 stavební plocha č.k. 4
pozemky 1/1 ostatní plocha, 1/2 ostatní plocha, 3 ostatní plocha,
5 ostatní plocha, 6 ostatní plocha, 7/1 zahrada, 4253 ostatní
plocha, 4270 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - OÚNZ - Ústav sociálních sluţeb Jindř. Hradec
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV č. 65 pro obec a k.ú. Kard.
Řečice

42. Řeholní dům Kašperské Hory

čp. 7 na stavební ploše č.k. 60
pozemek č.k. 41 zahrada
Vlastník: čs. stát - ONV Klatovy
Uţivatel: MěstNV Kašperské Hory
Zapsáno u SG Sušice na LV č. 2 pro obec a k.ú. Kašperské Hory
43. Řeholní dům Praha 2 - Nové Město

čp. 530 na stavební ploše č.k. 2167
pozemek č.k. 2166 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Školská správa NVP
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV č. 174 pro obec Praha a k.ú. Nové Město

44. Klášter sester Praha 4

pozemky č.k. 2030/1 ostatní plocha, 2030/2 ostatní plocha, 2033/3
ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Školská správa NVP
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV č. 787 pro obec Praha a k.ú. Krč

Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame - slavkovské

45. Mateřinec sester Slavkov u Brna

čp. 129 na stavební ploše č.k. 1698
pozemek č.k. 1699 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Krajský   institut výchovy a vzdělávání
     v zemědělství a výţivě Brno
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Vyškov na LV č. 2671 pro obec a k.ú. Slavkov u Brna

Kongregace Sester Premonstrátek - českomoravská provincie

46. Řeholní domy Humpolec

čp. 147 a čp. 681 na stavební ploše č.k. 774
pozemky č.k. 214 ostatní plocha, 725 stavební plocha, 1219
stavební plocha, 2008 stavební plocha, 2009 stavební plocha, 2271
stavební plocha (garáţ)
Vlastník: Čs. stát - Agrozet, k.p. Humpolec
Uţivatel: Agrozet Pelhřimov
Zapsáno u SG Pelhřimov na LV č. 7 pro obec a k.ú. Humpolec

47. Řeholní dům Olšany, okr. Šumperk

čp. 105 na stavební ploše č.k. 135
čp. 117 na stavební ploše č.k. 149
pozemky č.k. 151/1 zahrada, 386 pastva
Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb v Šumperku
Uţivatel: jako vlastník a Tesla Brno
Zapsáno u SG Šumperk na LV č. 202 pro obec a k.ú. Olšany

kaple na stavební ploše č.k. 148
Vlastník: čs. stát - MNV Olšany
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Šumperk na LV č. 1 pro obec a k.ú. Olšany

48. Mateřinec a exerciční dům Kopeček u Olomouce

čp. 152 na stavební ploše č.k. 34
pozemky č.k. 35 stavební plocha, 36 zahrada
Vlastník: čs. stát - Fakultní nemocnice v Olomouci - Dětský ústav
     pro nápravu vad sluchu Kopeček u Olomouce
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 14 pro obec Olomouc a k.ú. Kopeček
u Olomouce

Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti

49.Mateřinec České Budějovice

čp. 1978 na stavební ploše č.k. 4618
pozemek č.k. 4623 stavební plocha
Vlastník: čs. stát - MěstNV České Budějovice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG České Budějovice  na LV č.  1 pro obec  a k.ú. České
Budějovice

čp. 1979 na stavební ploše č.k. 4620
pozemek č.k. 4624/1 ostatní plocha - veřejná zeleň
Vlastník: čs. stát - Okresní dům pionýrů a mládeţe Č. Budějovice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 1658 pro obec a k.ú. České
Budějovice

Kongregace Milosrdných sester Panny Marie Jerusalemské

50. Mateřinec Opava

čp. 235 na stavební ploše č.k. 231
pozemky č.k. 230 zahrada, 232/4 stavební plocha
Vlastník: čs. stát - Okr. ústav sociálních sluţeb Opava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Opava na LV č. 114 pro obec a k.ú. Opava-město

Kongregace sester sv. Hedviky

51. Mateřinec Břeţany, okr. Znojmo

čp. 1 se stavební plochou č.k. 112
pozemek č.k. 1280 sad, 1174/1 ostatní plocha - veřejná zeleň,
1300 parcela, 1312 parcela
Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Znojmo
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Znojmo na LV č. 97 pro obec a k.ú. Břeţany

Kongregace milosrdných sester svatého Kříţe - Choryně

52. Provinční dům Kroměříţ

stavební plocha č.k. 2644 s hospodářskou budovou
Vlastník: čs. stát - OÚNZ Kroměříţ
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kroměříţ na LV č. 541 pro obec a k.ú. Kroměříţ

Kongregace Těšitelek Boţského Srdce Jeţíšova

53. Řeholní dům Břeclav

čp. 2129 na stavební ploše č.k. 1862
Vlastník: čs. stát - FMNO
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Břeclav na LV č. 433 pro obec a k.ú. Břeclav

54. Řeholní dům Kolín

čp. 28/III na stavební ploše č.k. 315/1
pozemek 79/1 nepl. půda
Vlastník: čs. stát - MěstNV Kolín
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kolín na LV č. 5277 pro obec a k.ú. Kolín

55. Řeholní dům Pardubice - Zelené předměstí

čp. 1788 na stavební ploše č.k. 3210
pozemek 2404/42 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - FMNO
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Pardubice na LV č. 904 pro obec a k.ú. Pardubice

56. Řeholní dům Velké Meziříčí

čp. 946 na stavební ploše č.k. 841
pozemky č.k. 842 stavební plocha,   843/2 ostatní   plocha, 843/3
ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - MV ČR
Uţivatel: čs. stát - Krajská správa SNB Brno
Zapsáno u SG Ţďár nad Sázavou na LV č. 1564 pro obec a k.ú. Velké
Meziříčí

Řád sester Navštívení Panny Marie

57. Klášterní konvent "Navštívení Panny Marie" Chotěšov

čp. 168 se stavební plochou č.k. 4/2
čp. 1 se stavební plochou č.k. 4/6
pozemky č.k. 5 stavební plocha se západní věţí, 6 stavební plocha
s východní věţí, 17 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Restaurace Liberec, s.p.
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 910 pro obec a k.ú. Chotěšov

čp. 114 se stavební plochou č.k. 151/1
Vlastník: čs. stát - OPBH Plzeň-jih se sídlem v Dobřanech
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 231 pro obec a k.ú. Chotěšov

čp. 69 se stavební plochou č.k. 7
pozemky č.k. 151/2 dvůr, 92/2 zahrada
od 1.8.1991
Vlastník: čs. stát - Oblastní sluţby Stod
Uţivatel: Okresní podnik sluţeb a OPBH Dobřany
Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 114 pro obec a k.ú. Chotěšov

pozemek č.k. 742/2 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - MNV Chotěšov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 1 pro obec a k.ú. Chotěšov

Řád svaté Voršily Římské unie

58. Klášter voršilek Brno

čp. 516 na stavební ploše č.k. 236
Vlastník: čs. stát - Technické muzeum Brno
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Brno na LV č. 137 pro obec a k.ú. Brno-město

59. Klášter voršilek Hostinné

čp. 228 se stavební plochou č.k. 240
pozemek č.k. 815/6 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - MěstNV Hostinné
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trutnov na LV č. 1 pro obec a k.ú. Hostinné

pozemky č.k. 239/3 stavební plocha, 815/1 ostatní plocha,  815/3
ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Krkonošské papírny, s.p. Hostinné
Uţivatel: MěstNV Hostinné
Zapsáno u SG Trutnov na LV č. 102 pro obec a k.ú. Hostinné

čp. 229 na stavební ploše č.k. 403
pozemky č.k. 815/4 ostatní plocha, 815/5 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - Zvláštní odborné učiliště v Hostinném
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trutnov č. 511 pro obec a k.ú. Hostinné

60. Klášter Voršilek Kutná Hora

čp. 288 na stavební ploše č.k. 1236/1
pozemky č.k. 1239/1 ovocný sad, 1238 stavební plocha, 1239/2
zahrada, 1239/4 ostatní plocha, 1236/2 ostatní veřejná zeleň,
1240 ostatní plocha
Vlastník: čs. stát - MěstNV Kutná Hora
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kutná Hora na LV č. 1 pro obec a k.ú. Kutná Hora
čp. 290 se stavební plochou č.k. 1244
Vlastník: čs. stát - Státní statek, s.p. Čáslav
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kutná Hora na LV č. 178 pro obec a k.ú. Kutná Hora

čp. 289 na stavební ploše č.k. 1248
Vlastník: čs. stát - Agropodnik Kutná Hora
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kutná Hora na LV č. 1310 pro obec a k.ú. Kutná Hora

pozemek č.k. 1247 zahrada
Vlastník: čs. stát - Okresní bytový podnik Kutná Hora
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Kutná Hora na LV č. 2754 pro obec a k.ú. Kutná Hora

61. Klášter voršilek Liberec

čp. 117/V  na stavební ploše č.k. 2592
Vlastník:  čs. stát - OÚNZ Liberec
Uţivatel:  jako vlastník
Zapsáno u  SG Liberec na LV č. 173 pro obec a k.ú. Liberec

62. Řeholní dům - škola Olomouc

čp. 707 na stavební ploše č.k. 952
Vlastník: čs. stát - MěstNV Olomouc
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 1 pro obec a k.ú. Olomouc-město


       Muţské kláštery ve Slovenské republice

Řehole sv. Bazila Velikého

1. Klášter baziliánů Trebišov

čp. 1145 (budova) se stavební plochou 3653
Vlastník: čs. stát - Restaurace Trebišov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trebišov na LV č. 790 pro obec a k.ú. Trebišov

Řád sv. Benedikta

2. Klášter benediktinů Komárno

čp. 1067 (dům, dvůr) se stavební plochou 2058
čp. 1066 (dům, dvůr) se stavební plochou 2961
pozemky č.k. 2059 stavební plocha, 2062 stavební plocha, 2060
stavební plocha
Vlastník: čs. stát - Závody těţkého strojírenství Komárno
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Komárno na LV č. 2557 pro obec a k.ú. Komárno

Řád bratří menších - františkáni

3. Klášter františkánů Bratislava

čp. 408 (budova) se stavební plochou 64
Vlastník: čs. stát - ONV Bratislava I
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 1 pro obec   Bratislava I a k.ú.
Staré Město

4. Klášter františkánů Hlohovec

čp. 212 (dům) se stavební plochou 530
Vlastník: Čs. stát - ONV Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 2 pro obec a k.ú. Hlohovec
čp. 213 (dům) se stavební plochou 528
pozemky č.k. 529 ostatní plocha, 526/1 stavební plocha, 526/2
stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - MNV Hlohovec
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 2896 pro obec a k.ú. Hlohovec

5. Klášter františkánů Nitra

čp. 4 (budova) se stavební plochou č.k. 87
pozemek č.k. 84 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Zemědělské muzeum v Nitře
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Nitra na EL č. 5700 pro obec a k.ú. Nitra

6. Klášter františkánů Prešov

pozemky č.k. 580 stavební plocha (klášter)
579/1 ovocný sad, 576 stavební plocha, 578 ostatní plocha, 579/2
zahrada
Vlastník: Čs. stát - Domov mládeţe v Prešově
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Prešov na LV č. 944 pro obec a k.ú. Prešov

7. Klášter františkánů Trnava

čp. 57 (dům, dvůr) se stavební plochou č.k. 120
pozemek č.k. 119 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - ONV Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na EL č. 510 a č. 141 pro obec a k.ú. Trnava

Řád bratří kazatelů - dominikánů

8. Dominikánský klášter - Košice

čp. 7595 (budova) se stavební plochou č.k. 557
Vlastník: Čs. stát - Potraviny Košice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Košice na LV č. 190 pro obec       Košice  a k.ú.
Košice-střed

pozemky č.k. 558 zahrada, 560/2 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Východoslovenské pivovary a sodovkárny Košice
Zapsáno u SG Košice na LV č. 1107 pro obec Košice a k.ú.
Košice-střed

pozemek č.k. 1453 stavební plocha (drobná stavba)
Vlastník: Čs. stát - Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice
Zapsáno u SG Košice na LV č. 1167 pro obec Košice a k.ú.
Košice-sever

pozemky č.k. 1482 zahrada (školka), 1449 zel. v zast., 1451 zel.
v zast., 1430 zel. v zast., 1431 zel. v zas.t, 1434 komunikace,
1429 zahrada (skleník), 1428 zel. v zast., 1427 zahrada (skleník),
1423 zahrada (skleník), 1424 zahrada (školka), 1453 školská kult.,
1452 zel. v zast.
Vlastník: čs. stát - Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Košice na LV č. 1167 pro obec Košice a k.ú.
Košice-sever

čp. 590 (budova) se stavební plochou č.k. 555
pozemek č.k. 556 zahrada
Vlastník: Čs. stát - FMNO
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Košice na LV č. 7549 pro      obec  Košice a k.ú.
Košice-střed

čp. 427 (budova) se stavební plochou č.k. 560/1
Vlastník: Čs. stát - Školská správa Národního výboru města Košic
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Košice na   LV   č.  10071  pro  obec Košice a k.ú.
Košice-střed

Tovaryšstvo Jeţíšovo - jezuité

9. Kaple Bratislava - Staré Město

čp. 85 (budova) se stavební plochou č.k. 305
čp. 85 se stavební plochou č.k. 306
Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Bratislava I
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 10 pro obec Bratislava I a k.ú.
Staré Město

10. Řeholní dům Ivanka pri Dunaji

pozemky č.k. 189 stavební plocha (dům č.p. 31), 190 zahrada
Vlastník: Čs. stát - MNV Ivanka pri Dunaji
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava-venkov na EL č. 6 pro obec a k.ú. Ivanka
pri Dunaji

11. řeholní domy Ivanka pri Dunaji
čp. 42 (budova) se stavební plochou č.k. 1/2
pozemek č.k. 4/6 zahrada
Vlastník: Čs. stát - SAV - Ústav experimentální fytopatologie
     a entomologie
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava-venkov na LV č. 302 pro obec a k.ú. Ivanka
pri Dunaji

Řád bratří menších - kapucíni

12. Klášter kapucínů Bratislava

pozemek č.k. 706/1 stavební plocha (budova)
Vlastník: Čs. stát - Městská správa komunikací
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava-město na LV č. 255 pro obec Bratislava
I a k.ú. Staré Město

pozemek č.k. 706/5 stavební plocha (budova)
Vlastník: Čs. stát - Výstavba hl. města SR Bratislavy
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava-město na LV 1656 pro obec Bratislava
a k.ú. Staré Město

Misijní společnost sv. Vincenta de Paul - lazaristi

13. Klášter lazaristů Banská Bystrica

pozemek č.k. 3337 stavební plocha (budova)
Vlastník: Čs. stát - Střední průmyslová škola Josefa Murgaša
     Banská Bystrica
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Banská Bystrica na LV č. 2662 pro obec a k.ú. Banská
Bystrica

pozemky č.k. 3340 zahrada, 3339 zahrada, 3336 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Střední průmyslová škola Josefa Murgaša
     Banská Bystrica
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Banská Bystrica na EL č. 398 pro obec a k.ú. Banská
Bystrica

pozemek č.k. 5542 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - MNV Banská Bystrica
Zapsáno u SG Banská Bystrica na EL č. 209   pro obec a k.ú. Banská
Bystrica
Řád bratří menších - minoritů

14. Klášter minoritů Levoča

čp. 66 (dům, dvůr) se stavební plochou 1048
pozemky č.k. 1047 stavební plocha, 1046 zahrada, 1044 stavební
plocha (sklad), 1045 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Spišská Nová
     Ves
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Spišská Nová Ves na LV č. 1363 pro obec a k.ú. Levoča

15. Klášter minoritů Spišský Štvrtok

čp. 257 (dům, dvůr) se stavební plochou č.k. 2
pozemky č.k. 88 louka, 86 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Spišská Nová
     Ves
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Spišská Nová Ves na LV č. 1683 pro obec a k.ú.
Spišský Štvrtok

Řád zboţných škol - piaristé

16. Klášter piaristů Trenčín

čp. 7 (dům) se stavební plochou č.k. 2/2
pozemky 20/1 stavební plocha, 20/2 stavební plocha, 21 stavební
plocha, 22 stavební plocha   a část pozemku 3242 (připojená
z původních č.k. 19, 2/1, 20/1, 20/2)
Vlastník: Čs. stát - ONV Trenčín
Uţivatel: jako vlastník
     Galerie M. A. Bazovského Trenčín
     Městský bytový podnik Trenčín
Zapsáno u SG Trenčín na EL č. 6, 30, 566 pro obec a k.ú. Trenčín

čp. 7 (budova) se stavební plochou č.k. 2/1 a 2/3
Vlastník: Čs. stát - Galerie M. A. Bazovského Trenčín
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 45 pro obec a k.ú. Trenčín

pozemek č.k. 2/4 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - MNV Trenčín
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 1 pro obec a k.ú. Trenčín

pozemky č.k. 2/2 stavební plocha (tělocvična), 20/2 stavební
plocha, 20/1 stavební plocha, 21 stavební plocha (dvůr), 22
stavební plocha (domy původně čp.568 a 570)
Vlastník: Čs. stát - ONV Trenčín
Uţivatel: jako vlastník
     Galerie M. A. Bazovského
     Městský bytový podnik Trenčín
Zapsáno u SG Trenčín na EL. č. 30, 566, 6, 5 pro obec a k.ú.
Trenčín

17. Klášter piaristů Nitra

pozemky č.k. 1183 stavební plocha (budova), 1184/2 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Pedagogická fakulta Nitra
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Nitra na LV č. 3163 pro obec a k.ú. Nitra

pozemky č.k. 1179 stavební plocha (klášter), 1177 stavební plocha,
1176 stavební plocha, 1180 stavební plocha (dům)
Vlastník: ONV Nitra
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Nitra na EL č. 35 pro obec a k.ú. Nitra

pozemky č.k. 1184/1, 1181 a 1182, stavební plochy
Vlastník: MNV Nitra
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Nitra na LV č. 143 pro obec a k.ú. Nitra

18. Klášter piaristů Jur pri Bratislave

čp. 1 (budova) se stavební plochou č.k. 2 a parcely č. 376/1 a č.
376/2 stavební plochy
Vlastník: Čs. stát - KNV Bratislava-venkov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Pezinok na LV 1843 pro obec a k.ú. Jur pri Bratislave

19. Klášter piaristů Prievidza

čp. 10460  (budova) se stavební plochou č.k. 2132/1
Vlastník:  Čs. stát - Střední ekonomická škola Prievidza
Uţivatel:  jako vlastník
Zapsáno u  SG Prievidza na LV č. 4898 pro obec a k.ú. Prievidza

stavební plocha č.k. 2140
Vlastník: Čs. stát
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Prievidza na LV č. 58 pro obec a k.ú. Prievidza

Řád premonstrátů

20. Opatství Jasov

čp. 97 (budova) se stavební plochou č.k. 1
pozemky č.k. 2 ostatní plocha, 3 stavební plocha, 4 zahrada, 5
ostatní plocha, 6 stavební plocha (jiná stavba), 13/1 zahrada,
13/2 stavební plocha, 14 stavební plocha (dům), 16 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb
     Košice-venkov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Košice-venkov na LV č. 610 pro obec a k.ú. Jasov

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristé

21. Klášter redemptoristů Podolínec

čp. 108 (budova) se stavební plochou č.k. 1029/1
pozemky č.k. 1029/2 zahrada, 1030 pastvina, 1029/4 zahrada,
1029/3 zahrada, 1029/5 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Zvláštní internátní škola Podolínec
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Stará Ľubovňa na LV č. 213 pro obec a k.ú. Podolínec

Společnost sv. Františka Sáleského - salesiáni

22. Řeholní dům salesiánů Topoľčany

pozemky č.k. 1612 stavební plocha, 1613 stavební plocha,    1614
stavební plocha, 1615 ostatní plocha, 1638 stavební plocha,  1639
stavební plocha, 1616 ostatní plocha, 1636 ostatní plocha,   1637
stavební plocha, 1641 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát
Uţivatel: Svazarm Topoľčany
     TJ Topoľčany
     MNV Topoľčany
Zapsáno u SG Topoľčany na EL č. 2023, 14, 1636 pro obec a   k.ú.
Topoľčany

Kongregace školských bratří

23. Řeholní dům Bojná

pozemek č.k. 510/2, část pozemku č.k. 510/1 a část pozemku č.k.
1389/15 vše bez budov - tyto jsou identické s původními pozemky
č.k. 510 a č.k. 512 zapsanými v pozemkové knize Bojná vl. č. 269
Vlastník: Čs. stát - ONV Topoľčany odbor školství
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Topoľčany

pozemky č.k. 508/1 stavební plocha, 509/1 stavební plocha, 509/2
stavební plocha, 509/3 stavební plocha, 513/1 ostatní plocha,
513/2 ostatní plocha (vše bez staveb)
Vlastník: Čs. stát - MNV Bojná
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Topoľčany pro obec a k.ú. Bojná

Kongregace bratří těšitelů z Gethseman

24. Řeholní dům Bratislava

pozemek č.k. 11355/2 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Zemědělský projektový ústav
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 521 pro obec Bratislava a k.ú.
Nové Město

25. Pavlínský klášter Marianka

pozemky č.k. 3 stavební plocha (budova), 4/1 stavební plocha,
799/1 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - MNV Marianka
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 1 pro obec a k.ú. Marianka

Společnost Boţího slova - verbisti

26. Misijní dům Nitra - Kalvária

čp. 715 (budova) se stavební plochou č.k. 3692
Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola zemědělská Nitra
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Nitra na LV č. 2478 pro obec a k.ú. Nitra

pozemek č.k. 3689/3 stavební plocha (učebna)
Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola zemědělská Nitra
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Nitra na EL č. 6 pro obec a k.ú. Nitra

Řád milosrdných bratří

27. Klášter milosrdných bratří s nemocnicí v Bratislavě

č.p. 2146 (dům) se stavební plochou č.k. 8446
Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav národního zdraví Bratislava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 3676 pro obec Bratislava, k.ú.
Bratislava

pozemek č.k. 8449 - zastavěná plocha
Vlastník: Čs. stát
Uţivatel: Obchodní dům Kamzík
Zapsáno u SG Bratislava na EL č. 2025 pro obec  Bratislava, k.ú.
Bratislava

pozemky č.k. 8445 a 8447 - zastavěné plochy (předtím domy čp. p.
II. 253 a II. 733)
Vlastník: Čs. stát
Uţivatel: Bytový podnik Bratislava I
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 10 pro obec Bratislava, k.ú.
Bratislava

pozemek č.k. 8444 - zastavěná plocha (předtím dům č.p. 252)
Vlastník: Čs. stát
Uţivatel: OÚNZ Bratislava, SNP 9
Zapsáno u SG Bratislava EL   č. 2024 pro obec Bratislava, k.ú.
Bratislava

Řád menších bratří - františkánů
28. Řeholní dům v Trstené

č.p. 437 (staré č.p. 322) dům se stavební plochou 559
Vlastník: Čs. stát
Uţivatel: Restaurace s.p. Dolní Kubín
Zapsáno u SG Dolní Kubín na LV č. 117 pro obec a k.ú. Trstená

      Ţenské kláštery ve Slovenské republice

Školské sestry de Notre Dame

1. Římsko-katolická škola a řeholní dům Trenčín

čp. 168 se stavební plochou č.k. 314
pozemky č.k. 324 zast. plocha, 325 nepl. plocha
Vlastník: Čs. stát - gymnázium J. A. Gagarina Trenčín
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trenčín na LV 941 pro obec a k.ú. Trenčín

pozemek č.k. 335/1 ost. plocha
Vlastník: Čs. stát - ONV Trenčín
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 2 pro obec a k.ú. Trenčín

2. Řeholní dům - studijní středisko sester a čekatelek Bratislava

čp. 3097 dům a hospodářská budova se stavební plochou č.k. 7373
Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Bratislava 1
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava-město na LV č. 10 pro obec Bratislava
a k.ú. Staré Město

3. Klášter a bývalá škola Nové Mesto nad Váhom

čp. 87 dům se stavební plochou č.k. 4010
Vlastník: Čs. stát - Zemědělské odborné učiliště
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 1107 pro obec a k.ú. Nové Mesto nad
Váhom

čp. 86 dům, se stavební plochou 4011
Vlastník: Čs. stát - MNV Nové Mesto nad Váhom
Uţivatel: Zemědělské odborné učiliště
Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 1 pro obec a    k.ú. Nové Mesto nad
Váhom

4.Kongregační dům Spišská Nová Ves

čp. 1087 dům, dvůr se stavební plochou 2818
Vlastník: Čs. stát - MNV Spišská Nová Ves
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Spišská Nová Ves na LV č. 1 pro   obec a k.ú. Spišská
Nová Ves

5. Řeholní dům Topoľčany

čp. 1091 škola, dům se stavební plochou č.k. 288
pozemek č.k. 286 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - KÚNZ
Uţivatel: Střední zdravotnická škola
Zapsáno u SG Topoľčany na LV č. 1743 pro obec a k.ú. Topoľčany

Kongregace sester Boţského Vykupitele

6. Řeholní dům Niţné Raslavice

čp. 33 dům, dvůr se stavební plochou 12
čp. 32 dům, dvůr se stavební plochou 14/3
pozemek č.k. 20/2 zahrada
Vlastník: Čs. stát - MNV Raslavice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bardejov na LV č. 15 pro obec a k.ú. Niţné Raslavice

7. Řeholní dům Spišská Nová Ves

čp. 201, dům, dvůr se stavební plochou 2604
Vlastník: Čs. stát - Střední odborné učiliště zemědělské - Levoča
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Spišská Nová Ves na LV č. 527 pro obec a k.ú. Spišská
Nová Ves

8. Řeholní domy Nové Zámky

čp. 100 dům se stavební plochou 815
Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Nové Zámky
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Nové Zámky na EL č. 5737 pro obec a k.ú. Nové Zámky

Kongregace Dcer Nejsvětějšího Spasitele

9. Klášter, dvůr, zahrada Pruské

čp. 294 dům, dvůr se stavební plochou 251/1
pozemky č.k. 248 nepl. plocha park, 249/1 stavební plocha dvůr,
249/2 zahrada, 251/2 stavební plocha dvůr, 250 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Zemědělské odborné učiliště Pruské
     Severoslovenské vodárny a kanalizace Ţilina
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Povaţská Bystrica na EL 254 a 1088 pro obec a k.ú.
Pruské

10. Řeholní dům Horní Orešany

pozemek č.k. 256 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 4 pro obec a k.ú. Horné Orešany

11. Řeholní dům Suchá nad Parnou

pozemky č.k. 1617 stavební plocha s domem původně č. 21, 1618
stavební plocha, 1619 stavební plocha původně s domem č. 20
a 1620 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV 161 pro obec a k.ú. Sucha nad Parnou

Sestry Premonstrátky

12. Řeholní dům Trnava

čp. 467 dům, dvůr se stavební plochou 517
pozemek č.k. 518 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Západoslovenské drůbeţářské závody, s.p.
Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 4200 pro obec a k.ú. Trnava

13. Řeholní dům Vrbové

čp. 667 dům a dvůr se stavební plochou 1567
pozemek č.k. 1568 ostat. plochy
Vlastník: Čs. stát - MsNV Vrbové
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Piešťany pro obec a k.ú. Vrbové

Kongregace sester Dominikánek

14. Řeholní dům a zahrada Košice

čp. I. 512 dům se stavební plochou 285/2
Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola technická Košice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Košice na LV č. 23 pro obec a k.ú. Košice

Kongregace školských sester řádu sv. Františka

15. Řeholní dům a zahrada Ţilina

čp. 327 dům se stavební plochou 1272
Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola dopravy a spojů Ţilina
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Ţilina na LV č. 111 pro obec a k.ú. Ţilina

Misijní kongregace sluţebnic Ducha Svatého

16. Řeholní dům Ivanka pri Nitre

čp. 129 se stavební plochou 299
čp. 130 se stavební plochou 306/1
pozemky č.k. 295/1 ostatní plocha, 259/2 ostatní plocha, 298/1
zahrada, 300 zahrada, 301 zastavěná plocha, 306/2 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav národního zdraví Nitra
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Nitra na LV č. 905 pro obec Nitra a k.ú. Ivanka pro
Nitre

Dcery Boţské lásky

17. Řeholní dům Trnava

čp. 413 dům, dvůr se stavební plochou č.k. 544
pozemek č.k. 545 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - FMNO
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 1313 pro obec a k.ú. Trnava

18. Řeholní dům Trnava

čp. 4941 dům se stavební plochou č.k. 6433
pozemek č.k. 6434 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav národního zdraví Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV 2467 pro obec a k.ú. Trnava

19. Řeholní dům Michalovce

čp. 15 se stavební plochou č.k. 98
čp. 16 se stavební plochou č.k. 97
pozemky č.k. 95 ostatní plocha, 99 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - MNV Michalovce
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Michalovce na EL č. 2505 pro obec a k.ú. Michalovce

20. Řeholní dům Prievidza

čp. 10024 se stavební plochou č.k. 2233
pozemek č.k. 2234
Vlastník: Čs. stát - MNV Prievidza
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Prievidza na LV č. 1 pro obec a k.ú. Prievidza

čp. 10022  dům se stavební plochou 2231/1
Vlastník:  Čs. stát - Ţákovský domov Prievidza
Uţivatel:  jako vlastník
Zapsáno u  SG Prievidza na LV č. 5231 pro obec a k.ú. Prievidza

21. Řeholní dům Velké Leváre

čp. 13 dům se stavební plochou 475
pozemky č.k. 474 zahrada, 473 orná plocha
Vlastník: Čs. stát - MNV Velké Leváre
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Senica na EL 520 pro obec a k.ú. Velké Leváre

22. Řeholní dům Dolná Krupá

čp. 556 dům, dvůr se stavební plochou 411
pozemek č.k. 405/2 ostatní veřejná zeleň
Vlastník: Integra, výrobní podnik svazu invalidů Banská Bystrica
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 988 pro obec a k.ú. Dolná Krupá

pozemek č.k. 404/2 zahrada
Vlastník: Čs. stát - MNV Dolná Krupá
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 1 pro obec a k.ú. Dolná Krupá

Kongregace dcer sv. Františka z Assisi

23. Klášter Bratislava - Prievoz

pozemky č.k. 2886/1 stavební plocha (klášter), 2887/1 zahrada,
2887/2 stavební plocha, 2888 zahrada, 2889/1 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Městský ústav národního zdraví Bratislava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na EL 29 pro obec Bratislava a k.ú.
Ruţinov

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoda

24. Řeholní dům Turzovka

čp. 219 (budova) se stavební plochou č.k. 86
Vlastník: Čs. stát - ONV Čadca
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Čadca na LV č. 1812 pro obec a k.ú. Turzovka

Institut dcer Panny Marie Pomocnice - salesiánky

25. Řeholní dům Dolný Kubín

čp. 1647 dům se stavební plochou 190/1
Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních věcí Dolný Kubín
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Dolný Kubín na LV 3278 pro obec a k.ú. Dolný Kubín

Kongregace Milosrdných sester sv. Kříţe

26. Řeholní dům Podunajské Biskupice

pozemek č.k. 31 zastavěná plocha (komplex budov nemocnice)
Vlastník: Čs. stát - Ústav tuberkulózy a respiračních chorob
     v Podunajských Biskupcích
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava-město na LV č. 723 pro obec Bratislava
a k.ú. Podunajské Biskupice

27. Řeholní dům Trnava

pozemek č.k. 7244 stavební plocha (dům dříve čp. 296)
pozemek č.k. 7243 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - MNV Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 1 pro obec a k.ú. Trnava

28. Řeholní dům Haniska

pozemek č.k. 314/1 stavební plocha (budova dříve čp. 107)
pozemek č.k. 314/2 zahrada
Vlastník: Čs. stát - MNV Haniska
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Košice na LV č. 1 pro obec a k.ú. Haniska
29. Řeholní dům Bratislava

pozemek č.k. 7678 stavební plocha (dům dříve čp. 81)
Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Bratislava I
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 10 pro obec Bratislava   a k.ú.
Staré Město

Institut IBMV (Anglické panny)

30. Řeholní objekt Prešov

pozemky č.k. 3354 stavební plocha (dům), 3555 zahrada, 3556/1
zahrada
Vlastník: Čs. stát - Okresní pedagogická psychologická poradna
     Prešov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Solivar na LV č. 3091 pro obec a k.ú. Prešov

pozemek č.k. 583/1 stavební plocha (dům)
Vlastník: Čs. stát - gymnázium Prešov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Solivar na LV č. 1530 pro obec a k.ú. Prešov

pozemek č.k. 582/2 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - ONV Prešov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Solivar na LV č. 674 pro obec a k.ú. Prešov

pozemky č.k. 4149 ovocný sad, 4150 stavební plocha (dům)
Vlastník: Čs. stát - Ústav sociální péče pro mládeţ Prešov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Solivar na LV č. 1244 pro obec a k.ú. Prešov

pozemek č.k. 3557 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Krajský pedagogický ústav v Prešově
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Solivar na LV č. 1281 pro obec a k.ú. Prešov

31. Řeholní dům Prešov

pozemky č.k. 15392 stavební plocha (dům), 15391 nepl. plocha
Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních sluţeb Prešov
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Solivar na LV č. 5055 pro obec a k.ú. Prešov

Řehole sv. Alţběty

32. Klášter a nemocnice Bratislava

čp. 2157 (budova) se stavební plochou 8539
čp. 1015 (budova) se stavební plochou 8540/1
čp. 2189 (budova) se stavební plochou 8545
pozemky č.k. 8538 stavební plocha, 8541 stavební plocha, 8542
stavební plocha, 8544 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Ústav klinické onkologie v Bratislavě
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 955 pro obec Bratislava a k.ú.
Staré Město

Milosrdné sestry Satmarky

33. Řeholní domy Roţňava

pozemek č.k. 235 stavební plocha (budovy)
Vlastník: Čs. stát - ONV Roţňava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Roţňava na EL č. 7 pro obec a k.ú. Roţňava

34. Klášter a školní budova Roţňava
pozemek č.k. 232/1 stavební plocha (budovy)
Vlastník: Čs. stát - ONV Roţňava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Roţňava na LV č. 1516 pro obec a k.ú. Roţňava

pozemek č.k. 232/2 stavební plocha (budovy)
Vlastník: Čs. stát - ONV Roţňava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Roţňava na EL č. 7 pro obec a k.ú. Roţňava

35. Řeholní domy Levice

pozemek č.k. 5889 stavební plocha (dům)
Vlastník: Čs. stát - Západoslovenský KNV Bratislava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Levice na EL č. 5882 pro obec a k.ú. Levice

pozemek č.k. 5890 stavební plocha (dům)
Vlastník: Čs. stát - Stavební podnik, s.p. Levice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Levice na LV č. 1762 pro obec a k.ú. Levice

Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul

36. Řeholní dům Malacky

čp. 907 (budova) se stavební plochou č.k. 2846
pozemek č.k. 2613 zahrada
Vlastník: Čs. stát - MNV Malacky
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Malacky na EL 928 pro obec a k.ú. Malacky

37. Řeholní dům Ladce

čp. 335 (budova) se stavební plochou 561
pozemky č.k. 558 stavební plocha, 557 zahrada, 556 zahrada, 555
stavební plocha, 554 stavební plocha, 553 stavební plocha, 560
zahrada, 562 nepl. plocha, 563 nepl. plocha - park, 564 zahrada
a 552/2 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Středoslovenský KNV Banská Bystrica
Uţivatel: Čs. stát - Zvláštní internátní učňovská škola
Zapsáno u SG Povaţská Bystrica na LV č. 228 pro obec a k.ú. Ladce

38. Řeholní domy Banská Bystrica

pozemky č.k. 3340 zahrada, 3339 zahrada, 3338 stavební plocha
(dům), 5542 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - SPŠ Josefa Murgaša
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Banská Bystrica na EL č. 398 pro obec a k.ú. Banská
Bystrica

39. Řeholní dům Nitrianske Pravno

pozemek č.k. 2054/1 stavební plocha (dům, dvůr - dříve čp. 500)
Vlastník: Čs. stát - ONV Prievidza
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Prievidza na EL č. 719 pro obec a k.ú. Nitrianske
Pravno

40. Řeholní dům Košice

pozemek č.k. 1662/1 stavební plocha (škola)
Vlastník: Čs. stát - ONV Košice IV
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Košice na LV č. 9385 pro obec Košice a k.ú Košice-jih

pozemek č.k. 1662/2 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - Stavoinvesta Košice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Košice na LV č. 10385     pro  obec Košice a k.ú.
Košice-jih

Kongregace Uršulinek

41. Řeholní dům Suchá nad Parnou

čp. 552 (budova) se stavební plochou 1570/3
pozemky č.k. 1570/1 vinice, 1570/1 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 500 pro obec a k.ú. Suchá nad Parnou

čp. 31 (dům, dvůr) se stavební plochou 1569
Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 500 pro obec a k.ú. Suchá nad Parnou

42. Řeholní domy Bratislava

čp. 1079 budova se stavební plochou 2839
čp. 1078 budova se stavební plochou 2841
pozemky 2838/1 - díl 1   zahrada, 2838/1 díl 2 ostatní plocha,
2838/2 ostatní plocha, 2838/3 zahrada, 2840 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Bratislava I
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 10 pro obec Bratislava a k.ú.
Staré Město

43. Řeholní dům Bratislava

čp. 40 (dům) se stavební plochou č.k. 70
Vlastník: Čs. stát - Národní výbor hl. města SR Bratislavy
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na EL č. 2 pro obec Bratislava a k.ú.
Staré Město

44. Řeholní domy Bratislava

čp. 1450 (dům) se stavební plochou č.k. 71
pozemky č.k. 72 stavební plocha, 73 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - ÚNZ města Bratislavy
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 288 pro obec Bratislava a k.ú.
Staré Město

45. Klášter, řeholní dům, gymnázium Trnava

čp. 231 budova se stavební plochou č.k. 690
pozemek č.k. 686 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Slovenská vysoká škola technická Bratislava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 4447 pro obec a k.ú. Trnava

čp. 442 (dům, dvůr) se stavební plochou 687
čp. 229 (dům, dvůr) se stavební plochou 688
Vlastník: Čs. stát - MNV Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Trnava na LV č. 4447 pro obec a k.ú. Trnava

46. Řeholní domy Košice

čp. 2752 (budova) se stavební plochou 251/1
pozemek č.k. 251/2
Vlastník: Čs. stát - Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice
Zapsáno u SG Košice na LV č. 1167 pro obec Košice a k.ú.
Košice-sever

čp. 449 (budova) se stavební plochou 575
čp. 554 (budova) se stavební plochou 576
Vlastník: Čs. stát - Bytové hospodářství, s.p. Košice
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG  Košice  na  LV  č.  20  pro  obec  Košice  a  k.ú.
Košice-střed

čp. 447 (budova) se stavební plochou 62
čp. 36 (budova) se stavební plochou 63
pozemek č.k. 65 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Národní výbor města Košic
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Košice na LV č. 10071 pro        obec Košice a k.ú.
Košice-střed

47. Řeholní domy Modra

pozemky č.k. 23/1 stavební plocha (klášter čp. 11), 23/2 stavební
plocha (dívčí škola), 24 zahrada, 25 zahrada, 26 stavební plocha
(klášter čp. 11)
Vlastník: Čs. stát - MNV Modra
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Pezinok na LV č. 1 pro obec a k.ú. Modra

48. Řeholní dům Batizovce

čp. 25 (budova) se stavební plochou 286/1
pozemky č.k. 285 stavební plocha, 287/1 zahrada, 286/2 stavební
plocha, 286/3 stavební plocha, 286/4 stavební plocha, 286/5
stavební plocha, 287/2 stavební plocha - zahrada, 287/3 stavební
plocha, 287/4 stavební plocha
Vlastník: Čs. stát - Ústav sociální péče pro dospělé v Batizovcích
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Poprad na LV č. 291 pro obec a k.ú. Batizovce

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

49. Řeholní domy Piešťany

čp. 1134 (dům, dvůr) se stavební plochou 1919/1
čp. 1032 (dům, dvůr) se stavební plochou 1920/3
pozemek č.k. 1920/2 dvůr
Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Piešťany na LV č. 2434 pro obec a k.ú. Piešťany

čp. 1133 (dům) se stavební plochou 1920/6
pozemky č.k. 1919/5 ostatní plocha, 1919/6 ostatní plocha
Vlastník: Čs. stát - MNV Piešťany
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Piešťany na LV č. 1 pro obec a k.ú. Piešťany

pozemky č.k. 1921/1 zahrada, 1920/5 zast. plocha, 1920/4 zast.
plocha, 1921/3 zast. plocha, 1919/2 zahrada
Vlastník: Čs. stát - Technické sluţby města Piešťany
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Piešťany na LV č. 120 pro obec a k.ú. Piešťany

Kongregace dcer Nejsvětějšího Spasitele

50. Řeholní dům v Bratislavě

pozemky č.k. 9001 - zastavěná   plocha a č.k. 9003 - zastavěná
plocha (předtím dům čp. III-806)
Vlastník: Čs. stát
Uţivatel: Městská správa školských a kulturních zařízení
Zapsáno u SG Bratislava na EL č. 32 pro obec a k.ú. Bratislava

Kongregace sester dominikánek

51. Řeholní dům se zahradou v Košicích

čp. 513 dům se stavební plochou 284, č.p. 970 dům se stavební
plochou 280/1, pozemky č.k. 285/1 a 280/3 zastavěné plochy
Vlastník: Čs. stát
Uţivatel: Školská správa Národního výboru města Košic
Zapsáno u SG Košice na LV č. 10071 pro obec a k.ú. Košice-město

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul

52. Řeholní domy Beluša

čp. 138 (budova) se stavební plochou 4457
čp. 139 (budova) se stavební plochou 1762, 3171 nepl. plocha,
3172 louka, 3173 vodní plocha, 3174 louka
Vlastník: Čs. stát - Restaurace Pov. Bystrica
Uţivatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Povaţská Bystrica na LV č. 234 pro obec a k.ú. Beluša

								
To top