Docstoc

Phieu_dang_ky

Document Sample
Phieu_dang_ky Powered By Docstoc
					                                     CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI VIỆT
                    PHIẾU ĐĂNG KÝ
     (Áp dụng cho chương trình “Vietstock – Đồng hành cùng nhà đầu tư”)

Tôi tên là: ....................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Điện thoại:.......................................... Email: ...............................................................

Tôi đăng ký sử dụng các Sản phẩm - Dịch vụ của Quý Công ty, hình thức cụ thể
như sau:

1. Phần mềm MetaStock:

   Mua phần mềm MetaStock                                             …….Bộ

   Sử dụng miễn phí phần mềm MetaStock 1 tháng                                       

2. Đăng ký sử dụng Data của MetaStock

   Đăng ký sử dụng dữ liệu của Vietstock dành cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
   Dữ liệu End of Day                                             …….Tháng

   Dữ liệu Real-Time                                             ……..Tháng

   Sử dụng miễn phí dữ liệu của Vietstock dành cho thị trường chứng khoán Việt
   Nam 1 tháng                                                       

      Tôi cam kết sẽ thực hiện đúng theo các hướng dẫn Vietstock đặt ra.                                       .….., Ngày tháng năm 2009

                                             Ký tên
            Add: 11 Tien Giang, Ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
                Tel: (848) 2216 8488 - Fax: (848) 3848.7237
                      www.vietstock.com.vn

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:12/3/2011
language:Vietnamese
pages:1