Docstoc

GW မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္

Document Sample
GW မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္ Powered By Docstoc
					  သာသနာေတာ္မကြယ္ေပ်ာက္ေစေရးAတြက္ (နAဖ)တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ Aထူးေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုAား မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားAစည္းAရုံး၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း
စာAမွတ္ ၄/၂၀၀၉ ေန႔စြ။ ဲ ။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ စက္တက္ဘာလ ၂ ရက္

 

က်ေနာ္တို႔ Generation Wave (မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားAစည္းAရုံး) Aေနျဖင့္ ယခု-၀ါတြင္းကာလAတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ားAား (နAဖ)တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ၾသဂုတ္လAတြင္း ဖိAားေပးလုိက္လံဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းသည္ သာသနာေတာ္ညွိႏမ္းကြယ္ေပ်ာက္ေစသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈဟုလက္ခံယံုၾကည္ထားေသာေၾကာင့္ ေAာက္ေဖာ္ျပပါ ရဟန္းသံဃာေတာ္ (၃)ပါး ြ ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းAေပၚ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ရွုံခ်လိုက္သည္။ (၁) ေရနံေခ်ာင္းၿမဳိ႕၊ ၿမဳိ႕မေတာင္ရပ္ကြက္၊ စေနနံေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ Uီး၀ိမလAား ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔

ေန႔လည္တြင္ (နAဖ)မွ ဖမ္းဆီးသြားျခင္း ခံခဲၾကရသည္။ (၂) ပခုကၠဴၿမဳိ႕၊ သာသနာ့ ၀ိပုလာရာမ ေက်ာင္းတိုက္၊ Aေနာက္တိုက္၀င္းမွ ဆရာေတာ္ Uီး၀ိသုဒၶAား ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔၊

ေသာၾကာေန႔ညပိုင္းတြင္ (နAဖ)၏ ဖမ္းဆီထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခ့ၾဲ ကရသည္။ (၃) ေရနံေခ်ာင္းၿမဳိ႕၊ ေရႊေစတီ ပါဠိတကၠသိုလ္မွ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ Uီး၀ါယမAား ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ရက္ေန႔ ၾကာသပေတးေန႔တြင္

(နAဖ)၏ ဖမ္းဆီးAထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခ့ဲၾကရသည္။ ၀ါတြင္းကာလAတြင္း Aထက္ပါ သံဃာ(၃)ပါးကို (နAဖ)စစ္Aုပ္စုမွ မတရား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ၀ိနည္းေတာ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေစာ္ကားရာ ေရာက္ေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ Generation Wave (မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားAစည္းAရုံး) မွ (နAဖ)ထံသို႔ Aထက္ပါ သံဃာေတာ္ (၃)ပါးAား ၎သံဃာေတာ္တို႔ သီတင္းသံုးရာ ေက်ာင္းထိုင္ဌာနသို႔ Aျမန္ဆံုးပို႔ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သံဃာထုတစ္ရပ္လံုးAား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ျပင္းထန္စြာေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ (နAဖ)စစ္Aုပ္စု Aေနျဖင့္ သာသနာႏွင့္သာသနာေတာ္ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေနသူ သံဃာေတာ္မ်ားပါမက ျမတ္စြာဘုရား၏ AဆံုးAမမ်ားကို ယံုၾကည္လက္ခံက်င့္သံုးကိုးကြယ္ေနသူ ဒါယကာ - ဒါယကာမ Aေပါင္းAား ေစာ္ကားလိုက္သည္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ၾကရၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ Aထက္ပါ ေတာင္းဆိုခ်က္Aား (နAဖ)စစ္Aုပ္စုမွ တုန္႔ျပန္ျဖည့္စီးမႈ မျပဳပါက သံဃာထု တစ္ရပ္လံုးႏွင့္Aတူ ဒါယကာဒါယကာမမ်ားပူးေပါင္းကာ သာသနာေတာ္ကို ညွိးႏြမ္းေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ ေဆာင္ရက္ေနၾကသည့္ စစ္Aစိုးရတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားAား၊ က်ေနာ္တို႔ ြ Generation Wave (မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားAစည္းAရုံး) မွ ျမတ္စြာဘုရားသားေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ သံဃာမ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္Aတြင္း (နAဖ)စစ္မိစာၦမ်ားAား ပစ္ဒဏ္ခတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Aသိေပးေၾကျငာလိုက္သည္။

“ငါတို႔လူငယ္ ညီAကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္Aတူ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာေတာ္ကိုAသက္ေပး၍ ကာကြယ္ၾကစို႔”

 


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6383
posted:9/2/2009
language:Burmese
pages:1