Tabellf�rteckning by x5S1Ng60

VIEWS: 19 PAGES: 30

									                          Vision 80/20
                          Databasspecifikation version 2.2
Tabellförteckning A-Ö

A
  anknvk        Vidarekopplade anknytningar
  aktivitet      Begär olika typer av aktiviteter
B
  besokare       Besökare
  bestillf       Besökstillfälle
  bild         Bilder
F
  fras         Information om talsvarsfraser
H
  hv          Hänvisningar
  hvschema       Schemalagda hänvisningar
  hvnr         Destinationer för hänvisningar
I
  info         Vilka olika informationer/fält som kan förekomma i systemet
  infobin       Samma som infodata fast lagrar binär data, t.ex. bilder
  infodata       Till varje tabell kan det finnas x antal informations fält vilka måste finnas med
             i tabellen info
  infokat       Vilka olika kategorier av informations block som finns
  infosprak      Språktexter
  internmed      Internmeddelanden
  internmedsign    Vilka signaturer som fått vilka internmeddelanden
K
  kontakter      Personens egna kontakter
  kontaktkat      Kategorier till personens egna kontakter
  kontmed       Meddelanden till kontakter
  kort         Kortnummer
  kortrub       Om kortnummer ska underordnas vissa rubriker
L
  leta         Leta textregister
  letasokord      Sökord till leta textregister
M
  mata         Mäta-tabell
  med         Meddelande
  medmall       Meddelandemallar
  medmallfalt     Fält till meddelandemallarna
  medmed        Till varje meddelande kan det finnas x antal olika meddelande sätt
  medsys        Vilka olika meddelande system som kan förekomma i systemet
  modifierat      Tabell som uppdateras när något ändras i systemet
  msg_voicemail_info  Information om röstmeddelanden
N
namn          Personuppgifter
O
orgdef         Organisationsträd
orsak         Hantering av hänvisningskoder
R
reception       Receptioner i företaget
recsaml        Samlingsbegrepp för reception
repl_command      Kommandon som ska utföras på partition i replikerade system
repl_mod        Loggning på alla ändringar som sker i systemet. OBS! Endast om replikeringen är installerad.
repl_mod_node     Statustabell för noder
repl_node_partitions  Länktabell som anger vilka partitioner (områden) som ingår i vilka noder (servrar)
repl_nodes       Vilka noder (servrar) som finns
repl_partitions    Vilka områden (partitioner) som finns
repl_sortera      Sorteringstabell vid replikering
roll          En person (namn) kan ha flera olika roller
rollinst        Inställningar till roller
rollmall        Till varje roll kan det finnas x antal olika meddelande mallar
rollmed        Till varje roll kan det finnas x antal olika meddelande sätt
rollorg        Till varje roll kan det finnas x antal olika organisationer knutna
rollors        Till varje roll kan det per orsaks kod finnas för inställda värden, Används dels
            vid hänvisa men även vid snabb hänvisning
rollsokord       Till varje roll kan det finnas x antal olika sökord knutna
rollstatus       Varje roll har även en post i rollstatus där aktuella status-koder finns
S
senare         Senarelagda förändringar
shortcode       Växelkommandon
signatur        Användare
sok          Söktabell
sok2          Hjälptabell vid sökning
sok_url        Snabbsökningar för telefonist
sokomr         Sökområde
sokord         Sökord
soksnabb        Snabbsökningsknappar för webben
sortera        Poster som ska sorteras in och ev överföring till telefonist pc
stat          Statistik uppgifter
sync_ext        Anknytningssynkronisering med externa system
sync_parts       Översättningstabell mellan FleXi företagsbegrepp och Vision 80/20 partitioner
synonym        Lista på vanliga namn som är synonymer till varandra, ex. Karlsson och
            Carlsson
system         Systeminställningar
T
tabell         Vilka tabeller som finns
tel          Information om telefonistborden
tele          Teleadministrativa uppgifter
tips          Tipstabell
tipsikoner       Ikoner till tips
V
vaxel         Information om de växlar / grupper som ingår i systemet
vaxel_info       Växelinformation
vaxelnr        Växelnummer tabell
vkmem         Minnestabell för vidarekopplingar
W
web_fav        Personliga favoriter i webben
web_queues       Köer som syns i webben
web_relations     Sekreterarrelationer i webben
web_sessions      Sessioner (cookies) i webben
web_settings      Personliga inställningar i webben
web_settings_hv    Snabbknappar i webben
web_settings_msg    Meddelandemallar för webben
web_system       Systemtabell för webben
web_system_hv_from   Tillgängliga från-tider på snabbhänvisningar
web_system_hv_length  Tillgängliga längder på snabbhänvisningar
webchange       Begärda ändringar från webben
webchangefld      Begärda ändringar från webben på fältnivå
ast om replikeringen är installerad.

i vilka noder (servrar)
                            860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
Version:    2.2

OBS:      Default-värden, NULL-giltighet och andra egenskaper är inte med i detta dokument.
        De återfinns i SQL-varianten av denna specifikation (vision8020-[version] .sql)

        UUID* betyder att fältet är ett s.k. Universellt Unikt IDentifieringsnummer som används
        enbart vid Hjälpa-replikering och ofta hör ihop med ett annat fält i samma tabell


Namn:     anknvk
Prefix:    avk
Beskrivning:  Vidarekopplade anknytningar

        Fält             Beskrivning                    Typ      ID
        avk_id            ID till tabellen                  int(15) auto  ID
        avk_anknr          Anknytningsnummer                 varchar(20)
                      Nummer dit vidarekoppling ska ske
                      T - Talsvar
                      V - Växeltelefonist
        avk_vk            Nummer - Vidarekoppla till detta nummer      varchar(40)
        avk_grupp          Anknytningens gruppstatus             int(1)
        avk_type           Vidarekopplingstyp                 int(1)
                      ?=Ovillkorligen (standard)
                      ?=Vid upptagetNamn:     aktivitet
Prefix:    akt
Beskrivning:  Begär olika typer av aktiviteter

        Fält             Beskrivning                    Typ      ID
        akt_id            Löpnummer                     int(11) auto  ID
        akt_rollid          Rollidentitet där aktivitet begärs         int(15)    ID2
        akt_medid          Meddelande identitet om detta begärs        int(15)
        akt_hvid           Hänvisnings identitet om detta begärs       int(15)
        akt_time           Tidpunkt då aktivtet ska utföras          datetime    ID3
        akt_text           Fri text som tillhör aktiviteten          varchar(80)
        akt_kod           Kod över vilken aktivitet som ska utföras     int(11)
                      0 = Hänvisning eller meddelande ska behandlas
                      1 = Hänvisning eller meddelande ska upphöra
                      2 = Plusstid (Ligger kvar med text)
                      3 = Begär text (notis) utskick
                      4 = Restart växel
                      5 = Kontrollera och återställ anknytning i växel
                      6 = Ring på anknytning
                      7 = Växeluppdatering av namn information
                      10 = Avisering av meddelande ska ske, men ej
                      lampblink
Namn:     besokare
Prefix:    bes
Beskrivning:  Besökare

        Fält             Beskrivning                    Typ      ID
        bes_id            ID till besökaren                 int(15) auto  ID
        bes_uid           UUID*                       varchar(38)  ID2
        bes_fnamn          Förnamn                      varchar(40)  ID3
        bes_enamn          Efternamn                     varchar(40)  ID3
        bes_hemlig          Ska besökaren vara hemlig? (0/1)          int(1)
        bes_andrad          Senast ändrad datum                datetime
        bes_andradtel        Senast ändrad från terminal            int(15)
        bes_andradsign        Senast ändrad av signatur             varchar(16)
        bes_partuid         Partition vid replikering             varchar(38)
        bes_ts            Automatisk tidsstämpel               timestampNamn:     bestillf
Prefix:    best
Beskrivning:  Besökstillfälle

        Fält             Beskrivning                    Typ      ID
        best_id           ID till besökstillfället              int(15) auto  ID
        best_uid           UUID*                       varchar(38)  ID2
        best_besid          Besökarens ID                   int(15)    ID3
        best_besuid         UUID*                       varchar(38)
                                    Sida 6 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        best_kontid        Kontakt ID                   int(3)
        best_kontuid        UUID*                     varchar(38)
        best_recid         Receptionens ID                int(15)    ID4
        best_recuid        UUID*                     varchar(38)
        best_rollid        Den besökta personens roll-id         int(15)    ID5
        best_rolluid        UUID*                     varchar(38)
        best_samlid        Samlingsbegrepps ID              int(15)    ID6
        best_samluid        UUID*                     varchar(38)
        best_kortid        Vilket kortnummer besökaren får        int(15)    ID7
        best_fran         När besökaren kom               datetime
        best_till         När besökaren gick               datetime
        best_status        Besökstillfällestatus             int(4)
                     0 - Föraviserad
                     1 - Preliminärt kort utskrivet
                     2 - Finns i huset
                     3 - Lämnat
                     4 - Skrivit in sig själv
                     9 - Besökaren kom inte
        best_rubrik        Rubrik                     varchar(255)
        best_sign         Besökaren inskriven av signatur        varchar(16)
        best_partuid        Partition vid replikering           varchar(38)
        best_ts          Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     bild
Prefix:    bild
Beskrivning:  Bilder

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        bild_id          Löpnummer                   int(15) auto  ID
        bild_uid          UUID*                     varchar(38)  ID2
        bild_sign         Signatur                    varchar(16)  ID3
        bild_namn         Namn på bilden                 varchar(20)  ID4
        bild_tid          Tabell                     int(15)
        bild_rub          ID till rubrik i info             int(15)
        bild_rubuid        UUID*                     varchar(38)
        bild_falt         Fält                      varchar(40)
        bild_faltuid        UUID*                     varchar(38)
        bild_ordning        Ordning                    int(15)    ID5
        bild_kol          Egen kolumn                  char(1)
        bild_attr         Attribut, bit-booleskt beroende på position:  int(11)
                     1=Kursiv
                     2=Fet
                     3=Understruken
                     4=Överstruken
        bild_farg         Färg som fältet ska visas med         int(11)
        bild_visa         Ska kolumnen visas eller är den gömd (t.ex.  char(1)
                     statusfält) J/N
        bild_tkn          Sammansättningstecken mellan kolumner som   char(2)
                     inte ska vara i egna kolumner
        bild_bredd         Fast bredd på kolumnen, 0 eller tom =     int(15)
                     automatisk kolumnbredd.
        bild_partuid        Partition vid replikering           varchar(38)
        bild_ts          Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     fras
Prefix:    fras
Beskrivning:  Information om talsvarsfraser

        Fält            Beskrivning                  Typ     ID
        fras_id          Löpnummer                   int(11) auto ID
        fras_frasnamn       Frasens namn                  varchar(255)
        fras_frasmanus       Manus till frasen               varchar(255)Namn:     hv
Prefix:    hv
Beskrivning:  Hänvisningar

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        hv_id           ID                       int(15) auto  ID
        hv_uid           UUID*                     varchar(38)  ID2
        hv_gruppuid        Unikt ID till grupphänvisning         varchar(38)  ID4
        hv_rollid         ID till Roll                  int(15)    ID3
        hv_rolluid         UUID*                     varchar(38)  ID3
        hv_orsid          Id till orsakstabell              int(2)
        hv_orsuid         UUID*                     varchar(38)
                                   Sida 7 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        hv_fran          Från datum, tid                datetime
        hv_till          Till datum, tid                datetime
        hv_bort          Datum och tid då hänvisningen ska tas bort,  datetime
                     används endast då status är 3.
        hv_text          Hänvisnings text               mediumtext
        hv_tel_text        Text som bara ska synas för telefonist    text
        hv_status         1=Väntar på att aktiveras           int(1)
                     2=Aktiv
                     3=Ligger endast kvar som information
                     9=Väntar på att borttag processas
        hv_nruid          ID till hvnr                 varchar(38)
        hv_nrdest         Vidarekopplingsnr (när HV gjordes)      varchar(38)
        hv_tillganglig       Tillgänglig? (J/N)              char(1)
        hv_extra          Nummersträng som slogs på telefonen      varchar(8)
        hv_vem           Hänvisningen skapad av            int(11)
                     0 = Telefonist
                     1 = Växel
                     2 = Schema
                     3 = Röstsystem
                     4 = Person
                     5 = Sekreterare
        hv_tel           Vem har gjort hänvisningen          int(15)
        hv_teluid         UID till ovanstående             varchar(38)
        hv_sign          Vem har gjort hänvisningen (signatur)     varchar(16)
        hv_partuid         Partition vid replikering           varchar(38)
        hv_ts           Automatisk tidsstämpel            timestampNamn:     hvschema
Prefix:    hvs
Beskrivning:  Schemalagda hänvisningar

        Fält            Beskrivning                  Typ
        hvs_id           ID                      int(15) auto  ID
        hvs_uid          UUID*                     varchar(38)  ID2
        hvs_rollid         ID till Roll                 int(15)    ID3
        hvs_rolluid        UUID*                     varchar(38)
        hvs_vemkod         Kod för vem som gjort schema         int(11)
                     0 = Telefonist
                     1 = Växel
                     2 = Schema
                     3 = Röstsystem
                     4 = Person
                     5 = Sekreterare
        hvs_datfran        Datum från då schema är giltigt        date
        hvs_dattill        Datum t.o.m då schema är giltigt       date
        hvs_vecka         Vecka då Schema ska vara giltigt       int(1)
                     0 = Alla veckor
                     1 = Udda veckor
                     2 = Jämna veckor
                     3 = Var 3:e vecka
                     4 = Var 4:e vecka
                     5 = Var 5:e vecka
        hvs_tidfran        Tidpunkt då schema ska starta         varchar(4)
        hvs_tidtill        Tidpunkt du schema ska upphöra        varchar(4)
        hvs_dagfran        Dag då schema ska starta           int(1)
                     0 = Alla dagar
                     1..7 = måndag..söndag
                     8 = Vardagar
                     9 = Helgdagar
        hvs_dagtill        Dag då schema ska upphöra           int(1)
        hvs_orsid         ID till Orsak                 int(2)
        hvs_orsuid         UUID*                     varchar(38)
        hvs_text          Fri text ex när personen återkommer      varchar(255)
        hvs_tillganglig      Tillgänglig eller frånvarande? (J/N)     char(1)
        hvs_kod          Avser schema frånvaro eller närvaro (ex    char(1)
                     telefontid)
                     F = Frånvaro (Default)
                     N = Närvaro
        hvs_hvnruid        ID till hvnr                 varchar(38)
        hvs_andrad         Ändrad datum, tid               datetime
        hvs_andradtel       Ändrad av vem                 int(15)
        hvs_andradsign       Ändrad av vem (signatur)           varchar(16)
        hvs_partuid        Partition vid replikering           varchar(38)
        hvs_ts           Automatisk tidsstämpel            timestampNamn:     hvnr
Prefix:    hvnr
                                  Sida 8 av 30
                            860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
Beskrivning:  Destinationer till hänvisningar

        Fält             Beskrivning                    Typ      ID
        hvnr_uid           ID                        varchar(38)  ID
        hvnr_rollid         ID till roll                   int      ID2, ID4
        hvnr_rolluid         UUID*                       varchar(38)
        hvnr_vaxel          ID till växel                   int      ID3, ID4
        hvnr_vaxeluid        UUID*                       varchar(38)
        hvnr_infoid         ID till info                   int
        hvnr_infouid         UUID*                       varchar(38)
        hvnr_infotid         ID till info-tabell                int
        hvnr_dest          Fyll i ett destinationsnummer           varchar(30)
        hvnr_beskr          Beskrivning av destinationen           varchar(30)
        hvnr_sort          Sortering                     int
        hvnr_partuid         Partition vid replikering             varchar(38)
        hvnr_ts           Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     info
Prefix:    info
Beskrivning:  Vilka olika informationer/fält som kan förekomma i systemet

        Fält             Beskrivning                    Typ      ID
        info_id           Löpnummer                     int(15) auto  ID
        info_uid           UUID*                       varchar(38)  ID2
        info_katid          ID till kategori                 int(15)
        info_katuid         UUID*                       varchar(38)
        info_text          Ledtext för tjänsten/numret ex          varchar(20)
                      Anknr
                      E-post
                      Mobil nummer
        info_obl           Är uppgiften obligatorisk J/N           char(1)
        info_medsysid        Ska uppgiften ligga till grund för meddelande   int(2)
                      överföring ex E-post
        info_medsysuid        UUID*                       varchar(38)
        info_andrad         Ändrad datum, tid                 datetime
        info_andradtel        Ändrad av vem                   int(15)
        info_andradsign       Ändrad av vem (signatur)             varchar(16)
        info_typ           Typ kod till fältet                varchar(10)
                      NUM = Numeriskt
                      TEXT = Alfanumeriskt
                      ANKNR = Anknr
                      URL = Urlkod
                      MED = Meddelande system
                      DAT = Datum
                      TID = Tid
                      JPEG = JPEG bild
                      COMBO = Fält med föreslagna alternativ
        info_lngd          COMBORO = Fält med fasta alternativ
                      Längd på fältet                  int(4)
        info_sok           Sökbar:                      char(1)
                      N = Nej
                      J = Ja
                      F = Ja, även i frisökning
        info_tabid          ID till Tabell                  int(15)    ID3
                      Är 0 om info-raden bara är en rubrik/dö-fält
        info_namn          Fältnamn                     varchar(40)  ID3
        info_nummer         Om land, riktnummer samt prefix ska kunna     char(1)
                      anges
        info_default         Default värde                   varchar(40)
        info_ordning         I vilken ordning skall posterna presenteras.   int(15)
                      Gäller Ändra samt Möta, i Svara används bild-
                      tabellerna.
        info_hemlig         Ska fältet hanteras som hemligt          char(1)
        info_hjalp          Beskrivning av fältet, för webbanvändare     varchar(255)
        info_typdata         Valdata, om fältet ska ha fördefinierade värden  varchar(255)
        info_partuid         Partition vid replikering             varchar(38)
        info_ts           Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     infobin
Prefix:    infob
Beskrivning:  Samma som infodata fast lagrar binär data, t.ex. bilder

        Fält             Beskrivning                    Typ      ID
        infob_uid          UUID*                       varchar(38)  ID2
        infob_id2          ID till ursprunglig tabell ex roll, kort etc   int(11)    ID
        infob_uid2          UUID*                       varchar(38)
        infob_tid          ID till tabell                  int(11)    ID
                                     Sida 9 av 30
                             860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        infob_id             ID till Info                   int(11)   ID
        infob_iuid            UUID*                       varchar(38) ID
        infob_text            Fri text ex Anknytningsnummer, E-post etc     mediumblob
        infob_mime_type         Binärdatats mime-typ               varchar(40)
        infob_partuid          Partition vid replikering             varchar(38)
        infob_ts             Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     infodata
Prefix:    infod
Beskrivning:  Till varje tabell kan det finnas x antal informations fält vilka måste finnas med i tabellen Info.

        Fält               Beskrivning                    Typ      ID
        infod_uid            UUID*                       varchar(38)  ID2
        infod_id2            ID till ursprunglig tabell ex roll, kort etc   int(15)    ID
        infod_uid2            UUID*                       varchar(38)
        infod_tid            ID till tabell                  int(15)    ID
        infod_id             ID till Info                   int(15)    ID,ID3
        infod_iuid            UUID*                       varchar(38)
        infod_text            Fri text ex Anknytningsnummer, E-post etc     varchar(255)  ID3
        infod_hemlig           Ska värdet hanteras som hemligt          char(1)
        infod_partuid          Parition vid replikering             varchar(38)
        infod_ts             Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     infokat
Prefix:    ikat
Beskrivning:  Vilka olika kategorier av informations block som finns

        Fält               Beskrivning                    Typ      ID
        ikat_id             Löpnummer                     int(15) auto  ID
        ikat_uid             UUID*                       varchar(38)  ID2
        ikat_text            Kategori text                   varchar(40)
        ikat_partuid           Partition vid replikering             varchar(38)
        ikat_ts             Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     infosprak
Prefix:    infos
Beskrivning:  Språktexter till info-tabellen

        Fält               Beskrivning                    Typ      ID
        infos_uid            ID                        varchar(38)  ID2
        infos_infoid           ID till info                   int(11)    ID, ID3
        infos_infouid          UUID*                       varchar(38)
        infos_tabid           ID till tabellen                 int(11)    ID
        infos_sprak           Språkkod                     char(3)    ID
                        sv = Svenska
                        dk = Danska
                        en = Engelska
                        de = Tyska
                        no = Norska
                        fr = Franska
        infos_text            Den översatta texten               varchar(80)
        infos_hjalp           Text på svenska, eller beskrivande text      varchar(255)
        infos_typdata          Valdata, om fältet ska ha fördefinierade värden  varchar(255)
        infos_partuid          Partition vid replikering             varchar(38)
        infos_ts             Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     internmed
Prefix:    intmed
Beskrivning:  Internmeddelanden

        Fält               Beskrivning                    Typ      ID
        intmed_id            ID till internmeddelandet             int(11) auto  ID
        intmed_uid            UUID*                       varchar(38)  ID2
        intmed_datum           Datum då meddelandet skrevs in          datetime
        intmed_bort           Datum då meddelandet ska sluta visas       datetime
        intmed_text           Fri text                     text
        intmed_sign           Vem som skapat internmeddelandet         varchar(16)
        intmed_partuid          Partition vid replikering             varchar(38)
        intmed_ts            Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     internmedsign
                                      Sida 10 av 30
                           860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
Prefix:    intmedsign
Beskrivning:  Vilka signaturer som fått vilka internmeddelanden

        Fält             Beskrivning                   Typ      ID
        intmedsign_sign       Vilken signatur som fått meddelandet      varchar(16)  ID
        intmedsign_signuid      UUID*                      varchar(38)  ID2
        intmedsign_med        Vilket meddelande                int(11)    ID
        intmedsign_meduid      UUID*                      varchar(38)
        intmedsign_last       Är meddelandet läst               datetime
        intmedsign_partuid      Partition vid replikering            varchar(38)
        intmedsign_ts        Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     kontakter
Prefix:    kont
Beskrivning:  Personens egna kontakter

        Fält             Beskrivning                   Typ      ID
        kont_id           ID                       int(11) auto  ID
        kont_uid           UUID*                      varchar(38)  ID2
        kont_rollid         ID till ägaren av kontakten           int(15)    ID3
        kont_rolluid         UUID*                      varchar(38)
        kont_genom          Tillåter vi genombrytning om man ringer på   char(1)
                      något av de nummer som tillhör personen.
        kont_enamn          Efternamn                    varchar(255)
        kont_fnamn          Förnamn                     varchar(255)
        kont_kat           Kategori ID                   int(15)
        kont_katuid         UUID*                      varchar(38)
        kont_medstatus        Meddelandestatus                int
                      0 = Inga meddelanden
                      1 = Meddelanden finns
        kont_partuid         Partition vid replikering            varchar(38)
        kont_ts           Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     kontaktkat
Prefix:    kontaktkat
Beskrivning:  Kategorier till personens egna kontakter

        Fält             Beskrivning                   Typ      ID
        kontaktkat_id        ID                       int(11) auto  ID
        kontaktkat_uid        UUID*                      varchar(38)  ID2
        kontaktkat_rollid      ID till ägaren av kategorien          int(11)    ID3
        kontaktkat_rolluid      UUID*                      varchar(38)
        kontaktkat_text       Kategoritext                  varchar(50)
        kontaktkat_partuid      Partition vid replikering            varchar(38)
        kontaktkat_ts        Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     kontmed
Prefix:    kontmed
Beskrivning:  Meddelanden till kontakter

        Fält             Beskrivning                   Typ      ID
        kontmed_id          ID                       int      ID
        kontmed_uid         UUID*                      varchar(38)  ID2
        kontmed_kontid        ID till kontakten                int      ID
        kontmed_kontuid       UUID*                      varchar(38)
        kontmed_medsysid       Vilket meddelandesystem som ska användas till  int
                      meddelandet
        kontmed_medsysuid      UUID*                      varchar(38)
        kontmed_partuid       Partition vid replikering            varchar(38)
        kontmed_ts          Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     kort
Prefix:    kort
Beskrivning:  Kortnummer

        Fält             Beskrivning                   Typ      ID
        kort_id           ID                       int(15) auto  ID
        kort_uid           UUID*                      varchar(38)  ID2
        kort_vaxelid         ID till vaxel                  int(15)    ID3
        kort_vaxeluid        UUID*                      varchar(38)
        kort_rid           ID till ev kortnummer rubrik          int(15)
        kort_ruid          UUID*                      varchar(38)
        kort_nr           Kortnummer                   varchar(10)  ID3
                                   Sida 11 av 30
                             860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        kort_kat            Ska kortnumret vara med i katalogen     char(1)
        kort_web            Ska kortnumret vara med i webben      char(1)
        kort_andrad           Ändrad datum, tid              datetime
        kort_andradtel         Ändrad av vem                int(15)
        kort_andradsign         Ändrad av vem (Signatur)          varchar(16)
        kort_partuid          Partition vid replikering          varchar(38)
        kort_ts             Automatisk tidsstämpel           timestampNamn:     kortrub
Prefix:    kortr
Beskrivning:  Om kortnummer ska underordnas vissa rubriker

        Fält              Beskrivning                 Typ      ID
        kortr_id            Löpnummer                  int(15) auto  ID
        kortr_uid            UUID*                    varchar(38)  ID2
        kortr_text           Rubrik text                 varchar(40)
        kortr_andrad          Ändrad datum, tid              datetime
        kortr_andradtel         Ändrad av vem                int(15)
        kortr_andradsign        Ändrad av vem (signatur)          varchar(16)
        kortr_partuid          Partition vid replikering          varchar(38)
        kortr_ts            Automatisk tidsstämpel           timestampNamn:     leta
Prefix:    leta
Beskrivning:  Leta textregister

        Fält              Beskrivning                 Typ      ID
        leta_id             ID                     int(11) auto  ID
        leta_uid            UUID*                    varchar(38)  ID2
        leta_namn            Namn                    varchar(40)  ID3
        leta_kategori          Kategoritext                varchar(40)  ID4
        leta_sokomr           Sökområde                  int(11)
        leta_sokomruid         UUID*                    varchar(38)
        leta_web            Visas på webben               int(1)
        leta_text            Textmassan                 mediumtext
        leta_andrad           Senast ändrad datum             datetime
        leta_andradtel         Senast ändrad från terminal         int(11)
        leta_andradsign         Senast ändrad av signatur          varchar(16)
        leta_partuid          Partition vid replikering          varchar(38)
        leta_ts             Automatisk tidsstämpel           timestampNamn:     letasokord
Prefix:    letas
Beskrivning:  Sökord till leta textregister

        Fält              Beskrivning                 Typ      ID
        letas_uid            UUID*                    varchar(38)  ID4
        letas_letaid          ID till leta                int(11)    ID, ID3
        letas_letauid          UID till ovanstående            varchar(38)
        letas_id            ID till sökord               int(11)    ID, ID2
        letas_sokorduid         UID till ovanstående            varchar(38)
        letas_kod            Kod                     int(11)    ID
        letas_partuid          Partition vid replikering          varchar(38)
        letas_ts            Automatisk tidsstämpel           timestampNamn:     mata
Prefix:    mata
Beskrivning:  Mäta-tabell

        Fält              Beskrivning                 Typ      ID
        mata_id             ID                     int(15) auto  ID
        mata_tid            Datum, tid                 datetime
                                      Sida 12 av 30
                    860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        mata_kod    MedAv = Meddelandelampan släckt           varchar(20)  ID2
               MedPå = Meddelandelampan tänd
               Stäng = Telefonen hänvisad
               Öppna = Telefonen öppnad
               Talsvar = Samtal inkommit till talsvar på ankn
               Flashtalsvar = Flash till telefonist från talsvar
               Transfer = Samtal kopplat
               ADM.X, IVR.X = Till för CDR
               antanknr, antroller, antschema = Antal
               Call = Telefonist ringt på anknr
               Flash = Flash till telefonist
               Med = Meddelande
        mata_val    MedX = Meddelande skickat med X
               Ny = Nytt meddelande / ny hänvisning        varchar(19)
               Bort = Borttaget meddelande / hänvisning
               Ändrad = Ändrat meddelande / hänvisning
        mata_tel    Telefonistnr                    int(15)
        mata_sign   Signatur                      varchar(16)
        mata_bord   Bord                        int(2)
        mata_anknr   Anknytning                     varchar(20)  ID5
        mata_vaxel   Växel                        int(15)
        mata_orskod  Vilken orsakskod som användes            int(2)
        mata_vem    Vem som gjorde hänvisningen/meddelandet       int(11)
        mata_typ    ?                          varchar(40)
        mata_nr    ?                          varchar(20)
        mata_rollid  ID till roll                    int(15)
        mata_extra1  Extra fält                     varchar(255)
        mata_extra2  Extra fält                     varchar(255)
        mata_extid   Externt ID                     varchar(40)
        mata_anr    Inringande                     varchar(40)  ID3
        mata_bnr    Sökte vem                      varchar(40)  ID4
        mata_cnr    Kopplat till                    varchar(40)
        mata_dest   Destination vid t.ex. meddelanden          varchar(255)
        mata_lngd   Längd på t.ex. meddelanden             int(15)
        mata_visaej  Mata-posten ska ej visas              int(1)     ID6Namn:     med
Prefix:    med
Beskrivning:  Meddelande

        Fält      Beskrivning                     Typ      ID
        med_id     ID                         int(15) auto  ID
        med_uid    UUID*                        varchar(38)  ID2
        med_rollid   ID till roll eller kontakt             int(15)    ID3
        med_rolluid  UUID*                        varchar(38)
        med_rollid2  Meddelandet angivet av en person          int(15)
        med_rolluid2  UUID*                        varchar(38)
        med_tid    Tabellid till roll eller kontakt          int
        med_dat    Meddelande mottaget datum, tid           datetime
        med_utdat   Meddelande gått ut datum, tid            datetime
        med_text    Fri text                      mediumtext
        med_status   Status kod för meddelande              int(2)
               0 = Nytt meddelande ej behandlat
               1 = Meddelande behandlat
               2 = Meddelande överföring till andra system
               påbörjat
               3 = Meddelande överfört till alla kring system
               4 = Meddelande sparat
               5 = Meddelandet är ett s.k plus meddelande
               (Endast till för telefonist)
               9 = Meddelande processas för borttag
        med_mallid   Meddelande mall som användes vid inskrivning    int(15)
        med_malluid  UUID*                        varchar(38)
        med_vemkod   Meddelandet mottaget av               int(11)
               0 = Telefonist
               1 = Växel
               2 = Schema
               3 = Röstsystem
               4 = Person
               5 = Sekreterare
        med_tel    Vid vilken telefonistplats som meddelandet togs   int(15)
               emot
        med_teluid   UID till ovanstående                varchar(38)
        med_sign    Vilken telefonist har tagit emot meddelandet    varchar(16)
        med_partuid  Partition vid replikering              varchar(38)
        med_ts     Automatisk tidsstämpel               timestamp
                             Sida 13 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
Namn:     medmall
Prefix:    medmall
Beskrivning:  Meddelandemallar

        Fält            Beskrivning                     Typ      ID
        medmall_id         Löpnummer                      int(11) auto  ID
        medmall_uid        UUID*                        varchar(38)  ID2
        medmall_title       Mallens namn                     varchar(40)
        medmall_text        Malltexten                      mediumtext
        medmall_andrad       Ändrad senast datum                 datetime
        medmall_andradtel     Ändrad senast vid terminal              int(11)
        medmall_andradsign     Ändrad senast av signatur              varchar(16)
        medmall_partuid      Partition vid replikering              varchar(38)
        medmall_ts         Automatisk tidsstämpel                timestampNamn:     medmallfalt
Prefix:    medmallf
Beskrivning:  Fält till meddelandemallarna

        Fält            Beskrivning                     Typ      ID
        medmallf_uid        ID                          varchar(38)  ID2
        medmallf_mallid      Koppling till medmall                int(11)    ID3
        medmallf_malluid      UUID*                        varchar(38)
        medmallf_field       Fältnummer                      int(11)
        medmallf_text       Text                         varchar(30)
        medmallf_number      Ska man skriva in ett nummer             int(1)
        medmallf_required     Är den obligatorisk                 int(1)
        medmallf_prio       Prioritet                      int(11)
        medmallf_partuid      Partition vid replikering              varchar(38)
        medmallf_ts        Automatisk tidsstämpel                timestampNamn:     medmed
Prefix:    medmed
Beskrivning:  Till varje meddelande kan det finnas x antal olika meddelande sätt

        Fält            Beskrivning                     Typ      ID
        medmed_id         Löpnummer                      int(15) auto  ID
        medmed_uid         UUID*                        varchar(38)  ID2
        medmed_medid        ID till meddelandet, om ej angivet gäller      int(15)    ID3
                     uppgifterna som default.
        medmed_meduid       UUID*                        varchar(38)
        medmed_medsysid      Id till Meddelandesystem               int(15)    ID3
        medmed_medsysuid      UUID*                        varchar(38)
        medmed_infoid       Id till Info                     int(15)    ID3
        medmed_infouid       UUID*                        varchar(38)
        medmed_tim         Timma som meddelande tjänsten ska          int(2)
                     aktiveras, om inte ifyllt gäller detta alla timmar
        medmed_min         Minut som meddelande tjänsten ska aktiveras     int(2)
        medmed_text        Annat nr eller ex E-post adress som jag vill ha   varchar(80)
                     mitt meddelande till
        medmed_wmsgid       ID till w_msg tabellen                int
        medmed_status       Statuskod                      int
                     0 = Överföring begärd (ej behandlad av pAktiv)
                     1 = Överföring pågår (sparat till w_msg)
                     2 = Överföring klar
                     3 = Fel

        medmed_feltext       Feltext (om medmed_status=3)             varchar(100)
        medmed_partuid       Partition vid replikering              varchar(38)
        medmed_ts         Automatisk tidsstämpel                timestampNamn:     medsys
Prefix:    medsys
Beskrivning:  Vilka olika meddelande system som kan förekomma i systemet

        Fält            Beskrivning                     Typ      ID
        medsys_id         Löpnummer                      int(11) auto  ID
        medsys_uid         UUID*                        varchar(38)  ID2
        medsys_kod         Kod för meddelande system              varchar(10)
                     EP = E-post
                     SMS = SMS
                     MC = Minicall
                     FAX = Fax
                     P = Printer
                     K = Kvitto skrivare
                                  Sida 14 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        medsys_meddelaid     Numerisk kod för meddelandesystem, används    int(11)
                     av programmet som sköter överföringen: Vision
                     80/20 Meddela
        medsys_andrad       Ändrad datum, tid                 datetime
        medsys_andradtel     Ändrad av vem                   int(15)
        medsys_andradsign     Ändrad av vem (signatur)             varchar(16)
        medsys_def        Förvald                      char(1)
        medsys_pref        Prefix                      varchar(5)
        medsys_rostmed      Ska överföring få ske till detta meddelandesätt  char(1)
                     vid röstmeddelanden (J/N)
        medsys_rostmeddef     Ska överföring ske till detta meddelandesätt   char(1)
                     som standard vid röstmeddelanden (J/N)
        medsys_reception     Ska information om när besökare anlänt      char(1)
                     skickas via detta meddelandesystem? (J/N)
        medsys_web        Ska detta meddelandesystem synas i webben?    char(1)
                     (J/N)
        medsys_medlngd      Maximal längd detta meddelandesätt klarar,    int(11)
                     dock kan man med medsplit skicka fler
                     meddelanden vid denna gräns
        medsys_medsplit      Tillåt att meddelandet delas upp i flera vid   char(1)
                     uppnådd medlngd (J/N)
        medsys_partuid      Partition vid replikering             varchar(38)
        medsys_ts         Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     modifierat
Prefix:    mod
Beskrivning:  Tabell som uppdateras när något ändras i systemet

        Fält           Beskrivning                    Typ      ID
        mod_id          ID                        int(15) auto  ID
        mod_tid          Tabell ID                     int(15)
        mod_id2          ID i den tabell som avses             int(15)
        mod_datum         Datum, tid då ändringen skedde          datetime    ID2
        mod_typ          Typ av förändring                 int(5)
                     0 = Borttaget
                     1 = Nytt
                     2 = Ändrat
        mod_sign         Signatur på vem som gjorde ändringen       varchar(16)
        mod_rollid        Den roll som påverkas               integer
        mod_anknr         Den anknytning som påverkas            varchar(45)Namn:     msg_voicemail_info
Prefix:    msg
Beskrivning:  Information om röstmeddelanden

        Fält           Beskrivning                    Typ      ID
        msg_id          Löpnummer                     int(11) auto  ID
        msg_str_id        Meddelande ID i röstsystemet           varchar(80)  ID2
        msg_time         Datum, tid                    datetime
        msg_from         Meddelandets avsändare (A-nummer)         varchar(50)
        msg_state         Kan vara:                     enum
                     NEW
                     READ
                     SAVED
                     DELETED
        msg_length        Längd på meddelandet               int(11)
        msg_info         Information                    varchar(80)
        msg_text         Text                       varchar(100)
        roll_id          Vem meddelandet är till              int(11)Namn:     namn
Prefix:    namn
Beskrivning:  Personuppgifter

        Fält           Beskrivning                    Typ      ID
        namn_id          Löpnummer                     int(15) auto  ID
        namn_uid         UUID*                       varchar(38)  ID2
        namn_fnamn        Förnamn                      varchar(40)
        namn_enamn        Efternamn                     varchar(40)
        namn_passord       Passord till webklient (krypterad)        varchar(15)  ID3
        namn_andrad        Ändrad datum, tid                 datetime
        namn_andradtel      Ändrad av vem                   int(15)
        namn_andradsign      Ändrad av vem (signatur)             varchar(16)
        namn_oldid        Tidigare ID                    varchar(22)  ID4
        namn_slutat        Slutat datum tid                 datetime
                                  Sida 15 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        namn_partuid       Partition vid replikering             varchar(38)
        namn_ts          Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     orgdef
Prefix:    orgdef
Beskrivning:  Organisationsträd

        Fält           Beskrivning                    Typ      ID
        orgdef_id         Löpnummer, Nyckel i Rollorg            int(15) auto  ID
        orgdef_uid        UUID*                       varchar(38)  ID2
        orgdef_subid       Sub-ID Förälder                  int(15)    ID3
        orgdef_subuid       UUID*                       varchar(38)
        orgdef_text        Text                       varchar(100)
        orgdef_sort        Sorterings begrepp                int(4)
        orgdef_prio        Prioritet                     int(3)
        orgdef_andrad       Ändrad datum                   datetime
        orgdef_andradtel     Ändrad av telefonistnr              int(15)
        orgdef_andradsign     Ändrad av signatur                varchar(16)
        orgdef_partuid      Partition vid replikering             varchar(38)
        orgdef_ts         Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     orsak
Prefix:    ors
Beskrivning:  Hantering av hänvisningskoder

        Fält           Beskrivning                    Typ      ID
        ors_id          Orsaksnummer                   int(2)     ID
        ors_uid          UUID*                       varchar(38)  ID2
        ors_text         Orsaks text                    varchar(25)
        ors_ktext         Orsaks text i kort format             varchar(8)
        ors_tidkod        Kod hur orsaken ska hanteras           int(11)
                     0 = Tills vidare
                     1 = Addera tid
                     2 = Tilldela tid
        ors_icon         Icon till hänvisningen              varchar(20)
        ors_kod          0 = Alla                     int(10)
                     1 = Endast i hänvisa
                     2 = Endast i snabb hänvisa
        ors_tillganglig      Ska telefonen var tillgänglig (öppen) (J/N)    char(1)
        ors_narv         Närvarande men tar ej samtal           char(1)
        ors_man          Tilldela månad                  int(2)
        ors_dag          Tilldela dag                   int(2)
        ors_tim          Tilldela timma                  int(2)
        ors_min          Tilldela minut                  int(2)
        ors_vxlkod        Kod hur extra inmatning från telefon ska tolkas  int(11)
                     0 = Inte alls
                     1 = Som datum
                     2 = Som tid
                     3 = Som datum och tid
        ors_addtim        När hänvisning gått ur hur många timmar ska    int(2)
                     texten ligga kvar
        ors_addmin        När hänvisning gått ur hur många timmar ska    int(2)
                     texten ligga kvar
        ors_nyid         Ny orsakskod efter midnatt            int(2)
        ors_visaweb        Om denna orsakskod får visas på webben (J/N)   char(1)

        ors_tvingatillganglig   Ska ors_tillganglig vara tvingande        integer
                     0=Nej
                     1=Ja
                     2=Nej, men ska användas som standard
        ors_frasid        ID till fras-tabellen               integer
        ors_andrad        Ändrad datum, tid                 datetime
        ors_andradtel       Ändrad av vem                   int(15)
        ors_andradsign      Ändrad av vem (signatur)             varchar(16)
        ors_partuid        Partition vid replikering             varchar(38)
        ors_ts          Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     reception
Prefix:    rec
Beskrivning:  Receptioner i företaget

        Fält           Beskrivning                    Typ      ID
        rec_id          ID till receptionen                int(15) auto  ID
        rec_uid          UUID*                       varchar(38)  ID2
        rec_namn         Receptionens namn                 varchar(100)  ID3
                                   Sida 16 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        rec_fnr          Vad besökskortens nummerserie börjar på     int(5)
        rec_tnr          Vad besökskortens nummerserie slutar på     int(5)
        rec_sokoid         Vilket sökområde receptionen tillhör      int(15)
        rec_sokouid        UUID*                      varchar(38)
        rec_skrid         Windows skrivaridentitet            varchar(200)
        rec_kortmallid       Vilken kortmall ska användas          int(15)
        rec_kortmalluid      UUID*                      varchar(38)
        rec_hemlig         Ska besökarna vara hemliga? (0/1)        int(1)
        rec_andrad         Senast ändrad datum               datetime
        rec_andradtel       Senast ändrad från terminal           int(15)
        rec_andradsign       Senast ändrad av signatur            varchar(16)
        rec_partuid        Partition vid replikering            varchar(38)
        rec_ts           Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     recsaml
Prefix:    recsaml
Beskrivning:  Samlingsbegrepp för reception

        Fält            Beskrivning                   Typ     ID
        recsaml_id         ID till samlingsbegrepp             int(15) auto ID
        recsaml_uid        UUID*                      varchar(38) ID2
        recsaml_text        Samlingsbegrepp, t.ex. kurser          varchar(100)
        recsaml_partuid      Partition vid replikering            varchar(38)
        recsaml_ts         Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     repl_command
Prefix:    repl_command
Beskrivning:  Kommandon som ska utföras på partitioner i replikerade system

        Fält            Beskrivning                   Typ      ID
        repl_command_uid      UUID*                      varchar(38)  ID
                     Meddelandetyp
                     check-extension=Kontrollera HV på en
                     anknytning
                     check-role=Kontrollera HV på en roll
                     check-hv=Kontrollera en HV
                     update-msglamp=Uppdatera medlampan på en
                     ankn
                     update-role-status=Uppdatera rollstatus
        repl_command_msg      informationen på en roll            varchar(200)
        repl_command_msgtext    Meddelandetext (XML format)           longtext
                     <params>
                      <roleuid/>
                      <roleid/>
                      <hvid/>
                      <anknr/>
                      <vaxel/>
                     </params>
        repl_command_sender    Avsändare av kommandot             varchar(80)
        repl_command_recipient   Mottagare av kommandot             varchar(80)
        repl_command_partuid    Vilken partition kommandot ska utföras på    varchar(38)
        repl_command_ts      Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     repl_mod
Prefix:    mod
Beskrivning:  Loggning på alla ändringar som sker i systemet. OBS! Endast om replikeringen är installerad.

        Fält            Beskrivning                   Typ      ID
        mod_id           Löpnummer                    int      ID,ID2
        mod_uid          UUID*                      varchar(38)
        mod_kind          Typ av förändring                int(1)
        mod_tab          I vilken tabell förändringen skett       int(1)
        mod_tabuid         UID på den post i tabellen som ändrats     varchar(38)
        mod_partuid        Vilken partition ändringen inträffade i     varchar(38)
        mod_nodeuid        Vilken nod ändringen inträffade i        varchar(38)
        node_ts          Automatisk tidsstämpel             timestamp   ID2Namn:     repl_mod_node
Prefix:    modnode
Beskrivning:  Statustabell för noder

        Fält            Beskrivning                   Typ      ID
        modnode_id         Löpnummer                    int(15) auto  ID
                                  Sida 17 av 30
                            860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        modnode_nodeuid       Noden som denna status avser        varchar(38)     ID2
        modnode_lastid        Senaste repl_mod-posten behandlad av noden int
        modnode_updatetime      Status senast uppdaterad          timestampNamn:     repl_node_partitions
Prefix:    nodepart
Beskrivning:  Länktabell som anger vilka partitioner (områden) som ingår i vilka noder (servrar)

        Fält             Beskrivning                   Typ      ID
        nodepart_uid         UUID*                      varchar(38)  ID
        nodepart_nodeuid       Nod-id                     varchar(50)
        nodepart_partuid       Partitions-id                  varchar(38)
        nodepart_resync       1=Omsynkning begärd               int(1)
        nodepart_ts         Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     repl_nodes
Prefix:    node
Beskrivning:  Vilka noder (servrar) som finns

        Fält             Beskrivning                   Typ      ID
        node_uid           UUID*                      varchar(38)  ID
        node_name          Namn på nod                   varchar(50)
        node_ts           Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     repl_partitions
Prefix:    part
Beskrivning:  Vilka områden (partitioner) som finns

        Fält             Beskrivning                   Typ      ID
        part_uid           UUID*                      varchar(38)  ID
        part_name          Namn på partition                varchar(50)
        part_global_partuid     Om partitionen ingår i en gemensam partition  varchar(38)
        part_owner_nodeuid      Vilken nod som äger denna partition       varchar(38)
        part_ts           Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     repl_sortera
Prefix:    repl_sortera
Beskrivning:  Sorteringstabell vid replikering

        Fält             Beskrivning                   Typ      ID
        repl_sortera_id       Löpnummer                    int(11)    ID
        repl_sortera_uid       UUID*                      varchar(38)
        repl_sortera_id2       ID till den post som ska sorteras om      int(15)
        repl_sortera_uid2      UID till ovanstående              varchar(38)
        repl_sortera_tid       Tabell som ovanstående ID hör till       int(15)
        repl_sortera_dat       Datum/tid då sortering begärdes         datetime
        repl_sortera_tel       Den telefonistplats som begärde sorteringen   int(15)
        repl_sortera_sign      Den användare som begärde sortering       varchar(16)
        repl_sortera_kod       Sorteringskod                  int(1)
                      0=Post borttagen
                      1=Post ändrad
        repl_sortera_partuid     Partition som id2 tillhör
        repl_sortera_ts       Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     roll
Prefix:    roll
Beskrivning:  En person (namn) kan ha flera olika roller

        Fält             Beskrivning                   Typ      ID
        roll_id           Löpnummer                    int(15) auto  ID
        roll_uid           UUID*                      varchar(38)  ID2
        roll_namnid         Id till namn                  int(15)    ID3
        roll_namnuid         UUID*                      varchar(38)  ID4
        roll_anknr          Anknytningsnummer                varchar(20)  ID5
        roll_vaxel          ID till vaxel                  int(15)    ID5
        roll_vaxeluid        UUID*                      varchar(38)
        roll_anknr2         Sido anknytning oftast dect           varchar(20)  ID6
        roll_vaxel2         ID till vaxel för anknr2            int(15)    ID6
        roll_vaxeluid2        UUID*                      varchar(38)
                      Två roll_anknr finns som standard, men vid
                      behov läggs fler upp
                                   Sida 18 av 30
                            860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        roll_sokomr         Används för att skapa olika sökområden,       int(11)
                      Kontrollera att sökområdet finns i Sokorg
        roll_sokomruid        UUID*                        varchar(38)
        roll_katnamn         Med i namn katalog                  char(1)
        roll_katorg         Med i organisatorisk katalog             char(1)
        roll_katprio         Placering i organisatorisk katalog          int(3)
        roll_katweb         Med i webb katalog                  char(1)
        roll_anknprio        Placering i ankn bild                int(11)
        roll_mall          Är detta en mall? (0=Nej, 1=Ja)           int(1)
        roll_dnd           Rollen stängd? (Do Not Disturb aktiverat?)      char(1)
        roll_hvnruid         ID till hvnr                     varchar(38)
        roll_oppenvkuid       ID till hvnr (när telefonen ska vara öppen)     varchar(38)
        roll_andrad         Ändrad datum, tid                  datetime
        roll_andradtel        Ändrad av vem                    int(15)
        roll_andradsign       Ändrad av vem (signatur)               varchar(16)
        roll_partuid         Partition vid replikering              varchar(38)
        roll_ts           Automatisk tidsstämpel                timestampNamn:     rollinst
Prefix:    rollinst
Beskrivning:  Inställningar till roller

        Fält             Beskrivning                     Typ      ID
        rollinst_id         Löpnummer                      int(11) auto  ID
        rollinst_uid         UUID*                        varchar(38)  ID2
        rollinst_rollid       ID till roll                     int(11)    ID3
        rollinst_rolluid       UUID*                        varchar(38)  ID4
        rollinst_falt        Inställningsnamn                   varchar(40)  ID3
        rollinst_text        Värde                        varchar(90)  ID4
        rollinst_partuid       Partition vid replikering              varchar(38)
        rollinst_ts         Automatisk tidsstämpel                timestampNamn:     rollmall
Prefix:    rollmall
Beskrivning:  Till varje roll kan det finnas x antal olika meddelande mallar

        Fält             Beskrivning                     Typ      ID
        rollmall_rollid       ID till Roll                     int(15)    ID
        rollmall_mallid       ID till Mall                     int(15)    IDNamn:     rollmed
Prefix:    rollmed
Beskrivning:  Till varje roll kan det finnas x antal olika meddelande sätt

        Fält             Beskrivning                     Typ      ID
        rollmed_id          ID                          int(15) auto  ID
        rollmed_uid         UUID*                        varchar(38)  ID2
        rollmed_rollid        ID till Roll                     int(15)
        rollmed_rolluid       UUID*                        varchar(38)
        rollmed_hvid         ID till hänvisning, om ej angivet gäller       int(15)
                      uppgifterna som default.
        rollmed_hvuid        UUID*                        varchar(38)
        rollmed_infoid        Id till Info                     int(15)
        rollmed_infouid       UUID*                        varchar(38)
        rollmed_medsysid       Vilket meddelandesystem som ska användas       int(15)

        rollmed_medsysuid      UUID*                        varchar(38)
        rollmed_rostmedsysid     Vilket meddelandesystem som ska användas       int(15)
                      vid röstmeddelanden
        rollmed_rostmedsysuid    UUID*                        varchar(38)
        rollmed_tim         Timma som meddelande tjänsten ska          int(2)
                      aktiveras, om inte ifyllt gäller detta alla timmar

        rollmed_min         Minut som meddelande tjänsten ska aktiveras     int(2)

        rollmed_text         Annat nr eller ex E-post adress som jag vill ha   varchar(80)
                      mitt meddelande till
        rollmed_partuid       Partition vid replikering              varchar(38)
        rollmed_ts          Automatisk tidsstämpel                timestampNamn:     rollorg
Prefix:    rollorg
Beskrivning:  Till varje roll kan det finnas x antal olika organisationer knutna
                                    Sida 19 av 30
                            860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        Fält             Beskrivning                    Typ      ID
        rollorg_uid         ID                        varchar(38)  ID2
        rollorg_rollid        ID till Roll                   int(15)    ID,ID3
        rollorg_rolluid       UUID*                       varchar(38)
        rollorg_id          ID till Organisation               int(15)    ID,ID4
        rollorg_orgdefuid      UUID*                       varchar(38)
        rollorg_kat         Med i katalog                   char(1)
        rollorg_prio         Prioriteras i katalog               int(10)
        rollorg_partuid       Partition vid replikering             varchar(38)
        rollorg_ts          Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     rollors
Prefix:    rollors
Beskrivning:  Till varje roll kan det per orsaks kod finnas för inställda värden, Används dels vid hänvisa men även vid snabb hänvisning

        Fält             Beskrivning                    Typ      ID
        rollors_uid         ID                        varchar(38)  ID2
        rollors_rollid        ID till roll                   int(15)    ID
        rollors_rolluid       UUID*                       varchar(38)
        rollors_orsid        Id till orsak                   int(15)    ID
        rollors_orsuid        UUID*                       varchar(38)
        rollors_tim         Default åter timma                int(2)
        rollors_min         Default åter minut                int(2)
        rollors_addtim        Default lägger vi på x antal timmar        int(2)
        rollors_addmin        Default lägger vi på x antal minuter       int(2)
        rollors_kod         Anger i vilka lägen orsaken ska kunna aktiveras  int(1)
                      1 = Alla
                      2 = Endast hänvisning
                      3 = Endast snabbhänvisning

        rollors_narv         Styr närvaro                   char(1)
        rollors_partuid       Partition vid replikering             varchar(38)
        rollors_ts          Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     rollsokord
Prefix:    rolls
Beskrivning:  Till varje roll kan det finnas x antal olika sökord knutna

        Fält             Beskrivning                    Typ      ID
        rolls_uid          ID                        varchar(38)  ID2
        rolls_rollid         ID till Roll                   int(11)    ID,ID3
        rolls_rolluid        UUID*                       varchar(38)
        rolls_id           ID till Sökord                  int(11)    ID,ID4
        rolls_sokorduid       UUID*                       varchar(38)
        rolls_kat          Med i katalog                   char(1)
        rolls_sort          Sortering/Ordning                 int(11)    ID5
        rolls_partuid        Partition vid replikering             varchar(38)
        rolls_ts           Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     rollstatus
Prefix:    rollstat
Beskrivning:  Varje roll har även en post i rollstatus där aktuella status-koder finns

        Fält             Beskrivning                    Typ      ID
        rollstat_rollid       ID till Roll                   int(15)    ID
        rollstat_voicestatus     0=Saknas                     int(1)
                      1=Röstmeddelande finns
        rollstat_medstatus      0=Saknas                     int(1)
                      1=Aktivt text meddelande finns
                      2=Sparade textmeddelande finns
        rollstat_infomedstatus    0=Saknas                     int(1)
                      1=Infomeddelande finns
        rollstat_hvstatus      0=Saknas                     int(1)
                      1=Aktiv hänvisning och stängd telefon
                      2=Aktiv hänvisning med öppen telefon
                      3=Aktiv hänvisning från tid passage system
                      4=Hänvisning sparad
                      5=Aktiv vidarekoppling
        rollstat_narvstatus     0=Saknas                     int(1)
                      1=På plats och tar samtal
                      2=På plats tar ej samtal
                      3=På plats tar ej samtal eller blixt meddelande
                      4=Ej på plats
                                    Sida 20 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        rollstat_telstatus     0=Telefonlur på                int(1)
                     1=Telefonlur av
        rollstat_flera       Ingår personen i en delad-anknytning      char(1)
        rollstat_count       Räknas upp med 1 varje gång status ändras på  int(15)
                     anknytningen
        rollstat_hvors       Orsakskod vid HV                int(11)
        rollstat_hvater      Nästa återkomsttid vid HV           datetime
        rollstat_lastav      Låst av signatur                varchar(16)
        rollstat_vaxelvk      Aktuell vidarekoppling enligt växeln      varchar(40)
        rollstat_vaxelvktyp    Typ av aktuell vidarekoppling enligt växeln  int(1)
                     ?=Alltid
                     ?=Vid upptagetNamn:     senare
Prefix:    senare
Beskrivning:  Senarelagda förändringar

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        senare_id         ID till senarelagd förändring         int(11)    ID
        senare_sql         Sql frågan som skall köras           text
        senare_namnid       Idnumret till namntabellen som berörs av    int(11)
                     ändringen
        senare_rollid       Idnumret till rolltabellen som berörs     int(11)
        senare_updtid       När sql frågan skall utföras          datetime    ID2Namn:     shortcode
Prefix:    sc
Beskrivning:  Växelkommandon (skript)

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        sc_id           Löpnummer                   integer    ID
        sc_uid           UUID*                     varchar(38)  ID2
        sc_rollid         Rollid                     integer    ID3
        sc_rolluid         UID till ovanstående              varchar(38)  ID4
        sc_commands        Kommandon                   text
        sc_title          Namn på kommandon-skriptet           varchar(40)
        sc_prio          Prioritet                   integer
        sc_partuid         Partition (område)               varchar(38)
        sc_ts           Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     signatur
Prefix:    sign
Beskrivning:  Användare

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        sign_uid          ID                       varchar(38)  ID2
        sign_sign         Signatur                    varchar(16)  ID
        sign_namn         Namn                      varchar(40)
        sign_passord        Lösenord                    varchar(40)
        sign_rights_andra     0 = Endast telefonistbehörighet        int(6)
                     1 = Kommer åt föreslå ändringar
                     2 = Kommer åt ändra
                     3 = Kommer åt acceptera webbändringar
                     4 = Kommer åt ändra pro
                     5 = Kommer åt system-mappen i ändra pro
                     6 = Kommer åt allt
        sign_sprak         Språk                     varchar(3)
        sign_rollid        Koppling till roll               int(15)
        sign_rolluid        UUID*                     varchar(38)
        sign_partuid        Partition vid replikering           varchar(38)
        sign_ts          Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     sok
Prefix:    sok
Beskrivning:  Söktabell

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        sok_id           Löpnummer                   int(15) auto  ID
                                 Sida 21 av 30
                           860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        sok_typ          Fält sökning                  int(11)    ID2,ID10
                     0=Fri sök
                     1=Förnamn
                     2=Efternamn
                     3=Tele
                     4=Kortnr
                     5=Sökord
                     6=Organisationsträd
                     7=Infodata (persondata)
                     8=Trädid
                     9=Anknr
                     10=Leta
                     11=Kontakter
        sok_sokomr         12=Tips
                     Sökområde                   int(11)    ID3,ID10
        sok_text          Sökordet                    varchar(40)  ID4,ID10
        sok_radnr         Radnummer används vid org           int(5)    ID5
        sok_webprio        Sorteringsordning på webben          int(11)    ID13
        sok_sokord         Placering i organisation            int(11)
        sok_sokord2        Oftast Namn                  varchar(40)  ID14
        sok_sokord3        Oftast förnamn                 varchar(40)  ID15
        sok_anknr         Anknytningsnummer               varchar(40)  ID6
        sok_vaxel         Växelid                    int(11)    ID16
        sok_namnid         Namnid                     int(11)
        sok_kod          Kodning för att minimera söktiden       int(11)    ID7
                     0=Fri sök
                     1=Förnamn
                     2=Efternamn
                     3=Tele
                     4=Kortnr
                     5=Sökord
                     6=Organisationsträd
                     7=Infodata (persondata)
                     8=Trädid
                     9=Anknr
                     10=Leta
                     11=Kontakter
        sok_visaweb        12=Tipsinte i Webben
                     N=Visa                     char(1)    ID8
                     H=Hemlig
        sok_id2          ID till ursprunglig tabell ex roll, kort etc  int(15)    ID11
        sok_tid          ID till tabell                 int(15)
        sok_rub          Rubriktext för sökning             varchar(40)  ID9
        sok_typ2          ID kopplat till info              int(15)    ID12
        sok_partuid        Partuid som sökposten tillhör         varchar(38)  ID13Namn:     sok2
Prefix:    sok2
Beskrivning:  Hjälptabell vid sökning

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        sok2_sokomr        Sökområde                   int(11)    ID
        sok2_text         Sökordet                    varchar(40)  ID,ID2
        sok2_ant          Hur många finns totalt             int(15)
        sok2_fri          Antal fritext träffar             int(15)
        sok2_fnamn         Antal förnamns träffar             int(15)
        sok2_enamn         Antal efternamns träffar            int(15)
        sok2_sokord        Antal sökords träffar             int(15)
        sok2_trad         Antal träffar i trädet             int(15)
        sok2_infodata       Antal träffar i infodata            int(15)
        sok2_tele         Antal träffar i teleregistret         int(15)
        sok2_kort         Antal träffar i kortnummerregistret      int(15)
        sok2_leta         Antal träffar i leta              int(15)
        sok2_kontakter       Antal träffar i kontakter           int(15)
        sok2_ankn         Antal träffar på anknytningsnr         int(15)
        sok2_partuid        Partuid som sökposten tillhör         varchar(38)  ID3Namn:     sok_url
Prefix:    surl
Beskrivning:  Snabbsökningar för telefonist

        Fält            Beskrivning                  Typ     ID
        surl_uid          ID                       varchar(38) ID2
        surl_prefix        Prefix                     varchar(20) ID
        surl_description      Beskrivning                  varchar(30)
        surl_url          URL att gå till ($ = infoga parameter)     varchar(255)
        surl_openlocal       1=Öppna i svara                int(3)
                     0=Öppna i web
                                    Sida 22 av 30
                           860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        surl_symbol         Symbol som också kan anges vid sökning     char(1)
                      t.ex. <
        surl_partuid        Partition vid replikering           varchar(38)
        surl_ts           Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     sokomr
Prefix:    soko
Beskrivning:  Sökområde

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        soko_id           Löpnummer                   int(11) auto  ID
        soko_uid          UUID*                     varchar(38)  ID2
        soko_text          Beskrivning                  varchar(20)
        soko_kod          Snabbkod                    char(1)
        soko_visaweb        Ska sökområdet visas i webben? (J/N)      char(1)
        soko_partuid        Partition vid replikering           varchar(38)
        soko_ts           Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     sokord
Prefix:    sokord
Beskrivning:  Sökord

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        sokord_id          Löpnummer                   int(11) auto  ID
        sokord_uid         UUID*                     varchar(38)  ID2
        sokord_subid        Referens till föräldern            int(11)    ID3
        sokord_subuid        UUID*                     varchar(38)
        sokord_text         Sökords texten                 varchar(40)
        sokord_kat         Ska sökordet visas i katalog          char(1)
        sokord_sort         Den ordning sökorden ska visas i ändra     int(11)
        sokord_kod         0 = Frisökning                 int(1)
                      1 = Förnamn
                      2 = Efternamn
                      3 = Leta
        sokord_andrad        Ändrad datum, tid               datetime
        sokord_andradtel      Ändrad av vem                 int(11)
        sokord_andradsign      Ändrad av vem (signatur)            varchar(16)
        sokord_partuid       Partition vid replikering           varchar(38)
        sokord_ts          Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     soksnabb
Prefix:    ss
Beskrivning:  Snabbsökningsknappar för webben

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        ss_uid           UUID*                     varchar(38)  ID2
        ss_rollid          ID till roll                  int(11)    ID
        ss_rolluid         UID till ovanstående              varchar(38)
        ss_idx           Sub ID                     int(4)     ID
        ss_namn           Namn på knappen                varchar(40)
        ss_pkt           Sökningsdata                  text
        ss_sign           Signatur                    varchar(10)
        ss_partuid         Partition vid replikering           varchar(38)
        ss_ts            Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     sortera
Prefix:    sortera
Beskrivning:  Poster som ska sorteras in och ev överföring till telefonist pc

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        sortera_id         Löpnumer för sortera              int(11) auto  ID
        sortera_id2         ID till ursprunglig tabell ex roll, kort etc  int(15)    ID2
        sortera_tid         ID till tabell                 int(15)    ID2
        sortera_dat         Datum, tid                   datetime
        sortera_tel         Vem har lagt upp posten            int(15)
        sortera_sign        Vem har lagt upp posten (signatur)       varchar(16)
        sortera_kod         0=Post borttagen                int(1)
                      1=Post ändrad
        sortera_partuid       Partition (område)               varchar(38)Namn:     stat
                                    Sida 23 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
Prefix:    stat
Beskrivning:  Statistik uppgifter

        Fält            Beskrivning                   Typ      ID
        stat_id          Löpnummer                    int(15) auto  ID
        stat_rollid        Id till roll                   int(15)    ID2
        stat_typ          Vad avser statistiken              varchar(10)  ID2
                     VAXEL = Växeltransaktioner
                     ANDRA = Ändra
                     WEBANDRA = Ändringar från webben
                     SYSTEM = Systemmeddelanden
                     ERROR = Felmeddelanden
                     WARNING = Varningsmeddelanden
        stat_sign         Kvittering av fel                varchar(16)
        stat_tid          Datum och tid                  datetime    ID3
        stat_text         Statistik text                  varchar(80)Namn:     sync_ext
Prefix:    syncext
Beskrivning:  Anknytningssynkronisering med externa system

        Fält            Beskrivning                   Typ      ID
        syncext_anknr       Anknytningsnummer                varchar(20)  ID
        syncext_rollid       Rollid                      int(11)    ID2
        syncext_otherid      Externt id                    int(11)
        syncext_time        Datum, tid                    datetimeNamn:     sync_parts
Prefix:    sync_parts
Beskrivning:  Översättningstabell mellan FleXi företagsbegrepp och Vision 80/20 partitioner

        Fält            Beskrivning                   Typ      ID
        sync_parts_id       Löpnummer                    int(15)    ID
        sync_parts_partuid     Vision 80/20 partition              int(11)    ID2
        sync_parts_flexiid     Företags-ID i FleXi               int(11)    ID3Namn:     synonym
Prefix:    syn
Beskrivning:  Lista på vanliga namn som är synonymer till varandra, ex. Karlsson och Carlsson

        Fält            Beskrivning                   Typ      ID
        syn_uid          ID                        varchar(38)  ID2
        syn_gruppuid        Grupp ID                     varchar(38)  ID
        syn_text          Text                       varchar(40)  ID,ID3
        syn_kod          Synonym avser 1 (förnamn), 2 (efternamn)     char(1)
        syn_sort          Sorteras på i katalog? (Endast 1 per grupp)   int(11)
        syn_partuid        Partition vid replikering            varchar(38)
        syn_ts           Automatisk tidsstämpel              timestampNamn:     system
Prefix:    sys
Beskrivning:  Systeminställningar

        Fält            Beskrivning                   Typ      ID
        sys_uid          UUID*                      varchar(38)  ID2
                                  Sida 24 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        sys_falt          Fält, giltiga värden är            varchar(20)  ID
                     VERSION = Vilken version kunden har
                     KUNDNAMN = Kundens namn
                     KUNDDOMAN = Kundens domän (utan @)
                     MEDFL = Medflytta till externt nr J/N
                     EPOST-FEL = Epost vid fel och problem
                     EPOST-ANDRA = Epost vid begäran av ändr.
                     NARV = Hantera som närvarosystem
                     SPARMED = Spara meddelanden i antal dagar
                     SOKEXKL = Sökområden som ska exkluderas
                     vid sökning på allt. Separeras med
                     kommatecken.
                     SOKMAXANT = Varna för långsam sökning då
                     sökantal uppnår detta värde. 0 - Varna aldrig
                     ORGLOCK = Trädet låst? (används av Ändra
                     Pro)
                     HVNRUID = Vad som ska hända med hänvisad
                     telefon som standard
                     m.fl.


        sys_text          Text                     varchar(80)
        sys_andrad         Ändrad datum, tid               datetime
        sys_andradtel       Ändrad vid terminal              int(11)
        sys_andradsign       Ändrad av vem                 varchar(16)
        sys_partuid        Partition (område)              varchar(38)  ID3
        sys_ts           Automatisk tidsstämpel            timestampNamn:     tabell
Prefix:    tab
Beskrivning:  Vilka tabeller som finns

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        tab_id           Löpnummer                   int(15)    ID
                     1 = roll
                     2 = sokord
                     3 = orgdef
                     4 = extra
                     5 = kort
                     6 = tele
                     7 = namn
                     8 = sokord
                     9 = tips
                     10 = besokare
                     12 = jour
                     15 = kontakter
        tab_namn          20 = leta
                     Tabellnamn (obs måste vara rätt angivet)   char(40)   ID2Namn:     tel
Prefix:    tel
Beskrivning:  Information om telefonistborden

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        tel_id           Telefonistnummer               int(15)    ID
        tel_uid          UUID*                     varchar(38)  ID2
        tel_vaxelid        Id til vaxel                 int(15)
        tel_vaxeluid        UUID*                     varchar(38)
        tel_bord          Bordsnummer                  int(2)
        tel_sokomr         Sökområde vid sökning             int(11)
        tel_sokomruid       UUID*                     varchar(38)
        tel_defpartuid       Standardpartition för denna telefonistplats  varchar(38)
        tel_forcepart       Tvinga standardpartition           integer
                     0=Nej
                     1=Ja
        tel_anknr         Anknytningsnummer till telefonisten      varchar(20)
        tel_retur         Till grundbild efter avslutat samtal J/N   char(1)
        tel_partuid        Partition vid replikering           varchar(38)
        tel_ts           Automatisk tidsstämpel            timestampNamn:     tele
Prefix:    tele
Beskrivning:  Teleadministrativa uppgifter

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
                                  Sida 25 av 30
                            860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        tele_id            Löpnummer                  int(15) Auto  ID
        tele_uid           UUID*                    varchar(38)  ID2
        tele_anknr          Anknr                    varchar(20)  ID3
        tele_vaxel          ID till vaxel                int(15)    ID3
        tele_andrad          Ändrad datum, tid              datetime
        tele_andradtel        Ändrad av vem                int(15)
        tele_andradsign        Ändrad av vem (signatur)          varchar(16)
        tele_partuid         Partition vid replikering          varchar(38)
        tele_ts            Automatisk tidsstämpel           timestampNamn:     tips
Prefix:    tips
Beskrivning:  Tipstabell

        Fält             Beskrivning                 Typ      ID
        tips_id            Löpnummer                  int(11) auto  ID
        tips_uid           UUID*                    varchar(38)  ID2
        tips_rollid          Vem tipset tillhör             int(11)    ID3
        tips_rolluid         UUID*                    varchar(38)
        tips_text           Text att visa                text
        tips_tid           Koppling till tabell            int(11)
        tips_falt           Fält att koppla till            int(11)
        tips_faltuid         UID till ovanstående            varchar(38)
        tips_rollid2         Koppling till annan person         int(11)
        tips_rolluid2         UID till ovanstående            varchar(38)
        tips_ikon           Länk till tipsikoner            int(11)
        tips_ikonuid         UID till ovanstående            varchar(38)
        tips_ordning         Sorteringsordning              int(11)
        tips_web           Får tipset visas i webben? (J/N)      char(1)
        tips_sok           Ska tipset vara sökbart           char(1)
        tips_frandat         Visas från datum              date
        tips_frantid         Visas från tid               char(4)
        tips_tilldat         Visas till datum              date
        tips_tilltid         Visas till tid               char(4)
        tips_dagar          Visas dagar, binärt-booleskt, position:   int(11)
                       1 - måndag
                       2 - tisdag
                       3 - onsdag
                       4 - torsdag
                       5 - fredag
                       6 - lördag
                       7 - söndag
        tips_andrad          Ändrad datum, tid              datetime
        tips_andradtel        Ändrad från vilken terminal         int(15)
        tips_andradsign        Ändrad av vem (signatur)          varchar(16)
        tips_partuid         Partition vid replikering          varchar(38)
        tips_ts            Automatisk tidsstämpel           timestampNamn:     tipsikoner
Prefix:    tipsi
Beskrivning:  Tabell innehållande ikoner till tips

        Fält             Beskrivning                 Typ      ID
        tipsi_id           Löpnummer                  integer auto  ID
        tipsi_uid           UUID*                    varchar(38)  ID2
        tipsi_data          Själva ikonen, genomskinlig         mediumtext
        tipsi_datavit         Själva ikonen, med vit bakgrund       mediumtext
        tipsi_andra          Ska ikonen visas i ändra?          integer
        tipsi_typ           Typ av ikon                 integer
                       0=Informationsikon
                       1=Telefonist tips (blått i)
                       2=Slutat ikon
                       3=Ersättarikon
        tipsi_beskr          Beskrivande text till ikonen        varchar(255)
        tipsi_partuid         Partition vid replikering          varchar(38)
        tipsi_ts           Automatisk tidsstämpel           timestampNamn:     vaxel
Prefix:    vaxel
Beskrivning:  Information om de växlar / grupper som ingår i systemet

        Fält             Beskrivning                 Typ      ID
        vaxel_id           Löpnummer                  int(15)    ID
        vaxel_uid           UUID*                    varchar(38)  ID2
        vaxel_subid          Nummer till röstbrevlåda för denna växel  int(15)
                                    Sida 26 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        vaxel_node         Nodenummer till växeln                char(3)
        vaxel_bnode        Antal B'n i noden (om större än 0)          int(2)
        vaxel_lngd         Anknytningsnummer längd               int(1)
        vaxel_lngd2        Länd på anknr som kan skippas vid växel       int(1)
                     kommunikation, används oftast för inledande
                     nollor.
        vaxel_talsvar       Vad är det för talsvar                varchar(10)
                     VIP2000
                     Datatal
                     Objecta
        vaxel_typ         Vad det är för växel                 varchar(10)
                     MD110
                     Meridian
                     Philips
        vaxel_namn         Namn på växeln                    varchar(20)
        vaxel_ovrorsid       ID till orsak för övriga orsakskoder < 0 eller > 9  int(2)

        vaxel_ovrorsuid      UUID*                        varchar(38)
        vaxel_blankorsid      ID til orsak om orsakskod inte är angiven från    int(2)
                     växeln
        vaxel_blankorsuid     UUID*                        varchar(38)
        vaxel_medsys        Meddelande system                  int(2)
        vaxel_medsysuid      UUID*                        varchar(38)
        vaxel_medvant       Meddelande väntar ska aktiveras på denna       char(1)
                     växel J/N
        vaxel_land         Land nummer till denna växel för ex katalog och   varchar(10)
                     web ex (46) för England
        vaxel_riktnr        Riktnummer till denna växel för ex katalog och    varchar(10)
                     web ex 500 för Skövde
        vaxel_huvudnr       Huvudnummer till växeln               varchar(40)
        vaxel_visa         Information om hur anknytninngs nummer ska      varchar(40)
                     visas.
        vaxel_prefix        Prefix till växel                  varchar(10)
        vaxel_andrad        Ändrad datum, tid                  datetime
        vaxel_andradtel      Ändrad av vem                    int(15)
        vaxel_andradsign      Ändrad av vem (signatur)               varchar(16)
        vaxel_partuid       Partition vid replikering              varchar(38)
        vaxel_ts          Automatisk tidsstämpel                timestampNamn:     vaxel_info
Prefix:    vaxel_info
Beskrivning:  Växelinformation

        Fält            Beskrivning                     Typ      ID
        vaxel_info_vaxelid     ID till växel                    int(11)    ID
        vaxel_info_anknr      Anknytningsnr                    varchar(10)  ID
        vaxel_info_fnamn      Förnamn                       varchar(40)
        vaxel_info_enamn      Efternamn                      varchar(40)
        vaxel_info_ts       Automatisk tidsstämpel                timestampNamn:     vaxelnr
Prefix:    vnr
Beskrivning:  Växelnummer tabell

        Fält            Beskrivning                     Typ      ID
        vnr_uid          ID                          varchar(38)  ID2
        vnr_vaxel         ID till växel                    int(11)    ID
        vnr_vaxeluid        UUID*                        varchar(38)
        vnr_startnr        Anknytningsserie start                int(11)    ID
        vnr_slutnr         Anknytningsserie slut                int(11)
        vnr_prefix         Växelprefix                     varchar(15)
        vnr_partuid        Partition vid replikering              varchar(38)
        vnr_ts           Automatisk tidsstämpel                timestampNamn:     vkmem
Prefix:    vkmem
Beskrivning:  Minnestabell för vidarekopplingar

        Fält            Beskrivning                     Typ      ID
        vkmem_anknr        Anknytning                      varchar(20)  ID
        vkmem_vkdest        Destination                     varchar(20)Namn:     web_fav
                                   Sida 27 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
Prefix:    fav
Beskrivning:  Personliga favoriter i webben

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        fav_uid          ID                       varchar(38)  ID2
        fav_rollid         Roll id                    int(5)    ID
        fav_rolluid        UUID*                     varchar(38)  ID
        fav_rollid2        Favoritens roll id               int(5)    ID
        fav_rolluid2        UUID*                     varchar(38)  ID
        fav_partuid        Partition vid replikering           varchar(38)
        fav_ts           Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     web_queues
Prefix:    q
Beskrivning:  Köer som syns i webben

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        q_id2           ID till roll                  int(11)    ID
        q_name           Könamn                     varchar(30)  IDNamn:     web_relations
Prefix:    w_rel
Beskrivning:  Sekreterarrelationer i webben

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        w_rel_rollid        ID till roll                  int(11)    ID
        w_rel_rollid2       ID till roll                  int(11)    ID
        w_rel_state        Aktuell relationsstatus            int(1)Namn:     web_sessions
Prefix:    ws
Beskrivning:  Sessioner (cookies) i webben

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        ws_session         Sessionsnyckel                 varchar(32)  ID
        ws_ts           Tidsstämpel                  datetime
        ws_text          Innehåll                    textNamn:     web_settings
Prefix:    s
Beskrivning:  Personliga inställningar i webben

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        s_id            Roll id                    int(11)    ID
        s_uid           UUID*                     varchar(38)  ID2
        s_startpage        Startsida                   int(11)
        s_undock          Ska telefoniraden ligga i eget fönster (J/N)  char(1)
        s_speedkeys        Vilka globala knappar som är kopplade till   smallint(6)
                     telefoni-funktionerna
        s_flash          Ska inkommande samtal flasha upp (J/N)     char(1)
        s_searchmode        Sökläge                    varchar(10)
        s_lang           Språk                     varchar(10)
        s_outlook         Koppling till outlook             varchar(10)
        s_partuid         Partition vid replikering           varchar(38)
        s_ts            Automatisk tidsstämpel             timestampNamn:     web_settings_hv
Prefix:    sh
Beskrivning:  Snabbknappar i webben

        Fält            Beskrivning                  Typ      ID
        sh_uid           UUID*                     varchar(38)  ID2
        sh_rollid         Roll id                    int(11)    ID
        sh_rolluid         UID till ovanstående              varchar(38)
        sh_idx           ID                       int(11)    ID
        sh_text          Antal dagar (från nu)             varchar(40)
        sh_from          ID till web_system_hv_from           int(11)
        sh_fromuid         UUID*                     varchar(38)
        sh_length         ID till web_system_hv_length          int(11)
        sh_lengthuid        UUID*                     varchar(38)
        sh_phone          Ska telefonen förbli öppen? (1=Ja, 0=Nej)   int(11)
                                   Sida 28 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        sh_orsak          Orsakskod                  char(2)
        sh_orsakuid        UID till ovanstående            varchar(38)
        sh_length_override     Fast till-tid                varchar(4)
        sh_buttoncaption      Knapptext                  varchar(255)
        sh_hvnruid         ID till hvnr                varchar(38)
        sh_partuid         Partition vid replikering          varchar(38)
        sh_ts           Automatisk tidsstämpel           timestampNamn:     web_settings_msg
Prefix:    sm
Beskrivning:  Meddelandemallar för webben

        Fält            Beskrivning                 Typ      ID
        sm_uid           UUID*                    varchar(38)  ID2
        sm_rollid         Roll id                   int(11)    ID3
        sm_rolluid         UID till ovanstående            varchar(38)
        sm_idx           ID                     int(11) auto  ID,ID3
        sm_title          Titel på mallen               char(64)
        sm_text          Text i mallen                char(255)
        sm_partuid         Partition vid replikering          varchar(38)
        sm_ts           Automatisk tidsstämpel           timestampNamn:     web_system
Prefix:    sys
Beskrivning:  System-tabell för webben

        Fält            Beskrivning                 Typ      ID
        sys_mail_address      System e-postadress             char(60)
        sys_hvd_address      IP-adress till Connectorn          char(15)Namn:     web_system_hv_from
Prefix:    shf
Beskrivning:  Tillgängliga från-tider på snabbhänvisningar

        Fält            Beskrivning                 Typ      ID
        shf_index         Löpnummer                  int(11) auto  ID
        shf_uid          UUID*                    varchar(38)  ID2
        shf_text          Text, t.ex. "Kl 12"             char(20)
        shf_add_days        Antal dagar (från nu)            int(11)
        shf_now          1=Nu                    int(11)
        shf_next_even_hour     1=Ta nästa jämna timme           int(11)
        shf_time          Fast från-tid                char(4)
        shf_partuid        Partition vid replikering          varchar(38)
        shf_ts           Automatisk tidsstämpel           timestampNamn:     web_system_hv_length
Prefix:    shl
Beskrivning:  Tillgängliga längder på snabbhänvisningar

        Fält            Beskrivning                 Typ      ID
        shl_index         Löpnummer                  int(11) auto  ID
        shl_uid          UUID*                    varchar(38)  ID2
        shl_text          Text, t.ex. "20 min"            char(20)
        shl_add_hour        Lägg till timmar              int(11)
        shl_add_minute       Lägg till minuter              int(11)
        shl_time          Fast återkomsttid              char(4)
        shl_add_days        Lägg till dagar               int(11)
        shl_code          ?                      int(1)
        shl_partuid        Partition vid replikering          varchar(38)
        shl_ts           Automatisk tidsstämpel           timestampNamn:     webchange
Prefix:    webc
Beskrivning:  Begärda ändringar från webben

        Fält            Beskrivning                 Typ      ID
        webc_id          ID till webbändringen            int(11)    ID
        webc_uid          UUID*                    varchar(38)  ID2
        webc_datum         Datum, tid                 datetime
        webc_rollid        Ändringar skall utföras på rollid      int(11)    ID3
        webc_rolluid        UUID*                    varchar(38)
                                   Sida 29 av 30
                          860cad38-1f05-4a40-9bcd-438012fc4c14.xls
        webc_rollid_sekr     ?                      int(11)
        webc_rolluid_sekr     UUID*                    varchar(38)
        webc_text         Kommenterande text             text
        webc_sign         Signatur                  varchar(16)
        webc_partuid       Partition vid replikering          varchar(38)
        webc_ts          Automatisk tidsstämpel           timestampNamn:     webchangefld
Prefix:    webcf
Beskrivning:  Begärda ändringar från webben på fältnivå

        Fält           Beskrivning                 Typ      ID
        webcf_id         ID                     int(11) auto  ID
        webcf_uid         UUID*                    varchar(38)  ID2
        webcf_changeid      Koppling till webchange           int(11)    ID3
        webcf_changeuid      UUID*                    varchar(38)
        webcf_infoid       Vilket info-id ska ändras          int(11)
        webcf_infouid       UUID*                    varchar(38)
        webcf_infotext      Det nya datat                varchar(255)
        webcf_partuid       Partition vid replikering          varchar(38)
        webcf_ts         Automatisk tidsstämpel           timestamp
                                   Sida 30 av 30

								
To top