1410-1411 Bossche Protocollen, Gem by wG574Q4

VIEWS: 200 PAGES: 364

									1410-1411 Bossche Protocol folio 43
Liesbet weduwe van Matheus van Doerne snijder. Gertruud dochter wijlen Willem van der
Straten, en natuurlijke Margriet en Cristien Bruijsten van der Cruijs.


1410-1411 Bossche Protocol folio 63 verso
Goijart van Bruheze


1410-1411 Bossche Protocol folio 94
Jan van Wijflet zoon wijlen Jan Bac van Tilborg.


1410-1411 Bossche Protocol folio 118
Herman van Waderle natuurlijke zoon wijlen Peter van Waderle


1410-1411 Bossche Protocol folio 140
Peter Raven zoon wijlen Emond vander Straten. Peter van Verlaer, zijn oom.


1410-1411 Bossche Protocol folio 166 verso
Jan van der Zande. Jan Wijflet.


1410-1411 Bossche Protocol folio 200 verso
Rutger Rutger Emontsoen. Evert en Art zoons van Art Melijssoen van Vlierden gehuwd met
Katalijn.
              14 Juli 1407
1410-1411 Bossche Protocol folio 201 R1187
Jan zoon van wijlen Jan Coman van Helmont heeft erfelijk overgedragen aan Jan van de Beke
van Doerne, inclusief
schepenbrief met bijbehorende rechten en verplichtingen een erfelijke pacht van een mud
rogge, Helmondse maat, te betalen
erfelijk op Maria Lichtmis uit een goed dat in de wandeling Rucvenne wordt genoemd en
gelegen is in de parochie van
Deurne. Het goed was door Jan Coman gekocht van Jan van
Rucvenne volgens schepenbrieven daar van zijnde. Deze Jan van Rucvenne heeft het goed
gekregen van het overlijden van zijn moeder Elisabeth en na het overlijden van zijn vader Jan
van Rucvenne.             Rover en Wijel.


1410 Coll. Smulders Bossche Protocol inv nr 1187 1410 - 1411 Bakel fol. 225v.
de tiende van Bakel
Willem Hendrik Maessoen
Roelof van Dijnther
Jacob Coptiten


1410-1411 Bossche Protocol folio 321
Art van Blitterwijc Heer van Blitterwijc gehuwd met Loesbet dochter wijlen Dirck van der
Donck. Wijlen Jan van der Donck zoon wijlen Dirck. Rutger van Geldrop. Daniel van Goer.
Jan van Geldrop, Jufr.Jut en Jufr. Agnes dochters van Heer Jan Hoeschot ridder. Claes van
der Donc zoon wijlen Willem.


1410-1411 Bossche Protocol folio 351
Jan de Grave zoon wijlen Gielis. Jordaen van der Schaut. Wijlen Jan van der Donck, Claes
van der Donck. Daniel van Goere. Claes van der Donck. Jan van den Grave zoon wijlen
Gielis. Jufr. Loesbet van Baex, schoonmoeder van Daniel van Goere. Jordaen van der Schaut.
Jan Baex senior zoon wijlen Hendrik van Baex.


1410-1411 Bossche Protocol folio 354 verso
IJwaen Marcelis van Deurne.


1410-1411 Bossch Prot. fol. 357 vs.
Heer Dirck Rover, ridder - wijlen Heer Rycout Koc, ridder (maant een cijns uit de
Heerlijkheid Asten) - Gijsbert Zeberts van Hoculem


1410-1411 Bossche Protocol folio 386
Jacob zoon wijlen Wouter van Brede, gehuwd met Jacoba Vollers Jacobssoen. en Aleit
dochter wijlen Jan Mannaerts. Willem Mannaertssoen IJwaen= Wijnken Mannaerssoen.
Henrick Mannaerssoen. ooms van Jacoba.


1410-1411 Bossche Protocol folio 440 verso
Mr. Wouter van Opstal.


1410-1411 Bossche Protocol folio 443 verso
Joerdaen van der Schaut en zijn broer Hendrik.


1410-1411 Bossche Protocol folio 457 verso
een hoeve op Vreecwijk.


1410-1411 Bossche Protocol folio 490
Gevaert van Duerne zoon wijle Willem. Jacob van Dommelen zoon wijlen Henrick.


1410-1411 Bossche Protocol folio 492 verso
Henrick Heijne.


19-2-1410 (paasstijl) 19-2-1409 (jaarstijl) verzameling charters Deurne 9-I.17-T.9-14-II.9
1. Arnt, wittich soen Wyrijs Vyssehers van Ludicke als hij seyde, heeft overghegeven, opge-
2. draghen ende eirflic vercoft Johan van Voerseldoncke tot behoif 's Heylichs Gheests ofter
air-
3. mer in der prochyen van Doerne al alsulken recht, ghedeelt ende toesegghen als die voirs.
Arnt
4. nu in der tijt hedde of toebehoerende weere oft namaels in ennygher manyeren vercrighen
mocht
5. als van enen mudde eirfrogs, dat Jan die Weerth wijleneer den voirs. Wyrij des
6. voirs. Arnts vader te ghelden plach uit enen stuc lants in der prochyen van Doerne voirs.
gelegen
7. ter stede geheyten Velthoevel tusschen eirfnissen Jans Weerths voirg., wileneer was, aen
8. d'een sijde ende die ghemeyn straet aen d'ander sijde, welck stuc lands Wyrij voirg. den
9. voirs. Johan den Weerth was in tijden voerleden eirfic verpacht hadde als hij seyde
10. als voir dit voirs. mudde eirfrogs. Ende Arnt voirs. heeft helmelinge vertegen op sijn
11. recht, gedeelt ende toeseggen voirs. des voirs. mudde eirfrogs tot behoif 's Heylichs
12. Gheests ofter airmer voirg., mede geloevende als princypail sculder op hem ende op allen
13. sijn guede den voirs. coeper tot behoif 's Heylichs Gheests ofter airmer voirg. dit voirs.
14. recht, gedeelt ende toeseggen des voirs. mudde eirfrogs te vrijen ende te weeren van
15. allen voircommer in den voirs. onderpande. Hier waeren over schepenen tot Doernen:
Mychiel van
16. den Wasberghe, Willem van der Heyen, Maes van der Beerren, Henric van der Haseldone,
Godert
17. van der Braken ende Dirc Muerse. Ghegeven in 't jair Onss Heeren dusent vierhondert
18. ende neghen, opten neghentyensten dach in sporkel.
in dorso aantekeningen in verschiiiend handschrift:- sanctus spiritui, hoc littera, - 14 februari
1409, Heilige Ceest


30-6-1410 verzameling charters Deurne T10 13
Iustus dominus Vander Heijden pastor quia bona et hereditates que Theoderico dicto de har-
(2) ----lis quondam Theoderici dicti de Heirlaer et Aleijdi sue uxori filie Jhans dicta vander
Heij- (3) den --horce ejusdem Jhans vander Heijden Inne successionis hereditarem ad
noluntatem suam supra- (4) dictam dicto Arnoldo a dicto Theederico de Heirlaer filio
quondam Teoderici ac Aleijde sua (5) uxore pur in hereditate scabinorem de supradictis super
hoc constat plenius concinetur legitime (6) heriditarie support aut Godefrido dicto Vander
Heijden den schoenmaker van Doerne (7) loco dicto quondam Johannis filius cum praedictis
literis in toto jure sibi in dictis liberis et in hiis que (8) commemoremur in eisdem quonis mon
competente Et affescucando resignit mon in talibus (9) consueto permittens dictus Arnoldus
ut debitor principalis super se et bona sua omnia que (10) Ryne hinde supporcoronam et
resigcionem Racab-- firmas perpetue sine concideratione (11) vic Et per omnem
obligacionem expresse dictam Arnoldi in punis exu-tem praefato Godefrido (12) omnino
disponet testes nostri fuerint scabini in supradictis Egidus de Gheel et Nychola-(13)-us
Scilder. Datum in crastino festo petri et Pauli apostolorum anno domini millesimo CCCCmo
decimo.


1412-1413 Bossche Protocol folio 49 verso
Mr. Art van Uden zoon wijlen Gerard, Claus Manssoen. Hendrick van Beke zoon wijlen Art
van Doerne. Juffr Agnes moeder van Art.
1412-1413 Bossche Protocol folio 94 + 95
't goet te Stakenborch op Velthovel. Jufr Beel weduwe Willem van den Wijngart en haar zoon
Jan Jan Kessel gehuwd Gielisse. Herman van Zelwech, alias van der Loo, gehuwd met
Mechtelt dochter van wijlen Willem en Beel. Jan van den Wijngart zoon wijlen Willem.
Henrick vander Papendonc. Willem zoon wijlen Henrick Maesseon van Ghemert. Heer Kerijs
van Rut. Gevaert van Doern zoon wijlen Willem. Jan zoon wijlen Henrick sDekens van
Helmond. Peter Gijart Ketelbueter. Henrick Schoerwegge. Jan van den Boghart. Gerit van
Eeten?. Lambert van Voerzeldonc. Jan die Snijder van Doeren. Daniel zoon wijlen Henrick
Danielssoen.


1412-1413 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne 1188 (oud 15), fol. 94,
95-97.
Herman van Zelwech alias van den Loo, tr. Mechtelt, dr. van Willem.


1412-1413 Bossch Prot. 1188 (oud 15) fol. 140
(die tiende te Parre) - Goossen van Berkel - Henrick Hadewigen den Bontwerker gehuwd met
Jut


1412 Coll. Smulders Bossche Protocol inv nr 1188 1412-1413 Bakel fol 158 en fol. 393v.
tienden van Bakel en Deurne
A.: Willem Reeuwe
Mr. Wouter van den Opstal
investiet van de kerken van Bakel en Deurne
B.: Jan Lu Adamsoen
Jan Leunis van de Kelre
Aert Vos
Marcelis Dirck Lu (borg voor Willem Reeuwe).


1412-1413 Bossche Protocol folio 190
Goijart Hendricks van Bruggen.


1412-1413 Bossche Protocol folio 215 verso
Corstiaan zoon wijlen Peter van Geffen. Hendrik Janssoen poorter van Dordrecht. gehuwd
Katelijn dochter Peter van Geffen.


1412-1413 Bossche Protocol folio 291 verso
Ghevaert van Duerne. Melis Specier gehuwd met Margriet dochter van Ghevaert.


1412-1413 Bossche Protocol folio 297
Henrick zoon wijlen Henrick Smeets van Bruggen. Art Hermans van Eijnhouts.


1412-1413 Bossche Protocol folio 314
Art Vrient en Willem zoons van Daniel Noij Vrientssoen gehuwd met Margriet.


1412-1413 Bossche Protocol folio 318 verso
Jan van der Papendonc Luijtgardensoen. en zoons Dirck en Hendrick en Jan Willem Herinc,
zijn schoonzoon. Willem Henrick Danelssoen van Vlierden. en zijn zuster Marie, Loesbet
dochter van der Papendonc


1412-1413, Deurne Bossche protocollen, R1188, folio 378v.
Arnoldus en Jacobus zonen van wijlen Wynricus die Visscher van Luik hebben verkocht aan
Henricus zoon van wijlen Henricus van Os van Doerne als man van Jutta, dochter van
Henricus Merelman en van Leene dochter van Henricus Copijs, een perceel land van twee
bunder, gelegen te Kessel, genaamd "Verreberct" en een zesde deel van een weide te Deurne
achter de akkers. En een zesde deel in een perceel te Deurne gelegen naast "die Peedel"; een
lopense houtakker etc., welke percelen Wynricus en Johannes zonen van Johannes Roselman
van Helmont en Johannes Swerts verkocht hadden aan Elene, genaamd Leene, dochter van
Henricus Copijs en haar kinderen, verwekt door haar man Henricus Merelman. De koop vindt
mede plaats ten behoeve van Henricus, Wilhelmus en Bruystinus, zonen van Henricus en
Leene voornoemd.


1412-1413 Bossche Protocol folio 378
Henrick Janssen gehuwd Liesbet dochter Peter van Geffen.


1412-1413 Bossche Protocol folio 378 verso
Art en Jacob zoons wijlen Wijnrick die Visscher van Luik. Henrick zoon wijlen Henrick van
Os van Doernen, gehuwd met Jut dochter wijlen Henrick Meijelman en Leene dochter
Henrick Copijs.


1412-1413 Bossche Protocol folio 393 verso
Mr. Wouter van den Opstal.


1412-1413 Bossche Protocol folio 399
Art Monic. Corstiaan zoon wijlen Peter van Geffen. Albert Last gehuwd met Alijt dochter
wijlen Peter. Hendrick Janssoen poorte van Dordrecht gehuwd met Katelijn dochter wijlen
Peter van Geffen.


1412-1413 Bossche Protocol folio 414
Jan van Hemert gehuwd met Heilwig. Dirick van Bergelen natuurlijke zoon van wijlen Heer
Willem van Bergelen priester. Jan van Heze, junior zoon wijlen Claes van Heze, linnen
wever.


1412-1413 Bossche Protocol folio 428 verso
Kathalijn weduwe van Ghevaert van Dueren Everssoen, en kinderen Evert, Hendric en
Margriet. Jan Loenman.


1412-1413 Bossche Protocol folio 432
Jacob Rolofssoen gehuwd Hadewig weduwe van Henrick Meijelman zoon wijlen Jan. en haar
dochters Jut en Heilwig.


1412-1413 Bossche Protocol folio 436 verso
Heer Jan Rover ridder gehuwd met Margriet. en zoons Willem Brant en Art Rover. Meeus
van Beke.


9-10-1412 Verzameling charters Deurne 12-I.2O-T12-21-II.12
1. Goedert ende Maes, gebroederen, wittiche suene wilen Jhans van der Heyen, hebben
eirflick overghege-
2. ven ende opgedragen Jhan van Voerseldonck tot behoef der Taeffelen des Heylichs
Gheests te Doer-
3. nen een mander rogs eirfpachts, welck mander rogs eirfpachts voirs. dat Jan van Beecke
4. heeft geloeft wyleneer Jhan van der Heyen was ende sinen kynderen eirflick te ghelden uyt
5. enen stuc lans inder prochyen van Doerne ghelegen in Jhans Bosschs hoeve alsij seyden,
tusschen eirf-
6. nissen wyleneer Willems van Doerne ende Jhans van der Hoeven was, ende uyten sestende
deel van den
7. huyse metter hofstat des voirs. Jhans Bosschs was, gelijc als die scepenbrief daer op
gemaect volco-
8. melic begrijpt, welck scepenbrief met allen sinen rechten ende inhauden die voirs. Godert
ende Maes
9. den voirs. Jhan tot behoef der Taeffelen des Heylichs Gheests voirs. oeck overghegeven
ende gemech-
10. ticht hebben. Ende hebben daer op ende op 't voirs. mander rogs eirfpachts voirs.
helmelinge verteghen
11. tot 's Heylichs Gheests Taeffelen behoef voirs. Mede geloevende die voirs. gebruederen
op hen ende
12. op alle huer guede d' overgeven, d' opdragen, 't mechtichen ende 't vertyen voirs. vast ende
stede te hauden.ende
13. allen voircomer van huerentwegen af doen. Hier waeren over schepenen tot Doernen:
Mychiel van den
14. Wasberch, Willem van der Heyen, Maes van der Beerren, Godert van der Braken, Dyrc
Muerse, Dire Roifs
15. ende Mercelys Goedenssoen. Ghegeven in 't jair Onss Heeren dusent vierhondert ende
twelve op
16. Sente Dyonysdach.
in dorso: 9 october 1412, Heilige Geest


23-6-1413 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 39 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Echternach. Ten overstaan van de abt verheft Kateline weduwe Gevard Everards van Duerne,
met Everard van der Dysedonck als momber en hulder, de helft van de tienden van Liessel en
geeft haar momber algemene machtiging.


23-6-1413 Wampach dl. IX akte 744a
1413, Juni 23.
Peter, Priester, Kaplan Klaus’ von Gynnich, Abtes von Sankt.Willibrord zu Echternach
(Epternaken) im Stift von Trier, als dessen Kommissar für die niederen Gegenden laut der
transsumierten Urkunde vom vorhergehenden 15. Juni, bekundet, dass Kateline, Witwe
weiland Gevarts, Everards Sohn von Deurne, vor ihm und den nachbenannten Echternacher
Lehnsmannen nach den Bräuchen des Hofes von Echternach die Hälfte des Zehnten von
Liessel zu Lehen genommen hat. Everard van der Dyesedonc als Momper der Kateline leistet
für sie Hulde und Treueid, so wie die Echternacher Lehnsmannen zu tun gewohnt sind. —
Siegler: Peter; mit ihm die Lehnsleute: Ysebout van Berghelen; Janne van Kessel; Art,
Udemans Sohn; Willem, Udemans Sohn; Peter, Sohn weiland Peter Oirlemans; Jan. Sohn
weiland Heinrichs Maes van Gemerd; (bis auf das dritte gut erhaltene Siegel sind nur die
Einschnitte der andern nachweisbar).
Gegeven op sinte Jans avent Baptisten int jair Ons Heren dusent vierhondert ende dertiene.
Originalurkunde auf den Staatsarchiv zu Luxemburg, Abt.
29 (A). — Hinweis in der HS. 18, Abt. 15, S. 314, nr. 96, auf dem Historischen Institut zu
Luxemburg.


23-6-1413 Wampach dl. IX akte 744b
744b•
1413, Juni 23.
Peter, Priester, Kaplan und Kommissar Klaus’ von Gymnich, Abtes von Sankt Willibrord zu
Echternach in Stift von Trier, bekundet, dass vor ihm und den Echternacher Lehnsmannen:
Ysehout van Berghelen, Jan van Kessel, Willem, Udemans Sohn, Peter, Sohn weiland Peters
Oirlemans, und Jan, Sohn weiland Heinrichs Maes von Gemerd, Kateline, Witwe weiland
Gevarts, Everards Sohn von Deurne, den Everard van derDyesendonc alle Rechte eingeraumt
habe, te doen ende te laten, te winnen ende te verliesen in die helfte van der tienden te Liessel
gelijc haer selven. — Siegler: Peter, Kommissar, und die genannten Lehnsleute; (Bruchstucke
von Siegel 3 und 4).
Gegeven op sinte Jans avent Baptisten int jair Ons Heren dusent vierhondert ende dertien.
Originalurkunde (Pergarnent) auf den Staatsarchiv zu Luxemburg A, 29(A). — Regest in der
HS. 18, Abt. 15, S. 314, nr. 97 (zum Jahre 1415, auf den Historischen Institut daselbst.


1414-1415 Bossche Protocol folio 62 verso
't goet te Stakenborch, Mr.Goijart van Rode. Jan van den Wijnghart zoon wijlen Willem. En
Jan van Kessel gehuwd met dochter wijle Willem. Herman van Zelwich alias van de Loo
gehuwd met Mechtelt.


1414-1415 Bossche Protocol folio 62 verso
Dochter van wijlen Willem van den Wijngarde, gehuwd met Beel dochter wijlen Jan Spierinc
van Dijnter en Luijtgart.
1414-1415 Bossche Protocol folio 73 verso
Art van Doerne zoon wijlen Willem. Melis Sceversteen zoon wijlen Melis Specier. Ghevaert
van Doerne zoon wijlen Willem.


1414-1415 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne 1189 (oud 16), fol.
75v.
Art van Doerne, tienden uit 't goed ten Bomen (zie Boxtel).


1414-1415 Bossche Protocol folio 79 verso
Art vander Heijden zoon wijlen Art, van der Heijden van Scijnle, gehuwd Heijlwig dochter
Hendrick Maessoen van Doeren.


1414-1415 Bossche Protocol folio 79 verso
Jan junior zoon van wijlen Hendrik Danelssoen t.b.v. zijn broer Daniel.


1414-1415 Bossche Protocol folio 102
Ghevaert van Doerne zoon wijlen Willem. Melis Sceversteen


1414-1415 Bossche Protocol folio 103
Daniel zoon wijlen Jan Danelssoen van Vechel.


1414-1415 Bossche Protocol folio 119
Jan van Audehoesten. Melis zoon wijlen Ghevaert Melijssoen. Henrick van der Papendonc
zoon wijlen Marcelis. Jan junior zoon wijlen Henrick Danelsssoen van Vlierden.


1414-1415 Bossche Protocol folio 123
Henrick Henrick Maessoen van Doerne


1414-1415 Bossche Protocol folio 132
Melis Sceversteen. Hector Specier zijn broer.


1414-1415 Bossche Protocol folio 139 verso
Heer Wouter van der Opstal priester, investiet van Bakel en Deurne.


1414-1415 Bossche Protocol folio 140
Gevaert van Doren zoon wijlen Willem. Melis Sceversteen zoon wijlen Melis Specier
gehuwd met Margriet dochter van Gevaert. Boudewijn Hoeft van Bijnderen. kinderen wijlen
Willem van den Wijngaert
1414-1415 Bossche Protocol folio 157
Mechtelt van den Kolc. Reijneer van den Kolc zoon van Peter van Meervoirt.


1414-1415 Bossche Protocol folio 161
Daneel Jan Deenkenssoen gehuwd met Luijtgart dochter Lodewijck van Bladel gehuwd met
Liesbet natuurlijke dochter van wijlen heer Dirck vander Papendonc priester. zoon wijlen Jan
vander Hijnden. Henrick Marcelis van den Papendonc.


1414 Coll. Smulders Bossche Protocol inv nr 1189 1414-1415 Bakel fol. 174
de tienden van Bakel en Deurne
Jacob Coptiten voor Willem Reeuwe
Mr. Wouter van den Opstal.


1414-1415 Bossche Protocol folio 177
Art Lemmenssoen.


1414-1415 Bossche Protocol folio 194
Henrick Henrick van den Schoer. Henrick Marcelis Gheenteenssoen.


1414-1415 Bossche Protocol folio 199 verso
Evert van den Boghart zoon wijlen Jan van den Boghaerde van Doeren. Art Vrient van
Doerne.


1414-1415 Bossche Protocol folio 266
Art van Doerne zoon wijlen Willem.


1414-1415 Bossche Protocol folio 287
de hoeve ter Vloet. Jan van Bruheze en zoon Jan. Henrick van der Schaut.


1414-1415 Bossche Protocol folio 332 verso
Hadewig weduwe Jan Zuetric en dochter Margriet, en Beel. wijlen Meeus van Beke, Hilla
vrouw van Meeus Zuetric
1414-1415 Bossche Protocol folio 339
Goijart Willems die Vriese gehuwd Aleijt dochter Jan die Scriever. wilen Luijtgart dochter
Emond van der Straten. Jan die Smijt van Dijesdonck.


1414-1415 Bossche Protocol folio 345
Gevaert van Doerne zoon wijlen Willem. Melis Sceversteen zoon wijlen Melis Specier.
1414-1415 Bossche Protocol folio 351 verso
De zoons wijlen Henrick Stamer gehuwd Liesbet van Amstel dochter wijlen Henrick van
Schaut. Helmuth van Kammich.


28-2-1414 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 8
Bruesten Bruestens soen van den Schoetacker, in den namen ende van wegen Bruesten
Ysbouts soen, heeft wael betuycht met schepenen van Helmont in eenen gebannen gedynge
dat hem die richter van Helmont een pant gelevert heeft met vonnis ende met recht also als
gewoenlic ende recht is ende tot behoef Bruestens Ysbouts soen voirs. voir sinen
achterstedigen jairpacht die den voirs. Bruesten Ysbouts soen geloekende was van huse ende
hof ende enen ecke geheiten die Loe-ecker daer aen gelegen, e.z. Jans van de Cruys, a.z.
Godert Gobels soen van den Nuwenhuze. Ende noch van enen stuck beempts geheten die
Drancbeempt, die Ysbouts voirs. geweest hadde in den gericht van Vlierden gelegen. Ultimo
february.


15-4-1414 (jaar onzeker) Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 11 vs
Kersten de Kemmer heeft afgewonnen Henricen Jans soen van den Cruys van Vlierden
alsulken koop ende pacht van lant en beempt in den gericht van Doerne ende Vlierden
gelegen en toe te horen plagen Wouteren van Audenhoven, Melys soen van den Nuwenhuys.


12-6-1414 (jaar onzeker) Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) akte nr. 55 fol. 16
Kathlijn, wittich wijf was wilneer Jans Goderts zoen van Bruheze, ende Hadewich hoer
dochter ende Godart ende Jan hoer wittige kinderen hebben wittelic vercocht Bruestens
Bruestens soen van den Schoetacker een stuc lants in den gericht van Vlierden, e.z. Jan
Wijflaerts, a.z. Bruesten Ysbouts Horsten soen, e.e. Bruesten Bruestens soen, a.e. Bruestens
Aelbrechts soen.


12-6-1414 (wsnl kort na ...) Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 23
Henric Dirck Henrics soen van Rypelsberch als voir hem ende Henric wilen Henrics
Visschers soen van Oss ende Henric Lambrechts soen van den Zoersel, als wittige mannen
ende mombers Kirstinen ende Gertruden, hoerre wijven, voir hen selven ende voir Janne
[Vloemans], Peteren sinen brueder, ende Lemmen Lemmen Nuwelants soen des voirs, Dircs
neve ende Mercelys van den Beersdonc als man ende momber Ermgarden, sijns wijfs, hebben
gesamenderhant wittelic ende erflic vercocht, overgegeven ende opgedragen Art Arts
Weylarts soen al alsulken recht ende gedeelt als hen toecomen ende verstorven zijn van dode
wilneer Hillen Snoex, wilneer Heynen zusters van Rypelsberch was, in den goede hier nae
beschreven:
huys ende hoff metten hofstat in de dingbanc van Vlierden biden goede te Kerchof in den
Vensschenhof, e.z. de nonnen van Bynderen, a.z. Jan Roymans kynder
item een stuc lants in den selven kamp gelegen, e.z. de nonnen van Bynderen, a.z. Jan
Vrancken soen
item een vierdel van enen buenre beempts geheiten die Goerbeempt tegen Janne van
Haenacker gelegen te Vlierden opt Goer als dese erfnisse aldaer gelegen sijn ende den voirs.
Hillen [..] Janne Snoex horen man toe te horen plagen. Belast met sheren cijns van den
gronde. z.d. z.j.
25-7-1414 (St.Jacobsdag) Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 2
Dyrc Roefs soen van der ... en Heynken hebben vercocht Dircken van den Schoetacker een
stuc beempts te Vlierden in die Hag[] e.z. Dirkcen voirs. a.z.[..]soen van den Nuwenhuys.
Hem aangekomen van de dood van Roef van [Bertram], Dirks vader. Erfpacht van 6 lopen
rogge.


1415 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 41 verso akte 119
Margriet Hubrechtsdochter met horen vercoren momber ende Gherit Gherits Celen soens
soen als wittich man en momber Luijtgarden Hubrechts Margrieten zuster, hebben wittelic
ende erflic overgegeven ende opgedragen Art den Wise van Asten tgoet ende die hove
geheiten Boesschot ende met alle toebehoirte van acker, lande, beemden, weiden ende heiden
indie prochie van Asten, in natten en in drogen ende metten beempde geheiten die
Molenbeempt, gelegen e.z. erfnis Hermans van de Eept, a.z. den beempt totten goede ten
Molendijc horende. Item noch enen beempt geheiten Luttelheze gelegen inder selven
prochien ter stede geheiten Bergelen bi den water geheiten die Vloet bi erfnis Danels van
Heersel welc beempt jairlix ridende is tegen erfnis wilne Philips geheiten van Ommel. Item
noch drie aude groten erfliken tijns die wilen Dirc Maes aldaer gelegen te gelden op
St.Mertijnsdach. Item noch een erfnis geheiten een Uytfanc, e.z. biden Molenbeempt, a.z. bi
der gemeynte. Dese goede sijn Margrieten ende Luytgarden te deel gevallen inden deijlinge,
als van den voirs. Art den Wise erflic ende ewelic te hebben ende te besitten, te bruken ende
te besigen voir ende om drie mud roggen Bosch mate ende ten Bosch te leveren. Ende des
heren tijns van de gronde. Schepenbrief opgemaect tot Helmont. z.d.


19-2-1415 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) akte nr. 77 fol. 26
Godert Arts soen was van Bruheze ende Godert end Jan, gebruederen, Jans Goderts soens
sonen van Bruheze, hebben erflic vercocht Henric Goderts soen was van Bruheze soeven
lopen corens half rog ende half girste, der maten van Helmont, welc soeven lopen erfpachts
Godert Arts voer deen helft ende Godert ende Jan, gebruederen voirs., voer dander helft
geldende hadden jaerlix ende erflic op ons Vrouwen Lichtmisdach uyt twee moelen van
Bergelen als van horen gedeelten van de vijf mudden coren erfpacht die Art van Bruheze uit
den moleren voirs. geldende had ten tijden voirs., gelyc scepenlitteren van Helmont dair op
gemaect volcomelyc begrepen. Ende Godert ende Godert ende Jan die vercoperen voirs.
hebben erffelic overgegeven ende opgedragen Henric den coper voirs. die soeven lopen
corens voirs. ende alle hoer deel ende recht die zij tsamen of gescheiden of die andere
kinderen Jan Goderts voirs. aen die soeven lopen corens erfpacht of aen die scepenlitteren
voirs. hebben mochten. Ende zij hebben daer op vertegen tot Henric behoef ende den coep
overgegeven opdragen ende vertien hebben zij den voirs. Henric ewelyc vast ende stede
geloeft te hauden ende allen voercommer van horen wegen daer in wesende alter den selve
Henric af te doen op hen ende op alle hoer goede - voertaen hebben Godert ende Jans Goderts
soens sonen voirs. geloeft gesamenderhant Henric voirs. op hen ende op hoer goet, dat sij
Kathelinen, hoer moeder, ende hoer andere brueder ende hoer zuster also goet ewelic hebben
ende hauden sullen dat zij alle zaken voirs. ewelic vast ende stede hauden sullen voir hen
nummermeer recht voertaen [verraeten] en sullen te hebben inden erfpacht voirs.


19-11-1415 Verzameling charters Deurne 11-I.21-T.11-85-II.11
1. Dirck van der Vesten heeft overghegeven eirflec ende vercoft Goderde van der Heyen tot
2. behoef der Taeffelen des Heylighen Gheests ende der armer lude tot Doernen een stuc lants
3. inder prochyen van Doerne ghelegen tusschen erffenys Katherinen van der Donschot aen
die
4. een sijde ende Crys Saefften ende neven die straet aen d' ander sijde ende heeft daer helme-
5. linge op vertegen tot der voerg. Taeffelen ende der armer lude. Ende Dire voers. heeft ghe-
6. loeft op hem ende op sijn goet d' overgeven, 't vercopen ende 't vertyen voers. vast ende
stedich te hau-
7. den ende den voers. Goderde tot behoeff der voers. Taeffelen ende der armer lude dit voers.
8. stuc lante te vrijen erffelec ende te weeren van allen voer commer die daer van
sijnentwegen
9. in coemen mocht sijn. Hier waeren over sehepenen tot Doernen: Jan Beck, Jan Go-
10. dertssoen, Godert Goedelof, Jan Snijder, Godert van der Heyen, Henryc van der Beec
11. ende Lemmen Aertssoen. Ghegeven in 't jaer Onss Heeren dusent vierhondert ende
12. vijftien, opten neghentiensten dach in november.
in dorso aantekeningen in verschillend handschrift:
Sanctus Spiritus, 19 november 1415, Heilige Geest


22-11-1415 (jaar onzeker) Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 34 vs akte 99
Jan van den Hagenecker van Vlierden heeft wittelic ende erflic vercocht, overgegeven ende
opgedragen Bruesten van den Tonys van Vlierden een stuc beempts dat jairlix ridende is
tegen erfnis Jans van der Braken, gelegen in den gericht van Vlierden aen den Waterdijk, e.z.
erfnis des Gotshuys van Binderen, a.z. heer Dircs Roevers, gelyc Jan van den Hagenecker dat
stuc lants aenkomen ende verstorven was en bleven van sinen vader ende moeder als hi seide.
Belast met sheren cijns van den gronde dats te weten vier penningen cijns buws gelts. xxii
november z.j.


29-12-1415 (jaar onzeker) Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 36 verso akte
102
Henric Stox, Henric Wouters Terlinx soen, Dirck van der Heijden ende Willem van den
Gheijne van tsHertogenbosch hebben gesamenderhant uijtgegeven tot enen erfpacht Maes
geheiten van den Bertram van Doerne een stuc beempts gelegen in gheen Berct in die
prochien van Doerne doer Lijessel gelijc dat aldaer gelegen is ende toe te horen plach totten
goede ter IJnden, item een stuc lants gelegen oic onder prochie van Doerne aen gheen
Hellengat streckende neven die strate van Velthoevel, item noch een stuc lants geheiten die
Stelte aen gheen Hilde-ecker inder prochien van Doirne, item noch een stuc lants neven gheen
Hilde-ecker aen deen zide ende metten anderen zide neven erfnis Goedens van der Hoeve aen
den Gruenen wech aldaer, gelijc ende also uten dese erfnis aldaer gelegen ende die voirs.
Maes van den Bertram, die tot noch toe gebruijct ende gebesicht heeft, als van deselve Maes
te hebben ende te besitten erfliken ende eweliken voir ende om 14 vaet roggen erfpachts der
maten van Helmont ende te Helmont te leveren alle jair op O.L.Vr. Lichtmis den voirs.
Henric Wouter Terlinx soen alleen daer uijt te gelden ende te betalen. Ende Henric Stox,
Henric Terlinx van der Heiden ende Willem van den Gheijnen hebben geloeft
gesamenderhant ende ongescheiden erfnis die sij hem verpacht hebben te weren van allen
anderen voirkommer daer in wesende, uijtgeset die heren tijns vande gronde. Schepenen:
Eijndhouts en Goerle 29 dec.


1416-1417 Bossche Protocol folio 19
Goijart die Vriese Willemssoen, Aleijt dochter wijlen Jan die Scroever. Hubert zoon wijlen
Willem Gevartssoen.1416-1417 Bossche Protocol folio 41 verso
Jan natuurlijke zoon van Art Hacke. t.b.v. Paul Ketellaar zoon wijlen Jan Monijns.


1416 Coll. Smulders Bossche Protocol inv nr 1190 1416 - 1417 Bakel fol. 158v. en fol. 160v.
de Tienden van Bakel en Deurne
Goyart van Ghemert (zie Ghemert)
Heer Wouter van Opstal invastiet van Bakel
waarborgen voor het geval de tienden worden vernield
"met ghemenen Heervaert". ( zie Gemert).


1416-1417 Bossche Protocol folio 174 verso
de windmolen, Gevaert van Doerne. Matheeus Mulders van Bakel.


1416-1417 Bossche Protocol folio 185 Verso
de tiende Goijart van Ghemart.


1416-1417 Bossche Protocol folio 214
Art Vrient, Daniel, Jan, Gerit en Marcelis, kinderen wijlen Marcelis zoon wijlen Art van
Doeren. Willem, Art en Floris, zoons wijlen Daniel Noijen soen van Doeren.


1416-1417 Bossche Protocol folio 220 verso
Ghevaert van Doerne. Melis Scheversteen zoon wijlen Melis Specier, Margriet dochter van
Ghevaert.


1416-1417 Bossche Protocol folio 344 verso
de hoeve 't goet ter Schaut, Mr. Henrick van Vlierden zoon wijlen Daniel. Henrick van der
Schaut x katelijn weduwe van Jacob van Baest. Robbert van Neijnsel.


1416-1417 Bossche Protocol folio 365 verso
Gevaert van Doerne zoon wijlen Willem. Gevaert zoon wijlen Dirck Moelner, van Stiphout.


1416-1417 Bossch Prot. 1190 (oud 17) fol. 365
Goossen van Berkel - Gyselbert Wonder, kremer


1416-1417 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne 1190 (oud 17), fol.
365 vo.
Geraert van Doerne, zn. van Willem; Geraert, zn. van Dirck Moelneer van Doerne.


1416-1417 Bossche Protocol folio 375 verso
Willem van Essche gehuwd met Gertruud dochter Gerard Hellinc. Art Vrient van Doerne,
zoon wijlen Noij van Doerne. Willem en Art Vrient zoons wijlen Daniel geheten Noij
gehuwd van Doerne. Hector natuurlijke wijlen Melis Specier.


1416-1417 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne 1190 (oud 17), fol.
375 vo.
Willem en Art Vrient, zonen van Daniel geheten Noy, tr. Margriet van Doerne; Hector, nat.
zn. van Melis Specier.


1416-1417 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne 1190 (oud 17), fol.
376 vo.
Art Vrient van Duerne, zn. van Noy van Duerne; Willem van Duerne, zijn broer.


1416-1417 Bossche Protocol folio 384 verso
Goijart Henrick Smetssoen van Bruggen, en zijn broer Henrick.


1416-1417 Bossche Protocol folio 458 verso
't goet ter Schaut. Robbert van Neijnsel. Gielis die Decker Gielisz.


1416-1417 Bossche Protocol folio 446 verso
Willem van Geldrop zoon wijlen Jan. Claes van der Donc zoon wijlen Dirck


1416-1417 Bossche Protocol folio 448 verso
Goijart Jan Vrient van Helmond. Claes Groetart zoon wijlen Lambert van Engelant.


1416-1417 Bossche Protocol folio 464 verso
Claes van de Haver.


1416 (circa) z.j. z.d. Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 56
Mercelys van der Beersdonc als man ende momber Ermgarden sijns wijfs voir hem selven
ende voir Gherit Koelbreuw (?) man ende momber van Yden sijns wijfs
Lemmen Nuwelaets (?) soen,
Henric Visscher van Os als man ende momber Stynen sijns wijfs,
Hein Huben Sweerts soen voir hen selven ende voir Gertruden, Margrieten ende Kathelynen,
Jannen Hueben Sweerts sijn zusteren en broederen,
Peter Peter Pelgroms soen,
Jan Vrancken soen voir hen selven ende voir Yrmgarden, Luytgardem, Syen, Hillen ende
Heynen, Francken Pelgroms kinderen, sijn zusteren ende broederen,
Philips Jan Rodemans soen voir hem selve ende voir Peter, Jannen, Heynen, Aleyten,
Yrmgarden ende Marie, Jan Rodemans kinderen, sijne zusteren en broederen,
Dirck Heynen soen van Rypelsberch voir hem selve ende voir Jannen Vloeman sijn broeder
ende Peteren sijnen broeder, Gertruden sijn zuster
als erfgenamen wilneer Hillen Snoex, Heynen zuster van de Ripelsberch ende Yrgarden
heurre zuster, wilneer Peters Pelgroms kinder waren, hebben gesamenderhant overgegeven
ende opgedragen Peter Francken Pelgroms soen alsulken recht ende gedeelten als hen
toekomen ende verstorven is van dode van Hillen Snoex voirs. in den goeden hyer nae
bescreven:
Huys, hoff metten hofstat ende toebehoerten in die dingbanc van Vlierden bi den goeden te
Kerchoff in den Venschenhoff, e.z. de nonnen van Bynderen a.z. Jan Roymans kynderen
item een stuck lants in den selven kamp e.z. de nonnen van Bynderen a.z. Jan Francken soen
voirs.
item een vierdel van enen buenre beempts geheiten de Goerbeempt dat rijdt tegen Janen van
Haenacker te Vlierden op 't Goer, belast met cijns. z.d


1416 (circa) z.j. Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 58
Godert van den Hoevel heeft wittelyc ende erflic vercoft overgegeven ende opgedragen
Gherit Art Weylarts soen een mander rogs erfpachts uyt enen huze ende hove metten hofstat
schueren ende metten schop en al sinen toebehoerten inden prochie van Dorne int gericht van
Vlierden streckende langs metten e.z. den Wijer van Geldrop a.z. de gemeynte van Vlierden
e.e. erf Zegher van Vlierden a.e. schietende op den dijc van Geldrop.
Belast met des heren cijns van de gronde.
die martis (?) post Pauli


1416 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 36 Vincent van Doerne en
zijn voorouders.
Den Bosch. Ghevaert van Doerne belooft Melis Sceversteen zoon van wijlen Melis Specier,
man van zijn dochter Margriet, een rente.


6-5-1416 (jaar onzeker) Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 43
Claes die Smet Maes soen was van Vlierden heeft wittelic ende erflic vercocht, overgegeven
ende opgedragen Willemen Emonts soen van de Venne tot sinen behoef ende mede tot behoef
Luytgarden synre moeder ende hoerre andere wittige kinderen een mud rogs erfpachts der
maten van Helmont, jairlix op Ons Vrouwen Lichtmis te gelden uyt enen stuc lants ontrent 4
lopensaet roglants, gelegen in den gericht van Vlierden in den campe bi den eycken, e.z.
Luytgarden en kynderen, a.z. Willem van de Venne, welc erfnis ende onderpant die voirges.
Claes voirtijts den selve Willemen Luytgarden ende horen andere kinderen uytgegeven hadde
tot enen erfpacht om dat 1 mud rogs erfpachts. Schepenbrief van Helmont. vi april z.j.


26-5-1416 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 66 verso akte 189
Jan van der Heiden Claes Stierkens soen heeft wittelic ende erflic vercoft, overgegeven ende
opgedragen Maes Heijnen zoen van Os wilen was alle sijn rechte ende gedeelte dat hi hadde
of hebben moch aen eenen stuc beempt inder prochien van Vlierden opt Goer, e.z. Bruesten
Aelbrechts, a.z. Bruesten van den Scoetacker, e.e. schietende op die gemeijne Horste, a.e.
aem die Schreden, gelijc hem dat toekomen en verstorven was van Willemen van der Heijden
sinen andre vader. Belast met tsheren cijns van de gronde. Schepenen Jan die Weder en Gerit
Celen die Jonge, anno xvi xxvi dage in mais [detc.] Willem Heijnen Gruetensoen.


10-6-1416 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 66 verso akte 191
Henrix Stox, Henric Terlinx, Wouters ende Aleijten Wouters soen soen, Willem van de
[Gheijne] ende Margriet sijn geswide ende Dirck van der Heijden hebben gesamenderhant
ende ongescheijden wittelic ende erflic verpacht Art Lemmens soen van Doernen tderdel van
de goede ten IJnden, gelegen inder prochien van Doernen, gelijc hi dat derdel tot noch toe
aldaer heeft beseten, gebruijct ende gebesigt heeft ende hem te deel gevallen is [...] en den
voirs. verpechteren toekomen ende verstorven is van dode wilen Jan Scheijmekers die men
heet van den Hogenhuijs. Als van den voirs. Art Lemmens soen te hebben ende te besitten, te
bruken ende te besigen voer om drie mud roggen erfpachts der maten van Helmont en daer te
leveren den voirs. verpechteren alle jaer op O.L.Vr. Lichtmis te gelden ende te betalen. Belast
met tsheren cijns van de gronde ende twee vogeschoet. Schepenen: Weder en Goerle x junij
anno xvi


10-6-1416 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 66 verso akte 192
Item die voirs. verpechteren hebben wittelic ende erflic verpacht Heijnen Heijnen Willems
soen van Bakel, Willem Copis van Doernen ende Jannen sinen broeder ende Henric Henric
soen van Os die helfte van de goede ten IJnde die die verpechteren aenkomen ende verstorven
si van doide wilen Jans Scheijmekers die men heet van den Hogenhuijs voer om vijtehalf
mud rogge erfpachts ter maten van Helmont (zie verder vorige akte


14-6-1416 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 68 verso akte 197
Aleit Hermans wijf was van Stibdonc met horen momber heeft overgegeven ende opgedragen
Janne, Herman, Art, Aleiten, Kathlinen ende Hillen hore wittige kinderen ende Peteren Art
Peter Meeus soen horen swager al alsulken tochte over al hore recht ende gedeelte als sij
hadde of hebben mochte aen een stuc beempts geheiten Kravelsbeempt tot Helmont achter
Gestel dat ridende is jaerlix tegen Henric Sweders. Item noch aen een mud roggen erfpachts
der maten van Helmont dat Willem Zegers soen van Vlierden jaerlix gilt uijt erfnisse te
Doernen gelegen, gelijc hem dese erfnisse van wilen Herman van Stipdonc hore lede vader
aenkomen en verstorven sijn. Ende Aleit heeft daer helmelinge op vertegen tot behoef hoerre
kinderen etc...
Schepenen: Stiphout en Celen Jongs; xiiii junij


30-7-1416 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 70 akte 205
Dirc van der Heijden heeft wittelic ende erflic vercoft Willem Smans 18 lopen roggen
erfpachts der maten van Helmont ende te Helmont te leveren alle jaer op O.L.Vr. Lichtmis
den voirs. Willem erfliken ende eweliken te gelden ende te betalen van ende uijt alsulken
vijfstedeel van achtehalf mud roggen erflichs pachts die men jaerlix ende erflic schuldich is te
gelden uten goede ten IJnden, gelegen te Doernen, gelijc hem dat 1/5 verstorven is van doide
wilen Jans Scheijmekers van der Hogenhuijs - Ende of dat 1/5 deel voir die 18 lopen roggen
nijet goet genoech en weren so heeft hi hem noch voer enen zekeren onderpande geset enen
acker ende enen beempt aen een gelegen tot Helmont e.z. heer Peters van der Straten a.z.
Jannes Roselmans e.e. die Aa a.e. aen die Santstrate. Schepenen Goerle en Grave; penultima
julij
13-9-1416 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 72 akte 211
Maes Heijnen zoen van Os heeft overgegeven ende opgedragen Willem Heijnen Grieten
soens soen alsulcken recht ende gedeelte als hi gecocht ende vercregen hadde tegen Jan van
der Heijden Claes Stierkens soen aen enen beempt inder prochien van Vlierden opt Goer, e.z.
Bruesten Aelbrechs a.z. Bruesten van de Scoetecker, e.e. schietende op die gemeijne Horste,
a.e. aen die Schreden [of: Schieden], gelijc scepenlien van Helmont daer op gemaect etc.
Welc scepenlien Maes voirs. den selve Willemen oic overgaf ende opdroech ende maecte
hem dierre mechtich met alle horen recht ende ingehaut.


27-12-1416 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 81 akte 239
Godert Mathijs Blox soen ende Kathlijn Jans sHoesschen dochter sijn wittich wijf hebben
overgegeven ende opgedragen Gherit wilen Gherits soen van der Eijcken in den namen ende
tot behoef Aleiten, Kathlinen ende Ghevarde, nat. kinderen wilen Jans van der Vloet alias van
Do[..] die hi hade bi Lijsbetten zuster was des Kathelijnen Jans sHoesschen dochter, al
alsulken goet beide erve ende have te Doernen, Kathelijne Godert Blox wijf aenkomen ende
verstorven van doide wilnre Jans Hoesschen ende Aleiten sijns wijfs hoerre vader ende
moeder ende van doide van Lijsbetten voirs. hoerre zuster, een huijs metten hoff metten
hofstat en toebehoirten te Doerne in die Kommerstrate, e.z. erfnis Art Copijs, a.z. erfnis
Vriencken Koenen. Sinte Jansdach post natale xvi


9-2-1417 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 83 akte 246
Jan Peters soen de Smet van Vreecwijc heeft wittelic ende erflic vercoft overgegeven ende
opgedragen Jan van der Grave Jan Komans soen was alsulke zes lopen roggen erfpachts der
maten van Helmont die hi alle haer ewelic ende […] meer op ons vrouwen lichtmisdach
geldende hadde, uijt den twedelen van den Broecacker tot Doerne ter stede geheiten
Vreecwijc, e.z. erfnis Jans van den Hoevel. a.z. de gemeijn strate, ende uijt enen ecker
geheiten [de Bergen] e.z. Jans Grietkens man van der Eijcken a.z. Dirx Droeghen, item uijt
enen stuxken beempts gelegen ter stede geheiten Vreecwijc, e.z. erfnis Jans Box, a,s, de
gemeijn strate, binnen de prochien van Doernen, welc 6 lopen Jan den vercoper voirtijts
vercregen hadde tegen Jan van den Grave coper, schepenbrief te Helmont. ix februario anno
xvii


10-2-1417 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 82 vs
Henric Mersmans soen heeft wittelic ende erflic vercoft Art Gherit Weilarts soen in den
namen ende tot behoef Gertruden sijnre naturlike zuster vi lopen roggen erfpachts opten
onderpande te leveren ende der voirs. Gertruden te betalen van ende uyt enen camp lants ende
heitvelts geheiten aen ghenen Hertzbergh tot Vlierden e.z. die gemeynte a.z. Willem van
Ghent.


18-3-1417 Stadsarchief Helmond inv.nr. 4788 (oud: 1481), charters tafel vd H.Geest. nr. 137
1417 des anderen daegs nae Sinte Geertruden dach
Mathijs Jans Spapen soen van Zoemeren, man van Geertrud dochter van Wouter van den
Goer, heeft t.o.v. schepenen van Helmond verkocht Aert genaamd Ayen, natuurlijke zoon van
Herman van Eijndhouts, 1/4 deel van twee stukken beemd ter grootte van 2 oude bunders;
de eerste "over die Aa", jaarlijks rijdende met een andere halve bunder, toebehorende aan Jan
Wijflet en Hadewich Peters,
de tweede "aen dese zijde van der Aa", e.z. Jan Wijflets en Herman van Eijndhouts, a.z.
Herman voornoemd en Claesken Claus.
Het goed is hen te deel gevallen bij een erfdeling na de dood van Wouter van de Goer en is
belast met 4 penningen en een ort cijns;
Als onderpand werd ingezet een huis met een sesterzaad land te Someren "inder Clotshoeve",
e.z. Aert van Bergelen, a.z. Jan Spapen.
Schepenen van Helmond: Willem Sman en Willem Hermans van Eijndhouts.
[het linker zegel is redelijk gaaf, het rechter is verloren; met beschreven zegelstaartjes; in de
pliek: notaris(?) H.Huberti]


12-4-1417 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) akte 259. fol. 86
Jan de Smet Peters soen heeft wittelic ende erflic overgegeven ende opgedragen Janne Jans
sDekens soen was van Doerne tot sinen behoef ende mede tot behoef Margrieten sijnre
moeder ende hoerre andere kinder, al alsulken recht ende gedeelt als hem als momber
Mechtelt sijns wijfs verstorven is van doide wilen Jan Jans soen van Bruggen der voirs.
Mechtelts vader was, in enen mud roggen erfpachts datmen jaerlix ghilt uyt Heymmens ecker
gelegen te Zomeren
e.z. Goderts van den Bogaerts erve
a.z. Maes Ghe(ri)ts
Scepenbrief
Smans - schepen
Dries - schepen
12 april 1417


22-6-1417 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 98
Roef Alarts soen van den Vehuze als wittich man ende momber Margrieten Lucen Sweerts
dochter sijns wijfs, heeft wittelic ende erflic vercoft overgegeven ende opgedragen Willem
Heynen Danels soen tot sinen behoef ende mede tot behoef Marie sijne wittighe zuster drie
lopen roggen erfpachts ewelic enie ummermeer te betalen uyt zekeren erfnissen ende
onderpanden gelegen in den hof ter Vloet tot Vlierden e.z. der Abdisse erve van Bynderen a.z.
Heynen Danels
veronderpant met enen lopensaet lants gelegen inden carpe van den Venne e.z. Emonts van de
Venne a.z. Willems van den Venne
welc iii lopen rog Roef voirs. voertijts gecocht ende vercreghen hadde tegen Maes Mabelen
soen van Doeren. Schepenbrief van Helmont dair op gemaect.


3-10-1417 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 100 vs akte 308
Jan Vrancken soen van Doirnen heeft vercoft etc. Jannen Heijnen Danels soen 4 lop. rog
erfpacht der maten van Helmont uijt huijs ende hof ende lant daeraen gelegen te Doernen, e.z.
Heijnen Danels kinderen, a.z. die gemeijnte, hem aengekomen van doide sijns vaders. Cijns
van de grond en 1 mander rogge. Des sonsdags post Remigius 3 october xvii


9-10-1417 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 100 vs
Godert van den Hovel geheiten Malcus heeft wittelic ende erflic vercoft Kirstiaen den Kremer
1 mud rogs erfpachts uyt enen beempt geheiten Kranenmortel in den gericht van Vlierden.
Belast met grondchijns. des dynsdags voir Dionysius anno xvii
(Dionysius = 9 october )


1418 "Kron. van Liess.", mr. G.A.E. 1976
De oudstbekende rector van Liessel (in 1418) was Arnold van Stakenburch, die zijn
hoofdzaak in Liessel had en voorts assisteerde in de kerken van Asten en Lierop.


1418 "Kron. van Liess.", mr. G.A.E. 1976
Aan de hand van diverse bronnen werden lijsten van rectoren, pastoors en kapelaans, die als
zodanig in Liessel werkten, samengesteld. Voor het behartigen van de materiële belangen
van de parochie werden zij bijgestaan door de kerkmeesters, die in een volgende lijst zijn
vermeld. Het hoofdstuk wordt besloten met een overzicht van de uit Liessel afkomstige
priesters, broeders en zusters.
Als bronnen werden geraadpleegd:
- H. N. Ouwerling, Geschiedenis van Deurne, Liessel en Vlierden;
- L. H. C. Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch (1873), Deel IV;
- Katholyk Meyerysch Memorieboek, behelzende de oprigting van het Bisdom's-
Hertogenbosch (1819);
- Rijksarchief's-Hertogenbosch;
- Bisschoppelijk Archief's-Hertogenbosch;
- Archief parochie Liessel;
- Burgerlijke stand en Bevolking gemeente Deurne
- Persoonlijke informaties.
Rectoren
1418 Arnold van Stakenborg. Hij bediende ook de kerken te Asten en Lierop. Overleden in
1437.


1418 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Onder het hoofd "Incontinencie concilii Woncellensis" volgen dan nog op fol. 38 de volgende
personen:
d. Iohannes1, investitus ecclesie de Erpe, 2 fran.
d. Petrus2, investitus ecclesie de Aelst, 1 cor. fr.
d. Wilhelmus3, investitus eccl. de Asten et Liedorp, 1 dupl.
d. Henricus Bours commorans in Helmont, 1 cor.
d. Macharius4, vicarius in Doerne, 2 fl. ren.
   1
     Johannes van Broeckhoven, zie Deel I bl. 179.
   2
     Petrus Blake, zie Deel I bl.133.
   3
   Wilhelmus de Hersel, zie Deel I bl. 136. Met "dupl." is
waarschijnlijk de dubbele dukaat, ook ,,dubloen" geheten,
bedoeld.
   4
     Macharius Rutten, zie Deel I bl. 161.
d. Arnoldus Gheester, investitus in Zonne, 1 scut.
d. Arnoldus Darijs officians Achel, 1 cor. fr.
d. Otto de Wijtfen, rector eccl. de Heze, 2 fl. Holl.
d. Henricus de Merica, investitus de Stiphout, 1 scut.
d. Henricus Comitis, investitus de Nuenen et Gerwen, 1 scut.
d. Ioannes de Tummen5, presb.6, 1 fl. ren.
d. Theodericus Kyevit, vicarius eccl. de Waderle, 1 fl. ren.


1418 (Oude Dekenaten, dl.I,p.161)
Jacobus Arnoldi alias Jacobus Nouden rector te Deurne 1419-1445
Jacobus van Deurne, rector te Someren 1418 (absent)


1418 Rijksarchief Brussel Doerne 45087 (1418)
folio 34
Henricus filius Danielis filij Henrici Danielis
pro ipso Daniele patre suo de hereditate Heilwigis
filie Henrici Mabelen I ob Novo
idem pro eodem ex parte Mathei filij Petri de
Strate de hereditate Henrici filij Mabelen   III ob Novo
Aleijden filia Marselij de Meijel pro Marselio filio
Ancelmi de Meijel ex parte Sancti Michiel de Meijel
de hereditate Johannes de Weert    II 1/2 D ort
eadem pro eodem de hereditate Theodorici de
Bergelen quondam Domini Wilhelmi de Bergelen II 1/2 D Novo
eadem pro eodem de hereditate Johannes filij
Theodorici de Meijel I D Novo
Johannes filius Danielis filij Henrici Danielis pro
ipso Daniele patre suo ex parte Mathei filij Petri
de Straten de hereditate Henrici filij Mabelen     II D Novo
Deurne 45087 (1418) folio 34 verso
eadem pro eodem de hereditate Gerardus Hellinc I ob Novo
eadem pro eodem de hereditate Johannes filij
Theodorici Franco filius quondam Petri Franconis I ob Novo
kantlijn : idem pro liberis Katharina relicta Henricus
Mutsarts de domo et orto quondam Jois Caproen     III ob
Godefridus Mannarts et Henricus Colen 1/2
Franco filius quondam Petri Franconis 1/2
Arnoldus Vrients filius naturalis Nenkini pro
Michaele filius Arnoldi vander Heijden de campo
dicto Velthovel     VIII D Novo
Henricus filius Jois Fabri
Arnoldus Vrient filius Noijkini pro relicta et liberis
Arnoldi Crispiani de hereditate Jacobi Ancelmi     III D Novo
idem pro relicta et liberis Henricus gener Henrici
vanden Scoer de hereditate Agnetis Hagens III ob Novo

   5
     Waarschijnlijk te Maarheeze. Zie Deel I bl. 207.
Amelius filius Thome vanden Bernem pro relicta et
liberis Johannis dicta Milheze de Gemert de hereditate
Gerardus Ducen       VII D I nigro
Nicholaus filius naturalis Nicholai Nollen
Arnoldus filius Everardi
Johannes filius Aleijdis vander Emmelheze
Johannes filius Petri Franconis
Amelius filius Gevardi pro Gevardo filio Amelij de
Doerne de hereditate Wouter Genser II nigro
liberis V Aleijden Sceenkens
Aleijdis et Elisabeth filie Marcelij Sceenkens pro
Marcelio patre de hereditate quondam Johannis Didden
soene pro patris      III 1/2 D Novo
Arnoldus filius Arnoldi Krakelaert
Relicta et liberis
Arnoldus filius Johannis Krakelaert pro liberis
Arnoldi filij Leite de Horreo III D Novo
Arnoldus filius Godefridi Tectoris gener / ac
Johannes et Jutta liberis Petri Sartoris
Andreas filius Arnoldi vander Hagen pro Arnoldo
patre de Heijecker, habent dimissum III D Novo
Arnoldus filius Arnoldi Benen
Arnoldus, Katharina et Johanna liberi Arnoldi filij
Bonen pro Arnoldo patre de hereditate ter Heijden I D Novo
liberi III / et liberi IIII Reijneri Hanegreefs
Gevardi predicti / et liberis V Lambertus filij
Arnoldi
Arnoldus filius Lamberti filij Belije
pro Marselio filio Leise      VII 1/2 D Novo
kantlijn : rel. est post mortem Petri unius liberorum
quondam Lamberti predicti pro Lamberto suum fratrem
ad opus dicti Lamberti
Gertrudis relicta et Johannes eius filius
Arnoldus filius Henrici Scoman pro Wilhelmo Scoman de
hereditate sitis in Kagvenshove       III ob
     V D ob novo
kantlijn : Joes Prumen et Lambertus de Loen junior hnt. inde

Henricus filius Henrici Meijelmans
Thomas filius
Arnoldus filius Henrici Copij pro Domicella Bela relicta
Wilhelmi vanden Wijngaerde de sex particule terre sitis
infra Groenenwech et Reetgrave    III 1/2 D Novo minus 1/2 ort
Item idem pro liberorum Wautgeri uter Hagen, de hereditate
dicta die Berct IIII D novo
Johannes de Doerne
Amelius Sceversteen filius Amelij Specier pro Gevardo de Doerne de prato Baudekini Hoefts
    XII D Novo
Thomas filius Gevardi Amelij
Aleijdis vander Scueren filia Goesini de Busco pro
Goesino patre II 1/2 D ortem Novo
liberis II Aleijdis predicto / et Jacobus filius
Wilhelmi Creppen
Aleijdis filia Henricus Scoerwegge pro Henrico patre
de hereditate quondam IJda Winandi II D Novo
Arnoldus filius Franconis de Loen
Arnoldus filius Henricus Scoemans gener
Arnoldus vanden Hoevel pro Johannes filius Arnoldi
vanden Hoevel ex prato dicti Voscuijl      III D Novo
Deurne 45087 (1418) folio 35
Amelius filius Johannis Katharina vanden Hovel
pro Johanne patre de prato sito in die Berct IIII D Novo
idem pro eodem ex parte ecclesi de Doerne I D Novo
idem pro eodem de Berct      III D Novo
     IIII D Novo
Henricus de Waterhalen
Arnoldus filius Wilhelmi de Eijke wt recorum altare
Beate Marie in Helmont pro Luca filio Gerardus de
Eijke de hereditate Johannis de Beke ob Novo
Arnoldus filius Arnoldi vander Hagen pro Lamberto
de Liessel de hereditate prato sitis supra
Heijtrake    VIII D Novo
Arnoldus Vrient gener Henricus Volants pro Lamberto
de Liessel de hereditate Goesini Model vander Donc II D Novo
Amelius filius Johannis filij Katharina pro Marselio
Sijsken de quondam eeusel sitis apud Kivitsbraken I D Novo
idem pro eodem ex parte Lamberti de Liessel de
hereditate Elisabeth Johannis Didden II 1/2 D Novo
Johannes de Hijnthem die Clocgieter
Arnoldus filius Godefridi Thijs de Asten
Relicta et liberi IIII
Arnoldus de Doerne et Johanna relicta Hogardi de
Bruheze de hereditate dicti de Erpendonc     XX D Novo
Arnoldus Weijlarts filius Gerardi pro Johannis
de Rietvenne de hereditate Johannes predicti XII D Novo
Aelbertus filius Gisberti de Meijel pro Johanne
filio Johannis de Cleijnheijtracke de bonis ten
Heijtraecke XXIIII D III ort Novo
Johannes filius Gerardi Zegeri de Venloen
Johannes die Verver de Venloen
Bartholomeus de Beke de hereditate quondam Gevardi
et Henricus sui fratres * S Novo
Hogardus filius
Bruijstinus filius Brustini de Scoetecker pro liberis
Johannes vander Heze vanden Boekel        XII D Novo
liberis IIII Aelberti filij Gisberti de Meijel pro
Heijlwige relicta et liberis Arnoldi filij Henrici
Preters de bonis ter Heijtrake III D Novo
Arnoldus filius Lamberti de Loen pro Margareta
relicta et liberis Lamberti de Loen filij Arnoldi
vander Hagen de bonis in Loen quondam propositi de
Wassenberch II S Novo
Arnoldus filius Petri vander Donscot pro Elisabet
relicta Johannis die Bruijne ex hereditate sitis
in die Berct et ex bonis ter Donscot pro sua parte
     II D ob Novo
item idem pro Katherina relicta et liberis Petri
vander Donscot de bonis ter Donscot VI D Novo
Deurne 45087 (1418) folio 35 verso
Godefrida filia Godefridi Ketelbueters pro IIbus partibus et
Aleydis filia Peteri Ketelbueters pro tercia parte
Peter Ketelbueters pro tercia parte
Clemeijse relicta et liberi II Petri filij Gobelini Ketelbueters et Godefrida filia Godefridi unius
liber pro Petro predicto, de hereditate Emondi filij Rutgeri quondam Godefridi Textoris VI
D Novo
Arnoldus filius Andree filij Arnoldi vander Hagen
pro Andrea patre suo de Heijacker I D Novo
Arnoldus filius naturalis Arnoldi vander Hagen
pro IJda relicta et liberis Johannis filij
Johannis de Pomerio ex parte Johannis predicti
de hereditate Marcelij filij Lise de Busco    III D III ort Novo
Arnoldus filius Petri vander Donscot pro Petro
filio Everardi Goetgesels ex parte Goesini Moedel
vander Donck ex agro dicto die Hoge Emmelheze II D ob Novo
Johannes et Henricus liberi et Johannis die Bruijn et
Arnoldus filius Andree vander Hagen gener hnt dimissum
Daniel filius Henrici Danielis pro Heijlwigis filia
Henrici Mabelen     ob Novo
idem
Daniel filius Henricus Danielis pro Matheo filio Petri
de Straten de hereditate Henricus filij Mabelen      II 1/2 D Novo
idem pro Domicella Bela relicta Wilhelmi vander Wijn-
gaerde de VI particule terre sitis over de Reecke     X D Novo
Domina Abbbatissa de Bijnderen de Bottel VII S Novo
eadem de piscata de mola de Rut usquam ad novam Fossam
     II S Novo
eadem de Wijtvenne XVIII D Novo
Domicellus Johannes de Cortenbach et liberi IIII
Domicella Katherina filia
Dominus Johannes de Beerlair de vinario te Elscot
quondam propositi de Wassenberch XII D Novo
Hadewigis filia quondam Jois de Wijflet pro mete et
liberis III Wilhelmi de Dijnter gener Joes dicti
Wijflet pro alia mete
Dominus Johannes de Bruheze        XII D Novo
Item J D - IIJ D novo
Wilhelmus Noeijen filius Danielis de Doerne
Rutgerus filius
Dominus Macharius de Rutte pro Domicella Bela relicta
Wilhelmi de Wijngaerde de hereditate dicta eusele
dictus die Scauen    III 1/2 D Novo minus 1/2 ort
kantlijn : rel. est post mortem Rutgerus pro Henrici
vander Papendonc colonnis
Luijtgardis filia Henrici Boeijarts
idem pro Elisabet relicta Nenkini Fabri de hereditate
quondam Henricus Decani III D Novo
Dominus Wilhelmus de Ghente pro Johannes de Beke de
vinario dicto Lubruggen     VI D Novo
idem pro Johannes Scolastico de vinario de Lubruggen
     VI D Novo
Johannes die Bruijn gener Danielis filij Henrici
Danielis pro Daniele predicto de quatuor particulis
terre pridem Domicella Bele relicta Wilhelmi vander
Wijngarde sitis over den Reecke     VI D ob Novo
Deurne 45087 (1418) folio 36
Johannes filius quondam Henrici Fabri de Bruggen pro
liberis Wilhelmi de Eechoven de bonis de Eechoven VIII D Novo
Arnoldus filius Andree vander Hagen gener Danielis
filij Henrici Danielis pro Daniele predicto de duobus
particulis terre pridem Domicelle Bele relicta Wilhelmi
vander Wijngaerde sitis over den Reecke     III D ob Novo
Johannes filius Petri Roijmans
Engula relicta Theodorici multoris pro relicta et liberis
Gevardi filij Engula III 1/2 D
Lambertus de Loen junior
Mechteldes relicta et liberis IIII
Egidius filius Johannis Vriesen pro Johanne patre de hereditate quondam Merselij de Platea
     VIII D Novo
kantlijn : rel. est post mortem Johannis unius liberorum
Theodoricus de Busco Petrus junior filius Godefridi
Petri et Wilhelmus filius Jois Cuelmans hnt dimissum
Goeswinus filius Jacobi de Busco
Elisabeth relicta Jacobi de Busco de Meijel et liberis
pro libero Goeswino de Busco de Meijel ex parte ...
     V 1/2 D Novo
Johannes filius Mercelij de Pomerio
Elisabeth relicta Johannes filij Johannis de Vorsendonc
pro Johanne predicto de hereditate Henrici filij Thome de
Gemero quondam liberi Johannes de Tilia IIII 1/2 D Novo
Joes et Heijlwigis Jois de Bruijn et Joes van Overlant
Gevardus Sweerts et Henricus filius Jois Godefridi gener
Jois die Bruijne ac Arnoldus vander Donscot et Marselius textoris habent dimissum
Elisabeth relicta Jois die Bruijne et liberis pro Johanne predicto de hereditate sitis in die Berct
     VI D Novo
kantlijn : Gevardus filius quondam Gerardi Sweerts
gener quondam Johannis die Bruijne emit parte
Theodorici et Henrici die Bruijne ...... et
satisfecit libro
eadem pro eodem de bonis ter Donscot      IIII S II D Novo
et de aquaductu     ob Novo
Johannes filius Wilhelmi Scoemekers
Elisabeth filia Henrici Mutsarts pro Johanne filio Neze
Bonen de hereditate ten Leemculen III ob
eadem pro eodem de hereditate Arnoldi filij
Lamberti de Milheze II D III ort Novo
Hubertus filius Wilhelmi de Tribus Annis hnt
Elisabeth filia Johannis Strannorem soen pro Johanne
patre de hereditate Wilhelmi Scoman sitis in
Kagvenshove III ort Novo
Wilhelmus filius dictus Everartszoen
Ermgardis filia Wilhelmi vander Beke pro liberis Wilhelmi
vander Beke IIII 1/2 D Novo
Elisabeth filia Petri vander Donscot pro Katherina
relicta et liberis Petri vander Donscot ex bonis
ter Donscot VI D Novo
Henricus filius Nicholai Sartoris pro liberis
Theodorici filij Johannis Coudernaij de
hereditate Johannis Coudernaij     III D Novo
Henricus de Os filius Henricus Lanen pro Henrico
filio Henrici Meijelman ex parte liberorum Wautgerus
wter Hagen de hereditate dicto die Berct     IIII D Novo
Deurne 45087 (1418) folio 36 verso
Godefridus filius Theodorici Tectoris gener Andrei
filij Arnoldi vander Hagen pro Andrea predicto de
Heijacker    I D Novo
Bruijstinus filius quondam Henrici Meijelmans
pro Henrico predicto ex parte Wautgeri wter
Hagen de hereditate dicta die Berct IIII D Novo
Sophia relicta et Liberis VIII
Franco filius Johannis Coudenaij pro Johanno filio
Johannis de Loen     VI D Novo
Gerardus de Os de hereditate Henricus Pistoris
de Helmont XII D Novo
Dominus Johannes de Campo
Godefridus Carper filius Arnoldi Carper ut nuncius
mortalis altare St. Johannes in Beke de hereditate
Domini Florence vander Horst      III S VIII D Novo
kantlijn : item idem pro eodem de hereditate
quondam Johannes de ....     III D Novo
Johannes filius Amelij Mathie
Mathias filius Amelij
Godefridus et Johannes liberi Johannis filij Henrici
de Lamen pro matre de prato supra Heijtrake VI D Novo
item pro eadem de hereditate Evenberti Venmans IIII D Novo
Godefridus filius Petri de Merenvoert pro Henrico
filio Henrici de Goirle de hereditate relicte
et liberis Henricus filij Decani    I ob ort
Johannes filius Henrici vander Beke
Hille relicta
Godefridus filius Johannes de Merica pro Johanne gener Henricus de Merica de hereditate
Wilhelmi Sassen     VIII D Novo
liberi VII
Margareta relicta et liberi VII
Godefridus filius Lambert de Bottel pro Nocholaio filio
Johannis vander Hoeve de hereditate Arnoldi Bonen IX D Novo
kantlijn : rel. est post mortem Margareta unius liber
Andreas filius Gevardi vander Zijlbergh van Drie Jaren Godefridus filius Ancelmi filij
quondam Godefridi
Textoris pro Anselmo patre de hereditate quondam
Johannis Vorseldonc ob. Novo
item idem pro liberis Gevardi van Drie Jaren de hereditate
liberorum Philippi vander Straten vanden Langhecker       VI D Novo
Gerardus filius Nicholai Mersmans pro Elisabeth
filia Henricus vander Straten de hereditate
sitis aen die Tijnnsvoert ende die Berct    XII 1/2 D Novo
relicta et liberis Jacobus filius Egidij Cupers ht
Gevardus filius Wilhelmi van Doerne pro Domicella Belia
relicta Wilhelmi vanden Wijngaerde de prato dicto
Hagelbeempt IIII 1/2 D ort Novo
idem pro liberis Henricus vander Straten de Liessel
de hereditate Theodorici de Liessel quondam Henricus
puorum      III 1/2 D Novo
Gertrudis relicta et Judoca eius filia
Petrus filius Lamberti vander Emmelheze
Godefridus filius Ancelmi de Vlierden pro Lamberto
filio Godefridi Mutsarts     I nigro
Godefridus filius Godefridi de Bijstervelt pro Johanne
Coman de Loen ex parte Gevardi de Doerne de bonis
te Loen quondam propositi de Wassenberch III S Novo
Deurne 45087 (1418) folio 37
Lambertus de Loen junior
Godefridus Carper de vijtfang dicto Leemculen
iunxta Henricus Mutsarts     I nigro
Johannis filius Henrici Mannarts ht.
item idem pro Arnoldo filio Henrici Scoman de
hereditate sitis in Kagvenshove     II D Novo
item pro Wilhelmo Scoman de hereditate sitis
in Kagvenshove      III ob Novo
liberis V
Goeswinus filius Gobellini vander Heggen pro Gerardo
vander Straten de bono dicto tot Genen Tepel      LIII S Novo
kantlijn : Joes vander Heggen ht. medietate
Idem pro Wilhelmo Scoman de hereditate sitis
in Kagvenshove      I D Novo
Gerardus filius Gerardi Marinen pro Henrico
filio Henrici vanden Colke XII D Novo
Matheus filius Henricus Grietensoen
Gertrudis relicta et liberis Henricus Grietensoen
pro Henrico predicto de hereditate Wilhelmi Scoman
     III ob Novo
kantlijn : Wilhelmus filius Jois tectoris ht III oert
Lambertus de Loen junior
Godefridus Carper pro Merselio de Bruggen de
agro sitis in Mersmans Strepe VIII D Novo
Ermgardis vander Heggen
Godefridus filius Wilhelmi Mannarts pro Wilhelmo
patre de hereditate sitis in Kagvens hoeve        II D Novo
Godefridus filius Wilhelmi Mannarts
idem pro Arnoldi Vrient filio naturalis Noeij
ex parte Michaelis filij Arnoldi vander Heijden
de campo dicto Velthovel     VI D Novo
Gevardus filius Gerardi Sweerts pro liberis
Johannis die Bruijne ex parte Johannis predicti
ex hereditate sitis in die Berct et ex bonis
ter Donscot pro sua parte     XVII D I ort Novo
Henricus filius Petri vander Donscot pro
Katherina relicta et liberis Petri vander
Donscot ex bonis ter Donscot XIX D I ort Novo
Johannes filius Wilhelmi Tectoris
Henricus filius Rutgeri de Milheze gener Johannis
van Wasberch pro Johanne filio Princen de Berct XII D Novo
Wilhelmus filius Jois Deckers ht
idem pro eodem Johannis de Crommestraten I D Novo
Johannes filius Henrici vanden Wasberch
idem pro eodem de Wasberch VI D Novo
Hubertus filius Wilhelmi de Tribus Annis pro Johanne
et Winrico liberis Johannis Strammen de hereditate
Wilhelmi sComan sitis in Kagvenshove       I D II ort
item idem pro Elisabeth filia Johannis Scrammen soen
pro Johanne patre de hereditate Wilhelmi sComan sitis
in Kagvens hoeve     III ort Novo
Aleijdis relicta et liberi III
Henricus filius Johannis Pruemen pro liberis
Henricus Plaetze de pratulo ten Leemculen I nigro
Heilwigis filia quondam Johannes die Bruijne et liberis
III pro liberis Johannis die Bruijne ex hereditate
sitis in die Berct et ex bonis ter Donscot pro sua
parte V D III oert Novo
Deurne 45087 (1418) folio 37 verso
idem pro eisdem de hereditate Henricus filij
Gertrudis de Helmont II 1/2 D Novo
idem pro Lamberto filio Henricus Mutsarts ex
parte Johannis Molners de hereditate dicta
die Leemculen hove V 1/2 D Novo
Noijken filius naturalis Wilhelmi de Goer
Aelbertus et Arnoldus liberis Gerardi Weijlarts
et liberis II quondam Arnoldi Weijlarts junioris
Heijlwigis relicta Gerardi Weijlarts pro Rutgero
filio Henrico de Hagenecker IIII 1/2 D Novo
Henricus de Horreo filius Arnoldi Preters
Heijlwigis relicta et liberi VI Arnoldi filius
Henrici Preters pro Arnoldo predicto pro
hereditate liberorum Wilhelmi de Heijtrake VII 1/2 D Novo
     III 1/2 D oert
kantlijn : Thomas filius Gevardus ? Amelij et
liberis Albertus de Meijel hut inde dimisius
kantlijn : rel. est post mortem Luijtgardis
unius liberorum
eadem pro eodem de eisdem bonis ten Heijtrake      II 1/2 S Novo
     XII D
Albertus filius quondam Gerardi Weijlarts
eadem pro eodem de hereditate Henricus dicti
Mersman de Bergelen II D Novo
Wilhelmus filius Henrici Grietensoen
eadem pro Johanne filio Johannis Herinx de tribus
quartellis bonaris merica quondam Johannis de Braken
     IX D Novo
Goris filius Laurentij de Meijel gener
Henricus de Elsbroeck de Meijel ad opus heredum suorum
pro liberis Godefridi de Nuwenhuijs de hereditate
Ermgardis filie Henrici de Lamen     XII D ort Novo
Luijtgardis filia Wilhelmi vander Beke ht
Johannes filius Gevardi Deckers
Henricus filius Johannis Tectoris pro Gerardus
filius Henrici vanden Hoevel I D novo
Henricus filius Gerardus filij Henrici vander Straten
Henricus et Heijlwigis liberis Gerardi filij Henrici
vander Straten pro Gerardus et liberis IX Heijlwigis
vander Straten patre de hereditate Henricus vander
Straten III 1/2 D Novo
idem pro eodem de hereditate Elisabet vander Straten
sitis aen die Tuijnsvoert    I D III ort Novo
idem pro eodem de hereditate Jutte pueroris VIII D Novo
Henricus de Heerzel III ob
Henricus filius Henrici Fabri de Bruggen     VIII D Novo
Henricus et Aleijdis liberi filia
Henricus filius Johannis de Haseldonc pro Johanne filio
Comans      VI D Novo
Petrus filius Lamberti de Hovel
idem pro liberis Johannis de Haseldonc vter Loe de
hereditate Gerardi vander Beke      VD
item idem pro Lamberto filio Arnoldi de Besselen
ex parte Henrici de Haseldonc de hereditate
Gerardi vander Beke III D Novo
Henricus filius Johannis Tectoris pro liberis
Johannis Jutten     III D Novo
Bruijstinius filius Henrici Meijelmans et Henricus
de Os filius Henrici Lanen hnt dimissum inde
Henricus filius Henrici Meijelmans pro liberis
Wautgeri vter Haghen de hereditate dicta die Berct XII D Novo
     IIII
Heijlwigis relicta
Henricus vander Papendonck pro Domicella Bela relicta
Wilhelmi vanden Wijngaerde de tercia parte dicta Eusele
in die Scauen VI D III ort Novo
Henricus filius Johannis Godefridi gener quondam
Johannis die Bruijne pro liberis Johannis die
Bruijne ex hereditate sitis in die Berct et ex
bonis ter Donscot pro sua parte      V D III ort Novo
Deurne 45087 (1418) folio 38
Sijmon filius Johannis Velthoevels
Henricus filius Henrici Colen pro Francone filio
Henrici Franconis ex parte Arnoldo Vrient de campo
dicto Velthoven     II D Novo
Wautgerus filius Theodorici Regis tanquam propositia hereditatem suam, cum conditionem
pro ipse, solvent annuatem et hereditare ex esto campo ecclesia de Doerne, unam libram
communitatis pagamente et ad hoc ....
Henricus filius Johannis de Liesel est mansionaris
ecclesia de Doerne de novo campo XII D Novo
Wilhelmus filius Johannis vander Velde
Domicella Lana filia Arnoldi de Erpe ut nuncia mortalis
conventus de Bijnderen de ..... conventus eisdem
Henricus filius Johannis de Cruce de Vlierden pro
Johanno filio Dappers I D Novo
kantlijn : .....
Luijtgardis relicta et liberis VI
Johannes filius Gevardi sDeckers
Hilla relicta et liberi Crispiani filij Arnoldi Crispani
de Helmont de Ruerbraken II D
Henricus filius Mercelij Sceenkens pro Johanne die
Merven? de hereditate Johannis predicti     XVIII D Novo
Henricus filius Johannis de Liessel pro Johanne filius
Arnoldi vanden Hoevel de prato sitis in die Berct VI D Novo
Henricus filius quondam Godefridi Pegs pro relicta et
liberis dicti Godefridi ex parte quondam Godefridi patris
sui predicti de hereditate quondam Henricus filij naturalis
Trude Brogelmans et Theodorici Eijcmans pit       I D III oert Novo
idem pro eisdem de hereditate relicta et liberis Henricus
de Fluvio de Haseldonc et de hereditate Fije relicte
Franconis et Margarethe de Campo over die Vloet
pit   III D Novo
item idem pro Wilhelmo filio ..... vander Venne ex parte Johannis Hernics de ..... Johannis
vanden (Bossche?) VI D novo
Johannis filius Lamberti de Loen pro Margriet relicta et
liberis Lamberti de Loen filij Arnoldi vander Hagen de
bonis in Loen quondam propositi de Wassenberch II S Novo
transpositum et prope alium suam censum
Johannes Fabri filius Henrici Bruggen pro liberis
Wilhelmi de Eechoven de bona de Eechoven VIII D Novo
Wilhelmus, Arnoldus et Ermgardis pueris naturalis Jois Lusschen
IJda Lusschen filia quondam Johannis Coman
Johannes Lussche filius naturalis Arnoldi de Doerne
pro Arnoldo filio Johannis Saesten de hereditate
liberis Henricus Priems        III D Novo
Johannes filius Henrici Danielis junior pro liberis
Ludovici de Bladel de hereditate Domini Theodorici
filij Johannis de Tilia XXV D Novo
idem pro Domino Theodorico, Johanne et Luijtgardis
liberis Johannis de Tilia       IIII D Novo
Johannes Wechase pro Elisabet Hagens          III ob Novo
liberis VI
Johannes filius Franconis Ermgardis pro Fija relicta
et liberis Franconis Ermgardis         VIII 1/2 D Novo
kantlijn : Franco unius istorem liberis emit
parte Sophie sororum sua et Godefride sororum suo
et satisfecit libro
Petrus de Bieringen filius Jutte predicte
Jutta filia et liberis Henricus de Stakenborch pro
Henrico predicto de hereditate Gobellini filij
Arnoldi de Bergelen III D Novo
Liberi VI
Johannes filius Domini Theodorici de Hanecker
alias dicti...................soen et liberi VI
IJsboldus filius Johannis Colen pro liberis Godefridi
Smedekens de hereditate Henrici filij Danielis
quondam Johannis Vogel         XI D Novo
Johannes van Overlant gener quondam Johannis die
Bruijn pro liberis Johannis die Bruijne ex hereditate
sitis in die Berct et ex bonis ter Donscot pro sua
parte V D III ort Novo
Deurne 45087 (1418) folio 38 verso
Johannes filius Jois Sartoris
Johannes filius Johannis die Bruijne pro liberis
Johannis die Bruijne ex hereditate sitis in die Berct
et ex bonis ter Donscot pro sua parte V D III ort Novo
Johannes filius
Johannes die Brouwer pro Henrica filia Wilhelmi filij
Johannis Vriesen de hereditate quondam Marscelij de
Platea VIII D novo
     IIII D novo
kantlijn : Godefridus filius Wilhelmi Copije hnt inde
Arnoldus vanden Hoevel Henricus filius Jois de Liessel
Petrus filius Petri vander Langdonc et Petrus gener
Henrici Molendijck hnt dimissum
Johannes filius Arnoldi vanden Hoevel junior          XVI D Novo
Jacobus filius
Johannes vander Scaut de prato apud Crucia quondam
Henrici filij Wilhelmi Scoman         IX D Novo
liberis III
Johannes de Rietven II S I ort D Novo
Reijnerus filius quondam Petri de Merenvoert
Johannes filius Domini Johannis vander Colc pro
Johanne filio Johannis Ducen de Breembosch      III D Novo
Johannes Wilman      XXI D Novo
Luijtgardis relicta et liberis VIII
Johannis filius quondam Wilhelmi Regis de Liessel
pro Johanne de Vorseldonc IX D Novo
Mechteldis filia Johannis de Boert
Gertrudis filia Heijlwigis Trude
Johannis Faber filius Henrici filij Grite pro Johanne
Stover de hereditate liberorum Katherina Vrients I D Novo
Johannes et Katherina liberi ac Wilhelmi filij Elisabeth
Coman et Joes Theodorici gener Jois Coman hnt dimissum
liberis V
Johannes Coman de Loen pro Wilhelmo vander Beke
patre suo    II D Novo
kantlijn : item idem pro liberis Wilhelmi vander Beke
quarte parte III 1/2 D Novo
Godefridus filius Godefridi de Bijstervelt ex parte
Johannes de Loen
Johannes Theodorici predicti et liberis V
Johannes filius Johannis Coman de Loen et Johannes filius Theodorici Coudernaijs
idem pro Gevardi de Doerne de bonis te Loen quondam
propositi de Wassenberch     VI S Novo
transs... est prope Johannis Comans
idem pro liberis Wilhelmi vander Beke pro quarta
parte III 1/2 D Novo
Johannes filius Henrici Danielis senior pro Johanne
Herinx de tribus quartallis bonaris merica IX D Novo
kantlijn : item idem pro eodem de hereditate quondam
Mathie vander Rijt IIII 1/2 S Novo
Arnoldus de Doerne et Katharina relicta Jois de
Bruheze hnt dimissum
Johanna relicta Hogardi de Bruheze et Johannes filius
Gerardi de Lair ht tercia parte istorum censum et Johannes
de Bruheze pro liberis Godefridi de Bruheze de
hereditate Henrici de Creijenstert dicta
Erpendonc    III S IIII D Novo
Mathia filia Mathie filij Mercelij Pegs
Johannes filius Merselij Pegs pro Petro filio Didden
soen vander Donscot pro Godefrido Pegge junior I 1/2 D Novo
Johannes filius Wilhelmi Scoemekers et Henricus
filius Theodorici Moersoen pro Mechtildis relicta
et liberis Wilhelmi dicti Joncker    III ob
     I ob
kantlijn : liberi Henrici Moersen habent
Sibertus de Pleese de Bakel
Johannes filius Gerardus de Lair pro liberis Petri
de Langvelt de hereditate dicta Erpendonc XX D Novo
Johannes filius Johannis die Reijn
Johannes Coman de Loen pro Jois patre sua pro sua
parte et pro quarta quondam parte quondam Jutte
sue soror    I 1/2 D I 1/2 ort Novo
Johannes Theodorici Coudernaijs gener Johannis Coman
de Loen pro parte Aleijdis sua uxoris et pro quarta
parte quondam Jutte sororis pridem Aleijdis de
hereditate Jois Coman predicti     I 1/2 D I 1/2 ort Novo
Deurne 45087 (1418) folio 39
IJda relicta et liberis IIII
Johannes filius Johannis de Pomerio pro liberis
Gevardi de Drie Jaren ex parte Johannis Vriesen
de hereditate Marcelij vander Straten IIII D Novo
Johannes et Philippus liberi Johannis de Geldrop
pro puella de Geldrop de vinari in Vlierden X S Novo
Gertrudis relicta et Johanna eius filia
Johannes filius Sophie Colen pro liberis Arnoldi
Emonds      I D Novo
Johannes filius Johannis de Beke et Nicholaus filius
Jois de Manso hnt dimissum
Johannes filius naturalis Lamberti de Bottel pro
Gevardo Elsvoet de hereditate quondam Johannes
Molendino    IX D Novo
Johannes filius Wilhelmi de Erpe
Johannes filius quondam Henrici Fabri de Brugge
Johannes filius ...........
idem pro Lamberto filio Heijlwigis de Elsbroec
de hereditate quondam Johannis vander Bruggen      IIII D Novo
item idem pro Margarethe filia Marcelij de
Bruggen de hereditate Marcelij de Bruggen III D Novo
item idem pro Marcelio filio Johannes Celen
de hereditate Marcelij de Bruggen I D Novo
Johannes filius Wilhelmi Mannarts ht
idem pro Huberto filio Henrici Mutsarts de
hereditate sua in Kagvenshove      IIII D Novo
Arnoldus filius naturalis Arnoldi vander Hagen ht
IJda relicta et liberis IIII
Johannes filius Johannis Pomerio pro Johanne patre de
hereditate Mercelij filij Lise de Busco     III D III ort Novo
Johannes filius Henricus Daniel ht
Johannes filius Johannis Herinx pro Mathia vander Rijt
de Asten ex parte relicta et liberis Johanne de Tilia
    III 1/2 D Novo
Wilhelmus filius Hen(rici?)
Johannes filius Domini Theodorici de Hanecker
alias Odensoen
Liberi VI
Johannes filius Johannis Tectoris pro IJsboldo
Scenaert     VIII D Novo
Wilhelmus filius Gisberti de Meijel
liberis V ? Johannis filij Johannis Tectoris
idem pro Godefrido de Merica ex parte Wilhelmi
filij Gibonis de prato dicto Moest   II D Novo
Wilhelmus filius naturalis Gevardi de Doerne
Johannes die Reijn filius Henricus filij Wilhelmi
vander Beke pro liberis Henrici filij Wilhelmi
de Bottel ut Boesen III D novo
     II D novo
kantlijn : liberis Gevardi de Os hnt inde
Johannes filius Johannis die Reijn
idem pro Henrico patre ex parte liberis Wilhelmi
vander Beke VIII D Novo
     III D III ort
kantlijn : Margaretha filia Jois die Reijn junior hnt inde
Johannes vander Water filius Arnoldi Mabelen pro
Johanne Princen vanden Crommenstrate      I D Novo
idem pro liberis Thome de Ouwater de hereditate
Hermanni Bauden quondam Rotificus       XVI D Novo
item idem pro relicta et liberorum Johannis vander
Zanden de Nijstrick de hereditate Marcelij de Busco
     III D III ort Novo
Johannes Fabri filius Petri pro Johanne filio
Johannis Coman de Helmont ex parte liberorum
Wautgeri Kelremans VIII 1/2 D Novo
idem pro Petro filio Everardi Goetgesels de hereditate
Johannis filij Johannis Coman de Helmont VI D Novo
idem ex parte Henricus Wauteri vander Beke de
hereditate de Swijnsputte    VI D Novo
liberis V
Johannes filius Theodorici Coudernaijs soen
pro liberis Heijlwigis vander Horenvoert    II D Novo
item idem pro Johanne Coman de Loen      II D II ort Novo
idem pro liberis Johannis filij Lamberti filij
Theodorici de Liessel V D Novo
idem pro liberis Henrici filij Wilhelmi de Bottel
quos habuit cum Margarethe prima sua uxores ex
parte Henricus patris de prato doer Liessel III D Novo
item idem pro liberis Gevardi Tibbarts ex parte
Johannis filij Gerardi de Loen de bono
ter Horenvoert II D Novo
Johannes Prumen pro Arnoldo filio Henrici
Scoman de hereditate sitis in Kagvenshove II D Novo
Deurne 45087 (1418) folio 39 verso
Johannes filius Lamberti vander Bruggen pro Johanne
Vriesen de hereditate Johannis Vriesen quondam
Marcelij de Platea    VIII D Novo
Margaretha relicta et liberis
Johannes filius Godefridi Godolofs
Johannes filius Katharina des Hogen pro Thoma
dicto Hogen II 1/2 D Novo
kantlijn : Paulus Swijsen ht mete
Reijnerus filius Petri de Merenvoert
Johannes filius Wilhelmi vander Heijden ut nuncius
mortalis ecclesie de Doerne de hereditate Gerardi
Textoris     VI D
Johannes filius Arnoldi de Horreo de Meijel
Johannes filius
Johannes filius Johannis vander Cleijne Heijtrake
pro Wilhelmo de Heijtrake VII 1/2 D Novo
idem pro eisdem de bonis ten Heijtrake       V D ort Novo
idem pro eisdem de hereditate Henrici dicti
Mersman de Bergelen II D Novo
Johannes filius Henrici Mannarts pro Wilhelmo
patre de hereditate sitis in die Strijpe dicto
Emondshoeve II 1/2 D Novo
idem idem pro Henrico filio Jacobi de Aggere
gener Rutgeri filij Magistri Arnoldi Nennekini
de prato in die Strijpe V D I oert Novo
Johannes filius Wilhelmi Mannarts pro Johanne filio
Petri de Merenvoert de hereditate Huberti filij
Henrici Mutsarts sita in Kagvenshoeve       IIII D Novo
Johannes filius Theodorici Kelleners pro Thoma
de Bernam filio Elisabet Hogen de hereditate
Thome predicti      IIII D Novo
Jutte filia Rutgeri filij magistri Arnoldi
Nennekini pro patre suo predicto de hereditate
Johannis Eijcman de Hoven III oert Novo
eadem pro eodem Rutgero patre suo de prato in
die Strijpe pro sua parte     II 1/2 D 1/2 oert Novo
Jacobus Cuper ut nuncius mortalis Ghilde St.Katharine
in Buscoducen
Amelius Sceversteen filius Amelij Specier
Jacobus filius quondam Egidij Cupers pro relicta et
liberis Gevardi filij Wilhelmi de Doerne ex parte
Domicelle Bele relicte Wilhelmi vander Wijngaerde
de prato dicto Hagebeemt     IIII 1/2 D I oert Novo
Paulus, Lambertus, Mechteldis, Heijlwigis et
Katherina liberis Wilhelmi Haeck
Katharina relicta et liberis Wilhelmi Haeck pro
Wilhelmo predicto de hereditate quondam Gerardi
filij Ducen    II D I nigro
kantlijn : item Paulus emit et relevavit parte
Mechteldis et satisfecit libro
Petrus vander Donscot / fily
Katharina relicta et liberi VIII
Theodorici Hoeijfts pro Henrici predicto de
bonis ter Donscot     VIII S III D Novo
     IIII S II D ob
ibidem II ob Novo
Henricus, Petrus, Arnoldus, Elisabeth
liberis Petri de Donscot hut inde dimissum
Eadem de aquaductum        II ob novo
Johannes filius Theodorici Kelneers
Theodoricus filius Kelneer van Meijel
Katharina relicta Gerardus de Borlair et Petrus
eius filius de bonis Stefani VI D
idem eadem adhuc     III ob
Theodoricus filius Jois Coeninx et Daniel filius
Theodorici Coeninx, videlicet Theodoricus predictus II quintas partibus et Daniel predictus
unam quintam partem de hereditatibus sitis prope Horenvoert
Katharina relicta Henrici vander Hove et Katharina
eius filia pro Henrico filio Domini Gerardi de Bokel
de Palude prope Hoerenvoert XV 1/2 D Novo
nota : Franco vande Brugge et Henricus filius Andree
Amelij dc rent hereditate? alias II quintas partes S novo, venerunt ad librum nec satisfecerunt
Deurne 45087 (1418) folio 40
Katharina relicta et liberis V Johannes de Bruheze
pro Johanne predictis de hereditate dicta die
Erpendonck quondam Henrici de Creijenstert pro
patre suo    XX D Novo
kantlijn : rel. est post morte Katharina relicte
pro liberos suos
Johannes die Reijn filius Johannis
Katharina filia quondam Johannis Coman de Loen
pro Johanne patre suo pro sua parte pro quarta
parte quondam Jutte sorores sue      D I 1/2 oert Novo
Johannes et Jutta liberis Petri Sartoris pro
Andrea filio Arnoldi vander Hagen de Heijacker      I D Novo
Godefridus filij Wilhelmi Copijs pro Johanne die
Brouwer ex parte Henrico filius Wilhelmi filij
Johannis Vriesen de hereditate quondam Marcelij
de Platea    IIII D Novo
Johannes filius Michaelis Princen
Liberis III Michaelis filij Princen pro Margarethe
matre de hereditate Michaelis Princen de Berct      XII D Novo
kantlijn : et liberis II Aleijdis Princen
idem pro eadem de hereditate Vinardi       V D Novo
idem pro eadem de hereditate Arnoldi de Hovel      IIII D Novo
Sijmon filius Franconis Coudernaijs
liberis II Gerardi Nollens vander Hagen pro Theodorico
filij Wilhelmi Regis de hereditate sitis in die
Vosculen     VI D Novo
Mercelius filius Johannis Heex
Wilhelmus vander Velde
liberis III Aleijdis filie Mutsarts de Emmelheze     ID
Lambertus filius Thome Melis ht
liberis Aleijdis Mutsarts predicte pro Aleijden
matre de strata prope campum Modelini       I D Novo
Gevardus vander Zijlsberch filius Gevardi van Drie Jaren
liberis X Gevardi filij Gevardi van Drie Jaren pro
Gevardo patre de hereditate Emondi vander Straten II D Novo
idem pro eodem de hereditate Celonis vander Straten      I D Novo
Joes de Pomerio et Joes filius Wilhelmi sDeckers hnt dimissum
idem pro eodem ex parte Johannis Vriesen de hereditate
Marcelij vander Straten     XII D Novo
Philippus vanden Zijlsberch et Andreas vander Zijlberch
hnt dimissum
idem pro eodem de hereditate liberis Philippi vander
Straten vanden Langenecker XVIII D Novo
Gevardus vanden Zijlsberch filius Gevardi van Drie jaren
idem pro Johanne filio Gevardi de Loen de bonis ter
Horenvoert II D Novo
Franco filius quondam Petri Franconis ht
liberis II Katharine relicta Henrici Mutsarts pro Henrico
predicto de domo et orto quondam Johannis Caproen       III ob
Deurne 45087 (1418) folio 40 verso
Johannes filius Johannis die Haeze ht
Lambertus filius Johannis filij Gisberti pro Henrico
Creppe III ort Novo
Nicholaus filius Henrici Meijelmans et Johannes filius
Theodorici Coudernaijs hnt dimissum
liberi Henrici filij Wilhelmi de Bottel dictus
Meijelmans quos habuit cum Margareta prima sua
uxoris pro Henrico patre de prato doir Liessel    VI D Novo
Lambertus filius Arnoldi Besselen pro Lamberto filio
Gerardi Ducen de prato in die Berct ob Novo I ort Novo
kantlijn : Petrus filius Lamberti vander Hovel ht
idem pro Henrico de Haseldonck ex parte quondam Gerardi
vander Beke III D Novo
idem pro Johanne Fabri filio Petri de hereditate
Henrici vander Haseldonck III D Novo
Dominus Johannes Walteri de Helmont
liberis Johannis filij Domini Gevardi de Doerne quos
habuit cum Elisabeth filia Mercelij de Bocht pro Johanne
patre de quondam pomerio ? sitis in Dloeveren     I D paijment
Aleijdis relicta Henrici Blankarts et liberis III
liberis Johannis Blanckartss VIII pro Johanne filio
Pulcre IJde de hereditate Johannis Didden III ob Novo
     I 1/2 ob Novo
kantlijn : Petrus Molendijcs ht mete
liberis V
Johannes filius Theodorici Coudernaijs
Paulus filius
liberis II Johannis filius Lamberti filij Theodorici
de Liessel pro Johanne patre V D Novo
Henricus filius Jois Fabri de Bruggen
Wilhelmi filius Johannis vander Velde
Johannes filius Johannis die Haeze
Lambertus filius Johannis filij Gerardi Creppen pro
Johanne patre de hereditate Henrici Creppen III ort Novo
item idem pro Lamberto folio Johannis filij Gisberti
de hereditate Henrici Creppe III oert Novo
Johannes filius Jois vander Heggen
liberis Johannis vander Heggen pro Johanne filio
Theodorici de Horevoert de hereditate Wilhelmi
Scoman sitis in Kagvenshove I D Novo
kantlijn : rel. est post morte Theodorici et Yda
item idem pro liberis Goeswini vander Heggen
de bono dicto ten genen Tepel      XVIII D Novo
Aleijdis filia
Lambertus filius Petri vander Straten pro Johanne
filio Johannis de Lamen de hereditate Henrici
filij Henrici de Lamen VII D I ort Novo
Lambertus filius Thome Melters pro Goeswino Model
pro Goeswino Moedel vander Donck de agro opter
Emmelheze VIII D Novo
item idem pro liberis Aleijdis Mutsarts de Strata
prope campum Modelini       I D Novo
Maria, Aleijden et Elisabet liberis Mathias de Colc
et Marcelius Sceenkens hnt dimissum
liberis VI Marcelij filij Sceenkens pro Merselio
patre de hereditate quondam Johannis Didden       IX D Novo
idem pro eodem de hereditate Margarethe filia
Johannis Didden      II 1/2 D Novo
idem pro liberis Arnoldi Bolants de hereditate
quondam Johannis Didden II 1/2 D Novo
liberis V
Lambertus filius Johannis Molendijcs de hereditate
quondam Henrici vander Straten sitis te Liessel
aen die Horenvoert IX D I 1/2 ort Novo
Lambertus filius Thoeme Melters pro Elisabet Emondi       ID
Cristianus et Luijtgardis liberis
Luijtgardis relicta Wilhelmi Eijcman et liberis pro
relicta et liberis Henrici de Fluvio de Haseldonc    IIII D Novo
Petrus filius Petri Dappers
liberis VIII Wilhelmi filij Gevardi de Drie jaren pro
Wilhelmo patre de hereditate Johannis Vriese quondam
Mercelij de Platea    XI D ob Novo
kantlijn : rel. est post morte Aleyden unius liberorum
         rel. est post morte Gevardi unius liberorum
Marcelius filius Marcelij Sceenkens pro Maria filia
Marcelij Schenkens de hereditate quondam Johannis
Didden ex agro dicto Vrecwijc      I ob Novo
Michael filius Johannis Heex pro Maria filia Marcelij
Scheenkens de hereditate quondam Johannis Didden        III ob Novo
ex agro te Vrewijc
Deurne 45087 (1418) folio 41
liberis VII
Margaretha relicta
Lambertus filius Arnoldi Lemmens pro Margareta filia
Winandi      XIII D Novo
kantlijn : rel. est post morte Johanne unius liberorum
    rel. est post morte Margareta unius liberorum
    rel. est post morte Petrus unius liberorum
    pro relictam suam
Lambertus filius Laurentij de Lier
relicta et liberis IIII
Laurentius filius Henrici de Lier pro liberis Katharina
de Bueken de hereditate Gobelini Mutsarts IIII D
Johannes filius Johannis de Beeck
Lambertus filius Johannis de Beke pro Lemkino genero
Goeswini de Velthoven      XII D Novo
item idem pro Johanne filio naturalis Lamberti de Bottel
patre suo ex parte Gevardi Elsvoert VI D III oert Novo
idem pro liberis Johannis gener Theodorici de Meijel   I D Novo
Johannes vander Straten et Johannes de Pomerio hnt dimissum
Gevardus filius Godefridi Snabben
liberis Jutte de Rutte de Swijnsputte XII D Novo
kantlijn : rel. est post morte Domini Macharij
liberis III Johannis Fabri de Vrequick      VI
ijdem adhuc de Swijnsputte XII D Novo
kantlijn : Wilhelmus vander Beke et Luijtgardis
vander Beke hnt inde dimissum
Goris filius
Lambertus filius Heijlwigis de Elsbroec pro matre
sua   XII D Novo
Theodoricus vander Bernam filius Rodolphi
Luijtgardus filia Wilhelmi vander Beke de hereditate
patris III D Novo
eadem pro liberis Wilhelmi vander Beke de hereditate
dicta die nuwe Beernam      IIII 1/2 D Novo
Johannes filius Theodorici Coudernijs soen ht
liberis II Gevardi Ribbarts pro Johanne filio
Gevardi de Loen de bonis ter Horenvoert     II D Novo
liberis IIII Gerardi de Os pro Johanne die Reijn filio
Henrici vander Beke ex parte liberorum Henrici de
Buttel ut Boesen     I 1/2 D Novo
Marcelius filius Johannis die Heert
Mathias vander Colck pro liberis Marcelij Sceenkens
de hereditate quondam Johannis Didden, pro parte II 1/2 D Novo
     I D I oert
kantlijn : Marcelius Sceenkens ht
Johannes, Arnoldus et Lambertus senior liberi Lamberti
de Loen hut dimis
Margaretha relicta et liberis Lamberti de Loen filij
Arnoldi vander Hagen et Nicolaus liber Everardi de
Doerne pro Arnoldo predicto de bonis de Loen quondam
propositi de Wassenberch     VI S Novo
Lambertus de Loen senior
Margaretha relicta Gerardi filij Noijkini Ducen et
liberis pro liberorum Noijkini filij Ducis   III D Novo
item idem pro Margaretha relicta et liberis Lamberti
de Loen filij Arnoldi vander Hagen de bonis supra
Loen quondam propositi de Wassenberch II S Novo
Wilhelmus filius Johannis Deckers
Mechteldis filia Johannis vande Wasberch pro Johanne
filio Princen de Crommenstrate     I D Novo
Item idem pro Henrico gener Johannis de Hertsberch
de Crommenstrate     I D novo
Wilhelmus filius Johannis Deckers
Margaretha relicta et liberis VIII Johannis Deckers
pro Johanne predicto de hereditate Nennekini filij
Johannis Ducis      III D Novo
item idem pro Mathio filio Henrici Grietensoen de
hereditate Gertrudis relicta Henrici Grietensoen    III oert Novo
Marcelius Sceenkens et Michael Heex hnt dimissum
Maria filia Marcelij Sceenkens pro liberis Marcelij
Sceenkens de hereditate quondam Johannis Didden, pro
parte II D novo
kantlijn : rel. est post morte Marie ad opus heredes
Wilhelmus filius naturalis Gevardi de Doerne
Margaretha filia Johanis die Reijn junior pro Johanne
die Reijn filio Henrici vander Beke ex parte liberorum
Wilhelmi vander Beke       III D Novo
Deurne 45087 (1418) folio 41 verso
Marcelius de Kalheze de Meijel pro liberis Johannis
filij Gerardi de Calheze     V 1/2 D Novo
liberis II
Johannis filius Johannis de Bruheze
Margaretha relicta Johannis de Bruheze et liberis pro
Katherina filia relicta Domini Gerardi de Fluvio et
liberis Wilhelmi de Doerne V 1/2 S Novo
eadem pro eisdem de Mulsbeke      XII D Novo
Heijlwigis relicta et liberis VI
Wilhelmus Reeuwe
Mechteldis relicta Nicholai vander Donck pro Nicholaio
predicto de bonis supra Meijel dictis Heijtrake    III lb
Johannes filius Petri de Merenvoert ht
Margaretha filia Marcelij de Bruggen et liberis duo
pro Marselio de Brugghen     III D Novo
Johannes filius Petri de Merenvoert ht
Mercelius filius Johannes Celen pro Marselio
de Bruggen I D Novo
Marcelius filius Godefridi Textoris pro Henrici
filio Henrici vander Bolck    XII D Novo
item idem pro Elisabet relicta Johannis die Bruijne ex
hereditate sitis die Berct et ex bonis ter Donscot
pro sua parte XIII D - I oert Novo
Mabelia filia Ermgardis vander Rennen pro relicta
et liberis Johannis filij Mette de Dumo    XIII 1/2 D Novo
Mercelius filius Sceenkens pro liberis Mercelij
Sceenkens de hereditate quondam Johannis Didden VI D Novo
item idem pro Mathia vander Colc ex parte liberorum
Mercelij Sceenkens de hereditate quondam Johannis
Didden I D I oert
liberis VII
Mechteldis filia naturalis Henricus vander Scaut pro
Johanne die Rietvenne de hereditate Johannis predicti
     VI D Novo
     IIII D Novo
kantlijn : Wilhelmus van Bruggen ht inde
Margriet filia quondam Godefridi Pegs pro relicta et
liberis dicti quondam Godefridi de hereditate quondam
Godefridi Pegs patris sui predicti     IIII D Novo
liberis IIII
Nicholaus filius Johannis de Manso pro Johanne de
Merica de hereditate molendinaru      VI D
item idem pro Johanne filio naturalis Lamberti de
Bottel ex parte Gevardi de Elsvoert II D I oert Novo
Nicholaus filius Henrici Meijelmans pro Johanne
filio Nicholao Pistoris filij Hille Biermans XXV 1/2 D
idem pro liberis Henrici filij Wilhelmi de Buttel dicti
Meijelmans quos habuit cum Margaretha prima sua uxoris
de prato doer Liessel III D Novo
Lambertus de Loen junior pro liberis Henrici filij
Theodorici Moersen ex parte Henrici predicti de
hereditate Mechtildis relicta et liberis Wilhelmi
dicti Jonker I D Novo
liberis V Johannis filij Theodorici Coudernaijs pro
Johanne patre suo ex parte Johannis Coman de Loen
pridem Gevardi de Doerne de bonis te Loen quondam
propositi de Wassenberch     III S Novo
Deurne 45087 (1418) folio 42
Oda relicta et liberis Henricus Daniel VI pro Henrico
filio Erenberti Venmans et Henrici predicti de
hereditate Johannis Scalboems       IX D Novo
kantlijn : rel. est post morte Daniel unius liberorum
pro sexta parte
illam sexta parte emit Johannis junior fratre
dicti Danielis et sic ht II partis et satisfecit libro
eadem pro eisdem     VII 1/2 D Novo
idem eadem pro eisdem       XXVII D Novo
eadem pro eisdem de hereditate Cripiani Sarratoris
     VI D Novo I D vet.
eadem pro eisdem vande Goer        IX D Novo
Marcelis filius Arnoldi vanden Ravenecker pro Petro
filio Petri de Merenvoert ex parte Theodorici Cremer
dicti Eijcman de hereditate Lamberti Colen V D I 1/2 oert Novo
idem pro eodem ex parte Theodorici predicti de
hereditate IJsboldi Scenart II 1/2 D I ort Novo
idem pro Wilhelmo filio Henrici Grietensoen ex parte
Johannis filij Domini Theodorici de Hanecker alias
Odensoen     VIII D Novo
Arnoldus filius
Petrus filius Everardi Goetgesels pro Goeswino Moedel
vander Donck de domo et orto et domistadio Claps V D ob
     VIII D Novo
     III D ob novo
kantlijn : Arnoldus vander Donscot hnt inde
Amelius filius Johannis Fabri hnt inde
liberis IIII
Henricus filius Theodorici Moersen
Philippus filius Wilhelmi Gevarts van Drie jaren pro
Wilhelmo sComan de hereditate sitis in Kagvenshove    III ob Novo
Lambertus de Loen junior
item ijdem pro Henrico patre ipsio de hereditate
Mechteldis relicta et liberi Wilhelmi dicti Joncker? I D
Petrus gener Henrici Molendijcs pro Denkino filio
Henrici van Slieven XII D Novo
item idem pro Johanne filio Arnoldi vanden Hoevel I D Novo
item ijdem pro libero Johannis Blanckarts II oert Novo
Petrus filius Katharine filia Johannis alias de Domo
et orto Henrici Scoerwegs    II 1/2 D Novo
kantlijn : Mabelia relicta et liberis Theodorici
Moerssen ........
Petrus filius Johanis Boenen pro liberis Lemkini
Bakelmans de prato in die Strijpt    V D Novo
Petrus filius Johanis Sartoris pro liberis Johannis
Jutten III D Novo
idem pro Arnoldo filio Johanis Zaesten de hereditate
Domicella Belie vander Wijngaerde dicti Chusecker
et Coelhof    ob Novo
Johannes et Jutta liberi Petri Sartoris
Petrus filius Petri vander Lengdonc pro Johanne filio
Arnoldi vanden Hoevel de prato sitis in Arenbroeck VI D Novo
Philippus filius Phillippi vanden Zijlsberch pro
liberi Gevardi filij Gevardi van drie jaren de
hereditate liberis Philippi vander Straten vande
Langenecker XII D Novo
     IIII
kantlijn : Wilhelmus Textoris ht inde
Deurne 45087 (1418) folio 42 verso
idem Paulus Swijsen pro Johanne filio Katharina Hogen
de hereditate Thome dicti Hoge      I D I oert Novo
Petrus filius Petri vander Donscot pro Katharina relicta
et liberis Petri vander Donscot ex bonis ter
Donscot     XIX D I oert Novo
Henricus et Margareta liberis quondam Godefridi Pegs
et Petrus de Merenvoert gener dicti quondam Godefridi
ac Wilhelmus filius Henrici Grietensoen hnt dimisum
relicta et liberis VI Godefridi filij Godefridi Pegs
pro Godefrido predicto de hereditate relicte et
liberis Henrici de Fluvio de Haseldonc      III D Novo
kantlijn : rel. est post morte relicta pro liberis
    rel. est post morte Godefridus unius liberorum
eadam pro eodem de hereditate Fije relicte Franconis
Ermgarden de campo dicto over die Vloet II D Novo
eadem pro eodem de hereditate quondam Theodorici
Eijcmans     I D Novo
eadem pro eodem de hereditate Godefridi Pegs patre
Godefridi predicti    IIII D Novo
eadem pro eodem de hereditate quondam Henrici filij
naturalis Trude Broegelmans quondam Katharine
Pegs VI 1/2 D Novo
Cristianus filius Johannis de Aken
Rutgerus filius Johannis de Aken pro Johanne filio
Johannis de Lamen de hereditate Gobellini Mutsarts I D Novo
idem pro eodem de hereditate Henrici de Lamen      VI D ort Novo
relicta et liberis VIII Johannis de Liessel pro Johanne
de Liessel de hereditate Marcelij filij Pegs I D Novo
Kantl.: rel. est post morte relicta
eadem pro eodem de hereditate Katharine Philippi et
liberis de Vosculen XII D Novo
eadem pro eodem de hereditate Johannis Hoeft patris
Johannis de Liessel IX 1/2 D Novo
eadem pro eodem ex parte liberorum Henrici de
Straten de hereditate sitis in die Berct I D III ort Novo
relicta et liberi III Godefridi dicti Wijsen pro
Johanne Boc de III 1/2 bonaris dictis die Cattenrijt
quondam St Wilbrordi       III 1/2 S III ob Novo
Wilhelmus vander Beke et Jutta filia Rutgeri predicti
hnt dimisum
Henricus filius Jacobi de Aggere gener
Rutgeris filius magistri Arnoldi filij Nennekini pro
magistro Arnoldo patre de hereditate Johannis
Eijcman de Hove     III ob Novo
Jutta et Reijnerus liberi Rutgeri predicti et Joes
filius Henrici Mannarts hnt dimisum
Henricus filius Jacobi de Aggere gener Rutgeris predicti
idem pro eodem de prato in die Strijpe      X 1/2 D Novo
Arnoldus filius Arnoldi Vrient
Roverus ? filius Petri de Merenvoert pro Mechtelden
filia Johannis vanden Kolc II D novo
Petrus junior filius Godefridi Petri pro Goeswino filio
Jacobi de Busco ex parte Elisabet relicta Jacobi
de Busco de Meijel de hereditate Sancti Nicholai III ob Novo
Deurne 45087 (1418) folio 43
Johannes vander Water filius Arnoldi Mabelen ht
relicta liberi Johannis vander Zande de Nijstrick
de hereditate Marcelij filij Marcelij de Busco
     III D III ort Novo
Marcelius filius Arnoldi vanden Ravenecker
relicta et liberis V Johannis filij Colen pro
IJsboldo filio Sceenarts et Heijlwigis de Vechel
     V D I 1/2 ort Novo
Johannes filius Daniel Heijmen
Henricus filius Jacobi de Aggere
Reijnerus filius Rutgeri filij magistri Arnoldi
Nennekini pro patro suo de prato in die Strijpe
pro sua parte II 1/2 D 1/2 oert Novo
Johannes filius Emondi vander Straten pro Gerardo
filio Godefridi Snabben ex parte liberis Jutte de
Rutte de Zwijnsputte VI D Novo
Amelius filius Johannis Mauwarts
Johannes filius Marcelij de Pomerio pro Gerardo filio
Godefridi Snabben ex parte liberis Jutte de Rutte de
Zwijnsputte VI D Novo
Sophia relicta Mathie filij Marcelij Pegs et Mathia
eius filia pro Mathia predicto de hereditate
Godefridi Pegs juniores     I 1/2 D Novo

Marcelius filius Goesini filij Mercelij
Margaretha filia Theodorici Cremers
Sophia filia Mathie Pegs
eadem pro Francono filio Ermgardis de hereditate
quondam Luijtgarden de Vechel      II D Novo
Amelius filius Johannis Fabri pro Petro filio
Everardi Goetgesels ex parte Goswini Moedel
vander Donck II D Novo
liberis IIII
Thomas de Merica pro Johannis de Rietvenne de
hereditate Johannis predicti VI D Novo
Theodoricus filius
Thomas de Bernam filius Elisabet Hogen pro
Crispiani Francen de prato in die Berct    III D Novo
idem pro eadem de hereditate liberorum Wautgeri
Kelremans    X D Novo
idem pro eadem de hereditate liberorum Wautgeri
ut Haghen    XII D Novo
idem pro Gerardo et Aleiden liberis Aleiden
Philippi de hereditate dicta Beernam XII D Novo
Wilhelmus filius Johannis Tectoris pro Philippo filio
Philippi vander Zijlsbergs ex parte liberorum Gevardi
van Drie jaren de hereditate Philippi vander Straten
van den Langenecker VIII D Novo
Deurne 45087 (1418) folio 43 verso
Johannes filius
Theodoricus filius Johannis Tectoris pro Godefrido
filio Henrici Kersemekers van Vlierden de bonis
de Eichoven II 1/2 S Novo
idem ut nuncius mortalis Sancti Spiritus pro Sancto
Spiritus in Helmont de hereditate Johannis Claps VII D Novo
idem de hereditate Noijkini IX D
Johannes filius Wilhelmi Tectoris
idem pro liberis Gevardi Engulen de hereditate
quondam Gevardi Engulen XI D Novo
item idem pro liberorum Gevardi van Drie jaren ex parte
Johannis Vriesen de hereditate Marcely vander
Straten VIII D Novo
Theodoricus filius Johannis filij Johannis Coudernaijs
pro Johanne patre tanquam censitor mortalis celonis
de Strata    XII
     XV D
kantlijn : Henricus filius Nicholai Sartori ht inde
liberis VIII
Johannes Sartor de Liessel filius quondam Johannis Coudernaijs idem pro Johanne
Coudernaij patre de hereditate
patris VII D Novo
Petrus filius Petri de Merenvoert / Marcelius de Ravenecker ht
Theodoricus Cremer dicti Eijcman pro Lamberto filio
Colen de hereditate Heijlwigis de Veghel     V D II ort Novo
item idem pro relicta et liberis quondam Godefridi
Pegs ex parte dicti Godefridi de hereditate quondam
Henrici filij naturalis Trude Brogelmans et de
hereditate quondam Theodorici Eijcmams patre       IIII D Novo
item idem pro eisdem de hereditate relicta et liberis
Henrici de Fluvio de Haseldonc et de hereditate Fije
.... Franconis Ermgardis de campo dicto over die Vloet      II 1/2
Marcelius de Ravenecker ht
idem pro IJsboldo Scenart    III D I ort
Theodoricus de Bergelen filius Domini Wilhelmi pro
liberis Heijlwigis vander Horenvoert II D Novo
Goeswinus filius Lamberti
Theodorici filius Theodorici de Rode pro uxore
Theodorici de Meijel filij Stine     VII 1/2 D
Theodoricus Snoec de Helmont I D
puella de Geldrop ht defect de tribus ? annis
Rutgerus filius Theodorici predicti pro II partibus
et Ermgardis soror eius pro tercia parte
Thoman vander Renne pro Theodorico filio Wilhelmi
Reijneri ex parte Noijkini Ducen de hereditate
sita in die Vosculen VI D Novo
Johannes filius et fratres sui videlicet Henricus,
Theodoricus et Arnoldus
Theodoricus filius Henrici Moerse pro Heila de
Bergelen     XII D Novo
kantlijn : liberis istoris Trude Scaut in loco putu
suorem rel et parte morte Arnoldi filij Theodorici
Moene pro liberorum IIII rel. est post morte Theodorici
pro liberorum
idem pro Gerardus vander Straten de agro dicto
Brugmansstreepe     IIII D Novo
Wilhelmus filius
Theodoricus filius Wilhelmi Regis pro liberis Henrici
vander Straten de hereditate sitis aen die
Horenvoert III D 1/2 ort Novo
idem pro liberis Noijkini Ducen de hereditate sitis
in die Vosculen     III D Novo
Theodoricus filius Rodolphi vanden Beernam pro liberis
Henrici de Lier de hereditate Wautgeri Kelremans VI 1/2 D Novo
idem pro Engelberen relicta Henrici filij Henrici
Belensoen de hereditate Mathije Sijmonis de
Zoerendonck de hereditate in die Berct     VIII 1/2 D Novo
Wilhelmus vander Beke pro Henrico filio Jacobi de
Aggere genero Rutgeri filij magister Arnoldi filij
Nennikini de hereditate Rutgeri predicti ex parte
Johannis Eijcman de Hove III oert Novo
Thomas filius Gevardi Amelij
Wilhelmus filius Johannis Crecelmans ? pro Goesino
filio Jacobi de Busco ex parte Elisabet relicta Jacobi
de Busco de Meijel de hereditate St. Nicholai      III ob Novo
Deurne 45087 (1418) folio 44
Gerardus vanden Venne filius Heijnen Gheenkens de Meijel
Theodoricus filius Jacobi de Busco pro Goesino filio
Jacobi de Busco ex parte Elisabet relicta Jacobi de
Busco de Meijel de hereditate St. Nicholai II D ob Novo
Thomas filius Gevardi Amelij pro Heijlwige relicta et
liberis Arnoldi filij Henrici Preters de hereditate
liberorum Wilhelmi de Heijtrake     II 1/2 D I oert Novo
idem pro eisdem de bonis ten Heijtrake     XV D Novo
Wilhelmus filius Henrici vander Beke pro liberis
Jutte de Rutte de hereditate dictis Swijnsputte     III D Novo
Wilhelmus filius
Wilhelmus Lobbe pro liberis Johannis filij Lamberti
filij Theodorici de Liessel   V D Novo
Wilhelmus filius Theodorici Regis gener Henrici Bolants
pro liberis Henrici generes Arnoldi Bolants de
hereditate relicta Theodorici de Liessel    IX D ob Novo

                                 filij
Wilhelmus de Kuijc et Mechteldis eius soror liberi IJde
relicta Wilhelmi Kuijcmans pro IJda matre de hereditate
Henricus Blesers    III ob Novo
kantlijn : Wilhelmus rel. post morte sororis sue
Wilhelmus filius
Wilhelmus filius Johannis Mannarts pro Johanne patre
de hereditate liberorum Emondi et Philippi vander
Straten de domistadio et prato    III 1/2 D Novo
Godefridus filius Wilhelmi Mannarts ht
idem pro Wilhelmo Scoman de hereditate sitis in
Kagvenshove II D Novo
Johannes filius Wilhelmi Mannarts ht
idem pro Henrico filio Amelij de prato sito in die
Strijpe III D Novo
Luijtgardis filia Wilhelmi vander Beke
Wilhelmus, Margaretha, Delija, Luijtgardis et Aleijdis
liberi Wilhelmi filij Wilhelmi vander Beke de
hereditate liberorum Everardi generis Wilhelmi
vander Beke III D Novo
idem eadem Luijtgardis pro Johanno filio Gevardi Deckers
de hereditate Henrici Tectoris I D Novo
item eadem pro liberis Jutte de Rutte ex hereditate
dictis Swijnsputte    III D Novo
item pro eodem de hereditate liberis Henrici filij
Wilhelmi de Bottel III D Novo
idem pro eodem de hereditate Arnoldi filij Gerardi
vanden Hovel III D Novo
idem pro eodem de hereditate Wouteri filij Henrici
vander Beke III D Novo
Henricus filius Henrici Colen
Petrus filius Petri Pelgrijms
Wilhelmus filius Johanis Sceeper ut nuncius mortalis
sancto spiritus in Helmont de hereditate Johannis
Claps I 1/2 D Novo
Henricus filius quondam Godefridi Pegs ht
Wilhelmus filius Emondi vanden Venne pro Johanne filio
Johannis Hermans de 1/2 bonaris quondam Johannis
vander Braken VI D Novo
Wilhelmus filius Henrici Danielis pro Johanne filio
Johannis de Tilia    XIIII D Novo
idem pro Luijtgardis filia Johannis de Tilia XII D Novo
Wilhelmus filius Henrici Grietensoen pro relicta
et liberis quondam Godefridi Pegs ex parte dicti
Godefridi de hereditate quondam Henrici filius
naturalis Trude Brogelmans et quondam Theodorici
Eycmans, (pit.)     I D III oert Novo
Marcelius de Ravenecker
item idem pro Johanne filio Domini Theodorici de
Hanecker alias Odensoen de hereditate liberorum
Johannis Tectoris    VIII D Novo
Deurne 45087 (1418) folio 44 verso
idem pro Johanne et Luijtgardis liberis Johannis de
Tilia ex parte Ermgarden filia Johannis predicti   VIII D Novo
vicini de Doerne de eorum communitate      XXX S Novo
vicini de Vlierden de eorum communitate VI S Novo
      II
liberi IIII Wilhelmi predicti pro IIIIor partibus
et liberis III Godefridi Tectoris pro quinta parte
Wilhelmus filius Wilhelmi filij Henrici de Merica
de hereditate Wilhelmi Sassen      VIII D Novo
Johannes filius Henrici Mannarts
Henricus Filius Wilhelmi Bruijstens
Wijnricus filius Johannis Mannarts pro Wilhelmo
Scoman de hereditate sitis in Kagvenshove II D Novo
Item idem pro Lamberto de Loen juniore ex parte
Arnoldi Scoman de hereditate sitis in
Kagvenshoeve II D novo
Johannes filius Wilhelmi Comans
Wilhelmus filius Elisabet Comans pro Johanne Coman
de Loen de hereditate ipsius Johannis Coman
    II 1/2 D I 1/2 oert Novo
Wilhelmus van Bruggen filius quondam Henrici die
Sceeper pro Mechtilde filia naturali Henrici
vander Schaut de hereditate Johannis de Rietvenne II D Novo

1418-1419 Bossche Protocol folio 81 verso
joffr. Margriet weduwe Jan van Bruheze. t.b v. kinderen Jan en Dirck en Willem van Beest
zoon wijlen Henrick gehuwd met Loesbeth.. Mr. Bodo van Zanden, chirugijn


1418 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
Nr 3075* Magister Renerus van ARNHEM (ARNHE(I)M, de; ARNEHEM, de)
vermeld 1390-1425;
geboren te Gelre ? in bisdom Keulen;
overleden (voor 17-09-1425) te Rome;
1418-1425    rector ecclesie te Bakel & Deurne;
1396-1408    rector capelle sine cura in bisdom Kamerijk (Kamerijk (B.));
1405-1408    rector capellarum sine cura in bisdom Vaucluse (Apt (F.));
1418-1420    rector capelle sine cura in bisdom Metz (Metz (F.));
1405-1408    rector ecclesie in bisdom Rieux (Le Fousseret (F.));
1394-1396    rector ecclesie in bisdom Kamerijk (Hove (B.)?);
1394 kanunnik van kapittel te Chur (Zwitserland);
1405 kanunnik van Saint-Géry te Kamerijk;
1406 kanunnik van kapittel te Toul;
1408- kanunnik van Saint-Pierre te Rijsel;
1413-1425    kanunnik van St. Aposteln te Keulen;
1414-1425    kanunnik van St. Viktor te Xanten (deken);
1417- kanunnik van Sint-Werenfried te Elst;
1418-1425    kanunnik van Sint-Maarten te Utrecht (scholaster);
1414-1425    kanunnik van Saint-Lambert te Luik;
-1420 kanunnik van kapittel te Metz;
1423-1425    kanunnik van Sint-Lebuïnus te Deventer;
-1425 kanunnik van Sint-Hermes te Ronse;
    kanunnik van Notre-Dame te Kamerijk;
studeerde 1394-1405 canoniek recht te Avignon (werd B.D.);
secretaris van een kardinaal te Avignon;
bekleedde diverse ambten in curie te Avignon en te Rome;
bronnen: Le Carpentier 1664 I 461, 466; De Theux II 189; Denifle & Chatelain 1889-1897 IV
178 nr 1882; Berlière 1906: 10-11 nr 49, 181-182 nr III; Baix 1947-1960: 153 n.2 en nrs 257,
266, 295; Bannenberg e.a. I 157; Rep. Germ. III 58, 324-325; IV 177, 183, 527, 845, 852-853,
959, 1189, 1355, 3265-3268; DRGS III nrs S1324, S1848; IV nrs 87, 358; V nrs 56, 573; VI
nrs 41, 489, 576, 1193, 3449, 3605.


1418-1419 Bossche Protocol folio 3 verso
Jordaan van der Scaut. Lambert vander Brugge zoon wijlen Jan Lemmensoen van Grotel. Jan
van Autheusden.


1418-1419 Bossche Protocol folio 20 verso
Jan en Willem zoons wijlen Jan van de Kolc. Jan Jansz van Espe mulder.


1418-1419 Bossche Protocol folio 81 verso
joffr. Margriet weduwe Jan van Bruheze. t.b.v. kinderen Jan en Dirck en Willem van Beest
zoon wijlen Henrick gehuwd met Loesbeth.. Mr. Bodo van Zanden, chrirugijn


1418-1419 Bossch Prot. 1191 (oud 18) fol. 90 vs.
die thijnse van Asten Goossen van Berkel - Gijsbert Wonder, cremer


1418-1419 Bossch Prot. 1191 (oud 18) fol. 112 vs.
die hoftiende - Jan van Berkel - Jan nat.zoon van Lucas van den Kelre t.b.v. Christien zijn
vrouw - Henrick van Berkel zoon van Gerit (2 acten)


1418-1419 Bossche Protocol folio 113 verso
Evert van den Boghaert zoon wijlen Jan van den Bogaert van Doernen. Dirck van Gorichem
zoon wijlen Thomas Kemmers. Gerrit van Berck.


1418-1419 Bossche Protocol folio 114 verso
in de Boekel. Henrick Scoerwegge. Reijneer van de Kolc zoon van Peter van Rut. Jan van den
Wijngaart zoon wijlen Willem. Jan van Kessel. Herman van Zelwich alias van de Loo.


1418-1419 Bossche Protocol folio 116 verso
Vreeckwijck. Dirck van Gorichem zoon wijlen Thomas Kemmers. Gerit van Beirck. Jacob
van Gheel. Evert vanden Boghaert zoon wijlen Jan.


1418-1419 Bossche Protocol folio 142 verso
Art zoon wijlen Melis van Vlijrden. Jan natuurlijke zoon Art Hackenem. Henrick Mannarts
van Doerne. Evert zoon Art van Vlijerden
1418-1419 Bossche Protocol folio 146 verso
Wouter zoon wijlen Melis vanden Nuwenhuijs. Jan Oedensoen van den Hamecker.


1418-1419 Bossche Protocol folio 150 verso
Dirck van den Scoetacker.


1418-1419 Bossche Protocol folio 152 verso
Jan van den Hoghenackeren. Wouter van den Nuwenhuijs.


1418-1419 Bossche Protocol folio 153 verso
Servaes zoon wijlen Jan van Essen en zijn broer Geerling, onmondig. Matheus zoon wijlen
Henrick Grijcten soen. en zijn zuster Gertruud.


1418-1419 Bossche Protocol folio 477 verso
Ermgart dochter wijlen Jan van Doerne gehuwd met Liesbeth dochter Marcelis van den
Bossche van Doerne.. Reijmbout zoon van Ermgart. Willem zoon wijlen zoon wijlen Gerit
van Rode.


1418-1419 Bossche Protocol folio 491
Loesbet dochter wijlen Art zoon wijlen Melis van Vlijerden. Henrick Goijart Corf gehuwd
Meecken dochter wijlen Art. Jan natuurlijke zoon van Art van Hackenem.


1418-1419 Bossche Protocol folio 502
Jordaen van der Schaut


1418-1419 Bossche Protocol folio 539
Hendrick van Goerle zoon wijlen Henrick, Goijart Peters van Meervoert. Willem Willem van
Drie jaeren.


1418 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Dominus Johannes de Bruheze, XII D. novo. (Alg. Rijksarchief Brussel, chijnsboek hertog,
Deurne 45087, fol. 35 vso)


1418 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Arnoldus filius Andree filij Arnoldi van der Hagen pro Andrea patre suo de Heijacker. (Alg.
Rijksarchief Brussel, chijns van de Hertog, Deurne 45087, fol. 35 vso)


1418 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Arnoldus filius naturalis Arnoldi van der Hagen pro IJda relicta et liberis Joannis filii
Johannis de Pomerio ex parte Johannis predicti de hereditate Marcelij filii Lise de Busco, III
D III ort novo. (ARA Brussel, Chijnsboek Hertog, Deurne 45087, fol. 35 vso)


1418 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Katharina filia quondam Johannis Coman de Loen pro Johanne patre suo pro sua parte quarta
parte quondam Jutte sorores sue, D 1½ oert novo. (Alg. Rijksarchief Brussel, Chijnsboek
Hertog Deurne nr. 45087, fol. 40)


1418 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Johannes die Reijn filius Johannis. (Alg. Rijksarchief Brussel chijnsboek Hertog, Deurne
45087, fol. 40)
1418 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Johannis et Jutta liberis Petris Sartoris pro Andrea filia Arnoldi van der Hagen de Heijacker I
D novo (ARA Brussel, chijnsboek Hertog, Deurne 45087, fol 40)


1418 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Sijmon filius Franconis Coudernaijs liberis II Gerardus Nollens vander Hagen pro Theodorico
filij Wilhelm filij Jo[hann]is de hereditate sitis in die Vosculen, VI D novo. (Alg. Rijksarchief
Brussel, Chijnsboek Hertog, Deurne 45087, fol. 40)


1418 Archief Willibrordusparochie Deurne-centrum inv. nr. II-IX.D
Doerne filia
a. De vicaria zelfde last en inkomen als Bakel
1418-’19 Heer Macarius vicarius in D. reeds in 1400. Daarna overgegaan naar Bakel. In 1441
werd het interdict op de Kerk gelegd wijl de belasting (obium) niet betaald werd – Voor de
opheffing v.h. interdict moest de commendator Nicolaas v.d. Dussen 8 gl. betalen.
1462-’63 Marselius de Pomerio vicarius. Wellicht dezelfde als Mercellis de Boegh(aert) die
[tussengevoegd: vóór priesterschap] twee nat. zonen had, Marcellis en Cornelis.
1469-’70 was plaatsvervanger Joh. Bruyne
1535 Voor 1535 was pastoor te Deurne en Bakel Wilhelmus van Enckevoort
1543 was Jaspar Moers pastoor van Deurne en Bakel


1418 Archief Willibrordusparochie Deurne-centrum inv. nr. II-IX.D
Liessel
Altare S. Marie S. Huberti in Liessel 7 H. Missen in de 2 weken met 8 mod. sil.
1418 Arnold de Stakenburch priester, rector altaris seu capelle 1 H. .. in L. en bedienende de
kerk van Asten en Liedorp
[in de marge: over Hendrik van Stakenborch zie Welvaarts Zomeren bl. 65 Stakenbroek) bl.
134]
deze sterft St. Maarten 1437
De Kapel zal voorlopig bediend worden door Hendrik de Creyenstert.
1441 In 1441 2 dec. wordt door den aartsdiaken de roepen bevolen voor Lambert zoon van
Jan de Bruyn clericus en wel voor de 1ste kapellanie
In 1442 27 Jan. voor Hubert zoon van Gerard Celen clericus en wel voor de kapellanie van
O.L.V. en den H. Hubertus.
De voordracht van Lambert de Bruyn geschiedt door Jutta dochter van wijlen Hendrik
Scakenburch, zoon van wijlen Godfr. de Byrgelen, broer van wijlen Willem de Byergelen,
langen tijd investitus (pastor) van Me(re)burgen?? den stichter der twee kapellaniën in deze
kapel, als naaste erfgenamen van den stichter. [in de marge: In een schepenbrief wordt
gesproken over Heer Wilme van Bergelen]
De voordracht van Hub Celen geschiedt door Joh. Attendoren investitus van Gemert
[bovengeschreven: eerste pastoor (1450) + 1458] die de cuur bezit van de Kerken van Bakel
en Deurne canonice vereenigd en bij de Duitsche orde ingelijfd in 1437
 [in de marge: In 1437 is de heerlijkheid Gemert van de Matrix Bakel losgescheurd. De
Benedictijner abdij van Echternach droeg toen het patronaat der Kerk van Gemert over aan de
Duitsche orde onder bepaling dat zie Schutjes Gemert bl 634]
1442-’45 Hubertus Celen, wiens plaats vervult in 1445 Henricus Creyenstert
1459-’63 Gerard z.v. Hendrik Celen, studeert in 1459 en ’60 te Leuven en in ’63 in ’t
kerkelijk recht. In 1463 wisselt deze met mr. Hubert Celen den rector van het St.
Nicolaasaltaar te Gangelt. Voorgedragen was hij door Hendrik van Stakenburch, den zoon
van wijlen Joanna dochter van wijlen Hendrik van St. een leek.
1469-’79 Hubertus Celen afwezig
1485 Gerardus v Eyck afwezig
1502 Joh. Vennemans
1536-’37 Gerard Celen
1550-’62 Johs. Ritselvelt (Rinsvelt) alias Nulants. In 1556 plaatsvervanger Joh, v. Asten


22-1-1418 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 105 verso akte 329
Willijem wilen Ghevarts soen was van den Zeijlsberch van Dornen heeft wittelic vercoft etc.
Andries sinen wtitt. brueder al alsulken goet beide erve ende have so waer die inden
Meijerien van den Bosch gelegen sijn uitgescheiden twelf schapen, gelijc hem die goede
verstorven sijn van doide wilen Ghevarts sijns vaders ende hem noch staen te besterven van
Luijtgarden sijnre moeder. Sabbato ante Pauli xxii jan. anno xviii


28-1-1418 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Pro excessu incontinencie d. Iacobi de Doerne officiantis eccl. paroch. de Zomeren debet ipse
ex relacione d. Arnoldi de Stakenborch officiantis eccl. de Asten et L., 3 cor. Dat. 28 ian. n.3
Idem d. Theoderici de Onstaden officiantis eccl. paroch. de Asten, debet ipse ex relac. d. Arn.
de Stakenborch ipseque d. Arnoldus infra prox. conc. post Pascha 4 cor. fran. Dat. 28 ian. n.4
Pro absolucione Theoderici Verbraken commorantis in Doeren [Deurne], nostra auctoritate
excommunicati pro contumacia ad instanciam Henrici Slaets clerici, debet ipse ad scripta
mag. Walteri Egidii notarii infra fest. B. Egidii ½ Ren. Dat. 28 ian. n.5


7-2-1418 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 107 akte 334
Jan Henric Danelszoen heeft uijtgegeven tot enen erfpacht Art Franckensoen van Loen een
buenre bempts gelegen tot Lijessel in die Voskuijl neven erfnis Art de Wouwe ex uno ende
de kynderen Lambrechts van Loen ende een gheheten Loman ex altero met beiden eijnden
aen die gemeijnte aldaer, van den voirss. Art Franckensoen erflic ende ewelic te hebben ende
te besitten te bruken ende te besigen voir om zesse lopen roggen erfpachts der maten van
Helmont alle jaer op onser vrouwen lichtmisdach erfliken ende eweliken te gelden ende te
betalen ende opten onderpande te leveren, ende om 18 cronen der munten 's conincx van
Vrancrijck goet van goude ende swaer van gewigte oft ch die weerde daervoir in anderen
paymente op onser vrouwen lichtmisdach naestkomende eens te gheven ende te betalen, voir
welce zesse lopen roggen erfpachts ende 17 cronen eens te gheven Jan die verpechter voirss.
den voirgen. Art den pachter die voirgs. erfnis geloeft heeft te weren van allen andere
voirkommer daerin wesende souder van 's Heeren tijns van den gronde dats te weten eenen
halven auden groten diemen den hertoghe van Brabant daeruijt sculdich mach sijn te gelden,
op hem ende op sijn goet, ende hierover heeft Art weder geloeft den voirz. Jan die zesse lopen
rogge erfpachts alle jair opten taeldach erflike ende ewelike te gelden ende te betaelen uijten
goede ende onderpande voirscreven. Testes Reijner ende Snoex, des dynsdags op vastelavont
anno CCCCXVIII.
[nb Deze akte is ook integraal opgenomen in: Bezemer Bijdrage tot de kennis van het oude
cijns- en grondrecht in Brabant - 's Bosch 1889, blz. 188; Henk Beijers heeft aan de
transcriptie veel details gewijzigd en een stukje vergeten tekst toegevoegd. Hier is de lezing
van Henk Beijers gevolgd. pk]


9-2-1418 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 107 verso akte 337
Kirstiaen die [Kermer] [of: Kremer?] heeft overgegeven ende opgedragen Peteren uten
Vehuze alsulke twe mud rox tsiaers erfpachs als hi geldende hadde dats te weten daer af dat
een mud uijt enen stuc beempts geheiten den Dornenschen beempt gelegen after gheen
Buchorst, e.z. Heijnen kinderen van Werdingen, a.z. de strate, ende noch uijt enen stuc lants
geheiten die Hegacker tot Heerzelt indie prochie van Lijederop, e.z. Art Merten Goderts soen,
a.z. Arts kinderen van der Eijcken, ende dat ander mud uijt enen beempt geheiten
Kranenmortel in die prochie van Vlierden op gheen Ghoer gelegen gelijc dat riden is jaerlix
tegen Willem van den Hutsbergh welke twe mud Kirstiaen vercregen hadde dat ijerste tegen
Jan Truden Maes soen ende dat ander tegen Godert van den Hovel geheiten Malcus.
Schepenbrief van Helmont. Scabini et datum ut supra.


29-3-1418 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 109 vs
Dries Heynen Nauws soen van Weert heeft uytgegeven Dirc Dircx soen van Ripelsberch een
stuc lants in die dingbanc van Vlierden, e.z. Gherits Swerts, a.z. Luytgarden sKemers
item noch een stuc lants op die hoeg Beerschot e.z. Gheriten Swerts a.z. Bruysten van de
Cruys
item noch een stuc lants op gheen espen e.z. Willem van den Hulsbergh a.z. Gobelen Pegs
item noch een stuc lants opt Espen gelegen ende noch een stuc lants op die hoge Berschot e.z.
Syen kynderen van Espe a.z. Bruesten van den Schoetackeren
te hebben ende te besitten erflic ende ewelic voir ende omme 1 mud roggen erfpachts op ons
Vrouwen Purificatio te betalen
- Ende Dries heeft hem geloeft etc. te weren van allen anderen voirkommer op hem etc.
Ende hier en boven heeft Dirc weder geloeft etc. uten erfnis voirs. ende daertoe te meerre
zekerheit etc. huys ende enen hof ende enen camp lants aen een gelegen bi die kerke van
Vlierden e.z. die van Bynderen a.z. Peter ende Willem van Dyeschot ende voert alomme aen
die gemeyn strate.


4-10-1418 Verzameling charters Deurne 8-116-T.8-17-II.8
1. Jan wilen Willemssoen geheyten die Coenync, ads wittich momboer Luytgarden sijns
wijfs, voer
2. hem ende voer Mercelys sinen swagher wilen Janssoen van Voerseldonc ende Lysbet
wittich wijf wy-
3. len Jhans van Voerseldonc Janssoen hebben erffelick overghegeven Goderde van der
Heyen tot behoef
4. der Taeffelen des Heylighen Gheests ende der armer luyde in der prochyen van Doerne alle
recht ende ghedeelten
5. als dees voers. Jan, als momboer sijns wijfs voers., ende dees voers. Lysbet ende Mercelys
huer swagher
6. voerg. in ennygher wijs hebben mochten aen eenen camp lants tot Doernen ghelegen daer 't
Gasthu-
7. ys aen steet die wilneere Jans van Voerseldonc was ende Jan ende Lysbet voers. hebben
helmelinghe
8. vertegen op dees voers. recht ende ghedeelten des voers. camps tot beloef der Taeffelen des
Heylighen Gheests
9. ende der armer luyde voerg. ende hebben gheloeft samenderhant ende ongheyden hen ende
op huer goet d'over-
10. gheven ende 't vertyen voers. vast ende stede te hauden tot ewigen daghen ende allen
voercommer die daervan hue-
11. rentwegen in weere den armen voers. altemael af te doen. Ende Jan yerstgenoemt heeft
sonderiinge
12. gheloeft op hem ende op sijn goet den voers. Goderde tot behoef des Heylighen Gheests
ende der armer
13. voerg. dees voers. ghedeelten des voers. camps te weren voer Mercelys sinen swagher
voerg. ende
14. voer sijn eirven na hem. Hier waeren over scepenen tot Doernen: Jan Godertssoen, Godert
Goede-
15. lof, Jan Michielssoen, Dirc Muerse, Franck van Loen, Jan 's Deckerssoen en&e Melys
Sijskens.
16. Ghegeven in 't jaer Onss Heeren dusent vierhondert ende achtien, opten vyerden dach in
octo-
17. bri.
in dorso aantekeningen in verschillend handschrift: - Sanctus Spiritus, - (4) 5 october 1408,
Heilige Geest


18-10-1418 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 131 akte 407
Joannes Henric sDekers soen wilen was heeft wittelic ende erflic verpacht Jannes Heer Dircx
nat.sn. van Haenecker 3 gedeelten van eenen stuc eeusels welc lainc stuc in achten gedeelt is
en gelegen inder prochien van Doeren tot eenre steeij geheiten die Veendonck tuijsschen
erfnis Bruijstens van den Scoetecker aen deen side ende aen dander side aen eenen beemt
geheiten den Buekel van Doeren, streckende metten eenen eijnde aen erfnis sconvents van
Bijnder ende metten anderen eijnde aen erfnis Goeijken Kerpers ende Luijtgerden Roefs ende
hare kijnder voir ende om 9 vaet rogen jairlix ende erflic pachts der maten van Helmont alle
jair te gelden ende te betalen Jannes sDekens den verpechter van Jannes den pechter ende op
donderpande te leveren op O.L.Vr.dach prificatio - Ende Jannes die verpechter heeft geloeft
Jannes den pechter dese 3 gedeelte voirs. te weren van allen voircommer uijtgenomen 9 vaet
rox die men hem dair uijt gelden sal gelijc voirs. is op hem ende op al sijn goet. Ende voirt
heeft Jannes die pechter voirs. geloeft Jannes den verpechter voirs. geloeft dese 9 vaet rox
erfpachts te gelden ende te betalen jairlix ende erflix uijt dese 3 gedeelten voirs. ende heeft
noch geset tot eenen zekeren onderpande dese 9 vaet rogen erfpachs voirs. twe ander
gedeelten van den achten gedeelten des alinx eeusels voirs. die welle hij dair in heeft als hij
seide ende heeft hem die twe gedeelte voirs. geloeft te weren van allen voircommer op hem
ende op sijn goet. Getugen schepen van Helmont Gerit Celen ende Jan die Cremer - Int jair
ons heren MCCCC ende xviii op sunte Lucas dach des evangelisten - duplex Jannes Dekens.
..-11-1418 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) akte 383. fol. 121
Boven akte 383 vindt men weer: MCCCLXIII
Jan Lemmen Tielen soens soen van Bakel als witt. man ende momber Yden Jans
Tymmermans dochter was van Zonne sijns wijfs heeft wittelic ende erflic vercoft etc.
Margrieten wilen Hubrechts dochter was uten Vehuze twe huze metten hove metten hofstat
daer aen gelegen ende met al horen toebehoirten tot Helmont
e.z. aen die biezenstrate
a.z. erfnis Henrix sVisschers van Os dat Loynens plach te wesen
e.e. streckende voir aen die strate geheiten die veestrate
a.e. erfnis Henric Scheeries (?)
ende Jan die vercoper de helfte daer af tegen Godert wilen Jans Tymmermans soen was van
Zonne sijns wijfs brueder was gecocht ende vercregen hadde ende hem (?) die andere helfte
hem wilen Jan Tymmermans met Yden vs. in huweliker vurwairden gegeven hadde - ende
welc erfnis Jan Tymmermans van Zonne voirtijts tegen Hr. Willem van Doerne Ghevart
Lucen soens soen was priester Lysbet ende Katlijn sijn zusteren vercregen hadde tot enen
erfpacht voir twe mud roggen erfpachts hen daer uyt te gelden ende voir des heren tijns van
den gronde
Schepenbrief van Helmont gemaect
Hein van Stiphout           - schepen
Art Matheus soen van Stiphout - schepen
... november 1418
debet (?) littera Hermano Eycman


7-11-1418 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) akte 481. fol. 152v
Gherit Hi(e)llinc Heyne swager van Lyre ende Dirc Jans sDeckers soen van Doernen hebben
geloeft den H. Geestmeesteren van Helmont in den namen ende tot behoef den armen des
gasthuys der taeffelen van den H. Geest I mander roggen erfpachts den maten van Helmont
alle jaer op O.L.Vr. Lm. te betalen uyt alsulken III mander roggen der taeffelen vs. geldende
sijn dats te weten uten goede wilen Jan Claps waren ende uyt enen stuc lants wilen
Mergrieten Milheze ende uyt enen stuc lants wilen Coenen Lusschen ende uten enen stuc
lants wilen Wouter Knoeps te gader gelegen bi die commerstrate ende uyt twe stucken lants
wilen Noykens Gheenken Hellincs soen was van Doerne, gelyc sij dese onderpande
hantplichtende sijn - Gelovende etc
Andries Art - schepen
Art Orssen - schepen
7 november 1418


21-12-1418 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 121 vs
Jan van den Haenacker heeft witttlic ende erflic vercoft etc. Matheus den Molner Art
Lopparts soen een stuc lants tot Vlierden e.z. Bruestens van den Schoetacker a.z. wijf +
kynderen Arts van den Ravenacker e.e. Bruestens voirs. a.e. Paep Heyn van der Rijt
ende noch een stuc beempts oic tot Vlierden e.z. erfnis Willem van der Berschot a.z. den
Knapendonc
hem verstorven van sinen vader als hi seide
item noch een stuc lants aldair e.z. erfnis Willem Bras a.z. Jan Willems van den Venne e.e.
Willem van den Venne a.e. Ysbout van Berghelen
item noch een stuc lants oic aldair e.z. wijf + kinderen Arts van den Ravenacker a.z. die
gemeyn strate
Chijns: enen halven auden groten den heer van Helmont.
in vigilie St.Thomas xxi decembris anno xviii (21.121418)


8-12-1418 (zondag na 8 dec) Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 143
Claes Smet Maes Mabelen soen wilen was heeft wittelic ende erflic vercocht Jan wilen
Danels soen van den Haenacker een stuc heytvelds te Vlierden e.z. erfnis Willem Bras soen
a.z. erfnis Claes voirs. e.e. erfnis Jans voirs. a.e. aen die gemeynt
hem toecomen van sijnen auderen als hi seijde. Belast met eenen penninck alts tijns te gelden
op Sente Remeys misse. Int jair ons Heren MCCCC ende xviii des sondags nae onser
Vrouwen dach Conceptio ( dec. 1418)


8-12-1418 (zondag na 8 dec) Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 143
Claes Smet Maes Mabelen soen wilen was heeft wittelic ende erflic vercocht Heyn wilen Jans
soen van der Cruys enen stuc groens vels geheiten Eeusel te Vlierden e.z. erfnis Jan Danels
soen van den Haenecker a.z. neven enen beemt geheiten die Knapendonc ende voirt aen die
gemeynt aldair
Claes toecomen ende verstorven van sijne auderen als hij seijde. Belast met eenen penninck
alts tijns die men Claes sculdich is te gelden op sunte Remeys misse. datum ut supra


1419 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
Nr 3038* Arnoldus van STAKENBORCH (STAKENBORCH, (de); STAKENBORCH)
vermeld 1400-1441;
geboren in Meierij van 's-Hertogenbosch in bisdom Luik;
overleden 11-11-1441;
1400-1419   deservitor ecclesie te Asten & Lierop;
1419-1441   rector capelle sine cura te Liessel par. Bakel & Deurne;
1421-1427   deservitor altaris te Asten par. Asten & Lierop;
overtrad celibaat;
bronnen: Juten 1933: 293; Bannenberg e.a. I 138, 141, 164-165; II 43 (3x); Bijsterveld 1989a:
41.


1419 Archief Willibrordusparochie Deurne-centrum inv. nr. II-IX.D
Kosterschap (matricularia) 5 modii diliginis
1419-’27 Willem zoon van Gherardus van Doerne in wiens plaats 1429 Rutger Arnoudzn.
van Doerne (hertrouwd, biganum) en in 1427 Goeswijn Joannis Fabri van der Bruggen
1436-’64 Joes v Aerle (zie 3 bl. verder rector v h altaar H. Mariae Bazel?) in wiens plaats
1441-’43 Hendrik Hendr. Colen en in 1445 Joh. Colen.
1469 Hendrik Moll priester, deze is gestorven in 1472 daar 10 Mei 1473 wordt Michael
Pistoris, voorgedragen door Wesselius van Boetselaer heer van Asperen en Doerne den
patronus van dit beneficie
1478-’87 Michael Pistoris
1497 Joh. Moll
1524 Gevart koster van Doerne
1536-1537 Mr. Joh. Torelli
1550-’56 Everard zn. van Gerard Nouts, aanwezig
1419 Archief Willibrordusparochie Deurne-centrum inv. nr. II-IX.D
F. Kosterschap (Matricularia)
1419-’21 Willem Ryck van Deventer de jongere met plaatsvervanger Jan van Uden, een
ongehuwd clericus
1427 Ghiselbertus Florentii
1436-’53 Daniel van Hersel in 1436 student te Leuven. In 1438-’43 zijn plaatsvervanger
Hendrik Schaek een gehuwd clericus
Willem van Hersle was sabinus (is bedoeld scabinus – schepen? pk)
1475 Rodolf Haeck
1523-’28 Gerardus Petri Nouts matricularius ludi magister alias Gerrit v. Oistmalen alias
Nouts.
1552 Laurentius Nouts Gerz. Rector matriculariae perp. + 1552
―Cum matricularia perpetua ecclesiae parochialis ville de Doerne ad presens vacat per
mortem piae m. honesti ac probi juvenis Laurentii fili legitimi quondam magistri Gerardi
Nouts ultimi ejusdem matriculariae Rectori et canonice possesori
Henricus de Doerne Gevaertz praescutamus rectorum
Henricus de Doerne maakt in 1552, ingezetender parochie van Doerne, zijn testament.
In 1553 wordt Henricus de Deurne gepresenteert door de gilde van O.L.Vr. gepresenteert al
voor het altaar van O.L.Vr. geeft goederen aan de Kerk van Deurne in 1553
In een schepenbrief 14.. wordt gesproken van Heer Jans Wouters soen Priester (Jois Walteri?
1432
In 1534 onderteekent Daniel de Hersenl per dominum judicum (pro domino Henrico Henricus
Hage pro H, op(presb.)


1419 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
1419
Itm eenen besegelten percamenten brieff en .. was beginnende "Jan bij de Gratie Godts
Hertoch van Lothringe" van dato 1419. Op de rugge stont vercruijch van de custerij tot
Deurne". (Uit den inventaris der verzegelde brieven van het kasteel van Deurne, zie cahier
XX)


1419 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Als eersten koster vond ik vermeld: Willem, zoon van Gevart, den secretaris van Doerne. Hij
geniet het beneficie van 1419-1427, maar draagt de lasten over op een ander: Rutger
Arnoudz., van Doerne.


19-1-1419 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) akte 405. fol. 128
Wij Henric Mostels Art van Goerle Art Stipelman Jannes dDekens Jan vander Capellen ende
Gherit Celen die jonge doen cond enenyegeliken dat opten dach van huden voir ons komen
sijn in die vierschare
onvolledige akte
daarop volgende tekst sluit vermoedelijk wel aan op het voorgaande:
Cont sij allen luden dat voir ons scepenen tot Helmont hier onder geschreven opten dach van
huden in die vierschare in enen gebannen gedinge komen sijn ....... bescheiden manne (?)
Herman Eyndhouts oic als scepen ende Dirc die Wolf ende Henric die lange ende hebben
aldaer getuycht ende tot horen eeden genomen die hen die richter staefde, dat hen wittelic
ende wael kundich is want sij daer bi en aen waren, dat Aleit Coelkens ende Luycken hore
dochter al hore rechte ende gedeelte van enen huze ende hove metten hofstat ende alle horen
toebehoerten gelegen tot Helmont aen coelkens poerte vercoft hebben en vercoften onsen
bleven (?) Heer Jan van Berlaer Heer van Helmont etc. dat hi hen doe wael betaelde -
Getugen waren hier over scepenen tot Helmont Hein Mostels, Jannes sDekens, Art van
Goerle, Jan van den Capellen Art Stippelman, ende Gherit Celen - Gegeven int jair ons heren
dusent IV ende XIX XIX januario
Cont sij allen dat hen wittelic ende wael kundich is dat Jan van Mallem als man ende momber
Margrieten sijns wijfs ende voir Heilwigen sijns wijfs suster uytgescheiden Art van Doerne
want hi hen aands(?)deel vercocht heeft onsen lieven heren Hr. Jan van Berlaer (enen hof
geheiten den molenhof die voortijds Ysbout van Asten placht te wezen)6 totten zegge Gerard
van Hoof en Hermanus van Eynhouts en Claes Tyelen ende dat onse lieve Heer van Helmont
daer af betaelde 2 x 3 gulden te ...... in afkortingen der summen die de zeggers voirs. zegen
soelen
Getugen: Hein Mostels
      Jannes sDekens
      Art van Goerle
      Jan van den Capellen
      Art Stippelman
      Gherit Celen
      19 januari 1419
---> wats meer sijn soude dan die VII gulden voirs


27-1-1419 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Pro fama incontinencie d. Arnoldi de Stakenborch presb., rectoris altaris seu capelle Ss.
Huberti et Marie in Liesel ac officiantis ecclesiam de Asten et Liedorp, debet ipse in Asten et
L. commorans infra prox. concilium post Pascha 2 fl. Ren. Dat. 27 ian. f.36v n.2


28-1-1419 BA Luik, I.123,f.36v,nr.3
Pro excessu incontinencie d. Iacobi de Doerne officiantis eccl. paroch. de Zomeren debet ipse
ex relacione d. Arnoldi de Stakenborch officiantis eccl. de Asten et L. 3 cor. Dat. 28
ian.[1419]


5-2-1419 Heerl.Arch. Mierlo inv. nr. 1a Cartularium bew. PvdB en EvE.
Nr. 79. Cartularium folio 42 recto en v,46 verso 5-2-1419.
OORKONDE WAARIN JAN HERTOG VAN BRABANT DE RECHTEN DER
INGESETENEN VAN HELMOND BEVESTIGT ALSOOK HET RECHT VAN
INGEBOTH ALDAAR.
Het ingeboth van helmond, over die dorpen hoorich aen die domeynen in Peelant.
JAN, bijder gratien Godts hertoghe van Brabant ende van Limborch, marcgrave des heylich
rijcx, grave van Henegouwe van Hollant, van Zeelant ende heere van Vrieslant. Allen
denghenen die dese briffven sullen sien offt hooren lesen. Saluyt.


   6
     NB: voorgaande passage in de tekst doorgehaald.
Doen condt dat want onse live gerouwe heer JAN VAN BERLAER, heere van Helmont, ons
hebben doen thoonen dat onsen Rechter medt name Heer Wichout, onsen hoogenschoutentht
van de Bossche, ende RUTGER VANDE BROECK onsen Schoutentht van Peelant,
doentertijt lenende, om richters wille te hoeren versuecken conden ende waerheden,
verhoorden overmits onse mannen ende mansmannen van leene ende andere goede knaepen
indeselleve conde ende waerheden genampt vande rechten ende hercomen die de stat van
Helmondt meyne dat zij hebben van wellicke conden ende waerheden wij gesien hebben die
opene briffven onser schouthteten vorszegd die zij daer aff hebben inhoudende, ijerst, Soo
wije erffvoruwaerden geloofft hadde tot Helmont in onse meyerye van Peedelant geseeten in
schepen briffven van Helmondt datme die daer verreycken soude medt allen rechte naeder
statrecht van Helmont ende daer nae dat dan de Rechter van Helmont comen soude aen onsen
rechter offt vorster ter stede daer donderpanden panden leverde, ende alsdan soude onsen
Richter offt vorster den richter van Helmondt die panden overleveren daermede voorts te
varen als der stat recht van Helmondt in heefft.
Item soo wie ennege vorwaerden offt geloofften vuyt onser Meyerye vorszegd tot Helmont
geloofft hadde datmen die inseynden soude, off sonderlinghen den ghnen die de geloeffte
daer gedaen hadde hem off zijn goet tot zijnen vorwaerden vuytgescheyden poorteren onser
stadt vanden Bossche ende onser vrijheyt van Sinte Oydenrode.
Item datme die poortenen van Helmondt die buykvast tot Helmont sitten offte wonachtich
waren offte haer goeden nerregens in onse vorszegde meyerye van Pedelant en soude noch en
mach besetten rasteren noch becomeren met ennegen recht offt om ennegen saecken
vuytgenomen van houtschatt dat ons toebehoort, off het een waer dat die poorteren metten
hant gebrueckt hadden, ende dan metter vorscher misdaet gehouden worden, maer of die
poorters om andere puncten betichten off ennege saecken offt ennege haer goeden,gehoudent
besett, offt becomert weven datmen die tot versuecke der stadt ende der vrijheyt van Helmont
medt hoeren briffven altoos libereert heefft ende schuldich is te liberen, ende dieghene die
hem recht vermeet tot den porteren van Helmondt off tot huere goeden, die sal comen tot
Helmondt ende den porter aenspreecker voor zijn banck tot Helmont.
Item soo wie in onser Meyerye van Peelant geseeten is alsoo verre als dat onder ons gelege is
die vorwaerden offte geloofften tot Helmondt geloofft hadden datmen die onseynden soude
tot Helmont om zijne geloofften te voldoen tot versuecke des Rechters van Helmondt naedat
hyt versocht soud hebben, vande rechter dan die onder geseeten boeren die de geloeffte
gedaen hadde daer in dat vuytgescheyden is inse vrijheyt van Sint Oydenrode, staende tot
haren rechte alsoo verre alsij schuldich zijn te staen.
Item soo wie in Schepen briffven van Helmondt geloofft hadde die binnen onser Meyerye van
Peelant geseten datmen die oock in seynden soude in allen die manieren vorszegd, ende off
hij nyet en quame om genoch te doen off hem te verantworden, ende hem nyet en antwoorden
soudeme, een pandt halen metten rechter ende metten Schepen van Helmondt ende medt den
rechter ende Schepen daer d'onderpandt gelegen waer aen ende dat pandt soudemen cetten
inden recht ende nae der stat rechte van Helmondt ende daermede voortvaren ende verreycken
dat onderpandt alsoo verre dats die heere een roere soude sijn.
Item dat die van Ghemert haren brandt van hare maeten ende haere hootvonnische schuldich
zijn tot Helmont te halen ende hen schuldich inteseynden ende pandt te leveren in alle der
maniren vorszegd vanden ghenen die tot Helmondt in briffven offt buyten briffven geloofft
hebben tot versuecke des richters van Helmondt aenden rechter van Ghemert om daermede
voort te varen ende te verreycken naer der stat recht van Helmont, medt meer puncten
begreepen inden vorszegden briffven die van worde tot worde hier nae volgen.
Wij Ricaert de Cock, Ridder Schoutent van Tsertogenbossche doen condt allen den ghenen
die dese lettren sullen sien offt hooren lesen dat wij overmits begeerte van rechts weghen
ende erve stelijcke versuecke JANS VAN BERLAER heere van Helmondt ende Kerbergen
ende eendiel der goeder luyden van Helmondt overmits rechte ende hercomen dese stat van
Helmondt hen waerheden verhoort hebben die zij voor ons bracht hebben alsoo op dat
vorszegde hercomen ende recht, dats te weeten Rutger van Erpe, Rutger Moedels soen vande
Doncqz, Isebout van Asten alsoo mannen van leen onser luier vrouwe van Brabant, ende
Dovick Vrijter van Vechel alsoo mansman onser luier vrouwe vorszegd. Inden yersten sooe
heefft Rutger van Erp vorszegd gethuycht op zijnen eedt bij onser manninghe dat hij gesien
heefft inder tijt doen hij richter was onser luier vrouwe van Brabant over Meyerye van Peelant
ende daer te vooren.
Soo
wie erffvorwaerden geloofft hadde tot Helmondt ende inde Meyerye van Peelant geseeten
was, in Schepen brieffven van Helmont, datme die daertoe verreycken soude met allen recht
nae der stadt recht van Helmondt ende dat geschiet, soo conde den richter van Helmont
comen aen onser vrouwen rechter offte vorster van Brabant ter stadt daer dat onderpandt
gelegen waeren ende versuecken aen hem dat hij hem van dien onderpande pandelen werde,
emde dansoo soude onser vrouwen rechter van Brabant den rechter van Helmondt pande daer
aff leveren ende dan soudeme medt die pande tot Helmondt voortvaren gelijck der stadt recht
van Helmondt dat inheefft ende recht is.
Voort soo wie enneghe vorwaerde offt geloeffte vuyt der vorszegde Meyerye tot Helmondt
geloefft hadde datmen die inseynden souden offte selver leveren den ghenen daer geloofft
hadde hem offte zijn goet tot zijner vorwaerde vuytgescheyden die poorteren vande Bossche
ende die vrijheyt van Sint Oydenrode.
Voort soo heefft Rutger Moedels soen vorszegd IJsbout van Asten ende Dirrick Vrijters
gethuycht bij haren eedt bij onser manninghe alle datselleve dat Rutger van Erpe gethuycht
heefft, vuytgescheyden dat zij nyet gesien en hebben als rechteren onser luier vrouwe van
Brabant.
Voorts soo is comen Lemmen Mutsaerts vorster tot Duern ende Jan Cleppe vorster tot Aerle
alsoovorsters die boven ende beneden geseeten zijn, ende hebben gethuycht op haren eedt bij
onser manninghe dick ende mennichwerffve overmits versuecke des Richters van Helmont,
luyden vuyt beyde den dorpe tot hoeren vorwaeren tot Helmont van rechten rechts wegen
ingeboden hebben ende panden hun gelevert hebben ende overmits dat dit aldus vor ons
gethuycht ende geschiet is soo hebben wij Ricaert de Cock schoutent voorszegd onsen segel
aen desen letteren gehanghen gegeven des dijnstdags nae Sinte Luciendach int jaer ons heeren
dusent dryehondert tseventich ende vijffve.
Condt zij alle luyden die desen brieff sullen sien offt hooren lesen. Datt ick RUTGER
VANDE BROECK Schoutht van Pedelant overmits ernstelijck beveele dat wij inse luie
genedege heere die hertoghe van Brabant met zijne briffve ontboden ende bevolen heefft,
eenrehande conde waerheyt ende gethuychenissche gehoort te hebben in bijwesen ende
tegenwordicheyt heeren DIRRICK ende heren JANS ROEVERS broeders, ridderen,
GHENAERTS VAN DOEME EVERTS soen was, LUCAS VAN BEKE meevens, en
GERART VAN EYCKE mannen van wapenen, die wellicke mij H. JAN VAN BERLAER
heere van Helmondt ende van Keerbergen ende zijne kuyden ende zijn oudersaten van de
stadt ende vrijheyt van Helmondt van sommighe hoere rechter vsagien ende hercomem die
hen ende der stat ende vrijheyt van Helmondt altoos van ouden tijde ende bovenmans
gedenckenisse gehouden ende geseert hebben geweest ende van mij Rutgeren Schoutent ende
voor die goede mannen ende lieden vorgenoempt die ick daer toe gebeden ende geroepen
hadde binnen Helmondt bracht hebbe.
Inden yersten soo sijn comen Lodewijck van Eynhouts man van leen mijns genadichste heere
van Brabant, DIRRICK VAN VESTEN vortijts vorster tot Bakel ende oock voormaels
schoutentht tot Aerle, van Rixstel ende Beke ende nu Scholtentht van Duerne, HENDRICK
STACKENBROECK, voortijts \scholten van Duerne, DIRRICK VAN RUT, VAN
SOEMEREN JAN BOEN ende HEYN DE CORT, van duerne ende Vlierden vortijts
vorstren, WILLEM VANDER STRATEN, nu ter tijt vorster van Bakel, WILLEM BRAS,
WILLEM ARTS, JAN VAN OP RODE ende SIMON LANTSMET, dese vuytgesetene
luyden buyten Helmondt vorgenoemt ende hebben eendrachtelijcken gethuycht op hoeren
eede die sij aldaer gedaen hadde dat hen wael condich is bij saecken die zij in hoere
ambachten voormaels gesien ende gehoort hebben dat men die poorteren van Helmont die tot
Helmondt buyckvast saeten ende wonachtich waren offt hare goederen nerregens inder
Meyerye van Peelant en sal noch en mach besetten rasteren noch becommeren met ennegen
recht offte met enneghe saecke vuytgenomenm van houtschat dat den heerschappen van
Brabant aengaet, off het en weer dat die poorteren metter hant gebrueckt hadde ende dan
metter verscher   sdaet gehouden werden, maer off die poorteren van deze puncten getichten
oft enneghe saecken oft huer goeden gehouden offt besetth oft becommert worden datme doe
tot versuecke der stat ende vrijheyt van Helmondt met hueren briffven altoos gedelivereert
heefft ende schuldich is te delivereeren.
Ende dieghene die hem recht vermeet oft vermeeten woude totten porteren van Helmondt oft
tot haren goederen diequam tot Helmont ende spraeck den poorter vorszegd aen voor zijn
banck tot Helmondt.
Item noch soo thuychen die vorgenoempde goedeluyden soo wie in der meyerye van Pedelant
geseetenwaer alsoo verre dat onder onsen genadegen heerschap van Brabant gelegen is ende
die vorwaerde offt gelooffte hadde, datmen die insyenden soude tot Helmondt om zijn
gelooffte te voldoen, tot versuecke des richters van Helmont nae dyen dat hij dat versocht sal
hebben aenden richter daer die geseeten is die degeloofft gelooffte gedaen heefft maer de
vrijheyt van Sinte Oydenrode scheyden zijn vuyt ende latense staen top hemmen rechte.
Item noch soo thuychen zij voorts op ahren eede, soo wie in Schepen briffven tot Helmont
geloofft hadde ende binnen der Meyerye gelegen vorszegd is geseeten waer datme die oock
inseynden sal in alre manieren voorszegd ende off hij nyet in en compt om genoch te doen off
om hem te verantworden ende hem nyet en verantwort soo salme een pandt halen metten
rechter ende schepen daertonderpandt gelegen is aendonderpandt ende dat pandt salme slijten
naden rechte ende nae der stat recht van Helmont, ende daermede all voortvaren ende
verreycken dat onderpant alsoo verre dats hem die heere aen weer sal sijn.
Item soo zijn noch comen voor mij RUTGEREN, Schoutentht ende voor die goede luyden
ende mannen vorgenoempt vuyt geseten luyden buyten Helmont hiernae genoempt dats te
weeten HENDRICK STACKENBORCH ende SIJMON LANGSMET vorigen die vormaels
schepen tot schepen tot Helmont geweest hadden als sij seyden ende LODWIJCK VAN
EYNHOUTS, DIRCK VAN RUTTH ende HEYN DE CORTE ende thuygden op hunne eede
dat zij alsullicke saecken ende puncten in haren schepenstoel ende in andere puncten gesien
ende gehoort hadden, dat zij op haer beste hielden dat die van Ghemert huren brant van hure
mate ende haer hoofft vonnissche schuldich zijn te halen tot Helmondt, ende hen zijn
schuldich inte seynden en de panden te leveren in alle maniren voorszegd van ghenen die
heeren tot Helmont in briffven offte buyten briffven geloofft hebben tit versuecke des richters
vande Helmont aenden rechter van de Ghemert om daer mede voorts et varen ende te
verreycken nae der stadt recht van Helmont in alle maten vorszegd.
Item noch hebben gethuycht HERMAN VAN EYNHOUTS ende HENDRICK DIE WEDER,
vortijts schepen tot Helmondt ende GODERT ANDRIESSEN ende AERT zijn broeder JAN
HOLLANDER, JAN MICHIELSEN ?, JAN VAN STIPDONC, JAN BANDT en GODERT
CUYPER ingeseten poorteren van Helmont, HENRIE STACKENBORCH, SIMON
LAGSMET, WILLEM ARTS ende JAN WILLEMSEN was van HERSCHEL vuytgeseten
luyden buyten Helmondt dat hun cundich is ende dat zij voormaels saghen ende wisten dat
een man geheyten GERART VAN ASTEN ende een ander hiet LAMBRECHT MELKENS
die poorteren waeren tot Helmont ende dat dese twe poorteren buyten Helmont gevanghen
werden ende gehouden door beveel heer JANS GODENACS doen dertijt drosschart van
Brabant ende heere ERICUS schoutentht van de Bossche, ende dat overmits versuecke
t'sheeren ende der stat ende vrijheyt van Helmont soo werden zij bijde weder doen voor ende
dander nae tot Helmont bracht ende gelevert alsoo voor hoere bancke tot Helmont recht te
verbeyden ende der drosschart ende schoutentht vorgenoempt quaem tot Helmont ende ende
spraecken Lamberden vorszegd aen ende hij bleeff met recht quijt.
Ende want ick RUTGER VANDE BROECKE schoutentht van Pedelant vorgenoempt selve
gesijt hebbe in bijwesen ende tegenwordicheyt der goede mannen vorszegd. Soo hebbe ick in
orconde ende gethuychenissche des ende in euwelijcker gedenckenissche daer aff mijnen
propren segel aen desen openen brieff gehanghen.
Ende hebbe voorts aen den goeden luyden gebeden ende mannen vorgenoempt heer
DIRRICKEN ende heer JANNEN geheyten ROEVEREN gebruederen, ridderen,
GHENAERT VAN DOERNEN, LUCAS VAN BEECKE ende GERART VAN EYCKE
vorgenoempt want zij alle puncten ende saecken vorszegd met mij gehoort ende gesien
hebben dat zij ende elcken van hen hier aen haer propre segelen metten mijnen om meer
seckernissche alder dinghen vorszegd hier aen desen brief hange willen.
Ende wij DIRRICK ende JAN DE ROEVEREN gebruederen ridderen, GENAERT LUCAS
ende GEERART vorszegd, hebben om beden wille RUTGERS VANDE BROECKE
schoutentht van Pedelant vorszgd ende want wij alle saecke vorszegd bij hem staende
hoorden ende saghen geschieden gelijck vorszegd is onse propr segelen tsamen metten segel
RUTGER Schoutes voorszegd aen dese openen brieff gehanghen, gegeven int jaer ons heeren
doenme schreeff dusent vierhondert seven, des woensdags nae Sinte Jacobs dach apostel.
Bidden ons ootmoedelijck die heer van Helmondt ende zijne luyden der stat van Helmont
vorszegd dat wij alsullicke conde ende waerheden die zij hebben van hoeren recht ende
hercomen als voorszegd is confirmeren ende stedegen willen tot wes wij geneygt om rechts
ende bescheet te wille die alle wegen begeren alle onse ondersaten hun rechten ende goede
hercomen te gebruycken ende te behouden hebben voor ons onser oer ende nacomelinghen
geconfirmeert geapprobeert ende geratificeert confirmeren, approberen ende ratificeren medt
dese onse briven den heere vande Helmont ende zijne luyden der stat vande Helmont
vorszegd voor hun ende hunne nacomelinghen huere vorszegde briffven die zij hebben
besegelt vande vorszegde conden ende waerheden metten inhoude derselleve behoudelijck
ons ende onse nacomelinghen onse heerlickheyt ende eenenygelijcken zijn recht.
Ontbieden ende bevelen onsen drosschart van Brabant, onsen hooghen Schoutentht vande
Bossche ende alle onse andere ambachten nde rechteren ende dinaren ons lants van Brabant
ende elcken avnde hun sonderlinghe daer dat behooren nach die nu zijn ende naemaels wesen
sullen dat zij den heere vande Helmondt ende zijne luyden der stat van Helmont ende hoere
nacomelinghen bij onse vorszegde confirmatien houden ende derre vredelijck ende rastelijck
laten ende doen gebruycken inder nameren bovengescrven sonder ennich wederseggen.
Ende omdat wij onse tegenwordege brieven van confirmatien vast ende stedich gehouden
willen hebben soo hebben wij des te gethuygen bij onser rechter wetenheyt onsensegel
daeraen hanghen.
Gegeven in onser stat van Antwerpen vijff dagen in Februario anno dusent vierhondert
seventhien nae costume des hoffs van Camerick.


12-5-1419 Jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en
Handschriften blz. 22:
53. 12 Mei 1419.
Macharis de Buck, vicaris der kerken van Bakel en Deurne, en Rutger Arndszn van Doerne,
in diens hoedanigheid van curaat der gezegde kerken, erkennen ten overstaan van Dirck
Onstaden van Asten, priester en notaris, het legaat van Lana, dochter van Emond van
Vlierden en echtgenoote van Jan, den snijder (sartor), van Deurne, waarbij zij aan de Heilige
geestmeesters van Deurne, ten behoeve van de armen aldaar, vier vaten rogge, te leveren door
de weduwe en kinderen van haar broeder Dirck van Vlierden, legateerde onder voowaarde,
dat anderhalf ander vat rogge, door denzelfden verschuldigd, zal komen aan de kerk van
Deurne en haren vicaris en onder hen gelijkelijk zal worden verdeeld.


18-5-1419 BHIC toegangsnr. 221 Charters Prov. Genootschap 1303 – 1845 inv.nr. 129
Akte van erkenning, verleden voor Dirk Onstaden van Asten, priester en notaris, door
Macharis de Buck, vicaris kerken Bakel en Deurne / Rutger Arndszn van Doerne, als pastoor
genoemde kerken, van legaat van Lana, dochter van Emond van Vlierden en echtgenote van
Jan, snijder, van Deurne, waarbij zij aan Heilige Geestmeesters van Deurne, voor de armen, 4
vaten rogge, legateerde


22-11-1419 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) akte 535. fol. 171
Mergriet Hubrechts dochter wilen was uten Vehuze met horen momber heeft erflic vercoft
etc. Herman Jan Eycmans soen twe huze metten hove metten hofstat met al hore toebehoirte
tot Helmont in die vestrate
e.z. aen die biezenstrate
a.z. erfnis Henric sVisschers van Os dat Loynens plach te wesen
e.e. voir aen die vestrate
a.e. erfnis Henric Scheeres
ende also voert streckende metten steit (?) van den hove op die Aa ende een stuxken hoefs dat
Hr. Arts sMolners is dat dair af gespleten is - ende Mergriet voirtijts gecocht ende vercregen
hadde tegen Jan Lemmen Tielens soens soen van Bakel als man van Yden Jans Tymmermans
soen was van Zonne sijn wijfs ende gelyc Jan Lemmen Tielens soen voirs. die een helfte
tegen wilen Godert wilen Jans Tymmermans soen was van Zonne sijns wijfs brueder gecocht
etc. ende die ander helft van der selven erfnis wilen Jan Tymmermans van Zonne .... Yden
sijne dochter voirs. als hi seide hem in huweliker vurwerden gegeven hadde, welc alinge
erfnis Jan Tymmermans van Zonne voirtijts tegen Hr. Willem van Doerne Ghevart Lucen
soens soen was priester tegen Lijsbeth ende Katlijn sijn zusteren vercregen hadde tot enen
erfliken pacht voir twe mudde roggen erfpachts hen dair uyt te gelden ende voir des heren
tijns van den gronde, gelyc scepen litteren van Helmont ende anderen vurwerden van
instrumenten daer op gemaect volkomeliken inhauden ende begrypen
W. Eyndhouts        - schepen
Jan Wautger van Gassel - schepen
22 november 1419


1420-1421 Bossche Protocol folio 39 verso R1192
Luijtgard weduwe van wijlen Willem van Beke en Daniel van Beke zoon wijlen Willem.
Willem gehuwd met Hadewijck Kemmers. En Ghijbert Kesselman zoon wijlen Jacob
Kesselman gehuwd met Elisabet dochter wijlen Willem van Beke. En Willem zoon wijlen
Willem van Beke. Deling van de goederen, roerende en
onroerende, en pachten die Willem nagelaten heeft.
1 Een pacht 2 mud rog Bossche maat uit 1 / 3 van decien
(tiende?) in Zonne.En uit hoeve van Jan voornoemd is Jan van
Bruheze ter Vloets in Doerne en land daaraan gelegen. Die kocht Willem van Beke zoon
wijlen Goijart van Jan van Bruheze en Jan zijn zoon.
2 Een pacht ½ mud rog die Jan van Bezel zoon wijlen Peter van Bezel beloofde te betalen
Willem Kepken zoon wijlen Kephen uit land in Geffen aan die heijde tussen Hadewijck van
Bezel ex uno wijlen Jan Deenkens ex alis die opgedragen was Willem van Beke Goijarts door
Willem Kepken.
3 Een cijns 4 pond die Herman zoon wijlen Wouter Segerat ? beloofde te betalen Willem
Kephen. Uit een huis erf van wijlen Jan Nedermen in Den Bosch op den Huls. Tussen de
straat ex uno Gerit Neve ex alio opgedragen Willem van Beke door Willem Kepken. Daniel
en Gijb krijgen dit lot. Getuigen Smeeds en Loenman datum 17-1-1420
4 En mits welker deling. Een pacht 1 ½ mud rog uit hoeve t, hofguet in Mierlo bij Castra
(kasteel) en uit wei, beemd en hei en ander aangelag van die hoeve die Thomas van
Marmeren ten behoeve van Willem van Beke kocht van Henrick Dicbier heer van Mierlo.5
Pacht 3 mud rog maat van Oirscot uit meer stukken land in Oirscot. Die opgedragen werd
Thomas van Marmeren ten behoeve van Willem van Beke door Hendrik zoon wijlen Goijart
van Risingen voor Luijtgard.
n een huisplaats. Eerder van Everaert nat. zoon wijlen Claes Weersteen zoon van wijlen Jan
van Dommelen van de Zelfde Claes overgedragen aan Henrick van, zoon wijlen ...... Jan
Buttel is


1420-1422 Bossche Protocol folio 55 verso
Een cijns uit de windmolen. Art Rover zoon wijlen Wisken Dirck Neven, aan zijn broer
Dirck. Roelof van Dinter Gevaert, Art en heer Willem zonen wijlen Willem van Doerne.


1420-1422 Bossche Protocol folio 62
Veldhoven. Willem en Art Vrient zoons wijlen Daniel Noij van Deurne.


1420-1422 Bossche Protocol folio 88 verso + 89
de windmolen. Gevaert van Doerne zoon wijlen Willem. Melis Sceversteen, zijn schoonzoon.


1420-1422 Bossche Protocol folio 96
de hoeve Papenvenne, Melis Sceversteen zoon wijlen Melis Specier. Gevaert van Doernen.


1420-1422 Bossche Protocol folio 106
Bruggen en Cromme Aa. Henrick die Smit zoon wijlen Henrick smit van Bruggen. Lambert
van Bruggen zoon wijlen Jan Lennertsz van Grotel.


1420-1422 Bossche Protocol folio 112 + verso
Gevaert van Doerne zoon wijlen Willem. Jan zoon wijlen Jan Wijflet. en Willem en Bertout
zijn broers en Liesbeth, Elsbeen en Hadewich zijn zusters. 't goet die hove ten Papenvenne.
Jacob van Dommelen, timmerman. Gevaert van Doerne zoon wijlen Willem. Jan van den
Pasch zoon wijlen Dick Kimper?.
1420-1422 Bossche Protocol folio 123
Beirgelen. Heer Willem van Ghent, ridder


1420-1422 Bossche Protocol folio 135 verso + 136
Die Cranen brake. Henrick van den Schoer, zoon wijlen Henrick Scoerwegge. Lambert
sHertogenzwager. Melis Sceversteen zoon wijlen Melis Specier.


1420-1422 Bossche Protocol folio 160
Loesbeth natuurlijke dochter wijlen Jan Buck. Peter Vos zoon wijlen Mercelis Vos.


1420-1422 Bossche Protocol folio 240 verso
Her Willem van Doernen deken kapittel van Eijnhoven. en zijn zuster wijlen Margriet. De
overleden huisvrouw van Roelof van Donther. Zebert van Hoculem.


1420-1422 Bossche Protocol folio 259 verso + 260
Wijlen Willem van Doeren en zijn kinderen Gevaert en Art.


1420-1422 Bossche Protocol folio 302 + 302 verso
De hoeve van den Goer en zijn IJmen in Liessel. Art van den Goer. aan zijn natuurlijke
dochter Engel. Jan Coudernaij


1420-1422 Bossche Protocol folio 316
Jan natuurlijke zoon wijlen heer Dirck van den Hanenacker priester. En Jan zoon wijlen Jan
Colensoen. Daniel van Vlijeden (van den Hanenacker) Wouter van den Nuwenhuijs.


1420-1422 Bossche Protocol folio 315 verso + 316
Jan van Vlijerden (Haenacker) zoon wijlen Daniel. IJsbout zoon wijlen Jan Colensoen van
Vlijerden. Claes smijt Mabelensoen.


1420-1422 Bossche Protocol folio 323
Dirck van Haenwijc gehuwd met Jut dochter wijlen Henrick van Lijer. Willem natuurlijke
zoon wijlen Jan sDeckers. Art Henrick Copijssoen.


1420-1422 Bossche Protocol folio 332
Jan van Vlierden zoon wijlen Daniel. Jan natuurlijke zoon wijlen heer Dirck van den
Haenacker. priester. Jan Jan Colensoen.


1420-1422 Bossche Protocol folio 352
Art Weijlaerts. Melis Scheverseen zoon wijlen Melis Specier.
1420-1422 Bossche Protocol folio 359
Gevaert van Doernen, tijdelijk heer van Doernen, en zijn zoon Jan. Matheus zoon wijlen
Meeus van Hedel. heer jan van Bowel


1420-1422 Bossche Protocol folio 379
Melis Sceversteen zoon wijlen Melis Specier. Jan van den Zanden zoon wijlen Jan. Hermen
van den Schoer zoon wijlen Henrick Scoerwegge.


1420-1422 Bossche Protocol folio 388
de windmolen. en het goet Papenvenne. Gevaert van Doernen zoon wijlen Willem, en zijn
zoons Jan en Art. Melis Sceversteen, zijn schoonzoon. zoon wijlen Melis Speciers. Dirck van
der Steghen van Zerenem.


1420-1422 Bossche Protocol folio 420
't goet tot Berscot. Dirck die Rode zoon wijlen Marcelis. Leunis Brijnensoen van Wijc
gehuwd met Aleit. Peter Pels gehuwd met Heilwig. Dochters van Dirck Willem Brasse
Willemsz. Art Marcelis van der Beersdonk.


1420-1422 Bossche Protocol folio 429 verso
Hector Specier. Melis Sceversteen zijn broer. Gevaert van Doerne en Willem zijn broer.


1420-1422 Bossche Protocol folio 474
Art Vrient van Doerne zoon van wijlen Daniel Noij van Doerne. Henrick van der
Papendonck. Willem van Essche.


1420-1422 Bossche Protocol folio 488
Art Vrient van Doerne zoon wijlen Noij van Doernen. Coenraet van Bochem. Mr. Marten van
Zomeren.


1420-1422 Bossche Protocol folio 497 verso
Willem zoon wijlen Noij van Doernen, en zijn broer Art. En Art Vrient en Daniel zoons
wijlen Marcelis Vrientssoen van Doernen. en hun broers Jan en Gerrit. Jacob vander Schaut.
Goijart van Bruheze. Willem van Boesschot. Jan Bolliixsz.


1420-1422 BPD Bosse protocollen Deurne R 1192 fol. 497 verso:
(A) Willem zn. van Noy van Doerne en zijn broer Art; Art Vrient en Daniel zn. Marcelis
Vrient soen van Doernen en hun broers Jan en Gerit; Jacob van der Schaut; Goyart van
Bruheze.
(B) Willem van Boesschot en Jan Bolliens zn. 13 mei 1422
1420-1422 Bossche Protocol folio 512 + 512 verso
Dochters van wijlen Jan Wijflet. nonnen in Hoijdonck. Jan Hoernken. Mr. Maarten van
Zomeren. Jan Willem en Elsbeen kinderen wijlen Jan Wijflet. En Jan van Gerwen gehuwd
met Joffr. Liesbeth. Jan die Lu Adamsz gehuwd met Joffr Hadewig, dochter van Jan Wijflet.


1420-1422 Bossche Protocol folio 518
Zebert van Plese gehuwd met Margriet dochter wijlen Peter van Lancvelt. Jan zoon wijlen
Gerit van den Laer.


1420-1422 Bossche Protocol folio 521 verso
Jan die Lu Adamsz. Hadewig dochter wijlen Jan Wijflet. Mr. Marten van Zomeren. Willem
Brant Rover.


1420-1422 Bossche Protocol folio 539 verso
die Moosdijck. Art Vrient zoon wijlen Lucas Meeus van Beke. Jan van den Papendock. zoon
wijlen Luijtgart. Gerit van Bucstel zoon wijlen Gerit. Gerit die Momber gehuwd met Eva
dochter Gerit van Buctel.


1420-1422 Bossche Protocol folio 556
Willem van Doerne zoon wijlen Noij van Doernen. Jan Weerhout.


1420-1422 Bossche Protocol folio 558 + 559
Reijneer zoon wijlen Peter Roestvenne aan zijn broer Gevaert. Henrick, IJbout en Gerit zoons
wijlen IJsbout van Bergelen. Geerling die Rover zoon wijlen heer Emond die Rover ridder.
Derde huwelijk met Margriet dochter wijlen IJsbout.


1420-1422 Bossche Protocol folio 564
Dirck van de Scoetacker zoon wijlen Bruijst. Mr. Maarten van Zomeren.


1420-1429 "Genealogie Verhaegh", door M. Verhaegh 1996; Helmonds schepenprotocol
1420-1429, fol. 216-293, 1420-1429:
Lambertus Lemmens huwt Katharijn dr. van Jan van Oirle.


20-1-1420 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) akte nr 562
Henric Vrancken Pelgroms soen als wittige man ende momber Unen Jan Belien soens dochter
sijns wijfs, Melijs wilen Melijs soen was van Milheze ende Art Hermans soen wilen was van
Stipdonc sijn swager, als wittigen man etc. Yrmgerden Melys dochter sijns wijfs, hebben
erflic vercoft etc. Henricken Rutgers soen van Milheze drie vierdel van enen stuc lants
geheiten Tparie stucken gelegen tot Dorne, e.z. erfnis Henrix voirs., a.z. Jan Machiels soen
van den Wasbergh, e.e. erfnis Henneken Goeswins van Velthoevel, a.e. op den gemeijnen
straet aldaer gaende, hen verstorven van doide Jan Belien soens voirs. Ende sij hebben daer
op helmelinge etc. Uijtgescheiden (uytgeset) drie vierdeel van enen bogeschoet7 ende des
heren tijns. Art Celen en W. Eijndhouts, schepenen. Datum ut supra.


20-1-1420 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) akte nr 563
Lemmen Tielmans soen van Bakel heeft afgewonnen van naerschappen Henric voirgs. die
voirges. erfnis etc. ut in forma dat. ut supra.


20-1-1420 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) akte nr 564
Item Henric Rutgers soen heeft geloeft Henricken Vrancken Pelgroms soen 3 lopen roggen
erfp. der maten van Helmont uijten helfte van drie vierdeel des erfs voirs. dats te weten uten
helfte die naest Henneken Hoefkens [of: Hoeskens] gelegen is ut supra - Ende die helfte heeft
hi hem daer voir etc. ende geloeft te weren van allen voirkommer, uijtgeset sheren tijns van
den gronde ende 2 vierdeel enen boegschoet. Dat. ut supra. Per unam diem postea.


30-1-1420 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 167 akte 528
Henric wilen Hubrechs soeb was van den Vehuze heeft erfelijken overgegeven etc. Magrieten
Hubrechs sijnre zuster een mudde roggen jairlix ende erflic pachts welc hij alle jaer geldende
hadde uijtten goede ende hoeve geheiten Boesschot inden prochien van Asten gelijc hem dat
inden deilinge geschiet tusschen hem ende sijn zusteren ende bruderen te deel gevalleb is als
hi seide. Tot Lijessel inden prochie van Dorne e.z. erfnis Dirx voirs. a.s. die gemeijn strate,
voir aen die strate ende after aen erfnis Dirx voirs. Ende noch uijt enen hove daer tegen over
gelegen metten schueren daer op staende ende met horen toebehoirten e.z. Lowen kinderen
a.z. Heijnen Coudenaijs kinderen. Item noch uijt enen stuc erfnis heide ende lant in
Hubenkamp e.z. Francken Coudenaijs, a.z. Heijnen Coudenaijs en kinderen. Item noch uijt
enen half lopensaet lants op gheen Ouden kamp e.z. Dirc Coudenaijs a.z. Heijnen Coudenaijs
en kinderen. Iem noch uijt enen stuc beempts te Liessel in gheen Rowen grave e.z. Jan Dirc
Coudenaijs a.z. die gemeijnte. Item noch enen stuc beempts inde prochie van Dorne gelegen
in die Berckte neven Jan Dirc Coudenaijs soen, gelijc dat noch tegen hem ongedeilt leeght.
Item noch uijt sijnen gedeelte van enen stuc beempts indie prochie van Asten gelegen,
ridende tegen Willems sKoninx kinderen. Ende Jan die vercoper voirs. heeft etc. Belast met
sheren tijns van de gronden. Vijf vaet roggen ende een vierdevat ende twee licht schilde heren
Peter van der Strate. Gelovende etc. met vurwerden veste te doen voir schepenen van Den
Bosch. get. Art Peter Neeus soens soen en Jan Snoex soen van de Zantvoert.


6-2-1420 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) akte nr. 538 fol. 171 verso
Art Art Mersmans soen van Vlierden heeft wittelic ende erflic vercoft Jan Henric Danels soen
vii lopen roggen erfpachts opten onderpande te leveren die hi hem geloeft heeft te betalen uyt
huys ende hof metten schueren daer op staende ende enen kamp lants daer aen gelegen, gelyc
dit alinge gelaech gelegen is te Berghelen inden gericht van Vlierden, e.z. erfnis Jannes Box
was, a.z. erfnis geheiten heren Dirx Smoenens strate ende voir ende after aen erfnis geheiten
heren Dirx Smoenens strate. Ende Art heeft geloeft dat voir etc. ende geloeft goed ende wael
dogende te maecken etc. ende te weren van allen etc. Uytgeset sheren tijns van den gronde
ende 1 mander roggen erfpacht dat men dair uyt ghilt.


7 voogdschot
14-4-1420 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) fol. 177 vs
Jan die Kemer van Ghemert als voir sijn tocht die hi heeft aen den gueden hiernae bescreven
ende Heer Claes, priester, ende Henric sijn sijn wittige kinder die hi hadde bi Kathelinen
sinen yersten wive ende Peter Jans soen van Gerwen als wittich man ende momber Margriet
Jans Kemers dochter sijns wijfs als voir die erflicheyt der selven goeden
hebben erflic vercoft etc. Godert nat. sn Heeren Goderts sPersoens soen wilen was die helfte
van drie vierdelen beempts geheiten den Korten Beempt in die prochie van Vlierden e.z. aen
die Hoge Beersdonc a.z. op die Schrieden e.z. neven erfnis Bruysten Aelbrechts dat ridende is
tegen Heren Dirix sRoevers erfnis a.z. Maes van der Rennen
item noch een stuc beempts oic aldair gelyc die rydende is des eens jaers tegen een horste
Jannes sDekens ende des anderen jaers rijdt tegen een horste ende erfnis Dirx van
Ripelsberch ende den dirden jaers rijdt dat tegen erfnis Gobel Pegs
gelyc deze erfnisse aldair gelegen sijn en Jan die Kemer te sijnre tocht ende sinen kinderen
voirs. tot hoerre erflicheyt aankomen ende verstorven sijn van doide Kathelinen Jans wijf
voirs. moeder der voirgs. kinderen Ende Jan als voir sijn tocht etc. ende die kinderen als voir
hore erflicheit hebben gesamenderhant daerop vertegen helmelinge tot Goderts behoef -
gelovende al voirs. saken eweliken vast ende stede te hauden op hen ende op hoer goet.
Voertane heeft Jan voirs. geloeft ende gezekert ende met opgerichteren vingeren ten heiligen
gesworen dat hen nummermeer die noet etc.
Ende Heer Claes ende Henric gebruederen ende Peter hore swager etc. hebben geloeft den
selven Godert te doen al datmen van erve schuldich is te doen ende te weren etc.
Uytgeset sheren tijns van den gronde.
Ende voertane hebben Heer Claes ende Henric geloeft dat sij Jannen horen brueder die buten
lants is also goet etc. op hen etc.


11-5-1420 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Pro excessu incontinencie d. Iacobi Nouden presb. officiantis altare B. Marie Virg. in Doerne,
debet ipse in Doerne commorans infra festum Omn. Sanct. prox. 3 fl. arnem. Dat. 11 maii.
n.2


10-9-1420 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3788 (oud R 215) akte 591Gerit wilen Gerit Celen
soens soen doude was, als momber Luijtgerden, heeft erfliken overgegeven Jannen de Weder
wilen Henrix sWeders soen alle sijn recht ende gedeelte dat hi hadde ofte hebben mochte aen
achtien vaet roggen erfpachts welc 18 vaet men gilt op alte heiligen misse uijt enen acker tot
helmont after dAmeijde gelijc Noude Becker die voirtijts daer uijt vercoft ende geloefde te
gelden Dideric Henric Mabelen soens swager ende wilen Henric die Weder die tegen den
selven Dideric gecocht ende vercregen hadde. Ende toertane heeft Gerit vertegen op een
mander roggen uijt enen zestersaet lants in die prochie van Dorne aen den Eventuijn, e.z.
erfnis Godert Snabben a.z. Henric Thijs swager was van Zorendonc.
7 Vaet roggen erfpachts die Lambrecht [..] Terlinx soen schuldich was te gelden [..] lants tot
Helmont, e.z. Jan Barbiers, a.z. Heer Jan Duijsschen.
[er volgt dan een erf onduidelijk stuk, o.m.:] [..] langen beempt gelegen after Stijls in
Bennedongen gelijc wilen Henric die Weder dien daer liggende hadde ende hen bleven is van
Henric den Weder ende van Yden Sweder - ende daer op heeft Gherit oic op vertegen op die
helfte ende op alle sijn rechte van den helfte etc.
30-9-1420 [volgens mij, pk] Verzameling charters Deurne T.13
In nomine domini amen Per hoc publicus publicum instrumentum cunctis pateat enidem Quo
anno a nativitate euisdem domini millesimo quadringentesimo vicesimo in die decima tercia
mensis septembris die undecima hora vespera vel quas (3) pontificatus sanctissimi in pequam
prins ac domini nostri oratione divinia perinde perpetuo quem anno tercio In mei (4) nomini
publici et testu.. subscer punitia personaliter censcuucus dicretus et honestus vir Johannes
dictus (5) Henric de Dornen sanus mente et corpere exus gradiens que super certuis scabin et
ambulantum copes que suores (6) sensum et roos uit approbat omnibus Ende nicuen et andien
ex verbis et factis pro salute dicta sue (7) cupiens declarare et augmentare quod dam suum
cestandcum volens et desiderans publicum testamentum perpetuo valere (8) et revorf firmitate
excuire jure cestanti vel godicilli seu omnibus melioribus vel modo jure cum et sorere quibus
(9) quodlibet testamentum melius volem possit et debeat In primis igitur deceus testator
legavit pro duisces (10) per enem acquicis si que fuit fabrice ecclesiae sancti Lamberti
Leodiencis vuum vodem semel dominim et persolvent Item (11) legavit cum concensu et
libera voluntate Elizabeth uxoris legitime decens testamentes pernisoribus mense sancti (12)
specialiter in Doernen ad opus pauperibus ibidem see vasa siliginis hereditarie et perpetue
pactionis Anno quonlibet (13) persolvent in festo purificacionis beate marie virginis hu..en ex
quadam pecta perci sita in loco die Cort.. (14) beymde circa Beersdonc juxta hereditates
Johannis dicte Decker ex uno latere et juxta hereditates domini wil- (15) helmi de Ghent
nichil ee alio latere et bruysten alberti Item velint dominus testator et excepit in predicto (16)
testamento aut voluntatem in codem raservavit sibi percancen que si antea vel postmodum ex
aliquibusque suis bonis acquirent (17) coram sacerdote vel reveris et cescibus fide dignus
legavit dedicem et modo iure que testamenti ordinavit (18) aliquibus personis seu certis
publicis locis que illud habendum capiarem manuceveat et possideat acsi in puncti (19)
testamento legatus eecem se punctis testamenti super quibus omnibusque et singulis predictis
testator Johannis (20) d me nono publico subscripto publicam sibi peciit ..... in for .. meliori
dicta fuertem hoc in parochie (21) de Doernen In domo Johannes predicti testatorem et
Elizabet uxoris euisdem legitime sub anno judcam (22) mense die hodie et pontificat quibus
publique ibidem discriat- et honestus Bruystens de erme (23) Wilhelmo filio quondem
Henrici Danielis et Symone filio Jahannis de Velthovel laicF testique ad (24) pernisse vee....
supraliter et ragatis
25t/m 29 is onleesbaar


18-11-1420 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 1. fol. 1. 1420/1429
....... heylichen kersdach uyt alsulken VII mud uyt seker onderpanden te Doerne gelegen die
Ghevart ende Willem Willem Ghevarts soen vercregen hadden, met schepenlitteren van Den
Bosch - item noch uyt ...... mud rogge erfpachs die hem als momber Gertruyen Rutgers ......
sijns wijfs toebehoeren, en Henric vs. heeft Diricken vs. dese ...... geset tot eenen zekeren
onderpande ...... XX cronen erfliker renten.
Jan Henric Danels soen       - schepen
Willem Hermans v. Eyndhouts - schepen
18 november 1420 ........


1421 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 10. fol. 2v. 1420/1429
|Diric die Wolf heeft geloeft Henric Ghevarts soen van Doerne ...... aernems gulden ende VII
boddreger te betalen Henricken vs. binnen acht dagen nadien dat Henric vs. aff gesc....... sal
werden van sijnen heerscap van den slot te Helmont ende oft Diric vs. als dan nyet en
betaelde dat Henric vs. binnen Helmont sal moegen leysten op Diricken vs. met twee perden
ende eenen knecht welken cost Diric vs. geloeft heeft te betalen (?) gelyc den principaelre
summen op hem ende op alle sijn goet -
Dries      - schepen
Willem Eyndhouts - schepen
1421 doma reminisse (?)


1421 onbekende bron
Hendrick Gevartszoon van Doerne in 1421 genoemd als commandant van de kasteelbezetting
van Helmond.


1421 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
Nr 2675 Johannes van OERLE (OERLE, de; OIRLE, de)
vermeld 1421-1465;
geboren in bisdom Luik;
overleden (voor 11-05-1465);
1421 coadiutor vicarie perpetue te Bakel en Deurne;
1427-1428   deservitor ecclesie te Oss en Berghem;
1436 coadiutor vicarie perpetue te Breugel;
1438-1446   coadiutor vicarie perpetue te Bakel en Deurne;
1440 deservitor ecclesie te Gemert par. Bakel en Deurne;
1459-1464   coadiutor viacrie perpetue te Bakel en Deurne;
bronnen: Bannenberg e.a. I 70, 72, 152, 157, 158, 159, 163, 166; II 5, 58, 59, 61, 62, 64 (2x),
65, 66, 67; Otten 1987: 122-123, 154; † mogelijk na 28-02-1465, in ieder geval na 29-06-
1464.


1421 Archief Willibrordusparochie Deurne-centrum inv. nr. II-IX.D
F. Vicaria
1421 Rector Macharius aanwezig met zijn kapelaan (coadjutor) Joh.v.Oerle
deze (verwijst naar Macharius, pk) was plaatsvervanger of vicarus van Andreas de Dumo
1427-1445 Rector Joes Walteri had tot kapelaan in 1427 Willem Haengrave, in 1436 Hendrik
de Goere, 1438-1463 Joes van Oerle
1457-’87 Rect. mag. Henricus v. Hersel (een gehucht onder Lierop) (in de marge: in geen
schepenacte verm.) aanwezig van 1459-1469. Studeert te Keulen in het Kerkelijk recht 1470-
1473 was dan weer present om de parochie tot 1487. In een stuk van 1477 wordt hij genoemd
vicarius perpetuus van Doerne. In 1497 wordt hij weer in Keulen gemeld. Zijn kapelaans
waren in 1460-’64 Joes van Oerle (zie boven) en Marcelius de Pomerio (v.d. Bogaard), in
1469-1474 Godfr. van Amstel (Pastoor v. Deurne?),
in 1475 Godfr. Herens anders gezegd Haengrave zie later,
in 1477-1479 Paulus van Zoersel of Hersel,
in 1487 Godfr. van Amstel – Henricus v. Bussel + 1498
1498-1535 pastoor van Bakel en Deurne Wilhelmus v. Enckevoort.
1536-1556 Rector Jaspar Moers afwezig in 1536-’37 aanwezig als pastoor in 1556 Zie
Bossche Bijdragen 205 (in de marge: Vicarius perp. der parochiekerken van Bakel ende
Doerne) Als kapelaan in 1536-’37, aanwezig in 1556 Als kapelaan in 1536-’37 (tussen de
regels geschreven: Vier schepenbrieven van 1543, 1545, 1548 en 1559 maken melding van
Jasper Moers, pastoor v. Bakel en Deurne) Peter van Couwenberg en in 1537 ook Benedictus
v. Hersel – in 1551-1556 Joes Reiniers (Reneri) (Joes Henrici of v.d. Meerendonk)


1421-1422 Bossche Protocol folio 8
Een cijns o.m. uit windmolen en hoeve 't goet ten Papenvenne van Ghevaert van Doerne zoon
wijlen Willem. Melis Sceversteen. Kathalijn, zijn moeder, weduwe van Melis Apothekers.


1421-1422 Bossche Protocol folio 43 verso
Melis Scheversteen. Ghevaert van Doernen zoon wijlen Willem.


1421-1422 Bossche Protocol folio 111 verso
Den Cleijnen Heijtrack, vroeger van Meeus van Beke. Joerdaen Brant van Buxtel zoon wijlen
Jan Zelanders. Jan van der Papendock. Indertijd verkocht aan Joerdaen Brant door Hendrick
van Heerzel, hertogelijke rentmeester te Den Bosch.


1421-1422 Bossche Protocol folio 238
Ter plaatse plaatse Bruheze 't goet ten Blicheline. Art van Doerne gehuwd met Liesbet. Jan
van Gemert gehuwd met Margriet, Jacob vander Scaut gehuwd met Heilwig, dochters van
Hogart van Bruheze.


1421-1422 Bossche Protocol folio 241 verso
Heer Makarijs, vicaris perpetuus van de kerk van Bakel en
Doernen. aan zijn .... natuurlijke zoons Jan senior, en Jan junior. Gerrit Goeswijns. Willem
van den Wijngart. Willem zoon wijlen Hendrick Maesz. Jan van den Wijngart. Jan van
Kessel. Herman van Zelwich.


1421-1422 Bossche Protocol folio 253
Aen Gheen Velden. Art Dirxz gehuwd met Jut dochter wijlen Willem van Doernen. Jan
Goossens Caeberen.


1421-1422 Bossche Protocol folio 283
Art des auden guet bij die oliemolen. Gevaert van Doernen zoon wijlen Willem. Jan van
Bruheze en zijn broer Dirck, had vroeger die hoeve tegen pacht verkregen. Art zoon wijlen
Willem van Doerne, broer van Gevaert. 't goet ter Vluet, van wijlen Heer Gevaert van Doerne
ridder. Met gebouwen, visserij, gemen brug tot dat Hageeijnd, en hoeger op de Pedel.
Eveneens indertijd tegen pacht aan Jan van Bruheze. 't goet ten Papendonck, Gevaert van
Doerne zoon wijlen Willem gehuwd met Jut dochter wijlen Jan van Bruheze. Jan en Dirck
zoons wijlen Jan van Bruheze,.


1421-1422 Bossche Protocol folio 303
Die Moesdijck ten Cleijne Heitrack. Jan vander Papendonck zoon wijlen Luijtgart van der
Papendonck. Jan die Weder zoon wijlen Dirck. Art Vrient zoon wijlen Lucas Meeusz. Gerrit
van Bucstel zoon wijlen Gerit. Gerrit die Momber gehuwd met Eva dochter wijlen Gerrit van
Bucxtel. Lambert Corstiaans van den Mortel. Roelof Delft.


1421-1422 Bossche Protocol folio 331
Een pacht uit een windmolen. Dirck de Moll zoon zoon wijlen Gijsbert, gehuwd met Margriet
dochter wijlen Wisben zoon wijlen Dick Nevensz. Dirck Neven zoon wijlen Wisben.
Gevaert, Art, heer Willem zoons wijlen Willem van Doerne. Roelof van Dinter. Gijsbert Moll
zoon wijlen Gijsbert.


1421-1422 Bossche Protocol folio 335
Gerit zoon wijlen IJsbout van Asten, alias van Biergelen t.b.v. Liesbeth dochter Hendrick die
Wuest. Mr. Maarten van Zomeren.


1421-1422 Bossche Protocol folio 358 verso
Wouter van den Nuwenhuijs zoon wijlen Melis die Heirte. Jan Taelman natuurlijke zoon
wijlen Jan .... van der Taelen.


1421-1422 Bossche Protocol folio 370
de hoeve ter Vluet. Willem zoon wijlen Willem van Beke zoon wijlen Goijart. Aan Daniel
van Beke zijn broer. Jan van Bruheze en zijn zoon Jan. Henrick Brijkens alias van Wetten.
Lambert van Beerze Reijnersz.


1421-1422 Bossche Protocol folio 359
't goet ten Veldhoevel, van Art Vrient. Gerit zoon van Art van der Straten van Zomeren. Aan
zijn zoon Jacob. Art Snavel zoon wijlen Liesbeth dochter wijlen Art Snavel en Dirck Nobel
man van Liesbeth dochter Jan Hoesche gehuwd met Geertruud dochter wijlen Liesbeth.


1421-1422 Bossche Protocol folio 369 R1193
Willem, zoon van wijlen Willem van de Beke, zoon van wijlen Goyart, een erfelijk pacht van
1½ mud rogge met toebehoren en een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat te betalen
erfelijk op Lichtmissen in den Bosch te leveren uit het van deci (1 / 10 ?) Zonne, evenals uit
een hofstad genaamd ter Vluet gelegen in de parochie Deurne en nog wat land,de welke
Willem van de Beke, zoon van wijlen Goyart verkegen had van Jan van Vinheze en Jan zijn
zoon. Overgedragen aan Daniel van de Beke, zijn broer.


1421-1422 Bossche Protocol folio 373 verso
't goet ter IJeker. Van Goijart van Bruheze zoon wijlen Art. Dirck zoon wijlen Jan van
Bruheze. Jan Terlinc pachter op die hoeve.


1421-1422 Bossche Protocol folio 380
Beirgelen wijlen IJsbout van Beijgelen
1421-1422 Bossche Protocol folio 389 verso
Aen het Hagheijnde. Thomas Goeswijn en Marie kinderen van Art Cluckinc. Thomaske
dochter wijlen Henrick Mabelen van Doerne.


1421-1422 Bossche Protocol folio 401 verso
Daniel van Beke zoon wijlen Willem. Henrick Boeijkens alias die Witter zoon wijlen
Henrick. Jan van Bruheze en zijn zoon Jan.


1421-1422 Bossche Protocol folio 411
't goet wijlen Lambert Vleeshouwer gehuwd met Margriet dochter wijlen Henrick des Dekens
en zijn zoon Jan. Twee hoeven van wijlen Jan sDekens zoon wijlen Henrick. Jan van Vaerlaer
zoon wijlen Jan. Jan van Osman Hubertsz. Liesbeth zuster van Jan Vaerlaer.
1421-1422 Bossche Protocol folio 418
die hoeve te Papenvenne. Jan vanden Pasch zoon wijlen Dirck kuiper. Jacob van Dommelen,
timmerman. Melis Scheversteen zoon wijlen Melis. Aleit dochter wijlen Claes van den Camp.


1421-1422 Bossche Protocol folio 440 verso
die Dornensche boebel. Wouter zoon wijlen Melis Nuwenhuze. Art van den Kerkhove zoon
wijlen Weijlarts. Jan Oedensz van den Haenecker.


1421-1422 Bossche Protocol folio 448
Jan van Gemert. Hoijart van Bruheze. Peter van der Beern van Doernen.


1421-1422 Bossch Prot. 1193 (oud 20) 7-6-1423 fol. 449
de windmolen - Goossen van Berkel, tijdelijk Heer van Asten - Andries Artssoen gehuwd met
Agnes nat.dochter van Goossen (ten huwelijk)


1421-1422 Bossch Protk. 1193 (oud 20) fol. 460
die Nappaert - Jan van den Papendonc - Gerit sHeels - Bruyst van den Perre


1421-1422 Bossche Protocol folio 461 verso
Evert van Doernen zoon wijlen Gevaert. Heijlwig van Stommelen dochter wijlen Godert van
Stommelen. Kathalijn van de Hage en haar zuster Margriet dochters wijlen Evert van
Doernen. Wijlen Claes van Dueren.


1421-1422 Bossche Protocol folio 462 verso
't goet ten Beirgelen. Henrick, Ijsbout, Jan en Gerit zoons van wijlen IJsbout van bergelen.
Henrick van Berkel natuurlijke gewettigde zoon van wijlen Mr. Henrick van Bersteel.
Henrick van Kuijc zoon wijlen IJbout van Bergelen.
1421-1422 Bossche Protocol folio 463
Reijneer van den Kolc zoon wijlen Peter van Rut. Andries zoon wijlen Gevaert van den
Zelsberch. Henrick Scoerwegge.


1421-1422 Bossche Protocol 501 verso
Art Vrient Artszoon. t.b.v. Jan van Bruheze.


1421-1422 Bossche Protocol folio 503
Art Dirck van Vlijmen. Jan Goessen Taberens.


1421-1422 Bossche Protocol folio 508 verso
Jan van Beirckel zoon wijlen Henrick van Doernen. Jan zoon wijlen Jan wijlen Adam
Lodensz. Art van Wesel zoon wijlen Vastraert van Beirckel. Henrick Kepken zoon wijlen
Gerit. t.b.v. Heer Jan Bac deken consilie van Beke.


1421-1422 Bossche Protocol folio 510 verso
Velthovel. Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Noij van Doernen Jan zoon wijlen Art
Voegeler van Vucht. Jan Wederhout.


1421-1422 Bossche Protocol folio 511 verso
ten Bogarde. Gerit van Beirik. Jan Bailiart.


1421-1422 Bossche Protocol folio 515
Claes zoon wijlen Thomas Mabelen van Doerne. Henrick Mabelensoen van Doeren. Thomas
Mabelensz van Doernen. Luijtgart dochter wijlen Jan Weerts. Willem zoon wijlen Jan
Danelsz van Vlierden.


1421 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 5
KATHERIJN wittig wijf Jan Goyarts soen VAN BRUHEZE wilen was heeft helmelinge
vertegen tot behoef HADEWICHEN haer dochter al alsulken tocht recht ende toeseggen van
eenen mudde rogge erfpachts te gelden uyt alden alsulken gode als wilen JAN GOYARTS
soen VAN BRUHEZE te hebben ende te besitten plach op die erpendonck inden dingbanc
van Vlierden.
datum ut supra (voorgaande acte was dinsdag na Pinksteren 1421)


1421 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 5
HADEWICH JAN GOYARTS soens dochter VAN BRUHEZE wilen was heeft vercocht
HENRICKEN GOEDARTS soen VAN BRUHEZE wilen was een mudde roggen uyt al
haeren goede op die erpendonc inder dingbanc van Vlierden. des woensdags in die pinxtdage
anno xxi (1421)
31-1-1421 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 35 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Gevaert, Arnt en heer Willem zoons van wijlen Willem van Doerne en Roelof
van Dinther verkopen aan Arnt Rover en Dirck zoon van wijlen Dirck Neven een rente uit de
windmolen. (zie inventaris St. Catharina Klooster Heusden alwaar zij blijken neven te zijn).


16-2-1421 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 42 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Helmond. Diric die Wolf belooft Henric Ghevartssoen van Doerne te betalen "nadat Henric
afgescheiden zal worden van zijn heerschap van het slot van Helmond" (R 216 folio 2 verso)


9-3-1421 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 36 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Gevard van Doerne, heer van Doerne, en Jan zijn zoon beloven een rente aan
Matthijs zoon van wijlen Meeus van Hedel


11-3-1421 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 13
WILLEM VAN BAERLE bastart heeft erflic vercocht JAN ende WILLEM kynderen wilen
JAN WYFLETS tot haeren behoef ende mede tot behoef BERTHOUTS ende LYSBETHEN
ELZABENEN ende HADEWICHEN oec kynderen des voirs. JAN WIJFLETS, drie mudden
rogge welc hij jairlix geldende hadde uyten tween deelen van den alinghen goeden te bruheze
dat gheweest hadde GHERARTS VAN STIPHOUT ende welc drie mud die voirs. WILLEN
voirtijts gecocht ende vercregen hadde tegen JAN VAN DER LANGHEDONC ende den
selven JAn voirtijds verludt is van ART WEYNDELEN soen gelyc scepenlitteren etc.


17-3-1421 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne R 1192 (oud 19), fol.
259 vo/260.
Art der auden guet; Verbrande borchbrief (zie Helmond); Heer Willem van Doernen en diens
kinderen Geraert en Art (en 2 goit ter Vluet.


..-4-1421 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 81. fol. 13v. 1420/1429
Heer Heymerijc van Schijndel priester heeft gekendt ende gelijdt dat hem Willem Art
Weylarts soen wilen was wittich ende wael vernught ende betaelt heeft XXI vranken welc hij
van
jairpacht sculdich was als hij seyde van goeden inder prochien van Doernen gelegen op
vreecwijck ende Herman ende Wouter kynderen wilen Wouter Hermans hebben geloeft den
voirs. Willem quyt ende schadeloes te hauden van den voirgs. betalingen der XXI vrancken
voirs. op hen ende op al hoer goet -
opm.: Schutjes vermeldt:
     Heymericus de Campo ± 1440!
Jan Danels - schepen
Jan Snoex - schepen
.. april 1421
20-8-1421 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 58. fol. 10. 1420/1429
Heyn Mannart van Doernen heeft erflic vercocht Godart Mathijs Blox soen wilen was een
sestedeel van eenen halven buynre
beemts gelegen opt goer geheiten die nuwe beemden gelyc hem dat verstorven is van doiden
Aleyten wittich wijf wilen Jans van der Heyden van Mierle syn moge was welc 1/2 buynre
Jan van der Heijden voirtijds in scepenlitteren van Mierle gecocht ende vercregen hadde
tegen Godart Art Vestarts soen ende die selve dat yerst vercregen hadde van den gemeijnten
ende heerscap van Mierle voir ende omme eenen halven auden groten.
Arnt Peter Meeus soen - schepen
Andries Arts      - schepen
20 augustus 1421
lareata de concensu pro tin test. scabini W. Eyndhouts
Jan Snoex


16-9-1421 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 35 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Heer Willem van Doerne, deken van het kapittel van Eindhoven en zijn zuster
Margriet vrouw van Roelof van Dinther hadden eertijds de watermolen verpacht aan Zebert
van Hoculem.


7-11-1421 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne R 1192 (oud 19), fol.
388.
De windmolen en goet te Papenvenne; Geraert van Doernen, zn. van Willem, en zijn zoons
jan en Art. Melis Keversteen (zijn schoonzoon), zn. van Melis Specier; Derck van Steghen
van Zevenum (meer akten)


7-11-1421 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne R 1192 (oud 19), fol.
429 vo
Hector Specier, Melis Sceverstien zijn broer; Geraert van Doernen en Willem zijn broer.


7-11-1421 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 36 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Gevard van doerne Willemssoen, zijn zoons Jan en Arnt en schoonzoon Melis
Sceversteen verpachten de windmolen en het goed "ten Papenvenne" aan Dirck van der
Steghen van Zevenem


3-12-1421 Verzameling charters Deurne
(1) Johannes filius Goeswini dicti habere agrum terre situm in parochia de Doernen (2) ad
locum domini Velden inter hereditatem Theodererici dicti Deckers ex voluntate et nicet (3)
hereditatem Goeswini dicti caberens ex ciliolatem quem agrum terre de- Johannes (4) erga
Arnoldum dictum Dirx soen pro hereditarie pactorem octo lop moresiliginis (5) ad pactum
acis instetat putem licem scabin Velde supra dicte super hoc (6) conc..t legitime et
hereditarie supportavit Amelio et W
Wilhelmus quibus liberis quondam (7) Johannis dicti vander Velde semel inter liberos et inter
singulos et inter singulos alios liberos (8) voc et dicebat mencione inde sancionem atque in
toto... dictem d...s et (9) in eis quomos mode competens et essens resignavit mensura talibus
consutto (10) permittens dominus Johannes et debitor principalis super se et bona sua omnia
que ipse ..... (11) portatarrit et resignavit totes et firmas perpetue sine contradicte ob sua ...
(12) et que ipsam obligationem ex parte sui in dicto agro terre perstu...... imcheet (13)
Willhelmo sribus deponet omnio excapta........ partoe exinde jolue permisetat iuxta contmen
ludrem (15) desuper afectare testes inter sue rurem scabini in supradicte Marcelius die licet
(16) Gode£ridus de Drueten datum tertia die mensis decembris Anno Domini millesimo
quadringentisimo vicesimo septimo.
in dorso: - 3 decmber 1421 - Amelius et Wilhelmus - nr 164 filius liberis Johannis van der
Velde
NB zegelstaarten aan binnenkant beschreven


1422 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 133. fol. 22v. 1420/1429
Henric van den Ynden Gherits soen van den Ynden als wittich man Jutken sijns wijfs dochter
wilen Arnts nat. soens wilen Mercelis van den Ravenecker heeft erflic overgegeven Arnde
den Berkart Arnts Berkarts soen een mudde rogs erfpachts der maten van Helmont welc den
voirgs. Gherit alse momber sijns wijfs toekomen ende verstorven is van doiden des voirgs.
Arnts hoers vaders, welc mud men jairlix sculdich is uyt vier loepensaet roglants ende uyt
enen heytvelt inder prochie van Doernen welc Arnt nat. sn. wilen Mercelis van den
Ravenacker voirtijds gecocht ende vercregen hadde van Mercelis wilen Dirics soen van den
Beersdonc na ingehaut der scepenlitteren van Helmont daer op gemaect -
Arnt Peter Meeus soen - schepen
Andries Arnts       - schepen
des dynsdags in die paeschdage anno 1422
ista littera dez.Mercelis soen Dirics soen van den Beersdonc


1422 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 34
LYSBETH wilen GODERT LOYKEN dochter was met hoeren momber heeft verpacht
JANNE nat. soen HEER DIRICS VAN DEN HAENECKER een stuc lants inder dingbanc
van Vlierden opt hoeveleynde
e.z. MELIS tZISEN swager VAN DEN SCHOETECKER
a.z. die straet
e.e. GHERIT SPILMEKERS
a.e. die straet
voir ende omme viii loepen roggen tot Vlierden te leveren. Belast met sheren tsijns van den
grond.
Onderpand: een stuc beempts inder voirs. dingbanc ter stede geheiten aen thamecker gelegen
e.z. REYNERS VAN DEN RAVENECKER
a.z. JANS HEYNEN DANELS soens


1422 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 37 vo
DIRIC ende HENRIC gebruderen PETERS kynder VAN DEN DONSSCHOT waeren hebben
geloeft alse principael sculderen MERCELIS VAN DEN BEERSDONCK wilen DIRICS
VAN DEN BEERSDONCK dat sij ARNT DEN BERKART ARNTS BERKARTS soen alsoe
goet sullen hebben dat hij den voirgs. MERCELIS erflic overgeven sal een mudde rogge
erfpachts welc ARNT voirs. vercregen heeft van HENRICKEN VAN DEN YNDEN
GHERITS soen als wittich man JUTTEN sijns wijfs dochter wilen AERTS nat. soen
MERCELIS VAN DEN RAVENECKER dat vercregen hadde van den voirs. MERCELIS
VAN DER BEERSDONC in deser manieren oft sake weer dat ARNT DIE BERKART
ARNTS BERKARTS soen voirs. van lijve ter doet queme eer die voirs. MERCELIS van hem
dair in gebe....... weer see sullen DIRIC ende HENRIC PETERS kynder VAN DER
DONSSCHOT voirs. sculdich sijn ende geloeft hebben den voirgs. MERCELIS VAN DER
BEERSDONCK dat voirs. mudde rogs erfpachs te vesten alsoe dat hijs seker wesen sal voir
die ergenamen ARNTS ARNTS BERKARTS soens dan wesende ende voir allen die ghene
die dair met recht op spreken moghen in en(i)gher manieren op hen etc. z.d. 1422


23-1-1422 Deurne RA inv.nr. 172
Willem sone Udemans genoempt van Westm[] wettig man ende momboir [] syns
huysvrouwe, natuerlycke dochtere van wylen Catalyn dochtere wylen Willeme genoempt
Brasse, eenen jaerlycken ende erffelycken pacht van vijff mouwer rogge, maete van Helmont,
welcke pacht Catalyn, dochtere wylen Willems Brasse hadde belooft op haer ende alle haere
goederen te geven ende [] hadde schulich te wesen de voors. Heyl[] haere natuerl. dochtere
alle jaer erffel. met hoochtydt van Onser Lieven Vrouwen Lichtmis dach vuyt alle ende
yegelycke erffenissen met henne toebehoirten de voirs. Catalyn, by doode van wylen haere
moeder ende Luytgardis haere sustere met recht van successie aengecomen bij vele plaetse
onder de dingbanck van Vlierden gelegen, in nat ende droge, te weeten vuyt een stuck landts
weleertyts toebehoirt hebbende Henrick genoempt de []ert, tusschen erffenisse wylen Jans
genoempt van den Haghenecker mette een syde, ende tusschen erffenisse der kynderen wylen
Willems genoempt van den Hudsberch mette andere zyde, item vuijt een stuck landts gelegen
ter plaetse genoempt aen Nulandt tusschen erffenisse der kynderen wylen Emonts genoempt
van der Venne ende Jans ge[] Oedensoon, item vuyt een stuck lants gelegen ter plaetsen
genoempt opten Hogenlaeck ende vuyt een stuck heylandts genoempt dat H[]veldt, daer aen
liggende, item vuyt een stuck landts gelegen ter plaetse genoempt de Hogheversch[] [] vuyt
een stuck hoffs geleghen in eenen camp genoempt een Wertcamp, ende vuijt het gedeel[te] de
voors. Catalyn competerende in de erffenisse genoempt de Houthor[] ende in alle beembden
ende weyden genoempt Eeusselen ter plaetsen genoempt Berschot [] plaetse genoempt de
Bersdonck gelegen gelyck []ven der schepenen van Doirn daer aff gemaeckt w[] en begrepen
te staen, item daerenboven alnoch eenen jaerlyxen ende erffelyken pacht van vyff lopense
rogge maete van Helmont, die Willem soone Willems van der Berschot, anders genoempt
Bras, ende Aert soone wylen Marcelis genoempt genoempt van der Bersdonck hadden gelooft
op henne ende alle henne goederen te gheven tsaemen mette voirs. [] vyff mauwer roggen
Heylkenen natuerlycke dochtere der voors. wylen Catalyn alle jaer erffel. int Hoogtydt van
Ons Lieven Vrouwen Lichtmis, uyte voors. onderpanden den voirs. Willem ende Aert bij doot
der vers. Catalyn met successie aengecomen gelyck in audere brieven der schepenen van
Doirn breder verclaerd en begrepen en staen. Heeft hy wettel. ende erffel. opgedraegen
Niclaessen genoempt van Berkel, soone wylen Gerardts van Berkel tsaemen mette vers.
brieven ende allen het recht hem in de selve brieven ende inhouden van dyen competerende
ende heeft helmelinge daerop verteden ynder manieren gelyck in dyen gewoonl. is te
geschieden, gelovende de ierstgen. Willem als schuldenaer principal onder verbant van zynen
persoon ende alle zyne goederen onder Asten de prochie van Asten ter plaetsen genoempt int
Roesvenne gelegen ende op hem ende op alle syne andere goederen die hy heeft off naemaels
sal mogen vercrygen, dat hij den vers. Niclaes van Berkel van de vers. pachter sal doen
schuldige ende gerechte waerschappe, ende dat hy alle obligatien op de vers. pachten staende
den vers. Niclaes sal tenemaelaffdoen ende dat hij de vers. onderpanden van de betaelinge der
vers. pachten den vers. Niclaes daervyt jaerl. als voirschreven staet te betaelen sufficient goet
genoech ende weldeugende sal maer [] Getuygen waeren hier over schepenen in
sHertogenbossche, Gerard van Berkel ende Rutger van Geldrop, datum den xxiii-en dach der
maent van januario int jaer ons heeren xiiij C xxij
Ondertekent Welhuysen Ende besegelt met twee vuijthangende segelen in groenen wassche.


28-1-1422 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 36 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Ghevaerd van Doerne wijlen Willemsssoen belooft Melis Sceversteen en zijn
moeder Katelijn weduwe van Melis Apothekers een rente uit de windmolen en het goed
"TEN PAPENVENNE"


3-2-1422 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 107. fol. 17v. 1420/1429
Jan wilen Vranken Pelgeroms soen heeft erflic vercocht Henricken wilen Jan Touwers soen
sess loepen rogs uyten vijf gedeelten van eenen huyse ende hove met eenen camp lants inder
prochie van Doernen ter stede geheiten aen den wijer
e.z. erf der kinderen Jans van Geldrop
a.z. erf Jannes Oyen soens streckende op een eeusel den
     voirgs. vercoper toebehorende
a.e. aen die gemeijnt aldair
Belast met I mander rogs + sheren tijns van den gronde.
Andries Arnts      - schepen
Godart vd Bystervelt - schepen
altera die post purificatio anno 1422


15-2-1422 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 114. fol. 20. 1420/1429
Joffrouwe Luytgart wilen Ghevarts dochter van Doernen, nonne inden cloester van Bynderen
der orden van Cystiaens, heeft overgegeven ende opgedragen Meester Willemen Zwalgen
hoer neve Lysbethen hoer zuster soen te manen te heffen te boeren ende met recht te
vervolgen gheestelyc of wereltlyc alle alsulken goede beyde erflijke ende haeffelyke goede als
der selven
Luytgarden toecomen ende verstorven sijn van der doet Hillen wilen hoer zuster of der voirs.
Hillen kynderen, soe waer die goede gelegen sijn etc.
Andries - schepen
Arnt Orssen - schepen
15 februari 1422


26-3-1422 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne R 1192 (oud 19), fol
474.
Art Vrient van Doerne, zn. van Daniel van Doernen; Henrick van der Papendonc: Willem van
Essche.


26-3-1422 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne R 1192 (oid 19), lol.
497 vo.
Willem, zn. van Noy van Doernen, en zijn zoon Art, en Art Vrient, en Daniel, zn van
Marcelis Vrients zoon van Doernen, en hun broers Jan en Gerit, jacob van der Schout, Goyart
van Bruheze.
16-4-1422 Bossch prot. 1192 (oud 20) fol. 314
De tienden van Vlierden. Weijndelmoet weduwe van Jan van der Donc (volmacht) ten
behoeve van Willem Loyer zoon van Willem. Godefridus Boest.


3-5-1422 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 196. fol. 34. 1420/1429
Heyn geheiten die Greve van Doernen heeft erflic vercocht Matheeus nat. sn. Matheeus van
Stiphout was een buynre beempts dat wilen Gherits Celen ende Jan sWeders plach te wesen
inder prochie van Bakel after der diersdonc in drie buynre beemts jairlics rydende tegen een
e.z. erf Godarts van Scheepstal
a.z. erf wilen Rutgers Moedels
ende de twe ander buynre zijn toebehoerende Jutken Gobbelens + k'n. ende den voirgs.
Heynen den Greve ende Zegherviten Rovers dochter alse hij seyde - Chijns---> enen auden
groten!
Arnt Orssen - schepen
Jan Snoex - schepen
die sante cruce ...... 1422


11-5-1422 nr. 137: (uit charters Helmond [of Deurne]) (P. vd Meulenhof te Helmond)
Ghevart wittich soen wilen Ghevarts van Doeren Luten soens ende Kathelijn desselfs
Ghevarts Luten soens wittige dochter met hoeren vercoren momber ende meester Willem
Zwalgen natuurlijke soen Lijsbetten wittigen dochter was Ghevarts Luten soens voirs[eid]
gemechticht van Lijsbetten sijnre moeder ende oie van Joffr[ouwe] Luijtgarden Ghevarts
Luten soens dochter, nonne van Bijnderen dese voirs[eide] Ghevart, Kathelijn met hoere
momber ende meester Willem hebben gesamenerhant vercocht Jan Meijsen die een helft van
alsulcken sess ponde erfgels jairlijks ende erfliker rente alse Heijn geheiten Dekens soens
soen wilen was van Meijel hen jairlijks op Sente Lambrecht misse sculdich was te gelden uijt
sijnen huze ende hove en toeb[ehoeren] gelegen tot Helmond after den armen ende welken
sess ponden jairgels Henneke Dries Celen soen die ander helft uijt sijns vaders erfenisse
voirs[eide] erflic geloeft ende gequit had van den voirs[eide] vercopen ende van welcken 6
ponden die vercoper sekeren scepenbrieve ende ander voirwerden of hadden ende welck
erfgeld brieve ende voirwerden totten voirs[eide] vercopen comen ende verstorven waeren
van der doet Ghevarts van Doerne Luten soens voirs[eid] ende Hillen sijnder dochter alsij
sliden.


11-5-1422 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 137. fol. 23v. 1420/1429
los stuk
Ghevart wittich soen wilen Ghevarts van Doernen Luten soens ende Kathelijn des selfs
Ghevarts Luten soens wittige dochter met hoeren vercoren momber ende Meester Willem
Zwalgen nat. soen Lysbetten wittige dochter was Ghevarts Luten soens voirs. gemechticht
van Lysbetten sijnre moeder ende oic van Joffrou Luytgarden Ghevarts Luten soens dochter,
nonne van Bynderen dese voirgs. Ghevart, Kathelijn met hoeren momber ende Meester
Willem hebben gesamenderhant vercocht Jan Meysen die een helft van alsulken sess ponde
erfgels jairliker ende erfliker renten alse Heyn geheiten Dekens soens soen wilen was van
Meyel hen jairlics op Sente Lambrechs misse sculdich was te gelden uyt sijnen huze ende
hove + toeb'n. gelegen tot Helmont after den amey ende van welken sess ponden jairgels
Henneken Dries Celen soen die ander helft uyt sijns vaders erfenisse voirgs. erflic geloeft
ende gequyt had van den voirs. vercoperen ende van welken sess ponden die vercoperen
sekere scepenbrieve ende ander voirwerde af hadden ende welc erfgelt brieve ende voir-
werden totten voirs. vercoperen comen ende verstorven waeren van der doet Ghevarts van
Doernen Luten soens voirs.ende Hillen sijnre dochter alsij seiden
Dries Arnts - schepen
Jan Snoex - schepen
11 mei 1422
Ghevert Ghevarts soen ende Katherijn sijn zuster hebben helmelinge ende erflic vertegen tot
behoef Hennekens Dries Celen soen op alsulken drie pont erfgels als die selve Henneken ge-
cocht ende gequyt had tegen Meester Willem Zwalgen Lysbethen Ghevarts dochter soen
welke drie pont erfgels Hille van Weert wilen zuster Ghevarts ende Kathelijnen
yerstgenoempt jairlix geldende hadde uyt erfenisse tot Dries voirs. behoerende ende dat
vertien hebben sij ewelyc vast ende stedich geloeft te hauden op hen ende op allen hoer guede
-
Dries Arnts - schepen
Jan Snoex - schepen
11 mei 1422


17-6-1422 Bossche prot. 1192 fol. 318
Een pacht uit de tienden van Vlierden. Katelijn en Sofie dochters van IJsbout van Bergelen,
kinderen van wijlen IJsbout van Bergelen en diens vrouw Margriet, natuurlijke dochter van
heer Hendrick van Cuyck ridder. Hij bezat 1/4 van de tienden.


2-7-1422 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 179. fol. 30. 1420/1429
Jan wilen Willems sConinx soen van Liessel, Diric Rofs soen van der Doernen alse wittich
man van Jans suster ende Heynen Heynen soen van Elsbroeck hebben geloeft alse principael
sculderen Lambrechten wilen Lambrechten Emkens soen dat sij den selven Lambrecht ende
sijn erve, erfgenamen ende nacomelingen erflyken quyt hauden sullen van alsulkenen drie
manderen roggen erfpacht alse Willem die Coninck voirs. voirtijds vercocht hadde Henricken
den Weder ende men nu ter tijt sculdich is te gelden Matheus nat. soen Matheeus van
Stiphout behoudelyken dat Lambrecht voirs. sal jairlix ende erfelyc sculdich sijn te gelden uyt
synen huyse ende hoeve after den meye tot Helmont een mud rogs erfpachts ende in alder
maten hij dat tegen den voirgs. Willem den Coninck voirtijds erfelyken gepacht hadde alse hij
seide - ende voirs. dese voirgs. geloeft ende voirwerden soe hebben sij den voirgs.
Lambrechten geset tot enen sekeren onderpande een stuc lants tot Liessel omtrent der capellen
gelegen alomme aen erf der erfgenamen Jans van Hove in dese manieren oft sake woe dat den
voirs. Lambrechten dese drie mander rog erflic met recht af gewonnen woirde dat hij dan sijn
hant sal moghen slaen aen dat stuc lants voirs. ende bruykent ende besighent alse voir sijn
erve.
Arnt Orssen - schepen
W. Eyndhouts - schepen
op ons vrouwen dach visitatio 1422


13-7-1422 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 237. fol. 42. 1420/1429
los stuk
gecanceleerd stuk
Goedart soen wilen Godart Kerpers heeft overgegeven Lambrecht van Bruggen ...............
eeussels gelegen inder prochien van Dornen in die Doerenssche beemden aen erfenis Jans van
.............. ende Willem Zewouts welc eeussel die voirgs. Godart in scepenlitteren van ..........
erfpacht vercregen hadde tegen Godart Henrix soen van Bruggen.
Jan Sterkens        - schepen
Wouter van den Rullen - schepen
Sente Margrieten dach z.j.
(1422)


8-9-1422 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 33vo
JAN nat. soen HEER DIRICS VAN DEN HAENECKER was heeft erflic vercocht JANNE
GHERIT GELDOLFS soen was VAN ASTEN xxx royen lants teynden van enen stuc lants
welc gelegen is inder dingbanc van Vlierden bider goede ten kerchove
e.z. erf sCONVENTS VAN BYNDEREN
a.z. erf der erfgenamen YSBOUTS VAN BERGHELEN
e.e. aen den bornput van den goeden ten kerchove te weten xxx royen teynde aff gemeten van
den stuc lants voirs. naest den voirgs. bornput. datum ut supra (vorige acte 8.9.1422)


13-10-1422 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 37vo
JAN wilen HENRIC DANELS soen heeft erflic verpacht MATHEEUS DEN MOLLER wilen
ARNTS PATBROECS seen was een stuc lants inder dingbanc van Vlierden ter stede geheiten
in den eechof bider goye ter lynden gelegen
e.z. de erfgenamen EMONTS VAN DEN VENNE dat JAN HERINCS was
a.z. erfgenamen GODART PEGS
e.e. DIRICS VAN BOTTEL
a.e. MATHEEUS voirs.
voir twe loepen rogge.


17-10-1422 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 35 Vincent van
Doerne en zijn voorouders.
Den Bosch. Deling van het goed ten Blichelinck [Blikhalm??] in de parochie van Bakel op
Bruheze tussen de kinderen van wijlen Hogart van Bruheze, te weten Art van Doerne als man
van Liesbeth, Jan van Gemert als man van Margriet en Jacob van der Schout als man van
Heilwig.


23-10-1422 Bossch Prot. 1193 (oud 20) (A) fol. 475
Goossen van Berkel zoon van Gerit tijdelijk Heer van Asten. verkoopt diverse cijnzen,
pachten etc. aan Jan van Kessel, afkomstig van o.a. zijn vader en zijn broer Gerit, van jonker
Jan, Heer van Kuyc en Hoogestraten, Heer Rycout Koc, ridder - Jan van Berkel, Claes en
Henrick, zoons van Gerit van Berkel, doen afstand (behoudens een betaling aan Gerit van
Amstel) - chijnsen etc. de goederen zijn gelegen te Westerhoven, Woenssel, Zonderwijck,
Lieshout, Waalre, Tilburg, Poppel en Weelde, Baerle, Diessen / Hilvarenbeek, Bladel, Hapert
e.a. Die cijnsen etc. waren afkomstig van wijlen Heer Arnt Vrient, proost van Wassenbergh
(met beatling in diens hof te Zomeren), die ze had van de Heren van St.Servaes (Maastricht)
en pachtten t.b.v. Heer Otto van Kuyc, verkregen van Liesbeth weduwe Jan van Bruheze -
Heer Dirck die Rover, ridder, erfgen. van Gerit van Amstel
10-11-1422 Verzameling charters Deurne T.15 (15)
(1) Arnoldus dominus Dircs soen maritus legitimus et dicebat jutta sue uxorem filie quorum
Willem decem (2) de Doerne et ipsam jutta en acto Arnoldo conique en suo tanto ab ea ad
hoc elcam et ei a judice ... vite date agri (3) dijn.. terre situm in parochie de Doerne ad locum
dictum Aen gheen Velden inter hereditatem Theorice dicte (4) des Deckers uno ex latere et
inter hereditatem Goeswini dictem Caewerens et liberorum quondem Johannen (5) Daniel
vander Velden ex alio latere tenens ab herediate Willemi dicti scoep ad coeni vitam in ea
quanti (6) tate qui ibidem situs ets ut ipsa dicebat dedit ad ministravit hereditatum pactum
Johannes filius (7) Goeswini dice caeberem ab eodem Johanne quidem hereditarie habent et
possident pro omnia et hereditarie (8) pactione octo lop more siliginis mensure de Helmont
Dander et solvenda dicti et Johannes predicti (9) anna quolibet hereditarie in festo
purificationis virg. marie ... et per fino solusionis termine a (10) festo purificationis virg.
mariae siliginis perenne futuris ultimo anno ex agro terre predicte et in (11) Doerne tradent
deliberant permittent Arnolda et Jutta predicti ad tutos Juttae preut debitos (12) principales
inde nisi super se et bona sua omnia ab eis ad perpetua habita ac imposten ab eis et (13)
acquirent qui ipsi dictus Johannes de supradicte agro terre sibem et ad paccionem ut ictum est
data ex juxta (14) pro pacta pactionis perstabit Waranda et qui ipsi omnes alias obligationes et
impetr.. (15) in praedicto practo care dictum Johannes seipsenet omnia .... dominus Johannes
pontificus (16) debitam principalis te Doernen et ... domino Arnoldo dictam hereditatiam
pactionem octo lop mar. (17) siligis decem men- sure anno quolibet ... termina fabricus et
locii predicte ex agro terre (18) sib ad pactum ne datum in daco ... suis scabim in supradict
Johannis de Berkel (19) et Goeswini moedel van der Donck duodecima die novembris Anno
domini (20) millesmo quadringentsimo vicesimo secundo


12-11-1422 verzameling charters Deurne
Arnoldus dominus Dirx soen maritus legitimus dicebat jutte sue uxoris filie quondam
Willelmi dicti de (2) Doernen Et ipsam juttam ab eodem Arnoldo tempus ad suo tutoem ab ea
ad hoc elcam et ei a indicem vite dato agri (3) terre situm in parochie de Doernen ad locum
datum Aen Gheen Velden inter hereditatem Theoderica dicta des dectem ex bus lateris et
inter hereditatem Goeswini decem caebbere et liberorum quondam Johanni Daniel vanden
Velde (5) ex alio latere tenens ab hereditate dicti Sterum ad coeni vitum in eam quantitate qua
ibidem si (6) tus est ut ipsa dicebat dedit administravit et hereditatum pactum Johanni filio
Goesini decem caebberens (7) ab eodem Johanne jure hereditario habent et possident pro
omnia et hereditariam paccones (8) octo lop more- siliginis mensure de Helmont danda et
solvenda dicti et Johanne predicto (9) auto quolibet hereditarie in festo purificacionissancte
Maria virginis et per fino solucionis termino (10) a festo purificacionis sancte Maria virginis
perenne futuris ultra annum ex agro terre predicte et in (11) Doernen tendenda et deliberant
permittentes Arnoldus et Jutta predicti ad tutos Jutte Pedro ut debi- (12) toes principales inde
nisi super se et bona omnia ab eis ad presens habita ac amposteren ab eis habentes (13) et
acquirenda se ipse Johanni ab supradicto agro terre sibi ad pactum ut dictum est dato debitam
(14) et instar pro praedictum pactum prestabunt Warandicam et que ipsi omnes alias
obligationes dicto Johanni deponent omnibus duo facto dictus Johannes se permisit (16) ut
debitor principalis se daturem et soluturem dicto Arnoldo dicam hereditarie passione octa
(17) lopense siliginis dicte mensure Anno quolibet hereditarie soluconis et loco predicto ex
agro (18) terre predictae sibi ad pactum ut dandum est dato testes interfuerint sibimet in
supradictum Johan- (19) nes de Berkel et Goeswinis Moedel vander Donc datum duodecima
die mensis novembris (20) anno domini milesimoquadringentesimo vicesimo secundo.
in dorso:- 12 november 1422. - nr. 16
nb zegelstaarten aan binnenkanten beschreven


23-11-1422 Cijnsboek van Echternach ca 1520 (23 november 1422) fol. 44v
1. De iiij½ lib(ris) veter(is) ex deci(m)a de dorne
2. Kont sy eyne(m) yglichem dat Johan vrients son van dorne
3. den man nent vand(en) campe un(d) wylhem van dorne no(min)e son syn
4. komme(n) vor uns man(n)e van lehen myns her(r)n des Abts van Echt(ernach) dat
5. ysz zu wyssen Gerlach der Rover, Philips van Geldrop, Jan van d(e)
6. Kelre(,) Gerart van fladeracken(,) Wylhem van beest, Claesz huben, und
7. Arent buest, und hant glich erkant un(d) geloft Wylhem burken Rentmeyst(r)
8. myns her(r)n des Abts vursz(eit) vifftehalff lib(ra) auts up Ascensien dach all
9. voir yrfflichen und zu ewigen dagen zu bezalen usz irem zehend , vor
10. icklich l(i)b(ra) zwenzich schilling auts, vier alde grossen vur dry schil
11. ling gerechnet(.) In orkont und yn kennysse der warheyt so hayn wyr
12. man(n)e(n) van lehen vursz(eit) uns(er)en eigen segel an desen brieff gehangen
13. welch gescheet In den jair(e)n unsz(ere)s her(r)n 1422 dry un(d) zwe(n)zigste tag
novem(bris)
VERTALING
1. Van de 4½ oude ponden uit de tiende van Deurne.
2. Een ieder zij bekend, dat Johan Vrientszoon van Deurne
3. die men Van den Kamp noemt en Willem van Dorne genaamd (de) zoon, zijn
4. gekomen voor onze leenmannen van mijn heer de abt van Echternach, dat
5. is te weten Gerlach de Rover, Philips van Geldrop, Jan van de
6. Kelre(?), Gerard van Vladeracken, Willem van Beesd, Claas Huben en
7. Arend Buust, en (dat zij) gelijk hebben erkend en onder ede beloofd, aan Willem Burken,
rentmeester
8. van mijn voorgenoemde heer Abt, 4½ oude ponden op Hemelvaartsdag al(?)
9. overervend en te eeuwigen dage te betalen uit hun tiende, voor
10. elk pond twintig oude schellingen, vier oude groten voor drie schel-
11. lingen gerekend. Ter beoorkonding en in kennis der waarheid hebben wij
12. voornoemde leenmannen ons eigen zegel aan deze brief gehangen
13. hetwelk geschiedt in het jaar van onze heer 1422, (de) drie en twintigste dag van
november.
Transcriptie en vertaling H. Spamer-Buursink, Eindhoven & Ton Spamer, Deurne, 1997.


11-12-1422 Bossch Prot. 1193 (oud 20) fol. 479
Die tiende te Parre - Gijsbert Wonder - Wouter Scade gehuwd met Heilwig dochter Gijsbert
Wonder - Goossen van Berkel (meer acten)


28-12-1422 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 52
ARNT wittich soon ARNTS geheiten BERKART heeft erflic overgegeven HOEGARDEN
BRUYSTENS soen VAN DEN SCHOETACKER een mudde rogs uyt sekere erfenisse ende
onderpanden inden gericht van Vlierden ende van Asten gelegen te weten uyt huysingen ende
hoefingen ende uyt andere erfenissen die wilen YSBOUT geheiten BOL wilen JANS geheiten
COLEN soen voirtijts vercregen hadde van MERCELIS wittige soen wilen AERT geheiten
NAUDE ende sijnen mede-erfgenamen, welke mudde MERCELIS voirtijds overgegeven
hadde den voirgs. ARNDE ARNTS BERKARTS soen. alre kynderdach 1422


28-12-1422 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 52
ARNT wittich soen ARNTS BERKARTS heeft erflic overgegeven MERCELIS wilen
DIRICS soon VAN DER BEERSDONC een mud rogge erfpachts te gelden uyt vier
loepensaet roglants ende uyt enen heytvelds dair aen gelegen inder prochie van Doernen gelyc
ARNT nat. soen wilen MERCELlS VAN DEN RAVENECKER dat voirgs. mud voirtijds
gecocht had van den voirgs. MERCELIS wilen DIRICS soen VAN DER BEERSDONC welc
mud ARNT ARNTS BERKARTS soen voirt vercregen hadde van HENRICKEN VAN DER
YNDEN GHERITS soon VAN DER YNDEN als wittich man JUTTEN sijns wijfs dochter
van wilen ARNT nat. soen MERCELIS VAN DEN RAVENECKER. datum ut supra


30-12-1422 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 36 Vincent van
Doerne en zijn voorouders.
Den Bosch. "Arnt des ouden goet bij die oliemolen" is in het bezit van Gevard van Doerne
zoon van wijlen Willem en Arnt zijn broer. Jan en Dirck van Bruheze hebben die hoeve in
pacht. Het goet "ter Vluet" van wijlen heer Gevard van Doerne, ridder, met de gebouwen, de
visserije van de gemene brug tot het "HAGE EYNDE" en hoger op tot in de Peel, en de
watermolen zijn gepacht door Jan van Bruheze. Het goet "Papenvenne" is in bezit van Gevard
van Doerne Willemssoen als man van Joffrouw Jut dochter van wijlen Jan van Bruheze en
Jan en Dirck haar broers.


1423-1424 Bossche Protocol folio 12
Mr. Jacob vander Haer, chirurgijn. Gijsbert Vullinc en Jan van Lantst, exeuteurs testament,
van wijlen Katalijn dochter Jan Vrients van Helmond. Henrick die Hoessh. Lijsbet Mergers.
Goijaert zoon wijlen Jan van Middegael.


1423-1424 Bossche Protocol folio 12
Wijlen Aert van Bruheze. Goijart van Bruhez zoon wijlen Aert. Jan en Margriet kinderen
wijlen Jan Vrient van Helmond.


1423-1424 Bossche Protocol folio 33 verso + 34
Jan van Osman Huberts. Jan van Vaerlaer zoon wijlen Jan. Jan Fijensoen. Gerit Lemaensz
van Eijndoven. Wijlen Jan Sdekens van Helmond. In die Beemdonck.


1423-1424 Bossche Protocol folio 44 verso
't goet ter Heze. Wouter zoon wijlen Melis van der Nuwenhuijs zoon wijlen Peter sHerts..
Bruijsten vanden Scoetacker. Bruijsten zoon wijlen Jan van der Heze. Henrick zoon wijlen
Henrick vander Heze. zoon wijlen Jan.


1423-1424 Bossche Protocol folio 76
Strijp. Willem van Hamvelt. Jan Grove
1423-1424 Bossche Protocol folio 84
't guet te Bergelen. Heer Willem van Ghent ridder, tijdelijk heer van Empel en Meerwijc. Mr
Maarten van Zomeren. Levering binnen een mijl van Aerlebeke


1423-1424 Bossche Protocol folio 84 verso
Gijsbert Beerthen natuurlijke zoon van heer Goijart van den Velden . Jan Peterz vander
Donschot, verpacht met condities en leveringe o.a. 6 rijmen stro gedrevenen dack deleleen


1423-1424 Bossche Protocol folio 92
Jan zoon wijlen Reijneer Haengreve van Den Bosch, zoon van wijlen Reijneer van Den
Bosch. Boudewijn zoon wijlen Reijneer Haengreve (zijn oom)


1423-1424 Bossche Protocol folio 92 verso + 93
Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Noij van Doernen. Aan Margriet (zijn moeder)
lijfrente. Johanna dochter Volkaerts, aanstaande echtgenoot van Willem.


1423-1424 Bossche Protocol folio 94
Henrick van Berkel natuurlijke zoon van wijlen Mr. Henrick van Berkel. Henrick, IJbout, Jan
en Gerit zoons van IJbouts van Bergelen. Jan Wal zoon wijlen Wouter Jacob van Hoculem


1423-1424 Bossche Protocol folio 99 verso
Jan zoon wijlen Gerit Deenkensz. Jan van Beerze zoon wijlen Goossen. Henrick Wouter
Stegeman, en diens zoon Jan. Voor de schepenen van Berchem. Gerit zoon wijlen Henrick
Gibensz, vernadering.


1423-1424 Bossche Protocol folio 100
Aan Gheen velden. Aert Dirxc gehuwd Jut dochter wijlen Willem van Doerne. Hendrik
Gooswijn Kaberens. Met los bij not acte voor Jan zoon wijlen Gooswijn.


1423-1424 Bossche Protocol folio 101
Dat Velteijnde. Jan zoon wijlen Wouter Kallensz. Aert Vrient natuurlijke zoon wijlen Daniel
Noij van Doerne


1423-1428 Bossche Protocol folio 135
Aert Vrient van Doerne zoon wijlen Daniel Noij van Doerne, en Liesbet dochter wijlen Aert
Peter Witmeri zoon wijlen Wennermaer.. Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Noij van
Doerne, broer van Aert. Jan Wederhout.


1423-1424 Bossche Protocol folio 138
Jan van Bruheze zoon wijlen Jan. Gevaert zoon wijlen Gevaert van Veraenen? en zijn broer
Adam, en anderen broers en zusters. Henrick die Greve.


1423-1424 Bossche Protocol folio 159
in den Boekel. Jan van Kessel gehuwd met Juf. Gielis dochter wijlen Willem van de
Wijngart. Art zoon wijlen Gerit Weijlars
Peter zoon wijlen Goijart Ketelbueter. Jan van den Wijngart zoon wijlen Willem. Herman van
Zelwich.


1423-1424 Bossche Protocol folio 163 verso
Bij het guet ter Vluet. Jan van Bruheze zon wijlen Jan. Jan van Gerwen zoon wijlen Dirck


1423-1424 Bossche Protocol folio 183 verso
Willem van Doeren zoon wijlen Daniel Noij (Vrients) van
Doernen. Mr Maarten van Zomeren. Goossen van Audenhoven.


1423-1424 Bossche Protocol folio 185 verso
De hoeve 't goet te Wijgart. Peter Joede Art Wolphaerts


1423-1424 Bossche Protocol folio 198
Jan zoon van Gevaert van Doerne zoon wijlen Willem. Een voeghschot te weten 2 vat evene
een roggebrood en een onder swarte " Autmoerken" die Mr Willem Clockgiter jaarljks betaalt
uit goed van Willem Lobben in Deurne. Aan Gevaert van Doerne zoon wijlen Willem
verkoopt deze aan Mr. Willem Clocghieter van Vechel.


1423-1424 Bossche Protocol folio 206 R1194 24 Aug. 1424
Henrick zoon van Henrick Gijsbrecht soen van Helmont
Margaretha zijne vrouw dochter wijlen Jan van de Grave zoon van wijlen Jan Comans van
Helmont. Een jaarlijkse erf cijns van tien antieke ?? te betalen met Maria Lichtmisse een stuk
land gelegen in de parochie van Doerne . De Brede mortel alias
goen Nederlee. land op Geen oenels en land op Zwijnsputte en
land gehete dat Aelbert enz. gelegen te Helmond. Gekregen van Henrick Manwarts van
Doerne overgedragen Jan Smit.


1423-1424 Bossche Protocol folio 230
Elijas, Marsel en Willem, en hun zuster Heijlwig. Kinderen van Willem Elijasssoen van
Bucstel. t.b.v. Jan van Beke zoon wijlen Lambert van Buttel.


1423-1424 Bossche Protocol folio 234
Henrick van Kuijck zoon wijlen IJsbout van Asten. Henrick van Berkel gehuwd Heijlwig
dochter IJsbout van Asten
1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 40
CLAES DIE PELS VAN HELMONT heeft erflic overgegeven MERCELIS synen soen van
den yersten bedde drie loopen rogs erfpachts te gelden uyt huys ende hof met enen stuxken
lants gelegen te Vlierden ter stede geheiten ten nuwenhuys
e.z. erf WOUTER MERCELIS soon VAN DEN NUWENHUYS wilen was ende voert
alomme aen die gemeynt
welc drie loepen CLAES voirtijts gecocht hadde van JANNE TAELMAN VAN VLIERDEN.
datum ut supra


1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 55 vo
DANEL VAN BRUHEZE heeft verpacht JANNE wilen GHERIT TERLINCS soen was sijne
goet ende hove geheiten dat groet goet van Bruheze met landen, beemden, heyden, weyden
ende alle hoeren anderen toebehoerten gelyc die voirlaten dat gehauden ende getoelt hebben-
Alsoe van JANNE voirs. te hebben te toelen ende to bruyken in laetswijse viii jair lanc nu te
pinxten naest comende nae datum des briefs te beginnen ende aen te veerden ende teynden
een durende sonder middelt voir ende omme xxxvi mud rogs cusbaers rogge, v mud ghersten,
v mudde boecweits ende v mud haveren der maten van Helmont allen jaeren op onsen
vrouwen lichtmis dach ende een mander raepzaeds der maten voirs. op Sente Mertens misse
in den winter van JANNE voirs. op Bruheze den voirs. tijt durende te betalen ende te leveren.
Voertaen voir tyen steen vlass wael bereydt totter hekelen toe
ende voir xii maten boteren also iiii maten dair aff op alreheiligen misse, iiii maten op
kersmisse ende iiii maten op pinxten van der boteren voirs. ende ...eyer ten termijne voirs. elx
jairs te betalen
item voir tyen jonghe ganse in den herfst ende xii jonge hoenre op Sente Jans misse ende xii
capuyn als vi op kersmisse ende vi op paeschen dair aff elx jairs den tijt voirs. durende den
voirgs. DANELEN te gelden ende te betalen
item see sal sculdich sijn JAN voirs. allen jair den tijt voirs. durende te leveren op sijnen cost
den voirs. DANELEN tot bruheze xx voedoren pedeltorfs goet ende wael droge
item soe sal hem JAN die laet voirs. wael voirsyen van torve op den pedel tot sijns selfs
behoef te halen ale hem noet ende orber sal dunken wesen mer offt hen noet weer ende JAN
nyet torfs genoch tot sijns selfs behoef van den pedel ende kust gecrigen, soe sal hi moghen
slaen op DANELS heyde ter minster schaden enen oft twe daghen elx dagh met enen bijle
ende sijnre toebehoerten elx jairs ende dien torf die DANEL maken sal op sijnre heyden die
sal hem JAN voirs. in voeren ter goeder tijt
item sal JAN voirs. gheven ende betalen DANELEN in sijnre yerster incoemsten ten yersten
pinxten xxv cronen vrancrijcs of die werde dair voir in anderen goeden gelden ende voertaen
elx jairs van den anderen vii jaeren nae den yersten jair vervolgende op Sente Remeys xiiii
cronen vrancrijcs of die werde dair aff voirs.
item soe sal JAN voirs. hauden een peert hebbende toebehoerende van xxv oft xxx lichter
gulden in sijnen cost wellic peert DANEL voirs. sal moghen oirbaeren ende besigen te allen
tijden als hij des behovende is
item soe sal JAN dienst ende kerweyden doen DANELEN gelyc die voirlaten hem ende
sijnen voirderen gedaen hebben endo gewoenlic geweest heeft
item soe sal JAN voirs. hebben ende bruyken die huysingen die die laet gehadt hebben ende
die huysingen in goeden gereke houden van dake ende wanden ende graven luken heymen
ende vroden als een goet laet sculdich is te doen op sijnen cost
voertaen soe sal JAN elx jairs x vijmen stroes in nuwen daken op die huysinge van bruheze
dair hem BANEL dat bewisen sal ende daers best te doen is te doen decken op sijnen cost
ende DANEL sal den decker sculdich sijn te lonen - ende oft BABEL dair meer stroes toe
gheven ende dair op gedect woude hebben dair aff sal DANEL den decker lonen ende JAN
sal se voeden
item soe wes nuws tymmeringen men op die guede voirs. totter laetscappen behorende
tymeren sal dair toe sal DANEL gheven ruwe (of: nuwe?) hout ende ijser gheven ende die
werclude lonen ende JAN sal den wercluden teeten gheven ende dair toe helpen
item alle poete [.] eyken oft weillighen die men opten guede voirs. houwen oft crigen mach
sal JAN ter goeder tijt setten ende poten op sijnen cost mer of DANEL meer poet woude
buyten halen dair sal hem JAN toe helpen omme die te setten
item oft DANEL enighe nuwe grave binnen den goede voirs. woude doen graven dair sal hem
JAN enen man op sijnen cost bij sijnen wercluden setten omme dair toe te helpen
item soe sal JAN voirs. alle viervoetige beesten ende ymen teynden dat sij van beiden siden
wederset sijn te halven hauden tot DANELS ende sijnre behoef ende oft sake weer dat enyghe
van DANELEN oft JAN sijn beesten woude oft moest vercopen soe sal elc van hen sijn
beesten den anderen gonnen te hebben ende te copen voir enen anderen vremden ende voir
dat selven penninck ende te hauden gelyc se een ander hebben soude
item soe sal DANEL uyt hebben ende hauden sijn huysinge ende hoefinge gelyc ende also
verre STAMELART sijn oem voer ende hi na die uytgehauden hebben
item soe sal JAN die laet somers weyden ende swinters voden iii coey DANELEN
toebehorende gelyc sijns selfs coyen ende vi voeden droeghes heys DANELEN leveren tot
sijnen profijt ende oft sake weer dat DANEL die voirs. woeninghe oft hoefingen nyet selver
bruyken oft bewonen ende woude soe sal hi die JANNE sijnen laet voirs. oft JAN woude
laten werden ende hueren voir enen penninck dair se een ander voir hebben soude
item voir die herfstweyde ende rapen die JAN op die guede winnen sal soe sal hi DANELEN
een runt dat DANEL hem leveren sal op die weyde ende van der weyden buyten ende binnen
doen gelyc sijn selfs mastrunderen alsoe langhe die weyde dueren sal ende van JANS
raepwermoys sal DANEL sijn noettorft moghen doen halen tot sijnre potspisen in sijnen
huyse
item soe sal JAN opt yerste jair die halve schaer hebben opten goede vallende ende die halve
schaer sal hij weder setten in gelijken stroe ende sal dair den alingen pacht dair aff gelden
ende opt lest jair te pinxten als hi aff sal varen soe sal hi sijn halve schaer aff voeren met stroe
ende coeren sonder enygher hande pacht oft ander gulden van den voirgs. JANNE dair aff te
gelden etten weer dat hi opt yerst jair die halve schaer nyet volkomelyken en wedersette van
den stroe want in diere manieren en soude hi nyet meer stroes dair af te voeren dan hi dair op
bracht hedde op dat yerste jair behoudelyken JANNE sijn coren dair aff met voirwerden dat
JAN dat voirs. goet opt lest jair missen ende toelen sal gelyc den anderen voirs. jaeren
item oft JAN gebreckelic ende nyet voldoende en weer DANELEN voirs. inden punten voirs.
oft in enighen van hen, soe sal DANEL dat doen seggen JANNE voirs. van HEREN WILLEN
LUCAES JANNE VAN BRUHEZE ende HENRICKEN VAN HERZELE oft van anderen
goeden mannen in gebrecer van hen dat hi hem dat richten ende beteren woude ende JAN dies
nyet doen en woude, dat also dan DANEL te naesten kersmisse dair nae sijn laetscappe op
seggen soude moeghen ende dat daer ten naesten pinxten dair nae JAN voirs. dat goet voirs.
ruymen ende aff varen sal in alder mamieren oft sijn termijn uyt weer ende DANEL soude
met sijnen goede sijnen wille moghen doen ende des gelycs oft JAN oft sijn wittich wijf oft
een van hen afflyfich werden binnen den voirgs. tijde, dat dan ten naesten pinxten dair naest
volgende die tijt voirs. oft DANEL woude uyt wesen soude in manieren voirs.
item soe sal JAN voirs. stucken binnen den voirgs. geloect van den ackeren liggende te lande
maken alsoe ver dat orberlic weer ende die nyet te lande gemaect en sijn ende JAN en sal en
gheen hout oft rijswas houwen ten sij ter goeder tijt ende dies behoeven sal ende hem van
DANELS wegen gewijst sal werden
ende te allen tijden alse JAN die beesten tusschen DANELEN ende hem op die guede gaende
gedeelt wil hebben in goeden redelyken tijden soe sal hem DANEL ter deilingen helpen mer
die verken sullen inden eekeltijden ongedeelt bliven tot dat die eekelen gesloten sijn et en
weer dat sij hen anders des verdroeghen
ende JAN sal die beesten uyten mortel hueden alsoe dat DANELEN aen sijnen houtwass
aldair ghene oft cleynen schade dair aff en coem oft ...
ende DANEL heeft geloeft den voirs. JANNE tverpachten ende allen saken voirs. den tijt
voirs. vast ende stedich te hauden ende tgoet ende hoeve ..... hem te weren voir den voirs.
pachten ende jairgulden hem dair uyt allen jair te gelden van allen anderen kommer ende voir
allen man op hem etc.
ende JAN die pechter voirs. ende met hem JAN VAN BRUHEZE man van wapenen ende
WOUTER GHERIT TERLI(N)CS soen JANS brueder voirs. hebben geloeft gesamenderhant
ongesceiden ende elc van hen een voir al den voirs. DANELEN op hen ende op allen hoer
guede die sij nu hebben ende naemaels crigen mogen dat voirs. pachten ende jairgulden den
voirgs. tijt durende jairlics op die scoutdagen voirs. te gelden ende te betalen in manieren
gelyc voirs. is.
feria secunda poet Gertrude 1423


1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol 56 vo
JAN wilen GHERIT TERLICS seen was heeft geloeft JANNE VAN BRUHEZE ende
WOUTEREN sijnen brueder ewelyken schadeloos quyt te hauden van alsulkenen geloeften
ende voirwerden die sij met hem ende elc van hen voir al geloeft hebben DANELEN VAN
BRUHEZE alse van den goede dat JAN GHERIT TERLINCS soen voirs. tegen den voirs.
DANELEN viii jair lanc gelyc scepenlitteren dair op sprekende dat inhauden gepacht heeft.
datum ut supra


1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 56vo
AERT wilen JANE SCOENWOUTERS soen heeft erflic overgegeven GOESWIJNEN sijnen
bruder die helft van soeven loepen rogs erfpachts der maten van Vechelen sculdich uyt
sekeren onderpanden inder prechie van Vechele gelyc wilen ALEIT JANS
SCOENWOUTERS wijf was tot hare tochten ende tot behoef hoerre kynderen als tot hoer
erflicheyt erflyken vercregen hadde van PETEREN wilen ROEFS SCHIJNDELMANS
swagers soen was.
des anderen dage nae Sente Mathijsdach 1423


1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 64vo
KATHERIJN weduwe wilen JANS VAN BRUHEZE GODARTS soen heeft overgegeven
hoeren soon JAN allen hoer tocht recht ende toeseggen dat sij overmids hoer tochten oft in
enigherwijs hebben mocht aen een half buynre beempte of daer omtrent dat gelegen is inder
dingbanc van Vlierden ten stede geheiten op die erpendonck
e.z. AERT VAN DOERNEN
a.z. + e.e. KATHERYNEN ende hoer kynder
a.e. op die aa
des sondags voir sente Jans dach Baptisten 1423


1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 64 vo
JAN wilen JANS soen VAN BRUHEZE GODARTS soen was, HOGART ende ARNT sijn
bruederen ende HADEWIGEN des yerstgenoemde JANS zuster gelovende allen sameliken
voir GODART ende JACOPEN hoer bruederen die sij daer in vervaen hebben erflic vercocht
ARNDE ARNTS BERKARTS soon dat voirgs. half buynre beempte ut supra uytgenommen
enen auden groten tornoysen den voirgs. vercoeperen
van ARNDE den coeper alle jaeren op Sente Remeysdach dair uyt te gelden ende to betalen.
z.d.


1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 69
JAN wittich soon wilen JANS VAN BRUHEZE GODARTS soens heeft erflic vercocht
HENRICKEN VAN BRUHEZE GODARTS soen was VAN BRUHEZE vi pont jairliker
ende erfliker renten gelyc jairlics op die scoutdage dair aff tot tsHertogenbosch gemeynlic in
buersen gaen sullen welc JAN voirs. geloeft heeft te gelden den voirgs. HENRICKEN uyt
allen sijnen gedeelt des ayilants der beemde ende der groeswerden des goets ende hoeven
geheiten ter erpendock inden gericht van Vlierden.
Belast met grondchijns.
datum ut supra (voorgaande acte die Symons et Jude 1423)


1423 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 399. fol. 69v. 1420/1429
Reyner wilen Peters soen van Merenvort die men heit Reyner van den Colke (?) wittich man
Aleiten van den Colc sijns wijfs nat. dr. wilen Heer Jans van den Colke heeft erflic overgege-
ven Willemen van Eyndhouts Hermans soen was van Eyndhouts een mander rogs erfpachts
dat wilen Jan van den Colke voirtijds gecocht ende vercregen hadde van Jan van der Rennen
Jans soen van der Haghen was te gelden uyt enen stuc lants dat men heit die groet audzeel (?)
item noch een half mud rogs dat wilen Jans soen van den Kolke was voirtijds gecocht ende
vercregen hadde van Janne Gheven Metten (of: Merten?) sen van Doernen uyt tween stucken
lants inder prochie van Doernen ter stede geheiten gemeynlic den scoemekerhove
voert een loepenzaet inder prochie van Doernen ter stede geheiten aen den coelhof
e.z. Jans Machiels
a.z. Arnt Lemmens
Arnt Ors   - schepen
Arnt Stiphout - schepen
des sondags voir Sente Katherynen dach 1423


17-1-1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 38
MARGRIET VAN DER BEERSDONCK heeft gekent ende gelijdt dat sij sculdich is
DIRICKEN haeren soen LXX cronen.
datum ut supra (voorgaande acte 17.1.1423)


17-1-1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 38vo
DIRIC VAN DEE BEERSDONCK heeft geloeft MARGRIETEN sijnre moeder dat hij noch
nyemans van sijnre wegen manen noch eysschen en sal die wilen die voirs. MARGRIET sijn
moeder leven sal inder menschelicheyt alsulken LXX cronen als hem MARGRIET sculdich is
ende bekent heeft te betalen, behaudeliken den voirgs. DIRICKEN sijn recht te manen ende te
vervolgen na doden sijnre moeder voirs. nae inhaut sijnre scepenlitteren. testes + datum ut
supra
10-2-1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 53 vo
JAN geheiten ODEN soon nat. soen wilen HEER HENRICS VAN DEN HAENECKER heeft
erflic verpacht ARNDE wilen GHERITS WYLARTS soon was een eeusel oft weyde geheiten
veendonck uytgenommen een achten deel ende een vierdel van enen achtendeel des alincs
ewesels dat GODART geheiten CARP dair in heeft welc alinge stuc ewesels oft wije gelegen
is inder prochien van Doernen
e,z. JANS CARP + medegesellen
a.z. BRUYSTENS VAN DER HEZE
voir ende omme ix boepen rogs erfpachts die men JANNES wilen HENRICS DEKENS soen
uyt drien achten delen des ewesels ende een mander rogge erfpachts die men WOUTEREN
wilen MELIS soon VAN DE NUWENHUYS uyt sommighe gedeelten des ewesels voir
erfelyken sculdich is te gelden - Ende voert meer voir ende omme enen auden groten
tornoysen tshijns ende xv loepen der maten van Helmont opten onderpanden te leveren.


20-4-1423 (?) Verzameling charters Deurne T17
Arnoldus dictus Dirx soen Maritus et tutot legitimus ut dicebat Jutte sua uxoris filie quondam
(2) Daniel Willelmi dicti de Doernen a-nna- et hereditaria pacuaria octo lop mor- siliginis
mensure (3) de Helmont quam pacco-ne Johannes filius Goeswini da- caban- per nusede- se
daturum et soluturum (4) Arnoldo predicto anno quolibet hereditarie in festo purificacionis
sancte Marie virginis et in (5) Doernen traditum et ---- ex agro dicto sito in parochia de
Doerne ad locum dictum (6) Aen Gheen Velden inter hereditatem Theoderici dicti Deckers ex
suo latere et inter hereditatem (7) Goewini dicti caebbens et liberum quondam Johannis dictus
Van den Velde ex alio latere que (8) agrorum terre suorum Johannes erga Arnoldum dictum
Dirx soen predictun pactionem ad pactum ac (9) quisieat prout ut h-i-s scabimus mor- de
supradicto super hoc confectis plenius contuetur legitime et (10) hereditatem supportavit
Henrico filio Goewini dicti cabere- simul ae das- his atque cum (11) toto jure sibimet das- his
et latente In eis quomodo capeteii- et effestucande Re- (12) signavit modo in talibus consueto
permittens dictus Arnoldus Dircx soen ut debitor (13) principalis super se et bona sua omnia
que ipse dicto Henrico de super dicta pacco- octo lop-ma (14) siliginis dicte mensure debitam
et instam que restabit warandiam et que ipse aene obliga-(15) cionem In dicta que i-te dicto
Henrico deponet omnio testes interfueris scabuis (16) in supradictum Jacobus manie et in
dictum datum vicesima die mensis Aprilis (17) In die cene domini Anno ejusdem millesimo
quadringente simo vicesimo tertio
in dorso: -nr. 22


1-5-1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 58
PETER wilen PETERS soen VAN DEN DIJCK van ASTEN wittich man ende momber
HADEWIGEN sijns wijfs wilen GODERTS VAN DEE BEERSDONCK heeft erflic vercocht
WILLEMEN VAN DEN VENNE wilen EMONTS soen VAN DEN VENNE was allen
alsulken erflyke guede welc hem als momber sijns wijfs verstorven sijn van doiden wilen
GODARTS VAN DER BEERSDONC sijns wijfs vader was soe waer die gelegen sijn etc.
littera de DIRCKEN GODARTS soen VAN DER BEERSDONC


1-5-1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 58
WILLEM VAN DEN VENNE wilen EMONTS soen VAN DEN VENNE was heeft gekent
ende gelijdt dat hi sculdich is PETEREN wilen PETERS soen VAN DEN DIJCK was van
ASTEN een mud rogs erfpachts uyt enen zestersaet roglants inder prochie van Doernen ter
stede geheyten op ghenen beersdonck ende gelegen op die beersdonck ter stede geheiten in
ghenen braken,
e.z. CELEN VAN DEN BEERSDONCK
a.z. DIRCKEN, CLAUS ende JANS VAN HODSBERCH (?)
e.e. aen die straet
a.e. een ewesel aldair
Belast met cijns.
testes + datum ut supra
ista littera dabit AERT CELEN oft PETEREN PETERS soen VAN DEN DIJCK


3-5-1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 58
HENRIC AERTS MERSMANS soen was heeft erflic vercocht ARNDE GHERITS
WEYLARTS soon was tot behoef GERTRUDEN sijnre natuerlike suster zes loepen rogs
uyter helfte van enen camp lants ende heitvelts aen ghenen hertsberch inder dingbanc van
Vlierden
e.z. die gemeynt
a.z. WILLEM VAN GHENT ridder
Ende HENRIC vercoeper ende met hem AELBRECHT JANS CLEYNMANS soen was
hebben geloeft ARNDE tot behoef des voirs. GERTRUDEN den camp lants ende heitvelts
erfelyken quyt ende los to hauden van alsulkenen iiij lichter gulden erfrenten als men
PETEREN CELEN PEGS soon dair uyt sculdich is te gelden alsoe dat GERTRUDE aen die
voirgs. hoer zess loopen ghene schade gescien en sal tot ewighen daghen.


3-5-1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 58 vo
WILLEM VAN DEN VENNE wilen EMONTS soen VAN DEN VENNE was heeft
overgegeven DIRICKEN GODARTS soen VAN DER BEERSDONCK was alsulken erflyken
guede ale WILLEM voirtijds gecocht had van PETERS wilen PETERS soen was VAN DEN
DIJCK van ASTEN die selven PETER als wittich man van HADEWIGEN sijns wijfs
GODARTS doohter VAN DER BEERSDONCK was verstorven waeren van den voirgs.
wilen GODART VAN DER BEERSDONCK. datum ut supra


3-5-1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 58 vo
DIRIC wilen GODERTS soen VAN DER BEERSDONC was heeft geloeft alse principael
sculder WILLEMEN VAN DEN VENNE wilen EMONTS VAN DEN VENNE was dat hi
den voirs. WILLEMEN erflyken quyt hauden sal van alsulkenen mud rogs erfpachts als
WILLEM voirs. voirtijds bekent ende geloeft hadde PETEREN wilen PETERS seen VAN
DEN DIJCK was van ASTEN te gelden uyt enen zestensaet lants inder prochie van Doernen
alsoe dat WILLEM voirs. ende dat voirgs. onderpant ende allen sijn guede daer aff erflyken
quyt ende ongehauden sullen bliven. datum ut supra


15-5-1423 inventarisreeks van het Rijksarchief in Noord-Brabant, Inventaris 51, "Inventaris
van het archief van het kapittel van Oirschot" door J.G.M. Sanders, 's-Hertogenbosch 1994
deel 1 en 2 inv.nr. 327
Willelmus genoemd Brasse, zoon van Willelmus, heeft beloofd voor schepenen van 's-
Hertogenbosch aan Daniel genoemd van Vlierden, zoon van Daniel, dat hij Johannes de
Vlierden en Daniel nooit zal verzoeken om noch gerechtelijk zal vervolgen voor de erfpacht
uit de hoeve van Johannes, geheten tGuet Ten Haenacker, in de parochie Deurne in de
jurisdictie Vlierden.
De schepenzegels van Theodoricus die Lu en Reynerus Loden zijn verloren.


4-6-1423 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
1407. Dirc van den Vesten. In datzelfde charter komt voor "Dijrc van den Vesten, voertijts
vorster tot Bakel ende oic voermaels scotitheit van Arle, van Rixtel ende van Beke ende nu
(1407) scoutheit van Dornen". Mogelijk is hij dezelfde als Dire Maessoen van der Vesten van
Bakel, die d.d. 4 juni 1423 aan de O.L.V. Broederschap te Helinond 6 lopen rog erf pachts
opdraagt, jaarlijks te leveren den meesteren en provisoren der Broederschap8.


15-6-1423 RA Helmond 216 fol. 65
Godart Vestman heeft erflic overgegeven etc. Henricken van Bruheze Godarts soen van
Bruheze was allen alsulken recht ende gedeelt alse wilen Margriet van Bruheze, Godart
Vestmans moeder voirs., hadde aen vijff mudde corenpachts die een helft dair aff rogge ende
dander helft gherst, die wilen Arnt van Bruheze der voirgs. Margrieten auder vader was
geldende hadde als hi seide in beyden molen tot Berghelen, te weten inder corenmolen ende
inder olymolen welcs gedeelts die voirs. Godart Vestman nu ter tijt alleen mechtich is als hi
seyde.


28-6-1423 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne R 1193 (oud 20), fol.
461 vo.
Evert van Doernen, zn. van Geraert; Heilwig van Stamelen (Stommelen), dr. van Godert.
Katelijn van der Hage en haar zuster Margriet, drs. van Evert van Doernen; + Claes van
Dueren.


23-8-1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 62
ANGNESE wittich wijf wilen LAMBRECHT LEMMENS SOEN VAN LIESSEL was heeft
opgewonnen met vonnis ende met recht een heytvelt gelegen binnen den gericht van Vlierden
bi der bersscot
e.z. erf des cloesters van Bynderen
a.z. eef WILLEMS BRASSEN + sijnre kynder
overmids den afterstede van eenen mud rogs erfpachts dwelc CLAES die smet MAES soen
van VLIERDEN den voirgs. LAMBRECHTEN LEMMENS soen was van LIESSEL sculdich
was ende uyten voirgs. heytvelt geloeft hadde te betalen
die coepman is GODART DIE HARNASCHMEKER JAN TOPPENS soon
op sente Bartholomeusavont 1423   8
   A. M. Frenken, Pr.: De Oude Schutsgilden van Helmond, blz.
11.
..-10-1423 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 68vo
KATHERYN wittich wijf wilen JANS VAN BRUHEZE GODARTS soens was heeft
overgegeven JANNE haeren soen allen hoer tocht recht ende toeseggen van alsulkenen aer
lande bemden ende groyswarden also den voirs. JANNE toekomen ende verstorven sijn van
doiden wilen was des voirs. JANS sijns vaders alsoe ver dat lant beemde ende groyswarde
voirs. gelegen sijn inden gericht van Vlierden op die erpendonc aldair. des woendage voir alre
heiligen dach 1423


3-12-1423 Bossch prot. 1194 (oud 21) 1423-1424 fol. 19 vs.
O.a. die hoftiende - Goessen van Berkel tijdelijk Heer van Asten (villa de Asten) (seu
dominium) - Jan, Claes en Henrick, broers van Goessen, zoons van Gerit van Berkel
(wederzijdse opdrachten etc.) - de grote en kleine tienden "rijdend" tegen de tienden van de
investiet van Asten en die "Par"tiende [p/m 't goed te Parre?] - een pacht aan een altaar in de
kerk van Asten, gesticht (?) door Goossen, Jan, Claes en Henrick. - Goossen zoon van Gerit
van Berkel gehuwd met joffr. Jut (huwelix guede beloofd door Gerit van Berkel) (afstand) -
Jan, Claes en Henrick, zoons van Gerit van Berkel, doen afstand van rechten in de
Heerlijkheid, de villa, het slot, het huis, de hofstede, gebouwen, visserijen, waranden,
beemden en landen en eveneens van de hoeve "'t Hofguet" bij het slot gelegen dat nu gepacht
is door Jordaen zoon van Willem sRaeds - eveneens van de windmolen en het gemaal
(maalrecht) daarvan, en verder van alle cijnsen die wijlen Gerit van Berkel beurde in de
Meijerij van den Bosch, gezegd "die 't synse van Asten" en "Sente Servaes sijnse" als in de
cijnsboeken die wijlen Gerit daarvan had. - op conditie dat Goossen hen op loffelijke wijze
zal voorzien van kost en kleer, en dat Goossen zal betalen de cijns van 20 oude schilden die
wijlen de vrouwe(?) van Hoestraten beurde van wijlen Gerit - een cijns van 25 schilden van
Aleit Wedeleens en - ¼ deel van een cijns van 25 oude schilde die Gerit Bac beurt uit een
molen in den Bosch bij die Donc, de andere 3/4 van die cijns beloven zij zo te betalen dat
Goossen daarvan geen hinder ondervindt.


1424 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 96 actenummer 485
MATHEEUS wilen AERT LOPPARTS soen heeft verhuert ende verpacht ARNDE VAN
VOLKEN huys hof metten camp lants daertoe behorende welc dair bi ende omtrent gelegen is
inden gericht van Vlierden
alse van den voirs. ARNDE VOLKEN te hebben ende te bruyken ende te besygen vi jair lanc
beginnende te half meye naest toekomende ende durende aisoe voert vi jair lanc daer naest
teynden aen volgende - Ende dair voir sal MATHEEUS voirs. weder hebben van den voirgs.
ARNDE VOLKEN een half buynre beempts tot Helmont inden weert gelegen dat rydende is
jairlics tegen erfnis BELEN BOUTS (?) ende hoeren kynderen toebehoerende
item noch een half buynre beempts tot Helmont in die ryetbeemde gelegen jairlics rydende
tegen erfenis HEER DAEMS DUYSSCHEN gelyc die twe half buynre beempts voirs. den
voirs. ARNDE VOLKEN alse puisoer van Sente Lenarts altaer inder kercken van Lyerop
gelegen nu ter tijt toebehoerende sijn als hi seide soe sal MATHEEUS voirs. die twe half
buynre beempts hebben bruyken ende besygen oic sess jair lanc in manieren gelyc voirs. is
ende MATHEEUS voirs. ende ARNT VOLKEN voirs. hebben elc den anderen geloeft dese
verpachtinge ende wisselinge desen tijt voirs. durende vast ende stedich te hauden sonder
enighen kommer oft onraet daer uyt te gelden op hen ende op allen hoer goet, uytgenommen
dat MATHEEUS voirs. sculdich sal sijn ende geloeft heeft den voirgs, ARNDE VOLKEN die
vijf leste jair den vi jair voirs. elx jairs van dien te gelden ende te betalen ix loepen rogs der
maten van Helmont ende tot Helmont te leveren ende AERT VOLKEN sal jairlics op die
tijnsdagen dese sess jair lanc sculdich sijn te betalen alsulkenen auden groten als
MATHEEUS uyt synen huyse ende erfnis sculdich is te gelden. op sente Peters dach ad
vincula 1424


1424-1425 Bossche Protocol folio 82 verso
Aert van Doerne zoon wijlen Daniel Noij (en zijn broer Willem)
Goossen zoon wijlen Lodewijck van Kessel.
Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Vrients van Doerne, en zijn broer Aert. De kinderen
van wijlen Marsel van Doerne.


1424-1425 Bossche Protocol folio 117
Aert Vrient van Doerne zoon wijle Daniel Noij van Doerne. Thomas zoon wijlen Gevart
Melisz  8-06-1425


1424-1425 Bossche Protocol folio 124 vers
Henrick en Dirck zonen wijlen Jan van Liessel. Lambert zoon wijlen Gerit die Pelser. Jan
zoon wijlen Henrick Oeden.
Lambert natuurlijke zoon wijlen Lambert van Liessel. Thomas van Voshoelen gehuwd met
Weijdelmoet. Dirck van Hall gehuwd met Cristeth. Jan zoon wijle Aert Mabelesoen gehuwd
met Oda.      9-07-1425


1424-1425 Bossche Protocol folio 133 verso
Die brede Mortel. Henrick Henrick Ghijs Brechts soen van Helmond gehuwd met dochter Jan
de Grave van Helmond. Henrick Mannarts van Doerne. Jan die Smijt zoon van Peter
Guetgezells.
     3-08-1425


1424-1425 Bossche Protocol folio 134
Thomas van der Heijde zoon wijlen Willem. Amelis Sceversteen. Henrick natuurlijke zoon
wijlen Henrick van den Schoer. Marsel zoon wijlen Henrick Wolf. Amelis Sceversteen.


1424-1425 Bossche Protocol folio 179
Henrick natuurlijke zoon wijlen Henrick van den Schoer. Melis Sceversteen. Marcel zoon
wijlen Henrick Wolf.
     1-03-1425


1424-1425 Bossche Protocol folio 207
Willem zoon wijlen Daniel geheten Noij van Doerne.
     17-01-1425


1424-1425 Bossche Protocol folio 228 verso
'T Cleijn Heijtrack bij die Moosdijck. Meeus Zoetric zoon wijlen Jan gehuwd met Hadewig
dochter wijlen Meeus van Beke. Jan die Weder zoon wijlen Dirck des Weders van Helmond.
Aert Vrient zoon wijlen Lucas van Beke. (niet afgewekte akte)


13-3-1424 Bossch prot. 1194 (oud 21) 1423-1424 fol. 133
Dat Lielaer (A) Jan Dircksz van Rut (en zijn broer W. Matheeus van Rut +) Maarten van
Zoemeren t.b.v. Henrick zoon van wijlen Henrick, Jan van Kessel - Heer Peter van Zoemeren
(schenking t.b. altaar H.Maagd Maria) (...acte)


22-3-1424 Deurne/Velthoven Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne R
1194, fol. 135.
Aert Vrient van Doernen, zn. van Daniels van Doernen, tr. Liesbeth dr. van Mr. Aert; Peter
Wimeri, zn. van Wennemaer; Willem van Doernen, zn. van Daniel Noy van Doernen (broer
van Aert); Jan Wederhout.


3-4-1424 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne R 1194, fol. 92 vo/93.
Willem van Doernen, zn. van Daniel Noey van Dornen; aan Margriet zijn moeder, een
lijfrente; Johanna dr. van Volkaertsz., aanstaande echtgenote van Willem.


3-4-1424 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne R 1194, fol. 183 vo.
Willem van Doernen, zn van Daniel Noy (Vrients) van Doernen; Mr. Maartten van Zomeren;
Jan Wederhout.


9-4-1424 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 571. fol. 84v. 1420/1429
los stuk
Happert van Gerwen ende Margriet Jans dochter van den Grave met hoeren vercoren
momberen die hem die richter met vonnis ende met recht alse gewoenlic is gegeven hadde,
gesamenderhant overgegeven etc. Godert Hannen een mud rox erfpachts te betalen Godert
voirs. uit enen ecker gelegen tot Dornen geheiten die pade ecker, welke mud rogs Wautger
Kelremans voert vercocht had Claus ....... ende Jan van ...... dair nae overgaf Jan geheiten
Coman wilen Jans vader was van den Grave ende Margrieten te deel gevallen inder deylinge.
item Godert Hannen heeft geloeft te gelden ewelyc ende ummermeer Margrieten Jans dochter
van den Grave vier lopen rox erfpachts uit sinen huze ende hove gelegen tot Helmont
e.z. erf Jan tsRuyters
a.z. erf Heylwigen Willems Roeselmans wijfs
Andries Arts - schepen
Jan Snoex - schepen
9 april 1424


20-4-1424 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 36 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Vermeld Aert Dirckszoon man van Jutte dochter van wijlen Willem van Doerne.
20-4-1424 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne R 1194, fol. 100.
Aen gheen Velden; Aert Dirxsz. tr. Jut, dr. van Willem van Doernen; Henrkk Gooswijn
Caberens (Kaberens); Met los cond. bij not. acte voor Jan, zn van Gosswijn.


4-5-1424 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne R 1194, fol. 101.
Dat Velteynde; lan zn. van Wouter Kallensz.; Aert Vrient, nat. zn. van Daniel Noy van
Doernen.


1-5-1424 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 583. fol. 88v. 1420/1429
Happert van Gerwen wittege soen was wilen Happert van Gerwen heeft wittelic vercocht
Willem Hermans soen van Eyndhouts een mud rogs erfpachts te betalen ende tot vreecwijc op
die beke binnen der prochien van Dornen te leveren Willem voirs. ende sinen erfgenaemen
uyt den goede ende hoeven geheiten luttel meijel alsoe verre die goede ende hoeve binnen den
palen van Brabant gelegen sijn, welc mud rogs Jan Ooman van den Grave wilen Jans vader
was van den Grave erflic gecregen had van Henric wilen geheiten Stakenborch ende nae Jans
doet van den Grave soe was dat mudde rogs te deel gevallen Grieten des voirs. Jans dochter
ende Happert hadde dat mud erflic gecregen van Grieten voirs. gelyc scepenlitteren van
Helmont dair op gemaect volkomeliken begripen.
Arnt Orssen - schepen
Jan Snoex - schepen
1 mei 1424


23-5-1424 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 94 vo (?) in de copie actenummer 454
DIRIC wilen DIRICS soen VAN RYPELSBERCH die GHERITS SWEERTS dochter heeft,
heeft erflic vercocht JANNE wilen des voirgs. GHERITS SWEERTS soen twe mud rogs
erfpachts uyt enen camp metter huysingen daer op staende ende sijnre anderen toebehoerten
inder dingbanc van Vlyerden
e.z. convent van bynderen
a.z. WILLEM VAN DYELSCHOT
neven die straet


30-6-1424 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne R 1194, fol. 198.
Jan, zn. Geraert van Doerne, zn. van Willem.


16-7-1424 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 95 vo actenummer 476
JAN wilen DANELS soen VAN DEN HAENECKER heeft overgegeven HENRICKEN wilen
JANS soen VAN DEN CRUYS een hoefken dat gelegen is inder dingbanc van Vlierden ten
stede geheiten aen ghenen buekel welc hoefken die selve JAN voirtijds gecocht ende
vercregen hadde in scepenlitteren van Doernen van WILLEM BLASSEN van VLIERDEN als
hi seide. 16 julio 1424


1425 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 107 vo in de copie actenummer 433
de pagirering verspringt i.v.m. verkeerd inbinden
AELBRECHT JAN KLEYNMANS soen heeft erfelic vercocht etc. RUTGHEREN VAN
DEN LOEN i mud rogs erfpachts te betalen ut enen stuc lants geheiten die brake indie
prochie van Vlierden gelegen
e.z. MERCELIS soen van den HOVEN
e.e. + a.e. die gemeyn straet
item uyt enen camp
e.z. YSBOUT VAN BERGHELEN
a.e. die gemeyn straet
Chijns van den grond ii mud rogs erfpachts.
AELBRECHT voirs. mach dat mud rogs voirs. quytten van korsavont naest komende over
drie jaer daer nae met i mudde rogs ende xxiiii cronen oft die werde daer voer in anderen
goeden gelden.
des dynsdags voir Sente Katherynen 1425


1425 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 669. fol. 115v. 1420/1429
Danel Heynen soen van Meyel heeft erflic vercocht etc. Jan Heyn Daneels soen van der Vloet
den oudsten allen sijn recht ende gedeelt dat hem toekomen ende verstorven is van synre
moyen Lysbetten Heerinck beyde erve ende have beruerlic ende onberuerlic.
Opm. de rest van de tekst is doorgehaald waarin gesproken werd over: ter stede geheiten
over die vloet indie prochie van Dornen gelegen.
Jan Snoex - schepen
Jan Bant - schepen
des maendags nae groet vastelavont 1425


1425-1426 Bossche Protocol folio 6 R1196
Theodorus nat. zoon Johannes Oedensoen gehuwd met Jutte
dochter wijlen Johannes zoon wijlen Willem van de Beke 1/5 deel na de dood van Johannes
Comans aangekomen in een erfpacht 9 mud rogge maat van Helmont met Johannes zoon
Johannes Coman en Johannes zoon wijlen Theodorus Coudernaij gehuwd met
Aleijdis dochter wijlen Johannes Comans. Geheven uit een Hoeve " die hove te Loe " te
Doerne ter plaatse Loen en anderen percelen in Nuwelant en grond te Vlierden Vreecwijc bij
de Moelner belende aan Henricus van der Beke land te Meijel aan de Pedel welke erfpacht is
aangekomen door Johannes Coman na de dood van Rogerus de Doerne . Erfelijk verkocht aan
Gevardi de Doerne zoon wijlen Gevardi de Doerne.


1425-1428 Bossche Protocol folio 7
Vreeckwijk Peter zoon wijlen Jan Scoen-IJden soen.`Thomas Marcelis van Hijtham, de man
van Agnes dochter wijlen Jan Scoen-IJdensoen. Baet weduwe van Jan Scoen IJden soen.
Peter natuurlijke zoon wijlen Gerit vander Borlaer. Hendrick zoon wijlen Jan Scoen-IJden
soen. Jan die Bercker zoon wijlen Marcelis van Hijntham??? Margriet dochter wijlen Jan
Scoen-IJden soen.


1425-1428 Bossche Protocol folio 8 verso
Willem vanden Rode zoon wijlen Gerit Gijb van Vranckenvoirt
1425-1428 Bossche Protocol folio 38
Ghijsbert Lambrechs. Ghijsb Arts. Henrick Gheenkenss.


1425-1428 Bossche Protocol folio 39 verso
Brien die Gheijneer zoon wijlen Wouter zoon wijlen Ghijsbert die Gheijnser. Jan Goeswijnss
de man van Sophie dochter wijlen Andries Tijmmerman. Amelis Gevart Liermans. Jan van
Neijcamp. Gerrit van Neijcamp. Jan Gerrit Doeijdens de man van Beel dochter wijlen
Andries Tijmmerman. Adam en Margriet onmondige kinderen van wijlen Andries
Tijmmermans


1425-1428 Bossch prot. fol. 41 vs.
Goossen van Berkel, Heer van Asten (bezit de hoeve "dat Hofguet" bij 't kasteel en een
windmolen) - Andries Artss. man van Agnes nat.dochter van Goossen van Berkel voorn. -
Lambertken dr v wijlen Lambert van Kessel en Agnes voornoemd


1425-1428 Bossche Protocol folio 44 verso
Gertuijt dochter wijlen Henrick vande Venne, vrouw van Aert Mulart. Aert Weijlarts. Rutger
en Emont zoons van wijlen Rutger Emonts. Jan Pegge.


1425-1428 Bossche Protocol folio 59 verso
Ghijsbert van Rode de man van Lijsbet natuurlijke dochter van Aert Monic. Aert Monic.
Corstiaan Peter van Geffen. Aelbert Last. Henrick Jan de man van Kathalijn. Aert??? Aert
vander Cluijt en zijn broers Henrick en Dirck.


1425-1428 Bossche Protocol folio 109
Jan Jan Mertens en zijn zoon Jan en zijn zuster: Kathalijn dochter wijlen Jan Selen en haar
zoon Jan. Wijlen Willem Jan Mertens. Jan Marcelis Jan Celen. Aert Lemmens. Jan die Weert
smid. Jan van Voersseldonc. Henrick Copij. Henrick Willems van Buttel. Thomas vanden
Bern. Christijn dochter wijlen Franck Hoefslegher, Weduwe van Jan van den Hagenhuijs.
Henrick vanden Bruggen van Helvoit verwer. Claes Goossen van Steenwech.


1425-1428 Bossche Protocol folio 115
Jan van Ricstel natuurlijke zoon van heer Dirk Rover, ridder, man van Lijsbet Claes Henrick
van Goederhijle. Dirck natuurlijk zoon van heer Willem vanden Beirgelen. Jan die Laze?
zoon wijlen Jacob.


1425-1428 Bossche Protocol folio 119
' Ter IJekeren. Jan Vrient van Helmond. Wijlen Aert van
Bruheze. en zijn broer Goijart.


1425-1428 Bossche Protocol folio 157 verso
Roelof van Burlicum zoon wijlen Art van Burlicum gehuwd met Belia dochter wijlen
Henrick Mabelen en Heijlwig dochter wijlen Daniels van der Vloet. Pachten aangaande door
dood van Liesbet Herinx dochter van wijlen Daniel. Opgedragen aan Willem zoon wijlen
Daniel van der Vloet.


1425-1428 Bossche Protocol folio 164 verso
Erfpacht 10 mud rogge Deurnese maat te betalen Maria Lichtmisse. Van uit huis, erf, hof en
land daar gelegen t.p.g.
Vreecwijck, tussen het erf goed van de kinderen van wijlen Mathijs van Rut. Welk goet Aert
Krakelaert zoon van wijlen Jan van de Hoevel verkregen van Jan voornoemd overgedragen
aan zijn dochter Ermgard. T.b.v. van zich zelf en van Gertuda, Elisabet en Geertuijt gezusters
, dochters van Jan die
Rademaker van der Smedebroeck.
Jan die Rademeker van der Smedebroec. Tocht uit huis
Vreeckwijk. En zij dochters Luijtgard, Gertuit, gehuwd met Jan zoon wijlen Jan Willemsoen.
en Kathalijn. Aert Crakelaart zoon wijlen Jan van den Hoevel. Andreas vanden Lake gehuwd
met Lisbeth dochter Jan die Rademeker.


1425-1428 Bossche Protocol folio 167 verso
Jan van Rut natuurlijke zoon van wijlen heer Macharius van Rut priester, en Jutta dochter
Aert Melis van Vlierden. Aert van Meerlaer zoon wijlen Henrick van Meerlaer. (die Scanen
t.p.g. Berrums .   14-07-1426


1425-1428 Bossche Protocol folio 190
Willem zoon wijlen Daniel Noij Vrients van Doerren en Jan Wederhouts. Belofte aan de
notaris Mr. Michiel van Hall.


1425-1428 Bossche Protocol folio 202
Goijart van Gemert. Claes Steenwech. en Aert van Dijnter zoon wijlen Jan Spierinc van
Dijnter. Belofte aan Jacob Goeij wegens pacht van de tiende van Bakel en Deurne. 9-07-
1426


1425-1428 Bossche Protocol folio 216
Jan Carper wijlen Goijart Tielman van Doorn de Spina. Danijel Vrients zoon wijlen Aert
Vrient en zijn zoon Willem en Aert.         6-11-1425


1425-1428 Bossche Protocol folio 217 verso
Danijel Genaamd Vriend zoon wijlen Aert Vrient van Doerne. De helft in tienden van
Doerne. De persoon van Bakel en de ... Willem van den Wigarde, de andere helft. Tielman
van Doerne, de Spina. Vrouwe Zuzanne van der Zijpt abdis van het claren klooster te Den
Bosch. Jan de Carper zoon van wijlen Goijaert Carper.


1425-1428 Bossche Protocol folio 244 verso
Goossen Caperen? gehuwd met dochter wijlen Henrick Mutsaerts voor hun zoon Henrick.
Rog pacht uit een huis t.p. Strijpe. En een huis in de Commerstaet en diverse landerijen.


1425-1428 Bossch prot. 1197 fol. 261
Asten - dat Hagelcruys (en landerijen) - den Wijecker - die Pas - Vlaslant - bij die Kemenade
- aen die [Vreyserstraet]


1425-1428 Bossche Protocol folio 284
Jan van de Beke zoon wijlen Lambert van Buttel. Jan zoon van wijlen Peter Merevoirt
gehuwd met Maria dochter van Jan van Beke en Liesbeth dochter van Jan van Beke.
Rogpacht uit huis Aen die Bijesvlaasch. En de hoeve te Bruggen. Met Gherart Gheen? van
Hedel als pachter. 1-06-1626


1425-1428 Bossche Protocol folio 331
Aert zoon Marcel wijlen Goijart die W???ver. Aert Tijmmerman zoon wijlen Franck van
Hoeve. Jan zoon wijlen Hendrick
Coudernaijszoen. 31-12-1426


1425-1428 Bossche Protocol folio 389
Goeswijn Moedel van de Donck erfpacht van Hendrik van Beke zoon wijlen Jan Deckers,
genoemd.
Aen die Beernam. Goossen Model van der Donck. Aert Vrijent zoon wijlen Aert natuurlijke
zoon wijlen Daniel Noijen van Doeren. Aert zoon wijlen Aert van der Haghen. Dirck die
Cozijnc. Goeswini Moedel van de Donck 8 mud rogge Helmondse maat welke Willem zoon
wijlen Willem vander Beeck. te betalen aan Goeswini voors. uit een stuk land gelegen aan
Stappenpak, tussen het erf Hendrik die Decker. Willem zoon wijlen Ever Goetgeseelle.


24-2-1425 Bossch prot. 1195 (oud 22) fol. 156 vs.
(A) Goossen van Berkel tijdelijk Heer van de villa (dorp) Asten, Aleit en Geerborg, dochters
wijlen Wedeken van Os (een lijfrente uit de hoeve 't Hofguet naast het kasteel van Asten) (en
uit de windmolen) - Jan, Claes en Henrick zoons van wijlen Gerit van Berkel. Met bepalingen
voor het geval deze goederen als leengoederen zouden "worden ontweert" dan zouden deze
broers borgstaan met hun goederen; Goossen van Berkel belooft de broers indemniteit. - Aleit
dochter wijlen Wedeken van Os doet afstand t.b.v. Goossen van Berkel van een cijns van 15
oude scilden beloofd door wijlen Gerit van Berkel


17-2-1425 Bossch prot. 1195 (oud 22) 1424-1425 fol. 178 vs.
(A) het goed "te Perre", Jut dochter wijlen Jan Cnolfs (goed haar als weduwe aangekomen =
pachter) aan Claes van Berkel zoon van wijlen Gerit - Henrick zoon van wijlen Henrick
Hadewigen - een pacht beloofd door wijlen IJsbout van Asten aan Gerit van Berkel te leveren
op 't goed ten Perre en een pacht beloofd door Matheeus van Aalst aan Gerit van Berkel - en
een pacht beloofd door Henrick van der Rijt van Asten aan Gerit van Berkel en Thomas van
den Laer aan Gerit van Berkel (marge) Claes zoon van wijlen Gerit van Berkel aan mr.
Maarten (van Zoemeren) t.b.v. Gevaert, Beel en Aleit nat.kinderen van Goossen van Berkel
en van wijlen Aleit dochter wijlen Marsel [Kemt]


20-3-1425 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 36 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Gevard van Doerne Willemssoen verkoopt het goet "TEN PAPENVENNE" aan
Melis Sceverstee zoon van Melis Specier.


20-3-1425 1425-1426 Bossche Protocol folio 90 verso
De hoeve Tgoed tot Papenvenne. Gevaert van Doerne zoon wijlen Willem. Melis Sceversteen
zoon van wijlen Melis Specier.


13-4-1425 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 101 actenummer 541
JAN wilen GHERIT TERLINX soon was ende GHERIT sijn soen hebben quyt gesconden
DANELEN VAN BRUHEZE ende allen sijn guede van allen tichten aenspraken ende
toeseggen dat sij opten voirs. DANELEN eysschende sijn oft muchten wesen also vanden
groten goede te bruheze dat die voirs. JAN seker jaeren gepacht hadde tegen den voirgs.
DANELEN ende dair die voirs. JAN binnen den voirgs. sijnen jaeren met sijnen wille
affgenomen is ende JAN voirs. ende GHERIT sijn soen gelovende mede voer die voirgs.
ander JANS kynder (?) voirs. hebben geloeft dit quytschelden vast ende stedich te hauden tot
ewigen dagen ende nummermeer aensprake te doen oft to doen doen opten voirgs.
DANELEN ende sijn guede mids der pachtingen voirs. in enghoeme (enigher?) wijs op hen
etc.


25-5-1425 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 77. fol. 12v. 1420/1429
Gherit voirs. heeft noch erflic overgegeven Matheus voirs. 18 loepen rogs erfpachts die hem
aenkomen ende verstorven ende dair na te deel gevallen is na doiden Henrix Sweders (?) soen
ende Yden sijns wijfs ende die selve Henric die Weder ende Yde sijn wijf dat voirtijts
gecocht ende vercregen hadden van Willemen die men heit die Coninc soen wilen Dirix
sConincs van Helmont ende men jairlix sculdich is te gelden uyt alden goeden ende
versterven Willems sConincs voirs. die welke hem aenverstorven was van zijnen vader te
weten
uit eenen huyse schuren ende ecker daer aen gelegen tot Helmont after den meije
uit eenen beemde inden perric ende eenen beemt aen die cruysscot, eenen beemt after die
haghe ende eenen ecker die men heit nuwe ecker ende noch uyt sommighen goeden inder
prochie van Dornen te loen gelegen ende uyt eenen ecker gelegen bij erfnis Jans Molendijcs
ende noch uyt eenen gedeelt van eenen beemde in die mast coye gelegen, gelyc scepenlitteren
van Helmont ende gemechticht ende vercregen ende commer van sijnre wegen ende wegen
Henrix Sweders ende Yden sijns wijfs.
Andries Arnts      - schepen
Arnt Peter Meeus soen - schepen
Sente Thomas dach anno XXI
1421
item Matheeus heeft overgegeven Willem Arnt Weylaerts die
voirgs. XVIII loepen rogs
25 mei 1425
25-7-1425 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 102 (actenummer 556)
JAN naturlic soen wilen HEER DIRICS VAN DEN HAENECKER die men heit JANNES
ODEN soen ende heeft overgegeven etc. AERT WILLEMS soon VAN DER STRATEN
wilen was die beternisse van alsulkenen erfenissen alse LODEWICH when die men heit
LODE LAMBRECHT STEVENS soens soen voirtijds tegen HADEWIGEN dochter wilen
HENRICS VAN DER SCHAUT erflic gepacht ende vercregen hadde ende gheven is ten
papenrijt inden prochie van Bakel gelegen met alsulkenen scepenbrieven alse die voirs. JAN
nat. sn. HEER DIRICS VAN DEN HAENECKER die voirs. beternisse ende erfenisse
sprekende voirtijds vercregen hadde die dair op gemact ende gedicht sijn dats te weten dat
dese erfenissen voirs. beter sijn dan soven aude groet jairlics tsijns neghen mud rogs erfpachts
ende vier loepen rogs erfpachts der maten van Bakel datmen al jairlics ende erfelic dair uyt
ghilt gelyc dese voirs. scepenlitteren volkomeliken inhauden ende begripen etc.


25-7-1425 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 102 vo actenummer 557
JAN nat. soen wilen HEER DIRICS VAN DEN HAENECKER heeft overgegeven ARNT
WILLEMS soen VAN DEN STRATEN was een stuc lants inder prochie van Bakel, ter stede
geheyten aen gheen overschot dat der HEREN VAN GHEMERT plach te wesen welc stuc
lants die voirs. JAN van LUYTGERDEN VAN DER BRUGGEN + kynderen ende die selve
Luytgart van JANNE LAMBRECHT soen was VAN DEN LOECT gecocht ende vercregen
hadde. Schepenbrief van Bakel. datum ut supra


25-7-1425 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 76. fol. 12v. 1420/1429
Gherit wilen Gherit Celen soens soen heeft erflic overgegeven Matheus nat. sn. wilen
Matheeus van Stiphout sess loepen rogs als die selve Gherit geldende hadde uyt eenen huyse
ende hove + toebehoerten die wilen Jan Bijstervelts waeren ende uyt eenen stuc erfs dat Jans
Orsen soens des Jongs plach te wesen, welc huys etc. neven een gelegen sijn tot Helmont
after den ameij, welc sess loepen die voirgs. Gherit voirtijts gecocht ende vercregen hadde
tegen Ghevart Philips soen van Helden sBrouwers swager van Doernen ende tegen Heilwigen
sBrouwers ende Ghevart hoeren man ende Ghevart haeren zoen -
Schepenbrief van Helmont.
Andries Arnts      - schepen
Arnt Peter Meeus soen - schepen
Sente Thomas dach anno XXI
1421
Matheeus heeft die overgegeven Willem Arnt Weylarts soen
(25 juli 1425)


28-9-1425 Bossch prot. 1195 (oud 22) 1424-1425 fol. 232 vs.
Op huesden ('t Hofguet) Henrick zoon van wijlen Hector van Kuyc nat zoon wijlen Heer
Henrick van Kuyc wijlen IJsbout van Beirghelen - een hoeve van hem, nu van zijn
erfgenamen - IJsbout zoon van wijlen IJsbout van Beirgelen en zijn broer Gerit


1426-1427 Bossche Protocol folio 86
' t guet ten Cleijne Bottel. Wijlen Jan s Dekens van Helmond.
1426-1427 Bossche Protocol folio 102 verso
Aen den Kuijlhoven. Aert Volcken zoon wijlen Aert. Lambert zoon wijlen Jan Gibensoen.
29-01-1427


1426-1427 Bossche Protocol folio 111 + 111 verso
'T guet ter IJeker, vroeger van Goijart.
Goijart van Bruheze zoon wijlen Aert gehuwd met Liesbeth. Franck van Ghiessen Willems
gehuwd met Mechteld, zijn schoonzoon. Dirck zoon wijlen Jan des Brunen. Reijneer van den
Kollck zoon wijlen Peter van der Merevoirt. De erfgenamen wijlen Jan Vrient.


1426-1427 Bossche Protocol folio 141
Goessen Moedel van der Donc. Peter en Willem zonen wijlen Evert Goetghesel       13-06-
1427


1426-1427 Bossche Protocol folio 157
'T goet ten Beirgulen. Michiel zoon wijlen Henrick Molner van Waderle. Dirck zoon wijlen
Jan Odensoen van Leende van de Keirchof. Reijner van Vucht, cremer. IJbout zoon wijlen
IJbout van Asten.   21-07-1427


1426 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 446. fol. 110. 1420/1429
Heer Jan Wouters van Helmont priester ende vicarys der kerken van Bakel ende van Dornen
kent ende lijdt dat hi erffelic gepacht ende vercregen had voirtijds tegen Mechtelden Jans wijf
was van den Zande ende tegen Jan Jacob ende Godart sonen der voerseiden Jans van den
Zande ende Mechtelden ende tegen Mergrieten hoer dochter ende tegen Mathijs Jan ende
Reyneren wittige mannen Ermgerden, Lysbetten ende Jannen hoerre wive dochteren Jans van
den Zande ende Mechtelden voirgs. erffenisse hier nae genoemt dats te weten
huys ende schuer hof ende campe lants met horen toebehoerten gelegen inder prochie van
Dornen
e.z. die ghemeynt
a.z. een straet geheiten commerstraet
welke erffenisse Jan van de Zande voirs. vercregen had tegen brueder Jan geheiten sCosters
voer ende twee mudde ende VIII lopen rogs erfpachts der maten van Helmont ende des heren
cijns van den gronde die men met recht te voren dair uyt sculdich was te gelden van Heren
Jan voirs. jaerlix te gelden ende voert voer ende omme twee mudde ende tyen lopen rogs
erfpachts der maten voirs. jaerlix ende erffelic op ons vrouwen lichtmis dach te gelden ende
te betalen der voirgenoemder Mechtelden ende hore kinderen ende zwageren voirgs. gelyc
instrumente dair op gemaect volcomelyc inhauden ende begripen Ende om die meerre
sekernisse Mechtelden ende hore kinderen ende zwageren te geschien van hoerre jaergulden
der twee mudde ende tyen lopen rogs erfpachts ende te gelden uyt der erffenissen voirgs. So
heeft Heer Jan Wouters voirs. geloeft te gelden ende te betalen allen jaeren op ons vrouwen
lichtmis dach den voirseiden Mechtelden ende hore kinderen ende zwageren uyt den huze
schueren hof ende campe lans met horen toebehoerten voirgs. alse uyt enen wairgen (?) ende
sekeren onderpande dair af in alre maten dat hi dat voer in instrumenten geloeft heeft ende
behaudelec Heren Jan sijn loessinge ende quytinge gelyc dat instrument begrijpt ende oic
behaudelyc dat Heer Jan voirs. alle jaeren met eenre betalinge der twee mudde ende tyen
lopen rogs quyt sal wesen al eest tsake dat tweerehande brieve dair af gemaect sijn ende Heer
Jan voirs. heeft geloeft Mechtelden ende hore kinderen ende zwageren voirgs. vast ende
stedich geloeft te hauden allen saken voirs. in alre manieren voirs. op hem ende op sijn goet
ende voer besegelt met Heren Jans segel voirgs. Gegeven int jaer 1426 opten XIV dach van
sporkellen.
Arnt Peter Meeus - schepen
Andries Arts - schepen
1426


1426-1427 Bossche Protocol folio 170 verso R1196
Gevaert van Doerne zoon Gevaert de Doerne 1/5 pacht in recht dat eerst was Jan Oedensoen
en Jut vrouw dochter van wijlen Jan Coman 1/5 deel aangekomen van wijlen Jan Coman van
een pacht. Jan de zoon wijlen Jan Coman en Jan zoon wijlen Dirk Corneij die betaalden die
aan wijlen Jan Coman uit de
" Hoeve de Loe " in de parochie van Doerne ter plaatsen
genoemd Loon dragen op aan Everart van Doerne.
1/5 deel 1 een bunder beemd in Vlierden int sl..rtken
        2 land die Braeckecker in Vreecwijc met de gebouwen
        daarop staande
        3 land die kesij in die gruenenech
        4 land die Loe
        5 ½ voerhooi
        6 akker in Meijel
        7 en .....?
welke goederen Gerart van Doerne tegen Dirk (gehuwd met Jut)
natuurlijke zoon Jan Odensoon, verkregen had. Draagt hij op aan ten behoeve van Everart van
Doerne zijn broer (ultima Juni).


1426-1427 Bossche Protocol folio 205
Willem zoon wijlen Daniel Noijen Vrients soen van Doerne. Gerrit Moll van Driell.


1426 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
Nr 1467 Magister Henricus RAESCOP (RAIS(S)COP; RASCOP; RASCROP)
vermeld 1410-1455;
geboren in bisdom Keulen;
overleden 22-01-1455 (voor 31-07-1457) te Utrecht;
1426-1455   rector ecclesie te Bakel en Deurne;
1442-1448   persona personatus te Rijsbergen;
bronnen: Hoynck van Papendrecht 1743a: 281; Schutjes III 181, 430; Jaenig 1875: 65, 234;
Heusch 1892: 3, 6; Keussen I 319 nr 55; Berlière 1906 nr 197; Juten 240; 1935: 113-114,
133, 396; Baix 1947-1960: 701-702, 95-96 nr 295; Bannenberg e.a. I 157 en n.21, 168;
Delahaye 1973: 36; Otten 1987: 112, 120-121; Rep. Germ. [0] 57 nr 297, nrs 4, 133, 617,
839, 1612, 1633, 1776, 2266; III 161, 318; IV 1249 en passim; VI nrs 37, 287, 1630, 1808,
1995, p.279-280 nr 2706; VII nrs 656, 2720; zie nr 3817.
1426 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
Nr 3079* Johannes Walteri van HELMOND
vermeld 1421-1447;
overleden (voor 27-11-1447);
1426-1447   vicarius perpetuus te Bakel & Deurne;
1421 deservitor altaris te Helmond;
overtrad celibaat;
bronnen: Frenken 1956-1957: 51; Bannenberg e.a. I 157, 192; II 53, 57, 58, 59, 61, 62; Rep.
Germ. VI 220 nr 2101; zie Juten 157; zie Baix 1947-1960: 413 nr 1098.


1-1-1426 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 114 actenummer 663
ZEGHER wilen AERTS AERT WEYLARTS soon was heeft erflic vercocht WILLEMEN
wilen ARNT WEYLARTS soon synen oem sess loepen rogs erfpachts opten onderpande te
leveren, uyten sestedeel van enen camp lants metten huysinge daer op staende ende synen
andere toebehoerten inder dingbanc van Vlyerden gelegen
e.z. WILLEM ZEGHERS soen
a.z. die straet aldair
item uyten sestedeel van enen huyse hofstat ende hof met synre toebehoerten inder voirs.
dingbanc gelegen
e.z. JANS TAELMANS
a.z. convent van bynderen
item uten sesdedeel van enen stuc ewesels geheiten die donscot inder voirs. dingbanc
e.z. WILLEMS ZEGHERS
a.z. die gemeynt
item uyten sestedeel van vier loepenzet lants inder voirs. dingbanc
e.z. GOYEN MALCUS
a.z. die kynden WILLEM ZEGHERS
item voert uyten eweliken ende erfliken gueden alse hem toekomen ende verstorven sijn van
doiden des voirgs. ARNT sijns vaeder ende die hem noch toekomen ende versterven sullen
van doiden ALEITEN synre moeder soe waer die gelegen sijn etc.


25-1-1426 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 109 vo in de copie actenummer 440
CLAES wilen GODARTS soen VAN DER BEERSDONC was heeft erflic vercocht ARNDE
MATHEEUS soen VAN STIPHOUT wilen was zess loepen rogs erfpachts uyt enen stuc lants
geheiten den heestercamp gelegen inden dingbanc van Vlyerden ten stede geheiten op gheen
beersdonck
e,z. MARGRIET VAN DER BEERSDONCK (ook a.z. e.e. + a.e. erf CELEN VAN DER
BEERSDONCK
CLAES verstorven ende daer nae te deel gevallen na doiden GODARTS sijns vaders. die
Pauli conversio(?) 1426


6-2-1426 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 114 vo actenummer 667
GODART HOGART ende JACOP gebruderen wittige soene wilen JANS VAN BRUHEZE
GODARTS soons ende WAUTGER wilen WAUTGERS soon VAN GASSEL hoer swager
die HADEWIGEN haer zuster heeft also wittich man etc. hebben gesamenderhant ende
ongesceyden erflic vercocht ende overgegeven HENRICKEN VAN BRUHEZE wilen
GODARTS soen drie malder rogs erfpachts opten onderpande te leveren ende te betaelen alle
jaeren op ons vrouwen lichtmis uyten goide ende hoven geheiten ter erpendonc inden gerecht
van Vlierden te weten huysingen hofsteden landen beemden heyen ende weyen gelyc dat
aldair met synre toebehoerten gelegen is ende den voirs. wilen JANNE hoeren vaeder
toebehoerende plach als sij seiden.
Belast met een mud rogs erfpachts aan WILLEMEN HENRIC DANELS soen ende noch een
mud dat WAUTGER uyt sijnen gedeelt ende noch vi pont enflic tsijns die JAN des voirs.
wilen JANS soen VAN BRUHEZE uyt sijnen gedeelt den selver hoven den voirgs.
HENRICKEN coeper voir sculdich is te gelden ende den tijns vanden gronde.


14-2-1426 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 447. fol. 110. 1420/1429
Mechtelt Jans wijf was van den Zande met horen momber ende Jan, Jacob ende Godart Jans
ende Mechtelden voirs. sonen ende Mathijs Maes soen ende Jan ende Reyner geheiten van
der Aa Mechtelden zwageren wittige mannen Ermgerden, Lijsbetten ende Jannen der
voirseiden Jans van den Zande ende Mechtelden dochteren hebben gesamenderhant voer hen
ende voer Mergrieten Jans ende Mechtelden dochteren erffelic vercocht overgegeven ende
opgedragen Willem geheiten van den Rode Jans zwager wilen van Dornen twee mudde ende
tyen lopen rogs jairlix ende erffelics pachts te gelden Willem voirs. ende sinen erfgenamen
uyt enen huyse schueren hof ende camp lans gelegen inder prochien van Dornen
e.z. die ghemeynt
a.z. die commerstraet
welke twee mudde ende tyen lopen rogs erfpachts Heer Jan Wouters van Helmont priester
ende vicarys der kerken van Bakel ende van Dornen geloeft had hen te gelden ten tide voirs.
uit der erffenisse voirgs. gelyc scepenlitteren ende instrumenten dair op gemaect inhauden
ende begrypen ende Mechtelt met hoeren momber ende hoer sonen ende zwageren voirgs.
hebben gesamenderhant gemechticht Willem voirs. den scepenlitteren ende instrumenten
gelyc in alre maten sij selver dierre mechtich waeren ende alle zaken voirscr. welke voer hen
ende Mergrieten voirs. vast ende stedich te hauden ende allen voercommer van hoerre wegen
dair in wesende altois den selven willen af te doen op hen ende op alle hoer goede.
Arnt Peter Meeus - schepen
Andries Arts -schepen
opten XIV dach van sporkellen int jaer 1426


1-5-1426 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 739. fol. 127. 1420/1429
Yde dochter wilen Everaerts Goetgesellen van Doeren heeft gekent ende gelijdt dat sij van
gerechter wittiger scout sculdich is Janne nat. dochter Willems Gherits Sweerts soens hondert
cronen.
W. Eyndhouts - schepen
Jan Snoex - schepen
opten meydach 1426


17-5-1426 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 119 actenummer 697
BRUYSTEN YSEBOUTS soon wilen was VAN DEN SCOETECKER van VLIERDEN
heeft wittelic overgegeven ende opgedragen HENRIC JACOBS soen geheiten HAENGREVE
VAN BEERINGEN synen zwager in hulpen sijns huwelics die HENRIC voirs. gedaen heeft
met KATHELINEN des selfs BRUYSTENS dochter alle alsulken erffelike goide alse den
selven BRUYSTEN bleven ende verstorven sijn van sijnen vaden ende van synre moeder
ende BRUYSTEN voirs. vercregen heeft van HEYNEN geheiten VAN UDEN HEILWIGEN
synre zuster wittich man was ende vander selver HEILWIGEN ende horen kynderen ende van
JAN DEN RAET (?) JUTTEN synre suster wittege man was ende oic alle erffelike goide die
BRUIJSTEN voirs. metten vonnys ende metten recht vervolght heeft alse dats die heer van
den lande een weer is gelik sehepenlitteren van Helmont ende alle andere brieve ende
vorwerden die BRUYSTEN vanden goide voirs. vercregen heeft volcomelic begripen ende
welke erffelike goiden gelegen sijn binnen den dingbancken van Vlierden inder prochien van
Dornen dats te weten
den huysingen metten hovingen ende met enen stuc lans geheiten die loeacker dair aen
gelegen
enen stuc beemts geheiten wolfschut
noch een stuc beemts geheiten drancbeemt
ende alle andere erffelike goide die Bruysten binnen der dingbanc van Vlierden ende prochien
van Dornen liggende hadde
voertaen heeft BRUYSTEN voirs. overgegeven ende opgedragen sinen zwager een mander
rogs erfpachts der maten van Helmont dat hi vercregen had tegen JAN VAN DEN
NUWENHUZE jairlix te gelden ut enen stuc lants geheiten die hammeacker ende enen stuc
broecs van den broeken van den nuwen huze
oic heeft BRUYSTEN overgegeven ende opgedragen HENRIC sinen zwager drie loepen rogs
erfpachts die hi vercregen hadde tegen WILLEM ZEGHERS soen was VAN VLIERDEN te
gelden jairlix ut enen stuc lande geheiten kerrenberch gelegen tot Vlierden.


17-5-1426 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 119 vo actenummer 698
HENRIC JACOBS soen geheiten HAENGREVE VAN BEERINGEN alse wittich man ende
momber KATHELINEN sijns wijfs BRUYSTENS dochter VAN DEN SCOETECKER heeft
geloeft BRUYSTEN voirs. sinen zweer of tsake weer dat HENRIC voirs. alsulken erffelike
goide also BRUYSTEN hem in huweliken vorwerden met KATHELINEN synre dochter
ghegeven heeft overmids noetsaken inder huwelicsscher vorwarden ghemaect niet vercocht
en hadde ende die selve HENRIC aflivich worde sonder wittege geboerte van KATHELINEN
sinen wive voirs. te crigen ende lovende after te laten, dat dan nae der doet HENRICS ende
KATHELINEN sijns wijfs voirs. alle die erffelike goide voirgs. weder sullen comen ende
versterven op BRUYSTEN voirs. ende op BRUYSTENS erfgenamen of op die ghene den
webke BRUYSTEN die erffelike goide voirs. in sinen lesten wille ende testament besetten
ende bewysen ende laten sal.
Voertaen heeft HENRIC geloeft dat hi die erffelike goide die hem BRUYSTEN voirs.
gegeven heeft niet vercopen en sal noch versetten teynden sijn leven sonden openbaer
noetsake hem aengaende van doetslage of gevanckenisse oft van anderen kenliken noetsaken
welker grunden die comen mochten.
scepen + datum ut supra


2-6-1426 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 120 vo (actenummer 705)
JAN wilen PETERS soen VAN DER DONSCHOT was heeft erflic vercocht CORSTIAEN
wilen AELBRECHS soen VAN DER DOIDENVENNE een mander rogs erfpachts opten
onderpande te leveren uyt enen huyse hofstat ende hofe metten helfte van enen camp lants
dair aen gelegen dat wilen BRUYSTEN AELBRECHS plach te wesen ende gelegen is inder
dingbanc van Vlierden ten stede geheiten ten doiden venne gelyc den vercoeper dat dair
liggende hadde ende hem also wittich man ende momber KATHERINEN sijns wijfs des
voirgs. wilen BRUYSTEN AELBRECHS dochter toekomen ende verstorven ende daer nae te
deel gevallen is van doiden des selfs BRUYSTEN als hij seide.
Belast met grondchijns.


14-6-1426 RA Helmond 216 akte 712a fol. 121 verso
Gherit Ysbouts soen van Bergelen wilen was heeft gelyet ende gekent dat hem Willem van
Eyke sijn heer wittelic ende wael vernueght ende bewijst heeft al alsulken huwelix goet als hi
hem bewijst ende gegeven hadde in hulpen sijns huwelics met Katherynen, syne wittiger
dochter, uytgegen vi mud rogs erfpachts die welc hi hem jairlics sculdich is te gelden ende te
betalen etc. ende oic eest voirwarde weer dat sake dat Katheryne voirs. van leven ten doet
quem sonder wittige gebuert van hoer after gelaten, dat dan Gherit voirs. weder overgeven
ende uytreyken sal alsulken twe mudde roggen als hij hem betaelt hadde ende daer die twe
mudden roggen tot Bergelen mede gecocht sijn.


28-6-1426 Bossch Prot. 1197 (1425-1428) fol. 200 vs.
Jan zoon van wijlen Jan Robbijnsz van Asten belofte aan Heer Boudewijn van Formez
meester van het huis van Postel (rog) (maat van Postel)


3-11-1426 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 728. fol. 124. 1420/1429
Jannes van den Goer soen wilen Wouters van den Goer ut supra heeft erflic vercocht etc.
Lysbetten nat. dochter Heer Roevers priesters Hermans soens van Eyndhouts die Heer Roever
gewonnen ende vercregen hadde van Lysbetten Arnt Ghijben dochter die helft van enen stuc
lants welc aling stuc lants gelegen is
e.z. Goyken Bants + Henneken Gelis
a.z. Andries Goyens + Andries Ghevarts
e.e. aen Bants straetken
a.e. aen Hillen Peters straetken
item IV loepen rogs erfpachts die hij geldende hadde uyt erfnis wilen Jans van Doeren die
men hiet Jan Beckens
e.z. sheylichs gheests van den Bosch
a.z. Herman Ruelens
Belast met grontsijns.
Arnt Ors - schepen
W. Eyndhouts - schepen
op Sente Huberts dach 1426


6-11-1426 1426-1427 Bossche Protocol folio 8 verso
Evert van der Hagen zoon wijlen Aert. Jan zoon wijlen Gerit vander Rennen. Jut dochter
Marsel van der Hagen. Aert van Doerne zoon wijlen Willem. Aert vander Haghen. Aert zoon
wijlen Gerit zoon wijlen Gerit des Weerds. Evert vander Haghen gehuwd met Hadewig
dochter wijlen Thomas vander Hazen Bosch


1427 Archief Willibrordusparochie Deurne-centrum inv. nr. II-IX.D
C. Het altaar v.d. H.Maagd
Rectoren 1427-’36 = Joes v. Oerle. In zijn afwezigheid bediend door Willem Haengraeve in
1427, - en door Henricus de Goere in 1436. Na den dood van J.v. Oerle werd voorgedragen
door Jacobus Mersman van Os den investitus van Bakel:
1464 Willem zoon van Hendrik Aerts van Leende die aangesteld werd door den aartsdiaken
11 Mei 1464. Deze studeerde in 1469 te Leuven in de decretalien. Hij bezat het beneficie nog
in 1470.
1474-’78 Willem Arnoudsn. van Leende studeert in 1474 te Leuven in de decret., was in 1477
en 1478 nog aanwezig.
1485 Mr. Franco de Viridevalle (Gravendaal) afwezig
1487 Mr. Joes van Nille afwezig
1497 Gijsbertus Persoens afwezig
1502 Wijnsmans de Juliaco afwezig


1427-1428 Bossche Protocol folio 3 verso R1196 14 April 1427
Jan vander Beeck en wijlen Truda zijne huisvrouw dochter wijlen Hendrik Snabben. Verkoop
aan de kinderen van wijlen Art van Gestel.


1427-1428 Bossche Protocol folio 9
Jan zoon van Goossen Kaberen.... Hendrik zoon van Goossen Kaberen.


1427-1428 Bossche Protocol folio 15
Sijmon Jans Velhoevel van Doernen. Amelis Sceversteen zoon wijlen Amelis Specier.


1427 okt - 1428 Bossch prot. fol. 17
Claes Geritss. van Berkel (bezit een huis, erf, hof en aangelag aen die Steghe; een een tiend in
Asten, rijdend tegen een tiend van de investiet van Asten) - Rutger vanden Broeck - Gerit
Bathen zoon van wijlen Gerit Bathen


1427-1428 Bossche Protocol folio 29 verso
Jan die Laze zoon wijlen Jacob. Jan van Ricxtel natuurlijke zoon van heer Dirck Rover
ridder.
Aert Vrijent natuurlijke zoon wijlen Daniel Noijen Vrient van Doernen.


1427-1428 Bossche Protocol folio 48
Jan Jans van Beringen belooft aan Lambert Corstiaans vanden Mostel een pacht van 20 mud
rog Bosch maat op St Beredtdusdag Uit dehoeve Luttel Meijel. onder Doerene en Meijel en
uit een wei in de pedel strekkende van een beempt der geburen van Meijel tot de grenzen van
het land van Brabant. 27-03-1428


1427-1428 Bossche Protocol folio 50
Goiart Aert van Bruheze. Wijlen Jan Vrient van Helmond en zijn kinderen Jan en Margriet.
Amijs Valken zoon wijlen Aert Valken. 'T goed ter Yekeren.


1427-1428 Bossche Protocol folio 63
Amelis Aert Meliss van Vlierden. Lambert Corstiaans vanden Martel.
1427-1428 Bossche Protocol folio 68 verso
Joris die Rijck, bontwerker de man van Margriet Dirx vander Straten. Aert die Aude bezat
vroeger een goed ter nieuwe moelen. Dirck Peters vander Straten. Hendrik zoon wijlen
Marten de Cremer zoon wijlen Luden van Broeghel. Amelis Scevensteen zoon wijlen Amelis
Specier. Jan die Becker zoon wijlen Jan Becker sHeerden.


1427-1428 Bossche Protocol folio 91 verso
Willem Emontss vander Venne. Lodewijck Lodewijck van Kessel.


1427-1428 Bossche Protocol folio 94 verso
Jan Jan van Bruheze bezit de hoeve tguet te Wijen dorp. pachter Hendrik vander Heijden.


1427-1428 Bossche Protocol folio 151 verso
Jan Gerits vander Rennen. Lambert en Aert zonen van wijlen Aert Lemmens van Milheze.
Jan Hacken natuurlijke zoon van Aert Hacken.


1427-1428 Bossche Protocol folio 192
Wijlen Aert die aude bezat goederen bij de watermolen ter Nuwer???. Wijlen Dirk vander
Strathem,Kremer. Hendrik Martens, kremer, zoon wijlen Marten Luden soen van Broegel.


1427-1428 Bossche Protocol folio 195 verso
Goossen Kaperen zoon wijlen Henrick en zijn kinderen Henrick, Jan, Marten, Geertuijt,
Kathalijn en Lijsbet.


1427-1428 Bossche Protocol folio 215 verso
Goossen Moedel van der Donck zoon wijlen Rutger vander Donck. Lambert Goijart Mutsart.
Jan Janss vander Boghart. Gevart Jan Deckers.


1427-1428 Bossche Protocol folio 226 verso
Henrick en Dirck zoons van wijlen Aert vanden Cluijt, Aert zoon wijlen Aert vanden Cluijt.
Aert Monic. pacht uit het goed ter Weijden.


1427-1428 Bossche Protocol folio 228
Jan zoon wijlen Jan van Bruheze. Aert Stamelart vander Spanct. Goijart van Gemert. Een
wildert genaamd die Raet en dat Buijcsken bij Buttel.


1427 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
Nr 3080* Wilhelmus HAENGREVE (HAENGREVEN)
vermeld 1419-1427;
1427 coadiutor vicarie perpetue te Bakel & Deurne;
1419 deservitor matricularie te Someren;
1421 deservitor matricularie te Mierlo;
1427 deservitor altarum te Bakel & Deurne;
bronnen: Bannenberg e.a. I 157, 158, 161, 213, 244; zie nr 3085.


1427 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Van 1427-1436 is het kosterschap in handen van Gosewyn Johannis Fabri van der Bruggen.
Van 1436-1464 vinden we het in het bezit van Johan van Oerle, in wiens plaats optreden:
Hendrik, zoon van Hendrik Colen van 1441-1443 en Johan Celen in 1445. Johan van Oerle
bezat het Altaar van 0. L. Vr. in de kerk van Bakel, maar bediende het niet in eigen persoon.
In zijn afwezigheid vinden we in 1427 Willem Haengreve en in 1436 Hendrik de Goeze. In
laatstgenoemd jaar is Van Oerle overleden.


16-1-1427 1426-1427 Bossche Protocol folio 28 verso
Paul zoon wijlen Jan vander Hoeve. Aert Francken van Loen. Aert wijlen Jan van Breda.


20-1-1427 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 751. fol. 128v. 1420/1429
Arnt wilen Henric Coyrnays soen heeft erflic vercocht Arnde soen wilen Lambrecht van Loen
tot synre behoef ende mede tot behoef Lambrecht sijns brueders des outste X loepen rogs erf-
pachts inder prochie van Doernen te leveren uyt enen stuc lants geheiten den hof metten huys
dair op staende ende synre andere toebehoerten inder voirs. prochie van Dornen ter stede
geheiten te loen gelegen metten enen eynde aen die gemeynt aldair ende voert alomme aen erf
Arnts geheiten van den Berghe Vranken soen van Loen was.
Belast met sheren tijns van den gronde.
Diric Wautgers - schepen
Henric die Weder - schepen
20 januari 1427


26-2-1427 1426-1427 Bossche Protocol folio 48
Mr. Willem Clocghieter. Jut dochter Aert van Doerne.


4-4-1427 1426-1427 Bossche Protocol folio 195
Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Noij van Doerne. Jan Laureijns mulder.


7-4-1427 1426-1427 Bossche Protocol folio 13
Aert van Doerne zoon wijlen Daniel Noij van Doerne, aan zijn broer Willem.


7-4-1427 1426-1427 Bossche Protocol folio 61 verso
Ter plaatse 't ghenen Cruijs, en 't Hagelkruijs. aen de Boghart. Aert Vrient van Doerne zoon
wijlen Daniel Noij van Doerne. Jan Laureijnse molner. Willem broer van Aert Vrient.
30-7-1427 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 43 Vincent van
Doerne en zijn voorouders. 's Bosch R 1196 folio 170 verso
Gevaert van Doerne zoon van wijlen Gevaert verkoopt de hoeve te Loen, vroeger van Jan
Coman, aan zijn broer Everaert, tezamen met de goederen van wijlen Rogier van Doerne


ca 1428 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 37 Vincent van Doerne en
zijn voorouders.
Den Bosch. "Jan van Doerne soen Ghevaerts ondergeschreven" beleend met de heerlijkheid
Deurne


1428 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
Nr 2874* Wilhelmus Godefridi de DOERNE (Ghevardi)
vermeld 1418-1427;
1427 deservitor ecclesie te Wanssum;
1428-1427   rector matricularie te Deurne par. Bakel & Deurne;
bronnen: Bannenberg e.a. I 125, 163; zie B I 14 (Wilhelmus Wilhelmi de DOERNE, Cuijk
1418).


1428-1429 Bossche Protocol folio 6
Jan zoon wijlen Ghevart van Doerne verhuurd voor 42 jaren vanaf nu aan Rutger zoon wijen
Mr Aert van Doerne de Kosterije van Doerne met alle inkomsten. Jan Ghevart van Doerne
belooft aan Rutger zoon Mr Aert van Doerne 30 Franse kronen te betalen.


1428-1429 Bossche Protocol folio 83
Aert en Jacob zoons van ... Wijwric die Visscher van Ludick en Luijgart. Lambert Lambert
van Liessel.


1428-1429 Bossche Protocol folio 111 verso
Willem Copus zoon wijlen Henrick Copus. Jan Hack natuurlijke zoon van Aert Hack.


1428-1429 Bossche Protocol folio 123 veros
Eufenia weduwe van Roelof van Dijnter. Wijlen Gevart van Doerne bezat een windmolen.
Henrick Steenwech.


1428 okt - 1429 Bossch prot. fol. 171 vs.
Jan van Berkel, man van jonkvrouw Margriet dochter wijlen Lucas van Erpe van Ponseldael,
bezit de grote en smalle tiend van Asten, leenroerig aan Goossen van Berkel, Heer van Asten
- Leunis van Erpe van Ronsendael zoon van wijlen Lucas van Erpe van Ronsendael


1428-1429 Bossche Protocol folio 177
Aert van Andel de jonge. Mr Marten van Zomeren. Dirck die Lu
1428-1429 Bossche Protocol folio 177
Ghijsbert Coptiten zoon Willem Coptiten. Jan Comans van Doerne. Aert van Andel, man van
Agnes Ghijsbert van Vlockoven. Hendrick zoon wijlen Jan Oghe.


1428-1429 Bossche Protocol folio 188
Dirk Janss van Liessel. Dirk Aert van Hal. Jan Jan Colen.


1428-1429 Bossche Protocol folio 188 verso
Jan zoon wijlen Gevart van Doerne verhuurt aan Dirck Jans Bruijn en Jan natuurlijke zoon
van Henrick Gevarts van Doerne voor zoo lang zij leven. Die vosterije. Jan natuurlijke zoon
wijlen H. moet de inkomsten beuere en de vosterij uitoefenen zolang hij leeft, na zijn dood
komt Dirck aan de beurt.


1428 okt - 1429 Bossch prot. fol. 189
Cijns uit hoeve "ter Beke" - Heer Aert Duysche, priester


1428-1429 Bossche Protocol folio 205 verso
Amelis Janss vander Velde. Jan Goossen Kaperen. Willem en IJda kinderen van wijlen Jan
vanden Velden.


1428-1429 Bossche Protocol folio 220 + verso
Jonkv. Kathalijn weduwe van Gevart van Doerne, en haar kinderen Everart, Henrick, Gevart,
Claes, Margriet en Lijsbet. Jan Henrick Oedens, man van Jonkv. Margriet Aert die Bruijn,
man van Jonkv. Lijsbet. Jan van Bruheze. Jan Jans vanden Boghart. Gerit Gerit Spilmaker.
Jan en Peter, zoon van Jan Snijders van Doernen.


1428-1429 Bossche Protocol folio 271 verso
Marcelis zoon wijlen Marcelis vander Velden gehuwd met Kathalijn Smeedekens. Willem
Vinck gehuwd met Margriet dochter wijlen Claes Chafoets en Kathalijn vander Velden. Jan
de Beijer, man van Maria dochter wijlen Claes Chafoets en Kathalijn vanden Velden. Gielis,
Amelis, Willem en IJda, kinderen van den Velden. Willem zoon wijlen Marcelis vanden
Velde.


1428-1429 Bossche Protocol folio 284 R1197
Jan vande Beke zoon wijlen Lambert van Bottel belooft plechtig te betalen aan Jan zoon
wijlen Peter Merevoort. Als man en mombior van Agnes zijne vrouw dochter wijlen Jan
vande Beke ten behoeve van Elisabeth dochter Jan vande Beke erfpacht van ? malder zaad
rogge Bossche maat te betalen met Lichtmissedag in de parochie van Doerne van een huis en
erf en land eraan gelegen in de parochie van Doerne ter plaatse geheten aan die
" Bijster Laesth " tussen Hubert ?? Evenals een stuk land van Jan vande Beke verkregen had
van. Gelegen in de parochie van Doerne ter plaatse geheten Bruggen.
1428-1429 Bossche Protocol folio 300 vers
Jan en Willem natuurlijke zoon wijlen heer Jan vander Kolke, priester. Dirck natuurlijke zoon
wijlen heer Willem van Beirgelen investiet der kerk van Meerbruggen. Reijneer vander Kolck
zoon wijlen Peter vander Meervoert.


1428-1429 Bossche Protocol folio 309 verso
Goijart Aert van Bruheze. Wijlen Jan Vrient van Helmond, en zijn kinderen Jan en Margriet.
Amijs Volcwijn Mijss


1428-1429 Bossche Protocol folio 321 verso
Aert Stamelart natuurlijke zoon wijlen Aert Stamelaart vander Spanck en van wijlen
Hadewijck Jan Buschman. Aert natuurlijke van wijlen Aert Stamelaert vander Spanct en
Lijsbet van Vechel.


1428-1429 Bossche Protocol folio 322
Gerit Scilder. Goijart van Erpe
1428-1429 Bossche Protocol folio 327
Rutger zoon wijlen Mr. Aert van Doerne. Marcelis zoon wijlen Goijart die wever. Baudewijn
zoon wijlen Reijneer Haengrave.


1428-1429 Bossche Protocol folio 389 R1197 Vlierden
Peter Molendijcx natuurlijke zoon wijlen Gerrit van der
Berlaer.


1428 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 136 vo (actenummer 812)
JAN ende ARNT gebruderen soene wilen HERMANS JANS seen VAN STIBDONC,
PETER haer swager die YDEN haer zuster heeft als wittich man voen hen selven ende mede
voer HILLEGONT ende KATHELINEN oic dochteren des voirs. wilen HERMANS JANS
soens VAN STIBDONC hebben overgegeven ende opgedragen DIRICKEN haeren swager
JAN COUDERNAYS soen allen haer recht ende gedeelt van enen mud rogs tsiaers erfpacht
te gelden ende te betalen op die merct tot Helmont te leveren uit enen bemt geheiten die cleyn
donscot gelegen int gericht van Vlierden
e.z. die gemeynt van Vlierden
a.z. den gemeynen wech daermen over treet ter wyntmolen waert van Doeren
item uut enen stuc erfs dat wilen geweest hadde HENRICS VAN DER ZIPEN ghelegen
e.z. den wijder aent hoveleynde
a.z. biden gemeynen wech voirs.
ende noch uyt eenre beternisse vanden huze ende erfenisse daer ZEGER VAN VLIERDEN
aen te wonen plach
e.z. erf wilen JANS CLERCS VAN DER LYNDEN
a.z. erf HENRIC DANELS
welc mud rogs erfpachts voirs. die voirgs. wilen HERMAN JANS VAN STIPDONC tegen
den voirs. ZEGHEREN VAN VLIERDEN uyten voirgs. onderpanden voirtijds gecocht ende
vercregen hadde.
datum ut supra (voorgaande acte des dynsdags nae Sente Pouwels dach anne 1428)


1428 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 908. fol. 152v. 1420/1429
Cont sij allen luden want die gasthuys meesteren van Helmont voirtijds hadden doen richten
met vonnis ende met recht als voir alsulken achterstedigen pacht als den gasthuys voirs.
gebrekende was aen erf Jans geheten van den Zande Jans swager van Doernen te weten aen
huysingen ende hof ende enen camp lants geheten te loeffen voermaels tot Goebelen den
Coster ende dair na tot Jan van Dorne voirs. ende dair nae den voirs. Janne van den Zande
behorende tot Doernen gelegen, welc pant die voirs. gasthuysmeesteren vercocht hadden
Wautgeren van Gassel daer aff hem die heer van den lande een weer worden was nae den
vonnis ende na den recht, welc recht der erfenissen voirs. die voirgs. Wautger in
scepenenlitteren van Helmont weder overgegeven ende opgedragen hadde den
gasthuysmeesteren van Helmont - Soe sijn voer ons scepen hier onder gescreven komen die
gasthuysmeesteren van Helmont ende hebben geloeft Willemen van den Rode wilen Gherits
soen van Rode dat sij hem noch sijnen erfgenamen noch nakomelingen nummermeer
hynderlicken wesen en sullen mids den voirgs. gericht ende weerscappen aen sijnen erfpacht
oft jairgulde die die voirs. Willem inden voirs. onderpanden oic geldende heeft als hij seide -
So ver die gasthuysmeesteren die nu sijn ende namaels wesen sullen van den toekomende
pachten inden voirs. onderpanden volkomeliken vernueght ende betoelt worden.
schepenen: Arnt Orss, W. Eyndhouts, Jan Snox, Jan Sterken,
         Jan Bant, Jan Berbiers, Lucas van der Doeseldonc
         besegelt metter statsegel van Helmont
         des maendaghs ante Symons et Jude 1428


21-5-1428 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Deurne
Justice de Doerne relevée le 21 mai 1428, ... Jan van Doenre cela ensuite du ducs de Ghevert
van Doerne son pere
Arch. de Belg. Cour feodale de Brab. no. 336 Fol. 161 verso


21-5-1428 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne (Janne van)
Janne van Doerne soen wilen Gheverts van Doerne, 21 mai 1428 ontfangt bij doode sijns
voirs. vaders die gerechten van Doerne als zijn voorvaderen die gehouden hebben.
Arch. de Belg. Cour feodale de Brab. no 487


6-6-1428 BHIC toegangsnr. 221 Charters Prov. Genootschap 1303 – 1845 inv.nr. 152
Akte van overdracht, verleden voor Arnd Peter Meuszn en Jan Snoex, schepenen van
Helmond, door Jan, zoon wijlen Heinen Stijwszn, aan Jan Bonenzn van Deurne, van ¼
hofstede in Helmond


11-8-1428 Oud adm. arch. Helmond inv.nr 4409 (?) (oud: 1370(?) akte 162 Coll HB
elf dage in oechstmaent 1428
De gasthuis- en H.Heestmeesters van Helmond. Alsulkene gueden alse wilen Arnt geheiten
Ayen nat.zn. van Herman van Eijndhouts heeft nagelaten aan de ene kant en Jan Geerts
Sweerts soen van Vlierden, Diric Diricx soen vanden Rypelsberch sijn swager die Luytgarden
des voirs. Jans suster heeft alse wittige man, als wettige erfgenamen van Sophie dochter van
Geert Sweerts, welke Sophie wittige wijf was van Arnt Ayen voer hen ende voer allen die
gheen die dair van wegen wilen des voirgs. Sophie op die erfenis ende gueden hier nae
volgende-
hebben gedeilt in twee delen de goederen die Arnt Aye en Sophie.
de gasthuismeesters:
- huis hof en land en erfenissen die wilen Jan [Celen] plagen te wesen gelegen "op die
bijstervelt"
- een stuc beempts "acker gheen Cruyscot"
- een stuc lants bider wiintmoelen, e.z. Godert van Drienhuysen
- en ½ zille lants
- 2 zillen lants of dair omtrent bider wijntmoelen, e.z. Jan van der Heijden Claes Stiers soen
- een stuxken erfs dat voirtijds Jan Fissien soens plach te wesen
- een zille beempts in die Ryetbeemde
- ½ van 1 halve bunder beemd
- ½ van 1 mud rog Bossche maat uit 2 stukken beemd "bider Doeseldonck" die Rolof alias
Roever nat.zn. Nyclaes alias Coel van Dinter geloeft had te betalen aan Janne van Helmont
cledermeker
- 2 mud rog die Diric van Rypelberch den voirgs. Arnt Aye schuldig was te gelden uit huis,
hof, schuren en land en 2 zillen land dat voirtijds Aerts van Rypelberch plach te wesen
- item 1 mud rog erfpacht dat men Aent Ayen schuldig was uit huis en erf dat wilen Heer Jan
Snoex plach te wesen opt Cloestereijnde
- item 6 lopen rog die Jannes van den Goer schuldig was
- item een mud rog dat [..] Henric Smeeds van Bruggen schuldig was uit goederen onder
Deurne
- een mud rog dat Andries Gevarts schuldig was ut sekeren onderpanden tot Helmont
Jan Gerit Sweerts en Diric zijn zwager:
- 4 mander rog die Jan Schenart schuldig was uit onderpanden te Lierop en Asten
- een mud rog uit erfenis in de dingbank van Vlierden dat Arnt Ayen tot een erfpacht had
uitgegeven aan Andries zoon van Heynen Nauwes soen
- een mud rog dat Gobbel Pegs schuldig was uit erfenis in de voirs. parochie van Deurne
- twee mud rog dat Jan van Nuwenhuys schuldig was uit onderpanden in de dingbank van
Vlierden
- zes lopen rog dat Matheeus Hubrechs soen uten Vehuyse uit onderpanden te Helmond
- tien lopen rog die Gerit Celen schuldig was uit een stuk land opt Cloestereijnde
- de helft van het voors. mud rog Bossche maat dat Roelof geheiten Roever schuldig was uit
twee stukken beemd "bi der Doeseldonc"
- item een zille die Hannen Fissien te wesen plach, gelegen aan het einde van de Meyestraete,
b.z. Gerit Celen
- een stuk land dat voirtijds te wesen plach Dirics van den Rijpelsberch die men heit van den
Beernen en gelegen opt Nuwelant bij die Bijstervelt
- item een stuk land dat Marien sRuyters plach te wesen streckende aen dat stuc lants dat
Wouter van den Goer plach te wesen gelegen opt Cloestereijnde
- de helft van een boenre beempts dat Claes van den Wijntmoelen plach te wesen gelegen
inden Weert
- een halve boenre beempts dat wilen Jannes Dekens plach te wesen achter gheen Cruyscot
Schepenen: Aert [..], Willem van Eijndhouts, Jan Snoex, Jan Sterken, Jan Bant, Jan Berbiers,
Wouter van der Rullen.
Bezegeld met het zegel van Heer Jan van Eijke, persoen van Helmont en het gemeynen segel
der vriheit van Helmont.
[zegels verdwenen]


8-10-1428 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 151 vo
JAN wilen GHERITS SWEERTS soen VAN VLIERBEN ende DIRIC wilen DIRICS soen
VAN DEN RYPELSBERCH sijn swager alse wittich man ende momber LUYTGARDEN
sijns wijfs dochter wilen des voirs. GHERITS SWEERTS hebben erflic vercocht
overgegeven ende opgedragen LYSBETTEN VAN RYEL die helft van enen stuc lants welc
alinge stuc gelegen is tot Helmont opt cloestereynde.


18-11-1428 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 36 Vincent van
Doerne en zijn voorouders.
Den Bosch. Jan zoon wijlen Ghevaert van Doerne verhuurt voor 42 jaar de kosterij van
Doerne met alle inkomsten aan Rutger zoon van wijlen Mr. Aert van Doerne tegen 8 mud
roggge 'sjaars.


27-12-1428 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 216 fol. 156 (na de twee losse acten)
GHERIT wilen GODERTS GOBENS soen was van OMEL als wittich man ende momber
GERTRUDEN naturliker dochter wilen GERITS WEILARTS heeft erffelic vercocht etc. den
jonxsten ARNT wittige soen wilen GHERITS WEYLARTS tweewerf sesse lopen rogs
erfpachts welke tweerwerf sesse lopen GERTRUYT naturliker dochter GERITS
WEYLARTS voermaels totween tween (?) gecregen had tegen HENRIC wilen ARTS
SMERSMANS soen te gelden van enen camp lants ende heytvelts dair aen gelegen inder
dingbanc van Vlierden
e.z. die gemeynte
a.z. erf wilen HEREN WILLEMS VAN GHENT ridders.
Schepenbrief van Helmond.


1429-1430 Bossche Protocol folio 9
Gerit en Bessel kinderen van wijlen Henrick van Megen. Goijart Berkelman. Rutger van
Erkel.


1429 okt - 1430 Bossch prot. fol. 64
Henrick van Berkel zoon van wijlen Gerit (bezit die Partyende) - de weduwe van Gerit
Coenraet Wryter


1429-1430 Bossche Protocol folio 66 verso
Thomas Willems vander Heijden. Amelis Sceversteen.


1429-1430 Bossche Protocol folio 70 verso
Willem zoon wijlen Aert van Doerne. Aert Goijart Thijs de man van Heilwich dochter wijlen
Aert van Doerne. Goijart Bestman. Pacht uit de windmolen te Doerne.
1429-1430 Bossche Protocol folio 72
Herman Eijkman en Aert zoon van wijlen Jan Eijckman. Wijlen Jan Herman Eijckman. Jan
Jan Roevelmans. Henrick Jan Mannarts.


1429-1430 Bossche Protocol folio 110 verso
Jan Hendrik Oeden Zoen. Jan natuurlijke zoon wijlen Aert Hack. Goossen Tielman van
Campen. De kinderen van Willem vander Heijde. Aert zoon wijlen Franck van Loen.


1429-1430 Bossche Protocol folio 135 verso
Jan de jonge, zoon Hendrik Danels. Wijlen Aert Nullens vander Haghen. Jan vanden Hove
van Liessel?. Jan Hack natuurlijke zoon van Aert Hack man van Met dochter Gerrit Nullens.
Wijlen
Lodewijck zoon Aert van Milheze. Cleppers kijnder. Peter vander Donssout. Frederuna
vanden Wasberch en haar schoonzoon Jan Danels.


1429-1430 Bossche Protocol folio 155
Jan zoon wijlen Wauter Kallen. Willem natuurlijke zoon wijlen
Claes van Kuijck en Mechteld vanden Velde.


1429-1430 Bossche Protocol folio 168 verso
Wijlen Marcelis zoon wijlen Aert Vrient, bezat 1/3 deel in de helft (van wijlen Aert Vrient)
van de tiend van Doerne. Daniel Noijen van Doeren, bezat 1/3 deel in de helft van die tiend.
Jan van Stakenborch zoon wijlen Jan Monix van Zomeren. Willem, Aert en Floris zoons van
wijlen Daniel Noij van Doerne. Aert, Daniel, Jan, Marcelis en Gerrit zoons van wijlen
Marcelis zoon wijlen Aert Vrient. Mr Marten van Zomeren. Willem Monic zoon wijlen Jan
van Stakenborch.


1429-1430 Bossche Protocol folio 171
Claes vander Lavoer, man van Jenneke dochter Wijnrick
Visscher. Willem Clocgijter. de zoons van wijlen Wouter van Hijntham.


1429-1430 Bossche Protocol folio 171 verso
een voechscot van 2 vat haver en 1 roggebrood en 1 aude
moerken. Uit goederen van Mr. Willem Clockgieter( vroeger van Willem Lobben). Vroeger
te leveren aan Gevart van Doerne zoon wijlen Willem van Doerne. Heijlwig en Mechteld
dochters van wijlen Jan Huijsman. Lambert Peter Hijllen zoon van Loo. Mr Willem
Clokgieter zoon wijlen Jan Clokgiter. Een visgeweer in die Aa bij een stuk beempt die Weest.


1429-1430 Bossche Protocol folio 176 verso
Mechteld dochter van Ghijb vander Voert zoon wijlen Henrick van Oricheven wijlen Clarissa
dochter Peter vanden Vosberch. Everart Aerts vander Haghen. Henrick Loze. Hendrik Peters
vanden Vosbech.


1429-1430 Bossche Protocol folio 193 verso
Jan van Doerne zoon wijlen Gevart van Doerne zoon wijlen Willem van Doerne. Jan Willems
vander Wijngart. Jan van
Kessel. Herman van Zelwich alias vanden Loo. Dirck Jans die Bruijn.


1429-1430 Bossche Protocol folio 198 verso
Gerrit vander Hoeven. Jan van Hedel zoon wijlen Jan Rijtvenne. Jan natuurlijke zoon van
Aert van Hackenem


1429-1430 Bossche Protocol folio 236
Henrick vanden Vosberghe Peterss man van Zwevelt. Jan van Bruheze zoon wijlen Jan. bezit
de hoeve 't guut ter Vloet.. Henrick Bac zoon wijlen Willem Postel, man van Mechteld
Hendrick van den Vosberghe. Jan van Bruheze, bezit 't goed ten Papenvenne. Jan van Broegel
kremer. Zweveld dochter van
Hendrick vanden Vosberch en Zwevelt.


1429 Archief Willebrordusparchie centrum Deurne inv. I-IV.B.1 en 2
Zeer eerw pastoor
Interessant stuk! Ik ben erop uit geweest om in de Bakelse protocollen iets te vinden maar ....
beginnen pas met 1625 dus daar vinden we niets. Toch heb ik bij die gelegenheid iets
gevonden nl. een deel van het archief van de Duitse ridders: aanwinst van het archief in 1554-
stukken uit de Duitse bibliotheken; oorspronkelijke acten met schepenzegel er nog aan en fijn
geconserveert.
Ik heb nog veel van gezien, maar gevonden een stuk van Handel 1491 7 stukken van de
Veldheuvelsche kapel 1429- 1432- 1435- 1442- 1446- 1452- en 1454 het eerste, dat van
1429 zal verbazend moeilijk te lezen zijn, dat van 1454 heb ik reeds overgenomen, het is een
verpachting van heer Marcelis van den B[erg], rector der kapel. Ook in het Deurnesch archief
nog een paar belangrijke stukken gevonden, onder het krachtige en voorzichtige bewind van
pastoor Roijmans in den tijd toen, "de [gemeijns] schade [...] ende onheijl als oock overmits
den groote sterfte swaere [oirloghe] als bederffenisse den schoon dorpe daervoor overcomen",
en "Jan van den Boomen, selfen binnen den Bossche in ghijsselinghe was gehouden"een
uitgebreid proces van pastoor Roijmans in heel het [..]us der heerlijckheijt, met goedkeuring
van {Thonius of Jhorius] over een erfenis aan de H. geest gemaakt in 1557 van het goet de
Cuijlheuvel. Ook nog een eigenaardige gemeenterekening uit 1638 die een het licht werpt op
den hoirigen [...]. Mijn stuk is in de Bossche bijdragen niet opgenomen; goddank nu zal ik
mij met zulk werk niet meer druk maken. Ik schrijf voorloping ook niets meer, ik heb er geen
tijd voor. De stukken krijgt U op tijd terus. Th. Goossens.
1.
Willem Art wijlen natuericken soen Everarti Nouwe als wittige man ende momboir Geertrude
sijn wijfs heeft overgegeven ende erffelic vercocht Jan wijlensoen Henricus Promen een stuc
lants in eene camp die Henricus Promen te weijen p[f]lacht en wonechtich aen was, gelegen
inder parochie van Doerne tusschen erfenisse Wilmen Henrics Promensoen, aen deen sijde;
en erfenis Margrieten Henricus Promendochter was aen dander sijde, mette eene eijnt
strekkende aen die gemeijne straet als sij seijden ... te weten voor alsulcke pacht ende onraes
als men daerin erfelic en eerlic schuldich is ende te gelden als daer die kinderen Henricus
Promen was opgedeelt. Henricus en Art vercoeper heeft op dit voor; stuc lants het melinghe
vertegen tot behoef Jans coepere voers; ende geloeft voers; etc.. datem medio maart. (jaar ?)
2.
Leendert Janssoen van der Heijden heeft erfelic vercocht Gevert Mercelissoen, vijf lopense
erffrogge der mate van Helmont, onse vrouwe lichtmissedach te gelden te weten ut huijs ende
hofstat .. in de parochie van Doerne gelegen tusschen de erfenisse goederen voirs; aen deen
side strekkende aen die gemeijne straet als si seijden ende heeft daerop helmelinghe vertegen
tot behoef Gevert voirs; etc..
3.
Lijsbeth wittige dochter Jans Hazen was met haer gecosen momboir die sij bij vonnis der
scepen vercregen heeft, heeft overgegeven Jan den Haze haeren wittige brueder al wat heur
aengestorven is na dode huere vaders die men hiet Jan die Haze ende al wat huer
aangestorven is bij dode van huere moeder sso waer dat gelegen is of vonden mocht etc..
4.
Item Lambert Vreijnsen, heeft overgegeven ende erfelic vercocht Sijmon Peters Vermuelen
en Margriet, wittige kinderen wijlen Vermuelen van Loen tien lopense rogge ijaers erfpacht
der mate van Helmont alle jaer te gelden erfelic te betaelen op onse lieve vrouwe lichtmisse,
mede nog Lambert voers; vertijen en vercocht heeft tegen Art Bruijstensoen was gelic die
scepenbriev van Doerne daer opgemaeckt uijt eene stuc lants gelegen tot Loen onder de
parochie van Doerne tusschen erfenisse F. Vrancken rn huere kinderen aan deen side,
Molendixs aen daneder side en heeft die tien lopense rog erfpacht voirs; ende op de
scepenbriev helmelinghe vertegen etc..
5.
Item Jan Art Mabeliensoen, was als man ende momboir zijns wijfs, heeft overgegeven ende
erfelic vercocht Jan Dirc van Liesel een mauwer erfpacht der mate van Helmont welc mauwer
rogge voirs; hi sculdich was te gelden Jan van Liesel voirs; dat te weten was een stuc beems
inde parochie van Doerne gelegen in den nieuwe beempt te Liesel aen erfenis Heer Wilm van
Bergelen, deen side, aen de voirs; coepers aen dander side ende streckende tegen Aleite
Geverts en huer kinderen gelic die scepenbrieve van Doerne daer opgemaeckt in de helft. en
Jan vercoep voirs; heeft hierop helmelinge vertegen etc..
6.
Item Art Vrancken heeft gegeven Wulleme Petersoen van den Ven van Meiel sine hooi
gelegen tot Loen elc hi onderhande heeft ... Wulleme sal dese lant van sine cor[ve] [scove]
Item soe sal Wullm voers; drie vijmen [scove] op die huijsinghe decken getuijgen als scepen
Andries van den Seijlberch, Corstiaen ... en Guedert [A]cmans en Henric Verlinden. datum
10 daige in den Prijl.
7.
Lambrechte wittige dochter Lambrecht van Liessel, was met hueren gecosen momboir die si
met vonnis van scepen verceghen, als daer gewoenlic, heef overgegeven ende opgedragen
Lambrechten naruurlijke soen Lambrecht van Liessel, alsulcke goederen als haer
aengestorven sijn na dode Lambrechten van Liessel haren vaders, in de parochie van Doernen
gelegen ende heeft daerop helmelinghe vertegen etc... Dorn 3e post Pascha.
8.
Jut. Kathelijn, Jan van Doerne, geloevende voir Lijsbeth dochter Geverts van Doerne, hebben
samenterhand overgegeven en opgedragen Lambrecht van Loen, onse medescepen, ene beemt
inde parochie van Doerne gelegen, geheten den Haigebeemt, tussen erfenisse Andries van der
Haige den ene side ende erff. Maes van der Venne ende erve Willem sijn soen, mette andere
side; met de andere eijnde aende erffene kinderen B[uinen] was ende mette andere eijnde
strekkende aen erffene Joffr. Jutte van Doerne, overs tot behoef Jacobs A[spers] 13 daighe
aprilis.
9.
Item Henric Gevardensoen van Doerne, heeft erfelic verpacht Willemen sijne broeder al
alsulcke erfene als hem aengestorve is als dode sinen vader en sine moeder met al sulcke
chijns en [..] als men daervoir [sculdich is] gelegen inde parochie van Doerne en van Asten of
wairt gelegen is of bevonden mach weerden in diepen of in droogen. Item Wilm
Gevardensoen van Doerne liet ende kent dat hi erfelic sculdich is te gelden Henricken
Gevardensoen van Doerne sine broerderderdenhalf mud erffrogge der mate van Helmont alle
jair op onser vrouwwe lichtmissedach den voers Henricken te gelden ende erfelic te betalen.
10.
Item Lucas Bruijsten Albrechtensoen was als wittige man en momboir van sijn wijfs heeft
overgegeven ende opgedragen Jan Wulmesoen van Dielscot alsulcke gedeelt als Lucas voers;
vercregen heeft tegen Jan den Bemer van Liedorp aldair te weten alsulcke Joesten gedeelt als
Jan die Bemer aengestorven is na dod sijnder vrouwe sie Wilme wijf van Dielscot was, alsoe
inden camp tot Dielscoet gelegen is behandelde Lucas sinen [..]wech en Lucas heeft daer
helmelinghe op vertegen tot behoef Jans vercoeper etc..
11.
Item Jan die Bremer van Liedrop als man ende momboir sijns wijf liet ende kent dat Lucas
Bruijsten Albrechtensoen was, ende Jan Wulmesoen van Dielscotsullen moegen [cwitquiten]
van de pacht die si hem jaerlics ut geldende sijn dat te weten van den vijf mud rogs ende enen
sesten mud tot alle jaeren alsi mogen ende comen op onse lieve vrouwe lichtmissedach ende
ellic mud rogs te quiten voer dertich gulden vuijt die mate der Hertoghen van Brabant oft
paijement dat daer goet voor is.
datum nona die febr.
12.
Guedersoen Verbeerne was heeft overgegeven ende erff. vercocht Henricen Heijnen
Merelmanssoen was een mud erfrogs Jan natuerlijcen soen Arts van Doerne ende Iden
Lijsskens geloeft hadde te ghelden erfelic en te betalen alle jaer op onse vrouwe lichtmissdach
Maes Wullem van der Beerne der mate van Helmont unt die scepen letteren van Doerne
daerop gedicht ende gemaeckt opdat voers; mud rogs en op den brief daerop gedicht ende
gemaeckt en Dirc en Jan gebrueders oock wittig kinderen Maes van Beerne was sijn broeders
hebben mede vertegen opdat mud rogs voers; tot behoef Hennics voers; hem en voers;
medebroeders doorgegeven, opgedragen etc.. medio febr.
13.
 Henric ... soen wijlen Henrijcs Merelmans was lijt ende kent hi jaerlijcs erfelic sculdich en te
vergelden Claes, wittige soen Henric Merelmans, sinen broeder een mauwer erfrogs der mate
Helmot te betalen alle jair op onse vrouwe lichtmissdach, welcke mauwer rogs Jan,
natuerlicke soon Arts van Doerne bij Iden Lijsken sijn moeder sculdich was ende dat uijt de
erfenisse wete jan verpacht ende vercrege\hen Maes Verberne en geleghen in die parochie
van Doerne ter stede geheijten den Hanen[berch], tussen erfenisse ende goederen van [...]
toebehorende aen beijden etc..
Item Henric als wittige man ende momboir Iden heeft erfelic vercocht Henricen en Dercen,
natuurlic kinderen van wijlen Jan Jans vande Heitract sess lopense erfrogge te wete sess
lopense rogs Ide Bruijstens K[..]kersdochter gecocht hadde tegen Henric van Herteberch gelic
die scrijfbrief van Doerne dair opgericht ende gemaeckt etc.. datum 18 daigen febr.
13
Lambertsoen wijlen Jans der Braken lijt ende kent dat hij erfelic is te gelden Jan wijlen
Henricsoen van Weerdinghe 2 mudde rogs sjaers erfpacht der mate van Helmont alle jaer te
betalen op onse lieve vrouwe lichtmisdach, goederen gelegen ter Braken met sijne
toebehoorten in de parochie van Doerne etc..
14.
Jan wijlen Henricsoen van Weerdinghe, als man ende momboir van Aleijten heeft erfelic
vercocht lambrechte wijlen soen Jans van der Braken, alssulcke gedeelt als hem aangestorven
is na dode vaders en moeder sijns wijf met alle sijne toebehoorten, gelegen in diepen ende
drogen inde parochie van Doerne ende van Braken of tot wat stede dese voers; gelegen is
waren of bevonden weerden het si van huijsinghe ende van erfve ende goet dair helmelinghe
op vertegen etc...
15.
Henric nat. soen Daniels geheijte Heijnen soen lijt ende kent dat hij op alsulcke gedeelte ende
erfenisse als hem aengestorven is na dode Jans van Braken sijns sweers (zwager) ende sijn
wijf tot behoef Lambrechts .... ende geloeft dat voers; gedeelte te vrijen ende te weren etc...
16.
Lambrechtsoen wijlen Jans van den Braken heeft overgegeven ende opgedragen Henricen,
natuurlic soon Daniels geheijten Heijnesoen al alsulcke gedeelte als hem toe behoorende is
van Jan sijne swager voers; in de parochie van Braken gelegen ende Lambrechts voers; heeft
op dat gedeelte etc...
17.
Jan Guedert Snabbensoen lijt ende kent dat hi overgeven en opgedragen heeft Jan wijlen
Henricsoen van Weerdinghe een stuc lants te weten tvierde deel daeraf ende gelegen inde
parochie van Vlierden en eene broecke geheiten Cattegoir neve erfene Jan Bots aen ene en op
die andere .... in scepenbrieve van Doerne dairop gemaeckt heeft hlelinghe vertegen etc..
18.
Jan van Bruheze heeft vercocht Maessen nat.soen van El[s]ten een lijfrente van zeventie en
een halve mud rogs sculdich ende te gelden den voers; Jan van Bruheze. Melis Maessoen van
der Bernen.
19.
Voers; wederom overgegeven tot Jan van Bruheze of tot sine erfgen. des gelijck nae dode
huerer leider Maes ende sijn wijfs ende Jan voers; etc...
20.
Jan gheheite die Haze heeft overgegeven ende erfelick vercocht Willemen Janssoen wijlen
van de Velde een huijs met scure, hofstat ende erfenisse oft een stuc lants daertoe ende
aengelegen met alleen toebehoorten des voers; huijs met scure etc.. in de parochie van
Doerne gelegenn omtrent erfenisse Heer Jans Wouterssoen, priester, deen side ende Jans
geheijthe die Haze der voers; copers vader aen ander side en strecken van de gemeijne straete
tot aen die gemeijnte van Doerne, gelijck die principael litteren van Doerne daerop gedicht
ende gemaeckt wel ander enckelt ende begrijpt ende Jan die Haze vercoeper heeft dit huijs
etc. op dese helmelinge vertegen etc..
21.
Item Dirc Joeste van der Berrum heeft erffelic vercocht Renier Haengreve een stuc lants
opgheen Beerem gelegen inder parochie van Doerne aen erfenis kinderen Arts Krakelaers
was. metter eene siden; ende erfene Peters van den Hovel, metter ander siden; metten enen
eijnde neven erffenisse der kijnderen Arts Krakelaers ende aen die gemeijnte van Doerne,
geheithen die Beerumsrijt van Asten gheleghen, welc stuc beemps voers; Dirc voers;
vercregen ende gecocht heeft teghen Henric Vleeminck aen erfenis kinderen Vrancken van
Loen was aen een side; en erfene kinderen Wilms Scampers van Liesel, aen dander side;
mette ene eijnde gelegen aen die gemeijnt van Asten, metten andere eijnde gelegen op die
gemeijn Aa, welc Aa lopende is tusschen den gericht van Doerne en van Asten als si seijden -
tot behoef Luijtgarde ende Wilme, natuurlijke kinderen Dircke.
8-2-1429 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3789 (oud R 216) akte 915. fol. 152v. 1420/1429
ongenummerd blad
(gedeeltelijk weggewreten)
Floris ...... van Doeren tot behoef
.... drie loepen rogs erfpachts ut enen sleyken zestersaet roglants tot Doeren
e.z. erf Dirics van der Emmelijs
a.z. erf ......
e.e. die gemeynt van Doeren
a.e. erf Jans van Bruheze
welc drie loepen erfpachts ..... die voirs. Gherit teghen Janne geheiten Bucsken (?) voirtijds
gecocht ende vercregen hadde.
Jan Berbiers        - schepen
Godert van der Capellen - schepen
8 februari 1429


26-2-1429 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
[vgl. inventaris Duitse Orde (RANB 272) inv.nr. 1370; pk]
1429
Jan van Bruhese, soen wilner Jans van Bruhese man van wapenen tuijchde eerlick en kende
dat hij jaarlick ende erffelijck schuldich is te ghelden der capelle offten bedehuijse des
heijlichen Sinte Antonijs tot Doernen tien loepen rogs erffpachts der maten van Helmont,
welcke tien luepen rogs dese van [..] van Bruhese wilner Jhans soen voerscr. heeft geloeft aen
die hant Vrients wilen Noeijen Vrients soen tot behoef der voerscr. capelle off bedehuijse
allen jaer op Onser vrouwen lichtmijs dach purificatie te ghelden ende erffelick te betalen tot
eenen jaerlicken ende erffelicken pacht als van twintich luepen rogs sjaers, die Maes wilen
Melis soen ende Lemmen sijn broeder den voerscr. Jhan jaerlicks gheldende sijn uijt
erffenisse gheheijten die Wijen ten stede geheijten Velthoevel gelegen [t]husschen erffenissen
Vrijents voerschr. ende Aernt Lemmens soens ende Jan voerscr. heeft geloeft op hem ende op
sijn goet den voorscr. Vrient tot behoef der voerscr. capellen off bedehuijs desen voerscr.
luepen rogs erffpachts te weren van allen voercommer als voer dese voerscr. tien luepe rogs
erffpachts voerscc. Getughe waren hierover scepenen tot Doernen Jan Mijchiels, Dirc
Muerse, Geert Goderts soen, Jan Willems soen, Dirc Truijen, Heijn Verbeeck. Ons Heeren
dusent vierhondert neghenentwentich opten sessentwentichsten dach in Sporckel.
in dorso: Altare St. Anthonii


29-3-1429 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 18. fol. 4v. 1429/1434
Arnt wilen Henric Weylarts soen heeft vercocht Willemen sijnen oem wilen Arnt Weylarts
soen tot behoef Mechtelden Arnt W. sess loepen rogs jairlics ende erfelics pachts den maten
van Helmont ende binnen den prochie van Doeren te leveren ut sijnen huysinge hofsteden
ende hove ende den camp dair toe behorende daer bij en aen gelegen te Doernen
e.z. Jans van Heel
a.z. die gemeynt aldair.
Arnt Peter Meeus soens soen - schepen
Jan Bant               - schepen
29 maart 1429
4-5-1429 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 39 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Joffrouw Kathelijn weduwe Gevard van Doerne maakt haar accoord met haar
kinderen Everard, Henrick, Gevaert, Claes, Margriet met haar man Jan Henrick Oedensoen en
Lysbeth met haar man Aert die Bruyn.


4-5-1429 1428-1429 Bossche Protocol folio 227
Amelis Sceversteen verhuurd voor 6 jaar vanaf Pinsteren a.s aan Jan Peter Vrancken soen de
hoeve tguet te Papevenne, Vroeger van Gevart van Doerne. om 16 mud rog Helmondse maat
op lichtmisse en 2 pond was aan St Katharina broedescap in Den Bosch. op 't feest van St
Katharina. Huurder moet elk jaar voor verhuurder een koe laten weiden, op de weiden om de
hoeve.


27-6-1429 1428-1429 Bossche Protocol folio 243
Engel natuurlijke dochter Aert vander Ghoer doet t.b.v. Jan Coudernaij afstand van alle
beesten en bijen van haar vader, die Jan Caudernaij hield namens Aert vanden Ghoer in
Liessel. Aert had die beesten en die bijen vermaakt aan Engel.


21-9-1429 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 2
JAN soen wilen PETERS VAN DER DONSCHOT heeft erflic vercocht etc. ANDRIES soen
wilen HEYNEN NAUS van WEERT een mud rogs rogs jairlics ende erflics pachts ut enen
camp lants metten huysinge dair op staende geheyten ten doiden ven inder dingbanc van
Vlyerden
e.z. LUCAS BRUYSTEN AELBRECHS soon ende voert aen die gemeynt ende die gemeyn
strate aldair
Belast met grondchijns.
op sente Mathijsavont 1429


4-12-1429 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 51. fol. 8v. 1429/1434
Jan van Rixtel wilen Jans Camerlinx soen was heeft erflic verpacht ..... wilen Henrix Mutsarts
soen was van Dornen die een helft van enen ..... beemts dair af die ander helft toebehorende is
Jan Henrix ..... Bakel ende welc twe helfte van den halven buenre beemts ..... ende deylende
sijn ende welc half buenre beemts
         die aa op die hoghe beemde metten eenre
         metten andereziden neven erf des
         voirs. heeft helmelinge vertegen etc.
jaerlix ende erflix pachts te betalen Jan den verpechter - betreft 4 lopen rogs erfpachts binnen
Helmont te leveren.
Art Orssen - schepen
Jan Bant - schepen
op Sunte Barbaren dach 1429


1430-1431 Bossche Protocol folio 10
Jan van Doerne
1430-1431 Bossche Protocol folio 10
Jan van Doernen zoon wijlen Ghevart van Doeren, Heer van Doerne. Bezit de hoeve
Papenvenne. Amelis Scheversteen.


1430-1431 Bossche Protocol folio 12 verso
Dirck Peters van de Donscot. Wijlen Henrick Meijelmans zoon Willem van Buttel, en zijn
zoon Claes. Jan en Hadewijck
kinderen van wijlen Jan van Authuesden.


1430-1431 Bossche Protocol folio 19
Thomas Willems vanden Heijden, de man van Gieliske dochter Hendrik de Wolf. Amelis
Scheversteen Specier.


1430-1431 Bossche Protocol folio 28
Dirck Priem, man van Engel dochter Jan vander Hegghen. Jan zoon wijlen Jan vander
Hegghen.


1430-1431 Bossche Protocol folio 58 verso
Jan van Bruheze. Jan zoon wijlen vanden Bogart. Jan, Willem en Mabelia kinderen van
wijlen Marcelis vanden Bogart. Goijart van Gemert.


1430-1431 Bossche Protocol folio 88 verso
Jan van Rut zoon wijlen Peter vander Meervoirt. Aert Weijlarts zoon wijlen Gerit, de man
van Aleijt dochter wijlen Peter Ketelbueter.


1430-1431 Bossche Protocol folio 95
Henrick zoon van Goossen Caperen en de dochter Henrick
Mutsart. Rijcout Willem Rijcouts


1430-1431 Bossche Protocol folio 98 verso
Willem natuurlijke zoon wijlen Grieten man van Met dochter Willem Pieck. Jan Goijart
Godelofs.


1430-1431 Bossche Protocol folio 99
Jan Jan vander Aa. Aert Weijlart zoon wijlen Gerit, man van Aleijt dochter Peter
Ketelbueters.


1430-1431 Bossche Protocol folio 124
Beel dochter wijlen Andries Tijmmerman en Jut dochter Wauter Ghijsbrechts die Gheijnzer.
Amelis zoon wijlen Gevart Liermans bezat land den Bernem. Wijle Jan Neijcamp, en zijn
zoons Gerit en Jan. Dieck zoon wijlen Roelof vander Bernen


1430-1431 Bossche Protocol folio 126 verso
Peter vander Beernem zoon wijlen Thomas. Aert Vrient zoon van Aert Vrient natuurlijke
zoon van Aert Noijen Vrients. Dirck zoon wijlen Thomas vander Beernam. Jan Jan Dijres
zoon van Lijessel .


1430-1431 Bossche Protocol folio 148
Aert Jan Peters van Krekelhoven, man van Aleijt dochter wijlen Jan vander Hegghen.
Herman Peters van Sent Achten, man van IJda dochter wijlen Jan vander Hegghen. Jan
vander Hegghen zoon wijlen Jan vander Hegghen.


1430-1431 Bossche Protocol folio 158 verso
Goijart vander Heijden van Doerne, kerkmeester van Doerne. Pauwels Willems Haec
H.Geestmeester in Doerne. Meeus de Wael.
Jonkvr. Margriet van Doerne, weduwe van Roelof van Dinter.


1430-1431 Bossche Protocol folio 220 verso
Her Willem van Doerne, kapitteldeken van Eindhoven. Wijlen Margriet dochter Willem van
Doerne. Jorden Zijbrechtss van Hoculem.


1430 - 1431 Bossch prot. fol. 228
Aert Stamelart zoon van wijlen Thomas van den Kelre erfde van Jan vanden Kelre + zoon
van wijlen Jan van den Kelre een deel in een tiend te Rut (Echternachs leen)


1430-1431 Bossche Protocol folio 236 verso
Kathalijn weduwe van Aert Melis van Vlierden en haar kinderen Heer Jacob priester Oda,
Aneliske, Jut en Lijske. Jan Hacken. Jan natuurlijke zoon van Aert Hack.


1430-1431 Bossche Protocol folio 238
Jonfr. Hillegont van Erp, abdis van Bijnderen, belooft aan Jan Leunix van Erpe een pacht van
5 mud rog op


1430 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 12 vo
JAN wittich soen wilen PETERS VAN DEN DONSCHOT heeft erflic vercocht ANDRIES
wilen HEYNEN NAUWS soon van WEERT sess loepen rogs erfpachts ut enen stuc lants
inder dingbanc van Vlierden geheiten die poelstreep
e.z. erf BRUYSTENS VAN DER HEZE
a.z. JANS STOX (?)
e.e. op enen toelwech aldair
a.e. aen die gemeyn straet
Belast met grondchijns.


1430 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 146. fol. 30. 1429/1434
Henric Jacop Haengreefs soen van Beerringhen wittich man Kathelijnen wilen Bruystens
dochter van den Scoetacker was heeft erflic verpacht Andries wilen Heynen Nauwes soen van
Weert was huysinghen ende schuer met haren hofsteden ende hof met enen stuc lants geheiten
die loe ecker dair toe behorende die dair bij ende aen gelegen is inder dingbanc van Vlierden
ter stede geheiten tgoer horsten dat Bruystens Ysbout Horstkens was plach te wesen
e.z. erf Jans van den Haenecker
a.z. erf Dirics van den Scoetacker
e.e. erf Bruystens van der Heze
item een stuc lants geheiten den pexacker
     e.z. erf Bruystens van der Heze ende
         Willem Heynen Danels soen
     a.z. erf Bruystens van der Heze ende
         Kathelijnen van den Scoetacker
item een stuc lants geheiten die meluwe
     e.z. erf Ysbouts Jan Colen soens + erf Dirics van den
         Scoetacker
item een campken lants geheiten thorste campken
     e.z. neven die straet
     a.z. erf Jannes Oden ende Dirics van den Scoetacker
     e.e. erf Ysbouts Jan Colen soens
     a.e. erf Jans van den Haenacker
item een stuc lants den horsten streep
     e.z. erf Godarts van den Hovel
     a.z. erf Willem Heynen Danels
item een stuc lants ter stede geheiten op gheen espen
     e.z. erf Corstiaen Willem Eicmans soen
     a.z. erf der erfgenamen wilen Gherit Sweerts
item een stuc beemts ter stede geheiten op gheen goer
     dat jaerlics rijdende ende deijlende is met enen anderen stuc bemts dair beneven
gelegen toebehorende den erfgenamen Jan Wijflets welc twe stucke beemts te samen gelegen
sijn
     e.z. erf der erfgenamen Bruysten Aelbrechs
     a.z. erf toebehorende den goide ten hove
         wilen Heren Dirics Roevers was
item een stuc bemts gelegen ter stede geheiten in gheen wolfsscot
     e.z. neven een water geheiten daa
     a.z. erf toebehorende den convent van bynderen
         ende den goide te hove wilen Heren Dirics Roevers was
item een stuc bemts ter stede geheiten in ghenen dranck gelegen
     e.z. erf Willems van Dieschit ende
         Jans van den Hudsberch
     a.z. erf toebehorende der heerlicheit van Asten
         ende een water aldair geheiten daa
item een stuc eussels ter stede geheiten in die duypt gelegen
     e.z. erf Dirics van den Scoetacker
     a.z. erf Bruystens van der Heze
     e.e. aen erf toebehorende den goide ten hove
     a.e. aen erf toebehorende den goide ten hudsberghe
item een stuc groeswairden ende rijswas met sijnen weghe ende al sijnre andere toebehoirte
gelegen inden rijsscoetacker alom in erf Dirix van den Scoetacker gelyc dat aldair gepedelt
ende getekent is
item die helft van een stuc groeswairden oft eeussels geheiten die hand (of: haud?) met
sinen weghen gelegen tussen
     e.z. erf Bruystens van der Heze
     a.z. erf Dirics van den Scoetacker te weten die helft
         dair aff die gelegen is neven een stuc erfs geheiten
         den bocht
gelyc allen dese verpachte erfenisse gelegen sijn inder dingbanc van Vlyerden inder prochie
van Doernen ende voirtijds toebehorende waren Bruysten van den Scoetacker Ysbouts soen
ende den voirgs. Henric verpechter als momboir sijns wijfs voirs. toe komen waren van den
voirs. wilen Bruysten van den Scoetacker als hij seide - alse van den voirs. Andries pechter
erfliken te hebben dese voirgs. gepachte erfenisse voir ende omme ses loepen rogs tsiaers
erfpachs die men Heren Peteren van der Straten ut sommighe van desen gepachten erfenisse
erflic sculdich is te gelden ende voir alsulken tsijns van den gronde -
die tsijns ende ses loepen sal Andries jairlix ende erflic op die scoutdaghe gelden ende
sculdich sijn te betalen - Ende voert voir ende omme VII mud rogs tsiaers erfpachts der maten
van Helmont ende opten voirs. onderpande te leveren.
Godert vd Capellen - schepen
Henric Machiels - schepen
des vrijdags nae ons vrouwen dach assumptio anno 1430


1430 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Steven van der Haeghe laet op den groeten Heytraeck 1430. (H. Ouwerling, Geschiedenis
Deurne etc. 1933, pag. 678)


1430 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 145. fol. 30. 1429/1434
Matheeus nat. sn. wilen Matheeus van Stiphout heeft overgegeven Lambrecht van Bruggen
een boenre beempts dat voirtijds Gherit Celen ende Jan sWeders plach te wesen ende gelegen
is inder prochie van Bakel after die dyersdonc in drieen boenre beempts ende is een dirdel
dair aff ende die drie boenre voirs. sijn jairlics tegen een rydende ende liggen
e.z. erf dat Godarts van Sceepstal was
a.z. erf dat Rutger Moedels te wesen plach
welc boenre Matheeus voirtijds gecocht ende vercregen hadde van Heynen gheheiten die
Greve van Doernen.
Godert vd Capellen - schepen
Henric Machiels - schepen
des vrijdags nae ons vrouwen dach assumptio anno 1430


3-1-1430 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Everart van Doerne, man van leen
Arch. de Belg. Cour feodale de Brab. no 487
10-1-1430 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 11
LYSBETH wilen EMONTS dochter VAN DEN VENNE heeft erfliken vercocht etc. ARNDE
haeren brueder sess mud rogs erfpachts tot synen behoef ende mede tot behoef WILLEMS
sijn brueder inder dyngbanc van Vlierden te leveren van ende ut alsulken guede alse der voirs.
LYSBETH toekomen ende verstorven is als sij seyde van den voirgs. wilen EMONT haeren
vader ende LUYTGARDEN haer moeder, soe waer die guede gelegen sijn etc.


20-1-1430 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 62. fol. 11. 1429/1434
Wij Lucas van der Doeseldonc ende Jan Meyssen scepenen tot Helmont doen cont allen luden
dat voir ons komen sijn Wouter wilen Gherit Terlincs soen voir hem ende voir Yden sijn nae
wittich wijf ende hare kynderen aen deen zide ende Gherit, Merten ende Jan des voirs.
Wouters soene die hij van Sophien sijnen yrsten wittige wijve hadde aen dander zide ende
hebben een compositie ende voirwerde tusschen hen gemaect alse van alsulken gueden alse
die voirs. Wouter bij der voirgs. Yden sijnen wijve gecocht ende vercregen hadde ende
namaels bij der voirgs. Yden copen ende vercrigen mach, in desen
manieren .....Merten ende Jan sullen hebben ter stont
ter doit komen sal sijn ende
guede voirs. et sij erve oft
hem jairlix sculdich is te
dingbanc van Doernen gelegen
hem sculdich is te gelden ut
..ken was - item drie loepen
ende vercregen hadde van Willem
ende Gherit, Merten ende Jan
nae Paesschen naest komende
Sophie haeren moeder in
haer moeder voirs. in
die sij vanden voirs.
Wouteren heeft offt crigen mach sullen sullen hebben ende erfeliken behauden allen die
andere guede boven die voirs. staen, erve ende have, die welc Wouter ende Yden te samen
sittende gecocht ende vercregen hebben oft namaels vercrigen sullen soe waer die guede
gelegen sijn etc.
Ende hier mede sullen Wouter Yde sijn wijf haer beyder kynderen aen deen zide ende Gherit,
Merten ende Jan voirs. aen dander zide gesceyden sijn ende erfeliken blyven van den guede
voirs.
20 januari 1430


21-1-1430 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 12
JAN ende HENRIC gebrueders kynderen JAN LYSBETTEN soen wilneer VAN LIESSEL
ende hebben erflic vercocht etc. BRUYSTEN soon BRUYSTENS VAN DEN
SCOETECKER een mud rogs erfpachts te betalen uyt enen stuc lants geheyten den heytcamp
inder dingbanc van Vlierden daer men op sayt viii loepen roggen ende voirt uyt enen halven
buender beemts daer aen gelegen in die haseldonc
e.z. + a.z. erf der nonnen van bynderen
welc mud JAN LYSBETTEN soen VAN LIESSEL voirtijds vercregen hadde van JAN
GOYARTS soon VAN DEN HA(L?)SELDOC ende nu tot hen comen is van haeren vader
voirs.
31-1-1430 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 65. fol. 12v. 1429/1434
Heyn nat. sn. Danels Heynen Danels soen heeft erflic vercocht etc. Andries soen wilen
Heynen Meeuwes soen van Weert een mud rogs tsiaers erfpachts den maten van Helmont ut
enen dirdel van eenen stuc lants geheiten die brake inde dingbanc van Doernen ter stede
geheiten opt vloeynde alomme in die gemeynt aldair gelegen.
Jan Bants        - schepen
Godert vd Capellen - schepen
31 januari 1430


2-2-1430 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 13 vo
JAN wilen PETERS soen VAN DER DONSSCOUT heeft erflic vercocht LUCAS wilen
BRUYSTENS AELBRECHTS soen VAN DEN DODENVENNE een mander rogs erfpachts
ut enen huze hofstat ende hove metter helfte van enen camp lants dair aen gelegen die
voirtijds tot BRUYSTEN AELBRECHTS plagen te behoren, inder dyngbancke van Vlierden
ter stede geheyten ten doden venne, gelyc JAN die vercoper die erfenisse aldair liggende had
ende hem als wittige man KATHELINEN sijns wijfs BRUYSTENS dochter voirs. was van
BRUYSTENS doet verstorven waren.
opten anderen dach in sporkelle
februari 1430


2-2-1430 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 13 vo
ART wilen ARTS sMERSMANS soen was van VLIERDEN heeft erflic vercocht LUCAES
wilen BRUYSTEN AELBRECHTS soen VAN DEN DODENVENNE een mud rogs
erfpachts uyt der helfte van enen beemde geheiten goerbeemt ART behorende ende gelegen te
Vlierden
e.z. erf JANNES OEDEN soens
a.z. MERGRIETEN GODERTS wijf VAN DEN BEERSDONC + kn.
e.e. aen die gemeynte van Vlierden
Belast met sheren tijns van den gronde.
datum ut supra


5-2-1430 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 72
gecanceleerde acte
JAN geheiten VAN DEN SCHOETECKER man van ERMGARDEN sijns wijfs dochter
wilen BRUYSTENS VAN DEN SCHOETECKER heeft erflic verpacht JANNE wilen
PETERS soen was VAN DER DONSCHOT een stuc lants geheiten dnuwe lant met enen
stuxken eeussels geheiten tschoerken daer aen gelegen
neven erf DIRICS VAN DEN SCHOETECKER streckende met e.e. aen erf der erfgenamen
EMONTS [.......] aen erf der erfgenamen GODERT BOX[...]
een stuxken lants geheiten dlodder stuxken
e.z. JANS VAN DEN HUDSBERCH
a.z. [..]
die meerbraeck gelegen neven erf der erfgenamen MERCELIS VAN DEN HUDSBERCH
een gedeelt van enen camp [....]deelt gelegen is tusschen
e.z. + az. erf DIRIX VAN DEN SCOETECKER
e.e. erf sconvents van bynderen
a.e. erf der erfgenamen MERCELIS VAN DEN HUDSBERCH
item noch een stuc eeussels geheiten duypt gelegen
e.z. DIRIX VAN DEN SCOETECKER
a.z. + e.e. erf REYNERS VAN DEN RAVENECKER
a.e. aen die straet aldair
item een stuc heytvels geheiten dhudsberchsdale
e.z. erf DIRIX VAN DEN SCOETECKER
a.z. die straet aldair
e.e. der VROUWE VAN GHENT
item alsulken gedeelt van enen stuc lants alse DIRIC VAN DEN SCHOETECKER sculdich
is te betalen voir die hofstat dair DIRIX schuer nu ten tijt op steet
welc erfenisse voirs. allen gelegen sijn inder dingbanc van Vlierden, voir ende omme den
tijns van den gronde ende een mander rogs ende voert voer ende omme vierdalf mudde rogs
jairlics ende erflics erfpachts.


8-2-1430 (paasstijl) 8-2-1429 (jaarstijl) Verzameling charters Deurne 18-I.29-T.18-18-II.18
1. Gherit Gherits Swerts soen was van Doernen heeft ovvergegeven ende opgedragen den
Helich Gheestmeesteren
2 van Doernen tot behoef der armer aldair drie loepen rogs sjaers erfpachs der maten van
Helmont, welc hij jairlics
3 op Onser Vrouwen Lichtmisdach geldende hadde uut enen sleyken sesterzaet roglants
gelegen tot Doernen in Sceymekers-
4. hove tusschen erfenis Dirics van der Emmelys aen d' een side ende erfenis Willems, Dirics
bruders voirs., aen d' ander side, strec-
5 kende aen die gemeynt van Doernen metten enen eynde ende metten andere eynde aen
erfenis Jans van Bruheze, welc drie
6 loepen rogs erfpachs voirs die voirs. Gherit tegen Janne geheiten Butsken voirentijds
gecocht ende vercregen hadde gelijc
7 scepenletteren dair op gemact dat volcomeliken inhauden ende begrijpen, welker
scepenletteren die voirg. Gherit Gherits
8. Swerts soen was van Doernen gemechticht heeft den Heilich Gheestmeesteren tot behouf
der armer voirs. met allen hoeren
9 rechten ende inhaut ghelijc hij dierre mechtich was ende heeft dair op ende op die voirg
drie loepen rogs sjairs
10. erfpachs voirs. helmelingen vertegen tot behouf der armer voirs., geloevende hen dat
ovvergeven, opdragen, mechtigen,
11 vertiden ende alle saken voirs. ewelic vast ende stedich te hauden ende alle commer van
sijnre wegen dair in wesende aff te doen
12. op hem ende op allen sijn goet. Getugen waren hierovver scepen tot Helmont: Jan
Verviers ende Godart van der Capellen.
13 Gegeven in 't jaer Ons Heren doe men screeff dusent vierhondert ende negenentwintich,
acht daghe in februario
in dorso aantekeningen in verschillend handschrift: - die Heilich Gheestmeesteren van
Doernen tot behouf der armer - 8 februari 1430 (29) Heilige Geest


26-2-1430 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Het oudste stuk, dat mij betreffende de kapel bekend is, dagteekent van 26 Februari 1430.
Volgens het verslag der Kerkvisitaties in 't oude bisdom van Den Bosch over 't jaar 1616 is
rector der St. Antonius-kapel: Lambertus, priester der Duitsche Orde, die in zijn plaats echter
de bediening overliet aan Cornelis Fransen, die te Deurne kapelaan was en in 1645 tot vicaris
of pastoor van Bakel benoemd werd.


7-3-1430 RA Brussel
latijnse akte waarvan de inhoud ongeveer als volgt luidt (sorry, ik ben geen latinist PK):
Johannes genaamd van Vlierden, de zoon van wijlen Daniel van Vlierden, verkoopt erfelijk
en wettelijk aan Johannes genaamd de Meester, die optreedt namens Petrus, Johannes,
Geertrudis en Catharina, broers en zusters en kinderen van wijlen Johannes van Gageldonck
zijn erfdeel, jaarlijks te gelden in Den Bosch op het feest van Maria Lichtmis, gaande uit de
hoeve genaamd de Haenecker in de parochie Doerne in de jurisdictie Vlierden. 7 maart 1430.
zie ook: H.A.M. Beijers Vlierden in het Bosch Protocol 1368-1700" blz. 12 BP 1201 fol. 60
vs


22-4-1430 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 108. fol. 20v. 1429/1434
Jan van den Hoven wilen Arts soen van den Hove die die selve Art wittelic gewonnen ende
vercregen hadde van Hillegonden wilen Jan Arts dochter was heeft erflic overgegeven etc.
Jan Machiels soen van Doernen sestalf loepen tsiaers erfpachts der maten van Helmont die
Jan Machiels sculdich is te gelden ut sekeren erf inder dingbanc van Doernen die Jan
Machiels voirtijds van der voirgs. Hillegonden in enen erfpacht vercregen hadde.
Art Peter Meeus soen - schepen
Godert vd Kapellen - schepen
22 april 1430


17-5-1430 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne (Everard van)
Everaert van Doerne, uit crachte vam schepenen brieven van Loeven sal ontfaen [Wadert],
Wedert, Heze ende Leende metter voechdien ende 11 (elf) hoeven lants te Leende
Ce relief sans date suit celui du 17 mai 1430
Arch. de Belg. Cour feodale de Brab. no 487


24-6-1430 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 23 vo
JAN wilen HENRIC DANELS soon heeft gekent ende gelijdt dat hij DIRICKEN VAN
HELMONT synen swager die KATHELYNEN syn dochter heeft, erflic sculdich is te gelden
een mud rogs jairlix ende erflix pachts die JAN geloeft heeft DIRICKEN te gelden in
afcortinge sijns huweliks goets dat hij hem metten voirgs. KATHELYNEN voirtijds geloeft
hadde te gelden ende opten onderpande te leveren ut enen eeussel omtrent twe buynre groet
inder dingbanc van Vlierden ter stede geheiten opt vloeteynde
e.z. erf toebehorende den goede te bottel
a.z. erf des convents van bynderen ende der erfgenamen sLEPPERS
Belast met sheren tsijns van den gronde.
des dynsdags voer Sente Jans dach baptisten 1430
30-6-1430 Bossch prot. 1429 okt - 1430 fol. 116
Jan van Redingen zoon van wijlen IJsbout van Bergelen verkoopt aan Jan zoon van wijlen
Gerit vander Strathen 1/4 deel (geerfd van ouders) in een hoeve van w IJsbout op Huesden en
in landen, beemden, heiden en weiden daartoe behorende - lasten een grondcijns; 2 mud rog
aan Peter Wit; 1/4 van 10 mud rog aan Margriet Hectoers en aan Gerit en IJsbaut zoons van w
IJsbout voorn. en 1/4 van 56 vat rog aan Goossen Stamelarts en Lijsbeth vanden Ravenacker


30-6-1430 Bossch prot. 1429 okt - 1430 fol. 116
Jan van Redingen z w IJsbout van Bergelen heeft opgedragen aan Jan z w Gerit van der
Strathen 1/4 deel van een hoeve (van w IJsbout) op Huesden (Jan had dat 1/4 deel verkregen
van zijn broer Henrick) - 1/4 van 3 vat rog aan een altaar in Asten
1429 okt - 1430 fol. 153 vs. Goossen van Berkel, Heer van Asten, bezit de hoeve "'t Hofgoet"
bij 't kasteel en de windmolen van Asten - Jan en Claes broers van Goossen van Berkel - mr.
Marten van Zoemeren


1-8-1430 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 24 vo
JAN geheiten BERCMAN wittich man HEILWIGEN sijns wijfs dochter BRUYSTENS
geheiten VAN DEN SCOETACKER heeft overgegeven etc. BRUYSTEN synen swager den
voirgs. HEILWIGEN brueder inden name ende tot behoef des voirgs. BRUYSTENS VAN
DEN SCOETACKER sijns vader twe mud rogs erfpachts die welc JAN jairlix geldende
hadde ut eenre huysingen hove ende lant gelegen tot Vlierden
e.z. erf des cloesters van bynderen
a.z. erve REYNERS ARTS soens VAN DEN RAVENACKER
e.e. aen die straet
a.e. erf BRUYSTENS VAN DEN SCOETACKER
item ut enen eeusel geheiten die brugsteghe gelegen by der beersscotter ijnde neven erf
WILLEMS VAN DER BEERSSCOT
item ut enen stuc lants aen dat eeusel gelegen
e.z. + a.z. erf REYNERS ARTS soens voirgs.
ende noch ut enen halven buenre bemts oic tot Vlierden
e.z. + a.z. erf DIERC VAN DEN BERSSCOT
welc twe mud rogs die voirs. BRUYSTEN BRUYSTENS soen VAN DEN SCOETACKER
voirtijds tot behoef HEILWIGEN sijnre zuster uten voirs. onderpande geloeft had te betalen.
op Sente Peters dach ad vincula 1430


24-8-1430 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 31 vo
WILLEM BRASS WILLEM BRASS soen van VLIERDEN heeft erflic vercocht
BRUYSTEN VAN DEN HEZE een mud rogs tsiaers erfpachts te gelden ende te betaelen
ende opten onderpande te leveren ut enen stuc lants inder dingbanc van Vlierden
e.z. erf den erfgenamen wilen PETERS VAN DER DONSCOT
a.z. + e.e. erf BRUYSTENS scoepers
a.e. erf den erfgenamen wilen ARTS VAN DEN BEERSCOT
item ut enen stuc lants geheiten die meluwe
e.z. erf REYNERS VAN DEN RAVENACKER
a.z. erf JANEES ODEN soens
e.e. enen wech aldair
a.e. enen beemt REYNERS VAN DEN RAVENACKER toebehoerende.
Belast met tsijns.
op Sento Bantholemeus dach 1430


8-9-1430 Documentatie L. Boeije
Vonnis tussen Hendrik van Helmond en zijne medeplichtigen contra de Landcommandeur
van Gemert nopende de Peel.


21-12-1430 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 175. fol. 38v. 1429/1434
Jan geheiten die Haze van Dornen heeft erflic vercocht etc. Jan geheiten van den L(B)ocht
Jans Jans Lambrechts soens soen van Milheze drie lopen rogs tsiaers erfpachts der maten van
Helmont ut enen huyse ende hove tot Helmont in die cloesterstraet doer den poerte
e.z. erf Truydekens Spaercoets dochter was
a.e. erf Erkens Cloets wilen Willekens Didden soens
     van Milheze
welc huys ende hof voirtaen Arts van Helden waren ende nu ter tijt toebehorende Lemmen
Lemkens des Valkens (?) soen was ende die selven Lemmen gheerfpacht ende vercregen had
tegen Jan den Haze voirgs. voer negen loepen rogs.
Schepenbrief van Helmont -
Jan Bant          - schepen
Godert vd Capellen - schepen
Sente Thomas dach 1430
fol. 39.
hier volgt een stukje latijnse tekst ondertekend door de Platea


1431-1432 Bossche Protocol folio 11
Henrick Vaeck van Tefelen. Robbert Robbers van Neijnsel.


1431-1432 Bossche Protocol folio 15
Jan zoon wijlen Goossen Kaaberens. Andries Gevart van Drie jaren. Kathalijn weduwe van
Ansem Godenss en haar kinderen Goijart, Goossen, Henrick, Ansem, Lijsbet met en
Kathalijn. Willem zoon wijlen Daniel Noijen van Doerne.


1431-1432 Bossche Protocol folio 15 verso
Jacob Gielens die Cuper. Jan van Bruheze. Aert Lemmens.


1431-1432 Bossche Protocol folio 24
Jan Goossen Kaberens. Andries Ghevarts van Drie jaren.


1431-1432 Bossche Protocol folio 26
Willem van Kuijck natuurlijke zoon wijlen Claes van Kuijck.
Aert Scheversteen.
1431-1432 Bossche Protocol folio 84
Een windmolen van wijlen Willem van Doerne, nu van heer Willem van Doerne
kapitteldeken in Eindhoven. Jan zoon wijlen Gevart aan Doerne en Peter Jan Dirxs man van
Kalhalijn dochter wijlen Gevart van Doerne en Aert Goijart Thijss man van Heilwig dochter
Aert van Doerne. Willem Loijer natuurlijke ???


1431-1432 Bossche Protocol folio 84 verso
Willem van Doerne zoon wijlen Aert en Jan van Stockem,
schoonzoon van wilen Gevard van Doerne. Bezitten ook een deel in de windmolen. Jan van
Ouden zoon wijlen Willem Loijer. Jan van Bruheze.


1431-1432 Bossche Protocol folio 93
Henrick Goosen Kaperuijns. Franck Peter Vrancken zoen, de man van Truda Goossens
Kaperuijns. Claes Meijelmans. Jan Weerhout.


1431 - 1432 sept Bossch prot. fol. 109 vs.
Over het huwelijksverdrag tussen Henrick van Berkel zoon van wijlen Gerit van Berkel en
zijn vrouw jonkvrou Geertruyt dochter van Aert van Wijck (Heer van ... en H ..) - Henrick
bezit die Pertiende (Astens leen) - Goossen van Berkel Heer van Asten en zijn broers Jan en
Claes


1431-1432 Bossche Protocol folio 115
Floris, Laureijns en Agnes kinderen van wijlen Goijart die Wijze. Pauwels die Kerssemeker
zoon wijlen Willem. Jan die Vijsscher zoon wijlen Peter die Vijsscher


1431-1432 Bossche Protocol folio 120 verso
Happert van Doernen zoon wijlen Claes zoon wijlen Everart van Doerne en Lijsbet Claes
Scilder. Wijlen Aert Lambert vander Haghen man van Kathalijn dochter wijlen Everart van
Doerne en Lijsbert Claes Scilder. Jan, Aert, Lambert de oude, Lambert de jonge zoons van
wijlen Lambert vander Haghen zoon wijlen Aert Lambert vander Haghen.


1431-1432 Bossche Protocol folio 120 verso
Jacob zoon wijlen Gielis die Cuper


1431-1432 Bossche Protocol folio 136
Willem Loijen natuurlijke zoon wijlen Mr. Jacob Groij. 'T groot ziekengasthuis in den Bosch.
Wijlen Willem van Doerne, bezat een windmolen. Wijle Roelof van Dijnters, man van Jonkv.
Margriet dochter wijlen Willem van Doernen. Lijsbet dochter wijlen Ghevart Meliss. Lambert
Jan Ghijben, man van Hilleken Gevart Melis. Jan Peter Vrancken man van Engel Gevart
Melis.


1431-1432 Bossche Protocol folio 153 verso
Aart Rover Wisman zoon wijlen Wisken Dirck Neven. Gevart, Aert en heer Willem, zoon
van wijlen Willem van Doerne. Bezitten de windmolen van Doerne. Wijlen Roelof van
Dijnther. Eufemia weduwe van Roelof van Dijnther.


1431-1432 Bossche Protocol folio 167
Jan die Smit zoon wijlen Peter man van Mechteld dochter wijlen Jan Brugman. Dirck Henrix
van Moerze. Mathijs Wijnrix vander Heiden.


1431-1432 Bossche Protocol folio 205
Henric zoon van Goossen Caperen. Franck Peters van Buttel.


1431-1432 Bossche Protocol folio 228
Wijlen sDekens. bezat de hoeve 'tghout ten Cleijne Buttel.


1431-1432 Bossche Protocol folio 284 verso
Heer Willem van Doerne, kap heldeken in Eijnhoven. Jan Gevart van Doerne. Peter Jan
Dircx. En Aert Goijart Thijs, bezaten de windmolen van Willem van Doerne, vroeger van
Gevart en Aert van Doernen. Roelof van Dinther, schoonzoon van Gevart en Aert. Jonkv. Jut
dochter wijlen Gevart van Doerne. Jan van Stockem, man van Lijsbet dochter Gevart van
Doernen


1431-1432 Bossche Protocol folio 302
Jan Peter Vrancken, man van Engelke Ghevart Melis. Lambert Jan Gijben.


1431-1432 Bossche Protocol folio 359 verso
Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Noijen van Doerne. Bezit de tiend van Bakel, Doerne
en Ghemert.


1431 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 213. fol. 48. 1429/1434
Jan van den Grave Jans soen van den Grave wilen was heeft erflyc vercocht etc. Jan die smyt
Peter Mauwaerts soen van Dornen vier mudde roggen erfpachts der maten van Helmont, die
welc Willem wilen Willems soen van der Beeck voirtijds sculdich was te gelden Jan van den
Grave wilen Jans vader voirs. ut erfenis die hij tegen hem tot enen erfliken pacht vercregen
heeft te weten
een stuc erfs haudende soven lopenzaet lants oft dair omtrent metten eeuselken dair aen
gelegen tot Dornen te Vreecwijc op die beeck
e.z. neven die gemeynte van Dornen
a.z. neven erf Gherits Snabben soens ende
    Jans Smeets Peter Mauwaerts soens
item een eeusel gelegen te Vreecwijc
    e.z. erf Gherits Snabben soens
    a.z. erf Jans Smeets soen
item noch een ander eeusel oec dair omtrent gelegen
    e.z. Willem des pechters voirs.
    a.z. erf Jans Smeets
item een stuc lants omtrent een sesterzaet haudende geheyten die streep
    e.z. erf Heijnen Meijelmans kynd'n.
    a.z. erf Melys Thijskens zwager
item noch een stuc lants te Vreecwijc geheyten die groet ecker
    e.z. erf Heijnen Meijelmans kynd'n.
    a.z. erf Heijnen Tielkens
item een stuc beempts geheyten in gheen dunghelen gelegen
    e.z. erf Arts Jans Crakelaerts
    a.z. erf Willems des pechters
item een half bunre beempts gelegen doe Lyssel in gheen berct rydende jaerlix tegen erf
Maes van den Bern(r)om ende Diric Roefs
item een half huys metten halven hofstat ende metten halven hovinge ende die alynge
schuer
Art Peter Meeus soen - schepen
Godert van der Capellen - schepen
des maendags nae Pynxten dach anno 1431


1431 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 149. fol. 30v. 1429/1434
Danel van Uden wilen Henric soen van Uden voer hem ende voer al die erfgenamen wilen
Bruystens van den Scoetacker ende Henric des voirs. Danels bruder voir hen selven, hebben
overgegeven etc. Henric Jacop Haengreefs soen van Beeringen allen haer recht dat sij hebben
oft hen naemaels toe comen macht van allen erfliken guede die wilen Bruystens van den
Scoetacker waren (huysinghen ende schuer met haren hofsteden ende hof met enen stuc lants
geheiten die loe ecker dair toe behorende die dair bij ende aen gelegen is inder dingbanc van
Vlierden ter stede geheiten tgoer horsten dat Bruystens Ysbout Horstkens was plach te wesen
e.z. erf Jans van den Haenecker
a.z. erf Dirics van den Scoetacker
e.e. erf Bruystens van der Heze
item een stuc lants geheiten den pexacker
     e.z. erf Bruystens van der Heze ende
         Willem Heynen Danels soen
     a.z. erf Bruystens van der Heze ende
         Kathelijnen van den Scoetacker
item een stuc lants geheiten die meluwe
     e.z. erf Ysbouts Jan Colen soens + erf Dirics van den
         Scoetacker
item een campken lants geheiten thorste campken
     e.z. neven die straet
     a.z. erf Jannes Oden ende Dirics van den Scoetacker
     e.e. erf Ysbouts Jan Colen soens
     a.e. erf Jans van den Haenacker
item een stuc lants den horsten streep
     e.z. erf Godarts van den Hovel
     a.z. erf Willem Heynen Danels
item een stuc lants ter stede geheiten op gheen espen
     e.z. erf Corstiaen Willem Eicmans soen
     a.z. erf der erfgenamen wilen Gherit Sweerts
item een stuc beemts ter stede geheiten op gheen goer
    dat jaerlics rijdende ende deijlende is met enen anderen stuc bemts dair beneven
gelegen toebehorende den erfgenamen Jan Wijflets welc twe stucke beemts te samen gelegen
sijn
    e.z. erf der erfgenamen Bruysten Aelbrechs
    a.z. erf toebehorende den goide ten hove
         wilen Heren Dirics Roevers was
item een stuc bemts gelegen ter stede geheiten in gheen wolfsscot
    e.z. neven een water geheiten daa
    a.z. erf toebehorende den convent van bynderen
         ende den goide te hove wilen Heren Dirics Roevers was
item een stuc bemts ter stede geheiten in ghenen dranck gelegen
    e.z. erf Willems van Dieschit ende
         Jans van den Hudsberch
    a.z. erf toebehorende der heerlicheit van Asten
         ende een water aldair geheiten daa
item een stuc eussels ter stede geheiten in die duypt gelegen
    e.z. erf Dirics van den Scoetacker
    a.z. erf Bruystens van der Heze
    e.e. aen erf toebehorende den goide ten hove
    a.e. aen erf toebehorende den goide ten hudsberghe
item een stuc groeswairden ende rijswas met sijnen weghe ende al sijnre andere toebehoirte
gelegen inden rijsscoetacker alom in erf Dirix van den Scoetacker gelyc dat aldair gepedelt
ende getekent is
item die helft van een stuc groeswairden oft eeussels geheiten die hand (of: haud?) met
sinen weghen gelegen tussen
    e.z. erf Bruystens van der Heze
    a.z. erf Dirics van den Scoetacker te weten die helft
         dair aff die gelegen is neven een stuc erfs geheiten
         den bocht
gelyc allen dese verpachte erfenisse gelegen sijn inder dingbanc van Vlyerden inder prochie
van Doernen ut supra) in prothocollo ende vertegen etc.
Andries - schepen
Jan Bant - schepen
op beloken paesschen anno 1431


1431 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 232. fol. 52. 1429/1434
Willem nat. sn. wilen Heynen Grieten soens heeft overgegeven Mercelis wittige soen wilen
Lambrecht van der Emelosen van Doernen die een stuc lants haudende vijftalf loepensaet off
dair omtrent inder prochie van Doerne gelegen ter stede geheiten tfloeynde (of: tsloeijnde)
e.z. erf der erfg'n. Heynen Danels
a.z. die gemeijnt van Doernen
e.e. erf der yrstgenoemde Willems
a.e. die gemeynt
welc stuc Willem voirs. van Congonden dochter van wilen Mercelis sCops [= sCopers = de
koper v.h. stuc lant!] voirtijds tot enen erfpacht vercregen had -
Jan Meyssen     - schepen
Godert vd Capellen - schepen
.... 1431
1431 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 238. fol. 55. 1429/1434
Henric wittige soen wilen Goeswijn Scoemekers Enghel sijn zuster ende Diric van Lent
haeren swager die Mechtelden haeren zuster heeft voer hen selven gelovende tameliken voer
Goeswijn der kinder brueder voirs. hebben erflic gedeylt die erflike guede hen verstorven van
doide wilen Goeswijn haers vaders ende Heilwigen haer moeder
Henric:     die helft van tween mudde rogs erfpachts dat men sculdich is te gelden ut
sekere erfenisse after den ameide gelegen die Jan Jans soen van Grotel tegen den voirgs.
wilen Goeswijn in enen erfpacht vercregen had ende die ander helft der twe mud rogge sal
bliven tusschen hen allen gemeyn om te vervullen (?) alsulken testament alse Bele haer zuster
gemact had itemenen hofstat met tymmeringen dair op staende
             dair wilen die voirs. Goeswijn in .... op te wonen plach ende gelegen in
die cloesterstraet
Engel + Diric van Lent:     voer haer beide gedeelte twe mud rogs erfpachts ut onderpande
inder prochie van Doerne ter stede geheiten te loen
Goeswijn:    sal erfliken hebben sijn gedeelt van een mud rogs dat men sculdich is te gelden
ut sekeren onderpande gelegen te Asten (?)
Jan Meyssen - schepen
Art vd Papendonc - schepen
des woensdags in die ... (1431)


1431 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 240. fol. 55v. 1429/1434
Herman ende Arnt gebruederen wittige soene wilen Jan Eycmans voer hen selven ende alse
gemechticht van Maes Blocker haren swager die Hillen haer zuster heeft hebben erflic gedeilt
in tween deelen allen alsulken erflike guede alse hen ende Hillen verstorven sijn van doiden
wilen Jan Eycmans haers vaders ende Gertruden haer moeder
Herman ---> - die helft van enen huyse schuren hofsteden ende hoefs tot Helm. in die
cloesterstraet dair haer vader in storf
         -   die helft van enen stuc lants in die meijenstrate dats te weten die helft
die gelegen is neven erf wilen Gherit Steenbeckers
         -   die helft van tween zillen beemts in den weert neven erf wilen Wouter
Stox was
         -   die helft van 8 loepen rogs sculdich te gelden ut ende van enen goede
geheiten ten eechovel inder prochie van Doerne
Arnt ---> -   die ander helfte -
Art Peter Meeus soen - schepen
Art vd Papendonc - schepen
des maendags nae beloken pynxten 1431


1431 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 242. fol. 56. 1429/1434
Arnt voirs. heeft overgegeven etc. Herman sijnen brueder die helft van acht loepen rogs welc
Godert Henric Smeets soen van Bruggen sculdich was te gelden van enen goede geheiten ten
eechovel te Doernen.
Art Peter Meeus soen - schepen
Art vd Papendonc    - schepen
des maendags nae beloken pynxten 1431
6-2-1431 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 44 vo
WILLEM wittige soen WILLEM BRASS heeft erflic vercocht WILLEM DEN SMYT van
Vlierden inden namen ende tot behoef GUDELDEN sijns wijfs als tot haer tochten ende voert
tot behoef der wittige kynder des voirs. WILLEM SMEDS ende GUDELDEN die sij nu
hebben ende namaels vercrigen sullen een buynre beempts in geliker weerden dwelc noch
ongedeylt ende ongesceyden gelegen is inder dingbanc van Vlierden in enen stuc beempts dat
geheiten is die berscot ende is gelegen
e.z. aen een water geheiten daa aldair
a.z. aen die acker
te weten in alsulken gedeelt des aling stuc beempts alse die voirs. WILLEM BRASS des
vercoepers vader ende HEILWICH des vercoepers moeder aldair liggende hadden dair aff een
gedeelt des aling stuc beempts den voirs. vercoeper toekomen ende verstorven ende dair nae
te deel gevallen is van doide der voirgs. HEILWIGEN synre moeder.


7-2-1431 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 198. fol. 45. 1429/1434
Art ende Willem wilen Emouts soene van den Venne waren hebben erflic vercocht etc.
Goeswijn Jans Smyts (?) soen van Doernen tyen mud rogs tsiaers erfpachts der maten van
Helmont die welc hij hem geloeft heeft te gelden ut allen alsulkenen erfliken gueden alse sij
hebben inder prochie van Doernen ende inden gericht van Vlyerden soe waert die gelegen sijn
oft vonden muchten werden in dyepen etc.
Art Peter Meeus soen - schepen
Art van der Papendonc - schepen
7 februari 1431


8-2-1431 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 199. fol. 45. 1429/1434
Jan soen wilen Peters van Merenvort van Rut heeft erflic vercocht etc. Lambrecht van
Bruggen sess loepen rogs tsiaers erfpachts der maten van Helmont die welc hij hem geloeft
heeft te gelden ut allen alsulkenen gueden alse die voirs. vercoeper in enen erfpacht vercregen
heeft van Jan van Beke ende gelegen sijn inder prochie van Doernen ter stede geheiten te
bruggen.
Art Peter Meeus soens soen - schepen
Jan Bants               - schepen
8 februari 1431


9-2-1431 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 200. fol. 45. 1429/1434
Melys soen wilen Melys van Milheze van den lesten bedde die hij hadde van Ermgerden
sijnen lesten wittige wijve ende Arnt wilen Hermans soen van Stibdonc alse wittich man ende
momber Ermgerden sijns wijfs zuster des yrstgenoemde Melys voer hen selven ende voir der
voirgs. Ermgerden der voirgs. kynder moeder hebben overgegeven ende opgedragen Emont
van der Straten van Doernen inden name ende tot behoef Willem geheiten der kynderen haers
oems, allen alsulken erfliken guede alse der voirgs. Ermgerden Melys wyve was van Milheze
des voirs. Willems zuster toe komen ende verstorven sijn van doden Jans der kynderen ende
Kathelijnen haer beider brueder ende zuster, soe ver die gueden gelegen sijn inder prochie
van Doernen in dyepen etc.
Jan Bant         - schepen
Godert vd Kapellen - schepen
9 februari 1431


8-3-1431 1430-1431 Bossche Protocol folio 61 verso
Amelis Scheverseen verhuurt voor 4 jaar vanaf Pinsteren a.s. aan Reijneer Haegrave zoon van
Goijart Godelofs en Dirck Jan Bonen en de hoeve tguet te Papenvenne. Van wijlen Gevart
van Doernen. te laatsrecht om 16 mud rog Helmondse maat op
lichtmis en 7 pond was op St Katharina aanstaande in Den Bosch. Amelis zal aan de huurders
aan ' t eind de huring 25 franse kronen betalen. Huurders kunne elk jaar een runt kopen en
vetmesten op deweiden der hoeve. Ze moeten elk jaar een koe voor Amelis hauden.


13-3-1431 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 46
REYNER wilen ARNTS soen VAN DEN RAVENACKER aen deen zide ende BRUYSTEN
soen BRUYSTENS VAN DEN SCOETACKER aen dander zide hebben een erfwisselinge
gemact van erffenissen hier nae bescreven, alsoe dat REYNER inder selver erfwisselinge
overgegeven ende opgedragen heeft den voirgs. BRUYSTEN twe stuck erfs inder dingbanc
van Vlierden gelegen neven erf BRUYSTENS VAN DEN SCOETACKER ende DIRICS
VAN BOTTEL gelyc hij hem dat aldair gepedelt heeft ende gerekent
ende BRUYSTEN heeft REYNEREN overgegeven een stuck erfs inder dingbanc voirs.
e.z. + a.z. REYNERS voirs.
e.e. BRUYSTENS voirs.
a.e. REYNERS voirs. + erf den erfgenamen wilen EMONTS VAN DEN VENNE
gelyc hij hem dat dair gepedelt ende getekent heeft.


19-3-1431 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne (Everaert van)
Everaert van Doerne, man van leen
Arch. de Belg. Cour feodale de Brab. no 487


24-4-1431 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 50
GERLIC DIE ROEVER hoeft verpacht GHERIT soen wilen YSBOUTS VAN BERGHELEN
zijn tyende tot Vlierden corentyende ende smaeltyende also van den voirs. GHERIT te
tyenden recht te hebben te bruyken ende te bezighen vier jair lanc begynnende op Sente Jans
dach baptisten naest komende ende durende alsoe voert vier jair lanc naest teynden een
volgende voer ende omme xliiii mud rogs den maten van Helmont ende tot Vlierden te
leveren ende te betalen elx jairs den voirs. GERLIC deen helft dair aff op Kerstmis ende
dander helft op ons vrouwen lichtmis dach met voirwerde toe gedaen dat GHERIT voirs. elx
jairs dese vier jair durende gelden sal ende betalen xxx loepen rogs op bamiss in afcortingen
der xliiii mud voirs. ende noch voer ende omme viii arnhems gulden, vi loepen sporizaets met
enen nuwen zack van iij ellen, ii loepen raepzaeds met enen nuwen zack van iij ellen ende een
speenverken oft vi cromsterten voir dat verken den voirs. GERLICKEN van den voirgs.
GHERIT jairlix dese vier jair voirs. durende op Sente Remeys dach tot Zon te leveren ende te
betalen.


5-6-1431 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 56
HENRIC wilen ARTS MERSMANS soen was VAN DEN HERTSBERCH heeft vercocht
AELBRECHTEN wilen JANS CLEYNMANS soen een campken erfs te Vlierden ten stede
geheiten aen gheen rijt
e.z. MERCELIS VAN DER HOEVEN
a.z. die straet aldair
e.e. erf wilen heren DIRICS ROEVERS
Belast met twe pont was die men den erfgenamen wilen HEREN DIRICS ROEVERS dair
erfliken ut sculdich was.


5-6-1431 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 246. fol. 56v. 1429/1434
Henric van Goerle soen wilen Henrix van Goerle heeft overgegeven Mercelis ende Arnde
gebruederen wittige soene Art Lemmens soen van Doernen een mander rogs erfpachts te
gelden op ons vrouwen dach als men die kerssen burnt ende drie penninghe tijns jaerlix te
gelden op sente Remeysdach welc mander en tijns men jaerlix sculdich is te gelden ut eenre
hofstat met enen camp lants dair aen ende huysinge daer op staende te Doernen
e.z. erf Jans van Bruheze
a.z. erfenis Pryms was
die Arnt Lemmen tegen Henric van Goerle sDekens soen van Antwerpen voirtijds in enen
erfpacht utgegeven hadde gelyc scepenlitteren etc.
Godert vd Capellen - schepen
Art Snoex         - schepen
5 juni 1431


22-8-1431 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 265. fol. 58v. 1429/1434
Wouter Jan van der Heijden wilen Peter soen van der Heyden is sculdich een mud rogs ut
sekeren onderpande te Doernen toebehorende Willem Jan Scherpen soen
Art Peter Meeus soen - schepen
Jan Bants          - schepen
XXII dage in oechstmaent 1431


4-12-1431 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Hanecker (tgoet ten)
’t Goet ten Hanecker tot Vlierden inde prochie van Doerne gelegen.
Arch. de Belg. Cour feodale de Brab. nr.487


1432-1433 Bossche Protocol folio 4 verso
De windmolen van wijlen Willem van Doernen. Is nu in bezit heer Willem van Doernen
kappitteldeken in Eijndhoven. Jan van Doerne zoon wijlen Gevart van Doernen. Peter Jan
Dircx man van Kathalijn dochter wijlen Gevart van Doernen. En Aert Goijart Thijs man van
Heijlwig dochter wijlen Aert van Doernen en Willem zoon wijlen Aert van Doernen. Willem
Loijer natuurlijke zoon wijlen Mr. Jacob Groij. Roelof van Dijnter man van
Jonkvr. Margriet dochter Willem van Doerne. Willem zoon wijlen aert van Doerne.


1432-1433 Bossche Protocol folio 24 verso
Jan Coman zoon wijlen Jan Coman gehuwd met Jut dochter Everart van Doerne. Wijlen
Rogier van Doerne. Happart van Doerne zoon wijlen Claes.


1432-1433 Bossche Protocol folio 39 verso
Henrick en Sijmon zoon van wijlen Henrick Scoerken, en hun schoonbroer. Jan die Hertogen,
man van Lijsbet. En Dirck Jan Erenbouts man van Kathalijn. Willem Kuijcmans zoon wijlen
Willem. Wijlen Mechtelt vander Rijt. Willem natuurlijke zoon wijlen Claes van Cuijck.


1432-1433 Bossche Protocol folio 74 verso
Jan van Kessel man van Gieselken dochter Willem van den
Wijngart. Jan die Snijder van Doerne, en zijn zoons Peter en Jan. Jan Willem vander
Wijngart. Herman van Zelwijck alias vande Loe.


1432-1433 Bossche Protocol folio 100
Hoeve tgoet te Weijden, van Jan Jans van Bruheze.


1432-1433 Bossche Protocol folio 100 verso
Lijsbet dochter wijlen Roelof van de Grave. Gerit Schilder man van Heijlwig dochter wijlen
Roelof van de Graven. Heer Jan van Berlaer, heer van Helmond en Keersbergen, ridder. Aert
Stamelaert van der Spanck


1432-1433 Bossche Protocol folio 116 verso
Zibrecht van Hoeulem. heer Willem van Doernen, deken van Eijnhoven. Jan van Doerne
zoon wijlen Gevart van Doernen. Josden van Hoculem.


1432-1433 Bossche Protocol folio 118 verso
Jan Jans van Bruheze, bezat de hoeve tgout ter Vloet. Peter van Best. Goijart van Ghemert.


1432-1433 Bossche Protocol folio 122
Jan van Hall zoon wijlen Jacob man van Aleijt dochter wijlen Jan van Boschoven en
Kathalijn Gerit Gerit vander Straten van Zomeren. Gerit van der Heggen. Aert Janss van
Vaerlaer.


1432-1433 Bossche Protocol folio 133
Dirck van Engeland zoon wijlen Dirck weduwnaar van Lijsbet dochter wijlen Jan Wagheman,
( en zijn zoon Dirk). Goijart Henricx van Bruggen bezat 1/3 deel van de hoeve tgoet ten
Eeckovel. Jan Jan Huben


1432-1433 Bossche Protocol folio 163
Jan natuurlijke zoon van Aert Hack man van Met dochter wijlen Gerrit Rullens. Sijmon,
Peter, Franck, Ermgard, en Sophie kinderen wijlen Franck Coudernaij. Aert die Bruijn. Gerrit
Gerit Spilmakers. Jan van de Wasberg van Doernen. Jan natuurlijke zoon van Aert Hack.


1432-1433 Bossche Protocol folio 164 verso
Jan van Doernen zoon wijlen Gevart van Doerne, her van Doernen. Bezit de hoeve tgoet te
Papenvenne. Amelis Sceversteen zoon wijlen Amelis.


1432-1433 Bossche Protocol folio 165
Jan van Kessel man van Gieselke dochter van wijlen Willlem van den Wijngart. Gevart van
Doernen zoon wijlen Willem van
Doernen. Jan zoon wijlen Willem vaden Wijngart. Herman van Zelwich alias vanden Loe.
Amelis Sceversteen zoon wijlen Amelis. Lucas van Erpe zoon van Gerlinck.


1432-1433 Bossche Protocol folio 184
Willem Jan Joirdens. Willem Emonts vander Venne. Matheus die Molner natuurlijke zoon
van Aert Padbroeck.


1432-1433 Bossche Protocol folio 193
Thomas zoon wijlen Henrick Mabelen. Matheus Matheus vander Straten van Meijel. Jan
Hack natuurlijke zoon Aert Hacke.


1432-1433 Bossche Protocol folio 201
Jan zoon wijlen Aert Voegeler van Vught,uit een pacht 1 mud rogge Bosche maat te betalen
Maria Lichtmissen Te Den Bosch. Te leveren uit een camp acker lant ... lopensaet lant
gelegen te Deurne t.p.g. Veldhoevel. Tussen de gemeijne weg..
Nog een stuck lant lant genaamd Eertborn te Vreecwijk. AZ kinderen Jan van Liessel en
Amelis Sijzen en tussen lant gepacht door Jan zoon wijlen Aert Voegeler. Verkregen van
Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Noij van Doerne. Overgedragen aan Goijart van
Rode.


1432-1433 Bossche Protocol folio 206 verso
Jan Gevarts van Doerne heer van Doernen. Verhuurd voor 2 jaar aan Lambert Jan Robbijns.
2/3 deel van de windmolen van Deornen. En een watermolen van Dorne op dat Hagheeijnde
om 42½ mud rog Helmondse maat    22-6-1433


1432-1433 Bossche Protocol folio 217 vers
Goijart van Rode. Jan zoon wijlen Aert Voegeler van Vugt. Goossen vann Berkel.


1432 Archief Willibrordusparochie Deurne-centrum inv. nr. II-IX.D
Jac. Nouden priester was in 1432 suppleus vices honorabilis viri Domini Joannis Walteri
(Wouter zoon) pepetui vicarii ecclesiastici de Bakel et Doerne praedictae suae ecclesiae de
Doerne personaliter deservient (licet eo tempore propter nexessaria absentis in officia..
divinis) Jan Wouts was in 1426 vicaris van Bakel en Doerne.
Heer Antonius van Herssel priester getuicht in 1518 (Kerkeind)


1432 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 275. fol. 60v. 1429/1434
Gherit wittige soen Jans van der Hoeven van Dornen heeft vercocht Lambrecht van Bruggen
Jans Lemmens soens soen was van Grotel een stuc lants te Dorne op die velthoevelssche
straet
e.z. Lambrecht van Bruggen
a.z. der kerken lant van Dornen
e.e. aen die velthovels straet
a.e. erf wilen Gheverts van Dornen
Art Orssen - schepen
Jan Bant - schepen
op sente Peters dach ad .... 1432


1432 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 284. fol. 63v. 1429/1434
Gherit wilen Gherits Andries Swagers soen + Heiligen heeft geloeft Willem ende Jan wilen
Henrics Copijs sonen ende Bruysten ende Heijnen wilen Heynen Meydelmans sonen, dat hi
alsulken coep overgeven als Gherit Gherits soen voirss. voermaels gedaen heeft Henric
Copijs van IV stucken erfs te Dornen, een stuc geheiten dat hoefken
e.z. den zeilberch
a.z. erf wilen Henric (?) Willems van Bergelen
dat ander stuc aen gheen steghe
e.z. die ghemeyn straet
3e stuc aen geen bolengat
      e.z. erf wilen Henrix van Ludic
4e stuc aen geen cranenbroec dat Arts van den Velde
      plach te wesen
      (1432)


1432 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 285. fol. 64. 1429/1434
Willem ende Jan wilen Henrics Copijs ende Bruysten ende Heyn wilen Heynen Meydelmans
sonen hebben geloeft dat sij alle jaren betalen sullen Gherit Andries Swagers soen 3 mander
rog ut vier stucken erfs gelegen te Dornen (zie akte 284!)
(1432)


1432 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 297. fol. 67. 1429/1434
Willem ende Jan wilen Henric Copijs sonen ende Bruysten ende Heyn wilen Heynen
Meydelmans sonen hebben geloeft dat sij alle jaeren sullen betalen Gherit wilen Andries
Zwagers soen drie mander rogs ende den heer van Dornen enen halven voechtscot ter tijt als
men die sculdich is te gelden ut vier stucken erfs te Dornen (vgl. akte 284 en 285).
Jan Bant         - schepen
Godert vd Capellen - schepen
tsondaechs nae Dyonisius dach 1432
4-2-1432 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 274. fol. 60v. 1429/1434
Kerstiaen Willem Eycmans soen van Dornen heeft vercocht Heynen wilen Jans soen van den
Cruysscot tot behoef Luytgerden sijnre dochter ende Gheenkens der selver Luytgerden soens
ende Erkens hoerre dochter 6 lop. rogs ut enen stuc lants omtrent een sestersaet geheiten die
zaetvloets campe te Dorne aent vloeteynde
e.z. die gemeynt + erf wilen Broegelmans
a.z. Jans Gobbelen Peters soen
Jan Bant         - schepen
Godert vd Capellen - schepen
4 februari 1432


5-2-1432 Stadsarchief Helmond inv nr 4801 (Oud:OA Helmond inv.1489a) akte 146 coll. HB
Opten vijften dach in sporkhelle.
Jan Peters van den Hoevel van Nuenen heeft t.o.v. schepenen van Helmond verklaard
schuldig te zijn aan Jan Bonen van Dornen een erfpacht van 6 lopen rogge uit 1/4 deel van
Voertmans ecker, e.z. voorheen Heyn Mostels en nu Heynken Truyden, a.z. Heynken
Voertmans, e.e. Laureijns Tyelmans soen, a.e. de straet. Schepenen van Helmond: Willem
van Eyndhouts en Jan Bant. [zegels verloren]


6-3-1432 1431-1432 Bossche Protocol folio 231
Aert zoon wijlen Daniel Noij van Doernen verhuurd voor 4 jaren vanaf Pinsteren a.s. Aan
Lambert de jonge zoon wijlen Loen een hoeve ( van wijlen Jan Voirseldones) nu verhuurd
aan Jan Laureijns die molnoer. Om 4 mud en 10 lopen rog Helmondse maat, op lichtmisse
dag an Willem zoon wijlen Daniel Noij van Doernen. Vanaf lichtmis over 1 jaar. Elk jar 2
vimmen stro dekken


8-6-1432 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
[vgl. inventaris Duitse Orde (RANB 272) inv.nr. 1372; [Testament van Aleidis van den
Vorst, waarbij zij een erfpacht van 18 lopen rogge legateert aan de kapel van Sint-Antonius in
Deurne voor een jaarlijkse mis na haar dood. 1432, charter] pk]
1432
(1) Universis et singulis praestentiae visuris seu audituris ego Jacobus Nouden presbijter
Leodiens. dios. suppleus hoc tempore vices honorabilis viri Domini Joannis Walteri (2)
perpetus vicaris Ecclestiastici de Bakel et Doerne, praedicti sui ecclie. de Doerne personaliter
deservientis licet eodum tempore propter necessaria absentis in officiis durnis, notum facia
per (3) praesentes, quod anno Domini millesima quadrinqentisimo trigesimo secundo
indictione octava mensii Junii die septima hora quasi prima pontificatus sanctissimi in Xto
Patris ac dms. nostri (4) Domini Martini9 durna providentia papae quinti, anno secun.
praesbijteri paedicto et ... (… foto is te onscherp en mijn latijn te slecht, pk) in mei Jacobi
praesentia existius et .. sue infirmitatis (5) .. qua non reconvatentur .. et honesta virgo Aleijdis
dicto van der Vorst praedictas Leodiensis Dio… Nolens quod ipsa Aleijdis van der Vorst


9 Aantekening in de kantlijn: Nota: Paus Martinus regeerde
1417-1431 - dus het jaar O.H. 1432 was het 1e jaar der
regeering van paus Eugenius en niet van Martinus, zooals in
dit stuk abusivelijk beweerd wordt.
antedicta decedit intestata (7) … obtum suum testamentaria ordinatione praeven.. .. postquam
ego Jacobus presbijter praenominatus administraveram dictae Aleijdis potenti Sacramenta
Eucharistie dicta (8) sed ... obitum suum testamentaria ordinatione praevenire ... postquam
ego Jacobus presbijter praenominatus (8) Aleijdis van de Vorst fecit condidit et ordinavit
suum testamentum seu ultimam suam voluntatem de aliquibus bonis suis mobilibus et
immobilibus ubi et Duo Deo collatis et (9) concessis quodquidem testamentum seu ultimam
voluntatem valere voluit et mandavit jure testamenti seu codicille aut codicillorum seu
quocumque alia moda quo meli... (10) et firmius valeri posset et debeat et in primo voluit et
petivit ubi omnia ecclesiastica sacramenta tamquam fidelist credulo homini quotiescumque
indiquerit utterius (11) administrari et debita sua quae juste probari potuerint solvi cum
expensis suarum exequiarum debite fini.dandum de primis et principalioribus suis bonis, per
ipsam relinquendis (12) Item legavit primo pro suis injustis acquisitis ac oblioroni traditis
fabrice eccle sancti Lamberti Leodien. octo placcas leves semel persolvendas. Item (13)
legavit ad opus [sanctae]10 Eccle. de Doerne duos florenos advenientis aureatos semel
persolvendos. Item legavit administratori seu vicario Ecce. praedictae necnon matriculario
unicuique octe placcas (14) leves semel persolvendos. Item legavit quatuor ordinibus fratrum
mendicanteum circuitum suum in villa de Doerne tenentium unicuique unum vas siliqinis
mensurae de Doerne (15) Terminarus ipsorum ordinum semel persolvendum. Item legavit
testatrix antedicta ad oratorium in honorem beati Anthonii confessorio in villa de Doerne
constructam ad (16) opus Divini cultus inibi faciendi et specialiter ad opus unius perpetue
misse pro sua et omnium parentum animabus annatem omnibus septimanis celebranda decem
(17) et octo vasa siliginis mensurae de Helmont communiter in villa de Doerne cuurentis,
solvendum annuatum in festo purificationis gloriosae virginis Marie ea uno petia terre (18)
dicta dat Nederven in parochia de Doerne apud hereditariam Wilhelmi rectoris ab uno latere
et ad coem. plateam ab alio latere situatam. Item si heredes dicte (19) testatricis praedicte
decem et octo vasa siliginis ex dicta petia terre solvere non volent de retinuerint tune dicta
Aleijdis testatrix dictam petiam integraliter terre ad opus (20) dicti oratorii et ad perpetuam
missam in dicto oratorio ut dictum est celebrandum legavit. Item si dicta missa in antedicto
oratorio postponitur causa defectus oratorii (21) et in eodem non celebraretur tunc heredes
dictae Aleijdis testatricis praedicte decem et octo vasa siliginis aut dictam terre petiam ad
opus antedicti misse specialiter in villa (22) de Doerne pro salute dicatarum animarum
porrigent et assignabunt ut ubilibet consuetudinis est talia et consimilia administrari. Item
quoties praedicta missa postponetur (23) ac a deservitore oblicioni traderetur tociens fiet ipse
defalco(?) a sue pretio videlicit unius denarii comuniter "auden plaspenninck" nuncupati,
praesens autem testamentum (24) seu ultimam voluntatem praenuntiata Aleijdis van de Vorst
testatrix voluit et mandavit fideliter adimpleri et firmiter teneri ab omnibus et singulis et a
nullo (25) infringi seu opponi fratribus ac heredibus dicte testatricis. Ibidem praesentibus et in
omnibus per ipsam testatricem legatis et ordinatis consentientibus reservans (26) dicta
testatrix plenariam potestatem dictioni sicum testamentum augmentandum minuendum et
variandum quoties sibi visum fuit expedire Acta et legata fuerunt (27) hic in domo
inhabitationis Godefridi de Rut praesentibus ibidem una meeum Rutgero filio quondam
armigeri Arnoldi, deservitore matriculariae ecclie. de (28) Doerne et Petro dicto Roijmans et
perpluribus aliis ad praemissa testificandum rogatis et vocatis.In quorum omnium
testimonium et singulorum Ego Jacobus presbijter (29) praenominatus tamquam suppleno
vices colut.(?) dicti Dmi Johannis vicarii perpetui sigillum honorabilio viri Joannis de
Bruheze causa defectus proprie mei (30) sigilli presentibus litteris apposui. Datum anno
indictione, mense, die, hora et pontificatu ut supra.


10 in marge: kan mogelijk zijn: structurae
17-6-1432 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 288. fol. 64. 1429/1434
Gherit geheiten van Elten wilen Melys soen was van Vlierden en Aleyt sijn wittige dochter
gewonnen van Hillen sijnen yersten getruwde was Goderts Ketelbueners dochter was metten
selven Gherit horen vader hebben gesamenderhant vercocht Mechtelden Jannen Roeselmans
dochter was 6 lopen rogs te gelden ende binnen der vryheit van Helmont te leveren ut enen
huyse hofstat ende hof met enen kempken lants te Dornen
e.z. erf der erfg'n. wilen Mercelis van den Bogarde
a.z. een straet daer men ten eckeren waert in gheet
e.e. erf der erfg'n. wilen Emonts van den Venne
a.e. die straete aldair
welc erffenisse Gherit toecomen ende bleven waeren van sinen vader ende synre moeder
voert ut enen lopensaet roglants op die eckeren aldair gelegen
e.z. erf Reyners van Meervenne
a.z. erf Mercelis Scops
e.e. erf Lambrecht van Bruggen
a.e. den kercwech die coemt van den hagelcruys
Belast met tsijns van den gronde
Art Peter Meeus soen - schepen
Godert vd Capellen - schepen
17 juni 1432


25-6-1432 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 38 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Happert van Doerne zoon van wijlen Claes zoon van wijlen Everard van Doerne
verkoopt een rente van 4 mud rogge 's jaars uit een goed in Deurne aan Kathelijne dochter
van wijlen Everard van Doerne en van Lijsbeth Claesdochter Scilder en weduwe van Aert
Lamberts van der Haghe.


14-8-1432 Inventaris Archief Nassause Domeinraad 1955 tweede deel, onderdeel 2 van 5, p.
198, regest no. 770.
Op Onsser Liever Vrouwen avondt Assumpcio.
Aelbrecht de bastaard van Egmont, heer Gherijtsz., schout, Heinric van Doern, Willam
Derdebout en Sijmon Lubbertsz., schepenen van Ijselstein, oorkonden, dat Aernt van Muden,
Willam van Leeuwen en Jan, zijn vrouw, en Gerijt van Rijswijck en Lijsbet, zijn vrouw, het
kapittel van de kerk van Sint Nycolaes 5 hond land in Eyteren Oudelant in vrije eigendom
geven tot het houden van een memorie voor hun ouders en Ghijsbrecht Heinrixz., hun oom.
Oorspr. (Inv. No. 231). Met geschonden zegel van de 1e oorkonder in groene was, die der 3
andere verloren.


14-10-1432 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag .. Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Heer Willem van Doerne, kapitteldeken van eindhoven, Jan zoon van wijlen
Gevaert van Doerne, Peter Jan Dirxs, man van Cathelijn, zijn zuster, en Aert Goiyart
Thijssoen, man van heilwich, dochter an wijlen Aert van Doerne bezitten gezamenlijk de
windrechten van wijlen Willem van Doerne
1433-1434 Bossche Protocol folio 9 verso
Jan Jans vander Aa. Dirk vanden Doren kremer, man van Lijsbeth dochter wijlen Jan die
Bever, smid.


1433-1434 Bossche Protocol folio 28
Willem vanden Gheijne heeft opgedragen aan een t.b.v.`Willem Copij en zijn broer Jan en
Hendrick Henric van Os en Henrick Heijnen. Willems van Bottel. Thijn deel in de helft van
de hoeve ter IJnden. de verkrijger hadden een helft van die hoeve in erfpacht gekregen van
Henrick Henrick Teerlincx 31-12-1433


1433-1434 Bossche Protocol folio 40
Jan Willems Mannarts, man van Lijsbet dochter Jan van Beeck zoon wijlen Lambert. Jan
Peters van Merevoirt


1433-1434 Bossche Protocol folio 49 verso + 50
Henrick Bathen zoon wijlen Bathen, man van Margriet dochter Jan de Grave. heeft
opgedragen. Aan Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Noij van Doerne. Cijnsmannen.
Goossen Model vander Donck, Jan Lijnen, Lijsbet Claps. de rector van een altaar in de kerk
van Beke bij Aerle. Jan Aert vanden Hoevel. Aert Noijken, snijder. Aert Nolleken vander
Velde 19-2-1434


1433-1434 Bossche Protocol folio 58 verso
Thomas Henric Mabelen( Marie en Ermgart)? Matheus Peters vander Straten van Meijle.
Henrick Weijerganc natuurlijke zoon van Henrick Weijerganc.


1433-1434 Bossche Protocol folio 77
Jan van Kessel, bezit ¼ deel in de tient van Doernen. Lucas van Erpe zoon van Gerlinck.


1433-1434 Bossche Protocol folio 104 vers
Jan Gevarts van Doerne. bezit de hoeve Papendonc. Amelis Sceversteen zoon wijlen Specier.


1433-1434 Bossche Protocol folio 140 verso
Dirck Peter van Donscot. Goebel Pegge vander Hegge van Doernen. Jan en Hadewich
kinderen van wijlen Jan van Authuesden. Jan Michiels vanden Wasberch


1433-1434 Bossche Protocol folio 167 verso
Thomas Hendrik Mabelijen. Matheus Peters vander Straten van Meijel. Jan Hacken
natuurlijke zoon van Aert Hacke zoon wijlen Wellen Scrijvers. Hendric Hendric Mabelijen.


1433-1434 Bossche Protocol folio 179 verso
Jan Lambertss die Bruijn. Willem van Witthom Henrix soen. Thomas Lamberts die Bruijn


1433-1434 Bossche Protocol folio 187 verso
Jan Wouter Kallen. Peter Roijmans. Henrick en Jan zonen van Goossen Capren. de kinderen
van Kathelijn van Goossen Capren. Franc Peters.


1433 okt - 1434 Bossch prot. fol. 188 vs.
Jan van Kessel - Goossen van Berkel, Heer van Asten, (bezat de hoeve "'t Hofguet" bij 't
kasteel en de windmolen van Asten) - mr. Marten van Zoemeren - Lucas Geerlinx van Erpe


1433 okt - 1434 Bossch prot. fol. 190 vs.
Mathijs Lopparts van Beirgulen zoon van wijlen Jan Lopparts (bezit o.a. een watermolen
onder Vlierden, Beirgulen) - m: Marten van Zoemeren


1433-1434 Bossche Protocol folio 214
Peter Bosch zoon wijlen Henrick en zijn broer Dirck Bosch.


1433-1434 Bossche Protocol folio 215 verso
Hubrecht zoon wijlen Henrick Mutsarts van Doernen. Thomas Willems van der Heijden.
Amelis Scheversteen zoon wijlen Specier.


1433-1434 Bossche Protocol folio 219 verso
IJden kijnder van Doernen. Wijlen Lambert van Liessel.


1433-1434 Bossche Protocol folio 299 verso
Hap van Doerne. Wijlen Roghier van Doernen. Rutger van Erpe. Jacop Cuper.


28-1-1433 BHIC toegangsnr. 221 Charters Prov. Genootschap 1303 – 1845 inv.nr. 164
Akte van overdracht, verleden voor Gerard van Berk en Rutgerus van Geldrop, schepenen
van 's-Hertogenbosch, door Willem, zoon van Udeman van Roesvenne, als man en voogd van
Heilwich, natuurlijke dochter van Katrina Willems Brasse, aan Nicolaas van Berkel
Gerardszn, van jaarrente van 5 malder rogge uit landerijen in Deurne en Vlierden


4-2-1433 Krom en Sassen - Oorkonden betreffende Helmond blz. 145-148:
No. CV.
1433. 4 FEBR.
Philips van Bourgondie regelt het recht van de gruit in de dorpen van Peelland
Philips bijder gratien Godts hertoghe van bourgongen enz., Doen cond allen luden want
tonser kennissen is komen dat wij ende de gruijten van onsen dorpen van Tongeren van
Nuenen van Gerwen van Lieshout van Beke van Stiphout van Aerle van Rixtelle van Baeckel
van Duerne van Asten van Someren van Lijedorp van Merle van Erpe van Vechele seer
vercort sijn geweest over onsen rechte ende over der gruyten in vele manieren, sunderlinghe
om dat inden ouden brieven die de Gruijters vanden voors. dorpen van onsen voirsaten
daeraff hebben niet gegroedt en is watmen vanden Rechte vander voors. Gruijten nemen sal
van elcken vaet biers ende hoppen ongegruijt datmen daer brouwt oft dat van buijten dair
binnen bracht wordt ende oic om dat die brouwers binnen den voors. dorpen geseten hoer bier
oft hoppe dat sij binnen den selven onsen dorpen brouwen tot heir toe getont ende gevaedt
hebben sonder gepegelt te hebben geweest ende dat oic die tappers bier ende hoppe dat van
buijten in ennigen van onsen voirs. dorpen wordt bracht kelderen sender bijwesen ofte weten
van onsen Gruijteren der voors. dorpen, oft hoire stedehouderen, dair met ons onse maelgelt
ende onsen voors. Gruijteren huere gruijtgelt lange verdonckert heeft geweest, tot onsen
achterdeel ende schaden, Soe eest dat wij om te verhueden onsen voors. schade ende alle
twiste ende discort die daer aff comen mochten, hebben bij Raede van onsen Raede
overdragen verclaert ende geordineert, overdragen verclaren ende ordineren mit desen onsen
jegenwoerdigen brieve van nu voirtaen gehouden te werden die punten hier na beschreven.
Inden iersten dat soe wanneer die brouwers in onsen voors. dorpen geseten gebrouwen selen
hebben, dat sij dat bier ende die hoppe ongegruijt niet vaten noch tonnen en selen, het en sal
ierst gepegelt wesen van onsen gruijteren voors. oft hunne stedehouderen op die peijne van
eenen gulden Peter onseren munten van Louen te verboeren half tot onsen behoeff, ende half
tot onseren voors. gruijteren behoef, alsoe menich werf als dat gevelt, ende bevonden sal
worden, ende van elcken vaet biers off hoppen ongegruijt, dat alsoe binnen onseren voirs.
dorpen gebrouwen sal worden, sal onse gruijter hebben voir sijn gruijtgelt eenen penninck
groot onser munten van Brabant, off alsoe veele alsmen dair aff betaelt binnen onser stadt
vanden Bosch, ende als enich bier oft hoppe van buijten in ennigen onseren voirs. dorpen
wordt bracht, datmen dat niet kelderen noch huyssen en sal, het en sij bij weten van onsen
voirs. gruijter, off sijne stedehoudere die dat in geschrijfte sal hebben alsoe dat behoirt, wie
die contrarie dede sal oick verboeren alsoe menichwerven alsmen dat bevint eenen gulden
Peter te bekeeren als boven, ende van elcken vaet biers off hoppen datmen alsoe van buyten
brenght in eenigen van onsen voirs. dorpen salmen geven twee penningen groote onseren
voirs. munten deen helft tonsen behoeff voor onsen maelgelt, ende dander helft tot ons voirs.
Gruijters behoeff voir sijn gruijtgelt, off alsoe vele alsmen daer aff gheeft in onseren voirs.
Stadt vanden Bosch. Item dat allen man binnen onse voirs. dorpen geseten sijn gruijte halen
sal aen onsen voirs. gruijter daermense schuldich is te halen ende nergens elders, om alle bier
datmen binnen den selven onsen dorpen brauwt oft brenght dair mede gegruijt ende egeen
ander gruijt daer binnen gebracht te werden op alsulc recht als van oudts daer op gestaen
heeft, ende wie die contrarie dede die sal verboeren vijff pont swaerter tornoijse alsoe dicke
als dat geschiede sonder verdrach ende dbier metter gruijten verbueren, ende hebben daerom
onse voirs. gruijters sijnen nacomelingen ende hoeren seeckeren boden gemechticht ende
geoirloft, mechtigen ende oirloven met desen brieve dat sij dese voirs. boeten ende bruecken
wachten ende calengieren ende die lude daer voor vangen ende houden ende dbier ende
gruijte nemen ende dat brengen aen onse richteren daer dat behoirt: ende dat onse voirs.
gruijters dan dbier ende gruijte die verbuert sijn hebben selen ende behouden ende die vijff
pont selen wij alleen hebben die onse voirs. richter tonsen behoeff sal ontfangen nae inhoudt
van den ouden brieven die onse voirs. gruijters van onsen voirsaten dair aff hebben, ende wij
hebben genomen ende nemen in desen voirseyden dagen onse voirss. gruijters haer
nacomelingen ende hoere boden die dit wachten ende verpachten selen in onse hoede, ende in
onser sekere beschermenissen, gelijck onsen richtere. Ontbieden hierom ende bevelen onsen
schout ende renthmeester vanden bosch, ende allen onseren richteren van onse voirs. dorpen
ende elcken van hun alsoe hem toehehoirt dat sij van nu voirtaen onsen voirs. gruijteren,
hoeren stedehouderen ende seeckere boden tot hueren behoeff doen betalen voir elck vaet
biers ende hoppen hoeren gruijtgelt ende trecht vander gruijten inder manieren boven
verclaert ende hun voort houden ende doen houden die puncten boven geschreven ende elck
besonder: die wederspennich daer toe bedwingen, met allen behoirlijcken wegen daer toe
dienende onse bruecken vorderende ende onss recht ende heerlicheyt daer in verwarende also
menichwerven als dat te doen sal wesen, ende sijt versocht selen werden, ende dat sij die
voirs. vijff pont swerte ende die andere peenen boeten ende bruecken nemen ende heffen tot
onsen behoeff sonder verdrach: want wijt alsoe gedaen willen hebben. Ende des toirconden
hebben wij onsen segel aen desen brieff doen hangen. Gegeven in onsen stadt van Bruessel
vier dagen in februario int jaer ons heeren dusent vierhondert twee ende dertich.
Afschrift in Reg. K. p. 379.


5-2-1433 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 304. fol. 70. 1429/1434
Corstiaen soen wilen Aelbrechts van den Doidenvenne heeft overgegeven Aelbrechten ende
Machielen sijnen zoenen ende Joesten sijnen swager die Ermgerde sijn dochter heeft tot hae-
ren behoef ende mede tot behoef Hennekens soen wilen Jans Corstiaens soens voirs. onder
hen gelyc te hebben alle sijn tocht recht ende toesegghen dat hij heeft oft hebben mach aen
een stuc lants te Doernen aen die beerhem gelegen
e.z.       erf Heynen Celen Melys Sijskens Art Lemmens
a.z. + e.e. Arts van der Haghen
a.e.       aen erf der kerken van Doernen toebehorende.
Jan Snox - schepen
Flor    - schepen
5 februari 1433


5-2-1433 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 305. fol. 70. 1429/1434
Aelbrecht Corstiaens Kemmers soen van den Doidenvenne voer hem selven gelovende mede
voer Henneken sijnen neve, onmundich, Jans sijns brueders soen, Machiel des voirs.
Corstiaens soen ende Joert Corstiaens swager die Ermgerde sijn dochter heeft hebben erflic
vercocht Arnde Art Lemmens soen dat stuc lants (te Doernen aen die beerhem gelegen
e.z. erf Heynen Celen Melys Sijskens Art Lemmens
a.z. + e.e. Arts van der Haghen
a.e. aen erf der kerken van Doernen toebehorende ut supra), belast met den tsijns van den
gronde.
Jan Snox - schepen
Flor    - schepen
5 februari 1433


21-4-1433 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 331. fol. 74v. 1429/1434
Henric van Goerle soen wilen Henric van Goerle heeft overgegeven Peteren soen wilen
Lemmens van den Emelheze tyen loepen rogs te gelden als men kerssen bornt, item noch vijf
penninghen auds tijns ut enen stuc lants geheiten die houtecker met enen eeusele daer aen
geleghen
e.z. erf Mercelis kynderen van den Bosch te Doernen wilen
a.z. erf dat Jan Sceymekers was
ende een streepken gruens geleghen in die houtmortel tusghen des Jans Sceymekers erf, welc
erfenisse wilen Gherit Goeswijns soen tegen Henric van Goerle des vercoepers vader was
voer die tyen loepen rogs erfpachts ende 5 penn. tijns in enen erfpacht vercregen hadde.
W. Eyndhouts - schepen
Jan Berbiers - schepen
21 april 1433


25-6-1433 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 80
WILLEM ART WEYLARTS soen was heeft overgegeven REYNEN HAENGREVE
GODERT GODELOFS soen in goedingen ende hulpen sijns huwelix die die selve REYNER
gedaen heeft met MECHTELDEN WEYLARTS des voirs. WILLEMS nichten sess loepen
rogs geldende ut enen camp lants tot Vlierden
e.z. erf GODERT MALCUS
a.z. erf den erfgenamen van WILLEM ZEGHERS
e.e. aen enen wijer
a.e. aen die straet
welc sess loepen WILLEM gecocht hadde van ZEGHEREN wilen ARTS ART WEYLARTS
soen.
den anderen dach nae Sente Joh. Baptist 1433


25-6-1433 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 361. fol. 80v. 1429/1434
Matheeus nat. sn. wilen Matheeus van Stiphout heeft overgegeven Willem Weylarts twe mud
rogs ende een half mud die Matheeus geldende is ut enen stuc lants geheiten schennes berrem
metter huysinge dair op staende hofsteden hoifingen etc.
item noch ut enen stuc lants geheiten berren mortelscamp
    noch ut enen stuc lants ter stede geheiten berren
allen in der prochie van Doernen ende welc Dierc wittich soen wilen Henric geheiten Kelner
van Meijel voirtijds van Peteren Thomas soen van der Berrem voir den cijns van den gronde
ende dirdalf mud rogs erfpachts daer ut sculdich ende twe mud ende een half, welc 2 1/2 mud
Matheeus nat. sn. Matheeus van Stiphout van den voirs. Peteren voirtijds vercregen hadde -
Jan Bant         - schepen
Art vd. Papendonc - schepen
des anderen dags nae Sente Jans dach baptiste 1433


10-10-1433 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 88
WOUTER wittich soen wilen CLAES WOUTERS dien die selve CLAES hadde van
KATHELYNEN zynen wittige wyve BRUYSTENS dochter VAN DEN SCOETACKER
heeft erflic vercocht HOGARDE ende BRUYSTEN soene wilen des voirs. BRUYSTENS
VAN DEN SCOETACKER allen sijn goide have ende erve soe waer die gelegen sijn etc.
utgenommen zijn recht ende gedeelt dat hij heeft aen een stuc lants geheiten die cattenvonder
inder dingbanc van Vlierden ende WOUTER heeft helmelinge etc. tot behoef HOGART ende
BRUYSTEN zijnre oemen.


16-11-1433 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 392. fol. 89. 1429/1434
Jan soen wilen Arts van den Hove die hij witteliken vercregen hadde van Hillen Jan Arts
soens dochter sijne wittige wijve, heeft overgegeven Peteren soen Art Peter Meeus soens een
dirdel van drieen zillen bemts tot Helmont jaerlix ridende tegen Jans Cremers ende Huepkens
kinder erffenisse was ende waer aff die een zille ende die zille die sij tegen rijdt gelegen zijn
teynden aen Reyners Haverlant
e.z. erf dat Belen Scillinx was
a.z. erf Willems Roeselmans
ende die 2 andere zille
e.z. Hermans van Eyndhouts
     Arts Mijchiels
     Claes Wyelmans
a.z. Arts Lemmens ende
     Willem Haex van Doernen
welc dirdel wilen Art van den Hove tot behoef der voirgs. Hillen zijns wijfs Jans zijns soens
ende der kynder die sij tsamen vercregen sodde hebben tegen Janne Peters des Bleken soen
was.
Jan Berbiers - schepen
Henric Machiels - schepen
16 november 1433


24-11-1433 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 89vo
HOGART ende BRUYSTEN wittige soene wilen BRUYSTENS VAN DER HEZE ende
WILLIM soen wilen HEYNEN DANELS als wittich man LYSBETTEN sijns wijfs voer hen
ende voer GHERIT BERNYERS soen van GHEMERT als wittich man ERMGARDEN sijns
wijfs ende AELBRECHT soen wilen GHERIT WEYLARTS ale wittich man ALEITEN sijns
wijfs ende JAN soen wilen JAN BERCMANS als wittich man HEILWIGEN sijne wijfs, oick
dochteren des voirs. wilen BRUYSTENS VAN DER HEZE ende ART MAES soen VAN
DER ZANTVOERT als wittich man ALEITEN sijns wijfs ende KATHELYN der voirs.
ALEITEN zuster, dochteren wilen KATHELYN welc KATHELYN oic dochter was des
voirs. BRUYSTENS VAN DER HEZE ende HOGART ende BRUYSTEN des voirs.
BRUYSTENS soen VAN DER HEZE als gemechticht van WOUTEREN oic der voirs.
KATHELYN haer zuster soen, hebben erflic gedeylt alsulken erfliken guede also hen
toekomen ende verstorven sijn van doide wilen BRUYSTENS VAN DER HEZE ende
HILLEN sijns wijfs
HOGART:
een dirdel van enen bouhuyse met haer hofstat erfenisse dair aen gelegen gelyc dat aldair van
den anderen hofsteden aldair gepedelt is
item een soevende van enen acker lants voer aen dit voirs. bouhuys neven erf AELBRECHS
zijns swagen voirs. dat een wedergedeelt dair aff is ende neven den hof aldair
item een stuxken lants aen gheen bersscot neven erf DIRIX VAN BOTTEL
item een gedeelt van enen ecker lants geheiten rutgersecker gelyc dat aldair gepedelt ende
gerekent is ten voirs. huyse waert
item enen ecker lants opten hezepat gelegen
e.z. erf ANDRIES HEYNEN NAUWES soens
a.z. JANS PETERS VAN DEN DONSCOT
item een stuxken lants geheiten die poelstreep
item een stuc lants geheiten thorsten stuc
item een stuc lants geheiten dat pereckerken
item een gedeelt van den wermoyshove aen dat dijxken
item een bemt geheiten den vloebeempt
item een stuc beempts geheiten die harde neven erf ANDRIES HEYNEN NAUWES
item een gedeelt van den bocht after die schuer ter heze gelegen
item een zille heytvels int cranenvenne gelegen gelyc dat des voirs. wilen zijns vaders was -
gelyc HOGARDE dese voirs. gedeelten toe gepedelt ende gerekent sijn
item noch sal HOGART een mud rogs erfpachts van alsulken drieen mudden alse wilen haer
vader geldende hadde aen ART den WIJSEN tot Aestappen inder prochie van Asten
item een zoevende gedeelt van enen houtwas metten gronde dat is een eykenbosselken neven
die scaepskoye ter heze
item HOGART sal moghen wegen metten voirgs. sijnen gedeelt der erfenisse over sijne mede
erve erfenissen ten naeste velde ende ter minster scaden
HOGART geloeft te betalen op die scoutdagen alsulken gewoenliken grontchijns ende nyet
meer alsmen met recht dair ut sculdich is te gelden ende oft namaels op dese voirgs. gedeelten
enighen ongewoenliken onraet oft kommer vonden worden dat zij dien onder hen gelyc
gelden ende betalen sullen
BRUYSTEN:
dat dirdel van den voirs. bouhuys
item een stuc lants in die heze
e.z. WILLEMS zijns swagers
a.z. AELBRECHTS zijns swagers
item een gedeelt van enen stuc lants geheiten rutgersecker te weten dat gedeelt tot erfnis waert
REYNERS VAN DEN RAVENECKER
item enen ecker lants op die gemeyn ecker geheiten den erpendoncs ecker aen die harde aldair
item enen ecker lants geheiten den stocecker metten erfnis dair aen gelegen geheiten den
haeck
item een eeusselken aen den voirs. stocecker gelegen
item enen ecker lants by der bersscot gelegen neven THIJS VAN DEN GRAVE
item een stuc lants geheiten den cruysstreep
item een stuc lants inden scoeteckerscamp gelegen dair KATHERYN VAN DEN
SCOETECKER haer moye dat wedergedeelt aff heeft
item een gedeelt van den hoven dat gelegen is tusschen erfenisse WILLEMS ende
AELBRECHS zijnre swageren
item een stuc beempte in den bocht gelegen neven erf HEILWIGEN VAN DEN
KERCHOVEN ende haer kynden ende ANDRIES NAUWS
item een stuc beempts in die veendonck gelegen
e.z. HEILWIGEN VAN DEN KERCHOVEN + kynderen
a.z. ARTS haers oems
e.e. opten crayenbemt
a.e. erf der kynderen KATHELYNEN haer zuster dairt aff gedeylt is
item die helft van enen heytvelde metten dijc dair toe behorende voer die heesijnde gelegen
item een zoevende gedeelt van den busschelken
item enen beempt geheiten dat groet wolfsschot
item enen beempt geheiten tvortken
item enen beempt geheiten den corten beempt opt goer
item twe mud rogs erfpachts
item een mud rogs dat MAES DIE MERGHER tot Asten dem voirs. haren vader sculdich was
te gelden
item een mander rogs dat DIRIC ROEFS aen gheen beerhem haren vader sculdich was
item BRUYSTEN sal moeghen wegen ut supra ende vertegen etc. met vorwerde toegedaen ut
supra den tijns van den gronde ende een mud erfpachte der maten van sHertogenbosch die
men JACOP VAN VLADERACKEN uten goede ter heze erflic sculdich is te gelden ende
noch een mud rogs erfpachts dat men HEZEMANS zusten uten goede ter heze erflic sculdich
is te gelden.
GHERIT BERNYERS x ERMGARD:
dat nuwe huys ter heze met hofstat ende erfenisse aldair gepedelt
item enen ecker lants in die heze
e.z. WILLEM HEYNEN DARELS soen
a.z. JAN BERCMANS
item een stuc lants geheiten den grave ecker
item een stuc lants in den venschenhof gelegen
item enen ecker lants geheiten die langhe nuwe lant dat van den goide ter scoetecker gedeilt is
item een seste gedeelt van enen stuc lants ten stede geheiten op ghenen wederenvoirt gelyc
hem aldair gepedelt is
item een viendel van den houtwas by den scoetecker
item een viendel van eenre buynre heyden int cranenvenne
item een dirdel van enen stuc beempts geheiten ver ghebenbroec
item een gedeelt van enen stuc beempts in gheen veendonck
e.z. HEILWIGEN VAN DEN KERCHOVEN + kynderen
a.z. die gemeynt
e.e. erf der erfgenamen KATHRYNEN BRUYSTENS dochter VAN DER HEZE was
a.e. erf JAM BERCMANS dat die wedergedeelten dair aff zijn
item een gedeelt in den bocht
e.z. erf HOGARTS zijns swager
a.z. erf der erfgenamen KATHRYNEN voirs.
item een gedeelt in den hof gelyc hem dat aldair gepedelt is
item een zoevende gedeelt van den bosschelken aen die scaepscoye
item een mud rogs aen LEMMEN COLEN kynderen dat hem BRUYSTEN sijn swager vesten
ende overgeven sal soe dat behoert
item sijn wegen ut supra ende vertegen ut supra ende te gelden den gront tijns ende nyet meer
ut supra
AELBRECHT x ALEIT:
dat dirdel van den bouhuyse ut in primo
item een stuc lants in die heze
e.z. + a.z. HOGART en BRUYSTEN
item een zeste gedeelt in enen stuc lants geheiten den wederenvoirt
item een stuc lants geheiten die brake van den scoetecker daer KATHERYN VAN DEN
SCOETECKER dat wedergedeelt aff heeft
item dat vierdel van den houtwas metten gronde voer den goide te scoetecker gelegen
item dat vierdel van eenre buynre heyden int cranenvenne
item dat dirdel van enen bemts geheiten ver ghebenbroec
item een stuc beempts geheiten den zaerbemt met toebehoerten gelegen voer der missenstat
ter heze utgaende ten gemeynten toe
alsoe dat allen die ander gedeelten der erfgenamen des voirs. wilen BRUYSTENS VAN DER
HEZE dair aff erflic quyt ende ongehauden sullen bliven ende totten betalingen des voirs.
tijns sal hem AELBRECHT sijn zwager sculdich sijn ende geloeft heeft jairlix op Sente
Remeysdach ut sijnen gedeelt te gelden enen halven auden groten
WILLEM HEYNEN DANELS soen x LYSBETTEN
die nuwe schuer ter heze met hofstat ende toebehoirten gelyc dat aldair gepedelt is
item een stuc lants in die heze
e.z. erf GHERIT BERNYERS soens
a.z. erf BRUYSTENS zijns swagers
e.e. aen die gemeynt aldair
item een gedeelt van enen stuc lants geheiten die hande
e.z. erf JAN BERCMANS sijn medeswager
a.z. erf GHERIT BERNYERS
item enen ecker geheiten den vennekensecker
item twe gedeelten van enen stuc lants dat in sesse gedeylt is ende geheiten is den
wederenvoirt
item een stuxken lants gelegen aen die capelle geheyten den vaececker
item dat dirdel van enen stuc beempts geheiten ver ghebenbroec (of: ghevenbroec)
item dat vierdel van den houtwas metten gronde dat BRUYSTEN VAN DER HEZE bi den
goide te scoetecker liggende hadde
item een vierdel van enen buynre heytvels int cranenvenne
item die helft van enen stuc beempts geheiten crayenbemt
e.z. erf der erfgenamen JANS VAN DER BRAKEN
item een gedeelt van den hove
e.z. BRUYSTENS sijns swagers
a.z. GHERIT BERNYERS
item een gedeelt in den bocht
e.z. KATHERYNEN BRUYSTENS doehter
a.z. JAN BERCMANS
item dat zoevende gedeelte (zoevendeel) van den houtwas aen die scaepscoye
item een mud rogs erfpachts van alsulken drien mudde als hen ART DIE WIJSE sculdich is
item sal (hij) moghen wegen ut supra ende vertegen ut supra ende hij sal betalen den tijns van
den gronde ende nyet meer ut supra
item een gedeelt in den bocht neven erf HEILWIGEN zijnre moeder
item sijn gedeelt in den hof neven HOGART + BRUYSTEN
item een zoevende gedeelt van den houtwas metten gronde aen die scaepscoye
item een mud rogs erfpachts dat hem JAN VAN DEN HAENECKER erflic sculdich is te
gelden
item twe mud rogs erfpachts die BRUYSTEN VAN DER HEZE geldende hadde tot Asten in
den goide ende hoeve geheiten tghenen bosch
item een mud rogs dat hem WILLIM VAN BERSCOT ghilt
item iiij vaet rogs die hem BRUYSTEN zijn swager overgeven sal aen LEMMEN COLEN
kynder
item alsulken iiij loepen rogs erfpachts alse wilen BRUYSTENS VAN DER HEZE geldende
hadde te berghelen uten hove ter braken
item sijn wegen ut supra ende vertegen ut supra met vorwerden den tijns van den gronde ende
voert sal hij sculdich sijn ende geloeft heeft erflic uten voirgs. sijnen gedeelt te gelden ende te
betalen alsulken twe mud rogs erfpachts alse men HEER JAN DEN PERSOEN VAN
NISTELRE erflic sculdich is te gelden ut sekere erfenisse die die voirs. BRUYSTEN VAN
DER HEZE dair voer te erfpacht van hem vercregen hadde
item noch een mud rogs erfpachts dat men DIRIC DEN ROYE ten goide ter heze erflic
sculdich is te gelden
item vier loepen rogs erfpachts die men der kerken van Doerren erflic sculdich is te gelden
alsoe dat allen die ander gedeelten der erfgenamen des voirs. wilen BRUYSTENS dair aff
erflic quyt ende ongehauden sullen bliven
item sal AELBRECHT voirs. noch sculdich sijn ende geloeft heeft sijnen swager jairlix op
Sente Remeys dach uten voirgs. gedeelt te gelden ende te betalen enen halven groten tijns
JAN soen wilen JAN BERCMANS x HEILWIGEN:
die helft van der auden (of: ander?) schueren metten halven scaepscoyen met hofsteden ende
erfenisse gelyc dat aldair gepedelt is
item een zoevende gedeelt in den hof
item een stuc lants in die heze
e.z. erf GHERIT BERNYERS
a.z. erf der erfgenamen KATHELYNEN BRUYSTENS dochter VAN DER HEZE
item een stuc lants geheiten den eechof
item een stuc lants geheiten den robbenhof
item dat sestedeel van den wederenvõirt
item dat vierdel van den houtwas metten gronde voer den goede te scoetecker gelegen
item dat vierdel van enen buynre heyden int cranenvenne
item een stuc bemts geheiten dat wolfscot van den scoetecker
item een half buynre beemts tot Helmont in die ryetbemde gelegen ter borch waert van
Helmont gelegen
item een stuc lants ter stede geheiten in die harde tot Vlierden dair WILLEM ende GHERIT
BERNYERS voirs. dat wedergedeelten aff hebben soe dat aldair gepedelt is
item een zoevende gedeelt in den bocht
item een zoevende gedeelt van den bosschelken metten gronde aen die scaepscoye gelegen
item die helft van enen stuc beempts geheiten crayenbemt
die helft die nordwairt gelegen is
item een mud rogs erfpachts van alsulken drieen mudden rogs erfpachts alse hem die voirs.
ART WISE erflic sculdich is te gelden
item sal hij moghen wegen etc. ende vertegen etc. met vorwenden toe gedaen dat hij sijne
gronttijns betalen sal ende nyet meer
Alsoe dat ART MAES soen VAN DER ZANTVORT als wittich man ende momboir
ALEITEN sijns wijfs dochter den voirs. wilen KATHELYNEN BRUYSTENS dochter VAN
DER HEZE ende KATHELYN der voirs. ALEITEN zuster ende HOGART ende
BRUYSTEN gebruederen als gemechticht van WOUTERREN haren neve der voirs.
ALEITEN ende KATHELYNEN brueder sullen erflic hebben te samen over haer gedeelt
die helft van der auden (of: ander?) schueren metten helften van der scaepscoyen haer
hefsteden ende erfenisse dair toe behorende gelyc dat aldair gepedelt is
item een stuc lants gelegen voer die heze ijnde neven erf JAN BERCMANS ende die
gemeynt
item die helft van enen heytvelde geheiten tvenneken neven die heze ijnde gelegen dair
BRUYSTEN voirs. dat wedergedeelt aff heeft
item een stuc lants geheiten die meerbrake
item een stuc lants geheiten die cattenvonder
item een stuc lants geheiten den ijndecker met toebehoerten
item een stuc lants geheiten den tomacker
item een stuc lants geheiten den cloet
item een sestedeel van enen stuc lants geheiten den wedervoirt
item een stuxken lants gelegen aen pulnershof
item een stuc lants metten dijck dair aen gelegen teynden den hof
item dat zoevende deel inden hof aldair
item den houtwas metten gronde geheiten den venschenhof
item enen bemt te Bakel after ghenen rypelsberch
item een stuc beemt dair HEER PETER VAN DEN STRATEN een vierdel in heeft tot
Helmont in die ryetbeemde over daa
item een gedeelt van enen stuc bemts ter stede geheiten in gheen veendonek tot Doeren
gelegen gelyc hen dat aldair gepedelt is
item dat zevende gedeelt in die bocht neven GHERIT BERNYERS
item dat zevende gedeelt van enen houtwas metten gronde aen die scaepscoye
item een mud rogs erfpachts aen LEMMEN COLEN kynderen dat hen BRUYSTEN voirs.
overgeven sal
item sij sullen moghen wegen etc. ende vertegen etc. met vorwerden etc. den tijns van den
gronde etc.
op Sente Katherynen avant 1433
Elc van den vii wollen enen brief hebben.


13-12-1433 Verzameling charters Deurne 19-I.31-T.19-152-II.19
Wij Jan Mychiels, Lambrecht van Loen, Jan Dyrcks, Willem Verbeeck, Henric van Lyessel,
Henric Selen ende Hube Willemssoen van Nederven, scepenen in Doerren, doen cont
enyegeliken dat voir ons comen is Yde Lusche met hoeren gecorenen mombaer, die hoir die
richter heeft gegeven met vonnis der scepenen, ende heeft erfliken vercoft Willem Artssoen
van Doerren, wilnere was, drie lopen rogs tsjaers erfpachs der maten van Helmont, alle jaer te
gelden erfliken ende te betalen op Onser Vrouwen Lichtmisdach nae doode Yde Lusche voirs.
ende niet eer, uut hoeren huyse metter hofstat ende uten hove die daer bij ende aengelegen is
in der prochien van Doerren, tusschen erfenis Jan Willems aen d'een side ende erfenis
Pouwels Tswisen aen d'ander side, ende metten enen eynde streckende metten anderen eynde
aen die gemeynt als sij seide. Voert soe heeft geloeft Yde met hoeren mombaer voirs. op hoir
ende op alle hoir goet Willem den coper voirs. die voirg. drie lopen rogs erfpachs in dat voirg.
onderpandt te vrijen erfliken ende te weren van allen anderen voircommer die daer in were,
uutgenomen des heren tsijns van den gronde ende een lopen rogs erfpachs dat men daer
jaerlijc voeruut ghilt, als sij seide. Besegelt metten gemeynen segel ons scependoms, dertien
dage mensis decembris.
In dorso aantekeningen in verschillend handschrift:
- 3 vat rogs ...
- nu Evert Colen
- 13 december 1433


31-12-1433 Bossche Protocollen, R 1204, Deurne, folio 28.
Willem van den Gheijne heeft opgedragen aan een sekere ten behoeve van Willem Copy en
zijn broer Jan en Henrick Henrix van Os. Henrick Heynen Willems van Bottel zijn deel in de
helft van de hoeve " Ter Ynden " De verkrijger had een helft van die hoeve in erfpacht
gekregen van Henrick Henrick Teerlinx.


1434-1435 Bossche Protocol folio 8 verso
Jan van Ricstel natuurlijke zoon wijlen heer Dirck Rovers ridder, man van Sophie dochter
wijlen Willem Borman en Heilwig Willem Jan Art sMans. Dirck vander Heijden.


1434-1435 Bossche Protocol folio 15
Meeus Zueterix zoon wijlen Jan Zueterix geeft in erfpacht aan Jan die Weder zoon wijlen
Dirck die Weder van Helmond 1/3 deel in 'tgoed ten Cleijnen Heijtrack bij de Moesdijck.
Tussen de gemeijnte van Asten en Doerne. Hilleke vrouw van Meeus Zueteric had t.b.v.
Meeus voorn. 4 deel van Margriet en Beel dochter van wijlen Jan Zuete ric, verkregen.


1434-1435 Bossche Protocol folio 15 verso
Jan Dirck die Weder heef opgedragen aan Jan Gerit Zegers 'tgout ten Cleijne Heitrake. Jan
Dirck die Weder had darvan 2/3 deel verkregen van Jan vander Papendonck. en 1/3 deel van
Meeus Zueterix


1434-1435 Bossche Protocol folio 26
Lambert Jan Emonds, en zijn zoon Jan. Willem zoon wijlen Everart Guetgeselle. Jan zoon
wijlen Aert Krakelart. Aert Vrient van Doerne zoon wijlen Daniel Noij van Doerne. En zijn
broers Willen en wijlen Floris. Wijlen Margriet de weduwe van Wijlen Daniel Noij van
Doerne. Danel en Agnes kinderen van Willem van Doerne voorn.


1434-1435 Bossche Protocol folio 47
Jan Henrick Coppen, man van Geertruijt Gerit Helijnc. Gerit molle van Drijel


1434-1435 Bossche Protocol folio 50
Heer priester Willem van Doerne zoon wijlen Peter Ketelbueter van Doernen. Goijartken
dochter wijlen Goijart zoon Peter Ketelbueter. Mechteld dochter van Gerit Boeijsten van ...
Herswijck. Heer Jan die Gruijter.


1434-1435 Bossche Protocol folio 62
Goossens Lodewijcks van Kessel. Willem van Doerne en Aert zoons wijlen Daniel Noij van
Doerne.


1434-1435 Bossche Protocol folio 85
Jan, Henrick en Lambert zoons van wijlen Jan Jan Martens van Uden en hun schoonbroers,
Lambert vanden Hove, man van Kathalijn. Rombout Kerijs de man van Met. en Aert Maes
vanden Craenmer man van Aelberna. Wijlem Peter Scutte. Henrick vander Bruggen van
Helvoirt, verwer. Willem Pijggl, man van Alijt Peter Scutte. Hendrick Goijarts van den Elsen.


1434-1435 Bossche Protocol folio 106 verso
Peter Jan Boene. Jan Goijart Carper. Daniel Vrients zoon wijlen Aert Vriens van Doerne. En
zijn zoons Willem en Aert, bezaten 1/3 deel van tiende van Doernen.


1434-1435 Bossche Protocol folio 110
Goijart Aerss van Bruheze en zijn schoonzoon Franck van Ghiessen, man van Mechteld.
Marcelis die Lu. Heer Aert priester van Bruheze zoon Goijart van Bruheze.


1434-1435 Bossche Protocol folio 110
Goijart Aerts van Bruheze had nu erfpacht gegeven aan Dirck Aert vas Bruijnen en Reijneer
vander Kolc zoon wijlen Peter vander Merenvoert. De hoeve 'tgout te IJeker. om 9 mud rog
Helmondse maad op lichtmissedag.
1434-1435 Bossche Protocol folio 127
Jacob Jacobs van Oeffel. Herman van Loen. IJda weduwe van Lambert Roelofs


1434-1435 Bossche Protocol folio 130
Henrick Goossen Caperen. Franck Peter van Buttel.
1434-1435 Bossche Protocol folio 151 verso
Thomas Willems vander Heijden van Deurne. Amelis Sceversteen zoon wijlen Amelis.


1434-1435 Bossche Protocol folio 180 verso
Jan Jan van Bruheze, bezat de hoeve tgout te Wijen.


1434-1435 Bossche Protocol folio 194 verso
Goijart Hannen en zijn zoon Goijart Hannen. Herbert (Happert) van Gerwen, man van
Kathalijn vander Grave. Margriet Jan van de Grave.


1434-1435 Bossche Protocol folio 197 verso + 198
Reijneer zoon wijlen Jan vander Aa van Bakel, Dirk vanden Doren, kremer. man van Lijsbet
Jan die Bever.


1434-1435 Bossche Protocol folio 210
Jan van Catwijc, man van Joncvrouw Lijsbet dochter wijlen Willem van Audenhoven. Jacob
van Vladeracken. Margriet dochter wijlen Willem van Audenhoven. Jacob en Jorden zoons
van Jan vander Schaut, bezitten de hoeve Loijbruggen.


1434-1435 Bossche Protocol folio 211 verso
Amelis Sceversteen verhuurt voor 8 jaar vanaf Pinsteren, aan Lambert van Loen de jonge,
zoon wijlen Lambert. De hoeve tguet te Papenvenne van wijlen Gevart van Doerne. om 15½
mud rog Helmondse maat op lichtmis en 10 pond was op St. Kathelijn, en grondcijns. Amelis
moet aan 28 peters betalen aan Lambert de huurder moet wonen op de Hoeve 4-7-1435


1434-1435 Bossche Protocol folio 219
Goijart zoon van wijlen Reijneer Loden gehuwd met Agnes. Goossen Steenwech. Jan van
Bruheze bezat t goed Ter Wijden.


1434 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 1
JAN VAN RIXTEL nat.sn. wilen HEREN DIRICX ROVERS Ridder wittich man ende
momber SOPHIEN sijns wijffs van welken SOPHIEN WILLEM ARTSMANS soens soen
ouder vader was, heeft overgegeven ende opgedragen YSBOUT JAN COLEN soen van
VLIERDEN twintich loepen rogs tsiaers erfpachts te gelden YSBOUT voirs. dats te weten 14
loepen ut enen huyse ende hoff gelegen tot Vlierden
e.z. TRUDEN VAN VECHELEN
a.z. erfnis ARTS sMERMANS
ende ut enen derdendeel van JAN EMONTS soen camp
item ut enen hove geheiten die cleyn hof ende ut enen beempt metten eeusselen
welc 14 loepen JAN COLEN soen was van ASTEN des voirgs. YSBOUTS vader was uter
onderpanden voirs. jairlix sculdich was te gelden
item die andere sess loepen rogs te gelden den voirs. YSBOUT
ut enen huyse hofstat ende hoff dat HEYNSEN voirtijds plach te wesen tot Helmont after den
meye gelegen ende welc een stuc lants dair aen gelegen
item noch heeft hij hem overgegeven noch neghen lopen ut tween stucken lants gelegen inder
dyngbanck van Vlierden deen stuc
e.z. aen erf der kynderen SWEERTS GOBBELEN PEGS ende der kynderen VAN DER
BERSSCOT
a.z. aen den gemeynen wech
dander stuc e.z. + a.z erfnis die voirtijds LANEN EMONTS dochter waeren
ut welken neghen loepen men sculdich was wilen LYSBETTEN JAN DUYSCHEN wijf te
gelden sess loepen
ende welc xx loepen ende neghen loepen die voirs. wilen WILLEM ARTSMANS soens soen
van GODART ARTS EMONTS soens soen voirtijds gecocht hadde uten onderpanden voirs..
des dynsdags nae sente Symon ende Juden dach anno xxxiiii (1434)


1434 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 1 vo
YSBOUT JAN COLEN soens soen VAN VLIERDEN heeft geloeft alse principael sculder
JANNE VAN RIXTEL xv rijnssch gulden oft die werde dair aff in anderen goiden gelden te
betaelen op ons vrouwen lichtmis dach naest komende over twe jair
item noch heeft hij hem geloeft op allen onsen vrouwen lichtmis dach dair en binnen te
betaelen sess loepen rogs erfpachts met vorwerden toegedaen oft YSBOUT voirs. op enighen
van onsen vrouwen lichtmis dach binnen den tijden voirs. den voirgs. JANNE VAN RIXTEL
betaelde dese voirs. xv. Rgul. dat hij dan voirtaen quyt wesen sal van den sess loepen rogs.
datum ut supra


1434 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 1 vo
YSBOUT voirs. hoeft noch geloeft JANNE VAN RIXTEL xliii Rijnssch gulden oft die
werde dair voer in anderen goeden gelden ende vii peters oft die werde te betaelen op onsen
vrouwen lichtmis dach naest komende.
datum ut supra


1434 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Dooren (Tielman van)
schepenacte te ’s Bosch
1434-1439 Tielman van Dooren
J. van Oudenhoven - Silva Ducis aucta et renata 1670 p. 69


1434 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 493. fol. 117. 1429/1434
(gecanceleerd stuk)
Art soen wilen Henric Cornays van Liessel heeft vercocht Arnde soen wilen Lambrechts van
Loen sess loepen rogs erfpachts uten enen ecker lants inder prochie van Doernen gelegen ter
stede geheiten te loen
(1434)


3-1-1434 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 101
AELBRECHT soen wilen GHERIT WEYLARTS wittich man ALEITEN dochter wilen
BRUYSTENS VAN DER HEZE heeft vercocht BRUYSTEN zijne swager soen wilen
BRUYSTENS VAN DER HEZE voirs. een dirdeel van enen bouhuyse bachuyse met
hofsteden ende erfenissen met toebehoirten gelyc hem dat nae doide BRUYSTENS VAN
DER HEZE te deel gevallen is ende dair HOGART ende BRUYSTEN zijn swageren die
ander twe dirdelen dair aff hebben.


6-2-1434 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 431. fol. 103. 1429/1434
Art soen wilen Arts van der Haghen van Doernen heeft Ghevart soen wilen Ghevarts soen
van Doernen die een helft van enen buynre bempts dair af die ander helft toebehoert
Joffrouwe Kathelinen wilen Ghevarts Everarts soens wijf was ende horen kynderen ende welc
alinge bemts jairlix rijdende is tegen een ander buenre ende toebehoert Diric Roefs soen ende
Becken kynderen van Doernen ende beyde die buenre sijn gelegen inder prochie van Bakel
after den goede geheiten Cruysscot, welc helft van den buenre Art Arts soen was van der
Haghen van Janne van den Bogart van Doernen ende die van Godert Jan Bants soen voirtijds
gecocht had.
W. Eyndhouts - schepen
Jan Berbiers - schepen
6 februari 1434


6-4-1434 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 440. fol. 108. 1429/1434
Cont zij enyegeliken dat Henric soen wilen Goeswijn Scoemekers Enghel zijn zuster ende
Diric van Lent haer swager die Mechtelden haer zuster heeft als wittich man ende momboir
der selver Mechtelden ende hebben begheert aen den heer van den lande dat hij hen van der
heerlicheit wegen deylde alsulken erflike guede alse hen ende Goeswijn haeren brueder
samen verstorven sijn van doiden des voirs. wilen Goeswijns haers vaders ende Heilwigen
haer moeder ende dit hebben sij begheert van recht wegen overmids dat hen Goeswijn haer
brueder inder deylingen hynderlic wesen woude als sij seiden - hier nae heeft die scoutheit
van der heerlicheit wegen van der die voirs. erflicheit gedeylt in vieren ende der vierde loet
aff ende gewonnen (?) gemact - Alsoe dat Henric voirs. inder selver deylingen metten loet te
deel gevallen is een mud rogs erfpachts van alsulken tween mudden rogs erfpachts alse wilen
Goeswijn haer vader voirs. jairlix geldende hadde tot Doernen ter stede geheiten tot Loen te
samen metten recht van den brieve dair op sprekende -
Ende Goeswijn soen wilen Goeswijns Scomekers voirs. is in der selver deylingen metten loet
te deel gevallen een mud rogs erfpachts van alsulken tween mudden rogs alse wilen Goeswijn
haer vader geldende hadde ut sekere erfenissen after den ameije gelegen die welc Jan Jans
soen van Grotel tegen den voirs. wilen Goeswijn dair voer tot enen erfpacht vercregen hadde
metten brieven dair op sprekende -
Ende Enghel is in der selver deylingen metten loet te deel gevallen dat ander mud rogs
erfpachts van den tween mudden rogs erfpachts dat men hen tot Doernen ter stede geheiten
tot Loen erflic sculdich is te gelden metten brieven dair op sprekende -
Ende Diricken van Lent is als momboir sijns wijfs voirs. inder voirs. deylingen metten loet te
deel gevallen dat een mud rogs erfpachts dat men den voirs. wilen Goeswijn Scomekers erflic
sculdich was te gelden ut sekeren onderpande tot Asten gelegen te samen met alsulkenen
brieven als dair op sprekende sijn, voertaen sal dat ander mudde rogs erfpachts dat men hen
erflic sculdich is te gelden uten voirs. erfenisse after den meije gelegen tusschen den voirgs.
vier erfgenamen bliven om te vervallen alsulken testamenten alse Bele haer zuster gemact
hadde als sij seiden ende van den selven mud rogs erfpachts sal elc van den voirs. vier
erfgenamen jairlix heffen ende bueren III loepen rogs dan ter tijt dat testament voirs. nae
inhaut des selfs vervult sal werden - hier nae heeft die scoutheit van der heerlichiet wegen
gevraghet alden voirgs. vier erfgenamen oft hen dese deylinge voirs. geliefden doe antworde
Henric voirs. ende Goeswijn sijn brueder Engel haer zuster ende Dirc van Lent haer swager
voirs. dat hen dese deylinge voirs. wael geliefde gelijc se voirs. steet ende dair omme
geloefden sij sameliken aen scoutheiden hant dese erfdeylinge voirs. eweliken vast ende
stedich te hauden op hen ende op allen haer goet.
schepenen: Jan Bants Jan Berbiers Art van der Papendonck
         ende Henric Machiels aenbrengende haren
         medeschepenen Willem van Eyndhouts Jan Snoex
         ende Jan Meyssen.
Besegelt metter stat segel van Helmont.
6 april 1434


21-4-1434 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 448. fol. 109. 1429/1434
Willem witt. sn. wilen Arts van Dornen ende Art Goderts Thijs soen witt. man Heilwigen sijn
wijfs die dochter was Arts van Dornen hebben gesamenderhant overgegeven Godenen
Vestman een sleyck voet rox ende een sleycke voet gersten die men Willem ende Art sculdich
is te gelden tot horen gedeelt uten watermoelen van Bergelen ende Willem ende Art hebben
gemechticht Godenen Vestman voirs. etc.
Jan Snoecs - schepen
Jan Meynssen - schepen
21 april (1434)


27-4-1434 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 109 vo
JAN soen wilen DIRIC YSBOUTS soen VAN HOECHTEN heeft overgegeven DIRCKEN
VAN DEN SCOETECKER viii loepen rogs erfpachts die hij sculdich is te gelden ut enen
huyse ende hof dair HEYN RUTGERS nu ter tijt op ende aen woent gelegen in den dorp van
Vlierden
e.z. erf DIRICS VAN DEN SCOETECKER
a.z. die gemeynt aldair


2-5-1434 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 109 vo
JAN soen wilen JAN BERCMANS wittich man HEILWIGEN dochter van wilen
BRUYSTENS VAN DER HEZE heeft vercocht HOGART ende BRUYSTEN soene wilen
BRUYSTENS VAN DER HEZE voirs. die helft van der ander (of: auder ?) schueren metten
halven scaepscoyen met haren hofsteden ende erfenissen dair toe behorende ter heze gelegen
item een zevende gedeelt inden hof
item een stuc lants in die heze gelegen
e.z. GHERIT BERNYERS
a.z. CLAES WOUTERS erfgenamen
item een stuc lants ter stede geheiten in die harde tot Vlierden
item een zevende gedeelt in den bocht
item een zevende gedeelt van den bosschelken metten gronde aen die scaepscoye
item die helft van enen stuc bempts geheiten crayenbemt
Belast met grondchijns.


2-5-1434 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 109 vo
JAN soen wilen JAN BERCMANS heeft erflic vercocht WILLEM soen wilen HENRIC
DANELS een stuc lants geheiten robbenhof tot Vlierden
e.z. erf BRUYSTEN VAN DER CRUYS
a.z. erf MERCELIS wilen VAN DEN HUDSBERCH erfgenamen
e.e. erf der erfgenamen PETERS VAN DER DONSCOT
Belast met grondchijns.
datum ut supra


6-5-1434 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 454. fol. 110. 1429/1434
Willem soen wilen Mathijs van der Rijt ende Jacop sijn swager die Yden sijn zuster heeft als
wittich man der selver hebben erflic vercocht Willem soen wilen Jans Deckers van Doernen
die helft van enen stuc bempts welc alinge bempt gelegen is inder prochie van Doernen ter
stede geheiten in die verloren bemde
e.z. + a.z. erf Jans van Dinter
e.e.       erf Jacops van der Schaut
a.e.       erf des coepers voirs.
Tsijns van den grond.
desen brief sal verscreven sijn.
Jan Bant      - schepen
Jan Berbiers - schepen
6 mei 1434


20-5-1434 1433-1434 Bossche Protocol folio 206 verso
Willem vanden Geijne. heeft opgedragen aan alle erfgenamen van wijlen Aert Lemmens van
Doerne. zijn deel in de hoeve 'tgoet ter IJnden. Men geven de brief aan Haengreve veur
Deurne


22-5-1434 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 466. fol. 111v. 1429/1434
Jan van Bruheze soen wilen was Jans van Bruheze Godarts soens voer hem selven ende allen
die erfgenamen des voirs. wilen sijns vaders der welker gedeelten der erfenissen hier onder
gescreven die voirs. Jan van Bruheze in scepenlitteren gemechticht is heeft overgegeven Art
Godert Thijs soen was van Asten tot sijnre behoef ende mede tot behoef Joffrouw Lijsbetten
Arts wijve van Doernen was ende Willems haers soens een dirdel van enen stuc bempts ende
ende enen stuxken lants die wilen Arts Gruyters te wesen plagen welc stuc bempts Theeus die
Pesscher tegen den voirs. wilen Art van Doernen, Jacop van der Schaut ende Jan van Ghemert
sijnen mede swageren voirtijds gecocht mocht hebben ende welc stuxken lants wilen Dirics
van Rypelsberch oic tegen die selve Art, Jacop ende Jan gecocht mocht hebben.
Jan Bant - schepen
Jan Berbiers - schepen
22 mei 1434
5-6-1434 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol 115 vo
LUCAS soen wilen BRUYSTEN AELBRECHS VAN DEN DOIDENVENNE heeft
overgegeven ARNDE ende GELIS gebruderen soene wilen ART ARTS SMERMANS soens
een mander rogs uter helfte van enen bemde geheiten goerbemt tot Vlyerden opt goer
e.z. erf JANNES OYEN soens dat een ander helft van den bemde is
a.z. erf MERGRIETEN GODARTS wijfs was VAN DER BEERSDONC
e.e. aen die gemeynt van Vlyerden
welc mander LUCAS gecocht hadde van den voirs. wilen ART ARTS SMERMANS soen.


16-6-1434 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 217 fol. 114
JAN VAN DER DONSCOT zoen wilen PETERS VAN DER DONSCOT heeft overgegeven
DIRICKEN VAN DEN SCOETECKER zoen wilen BRUYSTENS VAN DEN
SCOETECKER een stuc lants geheiten geen bremstuc gelegen inder dingbanc van Vlierden
e.z. de goede DIRICS VAN BOTTEL
a.z. de goede HOGARTS VAN DER HEZE
item een stuc lants geheten de poelecker
e.z. de goede HOGARTS voirs.
a.z. de goede JANS S(C?)OECKS
item noch een stuc lants in der scoeteckerscamp bij thagelcruys
item noch een stuc lants geheten dloddenstuc
e.z. erf den voirs. DIRICS VAN BOTTEL
a.z. erf JAMS VAN HULSBERCH
item alle die beempt ende goede gelegen binnen [balloycs] die den voirs. JANNE VAN DER
DONSCOT toecomen sijn ende verschenen van BRUYSTEN AELBRECHTS wilen was des
selfs JANS wijfs vader ende gelyc sij den selven JANNE vallen sullen inder deylingen tegen
LUCASEN BRUYSTEN AELBRECHTS soen sinen swager elc houdende ende te besitten
enen termyn lanc of spacien van sess jairen nu [eemplic] naest volgende alle jaren voir vijf
mud roggen jairlix pachts altois tot onser vrouwen lichtmis dach te betalen met vorwerden
hier inne toegedaen dat die voirgs. DIRCK VAN DEN SCOETECKER dese voirs. 5 mud
roggen jairpachts betalen sal JANNE VAN DEN EIJNDE ende sinen kynderen ende
ENGELEN SMOLNERS dats te weten JANNE VAN DEN EIJNDE ende sinen kynderen
voir viertalf mud ende den voirs. ENGELEN SMOLNERS een half mud sonder wederseggen
JANS VAN DER DONSCOT voirs., gelyc die selve DIRICK dat bekent ende geloeft heeft -
Ende DIRIC VAN DEN SCOETECKER voirs. sal dit voirs. winnende lant yerst aenverden te
stoppeltijt naestcomende ende denven te stoppeltijt na den tijde voirschreven ende die selve
DIRICK sal dit selve winnende lant laten voerweeck tot sinen afstaen.


29-6-1434 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 486. fol. 116. 1429/1434
Michiel wilen Hermans soen was van Arle heeft vercocht Mathijs nat. sn. Wijnrix geheiten
van der Heyden van Dornen die Wynric gewonnen had van Lijsbetten Mathijs dochter een
vierendeel van eenre buenre beemts tot Helmont in die ryetbeemde over die aa
e.z. erf Jans van Bruheze
a.z. Bruystens van der Heze, Goderts tSweerts ende
     Heren Peters van der Straten.
Tijns van den gronde.
van Goerle - schepen
Jan Berbiers - schepen
Sente Peters ende Pouwels dach 1434


31-7-1434 RA Brussel
Philips bij der gratien Goids hertoige van Bourgoingnen, van Lotryck van Brabant ende van
Limborch, greve van Vlaenderen, van Artois van Bourgoingnen, palatijn van Henegouwe, van
Hollant, van Zeelant ende van Namen, marcgreve des heylix Rycs, heere van Vrieslant (fol.
47 vs) van Salms ende van Mechelen doen kondt allen luyden dat opten dach van huyden
datum des briefs voor ons onde onze getrouwe mannen van leen hier nae bescreven met
namen Cornelyse van Kelere, Wouteren Schinckel geheiten Almaigne, Claessen Goevy,
Jannen Reekbosch ende meer andere quam in propren persoen onze geminde Jan van
Gageldonck soen wijlen Jans van Gageldonck, kennende ende lyende oepenbairluck hoe dat
hij wael ende witteliken in title van witlicken vercope om een zekere somme van penningen
hem wel vernueght ende vol betaelt erffelick ende emermeer vercocht hadde onsen
gheminden Diedericke van Beerze Lambrechtssoen dair thegenwoerdich staende alsulcken
twee mudden rox der maten onser stat van den Bosch jaerlyker ende erffelicker renten als hij
van ons te leene hielde ende hem opte goede ten Haenecker met allen hueren toebehoirten
bynnen der prochien van Doirne gelegen, onser eygendomme Janne van Vlierden
toebehoerende beset ende veronderpant waeren, gelyck scepenbrieven onser stadt van den
Bosch dair op gemaict ende onze leenboicke van onsen leen van Brabant dat clairlycke
inhouden ende begrypen. Begeren die voirs. Jan van Gageldonck die voirs. erfrenthe van twee
mudde rox tsiaers gelyck hij die van ons te leene hielde erffelic ende emermeer vut te gaen, te
derven, op te dragen ende over te geven in onsen handen tot behoef Diedericx van Beerze
zijns coepers voirs. Ons oitmoedelic biddende dat wy totten vorss. vercope overgeven ende
onterffenisse onzen wil ende consent geven wouden, ende dair op een ons. mannen van leen
bovenges. een vonnesse doen manen wes nae ons hoefs recht dair toe schuldich waer te
geschiene. Soe dta die voirs. Diederick van Beerze zijn erven ende nacomelingen nae hem
dair af vast ende zeker staen mochte. Alzoe dat wij ter oitmoedigher beeden des voirs. Jans
van Gageldonck totten voirs. vercope overgeve ende onterffenisse onsen wil ende consent
geven dair op eenen vonness deden manen ende onsen mannen van leen boirghe die hem dair
op metten anderen onsen voirs. mannen van leen zijne medehuisgenoten dair mede bij ende
over zijnde beriet ende beraden bij vollen gevolge der selver onser mannen van leen bracht
over weder over wijsende voer een vonnisse dat de voirs. Jan van Gageldonckdie voirs.
erfrenthe van twee mudden roxtsiaers gelyc hy die van ons te leene hielde nyet dair inne
vutgesceyden ons opdragen zoude in onsen handen tot behoef Dircx van Beerze zyns copers
voirs. ende [] ende alsoe voert dair op [] ende verthien nae den rechten ende costumen ons
hoefs bekennen hem gheen recht meer dair aen te hebben, noch te behouden in enigher
manieren dwelc (fol. 48) die voirs Jan van Gageldonck gelyc tvonness onser voirs. mannen
gewijst hadde volcomel. ende all dede ende dien gedaen zijnde beleenden wij die voirs.
erfrenthe van twee mudde rox tsiaers gelyck ende in alle der manieren die voirs. Jan van
Gageldoinck ons die opgedragen hadde ende voir verclaert zijn den voirs. Diedericke van
Beerze die die alsoe van ons te leene ontfinc ende dede ons dair af manscap met hulden ende
eede van trouwen, alsoe nae ons hoefs recht dair toe behoirde. Ende wij ontfangenen also dair
aff in onser manscap behoudelic ons altyt onser heerlicheyt ons recht ende eenen yegelycken
des zijns. Ende geschieden hier inne alle poincten ende articlen van rechte die nae den rechten
ende costumen ons hoefs dair toe sculdich waeren te geschiene, nyet dair inne vergeten noch
achtergelaten. Allen argelist vutgesceyden. In oirkonden des briefs dair wij hertoich voirs
onzen zegel aen hebben doen hanghen. Ende hebben om die meerder zekerheyt voirt versocht
onsen voirs. mannen van leene die mede hier bij aen ende over zijn geweest dat zij huere
zegelen bij den onsen hangen aen desen brief. In getuygenisse alre dibghen voirs. dwelck wij
Cornelis van Kelem, Wouter Schinckel geheyten Almaigne, Claes Gony ende Jan Reecbosch,
mannen van leen ons voirs. gene[] heeren tot zijnre genae bevele gherne gedaen hebben.
Gegeven xxiij dagen in meerte int jaer ons Heeren duysent vierhondert een ende vijftich nae
costume ons hoefs. Aldus opter plycken gescreven bij mijn heere den hertoige ende getekent
de da. Ende noch ondergeteeckent P. Pelgrom nots.
     Copie getrocken vuyten dagelixen registre van mij G Moelenpas, secretar. dair inne
onder dander gescreven staet tgeene des hier nae volght.
Jan Cornelise van Meyle die opten lesten dach van julio xiiij C xxxiiij jaer dair bij waeren als
mannen van leen Claes van Hespen als van Nuwenhoven, Jan van den Winckel, Andries
Daems ende meer andere. Ontfinck in den name ende tot behoef jonffr. Henricke van Beerze
outste dochter wijlen Dierycx van Beerze twee mudde rocx erffelicker renten, haer bij doode
des voirs. Diericx hueren vaders toecomen ende verschenen ende op die hoeve geheyten den
(fol. 48 vs) Haenecker in de prochie van Dorne gelegen beset ende veronderpant voer
theerge[wede] kemerlinc recht en boeckrecht tsamen xxi st. vi [...] Ende dit toirconden heb ic
G molenpas voirs. mijne hanteyken hier op geset opten dach en int jaer voirs. heeft noch die
voirs. Cornelis betaelt voer d mannen recht viij st. Item voir t registreren van tgene des voirs.
steet vij st. Aldus getekent Molenpas. Ende noch ondergeteeckent P Pelgrom notaris


24-8-1434 Stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 491. fol. 117. 1429/1434
Arnt soen wilen Gherit Weylarts heeft gekent ende gelijdt dat hij sculdich is te gelden Godart
Diric Moedels swager was sess loepen rogs erfpacht die Art geloeft heeft Gherit Celen inden
name ende tot behoef des voirs. Godarts te gelden ut enen camp lants metter huysingen dair
op staende inder prochie van Doernen
e.z. erf Willems soen wilen Claes van Kuyck
a.z. die gemeynt aldair
e.e. erf Hadewigen Peter Moelendijcs dochter
a.e. aen die gemeynt
Tijns van den gronde.
Jan Bants - schepen
Jan Berbiers - schepen
Sente Bartholomeus dach 1434


7-9-1434 Inventaris Archief Nassause Domeinraad 1955 tweede deel, onderdeel 2 van 5, p.
204, regest no. 789.
Aelbrecht de bastaard van Egmont heer Gerijtsz., schout, Aelbrecht Heijnez., Govaert van
Strijment, Sijmen Lubbrechtsz. en Heijnrick van den Doern, schepenen van Ijselsteijn,
oorkonden, dat Ghijsbert Jacopsz. die Weldijge van het kapittel een huis in de Afterstraat
naast de Plaets in erfpacht heeft ontvangen.
Oorspr. (Inv. No. 204). Met weinig geschonden zegels van Aelbrecht heer Gerijtsz. Van
Egmont, en van Sijmen Lubbrechtsz. in groene was; die der andere oorkonders verloren. N.B.
In dorso: ―Dees brijeff helt XIII½ holl. ouden leeu uut een huijs an die Plaetse. Nou Jan
Laurensz.‖


..-10-1434 - 1435 sept Bossch prot. fol. 7
Henrick van Berkel zoon van wijlen Gerit van Berkel (bezit die Pertiende) - jonkvrouw
Geertruyt dochter van Aert van Wijc
13-11-1434 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 1 vo
LUCAES wittich soen wilen BRUISTEN AELBRECHTS soen VAN VLIERDEN heeft
wittelic vercocht etc. WILLEM wilen JANS TOUWERS soen was een mud rogs lijfpachts
alle jairen te gelden ende te betaelen ende opten onderpande hier nae genoemt te leveren den
voirs. WILLEM also langhe WILLEM leven sal inder menselicheyt ende niet langer
ut enen ecker geheiten die hagelstreep haudende in groetten iiii loepensaet lants
e.z. neven gericht van Vlierden bider huysinghen geheyten [....] neven BRIJYSTENS VAN
DEN CRUYS
a.z. JANS VAN DEN HAENACKER
e.e. tot aenden wech
a.e. aent broecke
Belast met sheren cijns van den gronden.


1435-1436 Bossche Protocol folio 4 verso
Jan van Doerne zoon wijlen Gevart van Doerne zoon wijlen Willem van Doerne. Jan Willems
vanden Wijngart. Jan van Kessel. Herman van Zeldich alias vanden Loe. Jacob Gielis die
Cuper. Die scutborden van de watermolen aan 't Hagheijnde


1435-1436 Bossche Protocol folio 62 verso
Jan Wouter Kallen. Willem natuurlijke zoon wijlen Claes van Kuijck. Marcelis Goijarts
vander Vonderen.


1435-1436 Bossche Protocol folio 72 verso
Rutger Willems van Erpe. Dirk vander Heijden. Pacht uit 't goet ter IJnden. Jan van Ricstel
natuurlijke zoon wijlen heer Dirk Rovers, ridder. Jan Meijsen zoon wijlen Jan Didden.


1435-1436 Bossche Protocol folio 82
Jan van Bruheze zoon wijlen Jan van Bruheze, bezit de hoeve 't guet te Vloet. en de hoeve
Des Aude guet. Waarop als pachter Willem vander Heijden. Marcelis die Lu. Goijart van
Ghemert


1435-1436 Bossche Protocol folio 82 verso
Philip van Geldrop zoon wijlen Jan van Geldrop. Jan Jan Oedensoen. Bertaut Aert van Beke.


1435-1436 Bossche Protocol folio 87 verso
Willem Jan Sceerpen man van Jut dochter wijlen Gerrit Hellinc. Peter Peter Pelegroms. Gerrit
Mol van Driel. Marcelis die Leeuwe vander Heijden.


1435-1436 Bossche Protocol folio 108
Jacob vander Schaut, bezat de hoeve den Molenhof. Jan van Amstel zoon wijlen Gerrit.
1435-1436 Bossche Protocol folio 109 verso
Willem Noijen zoon wijlen Daniel Noijen Vrients van Doernen. Jan van Amstel zoon wijlen
Gerrit.


1435-1436 Bossche Protocol folio 113 verso
Everart van Dorene. Jan en Goossen van Pijnbroek, alias van Laken. Zoons van Jacob van
Pijnbroek, alias van Laken en wijlen Aleijt Willem Mannaerts. Peter zoon wijlen Willem
Mannaerts.


1435-1436 Bossche Protocol folio 126 verso
Willem Noijen van Doernen zoon wijlen Daniel Noijen Vriets van Doerne. Juff Jenneke
vander Zijpt non in klooster in Den Bosch.


1435-1436 Bossche Protocol folio 135


1435-1436 Bossche Protocol folio 147 verso
Philip Jans van Geldrop. Philips Claes Steops. Jan Claes Stoeps.


1435-1436 Bossche Protocol folio 195
Kathelijn natuurlijke dochter van wijlen heer Gerrit van Hanart van de Duitse orde, en haar
natuurlijke zoon Willem en dochter Beel verwekt door de schout Lucas Meeus van Aerle
Beeck.


1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 18 vo
JAN soen wilen PETER VAN DER DONSCOT heeft erflic vercocht etc. ARNT DEN
BERKER soen wilen AENTS BERKARTS een mud rogs erfpachts welc ART JARS [.....]
soens soen van VLIERDEN jairlics geldende hadde ut alle alsulken erfenissen als MAES
MABELEN soen ende CLAES sijn wittige soen toebehorende plagen gelegen inder
heerlicheyt van Vlierden in die stede geheiten knapendonck ende welc mud rogs ART JANS
MYEN soens soen voirtijds in scepenlitteren van Helmont gecocht ende vercregen hadde van
MAES MABELEN soen ende CLAES sijnen soen.
datum niet leesbaar


1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol 24vo
BRUYSTEN soen wilen BRUYSTENS VAN DER HEZE heeft vercocht etc. HOGART
synen brueder twe dirdeelen van enen bouhuyse bachuyse met haeren hofsteden ende
erfenissen ende toebehoerten van welc HOGHART dat ander dirdel aff heeft hen te deel
gevallen nae doiden wilen des voirs. BRUYSTENS VAN DER HEZE
welc een dirdeel die voirs. BRUYSTEN BRUYSTENS soen VAN DER HEZE voirtijds van
AELBBECHT sijnen swager ALEYTEN synre zuyster man gecocht ende vercregen hadde
des donredags nae Pinxten 1435
-
iets verderop staat een gedeelte van een acte waarin vermeld wordt:
sijn gedeelt van den hove ter heze inden wermoyshove gelegen
e.z. enfnis W1LLEM HEYNEN soens
a.z. AELBRECHTS VAN DEN KERCHOVEN
item een stuc lants ten stede geheiten op rutgers lant


1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 25 vo
HOGART ende BRUYSTEN soene wilen BRUYSTENS VAN DER HEEZE hebben gedeylt
in tween deelen alsulken erfnissen alse sij te samen gecocht ende vercregen hadden van
DIRICKEN VAN DEN SCOETACKER ende noch dat sij vercregen hebben van JAN
BERCMANS haren zwager, alsoe dat HOGART voirs. voir sijn gedeelt dair aff hebben sal
die helft van enen stuc beempts die JAN BERCMANS was te weten die helft die gelegen is
opten straten (?) aldair totten auden grave inden bocht gelegen
item dat alinge stuc beempts dat JAN BERCMANS was ten stede geheiten aen die haecsche
stap gelegen
item alsulken gedeelt alse JAN BERCMANS hadde inden hoff, indie schuer, indie
scaepscoye met haren hofsteden ende toebehoerten
item alsulken gedeelt van enen halven buynre beempts welc helft buynre den voirs. JAN
BERCMANS te deel gevallen was ende was gelegen in die rietbeemde tot Helmont opten
goergrave aldair
item een stuc eeusels dat DIRICS VAN DEN SCOETACKER was ende gelegen ter stede
geheiten in die harde
e.z. erf des voirs. HOGARTS dat sijns vaders was
a.z. erf des voirs. BRUYSTENS dat oick DIRIX VAN DEN SCOETACKER was
Ende BRUYSTEN voirs. sal erflic hebben voir sijn gedeelt dat voirs. stuc erfs dat DIRICS
VAN DEN SCOETACKER was ter stede geheiten in die harde gebegen, utgaende totten
gemeynen eckeren toe
item enen beempt geheyten crayenbeempt die JAN BERCMANS was
item een gedeelt van enen beemde in den bocht gelegen metten enen eynde op dat dijcsken
gelegen, metten anderen eynde opten auden grave te midden inden bocht gelegen tot
HOGARTS erve toe
item enen ecker lants ter heze ijnde gelegen dat JAN BERCMANS was
item die ander helft van den voirs. halven buynre beempts tot Helmont in die rietbeemde
des donredags nae pinxten 1435


17-1-1435 (vermoedelijk) Helmond RA inv.nr. 218 fol 8
AELBRECHT soen wilen GHERIT WEYLARTS heeft overgegeven ende opgedragen
HEYNEN soen wilen JANS VAN DEN CRUYSSCOT inden name ende tot behoef
LUYTGARDEN des selfs HEYNEN doohter als tot haeren tochten ende tot behoef der
wittige kynderen LUYTGARDEN voirs. tot haer erflicheyt die helft van enen mud rogs
erfpachts ut huysinge hovingen ende erfenissen inder prochie van Doeren inder dingbanc van
Vlierden gelegen, dats te weten ut enen huyse ende hove dat des auds PEGS te wesen plach
e.z. DANELS VAN DEN HAGHENECKER
a.z. REYNERS VAN DEN RAVENECKER
item ut enen stuc lants ter stede geheiten hoveleynde
e.z. erf der kynderen EMONTS VAN VLIERDEN
a.z. erf den erfgenamen TRUDEN VAN VECHEL
item ut enen beemde opt goer
e.z. erf sgotshuys van bynderen
a.z. JANS CLERCS VAN DER LYNDEN wilneer was
welc helft des mud rogs die voirs. GHERIT WEYLARTS AELBRECHS vader was van
JANNE wilen HEREN DIRICS soen VAN VLIERDEN ende die selve JAN voert van
BRUYSTEN soen wilen JANS VAN DEN DYEDENSCOT ende BRUYSTEN voert van
CLAES JANS SNYDERS soen VAN VREKEWYC voirtijds vercregen hadde gelyc
scepenlitteren van Doernen dair op gemaect inhouden ende begripen.


13-2-1435 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
[vgl. inventaris Duitse Orde (RANB 272) inv.nr. 1372; Testament, verleden voor notaris
Petrus de Platea van Helmond, van Yda Luschen, waarbij zij 3 malder rogge legateert voor
een jaarlijkse mis na haar dood in de kapel van Sint-Antonius, 1435 1 charter pk]
1435
In nomini Dni. Amen. Per hoc praesens publicum instrumentum cunctis pateat evidentur
quod anno a nativitate ejusdem Domini millesimo quadringentisimo (2) trigesimo quinto
indictione triadesimo mensis Februarii die vicesima secunda hora prima vel quasi pontificatus
sanctissimi (3) in Christo patris ac domini nostri Domini Eugenii divina providentia papae
quarti anno quarto. In mei notarii publici et (4) testium subscriptorum ad hoc vocatorum
specialiter et rogatorum praesentia propter hoc personaliter constituta provida et discreta
persona IJda Lusschen (5) nuncupata, filia naturalis et illegitima quondam Johannis dicti
Comans Leod. dioc. sana et interhomines stans et (6) ambulans sensuum suorum per omnia
compos ac mentis suae ratione perfruens attendens omnem hominem moriturum et quod
nichil (7) certius morte nil vers incertius hora mortis existat, ad felicem memoriam dixit verba
prophetae, dicentis: dispone domumtuum quia moreris (8) tu es non vives, nolens quam
intestata decedere sed cupiens mortem suam testamentali ordinatione praevenire. Idcirco de
omnibus (9) et singulis suis bonis tam mobilibus quam immobilibus, praesentibus ac futuris
sibi a Dno Deo collatis et concessis seu imposteris conferendis (10) cum natura deliberatione
super hoc per ipsam praehabita fecit, condidit et ordinavit suum testamentum seu ultimam
suam voluntatem quod et (11) quam valere voluit et mandavit jure testamenti solempni aut
codicilli seu codicillorum vel talibus modo. via, jure seu forma, melioribus (12) quibus
quelibet ultima voluntas melior et firmior valere possit et debeat secundum pias cannonicales
sanctiones jam et consuetudines hactenus (13) approbatas, non obstante quod si in ordinatione
praesenti aliqua juris ullius forma; solempnitas fuit praemissa: in primis igitur pronunciata
IJda testatrix (14) voluit et mandavit, cum regula juris dicat creditores debere legatariis
anteferri super omnia sua debita et injuste acquisita ac (15) detenta quae juste probare
potuerunt una cum expensis suarum exequiarum ante omnia de primis et principalioribus suis
bonis post se relin- (16) quendis persolvantur onerantur et restituantur; et legat primo
praedicta testatrix pro suis injuste acquisitis et oblivioni traditis fabrice Sti. Lamberti (17)
Leod. unum denarium argenteum dictum "cromstuc" semel persolvendum. Item legavit
ecclesie de Dorne ad sua luminaria dimidium cromstart et deservitari (18) jamdicte ecclie de
Dorne tempore obitus sui, dimidium comstert post mortem suam semel dandum Insuper
praedicta IJda testatrix legavit et assignavit (19) omnibus suis heredibus proprioribus post
ipsam superstitibus pro toto jure ipsorum hereditario quod habere poterunt post mortem dicte
testatricis in singulis bonis (20) per ipsam testatricem relinquendis tres denarios dictos
cromstert semel post mortem dictae testatricis persolvendos. Item legavit praedicta testatrix
pro cele- (21) bratione unius misse perpetuus temporibus en qualibet septimana post mortem
ipsium testatricis celebrandum in oratorio sancti Anthonii de Dorne (22) tria maldra siliginis
mensure de Helmont singulis annis ac perpetuo in festo purificationis Bte. Marie Virginis
post mortem dicte testatricis persolvendum ex (23) domo et orto cum terris adjacentibus ad
praedictam testatricem pertinentibus infra parochiam de Dorne situatis in loco dicto
Velthoven vel [Velthoevel] intus (24) hereditatibus Pauli dicti Wijse et Johannis filii
Wilhelmi de Merica et voluit dicta testatrix quod provisor praedicti oratorii qui in tempore
fuit, levet (25) annuarie praedicta tria maldra siliginis et procuret fieri praedictam
celebrationem misse in qualibet septimana post mortem praedicti testatricis (26) in dicto
oratorio sed in causa quod ipsum oratorium non obtinet efficatiam nec imposterum
consecraretur sed annichilaretur procurare voluit dicta testa- (27) trix quod provisores ecclie.
de Dorne annuatim praedicta tria maldra sigilinis levent faciant que pro eisdem tribus maldris
sigilinis praedictam missam septimanam (28) celebrare in praedicta ecclia. de Doerne et
supercrescentia praedictorum domus et orti et terre adjacentis. Ultimum praedicta tria maldra
sigilinis (29) perpetuae pactionis legat dicta testatrix quatuor ordinibus fratrum mendicantium
terminium suum in Dorne tenentium inter praedictos ordines equaliter dividendum (30) Item
praedicta testatrix legat pure in eleemosijnam pueris naturalibus quondam Johannis illegitimi
unam petianculam terre ad ipsam pertinentem (31) in platea dicta commerstraet infra
parochiam de Doerne inter hereditatem Pauli dicti Wijse et Johannis Braxatoris situatam ab
ipsis pueris post mortem (32) dictae testatricis equaliter dividendum et habendum et si unus
aut una vel plura praedictorum puerorum decessit vel decesserit absque legitimaprole
superviva (33) remanenti post se tunc voluit dicta testatrix quod portio cijus libet puerorum
taliter decedentium cedat aliis pueris superviventibus. Insuper dicta testatrix (34) posuit et
reportavit omnia alia bona sua ultima praesens suum testamentum supercrescentia seu residua
in manibus et potestate Arnoldi dicti Vrients filii cujusdam (35) Noijen de Dorne quem
constituit et elegit in suum executorem volens et mandans quod ipse Arnoldus praesens suum
testamentum ad impleat et ad effectum (36) deducat et de supercrescentibus ad voluntatem
suam disponat reservans scilicet dicta testatrix plenariam potestatem augmentandum
minuendum et variandum quotiens sel visura sint espediri.
Dicta sunt haec in domo mei notarii superscripti praesentibus ibidem discretis viris Wilhelmo
de Eijndhouts et Hermanno filio duo, necnon Johanna hospite - testibus dicti, Leod. Dioc.
fide dignis ad praemissa testificandum vocatis specialiter ac rogatis. Et ego, Petrus de Platea
de Helmont presbyt. Leod. Dioc. publicus ac imperiali auctoritate notarius quia praesentis
testamenti ac ultimae voluntatis ordinationis necnon omnibus aliis et singulis praemissis dum
sic fierent et aguntur prout superius narrantur et scribuntur una cum praenominatis testibus
praesens interfui, eaque sic fierividi et audivi Idcirco hoc praesens publicum instrumentum
manu mea propria scripta exinde cofeci et in hanc publicam formam redegi. Quod signo meo
solito et consueto signavi in testimonium veritatis omnium praemissorum vocatis et requisitis.


18-2-1435 Inventaris Archief Nassause Domeinraad 1955 tweede deel, onderdeel 2 van 5, p.
204, regest no. 791.
Aelbrecht de bastaard van Egmont heer Gerijtsz., schout, Willem Heijnricsz., Sijmen
Lubbrechtsz., Govaert van Strijment, Heijnric van den Doiern, schepenen van Ijselsteijn,
oorkonden, dat de kanunniken van Ijselsteijn in het bezit zijn gesteld van een huis in de
Twijstraat als vergoeding voor 17 jaar achterstallige rente op grond van de brief d.d. 1398
Februari 14 (Reg. No. 510), waardoor deze gestoken is.
Oorspr. (Inv. No. 213). Met de zegels van Willem Heijnricsz. en Heijnric van den Doiern in
groene was, die van de andere oorkonders verloren.


19-2-1435 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 45. fol. 11 1434/1438
Gerit soen Gerits Swerts
Gevart soen Gerits Swerts
Art soen Gerits Swerts
Merten soen Gerits Swerts
Willem soen Gerits Swerts
Jan soen Gerits Swerts
Sophie dr. Gerits Swerts (z. Everarts)
Willem Everarts (z. Swerts)
Kathelijn dr. Gerits Swerts
2 buenre beempts inder prochie van Doernen
die hoechdt (Deurne)
Gevarts kynder van Doernen
een water geheiten die aa
Art van der Papendonck - schepen
Godert Mathijs Blox soen - schepen
19 februari 1435
overdracht van 35 vaten rog lijfpacht


10-3-1435 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne (Everaert van)
Everaert van Doerne. man van leen
Arch. de Belg. Cour feodale de Brabant no 488


31-3-1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol 19
JAN wilen GERIT SWEERTS soen was van VLIERDEN ende DIRIC DIRICS soon was van
RYPELSBERCH als wittich man ende momber LUYTGARDEN sijns wijfs GERITS dochter
voirs. ende GERIT, GEVART, ART, MERTEN, WILLEM ende JAN wittige soenen GERIT
GERIT SWEERTS soen ende WILLEM EVERARTS soen van DOERNEN als wittich man
ende momber SOPHIEN sijns wijfs dochter des voirgs. GERIT GERIT SWEERTS soens
hebben erflic overgegeven ende opgedragen GERIT wittich soen wilen WILLEMS geheiten
SCHENERTS GERIT SWEERTS soens voirs. tot sijnre behoeff ende mede tot behoeff alle
der wittige kynder WILLEMS SCHENERTS voirgs. allen haer recht ende gedeelt van vier
mudden rogs erfpachts der maten van Zoemeren met allen scepenlitteren van Helmont van
Zoemeren ende van Asten dair op sprekende dair mede si die vier mud voirtijds vercregen
hebben ende dair in gevest waren ende welck vier mud voirs. voirtijds PETEREN VAN DEN
SCHILTANEIEN (?) ende MARIEN sijns wittige wive toe plaegen te behoren ende JAN
wilen JANS SCHENERTS soen van LIEROP jairlix schuldich was te gelden ut zekeren
erfnissen gelegen inder prochie van Lierop ende van Asten welc erfnissen JAN voirgs.
vercregen hadde voirmaels van PETEREN voirs. voer die vier mud rogs ende voer sheren
tsijns van den gronde.
den lesten dach van meert 1435


31-3-1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 19
JAN wilen GERIT SWEERTS et aly ut supra hebben erflic overgegeven ende opgedragen
GERIT wittich soen wilen WILLEMS geheiten SCHENERTS tot sijnre behoeff ende mede
tot behoeff etc. ut supra allen hair recht van xviii loepen erfpachts der maten van zoemeren
met alsulken scepenlitteren van Helmont als dair op gemaect sijn dair in ART geheiten
AYEN naturlic soen wilen HERMANS VAN EYNDHOUTS als wittich man ende momber
SOPHIEN sijns wijfs dochter GERIT SWERTS die vercregen hadde van JANNE wilen
JANS SCHENARTS van LIEROP ut zekeren erfenis binnen den prochie van Lierop die ART
geheiten AYE den voirgs. JANNE voer die xviii loepen rogs enfpachts erflic verpacht hadde
gelyc scepenlitteren van Helmont inhauden ende begripen ende gemechticht tot behoeff gelyc
voirs. is ende vertegen met voirwerden dat sij alsulken ses loepen rogs gelden sullen allen
jairen der tafelen des heilichs gheests van Lierop als men dair ut sculdich is te gelden.
datum ut supra 1435


31-3-1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol 19 vo
DIRIC wilen DIRCS soen VAN DEN RYPELSBERCH als wittich man ende momber
LUYTGARDEN sijns wijffs dochter wilen GERIT SWEERTS ende GERIT, GEVART,
ART, MERTEN(?). WILLEM ende JAN wittige soenen GERIT SWEERTS ende WILLEM
EVERARTS soen VAN DOERNEN als man ende momber SOPHIEN sijns wijffs hebben
erflic overgegeven etc. JAN wilen GERIT SWEERTS soen VAN VLIERDEN allen haer
rechte ende gedeelte die sy hadden aen twe mudden rogs erfpachts metten scepenlitteren dair
op gemaect welc twe mud JAN HENRIC soen VAN NUWENHUYS jairlix sculdich is te
gelden ut huysinge camp metter straten ende ut enen bemptken dair after gelegen opter aa
inder dingbanck van Vlierden ter stede geheiten te bergelen ende ut enen bempt geheiten
molenbempt
e.z. wilen Ysbouts van Berghelen
a.z. den dijke aldair
e.e. op die aa
after erfenis KATHERINEN DEN KEMSTEREN
item ut enen stuc lants geheiten den bergecker
ende welc twe mud ART geheiten AYE in sijnen witteliken huwelic met SOPHIEN syne
wyve satende vercregen had tegen WILLEM VAN BAERLE den bastart
datum ut supra


31-3-1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol 20
GERIT wilen GERIT SWEERTS soens soen VAN VLIERDEN ende GEVART ART
MERTEN WILLEM ende JAN sijn wittige bruederen soens des voirgs. GERIT SWEERTS
ende WILLEM EVERARTS soen VAN DOERNEN als wittich man ende momber SOPHIEN
sijns wijfs hebben erflic verpacht overgegeven ende opgedragen DIRICKEN wilen DIRIX
soen VAN DEN RYPELSBERCH een stuc lants gelegen
e.z. die heovebeyntsche s-bnaet
a.z. neven die straet
e.e. neven erf LUCAS wilen BRUYSTEN AELBRECHS soens
item een stuxken lants gelegen op esp haudende in groetten een half loepensaet
e.z. + a.z. erf DIRICS des pechters voirs.
item een sestersaet lants gelegen bi die hoege berscot
e.z. + a.z. erf DIRICS des pechters voirs.
e.e. schietende aen die gemeynt
item drie loepensaet lants
e.z. bi erf WILLEMS BRASSEN kyndenen
a.z. erf JANS MICHIELS ende derf des pechters voirs.
welc enfenissen gelegen sijn binnen der prochie van Doernen ende inder dingbanc van
Vlierden.
Verder worden in de acte nog stukken land aangehaald te Lierop en Asten.
opten lesten dach in meert 1435
7-5-1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol 17 vo
LUCAS wilen BRUYSTEN AELBRECHS soen VAN DEN DOIDENVENNE heeft
overgegeven ende opgedragen CORSTIAEN wilen AELBRECHTS soen VAN DEN
DOIDENVENNE een mander rogs erfpachts aftersteden pachts welc die voirs. LUCAS
geldende hadde ut enen huyse hofstat ende hove metter helften van enen camp lants dair aen
gelegen die voirtijds tot BRUYSTEN AELBRECHTS voirs. plagen te behoren ende gelegen
sijn inden dingbanck van Vlierden ten stede geheyten ten doidenvenne.
LUCAS voirs. heeft erflic vercocht etc. CORSTIAEN voirs. een mander rogs erfpachts die
welc hij hem geloeft heeft te gelden ende te betaelen ut enen stuc beempts gelegen inder
prochie van Vlierden ter stede geheyten aen tfenneken
e.z. BRUYSTENS VAN DEN CRUYS
e.e. REYNERS VAN DEN RAVENACKER
a.e. aen den gemeynen toelwech.
Belast met sheren schijns van den gronde.
datum ut supra


29-5-1435 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 234. fol. 62 1434/1438
Jan Bossch man v. Sussien dr. v. Jan van Doirnen
Jan van Doirnen die men hiet Becken
Willem Jans soen van Doirnen br. v. Sussien
Jan Bants soen - schepen
Jan Sterkens soen - schepen
29 mei 1435
overdracht van goederen


20-6-1435 KAPITTEL VAN OIRSCHOT, Inventaris archief Rijksarchief Noord Brabant nr.
51, J. Sanders, Den Bosch 1994:
pag. 169; regest 304;
Jacob van den Doerne koopt een roggepacht in Oirschot


21-6-1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 28
REYNER soen wilen ARTS VAN DEN RAVENACKER heeft erflic vercocht etc.
AELBRECHT soen wilen GHERITS WEYLARTS een stuxken groeswarden inder d.ingbanc
van Vlierden gelegen ten stede geheiten op die voerhoide
e.z. BRUYSTENS VAN DER CRUYS
a.z. erf den erfgenamen BRUYSTENS VAN DER HEZE
e.e. opten gemeynen loep aldair
a.e. aen erfnis des voirs. REYNERS dairt aff getekent ende gepedelt is
ende ventegen ende te weren op hem ende op allen sijn goet met vorwerden toe gedaen dat
AELBRECHT voirs. ende sijn erfgenamen ende naekomelingen nae hem sullen hebben over
des voirs. REYNERS erfenis van desen voirgs. vercochter erfenissen enen redeliken
behoerliken wech sonder den voirs. REYNEREN ende sijnen erfgenamen onredeliken schade
te doen off te doen doen.


23-6-1435 Verzameling charters Deurne 20-I.32-T.20-13-II.20
Cont sij enen yegheliken dat voir ons in enen gebannen gedinge tot Helmont comen is Godert
van der Capellen ende heeft metten recht overmids eenre naerscappen aengesproken
Aelbrechten soen wilen Gerit Weilarts als van enen erfcoep die die voirscr. Aelbrecht gedaen
heeft tegen Reyneren soen wilen Arts van den Ravenecker van enen stucsken groeswarden
inder dingbancke van Vlierden, gelegen ter stede geheiten op die Voerhode. Ende Godert van
der Capellen voirscr. heeft dat metten recht alsoe bewairt dat hem Aelbrecht voirs. dien coep
ende erffenissen voirs. gewedt ende ovvergegeve heeft gelijc hem 't fonnis daer aff voere
gewijst ende geleert hadde ende hij schuldich was te doen, want Godert voirs. dies coeps een
naerder man was en gheen punt van recht daer in aftergelaten. Hiernae is comen die voirs.
Godert van der Capellen doen hij des voirs. coeps ende erffenisse mechtich was ende heeft
desen coep ende erfenisse voirs. weder ovvergegeven ende opgedragen den voirg.
Aelbrechten ende heeft hem dies gemechtigt gelijc hij dies mechtich was ende heeft daer
helmelingen op vertegen tot Aelbrechs behoeff voirs. Gelovende hem dat ovvergeven,
opdragen, mechtigen ende vertiden voirs. eweliken vast ende stedich te hauden ende allen
kommer van sijnre wegen daerin wesende aff te doen op hem ende op allen sijn goit. Getugen
waren hier ovver scepen tot Helmont: Andries Arts, Willem van Eyndhouts, Jan Bants,
Herman Eycman ende Godert Mathijs Blocssoen. Besegelt metter statseghel van Helmont.
Gegeven in 't jair Ons Heren doe men screef dusent vierhondert ende vijfendertich, op Sente
Jans Baptistenavont te midzomer.
in dorso: 23 jui 1435


16-7-1435 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 36 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Jut weduwe Gevard van Doerne verhuurt voor 8 jaar aan Jan Robijns 2/3 delen
van de windmolen, alsmede de watermolen aan het Haghe eynde.


16-7-1435 1434-1435 Bossche Protocol folio 217 verso
Jonkvr. Jut weduwe van Gevart van Doerne verhuurd voor 8 jaar vanaf nu aan Jan Jan
Robijns 2/3 deel van de windmolen van Doerne. en een watermolen aent Hagheijnde. Om 42
½ mud rog en 5 mud mout Helmondse maat en 8 lochte guldens, half op Kerstmis en half op
St.Jans. Jut moet de gebouwen onderhouden.
Als de molen stilstaat wegens verbouwing, zal dat gekort worden op de pacht. Jut zal 5 mud
rog korten op de pacht elk jaar, wegens 80 begers gulden, die Jan gegeven heeft aan Jut.
Gerrit Moll van Driell. Geertuij dochter wijlen Gerit Hellinc, vrouw van Jan Henrick Coppen.
Willem zoon wijlen Jan die Scerpe.


16-8-1435 Archief St.Jan Den Bosch inv.nr 421
Wij Bartholomeus Spyerinc, Henric Dicbier, Reyner Loden, Marcelius die Lu, Peter van
Erpe, Dyeric van Os ende Tyelman van den Doren, scepenen in sHertogenbossche, doen kent
ende kenlic allen luden dat voer den onderscouteit in sHertogenbossche ende ons in den recht
quam Meelys van den Hoevel als meester der fabryken der kerken sunte Jans ... ende in name
ende van wegen der voirseyde fabriken ende dede lesen enen scepenbrieff van den Bossche
hier onder bescreven ende screech dair mede een vonnys ende gericht nae inhaut svoirseyde
briefs ende dede hem richten aen sekere guede ... Ten Broeck toebehoerende Jan van Gerwen
Dircssoen ... inder prochien van Ryxstel. Alsoe die selve Jan inden rechte kenden ende
lydden. Tegen welc gericht die voirseyde Jan van Gerwen begeerde dach ende recht die hem
wart met vonnys ende met recht. Alsoe dat trecht tusschen die partyen voirseyde alsoeverre
gevordert wart metten recht dat die partyen voirseyde metten vonnisse thoerre waerheit
gewesen worden. Ende alsoe Melys voirseyde comen opten dach van recht ende heeft in
presentie Jans van Gerwen voirseyde syn wairheit geleydt als meester der fabriken voirseyde
metten brieve die gelezen werden ende personen hier nae bescreven daer toe nae gewoenten
geeydt inder maten hier nae volgende. Yerst dede Melys meester der fabrike voirseyde tsynre
wairheit lezen den scepenbrieff dair voir af geruert is hier na van woerde te woerde volgende
     Dominus Theodericus Rover milies leg. et her. vendidit Arnoldo de Andel et Eustatio
... de Hedichusen ad opus fabrice ecclesie beati Johannis ... a. et h.c. centum aureorum
florenorum ... monete comitis quondam Willelmi ... ex octo mansis ad dictum dominum
Theodericum venditorem spectandem quorum unus ... 't goet Ten Broecke, secundus ... 't goet
Ten Culen in parochia de Ryxstel, tres mansi dictorum octo ... 't goet Ten Eynde, mansus ... 't
goet Ten Laer in parochia de Aerle, sectus mansus dictorum octo mansorum dictus 'tgoet Ter
Asdonc in parochia de Bakel, septimus nuncupatus 't goet Ten Bengulen in parochia te
Doerne in pastoria de Vlyerden atque octavus mansus ... 't goet Ten Broeck qui fueratdomini
quondam Johannis de Hoeschot militis in parochia de Zonne ... et ex attinentiis dictorum
mansorum ... universis ... necnon ex molendino venti dicti venditoris ... in parochia de Arle at
ex attinentiis et iuribus eiusdem molendini ... universis ... a prefato fabrica iure hereditario
hab. et poss. ... her cens. centum ... predictus Theodericus venditor prefatis Arnoldo et
Eustatio ad opus dicte fabrice her. supportavit ... promittens predictus dominus Theodericus
Rover ... et cum eo Johannes ... de Heylaer dominus de Meerwyx eius gener...
Testes ... scabini in Buscoducis Ghiselbertus de Vlochoven, Jacobus Loze, Jacobus Tyt,
Ghiselbertus de Spina et Johannes filius Wolphardi, datum feria secunda post dominicam ...
invocavit, anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimonono. Marcelius die Lu et Peter
van Best tuyghden dat sy als meesteren der fabryken voirseyde den voirseyde cijns van
hondert ...gulden van wegen der selver fabriken gehaven ende geboirt hebben na inhaut
sbriefs voirseyde. Jan van Authuesden, Reyner van Langel Arntssoen ende Stans Renerssoen
tuychden dat die hoeve of 't goet ... Ten Broeck ... in der prochien van Ryxstel ... met synen
toebehoerten toe plach te behoeren heren Dirck den Roever, ridder, inden selven brieve
begrepen op datum des voirseyde brieffs dair voer ende oec daer nae ende dat die selve her
Dirc 't voirseyde goet ... met synen toebehoerten op datum des voirseyde briefs dair voir ende
oec daer na plach te bruycken ... als syn erve hy of lude van synre wegen. Jan Templer, Stans
Reynerssoen voirseyde ende Gerit van den Schoer tuyghden dat Mathys Noeyen diemen heit
van den Broeck woent op die voirseyde hoeve ofte goet Ten Broeck ... ende dat hy dat bruyct
... van Jans wegen van Gerwen voirseyde hy of lude van synre wegen ende dat die voirseyde
hoeve ... is bynnen der prochien van Ryxtel. In welker dingen getuyghnisse ende kennisse der
waerheit wy Bartholomeeus, Henric, Reyner, Marcelys, Peter, Dirc ende Tyelman scepenen ...
onse zegelen aen desen brieff hebben doen hanghen opten sesthiensten dach der maent van
augusto int Jair onss Heren duysent vierhondert ende vyvendertich.
Zegels: 1e, 3e, 4e, 5e en 7e zegel licht beschadigd, 2e zegel onbeschadigd, 3e zegel 2
fragmenten, 6e zegel zwaar beschadigd.
zie ook 1435 augustus 16 nr. 421
Willem Brant Rover ivm goed Ten Broecke in de parochie van Zonne met afschrift van
dezelfde akte (Berguelen!) Zijn laat is Jan van den Broeck.
transcriptie: Anton Lindner
overgenomen : Jean Coenen


..-10-1435 - ..-9-1436 sept Bossch prot. fol. 66
Heer Jan vanden Perre investiet van Strijp - Mathijs die Raet zoon van wijlen Goyart vanden
Hout
2-10-1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 39 vo
WOUTER soen wilen CLAES WOUTERS ART MAES soen VAN DER ZANTVOIRT als
wittich man ende momber LENEN sijns wijfs dochter des voirs. wilen CLAES WOUTERS
ende KATHELYN oic dochter des voirs. wilen CLAES WOUTERS met haren vercoren
momber, welc kynder die voirs. wilen CLAES WOUTERS vercregen heeft van
KATHELYNEN BRUYSTENS dochter VAN DER SCHOETECKER hebben erflic vercocht
etc. HOGARDE soen wilen des voirs. BRUYSTENS VAN DER HEZE die halve schuer ende
die halve scaepskoye met haren hofsteden ende toebehoerten aen die missenstat ter heze
gelegen
item haer gedeelt ten stede geheiten in die boct
e.z. erf WILLEM HEYNEN DAENELS soen wilen
a.z. erf GHERIT BERNYERS
item haer gedeelt van den wermoishove met haren gedeelt van den bogart
item een stuc lants teynden den hoff neven den boct gelegen
e.z. erf HEYNEN BRUYSTENS soen wilen BRUYSTENS voirs. ende AELBRECHTS
GERIT WEYLARTS soen
a.z. erf HOGARTS voirs.
e.e. erf HEILWIGEN VAN DER BRAKEN + kynderen
a.e. erf des voirgs. HOGARTS
item een stuc lants ter stede geheiten aen die heze ijnde
e.z. erf BRUYSTENS soen wilen BRUYSTENS voirs.
a.z. die gemeynt aldair
e.e. opten wech aldair + erf HEILWIGEN VAN DER BRAKEN
a.e. die gemeynt van Vlierden
item een stuc beempts ter stede geheiten aen den clolt (of: cloc?)
e.z. GHERIT BERNYERS
a.z. erf HEILWIGEN VAN DER BRAKEN
e.e. erf GHERIT BERNYERS
a.e. op die gemeynt van Doernen
item een stuc beempts inden prochie van Doernen
item voirt allen alsulken erfnissen ende hout alse den voirs. kynderen wilen CLAES
WOUTERS te deel gevallen was inden goide ter heze vander doit wilen BRUYSTENS VAN
DER HEZE ende HILLEGONDE sijns wijfs.
des anderen dags van october 1435


2-10-1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 42
item veroocht BRUYSTEN soen wilen BRUYSTENS VAN DEE HEZE voirs, die helft van
enen heytcamp tvenneken ten stede gheheiten voer die heze ijnde
e.z. HEILWIGEN VAN DER BRAKEN
a.e. DIRICS VAN DEN SCOETACKER
item een stuc lants geheiten die meerbrake
e.z. erf den erfgenamen wilen MERCELIS VAN DEN HOUDSBERCH
a.z. dat voirs. venneken
e.e. aen den gemeynen wech
a.e. aen erf JANS VAN DER DONSCOT tot Vlierden gelegen
item vercocht AELBRECHTEN GHERITS WEYLARTS soen was een sessendeel van enen
stuc lants geheiten den wederenvoirt
e.z. GHERIT WEYLARTS
a.z. AELBRECHS voirs.
Item een stuc lants geheiten den ijndecker
e.z. JARS HEYNEN DANELS soen was
a.z. REYNERS VAN DEN RAVENACKER
e.e. opten gemeynen stroem
a.e. erf sconvents van bynderen
item een ecker lants aen die cruys ijnde
e.z. erf JANS HEYNEN DANELS soens was
a.z. erf REYNERS VAN DEN RAVENACKER


2-10-1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 42 vo
item vercocht CORSTIAEN soen wilen WILLEM EYCMANS een stuc geheiten die
cattenvonder
item een stuc lants geheiten den cloet
e.z. MATHIJS PEGS
a.z. GERIT BERNYERS
e.e. MATHIJS PEGS
a.e. erfgenamen wilen EMONTS VAN DEN VENNE


2-10-1435 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 42 vs
CORSTIAEN voirs. heeft geloeft WOUTEREN CLAES WOUTERS soen was
KATHELYNEN sijnre zuster ende ART sijnen soen VAN DER ZANTVOIRT xviii gulden
peters of die werde dair aff in andenen goede gelden ende xxiij vaet rogs te betaelen van
onsen vrouwen lichtmis dach naest komende over twe jair oft hier en binnen
HOGART soen wilen BRUYSTENS VAN DER HEZE heeft overgegeven BRUYSTEN
synen brueder alsulken gedeelt van den wermoyshove ter heze gelegen.
alle voorgaande acten: datum ut supra


1436 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 69
WILLEM HENRIC soen VAN DER BRAKEN als wittich man LANEN sijns wijfs dochter
wilen PETERS VAN DEN WILGHEN heeft erflic vercocht YSBOUT JAN COLEN soen
was van VLIERDEN een stuxken beemps ter stede geheiten aen gheen beersdonck dat jairlics
rydende is teghen erfenis DEN SPYLMEKER toebehorende
e.z. erf des coopers voirs.
a.z. erf JANNES ODEN soens
item een stuxken lants ter stede geheiten in gheen hoeve
e.z. erf GOYEN MALCUS
a.z. erf DEN SPYLMEKER toebehorende
item een stuxken lants op gheen hoeveleynde
e.z. WILLEM ZEGHERS kinderen
a.z. erf des coopers
item een stuxken lants oic ter stede geheiten opt hoeveleynde
e.z. erfgenamen WILLEM ZEGHERS
a.z. erf SYEN COLEN ende haer kynderen
item een stuxken hoefs geheiten den dijcschen hoff
e.z. JANNES ODEN voirs.
a.z. scoepers voirs.
gelyc alle dese erfnissen inder dingbanck van Vlierden gelegen sijn.
Belast met 2 aude swert tornoyse die men erflic sculdich is te gelden.
des maendags in die pinxsten heiligen dag 1436


1436 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
Nr 2337* Daniël de HERSEL (HERLE, de)
vermeld 1436-1461;
geboren te Lierop of Oirschot ? in bisdom Luik;
overleden (voor 24-06-1461);
1445 deservitor vicarie perpetue te Heesch;
1445-1461   vicarius perpetuus te Heesch;
1436-1459   rector matricularie te Bakel & Deurne;
studeerde 1438 te Leuven;
bronnen: Bannenberg e.a. I 34, 159; zie Keussen I 802 nr 20.


1436 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
Nr 2676* Henricus de GOER (GOERE, de; GOIRE, de)
vermeld 1421-1460;
1421-1427   deservitor ecclesie te Oss & Berghem;
1436 coadiutor vicarie perpetue te Bakel & Deurne;
1438-1439   deservitor ecclesie te Heeze;
1441-1442   deservitor vicarie perpetue te Rosmalen;
1443-1460   deservitor ecclesie te Berghem par. Oss & Berghem;
1421 deservitor altarum te Oss & Berghem;
1436 deservitor altaris te Bakel & Deurne;
1441 deservitor altaris te Nuland;
overtrad celibaat;
bronnen: Bannenberg e.a. I 65, 70, 72, 75, 100, 157, 158, 188; II 5, 8, 9, 10 (2x), 11, 55.


1436/1446 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Lambert Corstiaenss van Doernen. (Bosse Protocol 1436-1446, fol 167) en (H. Ouwerling,
Geschiedenis der dorpen Deurne etc. 1933 pag. 81)


1436-1437 Bossche Protocol folio 7 verso
Henrick Henricx van Ghoele. Amelis Mersmans van Vlierden. Corstiaen Aelberts vande
Dodenvenne.


1436-1437 Bossche Protocol folio 9 verso
Jan Jan Robbijns belooft aan Jan Bruijsten vander Heze dat zij samen 2/3 van de windmolen,
en de watermolen gehuurd hebben. Op voorwaarde dat Jan Bruijsten vander Heze de helft der
lasten betalen zal. Jonkvr. Jut de weduwe van Gevart van Doerne had 2/3 van die wind en
watermolen verhuurd aan Jan Jan Robbijns.       25-10-1436
1436-1437 Bossche Protocol folio 42 verso
Jan en Reijneer zoons van wijlen Jan van de AA van Bakel. Jan van Uden zoon wijlen
Engbert Ludincx van Uden de man Foijssa. Lijsbet dochter van Otto van Deijl.


1436-1437 Bossche Protocol folio 51
Lambert de jonge zoon wijlen Lambert van de Hagen. Aert zoon wijlen Lambert van de Hage
de man Kathalijn dochter wijlen Everard van Doerne en Lijsbet Claes Scilder. Claes zoon
wijlen Everard van Doerne en Lijsbet dochter wijlen Claes Scilder de oude. Jan, Aert en
Lambert de oude zonen van wijlen Lambert vande Hagen. Lambert de jonge zoon wijlen
Lambert vander Hagen heeft opgedragen aan zijn broers ¼ deel in de hoeve " tgoet te Loen "
onder Doerne     15-2-1437
Lambert van Doerne zoon Corstiaan ziet af van vernadering.


1436-1437 Bossche Protocol folio 60 verso
Lijsbet dochter wijlen Mattijs Bruedero. Hendrik Jans wonende te Doerne.


1436-1437 Bossche Protocol folio 65 verso
Jan van Doerne zoon wijlen Gevart van Doerne heer van Doerne.


1436-1437 Bossche Protocol folio 95
Gevart van Doerne zoon wijlen Gevart zoon wijlen Everart van Doerne. hadden in erfpacht
gegeven aan Jan Coman. Hun deel in de hoeve " tgoet te Loen" om 8 mud rog Helmondse
maat en 2 voer hooi. Jan zoon wijlen Corneij. Aert die Bruijn man van Lijsbet dochter wijlen
Gevart van Doerne.


1436-1437 Bossche Protocol folio 141
Henrick Goijart vande Elsen van Uden. Peter Schutte. Wijlen Wijnrick van Emmelheze. Jan,
Henrick en Lambert zoons van wijlen Jan Jan Marten van Uden. Lambert vander Hoeven.
Rombaut Kerijs. Aert Maes vande Craenmeer. Marcelis Lamberts vande Emmmelheze.
Everart zoon wijlen Aert Kraeckelaert.


1436-1437 Bossche Protocol folio 175 verso
Peter van de Arensnest zoon wijlen Lambert de man van Guedelt dochter wijlen Jan van
Catwijc en Lijsbet Willems van
Oudenhove. Goijart Van Rode man van Margriet, Jacop en Jorden zoon van Jan van de
Schaut, bezitten de hoeve Loijbruggen. Jan van Catwijc man van van Lijsbet Willems van
Oudenhove.


1436-1437 Bossche Protocol folio 222 verso
Gevard van Doerne en zijn broer heer Willem van Doerne bezaten een windmolen en het goet
ter Vloet.
1436-1437 Bossche Protocol folio 224
Marcelis Lamberts van Emmelheze. Jan de jonge zoon wijlen Hendrick Danels van Doerne
en zijn zoon Hendrick.


1436-1437 Bossche Protocol folio 225 verso
Hevtor Specier. Amelis Sceversteen zoon van wijlen Amelis Specier. Roelof die Bever.


1436-1437 Bossche Protocol folio 270 verso
Jan Gebels van Weert en zijn zoon Goijart. Wijlen Gerit
Noijkens. Everart Jan Everts.


1436-1437 Bossche Protocol folio 303 verso
Henrick zoon wijlen Goossen Caperens. Jan zoon wijlen
Caperens. Goossen zoon wijlen Ancem Goedens.


1436-1446, fol. 113 vo. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Goyart, nat. zn. van Heer Mackaris van Rutt, priester, en Aleyt van Rutt, Gerrit Goeswynis;
Willem van den Wijngaert + Willem van Daniel Noyen van Doernen.


1436-1446, fol. 118. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Jan Hacken, nat. zn. van Aert Hack. Rutger en Ermgart, kinderen van wijlen Thomas vander
Rennen en zijn schoonbroer Aert van Egelmeer, man van Ydor, dr. van Thomas van der
Rennen.


1436-1446, fol. 179. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Heer Willem van Doernen; Kapelaan/ heldeken in Eyndhoven, zn. van Willem van Doernen
en jut dr. van Aert van Kygloe; Willem van Doernen, zn. van Danyel Noy van Doernen; Jan
van Doernen, zn. van Gherart van Doernen.


1436-1446, fol. 238 vo Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Jan Dirx van Gherwen; Gherart Willemsz. van Doerne (pacht leveren op de hoeve "ter
Vloet"); Kathelijn, wed. van Willem van Bruheze.


1436-1446, fol. 66, oktober 1442/september 1443. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den
Bosch m.b.t. Deurne
Aert van Vryent van Noyen had 1/6 deel in een hoeve aen 't Hage Eynde in erf@acht
gekregen van Peter van Bruessel. Om een mud rogge. Hoeve van wijlen Marcelis van der
Straten.


1436-1446, fol. 103. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Henrick zn. van Goyart Karper en zijn schoonbroer Mercelis Kyevit, man van Jut; Lambert de
jonge, z.w. Lambert van Loen; jan de Smyt van Doernen.


1436-1446, fol. 167. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Jan Coman z.wjan Coman (huis en loen bij gemeynd en Pedel); Goyart Goyarts van
Bijstervelt, Lambert Corstiaenss van Doernen; Jan Jacopss van der Schout.


1436-1446, fol. 194. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Jan z.w. Dirck die Decker, man van Goyartke, dr. van Goyart Ketelbueters; Lambert van der
Haghe de jong z.w. Lambert vander Haghe; Henrick Henrix die Decker.


1436-1446, fol. 222. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Philip Jann van Geldrop verkoopt aan Willem Noyen, z.w. Daniel Noyen van Doernen, de
helft van de tiend van Heytrack in Doerne (Echternachs leen); Heer Jan van Geldrop,
kanunnik van St. Jan te Luik, doet afstand van de helft.


1436-1446, fol. 256 vo. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Everard, Henrick en Claes, zonen van Gerard van Doernen, en hun schoonbroer Jan Noeden,
z.w. Henrick, man van Margriet.


1436-1446, fol. 57 vo. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Jan Hack, nat. zn. van Aert van Hackenem; Jan Daniels; Henrick Daniels.


1436-1446, fol. 117 vo. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Jan, nat. z.w. Aert Hacken; Jan van Bruheze; Claes, nat. z.w. Claes Nollekes; Heer Jacop Aert
Nauwen, priester.


1436-1446, fol. 201. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Willem Noye van Doernen wil opdragen aan Jan Gerritsz. van Doernen de Hoeve "die Haghe
Eynde' en 2 mudzaad land en de visserijen, en akkers, beemden, weiden en heiden, en 2/3
deel van wijlen Gerart Willems van Doernen in de windmoelen aldaar (Willem had dat alles
gerechteligh gekocht in 's-Hertogenbosch).


1436-1446, fol. 87. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Margriet. dr. van Jan vanden Rijtvenne, alias van Hedel, en haar nat. zoon Jan verweckt door
Jan. nat. z.w. Aert van Hackenen.


1436-1446, fol. 175 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Willem van Doernen, z.w. Daniel Noy van Doernen, en zijn broer Aert Vrient van Doernen.
1436-1446, fol. 194 vo. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Arnt Goyart Thijss, man van Helwch, dr. van Arnt van Doernen; Roeloff van Dijnthert +,
man van jonkvrouw Margriet van Doernen +, dr. van Willem van Doernen.


1436 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
de Mol (Iwaen)
Liste des [chifs incontibles] dela ville de Bois le duc depuis 1190 jusqu’a present (1724)
1436 - 1437 - 1438: Iwan de Mol
Butkens - Troph. t 11 p 542


1436 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne (Everaert van)
Arch. de Belg. Cour feodale de Brab. no 272 pag 12


2-1-1436 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 47 vo
Cont zij enyegeliken dat voer ons in enen gebannen gedinge tot Helmont komen is HENRIC
GODERT PEGS soen was VAN VLIERDEN ende heeft aengesproken metten recht
GODERT DIRIC EYCMANS soen was alse van enen erfcoep die die voirs. GODERT
gedaen ende gecocht hadde tegen WILLEM WILLEM GHERIT SWEERTS soens soen was
alse van enen ecker lants geheiten den haececker ende twe stucken lants opt nuwe lant
gelegen, een stucsken lants op die hoghe berscot gelegen, een stuc lants in den ertkamp ende
een stucsken lants ter berscot inden houthof gelegen metten hout dair op staende ende die twe
deel van seven loepen rogs erfpachts die die erfgenamen ARTS VAN DER BEERSDONCK
sculdich sijn te gelden ende een buynre groeswarden ter stede geheiten in die abbendonck int
broeck van berscot gelegen ende noch een heitvelt ter stede geheiten in die abbendonck gelyc
die scepenlitteren van Doernen dair op gemaect dat begrepen hebben.
Ende HENRIC GODERT PEGS soen was voirs. heeft dat metten recht alsoe bewaert want hij
dies coeps een nare man was gelyc hij dat inden recht bij bracht heeft dat hem die voirs.
GODERT DIRIC EYCMANS soen was dien voirs. coep ende erfenissen gewedert ende
overgegeven ende helmelinge dair op vertegen tot behoef HENRIX voirs. gelyc een heer
komen (?) ende der banck recht is van Helmont - hier na is komen die voirs. HENRIC
GODERT PEGS soen doen hij des coeps ende erfenissen voirs. alsoe mechtich was sinen
wille dair mede te doen gelyc hij dat metten scepenen betuycht hadde - Ende heeft desen
voirgs. coep ende erfenissen weeder overgegeven ende opgedragen den voirs. GODERT
DIRIC EYCNANS soen was.
Besegelt metten stat segel van Helmont, (5 schepenen aanwezig)
opten anderen dach van januario 1436


7-1-1436 (?) Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 192. fol. 48v 1434/1438
Gerit Gerit Sweerts van Vlierden
Art Gerit Sweerts van Vlierden
Jan van Water
stuc erfs geheiten gheen hoeghede (Deurne)
Jan van Rennen
op die aa
Diric van Overpeel Arts swager van der Hage
Jan Straminc
Art van de Velde
Willem van Eijndhouts - schepen
Art van Gorle - schepen
7 januari 1436 (?)
overdracht van een stuk land


ca 7-1-1436 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 193. fol. 48v 1434/1438
Jan Gerit Gerits Sweerts soens soen
Jan van den Water
stuc erfenis geheiten die hoegede (Deurne)
Willem van Eijndhouts - schepen
Art van Goerle - schepen
Herman Eijcman - schepen
Godert van der Capellen - schepen
Florys van den Vijfeijken - schepen
Mercelis Art Celen soen - schepen
Art Snoex - schepen
besegelt metter statsegel van Helmont
akte van vernadering of naasting


29-1-1436 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 361. fol. 101 1434/1438
Willem soen Art Weylarts
Jan soen Jan Tymmermans van Bakel
18 lopen rog
Matheeus nat. sn. Matheeus van Stiphout
Gherit soen Gherits Celen
Henric Sweders + Yden syn wijf
Willem diemen hiet die Coninck soen Dirics Coninx
van Helmont
huyse, schuere + ecker after den ameije (Helmond)
ut enen bemde inden perrick (Helmond)
ut enen bemde aen die cruysscot (Helmond)
ut enen bemde achter die haghe (Helmond)
ut enen echer diemen heit nuwen echer (Helmond)
ut sommighe gueden inder prochie van Dornen te loen
ut enen ecker bi erfenis Jans Moelendijcs
ut enen bemde in die mostcoye gelegen
Andries Arts - schepen
Jan Berbiers - schepen
29 januari 1436
overdracht van 18 lopen rog uit diverse stukken land
onder Helmond en Deurne


13-2-1436 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 224. fol. 58 1434/1438
Aelbrecht van den Kerchove soen Gherit Weylarts
1/3 van het goed die brake (Vlierden)
Lambrecht van der Bruggen
13 februari 1436
verkoop van 1 mud rog uit een goed onder Vlierden


23-2-1436 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 56
ELENE dochter wilen DIRIC EMONTS soen met haren verceren member ende GELIS ende
DIRIC soen der voirs. ELENEN hebben erflic vercocht etc. YSBOUT JAN COLEN soen
soen was een vijftedeel van enen stuc beempts welc aling stuc bempts gelegen is op die
beersdonck
e.z. erf den erfgenamen HEYNEN DAENELS
a.z. erf JANE SPILMEKERS soen
item dat vijftedeel van enen stuxken lants ten stede geheiten op ghenen wynckel
e.z. erfgenamen GODERT WISEN
a.z. erf der erfgenamen MERCELIS VAN DEN HUDSBERCH
item dat vijftedeel van enen stuc lants gelegen ten stede geheiten op gheen hoeveleynde
e.z. + a.z. erf des voirs. coepers
item dat vijftedeel van enen stuc lants gelegen ten stede geheiten op gheen hoeveleynde
e.z. erf der erfgenamen WILLEM ZEGHERS
a.z. erf SIEN COELEN + haer kynderen
item dat vijftedeel van enen stuxken lants gelegen ten stede geheiten opt hoeveleynde
e.z. erf SYEN COLEN + kynderen
a.z. JANNES OEDEN
item dat vijftedeel van enen stuc eeusels gelegen aen den dijck
e.z. SYEN COLEN + kynderen ende erf JANNES OEDEN
a.z. JANS VAN ESP
gelyc allen dese voirgs. erfenisse gelegen sijn ter stede voirs. ende inder dingbanc van
Vlierden.
op Sente Peters daoh in februario 1436


29-2-1436 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 58 vo
GHERIT nat. soen wilen GODERT HEER DIRICS VAN DEN [...] was als wittich man ende
member LYSBETTEN VANDEN VENNE dochter EMONTS VAN DEN VENNE heeft
erflic verpacht etc. [.....] PETER PEGS soen was een stuc lants inder dingbanc van Vlierden
geheiten dat groet nuwe lant
e.z. erf WILLEM SMETS VAN VLIERDEN
a.z. GHERITS VAN BERGHELEN
e.e. erf ARTS MERSMANS
a.e. erf WILLEM SMETS voirs.
item noch een stuc lants geheiten dat cort nuwelant
e.z. erf AELBRECHTS VAN DEN KERCHOVE
a.z. JANS VAN DEN NUWENHUYS + kynderen
e.e. erf WILLEM SMETS
a.e. erf REYNERS VAN DEN RAVENECKER
Also van den voirs. MATHIJS dese voirs. gepachte erfenisse te hebben ende te bruyken ende
te besigen voer ende omme iii denarien nuwes cijns die men dair voer met recht ut sculdich is
te gelden ende voert voer ende omme vii loepen ende een vijftedeelt van enen loepen rogs
erfpachts te gelden ende te betalon den voirs. GHERIT verpechter van den voirs. MATHIJS
pechter ende opten onderpande te leveren.
7-3-1436 Stadsarchief inv nr 4809 (Oud: OA Helmond inv.1490) akte 147a Coll HB
Translatie ut scepenenbrieff van tsHertogenbosch uten latijne in Duytsschen
Bertrout die Louw, huis erf en land, 1 sestersaet, gelegen in de parochie van Beek, e.z. Dirc
Mostart, a.z. Anssem soen Jans Anssems, e.e. de gemene straat, a.e. voorheen Jan Wolpharts
van Arnt Noyen, heeft die goederen in een erfpacht uitgegeven aan Arnt soen Gielkens
Robben, voor een erfelijke rente van twee jonge hoenderen die men de kinderen van Lucas
Meeus soen van Beeck daaruit schuldig is, en is belast met een grondcijns en een erfpacht van
11 vaten rogge.
Den sevensten dach der maent van mert 1436. Schepenen van 's-Hertogenbosch zijn
Goeswijn Heijn en Nicolaes van Berge.


20-3-1436 1435-1436 Bossche Protocol folio 238 verso
Jan van Hijntham die Clocgieter, verhuurt voor 16 jaar vanaf St Jan a.s. aan Lambert Jan
Robbijns van Asten 1/3 deel van Jan van Hijntham voorn. en vern Aert Goijart Thijs van
Asten, een windmolen om 20 mud rog en 2 mud mout Helmondse maat en een Beijer gulden.
Half op Kerstmis en half op St, Jan


13-4-1436 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 65
MERGRIET dochter AERTS MERSMANS van VLIERDEN heeft erflic vercocht GODERT
wittich soen GODERT MALCUS die helft van enen stuc lants geheiten dat nuwelant gelegen
inder dingbanck van Vlierden
e.z. erf der kynderen VAN DER BERSCOT
welc stuc lants die voirs. AERT MERSMANS tot enen erfpacht vercregen had van
GEVAERTS LUCEN kynder voer een mander rogs erfpachts.


24-7-1436 Registers kasteel Baarlo te Maasbree RHCL toegang 16.1117 charter11
Johannes, heer van Erp, verkoopt in bijzijn van schepenen van 's-Bosch, aan Aelbertus, zoon
van wijlen Rutgherus gezegd van Beirgelen12, eenen jaar-en erfcijns van 7 ponden, munt

11 Vertaling van dit charter door Henk Beijers: Het zij allen bekend dat Johannes de Erpe aan
Aelbertus de zoon van Rutgerus genaamd van Bergelen een jaarlijkse erfcijns heeft verkocht van 7 pond
Boschgeld te betalen op het feest van Maria Lichtmis en te rekenen volgens de gangbare koers van deze tijd, uit
een zekere hoeve in bezit van de verkoper gelegen in de parochie van Veghel ter plaatse genaamd Zittert zoals
vermeld in een Bossche schepenbrief die is ondertekend door de Bossche schepenen Arnoldus Stamelaert de
Uden en Johannes Spierinc en gedateerd 24 juli 1436.

Een afschrift van deze schepenbrief vind je waarschijnlijk wel terug in de fiches van Smulders met een
verwijzing naar het bewuste protocol van de Bossche schepenbank.
Voor een exacte vertaling moet je naar een latinist gaan die bovendien het afkortingensysteem beheerst van het
Bosch’ Protocol.
Ik weet niet of je het bekende boekje van Geertrui van Singhel hebt met voorbeelden van Bossche akten en de
beide boekjes van Kees Smit over het BP……met 1e deel grammatica [maar dat weet jouw Corry natuurlijk] en
een paleografische inleiding.
Dat is voor leuk materiaal voor autodidacten!
     Henk Beijers

12 In ander akten over dezelfde bezittingen wordt gesproken
van Ruth Jan Rutger Cluijtmans.
gangbaar ter beurs van 's-Bosch, betaalbaar met O.L. Vrouw Lichtmis en te beuren uit zijn
huis met toebehoor onder de parochie Vechel ter plaatse "Zittart", onder beding, dat hij dien
cijns binnen de 4 jaar kan terugkoopen met 49 gouden denaren, "Peters croon" geheeten.
Datum vicesima quarta mensis Julii anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo
sexto.
Oorspr.; een zegel verloren, het tweede in bruine was voor de helft nog aanwezig.


11-9-1436 Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 – 1795 BHIC 272 inv.nr. 1089 regest
nr 231

1436 september 11 (Bononie, anno incarnationis Dominice millesimo quacringen tesimo
tricesimo sexto, tertio Idus Septembris pontificatus nostri anno sexto)
Paus Eugenius IV bericht officiaal van Luik, dat hij zijn goedkeuring heeft gegeven aan het
hem door Theodoor van Betgenhusen, landkommandeur balije Oudenbiezen, gedane verzoek
om afscheiding van Gemert van Bakel en Deurne, aangezien inwoners van dit dorp zover
afwonen van hun parochiekerken in Bakel en Deurne, en om fundatie kerk in Gemert / dat
magister Henrik Raiscop, abbreviator en scriptor pauselijke kanselarij, in bezit zijnde van
rectoraat van parochiekerken van Bakel en Deurne, voor bediening waarvan hij perpetuus
vicarius heeft aangesteld, en van welk rectoraat abt van klooster van Echternach
collatierechten heeft, hiermede instemt en goedvindt, dat inkomsten aan rector nieuw te
stichten parochiekerk in Gemert ten goede zullen komen / en gelast officiaal van Luik aan dit
verzoek uitvoering te geven
Origineel (inventarisnr 1089)
Met loden pauszegel
Geïnsereerd in akte van 1437 januari 16 (regestnr 233)
Authentieke kopie in akte van 1437 juni 15 (regestnr 246)


16-9-1436 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne (Everarde van)
Everarde van Doerne, den 16e september 1436 ontfangt bij coope gedaan tegen Henrick van
Kuyc tgoet ten Velde met allen sinen toebehoerten.
Arch. de Belg. Cour feodale de Brabant no 488 (Compte nr 3)


23-9-1436 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 83
WOUTER soen wilen CLAUS WAUTERS, ART MAES soen VAN DER ZANTVORT die
ALEYTEN des voirs. WOUTERS zuster heeft ende KATHELYN oick dochter des voirs.
CLAUS WAUTERS hebben erflic vercocht BRUYSTEN haeren oem soen wilen
BRUYSTENS VAN DEN SCOETACKER eon half buynre beemps inder prochie ende
dingbanc van Bakel ter stede ge heiten after ghenen rypelsberch
e.z. erf SCOEMEKERS van Bynderen
a.z. een water geheiten die aa
welc half buynre jairlix rydende is tegen een ander helft toebehorende GHEEFKEN
GHEEFARTS ende kynderen
item een stuc lants in der dingbanck van Vlierden
e.z. erf DIRIX VAN DEN SCOETACKER
a.z. erf WILLEM VAN DYSSCOT
e.e. idem
a.e. den gemeynen wech aldair
item een stuxken lants inder dingbanck van Vlierden
e.z. + a.z. REYNERS VAN DEN RAVENACKER
e.e. Convent van Bynderen
a.e. GODERTS VAN DEN HOEVEL


23-12-1436 Verzameling charters Deurne 21-I.33-T.21-99-II.21
1. Willem Noeien, Dirc die Bruyn ende Peter Molendijcs als monbers ende provisoers der
kerken tot Doerren hebben samelic
2. ende ongescien overgegeven ende opgedragen Pouwels geheiten Haexs ende Claes van
Meiel ais provisoers ende monbers ende
3. tot behoef der Tafelen des Heiligen Geest ende der armer tot Doerren tien lopen rogs s jaers
erffpachs der maten
4. van Helmont, welc tien lopen rogs erffpachts voers. Goedert Verhoven was der kerken van
Doerren sculdich
5. was te gelden ende erfelic te betalen ut huyssinge, hofstede ende een stuc lands daer bi
ende aen een gelegen met allen sijnen
6. toebehoerten ter stede aen die heie aen dat nulant tusschen erffnis Claes Verhoven metter
eenre siden ende erfnis Jans
7. van Beec metter andere siden, streckende vanden nuwen beemden op die gemeynt van
Doerren, gelijc die scepenletren van
8. Doerren dair op gemaect volcomelijc inhilt ende begrijpt, ende hebben samelic op dese tien
lopen rogs erffpachts ende
9. op alle scepenbrieve met allen hoeren rechten ende tobehoerten helmelinge vertegen tot
behoef der provisoers ende monbers
10. des Heilige Geest voers. Ende geloven als monbers ende rectoers der kerken d'overgeven,
d'opdragen ende 't vertien ewelic vast ende
11. stedich te houden sonder ennycht wederseggen ende alle voercommer van horenttwegen
dair in wesende af te doen.
12. Ghetuge waeren hier over scepen tot Doerren: Jan Michiels, Michiels, Willem Verbeec,
Henric van Liesel, Hube Wilms, Peter
13. Roymans, Jan Wilmssoen ende Goedert Goiartssoen. Ghegeven in 't jaer Ons Heren
dusent vierhondert ende sessendertich,
14. opten drientwinstich dach der maent van decembri.
[in dorso aantekeningen in verschillend handschrift:]
- 10 vat rogs
- 23 december 1436
 Heiiige Geest


ca 1437 Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien bis
zu Anfang des 16. Jahrhunderts, door Cam. Wampach deel X blz. 42 akte 49
Wynand von Gluwel, Abt von Echternach, bestätigt als Lehnsherr die testamentarische
Schenkung der Hälfte des Zehnten zu Vlierden (Vlierden) [Vlierden, Prov. Nord-Brabant,
Niederlande. Vgl. hierzu die Schenkungsurkunde von 721, December 12 bei C. Wampach,
Grundherrschaft Echternach, I. 2, nr. 30] durch den verstorbenen Gerlach, genannt Roever, an
seine Söhne Johann und Dietrich
Ohne Jahr. Um 1437.
Entwurf saec. XVi in der HS. 29, 22b hinter fol. 44 auf dem Staatsarchiv zu Luxemburg. -
Überschrift saec. XVIi: Confirmatio testamentarie legationis dimidie partis decime in
Vlierden feudalis.
In Anlehnung an die Urkunde vom 7. Februar 1437 eingereiht.
Wynandus de Gluwel, Dei gracia abbas monasterii sancti Willibrordi Eptenacensis, ordinis
sancti Benedicti, Treverensis diocesis, universis presentes litteras visuris vel audituris salutem
in Domino et infrascriptis firmam ac indubiam adhibere fidem. Pro parte dilectorum nobis in
Christo honorabilium virorum Johannis et Theoderici Roevers, liberorum naturalium et
legitimorum quondam generosi viri Gheerlaci dicti Roevers, filii quondam Emondi dicti
Roevers militis, fratrum, nobis extitit significatum, quod supportatione, effestucatione et
resignatione medietatis decime de Vlierden cum omnibus attinentiis et iuribus eiusdem factis
secundum tenorem littere scabinalis opidi de Buscoducis, Leodiensis diocesis, de verbo ad
verbum subsequentis: Henricus dictus Weijer etc. usque finem depost prelibatus quondam
Gerlacus pater dictorum liberorum fratrum, significantium sanus mente ac suorum sensuum
bene compos existens inter cetera legata eisdem Johanni et Theoderico suis liberis fratribus
legavit et reliquit testamentaria dispositione medietatem pretacte decime de VIierden cum
suis attinentiis et iuribus supratactis, et quia hec ipsa medietas decime cum attinentiis et
iuribus suis universis a nobis teneatur in feudum propter quod merito et supportatio,
effestucatio, resignatio ac testamentum huiusmodi habeant et debeant a nobis tamquam
domino feudi istius medietatis decime feudalis pro maiori validitate et securitate dictorum
significantium et suorum successorum ratificari, approbari et consensus noster interponi,
igitur ad dictorum significantium humilem requestam volentes tam iuste petitis annuere
pretactas supportationem, effestucationem et resignationem dicte medietatis decime feudalis
necnon testamentariam dispositionem prefati quondam Gerlaci in quantum hanc medietatem
decime feudalis concernit, quantum in nobis est et tamquam dominus feudi de specialis dono
gratie confirmamus et ratificamus ac nostrum oportunum consensum presentium nostrarum
serie adhibemus, volentes et consentientes expresse, quod supratacte supportatio, effestucatio,
resignatio ac testamentaria dispositio huiusmodi medietatis decime feudalis proinde valeant et
vim obtineant perpetuam ac si coram nobis et de consensu nostro cum solemnitatibus
requisitis emanasset, consuetudinibus de observandis certis solemnitatibus curie nostre
feudalis loci et aliis in contrarium servari solitis non obstantibus quibuscumque,
mandantesque propterea per presentes dilectis nostris locumtenenti et vasallis curie nostre de
Waderle et omnibus aliis nobis subditis, quorum interest et interesse poterit in futurum,
quatenus ipsi, quantum in eis est et eorum quilibet prefatas supportationem, resignation ac
testamentariam dispositionem perpetuo validas et efficaces teneant et observent ac teneri et
observari faciant cum effectu, certificantes etiam vos et vestrum quemlibet, quod huiusmodi
nostre confirmatio et ratificatio necnon consensus interpositio ex certa nostra scientia
animoque et proposito nostris mature deliberatis processerunt et procedunt. In quorum
omnium et singulorum premissorum evidentius testimonium presentes litteras sigillo nostro
abbatiali consueto fecimus et mandavimus communiri. Datum in tali loco etc. anno etc.


1437-1438 Bossche Protocol folio 5
Peter van Langvelt, bezat 1/3 deel int het goet " ter
Erpendonck ". Goijart van Liemde bakker.


1437-1438 Bossche Protocol folio 26
Aert Daniels Noijen van Doerne de man van Lijsbet dochter Mr. Aert Nennekens. Lodewijk
Jans v.d. Nuwenhuijs.


1437-1438 Bossche Protocol folio 33 verso
Philips Claes Stoeps heeft opgedragen aan Willem Jans van Geldrop, al zijn erven in de
parochie van Deurne.
Jan zoon wijlen zoon wijlen Lambert de Vleeshouwer en Margriet Hendrik des Dekens. Jan
Jans van Vaerlaer. Jan Hubreechs Osmans. Wijlen Jan sDekens zoon wijlen Hendrik
sDekens, bezat de hoeve " ter Clijne Bottel" Gerrit Lambrecht de vleeshouwer had de hoeve
in erfpacht gegeven aan Jan Jans van Vaerlaer en Jan Hubrechts Osman. Philips van de
Cleijne Buttel zoon wijlen Willem Zeuwouts.


1437-1438 Bossche Protocol folio 43
Everart van Doerne. Jan Dircx van Liessel. Gevart van Doerne.
1437-1438 Bossche Protocol folio 51
Philps van Geldrop zoon wijlen Jan van Geldrop. Aelbert Gerrit Weijlarts.


1437-1438 Bossche Protocol folio 102
Peter Peter Pelegroms. Peter Roijmans zoon wijlen Jan
Roijmans.


1437-1438 Bossche Protocol folio 111 verso
Jan Gerrit van de Rennen. Jan Hacken natuurlijke zoon van Aert Hacken. Simon Henrix van
de Scoer.


1437-1438 Bossche Protocol folio 115 verso
Gevart van Doerne zoon wijlen Gevart. Aert die Bruijn. Everart van Doerne .


1437-1438 Bossche Protocol folio 117
Ghijsbert Hellinc de man van Alijt Jan Stovers.


1437-1438 Bossche Protocol folio 130
Aelbert zoon wijlen Reijner Loden. Jan van Bruheze bezat 't goet Ter Weijden. Goossen
Steenwegh.


1437-1438 Bossche Protocol folio 130 verso
Aelbert zoon wijlen Reijneer Loden. Wijlen Reijneer Loden zoon wijlen Aelbert Loden.
Roelof Godschalck Roelof Roestmont pacht uit een hoeve van Art Aude bij de oliemolen.
Jonkvr. Mechtelt wed. van Claes vande Donck, heeft opgedragen aan Willem Reeuwe haar
tocht in de hoeve Ten Heijtraeck en alle beesten en klein vee.
1437-1438 Bossche Protocol folio 176 verso
Dirck Jan Dirck Coudernaijs van Lijessel.


1437-1438 Bossche Protocol folio 214 verso
Willem de Reeuwe heeft opgedragen aan Jan van Krikebeke de helft van de Hoeve den
Heijtraeck 4-6-1438


1437-1438 Bossche Protocol folio 334 verso
Ghijsbert Hellinc man van Alijt dochter wijlen Jan die Stover. Hendrick Marcelis van de
Papendonck.


1437-1438 Bossche Protocol folio 343 verso
Aert die Bruijn man van Lijsbet dochter Gevart van Doerne. Wijlen Jan Coman. Everart van
Doerne zoon wijlen Gevart van Doerne.


1437-1438 Bossche Protocol folio 366
Jan van Gerwen. Mechteld natuurlijke dochter wijlen Jan van Doerne weduwe van Jan van de
Zanden. Jan, Jacob, Goijart, Margriet en Ermgard, kinderen van van wijlen Jan van de
Zanden en haar schoonbroer Jan van de AA de man van Lijsbet. Henrick van Gherwen
apotheker.


1437-1438 Bossche Protocol folio 400
Jan van de Wasberch van Doerne. Jan natuurlijke zoon van Aert Hack. Gerrit zoon van Gerrit
Spilmeker. Aert die Bruijn. Vrederana dochter Jan vande Wassenberch. Henrick Bruijsten.
Roelof Henrick Kerssemakers. Wijnrick Jan Mannarts. Aert Henrick Schoemans. Jan Hack
natuurlijke zoon van Aert Hack en zijn dochter Lijsbet, verwekt bij Mechteld Gerrit Nollens.


1437 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
.Bakel
(Meierij; gericht Bakel; gemeente Bakel en Milheeze);
patrocinium: oorspronkelijk Sint-Petrus, Paulus en Lambertus, later Sint-Willibrordus;
rang: ecclesia integra (met Deurne);
status: matrix ecclesia; ecclesie unite (Bakel en Deurne); ecclesia incorporata; personatus
(Bakel met Deurne); 1437 geïncorporeerd bij commanderij van Gemert;
patronaat: abt van Echternach;
organisatie: 3a; na 1437 2b;
4 altaren;
kapellen: kapel in Brouwhuis (gericht en gemeente Helmond); O.L.V.-kapel in Handel
(vijftiende eeuw rectoraat; patronaat Duitse Orde; Schutjes IV 18-27); Sint-Antonius-
Abtkapel in Milheeze (gericht Bakel; gemeente Bakel en Milheeze; omstreeks 1844
afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes V 107-109); O.L.V.- en Sint-Martinuskapel
in Liessel (gericht Deurne en Liessel; gemeente Deurne; omstreeks 1747 rectoraat; 1851
afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes IV 716-720);
N.B.: moederkerk van Deurne, Liessel, Milheeze, Gemert en Vlierden;
lit.: Schutjes III 176-185; Bannenberg e.a. I 157-161 (-169); II 290 (-292);
     5a. Deurne
     (Meierij; gericht en gemeente Deurne);
     patrocinium: Sint-Willibrordus;
     rang:
     status: ecclesia filia van Bakel; 1459 appendix van Bakel; met Bakel één personaat;
     patronaat: abt van Echternach;
     8 altaren;
     kapel: Sint-Antoniuskapel in Velthovel/n;
     lit.: Schutjes III 425-433; Bannenberg e.a. I 161-164; II 291-292;
---
     5b.Gemert
     (Gemert; gericht en gemeente Gemert);
     patrocinium: Sint-Willibrordus, later Sint-Jan de Doper;
     rang:
     status: ecclesia (parochialis); 1437 afgescheiden van Bakel en verheven tot parochie;
     patronaat: abt van Echternach (tot 1437); commandeur van de Duitse Orde te
Aldenbiezen (sinds 1437);
     organisatie: 1a;
     1 altaar;
     lit.: Schutjes III 681-714; Frenken 1925-1926; Bannenberg e.a. I 167-169, 181-182; II
296-297; Otten 1987.
5. Bakel en Deurne
rector ecclesie/persona      vicarius perpetuus  deservitor/coadiutor vicarie
personatus                perpetue
1400-1409     nr 3072*    1400-1421   nr 3078    1421 nr 2675
1409-1418     nr 3073     1426-1447   nr 3079    1427 nr 3080*
1418-1425     nr 3075*    1447-1498   nr 3081    1436 nr 2676*
1426-1455     nr 1467     1498-1530   nr 989
1455-1458     nr 3824     1536-1559   nr 3090*   1438-1446       nr 2675
(pretendent) 1566-1612      nr 3867    1460-1463       nr 3082
                 1459-1464   nr 2675
                 1469-1510   nr 3083
                 1469-1470   nr 3084*
                 1475 nr 3085
                 1477-1479   nr 3049
                 1510-1520   nr 3086
                 1520-1537   nr 3087
                 1524-1559   nr 3088
                 1524-1556   nr 3089
                 1552 nr 3091*
                 1566-1571   nr 3092*


1437 "Kron. van Liess.", mr. G.A.E. 1976
1437 Hendrik de Creyenstert. (Rector te Liessel)


1437 Archief Willibrordusparochie Deurne-centrum inv. nr. II-IX.D
Beschrijving van de stichting, oudheid, traditien, grensscheidingen en monumenten der
Parochie Deurne
1. Deurne is een der oudste plaatsen in deze omstreek, er bestaat nog een zeer oude kaart
waarop tusschen Oss en Budel geen andere plaatsen gevonden worden dan Bakel, Deurne en
Vlierden. Van Deurne wordt reeds gesproken in een brief van zekeren Herelaef van 721 onder
den naam van Durnicum. In het begin der achtste eeuw zijn de ingezetenen van Deurne met
die van Bakel, door den H. Willibrordus tot het Katholiek geloof bekeerd.
De traditie wil, dat den Apostel van Nederland zich veel in deze plaats heeft opgehouden, wat
ook eenigsins bevestigd wordt door den St.Willibrordusput op de grenzen van Deurne nabij
Mijl. Even achter dien put was de scheiding tusschen Brabant en Gelderland, zoo nog op
eenen steenen paal gezien wordt, op welker oostelijke zijde gesneden zijn de woorden Gelria
en op de westelijke Brabantia. Volgens gemelde overlevering zoude St. Willibrordus bij dien
put veelmaals het geloof gepredikt hebben, ook voor den ingezeten van Mijl en omliggende
plaatsen, waar Hij zijne herderlijke bediening niet vrij mogt uitoefenen; hiervandaan zou de
naam en de vereering dier plaats tot heden toe verbleven zijn.
2. De ingezetenen van Deurne. volgens dezelfde overlevering, zijn geruimen tijd onderhorig
geweest aan de Parochiekerk van Bakel, met Vlierden en Leissel; wanneer Deurne met
Vlierden en Leissel eene afzonderlijke parochie geworden is, is niet juist bekend, maar lang
voor Gemert, en dus lang voor het jaar 1437, wanneer Gemert is afgescheiden


1437 Schutjes "Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch" Derde deel
PASTOORS VAN DEURNE.
1437. HENRICUS RAESCOP.
Raescop, proost van O.L.V. te Utrecht, kreeg als persona der kerken van Bakel en Deurne, bij
de afscheiding der kapel te Gemert van de moederkerk Bakel ten jare 1437, eene uitkering
van 300 overlandsche Rijnsguldens13.


1437 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 119
HEYN ende WILLEM soen wilen GERITS VAN DEN RENNEN hebben erflic vercocht
JANNE VAN HERDTSBERCH vier loepen rogs tsiaers erfpachts ut enen stuc erfs inder
dingbanck van Vlierden ten stede geheiten in herdsberch
e.z. GOEDERTS SWYSEN + kynderen
a.z. die gemeynt van Vlierden
e.e. aen die straet
welc vier loepen HEYN ende WILLEM vercregen hadden tegen HEYNEN VAN
HERDTSBERCH.
Belast met sheren tsijns van den gronde ende drie mud rogs erfpachts.
zonder datum


1437 Bulletin de la Commission Royale d'Histoire deel 82, 1913 blz. 105-106:
Haardstedentellingen:
          1437      1464      1473    1480
Mierlo       236       226      220    22514 (219)

   13
    Gemeentearchief Gemert.

14 Daer aff arm 66.
Lyedorp       116         125      98     10015 (97)
Buedel16      -          -       -      -
Bakel        194         216 (215)   207     10317 (102)
Lyemde onder    primo nihil (123)  123 (137)   137     102 (108)
Boextel
Asten        265         261      271     26718 (255)
Heze ende Leende  primo nihil (415)  415 (429)   429     531 (516)
die stadt Helmont  280         333      282     327 (325)
Sunt Oden Rode   467         441 (446)   436     372 (362)
Zoemeren      287         373      350     316 vel 134
                                 (?) (277)
Zoerendonck ende  192         209      182     166 (162)
Maerheze
Geldrop       primo nihil (109) 109 (99)    99     106 (103)
Aerlebeke ende   162        286       289     180 (175)
Ryxtel
Doerne ende     316         413      286     327 (319)
Vlierden
Nuenen,       primo nihil (364) 364 (353)    353     240 (234)
Nederwetten ende
Tongerloe
Erpe        234         267      206 (207)  20019 (191)
Stiphout      73 (74)       86      66 (67)   65 (65)
Vechel       273         282      240 (245)  -
Zonne ende     190 (290)      328      328 (325)  23620 (277)
Broeghel
Lyesshout      145         132      134     133 (130
Schyndel      263         284      280     241 (234)


1437 RANB nr 272R Duitse Orde Gemert, regesten, 1191 - 1499 regest 248
Diderich van Betgenhusen, landkommandeur van de balije Oudenbiezen, Nicolaus van der
Dussen, kommandeur van Maastricht, en de broeders van het Duitse huis Oudenbiezen
oorkonden, dat zij meester Heinrich Raescop, proost van Sint-Marie te Utrecht en rector van
de parochiekerken van Bakel en Doerne, voor diens medewerking bij de fundatie van de kerk
in de heerlijkheid Gemert en de overdracht van de aan het rectoraat van Bakel verbonden
renten, cijnzen en pachten, een lijfrente van 300 Rijnse guldens, jaarlijks in drie termijnen te
betalen uit de renten van de voornoemde kerken, hebben toegekend. a. Oorspronkelijk
(inventarisnr 1089). Met uithangende zegels van heer Everaert van Falhusschem,
grootmeester van de Duitse Orde in Duitsland, in rode was in bruine zegelkom, en van de15 Daer aff arm 44.
16 Buedel is ongetelt bleven midts dat sij bij privilegiën
ende sententiën sculdich sijn te gestaene betalende halff also
vele als Maerheze ende Zoerendonck.
17 Ende 12 hetten; noch verbrant 34.
18 Ende noch ledig 11, de quibus pauperes 3 huyse.
19 Ende noch verbrant 39.
20 Ende Hoydonck 40 persoenen.
beide oorkonders in groene was, waarvan het tweede zegel geschonden. b. Kopie, circa 1655
(inventarisnr 112). Druk: Taxandria, III (1896), pagina 168-171. 1437


16-1-1437 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 355. fol. 97 1434/1438
Corstiaen soen Willem .....
Willem soen ....
1 mud rog
ut enen stuc lants op gheen vloeijnde (Deurne)
Willem Piecs
op enen beemt geheiten die raetvloet (Deurne)
die gemeijnt aldair (Deurne)
Jan Berbiers - schepen
Jan Ywaens - schepen
op Sente Anthonio avont 1437
verkoop van 1 mud rog uit land onder Deurne


1-2-1437 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 101 vo
GHERIT WILLEM SWEERTS soen heeft vercocht HUBRECHTEN soen wilen ARTS VAN
DEN OTTERSDIJCK een mud rogs ut enen stuc lants geheiten den haeck inder dingbanck
van Vlierden
e.z. kinderen ARTS MERSMANS
a.z. kinderen ARTS VAN DER BEERSDONCK ends kinderen VAN DE VEN
welc mud GHERIT voirs. gecocht ende vercregen had van WILLEM BRASSEN gelyc
scepenlitteren van Doeren dair op gemaect volcomeliker inhauden ende begrypen.
op ons vrouwen lichtmisavont 1437


7-2-1437 Wampach Urkunden- und Quellenbuch deel X akte 47
Frater Johannes von Hoffeheim, Priester, Prokurator des Deutschen Ordens in Deutschland
und Italien, verspricht, bis zum nächsten Osterfest und Pfingstfest dem Abt oder Dechant von
Echternach näher bezeichnete Urkunden über das Patronatsrecht der Kirche von Gemerd
(Gemerden) und die Einsetzung eines Vikars in Bakel (Backel) zu übergeben.
Echternach, 1437, Februar 7.
Abschrift saec. XVi in der HS. 29, 22b, fol. 45’—46, auf dem Staatsarchiv zu Luxemburg
(B).
Überschrift: Recognicio procuratoris dominorum Teuthonicorum — (ein Wort unleserlich) —
de expediendis litteris.
Zu vergleichen hierzu Urkunden— und Quellenbuch, IX, nr. 823, 824, 827, 828.
-
[1] Anno Domini M°CCCC° XXX sexto secundum stilum Treverensem, feria quinta post
festum Purificacionis Marie in monasterio Epternacensi ego frater Johannes de Hoffeheim
presbiter, professus et procurator hospitalis beate Marie Theutonicorum Jerosolimithani per
Almaniam et Ytaliam, promisi ad manus notarii publici legitime stipulanti (!) sub pena mille
florenorum Renensium in casu negligencie, quod absit, sub penis tamen Apostolice
solvendorum, quod infra hinc et festum Resurrectionis Domini proxime futurum procurabo,
presentabo seu presentari faciam domino abbati aut domino decano dicti monasterii
Epternacensis litteras in forma necessarias et oportunas omnium subscriptorum roboratas
sigillis reverendi patris domini Johannis episcopi Leodiensis, domini Theoderici moderni
commendatoris in Junccis necnon dominorum commendatorum suorum. Item remittam infra
hinc et festum Penthecostes proxime futurum similiter prefato domino abbati vel domino
decano litteras approbacionis et confirmacionis omnium subscriptorum per dominum meum
magistrum dicti hospitalis per Almaniam et Italiam generalem.
[2] Et primo litteras recognicionis in feodum iuris patronatus et presentandi rectorem ad
ecclesiam parrochialem in Gemerden edificandam cum applicacione decimarum21
spectancium ad rectorem sive pastorem aut personam ecclesie parrochialis in Bakel, ita licet
quod dictus comendator pro se et successoribus suis huiusmodi edificandam22 ecclesiam et
decimas applicandas in feodum recipiat a dicto domino abbate et successoribus suis et
solitum prestet fidelitatis iuramentum.
[3] Item quod dictus comendator et sui successores ratione dicti feodi vel emphiteosis singulis
annis in festo Johannis Baptiste reddituario dicti monasterii per Brabanciam solvent unam
libram cere.
[4] Item quia altercacio23 oriri verebatur super huc usque per dictum dominum abbatem et
suos predecessores infra limites dicte parrochialis ecclesie in Bakel perceptis, quare pro
bono24 pacis et concordie dictus commendator pro se et suis successoribus expresse
renunciabit omni iuri et accioni, si que quovis modo racione dicte rectorie vel decimarum
applicandarum sibi vel sucessionibus suis competere possent, ipsumque dominum abbatem et
suos successores super hiis novalibus percipiendis quitabit.
[5] Item si et quocies vicarium in dicta parrochiali ecclesia in Backel instituendum agere
contingat super competencia sibi facienda, ipse commendator et sui successores huiusmodi
competenciam facient et expediant sine omni preiudicio et gravamine dicti domini abbatis et
suorum successorum ipsosque indempnes et illesos racione huiusmodi competencie faciende
conservabunt. Insuper promisi quod si magister Heinricus Raskopp rector dicte ecclesie in
Bakel consensum suum expressum ad ecclesiam parrochialem in Gemerd edificandam non
prestabit vel dictam ecclesiam in Bakel non resignabit. quod tunc litteram consensus super
huiusmodi edificanda ecclesia per dominos abbaten, decanum et camerarium dicti monasterii
michi traditam salvam et illesam .infra hinc et dictum festum Resurrectionis Domini ad
manus alterius eorundem remittam et restituam in omnibus et singulis premissis fraude et
dolo penitus seclusis et cessantibus.
Frater Jo(hannes) de Hoffeheim manu propria conscripsi tamquam procurator generalis dicti
hospitalis per Almaniam etc.


7-2-1437 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 373. fol. 102v 1434/1438
Jan soen Jans nat. sn. Heer Dirics van den Haenecker priester
Roef Godarts soen van der Hyndert
6 lopen rog
ut enen stuc lants geheiten deckers camp (Deurne)
aent vloeijnde (Deurne)
Jan Heijnen Danels soen
Peter van Merenvort
aen die gemeijnt (Deurne)
Andries Arts - schepen
Jan Berbiers - schepen


21  Decimorurn in B.
22  edificavi in B.
23  altricacio in B.
24  bone in B.
7 februari 1437
verkoop van 6 lopen rog uit land te Deurne


15-2-1437 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 38 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Aert zoon van wijlen Lambert van der Hage, man van Kathelijn dochter van
wijlen Everard van Doerne en van Lysbeth Claesdochter Scilder en Claes, haar broer, hadden
destijds gezamenlijk een rente verkocht.


18-3-1437 Archief Willebrordusparchie centrum Deurne inv. I-IV.B.1 en 2
Hierbij zend ik U terug het stuk van de stichting van een oud mannenhuis te Deurne.
Mijn beste dank voor de gezonden bijdragen welke gaarne zullen geplaatst worden. Bij de
eerste zending vroeg U mij aantekeningen over Gemert, omdat eertijds deze parochie onder
Bakel Deurne behoord. Zoals U in Taxandria III 168 kan zien is Gemert tot parochie
opgericht en daarmede van Bakel en Deurne gescheiden in 1437. De eerste melding in de
aartsdiakenregisters is in 1441 (nr.129), nog niet in het vorige Nr. 128 (1438).
van de Elsen las Gaescop, maar in de akten die mij ten dienste staan, is het Raescop, zoals
ook Schutjes heeft en te controleren is uit de lijst der Utrechtsche proosten.
Deze Raiscop was pastoor in de verenigde parochie Bakel en Deurne en moest dus
toestemming geven voor de afscheiding. De toestemming wordt verder gegeven door de abt
van Echternach, patronus dier kerken en de kerkelijke autoriteiten, aartsdiaken van
Kempenland en bisschop van Luik. De datum moet zijn 1438 daar de akte van de overste der
Duitse ridders is van maart 1437, oude stijl voorzeker en de aantekening van de aartsdiaken
over het betalen der gelden van deze afscheiding verschuldigd is van 18 maart 1437,
natuurlijk in de Luikse stijl, dus Paastijd.
De vermelding van Capella in Vlierden geschied voor het eerst in 1441 en voor het laatst in
1536 onder Gemert.
Dezer dagen heb ik ook van pastoor Roes een brief ontvangen met allerlei vragen. Het
antwoord kan hij best vinden in handboeken van kerkelijk recht. Er moet toch altijd goed
onderscheid gemaakt worden tussen een personen (gelijk een klooster, dat het pastoreel
beneficie inpikt, met andere woorden de inkomsten int) en dan heet de plaatsvervanger
vicarius, en waar dit ambt gewoonlijk een vast tractement had, vindt U in mijn registers dat
afzonderlijk aangegeven als vicaria Raamsdonk, Rijsbergen [..] c.a.
Dan een pastoor - resideert hij, dan is het een pastor curatus, omdat hij de plichten der cuur
waarneemt, - resideert hij niet, dan is het simpel een pastor, die de cura animarum (zielzorg)
overlaat aan de deservitor. Verder hebben wij de benefianten, bezitters van beneficien,
waaraan geen zielzorg is verbonden, maar alleen verplichtingen van H. missen te lezen. Al
die bezitters van beneficien met of zonder cura animarum, worden in de registers aangeduid
als rector.
Dan komt de patronus van de beneficie, hij dus, die recht heeft een rector tot het beneficie ter
benoeming voor te dragen, Die patronus is soms een rector, soms een klooster, soms een
familielid van de stichter; in de laatste geval spreken zij van de patronus laicalis.
Hiermede geloof ik U enigssinds te hebben ingewijd in de verwarrende benamingen,
verwarrend vooral, omdat de akten enz., niet uniform zijn in het gebruiken der titels.
Enkele andere zaken vindt U in de inleiding tot de uitgave der registers. Wat aangaat de
archieven van Echternach, wellicht klap ik uit de school, maar dan hoop ik, dat U het voor
zich zal houden, zijn te vinden volgens uwen pastoor in Luxenburg, in Trier, in Parijs en op
het seminarie Haaren. Als U in de gelegenheid komt, inventarissen of iets dergelijks te
controleren, wil dan eens letten op Rijsbergen en Zundert, die ook in relatie van Echternach
hebben.


13-4-1437 Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien
bis zu Anfang des 16. Jahrhunderts, door Cam. Wampach blz. 244 akte 823.
Eberhard von Sawnszheim, Hochmeister der Deutscherren für Deutschland und Italien (Ich
konnte diesen Namen nicht weiter belegen. Er wird des öftern unter dem Namen Saunsheim,
Saunszheim genannt bei E. JOACHIM-W. HUBATSCH, Regesta Historia-Diplomatica
Ordinis S. Mariae Theutonicorum. 4 Bde. Göttingen, 1948-1950. Da die Indices noch nicht
vorliegen, sind die Nachweise über die verschiedenen hier auftretenden Personen nicht weiter
möglich. - In einer Urkunde des Klosters Sion vom 2. April 1524 (Historisches Archiv der
Stadt Köln) wird ein Ludwig von Saynsheym, Landkomtur der Ballei Koblenz genannt. Die
Identifizierung mit Sawnsheim liegt nahe. OSTERLEY, Historisch-geographisches
Wörterbuch (Jena), 1883, S. 627, schreibt Seinsheim, auch Saunsheim. Vermutlich gehören
beide der heute gräflichen Familie Seinsheim in Bayern an. - Für diese Mitteilung fühle ich
mich Herrn Stadtarchivdirektor Dr. Kuphal-Köln besonders verpflichtet.), bekundet seine
Einwilligung zu der zwischen Abt Peter von Echternach, dem Provinzial und den
Landkomturen von Utrecht getroffenen Eingliederung der Pfarrkirchen von Bakel und Deurne
in die neugebildete Pfarrei von Gemert.
Burg Horveck, 1437, April 13.
Originalurkunde auf dem Staatsarchiv zu Luxemburg (A).
- Abschrift in der HS. 29, 20, f. 22 (liber octavus), ebd. (B). - Beglaubigte Kopie vom Notar
Lebkuecher, ebd. - Regest in der HS. 18, Abt. 15, S. 293, nr. 27, auf dem Historischen Institut
daselbst.
Das Siegel ist abgefallen. - Ein Dorsualvermerk saec. 15:
De incorporatione ecclesiarum in Bakel et Dorne ad Gemert. 1437.
Universis et singulis presentes litteras visuris Eberhardus de Sawnszheim, hospitalis Beate
Marie Theoteunicorum Iheroso-limitani per Alamanniam et Italiam magister et preceptor
generalis, salutem in Domimo et veritatem agnoscere subscriptorum.
Cum ex litteris desuper confectis et earundem tenoribus lucidius edocti intelleximus
religiosos viros Theodericum de Bergenhusen provincialem et Nicolaum von der Dussen
domus Traiectensis commendatores ceterosque fratres balivie de Junccis ordinis nostri
predicti ob favorabilem consensum per reverendum patrem dominum Petrum abbatem
eiusque venerabilem conventum ecclesie sancti Willebrordi Epternacensis, ordinis sancti
Benedicti, Treverensis diocesis, suppressioni rectorie de Bakel et de Dorne ecclesiarum
parrochialium rite unitarum ac ecclesie parrochialis nove in villa Gemerd nostri dominii
erigende cum fructuum, reddituum, proventuum et decimarum assignacione et applicacione
omnibusque aliis et singulis exinde secutis et secuturis benivole prestitum, ad relevandum in
feodum sub certo canone a dicto domino abbate eiusve receptore infra villicatum Bustensem
patronatum seu jus presentandi rectorem ad ecclesiam parrochialem in villa Gemerd
predictam et cetera alia in dictis litteris contenta se in perpetuum obligasse. Petentes igitur a
nobis dicti commendatores et fratres humiliter et instanter huiusmodi eorum obligaciones per
nos laudari, approbari et confirmari, unde nos Eberhardus magister prefatus rationabili
peticioni eorundem favorabiliter annuentes huiusmodi litteras super feodi relevacione census
perpetui, solucione novalium, percepcione cum omnibus aliis et singulis in eisdem contentis
ex causa predicta obligatorias et eisdem domino abbati et conventui desuper datis et
assignatis hic pro sufficienter expressis habentes ex certa nostra scientia laudamus,
ratificamus et approbamus per presentes ac nostrum plenarium eisdem prebemus assensum
pariter et consensum harum testimonio litterarum sigilli nostri appensione munitarum.
Datum in castro nostro Horveck anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo
die decima tercia mensis Aprilis.


13-4-1437 Oorkonde IX 823
Universis et singulis presentes litteras visuris Eberhardus de Sawnszheim, hospitalis Beate
Marie Theoteunicorum Iherosolimitani per Alamanniam et Italiam magister et preceptor
generalis, salutem in Domino et veritatem agnoscere subscriptorum.
Cum ex litteris desuper confectis et earundem tenoribus lucidius edocti intelleximus
religiosos viros Theodericum de Bergenhusen provincialem et Nicolaum von der Dussen
domus Traiectensis commendatores ceterosque fratres balivie de Junccis ordinis nostri
predicti ob favorabilem consensum per reverendum patrem dominum Petrum abbatem
eiusque venerabilem conventum ecclesie sancti Willibrordi Epternacensis, ordinis sancti
Benedicti, Treverensis diocesis, suppressioni rectorie de Bakel et de Dorne ecclesiarum
parochialium rite unitarum ac ecclesiae parrochialis nove in villa Gemerd nostri domini
erigende cum fructuum, reddituum, proventuum et decimarum assigacione et applicacione
omnibusque aliis et singulis exinde secutis et secuturis benivole prestitum, ad relevandum in
feodum sub certo canone a dicto domino abbate eiusve receptore infra villicatum Bustensem
patronatum seu jus presentandi rectorem ad ecclesiam parrochialem in villa Gemerd
predictam et cetera alia in dictis litteris contenta se in perpetuum obligasse.
Petentes igitur a nobis dicti commendatores et fratres humiliter et instanter huiusmodi eorum
obligaciones per nos laudari, approbari et confirmari, unde nos Eberhardus magister prefatus
rationabili peticioni eorundem favorabiliter annuentes huiusmodi litteras super feodi
relevacione census perpetui, solucione novalium, percepcione cum omnibus aliis et singulis
in eisdem continentis ex causa predicta obligatorias et eisdem domino abbati et conventui
desuper datis et assignatis hic pro sufficienter expressis habentes ex certa nostra scientia
laudamus, ratificamus et approbamus per presentes ac nostrum plenarium eisdem prebemus
assensum pariter et consensum harum testimonio litterarum sigilli nostri appensione
munitarum.
Datum in castro nostro Horveck anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo
die decima tercia mensis Aprilis.
-
Oorkonde IX 823     TWEEDE CONCEPT
Universis et singulis presentes litteras visuris
    Aan allen gezamenlijk en ieder afzonderlijk die de voorliggende brief zullen zien
Eberhardus de Sawnszheim, hospitalis Beate Marie Theoteunicorum Iherosolimitani
    (wenst) Eberhardus van Sawnszheim, gastvrij .. van de heilige Maria van de Duitsers
per Alamanniam et Italiam magister et preceptor generalis,
    algemeen grootmeester en opdrachtgever in Duitsland en Italië
salutem in Domino et veritatem agnoscere subscriptorum.
    heil in de Heer en (wenst) dat zij de waarheid erkennen van het hieronder
geschrevene.
Cum ex litteris desuper confectis et earundem tenoribus
    Toen wij uit de van boven af geschreven brieven en de inhoud daarvan
lucidius edocti intelleximus
    duidelijker op de hoogte gesteld, begrepen
religiosos viros Theodericum de Bergenhusen provincialem
    dat de vrome mannen Theodericus van Bergenhusen, provinciaal,
et Nicolaum von der Dussen
    en Nicolaus van der Dussen
domus Traiectensis commendatores ceterosque fratres
    grootmeesters van het huis van Utrecht en de overige broerders
balivie de Junccis ordinis nostri predicti
    ... van onze voornoemde orde
ob favorabilem consensum
    wegens de welwillende instemming
per reverendum patrem dominum Petrum abbatem
    door toedoen van de eerwaarde vader heer Petrus abt
eiusque venerabilem conventum
    en zijn eerwaardige kloostergemeenschap
ecclesie sancti Willibrordi Epternacensis,
    van de kerk van de heilige Willibrordus van Echternach
ordinis sancti Benedicti, Treverensis diocesis,
    van de orde van de heilige Benedictus, van het bisdom Trier,
suppressioni rectorie de Bakel et de Dorne
    (suppressio = 1. onderdukking 2. achteroverdrukken verduisteren )
ecclesiarum parochialium rite unitarum
    van de volgens de regels verenigde parochiekerken
ac ecclesiae parrochialis nove in villa Gemerd nostri domini erigende
    en van de nieuwe parochiekerk, op te richten in het dorp Gemert van onze heer
cum fructuum, reddituum, proventuum et decimarum assigacione et applicacione
    samen met de toekenning en de aansluiting van vruchten, opbrengsten, oogsten en
tienden
omnibusque aliis et singulis exinde secutis et secuturis
    en alle andere en afzonderlijke dingen die daarna volgen en zullen volgen
benivole prestitum,
    welwillend uitgevoerd
ad relevandum in feodum sub certo canone
    om ze rust te geven in leen onder een vaste regel
a dicto domino abbate eiusve receptore
    door genoemde heer abt of zijn ontvanger
infra villicatum Bustensem patronatum
    onder het beheerde patronaat van B?
seu jus presentandi rectorem
    of het recht om een rector (pastoor?) aan te wijzen
ad ecclesiam parrochialem in villa Gemerd predictam
    bij voornoemde parochiekerk in het dorp Gemert
et cetera alia in dictis litteris contenta
    en alle overige in genoemde brief voorkomende (dingen)
se in perpetuum obligasse.
    dat zij zich voor eeuwig verplicht hebben.
Petentes igitur a nobis dicti commendatores et fratres humiliter et instanter
    Daarom (hebben) genoemde grootmeesters en broeders, nederig en dringend aan ons
vragend
huiusmodi eorum obligaciones per nos laudari, approbari et confirmari,
    dat hun verplichtingen van dien aard door ons geprezen, goedgekerd en bevestigd
worden
unde nos Eberhardus magister prefatus
    vanwaar wij meester Eberhardus voornoemd
rationabili peticioni eorundem favorabiliter annuentes
    het redelijk verzoek van dezen welwillend goedkeurdend
huiusmodi litteras super feodi relevacione census perpetui,
    de brieven van dien aard over het verlichten van de eeuwige cijns van de leen
solucione novalium, percepcione cum omnibus aliis et singulis in eisdem continentis
    door de betaling van (braakliggende) akkers, door ze in bezit te nemen samen met
alle andere en afzonderlijke dingen die daarop zich bevinden
ex causa predicta obligatorias
    om voornoemde reden verplicht
et eisdem domino abbati et conventui desuper datis et assignatis
    en aan deze van boven af gegeven en toegewezen heer abt en kloostergemeenschap
hic pro sufficienter expressis habentes
    ze hier als voldoende beschreven beschouwend,
ex certa nostra scientia
    uit onze zekere / vaste kennis
laudamus, ratificamus et approbamus per presentes
    prijzen wij, bezegelen wij en keuren wij goed door dit schrijven
ac nostrum plenarium eisdem prebemus assensum pariter
    en geven wij aan dezen tegelijk onze volledige instemming
et consensum harum testimonio litterarum sigilli nostri appensione munitarum.
    en overeenstemming door het getuigenis van deze brief, bevestigd door het aanhangen
van ons zegel.
Datum in castro nostro Horveck
    Gegeven in ons kasteel / onze stad Horveck
anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo
    in het jaar des Heren 1437
die decima tercia mensis Aprilis.
    op de 13e dag van de maand April
vertaling Harrie Kanters augustus 1999


20-4-1437 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Pro quit. excessus d. Iohannis Walteri, vicarii perpetui in Bakel et Doerne, de incontinencia
per eum commissa cum sua famula, debet ipse infra concilium post fest. S. Lamb. prox. 2 fl.
Ren. Dat. 20 apr. n.5


24-5-1437 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 115
JAN PETERS soen VAN DER DONSCHOT heeft erflic vercocht LUCAS BRUYSTEN
AELBRECHTS soen een stuc beemts dat gelegen is in ghenen scoetacker inder dingbanck
van Vlierden
e.z. erf REYNERS VAN DEN RAVENACKER
voert alomme in erf des vercopers
welc stuc beemts JAN PETERS VAN DER DONSCOT voirtijds in scepenlitteren van
Dornen gecocht ende vercregen had van KATHELINEN VAN DEN SCOETACKER


24-5-1437 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 115
JAN PETERS soen VAN DER DONSCOT heeft overgegeven LUCAES soen wilen
BRUYSTEN AELBRECHS een stuc lants geheiten dat nuwe lant met enen stuxken eeussels
geheiten thorstken dair aen gelegen
e.z. erf DIRICS VAN DEN SCOETACKER dat voirtijds die wederhelft dair aff was
a.z. erf REYNERS VAN DEN RAVENACKER
item een stuxken lants geheiten dat lodderstuxken
e.z. erf DIRICS VAN DEN RYPELSBERCH
a.z. erf JANS VAN DEN HUDSBERCH
item een stuxken lants die meerbrake
e.z. erf dat JAN ODEN soen was
a.z. erf MERCELIS VAN DEN HUDSBERCH ende erf BRUYSTENS VAN DER HEZE
item een gedeelt van enen camp lants geheiten den scoetackerscamp
e.z. + a.z. erf DIRICS VAN DEN SCOETACKER dairt aff gedeilt is
item een stuck eeussels geheiten den duypt
e.z. DIRIC VAN DEN SCOETACKER dat een wedergedeelt dair aff is
a.z. + e.e. REYNERS VAN DEN RAVENACKER
item een stuc heytvelts dat geheiten is thutsberchs dale
e.z. DIRIC VAN DEN SCOETACKER
a.z. die straet aldair
item alsulken gedeelt van eenen stuc lants alse DIRIC VAN DEN SCOETACKER sculdich is
te bewisen over die hofstat dair DIRICS schuer nu ten tijt op steet
we;c erfenissen allen gelegen sijn inder dingbanck van Vlierden ende JAN PETERS VAN
DER DONSCOT in enen erfpacht vercregen had van JAN geheiten VAN DEN
SCOETACKER voer ende omme den thijns van den gronde ende een mander rog erfpacht.


24-5-1437 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 115
LUCAES wilen BRTJYSTEN AELBRECHTS soen heeft geloeft alse principael sculder
JANNE soen wilen PETERS VAN DER DONSCOT lxxv peters oft die werde dair voer in
anderen goiden gelden te betalen op Sente Jans dach Baptisten naest comende.


24-5-1437 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 115 vo
LUCAES heeft noch geloeft lx gulden peters ende twe mud rogs van ons vrouwen lichtmis
naestcomende over een jair.


16-6-1437 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 117
MATHIJS soen wilen JAN LOPPARTS VAN BERGHELEN heeft erflic vercocht ANDRIES
soen wilen HEYNEN NAUWES een stuck beemts inder dingbanck van Vlierden ten stede
geheiten aestappen voer den wyel gelegen
e.z. LUCAS BRUYSTEN AELBRECHTS soen BRUYSTENS VAN DER HEZE ende
erfgenamen ARTS MERSMANS
a.z. een water geheiten die aa
e.e. erf scoepers
a.e. op die aa
Belast met een half hoen tsijns ende x loepen rogs der maten van Asten.


16-6-1437 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 117 vo
ANDRIES soen wilen HEYNEN NAUWS heeft geloeft MATHIJS voirs. dat hij alsulken x
loepen rog erf pacht alse die selve MATHIJS voirtijds sculdich was te gelden uten stuc
beemts ut supra ende noch ut enen andere erfenisse op die scoutdagh betalen sal.
datum ut supra


16-6-1437 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 117 vo
ANDRIES soen wilen HEYNEN NAUWS heeft geloeft alse principael sculder MATHIJS
soen wilen JAN LOPPARTS xxx gulden peters te betalen van ons vrouwen lichtmis
naestcomende over drie jair ende binnen dese drien jaren op elken ons vrouwen lichtmis dach
een mud rogs met voirwerde toe gedaen oft ANDRIES voirs. dese xxx gulden peters binnen
den voirs. tijt betaelde dat hij dan van den mud rogs die dair naer verschenen soude quyt ende
ongehauden sal bliven.
datum ut supra


19-6-1437 Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien
bis zu Anfang des 16. Jahrhunderts, door Cam. Wampach blz. 246 akte 824.
Theoderich von Bethgenhusen, Landkomtur, und Nikolaus van Dussen, Komtur der Ballei
Utrecht, bekunden, dass neulich Papst Eugen IV. durch päpstliches Schreiben dem Offizial
von Lüttich aufgetragen habe, den Ort Gemerd aus dem Pfarrverband von Bakel und Deurne
zu lösen und zur selbständigen Pfarrei zu erheben. Sie bekunden weiter, dass der Abt von
Echternach seine Zustimmung zu dieser Lostrennung gegeben habe, dass Bakel und Deurne
aber weiter dem Patronat von Echternach unterstehen sollen.
1437, Juni 19.
Originalurkunde auf dem Staatsarchiv zu Luxemburg (A).
- Kopie in der HS. 29, 20, f. 23 und f. 66 (liber octavus), ebd. - Regest in der HS. 18, Abt. 15,
S. 312, nr. 89, auf dem Historischen Institut daselbst.
Das erste Siegel ist abgefallen; das zweite direkt verblasst.
Universis et singulis presentes litteras visuris et audituris. Theodericus de Bethgenhusen
provincialis et Nycolans van der Dussen, domus de Juncis Traiechensis commendatores,
ceterique confratres ac conventus dicte domus hospitalis Beate Marie Theutonicorum
Jerosolonaitani salutem cum agnitione veritatis infrascriptorum.
Vestre notum facimus universitati ac vestrum singulis, quod cum nuper sanctissimus in
Christo pater et dominus noster dominus Eugenius, divina providentia papa quartus, per suas
Apostolicas litteras venerabili viro domino officiali Leodiensi ob certas rationabiles et
legitimas causas ipsius animum ad hoc moventes in huiusmodi litteris expressas commiserit,
quatenus idem officialis locum de Gemerden auctoritate Apostolica a rectoria parrochialium
ecclesiarum villarum de Bakel et Doern legitime unitarum separaret et segregaret in
eodemque loco Gemerden ecclesiam edificandam et construi faciendam, nobis facultatem et
licentiam concederet, ecclesiam vero in dicto loco Gemerden construendam quam primum
dictam rectoriam per cessum vel decessum aut alias quovis modo vacare contingeret, illa tunc
rectoria penitus suppressa in parrochialem cum fonte baptismali aliis quoque parrochialibus
insigniis crearet et erigeret necnon collationem vicarie dictarum villarum Bakel et Doern
salvis Apostolicis dispositionibus ad abbatem monasterii sancti Willibrordi Epternacensis
Treverensis diocesis, ordinis sancti Benedicti, de cetero spectare debere eadem Apostolica
auctoritate decerneret prout hec et alia in Apostolicis litteris desuper datis atque concessis
plenius continetur et quarum totum tenorem presentibus haberi volumus pro insertis.
Quamvis insuper antefatus reverendus pater dominus abbas antefati monasterii ac decanus
totusque conventus eiusdem predicte erectioni eeclesie in Gemerden de novo edificande et
construende in parrochialemque ecclesiam erigende ac separationi eiusdem a rectoria prefata
necnon suppressioni dicte rectorie ac resenvacioni collacionis vicarie huiusmodi ad opus
eiusdem reverendi patris abbatis dicti monasterii fiende aliisque omnibus et singulis predictis
ac in Apostolicis litteris contentis prout inibi narrantur et continentur nos consensum pariter
et assensum gratiose prebuerint et concesserint. Et ob hoc nos Theodericum commendatorem
aliosque prescriptos requisierint ut de et super collatione ac disposicione huiusmodi vicarie
per abbatem sepedicti monasterii pro tempore existentem salvis Apostolicis gratiis de cetero
conferendis quantum in nobis est eosdem dominos abbatem et conventum certiorare
vellemus. Nos igitur Theodericus provincialis, Nicolaus ipsius domus Trajectensis
commendatores ceterique fratres antedicti considerantes addendentesque favorem quem ijdem
reverendus pater dominus abbas ac conventus Epternacenses antedicti erga nos ac nostram
baliam gesserunt et indesinenter gerunt, ea propter in nostro capitulari loco solito et consueto
capitulo ad hoc specialiter indicto ex certa nostra scientia ac animo deliberato recognovimus
et protestati sumus, cognoscinus et protestamur per presentes, nobis nostrisque successoribus
in collacione seu quavis alia dispositione sepedicte vicarie villarum Bakel et Doern nullum
jus quovis modo nobis com(m)uniter seu divisim competere, sed huiusmodi vicarie
collacionem ac aliam disposicionem salvis apostolicis gracijs integre ac in solidum ad
sepefatum reverendum patrem dominum abbatem Epternacensem pro tempore existentem
spectare et pertinere. Promittentes harum serie litterarum pro nobis nostrisque successoribus
nullum futuris temporibos in collacione seu disposicione memorate vicarie abbati pro
tempore existenti impedimentum per nos seu alium nostro nomine directe vel indirecte ac
quovis quesito colore prestandum esse seu prestari debere, in singulis premissis omnibus
fraude et dolo seclusis penitus et semotis. In cuius rei testimonium firmitatisque robur
omnium et singulorum nos Theodericus provincialis, Nicolaus domus Traiectensis antedicte
commendatores ceterique fratres ac totus conventum eiusdem nostra sigilla provincialatus
officii ac dicti conventus ex certa scientia presentibus fecimus et iussimus appendi.
Datum anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo, mensis
Junii die decima nona


19-6-1437 Oorkonde IX 824
Universis et singulis presentes litteras visuris et audituris.
Theodericus de Bethgenhusen provincialis et Nycolaus van der Dussen, domus de Juncis
Traiectensis commendatores, ceterique confratres ac conventus dicte domus hospitalis Neate
Marie Theutonicorum Jerosolomitani salutem cum agnitione veritatis infrascriptorum.
Vestre notum facimus universitati ac vestrum singulis, quod cum nuper sanctissimus in
Christo pater et dominus noster dominus Eugenius, divina providentia papa quartus, per suas
Apostolicas litteras venerabili viro domino officiali Leodiensi ob certas rationabiles et
legitimas causas ipsius animum ad hoc meventes in huiusmodi litteris expressas commiserit,
quatenus idem officialis locumde Gemerden auctoritate Apostolica a rectoria parrochialium
ecclesiarum villarum de bakel et Doern legitime unitarum separaret et segregaret in eodemque
loco Gemerden ecclesiam edificandam et construendam seu edificari et construi faciendam,
nobis facultatem et licentiam concederet, ecclesiam vero in dicto loco Gemerden
construendam quam primum dictam rectoriam per cessum vel decessum aut alias quovis
modo vacare coontigeret, illa tunc rectoria penitus suppressa in parrochialem cum fonte
baptismali aliis quoque parrochialibus insigniis crearet et erigeret necnon collationem vicarie
dictarum villarum Bakel et Doern salvis Apostolicis dispositionibus ad abbatem monasterii
snacti Willibrordi Epternacensis Treverensis diocesis, ordinis sancti Benedicti, de cetero
spectare debere eadem Apostolica auctoritate decerneret prout hec et alia in Apostolicis
litteris desuper datis atque concessis plenius continetur et quarum totum tenorem presentibus
haberi volumus pro insertis.
Quamvis insuper antefatus reverendus pater dominus abbas antefati monasterii ac decanus
totusque conventus eisdem predicte erectioni ecclesie in Gemerden de novo edificande et
construende in parrochialemque ecclesiam erigende ac separationi eiusdem a rectoria prefata
necnon suppressioni dite rectorie ac reservacioni collacionis vicarie huiusmodi ad opus
eiusdem reverendi patris abbatis dicti monasterii fiende aliisque omnibus et singulis predictis
ac in Apostolicis litteris contentis prout inibi narrantur et continentur nos consensum pariter
et assensum gratiose prebuerint et concesserint.
Et ob hoc nos Theodericum commendatorem aliosque prescriptos requisierint ut de et super
collatione ac disposicione huiusmodi vicarie per abbatem sepedicti monasterii pro tempore
existentem salvis Apostolicis gratiis de cetero conferendis quantum in nobis est eosdem
dominos abbatem et conventum certiorare vellemus.
Nos igitur Theodericus provincialis, Nicolaus ipsius domus Trajectensis commenadtores
ceterique fratres antedicti considerantes attendentesque favorem quem ijdem reverendus pater
dominus abbas ac conventus Epternacensis antedicti erga nos ac nostram baliam gesserunt et
indesinenter gerunt, ea propter in nostro capitulari loco solito et consueto capitulo ad hoc
specialiter indicto ex certa nostra scientia ac animo deliberato recognovimus et protestati
sumus, cognoscimus et protestamur per presentes, nobis nostrisque successoribus in
collacione seu quavis alia dispositione sepedicte vicarie villarum Bakel et Doern nullum jus
quovis modo nobis com(m)uniter seu divisim competere, sed huiusmodi vicarie collacionem
ac aliam disposicionem salvis apostolicis gracijs integre ac in solidum ad sepefatum
reverendum patrem dominum abbatem Epternacensem pro tempore exsistentem spectare et
pertinere.
Promittentes harum serie litterarum pro nobis nostrisque successoribus nullum futuri
temporibus in collacione seu disposicione memorate vocarie abbati pro tempore exsistentyi
impedimentum per nos seu alium nostro nomine directe vel indirecte ac quovis quesito colore
prestandum esse seu prestari debere, in singulis premissis omnibus fraude et dolo seclusis
penitus et semotis.
In cuius rei testimonium firmitatisque robur omnium et singulorum nos Theodericus
provincialis, Nicolaus domus Traiectensis antedicte commendatores ceterique fratres ac totus
conventus eiusdem nostra sigilla provicoalatus officii ac dicti conventus ex certa scientia
presentibus fecimus et iussimus appendi.
Datum anno a Nativitate Domini millesimo quadrigentesimo tricesimo septimo, mesis Junii
die decima nona.
-
Oorkonde IX 824     CONCEPT-VERTALING
Universis et singulis presentes litteras visuris et audituris.
     Aan allen gezamenlijk en afzonderlijk die de voorliggende brief zullen zien en horen.
Theodericus de Bethgenhusen provincialis et Nycolaus van der Dussen,
     Theodericus van Bethgenhusen provinciaal en Nicolaus van der Dussen
domus de Juncis Traiectensis commendatores,
     grootmeesters van het Utrechtse huis ...
ceterique confratres ac conventus dicte domus hospitalis Beate Marie Theutonicorum
Jerosolomitani
     en de overige medebroeders en de kloostergemeenschap van genoemd gastvrij huis
van de heilige Maria van Jeruzalem van de Duitsers (?)
salutem cum agnitione veritatis infrascriptorum.
     (wensen u) heil tegelijk met de erkenning van de waarheid van het hieronder
geschrevene.
Vestre notum facimus universitati ac vestrum singulis,
    Aan u allen gezamenlijk en aan ieder van u afzonderlijk maken wij bekend
quod cum nuper sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Eugenius,
    dat, omdat onlangs onze allerheiligste vader en heer in Christus heer Eugenius
divina providentia papa quartus,
    door de goddelijke voorzienigheid de vierde paus (met deze naam)
per suas Apostolicas litteras
    door middel van zijn apostolische brief
venerabili viro domino officiali Leodiensi
    aan de eerwaarde heer officiaal van Luik
ob certas rationabiles et legitimas causas ipsius animum ad hoc moventes
    wegens zekere redelijke en legitieme redenen, die zijn geest hiertoe aanzetten
in huiusmodi litteris expressas
    uitgedrukt in een dergelijke brief
commiserit,
    in werking heeft doen treden
quatenus idem officialis locum de Gemerden
    voorzover dezelfde officiaal de plaats Gemert
auctoritate Apostolica a rectoria parrochialium ecclesiarum villarum de Bakel et
Doern legitime unitarum
    op Apostolisch gezag van het rectoraat van de parochiekerken van de dorpen Deurne
en Bakel, die op wettige wijze verenigd zijn,
separaret et segregaret
    heeft gescheiden en afgesplitst
in eodemque loco Gemerden ecclesiam edificandam et construendam
    en in deze plaats Gemert voor het bouwen en oprichten van een kerk
seu edificari et construi faciendam,
    of het doen bouwen en oprichten
nobis facultatem et licentiam concederet,
    aan ons de mogelijkheid en de toestemming verleende
ecclesiam vero in dicto loco Gemerden construendam
    maar de in de genoemde plaats Gemert te bouwen kerk,
quam primum dictam rectoriam
    zodra (het gebeurde dat)    het genoemde rectoraat
per cessum vel decessum aut alias quovis modo vacare contingeret,
    door dood of vertrek of onderszins op welke wijze dan ook vrijkwam,
illa tunc rectoria penitus suppressa
    dan met volledige onderdrukking van dat rectoraat
in parrochialem cum fonte baptismali aliis quoque parrochialibus insigniis
crearet et erigeret
    tot een parochiekerk vormde en deze op richtten met een doopvont en ook andere
parochiekenmerken
necnon collationem vicarie dictarum villarum Bakel et Doern
    en dat hij eveneens besloot dat de aankondiging van het vicariaat van de genoemde
dorpen Bakel en Deurne
salvis Apostolicis dispositionibus
    met behoud van de apostolische regelingen
ad abbatem monasterii sancti Willibrordi Epternacensis Treverensis diocesis,
    de abt van de abdij van de heilige Willibrordus van Echernach in het bisdom Trier
ordinis sancti Benedicti,
    van de orde van de heilige Benedictus,
de cetero spectare debere
    voor de rest moest aangaan
eadem Apostolica auctoritate decerneret
    (besloot) met hetzelfde apostolische gezag
prout hec et alia in Apostolicis litteris desuper datis atque concessis
plenius continetur
    zoals deze en andere dingen vollediger staan in van bovenaf gegeven en verleende
apostolische brieven
et quarum totum tenorem presentibus haberi volumus pro insertis.
    en waarvan wij willen dat de hele strekking ervan als in deze brief ingevoegd wordt
beschouwd.
Quamvis insuper antefatus reverendus pater dominus abbas
    Hoewel de hierboven eerder genoemde eerwaarde vader, de heer abt
antefati monasterii ac decanus totusque conventus
    van de eerder genoemde abdij en de deken en de hele kloostergemeenschap
eisdem predicte erectioni ecclesie in Gemerden
    aan dezen voor het eerder genoemde oprichten van een kerk in Gemert
de novo edificande et construende in parrochialemque ecclesiam erigende
    opnieuw te bouwen en op te trekken en tot parochiekerk op te richten
ac separationi eiusdem a rectoria prefata
    en voor het afscheiden ervan van het eerder genoemde rectoraat
necnon suppressioni dite rectorie
    en eveneens voor het onderdrukken van genoemd rectoraat
ac reservacioni collacionis vicarie huiusmodi
    en voor het behoud van de aankondiging van een dergelijk vicariaat
ad opus eiusdem reverendi patris abbatis dicti monasterii fiende
    in te stellen ten behoeve van deze eerwaarde vader abt van genoemde abdij
aliisque omnibus et singulis predictis ac in Apostolicis litteris contentis
    en voor alle andere dingen samen en afzonderlijk, hiervoor genoemd en in de
Apostolische brieven opgenomen
prout inibi narrantur et continentur
    zoals ze daar genoemd worden en opgenomen worden
nos consensum pariter et assensum gratiose prebuerint et concesserint.
    ons tegelijk toestemming en instemming gegeven en toegestaan hebben.
Et ob hoc nos Theodericum commendatorem aliosque prescriptos requisierint
    En daarom hebben ze ons grootmeester Theodericus en de andere eerdergenoemden
verzocht
ut de et super collatione ac disposicione huiusmodi vicarie
    dat wij over de aankondiging en de regeling van een dergelijk vicariaat
per abbatem sepedicti monasterii pro tempore existentem
    door de op het moment aanwezige abt van de vaak genoemde abdij
salvis Apostolicis gratiis
    met behoud van de apostolische genade
de cetero conferendis
quantum in nobis est
    voorzover het bij ons hoort
eosdem dominos abbatem et conventum certiorare vellemus.
    (dat wij) deze heren abt en kloostergemeenschap in kennis wilden stellen.
Nos igitur Theodericus provincialis,
    Wij dus, de provinciaal Theodericus,
Nicolaus ipsius domus Trajectensis commendatores
    (en) Nicolaus, grootmeesters van dit Utrechtse huis,
ceterique fratres antedicti
    en de overige eerder genoemde broeders,
considerantes attendentesque favorem quem ijdem reverendus pater dominus abbas
    overwegend en lettend op de welwillendheid, die deze eerwaarde vader abt
ac conventus Epternacensis antedicti erga nos ac nostram baliam gesserunt
et indesinenter gerunt,
    en de kloostergemeenschap van voornoemd Echternach jegens ons en onze ... aan de
dag gelegd hebben en onafgebroken aan de dag leggen
ea propter in nostro capitulari loco solito et consueto capitulo ad hoc specialiter indicto
    hebben daarom op de gebruikelijke plaats van ons kapittel en na het gewone kapittel
speciaal hiertoe opgeroepen te hebben
ex certa nostra scientia ac animo deliberato
    op grond van onze zekere kennis en met weloverwogen overtuiging
recognovimus et protestati sumus, cognoscimus et protestamur per presentes,
    (hebben) erkend en getuigd, en erkennen en getuigen door het voorliggende document
nobis nostrisque successoribus in collacione seu quavis alia dispositione sepedicte vicarie
villarum Bakel et Doern
    dat aan ons en onze opvolgers in de aankondiging of welke andere regeling ook van
het vaak genoemde vicariaat van de dorpen Bakel en Deurne
nullum jus quovis modo nobis com(m)uniter seu divisim competere,
    geen enkel recht op welke wijze ook aan ons gemeenschappelijk of apart toekomt
sed huiusmodi vicarie collacionem ac aliam disposicionem
    maar dat de aankondiging van een dergelijk vicariaat en de overige regeling
salvis apostolicis gracijs
     met behoud van de apostolische genade
integre ac in solidum ad sepefatum reverendum patrem dominum abbatem Epternacensem pro
tempore exsistentem spectare et pertinere.
    geheel en volledig de vaak genoemde nu aanwezige eerwaarde vader abt van
Echternach aangaat en hem toekomt.
Promittentes harum serie litterarum
    Belovend dat door een reeks van deze brieven
pro nobis nostrisque successoribus
    voor ons en onze opvolgers
nullum futuris temporibus in collacione seu disposicione
    geen enkele belemmering voor toekomstige tijden in de aankondiging of regeling
memorate vicarie abbati pro tempore exsistenti
    van genoemd vicariaat voor de op het moment aanwezige abt
impedimentum per nos seu alium
    door ons of iemand anders
nostro nomine directe vel indirecte ac quovis quesito colore prestandum esse seu prestari
debere,
    in onze naam rechtstreeks of niet rechtstreeks en met welke gevraagde kleur ook
aangevoerd kan of aangevoerd moet worden
in singulis premissis omnibus fraude et dolo seclusis penitus et semotis.
    in ieder onderdeel van het voorafgaande, met volledige uitsluiting en wegneming van
alle bedrog en list.
In cuius rei testimonium firmitatisque robur
    Ten bewijze hiervan en als versterking van de stevigheid
omnium et singulorum
    van alles en van ieder ding apart
nos Theodericus provincialis,
    hebben wij de provinciaal Theodericus,
Nicolaus domus Traiectensis antedicte commendatores
    (en) Nicolaus, grootmeesters van het voornoemde Utrechtse huis
ceterique fratres ac totus conventus eiusdem
    en de overige broeders en de hele kloostergemeenschap van dit huis
nostra sigilla provincialatus officii
    (hebben wij ervoor gezorgd en hebben wij opgedragen dat) onze zegels van het
kantoor van het provincialaat
ac dicti conventus ex certa scientia
    en van genoemde kloostergemeenschap op grond van zekere kennis
presentibus fecimus et iussimus appendi.
    hebben wij ervoor gezorgd en hebben wij opgedragen dat (de zegels) aan het
voorliggende (document) gehangen werden.
Datum anno a Nativitate Domini millesimo quadrigentesimo tricesimo septimo, mensis Junii
die decima nona.
    Gegeven
maand juni.
vertaling Harrie Kanters augustus 1999


14-9-1437 Verzameling charters Deurne 22-I.35-T.22-163-II.22
1. Dirc, Henric ende Jan, gebroders, wittige soen wilen Jans 'sBruynen, Jan van Overlant,
Gevert Gerits Sweerts-
2. soen ende Henric Jans Goedertssoen, als wittich mans ende mombers Lysbetten,
Ermgaerden ende Kathelinen,
3. hoerre wive, wittige dochtere wilen Jans 'sBruynen was, ende Heilich, hoer suster, met
horen twe sonen,
4. Marselis ende Jan, die si verwect heeft wittelic bi Peteren Pegs, met horen gecoren
momber, die si vanden
5. heer gecregen heeft met vonnis der scepen, ende hebben samenderhant ende ongesceien
erffelic vercocht,
6. overgeven ende opgedragen Merselisen Goederts 'sWeverssoen een stuc lands, geheiten
den Molenecker, met
7. sijnre tobehoerten, dat 's te weten metten heitvelde ende metten eusel daer bi ende aen
gelegen metter
8. eenre siden ende metten enen eynde aen erfnisse Peters Verdonscit was, d'ander side neven
erfnis Geverts
9. Gerit Sweerts soen was, streckende metten anderen eynde op die gemeynt van Vlierden,
welc erfnisse
10. al gelegen is indie prochie van Doerren ende inden gericht van Vlierden alsi seden, ende
hebben dair
11. op samenderhant helmelinge vertegen tot behoef des copers voers. Gelovende dese voers.
vercoperen als
12. principael sculderen met horen mombers voers. op hen ende op alle hoer guet den voers.
coper dese voers.
13. erfnisse met allen hoeren tobekoerten ende rechten te vrien erfelic ende te weren van allen
voercommer
14. daer in wesende, utgeset der heren schijns van den gronde ende utgeset een mander
erfrogs, welc Merselen
15. coper voers. geloeft op hem ende op alle sijn guet dat daer jaerlics ut te gelden ende te
verbueten, gelijc
16. als men 't met recht daer voer ut sculdich was te gelden, ende g(el)oven voert dese voers.
vercoperen
17. d'overgeven, d'opdragen ende 't vertien ewelic vast ende []dech te houden samenderhant
ende ongesceien
18. op hen ende op alle hoer guet. Getuge waren hier over scepen tot Doerren: Jan Michiels,
Willem
19. Verbeec, Henric van Liesel, Hube Wilmssoen, Peter Roymans, Jan Wilmssoen ende
Goiart Goiarts-
20. soen. Gegeven in 't jaer Ons Heren dusent vierhondert ende sevenendertich, veertien dage
in septembri.
[in dorso:]
- 14 september 1437
 overdracht van een stuk lants


23-9-1437 in loco capitulari predicte ecclesie sancti Petri Oirscotensis. Inventarisreeks van
het Rijksarchief in Noord-Brabant, Inventaris 51, "Inventaris van het archief van het kapittel
van Oirschot" door J.G.M. Sanders, 's-Hertogenbosch 1994 deel 1 en 2 inv.nr. 328
Notaris Johannes de Andell, clericus van Utrecht, instrumenteert dat Margareta, genoemd
Zuetrix, dochter van wijlen Johannes, en Elizabeth, weduwe van Daniel de Vyerden, een
kapelanie gesticht hebben op het altaar van het Heilig Kruis in de kerk van Oirschot, waarbij
ze nadere voorwaarden gesteld hebben en waarvoor ze roggepachten geschonken hebben uit
goederen, onder andere in de hertgangen Hedel en Strathem, uit Den Auden Acker in Aerle en
Die Hofstat in Spoerdonc, alle in Oirschot, uit goederen in de parochie Deurne onder de
jurisdictie Vlierden ter plaatse geheten In die Berscot, en uit goederen in Eindhoven, onder
goedkeuring van deken en kapittel, waarbij als getuigen onder andere aanwezig waren
meester Petrus Crom, deken van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch, en Leonius de Rijsingen,
rector van de O.L.Vrouwekapel in Oirschot.
authentiek afschrift inv.nr. 1 fol. 4 - 5 vs
afschrift inv.nr. 6 fol. 8 - 10 vs
uitgegeven (naar inv.nr. 1) in Frencken, Documenten, 237-239


6-10-1437 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 107
JAN soen wilen PETERS VAN DER DONSCOT wittich man van KATHELYN dochter
wilen BRUYSTENS AELBRECHS heeft erflic vercocht HOGART soen wilen
BRUYSTENS VAN DER HEZE
een stuc lants geheiten den poelecker
e.z. HOGART scoepers
a.z. en JANS BAEX (?)
e.e. die gemeyn straet
a.e. opten toelwech aldair
item eon stuck lants geheiten den breemstuck
e.z. HOGARTS voirs.
a.z. erf DIRIX VAN BOTTEL
e.e. BRUYSTEN soen wilen BRUYSTEN VAN DER HEZE
a.e. aen den toelwech
item een stuxken lants geheiten meluwe
e.z. erf REYNERS VAN DEN RAVENACKER
a.z. JANS HEYNEN DANELS den jonge
e.e. idem
a.e. erf REYNERS VAN DEN RAVENACKER
item een stuc beempts opt goer
e.z. erf JANS LUWEN dat JAN WIJFLETS was
a.z. erf toebehorende den goide ten haenacker
e.e. erf LUCAS BRUYSTEN AELBRECHTS soen was
a.e. erf MERGRIETEN VAN DER BEERSDONCK + kynderen
item een stuc beemts oic ter stede geheiten opt goer
e.z. erf sconvents van bynderen
a.z. erf JAN SNABBEN + kynderen
e.e. erf JANS VAN DEN HUDSBERCH + kynderen
a.e. op die hoghe beersdonck
item een stuc beemts geheiten tgemeyn beemtke dat jairlics rydende is ende deylende is tegen
een ander beemtken dat wilen HEREN DIRIC ROEVERS was gelegen opt goer
e.z. WILLEM PIEX
a.z. JANS HEYNEN DANELS soen
e.e. LUCAS BRUYSTEN AELBRECHS soen
a.e. op die hoghe beersdonck
alle gelegen inder dingbanc van Vlierden.
Belast met sheren tijns van den grond, en drie loepen rog erfpacht.


6-10-1437 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 107
JAN vercoeper heeft erflic vercocht ANDRIESsoen wilen HEYNEN NAUWES een stuc
lants inder jurisdictie van Vlierden ter stede geheiten die hove
e.z. LUCAS BRUYSTEN AELBRECHS soen
voorts alomme aen die gemeynt
item dat vierdel van alsulkenen gebruyck als wilen BRUYSTEN AELBRECHS hadde aen die
groenstraet die gelegen is doer die scoetackerseynde tusschen die graven aldair
item die helft van een stuc beempts te Lyerop
item een stuc lants inder dingbanc van Vlierden ten stede geheiten in den scoetackerscamp
e.z. LUCAS BRUYSTEN AELBRECHS soen
a.z. DIRIX VAN DEN SCOETACKER
e.e. idem
a.e. erf ALEYTEN BOX + kynderen
Belast met sheren tijns van den gronde.


14-10-1437 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne (Everaerde van)
Margrieten van den Wiele, dochter wijlen Jacobs van der Wiele, met Everaerde van Doerne,
hoeren geleverden momboir, ontfangt bij doode hoers vaders voers. 7 mergen ende 5 stucken
lants inde prochie van Orten gelegen.
Arch. de Belg. Cour feodale de Brabant no 488
15-10-1437 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 124 vo
REYNER soen wilen ARTS VAN DEN RAVENACKER heeft vercocht GODERT
HAMMEN ende GODERT sijnen soen een stuc heytvelts inder dingbanc van Vlierden ten
stede geheiten int cranenvenne
e.z. erf WILLEM soen wilen HEYNEN DANELS
a.z. erf GHERIT NYERKENS
e.e. erf HENRIC VAN BRUHEZE
a.e. aen die straet
als van dien voirs. coeperen dit voirs. stuc heytvels te bruyken ende te besigen ende den
blectorf eenwerf dair aff te blecken ende nyet meer ende dat torfmoer te hebben ende te
bruyken xiii jair lanck beghinnende op datum des briefs ende durende alsoe voert xiii jair dair
naest teynden voir [...] behaudelicken den voirs. REYNEREN den gront van desen velde.


16-12-1437 KAPITTEL VAN OIRSCHOT, Inventaris archief Rijksarchief Noord Brabant nr.
51, J. Sanders, Den Bosch 1994:
pag. 176; regest 331;
Schepenen van Oirschot oorkonden dat Godevart Delien zoen beloofd heeft te betalen aan
Jacobus van den Doeren ten behoeve van Henric, natuurlijke dochter van Meester Loedewijc
Boet(s) en Margriet, dochter van heer Philips van Geldrop, priester, een roggepacht uit een
huis en hof c.a. in de herdgang kerchof in de parochie Oirschot.


26-12-1437 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 483. fol. 129 1434/1438
Henneken Diric Moessen soen van Doerne
heeft geloeft als principael sculder
Gherit Celen
Jan van Bruheze
XXX hertoghe Arts gulden
Udeman van Thefelen - schepen
Henric Koens - schepen
Sente Sthevens dach 1437


26-12-1437 BHIC - Archief van de Kommanderije van de Duitse Orde te Gemert RANB 272
inv. nr.1089 (zie Inventaris van Brokken en Lindemann regestnr. 248 (NB: het regest in de
inventaris is hieronder op enige punten ter verduidelijking aangepast. De naam van de Duitse
Meester is daar verkeerd gelezen als 'Falhusschem' en foutief geïnterpreteerd als grootmeester
van de Duitse Orde.)
TRANSCRIPTIE OORKONDE DD 26-12-1437 waarbij Diderick van Betgenhusen als
landcommandeur van de Duitsordens balije Alden Biesen, Nicolaas van der Dussen,
commandeur van Maastricht en de conventbroeders van Alden Biesen oorkonden, dat zij
meester Heinrich Raescop, proost van St.Marie te Utrecht en persoon (rector) van de
parochiekerken van Bakel en Deurne, voor diens medewerking bij de fundatie en afscheiding
van de parochie Gemert en de overdracht van alle aan het personaat van Bakel-Deurne
verbonden renten, cijnsen en pachten, een lijfrente van 300 Rijnlandse guldens, jaarlijks in
drie termijnen te betalen uit de renten van de voornoemde kerken, hebben toegekend.
Beide oorkonders hebben hun zegel aan de oorkonde gehangen alsook Heer Everaert van
Sawnshem, meester van de Duitse Orde in de Duitse en de Waalse landen.
Hierna volgt de complete transcriptie:
r.1.  Wir Diderich van Betgenhusen lantcommendur, Nicolaeus van der Dussen
huyscommendur zo (Maas)Tricht, gebiedere und bruder gemeinlich der Ballien van den
Biessen duytzsches ordens, doen kont eynen ygelichen
r.2.  die disse tgaengenwordige brieve sullen sien off hoeren lesen und bekennen
offenbaerlich vur uns en onse naekomelingen in toekomenden tijden. Want der Eerwerdigen
vorsienige heer meister Heinrich Raescop proest tot Sunte
r.3.  Maryen t Uuyttrecht ende rectoer der parochie kirken to Bakel ind to Dorne
samentlichen vereynicht, aengesien ind doegentlich gemiect haet dat onse heerlicheit van
Gemert inder vurszegde parochie gelegen also verre
r.4.  van der parochienkirken van Bakel ende van Dorne verscheiden ende afgestalt is, dat
onse undersaten unser vurszegde heerlicheit daer umb ende umb sunderlinge noede van
wasser tusschen beiden dickwijle wesende, tot hore
r.5.  parochienkirken vurszegd, um hoer sacramente te ontfangen missen end ander Goetz
diensten to hoeren niet wael bricber(?) dicwijle seer zweerlichen komen kunnen daeryn groete
perijkel ende versumenisse van kinderen
r.6.  den heiligen doepsel ende kerstendom te ontfangen, alde ende sieke lude hoer
sacramenten der heiliger kircken to geven, myssen ende die getijde toe hoerren ende andere
guede werken to doen dickwijle gevallen sijn dagelix vallen
r.7.  end te besorgen is in toekomenden tijden vill meer te mogen geboren, soe haet die
selve meister Heinrich proest ende persoen vurszegd bekant, sonderlinge van noede ende nutz
te wesen ter eren Goetz umb den dienst Goetz te
r.8.  meerren ende te verhueden alsulke hindernisse ende perijkel der zielen als dickwijle
voer gevallen sijn hier yn dogentlich te versien unde is daer umb onss truwelicke aen unsen
alreheilichsten vader den Paess Eugenius
r.9   den Vierden teser tijt regierende vorderlich ende behulplich gewest ende daertoe
sijnen vlijt ende arbeit gedaen. Dat sijne heylige genaden onss verleene ende gegonnen haynt
ene kirke te mogen bouwen in onser heerlicheyt
r.10 van Gemert vurszegt unde nae doede offt overgift der vurszegde rectoiren van Bakel
van den selven meister Henrich (Raescop) geschiet wesen die vurszegde kirken van Gemert
moegen doen verheffen yn eyne parochiekirken mit allen horen
r.11 toebehoeren en daer to laeten dienen alle renten ende fruchte die der kirken van Bakel
vurszegt tobehoren. End umb die parochie in unser heerlicheyt van Gemert optebrengen en
den dienst Goetz te doen in onsen Huse van
r.12 Gemert van priesteren ridder heren ende dieneren umb die getiden aldaer gehalden te
waerden te menteneren en de dese saken eygentlich te volbrengen nae inhalt ende
uytwijsinghe der wullen van onsen heyligen
r.13 vader den Paest daerup gegeven ende verlient, haet der vurszegde meister Henric van
onss daerup truwelicke geleden ende eernstlichen aengeropen bevuert uyt den saken vurszegt
ende umb sunderlinge liefte ende gunst
r.14 onss Ordens ende unser vurszegde Ballien, dieselve rectoire van Bakel mit allen horen
renten, tinsen, pechten ende toebehoeren tot onser ende der tokomender parochiekerken van
Gemert vurszegt behoeff ende nutze oevergegeven
r.15 ende gentzliken daerup vertegen, hier umb haen wir sementlichen mit unsen
vorbedachden rade in onsen kapittel nae gewoenheit ons ordens in unsen huse van
(Maas)Tricht daer up gehaet ende bij onser alre wist ende willen
r.16. eendrachtelich daerup gesloten in gueden truwen geloeft ende geloeven in kracht diss
briefs vor onss ende onse nakomelinge den vurszegde eersamen heer meyster Heynrich
Raescop op dat hi in sijnre noettroft geen gebreeck
r.17. en lide ende umb hiem daerynne toe versien, bij oerloff wille ende consent van unsen
alreheiligsten vader den Paest vurszegd ende den heiligen stoele van Romen darynne
genedichliche verleent ende gegunnen, alle jaer also
r.18. lange as die vurszegde meister Heinrich leven sall ende niet langer, vys den vruchten
ind renten der vurszegde kirchen te betalen ende guetlichen te verrichten sonder sinen kost
ende schaden driehondart oeverlentzsche Rijntzsche
r.19. gulden guet van goude ende zwaer van gewichte off die werde daer vur in andere
gueden goude genge ind geve bynnen der stat van Collen nae wesselers prise gelike onse
heilige vader die Paess vurszegd die
r.20. daer vyr behalden ende toegevueget haet offt van sijnen beveel haet doen behalden
ende toevuegen ten tijden ende termynen navolgende mit namen hondert der selver gulden to
Kirsmissen, hondert gulden
r.21. toe Paeschen ende hondert gulden up sunte Johans Baptistendach in deme soemer
neest den anderen volgende to leveren ende toegeven bynnen der stat van Tricht offt van
tsHertogenbosch wie hiem dat
r.22. alregelegenste is ende gelieft in sijnen vrijen ende sekeren willen ind gewalt offt an
den geneydiche alsulke betalinge ende gelt vurszegd bevelen sall te ontfangen ende op
tenemen die onss daer van sijne redelike
r.23. quitancie geven sall ende aender vurszegde betalinge vander alinger summen der
dryhondert overlentsche Rijntzsche gulden vurszegd en soelen den vurszegde meister
Heinrich geinereley saken in wat manieren die gevallen
r.24. mogen hinderen noch weder staen alle argeliste hierynne uytgescheiden. Ouch
geloven wir dat dese vurszegde onse geloefte ende verbintenisse van onss vaste stede ende
onvverbrokelich gehalden sall werden
r.25. ende in hore macht bliven all weer oeck sake dat conciliun van Basel dese offt deser
geliken saken wederoep off te nyet dede, weer ouch dat wij offt unse nakomelinge in
toekomenden tijden in allen ofte
r.26. in eyingen termijnen vurszegd gebroeclich offt versumich wurden am deser vurszegde
betalingen daer Got vursij so sall die vurszegde meister Heinrich oft wen hi dat beveelt van
sijnen wegen na dat veertien
r.27. dage nae sijnre maningen vergangen sijn, op onss ende onser Ballie vurszegd moegen
verleisten off doen verleisten alle dage eynen oeverlentzschen Rijntzschen gulden der selver
munten sonder onsen weder
r.28. seggen. Ende off wij voerder hier yn versumich worden dat off Got wilt Got
verhueden sall so mach der vurszegde meister Heinrich off wem he dat beveelt, he sij
geistlich of wereldlich, der vurszegde unser
r.29. Ballien ende huse guede erve ind have waer die gelegen sijn ende he bevinden kan mit
den gericht oft under gericht, geistlich off wereltlich, wie heem dat bequeemste were
anverden in sijne hande
r.30. nemen off daer mede panden ende die panden verkopen also lange ende also veele tent
hem sijne vurszegde principael schulde mit allen alsulken schaden kost ende leistongen als he
darumb gedaen off gehat
r.31. mach hebben, wael tot sijnen willen betaelt vernuecht ende verricht sijn, und
daermede en sal he noch niemant van sijnre wegen niet gebroeckt noch misdaen hayn tgegen
onss off uns ordens
r.32. vriheiden ende privilegien geistlichen off wereltlichen, hoe wij die verkregen mogen
hebben, het sij van Paessen, keyseren, konyngen, prelaten, vursten oft heren hoe die genant
mogen sijn in eynigen
r.33. wijss ende sulker privilegien rechten vriheiden oft brieve en sullen wij offt onse
nakomelinge in genre manieren tgegen dese unse vurszegde betalinge verbintenisse ende
geloefte gebruken noch
r.34 laten gebruken, vur onss offt yemant van onser wegen. End so wanneer dieselve
meyster Henrick bijder gnaden Goetz van lijve ter doet komen is, so sal men mit der
vurszegde jaergulden
r.35. halden nae gewoenheit der andere parochiekirken des Bysthdomps van Ludich. Alle
ende een yeckliche vurszegde punten saken ende stucken geloven wij vurszegde
lantcommendur huyscommendur gebiedere ende
r.36. brueder gemeynlicher der Ballien vurszegd in gueden, truwen vur onss ende onse
nakomelinge vast stede ende onverbroechlic te halden ende te doen halden sonder alle
wederseggen hierynne uytgescheiden
r.37. alle vunde behendicheit ende argelist die erdacht sijn off die men hernaemaels
erdencken muchte in eyniger manieren. In getuygenisse ende orkunde der wairheit aller
punten ende saken vurszegd so
r.38. heben wij landcommendur onser Ballien ende wij huyscommendur gebiedere ende
brueder gemeynlich onss huyss ende conventz van (Maas)Tricht ingesiegelen die wij
sementlichen hierynne gebruken myt
r.39. onser aller wist ende willen aen desen brieff doen hangen und daer toe so hebben wij
umb der meerre sekerheit willen gebeden den eerwerdigen ende geistlichen heren Everaert
van Sawnszhem
r.40. meister duytzsches ordens in duytzschen end in waltzschen landen unser lieven
gnedigen oeversten, dat he alsulke verschrijvinge ende geloefte mit onss gedaen unde sijnen
willen ende verhenkenisse daer
r.41. to gegeven hait dat wij Eberaert meyster vurszegd bekennen und gebieden daer umb
ende bevelen den vurszegde landcommendur huyscommendur gebiedere ende brueder
gemeyniche der vurszegde Ballien teser tijt
r.42. wesende ende horen nakomelingen in macht der heiliger gehoersamheit dat sij sulke
vruntschapp gunste doget ende nutze aensien ende bedencken ende sulke betalinge op alle
vurszegde termijnen gelike vurszegd
r.43. is uytrichten ende voldoen sonder alle versumenisse ende vertrecknisse ende off des
met en geschege, dat Got verbiede, so loven wij ende gunnen den vurszegde meyster
Heynrich offt wem he dat beveelt dat hie
r.44. der vurszegde Ballien huyser guede erve ende have, wae die gelegen sijn anverden
uytpanden ende verkopen mach in alrewijss as vurgeschreven steyt. Des in urkunde der
wairheit hebben wij Everaert
r.45. meyster vurszegd onsen ingesiegel mit onser rechter wist ende willen voer an desen
brieff doen hangen die gegeven is nae Christus Geburt in den jaeren onss Heren
dusentvierhondert seveninddirtich.


1438-1439 Bossche Protocol folio 46 R1209
Dirck Aerts Karper heeft opgedragen aan Everart van Doerne zijn deel in de hoeve 't goet te
Velden. Wouter Stockelman ziet af van vernadering   16-2-1439


1438-1439 Bossche Protocol folio 52 verso
Jans en Lijsbet kinderen van wijlen Aert Krakelaert.


1438-1439 Bossche Protocol folio 54
Jonkv. Jut weduwe van Gevart van Doerne zoon wijlen Willem van Doerne zoon wijlen
Gevart van Doerne, ridder. Geeft aan haar zoon Jan haar tocht in 2/3 deel van de windmolen
van Deurne en van 't bedwanghe. Jan verkoopt dat 2/3 deel aan Lambert en Jan zoons van
wijlen Robbijns van Asten.


1438-1439 Bossche Protocol folio 57 verso
Gevart zoon wijlen Jan Deckers. Jan zoon wijlen Jan Deckers. Hendrik Kuoss zoon van
Thomas vander Heijden.


1438-1439 Bossche Protocol folio 89 verso
Hendrik die Smijt zoon wijlen Hendrik die Smijt van Bruggen, weduwnaar van Margriet
Hendrik vander Cruijsschot, en hun kinderen Hendrik, Jan, Goijart, Heilwig en Lijsbet.
Henrick Willems van Bruggen.


1438-1439 Bossche Protocol folio 132 verso
Gerrit Jan Zelen van Bakel. Andries vander Haghen. IJda
natuurlijke dochter wijlen Hubercht Jan Zelen.


1438-1439 Bossche Protocol folio 142 verso
Ghijs Kesselman zoon wijlen Jan Kesselman. Willem vande Velde. Jan Jan Oedens. Lambert
van Loon zoon wijlen van Lambert van Loen de jonge.


1438-1439 Bossche Protocol folio 160
Mr. Marten van Zomeren. Willem, Aert en Floris zonen van wijlen Daniel Noij van Doerne.
Jan en Gerit zonen van wijlen Marcelis zoon wijlen Art Vrient. Jan van Stakenborch zoon
wijlen Jan Monix. Zeerheurs geh. Zeerts die Rover zoon wijlen heer die Rover ridder.


1438-1439 Bossche Protocol folio 188 verso
Amelis Sceversteen had verhuurd voor 8 jaren aan Lambert van Loon de jonge zoon wijlen
Lambert de hoeve 't goet te
Papenvenne van wijlen Gevart van Doerne.


1438-1439 Bossche Protocol folio 197 verso
Gielis Willems vander Wijnghard bezit de ½ van een tiend van wijlen Willem v.o.w.in
Doerne. Jan Jans van Kessel.


1438-1439 Bossche Protocol folio 231
Marcelis Lamberts vander Emmelheze. Marcelis Amelis Susken.
1438-1439 Bossche Protocol folio 239 verso
Jan Hack natuurlijke zoon van Aert van Hackman. Aert die Rover van de Poorten


1438 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
Nr 1752 Gerardus Johannis van DEURNE (DOERNE, de)
vermeld 1438;
1438 coadiutor ecclesie te Waalwijk;
bronnen: Juten 295.


1438 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 131
AELBRECHT VAN DEN KERCKHOVE soen wilen GRERIT WEYLARTS wittich man
ALEYTEN sijns wijfs heeft erflic vercocht MATHEUSEN CELEN ontfaende inden name
ende tot behoef LAMBRECHTS VAN [...] een mud rogs welc mud rogs erfpachts wilen
BRUYSTEN VAN DER HEZE vaden ALEYTEN voirs. gecocht ende vercregen hadde tegen
WILLEMEN BRASSEN WILLEMS BRASSEN soen VAN VLIERDEN den voirgs.
BRUYSTEN te betalen ut enen stuc lants inder dingbanck van Vlierden
e.z. erfenis der erfgenamen wilen PETERS VAN DER DONSCOT
a.z. + e.e. erf der erfgenamen wilen AERTS VAN DER BEERSDONCK
item ut enen stuc lants geheiten die meluwe
e.z. erf REYNERS VAN DEN RAVENACKER
a.z. JANNES ODEN soens
e.e. aen enen wech
a.e. aen enen beempt
des sondages nae dertyen dach 1438


26-1-1438 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 507. fol. 134 1434/1438
Vranck nat. soen Peters van Esp
heeft erfelic vercocht
Andries Heynen Nauwes soen van Weert
4 lopen rog erfpacht
ut allen alsuellen recht ende gedeelt
hem verstorven van Claes vande Hoeven sijns wijfs brueder
inder prochie van Doernen
Henric die Weder - schepen
Henric Quaens (of: Koens?) - schepen
26 januari 1438


4-2-1438 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 649. fol. 163v 1434/1438
Arnt van Goerle
heeft overgegeven
Gherit Celen
inden naem ende tot behoef
Gherit Dirix soen man v. Mechtelt dr. v. Art v. Goerle
allen sijn recht
aen die 1/2 van enen bemde geh. die weerthorst (Helmond)
gelegen inden weert (Helmond)
e.z. Heijn Baten
a.z. Heer Godart van Overlaeck
e.e. op die aa
Heijn Mostels
onvolledige akte!
fol. 164
Opmerking: akte 649 gaat over in een ander handschrift;
         vermoedelijk een fragment van een andere akte!
enen ecker diemen heit den poelecker (Deurne)
Henric van Goerle Dekens soen van Andwerpen
Heijn Heijnen swager vanden Schoet
21 vaten rog + 2 siellingen auds cijns
Herman Eijcman - schepen
Art Snoex    - schepen
4 februari z.j. (1438)


4-2-1438 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 651. fol. 164 1434/1438
Heijn soen Heijnen van Oss van Doernen
heeft gekendt dat hij sculdich is
Aleit synre nat. zuster die Jut sijn moeder naturliken
gewonnen ende vercregen hadde van
Roefken Diricken Roefs
20 gulden peters
Herman Eijcman - schepen
Art Snoex    - schepen
4 februari z.j. (1438)


13-2-1438 Verzameling charters Deurne 188-I..T.188-..-II..
1. Willem van Hudsberch heeft erfelic vercocht, overgege(ve)n ende op(gedragen)
2. Lucas Bruysten Aelbrechts soen een mander erfroggen der m(aten van)
3. Helmont, den voers. Lucas allen jaer erfelic te gelden ende te beta(len op)
4. Onser Vrouwen Lichtmissedach, ut enen stuc lands, geheiten den ...
5. in den gericht van Vlierden gelegen, aen d'een side neven erffnis Bruys(ten)
6. (v)an den Cruys ende erfnis Aleits Boxs ende hoerre kindere metter ande(re side)
7. (stre)ckende var. erfnis des copers op erffnisse Jan Heynen soens soen als hi (seyde).
8. (Ende) Willem voers. geloeft op hem ende op alle sijn guet den voers. copere
9. (dit stuc) lands voers. met allen sinen tobehoerten te vrien erffelic ende te weren
10. (voer dit) mander erfroggen voers. ende alle anderen voercommer dair in wesende
11. (den voer)s. coper af sal doen. Getuge waeren hier over scepen tot Doerren, Jan
12. Michie)ls, Willem Verbeec, Henric van Liesel, Hube Wilms, Peter Roymans,
13. (Jan W)ilms ende Goiart Goiarts soen. Gegeven in 't jaer Ons Heren dusent
14. vierhondert ende achtendertich, dertien dage in februario.
[in dorso:] Lucas Bruysten Aelbrechs soen.


19-2-1438 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 520. fol. 136 1434/1438
Wautger soen Wautgers van Gassel (z. Bruheze)
Hadewich dr. v. Jan van Bruheze Godarts soen (z. Gassel)
heeft erflic vercocht
Jannen den Lu Daens soen
1/5 vanden goide ende hoeven geheiten dat middelste goit
vander erpendonck
huyssingen hofsteden lande beemden heijden weijden torfmoir
gelyc dat alinghe goit toe te behoren plach Jan van Bruheze
Art die Berker
Henric die Weder - schepen
Udeman van Thefelen - schepen
19 februari 1438


10-3-1438 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 137 vo
GODERT VAN DEN HOVEL die men heit GODERT MALCUS heeft overgegeven ende
opgedragen GODERT sijnen soen in guedingen ende hulpen sijns huwelix die hij gedaen
heeft HEILWIGEN dochter wilen MAES VAN DER VESTEN enen camp lants geheiten den
camp van den hoevel inder dingbanck van Vlierden
e.z. die gemeynt van Vlierden
a.z. erf der erfgenamen EMONTS VAN DEN VENNE
e.e. erf MATHIJS VAN DEN GRAVE
a.e. aen die straet aldair


10-3-1438 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 137 vo
GODERT wittich soen GODERT MALCUS heeft erflic vercocht JANNE VAN GERWEN
soen WILLEMS VAN GERWEN x loepen rogs erfpachts die hij hem geloeft heeft te gelden
ut enen camp lants die hem die voirs. GODERT sijn vader gegeven hadde in scepenlitteren
van Helmont in hulpen en guedingen sijns huwelix met HEILWIGEN sijnen wijve welken
camp lants geheiten den camp van den hoevel inder dingbanck van Vlierden.
datum ut supra


18-3-1438 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Het pastoraal benificie werd van 1400-1405 bezeten door Johannes Dorsten, in 1418 en in
1419 door magister Walter van Opstal, in 1421-1436 door magister Reynier van Arnhem, van
1436 tot 1438 door magister Henricus Raiscop, onder wie Gemert en Bakel op kerkelijk
gebied van elkaar werden gescheiden (18 Maart 1438), in 1464 door Jacobus Meermans van
Os, pastoor van Gemert, in 1528 door den aartsdiaken van Kempenland, Kardinaal Willem
van Enckevoirt.


21-3-1438 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 545. fol. 140 1434/1438
Vranck Peter Vranken soen
heeft vercocht
Heilwich Henric sWolfs dochter
1 mud rog lijfpacht
ut enen stuc lants dat everken (?) (Deurne)
e.z. Lambrecht van Bruggen
a.z. Andries vander Haegen
e.e. Reijner van Merenvoirt
a.e. den gemeynen wech
enen stuc lants geh. den hilleacker (Deurne)
e.z. Jan Michiels
a.z. kn. v. Diric Verbraeken
Maes zn. v. Aert Copi
schepenbrief van Doernen
Willem van Eijndhouts - schepen
Henric Koens - schepen
21 maart 1438


11-4-1438 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 142
PETER GODERT MALCUS soen heeft erflic vercocht etc. JANNE VAN GERWEN soen
wilen WILLEMS VAN GERWEN een mud rogs erfpachts ut vier vijfgedeelten te weten als
die erfenissen in vijve gedeylt is uten vier gedeelten dair aff van enen huyse hofsteden ends
hoefs met enen camp lants dair toe behorende die dair bij ende aen gelegen is inden gericht
van Vlierden
e.z. PHILIP VAN GELDROP
a.z. die gemeynt aldair
e.e. JAN RICHTERS erve
a.e. aen die gemeynt
item 4/5 van enen stuc beemts geheiten die cleyn donscot
e.z. ALEYTEN ZEGHERS + kynderen
a.z. die gemeynt van Doernen
e.e. + a.e. die gemeynt van Vlierden
item 4/5 van enen stuc lants geheiten den kerrenberch oick tot Vlierden
e.z. YSBOUT COLEN
a.z. die straet aldair
item 4/5 van enen stuc lants geheiten thoveleynde oick tot Vlierden
e.z. YSBOUT COLEN
a.z. die straet aldair
Belast met sheren tsijns van den gronde ende een mander rogs erfpachts.


Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 560. fol. 142 1434/1438
Maes die Blocmeker soen Lemmen Blocmekers
heeft erflic vercocht
Godert Hannen inden name ende tot behoef
Jannen Mickarts soen Willems Godert Hannen soens
een mud rog erfpacht
ut enen camp lants + huis opt hoghe eijnde (Helmond)
e.z. die lantweir
a.z. Gherit van den Put
  Laureys Tyelkens
  Lijsbet Groeninx + dochter
e.e. after aen die vossenstraet
a.e. voir aen die groenstraet
grondcijns + 3 1/2 mud rog
Jan Berbiers - schepen
Henric die Weeder - schepen
14 april 1438


Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 561. fol. 142v 1434/1438
Godert soen Peter Claes soens van Bakel + Lybrecht de zoon
erfgenaem van Godart Jans Scuermans soen
heeft gemechticht
Godert van Buedel
Arnt Duysch
die zoen ende trecht van der zoenen
te hebben, te heffen ende te vervolgen
Henric die Weeder - schepen
Henric Koens   - schepen
14 april 1438


15-4-1438 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 142 vo
GHERIT BERNYERS wittich man ERMGARDEN dochter wilen BRUYSTENS VAN DER
HEZE heeft vercocht WILLEM MEYSSEN ends CLAES JAN WYELMANS soen was een
gedeelt van enen stuc torfmoers inden gericht van Vlierden ter stede geheiten after den
blichellinck
e.z. erf REYNTKEN VAN DEN RAVENACKER
a.z. AELBRECHT VAN DEN KERCHOVE
gelyc GHERIT voirs. als momber sijns wijfs sijn gedeelt dair in toekomen ende verstorven
ende dair nae te deel gevallen is van den voirs. wilen BRUYSTEN van welken gedeelt hij den
voirs. cooperen dit aff getekent velt des torfmoers te bruyken ende te besigen ix jair lanck,
behoudeliken den voirs. GHERIT vercoeper der erflicheit ende den gront des torfvels voirs.
nae dien dat dese ix jair voirs. leden sullen wesen ende GHERIT vercoeper voirs. heeft
geloeft den voirs. WILLEM ende CLAES coeperen dit vercopen vast ende stedich te hauden
ende dit gedeelt des torfmoers den tijt voirs. ix jaren voirs. durende te weren van allen
kommer ende opsprake die dair met recht op comen sullen moghen.


3-5-1438 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 581. fol. 149 1434/1438
Jan van der Heze diemen heit van den Heijtraeck
heeft geloeft als principael sculder
Jan van Gerwen soen Dirix van Gerwen
40 gulden peters
moelen van Doernen
tgoet ter vloet (Deurne)
Udeman van Thefelen - schepen
Henric Koens      - schepen
3 mei 1438


18-5-1438 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 150
AERT ende GOEDERT gelovende voir hen ende voir LENAERT, ROEVER, GERIT, MARI
ends SYEN onmundich wesende ende MECHTELD, LUYTGART ende SAN kynder wilen
JAN GHERITS SWERTS soen waren hebben over gegeven HEYNEN PETERS soen VAN
OVERSCOT tot sijnre behoeff ende mede tot behoeff sijnre wittige suysteren ends bruederen
twe mud rogs erfpachts tot berghelen te leveren uter huysingen ende den camp metten
straeten ende enen beemtken dair after gelegen opten aa inder prochie van Doernen ende
inder dingbanck van Vlierden ter stede geheiten tot berghelen
item ut enen beemt geheiten moelenbeemt
e.z. after erf KATHERYNEN VAN KEYMSTEREN tuyschen erfenis YSBOUTS kynder
VAN BERGELEN
a.z. den dijck
e.e. op die aa
item ut enen stuc lants geheiten die bergheecker
e.z. erf HEREN DIRICS ROEVERS
a.z. YSBOUTS kynder voirs.
e.e. ruerende aen die gemeynt
gelyc also GHERIT WEGMANS toebehorende plach, welc mud rogs erfpachts allen den
voirs. kynder des voirs. wilen JAN GERITS SWERTS soen toekomen ende verstorven zijn
van den voirs. JAN haeren vaeder ende SAN sijn wittich wijf der voirs. kynder moeder haer
tochten utgegaen is in scepenlitteren van Helmont ende den voirs. JAN wilen GHERIT
SWERTS soen als erfgenaem SYEN synre zuyster die wittich wijf was AERTS geheiten
AYEN naturlic soen HERMANS VAN EYNDHOUTS toekomen ende verstorven waeren
ends die voirs. AERT geheiten AYEN gecocht ende vercregen hadde van WILLEM VAN
BAERLE den bastaert ende die voirs. WILLEM VAN BAERLE die voirs. erfenissen te
erfpacht utgegeven hadde JAN HENRICS soen VAN DEN NUWENHUYS veer die twe mud
rogs erfpachts voirs. ende voir den cijns van den gronde gelyc scepenlitteren van Asten desen
dair op gemaect dat clairliken inhauden ende begrypen.


8-6-1438 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 600. fol. 153v 1434/1438
Jan die Haese van Doernen
heeft overgegeven
Gevaert Gevaerts soen
2 lopen rog
Geertruyt van den Caggenpoel
Herman Eijcman - schepen
Henric Koens - schepen
8 juni 1438


20-6-1438 (datum onzeker) Helmond RA inv.nr. 218 fol. 154
HOGART soen wilen JANS VAN BRUHEZE GODARTS soen heeft erflic vercocht
GODART VAN [...] een mud rogs erfpachts ut enen stuc lants int gericht van Vlierden ter
stede geheiten opt nuwe goit ter erpendonck
e.z. erf JANS LUWEN DAEMS soens was
a.z. enen dijck
e.e. op die gemeynt aldair
a.e. erf des vercoepers voirs. geheiten den hoghen ecker
item uten voirs. stuc lants geheiten den hoghen ecker teynde aen dat voirs. stuc lants gelegen
e.z. JANS LUWEN voirs. ende JACOP des voirs. vercoeper brueder
a.z. enen camp lants toebehorende den voirs. JANNEN DE LUWE, ARNT, GODERT ende
JACOP gebruedenen des vercoepers voirs.
e.e. aen die gemeyn straet
datum ut supra


25-6-1438 Verzameling charters Deurne 107-I..-T.107..-I.107
1. Melis, Geven soen was, heeft erffelic vercocht, overgegeven ende opgedragen Jan, Peter
Pelgrims soen was,
2. een stucken lands aen den Cuylhovel gelegen in die prochie van Doerren, dat gelegen is
tusschen erffnisse
3. Jans van Bruyheze metter eenre siden ende erffnisse des copers metter andere siden,
streckende op die gemeyn
4. straet, metten anderen eynde op erffnis Claes, Oden soen was, ende heeft daer helmelinge
op vertegen tot behoef
5. des copers voers. Gelovende op hem ende op alle sijn guet dat erffnis voers. den voers.
coper te vrien erffelic
6. ende te weren van allen voercommer daer in wesende, utgeset der heren schijs van den
gronde. Op welc erffnis
7. voers. Fie, Geven dochter, des Melis suster, heeft oec vertegen als voer hoer kynsdeel.
Gelovende d'overgeven,
8. d'opdragen ende 't vertien ewelic vast ende stedich te houden. Getuge waren hier over
scepen tot Doerren: Jan
9. Michiels, Willem Verbeec, Hube Wilms, Peter Roymans, Jan Wilmssoen, Goiart
Goiartssoen ende Reyner
10. van Merenvoert. Gegeven in 't jaer Ons Heren dusent vierhondert ende achtendertich, 25
dage in junio.


na 25-7-1438 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3791 (oud R 218) akte 621. fol. 156v 1434/1438
Jan Daenels soen die Oude
heeft erflic verpacht
Aelbrecht van den Kerchove soen Gerits Weylarts
een huys etc. (Deurne)
e.z. Jan Machiels
a.z. Aelbrecht voirs
e.e. aen die straet
gedeelte van enen beemt
e.z. Jan Machiels
a.z. Jan Godarts
e.e. Aelbrecht voirs
a.e. opten gemeijnen stroem
grondcijns + 3 mander rog
Jan Daenels die Jonge
Herman Eijcman - schepen
Henric Koens - schepen
des sondaechs nae Sente Jacobs dach 1438


..-8-1438 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 159
WILLEM BRASS heeft erflic vercocht ANSHEM VAN DEN OESTERB[..]KER een mud
rogs erfpachts ut enen stuc beempts houdende omtrent derdehalff buynne inder prochie van
Doernen ends inder dingbanck van Vlierden ter stede geheiten in die beerscoet
e.e. aen een water geheiten die aa
a.e. aen die ecker van den beerscot
e.z. + a.z. AERTS kynder VAN DER BEERSDONC
Belast met grondchijns.
des dijnsdaechs nae Bartholomeus


7-9-1438 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 160
REYNER soen wilen ARTS VAN DEN RAVENACKER heeft verpacht AELBRECHTEN
wilen GHERIT WEYLARTS een huys, hofstat ende hof metten toebehoerten inden gericht
van Vlierden
e.z. erf der kynder VAN DEN VENNE
a.z. BRUYSTENS VAN DER CRUYS
e.e. aen die gemeyn straet
a.e. erf des verpechters
also van den voirs. AELBRECHT te hebben te bruyken ende te besighen alsoe langhe hij
leven sal voer ende omme enen gulden peter.
op ons vrouwen avont nativitate 1438


16-9-1438 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 1. fol. 1 1438/1443
Henric (?) van Goerle zn. v. Henric van Goerle
heeft overgegeven
Henric vanden Raevenacker zn. v. Art vanden Raevenacker
2 mud rog
ut enen stuck lants geh. die noyen brake (Deurne)
Henric van Goerle sDekens soen van Andwerpen
Henric + Heilwich, vader en moeder van Henric v. Goerle
Herman Eijckmans - schepen
Henrick Koens - schepen
16 september 1438


..-10-1438 - ..-9-1439 Bossch prot. fol. 82
Claes Geritss van Berkel bezit de helft in die Bussche tiende en in die Oemelsche tiende (de
andere helft is van de investituur van Asten) - Jan van Broegel


1439-1440 Bossche Protocol folio 11
Lambert van Loon. Franck Peters. Amelis Sceversteen. Jan Corstiaans Houbraken.


1439-1440 Bossche Protocol folio 40
Willem van Doerne zoon wijlen Aert van Doerne en zijn
schoonbroer Aert Goijart Thijss de man van Heijlwig. Aan Jan van Heijtham die Clokkegieter
zoon wijlen Wouter van Hijntham 1/3 deel afkomstig van Aert van Doern 't maalrecht van
Doerne.
1439-1440 Bossche Protocol folio 54
Goijart van Ghemert gemachtigt door Jan van Bruheze wil
verhuren voor 4 jaar vanaf Pasen aan Willem Daniel Noij van Doerne, de woning ten Vloet
van Jan van Bruheze, behoedens voor Jan van Bruheze 't Blochuijs met 2 kleine hoven. Om 4
mud rogge en 2 mud gerst Helmondse maat op Lichtmissedag.


1439-1440 Bossche Protocol folio 57 verso
Gevart Gevarts van Doerne. Jan Goijart Godelofs. Aert die Bruijn man van Lijsbet dochter
Gevart van Doerne.


1439-1440 Bossche Protocol folio 59 R1210
Willem Willems van de Beke een weiland genaamd (Eensel) gelegen te Doerne ter plaatsen
geheten Culenvoort e.z. gemeijne weg a.z.idem en een stuk land ter plaatsen geheten op die
Peeleik tussen Andries zoon wijlen Gerard van de Zeijlberg en tussen het erfgoed Willem van
de Heijden welke genoemde Andries gekregen had van Lodewijk Jan van de Nieuwenhuize.


1439-1440 Bossche Protocol folio 60 verso
Franc Peter Franken. Aert Duijsch natuurlijke zoon wijlen heer Adam Duijsch priester.


1439-1440 Bossche Protocol folio 99
Lodewijk Jans Nuwenhuijs. Aert Daniel Noijen van Doerne. Jan Marcelis vander Bogaerd.


1439-1440 Bossche Protocol folio 127
Gerit Thijs zoon wijlen Dirk van Buxstel, man van Jenneke Lamberts van Boert. Pauwels der
Wijsen neve zoon wijlen Willem Kerssemaker. Mechteld, Jenneke en wijlen Kathalijn
dochter van wijlen Lambert van Boert en Hadewich. Wijlen Mechteld van Boert grootmoeder
van Mechteld en Jenneke dochter van wijlen Lambert van Boert.


1439-1440 Bossche Protocol folio 188
Jan van Bruheze bezat 't goet ter Weijden.


1439-1440 Bossche Protocol folio 198
Philips van Geldrop zoon wijlen Jan. Jan Jan Oeden. Peter van Tulden.


1439-1440 Bossche Protocol folio 317 verso
Willem zoon wijlen Willem die Monic en Lijsbet dochter wijlen Willem Jan Slechten van
Lommel. Willem Aert vande Papendonc. Aert Arts Haengreve zoon van Mijehe. Jan die
Benner zoon wijlen Jan die Bemer.
1439-1440 Bossche Protocol folio 361
Meus vande Mijnnen. Hendrik Willem Daniels van Vechel.
Gijsbert Goijart van de Broek. Mr. Jan van Hijntham die
Cloggieter. Wijlen Mr. Willem die Clocgieter zoon wijlen Jan Clocgieter van Vechel. Claas
van de Lavoer man van Jenneke Wijnrix die Visscher. Heilwig en Mechteld dochters van
wijlen Jan Huzermans.


1439 RA Helmond inv.nr. 219 fol. 14
JAN VAN HAENECKER soen wilen DAENELS VAN HAENECKER heeft erflic vercocht
AELBRECHT soen wilen GERIT WEILARTS vii vaet rogs erfpachts die hi hem geloeft
heeft uter helft van enen stuc beempts tot Vlierden in die gemeyn beempt gelegen ter stede
geheiten opt goer
e.z. REYNERS VAN DEN RAEVENECKER
a.z. erf der erfgenamen JANNES OEDEN
e.e. erf svercoepers
a.e. op die aa
Belast met sheren tsijns van den gronde.
z.d.


1439 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 27. fol. 12 1438/1443
Lemmen zn. v. Meeus Arts soen van Stiphout
heeft erflic verpacht
Melis zn. v. Jan van den Velde van Doernen
een huys etc. opt cloestereijnde (Helmond)
e.z. Hillen Bouts
a.z. Peter Maechs + kn. + Lemmen Maechs
e.e. Lemmen Maechs
a.e. die gemeijn straet
grondcijns + 1 mud rog
geen schepenen, geen datering
(1439)


20-1-1439 RA Helmond 279 fragment B akte 52
Sente Fabians ende Sebastiaens dach
Art wilen Art Jutten soens van der Braken heeft overgegeven etc. Mercelis sijnen brueder des
selfs Arts soen was een mud rogs erfpachts van ende uit enen beemde gelegen inden gericht
van Vlierden ter stede geheiten "Op't Goer" dwelc mud rogs Art Jutten voirtijds gecocht ende
vercregen hadde van Reyneren wilen Selen soen van den Raevenacker.


5-2-1439 Helmond RA inv.nr. 218 fol. 164
MERCELIS soen wilen MERCELIS VAN DER BEERSDONCK heeft erflic vercocht
ANDRIES ARTS twe mud rogs erfpachts dat hij hem geloeft heeft te betalen ut enen huyse
schueren met haeren hofsteden ende hof ende twe loepensaet lants dair aen gelegen inden
ghericht van Vlierden ten stede geheiten op die beersdonck
e.z. CLAES soen wilen GODARTS VAN DER BEERSDONCK
a.z. erfgenamen JAN HEESMANS
item ut enen stuc lants haudende acht loepensaet of dair omtrent oick op die beersdonck
e.z. JANS GODARTS VAN DEER BEERSDONCK
a.z. erfgenamen JANS VAN DEN HUDSBERCH
item ut enen stuc beemts oic op die beersdonck ter stede geheiten inden mortel
e.z. CLAES GODARTS soen VAN DER BEERSDONCK
a.z. erf des vercoepers ende ARTS sijns brueders
item noch een stuc beemts oick in den voirs. mortel
e.z. CLAES voirs.
a.z. REYNER VAN DEN RAVENACKER
Belast met grondchijns ende 1 mud rogs.
Herman Eijcman        - schepen
Ueman van Thefelen - schepen
5 februari 1439


10-2-1439 RA Helmond inv.nr. 219 fol. 4
JAN PETERS soen VAN DER DONSCHOT als man ende momber KATHELINEN sijns
wijffs dochter wilen MARGRIETEN KATHERINEN MYEN nat. dr. was heeft erflic
overgegeven etc. AELBRECHT soen wilen GERIT WEYLARTS een mud roggen erfpachts
dat den voirs. JAN verstorven is van doiden der voirs. MERGRIETEN sijns wijffs moeder
ende welc mud MERGRIET der selver KATHERINEN moeder was van BRUYSTEN wilen
BRUYSTENS soen VAN DEN SCHOETECKER ende die van HENRIC HENRIC
CUELMANS soon van NYSTERLE den Jongen in scepenlitteren van Doernen ende die selve
HENRIC van HENRIC CUYLMAN den Ouden in enen openen instrumenten gecocht ende
vercregen hadde, welc mud rogs men schuldich is te gelden ut den goede geheiten maubraeck
(of: manbraeck?) tot Doernen gelegen. 10 febr. anno ut supra (1439?)


10-2-1439 RA Helmond inv.nr. 219 fol. 4
WILLEM soon wilen HEYNEN DAENELS heeft erflic vercocht LUCAES een stuc lants
haudende omtrent vierdalff loepensaet in den gericht van Vlierden gelegen
e.z. JANS VAN HAENECKER
a.z. BRUYSTEN VAN DER CRUYS
e.e. WILLEM sveroopers, JANS MICHIELS + JANS VAN DEN HAENECKER
a.e. opten gemeyen wech
Belast met drie penningen auds tsijns.
WILLEM heeft erflic vercocht LUCAES (=Lucaes soen wilen BRUYSTEN AELBRECHTS)
een stuc lants omtrent een loepensaet inder dingbanc van Vlierden ter stede geheiten aent
gagelcruys gelegen
e.z. sconvents van Bynderen geheiten den duepecker ende erf der kynder wilen JANS
OEDEN was
a.z. erf DIRCX VAN DEN SCHOETECKER
e.e. sCONVENTS VAN BYNDEREN
a.e. aen den gemeynen wech
testes + datum ut supra


10-2-1439 BHIC toegangsnr. 221 Charters Prov. Genootschap 1303 – 1845 inv.nr.167
Akte van overdracht, verleden voor Herman Eikman en Udeman van Tefelen, schepenen van
Helmond, door Jan, zoon wijlen Peter van der Donschot, als man van Kathelijn, dochter
wijlen Margriet, natuurlijke dochter van Katherina Meyen, aan Aalbrecht, zoon wijlen Gerit
Weilarts, van roggepacht, door zijn vrouw geërfd van voornoemde Margriet, haar moeder, die
ze blijkens schepenakte van Deurne verkregen had van Bruysten, zoon wijlen Bruysten van
den Schoetecker / die ze weer verkregen had van Henrik, zoon van Henrik Cuelman van
Nistelre jr / verder door voornoemde Henrik jr gekocht geweest van Henrik Cuelman sr /
hierna heeft Lucas, zoon wijlen Bruysten Aalbrechts, broer van voornoemde Katherina, van
voornoemde roggepacht afstand gedaan voor voornoemde Aalbrecht


26-2-1439 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 39 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Dirck Aertssoen Karper verkoopt Everard van Doerne zijn deel in de hoeve ten
Velde onder Deurne. Wouter Stockelman ziet af van vernadering


28-2-1439 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 36 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Juffrouw Jut weduwe Gevard van Doerne, zoon van wijlen Willem van Doerne
zoon van wijlen Gevard van Doerne, ridder, doet afstand van tocht ten behoeve van haar zoon
Jan van 2/3 van de windmolen van Doerne en van het dwangrecht. Jan verkoopt die 2/3 delen
aan Jan Lambert en Jan, zoons van wijlen Jan Robbijns van Asten en verpacht hun de
watermolen.


28-2-1439 1438-1439 Bossche Protocol folio 54 verso
Lasten uit 2/3 uit de windmolen. 2/3 van een kleine
forentijnse gulden. zo oude schilden. 1 ½ mud rog Helmondse maat aan Amelis Sceversteen.
17 mud rog Helmondse maat aan Willem Loijer natuurlijke zoon Mr. Jacob Groij. Jan van
Doerne verhuurd aan Lambert en Jan zoons van wijlen Jan Robbijnsen van Asten zijn
watermolen, zolang verhuurder leeft om 10 mud rogge Doerne maat, op St Remijs. Ze kunnen
niet malen in de zomer van St. Gertruijd tot St Remeijs, tenzij met goed vinden van de
verhuurder.


10-3-1439 RA Helmond inv.nr. 219 fol. 15
LUCAES soen wilen BRUYSTEN AELBRECHS ende JAN VAN DEN DONSCHOT sijn
swaeger die KATHELINEN sijn zuster heeft hebben erflic vercocht ALEITEN wilen JANS
BOCS (of BOTS?) dochter was alsulken v vaet rogs erfpachts te gelden ut enen stuc lants
inder prochie van Doernen ter stede geheiten te bergelen gelegen alomme in erfnis ALEITEN
JANNES BOCS dochter, welc v vaet LUCAS verstorven ende dair nae te deel gevallen waren
van doiden wilen BRUYSTENS soen BRUYSTENS AELBRECHTS soens was sijns vaders
ende MERGRIETEN sijnre moeder.


13-4-1439 Krom en Sassen - Oorkonden betreffende Helmond blz. 152-153:
No. CVIII.
1439. 13 APRIL.
Dirk de Lu draagt op aan Lambert van Doerne ten behoeve van de weduwe en de dochter van
Godefr. de Lu, zijn recht op de maheria25 van Helmond.
Theodoricus die Lu totam partem et omne Jus que ad Dominum Johannem de Kuijc
Dominum de Hoochstraten spectabant in Maheria de Helmont et in attinentiis et Juribus
eiusdem Maherie singulis et vniuersis quas partem et jus magister Arnoldus de Weijlhusen ad
opus Domini Theodorici die Lu erga dictum dominum Johannem de Kuijc acquisierat prout
in litteris scabinorum de Buscoducis super hoc confectis plenius continetur legittime et
hereditarie supportauit Lamberto de Doerne filio christiani ad opus domine Margarete relicte
quondam Godefridi die Lu et ad opus domicelle Theodorice filie Domine Margarete et
quondam Godefridi die Lu praedictorum ab eadem domina Margareta quoad vixerit ipsa et
non ultra et post eius decessum a dicta Domicella Theodorica hereditario jure habenda et
possidenda simul cum dictis litteris et cum omnibus aliis litteris et contentis in eis
quouismodo competentibus quas se habere dicebat mentionem inde facientibus et cum toto
Jure sibi in dictis litteris et contentis in eis quouismodo competente et effestucando resignauit
modo in talibus consueto Promittens dictus Theodoricus vt debitor principalis super se et
bona sua omnia quod ipso huiusmodi supportationem et resignationem ratas et firmas
perpetue sine aliqua contradictione observabit et quod ipse omnem obligationem ex parte sui
in predictis parte et jure existentem prefatis Domine Margarete et Domicelle Theodorice
deponet omnino Testes interfuerunt schabini in Buscoducis Ancelmus die Lu et Henricus de
Arennest datum decima tertia die Mensis aprilis feria secunda post Dominicam qua cantatur
quasimodo Anno domini Millesimo ccccmo trigesimo nono.
Afschrift in Reg. K. p. 275.


17-4-1439 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 57. fol. 25 1438/1443
Jan zn. v. Jan gheheiten die Reijn
heeft erflic vercocht
Margriet dr. v. Jan Reijner ( zuster van Jan)
4 mud rog
ut enen stuc lants op gheen beerne (Deurne)
e.z. Diric Roefs
fol. 26
a.z. die gemeijnt van Doernen
e.e. ...... Godert Goedelofs (doorgehaald) ende
  Haengrevees Goedert Goedeloefs soen
a.e. die gemeynt
ut enen stuc lants in gheen waert (Deurne)
e.z. Heijn Jans Deckers soen
a.z. erfg'n. Goedert Snabben
e.e. op die gemeijnt
a.e. Lemmens soen van Hoevel
ut enen stuc beempts in gheen hoevels (Deurne)
e.z. erfg'n. v. Emont + Aert Craekellaerts
a.z. die gemeijnt
e.e. Diric Roefs
a.e. die gemeijnt
grondcijns
W. Eijndhouts - schepen

25 gruit, pk
Herman Eijckmans - schepen
17 april 1439


25-4-1439 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Idem d. Ioh. Walteri, vicarii perpetui de Bakel et Doerne, de incontinencia per eum
commissa, debet infra fest. S. Remigii prox. 2 fl. Ren. Dat. 25 apr. n.6


9-6-1439 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 77. fol. 35
ARNT soen wilen MERCELIS VAN DER BEERSDONCK heeft erflic vercocht
BRUYSTEN wilen BRUYSTENS VAN DEN HEZE een mud rogs tsiaers erfpachts wel hij
hem geloeft heeft te gelden ende tot Vlierden te levenen ut enen stuc lants inder dingbanck
van Vlierden ter stede geheiten inden haeck
e.z. erfgenamen MERGRIETEN VAN DER BEERSDONCK
a.z. die gemeynt
e.e. erf JANS VAN DER BEERSDONCK
a.e. erf JANS TERLINCS ende kynder
item ut enen loepensaet lants inder voirs. dingbanc ten stede geheiten in den mortel
e.z. MERCELIS VAN DER BEERSDONCK
a.z. erfgenamen wilen MERGRIETEN VAN DER BEERSDONCK
item ut enen beemt opt vlyerdens goer ende is geheiten den goer
e.z. erf MERCELIS voirs.
a.z. erf JANS HEYNEN DANELS soens
item voert ut allen alsulken erfelike guede alse den voirs. ARNDE verstorven sijn van doiden
wilen MERCELIS sijns vaders.


9-6-1439 RA Helmond inv.nr. 219 fol. 27
een losse acte, die een copie blijkt te zijn van de tekst op 26vo dd. 9.6.1439 en opgesteld is
door EVENT AERTSEIUS vice(?)secretaris.


24-8-1439 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 99. fol. 44 1438/1443
Godert zn. v. Ayen van Lierop
heeft overgegeven
Arnt zn. v. Art Nouden + Arnt zn. v. Heijn vander IJnden
1 mud rog
Godert van Ayen
Willem zn. v. Art geheiten Nouden van Heersel
schepenbrief van Doernen
Ysbout geheiten Boll zn. v. Jan geheiten Coelen
ut zekeren onderpanden int gericht van Vlierden en Asten
Art Snoex    - schepen
Floris van den Vijfeijken - schepen
Sente Bartholomeus dach 1439


17-9-1439 RANB nr 273R Duitse Orde Vught, regesten, 1334 - 1564 regest nr 88
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Arnoldus zoon van wijlen
Gerardus van der Meer heeft beloofd Willelmus zijn broeder, wanneer deze
volwassen is, afstand te laten doen van zijn rechten op een erfpacht van 2
mud rogge, Gemertse maat, die op deze dag is overgedragen door
Arnoldus en de overige erfgenamen van Gerardus van der Meer aan
Lambertus van Deurne zoon van Christianus voor Henricus van der
Espdonck zoon van wijlen Johannes van der Espdonck 1439 september 17


..-10-1439 - ..-9-1440 Bossch prot. fol. 67
Lambert Jan Rombijntss. van Asten (bezit een oliemolen, huis, erf, beemd op Beirgelen in de
par. Asten en een watermolen op Bergelen onder Vlierden) - Everart van Doernen zoon van
wijlen Everart


11-12-1439 1439-1440 Bossche Protocol folio 17
Gielis Willem van de Wijnghart verkoopt aan zijn schoonbroer Jan van Kessel, de ½ van een
grove en smalle tiend afkomstig van Willem voors. (Echternachs leen) lasten 54 oude groten
aan de abt van Epternach. 5 mud rog Helmondse maat aan Jan van Kessel. Lucas Geerling
van Erp ziet af van vernadering


(1440) Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 122. fol. 52 1438/1443
Diric zn. v. Roef van der Beerrem van Doernen (z. Overlant)
heeft erflic overgegeven
Jan Bants (Bauts?) sijnen swager (z. Beerrem)
Luytgart dr. v. Diric zn. v. Roef van der Beerrem (z. Bants)
Heilwich van Overlant (z. Beerrem)
onvolledige akte (1440)


ca 1440 Documentatie L. Boeije
Vaststelling grens tussen Bakel en Gemert door Hertog Antoon van Brabant.


1440-1441 Bossche Protocol folio 8 Someren R1211
Gerrit Willem Smeets (van Vlierden) man van Katherijn dochter van Peter vande Donscot
gehuwd met Lijsbet Peter Molendijcx
Hendrik Jan Meulendijcx.


1440-1441 Bossche Protocol folio 56
Andries Aert vande Haghe. Jacob Gielis Cuper. Henrick van Goerle zoon wijlen Henrick
vann Goerle. Goijart Peter van Meervoert. Willem Willems van Drie jaren.


1440-1441 Bossche Protocol folio 61 verso
Peter Reijns zoon wijlen Reijner, bontwerker.
1440-1441 Bossche Protocol folio 67
Roelof Scilder zoon van Gerit Scilder. Willem Jan Dickbier man van Luijtgard Gerit Scilder.
Dirk des Hertoegen soon.


1440-1441 Bossche Protocol folio 67 verso
Roelof van de Grave. Aert Staemelart vande Spanct. Aert Peter Everss. Willem zoon wijlen
Everart Goetgeselle. Peter zoon wijlen Everart Goetgeselle.


1440 okt - 1441 Bossch prot. fol. 95 vs.
m: Marten van Zoemeren - Goossen van Berkel, Heer van Asten (+) (bezat de hoeve "'t
Hofgoet" bij 't kasteel en een windmolen) - Jan van Kessel - Vrouwe Johanna van der Lede,
vrouwe van Hezewijc, Dynther en Asten


1440 okt. - ..-9-1441 Bossch prot. fol. 96
Claes van Berkel en zijn broer Goessen van Berkel + Heer van Asten (die de hoeve
"'tHofguet" bij 't kasteel bezat) - vrouwe Johanna van der Leck - vrouwe van Hezewijck,
Dynther en Asten


1440-1441 Bossche Protocol folio 100 verso R1211
Margriet dochter van wijlen Jan die Reijn belooft te betalen aan Jan van Doeren zoon van
Henrick zoon van wijlen Jan van de Emelheze een erfpacht van 20 mud rogge vanuit
goederen , welke wijlen Jan die Reijn gekregen had.


1440 okt - 1441 sept Bossch prot. fol. 134 vs.
Jan die Cremer zoon van Michiel die Cremer en zijn kleinzoon - Jan zoon van wijlen Lucas
Loesser en Margriet Jan Michiels die Cremer (zoon)


1440-1441 Bossche Protocol folio 164
Jan van Hijnthem die Clokgieter zoon wijlen Wouter van
Hijthem. Wijlen Mr. Willem Clokgieter. Jan Clokgieter soen van Vechel. Heijlwig en
Mechtelt dochters van wijlen Jan Huzemans. Peter Sandus, alias Dapper. Claes vande Lavoer.
Lijsbet
dochter Jan van Hijthem die Clokgieter. Goijart zoon wijlen Aert Copijs. Jan van de Water.
Hendrik zoon Aert Copijs. Jan zoon wijlen Caperuijn. Jan van de Water zoon wijlen Aert
Mabden.


1440-1441 Bossche Protocol folio 175 verso
Goossens Moedel vander Donck. Peter Everard Goetgeselle. de tafel van de H.G. in Den
Bosch. Lambert Kievit. Hendrik
Mauwarts.


1440-1441 Bossche Protocol folio 176
Goossen Moedel van de Donck bezit een hoeve in de parochie van Doerne.
1440-1441 Bossche Protocol folio 181
Jan en Jacob zoons van Gerit van Bercke. Hendrik van Beke zoon Aert van Beke natuurlijke
zoon wijlen Aert van Beke priester.
Pacht uit 't goet Ten Bogarde, en een stuk beemd op Arenbroek.
1440-1441 Bossche Protocol folio 194 verso Vlierden
Lambert zoon wijlen Jan Molendijks gehuwd met Lijsbet dochter Jan natuurlijke zoon wijlen
heer Dirck van Haenacker priester.


1440-1441 Bossche Protocol folio 197
Jan en Thomas zonen wijlen Lambert sBruijnen. Aert Vrient zoon wijlen een sekere Vrint
Koenen. Corstiaan Cremers.


1440-1441 Bossche Protocol folio 315
Aert van Dijnter zoon wijlen Jan Spijrinch van Dijnter bezat de hoeve de Cromme. Willem
Noijen van Doerne. Hendrik Tappen, zwaartveger.


1440-1441 Bossche Protocol folio 321 verso
Heer Henrick en Wouter zonen heer Herman Wouterss zoon van wijlen Aleit en hun
schoonbroer Jan Marcelis Kijevit man van Aleit.


1440 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
Nr 3076 Johannes van ATTENDORN (ATTENDOR(N)EN, (de); ATTENDORN, de)
vermeld 1434-1459;
overleden 07-11-1459 (voor 31-12-1459);
1434- rector ecclesie te Nistelrode;
1440-1459   rector ecclesie te Gemert par. Bakel en Deurne;
bronnen: Coppens III.1: 348; Schutjes III 698; Bannenberg e.a. I 165, 181; II 63; Otten 1987:
115-116, 122, 154; aantek. Otten; priester van de Duitse orde.


4-1-1440 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 123. fol. 52 1438/1443
Diric zn. v. Roef van der Beerrem van Doernen
heeft geloeft als principael sculder
Jan Bants sijnen swager (z. 122)
Luytgart + Willemen dochters van Diric zn. v. Roef
van der Beerrem
100 gulden peters
ut allen goide
fol. 53
die Diric nu heeft off naemaels crigen mach
Godart van der Capellen - schepen
Henric Machiels      - schepen
4 januari 1440
20-2-1440 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 36 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Willem vn Doernen zoon van wijlen Aert van Doernen en zijn schoonbroer Aert
Goyart Thijssen, man van heilwich, verkopen aan Jan van Hyntham die clockgieter zoon van
wouter van Hyntham een derde deel van het maalrecht van Doernen, afkomstig van Aert van
Doernen


28-2-1440 RA Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 195. fol. 87
HUIBRECHT seen wilen JANS VAN DER BRAKEN VAN DOERNEN heeft erflic vercocht
ARDRIES soen wilen HEYNEN NAUWES sess loepen rogs tsiaers ut enen stuc beemts
inder dingbanck van Vlyerden
e.z. erf AELBRECHS wilen HEYNEN DANELS seen
a.z. erf WILLEMS HEYNEN DANELS soen
e.e. aen den gemeynen loop
a.e. aen die gemeynt aldair
Belast met tsijns van den grond.


5-3-1440 Verzameling charters Deurne 23-1,37-T.2#179-11.23
[Paasstijl: 1440, 5 maart, jaardagstijl: 1439, 5 maart]
1. Jan van den Haenecker, soen wilen Daeneels van den Haenecker, heeft erfelic vercocht,
overgegeven ende
2. opgedraegen Aelbrecht, soen wilen Gerits Weylarts, seven vaet rogs erfpachts der maten
van Helmont, die hij
3. hem geloeft heeft te gelden ende te betaelen allen jaeren op Onser Vrouwen Lichtmisdach
uuter helften van enen
4. stuc beempts, welc alinge stuc tot Vlierden in die gemeyn beempt gelegen is ter stede
geheiten op 't Goer,
5. neven erfenis Reyners van den Raevenacker aen d'een sijde ende erfenis der erfgenaemen
Jans Oeden aen d' ander
6. sijde, streckende metten enen eynde aen erfenis 's vercoepers voir. ende metten anderen
eynde op die Aa aldair,
7. gelijc die helft voirs. metten weder gedeelt dair aff aldair gelegen ende jairlix rydende is ais
hij seide. Ende
8. Jan van den Haenecker, vercoeper voirs., heeft den voirg. Aelbrechten, coeper, die helft
van enen stuc beempts
9. voirs. geset tot enen sekeren onderpande voir die seven vaeten rogs erfpachts voirs.,
gelovende hem dat vercoepen,
10. overgeven ende opdraegen ewelic vast ende stedich te hauden ende dat onderpant te
weren van allen voirkommer
11. boven die seven vaeten rogs erfpachts voirs., uutgenoemen 's heren tsijns van den gronde
die men dair voir met
12. recht uut schuldich is te gelden. Ende heeft voirt geloeft dat onderpant voirs. goit genoch
ende wael dogende te
13. maeken voir die seven vaeten rogs erfpachts voirs, op hem ende op allen sijn goit dat hij
heeft oft crigen mach.
14. Getuygen waren hier ovver scepen tot Helmont: Herman Eycman ende Henric Touwers.
Gegeven in 't jair
15. Ons Heren doe men screeff dusent vierhondert ende neghenendertich, vijff daege in den
meert.
[in dorso aantekeningen in verschillend handschrift:]
- Aelbrecht Gerits Weylartssoen
- 5 maart 1439(40)
 overdracht
- 7 vaet roggen opten Haenecker


..-4-1440 RA Helmond inv.nr. 220 fol. 4
JAN naturlic soen wilen RUTGERS VAN DER BEECK van VLIERDEN die hij natuerlic
gewonnen ende gecregen hadde bij LYSBETTEN wilen MERCELIS dochter VAN DER
HOEVEN was heeft erflic vercocht etc. AERNDE soen wilen HUBRECHS VAN DER
HOEVEN neghen loepen rogs erfpachts ut enen stuc erfs inder dingbanc van Vlierden ter
stede geheiten tot bergelen
e.z. erf dat wilen HEREN DIRICX ROEVERS was
a.z. erf dat wilen GODART BOCX was ende erf AELBERT CLEYNMANS
april 1443


4-4-1440 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 212. fol. 93 1438/1443
Gerit + Jan zn. v. Wouter Terlincs (van den 1e bedde)
hebben erflic overgegeven
Diric zn. v. Jan Bruynen van Doernen
Henric brueder van Diric
1 mud rog
ut eenre hoeven geh. die hoeve ende goet te iekart (Deurne)
gelijc die Godert van Bruheze toe te behoeren plach
Wouter + Sophie vader en moeder van Gerit en Jan
fol. 95
schepenbrief van Doernen
Aert van der Paependonck - schepen
Henric Machiels    - schepen
4 april 1440


13-4-1440 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 154. fol. 69
GHERIT soen wilen YSBOUTS VAN BERGHELEN heeft erflic vercocht WILLEMEN
VAN EYNDHOUTS twe mud rogs erfpachts die hij hem geloeft heeft ut huysingen
hoefingen met haer hofsteden ende ut enen beemt dair aen gelegen inden gericht van Vlierden
tot berghelen
e.z. erf den goide ende hoeven geheiten ten hove toebehorende
a.z. WILLEMS VAN DEN HUDSBERCH
item een mudzaet lants oick ter stede voirs. gelegen alomme in erfnis dat wilen HEREN
DIRIX ROEVERS ridders plach te wesen
item ut enen stuc lants haudende een manderzaet oick tot bergelen
e.z. erf AELBRECHS GHERITS WEYLARTS soen was
a.z. die straet
e.e. erf dat JANNES BOX plach te wesen
Gherit Celen   - schepen
Art van der Papendonck - schepen
13 februari 144018-4-1440 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 168. fol. 76
HENRIC VAN DEN HERTSBERCH soen wilen GHERITS VAN DER RENNEN heeft
erflic vercocht CORSTIAENS soen wilen AELBRECHS VAN DEN DOIDENVENNE sess
loepen rogs tsiaers die hij hem geloeft heeft ut eenre halven hoeven met haer toebehoirten
inden gericht van Vlierden geheiten den hertsberch
e.z. erf der erfgenamen JANNES BOX
a.z. erf LYSBETTEN sijnre moeder + kynderen
e.e. after aen die gemeynen straet
a.e. voer aen die gemeynt aldair
item noch ut enen vierdel der selver hoeven dair die voirgs. sijn moeder haer tocht aen
sittende is.
Belast met den tsijns van den gronde ende vier mud rogs erfpachts die men uten heelder
hoeven erflic sculdich is te gelden.


10-5-1440 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 224. fol. 101
MERCELIS soen wilen MERCELIS VAN DER BEERSDONCK heeft erflic vercocht
ANDRIES ARTS een mud rogs ut enen huyse schueren met haer hofstede ends hof met
tween loepensaet lants dair aen gelegen inden gericht van Vlierden ten stede geheiten op die
beersdonck
e.z. erf CLAES soen wilen GODARTS VAN DER BEERSDONCK
a.z. erf JANS HEESMANS
item ut enen stuc lants acht loepensaet op die beersdonck
e.z. erf JANS GODARTS soens VAN DER BEERSDONCK
a.z. erf der erfgenamen JANS VAN DEN HUDSBERCH
item enen stuc lants op die beersdonck ten stede geheiten in den mortel
e.z. erf CLAES GODARTS soens was VAN DER BEERSDONOK
a.z. erf den vercoepers + ARTS sijns brueders
item ut enen sestersaet lants oick geheiten in den haeck oick op die beersdonck
e.z. CLAES voirs.
a.z. die gemeynt van Vlierden
e.e. JANS VAN DEN HUDSBERCH + Kynderen
a.e. JARS wilen MERCELIS soens VAN DER BEERSDONCK


10-5-1440 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 225. fol. 102
PETER soen wilen MERCELIS VAN DER BEERSDONCK heeft gekent ende gelijdt dat
hem MERCELIS sijn brueder witteliken ende wael vernuecht ende betaelt heeft hondert
gulden penninghen ghenen peters der munten des genadichs heren sHertogen van Brabant
ende xxiiii gulden peters der weerde voirs.


10-5-1440 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 226. fol. 102
ANDRIES ARTS heeft geloeft als principael sculder PETER soen wilen MERCELIS VAN
DER BEERSDONCK acht gulden peters oft die werde dair voer
item noch vii gulden peters uut drie loepen rogs.
datum ut supra


22-5-1440 Krom en Sassen - Oorkonden betreffende Helmond blz. 154-156:
No. CX.
1440. 22 MEI.
Handhaving in het gruitrecht van Peelland tegen aanmatigingen van den Bosch.
Philips bider gratien Gods hertoge van Bourgoingnen van Lothrye van brabant ende van
lymborch Greve van Vlaenderen van Artois van Bourgoinyen palatijn van henegouwe van
hollant van zeelland ende van namen Mercgreve des heylichs Rycs heer van vrieslant van
Salins ende van mechelen. Allen den ghenen die desen brieff selen sien of hoeren lesen
Saluit. Also als Jacob vander schaut mit heylwijghen van bruhese, ende Willem van eyck met
Aeghten van bruhese genichten haeren wittigen wiven voir onsen lieven ende getruwen
Cancellier ende Raidtsluden clachtich comen sijn thoonende ende opdoende hoe nyet
wederstaende dat die gruyte in onsen dorpen van Thongeren, nuenen, gherwen, lyeshout,
beke, Stiphout, Aerle, Rijxtel, bakel, doerne. Asten, zoemeren, lyedorp, myerle, Erpe ende
van vechel mit allen hoeren toebehoirten hen toebeboirt op den chyns van acht ponden
zwerter tornoijse, den ouders groten tornoijse voir xvj penninge gerekent die sij ons Iaerlics
dair af betalen na Inhaut van sekere brieven bij wilen hertogen Janne van Brabant onsen
outvorder saliger gedachten wilen Isboude van Asten in voirleden tiden dair op verleent
overmidts den welken men inde selven onsen dorpen elck een bier brouwen noch van buten
brengen en mach het en sij mit hoere gruyten gegruyt of men en hebbe hen dair aff betaelt
hoeren gewoenlike gruytgeld op sekere peenen begrepen inden brieven voirs. dair af sij ende
hoere vorouderen syn ende hebben geweest in vredeliker possessien van al so langen tiden dat
nyemande en gedenct vander contrarien ennige en sunderlinge onse stadt vanden bosch hen
stoot dair ynne maken meynende dat vanden byer dat inder selver onse stadt off anders waer
onder ons is begruyt ende in onsen voirsz. dorpen wordt bracht men aldair egheen gruytgelt
schuldich en soude sijn te geven Also dat ten lesten onse voirs. stadt vanden bosch tonsen
bevele hoere gedeputeerde dair om tegen den voirs. Jacob vander Schaut ende Willem van
eycke gesonden heeft voir onsen voirscreven Cancellier ende Raedtsluyden dair elc sine reden
ende bescheit ende allet dair mede sij hen aen allen siden om tot hoerre meijningen te comen
wouden behelpen heeft gethoent ende opgedaen So doen wij te weten dat opten dach van
huden den voirs. partijen dair toe bescheiden onse voirs. cancellier ende Raidsluden na dat sij
hadden gehoirt ende wael verstaen allet dat die selve partyen hadden willen seggen thoenen
ende allegeren, ende alle saken dair toe dienende wael gewegen hebben mit hoerre Sententien
vuijtgesproken ende getermineert voir Recht dat die voirs. Jacob ende Willem ende hoere
huijsvrouwen ende hoere erven ende nacomelingen na hen selen sijn ende bliven in hoerre
possessien, te heffen gruytgelt van allen byer dat In onsen voirs. dorpen wordt gebrouwen of
van buten bracht het sij tot anderen plaetsen begruijt offt nyet na Inhaut vanden brieven voirs.
totter tijdt toe dat sij dair aff selen wesen verwonnen mitten Recht voir onsen Cancellier ende
Raidsluden voirs. Ontbieden dair om ende bevelen onsen Drossette ende Rentmeester
generael van Brabant onsen Schouthet ende Rentmeester vanden Bosch, onsen Schouthet
ende Rentmeester van pedelant , ende allen onsen anderen Ambachteren Richteren ende
dieneren,nu sijnde ende namails wesende ende elken van hen besonder ende allen anderen
dien dat aengaen mach, dat sij den voirs. Jacob ende Willem doen volschien dinhout der
Sententien voirs., die wederspennige van onsen wegen dair toe bedwingende mit allen
behoirliken wegen dair toe dienende sonder verdrach off wederseggen Ende des torkonden
hebben wy onsen Segel aen desen brief doen hangen. Gegeven in onse stadt van Andtwerpen
xxij dage In meye Int jair ons heren dusent vierhondert ende veertich.
Origineel in het Arch. v. h. Kasteel, zonder zegel.


9-6-1440 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 234. fol. 106 1438/1443
Uitlegvel
Heer Peter van der Straten priester
heeft witteliken gecocht tegen
Willem zn. v. Diric Coninx van Lyssel
en diens wittege soen Willem
4 lopen rog
welc 4 lopen Heer Peter bewijst heeft
ts heylichsmeesteren van Helmont
tot behoef ts heylichsgeests tafelen ende der armer
Heer Henric van der Straten Heren Peters brueder
uit enen stuc lants (8 lop.) tot Lyssel
bynen der prochien van Dornen
e.z. die gemeijnt van Dornen
  voirt alomme in erffenissen van
  Jan Godelofs
Jan Berbiers - schepen
Wouter Velkener - schepen
9 juni 1440


30-6-1440 RANB nr 272R Duitse Orde Gemert, regesten, 1191 - 1499 regest 260
De aartsdiaken van Kempenland verzoekt de dienstdoend priester van de kerk van Bakel de
presentatie van Ludolphus Jeger, hem voorgedragen door Bartoldus Jeger, schildknaap, als
rector van het altaar van de Hl. Katharina in de kapel van Bruheze wegens het overlijden van
Gerardus Jeger, schildknaap, te willen bekend maken. a. Oorspronkelijk (inventarisnr 1084).
Met transfix van 1440 juli 10 (regestnr 261). Het afhangend zegel van de oorkonder is
verloren. b. Kopie in Inventarisnr 2, folio 48vo-49ro, nr 75. 1440 juni 30


17-7-1440 RANB nr 272R Duitse Orde Gemert, regesten, 1191 - 1499 regest 262
De aartsdiaken van Kempenland bericht de dienstdoend priester van de kerk van Bakel, dat
hij Ludolphus Jeger, hem voorgedragen door Bartoldus Jeger, schildknaap, als rector van het
altaar van de Hl. Katharina in de kapel van Bruheze wegens het overlijden van Gerardus
Jeger, schildknaap, tot die kapel heeft toegelaten en verzoekt hem in het bezit daarvan te
willen stellen. a. Oorspronkelijk (inventarisnr 1084). Met transfix van 1440 juli 20 (regestnr
263). Het zegel van de oorkonder is verloren. b. Kopie in Inventarisnr 2, folio 49vo-50ro, nr
76. 1440 juli 17


20-7-1440 RANB nr 272R Duitse Orde Gemert, regesten, 1191 - 1499 regest 263
De aartsdiaken van Kempenland oorkondt, dat op heden -20 juli 1440voor hem is verschenen
Ludolphus Jeger en hij hem heeft toegelaten tot het rectoraat van het altaar van de Hl.
Catharina in de kapel van Bruhese, zoals vermeld in de akte van 1440 juli 17 (regestnr 262),
waardoor deze gestoken is. a. Oorspronkelijk (inventarisnr 1084). Het zegel van de oorkonder
is verloren. b. Kopie in Inventarisnr 2, folio 50ro, achter nr 76. 1440 juli 20 (feria tercia post
festum Divi sionis apostolorum)
23-8-1440 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 297. fol. 137 1438/1443
Reijner van den Ravenacker
heeft vercocht
Godart Hannen + tot behoef v. Godart sijn soen
1 rille torfs int cranenvenne (Vlierden)
e.z. Hogart van der Heze
a.z. Henric van Bruheze
e.e. erfg'n. v. Willem van Dyesscot
a.e. aen die straet
alse van den voirs. GODERT HANNEN ende GODART sijnen soen den torf dair op wesende
eenwerf af te slaen ende dat torfmoer ut te torven tot haren wille behaudeliken den voirgs.
REYNEREN den gront.
Art van der Papendonck - schepen
Wouter die Velkener - schepen
23 augustus 1440


29-9-1440 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 280. fol. 131
AELBRECHT VAN DEN KERCKHOEVE VAN VLIERDEN heeft vercocht WOUTEREN
DEN VELKENER ende JAN WILLEMS soen VAN GERWEN allen alsulken torfmoer alsoe
verre datmen dat treden mach ais den voirs. AELBRECHT toebehorende ende gelegen is
inder prochie van Doernen ter stede geheiten int cranenvenne gelyc den voirgs.
AELBRECHT verstorven ends dair nae te deel gevallen is van der doet wilen BRUYSTEN
AELBRECHS sijns wijfs vader was, dertich jair lanck.
Ende die coeperen hebben geloeft den voirgs. AELBRECHT dat sij int eynde van den dertich
jaeren voirs. den voirgs. AELBRECHT den gront los ende ledich leveren ende hair hant dair
aff treckken sullen.
Sente Michielsdach 1440


..-10-1440 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 282. fol. 132
JAN ende HENRIC gebroederen soene wilen JANS TOUWERS hebben erflic overgegeven
JAN TAELMAN JARS TAELMANS soen van VLIERDEN twe loepen rogs erfpachts welc
die voirgs. JAN ende HENRIC voirtijts van JAN TAELMAN des coopers vaeder gecocht
ende vercregen hadde ende jairlix geldende hebben ut enen huys ende hoff met enen stuxken
lants dair aen gelegen tot Vlierden ten stede geheiten ten nuwenhuys.
altera fie octobri 1440


1-12-1440 1440-1441 Bossche Protocol folio 118 verso R1211
Jan die Reijn zoon wijlen Jan die Reijn ten behoeve van Willem Dickbier zoon wijlen Jan
Dickbier gelooft te betalen aan genoemde Willem. Erfpacht van 24 mud rogge Bosche maat.


1441 Archief Willibrordusparochie Deurne-centrum inv. nr. II-IX.D
In 1441 voor ’t eerst ingeschreven capella S. Antonie in Milheze 3 H.Missen 6 mod. sil.
1441-’45 Gerardus Celen (zie Liessel) in wiens afwezigheid:
    1441-’42 Marselius de Pomerio zie Deurne
    1445 Arn. Leonardi
    1459-’60 Goeswin Celen (Liessel)
    1463-’87 Joh. Sluyters (L)
1497-1502 Joh. de Enaten studeert te Leuven
1556-’66 Henricus de Eynetten afwezig (was te Deurne afwezig rector v het altaar en van de
capelanie v.d. H. Petrus en Paulus in de Kerk te Deurne. In 1556 plaatsver. Joh. Deckers zie
Geldrop


1441 "Kron. van Liess.", mr. G.A.E. 1976
1441 Jan de Bruyn. (Rector te Liessel)


1441-1442 Bossche Protocol folio 70
Aelbert Loden zoon van Reijneer Loden. Wijlen Reijneer Aelbert Loden. Roelof Godscalck
Roelof Roestmont. Willem van Hauthem zoon wijlen Peter. Wijlen Aert oude bezat een
hoeve bij de olie molen.


1441-1442 Bossche Protocol folio 76 verso
Jan van Beke smid. Jan natuurlijke zoon van Rutger Smeijts natuurlijke zoon wijlen heer
Macharis van Rut priester.
Aleit natuurlijke dochter van Rutger Smeijt voorn. Luijtgard dochter wijlen Henrick Boijart.


1441-1442 Bossche Protocol folio 89 verso
Peter Everart Goetgesel en zijn zoons Everart en Aert, uit huis hof en land te Doernen ter
plaatse genaamd Vreeckwijk.


1441-1442 Bossche Protocol folio 111
Jan Corstiaans van Houbraken. Amelis Sceversteen. Art Everart Nouwen, man van Geertruijt
dochter Hendrik Pruij? en Aleit.


1441-1442 Bossche Protocol folio 113 verso
Goijart natuurlijke zoon wijlen heer Macharis van Rut priester en van wijlen Aleit. Gerit
Goeswijn. Wijlen Willem vande Wijngard. Willem Daniel Noij van Doerne. Lucas zoon van
Jan Smeets vande Diesdonck.


1441-1442 Bossche Protocol folio 118
Jan Hacken natuurlijke zoon wijlen Aert Hack. Rutger en
Ermgart kinderen van wijlen Thomas vande Remeij en hun
schoonbroer. Aert vander Egelmeer man van IJda dochter Thomas vande Rennen.


1441-1442 Bossche Protocol folio 175
Goijart van Ghemert. Willem Noijen van Doerne. Jan van Bruheze.


1441-1442 Bossche Protocol folio 179
Heer Willem van Doerne kap. Eijndhoven zoon wijlen Willem van Doerne en Jut dochter
Aert van Kigloe. Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Noije van Doerne. Jan van Doerne
zoon van Gevart van Doerne.


1441-1442 Bossche Protocol folio 186
Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Noije van Doerne bezit een tiend in het derp Doerne.
Aert Eijckman zoon wijlen Dirk Eijckman. Jan van Leert zoon wijlen Hendrik Mudekens.


1441-1442 Bossche Protocol folio 211
IJewaan zoon van IJewaan van Houbraken. Peter Jan Dijrcss van Liessel. Rutger Marcelis Jan
Cremers.


1441-1442 Bossche Protocol folio 238 verso
Jan Dirx van Gherwen. Ghevart Willems van Doerne. Kathalijn weduwe Willem van
Bruheze. Jan van Wijflet zoon van Jan Bac van Tilborg.


1441-1442 Bossche Protocol folio 266
Mechteld dochter wijlen Willem Haex weduwe van Jan Weerhaut en haar schoonzoon Jan
zoon wijlen Sijmon die Wuest de man van Engel. Pauwels zoon wijlen Willem Haex.


1441 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 338. fol. 162
CLAES soen wilen GODARTS VAN DER BEERSDONCK heeft erflic vercocht etc. JAN
soen wilen JANS LUKENS soens van WETTEN acht loepen rogs erfpachts te betaelen ut
enen stuc beempts inder dingbanck van Vlierden ten stede geheiten op die beersdonck inden
mortel gelegen
e.z. + a.z. CEELKEN CELEN soen VAN DER BEERSDONCK
e.e. CLAES des vercoepers
a.e. aen die gemeyn beemd van Vlierden
Belast met grondchijns.
datum ut supra (vorige acte Sente Petersdach 1441)


1441 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Arch. de Belg. reg. des fiefs no 17146
Vlierden - Deurne
Van Janne van den Venne geheiten van Doerne, die op ten lesten dach van oickst xiii C xli
ontfinc na inhout van scepenbrieve van den Bosch een stuck lants geheeten den Heescamp,
gelegen tot Vlierden in de prochie van Doirne, tusschen erve Brustens van der Heze aen d’een
side en Reyners van den Ravenacker aen d’ander. Item een stuck lants geheiten die Heestreep,
gelegen tusschen de goede Jan Oeden aen d’een side en des goidshuis van Binderen aen
d’ander. Item 1 stuck lants geheite die Meerbrake aldaer gelegen neve erve Brustens van der
Heze aen d’een side en des voirs. goidshuis goede aen d’ander. Item een stuck beempts
geheeten de Wolfsaat gelegen neven een water geheite die Aa tusschen die gemeynte aldair
aen d’een side en Merselys erve van der Venne aen d’ander.


4-1-1441 Bossch prot 1440 okt - 1441 sept fol. 294
Heer Jan vanden Perre zoon van wijlen Bruysten geeft in erfpacht aan Jan Claess die Cremer
van Asten "een huis, erf, hof en aangelag, een half mud zaad groot - 't huys ten Perre en een
beemd uit Roet om vier mud rog Astense maat op Lichtmis en de oude lasten: 3 penningen en
2½ cijnshoenderen aan de grondHeer - Jan Claess. die Cremer kan die pacht van 4 mud rog
met 30 Peters voor elk mud (telkens niet minder dan een mud)


26-1-1441 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne (Everarde van)
Jouffrouw Margrieten van Amersoyen met Everaerde van Doerne hoeren man ende momboer,
26 january 1441,ontfangt bij coope tegen Janne van Sevenberge gedaen een goet liggende tot
Sinte Oodenrode, geheeten in den Bosch met sinen toebehoerten
Arch. de Belg. Cour feodale de Brab. no 488 (nouveau 1871)


26-1-1441 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne (Everaerde van)
Jouffrouwen Margrieten van Amersoyen, met Everaerde van Doerne haeren man, ontfangt bij
coope tsegen Janne van Sevensberge gedaen een goet liggende tot St.Oedenrode geheeten in
den Bosch met sinen toebehoerten
Arch. de Belg. Cham. des Comptes no 17146


26-1-1441 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Everarde van Doerne x Margrieten van Amersoyen
Arch. de Belg. Cour feodale de Brab. no 488 (nouveau 1871)


5-2-1441 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 506. fol. 247
JACOP ende ART gebruederen wittige soen HEILWIGEN VAN HERTSBERCH ende JAN
LEMMENS soens soen wittich man ende momber JUTTEN sijns wijfs dochter des voirs.
HEYLWIGEN VAN HERTSBERCH welc HEYLWICH een wittige zuster wilen JARS VAN
HERTSBERCH gelovende onder hen drien zaementliken voir der selver HEILWIGEN noch
levendich als voir een dirdel
ende JAN ende WILLEM gebruederen wittige kynder wilen LYSBETTEN VAN
HERTSBERCH die wittige zuster was des voirs. JANS VAN HERTSBERCH ends LYSBET
wittige dochter wilen ALEYTEN VAN HERTSBERCH oic wittige zuster was des voirs. JAN
VAN HERTSBERCH
onder hen drien als voir dander twe dirdel der guede hiernae gescreven
hebben erflic gedeilt allen alsulken erfelike guede als toecomen ende verstorven is van doiden
des voirs. wilen JANS VAN HERTSBERCH ende des voirs. JUTTEN JANS LEMMENS
soen wijf:
(naast stukken grond onder Milheeze en Helmond is ook sprake van:)
item noch vien vast rogs erfpachts welc die voirs. JAN VAN HERTSBERCH geldende had ut
enen stuc erfs inder dingbanck van Vlierden ter stede geheiten in herdsberch
item noch vijftalff loepen rogs erfpachts ende enen halven penninck tsijns als die voirs. JAN
geldende hadde ut eenre huysinge hove ende lande dair bij inden gericht van Vlierden ten
stede geheiten hertsberch
datum ut supra (vorige acte 5.2.1441)


14-2-1441 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 335. fol. 158
JAN soen wilen JANNES OEDEN soens van VLIERDEN heeft erflic vercocht etc. YSBOUT
soen wilen JANS COLEN soen een stuc lants dat geheiten den dijkschen hoff inder
dingbanck van Vlierden ten stede geheiten opt hoeveleynde
e.e. aen enen dijck aldair
voirt alomme aen erf YSBOUTS des coepers welc stuc JAN verstorven is van doiden des
voirs. JANNEN OEDEN soens sijns moedens was.
Belast met tsijns van den grond.


17-3-1441 Archief van de Tafel van de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch, Regesten van
Oorkonden, deel 8, door Dr. A.C.M. Kappelhof
te Deurne op die hoven
land aen die Gruenenwech
de hoeve tot Espe
die Emmelheze aen die Gruenwech


11-4-1441 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 356. fol. 171 1438/1443
Gerit zn. v. Wouter Terlincs
heeft erflic vercocht
Reijner zn. v. Peter van der Meerenvoirt
1 mud rog
uter heelre hoeven ende goide geheiten
tgoet ten jhekeren (Deurne)
soe ver als die hoeve toebehoerende plach
Godart van Bruheze zn. v. Art van Bruheze
fol. 172
schepenbrief van Doerren
Wouter die Velkener    - schepen
Peter Art Michiels soen - schepen
11 april 1441


27-4-1441 1440-1441 Bossche Protocol folio 319
Aert van Dijnter zoon van Jan Spijrijns verkoopt aan Goijart van Langveld 235 eikenbomen,
te kunnen kiezen door Goijart uit alle bomen van Aert, gelegen te Bakel en Doerne.


10-5-1441 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 365. fol. 176 1438/1443
Art zn. v. Herman van Stipdonck (z. Milheze)
Ermgart dr. v. Ermgart Melis van Milheze (z. Stipdonck)
heeft erflic overgegeven
Peter zn. v. Art Peter Meeus soens soen
1 mander rog
te deel gevallen van Doiden v. Willem der Kynder (oom van
de eerstgenoemde Ermgart)
ut enen stuc lants in die leenselecker (Liessel)
vercregen tegen Jan zn. v. Jan van Liesel
schepenbrief van Doerren
Jan Dommelman      - schepen
Wouter die Valkener - schepen
10 mei 1441


21-5-1441 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 367. fol. 177.   1438/1443
UITLEGVEL
Peter Everaert van Doeren
heeft erflicke vercoft
Art den Becker tot sijnre behoef als tot sijnre tochte ende
tot behoef van:
Peter, Art, Jan, Heijn, Heylwich en Corstijn (zijn kinderen)
1 mud rog
ut enen kamp lants te vreeckwijck (Deurne)
e.z. Lambrecht Hellinx
a.z. erfg'n. van Jan Bex
e.e. Lambrecht Hellinx
a.e. aen die straet
Willem van Eijndhouts - schepen
Art van den Paependonck - schepen
21 mei 1441


18-7-1441 Inventaris Archief Commanderije Gemert Regest nr.264
Wijnant van Gluwel, abt van Echternach oorkondt dat Gelys van der Wigaert het 1/4 deel van
de tienden van Doerren, hem aangestorven van zijn moeder Jfr. Beel van der Wigaert heeft
opgedragen aan zijn zwager Jan van Kessel die er mee is beleend.


18-7-1441 Krom en Sassen - Oorkonden betreffende Helmond blz. 156-159:
No. CXI.
1441. 18 JULI.
Vergelijk, tot stand gekomen voor den Raad van Brabant, tusschen het Convent van
Binderen, den Heer van Helmond, en de erven van Ysebout van Asten, over de gruit van
Helmond.
Philips bider gracien gods hertoge van Bourgonignen van lothrye van Brabant ende van
lymborch Greve van vlaenderen van Artois van Bourgonignen palatijn van Henegouwe van
Hollant van Zeellant ende van namen Mercgreve des Heylichs Rijcs Heer van vrieslant van
Salins ende van mechelen Allen den ghenen die desen brieff selen sien of hoeren lesen Saluit
Also als sekere saken van geschille opgestaen ende voir onsen lieven ende getruwen
Cancellier ende Raidsluden geordineert in onsen lande van Brabant inden Recht comen sijn
geweest tusschen onsen geminden in gode der Abdissen ende convente ons gods huys van
Bynderen aen deen side Janne van Cortenhach Heer ende Jouffrouwen Katherinen van berlaer
sijnre gesellynen vrouwen tot Helmont aen dander, ende Willem van eijck ende Jacob vander
schaut mit Aeghten ende heylwigen van bruheze hoerre beider huysvrouwen als wittigen
oiren ende erfgenamen wilen ysbouts van Asten aen die dorde, om der betalingen wille van
eenen erfchijnse van vier ponden groot tornoyse den ouden groten voir sesthien peninge
gerekent tsiars, ende der dagelicscher gruyten voir die voirs. Abdisse ende Convent hen
afterstellich van vijff jaeren die sij op en aen die gruyte tot Helmont schuldich sijn te heffen,
welke gruyte tot Helmont, die voirs. Abdisse ende convent tanderen tijden den voirs. ysbout
van Asten dair op vutgegevenen hebben gehadt alst blijct bij sekeren brieven tanderen tijde
dair op gemaict besegelt mitten segelen der voirs. Abdissen en de Convents wilen heren
lodewijcs van berlaer here van helmont, ende oic wilen hertogen Jans van Brabant ons
ontvorders saliger gedachten, den voirs. willem van eijcke ende Jacob vander Schaut
meynende dat sij inden voirs. erfchijnse van vier ponden grote ende der dagelicsher gruyten
voir die voirs. Abdisse ende Convent ongehouden sijn om des wille dat die voirs. Jan van
Cortenbach ende Jouffrouwe Katheline sine gesellynne ende hoer vorderen heren tot
Helmont, tot Helmont hoppegelt hebben geplogen te heffen ende noch dagelics doen
ontfangen dwelc der gruyten schuldich is toe te behoeren So doen wij te weten dat die voirs.
partien te weten her Jan die Rode procureerde mit behoirliker procuratien volcomelic
gemechticht inden name ende van wegen de voirs. Abdissen ende Convents Jan van
Cortenbach voir hem ende sine voirs. gesellyne Willem van eijcke voir hem selven ende
Jacob vander schout die de voirs. heijlwige sine gesellynne ende Jacob sinen soon dair ynne
vervinck, Comparerende opten dach van huden voir onsen voirs. Cancellier ende Raidsluden
Sijn samentlic ende mit malcanderen overkommen van hoeren voirs. geschille inder manieren
hier na bescreven te moeten hebben die voirs. Willem van eycke voir hem selven, ende Jacob
vander schaut inden name als boven, hoer hande gedaen van der gruyten tot Helmont
bekennede hen egheen Recht dair toe te hebben overmids dat sij eghene brieve dair af en
hebben, Ende die voirs. Jan van Cortenbach inden name van hem ende sijnre voirs.
gesellynnen heeft als heer van Helmont bij consente ende overgeven der voirs. partien
aengeveirdt die gruyte bynnen Helmont te hebben te houden, ende te besitten voir hem sine
erven ende nacomelingen tot ewigen dagen opten voirs. erfchijns van vier ponden grote
tornoyse, den ouden groten voir sesthien penninge gerekent, verschinende alle Jair te Ste
Remeys misse, ende der dagelicscher gruyten voir die voirs. Abdisse ende Convent die hij in
handen des voirs. Cancelliers ende Raids geloofde, der selver Abdissen ende Convente ende
hoere nacomelingen wael ende wittelic uter voirs. gruyten te betalen ende sonder hoeren kost
te leveren na Inhout vanden voirs. ouden brieven dair af wesende mitgaders den afterstelle
van vijff Jaeren voirscr. Ende selen die voirs. Willem van eycke ende Jacob vander schaut
ende hoer erven die hen der voirs. gruyten bynnen Helmont nyet meer en selen moegen
onderweynden dair af ongelast sijn ende bliven tot ewigen dagen Ende selen die voirs.
Abdisse ende Convent hen dair aff doen behoirlike quitantie ende oic overleveren die brieve
of sij ennige hebben dair mede sij hem In toecomenden tiden yet dair af souden moegen
heysschen Behoudelic den selven Willem ende Jacob ende hoeren erven hoer gruyten, ende
gruytgelt, ende alle ander Recht dair aen In allen anderen plaetsen begrepen Inden brieven die
sij dair aff hebben, ende die selve brieve In allen anderen punten In hoerre gansser macht te
bliven sonder argelist, Ende In deser vuegen sijn die voirs. partien mit malcanderen verleken
gelovende In goeden trouwen dair mede te vreden te wesen. ende deen den anderen nyet meer
noch vorder dair om te moyen In ennigen manieren Ontbieden dair om ende bevelen onsen
drossete ende Rentmeester generael van Brabant, onsen Schoutheten ende Rentmeesteren
vanden Bosch ende van pedelant, ende allen onsen anderen Ambachteren Richteren dieneren
ende onderseten nu sijnde ende namails wesende ende allen anderen dien dat aengaen mach
dat sij 't voirs. overdrach, ende verenninge, doen aen allen siden onderhouden die
wederspennige dair toe bedwingende mit allen behoirliken wegen dair toe dienende, Ende des
torkonde hebben wij onsen Segel aen desen brief doen hangen Gegeven In onser stat van
Bruessel xviij dage In Julio Int Jair ons heren dusent vier hondert een ende veertich.
Origineel in het Arch. v. h. Kasteel, zonder Zegel.


24-7-1441 1440-1441 Bossche Protocol folio 220 verso R1211
Willem zoon van wijlen Willem zoon van wijlen Willem van der Beeck voor het geheel en
met alle recht hem toebehorend een stuk land gelegen in de parochie van Deurne ter plaatse
genoemd in de Strijp tussen het ? van Deurne ter ene zijde en tussen het erfelijk toebehoren
aan het goed genaamd te
Papenvenne ter andere zijde. Welke stuk land eerstgenoemde wijlen Willem en Claes, zoon
van wijlen Henrik Meijelmans van Arnd van Deurne, zoon van wijlen Willem van Deurne
verkregen had volgens schepenbrieve. Erfelijk overgedragen aan voornoemde Claes.


18-8-1441 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Arch. de Belg. Reg. des fiefs No. 17146
Deurne.
Van Godelen weduwe wylen Willems soen wylen Arnt Tielens sone, die met Janne van
Bladel, hoeren geleverden momboir, op te xviiide dach van oichst xiiii C xli ontfinc na inhout
van scepene brieve van den Bosch iii mudde rogs bosscher maten erfeliker renten op ’t goet te
Haneckere, gelegen tot Doerne, Janne van Vlierden toebehoerende, beset en veronderpant.


18-8-1441 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3459
Helmont.
Arch. de Belg. Reg. des Fiefs 11-17146 1441 18 aout
Van Henrick van Gerwen, apotecarijs, die tot behoef sijns selfs en Lijsbette van Boxstel sijns
wijfs, opte xviii dach van oichst xiiii C xli ontfinc na inhout van scepenebrieve van den
Bosch xiii mudde rogs bossche mate erffeliker renten, op alrehande goeden wilen heer Janne
van Blair (Berlaer), heer van Helmont in de Meijerien van den Bosch gelegen, toebehoerende,
beset en veronderpant.


31-8-1441 Rijksarchief Brussel Strick grefier Raad van Brabant inv.nr. 1111 fol. 186
Jan van den Venne gheheyten van Doerne hout na inhout van schepenenbrieven van den
Bossche een stuck lants gheheiten den Hoefcamp ghelegen tot Vlierden in de prochie van
Doerne tusschen erve Bruystens van der Heze in deen sijde ende Reynere van den Ravenacker
in dandere.
Item een stuck lants gheheyten de heestreep ghelegen tusschen de goeden Jan Oeden aen deen
sijde ende des goidshuys goeden van Binderen aen dandere.
Item een stuck lants gheheiten de Meerbrake aldair ghelegen neven erve Bruysten van der
Heeze aen deen sijde ende des voirs. goidshuys goeden in dandere.
Item een stuck beempts gheheiten de Wolffaert gheleghen neven een water gheheiten de Aa
ende tusschen de ghemeynte aldair in deen sijde ende Marcelys erve van den Venne in
dandere.
Ende deder af manscap ultima augusti anno xiiii C XLI
2-9-1441 Raad van Brabant inv.nr. 1125 deel 1 fol. 140
Wouter Marcelis hout eenen camp lands ende heyvelt geheten de Berschot iiii lopensaet lands
tot Vlierden bijder capelle gelegen utten goeden ten Haenacker hier vore op Jan van Vlierden
ges. gespleten ende vijf mudden coerens op de vs. goeden beseten en veronderpant - ende
deder manschap 2-9-1441.


2-9-1441 Rijksarchief Brussel, Microfiches stadsarchief Helmond
Wouter Melis hout naer inhout van schepenbriev van den Bossche eenen camp lants oude lant
en heyvelt geheeten de Baerschot ende 4 loopensaet lants tot Vlierden bijder capelle gelegen
uytten goeden ten Haenackere 2-9-1441


7-9-1441 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Arch. de Belg. reg. des fiefs no. 17146
Deurne
Van Janne van Gageldonck, die opten viiten dach van september xiiii C xli ontfinc na inhout
van scepenbrieve van den Bosch ii mudde rogs Bosscher maten jairliker en erffeliker renten,
op ’t goet ten Hanecker, Janne van Vlierden toebehoirende in de prochie van Doirne gelegen
beset en veronderpant.


7-9-1441 RA Brussel fol. 45 vs e.v.
Ick Henrick van Doerne, oudtste zone wijlen Everarts van Doerne, obedierende zekere
brieven van placcate onss heeren des keysers onlancx opt overbrengen van der leengoeden in
Brabant gepubliceert, certificere mits desen dat ick te leene houdende ben van onsen voirs.
heere den keyser als hertoge van Brabant die partien van leengoeden hier nae volgende.
In den iersten tot eenen leene die heerlicheyt ende gerichten van Doerne mitter borghdyen
Item ten anderen leene die hooge heerlicheyt van Doerne met hueren toebehoirten, te weten
meyere ende scepenen met oick goeden ende ontgoeden ende alle kueren ende bruecken, soe
wel [crummel] als [cuul] achtervolgende den inhoude van den brieven van vercrige dair af
zijnde.
Item ten derden leene thuys met poirte schueren endestallen met zijnen toebehoirten gelegen
tot Doerne aent Hage eynde bynnen die grave streckende van der Aa lancx die gemeyn strate
totter erven toe der kinderen wijlen Arnt Roymans [autken] eenen eynde ende voirts lancx die
voirs. grave streckende rontsomme den voirs. huyse groot wesende tsamen omtrent een
bundere hier toe behoort die grave over dandere zyde van den voirs. straten gelegen aen derve
toebehorende den kinderen wijlen Andries van der Hagen vuyt welcke grave die kercke van
Doerne jairl. heffende is een oudt moorken.
Item eenen beempt groot omtr. twee bunderen, gelegen buyten aen die grave van den voirs.
huyse metter eenen zyden aen die gemeyn Aa ende metter andere zijden aen derffenisse der
kinderen wijlen Aerts Roymans.
Item noch eenen beempt groot omtr. een bunder gelegen metter eender zijden aen die Aa ende
metten andere zijden aen die Keyserstrate, metten eenen eynde aen Sperincx goeden ende
metten andere eynde aen eenen beempt den kinderen des voirs. wijlen Geveraerts van Doerne
toebehoirende.
Item drye bunderen ackerlants gelegen in den Vloetacker met beyden zijden aen die erve der
erfgenamen wijlen Willems van Gerwen, streckende van der gemeynder straten tot aen
derffenisse der voirss. kinderen van Doerne. Hier vuyt zijn jaerl. gaende drye hoenderen. (fol.
46)
Certificere voirts in den name van Everarde van Doerne mijnen bruedere wesende mindere
van jaeren dat hij te leene houdende is van onsen voirs. heere den keyser als hertoge van
Brabant die goederen hier nae volgende:
In den iersten tot eenen leene een hoeve geheeten tgoet ten Velde houdende omtrent zesse
bunderen ende een half ackerlants metter groender straten gelegen tot Doerne by der kercken
streckende metter eender zyden ten Bottel weerts neven den wech ter kercken toe voirs.
metter andere zyde aen die erffenisse Hans van Erpe
Item noch vyer bunderen beempts gelegen in den Boeckel metter eender zyden aen die
erffenisse des convents van Binderen metten andere zyde aen den gemeynen waterloop ende
metten eynde streckende ter gemeynten werts
Item noch eenen bundere beempts gelegen in den Strype metter eenen zyden aen die gemeyn
Aa ende metter andere zyden aen derffenisse der kinderen boor[]
Item eenen cheyns van twintich oude gro.ende twintich hoenderen
Item ten anderen leene die hooge heerlicheyt van Bakele met hueren toebehoirten navolgende
den vercryghbrieven dair af zynde
Item ten derden leene die hellicht van der thienden van Hees
Ende certificere insgel. in den name van Hen[ri]x van Doerne mynen brueder, joncxte zone
des voirs. wylen Everairts oick mindere van jaeren wesende dat hij houdende is te leene van
onsen voirs. heere den als hertoge etc.
Ierst die hooge ende leege heerlickh. metter vorsteren van den dorpe van Vlierden
achtervolgende den brieven dair af zynde etc. Alle welcke voirs. leengoederen zyn vry ende
ombelast van allen commere ende lasten
Philips bij der gratien Goids hertoige van Bourgoingnen, van Lothr. van Brabant ende van
Limborch, greve van Vlaenderen van Artois van Bourgoingnen, palatijn van Henegouwe van
Hollant van Zeelant ende van Namen, mercgreve des heilichs rycs, heere van Vrieslant van
Salms ende van Mechelen. Allen den ghenen die desen onsen brieff zullen sien off hoeren
lesen saluyt. Wij doen te weten dat op ten dach van huyden dat[] des briefs voir onsen lieven
ende getruwen rait ende stedehouder van onsen leenen van Brabant Henrick Magnus ende
mannen van leen hier nae bescreven te weten is Janne []rairts, Janne van Hericsem, Clause
Gony, Huybr[] Goebels en meer andere quam in propren persoene onse geminde Jan van
Gageldonck ende ontfinck van ons te leene twee muden rocx onser stat maten van den Bosch
jairlycker ende erffelycker renten opt goet ten Haenecker in die prochie van Doirne tot
Vlierden gelegen nu ter tijt Jannnen van Vlierden toebehoerende beset onde veronderpandt
gelyck scepenbrieve onser voirs. stat van den Bosch dair op gemaict dat clairter inhouden
ende begrypen. Ende dede ons dair af die voirs. Jan van Gageldonck manscap met hulden
ende eede van trouwen alsoe na ons hoofs recht dat behoirde. Ende wij ontfingenen dair aff in
onser manscap behoudel. ons altyt onss heerlick. ende eenen yegelycken zijnen recht. Ende
destoirkonden hebben wij hertoige voirs. onsen segel aen desen jegenwoirdige brieff doen
hangen. Ende hebben voirt om die meerder zekerheyt wille versocht ende bevolen onsen
getrouwen mannen van leen boirge dat zij hoer zegelen bij den onsen hier mede aen hangen
willen.Ende wij Jan tFrairts, Jan van Hericsem, Claens Gony ende Hubrecht Goebels voirs.
om dat wij als mannen van leen ons liefs genedichs heeren tshertoigen van Bourgogne ende
van Brab. voirs. hierbij ende over geweest hebben, dair alle saken gelyck zy voirscreven staen
geschiet zijn soe hebben wij onse zegelen bij den segel des selfs ons genedighs heeren tot
zijnen bevele hier mede aen gehanghen. In kennisse der wairheyt gegeven seven daghen in
september int jair ons heeren duysent vierhondert een ende veertich opter plycken gescreven
al[] Bij mijn heere den hertoich ende getekent de da Aldus stont ondergescreven ende
ondergeteeckent. Pelgrom notaris ut supra.
21-11-1441 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 429. fol. 213 1438/1443
Philip van den Zeilsberch voir sijn tocht
Jan, Philip, Aleyt en Lijsbeth kn. v. Philip
Art Diric Tyelmans soen van Bakel man v. Lijsbeth
hebben erflic verpacht
Willem Jan Deckers soen van Doerren
een stuc lants aen gheen nedervenne (Deurne)
e.z. den pechter
a.z. Willem Racken
e.e. erfg'n. v. Heyntken Moersen
a.e. aen die gemeynt
een stuc lants te Doerren
e.z. den pechter
a.z. Everart van Doerren
e.e. Jan vander Heggen
a.e. Willem van den Velde
een stuc lants (Deurne)
e.z. Diric Bruynen
a.z. den pechter
te hebben ende te bruyken voer ende omme 8 penningen nuwes tsijns onsen Heer den
Hertoghe van Brabant
+ 1 mud rog
te Doerren te leveren
Aleyt + Arnt Diric Tyelmans soen van Bakel
Willem van Eijndhouts - schepen
Peter Machiels - schepen
21 november 1441


2-12-1441 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
In 1441, 2 Dec. worden door den aartsdiaken de roepen bevolen voor Lambert, den zoon van
Jan de Bruijn, clericus, en wel voor de 1e kapelanie.


31-12-1441 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 435. fol. 214
JAN soen wilen GHERITS VAN DEN RENNEN van VLIERDEN heeft erflic vercocht etc.
GHERIT sijnen brueder allen alsulken guede alse hem toekomen ende verstorven sijn van den
voirgs. GHERIT sijnen vader ende van LYSBETTEN sijnre moeden wilen soe waer die
guede gelegen sijn etc.
opten jaersavont 1441


31-12-1441 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 436. fol. 216
GHERIT soen wilen GHERIT VAN DER RENNEN heeft geloeft als principael sculder op
hem ende op allen sijn goet JANNEN sijnen brueder xiiii gulden peters of die werde dair aff
te betalen sess peters op den heilichen kersdach naest komende ende die anden viii peters van
kersdach naest komende over vier jair.
datum ut supra
1442 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 466. fol. 227 1438/1443
Diric Roefs soen van den Bernen van Doernen
heeft overgegeven
Henric Dreijcoert man v. Margriet zr. v. Diric Roefs
sijn recht en gedeelt aen 18 lopen rog
uit 4 stucken lants
die men vererfpacht had aan
Diric + Heijn zn. v. Willem Heinen (?) van Aerle
fol. 228
+ andere erfelijke goederen
zonder schepenen, zonder datum
(1442)


1442 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 467. fol. 228 1438/1443
Henric Jan Dreijcoerts soen (z. Bernen)
Margriet dr. v. Roef van den Bernen v. Doernen (z. Dreijcoerts)
heeft erflic overgegeven
Dirck zn. v. Roef van den Bernen
alsulken erfenis + goet
Henric toebehorende
inder prochie van Doernen
zonder schepenen, zonder datum ---> anullata
(1442)


1442 Archief Willibrordusparochie Deurne-centrum inv. nr. II-IX.D
Altaar van H. Nicolaas en Martinus ook 7 H.Missenin de 2 weken, 3 mod. sil.
1442-’43 Hendrik v. Creyenstert (rector capella de L.)
1459-’63 Joes van Oirle (afwezig zie Bakel en Deurne)
1464 vorige ruilt met Hendrik Brunincx den rector van Maria Magd altaar in Tombos.
Voordracht geschiedt door Jac. Mersman van Os, den rector der kerken van Bakel, Deurne en
Gemert
1464-’70 Henricus Bruyn
1473-’75 Godefridus Fabri dienaar v.d. aartsdiaken van Henegouwen; was in 1475 kanunnik
en cantor der St.Bartolomeuskerk te Luik. Deze bedankt in 1475 en dan wordt benoemd:
Gerardus van Eyck, den rector van het O.L.V. altaar in Duysel (dat Luc v.d. Ven krijgt)
terwijl diens beneficie van O.L.V. in Villayn in bezit komt van Fabri. Voordracht Joh. v.d.
Velde commandeur de Juncis
1477-’79 Ger. v. Eyck afwezig
1537 Petrus Overdonc afwezig
Theod. de Monte v.d. Berge sterft in 1551.
Michael Fransen was in 1696 kapelaan in Deurne
[potloodaantek.: Begin 1720 was Antonius Cuypers kapelaan te Deurne]
In 1552 wordt voorgedragen:
1e Theodoricus Snoecx door Sophie en Jodoca dochters van wijlen Henricus van
Scakenbroek wonende te Asten en Someren krachtens hun patroonrechten.
2e Baltazar van Breyel door Wijnand van Breyell den commandeur der balye Biezen (juncis)
Geen van beiden werden aangesteld. De kwestie was in 1556 nog niet uitgemaakt.
In 1562 wordt als rector opgegeven Balthazar v. Breyell
1442 "Kron. van Liess.", mr. G.A.E. 1976
1442 Hubert Gerardzoon Celen. (Rector te Liessel)


1442-1443 Bossche Protocol folio 66
Dirk Aert Claes vander Stegen man van Emonda dochter wijlen Peter van Bruessel. Rombout
Lambert Bathem man van Heijlwig Peter Bruessel. Gerit die Vrije Roverss, de man van
Jenneke Peter van Bruessel. Wouter Jan Wouters man van Ermgard dochter van Marie Peter
van Bruessel. Henrick Aert Mijckijel van Helmond. Aert Vrijent Noije had 1/6 deel in de
hoeve van Marcelis vander Straten aan 't Hageijnde in erfpacht gekregen van Peter van
Bruessel om 1 mud rog.


1442-1443 Bossche Protocol folio 103
Hendrik zoon wijlen Goijart Karper en zijn schoonbroer
Mercelis Kijevit man van Jut. Lambert de jonge zoon wijlen Lambert van Loen. Jan die Smijt
van Doerne. Wijlen Henrick Pruijm. Wijlen Henrick Vlemminck. Lambert van Bruggen.
Willem Racken.


1442-1443 Bossche Protocol folio 139
Peter van Tulden. Philips van Geldrop zoon wijlen Jan. Hendrik die Becker zoon wijlen Aert
die Becker van Helmond.
Jan Coman zoon wijlen Jan Coman, huis...... Loen bij gemeijnt de Pedel. Goijart Goijart van
Bijsterveld. Lambert Corstiaans van Doerne. Jan Jacob vande Schaut.


1442-1443 Bossche Protocol folio 193 R1213
Henrick Henrick van Goerle. Goijart Peters vande Meervoert. Willem Willems van Drie
jaren. Hendrik Aert Michiels. Uit een stuk land gelegen in aan de de straat genaamd de
Vreckwijkse Straet.


1442-1443 Bossche Protocol folio 194
Jan zoon wijlen Dirk die Decker man van Goijartken dochter wijlen Goijart Ketelbueter.
Lambert vande Haghe de jonge zoon wijlen Lambert vande Haghe. Henrick Henrix die
Decker.


1442-1443 Bossche Protocol folio 222
Philip Jans van Geldrop verkoopt aan Willem Nooije zoon wijlen Daniel Nooije van Doerne
de ½ vande tiend van Heijtrack
( van Echternach) 7-6-1447


1442-1443 Bossche Protocol folio 252 verso
Jan die Smijt van Beke zoon wijlen Jan Smeeds van Diesdonc. Willem natuurlijke zoon
wijlen Gevart van Doerne. Jan Willem Smeeds.
1442-1443 Bossche Protocol folio 256 verso
Everart, Hendrik en Claes zoons van Gevart van Doerne en hun schoonbroer Jan Noeden
zoon Hendrik en man van Margriet.


1442-1462 Stadsarchief Helmond inv nr 4436 (cijnsboek H.Geest Helmond) (oud inv.nr.
OAH nr. 1522)
Posten met betrekking tot Deurne
Doerne
Dyrck van der brake(n) tot Doerne iij mud rogh
Dries van der hagen ij mud rogh
Jan van erp
Hen(n) die smet op brugghe(n)     j mud
Dyrck Roeffs j mud rogh
Dries van den Vorst van ..... wegen vj vaet rogh
Beck tot Dorne    vj vaet rogh
Bol van hand...ysthen wegen vj vaet
Gerit hermt iij vaet rogh
-
Noeyken
Gerit Weylarts 1 mud rogh tot helmo(n)t te lever(en)
-
die We(d)u(we)
Gerit Ysbouts tot bergele(n) 1 mud rogh
-
Dyrck Kelreman    vj vaet rogh
-
Lemme(n) hellinc   viij vaet rogh
-
Her Jan Wouters uyt synen huyzinge tot dorne     1 mud rogh
-
Dyrck Roeffs noch na xlvj jaer al...s te betalen   iiij cop
-
Neelken milleesman vj vaet rogh
-
Jan van den bogert 1 mud rogh
Peter molendyck    ij vaet rogh
-
Hen(n) ghoedeloefs ghoedart ghoedeloefs ende dierc neele(n) van
willem comans weghen en(de) daer te voiren va(n) jan snoex wegen
willem comans en(de) die ..... te lyssel van Jans snoex wegen  j mud rogh
-
uyt scheymakers eene j mud rogh
-
op den hersberch   vj vaet rogh
-
luycas va(n)de(n) doed(en)ven     vj vaet rogh
8-1-1442 Inventaris Archief Nassause Domeinraad 1955 tweede deel, onderdeel 2 van 5, p.
226, regest no. 867.
Anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.
Theodericus die Lu en Martinus Monic, schepenen in Buscoducis, oorkonden, dat jongheer
Johannes van Ruldingen, heer van Zevenborne en Dastel, heeft verkocht aan Henricus van
Doerne een erfpacht, groot 24 mud rogge jaarlijks, uit zijn helft van twee hoeven in Woensel
bij de plaats genaamd Op Acht, van de hoeve, genaamd het goed te Gruijthuijs, en van een
hoeve naast de kerk, beide in Woensel en alle drie behorende tot de heerlijkheid Eijndoven en
Woensel.
Oorspr. (Inv. No. 453). De zegels van de beide schepenen verloren.
N.B. de brief is gecancelleerd.


8-1-1442 Inventaris Archief Nassause Domeinraad 1955 tweede deel, onderdeel 2 van 5, p.
226-227, regest no. 868.
Anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.
Theodericus die Lu en Martinus Monic, schepenen in Buscoducis, oorkonden, dat jongheer
Johannes van Ruldingen, heer van Zevenborne en Dastel, Henricus van Doernen beloofd
heeft, dat hij zijn broeder Georgius, zodra hij in het land van Brabant komt, afstand zal laten
doen van de erfpacht, groot 24 mud rogge jaarlijks, die Henricus bij schepenakte van
Johannes van Ruldingen gekocht heeft.
Oorspr. (Inv. No. 453). De zegels van de beide schepenen verloren.
N.B. de brief is gecancelleerd.


22-1-1442 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 494. fol. 242 1438/1443
Willem zn. v. Hermans soen Ruelens soen
heeft geloeft als principael schuylder
Godart Snabben van Doeren
40 gulden peters
Wouter die Velkener - schepen
Peter Art Machiels soen - schepen
22 januari 1442


27-1-1442 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
In 1442, 27 Jan. voor Hubert, den zoon van Gerard Celen, clericus, en wel voor de kapelanie
van O.L.V. en den H. Hubertus. De voordracht van Lambert de Bruijn geschiedde door Jutta,
dochter van wijlen Hendrik Stakenburch, zoon van wijlen Godfr. de Byrgelen, broer van
wijlen Willem de Byrgelen, langen tijd investitus(pastoor) van Me(re)burgen, den stichter der
twee kapelaniën in deze kapel, als naaste erfgenaam van den stichter. De voordracht van
Hubert Celen geschiedde door Joh. Attendoren, investitus van Gemert, die de cuer bezit van
de kerken van Bakel en Deurne "canonice" vereenigd en bij de Duitsche orde ingelijfd.


19-2-1442 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Pro relaxacione cessus a divinis positi auctoritate nostra in ecclesiis de Bakel et Doerne
ratione non solucionis obsonii hoc anno nobis debiti, ac remissione penarum ob hoc
commissarum, debet d. Nicholaus vander Dussen, commendator de Ghemeert, infra octavam
Pasche 8 fl. Ren. Dat. 19 febr. f.38v n.3


6-3-1442 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 508. fol. 250
GOESWIJN VAN OESTERHOUT naturlic soen wilen REYNERS VAN OESTERHOUT
wittich man REISWIGEN sijns wijfs dochter wilen WOUTERS VAN DEN HAM heeft erflic
overgegeven etc. HERMAN EYCMANS wilen JAN EYCMANS soen een mud. rogge welc
mud GOESWIJN verstorven ende dair nae te deel gevallen is van doiden wilen GERITS
sVRYESEN den voirs. REYSWIGEN auder vader was, welc GERIT dat selve mud voirtijds
tegen CLAES VAN DER VLOET ende BRUYSTEN VAN DER HAEZELDONCK
GODARTS soen was gecocht ende vercregen had ende jairlics geldende hadde inder
dingbanck van Vlierden uten halver huysingen ende uten halven camp geheiten ten hertsberch
ende ut enen halven buenre gelegen voir gheen goer te Vlierden ende ut enen andere halven
buenre voirtijds toebehorende den kynderen LYSBETTEN VAN DEN ERPENDONCK.


25-4-1442 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Idem d. Iohannis Walteri, vicarii in Bakel et Doerne, debet ad relacionem Petri de Lacu infra
capit. prox. 2 fl. Ren. Dat. 25 apr. n.5


25-4-1442 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Idem d. Henrici Creyenstert commorantis in Liesel, rectoris capelle ibid., cum sua famula,
debet infra capit. Remigii 1 fl. Ren. Dat. ut supra 25 apr. n.3


27-4-1442 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Pro quit. exc. incontin. d. Ioh. de Oerle officiantis eccl. de Doerne cum Margareta de Bayen,
debet infra capit. Remigii 2 fl. Ren. Dat. 27 apr. n.5


28-4-1442 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Idem d. Iacobi Nouden commorantis in Doerne, de fama incontinencie cum sua famula, debet
ipse infra fest. Purif. B.M.V. prox. 1 fl. Ren. Dat. 28 apr. n.8


28-4-1442 Bissch. Arch. Luik I.129,f.39v,nr.8
Pro quitancia excessu incontinencie d. Iacobi Nouden commorantis in Doerne, de fama
incontinencie cum sua famula, debet ipse infra festiv. Purif. Beatae Mariae Virginae prox. 1
fl. Ren. Dat. 28 apr [1442]


12-7-1442 1442-1443 Bossche Protocol folio 30 R 1213
Henricus vander Zantvoert zoon van wijlen Johannes vander Zantvoert heeft erfelijk verkocht
aan Arnold Vrient van de Beke zoon van wijlen Lucas Meeus vander Beke een erfpacht van
twee mud rogge, Helmondse maat, te betalen erfelijk op Maria Lichtmis en in Beek bij Aerle,
te leveren van en uit twee bunder beemd gelegen in de parochie Beek bij Aerle, ter plaatse
genoemd Leeck, ter plaatse genoemd die Riethorst tussen het erfgoed Godefridus van der
Aahorts aan de ene zijde en tussen het erfgoed van Thomas van der Zantvoert aan de anderen
zijde, strekkende met het ene einde aan de dijk. Evenals van en uit huis, erf en hof en een stuk
land van een mudzaad land of daaromtrent omvattend en een bunder land ringsom
aangelegen, gelege in voornoemde parochie ter plaatse genoemd Be.meer, tussen erfenisse
Jan die Lu zoon van wijlen Theodorus en Johannes die Lu zoon van Ade aan de ene zijde en
tussen het erf van Luijtgardis, weduwe van wijlen Godefridus van der Zantvoert en haar
kinderen aan de anderen zijde, strekkende vanaf opbare weg tot op het erfgoed algemeen
genoemd Leusken, naar zijn zeggen. Belovend met alles wat hij heeft en zal hebben
vrijwaring en in goede staat te houden. Getuigen Boest en Loden


27-9-1442 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
[vgl. inventaris Duitse Orde (RANB 272) inv.nr. 1373: Akte van opdracht, opgemaakt door
notaris Theodericus Onstaden van Asten, door Luytgardis, weduwe Rodulphus, van een
jaarlijkse erfpacht van 6 vaten rogge, door haar gekocht van Theodericus Coninc van Liessel,
1442 1 charter; pk]
1442
(1) In nomine Dni. Amen. Per hoc praesen[..] instrumentum cunctis pateat evidenter quod
anno nativitati (2) Dmi. millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, indictione
quinta mensis septembris (3) die vicesima septimo horae vesperarum vel quasi, pontificatus
sanctissimi in Xo patris ac domini nostri (4) Domini Eugenii divina providentia ppae quarti
anno duodecimo in mei notarii publiciae (5) testium subscriptorum ad hoc vocatorum
specialiter et rogatorum praesentia, propter hoc personaliter consti- (6) stuti discreti et honesti
viri Reinerus dictus Haengrefi, filius Godefridi dicti Godelofs (7) tune temporis scultetus ville
de Dornen et Theodericus filius Rodolphi, non vi, dolo nec aliqua (8) machinatione ducti seu
circumventi, sed ex propria libera ac spontanea voluntate et asseruerunt (9) protestabantur
recognoverunt et manifesto confessi sunt qualiter ipsi temporibus praeteritis interfuerunt,
astiterunt (10) et perfecte intellexerunt in villa de Doerne quod Luijtgardis relicta Rodolphi,
legitima mater (11) praedicti Theoderici Rodolphi dedit, contribit et donavit pro salute
animae suae et ad divinum (12) officium augmentandum etiam pro salute anime Wilhelmi sui
legitimi filii atque suorum amicorum (13) ad opus cappelle noviter consecratae in villa de
Doerne in vicinio de Velthovel in honorem (14) Sancti Anthonii illa six vasa siligines annue
et hereditarie pactionis quae quidem six vasa (15) siliginis annue et hereditarie partionis
Theodericus dictus Coninc de Lijessel praefatae Luijtgardi (16) quae hereditarie et in
perpetuum solvere tenebatur diem vixit, ex ceteris hereditatibus pront in litteris sea (17)
binalibus super haec confectis plenius continetur et ipsa Luijtgarde erga dictum Theodericum
emit (18) et aequisierat super quibus omnibus et singulis Godefridus de Merica tamquam
gybernator praedicti (19) cappelle ad opus ejusdem et me notario publico subscripto publicum
sibi fieri petiit instrumentum in (20) forma meliori Acta fuerunt haec in praedicta villa de
Dorne in communi platea ante domum inhabi- (21) tationis Thome dicti de Vosholen, sub
anno indictione, mense, die, hora et pontificatii quibus (22) supra presentibus ibidem discretis
... et honestis Henrico filio Henrici Colen atque Arnoldo dicto (23) Vrient et Gerardo Vijnen
laicis Leodien.dioce. testibus fide dignis ad praetermissa (24) testificandum vocatis specialiter
et rogatis (25) Et ego Theodericus Oustaden de Asten presbijter Leod. Dioc. (26) publicus
imperiali auctoritate notarius, quia praemissio omnibus et (27) singulis, dum sic ut
praemittitur fierent et agerentur una cum prae- (28) nominatis testibus praesens interfui eaque
sic fieri vidi et audi- (29) vi ideogue hoc praesens publicum instrumentum manu mea propris
scriptum exemplum confeci quod signo meo publico et consucto signavi in fidem et
testimonium veritatis omnium praemissorum vocatus en requisitur.


..10-1442 - ..-9-1443 Bossch prot. fol. 52 vs.
Dirck Peterss van Stakenborch man van Aleit dochter wijlen Wychmoet van Omel en
Margriet - Dirck Wychmoetss. van Omel (bezit een huis bij de kapel van Omel)


22-12-1442 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 583. fol. 279
GEVAERT DIRCK DIRIX sMOLNERS soon van HERZELT heeft erflic overgegeven
LUCAS BRUYSTEN AELBRECHS soen was een mud rogs jairlix ende erflic schuldich ut
enen ecker lants geheiten dat nuwelant inder dingbanck van Vlierden bijt gaeghelcruys aldair
gelegen ende voirtijds gedeilt is tegen BRUYSTEN VAN DEN SCOETECKER welc mud
GEVAERT verstorven ende dair nae te deel gevallen is van doyen wilen DIRIX sijns vaeders
ende die selve van wilen SEGHER ende METTEN SEGHERS soen was voirtijds gecocht
ende vercregen had.


1443-1444 Bossche Protocol folio 31
Peter Sandus alias Dapper. Jan van Hijthem die Clokgieter. Hendrik Willem Danels van
Vechel.


1443-1444 Bossche Protocol folio 57 verso
Jan Hack natuurlijke zoon wijlen Aert van Hackevem. Jan Daniel Hendrik Daniels.
1443-1444 Bossche Protocol folio 60 verso R1214
Aert van Dinter zoon wijlen Jan Spiering van Dinter erflijk verkocht aan Willem genaamd
Nooy van Deurne zoon wijlen Daniel Nooy van Doerne. Erfpacht 2 mud tarwe Helmondse
maat te
betalen Maria lichtmissedag. Van uit een stuk land genaamd
Crom Aa deels in Doerne en Bakel. 5 Maart 1444.


1443-1444 Bossche Protocol folio 86
Aert van Dijnter man van Kathalijn dochter Gerit van Amstel. Henricken van Amstel dochter
Gerit van Amstel. Philips Jan van Geldrop. IJsbout geh. Bol zoon wijlen Jan Coelen.


1443-1444 Bossche Protocol folio 117 verso
Jan natuurlijke zoon wijlen Aert Hacken. Jan van Bruheze. Claes natuurlijke zoon wijlen
Claes Nollekens. Heer Jacob Aert Nouwen priester. Henrick Henrix die Zecker.


1443-1444 Bossche Protocol folio 119 verso Mierlo
Jan Coman zoon wijlen Jan Comans man van Mechtelt Jan van de Donck


1443-1444 Bossche Protocol folio 167
Aert die Bruijn zoon wijlen Henrick man van Lijsbet dochter wijlen Gevart van Doerne.
Lambert van Bruggen. Goossens
Caperen. Everart van Doerne. Hendrik van Doerne en Claes zonen wijlen Gevart van Doerne.


1443-1444 Bossche Protocol folio 168 R1214
Nicoleas zoon wijlen Bruijstens van de Schoetakker 2 mud rogge
erf pacht Helmontse maat welk erfgoet Molendijcx zoon van Meijl belooft had als
schuldenaar principaal aan Claes zoon
van wijlen Bruijsten van de Schoetakker op Maria lichtmisse
dag te betalen uit een huis schuur en kappel gelegen in Culen tot Vrekewijck in de parochie
van Dorne zoals hij zij
blijkende uit schepenbrieve van Dorne. Brieven omvattende een
stuk wijlant in de genoemde plaats genaamd in die Reikels met
aan de zijde aan het huis van Postel te Zomeren welk stuk lant
Arnold natuurlijke zoon wijlen Cornelis ? van Kigloe
verkregen had van Hendrik Alijten zoon van Leende naar zijn zeggen volgens brieven van
Someren.


1443 RA Helmond inv.nr. 220 fol. 5
GEVART soen wilen HAENGREEFS VAN DEN BOSCH voer hem selven ende voir sijn
tocht ende REYNER sijn soen als voer die erflicheit hebben erflic vercocht WILLEM
SISSIEN soen een mud rogs erfpachts te gelden ut enen goede geheiten tgoet te leenssel inder
prochie van Doernen ende oic mede int gericht van Asten
e.z. die gemeynt van Doerren
a.z. een goet geheiten die haeseldonck
des saterdachs opten palmavont 1443


1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 16. fol. 4. blz. 10 1443/1448
Jan nat. zn. v. Rutger van der Beeck van Vlierden
verwekt door Lijsbet dr. v. Mercelis van der Hoeven (?)
heeft erflic vercocht
Aernt zn. v. Hubrecht van der Hoeven
9 lopen rog
uit enen stuc erfs tot bergelen (Vlierden)
e.z. Heer Diric Roevers
a.z. Godart Boex en Aelbert Cleynmans
zonder schepenen, zonder datum
(1443)


1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 54. fol. 18v. blz. 36 1443/1448
Lambrecht van Loen van Doernen
heeft geloeft als principael sculder
Heer Godert Carper priester
15 gulden peters
zonder schepenen, zonder datum
(1443)
1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 94. fol. 40. blz. 70 1443/1448
Rutger van Erp en
Heer Jan Wouters van Doernen
hebben geloeft als principael scuylderen
Willem zn. v. Aert Weilaerts en
Aernt Gerits Weilaerts
8 mud rog, 1 vaet rog, 10 Aerts gulden + 3 stuyver
Jan Goesswijns
zonder schepenen, zonder datum
(1443)


17-1-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 574. fol. 276 1438/1443
Lijsbet dr. v. Jan van Hinten den clocgieter
heeft gekendt ende gelijdt
dat si erflic schuldich is te gelden
Peter Dapper geheiten Santus van Wesel
6 mud rog tot Helmont te leveren
ut enen dirdel der moelen ende des gemaels van Doerren
hair aenverstorven van Jutten hair moeder
en te versterven van Jan haer vaeder
Wouter die Valkeneer - schepen
Godart Mathijs Blox soen - schepen
17 januari 1443
betalingstermijn en conditie: 30 gulden peters voir elc mud


17-1-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 575. fol. 276 1438/1443
Peter Dapper geheiten Santus van Wesel
heeft gekendt ende gelijdt
dat hi ontfangen heeft van Lijsbet voirs
VI mud erfroggen
Wouter die Valkeneer - schepen
Godart Mathijs Blox soen - schepen
17 januari 1443
In de akte wordt ook gesproken van: clocspisen (spijs waarmee een klok gegoten werd)


17-1-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 584. fol. 281 1438/1443
Mechtelt dr. v. Jannes Roeselmans
heeft erflic overgegeven
Art Snoex zn. v. Diric Snoex van der Zantvoert
1 mander rog
voirtijds gecocht van Gerit geheiten van Elten wilen Melis
soen van Vlierden
ut huys etc. met enen hempken inder prochie v. Doernen
Wouter die Valkener - schepen
Godert Mathijs Blox soen - schepen
17 januari 1443


27-1-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 587. fol. 282 1438/1443
Aleit dr. v. Gerit van Elten van Doernen
heeft erflic vercocht
Aernt zn. v. Snoex van der Zantvoirt
1 mander rog tot Doernen te leveren
ut enen huyse etc. met enen kempken (Deurne)
e.z. erfg'n. v. Mercelis van den Bogaert
a.z. die straet dair men ter ackeren waert geet
e.e. erfg'n. v. Emont van den Venne
a.e. die straet
1 loepensaet roglants op die ecker (Deurne)
e.z. Reijner van den Meervenne
a.z. Mercelis Scaps (of: Staps?)
e.e. Lambrecht van Bruggen
a.e. voer aen den kerckwech die coempt vanden gaeghelcruys
(Deurne)
grondcijns + 9 lopen en 6 lopen rog
Aert vanden Paependonck - schepen
Peter Machiels       - schepen
27 januari 1443


7-2-1443 RA Helmond inv.nr. 219 fol. 131 los stuk
JAN HENRIC MELIS seen wittich man ende momber LYSBETTEN sijns wijfs dochter
wilen AERTS ABET NOWEN soen was heeft erflic overgegeven AERT soen wilen HENRIC
VAN DER YNDEN van LIEROP die helft van enen mud rogs erfpachts welc helft JAN als
momboir sijns wijfs verstorven ende te deel gevallen is van der doet des voirs. AERTS AERT
NOWEN soen wilen was ende welc alinge mud AERT van GODERT van AEYEN ende die
selve van WILLEMEN wittich soen van AERTS geheiten NOUWEN VAN HERZEL
voirtijds in scepenlitteren van Helmont ende van Doernen gecocht ende vercregen hadde ende
welc mud rogs erfpachts YSBOUT geheiten BOL JAN COLEN soen was schuldich is ende
geloeft hadde te gelden ut sekeren onderpande int gericht van Vlierden ende van Asten
gelegen.


7-2-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 595. fol. 287 1438/1443
Jan Henric Melis soen man v. Lijsbet dr. v. Aert Aert
Nowen (of: Nollen?) soen
heeft erflic overgegeven
Aert zn. v. Henric van den Eijnden (Ynden) van Lierop
1/2 van 1 mud rog
Godert van Aeyen
Willem zn. v. Aert geheiten Nouwen van Herzel
schepenbrief van Helmond en Deurne
Ysbout geheiten Bol Jan Colen soen
ut sekern onderpanden int gericht van Vlierden
Peter Aert Machiels soen - schepen
Jan Dommelman     - schepen
7 februari 1443


13-2-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 591. fol. 284
AELBRECHT soen wilen JAN CLEYNMANS heeft erflic vercocht JAN TERLINC wilen
GHERIT TERLINCS tot sijnre behoef als tot sijnre tochten ende voirts tot behoef der wittige
kynder ALEYTEN dochter wilen LAMBRECHT VAN DEN ZOERSEL der wittige wijfs des
selfs JANS TERLINCS abs tot haere erflicheyt een mander rogs erfpachts te gelden ut enen
stuc beempts haudende in groetten omtrent een dachmaet inder prochie van Vlierden int goer.


14-2-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3792 (oud R 219) akte 592. fol. 285 1438/1443
Godart Hannen zn. v. Godart Hannen
heeft erflic overgegeven
Art geheiten Vrient Noyen soen van Doerren
1 mud rog gecocht van Happert van Gerwen
ut enen eecker lants geheiten den padeecker (Deurne)
Art van der Paependonck - schepen
Godart Mathijs Blox soen - schepen
14 februari 1443


25-2-1443 RANB nr 273R Duitse Orde Vught, regesten, 1334 - 1564 regest 93
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Arnoldus genaamd van der
Capellen zoon van wijlen Theodericus van der Capellen heeft overgedragen aan
Lambertus van Doernen zoon van Christianus voor de Tafel van de Heilige Geest
van Vught voor de ene helft en van de kerk van Sint-Petrus van Vught voor de
andere helft een erfpacht van 3 sester rogge gevestigd op een akker genaamd "den
Huysacker" gelegen in de parochie van Vught-Sint-Petrus. Schepenen van 's-
Hertogenbosch: Johannes die Rover en Goeswinus Heym 1443 februari 25


4-4-1443 Bossch prot. 1442 okt - 1443 sept fol. 74 vs.
Gerit die Vryere zoon van wijlen Gerit die Vryere heeft opgedragen aan een ... t.b.v. Aert
Houbraken zoon van wijlen Willem zijn deel in twee watermolens te Beirgelen (een in de par.
Asten, de andere in de par. Doerne [Vlierden]


8-4-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 17. fol. 4. blz. 10 1443/1448
Jan zn. v. Jannes Oeden soen
heeft erflic vercocht
Henric Art Michiels soen
1 mud rog
ut enen stuc lants metter huysinge dair op staende
geheiten deckers camp (6 lop) (Deurne)
e.z. Jan Heijnen Daenels soen
e.e. aen die gemeijnt
a.z. + a.e. Ceelen Art Sthubels (?) soen
fol. 4v. blz. 11
grondcijns + 10 lopen rog
Godart Mathijs Blox soen - schepen
Peter Art Michiels soen - schepen
8 april 1443
betalingstermijn + conditie: 30 gulden peters


13-4-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 20. fol. 5. blz. 12 1443/1448
Gevart zn. v. Haengreef van den Bosch
Reyner zijn zoon
hebben erflic vercocht
Willem Fissien zn. v. Jan Fissien soen
1 mud rog
ut enen goede geheiten tgoet te leenssel (Deurne en Asten)
e.z. die gemeijnt van Doerren
a.z. een goet geheiten die haesel donck
  toebehorende aen den convent van Bynderen
grondcijns
Godart Mathijs Blox soen - schepen
Peter Art Michiels soen - schepen
des saterdaechs opten palmavont (= 13 april 1443)


30-4-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 21. fol. 5. blz. 12 1443/1448
Thomas zn. v. Mercelis van Voshoelen
heeft erflic vercocht
Udeman van Thefelen
1 mud rog
enen camp erfs tot velthoevel gelegen
fol. 5v. blz. 13
ut enen stuc erfs geheiten dat everken (Deurne)
e.z. Lambrecht van Bruggen
a.z. Andries van der Haeghe
e.e. Reijner van Merenvoert
a.e. aenden gemeijnen wech aldair
ut enen stuc erfs geheiten die hildecker (Deurne)
e.z. Jan Michiels
a.z. erfg'n. v. Diric vander Braeken
ut enen camp erfs + huis tot velthoevel (Deurne)
e.z. Willem Noeyen
e.e. Jan Brouwers
a.z. + a.e. die gemeijnt van Doerren
schepenbrief van Deurne
grondcijns + 2 mander rog
Aert van der Paependonck - schepen
Wouter die Valkener    - schepen
30 april 1443


1-5-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 24. fol. 6. blz. 14 1443/1448
Henric van Bruheze zn. v. Godart van Bruheze
heeft erflic vercocht
Andries zn. v. Henric Nauws
1 mud rog
ut eenre hoeven ende goede
geheiten die cleijn hoeve te bruheze (Vlierden)
voirtijds gecocht tegen Jacob van der Schaut
nat. zn. v. Jan van der Schaut
fol. 6v. blz. 15
grondcijns + 12 1/2 mud rog en 2 mud rog lijfpacht
Art vander Paependonck - schepen
Wouter Valkener      - schepen
1 mei 1443
betalingstermijn + conditie: 30 gouwen peters en 1 stuver


27-6-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 66. fol. 24. blz. 48 1443/1448
Gerit van Bergelen Ysbouts soen van Bergelen
heeft erflic vercocht
Lodewich van Helmont nat. zn. v. Johan van Bergelen
(bedoeld: Berlaer?)
t.b.v. Willem nat. zn. v. Lodewich van Helmont en
Heilwich dr. v. Theeus Stippelmans
1 mud rog
ut enen huyse hofstat hoff met toebehoerten
ter stede geheiten te bergelen (Deurne = Vlierden)
e.z. Willem van Hudsberch
a.z. + e.e. enen eeussel toebehorende den goede ten hove
     (Vlierden)
a.e. Jan van den Nuwenhuys
noch enen stuc lants
e.z. Aelbrecht Gerit Weijlarts
a.z. die gemeijn straet
a.e. erfg'n. v. Godart Boes
grondcijns + 3 1/2 pont erfgeld
voorwaarde: na overlijden van Lodewich en zijn zoon Willem
     komt dat mud rog wwer toe aan Gerit de verkoper
     of zijn erfgenamen
Art van der Paependonck - schepen
Peter Art Michiels soen - schepen
27 juni 1443
15 gulden peters


2-7-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 68. fol. 27. blz. 50 1443/1448
Martijn zn. v. Diric Coeninx
heeft erflic overgegeven
Jan Willem Comans soen
een huys etc. + schuer en enen stuc lants
ter stede geheiten tot liessel (Deurne)
e.z. Heyn Art Coernays Heijnen Coernays soen
a.z. Willem Comans + kn
e.e. Jan Coeninx
a.e. die gemeijn straet
noch enen gedeelt van enen bempt
geheiten hoelkens bempt (Liessel)
ridende tegen Gerit Verstraten
item een eeuselken geheiten dat cleyn bemptken (Liessel)
boven den hoelkens bempt (Liessel)
schepenbrief van Deurne
in enen erfpacht vercregen van
Jan geheiten Gobbels soen van Weert + Godart en Jan zijn
zonen
Daenel Coeninx
enen gemeynen toelwech
Henrick Willem Comans soen
een stuck lants tot liesel
fol. 27v. blz. 51
Art Heijnen Coernays
Willem van Eijndhouts - schepen
Godart Mathijs Blox - schepen
op onser vrouwen dach visitatio = 2 juli 1443


2-7-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 69. fol. 27v. blz. 51 1443/1448
Martijn zn. v. Diric Coeninx
heeft erflic vercocht
Jan Willem Coemans soen
een stuc lants te liessel
e.z. Daenel Dirix sCoeninx soen
a.z. Dirck Dirix sCoeninx soen
e.e. Lemmen van Loen den outste
a.e. die straet
noch een stuc lants geheiten die hofstat (Liessel)
e.z. Jan van Loen + Gheenken Claes
a.z. Art Fien Lowen (?) soen
e.e. Daenel + Diric voirs
a.e. die gemeyn straet
noch een stuc lants + enen stuxken bempt ter stede geheiten
in gheen stuc (Liessel?)
e.z. Gerit Claes
a.z. aen den hoelkens bempt (Liessel)
noch een stuc lants geheiten den nijnecker (Liessel)
fol. 28. blz. 52
e.z. Daenel zn. v. Diric Coeninx
a.z. Diric zn. v. Diric Coeninx
e.e. Daenel + Diric voirs
a.e. op enen geboerliken wech (Liessel)
Diric en Margriet vader en moeder van Martijn (Coeninx)
schepenbrief van Deurne
grondcijns + 22 lopen rog
Willem van Eijndhouts - schepen
Godart Mathijs Blox - schepen
2 juli 1443


8-7-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 71. fol. 28v. blz. 53 1443/1448
Corstiaen zn. v. Aelbrecht van den Doidenvenne
heeft erflic overgegeven
Godart Coyrnays H. Geestmeester tot Helmont
Peter Art Stippelmans H. Geestmeester tot Helmont
t.b.v. de tafel vd. H. Geest van Helmont
1 mander rog
voirtijds gecocht tegen
Lucaes zn. v. Bruysten Aelbrechs soen vd. Doidenvenne
ut enen huyse etc. (Vlierden)
voirtijds van Bruysten Aelbrechs
ter stede geheiten ten Doidenvenne (Vlierden)
noch 1 mander rog
gecocht van Henrick van Hertsberch zn. v. Gerit van der
Rennen
ut eenre halven hoeven geheiten den hertsberch (Vlierden)
fol. 32. blz. 54
II vaeten rog te besetten inder kercken van Helmont
sijn jairgetijt te doen ewelic op sijnen sterfdach
die bruederscap van Helmont
Godart Mathijs Blox soen - schepen
Art van der Paependonck - schepen
8 juli 1443


11-7-1443 RANB nr 273R Duitse Orde Vught, regesten, 1334 - 1564 regest 95
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Elisabeth dochter van wijlen
Lambertus zoon van wijlen Arnoldus genaamd Emmensz van der Hoeven heeft
overgedragen aan Lambertus van Doernen zoon van Christianus voor de Tafel
van de Heilige Geest van Vught een erfpacht van 2 sester rogge gevestigd op de
helft van een stuk land gelegen in de parochie van Helvoirt op de "Dijstelberch". Schepenen
van 's-Hertogenbosch: Johannes die Rover en Godefridus Boest 1443 juli 11


28-8-1443 Bissch. Arch. Luik I.131,f.33,nr.6
Pro quitancia excessu d. Iacobi Nouden de incontinencie per eum commissa cum Yda vanden
Hornic debet ipse pro anno preterito 1 fl. Ren. Dat. 28 aug [1443]


25-9-1443 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 39 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Everard, Henrick en Claes, zoons van wijlen Gevard van Doerne en hun
schoonbroer Jan Noeden zoon van wijlen Henrick Noeden, man van Margriet.
..-10-1443 - ..-9-1444 Bossch prot. fol. 111
Vrouwe Johanna van der Leck vrouwe van Heeswijc, Dynther en Asten - Goossen van
Berkel, Heer van Asten, bezat de hoeve "dat Hofgoet" bij 't kasteel van Asten, een windmolen
en Astense cijnzen


7-12-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 96. fol. 40v. blz. 71
1443/1448
Henric Aerts Machiels soen
heeft erflic overgegeven
Peter sijn brueder
1 mud rog
ut enen stuc lants + huysinge daer op staende
geheiten sdeckers camp (Deurne)
e.z. Jan Heinen Daenels soen
e.e. de gemeijnt
a.e. Celen Schuyvels soen
gecocht tegen Jan zn. v. Jannes Oden soen
Aert van der Paependonck - schepen
Jan Dommelman       - schepen
7 december 1443


27-12-1443 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 97. fol. 41. blz. 72
1443/1448
Reijner van den Raevenacker
heeft erflic vercocht
Bruysten zn. Bruysten van der Heze
enen hoff dair wilen een huys op te staen plach (Vlierden)
e.z. den koper
a.z. Reyner de verkoper
e.e. " " "
a.e. aen die gemeijn straet
1 auden groeten cijns
W. Eijndhouts - schepen
Godert Mathijs Blocx soen - schepen
27 december 1443


1444-1445 Bossche Protocol folio 26
Aert Jans van Vairlaer. Jan van Hall zoon wijlen Jacob. Gerit Gerits vander Straten van
Zomeren. Hendrik Jan Heijnen van Doerne.


1444-1445 Bossche Protocol folio 45 R1215
Heer Thomas van der Velde, investiet van de kerk van Beek bij Aerle, Adam zoon van wijlen
Wouter die Lu, Henrik zoon van Theodorus Alarts van der Veehuijs evenals Heer Johannes
van Beke priester en rector van de kerkfabriek van Beek hebben beloofd elk voor zich
namens defabriek aan Rudolf Raes zoon van wijlen Gerard Steenbacker een erfcijns van zes
pond
paijement welke de genoemde Rudolf gehouden is te voldoen. Als koper van en uit een zeker
erfgoed gelege binnen de parochie van Aerle zoals zij zeiden 11 Februari 1444


1444-1445 Bossche Protocol folio 68
Willem Haeck zoon wijlen Jan Sijmons. Hilleke dochter wijlen Jan van Dijesschit wed. van
Goijart vander Heijden. Jan zoon wijlen Jan Oeden zoon wijlen heer Dirk van Haenwijk. op
die Vreecwijk.


1444-1445 Bossche Protocol folio 87 R.1215
Margriet dochter wijlen Jan vanden Rijtvenne alias van Hedel, en haar natuurlijke zoon Jan,
verwekt door Jan natuurlijke zoon wijlen Aert van Hackenem. Margriet bezit een huis ... op
Rijtvenne.


1444-1445 Bossche Protocol folio 135 verso
Goijart van Ghemert en Willem Noijen van Doerne. Bezitten de windmolen van Doerne. Jan
Dircx van Gerwen. Dirk die Groet. Aert Vrient Vrientsoen. Dirk, Willem, Mattijs, Jan,
Geertruijt, Christijn en Weijndelmoet, kinderen van Willem Dirx vanden Eijnde en Maria
Dirx die Groet. Jan Bole,
schoonzoon van Willem Dirk vanden Eijnde.


1444-1445 Bossche Protocol folio 165 R1215 11 Febr.1444
Godefridus van de Bijsterveld een mud rogge pacht te betalen Maria Lichtmissedag. Van uit
een huis gelegen ter plaatse geheten tot " Laan " ? Loon in de plaats Doerne Tussen Jan Dirck
en de kinderen wijlen Lambert van Loon. Evereens vanuit een goet van Jan Coman van
Liessel van vier mud rogge van de genoemde Jan van Bijsterveld. Van Jan Coman vernoemd
verkregen zoals hij zei. In de parochie van Doerne erfelic overgedragen aan Jan Coman
vernoemd.


1444-1445 Bossche Protocol folio 175
Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Noij van Doernen. en zijn broer Aert Vrient van
Doerne.


1444-1445 Bossche Protocol folio 182 verso
Michiel, Aert en Margriet kinderen van Aert vanden Cuijlen. Jan en Aert zoons van wijlen
Andries vander Bolst en Lijsbet Aert vander Cuijlen. Dirk Jan Claes man van Mechtelt Aert
vander Cuijlen. Henrick Aerts vanden Hoernic man van Jut Aert vanden Cuijlen. Amelis Jan
Mauwarts. Lambert Corstiens van Doernen.


1444-1445 Bossche Protocol folio 188
Jan Jan Oeden soen. Jan de oude, zoon wijlen Jan Robbijn.
1444-1445 Bossche Protocol folio 194 verso
Henrick Loijer zoon wijlen Willem Loijer natuurlijke zoon wijlen Mr. Jacob Groij. Heer
Willem van Doerne, kap. in Eindhoven. Jan zoon wijlen Gevart van Doeren. Peter Jan Dicxs
man van Kathalijn dochter wijlen Gevart van Doernen. De windmolen in Doerne van wijlen
Gevart en Arnt van Doerne broers.


1444-1445 Bossche Protocol folio 196 verso
Jan vanden Wasberch van Doerne. Gerit ....... Spilmaker. Aert die Bruijn. Lambert Corstiaan
van Doerne. Jan natuurlijke zoon van Jan vanden Wasberch en van Margriet Hendrik Meerst.
Henrick zoon wijlen Rutgers van Mijlheze en zijn zoon Jan vanden Wasberch. ( dit is een
ander persoon dan Jan vande Wasberch van Doerne??)


1444-1445 Bossche Protocol folio 207 verso
Kathalijn dochter Everart vanden Bogarde heeft opgedragen aan Willem Marcelis vanden
Boghard de helft van de helft van Gevart vanden Boghard, in het goed ten Bogarde" . Everard
vanden Boghard had de helft van Gevart verkregen van zijn broer Gevard van de Bogard 23
Juni 1445
Jan vanden Boghard zoon wijlen Marcelis ziet af van
vernadering.


1444-1445 Bossche Protocol folio 212
Jan en Gevart, Margriet en Geertruijt kinderen van Gerit Gerits de Spilmaker. Aert die Bruijn.
Jan Hendrix vanden Wasbergh. Jan vande Water zoon wijlen Mabelen. Hadewijck Peter
Molendijcx.


1444-1445 Bossche Protocol folio 225 verso
Beatrijs wed. van Marcelis van Doerne zoon wijlen Willem vanden Venne. Jan zoon wijlen
Marcelis van Doernen.


1444-1445 Bossche Protocol folio 226
Wijlen Yda Doerne dochter wijlen Willem van de Venne en
Aleijt, en wijlen haar zuster Kathalijn, en haar broers Jan en wijlen Marcelis. Willem
natuurlijke zoon van wijlen Yda van Doerne voorn. en van wijlen heer Thomas van
Overacker.
Jan zoon wijlen Marcelis van Doerne zoon wijlen Willem vander Venne, bezit de hoeve "
Hutsberch"


1444-1445 Bossche Protocol folio 280
Henrick Weijgerganck natuurlijke zoon wijlen Hendrik
Weggergande. Matheus Peters vander Straten van Meijel. Thomas Hendrik Mabelen, en zijn
zusters Marie en Ermgard. Jan en Henrick, zoons van wijlen Daniel Hendrik Danelss.
1444-14?? Bosse Protocollen (Fiches Smulders) R 1214
fol. 138v: Heilwich Willem Aben van Zoemeren wed. van Libert van Grotel en hun dochter
Hadewich van Grotel.


1444-1446, fol. 25. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Lambert jan Aelbrechz. van der Heze; Daniel Noey, nat. zn. van Willem van den Ghoer;
Thomas Bloex.


1444-1446, fol. 37, 29-1-1446. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Deling van de windmolen van Doerne: 1/3 voor Goyart van Ghemert. 2/3 voor Willem van
Doernen, z.w. Daniel Noyen.


1444-1446, fol. 50 vo. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Gerard en Willem (leefden in 1383), z.w. Willem van Doernen, z.w. Heer Gerard van Doerne,
Ridder, en vrouwe Margriet. Bezaten de hoeve "die Haghe Eynde" met 2 mudzaad land, een
visserij, een windmoelen en 1/3 deel in de hoeve "ter Vloet" en "ter Brake; Amelis Specier.


1444-1446, fol 50 vo. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Everart van Doernen, z.w. Gerart, z.w. Everart van Doernen, bezat den nuwenbeempt aan
gheen Haghe Eynde aan die Aa, en de helft van 8 bunder min 100 roeden akker aen dat
Vloteynde.


1444-1446, fol. 51 vo. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Peter van den Aennex, z.w. Lembert, had hoeve Loy-brugge opgedragen aan Meeus die Wael.


1444-1446, fol. 63, 1445 oktober/1446 september. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den
Bosch m.b.t. Deurne
Jan Gertsz. van der Haghe; Gherart van Doernen en zijn broer Everard.


1444-1446, fol. 78. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Marcelis van Arnt Vrient bezat 1/3 deel in de helft van de tient van Doerne; Daniel Noyen
van Doernen bezat 1/3 deel in die helft; Heer Jan van den Venne, investiet van Strijp.


1444-1446, fol. 82. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Willem Marcelis van den Boghart; Henrick jan Snabben; jan Marcelis van den Boghart.


1444-1446, fol 91 vo. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Aert die Bruyn, man van Gerart van Doernen.


1444-1446, fol. 113 vo. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Willem Noyen van Doernen, z.w. Daniel Noyen van Doernen; Jan, nat. zn van Hendrick van
Doernen; Philip van Geldrop, zn van Jan.


1444-1446, fol. 178 vo. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Jan Gerritsz. van der Rennen (zie hiervoor: jan Gertsz. van der Haghe); Aert Andries van der
Haghe; Peter Snyers; Jan Hack, nat. zn. van Aert Hack.


1444-1446, fol. 195. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Wouter, nat. zn. van Michiel Peterss, man van Amelia, dr. van Aert Nouwen; Claes Claes
Nollekes; Gerit Bliemans.


1444-1446, fol. 198 vo, 7 mei 1446. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t.
Deurne
jan, Heer van Doernen, z.w. Gerart van Doernen, verkocht t.b.v. zijn broer Gerart de hoeve
"die hove te Papenvenne".


1444-1446, fol. 224 vo. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne
Henrick Henrick Colen; Aert Everart Nouwen; Claes, nat. zn. van Claes Nollekes; Jan
Henrick Colen.


1444-1446, fol. 311 vo, 20 mei 1446. Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t.
Deurne
jonkvrouw Jut van Doernen, wed. Gerart van Doernen, had opgedragen aan Geurt, zn. van
Gerard van Doernen voornoemd haar tocht in de hoeve "die Papenvenne".


1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 131. fol. 52. blz. 98 1443/1448
Gerit Celen
heeft erflic overgegeven
Henric sijn soen
1 mander rog
ut enen stuc lants aenden eventuyn (?) (Deurne)
aengestorven van Jan Heynen Sweders (oom v. Gerit Celen)
Peter Jan Peters soens soen van Doernen
Mercelis Metten soen van Doernen
Godert Mathijs Bloex soen - schepen
Peter Machiels - schepen
(1444)


11-1-1444 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Pro absolucione Godefridi Goylonen de Doerne a sentencia excomm. pro contumacia ad
instanciam Mathie Bosman, procur. nostri fiscalis, infra annum, debet infra concil. Pasche
prox. ½ fran. Dat. 11 ian. n.5
24-1-1444 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Idem d. Henrici Creynstert presb., rect. capelle de Liesel, cum Mechtilde sua concubina, debet
in capit. Remigii prox. 1 fl. Ren. Dat. 24 ian. n.7


31-1-1444 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Pro remissione viagiorum iniunctorum Henrico vanden Molendyc alias Sevarder et Mechtildi
fil. Marcelii Buekinc apud sanctum Sanguinem de Wilsenaken et nostram Dominam de
Halle26 pro certo excessu incestus quem commisisse debuerunt, debet ipse Henr. commorans
in parochia de Doerne infra fest. Pasche prox. 4 fl. Ren.
Dat. 31 ian. n.4


24-3-1444 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 39 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Aert die Bruyn zoon van wijlen Henrick, man van Lysbeth dochter van wijlen
Gevard van Doerne, verkoopt een rente van 8½ mud rogge 's jaars aan Everard, Henrick en
Claes zoons van wijlen Gevard van Doerne.


4-4-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 208. fol. 87. blz. 146
1443/1448
Heijn Koens als gemechticht van
Willem Willems soen van der Beeck van Doernen
heeft wael betuycht in enen gebannen gedynge etc.
achtersteden jairpacht van 1 mander rog
ontbrekende aen een stuck lants (3 lopen)
gelegen tussen 2 stucken toebehoerende
de hoeven te espe (Deurne)
item aen een stuxken vlaslants dair bij gelegen
volgens schepenbrief van 1375 (des anderen daechs nae
Sente Thomas dach apostels)
Jan Willems soen van der Beeck
schepenen: W. Eijndhouts
    Aert van der Paependonck
    Floris vanden Vijfeijken
    Godart Mathijs Blox soen
    Mercelis Aert Celen soen
    Peter Machiels
    Jan Dommelman
    4 mei 1444   26
     Wilsnack in Brandenburg; Halle in België.
29-5-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 215. fol. 89v. blz. 151
1443/1448
Henric Jan Dreijcoerts soen
heeft erflic overgegeven
Corstiaen nat. zn. v. Jan zn. v. Henric Dreijcoerts
2 werven (= 2 maal) 6 lopen rog
ut sekeren erfenissen tot liessel (Deurne)
ut enen stuc lants geh. wyenput (Deurne)
voirtijds door Henric Dreycorts gecocht tegen
Diric zn. v. Willem Coeninx soen
volgens schepenbrieven van Helmond en Deurne
Floris van den Vijfeijken - schepen
Peter Machiels - schepen
29 mei 1444


19-6-1444 RA Helmond inv.nr. 220 fol. 97vo
HEYLWICH weduwe wilen GODARTS VAN DEN HOEVEL met haeren momber heeft
erflic overgegeven etc. GODART ende LUYTGARDEN haeren wittige kynder allen haer
tocht recht ende toeseggen dat sij heeft off hebben mach aen een vierdel van een stuck
beempts tot Vlierden geheiten den craenenmortel
e.z. den gotshuys van Postel + erf den H.Geest van Rixtel toebehorende
a.z. erf JANS KAEMS + mede erve
e.e. op een goet geheiten dat goet ten blickhellinge
a.e. erf LEMMENS VAN DER BRAEKEN


19-6-1444 RA Helmond inv.nr. 220 fol. 98
JAN VAN GERWEN wilen WILLEMS soen heeft erflic overgegeven etc. BRUYSTEN soen
wilen BRUYSTEN VAN DER HEZE tyen loepen rogs tsyaers die men den voirgs. JAN VAN
GERWEN schuyldich is ut enen camp lants geheiten den camp van den hoevel inder
dingbanck van Vlierden
e.z. die gemeynt van Vlierden
a.z. erfgenamen wilen EMONTS VAN DEN VENNE
e.e. erf MATTHIJS VAN DER GRAVE
a.e. die straet
welc tyen lopen JAN tegen GODART wittich soen GODART MALCUS was voirtijds
gecocht hadde.
datum ut supra


22-6-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 232. fol. 97v. blz. 159
1443/1448
Heylwich weduwe van Godart van den Hoevel
heeft erflic overgegeven
Godart + Luytgart haer kn
allen haer tocht recht ende toeseggen
aen 1/4 van een stuck beempts
geheiten den craenenmortel (Vlierden)
e.z. erf toebehoerende den goetshuys van Postel en
  erf toebehoerende de heerlicheit van Rixtel
a.z. Jan Kaems (?) + mede erven
e.e. op een goet geheiten dat goet ter blück helling (Vlierden)
a.e. Lemmen van der Braeken
voorheen van Godart van den Hoevel
Willem van Eijndhouts - schepen
Jan Dommelman      - schepen
22 juni 1444


22-6-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 233. fol. 98. blz. 160
1443/1448
Jan van Gerwen zn. v. Willem
heeft erflic overgegeven
Bruysten zn. v. Bruysten van der Heze
10 lopen rog
ut enen camp lants geheiten den camp van den hoevel (Vlierden)
e.z. die gemeijnt van Vlierden
a.z. erfg'n. v. Emont van den Venne
e.e. Mathijs van den Grave
a.e. die straet
voirtijds gecocht tegen Godart zn. v. Godart Malcus
Willem van Eijndhouts - schepen
Jan Dommelman      - schepen
22 juni 1444


23-6-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 234. fol. 98. blz. 160
1443/1448
Godart zn. v. Godart van den Hoevel
Heylwich zijn vrouw + Luytgart zijn zuster
voor Arnt en Lijsbet hun broer en zuster
hebben erflic vercocht
Bruysten zn. v. Bruysten van der Heze
1/4 van enen stuck beempts
geheiten den craenenmortel (Vlierden)
e.z. erf v. goetshuys van Postel en
  erf v.d. heerlicheit Rixtel
a.z. Jan Kaems + mede erven
e.e. dat goet te blick hellinck
a.e. Lemmen van der Braeken
grondcijns
W. Eijndhouts - schepen
Aert van der Paependonck - schepen
23 juni 1444


2-7-1444 Verzameling charters Deurne 114-I...-T.114-3-II.114
1. Wij, Hillegunt van Dinter, abdisse, ende 't ghemeyn convent des cloesters van Bynderen
der ordenen van Cystiaes, doen
2. cont aldenghenen die dese teghewerdige letteren sollen sien ofte horen lesen, dat wij
gegheven hebben ende gheven
3 Willem Janssoen van den Veld eerffeliken te pacht alsulken eerffenisse als wij hebben
liggenen in die prochie
4. ende dyngbanc van Doerren. Dat is te weten, een stuck eerffs geheiten der Nonnenecker,
gelegen ter stede ghe
5. heiten Velthovel, neven eerffenis Arts Vryns met eenre zijden gelegen ende eerffenis Jans
Bogarts, streckende
6. van der gemeynre straten opten gemeynen wech; item noch een stuck eerffs in der voers.
prochie gelegen aen
7. dat haghelcruys, neven eerffenis Gevaerts van den Seesselberch ende eerffenis Henric van
der Papendonck
8. met eenre zijden ende neven die gemeyn straet metter anderre zijden, streckende metten
enen eynde aen eerffenis
9. Pouwels Haex; item noch een stuck eerffs aen die kerck van Doerren gelegen neven
eerffenisse Jans Rutghers,
10. her Macharys natuerlix soen, bij Lutgarden Boeyarts vercreghen, metter eenre zijden ende
neven den ghe
11. meynen wech metter anderre zijden; item noch een stuck eerffs aen Ghenen Reeck
geleghen in der voers.
12. prochien, neven eerffenis Everarts van Doerren metter eenre zijden geleghen ende Jan
Jans Brunensoen metter
13. anderre zijde; item noch een stuck eerffs over den Reeck voers. geleghen in der voers.
prochie, neven eerffenis
14. Jans van Ieckendonc metter eenre zijde geleghen ende eerffenissen Phylips van Buttel
metter anderre zijde
15. geleghen; item noch een stuck eerffs geleghen affter Gerits camp van Oss in der voers.
prochien, neven eerffe-
16. nis Dyrc Roeffs metter eenre zijden gelegen ende eerffenisse Willem Everarts metter
anderre zijde geleghen; item
17. noch een stuck eerffs gelegen bij den voers. camp, geleghen al om ende al om neven
eerffenisse der eerffghena-
18. men Godevart Godeloffs. Dat is te weten, dat Willem vors. al alsulkenen sijns ende onraet
uut deser voers. eerffe-
19. nisse jaerlix gelden sal, die men met recht daer scuddich is uut te gelden; voert meer, soe
sal Willem voers. onsen
20. goedshuys gelden, te weten den meestersen van den elmissen, drie mud roggen eerffeliken
der maten van Helmont,
21. alle jaer te betalen op Onser Vrouwen Lichtmysdach, te Doerren te leveren, op den
onderpand voers.; voert, soe
22. geloeve wij, abdyss ende 't ghemeyn convent, Willemen vors. dit vors. eerve te weren op
onss ende op alle onss gode
23. boven desen onraet ende pacht voers., als men eerve sculdich is te weren. In kennisse der
waerheit, soe hebben
24. wij abdyss ende 't ghemeyn convent, onse segelen aen desen brieff doen hanghen.
Gegheven in 't jaer Onss Heren
25. dusent vierhondert veertich ende vier, des anderen daegs in julio der maent.
[in dorso:] drie mud roghen, die men tot Binderen gelt
2-7-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 236. fol. 99. blz. 162
1443/1448
Geeraert zn. v. Haengreef van den Bochs (= Bosch)
en Reijner sijn soen
hebben erflic vercocht
Willem Fissien zn. v. Jan Fissien
1 mander rog
ut enen guede geheiten tgoet te leensel (Deurne + Asten)
gelegen tot liessel
e.z. de gemeijnt van Doernen
a.z. een goet geheiten die haeseldonck toebehoerende
  den convent van Bynderen
grondcijns + 1 mud rog
Peter Machiels - schepen
Jan Dommelman - schepen
2 juli 1444


25-7-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 239. fol. 99v. blz. 163
1443/1448
Willem van den Velde van Doernen
heeft erflic vercocht
Heijn Touwers van Helmont
3 mud rog
ut enen stuc erfs geheiten der nonnenacker (Deurne)
gelegen op velthoevel (Deurne)
e.z. Aert Vrients
a.z. Jan Bagarts ((of: Bogarts?)
e.e. die gemeijn straet
a.e. opten gemeijnen wech
ut enen stuc erfs aen dat ghaeghencruys (Deurne)
e.z. Gerit van den Zeilsberch + erfg'n. v. Henric van
  der Paependonck
a.z. die gemeijn straet
e.e. Pouwels Haecks
ut enen stuc erfs aen die kerke (Deurne)
e.z. erf Jans Rutgers Heer Macharys nat. zn
a.z. den gemeijnen wech
ut enen stuc lants aen gheen reke (Deurne)
e.z. Everart van Doerne
a.z. Jan Jans sBruynen soen
fol. 100. blz. 164
ut enen stuc erfs over den reeke (Deurne)
e.z. Jan van Ieckendonc
a.z. Philip van Bottel
ut enen stuck erfs after Gerits camp van Osse
e.z. Diryck Roefs
a.z. Willem Everarts
ut enen stuc erfs bijden voirgs. camp
alomme in erf van
Guyen Goedeloefs
welc erf die voirgs. Willem voirtijds gecocht heeft
tegen den provisoeren der elmmoesen van Bynderen -
grondcijns
Willem van Eijndhouts - schepen
Aert van der Paependonck - schepen
op Sente Jacobs dach
25 juli 1444


25-7-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 240. fol. 100. blz. 164
1443/1448
Willem van den Velde
heeft erflic overgegeven
Heijn Touwers
1 mander rog
gecocht tegen Pouwels geheiten Swijsen
ut huysinge etc
volgens schepenbrief van Doerne
Willem van Eijndhouts - schepen
Aert van der Paependonck - schepen
25 juli 1444


5-9-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3794 (oud R 221) akte 3. fol. 3. blz. 6
Maes van Vosselaer (doorgehaald?) Voshoelen ende
Jan zn. v. Mercelis van den Bogart
hebben geloeft als principael schuylderen
Heilwich dr. v. Heijn Wolffs
17 gouden peters + 1 mud rog (met voorwaarden)
Vranck Peters soen
opgewonnen erfenissen inder prochie van Doernen
blijkens een weerbrief
Aert van der Paependonck - schepen
Jan Dommelman            - schepen
5 september 1444


27-10-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 174. fol. 70. blz. 123
1443/1448
Vrient Noyen nat. zn. v. Daenel Noyen soen
heeft gekendt ende gelijdt dat hij erflic schuldich is
Willem Noyen sijn brueder (ook zn. v. Daenel)
12 mud rog Bossche maat
die hi geloeft heeft Gerit Celen t.b.v.
Willem Noyen voirs
ut enen huyse etc. te velthovel (Deurne)
e.z. erf toebehoerende den convent van Bynderen
a.z. die gemeijn straet
ut enen 1/2 buynre beempts in aerenbroeck (Deurne)
ut eenre rillen beempts in gheen strupt (of: striipt?) (Deurne)
ut enen 1/2 buynre beempts after die ecker (Deurne)
ut 3 mud rog ut 2 stucken lants inden wienekamp (Deurne)
ut 2 mud rog ut onderpanden te velthoevel (Deurne)
toebehorende Goyken Raecter (?)
ut II lopen rog ut onderpanden te velthoevel (Deurne)
toebehorende Symon Velthovels soen
ut enen stuc lants in die kommerstraet
Willem van Eijndhouts      - schepen
Florens van den Vijfeijken - schepen
op Sinte Symon ende Juden avont
27 oktober 1444


11-11-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 248. fol. 105v. blz. 169
1443/1448
Willem, Jan, Willem, Gerit en Emont kn. v. Emont van der
Straten van Doernen
Mabelien dr. v. Emont vr. v. Gerit Jan Hertoegen soen
hebben erflic vercocht
Arnt Gerit Swerts soen man v. Haedewich dr. v. Emont
3 mander rog
ut huysinge etc. te Doerne
e.z. Diric Maes
a.z. Dierck die Kelner
e.e. die gemeijn straet
a.e. aen die gemeijn acker (Deurne)
enen stuc lants geh. den groet acker (Deurne)
e.z. Bruysten Copijs
a.z. Andries van den Zeijlsberch
e.e. den gemeijnen wech
ut enen stuc beempts geh. die strijpt (Deurne)
e.z. Jan van der Heggen
a.z. die gemeijnt
e.e. Jan van den Waeter
fol. 106. blz. 170
grondcijns + 4 1/2 + 2 lopen rog
W. Eijndhouts - schepen
Aert van der Paependonck - schepen
op Sente Mertens dach
11 november 1444


11-11-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 249. fol. 106. blz. 170
1443/1448
De kinderen van Emont van der Straten van Doernen (akte 248)
hebben erflic gevest
Arnt zn. v. Gerit Swerts soen en man v. Haedewich
3 mander rog
als voer der voirgs. Haedewygen kijnsgedeelt
W. Eijndhouts - schepen
Aert van der Paependonck - schepen
11 november 1444


27-11-1444 1444-1445 Bossche Protocol folio 21
Hijlleke dochter wijlen Jan van Dijes..kijt wed. van Goijart vander Heijden. Amelis Jan
Mauwarts. Jan zoon wijlen Jan Oedens nat. zoon wijlen heer Dirk van Haenwijck priester.
Hijlke heeft opgedragen aan Jan 9/10 in een huis, schuur, hof aangelag, groot een half
mudzaad op die Vreecwijk; en een lopense land aldaar EZ tussen de H. Geest... Deckers en
tussen het erf van de kinderen wijlen Willem van de Heijden.
AZ tussen het erf Willem van Beeck en het erf van Maria
Schezers. AZ tussen het erfgoed Cintia van de Kolt
overgedragen aan Jan zoon van Jan genaamd...... natuurlijke zoon wijlen heer Dirk van
Haenwijck priester


7-12-1444 Documentatie L. Boeije
Dirk van Hetgenhuijsen voorzaat van de gedeputeerde in het grensconflict Gemert versus
Helmond/Aerle/Beek en Rixtel (Bakel?) had de betreffende contracieuze Peel verkregen van
Philips van Bourgondie.


13-12-1444 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3793 (oud R 220) akte 187. fol. 76v. blz. 131
1443/1448
Everit + Aert zn. v. Peter Everits
hebben geloeft als principael schulderen
Anne nat. dr. v. Willem Gerits Sweerts soen
X gulden peters I oirt min + 4 lopen rog
(met voorwaarden)
onderpand:
een stuck lants ter stede te vreeckwijck (Deurne)
e.z. Peter Everits
a.z. Gerit Jans sHertogen soen
Herman Eijcman - schepen
Jan van Gerwen - schepen
13 december 1444


1445-1446 Bossche Protocol folio 21
Jan van Bruheze bezat de hoeve Ter Vloet.


1445-1446 Bossche Protocol folio 22 verso
Jan van Bruheze bezat de hoeven Ter Widen in de parochie van Doerne.


1445-1446 Bossche Protocol folio 25
Aert Everat Nouwens. Jan Corstiaan van Houbraken. Hendrik Hendrik Colen. Lambert
Corstiaans van Doernen. Lambert Jan Aelbrecht vander Heze. Daniel Noeij natuurlijke zoon
wijlen Willem vanden Ghoer. Thomas Blocx.


1445-1446 Bossche Protocol folio 40
Jan Marcelis vander Boghart. Hendrik Everarts vander Boghaert. Willem Marcelis vanden
Boghaert.


1445-1446 Bossche Protocol folio 44 verso
Peter die Beircker zoon wijlen Jan die Beircker, man van Kathalijn Jan vanden Boghart. Heer
Marcelis Janss vanden Boghart.


1445-1446 Bossche Protocol folio 50 verso
Gevart en Willem (leefden in 1383) zoons van wijlen Willem van Doerne zoon wijlen Gevard
van Doerne, ridder, en Margriet.
Bezaten de hoeve die Hageijnde met 2 mudzaad land en een
visserij en een windmolen ect. en 1/3 deel in de hoeven ter Vloet en ter Brake. Everart van
Doerne zoon wijlen Gevart zoon wijlen Everart van Doernen. bezit den Nuwenbeempt aan
Gheen Haghe eijnden aan die Aa, en de helft van 8 bunder, 100 roeden akker aan dat
Vloteijnde.


1445-1446 Bossche Protocol folio 51 verso
Jonkvrouw Margriet dochter wijlen Meeus die Wael krijgt bij een deling van vaders
goederen de hoeve Loij Brugge. Peter vanden Arennest zoon wijlen Lambert had die hoeve
opgedragen aan Meeus die Wael.


1445-1446 Bossche Protocol folio 55
Jan Gerrits vander Rennen. Jan Hacken natuurlijke zoon wijlen Aert Hacken. Pacht uit land "
Pluijmkensloe aan de Zeilberch.
Jan Willems vander Nedervenne.


1445-1456 Bossche Protocol folio 61
Gerit Jan des Hertoghen. Wijlen Jonker Jan van Berlaer heer van Helmond en Keersbech.
Jonker Jan van Cortenbach heer van Helmond.


1445-1446 Bossche Protocol folio 63
Jan Gerits vander Venne. Everats Aerts vander Haghen. Gevart van Doerne, en zijn broer
Everard.


1445-1446 Bossche Protocol folio 71
Jan zoon wijlen Gerit Lambert de Vleeshouwer. Pauwels Keteleer zoon Jan Nuens de man
van Luijtgard Gerit Lambert de vleeshouwer. Jan Jans van Varlaer en Jan Hubrecht Osman
hadden van Gerit Lamberts, de vleeshouwer dood voor 1446 in erfpacht gekregen de hoeve
'tgoet ten Cleijnen Bottel. in de parochie van Doerne. en een hoeve in Mierlo op 't Hout. bij
de hoeve die Langdonc. om 9 mud rog Helmondse maat op lichtmisse


1445-1446 Bossche Protocol folio 78
Willem, Aert en Floris zoons van wijlen Daniel Noij van
Doerne. Aert, Daniel, Jan en Gerit zoons van wijlen Marcelis zoon wijlen Arnt Vrient. Jan
van Stakenborch zoon wijlen Jan Monix. Marcelis zoon wijlen Arnt Vrient bezat 1/3 deel in
de helft van de tiend van Doerne. Daniel Noijen van Doernen bezat ook 1/3 deel in die helft.
Heer Jan vanden Perre investiet van Strijp.


1445-1446 Bossche Protocol folio 82
Willem Marcelis vander Boghard. Hendrik Jan Snabben. Jan Marcelis vander Boghaert.


1445-1446 Bossche Protocol folio 84 verso
Willem Henrick 'sDeckers. Hendrik Jan Snabben. Jan Marcelis vanden Boghard


1445-1446 Bossche Protocol folio 85
Jan die Smijt zoon wijlen Hendrik Smeeds van Doerne, man van Margriet de jonge dochter
Jan die Reijn. Willem natuurlijke zoon wijlen Gevart van Doerne. Willem natuurlijke zoon
wijlen Gevart van Doerne man van Margriet de oude, dochter wijlen Jan die Reijn.


1445-1446 Bossche Protocol folio 85 verso
Lambert Jan van Leijssel.


1445-1446 Bossche Protocol folio 99 verso
Willem Noijen van Doerne doet t.b.v. Goijart van Ghemert afstand van de windmolen van
Doerne en van een beemd van wijlen Ghevart van Doerne Willems. Uit Arenbroec en van een
stuk beemd van wijlen Ghevart op die Eesschen bij Mijlheze


1445-1446 Bossche Protocol folio 113 verso
Willem Noijen van Doerne zoon wijlen Daniel Noijen van
Doernen. Jan natuurlijke zoon van Hendrik van Doernen. Philip van Geldrop zoon wijlen Jan.
Jacob die Cuper zoon wijlen Gielis die Cuper.


1445-1446 Bossche Protocol folio 114 verso
Jan van Bruheze bezat 't goed ter Weijden.


1445-1446 Bossche Protocol folio 115
Goijart van Ghemert verhuurt voor 6 jaar vanaf St.aan Jan Robbijns de jonge zoon wijlen Jan.
Aert Weijlaert zoon wijlen Gerit en Thomas Marcelis van Vosholen de windmolen van
Doernen. om 50 mud rog en een mud Helmondse maat ¼ op St. Andries ¼ op Aswoendag. ¼
Pinsteren. en ¼ St Jansonthoofding?


1445-1446 Bossche Protocol folio 115 verso
Daniel vander Weghesceiden


1445-1446 Bossche Protocol folio 119
Jan Hacken natuurlijke zoon wijlen Aert Hacken. Jan de jonge zoon wijlen Hendrick Danels


1445-1446 Bossche Protocol folio 162
Everart en Aert zoons van Peter Everarts van Doernen.


1445-1446 Bossche Protocol folio 178 verso
Jan Geritss vander Rennen. Aert Andries vander Haghen. Peter Snijders. Jan Hack natuurlijke
zoon wijlen Aert Hack.


1445-1446 Bossche Protocol folio 183 verso
Goijart van Ghemert. Claes van Meijel. wijlen Aert van Doerne.


1445-1446 Bossche Protocol folio 195
Wouter natuurlijke zoon wijlen Michiel Peterss man van Amelia dochter Aert Nouwen. Claes
Claes Nollekens. Gerit Blieman.


1445-1456 Bossche Protocol folio 200
Lambert natuurlijke zoon wijlen Lambert natuurlijke zoon wijlen Lambert van Liessel. Jan
Scoeman zoon wijlen Willem Scoeman.


1445-1456 Bossche Protocol folio 200 verso
Lambert natuurlijke zoon wijlen Lambert van Liessel. Jacob Jacob Loijens van Bergulen.


1445-1456 Bossche Protocol folio 223
Claes natuurlijke zoon wijlen Nollekens. Jan natuurlijke zoon wijlen Aert Hacken. Jacob
natuurlijke zoon wijlen Gerrit van Elten.


1445-1446 Bossche Protocol folio 223
Oho Knuijt zoon wijlen Henrick Knuijts. Jan Willem Scoemans weduwnaar van Lijsbet
Hendrik Mutsarts.


1445-1446 Bossche Protocol folio 224 verso
Henrick Henrick Colen. Aert Everart Nouwen. Claes natuurlijke zoon wijlen Claes
Nollekens. Jan Henrick Colen.


1445-1446 Bossche Protocol folio 266
Philips Jans van Geldrop. Jan Henrick Pelgroms. Heer Wouter natuurlijke zoon van Jan van
Beke priester.


1445-1446 Bossche Protocol folio 270
Sijmon zoon wijlen Jan Jans die Brouwer. en zijn schoonbroer . Lucas van Eijcke natuurlijke
zoon wijlen Gerrit van Eijcke en Lijsbet. En Willem Gentss die Yoede man van Lijsbet de
jonge.
Wijlen Jan Friesen. Aert Peters van den Hoevel van Rijcstel. Jan natuurlijke zoon wijlen Aert
Hack.


1445-1446 Bossche Protocol folio 340 verso
Jan heer van Doerne. Willem Noijen zoon wijlen Daniel Noijen.


19-1-1445 Verzameling Charters Deurne T 191
1. Notum sit universis quod cum Arnoldus dictus eyckman filius quondam Theoderici
    Moge het aan iedereen bekend zijn, nadat dan Arnoldus genaamd Eyckman, zoon van
wijlen Theodericus
2. prebuisset et exhibuisset patentes dentes (?) quos suos proprios esse dicebat nobis ad hoc
    had aangeboden en uitgeleverd de openbare sleutels (?) die hij zijn eigendom noemde
aan ons hiertoe
3. aptis ad redimendum e jure proximitatis et quitandum novum decimas partes domus horrei
    geschikt, om te pachten uit hoofde van nabijheid (verwantschap) en te kwiteren negen
tienden gedeelten van het huis, van de korenschuur
4. cum suis fundis ac orti et hereditatum sibi coadiacentum sitorur in parochia de doer-
    met de grond en van de tuin en de voor hen nabijgelegen erfdelen gelegen in de
parochie van Deur-
5. nen ad locum dictum die vreycwyck item unius lopinate terre vel circiter sive ibidem
    ns op een plaats genoemd "die Vreycwijk", hetzelfde van een stuk grond ook ongeveer
daar gelegen,
6. supportatas Johanni dicto van der beeck a Johanne filio quondam Johannis dicti oeden
    Overdragen aan Johannes genaamd van der Beeck door Johannes zoon van wijlen
Johannes genaamd Oeden-
7. soen. Et cum deinde dictus Johannes van der beeck in hoc cedens dicto Arnoldo palam
recog-
    soen. En toen dan genoemde Johannes van der Beeck hierin afstand doende voor
genoemde Arnoldus openlijk had er-
8. novisset eundum jus redemptoris e jure proximitatis in primissis habere pront in litteris
    kent dat dezelfde het reeht van pachter uit hoofde van nabijheid in het voorgaande had
voor zover in brieven
9. scabinorum de buscoducis super hoc confectis plenius continetur constitutus igitur coram
    van de schepenen van 's-Hertogenbosch hierover samengesteld volledig staat vervat.
Aangestelde dus in tegenwoordigheid van
10. scabinis infrascriptis dictus arnoldus totum jus redemptoris e jure proximitatis
    de schepenen ondergeschreven genoemde Arnoldus heeft het gehele recht van pachter
uit hoofde van nabijheid
17. quod ipse in premissis assecutum habuit legitime et hereditarie supportavit dicto Johanni
    dat hij in het voorgaande had verworven wettig en erfelijk overgedragen aan
genoemde Johannes
12. van der beeck et effestucandum resignavit modo in talibus conseto. Testes inter-
    van der Beeck en overgegeven met het recht van opzegging op een in dergelijke zaken
gebruikelijke wijze. Als getuigen waren aan-
13. fuerunt scabini in buscoducis godefridus scifaer (?) goeswinus toelnic (?) datum
    wezig de schepenen in 's-Hertogenbosch Godefridus Scifaer (?) en Goeswinus Toelnic
(?) gegeven
14. decina nona die mensis januarij anno domini millesimo
    de negentiende dag van de maand januari in het jaar des heren duizend vierhonderd
15. quadragesimo quinto.
    vijf en veertig (1445)


28-1-1445 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 7
JAN nat. soen wilen RUTTEN HEER KERIS (?) soens heeft erflic vercocht etc. ARNDE
VAN DER HOEVEN soen wilen HUBRECHT VAN DER HOEVEN een mander rogs tsiaers
erfpachts dat hij hem geloeft heeft te gelden ut eenen stuc lants inder dingbanck van Vlierden
ter stede geheiten op berschot
e.z. ANDRIES HEYNEN NAUWES soen
a.z. GODARTS VAN DER BERSCOT
e.e. GODART EYCMANS
a.e. JANS VAN DEN NUWENHUYS


3-2-1445 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3794 (oud R 221) akte 8. fol. 7. blz. 9
Henric zn. v. Godart Carpers
Mercelis Kyevits man v. Jutten dr. v. Godart Carpers
hebben overgegeven
Jan zn. v. Henric Prumen soen en Margriet zijn zuster
6 lopen rog
ut enen huyse + camp lants inder prochie van Doernen
e.z. Gertruyt Nesen dochter
a.z. die gemeijn straet
voirtijds gecocht van Art van den Loe
volgens een schepenbrief van Rode
Jan Berbyers - schepen
Herman Eijckman - schepen
3 februari 1445


9-2-1445 Stadsarchief inv nr 4809 (Oud: OA Helmond inv.1490) akte 147a Coll HB
Latijne in duytssche
Joffrouw Margriet, dochter van Henric van Brouhese, weduwe van Bertout die Louw,
competerende een pacht van 11 lopen rogge, welke pacht Arnt soon Gielen Robben geloeft
heeft te betalen aan Bertout die Louw en te Beek te leveren, uit een huis, erf en hof en een
stuk land in de parochie van Beek, e.z. Dirc Mostaert, a.z. Anssem soon Jan Anssems, e.e. de
gemene straat, a.e. voorheen Jan Wolpherts nu Arnt Noyen. Wettelijk getransporteerd aan
Rutger van Arckel ten behoeve van Jan, Dirc, Adam en Goyart, broers, Hadewich en
Margriet, gezusters, kinderen van juffrouw Margriet en Bertout. Schepenen van 's-
Hertogenbosch: Arnt van Vlaederacken en Goort Schilder. Negensten dach der maent van
februario 1445


9-2-1445 Stadsarchief inv nr 4809 (Oud: OA Helmond inv.1490) akte 147a Coll HB
Jouffrouw Margriet dochter van Henric van Brouwheze, weduwe van Bertout die Louw,
competerende in een pacht van 11 lopen roggen, welke pacht Arnt soon Gielisens Robben
geloeft heeft te betalen aan Bertout die Louw uit huis etc. in de parochie van Beek, heeft deze
getransporteerd aan Rutger van Arckel ten behoeve van Jan, Dirc, Adam en Goort, broers en
hadewich en Margriet, gezusters, kinderen van jouffrouw Margriet en Bertout, hebben zij
wettelijk getransporteerd aan Goyaert Boetmeer. Schepenen van 's-Hertogenbosch: Arnt van
Vlaederacken en Goyaert Schilder.
[in dorso:] Beeck xi vaten rogghe, brieven van Jan Beck van xi ende xii vaten roggen
[onder nr. 147d dezelfde akte in het latijn]


2-6-1445 1445-1446 Bossche Protocol folio 90
Aert zoon Peter zoon wijlen Everart Guetgezel. tussen het erfgoed Aert vande Donschot EZ
tussen Gevard zoon wijlen Jan Deckers AZ strekkende van Grueenwegh tot aan de weduwe
van de voorn. Aert zoon van wijlen Peter heeft verkocht Amelis Jan Mauwaerts.


3-8-1445 RANB nr 273R Duitse Orde Vught, regesten, 1334 - 1564 regest 97
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Theodericus zoon van
Willelmus genaamd van den Fellenoert heeft overgedragen aan Lambertus van
Doernen zoon van Christianus voor de Tafel van de Heilige Geest van Vught een stuk land
gelegen in de parochie van Vught-Sint-Lambertus. Schepenen van 's-Hertogenbosch:
Rudolphus Loviis en Amelius van den Hoevel. 1445 augustus 3


19-8-1445 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3794 (oud R 221) akte 81. fol. 30v. blz. 47
Die heilichgeestmeesteren van Helmont
met raede der scepenen, gesworenen en gueder knapen
hebben erflic verpacht
Diric zn. v. Roef van der Berren
een stuxken lants op gheen berren (Deurne)
e.z. Haengreef zn. v. Godert Goedeloefs
a.z. Willem Evarts
e.e. Diric zn. v. Maes vander Beerrum
a.e. Claes Kraekelarts
voer 4 lopen rog
Art van der Paependonc - schepen
Art Snoex            - schepen
19 augustus 1445
6-9-1445 Bossch prot. 1444 okt - 1445 sept fol. 231
Marselis die Cremer zoon van wijlen Jonc die Cremer verkoopt aan zijn zoon Henrick een
huis, schuur, bakhuis en hof, groot een lopense, op Lielaer.


28-9-1445 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Idem d. Henrici Creyenstert commorantis in Doerne, cum sua famula, debet infra capit.
Pasche prox. 1 fl. Ren. Dat. 28 sept. n.3


4-11-1445 Recht. Arch. Helmond nr. 221 fol. 36 vs
Willem soen wilen Henric Danels, wittich man van Lijsbetten, wittige dochter wilen
Bruystens van den Scoetacker, heeft erflic verpacht Bruysten soen wilen des voirs. Bruystens
van den Scoetecker een huys, hofstat ende hof met synen toebehoerten binnen den goide ende
hove ter Heze,
item dat sevende deel van enen hove, e.z. Gherit Bernyers, a.z. erf Bruystens dairt aff gedeylt
is
item dat sevende deel van enen stuc erfs metten houtwas dair op staende, e.z. Hogart soen
wilen Bruystens van der Heze, a.z. erf des pechters voirs.
item een stuc lants ter stede geheiten in Gheen Harde, e.z.e.e. Hogart voirs., a.z. aen die
gemeyn acker, a.e. Gherut Bernyers
item een stuc beemts geheiten den Creyenbeemt, e.z. erf des pechters, a.z. erf Lambrecht van
der Brake, e.e. Lambrecht van Loen, a.e. die gemeynt aldair,
alle gelegen inden gericht van Vlyerden ter stede geheiten bynnen der Heze. Chijns van de
grond en drie mud rogs erfpachts.


4-11-1445 Recht. Arch. Helmond nr. 221 fol. 37
Willem voirs. heeft erflic verpacht Hogarde sijnen swager soen wilen Bruystens van der Heze
een stuc lants, e.z. Bruysten Hogarts brueder, a.z. Gherit Bernyers, e.e. erf wilen Gherit
Weylarts, a.z. aen de gemeynt
item een stuc beempts ter stede geheiten in den Bocht, b.z. erf des pechters, e.e. op een
waterloep, a.e. erf spechters voirs., gelegen in den gericht van Vlyerden bynnen der Heze.


4-11-1445 Recht. Arch. Helmond nr. 221 fol. 37 vs
Hochart soen wilen Bruystens van den Scoetecker heeft geloeft als principael sculder op hem
ende op allen sijn goet Willem soen wilen Henric Danels xxxii gulden peters ende 1 mud
rogs.


19-11-1445 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 39 Vincent van
Doerne en zijn voorouders.
Den Bosch. Everard van Doerne zoon van wijlen Gevard doet afstand van al zijn
leengoederen ten behoeve van zijn broer Gevard.


19-11-1445 1445-1446 Bossche Protocol folio 15 verso
Everart van Doerne zoon wijlen Gevard doet t.b.v. zijn broer Gevart afstand van alle
leengoederen, waarin hun vader Gevart sterf


19-11-1445 Bossche Protocollen, Gem. Arch. den Bosch m.b.t. Deurne fol. 15 vo
Everart van Doernen, z.w. Gerard, deed t.b.v. zijn broer Gerard afstand van alle leengoederen
waarin hun vader Gerard stierf; Gerard van Doernen, z.w. Gerart, deed afstand van t.b.v. zijn
broer Everart van der Haghe van alle erven in Doerne waarin hun vader Gerard stierf


..-12-1445 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 42vo
JAN BERCMANS wittich man HEILWIGEN dochter wilen BRUYSTENS VAN DER
HEZE heeft overgegeven etc. JANNE soen wilen WILLEMS VAN DER DYELSCOT een
mander rogs erfpachts dwelc hij als momber sijns wijfs jairlix geldende heeft ut enen huyse
schueren met haeren hofsteden ende erf dair aen gelegen
e.z. erf der kynder wilen GODARTS HENRIC SWIJSEN soen
item ut enen stuc lants geheiten dat nuwelant
ut enen stuc lants geheiten uylkensmeer
ut enen stuc beempts voer aestappen gelegen
ut enen beemde opt goer gelegen
alle deze onderpande inden gericht van Vlyerden ende ARNT soen wilen ARTS
MERSMANS dit mander rogs erfpachts voirs. der voirgs. HEILWIGEN dair erflic ut sculdich
was.
des vierde dach nae den heilighen Kersdach 1445


..-12-1445 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 42vo
JAN soen wilen WILLEMS VAN DEN DYELSCOT heeft geloeft als principael sculder
JANNE BERCMANS xxii loepen rogs te betalen - item noch sess loepen rogs ende xvi
gulden peters
datum ut supra


1446-1447 Bossche Protocol folio 15 verso
Thomas van Voshoelen zoon wijlen Marcelis. Daniel Daniels vander Wegenscheiden.


1446-1447 Bossche Protocol folio 58
Heilwich Daniel Jan Oden. Mathijs Peter Pegge.


1446-1447 Bossche Protocol folio 68
Daniel Noijen van Doerne verhuurt aan heer IJewaan die Mol ridder heer van Doerne voor 6
jaar, 2 klampen grote tiend.
1 Bogartvort 2 Vloijacker rijdende tegen andere klampen.

1446-1447 Bossche Protocol folio 88
Daniele Danielss vander Wegensceiden. Thomas Marcelis van Voshalen. Aert Vrient van
Doerne. Jan Marcelis v d Bogart. Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Noeij van Doerne
zoon wijlen Noeij van Doerne.
1446-1447 Bossche Protocol folio 168
Jan van Bladel vleeshouwer.


1446-1447 Bossche Protocol folio 174 verso
Jan Henrix vande Wasberg. Henrick en Gerit natuurlijke zonen van wijlen Jan van
Nuwenhuijs en Mabelia van Rennen. heer IJewaan die Moll, ridder, heer van Doerne.


1446-1447 Bossche Protocol folio 175
Jan Goossen van Berlaer. Henrick Everart van Doerne man van Jonkr. Christijn.


1446-1447 Bossche Protocol folio 186
Franck natuurlijke zoon wijlen Peter Esp. Jacop Gieliens Cuper. Amelis Stevensteen zoon
Amelis Speciers. heer IJewaan Moll, ridder, heer van Doerne.


1446-1447 Bossche Protocol folio 189
Jan Claes Jans van Uden. Everart van Doerne. Gobel Pegge.
Gijsbert van Vlochoven. Lambert Claas Jan van Uden.
Daniel, Ghijsbert en Kathelijn kinderen van Daniel Roesmont. Dirk van Gerwen man van
Beatrijs dochter Daniel Roesmont. Jan van de Zijdewijndenr natuurlijke zoon Jan van de
Zijdewijnde, pacht uit het goet ter Vloet.


1446-1447 Bossche Protocol folio 189 verso
Andries Lambert Claes Jan van Uden. Jan, Claes, zoons van wijlen Willem die Gudde. Gerit
Lambert Claes van Uden.


1446-1447 Bossche Protocol folio 194
Peter Reijner vander Merenvoert de oude, en de jongen. Henrick Everart van Doerne.


1446-1447 Bossche Protocol folio 199
Hendrick die Smijt zoon wijlen Henrick Deckers. Aert Gerit Weijlarts. Goijart schoonvader
van Dirk Moedel. Jan Jan
Mauwarts.


1446-1447 Bossche Protocol folio 200
de uitvoerders van het testament van wijlen Jofvr. Margriet dochter wijlen Meus die Wall.
Peter van de Arennest. de Tafel van de H.Geest in Den Bosch. Jan van de Scaut bezat de
hoeve Loijbruggen.


1446-1447 Bossche Protocol folio 229 verso
Daniel Willem Daniels van Vlierden.


1446-1447 Bossche Protocol folio 237
die hoeve ter Vloet vroeger van Jan van Bruheze.


1446-1447 Bossche Protocol folio 243 verso
Marcelis Kievit man van Jut dochter van Goijart Karper.
Lambert Lamberts van Loen de jonge. Peter zoon wijlen Pelgrom.
Willem Jan Scerpen. Ida Lijssen. Willem van Meijl. de kinderen van wijlen Lijsken Ghenen.
Marten zoon wijlen Dirck die Coninck.


1446-1447 Bossche Protocol folio 249 verso
Hubert Willem Zewouts, en zijn natuurlijke dochter Heilwich, verwekt uit Aleit Peter die
Decker. Peter Roeijmonts.


1446-1447 Bossche Protocol folio 255 verso
Marcelis Kievit man van Jut dochter wijle Goijart Kerper.
Jan Jacob Kuijlmans. Aert Vonderman.


1446-1447 Bossche Protocol folio 318
Gevart vander Leensel zoon wijlen Reijneer Haengreve vande Leensel bezit 1/8 deel in 't goet
te Leensel.


1446-1447 Bossche Protocol folio 319
Jan Marcelis vande Boghart. Jan die Reijn. Willem Marcelis van de Bogart.


1446-1447 Bossche Protocol folio 327
Aert Noijen van Doerne ziet af van vernadering van de
windmolen van Doerne van een beemd int Arenbroek en van een wei op die Eesselen bij
Mijlheze ten behoeve van Goijart van Ghemert. Willem Noijen van Doerne had afstand
daarvan gedaan ten behoeve van Goijart van Ghemert


1446-1447 Bossche Protocol folio 333 verso R1218
Johannes van Doerne zoon van wijlen Henricus, man en wettige voogd zo als hij zij Margriet
zijn vrouw dochter van wijlen Johan die Reijn. Heeft hij in pacht gegeven, de helft de aan
hem toebehorende in drie stukken land gelegen in de parochie van Doerne gelegen tussen het
goed Th...? Roefs a.z.de gemeijne grond. Strekkende van het goed van de erfgenam van
wijlen Godefridus Goedeloef tot aan de gemeijne grond.
tweede goed tussen het goed Gerard van Os en tussen goed van bij de hoeve geheten ( Guet
Tespe ) strekkende van goed van de erfgenamen wijlen Godefridus Godeloefs tot goed van
Henricus zoon van wijlen Mauwers derde goed tussen het goed van Hendrik van de Beke en
Peter Molens aan en kant en tussen het goed van Godefridus Snabben en Johannes zijn broer
en kinderen.
Strekkende van het goed Hendrick van de Beke tot goed van de erfgenamen wijlen Peter
Peggen. Heeft hij in pacht gegeven Jan die R..? de zoon van Johannes die Reijn.


1446-1447 Bossche Protocol folio 339 R1218
Bruijsten zoon wijlen Mercelis Koecks belooft te betalen Amelis zoon wijlen Jan Mauwarts
een pacht van 6 mud rog
Bossche maat, te leveren in Den Bossch. uit huis, erf en hof
in Doeren op Vreecwijc tussen de gemeijnte : Peter Molendijcs
de gemeijnte (2x) en uit al zijn goederen.
-------------------------
Lambert de jonge zoon wijlen Lambert van Loen 1/7 van
't frieze beemt in Doerne in Gheen Arenbroeck. Tussen Reijner
van de Merenvoirt en Goijart Snabben en Henrick Mauwarts
en de erfgenamen wijlen Gerard van Doerne en gemeijnte.
verkoopt hij aan Amelis zoon wijlen Jan Mauwarts last ½ oude grote hertog van Brabant.
-------------------------
Lambert van Doerne zoon Christiaan ziet van vernadering af
-------------------------
Christiaan natuurlijke zoon wijlen Arnt zoon wijlen Christaan
van de Mortel, van dat 1/7 deel ten behoeve van Amelis
voornoemd, doet hij afstand.


1446-1447 Bossche Protocol folio 340
Marcelis Lamberts van Emmelheze man van Conegant Marcelis Stoppe van Doerne. Engel de
vrouw van Hendrik Hendrik van Bovenroede, en haar dochters Bessel, Heilwig, Lijsbet,
Engel, Beel, en Margriet. En haar zonen Mathijs en Henrick.
Henrick Jan Godevaerts.


1446-1447 Bossche Protocol folio 360
Jacob Cuper zoon wijlen Gielis. Willem Noeij van Doerne. Marcelis Peters van de
Doseldonc.


1446 dinsdag na Pinksteren Recht. Arch. Helmond nr. 221 fol. 70
Aelbrecht soen wilen Gherits van den Kerchoven, wittich man ende momber Aleyten sijns
wijfs, dochter wilen Bruystens van den Scoetecker, heeft erflic verpacht Hogarde sijnen
swager, soen wilen des voirs. Hruystens, die helft van een sevende gedeelt van een hove
geheiten den Wermmoeshof inden gericht van Vlyerden ter stede geheiten ter Heze, e.z. erf
Bruysten soen wilen Bruysten voirs., a.z. alomme in erf des pechters voirs.
item die helft van enen stuc lants oick ter Heze gelegen neven erf Bruysten soen wilen
Bruysten voirs. dat hij van den voirs. Aelbrecht vercregen heeft, e.z. erf Noykens van den
Goer, a.z. erf Hogarts voirs. a.e. erf Bruystens voirs.
item die helft van enen houtwas metten gronde oick ter Heze, e.z. erf des voirs. Hogarts, a.z.
erf Bruystens voirs. e.e. idem a.e. aen die gemeynt aldair.
item een sevende gedeelt van eenre erfenissen welc gedeelt oick ter stede voirs. geheiten ter
Heze gelegen is voer des missen aldair als hij seijde
als van den voirs. Hogart pechter te hebben te bruyken ende te besigen voer ende omme een
vierdel van enen auden groten tsijns die men voer met recht dair ut sculdich is te gelden ende
voert voer ende omme sess loepen rogs den voirs. Aelbrechten van den voirs. Hogarden te
gelden jairlix ende te betalen.


1446 dinsdag na Pinksteren Recht. Arch. Helmond nr. 221 fol. 70 vs
Aelbrecht soen wilen Gherits van den Kerchove heeft erflic verpacht Bruysten synen swager
soen wilen Bruystens van den Scoetacker die helft van een sevende gedeelt van enen stuc
hoefs geheiten den Wermmoeshof inden gericht van Vlierden ter stede geheiten ter Heze, e.z.
erf Hogarts Brusytens brueder dat een wedergedeelt dair aff is, a.z. erf des selfs Bruysten
item die helft van enen stuc lants welc helft gelegen is e.z. erf des pechters voirs. totter
gemeynte toe, a.z. erf Hogarts voirs. ende des voirs. Bruystens, voer ende omme een vierdel
van enen auden groten tsijns ende sess loepen rogs erfpachts.


1446 Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 – 1795 BHIC 272 inv.nr. 1093 regest nr
274. Raiscop was rector kerk van Bakel. De kerk van Bakel kan, volgens L.H.C. Schutjes,
Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, deel III, bladzijde 178, gelden als de ecclesia
matrix van de kerken van Deurne, Liessel, Milheze, Gemert en Vlierden. De kerken van
Bakel en Deurne waren verenigd onder één rectoraat, de persona de Baeckel et Doirne. Van
dit personaat bezat de abdij van Echternach de collatierechten. Tot de congruë portie van deze
rector behoorden tevens de tienden van Milheze. Toen in 1437 Gemert werd afgescheiden
van parochie van Bakel en Deurne, werd tegelijk de nieuwe kerk in Gemert tot parochiekerk
verheven. De landcommandeur van Oudenbiezen kreeg, als heer van Gemert, het
patronaatsrecht kerk van Gemert in leen van de abt van Echternach tegen een jaarlijks te
betalen recognitiecijns.


4-1-1446 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3794 (oud R 221) akte 132. fol. 43v. blz. 74
Mathijs nat. zn. v. Wijnric van der Heijen
heeft erflic vercocht
Willem zn. v. Henric Gryeten soen
12 mud rogge
ut enen huyse schuren etc. tot Doerne
e.z. Claes van Meijel
a.z. die straet
e.e. Willem nat. zn. v. Gheefarts van Doernen
a.e. die straet
Arnt Snoex    - schepen
Peter Stippelmans - schepen
4 januari 1446


10-1-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 43vo
JAN soen wilen JANNES OEDEN soen was heeft erflic vercocht PETEREN ART
MACHIELS soen drie mander rogs die hij hem geloeft heeft te betaelen ende te Helmont
onder dat klochuys te leveren uyt goederen onder Doernen +
item noch ut enen stuck groeswerden inden gericht van Vlierden
e.z. LOEDEWYCHS VAN DEN NUWENHUYS
a.z. erf behorende totten goede ende hoeven tespe
e.e. erf WILLEM COLEN soen was
a.e. op die aa
item noch ut vier loepensaet lants met enen huyze ende schuere dair op staende tot Vlierden
gelegen
e.z. erf JANS PELGRONS
a.z. erf der erfgenamen wilen WILLEMS VAN DEN VENNE
e.e. after aen erf JAN wilen HEYNEN DANELS
a.e. voer aen die straet
item noch ut enen zestersaet lants tot Vlierden
e.z. DIRIX VAN BOTTEL
a.z. erf AELBRECHS VAN DEN KERCKHOFF


10-1-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 46vo
RENER VAN DEN RAVENACKER heeft erflic vercocht JAN VAN GERWEN soen
WILLEMS VAN GERWEN drie mander rogs erfpachts die hij hem geloeft heeft te gelden
ende tot Vlierden te leveren ut enen ecker lants geheiten den breembossch inder prochie van
Doernen ende int gericht van Vlierden
e.z. erf REYNERS vercoepers
a.z. den gemeynen wech aldair
e.e. DIRIX VAN DEN SCOETACKER
item noch ut enen acker lants ter stede voirs. geheiten dat borgelken
e.z. REYNERS vercoepers
a.z. den selven gemeynen wech
streckende van den voirgs. acker lants geheiten den breembosch totten erve behoerende totten
cloester van bynderen.


10-1-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 46vo
Een losse acte - dezelfde acte als die zojuist beschreven is, maar nu in de vorm van een
schepenbrief, eindigend:
gegeven inden jair ons Heeren doemen screeff duysent vierhondert ende sess en veertich thien
daghen in januario.
Het handschrift is overigens duidelijk anders dan dat van de protocolacte!

19-1-1446 1445-1456 Bossche Protocol folio 28 R1216
Jan zoon wijlen Jan Oeden soen nat. zoon wijlen heer Dirk van Haenwijck priester aan Jan
van der Beeck zoon Henrick die Decker 9/10 deel in huis schuur hof en aangelag op die
Vreecwijck


29-1-1446 1445-1446 Bossche Protocol folio 37 verso
Goijart van Ghemert verhuurt voor 6 jaar vanaf lichtmis
aanstaande, aan Jan de jonge zoon van Jan Robijnss van Asten en Aert Gerits Weijlart 1/3
deel in de windmolen van Doerne om 19 mud rog, Helmondse maat half op 15 Aug. en half
op Lichtmisse, dit 1/3 deel was vroeger van Aert Willems van Doerne.
15-2-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 48vo
JAN naturlic soen wilen RUTTEN HEER KERIS heeft erflic vercocht ARNDE soen wilen
HUBRECHT VAN DEN HOEVEN een stuc eeussels tot Vlyerden ter stede geheiten tot
aestappen
e.z. erf BRUYSTENS VAN DEN HEZE
a.z. die straet
e.e. erf ANDRIES HEYNEN NAUWES soen
a.e. aen die gemeynt
xi loepen rogs is men dair voer met recht sculdich te gelden.


15-2-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 48vo
JAN naturlic soen ut supra heeft erflic vercocht ARNDE voirs. twe loepen rogs die hij hem
geloeft heeft te betalen ende tot Vlyerden te leveren ut enen stuc lants geheiten den
berrickacker
e.z. GODART BOX
a.z. die straet
e.e. GODART BOX
a.e. erf svercoepers
Belast met sheren chijns van den grond + vier mud rogs die men sculdich is te gelden.
datum ut supra


29-2-1446 1445-1446 Bossche Protocol folio 37
Deling van de windmolen van Doerne 1/3 voor Goijart van
Ghemert 2/3 voor Willem van Doerne zoon wijlen Daniel Noijen


20-3-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 54vo
ART soen wilen GODARTS VAN DEN HOEVEL ende LIJSBETHT sijn zuster hebben
erflic vercocht BRUYSTEN soen wilen BRUYSTENS VAN DEN SCOETACKER allen haer
recht ende gedeelt dat hen toekomen ende verstorven is van den voirs. GODART VAN DEN
HOVEL ende van HEILWIGEN haere moeder als van een stuc beempts geheiten den
cranenmortel inder dingbanc van Vlierden
e.z. erf sJONCKEREN VAN WEESMALEN
a.z. sgoetshuys van Postel
e.e. erf JANNES VAN DEN HUDSBERCH dairt tegen rydende is en erf BRUYSTEN VAN
DER CRUYS
a.e. aen erf toebehoerende den goide ten blichellinc


20-3-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 55
ARNT soen wilen GODARTS VAN DEN HOEVEL, LUYTGART ende LYSBETH sijn
zusterren hebben erflic vercocht KERSTKEN soen wilen WILLEM EYCMANS allen
alsulken erflike guede also hen toekomen ende verstorven sijn van den voirs. wilen GODART
haren vader ende HEILWIGEN haer moeder also van enen goede geheiten tgoet ten hoevel
met haren recht ende gedeelt van enen stuc lants geheiten den huysacker dair in, utgenimmen
haer recht dat sij hadden van enen stuc beemts geheiten den cranenmortel welc gedeelt sij
voer vercocht hadden.
20-3-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 55
PETER soen wilen GODARTS VAN DEN HOEVEL heeft erflic vercocht ARNDE
LUYTGARDEN ende LYSBETTEN kynder wilen GODARTS des voirs. PETERS brueder
was een stuc lants inden gericht van Vlierden alomme in erf BOLLEN COLEN
item een huys hofstat ende hof metter erfnis dair aen gelegen
e.z. BOLLEN voirs.
e.e. idem
a.e. voert aen die straet
item een stuxken lants inder dingbanc voirs. alomme in erfnis BOLLEN COLEN.
Belast met sheren tsijns van den gronde ende vier loepen rogs die men dair ut sculdich is te
gelden.
datum ut supra


20-3-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 55
GODART soen wilen GODARTS GODARTS soens VAN DEN HOEVEL LUYTGART
ende LYSBETH sijn zusteren hebben geloeft als principael sculderen PETEREN haeren oem
dat sij die vier loepen rogs erfpachts die men uten voirs. drie stucken lants ends ut meer
andere erfnisse sculdich is te gelden.
datum ut supra


28-3-1446 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 39 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. Ghevard van Doerne doet afstand ten behoeve van zijn broer Everard van alle
feodale en allodiale goederen die Everard nu bezit, met uitzondering van zijn deel in de
goederen die Claes van Doerne zal nalaten.


28-3-1446 1445-1446 Bossche Protocol folio 64 verso
Ghevart van Doerne doet t.b.v. zijn broer Everart afstand van alle feudale, censuale en
allodiale erven en goederen die Everart nu bezit. Behalve Gevarts deel in goederen waarin
Claes van Doeren sterven zal.


5-4-1446 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3794 (oud R 221) akte 217. fol. 67. blz. 114
Jan zn. v. Jan Kemmers
heeft overgegeven
Willem van der Beeck
een stuc lants een half lopensaet
in prochghi van Doerren
e.z. autaer behoerende den goede te esp
a.z. Jans kn. v. Bruheze
e.e. Art Beenen (?)
a.e. Willem (de koper)
grondcijns
Willem van Eijndhouts - schepen
Herman Eijcman     - schepen
5 april 1446


7-4-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 57vo
JAN VAN DER DIELSCOT heeft wael betuycht met scepenlitteren van Helmont dat hem die
richter van Helmont een pant gelevert heeft als voer sijnen aftersteden pacht van enen mander
rogge die hem ontbrekende was aen een huys schuer met haeren hofsteden tot Vlierden,dat
wilen ART ARTS SMERMANS soens soen plach toe te behoeren ende aen erfnis dair bij
gelegen
e.z. erfnis den erfgenamen wilen GODARTS HENRICS SWIJSEN soen
a.z. een straet toebehoerende den HEER VAN RIXTEL
item aen een stuck lants tot Vlierden geheiten dat nuwelant
e.z. erf dat WILLEMS BRASSEN + kynderen was
a.z. de kynderen DIRIX CREMERS ende der kynderen wilen EMONTS VAN DEN VEN
item aen een stuck lants tot Vlierden geheiten uilkensmeer
e.z. de kynderen wilen EMONTS voirs.
a.z. erf JANS VAN DEN NUWENHUYS
item aen een stuck eeussels voer aestappen tot Vlierden
e.z. erf BRUYSTENS VAN DER HEZE
a.z. die straet tot aestappen waert
item ut enen beemde tot Vlierden opt goer.
Schepenbrief van 14.7.1427


9-4-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 58vo
GOESSWIJN STAMELART als voer sijn tocht,MACHIELS soen DIRIX VAN DEN
SCOETACKER als wittich man ende momber BEATRIES sijns wijfs dochter des voirgs.
GOESSWIJNS met haeren momber ende ALEIT oeck dochter des voirgs. GOESSWIJNS
welc BEATRIES ende ALEIT
uten enen beemt inder prochie van Doernen die den voirgs. GOESSWIJN ende sijnen
kynderen nae deilingen van recht toebehoert als sij seiden + die guede die in den prochien van
Doernen ende inder gericht van Vlierden gelegen sijn off vonden moegen worden etc.


9-4-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 59
REYNER VAN DEN RAVENACKER soen wilen ARTS VAN DEN RAVENACKER heeft
erflic overgegeven etc. GOESSWIJN geheiten STAMELAERT als voer sijn tocht MACHIEL
soen DIRIX VAN DEN SCOETACKER ontfaenen als wittich man ende mombair
BEATRIES sijns wijfs dochter des voirgs. GOESSWIJNS ends tot behoeff ALEITEN den
voirgs. BEATRIES zuyster als totten erflicheyt allen sijn recht ende gedeelt dat hij heeft off
in enigen manieren hebben mach aen allen alsulken erfelike guede als hem toekomen ende
aenverstorven sijn van doiden des voirgs. wilen ARTS VAN DEN RAVENACKER sijns
vaeder was te Aerle, Lieshout en Doernen.
datum ut supra


9-4-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 59
REYNER VAN DEN RAVENACKER heeft erflic vercocht etc. GOESSWIJN geheiten
STAMKEN tot synre behoeff als tot synen toehten ende tot behoeff BEATRIES ende ALEIT
sijn wittige kynderen die hij had bij LYSBETTEN dochter wilen ANTS VAN
RAVENACKER sijn wijf was als totter erflicheyt drie mud. rogs erfpachts die hij hem
geloeft heeft te gelden ende te betaelen ende tot Vlierden te leveren
ut enen stuck beempts geheiten den boekel inder dingbanck van Vlierden
e.z. JAR HEYNEN DAENELS soen
a.z. erf JANS VAN DEN HAENACKER
streckende van den gemeynen ackeren tot opten gemeynen straeten loepende van dair tot in
die raeckt.
item ut enen stuck beempts met enen stuxken lants dair aen gelegen inder dyngbanck van
Vlierden geheiten den duypt ende dat cruysstuxken
e.z. DENYS VAN DEN SCOETECKER ende JAN MERCELIS soen VAN DEN
HUDTSBERCH
a.z. erf JANS VAN DEN HAENACKER, LUCAS BRUYSTEN AELBRECHS soen ende erf
toebehoerende den convent van bynderen streckende van den erve des convents van bynderen
voirs. ende DIRIX VAN DEN SCOETACKER totter gemeynen straeten toe aldair
item noch ut enen beemde geheiten den poyerbeemt inder voirs. dingbanck
e.z. JANS HEYNEN DAENELS soen
a.z. erf des vercoepers
streckende van den erve JANS HEYNEN DAENELS soen ende JANS SPILMEKERS totten
erve HENRIX VAN DER LYNDEN CORSTEN LUYTKENS ende DIRIX VAN BOTTEL
ende synen kynderen.
Belast met grondchijns + erfpacht van 3 mud rog.


1-5-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 67
WILLEM naturlic soen GERIT SWERTS heeft vercocht etc. HENRIC TOUWER 1 mander
rogs erfpachts ut enen stuc lants geheyten dat lanc nulant
e.z. GERIT BERNIERS
a.z. TIJS PECS met meer erfnis [bedoeld PEGS? hb]
e.e. WILLEN PIEC
a.e. erf der kynderen VAN DEN VEN
inder prochie van Doernen ende inder dingbanc van Vlierden.


7-5-1446 1445-1446 Bossche Protocol folio 198 verso
Jan, heer van Doerne zoon wijlen Gevart van Doerne verkoopt aan een t.b.v. zijn broer Gevart
de hoeve te Papenvenne


11-5-1446 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Idem d. Ioh. de Oerle offic. in Bakel et Doerne cum sua, debet infra Remigii prox. 2 fl. Ren.
Dat. 11 maii. n.4
Idem d. Ioh. Walteri, rect. vicarii de Bakel et Doerne, cum sua, debet infra Remigii prox. 2 fl.
Ren. Dat. 11 maii. n.5


13-5-1446 "De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek" door G. Bannenberg en A.
Frencken (Nijmegen, 1970)
Pro absolucione Henrici de Molendyc commorantis in parochia de Doerne a sentencia
excommun. pro recognito ad instanciam vicarii infra annum, debet infra Remigii prox. ½ fl.
Ren. Dat. 13 maii. n.2


15-5-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 64vo
CORSTIAEN, PETER, MERCELIS ende JAN kynder wilen JAN TERLYNX van den iersten
bedde ende JAN GODERT HANNEN soen als wittich man ende momber KATHELYNEN
sijns wijfs, HILLE ende MARGRIET dochteren JANS TERLINX vanden selven bedede
hebben gesamenderhant erflic vercocht etc. HENRICKEN VAN BRUHEZE een huys hofstat
ende hoff met enen stuc lants dair aen int gericht van Vlierden op die beersdonck
e.z. ARTS VAN DEN BEERSDONCK
a.z. JANS VAN DEN BEERSDONCK
e.e. den gemeynen waeterlaet
a.e. die gemeynt
item een stuck lants int voirgs. gericht inden groeten acker
e.z. des coopers voirs.
a.z. erf der erfgenamen wilen JANS HEEZEMANS
streckende van erve JANS VAN DEN BEERSDONCK totten gemeyne straete
item een stuck lants in die braeke gelegen
e.z. JANS VAN DER BEERSDONCK
a.z. DIRIX VAN DER BEERSDONCK
item twe stuxken lants op die beersdonck voirgs. opten langen acker gelegen dam die
erfgenamen wilen JANS VAN BEECK een stuxken lants tusschen beiden liggende hebben
item een stuxken groesen indie afterste eeusel after die braeke
e.z. JANS VAN DER BEERSDONCK
a.z. erf der erfgenamen JAN HEESMANS
item een stuck groesen in dat vorste eeusel op die voirgs. beersdonck
e.z. erf der erfgenamen wilen JAN HEEZEMANS
a.z. CLAES VAN DER BEERSDONCK
item twe stucken heitvels op die beersdonck in die hoeve gelyc die tsaemen metten voirgs.
erfenissen voirtijds van der voirgs. vercooperen ouderen met haeren mede erven van der
hoeven tot beersdonck gedeilt sijn ende den voirgs. vercoeperen van haeren vaeder ende
moeder toekomen ende aenverstorven sijn.
Belast met grondchijns.


15-5-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 66
HENRICK VAN BRUHEZE heeft geloeft als principael schuylder JAN soen wilen JAN
TERLYNX MERCELIS ende MARGRIETEN synen zuysteren lx gouden peters ende twe
mud rogs onder hen gelyc te deilen te betaelen van onsen vrouwen lichtmis dach naest
comende over een jair off die werde der selven peters in anderen gueden gelden.
datum ut supra


19-5-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 66 vo
REYNER soen wilen ARTS VAN DEN RAVENACKER heeft overgegeven etc.
LAMBRECHT soen wilen LAMBRECHT HELLINX tot synre behoef als tot synen tochten
ende tot behoef YDEN sijns dochter die hij heeft bij LUYTGERDEN synen wyve als tot haer
erflicheyt acht loepen rogs erfpachts ende twee loepen rogs erfpachts den maten van Doernen
te gelden ende te betaelen welken erfpacht voirs. die voirs. REYNER van LUCAS
BRUYSTEN AELBRECHS soen ende die selve LUCAS voert die twe loepen rogs erfpachts
van PETEREN soen JAN TAELMANS voirtijds gecocht ende vercregen hadde enes men
jairlix sculdich was te gelden ut enen huyse metter hofstat ende erfenisse dair bij ende aen
gelegen inden gericht van Vlierden bij ghenen ravenacker
e.z. REYNERS voirs.
a.z. die gemeyn straet
item ut een stuc lants den horststreep
e.z. REYNERS voirs.
a.z. WILLEM HEYNEN
item die viii loepen rogs hadde die voirgs. LUCAS vercregen van JANNE soen wilen JANS
VAN DER DONSCOT ende die men jairlix sculdich is te gelden ut enen huyse metter hofstat
ende erf dair bij ende aen gelegen bij ghenen ravenacker
e.z. REYNER VAN DEN RAVENECKER
a.z. die gemeyn straet
item ut enen stuc lants den horststreep geheiten die BRUYSTEN AELBRECHS soen was
gelyc scepenlitteren van Helmont ende van Doerren dair op gemaect volkomeliken inhauden
etc.


19-5-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 66vo
WILLEM soen wilen GODARTS VAN DEN HOEVEL heeft geloeft als principael sculder
REYNER VAN DEN RAVENACKER xxvi gulden peters ende 1 ort van enen peter oft die
werde dair aff ende x loepon rogs met ii hoenre te betalen op ons vrouwen lichtmis dach naest
komende.
datum ut supra


19-5-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 67vo
MARGRIET naturlike dochter wilen ARTS VAN DOERNEN die die selve ART natuerlic
vercregen hadde van LYSBETTEN dochter wilen HILLEGONDEN CLUNCKEN ends met
haer MAES naturlic soen wilen GHERITS VAN ELTEN haer wittige man ende momboir
hebben erflic vercocht REYNEREN VAN DEN RAVENACKER sess mud rogs tsiaers
erfpachts die sij hem geloeft hebben te betalen ut huys hofstat ende hof inden gericht van
Vlyerden
e.z. REYNERS voirs. + erf JAN VAN DEN HAENACKER
a.z. die straet aldair
item ut enen stuc lants
e.z. erf JANS VAN DEN HAENECKER
a.z. erf JANS RICHTERS
e.e. erf LEMMEN HELLINX
a.e. opten gemeynen wech aldair
Belast met ii [..] den gebueren ende i aude moerken tsijns ends vii lopen rogs erfpachts die
men dair voer met recht ut sculdich is te gelden.
littera der MAES


20-5-1446 1445-1446 Bossche Protocol folio 311 verso
Jonkvrouw Jut van Doerne weduwe van Gevart van Doerne heeft opgedragen aan Gevart
zoon wijlen Gevart van Doerne, voorn. haar tocht in de hoeve die Papenvenne
7-6-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 70
AELBRECHT soen wilen GHERITS VAN DEN KERCHOVEN wittich man ende momber
ALEYTEN sijns wijfs dochter wilen BRUYSTENS VAN DEN SCOETECKER heeft erflic
verpacht HOGARDE sijnen swager soen wilen des voirs. Bruystens, die helft van een
sevende gedeelt van enen hove geheiten den wermmoeshof inden gericht van Vlyerden ter
stede geheiten ter heze
e.z. er BRUYSTEN soen wilen BRUYSTEN voirs.
a.z. alomme in erf des pechters voirs.
item die helft van enen stuc lants oick ter heze gelegen neven erf BRUYSTEN soen wilen
BRUYSTEN voirs. dat hij van den voirs. AELBRECHT vercregen heeft
e.z. erf NOYKENS VAN DEN GOER
a.z. erf BRUYSTENS voirs.
a.z. erf HOGARTS voirs.
item die helft van enen houtwas metten gronde oick ter heze
e.z. erf des voirs. HOGARTS
a.z. erf BRUYSTENS voirs.
e.e. idem
a.e. aen die gemeynt aldair
item een sevende gedeelt van eenre erfenissen welc gedeelt oick ter stede voirs. geheiten ter
heze gelegen is voer der missen aldair als hij seijde
als van den voirs. HOGART pechter te hebben te bruyken ende te besigen voer ende omme
een vierdel van enen auden groten tsijns die men voer met recht dair ut sculdich is te gelden
ende voert voer ende omme sess loepen rogs den voirs. ARLBRECHTEN van den voirs.
HOGARDEN te gelden jairlix ends te betalen.
des dynsdags in die pinxtdage 1446


7-6-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 70 vo
AELBRECHT soen wilen GHERITS VAN DEN KERCHOVE heeft erflic verpacht
BRUYSTEN synen swager soen wilen BRUYSTENS VAN DEN SCOETACKER die helft
van een sevende gedeelt van enen stuc hoefs geheiten den wermmoeshof inden gericht van
Vlierden ter stede geheiten ter heze
e.z. erf HOGARTS BRUYSTENS brueder dat een wedergedeelt dair aff is
a.z. erf des selfs BRUYSTEN
item die helft van enen stuc lants welc helft gelegen is
e.z. erf des pechters voirs, totter gemeynte toe
a.z. erf HOGARTS voirs, ende des voirs. BRUYSTENS
voer ende omme een vierdel van enen auden groten tsijns ends sess loepen rogs erfpachts.
datum ut supra


19-6-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 73vo
LOEDEWYCH JANS soen VAN DEN NUWENHUYS heeft erflic vercocht etc. JANNEN
VAN GERWEN WILLEMS soen was een mud rogs erfpachts dat hij hem geloeft heeft te
gelden ende te betaelen ende opten ondenpande te leveren ut enen guede ende hoven geheiten
die hoeve ter berscot inder dyngbanc van Vlierden met allen ende enen iegelyken
toebehoerten den selver hoeven te weten huyssingen hoeveyngen lande beemde eusselinge
heiden gelyc hij die voirtijds tegen die erfgenamen wilen ARTS VAN DER BEERSDONCK
ende tegen WILLEM BRAS gecocht ende vercregen heeft.
Tsijns van de grend + v mud rogs erfpacht.


21-6-1446 1445-1446 Bossche Protocol folio 91 verso
Aert die Bruijn man van Lijsbeth dochter Gevart van Doernen. Wijlen Gerit Gerit Spilmaker,
en zijn kinderen Jan, Gerit, Gevart, Margriet en Geertruijt. Jan Hendricx vanden Wasberch,
en Jan vanden Water zoon wijlen Aert Mabelen delen land die Honsbonk


7-9-1446 RA Helmond inv.nr. 221 fol. 84
JAN soen wilen HEYNEN DANELS die outste heeft overgegeven etc. JAN VAN DEN
WATER tot behoef der tafelen sheylichs gheests ends der ARMEN TOT DOERNEN die
helft van enen beemde geheiten den corten beemt int gericht van Vlierden
e.z. erf wilen HEREN DIRICS ROEVERS ridders
a.z. erf der erfgenamen wilen TRUYEN geheiten VAN VECHEL welc helft die voirs. JAN
voirtijds met meer erfenissen gecocht ende vercregen hadde van ARNDE wilen JANS soen
geheiten HERINC VAN HEYENBRAKEN van GOESWIJN JAN GOESWIJNS soen
JANNE DEN SMET gelyc scepenlitteren van Doeren als hij seide volkomeliken inhauden
ende begrypen.


13-9-1446 Archief van de Tafel van de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch, Regesten van
Oorkonden, deel 9, door Dr. A.C.M. Kappelhof
tiende in Son
goed Ter Wijden in Deurne


24-9-1446 RANB nr 273R Duitse Orde Vught, regesten, 1334 - 1564 regest 98
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Petrus genaamd Cnoden zoon
van Arnoldus genaamd Cnoden heeft overgedragen aan Lambertus van Doernen
voor de Tafel van de Heilige Geest van Vught een erfpacht van 2 sester rogge
gevestigd op 1 sester zaad land gelegen in de parochie van Vught-Sint-Petrus
genaamd "op Scoenvelt". Schepenen van 's-Hertogenbosch: Arnoldus zoon van
Giselbertus en Gerardus van Vladeracken 1446 september 24


..-10-1446 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
[vgl. inventaris Duitse Orde (RANB 272) inv.nr. 1374. Verklaring voor schepenen van
Deurne van Hendrik, zoon van Jan Smeets van den Eeckhoff, inzake de betaling van Aernt
Vrient ten behoeve van het altaar van Sint-Antonius in Veldheuvel van een jaarlijkse erfpacht
van 3 malder rogge, gevestigd op een erf aan de Commerstraat in de parochie Deurne, 1446 1
charter; pk]
1446
Wij Dirck Maes, Peter Snijders, Ghevaert van den Zeijlberg, Gherit Vijnen, Hendrik
Mauwerts, Jan die Bruijn ende Jan van Ieckendonk, scepen in Doerren doen condt
eneijgelicke dat voer ons coemen is Hendrick wittige soen Jans Smeets vanden Eeckhof ende
lijdt ende kendt dat hij schuldich is te ghelden Aernt Vrient, natuerlicken soen Daenel Noijen
tot behoef Sinte Anthoniijs autaer tot Velthoevel ghelegen, drie manders rogs erffpachts der
maeten van Helmont, welck drie mander rogs erfpachts des voers. maeten Hendrick voers.
den voersc. autaer gheloeft heeft te betalen allen jaer op onservrouwen lichtmis dach
purificationis vijt enen stuck erfs aen de commerstr. ghelegen inder parochie van Doerren
ghelegen neven erfenis Jans Haezen metter eenre sijde, ende neven erfnis Haedewighen
Moelendijks metter andere sijden, streckende vander ghemeijnre straete op dat ghemeijn
waeterlaet als hij seijde ende welck stuck erfs Henrick voers. erflick gecocht heeft teghen
Aernt Vrient voers. gheloevende Henrick voers. als principael schulder op hem ende op allen
sijn goet dit onderpant voers. te vrijen erflic ende te weren als voer dese drie mander erfrogs
voers. in deser vurwaarde ocht saeck wert dat Sinte Anthonijs Autaer voers. afgeleicht woerd
ende eghene voertgane en had, soe sal Henrick voers. die drie mander rogs erfpachts vijt den
voers. onderpand allen jaer opte selve dach den heijligen geest betaelen tot behoef der armen
menschen tot Doerne. Sonder argulist beseghelt metten ghemeijn zeghel ons schependomps
van Doerren, gegeven int jaer ons Heeren duijsentvierhondertensesenveertich des
vierendeveertichste27 daighs Octobris der maent.


..-10-1446 - ..-9-1447 Bossch prot. fol. 261 vs.
Michiel die Cremer man van Aertken dochter wijlen Goossen Hoeyft - Jan Peterss. vanden
Heesacker van Maerres - Michiel nat.zoon van Michiel die Cremer


20-12-1446 Verzameling Charters Deurne 25-I.40.T.25-89-II.24
1. Wij, Peter Verdijsseldonck, Thijs van Bergelen, Jan Verhoven, Jan Colen, Jan Vleminck,
2. Henric van Oustaden ende Merselys Willems, scepenen in Asten doen cont enyegeliken dat
3. voere ons comen is Maes Geldens soen was ende heeft erfliken vercoft Dyrcken Willems
4. soen Verheyden was een mander rogs tsjaers erfpachs der maten van Asten alle jaer
5. te gelden erfliken ende te betalen op Onser Vrouwen Lichtmisdach uut enen sestersche
6. lands, dat geheiten is den Haeck ende gelegen is tot Omel in der prochien van Asten
tuschen
7. erfenis Maes, des vercopers voirs., aen d'een side ende erfenis Merselys Willems aen
d'ander
8. side, streckende metten enen eynde aen den gemeynnen wech ende metten anderen
9. aen erfenis Jan Colen, ais hij seyde. Voert heeft geloeft Maes, die vercoper voirs., op hem
10. ende op alle sijn goet Dyrc, den coper voirs., dat voirs. mander rogs erfpachs in dat
11. voirs. onderpandt te vryen erfliken ende te weren van allen anderen voercommer die daer
12. in weer, uutgenomen des heren cijns van den gronde, Ende geloeft noch voert dat voirs.
13. onderpandt altoes goet ende wael duegende te maken als voere dat voirs. mander rogs
14. erfpachs op hem ende op alle sijn goet. Besegelt metten gemeynnen segel ons scepen-
15. doms van Asten. Gegeven in 't jaer Ons Heren dusent vierhondert ende sesenveertich,
tweyntich dage
15. mensis decembri.
[in dorso aantekeningen in verschiliend handschrift:]
- (D)irc Verheiden
- Asten
 20-12-1446
 verkoop van een malder rogs
27 marge: waarschijnlijk een schrijffout
27-12-1446 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 1. fol. 1
LAMBRECHT ende GERIT wittige kynder wilen DIRIX DIRIX soen VAN DEN
RYPELSBERCH van Vlierden ende GODART soen wilen MERCELIS VAN DER
BEERSDONCK als wittich man ende mombair ALEITEN sijns wijfs dochter des voirs. wilen
DIRIX VAN DEN RYPELSBERCH hebben erflic gedeilt in drieen delen allen alsulken
erflike guede als hen toecomen ende aengestorven sijn vanden voirgs. wilen DIRICKEN
haeren vaeder was ende van LUYTGERDEN haer moeder wilen GERITS SWERTS dochter
was -
Alsoe dat den voirgs. LAMBRECHTEN te deel gevallen is ende erflic hebben sal voer sijn
derdegedeelt enen camp inder dingbanck van Vlierden gelegen geheiten den abbendonksche
camp die wilen die voirgs. DIRICK tegen ANDRIES HEYNEN NAUWES soen die een helft
ende dander helft tegen die kynder wilen GERITS SWERTS voirtijds gecocht ende vercregen
heeft als sij seiden
item een stuck erfs tot Vlierden gelegen geheiten dat derdeel van der braken gelyc dat den
voirgs. wilen DIRICKEN haeren vaeder dat een gedeelt dair aff voirtijdts toecomen ende
aenverstorven is als mombair sijns wijfs voirs. vanden voirgs wilen GERIT DEN WERT ende
dander tegen die voirgs. kynder wilen GERITS SWERTS voirtijdts gecocht ende vercregen
had als sij seiden
item een stuck lants tot Vlierden op die espen gelegen geheiten die halve espen dat die voirgs.
wilen DIRCK haer vaeder voirtijdts tegen ANDRIES NAWS ende tegen die kynder wilen
GERITS SWERTS gecocht ende vercregen hadde als sij seiden
item een stuck erfs tot Vlierden gelegen geheiten den hovelacker dat die voirgs. wilen
DIRICK haer vaeder tegen die voirgs. kynder wilen GERITS SWERTS gecocht ende
vercregen hadde
item een stuck erfs tot Vlierden aen gheen vloet gelegen geheiten dat cleyn stuck
item die helft van eenen stuck beempts inder dyngbanck van Baekel ten stede geheiten after
die cruyscot gelegen dair GODART sijn zwaeger voirs. die ander helft aff heeft
item dat derdeel van enen stuc groeswerden geheiten die knaependonc inder voirgs.
dyngbanck van Vlierden gelegen dair GERIT sijn brueder ende GODART sijn zwaeger voirs.
die andere twe derdelen aff hebben
item noch een huys met eenre hofstat tot Vlierden gelegen geheiten dat nuwe huys
Ende GERIT voirs. sal erflic hebben voer sijn derde gedeelt enen camp lants tot Vlierden
gelegen bij dat oude huyze neven die voirgs. hofstat toebehorende den voirgs.
LAMBRECHTEN
item twe stucken lants tot Vlierden op die hoege acker gelegen
item een stuck lants neven erf REYNERS VAN DEN RAVENACKER gelegen item noch
een stuck lants op gheen espen gelegen
item noch een stuck lants oick op gheen espen gelegen
item die helft van enen stuc lants op gheen espen gelegen te weten die helft die gelegen is
neven erfnis GODERTS VAN DER BERSCOT
item omtrent L roden lants (= 50) gelegen op gheen hoge braken gelegen neven
BRUYSTENS soen (?) VAN DER HEZE
item noch dat derdeel van den hogen braken langs neven die L roeden lants gelegen
item een stuc erfs aen gheen vloet gelegen dat comen is van BRUYSTEN VAN DER CRUYS
item dat oude huys metten cleynen hoefken gelyc dat aldair gepeelt ende getekent is
item dat derdeel van enen stuck groeswerden geheiten die knapendonck dair LAMBRECH
sijn brueder ende GODART sijn zwaeger voirss. die ander twe derdedelen aff hebben gelyc
alle dese erfnisse voirs. inder dingbanck van Vlierden als sij seiden gelegen sijn
item een zillen beempts tot Helmont opten goergrave gelegen
Ende GODART sal als mombair sijns wijfs voirs. erflic hebben voer sijn gedeelt enen camp
lants tot Vlierden gelegen after geerlynden utgenommen die hofstat toebehoerende totten
nuwen huyze dat LAMBRECHT voirs. heeft ende noch utgenommen twe appelboem den
voirs. LAMBRECHTEN tot sijnen profit die appel dair aff te bruyken
item een stuc erfs geheiten dat sterp gelegen tot Vlierden aen gheen venneken
item een stuc lants geheiten dat clo(e)tken tot Vlierden gelegen item een stuc lants geheiten
den tomacker tot Vlierden gelegen
item dat derdeel vanden stuck lants op die hoege brake gelegen te weten als die L roeden dair
aff gedeilt sijn die GERIT voirs. heeft te weten dat middelste derdeel
item een stuck lants geheiten dat groet stuck gelegen aen gheen vloet tot Vlierden
item dat vijftedeel van enen beemde geheiten den poederbeemt
item noch die helft van enen stuck beempts inder dyngbanck van Bakel ten stede after die
cruyschot gelegen dair LAMBRECHT voirs. die ander helft aff heeft gelyc allen dese voirss.
erfnisse ten steden voirss. gelegen ende den voirgs. DIRICKEN VAN DEN RYPELSBERCH
haeren vaeder toebehoerende waeren als sij seiden.
Ende vertegen etc.
Gelovende dese erfdeylinge tvertyden ende allen saeken voirs. ewelic vast ende stedich te
houden ende allen kommer van haeren wegen elc den anderen wesende aff te doen op hen etc.
met alsulker voirwerden toe gedaen dat elc van hen jairlix ende erflic gelden ende betalen sal
alsulken gewoenlyken kommer ende onraet alsmen ut sijnen gedeelt voirs. erflic schuyldich is
te gelden ende off naemaels op enighe der gedeelden voirs. enigen ongewoenlyken commer
ende onrait vonden worde dat sij dien elc den anderen sullen helpen dragen ende betaelen in
alre tijt ende oick dat die voirgs. GERIT jairlix ende erflic alsulken mud rogs erfpachts
alsmen utten knapendonck erflic schuyldich is te gelden op die schoudaegen dair aff alsoe
gelden ende verbueten sal ut synen derdeel dat die voirgs. LAMBRECHT ende GODERT
ende haer gedeelten dair aff quit ende ongehouden sullen wesen tot ewigen daegen.
Testis W. Eyndhouts ende Peter Stippelmans
datum op sente Jansdach in die kersdaegen anno xlvi (1446)


27-12-1446 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 1. fol. 2 vo
GODART VAN DER BEERSDONC als wittich man ende mombair ALEITEN sijns wijfs
dochter wilen DIRIX VAN DEN RYPELSBERCH van Vlierden heeft erflic vercocht
LAMBRECHTEN ende GERIT synen zwaegeren wittiche kynder des voirgs. wilen DIRIX
VAN DEN RYPELSBERCH acht loepen rogs erfpachts der maeten van Helmont die hij hen
geloeft heeft te gelden ende te betaelen allen jaeren op onsen vrouwen lichtmis dach alste dat
die ierste pachdach wesen sal van onzen vrouwen lichtmis dach naest komende over een jair
utten derdendeel van enen stuc groesweyden tot Vlierden in die knapendonc gelegen
e.z. erf des convents van bynderen
a.z. erf LAMBRECHT HELLINX
e.e. op die aa
a.e. aen erf des voirs. convents van bynderen
Belast met tsijns van den gronde ende noch een mud rogs erfpachts datmen uutten helen stuc
erfs erflic schuyldich is te gelden.
datum ut supra


1447-1448 Bossche Protocol folio 4
Thomas Willems van Haemvelt heeft opgedragen aan heer Aert die Rover zoon van Jan die
Rover zoon wijlen Jan die Rover,
ridder. Thomas Willems van Haemvelt had die hoeve Leensel in erfpacht gekregen van
Reijner Gevart Haengreve van Den Bosch.


1447-1448 Bossche Protocol folio 8 verso
Henrick Jan Heijmans man van Hillegart Goijart Goijart van Bijstervelt. Lambert zoon wijlen
Aert van Loen zoon wijlen Lambert van Helmont.


1447-1448 Bossche Protocol folio 16
Jan Amelis van Milheze. Jan van Bruheze.


1447-1448 Bossche Protocol folio 33
Daniel Noijen zoon wijlen Willem Noijen van Doerne. Peter Hendrick Deckers.


1447-1448 Bossche Protocol folio 53 verso
Jan die Vijscher zoon wijlen Peter die Vijscher. Laurens en Agnes kinderen van wijlen
Goijart die Wijse. Henrick Henrick Mutsarts, kremer.


1447-1448 Bossche Protocol folio 69
Dirk Jan van Gerwen.


1447-1448 Bossche Protocol folio 103 verso
Hap Smoeren zoon wijlen Hap Smoeren man van Aleit Willem
Daniels van Vlierden. Margriet van de Leensel, dochter wijlen Reijneer Haengreve.


1447-1448 Bossche Protocol folio 152 verso
Aelbert Gijben van Meijl. Jan Jan van de Cleijne Heijtracken
erven in die Cleijn Heijtrake.


1447-1448 Bossche Protocol folio 175 verso
Jan Hack natuurlijke zoon wijlen Aert Hack. Aert Rover vanden Poirten.


1447-1448 Bossche Protocol folio 206 verso
Hendrik Loijen zoon wijlen Willem Loijen natuurlijke zoon wijlen Mr. Jacop Groij. Dirk van
Stratum man van Lucia dochter Willem Loijen voorn. Willem van Doerne bezat en
windmolen. heer Willem van Doerne kapitel deken in Eijndhoven. Jan van Doerne Gevaert
van Doerne. Peter Jan Dircx. Aert Goiart
Thijs. Wilen Gevart van Doerne en zijn broer Aert van Doerne.
Roelof van Dijnters man van Jonkvr. Margriet Willes van Doerne.


1447-1448 Bossche Protocol folio 214
heer IJewaan de Moll heer van Doerne.


1447-1448 Bossche Protocol folio 216 verso
Henrick Daniel Heijnen.


1447-1448 Bossche Protocol folio 220
Henrick Willems Daniels van Vechel. Petrus Sanctus alias Dapper. Mathijs natuurlijke zoon
wijlen Wijnrick vander Heijden. Simon Hubert van de Hoeven.


1447-1448 Bossche Protocol folio 222
Willem Gijsbert van de Gheijne. Aert Lemmens van Doerne bezat 1/3 deel van de hoeve ter
IJnden. Henrick Scox. Henrick
Teerlinx. Wouter Aleijten, Wouters. wijlen Margriet en Dirk vander Hegden. De Tafel van H.
Geest van Helmont. Willem Copie van Doerne en zijn broer Jan en Hendrik Hendrick van Os
en Hendrik Hendrik Willems van Bottel bezaten de helft vande Hoeve ter IJnden.


1447-1448 Bossche Protocol folio 229
Henrick Loijer zoon wijlen Willem Loijer natuurlijke zoon wijlen Jacob Groij. Willem van
Doerne een windmolen in Doernen. Gevart van Doerne en zijn broer Aert van Doerne. Wijlen
Roelof van Dijnter man van Jonkvr. Margriet dochter wijlen Willem van Doerne. heer
Willem van Doerne. Jan zoon wijlen Gevart van Doerne. Peter Jan Dircx. Aert Goijart Thijss.
Dirk van Stratem, kremer man van Lucia dochter wijlen Willem Loijen.


1447-1448 Bossche Protocol folio 231 verso
Rutger Marcelis Jan Cremers van Asten. Peter Jan Dircx van Lijesel. IJewaan IJwaenss van
Haubraken. Margriet Dircx Aert vanden Otterdijc.


1447-1448 Bossche Protocol folio 237 verso
Aert Vrient van Doerne. Jan Marcelis vande Boghart.
Daniel Daniels vande Weghesceide. Jan Thomas van Vosholen.


1447-1448 Bossche Protocol folio 238 verso
De uitvoerder van het testament van wijlen Amelis Sceversteen zoon wijlen Amelis Speciers.
Gevart van Doerne zoon Willem van Doerne. Jan Daniel Hendrick Daniels. Henrick
Mannarts.


1447-1448 Bossche Protocol folio 239 verso
Jan Dirck van Gerwen, en zijn zoon Jan. Mechtelt natuurlijke dochter Jan van Doerne,
weduwe van Jan vande Zande en haar kinderen Jan, Jacob, en Goijart. Jan vande Aa man van
Lijsbet vande Zande. Margriet, Ermgart en Jenneke dochters van Jan van de Zande en
Mechtelt.
1447-1448 Bossche Protocol folio 247 verso
Pauwels Jans vande Hove. Willem Lobben zoon wijlen Jan
Snijders. Gerrit IJsbant Bolle de man van Kathalijn dochter Jan vande Hove. Jan natuurlijke
zoon wijlen Aert Hack. Een zekere Vrientken Vrient soen.


1447-1448 Bossche Protocol folio 266
Gevart van Doerne. Everart van Doerne, leefde in 1341. Gevart van Doerne bezat 't goed ter
Vloet, en zijn broer Evert.


1447-1448 Bossche Protocol folio 289
Henrick Karper zoon wijlen Goijart Karper. Lambert wettig zoon van wijlen Lambert van
Loen de jonge.


1447-1448 Bossche Protocol folio 339 R 1218
Bruijsten zoon wijlen Marcelis Koecks belooft te betalen aan Amelis zoon wijlen Jan
Mauwart een erfelijk pacht van 6 mud rogge. Vanuit een huis, erf en hof, te Doerne ter plaatse
genaamt Vreecwijck. Tussen de gemeijnte AZ gemeijnte EZ Peter Molendijcx AZ Peter
Molen.


1447-1448 Bossche Protocol folio 255 verso
Henrick Henrick Zeckers. Henrick Jan Heijnen.


1447-1448 Bossche Protocol folio 339
Bruijsten zoon wijlen Marcelis Kock, heeft belooft te betalen aan Amelis zoon wijlen Jan
Mauwarts een erfpacht 6 mud Bosche maat. Vanuit een huis, erf en hof gelegen ter plaatse
genaamd Vreecwijck, tussen de gemeijne grond en een zijde en een einde strekken met ander
einde aan het erfgoed Peter Molendijcx laatste dag Febr.


1447-1448 Bossche Protocol folio 339
Lambert Jan zoon wijlen Lambert van Loon 1/6 deel uit een goed geheten Tfrieze beemt
gelegen te Gheen Aerenbroeck tussen Reijner Merevoirt ex uni en Goijart Snabben en
Henrick Mauwarts ex alio. Strekkende de erfgenamen wijlen Gevart van Doerne, tot aan de
gemeijne grond. Verkocht aan Anneke dochter wijlen Jan Mauwarts.


1447 A.Bijsterveld Bijlagen "Laverend tussen Kerk en wereld"
Nr 3081 Magister Henricus Wilhelmi de HERSEL alias Van ASTEN (HE(E)RSSEL, de;
BUSSEL, de; ASTEN)
vermeld 1425-1498;
geboren te Asten in bisdom Luik;
overleden (voor 17-02-1498);
1447-1498   vicarius perpetuus te Bakel en Deurne;
bronnen: Keussen I 452 nr 31; Brom 1908-1914 I 642 nr 1827; Wils II 158 nr 191; Frenken
1956-1957: 51; Brouette 1963: 148 nr 483; Bannenberg e.a. I 77, 157, 158; II 67, 71, 72, 76,
72, 290; Venner 1975: 147 nr 37; Wijnaendts van Resandt 1987: 32, 43, 46; Rep. Germ. VI
220 nr 2101; G.J.A. Schampers, Die Brouwer, Brouwers, later geheten Roeffs, De Brabantse
Leeuw 24 (1975) 103-120, 104; zoon van nr 3037*.


1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 49
Een acte waarin vernoemd wordt JAN ARTS BERKERS soen VAN VLIERDEN x
KATHELYNEN dochter wilen GHIELEN HEYMANS


27-1-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 3 vo
JAN PETER ende ART wittige kynderen ARTS BERKERS van VLIERDEN hebben erflic
vercocht etc. PETEREN STIPPELMANS wilen ARTS soen een mud rogs erfpachts dat hij
hem gelieft heeft te betaelen ende tot Helmont aent clockhuys te leveren uten enen stuc lants
in die prochie van Doernen ende in die dingbanck van Vlierden ter stede geheiten op die
donschot
e.z. LYSBET (?) VAN DER DONSCOT + kynderen
a.z. + e.e. + a.e. aen die gemeynt van Vlierden aldair.


27-1-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 11. fol. 4. blz. 7
Godart zn. v. Godart van der Bijstervelt
heeft verhuert ende verpacht
Jan Arts Berkers soen van Vlierden die Outste
alsulken goit ende hove
voirtijds gecocht tegen Jan Comans van Loen
gelegen tot liessel (Deurne)
termijn van 6 jaren
grondcijns + andere voorwaarden
Peter Machiels   - schepen
Wilm van Eijndhouts - schepen
27 januari 1447


27-1-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 12. fol. 4v. blz. 8
Godart zn. v. Godart van der Bijstervelt
heeft geloeft als principael schuylder
Janne Arts Berkers soen v. Vlierden die Outste
30 gulden peters
Peter Machiels     - schepen
Wilm van Eijndhouts - schepen
27 januari 1447


4-2-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 22. fol. 6. blz. 11
Art van der Papendonck man van:
Lijsbeth nat. dr. v. Heer Rover van Eijndhouts en Lijsbeth
Art Ghijben soen
heeft erflic vercocht
Wouter die Velkener
die 1/2 van enen stuck lants
e.z. Goyken Bants en Henneken Gelys zwaeger
a.z. Andries Goyens + Andries Gevart
e.e. aen bants straetken (Helmond)
a.e. hillen peters straetken (Helmond)
4 lopen rog schuldich ut
fol. 7. blz. 13
erfenis van Jans van Doernen die men heit Jan Beckers
e.z. H. Geest van den Bosch
a.z. Herman Ruelens
gecocht tegen
Jannes van den Goer zn. v. Wouter
W. Eijndhouts - schepen
Peter Stippelman - schepen
4 februari 1447


16-2-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 32. fol. 9. blz. 17
Diric zn. v. Maes van den Berram
heeft erflic vercocht
Dries zn. v. Ghevart vanden Seylberch
een stuc lants aen gheen hellegat (Deurne)
e.z. die straet van velthovel
a.z. Willem van Kuyck
e.e. erfg'n. v. Lambrecht van den Bruggen
a.e. den gemeijnen wech
Gart Mathijs Blox soen - schepen
Peter Machiels    - schepen
16 februari 1447


16-2-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 33. fol. 9. blz. 17
Dries zn. v. Ghevart vanden Seylberch
heeft erflic vercocht
Diric zn. v. Maes van den Berram
7 vaten rog
ut enen stuc lants aen gheen hellegat (Deurne)
(belendingen: zie akte 32)
Gart Mathijs Blox soen - schepen
Peter Machiels    - schepen
16 februari 1447


15-3-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 55. fol. 14v. blz. 26
Reijner zn. v. Ghevart Haengreefs soen vanden Bosch
heeft overgegeven
Peter zn. v. Art Machiels
1 mud rog
ut enen stuc lants + beemts tot liessel in dat nuwelant (Deurne)
e.z. Jan geheiten Coman
a.z. die gemeijn ecker (Liessel)
e.e. + a.e. op die gemeijnt
gecocht van Henric zn. v. Jan Godelofs
volgens schepenbrief van Deurne
onderpand: dat goit ende hove tot leensell (Liessel)
Godart Mathijs Blox soen - schepen
Peter Stippelman    - schepen
15 maart 1447


2-4-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 54. fol. 14. blz. 25
Jacop zn. v. Loyen van Berghelen
heeft erflic vercocht
Jannen den Weert zn. v. Willem Sweerts
1 mud rog
ut enen stuc lants geheiten die groet acker (Milheze)
e.z. Jan Claus soen van Lancheze
a.z. Lambrecht Lambrecht Stevens soen v. Milheze
ut enen mandersaet lants (Milheze)
e.z. + a.z. + e.e. Melis van Milheze
a.e. aen enen ecker Nollen vander Egelmeer
  toebehorende geheiten den steenecker (of: stoen ecker?)
Lambrecht van Liessel
Jan zn. v. Jan Lemmens soen van Milheze
Godart Mathijs Blox soen - schepen
Peter Machiels       - schepen
2 april 1447


22-4-1447 Raad van Brabant inv.nr. 1125 deel 1 fol. 142
Jan de Corte bij koope gedaen tegen Wouteren van den Nieuwenhuyse 22-4-1447 hout eenen
beempt geheten de Beerschot tot Vlierden gelegen.


16-5-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 21
HOECHART soen wilen BRUYSTENS VAN DEN SCOETACKER heeft vercocht
GHYSBRECHTEN DIRIC TYELMANS soen van BAKEL eon mud rogs jairlix lijfpachs
welc die voirs. HOECHART geloeft heeft den voirgs. GRYSBRECHT tot synre behoef ende
mede tot behoef MARIEN sijns wijfs te gelden ende te betalen ut enen stuc lants geheiten dat
breemstuc inden dingbanc van Vlierden
e.z. erf den erfgenamen DIRICS VAN BOTTEL
a.z. erf ANDRIES HEYNEN NAUWES soens
e.e. erf BRUYSTENS HOECHARTS brueders
a.e. op enen wech aldair
Cijns van de grond + drie loepen rogs erfpachts.


7-6-1447 1446-1447 Bossche Protocol folio 176 verso
Goijart van Lancvelt heeft opgedragen aan een sekr. ten baten van Dirk Dirk Hermans van
Spoerdonk. 't vonnis en de adjustitiatie verkregen ten overstaan van schepen van Den Bosch.
Op Willem Noijen van Doerne wegens 1/3 deel van de windmolen van Doerne


28-6-1447 Archief van de Tafel van de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch, Regesten van
Oorkonden, deel 9, door Dr. A.C.M. Kappelhof
hoeve gen. Loijbruggen te Deurne


16-7-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 138. fol. 33v. blz. 62
Henric Faes soen van Meijel
heeft erflic vercocht
Peter Machiels
11 1/2 lopen rog
utter 1/2 van 2 buynre beempts after die cruyschot (Bakel)
e.z. convent van Bynderen
a.z. Diric Roefs soen van den Berhem
e.e. Everart van Doerne
a.e. Jan van Gerwen zn. v. Diric
grondcijns
Jan Godarts soen van der Bijstervelt - schepen
Jan van Gerwen Willems soen          - schepen
16 juli 1447


1-8-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 137. fol. 33. blz. 61
Jan zn. v. Mercelis vanden Bogart van Doernen
heeft erflic vercocht
Henric Gerit Celen t.b.v
Diric nat. zn. v. Heer Jan van Berlair
8 mud rog
ut enen huyse schuyr etc. int dorp (Deurne)
e.z. erfg'n. v. Jan Koenincs van Liessel
a.z. Jan Heynen Daenels den Jonxten
fol. 33v. blz. 62
e.e. + a.e. aen die gemeijn straet
ut enen stuc lants geheiten der nonnen acker (Deurne)
ut enen ecker lants bij velthovel (Deurne)
en andere gueden
grondcijns
Godart Mathijs Blox soen - schepen
Peter Machiels         - schepen
op Sente Peters dach ad vincula 1447


6-9-1447 1446-1447 Bossche Protocol folio 229
Gevart Haengreve van Den Bosch weduwnaar van Peterken en zijn Reijneer, bezit de hoeve
Leensel. Thomas Willem van Haenvelt krijgt die hoeve in erfpacht van Reijneer, om 10 mud
rogge Helmontse maat.
..10-1447 - ..-9-1448 Bossch prot. fol. 212 vs.
Jan van Beerze en Peter van Poppel (bezitten een hoeve) - de kerkfabriek van Asten


25-10-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 41
Een acte waarin vernoemd wordt GHERIT soen wilneer GHERIT SWEERTS VAN
VLIERDEN + JAN sijn wittige soen.


7-11-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 173. fol. 42v. blz. 80
Art Vrient Vrient Noeijen soen
heeft erflic vercocht
Willem zn. v. Jan Deckers
3 lopen rog
ut enen stuc lants (Deurne)
e.z. Ghevart van Doernen
a.z. den gemeijnen wech
Kathelijn weduwe van Godart Mathijs Blox soen (wat vreemd want
haar man blijft als schepen terugkeren! Of waren er 2?)
Jan Henric Copijs soen
volgens schepenbrief van Deurne
W. Eijndhouts - schepen
Peter Stippelman - schepen
des anderen dage na Sente Lenarts dach 1447


15-11-1447 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 219. fol. 58. blz. 109
Jan zn. v. Willem van den Rode
heeft erflic overgegeven
Art Snoex
1 mander rog
welc Willem voirtijds gecocht heeft tegen
Jan + Godart zn. v. Jan van de Zande en
Mergriet, Ermgart + Janne dr's. v. Jan van de Zande
en tegen Jan zn. v. Jan geheiten vander Trommer (?)
volgens schepenbrief van Deurne
ut allen huysingen etc. (Deurne)
e.z. Gertruy vr. v. Heyn Grieten
a.z. erf voirtijds van Lemmen Ghijben
e.e. die gemeynt
a.e. die gemeyn straet
2 mud en 10 lopen rog verstorven van
Mechtelt vr. v. Jan van den Zande en
haar zonen Jacop en Godart en van
Mathijs Maes soen en Reyner van der Aa
zwagers van Mechtelt
ut enen huyse etc. (Deurne)
e.z. die gemeynt
a.z. die commerstraet (Deurne)
Willem van Eijndhouts - schepen
Peter Art Michiels soen - schepen
15 november 1447


1448-1449 Bossche Protocol folio 10 verso
Jacob Gerrit Aerts van Straten van Zomeren. Willem Jan Willems van Zonne. wijlen Art
Vrient bezat het goed Velthoevel.


1448-1449 Bossche Protocol folio 16
Jan Jan Oeden. Peter Jan Taelmans.


1448-1449 Bossche Protocol folio 28
Jorden vande Schout.


1448-1449 Bossche Protocol folio 54 verso
Willem Willems van Beke. Jan Peter Pecx. Gevart sDeckers. Aleit Moersen.


1448-1449 Bossche Protocol folio 60
Claes Jans vande Cruijs. Jan Henrick die Decker. Peter,
Laureijns, Mathijs, Aert en Dircx kinderen van wijlen Jan die Beirker.


1448-1449 Bossche Protocol folio 65 verso
IJewaan die Mol de man van Jonkvrouw Lijsbet weduwe van Goossen van Berkel,
Jonkvrouw Henrixke dochter wijlen Goossen van Berkel en Jonkvrouw Lijsbeth. Goijart van
Rode, pacht onder andere uit 2/3 van de helft van de grote smalle tient van Doerne.


1448-1449 Bossche Protocol folio 92
Jonkvrouw Anna weduwe Gerrit vande Aa, en haar zoons Jan, Dirc, Henrick en Gerrit.
Ghijsbert Ghijsbert van Doerne. heer Dirck van Orthen kanunnik in Den Bosch. de hoeve ten
Brake van wijlen heer Gevart van Doerne, ridder, daarna zijn zoon Jan.


1448-1449 Bossche Protocol folio 96
Jan Coman van Liessel. Goijart van de Bijstervelt.
Jan Jan Godelofs. pacht uit de ½ van een hoeve tot Loen in de parochie van Doerne.


1448-1449 Bossche Protocol folio 238 verso
Goijart zoon wijlen Goijart van Erpe en Heilwich Goossen Geerlinch Cnode. Jan vande
Scaut, bezat vroeger 't goed ten Molenhoff, inde Vloet bij die Schout. Aert Vrient zoon wijlen
Lucas Meeus van Beke.
1448-1449 Bossche Protocol folio R1219
Jan Coman van Liessel een jaarlijkse pacht van 1 mud. Te betalen uit de ½ van de hoeve tot
Loen gelegen te Doerne.
Welke ½ gelegen is tussen Jan Dircx en de kinderen van wijlen Lambert van Loen. En uit alle
goederen van Jan Coman van Liessel, welke mud rog genoemde Jan Coman tegen Goijart van
de Bijstervelt verkreeg. Draagt hij op aan secr. ten behoeve van Jan zoon Jan Godeloefs.


1448-1449 Bossche Protocol folio 238 verso R1219 8 Juli 1449
Godefridus van Erpe zoon wijlen Godefridus van Erpe en van Heijlwigis dochter van wijlen
Goswinis Cnode zoon wijlen Gerlakus Cnode. Heeft overgedragen een chijns van 15 oude
schilde uit de goederen ten Molenhof gelegen in in de parochie van Doerne op de plaats in de
Vloet naast de plaats die Schaut waar ook gelegen. Welke chijns Goswinis Cnode van
Johannes van der Scaut verkregen had. Aan Arnoldus Vrient zoon wijlen Lucas Meeuws zoon
van Beke.


1448-1449 Bossche Protocol folio 246 R1219
Willem van de Beke zoon van wijlen Willem van de Beke, evenzo Willem, Margriet en
Kathalijn zijn kinderen, en Jan zoon van wijlen Peter Pegge ........... gelegen in de parochie
van Deurne. De welke genoemde Jan, zoon van wijlen Peter Pegge voor zichzelf ten behoeve
van Willem, Margriet en Kathalijn verkregen had van Willem, Jan, Gerard, Margriet en
Luytgard
kinderen van wijlen Jan Gerards van de Wijnchel en van Jurgen zoon van wijlen Arnd (Jarten
?).


1448 Rijksarchief Brussel Deurne 45088 (1448)    folio 69
Census duo.tem ducem et propositi pridictorum in Doerne
Aleijden filia Merselij de Meijel pro Mercelio filio
Ancelmi de Meijel ex parte St. Nicholai a Meijel de
hereditatem Johannis de Weert     III D ort

eadem pro eodem de hereditate Theodorici de Bergelen
quondam domini Wilhelmi de Bergelen    III D novo

eadem pro eodem de hereditatem Joes filius Theodorici
de Meijel  I D novo

eadem pro eodem de hereditatem Gerardus Hellinc I ob. novo

eadem pro eodem de hereditatem Johannis filij
Theodorici  I ob. novo

Amelius filius Thome vanden Bernen pro relicta et liberis
Johannis dicti Milheze de Gemert de hereditatem Gerardi
Ducen VII DS - I nigro

Arnoldus filius Arnoldi Krakelaert pro relicta et
liberis Arnoldus filius Jois Krakelaert de hereditatem
liberis Arnoldi filius Leijte de Horreo    III D novo

Arnoldus filius Arnodi Bever pro Arnoldo, Katarine
et Johanna liberi Arnoldi filij Bever ex parte
Arnoldi patris sui de hereditatem ter Heijden I D novo

Arnoldus filius Franconis de Loen pro Arnoldo filio
Henrici Scoemans gener Arnoldi vanden Hoevel de
hereditatem Johannes filij Arnoldi vanden Hoevel
ex prato dicto Voscuijl    III D novo

liberis VI
Amelius filius Johannis Katarine vanden Hoevel
pro Joes patre suo de prato sito in die Berct III D novo
kantlijn : Marcelius unius istorem liberorem emit parte
Gevardi et Elisabet fratris et sororis sui et satisfecit libero

idem pro eodem ex parte ecclesia de Doerne I D novo

idem pro eodem de Berct     IIII D novo

Arnoldus filius Arnoldi vander Hagen pro Lamberto
de Liessel de prato sito supra Heijtrake  VIII 1/2 D novo

Arnoldus Vrient gener Henricus Bolant pro Lamberto de
Liessel de hereditate Gosuini Model vander Donc II 1/2 D novo

liberi VI
Amelius filius Johannes filij Katarine pro
Marcelio Sijsken de quondam eeusel sitis apud
Kivitsbrake I D novo
Deurne 45088 folio 69 verso

idem pro eodem ex parte Lamberti de Liessel de
hereditate Elisabet Johannis Didden III D novo

Arnoldus Weijlarts filius Gisberti pro Johanne de
Rietvenne de hereditatem Johannis predicti XII D novo

Aelbertus filius Gertruden de Meijl pro Johanne
filio Jois de Cleijn Heijtraecke de bonis de
Heijtraecke XXIIII D III ort novo

Arnoldus filius Lamberti de Loen pro Margareta
relicta et liberis Lamberti de Loen filij
Arnoldi vander Hagen de bonis in Loen quondam
propositi de Wassenberch    II S novo

Arnoldus filius Petri vander Donscot pro Elisabet
relicta Johannis die Bruijne ex hereditatem sitis
in die Berct et ex bonis ter Donscot pro sua parte   II D novo

idem pro Katarina relicta et liberis Petri
vander Donscot de bonis ter Donscot VI D novo

Arnoldus filius Andree filius Arnoldi vander
Hagen pro Andrea patre suo de Heijacker I D novo

Arnoldus filius naturalis Arnoldi vander Hagen
pro IJda relicta et liberis Johannis filij
Jois de Pomerio ex parte Johannis predicti de
hereditate Mercelij filij Lise de Busco   III D - III ort novo

Arnoldus filius Petri vander Donscot pro Petro
filio Everardi Goetgesels ex parte Goesuini Moedel
vander Donck ex agro dicto die Hoge Emmelheze II D ob. novo

Arnoldus filius Andree vander Hagen gener
Danielis filius Henrici Danielis pro Daniele
predicto de duobus particule terre pridem
Domicelle Bele relicte Wilhelmi vander
Wijngaerde sitis over den Reecke   III D ob. novo
Deurne 45088 folio 70

Andreas filius Gevardi vanden Zijlberghe van
Driejaeren pro Godefrido filio Ancelmi filij
quondam Godefridi textoris ex parte Ancelmi
patris sui de hereditatem quondam Jois Vorseldonc ob. novo

idem pro liberis Gevardi van Driejaeren de
hereditate liberis Philippi vander Straten
vanden Langenecker VI D novo

Aleijden relicta et liberis III Henrici filij
Johannis Pruemen pro Henrico predicto de
hereditate liberis Henrici Plaetse de pratulo
ten leemculen I nigro

IJdem pro eodem de hereditate Henricus filij
Gertruden de HelmontIII D novo

IJdem pro eodem ex parte Lamberti filij Henrici
Mutsarts de hereditate Johannis Molners dicti
die Leemculenhove VI D novo

Aelbertus filius quondam Gerardi Weijlarts pro
Heijlwigen relicta et liberis Arnoldi filij
Henrici Preters de hereditate Henricus dicti
Mersman de Bergelen II D novo
kantlijn : item idem pro Johanne et Phillippo
liberis Johannis de Geldrop ex parte puelle de
Geldrop de uno bonaris ex vinario de Vlierden     XI D novo

Aleijden filia Henrici filij Johannis de
Haseldonc pro Henrico predicto de hereditate
Johannis filij Comans VI D novo

Aleijden relicta Henrici Blanckarts et liberis
III pro liberis Jois Blanckarts ex parte Johannis
filius Pulcre IJde de hereditate Jois Didden II ob novo

Aleijden filia Lamberti filij Petri vander
Straten pro Lamberto predicto ex parte Joes
filij Jois de Lamen de hereditate Henrici
filius Henrici de Lamen     VII D 1/2 ost novo

Arnoldus filius Petri filij Everardi Goetgesels
pro Petri predicto ex parte Goesuini Model vander
Donc de domo et orto domistade Claps      III D ob. novo
Deurne 45088 folio 70 verso

Arnoldus filius Arnoldi Vrient pro Reynero filio
Petri de Merenvoirt de hereditate Mechtelden
filia Jois vanden Kolc II D novo

Johannes filius Jois Mauwarts
Amelius filius Jois Mauwarts pro Johanne filio
Mercelij de Pomerio ex parte Gerardi filius
Godefridi Snabben de hereditate liberis Jutte
de Rutte de Zwijnsputte   VI D novo

Amelius Mauwarts filius Jois Fabri pro Petro
filio Everardi Goetgesels ex parte Goesuini
Model vander Donc II D novo

idem pro Johanne de Loen juniore ex parte
Mechtelden relicte et liberis Egidij filij
Jois Vriesen de hereditate quondam Mercelij
de Platea ex prato int Armbroeck    VI D novo

Bruijstinus filius quondam Henrici Meijelmans
pro Henrico predicto ex parte Wautgeri uter
Hagen de hereditate dicta die Berct IIII D novo

Arnoldus filius naturalis Johannis Hacken gener
Johannis Heex pro Aleijden Sceenkens ex parte
Aleijden et Elisabet liberis Mercelij Sceenkens
de hereditate quondam Johannis Didden    ob. novo
Fol.71 leeg
Deurne 45088 folio 71 verso

Crispiatinus et Luijtgardis liberis Luijtgarden
relicte Wilhelmi Eijcman pro Luijtgarden
predicta et liberis suis de hereditate relicte
et liberis Henrici de Fluvio de Haseldonc   IIII D novo

Arnodus filius Arnoldi Copijs
Cristianus filius Jois de Aken pro Rutgero
filio Jois de Aken ex parte Jois filius Jois
de Lamen de hereditate Gobellina Mutsarts I D novo

idem pro eodem de hereditate Henrici de Lamen     VI D ort. novo

Cristianus filius Wilhelmi Eyckmans pro Johanne
et Philippo liberis Johannis de Geldrop ex parte
puella de Geldrop de duobus bonares de vinario
in Vlierden I S novo
Deurne 45088 folio 72

Domina abbatissa de Bijnderen de Bottel    VII S novo

eadem de piscata de mola de Rijt usqaum ad
novam Fossam     II S novo

eadem de Wijtvenne XVIII D novo

Domicellus Johannes de Cortenbach et liberis
IIII pro Domicella Katarina filia Domini
Johannis de Beerlaer ex parte Domini Johannis
predicti de vinario te Elscot quondam propositi
de Wassenberch     XII D novo

Dominus Wilhelmus de Ghente pro Johannis de Beke
de vinario dicto Lubrugge VI D novo

idem pro Johanne Scolastico de vinario dicto
Lubrugge   VI D novo

Bela filia naturalis quondam Godefridi de Gemert
et Angula eius filia naturalis
Dominus Johannes Walteri de Helmont pro liberis Jois
filius Domini Gevardi de Doerne quos huit ad Elisabet
filia Mercelij de Bocht de quondam Pomerio sita
in Dloeveren I D novo

Dominus Johannes de Campo filio Arnoldi ut nuncius
mortalis altare St. Johannes in Beecke de
hereditate Domini Florencij vander Horst   III S VIII D novo

idem pro eodem de hereditate quondam Johannis
de Espe   III D novo

Daniel filius Theodorici Coeninx pro Katherina
relicta Henrici vande Hove, et Katherina eius filia,
ex parte Henrici filij Domini Gevardi de Borkel
de hereditate siti prope Horevoert, videlicet
ex domo, orto et ex curtis hereditatibus sibi
coadiarectibus sita iuxta hereditates Franconis
vande Berge ab utrisch lateribus tendendem ad
communitate ibidem III D et quarta parte ob. novo
Deurne 45088 folio 72 verso

Elisabeth filia Petri vander Donscot pro
Katarina relicta et liberis Petri vander Donscot
ex bonis ter Donscot VI D novo

Jutta et Aleijden pueris naturalis
Ermgarden vander Heggen pro Godefrido filio
Wilhelmi Mannarts ex parte Wilhelmi patris sui
de hereditate sita in Kagvenshove II D novo

Everardus filius Arnoldi Crakellart gener
Lamberti filius Arnoldi Lemmens, pro Lamberto
predicto ex parte Margareta filie Winandi II D III ort novo

Fol.73 en 73v leeg
Deurne 45088 folio 74

Franco filius quondam Petri Franconis pro Arnoldo
Vrient filio naturalis Noukini (Noeij) ex parte
liberis Katarine relicte Henrici Mutsarts de
domo et orto quondam Jois Captanij II ob. novo
Deurne 45088 folio 74 verso

Geertruden relicta
Arnoldi filius Henricus Scomans et Johannes eius filius,
pro Arnoldo predicto ex parte Wilhelmus Scomans
de hereditate sita in Kagvenshove  III ob. novo

Godefridus filius Theodorici Tectoris gener
Andree filij Arnoldi vander Hagen pro Andrea
predicto de Heijacker I D novo

Gertruden de Os de hereditate Henrici
Piscatoris de Helmont XII D novo

Godefridus filius Petri de Merenvoert pro
Henrico filio Henrici de Goirle de hereditate
relicte et liberis Henrici filij Decani I ob. ort

Gerardus filius Nicholai Mersmans pro Elisabet
filia Henrici vander Straten de hereditate sita
aen die Tijunnsvoert ende in de Berct XIII D novo

Gertruden relicta et Judoca eius filia Petri filij
Lamberti vander Emmelheezen pro Petro predicto ex
parte Godefridi filij Amelij de Vlierden de
hereditate Lamberti filij Godefridi Mutsarts I nigro

Godefridus filius Godefridi de Bijstervelt pro
Johanne Coman de Loen ex parte Gevardi de Doerne
de bonis ter Loen quondam propositi de Wassenberch    III S novo

Gerardus filius Gerardi Marinen pro Henrico filio
Henrici vanden Colke XII D novo

Margareta relicta et liberi IIII
Godefridus filius Wilhelmi Mannarts pro Arnoldo
Vrient filio naturalis Noeij ex parte Michaelis
filius Arnoldi vanden Heijden de campo dicto
Velthovel    VI D novo

Gevardi filius Gerardi Sweerts pro liberis
Johannis de Bruijne ex parte Johannis predicti
ex hereditate sita in die Berken ex bonis ter
Donscot pro sua parte XII D novo (was XVII D - I ort novo)
kantlijn : Mathias filius Petri Pegs ht inde

Goris filius Laurencij de Meijel gener Henrici
de Elsbroeck de
Deurne 45088 folio 75

de Meijel pro Henrico predicto ex
parte liberis Godefridi de Nuwenhuijs de hereditate
Ermgarden filia Henrici de Lamen XIII D ort novo

Geertruiden relicta Johannes filij Sophie Colen
et Johanna eius filia pro Johanne predicto de
hereditate liberis Arnoldi Emondi   I D novo

Johannes filius Jois Mauwarts
Godefridus filius Wilhelmi Copijs pro Johanne die
Brouwer ex parte Henrice filie Wilhelmi filij Jois
Vriesen de hereditatem quondam Mercelij de Platea IIII D novo

Gevardus vanden Zijlsberch filius Gevardi van
Driejaeren pro liberis Gevardi filijs Gevardi van
Driejaeren ex parte Gevardi patris sui de
hereditatem Emondi vander Straten II D novo

idem pro eodem de hereditate Celonis vander Straten      I D novo

idem pro eisdem de hereditate Joes filij Gevardi de
Loen de bonis ter Horenvoert II D novo

Goris filius Laurencij filij Heijlwigen de Elsbroec
pro Laurencio predicto de hereditate matris sue     XII D novo

Goesuinus filius Lamberti de Meijel pro Theodorico
filio Theodorici de Rode ex parte uxoris Theodorici
de Meijel filij Stine VII 1/2 D

Gerardus vanden Venne filius Heijnen Gheenkens
de Meijel pro Theodorico filio Jacobi de Busco
ex parte Goesuini filij Jacobi de Busco de
hereditate Elisabet relicte Jacobi de Busco de
Meijel de hereditate Sancti Nicholai II D ob novo

Godefrida filia Godefridi Ketelbueters pro IIbus
partibus et Aleijden filia Petri Ketelbueters
pro tercia parte Clemeijse relicta et liberis
Petri filij Gobelini Ketelbueters ex parte
Petri predicti de hereditate Emondij filij
Rutgeri quondam Textoris VI D novo
Deurne 45088 folio 75 verso

Gosuines filius Ancelmi gener Lamberti filius
Arnoldi Lemmens pro Lamberte predicti ex parte
Margareta filij Winaldi   II D ort novo

Gertruden filia Jois Heex pro Aleijden Sceenkens
ex parte Aleijden et Elisabeth liberis Mercelij
Sceenkens de hereditate quondam Johannis Didden. II D novo
Deurne 45088 folio 76

Henricus filius Danielis filij Henrici Danielis
pro ipso Daniele patre suo de hereditate
Heijlwigen filie Henrici Mabelen    I ob novo

idem pro eodem ex parte Mathei filij Petri de
Straten de hereditate Henrici filij Mabelen II ob novo

Henricus filius Jois Fabriti pro Arnoldo Vrient
filij Noijkini ex parte relicte et liberi Arnoldi
Crispiani de hereditate Jacobi Ancelmi      III D novo

idem pro relicta et liberis Henrici gener Henrici
vander Scoet de hereditate Agnetis Hagens III ob. novo

Henricus filius Henrici Meijelmans pro Thoma filio
Arnoldi filij Henrici Copij ex parte Domicella
Bele relicta Wilhelmi vanden Wijngaerde de sex
particule terre suam infra Groenenwech et Rectgrave
    III 1/2 D novo minus I oert

idem pro liberis Wautgeri uter Hagen de
hereditate dicta die Berct  IIII D novo

Henricus de Waterhalen pro Arnoldi filio Wilhelmi
de Eijke ut recorem altare Beate Marie in Helmont
ex parte Luce filius Gerardi de Eijke de
hereditate Johannis de Beke ob. novo

Hogardus filius Brustini filij Brustini de
Scoetecker pro Brustino predicto de hereditate
liberis Johannis vander Heze vanden Boekel XII D novo

Henricus filius Nicholai Sartoris pro liberis
Theodorici filij Johannis Coudernaij de
hereditate Johannis Coudernaij     III D novo

Henricus de Os filius Henrici Lanen pro Henrica
filia Henrici Meijelman ex parte liberis Wautgeris
uter Hagen de hereditate dicta die Berct   IIII D novo
Deurne 45088 folio 76 verso

Henricus filius Petri vander Donscot pro Katharina
relicta et liberis Petri vander Donscot ex bonis
ter Donscot XIX D - I ort novo
kantlijn : item idem pro Katharina relicta
Petri vander Donscot filius Theodorici Hoeijfs
de bonis ter Donscot III D novo

Hubertus filius Wilhelmi de tribus annis pro Johanne
et Winrico liberis Jois Strammen de hereditate
Wilhelmus Scoman sitis in Kagvenshove     I D - II ort novo
kantlijn : item idem pro Elisabet filia Johannis Strammensoen pro Jois patre suo de hereditate
Wilhelmi Scoman sitis in Kagvenshove     III ort novo

Johannes et Mathias liberis quondam Petri Pegs
Heijlwigis filia quondam Johannes die Bruijne et
liberis III pro liberis Jois die Bruijne ex
hereditate suam in die Berct et ex bonis ter Donscot
pro sua parte V D III ort novo

Henricus de Horreo filius Arnoldi Preters pro
Heijlwigis relicta et liberis Arnoldi filij
Henrici Preters ex parte Arnoldi predicti de
hereditate liberis Wilhelmi de Heijtrake   III 1/2 D ort novo

idem pro eodam de eisdem bonis ten Heijtrake
    VII D novo (was XII D nov)
kantlijn : Johannes filius Gerardi de Venloe habet inde

Henricus filius Gerardi filius Henrici vander
Straten et liberis IX Heijlwigis vander Straten
pro Gerardo patre suo de hereditate Henricus
vander Straten IIII D novo

idem pro eodem de hereditate Elisabet vander
Straten sitis aen die Tuijnsvoert  I D - III ort novo

idem pro eodem de hereditate Jutte pueris? VIII D novo

Henricus de Heerzel III ob - faut

Henricus filius Henrici Fabri de Bruggen   VIII D novo

Heijlwigis relicta Henrici vander Papendonc pro
Henrico predicto ex parte Domicelle Bele relicta
Wilhelmi vanden Wijngaerde de tercia parte dicta
eusele in die Scaven[?]    VI D III ort novo

Henricus filius Jois Godefridi gener quondam
Johannis die Bruijne pro liberis Johannis die
Bruijne ex hereditate sitis in die Berct et ex
bonis ter Donscot pro sua parte     V D III ort novo
Deurne 45088 folio 77

Wilhelmus filius Theodorici Regis habet istorum campum
tanquam sua hedduas[?] in alio loco videlicet in
litteras G
Henricus filius Jois de Liessel ut mansionarius
ecclesio de Doerne in novo campo XII D novo

Henricus filius Mercelij Sceenkens pro Johanne
de Rietven de hereditate Johannis predicti XVIII D novo

Henricus filius Johannes de Liessel pro Johanne filio
Arnoli vanden Hovel de prato sitis in die Berct   VI D novo

Henricus filius quondam Godefridi Pegs pro relicta
et liberis dicti Godefridi ex parte quondam
Godefridi patris sui predictis de hereditate
quondam Henrici filij naturalis Trude Brogelmans
et Theodorici Eijcmans pito/pico[?] I D III ort novo
idem pro Wilhelmo filio Emondi vanden Venne ex
parte Jois Hernics de J bonaris quondam Johannis
vanden Braken     VI D novo

Henricus filius Jois Fabri de Bruggen pro Wilhelmo
filio Jois vander Velden ex parte Jois filij
Jois de Heze de hereditate Lamberti filij Jois
Creppen pro Johanne patre suo de hereditate
Henrici Creppen    III ort novo

idem pro Lamberto filius Jois filij Gisberti
de hereditate Henrici Creppen     III ort novo

Heijlwigis relicta et liberi VI Wilhelmi Reeuwe
pro Wilhelmi predicto ex parte Mechtelden relicta
Nicholai vander Donck de hereditate Nicholai
predicta de bonis supra Meijel dictis Heijtrake  III ib.

Hadewigis filia quondam Johannis de Wijflet pro
mete et liberis III Wilhelmi de Dijnter gener
Johannis de Wijflet pro alia mete pro Domino
Johannis de Bruheze XII D novo

IJdem pro eodem    II D novo

Idem pro eijsdem de hereditate relicta et liberis Henrici de Fluvio de Haseldonc et de
hereditate Fije relicte Franconis Ermgarden de campo dicto over die Vloet (pit?) IIJ D novo
Deurne 45088 folio 77 verso

Henricus filius Henrici Colen ex parte Petri filij
Petri Pelgrijms de hereditate Wilhelmi filij Johanno
Scerp? ex parte Sanctus Spiritus in Helmont
pridem Johannis Caps II D novo

Liberis X
Henricus filius Johannis Tectoris pro liberio
Johannis Jutten    III D novo

Henricus et Heijlwigis liberis naturalis Andree
Amelis pro Katharine relicta Henrici vander Hove
et Katharina eius filia ex parte Henrici Domine
Gevardi de Borkel de hereditate sita propre
Horevoert inter hereditate Henricus filij Jois
Coeninx ex uno et inter hereditate Fredericus
vanden Berge ex alio latere III D et quarta parte ob. novo

Johannes filius Henrici Pelgrems pro Johanne
en Philippo liberis Johannis de Geldrop ex parte
puelle de Geldrop de duobus bonaris ex vinario
de Vlierden II D novo
Johannes filius Theodorici filius Johannis
Tectoris pro Theodorico patre suo ex parte
Godefridi filij Henrici Kersmekers van Vlierden
de bonis de Eichoven II 1/2 S novo

Idem pro Sancto Spirito de Helmont de hereditate
Joannis Cleps VII D novo

idem de hereditate Noijkini  IX D novo

Johannes filius Wilhelmi Tectoris pro Theodorico
filio Jois Tectoris ex parte liberorum Gevardi Engulen
de hereditate quondam Gevardi Engulen     XI D novo

idem pro liberis Gevardi van Drie jaeren ex parte
Jois Vriesen de hereditate Merselij vander
Straten VIII D novo

Johannes filius Henrici Mannarts pro Henrico
filio Wilhelmi Bruijstens ex parte Wijnricus
filius Jois Mannarts pro Wilhelmo Scoman de
hereditate sita in Kagvens hove   II D novo

idem pro Lamberto de Loen junioris ex parte
Arnoldi Scoman de hereditate sita in Kagvens hove II D novo

Johannes filius Wilhelmi Comans pro Wilhelmo
filio Elisabeth Comans ex parte Jois Coman de
Loen de hereditate ipsius Johannis Coman II D - II ort novo

Johannes filius Theodorici filius Henrici Moerse
et liberis fratrem suorem videlicet quondam Henrici,
Theodorici et Arnoldi de Moerse pro quondam
Theodorico filio Henrici de Moerse de hereditate
Heijle de Bergelen   XII D novo

idem pro eodem ex parte Gerardi vander
Straten de agro dicto Brugmansstrepe     IIII D novo
Deurne 45088 folio 78

Johannes filius Danielis filij Henrici Danielis pro ipso
Danielis patre suo ex parte Mathei filij Petri de
Straten de hereditate Henrici Mabelen     II D novo

Johannes de Doerne pro Amelio Sceversteen filij Amelij
Specier de hereditate Gevardi de Doerne de prato
Baudekini Hoefs    XII D novo

Johannes de Hijnthem de clocgieter pro Arnoldo filio
Godefridi Thijs de Asten ex parte relicte et liberis
Arnoldi de Doerne de hereditate Johanne relicte
Hogardi de Bruheze dicti de Erpendonc     XV D novo

Johannes filius Gerardi Zegeri de Venloen pro Johanne
die Verwer de Venloen ex parte Bartholomei de
Beke de hereditate quondam Gevardi et Henricus
sui fratres  X S novo

item idem pro Henrico de Horie filio Arnoldi
Preters de bonis ten Heijtrake V D novo

item idem pro Thome filio Gevardi Amelij de bonis
ten Heijtrake VI D novo

Johannes die Bruijn gener Danielis filij Henrici
Danielis pro Daniele predicto de quatuor particulis
terre pridem Domicelle Bele relicte Wilhelmi vanden
Wijngaerde sita over den Reecke    VI D ob. novo

Johannes filius quondam Henrici Fabri de Bruggen
pro liberis Wilhelmi de Eeckhoven de bonis de
Eechoven    VIII D novo

Johannes filius Petri Roijmans pro Engula relicta
Theodorici multoris ex parte relicte et liberis
Gevardi filij Engule III 1/2 D

Johannes filius Mercelij de Pomerio pro Elisabeth relicta
Jois filij Jois de Boersendonck ex parte Johannis
predicti de hereditate Henricus filij Thome de Ghemert
quondam liberis Johannis de Tilia IIII 1/2 D novo

Johannes filius
Johannes filius Wilhelmi Scoemekers pro Elisabet
filia Henrici Mutsarts ex parte Jois filius Neze
Bonen de hereditate ten leemculen III ob.

idem pro eadem de hereditate Arnoldi filij Lamberti
de Milheze  II D III ort novo

Johannes filius Gerardi Spilmekers pro Johanne
et Philippo liberis Jois de Geldrop ex parte
puelle de Geldrop de uno bonaris ex vinario
de Vlierden XII D novo
Deurne 45088 folio 78 verso

transportum est hic ante in littera D et ergo et hic depositum qua no tenet et infra swave ut
habet in libero precidenten
Dominus Johannes de Campo filius dominius Godefridi
de Hoijdonc pro Godefrido Carp filio Arnoldi Carp
ut nuncius mortalis sancti Johannes de Beke de
hereditate domini Florencij vander Horst  III S - VIII D novo

idem Johannes pro eodem de hereditate quondam
Johannis de Espe   III D novo

Johannes filius Amelij Mathie pro Mathia filio Amelij ex
parte Godefridi et Johanne liberis Johannis filij Henrici Lamen pro matre sua de prato supra
Heijtrake   VI D novo

idem pro eodem de hereditate Erenberti Venmans    IIII D novo

Johannes filius Henrici vander Beke pro Hilla
relicta Godefridi filij Jois de Merica ex parte
Johannes gener Henrici de Merica de hereditate
Wilhelmi Sassen     VIII D novo

Johannes filius Wilhelmi Tectoris pro Henrico
filio Rutgeri de Milheze gener Joes de Wasberch
de hereditate Joes filius Princen de Beret XII D novo

Johannes filius Henrici de Wasberch pro Henrico
filio Rutgeri de Milheze de Wasberch    VI D novo

Johannes filius Lamberti de Loen pro Margareta
relicta et liberis Lamberti de Loen filij Arnoldi
vander Hagen de bonis in Loen quondam propositi
de Wassenberch     II S novo

Johannes filius Henrici Danielis junior pro
liberis de Ludovici de Bladel de hereditate
Domini Theodorici filij Jois de Tilia XXV D novo

idem pro Domino Theodorico, Joes et Luijtgarden
liberis Jois de Tilia IIII D novo

Johannes Wlechase pro Elisabet Hagens     III D novo

Johannes van Overlant gener quondam Johannis
die Bruijn pro liberis Johannis die Bruijne ex
hereditate sita in die Berct et ex bonis ter
Donscot pro sua partibus     V - III ort novo

IJsbout filius Colen te Vlierden pro Johanne
et Philippo liberis Johannis de Geldrop ex
parte puella de Geldrop de duobus bonaris
ex vinario de Vlierden II S novo
Deurne 45088 folio 79
Johannes filius Jois Sartoris pro Johanne filio
Jois die Bruijne ex parte liberis Joes die Bruijne
ex hereditate sita in die Berct et ex bonis ter
Donscot pro sua parte V D - III ort novo

Johannes filius Johannis die Brouwer pro Johanne predicto
ex parte Henrice filie Wilhelmi filij Jois Vriesen de
hereditate quondam Merselij de Platea     IIII D novo

Jacobus filius Johannes vander Scaut pro Johanne
predicto de prato apud Crucia quondam Henrici
filij Wilhelmi Scoman IX D novo

Johannes Wilman    XXI D novo - faut

Johannes filius Henrici Danielis senior pro Johanne
Hernicx de tribus quartallis bonaris merice IX D novo

idem pro eodem de hereditate quondam Mathie vander
Rijt V D novo

Johannes filius
Johannes filius Wilhelmi Scoemekers pro Mechtelden
relicta et liberis Wilhelmi dicti Joncker I ob.

Johannes filius Johannis die Reijn pro Johanne Coman de
Loen de hereditate Johannis patris sui pro sua parte et
pro quarte parte quondam Jutte sue sororis IJ D - IJ ort novo

IJda relicta et liberis IIII Joes filij Johannis de
Pomerio pro Johanne predicto ex parte liberis Gevardi
de Drie jaeren de hereditate Johannis Vriesen pridem
Mercelij vander Straten      IIII D novo

Crispianus filius Wilhelmi Eijckmans, Aelbertus
filius Gerardi Weijlarts, Johannes filius Gerardi
Spilmekers, Johannes filius Henrici Pelgremis, IJsbout
filius Colen te Vlierden, Johannes die Cort te
Vlierden hnt dimisum
Johannes et Philippus liberis Jois de Geldrop pro
puella de Geldrop de vinaris in Vlierden   X S novo

Johannes filius Wilhelmi de Erpe pro Johanne filio
quondam Henrici Fabri de Brugge ex parte Joes filij
Petri de Merenvoert de hereditate Laurencij filij
Heijlwigis de Elsbroec pridem quondam Johannis
vander Bruggen    IIII D novo

idem pro Margareta filia Mercelij de Bruggen de
hereditate Mercelij de Bruggen     III D novo

idem pro Mercelio filio Jois Celen de hereditate
Mercelij de Bruggen I D novo

Johannes die Cort te Vlierden pro Johanne et
Phillippo liberis Johannis de Geldrop ex parte
puelle de Geldrop de duobus bonaris sitis in
vinario de Vlierden II S novo
Deurne 45088 folio 79 verso

Johannes filius Jois die Reijn pro Joes die Reijn
patre suo filius Henrici filius Wilhelmi vander
Beke ex parte Henrici patris sue de hereditate
liberis Wilhelmi vander Beke III D - III oert novo

Johannes vanden Water filius Arnoldi Mabelen
pro Johanne Princen vander Crommenstraten       I D novo

idem pro liberis Thome de Ouwater de hereditate
Hermanni quondam Rotificus XV D novo

idem pro relicta et liberis Jois vander Zanden de
Nijstrick de hereditate Mercelij de Busco
    III D - III oert novo

Amelius Mauwarts filius Jois Fabri
Johannes Fabri filius Petri pro Johanne filij Jois
Coman de Helmont ex parte liberis Wautgeris
Kelremans   VIII 1/2 D novo

idem Amelius
Johannes filius Jois Mauwarts
idem pro Petro Everts Goetgesels de hereditate
Johannis filius Coman de Helmont VI D novo

Joes filius Jois Mauwarts
idem ex parte Henrici Wouter vander Beke de
hereditate sita in Swijnspit VI D novo

Johannes Prumen pro Arnoldo filius Henrici Scoman
de hereditate sita in Kagvens hove II D novo

Johannes filius Lamberti van Bruggen pro Johanne
Vriesen de hereditate Johannis Vriesen quondam
Mercelij de platea   VIII D novo

Johannes filius Arnoldi de Horreo de Meijel pro Joes
filij Johannis filijs Johannis vander Cleijnen Heijtraken
de hereditate Wilhelmi de Heijtrake VII 1/2 D novo
idem pro eisdem de bonis ten Heijtrake    V D ort novo

idem pro eisdem de hereditate dicti Mersman de
Bergelen   II D novo

Johannes filius Henrici Mannarts pro Wilhelmo patre suo
de hereditate sitis in die Strijpe dictus Emonds hoeve
    II 1/2 D novo

idem pro Henrico filio Jacobi de Aghere gener Rutgeri
filij magister Arnoldi Nennekini de prato in die Strijpe
    V D - I oert novo

Johannes filius Johannis Heecx pro Aleijden matre sua
ex parte Aleijden et Elisabet liberis Mercelij
Sceenkens de hereditate quondam Johannes Didden I D novo
Deurne 45088 folio 80

Johannes filius Wilhelmi Mannarts pro Johanne filio
Petri de Merenvoert de hereditate Huberti filij
Henrici Mutsarts sitis in Kagvenshove     IIII D novo

Johannes filius Theodorici Kelleners pro Thoma
die Bernam filij Elisabet Hogen de hereditate
Thome predicti     IIII D novo

Jutta filia Rutgeris filius magister Arnoldi
Nennekini pro patre suo predicto de hereditate
Johannis Eijcman de hove    III oert novo

Eadem pro eodem Rutgero patre suo de prato in
die Strijpe pro sua parte II 1/2 D 1/2 oert novo

Jacobus Cuper ut nuncius mortalis Ghilde Sancti
Katharina de Busco Ducis pro Amelio Sceversteen
filius Amelij Specier ex parte Jacobi filij
quondam Egidij Cupers de hereditate relicte et
liberis Gevardi filij Wilhelmi de Doerne ex
parte Domicelle Bele relicte Wilhelmi vanden
Wijngaerde de prato dicto Hagelbeempt    IIII 1/2 D - I oert novo

Johannes filius Theodorici Kelleners pro
Theodorico filio Kelver van Meijel de hereditate
Katarina relicte Gerardi de Borlair et Petrus eius
filius de bonis Stefani VI D

idem pro eodem ad huc     III ob.

Johannes die Reijn filius Johannis pro Katharina
filia quondam Jois Coman de Loen de hereditate
Joes patris sui pro sua parte et pro quarta
parte quondam Jutte sororis sue    II D II ort novo

Joes et Jutta liberi Petri Sartoris pro Andrea
filio Arnoldi vander Hagen de Heijacker    I D novo

Johannes filius Michaelis Princen pro liberis Michaelis
filij Princen ex parte Margareta matris sue de
hereditate Michael Princen de Berct XII D novo

idem pro eodem de hereditate vinardi V D novo

idem pro eodem de hereditate Arnoldi de Hovel     IIII D novo

Judoca filia Lamberti filius Arnoldi Lemmens pro
Lamberto patre suo ex parte Margarete filie Winaldi
    II D - III ort novo
Deurne 45088 folio 80 verso

Johannes filius Jois vander Heggen pro liberis Joes
vander Heggen ex parte Joes filius Theodorici de
Horevoert de hereditate Wilhelmi Scoman sitis in
Kagvens hove I D novo

idem pro liberis Gosuini vander Heggen de bono dicto
ten genen Tepel    XVIII D novo

Johannes filius Jois de Beeck pro Lamberto filio
Jois de Beke de hereditate Lemkini gener Goesuini
de Velthoven XII D novo

idem pro eodem ex parte liberis Joes gener
Theodorici de Meijel I D novo

idem pro Johanne filio naturali Lamberti de Bottel
patre suo ex parte Gevardi Elsvoert VI D III oert novo

Johannes et Jutta liberis Petri Sartoris pro Petro
filio Petri vanden Lengsdonc ex parte Joes filij
Arnoldi vanden Hoevel de prato sitis in Arenbroeck VI D novo

Johannes filius Danielis Heijnen pro Henrico filio
Jacobi de Aggere ex parte Roverus filij Rutgeri filij
Magistri Arnoldi Nennekini pro patre suo de prato in
die Strijpe pro sua parte   III D II oert novo

Joes filius Emondi vander Straten pro Gerardi filij
Godefridi Snabben ex parte liberis Jutta de Rutte de
Zwijnsputte VI D novo
Petrus filius Petri vander Donscot
Katharina relicta Petri vander Donscot filij
Theodorici Hoeyfts pro Henrico predicto de bonis
ter Donscot IIII S - II D ob novo
kantlijn : nomine Henricus filius Petrus vander
Donscot ht inde

Theodoricus filius Johannis Coenix et Daniel filius
Theodorici Coenix videlicet Theodoricus predicto II
quintas parte de hereditate Horevoert et Daniel III
quinta parte de hereditate Horevoert
Katharina relicta Henrici vander Hove et Katharina
eius filia pro Henrico filio Domini Godefridi de
Bokel de Palude propre Hoervoert XVI D novo

Mercelis filius Lamberti filij Arnoldi Lemmens
Johannes die Reijn filius Johannis gener Lamberti
filij Arnoldi Lemmens pro Lamberto predicto ex parte
Margareta filie Winaldi     II D III ort novo
kantlijn : Nomine Franco vanden Berghe et ... filius Andree
    Amelij etc.
    Nomine Franco ponere una quinta parte
Deurne 45088 folio 81

Johannes filius Michiel Gertruden liberi Jois Heecx Arnoldus
filius naturalis Johannis Hacken gener Hubertus hnt dimisum
liberis Aleijden Sceenkens pro Aleijden et Elisabet
filie Mercelij Sceenkens ex parte Mercelij patris sui
de hereditate quondam Johannis Diddensoen III 1/2 D novo
kantlijn : rel. est post morte Michaelis unius liber
pro Johannem eius fratrem et ipses Johannes emit
patre ipsis Michaelis et satesfecit libro

liberis III Arnoldi filius Lamberti filij Belie
et liberis IIII Reijnerus Hanegreefs gener Arnoldi
predicta et liberis Lamberti filius Arnoldi predicti
pro Arnoldo filio Lamberti filij Belie de hereditate
Marcelij filij Leise   VIII D novo
kantlijn : rel. est post morte Petrus unius liber Lamberti
predicti pro Lambertus suum fratrem ad opus dicti Lamberti

liberis II Aleijden Scoetwegge et Jacobus filius Wilhelmi
Creppen pro Aleijdis filia Henrici Scoerwegge matris
sua predicta ex parte Henrici patris sui de hereditate
quondam IJde Winandi      II D novo

liberis IIII Aelberti filij Gisberti de Meijel pro
Heijlwige relicta et liberis Arnoldi filij Henrici
Preters de bonis ten Heijtrake III D novo
Luijtgarden filia Henrici Boeyaerts pro Domino
Machario de Rutte ex parte Elisabet relicte Nenkini
Fabri de hereditate quondam Henrici Decanij     III D novo

Lambertus de Loen junior pro Mechtelden relicta
et liberis Egidij filij Jois Vriesen ex parte
Johannis patris sui de hereditate quondam Mercelij
de Platea    VIII II D novo
( ex pecia terre dicta Meerkens )
kantlijn : nomine Amelius filius Jois Mauwarts ht.
de isto censu ex prato etc.

liberis VII Godefridi filij Lamberti de Bottel pro
Godefrido predicto ex parte Nicholai filij Johannis
vander Hoeve de hereditate Arnoldi Bonen IX D novo
kantlijn : rel. est post morte Margaretha unius liber

Lambertus de Loen junior pro Godefrido Carper de
Vijtfanck dicto Leemculen iuxta hereditate Mutsarts I nigro

idem pro eodem ex parte Wilhelmi Scoman de hereditate
sitam in Kagvenshove III ob novo

liberis V Goesuini filij Goesuini vander Heggen
pro Goesuino predicto ex parte Gerardi vander
Straten de bono dicto ten gener Tepel XVIII D novo
Deurne 45088 folio 81 verso

ijdem pro eodem ex parte Wilhelmi Scoman de
hereditate sitis in Kagvenshove  I D novo

Lambertus de Loen junior pro Godefrido Carper de
hereditate Merselij de Bruggen de agro sitis in
Mersmans Strepe    VIII D novo

liberi IIII Wilhelmi vander Beke
Luijtgarden relicta et liberi VI Johannis filij
Gevardi s Deckers pro Johanne predicto de
hereditate Hille relicte et liberis Crispiani
filij Arnoldi Crispiani de Helmont de Ruerbraken   II D

liberis VI Johannes filij Franconis Ermgarden pro
Johanne predicto de hereditate Fije relicta et
liberis Franconis Ermgarden VIII 1/2 D novo
kantlijn : Franconis unius istorem liberis evit partes
Sophie et Godefride sororum sororum et satisfecit libro

liberis VI Johannes filius Domini Theodorici de
Hanecker alias dictis Oedensoen pro Johanne predicto
ex parte Ijsboldi filij Johannis Colen de hereditate
liberis Godefridi Smedekens pridem Henrici filij
Danielis quondam Johannis Vogel XI D novo

liberis III Johannis Rietvenne pro Johanne
predicto    II S - I oert D novo

Luijtgardis relicta et liberis IIII Jois filij
quondam Wilhelmi Regis de Liessel pro Johanne
predicto ex parte Johannis de Voerseldonc IX D novo

liberis V Jois filius Theodorici Coudernaijssoen
pro Johanne predicto ex parte liberi Heijlwigis
vander Horenvoert    II D novo

ijdem pro eodem de hereditate liberis Jois filius
Lamberti filius Theodorici de Liessel V D novo

ijdem pro liberis Henrici filij Wilhelmi de Bottel
quos habet cum Margareta prima sua uxoris ex parte
Henrici patris sui de prato doer Liessel   III D novo

ijdem pro Jois Coman de Loen      II D I 1/2 ort novo

ijdem pro liberis Gevardi Tibbarts ex parte Johannis
filij Gevardi de Loen de bona ter Horenvoert II D novo

liberis Johannis de Bruheze pro Johanne predicto patre
suo de hereditate dicta die Erpendonc quondam Henrici
de Creyenstert pro parte sua XX D novo
Deurne 45088 folio 82

Lambertus filius Arnoldi Besselen pro Lamberto filio
quondam Gerardi Ducen de patro in die Berct
   ob. novo - I ort novo

idem pro Joes Fabri filij Petri de hereditate
Henrici vander Haseldonc    III D novo

liberis V Johannis filius Theodorici Coudernaij pro
Johanne predicto ex parte Pauli filij Jois filij
Lamberti filij Theodorici de Liessel de hereditate
Jois patri sui V D novo

Lambertus filius Thome Mellen pro Goesuino Model
vander Donck de agro opter Emmelheze   VIII D novo

idem pro liberis Aleijden Mutsarts de Strata propre
campini Modelini    I D novo
liberis V Lamberti filij Johannis Molendijcs pro
Lamberto predicto de hereditate quondam Henrici
vander Straten sitis te Liessel aen die Horenvoert
    IX D - I 1/2 ort novo

Lambertus filius Thome Mellen pro Elisabet Emondi      ID

Marcelis et Judoca liberi Lamberti predicti, Everardus
filius Arnoldi Krakellart gener Goeswinus filius Ancelmi
gener et Johannes die Reijn gener hnt dimisum
liberis VI Lamberti filij Arnoldi Lemmens pro
Margaretha relicta Lamberti filius Arnoldi Lemmens
de hereditate Margaretha filie Winandi     XIII D novo
kantlijn : releverunt et post morte, Johannes et
Margareta II liberis
relivavit et post morte Petrus unius liberorum pro
relictam suam

Lambertus filius Laurencij de Lier pro relicta
et liberi Laurentij filij Henrici de Lier ex
parte liberis Katharina de Bueken de hereditate
Gobelini Mutsarts     III D

Johannes filius Jois Mauwartss
liberis III Jois Fabri de Vrequick pro liberis Jutte
de Rutte de Swijnsputte     VI D novo

Gerardus et Johannes liberis Gerardi de Oss
liberis IIII Gerardi de Oss pro Johanne die Reijn filio
Henrici vander Beke ex parte liberorum Henrici de
Buttel ut.Boesen    II D novo

Lambertus de Loen senior pro Margaretha relicta
Gerardi filij Noijkini Ducen et liberis de
hereditate liberorum Noijkini filius Ducen III D

idem pro Margareta relicta et liberis Lamberti de
Loen filij Arnoldi vander Hagen de bonis in Loen
quondam propositi in Wassenberch II S novo
Deurne 45088 folio 82 verso

liberis Joes filij Jois de Bruheze pro Johanne predicto
ex parte Margareta relicta Johannis de Bruheze et liberis
de hereditate Katarine filie relicte Domini Gerardi de
Fluvio et liberis Wilhelmi de Doerne VI S novo

ijdem pro eodem de Mulsbeke       XII D novo

liberis VII Mechtelden filie naturalis Henrici vander
Scaut pro Mechtelden predicta ex parte Jois de
Rietvenne de hereditate Jois predicti IIII D novo

liberis IIII Michaelis filij Jois de Manso pro Michaelo
predicto ex parte Jois de Merica de hereditate
molendinarij VI D

ijdem pro Johanne filio naturali Lamberti de Bottel
ex parte Gevardi de Elsvoert II D - I oert novo

Lambertus de Loen junior pro liberis Henrici filij
Theodorici Moersen ex parte Henrici predicti de hereditate Mechtelden relicte et liberis
Wilhelmi dicti Joncker   I D novo

liberis V Jois filij Theodorici Coudernaijs pro Johanne
patre suo ex parte Jois Coman de Loen pridem Gevardi
de Doerne de bonis te Loen quondam propositi de
Wassenberch III S novo

liberis Henrici Danielis VI pro Oda relicta Henrici
Danielis ex parte Henrici filius Erenberti Venmans et
Henrici predicti de hereditate Jois Scaelboems     IX D novo
kantlijn : rel. est post morte Danielis unius liberorum
pro sexta parte et illiam sestam partem emit Johannis
junior fratre dicti Danielis et sic.huos II partibus et
satisfecit libro

ijdem pro eadem    VII 1/2 D novo

ijdem pro eadem    XXVII D novo

ijdem pro eadem de hereditate Crispiani Sartatoris
    VI D novo I D novo

ijdem pro eadem vander Goer IX D novo

liberis IIII Henrici filij Theodorici Moersen pro
Henrico predicto ex parte Philippi filij Wilhelmi
Gevarts van Drie jaeren pro Wilhelmo Scoman
de hereditate sitis in Kagvenshove III ob.novo
Deurne 45088 folio 83

Matheus filius Henrici Grieten soen pro Gertruden
relicta et liberis Henricus Grietesoen ex parte
Henricus predicti de hereditate Wilhelmi Scoman III ort novo

Mechtelden filia Jois de Boert pro Gertruden filia
Heijlwigis Trude ex parte Jois Fabri filij Henrici
filij Grite de hereditate Jois Scover pridem
liberis Katharina Vrients    I D novo
Mathia filia Mathie filij Mercelij Pegs pro Johanne filio
Mercelij Pegs ex parte Petri filij Didden soen vander
Donscot de hereditate Godefridi Pegge junioris    II D novo

Margareta relicta et liberis IIII Johannis filij
Godefridi Godolofs pro Johanne predicto ex parte
Johannis filij Katarine de Hogen de hereditate
Thome dicti Hoghe I D - I oert

Marcelis filius Johannis Heex pro Wilhelmo vanden
Velde de hereditate liberis Aleijden filie Mutsarts
de Emmelheze I D

Marcelius filius Marcelij Scheenkens pro Maria filia
Mercelij Scheenkens de hereditate quondam Johannis
Didden I ob novo
ex agro te Vrewijc

Ida filia Johannis Heex
Michael filius Jois Heex pro Maria filia Mercelij
Scheenkens de hereditate quondam Jois Didden       III ob novo
ex agro te Vrewijc

Mercelius filius Johannis die Heect pro Mathia vanden
Colck ex parte liberis Mercelij Scheenkens de
hereditate quondam Johannis Didden I D - I ort novo

Mercelius de Kalheze de Meijel pro liberorum Johannis
filij Gerardi de Calheze  VI D novo

Mercelius filius Godefridi textoris pro Henrico filio
Henrici vanden Kolck XII D novo

idem pro Elisabeth relicta Jois die Bruijne ex
hereditatis sitis in die Berct et ex bonis ter Donscot
pro sua parte XIII D - I oert novo
Deurne 45088 folio 83 verso

Mabelia filia Ermgarden vander Rennen pro relicta et
liberis Johannis filij Mette de Dumo XIII 1/2 D novo

Marselius filius Marcelij Sceenkens pro liberis
Marcelij Sceenkens de hereditate quondam Jois
Didden VI D novo

idem pro Mathia vander Kolc ex parte liberorum Marselij
Sceenkens de hereditate quondam Jois Didden   I D - I oert

Margaretha filia quondam Godefridi Pegs pro relicta
et liberis dicti quondam Godefridi de hereditate
quondam Godefridi Pegs patris sui predicti III D novo

Merselius filius Arnoldi vanden Ravenecker pro
Petro filio Petri de Merenvoert ex parte
Theodorici Cremer dicti Eijcman de hereditate
Lamberti Colen     V D - II oert novo

idem pro eodem ex parte Theodorici predicti de
hereditate IJsboldi Stenart III D - I oert novo

idem pro Wilhelmo filio Henrici Grieten soen ex
parte Jois filij Domini Theodorici de Hanecker
alias Odensoen     VIII D novo

Mercelius filius Arnoldi vanden Ravenecker pro relicta
et liberorum Johannis filij Colen de hereditate IJsboldi
filij Sceenarts et Heijlwigis de Vechel    V D - I 1/2 ort novo

Mercelius filius Goeswini filius Mercelij pro Margareta
filia Theodorici Cremers ex parte Sophie filie Mathie
Pegs pro Francono filio Ermgarden de hereditate
quondam Luijtgarden de Vechel    II D novo

Mathias filius quondam Petri Pegs pro Gevardo filio
Gerardi Sweerts de hereditate liberis Johannis die Bruijn
sita in die Berken ex bonis ter Donscot   IIII D - I ort novo
Deurne 45088 folio 84

Henricus filius Jois de Liesel
liberis VIII Jois de Liesel pro relicta Jois de Liesel
de hereditate Marcelij filij Pegs    I D novo
kantlijn : item ijdem pro Johannes Hoeft patris
Johannis de Liessel II D ob novo

Johannes filius Jois de Liesel
ijdem pro eadem de hereditate Katharina Philippi de
Vosculen    (VII) VI D novo
kantlijn : Theodoricus de Halle hnt inde

Johannes filius Jois de Liessel
ijdem pro eadem de hereditate Johannis Hoeft patris
Johannis de Liessel IX IIII D novo
kantlijn : Henricus filius Jois de Liessel et Theodorici
de Halle gener, hnt inde

Johannes filius Jois de Liessel
IJdem pro eodem ex parte liberis Henrici de Straten
de hereditate sitis in die Berct  III 1/2 S III ob novo

liberis III Godefridi dicti Wijsen pro relicta Godefridi
predicti ex parte Johannis Boc de III 1/2 bonaris dictis
die Cattenrijc quondam sancti Wilbrordi    III 1/2 S III ob novo

liberis IIII Thome de Merica pro Thoma predicto ex parte
Johannis de Rietvenne de hereditate Jois predictis VI D novo

liberis VI Theodorici filij Johannis filij Jois Coudernaij
pro Theodorico predicto ex parte Johannis patris
sui   XII D novo

liberis VIII Jois Sartoris de Liesel filius quondam Jois
Coudernaij pro Johanne predicto ex parte Theodorici
filius Jois filius Jois Coudernaij pro Johannen
Coudernaij patre suo de hereditate patris sui VII D novo

liberis IIII Wilhelmi vander Beke
Luijtgardis filia Wilhelmi vander Beke pro Wilhelmo,
Margareta, Delija et Aleijden liberis Wilhelmi filij
Wilhelmi vander Beke de hereditate liberis Everardus
generus Wilhelmi vander Beke     III D novo

eadem pro eisdem de hereditate liberis Henrici filius
Wilhelmi de Bottel III D novo

eadem pro eisdem de hereditate Arnoldi filij Gerardi
vanden Hovel III D novo

eadem pro eisdem de hereditate Wouterus filij Henrici
vander Beke II D novo

eadem Luijtgarden pro Johanne filio Gevardi
Deckers de hereditate Henrici Tectoris   I D novo
Deurne 45088 folio 84 verso

eadem pro libero Jutte de Rutte ex hereditate
dictis Swijnsputte  III D novo

liberis Wilhelmi filij Wilhelmi filij Henrici de
Merica pro IIIIor partibus et liberis III
Godefridi Textoris pro quinta parte pro Wilhelmo
filio Wilhelmi filij Henrici de Merica predicto
de hereditate Wilhelmi Sassen      VIII D novo

Marcelius filius Lamberti filij Arnoldi Lemmens
pro Lamberto patre suo ex parte Margareta matre
sue de hereditate Margarete filie Winandi II D - III ort novo

Joes filius Jois Heex
Michael filius Johannis Heex pro Aleijden Sceenkens
ex parte Aleijden et Elisabeta liberi Mercelis
Sceenkens de hereditate quondam Johannis Didden I D novo
Deurne 45088 folio 85

Nicolaus filius naturalis Michaeli Nollen pro
Arnoldo filio Evarardi ex parte Johannis filij
Aleijden vander Emmelhezen de hereditate Jois
filij Petri Franconis pridem Amelij filij
Gevardi pro Gevardo filio Amelij de Doerne de
hereditate Wouteri Genser II nigro

Noijken filius naturalis Wilhelmi de Goer pro Alberto
et Arnoldo liberis Gerardi Weijlarts et liberis
quondam Arnoldi Weijlarts junioris ex parte
Heijlwiges relicta Gerardi Weijlarts de hereditate
Rutgeri filij Henrici de Hagenecken III 1/2 D novo

Nicolaus filius Henrici Meijelmans pro Johanne filio
Nicholai Pistoris filij Hille Biermans XXV 1/2 D

idem pro liberis Henrici filij Wilhelmi de Buttel
dicti Meijelmans quondam habuit cum Margaretha prima
sua uxoris de prato doer Liessel   III D novo

Folio 85v leeg
Deurne 45088 folio 86

Petrus filius Lamberti de Hovel pro Henrico filio Jois
de Haseldonc ex partibus liberis Jois de Haseldonc
wter Loe de hereditate Gerardi vander Beke V D

idem pro Lamberto filio Arnoldi Besselen ex parte
Henrici de Haseldonc de hereditate Gerardi vander
Beke III D novo

Petrus de Bieringen filius Jutte pro Jutta filia
et liberis Henrici de Stakenborch ex parte Henrici
predicti de hereditate Gobellini filij Arnoldi de
Bergelen    III D novo

Paulus, Lambertus, Heijlwigis et Katarina liberis
Wilhelmi Haeck pro Katharina relicta et liberis
Wilhelmi Haeck ex parte Wilhelmi predicti de
hereditate quondam Gerardi filij Ducen    II D - I nigro
kantlijn : Paulus emit parte Mechtelden sororis
sue et satisfecit libro

Petrus filius Petri Dappers pro liberis Wilhelmi
filij Gevardi de Drie jaeren ex parte Wilhelmi
patris sui de hereditate Johannis Vriese quondam
Merselij de Platea   XI D ob novo
Petrus gener Henrici Molendijcs pro Denkino filio
Henrici van Slieven XIII D novo

idem pro Joes filius Arnoldi vanden Hoevel I D novo

idem pro liberis Johannes Blanckarts III oert novo

Mabelia relicta et liberis III Theodorici Moerssen
Petrus filius Katarina filie Johannis Alu de domo
et orto Henrici Scoetwegs    III D novo

Petrus filius Jois Boenen pro libero Lemkini
Bakelmans de prato in die Strijpt   V D novo

Petrus filius Jois Sartoris pro libero Johannis
Jutten III D novo

idem pro Arnoldo filio Jois Zaesten de hereditate
Domicelle Belie vander Wijngaerde de dictis
chinsecker et Coelhof ob novo

Phillippus filius Philippi vanden Zijlberch pro
liberis Gevardi filij Gevardi van Drie jaeren de
hereditate liberis Philippi vander Straten vanden
Langenecker IIII D novo
Deurne 45088 filio 86 verso

Paulus Swijsen pro Johanne filio Katarine des Hogen
de hereditate Thome dicti Hoge   I D - I oert novo

Petrus filius Petri vander Donscot pro Katarina
relicta et liberis Petri vander Donscot ex bonis
ter Donscot XIX D - I oert novo

Petrus junior filius Godefridi Petri pro Goesuino
filio Jacobi de Busco ex parte Elisabeth relicta
Jacobi de Busco de Meijel de hereditate Sancti
Nicholai    IV ob novo

Petrus filius Petri de Merenvoert pro Theodorico
Cremer dicto Eijcmans ex parte relicte et liberis
quondam Godefridi Pegs de hereditate dicti Godefridi
pridem quondam Henrici filij naturalis Trude
Brogelmans et de hereditate quondam Theodorici
Eijcmans pariter ?   III D novo

idem pro eisdem de hereditate relicta et liberis
Henrici de Fluvio de Haseldonc et de hereditate
Fije relicte Franconis Ermgarden de campo dicto
over die Vloet pariter ?   III D novo
Deurne 45088 folio 87

Relicta et liberis Gevardi filij Wilhelmi de Doerne
pro Gevardo predicto ex parte liberis Henrici
vander Straten de Liessel de hereditate Theodorici
de Liessel quondam Henrici puoris III 1/2 D novo

Reijnerus filius quondam Petri de Merenvoert pro
Johanne filio Domini Jois vander Colc de hereditate
Jois filij Jois Ducen de Breembosch III D novo

Reijnerus filius Petri de Merenvoert ut nuncius
mortalis ecclesia de Doerne de hereditate Gerardi
Textoris    VI D

Rutgerus filius Thome vander Rennen pro II partibus
Ermgarden socor eius pro tercia parte pro Thoma
vander Rennen ex parte Theodorici filius Wilhelmi
Regis de hereditate Noijkini Ducen et de hereditate
sita in die Voscule  VI D novo
Deurne 45088 folio 87 verso

Sophia relicta et liberis VIII Franconis filij
Johannes Coudernaij pro Francone predicto de
hereditate Jois filij Jois de Loen   VI D novo

Sijmonis filius Johannis Velthovels pro Henrico
filio Henrici Colen ex parte Franconis filij
Henrici Franconis de hereditate Arnoldi Vrient de
Campo dicto Velthovel     II D novo

Sijbertus de Pleese de Bakel pro Johannes filio
Gerardi de Lair ex parte liberis Petri de Langevelt
de hereditate dicta Erpendonc XX D novo

Sijmonis filius Franconis Coudernaijs pro liberis
Gerardi Nollens vander Hagen ex parte Theodorici
filij Wilhelmi Regis de hereditate sitis in die
Vosculen    VI D novo

Mathia filia Mathie Pegs
Sophia relicta Mathie filij Marcelij Pegs et
Mathia eius filia pro Mathia predicto de hereditate
Godehidi Pegs juniores    I 1/2 D novo
Deurne 44088 folio 88

Thomas filius Gevardi Amelij pro Aleijden vander
Scueren filie Goesini de Busco ex parte Goesini
patris sui   III D ort novo
Theodoricus et Gertruden liberis Rodolphi filius
Theodorici vander Bernan
Theodoricus vander Bernan filius Rodolphi pro
Luijtgarden filia Wilhelmi vander Beke de hereditate
patris sui   III D novo

idem pro eadem ex parte liberis Wilhelmi vander
Beke de hereditate dictum die nuwe Bernam IIII 1/2 D novo

Theodorius filius Thome de Bernam filij Elisabeth
Hogen pro Thoma predicto de hereditate Crispine
Franconis de prato in die Berct  III D novo

idem pro eodem de hereditate liberis Wautgeri
Kelremans  X D novo

idem pro eodem de hereditate liberis Wautgeri
uter Hagen  XII D novo

idem pro Gerardo et Aleijden liberi Aleijden Phillippi
de hereditate dicti Beernam XII D novo

Theodoricus de Bergelen filius Domini Wilhelmi
pro liberis Heijlwig vander Horenvoert  II D novo

Theodoricus Snoec de Helmont     ID

Theodoricus et Gertruden liberi Rodolphi filius
Theodorici vanden Bernam
Theodoricus filius Rodolphi vander Beernam pro
liberis Henrici de Lier de hereditate Wautgeri
Kelremans    VII D novo

idem pro Engelberen relicta Henrici filij Henrici
Belensoen de hereditate Mathie Sijmonis de Zorendonck
de hereditate in die Berct  VIII 1/2 D novo

Thomas filius Gevardi Amelij pro Wilhelmo filio
Johannis Ceelmans ex parte Goeswini filij Jacobi
de Busco de hereditate Elisabeth relicte Jacobi de
Busco de Meijel de hereditate Scoemachen III ob novo

Thomas filius Gevardi Amelij pro Heijlwigis relicta et
liberis Arnoldi filij Henrici Preters de hereditate
liberis Wilhelmi de Heijtrake III 1/2 D - I oert novo

idem pro eijsdem de bonis ten Heijtrake    IX D novo
kantlijn : Johannes filius Gerardi filij Zegerus
de Venloe habet inde
Deurne 45088 folio 88 verso

Theodoricus filius Johannis Coenincx pro Katharina
relicta Henrici vander Hove et Katharina eius filia,
ex parte Henrici filij domini Gevardi de Borkel de
hereditate sitis prope Horevoert videlicet ex agro
et campo mericali et alio campo dicto eeusel omnes
sitis iuxta hereditate Henrici filij Andree Amelij
tendentes iuxta Communitatem plateam ibidem
     VI D et II quintas partes ob novo

Wilhelmus filius Theodorici Regis pro Henrico filio
Johannis de Liessel tanquam mansionario ecclesia de
Doerne de novo campo     XII novo
cum conditionem pro ipse Wilhelmus solvet ecclesio
de Doerne annuati et hereditate ex dicto suo campo
una libra communis pagamenti et ad hereditato
ipse Wilhelmus impignotavit da... sinum campum
Deurne 45088 filio 89

Wilhelmus filius Jois Deckers pro Mechtelden filia
Jois vanden Wasberch de hereditate Jois filij
Princen de Cromstrate I D novo

idem pro Margareta relicta et liberis Jois Deckers
ex parte Jois predicti de hereditate Nennekini filij
Johannes Ducen     III D novo

idem pro Henrico gener Jois de Hetsberch de
Commerstraet I D novo

idem pro Matheo filio Henricus Grietensoen de
hereditate Gertruden relicte Henrici Grietensoen    III oert novo

Wilhelmus filius naturalis Gevardi de Doerne pro
Margaretha filia Johannis die Reijn junior ex
parte Jois die Reijn filij Henrici vander Beke de
hereditate liberorum Wilhelmi vander Beke III D - oert novo

Wilhelmus filius Johannis Tectoris pro Philippo
filio Philippo vanden Zijlsberge ex parte liberorum
Gevardi van Drie jaren de hereditate liberis
Philippus vander Straten vanden Langenecker     VIII D novo

Wilhelmus filius Theodorici filij Wilhelmi Regis
pro Theodorico predicto ex parte liberis Henrici
vander Straten de hereditate sitis aen die Horenvoert
    III D 1/2 oert novo

idem pro eodem ex parte liberis Noijkini Ducen de
hereditate sitis in die Vosculen   II D novo

Wilhelmus vander Beke filius Wilhelmi pro Henrico filio
Jacobi de Aggere gener Rutgeri filij magistri Arnoldi
filius Nennekini de hereditate Rutgeri predictis ex
parte Johannis Eijcman de Hove    III oert novo

Wilhelmus filius Henrici vander Beke pro liberis
Jutte de Rutte de hereditate dictis Swijnsputte    III D novo

Wilhelmus filius Wilhelmi Lobbe pro Wilhelmo patre
suo de hereditate liberis Jois filij Lamberti filij
Theodorici de Liessel V D novo
Deurne 45088 folio 89 verso

Wilhelmus Noeije filius Danielis de Doerne pro
Rutgero filio Domini Macharij de Rutte ex parte
domicelle Bele relicte Wilhelmi de Wijngaerde de
hereditate dictis Eusele dictis die Scauen
    III 1/2 D novo - minus 1/2 ort

Wilhelmus Everartssoen pro Ermgarden filia Wilhelmi
vander Beke matre sua de hereditate liberis Wilhelmi
vander Beke IIII 1/2 D novo

Wilhelmus filius Henrici Grietensoen pro Heijlwigis
relicta et liberis Arnoldi filij Henrici Preters de
hereditate Jois filius Johannis Hernix de tribus
quartall bonaris Merica quondam Jois de Braken   IX D novo

Wilhelmus filius Johannes vander Velde ( cum patre
suo .... Hendricus ? ) pro Domicella Lana filie Arnoldi de
Erpe ut nuncia mortalis Conventus de Bijnderen de
elerno suus conventus eisdem ex parte Henrici
filius Johannis de Cruce de Vlierden de hereditate
Johannis filij Dappers I D novo

Wilhelmus, Arnoldus et Ermgarden pueris naturalis Jois
Lusschen pro IJda Lusschen filia quondam Johannis
Coman ex parte Jois Lusschen filij naturalis Arnoldi
de Doerne de hereditate Arnoldi filij Johannis Saesten
predicte liberis Henricus Priems    III D novo

Wilhelmus filius Gisberti de Meijel pro liberis Jois
filius Jois Tectoris ex parte Godefridi de Merica de
hereditate Wilhelmi filij Gibonis de prato
dicto moest II D novo

Wilhelmus filius naturalis Gevardi de Doerne pro
Johanne die Reijn filij Henrici filij Wilhelmi
vander Beke de hereditate liberis Henrici filij
Wilhelmi de Bottel uter Boesen    I 1/2 D novo
Deurne 45088 folio 90

Wilhelmus filius Theodorici Regis gener Henrici
Bolants pro liberis Henricus gener Arnoldi Bolant
de hereditate relicte Johannis filius Theodorici
de Liessel (of Johanna filia Theodorici)   IX D ob novo

Wilhelmus filius Wilhelmi filij Johannis Mannart
pro Wilhelmo predicto ex parte Johannis patris sui
de hereditate liberis Emondi et Philippi vander
Straten de domistadis et prato III 1/2 D novo

Wilhelmus filius Henrici Danielis pro Johanne filio
Jois de Tilia XIIII D novo

Idem pro Luijtgarden filia Jois de Tilia   XII D novo

Idem pro Johanne et Luijtgarden liberis Jois de
Tilia ex parte Ermgardis filie Johannis predicto   VIII D novo

Wilhelmus filius Henrici Grietensoen pro relicta
et liberis quondam Godefridi Pegs ex parte dicti
Godefridi de hereditate quondam Henrici filij
naturalis Trude Brogelmans et quondam Theodorici
Eijcmans paiter    I D III oert novo

Vicini de Doerne de eorum communitate    XXX S nov

Vicini de Vlierden de eorum communitate   VI S novo

Wilhelmus van Bruggen filius quondam Henrici die
Sceper pro Mechtelden filia naturali Henrici
vander Scaut de hereditate Johannis de Rietvenne II D novo

Wilhelmus filius Wilhelmi de Kuijck
Gerardus filius Wilhelmi de Kuijck
Wilhelmus de Kuijc filius IJde relicta Wilhelmi
Cuijcmans ex parte IJde matre sue de hereditate
Henricus Blesers   III ob novo


1448 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Arnoldus filius Andree vander Hagen gener Danielis filius Henrici Danielis pro Daniele
predicto de duobus particule terre pridem Domicelle Bele relicte Wilhelmi van der
Wijngaerde sitis over den Reecke, III D ob. novo. (Alg. Rijksarchief Brussel, chijns van de
Hertog, Deurne 45088, fol.??)
1448 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Arnoldus filius Lamberti de Loen pro Margaretha relicta et liberis Lambert de Loen filii
Arnoldi van der Hagen de bonis in Loen quondam propositi de Wassenbergh, II S novo. (Alg.
Rijksarchief Brussel, chijns van de Hertog, Deurne 45088, fol. 69 vso)


1448 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Arnoldus filius Arnoldi van der Hagen pro Lamberto de Liessel de prato sito supra Heijtrake,
VIII ½ D. novo. (Alg. Rijksarchief Brussel, chijns van de Hertog, Deurne 45038 fol. 69 vso)
1448 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Johannes filius Lamberti de Loen pro Margaretha relicta et liberis Lambert de Loen filii
Arnoldi van der Hagen de bonis in Loen quondam propositi de Wassenberch, II S novo. (Alg.
Rijksarchief Brussel, chijns van de Hertog, Deurne 45088, fol. 78 vso)


1448 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Sophia relicta et liberis VIII Franconis filii Johannes Coudernaij pro Francone predicto de
hereditate Jo[hann]is filii Jo[hann]is de Loen. (Alg. Rijksarchief Brussel, (ook Stadsarchief
Helmond) Chijnsboek Hertog, Deurne nr. 45088, fol. 87 vso)


1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 93 vo
een acte waarin sprake is van een mud rogs erfpachts welc mud wilen HENRIC DIE
MOLNER van VLIERDEN teghen MATHEUS GOESWIJNS SPECHS soen voirtijds
gecocht ende vercregen hadde.


1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 310. fol. 87v. blz. 160
Lambrecht zn. v. Godart Bants
heeft verpacht
Jan Jannes Oeden soens soen
1/4 van enen beemde
eensdeels int voertken ende inden screegen (Vlierden)
eensdeels after die beersdonc geheiten inden weert (Vlierden)
en int wolfschit (Vlierden)
rijdende tegen
Bruysten van der Heze en
Hemen (?) van der Beeck
grondcijns + 6 vaten rog
brief ---> Bruysten nat. zn. van der Heze
(1448)


25-2-1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 211. fol. 55. blz. 103
Dirc Dirx Hertogen soen van Zoemeren
Henric sijn brueder en
Jan Dirx Brans soen die Dirc had bij Margriet dr. v. Dirc
Hertoghen soen
Jacob zn. v. Godart Heymerix geheiten van Steexel
Lijsbet dr. v. Dirc Hertoghen vr. v. Jacob
hebben erflic verpacht
Henric zn. v. Wilm Bruystens
allen recht ende gedeelt hen verstorven van
Mabelien dr. v. Dirc Hertogen soen
van enen huyze etc. (Deurne)
fol. 55v. blz. 104
e.z. Boxkens kn
a.z. erfg'n. v. Jan van Bruheze + e.e
a.e. die gemeynt
grondcijns
onderpand: 1 loepensaet roglants tot Dornen
         e.z. aen die wijdestraet aldair
         a.z. Heilwich dr. v. Wyntken Mannaerts
         e.e. Willeken Ratken
voer 9 1/2 lopen rog
grondcijns
Art Snoex        - schepen
Peter Machiels - schepen
25 februari 1448


12-3-1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 220. fol. 58v. blz. 110
Aert geheiten Vrient Arts Vrients soen
heeft gekendt ende gelijdt
dat hi erflic schuldich is
Jacob van der Schaut nat. zn. v. Jan van der Schaut
2 mud rog
ut enen huyse etc. te lyessel (Deurne)
e.z. Art Lobbens zwager van Art Vrients
a.z. Heyn Godelofs
e.e. + deels e.z. aen die gemeyn straet
a.e. erfg'n. v. Willem Coninx
ut enen stuc erfs soe bempt so lant
e.z. Willem Coninx
a.z. die gemeynt
e.e. Diric zn. v. Willem Coninx
a.e. die gemeijnt
ut enen stuc lants geheiten thoefken metten vro ecker (?)
dair aen
e.z. Jan Godelofs zn. v. Jan Godelof
a.z. Willem Coninx
e.e. Willem Comans
a.e. kn. v. Art Vrients
grondcijns + 3 mud rog
Corstijn en Art Vrient moeder en vader van Art
Godert Mathijs Blox soen - schepen
Peter Art Machiels soen - schepen
12 maart 1448
betaling ---> 26 gouwen peters
28-3-1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 222. fol. 60. blz. 111
Willem + Jan kn. v. Jan Peters soen van der Heijden
Anshem Jan Anskens soen man v. Mechtelt
Diric zn. v. Heijn Rutgers soen van Vlierden man v. Mechtelt
Heer Henric - priester - zn. v. Jan Peters soen van der
Heyden
hebben erflic overgegeven
Jan zn. v. Jan Vloemans
1/4 van enen stuc lants met enen cleynen stuxken lants dair
aen gelegen tot ghenen eynde (Bakel)
e.z. erfg'n. v. Art van der Aa
a.z. erfg'n. v. Herman van Eijndhouts
1/4 van enen stuc beempts in die dyersdonc (Bakel)
e.z. Jorden van der Schaut
a.z. een water geheiten die aa
1/4 van enen acker lants dair te midden enen groeten wech
doer gheet houdende 1 mud zaet
e.z. erfg'n. v. Art van den Goer
a.z. erfg'n. v. Herman van Eijndhouts
e.e. Peter Hennekens en Lypken metten dochter
a.e. Sijken van den Bernen en de erfg'n. van Henneken voirs
1/4 van huys etc. dat Librecht Tyelens plach te wesen
e.z. erfg'n. v. Herman van Eijndhouts
a.z. Sijken van den Bernen
e.e. aen die straet
een stuc lants op die gemeyn acker (Bakel)
ter stede geheyten boven thukendael (Bakel)
omtrent een zestersaet
1/4 van enen stuck beempts bij die dyersdonc (Bakel)
e.z. Jorden van der Schaut
a.z. erfg'n. v. Ghijben Arts
1/4 van enen stuc eeussels in gheen sporct
e.z. die gemeynt van Arle
a.z. erfg'n. v. Herman van Eijndhouts
e.e. voert neven erf des gasthuys van Helmont met meer
  erfenissen dair aen gelegen
Tielken Lyben Tyelens soen
Godert Mathijs Bloex soen - schepen
Peter Machiels          - schepen
28 maart 1448


28-3-1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 223. fol. 61. blz. 113
Jan zn. v. Jan Vloemans
heeft geloeft
Willem + Jan kn. v. Jan Peters soen van der Heijden
Anshem Jan Anskens soen man v. Mechtelt
Diric zn. v. Heijn Rutgers soen van Vlierden man v. Mechtelt
Heer Henric - priester - zn. v. Jan Peters soen van der
Heyden
1 mud rog + 30 gulden peters
Godert Mathijs Bloex soen - schepen
Peter Machiels        - schepen
28 maart 1448


14-5-1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 243. fol. 64v. blz. 120
Willem zn. v. Diric Coninx
heeft erflic vercocht
Jan zn. v. Danel Heynen Danels soen
10 lopen rog
ut enen huyse etc. tot lyessel (Deurne)
e.z. Willem Comans
a.z. die gemeynt
e.e. Jan van Lyessel
a.e. aen die straet (zie p. 122)
grondcijns
Godert Mathijs Blox soen        - schepen
Melis zn. v. Melis van Milheze - schepen
14 mei 1448


15-10-1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 86 vs
Lambrecht soen wilen Godart Bants als wittich man ende momboir Heilwichen, dochter wilen
Daenels Jannes Oeden soens, heeft erflic verpacht, overgegeven ende opgedragen Corsyiaen
Willem Eykmans soen alsulken erfenissen als der voirgs. Heilwigen synre huysvrouwen in
scepenlitteren in deilingen tusschen hair ende hairen mede-erfgenamen te deel gevallen sijn,
te weten een stuc lants geheiten Breecker tot Vlierden opt die Hoge Ecker, e.z. erf Jans van
den Haenecker, a.z. convent van Bynderen, e.e. erf Andries Nauws, a.e. den gemeynen
toelwech
item een stuc lants aen gheen Vaeren bider Heze gelegen, e.z. e.e. Gherit Bernyers en meer
andere, a.z. Convent van Bynderen, a.e. erf Andries Nauws
item noch een vierdel van enen stuck lants te Vlierden op gheen Nulants gelegen, e.z. erf
Loyen van Berscot, a.z. erf der erfgenamen Peters van der Donschot
item noch alsulken gedeelt van enen huyse, hofstat ende hoff met een stuck lants dair aen
gelegen, e.z. erf Ceel Arts soen van den Ravenecker, a.z. erf Heilwigen Jannes Oeden dochter
en kynderen, e.e. aen die gemeyn straet, a.e. erf Andries Nauws
alse vanden voirs. Corstiaen dese voirgs. erfenisse te hebben erflic te bruyken ende te besigen
voir ende omme den tsijns van den gronde, die sal Corstiaen voirs. jairlix op die schoutdaege
dair aff gelden ende schuldich sijn te verbueten. Ende voirt voirt voir ende omme xiiii vaet
rogs erfpachts den voirs. Lambrecht jairlix dair ut te gelden alse dat die ierste dacht dair aff
wesen sal van Ons Vrouwen Lichtmis naestcomende over een jair.


15-10-1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 88
LAMBRECHT voirs. heeft in desen manieren verpacht JANNE JANNES OEDEN soens
soen alsulken recht ende gedeelt te weten een vierdel van alsulken beemden in der dingbanc
van Vlierden gelegen gelyc den voirs. HEILWIGEN sinen wijfs te deel gevallen is, after die
beersdonc geheiten in den weert eensdeels ende eensdeels int voertken ende in den screege
ende int wolfschut voer ende omme den tsijns van den gronde + vi vaet rogs
littera der BRUYSTEN nat. zoen VAN DER HEZE
datum ut supra


15-10-1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 88 vo
LAMBRECHT heeft erflic vercocht JANNE JANNES OEDEN soens soen ende
CORSTIAEN WILLEM EYCKMANS alle sijn recht ende toeseggen dat hi als man ende
momber der voirs. HEILWIGEN heeft aen een stuxken erfs geheiten den wynckel inder
dingbanc van Vlierden
e.z. erf HAENGREFFS GODELOFS
a.z. + e.e. + a.e. erf ANDRIES NAUWS
item aen enen beempt geheiten die berscot
datum ut supra


15-10-1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 88 vo
JAN JANNES OEDEN soens soen ende CORSTIAEN WILLEM EYCKMANS hebben
geloeft als principael sculderen op hen ende op allen hen goet LAMBRECHT voirs. xviii
gouwen peters off die weerd ende vii loepen rogs.
datum ut supra


10-12-1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 328. fol. 93v. blz. 170
Henric Touwer
Peter Stippelman
Jan van Rode
als provisoren der tafelen des gasthuys
met consent des eerweerdigen in Godt
Heer Jan Bisscop(en) van Luydick
alst clairlicken blijct in synen openen brieven
ende oick met rade ende consent
fol. 94. blz. 171
des Persoens, ons Jonckeren, scepenen ende
rait ende der gebuer van Helmont
hebben in oirber ende profijt t.b.v. der
tafelen des gasthuys der armer voirs
overgegeven
Aert zn. v. Diric Snoex
1 mud rog
dat men der tafelen des gasthuys schuldich is
ut huysinge ende hoff ende ut enen
camp lants geheiten te loeffen (Deurne)
voirmaels behorende tot
Gobbel den Coster
dairna Jan van Doerren
voirt Jan geheiten van den Zande Jans swager van Doerren
gelegen neven der ghemeynten van Doerren
Willem van Eijndhouts - schepen
Peter Art Michiels soen - schepen
10 december 1448


29-12-1448 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 334. fol. 97. blz. 175
Symon zn. v. Jan Velthoevels
heeft erflic vercocht
Arnt zn. v. Diric Snoex
1 mud rog te Doerne te leveren
ut enen stuc lants (± 3 lop.) te Doernen
metter huyssingen dair op staende
e.z. Melis van Milheze
a.z. die straet
e.e. Melis voirs
a.e. aen een waterlaet
ut enen mandersaet lants
e.z. Goeswijn Ansskens en Jan Lauwreysen
a.z. Willem Everits soen en Willem van den Velde
e.e. Everit van Doernen
a.e. erf dat Heijn Celen was
ut enen loepensaet lants
e.z. Everit van Doernen
a.z. Lambrecht van Bruggen
e.e. Jan van den Water
a.e. opten gemeijnen wech
ut enen stuxken lants
e.z. Ghevart van Doerren
  voert alomme aen den wech aldair
ut enen stuc lants
e.z. + a.z. Huben Mutsarts + e.e
a.e. Willem Racken (?)
grondcijns + 3 mud rog
W. Eijndhouts - schepen
Peter Machiels - schepen
op Sente Maes dach 1448


1449-1450 Bossche Protocol folio 2 verso
Lambert Jan Gijben. Aert Aerts van Volkel. Jacob natuurlijke zoon wijlen Jan vande Scaut


1449-1450 Bossche Protocol folio 42 verso
Hendrik die Smijt zoon wijlen Hendrik die Smijt van Brugge weduwnaar van Margriet
Henrick van Cruijscot en zijn kinderen Henrick, Jan Goijart, Heijlwig en Lijsbet. Hendrik
Willems van Bruggen. Jan Willems van Erpe.


1449-1450 Bossche Protocol folio 62
Aert Snoecx. Jan Willems vande Rode.
1449-1450 Bossche Protocol folio ?
Beel dochter Lucas Meeus van Beke weduwe van Claus die Hoesch en haar zoon Lucas en
haar schoonzoon Jacob die Lu man van Mechtelt


1449-1450 Bossche Protocol folio 106
Aert zoon van wijlen een zekere Nenneke van Doerne. Jan Daniel Heijnen.


1449-1450 Bossche Protocol folio 146
Willem Daniel Noijen van Doerne. Claes Aert Crakellaert.


1449-1450 Bossche Protocol folio 184 verso
Mathijs Jan die Beircker, verkoopt aan Jan Willems van Erpe, ten behoeve van Lambert de
oude zoon wijlen Lambert van Loon 7/8 deel in 2/3 deel van 2 bunders beemd in die Vloet.
de uitvoerders van het testament van wijlen Amelis Sceversteen zoon wijlen Amelis Speciers
geven in erfpacht aan Gevart van Doerne, een huis, schuur, hof en een stuk bouwland een wei
een stuk hei. Op Papenvenne een beemd in die Nuwe beemden.


1449-1450 Bossche Protocol folio 185 R1220
Een stuk lant van 9 lopen gelegen te Dorne tussen het erfgoed van de heren van Dorne
Oey.mans ? en Philips van Bottel strekkende van Gevardus van de Zeijlberg welk het
genoemde erf. Het van Arnold zoon wijlen Andries van der Hagen zoals hij zij welk stuk
akkerland Amelis Stevensteen verkocht aan Jan van de Beke zoon van wijlen Jan van de
Beke van het zelfde erfgoed en te behoeden voor 2 oude grossen.


1449-1450 Bossche Protocol folio 186
Jacob Cuper zoon wijlen Gielis. Wouter natuurlijke zoon wijlen Aert Houtappels. Laurens
Vannij zoon wijlen Laureijns Vannij.
Reijneer van Leensel zoon wijlen Gevart Haengreefs van Leensel.


1449-1450 Bossche Protocol folio 187 verso Vlierden
Lambert van Loen de jonge zoon wijlen Lambert van Loen man van Hilleke dochter Jan
natuurlijke zoon wijlen heer Dirck van Haenacker priester.


1449-1450 Bossche Protocol folio 190
Willem Noijen zoon van Daniel Noij. Aert Gerrit Weijlarts.
Jan Jan Hillen van Steensel. Jan Willems van Erpe. Hendrik die Smijt zoon wijlen Hendrik
die Smijt weduwnaar van Margriet Hendrick Chruijschot, bezit het vruchtgebruik van erven
te Bruggen. Hendrick Dirck vanden Schoetakker.


1449-1450 Bossche Protocol folio 191 verso
Wouter zoon wijlen Wouter Berthouts en Lambert van Doerne zoon van Chrispijn in
afwezigheid van Jan van Beke zoon wijlen Jan van Beke, belooft een stuk akkerland genaamd
Den Wijecker 9 lopens gelegen te Doerne . Welk stuk akkerland hij gekregen had van Jacob
Cuper zoon wijlen Egidius Laurentius......alias Back en Wouter natuurlijke zoon wijlen
Arnold Houtappels.


1449-1450 Bossche Protocol folio 197
Reijner Gerit van de Rijpelbergh man van Kathalijn ??? wijlen Willem Copijs en Lijsbet.
Goijart Willem Copijs. Dirck Gerit van Rijpelbergh.


1449-1450 Bossche Protocol folio 208 verso
Lambert van Loen zoon wijlen Lambert van Loen de oude, en zijn broer Aert van Loen.
IJsbout zoon wijlen Franck van Loen.
Aert Vrient zoon wijlen Aert Vrient natuurlijke zoon wijlen Daniel Noij van Doerne.


1449-1450 Bossche Protocol folio 209
Jan Wouter Kallen. Peter Jan Snijders van Lijssel.


1449-1450 Bossche Protocol folio 223 verso
Goijart Hendrik sRaets. wijlen Lambert vande Bruggen zijn kinderen Jan, Hoghart, Aert,
Kathelijn en Luijgard. Jan Peter vande Merenvoert.


1449-1450 Bossche Protocol folio 253 verso
Jan van Doerne zoon wijlen Hendrik Matheus en wettig voogt zoals hij zij van Margriet
dochter wijlen Jan die Reijn een erfpacht van 2 mus rogge Helmondse maat welke pacht Jan
die Reijn zoon van Jan die Reijn belooft had te betalen aan Jan van Doerne voornoemd. En te
leveren uit een stuk land te Doerne gelegen, tussen het erf Dirck Roefs AZ de gemeijnt van
Doerne EZ tussen het erf van de kinderen van Gerard van Os en tussen het erf goet en huis
genaamd " 't Gaet" AZ nog een stuk grond tussen Hendrik van de Beke en Peter Molen EZ
tussen het erf van Goijart Snabben, Jan zijn broer en zijn kinderen. Welk stuk land genoemde
Jan die Reijn verkregen had van Jan van Doerne.


1449-1450 Bossche Protocol folio 257
Jan van Bruheze bezit het goed ter Weijde


1449-1450 Bossche Protocol folio 319 verso
Jan Daniels Hendrick Daniels geeft in erfpacht 4 mud rog een stuk land, met schuur bij de
Wasbergh aan Hendrik en Gerrit natuurlijke zoons van Jan van Nuwenhuijs. Hendrik Daniel
Hendrik Daniels ziet af van vernadering. Hendrik en Gerrit beloven aan Jan 76 peter te
betalen op lichtmisse aanstaande


1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 391. fol. 116v. blz. 206
Jan nat. zn. v. Henric van Doerren
heeft erflic vercocht
Emont zn. v. Emont van der Straten
10 lopen rog tot Doerren te leveren
ut enen huyse schuer etc. (Deurne)
e.z. Mercelis van den Boghart
  voirt alomme aen die gemeynt van Doerren
grondcijns + 4 mud rog
Peter Machiels                    - schepen
Reijner zn. v. Godart van der Bijstervelt - schepen
des maendaechs in die paeschdage 1449


5-1-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 100 vo
CLAES LAMBRECHT sPELSERS soen x LYSBETTEN sijns wijfs dochter wilen ARTS
GHERITS SWEERTS soen van den yrsten bedde heeft overgegeven HADEWIGEN weduwe
wilen den voirs. ARTS GHERITS SWEERTS soens tot haer behoef als tot haer tochten ende
voert tot behoef haer kynder die sij vanden selven ARNDE heeft tot haer erflicheit alsuiken
drie loopen rogs der maten van Asten als die voirs. wilen ARNT GHERITS SWEERTS soen
was geldende hadde inder prochie van Asten ende hem verstorven waeren van wilen
SOPHIEN synre moyen
item noch seven loepen rogs erfpachts die wilen die voirs. ARNT geldende hadde in sekeren
onderpanden inder voirs. prochie van Asten ende van Vlyerden gelegen.
opten dertyen avont 1449


7-1-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 100 vo
ANDRIES NAUS soen wilen HENRIC NAUS van WEERT x HEILWIGEN WILLEMS
sCREMERS dochter heeft erflic verpacht etc. VRANCKEN naturlie soen wilen PETERS
VAN ESPE een stuxken lants inder dingbanc van Vlierden ter stede geheiten opt hoeveleijnd
neven die gemeijn straet ende voert alommo aen erf YSBOUTS JAN COLEN soen welc stuc
ANDRIES als momber sijns wijfs HEILWIGEN toecomen ende verstorven is van doiden
wilen WILLEM sCREMERS ende LUYTGERDEN sCREMERS der selver HEILWIGEN
vaeder ende moeder.
Chijns: enen auden swarten
Andere last: twe loepen rogs erfpachts


29-1-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 102
Een acte waarin gesproken wordt van AERT VAN DEN WACHTELBERCH soen wilen
AERTS VAN DEN WACHTELBERCH x KATHELYNEN dochter wilen AELBRECHTS
VAN DEN DOIDENVENNE.


15-2-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 362. fol. 109v. blz. 194
Lambrecht van Loen die Jonghe zn. v. Lambrecht van Loen
heeft erflic vercocht
Peter zn. v. Willem van Eijndhouts
1 mud rog
ut enen stuck lants (5 lop)
omtrent der kercken van Doerren
e.z. Diric Bonen
a.z. die gemeijn straet
e.e. Diric Bonen
a.e. die gemeijn straet
ut enen stuxken lants (1zestersaet) omtrent der stede voirs
e.z. Peter Roymans
a.z. Jan Schoemans
e.e. erf toebehorende der hoeven tot Paependonck (Deurne)
a.e. Claes van der Hoeven
grondcijns
4 mud rog die men ghilt uter hoeven te kuylen (Deurne?)
Willem van Eijndhouts - schepen
Godart Mathijs Blox soen - schepen
15 februari 1449


18-3-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 115
JACOP soen wilen JANS geheiten VAN DEN BOMEN GODARTS soen was VAN
BRUHEZE heeft erflic vercocht PETEREN WILLEMS soen van EYNDHOUTS sess loepen
rogs erfpachts die hi hem geloeft heeft te gelden uten helften van eenre schuere eenre hofstat
ende van enen heytvelt dair aen gelegen dair aff die wederhelft toebehorende is GODARDEN
des voirs. JACOPS vercoepers brueder welc aling erfenis gelegen is bynnen den goede
voirtijts tot JANNE VAN DEN BOMEN behoerende
item noch ut enen vijftedeel van allen alsulken erfenissen te weten lande venne beemden ende
eusselinge als tot JANNE VAN DEN BOMEN te behoren plagen ende gelegen sijn inden
gericht van Vlierden ten stede geheiten op die nu erpendonck
welc helften der erfenissen JACOP voirtijts verstorven ende dair nae te deel gevallen sijn van
doide des voirs. JANS sijns vaeders ende KATHELYN synre moeder
belast met een mander rogs erfpachts + een vijfde van sess ponden erfgels.


22-3-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 115vo
LYSBETH dochter wilen JAN SNOEX van VLIERDEN ende LYSBETH hoer naturlike
zuster met haren vercoren momber hebben erflic vercocht etc. JANNE soen wilen HENRIC
PELGHEROMS een stuxken hoefs gelegen tot Vlierden in snoxhof
e.z. erf des coepers voirs.
a.z. erf DIRIX BANTS
e.e. convent van bynderen
a.e. die straet aldair
Belast met grondchijns.


29-4-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 405. fol. 121v. blz. 216
Mathijs en Arnt zn. v. Jan Berkarts
heeft gecocht tegen
...... zn. v. Jan van der Donschot
enen erfcoep van enen stuc lants
met enen stuc beemts (Deurne)
e.z. erfg'n. v. Peter Pegs
a.z. Peter zn. v. Peter van der Donschot
e.e. Art zn. v. Peter van der Donschot
a.e. aen die gemeynt
volgens schepenbrief van Deurne (vernadering!)
Diric zn. v. Peter van der Donschot
Diric Arnts soen v. Jan Berkarts
schepenen: Godert Mathijs Blox soen
         Peter Machiels
         Diric Cupers
         Godart Cordenays
         29 april 1449


29-4-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 408. fol. 123. blz. 217
Peter, Laureys, Mathijs, Arnt en Diric zn. v. Jan Berkarts
hebben erflic vercocht
Jan zn. v. Henric Deckers
die 1/2 van enen stuc lants tot Vlyerden
e.z. erfg'n. v. Peter Pexs en Henric van der Donscot
a.z. Peter zn. v. Peter van der Donschot
noch die 1/2 van enen stuc beemts
neven Mathijs Pex en Art zn. v. Peter van der Donschot
een stuxken lants ter stede geheiten
op ghenen gronenwech (Deurne)
e.z. erfg'n. v. Godart Snabben
a.z. Melys Smeets
item noch een stuxken lants (Deurne)
e.z. Ghevart vanden Zeilberch
a.z. Henric vander Donschot
grondcijns + 4 lopen rog
Godart Mathijs Blox soen - schepen
Diric Cupers          - schepen
29 april 1449


30-4-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 121 vs penultima aprilis 1449
Aelbrecht soen wilen Gerits van den Kerchove heeft erflic overgegeven ende opgedragen
Bruystens soen wilen Bruystens van den Schoetecker sess loepen rogs erfpachts welc die
voirs. Aelbrecht geldende hadde ut enen gedeelt van enen stuck hoefs geheiten den
Wermoeshoff inden gericht van Vlierden ter stede geheiten ter Heze
item uter helft van enen stuck lants e.z. Bruysten voirs., a.z. Hogharts des voirs. Bruystens
brueder, welc erfenis Aelbrecht voirtijds in enen erfpacht overgegeven heeft den voirs.
Bruysten voir die sess loepen rogs ende den thijns van den grond.


30-4-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 123
PETER LAUREYS MATHIJS ARNT ende DIRIC soen wilen JANS BERKERS hebben
erflic vercocht JANNE soen wilen HENRIC DECKERS die helft van enen stuc lants tot
Vlyerden gelegen
e.z. erf der erfgenamen wilen PETER PEXS + HENRIC VAN DER DONSCOT
a.z. erf PETERS soen wilen PETERS VAN DER DONSCOT
hen toecomen ende verstorven van doiden des voirs. wilen PETERS VAN DER DONSCOT.
Belast met grondchijns + vier loepen rogs erfpachts.
Ook worden vermeld stukken land onder Doernen!
datum ut supra


30-4-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 123 vo
ARNT soen wilen JANS BERKARTS heeft erflic vercocht JANNE soen wilen HENRIC
DECKERS die helft van enen stuc lants tot Vlyerden
item die helft van enen stuc beemts tot Vlyerden - (belendingen zijn als in de vorige acte)
Grondchijns + twe loepen rogs.
datum ut supra


10-6-1449 (vroeger dan) Inventaris van het archief van de kommanderij van de duitse orde te
gemert 1249-1795, door H. Brokken en W. Lindeman, Rijksarchief in Noord-Brabant,
inventarisreeks nr. 17, Den Bosch 1977; pag. 303; regest 276;
Claes van der Dussen, kommandeur van Gemert, oorkondt, dat voor hem en zijn leenmannen
Johan van Amstel het leen geheten de Halven hoeve ter Crommer Aa, gelegen tussen Deurne
en Bakel, heeft overgedragen aan Juffr. Marije van Dinther Arentzdochter en waarmee hij
haar volgens heeft beleend.


10-6-1449 Inventaris van het archief van de kommanderij van de duitse orde te gemert 1249-
1795, door H. Brokken en W. Lindeman, Rijksarchief in Noord-Brabant, inventarisreeks nr.
17, Den Bosch 1977; pag. 303; regest 277;
Juffr. Marie van Dinther, Arntsochter,, verklaart, met haar voogd Goessen Steenwech, zoon
van Henrick Steenwech, beloofd te hebben aan Johan van Amstel 10 holl. guldens jaarlijks ter
zullen betalen uit het leengoed de Halven hoeve ter Crommer Aa, welke zij in leen houdt van
de duitse orde, en dat heer Claes van der Dussen, kommandeur van gemert, als leenheer met
deze toezegging heeft ingestemd. Leenmannen van gemert: Dirck van gemert, Johan van
gemert, Goeden van Wormen en Stove kersmeker.


10-6-1449 jaar onzeker) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KOMMANDERIJ
VAN DE DUITSE ORDE TE GEMERT 1249-1795, door H. Brokken en W. Lindeman,
Rijksarchief in Noord-Brabant, inventarisreeks nr. 17, Den Bosch 1977; pag. 303; regest 278:
Claes vand er Dussen, kommanduer van Gemert, oorkondt, dat hij, in aanwezigheid van zijn
leenmannen, aan Juffr. Marij van Dinther Arntzdochter het vruchtgebruik van het leen de
Halven hoeve ter Crommer AA heeft gegeven als lijftocht voor haar moeder, jyffr. Kathelijne.


26-6-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 420. fol. 128. blz. 225
Heer Peter van der Straten priester
heeft ovvergelevert
den provisoeren ende meesteren sheylichs geests
tafelen van Helmont
enen schepenenbrief van Helmont van 4 lopen rog
uit erffenissen gelegen tot Dornen die voirt
Peter Ruelkens soen waren, te weten:
2 stucken lants aen die commerstraet (Deurne)
dair een ander stuc lants tussc(h)en gelegen is dat toebehorende was Lemmen des Hertogen
zwagher van Dorne
item uit enen stucsken lants geheiten die strepe (Deurne)
gelegen op die ecker (Deurne)
uit enen stuc lants aen gheen steghe haudende 1 sestersaet
(Deurne)
uit enen ecker gelegen aen gheen berrem (Deurne)
uit enen ecker geheiten die cromme ecker (Deurne)
ende voert uit allen anderen erffenissen
die Ceel Lyzen soen gecregen had tegen
Peter Ruelkens soen (in erfpacht)
welke mud rogs
Heer Peter tegen
Kathelinen Ghevart Lucen soens dochter van Helmont
die tegen Jan van den Bogart
      Mercelis van den Bosch
      Arnt Lemmens soen van Dornen
een mis per week int gasthuys van Helmont
van enen priester te celebreren -
spynden in brode inder kerken of opten kerchof
Peter Machiels - schepen
Diric Cupers - schepen
26 juni 1449


..-8-1449 Verzameling Charters Deurne 108-I..-T.108-..-II.108
1. Wij, Dirck Maes, Peter Snijders, Ghevaert van den Zeylsberch, GHerit Vijen, Henrick
Manvaerts, Jan die Bruyn ende Jan van Ieckendonck,
2 scepen in Doerren doen condt enyegheliken, dat voer ons coemen is Dirck van der
Beersdonck, wittighen soen Goederts van der
3. Beersdonck, ende heeft opgedraeghen ende erflick overgegeven Gheraerden, wittighen
soen Goederts van der Brugghen, ende Henricken van der
4. Lynden allen allsulken erflicke guede als daer Dirck voers. sijn tocht aen bes [..] is nae der
doot Kathlinen, sijns wijfs wylen-
5. eer was, soe waer die guede voers. gheleghen sijn in diepen, in droeghen, in hoegh(en,in)
leeghen ende soe waer sij gheleghen sijn och
6. naemaels vonden muchten weerden ende soe waer die guede voers. beta[..] (w)eerden
jaerlix. Ende Dirck voers. heeft
7. helmelinghen verteghen op dese v(o)ers. guede, op dese voers. tocht ende op all(en r)echt
ende segghen hem daer in toebehoerende
8. tot behoef Gherits ende Henricks voers. Gheloevende Dirck voers. op hem ende op allen
sijn goet, dat hij heeft ende ummer-
9. meer vercrighen ma(ch), d'opdraeghen, d'overgeven ende 't fertyden voers. ewelick vast
ende stedich te hauden, sonder ennich
10. wedersegghen, ende alle(n voe)rcommer van sinentweghen daer met recht in coemende
altemael afte doen. Bezeghelt
11. metten ghemeynen (zeghel) ons scependomps van Doerren. Gegeven in 't jaer Ons Heren
duysent vierhondert ende ne-
12. ghenendeveertich des [..] (dae)chs in der oechstmaent.
[in dorso aantekeningen in verschillend handschrift:]
- Gerit Leytgens
 Henrick Pegs
- augustus 1449


14-8-1449 Varia Peellandiae historiae ex fontibus-Deurne en Liessel blz. 5-10
1661 (1449.8.14;1325.3.1) COPIE ENER NOTAREELE ACTE VAN DE HAND VAN
P.WIJTVELD NOTARIS WAARIN GEINSEREERD EEN CHARTER VAN PHILIPS VAN
BOURGONDIEN VAN 14.8.1449 EN EEN CHARTER VAN HERTOG JAN VAN
BRABAND VAN 1.3.1325 WAARBIJ DE LAATSTE AAN DIE VAN DEURNE
VERKOOPT DE GEMEENTE GELEGEN BINNEN GEVARTS GERICHTE VAN
DOERNE TEGEN EEN JAARLIJKSE ERFCHIJNS VAN 40 SCHELLINGEN ZWARTE
TOURNOYSEN EN HEN HET RECHT VERLEENT DAAROP EEN SCHUTTER AAN TE
STELLEN.
PHILIPS bij der gratien Gods Hertogen van Bourgoignien, van Lothrijck, van Brabant ende
van Limborg Grave van Vlaanderen, van Artois, van Burgoindien, Palatijn ende van
Henegouw en van Hollant, van Zeeland ende van Naeme, Merkgrave des Heyligen Rijcx,
Heere van Vrieslant, van Salms ende van Mechelen, doen cond allen lieden dat Wij bij Onsen
Lieven Getrouwen Cancellier ende Raatsluijden geordonneert in Onse lande van Brabant
ernstelijk hebben doen oversien ende visiteeren eenen openen besegelden brief bij wijlen
Hertoge JANNE Hertoge van Lothrijck van Brabant ende van Limborch Onsen
Outvordereren saliger gedagten verleent Onsen goeden luijden van Doerne seeckere vroenten
ende gemeenten gelegen tusschen den paelen ende paelsteden in den zelven brieven verklaart
van welke brieven die thoonen van woorde tot woords hier naer volgt ende is aldus:
Wij JAN bijder gratien Ons Heeren Hertoch van Lothrijk, van Brabant ende van Limborch,
maecken kont allen den geenen die deese letteren sullen zien en hooren lezen dat Wij hebben
verkogt wettelijk ende wael Onsen luijden van Doerne ende haeren nae- komelingen te
ewelijken daegen erffelijk ende emmermeer voor Ons, voor Onsen oire ende voor Onse
naekomelinge alle die Gemeente die is gelegen binnen GEVARTS Gerichte van Doerne alsoo
verre als zijn Gerichte duerende is totter eijgendomme van Vlierden om Onsen ende Onse
voorgeseijde gemeenen oirboir ende profijt om eenen erffelijken chijns van viertich
schellingen swarter toirnoijsen jaarlijx te geldenen ende te gevene emmermeer in Sinte Baeffs
daege elken ouden grooten toirnoijsen over sestien penningen gereeckent ende omme vijf
pont ouder grooten toirnoise te voorlijve vanden welken chijnse ende voorlijve Wij zullen
hebben die eene helft ende die Abt van Achternaeke die ander hellicht gelijk dat voore is
gesprooken.
Voort soo consenteere Wij oirloven ende willecoren Onsen voorgeseijde luijden van Doerne
ende haare naekomelinge dat Onse rechtere die nu daar is ofte maemaels wesen sal sette van
Onsen wegen ende van Onse naekomelinge wegen eenen schutter die mechtig zij van Onsen
wegen te schuttenen ende te pandene alle andere vremde beesten die komen sullen ende
gedreven weirden op die voorgeseijde gemeente over vijf schelllngen swaerter toirnoijse
vande voorgeseijde munte alsoo dickwijls ende soo menichwerf alse Onse voorgeseijde
schuttere daar op sal vinden.
Ende die vijf schellingen zullen Onse zijn ende Onse naekomelingen ende van dien boeten
zoo willen Wij dat Onse voorgeseijde Schuttere weirde vergouden van sijnen dienste.
In oircondtschappen van welke dingen Wij Onsen zegel doen hangen aen desen
jegenwoordige letteren wtehangende.
In kennisse der waerheijt dewelke waaren gemaakt ende gegeven te Brussele den iersten dach
van de maent van Merte inden jare Ons Heere duijsentich drie hondert vijve ende twintich.
Welken brief met alle pointen daarinne begrepen gelijk dien hier boven geincorporeerd steet
Wij ter oijtmoediger beden Onse voorszegde goede luijden tot Doerne ende sonderlinge om
dat Onse voorszegde Cancellier ende Raetsluijden denselven brief gans geheel geeff ende
ongecancelliert bevonden hebben denselven Onsen goeden luijden hebben geconfirmeert,
geratificeert, geapprobeert ende geinnoveert, confirmeeren, ratificeren, approberen ende
innoveren mits desen Onsen brieven ontbiedende ende beveelende seer ernstelijck Onse
Drossete ende Rentmeester van den Bosch, Onsen Schoutet van Pedelant ende allen anderen
Onsen ambachteren, rechteren, dieneren ende ondersetenen Ons voorszegde lants van Brabant
ende allen anderen die dat aengaen mach nu sijnde en naemaels wesende, dat sij ende elk van
hen alzoo hen toebehoort Onsen voors zegde goeden luijden van Doerne Onse voorszegde
confirmatien ende desgelijke henne voorszegde vroenten ende gemeenten hen bij Onsen
voorszegde outvorder verleent rustelijk ende vredelijk doen ende laeten gebruijcken, stellende
hen eenen schuttere om te schutten ende panden alle die vremde beesten die op deselve
vroente ende gemeente gedreven zullen moegen worden na wtwijsen deszelfs Ons outvorders
brieve boven geincorporeert sonder dat te laeten of hen eenigen hinder commer of letzel
daarinne te doen of laeten geschieden in eeniger mannieren.
Ende des toirkonde hebben Wij Onsen segel aen desen brief doen hangen.
Gegeven XIIII daege in Augusto int jaer Ons Heeren duijsent vierhondert negen en viertich.
Op de plicque stont: Bij mijnen Heere den Hertoge t'Uwer relatien daer van de Rade bij
waren HENRICK MAGNUS, Heer ARNOUT VAN PEDE, Ridder SIMON VAN
HERBAYS, Meester CLAES CLOP ende JAN DE GROOT met eenen grooten wthangenden
zegel in rooden wasch aen eenen dobbelen sterdt.
Onderteekent: L.WACHELGEM met signatuur
Lagerstont: dese gecollationneert tegen die origineele confirmatie brieven geschreven in
parquemente of fransijne in dato onderteekent ende bezegelt ut supra, is daar mede
concorderende bevonden.
Quod attestor en was geteekent P. WIJTVELT Notaris publicus 1661.


14-8-1449 Heerl.Arch. Mierlo inv. nr. 1a Cartularium bew. PvdB en EvE.
Nr.21. Cartularium folio 10 verso-11 recto.14 augustus 1449.
JAN, HERTOG VAN LOTHARINGEN, BRABANT EN LIMBURG, VERKOOPT AAN
DE LIEDEN VAN DEURNE DE GEMENE GRONDEN BINNEN GEVAERTS GERICHT
TEGEN EEN JAARLIJKSE ERFCIJNS VAN 14 ZWARTE TOURNOIS.
Duerne (klein)
Jan, bij der gratien Godts hertoge van Lothringe van Brabant ende van Limborch maeke condt
allen den ghenen die desen lettren sullen sien ende hooren lesen, dat wij hebben vercogt
wittelijck ende wael onse luijden van Doerne ende hare nacommelingen ten euwelijcken
daghe erffelijck ende ommermeer voor ons, onse oiren ende nacomelingen , allen die
gemeente gelegen binnen Gevaerts gerichte van Doerne, alsoo verre als zijn gericht duerende
is, tot den eijgendomme van Vlierden om onsen ende onsen vorgenoemden luijden gemeenen
oorber ende proffijt om eenen erffelijcken chijns van vier tien swerte tournoisen jaerlijcks te
gelden ende te betalen emmermeer in St.Baeffsdaghen, elcken auden grooten turnoise voor
XVI denarij gereckent ende om vijff pont oude grooten Tornoisen jarlijcx te gelden ten
vorlieve van de wellicke chijnsen ende voorlijve wij sullen hebben die hellicht, ende die abt
van Egternacken die ander hellicht, gelijck dat voor is gesprocken. Voort soo consenteeren
wij onse voorschreven luijden van Doerne ende hare nacommelingen dat onsen rigter die nu
daer is offt namaels wesen sal, setten van onsentwegen te schutten en van onse
nacommelingen wegen eenen schutter die machtich zij van onsentwegen te schutten ende te
panden alle andere beesten, die comen sullen ende gedreven worden op die voorgeschreven
gemeente over vijff schillingen swarte oude Tournoisen van voorschreven munte alsoo
dickwil ende mennichwerve als onsen vorschreven schuttere die daer op sal vinden ende die
vijff schillingen sullen ons zijn ende ons nacommelingen ende van dien boeten soo willen wij
dat onse vorschreven schutter vergouden zij van zijnen dienst. In oorconde van wellicke
dinghen wij hebben onsen segel doen hangen aen dese yegenwerdige lettren.
Gegeven tot Brussele den eersten dach van meert int iaer ons Heeren XIIIc XXV, wellicken
vorgenoemden brieff ick, Phlips van Bourgonden, geconfirmeert hebbe ende confirmeere met
mijn brieven besegelt ende gegeven XIIII augusti anno XIIIIc XLIX.


14-8-1449 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
De daarvan gegeven brief is den 14en Augustus 1449 door Hertog Philips van Bourgondië
"geconfirmeerd, geratificeerd en geapprobeerd".


14-8-1449 OAA Deurne 139
Een koop en verkrijgbrief van de gemeente van Deurne dd. 11 mrt 1325 met ratificatie van
dien dd. 14 aug. 1449


28-8-1449 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 37 Vincent van Doerne
en zijn voorouders.
Den Bosch. De Hofstad "ter Braken" van wijlen Gevard van Doerne is nu in het bezit van zijn
zoon Jan.


4-10-1449 Bossch prot. 1449 okt - 1450 sept fol. 155 vs.
Lambert Jan Robbijns heeft opgedragen aan Willem die Mersman wijlen Jan Smersmans
zoon van Heze twee watermolens, een in Asten, een in Vlierden; en een rosmoelen in
Vlyerden; en een beemdje bij die watermolens; met dijken etc. in Asten - Lambert Jan
Robbijns had die molens etc. in erfpacht gekregen van Mathijs van Bergulen zoon van wijlen
Jan Loppart


10-10-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) fol. 143
LAMBRECHT VAN LOEN die JONGH soen wilen LAMBRECHT VAN LOEN heeft erflic
vercocht ARDE DEN BERKER soen wilen AERTS BERKERTS ontfaenen tot synre behoeff
ende mede tot behoeff allen synre wittiger kynder die hi nu heeft ende namaels crigen sal
utgenommen JAN sijnen soen die hi bi sijnen yerstgenoemde wittigen wijff gewonnen ende
vercregen had die welc hier in utgesloten bliven sal, een mander rogs erfpachts dat hi geloeft
den voirs. AERDE coeper jairlix te gelden ende opten onderpanden hier na gescreven te
leveren
ut enen loepensaet lants off dair ontrent binnen den dingbanc van Vlierden
e.z. + e.e. convent van bynderen
a.z. KATHELYN weduwe wilen GERIT YSBOUTS + kynderen
a.e. erf JANS SPILMEKERS
item noch twe loepen lants off dair ontrent ten stede voirs.
e.z. LUCAS soen wilen BRUYSTENS VAN DEN DOIDENVENEE voirt alomme aen erf
des convents van bynderen.
Chijns: vier penningen


6-12-1449 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3795 (oud R 222) akte 468. fol. 145v. blz. 251
Jan nat. zn. v. Rutten Heer Keris
heeft erflic vercocht
Willem zn. v. Heyn van der Beeck
6 lopen rog te Doerne te leveren
ut enen goide ende hoven geheiten ter hoeve (Deurne)
Godart Mathijs Blox soen - schepen
Diric Cuper          - schepen
6 december 1449
Henric Coens


9-12-1449 RANB nr 273R Duitse Orde Vught, regesten, 1334 - 1564 regest 103
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Sophia weduwe van Arnoldus
genaamd Cnode zoon van wijlen Johannes heeft overgedragen aan Lambertus van
Doernen zoon van Christianus voor de kerk van Sint-Lambertus van Vught de
helft van een huis met toebehoren gelegen in de parochie van Vught-Sint-
Lambertus in de Taterstraet. Schepenen van 's-Hertogenbosch: Johannes Dicbier
zoon van Johannes en Gerardus Boest 1449 december 9


20-12-1449 Jaarboek 41 (1987), Centraal Bureau voor Genealogie, pag 37 Vincent van
Doerne en zijn voorouders.
Den Bosch. Willem Noyen van Doerne verkoopt Jan van Doerne zoon van wijlen Gevart en
aan Peter Jan Dircxsoen de hoeve "het Haghe eynde".


20-12-1449 1449-1450 Bossche Protocol folio 176
Willem Noijen van Doerne heeft opgedragen aan Jan van Doerne en Peter Jan Dirx de hoeve
die Haghe einde en 2 mudzaad rogland, en visserije en een windmolen. Willem heeft dat
gerechtelijk gekocht in Den Bosch 20-12-1449
Dirck van Stratem, kremer. Willem Aerts van Doerne. Aert Goijart Thijsse de man van
Heijlwig Aert van Doerne

								
To top