1-5791 by 6pVau3

VIEWS: 973 PAGES: 180

									      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดกระบี่
 1        นางสาว กฤตยา นฤภัย
 2          นาย กันต์กวี วะจิดี
 3          นาย คํานึ ง รุ่ งเรื อง
 4          นาง จิรัญญา หง้าฝา
 5        นางสาว จิรารัตน์ เอื้อวณิ ชกุล
 6        นางสาว จีรนันท์ จงรักษ์
 7          นาย เฉลียว เสนาะ
 8          นาง ชไมพร ทองหยิบ
 9          นาง ชริ นทร์ ทิพย์ ศักดิ์ศรี
 10         นาย ชํานาญ นฤภัย
 11         นาย ชิโนรส ทองขุนดํา
 12         นาง ชูศรี ส.สกุล
 13               ั
          นางสาว ฑิตฐินนท์ ขุนจันทร์
 14        นางสาว ณัญทิพา สื บเหตุ
 15         นาง ณัฐนิ ช ภูเก้าล้วน
 16         นาง ดารารัตน์ สายทอง
 17        นางสาว ดุษฎี โสภี
 18         นาย ทนาพร พุฒิกรดุรงค์
 19        นางสาว ทรรศนี ย ์ คลองรั้ว
 20        นางสาว นงเยาว์ สุ ทธิ สงค์
 21         นาง นันทพร บัวบาน
 22        นางสาว นันทัชพร บุตรสู
 23        นางสาว นันทา คงยอด
 24         นาง นิ ภาภัทร ขุนดํา
 25        นางสาว เบญจพร โอพัง     ่
 26         นาย ประภาศ ยิงยง  ่
 27        นางสาว ปั ทมา มาดโอสถ
 28         นาง พรจีรา สายนุย   ้
 29         นาง พรทิพย์ รักษ์วงศ์
 30         นาง พรรณี บุตรแขก
 31         นาง พรรณี โมฬี
 32         นาง พะเยาว์ เอ่งฉ้วน
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 33         นาย พิเชษฐ ปั จฉิ ม
 34        นางสาว พิมพ์ประไพ ภู่ระหงษ์
 35        นางสาว พิมพร ประภาศ
 36         นาง เพ็ญศรี หนู พงษ์
 37         นาง เพ็ญศรี หมันค้า
                    ่
 38         นาง ภมร นฤภัย
 39        นางสาว มยุรี ปราบประชา
 40         นาง มัณฑณา สังข์นุย  ้
 41         นาง รวิชา ละงู
 42        นางสาว รัชดาวรรณ จันทร์ทอง
 43         นาง รัตนา ไชยกุล
 44         นาง เรวดี แซ่ลิ้ม
 45         นาง ละม้าย คงสุ ข
 46         นาง ลักขณา ไหวพริ บ
 47         นาง เลขา ฐานะการ
 48         นาย วงศกรณ์ ขยันจริ ง
 49        นางสาว วรพรรณ หนู พงษ์
 50        นางสาว วรรณพร อินทรมณี
 51         นาง วรรณา เทพบุรี
 52         นาย วิกรม โสดามรรค
 53         นาย ศักดิ์ศรี นิ จถาวร
 54         นาง สงวน ชิระกุล
 55        นางสาว สมศรี สุ ทธิ
 56        นางสาว สรี นา สื บเหตุ
 57              ั
          นางสาว สุ กญญา พลายแก้ว
 58         นาง สุ จิตรา ยิงยง
                   ่
 59         นาง สุ จิน วิเชียรศรี
 60         นาง สุ ดา เปี ยกบุตร
 61        นางสาว สุ นิศรา หาดสุด
 62         นาง สุ ภาณี พร้อมมูล
 63         นาง สุ ภารัตน์ ไชยวรรณ
 64        นางสาว สุ มลศรี ไกรจรัส
 65         นาง สุ รภี พัวรัตน์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 66         นาย สุ ริยา หลานสัน
 67         นาง สุ วลี แก้วจันทร์ศรี
 68         นาย ไสว เพชรทูล
 69         นาง องค์อร เอ่งฉ้วน
 70         นาง อมรรัตน์ เอ่งฉ้วน
 71        นางสาว อรนุช ซุ่ นคง
 72        นางสาว อรุ ณรัตน์ ทศวิชิต
 73         นาง อังคณา เดชสุ ภา
 74        นางสาว อุไรวรรณ พยายาม
                       ชื่ อ - สกุล
                     จังหวัดกาญจนบุรี
 75        นางสาว กนกพร สุขกุล
 76        นางสาว กาญจนา อินทร์ ไทร
 77           นาย เจริ ญ สหกิจ
 78           นาง ชูศรี รวมศิลป์
 79           นาง ดรุ ณี ประเสริ ฐสุ ข
 80        นางสาว ดุจฤดี จิณแพทย์
 81        นางสาว นงนาถ สุ วรรณวิจิตร
 82        นางสาว นิ ภาภรณ์ พุกนิ ลฉาย
 83       จ่าสิ บเอก บุญช่วย เจริ ญธรรม
 84           นาง บุญยืน ขวัญอ่อน
 85           นาง ประนอม ดีเสมอ
 86           นาง พรกมล คงมัน  ่
 87           นาง พรทิพย์ สัมภวมานะ
 88           นาง พะเยาว์ ก้านเหลือง
 89           นาง พัชรี แก้วรัตนานันท์
 90           นาง มัตสยา ภู่ทอง
 91        นางสาว มัทนี สิ ริชุมแสง
 92           นาง มาลีรัตน์ พวงแก้ว
 93           นาง รัชดาพร รุ่ งสว่าง
 94        นางสาว วรัญญา ริ นทร์ครู่
 95           นาย วานิ ช เทียบแก้ว
 96               ั
             นาย วินย เดชรัตนสุวรรณ์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 97        นางสาว วิไล คําสุ รันทร์
 98         นาง ศศิธร อาจปักษา
 99         นาง ศิริวรรณ จงเจริ ญ
 100         นาง ศิวพร สุ วรรณฉิ ม
 101         นาย สมคิด ปรกแก้ว
 102         นาง สาลี่ เล็กพวงทอง
 103         นาย สิ ญจ์ ฉัตรศรี ทองกุล
 104        นางสาว สุ จิตร์ รังษีสุกานนท์
 105         นาย สุ เทพ เพียรประเสริ ฐสุข
 106         นาย เสริ มฤทธิ์ สําแดงเดช
 107        นางสาว อนงค์ ยอยรู ้รอบ
 108         นาย อภิรักษ์ ธนนาทธนะชน
 109        นางสาว อรัญญา สมพรมทิพย์
                          ชื่ อ - สกุล
                        จังหวัดกาฬสิ นธุ์
 110         นาง พรทิพย์ บุญเลิศ
 111         นาย สัจจา โพธิ์ สุข
 112         นาย หิ รัญ พรหมอาจ
                          ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดกาแพงเพชร
 113         นาง กัญญา พิทธยะพงษ์
 114                    ั
           นาง เกษร หวังพิทกษ์วงศ์
 115         นาง จอมขวัญ กิจภิญโญ
 116         นาง จันทิมา สาริ การิ น
 117         นาง จิตรา ผะอบเงิน
 118         นาง จุฑารัตน์ เนวะมาตย์
 119        นางสาว ญาติมา รามบุตร
 120         นาง ฐิ ตวันต์ มาคํา
 121         นาง ฐิ ติมา เมฆอุไร
 122         นาง ถิรนันท์ สมโภชน์
 123        นางสาว ทัศนี ย ์ คําอิ่ม
 124         นาย ธวัช เทพยุหะ
 125         นาย ธานิ นทร์ พิลึก
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 126        นางสาว นพพร สุ รเดชา
 127         นาง นรรฐภรณ์ ตี๋สกุล
 128        นางสาว นันทวัน ปิ่ นทอง
 129        นางสาว นิ สิตา ขําศิริ
 130         นาย บงกช เกิดเทพ
 131        นางสาว บุปผา อินทรสูต
 132         นาง ปราณี พรมมา
 133                    ั
           นาง ผ่องผิว มันคงติพนธ์
                    ่
 134         นาง พรจิตร นาคนาม
 135         นาง พรรณี อภัยราช
 136        นางสาว พัชราวลัย ณ ลําพูน
 137        นางสาว พิมพ์ใจ อินทรสูต
 138         นาย ไพรัช ตรงสกุล
 139        นางสาว ระดับศิลป์ บุดดี
 140         นาย รังสรรค์ ทศศะ
 141        นางสาว ละเอียด บดีรัฐ
 142        นางสาว วนิ ดา นิ ราพาธ
 143         นาง วิภา ดิษทับ
 144        นางสาว วิราภรณ์ เกิดเทพ
 145        นางสาว วิไลรัตน์ เกิดเทพ
 146         นาย วิศาล พิทธยะพงษ์
 147        นางสาว ศิริพร ศรี วิชา
 148         นาย ศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม
 149         นาย สมเกียรติ แสงประภากร
 150         นาย สมศักดิ์ นาคนาม
 151         นาง สมหมาย เกิดเทพ
 152         นาง สายพิณ ภูวรัตนาวิวิธ
 153         นาง สําราญ จิตต์ชนะ
 154                 ั
           นาย สุ ทธิ มีขนหมาก
 155         นาง สุ ธาทิพ มีสุข
 156         นาย โสวิทย์ คําพุฒ
 157         นาง อังคณา จันทร์แสง
 158         นาง อังคณา พึ่งพัก
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
                         ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดขอนแก่ น
 159         นาง กนกพร ศิริมาลา
 160        นางสาว กมลลักษณ์ คําประเทือง
 161         นาย กฤษณพนธ์ ศิริกุล
 162         นาง กองศิลป์ ฤทธิ์นวล
 163        นางสาว กาญจนา บุดสามาลี
 164         นาง กาญจนากร ภักดีปัญญา
 165         นาง กิ่งแก้ว กรมเมือง
 166        นางสาว กุลธิ ดา สุ ทธิ บุ่น
 167         นาง ขนบ ไพจิตร
 168         นาง ขวัญใจ เวียงคํา
 169         นาย คม จันทะวาลย์
 170         นาง คัชริ นทร์ คุณอุดม
 171         นาย จรัสพงษ์ บุญสรรค์
 172         นาง จารุ พรรณ เหลาต้น
 173         นาง จิตติมา กล้าขยัน
 174         นาง จิตโศภิน เคนจันทึก
 175        นางสาว จินตนา ขจรวุฒินนท์  ั
 176        นางสาว จุฑารัตน์ จันโทริ
 177         นาย จุมพล สวัสดิผล
 178        นางสาว จุไลรัตน์ แสนคําวงษ์
 179         นาย เจษฎา พานิ ชพันธุ์
 180         นาง เจือจันทน์ ดาทุมมา
 181         นาง เฉลิมศรี สตารัตน์
 182         นาย เฉลิมศักดิ์ ภารดิลก
 183         นาง ช่อกมล เนื่องภักดี
 184         นาย ชัยชาญ พิมพ์ชารี
 185         นาย ชัยมงคล อรรถพลไพศาล
 186         นาง ชิณณกานท์ ธงชัยรัตนะ
 187         นาย ชิต อึ้งปิ ติมานะ
 188         นาง ชุติมา อัปมะเย
 189         นาย ชุมพล เวียงวะลัย
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 190         นาย เชียน กับกระโทก
 191         นาง ณัฐพร หมันวิชา
                    ่
 192        นางสาว ดรุ ณี สุ วรรณประทีป
 193         นาง ดวงจันทร์ ดวงดี
 194         นาง ดวงมาลา บรรฑูร
 195         นาง เดือนเพ็ญ ขาวอ่อน
 196         นาง เตือนใจ จุลมณี
 197         นาย ถาวร แสนจําสาร
 198         นาย ทรงไท เทียบโพธิ์
 199              ั
           นาย ทวีศกดิ์ พรหมรัตน์
 200         นาย ทองบาง ผิวแดง
 201         นาง นงลักษณ์ พันธุ มะบํารุ ง
 202         นาง นภาทิพย์ พันธ์ราช
 203         นาง นภาพร นาเมืองรักษ์
 204         นาง นภาพร ภูพานทอง
 205         นาย นฤชา อ่อนดี
 206        นางสาว นฤมล สายแสงจันทร์
 207         นาง นารี วรรณ ปิ ตุภูมินาค
 208         นาย นิ กร นวโชติรส
 209         นาง นิ ศากร จิตผดุงวิทย์
 210         นาย บัญชา นามปาน
 211         นาง บานบุรี คลังทอง
 212         นาง บานเย็น เวียงวะลัย
 213         นาง บุญช่วย ประทุม
 214         นาย บุญหลาย ตาประดับ
 215         นาง ประคอง ประทุมชาติ
 216         นาง ประนอม ไชยศรี สุทธิ์
 217         นาง ประพราว น้อยชนะ
 218         นาง ประภัสรา เทพศาสตรา
 219         นาย ประมวล ตรี วิเศษ
 220         นาย ประสิ ทธิ์ สมศักดิ์
 221         นาง ปราณี นิ ติเกตุโกศล
 222         นาง ปราณี บัวบาน
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 223         นาง ปริ ชาต บัวแพ
 224         นาง ปรี ยาพร ศิริกุล
 225                  ่
           นาง ปั ทติมา เยียมอ่อน
 226         นาง พรพรรษ พลหล้า
 227         นาง พรพิมล ลุนเสนา
 228         นาง พรเพ็ญ ทับทิม
 229         นาง พริ้ มเพรา วิชาการ
 230         นาง พวงผกา กรวยสวัสดิ์
 231         นาง พอสม ภู่ยนดีิ
 232         นาง พัชริ นทร์ จันโทริ
 233         นาย พัฒนา ยอดสะอึ
 234         นาง พันทิพา บุญสรรค์
 235         นาย พินิจ ศรี เร
 236         นาง พิมพ์ประไพ จันทรพร
 237         นาย พีรวัฒน์ ชัยศัตรา
 238         นาง เพ็ญสวาท พันธ์แก้ว
 239        นางสาว ภัควิภา บุรีมาศ
 240         นาง ภัทราภรณ์ ศรี อุดร
 241         นาย มกริ นทร์ นาสมฝัน
 242         นาง มณี รัตน์ ชุณหบุญญทิพย์
 243         นาย มนตรี พันสําอาง
 244         นาง มยุรี เทียมจันทร์
 245         นาง มะลิวรรณ แสงตะวัน
 246         นาย ยุทธนา การะเกษ
 247        นางสาว ยุพาวดี สอนภิรมย์
 248         นาง ยุลี ทบมาตร
 249         นาง ยุวรัตน์ สุ ภาวัฒนพันธ์
 250        นางสาว รติมา เวียงวิเศษ
 251         นาง ระเบียบ แก้วสากล
 252         นาย รังสรรค์ ทรงนิ สย ั
 253         นาง รัชนี กร สุ วรรณสม
 254         นาง รัตนาภรณ์ เกตุสุวรรณ์
 255         นาง ลดาวัลย์ ถวิลไพร
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 256         นาง ละอองดาว จิตร์ มาต
 257         นาง ลําดวน ศรี โนนทอง
 258         นาง วทัญํุตา ธวัชโชติ
 259        นางสาว วรรณธการ ศรประสิ ทธิ์
 260         นาง วรรณวิไล ไชยพิเดช
 261         นาง วรรณิ พา วงษ์สงคราม
 262         นาง วรางคณา แก้วกมลรัตน์
 263         นาง วริ นทร์ จันทร์ผาย
 264         นาง วารุ ณี ศรี มาตย์
 265         นาง วาสนา บุญปัญญาวัฒน์
 266         นาง วิจิตร ศิลาฤดี
 267         นาย วิตก วันสื บเชื้อ
 268             ั
           นาย วินส วังกิ่งคํา
 269         นาง วินา นาไชยธง
 270         นาง วิภาดา ทิพยเนตร
 271        นางสาว วิภาพร นาทัน
 272         นาง วิลาวัลย์ ภาโนมัย
 273         นาย วีรชัย เพลินจิตร
 274              ั
           นาย วุฒิศกดิ์ ภูครองจิต
 275         นาย ศราวุธ ดีวงษ์
 276         นาง ศินีนารถ บุญยกาญจนพล
 277        นางสาว ศุทราธิ นีย ์ ปิ นะกาโน
 278        นางสาว สงวน พรมโนนศรี
 279         นาย สมนึ ก หาญโสภา
 280         นาง สมบูรณ์ พรหมจารย์
 281         นาง สมพิศ ไชยฤทธิ์
 282         นาย สมภพ ภูพิมพ์
 283         นาย สังคม กัณหา
 284         นาง สังวาลย์ จันทะสาร
 285         นาย สากล อุ่นไธสง
 286         นาง สําเนี ยง โทบุราณ
 287                    ํ
           นาง สิ รภัทร ศรี ทาบุญ
 288         นาง สุ ดารัตน์ ดวงจันคํา
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 289         นาง สุ ธิดา วงษ์ทรงยศ
 290                ั
           นาง สุ นนท์ อุปมะ
 291         นาง สุ พรรณี แสงศรี เรื อง
 292         นาง สุ พตรา โชติอ่อน
                   ั
 293         นาง สุ พินญา เหลืองอุบล
 294         นาง สุ ภร ถาสี ทะ
 295         นาง สุ ภรณ์ อรัญเสน
 296         นาง สุ ภา ยุทธศักดิ์
 297         นาง สุ ภางค์พร ประทุมวงศ์
 298        นางสาว สุ ภาพร พิมพ์ชารี
 299        นางสาว สุ มาลี ขวาแซ้น
 300         นาง สุ มิตรา ทรงนิ สย ั
 301         นาย สุ รพล คนสอน
 302         นาย สุ ริยาวุธ อินทระเกษม
 303         นาง สุ วคนธ์ บุปผเวส
 304              ั
           นาง สุ วฒนา งอสอน
 305         นาง หนู พิน พินราช
 306         นาง อติภร โคตรพัฒน์
 307                   ั
           นาง อนงค์ลกษณ์ เหล่าจูม
 308                  ั
           นาง อนุ ลกษณ์ พิมพ์บึง
 309         นาง อมราวรรณ สุวรรณเนตร
 310         นาง อรดี จันทพันธ์
 311         นาง อรวรรณ งามนิ รัตน์
 312         นาง อรวรรณ อุ่นไธสง
 313         นาง อรุ ณีย ์ บุตรทา
 314         นาง อําภา เรื องวานิ ช
 315         นาย อินทรศักดิ์ สิ่ วกลาง
 316               ั
           นาย อุทย พวงพันธ์
 317         นาง อุทุมพร กับกระโทก
 318         นาง อุบล ละอําคา
 319         นาง อุมาพร ทัพหงษา
 320        นางสาว อุรารักษ์ ลากุลเพลิน
 321         นาง อุษณี ย ์ ทองป้ อง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
                         ชื่ อ - สกุล
                        จังหวัดจันทบุรี
 322         นาง กรรณิ การ์ ผลสมบัติ
 323        นางสาว กรรณิ การ์ สัตยพานิ ช
 324         นาย กฤช สิ ทธิ พงษ์
 325         นาง กฤษณา ทือเกาะ
 326         นาง กัณณิ กา ศรี รุ่งเรื อง
 327         นาง กาญจนา ฉวีวรรณ
 328         นาง กาญจนา เชิดเมืองปั ก
 329                  ้
           นาง กาญจนา ตุมสูงเนิ น
 330         นาง กาญจนา เสริ มสุข
 331        นางสาว กาหลง โศภิษฐ์สิทธิ กุล
 332         นาง เก็จวลี เมธวัน
 333        นางสาว แก้ว หงส์ทอง
 334         นาย คัมภีร์ ธรรมสาคร
 335         นาง จันทนา ชําห้าน
 336         นาง จําเนี ยร จริ ตงาม
 337         นาง จิตติมา บํารุ งสุข
 338         นาง จิราภรณ์ บุญพิทกษ์  ั
 339         นาง ชนิ ดา สี ดาคาน
 340        นางสาว ชมภูนุช อานามวัฒน์
 341         นาง ชลธิ ชร ขุนสุนทร
 342         นาง ญาณี มีมาก
 343         นาง ณัฏฐ์ธนันณ์ ลัดลอย
 344         นาง ทัศนี ย ์ ชลาวงศ์
 345         นาง ทัศนี ย ์ ทศมาศ
 346         นาง ทิพยวรรณ พลคิด
 347                ั
           นาย เทพพิทกษ์ พลสวัสดิ์
 348         นาง ธนวรรณ ศิริพานิ ช
 349         นาย ธรรมนูญ กระทอง
 350         นาง ธัญญธร ขาวดี
 351        นางสาว ธิ ดา บุญลาภ
 352         นาง ธิ ดารัตน์ ณ เรื องไทย
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 353         นาง ธี รดา สื บวงษ์ชย ั
 354         นาง นงเยาว์ หรรษาพันธุ์
 355        นางสาว นฏกร อัตถาหาร
 356        นางสาว นพเก้า เฉี ยวกุล
 357        นางสาว นพรัตน์ ประมวญ
 358         นาง นวรัตน์ กํากระโทก
 359         นาง นิ ตยา ขันตี
 360        นางสาว นิ ติรัตน์ เสาวนาม
 361        นางสาว นิ ภาพร สุ ภาพพันธ์
 362         นาง นิ สา ระยันต์
 363        นางสาว นุชจริ นทร์ หวินกําปัง
 364         นาย บรรจง เวชภิรมย์
 365               ั
           นาย ปฏิวติ ขุนสุ นทร
 366        นางสาว ปทุมมาศ ธานิ นทร์ ปฐมรัฐ
 367         นาย ปราการ อินทยศ
 368        นางสาว ปริ ศนา เจริ ญสมุทร
 369         นาง พนัตฎาร์ เที่ยงปา
 370         นาง พรทิพย์ จานพานแก้ว
 371         นาง พรทิพย์ ทองศรี
 372                ั
           นาย พันธุ์ศกดิ์ ถาวรสิ งห์
 373         นาง พาณี ยุติวงษ์
 374        นางสาว พิชามญชุ์ ริ มราง
 375         นาง พิณรัตน์ รัตนาคะ
 376        นางสาว เพ็ญนภา ขจรเจริ ญกิจ
 377         นาง เพียงระพี ถาวรสิ งห์
 378        นางสาว ภารดี คุณุทย ั
 379        นางสาว มาลี นิ ยมสัตย์
 380        นางสาว มิ่งขวัญ เชาว์ศิลป์
 381         นาย ยงยุทธ นิ ลโกศล
 382         นาง รจนา เมธวัน
 383         นาง รัตนา บุญเคลือบ
 384         นาง ราตรี ศิลป์ ประดิษฐ์
 385         นาง รุ จิรา ลับเหลี่ยม
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 386         นาง เรี ยม รักวงษ์
 387         นาง ลออศรี พลคิด
 388         นาง ลัดดาวัลย์ ประจงการ
 389         นาง ลาวัลย์ วัฒฐานะ
 390         นาง วณิ ชชา บุญชุ่ม
 391         นาย วรเทพ นุชน้อย
 392         นาย วรพล ห้อยยีภู่ ่
 393         นาง วรรณา ปิ ดทอง
 394         นาง วรัตดา พัศดุ
 395         นาย วรุ ตม์ กิจสุ วรรณ
 396         นาย วศิน ธนัญชัย
 397         นาง วัชรา ธนัญชัย
 398         นาง วันทนี ย ์ ภัทรวินิจ
 399         นาง วันวิสาข์ มาอินทร์
 400         นาง วารี ทองสุ ข
 401         นาง วารุ ณี ยิงมี
                  ่
 402         นาย วิเชียร นามสมุทร
 403         นาย วิบูลย์ ตงสกุลวัฒนา
 404         นาง วิไล เกียรติพิริยะ
 405              ั
           นาย วิสนต์ ถนอมศักดิ์ชย ั
 406         นาง วิสา อุนยะวงษ์
 407        นางสาว ศิริวรรณ แก้วดี
 408         นาง สนธยา มัจฉาชีพ
 409         นาง สมหญิง เรื องขํา
 410        นางสาว สายฝน รุ่ งเรื อง
 411         นาง สายมุข เวชสิ ทธิ์
 412         นาง สายสุณี สมบูรณ์ดี
 413         นาย สิ ทธิ ญา ระยันต์
 414        นางสาว สิ ริเนตร วิมุกตายน
 415        นางสาว สุ กฤตา คามะปะใน
 416         นาง สุ ณี ผลจิตต์
 417         นาย สุ นทร ผดุงตระกูล
 418               ั
           นาง สุ นนท์ ประจุมาศ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 419              ั
           นาย สุ พฒน์ สี ดาคาน
 420         นาย สุ ภนิ ต์ ิ สาสะเน
 421         นาง สุ ภาภรณ์ สาลี
 422         นาย สุ รสิ ทธิ์ สุดสงวน
 423         นาง สุ รัสวดี วัฒนอังกูร
 424         นาง สุ รางค์ นาคเสนี ย ์
 425         นาง เสาวลักษณ์ มณี กาญจน์
 426        นางสาว แสงเงิน ประทุม
 427         นาง อนันต์ อนันตศรี
 428         นาย อนุ รักษ์ สันตานนท์
 429         นาง อรณัฏฐา โยธะกา
 430         นาง อรสุ รางค์ เลียดประถม
 431         นาง อัญชลี ด้วงสงค์
 432         นาง อัญชลี สุ ดสงวน
 433         นาง อันดุณีย ์ สันตานนท์
 434         นาง อําพรรณ์ คันถี
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดฉะเชิงเทรา
 435         นาง กชมลภัทร คําขจร
 436        นางสาว กฤติยา ศรี สุนทร
 437        นางสาว จารุ ณี เทพสุ ภรณ์กุล
 438         นาง จาลา หงษาชาติ
 439         นาย จํานงค์ เสี้ ยวเส็ง
 440         นาง จิราภรณ์ เนตรศรี
 441        นางสาว จุรีรัตน์ ขุมทรัพย์
 442         นาง ฉวี สุขมาก
 443         นาย ชัยรัตน์ แก้วแสนสุ ข
 444         นาย ธนรัฐ มหาศาล
 445         นาง ธนัชชา นาแพง
 446        นางสาว นันทิกาวัน เปลี่ยนทับ
 447         นาย บัณฑิต ศรี วิเชียร
 448         นาง บารมี ตันติกุล
 449         นาย บุญเริ่ ม ทับทิม
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 450         นาย ประกิต ศรี สุนทร
 451         นาย ปิ ยะรัตน์ บํารุ งสุ ข
 452         นาย พนมไพร คําขจร
 453         นาง พรทิพย์ วงษ์นาค
 454         นาง พิมพ์ดาว วรรณภาวรรณ
 455         นาง พิมพ์พรรณ ศีลรัตนา
 456                 ่
           นาง เพ็ญศรี พุมนิ คม
 457         นาย ไพรัช อิศรานันทศิริ
 458         นาย ไพโรจน์ ทักภิรมย์
 459        นางสาว ไพลิน เกตุประสิ ทธิ์
 460         นาง เยาวดี ชัยกิตติภรณ์
 461         นาง เยาวภา ดวงสุ วรรณ
 462        นางสาว เยาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์
 463        นางสาว รติภรณ์ นพกวด
 464         นาง รัตน์เกล้า ใจภักดี
 465        นางสาว วนิ ดา ตันสุ วรรณรัตน์
 466         นาง วรรณวิไล มุ่งจงรักษ์
 467         นาง วัชรี วรรณ คงภิรมย์ชื่น
 468         นาง ศริ นทิพย์ ชมศร
 469        นางสาว ศรี สุดา ธรรมวา
 470         นาง ศิริพร พัดทอง
 471         นาง สมพร ต้นสุ วรรณ์
 472         นาย สมศักดิ์ โพธิ์ทอง
 473         นาง สําอางค์ มิตร์ เทวิน
 474        นางสาว สิ ริออร์ เจริ ญสุข
 475        นางสาว สุ ดา คงเจริ ญ
 476         นาง สุ ดาภรณ์ ประดิษฐ์ถาวร
 477         นาย สุ ภกิจ จิตตะมาลา
 478              ั
          นางสาว สุ ภควัน อุปวรรณ์
 479         นาย เสกสรรค์ ยิมตระกูล
                     ้
 480         นาง เสริ มสุ ข บรรลือวงศ์
 481        นางสาว เสาร์ วรัตน์ จันทรางกูล
 482         นาง แสงเดือน อิศรานันทศิริ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 483         นาง อรวรรณ ดําแดง
 484        นางสาว อรวรรณ ต่างโอฐ
 485        นางสาว อรุ ณี นพโสภณ
 486         นาย อํานาจ เจริ ญศรี
                        ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดชลบุรี
 487         นาย กชพงษ์ โชติดิลก
 488         นาย กนก หัวใจ
 489        นางสาว กัลยา จันทร์ประภาพ
 490        นางสาว กาญจนา จิตโรภาส
 491         นาย กําพล นํ้าฟ้ า
 492         นาง กิตติยา บุพศิริ
 493         นาย เกรี ยงศักดิ์ ฤทธิ รงค์
 494        นางสาว เกศินี ควรหา
 495         นาย เกียรติรัตน์ ชาวเมือง
 496         นาง ขนิ ษฐา สายรังษี
 497         นาย คุณากร จงสดกมล
 498         นาย จรัล สันติกุล
 499         นาย จักราวุฒิ สมแสง
 500        นางสาว จันทร์ เพ็ญ แซมทอง
 501         นาง จํารัส ชันมะเวส
 502        นางสาว จินตนา ไพรมล
 503        นางสาว จินตนา ศุภกรธนสาร
 504        นางสาว จิรัชยา จันทะวัน
 505        นางสาว จีรวรรณ วงศ์วนดี ั
 506        นางสาว จุรี จันทวิมล
 507         นาย ฉลองชัย สิ นทรัพย์
 508         นาง ชลธารา ถานิ สโร
 509         นาง ชลิดา พึ่งเย็น
 510        นางสาว ชลิดา ลุนสะแกวงษ์
 511         นาง ชวนชม ลิขิตตระกูล
 512         นาย ชัยณรงค์ รสมนตรี
 513         นาย ชัยยุทธ ห่ วงศรี
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 514         นาง ชุติมา โทมดอน
 515         นาย เชิงชาย ตุ่นแก้ว
 516        นางสาว ฐิ ติมา มันรอด
                   ่
 517         นาง ฐิ ติรัตน์ เอื้อสกุลมงคล
 518        นางสาว ณัฐชยา ลิลา
 519        นางสาว ณัฐริ กา สุ โขยะไชย
 520         นาง ดุสิตา ขวัญเนตร
 521         นาย ถาวร ไทยเจริ ญ
 522         นาย ทวีพงศ์ บุญถนอม
 523        นางสาว ทิพย์ญดา นามวงษา
 524         นาย ไทสิ ทธิ์ บุญหาญ
 525         นาย ธนพล ต้องโพนทอง
 526        นางสาว ธนัญจิตต์ เลียงผา
 527         นาย ธรรมศักดิ์ ธรรมกีรติ
 528        นางสาว ธัญญารัตน์ พัฒทุม
 529        นางสาว ธี รดา ปรางสะอาด
 530        นางสาว นงเยาว์ จอมศรี คะยอม
 531         นาย นพดล ศรี ปรี เปรม
 532        นางสาว นฤมล คําปั ญญา
 533         นาง นวพร เรื องแจ่ม
 534        นางสาว นวลจันทร์ ลาภาอุตม์
 535         นาง นัทชลี ทองมณี
 536         นาง นาริ น ผุยขันธ์
 537         นาย นาวิน มณี แสง
 538         นาง นํ้าฝน ตวยกระโทก
 539         นาง นิ ตยา แสนพรม
 540        นางสาว นิ ภาณี เสวตวงศ์
 541         นาง นิ ภาภรณ์ อุนาพรม
 542         นาง บังอร พรมแป้ นดี
 543         นาง บัวขํา วงศ์ระวีกุล
 544        นางสาว บารลีรัตน์ ธิ ตินพคุณ
 545        นางสาว เบญจมาศ ศรี หาคลัง
 546         นาง ประภา นํ้าฟ้ า
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 547         นาง ประภา พยัคฆเพศ
 548        นางสาว ประภาพรรณ ไพรอนันต์
 549         นาย ประสงค์ สมชิต
 550        นางสาว ปริ ยกร สุ ทธิ สง่า
 551         นาง ปริ สรา สมรัตน์
 552         นาย ปรี ชา มงคลทรัพย์
 553         นาง ปานทิพย์ คันศร
 554         นาง ปาริ ยชาต อยูยน ่ื
 555        นางสาว ปิ ยะรัตน์ วิมานทอง
 556         นาง ผ่องพิศ รักษาธรรม
 557        นางสาว พรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
 558        นางสาว พรพิมล ทองยืน
 559        นางสาว พรรณี แซ่เล้า
 560         นาย พรรษา จุดาบุตร
 561        นางสาว พิมล วีระพงศ์พร
 562         นาง พิศมัย พรมวังขวา
 563         นาย พีระพล พระกระนวน
 564         นาง ภัทรมนต์ อรุ โณ
 565         นาย มณฑล ถาวรยิง    ่
 566        นางสาว มลฤดี ภูส่งสี
 567        นางสาว มาลี ยินดีสุข
 568        นางสาว ยนต์นภา คําศรี
 569         นาย ยศ บุญกําเนิ ด
 570         นาง ยุพาภรณ์ ผ่องศรี
 571         นาง ยุพิน รอดตัวดี
 572         นาง ยุพิน สุ วรรณโชติ
 573        นางสาว เยาวเรศ อุทย ั
 574         นาย โยธิ น พูลกําลัง
 575        นางสาว ระวีวรรณ เชิดเกียรติกุล
 576        นางสาว ระวีวรรณ สุ ขอุดม
 577         นาง รัจนา บุญจี๊ด
 578        นางสาว รัชดาภรณ์ ไกรกรึ ง
 579        นางสาว รัชนิ ดา จิตติเรื องเกียรติ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 580         นาง รัตนาภรณ์ เกษามูล
 581         นาง รําเพย แก้วดก
 582         นาง รุ่ งระวี คําศรี ไพล
 583        นางสาว รุ่ งรัศมี ศิริกุล
 584        นางสาว รุ่ งฤดี พานคง
 585        นางสาว ลลนา ทาเอื้อ
 586         นาง วรี ศิโรรัตน์
 587         นาง วัชราภรณ์ ดาศรี
 588         นาย วัฒนา ธรรมศิริจินดา
 589         นาง วันเพ็ญ แจ้งสว่าง
 590        นางสาว วันเพ็ญ ชมรัตน์
 591        นางสาว วันเพ็ญ สิ ทธิ กูล
 592        นางสาว วันวิสาข์ กลํ่าเจริ ญ
 593         นาง วารุ ณี โพธิ์ ประสาท
 594        นางสาว วาสนา พุทธวงศ์
 595              ั
           นาย วินส มหานิ ล
 596        นางสาว วิลาสิ นี โสมะเกษตริ น
 597         นาย วิสุทธิ์ อินทรวิเชียร
 598        นางสาว ไวยากรณ์ ทุมพานิ ชย์
 599         นาย ศรชัย มารักษา
 600         นาง ศรุ ตยา สายแสงฉาย
 601        นางสาว ศิริกรานต์ วจนะศิริ
 602               ั
           นาย ศิริชย ครุ นนท์ั
 603        นางสาว ศิริพร นิ ลสวิท
 604         นาง ศิริมาส เรื องทินกร
 605                ั
           นาง ศิริลกษณ์ เหล่าสูง
 606        นางสาว ศิริอร อันนอก
 607         นาง ศุภวิมล ผดุงเจริ ญ
 608        นางสาว สกุลเพ็ญ แก้วจันทร์ เพชร
 609        นางสาว สมจิตร ดะรงค์
 610         นาย สมจิตร อนุ พนธ์  ั
 611         นาย สมบูรณ์ สุ ขเมือง
 612        นางสาว สมพร เวชเดช
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 613        นางสาว สลิลทิพย์ พรมสิ งห์
 614         นาง สายใจ อินทรณรงค์
 615        นางสาว สายชล แซ่จิว
 616         นาง สายพิณ ภักดีฉนวน
 617         นาง สายสุนีย ์ ตันยาตพรชัย
 618        นางสาว สิ นีนาฎ พรหมชนกสกุล
 619         นาง สิ ยาภรณ์ สุ ทธิ สโรช
 620        นางสาว สิ รินทิพย์ ศรี ใหญ่
 621        นางสาว สิ ริบล ยะโส
 622        นางสาว สิ ริวรรณ จันทรภา
 623        นางสาว สุ คนธ์ทิพ สระทองอ้อม
 624        นางสาว สุ จิตรา วิบูลย์กุล
 625        นางสาว สุ ดาวรรณ วงษ์ชู
 626              ั
          นางสาว สุ นนทา พลทะกลาง
 627         นาง สุ พรรณี ธรรมศิริจินดา
 628               ั
          นางสาว สุ พตรา กรเกษม
 629        นางสาว สุ ภาพร ชาญณรงค์
 630        นางสาว สุ ภาเพ็ญ ชาวสมุทร
 631         นาย สุ รกิจ กรณี ยกิจ
 632        นางสาว สุ รีรัตน์ ทวิเลิศ
 633        นางสาว หนู ไกร มาสูงเนิ น
 634         นาย อภิชาต เจือจันทร์
 635        นางสาว อรวรรณ ศิวาภรณ์
 636         นาย อรุ ณ ทองปาน
 637        นางสาว อัญชรี แถมศิริ
 638        นางสาว อัญชลี พรอโนทัย
 639        นางสาว อัญชัญ อําพันธ์
 640         นาง อ่างทอง แซ่เฮ้ง
 641        นางสาว อุทุมพร มูลชัยสุ ข
 642        นางสาว อุไรรัตน์ นุ ริตานนท์
 643        นางสาว อุไรวรรณ โพธิ มา
 644         นาย เอกชัย สาโรจน์
                        ชื่ อ - สกุล
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดชัยนาท
 645         นาง กัสมาพร บัวภิบาล
 646        นางสาว จงรักษ์ มีพ่วง
 647         นาง จันทร์ เพ็ญ สวัสดี
 648         นาง ญาณิ ศา อัศเวศน์
 649                  ้
           นาย ฐาปนัถ คุมสุ วรรณ
 650         นาย ดํารงค์ เรื องบุญ
 651         นาย เดชา มหาวิจิตร
 652         นาง ทัศนี ย ์ ฉิ มพาลี
 653        นางสาว นพวรรณ เนื้อทอง
 654         นาง นิ ตญา ท้วมเอื้อ
 655         นาง บุษกร เจนเจตวิทย์
 656         นาย เผด็จ ดีประดิษฐ์
 657         นาง พรประภา ปราบพินาศ
 658        นางสาว พัทธยา จันทร์นุช
 659        นางสาว พิชยา บุญยะคงรัตน์
 660         นาง รัชนี นวมเพชร
 661        นางสาว รุ่ งอรุ ณ ฉลาด
 662         นาง ลักขณา มานะสุ ข
 663         นาง ลํายวง เกตุดี
 664        นางสาว วัชรี พุทธประเทือง
 665         นาย วิชิต แก้วจินดา
 666         นาย วิสูตร ชะเอม
 667         นาง ศิริพร รอดพูล
 668         นาย สมเกียรติ ผดุงผล
 669         นาย สมนึ ก ตึ้งเจริ ญ
 670         นาย สมนึ ก อุ่นพิมพ์
 671         นาย สมหมาย พลายชุมพล
 672         นาย สันทัด ปล่องทอง
 673         นาย สันทัศน์ พินยา
 674        นางสาว สุ ดใจ ฉิ มอ้อย
 675        นางสาว สุ มามาลย์ เต็มวงษ์
 676              ั
           นาง สุ วฒนา มิขนหมากั
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 677        นางสาว โสภิตา ตันอารี ย ์
 678         นาย อนันต์ ทองดง
 679        นางสาว อรพรรณ ศรี สุข
 680        นางสาว อรอนงค์ สื บสายพันธุ์
 681        นางสาว อุไรวรรณ แก้วคง
                        ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดเชียงราย
 682         นาง จตุรพร ยังท่าไม้
 683         นาย จํารัส ไชยมูล
 684         นาย ธเนศพล ติ๊บศูนย์
 685         นาย นิ รุตต์ ปุจฉาธรรม
 686         นาง เนติกานต์ สุ วรรณเพ็ชร
 687         นาย ประเสริ ฐ ดีทายาท
 688         นาย พายัพ ปองดอง
 689         นาย โพธิ รัตน์ อินต๊ะยศ
 690         นาย สมพงษ์ ใจไหว
 691         นาย สุ ริยา พรหมมินทร์
 692        นางสาว อัจฉราภรณ์ เหมืองหม้อ
 693        นางสาว อาภัสรา ชัยรัตน์
 694         นาย อุดมทรัพย์ อัยรา
 695         นาง เอกฤดี พันธุ์พิทยแพทย์
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดเชียงใหม่
 696         นาย เกษมสันต์ โวหาร
 697         นาง จริ ยา แก้วประดิษฐ์
 698         นาง จินตนา กันธวัง
 699         นาง จิรภา สงวนสุ ข
 700        นางสาว ญาณิ ศา กันธวัง
 701        นางสาว นุชธิ ดา เทพลิขิตกุล
 702                  ั
           นาง ประกาย อุทยทัศน์
 703         นาง ประภาแก้ว เทพยรัตน์
 704        นางสาว ปรานอม ธนุ ชิต
 705               ั
           นาย พงษ์ศกดิ์ ปานันท์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 706        นางสาว พรรณงาม โควานนท์
 707         นาง พีรานุ ช ซาวคําเขต
 708         นาง เพชรดา ปฤกษากร
 709         นาง มยุรี ติดพวงมาลี
 710         นาง ยวิษฐา นันตา
 711         นาง ยุพิน ชมเชย
 712        นางสาว รังรอง หงษ์รัตน์
 713         นาง รัชนี แย้มคลี่
 714         นาง รัตนา พลพระ
 715         นาย วรเชษฐ์ มิ่งเมือง
 716        นางสาว วาสนา มีจินดา
 717             ั
           นาย วินย แว่นทอง
 718         นาง สมพร เตจ๊ะนัง
 719              ั
           นาง สุ พตร อินทะศรี
 720               ั
          นางสาว สุ พตรา ศิริ
 721        นางสาว แสงจันทร์ ปั ญติ
 722        นางสาว หัทธยา ปั ญญาต่วน
 723         นาย แหลม พาจะโปะ
 724         นาง อัมพร ปั ญญา
                        ชื่ อ - สกุล
                        จังหวัดตรัง
 725         นาง กนกพร มากมูล
 726         นาง กรรณิ กา คงนคร
 727        นางสาว กรรณิ กา ไทรงาม
 728        นางสาว กรรธดา เงินราษฎร์
 729         นาง กรอบทอง สุ วรรณฤทธิ์
 730         นาง กรี พร ระวังวงค์
 731         นาง กวีกานต์ ทรัพย์เจริ ญ
 732         นาง กัญญา รัตนพงศ์
 733        นางสาว กัตติกา รอดจันทร์
 734         นาง กันต์วณิ ษฐ์ ชนะไพริ น
 735        นางสาว กันยารัตน์ เลื่องเชื้อง
 736        นางสาว กาญจนา สุ วรรณยศ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 737         นาย การุ ณ บุญชัย
 738         นาย กําธร ไตรบุญ
 739         นาง กิตติยา พรหมมินทร์
 740         นาง กิติยา หวังสุข
 741         นาง กุลระวี มะหะมาน
 742         นาย กุลศักดิ์ นวลศรี
 743         นาง กุสุมา อุดมวรวัฒน์
 744         นาย เกรี ยงไกร หมวดทอง
 745        นางสาว เกสร หัสดี
 746        นางสาว แก้วตา อรรถชัย
 747         นาย ไกรสิ งห์ กันตังกุล
 748        นางสาว ขวัญใจ ท่าจีน
 749        นางสาว ขวัญใจ พรหมบังเกิด
 750         นาย คเชนท์ ลุกเซ็น
 751         นาง จงกล ลุกเซ็น
 752         นาง จตุพร ทองเยาว์
 753        นางสาว จรรยา ศรี ธรรมานุวฒน์ ั
 754         นาย จรวย บุญล้อม
 755         นาย จริ น ชาพรหมสิ ทธิ์
 756              ั
           นาย จรุ วฒน์ กิตติบุญญาทิวากร
 757         นาง จันทนา กันตังกุล
 758         นาง จันทร์ จิรา จิตต์หลัง
 759        นางสาว จันทร์ ทิพย์ เพิมสิ นศักดา
                     ่
 760         นาง จารุ วรรณ ก้องเจริ ญกิจ
 761         นาง จารุ วรรณ เพ็งวันพุฒ
 762        นางสาว จิตติมา ปั ญญโชติกุล
 763        นางสาว จิตติมาทิพย์ บุณยะผลึก
 764         นาง จิตรา เตละกุล
 765         นาง จินดา กิตติเลิศ
 766        นางสาว จินตนา ชูชม
 767         นาง จุรี ทองนะ
 768        นางสาว จุรีรัตน์ พากเพียร
 769         นาง จุไรรัตน์ ยิงขจร
                   ่
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 770         นาย เจริ ญ ทองรอด
 771        นางสาว ฉลองขวัญ รักรณรงค์
 772         นาง ฉันทชา เพชรเพ็ง
 773         นาง ฉันทนา เจือกโว้น
 774         นาย เฉลิมชัย คงชุม
 775         นาง เฉลิมพร สิ งห์ทอง
 776         นาง ชนิ ดา รักษศรี
 777        นางสาว ชมพูนุช พฤษศรี
 778         นาง ชไมพร คงบางยาง
 779                   ั
           นาง ชวนพิศ นิ พทธมานนท์
 780                     ั
           นาย ชัยยุทธ ศิริกุลพิทกษ์
 781         นาง ชื่ นจิต ชูเอน
 782        นางสาว ชุติมา ทองศักดิ์
 783         นาง ชุลี กันตังกุล
 784         นาย เชือน ปาระณะ
 785              ั
           นาง ฐิ ติศกดิ์ บุญชูวงศ์
 786         นาง ณภัทร เกษศิริ
 787         นาย ณรงค์ อาจกูล
 788        นางสาว ณัตติยา วงศ์นราทิพย์
 789        นางสาว ดรรชนี เวชรังษี
 790         นาง ดรุ ณี กิจสมพร
 791                    ั
           นาง ดวงเพ็ญ พิทกษ์ศานต์
 792        นางสาว ดาวรัตน์ สงไกรรัตน์
 793         นาง ตวงรัตน์ รื่ นยุทธ์
 794        นางสาว ติญชมา สุ นทรนนท์
 795         นาย ทวีสิทธิ์ สมัครกิจ
 796         นาง ทักษิมณญ์ ฤกษ์รุจิพิมล
 797         นาง ทัศนา ศรภักดี
 798         นาง ธนิ กานต์ ยอดทอง
 799         นาย ธวัชชัย เจือกโว้น
 800                      ั
           นาย ธี ระศักดิ์ แสงศรี จนทร์
 801        นางสาว นงลักษณ์ ธรรมเดโช
 802         นาง นพภาภรณ์ ปิ ยะกิตติยามาศ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 803         นาง นฤมล ยกถาวร
 804         นาง นวลจันทร์ ศรี ไชย
 805         นาง นันทนาภรณ์ แก้วมณี
 806         นาง นันทพร สิ นไชย
 807         นาง นาตยา จันทร์ หอม
 808        นางสาว นิ ตยา สุ วรรณโน
 809              ั
           นาย นิ ทศน์ ถวิลเวทิน
 810             ั
           นาง นุวชรา เขตตะเคียน
 811         นาย บัณฑิต ศาสนประดิษฐ์
 812         นาง บุญญา กลิ่นจันทร์
 813        นางสาว บุญมา สายทองแท้
 814         นาง บุตรชรี ปรี ดาศักดิ์
 815         นาง บุปผา ธิ ติประเสริ ฐ
 816        นางสาว บุปผา สุ วรรณกิจ
 817         นาง บุรารัตน์ แท่นสุวรรณ
 818         นาง บุษยา เรื องมาก
 819         นาย ปฐมชัย ห่ วงจริ ง
 820         นาย ประกาศ ทองนะ
 821        นางสาว ประทุม เทพฉิ ม
 822         นาง ประพาก สมัครกิจ
 823         นาง ประภาพรรณ ก่อเพียรเจริ ญ
 824         นาย ประยูร ซุยกิ้ม
 825        นางสาว ปราณี ณ พัทลุง
 826         นาง ปราณี ทวิชศรี
 827         นาง ปราณี ไพรัตน์
 828         นาง ปราณี ภูมิพงศ์
 829         นาง ปราณี เลิศรักษา
 830        นางสาว ปริ ณดา พุทธรักษ์
 831         นาง ปรี ดา มุสิกะรังษี
 832         นาง ปรี ยะดา บุญเจริ ญ
 833         นาง ปรี ยา มากขาว
 834         นาง ปวีณา โกมาสถิตย์
 835         นาง ปั ณฑิตา เอียดชูทอง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 836         นาง ปั ทมา เซ่งยี่
 837         นาง ปิ่ นอนงค์ ชุมละออ
 838                  ่
           นาง ปิ ยามาศ พูตระกูล
 839         นาง ผกาวรรณ นานอน
 840         นาง พจนา จําเริ ญ
 841         นาย พนม ชูสุวรรณ
 842         นาง พรกมล พานิ ชกรณ์
 843                   ั
           นาง พรจันทร์ บริ พนธุ์
 844         นาย พรชัย แสนเส็ง
 845         นาง พรฐิ ตา แก้วศรี ขาว
 846        นางสาว พรพนา โพธิ์ แก้ว
 847         นาง พรพะณา สุ ทธิ นนท์
 848         นาง พรรณพิมพ์ ธรรมกุล
 849        นางสาว พรวดี ทับเที่ยง
 850         นาง พวงเล็ก กล่อมพงษ์
 851        นางสาว พวงเล็ก นัฏกุล
 852         นาง พัชณี ย ์ ชมช่วยธานี
 853                       ั
           นาง พัชราลักษณ์ ศิริกุลพิทกษ์
 854         นาย พิเชษฐ์ จูดเกลี้ยง
 855         นาง พิณทิพย์ คงแก้ว
 856         นาย พิเทพ บุญขํา
 857         นาง พิมพ์มาศ ฉางวัง
 858        นางสาว พุทธพร สารรักษ์
 859                    ั
          นางสาว เพ็ญณี ศิริกุลพิทกษ์
 860        นางสาว เพ็ญศิริ งามจารุ กิจ
 861        นางสาว เพียงเพ็ญ สุนธนนท์
 862         นาย ไพโรจน์ สัมพันธรัตน์
 863         นาย ภักดี กลิ่นจันทร์
 864         นาง ภัทรา เพ็งวันพุฒ
 865         นาง มณทิพย์ ศรี วิเชียรอําไพ
 866               ั
           นาย มนต์ชย โจ้งจาบ
 867         นาง มยุรี กิติระ
 868        นางสาว มยุเรศ เปาะทอง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                       ชื่ อ - สกุล
 869          นางสาว มลฐารัตน์ ฤทธิ ชย   ั
 870          นางสาว มลฤดี เพ็ชร์ สุวรรณ
 871                  ั     ั
              นาง มะลิวลย์ พิชยรัตน์
 872            นาย มานิ ตย์ เพียรศรี วชรา ั
 873            นาง มานิ ตา หมาดเส็น
 874          นางสาว เมตตา นาสาลี
 875          นางสาว เมธิ นี เมืองแก้ว
 876            นาง ยุพา คีรีรัตน์
 877            นาง ยุแพว จิตรขวัญ
 878          นางสาว ยุวธิ ดา กังแฮ
 879            นาง เยาวดี สุวรรณโน
 880            นาง เยาว์ศรี มีไพบูลย์สกุล
 881                    ั
              นาย เยื้อน ชูจนทร์
 882            นาง รพีพรรณ แก้วช่วง
 883            นาง รัชฎา วีระวงศ์
 884            นาง รัชนี ศรี ไทย
 885            นาง รัชนี ศรี เพชร
 886            นาง รัตธิ ญา ชื่นจิตร
 887          นางสาว รัตน์ตะวัน รัตนวงศ์
 888          นางสาว รุ จิษยา ฮกทา
 889            นาง เรณู ชิดเชื้ อ
 890            นาง เรณู พันธ์ช่วง
 891            นาย เรื องวิทย์ รักษศรี
 892            นาง ลดาวัลย์ อินพฤกษา
 893          นางสาว ละไม วิจารณ์
 894            นาง ละออง ทับเที่ยง
 895          นางสาว ลัดดาวัลย์ โรงแสง
 896    ว่าที่ ร้อยตรี หญิง วิยะดา มากจุย   ้
 897                      ั
              นาง วนิ ดา ภักดีสงข์
 898            นาย วรโชติ เซ็นนิ ล
 899          นางสาว วรนุ ช ลิ่มมณี
 900            นาย วรพร เรื องมาก
 901            นาง วรรณา โนรี
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 902        นางสาว วรลักษณ์ คงเพ็ชร
 903        นางสาว วราภรณ์ อาจารยานนท์
 904        นางสาว วราภรณ์ อุปฐาก
 905         นาง วัชรี ศรี ชยั
 906         นาย วันชาติ วิประกษิต
 907         นาง วันดี ปราบแทน
 908         นาง วันวิสาข์ ไกรจันทร์
 909         นาง วัลภา ธิ วงค์
 910         นาง วาสนา ฮุ่นตระกูล
 911        นางสาว วาสนา โฮกั้น
 912         นาง วิชชุดา แสงสี จนทร์ ั
 913         นาย วิชาญ ยูเด็น
 914         นาง วิมลรัตน์ ช่วยหนู
 915         นาง วิมวิภา ปานมา
 916         นาย วิรัตน์ สุ ขลิ้ม
 917         นาง วิลาวัณย์ ชอบเสรี
 918         นาง วิลาวัณย์ ทองพงษ์
 919         นาย วิเศษ เกตุรัตน์
 920         นาง วีณา ปิ ยะวัฒน์
 921         นาง วีณา พานิ ช
 922        นางสาว วีรนุ ช จิตรบุญ
 923         นาง วีรวรรณ ชิตมน
 924         นาย ไวชยันต์ เปาะทอง
 925                    ั
           นาย ศักดิ์ดา สิ ทธิ ชย
 926        นางสาว ศิรพันธ์ สุนทรนนท์
 927        นางสาว ศิริพร แก้วเพ็ง
 928         นาง ศุภวรรณ บริ พนธุ์ ั
 929         นาง สดศรี วุฒิชาติปรี ชา
 930         นาย สมเกียรติ มีสวัสดิ์
 931         นาย สมคิด ไกรจันทร์
 932         นาย สมชาติ เหลืองสะอาด
 933         นาย สมโชค ชมช่วยธานี
 934         นาย สมทรง ประเสริ ฐ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 935        นางสาว สมพิศ แซ่ต้ น  ั
 936        นางสาว สมร ปานแจ่ม
 937         นาง สฤษดี เพชรศรี
 938         นาย สามารถ ไชยวรรณ
 939         นาง สาลี สัมพันธรัตน์
 940         นาย สิ นชัย สุ วรรณดี
 941         นาง สิ รภัทร สนันแสง
                    ่
 942        นางสาว สิ รินดา จันทร์ผ่อง
 943        นางสาว สิ ริพรรณ ประคําเวช
 944              ั
           นาง สุ กญญา บุญมาก
 945               ั
           นาง สุ กลยา ลุ่งกี่
 946                     ํ
           นาง สุ ขศรี อภิศุทธิ คาพร
 947         นาง สุ ชาดา จันทร์ โหนง
 948        นางสาว สุ ชาดา ดิลกคุณากุล
 949         นาย สุ ชาติ วุฒิมานพ
 950        นางสาว สุ ดใจ นิ ลยนิ มิต
 951         นาย สุ ทธิ พงษ์ ผกาวรรณ
 952                ั
           นาง สุ ธี พิชยรัตน์
 953         นาย สุ นทร ชื่ นแก้ว
 954         นาง สุ ภาพร ชายอีด
 955         นาง สุ ภาพรรณ ก้าวมุ่งมัน่
 956         นาง สุ ภาวดี นิ ลพงศ์
 957         นาง สุ ภาวดี อ่วมคง
 958         นาย สุ ริยะ อนุกูลพันธ์
 959         นาง สุ วรรณา ชัยศิริ
 960         นาง สุ วรรณา ปัญจวงศ์
 961         นาง สุ วรรณี ทินประภา
 962         นาย สุ วิท หัตประดิษฐ์
 963         นาย สุ วิทย์ ธรรมกุล
 964        นางสาว สุ วิมล สุ นิติบรรยง
 965         นาย เสถียร คันฉ่ อง
 966         นาย เสริ ม เกื้อสังข์
 967         นาง โสภาพรรณ ทองรอด
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 968        นางสาว โสภิดา โพธิ์ วิจิตร
 969         นาย ไสว ตรังคประสิ ทธิ์
 970              ั
           นาย อดินนท์ ชายอีด
 971         นาย อธิ กุล แขกเพ็ง
 972         นาง อภิญญา ชุมเพชร
 973         นาย อภิรักษ์ นาคฤทธิ์
 974                    ั
           นาง อรนุช เพียรศรี วชรา
 975        นางสาว อรนุช วัดบุญช่วย
 976        นางสาว อรพินท์ สิ นธุ เศรษฐ
 977        นางสาว อรัญญา จันทนา
 978         นาง อรุ ณ แสงวิสุทธิ์
 979        นางสาว อรุ ณศรี สัมพันธรัตน์
 980         นาง อวยพร ปาระณะ
 981         นาง อวยพร เล็กน้อย
 982         นาง อัจฉรา สาราบรรณ์
 983         นาง อัญชลี ไชยรัตน์
 984         นาง อัญชิษฐา อุบลสุ วรรณ
 985         นาง อาภา วจนสาระ
 986         นาง อารมย์ นวลศรี
 987         นาย อาริ ยะ จันทพันธ์
 988        นางสาว อารี หมาดหลํา
 989         นาง อํานวย พลฤทธิ์
 990         นาย อํานวย สุ วรรณพัฒน์
 991         นาง อํานวย เหมไพศาลพิพฒน์   ั
 992         นาง อําไพวรรณ์ สุ กด้วง
 993         นาง อุดมพร ทองจีน
 994             ั
          นางสาว อุทยทิพย์ จริ งจิตร
 995         นาง อุมาภรณ์ ชื่นแก้ว
                        ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดตาก
 996        นางสาว กฤติยา กาน้อย
 997         นาง ขนิ ษฐา สวนสวรรค์
 998        นางสาว คนึ งนิ จ ยอดปานันท์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 999         นาย จตุรพัฒน์ กลัดทอง
 1000         นาง จันทรา สื บอํ่า
 1001       นางสาว จิราพร ต๊ะตา
 1002         นาง ฉวีวรรณ ไพเราะ
 1003         นาง ชมพูนุช สอนไว
 1004         นาย เชฏฐ ธรรมนิ มิต
 1005         นาง ณัฐสิ รี พรมหาญ
 1006         นาย ณัฐเสฏฐ์ แดงอร่ าม
 1007         นาย ถาวร ทิพย์มนตรี
 1008         นาง ทองศรี กลัดทอง
 1009         นาง ทัศนี ย ์ มันเมือง
                   ่
 1010         นาง เทวี ครองเกษร
 1011         นาย ธวัชชัย เครื ออยู่
 1012       นางสาว นพวรรณ อินทร์อยู่
 1013         นาง นวพร นิ ธิกุล
 1014       นางสาว นันทา มังมี  ่
 1015         นาง นํ้าหวาน ธรรมนิ มิต
 1016         นาย นิ คม ครรไล
 1017         นาง นิ่มนวล ตูมตั้ง
 1018         นาง ปั ทมา รักษาคุณ
 1019       นางสาว พเยาว์ เจือจันทร์
 1020       นางสาว พรประภา มหาภาส
 1021         นาง พัชยา คงกระพันธ์
 1022         นาง พัชริ นทร์ ต๋ าแปง
 1023       นางสาว ภาณุ มาศ พรมบุญชู
 1024         นาย มงคล ธนสัมปัตติ
 1025         นาง รัชนี พรรณ คุมจัน้ ่
 1026         นาง ราตรี เตียวนุ กูลธรรม
 1027         นาง วรรณนิ ภา ทรัพย์อุปถัมภ์
 1028         นาย วัฒนา อินทรสูต
 1029       นางสาว วิไล เสาวภา
 1030         นาย วิษณุ บัวคลี่
 1031       นางสาว ศิริรัตน์ จันธิ ดา
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 1032         นาย สมพร โพธิ์คง
 1033              ั
           นาง สุ ทศนี ย ์ บัวศรี
 1034               ั
           นาง สุ พชรี สิ งหนันท์
 1035       นางสาว สุ ภาวดี บัวทอง
 1036         นาง สุ ภาศรี อ่อนนุ่ม
 1037       นางสาว สุ มิตรา เนื่องเผือก
 1038         นาง สุ วรรณา บุดดาวงษ์
 1039       นางสาว อรทัย ลังกากาศ
 1040       นางสาว อริ สา ประดิษฐ์พม  ุ่
 1041       นางสาว อังคณา วงษ์คา  ํ
 1042         นาง อัมพร กลํ่าแก้ว
 1043             ั
          นางสาว อุทยวรรณ สิ งหนันท์
                         ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดนครปฐม
 1044         นาง กรรณิ กา เปี ยถนอม
 1045       นางสาว กรองแก้ว รัตนเศรษฐ
 1046       นางสาว กฤษณาวดี สุขไกร
 1047       นางสาว กสุ มา นิ่มอนงค์
 1048         นาง กัญญารักษ์ รอดอยู่
 1049         นาง กาญจนา เหลืองศิริธญญา  ั
 1050                 ่
           นาย กิตติพล พุมริ นทร์
 1051       นางสาว เกษร สอนพ่วง
 1052         นาง ขนิ ษฐา โชตจิตตะ
 1053         นาย คมสัน จันทร์ หอม
 1054       นางสาว จตุพร ดีศรี
 1055       นางสาว จรรภรณ์ กิจหว่าง
 1056         นาย จรัญ คงสังข์
 1057         นาย จักริ นทร์ บ่ออินทร์
 1058         นาง จันทวรรณ อุ่นศิริ
 1059       นางสาว จํารัส โฉมเผือก
 1060         นาง จิตรลดา วิชชุกิจมงคล
 1061         นาง จิตรา วัตตพันธ์
 1062         นาง จิรัชยา พัชรสุ รบดี
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 1063         นาง จิราพร ขวัญมา
 1064        นางสาว จุไรรัตน์ ศรี เอี่ยมสะอาด
 1065         นาย ชริ นทร์ จินตนา
 1066                 ้
            นาย ชลิต ตุมทองคํา
 1067                ั
            นาย ชัยพิทกษ์ ศิริโส
 1068              ั
          นางสาว ชุติมย พิริยะไวทย์
 1069        นางสาว ชุติมา แซ่ลิ้ม
 1070         นาง ชูจิต ติยะภูมิ
 1071         นาย ฐานะศักดิ์ กว้างขวาง
 1072   จ่าอากาศเอกหญิง ญาณี ใต้ฟ้าพูล
 1073        นางสาว ณสมน รัตนนิ ธาน
 1074        นางสาว ณัฏฐิ กา จําปาแก้ว
 1075         นาง ณัฏฐิ นี คณาลัยวุฒิพงศ์
 1076         นาง ดนยา นิ ติกูล
 1077        นางสาว ดลฤดี เสน่ ห์เสาวรส
 1078         นาง ดารารัตน์ สมบูรณ์สิน
 1079         นาง ดารุ ณี นพวงษ์ศิริ
 1080        นางสาว ดาเรษฎ์ เผ่าพัฒน์
 1081        นางสาว ดาว มงคลโภชน์
 1082         นาง ทับทิม ปานณรงค์
 1083        นางสาว ทัศนี ย ์ เกษสัมมะ
 1084         นาย ธนพล อู่ขาวอู่น้ า
                    ้ ํ
 1085         นาย ธนู พบลาภ
 1086         นาย ธวัชชัย บุญญาอรุ ณเนตร
 1087         นาย ธี รพจน์ คิดซื่ อ
 1088        นางสาว นัชดาพร แสนณรงค์
 1089         นาง นันทนา ลิมปิ จักร์
 1090         นาง นัยนันท์ สมบูรณ์
 1091         นาง นิ ชอัณพร วิจิตร์ ปัญญารักษ์
 1092         นาง เนาวรัตน์ ทองสอน
 1093        นางสาว โนรี บุญยะศิลป์
 1094                  ่
            นาย บุญเกลื้อ อยูสงค์
 1095        นางสาว บุญเพ็ญ มาสุ ข
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 1096         นาง บุญรักษา คิดซื่ อ
 1097         นาง บุณยานุ ช นุ ชสาย
 1098         นาง บุศรา ไวว่อง
 1099         นาง เบญญาภา เรื องอุไร
 1100         นาง ปฐมรัตน์ ทิพย์อาภากุล
 1101       นางสาว ปทุมนภา จําปาหาญ
 1102         นาย ประจักษ์ พรมหนู
 1103         นาง ประนอม คําบุญมาก
 1104         นาง ประนอม โคตรวงษา
 1105         นาง ประภา นันตติกูล
 1106         นาง ปรางทิพย์ ลักษณ์สง่า
 1107         นาย ปรี ชา ดอกไม้จีน
 1108         นาง ปาจรี ย ์ สงวนศรี
 1109       นางสาว ปาณิ สรา จิตรประทักษ์
 1110         นาง เปรมจิต นาคบ้านกวย
 1111       นางสาว ผกามาศ สุขสดเขียว
 1112         นาง ผานิ ต บุนนาค
 1113       นางสาว พจณี พริ้ งพัฒนพงษ์
 1114         นาง พรทิพย์ มุ่ยเรื องศรี
 1115         นาง พรทิพย์ รัตนวัน
 1116         นาง พรพิมล มนตรี รักษ์
 1117         นาย พรรณากร ลูกรัก
 1118         นาง พรรณี จันทร์พ่วง
 1119         นาง พอสุ ข พืชสะกะ
 1120         นาง พัชรพร โรจน์เพ็ญเพียร
 1121         นาง พัทธนันท์ โชติทรัพย์จรู ญ
 1122       นางสาว พันวิภา กมลตรี
 1123                 ิ่
          นางสาว พิจิตรา ศรี ยงยงค์
 1124         นาย พิเชษฐ์ สุ ขสิ ทธิ์
 1125       นางสาว พิมพ์ใจ ปาณิ จรรณ
 1126       นางสาว พิมพ์นิภา นาคทัง  ่
 1127       นางสาว พิมพร ราตรี
 1128         นาง พิมพ์วิมน สุ ขประเสริ ฐ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 1129          นาย ภัควัฒน์ พลายละหาร
 1130           นาง ภูมิใจ อ่อนพันธ์
 1131           นาง มณี พรรณ เสมรับ
 1132        นางสาว มณี รัตน์ ทิมหอม
 1133        นางสาว มณี รัตน์ รู ปคมสัน
 1134                  ั
        ว่าที่ ร้อยตรี มนต์ชย อัฑฒพงษ์
 1135                 ั
           นางสาว มะลิวลย์ กลิ่นสมบุญ
 1136        นางสาว มัณฑณา อาภานันท์
 1137           นาง มาณวิกา เพ็งตะโก
 1138          นาย มานพ หิ มารัตน์
 1139        นางสาว รจนา แก้วภักดี
 1140        นางสาว รวมผล นกดารา
 1141                ั
             นาง รวีวณธ์ พงษ์สุพจน์
 1142        นางสาว รสพร ทองธรรมจินดา
 1143           นาง รังสิ มา แก้วประดับ
 1144        นางสาว รัชรี กึนพันธ์
 1145        นางสาว รัตติกาล ไตรญาณ
 1146        นางสาว ราชกุมารี ดูเบย์
 1147        นางสาว ราตรี ใจดี
 1148          นาย รุ่ ง พบลาภ
 1149           นาง รุ่ งนภา ทองยินดี
 1150           นาง ลัดดา นาคศิริ
 1151        นางสาว วนิ ดา ชมภูพงษ์
 1152           นาง วนิ ดา ศรี สมบูรณ์
 1153           นาง วรรชย์ฤณ สุ ขเกษม
 1154           นาง วรรณา คัมภิรานนท์
 1155        นางสาว วรรณี สัมฤทธิ์
 1156        นางสาว วราภรณ์ กล่อมใจ
 1157        นางสาว วราภรณ์ เหล่าขจรบุญ
 1158           นาง วริ นจง ถาวรวงษ์
 1159          นาย วัชระ ม่วงชู
 1160     หม่อมหลวง วัชรา เศรษฐพรรค์
 1161      จ่าเอกหญิง วัชรี โชติรัตน์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 1162       นางสาว วาริ นทร์ เมฆทอง
 1163         นาง วาสนา จินดานิ ล
 1164         นาง วาสนา ลาภเจริ ญวงศ์
 1165         นาง วาสนา วงศ์กิตติโสภณ
 1166       นางสาว วิยะรัตน์ พลเยียม ่
 1167         นาง วิลาสิ นี ตันตินีรนาท
 1168         นาย วิสิทธิ์ แดงประสิ ทธิ พร
 1169       นางสาว ศรัญยา ผลมะเฟื อง
 1170         นาง ศรี สะอาด จิตรมณี
 1171         นาง ศศิธร กิตติรัตน์ชชวาลั
 1172         นาง ศศิธร เถื่อนสว่าง
 1173         นาง ศศิธร วรนัยพินิจ
 1174       นางสาว ศศิธร ศรี ทองคํา
 1175        สิ บโท ศักดา แจ่มแจ้ง
 1176         นาง ศิริมล นาคชัง
 1177                  ่
          นางสาว ศิริวรรณ พุมริ นทร์
 1178         นาง ศิริวรรณ เยียระยงค์
 1179         นาง สมลักษณ์ หิ มารัตน์
 1180         นาง สมสวย พรมหนู
 1181         นาง สมาพร สิ งห์เมือง
 1182       นางสาว สวงสุ ดา ภัทรแสงไทย
 1183         นาง สอิ้ง ผูกพานิ ช
 1184         นาง สังเวียน บูรณธนานุ กิจ
 1185         นาย สานิ ตย์ รัตนพันธ์
 1186                 ั
            นาง สาลี่ ศรี ขดเค้า
 1187         นาง สาวิตรี รัตนาสมจิตร
 1188         นาง สิ นนภา กิจสวัสดิ์
 1189       นางสาว สิ ริกาญจน์ เอกถึก
 1190         นาง สิ รินธร ประทุม
 1191         นาง สุ กรรณ์ยา ศรี วฒนาั
 1192              ั
            นาง สุ กญญา จิตต์ประยูร
 1193         นาย สุ ชาติ เหลาโชติ
 1194         นาง สุ ทธิ ดา ภุชชงค์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 1195         นาย สุ ทธิ รัตน์ โชตจิตตะ
 1196         นาง สุ ธานี ฉิ มพาลี
 1197         นาย สุ นทร เขียวทรัพย์
 1198             ั
          นางสาว สุ นนท์ ลิมปิ จักร์
 1199         นาง สุ นิตย์ จันทอง
                   ่
 1200       นางสาว สุ นิตสา อรุ ณสิ งคะ
 1201         นาง สุ ภาภรณ์ ศรี วรนันท์
 1202         นาง สุ รภี แก้วประชา
 1203         นาง สุ รีพร ถิ่นน้อย
 1204              ์
           นาง สุ รียพร เที่ยงน่ วม
 1205         นาง สุ รีรัตน์ เม้งเกร็ ด
 1206       นางสาว สุ วรรณา ตั้งไชยคีรี
 1207         นาง สุ วรรณา ทรัพยาคม
 1208         นาง สุ วรรณา แสนคํา
 1209                   ้
           นาง เสาวนี ย ์ ศรี นุย
 1210       นางสาว โสจนา สวนมณี
 1211         นาย โสภณ นาคศิริ
 1212       นางสาว หัทยา รัตนบรรเทิง
 1213         นาง เหมวรรณ รุ จิราวงศ์
 1214         นาง อนงค์ กุหลาบทอง
 1215         นาง อนงค์นาฏ ปทุม
 1216         นาย อนันต์ ลิขิตวัฒนกิจ
 1217       นางสาว อังคณา นิ ติรัตน์
 1218         นาง อัจฉรา อินทร์อ่อน
 1219         นาง อัจฉรี ย ์ เหล่าขจรบุญ
 1220       นางสาว อัญชลี คําสิ งห์
 1221         นาง อารี ย ์ จีนคร้าม
 1222         นาย เอกริ นทร์ คําสิ งห์
 1223         นาง เอมอร มันคง  ่
                         ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดนครพนม
 1224       นางสาว ปานหทัย วังทะพันธ์
                         ชื่ อ - สกุล
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดนครราชสีมา
 1225       นางสาว ดํารัส คูณขุนทด
 1226         นาง ปภาภรณ์ ศุภลักษณ์
                         ชื่ อ - สกุล
                    จังหวัดนครศรีธรรมราช
 1227         นาง กนกพร ขํากิด
 1228         นาง กนิ ษฐา คงสงค์
 1229                 ั
          นางสาว กิตติยา ชูจนทร์
 1230         นาง โกศล เทพมณี
 1231         นาง จรัสศรี ปั ทมาวิไล
 1232       นางสาว จารุ ชา ฤทธิ์ ธนกุล
 1233         นาง จินดารัตน์ สังคะนายก
 1234       นางสาว จิรา อินทรสุ วรรณ
 1235         นาง จิราพร รอดทอง
 1236         นาง จิราวรรณ ศิริสมบัติ
 1237         นาง จุฑารัตน์ จิตมนัส
 1238         นาง ฉวีวรรณ สมุทรสงคราม
 1239       นางสาว ชญานิ น คมพจน์
 1240       นางสาว ชรวรรณ รุ่ งเรื อง
 1241         นาย ชรัช จันทโร
 1242       นางสาว ฑิฎากรณ์ คงด้วง
 1243         นาง ดนุรี เดชกาญจน์
 1244       นางสาว ดรุ ณี สมเชื้ อ
 1245         นาง ดวงพร ธรรมสังวาลย์
 1246         นาง ตรี ชฎา จันทร์ทอง
 1247                    ั
           นาย ไตรวัฒน์ ตรี สตยพันธุ์
 1248         นาย ทศภณ ศรี สุขช่วย
 1249         นาง ทิพวัลย์ ภิรมยาภรณ์
 1250         นาง ธิ ดารัตน์ ปลอดชูแก้ว
 1251         นาง นงลักษณ์ พันธุ์พิทย์แพทย์
 1252         นาง นพรัตน์ นุราช
 1253       นางสาว นฤมล ศิริวรรณ
 1254       นางสาว นันทนา ศิริพนธ์ ั
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 1255         นาง นิ ตยา ศรี หะรัญ
 1256         นาง บุญลือ ถือทอง
 1257         นาง บุปผา นันตะวงศ์
 1258         นาง บุษบัน ทัวจบ
                   ่
 1259       นางสาว ปนิ ดา ศรี นิรัตน์
 1260         นาง ประไพพร วงษา
 1261       นางสาว ปวีณา นพประดิษฐ์
 1262         นาย ปิ ยะพันธ์ หนูแก้ว
 1263       นางสาว ปิ ยะมาศ อินทร์ นิมิตร
 1264         นาง พจนี ย ์ ปานสังข์
 1265       นางสาว พรขนิ ษฐ์ อินทรวิเชียร
 1266         นาง พรรณี บุญรอดชู
 1267       นางสาว พรฤดี ถือทอง
 1268       นางสาว พวงผกา เพชรรัตน์
 1269         นาง เพียงใจ ขนอม
 1270         นาง มณฑา กองแก้ว
 1271         นาง มนต์ทิชา เรื องรัตน์
 1272       นางสาว มยุรา บุษบก
 1273               ั
           นาง มะลิวลย์ รัตนวรรณ์
 1274         นาง ระวีวรรณ บุตรน้อย
 1275         นาง รัชนี กิ้มภู่
 1276       นางสาว เรณู ปานเกลี้ยง
 1277         นาง ลมัย ขอจิตต์เมตต์
 1278       นางสาว ลลิตา สยังกูล
 1279         นาย วรวิทย์ สิ ริกาญจน์
 1280         นาง วราภรณ์ ศิลารัตน์
 1281             ั
           นาง วศิวนท์ ผลิรัตน์
 1282       นางสาว วันดี ใจสว่าง
 1283         นาง วิภา ธรรมมิกะกุล
 1284         นาง วิภารัตน์ สิ โรรส
 1285         นาย วิโรจน์ เพชรขาวช่วย
 1286         นาง ศศิรินทร์ ธารพระจันทร์
 1287              ั
           นาง ศิริลกษณ์ เสมอภพ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 1288       นางสาว ศุภาดา เจริ ญจิตต์
 1289         นาย สมเกียรติ เกษมสุ ขวงศ์
 1290         นาย สมเชษฐ์ ชูสง
 1291         นาย สมหวัง สิ ทธิ ศิรประพันธ์
 1292         นาง สายใจ แก้วอ่อน
 1293         นาง สายชล รักอินทร์
 1294         นาง สายวารี นาคจินดา
 1295         นาง สายใหม เต็มรักษ์
 1296         นาง สิ นีนาถ ศิริแก้ว
 1297         นาง สุ จิต สหวิศิษฏ์
 1298       นางสาว สุ จิตตรา กรุ งไกรจักร
 1299         นาง สุ จิตรา รัตนมณี
 1300         นาง สุ ดารัตน์ บุญสว่าง
 1301         นาย สุ ทธิ พงศ์ ลักษณะปิ ยะ
 1302         นาง สุ ธิดา เมฆานวกุล
 1303         นาย สุ ธี ทิพย์ศรี นิมิต
 1304         นาง สุ นีย ์ ลีละศุภพงษ์
 1305         นาย สุ ภาพ แก้วตาทิพย์
 1306       นางสาว สุ มาลี ฆังมณี
 1307         นาง สุ มาลี พฤกษหิ รัญ
 1308              ์
           นาง สุ รียพร วงศ์กระพันธุ์
 1309       นางสาว สุ รีวรรณ บุญเกิด
 1310       นางสาว เสาวนิ ษ สุ ทธิ วงศ์
 1311         นาง แสงจันทร์ เงินทอง
 1312         นาย โสพล เส้งเสน
 1313         นาง โสภา ภัททิยากุล
 1314         นาง โสภา ปราบปรี
 1315         นาย อนุ ชา มะหะหมัด
 1316       นางสาว อรอนงค์ เพ็ชรช่วย
 1317         นาง อัจฉรา สุ ขเกษม
 1318       นางสาว อัญชลี หนู รักษ์
 1319         นาง อารี คงทน
 1320         นาย อารี ศรี ยะพงศ์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 1321       นางสาว อุไรรัตน์ โอภาสปั ญญา
                         ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดนครสวรรค์
 1322         นาย ชาติชาย อินทร์อิ่ม
 1323       นางสาว พนารัตน์ พันธุ์เขียน
                         ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดนนทบุรี
 1324       นางสาว ศริ นรัก นิ ละปะกะ
                         ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดนราธิวาส
 1325         นาง กุณฑลี อสิ เศวตกุล
 1326         นาง จันทน์กะพ้อ เสถียรพัฒนพงศา
 1327             ้
           นาง จูวิตา เบ็ญสนิ
 1328       นางสาว เจะนารี ซา มะยูโซ๊ะ
 1329         นาง ชุมสาย สว่างวงศ์
 1330       นางสาว ทัศนี ย ์ หนู เมือง
 1331         นาง ธัญลักษณ์ เทียบประสิ ทธิ์
 1332         นาง ธันยาภรณ์ เพชรโยธา
 1333         นาง นงนาถ สวนจันทร์
 1334       นางสาว นงนุช คงพุฒ
 1335       นางสาว นิ ศารัตน์ มะดีเยาะ
 1336         นาง บุญสม กูจิ
 1337         นาย ปรมัตถ์ ไชยชาญ
 1338         นาง ประจิน มงคลนวเสถียร
 1339         นาย พจน์ เบญจวิญํู
 1340         นาง พันวิสา อุดมศรี
 1341         นาย ไพบูลย์ ยิมละม้าย
                   ้
 1342         นาย มนู ญ ถาวรสุ ข
 1343       นางสาว รอฮานา สุ หลง
 1344       นางสาว รัชดา อาคุณซาดา
 1345         นาง วรนุ ช บัวกิ่ง
 1346         นาง วรรณา จันทร์ เพ็ชร์
 1347         นาง วิมุตตา ชูวิริทธิ์พล
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                      ชื่ อ - สกุล
 1348           นาง วีณา จันทร์หงษ์
 1349           นาย สมนึ ก ดวงศรี
 1350      ว่าที่ ร้อยโท สันติ ไตรรัตน์สรณกุล
 1351         นางสาว สุ วรรณา บินเจะดอเลาะ
 1352           นาง เสาวรส สถะบดี
 1353           นาง อัจฉรา พรหมเพ็ชร
 1354           นาย อาซัม สาดารา
                           ชื่ อ - สกุล
                         จังหวัดบุรีรัมย์
 1355           นาง กฤตยาพร วันทานี
 1356           นาง กฤษณา คํามี
 1357           นาง กัญญา บุญสุ ข
 1358           นาง กาญจนา เกียรตินิรชรา
 1359           นาง เกตุสุดา คราวจันทึก
 1360           นาง เกษศิรินทร์ สุรศร
 1361           นาง โกศล วิหาร
 1362           นาง ขันเงิน วงษ์มน ั่
 1363           นาง คณิ ตา ธวัชไชย
 1364           นาย ครรชิต ประทุมทอง
 1365           นาย คาน บุญสุ ข
 1366           นาง จันทร์ เพ็ญ เดชวีระธรรม
 1367           นาง จารุ วรรณ สอนบุญชู
 1368           นาง จิตรลดา เกียรติเจริ ญศิริ
 1369         นางสาว จิรนันท์ วรรณโกษิตย์
 1370           นาง จีรภา วรรณโกษิตย์
 1371           นาง ฉัตร์ ลดา สุขคําเมล์
 1372           นาย ชัยณรงค์ สุ ขคําเมล์
 1373           นาง โชติกา รุ่ งโรจน์
 1374                ั
              นาง ฐิ ตินนท์ เครื อวัลย์
 1375           นาย ณัฐพงศ์ คุณสู งเนิ น
 1376           นาง ดวงกมล มีสรรพวงศ์
 1377           นาย ดํารงณ์ สุ พรม
 1378         นางสาว ดุจฤดี สวัสดิ์พูน
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 1379         นาง ทองทิพย์ เจนถาวร
 1380               ั
           นาง ทิพย์วน ประสี ระเตสัง
 1381         นาย ธงชาติ วรภาพ
 1382         นาง ธิ ดารัตน์ เสารี รัมย์
 1383       นางสาว นวลนารี กูลขํา
 1384       นางสาว นัยนา ตรี นิคม
 1385         นาง นิ ตยา วันนุ ประธรรม
 1386       นางสาว นิ ตยา หาจันทร์
 1387       นางสาว นุช เล็กประโคน
 1388         นาง นุชนารถ เชื่ อมกลาง
 1389         นาย บรพิษ วงษ์มน  ั่
 1390         นาง บังอร บุญสิ งห์
 1391         นาง เบญจวรรณ พลคํา
 1392         นาย ประจบ ฉิ มงาม
 1393       นางสาว ประภา สุ โข
 1394         นาย ประยูร ใหญ่เลิศ
 1395         นาย ประเสริ ฐ เรื องไพศาล
 1396         นาง เปรมจิต จันทคณานุ รักษ์
 1397         นาง พรทิพย์ ไกรการ
 1398                ั
           นาย พรพิทกษ์ สังคะทิพย์
 1399         นาง พัชริ นทร์ สุ ภนาม
 1400         นาง พัฒนาพร ทองเปรี ยบ
 1401         นาง พิชญา แจ่มศิริพรหม
 1402         นาง เพ็ญแข แสงงาม
 1403         นาย ไพบูลย์ เต็งบุษราคัม
 1404         นาย ไพรวัลย์ ไชยวงษา
 1405         นาง เฟื่ องฟ้ า แก้วยอด
 1406         นาย ภากร เหมทานนท์
 1407         นาย มานพ ปราบไธสง
 1408         นาย มานะ พรภิรมย์สวัสดิ์
 1409         นาง รัชนี กร โสภาพล
 1410         นาง รัตนา จารพิมพ์
 1411         นาง วรวลัญช์ ไมหรื อ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 1412         นาง วิภาวรรณ บุญปลูก
 1413         นาง วิมลศรี สายบุตร
 1414         นาย วิรัตน์ เครื อวัลย์
 1415       นางสาว วิไล จันทร์ ประกอบ
 1416         นาย วิสิษฐ เรื องประโคน
 1417         นาง ศรี วิไล วัชรพงษ์เกษม
 1418         นาง ศิรดา ก้านสนท์
 1419              ั
           นาง ศิริลกษณ์ ชุมนุมดวง
 1420               ั
           นาย ศิริศกดิ์ เกษตรวิริยะ
 1421         นาง ศุภกาญจน์ เสมียนรัมย์
 1422         นาย สมภาร คิดสงวน
 1423       นางสาว สอิ้ง เสื อโคล่ง
 1424         นาย สายทน บุตรศรี เมือง
 1425       นางสาว สําอางค์ ชาววาปี
 1426       นางสาว สิ ริศิษฎ์ ศรี ถาวร
 1427         นาย สุ ขวัฒน์ วิหาร
 1428         นาง สุ ทธิ พร ฉายาริ นทร์
 1429         นาย สุ เทพ พลรักษา
 1430         นาง สุ พรรณี วาริ นทร์
 1431       นางสาว สุ พิศ สุรางค์กูล
 1432         นาง สุ ภาณี พินิจศักดิ์
 1433         นาง สุ ภาพ สมบูรณ์รัตน์
 1434         นาง สุ ภาภรณ์ สิ งห์ใหม่
 1435         นาง สุ วรรณี ศรี ใส
 1436             ั
           นาย สุ วฒน์ จันทคณานุรักษ์
 1437         นาง แสงจันทร์ ไชยสุวรรณ
 1438         นาง แสงจันทร์ มุเนี ยงรัมย์
 1439         นาง แสงจันทร์ แว่วบุตร
 1440         นาง แหวนทอง ชะนอบรัมย์
 1441         นาง อนงค์ ทองประภา
 1442         นาย อนิ รุทธ บุญภูงา
 1443         นาย อนุ รักษ์ หมื่นหาวงศ์
 1444                ั
           นาย อภิชย ชาญประโคน
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 1445       นางสาว อรวรรณ ทรงชาติ
 1446       นางสาว อําไพ พรหมขันธ์
 1447       นางสาว อิสรี ย ์ หอมวิเศษวงศา
 1448         นาย อุทิศ สามารถ
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดปทุมธานี
 1449         นาง กนกอร พูลผล
 1450         นาง กรกมล เพิมผล ่
 1451         นาง กาญจนา เนื่องจรรยา
 1452         นาง กิตติพร รอดสาย
 1453         นาง ขวัญใจ สี ลาสม
 1454       นางสาว จันทนา บุญมา
 1455       นางสาว จันทนา พึ่งศรี
 1456       นางสาว จารุ วรรณ เหล็กดี
 1457         นาง จิราพร เรื องภู
 1458         นาง ชนัทนุช เพ็งแจ่ม
 1459         นาย ชริ นทร์ เวชโอสถ
 1460       นางสาว ช่อเพชร ธรรมรักษ์
 1461         นาง ฐานมณี แจ้งประจักษ์
 1462       นางสาว ทิพวรรณ จุฬามณี
 1463       นางสาว ทิพวรรณ วงศ์จารู ญํ
 1464         นาง ธนิ นี ตั้งตรงจิตร
 1465       นางสาว นันทนา ทวีทรัพย์
 1466         นาย บัณฑิต สุ วรรณเพ็ง
 1467         นาย ใบศรี พิมพ์หาร
 1468         นาย ประภาศ ซื่ อดี
 1469         นาย ประภาส เข็มเพชร
 1470         นาย ประวิตร องค์ทิพยสุนทร
 1471         นาง ผาณิ ตา สุ วรรณหงษ์
 1472         นาย เผด็จ ขอบรู ป
 1473       นางสาว พจณี กุลชาติ
 1474       นางสาว พเยาว์ สุ ดรัก
 1475         นาง พรทิพภา แก่นเรื อง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 1476         นาง พัชรา เผ่าประเสริ ฐ
 1477         นาง พัชรี ขจรศิลป์
 1478         นาง พัชรี ผลวิจิตร์
 1479         นาง เพ็ญ พานดอกไม้
 1480       นางสาว เพ็ญนภา ลานุสตย์ ั
 1481         นาย ไพรัตน์ เวชชะ
 1482         นาง ภนิ ดา มาสดับ
 1483         นาย มารุ ต มหาสุชลน์
 1484                   ั
          นางสาว รัตนา เหมสุ ลกษณ์
 1485         นาง รุ่ งทิพย์ ทิมปทุม
 1486         นาง วรรณธานี เวชชะ
 1487             ั
           นาย วิชย ปาละศักดิ์
 1488         นาย วิทยา สุ รันนา
 1489              ั
           นาง วิลยพร วัฒนพานิ ช
 1490         นาง ศิริรัตน์ รักษาพล
 1491         นาง ศิวลี ปาละศักดิ์
 1492         นาง ศุภนิ จ ศรี พระราม
 1493         นาย สมบัติ โชคประดับ
 1494         นาง สมสมัย วังสตัง
 1495         นาย สัมภาษ รอดสาย
 1496         นาง สายชล ธรรมนิ ทศนา  ั
 1497         นาง สายหยุด พงษ์ปวโรภาส
 1498       นางสาว สุ ชาดา จําเรื อง
 1499         นาง สุ ดา ไทยเกิด
 1500         นาย สุ เทพ พงษ์ปวโรภาส
 1501       นางสาว สุ พรรณ บัวลาว
 1502               ั
          นางสาว สุ พตตรา จันจํารู ญ
                    ่
 1503       นางสาว สุ มาลี บุตรเสื อ
 1504                ์ั
          นางสาว สุ รียลกษณ์ ทองชายเดช
 1505         นาย โสภณ ฐิ ติสุริยารักษ์
 1506       นางสาว โสภา มณี โชติ
 1507         นาง โสภิดา นามบุตร
 1508         นาง อนุ รักษ์ กิมเกถนอม
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 1509         นาง อัจฉราวดี เผือกอ่อน
 1510       นางสาว อัญชลี ศรี เมือง
 1511         นาง อาทิตยา คําภักดี
 1512         นาง อุบล แขกระจ่าง
 1513         นาง อุบล สิ นธุโร
                        ชื่ อ - สกุล
                              ั
                    จังหวัดประจวบคีรีขนธ์
 1514       นางสาว กนกวรรณ ไข่แก้ว
 1515       นางสาว กมลชนก นามแสง
 1516       นางสาว กมลรัตน์ แก้วเกิด
 1517         นาง กรรณิ การ์ ส่ องรส
 1518         นาง กรรณิ มา จงชนะบริ บูรณ์
 1519         นาง กรองทอง สุคนธมาน
 1520         นาย กฤษฎา เนื้อเทศ
 1521         นาย กวี พึ่งพระ
 1522         นาง กอแก้ว อนุ สรณ์พานิ ช
 1523         นาง กัญญา หาญโยธิ น
 1524         นาง กาญจนา วาณิ ชยานันท์
 1525         นาง กาญจนา สิ ทธิ คง
 1526         นาง กุหลาบ จันทร์เพ็ชร์
 1527       นางสาว โกสุ ม ธรรมศิริ
 1528       นางสาว งามตา อบเทียน
 1529       นางสาว จตุพร สุ ขนาน
 1530       นางสาว จันทนา ขันพลกรัง
 1531       นางสาว จิรภัทร เฉลิมสัตย์
 1532       นางสาว จิราวดี ยังเต็ม
 1533         นาง จีรพงษ์ ศรี รุ้ง
 1534       นางสาว ฉลวย จ๋ องาม
 1535       นางสาว ชบาพร เอี่ยมอุดม
 1536         นาย ชาคริ ต หอมตระหลบ
 1537         นาย ชุมพร สิ นรา
 1538         นาง ฐิ ตินนท์ ทองอยู่
                ั
 1539         นาง ฐิ ติพร จงประสพมงคล
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 1540       นางสาว ณัฐฐิ ญา บัวสนิ ท
 1541         นาง ดารา เลิศปิ ติมงคล
 1542       นางสาว ดาราพร คล้ายแดง
 1543         นาง ธนภรณ์ ดวงแก้ว
 1544         นาง ธัญธิ ดา หัวนา
 1545         นาง ธิ ดา รัศมีเพ็ญ
 1546       นางสาว ธิ ดาลักษณ์ ปลื้มใจ
 1547         นาง นงนุช ปิ ดสายะ
 1548         นาง นงลักษณ์ ชมสิ นธุ์จีระศักดิ์
 1549         นาง นภาพร เทียนทอง
 1550         นาง นรพร ถานัน
 1551         นาง นราวดี พรายเพชร
 1552         นาง นิ ตยา ขําจริ ง
 1553                 ่
          นางสาว นิ ภาพร อยูสิน
 1554         นาย นิ ยม จงศรี
 1555       นางสาว นุสรณ์จิต ธรรมศิริ
 1556       นางสาว บังอร แจ้งสามสี
 1557         นาง บําเพ็ญ ทับทิมเทศ
 1558       นางสาว บุญญิสา สว่างโคกกรวด
 1559         นาย บุญทวี บุญให้
 1560         นาย บุณยวัฒน์ ไพพิจิตร
 1561       นางสาว เบญจพร บริ บูรณ์เกษตร
 1562         นาง ปนัดดา เมืองโพธิ์
 1563         นาง ประพีร์ ใหญ่ยง
 1564         นาย ประวิทย์ สุ ขจินดา
 1565       นางสาว ปราณี บุญทอง
 1566         นาง ปรานอม ทาทอง
 1567         นาย ปราโมทย์ เคหารมย์
 1568       นางสาว ปรี ชญา แย้มนิ่มนวล
 1569       นางสาว ปั ทมา สายสกล
 1570         นาง ปานทิพย์ นันทษิณาชาติ
 1571                   ั
          นางสาว ผกาวลี พูลศรี สงข์
 1572         นาย พงศกร ทองจันทร์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 1573         นาย พรชัย นาใจนึ ก
 1574         นาง พวงทอง ขําเขียว
 1575         นาง พัชรพร หอมแม้น
 1576       นางสาว พัทธนันท์ อารี รอบ
 1577       นางสาว พิกุล พ่วงสม
 1578         นาง พิมพร สิ งหาเกษม
 1579       นางสาว เพียงใจ ทับทิม
 1580         นาง ภัทธิ มล ทรงสุวรรณ
 1581         นาย มงคล คงหนุน
 1582         นาย มนัส ไสสี สูบ
 1583         นาง มะนิ ม เตี้ยเย
 1584              ั
          นางสาว มะลิวลย์ พันธ์พิบูลย์
 1585       นางสาว เมธาวี หุ่นงาม
 1586         นาย แมนสรวง แซ่ซิ้ม
 1587         นาง ยุภาพร เนื้อนิ ล
 1588         นาง ยุวมาลย์ สุ กสี
 1589         นาง รัชนี กรังพานิ ช
 1590         นาง รัชนี แตงยิม ้
 1591         นาง รัตน์ติยา ปิ ยะจินดา
 1592       นางสาว รัตนา เด่นดวง
 1593         นาง ราศรี ไวยนิ กรณ์
 1594       นางสาว ลออ วัฒนากร
 1595         นาง ลักขณา เรื องจ้อย
 1596         นาง ลาภา โลหะพันธุ์
 1597       นางสาว วราภรณ์ รัศมีเพ็ญ
 1598         นาง วัชราภรณ์ พันธุ์จินา
 1599         นาง วัฒนา ศรี คงอยู่
 1600       นางสาว วาริ นทร์ นวลอรุ ณ
 1601         นาง วาสนา สังข์เพิม ่
 1602       นางสาว วาสนา โสภณธี รกุล
 1603       นางสาว วิมล สี สุกใส
 1604         นาง วิมลรัตน์ บุญเกิด
 1605         นาย วิรัตน์ มณี พฤกษ์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 1606         นาง วิไล ทะเลน้อย
 1607         นาง วิไลวรรณ พึ่งพระ
 1608         นาง ศิริพรรณ มณี พฤกษ์
 1609         นาง ศิริภรณ์ เสี ยงกล่อม
 1610         นาง ศุภลัคน์ แจ่มจํารัส
 1611         นาง สงวน ภมรสู ตร
 1612         นาง สมใจ บํารุ งการ
 1613         นาย สมชาย เคล้าคลึง
 1614         นาง สมพร เปรมปรี
 1615         นาง สมฤทัย เจิมประไพ
 1616         นาย สมาน บุญเหาะ
 1617         นาย สัญชัย ผลทวีทรัพย์
 1618         นาย สามารถ เกิดมงคล
 1619         นาย สามารถ คงคาสุ ริฉาย
 1620         นาง สิ รินธรา คงอ้วน
 1621       นางสาว สิ ริมาศ ทรายละเอียด
 1622       นางสาว สิ ริวรรณ กัณฑมณี
 1623         นาย สุ ชาติ ตั้งธรรม
 1624         นาง สุ ฑาทิพย์ ช่างสาร
 1625         นาง สุ ดใจ โพธิ์ชุ่ม
 1626             ั
           นาง สุ นนทา แตกช่อ
 1627              ั
           นาง สุ นนทา หลีประภา
 1628               ั
           นาง สุ พตรา สะธรรมศรี
 1629       นางสาว สุ พิศ วัชรพินธุ์
 1630       นางสาว สุ ภาพ วันสารัมย์
 1631       นางสาว สุ ภาพร ศรี ราษฎร์
 1632         นาย สุ รพงษ์ มหาทรัพย์
 1633       นางสาว สุ ลีพร เตี้ยเย
 1634       นางสาว สุ วนี ย ์ ไวยนิ กรณ์
 1635         นาย อนุ ภาพ คูเจริ ญไพศาล
 1636         นาย อนุ ศาสตร์ บุตรโคตร
 1637         นาง อภิรดี เจริ ญลักษณ์
 1638         นาง อมรรัตน์ โอวาท
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 1639       นางสาว อัจฉรา อิ่มทรัพย์
 1640       นางสาว อัญชลี ดีวงษ์
 1641       นางสาว อัญชลี ทาทอง
 1642         นาง อัญชัน คงคารัตน์
 1643         นาง อัมพร สิ งห์เทียน
 1644                  ์
           นาง อารี ย ์ อารี ยรักษ์
 1645       นางสาว อารี ย ์ ไกรทอง
 1646            ั
           นาง อุทย กรุ งศรี เมือง
 1647         นาง อุไร น้อมกล่อม
 1648         นาง อุไร สายสังข์
                       ชื่ อ - สกุล
                     จังหวัดปราจีนบุรี
 1649       นางสาว กนกวรรณ มณฑาลพ
 1650       นางสาว กรรณิ กา ปาลกะวงศ์
 1651         นาง เกตุทอง เกิดสุข
 1652         นาง เกศกัลยา ปั้ นกา
 1653         นาง เกษร รัตนโมรา
 1654         นาง โกสุ ม ตันเจริ ญ
 1655         นาง โกสุ ม ผาพันธุ์
 1656       นางสาว ขวัญจิต ไชยนุวติ ั
 1657         นาย คมสัน พลแก้ง
 1658         นาง คําปอง เภรี พงษ์
 1659         นาง จงกลณี พรมทิพย์
 1660         นาง จรรยา สมบัติทา
 1661         นาย จํารอง จันทํา
 1662         นาง จินดา มูลพลาศัย
 1663         นาย จิรศักดิ์ บุญขวัญ
 1664         นาง จิราพัชร พรมมา
 1665       นางสาว ฉลวย เกตุแก่นจันทร์
 1666         นาง ฉวีวรรณ บุตรคาม
 1667         นาง ชนาทิพย์ พรมศรี
 1668                ั
          นางสาว ชนิ ตร์ นนทน์ ญาณสุคนธ์
 1669       นางสาว ชนิ ตา ไม้แดง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 1670         นาย ชวลิต บุษบา
 1671         นาง ณัฐพร รัตนชล
 1672         นาง ดวงตา มาระศรี
 1673       นางสาว ดาราณี บัวทอง
 1674       นางสาว ดาวประกาย บุญแต่ง
 1675         นาง เตือนใจ โพธิ์ ทอง
 1676       นางสาว ทิพวรรณ พึ่งทอง
 1677         นาง ทิวา พลเสน
 1678         นาง เทพิน ขันแข็ง
 1679         นาง ธนพร ใจซื่ อ
 1680         นาย ธเนศ กอกน้อย
 1681         นาย ธี ระยุทธ โฉมยงค์
 1682         นาง นงเยาว์ วงษ์นิกร
 1683         นาง นงลักณ์ พิณเสนาะ
 1684         นาง นันทนา นาคศรี
 1685         นาง นันทนา สําเภา
 1686         นาง นารี ครั่งฝา
 1687         นาง นิ ภา เถาทอง
 1688       นางสาว นิ ศา กองแก้ว
 1689         นาง นิ สาลักษณ์ สวนอินทรชิต
 1690         นาง นุจรี ย ์ ปาณะวร
 1691       นางสาว นุชนาถ ประดิษฐ์ผล
 1692         นาง บังเอิญ สระสําราญ
 1693         นาง เบญจรัตน์ ชอบสระกลาง
 1694         นาย ปฐมชัย ศิริรังษี
 1695         นาย ประจักษ์ แย้มยิม ้
 1696         นาง ประไพพรรณ เกษรทิพย์
 1697         นาย ประสบโชค เกิดสุ ข
 1698         นาง ปราโมทย์ มีพงษ์
 1699         นาย ปรี ชา หงษ์เจริ ญ
 1700         นาย พงศพัศ ถวิลสุข
 1701         นาง พจนา ชื่ นชาติ
 1702         นาย พนา เตียเจริ ญ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 1703       นางสาว พรทิพา ประดิษฐ์ผล
 1704          นาง พรพิมล แกล้วกล้า
 1705          นาง พรรณรัตน์ นุ ชเกษม
 1706       นางสาว พิมลรัตน์ พงษ์สุชล
 1707          นาง ไพรัช พงษ์ปรี ดา
 1708          นาง ภาริ ณี ผ่องแผ้ว
 1709          นาย มงคล โสภิตกุล
 1710          นาง มนธิ รา สําราญกิจ
 1711          นาง มลฤดี สิ ทธิ เดชกุลถาวร
 1712        สิ บเอก มานิ ตย์ สนับบุญ
 1713       นางสาว ยุพา ขาวภา
 1714          นาง ยุพินธ์ เหมือนสวัสดิ์
 1715       นางสาว รัชนี บุญพาณิ ชย์
 1716          นาง รัชนี กร เอื้อทิตย์สกุล
 1717          นาง เรณู กุรัมย์
 1718          นาง ละออง สกุลพราห์ม
 1719          นาง ลัดดาวัลย์ โคตรุ ฉิน
 1720          นาง วัชรี เดชดํารง
 1721          นาง วัชรี พันธุ์จุย
 1722       นางสาว วันทนี ย ์ วิยาภรณ์
 1723          นาง วาสนา สิ นประเสริ ฐ
 1724          นาย วิบูลย์ จากศรี
 1725       นางสาว วิยะดา บุญกล้า
 1726          นาย วิรัตน์ สมจิตร
 1727          นาย วีระพงษ์ คนมัน  ่
 1728          นาง ศรี สวัสดิ์ เกิดทรัพย์
 1729          นาง ศิริวรรณ สัตยธี รานนท์
 1730          นาย สมเกียรติ ศิริวิศิษฐ์กุล
 1731          นาย สมชาย สิ ทธิ ชยพร ั
 1732       นางสาว สมรักษ์ สิ ริสุทธิ์
 1733          นาง สมศรี มารวย
 1734          นาย สมศักดิ์ นาแรมงาม
 1735          นาง สมหมาย จันทราสิ นธุ์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                        ชื่ อ - สกุล
 1736          นาง สมหมาย เหมือนพิทกษ์      ั
 1737          นาย สวงค์ เสนสรสัง
 1738          นาย สัญญา กลิ่นมาลา
 1739          นาง สันธนา เร่ งประเสริ ฐ
 1740          นาย สําราญ ถาวงษ์เพีย
 1741          นาง สิ ริกุล เอกปัญญานุ วฒน์  ั
 1742          นาง สิ ริรัตน์ โชคพิทกษ์ ั
 1743                ั
             นาง สุ กญญา บํารุ งจิตร์
 1744                 ั
          นางสาว สุ กญญา เปรมดี
 1745          นาง สุ จิตรา วัชรปั ญจมาศ
 1746       นางสาว สุ จินดา สายสงวน
 1747          นาง สุ ชาดา วงศ์สวัสดิ์
 1748          นาย สุ ทิน อาวรณ์
 1749       นางสาว สุ ธาทิพย์ สุ ขวิลย  ั
 1750          นาย สุ ธีระ ทองโบราณ
 1751          นาง สุ ภิญญา จิตโศภนานนท์
 1752        สิ บเอก สุ รพรชัย เกิดมงคล
 1753          นาย สุ ระชัย สมบัติทา
 1754          นาง สุ วรรณา แปลงสาร
 1755               ั
             นาย สุ วฒน์ ผาเลิศ
 1756          นาย แสนสุ ข มิตรยง
 1757       จ่าสิ บเอก โสธร อัมพุชินีวรรณ
 1758          นาง อธิ กา บุญเหมาะ
 1759       นางสาว อรพิน เผ่าเดิม
 1760       นางสาว อรพิน เผ่าเดิม
 1761                   ่
             นาง อัญชลี อยูพร้อม
 1762          นาง อัมพร สงวนศรี
 1763          นาย อาคม สมบูรณ์วงศ์
 1764                  ั
             นาง อุทยวรรณ ทองสุ ข
 1765                     ั
             นาง อุษณี ย ์ สิ ทธิ ชยพร
                            ชื่ อ - สกุล
                           จังหวัดปัตตานี
 1766          นาง กมลวรรณ เมฆเรื อง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 1767         นาง กระจ่างศรี เอี่ยมสรานนท์
 1768       นางสาว จุฑามาศ อภิชนธารากุล
 1769         นาย เฉลิมเกียรติ ส้มเกิด
 1770         นาย โชคดี อิ้ววังโส
 1771         นาง ซอร่ า ปะดุกา
 1772       นางสาว ซันรื อมี ดอเลาะ
 1773       นางสาว ซูไอนี ดือราแม
 1774       นางสาว ณัฐวรรณ ชุมคง
 1775         นาง ดวงฤทัย สุ วรรณ
 1776         นาย ดอเลาะ ยะเอ๊ะ
 1777         นาย ดุลยพร คงแก้ว
 1778         นาย ดุลรอนิ ง ซูมา
 1779       นางสาว ดุษฎี สุ วรรณเรื องศรี
 1780         นาย ธนวัตน์ พิกรมสุข
 1781       นางสาว นฐศวรรณ ใจฉลาด
 1782         นาง นพมาศ เหล่าอยูดี  ่
 1783       นางสาว นภวรรณ แก้วทองบัว
 1784       นางสาว นันท์หทัย จันทร์ อุ่ย
 1785         นาง นัยนา เบ็ญจุฬามาศ
 1786         นาง นาซอเราะ ลาเม๊าะ
 1787         นาง นารอเมาะ อนันทบริ พงค์
 1788         นาง บังอร บุญทิพย์
 1789         นาง เบญจมาศ คณานุ รักษ์
 1790         นาย ประเสริ ฐ เกียรติภกดี ั
 1791         นาง ปราณี จันวัฒนะ
 1792         นาย ปิ ติ สันหี ม
 1793                    ั
           นาง ผ่องศรี เกียรติภกดี
 1794         นาง เพ็ญศรี รัตนหิ รัญ
 1795       นางสาว มยุรา ยูโซะ
 1796         นาย มะสอรี มีเหาะ
 1797         นาง มาลา พรหมไชย
 1798       นางสาว รวมพร รุ กข์พนธ์ั
 1799         นาง รอปี อ๊ะ กาซิ ม
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 1800       นางสาว รัตติยา เจะอาหลี
 1801         นาง รัตนา เล็มมณี
 1802              ั
          นางสาว รี บีฮน เจะอารง
 1803       นางสาว วรรณี แซ่โค้ว
 1804         นาง วรางคณา วงศ์มณี
 1805         นาง วัชราภรณ์ อารง
 1806         นาย แวดาโอ๊ะ เจ๊ะแล๊ะ
 1807         นาง แวมีเนาะ สะแลแม
 1808         นาง แวรุ สนี ศักดิ์ศรี พงศธร
 1809         นาง สมใจ ปุรัชการ
 1810         นาง สมหมาย ฉัตรชัยชาญ
 1811         นาย สําราญ หะยีแวดือเร๊ ะ
 1812         นาย สุ เทพ เมฆเรื อง
 1813         นาง สุ ธารัตน์ ฉาฉํ่า
 1814         นาย สุ ริยง เจะอารง
 1815         นาง สุ วภา หมะสะอะ
 1816         นาย สุ วินย เหล่าอยูดี
                 ั      ่
 1817         นาย อดุลย์ มะยาแม
 1818         นาย อรุ ณ พรหมไชย
 1819         นาย อํานวย ชนะสิ ทธิ์
 1820         นาย เอกชัย อินทร์จนทร์  ั
                          ชื่ อ - สกุล
                   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 1821         นาง กนกพร เขียนเจริ ญ
 1822       นางสาว กนกวรรณ ไชยรัตนะ
 1823         นาง กรรณิ การ์ มุกขันธ์
 1824         นาง กฤษณา ทรัพย์สุข
 1825       นางสาว กัญญา วานิ ชพิทกษ์   ั
 1826         นาง กาญจนา สุ วรรณจินดา
 1827         นาง กาญจนา หนู จอย  ้
 1828         นาย กิตติพงษ์ มุขชาติ
 1829         นาย กิตติพงษ์ แสงเกิด
 1830         นาง กุสุมา หมอนลี
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 1831         นาง เกศกานดา สุ ขมาก
 1832       นางสาว เกศินี บุญจิตร
 1833         นาง เกื้อกูล บุณยากร
 1834         นาย คณิ ต เอี่ยมพิศ
 1835                   ั
           นาย คุณพง ศรี สจจารักษ์
 1836         นาง จริ นทร มณี นุ่ม
 1837         นาง จันทนา นาพุทธา
 1838       นางสาว จันทรา ละมังทอง  ่
 1839         นาง จารุ วรรณ คําสมาน
 1840       นางสาว จิตรลัดดา เวชวิเชียร
 1841         นาง จินดา โสภณประเสริ ฐ
 1842       นางสาว จิราภรณ์ คําภา
 1843       นางสาว จุรัตน์ ลูกอินทร์
 1844         นาง ฉลวย เชื้ อวงษ์
 1845         นาย ฉัตรชัย ชนะพาล
 1846         นาง เฉลา หอมทอง
 1847         นาง ชนิ ดา เฉลิมทิพย์
 1848       นางสาว ชลอจิตร อัตตะสาระ
 1849         นาย ชาติชาย สิ นมา
 1850         นาย ชาลี เส้นขาว
 1851         นาง ชุติมน จันทร์ สาราญ ํ
 1852         นาง ชุติมา กระจกเหลี่ยม
 1853         นาง ชุติมา เขียวมณี
 1854         นาง ฐิ ติพร สิ ทธิ โชคธรรม
 1855         นาย ณรงค์ ชินวงศ์
 1856       นางสาว ณัฐวดี สิ งหวิบูลย์
 1857         นาง ดวงพร พานดอกไม้
 1858         นาง ดวงพร อินทรแสง
 1859         นาง ถนอม ราชสมบูรณ์
 1860         นาง ทรงศรี ขํายิงเกิด
                     ่
 1861         นาง ทิพย์วรรณ นาคสุวรรณ
 1862         นาย ธงชัย ศรี สุพรรณ
 1863       นางสาว ธมนวรรณ ประเสริ ฐผล
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 1864         นาย ธราธร สิ งห์ตระหง่าน
 1865         นาง นงค์เยาว์ แพรขลิบ
 1866              ั
           นาง นงค์ลกษณ์ สารี บุตร
 1867         นาง นงนุช กายเพ็ชร
 1868         นาง นงเยาว์ ดวงจันทร์
 1869         นาย นพคุณ นาคทอง
 1870         นาง นวลละออ รัตนพันธ์ศรี
 1871         นาง นันทา รักษาสกุล
 1872         นาง นัสษา สงวนพรรค
 1873       นางสาว นายิกา วัฒนกุล
 1874       นางสาว บรรจง หนูอยู่
 1875         นาย บรรณวิทย์ มีแม่นวิทย์
 1876         นาง บุญชอบ สัญนาค
 1877       นางสาว บุญรวม รื่ นภิรมย์
 1878         นาง บุญสม มันกิจ ่
 1879       นางสาว บุบผา ขวัญเมือง
 1880         นาง บุษบา หาเรื อนมิตร
 1881         นาย ประดิษฐ์ วงษ์คูณ
 1882         นาย ประสิ ทธิ์ กลีบมาลัย
 1883         นาง ปราณี เลขะพันธุ์
 1884         นาง ปรานอม สมนันท์
 1885         นาง ปริ ษา พิกุลขาว
 1886         นาง ปั ทมาภรณ์ ประไพพันธุ์
 1887       นางสาว ผาสุ ก ผ่องโต
 1888         นาง ผุสดี โพธิ์ สง่า
 1889         นาง พจนี บรรพโต
 1890         นาง พจนี ย ์ สุ ขบุญเพ็ญ
 1891         นาง พรทิพย์ ทรวงแสวง
 1892         นาง พรทิพย์ ศรี ครุ ฑ
 1893         นาง พรทิพย์ สํารวยผล
 1894         นาง พรรณทิพย์ นิ ระหานี
 1895         นาย พรโรจน์ พศกชาติ
 1896         นาย พิเชษฐพงษ์ เห็นชื่ อ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 1897         นาง พิรุณ พูลสวัสดิ์
 1898         นาง พิศเพลิน สาระสันต์
 1899         นาย พิษณุ ธัญนายก
 1900         นาย พีระ จังพานิ ช
 1901         นาง พูนทรัพย์ ขาวมะลิ
 1902         นาง เพทาย เตชวิภารัตน์
 1903         นาย ไพฑูรย์ วันดี
 1904         นาย ไพบูลย์ แจ่มจํารัส
 1905         นาย ภุชงค์ ทรงชน
 1906         นาง มะลิ สามิภกดิ์ ั
 1907         นาง มัลลิกา ไก่แก้ว
 1908         นาง มาลี ผดุงสุ ข
 1909                ั
           นาง มาลี สุ คนธรส
 1910         นาง เย็นจิตร รัตนอุทย  ั
 1911         นาง เยาวมาศ ตรัยวิทยา
 1912         นาง รวิวรรณ จิตต์สมพงษ์
 1913         นาง รัชนันท์ พงษ์อารี
 1914                  ่
           นาย รุ่ งโรจน์ พุมชะเอม
 1915         นาง เรณู ชื่ นอารมย์
 1916         นาง เรณู ผลภาพ
 1917         นาง ลมัย พรรณธนะ
 1918         นาง ละเอียด ผาสุ ข
 1919       นางสาว ละเอียด เวียงจันทร์
 1920                    ั
          นางสาว วงจันทร์ ศรี จนทร์ ดี
 1921         นาง วงศ์เดือน เป็ ดทอง
 1922       นางสาว วรรณี แย้มบุบผา
 1923         นาย วรวิธ ประทุมรัตน์
 1924         นาง วัชริ นทร์ พันธ์มีเชาว์
 1925                 ่
           นาย วัฒนา พุมพฤกษ์
 1926         นาง วันเพ็ญ บูรณศรี
 1927         นาง วันเพ็ญ พานพิกุล
 1928         นาง วัลยา ไชยธารี
 1929         นาง วารี นทีจารุ ชิต
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 1930         นาง วาสนา คันตรี
 1931       นางสาว วิจิตรา ญาณพิทกษ์ ั
 1932              ั
           นาย วิชย เพ็ญสวัสดิ์
 1933         นาย วิชา เพ็ญสวัสดิ์
 1934         นาง วิภาดา สบายวัน
 1935                   ั
           นาย วิรัตน์ พงษ์พิทกษ์วิเศษ
 1936         นาง วิลาสิ นี ศิลารัตน์
 1937             ั
           นาย วิวฒน์ รัมมะฉัตร
 1938                ั
           นาง ศรี จนทร์ ศิริบรรลือหาญ
 1939         นาง ศศิธร เทพประทุม
 1940         นาย ศักริ นทร ขันธวิธิ
 1941         นาง ศิรประภา พินิตตานนท์
 1942         นาง ศิริพร ทิมคล้าย
 1943       นางสาว ศิริพร ประทุมมาลย์
 1944         นาง ศิริพร ผ่องสมรู ป
 1945         นาง ศิริรัตนา ไชยสงวนสุข
 1946         นาย ศุภชัย ยุวเรื องศรี
 1947         นาง สดุดี งามภูพนธ์ั
 1948         นาย สมเกียรติ เนคมานุรักษ์
 1949       นางสาว สมคะเณย์ เห็มวัง
 1950                     ั
           นาง สมจินตนา พงษ์พิทกษ์วิเศษ
 1951         นาง สมใจ กาญจนา
 1952       นางสาว สมใจ จริ ตไทย
 1953         นาย สมชัย สุนทรเมฆินทร์
 1954         นาง สมพร เฉลิมรู ป
 1955       นางสาว สมฤดี วิชญานนท์
 1956         นาง สมสุดา มีวุฒิสม
 1957         นาย สมัย นาคสุ วรรณ
 1958         นาง สยุมพร ทับทิมทอง
 1959               ้
          นางสาว สอุม สุ นทรวิบูลย์
 1960                 ั
           นาย สันต์ชย รามะนพ
 1961         นาง สายทอง ธัญนายก
 1962         นาง สายทอง วงศ์รัตนตรัย
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                      ชื่ อ - สกุล
 1963         นาง สายหยุด กฤษดานิ รมิตร
 1964         นาย สาลี่ อารี ยราษฎร ์
 1965                   ั
           นาย สิ ทธิ ชย ฉิ มพาลี
 1966         นาง สี นวล วิรุณพันธ์
 1967         นาง สุ ชิน เครื อม่วง
 1968         นาย สุ เทพ เชื้ อนาค
 1969         นาย สุ เทพ เมืองหมุด
 1970         นาง สุ ธีพร พงษ์อารี
 1971              ั
           นาง สุ นนท์ โพธะศรี
 1972               ั
           นาง สุ พตรา เล็กศรี สมพงษ์
 1973                ั
          นางสาว สุ พตรา หอมจันทร์ขาว
 1974         นาง สุ ภา ก่อเกิด
 1975       นางสาว สุ มณฑา กิจวรรณี
 1976         นาย สุ ระพล เกิดแก้ว
 1977         นาย สุ ริยา บุญจําเริ ญ
 1978                 ์
           นาง สุ รียรัตน์ โตอุรวงศ์
 1979                  ์
           นาง สุ รียรัตน์ มณี แสง
 1980         นาง สุ วิชชา แพบัว
 1981       นางสาว เสาวรส หาญมุ่งธรรม
 1982         นาง อมรา ม่วงสี
 1983         นาง อรพรรณ นมขุนทด
 1984         นาง อรศิริ สุ ขสมแดน
 1985         นาง อัจฉรา เทพไตรรัตน์
 1986         นาง อัมพร ตันติรัตนโอภาส
 1987         นาง อัมพร พศกชาติ
 1988         นาง อัมพวรรณ พุมพวง    ่
 1989         นาง อารยา ขันธสิ ทธิ์
 1990         นาง อําไพ ทัศนพันธุ์
 1991         นาย อิทธิ พล พรหมสุข
 1992         นาง อิทธิ มนต์ เครื อวรรณ์
 1993       นางสาว อิสริ ยา หนู จอย   ้
 1994             ั
           นาง อุทย ณ ลําปาง
 1995       นางสาว อุบลพรรณ เข็มนาค
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 1996         นาง อุไร วัฒนกุล
 1997         นาย เอนก บรรพโต
 1998         นาย เอนก อินทร
                          ชื่ อ - สกุล
                         จังหวัดพะเยา
 1999       นางสาว สุ ดารัตน์ กาตาสาย
                          ชื่ อ - สกุล
                         จังหวัดพังงา
 2000         นาง กรองแก้ว ตันสกุล
 2001       นางสาว กาญจณี พลหมัน    ่
 2002       นางสาว กาญจนา โรจนบุตร
 2003         นาง เกศินี อุดมคุณ
 2004         นาย เกษม วรสิ ทธิ ชย  ั
 2005         นาง คนึ งนิ จ กีรติวิทยายุต
 2006         นาง จรวยศรี ส่ งแสง
 2007         นาง จันทราภา ลิ่มสงวน
 2008         นาง จิตตรา เกษตริ กะ
 2009         นาง จิตติมา บรรลุสุข
 2010         นาง ฉวีวรรณ มงคลรัตน์
 2011         นาง ดวงกมล ชนะวีรวรรณ
 2012         นาง เตือนใจ วิศาลธรรมกร
 2013       นางสาว ทรงศรี วีระกิจ
 2014         นาง ทักษิณา สุขสาร
 2015         นาง ทัศนี ย ์ ผั้วผดุง
 2016         นาย ธราพงษ์ ถวิลการ
 2017       นางสาว นงลักษณ์ ลิ่มสงวน
 2018       นางสาว นาตยา จู่สกุล
 2019         นาง บงกช เอี๋ยวพานิ ช
 2020         นาย บุญชู หมายแร่
 2021       นางสาว บุญญนา นุ่มนวล
 2022         นาย ประวิทย์ ลิ่มสกุล
 2023         นาง ปราณี ต แสงทอง
 2024         นาง ปิ ยาภรณ์ จิตทรัพย์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 2025         นาง ผกา นิ ลพัฒน์
 2026       นางสาว ฝนทอง ทรัพย์เจริ ญวงศ์
 2027         นาง เพ็ญพัฒน์ รัตนพันธากุล
 2028         นาง พรพรรณ ศรี ทอง
 2029       นางสาว พรรณทิพย์ จึ่งสกุล
 2030       นางสาว พัทยา กฤษณะทรัพย์
 2031       นางสาว พัลลภา เอี๋ยวสกุล
 2032         นาง เพชรรัตน์ หุ นเจริ ญ
 2033         นาง ภัสราภรณ์ หนู ศรี
 2034              ั
           นาง มลิวลย์ นิ จผล
 2035         นาย มานิ ตย์ รัตนพันธากุล
 2036         นาย มาโนชญ์ วิศาลธรรมกร
 2037       นางสาว ยุวดา หรรษากุล
 2038         นาง รัชนี กร เลี่ยงสกุล
 2039         นาง เรวดี อวยพร
 2040       นางสาว วชิราภรณ์ จิ้มลิ้ม
 2041       นางสาว วราจิตร ผิวผ่อง
 2042         นาง วันเพ็ญ วิศุภกาญจน์
 2043       นางสาว วาสนา รามศร
 2044         นาย วิชา สื บสะอาด
 2045         นาง วีณา แก้วเกตุ
 2046       นางสาว ศศิวรรณ อิ๋วบํารุ ง
 2047         นาง ศุภรัตน์ ทรายทอง
 2048         นาย สถิตย์ ทรายทอง
 2049         นาย สมควร แจ้งจบ
 2050         นาง สมจิตต์ สมบัติ
 2051         นาง สมหมาย ผลเจริ ญสุ ข
 2052         นาย สัณหกิจ ใหญ่นิยม
 2053         นาย สายัณห์ แซ่ภู่
 2054         นาย สําราญ แซ่ตน   ั๋
 2055         นาง สําอางค์ จงสุ ข
 2056         นาง สุ ขขะ ทิพย์พิทกษ์ ั
 2057         นาง สุ จิตรา ภู่เจริ ญเดช
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 2058         นาง สุ ดใจ ซิ สกุล
 2059         นาง สุ ดา ตั้งวิจิตร
 2060         นาย สุ ทธิ พงศ์ เลี่ยงสกุล
 2061              ั
          นางสาว สุ พตรา ตานวล
 2062         นาง โสภณา คงเดิม
 2063         นาง อรชร เกิดสม
 2064         นาง อัจจนา พูลศรี
 2065         นาง อัญชลี ยิงยวด
                   ่
 2066             ั
          นางสาว อุทยวรรณ แสงทอง
                         ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดพัทลุง
 2067         นาง กัลยา รัตนานุ กูล
 2068         นาง กาญจนา ทองเขียว
 2069         นาง การุ ญ ศิริอนันต์
 2070         นาย โกศล รัตนแป้ น
 2071         นาย ขนบ จรู ญศรี สวัสดิ์
 2072       นางสาว เครื อวัลย์ สงเล็ก
 2073         นาง จรู ญลักษณ์ เนาวศิริ
 2074         นาง จันทรา มากมารศรี
 2075       นางสาว จําเนี ยร ช่วยแก้ว
 2076       นางสาว จิรพรรณ จันทร์ น้อย
 2077       นางสาว จิรพรรณ ศรี น้อย
 2078         นาง จุฬา เรื องเทพ
 2079       นางสาว ชรัฎพร จิตชาญวิชย   ั
 2080       นางสาว ชะอ้อน เสื อสิ งห์
 2081       นางสาว เทวิรัตน์ ยังยืน
                    ่
 2082         นาง ธัญธร อนุรักษ์ภูวดล
 2083       นางสาว นงเยาว์ เส้งสุ้น
 2084       นางสาว นฤมล ขุนรักษ์
 2085         นาง นิ รวย บุญยก
 2086         นาง นุชรี มาณะแก้ว
 2087         นาง บุญสนิ ท จงศิริ
 2088         นาง ประเคือง คงเพชร
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 2089         นาย ประเสริ ฐ จันทวี
 2090         นาง ปราณี ประสบพิชย   ั
 2091         นาง ปั ทมา บุญปล้อง
 2092         นาง ผาณิ ตา เกื้อสังข์
 2093               ั
           นาง พงษ์จนทร์ สุ ขเกษม
 2094       นางสาว พงษ์เพ็ญ คุระสุข
 2095         นาง พรรณี ไทรทอง
 2096         นาง พรรณี บัวมาศ
 2097         นาง พวงแก้ว ขุนจันทร์
 2098              ั
           นาย พิพฒน์ เวชรังษี
 2099         นาง พิมลพรรณ ถ้วนถวิล
 2100         นาง พิรม พูลสวัสดิ์
 2101       นางสาว เพียงใจ รักธรรม
 2102         นาย ไพฑูรย์ รัตนานุกูล
 2103         นาง มนันญา พิมเสน
 2104       นางสาว มยุรี หนู แป้ น
 2105         นาง ยินดี บัวขวัญ
 2106         นาง ยุพิน สุ วรรณรักษา
 2107         นาย รอหาดี เจ๊ะสนิ
 2108         นาง ระบาย เนี ยมรัตน์
 2109         นาง ระเบียบ บุญญานุ วตร  ั
 2110         นาง รัตนา ทองปัสโน
 2111         นาง เรณู พิณเขียว
 2112         นาย เรวัติ เกื้อสุ วรรณ
 2113         นาง ลาวรรณ คงไข่
 2114         นาง ลาวัณย์ ภักดีวานิ ช
 2115         นาง วรรณนิ ดา ช่างสาร
 2116         นาย วรัญํู อินทร์จนทร์ั
 2117         นาย วิชิต วีสุวรรณ
 2118         นาย วิโรจน์ อินทรโม
 2119         นาง ศรี ตรา ณ ชาตรี
 2120         นาย สนัน ช่างสาร
               ่
 2121         นาย สนิ ท สุ วรรณสุ นทร
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 2122         นาง สมคิด คชไกร
 2123         นาง สมจิตร โชติพานิ ช
 2124         นาง สมพร ชายเกตุ
 2125         นาย สมพร พุมคง่
 2126         นาย สวัสดิ์ มาเอียด
 2127         นาง สาลี สุ ขสวัสดิ์
 2128         นาง สิ นีนาช เกษริ นทร์
 2129              ั
           นาง สุ กญญา เพชรโชติ
 2130         นาง สุ ขจิตต์ อินทรักษา
 2131         นาง สุ จิตต์ พาลเสื อ
 2132                 ่
           นาง สุ จิตตรี พุมคง
 2133         นาง สุ จิตรา ชูสุวรรณ
 2134         นาง สุ ชาดา คงเคว็จ
 2135         นาง สุ ดารัตน์ หมื่นฤทธิ์
 2136         นาย สุ พจน์ จูดคง
 2137         นาง สุ ภาณี ชูเกลี้ยง
 2138         นาง สุ ภาพร พาราวิวฒน์ ั
 2139             ั
           นาย สุ วฒน์ บุญปล้อง
 2140         นาง เสาวภา กิจวาส
 2141         นาง โสภา สังเศษ
 2142         นาง อนงค์ ชูหนู
 2143         นาย อนันชัย อนุ จนทร์ ั
 2144         นาย อรุ ณ จันทร์ เพชร
 2145         นาง อุไรวรรณ สุขสวัสดิ์
                          ชื่ อ - สกุล
                        จังหวัดพิจิตร
 2146         นาง กนกวรรณ เนี ยมสุ วรรณ
 2147         นาง กนกวรรณ อินจันสุข
 2148       นางสาว กฤติพร ชื่ นผล
 2149         นาง กาญจนา กนกพิชญไกร
 2150         นาง กาญจนา ดีมน  ั่
 2151         นาง กาญจนา พลสงฆ์
 2152         นาง กาญจนา พาลีตา
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 2153         นาง กิตติมา สุขารมย์
 2154         นาง กิมลี้ ชมเชย
 2155         นาง กุลพร ศรี จอมขวัญ
 2156               ั ่
           นาย เกียรติชย อยูหว่าง
 2157         นาย โกวิท สุทธิ พงษ์วิจิตร
 2158       นางสาว โกสุ ม เค้าสงวนศิลป์
 2159       นางสาว ขณิ ษฐา ทองเสงี่ ยม
 2160       นางสาว ขวัญเรื อน ม่วงขํา
 2161         นาย คเณศ คัมภีรยส
 2162       นางสาว คนึ งพิศ เสงี่ยมทรัพย์
 2163       นางสาว คันสอน พรหมรอด
 2164         นาง คําพันธ์ เชื้ อบุญมี
 2165         นาง จรรยา ลี้สมบัติ
 2166         นาง จรวยพร สดากร
 2167         นาง จรี เสลาหอม
 2168       นางสาว จรี โสพิณ
 2169         นาย จรุ ง เย็นกลํ่า
 2170         นาย จักรกฤษณ์ นนทโคตร
 2171         นาง จันทพร โพธิ์สุ่ม
 2172         นาง จารุ ณี คงมา
 2173       นางสาว จารุ ณี ต่ายจันทร์
 2174       นางสาว จารุ วรรณ ศิริมงคล
 2175         นาย จําเริ ญ บุญเที่ยง
 2176       นางสาว จิดาภา รังษีสุทธิ พร
 2177         นาย จิตร วรรณะบําเพ็ญ
 2178         นาง จิตรลดา เย็นกลํ่า
 2179       นางสาว จินตนา คูณแก้ว
 2180       นางสาว จินตนา รุ่ งเรื องศรี
 2181         นาง จิระวรรณ วงศ์สุวรรณ
 2182         นาง จิราภรณ์ สุ ขแก่น
 2183         นาย จีรพงษ์ สระชุ่ม
 2184         นาย เฉลิม สกุลสมาธิ
 2185       นางสาว ชนนกานต์ นาคเจือทอง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 2186         นาง ชมพูนุท ณ เกาะลอย
 2187                    ั
          นางสาว ชลสิ นธุ์ สิ ทธิ พนธุ รักษ์
 2188       นางสาว ชลาลัย ทับทวี
 2189       นางสาว ชลิตา ขันทอง
 2190         นาย ชัยวัฒน์ ทับบุญมี
 2191         นาง ชูจิตต์ ศักดิ์เพ็ญศรี
 2192         นาง ฐนวรรณ ชั้นเจริ ญ
 2193         นาย ณรงค์ คชลี
 2194         นาย ณรงค์ ปลังสุ ข
                    ่
 2195         นาง ณิ ชากานต์ เอี่ยมต่อม
 2196         นาย ต่อ คงขันธ์
 2197       นางสาว เตรี ยมรุ ้ง บุญเลิศ
 2198         นาง ถมลักษณ์ ทวีเมือง
 2199         นาย ถวิล โพธิ์ทอง
 2200         นาง ทวิวรรณ ฉัตรทอง
 2201              ั
           นาย ทวีศกดิ์ โสแก้ว
 2202       นางสาว ทัศติกา ถาโท
 2203       นางสาว ทัศนี ย ์ พันธ์วิเศษ
 2204         นาง ทิพย์รัตน์ ปลังสุ ข
                      ่
 2205       นางสาว ทิพวัลย์ ฉิ มประเวศ
 2206         นาย ธวัช ขาวผ่อง
 2207       นางสาว ธัญลักษณ์ พรหมรอด
 2208         นาง นงลักษณ์ พุทธวิเชียร
 2209         นาง นราธิ ป คําบัว
 2210         นาง นฤมล กันหา
 2211         นาง น้องรักษ์ ขําไชโย
 2212         นาง นิ จฉัย แก้วชื่น
 2213         นาง นิ ภา เชิดสู งเนิ น
 2214         นาง นิ ภาพร อุ่นวรรณ
 2215         นาย นิ รุตติ์ สาดา
 2216         นาง นุจริ นทร์ ชูชีพ
 2217       นางสาว นุสมาศ เมืองทอง
 2218         นาง บรรจง หงษ์ฤทัย
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 2219       นางสาว บังอร นาคสู งเนิ น
 2220         นาง บุญชรัตน์ เอกนวพุฒิพนธุ์  ั
 2221       นางสาว บุญชู โพธิ์ คาํ
 2222         นาง บุญธรรม สุ ขไมตรี
 2223         นาง บุญนาค วงษ์จนทนาั
 2224         นาย บุญยัง พลสงฆ์
 2225         นาง บุญร่ วม ใจทองคํา
 2226         นาง บุญสื บ พงษ์ไพบูลย์
 2227       นางสาว บุษยมาศ เชี่ยวชาญ
 2228         นาง บุษยา จันทร์ โต
 2229       นางสาว บุษยา ชุ่มวรรณ์
 2230         นาง ปภาวริ นท์ พุทธวิเชียร
 2231         นาง ประทุม โมคศักดิ์
 2232       นางสาว ประทุมเทียน อุดพ้วย
 2233         นาย ประสาน เอกนวพุฒิพนธุ์  ั
 2234         นาย ปั ญญา ทับบุญมี
 2235         นาง ผาณิ ต อุไรพันธ์
 2236         นาย พยับ สังข์เมือง
 2237       นางสาว พรทิพย์ วิชาธร
 2238         นาง พรศิริ จันทร์เชื้ อ
 2239         นาย พรสันต์ ชั้นเจริ ญ
 2240         นาง พัชราภรณ์ ศรี ธรราษฎร์
 2241         นาง พัชราภา คําภิรานนท์
 2242         นาง พัลลภา ศิริพงษ์
 2243         นาง พิทยา หังสพฤกษ์
 2244       นางสาว พิมพา วงศ์สุวรรณ
 2245         นาย พิศาล สิ งห์โตวรรณา
 2246         นาย พิษณุ รัตนเศรณี
 2247         นาง เพ็ญทิพย์ จันทร์ศรี วงค์
 2248         นาง เพ็ญนี สุ ทธิ พงษ์วิจิตร
 2249         นาง เพ็ญศรี ดิษฐอ่วม
 2250         นาง เพียงใจ วรเลิศ
 2251         นาย ไพฑูรย์ คํ้าชู
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 2252         นาง ภัณฑิรา อิ่มคง
 2253         นาง ภัณฑิรา ทองคําดี
 2254              ั
           นาย ภูริชย ต่ายเกิด
 2255         นาง มณี แจ่มสว่าง
 2256         นาง มณี นิ ลสม
 2257         นาง มณี หว่างพัฒน์
 2258         นาย มนตรี เนี ยมสุวรรณ
 2259         นาย มนเทียร ยุทธรัตน์
 2260         นาง มัลลิกา อุดมวงษ์
 2261         นาย มานัส เทศนา
 2262         นาง มารศรี สมนิ ล
 2263         นาง ยุพดี จินดา
 2264       นางสาว เยาวลักษณ์ อินจําโรง
 2265         นาง ระเบียบ ก๊กมาศ
 2266         นาย ราชัญ ผุยปุโรย
 2267         นาง ราตรี กล่อมเกลี้ยง
 2268       นางสาว รุ่ งนภา ช่วยบุญ
 2269         นาย เรวัต สุ ภรังษี
 2270         นาย เรวัตร บัวศรี
 2271         นาง ลมโชย ฤกษ์รัตนประทีป
 2272         นาง ลมัย ดาวลอย
 2273       นางสาว ลักษณา ลิขิตเกียรติขจร
 2274         นาง ลักษณารี ย ์ บุญโสภา
 2275         นาง ลักษณี ภิรมจิตรผ่อง
 2276                     ั
           นาง ลัคณา เรื องเดชาวิวฒน์
 2277       นางสาว ลัดดาวรรณ ควรสุ วรรณ
 2278       นางสาว ลัดดาวัลย์ เนี ยมสุวรรณ
 2279         นาง ลินดา พินิจวรารักษ์
 2280         นาง วนิ ดา แท่งทอง
 2281         นาง วรรณภา รัตนเศรณี
 2282         นาง วราภรณ์ โพธิ์เจริ ญ
 2283         นาง วศินี พิเดช
 2284         นาย วสันต์ นิ่มเฉลิม
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 2285         นาย วันชัย ศรี ทา
 2286                    ั
          นางสาว วันดี โชติศรี พนธุ์พร
 2287         นาย วันดี พุมชา่
 2288         นาง วันเพ็ญ อิสรากําพต
 2289         นาง วิจารี ย ์ อ่องละออ
 2290         นาง วิจิตรา ทับบุญมี
 2291         นาง วิจิตรา พันธ์เสนาะ
 2292         นาย วิชิต พันพละ
 2293         นาย วิเชียร อินทรมณี
 2294         นาง วิมลพรรณ อินทิม
 2295       นางสาว วิยะดา สี หะวงษ์
 2296         นาง วิลาวัณย์ บุญดิษฐ์
 2297         นาง วิลาวัลย์ ธาราธร
 2298         นาง วิไลวรรณ์ ชาญธัญกรรม
 2299       นางสาว วิไลวรรณ บัวศรี
 2300         นาง ศจี รัตนปริ ญญานนท์
 2301         นาง ศรี ธนันท์ บุญยัง
 2302       นางสาว ศรี นวล ประดิษฐเขียน
 2303         นาง ศรี เมือง ทองประจักษ์
 2304       นางสาว ศรี อรุ ณ คงสวัสดิ์
 2305         นาง ศศิธร ปิ ยพฤทธิ์
 2306       นางสาว ศศิประภา ชนะเกษม
 2307         นาย ศักดิ์ดา สายทน
 2308         นาย ศักดิ์ดา สุ วรรณพงษ์
 2309         นาง ศิรินทิพย์ แก้วทา
 2310         นาง ศิริพรรณ คํ้าชู
 2311       นางสาว ศิริเพ็ญ ญาณวารี
 2312         นาง ศิริรัตน์ สระชุ่ม
 2313       นางสาว ศิริรัตน์ สิ ทธิ โชค
 2314         นาง ศิริวรรณ จารุ ฤกษ์
 2315         นาง ศิริวรรณ หงษ์ฤทัย
 2316       นางสาว ศุลีพร เดชมี
 2317         นาง สงวนทิพย์ เจิมปลัง  ่
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 2318         นาย สถิตย์ เงินอยู่
 2319         นาง สมคิด จันทรคณา
 2320         นาย สมคิด จันทะสู น
 2321         นาย สมชัย กนกพิชญไกร
 2322         นาย สมชาย สุ ขม  ุ
 2323       นางสาว สมพร พึ่งแย้ม
 2324       นางสาว สมพร สุ รินทร์กูล
 2325       นางสาว สมพร แหลมทอง
 2326         นาง สมภาพ สอนวงศ์
 2327                    ํ
          นางสาว สมวาสนา สิ ทธิ ดารงการ
 2328         นาย สมศักดิ์ ฉัตรทอง
 2329         นาง สมหมาย เทียมทัน
 2330         นาย สรเดช พิเดช
 2331         นาย สาธิ ต ชาญธัญกรรม
 2332         นาย สานิ ตย์ แตงฉิ ม
 2333         นาง สายหยุด ปั ญญา
 2334         นาย สิ งหนาท จันทร์ทรัพย์
 2335             ั
          นางสาว สุ กญญา ตระการศิริ
 2336         นาง สุ ขวัฒน์ พละวัฒน์
 2337         นาง สุ จิตรา มีเย็น
 2338       นางสาว สุ ชาดา กล้ารบ
 2339         นาง สุ ชาดา สิ ตานนท์
 2340                 ่
           นาง สุ ดใจ อยูหว่าง
 2341         นาง สุ ดสวาท บุญขจร
 2342         นาง สุ ดาวดี สุ วไตรรัตนา
 2343              ั
           นาย สุ ทศน์ จันทะโก
 2344         นาง สุ นี เทศนา
 2345         นาง สุ พรรณ มีบวทอง ั
 2346               ั
          นางสาว สุ พตรา เนี ยมสุ วรรณ
 2347         นาง สุ ภนิ ช เอี่ยมทอง
 2348       นางสาว สุ ภาวดี อินทรสถิตย์
 2349         นาย สุ รกิจ มันใจดี
                   ่
 2350         นาง สุ รดา เกตุแก้ว
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 2351       นางสาว สุ รินทร แสงอุทย ั
 2352         นาง สุ วะริ นทร์ บุญส่ง
 2353         นาย เสริ ม มีเย็น
 2354         นาย เสริ ม อุไรพันธ์
 2355         นาง เสริ มศิริ อินจาด
 2356       นางสาว เสริ มสุ ข จันทร์แจ่มแจ้ง
 2357         นาง เสาวลักษณ์ บุญเกิด
 2358       นางสาว เสาวลักษณ์ สายสุจริ ต
 2359       นางสาว หทัยพัชร พิชญสกุลกาญจน์
 2360       นางสาว อโณทัย จิระดา
 2361         นาย อโนทัย สุ วไตรรัตนา
 2362         นาง อภิญญา ยุทธรัตน์
 2363         นาง อมรรัตน์ วิอุ่น
 2364       นางสาว อรรชลี จุฬลา
 2365         นาย อรรณพ ไวพานิ ชการ
 2366         นาง อรศิริ โตเทศ
 2367                 ่
           นาง อรอุมา อยูพ่วง
 2368         นาง อรัญญา อุนะพํานัก
 2369         นาง อริ สา ป่ านแก้ว
 2370       นางสาว อรุ ณศรี ไชยวัง
 2371         นาง อัจฉรา อินทรมณี
 2372         นาง อันธิ กา แท่งทอง
 2373       นางสาว อัปสร ศีติสาร
 2374         นาย อาณัติ บัวยิม ้
 2375         นาง อุไรวรรณ ยะโสธร
 2376         นาง เอื้อมพร วรรณะบําเพ็ญ
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดพิษณุโลก
 2377       นางสาว ลัดดา เรื อนเหลือ
 2378         นาง รติพร ประเจิดสกุล
 2379         นาง วราภรณ์ อ่อนน้อม
 2380         นาย วัฒนา เกตุเนี ยม
 2381         นาง ยุพา วรรณรัตน์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 2382       นางสาว อังสนา สิ ทธิ โชค
 2383         นาง อัชรา คุณแสนใส
 2384       นางสาว ปานจิต อรุ ณอุ่นเกตุ
 2385       นางสาว จันทนา วราภรณ์วิมลชัย
 2386         นาง อุดมศรี ทิพมาศ
 2387         นาง สมนิ ต พุดซ้อน
 2388         นาย บรรจบ ดีเลิศ
 2389         นาง อรุ ณี อ่อนช่างเหล็ก
 2390         นาง นิ ตยา ทองทิพย์
 2391         นาง เรื อนแก้ว เพ็งพุม  ่
 2392         นาง ศรี สุชา ผลดีนานา
 2393         นาง เนาวรัตน์ สื บคัด
 2394         นาง ณัฏฐ์หทัย ภาหวาย
 2395         นาง เพ็ญทิพย์ มาตราเงิน
 2396         นาง กาญจนา ทรงศิริพนธุ์  ั
 2397       นางสาว กรรณนิ กา เทพประสิ ทธิ์
 2398       นางสาว สุ พิศชา ยอดแย้ม
 2399         นาง สุ ชานันท์ บุญบูรา
 2400         นาง เสาวรส ธวัชชัยนันท์
 2401              ั
           นาง จารุ นนท์ ปรมาธิ กุล
 2402         นาง จินตนา เพชรทอง
 2403         นาย นพพร สุ ดหอม
 2404         นาง โยธิ น พรหมมินทร์
 2405         นาง รุ จิรา ทรัพย์สุข
 2406         นาย ธี รภัทร เกตุน้อย
 2407         นาง พัทธนันท์ พรหมสุ วรรณ
 2408         นาง ดารัตน์ แสนสุข
 2409         นาง กฤติยา ปั้ นนํ้าคู ้
 2410         นาง สุ พรรณา แสนสุ ข
 2411         นาง ฤดีวรรณ เรื อนทอง
 2412         นาย สมโพธิ ใจมนต์
 2413       นางสาว อวิษฎาพรรณ บัณฑิตย์
 2414         นาง เนื้อทิพย์ กาญจนากาศ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 2415          นาง นิ ธิมา ทองสัมฤทธิ์
 2416          นาง จันทนา มัชฌิมา
 2417          นาง สุ จิตรา อุ่นจันทร์
 2418          นาง สุ กานดา สุขสวัสดิ์
 2419          นาง อัจฉรา เมืองพรวน
 2420          นาง ณัฐชยา หงสารกุล
 2421                    ั
            นาง สมหมาย พิทกษ์ธานิ นทร์
 2422          นาง วิมลรัตน์ อยูฉตร่ ั
 2423          นาง จิราภรณ์ เขียวชอุ่ม
 2424          นาง ทิพวรรณ ช่วยบุญ
 2425                  ้
          สิ บเอก ธวัชชัย นุยเย็น
 2426          นาง โสภาพร ย้อยเมือง
 2427                 นาง เบญจมาศ เตชะจําเริ ญสุข
 2428                 นาง กัญญา สุนทรพงษ์บุญนาค
 2429          นาง จิราพร เมฆดี
 2430          นาง สมพิศ แก้วแดง
 2431          นาง อัจฉรา ชัยมงคล
 2432          นาง สรัญพร พฤกษะวัน
 2433          นาง มยุรี พงษ์สุขพิณ
 2434          นาง นันทวัน บัวขํา
 2435          นาง ญาณิ น วรจิตต์
 2436          นาง ศรี เพ็ญ สนันนาม
                     ่
 2437          นาง ขวัญเพชร ละอองแก้ว
 2438          นาง สุ ธิรา ดอกไม้ทอง
 2439                ั
            นาง ทิพย์วลย์ เอี่ยมจัน ่
 2440          นาง นิ ดดา พฤกษะวัน
 2441          นาย กีรติ สถิติ
 2442       นางสาว สุ ธาทิพย์ พุกจันทร์
 2443       นางสาว ดวงฤดี บูรณ์ทอง
 2444       นางสาว จิระพร ลายคราม
 2445          นาง รตา สุ ดหอม
 2446       นางสาว วัลลภา ไพจิตร
 2447       นางสาว สุ นีรัตน์ นาคประสงค์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 2448         นาง ศิรภัทร สิ งห์ธวัช
 2449         นาย วิจิตร วงษ์ทอง
 2450         นาย สกุล อุตตรนคร
 2451       นางสาว วิไลวรรณ อิงชาติเจริ ญพร
 2452         นาย สุ รเดช พงษ์สุขพิณ
 2453         นาย สมศักดิ์ มณฑาทอง
 2454         นาย สมชาย ทรัพย์สิน
 2455         นาย ธนรัช แย้งจันทร์
 2456       นางสาว บุษกร บางกลํ่า
 2457       นางสาว พนารัตน์ หนู ปรางค์
 2458         นาย วีรชน บุญเรื อง
 2459         นาย มนู ญ คณาวงษ์
 2460         นาย บุญลือ สุ ดจิตร
 2461         นาง วิไลวรรณ วัฒนากุล
 2462       นางสาว เสริ มศรี ด่านวิไล
 2463         นาง พัฒนา รักสํารวจ
 2464         นาง สุ จิตรา อินทรชัยศรี
 2465         นาง ลักษมี มีพยุง
 2466         นาง รัชนี หล่ายเสี ยงเพราะ
 2467         นาง สุ พรรณทนา สุขะวัฒนะ
 2468         นาง พนิ ดา ดวงรัตนประทีป
 2469         นาง เทียมจิต นกเพชร
 2470                          ั
                 นางสาว พัชริ นทร์ ภูริศกดิ์ไพโรจน์
 2471         นาง วัชราภรณ์ คงเนตร
 2472         นาง แดงต้อย นครจันทร์
 2473         นาง สุ รีรัตน์ ยุกตะนันท์
 2474             ั
           นาง สุ นนทา รังคะอุไร
 2475         นาง รัชนี การมาสม
 2476       นางสาว นงนภางค์ สิ งหเดช
 2477         นาง เพ็ญศรี บุตรลพ
 2478         นาย จรัล การมาสม
 2479         นาง กรแก้ว บุญธรรม
 2480         นาง รัตติยา บุญยิม ้
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 2481         นาย บรรพต วงศ์สว่าง
 2482       นางสาว อํานวย เนี ยมหอม
 2483         นาง กรรณิ การ์ ลือชา
 2484         นาย ธาดา รอดสวัสดิ์
 2485         นาง นิ ดารัตน์ ปั ตตวงษ์
 2486       นางสาว พนมพร ศิลปกุล
 2487         นาย พรศักดิ์ อยูคง่
 2488         นาง ผกาวรรณ ดีอ่า   ํ
 2489       นางสาว แคทลียา สื บสายอ่อน
 2490              ั
          นางสาว ศรี ทศน์ เชื้ อบุญจันทร์
 2491         นาง เสาวภาคย์ รศพล
 2492         นาง เกษรี สนองคุณ
 2493         นาง มลวิภา แย้มจํารัส
 2494         นาย สุ ธรรม ลังการ์พินธุ์
 2495         นาย พฤหัส ม่วงเนี ยม
 2496         นาย ดุสิต โหลสกุล
 2497         นาง กุสุมา จันทร์ศรี
 2498       นางสาว ทัดดาว ละอองแก้ว
 2499         นาง ดวงพร นานวม
 2500         นาง นลินี หาญพงษ์พนธ์  ั
 2501         นาง เพ็ชรชินี สนันนาม
                     ่
 2502         นาง วันเพ็ญ มาให้
 2503             ั
           นาง สุ กญรัตน์ น่ วมบาง
 2504         นาง ศิวารมณ์ สร้อยผิน
 2505         นาง พัฒนาภรณ์ โพธิ์ วง  ั
 2506         นาง กานดาภรณ์ ทูลยอดพันธ์
 2507         นาง ปานทิพย์ สิ ทธิ วงศ์
 2508         นาง พรพิมล อินทะรังษี
 2509         นาง ขนิ ษฐา ไมตรี จิตร์
 2510       นางสาว ทิพย์สุดา อธิ วาส
 2511         นาง เพ็ญลักษณ์ อินทะกูล
 2512         นาง สายทอง ชูนพรัตน์
 2513               ั
          นางสาว จารุ ภทร์ เทวะ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 2514         นาย ไพบูลย์ สิ งคํามุง
 2515         นาง สมถวิล ประพฤติดี
 2516         นาง อุ่นเรื อน นุ ชชาวนา
 2517       นางสาว นันทิยา ด่านวิไล
 2518       นางสาว อัศนี พร ตั้งตระกูล
 2519       นางสาว อาจารี โยธาแจ้ง
                        ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดเพชรบุรี
 2520         นาง กมลวรรณ สี คา  ํ
 2521       นางสาว กฤษณา ถมปั ต
 2522         นาง กฤษณา เวชศิลป์
 2523                 ่
           นาง กัญญา อยูอินทร์
 2524         นาง กัลยา ขาวผ่อง
 2525         นาง กาญจนา เมืองขวัญใจ
 2526         นาย เกรี ยงไกร ใยบํารุ ง
 2527         นาง เกศริ น จ่าราช
 2528         นาง เกศสุดา อินพันทัง
 2529       นางสาว เกษณี ทวีปัญญสกุล
 2530         นาย เกษม สิ นประกอบ
 2531         นาง ขนิ ษฐา คุรุเสถียร
 2532         นาง ขนิ ษฐา นาคสุข
 2533       นางสาว ขวัญดาว ปิ่ นเนี ยม
 2534         นาง จงลักษณ์ ไข่นาค
 2535         นาง จรรยง ศรี สวัสดิ์
 2536         นาง จรรยา จันทร์ แจ่ม
 2537         นาย จรัล ศรี ออน
 2538         นาง จริ ยา แตงอ่อน
 2539                ่
           นาย จศิภพ พุมเจริ ญ
 2540         นาง จอมแก้ว สุ นทรภักดี
 2541       นางสาว จันทร์ เพ็ญ แป้ นทอง
 2542         นาง จันทร์ เพ็ญ ย้อมสี
 2543         นาง จําเนี ยร โสมะพันธ์
 2544         นาง จํารัส นวลมา
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 2545         นาง จิตติมา เกตุตรี กรณ์
 2546         นาง จินดา คลํ้านุ ช
 2547       นางสาว จินตนา เปล่งรัตน์
 2548       นางสาว จิราพร มิชสิ น
 2549         นาง จีระฉัตร อรุ ณ
 2550         นาง จุไรรัตน์ อุปนันท์
 2551         นาง ฉวีวรรณ เลิศผสมสิ ทธิ์
 2552         นาง ฉัตรสุ ดา พวงประเสริ ฐ
 2553         นาย ชฎิล ภัตติชาติ
 2554         นาง ชนิ ดา ประชาสุขสมบูรณ์
 2555         นาง ชไมพร ช้างเพรี ยวงาม
 2556         นาง ชโรม มานวกุล
 2557         นาง ช่อผกา พราหมณ์แก้ว
 2558         นาง ชะเอม ทิพย์วงศ์
 2559         นาย ชัชวาล แจ่มจันทร์
 2560         นาย ชาญศักดิ์ สงวนชม
 2561         นาง ชูชีพ คล้ายทรง
 2562       นางสาว ชูญาติ ลิลิตธรรม
 2563              ั
           นาง ฐิ ตินนท์ แสงเงิน
 2564         นาง ณัชชารี ย ์ ลิ้มสุ วรรณ์
 2565       นางสาว ณัฐชยา นราธิ ปานันท์
 2566       นางสาว ณัฐญา นพเก้า
 2567         นาง ณัฐนิ ช ช้างนํ้า
 2568         นาง ณัฐพร บุณยะวัน
 2569         นาง ณัฐรี แสงประไพ
 2570       นางสาว ดรุ ณี ศรี ประเสริ ฐ
 2571         นาง ดวงจิต เกียรติพฒนกุลั
 2572         นาง ดารารัตน์ ท้าววงษา
 2573         นาง ถนอมศรี บุญมีสุข
 2574         นาง ทิพรัตน์ กําเนิ ดถาวร
 2575         นาง ธนพร เกตุสุริวงศ์
 2576         นาง ธนัชพร ศรี ฟ้า
 2577         นาย ธรรมนูญ สมศรี
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 2578       นางสาว ธัชวรรณ ทองเงิน
 2579         นาง ธัญญา จิตต์สกุล
 2580         นาง ธิ ดา ศีลวัตต์
 2581         นาย ธี รศักดิ์ โตภาณุรักษ์
 2582         นาย นคร จงอนุรักษ์
 2583         นาง นงคราญ สุ ขสําราญ
 2584       นางสาว นงนุช สิ ทธิ ชย ั
 2585       นางสาว นพภา เสื อสะอาด
 2586         นาง นภา หัดคล่อง
 2587       นางสาว นภาภรณ์ คนคล่อง
 2588         นาง นฤมล ธรรมอํานวยสุข
 2589         นาง นลินี นันทจินดา
 2590       นางสาว นวรัตน์ ศรี ทองดีประพันธ์
 2591         นาง นวลสวาท ไพจิตร
 2592         นาง น้อย น่ วมมะโน
 2593         นาย นัคริ นทร์ ขาวผ่อง
 2594       นางสาว นันท์กาญจน์ แจ่มฟ้ า
 2595         นาง นันทนา สิ ทธิ์ น้อย
 2596       นางสาว นันทนิ จ กลิ่นชั้น
 2597       นางสาว นันทา สกุลวัฒนะ
 2598       นางสาว นัยนา ผาตินุวติ  ั
 2599       นางสาว นารวดี มิตรธรรมพร
 2600         นาง นารี รัตน์ ณ ชาตรี
 2601         นาง นิ ตยา กิ่งทอง
 2602       นางสาว นิ ติยา เนี ยมเงิน
 2603         นาย นิ พนธ์ ถวิลสุ ข
 2604         นาง นิ ภา รัตนคาม
 2605         นาย นิ วต ภู่เพชร
                ั
 2606         นาง นิ สา แก้วท่าไม้
 2607       นางสาว บงกช บุญมา
 2608         นาง บังอร พุกสุ ข
 2609         นาย บุญทนา คนคล่อง
 2610         นาย บุญธรรม วันไกล
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 2611         นาง บุญนํา ทองเหลือ
 2612         นาย บุญมา คงเจริ ญ
 2613       นางสาว บุญรอด สกุลวัฒนะ
 2614         นาง บุญเหลือ ศรี มา
 2615         นาง บุญเอื้อ กระสี เสม
 2616         นาง บุษบา ฉายศิริ
 2617         นาง เบญจวรรณ เชื่อมชิต
 2618         นาง ปทุมมา ณโมรา
 2619         นาย ประกิจ กิ่งทอง
 2620         นาง ประคอง ลือศิริ
 2621         นาง ประไพ พลรักษ์เขตต์
 2622         นาย ประสงค์ ธงสุวรรณ
 2623       นางสาว ปรานอม เกตุแก้ว
 2624         นาย ปริ ญญา คงสถาน
 2625         นาย ปรี ชา ประชาสุขสมบูรณ์
 2626       นางสาว ปาริ มา บริ รักวิสิฐศักดิ์
 2627         นาง ปิ ยวรรณ อื้อสกุล
 2628                ่
          นางสาว พนิ ดา พุมพฤกษา
 2629       นางสาว พรทิพย์ ตาละลักษณ์
 2630         นาง พรรณเพ็ญ วาลีประโคน
 2631         นาง พรรณี ทองสมัย
 2632         นาง พรศรี มุขรัตน์
 2633       นางสาว พวงเพชร พิมรัตน์
 2634         นาง พัชนี อยูคง ่
 2635         นาย พิจิตต์ เจริ ญสุข
 2636         นาย พินิจ พราหมณ์แก้ว
 2637       นางสาว พิไลวรรณ อารี วงศ์
 2638         นาง พิศมัย เพ็ญเพชร
 2639         นาง เพชรชมพู นาใจนึ ก
 2640       นางสาว เพ็ญนภา กลิ่นงาม
 2641       นางสาว เพ็ญนภา คนคล่อง
 2642         นาง ไพรวัณ สุ วรรณประทีป
 2643         นาง ไพเราะ ไม้แก้ว
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 2644         นาย มงคล คลํ้านุช
 2645         นาง มณฑาทิพย์ เฉลียวศิริวงศ์
 2646       นางสาว มณเฑียร พุมงาม่
 2647         นาง มณี กลมเกลียว
 2648         นาง มะลิ กัณฑภา
 2649         นาง มันทนา คงเจริ ญ
 2650         นาย มานพ บุญศิริ
 2651       นางสาว มาลัยพร เมืองเรี ยง
 2652         นาง มาลี จุลนิ ล
 2653         นาง มาลี สมศรี
 2654         นาง ยุพา ธนันทา
 2655       นางสาว ยุพา ฤทธิ จุล
 2656                 ั
           นาง ยุวดี นิ ตินนท์
 2657         นาง รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
 2658         นาง รัชนี พันออด
 2659         นาง รัชนี สุ ขเกษม
 2660         นาง รัตนา คนคล่อง
 2661         นาง รัศมี ประสานสารกิจ
 2662       นางสาว รุ่ งนภา ทองบัว
 2663         นาง รุ่ งนภา ทิพย์เที่ยงแท้
 2664         นาง เรณู ทองเอื้อ
 2665         นาง เรไร ลิลิตธรรม
 2666         นาง เรื องศรี สว่างจิตต์
 2667       นางสาว ลมัย สําเภาเงิน
 2668         นาง ลัดดา บุญทัง
 2669         นาง ลํายอง สว่างจิตต์
 2670       นางสาว วชิราภรณ์ จุลราลัย
 2671         นาง วรรณา คงเจริ ญ
 2672       นางสาว วรรณิ พา กํ่าแก้ว
 2673         นาง วราภรณ์ บรรลือทรัพย์
 2674       นางสาว วัฒนา เนี ยมเงิน
 2675         นาง วันเพ็ญ กลมเกลียว
 2676       นางสาว วันเพ็ญ จันทร์ เจริ ญ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 2677       นางสาว วัลยา ทองเงิน
 2678         นาง วาสนา จันทรอุไร
 2679       นางสาว วิจิตรา คลํ้างาม
 2680         นาง วิชชุดา ตั้งธรรม
 2681             ั
           นาย วินย คงเจริ ญ
 2682              ั
           นาย วินย จันทร์ เปล่ง
 2683         นาย วิบูลย์ บูรณารมย์
 2684         นาย วิรัช แสงจันทร์
 2685         นาง ศรี ประเสริ ฐ ละมังทอง
                       ่
 2686         นาง ศรี วิภา แสงจันทร์
 2687       นางสาว ศศิธร ทรัพย์พนแสน ั
 2688         นาย ศิริ ชะริ โต
 2689         นาง ศิริกุล ประจันตะเสน
 2690               ั
           นาย ศิริชย แก้วกุลฑล
 2691                ่
          นางสาว ศิริมา พุมพฤกษา
 2692         นาง ศิริรัตน์ สุดศิริ
 2693       นางสาว ศุกศิริ จิตต์สกุล
 2694         นาง ศุภางครัตน์ เก่งกล้า
 2695         นาง สกุนตลา บุญเรื อง
 2696         นาง สงกรานต์ ผมหอม
 2697         นาย สถิต ดวงแก้ว
 2698       นางสาว สมจิตต์ สุ ตยสรณาคม
 2699         นาง สมใจ อาจแสน
 2700         นาย สมชาย สุ ขสงวน
 2701         นาง สมรักษ์ ชื่นอร่ าม
 2702         นาง สมศรี เพิมวงศ์
                   ่
 2703         นาง สมศรี อินทร์สวาท
 2704         นาง สวณี ย ์ ผิวผ่อง
 2705         นาย สัญญา นงค์นวล
 2706         นาง สัมฤทธิ์ น้อยสง่า
 2707         นาง สายพิน รักชื่ อ
 2708         นาย สายัญ จันทรแขวก
 2709         นาง สาหร่ าย พริ้ มพราย
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 2710         นาย สําเนา ซื่ อตรง
 2711         นาง สําเนี ยง พลอยดี
 2712         นาง สําเนี ยง ยืนยง
 2713         นาย สิ ริพจน์ ประพันธ์พจน์
 2714             ั
          นางสาว สุ กญญา ประกฤตมาตุคาม
 2715       นางสาว สุ กุมา กลิ่นมาลี
 2716         นาง สุ จิตร เห็นแก้ว
 2717       นางสาว สุ ชาดา บูชาสุข
 2718       นางสาว สุ ชาดา สังข์พรมทัด
 2719         นาง สุ ชิน วะชังเงิน
 2720         นาง สุ ณี ภู่เพชร
 2721         นาย สุ ดใจ เลิศงาม
 2722         นาง สุ ดารักษ์ นวลละออง
 2723         นาย สุ ทิน พรมสี
 2724         นาง สุ นน อยูไทย
                 ั   ่
 2725               ั
          นางสาว สุ นนทา ปิ ยะทัศนานนท์
 2726         นาง สุ นิสา ทิพย์เที่ยงแท้
 2727         นาง สุ นีย ์ มีเอก
 2728         นาย สุ พจน์ นวรัตน์
 2729       นางสาว สุ พรรษา ทิพย์เที่ยงแท้
 2730       นางสาว สุ ภาณี แก้วสะอาด
 2731       นางสาว สุ ภาพร อมรฤทธิ์
 2732         นาง สุ ภาวดี พิพิธกุล
 2733         นาง สุ มา ชื่ นใจ
 2734                      ั
           นาง สุ มาลี แสงสุ ทธิ ลกษณ์
 2735       นางสาว สุ มาลี หอมเลย
 2736         นาง สุ เมตตา มีชย  ั
 2737         นาย สุ รเดช แตงอ่อน
 2738                ั
           นาย สุ ริยน ขํานิ ล
 2739         นาย สุ ริยา ปรี ดา
 2740         นาง สุ รีพร วันไกล
 2741         นาง สุ วรรณา สุ ขสําราญ
 2742         นาง สุ วรี ย ์ รามสิ นธุ์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 2743         นาย สุ วิทย์ พราหมณ์แก้ว
 2744         นาย เสน่ ห์ ซื่ อตรง
 2745         นาย เสนอ สุ วรรณมณี
 2746         นาง เสาวนี ย ์ เกตุทะเล
 2747       นางสาว แสงเดือน อุดล้อม
 2748         นาง หทัยทิพย์ เพชรสุข
 2749         นาย อธิ คม วัธนหิ รัญญสิ ทธิ์
 2750              ั
           นาย อภินนท์ กัณฑภา
 2751         นาย อมรศักดิ์ ระวังนาม
 2752         นาง อรทัย เกตุสุริยวงศ์
 2753         นาง อรทัย แจ้งสุ วรรณ
 2754         นาง อรสา บุญส่ ง
 2755         นาง อรอุมา พันธสู ตร
 2756         นาง อัจฉรา สุ ขบรรเทิง
 2757         นาง อัญชลี จิตรเอื้อ
 2758                 ่
           นาง อัญชัน พุมเจริ ญ
 2759         นาย อัมริ นทร์ พลายแก้ว
 2760         นาง อาภรณ์ เสนะโห
 2761         นาง อารี เขียวดี
 2762       นางสาว อารี ย ์ แตงเจริ ญ
 2763         นาง อําพันธุ์ สิ นประกอบ
 2764         นาง อุบล หอมนาน
 2765         นาง อุมาพร คําแน่ น
 2766       นางสาว อุไรวรรณ ละศรี จนทร์ ั
 2767         นาง อุษณี สุ นทรภักดี
 2768         นาง อุสาห์ วิเชียรราชัย
                         ชื่ อ - สกุล
                        จังหวัดแพร่
 2769         นาง ทิพวรรณ จรัญ
                         ชื่ อ - สกุล
                        จังหวัดภูเก็ต
 2770       นางสาว เกศินี พิชิตสู งเนิ น
 2771       นางสาว ขนิ ษฐา เชาว์สมชาติ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 2772       นางสาว ขัติญา พระขรรค์
 2773       นางสาว ชุลีภรณ์ จําปา
 2774       นางสาว ดวงฤดี บุญราศรี
 2775         นาง นวรัตน์ ตามชู
 2776       นางสาว นุชสิ นี ห้าวหาญ
 2777         นาย พนม พรหมมา
 2778       นางสาว พรทิพย์ ไก่แก้ว
 2779       นางสาว พรทิพย์ สมิหลัง
 2780       นางสาว พิสุดา งามทองหล่อ
 2781       นางสาว ภัทรา สุ นทรทัต
 2782               ้
          นางสาว เรวดี คุมมิตร
 2783       นางสาว วริ ศรา ทิพย์รักษา
 2784       นางสาว วิไลพร แก่นเหล็ก
 2785       นางสาว ศริ นทิพย์ วัชฤทธิ์
 2786       นางสาว ศิรินทิพย์ องค์ศรี ตระกูล
 2787       นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์สืบแถว
 2788       นางสาว สวรรยา สกุลทับ
 2789       นางสาว สุ ดใจ ดําเขียว
 2790       นางสาว อารี รัตน์ ยะวิเชียร
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดมหาสารคาม
 2791         นาง ขนิ ษฐา โควังชัย
 2792         นาง ดารุ ณี เดชยศดี
 2793         นาย ดํารง วงศ์ศรี อาจ
 2794         นาย ทองทิพย์ กิตพฤกษ์
 2795         นาย นิ ตย์ พานเพ็ง
 2796         นาง นิ ภาพรรณ มณี เนตร
 2797         นาง นี รนุ ช แน่ นอุดร
 2798         นาง บุญร่ วม สนิ ทรัมย์
 2799         นาย ประดิษฐ์ บรรดา
 2800         นาย ผดุงสิ ทธิ์ ประเสริ ฐ
 2801         นาง พัสตราภรณ์ นามโยธี
 2802         นาย แพง นาชัยดูลย์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 2803         นาง ละเอียด แสนบุญศิริ
 2804         นาง ลัดดาพร ตั้งเก็จแก้ว
 2805       นางสาว วราลักษณ์ วิแสง
 2806         นาย วิทูลย์ คําภวา
 2807         นาง สมปอง มาตย์แท่น
 2808         นาง สังวาล สุ ขกลาง
 2809         นาย สุ พงค์ โพนเมืองหล้า
 2810                 ั
           นาย เสถียร ศรี จนลี
                         ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดมุกดาหาร
 2811         นาย ไตรรัตน์ สุ วรรณกิจ
                         ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
 2812              ั
           นาย ทวีศกดิ์ จตุแสน
                         ชื่ อ - สกุล
                        จังหวัดยะลา
 2813         นาง กัลยา เจริ ญราษฎร์
 2814         นาง กุลธิ ดา บํารุ งกรณ์
 2815         นาง ขนิ ษฐา ลีเม๊าะ
 2816       นางสาว จรุ ณี ทองสุข
 2817       นางสาว จุไรลี่ แมเราะ
 2818         นาย เจริ ญ ชูศรี
 2819         นาย ชัยวัฒน์ บวรวัฒนพงศ์
 2820         นาย ชิน ไชยหมาน
 2821         นาย ไชยสิ ทธิ์ เมฆหยก
 2822         นาง ดรุ ณี บกสวาทชา
 2823         นาย ถนอม คงเพชร
 2824         นาง ธนวรรณ สี หะโภชน์
 2825         นาย ธนิ ต กล้าณรงค์
 2826         นาย ธี ระพงษ์ สุขส่ ง
 2827       นางสาว นนทพร บัวศรี
 2828               ๊
          นางสาว นาสี บะ ฮะยีบูสู
 2829       นางสาว นูรียะห์ โมง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 2830         นาย บาฮารี มะดาอู
 2831       นางสาว ประพิศ คงสองเมือง
 2832       นางสาว ปรางทิพย์ แกสมาน
 2833       นางสาว ปาริ ชาต วีรวุฒิไกร
 2834         นาง พรรษา คลังจันทร์
 2835         นาง ฟารี ด๊ะ เจ๊ะสาเร๊ ะ
 2836         นาง ฟูซียะห์ ตาบาซา
 2837         นาย มะนอ มะมิง
 2838         นาง มัทนา จันทร์ วิจิตร
 2839         นาย มานิ ตย์ ธรรมศิริ
 2840         นาย มิฟฎอล สาเมาะ
 2841                    ั
           นาง เยาวลักษณ์ พิทกษ์วงศ์
 2842         นาง ระริ นทร์ แก้วคล้าย
 2843       นางสาว รัตยา มะเท
 2844         นาง ละออง ขวัญแก้ว
 2845         นาย วีรศักดิ์ หวังกะจิ
 2846             ั
          นางสาว สุ จนทร์ กองวิมาน
 2847         นาง สุ จิตรา หมื่นพวงศ์
 2848         นาง สุ นิษา โชติชูคง
 2849       นางสาว สุ ริสา แตปูซู
 2850         นาง สุ รีย ์ ซี ยง
 2851         นาง อบเชย อรุ โณทัย
 2852       นางสาว อาเซี ยะห์ ดาราแม
 2853         นาย อาบชัย บือนา
 2854         นาง อาภรณ์รัตน์ คงคา
 2855         นาย อารุ ณชัย ดาเด๊ะ
                         ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดร้ อยเอ็ด
 2856         นาง กงหัน แสงจันทร์
 2857       นางสาว จินตนา บุญญะปาตัง
 2858         นาง จุรีพร คุริรัง
 2859         นาง ชลาธร วินทะจักร์
 2860         นาง ดารุ ณี วิไลภักดี
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 2861         นาย บุญยัง ถินคําเชิด
 2862         นาง บุญรัตน์ นันทะเสนา
 2863         นาง ประภาพร ศิวิแว่น
 2864         นาย ประวิทย์ โอวาทกานนท์
 2865       นางสาว พิมพาพร อุตรมาตย์
 2866         นาง เพ็ชรอร อ่อนประทุม
 2867         นาย มานัส จันโทริ
 2868         นาย ยุทธพงษ์ คุริรัง
 2869         นาง ราตรี ไกรเสน
 2870         นาง วงวาส นาเมืองรักษ์
 2871         นาย สมเกียรติ สิ งห์ยะบุศย์
 2872         นาย สมเดช บุบผาวาส
 2873         นาง สมศรี ถินคําเชิด
 2874                ั
           นาย สุ ทธิ นนท์ นิ ลผาย
 2875         นาง สุ ไพวรรณ์ บุญยะรัตน์
 2876         นาง สุ ภาพ จันทร์คาจร ํ
 2877         นาง สุ วิมล นิ ลผาย
 2878         นาง เสงี่ ยม รักสัตย์
 2879       นางสาว อริ ศรา ขามคุลา
 2880         นาง อุบลรัตน์ แสงคุณ
 2881       นางสาว อุรารัตน์ ยุบลชิต
                         ชื่ อ - สกุล
                        จังหวัดระนอง
 2882         นาง กณกกาญจน์ ขอประดิษฐ์
 2883         นาง กมลทิพย์ นิ รามิษ
 2884       นางสาว กรฎา ศรี ทองจรัสกุล
 2885       นางสาว กัญณิ การ์ ช่วยสุวรรณ
 2886       นางสาว กัลยารัตน์ สงวนศักดิ์
 2887               ั
           นาย กิตติศกดิ์ หัตถิยา
 2888         นาย เกรี ยงศักดิ์ อุ่นดี
 2889         นาง จตุพร สุ ทธิ รัตน์
 2890         นาง จันจิรา ลิ่มตั้ง
 2891       นางสาว จันตนา เพียรทอง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 2892         นาง จันทิรา ขันตี
 2893         นาง จินตนา ตุลยสุข
 2894         นาง จีรวรรณ ตัณฑะจินะ
 2895         นาง จีระพร สุ ทธิ นนท์
 2896         นาง จุรินทร์ ลิ่มเจริ ญตระกูล
 2897       นางสาว ฉวีวรรณ ตาลสุ ก
 2898         นาง เฉลิมศรี ลิมปิ ชัย
 2899       นางสาว ชนัดดา จันทร์ คอม ้
 2900         นาง ชัชชฎา ศรี โอฬาร์
 2901         นาง ชัยศรี แสงสึ ก
 2902         นาย ชุมพล ศรี ม่วง
 2903       นางสาว โชติมา กาฬสุ วรรณ
 2904         นาย ณทัย เครื อสี ดา
 2905         นาย ณรัฎฐพงษ์ เนตรแสงสี
 2906         นาย ณัฐวุฒิ เศรษฐสุข
 2907         นาง ดรุ ณี ราชสุข
 2908       นางสาว เตือนตา แซ่ตน ั
 2909         นาย ทวิช มีสิทธิ์
 2910              ั
           นาย ทวีศกดิ์ ธวัฒนกุล
 2911         นาง ทิพย์วรรณ ดอนนํ้าขาว
 2912         นาย ธวัชชัย อัครจิตตานนท์
 2913         นาย ธี ระวุฒิ วาสนะ
 2914         นาง นงค์รัตน์ หนู แก้ว
 2915         นาง นงเยาว์ ลดารัตน์
 2916         นาง นวลน้อย ประเสริ ฐแสง
 2917         นาง นิ ตยา ศิริประทุม
 2918       นางสาว นิ ตยา สิ นทบทอง
 2919         นาย บรรญชา พันธุ์ทอง
 2920         นาย บุญมี พรหมสรปสันน์
 2921       นางสาว บุบผา มัฆพาน
 2922         นาย ปถม สุ ทธิ นนท์
 2923         นาย ประดิษฐ์ วิทยบํารุ ง
 2924         นาย ประสิ ทธิ์ จงเจริ ญ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 2925          นาง ปราณี ลิ่มศิลา
 2926                  ั
           นางสาว ปราณี สุ วณจรรยากุล
 2927          นาง ปราณี โสภาพันธุ์
 2928          นาย ปรี ชา สุ ทธารัตน์
 2929          นาง ปรี ยา ห้องหาย
 2930               ั
            นาง ปาริ ฉตร ตั้งจิตต์
 2931          นาง พงศ์ทิพา ยอดแก้ว
 2932          นาง พรทิพย์ เนตรแสงสี
 2933          นาง พรทิพย์ ยุติ
 2934          นาง พรพิศ มีสิทธิ์
 2935      สิ บโทหญิง พัฒน์นรี วชิระ
 2936          นาย พิรุฬห์ วิรุฬห์รักษ์สกุล
 2937          นาง เพ็ญนภา มหาปิ ตธนาธร
 2938          นาง เพียงจันทร์ ธวัฒนกุล
 2939          นาย ไพโรจน์ ศิริรักษ์
 2940        นางสาว มณี รัตน์ เวชวรรณ
 2941                   ั
            นาง ยุพดี ตันติวิวฒน์
 2942          นาง ยุพดี วรพณิ ชยวงษ์
 2943          นาง ยุรี ณ ระนอง
 2944        นางสาว เยาวนิ ตย์ ผดุงการ
 2945        นางสาว ราณี ห้องหาย
 2946          นาง วนิ ตา ประเสริ ฐผล
 2947          นาง วรรณี ลิ่มศิริวงศ์
 2948          นาง วรลักษณ์ รัตโนภาส
 2949          นาง วันดี อนันตโชค
 2950        นางสาว วิไลลักษณ์ มูลอักษร
 2951          นาง วิไลวรรณ รักสัตย์
 2952                    ั
            นาย วิสุทธิ์ ตันติวิวฒน์
 2953          นาง ศศิธร นาริ นนท์
 2954          นาย ศุภชัย ปิ ตธารากร
 2955          นาย สมพร อุดมศักดิ์
 2956        นางสาว สมร รักคู่
 2957        นางสาว สมาพร ไทรทอง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 2958         นาง สะอาด ชอบธรรม
 2959         นาง สุ จิตพลารักษ์ แสงกล้า
 2960         นาง สุ จินดา อัครจิตตานนท์
 2961       นางสาว สุ ชาดา อู่เจริ ญ
 2962         นาง สุ นทรี มีกุล
 2963       นางสาว สุ นิดา แอสบิลลี่
 2964         นาง สุ นีรัตน์ วิรุฬห์รักษ์สกุล
 2965       นางสาว สุ ปราณี สุ นทราศรี
 2966             ั
          นางสาว สุ พชริ ดา ดีดวงพันธ์
 2967              ั
           นาง สุ พตรา สุ นทราศรี
 2968       นางสาว สุ ภาวดี เจียกุลธร
 2969         นาง สุ ภาวดี บุญครองปรี ชาญ
 2970         นาง สุ มาลี คงวัดใหม่
 2971         นาย สุ รกิจ ราชสุ ข
 2972       นางสาว เสาวณี ย ์ พรหมพิชย  ั
 2973         นาง อรฤทัย สร้อยเสม
 2974         นาง อรวรรณ เนื องนอง
 2975         นาง อรศรี การสมาน
 2976         นาง อรศิริ มานะกล้า
 2977       นางสาว อรัญญา กัลญาน
 2978         นาง อรุ ณีย ์ เหรี ยญทอง
 2979       นางสาว อังคณา แซ่ตน   ั
 2980         นาง อัจฉราวรรณ อาทรธุระสุ ข
 2981       นางสาว อัญชลี ตันตระการย์
 2982       นางสาว อัญญรัตน์ ไตรศิลป์ วิศรุ ต
 2983         นาง อารี ย ์ แสงอรุ ณ
 2984         นาง อุษา นิ คมประศาสน์
 2985         นาย เอกชัย อุปจันทร์
                         ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดระยอง
 2986         นาง กันธิ ชา บุญยะโรจน์
 2987         นาย เกษตร อุ่นกาศ
 2988         นาย เกส วรวิทย์มณี
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 2989       นางสาว โกสุ ม บรรเทาวงษ์
 2990         นาง ไกรวิณี โต๋ ววากุล
 2991         นาง ขวัญเรื อน เนิ นอุไร
 2992       นางสาว จรรยา สกุลนอก
 2993         นาง จันทร์ จิรา แก้วชิงดวง
 2994         นาง จันทร์ ฉาย อินพเนาว์
 2995         นาง จิตรลดา บุญเหมาะ
 2996       นางสาว จิราภรณ์ นวลจันทร์
 2997         นาง จุฬาลักษณ์ นามจันทร์
 2998         นาง เฉลา วัฒนภิรมย์
 2999         นาย ชณิ นทร์ บรรจงอักษร
 3000       นางสาว ชนากานต์ ช่างหล่อ
 3001                   ั
           นาง ชนิ ตสิ รี จิตติสงวร
 3002         นาย ชนุ ดม บุญเจริ ญ
 3003         นาง ชลธิ ชา ธรรมนิ ทา
 3004       นางสาว ชลลดา บุญพรหม
 3005         นาง ชุติมา นิ ธิพงษ์
 3006       นางสาว ชุติมา แพนกุดเรื อ
 3007         นาง ชูเวียง เจริ ญรัตน์
 3008         นาง ณัฐชา อักษรเดช
 3009         นาง ดวงพร สุ ขโข
 3010       นางสาว ดารณี โสธนะ
 3011         นาง ตาบทิพย์ นัทธี ประทุม
 3012       นางสาว ถนอมสิ น ตุลารักษ์
 3013         นาง ทรัพย์สกุล งามสง่า
 3014         นาย ทวี ขวัญดี
 3015       นางสาว ทองกร กรุ ณานนท์
 3016         นาง ทองสุข พราหมเภทย์
 3017         นาง ธนาวรรณ แก้วฉุย
 3018         นาง นงค์เยาว์ วิเชียรเครื อ
 3019         นาง นภัสวรรณ ศรี โยธา
 3020         นาง นลินี สุ วรรณโชติ
 3021         นาง นวลจันทร์ มูลแก้ว
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 3022         นาง นันท์พร รุ่ งรัตน์
 3023         นาง นิ ชาภา บุญเจริ ญ
 3024         นาง นิ ตยา กล้าหาญ
 3025         นาง นิ่มนวล สุ ขเจริ ญ
 3026         นาย นุกูล ศรี อาจ
 3027         นาง บรรยง ชาญพนา
 3028         นาง บังอร ภูธรรมะ
 3029         นาง บุญชู เสี ยงเสนาะ
 3030         นาย บุญสื บ เจริ ญรัตน์
 3031       นางสาว บุญโฮม กองณรงค์
 3032         นาง เบ็ญจา กล่อมแก้ว
 3033       นางสาว ปทุมา ประทุมยศ
 3034         นาง ประทับใจ ไชยบัง
 3035         นาง ประภาภรณ์ รุ ทธ์รวี
 3036         นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ
 3037         นาง ผาณิ ตา ไพทักษ์ศรี
 3038         นาง พจนา กล้าหาญ
 3039       นางสาว พนาวรรณ เพียรชอบ
 3040         นาง พรทิพย์ เวชกามา
 3041         นาง พรพรรณ ศิลมัฐ
 3042         นาง พรพิลาส ธํารงศักดิ์
 3043         นาง พรวดี เลิศรัตนากุล
 3044       นางสาว พัชราวรรณ ก้อนเพชร
 3045         นาง เพ็ญแข วงษ์ไพศาล
 3046         นาย ไพรัตน์ วังบอน
 3047         นาง ไพเราะ วงษ์ไทยผดุง
 3048         นาย ไพสนธ์ ผลทิพย์
 3049         นาง ภัคภร วาณิ ชเศษกุล
 3050         นาง ภัทริ น มหิ เมือง
 3051         นาง ภัสราภา ทะหมุน
 3052       นางสาว ภาวนา ต.วิเชียร
 3053         นาง มาณวิกา ครึ กครื้ น
 3054         นาย มานิ ตย์ คิดละเอียด
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 3055         นาย มุนินทร์ อินทร์ ศิริ
 3056         นาย ยุทธนา สมอาษา
 3057       นางสาว ยุพาวดี แสงสว่าง
 3058       นางสาว ยุพิน สุ วรรณโชติ
 3059         นาย โยธิ น ฉายรัศมี
 3060         นาง รพีพรรณ แก้วพิทกษ์   ั
 3061         นาง ระวีวรรณ สุ ขสงวน
 3062         นาง รังสิ มา ต่ายทอง
 3063       นางสาว รัชดา โคตรแปร
 3064         นาง รัชดาภรณ์ เพชรบูรณ์
 3065         นาง รัชนา เชื้ อบ้านเกาะ
 3066       นางสาว รัตนา เชื้ อชาติ
 3067         นาง รัตนา นิ ยมการ
 3068         นาง รัตนา ภิญโญ
 3069         นาง รันดา เกิดก่อวงษ์
 3070         นาง ราตรี สุ วรรณตันศิริ
 3071         นาย รุ่ งเรื อง ศรี สุนาครัว
 3072       นางสาว รุ จิกร เรื อนปิ น
 3073         นาง ลักขณา อัจฉริ ยวงศ์
 3074         นาง ลําพึง วิไลสิ ทธิ์
 3075       นางสาว วชิราพร นามโน
 3076         นาง วรวรรณ สมานสิ นธุ์
 3077       นางสาว วราภรณ์ เจริ ญหิ รัญ
 3078         นาง วริ นรําไพ ศิริคา  ํ
 3079         นาย วัชริ พงษาเวียง
 3080       นางสาว วัชรี ขําวิจิตร
 3081         นาย วัยวุฒิ ภู่เสน
 3082         นาย วัลลภ เสาวรส
 3083         นาง วาริ นทร์ เนาวสัยศรี
 3084       นางสาว วิภาวดี ป้ อมสันเทียะ
 3085         นาง วิมลพรรณ สุประพันธ์
 3086         นาง วิลาสิ นี อือตระกูล
 3087         นาง วิไล มีศรี
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 3088         นาง ศรัณย์ชนา รจนากูล
 3089         นาย ศราวุธ มนต์สวรรค์
 3090         นาง ศรี นวล พวงภาคีศิริ
 3091         นาง ศศิธร สุ ริยวงศ์
 3092       นางสาว ศศิวิมล เที่ยงสงค์
 3093         นาง ศันสนี ย ์ พูลเวช
 3094       นางสาว ศิริทิพย์ บุราณเดช
 3095       นางสาว ศิริวรรณ เหมะศิวะ
 3096         นาย ศิโรรัตน์ ภู่ระหงษ์
 3097         นาย สมควร ทองเรื อง
 3098         นาง สมคิด ทับทิม
 3099         นาย สมปราชญ์ ป้ อมสู ง
 3100         นาย สมพร สุ ดสุวรรณ์
 3101         นาง สมพิศ แก้วประดับ
 3102         นาง สมวรรณ หน่ อแก้ว
 3103         นาง สมาพร กอเซ็ม
 3104       นางสาว สร้อยกัญญา โพธิ สมภาพวงษ์
 3105         นาง สายชล เพชรพัด
 3106         นาง สาวิตรี รัตนอมรชัย
 3107               ั
           นาย สิ ทธิ นนต์ วาจาสิ ทธิ์
 3108             ั       ั ั
           นาง สุ กญญา ลิ้มพิพฒน์ชย
 3109         นาง สุ ชาดา แก้วประดับ
 3110         นาย สุ เทพ นัทธี ประทุม
 3111                ่
          นางสาว สุ นิสา เยียมวิริยะ
 3112                   ั
           นาง สุ นีรัตน์ อภิวฒนานนท์
 3113         นาง สุ บิน บุญยืน
 3114              ั
          นางสาว สุ พตรา กลิ่นขจร
 3115       นางสาว สุ มาลี ผลาเลิศ
 3116         นาง เสาวณี ย ์ ชาญเชี่ยว
 3117         นาง เสาวนี ย ์ อารี รักษ์
 3118         นาง เสาวลักษณ์ มงคลโชติ
 3119         นาง แสงอรุ ณ ขจรนํ้าทรง
 3120       นางสาว หทัยกาญจน์ หมีกุละ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 3121         นาง หัทยา ชื่ นบาน
 3122              ั
           นาย อดิศกดิ์ ชนะค้า
 3123       นางสาว อภิรดี กรวยทรัพย์
 3124         นาง อรทัย สนขุนทด
 3125         นาง อรพิณ วาจาสิ ทธิ์
 3126         นาง อรสา แซ่เอี๊ยว
 3127         นาง อรุ ณี วังบอน
 3128         นาง อัจฉรา สุ ขเกษตร์
 3129       นางสาว อัญชณา บุญญาพิสถาน
 3130         นาง อัญชลี ศรี อาจ
 3131         นาง อัมพร วงษ์พิทกษ์ั
 3132       นางสาว อาภรณ์ ปกิรณะ
 3133             ั
           นาย อุทย สี หานาม
 3134         นาย อุทิศ นิ ลแสง
 3135         นาง อุมา แสงอรุ ณ
 3136         นาง อุไรวัลย์ ปภูสโร
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดราชบุรี
 3137         นาง กนกกร เกษมสุ ขจรัสแสง
 3138         นาง กฤษณา สุขศรี
 3139       นางสาว กาญจนา คนอยู่
 3140       นางสาว กีรติกานต์ พุทธอร่ าม
 3141         นาง เกษณี สุนทรธาราวงศ์
 3142        นาย ขจรเกียรติ สุ วรรณประเสริ ฐ
 3143         นาง คณาภรณ์ เซี่ ยงฉิ น
 3144         นาง คมเนตร เรื องวิริยะชัย
 3145       นางสาว คําขวัญ ยังกองแก้ว
 3146       นางสาว จงใจ พึ่งฮั้ว
 3147         นาง จรรยา ใจอารี ย ์
 3148         นาง จรัสแสง เกษสุวรรณ์
 3149       นางสาว จริ ยา เจริ ญยศ
 3150         นาง จันทรา บุญมีประเสริ ฐ
 3151         นาย จํารัส สง่าวงษ์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 3152         นาง จิตรตรี เกิดโพ
 3153         นาง จิตรา สายหล้า
 3154         นาง จินตนา ม่วงศรี
 3155         นาง จิรภา ศรี วิพฒน์ ั
 3156         นาง จีรวัฒน์ อาจจินดา
 3157         นาง จุฑามาศ ศรี ช่วยชนม์
 3158       นางสาว ฉวีวรรณ ประคองจิตมัน  ่
 3159         นาย ชัยวัฒน์ กตัญญตาพงษ์
 3160         นาย ชาญชัย ชูราศรี
 3161         นาง ชุติมา สุขแจ่ม
 3162       นางสาว ชุลี พุทธประสิ ทธิ์
 3163         นาย โชคอนันต์ นาคสงวน
 3164         นาง ณัฐวดี จันทกลิ่น
 3165         นาย ณัฐวุฒิ มุ่งเสรี
 3166         นาง ดัชนี ย ์ ใคร่ เครื อ
 3167       นางสาว เตือนจิตต์ ฉิ มเนย
 3168         นาง เตือนใจ อังกูรเกียรติ
 3169         นาง ทองย้อย ทวีชย    ั
 3170       นางสาว ทัศนี ย ์ เจนนพกาญจน์
 3171         นาง ธนกาญจน์ นิ ลศรี
 3172         นาง นงลักษณ์ ชิ้นปิ่ นเกลียว
 3173       นางสาว นงลักษณ์ ยกกลิ่น
 3174         นาง นลินี ล้วนลักษณ์
 3175       นางสาว นัยนา พัฒนวโรดม
 3176         นาง นิ ตยา บุญเชิดชู
 3177         นาง นิ ตยาภรณ์ พรหมขาว
 3178         นาง นิ ภา จันทร์ ฉาย
 3179         นาง นุญาติ ศรี ดวง ้
 3180       นางสาว บุญนาค วนพานิ ช
 3181         นาง บุษบา แตงโต
 3182       นางสาว ปณิ ชา ชาติคมขํา
 3183       นางสาว ปนัดดา โรจนกนันท์
 3184         นาง ปพิชญา จันทร์บาง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 3185         นาง ประทุม ศรี โยธา
 3186         นาย ประธาน เอี่ยมสอาด
 3187         นาง ประภาพิม จันทร์เขียว
 3188         นาย ประลอง เทียนวงษ์
 3189       นางสาว ประวิง ทําทาน
 3190         นาง ปราณี จันทร์ เกิน
 3191       นางสาว ปริ ชาติ บุมี
 3192         นาง ปาลีรัฐ มานะเลิศ
 3193         นาง ปิ ยะนาถ สุ ขประเสริ ฐ
 3194         นาย พงษ์เทพ เอี่ยมสําราญ
 3195         นาง พจนี มุสิกะศิริ
 3196       นางสาว พนิ ดา แดงสา
 3197         นาง พเยาว์ สิ ทธิ ประสงค์
 3198       นางสาว พรวรรณ ศรี ณรงค์
 3199       นางสาว พรศิริ พงษ์ฉาย
 3200         นาง พัชรี ชมหอม
 3201       นางสาว พัชรี มหาแก้ว
 3202         นาง พัชรี หาญวานิ ช
 3203         นาย พัฒนภูมิ ต่วนเครื อ
 3204         นาย พิเชฎ เจริ ญสุข
 3205         นาง พิมพา สนิ ทนาน
 3206         นาง เพ็ญแข ตํานานทอง
 3207       นางสาว เพ็ญพนอ พ่วงแพ
 3208         นาง เพรี ยงพิศ ไพศาลนันทน์
 3209              ั
           นาย ฟูศกดิ์ เทพอวยพร
 3210         นาง ภิรัชดา ถาวงราม
 3211         นาง มรกต วรปั สสุ
 3212         นาง มัลลิกา สุมณฑา
 3213         นาง ยุพา เลิศวิริยะพงศ์
 3214                 ่ ํ
           นาย รัชภูมิ อยูกาเหนิ ด
 3215         นาง รุ่ งเรื อง นาคทรงแก้ว
 3216         นาย เรวัฒน์ มุสิกเจียรนันท์
 3217         นาง ลักษณา สายเย็น
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 3218         นาง ลาวัลย์ เจริ ญผล
 3219       นางสาว วนิ ดา ถังทอง
 3220         นาง วรรณา โพธิ์เถื่อน
 3221         นาย วัชระ ฟักอ่อน
 3222         นาง วันทนา ยิมอาจ ้
 3223       นางสาว วัลยา อํ่าหนองโพธิ์
 3224         นาง วาสนา ทองคง
 3225         นาง วาสนา วรศักดิ์
 3226       นางสาว วิรัลพัชร วงษ์อยรา ั
 3227         นาง วิไล จิตต์อาไพ ํ
 3228         นาย ศราวุธ ตโมนุ ทกร
 3229       นางสาว ศลิษา ทิชากรตระการ
 3230         นาง ศิรดา เอียดแก้ว
 3231         นาง ศิริรัตน์ ชื่ นกลิ่นธู ป
 3232       นางสาว สมใจ ช่างประดับ
 3233         นาย สมชัย ธิ ติพงศา
 3234         นาง สมบูรณ์ สุ วรรณพฤกษ์
 3235         นาย สมาน วัฒนชัยวรรณ์
 3236         นาย สรรพสิ ทธิ์ เจริ ญศักดิ์
 3237         นาง สอิ้ง ชอบธรรม
 3238         นาย สาธิ ต เณรตาก้อง
 3239       นางสาว สายชล มีอยู่
 3240         นาง สี ดา พุทธา
 3241         นาย สุ ขโข เผยเผ่าเย็น
 3242         นาง สุ ชาดา ชุณหมุกดา
 3243       นางสาว สุ ชิน เหมือนแท้
 3244         นาง สุ ดารัตน์ โชติศิริคุณวัฒน์
 3245         นาง สุ นทรี ยา วังแก้ว
 3246             ั
           นาง สุ นนทา ไกรสิ งห์เดชา
 3247       นางสาว สุ ภาพร บัวทอง
 3248       นางสาว สุ ภาพร อภิรักษ์สืบสกุล
 3249         นาง สุ มาลี เทพอวยพร
 3250         นาย สุ รวิชญ์ วิชญากร
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 3251         นาง สุ รางค์ จันชนะ
 3252         นาง สุ วดี เขียวไพฑูรย์
 3253         นาง สุ วรรณี คงพราหมณ์
 3254         นาง โสภา สุ ภาเนติรัตน์
 3255         นาง โสภี ป้ านสกุล
 3256         นาง หรรษา กิตติลิขิตศักดิ์
 3257         นาง อธิ วลี กําเหนิ ด
 3258         นาง อภิรดี กลกิจ
 3259         นาย อภิวาท กลกิจ
 3260         นาง อรวรรณ ธิ ติพงศา
 3261         นาง อรสา ศัสตราพฤกษ์
 3262         นาง อริ สรา อ่อนแช่ม
 3263         นาง อวยพร บัวหลวง
 3264       นางสาว อัจฉรา รักชาติ
 3265         นาย อาทิตย์ จิตต์สกุล
 3266         นาง อารี เอกรักษ์ทวีคูณ
 3267       นางสาว อารี ย ์ รัตนากร
 3268             ั
           นาง อุทยวรรณ ณ นคร
 3269       นางสาว อุไร เรื อนงาม
 3270       นางสาว อุษณี อออุ่นดี
 3271         นาง เอื้อพันธ์ พลจันทร์
                       จังหวัดลพบุรี
 3272       นางสาว กนกทิพย์ รู โปบล
 3273         นาง กนกรัตน์ กาศักดิ์
 3274       นางสาว กนกวรรณ ชิดชอบ
 3275         นาง กมลวรรณ จันทร์แปลง
 3276         นาย กฤษชัย วงษ์สงข์ ั
 3277         นาง กองแก้ว ดวงจอมดี
 3278         นาย กัลป์ เครื อหอม
 3279         นาง กาญจนา คงมี
 3280       นางสาว กาญจนา พันธ์ประเสริ ฐ
 3281                  ั
           นาย กิตติกร มีชูศกดิ์
 3282         นาง กุลกิต บุญเรื อง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 3283         นาง กุลชลีย ์ ศรี แสงอ่อน
 3284         นาง กุสุมา อิสระ
 3285         นาง เกตุชฎา สร้อยน้อย
 3286         นาย ขจร ทองไทย
 3287         นาง ขนิ ษฐา ลิ้มสมบูรณ์
 3288         นาง คนึ งนิ จ ยิงอํานวยรัตน์
                    ่
 3289         นาง คมคาย บุญนํามา
 3290       นางสาว จตุพร เถาว์หิรัญ
 3291         นาง จรรยารักษ์ ต่อสุ วรรณ
 3292       นางสาว จริ ญา สาราทิศ
 3293         นาง จริ ยา ทังทอง
                  ่
 3294         นาง จันทนา อื้อจรรยา
 3295         นาง จันทพิมพ์ ทองเสริ ม
 3296         นาง จิตติมณฑ์ แช่มสกุล
 3297         นาง จิตติมา กิตติสุวรางกูล
 3298         นาง จิตรา ประทุมมาลย์
 3299       นางสาว จินตนา จีนทวงษ์
 3300       นางสาว จินตนา มันใจ  ่
 3301       นางสาว จินตนา ยิมแย้ม
                   ้
 3302         นาง จิมาภรณ์ งามพันธุ์ดิศร
 3303         นาง จุฑามาศ จิรกาวสาน
 3304         นาง เฉลย ศรี ศกดิ์  ั
 3305         นาง ชนิ ตา จันทร์ อยู่
 3306         นาง ชลสี ต์ จันทาสี
 3307         นาย ชาญ ไทยรัตน์
 3308         นาย ชาญยุทธ ประสมทอง
 3309         นาง ชื่ นจิตต์ ศักดิ์ไพบูลย์
 3310         นาง ชุติมา แก้วศรี งาม
 3311       นางสาว ชุติมา นาเจริ ญ
 3312         นาย เชาว์ มีคุณ
 3313       นางสาว ณภัธ เทพมะกุล
 3314         นาง ณรรฐวรรณ ภูสุวรรณ
 3315         นาง ดรุ ณวรรณ พวงสุ วรรณ์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 3316         นางสาว ดวงนภา สุ ขคุม  ้
 3317         นางสาว ดุริยา ชูเชาวน์
 3318           นาง ถนอมขวัญ รักเมือง
 3319           นาย ถาวร แก้วนํ้าเชื้ อ
 3320           นาง ทวี ใบแก้ว
 3321         นางสาว ทัศนี ย ์ พลโก
 3322         นางสาว ทิพวรรณ ชมภูพนธุ์  ั
 3323           นาง ทิพวรรณ บุญแลบ
 3324           นาย ธงชัย คนมัน ่
 3325           นาง ธนปพร จรู ญรัชฎ์
 3326           นาย ธนาวุธ แก้วภาพ
 3327           นาย ธัชชัย วรรณบุษปวิช
 3328           นาง ธัญญมาศ พ่วงโพธิ์
 3329         นางสาว ธาริ ณี คานสกุล
 3330           นาง นงพรรณ วิหารพรหม
 3331           นาย นนท์ทกาณต์ ระวีวงษ์
 3332           นาง นพวรรณ ปาลวัฒน์
 3333           นาง นพวรรณ ศิริวุฒิ
 3334         นางสาว นรมน จันทร์ ชุ่ม
 3335           นาง นราทิพย์ แสงนาค
 3336           นาง นฤมล สังขพันธ์
 3337           นาง นวลจันทร์ นาแสวง
 3338           นาง นิ ภา ยิงสม
                    ่
 3339           นาง นิ รมล อารี ราษฎร์
 3340           นาง บุญส่ ง คําภีร์
 3341           นาง ประดับศรี กฐินเทศ
 3342           นาย ประดิษฐ์ คุณโทถม
 3343           นาย ประดิษฐ์ โพธิ์ทอง
 3344           นาง ประทวน หรุ่ มรื่ น
 3345           นาง ประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
 3346           นาง ประภาพรรณ เถาธรรมพิทกษ์ั
 3347      ว่าที่ ร้อยตรี ประภาส พจน์ไพเราะ
 3348           นาย ประมวล เพิมพูล ่
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 3349         นาย ประวิทย์ บุญเพชร
 3350         นาง ประสาทพร จิรัฏฐิติกาล
 3351         นาย ประสิ ทธิ์ หรุ่ มรื่ น
 3352         นาง ปรางทอง อู่สาราญํ
 3353         นาง ปราณี ต ประสมทอง
 3354         นาย ปราศรัย อิสระ
 3355       นางสาว ปรี ยาลักษณ์ คงปุย
 3356       นางสาว ปรี ยาวัลย์ ศรี แตงอ่อน
 3357         นาง ปั ญลักษณ์ วงษ์สนอง
 3358         นาง ปิ ยวรรณ์ นัทธี
 3359         นาง ปิ ยะพร อิ่มกระจ่าง
 3360       นางสาว ปิ ยะรัตน์ จงธรรม์
 3361         นาง โปร่ งจิต คําดี
 3362         นาง ผ่องศรี พวงภู่
 3363         นาง ผุสดี เทศวิรัช
 3364         นาย เผด็จ ทองหาญ
 3365       นางสาว พนมรุ ้ง สื บแต่จุย ้
 3366       นางสาว พนารัตน์ เบ้าแก้ว
 3367       นางสาว พรทิพย์ ขวัญมา
 3368         นาง พรทิพย์ บัวพา
 3369       นางสาว พรพรรณ ขันศิริ
 3370       นางสาว พรรณรายน์ บุญชู
 3371         นาง พรรณี คงสัมฤทธิ์
 3372         นาง พรรณี เลิศเกษม
 3373         นาง พรรณี สุ ทธิ รักษ์เสนี ย ์
 3374         นาง พรสวรรค์ ประคองพวก
 3375         นาง พวงทอง พงศ์ภราดร
 3376         นาย พหล บุญนํามา
 3377         นาง พัชรี วรรณ หาญสื บศิลป์ สุข
 3378                 ่
          นางสาว พัณณิ ตา พุมชุ่ม
 3379         นาย พิเชษฐ์ กลินณศักดิ์
 3380               ั
           นาง พิมพ์พนธุ์ เนี ยมใบ
 3381         นาง ไพรวัลย์ ประภาศิลป์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 3382       นางสาว ไพลิน มากล้น
 3383         นาง ไพศรี สงครามศรี
 3384         นาง ภชินี ปั้นอยู่
 3385         นาง ภัทนี ยา ประภาสโนบล
 3386         นาง ภัทรพรรณ พงษ์พาณิ ชย์
 3387         นาย ภาสกร ปิ่ นชัชวาลย์
 3388         นาง มณฑนา โพธิ์กุล
 3389                 ํ
           นาง มนทิรา ชูอานาจ
 3390         นาง มริ วรรณ อุดมชาติ
 3391               ั
           นาง มะลิวลย์ จันทร์ เทศ
 3392         นาย มาโนช ร่ มลําดวน
 3393         นาง มาลัย แสงอิ่ม
 3394         นาง มาลี จันที
 3395             ั
           นาย มีชย ชัยโพธิ์ ศรี
 3396         นาย เมธี เถาโท
 3397         นาย เมธี ศรี คร้าม
 3398         นาย แมน แสงอิ่ม
 3399         นาง เยาวลักษณ์ สังข์ทองรัมย์
 3400         นาง โยษิตา ไชยคํา
 3401       นางสาว รัชนี คําทอง
 3402         นาง รัชนี ประชากุล
 3403         นาง รัติยา ศรี สวัสดิ์
 3404         นาง รําพึง กิจสวน
 3405         นาง รุ่ งนภา หมู่หวนา
                     ั
 3406         นาง รุ จิรวรรณ อารยะชัยกุล
 3407         นาง เรวดี มัธยม
 3408         นาง เรวดี แสงเรื อง
 3409         นาย ฤทธา เจริ ญวารี
 3410       นางสาว ละมุล กลางประชา
 3411         นาง โลมใจ เหลืองประเสริ ฐ
 3412         นาย วชิระ กิจสวน
 3413         นาง วนิ ตย์ มณี รัตน์
 3414         นาง วรนุ ช แคนทอง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 3415         นาง วัชราภรณ์ แสงปานแก้ว
 3416         นาง วัชรี ขันเชื้อ
 3417       นางสาว วันวิสาข์ ขันทอง
 3418         นาง วาสนา เครื อหอม
 3419         นาง วาสนา นาคคล้าม
 3420         นาง วาสนา นาคา
 3421       นางสาว วาสิ ตา เกิดผล
 3422       นางสาว วิจิตรา มันใจ
                  ่
 3423         นาง วิชชุดา อ่วมมัน ่
 3424         นาง วิไลลักษณ์ ไวยโชติกา
 3425         นาง วีณา วงษาสุ ข
 3426         นาย วีรฉัตร กิจจานุวฒน์  ั
 3427         นาย ศรี ประสิ ทธิ์ ทิพโม
 3428         นาง ศศิพร วงษ์สง่า
 3429         นาง ศาตพร พรมสําลี
 3430       นางสาว ศิรินารถ คําสด
 3431       นางสาว ศิริพร กองแก้ว
 3432         นาย ศิลป์ ชัย ประภาศิลป์
 3433         นาง ศุภวรรณ ภักตร์เขียว
 3434         นาย สกล กาศักดิ์
 3435         นาง สกาวรัตน์ แท่นมณี
 3436         นาง สดศรี พันธุ์วิชย ั
 3437       นางสาว สถาพร สี หามาตร์
 3438         นาย สนัน โมธิ นา
                ่
 3439         นาย สมจิตร เนี ยมประเสริ ฐ
 3440         นาง สมใจ รัตนถิรวรรณ
 3441         นาย สมชาย เนี ยมพงษ์
 3442         นาง สมนึ ก คาดสนิ ท
 3443         นาง สมบุญ สุ วรรณเลิศ
 3444         นาง สมพร มนัสตรง
 3445         นาง สมพร อ่วมเนี ยม
 3446       นางสาว สมลักษณ์ โตยิง   ่
 3447         นาย สมศักดิ์ ทองบู่
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 3448         นาย สมศักดิ์ บุญทิม
 3449         นาง สมศิริ นิ ลนาก
 3450                   ั
           นาง สมส่วน นิ สยจริ ยคุณ
 3451         นาย สมหมาย สะพานแก้ว
 3452         นาง สมหมาย สุรโชติ
 3453         นาย สมัคร ซับซํ้า
 3454         นาง สลิตตา บํารุ งวุฒิ
 3455         นาย สัณฑคม กระจ่างมล
 3456         นาง สายวสันต์ โฉมไสว
 3457         นาง สายหยุด จิตสมบูรณ์
 3458         นาง สาวิณี ทองบริ บูรณ์
 3459       นางสาว สาวิตรี แซ่คู
 3460       นางสาว สํารวม สุขสโมสร
 3461       นางสาว สิ ริธร วงศ์ว่องไว
 3462         นาง สิ ริวรรณ ศรี ชมภู
 3463             ั
           นาง สุ กญญา มีชย  ั
 3464              ั
          นางสาว สุ กญญา ศิริพล
 3465         นาง สุ ขภาวดี อัมพรรัตน์
 3466         นาง สุ จิตรา นิ ชเปี่ ยม
 3467         นาง สุ จิตรา โพธิ จิตติ
 3468       นางสาว สุ ชาดา อัมพรรัตน์
 3469         นาง สุ ดาพร เอี่ยมสําอาง
 3470                 ั
           นาง สุ ทธิ นนท์ ศรี แตงอ่อน
 3471               ั
           นาง สุ ทกษิณา สอนดี
 3472         นาง สุ ภา วงศ์วิทิต
 3473         นาง สุ ภาพร สันติวงศ์สถิตย์
 3474         นาง สุ ภาพร เอี่ยมประเสริ ฐ
 3475       นางสาว สุ ภาภรณ์ เขียวรอด
 3476         นาง สุ มาลี วันทอง
 3477         นาย สุ รพงศ์ สายวาริ น
 3478       นางสาว สุ ริยา ต่ายจันทร์
 3479                ์
           นาง สุ รียพร ชื่ นอารมย์
 3480         นาง สุ วณี ม่วงแพรศรี
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 3481             ั
           นาย สุ วฒน์ คัมภีร์
 3482         นาง สุ วิมล จุฑะสุวรรณ์
 3483         นาง เสาวนี ย ์ เจริ ญวารี
 3484         นาย อดุลย์ บุญโนนแต้
 3485         นาง อนงค์ กาญจนภูมิ
 3486         นาง อนุ ตา ธนวัฒนายิงยง ่
 3487         นาง อนุ รักษ์ บุญโห้
 3488         นาง อนุ รักษ์ สุ มะนา
 3489         นาง อรทัย ปิ ยะสุ วรรณ์
 3490         นาย อรรณพ ตรงดี
 3491         นาง อรวรรณ ทิพย์โพธิ เมือง
 3492         นาง อรุ ณรัตน์ รอดเรื อง
 3493         นาง อรุ ณี มณี ผ่อง
 3494         นาง อวยพร กิจจานุวฒน์ ั
 3495         นาง อังคนา สี เหนี่ยง
 3496         นาง อัญชิสา ศรี สุระ
 3497         นาง อัฑฒกุล อิทธิ วิบูลย์
 3498         นาง อาภรณ์ แก้วไทย
 3499         นาง อารี ทองบริ บูรณ์
 3500         นาง อารี ย ์ ทองไทย
 3501         นาง อํานาจ ดีแจ้ง
 3502       นางสาว อุดมลักษณ์ สี ม่วง
 3503              ั
           นาย อุทย ทิพย์โพธิ เมือง
 3504         นาง อุไร คงกล่อม
 3505         นาง อุษา สะพานแก้ว
 3506         นาง อุษารัตน์ พงศ์พิริยะเกียรติ
 3507         นาย เอกอนันต์ กุลหอม
 3508         นาย เอนก จันทระ
 3509         นาง เอมอร วงศ์สุทธิ รัตน์
 3510         นาง เอื้อมพร เปลี่ยนขํา
 3511         นาย โอภาส ประภาสโนบล
                         ชื่ อ - สกุล
                        จังหวัดลาปาง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                      ชื่ อ - สกุล
 3512       นางสาว กัลยา นันต๊ะคํามี
 3513         นาง กาญจนา พรมดี
 3514         นาย กิตติ เจนประภาพงศ์
 3515         นาง คําเมย มุ่งเงินทอง
 3516         นาง จิราภรณ์ โฉมเติม
 3517       นางสาว จีราวรรณ นิ้วแก้ว
 3518         นาง ฐิ ตารี ย ์ ตันสุรัตน์
 3519              ั
          นางสาว ฑิพทชา ฉัตรคํา
 3520         นาง ดวงใจ หาญพงษ์พนธ์    ั
 3521         นาย ธนอนันต์ เงินมา
 3522       นางสาว บุญเตี่ยม จันทร์ทิพย์
 3523         นาง พวงเพ็ชร์ เครื อพึ่ง
 3524         นาง ภัทราภรณ์ ดวงสุ ดา
 3525         นาง มยุรี อนุ จารี
 3526         นาย ยงยุทธ กิ่งกํ้า
 3527         นาง ยุพิน ธรรมสนธิ
 3528       นางสาว รัชนี ชมชื่ น
 3529         นาง ลลิตา จุรีรัตนากร
 3530         นาง ศิริพร ธรรมสถิตวงศ์
 3531         นาง ศิริวรรณ ผอนวล
 3532         นาย สถาพร ณ ลําพูน
 3533         นาง สายทอง ศิริแสน
 3534       นางสาว สุ นิดา เรื องสุริยะพงศ์
 3535         นาง สุ เพียร หมื่นจินะ
 3536             ั
          นางสาว สุ ลกขณา แสงสอาด
 3537         นาง อรุ ณศรี เด่นแก้ว
 3538         นาง อําพรรณ วงศ์ภกดี  ั
 3539         นาย อุดม บุญศรี ตน  ั
 3540         นาง อุษา สระสมศรี
                           ชื่ อ - สกุล
                         จังหวัดลาพูน
 3541         นาง กมลฉัตร โสภาศรี
 3542       นางสาว กมลชนก สะคําบัน
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 3543         นาง กรรณิ การ์ มาบุญมี
 3544       นางสาว กฤษณา จงรักษ์
 3545         นาง กฤษณา ปั ญญาสุ ข
 3546       นางสาว กฤษดา คํามงคล
 3547         นาง กัลณี สุปัญญา
 3548         นาง กัลยา สุ นิลหงษ์
 3549         นาง กิ่งกาญจน์ อังกสิ ทธิ์
 3550         นาย เกษมสุ ข ศรี พฤกษ์
 3551               ั
           นาย เกียรติศกดิ์ จินะกาศ
 3552         นาง แก้วตา สิ งห์ลอ
 3553         นาย ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์
 3554         นาย คเณศ เทพสุ วรรณ
 3555         นาง คนึ งนิ จ มุขแก้ว
 3556         นาย ควง อินทะพันธุ์
 3557         นาง จันทร์ ทิม คําผา
 3558         นาง จําลอง ยาสมุทร
 3559                  ั
          นางสาว จีราพร พิชยพรหม
 3560         นาง จีราภรณ์ จันทะปะทัด
 3561         นาง จุฑามาศ แสนพรหม
 3562         นาย เจริ ญ สุ ภาวงศ์
 3563         นาง โชษิตา สุ กนทา ั
 3564         นาย ณรงค์ฤทธิ์ ปรี ชานุกูล
 3565         นาง ณัชกานต์ สิ ทธิ โชคสกุลชัย
 3566         นาย ณัฏฐชัย ไชยจินดา
 3567         นาง ถนอมศรี ขวกเขียว
 3568         นาย ทินกร สุริวรรณ
 3569         นาง ทิพย์วรรณ ความสุข
 3570                     ั
           นาง ทิพย์สุนีย ์ อินทวิวฒน์
 3571         นาง ธนภรณ์ วังษา
 3572         นาง นงนาถ ยิมแย้ม
                   ้
 3573         นาง นงนุช วิชาเจริ ญ
 3574       นางสาว นพรัตน์ ไชยศรี
 3575         นาง นิ ตยา นันตา
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 3576         นาง นิ ลุบล สิ นธุ ปัน
 3577         นาง บุญทวี วงศ์วาร
 3578         นาง บุษบา ภูดอนตอง
 3579         นาง บุหงา สว่างพนาพันธุ์
 3580         นาง ประภัสสร วงศ์ฝ้ ัน
 3581         นาย ประสาน วงศ์ฝ้ ัน
 3582         นาง พรธิ ดา เขียววาท
 3583       นางสาว พวงเพ็ชร จินะวงศ์
 3584         นาง พัชราภรณ์ พานดา
 3585         นาง พัชริ นทร์ พลอยทับทิม
 3586         นาง พิศมัย พันธวัง
 3587                ั
           นาง มลิวลย์ เกตุวลห์ั
 3588         นาย โยธิ น อินทวิวฒน์ ั
 3589         นาย รณพจน์ ละม่อม
 3590         นาง ระพีพรรณ จักรทอง
 3591         นาง ไลวัล อินทะพันธุ์
 3592         นาง วรรณพร ปวนรัตน์
 3593         นาย วัชระพงษ์ กันตี
 3594         นาย วิเชียร ยาสมุทร
 3595                 ั
           นาย วิทยา สุ วณณารุ น
 3596         นาง วิภา บุญส่ ง
 3597         นาง วิภาพร จงรักษ์
 3598         นาง วีรนุ ช สมยอม
 3599         นาง เวทยาภรณ์ ปรี ชานุ กูล
 3600       นางสาว ศรี พร ต๊ะแดง
 3601              ั
           นาง ศรี ลย บริ สุทธิ์
 3602               ั
           นาง ศรี ลย บริ สุทธิ์
 3603         นาง ศรี วิไล สิ งห์กี
 3604         นาย สมภพ แสนพรหม
 3605       นางสาว สมหมาย ฟูเฟื่ อง
 3606         นาง สรอนงค์ ดีพลับ
 3607       นางสาว สายทอง ใจทา
 3608         นาง สิ ริพร เทียนสว่าง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 3609         นาง สุ ชาดา วรชาติ
 3610         นาง สุ นทรี ภิญโญจิต
 3611         นาง แสงหล้า ฟองเงิน
 3612         นาง โสภา จันทร์ สวัสดิ์
 3613         นาย อภิเชษฐ ศิริรัตน์
 3614         นาย อภิสิทธิ์ วงศ์วาร
 3615       นางสาว อรพรรณ อภิวงค์
 3616       นางสาว อรพินธ์ จงรักษ์
 3617       นางสาว อัญชลี ปกปิ งเมือง
 3618         นาง อัมพร ชัยฉกรรจ์
 3619         นาง อารี ย ์ จินะกาศ
 3620         นาง อารุ ณี เชาวนพูนผล
 3621         นาง อําพร ภักดีภิบาล
 3622         นาง อําพรรณ สี วิจี๋
 3623         นาง อําไพ ดวงศรี ใส
 3624         นาง เอื้องไพร คําเดชศักดิ์
                        ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดเลย
 3625       นางสาว กิจตกร แก้วดวงดี
 3626         นาง กุลภัทรา เพ็ชรสง่า
 3627         นาย ไกรสิ ทธิ์ ภูธรศรี
 3628       นางสาว ฉันทนา สุ นทราวิรัตน์
 3629         นาย ชาญฤทธิ์ ระนาด
 3630               ั
           นาย ธนู ชย บุตรเต
 3631         นาง นวลราตรี บรรยงบุญฤทธิ์
 3632       นางสาว นัทจิรา วรรณทองสุ ข
 3633                     ั
           นาง นิ ภาพร พรหมศรี จนทร์
 3634         นาง นิ ศากร ภูศรี ฐาน
 3635              ั
           นาง ปริ ฉตร ศรี ทอง
 3636       นางสาว เพ็ญนภา โคตรโสภา
 3637       นางสาว ยุพารัตน์ คุณมี
 3638         นาย วรพจน์ โสระสิ งห์
 3639         นาง วิมลมาศ รุ่ งเรื อง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 3640                 ั
           นาย ศรายุทธ ดีจนทร์
 3641         นาย ศักดิ์ชาย คูณเมือง
 3642         นาง ศิริพงษ์ มาวัน
 3643       นางสาว ศิริวรรณ ศรี ไชยะ
 3644         นาย สมพงษ์ บุตรศรี
 3645         นาย สรพงศ์ งามวงศ์สถิต
 3646                    ั
           นาง สุ กานดา แก้วมณี วฒน์
 3647         นาง สุ นทรี โปรณะ
                        ชื่ อ - สกุล
                     จังหวัดศรีสะเกษ
 3648         นาง กรรณิ กา พุทธพรหม
 3649       นางสาว คนึ งนิ จ ไชยโคตร
 3650         นาง จรรยา พันธ์วรการ
 3651         นาง จวบจิตร รุ่ งโรจน์
 3652       นางสาว จันทิมา ศรี มูล
 3653       นางสาว จุฑามาศ หอมหวล
 3654         นาย ฉัตรชัย บุญเอก
 3655         นาย ชัยชนะ ผลาพงศ์
 3656         นาง ชุติภา จิตสําราญ
 3657         นาย เชิดทวี รัตนวงศ์
 3658       นางสาว ณัฏฐนันทน์ สี หะวงษ์
 3659       นางสาว ดลหทัย เกษชุมพล
 3660         นาย ทวีพงษ์ ลาลุน
 3661       นางสาว ทิพภาภรณ์ สมจันทร์
 3662         นาย ธนะชัย ใยขันธ์
 3663         นาย ธวัชชัย สมศิริ
 3664         นาง นิ่มนวล ภาโนชิต
 3665       นางสาว ประกอบ อโนราช
 3666         นาง ประกายแก้ว ชุปวา
 3667         นาง ประทุม บุญสมยา
 3668       นางสาว พรพนา พันธสี มา
 3669         นาง พรรณี โคตรพันธ์
 3670         นาง พัชราภรณ์ เสนบุญ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 3671         นาง พัทธวรรณ ดาวเรื อง
 3672       นางสาว พิกุล นามมุงคุล
 3673         นาง พิสมัย หลอมทอง
 3674       นางสาว เพียงฤทัย พานทอง
 3675         นาย มงคล จําเริ ญ
 3676                 ั
          นางสาว มะลิวลย์ สวนหมาก
 3677                   ั
           นาง ยุคลธร มะณี ศกดิ์
 3678         นาย รัชตะวงศ์ คนมัน  ่
 3679       นางสาว ราตรี แสงงาม
 3680         นาย ลิขิต บุญชู
 3681       นางสาว วัชนา นรสาร
 3682         นาง วิจิตรา จันทร์ศรี
 3683             ั
           นาย วิชย ทัดเทียม
 3684         นาง วิภารัตน์ ภักดี
 3685       นางสาว วิภารัตน์ รักอรุ ณ
 3686       นางสาว ศรี นวน สงโสด
 3687       นางสาว ศรี สุดา พันธสี มา
 3688         นาง ศิวาภรณ์ ศรี ชมพล
 3689         นาย สถิต สมพร
 3690         นาง สมพิศ บุญชู
 3691         นาง สิ ริวรรณ ธี รวุฒิอุดม
 3692              ั
           นาง สุ กญญา แซ่จึง
 3693         นาง สุ ดาวรรณ คนมัน   ่
 3694         นาย สุ พล ภักดี
 3695               ั
          นางสาว สุ พตรา จึงตระกูล
 3696         นาย สุ ภาพ ทองมี
 3697       นางสาว สุ ภาพร ฉวีรักษ์
 3698         นาง สุ วภัทร ละโป้
 3699       นางสาว สุ วรรณดี พื้นผา
 3700         นาง สุ วรรณา กิ่งสกุล
 3701         นาย เสถียร สี สรรค์
 3702         นาง แสงเพชร คงเกียรติจิรา
 3703                ั
           นาย อภิวฒน์ พันธทัน
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 3704       นางสาว อรุ ณวรรณ ยืนยาว
 3705         นาง อังคณา ต่อคุณ
 3706       นางสาว อาทิตยา แสงสุวรรณ
 3707         นาย อํานาจ บัตรวิเศษ
 3708         นาง เอมฤดี ทองพันชัง ่
                       ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดสกลนคร
 3709       นางสาว กรรณิ กา พลบุตร
 3710         นาง กฤษณา คํากรฤาชา
 3711         นาง กฤษณา อภัยจิตต์
 3712         นาง ขนิ ษฐา ศรี มงคล
 3713         นาย เจนเชิง สารจิต
 3714         นาย ชยพล พุทธปา
 3715         นาย ชัยยา โคตรวิชา
 3716         นาย ชาตรี คํากรฤาชา
 3717         นาย ไชยง บุญแสน
 3718       นางสาว ณัฐวิณีย ์ สารทอง
 3719         นาง ดวงใจ สพานกลาง
 3720         นาง ดุษณี ธรรมรักษ์วานิ ชย์
 3721                  ั
           นาง เทพนิ มิต ศิริขนธ์
 3722         นาง นงนุช เพ็งธรรม
 3723         นาย นฤชิต ไชยพิมพ์
 3724         นาง นันทนา ลีลาชัย
 3725         นาง นิ ตยา คณะเมือง
 3726         นาง นิ ตยา ศรี สรวล
 3727       นางสาว นิ ภา วรฉันท์
 3728         นาย ประครอง เปลี่ยนเอก
 3729         นาง ประทิน โพนตุแสง
 3730         นาง ประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร
 3731         นาง ปาริ ชาติ อําพล
 3732         นาย เปลี่ยน วงศ์กาฬสิ นธุ์
 3733         นาง พจวรรณ คูณทวีลาภผล
 3734         นาง พยุงศรี ทับทิม
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 3735          นาง พันทิพย์ ภูติยา
 3736          นาง เพ็ญศรี โสตถิสวัสดิ์
 3737       นางสาว เพ็ญศรี เอี้ยงลักขะ
 3738          นาง มาลินี ธรรมวงศา
 3739          นาง ระเบียบ จามน้อยพรหม
 3740          นาย รังสรรค์ สิ งห์สุพรรณ
 3741          นาง รัชนี วรรณ แก้วคําแจ้ง
 3742          นาง รัตนาภรณ์ แน่นอุดร
 3743                   ั
            นาง รัติกร สุ ทธิ ชยตระกูล
 3744          นาย ฤทัย สหะจิตตา
 3745          นาง วรรณรัตน์ พงษ์มณี ศิลป์
 3746       นางสาว วันเพ็ญ วงศ์กาฬสิ นธุ์
 3747          นาง วารุ ณี ศิริมาศ
 3748       นางสาว วิชชุตา ดาคํา
 3749          นาย วิเศษ ธรรมรักษ์วานิ ชย์
 3750               ั
          นางสาว ศศิภสสร เกิดกลาง
 3751          นาย ศิวาวุธ สระแก้ว
 3752          นาย สมเกียรติ กัญญาเงิน
 3753       นางสาว สมปรารถนา วันนา
 3754          นาย สมศักดิ์ อุ่นบุญเรื อง
 3755        สิ บเอก สว่าง มาตราช
 3756          นาย สังคม พรมลังกา
 3757          นาย สําราญ ทองเนื้อห้า
 3758          นาย สุ ทธิ พงษ์ วุฒิสุพงษ์
 3759              ั
            นาง สุ นนทา โรหิ ตรัตนะ
 3760          นาง สุ ภาพร คําคลี่
 3761       นางสาว สุ ภาภรณ์ กองโพธิ์ ชย  ั
 3762       นางสาว สุ ภาภรณ์ ราชกรม
 3763          นาง สุ วพร พาวินิจ
 3764          นาง เสาวคนธ์ บุญแสน
 3765          นาง อรุ ณศรี แสงไชย
 3766          นาง อารี รัตน์ หอมจันทร์
                         ชื่ อ - สกุล
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดสงขลา
 3767         นาง กนกทิพย์ อนันตพรรค
 3768         นาง กนกวรรณ เขมะศิริ
 3769         นาย กมล แซ่แต้
 3770         นาง กมลวรรณ ผ่องผาสุ ข
 3771         นาง กรรนิ กร สหะวิริยะ
 3772         นาง กรองกาญจน์ แก้วสุวรรณ
 3773         นาง กฤตวัล ชูเกตุ
 3774         นาย ก้อเรน บินโส๊ะ
 3775         นาง กัญญา สุ วลักษณ์
 3776         นาง กัลยา ขวัญเพ็ชร
 3777         นาง กัลยา สุ วรรณเคหะ
 3778       นางสาว กาญจนา คงยุทธิ์
 3779         นาง กาญจนา นวลแก้ว
 3780       นางสาว กาญจนา หมัดสนิ
 3781         นาย กิตติ พูลแก้ว
 3782         นาย กิตติ สังข์ศิริ
 3783         นาง กุลรัตน์ ช่องรําไพ
 3784       นางสาว เกศสริ นทร์ ปิ่ นกาญจน์
 3785       นางสาว แก้วตา สิ งหรัตน์
 3786         นาย เขมทัต ทองเพียง
 3787         นาง คนึ งนิ ตย์ บุญเลิศ
 3788         นาย คุณภัทร รัตนะ
 3789         นาย จรงค์ ขวัญชื่ น
 3790         นาย จรงค์ สุ วรรณทัต
 3791       นางสาว จรรยา จิตต์บุญ
 3792         นาย จรัญ แก้วสุวรรณ
 3793         นาย จริ นทร์ ปั งธิ กุล
 3794         นาง จันทนา พรรณราย
 3795         นาง จารุ ณี พัธนา
 3796       นางสาว จารุ วรรณ เพชรย้อย
 3797         นาย จํารัส ประภากร
 3798         นาง จิดาภา อินทรสมบัติ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 3799         นาง จิตติมา พรหมพัฒน์
 3800         นาง จินดา ยอดรัก
 3801       นางสาว จินตนา นวชินกุล
 3802       นางสาว จิรนุ ช ศรี ประภัสสร
 3803         นาง จิรัชยา ธรรมรัตน์
 3804         นาย จิรันดร กลับกลาย
 3805       นางสาว จิรารัก จันทร์ คงหอม
 3806         นาง จุฑามาศ วิสมิตะนันทน์
 3807       นางสาว จุฑารัตน์ เทพไพฑูรย์
 3808         นาง จุฑารัตน์ รุ จิเมทินีกุล
 3809         นาง จุรีภรณ์ เส้งอิ่ม
 3810         นาย เจริ ญ แทนบุญ
 3811         นาง ฉลวย พันเลิศอมร
 3812         นาย ฉลองชัย แก้วประสิ ทธิ์
 3813       นางสาว ฉวีวรรณ ฉิ มเรศ
 3814         นาย เฉลิมพล ทิมบํารุ ง
 3815         นาย เฉวียง ขวัญพรหม
 3816       นางสาว ชญาทัศน์ เสมสุ ขกรี
 3817         นาง ชนกพร กิตติลกษณวงศ์ั
 3818         นาง ชนัฏฏา ช่อดอกไม้
 3819         นาย ชันษา สุ วรรณโณ
 3820         นาย ชัยเฉลิม วัฒนอัมพร
 3821         นาย ชินวัฒก์ มาสชรัตน์
 3822       นางสาว ชุติมา บิญรัตน์
 3823         นาง โชคดี ศัสตราพฤกษ์
 3824         นาย โชติ นิ ลมณี
 3825       นางสาว ซารี ญ่า หมอเต๊ะ
 3826             ั
          นางสาว ซูฮยนี มะรอเซะ
 3827         นาง ฐิ ตาภา โขยวันเซ่ง
                      ่
 3828         นาง ฐิ ตาภา สุวรรณวงศ์
 3829       นางสาว ฑีฆพัชร์ แทนมาก
 3830         นาย ณรงค์ จันทสุ วรรณ
 3831         นาย ณรงค์ ชาติดา  ํ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 3832         นาย ดนัย วิริโย
 3833         นาง ดวงกมล จันทนะ
 3834         นาง ดวงเดือน บัวทอง
 3835       นางสาว ดวงสมร อักษรเกิด
 3836         นาง ดวงอมร สุ วรรณรัตน์
 3837         นาง ดารารัตน์ หนูอุไร
 3838       นางสาว ดาวนิ น พร้อมมูล
 3839         นาง ดุษฎี ปาณศรี
 3840       นางสาว เดือนเพ็ญ หมัดเลียด
 3841         นาง ตปนี ย ์ จันทร์ พม  ุ่
 3842       นางสาว ติยาภรณ์ สุขสง
 3843         นาง เตือนใจ ประภากร
 3844         นาง ถนอม สว่างวารี
 3845         นาง ถนอมจิต คงคาศรี
 3846         นาย ทวี เดชะ
 3847         นาย ทศชาติ ป้ องปก
 3848         นาย ทศพล ชาญวิวฒนา   ั
 3849       นางสาว ทัศนี ย ์ ศรี สว่าง
 3850       นางสาว ทิพาพรรณ สาครไพบูลย์
 3851         นาง ธนวรรณ ทองไหม
 3852         นาง ธนวรรณ พรหมทอง
 3853         นาง ธนัฐดา ศักดิ์ถาพร
 3854         นาง ธนาวดี สังข์แก้ว
 3855         นาย ธวัชชัย ศรี แสงแก้ว
 3856         นาง ธสชา บุญกาญจน์
 3857                ั ั
           นาง ธิ ดา พิทกษ์สตยกุล
 3858       นางสาว ธี รา ไกรนรา
 3859       นางสาว นงค์นุช ศิริสมบัติ
 3860         นาง นงนุช เฟื่ องโกศล
 3861       นางสาว นริ สรา ทองนุ่ม
 3862         นาง นัดดา เทพริ นทร์
 3863         นาง นันท์นภัส ยิงเฮง่
 3864         นาง นัยนา จันทร์ เพชร
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 3865       นางสาว นัยนา เดชพิชย  ั
 3866         นาง นาฏอนงค์ จันทร์เพลา
 3867       นางสาว นาตยา เหมมาน
 3868         นาง นารี ไชยเทพ
 3869         นาง นารี ยา อัสสัมตูลา
 3870                  ั
           นาง นารี รัตน์ วิชยยุทธ
 3871         นาย นิ คม จันพุม่
 3872         นาง นิ ตยา สุ วรรณมณี
 3873         นาย นิ พนธ์ ธนพัฒน์ศิริ
 3874         นาย นิ ยม เพชรสังข์
 3875         นาง นิ รมล รักษ์นิลวงศ์
 3876         นาย นิ รันดร์ พูลแก้ว
 3877         นาง นุ ชริ นทร์ ว่องวชิราพาณิ ชย์
 3878         นาย บรรจบ ศรี รักษ์
 3879         นาย บรรณสาร ขันไชย
 3880         นาง บัณฑวรรณ ยอดแก้ว
 3881         นาง บุญญา ทองแท้
 3882       นางสาว บุญศิรา สุ ขเกษม
 3883         นาง บุณฑริ กา แสงสุ วรรณ
 3884         นาง บุปผา จันทโณ
 3885         นาง เบญจมาศ แก้วบุญ
 3886         นาง เบญจวรรณ กิตติวฒน์ ั
 3887         นาง ปทุมภรณ์ ณรงค์กูล
 3888         นาง ประกอบ ไชยมณี
 3889         นาย ประคิ่น ชูศรี
 3890         นาย ประชิด รัตนโชเต
 3891       นางสาว ประชิต คงสมจิตร
 3892       นางสาว ประณี ต ถาวรนุรักษ์
 3893         นาง ประดับ เถรว่อง
 3894                    ั
           นาย ประดิษฐ์ พงศ์พฒนะพฤทธิ์
 3895         นาง ประทุม บุญรุ่ ง
 3896         นาง ประนุ ช ลีธนกิจ
 3897         นาง ประไพ หี มมะหมัด
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 3898         นาง ประไพพรรณ หนูอุไร
 3899         นาย ประภาส แก้วทอง
 3900         นาย ประวัติ ใจตรง
 3901         นาง ปราณี ลอยแก้ว
 3902         นาง ปราณี วรรณชาติ
 3903       นางสาว ปรานี ต ทิมมณี
 3904         นาย ปราโมทย์ ทองคง
 3905              ั     ั
          นางสาว ปริ พนธุ์ อภิวฒน์การุ ญ
 3906         นาย ปรี ชา วิเศษสิ นธุ์
 3907         นาง ป้ อมเพชร โชติสงข์ ั
 3908       นางสาว ปาณิ ธิดา ประไพสิ ทธิ์
 3909               ั
           นาง ปานชีวน สังคะรัศมี
 3910       นางสาว ปาลิดา ชูหลอง
 3911       นางสาว ปิ ยดา ธนะนิ มิตร
 3912         นาง ปิ ยลักษณ์ ลิมปดาพันธ์
 3913         นาย ปิ ยะ เพ็ชรเอียด
 3914       นางสาว ปิ ยาภรณ์ ประทีปเกาะ
 3915                  ั
          นางสาว ปิ ยาภรณ์ วินยธรรม
 3916         นาง ผ่องพรรณ ทวีรัตน์
 3917         นาง พนิ ดา สังข์สูงเนิ น
 3918         นาง พรรณอร คงวัดใหม่
 3919         นาง พรรณา กลิ่นมณี
 3920         นาง พรรณิ ดา ทองแก้ว
 3921         นาง พรรณี จัน  ่
 3922         นาง พรสวรรค์ แก้วสนิ ท
 3923         นาง พวงเพ็ญ รัตนบัณฑิต
 3924       นางสาว พัชราภรณ์ เรื องศรี
 3925       นางสาว พัชรี อินทร์ โชติ
 3926             ั
           นาย พิชย ประยูรช่วย
 3927       นางสาว พิมพ์ใจ ทองเป็ นแก้ว
 3928       นางสาว พุทธชาติ ละอองมณี
 3929               ่ ้
           นาง เพ็ญ ยีซาย
 3930         นาง เพ็ญศรี วารี กุล
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 3931         นาง เพียงพิส โสพิกุล
 3932       นางสาว ไพริ นทร์ เรื องศาสตร์
 3933       นางสาว ฟารี ดา หล๊ะโส๊ะ
 3934       นางสาว ฟารี ดาร์ บูหวัง
 3935         นาง ภัทรพร ขยันกิจ
 3936               ั
           นาย ภานุ วฒน์ เหล็มขุน
 3937       นางสาว ภารวี บัวทอง
 3938         นาง ภาวนา ขวดใส
 3939       นางสาว ภาวิณี สอตั้ง
 3940         นาง ภาสิ นี สุวรรณรักษา
 3941         นาง มณฑนา หอมจันทร์
 3942       นางสาว มนสิ ชา เส็นขาว
 3943         นาย มนัส สุ วรรณมณี
 3944         นาย มนู ญศักดิ์ ทองนวล
 3945         นาง มยุรี ไชยสุ วรรณ
 3946         นาง มยุรี สวาทะสุข
 3947              ั
           นาง มลิวลย์ ฉํ่าสู งเนิ น
 3948       นางสาว มัทนา บุญแท้
 3949         นาง มัลจนา สุ วรรณเสมา
 3950       นางสาว มาเรี ย แวอาลี
 3951       นางสาว มาเรี ยม ลูกสะเดา
 3952       นางสาว มิศบ๊ะห์ โต๊ะราหนี
 3953         นาง ยินดี บรรดาศักดิ์
 3954         นาง เยาวเรศ หมัดโส๊ะ
 3955         นาง ระจิตต์ ช่วยนริ นทร์
 3956         นาง ระพี บุญเลิศ
 3957         นาง ระวิวรรณ แก้วมณี
 3958       นางสาว รัชนี กลิ่นหอม
 3959         นาง รัตนา บุดดา
 3960         นาง รัตนา รัตนานุภาพ
 3961         นาง รัษตากร กองสิ งห์
 3962         นาง รํายอง วานิ ชกุล
 3963         นาง ลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 3964         นาง ลัดดา ส่ องสว่าง
 3965       นางสาว ลัดดาวัลย์ วิจิตรจินดา
 3966         นาง ลารี ย ์ ชื่ นจิตต์
 3967       นางสาว ลาวัณย์ กิติโชติ
 3968         นาง เลื่อน แทนบุญ
 3969       นางสาว วชิรา ภูมิพฒน์ ั
 3970       นางสาว วรรณา ล่องเซ่ง
 3971         นาง วราภรณ์ สังสง
 3972       นางสาว วันดี สุ ดขาว
 3973       นางสาว วันวิสาข์ เทพรักษ์
 3974         นาง วาสนา แก้วแสงทอง
 3975       นางสาว วาสนา ดําหมี
 3976         นาง วาสนา ประทุมชาติภกดี ั
 3977               ั
           นาย วิชย ดิษสุ วรรณ์
 3978         นาย วิทยา ชุมสุวรรณ
 3979             ั
           นาง วิธญญา ไชยเทพ
 3980                ั
           นาย วินยพงษ์ คําแหง
 3981         นาง วิภา ซุ ้นสุ วรรณ
 3982         นาง วิภาดา วงศ์ช่วย
 3983       นางสาว วิภาวดี ศรี เฉลิม
 3984       นางสาว วิมล คงเพชร
 3985         นาย วิโรจน์ ทองชะนะ
 3986       นางสาว วิลาสิ นี ธนพิทกษ์ ั
 3987         นาง วิไล คงศรี เจริ ญ
 3988         นาง วิไล ทองสุ วรรณ
 3989       นางสาว วิไลรัตน์ เมืองศรี
 3990       นางสาว วิไลวรรณ ดําทอง
 3991       นางสาว วีรนุ ช บุญทวี
 3992         นาย วีรพล ประพันธ์
 3993         นาง วีรากานต์ พันธนี ยะ
 3994              ั
          นางสาว วีวฒน์พร วิรัตน์
 3995       นางสาว ศรกมล รอดประดิษฐ์
 3996         นาง ศรี นวล ไชยเวทย์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 3997         นาง ศศิพร ทองเส้ง
 3998                 ั
           นาย ศักดิ์ชย เวยือ  ่
 3999         นาง ศันสุณีพร นิ ยมวาส
 4000         นาง ศิรินาถ ศิริโชติ
 4001       นางสาว ศิริพร แก้วเจือ
 4002       นางสาว ศิริพร ศิริกาญจนโรจน์
 4003         นาง ศิริรัตน์ เต็มรัตน์
 4004       นางสาว ศิริวรรณ สังข์ทอง
 4005         นาง ศุกดิ์ฐกานต์ ตันติพงษ์
 4006       นางสาว ศุภราภรณ์ ปางนิ ติกรณ์
 4007         นาง ศุภศรี สุ วรรณขาว
 4008         นาย สนิ ท เจริ ญมาก
 4009         นาย สมคิด ชาติดา    ํ
 4010         นาง สมนึ ก ธรรมหิ เวศน์
 4011         นาง สมศรี พัทโร
 4012         นาง สมศรี สุ รภักดี
 4013         นาย สมศักดิ์ หนูมิตร
 4014         นาย สมหวัง กุลวงษ์
 4015         นาง สรัญญา หมีดเส็น
 4016         นาย สราวุธ ตันธนา
 4017         นาย สวัสดิ์ ขวดใส
 4018         นาง สิ รินพร พูลสวัสดิ์
 4019             ั
           นาง สุ กญญา นัคเร
 4020              ั
           นาง สุ กญญา บัวผุด
 4021         นาง สุ คนธ์ เล็กอาราม
 4022       นางสาว สุ คนธ์ทิพย์ พันธรักษ์
 4023               ั
          นางสาว สุ ชญญา คงเจริ ญ
 4024         นาง สุ ณีย ์ จันทรชิต
 4025         นาง สุ ดสวาท ทะนนท์
 4026                  ั
           นาย สุ ทธิ ชย ปิ ยดิลก
 4027       นางสาว สุ ทธิ รัตน์ อักษรนํา
 4028                ั
          นางสาว สุ ทศนา นาคะพรหม
 4029         นาย สุ เทพ ปะลาวัน
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 4030         นาย สุ นทร พัดทวี
 4031       นางสาว สุ นิตย์ ชื่ นเจริ ญ
 4032       นางสาว สุ ไบด๊ะ บิลหมัด
 4033         นาง สุ ปราณี ประหารภาพ
 4034       นางสาว สุ ปราณี สุ วรรณโณ
 4035         นาง สุ พร ศรี เมือง
 4036       นางสาว สุ พรรณี สุ วรรณรุ่ งเรื อง
 4037       นางสาว สุ ภาวดี เหมยา
 4038       นางสาว สุ มณฑา บดิการ
 4039         นาง สุ มล ไชยชนะ
 4040         นาง สุ มา อิสระโชติ
 4041         นาง สุ มาลี จันทสุวรรณ
 4042         นาง สุ รัชชญา เวทมาหะ
 4043         นาง สุ รัตนา ธรรมรัตนพฤกษ์
 4044         นาง สุ รัตนา ปั ญจพรอุดมลาภ
 4045         นาง สุ รางค์จิตร โสบุญ
 4046       นางสาว สุ รินทร์ ทิมบึงพร้าว
 4047             ั
          นางสาว สุ ลกษณ์ สันติพฤทธิ์
 4048       นางสาว สุ วดี ศรี เกตุ
 4049         นาย สุ วิทย์ สังคหะสุวรรณ
 4050         นาย เสงี่ ยม พุทธจันทร์
 4051       นางสาว เสาวณี ย ์ ยีหวันจิ
 4052         นาง เสาวณี ย ์ เหล็มขุน
 4053         นาง เสาวนี ย ์ นนทะโคตร์
 4054         นาง แสงประทีป เทพหล้า
 4055         นาง โสพิน กลิ่นบุญเกิด
 4056         นาง โสภิดา พรเศรษฐกุล
 4057         นาง ไหมละโฉม หละสัน
 4058       นางสาว อภิญญา เพชรัตน์
 4059         นาง อรไท เอียดอุย  ้
 4060         นาย อรรถพล ช่างชุม
 4061       นางสาว อรวรรณ ศรี พรมทอง
 4062         นาง อรอนงค์ อารยะสุวรรณ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 4063       นางสาว อรอร บุตรรักษ์
 4064         นาง อรุ ณ ไพยรัตน์
 4065         นาง อรุ ณศรี ทองเจือ
 4066       นางสาว อัจฉรัชญา มหิ ศมณี
 4067         นาง อัจฉรา ทองชะนะ
 4068         นาง อัญชัญ สุ ขสมบูรณ์
 4069         นาย อัฑฒ์สิทธา วงศ์วาทยากร
 4070         นาง อาริ นี เพ็ชรเอียด
 4071         นาง อารี ทองแก้ว
 4072         นาง อารี ยา ประทุมชาติภกดี ั
 4073         นาง อารี รัตน์ สนธิ วงศ์
 4074       นางสาว อารี รัตน์ สุ วรรณรัตน์
 4075         นาย อํานวย ศรี สวัสดิ์
 4076         นาย อํานวย หวังสุ ข
 4077         นาง อําไพ แก่นทอง
 4078         นาง อําไพ ทองแป้ น
 4079         นาย อํามร ผ่องศรี
 4080         นาง อุบล นันทวงศ์
 4081       นางสาว อุบลรัตน์ ชัยศิริ
 4082         นาง อุมาพร ศรี ปลื้ม
 4083       นางสาว อุไรวรรณ สิ ทธิ ไชย
 4084       นางสาว อุษณี ย ์ เหล็มหมัน
 4085         นาย เอก ชโนวรรณ
 4086         นาย เอกศักดิ์ คลองรั้ว
 4087         นาง เอริ สา ชูบุรี
 4088       นางสาว ไอยคุปต์ กิ่งกล่อม
 4089       นางสาว ฮะนิ ล บุญญา
 4090         นาง ฮาบีบะ สามัญ
                        ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดสตูล
 4091         นาง กนกรัตน์ ไหมพรม
 4092       นางสาว กนกวรรณ ทองคําชุม
 4093         นาง เกษร อังโชติพนธุ์ั
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 4094         นาง เขมิกา อารี แมะมัน
 4095         นาย คงศักดิ์ วงศ์ฤคเวช
 4096         นาย ฆานี มนู ญดาหวี
 4097         นาย จเร ชุ่มจํารัส
 4098       นางสาว จิรนันท์ จิตรอักษร
 4099       นางสาว จุรารัตน์ จันทสุวรรณ
 4100         นาง จุรีย ์ เรื องยิง
                     ่
 4101         นาง ชุจิราพันธุ์ แดหวัน
 4102         นาง ชุติมา แซ่เจีย
 4103         นาง ชูศรี อสัมภินวัฒน์
 4104         นาง ดวงกมล โปดํา
 4105         นาง ดารารัตน์ โภชนุ กูล
 4106         นาย ทนงศักดิ์ อินทร์ ณรงค์
 4107         นาง ทิพวรรณ เจียมสุภเศรษฐ์
 4108         นาง นงเยาว์ ชาญสมุทร
 4109       นางสาว นัฏศิมา อินทสระ
 4110         นาง นันทนา อภัยรัตน์
 4111         นาย นิ มิตร สะดน
 4112         นาง นุชลักขณ์ สุขประเสริ ฐ
 4113       นางสาว โนรี แคยิหวา
 4114         นาง บุหงา นุยเด็น้
 4115       นางสาว เบญจวรรณ จินา
 4116         นาง เบญจวรรณ ยิมเย็น  ้
 4117         นาง ปราณี ปงพิทกษ์  ั
 4118       นางสาว ปาจรี ย ์ คัคณา
 4119       นางสาว พวงเพ็ญ แก้วประดิษฐ์
 4120         นาง พาณี กาญจนะ
 4121         นาง มลฤดี ก้านแก้ว
 4122         นาง มัทนา อังโชติพนธุ์  ั
 4123         นาง มาธุ สร บุญลาภ
 4124       นางสาว มายุรา หมุดลิหา
 4125         นาง มาริ สา ขุนจันทร์
 4126         นาง ยานี ดา แซะอามา
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 4127         นาย ยูหมัน เจะหลัง
 4128       นางสาว รสิ ตา ตัวเจริ ญ
 4129         นาง ลักษณา พ้นภัย
 4130       นางสาว ลัดดาวัลย์ จิตกาหลง
 4131       นางสาว วรกานดา ก่อประเสริ ฐ
 4132         นาย วรเมธ งะเจ๊ะ
 4133       นางสาว วรรณี พิชญ์พนัส
 4134       นางสาว วรรณี ศรี เพชร
 4135         นาย วรวุธ ใจเย็น
 4136       นางสาว วรี หอยสกุล
 4137         นาย วรุ ตม์ ตาเดอิน
 4138       นางสาว วลัยลักษณ์ จิตประพันธ์
 4139       นางสาว วานิ ดา ดอล๊ะ
 4140         นาง วาสนา ปานยิง   ่
 4141         นาย วีระ พ้นภัย
 4142         นาย วุฒิพล ทองน้อย
 4143         นาง ศิริ ไชยอ่อนแก้ว
 4144         นาง ศิรินาถ มัชริ นทร์
 4145         นาง ศิริพร มานะชํานิ
 4146         นาง ศิวาพร ศิรินิยม
 4147       นางสาว ศุทธิ นี นฤภัย
 4148       นางสาว สกุณา บัวตุ่ม
 4149         นาง สมจิตต์ สายกิ้มซ้วน
 4150         นาย สมชาย สุ ขเกษม
 4151         นาย สมศักดิ์ รักสัตย์
 4152       นางสาว สวรรยา วิจิตรเวชการ
 4153         นาย สันติภาพ ใจดี
 4154         นาง สาโรจน์ ชมวิชา
 4155         นาง สิ ริรัตน์ บุญสร้าง
 4156             ั
           นาง สุ กลยา ไฝนุย ้
 4157         นาง สุ ชีรา ง๊ะสมัน
 4158       นางสาว สุ ภาพร พิรัตน์
 4159       นางสาว สุ ภาพร มนตรี
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 4160         นาง สุ ภาวดี ตินสกุล
                   ้
 4161         นาง โสภาวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 4162       นางสาว หทัยภัทร คงแป้ น
 4163       นางสาว หทัยรัตน์ พันธ์เศษ
 4164         นาย อังสอหรี และสุม
 4165         นาง อัจจิมา วิเชียรคู่
 4166         นาย อาชา และเจริ ญ
 4167         นาง อาภรณ์ ทองนาค
 4168       นางสาว อามาน๊ะ รอเกตุ
 4169       นางสาว อามีนะฮ์ เหร็ มเหมาะ
 4170         นาง อารมณ์ จันทิปะ
 4171         นาง อุบล ตันเจริ ญ
 4172         นาง อุษา รังษีสว่าง
                          ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดสมุทรปราการ
 4173       นางสาว กรรณิ กา บุญเหมาะ
 4174         นาย กฤษณ์ เพ็ชรเย็น
 4175         นาง กอบกาญจน์ มากลัน    ่
 4176         นาง กัญจนา นันทศิริวฒน์ ั
 4177         นาง กัญนุ ช ตรี รัตน์วีรพงศ์
 4178         นาง กาญจนา ทิมบัว
 4179         นาง กาญจนา มีจนทร์ ั
 4180         นาง กิตติยา ถาวร
 4181         นาง กูรอสด๊ะ ภมรพล
 4182       นางสาว เกษิณี วุฒิโตกุล
 4183       นางสาว ขนิ ษฐา มาร์ โล
 4184       นางสาว ขวัญลดา หรั่งชะเอม
 4185         นาง คนึ ง พระวิวงศ์
 4186         นาง งามตา นิ ลเต็ม
 4187       นางสาว จริ ญญา เพชรถิ่นไทย
 4188         นาง จันทนา คูมีชย  ั
 4189         นาง จันทร์ เพ็ญ ลอมโฮม
 4190         นาง จันทร์ เพ็ญ ฦาชาฤทธิ์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 4191         นาง จันทร์ เพ็ญ ศรี ไสยเพชร
 4192       นางสาว จันทิมา จิรบุณยพัฒน์
 4193       นางสาว จําลอง ยิมเนี ยม
                   ้
 4194         นาง จิดาภา จูฑะเตมีย ์
 4195       นางสาว จิตนภา เสถียรวิริยคุณ
 4196       นางสาว จิตอารี ย ์ ภูลวรรณ์
 4197       นางสาว จินดา สัจจินานนท์
 4198         นาง จินตนันท์ แจ่มจําเนี ยร
 4199       นางสาว จินตนา เชื้อปรี ชา
 4200         นาง จินตนา ฟั กทอง
 4201       นางสาว จินตนา อยูคา ่ ํ
 4202       นางสาว จิรนันท์ ปั ญญพิมพ์
 4203         นาง จิรัฐา สิ งค์คาร
 4204         นาง ฉลวย ชูนิกร
 4205         นาย เฉลิมพล พูลทรัพย์
 4206         นาง ชนกนาถ เนื่องอาชา
 4207         นาง ชนิ ศนันท์ รพีธีรพัฒน์
 4208       นางสาว ชลรส แก้วสมนึ ก
 4209         นาย ชลาสิ นธุ์ ชุมนิ ตย์
 4210       นางสาว ชลิดา เชี่ ยวไล่กุล
 4211         นาย ชัยวัฒน์ เศรษฐสิ โรตม์
 4212         นาง ชูศรี พุทธเจริ ญ
 4213         นาย โชติพงษ์ อ้อเอก
 4214         นาง ฐิ ตาภรณ์ สุ ดทองคง
 4215         นาง ณัฐชาภรณ์ ราชหุ่น
 4216         นาง ณัฐวดี โกมลารชุน
 4217         นาง ดรุ ณี ภูมิสวัสดิ์
 4218       นางสาว ดารณี ศาตากร
 4219         นาย ถาวร สมจิตร
 4220         นาย ทรงศิลป์ ศรี ธรราษฎร์
 4221         นาง ทองเรี ยม จวบสวัสดิ์
 4222       นางสาว ทัศนี ยา โสภา
 4223         นาง ทิพวรรณ ผาสุข
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 4224         นาย เทวินทร์ กวางทอง
 4225         นาง ธัญญธร เหมือนเดช
 4226         นาง ธัญยธรณ์ วงศ์จนทร์ั
 4227         นาง ธารทิพย์ แว่นแก้ว
 4228         นาง ธี รนันท์ จันทรวงศ์
 4229         นาง ธี รวรรณ พยัคคง
 4230         นาง ธี ระพันธ์ ชวนจิตต์
 4231         นาง นงคราญ จันทร์ วงษ์
 4232         นาง นงนุช อื้อเพชรพงษ์
 4233       นางสาว นพพร ปล้องเจริ ญ
 4234                ้
           นาง นริ ศรา คุมรอด
 4235       นางสาว นฤมล เอี่ยมอ่องกิจ
 4236         นาง นันทิภาคย์ ผาดไพบูลย์
 4237         นาง นิ ฏฐิ ตา ทิวาวรรณกรณ์
 4238         นาง นุชรี เกิดพิทกษ์ั
 4239         นาง เนาวรัตน์ ประดิษฐศิลป์
 4240         นาง บังอร ศึกษากิจ
 4241       นางสาว บุญนภา สวนมาลัย
 4242         นาย บุญแปลง นาทา
 4243         นาง บุญสม โตศักดิ์
 4244         นาง บุปผา กายะสิ ทธิ์
 4245         นาง บุษบา สมรรคเสวี
 4246         นาง เบญจพร ทองพูน
 4247         นาง เบญจมาศ ชุมเดช
 4248         นาง เบญจมาศ เอี่ยมอ่องกิจ
 4249         นาง เบญจรัตน์ วุฒิมานานนท์
 4250         นาง เบญญาภา ต้นสวรรค์
 4251         นาง ปณิ ดา เก่งการช่าง
 4252       นางสาว ประทุม จันแก้ว
                    ่
 4253       นางสาว ประยงค์ คงทัศน์
 4254         นาย ประสิ ทธิ์ บรรณศิลป์
 4255               ั
           นาง ปาริ ฉตร ลีลาเลอเกียรติ
 4256       นางสาว ปิ ติพร เซ่งสิ้ ม
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 4257         นาง ปิ ยวดี เข็มมณฑา
 4258         นาย พงศ์ฤทธิ์ ยิมงาม
                    ้
 4259       นางสาว พชรวรรณ์ เทพอาจ
 4260         นาง พนิ ดา อิ่มสมุทร
 4261         นาง พรรณนิ ภา ภัทรกรรม
 4262         นาย พรหมินทร์ เย็นชื่นใจ
 4263         นาย พัชระ เล็กเจริ ญ
 4264         นาง พัชราภรณ์ คล่องแคล่ว
 4265       นางสาว พัชราภรณ์ คํ้าชู
 4266         นาง พัดทอง ชุมแสง
 4267       นางสาว พิทย์ทานต์ พรมงาม
 4268              ั
           นาย พิทกษ์ เสาทอง
 4269       นางสาว พินทิพย์ เกิดผล
 4270         นาง พิมสิ ริ อุบล
 4271         นาง พึงใจ ฉายานนท์
 4272         นาง เพชรธิ ดา แซ่ปุ่น
 4273       นางสาว เพียงใจ มูณีผล
 4274       นางสาว ไพจิตร กองไชย
 4275       นางสาว มณี รัตน์ เสมเสวก
 4276         นาง มัทนิ น ถาวรสุวรรณ
 4277       นางสาว มาลีวรรณ ยุทธพันธ์
 4278       นางสาว ยุคลธร กะริ นรักษ์
 4279         นาง ยุพา คงตระกูล
 4280         นาง ยุพิน จันทร์ กระจ่าง
 4281       นางสาว เยาวลักษณ์ สุ ริรักษ์
 4282         นาง ระเบียบ กองทองนอก
 4283         นาง รัชดา ภู่ภกดี
                   ั
 4284         นาง รัชนี ศรี บรรเทา
 4285         นาง รัชนี กร เยาวฤทธิ์
 4286         นาง รัชวี บูรพ์ภาค
 4287         นาง รัตติยา มิสวัสดิกุล
 4288       นางสาว รุ ้งทอง จันทรสี มาพร
 4289       นางสาว รุ่ งทิพย์ ก้อนแก้ว
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 4290         นาง รุ่ งทิวา จุลเศรษฐ์
 4291         นาง ลออ แท่นอันทา
 4292       นางสาว ลออ น้อยหุ่น
 4293         นาง ละมัย ทองเหม
 4294       นางสาว วงศ์ศิริ ผาสุ ข
 4295         นาย วรชาติ บ่อเกิด
 4296         นาง วรรณา ชูเกลี้ยง
 4297       นางสาว วลัยภรณ์ วชิรเขื่อนขันธ์
 4298         นาง วัชริ นทร์ โกฎิรักษ์
 4299       นางสาว วาสนา ตันติมาลาพงศ์
 4300         นาง วาสนา พุทธรสเจริ ญ
 4301         นาง วิณารัตน์ ปานรอด
 4302       นางสาว วิทิศา ชื่นอารมณ์
 4303         นาง วิมล สมจิตร
 4304                   ้
           นาง วิลาวรรณ์ อุยประเสริ ฐวัฒนา
 4305         นาง วิลาวัณย์ พร้อมเทพ
 4306         นาง วีณา รุ่ งเจริ ญ
 4307       นางสาว วีรภรณ์ ฟื้ นสุ วรรณ
 4308       นางสาว ศริ นทิพย์ ชื่นอยู่
 4309         นาง ศริ นรัตน์ รุ่ งแจ้ง
 4310         นาง ศรี วรรณ หมงประเสริ ฐ
 4311       นางสาว ศิริพร บุญชุบ
 4312         นาง ศิริพร เสื อทองคํา
 4313       นางสาว ศิริวรรณ ขาวปากช่อง
 4314         นาย ศุภชัย บุญยัง
 4315       นางสาว ศุภากรณ์ คุณดิลกรชตะ
 4316         นาง สมจิตร แต้มเจริ ญ
 4317         นาย สมยศ จุลเศรษฐ์
 4318         นาง สมศรี สารสิ ทธิ์
 4319       นางสาว สมหทัย สายใยทอง
 4320         นาย สรณะ ยิมพัฒน์
                   ้
 4321         นาง สรัณยา เสมเสริ มบุญ
 4322       นางสาว สวรส วิชาชัย
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 4323         นาย สวัสดิ์ แถลงศรี
 4324         นาย สังข์ เพไทย
 4325         นาย สัมพันธ์ เขียวขํา
 4326         นาง สําเนี ยง แสงงาม
 4327         นาย สิ ทธิ เดช ประชากิตติกุล
 4328       นางสาว สิ นทอง ไชยธัญสวัสดิ์
 4329             ั
           นาง สุ กญญา สุขล้น
 4330         นาย สุ ชช นุ่นรอด
                 ั
 4331         นาย สุ เทพ ขําเพ็ง
 4332       นางสาว สุ ธาทิพย์ พรอนุรักษ์
 4333         นาย สุ บิน ทองน้อย
 4334       นางสาว สุ พพัต เกิดผล
 4335               ั
           นาง สุ พตรา มูณีผล
 4336       นางสาว สุ ภางค์ ฉัตรกูล
 4337         นาย สุ รพล ขําเกษม
 4338       นางสาว สุ รลักษณ์ เดื่อมทั้น
 4339                ์
          นางสาว สุ รียพร ฉายสิ นสอน
 4340         นาย สุ วิทย์ ไมตรี สวัสดิ์
 4341         นาย เสริ ม สมรู ป
 4342         นาง โสภา นิ ลโต
 4343         นาง ไสว งามเจริ ญ
 4344         นาง หรรษา อินทฉิ ม
 4345         นาง อมรรัตน์ ทะนงศักดิ์ศรี กุล
 4346       นางสาว อรทัย หงษ์ภู่
 4347         นาง อรรัตน์ โรจนสุ พจน์
 4348       นางสาว อรสา มิ่งฉาย
 4349         นาง อรอนงค์ โชติไพรัตน์
 4350         นาย อวยชัย จันทรัศมี
 4351                   ั
          นางสาว อัญชลี เสรี พนธ์พานิ ช
 4352       นางสาว อัปษร พุทธริ ยา
 4353         นาง อัมพร นพคุณ
 4354         นาง อารี ย ์ พาสุ วรรณ
 4355         นาย อํานาจ ฉํ่าวิจิตร
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 4356         นาง อุบล ชุมนิ ตย์
 4357       นางสาว อุบลรัตน์ แย้มวงค์
 4358         นาย เอกพจน์ กันภัย
 4359         นาง เอกอร ตัณฑศิริ
 4360       นางสาว เอื้อมพร เกษมสําราญ
                           ชื่ อ - สกุล
                        จังหวัดสมุทรสงคราม
 4361         นาง กฤษณา ธรรมสุ จริ ต
 4362       นางสาว กฤษณา เรื องวุฒิชนะพืช
 4363         นาง กอบกุล บุญทรง
 4364         นาย กําพล ชัยวิชิต
 4365       นางสาว กุลธิ ดา เล่งกิ้ม
 4366       นางสาว กุลวณิ ช มีกุล
 4367       นางสาว จันทร์ สุนี วีราภรณ์กุล
 4368         นาง จันทิมา พงศ์ภิญโญโอภาส
 4369         นาง จําเนี ยร บุญมีรอด
 4370         นาง จําลอง หมู่ผ้ ึง
 4371         นาย จิรศักดิ์ ธรรมสุจริ ต
 4372         นาง จุลศิริ เจริ ญพรรค
 4373         นาง ฉันทนา ยังรอด
 4374         นาง เฉลิมศรี สามล
 4375         นาง ชนิ ดา ประพันธ์พจน์
 4376         นาง ชไมพร อัจฉราโยธิ น
 4377         นาง ชลธิ ชา ดีชยยะ  ั
 4378         นาย ชาญณรงค์ บัวเขียว
 4379         นาย ชําเลือง สุ ริยน  ั
 4380         นาย ชุมพล ก่อเกิด
 4381         นาย ชูชีพ พงษ์สมบูรณ์
 4382         นาง ณฐนนท์ บุบผามาศ
 4383         นาง ณิ ชารี ย ์ เลี่ยมอยู่
 4384         นาง ดวงพร วงษ์ประเสริ ฐ
 4385         นาง ดุสดี นาคะศิริ
 4386         นาย เดช ทับทิมทอง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 4387         นาย ถาวร คงเปี่ ยม
 4388       นางสาว ธราภรณ์ จงเจริ ญ
 4389         นาย ธวัช โชติชาลกิจ
 4390         นาง นวนหงษ์ ศรี เพชร
 4391         นาง นวลพรรณ วัฒนประดิษฐ์
 4392       นางสาว นันทวัน นิ ลเกิดเย็น
 4393         นาง นันทิชา รอดพิทกษ์ ั
 4394                ้
           นาง นันทิยา จุยจิตร
 4395       นางสาว นาถฤดี อารมณ์สุขโข
 4396         นาง นิ ตยา รอดณรงค์
 4397         นาง นิ ลวรรณ จิตตวงศ์ชวลิต
 4398         นาง บงกชธร จันทร์สนิ ท
 4399         นาย บรรลือ สมบูรณ์
 4400         นาง บุญช่วย สุ ขโข
 4401       นางสาว บุญยิง แก้วทับทิม
                ่
 4402         นาง บุญศรี ภู่สุวรรณ
 4403         นาง บุษบา บุญยืน
 4404         นาง เบญจพร เอี่ยมประเสริ ฐ
 4405         นาง เบญจรัตน์ ศิริประเสริ ฐ
 4406       นางสาว เบญจา พงษ์พิทกษ์ั
 4407       นางสาว ปพิชญา มีรักษา
 4408         นาย ประชิน ศิริประเสริ ฐ
 4409         นาง ประทุม บุญจันทร์
 4410       นางสาว ประภัสสร ทิพยโสตญาน
 4411       นางสาว ปราณี วารี ทิพย์ธารากูล
 4412         นาย ปั ญญา ใจหวัง
 4413         นาง ผกาศรี ดีรอด
 4414         นาย พนม โคววะนิ ช
 4415         นาง พนิ ตา ละม้ายศรี
 4416         นาย พรชัย เอี่ยมจันทร์
 4417         นาย พรเทพ วรศาสตร์
 4418         นาง พรนิ ภา คงอุดมสิ น
 4419         นาง พัชราภรณ์ ครองพล
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 4420       นางสาว เพ็ญนภา กิจตรอง
 4421       นางสาว เพ็ญศรี อ่วมด้วง
 4422         นาง เพลินพร รุ่ งสาง
 4423         นาย ไพฑูรย์ สิ นสุ วรรณ
 4424         นาย ไพศาล งามโสภา
 4425         นาง ภาวริ นทร์ เอี่ยมจันทร์
 4426         นาย มงคล รุ่ งสาง
 4427       นางสาว มณี รัตน์ บุญเจริ ญ
 4428         นาย มนพ ดิษฐปั ญญา
 4429         นาย มนัส มาดี
 4430       นางสาว มาลัย สุ ดนิ มิตร
 4431         นาง ยอแสง ละม้ายศรี
 4432       นางสาว เยาวพา ทรงเที่ยง
 4433              ั
           นาย รพีพนธ์ ทับทิมทอง
 4434         นาง รวิสา ทับทิมทอง
 4435         นาย รังษี หรงจิตร
 4436         นาง รัตติกร ลิ้มชื่ น
 4437       นางสาว รัตนวรรณ เสรี รักษ์จุฑารังษี
 4438         นาง รัตนาภรณ์ บุญชื่ น
 4439         นาง เรณู แจ่มสุวรรณ
 4440         นาย เริ งชัย วงศ์โอภาส
 4441         นาง วชิรา สังข์กระแสร์
 4442         นาง วรลักษณ์ ทองจับ
 4443       นางสาว วราภรณ์ ชลานนท์
 4444         นาย วสันต์ ปรี ดานันต์
 4445         นาย วันชัย ชื่ นพิชยั
 4446         นาง วันดี เว็ลตี้
 4447         นาง วันทนา คงเปี่ ยม
 4448         นาง วารุ ณี นาคขํา
 4449       นางสาว วิบูลย์ศรี อินทรสุ นทร
 4450         นาง วิภา บุญชม้อย
 4451       นางสาว วิรวรรณ เรื องไพศาล
 4452       นางสาว วีณา ทิณเกิด
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 4453        นางสาว ศรัณยา ปานอุรัง
 4454        นางสาว ศิดารัตน์ กลัดเกล้า
 4455                 ั
             นาย ศิริวฒน์ บุญชื่ น
 4456          นาย ศุภชัย บุญมีรอด
 4457        นางสาว สมถวิล ไตรทิพย์พานิ ชย์
 4458        นางสาว สมหญิง บุญสวัสดิ์
 4459          นาง สักขี ไชยชิต
 4460          นาย สาคร เตี้ยทอง
 4461          นาง สารภี รัศมีโชติ
 4462          นาง สําเนี ยง วชิรสกุลเกียรติ
 4463        นางสาว สิ นีนาถ วัฒนศิลป์
 4464          นาง สิ นีพรรณ ก่อเกิด
 4465                  ั
             นาง สิ ริบงอร รัตนบรรพต
 4466               ั
          นางสาว สุ กญญา สว่างรัตน์
 4467          นาง สุ ดา โชคประเสริ ฐกุล
 4468        นางสาว สุ ธารี ย ์ บุญจันทร์
 4469          นาง สุ ธีรา ยุบลพันธ์
 4470        นางสาว สุ ปราณี เชิดฉาย
 4471          นาย สุ รพล อินทโชติ
 4472          นาย สุ รวัช สามล
 4473        นางสาว เสาวภา รัตนคอน
 4474      จ่าตรี หญิง เสาวลักษณ์ แนงแหยม
 4475        นางสาว โสภา ศรี ฤทธิ เดช
 4476                   ั
             นาย อนุ ศกดิ์ เกษเกล้า
 4477          นาย อภิชาติ บุบผามาศ
 4478          นาง อรพินท์ เรื องเวชติวงษ์
 4479        นางสาว อรุ ณี ใจหวัง
 4480        นางสาว อัจฉรี ศิริอฐ  ั
 4481          นาง อัญชลี ประจงจัด
 4482        นางสาว อารมย์ นนท์ลกษณ์  ั
 4483          นาง อารี รัตน์ เล่งฮ้อ
 4484                ั
             นาง อุทยวรรณ เกษเกล้า
 4485          นาง อุบล อ่อนน้อม
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 4486         นาง อุไร รุ่ งเหมือนฟ้ า
 4487                 ่ ํ
            นาง อุษา อยูอาไพ
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหสัดสมุทรสาคร
 4488         นาง กมลวรรณ จึงคงอนันต์
 4489       นางสาว กรณ์วิกา เอี่ยมชัย
 4490         นาย กฤษณะ มูลทองชุน
 4491         นาย กฤษณะ โหมดสกุล
 4492         นาง กาญจนา เติมประยูร
 4493         นาง กาบแก้ว แสนอ่อน
 4494       นางสาว เกศินี ชื่ นสงวน
 4495                   ุ
          นางสาว เกษมศรี สุขมรัตน์
 4496       นางสาว แก่นนภา ชูพูล
 4497         นาย ไกรยศ โพธิ์รักษา
 4498       นางสาว ขวัญดรุ ณ ทองสุข
 4499         นาง คนึ งนิ ษฐ ใจตาบ
 4500         นาย คมสันติ์ เทียนศิริ
 4501         นาย คํารณ ใจซื่ อกุล
 4502         นาง จงกลณี แก้วมณี
 4503         นาง จันทร์ เพ็ญ ทิพประมวล
 4504       นางสาว จันทร์ เพ็ญ บัวหลวง
 4505         นาง จารี ย ์ สุ ขมี
 4506       นางสาว จารุ วรรณ มารุ่ งเรื อง
 4507         นาง จิตติมา โคกเลี่ยม
 4508         นาง จิตติมา ซื่ อดี
 4509         นาย จีระชาติ งามทวี
 4510         นาย จุมพล เทียนไพบูลย์ศิริ
 4511       นางสาว จุฬา โป๊ ะประทีป
 4512         นาง ชญานิ ศ คงดารา
 4513         นาย ชวนชาย ม้วนอ่อม
 4514         นาย ชาญณรงค์ เพ็งโนนยาง
 4515         นาย ชํานาญ ซื่ อดี
 4516         นาง ชุติมา ปทุมานนท์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 4517         นาย ไชยยันต์ หวาดวารี
 4518       นางสาว ซ่อนกลิ่น ยุทธอาจ
 4519         นาง ฐิ ติรัตน์ ไพศาล
 4520       นางสาว ฐิ ติรัตน์ ฤทธิ์ สมบูรณ์
 4521         นาย ณรงค์ หุ่นสะดี
 4522         นาย ณัฐพงค์ ศรลัมพ์
 4523       นางสาว ณัฐพร อรรถวิวรรธน์
 4524         นาง ดวงกมล แสงตะกัน
 4525       นางสาว ดาริ ณี ชมภู่
 4526         นาง ดาลัด สุ วรรณฉิ ม
 4527         นาย เดชา รัตนพงศ์ธระ
 4528         นาง ถนอมรัตน์ สิ ทธิ เสนี
 4529         นาง ถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
 4530         นาง ทักขิณา โพธิ์อ่า ํ
 4531         นาง ทิพย์สุคนธ์ คอนเอม
 4532       นางสาว ธณภร ตะเคียนทอง
 4533         นาย ธวัชชัย สกลเกียรติ
 4534         นาย ธวัชชัย แสงมณี
 4535         นาง ธัญนันท์ วังทอง
 4536         นาง ธัญลักษณ์ ถนัดเดินข่าว
 4537         นาย ธิ ติ ต่ายใหญ่จีด
 4538         นาย นภดล จันทร์ สายทอง
 4539         นาง นฤณี ยิมแย้ม
                  ้
 4540       นางสาว นวพร ณ นคร
 4541         นาง นัฏฐวดี เหมือนศรี ชย ั
 4542         นาง นันทพร กัณหสุวรรณ
 4543         นาง นันทา บุรีแสง
 4544         นาง นัยนา ปิ่ นสุ ภา
 4545         นาง นัษนิ ษฐ์ แก้วชิงดวง
 4546         นาย นาคเดช โปษยกฤต
 4547         นาง นารี เข็มเจริ ญ
 4548       นางสาว นิ ทรา สมภักดี
 4549         นาง นิ ธิกานต์ ขวัญบุญ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 4550         นาง นิ ภา ขาวนวล
 4551         นาง นิ่มอนงค์ อยูทรง ่
 4552         นาย นิ รันดร์ ธรรมคุณ
 4553         นาย บัณฑิต ไหมทอง
 4554                  ่ั
          นางสาว บัณฑิตา อยูจนทร์
 4555       นางสาว บําเพ็ญ สมัยคมสัน
 4556         นาง บุญญา ศิริรัตน์
 4557         นาย บุญมา กลัดประสิ ทธิ์
 4558         นาง บุญยืน เทพสง่า
 4559                  ่ ่
          นางสาว บุญเรื อน พุมยีหวา
 4560       นางสาว บุญสง จันนุ บิน
 4561       นางสาว บุษราคัม คอนเอม
 4562         นาย ประกิต จันทร์สง
 4563                  ่
           นาย ประยงค์ อยูใจเย็น
 4564       นางสาว ประโรม กุ่ยสาคร
 4565         นาย ประวิทย์ การิ นทร์
 4566                ่
          นางสาว ปราณี พุมประดับ
 4567         นาง ปราณี ต เสริ มสวัสดิ์ศรี
 4568       นางสาว ปริ ญา สถาวรสมิต
 4569                 ่
          นางสาว ปรี เปรม เยียมสวัสดิ์
 4570         นาง พรทิพย์ ม้วนอ่อม
 4571                    ั
           นาง พรทิพย์ สวัสดิ์พิพฒน์
 4572         นาง พรศรี เบ้าลี
 4573       นางสาว พรหมนคร ขวัญศิวิไลย์
 4574       นางสาว พวงแก้ว โคจรานนท์
 4575         นาง พวงงาม บุญประเสริ ฐ
 4576         นาง พิศมร เกตุแก้ว
 4577         นาง พุทธชง กุญแจทอง
 4578         นาง เพชรไพริ นทร์ สมไพบูลย์
 4579         นาง เพ็ญนภา เปาทอง
 4580         นาง เพ็ญศรี สกุลเกียรติ
 4581         นาง แพรวพรรณ อินทรเสมา
 4582         นาย โพธิ์ ทอง ไผ่ตง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 4583         นาย ไพรวัลย์ ใจตาบ
 4584         นาย ไพรัตน์ รัฐเมือง
 4585       นางสาว ภัชธี ญา สว่างทิพย์
 4586         นาง ภัตติมา ดีแก้ว
 4587               ั
           นาย ภานุ วฒน์ เสี ยงหวาน
 4588       นางสาว ภาวนา วิมุกตะลพ
 4589         นาง มริ ศรา อินทพรหม
 4590         นาย มาโนช อุณอนันต์
 4591         นาง มุกดาวรรณ วิยาภรณ์
 4592       นางสาว ยุพเรศ กิยะแพทย์
 4593       นางสาว ยุพิน โชติวนกุล
 4594         นาง เยาวรัตน์ เจริ ญชาศรี
 4595         นาง รัตนา กุลอนงค์
 4596         นาง รําพึง มโนพัฒนกร
 4597         นาง รุ่ งฤดี โชติไธสง
 4598         นาย รุ จนันท์ ปทุมานนท์
 4599         นาง เรณู ธรรมสถิร
 4600         นาง เรณู ศรี งามผ่อง
 4601       นางสาว วนิ ดา กุลภัทร์ แสงทอง
 4602         นาง วราภรณ์ โลหิ ตศิริ
 4603       นางสาว วรุ ณ ประสพแสง
 4604       นางสาว วลัยพร อิงปั ญจลาภ
 4605       นางสาว วัชรพรรณ เจริ ญวัฒน์
 4606         นาง วันทนา เจริ ญชาศรี
 4607         นาง วัลยา จําปาเทศ
 4608         นาง วาธิ นี โปร่ งมาก
 4609       นางสาว วาสนา โถวสกุล
 4610       นางสาว วาสนา สี ดวง ้
 4611         นาย วิทยา ชัยมงคล
 4612       นางสาว วิยะดา สี ชมแสง
 4613         นาง วิไล นะราแก้ว
 4614         นาย เวียงชัย นารี นุช
 4615       นางสาว ศรัณยา เอ็นมี
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 4616         นาง ศริ นทิพย์ เชาวนปรี ชา
 4617         นาง ศิริพร ไล้เลิศ
 4618       นางสาว ศิริวรรณ น่ วมนวล
 4619               ั
           นาย ศิริศกดิ์ จันทร์หอม
 4620       นางสาว ศิวพร เลิศลายต่วน
 4621         นาง ศิวิไล พูลสวัสดิ์
 4622        นาย ศุภฤกษ์ จันทร์ดาประดิษฐ์
 4623       นางสาว ศุภวรรณ หุ่นเจริ ญ
 4624         นาง สงค์คิด มุณณี ย ์
 4625       นางสาว สมใจ สรไชยเมธา
 4626         นาย สมบัติ กุลบูรพา
 4627       นางสาว สมพร ศิรินาวี
 4628         นาง สมพร สุ วรรณ
 4629         นาง สมพิศ คงพุม  ่
 4630         นาย สมยศ อยูทรง ่
 4631         นาย สมฤทธิ์ มารุ่ งเรื อง
 4632         นาย สัจจะ แสงตะกัน
 4633         นาย สาธิ ต ทับแสงสี
 4634       นางสาว สายหยุด เลาหบุตร
 4635       นางสาว สําเนี ยง ยอดจันทร์
 4636         นาย สิ ทธิ โชต จันทร์ดี
 4637              ั
           นาง สุ กญญา เสี ยงแจ้ว
 4638         นาย สุ ขสันติ์ ก่ายแก้ว
 4639       นางสาว สุ ชาดา นามสวัสดิ์
 4640         นาง สุ ดถนอม ไทยสุ นทร
 4641       นางสาว สุ ดา จันทร์ จริ ง
 4642             ั
          นางสาว สุ ธญญา สมานวงศ์
 4643       นางสาว สุ ธิษา เรื องทิพย์
 4644         นาง สุ นทรี ตั้งสกุลระหง
 4645         นาย สุ นิพนธ์ โปร่ งมาก
 4646         นาย สุ บรรณ สี ลารัตน์
 4647         นาง สุ ปราณี อินต๊ะขันท์
 4648         นาย สุ พร แก้วกลํ่า
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 4649         นาย สุ พิน พรมสาน
 4650              ั
           นาง สุ ภทรา ชาญชัยศิลป์
 4651       นางสาว สุ ภาภรณ์ จิรสุขศิริ
 4652         นาง สุ มณฑา วงษ์รักษา
 4653         นาง สุ มน โปษยกฤต
 4654         นาง สุ มาลี แสงถนอม
 4655         นาย สุ รพล ชัยมงคล
 4656         นาย สุ รศักดิ์ งามรัตนไพบูลย์
 4657         นาง สุ รัญชนา สี ลารัตน์
 4658       นางสาว สุ รีย ์ ชมปรารภ
 4659       นางสาว สุ วรรณา สมุทรโมฬี
 4660             ั
           นาย สุ วฒน์ สถาวรสมิต
 4661         นาง สุ วิมล ภัสตราภรณ์
 4662         นาง เสาวณี ย ์ บุญวัน
 4663         นาง เสาวภา ศิริมูล
 4664         นาง โสภา ปริ มาส
 4665         นาย ไสว พรมดาว
 4666         นาย อดุลย์ บุญประคอง
 4667         นาง อนงค์ แทนเจ็ดริ้ ว
 4668                 ่
           นาง อนัญญา พุมเจริ ญ
 4669       นางสาว อนิ ลพร รอดวรรณะ
 4670         นาง อนุ ชิดา ดีสวัสดิ์
 4671         นาง อรพิน เจริ ญสุข
 4672       นางสาว อรัญญา เนื่องผาสุ ข
 4673       นางสาว อร่ าม สิ ทธิ โชคพันธ์
 4674         นาง อริ สา เกตุแก้ว
 4675         นาง อังคณา นารี นุช
 4676       นางสาว อัญชรี กร นนทโคตร
 4677       นางสาว อัญชลี ไกรจัตุรัส
 4678       นางสาว อาภรณ์ หริ กจันทร์
 4679       นางสาว อาภาภัทร วรธรรมานนท์
 4680         นาง อารยา เสริ มสาธนสวัสดิ์
 4681         นาง อารี ย ์ รอดวิลยั
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 4682         นาย อํานวย ไชยาพร
 4683         นาย อํานาจ สว่างศุข
 4684         นาย อุดมชัย เกษศรี รัตน์
 4685         นาง อุไร แจ่มโชว์
 4686       นางสาว อุษา ศักดิ์เจริ ญยิง
                       ่
 4687         นาย เอนก ใจอารี ย ์
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดสระแก้ ว
 4688       นางสาว กรรณิ การ์ จันดา
 4689         นาง เกษร คําฉิ มมา
 4690                 ้
          นางสาว ขวัญตา หุมทอง
 4691         นาย จักรกฤษณ์ ยังยืนยง
                     ่
 4692         นาง จักษณา ชูเชิด
 4693       นางสาว จิราวัลย์ ผดุงญาณ
 4694         นาย ชลิต หุ่นประการ
 4695       นางสาว ชลิยา มิตรผักแว่น
 4696         นาง ดลรัตย์ พลอยนิ ล
 4697         นาย ธงชัย สายสมบัติ
 4698         นาง ธนวรรณ โชติสวัสดิ์
 4699       นางสาว นภาพร บุพศิริ
 4700             ั
           นาย นิ วตร มะสุใส
 4701         นาง บังอร บุญอํ่า
 4702         นาง บังอร ไม้ส้มซ่า
 4703         นาย ปรมินทร์ บุญเปรม
 4704         นาง ประไพศรี แก่นอินทร์
 4705         นาย ประสิ ทธิ์ ยิมเสงี่ยม
                    ้
 4706       นางสาว ปราณี บัวพันธ์
 4707         นาง พรนภา จันดา
 4708              ั
           นาย พิพฒน์ บุญเกื้อ
 4709         นาย พิมลศักดิ์ ทัพประไพ
 4710         นาย มนตรี ไผทพฤกษ์
 4711         นาง มะลิวรรณ ศรี ประสงค์
 4712         นาง ยมณี ตั้งอนุ รัตน์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 4713       นางสาว ยุพา ปัญญาวีราภรณ์
 4714             ั
           นาย วินย เคียรประเสริ ฐ
 4715         นาย ศรายุทธ กันรัมย์
 4716                  ั
           นาง ศรี สุดา ศรี จนทร์
 4717         นาง ศิริพร วัวลําพอง
 4718         นาง สุ ขขี สาวงาม
 4719         นาย อดุลย์ อดิเดชสกุล
 4720       นางสาว อาศิรดา คงสนิ ท
 4721         นาง อําไพ ชาวโยธา
 4722         นาง อุษา สว่างพงษ์
                        ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดสระบุรี
 4723         นาง กรรณิ การ์ จุนทวิเทศ
 4724         นาย กฤษณ์ ศกุนตนาค
 4725       นางสาว กฤษณา ทองอํ่า
 4726         นาย ก่อพงศ์ ปิ่ นน้อย
 4727         นาง กัญจนพร แหยมนุ ช
 4728         นาง กัญจน์รัตน์ สุขไพศาล
 4729         นาง กัญญา นวลจันทร์
 4730       นางสาว กัลยา มดแสง
 4731       นางสาว กาญจนา เจริ ญทรัพย์
 4732       นางสาว กาญจนา ลาบุตร์
 4733         นาย กิตติวุฒิ วงษ์แปลง
 4734       นางสาว เกล็ดมณี ภักดีรุจีรัตน์
 4735         นาย เกษมสันต์ ยศเดช
 4736         นาย โกศล มะนะกุล
 4737       นางสาว คมคาย คชวราฤทธิ์
 4738         นาย คมสัน สุ ขสว่าง
 4739         นาง จงกลนี สุขกิจ
 4740       นางสาว จงดี จินตนกุล
 4741         นาง จตุพร ศรี แก้ว
 4742         นาง จรรยา คําสะอาด
 4743         นาย จเร เหมือนแม้น
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 4744         นาง จันทร์ ตรี อบรา
 4745         นาง จันทร์ เพ็ญ แก้วโมรา
 4746         นาง จารุ ณี กุหลาบ
 4747       นางสาว จารุ ณี เลาะไธสง
 4748                 ่ ั
          นางสาว จารุ ณี อยูศกดิ์ดา
 4749       นางสาว จําเนี ยร ทรัพย์ประเสริ ฐ
 4750         นาย จํารัส ดีมงคล
 4751         นาง จิตติมา แพรวพรายรัตน์
 4752         นาง จินดา จันทวิสูตร์
 4753         นาง จินตนา ทองคํา
 4754         นาย จิรเมธ คลังทอง
 4755         นาง จิรวรรณ สังขทิม
 4756         นาย จิรวัฒน์ จันทวิสูตร์
 4757       นางสาว จิราพร กลมพันธ์
 4758         นาง จิราภรณ์ กําเหนิ ดเสนา
 4759         นาง จิราภรณ์ จันทน์แดง
 4760         นาย จิรายุทธ บุญแลบ
 4761         นาย เจริ ญ คงเทศ
 4762       นางสาว เจียรนัย จันขุนทด
 4763         นาง ฉัตรนารี จิตรชัยภูมิ
 4764         นาย เฉลิม สงวนพรรค
 4765         นาย เฉลิมชัย พงษ์ไพโรจน์
 4766         นาง เฉลิมศรี สุทธิ สวัสดิ์
 4767         นาง ชงชัย บุสสี
 4768         นาง ชลธิ ชา แสงทอง
 4769             ั
            นาย ชูศกดิ์ ศราวรณ์
 4770         นาย ณรงค์ เกิดมรกต
 4771         นาย ณรงค์ แคนหนอง
 4772       นางสาว ณัฏวิมล ทัพกฤษณ์
 4773         นาง ณิ ชา ชีพาพรม
 4774         นาง ดวงกมล สุ ดลาภา
 4775         นาง ดอกไม้ สว่างหล้า
 4776        สิ บโท ดุสิต คุมมงคล
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 4777        สิ บเอก ถนอม บริ คุต
 4778       นางสาว ทรรศณี ย ์ ตันฑ์ณรงค์
 4779          นาย ทวิ คงมัน ่
 4780          นาง ทัศนี ย ์ ศรี โสภา
 4781       นางสาว ทิพวัลย์ แก่นจันทร์
 4782          นาง ธนพรรณ สวงโท
 4783          นาย ธเรศ นิ ลาบุตร
 4784          นาย ธวัชชัย คําเพ็ง
 4785          นาย ธวัชชัย ผายม
 4786       นางสาว ธัญญรัตน์ กิริยา
 4787          นาง ธาริ ณี ละอองปลิว
 4788          นาง ธาริ นี บุญเกื้อ
 4789                ั
          นางสาว นงค์ลกษณ์ จงธรรม์
 4790          นาง นงลักษณ์ เพชรแก้ว
 4791          นาย นที ศรี แย้ม
 4792         นาง นภาพร พฤกษ์พิพฒน์เมธ ั
 4793          นาง นราธิ ป ยุรวรรณ
 4794       นางสาว นวลจันทร์ เสมาขันธ์
 4795          นาง นวลจันทร์ อําภรณ์
 4796          นาง นวลถนอม คงทน
 4797          นาง นัจฐิ สา เสงี่ ยมศรี
 4798          นาง นันทา สําเภาแก้ว
 4799          นาง นาตยา ศรอินทร์
 4800       นางสาว นารี รัตน์ ปุวรัตน์
 4801          นาย นาวี กรี ธาทรัพย์
 4802          นาง นิ ภา สาระบูรณ์
 4803          นาง นิ ฤมน งามจตุรวรรณ
 4804          นาง นี รมล ดํารงพงษ์
 4805       นางสาว นุชนาฎ เหมือนแม้น
 4806       นางสาว เนื องนิ ตย์ จันทร์ ดอน
 4807          นาง บังอร นาคินทร์
 4808          นาย บุญชัย บุญโสภณ
 4809          นาย บุญลือ ปั ญญาสาร
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 4810    พันจ่าอากาศเอก บุญเหลือ เต็มจิตต์
 4811         นาง เบญจมาศ แสวงจิตร
 4812         นาง ปฏิมา พูลสวัสดิ์
 4813        นางสาว ประกอบ เมี้ยนมิตร
 4814         นาง ประชุม ชมชื่ นกลิ่น
 4815         นาง ประทุม ลือพืช
 4816         นาย ประวิง ตลับทอง
 4817         นาง ประสิ ทธิ์ สาลี่
 4818         นาง ปราณี ประไพพงษ์
 4819         นาง ปราณี สุ ขถาวรเจริ ญพร
 4820         นาง ปราณี เฮ็งเส็ง
 4821         นาง ปราณี ต จานสังคโลก
 4822         นาย ปราโมทย์ ลือสิ ทธิ์
 4823         นาย ปั ญญา ศรี แก้ว
 4824        นางสาว ปั ทมาวดี เจริ ญสุ ข
 4825        นางสาว ปิ ยะมาศ ทองรัตนะ
 4826        นางสาว ปิ ยะวรรณ ชีพพานิ ช
 4827         นาง เปรมจิตร ฟุ้ งเฟื่ อง
 4828        นางสาว เปรมฤดี เอื้ออมรปราณี
 4829         นาย พนอ บุญพร้อม
 4830         นาง พรกมล ศรัทธารัตนตรัย
 4831         นาง พรพรรณ กวางทอง
 4832         นาง พรเพ็ญ ชูเชิด
 4833         นาง พัชริ นทร์ ปทุมรัตน์
 4834        นางสาว พิณนุ กรณ์ เกิดแก้ว
 4835             ั
            นาย พิทกษ์ สุ ภา
 4836         นาง พิมพ์พร ปั ทมธานิ นท์
 4837         นาง พิมานจันทร์ คําศิริ
 4838        นางสาว พูนพิศ พูนสวัสดิ์
 4839        นางสาว เพ็ญศรี เซี่ ยงว่อง
 4840         นาย ไพฑูรย์ นิ่มเจริ ญ
 4841         นาย ไพโรจน์ ธนะเจริ ญขวัญ
 4842         นาง ภรพนา ทองหุม   ้
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 4843       นางสาว ภานุ มาศ สมนึ ก
 4844       นางสาว มณี รัตน์ ทัพวงศ์
 4845         นาง มณี รัตน์ สหธรรม
 4846         นาง มนัสมนต์ สกลชัย
 4847               ั
          นางสาว มะลิวลย์ กนกนาค
 4848         นาย มังกร พรหมสร
 4849         นาย มานะ กุสุมาลย์
 4850         นาง มาลิสา ศิริฉาย
 4851         นาง ยวงจันทร์ เจริ ญผล
 4852         นาย ยุทธพล งามจตุรวรรณ
 4853       นางสาว ยุพาพร ดําขํา
 4854       นางสาว ระพีพร พัฒนพงศ์
 4855         นาย รังษีกรกช ทองธรรมชาติ
 4856         นาง รัตนา ดีมงคล
 4857         นาง รัตนาพร สุ วรรณธรรมา
 4858       นางสาว รัตนาภรณ์ กาซาว
 4859         นาง รุ่ งระวี นงค์พยัคฆ์
 4860       นางสาว ลําดวน ทิพยจารุ โภคา
 4861         นาย เลิศยุทธ จันทรี
 4862         นาง วชิราภรณ์ หนูรินทร์
 4863       นางสาว วนาลี รัชตโชติกุล
 4864         นาง วรรณดี ดวงมะณี
 4865         นาง วรรณา พึ่งพวง
 4866         นาง วรวรรณ ชวลิตดํารง
 4867         นาง วริ นญา ตาจันทึก
 4868                  ั
           นาง วัธนี ย ์ ศรี ทนดร
 4869         นาง วาสนา หลงวารี
 4870         นาย วิฑูรย์ บุญสุ ภาพ
 4871       นางสาว วิภา โอดพิมพ์
 4872         นาย วิราชรัชย์ อบรมทรัพย์
 4873         นาง วิลาวรรณ นามศรี
 4874       นางสาว วิไล บุญญานุ วตร ั
 4875         นาย วิศนุ โตริ ต
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 4876               ั
        ว่าที่ ร้อยตรี วิสนต์ น้อยเมือง
 4877           นาย ศตวรรษ เอี่ยมสําอางค์
 4878         นางสาว ศศิธร ธนู ศิลป์
 4879           นาย ศักดิ์ดา รุ ญจํารัส
 4880           นาย ศักริ นทร์ กองยอด
 4881         นางสาว ศิภาดา คงสมบูรณ์
 4882           นาย ศิริพงษ์ กันทแปลง
 4883         นางสาว ศุภกานต์ บุญแลบ
 4884         นางสาว ศุภมาส เนติชย   ั
 4885         นางสาว สตรี นทรา ฤทธิ สอน
 4886         นางสาว สมคิด เข็มกลัด
 4887           นาย สมคิด ชูเชิด
 4888           นาง สมจิต จอดพิมาย
 4889         นางสาว สมใจ เพ็ชรไพโรจน์
 4890           นาย สมชาย ม่วงไทย
 4891           นาย สมชาย แย้มเกตุ
 4892         นางสาว สมบัติ วงษ์เกลี้ยง
 4893           นาง สมบูรณ์ ทุเรี ยน
 4894           นาย สมประสงค์ ราชวงษ์
 4895           นาง สมปอง แก้วโมรา
 4896           นาง สมพร อรุ ณโรจน์ศิริ
 4897         นางสาว สมพิศ พรมมา
 4898           นาย สมภพ สฤกพงศ์
 4899           นาง สมลักษณ์ แก่นคิรี
 4900           นาย สมศักดิ์ จินตเสถียร
 4901           นาย สมศักดิ์ ม่วงกรุ ง
 4902           นาย สมศักดิ์ ลือพืช
 4903           นาย สมศักดิ์ เอื้อศิลามงคล
 4904                       ั
             นาย สราวุธ นุ ชโพธิ์ พนธุ์
 4905                   ้
              นาง สลักจิตร จุยอํานวย
 4906           นาง สังวาลย์ ม่วงไทย
 4907         นางสาว สัมฤทธิ์ สายบุตร
 4908           นาย สามารถ บูขนทด ุ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 4909         นาง สําราญ ปลื้มสุ ข
 4910         นาง สําอางค์ มานุช
 4911              ั
           นาง สุ กญญา มีแสง
 4912               ั
           นาง สุ กญญา ลิ้มเจริ ญ
 4913         นาง สุ ขฤทัย เจริ ญวัย
 4914       นางสาว สุ จิตรา พงษ์ภมร
 4915         นาง สุ ทธิ วรรณ รุ กขชาติ
 4916         นาย สุ นทร อรัญเสน
 4917       นางสาว สุ นทรี แสนใจ
 4918       นางสาว สุ นีย ์ รัตนภรานุเดช
 4919       นางสาว สุ พิน ตระกูลตั้งอนันต์
 4920         นาง สุ ภาวดี พูลสวัสดิ์
 4921         นาง สุ มล จิตรกรี ยาน
 4922         นาง สุ มาลี จิตรเพียรค้า
 4923         นาง สุ มิตรา โสรี กุน
 4924       นางสาว สุ รณี สุ ขสําราญ
 4925         นาย สุ รพงษ์ อําภรณ์
 4926         นาง สุ รีพร ทองเกียรติกุล
 4927         นาง สุ รีรัตน์ อินมี
 4928         นาง สุ วรรณา ลือสิ ทธิ์
 4929             ั
           นาง สุ วชรี เลิศหล้า
 4930         นาย เสรี สองแป้ น
 4931         นาง โสภา ตันติรัตน์
 4932         นาง โสภิดา มาลิการ
 4933       นางสาว โสภิต เสนะวัต
 4934         นาง ไสว พุกกะมาน
 4935                ั
           นาย อดิศกดิ์ ไทยภักดี
 4936         นาง อนงค์รักษ์ คัมภิรานนท์
 4937         นาง อนงนาฏ พึ่งสุข
 4938         นาย อนุ สิทธิ์ พิเชฏฐ์ชยั
 4939       นางสาว อโนทัย รอดเทศ
 4940         นาย อภิรักษ์ จานสังคโลก
 4941         นาง อมรรัตน์ แซ่ด่าน
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 4942         นาง อมรรัตน์ เผือกโสภา
 4943       นางสาว อมรา มีแสง
 4944         นาง อรนี ดํารงศักดิ์
 4945         นาง อรสา มะนะกุล
 4946       นางสาว อรอินทร์ ทัพกฤษณ์
 4947         นาง อรุ ณี เอมเกษม
 4948         นาง อัจฉรา พูนมา
 4949         นาง อัจฉราพรรณ ชนชนะ
 4950         นาง อัญชลี กองแก้ว
 4951         นาง อัมพวัน มโนสุจริ ต
 4952         นาง อารี สํารองพันธุ์
 4953       นางสาว อารี รักษณ์ จันทร์ แดง
 4954         นาง อารี รัตน์ ไตรทาน
 4955         นาย อาลี พงษ์สว่าง
 4956       นางสาว อําพรรัตน์ จันทร์ น้อย
 4957         นาง อุมา วรรณมาศ
 4958         นาง อุมาภรณ์ พันธุ์อภัย
 4959         นาง อุไร การไทย
 4960         นาง อุไรวัลย์ สงวนพรรค
 4961         นาง อุษณี โต๊ะนาค
 4962       นางสาว อุษณี ย ์ ลัดดาอ่อน
 4963       นางสาว อุษา เกิดสมบุญ
 4964       นางสาว อุษา สุ ขโชติ
 4965         นาย เอกพล แก่นคิรี
 4966       นางสาว เอมอร หาสารี
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดสิงห์ บุรี
 4967       นางสาว กนกรัตน์ สุ่ มอิ่ม
 4968         นาง กัลยารัตน์ จรุ งพันธ์
 4969       นางสาว กิ่งแก้ว เกตุผาสุ ข
 4970         นาย เกรี ยงไกร จงรักพงศ์เผ่า
 4971                 ั
           นาย คณิ ต ตรี ชยรัศมี
 4972         นาง จันทนา อักโขพันธุ์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 4973       นางสาว จันทร์ นิภา เจริ ญพรหม
 4974         นาย จามร นาคประสม
 4975         นาง จารุ วรรณ ชุนลีประเสริ ฐ
 4976         นาย จํานงค์ ชูเทียน
 4977         นาง จิดาภา ศรี ภุชงค์
 4978         นาง จินตนา ชื่ นแดง
 4979       นางสาว จิราวรรณ์ ตาระเกษ
 4980         นาง จุฑาทิพ ปาลพันธ์
 4981         นาง จุฬีภรณ์ ภูสุศิลปธร
 4982         นาง ฉวีวรรณ โกมล
 4983                   ํ
           นาย เฉลิมศักดิ์ ศรี ชานิ
 4984         นาย ชนะศึก ดีสม
 4985         นาง ชนิ ดา ศรี โสภา
 4986                ั
           นาย เดชา มีสตธรรม
 4987         นาย ทรงเกียรติ สว่างแสง
 4988         นาง ทวาย พานิ ชย์
 4989       นางสาว ทัสนา อุตะโก
 4990         นาง ทิพวรรณ ฉิ มมามี
 4991         นาง เทพี อ้นเขียว
 4992       นางสาว ธัญลักษณ์ หอมกรุ่ น
 4993         นาย ธี รภัทร ใจภักดี
 4994       นางสาว นงลักษณ์ ยุวพันธุ์
 4995         นาง นพพร สว่างแสง
 4996         นาง นฤมล ศรี ชานิ ํ
 4997         นาย นลนเรศร์ เอี่ยมผ่อง
 4998         นาง น้องทิพย์ กําลังว่อง
 4999         นาง บุญตา แก้วเกิด
 5000         นาง บุญนํา เชื้อปุย
 5001       นางสาว บุญเรื อง สุ เดชะ
 5002         นาง ประทิน ทรวดทรง
 5003         นาง ปราณี เข็มทอง
 5004         นาง ปราณี ธิ ตินิลนิ ธิ
 5005       นางสาว ผกามาศ สุขเกตุ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 5006       นางสาว พิศมัย เกิดศรี
 5007       นางสาว เพ็ญพร พานิ ช
 5008         นาย ไพศาล จรุ งพันธ์
 5009         นาง ภิรมย์พร ชื่ นกลิ่น
 5010       นางสาว ยุพา น่ วมนิ่ม
 5011       นางสาว ยุวดี ศรี บุญเรื อง
 5012                ้
           นาง รัตนา จุยแจ่ม
 5013         นาง รัตนา ทองระย้า
 5014       นางสาว ราตรี เชิดแสง
 5015         นาง รุ่ งนภา วัชระ
 5016         นาง ละไม ชูเทียน
 5017         นาง ลัดดา ตรี วิสูตร
 5018       นางสาว วรรณธิ ดา พินกฤษณ์
 5019         นาง วรรณา รุ่ งสุข
 5020         นาย วันชัย วีระวงษ์
 5021         นาง วันทนา เอี่ยมพัชรวุฒิ
 5022       นางสาว วัลภา ชิงดวง
 5023         นาง วาสนา แทนเต
 5024         นาง วาสนา รุ่ งสุ ข
 5025         นาย วิทยา โหจันทร์
 5026         นาย วีระพงษ์ เอี่ยมละออ
 5027         นาง ศรี สวรรค์ ทาอินต๊ะ
 5028       นางสาว ศรี สุภา อ้นเขียว
 5029         นาง สมจิตร ศรี ชานิํ
 5030         นาง สมใจ อบเชย
 5031         นาย สมภพ ลัดดา
 5032       นางสาว สิ ริกร ตะระสุ ภณ
 5033         นาง สิ ริกาญจน์ สําราญสุข
 5034         นาง สุ ดารัตน์ อินทร์ แสงทอง
 5035         นาง สุ นทรี สุ เดชะ
 5036              ั
          นางสาว สุ ภทรา ทองสุ ข
 5037         นาย สุ รพล แทนเต
 5038         นาย สุ รศักดิ์ ฉันทะนิ ตย์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 5039         นาย สุ วรรณ แย้มเยือน้
 5040         นาง หยาดรุ้ง จงรักพงศ์เผ่า
 5041         นาย อภิชาติ แช่มภักดี
 5042         นาง อภิญญาลักษณ์ จําลองศักดิ์
 5043         นาง อรทัย สี นุชาติ
 5044         นาง อรอุมา ไผ่ชู
 5045         นาย อัมริ นทร์ กลํ่าอ่วม
 5046       นางสาว อุไร ธรรมจารี
 5047       นางสาว อุษา คชสําโรง
                        ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดสุ โขทัย
 5048         นาย กมล ศิริปโชติ
 5049       นางสาว กรวิภา คุณากรวัตร
 5050         นาย กษิณ ศุขเสงี่ ยม
 5051         นาย กานต์ บูรณพิริยะพงศ์
 5052         นาง กาหลง โตแหยม
 5053         นาง กิ่งดาว บัวสด
 5054         นาย คมสัน วงษ์ประดิษฐ์
 5055         นาง จริ ยา มาสี แก้ว
 5056         นาง จารุ วรรณ ทาแสง
 5057         นาง จิราพร หลงแย้ม
 5058         นาง จีราภรณ์ วันจันทร์
 5059       นางสาว เจิมจันทน์ วงษ์โพธิ์
 5060         นาย เฉลา คมขํา
 5061         นาง ชลธิ ชา ชมกลิ่น
 5062       นางสาว ชุติมา แตงตรง
 5063         นาง ชุติมา สุวรรณชื่ น
 5064         นาย ดารากร ตัสมา
 5065         นาย ทองพูล รู้สมัย
 5066         นาย ทองสุข มันประสงค์
                   ่
 5067         นาง ทิพปภา นาคปน
 5068         นาง ธิ ดารัตน์ นิ่มคํา
 5069         นาย ธี ระพงษ์ ศรี พงษ์สุทธิ์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 5070         นาย นคร ไทยสุ วรรณ
 5071       นางสาว นงคราญ วงศ์ทรัพย์สกุล
 5072         นาง นภาพร สิ นสะอาด
 5073       นางสาว นลินรัตน์ ญาณโสภณ
 5074         นาง นิ ตยา อินทราช
 5075         นาย นิ พนธ์ เชื้ อประดิษฐ์
 5076                ่้
           นาง นุกูล อยูอน
 5077       นางสาว นุชนารถ ด้วงท้วม
 5078         นาย บรรพต เรื องคํา
 5079       นางสาว บังอร เจริ ญวัฒนาพร
 5080                   ั
           นาง บัวลอย ศรี สชชนกุล
 5081         นาย บุญเลิศ เนี ยมจันทร์
 5082         นาง บุศรา ทับชู
 5083         นาง บุษรา ประพันธ์ศิริ
 5084       นางสาว เบญจมาศ ชมชื่ น
 5085         นาง ประนอม ใจเมธา
 5086       นางสาว ประภา จงรักษ์
 5087         นาย ปริ ญญภาษ สี ทอง
 5088         นาง ปรี ยา กาญจนทิวา
 5089       นางสาว ปิ ยนันท์ ฟังเสนาะ
 5090         นาง ปิ ยาพัชร ยิงกมล
                    ่
 5091         นาง ผาณิ ต ตัสมา
 5092              ั
           นาย พงษ์ศกดิ์ คชาธาร
 5093         นาง พยอม บุญสะอาด
 5094         นาง พัชรี ทองช่วง
 5095       นางสาว เพชริ นทร์ ถาวรบุตร
 5096         นาง เพ็ญพรรณ เที่ยงตรง
 5097         นาย ไพโรจน์ ทรัพย์เจริ ญ
 5098         นาง ภารดี สิ งอุบล
 5099         นาง ภีรพร เนี ยมจันทร์
 5100         นาง มธุ รส ขีดขิน
 5101       นางสาว มานิ ตยา จํานวน
 5102         นาง เยาวรัตน์ อยูพม ่ ุ่
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 5103         นาง เรณู พรหมฤทธิ์
 5104         นาง ฤชากร พรรณาศร
 5105       นางสาว วรวรรณ เหลือหลาย
 5106         นาง วราวรรณ สําอางค์
 5107       นางสาว วลัยพร พยัคฆบุตร
 5108         นาง วัธนานันท์ นาควิเชียร
 5109       นางสาว วันเพ็ญ โต๊ะมุข
 5110       นางสาว วันเพ็ญ เทียนศรี
 5111         นาง วารุ ณี พิจิตรธรรม
 5112                    ั
           นาย วิเชียร ดุรงค์ศกดิ์
 5113         นาง วิยะดา บุญสนอง
 5114         นาง วิรัช ศรี ทรัพย์
 5115         นาง วิริยา ชูรักษา
 5116       นางสาว วิริยา บู่สี
 5117         นาง วิลาวรรณ์ สง่าเนตร
 5118       นางสาว วิลาสิ นี มงคล
 5119         นาง ศิริวรรณ ภุมมาพันธุ์
 5120         นาง ศุทธวีร์ เกิดผล
 5121       นางสาว ศุภศิริ สุขสิ นธารานนท์
 5122         นาง สนม บุตรจันทร์
 5123         นาย สนอง บุญคง
 5124         นาย สมหมาย ทับชู
 5125         นาย สมานชัย จูทอง
 5126         นาย สราวุธ สมบัติโต
 5127         นาง สังวาลย์ ยานะกุล
 5128         นาง สัมฤทธิ์ ชื่นชมชาติ
 5129                   ั
           นาย สื บศักดิ์ ศรี สชชนกุล
 5130             ั
           นาง สุ กญญา จันตาวงค์
 5131         นาย สุ ขสันต์ อินทร์ ศรี
 5132         นาง สุ ดารัตน์ พริ้ งรัตนา
 5133         นาง สุ ดารัตน์ อิ่มหิ รัญ
 5134         นาย สุ เทพ ท่วมพุทรา
 5135         นาย สุ ธน พรมณี
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 5136       นางสาว สุ นทรี มีคา ํ
 5137         นาง สุ รางค์ จันทร์ ผกา
 5138         นาย สุ ริยะ จะแจ้ง
 5139       นางสาว สุ วพิชชา แจ้งแล้ว
 5140         นาง เสวก ดุรงค์ศกดิ์ ั
 5141         นาง อนงค์ เนี ยมสลุด
 5142         นาย อนุ สรณ์ สื บชมภู
 5143         นาง อรพินท์ โพธิ์ หลัง
 5144         นาง อรอุมา รอดคง
 5145       นางสาว อัจฉริ ยา พรมมิ
 5146         นาง อุบลศรี คชาธาร
 5147         นาง อุษณี ย ์ ศรี ม่วง
 5148         นาย เอนก พุกประเสริ ฐ
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดสุ พรรณบุรี
 5149         นาง กมลชนก อินสว่าง
 5150         นาง กรลักษณ์ สาลีผลิน
 5151         นาย กฤตนัย ปุญญะสิ ทธิ์
 5152         นาง กฤษณา นิ ยมคํา
 5153         นาง กัญญา ธนะสมบัติ
 5154         นาง กาญจนา กุลวานิ ช
 5155             ั
           นาย กิติพนธ์ อินทร์ใจเอื้อ
 5156         นาย กุญชร รักเมือง
 5157       นางสาว ขวัญใจ มันคง
                   ่
 5158         นาย คณิ ต ขันตี
 5159         นาง จรรยา เจริ ญรัตน์
 5160         นาย จักรพันธ์ พิมพ์พทธุ์ั
 5161         นาง จันทร์ เพ็ญ ลาภเจริ ญ
 5162         นาง จํานงค์ สุ ดโต
 5163         นาง จําลองลักษณ์ สุ วรรณถาวร
 5164                  ํ
          นางสาว จิรภัทร กีรติดาเกิงสกุล
 5165       นางสาว จิราภรณ์ สิ นประเสริ ฐ
 5166         นาง เฉลียว สุพรรณ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 5167         นาย ชง สิ รินพมณี
 5168       นางสาว ชลลดา ปูรณโชติ
 5169         นาง ชวลี พวงสุ ดรัก
 5170         นาย ช่อ สันธนพิพฒน์  ั
 5171         นาง ชูจิต รักเมือง
 5172       นางสาว ฐานญาวีร์ เกตุกรม
 5173       นางสาว ดารุ ณี จินดาอินทร์
 5174       นางสาว ทัศนี ย ์ สรรพมงค์
 5175                 ่
           นาง ทัศนี ย ์ อยูวนิ ชชานนท์
 5176       นางสาว ธิ ดานันทน์ บุญเพิม ่
 5177       นางสาว ธิ ดารัตน์ ขุนจันทร์ดี
 5178         นาง นงลักษณ์ วัฒนพิทกษ์พงศ์ั
 5179         นาง นพรัตน์ อําพันทอง
 5180         นาย นัฐพงศ์ สุ ดโต
 5181       นางสาว นันทิชา ชาวสวนกล้วย
 5182         นาง นารี พวงวริ นทร์
 5183         นาง นิ ตยา รามดี
 5184              ั
          นางสาว นิ พทธา ศรี ทองแท้
 5185         นาง นิ รมล อํ่าคํา
 5186             ั
           นาย นิ วตน์ สุจิตตารมย์
 5187       นางสาว นุษรา แก้วใสย์
 5188         นาง แน่ งน้อย วงศ์สุวรรณ
 5189         นาย บรรจง รู ้รอบ
 5190         นาง บังอร อาจวิชย  ั
 5191         นาง บุญญรัตน์ บุญโพธิ์
 5192       นางสาว บุบผา พลับดี
 5193         นาง เบญจพรรณ ศีลาเจริ ญ
 5194         นาย ประจักษ์ กิจไพบูลย์ชย   ั
 5195         นาย ประจิน กลิ่นอ่อน
 5196         นาย ประเชิญ จินดาอินทร์
 5197         นาง ประถมาภรณ์ ก้องแดนไพร
 5198         นาง ประไพ บุญอนันต์
 5199       นางสาว ประภาพร เรื อนใจมัน   ่
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 5200         นาง ประยูร วรกิจศิริ
 5201         นาง ปราณี จริ ตศรี
 5202         นาง ปรานอม โพธิ์ ทอง
 5203         นาย ปรี ชา ภูชมศรี
 5204         นาง ปรี ยาภรณ์ เล็กพันธ์
 5205       นางสาว ปิ ยะรัตน์ ด้วงประสิ ทธิ์
 5206         นาง พรทิพย์ จินดาอินทร์
 5207         นาง พรทิพย์ ศรี รุ่งเรื อง
 5208         นาง พรรณราย สิ รินพมณี
 5209       นางสาว พรรัตน์ มนต์ประสิ ทธิ์
 5210         นาง พัชราวรรณ ศรี บวงาม ั
 5211         นาง พิมพ์รําไพ จัดภัย
 5212         นาง พิมพันธุ์ สันธนพิพฒน์ ั
 5213         นาง เพียงใจ ศรี สุขา
 5214         นาย ไพฑูรย์ เล็กพันธ์
 5215         นาง ไพพรรณ รัตนภูมิ
 5216         นาย ไพรัชต์ จันทร์โอกุล
 5217         นาย ไพโรจน์ ศรี รุ่งเรื อง
 5218         นาง มณฑา จิยะจันทน์
 5219         นาย มนตรี นักฟ้ อน
 5220         นาง มะลิ เรื องเดช
 5221         นาง มัลลิกา อังกูรเกียรติ
 5222         นาย มานพ ยิมประเสริ ฐ
                   ้
 5223         นาง มาลี ทองไกร
 5224         นาง มุกดา โสภีพฒน์ ั
 5225         นาย ยอดชาย กุลเกตุ
 5226         นาง รัชนี เฉลิม
 5227         นาง รัชนี รักษศรี
 5228         นาง รัตติกาล แจ่มทิม
 5229         นาง รัตนา ยิงสม
                  ่
 5230         นาย ราชันย์ บุญชอบ
 5231         นาง รานี กูบกระบี่
 5232         นาง เรณู ธรรมาวุฒิ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 5233         นาง เรณู ปิ่ นแก้ว
 5234       นางสาว ละเอียด มาดี
 5235         นาง ลักขณา ภูชมศรี
 5236         นาง ลําพูน วิษณุ พรชนิ นทร์
 5237       นางสาว วงษ์ศิริ ชาววาณิ ช
 5238         นาง วณี ศิวิลย ั
 5239       นางสาว วรนุ ช ภมรพล
 5240         นาง วรรณนภา ทองสัมฤทธิ์
 5241         นาง วรรณา แสงจินดา
 5242         นาง วราภรณ์ กลิ่นศร
 5243         นาง วราภรณ์ ผิวเกลี้ยง
 5244         นาย วัชระ เจริ ญรัตน์
 5245         นาย วัฒนา โพธิ์ งาม
 5246         นาย วันชัย อังกูรเกียรติ
 5247         นาง วันทนา วินิจโกศล
 5248         นาง วันเพ็ญ กลิ่นอ่อน
 5249         นาง วันเพ็ญ ใจทหาร
 5250         นาง วารี แดงสี หยุน ่
 5251         นาย วาสนา เพชรวงศ์
 5252         นาย วิทยา วงศ์สุวรรณ
 5253       นางสาว วิมลวรรณ เจ็ดกริ ช
 5254                  ่
           นาย สมเจตน์ อยูพะเนี ยด
 5255         นาย สมชัย นาคชัง
 5256         นาย สมชัย ศรี สมุทร
 5257         นาย สมชาย วรภัทรถิรกานต์
 5258         นาย สมไชย ไพริ นทร์
 5259       นางสาว สมพร พิริยะพาณิ ชย์
 5260         นาง สมศรี วรรณดี
 5261         นาง สวนี ย ์ นักฟ้ อน
 5262       นางสาว สําอาง ปั ตวิน
 5263             ั
          นางสาว สุ กญญา เนตรสว่าง
 5264       นางสาว สุ ชานันท์ ชาวบางงาม
 5265       นางสาว สุ ดารัตน์ รัตนทองคง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                      ชื่ อ - สกุล
 5266       นางสาว สุ พศวีร์ ศรี สมบัติ
 5267         นาง สุ ภชา ปุญญะสิ ทธิ์
 5268         นาง สุ รางค์ สําเนี ยงลํ้า
 5269         นาง สุ รีย ์ เจริ ญศิลป์
 5270       นางสาว สุ วรรณา โหระกุล
 5271         นาง สุ วรรณี ย ์ น้อยแก้ว
 5272               ั
           นาย อภินนท์ ดีมี
 5273         นาง อาภา ร่ มเพชร
 5274         นาง อําภา หอมชื่น
                        ชื่ อ - สกุล
                     จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
 5275         นาง กนกพร จิญกาญจน์
 5276         นาง กัญญา ศรี สุข
 5277       นางสาว กาญจนา ยิมพัฒน์
                   ้
 5278         นาย เกษม เขตอนันต์
 5279         นาง เครื อพันธ์ ศรี ขจร
 5280         นาง จงรักษ์ จันทร์ รุ่ง
 5281         นาง จันทณา ลิ่วรุ่ งโรจน์
 5282       นางสาว จันทิรา บัวเพชร
 5283         นาง จารี เขาแก้ว
 5284         นาง จารึ ก ว่องย่อง
 5285         นาง จิญาณี พรหมเจียม
 5286         นาง จิรนันท์ พุทธารักษ์
 5287         นาง จิระวรรณ ผลสด
 5288         นาง จิราพร ลีละวุฒิ
 5289       นางสาว จุฑารัตน์ เรื องเกิด
 5290         นาง จุณีพร สายสวัสดิ์
 5291         นาย เจษฎา ดิษฐยานุ รักษ์
 5292         นาย เจิดศักดิ์ ตรรกวิทย์
 5293         นาย ชลอ เพชรมณี
 5294              ั
          นางสาว ฐิ ตินนท์ สานติชาติศกดิ์ ั
 5295       นางสาว นฤมล จรงศรี
 5296       นางสาว นัยเนตร นวลละออง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                  ชื่ อ - สกุล
 5297         นาง บุญพา แย้มแก้ว
 5298       นางสาว ปณิ ตา สิ ทธิ ฤทธิ์
 5299         นาง ประพิศ โอทอง
 5300       นางสาว ประไพศรี มีดี
 5301         นาย ปราชญ์วิชญ์ ลิ้มฉุ้น
 5302       นางสาว ปาริ ชาติ ชูจิต
 5303       นางสาว ปิ่ นทิพย์ พันธุ์บุญ
 5304         นาย ปิ ยพงษ์ ว่องวงศกร
 5305       นางสาว ปิ ยะนุ ช โตมอญ
 5306         นาย พรชัย หวัดคล้าย
 5307       นางสาว พรรณวดี ดีมาก
 5308         นาง พัชณี ศรี นาคนิ ล
 5309       นางสาว พัชรี สมปรี ดา
 5310       นางสาว พิชญานันท์ วงศ์วิชิต
 5311         นาง พิมพ์พร ธวัชชัยยะ
 5312         นาง พิศมัย อัครบัณฑิตสกุล
 5313         นาง พิศวาส ไชยสิ ทธิ์
 5314         นาง เพ็ญโฉม ภูพุทธา
 5315         นาง เพ็ญระพี แก้วบุดดี
 5316         นาง เพียงใจ บุญประสงค์
 5317       นางสาว มนต์วจี ศุภลักษณ์
 5318       นางสาว มนัสชนก เถาวันดี
 5319         นาง ยุพเรศ พุทธารักษ์
 5320         นาง เยาวภา อินนุ่น
 5321         นาย รัตน์ แก้วทอง
 5322       นางสาว รัตนา บัวเพชร
 5323       นางสาว วณาเพ็ญ ปรี ชารัตน์
 5324                  ้
           นาง วัชราภรณ์ คุมไทย
 5325       นางสาว วิรารัตน์ สาระ
 5326         นาง วิไลวรรณ โอษฐ์เอี่ยม
 5327         นาง ศรี วรา สุ ขสม
 5328         นาย ศักดา รัตนมุสิก
 5329       นางสาว ศิริพร เวทยายงค์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 5330              ุ
           นาย ศิริยทธ แสงทองน้อย
 5331       นางสาว สมจิตร สายวัน
 5332         นาง สมพร วงศ์อุดม
 5333         นาง สุ จิตรา แพวิเศษ
 5334         นาง สุ ธาวดี บุญเมือง
 5335         นาง สุ ธิดา สวยงาม
 5336         นาง สุ พร เจียรชัย
 5337       นางสาว สุ ภาพร ขาวทอง
 5338         นาย สุ รชัย คิวเจริ ญ
 5339         นาง สุ รีวรรณ เขตอนันต์
 5340         นาย สุ เวช รุ่ งแดง
 5341         นาง เสาวลักษ์ กันณรงค์
 5342       นางสาว โสภิตา เพิมพูล
                    ่
 5343       นางสาว โสมศิริ มากมาย
 5344       นางสาว หงษ์ขาว วายโสภา
 5345       นางสาว เหมือนจันทร์ ภัทรอภิสิทธิ์
 5346               ั
           นาย อดิศกดิ์ สัมฤทธิ์
 5347         นาย อภัย เทพญา
 5348       นางสาว อรพินท์ ศรี สุวรรณ
 5349         นาง อรวรรณ ศรี ยาภัย
 5350       นางสาว อรอุมา ชัยอินชะ
 5351         นาย อัครเดช เพชรชิต
 5352         นาง อัจฉราภรณ์ แก้วชูทอง
 5353         นาง อําภา กลมเกลี้ยง
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดสุ รินทร์
 5354         นาง กฤติยา กออินทร์
 5355         นาง กฤษณา มังจันทึก
 5356         นาง เกศินี ทองเกลี้ยง
 5357         นาย เกษมสิ นธุ์ สอนสุ ข
 5358         นาง จันทิรา ทูโคกกรวด
 5359         นาง จํารัส บุญเติม
 5360         นาง จิรภา ดอนชาดา
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 5361         นาง จุฑาภรณ์ เหมือนเยียง ่
 5362         นาง ชนิ ดา อินทร์ งาม
 5363         นาง ณัฐพร สิ งห์ธีร์
 5364         นาง ดุษฎี รัตนสมบูรณ์
 5365         นาง ธานิ ต กันทะพันธ์
 5366         นาง ธี ระพร กันยะกาญจน์
 5367         นาง นงนุช จิตหาญ
 5368         นาง นพรัตน์ คนึ งเพียร
 5369         นาง น้อมจิต ศาลางาม
 5370       นางสาว นิ ศากร นาประโคน
 5371       นางสาว บรรจงจิตร เบ็ญเจิด
 5372       นางสาว บัณฑิตา เปรี ยบนาน
 5373       นางสาว บัวลอย ไชยผา
 5374         นาง บานเย็น ปิ ดตาทานัง
 5375         นาง เบญจา จิตรสายธาร
 5376         นาง ปณิ ตา ริ้ วทอง
 5377         นาย ประเด็จ แสนเมืองแก้ว
 5378         นาย ประภาส สกุลดี
 5379         นาย ประเสริ ฐ สุ ยอด
 5380         นาย ประหยัด แผลงดี
 5381         นาง ปิ่ นแก้ว พลบูรณ์ศรี
 5382         นาง พณี วรรณ คําทอง
 5383         นาง พรผกา จันทรวัต
 5384         นาง พรรณทิพา ยินดีรัมย์
 5385         นาง พรรณี อู่อรุ ณ
 5386       นางสาว พวงแก้ว จันทขัมมา
 5387         นาย พัฆนพงษ์ คงถือมัน ่
 5388       นางสาว พัชริ นทร์ นามมนตรี
 5389         นาง พันธุ์นิภา ตันสุ วรรณรัตน์
 5390       นางสาว พิไลลักษณ์ เรื องโชติเสถียร
 5391         นาย ภิชาติ นึ กมัน
                    ่
 5392       นางสาว มนัสวรรณ สุดดี
 5393         นาย มัทวะ ฉัตรทอง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 5394         นาย มานพ สารสุ ข
 5395         นาย ยุทธพงษ์ วังนุราช
 5396         นาง ลัดดาวัลย์ สอาดยิง ่
 5397         นาง วริ ยา นิ ยมทอง
 5398         นาง วาสนา เสริ มศิริ
 5399             ั
           นาย วิจกษณ์ ศรี อุทธา
 5400       นางสาว วิไลวรรณ์ นธี นาม
 5401       นางสาว วิไลวัณย์ ธรรมเที่ยง
 5402       นางสาว ศรี สุดา อินทยุง
 5403         นาง ศศิวิมล กาญจนจักร์
 5404         นาง ศิรินาถ สมบุตร
 5405         นาง ศิริมล สงวนดี
 5406                ั
           นาง ศิริลกษณ์ สารสุข
 5407                 ั
           นาง ศิริลกษณ์ สุ ขสิ น
 5408         นาง ศิวาพร วรัมภา
 5409         นาง ศุภิสรา วังนุ ราช
 5410         นาง สถาพร กุณฑียะ
 5411       นางสาว สมคิด เปรมทา
 5412         นาย สมพัด มาลีแก้ว
 5413         นาย สมศักดิ์ เหมือนเยียง ่
 5414         นาง สรัญญา เรี ยบร้อย
 5415         นาย สุ ชาติ สุ ขพราว
 5416         นาย สุ ดทอง หายทุกข์
 5417         นาย สุ ทธิ โรจน์ พงษ์จงมิตร
 5418               ั
           นาง สุ พตรา สมกล้า
 5419         นาง สุ ภาภร พัทธวิภาส
 5420         นาง สุ ภาภรณ์ เตียถาวรชัย
 5421         นาย สุ รพงษ์ เหมาะทอง
 5422         นาง สุ วรรณา ประมูปถัมภ์
 5423       นางสาว สุ วิมล สวัสดี
 5424              ั
           นาง สุ องคณา เบ็ญเจิด
 5425         นาย อภิชาติ กุลธานี
 5426         นาง อภิญญา รักพวกกลาง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 5427         นาง อรทัย แก่นจันทร์
 5428         นาง อรุ ณี ทองเลิศ
 5429         นาง อัมพร เพิมทรัพย์
                   ่
 5430       นางสาว อาภาพร สุขจิตร
 5431         นาง อําพร ทองศรี
 5432         นาง อําพร นักวงศ์รัมย์
 5433              ั
           นาย อิทธิ ชย สิ งห์ธีร์
 5434         นาง อิศราพร อินทะกนก
 5435         นาง อุบล ชมภูบุตร
 5436       นางสาว เอื้องดง แสนตรง
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดหนองคาย
 5437         นาง กองขัน รอดอินทร์
 5438         นาง แก้วมณี วรรณ วิทยานรากุล
 5439         นาย ขจัดภัย ประการโพธิ์
 5440         นาง ช่อลัดดา ไหลมนู
 5441         นาย ชัยวัฒน์ แสนสุนนท์
 5442         นาง ณภกช บูรณศิริวงศ์
 5443         นาง ธนิ ศา พันธุวร
 5444         นาย ธวัชชัย วงศ์อุตส่าห์
 5445         นาง นันทนา แพงแสน
 5446         นาง นันทนา เภาพาน
 5447         นาง นิ ยดา คําแพงเมือง
 5448         นาง บริ บูรณ์ เกษรา
 5449       นางสาว บุญญาภรณ์ อินทะวงษ์
 5450         นาย ประธาน ภาณุมาศ
 5451         นาง ปริ ศนา จังอินทร์
 5452         นาย ปรี ชา พลภูมี
 5453       นางสาว ปั ณชญา พรมมานันท์
 5454         นาง พวงเพชร ชัยจันทร์
 5455                ้
           นาง พิสมัย คุมถิ่นแก้ว
 5456       นางสาว พูลสวัสดิ์ บุตรเสน
 5457         นาย ภราดร พุฒคํา
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 5458       นางสาว รัตนากรณ์ เวฬุวณารักษ์
 5459         นาง รัตนาภรณ์ บุตรเสรี ชย  ั
 5460         นาง ราตรี พรมมาโอน
 5461         นาง วาสนา สานุ ช
 5462         นาย วิฑูรย์ มณี สาย
 5463         นาง วิไลรัตน์ แสงทอง
 5464       นางสาว วีรญา รักเหลือ
 5465         นาย สงวน ดีแสน
 5466         นาย สายคํา ศรี เทียน
 5467                ั
          นางสาว สุ รภา ภูพนธ์พร
 5468         นาง อนุ สรณ์ ชูประยูร
 5469         นาง อมรรัตน์ สวัสดี
 5470       นางสาว อรทัย ศรี สุข
 5471         นาย อลงกต บุตรส
 5472         นาย อุฬาร สี เขียว
                        ชื่ อ - สกุล
                      จังหวัดอ่ างทอง
 5473         นาง กชพรรณ โพธิ์ สุวรรณ์
 5474         นาง กรรณิ การ์ ทรัพย์ศิลป์
 5475         นาง ขวัญตา มาระยาท
 5476         นาง คนึ งนิ จ กลีบบัว
 5477       นางสาว คะนึ ง รวยทรัพย์
 5478       นางสาว จงกล ภู่ไข่
 5479         นาง จันทนา ชิงดวง
 5480         นาง จันทรา วสุนนต์ ั
 5481         นาง จิดาภา ประชาชนะชัย
 5482                  ํ
           นาง จินดา ศรี คาอ่อน
 5483         นาง จินตนา ทองดีน้อย
 5484         นาง จิราพร สุ ขทรัพย์ศรี
 5485       นางสาว จิราภรณ์ ไทยวร
 5486       นางสาว จีรพร แสงแก้ว
 5487       นางสาว ฉวีวรรณ กาแก้ว
 5488       นางสาว ชาริ ณี เตรี ยมวิจารณ์กุล
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 5489         นาย เชาว์ น้อยโสภณ
 5490         นาง ณัฏฐพร ศรี กรด
 5491             ั
          นางสาว ณิ ธญญา บุญครอบ
 5492         นาง ดวงแข จันทอง
                   ่
 5493       นางสาว ดวงเดือน ภู่ศิริ
 5494         นาย ดํารง พุทธยานนท์
 5495         นาง ทัศนา ชิงชัย
 5496         นาย ธนกร ศรี เผือก
 5497         นาย ธเนศ สดแสงจันทร์
 5498         นาย ธัชพงศ์ พันธุ์พิมพ์
 5499         นาง ธี ราพร เครื อประสิ ทธิ์
 5500         นาง นงนุช ผลวงษ์
 5501         นาง นภา บรรลุสุข
 5502         นาง นภาพร เข็มอนุสุข
 5503         นาง นฤมล ดวงพรมทอง
 5504         นาง นวลฉวี อังสัจจะพงษ์
 5505              ั
           นาย นิ ทศน์ บุญประดับ
 5506         นาง เนาวรัตน์ แซ่ฮุน ้
 5507         นาง บัวหลวง พุกเพ็ชร์
 5508         นาง บุญยืน คุณอนันต์
 5509       นางสาว ปณิ กา ยิมพงษ์
                  ้
 5510                    ํ
          นางสาว ปทุมรัตน์ สิ ทธิ ธารงชัย
 5511         นาง ประคอง ภู่พวง
 5512         นาง ปราณี ทับสุ วรรณ
 5513       นางสาว ปั ณฑ์ชนิ ต จารุ เอนก
 5514         นาง พเยาว์ เจริ ญสันต์
 5515         นาง พวงรัตน์ พัฒนะ
 5516         นาง พิชญากรณ์ กรัดเพ็ชร
 5517         นาย พิเชษฐ ชัยชนะ
 5518         นาง พิมลรัตน์ เหมือนทิพย์
 5519         นาง พิศมัย ชูเชิด
 5520         นาง เพ็ญศรี รักษารมย์
 5521         นาง เพ็ญศรี เล็บประดู่
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 5522         นาง ไพบูลย์ สะกะมณี
 5523         นาย ไพโรจน์ แย้มอําพล
 5524       นางสาว เฟื่ องฟ้ า มงคลสังข์
 5525         นาย มานะ แก้วเก้า
 5526         นาย ยงยุทธ เฉลยโภชน์
 5527       นางสาว รัตติกร ชื่นนิ ยม
 5528       นางสาว รัตนา ยาสุทธิ
 5529         นาง รัตนาพร ผ่องหัดไทย
 5530         นาง รําไพ ทองบู่
 5531         นาง รําไพ ทองบู่
 5532       นางสาว เรณู ป้ อมประเสริ ฐ
 5533         นาง เรวดี แก้วงาม
 5534         นาง ละมัย เชื้ อบุญมี
 5535         นาง วนิ ดา สายะวงศ์
 5536         นาย วรพล อยูมน ่ ั่
 5537         นาง วันดี เฉลยโภชน์
 5538       นางสาว วาสนา สี แตงสุก
 5539         นาง วาสิ นี ตันอารี ย ์
 5540         นาง วิมล เคยเคล้า
 5541         นาง วิไล วิธิศิลป์
 5542         นาง วิไลลักษณ์ วิหกรัตน์
 5543         นาง วิไลวรรณ บัวเทศ
 5544       นางสาว วีราภรณ์ ตันติกุลมานิ มิต
 5545         นาย วุฒิ สุ ขมี
 5546                     ั
           นาง ศรี รัตน์ ไวทยานุ วตติ
 5547       นางสาว ศิริรัตน์ ชีระภากร
 5548         นาย สถาพร พึ่งวงษ์
 5549         นาง สมคิด ตั้งใจ
 5550         นาง สมใจ สัมปหังสิ ต
 5551         นาย สมชาย สัญนาค
 5552         นาง สมบัติ สิ นธุยี่
 5553         นาง สมพร สามัคคี
 5554         นาย สมยศ กิตติวิริยะ
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 5555         นาง สมศรี พวงเงิน
 5556         นาย สมาน วิหกรัตน์
 5557                ั
           นาย สรรค์ชย อินทร์ถาวร
 5558         นาย สําเริ ง โกสุม
 5559             ั
          นางสาว สุ กญญา อ่อนละม้าย
 5560         นาย สุ ขสันต์ ปากอุตสาห์
 5561         นาง สุ ดา อินเจริ ญ
 5562         นาย สุ เทพ กลิ้งกลม
 5563              ั
          นางสาว สุ นนทา หิ นกอง
 5564       นางสาว สุ นิสา สุ ขสมบัติ
 5565         นาง สุ นีย ์ นัยจรัญ
 5566         นาง สุ ยานันท์ ปั้ นตระกูล
 5567         นาย สุ ริยา นกครุ ฑ
 5568         นาง สุ รีย ์ เพ็งจรู ญ
 5569         นาง สุ รีรัตน์ ทรงกิจ
 5570                 ้
           นาง สุ ฤทัย ตูพิจิตร
 5571         นาง ฬิยาภร อยูมน  ่ ั่
 5572         นาย อดุลย์ หลอดทอง
 5573         นาง อมรรัตน์ เนื้อจํารู ญรัตน์
 5574       นางสาว อรจิรา สรรพ่อค้า
 5575       นางสาว อรุ ณรัตน์ วงษ์แสงจันทร์
 5576       นางสาว อัญญารัตน์ ศรี สตรา ั
 5577         นาย อํานาจ มาระยาท
 5578         นาย อุดม ดาวดวงน้อย
 5579       นางสาว อุดม หลอดทอง
 5580       นางสาว อุดมพร สุ่ มประเสริ ฐ
                         ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดอุดรธานี
 5581       นางสาว กรรณิ กา ดวงหาคลัง
 5582         นาง กฤษณา เวียงแก้ว
 5583         นาง กัญพิสิฐ นราทร
 5584         นาง กาญจณา เจริ ญศรี
 5585         นาย คณิ ต ศิลาอ่อน
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 5586         นาย จักรพันธ์ แสนอุบล
 5587         นาง จิตรา สมสุ ข
 5588         นาง จินตนา ดวงสุ วรรณ
 5589         นาง จินตนา นาถธี ระพงษ์
 5590       นางสาว จิราภรณ์ วีระชัย
 5591         นาง จิราภรณ์ สาลีเอาะ
 5592       นางสาว จุฬาพร จันทะแจ้ง
 5593         นาง แจ่มจํารัส อุดชาชน
 5594         นาง ฉวีวรรณ ยกบัตร
 5595         นาง ชวนพิศ คําภาลา
 5596         นาย ชาญณรงค์ พูลสง่า
 5597         นาง ณัฏฐาภรณ์ ชินกลาง
 5598         นาง ดรุ ณี พลลม
 5599         นาง ถนอมสิ น กอบสันเทียะ
 5600         นาง ทองอ่อน ไชยฤทธิ์
 5601       นางสาว ทาวิกา สรรพโส
 5602         นาง นฤมล ใจไว
 5603         นาง นันทนา นาเชียงใต้
 5604       นางสาว นันทพรรณ สิ ทธิ มงคล
 5605         นาย นิ รันดร์ กลิ่นจันทร์
 5606         นาง นุชนาฎ ศรี โสภา
 5607         นาย บพิตร อุดชาชน
 5608         นาง บัวลี สวรรค์วิจิตร
 5609         นาง ประชุมพร ชูศรี
 5610         นาง ประภาภรณ์ แสนอุบล
 5611       นางสาว ปิ ยฉัตร โรจนกุศล
 5612         นาย ปุรินทร์ มีพรหม
 5613         นาง พจนา พรหมสาขา ณ สกลนคร
 5614         นาง พจวรรณ ทิพยะ
 5615         นาง พร้อมพร รัตถิวลย์ ั
 5616         นาย พิเชฐ นามวิชย  ั
 5617         นาย พิบูลย์ สิ ทธิ มงคล
 5618         นาย พุทธศาสน์ จิตจง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 5619       นางสาว เพียงเพ็ญ วุฒิวงศ์
 5620         นาง ไพจิตร แก้วศรี จนทร์ั
 5621         นาง ไพริ นทร์ คํายอง
 5622               ั
          นางสาว มะลิวลย์ ธรรมราช
 5623       นางสาว มัทนา สถิตย์
 5624         นาย มานะชัย ภาลีนนท์
 5625         นาง มาลัย โพธิ์ ศรี
 5626         นาง ยุพยง ชาวสวน
 5627         นาง รัชนี กร ธุ ระทอง
 5628       นางสาว รัตติยา มุนตะทุม
 5629         นาง รัตน์ติยา เกษสวัสดิ์
 5630         นาง รัตนา รัศมีธรรม
 5631         นาง รัตนาวรรณ วงษ์ศิริ
 5632         นาง ราวรรณ ศูนย์ดอน
 5633       นางสาว เรณู ช่วยคํ้าชู
 5634         นาง ลัดดา นิ วาตนิ รัติศย ั
 5635         นาง วราภรณ์ จันทร์ ดี
 5636         นาย วิจิตร นาเชียงใต้
 5637         นาง วิไลลักษณ์ อิทธิ สาร
 5638         นาง วิไลวรรณ บุตรอุดม
 5639         นาย วิศิษฐ์ วิเศษน้อย
 5640         นาย วิษณุ อินทร์อุดม
 5641         นาง ศรี พรรณา หมอดี
 5642         นาง ศุภลักษณ์ กิจนิ กร
 5643         นาย สมจิต ไชยตรี
 5644         นาย สมบัติ ภูมิวงษ์
 5645         นาง สมพร พงษ์ไทย
 5646         นาง สมฤทัย วงศ์เสน
 5647         นาย สมหมาย บุญทัน
 5648         นาย สัญญา สุ วิตธรรม
 5649         นาง สิ รินาถ วังศรี รัง
 5650              ั
           นาง สิ ริวฒนา ดวงมณี
 5651         นาง สุ จิตรา โคกขุนทด
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                     ชื่ อ - สกุล
 5652         นาง สุ ชาดา ศรี ภูมน ั่
 5653         นาย สุ ชาติ กาหลง
 5654         นาง สุ ดสวาส ขอร่ วมกลาง
 5655         นาง สุ ดา ก้องเกียรติกูล
 5656       นางสาว สุ ดารัตน์ โรจนกุศล
 5657              ั
           นาย สุ ทศน์ สมจิตร
 5658         นาย สุ นทร มันพลศรี
                   ่
 5659         นาง สุ นทรี ปิ ดตะกาศ
 5660       นางสาว สุ พรทิพย์ โพธิ์ ศรี ดา
 5661         นาย สุ รชาติ สุ รเสรี วงษ์
 5662         นาง สุ รางค์ บุญสูงเนิ น
 5663               ั
           นาย สุ ริยนต์ คําบุศย์
 5664             ั
           นาย สุ วฒน์ จันทร์นาม
 5665         นาง เสาวภา ศรี ลอม ้
 5666         นาย ใสสด ไชยสิ ทธิ์
 5667       นางสาว อรชร ตุงคะเตชะ
 5668         นาง อรวรรณ พูลลาภ
 5669         นาง อัจฉรา เขียนประสิ ทธิ์
 5670         นาย อุดม ทาปลัด
                          ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดอุตรดิตถ์
 5671         นาง กนกวรรณ ทํานุพนธุ์   ั
 5672       นางสาว จํารัส อ้ายชุม
 5673         นาง เฉลียว ทองสุขแก้ว
 5674       นางสาว นภา นุ่มเพ็ชร์
 5675         นาง นิ ตยา ไฉไลพานิ ช
 5676         นาง นิ ภาพร จิตรสุวรรณ
 5677         นาง ปิ ยะมาศ รุ่ งจรู ญ
 5678       นางสาว เพ็ญศิริ เพชรรัตน์
 5679         นาง ภีรพรรณ ศรี สวัสดิ์
 5680         นาง มณี รัตน์ วงษ์พรวน
 5681       นางสาว รจนา แก้วสี สด
 5682         นาง ลําพูล ครุ ฑเมือง
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                    ชื่ อ - สกุล
 5683         นาง ลูกคิด จันทระ
 5684         นาย วัชรา เสโตบล
 5685       นางสาว สุ ภาพร ฝี ปากเพราะ
 5686                 ั
           นาง อนุ วลย์ บุญเรื อง
 5687         นาย เอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์
                          ชื่ อ - สกุล
                        จังหวัดอุทัยธานี
 5688         นาง กฤษณา รัศมี
 5689         นาง จงดี ภู่พงษ์
 5690         นาง เจษฎา แช่มสวัสดิ์
 5691       นางสาว เฉลิมศรี บัวสําลี
 5692         นาย ชาญชัย เปลี่ยนพัด
 5693         นาง ทองสุข ทุคหิ ต
 5694         นาง นงรักษ์ ประสิ ทธิ์ เวชศักดิ์
 5695         นาง เนาวรัตน์ ชินชูศกดิ์  ั
 5696       นางสาว ปาริ ชาต แสวงศิลป์
 5697         นาง พัชริ นทร์ เวชสุกรรม
 5698         นาง มลฑาทิพย์ สํานวน
 5699         นาย มิตร์ จันทร์ เงิน
 5700         นาง รัตนากูล ขําพูล
 5701         นาง รุ่ งเรื อง เกษมุติ
 5702                  ั ั
           นาง วนิ ดา พิพฒน์วฒนะกุล
 5703         นาง ศิรดา ปราชญานุ กุล
 5704               ั
           นาย ศิริชย ศิริวฒนะ ั
 5705                ั
          นางสาว สิ ริวลย์ อินอ่อน
 5706         นาง สิ วาพร ภักดีรัตน์
 5707         นาง อริ สา เงินพลอย
                          ชื่ อ - สกุล
                       จังหวัดอุบลราชธานี
 5708         นาง กิ่งแก้ว ชนะดี
 5709         นาง กิ่งอุบล ศรี แสง
 5710       นางสาว กิตติ์สินี คูณสมบัติ
 5711       นางสาว กินถะหรา พัวแดง  ่
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 5712       นางสาว เกษศิรินทร์ แท่นคํา
 5713               ั    ั
           นาง เกียรติบงอร สุ พฒนวรางกูร
 5714       นางสาว ขนัตยา สารรัตน์
 5715         นาย ขันติ เมฆไธสง
 5716         นาย จตุพล สายงาม
 5717         นาง จารุ วรรณ เมฆใส
 5718         นาย ชิษณุ ชา คําโกน
 5719              ั
          นางสาว ชุตินนท์ สุ ขสวาท
 5720         นาง ดวงจันทร์ บุญแฝง
 5721         นาง เตือนใจ ขุนศรี
 5722         นาง ทศพร ผลแก้ว
 5723         นาย ทศพล ศุภสร
 5724         นาย ธราพงษ์ เกษเจริ ญคุณ
 5725         นาย ธิ ปพงษ์ พันธุ์โคตร
 5726       นางสาว นงเยาว์ ศรไชย
 5727         นาง นวลละออง จิรานันท์สิริ
 5728         นาง นิ ตยาวรรณ จินะปั ญญา
 5729       นางสาว ประคองศรี ภาเรื อง
 5730         นาย ประสาท รอบรู้
 5731         นาย ปราโมทย์ เกษเจริ ญคุณ
 5732       นางสาว ปลังศรี ชลัมพุช
                ่
 5733         นาย ปั ญญา จินะปัญญา
 5734         นาย ปิ ติ เสถียรเสาวภาคร์
 5735         นาง ผาณิ ต พาภักดี
 5736         นาง พรทิพย์ กุลราช
 5737         นาง พัชราภรณ์ แสนโสม
 5738         นาง พิมพ์ชนก คําหงษา
 5739         นาง พิสมัย พิสุทธิ์ ไพศาล
 5740       นางสาว ภคมณฑน์ บุตรนิ พนธ์ ั
 5741         นาง ภาวินี ไตรศิวะกุล
 5742       นางสาว มนชยา บุญแก่น
 5743         นาย มนู ญ แสนทวีสุข
 5744         นาง มลินี พรมลาย
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 5745       นางสาว รัชฎาภรณ์ ศุภสร
 5746         นาง รัตนา อินทจักร์
 5747         นาย ฤทธิ ไกร ศุภดล
 5748         นาย วรวุฒิ พาลี
 5749         นาง วราภรณ์ ประจญศึก
 5750       นางสาว วริ ยา พุฒพิมพ์
 5751         นาง วันทนา พูลวัน
 5752         นาง วันเพ็ญ นี รสิ งห์
 5753       นางสาว วันวิสาข์ จันทโกสิ น
 5754         นาย วินิจ มีสวัสดิ์
 5755         นาง วิภาวดี ธะประวัติ
 5756         นาย วิริยะ ก้อนทอง
 5757       นางสาว วิลาภรณ์ สี ทาบุตร
 5758         นาง วิลาวรรณ วนะลุน
 5759       นางสาว วีรยา คําหอม
 5760         นาย เวียงไชย มิมาชา
 5761         นาง ศจี ทองอ่อน
 5762              ั
           นาง ศรี วฒนา ฐานมัน  ่
 5763         นาง ศิริเพศ สิ ทธิ โชค
 5764       นางสาว ศิวาพร สาแดง
 5765         นาง ศุภรา วิรัศมี
 5766         นาย สมควร นันตระกูล
 5767         นาย สมโภชน์ วิทยาขาว
 5768       นางสาว สายสุดา ศรี มาตย์
 5769               ั
           นาย สิ ทธิ ชย สําเนากลาง
 5770             ั
           นาง สุ กญญา ยังเจริ ญ
 5771         นาย สุ ขนิ ตย์ โสทะรักษ์
 5772         นาง สุ ชาดา บุญสิ งห์
 5773         นาง สุ ดใจ บุญรําไพ
 5774         นาง สุ ธิดา เชื้อนิ ล
 5775         นาง สุ นทรารักษ์ พันธุ์โคตร
 5776         นาง สุ นิดา มณี บุญ
 5777         นาง สุ พรพิศ แดนพันธ์
      รายชื่ อผ่ านการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
             สังกัด กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ลาดับที่                   ชื่ อ - สกุล
 5778           นาย สุ รศักดิ์ แดนพันธ์
 5779           นาย สุ รสี ห์ ใจหาญ
 5780         นางสาว สุ รีย ์ ป้ องกัน
 5781               ั
             นาย สุ วฒน์ วิชยโยั
 5782      ว่าที่ ร้อยตรี แสนสุ ข พันธุ์สุวรรณ
 5783           นาง แหลมทอง ป้ านสุ วรรณ
 5784           นาง อมรา จันทะวัน
 5785           นาง อรวรรณ ดรุ ณพันธ์
 5786           นาย อานุ ภาพ การสูงเนิ น
 5787           นาง อําไพ สายลุน
 5788           นาย อุทิศย์ ฝ่ ายเพ็ชร์
 5789         นางสาว อุบลวรรณ หงษ์ตระกูล
 5790           นาง เอมอร หาจักร
 5791           นาย โอภาส สุ รินโยธา

								
To top