Ingnyilv 1 by 8kebkY

VIEWS: 25 PAGES: 96

									Ingatlan-nyilvántartás I.
Az ingatlanok nyilvántartásának
jelentősége, a földadókataszter
és a telekkönyv
Az ingatlanok nyilvántartásának …
 Az ingatlanok nyilvántartásának …
• Ingatlan-nyilvántartás célja:
  – Megbízható leltára, nyilvános és hiteles adattára az ország
   ingatlanainak:
   • tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának adatait, az
    ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős
    tényeket,
   • a bejegyzett (jogi és természetes) személyek nyilvántartásához
    szükséges személyazonosító és lakcímadatokat.
   • az Inytv-ben felsorolt jogokon és tényeken kívül az ingatlan-
    nyilvántartásba más jog bejegyzését, vagy tény feljegyzését csak
    törvény rendelheti el.
  – A tulajdonszerzés egyik feltételének – a birtoklásnak –
   megvalósítása, virtuális pótlása.
• Ingatlan-nyilvántartás jelentősége:
  – Nemzetgazdasági, mezőgazdasági üzemi tervezés,
   földvédelem, rendeltetésszerű földhasználat,
   területrendezés, településrendezés, statisztikai adatgyűjtés
   alapja.
  – Egzisztencia mérvadója.
 Az ingatlanok nyilvántartásának …
• Ingatlan-nyilvántartás jelentősége:
  – Jogbiztonság szolgálata:
    • Tulajdonos védelme,
    • Jogot szerzők védelme,
    • Kötelezettséget vállalók védelme.
  – Tradicionális rendszer: tulajdonszerzés = megegyezés+a dolog
   tényleges átadása (ingók esetében), ingatlanok esetében egy
   jelzés, hatalomban tartás jelzése.
• Ingatlanszerzés megjelenítésének két rendszere:
  – Konstitutív rendszer: a jog megszerzése a nyilvántartásba való
   bejegyzéssel jön létre.
  – Deklaratív, ill. bejegyzéstől független rendszer:
    • Nincs tényleges nyilvántartás (a vevő tájékozódik a tulajdonlás iránt).
    • Jogcímnyilvántartás: a bejegyzés nem keletkeztet jogot, de a
     nyilvántartásban bízó, jóhiszemű személy védelemben részesül.
    • Hatósági közzétételi rendszer: a jogváltozást be kell jelenteni, melyről
     közokiratot állítanak ki.
 Az ingatlanok nyilvántartásának …
• Nyilvántartás módja:
 – Személy szerinti nyilvántartás (perszonálfólia)
   • Állami földkönyv
   • Telekkönyv
   • Földhasználati Nyilvántartási rendszer
 – Tárgy szerinti (ingatlanonkénti) nyilvántartás (reálfólia):
   • ingatlan-nyilvántartás. Minden önálló ingatlanról
    nyilvántartás (tulajdoni lap) készül.
 – Számítógépes nyilvántartás szempontjából mindegy,
  hogy melyik módot válasszuk.
 – Adatok összekapcsolása:
   • magánautonómia, magántitok sérelme – alkotmányos
    aggályok.
   • A rendszer még nincs automatikusan, integráltan
    összekötve az országos személyi adat- és lakcím-
    nyilvántartással.
 Az ingatlanok nyilvántartásának …
• A nyilvántartás kezdetei:
  – A hűbéri viszonyok az ingatlan tulajdonjoga alapján
   ítélhetők meg: honvédelmi kötelezettség, közteherviselés,
   közjogi állás megítélése.
  – Adósságok nyilvántartása: betáblázás (intabulatio)
   intézménye. Az ingatlanon fennálló terhek bejegyzésére
   szolgált. Jelzálogkönyv volt, mely később beolvad a városi
   telekkönyvekbe.
  – Az átruházás nyilvánosságának igénye: a tulajdonjog a
   közösség előtt is tisztázva legyen. Ingatlanszerzés külső
   megnyilvánulása: bevezetés. Királyi (főbírói)
   megbízott+hiteles hely
   képviselője+szomszédok+megadományozott. Városokban a
   városi tanács előtt zajlott le, ahol jegyzőkönyvet készítettek
   az eseményről. Regisztrálták a tulajdonjog változást, jogot
   nem keletkeztettek (az okiratot őrizték meg).
  – Társadalmi, gazdasági változások, a forgalom biztonsága.
 Az ingatlanok nyilvántartásának …
• Telekkönyv:
  – A telekkönyv, vagy nyilvánkönyv létrehozását a gazdasági
   fejlődés kényszerítette ki. A kezdeti tőkés gazdasági fejlődés
   alapját, motorját a föld tulajdona és az arra alapítható jogok
   (terhek) sokasága jelentette.
  – A magánszféra, a „magánügy” kikényszerítette egy mindenki
   által elfogadott, „közhiteles” nyilvántartás felállítását.
  – 1852. Osztrák Polgári Törvénykönyv bevezetése (OPTK). 43. § Az
   átruházáshoz az is szükséges, hogy a szerzési ügylet a
   nyilvánkönyvbe beiktattassék.
  – 1855. A telekkönyv felállításának, bevezetésének kezdete.
  – Az 1861. évi Országbírói értekezlet: fenntartotta a rendelet
   hatályát.
  – Az ingatlanokat településenként házról házra (helyszínelés)
   járva, személyi rendszer alapján írták össze. Az eredményt, a
   kialakított birtoktesteket hirdetményi úton közölték a
   lakossággal. Az érintettek kifogással élhettek. Meghatározott
   idő elteltével a helyszínelési jegyzőkönyveket
   telekjegyzőkönyvként hitelesítették.
  – A későbbiekben a telekjegyzőkönyvekből telekkönyvi
   betéteket szerkesztettek, azok átdolgozásával, egyeztetésével.
 Az ingatlanok nyilvántartásának …
• Telekkönyv:
 – A telekkönyv három részből állt:
   • „A” lap, birtokállási lap: az ingatlan tárgyi adatait tartalmazta
    (szolgalom, térmérték, minőség, jövedelem).
   • „B” lap, tulajdoni lap: tulajdonos neve, tulajdonszerzés alapja
    (jogcím), vételár. Tulajdonjog korlátozásai: zálogvisszavásárlási
    jog, elővásárlási jog.
   • „C” lap, teherlap: idegen dologbeli jogok. Zálog, szolgalom,
    bérlet, haszonbérlet stb.
 – 1886-ban a kataszterrel összhangba hozták  térképi
  alapok átvétele.
 – Betétszerkesztés: kiküldött
  bizottság+felek+érdekeltek+helyszíni meghallgatás+okiratok
   bevezetés a telekkönyvi betétbe.
 – Járásbíróságok vezették.
 Az ingatlanok nyilvántartásának …
• Földadókataszter, állami földnyilvántartás:
  – II. József próbálkozásai (1785) kudarccal végződnek: „A házakról
   eltávolították a számozást, a határjeleket és a mesgyekarókat
   kitaposták. … Számos megyében a földmérés munkarészeit máglyára
   hordták. Biharban pl. 10 szekérnyi irat égetését az akasztófa alatt vitték
   végbe.”
  – 1850. császári pátens: a földadókataszter bevezetése.
  – 1875. a földadókataszter legalizálása az OGY által.
  – A nyilvántartás perszonálfólia elve alapján került megszervezésre.
  – A földadó mértéke a földek jövedelmezőségéhez kapcsolódott:
   talajtani és agroökonómiai vizsgálatok.
  – A föld művelése azonos ráfordítás mellett eltérő hozadékot
   eredményez: átlagtermés (10 év) – gazdálkodó rendes költségei (6 év
   átlaga) = kataszteri tiszta jövedelem.
  – Művelési áganként (Sz, K, R, L, N = 10 év; Sző = 15 év; E = 25 év),
   becslőjárásonként (osztályozási vidékekként) határozták meg a 8
   minőségi osztályt, mely kataszteri holdra vetítve eltérő aranykorona
   értéket kapott  ma AK/ha.
• 1964-től az állami földnyilvántartás veszi át helyét, új szerepkört
 kap: nemzetgazdasági tervezés, rendeltetésszerű földhasználat
 ellenőrzése.
  – A nyilvántartás reálfólia elve alapján épült fel.
  – Tárgya az ország egész területe volt: belterület, külterület egyaránt.
 Az ingatlanok nyilvántartásának …
• Földadókataszter, állami földnyilvántartás:
  – Részei: kataszteri birtokív, kataszteri térkép, mintatérjegyzék,
   összesítők, részletes osztálykivonat, határleírási jegyzőkönyv.
  – Nyilvántartásba kerültek azok a a területek is, melyek földadó aló
   nem eső területekként (fanet) szolgáltak: épület, udvar, árok, folyó,
   tó, patak stb.
• A két rendszer összehasonlítása:
  – Mindkét nyilvántartás alapja az ingatlan, ennek ellenére
   hiányosak.
  – Kataszter a földrajzi, gazdasági és fizikai paramétereket, míg a
   telekkönyv a jogokat és jogilag jelentős tényeket tartalmazta.
  – Telekkönyv: járásbíróságok, kataszter: közigazgatási szervek
  – Telekkönyv: magánérdeket, kataszter: közérdeket szolgálja.
  – Nyilvánosság: adókataszter esetén korlátozott, telekkönyv
   nyilvános.
  – Telekkönyvi elvek nem érvényesültek a kataszteri nyilvántartásban.
Ingatlan-nyilvántartás I.
Az ingatlan-nyilvántartás
alapelvei
 Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
• Az ingatlan-nyilvántartási törvényben nevesített
 alapelvek a következők:
  –  Bejegyzés elve
  –  Nyilvánosság elve
  –  Közhitelesség elve
  –  Kérelemhez kötöttség elve
  –  Rangsor elve
  –  Okirat elve
• Bejegyzés elve:
  – Egyes, az ingatlanokkal kapcsolatos fontosabb jogokat,
   azok bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba keletkezteti –
   konstitutív hatályú bejegyzések.
    • Az átruházáson alapuló tulajdonjogot.
    • A szerződésen alapuló vagyonkezelői, földhasználati,
     haszonélvezeti jogot, használat jogát, telki szolgalmi jogot és a
     jelzálogjogot.
Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
 – Deklaratív hatályú bejegyzések – az ingatlan-
  nyilvántartásba történő bejegyzés nélkül is létrejönnek,
  fennállnak:
  • A tulajdonjog növedék, ráépítés, elbirtoklás, öröklés esetén.
  • Földhasználati jog, haszonélvezeti jog, szolgalmi jog törvény
   alapján keletkezik.
  • Egyéb bejegyezhető jogok esetén: lakásszövetkezeti tag
   állandó használati joga, bírósági határozaton alapuló
   földhasználati jog, földmérési jelek, villamos berendezések
   elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és
   bányaszolgalmi jog, elő- és visszavásárlási, vételi jog, tartási és
   életjáradéki jog, végrehajtási jog, termőföld haszonbérleti joga,
   halászati jog.
  • Következmény: bejegyzés után harmadik személy nem
   hivatkozhat sikeresen a fennálló joggal kapcsolatos nem
   tudásra.
Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
 – A jogilag jelentős tényeket is két csoportba sorolhatjuk:
  • A bejegyzés elmaradása esetén is bekövetkező joghatásokat a
   deklaratív tények csoportja alkotja:
    – jogosult kiskorúsága,
    – gondokság alá helyezés,
    – végelszámolási és felszámolási eljárás.
  • A tényre vonatkozó joghatások csak a nyilvántartásba történő
   bejegyzéssel jönnek létre (konstitutív tények csoportja). A
   bejegyzés elmaradása esetén a jogosult ezeket nem
   érvényesítheti sikeresen jóhiszemű harmadik jogszerzővel
   szemben.
    – jogszabályon vagy bírósági határozaton alapuló tulajdoni
     korlátozás, telekalakítási és építési tilalom, kisajátítás és
     telekalakítás megindítása,
    – jogorvoslati kérelem, szerződésen vagy végintézkedésen alapuló
     elidegenítési és terhelési tilalom, perek és büntetőeljárás
     megindítása, árverés, zárlat, tulajdonjog fenntartással történő
     eladás,
    – törölt jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, ranghely
     megváltoztatása,
    – zálogjog érvényesítésével, átruházásával, megszűnésével
     kapcsolatos tények,
    – épület lebontásának és létesítésének ténye.
 Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
• Nyilvánosság elve:
  – A tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhető: azt bárki
   megtekintheti, arról feljegyzést készíthet, hiteles másolatot kérhet.
   Formái:
    • Teljes másolat: valamennyi bejegyzést tartalmazza szó szerint.
    • Szemle: csak a fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.
  – A tulajdoni lap tartalmáról analóg formában csak hiteles, míg
   elektronikus formában hiteles és nem hiteles másolat is kiadható.
  – A tulajdoni lap tartalmán túlmenő adatokat csak a jogosult vagy
   kötelezett engedélyével ismerhető meg, melyet teljes bizonyító
   erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni.
  – Jogi érdek valószínűsítése esetén írásban kell az igénylőnek
   nyilatkoznia (joga érvényesítéséhez, jogszabályból, ill. hatósági
   határozatból eredő kötelezettsége teljesítéséhez szükséges).
  – Tehát korlátozott megismerhetőség vonatkozik a következőkre:
    • magán, vagy közokirat, hatósági határozat, mely bejegyzésül, vagy
     törlésül szolgált,
    • tulajdonosok jegyzéke (névmutató).
  – Az ingatlan természetben meghatározott részére bejegyzett jogok,
   ill. feljegyzett tények és átvezetett adatok alapjául szolgáló
   okiratnak az a része, mely a természetbeni részre vonatkozik,
   korlátozás nélkül megismerhető.
 Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
• Közhitelesség elve:
  – Az ingatlan-nyilvántartás a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények
   fennállását hitelesen tanúsítja. A bejegyzett jog megilleti a
   jogosultként feltüntetett személyt. Senki sem hivatkozhat arra, hogy
   a bejegyzett jog, feljegyzett tény fennállásáról nem tudott.
  – Az ingatlanra nem vonatkozik több, más olyan jog, amely csak a
   telekkönyvi bejegyzéssel jön létre.
  – A törölt jogok, tények esetén azt kell feltételezni, hogy azok már
   nem állnak fenn.
  – A közhitelesség csak a jóhiszemű felet védi. Vélelmezni kell annak
   jóhiszeműségét, aki az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték
   fejében szerez jogot.
  – A jogszerzők kötelesek az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról
   meggyőződni, mulasztásuk rosszhiszeműséget és a
   következmények vállalását okozza.
  – Az ingatlan-nyilvántartáson kívül jogot szerző személy nem
   érvényesítheti megszerzett jogát az ingatlan-nyilvántartásba
   bejegyzett, ill. őt rangsorban megelőző jóhiszemű jogszerzővel
   szemben.
 Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
• Közhitelesség elve:
  – Bizonyítási teher: az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal
   szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adatok helyességét,
   valósággal egyezőségét vitatja.
  – Ha a ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapja szerinti és a térkép
   alapján földmérési jogszabályok szerint meghatározott terület eltér
   egymástól, akkor az utóbbi az irányadó.
• Kérelemhez kötöttség elve:
  – Tulajdonnal való szabad rendelkezés + keresethez kötöttség elve.
  – A jogokra bejegyzésére és tények feljegyzésére irányuló ingatlan-
   nyilvántartási eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hatósági
   megkeresésre irányul.
  – Csak azok a jogok és tények jegyezhetők be, ill. fel, melyet a
   kérelem, ill. a megkeresés megjelöl.
  – Határozat, bejegyzés, feljegyzés javítása és kiegészítése csak a
   kérelemben foglaltaknak megfelelően lehetséges.
• Rangsor elve:
  – A ranghely a bejegyzés időpontját, a konstitutív hatály beálltát
   jelenti.
  – A rangsor a bejegyzések egymáshoz való viszonyát jelenti.
 Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
• Rangsor elve:
 – Kizáró bejegyzések (pl. tulajdonjog) közül csak a későbbi
  hatályos, míg az összeférő jogok közül a rangsorban előrébb
  álló jog megelőzi a későbbit (pl. haszonélvezeti jog,
  jelzálogjog).
 – A bejegyzés ranghelyét, rangsorát a kérelem, megkeresés
  iktatási időpontja határozza meg.
 – A ranghelyek egymáshoz viszonyított sorrendje eljárási
  szempontból a beadványok elintézésének időbeli rendjét is
  jelenti.
 – Ranghelyet csak kérelemhez csatolt okirattal lehet alapítani.
 – Ranghely előzetes biztosításának, fenntartását tényét
  legfeljebb 1 évi időtartamra lehet a tulajdoni lapra
  feljegyezni.
 – A ranghely módosítása harmadik személy jogainak
  sérelmével nem járhat.
 Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
• Okirati elv:
  – Jog, jogilag jelentős tény, ill. adatok átvezetése csak az Iny.
   törvényben meghatározott okirat vagy jogerős hatósági,
   vagy bírósági határozat alapján lehetséges.
  – Okirat  közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat,
   vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata.
  – Az okirat igazolja a jog, tény keletkezését, megszűnését
   vagy módosulását + bejegyzési engedély (joggal azonos
   okiratban vagy külön is megadható azonos alakisággal).
  – Tulajdonjog, haszonélvezeti jog, használat joga, telki
   szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog keletkezésére,
   módosulására, megszűnésére vonatkozó bejegyzésre
   közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett (vagy
   ügykörében eljáró jogtanácsos által ellenjegyzett)
   magánokirat alapján van lehetőség: minősített okirati
   forma.
Ingatlan-nyilvántartás I.
Az ingatlan-nyilvántartás részei
 Az ingatlan-nyilvántartás részei
• Az ingatlan-nyilvántartás részei:
 – Tulajdoni lap (számítógépes adathordozón
  rögzített, olvasható formában megjeleníthető).
 – Törölt bejegyzések jegyzéke (tulajdoni lapról
  megszűnt bejegyzések jegyzéke).
 – Az ingatlan-nyilvántartási térkép (számítógépes
  adathordozón rögzített földmérési alaptérkép) +
  egyéb önálló ingatlanok alaprajza.
 – Okirattár (kérelmek, megkeresések, szerződések,
  társasház alapító okirat, közérdekű használati
  jogokat létesítő hatósági határozatok, bírósági
  ítéletek, közjegyzői hagyatékátadó végzések,
  egyéb határozatok stb.).
 Az ingatlan-nyilvántartás részei
• Tulajdoni lap tartalma:
  – ingatlan adatai,
  – ingatlanhoz kapcsolódó jogok, jogilag jelentős tények,
   jogosultak és adataik.
• A tulajdoni lapokat településenként 1-től kezdődően
 kell számozni. A tulajdoni lap száma mellett a
 település nevét (a terület fekvését) is fel kell tüntetni.
 Az ingatlan-nyilvántartás számítógépes
 rendszerében az ingatlan tulajdoni lapjának száma
 megegyezik a helyrajzi számmal.
• Egyes ingatlanok sajátos nyilvántartási szempontjaira
 figyelemmel a tulajdoni lap törzslapként és
 különlapként is vezethető  társasház, szövetkezeti
 ház.
 Az ingatlan-nyilvántartás részei
• A tulajdoni lap részei:
  – A tulajdoni lap három (I. II. III.) részből áll.
  – A tulajdoni lap I. része az ingatlan következő adatait
   tartalmazza:
   • település neve, helyrajzi szám, fekvés megjelölése,
    területnagyság,
   • a bejegyzés, feljegyzés státuszát, sorszámát, bejegyző-törlő
    határozatszám.
   • belterületen és ha rendelkezésre áll külterületen az ingatlan
    címét (közterület megnevezése, közterület jellege, házszám),
   • alrészlet jelét (területét), művelési ágat, kivett terület esetén
    annak megnevezését,
   • minőségi osztályt (területét), kataszteri tiszta jövedelmet,
   • az épület jellegét, telki szolgalmi jogot, földhasználati jogot,
   • az ingatlan jogi jellegét (bányatelek, műemlék, társasház stb.),
   • földminősítési mintatér megjelölését (digitális iny. nem nevesíti),
   • egyéb szükséges adatokat (pl. lakóépületek száma, önálló
    szöveges bejegyzés).
Az ingatlan-nyilvántartás részei
 – A tulajdoni lap II. része a következő tartalommal rendelkezik:
   • A bejegyzés, feljegyzés státuszát, sorszámát, bejegyző-törlő
    határozatszám.
   • Tulajdonjogot, gondokság alá helyezés tényét, kiskorúság tényét.
   • Az állam esetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet
    megnevezését.
   • Tulajdoni hányad, szerzési hányad, jogcím, jogállás, tulajdonos
    megnevezését és adatait.
   • Vagyonkezelői jogot, vagyonkezelő megnevezését.
   • Utalás, megjegyzés.
 – A tulajdoni lap III. része a következő jogokat és tényeket
  tartalmazza:
   • A bejegyzés, feljegyzés státuszát, sorszámát, bejegyző-törlő
    határozatszám. Utalás, megjegyzés.
   • Megállapodáson vagy bírósági határozaton alapuló földhasználati
    jogot (Tul. lap I. része is), haszonélvezeti jogot, használat jogát.
   • Lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jogot.
   • Telki szolgalmi jogot  Tul. Lap I. része tartalmazza.
   • Állandó jellegű földmérési jelek, ill. villamosberendezések
    elhelyezését biztosító használati jogot.
   • Vezetékjogot, vízvezetési, bányaszolgalmi jogot, törvényen alapuló
    közérdekű használati jogot.
Az ingatlan-nyilvántartás részei
 – A tulajdoni lap III. részének további tartalmi elemei:
  • Elő- és visszavásárlási, vételi jog, tartási- és életjáradéki jog,
   jelzálogjog, végrehajtási jog.
  • III. részen bejegyzett jogosult kiskorúságának, ill. gondnokság
   alá helyezésének tényét.
  • Felszámolási, végelszámolási eljárás megindítását.
  • Bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és
   építési tilalmat, kisajátítási és telekalakítási eljárás
   megindításának tényét.
  • Perek, büntetőeljárás megindítását, árverés, nyilvános pályázat
   kitűzésének tényét.
  • Zárlatot, zár alá vételt.
  • Tulajdonjog fenntartással történt eladást.
  • Ranghely megváltoztatását, jogerős hatósági vagy bírósági
   határozattal megállapított környezetkárosodás tényét,
   mértékét és jellegét.
  • Épület létesítését, lebontását.
  • Olyan egyéb jog vagy tényt, melynek bejegyzését tv. rendeli
   el.
  • Jogosult megnevezését és adatait.
 Az ingatlan-nyilvántartás részei
• A bejegyzéseket, feljegyzéseket, adatváltozásra
 vonatkozó átvezetéseket a tulajdoni lap mindhárom
 részén sorszámozni kell. Ha több jogosult szerepel,
 mindegyiknek külön sorszámot kell adni.
• Minden bejegyzésben fel kell tüntetni a beadvány
 iktatószámát és érkezésének idejét. Meg kell nevezni
 a jogot vagy tényt és annak jogosultját.
• Az okirattár:
  – Bejegyzések alapjául szolgáló okiratokat, ezek hitelesített
   másolatait, kérelmeket, megkereséseket, ill. az ingatlan-
   nyilvántartási ügyben keletkezett egyéb iratokat
   tartalmazza.
  – Az okirattárban szereplő iratokat az ingatlanügyi hatóság
   egyéb irataitól elkülönítetten kell kezelni.
 Az ingatlan-nyilvántartás részei
• Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalma(méreta.?):
  – Ingatlan-nyilvántartás céljára az állami földmérési
   alaptérkép nyilvántartási példánya szolgál.
  – Ha a földmérési alaptérkép digitális formában
   adathordozón, hitelesített formában megtalálható, akkor
   azt kell ingatlan-nyilvántartási térképként használni.
  – Tartalma a következő:
   • Településnév, térképszelvény szám, a település közigazgatási
    határvonala, belterület, külterület, (zártkert) határvonala.
   • Földrészlet határvonala és helyrajzi száma.
   • Épület, építmény határvonala.
   • Alrészlet jele, határvonala, művelési ág megnevezése.
   • Földminősítési mintatér, földminősítéssel megállapított minőségi
    osztályok határvonalai és osztályozási száma.
   • Dűlőnév, utcanév, házszám.
   • Közterületről, ill. más ingatlanról nyíló pince bejárata.
 Az ingatlan-nyilvántartás részei
 – EÖI alaprajza 1:100 vagy nagyobb
  méretarányban:
   • Lakások és épülethelyiségek elhatároló vonalait.
   • Településnév, az ingatlan utca, házszám, emelet és
    ajtószám szerinti megjelölését, az önálló ingatlan
    sorszámát és alapterületét.
• Törölt bejegyzések jegyzéke
 – Gépi adathordozón meg kell őrizni a tulajdoni
  lapról törölt bejegyzéseket és adatokat is,
  valamint a törlésre vonatkozó határozat számát,
  amely alapján a törlés alapjául szolgáló okirat
  visszakereshető.
Ingatlan-nyilvántartás I.
Az ingatlan-nyilvántartás tárgya
és tartalma I.
 Az ingatlan-nyilvántartás tárgya …
• Az ingatlan-nyilvántartás tárgya az önálló ingatlan,
 melynek formái:
  – Földrészlet:
   • Definíció:
     – A föld felszínének természetben összefüggő, közigazgatási vagy
       belterületi határ által meg nem szakított területe, melynek minden
       részén azonosak a tulajdoni vagy vagyonkezelői viszonyok.
     – Építési telek a tulajdoni és vagyonkezelői viszonyoktól függetlenül.
     – Utak, vasutak, terek, csatornák elágazással és kereszteződéssel,
       valamint közigazgatási vagy belterületi határ által meg nem
       szakított részei, amelyek tulajdonosa vagy vagyonkezelője azonos.
  – A földrészletet művelési ágak és művelés alól kivett
   területek szerint további részekre kell bontani
   (alrészletek). Az alrészleteket továbbá minőségi
   osztályfoltokra kell bontani, ha szükséges.
  – A földrészletet abban az esetben, ha 20-nál több
   alrészlet jönne létre, meg kell osztani.
Az ingatlan-nyilvántartás részei
  • A földrészlettel együtt kell nyilvántartani az épületet, építményt, a
   társasháznál a tulajdonostársak közös tulajdonában lévő
   épületrészeket és a szövetkezeti háznál a szövetkezet
   tulajdonában lévő épületrészeket és helyiségeket, ha azok
   tulajdoni viszonyai a földrészletével megegyeznek.
  • Azt a pincét melynek tulajdonosa azonos a földrészlet
   tulajdonosával, vagy amelynek bejárata a pince tulajdonosának
   földrészletén van, ugyanakkor átlóg szolgalmi jog alapján másik
   tulajdonú földrészlet alá.
 – Egyéb önálló ingatlanok:
  • Az épületet, pincét, föld alatti garázst és más építményt, ha az
   nem vagy csak részben a földrészlet tulajdonosának a tulajdona:
   önálló tulajdonú épület jön létre.
    – Ha a földrészlet és a rajta lévő épület tulajdonjoga elválik egymástól, a
     földrészletet és az épületet külön tulajdoni lapon kell nyilvántartani. A
     földrészlet tulajdoni lapjára be kell jegyezni az épület tulajdonosát
     megillető földhasználati jogot.
  • A társasházban lévő öröklakást, ill. külön tulajdonban álló, nem
   lakás céljára szolgáló helyiséget és a közös tulajdonból megillető
   hányadot.
  • A szövetkezeti házban lévő szövetkezeti lakást, ill. nem lakás céljára
   szolgáló helyiséget.
  • A közterületről nyíló pincét, garázst.
 Az ingatlan-nyilvántartás részei
  – Nem lakás céljára szolgáló épületeket, melyeket a társasházakra, ill.
   szövetkezeti ház tulajdonra vonatkozó szabályok szerint létesítettek:
    • Társas garázs, társas üdülő,
    • Üdülőszövetkezeti ház, Garázsszövetkezeti ház.
• Az ingatlan-nyilvántartás módja:
  – Az ingatlan területét méterrendszerben (hektár, négyzetméter) kell
   nyilvántartani.
  – A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló területeket a
   rendszeres földhasználatra vonatkozó állapotnak megfelelően
   művelési ágakban kell nyilvántartani, melyek a következők:
    • Szántó, Kert, Gyümölcsös, Szőlő, Rét, Legelő, Halastó, Erdő, Fásított
     terület, (Művelés alól kivett terület), Nádas.
    • Azokat a területeket, melyek nem állnak mezőgazdasági, vagy
     erdőgazdasági művelés alatt művelés alól kivett területeknek
     nevezzük.
    • A település belterületének 1 ha meg nem haladó földrészletét akkor is
     művelés alól kivett területként kell nyilvántartani, ha az egyébként a
     valóságban művelés alatt áll.
    • A művelés alatt álló területeket termőképességük alapján1-8 közötti
     minőségi osztályba kell sorolni a becslőjárásnak, művelési ágnak
     megfelelően. A megfelelő kataszteri tiszta jövedelmet minden esetben
     fel kell tüntetni, meg kell határozni.
 Az ingatlan-nyilvántartás tárgya …
• Művelési ágak részletesen:
 – Szántó:
   • Rendszeresen szántóföldi művelés alatt áll, tekintet nélkül
    arra, hogy átmenetileg termelés nélkül termőképes
    állapotban tartják: ugarolják, parlagon hagyják.
   • Ritkábban telepített, gyümölcsfákkal, szőlővel
    rendszertelenül borított területeket, melyen szántóföldi
    művelést folytatnak.
   • Magnyerés céljából fűmaggal bevetett területeket.
   • Rizstelepek, spárgatelepek, földieper ültetvények.
   • Faiskolák területeit, ipari-, energia- ill. gyógynövényekkel
    betelepített területeket.
 – Rét:
   • Az a füves terület, melynek fűtermését rendszeres
    kaszálással hasznosítják.
 Az ingatlan-nyilvántartás tárgya …
• Művelési ágak részletesen:
  – Legelő:
   • Az a füves terület, melynek fűtermését rendszeres
    lelegeltetéssel hasznosítják.
   • Az Erdőtörvény alapján: fás legelő és vadföld.
  – Szőlő:
   • A termesztett főnövény a szőlő.
   • Szőlő-alanytelepek.
   • A szőlőtőkék kivágásáig a területet szőlő művelési ágban kell
    nyilvántartani.
  – Kert:
   • Termesztett növények: zöldségfélék, virág-, vagy dísznövények.
    Szőlővel, gyümölcsfákkal és az előbb említettekkel vegyesen
    hasznosított területek.
   • Komlóültetvények, fóliasátrak, melegágyak, palántanevelő
    telepek, karácsonyfa, vadgyümölcs telepek.
   • Erdőtörvény alapján: erdészeti szaporítóanyag, karácsonyfa,
    díszítőgally, vadgyümölcs és vessző termelését szolgáló
    területeket.
   • Faiskola, csemetekert területét.
 Az ingatlan-nyilvántartás tárgya …
• Művelési ágak részletesen:
  – Gyümölcsös:
   • Termesztett főnövény a gyümölcsfa, ill. gyümölcstermő bokor.
   • A legalább két gyümölcsfasorból álló pásztákat.
   • Gyümölcsfa-iskolai telepet: alany-, szemzőhajtás, oltóvessző- és
    magtermő ültetvény.
   • Egy gyümölcsfasorból álló sorfásítást abban a művelési ágban
    kell nyilvántartani, melyen a fasor található.
   • Az elhanyagolt (parlag) gyümölcsösöket addig kell az eredeti
    művelési ágban tartani, míg a területet más művelési ágban
    nem hasznosítják.
  – Nádas:
   • A főnövény az ipari, mezőgazdasági, építkezési célú nád, vagy
    gyékény.
  – Erdő:
   • Erdő művelési ágban kell nyilvántartani azt a területet, amely
    az Erdőtörvény alapján erdőnek minősül.
   • Az erdőgazdálkodást közvetlenül szolgáló földterületeket:
       –  Tisztást,
       –  Kopárt,
       –  Erdei farakodó és készletező hely,
       –  Erdészeti létesítményhez tartozó területet,
       –  A 6 m-nél szélesebb nyiladékot és tűzpásztát.
 Az ingatlan-nyilvántartás tárgya …
• Művelési ágak részletesen:
  – Fásított terület:
   • a nem erdei fafajokkal borított területet,
   • település külterületén az arborétum által elfoglalt területet,
   • az üzemmel, majorral, közüzemi létesítményekkel, továbbá
     úttal, vasúttal, töltéssel, árokkal, csatornával, valamint az
     egyéb vonalas műszaki létesítménnyel azonos földrészleten
     lévő olyan fával borított területet, amelynek
     területnagysága 1 ha-nál kisebb, vagy olyan 1 ha vagy
     annál nagyobb fával borított sáv területét, amelynek
     kiterjedése - a szélső fák egymástól mért tőtávolsága szerint
     – átlagosan 20 m-nél keskenyebb.
   • az Evt.-ben meghatározott szabad rendelkezésű erdő
     területét, facsoport és fasor (fásítások) által elfoglalt
     területet.
   • A hengeres típusú fás szárú energetikai ültetvények területe.
 Az ingatlan-nyilvántartás tárgya …
• Művelési ágak részletesen:
  – Halastó:
   • Az a vízi létesítmény, amit a vízügyi hatóság engedélyével
    haltenyésztésre használnak + teleltető és ivadéknevelő tavak,
    töltések, csatornák.
  – Művelés alól kivett területek:
   • Településekkel kapcsolatosan művelés alól kivett területek (1
    ha-t meg nem haladó belterületi földrészlet; belterületen 1 ha-t
    meghaladó, valamint külterületi földrészletek azon részeit,
    melyeken építmény található a hozzá tartozó udvarral;
    közparkok, közkertek, arborétumok, gyógyhelyek, üdülőhelyek,
    táborok, sporttelepek stb.)
   • Termeléssel és szolgáltatással kapcsolatos kivett területek
    (üzemek, meddőhányók, bányatavak, bányák, vízművek,
    szennyvíztisztító telepek, állati hulladéktemetők, dögterek,
    növényházak, mezőgazdasági telephelyek, terméketlen
    területek, állandó jellegű erdészeti magánút, erdei vasúti
    pálya, erdészeti létesítmény, vásárterek, kiállítási területek,
    állatok kegyeleti temetője, hulladéklerakó, temető). 400 m2 –t
    elérő, az Erdőtörvény szerinti erdészeti magánút, erdei vasúti
    pálya, valamint az önálló földrészletként vagy alrészletként
    nyilvántartott egyéb erdészeti létesítmény és a hozzá tartozó
    terület.
 Az ingatlan-nyilvántartás tárgya …
• Művelési ágak részletesen:
  – Művelés alól kivett területek:
    • Közlekedéssel és hírközléssel kapcsolatos területek (helyi és
     országos közutak, magánutak, utak műtárgyai, 3 m-nél szélesebb
     tanyai bejáró utak; szőlőben, gyümölcsösben szállítást, művelést
     segítő utak, ha a sortávolságnál 3 m-rel szélesebbek; vasutak,
     repülőterek, kikötők, távközlési építményhez szükséges terület stb.)
    • Vízgazdálkodással kapcsolatos területek (folyók, patakok,
     vízfolyások, természetes tavak, víztározók, horgásztavak, mocsarak,
     csatornák, árkok, védőtöltések, gátak, öntöző csatornák).
    • Honvédelemmel és rendészettel kapcsolatos területek.
      – Állami terület I. – HM vagyonkezelésében lévő területek.
      – Állami terület II. – BM vagyonkezelésében lévő területek.
      – Állami terület III. - KIM vagyonkezelésében lévő területek.
• Alrészlet:
  – A település belterületén az 1 ha meghaladó földrészleten és a
   külterületen valamennyi földrészleten belül a különböző
   művelési ágak területét, továbbá a művelés alól kivett területet
   alrészletként kell nyilvántartani, ha azok nagysága legalább
   400 m2.
  – Ha a földrészleten belül valamely művelési ág nem éri el a
   legkisebb területi mérték értékét, akkor a mellette lévő
   nagyobb területű művelési ágú területhez kell hozzácsatolni.
 Az ingatlan-nyilvántartás tárgya …
• Alrészlet:
  – Az állandó jellegű épületek nyilvántartása:
   • lakó- és üdülőépületet a hozzá tartozó udvarral együtt
    területi megkötés nélkül külön alrészletként kell
    nyilvántartani + a területi mérték szerint többi művelési
    ág.
   • Állandó jellegű egyéb épületek udvarral együtt + a
    tényleges művelési ág. Ha az épület és udvar által
    elfoglalt terület nem éri el a legkisebb területi mértéket,
    akkor a mellette található művelési ággal együtt kell
    nyilvántartani.
   • Állandó jellegű építmény: 12 m2-nél nagyobb kőből,
    téglából, vályogból, tömött falból, vasbetonból, előre
    gyártott elemekből összeállított épület. Fa és vasvázas
    épületek közül az, amelynek szilárd alapja van.
Az ingatlan-nyilvántartás tárgya és tartalma
           II.
• Tulajdonjogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre
 vagy ezek eszmei hányadára lehet bejegyezni. A
 bejegyzésben fel kell tüntetni a tulajdonszerzés jogcímét. Ha
 tulajdonosként a Magyar Állam szerepel, a bejegyzésnél
 meg kell jelölni az állam tulajdonosi jogait gyakorló
 szervezetet.
• Vagyonkezelői jogot a Magyar Állam tulajdonában lévő
 egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, ezek eszmei
 hányadára vagy az ingatlan természetben meghatározott
 vagy területnagyságban kifejezett részére lehet bejegyezni.
 Ha több vagyonkezelő van, akkor eszmei hányad szerint kell
 azokat a bejegyzésben meghatározni.
• Haszonélvezeti jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni
 illetőségre vagy ezek eszmei hányadára vagy az ingatlan
 természetben vagy területi mértékben meghatározott
 részére lehet bejegyezni. Meg kell jelölni a haszonélvezeti
 jog időtartamát (élete végéig – holtig tartó haszonélvezeti
 jog). A túlélő házastárs törvényes öröklésen alapuló
 haszonélvezeti jogát özvegyi jog néven kell bejegyezni.
Az ingatlan-nyilvántartás tárgya és tartalma
           II.
• Használat jogát egész ingatlanra vagy az ingatlan természetben
 meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére lehet
 bejegyezni.
• Telki szolgalmi jogot egész ingatlanra, ill. annak természetben vagy
 területi mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni.
  – A bejegyzésben meg kell adni a szolgalmi jog tárgyát (átjárási, út-,
   vízvezetési, pinceszolgalom stb.).
  – Amely telek tulajdonosát megilleti a szolgalmi jog uralkodó teleknek,
   melyre a szolgalmi jog gyakorlása vonatkozik, szolgáló teleknek
   nevezzük.
• Elővásárlási jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre
 vagy ezek eszmei hányadára lehet bejegyezni.
• Vételi jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek
 eszmei hányadára lehet bejegyezni.
  – Vételi jog bejegyzése nem akadályozza további jogok és tények be-
   és feljegyzését.
  – A vételi jog gyakorlása esetén a jogosultnak igazolnia kell, hogy az
   ingatlan megvásárlására vonatkozó egyoldalú nyilatkozatát a
   kötelezett felé megtette.
Az ingatlan-nyilvántartás tárgya és tartalma
           II.
• Közérdekű használati jogok: az állandó jellegű földmérési jelek,
 földminősítési mintaterek, a villamos berendezések elhelyezését
 biztosító használati jogot, továbbá a vezetékjogot, a vízvezetési és
 bányaszolgalmi jogot, valamint törvény rendelkezésén alapuló
 közérdekű szolgalmakat és használati jogokat egész ingatlanra,
 illetőleg annak természetben vagy területi mértékben meghatározott
 részére lehet bejegyezni az ezek gyakorlására jogosult szerv javára.
• Telekalakítási és építési tilalom tényét csak egész földrészletre,
• Egyéb építésügyi korlátozást egész ingatlanra vagy az ingatlan
 természetben meghatározott, illetőleg területileg kijelölt részére lehet
 feljegyezni.
  –  A bejegyzésben fel kell tüntetni azt, hogy a tilalom határozott vagy határozatlan időre
    szól, illetve, hogy valamely meghatározott feltétel bekövetkeztéig tart.
• Kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a tényét egész
 ingatlanra lehet feljegyezni.
• Ingatlan jogi jellege lehet: társasház, szövetkezeti ház, bányatelek,
 műemlék, műemléki terület (műemléki jelentőségű terület, történeti táj,
 műemléki környezet), tanya, helyi vagy országos jelentőségű védett
 természeti terület, törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang,
 víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura 2000
 terület, ökológiai folyosó, régészeti lelőhely, kiemelten vagy fokozottan
 védett régészeti lelőhely, az Országos Erdőállomány Adattárban
 erdőként nyilvántartott terület is.
  –  Jogi jelleget egész ingatlanra vagy annak területi mértékben meghatározott részére
    lehet feljegyezni.
Ingatlan-nyilvántartás I.
   Helyrajziszámozás
        06
         82
           belterület
             0681
                                    Helyrajziszámozás
          út
                                      • Domínium: önálló KSH
                                       kóddal rendelkező,
                         02
    0603-0680
                              03-038
                                       földrajzilag különálló
                         út
    02
              02
                 0262-0601
                       köz
      6  1c    06
          sa
           to r
               na                       egység
  0152-0260
                                      • Különleges külterület
                                       = zártkert (1994. évi
                              039
      51
 0117                              vasú
                                   t
     01
belt.      0118-0150      központi
                   belterület               LV. tv.)
        0116           01
                                      • Központi belterület:
  068-0114
                            040-065
                                       (közigazgatási
                                       egység központi
          0115 kk.
                                       részén helyezkedik el,
             kö
              zú
                t                       közigazgatási szervek
          06
            6 067 kk.
                                       elhelyezkedési
                                       helye), különálló
                                       belterület (egymással
                                       nem összefüggőek)
         Helyrajziszámozás
• A településeken minden egyes földrészletet egyedi
 azonosítóval kell ellátni, ez a helyrajzi szám.
• Közigazgatási egységen belül egy helyrajzi szám csak egyszer
 fordulhat elő.
• A település vagy annak egy részének újfelmérésekor a
 földrészletek helyrajzi számozását csak indokolt esetben szabad
 megváltoztatni.
• A 01 hrsz-ot minden esetben a központi belterület kapja.
• A belterületen áthaladó vonalas létesítményeket a
 fekvéshatárnál le kell zárni.
• Különleges külterületet csak vasút, országos közút, folyó vagy
 hajózható csatorna szakíthatja meg.
• Ha a vonalas létesítmény belterületen és különleges
 külterületen 1500 m-nél, míg külterületen 3000 m-nél hosszabb
 lenne, alkalmas helyen (útkereszteződés, híd stb.) le kell zárni.
           Helyrajziszámozás
• Vonalas létesítmények:
  – Ha a vonalas létesítmények egy szintben keresztezik egymást,
   akkor az alacsonyabb rendű területét a csatlakozásnál le kell zárni.
   Rendűség sorrendje:
    •  Közforgalmi vasút
    •  Út  országos közút, önkormányzati közút, saját használatú út, talajút
    •  Gazdasági vagy iparvasút
    •  Folyó, csatorna, árok.
  – Ha a vonalas létesítmények több szintben metszik egymást, akkor a
   földfelszíni létesítményt kell ellátni egy helyrajzi számmal, a másikat
   pedig meg kell osztani.
• Helyrajzi szám: alfanumerikus változó, max. 18 karakter lehet.
• Önálló épület: Az abc nagybetűivel jelöljük őket, kivéve a
 magánhangzókat (kivéve A-t), a többjegyű mássalhangzókat
 és Q, W, X, Y és Z-t (összesen 17 betű felhasználása lehetséges).
 Ha a betűk elfogytak, a jelölést AA, AB … stb. jelöléssel kell
 folytatni.
• A lakások helyrajzi számozását 1-999-ig lehet végezni.
         Helyrajziszámozás
• A belterületi földrészleteket a központi belterület központjából
 kiindulva az óramutató járásával egyezően, körkörösen kell
 eggyel kezdődő folytatólagos egész számokkal ellátni.
• A különálló belterületeket a 0-s számuknak megfelelő
 sorrendben, a legmagasabb felhasznált helyrajzi szám után
 következő 101-el kezdve, de legalább 50 szám kihagyásával
 kell helyrajziszámozni. Pl. központi belterületen utolsó hrsz: 1774,
 a következő belterületi egység hrsz-a: 1901. (Megyei városok
 esetében: megfelelő kihagyott számmennyiség + követő 1001.).
• Az utakat, utcákat, egyéb közterületeket általában egy hrsz-al
 kell ellátni.
• Utcák kereszteződésénél a keskenyebb utcát, egyenlő
 szélességű utcáknál a rövidebb utcát kell megszakítani és
 külön-külön hrsz-okkal ellátni.
• A különleges külterületeket a 0-s számuknak megfelelő
 sorrendben, a legmagasabb felhasznált helyrajzi szám után
 következő 101-el kezdve, de legalább 50 szám kihagyásával
 kell helyrajziszámozni. Pl. utolsó belterületi hrsz: 4562, a
 következő különleges külterületi egység hrsz-a: 4701.
• Több különleges külterület esetén az előbbi irányadó.
                  Helyrajziszámozás
                    • Az említett, kihagyandó
             0144
központi belterület           (legalább 50 db) helyrajzi
  1-1562
             belterület   számok darabszámát a
  01
             1701-2502   megyei földhivatal indokolt
                     esetben külön is
                     megállapíthatja.
                    • A külterületi földrészleteket a
   0177                központi belterület 01 hrsz-át
különleges külterület          követő nullás hrsz-okkal kell
  2601-3666      0256
            kül. külterület
                     megjelölni figyelembe véve az
            3801-4502    egyéb belterület és különleges
                     külterület számozását is (02, 03
                     … 0122, 0123 ... stb.)
• A helyrajzi számot lehetőleg a
 földrészlet közepébe,      Helyrajziszámozás
 merőlegesen az északi iránnyal
 kell elhelyezni.
                           356
• Keskeny földrészletbe a                  6


 hossztengellyel párhuzamosan     1252

 kell a helyrajzi számot elhelyezni.     0266• Amennyiben a helyrajzi szám a          102
                            22


 földrészlet geometriájában nem
 helyezhető el, akkor
 megengedett az ún. zászlózás
 megoldása is.
• Az EÖI ingatlanok azonosítóját a
 befoglaló földrészlet helyrajzi
 számából kiindulva kell képezni:
 1222/1/A/12, 1556/5/BB (lásd
 ingatlan-nyilvántartás gyakorlati
 óra).
          Helyrajziszámozás
• Az alrészleteket a magyar abc kisbetűivel kell jelölni.
 Megjelölésre a magánhangzók közül csak az a-t,
 mássalhangzók közül pedig csak az egyjegyűeket
 használhatjuk fel.
• Ha azonos művelési ágú területek többször fordulnak elő egy
 földrészleten belül, és egymással nem határosak, akkor külön
 alrészletként kell őket megjelölni.
• Alrészletként kell kezelni a művelés alól kivett területeket is, ha
 a legkisebb területi mértéket elérik.
• Ha a művelési ág területe nem éri el a legkisebb területi
 mértéket, akkor a szomszédos művelési ágú területhez kell
 csatolni.
• Ha egy földrészleten belül az alrészletek száma a huszat
 meghaladja, akkor a földrészletet úgy kell megosztani, hogy
 egyik újonnan keletkező földrészletben se haladják meg a 20-
 at.
          Helyrajziszámozás
• Az alrészletek betűjelét poligonjuk közepén kell elhelyezni. Irányuk a
 helyrajzi száméval azonos, míg vonalas létesítmények esetén a
 hossztengelyre merőleges.
• A művelési ágak betűjelét az alrészletjel mellett kell elhelyezni.
• Ha az egész földrészlet egy művelési ágba tartozik, akkor a hrsz alatt
 kell a művelési ág betűjelét megírni.


                b Gy
      a Sz
               0256
                         c Sz
                  d R


           f mk
                              0257
                               Gy                    Gy
        Helyrajziszámozás
• Földrészletek megosztása:
  – Egész helyrajzi számú földrészlet megosztása esetén tört helyrajzi
   szám jön létre. A számláló az eredeti helyrajzi szám, míg
   alátörései 1-től kezdődő számok.
  – Tört helyrajzi szám megosztása esetén az új helyrajzi szám szintén
   tört helyrajzi szám lesz, melynek számlálója az eredeti földrészlet
   helyrajzi számának számlálójával azonos, míg nevezője az érintett
   helyrajzi számok legnagyobb alátörése után következő szám.
  – A megosztás után keletkező földrészletek számozását a
   szomszédos kisebb helyrajzi számú földrészlettől kezdve, a
   szomszédos nagyobb helyrajzi számú földrészlet felé kell végezni.         0144/1
                       144/1

                           144/4

                               144/5

                                   144/6

                                       144/3
    0144   0144/2

         0144/3
                               144/2
        Helyrajziszámozás
• A szomszédos földrészletek közötti határvonal módosítása
 esetén az érintett helyrajzi számok nem változnak.
• Az összevonás esetén keletkezett földrészlet helyrajzi száma
 az érintett földrészletek helyrajzi számai közül a legkisebb
 egésznek, míg tört hrsz-ok esetén a legkisebb számlálójú hrsz
 legnagyobb alátörésű hrsz-ának felel meg.                             0145/9
               0145

                         0140/3
144/5

    144/6
           0144/3

                                  0152/10
                   0152  0140/2
        0140/2
            Helyrajziszámozás
• Házhelyosztás:
  – Az 50 db-nál kevesebb házhely kialakítása esetén tört helyrajzi
   számozást alkalmazunk.
  – Ha a házhelyeket több földrészlet összevonása után alakították ki,
   akkor a földrészleteket először össze kellett vonni, majd megosztani.
  – Ha a kialakított földrészletek száma az ötvenet eléri vagy
   meghaladja, akkor a belterületi egység földrészleteinek
   legmagasabb helyrajzi számát követi számmal kell kezdeni a
   számozást.
  – Ha az érintett belterületnél a tartalékolt számcsoport nem
   elegendő, és a további belterület, ill. különleges külterület tartalék
   számcsoportjai sem állnak rendelkezésre, akkor a legmagasabb
   belterületi, ill. külterületi helyrajzi számot követő helyrajzi számtól kell
   a számozást folytatni. Az osztás a legmagasabb helyrajzi számtól
   számított 101-es számmal kezdődik, viszont itt is érvényes, hogy
   minimum ötven számot ki kell hagyni a már említett szabályok
   szerint.
           Helyrajziszámozás
• Vonalas létesítmények:
  – új vonalas létesítmény keletkezésekor a megosztott földrészlet helyrajzi
   számának számlálója az érintett földrészlet eredeti helyrajzi száma, a
   nevezője pedig 1-től kezdődő sorszám, vagy az addig felhasznált
   legmagasabb alátörés után következő számmal kezdődő sorszám;
  – az egyes földrészletekben bekövetkezett tulajdonjog-változás ingatlan-
   nyilvántartási átvezetése után az új vonalas létesítményben lévő
   helyrajzi számokat össze kell vonni, és a vonalas létesítmény
   helyrajziszámozására a legkisebb számlálójú tört helyrajzi számának
   legnagyobb nevezőjű alátörését kell felhasználni. A vonalas
   létesítménnyel megosztott földrészletek helyrajzi számát változatlanul
   kell hagyni;
  – ha az új vonalas létesítmény elhelyezkedése olyan, hogy csak részben
   osztja meg a földrészleteket, az érintett földrészletekben lévő legkisebb
   helyrajzi számot alapul véve kell a vonalas létesítmény
   helyrajziszámozását elvégezni.
              Helyrajziszámozás
         067 út                     067 út                        055/3  056/3   057/3  058/3
055/3  056/3   057/3  058/3


                        055/2  056/2    057/2  058/2  csatorna
055/2  056/2    057/2  058/2  csatorna
                        055   056     057  058
 055   056     057  058

                        055/1  056/1    057/1  058/1
055/1  056/1    057/1  058/1


                                047 út

         047 út
Helyrajziszámozás


 142/1  145   147  149
 142


     142/2   út
 144   146   148  150
           Helyrajziszámozás
• Közigazgatási egységek határvonalának változása:
  – Külterület földrészletek esetén a számozást a közigazgatási egység
   külterületi földrészleteinek legmagasabb helyrajzi számát követő egész
   számmal kell kezdeni. Ha az átcsatolt földrészletek száma nem haladja
   meg a 20-at, akkor a csatlakozó földrészletek helyrajzi számának
   alátörésével is szabad számozni.
  – Belterületi és/vagy különleges külterületi földrészletek átcsatolása
   esetén a meglévő belterület, ill. különleges külterület földrészleteinek
   legmagasabb helyrajzi számát követő 101-el, de legalább 50 szám
   kihagyásával kell a helyrajzi számozást végezni. Ha belterület és
   különleges külterület is átcsatolásra került, akkor először az átcsatolt
   belterület majd utána az átcsatolt különleges külterület helyrajzi
   számozását kell elvégezni (követő 101, legalább 50 szám
   kihagyásával).
  – Ha az átcsatolt belterület és különleges külterület csatlakozik a
   növekvő közigazgatási egység bel-, ill. különleges külterületéhez, akkor
   a bel- és különleges külterület legnagyobb helyrajzi számát követő 101-
   es számmal kezdve kell helyrajzi számozni.
• Új közigazgatási egység keletkezése esetén az új település
 valamennyi földrészletét újból kell helyrajzi-számozni. A
 megmaradó település helyrajzi számait változatlanul kell hagyni.
         Helyrajziszámozás
• Fekvéshatár változás:
  – Külterületből belterületbe csatolás esetén a belterület
   legmagasabb helyrajzi számát követő helyrajzi számmal
   kell a számozást kezdeni. Ha megkezdett százas
   számcsoport nem elegendő, ill. a következő százas
   számcsoport már fel van használva, akkor a belterületi,
   ill. különleges külterületi helyrajzi számok legmagasabb
   helyrajzi számától kell a számozást kezdeni, betartva a
   101-es és legalább 50 kihagyásos szabályt.
  – Ha az átcsatolt földrészletek száma nem haladja meg a
   20-at, akkor a csatlakozó földrészletek helyrajzi
   számának alátörésével is szabad helyrajzi számozni.
• Önálló belterületté nyilvánítás esetén:
  – Az érintett földrészleteket a belterületi, ill. különleges
   külterületi földrészletek legmagasabb helyrajzi számát
   követő 101-el, de legalább 50 szám kihagyásával kell
   helyrajzi számozni.
          Helyrajziszámozás
• Belterületből külterületbe csatolás:
  – A földrészletek helyrajzi számozásához a csatlakozó külterületi
   földrészletek helyrajzi számát kell megfelelően alátörni.
  – Önálló belterületi egység külterületté nyilvánítása esetén a
   belterületi egység 0-s számát kell megfelelően alátörésekkel
   ellátni és felhasználni.
• Alrészlet változások:
  – Földrészletek megosztása esetén az alrészleteket az egyes új
   földrészleteken az eredeti alrészletjelzéstől függetlenül kell
   megjelölni.
  – Földrészletek összevonása esetén az azonos művelési ágba
   tartozó területeket össze kell vonni, míg az alrészletezést a
   régitől függetlenül, újonnan el kell végezni.
  – Ha valamely alrészlet művelési ága teljes egészében a vele
   szomszédos alrészlet művelési ágára változik, akkor a kérdéses
   alrészlet területét bele kell olvasztani a szomszédos alrészlet
   területébe, a jelölést pedig elölről kell kezdeni.
         Helyrajziszámozás
• Alrészlet változások:
  – Ha valamely alrészlet művelési ága csak részben változik
   a szomszédos alrészlet művelési ágára, betűjelzésüket
   változatlanul kell hagyni.
  – A művelési ág változás után keletkezett új alrészletet az
   abc soron következő – a földrészleten belül eddig fel
   nem használt – kisbetűjével kell megjelölni.
Helyrajziszámozás
Ingatlan-nyilvántartás I.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás
   Ingatlan-nyilvántartási eljárás
• Alapfogalmak:
 – Ket., Főbb eljárási alapelvek:
   • A jogszabályokhoz kötöttség elve.
   • A hatáskör rendeltetésszerű használatának elve (európai
    ország, vasutassztrájk, behívja őket katonának, majd saját
    munkakörükbe osztja be őket; Mo.: önkormányzat, azért,
    hogy telkeket tudjon osztani, az ellenálló gazdára
    méltánytalan mértékű telekadót vet ki).
   • Mérlegelés és méltányosság elve (csak ha a jogszabály
    megengedi, az abban foglalt szempontoknak
    megfelelően).
   • Hatáskörrel való visszaélés tilalma (pl. hatósági ellenőrzések
    zaklatási, politikai célból, vállalkozók egymást jelengetik fel
    az egyes szerveknél).
   • Az szakszerűség, gyorsaság, ügyféllel való együttműködési
    kötelezettség elve (atomerőmű és egy gazdasági épület
    engedélyeztetése, ügyintézési határidő betartása, az
    ügyfelet emberként kezeljük).
   Ingatlan-nyilvántartási eljárás
• Alapfogalmak:
 – Ket., Főbb eljárási alapelvek:
   • Törvény előtti egyenlőség, egyenlő bánásmód elve: az
    indokolatlan kivételezést, diszkriminációt tiltja az elv. Azonos
    tényállás mellett, azonos paraméterekkel rendelkező
    ügyfelek esetén, hasonlóan kell dönteni.
   • Jogorvoslathoz való jog.
   • Az ügyfelek kötelező tájékoztatásának elve, kitanítási
    kötelezettség. (pl. eljárási cselekmények, tanúvallomás
    megtagadásának lehetősége, milyen adatok, mellékletek
    szükségesek az eljárás megindításához stb.)
   • Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni (a hatóságot nem
    tévesztheti meg, az eljárást indokolatlanul nem
    késleltetheti).
   • Az anyanyelv használatának joga.
   Ingatlan-nyilvántartási eljárás
• Alapfogalmak:
 – Joghatóság: azt fejezi ki, hogy az adott ügyben, mely
  ország hatósága járhat el, ill. mely ország jogát kell
  alkalmazni. Országok közötti ügymegosztást jelent. Fő
  szabály szerint a Magyar Köztársaság területén magyar
  hatóság jár el.
 – Hatáskör: egy szervezet, szerv, ill. személy feladatának, a
  feladathoz kapcsolódó jogosítványainak
  meghatározását jelenti. A közigazgatási szervek
  társadalmi munkamegosztását jelenti: ki milyen, döntést
  hozhat. Vertikális ügyelosztást jelenti.
 – Illetékesség: horizontális ügyelosztást jelent. Azt
  határozza meg, hogy az adott ügyben, azonos szinten
  elhelyezkedő hatósági szervek közül, melyik jár el
  (területileg mely hatóságnak kell eljárnia).
   Ingatlan-nyilvántartási eljárás
• Alapfogalmak:
 – Hatásköri, illetékességi vita, összeütközés:
   • Pozitív hatásköri kollízió: ha több közigazgatási szerv
    állapítja meg hatáskörét, ill. illetékességét az adott
    ügyben.
   • Negatív hatásköri kollízió: egyik közigazgatási szerv
    sem állapítja meg hatáskörét, ill. illetékességét az
    adott ügyben, hatáskörük hiányát állapítják meg.
   • Megoldás: a hatóságoknak egyeztetniük kell.
    Illetékességi vita esetén a közös felügyeleti szerv,
    vagy közigazgatási hivatal dönt. Hatásköri vita
    esetén a Fővárosi Ítélőtábla.
 – Belföldi, vagy nemzetközi jogsegély
    Ingatlan-nyilvántartási eljárás
• Ingatlan-nyilvántartási eljárás:
  – Jogforrások:
    •  1997. évi CXLI. törvény
    •  109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
    •  338/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet
    •  2004. évi CXL. Törvény (Ket.)
  – Az ingatlan-nyilvántartási eljárás tárgya: ingatlanokkal
   kapcsolatos jogok bejegyzése, tények feljegyzése, ingatlanok
   adataiban történt változások átvezetése.
  – Az ingatlan-nyilvántartás jellege: közigazgatási eljárás, melyre
   fő szabály szerint a Ket. vonatkozik, kiegészítő szabályozása az
   Inytv-ben található.
  – Ügyfél: természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel
   nem rendelkező szervezetek, amelyet az ingatlan-
   nyilvántartásba jogosultként bejegyeztek, vagy a bejegyzés
   által jogosulttá, kötelezetté válna, ill. az iny. eljárás bejegyzése,
   feljegyzése által joga, kötelezettsége megváltozna, vagy
   megszűnne (törlődne). Eljárást indító hatóság, adatváltozást
   bejelentő személy.
  – Az a beadvány, melyhez melléklet nem tartozik, elektronikus
   űrlapon alkalmazásával elektronikus úton is benyújtható.
  Ingatlan-nyilvántartási eljárás
– Ingatlanhoz kapcsolódó jog, vagy tény keletkezését,
 módosulását, megszűnését jogszabályban meghatározott
 nyomtatványon benyújtott kérelemre, vagy megkeresésre kell
 bejegyezni.
– Ahol a jogváltozás alapja közjegyző által készített közokirat,
 vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat, ott jogi
 képviselet kötelező (aki lehet ügyvéd, jogtanácsos vagy
 közjegyző).
– A kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés keltétől
 számított 30 napon belül kell az ingatlanügyi hatósághoz
 BENYÚJTANI.
– Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése
 vagy/és hatósági jóváhagyás szükséges, akkor a 30 napot a
 beleegyezés megadásától, ill. a hatósági jóváhagyástól kell
 számítani. <-- Jogbiztonság kérdése.
– A fenti határidő elmulasztása esetén mulasztási bírságot kell
 fizetni.
– Az eljárás megindításáról azt az ügyfelet kell értesíteni, akinek
 tulajdonjogának törlését, ill. vele szemben vételi jog
 bejegyzését kérik.
    Ingatlan-nyilvántartási eljárás
– A kérelemhez két eredeti és egy másolati példányban kell az okiratokat
 csatolni.
– A bejegyzést annak kell – fő szabály szerint – kérnie, aki jogosulttá válik.
 Kérheti az is, akinek a bejegyzett jogát érinti.
– A megkereső hatóság a jogra vagy tényre vonatkozó határozat jogerőre
 emelkedése után azt az ingatlanügyi hatóság részére megküldi
 (megkeresés).
– A kérelem mindaddig visszavonható, míg az ingatlanügyi hatóság
 határozatot nem hozott (ha harmadik személy vált volna jogosulttá, akkor
 az ő beleegyezése is szükséges).
– IKTATÁS: az ügyiratokat a beérkezés napján, de legkésőbb a következő
 munkanapon az ügyfélfogadási idő előtt kell beiktatni.
– SZÉLJEGYZÉS: az iktatással egyidejűleg az érintett ingatlanokat széljegyezni
 kell. Nem kell széljegyezni azokat a beadványokat, melyek a tulajdoni lapot
 nem érintik. Ha téves széljegyzés történt, arról a földhivatal feljegyzést készít,
 és törli a széljegyet.
– SZIGNÁLÁS: az iktatás után az ügyhöz ingatlan-nyilvántartási ügyintézőt kell
 rendelni, kijelölni.
– BEADVÁNYOK, OKIRATOK ALAKI és TARTALMI VIZSGÁLATA:
  • A kérelem megfelel-e a jogszabályban mellékelt mintának (tartalmi vizsgálat)?
  • Az okirat esetlegesen érvénytelen-e? (Csak akkor nyilváníthatja azzá, ha az a
   tartalmából kiderül.)
  • A benyújtott hatósági határozat nem ütközik-e hatályos jogszabályba?
  • Számbavétel: a bejegyzéshez szükséges igazolások, okiratok rendelkezésre állnak-
   e?
  • A beérkezett okiratok és a tulajdoni lap tartalmának összehasonlítása.
   Ingatlan-nyilvántartási eljárás
– HIÁNYPÓTLÁS:
  • Ha a kérelemnek, ill. a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható
   hiányossága van, a földhivatal felszólítja a kérelmezőt, hogy a kérelem
   beérkezésétől számított 10 munkanapon belül tegyen eleget a hiány
   pótlásának. 1× +10 munkanappal meghosszabbítható.
– ELUTASÍTÁS:
  • A kérelem részben, vagy egészében is elutasítható.
  • A kérelmet határozattal kell elutasítani, ha a benyújtott okirat szenved
   „helyrehozhatatlan” hibában (pl. jogcímet kellene pótolni, módosítani, a
   szerződő felek személyét kellene módosítani, a szóban forgó ingatlan
   megjelölése változna, a szerződő felek aláírását kellene utólag pótolni,
   bejegyzési engedélyt kellene pótolni, az ellenjegyzést, közjegyzői
   hitelesítést kellene pótolni, az okirat keletkezési helyét, időpontját kellene
   pótolni, változási vázrajzot kellene pótolni).
  • A kérelmet végzéssel kell elutasítani, ha ingatlan-nyilvántartási
   szempontból érthetetlen, ellentmondó (pl. a kérelem nem tartalmazza a
   kérelmező nevét, lakcímét, az érintett ingatlan helyrajzi számát, a be-, ill.
   feljegyezni kívánt jog, ill. tény megnevezését, a kérelmet arra nem
   jogosult nyújtotta be, a kérelem olya jogra vagy tényre vonatkozik, mely
   nem tárgya az ingatlan-nyilvántartásnak; vagy ha tárgya is, de nem
   szerepel az ingatlan-nyilvántartásban).
  • Ha a megadott határidőn belül a hiányosságokat nem pótolják, akkor a
   kérelmet elutasítják.
  • A kérelem teljesíthető részében foglaltaknak a földhivatal helyt ad, míg a
   többi részét elutasítja..
   Ingatlan-nyilvántartási eljárás
– ÜGYÉSZ ÉRTESÍTÉSE: ha a bejegyzés alapjául szolgáló hatósági
 határozatot nem a hatáskörében eljáró szerv hozza, vagy a
 határozat jogszabályt sért, az ügyészt értesíteni kell.
– BEADVÁNYOK INTÉZÉSE:
  • A beadványokat az iktatószámok sorrendjében kell elintézni.
  • Egyazon napon érkezett beadványok bejegyzésének ranghelyét, a
   bejegyzés alapjául szolgáló okirat keltezése határozza meg.
  • A beadványok rangsorának megváltoztatása valamennyi érdekelt
   hozzájárulásával lehetséges.
  • Az érdemi határozatot a beadvány beérkezésétől számított 30 napon
   belül kell meghozni. Ha a beadvány 30-nál több önálló ingatlant érint,
   akkor az érdemi határozatot 3 hónapon belül kell meghozni.
– SORONKÍVÜLISÉG:
  • Törvényi rendelkezésre, ill. az ügyfél kérelmére rendelhető el írásban. A
   döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
  • Ugyanarra az ingatlanra vonatkozó megelőző beadványokat felül kell
   vizsgálni, és ha bármelyik elintézésének akadálya van, akkor a
   soronkívüliség nem alkalmazható.
  • A soronkívüliség tárgyában a körzeti földhivatal vezetője 2 munkanapon
   belül dönt.
   Ingatlan-nyilvántartási eljárás
– Az eljárás FELFÜGGESZTÉSE:
  • Ha a bejegyzés alapjául szolgáló magánokirat valódiságát,
   jogszerűségét, ill. a jog vagy tény jogosultjának személyét
   valamelyik fél vitatja.
  • Ha az okirat jogszerűsége, és a bejegyezni kívánt jogosult
   személye tekintetében jogvita merül fel a felek között.
– FÜGGŐBEN TARTÁS lehetséges:
  • A rangsorban előrébb álló beadvány elintézéséig.
  • A bejegyzett jogosult által a bejegyzési engedély megadására
   kitűzött határidő végéig (max. 6 hónap).
  • Az ügyészi tájékoztatás beérkezéséig.
  • Ha a törvény ezt előírja.
  • A kérelmezőt a függőben tartásról a beadvány beérkezésétől
   követő 8 napon belül értesíteni kell.
  • A tulajdoni lapra nem kell feljegyezni.
Ingatlan-nyilvántartás I.
     Okiratok
                Okiratok
• Az adatváltozás átvezetéséhez szükséges okiratok:
  – Hatósági engedély, igazolás, jóváhagyás (erdészeti hatóság
   döntése, vízügyi hatóság üzemeltetési engedélye,
   használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, bontási
   engedély, telekalakítási engedély, jegyző határozata, épület
   rendeltetését megjelölő hatósági bizonyítvány, halotti
   anyakönyvi kivonat stb.).
  – Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában bekövetkezett
   változás (ingatlan határvonalában, területében, művelési
   ágában, földminőségében történt változás; építmény létesítése,
   ill. lebontása) érvényesítéséhez szükséges lehet változási vázrajz
   csatolása is.
  – A benyújtás előtt a vázrajzot az ingatlanügyi hatóság
   lezáradékolja (I. és II. kör értelme).
  – Nem kell változási vázrajzot mellékelni művelési ág változás
   esetében, ha
    • a változás a földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t,
    • a földrészlet egész területe egy más művelési ágra változik,
    • egy vagy több alrészlet területe azonos művelési ágra változik, és
     így a földrészlet egy művelési ágba kerül,
    • egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik.
                   Okiratok
• Az okiratok fajtái a hordozó anyag szempontjából:
  – Papír alapú, vagy
  – Elektronikus okiratok.
• Tartalmuk szerint:
  – Tanúsító (múltban megtörtént tényre vonatkozik),
  – Rendelkező (jogviszony, keletkezik, megszűnik),
  – Beismerő okirat (a kiadó a vele szemben fennálló követelést tanúsít).
• Keletkezés módja szerint:
  – Eredeti,
  – Másolat.
• Bizonyító erejük alapján:
  – Közokirat,
  – Magánokirat,
    • Egyszerű magánokirat,
    • Teljes bizonyító erejű magánokirat.
• Az emberi gondolattartalomnak a gondolatok kifejezésére szolgáló
 jelekkel, főként írásjegyek vagy írásjegyekké alakítható jelek útján
 történő megörökítése, melynél a hordozó anyag vagy eszköz és a
 rögzítés módja önmagában nem releváns, de összességében alkalmas
 a gondolattartalom tartós megőrzésének és hitelt érdemlő
 visszaadásának biztosítására.
                Okiratok
• Közokiratnak nevezzük azon okiratot, melyet
  – Bíróság, közjegyző vagy más hatóság, ill. közigazgatási szerv
  – ügykörében eljárva,
  – az arra megszabott alakban állít ki.
• Teljes bizonyító erejű magánokirat:
  – a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta.
  – Két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem
   általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű
   aláírásnak ismerte el, és az okiraton a tanúk lakóhelyét is
   feltüntették.
  – A kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy
   közjegyzőileg hitelesítve van.
  – A gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot
   szabályszerűen aláírták.
  – Ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű
   ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot
   előtte írta alá, vagy aláírását saját kezű aláírásnak ismerte el.
  – Az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást
   helyezett el.
              Okiratok
• Egyszerű magánokirat:
  – Azok az okiratok, melyek nem minősülnek sem köz-, sem teljes
   bizonyító erejű magánokiratnak (pl. géppel írt okirat, melyet
   kézzel aláírtak stb.).
• Jogok, tények feljegyzéséhez csak közokirat, vagy teljes
 bizonyító erejű magánokirat, vagy ezek közjegyző általi
 hitelesített másolata alapján van helye.
• A bejegyzés alapjául szolgáló okirat tartalmazza a jog, vagy
 tény létrejöttét, módosulását, vagy megszűntét igazolja, ill.
 tartalmazza a bejegyzési engedélyt.
• Az okiratok kellékeit az ingatlan-nyilvántartási törvény
 pontosan felsorolja (érdekeltek adatait, a statisztikai
 számjellel rendelkező szervezet adatait, az ingatlan pontos
 megjelölését, jog vagy tény pontos megjelölését,
 jogváltozás címét stb.).
                Okiratok
• Minősített okirati forma:
  – Tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog,
   vételi jog, jelzálogjog keletkezésére, módosulására és
   megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, vagy ügyvéd
   által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye (Jogtanácsos
   ellenjegyzését is el kell fogadni, ha valamelyik érdekelt fél
   jogtanácsos által képviselt).
• Jelzálogjogra vonatkozó bejegyzés olyan okirat alapján is
 tehető, melyet hitelintézet állított ki és szabályszerűen írt alá.
• Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írt alá,
 akkor a meghatalmazást is mellékelni kell az okiratnak
 megfelelő alakszerűségekkel.
• Írásra, vagy olvasásra képtelen személy nyilatkozatát
 közokiratba kell foglalni.
• Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
 bejegyzési kérelméhez mellékelni kell a keletkezésüket tanúsító
 bejegyzési határozatot, a képviseleti jogosultságot igazoló
 okiratot eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát
 (cégkivonat, cégmásolat, bírósági nyilvántartási adatokról szóló
 kivonat, aláírási címpéldány).
Ingatlan-nyilvántartás I.
    Döntések
              Döntések
• A közigazgatási szervek egyik legfontosabb feladata: döntések
 meghozatala.
• A közigazgatási aktus, döntés közigazgatási jogi hatást kiváltó
 cselekmény (következmény).
• Az ingatlanügyi hatóság döntése ingatlan-nyilvántartási
 joghatást vált ki.
• Az ingatlanügyi hatóság az ügy érdemében történt döntés
 esetében határozatot hoz (jog bejegyzése, tény feljegyzése,
 adatok átvezetése esetén), az eljárás során eldöntendő egyéb
 kérdésekben végzést bocsát ki.
• Az ingatlan-nyilvántartásba jog vagy tény azzal szemben
 jegyezhető be, aki ott jogosultként szerepel, vagy akit
 egyidejűleg jogosultként bejegyeznek.
• A Határozat formáját tekintve lehet:
  – Ügyiratra rávezetett záradék,
  – Alakszerű határozat,
  – Tulajdoni lap másolatán alapuló egyszerűsített határozat.
               Döntések
• Az ingatlanügyi hatóság a jogok, tények ,adatok változásakor
 nem mérlegelhet. Ha a feltételek fennállnak, a kérelemben
 foglaltakat teljesíteni kell. Adatváltozás esetén a természetbeni
 állapot a döntést meghatározza.
• A határozat tartalmának megfelelő változást a hatóság
 bejegyzi, ill. feljegyzi a tulajdoni lapra, ill. átvezeti az ingatlan-
 nyilvántartási térképen, ha tartalmát érinti.
• Helytadó döntés a tulajdoni lap másolatával is közölhető
 (egyszerűsített határozat) indoklást nem tartalmaz, a
 jogorvoslatra vonatkozó figyelmeztetést viszont tartalmaznia
 kell. Az egyszerűsített határozat tulajdoni lap másolatként nem
 használhatók.
• Külön szövegezett alakszerű határozattal dönt a hatóság a
 részleges vagy teljes elutasításról. Az elutasító határozatról az
 indoklás és a jogorvoslati figyelmeztetés sem hiányozhat.
                 Döntések
• A határozatnak tartalmaznia kell:
  –  Az ingatlan helyrajzi számát,
  –  A bejegyzés, feljegyzés és átvezetés alapjául szolgáló okiratokat,
  –  Bejegyzett jogot, feljegyzett tényt, átvezetett adatot,
  –  A jogosult magánszemély adatait (lásd gyakorlati óra),
  –  Más jogosult adatait,
  –  Jogi személy jogosult adatait,
  –  A korábbi bejegyzés, ill. feljegyzés jogosultját és sorszámát,
  –  Az ingatlan eszmei hányadát, vagy természetben meghatározott részét, ha
    a bejegyzés nem vonatkozik az egész ingatlanra,
  –  Függő hatályú bejegyzést, ha valamely korábbi bejegyzéssel kapcsolatos
    eljárás eredményétől függ.
  –  A körzeti földhivatal megnevezését,
  –  Iktatószámot, ügyintéző nevét, tárgy megnevezését,
  –  Határozat szót, alatta a rendelkező részt,
  –  Jogorvoslatra vonatkozó figyelmeztetés, tájékoztatás,
  –  Indoklás,
  –  Keletezés helye és ideje, körbélyegző,
  –  A döntést az ingatlanügyi hatóság vezetője, vagy az általa kijelölt személy
    írhatja alá.
  –  A határozatot kapó személyek (hatóság, jogi és természetes személyek)
    felsorolása.
               Döntések
• Az ingatlanügyi hatóság az ügy érdemére nem vonatkozó
 kérdésekben végzéssel dönt.
• A végzésnek is tartalmaznia kell a jogorvoslatra vonatkozó részt,
 valamint a kérelem elutasítása esetén az indoklást.
• A végzés tartalmi elemei:
  – A körzeti földhivatal megnevezését,
  – Iktatószámot, ügyintéző nevét, tárgy megnevezését,
  – Végzés szót, alatta a rendelkező részt,
  – Jogorvoslatra vonatkozó figyelmeztetés, tájékoztatás,
  – Indoklás,
  – Keletezés helye és ideje, körbélyegző,
  – Az ügyintéző aláírása,
  – A határozatot kapó személyek (hatóság, jogi és természetes
   személyek) felsorolása.
  – Jogszerző személy adatai.
• Az ingatlanügyi hatóság végzéssel dönt:
  – A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról,
              Döntések
• Az ingatlanügyi hatóság végzéssel dönt:
 –  A képviselet visszautasításáról,
 –  Az eljárási költségekről,
 –  Soron kívüli eljárásra irányuló kérelem elutasításáról,
 –  Költségmentességről,
 –  Az eljárás felfüggesztéséről,
 –  Az eljárás megszüntetéséről,
 –  Igazolási kérelemről,
 –  Iratbetekintési kérelemről stb.
• A végzés az érdemi döntés elleni fellebbezésben
 támadható meg, kifogásolható, kivéve
 –  A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról,
 –  Az eljárás felfüggesztéséről,
 –  Az eljárás megszüntetéséről,
 –  Az eljárási költség viseléséről hozott döntésről.
Ingatlan-nyilvántartás I.
   Jogorvoslatok
            Jogorvoslatok
• A Ket. alapján a jogorvoslati eljárások két nagy
 csoportba sorolhatók:
  – Az ügyfél kérelmére lefolytatható eljárások:
   • A fellebbezési eljárás,
   • A döntés módosítása, visszavonása a fellebbezés alapján,
   • Bírósági felülvizsgálat.
  – Hivatalból kerül sor a döntés felülvizsgálatára:
   • Felügyeleti eljárás keretében az ingatlan-nyilvántartási adatok
    tekintetében,
   • Az Alkotmánybíróság határozata alapján,
   • Ügyészi óvás nyomán,
   • Semmisség esetén.
  – Mind kérelemre, mind hivatalból lehetőség van a döntés
   kijavítására, kicserélésére és kiegészítésére.
             Jogorvoslatok
• A határozat, végzés, ill. bejegyzés, feljegyzés, átvezetés
 kijavítása, kiegészítése
  – Kijavítás: hibás névírást, szám-, vagy számítási, vagy más elírást saját
   hatáskörben ki lehet javítani.
  – Kiegészítés: a határozat kiegészítésre kerül, ha a határozat nem
   rendelkezett a kérelemben foglaltak, ill. a bejegyzés alapjául
   szolgáló okirat valamely részéről, továbbá ha a bejegyzés,
   feljegyzés, vagy átvezetés az okiratban és a kérelemben
   foglaltakhoz képest hiányos.
  – Ha időközben harmadik jóhiszemű személy jogot szerzett az
   ingatlanra, akkor a fenti műveletekhez annak hozzájárulása is
   szükséges.
  – Bírósági felülvizsgálati kérelem esetén a hatóság határozatát a
   kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül saját hatáskörében
   módosíthatja, ill. visszavonhatja.
  – A kijavítás, kiegészítés, módosítás és visszavonásról minden esetben
   új határozatot (végzést) kell hozni, ill. a bejegyzéseket létrehozni,
   módosítani vagy törölni kell a tulajdoni lapon.
  – Jogok bejegyzése, tények feljegyzése, ill. ezek törlése iránti eljárás
   során hozott határozat ellen felügyeleti eljárásnak nincs helye.
              Jogorvoslatok
• A végzés kijavításáról, módosításáról, kiegészítéséről,
 visszavonásáról ugyancsak újabb végzést kell hozni.
• A határozat, végzés visszavonása, módosítása.
  – Alap esetben az ingatlanügyi hatóság nem módosíthatja, ill. nem
   vonhatja vissza döntését.
    • Kivéve:
      – Lásd előző dián bírósági felülvizsgálat kérelmének esetét.
      – Fellebbezés esetén, ha a hatóság rájön arra, hogy döntése jogszabályt sért.
      – Nem jogszabálysértő döntést visszavonhatja, módosíthatja, ha a
       fellebbezésben foglaltakkal egyetért.
    • Az új döntés csak határozat, ill. végzés formájában jelenhet meg.
• Fellebbezés:
  – Az elsőfokú ingatlanügyi hatóság határozata ellen a kézbesítéstől
   számított 30 napon belül lehet a másodfokú szervhez fordulni.
  – I. fokú szerv: körzeti földhivatal, II. fokú szerv: X Megyei
   Kormányhivatal Földhivatala.
  – A fellebbezést az I. fokú szervnél kell benyújtani.
  – A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül jogorvoslati
   (fellebbezési) jogáról szóban (jkv-ba foglalják), ill. írásban
   lemondhat, mely vissza nem vonható.
               Jogorvoslatok
• Fellebbezés:
  – 8 napja van a körzeti földhivatalnak a kijavításra, kiegészítésre, módosításra,
   visszavonásra.
  – A II. fokú szerv a határozatot helyben hagyhatja, megváltoztathatja,
   megsemmisítheti és az elsőfokú hatóságot új eljárásra utasíthatja.
  – A másodfokú ingatlanügyi hatóság első fokon hozott döntése ellen
   fellebbezésnek nincsen helye.
• Bírósági jogorvoslati kérelem:
  – Az ügyfél a jogerős határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozva
   kérheti közigazgatási per keretében a megyei bíróságtól.
  – Csak akkor lehetséges kérni, ha az ügyfél fellebbezési jogát kimerítette,
   vagy a fellebbezés kizárt.
  – A jogszabálysértés lehet eljárásjogi vagy anyagi jogi jellegű.
  – A bírósági jogorvoslati kérelmet a körzeti földhivatalnál, vagy az illetékes
   bíróságnál kell benyújtani a másodfokú határozat kézbesítésétől számított 15
   napon belül.
  – A bíróság a keresetet elutasíthatja, a határozatot megváltoztathatja, ill.
   hatályon kívül helyezi és a hatóságot új eljárásra utasíthatja.
  – A bíróság ítélete ellen perújítás, ill. felülvizsgálati kérelem nyújtható be.
             Jogorvoslatok
• Felülvizsgálati kérelem:
  – A bíróság jogerős ítélete ellen a kézbesítéstől számított 60 napon
   belül felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani jogszabálysértés
   esetén.
  – Közigazgatási perben csak akkor van lehetőség rá, ha az ítélet
   ellen nem lehet fellebbezni.
  – A felülvizsgálati kérelemről a Legfelsőbb Bíróság dönt.
  – A bírósági határozatot részben vagy egészben hatályon kívül
   helyezheti, új határozatot hozhat, az első vagy másodfokú szervet új
   eljárásra utasíthatja.
• Újrafelvételi és méltányossági eljárás ingatlan-nyilvántartási
 ügykörben nem lehetséges.
• Felügyeleti eljárás:
  – Bejegyzés, feljegyzés, ill. azok törlése esetén felülvizsgálati eljárásnak
   nincs helye.
  – Adatok átvezetése esetén a következőket teheti a felügyeleti szerv:
    • Megváltoztathatja a jogszabálysértő döntést,
    • Megsemmisítheti a jogszabálysértő döntést,
    • A szervet új eljárásra utasíthatja.
  – Felügyeleti szerv: X. Megyei Kormányhivatal Földhivatala. Az eljárás
   hivatalból történhet.
Ingatlan-nyilvántartás I.
Az ingatlan-nyilvántartás átalakítása
         Ingatlan-nyilvántartás
• Ingatlan-nyilvántartás átalakítása: a körzeti földhivatal az
 ingatlan adatainak megváltozását eredményező eljárást folytat
 le, majd az ezen eljárás eredményeként létrejövő adatokat az
 ingatlan-nyilvántartásban átvezeti. Az átvezetés érinti az EÖI-kat
 is.
• Az ingatlan-nyilvántartás átalakításának előzetes
 engedélyezésének tárgyában az illetékes miniszter dönt.
• Az átalakítás az érintett település kül- és belterületére együtt, ill.
 külön-külön is lefolytatható.
• A helyrajzi számok, területek és egyéb adatok megváltozása a
 bejegyzett jogokat és feljegyzett tényeket nem érintheti.
• Az átalakítást megelőzően a következő munkarészeket kell
 elkészíteni, az átalakításhoz mellékelni: térkép, területjegyzék,
 azonosítási jegyzék az áthelyrajzi-számozáshoz.
• A munkarészekben található adatokat felül kell vizsgálni (össze
 kell hasonlítani) az ingatlan-nyilvántartásban szereplő
 adatokkal.
         Ingatlan-nyilvántartás
• Az új adatokat kell elfogadni, ha az egyes adatok
 megváltozása ellenére az ingatlan azonossága megállapítható.
 Azonosnak kell tekinteni az ingatlant
  – ha a földrészletnek az új térképen feltüntetett határvonalai
   hasonlóan helyezkednek el vagy egybeesnek a korábbi térképen
   feltüntetett határvonalakkal, és
  – a földrészletnek az új területe azonos az ingatlan-nyilvántartásban
   feltüntetett régi területtel, vagy az eltérés a külön jogszabályban
   meghatározott mértéket nem lépi túl, vagy
  – a felmérési, térképezési vagy területszámítási hibából eredő területi
   eltérés a megengedett mértéket túllépi, de az eltérés a szomszédos
   földrészletekben nem mutatható ki.
• Azonosnak kell tekinteni az ingatlant akkor is, ha
  – az új térképen lévő határvonalak nem helyezkednek hasonlóan, ill.
   nem esnek egybe a korábbi térképen feltüntetett határvonalakkal,
   de
  – a régi és új területek között eltérés nincs, vagy
  – ha van is az telekalakításból vagy kisajátításból eredő eltérés.
         Ingatlan-nyilvántartás
• Ha az ingatlan azonossága nem állapítható meg, az eltérés
 okát az érdekeltek meghallgatásával, ill. helyszíni ellenőrzéssel ki
 kell vizsgálni.
  – Ha az eltérés jogváltozásból ered, közölni kell a felekkel annak
   rendezési módját.
  – Ha a meghallgatástól számított 30 napon belül nem
   kezdeményezték a változás átvezetését, akkor a régi, ingatlan-
   nyilvántartásban feltüntetett adatokat kell elfogadni.
  – Ha a területi változás nem jogváltozásból ered, akkor az új
   területeket kell elfogadni.
• Az átalakítás során az érintett területre vonatkozóan általános
 helyszínelést is le kell folytatni, mely kiterjed a művelési ágak és
 minőségi osztályok megállapítására is.
• Az átvétel során készített adatokat át kell vezetni a tulajdoni lap
 I. részén.
         Ingatlan-nyilvántartás
• Az elkészült, változással érintett tulajdoni lapokat, az állami
 földmérési térképet és az elkészült területjegyzéket 30 napra
 közszemlére kell bocsátani.
• A közszemléről az érintett feleket a helyben szokásos módon, ill.
 egy országos napilapban közlemény útján értesíteni kell.
• A közszemle ideje alatt az érdekeltek a kifogásolt térképi és
 ingatlan-nyilvántartási tartalommal szemben felszólalással
 élhetnek.
• A felszólalásban foglaltakat a körzeti föld soron kívül kivizsgálja,
 és határozatot hoz. A körzeti földhivatal határozata ellen
 fellebbezéssel lehet élni.
• Ha a felszólalásnak, vagy a fellebbezésnek a földhivatal helyt
 ad, az érintett ingatlanra vonatkozó munkarészeket a
 felszólalásnak, ill. a fellebbezésnek megfelelően kijavítja.
• Az átalakított ingatlan-nyilvántartásról (a közszemle utolsó
 napját követő napon) a földhivatal határozatot hoz, mely
 fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

								
To top