cvhtk36 by 8kebkY

VIEWS: 137 PAGES: 8

									   bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                         céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  tr-êng ®¹i häc cÇn th¬                              §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


                   danh s¸ch cè vÊn häc tËp

Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 2578 / Q§-§HCT, ngµy 05/11/2010 cña HiÖu tr-ëng)

  TT   Mã lớp   f_tenng           Sỉ số  Mã CB  Họ lót       Tên   Điện thoại Hộp thư điện tử    Tên đơn vị
   1  CA1087A1  Phát triển nông thôn      62  002201  ông Huỳnh Nguyệt  ánh   0903618672 ohnanh@ctu.edu.vn   Viện NC PT ĐB SCL
   2  DA1066A1  Công nghệ sinh học       70  000751  Bùi Thị Minh    Diệu   01687772321 btmdieu@ctu.edu.vn  Viện NC và PT CNSH
   3  DA10Y3A1  Vi sinh vật học        54  002338  Võ Văn Song     Toàn         vvstoan@ctu.edu.vn  Viện NC và PT CNSH
   4  DB1029A1  Dự bị Đại học         53  002346  Nguyễn Thị     Nhung  0986728009            Dự bị dân tộc
   5  DB1029B1  Dự bị Đại học         19  001255  Nguyễn Hoàng    Long   0918368428 nhlong@ctu.edu.vn   Dự bị dân tộc
   6  DB1029C1  Dự bị Đại học         40  001172  Phạm Nguyễn     Toại   0932870749 pntoai@ctu.edu.vn   Dự bị dân tộc
   7  DI1095A1  Hệ thống thông tin       48  002267  Nguyễn Thanh    Hải         nthai@ctu.edu.vn   Công nghệ Thông tin & TT
   8  DI1095A2  Hệ thống thông tin       48  002226  Trần Nguyễn Minh  Thái   0945794894 tnmthai@cit.ctu.edu.vn Công nghệ Thông tin & TT
   9  DI1096A1  Kỹ thuật phần mềm       40  001068  Trương Thị Thanh  Tuyền  0913199766 ttttuyen@ctu.edu.vn  Công nghệ Thông tin & TT
   10  DI1096A2  Kỹ thuật phần mềm       39  001232  Phan Phương     Lan   0919008978 pplan@ctu.edu.vn    Công nghệ Thông tin & TT
   11  DI1096A3  Kỹ thuật phần mềm       40  002299  Hồ Quang      Thái                    Công nghệ Thông tin & TT
   12  DI1097A1  Mạng máy tính&Truyền thôn   58  001124  Ngô Bá       Hùng         nbhung@ctu.edu.vn   Công nghệ Thông tin & TT
   13  DI1097A2  Mạng máy tính&Truyền thôn   59  001588  Nguyễn Trọng    Nghĩa        ntnghia@ctu.edu.vn  Công nghệ Thông tin & TT
   14  DI10Z6A1  Khoa học máy tính       57  001072  Đỗ Thanh      Nghị   07103889900 dtnghi@ctu.edu.vn   Công nghệ Thông tin & TT
   15  KH1069A1  Hóa học            52  002087  Đặng Thị Tuyết   Mai   0917234585 tuyetmai@ctu.edu.vn  Khoa học tự nhiên
   16  KH1089A1  Toán ứng dụng         78  002172  Trần Phước     Lộc   09555094479 tploc@ctu.edu.vn   Khoa học tự nhiên
   17  KH1094A1  Sinh học            46  002325  Quách Thanh     Huy         qqhuy@ctu.edu.vn   Khoa học tự nhiên
   18  KH10Y1A1  Tin học ứng dụng        48  001322  Lê Thị       Diễm   0989224286 ltdiem@ctu.edu.vn   Khoa học tự nhiên
   19  KH10Y1A2  Tin học ứng dụng        47  001602  Huỳnh Phụng     Toàn   0918515718 hptoan@ctu.edu.vn   Khoa học tự nhiên
   20  KH10Y2A1  Hóa dược            45  001742  Ngô Kim       Liên   0988227779 nklien@ctu.edu.vn   Khoa học tự nhiên
   21  HG1020A1  Kế toán            63  002283  Lê Thị Ngọc     Vân         ltnvan@ctu.edu.vn   Kinh tế - QTKD
   22  HG1021A1  Tài chính - Ngân hàng     85  002283  Lê Thị Ngọc     Vân         ltnvan@ctu.edu.vn   Kinh tế - QTKD
   23  KT1020A1  Kế toán tổng hợp        66  001880  Phan Thị ánh    Nguyệt        ptanguyet@ctu.edu.vn Kinh tế - QTKD
   24  KT1020A2  Kế toán tổng hợp        67  001880  Phan Thị ánh    Nguyệt        ptanguyet@ctu.edu.vn Kinh tế - QTKD
   25  KT1041A1  Kế toán kiểm toán       60  001046  Đàm Thị Phong    Ba    0918432243 dtpba@ctu.edu.vn    Kinh tế - QTKD
   26  KT1041A2  Kế toán kiểm toán       60  002281  Trịnh Thị Kiều   Hạnh         kieuhanh@ctu.edu.vn  Kinh tế - QTKD
   27  KT1021A1  Tài chính - Ngân hàng     86  000565  Thái Văn      Đại   0918465006 tvdai@ctu.edu.vn    Kinh tế - QTKD
   28  KT1021A2  Tài chính - Ngân hàng     86  001281  Nguyễn Thị Kim   Phượng  0914126976 ntkimphuong@ctu.edu.vn Kinh tế - QTKD
   29  KT1021A3  Tài chính - Ngân hàng     86  001629  Phạm Xuân      Minh         pxminh@ctu.edu.vn   Kinh tế - QTKD
   30  KT1044A1  Tài chính doanh nghiệp     15  002119  Nguyễn Hồ Anh    Khoa         nhakhoa@ctu.edu.vn  Kinh tế - QTKD
   31  KT1022A1  Quản trị kinh doanh      76  001780  Nguyễn Phạm Tuyết  Anh         nptanh@ctu.edu.vn   Kinh tế - QTKD
   32  KT1022A2  Quản trị kinh doanh      76  002282  Nguyễn Thị Nam   Khang                   Kinh tế - QTKD
   33  KT1091A1  Quản trị thương mại      51  001877  Lê Thị Thu     Trang  0989101437 ltttrang@ctu.edu.vn  Kinh tế - QTKD
34  KT1045A1  Quản trị Marketing     33  002312  Nguyễn Thị Đoan  Trang         doantrang@ctu.edu.vn  Kinh tế - QTKD
35  KT1046A1  KD Du lịch và Dịch vụ    18  000566  Trương Hòa     Bình          thbinh@ctu.edu.vn    Kinh tế - QTKD
36  KT1023A1  Kinh tế nông nghiệp     64  002277  Trần Thị Thu    Duyên         thuduyen@ctu.edu.vn   Kinh tế - QTKD
37  KT1023A2  Kinh tế nông nghiệp     69  001152  Trần Thy Linh   Giang  0946699555  ttlgiang@ctu.edu.vn   Kinh tế - QTKD
38  KT1024A1  Kinh tế ngoại thương    85  002280  Phạm Lê Đông    Hậu          pldhau@ctu.edu.vn    Kinh tế - QTKD
39  KT1024A2  Kinh tế ngoại thương    83  002279  Trần Thị Bạch   Yến          ttbyen@ctu.edu.vn    Kinh tế - QTKD
40  KT1088A1  Kinh tế học         97  002311  Phạm Lan      Anh   0918402662  planh@ctu.edu.vn    Kinh tế - QTKD
41  KT1090A1  Kinh tế tài nguyên MT      001874  Tống Yên      Đan   01688693193  tydan@ctu.edu.vn    Kinh tế - QTKD
42  KT1021A5  Tài chính (B2 ban ngày)   50  001468  Nguyễn Thị     Lương         ntluong@ctu.edu.vn   Kinh tế - QTKD
43  KT1022A5  Quản trị KD (B2 ban ngày)  42  000540  Nguyễn Ph Thanh  Nam          nptnam@ctu.edu.vn    Kinh tế - QTKD
44  HG1063A1  Luật hành chính       39  000882  Võ Duy       Nam          vdnam@ctu.edu.vn    Luật
45  HG1064A1  Luật thương mại       41  002168  Nguyễn ánh     Minh   0919111807  naminh@ctu.edu.vn    Luật
46  HG1065A1  Luật tư pháp        80  002090  Bùi Thị Mỹ     Hương  0915012310  btmhuong@ctu.edu.vn   Luật
47  LK1063A1  Luật hành chính       54  002290  Võ Nguyễn Nam   Trung         vnntrung@ctu.edu.vn   Luật
48  LK1064A1  Luật thương mại       80  002218  Đoàn Nguyễn Minh  Thuận  0979198729  dnmthuan@ctu.edu.vn   Luật
49  LK1064A2  Luật thương mại       77  002287  Đoàn Nguyễn Phú  Cường         dnpcuong@ctu.edu.vn   Luật
50  LK1065A1  Luật tư pháp        73  002167  Huỳnh Thị Trúc   Giang  0939212292  httgiang@ctu.edu.vn   Luật
51  LK1065A2  Luật tư pháp        76  002285  Trần Khắc     Qui          tkqui@ctu.edu.vn    Luật
52  ML1068A1  Sư phạm Giáo dục công dân  85  000963  Đinh Văn      Phương  0939258660  dvphuong@ctu.edu.vn   Khoa học chính trị
53  MT1038A1  Khoa học môi trường     37  002262  Trần Sĩ      Nam   0919616382  tsnam@ctu.edu.vn    Môi trường & TNTN
54  MT1057A1  Kỹ thuật môi trường     41  000801  Nguyễn Thị Thu   Vân   07103839023  nttvan@ctu.edu.vn    Môi trường & TNTN
55  MT1057A2  Kỹ thuật môi trường     41  001682  Huỳnh Long     Toản   0909811775  hltoan@ctu.edu.vn    Môi trường & TNTN
56  MT10Z4A1  Quản lý môi trường     33  002296  Bùi Thị Bích    Liên   0982498497  btblien@ctu.edu.vn   Môi trường & TNTN
57  TT1025A1  Quản lý đất đai       41  001560  Văn Phạm Đăng   Trí   0909552092  vpdtri@ctu.edu.vn    Môi trường & TNTN
58  TT1025A2  Quản lý đất đai       42  002335  Võ Ngọc      Trân   07103730092  vntran@ctu.edu.vn    Môi trường & TNTN
59  CB1008A1  Công nghệ thực phẩm     42  001618  Đoàn Anh      Dũng          anhdung@ctu.edu.vn   Nông nghiệp & SHƯD
60  CB1008A2  Công nghệ thực phẩm     42  002200  Phan Thị Anh    Đào   07103838117  ptadao@ctu.edu.vn    Nông nghiệp & SHƯD
61  CN1012A1  Chăn nuôi - Thú y      40  000379  Nguyễn Thị Kim   Đông          ntkdong@ctu.edu.vn   Nông nghiệp & SHƯD
62  CN1012A2  Chăn nuôi - Thú y      43  000367  Trương Chí     Sơn   07103839400  tcson@ctu.edu.vn    Nông nghiệp & SHƯD
63  CN1067A1  Thú y            34  000395  Lê Hoàng      Sĩ    0919132326  lhsi@ctu.edu.vn     Nông nghiệp & SHƯD
64  CN10Y4A1  Dược Thú y         24  002294  Châu Thị Huyền   Trang         cthtrang@ctu.edu.vn   Nông nghiệp & SHƯD
65  TT1011A1  Trồng trọt         69  002345  Lê Vinh      Thúc          lvthuc@ctu.edu.vn    Nông nghiệp & SHƯD
66  TT1019A1  Nông học          50  000356  Võ Văn       Sơn   07103897917  vvson@ctu.edu.vn    Nông nghiệp & SHƯD
67  TT1072A1  Khoa học đất        45  002295  Tất Anh      Thư          tathu@ctu.edu.vn    Nông nghiệp & SHƯD
68  TT1073A1  Bảo vệ thực vật       68  002143  Lê Văn       Vàng   07106250838  lvvang@ctu.edu.vn    Nông nghiệp & SHƯD
69  TT1079A1  Hoa viên & Cây cảnh     30  002358  Phạm Thị Phương  Thảo   0918998798  ptpthao@ctu.edu.vn   Nông nghiệp & SHƯD
70  TT10Z1A1  Công nghệ giống cây trồng  43  002344  Huỳnh       Kỳ           hky@ctu.edu.vn     Nông nghiệp & SHƯD
71  TT10Z3A1  Nông nghiệp sạch      20  001951  Nguyễn Đỗ Châu   Giang         ndcgiang@ctu.edu.vn   Nông nghiệp & SHƯD
72  TT10Z7A1  Lâm sinh đồng bằng     15  008467  Lê Thị Thanh    Chi   07103827634  lttchi@ctu.edu.vn    Nông nghiệp & SHƯD
73  HS1009A1  Sư phạm Hóa học       34  002314  Nguyễn Điền    Trung         ndtrung@ctu.edu.vn   Sư phạm
74  HS1010A1  Sư phạm Sinh vật      45  000107  Huỳnh Thị Thúy   Diễm   0918014848  httdiem@ctu.edu.vn   Sư phạm
75  HS1075A1  Sư phạm Sinh - Kỹ thuật n  56  002180  Trương Trúc    Phương         trucphuong@ctu.edu.vn  Sư phạm
76  NN1052A1  Sư phạm Anh văn       51  001467  Lý Thị Bích    Phượng  0918367236  ltbphuong@ctu.edu.vn  Sư phạm
 77  NN1052A2  Sư phạm Anh văn       50  002177  Nguyễn Thị Văn   Sử           ntvsu@ctu.edu.vn    Sư phạm
 78  NN1053A1  Sư phạm Pháp văn      36  002246  Nguyễn Hoàng    Thái   0913192777  nhthai@ctu.edu.vn   Sư phạm
 79  NV1017A1  Sư phạm Ngữ văn       86  001606  Nguyễn Thị Hồng   Hạnh   0919055800  nthhanh@ctu.edu.vn   Sư phạm
 80  SD1016A1  Sư phạm Địa lý       75  000163  Lê Đình       Quế   0918125019  ldque@ctu.edu.vn    Sư phạm
 81  SD1018A1  Sư phạm Lịch sử       69  002316  Phạm Đức      Thuận         pdthuan@ctu.edu.vn   Sư phạm
 82  TL1001A1  Sư phạm Toán học      73  002264  Đỗ Thị Kim     Thoan         dtkthoan@ctu.edu.vn  Sư phạm
 83  TL1002A1  Sư phạm Vật lý       76  000059  Hồ Hữu       Hậu   0982051445  hhhau@ctu.edu.vn    Sư phạm
 84  TL1033A1  Sư phạm Toán - Tin học   68  002208  Bùi Lê       Diễm   0918041289  bldiem@ctu.edu.vn   Sư phạm
 85  TL1034A1  Sư phạm Vật lý - Tin học  72  000066  Nguyễn Hữu     Khanh  0908236244  khanhngh@ctu.edu.vn  Sư phạm
 86  TL1074A1  Sư phạm Tiểu học      69  001724  Phạm Thị      Vui   0939995759  ptvui@ctu.edu.vn    Sư phạm
 87  TL1092A1  Sư phạm Vật lý-Công nghệ  72  000065  Bùi Quốc      Bảo   0944852266  bqbao@ctu.edu.vn    Sư phạm
 88  TD1037A1  Sư phạm Thể dục thể thao  44  000730  Trần Thị      Xoan   0909483568  ttxoan@ctu.edu.vn   BM Giáo dục thể chất
 89  TD1037A2  Sư phạm Thể dục thể thao  42  001748  Châu Hoàng     Cầu   0918480325  chcau@ctu.edu.vn    BM Giáo dục thể chất
 90  CK1083A1  Quản lý công nghiệp     46  002058  Đoàn Thị Trúc    Linh          dttlinh@ctu.edu.vn   Công nghệ
 91  CK1083A2  Quản lý công nghiệp     47  002347  Nguyễn Hồng     Phúc   0939365775  nhongphuc@ctu.edu.vn  Công nghệ
 92  CK1084A1  Cơ khí chế tạo máy     45  002159  Nguyễn Thanh    Tùng   07103285071  nttung@ctu.edu.vn   Công nghệ
 93  CK1084A2  Cơ khí chế tạo máy     45  001922  Nguyễn Quốc     Nghi          quocnghi@ctu.edu.vn  Công nghệ
 94  CK1085A1  Cơ khí chế biến       41  000472  Trần Văn      Nhã   07102210848  tvnha@ctu.edu.vn    Công nghệ
 95  CK1085A2  Cơ khí chế biến       40  001627  Phạm Văn      Bình   0918707260  pvbinh@ctu.edu.vn   Công nghệ
 96  CK1093A1  Cơ khí giao thông      39  001245  Nguyễn Nhựt     Duy          nhutduy@ctu.edu.vn   Công nghệ
 97  CK1093A2  Cơ khí giao thông      39  001245  Nguyễn Nhựt     Duy          nhutduy@ctu.edu.vn   Công nghệ
 98  TC1004A1  Xây dựng công trình thủy  43  002350  Cù Ngọc       Thắng  0909070204  cnthang@ctu.edu.vn   Công nghệ
 99  TC1004A2  Xây dựng công trình thủy  42  000499  Lê Ngọc       Lân   07102210332  ngoclan@ctu.edu.vn   Công nghệ
100  TC1059A1  Cơ điện tử         44  002309  Nguyễn Huỳnh Anh  Duy          nhaduy@ctu.edu.vn   Công nghệ
101  TC1059A2  Cơ điện tử         44  002309  Nguyễn Huỳnh Anh  Duy          nhaduy@ctu.edu.vn   Công nghệ
102  TC1060A1  Công nghệ hóa học      42  001570  Phan Thế      Duy          ptduy@ctu.edu.vn    Công nghệ
103  TC1060A2  Công nghệ hóa học      40  001765  Ngô Trương Ngọc   Mai          ntnmai@ctu.edu.vn   Công nghệ
104  TC1061A1  Kỹ thuật điện        50  001678  Đinh Mạnh      Tiến   07103832598  dmtien@ctu.edu.vn   Công nghệ
105  TC1061A2  Kỹ thuật điện        48  001912  Phan Trọng     Nghĩa  07103839483  ptnghia@ctu.edu.vn   Công nghệ
106  TC1061A3  Kỹ thuật điện        53  001679  Lê Vĩnh       Trường  0983756652  lvtruong@ctu.edu.vn  Công nghệ
107  TC1062A1  Xây dựng dân dụng và công  44  001490  Bùi Thanh      Chiến  0913110425  btchien@ctu.edu.vn   Công nghệ
108  TC1062A2  Xây dựng dân dụng và công  44  001412  Dương Nguyễn Hồng  Toàn          htoan@ctu.edu.vn    Công nghệ
109  TC1062A3  Xây dựng dân dụng và công  45  001295  Nguyễn Phước    Công          npcong@ctu.edu.vn   Công nghệ
110  TC1070A1  Kỹ thuật điều khiển     52  002308  Lý Thanh      Phương         ltphuong@ctu.edu.vn  Công nghệ
111  TC1071A1  Kỹ thuật điện tử, viễn th  46  000529  Trương Văn     Tám   07103831557  tvtam@ctu.edu.vn    Công nghệ
112  TC1071A2  Kỹ thuật điện tử, viễn th  46  001452  Trần Hữu      Danh   0919725472  thdanh@ctu.edu.vn   Công nghệ
113  TC1086A1  Xây dựng cầu đường     55  001316  Ngô Văn       ánh   0913102004  vananh@ctu.edu.vn   Công nghệ
114  TC1086A2  Xây dựng cầu đường     51  001822  Phạm Anh      Du           padu@ctu.edu.vn    Công nghệ
115  TC10Z5A1  Kỹ thuật máy tính      53  002310  Nguyễn Tang Khả   Duy          ntkduy@ctu.edu.vn   Công nghệ
116  TS1013A1  Nuôi trồng thủy sản     56  002336  Châu Tài      Tảo   0983031030  cttao@ctu.edu.vn    Thủy sản
117  TS1076A1  Bệnh học thủy sản      36  000260  Từ Thanh      Dung   0903349399  ttdung@ctu.edu.vn   Thủy sản
118  TS1078A1  Quản lý nghề cá       64  000401  Hà Phước      Hùng   07103834718  hphung@ctu.edu.vn   Thủy sản
119  TS1081A1  Kinh tế thủy sản      46  002111  Đặng Thị      Phượng  0909465683  thiphuong@ctu.edu.vn  Thủy sản
120  TS1081A2  Kinh tế thủy sản      46  002331  Nguyễn Thị Kim   Quyên  0974657764  ntkquyen@ctu.edu.vn  Thủy sản
121  TS1082A1  Chế biến thủy sản      46  008656  Trần Minh     Phú   0908512101  tmphu@ctu.edu.vn    Thủy sản
122  TS1082A2  Chế biến thủy sản      46  008884  Nguyễn Thị Kim   Hà    0979088740  ntkha@ctu.edu.vn    Thủy sản
123  TS1099A1  Sinh học biển        31  001953  Nguyễn Thị Kim   Liên   0989797821  kimlien@ctu.edu.vn   Thủy sản
124  NN1054A1  Anh văn           38  001613  Đinh Thị Xuân   Mai          dtxmai@ctu.edu.vn   KH Xã hội và nhân văn
125  NN1054A2  Anh văn           29  001259  Huỳnh Minh     Hiền   0903015111  hmhien@ctu.edu.vn   KH Xã hội và nhân văn
126  NN1054A3  Anh văn           32  001262  Huỳnh Chí Minh   Huyên  0907489484  hcmhuyen@ctu.edu.vn  KH Xã hội và nhân văn
127  NN1054A4  Anh văn           33  001520  Tăng Đinh Ngọc   Thảo          tdnthao@ctu.edu.vn   KH Xã hội và nhân văn
128  NN10Z8A1  Phiên dịch - Biên dịch ti  47  002139  Ngô Mi Lệ     Anh                      KH Xã hội và nhân văn
129  NN10Z8A2  Phiên dịch - Biên dịch ti  47  001334  Nguyễn Văn     Sáu   0939153839  ngvsauanh@ctu.edu.vn  KH Xã hội và nhân văn
130  NV1027A1  Ngữ văn           52  001327  Trần Văn      Thịnh  07103781733  tvthinh@ctu.edu.vn   KH Xã hội và nhân văn
131  NV1027A2  Ngữ văn           52  002321  Lê Thị       Nhiên  0903328108  ltnhien@ctu.edu.vn   KH Xã hội và nhân văn
132  NV1027A3  Ngữ văn           44  002321  Lê Thị       Nhiên  0903328108  ltnhien@ctu.edu.vn   KH Xã hội và nhân văn
133  SD1036A1  Du lịch (Hướng dẫn viên)  48  000168  Huỳnh Tương    ái    0983700890  htai@ctu.edu.vn    KH Xã hội và nhân văn
134  SD1036A2  Du lịch (Hướng dẫn viên)  47  002323  Nguyễn Thị Huỳnh  Phương         nthphuong@ctu.edu.vn  KH Xã hội và nhân văn
135  TV1080A1  Thông tin - Thư viện    40  001391  Nguyễn Văn     Bạc   0932903347  nvbac@ctu.edu.vn    KH Xã hội và nhân văn
136  TV1080A2  Thông tin - Thư viện    38  001826  Lâm Thị Hương   Duyên  0916815854  lthduyen@ctu.edu.vn  KH Xã hội và nhân văn
137  XH10Z9A1  Ngôn ngữ Pháp        37  000841  Diệp Kiến     Vũ    0919054124  dkvu@ctu.edu.vn    KH Xã hội và nhân văn
Khoa QL  f_mang  Học kỳ - năm
CA    87    HK 1 - 2010
DA    66    HK 1 - 2010
DA    Y3    HK 1 - 2010
DB    29    HK 1 - 2010
DB    29    HK 1 - 2010
DB    29    HK 1 - 2010
DI    95    HK 1 - 2010
DI    95    HK 1 - 2010
DI    96    HK 1 - 2010
DI    96    HK 1 - 2010
DI    96    HK 1 - 2010
DI    97    HK 1 - 2010
DI    97    HK 1 - 2010
DI    Z6    HK 1 - 2010
KH    69    HK 1 - 2010
KH    89    HK 1 - 2010
KH    94    HK 1 - 2010
KH    Y1    HK 1 - 2010
KH    Y1    HK 1 - 2010
KH    Y2    HK 1 - 2010
KT    20    HK 1 - 2010
KT    21    HK 1 - 2010
KT    20    HK 1 - 2010
KT    20    HK 1 - 2010
KT    41    HK 1 - 2010
KT    41    HK 1 - 2010
KT    21    HK 1 - 2010
KT    21    HK 1 - 2010
KT    21    HK 1 - 2010
KT    44    HK 1 - 2010
KT    22    HK 1 - 2010
KT    22    HK 1 - 2010
KT    91    HK 1 - 2010
KT  45  HK 1 - 2010
KT  46  HK 1 - 2010
KT  23  HK 1 - 2010
KT  23  HK 1 - 2010
KT  24  HK 1 - 2010
KT  24  HK 1 - 2010
KT  88  HK 1 - 2010
KT  90  HK 1 - 2010
KT  21  HK 1 - 2010
KT  22  HK 1 - 2010
LK  63  HK 1 - 2010
LK  64  HK 1 - 2010
LK  65  HK 1 - 2010
LK  63  HK 1 - 2010
LK  64  HK 1 - 2010
LK  64  HK 1 - 2010
LK  65  HK 1 - 2010
LK  65  HK 1 - 2010
ML  68  HK 1 - 2010
MT  38  HK 1 - 2010
MT  57  HK 1 - 2010
MT  57  HK 1 - 2010
MT  Z4  HK 1 - 2010
MT  25  HK 1 - 2010
MT  25  HK 1 - 2010
NN  08  HK 1 - 2010
NN  08  HK 1 - 2010
NN  12  HK 1 - 2010
NN  12  HK 1 - 2010
NN  67  HK 1 - 2010
NN  Y4  HK 1 - 2010
NN  11  HK 1 - 2010
NN  19  HK 1 - 2010
NN  72  HK 1 - 2010
NN  73  HK 1 - 2010
NN  79  HK 1 - 2010
NN  Z1  HK 1 - 2010
NN  Z3  HK 1 - 2010
NN  Z7  HK 1 - 2010
SP  09  HK 1 - 2010
SP  10  HK 1 - 2010
SP  75  HK 1 - 2010
SP  52  HK 1 - 2010
SP  52  HK 1 - 2010
SP  53  HK 1 - 2010
SP  17  HK 1 - 2010
SP  16  HK 1 - 2010
SP  18  HK 1 - 2010
SP  01  HK 1 - 2010
SP  02  HK 1 - 2010
SP  33  HK 1 - 2010
SP  34  HK 1 - 2010
SP  74  HK 1 - 2010
SP  92  HK 1 - 2010
TD  37  HK 1 - 2010
TD  37  HK 1 - 2010
TN  83  HK 1 - 2010
TN  83  HK 1 - 2010
TN  84  HK 1 - 2010
TN  84  HK 1 - 2010
TN  85  HK 1 - 2010
TN  85  HK 1 - 2010
TN  93  HK 1 - 2010
TN  93  HK 1 - 2010
TN  04  HK 1 - 2010
TN  04  HK 1 - 2010
TN  59  HK 1 - 2010
TN  59  HK 1 - 2010
TN  60  HK 1 - 2010
TN  60  HK 1 - 2010
TN  61  HK 1 - 2010
TN  61  HK 1 - 2010
TN  61  HK 1 - 2010
TN  62  HK 1 - 2010
TN  62  HK 1 - 2010
TN  62  HK 1 - 2010
TN  70  HK 1 - 2010
TN  71  HK 1 - 2010
TN  71  HK 1 - 2010
TN  86  HK 1 - 2010
TN  86  HK 1 - 2010
TN  Z5  HK 1 - 2010
TS  13  HK 1 - 2010
TS  76  HK 1 - 2010
TS  78  HK 1 - 2010
TS  81  HK 1 - 2010
TS  81  HK 1 - 2010
TS  82  HK 1 - 2010
TS  82  HK 1 - 2010
TS  99  HK 1 - 2010
XH  54  HK 1 - 2010
XH  54  HK 1 - 2010
XH  54  HK 1 - 2010
XH  54  HK 1 - 2010
XH  Z8  HK 1 - 2010
XH  Z8  HK 1 - 2010
XH  27  HK 1 - 2010
XH  27  HK 1 - 2010
XH  27  HK 1 - 2010
XH  36  HK 1 - 2010
XH  36  HK 1 - 2010
XH  80  HK 1 - 2010
XH  80  HK 1 - 2010
XH  Z9  HK 1 - 2010

								
To top