Ch1 16April2011 by 8kebkY

VIEWS: 10 PAGES: 31

									              บทที่ 1
                      ิ
ความสาคัญของการปฏิบัตตนในสั งคมธุรกิจ
                         1


                         โดย
          ด ร . พิ ช ญ ลั ก ษณ์ พิ ช ญ กุ ล
                          วัตถุประสงค์

                            ั
 ให้ทราบความสาคัญของการปฏิบติตนที่ดีในสังคมธุรกิจ
 ให้ตระหนักถึงความเสี ยหายที่เกิดจากความด้อยมรรยาท
                                     ั
 ให้เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการปฏิบติตนที่ดีในสังคมธุรกิจ
                           หัวข้ อ

นิ ยาม

                    ั
ความสาคัญของการปฏิบติตนที่ดีในสังคมธุ รกิจในแง่มุมต่างๆ
 ตามบทเรี ยน
ความเสี ยหายที่เกิดจากความด้อยมรรยาท

                                 ั
สรุ ปหลักการเบื้องต้นของการปฏิบติตนที่ดีในสังคมธุ รกิจ
                    นิยาม
                      4


 Etiquette
 Manner
 Professionalism
                         ิ ่ ี
    ความสาคัญของการปฏิบัตตนทีดในสั งคมธุรกิจในแง่ มุมต่ างๆ

 บทที่ 2 การแนะนาและการทักทาย
 บทที่ 3 การพบปะอย่างเป็ นทางการ
 บทที่ 4 การสันทนาการและการเข้าสังคม
 บทที่ 5 การเลือกหัวข้อสนทนา
 บทที่ 6 มารยาทบนโต๊ะอาหาร
 บทที่ 7 การพูดในงานพิธีการ
 บทที่ 8 การแต่งกาย
 บทที่ 9 การมอบของขวัญ
                            ั
 บทที่ 10 ข้อห้ามของการปฏิบติตนในสังคมธุรกิจ
                   ้                 ิ ่ ี
     สรุปหลักการเบืองต้ นของการปฏิบัตตนทีดในสั งคมธุรกิจ

 การสร้างแรงจูงใจในการทาดีให้เกิดขึ้นในตนเอง
                              ้
 ให้คานึ งถึงความต้องการของผูอื่น
 ปฏิบติต่อผูอื่นอย่างที่ตองการให้ผอื่นปฏิบติต่อเรา
      ั      ้            ้        ู้      ั
 ไม่ตอบกลับความไร้มรรยาทด้วยความไร้มรรยาท
                           แบบฝึ กหัดท้ ายบท

                              ั
1. จงอธิ บายความหมายของการปฏิบติตนที่ดีในสังคมธุ รกิจและมรรยาท
   สังคมธุรกิจ (Business etiquette)
        ั                                          ั
2. ให้นกศึกษาอภิปรายความสาคัญของ การปฏิบติตนที่ดีในสังคมธุรกิจ
   (Business etiquette) ว่ามีความสาคัญต่อตัวนักศึกษาเองมากน้อยเพียงใด
          ั                             ั            ่
3. ให้นกศึกษาทบทวนสิ่ งที่ตนเคยปฏิบติซ่ ึ งจัดได้วาเป็ นมรรยาทที่ไม่ดี และ
             ่
   วิเคราะห์วาผลเสี ยที่เกิดขึ้นคืออะไร? ผลเสี ยนั้นมีความรุ นแรงเพียงใด?
   หลังจากนักศึกษาได้ทาไปแล้วและเกิดผลเสี ยขึ้นแล้ว นักศึกษาได้
   ปรับปรุ งตนเองหรื อไม่? อย่างไร?
                          กรณีศึกษา 1
                     Multicultural Manners
                               8


                             ่
  ขณะที่ผม(ฝรั่งผิวขาว)ยืนอยูในโรงอาหารของโรงพยาบาล ผมมอง
  หาร้านขายชาสาหรับดื่มกับแซนด์วชที่ผมมีอยู่ ผมสะกิดไหล่ของ
                                  ิ
         ื ่ ้
  ชายที่ยนอยูขางหน้าผมในแถวชาระเงินแล้วถามว่า “ขอโทษครับ
                                    ่
  คุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าชาอยูที่ไหน”
       ้ ั
  ชายผูน้ นหันหลังมาหาผม เขาดูเหมือนเป็ นชาวจีนและดูจะโกรธที่
  ผมถามเขาเช่นนั้น เขาตอบผมว่า “ผมไม่ดื่มชา”
คาถาม: ทาไมชายจีนจึงโกรธ?
                         กรณีศึกษา 1: บทเรียน

 Cultural sensitivity
 Stereotype
 Class
                          กรณีศึกษา 2
                                10


                                      ั
  Dr. McDonald เป็ นอาจารย์ชาวอเมริ กนเข้ามาทาโปรเจ็กต์ร่วมกับ
                                         ิ
  มหาวิทยาลัยในประเทศไทย สิ่ งที่เข้าได้ยนทุกวันคือ อาจารย์ตวั
       ั
  ใหญ่จง ในครั้งแรกอาจารย์รู้สึกไม่พอใจ แต่ในที่สุดก็เกิดความเคย
  ชิน
คาถาม:
-ทาไม Dr. McDonald จึงไม่ พอใจในตอนแรก?
-ทาไมคนไทยจึงพูดเรื่องตัวใหญ่ ทุกวัน?
-ใครควรปรับตัวอย่ างไร เพราะอะไร?
                  กรณีศึกษา 2: บทเรียน

Culture difference
Intention
Location
                          กรณีศึกษา 3

  ้      ้
ผูใหญ่บานและชาวบ้านแต่งกายด้วยชุดประจาชนเผ่าเพื่อต้อนรับ
กลุ่มข้าราชการชั้นผูใหญ่ที่เข้ามาเยียมเยียนที่หมู่บาน
                    ้               ่              ้นักศึกษามีความคิดเห็นอย่ างไร?
                       กรณีศึกษา 3: บทเรียน

 Culture difference
 Intention
 Location
                          กรณีศึกษา 4

กลุ่มข้าราชการชั้นผูใหญ่แต่งกายด้วยชุดประจาชนเผ่าม้งเมื่อ
                    ้
เดินทางไปเยียมเยียนหมู่บานม้งพัฒนาตัวอย่าง เพื่อให้เกียรติแก่
            ่            ้
  ้      ้
ผูใหญ่บานและชาวบ้านที่มาต้อนรับ

นักศึกษามีความคิดเห็นอย่ างไร?
                       กรณีศึกษา 4: บทเรียน

 Status
 Culture difference
 Intention
 Location
                           กรณีศึกษา 5

  (สถานการณ์เกิดในประเทศเยอรมัน)
  นักธุรกิจไทยรู ้สึกกดดันว่าต้องเร่ งทางานให้เสร็ จทันกาหนด ต้อง
  มาประชุมให้ตรงเวลา ต้องแต่งตัวให้ดู professional เมื่อทางาน
                                                    ั
  ร่ วมกับนักธุรกิจชาวเยอรมันและส่ งมอบงานให้กบบริ ษท    ั

ใครควรปรับตัว อย่ างไร เพราะอะไร?
                     กรณีศึกษา 5: บทเรียน

 Cultural differences
 Time management
 Goal, commitment
 Role, Status
                          กรณีศึกษา 6

  (สถานการณ์เกิดในประเทศไทย)
  นักธุรกิจชาวเยอรมันรู ้สึกกระวนกระวายที่กลุ่มคู่คาชาวไทยดู
                                                   ้
  เหมือนไม่เอาใจใส่ ในงาน นัดประชุมทีไรมาสายทุกครั้ง ทาให้ตน
  ต้องรอ แต่ชาวไทยกลับเห็นว่าการมาช้านั้นไม่ใช่เรื่ องใหญ่ เมื่อ
  มาถึงก็ขอโทษที่ทาให้รอพร้อมหัวเราะทุกครั้ง

ใครควรปรับตัว อย่ างไร เพราะอะไร?
                     กรณีศึกษา 6: บทเรียน

 Cultural differences
 Time management
 Goal, commitment
 Role, Status
                          กรณีศึกษา 7

  คุณสมศรี เป็ นผูช่วยผูจดการใหญ่ของบริ ษทคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง
                    ้ ้ั                 ั
  วันหนึ่งเจ้านายขอให้พาลูกค้าชาวเยอรมันไปรับประทานอาหารเย็น
  คุณสมศรี จึงพาลูกค้าพร้อมครอบครัวที่ติดตามมาเมืองไทยด้วย
  (ลูกค้า ภรรยาและบุตรชายอายุ 15ปี )ไปรับประทานอาหารแบบ
  ขันโตกที่มีการแสดงโชว์ รวมเวลาทั้งรับประทานอาหารและดูโชว์
  ทั้งสิ้ น 3ชัวโมง
               ่

นักศึกษามีความคิดเห็นอย่ างไร?
                    กรณีศึกษา 7: บทเรียน

 Situation
 Communication
 Interests
 Time management
 Face saving
                                          กรณีศึกษา 8
From: Pichayalak Pichayakul <pichayalak@gmail.com>
To: promsivapallop@gmail.com

Date: Thu, Feb 18, 2010 at 4:20 PM
Subject: Question about 8th Asia-Pacific CHRIE Conference
   2010
mailed by: gmail.com                       From: Pornpisanu Promsivapallop
                                                <promsivapallop@gmail.com>
Dear Dr. Pornpisanu,                       To: Pichayalak Pichayakul <pichayalak@gmail.com>
I ……….. Iwould like to kindly ask ……………
                                           Date: Thu, Feb 18, 2010 at 5:01 PM
Thank you very much ka,                    Subject: Re: Question about 8th Asia-Pacific CHRIE
Pichayalak Pichayakul                           Conference 2010
                                           Mailed-by: gmail.com
                                           Signed-by: gmail.com

   นักศึกษาสังเกตอะไรจาก                  Dear Dr Pichayalak,

                   ้
   email โต้ตอบนี้บาง?                    The correct date is the one listed on the website krub. It is 26
                                              April 2010.

                                          Best regards
                                          Pornpisanu
                 กรณีศึกษา 8: บทเรียน

 Thai to Thai
 Formality
 Subject
 Clarity
                                         กรณีศึกษา 9
From: Pichayalak Pichayakul <pichayalak@gmail.com>
To: maglaopo <maglaopo@laopdr.com>

Date: Tue, Mar 2, 2010 at 6:23 PM
Subject: Re: Interest in MAG
Mailed-by: gmail.com

Dear Mr.Cathcart,
Thank you very much for your prompt reply.      From: Gregory Cathcart <maglaopo@laopdr.com>
                                                To: Pichayalak Pichayakul <pichayalak@gmail.com>
First of all, I …………………...
                                                Date: Wed, Mar 3, 2010 at 11:40 AM
Sincerely,                                      Subject: RE: Interest in MAG
Pichayalak Pichayakul, PhD.                     mailed-by: Laopdr.com
Chiang Mai University
                                                Dear Pichayalak Pichayakul, PhD.

      นักศึกษาสังเกตอะไรจาก                     Thanks for your email, ………

                      ้
      email โต้ตอบนี้บาง?                       Thanks again

                                                g
                      กรณีศึกษา 9: บทเรียน

 Australian & Thai
 Formality
 Subject
 Clarity
                  กรณีศึกษา 10: สุ นทรพจน์ ของประธานาธิบดีสหรัฐ
                                                                     26
 Text of Obama's inaugural speech as 44th president
 The Associated Press
 updated 1:17 p.m. ET Jan. 20, 2009

   “I stand here today humbled by the task before us, grateful for
   the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices borne by
   our ancestors. I thank President Bush for his service to our
   nation, as well as the generosity and cooperation he has shown
   throughout this transition…”
                             ่                  ้
 นักศึกษามีข้อสั งเกตอะไรเกียวกับสุ นทรพจน์ นีบ้าง?
http://iambed.com/wp-content/uploads/2009/01/obamas-speech-20-jan-2009.pdf
                 กรณีศึกษา 10: บทเรียน

 Acknowledgement
 Appreciation
 Humbleness
 Word choices
                              สุ นทรพจน์ ของประธานาธิบดีสหรัฐ (ต่ อ)
                                                                        28


      “…Today I say to you that the challenges we face are real. They
      are serious and they are many. They will not be met easily or in a
      short span of time. But know this, America — they will be met...”

                             ่                 ้
  นักศึกษามีข้อสั งเกตอะไรเกียวกับสุ นทรพจน์ นีบ้าง?http://iambed.com/wp-content/uploads/2009/01/obamas-speech-20-jan-2009.pdf
                 กรณีศึกษา 10 (ต่ อ): บทเรียน

 Truth
 Bad news acceptance
 Goal setting
 Commitment
 Leadership
                    กรณีศึกษา 11: บทเรียน

วันชัยเพิ่งได้รับตาแหน่งลูกค้าต่างประเทศสัมพันธ์ วันนี้เขาพา
ลูกค้าชาวอังกฤษไปรับประทานอาหารฝรั่งที่ร้านหรู เนื่องจากเขา
ไม่มีความรู ้เรื่ องอาหารฝรั่งและวิธีรับประทาน เขาจึงรอให้ฝรั่งสัง
                                                                 ่
อาหารก่อนและบอกพนักงานเสริ ฟว่าขอเหมือนกันอีกที่หนึ่ง

นักศึกษามีความคิดเห็นอย่ างไร ถ้ านักศึกษาเป็ นคุณวันชัย นักศึกษา
จะทาอย่ างไร?
                      กรณีศึกษา 11: บทเรียน

 Problem solving
 Skill development

								
To top